Page 1

โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง สเปรย์ ปรับอากาศสมุนไพรธรรมชาติ

โดย นาย กาญจน์ ศรีพานิช ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6/8 นาย อนุรักษ์ เกตุเลขา ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6/8

ครูที่ปรึกษา นาย เนรมิตร โคคา

รายงานฉบับนีเ้ ป็ นส่ วนประกอบ ของโครงงานคอมพิวเตอร์ ช้ันมัธยมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สั งกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ


1. สมุนไพรทีใ่ ช้ ในการทาสเปรย์ ปรับอากาศสมุนไพร 1.1 ต้นตะไคร้ ชื่อวิทยาศาสตร์ Cymbopogon nardus Rendle วงศ์ POACEAE (GRAMINEAE) ชื่อท้องถิ่น ตะไคร้แดง จะไคมะขูด ตะไคร้มะขูด ลักษณะพืช พืชล้มลุก อายุหลายปี มีเหง้า ลาต้นตั้งตรง สู ง 2 เมตร ออกเป็ นกอ ใบเกลี้ยง รู ปยาวแคบ กว้าง 520 มม. ยาวได้ถึง 1 เมตร มีกลิ่ นหอม ตรงรอยต่อระหว่างใบกับกาบ มี แผ่นรู ปไข่ปลายตัดยื่นออกมา ยาว ประมาณ 2 มม. มีขนกาบหุ ม้ ติดทน กาบล่างสุ ดเกยซ้อนกัน เมื่อแห้งจะม้วนขึ้น ดอกออกเป็ นช่อขนาดใหญ่ ยาวได้ถึง 80 ซม. มีใบประดับ ลักษณะคล้ายกาบ ยาวประมาณ 25 มม. รองรับอยู่ ช่ อดอกแยกเป็ นหลาย แขนง แต่ล ะแขนงมี ช่ อย่อย 4-5 ช่ อ ผลแห้งไม่ แตก ตะไคร้ หอมมี ลกั ษณะส่ วนใหญ่ คล้า ยกับตะไคร้ ก อ ต่างกันที่กลิ่น ต้นและใบยาวกว่าตะไคร้กอมาก แผ่นใบกว้างยาวและนิ่มกว่าเล็กน้อย

ภาพที่ 1.1 แสดงภาพต้ นตะไคร้ 1.2 ต้นมะกรู ด ชื่อทางพฤกษศาสตร์ : Citrus Hystrix วงศ์ : RUTACEAE


ชื่อที่เรี ยก : ในไทยทัว่ ไปเรี ยก มะกูด ภาคใต้เรี ยก ส้มมัว่ ผี ทางภาคอีสานเรี ยกมะหูด ทางภาคกลางเรี ยก ส้มมะกรู ด ลักษณะ : ต้นมะกรู ด เป็ นไม้ยืนต้นขนาดย่อม ใบเขียวหนา มีคอดกิ่ วที่ กลางใบเป็ นตอนๆ ดอกสี ขาว เกสรมีสีเหลือง กลิ่ นหอมเล็กน้อย ผลคล้ายผลส้มซ่ า ผิวหนาเป็ นร่ องขรุ ขระทั้งลูก มีข้ วั จุกสู ง ตามต้น และกิ่งมีหนามยาวเล็กน้อย น้ าในลูกมีรสเปรี้ ยว การเจริ ญเติบโต : ปลูกได้ไม่ตอ้ งเลือกดิน มีปลูกกันตามบ้านเรื อน

ภาพที่ 1.2 แสดงภาพมะกรู ด 2. สรรพคุณของสมุนไพรที่นามาใช้ ทาสเปรย์ 2.1 ต้นตะไคร้ ทั้งต้น ใช้เป็ นยารักษาโรคหื ด แก้ปวดท้อง ขับปั สสาวะและแก้อหิ วาตกโรค หรื อทาเป็ นยาทานวดก็ได้ และยังใช้ รวมกับสมุนไพรชนิ ดอื่นรักษาโรคได้ เช่น บารุ งธาตุ เจริ ญอาหาร และขับเหงื่อ หัว เป็ นยารักษาเกลื้อน แก้ทอ้ งอืดท้องเฟ้ อ แก้ปัสสาวะพิการ แก้นิ่ว บารุ งไฟธาตุ แก้อาการขัดเบา ถ้าใช้รวมกับ สมุนไพรชนิ ดอื่น จะเป็ นยาแก้อาเจียน แก้ทราง ยานอนหลับลดความดันสู ง แก้ลมอัมพาต แก้กษัยเส้น และแก้ ลมใบ ใบสด ๆ จะช่วยลดความดันโลหิ ตสู ง แก้ไข้


ราก ใช้เป็ นยาแก้ไข้เหนือ ปวดท้องและท้องเสี ย ต้น ใช้เป็ นยาแก้ขบั ลม แก้เบื่ออาหาร แก้ผมแตก แก้โรคทางเดินปั สสาวะ นิ่ ว เป็ นยาบารุ งไฟธาตุให้เจริ ญ แต่ถา้ เอาผสมกับสมุนไพรชนิดอื่น จะแก้โรคหนองใน และนอกจากนี้ยงั ใช้ดบั กลิ่นคาวด้วย

ภาพที่ 2.1 แสดงภาพต้ นตะไคร้ 2.2 ต้นมะกรู ด ราก - กระทุง้ พิษ แก้ฝีภายในและแก้เสมหะเป็ นพิษ ใบ - มีน้ ามันหอมระเหย ผล, น้ าคั้นจากผล - ใช้แต่งกลิ่น สระผมรักษาชันนะตุ รังแค ทาให้ผมสะอาด ผิวจากผล - ปรุ งเป็ นยาขับลมในลาไส้ แก้แน่น - เป็ นยาบารุ งหัวใจ


ภาพที่ 2.2 แสดงภาพใบมะกรู ด

3. วิธีการทาสมุนไพร 3.1 อุปกรณ์และสารเคมี อุปกรณ์ 1. หม้อ 2. กรวย 3. ขวดสเปรย์ 4. ภาชนะตวง วัสดุและสารเคมี 1. ตะไคร้ 30 กรัม 2.ใบมะกรู ด 30 กรัม 3. แอลกอฮอล์ 600 มิลลิลิตร (เจือจาง 70%) 3.2 วิธีการทา 1. นาใบเตย ตะไคร้ ใบมะกรู ดมาหัน่ เป็ นชิ้นเล็กๆ (เพื่อให้สมุนไพรสามารถออกกลิ่นได้เร็ วกว่า)


ภาพที่ 3.2-1 แสดงภาพต้ นตะไคร้ และใบมะกรู ด 2. ต้มแอลกอฮอล์แล้วนาสมุนไพรทั้ง 2 ชนิดลงไปต้ม

ภาพที่ 3.2-2 แสดงภาพการต้ มแอลกอฮอล์ กบั สมุนไพร 3. ทิ้งไว้ให้เย็นแล้วกรองกากสมุนไพรออก จากนั้นสามารถบรรจุลงขวดสเปรย์ได้ทนั ที


ภาพที่ 3.2-3 แสดงภาพขวดสเปรย์ ปรับอากาศสมุนไพรธรรมชาติ

โครงงานสเปรย์ปรับอากาศสมุนไพรธรรมชาติ  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you