Issuu on Google+

Sacred Geometry Diagram of CIRCLE Forms


Sacred Geometry • รูปเรขาคณิตที่เกิดภายใต้รูปวงกลม - เป็นรูปเรขาคณิตพื้นฐานที่สมมาตรกัน - เป็นรูปเรขาคณิตใดๆที่เกิดขึ้นจากรูปวงกลม โดยเริ่มจากศูนย์กลางของวงกลมและขอบของ เส้นรอบวง โดยการแบ่งพื้นที่ไปตามระยะของ เส้นรอบวง


Sacred Geometry


Sacred Geometry


Sacred Geometry


Sacred Geometry


Sacred Geometry


Sacred Geometry


Sacred Geometry


Sacred Geometry


Sacred Geometry


Sacred Geometry


Sacred Geometry


Sacred geometry