Page 1

ജീവിതtിെn മഹനീയ മുഹൂർtമാണ് വിവാഹം.

പുതുജീവിതം തളിരിടുn ആ വിവാഹtിെn

േവറി കാഴ്ചയിേലk്

വാരാ യ CMYK

2013 ജൂൺ 30 ഞായർ

ഗ ർവ കലയാണ ിൽ നി ് േഫാേ ാ: െലബിൻ

കുടകിെല ഗാnർvം വി

വാഹം സവർഗ ിൽ നട ാ ലും ജീ വി തം ഭൂ മി യിൽ ത ി നി ൽ ും. ആചാര ളാണ് വിവാഹ െ വയതയസ്തമാ ു ത്. േദശം മാറു േ ാൾ, ഭാഷ മാറുേ ാൾ ആചാര ളും മാറും. ആചാര ൾ പലേ ാഴും കൗതു ക ാഴ്ചകളാകാറു .് അതാണ് മാംഗ ലയ ളുെട രപേതയകത. ഇവിെട അ െനെയാരു വിവാഹ ിെനറ കഥ പറയു കയാണ്... േകരള-കർണാടക അതിർ ിയിലു ളള മടിേ രി ദ ിണ കാശ്മീർ എ ാ ണ് അറിയെ ടു ത്. കൂർഗ്, കുടക്, െമ ർ ാറ എ ീ േപരുകളിലാണ് ഈ ലം മലയാളികൾ ് കൂടുതൽ പരിചിതം. ഇേ ാൾ ഇവിെട തണു കാലാവ യാണ്, മഴയുമു .് മഴയുളളേ ാൾ മ ് വീഴ്ച കുറ ് തണു ് കുറയു െമ ാണ് മടിേ രി ാർ പറയു ത്. ര ര ല േ ാളം വരു കുടവാ സാണ് ഈ േമഖലയിെല രപധാന സമു ദായം. ര ുനാൾ നീളു കുടവാസമു ദായ ിെല വി വാ ഹ ച ട ുകൾ വ ള െര രപശസ്തമാണ്. ഗാ ർവം എ ാ ണ് അവർ അതിെന ഈ വിവാഹ െള വിേശഷി ി ു ത്. പുറം േലാക ി ന് വ ള െര വി ചി രത െമ ് േതാ ു താണ് ആ ഗ ർവ വിവാഹം... മടിേ രി ജംഗ്ഷനിലുളള കാേവരി ക ലയാ ണ മ പ ി ലാ ണ് ആ േഘാ ഷ മായ വിവാഹചട ുകൾ നട ു ത്.

വിവാഹചട

ിെല വിവിധദൃശയ

ഹാളിെല പാചകമുറിയിൽ അ ിപൂജ േയാെടയാണ് ര ് ദിവസമായുളള വിവാ ഹചട ുകൾ ് തുട മിടു ത്. ഉലപൂ ജെയ ും ഗേണശപൂജെയ ും ഇതിെന പറയാറു .് വരെനറയും വധുവിെനറയും അടു ബ ു ൾ മാരതമാണ് ഈ ച ട ിൽ പെ ടു ു ത്. മുതിർ സ്രതീകൾ ൈകകൂ ി നി ് മര ൾ െചാലലിയേശഷം ഒരു െചറിയ പാരത ിൽ പാലുകാചിെയടു ു താ ണ് ഈ ചട .് ഇതിനുേശഷം പാചക ാർ പാചകഹാളിെനറ നിയരണം ഏ െററടു ും. ര ുനാളെ ഭ ണം പാ ചകം െചയു തിെനറ ചുമതല അവർ ാണ്. ഉചഭ ണ ിനാണ് പി ീട് എലലാ വരും ഒ ുകൂടു ത്. െവജും േനാൺെവ ജും േചർ വിഭവ സമൃ മായ ഭ ണ േ ാെടാ ം ആവശയമുളളവർ ് വിവിധ തര ിലുളള മദയം നുകരാനും സൗകരയ മു .് നാലു മണിവെര ഭ ണം കഴിചും മദയലഹരിയിൽ നൃ മാടിയും അവർ ര സി ും. ൈവകുേ രമാണ് വിവാഹ ിെല രപധാന ചട ് നട ു ത്. `ഉരു ുട േവ ശർമണി ' എ ാണ് അതിെനറ േപര്. ച ട ിൽ വ ച് വ ധു വി െനറ അ ക ലയാണ പയനും െപണണിനും `പ ാ ് ' എ വിളി ു മാല ധരി ി ു ു. പ ാ ് എ ാൽ കുടകിെല താലിമാല യാണ്. സാധാരണ രീതിയിൽ വരനാണ് വ ധുവിന് താലിചാർ ു ത്. പേ , ഇ വിെട വധുവിന് താലി (പ ാ )് െക ു ത് വ ധു വി െനറ മാ താ വാ ണ്. ഭ ർ ാവിെനാ ം താമസി ുേ ാൾ പാ

ലി േ ക ട മ ക ളും നി യ മ ളും ഒ െ യാ ണ് പ ാ ് ധ രി ി ു േ ാൾ ൈകമാറു െത ാണ് സ ൽ ം. പ ാ ് എ ാൽ പ ,് ഹ -് നിയമഘടന എ ാണർ മാ ു ത്. പ ാ ് അ വ ധു വി ന് ന ൽ കു േ ാൾ പ ് നിയമ ളാണ് നൽകു െത ും വിശവാസമു .് കുടെവ ശർ മണിസമയ ് പ ാ ിെനാ ം െപാ ൻമാലയും അണിയി ും. `െപാൻമാല ' രാജകീയ രപൗഢിയുെട മുരദയാണ്. േകാറലിെനറയും ഇലാചിയുെട യും ച ല രൂപമാണ് െപാൻമാല. േകാ

ക് സംസ്കാര ിെനറ ഭാഗം കൂടിയാണ ത്. വധുവിെനറ മാതാവിനാണ് കലയാണ ിൽ കൂടുതൽ രപാധാനയം. `െപാൻ മാല ' വധൂവര ാെര അണിയി ു ത് മാതാവാെണ താണ് അതിന് കാരണം. ഈ ചട ിന് േശഷം എലലാവരും ഒ ുേചർ ് വീ ും നൃ ം വയും. വാ ദയേമള ളുെട അക ടിേയാെട ഒരു രപ േതയക രീതിയിൽ ചുവടുവയ് ു രീതി യാണ് ഇത്. മുതിർ വരും കു ികളുെമ ലലാം രാേവെറ നൃ ം വയ് ും. രാരതി ഭ ണ ിനുേശഷമാണ് എലലാവരും പി രിയു ത്.

ജീവിതം എ െനയായിരിkണം. ഇെ റി ി ് ഓടാനുllതാേണാ. ജീവിതം പഠിpിkുn ഒരു വിവാഹമു ്. അതാണ് കുടകിെല ഗാnർvം റൽ ഒരു ആനറി ബാകടീരിയൽ െമഡിസി നാണ്. കലയാണസമയ ് േരാഗ ളിൽ നി ും ര േനടാൻ `െപാൻമാല ' ധരി ു േതാടുകൂടി വധുവിന് കഴിയു ു െവ ാണ് വിശവാസം. ഈചട ിന് േശഷം മ പ ിൽ ഇരി ു വധുവിെനറ ൈകയിൽ ബ ു ൾ ൈമലാ ിയണിയി ും. ഒരു മണി ൂേറാളം ഈ ചട ് നീളും. ൈകക ളിൽ അഴകിെനറ തിള ിനാണ് ൈമ ലാ ി ഉപേയാഗി ു െത ിലും കുട

കുടവാ വംശജർ ഇേനറാ ലിംഗവൽ എ പൂർവികരുെട ഭാഗമാണ്. രപകൃതിെയ അളവററു സ്േനഹി ുകയും മററുളളവെര അേ യററം ബഹുമാനി ു വരുമാണ് കുടവാസ്. കു ികളായാലും മുതിർ വ രായാലും തെ ാൾ മൂ വെര കാ ണുേ ാൾ കാലുെതാ ുവണ ു കാ ഴച കുടവാസിെനറ പാര രയേ ാടു േചർ ു നിൽ ു ബഹുമാനമാണ്. ഗ ർവ വിവാഹ ിെനറ ര ാം ദിവ സമാണ് മുഹൂർ ം. േസാമ യാണ് വ

ല രൻ, കാേവരി വധുവും. കലയാണ േ ് ആദയം എ ു ത് വരനാണ്. േയാ ാ ളുെട േവഷമാണ് വരന്. മധു രപലഹാരം നൽകിയും േത െപാ ിചും വധുവിെനറ സേഹാദരിമാരും അ ാവ ാ രും േചർ ് വരെന സവീകരിചാനയി ും. ഇനി വാക ് മുറി ൽ എ മ െററാരു ചട .് കലയാണഹാളിന് പുറ ് ഒ ത് വാക ുകൾ കു ിനിർ ി യിരി ു ു. ആദയം വരെനറ വീ ുകാർ ഒ രു രപേതയകതരം ക ിെകാ ് വാക ു കൾ െവ ി വീ ഴ് ും. തു ട ർ ് വധുവിെനറ വീ ുകാരും. കുടവരുെട ൈധ രയവും ശ ിയും രപതിനിധാനം െചയു ചട ാെണ താണ് വിശവാസം. അതിന് േശഷം വരനാണ് ആദയം മ പ ിേല ് രപേവശി ു ത്. പൂ ൾെകാ ് മേനാഹരമായി അല രിച മ പ ി െനറ ന ടു ു ഭാ ഗ ാ യി `തൈല ാേവരി ' യുെട േഫാേ ാ തൂ ി യി ി ു .് കാേവരി നദിയുെട ഉ വ ാനമാണിത്. അതിനുമു ിൽ തൂ ി യി ിരു പര രാഗത വിള ിൽ തിരി െതളിചി ു .് കാേവരി ജലം െകാ ുളള െചറിെയാ രു പൂജ മ പ ിൽ നട ും. ഇതിനു േശഷമാണ് വധു മ പ ിേല ് വരു ത്. അവർ പരസ്പരം േമാതിരം ൈക മാറു ത് ഇേ ാഴാണ്. `സംബ ടു ുവ' എ ാണ് ഇതിന് പറയാറ്. അതി െനറ അർ ം പരസ്പരം അടു ുക എ ാണ്. ഇരുവരും േചർ ് േക ് മുറി ു ചട ുമു .് ഇതിനുേശഷം മ പ ിൽ തെ ഒരു കേസരയിൽ വധുവ ര ാർ ഇരി ും. അവർ ് സമീപ ാ യി ര ് മരെ ികൾ െകാ ുവയ് ും.

കി ു പാരിേതാഷിക ൾ അേ ാൾ തെ അവർ െപ ിയിൽ ഇടും. വധൂവര ാെര അനുരഗഹി ു ചട ാണ് അടു ത്. മ പ ിൽ ഒരു ിയിരി ു ഒരു പാരത ിൽ നി ു അൽ ം അരി എടു ് വധൂവര ാരുെട തലയിൽ ഇ ാണ് എലലാവരും ആശിർവ ദി ു ത്. കൂെട എലലാവരും വിവാഹസ ാന ളും നൽകും. വധൂവര ാർ എ ലലാവരുെടയും കാലുെതാ ുവണ ി അ നുരഗഹം വാ ും. ഇതിനുേശഷം നാലു മണിവെര ഉചഭ ണ ിനുളള സമയ മാണ്. ൈവകുേ രമാണ് ഗ ർവ വിവാഹ ിെനറ അവസാന ചട .് `ഗംഗാപൂജ' എ ാണ് ഈ ചട ിെനറ േപര്. ഗംഗ എ ാൽ െവളളെമ ാണ് അവർ അർ മാ ു ത്. വധു കിണററിൽനി ും ഒരു കുടം െവ ളളം എ ടു ് ത ല യിൽ വ ച് മ പ െ ല യമാ ി നട ും. അതിന് മാർ ഗഗതടസം ഉ ാ ി ആൾ ാർ ചുററും നി ് നൃ ം വയ് ും. ഇത് വധുവിെനറ മ പരീ ി ൽ കൂടിയാണ്. ഈ ച ട ് മൂ ുനാല് മണി ൂർ തുടരും. ഈ സമയെമലലാം വധു കുടം തലയിൽ വച് ഒററനിൽ ായിരി ും. അവസാനം മ പ ിൽ എ ു േതാെട വിവാഹചട ുകൾ അവസാനി ും. രാരതി ഭ ണ ിന് േശഷം വധുവും വരനും ഒരുമിച് വരെനറ വീ ിേല ് യാ രത തിരി ു േതാ െട ര ു നാൾ നീ ഗ ർവ വിവാഹ ിന് സമാപ് ി. വി വാ ഹ െച ല വു കൾ വ ധു വി െനറ യും വരെനറയും വീ ുകാർ ഒരുമിചാണ് വ ഹി ു ത്. CMYK

രാേജഷ് േജാേബായ്


02

ശ രനാഥ േജയാtയെn സ്മരണകളുമായി വ

വാരാ യ

ാ ് മഠം ഇnും നിലനിൽkുnു

2013 ജൂൺ 30 ഞായർ

ആദിശ രനുേശഷം CMYK

ശ രനാഥെനറ

ദിഗവിജയം ാഷ്

രിെവളളൂരിന് പഴമകൾ ഏറയാ ണ്. ആ പഴമയിെല പുളകമായി വ ാ ് മ ഠം ഇ ും മ ാ േശാഭയുമായി നിൽ ു ു. കാഴ്ച ാർ ് പഴമയുെട കഥകൾ കൺകുളിേ കാണാനായി. എ ാണീ മഠ ിെനറ രപ േതയകത. ഇവിെടെയാരു േജയാ യൻ ജീ വിചിരു ു. ആ പഴയകഥയിേലെ ാ ു േപാകാം. ഇരു ൂറ് വർഷം മു ാണ്. േക രള ിെനറ വടേ യററ ുനി ് യാരത തിരിച ഒരു യുവാവ് പ ാബിെല മഹാ രാജാ ര ി ് സിംഗിെനറ മുഖയഉപേദഷ് ടാവും മരിരപമുഖനുമായി നിേയാഗിത നാ കു ു. േജയാ തി ഷ ി ലും േവ ദാ ിലും ആ യാ ികശാസ്രത ളിലും രപതിഭ െതളിയിച് ആദിശ രെനറ ദിഗവിജ യെ അനുസ്മരി ി ു ഈ യാരത നട ിയത് കണണൂർ ജിലലയുെട വടേ യററ ുളള കരിെവളളൂരിൽ വ ാ ് എ ഉണി ിരി കുടുംബ ിൽ ജനിച ശ രനാഥനാണ്. ശ രനാഥ േജയാ യെനറ സ്മരണകളുമായി വ ാ ് മഠം ഇ ും നിലനിൽ ു ു. ശ രനാഥ േജയാ യൻ മാരതമായിരു ിലല ഈ തറവാടിെനറ സം ഭാവന. മലയാളസാഹിതയ ിന് അ രസൗഭാഗയേമകിയ വിലെ ചില കൃതി

കളും ഈ വ ാ ് കുടുംബ ിൽ നി ു ായി. കരിെവളളൂർ വ ാ ് ഉണി ിരി കു ടുംബ ിെല പാർവതി അ യുെടയും െപരി ലലൂർ പേ ാടം ഇലലെ അ ിശ ർ ൻ ന ൂതിരിയുെടയും മകനായി 1790 -ലാണ് ശ രനാഥൻ ജനിചത്. സംസ്കൃ ത ിലും ആ യാ ികവിഷയ ളിലും അഗാധമായ പാ ിതയം േനടിയ സ്രതീ യായിരു ു പാർവതി അ . ശ രനാഥൻ യഥാസമയം രപാഥമിക വിദയാഭയാസം േനടി െയ ിലും അ യുെട രപതീ യ്െ ാ ് പഠന ിൽ ഉയർ ിലല. കായികവിദയയി ലായിരു ു താത്പരയം. ഇത് പാർവതി അ െയ ഏെറ േവദനി ിചു. `കുതിരയുെട വയററിൽ എ െന ഒരു കഴുത പിറ ു' എ ് ആ അ ഒരി ൽ വിഷമേ ാെട േചാദിചു. ഈ വാ ുകൾ മകെനയും വി ഷമി ിചു. അ യുെട വയഥയ് ് പരിഹാ രം കാണണെമ ുറച് അറിവ് േനടാൻ ത െ തീരുമാനിചു. ആേരാടും പറയാെത ഒരു ദിവസം ശ രൻ അറിവുേതടിയുളള യാരത പുറെ ു. പലനാടുകളിൽ നിരവധിഗുരു ൻമാ രിൽ നി ായി വിവിധ വിഷയ ളിൽ അ വഗാഹം േനടി. കാശിയിെല വരാഹാചാരയ നിൽ നി ാണ് േജയാതിഷം പഠിചത്. ചു രു ിയ കാലം െകാ ുതെ രപഗ

മഹാഭാരതം സുേയാധനപർവം പി.െക. വിജയൻ മഹാഭാരത ിെല ശ നായ ക ഥാ പാ രത മായ ദു േരയാ ധ ന െന നായക കർതൃതവ ിേല ് ഉയർ ു േനാവൽ. ഭീമ താഡനേമ ററ് കുരുേ രത ഭൂമിയിൽ പതിച സുേയാധനൻ താൻ പി ി ജീ വിതവഴിയിേല ് തിരി ു േനാ ു ു. സനാതനമൂലയ െള േപ രിൽ നി ല നി വ ർ ണ വയ വ യുെട ജീർണതകൾെ തിെര െപാരുതി വീണവനാണ് ദുേരയാധെന ും േനാവ ലിസററ് പറ ുവയ് ു ു. രപസാധകർ: സാഹിതയരപവർ ക സഹകരണ സംഘം, വില ₹ 370

തായ്െമാഴി എം.എൻ. കാരേശശരി െതററിലലാെത ഭാഷ എഴുതുക യും പറയുകയും െചയുേ ാഴാണ് അർ ം ശരിയായി െതളി ് ആ ശയൈകമാററം സാ യമാകു ത്. മലയാളിയുെട ഭാഷാരപേയാഗ

അശവതി: െമചെ സാ ിക പുേരാഗതി യു ാകു തിനാൽ രപശ്ന െള േനരിടും. ബി സിനസസ് േമഖലയിലുളളവർ ് അനുകൂലമായ സമയം. െതാഴിൽപരമായി ധാരാളം യാരതകൾ േവ ി വരും. ആേരാഗയകാരയ ിൽ കൂടുതൽ രശ ി ണം. ഭരണി: െപാതുേമഖലയിൽ രപവർ ി ു വ ർ ് രപശസതിയും ജനരപീതിയുമു ാകും. കുടും ബാഭിവൃ ിയും അ സസും ഉയരു വാരം. കു ടുംബ ിൽ ചില വിഷമതകൾ അനുഭവെ ടു െമ ിലും പരിഹരി ാൻ സാധി ും. കാർtിക: െപൻഷൻ, വായ്പ എ ിവയ് ് അേപ ിചി ുളളവർ ് അനുകൂലമായ മറുപടി ലഭി ും. െതാഴിൽപരമായും വയാപാരപരമായും പുേരാഗതി രപതീ ി ാം. സേഹാദര ളുമാ യി സവരേചർച ുറവ്. േരാഹിണി: വയാപാരം ലാഭകരമായി മുേ ാ ു േപാകും. ഉേദയാഗാർ ികൾ ് വിേദശ ് േജാ ലി ലഭി ാനുളള സാ യത. രാഷ്രടീയരംഗ ് രപവർ ി ു വർ ് ജനരപീതിയു ാകും. ദാ തയകലഹ ൾ ് ഒ ുതീർ ു ാേയ ും. മകയിരം: െതാഴിൽപരമായ മുേ ററം ജീവിത ിൽ ദൃശയമാകും. ഗൃഹം മാറി താമസി ാൻ ആരഗഹി ു വർ ് കാരയലബ്ധി. ശരതു ൾ അക ു േപാകും. വിവാഹകാരയ ിൽ പുേരാ ഗതി. തിരുവാതിര: പുതിയ ഗൃഹ ിേല ് താമ സം മാറും. ഉേദയാഗാർ ികളുെട നീ കാല െ കാ ിരി ിന് സാഫലയമു ാകും. മനഃേകല ശമു ാകും. അപകീർ ി ും അതിർ ി തർ

നായ ഒരു േജയാതിഷിയായി മാറി. ഇ യ യിെല നിരവധി രാജാ ൻമാർ ് മു ിൽ തെനറ കഴിവ് െതളിയിച ശ രനാഥൻ ധാ രാളം പണവും സ ാദിചു. എ ാൽ ഈ പണെമലലാം ജന ളുെട ആവശയ ൾ ു

വ ാ ് മഠ ിെല ശ രനാഥ േജയാ യരുെട ചിരതം േവ ി െചലവഴി ുകയായിരു ു. കാശി യിെല മണികർണികാഘ ിൽ ഭ ർ ാ യി സരതം പണിയിചതാണ് ഇതിെലാ .് േജാഷി ഘ ് എ േപരിൽ ഇ ും ഈ സരതം നിലനിൽ ു ു. ഉ േര യൻ വാ

ളിൽ എലലായ്േ ാഴും കട ു വരു രപ േയാഗേദാഷ ൾ േബാ യെ ടു ു പുസ്തകം. ന ുെട ഭാഷയുെട ന ലല ഭാവി ായി അ യാപകനും വിദയാർ ികളും സാധാരണ ാരനും നിർബ മായും വായിേ കൃതി രപസാധകർ: ഡി.സി ബുക്സ്, ₹70

ഓേരാ ും ഓേരാ ് ശ രൻ േകാേറാം എരത െചറു ാലും ജീവിതം കവിതയിേല ് കയറിവരും എ ് േരഖെ ടു ു കവി ് വാ ി െനറ സതയ ിലും അർ ളു െട നദിയാണ് കവിത എ രപമാ ണ ിലും അതീവവിശവാസമു .് അതുെകാ ് തെ ജീവിത ി െനറ േനർകാഴ്ചകളാണ് കവിതക െള ് പറയാെത കവി പറ ുവയ് ു ു. ഏ െറ ഹൃദമാണ് ഓേരാ കവിതകളും. രപസാധകർ: ഡിസംബർ ബുക്സ്, ₹ 45

നീർ ായ സുസ്േമഷ് ചേരാ ് ആധുനികാന ര ജീവിത

ിെനറ സൂമാനു

ിനും സാ യതയുളളതിനാൽ കൂടുതൽ രശ ി ണം. പുണർതം: ഭരണസമിതി അംഗ ൾ ് ാ നലബ്ധിയും ധനാഗമവും രപതീ ി ാം. സു ഹൃ ു േളാട് സ്േനഹേ ാെടയും സഹകര ണേ ാെടയും െപരുമാറാൻ രശ ി ുക. വിേദ ശ ് െതാഴിൽ േതടു വർ ് ല യരപാപതി ു ളള സമയം. പൂയം: സർ ാർ ജീവന ാർ ് ാന യ ററ ിന് സാ യത. െതാഴിൽരംഗ ് മികച േന ം. വരവുെചലവുകൾ നിയരിചിെലല ിൽ സാ ിക രപതിസ ി. രപതീ ിചതു േപാെല യുളള പുേരാഗതി ജീവിത ിൽ കാണാ തിൽ മന:രപയാസമു ാകും. ആയിലയം: കലാരംഗ ുളളവർ ് രപശസ്തി. സർ ാർ ഉേദയാഗ ിനായി പരീ എഴുതിയ വർ ് േജാലിസാ യത. കടം വരാനുളള സാഹ ചരയമുളളതിനാൽ പരമാവധി സാ ിക അച ട ം പുലർ ണം. ഇടയിെട യാരത െചയാനു ളള സ ർഭ ളു ാേയ ാം. മകം: വാഹനേയാഗ ിനും ധനേയാഗ ിനും സാ യത. അരപതീ ിതമായി നലല സുഹൃ ു െള ലഭി ും. െതാഴിൽപരമായി മികച േന മു ാ ു ത് വഴി േമലധികാരികളുെട രപീതി സ ാദി ും. പൂരം: ഉേദയാഗ ിൽ ാന യററം. ധനാഭി വൃ ിയു ാകും. പിതാവുമായി അഭിരപായവയ തയാസ ിന് സാ യത. ൈകകാലുകൾ ് േവ ദന അനുഭവെ േ ാം. ബ ുജന വിേയാഗം മന:േകലശമു ാ ും. പിതാവിന് േരാഗസാ യത.

സ ിനിെട ശ രനാഥ േജയാ യർ ് ശ ർനാഥ് േജാഷി എ േപരും ലഭിചിരു ു. ശ രനാഥെനറ സി ികെള ുറിച് േക റി പ ാബ് േകസരി മഹാരാജ ര ി ് സിംഗ് അേ ഹെ തെനറ െകാ ാര ിേല ് വിളി ിചു. രപവചന ളിലൂ െട ര ി ് സിംഗിെന വിസ്മയി ിച അ േ ഹം ൈവകാെത തെ രാജാവിെനറ മു ഖയഉപേദഷ്ടാവായി. അഫ്ഗാനുമായി ര ിലും ശ ി ് സിംഗ് നട ിയ യു രനാഥൻ പെ ടു തായി പറയു ു. തെനറ യാരതകൾ ിടയിൽ ശ രനാ ഥൻ കാ ീപുര ് എ ുകയും അവി െട പാലാററിൽ കുളിചുെകാ ിരിെ ഒരു േദവീവിരഗഹം ലഭി ുകയും െചയ്തു. പി ീടുളള ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഈ വി രഗഹ ിന് അേ ഹം നിതയപൂജ അർ ിചി രു െരത. കാ ിയിെല കാമാ ീേദവി യാണ് തെനറ എലലാ അഭയു തി ും കാര ണെമ ് ശ രനാഥൻ വിശവസിചിരു ു. മഹാരാജ ര ി ് സിംഗിെനറ െകാ ാ ര ിൽ കഴിയേവയാണ് ശ രനാഥെന മലയാളിയായ മഹാേജയാതിഷിെയ ുറിച് അ ് തിരുവിതാംകൂർ ഭരിചിരു സവാതി തിരു ാൾ മഹാരാജാവ് േകൾ ു ത്. ഉ ടൻ തെ തനി ് അേ ഹ ിെനറ േസ വനം അനുവദി ണെമ ് അഭയർ ിചു

ഭ വ െള ആ വി ഷ്കരി ു കഥ കൾ. േകര സാ ഹിതയ അ ാഡ മി യു െട രപ ഥമ യുവ പുരസ്കാർ അവാർഡ് ലഭിച എഴു ുകാരെനറ തിരെ ടു കഥകൾ. സുസ് േമഷിെനറ ആദയകാല കഥാസമാ ഹാര ളിൽ നി ും തിരെ ടു കഥകളുെട സമാഹരണവും പുന:രപസി ീകരണവുമാണിത്. രപസാധകർ: ചി പബലിേഷഴ്സ്, വില ₹95

book shelf

വിജയ

ിെനറ ശരീരഭാഷ

െരപാഫ. പി.എ. വർഗീസ് ശരീരഭാഷ ഇ ് വളെരേയ െറ രപധാനെ താണ്. ശരീരഭാ ഷാ പഠന ിലൂെട ഓേരാരു െരയും എ െന മനസിലാ ണ െമ ും അതിനനുസൃതമായി എ െന െപരുമാറണെമ ും ഈ പു സ് ത ക ിൽ ച ർ ച െച യു ു. കൂടാെത ഇനറർവയൂവിൽ വി ജയി ാൻ, സഭാക ം അകററാ

വാരഫലം െരപാഫ. േദശികം രഘുനാഥൻ െരപ േഫാൺ: 0472 - 2801155

2013 ജൂൺ 30 മുതൽ ജൂലായ് 6 വെര 201

ഉ ം: വളെര ാലമായി ആരഗഹി ു കാരയം നിറേവററും. ഏർെ ടു കാരയ ിൽ മികച വി ജയം. െതാഴിൽപരമായും കാലം ന .് ഉേദയാഗാർ ികൾ ് ഗുണപരമായ വാരം. അtം: വയാപാരികൾ ് രപതീ ി ാ ലാ ഭം. കർഷകർ ും അനുകൂലമായ സമയം. സർ ാർ ആനുകൂലയ ൾ ലഭി ു തിനുളള കാ ലതാമസം മാറും. വിേദശവാസ ിന് േയാഗം. ശി േരാേരാഗ ൾ ് സാ യതയു .് ചിtിര: ക നികളിൽ േജാലി െചയു വർ ് ഉ തപദവി ലഭിേച ാം. െവളളി, കാരീയം േപാെലയുളള േലാഹവുമായി ബ െ ് െതാ ഴിൽ െചയു വർ ് സാ ികേന ം. ശരതു േദാഷ ിന് സാ യതയുളളതിനാൽ രശ േയാ െട മുേ ാ ു േപാകുക. േചാതി: കലാരംഗ ് രപവർ ി ു വർ ് രപശസതിയും അംഗീകാരവുമു ാകും. മററു േമഖ ലകളിൽ േന ം രപതീ ി ാം. െപെ ുളള േകാപം നിയരിചിെലല ിൽ സുഹൃ ു െള ന ഷടെ േ ും. വിശാഖം: വയാപാര ിൽ മികച േന ം. തയാഗ മന: ിതിേയാെട അനയെര സഹായി ാനുളള

െകാ ് സവാതിതിരുനാൾ രബി ീഷ് സർ ാർ മുേഖന ര ി ് സിംഗിന് ക യ ചു. സവാതിയുെട അഭയർ ന മാനിച് ര ി ് സിംഗ് ശ രനാഥെന തിരുവിതാ കൂറിേല ് േപാകാൻ അനുവദിചു. അവ സാനകാല ് ര ി ് സിംഗ് ആവശയ െ തനുസരിച് വീ ും ലാേഹാറിേല ് േപാെയ ിലും ശ രനാഥൻ പി ീടുളള കാലം മുഴുവൻ തിരുവന പുര ു ത െ യായിരു ു. സവാതിയുെട ഉപേദഷ്ടാ വ് എ തിന് പുറേമ തിരുവിതാംകൂർ സദ ർേകാടതി ജഡ്ജിയായും അേ ഹം േസവ നമനുഷ്ഠിചു. ഇതിനിടയിൽ ആററുകാൽ െചറുകരവീ ിൽ ല ്മിഅ െയ വിവാ ഹം െചയ്ത് ഗൃഹ ാരശമജീവിതം ആരം ഭി ുകയും െചയ്തു. സവാതിതിരുനാളിെനറ നിർേ ശമനുസരി ച് ശ രനാഥ േജയാ യർ േദവീഭാഗവത ിന് കിളി ാ ് വൃ ിൽ വിവർ ൾ നം നട ി. എ ാൽ എ ് സ്ക മാരതേമ അേ ഹ ിന് പൂർ ിയാ ാൻ സാധിചുളളു. ഇതിൽ ര ് സ്ക ൾ മാരതേമ ക ുകി ിയി ുളളു എ ് മഹാക വി ഉളളൂർ തെനറ േകരള സാഹിതയചരിരത ിൽ പറയു ു .് ശ രനാഥെനറ മകൻ ആററുകാൽ ശ ര ിളള ബാ ിയുളള ഭാ ഗ ൾ കൂടി വിവർ നം െചയ്തതായും പറയു ു.

ൻ, ആ വിശവാസം വർ ി ി ാൻ തുട ി ജീ വിതവിജയ ിന് സഹായി ു പുസ്തകം. രപസാധകർ: നാഷണൽ ബു സററ ് ാൾ, ₹85

പുതുകാലം പുതുകവിതകൾ എഡിററർ: രാേജഷ് ചിറ ാട് മലയാള കവിത എവിെട എ ി നി ൽ ു ു എ ് അ റി യാൻ ആരഗഹി ു വർ ് നലല ഒരു വഴികാ ിയാണ് ഈ ൈവവി ധയമാർ സമാഹാരം. ഭൂതകാല ിെനറ കലാവും തുരു ും വർ മാന ിെനറ േചാരയും വിയർ ും ഭാവിയുെട രൂപേരഖകളും ഇവ യിൽ െതളിയു ു. രപസാധകർ: ചി പബലിേഷഴ്സ്, ₹135

സിഡൻഡയിെല തടവുകാരൻ ആ ണി േഹാപ് സാ ഹി തയ േലാ ക െ തു േപാെല അരഭപാളികളിലും ചല

സൻമനസ് കാണി ും. അക ു കഴിയു ദ തികൾ ിടയിലുളള രപശനം രൂ മാകും. േനരത േരാഗ ൾ ് സാ യത. അനിഴം: ഏെറ കാലമായി മനസസിൽ സൂ ി ു ആരഗഹം സഫലമാകും. േ രതദർശന ിന് അനുകൂലമായ കാലം. അക ുനി ിരു ബ ുജന ളുമായി സമാഗമം. ഓഹരിക ളിൽ വൻേന ം. ശവാസേകാശസംബ മായ േരാ ഗ ൾ ് സാ യത. തൃേk : രാഷ്രടീയേനതാ ൾ ് േന ം രപതീ ി ാം. അറിവും കഴിവും വർ ി ു തു കാ രണം അഭിന ന ൾ േതടിെയ ും. ഊഹ ചവട ിൽ നഷടമു ാേയ ും. മൂലം: കലാകാരൻമാർ ് ധനലബ്ധിയും രപശ സതിയും രപതീ ി ാം. അരപതീ ിത സാ ികേന ം. വയാപാരികൾ ് രപതീ ിചതു േപാെലയുളള ലാഭം ലഭി ിലല. ഉ ത വിദയാഭയാ സ ിന് അേപ ിചി ുളളവർ ് അനുകൂല മായ സമയം. പൂരാടം: താത്കാലിക േജാലി ിരെ ടും. േമ ലുേദയാഗ രുെട അംഗീകാരവും അഭിന ന വും. അരപതീ ിത ബ ുജനസമാഗമം. ഗൃഹ േയാഗ ിന് അനുകൂലമായ സമയം. ധനപരമാ യി ഉയർച. ഉ ാടം: വിദയാഭയാസരംഗ ് മികച േന ം രപ തീ ി ാം. വിേദശ ് േപാകാൻ ആരഗഹി ു വ ർ ് ന ലല സ മ യ മാ ണ്. ശ രതു െള െകാ ുളള ശലയം നേ കുറയും. മ ര ളിൽ തിള മാർ േന ം. മാതൃ ാനീയർ ് േരാഗാവ .

ശ നാഥ േജയാ യരുെട തറവാടായ വ ാ ് മഠ ിൽ ഭാഷാനിപുണരും സാഹി തയകുതുകികളുമായ നിരവധി േപർ ജീവി ചിരു ു. േജയാ യരുെട മുൻതലമുറ ാ രിൽ ഒരാളാണ് ഉ രരാമായണം ഗദയ ി െനറ കർ ാവ്. മലയാള ിെല ഗദയസാ ഹിതയ ിെനറ ഈററിലലമാണ് വ ാ ് മഠ െമ ് ഉളളൂർ നിരീ ി ുകയു ായി. ശ രനാഥ േജയാ രുെട കുടുംബ ി െല പിൻമുറ ാർ ഇ ും വ ാ മ് ഠവും അേ ഹം പൂജിചാരാധിച കാമാ ീ വിരഗ ഹവും സംര ിചുേപാരു ു. നാലുെക ും നുടുമുററവുമായി വ ാ ് മഠം ഇ ും കരി െവളളൂരിൽ നിലനിൽ ു ു. തറവാ ിെല കാരണവരായിരു േക ു ഉണി ിരിയു െട കാല ് 1987-ൽ രശീ കാമാ ി രടസററ് രൂപീകരിച് മഠവും കാമാ ി േ രതവും അതിന് കീഴിലാ ി. അഡവ. സി.െക.രാമ ചരൻ നായരാണ് ഇേ ാൾ രടസ്ററിെനറ െച യർമാൻ. മഠ ിെല െകാ ലക ് എലലാ ദിവസവും വിള ് െതളി ും. ഇവിെട ശ രനാഥ േജയാ യരുെട ഒരു ഛായാചിരത വുമു .് അേ ഹം പൂജിച കാമാ ി വി രഗ ഹം മ ര ണ േശ ഷം വ ാ ് മ ഠ ിൽ െകാ ുവരികയും പി ീട് െതാ ടു ് ത െ േ രതം പണിത് അവിെട രപതിഷ്ഠി ുകയും െചയ്തു.

നം സൃഷ്ടിച േനാവലിെനറ പുനരാഖയാനം. കിരീ ടധാരണ ിന് തേല ാൾ റൂറിേററനയിെല രാജ കുമാരെന മയ ുമരു ് െകാടു ് േബാധം െക ടു ു തും തുടർ ു ാകു സാഹസിക സം ഭവവികാസ ളുമാണ് കൃതി. രപസാധകർ: ഡി.സി ബുക്സ്, ₹60

എറിക് േഹാബ്സ് േബാം േലാകെ മാററു ത് പരിഭാഷ: പി.െക. ശിവദാസ്, ആ േഗാള സ ി െനറ ഉ ത്പാദനം രപകൃതിവിഭവ ളുെട പരിമിതിേയാടും അ വാന ി െനറ ഇനിയും തുടരാനാകാ ചൂഷണേ ാടും േകവലം ലാഭ ബ മായ അമിേതാത്പാദന ി െനറ വിചിരതൈവരു യേ ാടും ഏററുമു ിെ ാ ിരി ു കാല ് മാർക്സിസവുമായി ബ െ കൂടുതൽ ചർചകൾ ് ഇ ടം നൽകു കൃതി. വിസ്മയകരമായ പാ ിതയ വും അഗാധമായ ഉൾ ാഴ്ചയും സമനവയി ു താണ് ഈ പുസ്തകം. രപസാധകർ: ചി പബലിേഷഴ്സ്, ₹ 450

തിരുേവാണം: സാഹിതയകാരൻമാർ ് പുര സ്കാര സാ യത. ഏർെ ടു ഏതുേമഖലയി ലും വിജയം ൈകവരി ും. സർ ാർ േജാലി ാ യി പരീ എഴുതി കാ ിരി ു വർ ് ഉ േദയാഗലബ്ധി ് സാ യത. അവി ം: വാഹനം വാ ാൻ ഏെറ കാലമായി ആരഗഹി ു വർ ് കാരയസാ യ ിനുളള അ വസരം. വിദയാർ ികൾ ് പുേരാഗതിയുെട കാ ലം. ദാനധർ ൾ െചയു തായിരി ും. വദ നേരാഗ ൾ ് സാ യത. ചതയം: ഉ തവിദയാഭയാസ ിന് തടസസം േന രിേ ാം. ഉദരസംബ മായ േരാഗ ൾ ് സാ യത. വാ ുതർ ളുമായി ബ െ ് മാന സികരപയാസമു ാേയ ാം. േകസുകളിൽ വി ജയം. പണമിടപാടുകളിൽ േന ം. പൂരുരു ാതി: നലല സുഹൃ ു ൾ വ ു േച രും. സ ാനലബ്ധി ് സാ യത. എണണ, േലാ ഹ ൾ, ഇരു ് വയാപരേമഖലയിൽ രപവർ ി ു വർ ് ധനലാഭം. പലതര ിലുളള ശാരീ രിക ബു ിമു ുകൾ അനുഭവെ ടും. ഉ ാതി: രപവർ നേമഖലയിൽ വിജയം. വി വാഹ ാരയ ിൽ തീരുമാനമാകും. ബ ുജന ളിൽ നി ും സാ ിക സഹായം രപതീ ി ാം. ഗുരുജന െള ക ുമു ും. കടം നൽ കിയ പണം തിരിചുകി ും. േരവതി: കുടുംബാഭിവൃ ിയു ാകും. സ ാ ന ൾ ് മാനസിക വിഷമം വരും. മ യ ം വഹി ാനുളള അവസരം വ ുേചരും. യു ി പൂ ർ വ മായ തീ രു മാ ന െള ടു ു തി നാൽ െതാഴിൽരപശ്ന ൾ പരിഹരി െ ടും.

CMYK

യു.പി. സേ


03

വാരാ യ െചലലpൻ സംവിധായകനായിരുnു. സൂpർസ് ാറിെന വc് പടെമടുt സംവിധായകൻ. പേk, സവnം ജീവിതtിൽ െചലലpെn സംവിധാനം െത ി

2013 ജൂൺ 30 ഞായർ

CMYK

ഈ ജീവിതtിന്

സംവിധാനമിലല നാ

ൽ ിഅ ുവർഷം മുൻപ് സിനി മാ േമാഹവുമായി െകാലല ുനി ് േകാട ാ ് വ ിറ ിയ അ േത അവ . ൈകയിൽ പണമിലല. വിശ ിെനറ വില മുേ അറി താണ്. സിനിമ നൽകിയ സ ാദയം ഒരു ദിവസം നഷ്ടെ ു. െചലല ൻ എ സംവിധായകൻ സിനിമയുെട െരഫയിമിൽനി ് ആ രും അറിയാെത ഒരു ദിവസം അരപതയ നായി. സതയെനാ ം സിനിമയിൽ അഭിനയിച് ജീവിതം ആരംഭിചു. എം. കൃഷ്ണൻനായർ, ശശികുമാർ, േജാഷി, പി.ജി. വിശവംഭരൻ, െക.ജി. രാജേശഖരൻ എ ിവരുെട രപിയ ശിഷയനായി വളർ ു. െചലല ൻ സംവിധാനം െചയ്ത ര ു സിനിമ കളിൽ നായകൻ മ ൂ ി. സംവിധാനം െചയ്ത പ തിനാലു സിനിമയും നിർ ാതാവിന് നഷ്ടം വരു ിയിലല. െചലല െനറ എലലാ വിേശഷ ളും ഇവിെട പാ ാവും. െചലല ൻ ഇേ ാൾ ആശുപരതിയിലും വാടകവീടുകളിലുമായി പലായനം െചയു ു. ര ു വൃ കളും തകരാറിൽ. ആഴ്ചയിൽ ര ു ഡ യാലിസിസ്. ഇതിനു നാലായിരം രൂപ േവണം. ഒ രു മാസം 16 ഡയാലിസിസ്. ഇതുവെര 27 ഡയാ ലിസിസ്. ഒ രല ം രൂപയും െചലവായി. കരുനാഗ ളളി തറയിൽമു ് ബാ ുജി നഗറി െല 59-ാം ന ർ വീ ിൽ അധികമാരുമറിയാെത െചലല ൻ കഴിയു ു. കറു തടിച പഴയ രൂപ മമലല. പരിചയമുളളവർ ഈ േകാലം തിരിചറി യാൻ ബു ിമു ും. ഇതു നാലാമെ വാടക വീ ടാണ്. വാടക കൂടുതലായതിനാൽ ഈ വീ ിൽ നി ് ഏതു നിമിഷവും മാറും. ഹിററ് സിനിമകൾ ഒരു ിയ സംവിധായകെനറ ജീവിത ിന് ഒടുവിൽ കണണീരിെനറ കഥ.

ആെളാരു

ി,അരെ

ാരു

ി

െകാലലെ േതവല രയിൽ ജനിചു വളർ െചലല െനറ ഉളളിൽ സതയൻ എ അതുലയ നടൻ താരമായി വളർ ു. ഓടയിൽനി ് സിനിമയുെട ഷൂ ിംഗ് െകാലല ് നട ുേ ാൾ െചലല ൻ ത െനറ ആരാധനാപാരതെ ക ു. പരിചയെ ു. സതയെനറ ശുപാർശയിൽ "ആരാധകൻ’ സിനിമ യിൽ മുഖം കാ ി. ഒ ം അഭിനയിചത് സതയൻ! സിനിമ എ മായികേലാകം അ ുമുതൽ െച ലല െനറ ഹൃദയ ിൽ ഇടം പിടിചു. ഒരു ഒൻപ താം കലാസുകാരെനറ െവറും ഒരു സവപ്നെമ ് വീ ുകാർ കരുതി. ശാസ്താംേകാ ഡി.ബി േകാ േളജിൽ രപീഡിരഗി പഠനം. േശഷം പ ളം േപാ

ചാ

ളിെടക്ന ിൽ. അവിെട ര ാം വർഷം പഠി ു േ ാൾ ക്ളാസിൽ ബീഡി വലിചതിന് അധികൃ തർ പുറ ാ ി. ഈ വിവരം വീ ിൽ അറിയി ാെത െചലല ൻ മദിരാശി ് കളളവ ി കയ റി. മനസിൽ ഒേര ല യം മാരതം. സതയെന കാ ണുക. എലലാ കാരയ ളും അറിയിചു. സിനിമയു െട വാതിൽ സതയൻ വീ ും െചലല ന് മു ിൽ തുറ ു. ഈ രപാവശയം കാമറയ് ് പി ിൽ. സ തയൻ നായകനായ ` െച കു ാൻ േകാ ’ യിൽ െചലല ൻ എലലാ േജാലിയും െചയ്തു. പിെ ` മുറെ ണണ്'. പി. ജി. വിശവംഭരൻ സംവിധാനം െച യ്ത "ഒഴു ിന് എതിെര' എ സിനിമയിലൂെട യാണ് സഹസംവിധായകെനറ കു ായം അണി യു ത്. അറുപ ിയ ു സിനിമയിൽ സഹ സംവിധായകനായി. മ ൂ ി നായകനായ `ആെളാരു ി അരെ ാ രു ി' െചലല െന സംവിധായകെനറ കു ായം അ ണിയിചു. േതവല ര െചലല ൻ എ സഹസം വിധായകൻ െചലല ൻ എ േപര് സവീകരിചു. ര ാമെ സിനിമ അതിനുമ ുറം. വീ ും മ ൂ ി നായകൻ. മ ൂ ി നായകനിരയിേല ് കയറു കാലം. െചലല ൻ സംവിധാനം െചയ്ത മൂ ു സിനിമകൾ നിർ ിചത് അ ാല ് മലയാള ി െല രപമുഖ ബാനറായ വിജയമൂവീസ്. പിെ രപ ശാ ് എ േപരിൽ നഗര ിൽ സംസാരവിഷ യം, കളളൻ ക ലിൽ െ എ ീ സിനിമകൾ. എ ുവർഷം മുൻപ് സംവിധാനം െചയ്ത `മുൻേപ പറ ു പ ി' േരപ കർ ു മു ിേല ് ചി റകടിച് വ ിലല. െചലല ൻ അവസാനമായി സം വിധാനം െചയ്ത സിനിമ. കാമറയ് ു പി ിേല ് തിരിചുവരാനാവാ വിധം േരാഗം അേ ാേഴ ും െചലല െന പിടികൂടി.

അതിനുമ ുറം ഈ ജീവിതം നാലുവർഷമായി െചലല ൻ േരാഗബാധിതനാ ണ്. ഏക സ ാദയമായ പ ുെസനറ് ലവും വീടും വിററു. േശഷം െചറിയ വീടും പതിെന ുെസ നറ് ലവും വാ ി. മകൾ രപതിഭയുെട വിവാഹം വ േ ാൾ വീടു വിററു. പിെ വാടവീടുകളിൽ താമസം. മാസം നാലായിരം രൂപയാണ് ഇേ ാഴ െ വീടിെനറ വാടക. ചലചിരത അ ാഡമിയിൽ നി ് എലലാ മാസവും െപൻഷനായി ലഭി ു ആയിരം രൂപയാണ് വരുമാനം. െകാചിയിെല സവ കാരയ ആശുപരതിയിലായിരു ു ചികിത്സ. കരു നാഗ ളളിയിൽനി ് ബസിൽ െകാചിയിൽ എ ി ഡയാലിസസ് കഴി ് മട ം. ര ു മാസം മുൻപ് ഡയാലിസസ് കഴി ് മട ുേ ാൾ ബ സിൽവച് അമിതര രസാവമു ായി. അ ് മ

കവിത

മരം

േജാേമാൻ േജാസ് വർഗീസ്

ചാ ു നിൽ ു മരമായിരു ു അവൾ

െചലല ൻ േഫാേ ാ : സുഭാഷ് കവിയൂർ

ചീ ുകളിയിൽ നഷ്ടം വ തിന് ഭർ ാവ് പലിശ ാരൻ കരണ ടിചതിന് മൂ മകൻ സ്രതീധനബാ ി ് മരുമകൻ പുതുവസ്രതമിലലാ തിന് ഇളയമകൾ കുളി ാൻ ചൂടുെവളളം കി ാൻ താമസിചതിന് അ ായിയ ഓേരാരു രായി ചാ മര ിേല ് ഓടി യറി ത ൾ ാവു രത ശ ിയിൽ മരം കുലു ി മറ ുകയാണ് േവരു കടപുഴകി വീഴു ത് വെര തിമിർ ുകയാണ് മറി ു വീണി ും പിടെ ണീററ് പാതിരാരതിയിലും വാതിലിനരികിൽ കാ ിരി യാണ് അവൾ ഇനി ഇളയമകൻ കൂടി വരാനു ്

രണ ിൽനി ് അത്ഭുതകരമായി ര െ ടുക യായിരു ു. ചികിത്സയുെട ഭാഗമായി െകാചി യിൽ താമസി ാൻ വീടിന് വലിയ തുക േവണം. ഒടുവിൽ ചികിത്സ ശാസ്താംേകാ യിെല സവകാ രയ ആശുപരതിയിേല ് മാററി. ചികിത്സ ് െകാ ചിയിൽ വ േ ാൾ മ ൂ ി ഇരുപ ിയയായിരം രൂപ നൽകി. മകളുെട വിവാഹ ിനും മ ൂ ി സ

ഹായം എ ിചു. െഫ അൻപതിനായിരം രൂപ യും നൽകി. സാ ികസഹായം ആവശയെ ടു േ ാൾ സിനിമ ാർ ആരും െചലല െന നിരാശനാ ിയിലല. നയൂജനേറഷൻ സിനിമ ാർ ് െചലല ൻ പരിചിതനലല. സിനിമ സംവിധാനം െചയാൻ ആരഗഹമുെ ിലും ഇനി െചലല ന് രപതീ യി ലല. കണണിനും കാഴ്ച ുറവു .് ഭാരയ ഗീത വീ

യാണ്. മകൻ അന ു പ ാം കലാസ് കഴി ു. ``മകെന െതാഴിൽ സാധയതയുളള േകാഴ്സിന് േച ർ ണം. അവെനറ ഭാവി മാരതമാണ് ഇനി മുൻപി ൽ’’. സവ ം ജീവിതകഥ ഒടുവിൽ െചലല ൻ ഇ െന പൂരി ി ുകയാണ്. െചലല െനറ േഫാൺ : 9746013276

േകരളtിെല ഏക മാലിനയമുക്ത മുനിസിpാലി ി എn ബഹുമതി ആ ി ലിനുllതാണ്. അതിന് പിnിൽ ഒരു വയക്തിയുെട പിൻബലമു ് െരപാഫ. ആർ. േഗാപിമണി

മാ ലിനയം െകാ ് വീർ ുമു ി മഹാ േരാഗ ളുെട പിടിയിൽ അമർ ുെകാ

ിരി ു േകരള ിലാണ് ചരിരതം ഉറ ു ആററി ൽ എ െചറുനഗ രം എ ് നമു ് വിശവസി ാനാവിലല. കാരണം, േകര ള ിെല `ഏക മാലിനയ മു മുനിസി ാലിററി' എ ബ ഹു മ തി ആ ററി ലി നു ളള താ ണ് . ഈ വി േരാ ധാ ഭാസ ിന് പി ിൽ ഒ രു മ ഹാഗുരുതവ ി െനറ പിൻബലമു െ ് പറയു േ ാൾ നൂ റു െകാലലം മു ് ആററി ൽ നഗര ിെനറ ആദയ അ യ നായി നിയമി െ പി.എം.രാമൻ എ വയ ിതവെ ഓ ർ ാതിരി ാൻ കഴിയിലല. പി.എം.രാമൻ മരിചി ് ഇേ ാൾ ആ റുപതിററാ ുകൾ കഴി ു. പുതിയ ത ലമുറയ് ് അേ ഹെ അറിയാൻ വ ഴിയിലല. പേ , േകരളം കട ുേപായ ഒരു ഇരു യുഗ ിെനറ ഏററവും ഒടു വിൽ ജനിച പി.എം. രാമെനറ ചരിരതം

പുതിയ തലമുറ അറി ിരിേ ഒ ാണ്. സവർണരുെട ആ ും തു ും ശകാ രേഘാഷ ളും പിെ ശാരീരികമായ പീഡന ൾ േപാലും സഹിച് അവരു െട വയലുകളിലും വീടിെനറ പി ാ ു റ ളിലും നുററാ ുകേളാളം അടിമ

ആററി

ു. സവർണജാതി ാരുെട മ ൾ പഠി ു സ്കൂളിൽ രപേവശനം നിേഷധി െ രാമെന മൂ ് ദിവസം വളള ി ലിരു ് യാരത െചയ്താൽ മാരതം െച െ ു തിരുവന പുരം നഗര ി െല എസ്.എം.വി സ്കൂ ളിൽ അചഛൻ

ല ് േപാലും ിരപസാ യമലല എ ി രിെ ഒരു നൂററാ ് മു ാണ് പി.എം. രാമൻ അെതാെ എഴുതി രപസി ീക രിചത്. ഈ േലഖന െളലലാം പി ീട് പുസതകമാ ുകയു ായി. സവർണരു െട ആ ും തു ും ശകാരേഘാഷ ളും പി െ ശാ രീ രി ക മായ പീ ഡ ന ൾ

ലിെനറ

രപകാശ ജീവിതം േവല െചയ്ത് ജീവിത ൾ േഹാമിച ഒരു സമുദായ ിെല അംഗം സവരപയ ം െകാ ് എ െനയാണ് ഒരു ചരി രതപുരുഷൻ ആയെത തിെനറ േനർചി രതമാണ് `പി.എം. രാമൻ. ചരിരതപുരുഷ ൻ' എ രഗ ം. ശാസ്രതസാഹിതയപ രിഷ ിെനറ എലലാമായ േഡാ. ആർ.വി. ജി േമേനാൻ, ജി. രപിയർദശൻ, പി.എം. രാമെനറ മ ൾ എ ി െന നിരവധി േപർ ആ മധുര സ്മരണകൾ പ ിടു

േചർ ് പഠി ിച നാളുകളിെല ദുരിത പർവം പുതിയ തലമുറയ് ് അപരിചി തമാേയ ും. അേത േപാെല േയാഗയത യു ായി ും നിയമന ിന് മനസു കാ ണി ാ സവർണ േമധാവികളുെട തിരസ്കാര ളും. ഈ രപതിസ ിക െളെയലലാം അതിജീവിചുെകാ ് േകര ള ിെനറ തെ അഭിമാനഭാജനമായി മാറി `ചരിരതപുരുഷനായി' അേ ഹം വ ളർ ത്. ഇനറർെനററുളള ഇ െ കാ

േപാലും സഹിച് അവരുെട വയലുകളി ലും പി ാ ുറ ളിലും നൂററാ ുകളാ യി അടിമേവല െചയ്ത ജീവിത ൾ േഹാമിച ഒരു സമുദായ ിെല അംഗം എ െനയാണ് ഒരു `ചരിരതപുരുഷൻ' ആെയ തിെനറ േനർചിരതമാണ് ഈ രഗ ം. ഓതനറിക് ബുകസ് രപസി ീകരി ിെനറ വില 120 രൂ ചിരി ു രഗ പയാണ്.

CMYK

മേനാജ് വിജയരാജ്


04

CMYK

മുംബയിെലtിയ

വാരാ

സിനിമ

2013 ജൂൺ 30 ഞായർ

ജീവൻ േഫാേ ാരഗാഫറാ ണ്. േനഹ ധനാഢയനായ ഒരു പലാനററുെട മകളും. ത ളുെട രപണയ ിന് ഒരുപാട് എതിർ

ണ് `െഷഫ് മാസററർ'. പാചകകലയിെല മികച മ രാർ ിെയ കെ ാനുളള കൗമുദി ടിവിയി െല റിയാലിററി േഷായായ െഷഫ് മാസ്ററർ ഇതി േനാടകം േരപ ക മനസിൽ ഇടം േനടി ഴി ു. മികച േചരുവകൾ േപാെല ഒ ിെനാ ് മു ിൽ നിൽ ു ഏഴുമ രാർ ികളുെട രപകടനമാ ണ് േഷായുെട മികവ്. അേതാെടാ ം അവതാരകരാ യി സിനിമാ നടൻ ന ുവും മീരയുെമ ുേ ാൾ പാ ചകം എ െന ആേഘാഷമാ ി മാററാെമ തിന് മ ററുെതളിവുകെളാ ും തെ േവ . ക ുമടു പാചക പരിപാടികളിൽ നി ും വളെര വയതയസ്തമായ അനുഭവം സ ാനി ു ു എ തു െകാ ു തെ ഇതിനകം രശ ി െ ു കഴി ു േഷാ. പാചകകലേയാടുളള ഇഷടവും പരീ ണ ൾ ുളള മനസുമുളള മ രാർ ി കളാണ് െഷഫ് മാസററർ േഷായുെട രപേതയകത. നൃ ാ യാപികയും ബയൂ ീഷയനുമായ സതി, സംഗീതാ യാപികയായ ശാ ി അലൻ, സർ ാർ ജീവന ാരിയായ ഷമീന സാഹിർ, വീ യായ ലതാ വിജയൻ, േഹാ ൽ മാേനജ്െമനറ് വിദയാർ ി യായ രാഹുൽ, സ്േപാർട്സ് താരവും അനിേമറററു മായ രശീജി ,് ബിസിനസ് െരപാഫഷണലായ ഹ രി എ ിവരാണ് പെ ടു ു ത്. ഒ ും രപതീ ി ാ േനര ് െഷഫ് മാസററ ശാ ി

ഷമീന

സതി

രശീജി

ണൻ നൽകു പി ുണയാണ് തനി ് രപേചാ ദനെമ ് ലത പറയു ു. കു ി ാലം മുതൽ ഒരു കുടുംബ ിെനറ ഉ രവാദി ം ചുമലിേലററിയ രാഹുൽ മ രേവദിയി െല താരമാണ്. കൂലി ണിെയടു ് കുടുംബം പു ലർ ു രാഹുൽ കഷ്ട ാടുകൾ ിടയിലും േഹാ ൽ മാേനജ്െമനറ് പഠനം പൂർ ിയാ ി. പാ ചക ിൽ അ യാണ് രാഹുലിെനറ ഗുരു. നാടൻ വിഭവ ളുെട ആരാധകനായ ഹരി പു തുമയുളള വിഭവ ൾ അവതരി ിചാണ് ൈകയ ടി േനടു ത്. ൈവവി യമാർ മ ര െള േന രിടാനുളള ഹരിയുെട നാടൻ രപേയാഗ ൾ ഇതി നകം ഹിററായി ഴി ു. വയതയസ്തയുളള വിഭവ ൾ ഒരു ിയാണ് ഷമീന സാഹിർ വിധികർ ാ െള േപാലും അ ര ി ു ത്. മ രേവദി യിൽ രുചിയുെട ഒേ െറ വിഭവ ൾ ഇതിനകം ഷ മീന സ ാനിചു കഴി ു. ഭ ണ ിെനറയും രുചിയുെടയും അന സാ ധയതകൾ പരീ ിച് െഷഫ് മാസ്ററർ മുേ േ ു ളള പാതയിലാണ്. വിൻസർ രാജധാനിയാണ് െഷ ഫ് മാസ്ററർ മ രേവദിയായ കിചൺ അണിയിി െചാരു ു ത്. രാജധാനി രഗൂ ് ഒഫ് േഹാ ൽ സ് േകാർ േറററ് െഷഫ് ബി.ടി. രഫാൻസിസും രാാ ജധാനി ഇൻസററിററയൂ ് ഒഫ് േഹാ ൽ മാേനജ്െമനറ് രപിൻസി ൽ മേഹഷ് കൃഷ്ണ എ ിവരാണ് വിി ധികർ ാ ൾ. ്

രാഹുൽ ലത

െസ ലിബസ് ആനറ് െറഡ്കാർപററി െനറ ബാനറിൽ രാജ് സഖറിയാസ് നിർ

ിച് രപശാ ് മുരളി കഥ എഴുതി സം വിധാനം െചയു `ൈപസ ൈപസ' തി േയറററിൽ. ഇരജി ,് മംമ്ത േമാഹൻദാ സ്, ഡാനിേയൽ ബാലാജി, സ യ, അ ജു വർഗഗീസ്, അപൂർവ, കിേഷാർ സതയ, രാജീവ് രംഗൻ, ദിലീഷ് േപാ ൻ, പാർ വതി കമല, സ്മിത സാം എ ിവരാണ് താര ൾ. തിര ഥ: രപശാ ് മുരളി, രാേജഷ് വർ , കാമറ: കിേഷാർ മണി, ഗാന ൾ: ഡി. സേ ാഷ്, കാൾ രഫാ ൻസിസ്, സംഗീതം: അബി സാൽവിൻ. വിതരണം: െസലിബസ് ആനറ് െറഡ് കാ ർപററ്. പി.ആർ.ഒ: എ. എസ് ദിേനശ് ഇരജി

എ ിവർ േചർ ് നിർ ിച് സലിംബാബ കഥ എഴുതി സംവിധാനം െചയു `േമാഹിതം' ജൂ ലായ് 5ന് തിേയറററിൽ. അ ുവർഷം മുൻപ് റി ലീസായ ഈ സിനിമ വീ ും രപദർശന ിന് എ ുകയാണ്. െകാലലം തുളസി, സ്ഫടികം േജാർജ്, നാരായണൻകു ി, രപിയ , നാരായ ണൻ നായർ, േറാഷ്ന, നളിനി, രാജീവ് േറാഷ ൻ, സലിംബാബ, രശീേലഖ എ ിവരാണ് താര ൾ. തിര ഥ: േജാൺ സഖറിയ, കാമറ: പി ിജാൻ, വിതരണം: വിസ്മയ റിലീസ്.

ൽ അടൂരി ി യ

ഒരു

എം.എൽ.എ രാ

ഷ്രടീയേ ാെടാ ം അടൂർ എം.എൽ.എ ചി ററയം േഗാപകുമാർ അഭിനയ ിലും ഒരു ൈകേനാ ുകയാണ്. രാഷ്രടീയം മാരതമലല, അഭിനയവും ത നി ് വഴ ുെമ ് ആദയസിനിമയിൽ തെ െത ളി യി ചു. കയാ പ്ട ൻ രാ ജു സം വി ധാ നം െച യ്ത മിസററർ പവനായി 99.99ൽ നായകൻ േദവേദവെനറ അ ിളായി ായിരു ു. ഒററേഷാ ിൽ െ സീനു കൾ ഓ.െക. െകാടുമൺ ഐ ാട് ശിവേ രതമാ യിരു ു െലാേ ഷൻ. ഈ സിനിമയുെട സവിച് ഓൺ നിർവഹി ാെന ിയ എം.എൽ.എെയ സംവിധായകൻ അഭിേനതാവാ ി മാററുകയായിരു ു. എം.എൽ.എ തെ ഡബിംഗും െചയ്തു. ര

േമാഹിതം

ഇ േമജ് ഇ യ ഇനറർനാഷണലിെനറ ബാന റിൽ സുൈലമാൻ കൂററായി, അേശാക് കുമാർ

നി ്

ൈപസ

അനൂപ് േമേനാനും ഭാവനയും േപാ കു ു ളളൂ.. .'' നി ഷാ ് സാഗർ, അരുൺ, ഷാജു, േനാ ബി, പാർവതി നായർ തുട ി യവരും ആംരഗി േബബീസിൽ േവഷമിടു ു .് മുംബയിൽ ആദയഘ ചിരതീകരണം പൂർ ിയായ ആംരഗി േബബീസി െനറ അടു ഘ ചിരതീകര ണം ആഗസററ് ഒ ിന് െകാചി യിൽ തുട ും. അനിൽ നായരാണ് ആംരഗി േബ ബീ സി െനറ കാ മ റാ മാ ൻ. െരപാഡ ൻ കൺേരടാളർ: ബാ ദുഷ, സ്ററിൽസ്: ഹരി തിരുമല.

െകാലലം തുളസി, േറാഷ്ന

ൈപസ

സിനി മ

ഹരി

റിേല ് തിരെ ടു െ തിെനറ ആേവശം സ തിയുെട വാ ുകളിൽ അറിയാം. ശിഷയരുെട രപി യെ നൃ ാ യാപികയായ സതി ഒരു ബയൂ ി പാർലറും നട ു ു .് വീ ിൽ പരീ ിച് ഹി ററായ വിഭവ ൾ മ രേവദിയിൽ അഭിന ന ൾ ത തിെനറ സേ ാഷ ിലാണ് അവർ. ബു ിയും യു ിയും േചർ േചരുവയാണ് ഡൽഹിയിലുളള രശീജി ിന് മ രി ാനുളള ആ വിശവാസം നൽകു ത്. മ രേ ാൾ കൂടുതൽ ആ അ രീ ം നൽകു ഊർ ം വളെര വലുതാെണ ് രശീജി ് പറയു ു. കൂടു തലും േനാർ ് ഇ യൻ ഭ ണമാണ് രശീജി ് പരിചയെ ടു ിയത്. വടേ ഇ യൻ ഭ ണ ളിൽ രപാവീണയമുളള രശീജി ിന് മു ിൽ ഒ രു ദിവസം വിഭവമാകാൻ എ ിയത് ക യായി രു ു. അതും േഷായിൽ രസകരമായ നിമിഷ ൾ ് കാരണമായി. നൂറുശതമാനവും ആ ാർ മായ പരിരശമമാ ണ് ശാ ി അലെന സംബ ിചിടേ ാളം െഷ ഫ് മാസററർ േഷാ. ശാ ി നട ു സാര മയൂസി ് അ ാഡമിയിൽ നൂറുകണ ിന് വിദയാർ ി കളാണ് സംഗീതം പഠി ാെന ു ത്. സംഗീത ിേനറതു മാരതമലല പാചക ിെനറയും േലാകം വി ശാലമാെണ തിരിചറിവിലാണ് ശാ ി അലൻ. അൽ ം േപടിച് മ രേവദിയിെല ിയ വീ യാണ് ലതാ വിജയൻ. ഭർ ാവ് വിജയകൃഷ്

െല ി. ടാജ് േഹാ ലിന് സമീ പ ുളള സാൽേവഷൻ ആർ മിയുെട ഗസററ് ഹൗസിൽ നി ് േകാസററയൂം െചയ് ും േമ ും കഴി ുവ ഭാവനയ് ് അ േസാസിേയററ് ഡയറക്ടർ മേനാ ജ് പാേലാടൻ സീനിെനറ േകാ ി നൽകി. ``ഇതിനുമു ് ഇവിെട വ ി ുെ ിലും ഷൂ ിംഗിനാദയ മാ...'' ഭാവന പറ ു. ഭാവനയുെട ചില ബ ു ൾ മുംബയിലു .് ''ഷൂ ിംഗ് കഴി ് നെലലാരു േഷാ ിംഗ് ഒെ നട ിയിേ തിരിചു

രു ചിയുെട േവറി സ്േററഷനുകളിലൂെട കുതിചു പാ ു വിജയ ിെനറ ചൂളം വിളി മുഴ ുകയാ

ുതി ിൽ

``അതിസ നും അതീവ ദരിരദനും ഒരു േപാെല ജീവിചു േപാകാവു നഗരമാണിത്. രാജീേവ െനറ (രാജീവ് നാഥ്) അ നു ഭ വ് എ ഹി ി ചി രത ി നു േവ ി ആ റു മാ സ േ ാളം ഞാനിവിെടയു ായി രു ു.'' അനൂപ് േമേനാൻ മുംബ യ് നഗരെ കുറിചു പറ ു. ഉചവെര സജിയും സംഘ വും അനൂപ് േമേനാനും പുതു മുഖം േരഷ്മയും ഒ ിചുളള കുേറ േഷാട്സ് എടു ു. ഉച േയാെട ഭാവന െലാേ ഷനി

ന ര, മീ

രുചിയുെട വിജയ

േനാ ി. ``മലയാളം സിനിമയു െട ഷൂ ിംഗാേണാ?'' അവർ േചാ ദിചു. ``അെത'' എ മറുപടികി ിയി ും അവർ ് തൃപ്തി വരാ ത് േപാെല. കാമറയും ചിരതീ കരണ സ ാഹ ളുെമാ ും കാണാ ത് െകാ ായിരു ു അവർ ് സംശയം. ആ ൾ ി ര ി നി ട യിൽ അനായാസചിരതീകരണ ി നായി ൈക ു ിളിെലാതു ാ വു േഗാേരപാ കാമറയും െസ വൻ ഡി കാമറയുെമാെ ഉപ േയാഗിചായിരു ു ചിരതീകരണം.

െക കയു മ

ലയാളിയും വിശവസു രി മ ര ിെല മു ൻ റണണറ ുമായ പാർവതി ഓമന ു ൻ നാ യികയായി മലയാള ിൽ ആദയമായി അഭി നയി ു `െകകയു' തിേയറററിൽ. േജാൺ സൻ െഫലിക്സ് എനറർെടയ്ൻെമനറിെനറ ബാ നറിൽ റീനി ൈബജു നിർ ി ു ു. നിർ ാതാവും നടനുമായ ൈബജു േജാൺസൻ ആദയമായി തിര ഥ എഴുതി സംവിധാനം െചയു സിനിമയാണിത്. ൈബജു േജാൺ സൻ, ആൻസൻ േപാൾ, േബാളിവുഡ് താരം വിജയ് റാസ്, മാമുേ ായ, മാള അരവി ൻ, ഉണണി രാജൻ പി. േദവ്, ഐ.എം. വിജയൻ, എ ിവർെ ാ ം ഷ ീലയും അഭിനയി ു ു. സംഭാഷണം: എസ് .വാല ് കാമറ: േജാേമാൻ േതാമസ്, ഗാന ൾ: റഫീ ് അ ഹ ദ്, സംഗീതം: സ്ററീഫൻ േദവസി.

ാമെ പടമായ `പാരീസ് പയനി'ൽ അഭിനയി ാനുളള ഒരു ിലാണ്. ചിററയം േഗാപകുമാർ അട ം ഏഴ് എം.എൽ.എമാർ ഈ സിനിമയിൽ പാടു ു എ രപേതയകതയുമു .് ബിജിേമാൾ, സാജുേപാൾ, പുരുഷൻ കടലു ി, േകാവൂർ കു ുേമാൻ, പി.സി. വി ഷ്ണുനാഥ്, ബൽറാം എ ിവരാണ് പാടിയ മററു എം.എൽ.എമാർ. പാ ് പാ ടി അഭിനയി ു സീനട മാണ് ചിററയം േഗാപ കുമാറിേനറത്. മൂ ാമെതാരു പട ിേല ും ണം ലഭിചി ു .് െപാതുരപവർ നമാണ് ല യ െമ ിലും അതിനിടയ് ുളള സമയം അഭിനയ ി നായി മാററുെമ ് എം.എൽ.എ പറയു ു. അഭിന

യി ാൻ അവസരം കി ിയാൽ ഇനിയും അഭിനയി ും. സിനിമയിൽ അഭിനയിചത് യാദൃ ികമായി ാെണ ിലും മു ് നാടക ിൽ അഭിനയിച പരി ചയമു .് കലെയ സ്േനഹി ു ഒരു മനസാണ് എേനറത്. പ നംതി ജിലലയിെല സിനിമ, ടിവി ആ ർ ിസ്ററുകെള വളർ ിെ ാ ുവരാൻ ഒരു രടസററ് രൂപീകരിച് രപവർ ിചുവരു ു. പ നംതി ജി ലലാ െടലിവിഷൻ ആൻഡ് മൂവി ആർ ിസററ് അേസാ സിേയഷൻ ഭാരവാഹികൂടിയായ താൻ അഭിനയ ിലും വയ തയ സ് തത പുലർ ുെമ ് എം.എ ൽ.എ പറയു ു. അ രം കഥാപാരത ൾ ായി കാ ിരി ു ു.

CMYK

ജീവനും േനഹയും

േഫാേ ാരഗാഫർമാരുെട പൂര ിര .് സ ാരികൾ ് േഗ ററ് േവ ഓഫ് ഇ യയുെടയും ടാ ജ് േഹാ ലിെനറയും പ ാ ല ിൽ േഫാ േ ാ െയ ടു ് അേ ാൾ െ രപിനറടിച് ന ൽകും. കാമറയും രപിനററും േതാള ് തൂ ി കസ്ററേമഴ്സിെന കാ ് നിൽ ു യുവാ ൾ ിടയിൽ കാമറയുമായി നിൽ ു അനൂപ് േമേനാെന ക ് മലയാളികളിൽ ചിലർ വി ശവാ സം വ രാ തു േപാ െല

ചിററയം േഗാപകുമാറും േദവേദവനും

േഗ

ററ് േവ ഒ ഫ് ഇ യ. മുംബയിെല അ തീവ സു ര ാ േമഖലകളിെലാ .് താജ് േഹാ ലിെല ഭീകരാരകമണ ി ന് േശഷം സദാ െപാലീസിെനറ നിരീ ണ കാമറകളിലും നിരീ ണ ിലുമാണിവിടം. സായുധേസനകളുെടയും സ ാരികളുെടയും തിരെ ാ ഴിയാ ഇവിെട ഒരു മലയാള സിനിമയുെട ഷൂ ിംഗ് നട ു

ുകളു ായേ ാഴാണ് ഇരുവ രും ഒളിേചാടാൻ തീരുമാനിച ത്. മും ബ യി േല ാ യി രു ു അവരുെട പലായനം. അനുരാ ഗസാഫലയ ിെനറ ആദയനാളു കൾ ക ഴി േ ാൾ ത െ അ വർ പ ര സ് പ രം േപാ ര ടി ാൻ തുട ി. തുടർ ുളള സംഭവവികാസ ളാണ് ആം രഗി േബബീസ് പറയു ത്. അനൂപ് േമേനാേനറതാണ് കഥ. തിര ഥയും സംഭാഷണ വും കൃഷ്ണ പൂജ ുര. േഗററ് േവ ഒഫ് ഇ യയുെട മു ിൽ

ബി.ടി. രഫാൻസിസും മേഹഷ് കൃഷ്ണയും

എസ്. അനിൽ കുമാർ

കയാണ്. ഡി മാക് രകിേയഷൻ സിെനറ ബാനറിൽ ദർശൻ രവി നിർ ിച് സജി സുേരരൻ സം വി ധാ നം െച യു ആം രഗി േബബീസിെനറ ഷൂ ിംഗ്. അനൂ പ് േമേനാനും ഭാവനയുമാണ് ആംരഗി േബബീസിൽ ൈടററിൽ േറാളിൽ രപതയ െ ടു ത്.

Varandhyam  

Kaumudi Varandhyam

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you