Cancó de Maig (SATB) - sample

Page 1

Al Cor Adinoi

Cançó de maig Madrigal Antonio Velasco Poema d' Apel.les Mestres (1854-1936) Revisó aplicació del text: Josep Martí

Andante

S

A

T

B

(Bressant)

¬ #9 Jœ»» œ» . « ««ˆ« Jœ»» œ»» Jœ»» ««ˆ« ∑ ««ˆ«j l ««j ˆ« Jœ»»» Jœ»»» œ»»» » »» “l================================= “ { «ˆ«j j & 8 =l » » » “l “ Lo ta - ron - ger flo - reix l tot ell és flai - re; l “l l l F“ « # « « « « « 9 « « « « « “l “ «j l ∑ «j ˆ«« j ˆ«« j ˆ«« «ˆ« ««ˆ «««ˆ «« 8 ˆ« «j ˆ« «j ˆ« ˆ«« ˆ« nˆ«« ««ˆ« ˆ««« l j =l #ˆ« . “================================= l& “{ l Lo ta - ron - ger flo - reix re; “l l tot ell és flai l F“ « “l # 9 ‰ œ» “ ‰ œ» l « «« «« l ««j ‰ œ»»» ‰ œ»»» ‰ œ»»» ‰ »»»œ ««j » ˆ« «ˆ« ««ˆ l ‰ œ»»» ˆ«=l ˆ j »» ˆ« «j “l================================= “{ & 8p » Num (simile) flo - reix num La flor del l “l • “ l num F“ “l l l J » œ » œ » œ » œ # 9 nœ nœ nœ œ J » » » « « « » » Jœ»» »» Jœ»» »» Jœ»» »» Jœ»» »» »» l »» œ»» œ»» “l Jœ»» ““ { »» «j «j ˆ«=ll ˆ« «ˆ« » » L“l================================= l ? p8 » » » » » » F Num (simile) flo - reix Num num flai re; La

5 « «« ¬ # « « « «« «« «j ««j J ˆ «« « « œ ˆ« j « » « « « ˆ « ˆ« ˆ j ˆ« 43 « » ˆ« ˆ« l& » ˆ««j l ˆ« #ˆ««« . j {”= “================================== ˆ«« j j La flor del ta ron - ger re. “l l per - fu - ma l'ai ” “l l ” l ” 43 “l # Œ . « « « « « « « « « «ˆ« #ˆ«« «« «« «« #ˆj « « « « « « « « {”= ================================== & ˆ j ˆ j ˆ j ˆ j « « « « « nˆ j ˆ . « « « _j ˆ« n_j «ˆ l #_«ˆ «ˆ #_j “l La flor del ta - ron - ger re. “l l per - fu - ma l'ai ” « “l # « «« «« ”3 ««j «« ««j ««j ««ˆ ˆ« l ««j ««j ˆ« Œ . j ˆ« «j œ»» . « ˆ j ˆ ˆ #ˆ « « « « ˆ j ˆ j 4 « « « ˆ « l ”{ = “l================================== & » • l per - fu - ma l'ai ” “l ta - ron - ger ta - ron - ger re. “l l ” « « « # « « « « « œ»»» «j “l l «j ” 43 «ˆ«j #œ»» «ˆ«j «ˆ« . «j «« «ˆ« . ˆ« #ˆ«« ˆ« L“l================================== ? » l ˆ« {”= ˆ« j Flor

del

ta

-

ron - ger

per - fu - ma

l'ai

-

re.

¬ #3 nœJ»» Kœ»» Kœ» »Jœ Jœ œ»» ««ˆ« »»œ Kœ»» Kœ»»» nœ»»» Jœ»» ∑ » » »» »» »»» =l » 4 » » » “================================== l& l l l l'o - reig s'a - dor - na l i “l par- teix ben lluny amb l “l l l l «« «« « «« ««j «« ««k « « « « “l # 43 #ˆ««j l l l « ∑ « « « ˆ« «ˆ« ««ˆ « k «j ˆ« ˆ« ˆ« j nˆ«« «ˆ «ˆ «ˆ ««ˆ ˆ« ================================== & « ˆ = “l l reig s'a - dor - na l l Amb son preu - at per - fum l'o l l l “l « “l # 3 ˙»» l Jœ» l « « «« «j «« « l œ»» Kœ» »Kœ» »»œ »»œ œ» ˆ« ««j « « ˆ » ˆ k ˆ« «j j » » » « « 4 ˆ k ˆ«=l » « » » » » » nˆ j « “l================================== l l » & • “l l l'o - reig s'a - dor - na l i par- teix ben lluny amb ell l Per fum “l l l l « « « « « “l # 43 l l l ∑ Œ ∑ ˆ« «j j ˆ« L“================================== l? l ˆ« l =l Piu mosso (deciso)

s'a - dor - na

1


10 ¬ # œ»»» Jœ» Kœ» Kœ» œ»»» »»œ œ»»» Ó. ∑ » “================================== l& l l »» »» »» =l “l ell l l Oh vi- da mi- - a!. l “l l l l « « « « « “l # l l l «« nˆ««« ˆ«« n ««ˆ «« ∑ « ««k « «j « ««ˆ« «« ˆ« j #ˆ j ˆ k ˆ « « « ˆ « « « ================================== & ˆ ˆ j ˆ = « « () “l l l l A bans no el ro bis tot Oh vi da mi “l l l l “l l l l # œ J œ K » » œ K » œ œ œ K œ » » » » »» œ»» œ»»» “l l œ»» l Jœ»»» »» »» l œ»» »» Kœ»»» »»» »» »» œ»»» » » =l “================================== l &• l » l Mai més lo tor na bans no a!. “l l A l oh vi- da mi l “l l l «« ««k œ»» b) œ»» nœK»» Kœ»» l » œ œ J » ««j œ nœ » ( # » » ˆ œ » « » ˆ k » Œ Ó » ˆ« « » » = » ll “L“ll================================== ll »» ll » » »» » ? Mai

més lo tor

-

na

Oh

vi

-

da! Bai - xem

Jœ»» « ¬ # œ»» Jœ»» 9 « ««j ««ˆ » Jœ»» ««ˆ« ‰ ««ˆ« «ˆ« »»»œ œ»»» Ó » » « ˆ« Jœ»»» œ»»» «=l j “================================== l& l “ { 8 ˆ«j » f F l cau - re el di - a. “ Bran-dant lo ta - ron-ger l “l al l “ l “l cresc. «« “l # « (, ) « « «« “ 9 « «« «« ««ˆ« l «« « Jœ»» « « «j «« «««ˆ ««ˆ «ˆ« «« « «=l ««j ˆ« ˆ 8 « « « ˆ ˆ j « ˆ « ˆ « « « « » { ================================== & ˆ k ˆ « ˆ « « ˆ j ˆ k « ˆ _«j ˆ « « «j “l l “ «ˆ _«j «ˆ l f F a, bai - xem junts al l cau - re el di - a. “ Bran - dant lo ta- ron-ger l “l “ l “l cresc. l «« » œ œ » « « » œ J œ » 9 œ » « » » ‰ ««k œ J œ J œ œ » « » » » « “l # Œ l “ ˆ« » »» »» Jœ»» «j » ˆ« k ˆ« «j »» »» 8 »»»œ »» »» » ˆ« «j ˆ«=l ˆ« j { » ================================== & » “l • l “F l f al jar - dí al di - a. l cau - re el “ Bran - dant lo ta- ron-ger l “l cresc. l “ “l ««j ««ˆ« Jœ»» œ»» . œ»» œ» Jœ»» l # ˙ œ J 9 œ J » » » œ J » œ ˆ œ J » » » « » » “L“================================== ll ? ll »» ““ { 8 » » » »» » » »» »»Jœ» »» » »=ll f F cresc.

junts

al

cau -

re

Primo tempo

el

di

-

a.

Bran

-

dant

lo ta ron-ger

¬15 # «« J Jœ» œ» «« «« ««j Jœ»» ˙»» ««ˆ« «« . œ»» »» »» Œ ˆ« ˆ« ««ˆ« ««=l ««ˆ« l œ»»» ««ˆ« «« ˆ« j j ˆ j « » » j ˆ« l& l “================================== » j jπ ˆ« ˆ« j p l “l al vent s'in - cli na i u- na rui- xa - da en l cau de ta ron - gi - na l l l l “l decresc. # « « « « l « «« « «« l “l ««ˆ« «« ««j ««ˆ« ««ˆ« ««« ««« l «« ˆ« «ˆ« ««j ˆ« «j ˆ« ˆ« ˆ« «j j ˆ« ˆ« j « « & ˆ« j = j «ˆ _«ˆ l ˆ« ˆ« ««ˆ« _«««ˆ _««j « « lp «j “l================================== _ _ j «ˆ π «ˆ «ˆ l l i u - na - rui- xa - da en - ca u l “l al vent s'in - cli na de ta ron - gi - na l l l l “l decresc. # nœ J « « « « « » œ J œ . » » J œ J œ œ » » » » « Jœ»» Jœ»» Jœ» œ»» »»œ Jœ» l «ˆ« «j «j l œ»» . “l »» »» »» » »» »» «j ˆ« «ˆ« ˆ«=l ˆ« «ˆ« ================================== » » »» » » »» l l“ &• lp » l π al vent s'in cli na i u na ruixa da en cau de ta ron gi na l l l “l decresc. l l « “l « «« « « «« «« l «««j «««j «««ˆ «««j .» . . ««j « ˆ« j ˆ« ««j œ Œ Œ œ » » ˆ bˆ«« ˆ ˆ ˆ ˆ « ll ? # «j l l “L“================================== ˆ« ˆ«=ll j » ˆ« » l l p » π decresc.

al vent s'in - cli

2

-

na

rui

-

xa -

da

de

ta

-

ron - gi - na