Page 1

Sacred Geometry Diagram of CIRCLE Forms


Sacred Geometry • รูปเรขาคณิตที่เกิดภายใต้รูปวงกลม - เป็นรูปเรขาคณิตพื้นฐานที่สมมาตรกัน - เป็นรูปเรขาคณิตใดๆที่เกิดขึ้นจากรูปวงกลม โดยเริ่มจากศูนย์กลางของวงกลมและขอบของ เส้นรอบวง โดยการแบ่งพื้นที่ไปตามระยะของ เส้นรอบวง


Sacred Geometry


Sacred Geometry


Sacred Geometry


Sacred Geometry


Sacred Geometry


Sacred Geometry


Sacred Geometry


Sacred Geometry


Sacred Geometry


Sacred Geometry


Sacred Geometry

Sacred geometry  

BY ANUWAT SURIYA

Advertisement