Avuí, les fades i les bruixes s'estimen (Choir SATB) - sample

Page 1

Avui, les fades i les bruixes s'estimen a Rosa p« ¬ #4 . «« . «« «« . «« «« «« «« ««ˆ Ó œ»»» œ»»» =l « 4 « ˆ « ˙ « ˆ « ˙ ˆ« l ˆ« ˆ« ˆ« « l ˙»»» “l============================= & l l A - l vuí, sa - beu? les l fa - des i les lbrui - xes s'es - l “l l “l # l l p« l l « «« «« l 4 « « « « ∑ ∑ Œ « « « « « « “l============================= l l l ˆ« ˆ« «ˆ« «ˆ« l «˙˙« ˆ« ˙« «ˆˆ« «ˆˆ« =l & 4 “l l l A - vuí, l sa-beu? les lbrui - xes s'es - l “l l l l l l p # 44 œ»» œ»» l “l l l Ó. ∑ ∑ œ»» l œ»» œ»» œ»»» œ»» l #˙»»» » »= » » » ============================= & » “l • l l l l A - vuí, sa-beu? les brui - xes s'es - l “l l l l l l F “l # 4 l l l l Ó. ««ˆ« l ∑ ∑ ∑ ∑ 4 L“l============================= ? l l =l l l Adagio

S

A

T

B

Antonio Velasco Polonio Text: Mª Merçé Marçal

q = 70

S'es -

, p « « «« « «« « « « ¬ # ˙»» ««ˆ« «« œ»» œ œ œ » » » ' ˙ œ » « » ««j « ˆ« ««ˆ ««ˆ «««ˆ «ˆ« ««ˆ ‰ = » » » « » » « « ˆ » » » l » » «ˆ «ˆ l » «ˆ » ˆ« l l& “============================== l ti - men,s'es- l ti men. Han -can- viat en-tre_e-lleses - com l l -bres i va- re-tes. I_ambl “l l « l l« l “l # « p ' «« « . « ‰ « « « « « Œ Ó « « « « ˆ « « « « « « « « « l ˙« (#) ˆ« l “l============================== ««ˆ ˆ« l ˆ« «ˆ ««ˆ ««ˆ ˆ«« ««ˆ = «j & «˙˙« nˆ« ˆ« l l “l l -bres i reva ti - men,s'es- l ti - men. es -com - -tes. I_ambl lp l l “l l «« «« « ««ˆ« « l »œ «« ««ˆ »œ « œ»» Œ « « « l “l # (n) »œ»» œ»» bœ»» ' nœ»»» l ˙»»» ˆ« «ˆ «ˆ« ««ˆ ˆ« =l ««ˆ »» ««ˆ «ˆ « »» » ============================== & » » l can-viat en - tre_e-lles l es - com-bres i va-re - l “l • ti - men,s'es- l ti - men. Han “l l l l l p “l # n ««˙« l «« l l »»œ »»œ »»»œ »»»œ ˙» l ' œ» œ œ Œ ∑ » » » » » » » » » ( ) » ˙ « ? =l l l L“l============================== » » l » » 5

ti - men,s'es- ti - men.

han can-viat en-tre_e

-

p F , p« ¬ # « « «« œ» œ»» œ» »œ œ» œ» œ» œ» w b˙ » œ » œ » œ » œ » œ » » » Œ » œ œ « » » » ˆ » » » » » » » » « « » » »» «ˆ«=l » » » » » » l » l » » » »» »» »» »» l l “l============================== & «ˆ ˆ« cu-cu-rull de nit l i ta-rot depo-e- tesl l onlesom-bress'a- l ni - men.Es l “l p lF« « « « « l « « l “l # ««ˆ« ««ˆ« l ««ˆ« «««ˆ ««ˆ« ««ˆ« ˆ««« ˆ««« «« l « « « « « « « « Œ Œ « « bˆ « ˆ « « ˆ « ˆ « ˆ b˙ « « l & ˆ«« ˆ«« ˆ« l l l “============================== ˆ« l w ˆ« =l l onlesom-bress'a- l ni - men. l “l cu-cu-rull de nit l i ta-rot depo-e- tesl l lp F l l l “l # œ » œ » œ nœ n˙ » » » œ » » œ œ » bœ » œ » œ b˙ . » œ » œ « » « » œ»»» »» »» l »» »» »» »» »» »» »» l »» «« ˆ«« œ» œ»» œ»» œ»»» l »» œ»»» Œ l »» »» l »» «˙« “l ˆ« »» » »» » ============================== & =l “l • tes. de nit l i ta-rot depo-e- tesl en-de- vi -nenl'en- lllà, s'a- l ni - men. p l “l »œ»» _œ»» _»œ» l _»œ» _»»œ œ» œ»» œ»» œ» œ» l œ» Fœ» œ» œ»» _œ»» _œ»»» l b__œ»»» __»œ»» _œ»»» _»œ» _»œ» bœ»» l b˙» _ œ»» Œ l “l # ˙» » » l » » »» » » »» »» l »» œ»» »» »» » »» » l » » » » l »» » =l » » l l l l ? » L“l============================== 9

lles,

de nit

i ta-rot depo-e- tes

en-de- vi -nenl'en- llà, onlesom-bress'a- ni - men.

- Antonio Velasco Polonio 2002 -

-1-


,p « ¬ # « ˙ « « « « « « » « œ œ œ » » » ' . » ˙ « » œ»»» «ˆ« l «˙« . «ˆ« l «ˆ« «ˆ« «ˆ« ˆ« l ˙»»» »» »» l »» »» «««ˆ = ««ˆ l “============================== l & «˙« . l » de l l'ai- gua de la Font dels l Li - làs,dels l Li - làsi_hanpar- l “l que_han be - gut l l # « «« l «« « ««« ' ««ˆ« l ««˙« # ««ˆ« Œ “l l Œ «ˆ« ««˙« l ««ˆ« ««ˆ« «« «« «« l ««˙ .. l ∑ ˆ ˙ « « nˆ ============================== & ˆ ˙ ˆ ˙ = « « « « « ˆ ˆ « ( ) “l l l l p Es que_han l be-gut de la Font dels l Li - làs,dels l Li - làs “l # l . l l œ»» œ»» œ»» l #˙»» . œ»»» l(n) œ»»» œ»» bœ»» ' nœ»»» l ˙»»» œ»»» Œ ∑ Ó œ œ œ » » » » » » » » “============================== l& l l l » l » » » » l » » =l p Es que_han be-gut de la Font dels l Li -làs,dels l Li - làs “l • l l l l « ««ˆ« l(n) «˙« “l # l l Ó. l ∑ ∑ ∑ œ»»» ' œ»»» l ««˙« œ»»» Œ =l ? L“l============================== l l l l l l F dels Li - làs.dels Li - làs 20 «« «« «« « «« «« ‰ ¬ # «« œ»»» œ»» »»œ œ»» œ»» »œ »»œ »»œ œ»» ««ˆ« «« œ»» ««ˆ« ˆ««« «««ˆ «««ˆ œ»»» ˆ« ˆ« ˆ«« ˆ««« ˆ« «ˆ ««j ˆ « »» l » » ˆ « ˆ « “============================== l& l l l » » » »» »» »» = tat en-tre_e-lles-bai - lxet a-rrand'o- re-lla. I han “l l o-fertal no res foc l dece-rad'a-be- llal p # « « « . «« «««ˆ l «ˆ« ˆ««« ««« ««« «« «« ‰ « l «« «« «««ˆ «««ˆ «ˆ« «ˆ« l ««ˆ« «««ˆ ««ˆ« ««ˆ« «««ˆ «««ˆ «««ˆ l “l Ó «ˆ ˆ« ˆ« ˆ« «ˆ «j ˆ« l ˆ« ˆ« l& l l dece-rad'a-be-= “============================== bai - xet a-rrand'o- re-lla. I han o-fertal no - res foc lla l p « “l # « « «« œ» ««ˆ« «« l œ»» «ˆ« ˆ««« ««ˆ« «« ««ˆ« l ««˙« œ»»» œ»»» œ»»» l œ»»» »»»œ nœ»»» œ»»» »»»œ bœ»»» »»»œ l « » « « ˆ « ˆ ˆ « » « ˆ » ˆ « “l============================== l l l & =l i_hanpar-lat en - tre_e-lles bai - xetrran a-d'o-re - lla no res focdece-rad'a-be-lla • lp l “l »œ»» _œ»» _»œ» l _»œ» _»»œ œ» œ» »œ »œ »œ l _ œ » œ » » » l » » »» »» »» »» »» l l ˙»» l »»»œ œ»»» »»» »»» ˙»» “l # ∑ ? l l » l =l » L“l============================== 14

hanpar-lat en-tre_e

-

lles

no res focdece-rad'a-be-lla

,F f ¬ # pw »œ»» œ»»» œ»»» œ»»» »»»œ b˙»»» œ»» nœ»»» #œ»»» 24 »»œ œ»» œ»»» #œ»»» »»»œ œ»»» œ»»» Œ “============================== l& l l » l » » l =l per des -xi frar ne_el traç . Da -va llen a la pla -ça en re “l l l l p f« « « « ,F̂«« « l 2 « « «« « l # « « « ««ˆ l b˙«« «ˆ« « nˆ«« l 4 ˆ«« ˆ«« ««ˆ l nˆ««« «««ˆ ˆ« ˆ«« l l Œ bˆ«« ˆ«« «ˆ« «ˆ« “l w « ============================== & “l lf perdes-xi- frar - ne_ell traç . Da-va- l llen a la l pla -ça en re=- l « “l # pœ»» F l l œ»»» œ»»» l n˙»»» œ»» Œ l 2 F˙» «««ˆ ««ˆ« ««ˆ« ˆ«« œ.»»» »»»œ l b˙»»» . ˙»» » 4 » » “l============================== l l l l & » » =l • a-viatli-bel-lu “l l b__œ»» __»œ» _œ»» _»œ _»œ bœel» l traç . l FB.C. l l pi_han . _»»»œ --les F _ œ » œ » » » œ » œ » f » » » b˙ » » œ » » » œ ˙ ˙ » » » » » » l »» »» Œ l 24 »» “l # »» »œ»» »» »» » » l » l »» l ? l l l =l L“l============================== l 24

i_hana-viatli-bel-lu-les perdes-xi- frar - ne_el traç .

leggero (sense canviar el tempo)

B.C.

, p»œ ¬ # ««« ««««ˆ «««ˆ #ˆ««« 4 Jœ»» œ»» Jœ»» œ» »œ #œ»» »»œ « » œ » œ #œ » » œ #œ » #œ » » œ ‰ œ J « » œ » œ » » » » œ » » » #ˆ « » » » » #ˆ » » l »» » » l » » » l » l “============================== l & »» »» » » l l 4 » » » »» »» » = ves- sa pro-ces- l só, com la serp car -go- l la-da en- torn l de la« po- l me-ra,i_en-ce-ten u-na l “l , p«« «« l « # « « « « «« ««ˆ« «« l l ««ˆ« ˆ« «ˆ l «ˆ« ««ˆ« «««ˆ l nˆ««« «««ˆ Œ l Œ ˆ«« (n) «««ˆ l 44 ˙««« “l « « « « « ˆ ˆ « #ˆ « « ˆ ˆ« ˆ« = “============================== l & ves- sa pro-ces- l só, com la serp l car-go- l la-da l l la po- me - ra, u- na l p « l #œ» l l l «« «« «« #ˆ««« l 4 “l # ‰ #œ J #œ»»» »»»œ l » ˙ Œ ˙ œ « ˆ œ J œ œ J » œ » œ » » » » » » #ˆ « « ˆ » » » » » » » 4 » » » » » l l » l » “l============================== l l » » » » » =l & » en- torn “l • l lp l l de laœ» po- l me-ra,i_en-ce-ten u-na l œ»»» œ»» l «« l œ»»» l ˙»»» l œ»»» l Œ »» (n) »»»œ l 44 œ»»» ˙»»» “l # œ»»» Œ Œ » l #ˆ « ? = l l l l l L“l============================== 29

la po-

-2-

me - ra,

u-na