Page 1

กำหนดกำรฝึ กอบรม เทคนิคกำรเป็ นวิทยำกรมืออำชีพ (Train the Trainer) วันที่1: (วันศุกร์ ที่ 23 มีนำคม 2555 เวลำ 08.30 – 16.00 น.) เวลำ

หัวข้ อกำรอบรม

08.30 - 09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00 – 16.00 น.

 กิจกรรมนำเสนอครัง้ ที่ 1  หลักกำรและแนวคิดพื ้นฐำนของกำรฝึ กอบรม  กิจกรรมกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์  ลักษณะกำรฝึ กอบรมที่ดี  ขีดควำมสำมำรถของวิทยำกร  บทบำทหน้ ำที่ของวิทยำกร

วิทยำกร อำจำรย์เกษม เฉลิมธนะกิจโกศล

สถำนที่ ห้ องอบรม บริ ษัท พิทกั ษ์ กิจ จำกัด

วันที่ 2: (วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนำคม 2555 เวลำ 08.30 – 16.00 น.) เวลำ

หัวข้ อกำรอบรม

วิทยำกร

08.30 - 09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00 – 16.00 น.

 ทบทวนเนื ้อหำ อำจำรย์เกษม เฉลิมธนะกิจโกศล  หลักกำรเรี ยนรู้ของผู้ใหญ่  ทักษะที่จำเป็ นสำหรับวิทยำกร  ทักษะกำรสร้ ำงควำมสัมพันธ์  ทักษะกำรสือ่ สำรในกำรนำเสนอศิลปะกำรพูด  ปั ญหำและอุปสรรคในกำรสือ่ สำร

สถำนที่ ห้ องอบรม บริ ษัท สหพัฒนำอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จำกัด (มหำชน)

วันที่ 3: (วันพุธที่ 2 เมษำยน 2555 เวลำ 08.30 – 16.00 น.) เวลำ

หัวข้ อกำรอบรม

วิทยำกร

08.30 - 09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00 – 16.00 น.

 ทบทวนเนื ้อหำ  กำรวำงแผนกำรฝึ กอบรม  โครงสร้ ำงหลักสูตรกำรฝึ กอบรม  เทคนิคกำรฝึ กอบรม

อำจำรย์เกษม เฉลิมธนะกิจโกศล

สถำนที่ ห้ องอบรม บริ ษัท สหพัฒนำอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จำกัด (มหำชน)

กำหนดกำรอบรมอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม ทำงทีมงำนจะได้ แจ้ งให้ ผ้ เู ข้ ำอบรมทรำบต่อไป | tadcha@etech.co.th |

Page 1


วันที่ 4: (วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษำยน 2555 เวลำ 08.30 – 16.00 น.) เวลำ

หัวข้ อกำรอบรม

08.30 - 09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00 – 16.00 น.

 ทบทวนเนื ้อหำ  โครงสร้ ำงกำรนำเสนอ  4 วิธีสำหรับกำรสอนที่ดี  เทคนิคกำรกล่ำวเปิ ด และสรุปปิ ด  กำรใช้ สอื่ โสตทัศนูปกรณ์  กำรใช้ โสตทัศนูปกรณ์  มอบหมำยกำรบ้ ำนหัวข้ อกำรสอน

วิทยำกร อำจำรย์เกษม เฉลิมธนะกิจโกศล

สถำนที่ ห้ องอบรม บริ ษัท สหพัฒนำอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จำกัด (มหำชน)

วันที่ 5: (วันพุธที่ 11 เมษำยน 2555 เวลำ 08.30 – 16.00 น.) เวลำ

หัวข้ อกำรอบรม

08.30 - 09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00 – 16.00 น.

 ทบทวนกำรบ้ ำนเรื่ องทีจ่ ะสอนหรื อนำเสนอ  กำรประเมินกำรสอน  ฝึ กปฏิบตั ิกำรสอนรำยบุคคล หรื อกลุม่ ขึ ้นอยู่ กับจำนวนผู้เข้ ำอบรม  กำรจัดทำแผนพัฒนำและปรับปรุงตนเอง (Individual Development Plan)  ถำม-ตอบ และสรุปกำรอบรม

วิทยำกร อำจำรย์เกษม เฉลิมธนะกิจโกศล

สถำนที่ โรงแรม แคนทำรี่ เบย์ โฮเต็ล & เซอร์ วิสอพำร์ ทเม้ นท์ส ศรี รำชำ

หมำยเหตุ: 10.30 - 10.45 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง 12.00 - 13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 14.30 - 14.45 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง

กำหนดกำรอบรมอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม ทำงทีมงำนจะได้ แจ้ งให้ ผ้ เู ข้ ำอบรมทรำบต่อไป | tadcha@etech.co.th |

Page 2

Train The Trainer  
Train The Trainer  

Train The Trainer