D'Aquell Nostrat Revolt (Choir SATB) - sample

Page 1

-1-

D'aquell nostrat revolt (al cor Ars Rei Choralis en el seu 20è aniversari)

Text: Pere Joan Cardona Música: Antonio Velasco

, p« « «« ¬ b b 12 F «« « « « « « « « œ « « « « « » «ˆ b œ œ J œ J «ˆ« l ˆ« «ˆ« ˆ« «ˆ« ««ˆ ««ˆ = »»» «ˆ« . «ˆ« »»» »» j j j “============================= l & b 8 nˆ«j l »»» nˆ«j «ˆ« l D'a - quell nos- trat re - volt sor - gei - xen-me - lo - di - esque_hantrans -for“l “l b b 12 F « « « «« «« «« ˆ««« «««ˆ ««ˆ Œ. ««j « « « ˆ« ˆ« nˆ««j j «« l (b) ˆ«« j « « « « “============================= l & b b 8 nˆj ˆ«« nˆ««« « ˆ =l ˆ« ˆ« . ˆ« ˆ« l j « D'a - quell nos- trat re - volt sor - gei - xen me - lo - di - es “l « “l b b 12 F Jœ»»» œ»» Jœ»» Œ . œ»»» Jœ»»» nˆ«« nˆ««« ˆ««« bœ»» . œ»» b nœ J Jœ»»» œ»»» (b) œ»»» »»»œ œ»»» » b 8 » » » “============================= l& » l » » =l l • D'a - quell nos - trat re - volt sor - gei - xen me - lo - di - es “l Jœ»» œ»» »»œ »œ œ»» “l b 12 FJœ»» Jœ»» bœ» . nˆ««« «« «« œ» œ»»» ««j » » » »» » Jœ»»» Œ . nœ » b » « ˆ ˆ » » » « b 8 ˆ j » « l » » » “L============================= l? b =l l Malinconico

S

A

T

B

q . = 40

D'a - quell nos- trat

re volt,

re -volt sor - gei - xen me - lo di - es q. = q.

, p 6semplice ¬ bb . œ J œ » œ » œ » œ œ J œ œ J nœ . » » » » » » « nœ » » » » » œ » » » » » » œ Jœ»»» œ»»» Jœ»»» « » œ»»» »» »» » ˆ« » » » l » » » » » »» Jœ»»» l 8 nœ»»» l “l============================== & b b œ»»» = “l mat lesnos-tres vi-des i l'hanfet dol - ça me - lan- gi - a. La fi - lla del mar, p semplice « « “l b b p« « « «« « «« « «« «cresc. « « « « « 6 « «« « ««ˆ« ˆ« «ˆ« ˆ«« ˆ«« ««ˆ ˆ«« ˆ«« l «ˆ« ˆ« ˆ« ««ˆ« «ˆ«« «««ˆ ««ˆ« ««j ˆ« =l ˆ« nˆ««« «j “l============================== & b b ««ˆ ˆ«« ««ˆ ˆ« «j ˆ«« l 8 ˆ««j ˆ« «j que_han trans for-mat les nos tres i l'han fet, i l'han fet dol ça melan -gi a. La fi lla, del “l cresc. p« « « “l b b . « « « œ » « » œ ˆ« ˆ« ˆ« œ»»» »» »» »œ»» œ»»» œ»»» l œ»»» œ»»» œ»»» œ»»» œ»»» »»»œ œ»»» Jœ»»» œ»»» Jœ»»» l 68 ∑ “l============================== & bb Œ =l • “l lesnos-tres vi -des i l'hanfet, i l'han fet dol - ça me- lan-gi - a. cresc. “l b p «« « «« «« ˆ««« ˆ««« « « «« ««ˆ ««j « « «« ««ˆ« 6 œ » » œ « « b » œ » ∑ « ˆ . ˆ ˆ j » « « « » » ˆ« j ˆ« l ˆ« ?bb » » ˆ«« «ˆ« «ˆ « ˆ« ˆ« j l8 =l L“l============================== 3

cresc.

les

nos - tres vi

-desl'han

fet,

i l'han fet dol - ça me- lan-gi - a.

p cantato ¬ b b b nœ» . Jœ» ‰ FJœ» b n n bœ»» (n) Jœ» œ»» « ««j » œ J œ . ‰ Jœ»» ««ˆ« » Œ »» »» l n » »» » »» l »» «ˆ« ˆ«=l » l & b »» “============================== l xant no_és la mésbe - lla no que can - ta_un “l cantato p “l b b «« « « «« « F« n n « « « « «« «« « b b «« l «««ˆ «««ˆ ˆ««« œ.»»» œ»»» œ»»» =l ««ˆ« ˆ« l n ««ˆ. _ˆ«««« ˆ«« ««ˆ . ««ˆ(n) ˆ« l «ˆ« . “l============================== & b «ˆ. ˆ«« ˆ«« «ˆ «ˆ« «j _j ˆ« “l mar xant no_és la més be -lla no Però l'Hereu Ri - e - ran'ha F« p amabile “l b b «« «« n « n « . œ ‰ ‰ « » b ∑ b œ « ˆ ˆ « œ »»œ bœ»» »»œ »œ ‰ »œ» »»œ œ»» »»»œ ˆ« »»» ˆ« »» “l============================== l n (n ) j & b l »»» l » »» »» »» » »» »» = l • no_és la mésbe lla no lararara, la -ra rara, “l F p “l b «« œ»»» »»»œ (n) œ»» bœ»» . n n ««j ‰ bw b ∑ ˆ » œ « b b ˆ « »» »» » l » ? b =l l n L“l============================== l 6

no_és la

mésbe - lla

no

B.C.


-2-

¬ «« Jœ»»» œ»»» œ»»» œ»»»» œ»»» œ.»»» »»»œ »»»œ œ»» œ»»» œ»» ««ˆ« ‰ b œ J ∑ » ˆ « » “l============================== & » l l » » » l =l » vell a mant labirondon la birondon “l f ««ˆ« ˆ««« ˆ««« «««ˆ . «««ˆ ˆ««« «« «« «« «« ‰ . “l b ˆ««« «««ˆ «« ««ˆ« Œ Œ ««j l ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« l _««ˆ _««j _= «ˆ l «ˆ l “============================== l & que-dat pren - dat. I ba-llen un bell tan -go la - bi- ron-don. Desf “l «« «« ‰ œ»»»bœ»»» œ»»» œ»» œ»»» œ»»» »»»œ »»»»œ »»»»œ »»»œ ‰ œ»» »»»œ »»»œ »»œ ‰ œ»» »»»œ œ»»»» œ»»»» œ»» œ»» œ»»» œ»» ‰ Œ œ J b » ˆ ˆ« l j « » » » » “l============================== l » » l & l » » » » » » = » • la-ra-ra-ra,la-ra-ra,la-ra-ra la-ra-ra-ra la-ra - ra-ra la - bi- ron- don Un en ve“l f . popular _ œ » » » œ œ « œ » œ » « » œ » œ » »» »» œ»»» Jœ»» ‰ « »» »» »»»œ » »» œ»»» œ»» n) »»œ œ»» œ»» œ»»» œ»»» »» «j “l b œ»» . ˆ ( ˆ« l » j « » L“l============================== ? » l » » » l =l » I ba-llen un belltan - go la - bi- ron-don. Des - prés de vint anys pels An 14 tenuto , a tempo f ¬ Jœ»»» œ» œ» œ» «« «« «« ˆ««« »œ . »»œ »»œ . Jœ»»» ««ˆ« Jœ»»» œ»»» Œ »» » » =l ˆ« ˆ« “l============================== &b Œ l »» »»» »» ˆ« _««j l l ˆ « Can- ta va_a- mors re- ma - le- ïts. Can- tem i ba - llem els a “l tenuto , a tempo ««j « « «« «« «««ˆ.« «««ˆ ««««ˆ “l b «««ˆ ««««ˆ ˆ««« ««ˆ.« «««ˆ «««ˆ «« ˆ««« ˆ««« ««ˆ« « « ˆ « « « « « « « ˆ ˆ « « « ============================== & « ˆ =l l l «ˆ« l ˆ« ˆ« ˆ« _ˆ«« ˆ« _j “l prés de vint anys pels An - des i_els Ca- ribs re- ma - le- ïts. Can- tem i ba - llem els a tenuto , a tempo “l « œ » » œ œ » Jœ»» œ»» œ » œ . œ Jœ»» œ» œ» œ» »œ . »œ »œ » ««ˆ » b œ J » œ » » » » » » » » » » » »» l » » » œ»»» » » » » l »» »» »» »» »»» »» =l “l============================== l & a - mant can - ta -va_a-mors re- ma - le- ïts. Can- tem i ba - llem els a “l • llit , « a tempo œ » . œ»»» œ»»» œ»» _»œ»» . »»»œ »»»œ œ»»» œ»»» »» »»œ» œ»»» œ»» œ»»» œ»» œ» tenuto ««j bœ » « “l b »»»œ »»»œ œ»»» œ»»» » ˆ« l ˆ« l j » »» »» » l L“l============================== ? =l Com una dansa

10

Primo tempo q . = q . ,F , «p « «« ¬ b « « « « « « « « « 12 b œ » œ « « « « « » « « »»œ ˆ« j Jœ»» »» «j ˆ« l « Jœ» «ˆ« l ˆ« «j ˆ« l b b 8 œ»» nˆj ˆ« ˆ« ˆ« ««ˆ ˆ«« = “============================== l & b œ»»» »»» » » « ˆ« »» «ˆ« . «ˆ« j » morsre- tro-bats. D'aquellnos-trat re - volt sor- gei - xen-me - lo-di-esque_hantrans-for“l F b b 12 , « « « « «« «« “l b «««ˆ ˆ«« ˆ««« «ˆ« ˆ««« «« b b 8 «« «« «« «« «« «« «« «« ˆ««« «««ˆ ««ˆ« Œ. = ««j ˆ j ˆ « « ============================== & ˆ j b ˆ ˆ j « ˆ « l « « l l nˆ ˆ j ˆ . ˆ ˆ j nˆ « « « « « « () “l mors re-tro-bats._ D'aquellnos-trat re - volt sor- gei - xen me - lo - di - es ,F b «« «« « . “l »»»œ œ»» b 12 Jœ»»» œ»» Jœ»» Œ . » œ œ œ œ J œ»»» œ»»» »»»œ œ»»» » » » b nœ J b nˆ « bœ œ œ J » « » » » » b nˆ « » » » » » » 8 ˆ « » » » » » » » » » “l============================== & =l » l » » » l • mors re tro -bats. D'a quell nostrat re volt sor gei xen me lodi es “l ,F Jœ»»» œ»» œ»» œ» œ»» Jœ . Jœ»» bœ» . nˆ««« «« «« œ» œ»» ««j »»»œ œ»»» Jœ»»» b b b b 12 nœ » “l b »»»œ œ»»» ˆ ˆ » « « » » » » »» » »»» Œ =l 8 » ˆ« l »» j » » L“l============================== ? l 18

des i_els Ca- ribs

on

els

a - mors són con-jurs

re- ma - le- ïts.

Can- tem i

ba - llem els a -

¬ bb . »œ»» œ»»» »»»œ œ»» Jœ»» œ»» Jœ»» (n) œ»» »»»œ nœ»»» Jœ»»» ««ˆ« Jœ»»» ««ˆ« «««ˆ ˆ««« » œ b œ » » » » » b » » » l& l “============================== » » =l mat les nos tres -vi -des i l'han fet dol ça, dol ça me lan gi a. “l cresc. p ««« «« ««« «« «« «««ˆ ««ˆ« ˆ««« «««ˆ « « «« «« ««j “l b b b b «« «««ˆ «««ˆ ««ˆ« ««« . ˆ« ˆ« «ˆ «ˆ «ˆ ˆ« «ˆ« ˆ«« ˆ« ˆ« . ============================== & ˆ « nˆ =l l “l que_hantrans -format les nos - tres i l'han fet, i l'han fet, i l'han fet dol - ça. cresc. p« « « “l b b . œ»»» »»»œ œ»» œ»»» »»»œ œ» œ»» œ»» œ» . « « « » œ œ » « » œ « « ˆ » œ » œ»» . b Œ ˆ » b « ˆ » » » » »» » » »» “l============================== » » l » & » =l • les nos -tres vi des i nlhan fet, i l'han fet, i l'han fet dol ça. “l p « «« «« œ» »œ »»œ «cresc. « « «« «««ˆ «« «« ˆ««« ««ˆ« . “l b b b b «ˆ« . « « « « ˆ ˆ j » ˆ « ˆ« . « « » » « ˆ « ˆ j « ˆ « ? » » l ˆ« ˆ« =l L“l============================== 21

morsre - tro-bats. D'a

les

nos

-quellnos-trat revolt, - re-voltsor- gei - xen me cresc.

tres -vi -

des l'han

fet

-lo di - es

i l'han fet, i l'han fet dol

-

ça.