Page 1

శృ

వ శృ

ెల గ ార పక 6-2-2013


р░┐р░▓р░▓ р▒Жр░▓ р░Ч :

р░╛р░д:

12р░б%р░к р░Хр░з

р░Ер░╡!р░Х р░ор░ир░╡р░б% р░Жр░╡'р░Вр░д

р░Ер░░ 4р▒Зр░▓6

)*+,-р░ир░Я/0

р░Ер░░7р▒Ц р░╡р░│:;

р░кр░ж=р░В: р░кр░ж=р░В:

р░ор░В^ р░оAр░Я: р░оAр░Я:

>р░▓?р░Вр░Ъ

р░оA'р░ир▒Б=

р░оAр░▓р░ир▒Б

р░ир░Чр░╛'р░╛

)*'р░и

р░ор░Вр░Ч'

р░ир░░р░к

)*р░▓р░Бр░Чр░▓Iр░┐1Jр░╡Fр░╛

CDр░др▒БFр░╛ +р░╛р░Ь=р░о

)7р░Чр░бр░жр▒Б

р░╕р▒Бр░оL!

Mр░д-р░░=р░о: Mр░д-р░░=р░о р░Йр░кр░╛+р░╛O р░Чр░░PQр░Вр░Ър▒БR р░жр▒Б+р░╛Sр░░PTUр░┐O, р░кр░Вр░Ър░о,

р░Хр░Вр░╛'р░╛,

4р▒Зр░╕р▒БW

1р░╛'р░В4р▒З

+р░╛X

)Mр░╢р░ир░В

р░Ер░╡р░др▒Бр░ВZр░┐

р░ор░Вр░Ч'

+р░╛р░Ь=р░о р░╛\

CDр░др░▓ Fр░╛

р░ор░ЯY0р░▓6

]+Q ,

р░Х'Iр░┐

12р░Вр░жр░жр▒Б.

р░Жр░дS _`р░╛!р░╕р░В р░оaр░┐ bр░Я0 р░Жр░нр░░р░гр░В


ిలల Proverb A blind leader of the blind.

RHYME: Wee Willie Winkie runs through the town, Upstairs and downstairs in his nightgown, Rapping at the window, crying through the lock, "Are the children in their beds, for now it's eight o'clock?"

GOOD WORD: A contented mind is the greatest blessing a man can enjoy in this world.

TOUNG TWISTER: •

Upper roller lower roller Upper roller lower roller.


ిలల The

Stag

at

the

River STORY:

A Stag, very thirsty because of the heat, came to a river in a forest to drink some water. He saw his shadow reflected in the water, and greatly admired the size of his horns, but felt ashamed of his weak and thin legs. “I wish my legs were as beautiful as my horns,” he sobbed. While he was lost in these thoughts, a Lion appeared at the river. The Stag fled from the river in an instant, but his horns soon became entangled with the branches and he found himself stuck The Lion quickly caught up with him and captured him.

“How wrong I was to despise my legs which could have saved me now, had it not been for my horns which I so admired!” he cried. The most valuable things are often disregarded.


ŕ°Żŕ°ľŕ°¤ SMS (BEST WISHES SMS)

D worlds most happiest person nvr gets all d best things arnd them. they jus make d best of wat they get.. Best wishes

Genuine success comes only to those who are ready for it. Good Luck Meaning of some colors, Yellow for special friend, white for peace, orange 4 luck,black for hate, red for love and pink for likeness,So i choose for u Orange Flower. Wish u goodluck

Luck is yours, wishes are mine. let ur future always shine. Best of Luck!


ŕ°Żŕ°ľŕ°¤ REASONING

REASONING QUESITONS:

1. A worker is paid Rs.20/- for a full days work. He works 1,1/3,2/3,1/8.3/4 days in a week. What is the total amount paid for that worker ? 2. If the value of x lies between 0 & 1 which of the following is the largest? (a) x (b) x2 (c) -x (d) 1/x 3. If the total distance of a journey is 120 km .If one goes by 60 kmph and comes back at 40kmph what is the average speed during the journey? 4. A school has 30% students from Maharashtra .Out of these 20% are Bombay students. Find the total percentage of Bombay? 5. An equilateral triangle of sides 3 inch each is given. How many equilateral triangles of side 1 inch can be formed from it?

6. If A/B = 3/5,then 15A = ? 7. Each side of a rectangle is increased by 100% .By what percentage does the area increase? 8. Perimeter of the back wheel = 9 feet, front wheel = 7 feet on a certain distance, the front wheel gets 10 revolutions more than the back wheel .What is the distance? 9. Perimeter of front wheel =30, back wheel = 20. If front wheel revolves 240 times. How many revolutions will the back wheel take? 10. City A's population is 68000, decreasing at a rate of 80 people per year. City B having population 42000 is increasing at a rate of 120 people per year. In how many years both the cities will have same population? 11. Two cars are 15 kms apart. One is turning at a speed of 50kmph and the other at 40kmph . How much time will


ŕ°Żŕ°ľŕ°¤ REASONING it take for the two cars to meet?

12. A person wants to buy 3 paisa and 5 paisa stamps costing exactly one rupee. If he buys which of the following number of stamps he won't able to buy 3 paisa stamps. 13. There are 12 boys and 15 girls. How many different dancing groups can be formed with 2 boys and 3 girls 14. Which of the following fractions is less than 1/3 (a) 22/62 (b) 15/46 (c) 2/3 (d) 1 15. There are two circles, one circle is inscribed and another circle is circumscribed over a square. What is the ratio of area of inner to outer circle? 16. Three types of tea the a,b,c costs Rs. 95/kg,100/kg and70/kg respectively. How many kgs of each should be blended to produce 100 kg of mixture worth?

Rs.90/kg, given that the quantities of band c are equal a)70,15,15 b)50,25,25 c)60,20,20 d)40,30,30 17 : Average age of students of an adult school is 40 years. 120 new students whose average age is 32 years joined the school. As a result the average age is decreased by 4 years. Find the number of students of the school after joining of the new students: 1. 1200 2. 120 3. 360 4. 240 18: On sports day, if 30 children were made to stand in a column, 16 columns could be formed. If 24 children were made to stand in a column, how many columns could be formed? 1. 48 2. 20 3. 30 4. 16 5. 40


ŕ°Żŕ°ľŕ°¤ REASONING 19: Which of the following numbers is divisible by 3? (i) 541326 (ii) 5967013 1. (ii) only 2. (i) only 3. (i) and (ii) both 4. (i) and (ii) none 20: A square is divided into 9 identical smaller squares. Six identical balls are to be placed in these smaller squares such that each of the three rows gets at least one ball (one ball in one square only). In how many different ways can this be done? 1. 81 2. 91 3. 41 4. 51

Answer of last week: 1. Ans: 4. 2. Ans: 1. 3. Ans: 4. 4. Ans: 2. 5. Ans: 1. 6. Ans: 1. 7. Ans: 1 8. Ans: 1 9. Ans: 1 10. Ans: 1 11. Ans: 2 12. Ans: 1 13. Ans: 1 14. Ans: 4 15. Ans: 2 16. Ans: 1 17. Ans: 3 18. Ans: 4 19. Ans: 2 20. Ans: 4


ŕ°Żŕ°ľŕ°¤ COMPUTER Microsoft WORD 2007

Page Layout:

Themes: Theme

Àâ°×âÑ dÖÀâœb×â Theme Colors ž ~ĂľrΡd¨Àâv֞Ñ I~Ă&#x;Îê°ÖĂ?ÉKÖÀâ°°

Colors Theme Fonts

Àâ°×âÑ dÖÀâœb×â Theme Fonts ž ~ĂľrΡd¨Àâv֞Ñ I~Ă&#x;Îê°ÖĂ?ÉKÖÀâ°°


యవత COMPUTER

Theme

Àâ°×âÑ dÖÀâ¶b×â Theme Effects ¾ ~õr¦°d¨ÀâvÖ¾Ñ I~ßÎê°ÖÐÉKÖÀâ°°

Effects Page Setup: Margins Àâ°×âÑ dÖÀâ¶b×â Margins ¾ ~õr¦°d¨ÀâvÖ¾Ñ I~ßÎê°ÖÐÉKÖÀâ°°

Æ¥sÈȨ

Àâ°×â

I~ßÎê°ÖЪkâ°d¨Àâkâ°+

´Àâ¿xpÖ¾Q

±r¡¦

Àâ°×âª


యవత COMPUTER

Orentati on

Size

Æ¥sȨ pêªvâ° pâdÖÈ°. ´Æ Ѫ{â ±³Àâ°W Ȩ I×ÖQΰ. adâs ÈéªvÒ ¿öý~Ï pêªvâÀ⬠¹èZrÎê°rÒ. ´Àâ¿xpÖ×â¾Q ±r¡¦ ÀâÃépâ°+d¨ÀÖ¶ ~ö~ßpÒ ÀêôµÖÈXªÈ¨ Àâ°×âÑ ´Àâ¿xpÖ×â¾Q ±r¡¦ dÖÀâ¶b×âÆ ÀâÃépâ°+d¨ÀÖ¶

~öm¡ dÖÈÀÒ°b gÖ Àâ°×⪠Columns adâ Æv⬥Îâ°Àâkâ°+ adâ ~öm¡ Ȩ Àâ°p³dâ ~öÊËÑ Page ÀêÔâ\vÖ¾Ñ, ´ªrá ¿x°Öndâ ~õr¡¦ ׳Ñýyá ¿x°Öndâ I×âQ k¨r ×â°ªn¥ Break Àâ°×⪠Àáp³dâ ~öÊËÑ ÀêÔâyÖÀâ°° Line

Àâ°×⪠Z~ß»¥ ~öÊËd¡ Èêô×Ò ×ꪱpâ° EÀâ]vÖ¾Ñ I~ßÎê°ÖÐÉKÖpâ°

Numbers Hypenta adá pâdâÀê°ô×â ~ß{ÖÈ ×â°ªn¥ Àáp³dâ ~öÊËÑ ÀêÔâvÖ¾Ñ


యవత COMPUTERtion

Page Background:

Mark

Àâ°×âÑ dÖÀÖ¶b×â ~ß{ÖȾ ~öÊË È¨~ßÈ dâ¾ÄªkâvÖ¾Ñ, ´ªrá ~õô×â ´ãâpÖÈ° Àâ°îÎâ°° ~ß{ÖÈ° æÖvÖ dâ¾ÄÉKÖΰ

Page

~öÊËÑ pâªgâ°¾ EÀâ]vÖ¾Ñ

Water

Color ~öÊË ´ªkâ°ÈÑ pâªgâ°¾ Èádâ Àâ°×âÑ dÖÀâ¶b×â AdÖpÖ¾Q EÀâ]vÖ¾Ñ

Page Borders

Paragraph: Indent

~öpÖd¡ UvâÀâ° Àêô~ßóÑ Àâ°|âX fÖù¥


యవత COMPUTER

Spacing

~öpÖd¡ ~õô×â Àêô~ßóÑ Àâ°|âX fÖù¥

Arrange: ±³Àâ°Wd¡ ´ãâpÖÈd¡ Àâ°|âX fÖù¥¾, ±³Àâ°Wd¡

~öpÖÈd¡ Àâ°|âX fÖù¥

ÀâÃépâ+d¨ÀâvÖ¾Ñ

References:


యవత COMPUTER

Table of Contents: adâ ~öÊË È¨ ÝõéÚGªgÒb ~õr¦vÖ¾Ñ I~ßÎê°ÖÐÉKÖÀâ°°

FootNotes: adâ ~öÊË È¨ Ѫ{â ~öÊË ×ꪱpêô×Ö, Èádâ pÖû×âÀÖpâ° ~öpâ° ~õr¦vÖ¾Ñ I~ßÎê°ÖÐÉKÖÀâ°°

Citations and Bibliography: adâ ~ßó¿ßKdâªÈ¨ Àâ°×⪠I~ßÎê°ÖЪn×â ~ßó¿ßKdÖȾ¥, Abbrevations¾, ~õr¦vÖ¾Ñ I~ßÎê°ÖÐÉKÖÀâ°°


యవత COMPUTER

Captions: Àâ°×⪠EÀá°mÒ Ñ Èádâ ±³Àâ°Wdêô×Ö ~öpâ° pÖÎâ°vÖ¾d¡, Àâ°×â vÖæXÀê°ªrÒ È¨ I×âQ rá±°ÈÒb ´¾Qªs¾¥, Àâ°×âÑ dÖÀâ¶b×â ±³Àâ°W¾ gâ°îKªkâvÖ¾Ñ I~ßÎê°ÖÐÉKÖÀâ°° Index: Àâ°×âª

d³yâK

~ß{ÖȾ ~öÊË

Àê°°{âr¨[

~õr¦vÖ¾Ñ

I~ßÎê°ÖÐÉKÖÀâ°° Table of Authorities: Àâ°×⪠rá±°ÈÒb Ȩ I×âQ váré¾ adâ ~öÊËȨ ~õs¦ {־Ȩ¾Ñ Àâ°ù¥\ Eªd³dâ váré¾ ¹åڪЪkâvÖ¾Ñ I~ßÎê°ÖÐÉKÖÀâ°°


గృCDణfల- వంటల

స1Jటg రసం: రసం:

1ాాQ సలA{: సలA{:

ావలIిన పZM+ాhల : ల :

ావలIిన పZM+ా పZM+ాhల : ల :

స1Jటg – 4 ( iకj iలF,ం^న)

1ాాQ - ఒక కపl

పంచZMర - తF,నంత

]రZోస మకjల - ఒక కపl

చల 1ాల – 4 కపl

టమAటg మకjల - ఒకకపl

మకjల 4ేIిన ఐn

ా=+}~ మకjల - ఒక కపl

తయA+o _pMనం: _pMనం

ా=ికం మకjల - ఒక కపl

స1Jటgమకjల Fా

iకj

LIqI,ి

తరPగRా'.

F,ంజల ేIqIి ఆ మకjల

ఉ' 1ాయల మకjల - ఒక కపl తయA+o _pMనం: _pMనం 1ాాQ

ఉడకబ€ట0 Y

పంచZMర క'ి రPబgu'. ఆ

అందుల6

vశwమAO

ల6

vశwమంల6 మSరసం, v+,యAల

చల 1ాల , ఐn 

12Uి, 7\గ, ఉపl బgFా క'ి ే

Lసుక 

ఒక

1ాత

బgFా

అOటY\

కల1ా'.

కల1ా'.

1ాాQ సలA{ Iిదzం. ఆ+‚Fా= ఎం „

అం ే స1Jటg y=n Iిదzం.

ఉప…గకరన † ఫలˆరం ఇZి.


గృCDణfల- వంటల

బ€{ సూ‹: సూ‹:

ఉUిన తరాత ’కj జ“నO

ావలIిన_: _

ింUి కల1ా'.

బ€{ - ఒక కపl

తరాత ా=+}~ మకjల , బ€{ 

టŒమAటgల - 600 Fాwమల

7యA='. ఆ_ కšUM ఉUిన తరాత

ా=ర~ - ½ క‹ చకjFా కQ +,ం^

v+,యAల 12Uి *Iి కల1ా'.

ఉపl - రP^ (1 టసూ-‘) నల v+,యAల - ½ టసూ-‘ ’కjజ“నO ింUి - ట”బ• సూ-‘ ’కjF–నO F,ంజల -ఒక కపl ఆZే`ాల : ాల

బ€{ *—ంచుRా'.

ట˜టgల మం^ \ళ; „ కUిF,, మకjల Fా 4ేI,ి ఆ మకjల, ’కjF–నO F,ంజల క'ి ఒక 1ాత ల6 12య= ™ద bట0 g'.

అO ప›+,QFా ఉUిన తరాత *Uి *UిFా )M'


ఆనంZM

ఇచœట b;Wడ%క ల అమSబడ%ను CžŸద+ాబgదుల ఈ మధ= ఒక WతQ mall ె+,4MరP. ఇచœట b; Wడ%క ల కšUM అమSబడ%ను అ పకటనల ఇ4MœరP (అవను స+,FT ా b¢£¤;న WతQ ల6IిమAల6 లAFా)*). ాక1J ే WO షరతుల

bట0 gరP, అ_ ఏvటంట”: •

అమAS—ల మA mall ఒకjా+, మAత> అనుమంప బడ% MరP

b; Wడ%క ల ా+, ా+, §ZM, రPచుల , అ¨రPచులక

తగT ట / __ధ అంతసుhలల6 వ+oTక+,ంచబUM©రP. ఏ అంతసుhల6 b; Wడ%క )7ౖ)M ™రP ఎనుORవచుœను. ఆ అంతసుhల6 నచœక1J ే ™రP మ+‚ అంతసుh 7ళ;వచుœ. ాక1J ే ™రP 7నj +,F, +ావటg అాjరమ లªదు, ^వ+, అంతసుh నుం^ బయటక

1Jవడం తప-.

ఇZేZో బgవంZే చూZM«మ ఒక అమAS— mall వసుQంZి. అంతసుhలా+oFా ఈ _ధంFా సూచనల ఉ)MO—. దటY అంతసుh: ఈ b; Wడ%క లక ఉZో=Fాల ఉ)MO—. ¬gర=ను బgFా చూసుక ంటgరP.


ఆనంZM +}ండవ అంతసుh: ఈ b; Wడ%క లక ఉZో=Fాల ఉ)MO—. ¬gర=ను బgFా చూసుక ంటgరP , ిలలను qvాQరP. మ­డవ అంతసుh: ఈ b; Wడ%క లక ఉZో=Fాల ఉ)MO—. ¬gర=ను బgFా చూసుక ంటgరP , ిలలను qvాQరP. మ+,య ®ళ:; 4MలA అందFాళ:;.

అదు¯తం!! అ అనుక ంట° ఇంా bౖ 7¢Q ± ఎలA ఉంట/ంZో అనుక ంట° 7;ంZి ఆ అమAS—. )Mల గవ అంతసుh: ఈ b; Wడ%క లక ఉZో=Fాల ఉ)MO—. ¬gర=ను బgFా చూసుక ంటgరP , ిలలను qvాQరP. మ+,య ®ళ:; 4MలA అందFాళ:;. ఇంటY ప, వంట పల6 కšUM సˆయ పడ MరP. "ఆˆ !! ఈ mall 4MలA బgవంZే. ఈ అంతసుhల6 )Mక ావలIిన వరPడ% ZొరPక Mడ% అ అనుక నOZి. అలA అనుక నO మరP ³ణ> ఇంా bౖ 7¢Q ± ఎలAంటY ాళ:; ఉంటgరబgu!! అ అనుW తరPా అంతసుh 7ళQ :ంZి". అకjUి సూచన ఇZి: "™ „ క'ి ఈ అంతసుh 4ేరPక నOా+, సంఖ= : 61,397. ఈ అంతసుhల6 b;Wడ%క ల లªరP. ఆడాళ; -ి ంచడం అాధ=ం." అాధ=ం


వృదుzల

భగవZీT త మ­డవ అpM=యం-కరS అpM=యం కరS …గమ ఆరవ `¶కం: కం: క+·ంZియ Aణf సమ=మ= య ఆIqQ మనా సSర‘| సSర‘ ఇనంZియ A+ాz !మ­¹M MS vpM=4Mర స ఉచ= ే|||


р░╡р▒Гр░жр▒Бzр░▓ Mр░д-р░░=р░В: Mр░д-р░░=р░В р░Ор░╡р░б% р░Х+┬╖Sр░ВZр░┐р░п р░Ь┬║┬╗)*р░ВZр░┐р░п р░ор░▓р░ир▒Б р░Ер░г^ bр░Я0 Y р░ор░ир░╕р▒Б 4р▒Зр░д р░Зр░ВZр░┐р░п р░ор░▓ ┬╝р░Хj р░╢р░мg┬лZр░┐ _р░╖р░пр░ор░▓р░ир▒Б ^р░Вр░Вр░Ър░Ър▒Бр░Вр░б%)┬╜ р░о┬нр░в ^р░др▒Б Q р░бр░Ч

р░Ер░ЯY0

р░ор░ир▒БXр░б%

р░Хр░кр░Я┬Жр░и

р░Жр░Ър░░р░г

р░Чр░▓р░╛р░б

4р▒Жр░к-р░мр░б%р░Ър▒Б)MOр░б%. р░╛=р░ЦA=: р░╛=р░ЦA=: р░Зр░Ър░Я

р░Х+┬╖Sр░ВZр░┐р░п Aр░гf

р░Ь┬║┬╗)*р░ВZр░┐р░п р░ор░▓

+}р░Вр░бр▒В

р░Ер░ир▒Бр░кр░жр░ор░ир░Х

р░Е

р░Ер░░zр░о.

р░Х+┬╖Sр░ВZр░┐р░п ,

р░Ор░▓р░пр░и

WO

р░Зр░ВZр░┐р░п р░ор░▓р░ир▒Б р░Ч┬н+,┬Ь р░оAр░д> 4р▒Жр░┐-р░и4р▒Л р░бр░Вр░мg4M+, ┬╝р░Хj р░Ер░к┬Ыр░░├Ар░оFр░╛ р░ир▒Бр░Вр░б%р░ир▒Б.


ఆతS _`ŕ°ž!ŕ°ž Effective Quotation Swami Vivekananda

of

Inspiring Messages Famous Quotes by Swami Vivekananda.

We are responsible for what we are, and whatever we wish ourselves to be, we have the power to make ourselves. If what we are now has been the result of our own past actions, it certainly follows that whatever we wish to be in future can be produced by our present actions; so we have to know how to act. Take up one idea. Make that one idea your life - think of it, dream of it, live on that idea. Let the

brain, muscles, nerves, every part of your body, be full of that idea, and just leave every other idea alone. This is the way to success, that is way great spiritual giants are produced.


ఆతS _`ŕ°ž!ŕ°ž

.

Bear in mind, my children, that only cowards and those who are weak commit sins and tell lies. The brave are always moral. Try to be moral, try to be brave, try to be sympathizing. The earth is enjoyed by heroes—this is the unfailing truth. Be a hero. Always say, “I have no fear." Never think there is anything impossible for the soul. It is the greatest heresy to think so. If there is sin, this is the only sin ? to say that you are weak, or others are weak. A few heart-whole, sincere, and energetic men and women can do more in a year than a mob in a century.


బరw పదును KARUJI:

X≠G, అంట” ఒక ZMంటÂ

ఇందుల6 3*3 ఉంటg—.

ఉండవ

’దటY వరPసల6 A,B,C +}ండవ వరPసల6 F,G,H ఉంటg—, ^వ+, మ­డవ వరPసల6 L.M,N ఉంటg—. ఈ wందZి ఒక ఉదహరణ

X < 1G, అంట” , G ఒక 1 ఎడమ మందు వరPసల6 X ఉంZి

X < > 1G, అంట” , G ఒక 1 ఎడమ లªZM క Uి మంZి వరPసల6 X ఉంZి

పకjన _UిFా ఉనO_ ట/క ల . X=G, అంట” X,G, ఒక ZMంటÂ)* ఉంటg—


క_తల

dâªvâ dÖÀâp⪠I×âQ ÀÖî ±È°~ßó

~ßr¦ Èá¾ A×âª{âª

y³ÈЪn, ¾¥Àâó ÀÖî¾ ×âÈ°~ßó

yêªkâ°d¨ Èá¾ ±ª|âª

{Ö¾y¨ ¾¥ÀêÀâp¨ ÀÖîÑ yêÈ°~ßó ´¬ ¾¥ ÊËÆyÖ¾¥d¨ g³~ßR Àâ°È°~ßó ´¬ ¾¥ ÊËÆyÖ¾Ñ ÀâÃpâ~ßó pÖ¾ gêÈ°~ßó

~ߪkâ°d¨ Èá¾ ±Ö|â ´¾Qªs¾¥ ¾¥y¨ ¿xîgÖ ~ߪkâ°æ×á ×á¿ßKª dâÆyâ ÅÖÀÖ¶Q kê~ßRvÖ¾Ñ U×âQüsd¡ Æ¥vâ¾ ×á¿ßKª dâÆyâ ´NUøee


క_తల

d⽸¾ ~õr¦°±ÚgÖ

dâ×â°¹Ö~ß pâ°Ö~ߪgÖ

ÈãâXÉÖ|â×á |áXÎâ°ªgÖ

dÖgâÈ dÖpÖX¾Ñ Z~ß»¥dâgÖ

~ßr¦°{âÈ AÎâ°°|âªgÖ

Ýßé½{âÎâ° ¿ßRª{â×â A|ÖpâªgÖ

AyâWƵÖ]¿xª AÅâpâJªgÖ

Àâ°×â¿ß°bȨ¾ ÅÖÀâ×âæ ÉÖãâXªgÖ

ÆmÎâÃé¾Q ÉÖºªkÖ¶

Àâ°¬ pÖû×â NÝßéÈ {â½µâX pâ°Ö~ߪ dâÈ


_ంత _`ÃÄాల ™క ెల ా . . . . ?

ప›ర!ప బÆZి«ంకల అIిhకల 2800 v'య‘ సంవత+ాల wతv_ సగట/ మaిల6 97,000km ( అర7ౖ miles) రకQ ప కణMల ఉ)MO— CžŸUోF}‘ Fా'ల6 మంUి ే \రP తయA+}ÉతుంZి Dishwasher 1889 ల6 కbట0 gరP Albert Einstein క ారP నడపడం ెËయదు

అO గడ గ­బలš ెల గడ bడ M— మనం నO తరాత అరగUM ZMZMప Fా ప)7Oండ% గంటల పడ%తుంZి కమలAా— ఎంత bద«Fా ఉంట” అంత రP^Fా య=Fా ఉంట/ంZి


ఆసQకర†న జºల

IMPORTANT NATIONAL AND INTERNATIONAL DAYS OF FEBRUARY DAYS

DAY’S NAME

February 2

World Wetland Day

February 4

World Cancer Day

February 5

Kashmir Day (Organized by Pakistan)

February 6

International Day against Female Genital Mutilation

February 12

Darwin Day

February 12

Rose Day

February 12

World Day of the Sick

February 14

Valentine’s Day

February 20

World Day of Social Justice

February 21

International Mother Language Day

February 22

World Scout Day

February 23

World Peaces and Understanding Day

February 24

Central Excise Tex Day

February 28

National Science Day


shruhti telugu e-magazine( eight edition)  

childern, stories, toung twister, rhymes, telugu words, setakalu, sms, reasoning, computer, technology, gadgets, beauty care, hair care, sal...

Advertisement