Page 1

Agenþi vânzãri, distribuitori, curieri pentru Bucureºti. Compania Editorialã Roossa angajeazã. Salariu fix+ comision, Tel: 0730566776, 0213151690

éUniversitate Ultracentral. Apartament 2 camere, foarte spaþios 60 MP, r ecent r enovat, mobilat nou, utilat complet, 1 balcon, geamuri termopane, uºa metalicã, cuptor cu microunde, maºina de spãlat, 2 x aer condiþionat, 370 €/luna, 0735354582

é Anticariat cumparam c arti oric e domeniu, deplasare gratuita, plata pe loc . 0731407474, www.targulcartii.ro, Tel: 0740088443, 0213159704

é Confecþioner/a, constructor tipare, om la taiat span si om la masina de calcat, cu experienta. Angajam pentru fabrica confectii Sos Viilor nr 56, Tel: 0724515514

é Ospãtar /ospãtãriþe angajãm cu experienþã în domeniu, ºi brutari pt. restaurant (zona Timpuri Noi- 5 minute metrou), Tel: 0725794195

é Videochat - Absolvente pentru activitate legalã, venit 1.000- 3.000E, CM, cazare, http://www.enjoystudio.ro, 0763156150, 0735674012 Videochat, Absolvente pentru activitate legalã, av ans 500E, v enit 1.000-3.000E, CM, cazare; http://www.selenstudio.ro, 0734959924, 0760179243

é VideoChat - 2500$

/ L. Studio Videochat Bex angajeaza modele cu sau fara experienta pentru activitate VideoChat in conditii de lux si procent progresiv 60 80 % + carte de munca. Castiguri garantate 1000 - 4000 $ plus bonusuri! Nu ezita, contacteaza-ne pentru mai multe detalii. Pentru modelele care nu sunt din Bucuresti, oferim cazare. bexcam.com este alegerea potrivita! 2.500 USD/luna, studio_bex@ yahoo.com, www.bexcam.com, Tel: 0731626999, 0731626999


pagina 2 / oferte de muncã România

31 Octombrie 2012 Agenþi Pazã pentru zonele: Rahova, Militari, Bãneasa, Pantelimon, (Morarilor), Tel: 0213350311

Vanzari cu/fara n Agent experienta pentru Roossa Books SRL salariu de la 1.200 lei + bonusuri. Posibilitate de avansare, Tel: 0728650079

n Agent curãþenie. Firma de curatenie angajeaza personal (baieti) cu experienta in domeniul curateniei pentru echipa de interventie. interviuri pe Aleea Suter nr 10 (zona parcul Carol) sector 4, alexandra.stolniceanu@dezicle an.ro, Tel: 0784290180 AGENT PAZÃ; AGENT INTERVENTIE SOCIETATE PAZA ANGAJEAZA PERSONAL CALIFICAT SI NECALIFICAT. ASPECT FIZIC PLACUT, INALTIME MINIMA 1.70M, VARSTA 20-45 ANI, 1.000 RON/LUNA, TEL: 0736997945

Agent Vanzari/ achizitii cu experienta angajeaza firma producatoare si distribuitoare de ambalaje din lemn, Tel: 0769057401

é Agenti Pazã. barbati, femei si agenti interventie, pentru firma de paza. Carte de munca + salariu atractiv. 0755162034, Tel: 0721296652, 0767056551

n Agenþi de vânzãri pentru comercializare produse cofetãrie- patiserie, salariu motivant, Tel: 0724404410

Agenþi Pazã urgent! Salariu 1000 lei net, Tel: 0760107633, 0213108660 n AGENÞI PAZÃ (50 POSTURI) CONFORM LEGII 333/2003, ANGAJAM PENTRU SOCIETATE DE SECURITATE, TEL: 0213271418

é Ajutor Bucãtar

é Agenþi securitate.

Societate paza angajeaza agenti securitate din Bucuresti, program o zi da, una nu, Tel: 0213152184

femeie cu experienþã pentru Restaurant zona Berceni, Tel: 0721461236 n Ajutor de bucatar calificat. Punct de lucru zona Budapesta/Tineretului. Relatii la telefon intre orele 12:00 16:00, de luni pana vineri, Tel: 0731372302

Farmacie cu n Asistent experienta angajez pentru com. Floresti jud.Giurgiu, marinpizeru@yahoo.com, Tel: 0726301427 n Bona angajez pentru 2 copii calma, harnica, agera, vesela, curata, fara vicii, fara prea multe obligatii, dispusa din cand in cand si la un program prelungit, 1.100 RON/luna, olgaforda@yahoo.com, Tel: 0761624728 n Bonã zona Dristor pentru copil de doi ani, de Luni pana Vineri, 16:00-20:00, varsta intre 30-50 ani, 500 RON/luna, Tel: 0721114794

é Bone îngrijire vârstnici, menajere, angajeazã urgent, Agenþia BONA-MIA, program normal sau intern, 0213233966, Tel: 0314097807, 0743393576 Bucãtar sushi. Firma catering cauta bucatar sushi, ex perienta medie, Tel: 0726375118

Brutar, Patiser. Fabrica de paine angajeaza personal calificat si cu experienta in domeniu. Salariu a v a n t a j o s , AGROBUSINES@HOTMAI L.COM, Tel: 0722241541 statie n Casier/ã Voluntari. Angajam pentru statie OMV in Voluntari, lucru in ture, 850 lei + bonuri diverse bonusuri, 0722573332

OMV casieri orasul salariu masa+ Tel:

cosmeticiana, é Coafezã, manichiurista-pedichiurista, cu sau fara experienta. Salon infrumusetare angajeaza in Zona Militari, famouscoiffure@gmail.com, Tel: 0734526004

Cofetar cu experienta, bd. Constantin Brancoveanu, Tel: 0721367567 Cofetar c u ex perienþã angajez. Sector 4 ªos. Giurgiului, Tel: 0735353011 n Cofetar. Cofetãrie angajeazã cofetar, Tel: 0785285911


31 Octombrie 2012

oferte de muncã România / info / pagina 3 cu/fara n Distribuitor experienta pentru Rossa Books SRL, bonusuri in functie de realizari + salariu de la 1.200ron, Tel: 0768632530

AnunþAZ vã informeazã Românii cetãþeni europeni Sindicatul Românilor din Strãinãtate

în dialog cu românii de pretutindeni Funcþionarea Parlamentului European (1). Domnul Cornel P. din Comuna Vasilaþi, Judeþul Cãlãraºi, ne roagã sã przentãm în cadrul rubricii noastre, informaþii mai detaliate despre funcþionarea instituþiilor fundamentale ale Uniunii Europene. Acestã solicitare are, în opinia cititorului nostru, o justificare întemeiatã, deoarece, chiar ºi în dezbaterile de la diferite posturi de televiziune, unii dintre invitaþi confundã atribuþiile ºi competenþele Consiliului European cu cele ale Consiliului Uniunii Europene, pe cele ale Consiliului Europei cu cele ale Comisiei Europene, ºi exemplele ar putea continua. Îi rãspunde domnul prof. ec. Ion Voinea - Preºedintele Sindicatului Românilor din Strãinãtate. Într-adevãr se poate face confuzie cu uºurinþã între instituþiile menþionate, din diverse motive, cel mai adesea datoritã faptului cã existã trei instituþii cu denumirea “consiliu”. Atribuþile ºi competenþele acestora sunt însã total diferite. În Tratatul privind funcþionarea Uniunii Europene - Versiunea Consolidatã - document publicat la data de 30.03. 2010 în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene - existã prevederi legislative precise ºi clar exprimate despre funcþionarea fiecãrei instituþii în parte. Astãzi ne vom referi la funcþionarea Parlamentului European. Despre Parlamentul European am mai scris în luna mai a.c., despre rolul acestuia, când aminteam cã este una dintre principalele instituþii europene cu puteri legislative, alãturi de Consiliul Uniunii Europene. Dar iatã ce prevede Tratatul privind funcþionarea Uniunii Europene în Art. 223-234 despre Parlamentul European. Art. 223. (1) Parlamentul European elaboreazã un proiect pentru a stabili dispoziþiile necesare care sã permitã alegerea membrilor sãi prin vot universal direct în conformitate cu o procedurã uniformã în toate statele membre sau în conformitate cu principii comune tuturor statelor membre. Consiliul Uniunii Europene, hotãrând în unanimitate, în conformitate cu o procedurã legislativã specialã ºi dupã aprobarea Parlamentului European, care se pronunþã cu majoritatea membrilor care îl compun, stabileºte dispoziþiile necesare. Respectivele dispoziþii intrã în vigoare dupã ce au fost aprobate de statele membre în conformitate cu normele lor constituþionale. (2) Dupã avizul Comisiei Europene ºi cu aprobarea Consiliului Uniunii Europene, Parlamentul European hotãrând prin regulamente din proprie iniþiativã, în conformitate cu o procedurã legislativã specialã, stabileºte statutul ºi condiþiile generale privind exercitarea funcþiilor membrilor sãi. Consiliul Uniunii Europene hotãrãºte în unanimitate cu privire la orice regulã ºi orice condiþie referitoare la regimul fiscal al membrilor sau foºtilor membri. Art. 224. Parlamentul European ºi Consiliul Uniunii Europene, hotãrând prin regulamente, în conformitate cu procedura legislativã ordinarã, stabilesc statutul partidelor politice la nivel european, menþionate la articolul 10 alineatul (4) din Tratatul privind Uniunea Europeanã, în special regulile legate de finanþarea acestora. Art. 225. Parlamentul European, hotãrând cu majoritatea membrilor care îl compun, poate cere Comisiei Europene sã prezinte orice propunere corespunzãtoare privind chestiunile despre care considerã cã necesitã elaborarea unui act al Uniunii Europene pentru punerea în aplicare a tratatelor. În cazul în care nu prezintã propuneri, Comisia Europeanã comunicã Parlamentului European motivele sale. Art. 226. În îndeplinirea misiunilor sale, Parlamentul European poate constitui, la cererea unei pãtrimi a membrilor care îl compun, o comisie temporarã de anchetã pentru a examina, fãrã a aduce atingere atribuþiilor conferite prin prezentul tratat altor instituþii, organe, oficii sau agenþii, pretinsa încãlcare a normelor de drept sau administrare defectuoasã în aplicarea dreptului Uniunii, cu excepþia cazului în care pretinsele fapte sunt examinate de o instanþã judecãtoreascã ºi atât timp cât procedura jurisdicþionalã nu este încheiatã. Comisia temporarã de anchetã îºi înceteazã existenþa prin depunerea raportului sãu. Modalitãþile de exercitare a dreptului de anchetã se stabilesc de Parlamentul European, hotãrând prin regulamente, din proprie iniþiativã, în conformitate cu o procedurã legislativã specialã, dupã aprobarea de cãtre Consiliul Uniunii Europene ºi Comisia Europeanã. Art. 227. Orice cetãþean al Uniunii Europene, precum ºi orice persoanã fizicã sau juridicã având reºedinþa sau sediul social într-un stat membru, are dreptul de a adresa Parlamentului European, cu titlu individual sau în asociere cu alþi cetãþeni sau cu alte persoane, o petiþie privind un subiect care þine de domeniile de activitate ale Uniunii Europene ºi care îl priveºte în mod direct. (Va urma). Vã invitãm sã urmãriþi serialul nostru consacrat acestui subiect ºi aºteptãm mesajele dumneavoastrã la e-mail office@az.ro sau postal la ANUNTaz OP53 / CP82 Bucureºti.

é Confecþioner maºinã simplã, personal calificat masã croit, muncitor necalificat, Tel: 0727387435

Dulgheri zidari, termosistem sau echipe pentru colaborare în zona Popeºti-Leordeni, Tel: 0769186690

n Electrician calificat cu/fara experienta nivel junior, tichete de masa, transport RATB, pregatire profesionala, imontaj04@gmail.com, Tel: 0724001223, 0216674245 n Electrician. SC Alumatic SRL angajeaza absolventi specializarea electriceni pentru automatizari; Permis categoria B, bucuresti@alumatic.ro, http://www.alumatic.ro, Tel: 0723371731 n Electrician. SC Alumatic SRL angajeaza absolventi specializarea electriceni pentru é Confecþioner/a, con- automatizari; Permis categoria structor tipare, om la taiat B, bucuresti@alumatic.ro, span si om la masina de http://www.alumatic.ro, Tel: calcat, cu experienta. 0723371731 Angajam pentru fabrica n Familie serioasa, zona confectii Sos Viilor nr 56, rezidentiala, Baneasa, angajam administrator, bun la Tel: 0724515514 toate, pentru casã si gradina, Atelier muncitor, serios, posesor n Confecþioner/a. confectii textile zona permis auto, Tel: 0212300808 Militari-Pacii angajeaza Ges tionar s i luc r ator confectioner in masina simpla, Tel: 0729425153 comercial, SC angajeaza pentru magaz in s ecConfec þionere liniarã, ond-hand, zona Iancului, Triplok º i c ãlc at, z ona sect. 2, Bucuresti. Cv se Pantelimon - Baicului, Tel: depune pe adresa de e-mail, 0767259842 alina@cooper-re.com, Tel: 0741784547, Fax : n Confectionere masiniste, 0213372290 pentru masina simpla cu sau fara experienta, spanuitoare n Infirmier/ã pentru cãmin pentru sectie confectii textile, bãtrâni (Pipera), Tel: salariul decent, contract 0726451626 munca, zona Bucurestii Noi, Tel: 0731022108 Inginer Industrie n Contabilitate primara, A l i m e n t a r a . C o m p a n i e angajam urgent fata pentru cauta Inginer Calitate cu contabilitate primara. Salariu experienta pentru Depozit atractiv. Cv pe e-mail autoporand@yahoo.com, Tel: Afumati. Dorim persoana serioasa, disponibila 0730123278 program p r e l u ngit, psiholog@mersel.ro, http://www.defne.ro, Tel: 0736707806

é Croitor confectii,

experienta. Societate francezã angajeazã pentru sucursala din Bucureºti un croitor confecþii cu experienþã pe mãsuri, douã croitorese cu experienþã montat produs cap-coadã, un croitor marochiner. Oferim salariu atractiv ºi avantaje, Tel: 0758029770

é Inginer inspectii de calitate. Urgent: inginer receptii confectii metalice, prelucrari, zona Oltenia, experienta, PC, engleza nivel avansat, pachet atractiv, raluca.filipoiu@hassler.ro, Tel: 0732408476, 0722401801

Îngrijitoare. Caut femeie pentru ingrijire doamna, 4 ore pe zi, Tel: 0217812296, 0732095164 n Îngrijitor cladire si incarcatordescarcator angajez, Tel: 0749074650


pagina 4 / oferte de muncã România

31 Octombrie 2012 n Instalator sanitar si gaze naturale cu experienta angajam pentru SC, Tel: 0723565014, 0216193117 n Instalatori. SC angajeaza instalatori, relatii la telefon, Tel: 0730777006 n Lãcãtuº eventual permis auto cat. B pentru firmã, Tel: 0213361265, 0720999920 n Lãcãtuº, sudori, salariu 1200 lei pe luna, Tel: 0733682139 n Livrator pe scuter, posesor si de permis categoria B angajeaza Restaurantul Il Cantucio, Tel: 0724744153 n Livrator. Orient angajeaza sofer cu auto propriu pentru catering, cunoasterea Bucurestiului reprezinta un avantaj, Tel: 0763718080, 0728512616 Livratori pizza, permis categoria B, zona Drumul Taberei - Militari, Tel: 0761966435 firma de n Lucrãtoare, sandwich-uri cauta femeie/barbat pentru producerea de sandwich-uri sau distributie. Locatie Bucuresti, Berceni, Tel: 0731217885

é Manichiuristã,

cosmetician, coafor/coafeza. Salon angajeaza, Tel: 0734257903 n Maseuze

pentru cel mai luxos salon de masaj erotic din Bucuresti varsta minima 18ani, aspect fizic placut. Castiguri garantate de pana la 3500E. Contactati-ne cu incredere! Tel: 0765744518, 0768468956

é Maºiniste ºi fete

é Lucrãtor bucãtãrie. Restaurant tip fast-food angajeaza lucrator bucatarie cu/fara experienta. Relatii de luni - vineri 10:00-20:00, Tel: 0737997856 n Lucrãtor comercial experienta minim 3 ani pentru Genica SRL, magazin alimentar, salariu atractiv, Tel: 0765303875 n Lucrãtori calificati pentru marochinarie: masa si imbracat tocuri angajam pentru societate comerciala, Tel: 0734340648 n Lucrãtori Comerciali. SC GOH RO SRL, angajeaza vanzatoare cu experienta patiserie ‘’La madamme’’ in Piata Pipera, office@lamadamme.ro, Tel: 0752261477, Fax: 0214092929 n Manichiuristã pedichiuristã, experienþã unghii tehnice, Tel: 0755051590, 0731142523 n Manichiuristã pentru salon frizerie-coafurã bd. Timiºoara vis a vis de Plazza Romania, sector 6, Tel: 0722258777, 0723329376 n Manichiuristã, cosmeticiana, minim doi ani experienta, zona Kogalniceanu, Tel: 0767547340

pentru pregãtitcusut încãlþãminte, cu experienþã, angajãm, SC Coryllus Prodimpex SRL (Str. Iliada nr. 55), 0744661957, Tel: 0744661956, 0214204326

é Medic Veterinar, cunoºtinþe HACCP trasabilitate industria alimentarã. Pentru relaþii sunati între orele 10-16, Tel: 0786745138

é Modelier cu experienta, pentru atelier c reatie vestimentara, zona Bd. Unirii, salariu atractiv, Tel: 0731985008

é Medici

Stomatologi. Clinica stomatologica cu dotari de top doreste sa angajeze sau sa colaboreze part-time sau full-time cu medici stomatologi cu si fara experienta in Pitesti, Tel: 0724384409

n Menajerã cu experienta, recomandare, nefumatoare, care sa locuiasca in sect. 2 sau 3 pentru familie cu copii din zona Policolor, Tel: 0760129925, 0212404131 n Menajerã, cu experienta, angajez full-time in Bucuresti, sa stie sa gateasca foarte bine, responsabila, serioasa, Tel: 0720222955 n Menajerã. Alunisului sector 4. Menaj+ bucatarie obisnuit romaneasca 3-6 zile pe saptamana, 50ron/zi, 9 ore, varsta maxima 40ani, de preferat nefumatoare, Tel: 0724027500 n Modelator- vanzator cu é Mecanic auto si vopsitor cu minima experienta. Patiserie angajeaza experienta. Angajam Urgent simigerie Salariu atractiv. Cv pe e-mail permanent, Tel: 0722784408 autoporand@yahoo.com, Tel: 0730123279

é Medic Stomatolog cu experienta pentru clinica Dent-Expert Brancoveanu, www.dentexpert.eu, Tel: 0216363081, 0728138218

Modele XXL StarStudio angajeaza modele supraponderale (xxl) pentru jobul de performer adult videochat. Conditii varsta peste 18 ani, cunostinte de limba engleza. Salariul minim oferit este de 1000 usd, 1.000 USD, Tel: 0767797372

n Muncitor necalificat pentru fabrica de ambalaje, trei schimburi, 8 ore. Sunati dupa ora 10.00, Tel: 0746953171 n Muncitor prelucrare pal, calificat in confectionarea de mobilier, simbiz@simbiz.ro, http://simbiz.ro, Tel: 0730097595 n Muncitori marochineri calificati angajez. Rog sunati numai calificatii, Tel: 0723271502 n Muncitori necalificati si sortatori deseuri neferoase cu experienta. Jilava, Tel: 0728024322 n Muncitori necalificati curatenie (4h/zi, intre orele 7-11) si manipulanti marfa (4h/zi, 2 zile/sapt.) pentru Societate Comerciala. Punctul de lucru situat in zona Carrefour Ploiesti. Relatii la tel, Tel: 0744777355 n Muncitori. Firma de Constructii angajeaza pentru Bucuresti muncitori calificati in termosistem. Salariu motivant in functie de aptitudini si disponibilitate la efort. Sunati in intervalul orar 10-18, ana@caromaservicii.ro, Tel: 0760782267 n Operator calculator angajam. Sunati de luni pana vineri intre 9.00-19.00, Tel: 0213208818


31 Octombrie 2012

oferte de muncã România / pagina 5 n Personal Restaurant in zona Unirii: femei la vase, baieti la cuptor si gratar la linia calda si rece, femei cu experienta la zarzavat, persoane dinamice si serioase, Tel: 0760356591, 0735810766

é Operatori alimentare automate cafea cu permis auto, cu locuinþã în zonele Pipera, Voluntari sau Militari, pt. companie naþionalã, Tel: 0729342004

é Ospãtar / ospãtãriþe cu experienþã în domeniu, ºi brutari pt. restaurant (zona Timpuri Noi- 5 minute metrou), Tel: 0725794195 Ospãtãriþã. Pizzeria Gili Angajaza ospatarita cu experienta. Zona Baba Novac, rog seriozitate, Tel: 0722218487 n Ospãtãriþe angajam pentru restaurant Nargila, zona Piata Unirii, Tel: 0723699551 n Patiser cu experienta, sector 5, Tel: 0762008071 n Patiseri, personal necalificat patiserie, soferi cat B, zona Lujerului, telefon intre orele 10-12/16-18, Tel: 0766335053 Persoane tinere, proactive, dornic e de afirmare s i dezvoltare personala: agent mark eting, c ons ultant vanzari, asistent manager, team manager pentru companie multinationala. Salariu de la 1.200 ron + bonusuri, Tel: 0318004555

é Personal. Manichiuristã pedichiuristã, coafezã, cosmeticianã, cu experienþã minim 3 ani, Tel: 0723977137

si n Spalatoreasa Calcatoreasa. Angajam in Otopeni, jud Ilfov. Salariu net 1400 RON. Se acorda bonusuri lunare funcþie de volumul de munca. Transport asigurat. CV pe Firma e-mail n Pers onal. profesionala de curatenie Lagoonwash@Gmail.com, Tel: 0722654062 Medline angajeaza personal de curatenie calificat in echipa Vânzãtoare oferim salariu mobila! Permis c at. B atractiv+ bonusuri, zona Baneasa, transport asigurat, obligatoriu. Asigurãm: salariu Tel: 0721319777 fix motivant, tichete de masã, dezvoltare profesionalã ºi n Vânzãtoare cu sau fara carierã în echipã tânãrã, experienta angajez, Tel: resurseumane@medline.com. 0722129976 ro, Tel: 0733104222, n Vânzãtoare magzin 0726373687 alimentar, CM, zonã Big (str Fabrica Pridvorului), angajeazã SC, n Personal. încãlþãminte angajeazã în Tel: 0722404553 magazin condiþii avantajoase: n Vânzãtoare cusãtoare, tragatori manuali si alimentar pentru magazin zona Mateche, Tel: montatoare; zona ªos. Piata Giurgiului, Tel: 0721213384, 0742855211 0214510056 n Vânzãtoare cu experienþã minim 2 ani pentru magazin cu decoraþiuni în centrul comercial Carrefour Orhideea, dumbravamariana@yahoo.com, Tel: 0769250139 n Vânzãtoare la bar-salã jocuri, Piaþa Presei Libere, 2 zile cu 2, 0212244791, Tel: 0765486755, 0723436343

é Secretarã pentru

protocol, angajam. Sunt necesare: cunostinte Pc, abilitati de comunicare, capacitate de organizare si coordonare, punctualitate, corectitudine, zona Andronache, sector 2, Bucuresti, salariu 1400Ron Cv la email si va rugam sa trimiteti cv doar daca locuiti in zona, hudei.office @gmail.com n Secretarã cu sau fara experienta minim studii medii, full-time. Trimiteti CV la e-mail office@conpirom.ro

Sofer Taxi cu atestat la 12h. Angajez in zona Berceni, Giurgiului, Rahova, Tel: 0760968747, 0761066949 n ªoferi TIR. Firma transport angajeaza soferi profesionisti tir pentru curse externe (Germania, Olanda, Belgia, Franta) experienta minim 2 ani. Domiciliul obligatoriu Bucuresti. Garajul firmei este in Ciorogarla, Tel: 0213175132 n Sortator plastice (peturi) si prestator plastice (peturi) angajam pentru firma de reciclare. Rog seriozitate, Tel: 0731446616

é Vanzatoare magazin de haine. Angajez vanzatoare cu experienta pentru magazin de haine de femei in Centrul Istoric. Persoana comunicativa si responsabila, cu un aspect ingrijit. Salariul se discuta in urma interviului, office@style247.ro, http://www.style247.ro, Tel: 0765861335 n Vânzãtoare; Contabila. Vânzãtoare cu experienta min 2 ani la locul de munca in alimentatie publica-fast food, cunostinte op casa de marcat, varsta pana in 40 ani si Contabila pana in 45 ani, ptr contab primara si gestiune, experienta 2 ani in alimentatie publica, office@muratturism.ro, Tel: 0735515081, 0213165520

é Vânzãtor fast-food. Restaurant tip fast-food angajeaza vanzator cu/fara experienta. Relatii de luni vineri 10:00-20:00, Tel: 0737997856

modelator n Vânzãtoare, covrigi, patiser angajam pentru covrigarie - patiserie zona 1 Mai, Chibrit, Tel: 0732898373 Angajam n Vânzãtor/oare. vanzator/oare cu experienta pentru stand Dragonul Rosu. Sunt necesare cunostinte PC, Tel: 0213453111, 0720565495

é Videochat fete angajam ac um ac eas ta es te rezolvarea ta financiara conversatii online min18 ani, oferim bonus angajare 500 $ plata zilnic comision 50-70 % premii, c m, c az are gratuita, training, experienta nu es te nec es ara, 2.500 USD/luna, izabelarizstudio@yahoo .com, Tel: 0764127778

Videochat Angajam fete cu/fara experienta pentru videochat. Program 5-7h/zi. Salariu fix 1200$, Procente 50-90%, Bonus 300$, Avans 500$ din prima zi. Studiouri in zonele: Unirii, Universitate, Crangasi, Obor, Dristor, Iancului, Calea Mosilor, Romana, Anunt real 100%, Tel: 0732656366, 0763380077 VIDEOCHAT A&N VIDEOCHAT ANGAJEAZÃ PERSONAL FEMININ CU/FÃRÃ EXPERIENÞÃ. OFERIM 600$ BONUS, AVANS 300$ IMEDIAT, SALARIU FIX 1200$ SI PROCENTE 50%-84%. ANUNÞ REAL 100%, TEL: 0731080888 Videochat, 19 Studiouri Inovatoare videochat Angajeaza fete cu/fara experienta. Limbile straine nu sunt necesare. Oferim 600$ Bonus + Procente 50%-84% + 500lei cadou la interviu, Tel: 0768839893


detalii la http://ec.europa.eu Eures Advisers, Olanda n 1. Metallbauer/in - Nutzfahrzeugbau Arbeitsort: Venlo-Horst;

Description: Ihre Aufgaben: - montieren von Metallteilen für Landbaufahrzeuge IHR PROFIL: - Berufsausbildung oder -erfahrung in der Montage (Metall) bzw. im Fahrzeugbau Kenntnisse: Hydraulik und Pneumatik - Führerschein und eigener PKW sind zum Erreichen des Arbeitsplatzes erforderlich SONSTIGES: - Tätigkeit als GrenzpendlerIn im niederländischen Grenzgebiet Weitere Informationen zum Thema Grenzpendler-Beschäftigung finden Sie hier unter www.arbeitsagentur.de/moenchengladbach -> Bürgerinnen und Bürger -> Arbeiten in der Grenzregion oder telefonisch unter +49 (2161) 404-1816 - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Zwingend erforderlich; Source: BA, Public Employment Services, Germany; l.peeren@wiertz.com n 2. Call-Center-Agent/in Arbeitsort: Maastricht; Description: Randstad Callflex Maastricht sucht für H & M: Callcenter-Agents (inbound, m/w) Muttersprache Spanisch oder Italienisch H & M ist eine der weltgrößsten fashion-Unternehmen. Mit neuen Geschäften und neuen Märkten wächst H & M jährlich. Hierfür suchen wir neue Stars für unser Team in Maastricht. Aufgaben: Deine wichtigste Verantwortung besteht darin, dafür zu sorgen, dass H&M die erste Wahl des Kunden ist. Dies erreichst du, indem du den allerbesten Kundenservice beim Beantworten von Telefonaten und E-Mails bietest. Du stehst unseren Kunden zur Verfügung, wenn sie etwas über Bestellungen, Lieferungen und Bezahlungen wissen wollen, und für weitere Fragen, die das Einkaufen online und in unseren Geschäften betreffen. Anforderungsprofil: - Muttersprache Spanisch, sehr gute deutsche Sprachkenntnisse und Grundkenntnisse Englisch ODER Muttersprache Italienisch, sehr gute deutsche Sprachkenntnisse und Grundkenntnisse Englisch - Vollzeit verfügbar (32 - 38 Stunden pro Woche) - zeitlich flexibel - gute kommunikative Fähigkeiten - gute Teamfähigkeit - Beachtung der generellen Regeln und Vorgaben H & M bietet: - 3 Wochen Vollzeit-Training bei voller Bezahlung - direkter Arbeitsvertrag bei H & M (3 Monate-3 Monate-6 Monate- unbefristeter Vertrag) - 25 % Mitarbeiterrabatt - 5 % Provision - Sonntagszuschläge - Gehalt: ca. 1330.- netto abzüglich ca. 100 € Krankenversicherung bei 38 Stunden pro Woche + Schichtzulagen + Fahrtkosten + frei Parken + 8 % vom Jahresgehalt als Urlaubsgeld - abhängig von der Arbeitszeit Mahlzeitchecks von 8,48 € pro Tag - Reisekostenerstattung ab 10km - extra Bonus, wenn man eine Ausbildung im Einzelhandel hat - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Source: BA, Public Employment Services, Germany; sandra.cordaro@nl.randstad.com n 3. Metallbauer/in - Nutzfahrzeugbau Arbeitsort: Venlo-Horst; Description: IHRE AUFGABEN: - montieren von Metallteilen für Traktoren und Landmaschinen IHR PROFIL: - Berufsausbildung oder -erfahrung in der Montage (Metall) bzw. im Fahrzeugbau - Kenntnisse: Hydraulik und Pneumatik - Führerschein und eigener PKW sind zum Erreichen des Arbeitsplatzes erforderlich SONSTIGES: - Tätigkeit als GrenzpendlerIn im niederländischen Grenzgebiet - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Zwingend erforderlich; Source: BA, Public Employment Services, Germany; l.peeren@wiertz.com n 4. Boulanger / Boulangere; Description: Recherche jeune boulanger sachant et responsable de son poste, sachant travailler de facon artisanale, faconnage a la main, sur levain. Cette personne sera responsable de 2 autres per sonnes - Salaire: 1350 A 1500 Euro net; Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; info@michelfood.nl n 5. Service-Technieker; Description: Haagen Fire Training Products is een van de wereldleiders in trainingsoplossingen voor brandweer en bedrijfshulpverlening. Vanwege onze explosieve groei zijn wij met onmiddellijke ingang op zoek naar een service monteur. De service monteur geeft onderhoud, en lost storingen op aan onze producten, veelal op locatie. U helpt zowel Franstalige als Nederlandstalige klanten verder in België en Frankrijk. Source: VDAB, Public Employment Services, Belgium; Erwin Gulickx (Adres: Haagen, Industrieweg 5, 2387 Baarle-Hertog, Belgie, Email: e.gulickx@haagen.eu) n 6. Productieleider Hengelo (NL); Description: U runt de productie in de ruime zin van het woord · U volgt nauwgezet het volledige productieproces en stuurt een 3-tal collega’s aan · Enerzijds werkt u actief mee in de productie, anderzijds zoekt u steeds proactief naar manieren om te optimaliseren. · U bent waakzaam op kwaliteit, stockopvolging en energieverbruik · U onderhoudt nauwe contacten met en rapporteert aan het hoofdkantoor te Koolskamp. Source: VDAB, Public Employment Services, Belgium; Contact: Greet Duron (Adres: Danis, Knijffelingstraat 15, 8851 Koolskamp, Belgie, Email: hrm@danis.be) n 7. Technical Support Advisors French 40h; Description: As a Contact Center Agent you are the point of contact for clients. You will be answering calls and solving issues on a day to day basis using a number of interview techniques and the available product information. As an individual and member of a team you will be responsible for keeping our customers satisfied. For a prestigious, well known project in the top segment of mobile phones, laptops, desktops and tablets, we are looking for Technical Support Advisors. You will work within in an exciting and highly motivated professional environment and give technical support to customers about the products. Source: VDAB, Public Employment Services, Belgium; Contact: Britta Heuts (Adres: Teleperformance, Paul Henri Spaaklaan 7-9, NL-6229EN Maastricht, Nederland)

n 8. Ziekenverzorgenden/ verzorgenden IG; Description: Momenteel zijn er vacatures Regio Westelijke Mijnstreek Nederland. Orbis De Egthe, Orbis St. Jansgeleen, Orbis St. Maarten, Orbis St. Odilia, Orbis Hoogstaete, Orbis Lemborgh, Orbis De Zilverlinde Jouw baan is gericht op het geestelijke en lichamelijke welbevinden van de cliënt in het kader van de dagelijkse verzorging. Je improviseert en bewaakt je grenzen. Je houdt van aanpakken en hebt een positieve klantgerichte instelling. Je maakt onderdeel uit van een team en je hebt hierin een positieve bijdrage om de gestelde teamresultaten te behalen; de vraag van de bewoner staat hierin centraal. Tewerkstelling in de regio tussen Geleen en Roermond in Nederlands Limburg. Voor informatie kun je contact opnemen met mevrouw L.Coenen consulent HR, telefoonnummer 0031 88 459 42 41. Source: VDAB, Public Employment Services, Belgium n 9. Sales Administrator; Description: Werkende vanuit Nederland (Leiden). Voor de Belgische (dus ook franstalige contacten) en Nederlandse klanten: Organiseren, opstellen en archiveren van offertes en contracten, telefonisch opvangen van binnenkomende oproepen, ondersteuning van de account managers (back office), voorkomende administratieve taken. Source: VDAB, Public Employment Services, Belgium; Letter + CV to EMPLOYER: Contact: Tine Van den Wyngaert (Adres: STAGO BNL, Nieuwenhuizenweg 23, NL-2314XP LEIDEN, NEDERLAND, Telefoon: +31 (0)718 90 04 66 n 10. Traducteur Expert / Traductrice Experte; Description: Chef de projet en linguistique informatique - leading software localization provider to the it industry is seeking a project manager, with proven linguistic expertise in software products and/or a background in translation or localization. www. isp.nl/projectmanager.htm - Salaire: DE 2000 A 2500 BRUT MENSUEL; Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; moniquevangelooven@isp.nl n 11. Bedrijfslijder/ondernemer cosmetica; Description: Wij zijn op zoek naar een ondernemend iemand uit de omgeving Meppel, Hoogeveen die graag voor zichzelf wil beginnen zonder dat er een financiële investering nodig is. Ben jij de geschikte persoon om in Noord-oost Nederland onze verkopers aan te sturen en onze producten op de kaart te zetten, aarzel dan niet en solliciteer op deze functie! Source: UWV WERKbedrijf, Public Employment Services, Netherlands; info@up2go.nl n 12. Parttime Juridisch Secretaresse: gek op mode; Description: Het kantoor van onze opdrachtgever bestaat uit intellectueel eigendom en ondernemingsrecht advocaten gericht op (internationale) modebedrijven. Het hoofdkantoor van deze organisatie is gevestigd in Amsterdam en er zijn tevens kantoren in Rotterdam en Den Haag. Voor de vestiging Den Haag zijn wij momenteel op zoek naar een medior juridisch secretaresse. Er heerst een informele sfeer en de lijnen zijn kort. Als Juridisch Secretaresse ben je zeer betrokken bij de diverse dossiers. Je bewaakt het overzicht inclusief termijnen en voert de roladministratie uit. Verder behoren tot je taken: Correspondentie uitwerken, Processtukken opmaken, Roladministratie, Telefoonbeheer, Klantontvangst, Dossierbeheer, Boeken van reizen en hotels, Organiseren en bijwonen van (mode) bijeenkomsten en evenementen. Salary: Euro 3500; Source: UWV WERKbedrijf, Public Employment Services, Netherlands; solliciteren@sqout.nl n 13. Distributeur worden; Description: Ben jij fitnessinstructeur of heb je veel contact met mensen die supplementen kopen(creatine,s,eiwitten,preworkout,s, Weightgainers en nog veel meer) Dan is dit je kans om met een nieuw merk goed bij te verdienen.Via bijeenkomsten bij de mensen thuis, bied je een ruim assortiment kwaliteitsproducten aan, en daartegenover krijg je een ruime marge, wees er snel bij (we zijn opzoek naar max 25 distributeurs). Source: UWV WERKbedrijf, Public Employment Services, Netherlands; info@fastdiet.nl n 14. Bedrijfslijder/ondernemer cosmetica; Description: Wij zijn op zoek naar een ondernemend iemand uit de omgeving Arnhem die graag voor zichzelf wil beginnen zonder dat er een financiële investering nodig is. Ben jij de geschikte persoon om in Midden Nederland onze verkopers aan te sturen en onze producten op de kaart te zetten, aarzel dan niet en solliciteer op deze functie! Source: UWV WERKbedrijf, Public Employment Services, Netherlands; info@up2go.nl n 15. Parttime Juridisch Secretaresse/Office Manager; Description: Deze functie biedt de uitdaging van werken als juridisch secretaresse in combinatie met office manager. De werkzaamheden bestaan uit: Maken en plannen van afspraken, agendabeheer, juridische documenten opstellen, dicaten uitwerken, telefoon beantwoorden, correspondentie, email en telefoonverkeer afhandelen, hotels en zakenreizen boeken, persoonlijke zaken regelen voor de partner, bestellen van kantoorartikelen en verder zorg je ervoor dat alles op kantoor op rolletjes loopt. Salary: Euro 3500; Source: UWV WERKbedrijf, Public Employment Services, Netherlands; solliciteren@sqout.nl n 16. Marketing Communicatie Medewerker; Description: Voor onze opdrachtgever zijn wij op zoek naar een fulltime markting communicatie medewerker. Als marketing communicatie medewerker zorg je ervoor dat alle communicatie perfect in orde is. Je taken bestaan oa uit: Je bent er verantwoordelijk voor dat alle publicaties voldoen aan de huisstijl en in correct Nederlands geschreven zijn. Je stelt digitale nieuwsbrieven op en verstuurt deze met het mailingsysteem. Je beheert de website en optimaliseert deze ten behoeve van de vindbaarheid in zoekmachines Daarnaast je medeverantwoordelijk voor de organisatie van bijeenkomsten en evenementen. Je verzorgt uitnodigingen, ontvangt gasten, begeleidt sprekers en zorgt voor een goede opvolging nadien. Salary: Euro 2700; Source: UWV WERKbedrijf, Public Employment Services, Netherlands; solliciteren@sqout.nl

n 17. Notarieel secretaresse/ Office manager; Description: Het betreft

een opdracht voor vaste invulling direct bij de opdrachtgever. In deze functie ondersteun je een partner en verricht je secretariaatswerkzaamheden voor enkele (kandidaat) notarissen. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het officemanagement op kantoor. Als Officemanager ben je belast met de cordinatie en realisatie van de administratieve, secretarile en facilitaire ondersteuning van de praktijk. Je bent (mede)verantwoordelijk voor: - Bijhouden van de agendas - Openen en distribueren van binnengekomen post Noteren en doorverbinden van telefoon- en verzorgen van faxberichten - Typen van correspondentie, processtukken/akten en adviezen Kopiren, archiveren en dossiervorming - Het opstellen van conceptdeclaraties aan de hand van de uitdraai van de financile administratie en daarna het opstellen van begeleidende brieven; Salary: Euro 3500; Source: UWV WERKbedrijf, Public Employment Services, Netherlands; solliciteren@sqout.nl n 18. Juridisch secretaresse met Marketing/PR taken; Description: Samen met de andere secretaresses ondersteun je de advocaten en zorg je ervoor dat de praktijk op rolletjes loopt. Deze werkzaamheden zullen heel afwisselend zijn en geen dag is hetzelfde. Naast je reguliere taken als juridisch secretaresse ben je tevens belast met de markting/pr activiteiten van het kantoor Werkzaamheden: • Telefonisch te woord staan van cliënten en relaties • Agendabeheer • Correspondentie • Uitwerken processtukken met dictafoon • Regelen van afspraken • Bewaken van termijnen • Organisatie (proces)dossiers • Postverkeer • Archiveren • Boeken van reizen, vluchten & hotels • Alle voorkomende organisatorische taken • Voorraad beheer kantoor artikelen • Bijhouden website, marketingacties mede bedenken en uitvoeren • Uitvoering van overige marketing en pr-activiteiten (oa verzorgen van maililngs) • Het organiseren van deelname aan evenementen; Salary: Euro 3500; Source: UWV WERKbedrijf, Public Employment Services, Netherlands; solliciteren@sqout.nl

n 19. Parttime juridisch secretaresse 32-40 uur Delft; Description: Bij

het internationale advocatenkantoor in Delft hangt een leuke sfeer. Je komt te werken op de secties arbeidsrecht en ondernemingsrecht, die zich kenmerken als drukke maar gezellig secties. Als Juridisch Secretaresse kom je terecht in een jong team, dat over een gezonde dosis motivatie beschikt. Onderling hangt een prima sfeer en in deze functie ondersteun je samen met je collega’s een aantal advocaten en een partner. Als juridisch secretaresse bij dit advocatenkantoor werk je dictaten uit, verzorg je zelfstandig correspondentie, beheer je de telefoon en de agenda's van de advocaten voor wie je werkt, en bewaak je termijnen. Je onderhoudt contact met cliënten en diverse instanties en regelt allerlei andere voorkomende zaken. Salary: Euro 3500; Source: UWV WERKbedrijf, Public Employment Services, Netherlands; solliciteren@sqout.nl n 20. Management assistente marketing & communicatie; Description: Als management assistente van een dynamische afdeling marketing & communicatie ondersteun je de manager en de afdeling met secretariële werkzaamheden. Je beheert de agenda en de inkomende en uitgaande (digitale) correspondentie. Je bent het (telefonische) aanspreekpunt voor in- en externe klanten. Je zorgt voor een up-to-date relatiebestand en archief, regelt vergaderfaciliteiten, notuleert vergaderingen en boekt internationale reizen. Salary: Euro 2900; Source: UWV WERKbedrijf, Public Employment Services, Netherlands; solliciteren@sqout.nl n 21. Directiesecretaresse/Personal Assistant CEO; Description: Email beheer van de CEO en afhandeling hiervan Telefoonafhandeling - Complex agendabeheer en invulling hiervan Maken van afspraken in binnen- en buitenland - Boeken van zakenreizen, hotels en restaurants in binnen- en buitenland - Planning en organisatie van meetings in binnen- en buitenland - Voorbereiden en uitwerken van stukken met betrekking tot diverse meetings en afspraken buitenshuis - Ontvangen van gasten. - Archiveringen en dossierbeheer - Deelname aan diverse projectgroepen; Salary: Euro 2500-2900; Source: UWV WERKbedrijf, Public Employment Services, Netherlands; solliciteren@sqout.nl n 22. Juridisch medewerker merkenrecht; Description: Let op: stel dat The Voice of Law werd georganiseerd. De juryleden zitten met hun rug naar je toe, maar draaien allemaal tegelijk hun stoel om zodra jij vol enthousiasme over merkenrecht begint te praten. Herken je jezelf hier in Dan zijn we op zoek naar jou! We zoeken iemand met HBO diploma of hiervoor studeert. Vanwege de aard van de functie heb je spontaan een serie strepen voor als je ervaring hebt met merkenrecht. Gezien het internationale karakter van het bedrijf moet je ook een toppertje in Engels zijn. Je gaat werken voor een merkenrechtspecialist als juridisch medewerker. Ondersteunende werkzaamheden bepalen voor een flink deel je takenpakket, maar je werk bevat ook inhoudelijk juridische aspecten. Salary: Euro 2700; Source: UWV WERKbedrijf, Public Employment Services, Netherlands; solliciteren@sqout.nl


detalii la http://ec.europa.eu Eures Advisers, Belgia n 1. Aide-Ménagere(h/f); Description: Pronet Clean est une société agréée titres services qui mise sur la qualitée et la satisfaction de sa clientele en proposant des services a la hauteurs de leurs attentes grâce a son savoir faire unique et forte de son exprérience de longue durée dans ce domain. Tâches: Dans le cadre des titres-services, vous effectuerez au domicile de particuliers de la région de Braine l'Alleud/Waterloo, des tâches ménageres qui concourent a l'entretien courant de la maison. Possibilité également de prestations sur place au service repassage dans l'agence. Dans le cadre des titres-services, vous effectuerez au domicile de particuliers de la région de Braine l'Alleud/Waterloo, des tâches ménageres qui concourent a l'entretien courant de la maison. Possibilité également de prestations sur place au service repassage dans l'agence. Veuillez envoyer une lettre de motivation ainsi que votre CV a l'attention de Monsieur SOUMAKIE a l'adresse mail: infos@pronetclean.be Attention! Il n'est pas nécessaire de contacter ACTIRIS pour cette offre d'emploi. Le texte de l'offre d'emploi a été rédigé par l'employeur. ACTIRIS n'est pas responsable de son contenu. Source: Actiris, Public Employment Services, Belgium

n 2. Vendeur Services Informatiques(h/f); Description: PCgenius (www.pcgenius.be) est le pionnier belge de l'informatique de proximité. Née a Bruxelles début 2007, PCgenius offre ses services d'assistance informatique aux indépendants, petites entreprises et particuliers via 3 canaux; intervention sur site, dépannage a distance et réparation en atelier. Vu le succes de la formule et l'ouverture réussie des 6 premiers ateliers, PCgenius poursuit son impressionante expansion et prévoit de couvrir le territoire belge. Nous offrons: Un contrat a durée indéterminée a temps plein; Un travail le samedi. Intéressé(e) - Veuillez envoyer une lettre de motivation ainsi que votre CV a l'attention de Monsieur Olbrechts a l'adresse mail: jobs@pcgenius.be Attention! Il n'est pas nécessaire de contacter Actiris pour cette offre d'emploi. Le texte de l'offre d'emploi a été rédigé par l'employeur. Actiris n'est pas responsable de son contenu. Source: Actiris, Public Employment Services, Belgium n 3. Analyste programmeur, (h/f) / Analist- programmeur, (m/v).; Description: Crédit Agricole, Boulevard Sylvain Dupuis, 251 a 1070 Bruxelles est a la recherche d'un Analyste programmeur, (h/f) Département ICTS - Développement. Profil: Vous avez au moins un diplôme de bachelor en informatique. Vous etes dynamique, créatif, flexible et vous avez l'esprit d'équipe: ensemble avec cette équipe vous réagissez d une maniere rapide et dynamique aux attentes des utilisateurs. Vous etes de préférence bilingue français, néerlandais avec des connaissances passives de l'anglais. Vous avez des connaissances en JAVA, Powerbuilder et PL/SQL et quelque expérience de programmation. Vous etes analytique, vous raisonnez de maniere logique et vous aimez apprendre. Merci d'envoyer votre candidature avec cv a: myjobs@crelan.be Attention ! Il n'est pas nécessaire de prendre contact avec ACTIRIS pour cette offre d'emploi. n 4. System Administrator (m/w) / System Administrator (m/w); MCIT Consulting is looking for main client for new IT profiles. Tudor MANDAN, Manager hr@mcitconsulting.net / www.mcitconsulting.com You are a Linux freak? You have Linux administration experience and want to help us to scale up our VoIP cloud infrastructure? You love bleeding edge systems and solutions? We are looking for someone like you. Responsibilities: Deploy servers according to defined standards; Manage the deployment and maintenance of our systems. 2nd line support for NOC. Qualifications Required: Good knowledge of Linux in general - Team player - Mandatory English speaking; Nice to have: Gentoo knowledge is a plus - Postgres - VoIP experience (SIP/RTP) - Apache - Django - Servers deployment experience Bash and Python scripting knowledge; Good package According to your experienceInterested - Please send a motivation e-mail and your resume to Mister Mandan at the following e-mail address: hr@mcitconsulting.net / www.mcitconsulting.com Attention ! It's not necessary to contact Actiris for this job offer. Source: Actiris, Public Employment Services, Belgium

n 5. Coiffeur(se)(h/f); Description: Salon de coiffure hommes/dames cherche: coiffeur (H/F) temps plein ou partiel; stagiaire (H/F); apprenti (H/F). Tâches: ch coiffeur(se) polyvalent(e) motivé(e) temps plein ou partiel; ch coiffeur(se) plolyvalent(e) temps plein ou partiel Rue du noyer 283 a 1000 Bruxelles; ch coiffeur(se) motivé(e) temps plein ou partiel. Veuillez téléphoner au 027330525 pour obtenir un rendez-vous avec Monsieur Labat. Attention! Il n'est pas nécessaire de contacter Actiris pour cette offre d'emploi. Le texte de l'offre d'emploi a été rédigé par l'employeur. Actiris n'est pas responsable de son contenu. Source: Actiris, Public Employment Services, Belgium n 6. Garçon/Fille de salle(h/f); Description: Au coeur de Bruxelles, intégrant un centre de congres et de séminaires, un hôtel de luxe et la brasserie "Meat Me", le MARIVAUX recherche un collaborateur/une collaboratrice. Tâches: Nous recherchons un garçon ou une fille de salle pour assurer le service dans nos différents départements: le petit déjeuner, la brasserie, le service des banquets. Nous demandons au candidat d'etre trilingue français néerlandais - anglais. Intéressé(e) - Veuillez envoyer une lettre de motivation ainsi que votre CV a l'attention de Madame Vandeville a l'adresse mail: jvandeville@marivaux.be en indiquant la référence de l'annonce. Attention! Il n'est pas nécessaire de contacter Actiris pour cette offre d'emploi. Le texte de l'offre d'emploi a été rédigé par l'employeur. Actiris n'est pas responsable de son contenu. Source: Actiris, Public Employment Services, Belgium n 7. Vendeur en IT F/N(h/f); Description: Notre client, spécialisé en micro-informatique, multimedia, cd, dvd, vidéo, hifi, photo, telecom et électroménager,est a la recherche d'un vendeur en électroménager. Tâches: Vous serez amené a accueillir, diriger les clients vers les divers produits informatiques * Etre dynamique, souriant et polyvalent * Avoir le sens du service et aide a la clientele * La connaissances de l'électro ménager (petit et grand)est indispensable * Expérience exigée de Minimum 1 an dans une fonction équivalente * Etre flexible au niveau des horaires entre 9h30 et 18h30 du lundi au samedi * Etre bilingue français-Néerlandais. Nous vous offrons un contrat en interim, en vue d'engagement. Si vous etes intéressé, contactez nous! Veuillez envoyer une lettre de motivation ainsi que votre CV a l'attention de Madame D'Hallewin a l'adresse mail: brussel2@bikinterim.be Attention! Il n'est pas nécessaire de contacter Actiris pour cette offre d'emploi. Le texte de l'offre d'emploi a été rédigé par l'employeur. Actiris n'est pas responsable de son contenu. Source: Actiris, Public Employment Services, Belgium n 8. Freelance Business Commercial Manager (m/w) / Freelance Business Commercial Manager (m/w); Description: Are you a natural born commercial talent? Do you have what it takes for opening doors and closing deals? You might be the one we are looking for! Nestor+co is a dynamic and independent communication agency in the surroundings of Brussels and we are currently looking for a Business Commercial Manager on a freelance basis. Function: You attract new clients with existing/new projects and you develop ambitious and creative solutions in cooperation with the Nestor+co team. You convince your clients about how to boost their business. Profile: You are a commercial talent. You are a hunter – always on the look for potential new clients. You have 10 years experience in a commercial function in a communication agency. You feel comfortable with presenting and selling projects on a high level. You are a good communicator and have convincing presentation skills. You speak Dutch and French fluently and you have a good knowledge of English. You have a good knowledge of Microsoft Office tools (Word, Excel, Powerpoint). You are social and dynamic - a real team player. You are flexible and immune to stress. You are currently available. Benefits to be discussed. Contact us at jobs@nestor-co.be www.nestor-co.be Attention ! It's not necessary to contact Actiris for this job offer. Source: Actiris, Public Employment Services, Belgium n 9. Plombier-Chauffagiste pour les dépannages(h/f); Description: SOS EXPRESS situé Avenue Louise 66 a 1000 BRUXELLES recherche 3 Dépanneurs en Plomberie - Chauffage est une jeune entreprise en plein essort active dans le secteur de la construction. Posséder une expérience de minimum 2 ans. Avoir la fibre commerciale. Etre capable de réaliser des devis. Etre résistant au stress. Nous offrons: Un contrat a durée indéterminée a temps plein; Une panoplie d'avantages extra-légaux. Veuillez envoyer une lettre de motivation ainsi que votre CV a l'attention de Monsieur Ibozrar a l'adresse mail: job@sosexpress.be Attention! Il n'est pas nécessaire de contacter Actiris pour cette offre d'emploi. Le texte de l'offre d'emploi a été rédigé par l'employeur. Actiris n'est pas responsable de son contenu. Source: Actiris, Public Employment Services, Belgium

n 10.

Plombier-Chauffagiste pour les dépannages(h/f); Description: SOS EXPRESS situé Avenue Louise 66 a 1000 BRUXELLES recherche 3 Dépanneurs en Plomberie - Chauffage est une jeune entreprise en plein essort active dans le secteur de la construction. Nous réalisons les demandes de dépannage multiservices et réparations d'urgences spécialisées dans divers domaines. Active dans le secteur de la construction et réactive aux demandes des habitations, co-propriétés, entreprises, magasins et boutiques. SOS EXPRESS a pour ambition de devenir le leader sur le marché du service délivré en express. Tâches: Mazout - Gaz (Atmosphérique - Pulsé Mural) Chaudieres - Bruleurs - Cheminées - Contrôle Citernes a Mazout Chauffe-eau - Echangeurs - Robinetteries - Détartrages - Réseaux d´alimentation - Réseaux d´évacuations - Groupes hydrophores Climatisation - Chauffage par air chaud - Description En tant que technicien chauffagiste, vous assurez les dépannages. Vous etes titulaire d'un diplôme de plombier-chauffagiste - Vous disposez d'une expérience professionnelle - Vous possédez un permis de conduire (B) - Vous pouvez justifier d'une conduite irréprochable Vous etes polyvalent, disponible et motivé NOUS VOUS PROPOSONS - Un contrat d'emploi plein temps a durée indéterminée - Une rémunération attrayante - Des conditions de travail agréables. Parler couramment français. Etre autonome. Avoir les acces a la profession (CESS professionnalisant ou diplôme équivalent). Posséder une expérience de minimum 2 ans. Avoir la fibre commerciale. Etre capable de réaliser des devis. Etre résistant au stress. Nous offrons: Un contrat a durée indéterminée a temps plein; Une panoplie d'avantages extra-légaux. Veuillez envoyer une lettre de motivation ainsi que votre CV a l'attention de Monsieur Ibozrar a l'adresse mail: job@sosexpress.be Attention! Il n'est pas nécessaire de contacter Actiris pour cette offre d'emploi. Le texte de l'offre d'emploi a été rédigé par l'employeur. Actiris n'est pas responsable de son contenu. Source: Actiris, Public Employment Services, Belgium

n 11.

Secrétaire commerciale dans le secteur de la construction(h/f); Description: SOS EXPRESS est une jeune entreprise en plein essort active dans le secteur de la construction. Nous réalisons les demandes de dépannage multiservices et réparations d'urgences spécialisées dans divers domaines. Active dans le secteur de la construction et réactive aux demandes des habitations, co-propriétés, entreprises, magasins et boutiques. SOS EXPRESS a pour ambition de devenir le leader sur le marché du service aux habitations et entreprises délivré en express. Nous recherchons 2 Assistant(e)s de gestion administrative, commerciale et marketing pour notre bureau 66 Avenue Louise. Rattaché(e) a la Direction Générale, vous aurez un rôle incontournable dans la gestion de la structure, ainsi que dans l'administration des ventes et la relation technique avec les clients. Vos missions, sans etre limitatives et pouvant évoluer selon votre motivation et implication dans ce poste, seront les suivantes: -Traiter les appels entrants, les contacts entrant par internet (prospect, client, presse, partenaire, candidats etc.) et le courrier entrant. -Réaliser des devis, les envoyer, relancer; -Assurer la facturation et l'encaissement; -Récupérer, classer et organiser tous les documents administratifs (Documents comptable, documents clients, documents juridiques); Mais encore... assistanat de direction, gestion administrative (édition de factures, tenue de la petite comptabilité en liaison avec l'expert-comptable, gestion des services généraux, commandes et reglements fournisseurs), prise d'appels clients,Elaboration de devis sur base de rapports-techniciens, gestion commerciale avec nos clients (administration des ventes, édition de courriers et fichiers en vue d'opérations de mailings), suivi technique des insertions publicitaires, etc.. Aucun jour ne se ressemble chez SOS EXPRESS car.. Il n'y a que l'efficacité qui presse.. ! -D'excellente présentation, vous justifiez d'une expérience significative a un poste similaire. Vous avez une parfaite orthographe, un tres bon rédactionnel et une expression orale parfaite. - Vous avez des affinités avec le secteur de la construction ou etes pret(e) a apprendre. Vous etes résistant(e) au stress et les deadlines ne sont pas un obstacle pour vous. -Vous etes rigoureux(se), polyvalent(e), autonome, réactif(ve), organisé(e) et disponible. -Vous aimez rendre service, vous etes efficace, d'un naturel de bonne humeur. -Vous maîtrisez parfaitement les outils informatiques suivant: Web, Word, Excel, Mail. -Vous etes habitué(e) a évoluer au sein d'environnements exigeants et vous avez envie d'apprendre et de progresser. Nous offrons: Un contrat a durée indéterminée a temps plein. Un gsm de fonction avec appels et sms illimités. Un salaire en fonction de vos motivations et vos compétences. Des cheques repas. La possibilité de travailler a domicile, quelques jours par mois, lorsque vous aurez atteint l'autonomie necessaire. Une ambiance de travail agréable. Veuillez envoyer une lettre de motivation ainsi que votre CV a l'attention de Monsieur Ibozrar a l'adresse mail: job@sosexpress.be Attention! Il n'est pas nécessaire de contacter Actiris pour cette offre d'emploi. Le texte de l'offre d'emploi a été rédigé par l'employeur. Actiris n'est pas responsable de son contenu. Source: Actiris, Public Employment Services, Belgium


pagina 8 / oferte de muncã România / oferte de muncã strãinãtate / cereri de muncã Videochat, Absolvente pentru activitate legalã, avans 500E, venit 1.000-3.000E, CM, cazare; www.selenstudio.ro, Tel: 0734959924, 0760179243

é Videochat Bonus 600$ VchatStudios angajeaza fete cu sau fara experienta pentru activitatea de Videoc hat. Angajam videochat. Oferim salariu doamne si domnisoare ptr garantat 1.200$/luna, bonus conversatii pe pc cu sau fara de angajare 600$, program experienta, se acorda conditii full sau part time, conditii excelente de munca, conexcelente, zona Piata Romana, se asigura training tract de munca, progam pentru modele incepatoare, flexibil, bonusuri si avans la intimitate si confidentialitate angajare, Tel: 0765946504 deplina, 1.200 USD/luna, n Vopsitor/Pregatitor auto. cu vchatstudios@yahoo.com, Tel: 0785378953, 0732229103 experienta minim 5 ani. SC Lucia Automotive SRL angajeaza, Service-ul este multimarca si se afla langa cartierul Militari sector 6, 500 EUR/luna, george.mihalcea@de-auto.ro, http://www.de-auto.ro, Tel: 0720083701 é Videochat Plata zilnic 50-70% sau salariu fix 2500 Ron, cazare si carte de munca, Unirii, Iancului, Bucur Obor YM: angajari22, 3 . 0 0 0 E U R , modelslive@yahoo.com, www.videochat-angajari.ro, Tel: 0764822425

VIDEOCHAT ANGAJAM DOAMNE SI DOMNISOARE SI CUPLURI, TEL: 0765946504

é Videochat fete, 50-70% Plata zilnic sau salariu fix 2500 Ron, cazare si carte de munca, Iancului, Bucur Obor YM: angajari22, modelslive@yahoo.com, www.videochat-angajari.ro, Tel: 0764822425

é Videochat Absolvente pentru activitate legalã, venit 1.000- 3.000E, CM, cazare, www.enjoystudio.ro, Tel: 0763156150, 0735674012

é Vopsitori

pregatitori vopsitorie, mecanici, sef service relatii asigurari pentru Service Auto, Tel: 0724591498 service roti angajeaza cu minim 6 luni experienta intr-un post similar, mibosstrafic@gmail.com Tel: 0723235438, 0732735358

n Anglia, casã privatã, angajãm fete peste 18 ani pentru servicii de escortã. Transport ºi cazare gratuite. Plata la zi (50%). Cer ºi ofer seriozitate. englandclab@ yahoo.com, 00447796084263, 0763309395

é Grecia, Atena. The Cotton Club angajeaza legal dansatoare, hostess, trupe de dans cu contract permanent prin Agentia Private Jobs.Club nou, design modern, sistem american, deschis 24/7. Se ofera minim 1500 euro/luna + 30-50% din consumatii si dansuri. Cazare gratuita, transport asigurat! 3.000 EUR/luna, office@privatejobs.ro, http://www.privatejobs.ro, Tel: 0722178282 n Italia. Contracte pentru: infirmiere, menajere, cameriste. Relatii 0368404046, 0747661527, 0771391543, http://www.epp-jobs.com, Tel: 0729772702, 0769875604 n Spania. Angajam fete pentru bar, Tel: 0763558766

n Vulcanizator,

Agent Pazã Ofer servicii de paza si protectie garda de corp, am 1, 82m, 80kg, fost angajat MAPN, sunt din prov inc ie, rog max ima seriozitate, Tel: 0760829573

31 Octombrie 2012 n Ai nevoie de un sofer profesionist pentru deplasari in tara? Detin Ford Mondeo (2009). Rog seriozitate, Tel: 0769673118 n Bodyguard - professional, educated, with university degree; maximum confidentiality; with personal car. I offer and request maximum seriosity! Tel: 0769947983 n Bonã 52 ani, nefumãtoare, calmã, 5 ani experienþã copii, menaj uºor, gãtit, 8-9 ore/zi, domiciliul Berceni, recomandari furnizate la cerere.Seriozitate! 1.200 RON/luna, aalina024@yahoo.com, Tel: 0722966421

é Conducãtor auto barbat 26 ani, permis cat B de 8 ani, fara accidente rutiere grave, posed autoutilitara Fiat Doblo, doresc colaborare sau loc de munca stabil, nede_marius86@yahoo.com, Tel: 0785444494 n ªofer B, C, E, D, atestate + card tah. solicit angajere. Detin Ford Mondeo (2009) si pentru deplasari in tara. Rog seriozitate, Tel: 0769673118

é Vanzatoare/ Casier/ Menajera / tanara 26ani cat B prezentabila CASATORITA doresc angajare in vanzari casier luc.com, alimentar, menaj. accept 1.500lei /luna. menaj 100 ron/zi. Exclus videochat, masaj, sex, etc. domiciliu zona Crangasi, 1.500 RON/luna, svalentins @yahoo.com, 0734945914


31 Octombrie 2012

vânzãri terenuri / case-vile / pagina 9

é BRAªOV,

n Bragadiru str. Drãganului, particular, 460mp, d=20m, gaze, curent, între case, la limitã teritorialã cu Bucureºti, meritã vãzut! 23.500 EUR, Tel: 0723235933

n Cernica strada Floarea 1000mp, toate n Apãrãtorii Patriei Metrou, Albastra particular, teren 200mp, utilitatile, zona vile, cadastru, Tel: deschidere 11m, Tel: 172.000 EUR, 0723430986 0767875644

PREDEAL, CENTRAL, PARTICULAR VAND PROPRIETATE COMPUSA DIN 2 CASE CU TEREN DE 1207 MP PLAT, TOATE UTILITATILE, CENTRALA TERMICA, GARAJ, CASA DIN 2003, 133 MP, 130.000 EUR, PEETRE36@ YAHOO.COM, TEL: 0727410168

Corbeanca sat Ostratu vand teren 1000mp, deschidere 20m, negociabil, 45.000 EUR, Tel: 0768099160 é Berceni Comuna Intrare, Loturi 386 - 700 sau 1000 mp, zona cartierul nou, curent la teren, proiect complet duplex P+1+M gratuit particular, comision 0, 18 EUR/mp, teren_berceni@yahoo.com, Tel: 0762917562

n Giurgiu, Clejani, Sat Podul Doamnei, teren suprafata 1004 mp, deschidere 20m la sosea, electricitate, in curand gaze, fantana, toate actele, urgent! Pret negociabil, andrea.petcu@gmail.com, Tel: 0724040996

n Pantelimon Oraº (in spate Selgros), creditare proprietar, teren 500mp, deschidere 20m, zona vile cu infrastructura noua, facilitati: canalizare, energie electrica, gaze é Berceni Comuna, intrare, naturale, PUZ, PUD, cadastru proprietar vand loturi cu si autorizatie construire pentru suprafete de 386 mp S+P+1+M, Tel: 0722604017 deschidere 16m, drum asfaltat si pietruit, curent, 6.950 EUR, tereaca_paula@yahoo.com, Tel: 0766515666, 0726171888

Berceni, proprietar, loturi casã intravilane, utilitãþi, zonã vile, 5km Bucureºti, 6.900E/ 450 mp, 0765569396 0723503212 Bragadiru Ilfov Centurã, particular, 2.500mp extravilan, cadastru, intabulare, negociabil, 16.500 EUR, Tel: 0767524529

Buzãu Râmnicu Sãrat casa 140km de Bucuresti, suprafata construita 200mp, plus anexe, multiple imbunatatiri, G+F+P, centrala termica, curte- 1.650mp, vie nobila, pomi fructiferi pe rod, 95.000 EUR, Tel: 0238565382

é Carol I Parc, casa 6 camere, str. Cutitul de Argint nr. 38, Ocazie! Casa solida luminoasa, zona exceptionala, locuit sau sp comercial+ depozit+ vitrina+ copertina+ hol receptie marfa+ 2 cam subsol+curte. Gaze, apa, canalizare, electricitate trifazica, gresie, faianta. Suprafata tot=250mp din care curte125mp. Vad auto exceptional; pret usor discutabil, 195.000 EUR, anunturibwb@gmail.com Tel: 0756099911

Constanþa, Almãlãu, casa cu 8 camere, anexe, vita-de-vie, curte 2000mp, apa curenta, 25.000 RON, 0766374432 n Dragomireºti-Vale, Zurbaua Casa P+1, 4camere, beton + caramida, 2011, s.u=160mp, teren 500mp, pivnita, utilitati, centrala, comision0%, 51.500 €, irina.teodor@limocs.ro, http://www.limocs.ro, Tel: 0724791482, 0730177220

zona Piata é Decebal Alba-Iulia, Proprietar Vinde Vila 2004 S+P+E in 2004. Suprafata utila a casei 130 mp, 239.000 EUR, dezvoltatorimobiliar@gmail.com www.RateLaDezvoltator.ro, Tel: 0720262626

particular, n Ferentari, stradal, P+1, 160mp, 4 dormitoare, living, 2 bãi, bucãtãrie, toate dotãrile, teren 80 mp, d=10 m, 95.000 E, Tel: 0767117586

Giurgiu Joiþa, 170 mp, 4 camere, 2 bãi, centralã proprie, la cheie+500 mp teren, Tel: 0765511779

n Ialomiþa Grindaºi casa 100mp in centru localitatii, 2400mp teren, deschidere 60/40m, pe drum stalpi, asfalt, apa, curent, anexe, 15.000 €, spetre58@yahoo.com, Tel: 0722508165

Iaºi, Brãdiceºti, de vanzare Casa 3 camere, bucatarie, bucatarie de vara. In plus, exista curte+gradina de peste 2000 mp. Imobilul se afla stradal, deschidere de 30+ mp, 11.000 EUR, Tel: 0752503294, 0749266880

Pantelimon casa la rosu, suprafata construita 180mp, doua doprmitoare cu baie si dresing, living, bucatarie, baie, terenul are suprafata totala de 1250mp, 50.000 EUR, Tel: 0726562922 n Pantelimon Oraº urgent casa la cheie, proprietate, 2 dormitoare, sufragerie, bucatarie, baie, hol, constructie noua bca, termopane, calorifere, centrala, gresie, faianta, parchet, utilitati, zona buna, izolatie exterioara, 35.000 EUR, Tel: 0731056459, 0784745612 Pantelimon Oraº mobilata, utilata complet, suprafata parter 110mp, etaj 100mp, 110.000 EUR, Tel: 0720793836, 0722314722

n Prelungirea Ghencea Vand vila lux, living+ sufragerie, 4 dormitoare, 3 bai, pivnita, 2 garaje, semineu, 220 mp, curte amenajata 1000 mp. 0213167394, 300.000 EUR, Tel: 0729579992, 0740223351

n Teleorman, Botoroaga, casa paianta renovabila, 2500mp curte, put, lumina, soba tencuita, 6.000 €, 0723583739 n Titan, Cartierul 23 August, vand vila p+1+m 100mp construiti pe nivel, 200mp liber in curte, toate facilitatile zona parc, 210.000 EUR, Tel: 0721958086

é Vâlcea Cãlimãneºti Vand 3 case construite pe un teren de 1000 mp + 5000 mp padure. Toate utilitatile, deschidere stradala 22m. Locatie excelenta pentru cei care urmeaza tratamente sau cei indragostiti de Valea Oltului. 15km de Rm Valcea, 80km de Sibiu. Pentru cei cu initiativa una dintre case se poate folosi ca si magazin sau alta afacere. Mai multe poze pe website, 28.000 EUR, Tel: 0745608569


pagina 10 / vânzãri case-vile / garsoniere / 2-3-4 camere / spaþii comerciale Voluntari, Erou Iancu Nicolae, vand 5 vile in complex rezidential nou, arhitectura deosebita, 2012, Tel: 0744604237

n ªtefan Cel Mare Casa 35, Teren 50mp. Camerã, vestibul, baie, bucãtãrie, dormitor. Necesitã îmbunãtãþiri, 23.000 EUR, Tel: 0766320674

Militari, particular vand garsoniera confort 1, et 2/4, 40mp, bloc izolat, mobilata + utilata, gresie, faianta, apometre, termopane, balcon mare inchis, metrou Gorjului. Sabina, 41.000 EUR, Tel: 0721866235

Mãrgelelor, n Militari, Particular, decomandate, etaj 3/3, gresie, faianta, usa metalica, aer-conditionat, centrala proprie, boxa, negociabil, 51.000 EUR, Tel: 0742125005

Mihai Bravu, Complex Vitan Residence, etaj 2/10, an constructie 2008, suprafata totala 73.55mp, acces metrou, 92.000 EUR, Tel: 0765706239

piata vand n Rahova garsoniera conf. I semi decomandata 25000E si apartament conf. I decomandat 45000E, posibil si in rate, Tel: 0760482592 Naþionalã n Arena –Pescãruºului. Confort 1, etaj 1/4, gresie, faianþã, parchet, repartitoare, preþul zonei, Tel: 0746637991

CIªMIGIU, VIS-A-VIS DE PARC, PARTICULAR VAND G A R S O N I E R A , BL O C STRADAL, PARTER INALT/5, SUPRA FATA 28MP, RENOVATA, BUCATARIE MOBILATA, 36.000 EUR, TEL: 0722560857, 0745151349

é Covasna, Sfântu Gheorghe, Vand garsoniera, semicentrala, modernizata, partial mobilata, pret negociabil; Ajutor pt. Prima Casa/ipotecar, 19.000 EUR, dveronik2001@yahoo.it, Tel: 0727735081

n Gara de Nord proprietar, confort 1, cadastru, intabulare, renovat. Negociabil, 29.000 EUR, Tel: 0763912317 n Giurgiului (ªos.) -Luicã, cf. 1/dec, et. 4, g+f+t+p+ct, 32mp, 19.800 EUR, Tel: 0733538292, 0768935619

Liv iu R ebreanu, v and garsoniera confort 3, fostele c amine Faur, fara imbunatatiri, etaj 3/3, 15.000 EUR, Tel: 0761757585

n Sãlaj -Petrom, cf. 1/dec, etaj 4/5, g+f+p+t+ct, 35mp, 25.000 EUR, Tel: 0733538292, 0768935619

n Titan, cartierul 23 August, vand garsoniere confort 1, lux, 43mp, camera+ baie+ bucatarie+ hol, constructie noua 2012, toate utilitatile. Accept varianta prima casa, Tel: 0720410982

n Câmpia Libertãþii 41, vand 2 camere decomandate, renovate lux, sect 3, 60.000 EUR, Tel: 0761686426 n Cantemir etaj 6/7, decomandat, renovat recent, multiple îmbunãtãþiri, bloc reabilitat 2012, proprietar, 69.000Euro, Tel: 0722836678, 0768892244

n Giurgiului Piaþa Progresu, vând apartament 2 camere, 51mp, 2/8, renovat recent, 42.000€, proprietar, Tel: 0730367375 n Giurgiului Vigoniei, particular, decomandat, conf. 1, 47mp, g+f+p+um, cadastru/ intabulare/ carte funciarã disponibile, discutabil, 42.500 EUR, Tel: 0720550249

Lacul Tei vand urgent apartament 2 camere, semidecomandat, p/10, loc de parcare si adapost ALA, 35.000 EUR, Tel: 0734418708, 0727481805

n Militari Roºu, superofertã, proprietar, ST=42mp, et.1, stradal, bloc nou, preþ la n Militari Lujerului 54mp, toate cheie, 33.000 €, 0727525188, utilitatile, 6/10, 62.000 EUR, 0788395180 Tel: 0722403572

é Obor, str. Avrig, bloc reabilitat termic, confort 1 semidecomandat, fara imbunatatiri, balcon, 10/10, 51mp, particular, 45.000 EUR, nico.bulgariu@gmail.com, Tel: 0733021248 n Otopeni, proprietar vand ap 2 camere, 15 min de centru, centrala gaz, decomandat, totul nou, ocupabil imediat, constructie 2012 apartamentul detine si un pod in suprafata de 45mp ce poate fi mansardat, etaj 3, 35.000 EUR, Tel: 0745750171 n Otopeni, apartament 2 camere 60mp, totul nou, constructie 2012, vedere pe 2 parti, centrala gaz, direct de la proprietar, zona linstita, apartamentul detine si un pod de 60mp, ocupabil imediat, 15 min de centru, etaj 3, 42.000 EUR, Tel: 0745750171

n Prelungirea Ghencea apartament 2 camere decomandate, utilate, contorizat apa si caldura, Tel: 0752113910

é Prelungirea Ghencea, str. Drumul Cooperativei apartament nou vila 2012, 2 camere, parter, 77mpc + bonus 33 mp subsol. Pretabil locuinta, dar si spatiu comercial, birou, cabinet. Se vinde “ la cheie”, loc parcare inclus, 6 9 . 0 0 0 E U R , apartamente.vila@gmail. com, www.gpconstruct.ro, Tel: 0723532030

n Rahova particular, apartament 2 camere, 1/8, confort 1, renovat, 52.000Euro, Tel: 0722744065, 0722502035

31 Octombrie 2012

strada n Rahova Crizantemelor, apartament 2 camere 32mp stare buna, negociabil, exclus agentii, 18.000 EUR, Tel: 0737555395, 0737555395

n Theodor Pallady apartament nou tip duplex, 2 camere, 80mp, finisat, la cheie, gresie, faianþã, parchet, centralã proprie, 48.000 EUR, Tel: 0724588661, 0724588680 TRAPEZULUI, THEODOR PALLADY, PROPRIETAR, 2 CAMERE CONFORT 1, SEMIDECOMANDAT, FARA INBUNATATIRI, 8/10, LA GURA DE METROU 1 DECEMBRIE 1918, STRADAL, 52 MP, AN 1976, LIBER. ACCEPTAM PRIMA CASA, 46.000 EUR, MACSIMUS4U@YAHOO .COM, TEL: 0766107478, 0752113431

n Brâncoveanu apartament nou tip duplex, 3 camere, 84mp, finisat, la cheie, gresie, faianþã, parchet, centralã proprie, 47.000 EUR, Tel: 0724588661, 0724588680

n COLENTINA NOU, COMPLEX ROSE GARDEN ET 2/9, AP 105 MP, 2 GRUPURI SANITARE +PARCARE SUBTERANA SI BOXA, BUCATARIE MOBILATA SI UTILATA, 2 BALCOANE. VEDRE IN INTERIORUL COMPLEXULUI, 128.000 EUR, ANDREY.CRISTEA@YAHOO. COM, TEL: 0722978729 n Crângaºi, particular, vand apartament trei camere, gr, f, t, parchet, gaze si apa individual + centrala, Tel: 0724529527

n Drumul Taberei Valea Argesului, vand apartament 3 camere, et. 2, fara imbunatatiri, bloc reabilitat termic, 60.000 EUR, Tel: 0724343095, 0721397746 n Drumul Taberei Mall, Plazza, centrala termica, G+F+P, AC, UM, T, curat, mobilat, 10/10, pret negociabil, Tel: 0722288802

é Gara de Nord, vis-a-vis de Gara, Bd. Dinicu Golescu, apartament 3 camere + dependinte; Arie construita: 67, 30 mp + balcon (3, 54 mp) = 70, 84; Arie utila = 60, 09 mp; Blocul construit in 1960 are 7 etaje si lift cu selectie automata comenzi, are structura in cadre si z idarie de caramida, plansee de beton armat, sistem de incalzire Radet, grup sanitar cu baie, instalatie electrica si bucatarie cu racordare la gaze (are apometre, nu are repartitoare in bloc). Spatiul este intretinut dar nu s-au realiz at imbunatatiri/ renovari. Datorita unei bune administrari costurile de intretinere sunt minimale iar confortul termic este asigurat in conditii optime pe toata perioada rece (Octombrie - Aprilie). Destinatia de baz a: apartament locuinta, destinatia actuala: sediu firma, birouri proiectare. Se poate cumpara de catre persoana fizica sau persoana juridica, eventual si predare societate cu sediul in apartament (2005). Locatie deosebita pentru contacte firme cu parcare comuna intre blocuri. Pret negociabil, 6 5 . 0 0 0 E U R , arhintex_arhinvest@ yahoo.com, Tel: 0727320025, 0213161319

Pantelimon vând apartament 3camere, et. 9/10, stradal, decomandat circuit, îmbunãtãþiri, gresie+ faianþã. 67.000E negociabil, Tel: 0723733514 sectia 9, n Pantelimon Delfinului, 70mp, 8/8, amenajat, 1984, 2 bai, imbunatatiri, ne/semi/mobilat, proprietar, 58.000 EUR, Tel: 0722306853

n Timpuri Noi 3 camere, 71mp, bloc 2008, 100.000 EUR, Tel: 0730106207 n Titan magazin, 3 camere, decomandat, 1/10, 73mp, metrou, imbunatatiri, sauna, jacuzzi, 95.000 EUR, Tel: 0723916803

é Colentina zona Raul Colentina, vand urgent apartament 4 camere, decomandat, etaj 1/10, 2 bai, 2 balcoane, vedere fata/spate, 85mp, stradal, 81.500 EUR, alexe_bobo@yahoo.com, Tel: 0726839097, 0721274436 n Octavian Goga, Camera Comerþ, an 2002, confort 1, 3/8, ultraîmbunãtãþit, AC, centralã, 2 balcoane, preþul zonei, Tel: 0737103622 n Titan Burdujeni, 4 camere, 3/4, 1969, 82mp, fara imbunatatiri, necesita renovare, 43.000 EUR, Tel: 0723814213

n Iancului Piata particular vand 3 camere, et 3/8, semidecomandat, gresie, faianta, parchet, aer conditionat, usa metalica. Bloc reabilitat anul acesta, in proximitatea tuturor mijloacelor de transport, 65.000 EUR, sonialubi@yahoo.com, Tel: 0720722785

n Militari Gorjului-Dezrobirii, decomandat, 2gr.sanitare, centralã termicã, mobilat nou, loc parcare, bloc reabilitat, Tel: 0767421728 n Morarilor apartament tip duplex, 3 camere, 76mp, finisat, la cheie, gresie, faianþã, parchet, centralã proprie, balcon, parþial mobilat, 46.500 EUR, Tel: 0724588661, 0724588680

é Giurgiu munic ipiu, cladire P+3 structura in beton armat 5.000 mp, suprafata teren 10.000 mp. Utilitatile in zona. Destinatia ideala: azil de batrani, spital, sediu de firma cu/ sau produtie, hotel, 150.000 €, paolo.tocco1@yahoo.it, Tel: 0744189218


31 Octombrie 2012 n Argeº Mioveni, vand sau inchiriez spatiu comercial + teren aferent, renovat, 40 mp, vad comercial, sosea asfaltata, simaconstantin1948@yahoo.com Tel: 0248561088

Cumpar teren in sectorul 6: Rosu, Chiajna, stradal, cu facilitati, dolgopolai @yahoo.com, Tel: 0724758385, 0733752684

vânzãri imobile / cumpãrãri imobile / închirieri oferte imobile / pagina 11 Brãila municipiu, proprietar vand Spatiu comercial, Scolilor, 70 mp, la cheie utilat, 55.000 EUR, Tel: 0766315539

n Cumpar cu plata imediat garsoniera confort 1, 2 sau 3, Tel: 0732864809, 0769526936 n Persoanã serioasã cumpãr de la proprietar garsonierã sau apartament Berceni, Tineretului, Nerva Traian, Tel: 0744600976, 0767123314

n Cumpar teren 1.000 mp in Prelungirea Ghencea pentru casa. Obligatoriu asfalt, n Cumpar cu plata imediat 2 traduceri.roman@gmail.com, camere confort 1 2 sau 3 Tel: 0788427100 eventual schimb cu casa sau garsoniera si diferenta, Tel: 0732864809, 0769526936 n Cumpar apartament 2 camere etaj inferior, zona Camil Resu, Theodor Pallady, 1 Decembrie, Ozana, Titan, Minis prin programul prima n Cumpar cu plata pe loc casa. Ofer maxim 40.000 de casa curte Bucuresti sau euro, 40.000 EUR, imprejurimi, Tel: 0732864809, ivan.cristian93@yahoo.ro, Tel: 0720422547, 0760818468 0769526936

n Chitilei, vis-a-vis de Leroy Merlin, inchiriez camera la curte cu baie, bucatarie, intrare separata, Tel: 0751284208 particular, n Universitate camerã studenþeascã, intrare separatã, acces toaletã-wc, parchet, termopan, chiuvetã, fãrã bucãtãrie, 100 EUR, Tel: 0722388563

é Carol I Parc. Hotel langa Parcul Carol. Doresti o cazare moderna, confortabila intr-o camera curata si cu un personal amabil si atent? Langa Palatul Parlamentului, Parcul Carol si Autogara Filaret se gaseste un hotel cochet, de 3 stele, ascuns de forfota obisnuita a unei mari capitale si care va ofera o cazare minunata la un tarif exceptional. Te invitam sa vizionezi site-ul Hotelului Suter Inn*** si sa ne contactezi. Internetul wireless si parcarea sunt gratuite. Suna acum si profita de O fertele Speciale si de cele Last Minute. Apropierea Autogarii Filaret faciliteaza transferul catre destinatii ca: Bulgaria, Grecia si R epublica Moldova, 149 RON, hotelsuterinn@gmail.com http://www.suterinn.ro, Tel: 0743755866 n Chiajna Inchiriez casa mobilata p+1+m 4 dormitoare 1 living 1 bucatarie 2 bai garaj, subsol, 800 EUR, gconstantin8@gmail.com, Tel: 0724897764 n Chiajna Inchiriez vila mobilata toate utilitatile p+1+m, 800 EUR, gconstantin8@gmail.com, Tel: 0724897764 n Fundeni inchiriez imobil P+1E, 6 camere, teren 1000mp, se preteaza pentru clinica medicala, after-school, gradinita, mutare imediata, nou construit, Tel: 0733324660

Protopopescu, é Pache stradal, de inchiriat Vila p+1 (90+40mp), singur curte (curtea are 40 mp), 4 camere parter si 2 camere etaj. Toate utilitatile. Vila este de inchiriat pentru sediu firma sau vanzare! Pret vanzare 165.000 euro! 650 EUR/luna, vasile_ally@yahoo.com, Tel: 0723000427

Protopopescu, é Pache inchiriere Parter Vila (90mp) format din 4 camere. De asemenea intreaga vila formata din P+1 (90+40mp) cat si curte (40mp), este de vanzare la un pret 165.000 euro negociabil, 650 EUR/luna, vasile_ally@yahoo.com, Tel: 0723000427 Plevnei particular, vilã 24 de camere, 700 mp, D+P+1+M imobil istoric restaurat în 2009, complet utilat, finisaje lux, parchet, marmurã, termopan, v itralii, aer condiþionat, centralã termicã, centaralã telefonicã 2011, linie fibrã opticã, 3 linii telefon, depozit, arhivã, salã aºteptare, circuit TV-satelit, c amere s uprav eghere, alarmã cu monitorizare, centralã alarmare incendiu automatã, salã ºedinþe, 4 grupuri sanitare, curte, parcare. Pretabil ambasadã/ multinaþionalã, Tel: 0733106680

Apãrãtorii Patriei, Berceni, 5 min de metrou, parter/4, complet mobilata si utilata (masina de spalat, cuptor cu microunde, A/C, etc.), G+F+P+T, usa metalica, 1+1 garantie, fara intermediar, 170 EUR/mp, alexandrulup@yahoo .com, Tel: 0744367400 n Berceni Luica inchiriez garsoniera confort II complet mobilata si utilata, 650 RON/luna, Tel: 0722171511, 0766247832

n Chitilei, Pod Constanta, garsoniera, bloc 2011, et 1/5, mobilata si utilata, bucatarie open-space, 10 min metrou Jiului, 2 min RATB 422 si 45, avans o luna, negociabil, 270 EUR/luna, georgyabelcea@yahoo.com, Tel: 0746775045 n Militari Roºu, la curte, 35mp, dormitor, baie, hol, bucãtãrie, mobilatã+utilatã, intrare separatã, centralã, 180Euro+800Ron garanþie, Tel: 0752261164 n Militari Pãcii, la curte, mobilatã, utilatã, baie, bucãtãrie, intrare separatã, 42 mp, 160 EUR, Tel: 0745055657, 0728005657 str. Focsani, n Rahova, inchiriere Garsoniera, et. 1, parchet, masina de spalat, aragaz, zugravit, in curs de mobilare, avans 2 luni, 200 EUR/luna, dara76@gmail.com, Tel: 0724074255, 0724074256 Prosper, n Sebastian, proprietar, garsoniera, et 1/10, usa metlica, parchet, gresie, faianta, termopan, balcon, repartitoare, mobilat, 200 EUR/luna, Tel: 0770178437 n Titan, Auchan, Postavarului, inchiriez garsoniera pe termen lung, stradal, mobilata, utilata modern, g+f+t+p, etaj 9/10, chiria+ 1 luna garantie, 190 EUR/luna, Tel: 0726318239 n Titan, garsoniera bloc nou etaj 4 mobilata si utilata + loc parcare, negociabil, 300 EUR/luna, Tel: 0723600925

n Apãrãtorii Patriei metrou, strada Anton Bacalbasa, inchiriez apartament cu 2 camere, proprietar, Tel: 0755350940, 0723439122 n Aviaþiei Cristal Palace inchiriez la apartament 2 camre mobilat etaj 1/4 in bloc reabiliat, 320 EUR, Tel: 0768009342

DOROBANÞILOR STR GRIGORE ALEXANDRESCU VIZAVI DE MEGA IMAGE, CASA CURTE 2 CAMERE FIECARE CU BAIE PROPRIE UTILATE MOBILATE COMPLECT CENTRALA ULTRA FINISATA BUCATARIE ECHIPATA CU TOT CE TREBUIE IN ZONA PRET AVANTAJOS DISCUTABIL IN FUNCTIE DE PERIOADA, 500 EUR, BEBE_BOGDI@ YAHOO.COM, TEL: 0723312365

n Dacia bulevard, ASE, Pizza Hat, 7/7, semidecomandata, mobilat, utilat, incalzire centrala, pentru 2-3 persoane, 900 ron x2, Tel: 0723713816, 0216442571 n Drumul Taberei parc, 1/4, cf I, renovat, utilat, mobilat modern, liber, Tel: 0744994267, 0768171907 n Drumul Taberei etaj 1/10, cf. 1/decomandat, mobilã nouã, utilat, curat, 1.000 RON, Tel: 0748959515, 0728005657

Drumul Taberei, Dealul Macinului nr. 12, inchiriez apartament 2 camere, mobilat, Tel: 0212237433, 0769680038 Taberei, Raul n Drumul Doamnei, inchiriez apartament 2 camere mobilat, contorizat, gresie, faianta, etaj 8/10, 220 EUR/mp, Tel: 0740202023 n Favorit ofer spre inchriere apartament 2 camere utilat, Tel: 0751032959 n Militari etaj 4/10, mobilat clasic, utilat, bloc reabilitat, 1.000 RON, Tel: 0728005657, 0745055657 n Nerva Traian, privat, inchiriez apartament 2 camere lux, in vila, discutabil, 340 EUR/luna, Tel: 0721328944

é Pajura, sect.1 proprietar, vand garsoniera 14.55 mp, P/4, aer conditionat, usa termopan la baie, usa metalica la intrare, geamuri termopan la baie si bucatarie, parchet. Exclus intermediari! 18.500 €/mp, teo13121@yahoo.com, Tel: 0768836877 Pantelimon proprietar inc hiriez apartament 2 camere proaspat renovat in bloc reabilitat termic, g, f, t, usa metalica, complet utilat si mobilat, 1 luna+2 luni garantie, negoc iabil, 280 EUR/luna, Tel: 0740088545

é Pipera, Apartament situat in Cosmopolis, mobilat si utilat. Toate facilitatile unui complex nou, gradinita, mini market, centrala proprie, incalzire prin pardoseala. Complexul este situat la 10 min. de Scoala Americana, metrou Pipera. Anunt proprietar, 358 EUR/luna, andreea.mitru@benevo.ro, Tel: 0730109005


pagina 12 / închirieri oferte 2-3-4-5 camere / spaþii comerciale / cereri / auto-moto / electro Mega-Image n Sebastian, particular inchiriez apartament 2-3 camere, mobilat, et. 1, anvelopat, Tel: 0722428978 n Titan str. Jean Steriadi, vis-a-vis de Auchan mobilat, cu electrocasnice, bloc linistit, et. 4, Tel: 0722437568, 0765228337 -Bila, închiriez n Titan apartament 2 camere mobilate recent cu loc parcare, alarmã, etaj 9 din 10, 350 EUR, Tel: 0743333363

Bãneasa, Penthouse Nord, 5/5, sc=250mp, constructie 2007, finisaje superlux (granit, marmura, parchet masiv), vedere superba lac, loc parcare, complet mobilat si utilat, 1.700 EUR/luna, Tel: 0744561746

n Brâncoveanu visavis metrou renovat, nemobilat, termopane, contorizat apa gaz, 2 bai, 2 é Unirii Regim hotelier, Ap 2 balcoane, stradal, proprietar, Tel: camere decomandat mobilat 340 EUR/luna, 0737549558 utilat modern 3 balcoane vedere bulevard negociabil plata avans, 150 RON, quikcola@yahoo.com, Tel: 0724961193

n Cãlãraºilor apartament 3 camere nemobilat, Tel: 0766717093, 0764211960 n Decebal particular, 3 cam, P/P+1, amenajat, mobilat, firma/ locuit, ct+ g+f, 390 EUR, Tel: 0756220241 n Drumul

Taberei Billa, confort 1, 2/4, mobilat, utilat, tramvai 41, liber, 250 EUR/luna, Tel: 0744994267, 0768171907 n Drumul Taberei, Valea Ialomitei, Particular ap 3 camere, lg piata. et3/4, conf1. dec. gresie, faianta, usa metalica, balcon, mobilat clasic, tv. Loc de parcare, 250 EUR, Tel: 0729008732

é Colentina, Maior Bacila, Inchiriez apartament 4 camere, renovat modern, faianta, gresie, mobilat, 2 bai, 2 balcoane, usi interior din lemn masiv, geamuri termopan cu plase verticale, vedere lac, 500 EUR/luna, lucianion.radu@bcr.ro, Tel: 0767003761 n Drumul Taberei, str. Romancierilor (Liceul PTTR), Ap. 4 camere la parter, partial mobilat, 300 EUR/luna, teutza30@yahoo.com, Tel: 0765821000 n Oltenitei-Belu apartament 4 camere parter stradal, termopane, parchet, g+f particular, 550 EUR, roxy_21b@yahoo.com, Tel: 0730314820, 0730314821

Mãrãºeºti inchiriez apartament 3 camere, lux, mobilat, 3 a/c, 3 LCD, alarma, zona linistita, 700 EUR/luna, Tel: 0727400673 n Timpuri Noi particular, inchiriez apartament 3 camere, etaj 1/10, mobilat, utilat, 2 grupuri sanitare, 450 EUR/luna, Tel: 0722346062 n Timpuri Noi, inchiriez apartament 3 camere in vila, 3 bai, buc, balcon, et. 1, acces separat, curte comuna, imbunatatiri, instalatie el + sanitara noua, termopane, izolatie la interior, 300 EUR/luna, Tel: 0763636366 n Ultracentral, str Coltei, Inchiriez apartament 3 camere, circa 120mp, spatios, elegant, nemobilat, numeroase dependinte, Tel: 0744514733

n Chitilei Inchiriez spatiu comercial 15mp+ curte 30mp, contoar trifazat (380v), apa, canalizare, 350 EUR/luna, Tel: 0720578926, 0748835768

Accent 2007, n Hyundai 32.000km, benzinã, full, negociabil, 4.450 EUR, Tel: 0723680209

Dãmãroaia, spatiu comercial langa Petrom City, suprafata 60mp + 4 locuri de parcare, pretabil pizzerie, fast food, restaurant sau birouri. Dotari: apa, canalizare, curet (220 si 380 volti) cablu tv, telefon fix, 800 EUR/luna, Tel: 0747870869

Renault Sedan, an fabricatie 2005, 105.000km, benzina, Tel: 0761531285, 0722824239

é Dacia Logan 1.6 2005 vand urgent full oglinzi geamuri fata spate electrice oglinzi noi model 2011 servo compiter bord radio cdmp3 jvc boxe magnat jant aliaj 17 pretul este discutabil accept test masina nu troncane nu bocane, 2.900 EUR/luna, roberto_bartender@ y ahoo.c om, Tel: 0764815715

n Soseaua Nordului Inchiriez apartamente de lux direct de la proprietar, Tel: 0749155321

é Unirii, proprietar inchiriez ap. 5 camere, central, 120 mp, renovat recent, 5 minute de mers pana la metrou si tramvai. Detalii la telefon, 1.000 €/luna, Tel: 0213129252

pentru n Autoturisme dezmembrare+ casare. Asigur documente radiere+ transport. Valabil Bucureºti+ Ilfov, Tel: 0767903318

é Bucureºtii Noi, proprietar persoana fizica, inchiriez spatiu comercial 120 mp, deschidere 16m, fost MIC.RO, cladire noua P+2, vizavi BCR Bucurestii Noi, 1.500 €/luna, cacoveanu_bogdan@yahoo.com Tel: 0723351427

é Titan, Minis Piata, 55 mp, vitrina 5m, grup sanitar, superamenajat, vad exceptional - piata, 1.450 EUR, Tel: 0723511663, 0723511662 n Unirii, Mantuleasa, zona de case apropiat P-ta Unirii, 2 camere, toaleta, dus, tamplarie termopan, utilitati, incalzire centrala termica, aer conditionat, suprafata 51mp, 600 EUR/luna, Tel: 0735121613

n Caut garsoniera cu chirie, ofer 800ron cu contract de inchiriere. Sunt ajutat de Asistenta Sociala, Tel: 0748571723 n Persoanã serioasã închiriez de la proprietar, apartament sau garsonierã, Berceni, Tineretului, Nerva Traian, Tel: 0744600976, 0767123314 n Solicit in vedera inchirierii garsoniera sau apartament mobilate sau nemobilate, Tel: 0732864809, 0769526936 n Solicit pentru inchiriere garsoniera sau apartament mobilate sau nemobilate, Tel: 0732864809, 0769526936

31 Octombrie 2012

n Dacia Super Nova an 2001, 86.000km, benzina, inchidere, alarma, radio, ITP 2014, rosu, 950 EUR, Tel: 0722692302 n Ford Fusion Vand Ford Fusion 2008, 6000 EURO, negociabil, Tel: 0723247053

é Ford Mondeo Ghia Sport 3900 E Model Sport, Full Option, Particular, Proprietar, gri metalizat, interior piele, an 2000, rulaj 100.000 km, full option, euro 2, arata si functioneaza impecabil, nu se fumeaza in masina, cutie manuala 5+1, numar usi 4/5, carte service originala, tara de origine Romania, fara accident. Dotari: jante aliaj, xenon, proiectore ceata, stropitoare faruri, praguri usi, servodirectie, airbags, inchidere centralizata, alarma, ABS, EDS, anti- radar incorporat, radio/ CD player, cauciucuri iarna, oglinzi incalzite, comanda oglinzi din interior, volan reglabil, cotiera fata / spate, geamuri electrice fata si spate, aer conditionat/ clima, computer bord, interior piele neagra. Inmatriculata numai in Romania. Cumparata de la reprezentanta Ford Romania. Culoare gri metalizat. Pret discutabil. Bucuresti. Proprietar: Tudor, 3.900 EUR, piatavictoriei@yahoo.com, Tel: 0760273742, 0731545586

é Renault Megane 1,9dCI, an 2003 impecabila, diesel, 105cp, 66000km, toate optiunile, achizitionata din reprezentanta, pret negociabil, 2.900 EUR, Tel: 0745045664

é Subaru Forester, sg/sg5; an fabricatie 2007; km: 95.000; caroserie a/c break; nr. locuri 5; capacitate cilindrica (cm3) 1994; putere kw 116; benzina; tractiunea 4 x 4; culoare gri metalizat (originala). Dotari: proiectoare de ceata; geamuri electrice fata/ spate; inchidere centralizata; sistem antifurt electronic; aer conditionat (clima); trapa plafon; jante de aliaj usor; radio cd (cd changer si 7 boxe); anvelope 5 buc; nr. chei: 2; unic proprietar (persoana juridica); pret (in lei) negociabil, se adauga TVA, 7.000 EUR, arhintex_arhinvest@ yahoo.com, Tel: 0727320025, 0213161319

Cumpãr auto Logan, Supernova, Dacia, Cielo, Matiz/Tico, Citroen, Chevrolet, Renault, Opel, Skoda, Solenza, Peugeot. Si mici defecte, Tel: 0212551102, 0721309765

é Dacia Renault cumpar autoturism anul 2000-2012, plata si actele pe loc, Tel: 0762642694, 0724798097

n Vand pompe electrice alimentare benzina si diesel, in rezervor sau exterior, capuri distribuitoare, injectoare, pentru orice tip auto. Garantie 0744852658

Calculatoare, laptopuri depanez (re) instalez vând cumpãr inclusiv weekend deplasare la domiciliu. 0723984654, Tel: 0746283201, 0768790654


31 Octombrie 2012

matrimoniale femei - bãrbaþi / pagina 13 n Tanar

é Show lesby total blonda si bruneta (iubite incontestabile) pasionale si bisexuale te asteptam in patul nostru oferindu-ne total, intr-un show incendiar unde poti sa ne iubesti asa cum vrei tu (poti finaliza cu amandoua, pozele sunt 100% reale, 150 RON / ora abisul_placerilor@yahoo.com, Tel: 0768553181

é Miruna, Non stop speciala si senzuala, te invit la mine in noaptea aceasta sa ne rasfatam reciproc intr-un ambient intim si pasional! (poze facute azi - reala), 150 RON, Tel: 0733127275 é Bruneta din Militari, Ana 21 sexy frumoasa te invit la mine pt ati oferi sex total neprotejat fara graba poze reale, 100 RON/ora, Tel: 0760362866, 0723890551 é Noua Nouþã, azi venita, fara experienta, inalta, frumoasa, par lung, fotografii realizate acum 10 minute, daca vii acum vei fi primul ei client, numele ei Raluca, 200 RON/ora, Tel: 0733127275 é FotografiiI Reale 7 (sapte) Fete Acum, in Acest Moment, Te Asteapta sa te Incante cu Senzualitatea Lor de Nimfe Erotice, Vino Sa Traiesti Pasiunea La Punctul Culminant, Program: Non Stop, 150 RON/ora, Tel: 0734164995, 0734350224

é Masaj erotic, alege stilul alaturi de 5 domnisoare nud care stiu ce iti doresti. Te asteptam la noi intr-o locatie de vis unde toate fanteziile tale devin realitate. Nu te vom dezamagi, garantat, poze reale, free bar, jacuzzizona Romana, 80 RON/ora, Tel: 0756553045, 0761189557

é Provoc dependenta. Ma consider o fire sociabila, fara inhibitii, fara fitze, si dornica tot timpul de ceva nou. Odata ce ma cunosti vei vrea sa ma vezi cat mai des, sex total, 150 EUR, Tel: 0732953635

é Atragatoare, asteapta sa ma vezi, sunt sexy si atragatoare imi place foarte mult sa fac persoanele sa se simta fff bine cu mine Anal, Normal, Oral cu finalizare, é Doamna high classe. 150 RON/luna, 0721998508 Doamna foarte finuta si discreta, sarutari si mangaieri, soapte dulci si un orgam de vis, asta iti pot oferi eu, locuiec singura, deci te astept, poze reale si recente, 100 RON, Tel: 0762151046

é Te atrag! Nu sunt genul de escorta care sta cu ochii pe Ceas, Nu am Insotitori, sunt draguta si manierata, Sex total, 150 RON/ora, Tel: 0756351379

é Sex total foto reale oral neprotejat cu finalizare, normal, anal. Accept cunnilingus, 69. Ador sexul anal, 50 RON, Tel: 0764927274

é Tipe sexy! Show 100% real te plictisesti si tot cauti pe net ca sa scapi de plictiseala, suna-ne, iti garantam clipe relaxante si placute, alaturi de 2 fete cu chef de sex, oral, normal, anal, (show lesby, real), 150 RON/ora, 0720344241

39 ofer sprijin financiar unei doamne, domnisoare studente din provincie pt jocuri erotice. Valabil si pt. cupluri sau nimfomane. Voi stabiliti regulile. SMS, Tel: 0720848864

é Matura hot doamna foarte finuta si discreta, sarutari si mangaieri, soapte dulci si un orgam de vis, asta iti pot oferi eu, locuiec singura, deci te astept, poze reale si recente, 100 RON, Tel: 0762151046

48, simpatic, n Domn prezentabil, 1.76/76, doresc doamna pentru prietenie, relatie stabila, poate fi si plinuta, apart. Bucuresti, Tel: 0753582437 n PENSIONAR MILITAR 63 ANI DORESC CUNOSTINTA CU O DOAMNA 50/60 ANI PENTRU O RELATIE DEFINITIVACASATORIE, 0733164496, 0768937309 n Sunt Alex, ofer plãceri deosebite doamnelor XXL, Tel: 0760046308

Tanar 33, apart. Buc. doresc rel. stabila cu tanara sufletista, foarte simpla, mai plinuta cu piept plinut. SMS/Tel, Tel: 0768151657

é Transexuala reala 100 % Vino si descopera adevaratele placeri alaturi de o transexuala reala. frumoasa, siliconata si dornica de cele mai nebanuite placeri intime, traieste acum momente unice din viata ta, experienta nemaitraita! Poze reale 100 % vino si c o n v i n g e - t e! 200 RON/ora, Tel: 0740371426


pagina 14 / animale / pierderi / magie / citaþii-licitaþii / medicale / afaceri

n SC Comus Car Consulting SRL Bucuresti, sector-1, Bulevardul Iancu de Hunedoara, nr. 35, sc.B, et. 1, ap. 17, J40/3752/2009, CUI 25316530 declara pierdut si nul certificat constatator suspendare activitate, Tel: 0753105700 Domas Insurance n SC declara pierdute si nule politele CASCO apartinand SC Omniasig Wig SA: 875936 si 875925, Tel: 0753105700 n Pierdut documente certificat de inregistrare Bulai Silvia Corina PFA cu seria B, nr 1274352, F40/2342/30.07.2008, CUI 24259020 cu sediul in sector 3, Sld Tina Petre, nr 1, bl l13, sc A, ap 53, Buc; certificat constatator pentru sediul social din Tina Petre, nr 1, bl. l13, sc A, ap 53, sector 3 si rezolutia nr 1492/29.07.2008 emis de ONRC punct de lucru Soldat Tina Petre nr 1, bl l13, sc A, ap 53, sector 3, Buc. Documentele sunt declarate nule, é Daruiesc pisoi 2-3 luni, f. legitimatie de dragalasi si jucausi, invatati la n Pierdut litiera si deparazitati, Tel: transport pentru studenti pe numele Taranu Cristina. Declar 0752230222 nula, Pierdut legitimaþie doctorant Universitatea Bucureºti, pe numele de Seitomer Nisa, actual (Manafu Nisa), o declar nulã, é Vand pui Cane Corso, au varsta de o luna cu vaccin facut si carnet, culoare negru galbeni si tigrati, 200 EUR, liviu_vlt@yahoo.com, Tel: 0768822853

n Pierdut anexa certificat inmatriculare la firma Gelu Com-Impex Srl, numar Registrul Comertului J40/8482/1993, CUI 3740771. O declar nula,

n Pierdut cerere asigurare de viata Alliantz-Tiriac nr 0102188 o declar nula, Tel: 0723586193 n Pierdut carnet si legitimatie student UPB pe numele Dobrica Catalina. Le declar nule, n Pierdut carnet si legitimatie student, card RATB, cupoane de calatorie pe numele Tutunaru Catalin-Florentin. Le declar nule, n Sc Bogada Int Srl, sediul str. Rodiei nr 2, Bucuresti, CUI 27799865, J40/12103/2010 declara pierdut registrul special pentru masina de marcat ‘’Lili’’. Il declar nul,

Pierdut certificat constatator reprezentand anexa la certificatul de inregistrare al SC East European Entertainment SRL avand sediul in Calea Victoriei nr. 155, bl.D1, et. 11, sector 1, Bucuresti, J40/11962/2010, CUI 27787674. Il declar nul, n SC Lev Garden SRL cu ultimul sediu social cunoscut in Sat Ostratu, Comuna Corbeanca, str. Pescarusului nr. 28F, biroul nr. 1, et.P, judet Ilfov, este citata in data de 06.12.2012, ora 8.30, completul 6, la Judecatoria Cornetu, in calitate de parata, in proces cu Costache Ioana, Costache Ion si Costache Constantin, in calitate de reclamanti, domiciliati in comuna Varesti, sat Dobreni, judetul Giurgiu, in dosarul nr. 1034/1748/2009 avand ca obiect revendicare imobiliara,

é Claudia, cea mai puternica, pot sa rezolv orice problema, va ajuta in toate problemele, Tel: 0762773001, 0727197079

n Parata Pistol Catalina, ultimul domiciliu cunoscut Bucuresti str.Radu Voda, nr. 28, bl.corp B, et. 1, ap. 3, sector 4, este chemata la Judecatoria sector 4 Bucuresti, sediul str. Danielopol Gheorghe nr. 2-4, sector 4 Bucuresti, la 15. 11.2012 in dosar 4314/4/2010 c18-civil, minori si familie, azil, cu obiect atribuirea beneficiu contract de inchiriere l. 114/1996 pentru dezbaterea cerere repus pe rol dosar, in contradictoriu cu reclamantul Pistol Ion cu acelasi domiciliu,

31 Octombrie 2012

é Tratament Colesterol Krilloil-Omega 369. Scade colesterolul Rau (LDL) cu 32%, creste colesterolul bun (HDL) cu +44%, contact@krilloil.ro, www.Krilloil.ro, 0764477646

Vand 3 cripte suprapuse, Cimitirul Berceni 2, figura 10, locul 54, 5.000 EUR, Tel: 0766585897

é Anticariat cumparam carti orice domeniu, deplasare gratuita, plata pe loc. 0731407474, www.targulcartii.ro, Tel: 0740088443, 0213159704 n Fitofarmacia Gya, terasa Halei Obor - parter, copertina galbena, vinde otrava gandaci, pureci, plosnite, sobolani, substanta tratarea, limpezirea vinului, tratarea cerealelor, erbicide pesticide ingrasaminte, pomi vita vie, Tel: 0723644872 n Pat pliant nou cu saltea Germania, strâns 1/1m, desfãcut 1/2m, negociabil, 350 RON, Tel: 0214110961, 0741020876 n Vand loc de veci cimitirul Domnesti, langa capela, nefolosit, 2.000 EUR, Tel: 0766204843

n Vand carmangerie la cheie, autorizatii, flux tehnologic, 3 camere frigorifice, sala transare/preparare sistem racire 8 grade, magazin de prezentare, masini livrari/agent, portofoliu clienti/furnizori, contracte in derulare, 35.000 EUR, calin.andrei@yahoo.com, Tel: 0730615245

é Vand Utilaje ptr Fast Food Gril electric de banc 1/2 striat 1/2 neted, Malaxor 5Kg/&L, Spalator inox 2 cuve + baterie, Friteusa 2 cuve a 8L, 3 Mese lucru inox, Masa rece cu 3 usi term digital termostat 340L, Aparat ptr Hot Dog 3 tepuse, Hota de perete filtre labirint + motor de interior capacitate 3200mc/H, Vitrina calda Bain Marie 1800/1600/700, 3 Frigidere ptr c arne, legume, 6.000 EUR, Tel: 0727227531


meditaþii-cursuri / construcþii-amenajãri / pagina 15

31 Octombrie 2012

Economie, Profesoara cu experienta, stagiara CECCAR, 38 ani, meditez economie pentru bac si admitere ASE. Zona Unirii, 13 Septembrie, Rahova, 50 RON, Tel: 0723550247

é Matematica, profesor, domiciliul elevului, rezultate rapide, succesul garantat, pret ORAR informativ circa 20 lei negociabil, imakeyhappy@ yahoo.co.uk, Tel: 0761929678

é Meditatii engleza. Ofer meditatii limba engleza orice nivel (prescolari, scolari, pregatire interviu) la domiciliul meu sau al elevului. Ofer si solicit seriozitate. 30 ron sedinta (2 h), alexandrammara@gmail .com, Tel: 0721054529

é Cursuri

acreditate naþional, recunoscute Uniunea Europeana, pentru bone sau îngrijire bãtrâni, începeþi carierã nouã, Tel: 0213233966

cu é Profes oarã experienþã ofer meditaþii românã, francezã, orice nivel. 0726847832

n Acoperis tigla metalica, dulgherie, reparatii case, placari cu polistiren. Rapiditate, firma, cu garantie, Tel: 0760084872 n Acoperiºuri, învelitori tablã zincatã/ lindab, izolaþii, reparaþii+ materiale, Tel: 0744111939, 0732563623


31 Octombrie 2012 Firma confectioneaza si brodeaza la comanda tricouri, camasi, etc, Tel: 0723196163

éA m e n a j a r i apartamente la cheie: gleturi, faianta/gresie, rigips, tapet, glafuri, vinarom, parchet, instalatii, etc, Tel: 0767417284, 0744316918

Architect Razvan Badileanu. Proiectare de arhitectura pentru constructii civile si industriale, amenajare de interior; Design grafic 2d/ 3d si design industrial (auto, mobilier, fictiune si altele) animatii 3d, office @badileanu.ro, www.badileanu.ro, Tel: 0727879285

é Branºament apã,

é Executam la

canalizare, asistenþã contract recepþie Apa Nova, separãri, înlocuiri branºamente, Tel: 0761077013, 0721390290

comanda: mansarde lemn, case de vacanta, terase, pergole si orice fel de constructii din caramida si beton, Tel: 0729501936

Curatenie la domiciliu, case, camere, vile dupa constructor, petreceri. Garsoniera 150 lei, apartament 2 camere 200 lei, apt 3 camere 250lei, apartament 4 camere 300 lei. Alte preturi 15 lei/ora, Tel: 0724758385, 0733752684 Lucrare in subantrepriza. SC constructii ofer lucrare de instalatii electrice in subantrepriza. Locatia Bucuresti, specialisthr_fbs@yahoo .com, Tel: 0785210934, 0785210927

Maseuza profesionista ofer serviciile pentru masaj traditional, reflexo, bioenergetic, salon strada Toamnei, Tel: 0735349810

é Transport marfa materiale de constructii, mobila, etc la preturi de criza cu Iveco 3.5t. Disponibil de Luni-Duminica, in Bucuresti si oriunde in tara, n Menajera. Doamna discreta, florinchitzu@yahoo.com, Tel: calma si atenta la cerinte, 45 0766698253, 0723649530 ani, cu 10 ani de experienta in menaj, curatenie, efectuez menaj general, 150 RON, ooopsss_777@yahoo.com, Tel: 0761445853

servicii de n Prestari constructii, zidarie, tencuiala, sape, betoane, zugraveli, n Baby sitter de week-end. placari int-ext, etc. Avantajos, Locuiesc in comuna Berceni, Tel: 0763567061 toate conditiile, imi ofer serviciile de baby sitter pentru week-end la mine acasa, pentru copii mai mari de 1 an, 60 RON, jarcau_ioana@yahoo.com, Tel: 0786863331 profesionale. n Cosmetice n Transport cu duba 3. 5 Viziteaza-ne! Avem magazine tone, mobila, debarasari in majoritatea oraselor moloz, tocarie, mobilier uzat importante din tara, insa etc. Asigur personal incarcat vindem si on-line! 10 RON, descarcat la cerere non stop, sebi_marius@yahoo.com, inclusiv in weekend, Tel: www.cosmeticeprofesionale.ro, Tel: 0785272183 0726054641

é Restante la Credite? Nevoie Urgenta de Bani? Finantare Legale prin Institutie Financiara agreata de Banca Nationala, 1.000 RON, imprumutinstant @gmail.com, Tel: 0741362862

é Inchiriez cabana Pojorata, la

é Moºia Bunicilor

invitã seniori ºi pentru numai 1.500 ron pe lunã veniþi la noi pe timpul iernii sã fiþi protejaþi. Sã vã fie cald ºi bine! office@ mosiabunicilor.ro, Tel: 0212115533

11 km de Vf. Rarau-Pietrele Doamnei pentru perioada Craciunului si Revelionului. Cabana este complet mobilata si utilata, dispune de 1 living mare dotat cu semineu, bucatarie utilata cu tot ce e necesar, 2 dormitoare duble, 1 dormitor cu 2 paturi duble, fiecare cu baie proprie si un dormitor cu 4 paturi duble. capacitate maxima 16-18 persoane. Curtea este amenajata si dispune de locuri de parcare si foisor cu gratar. Pretul este de 4400 lei pentru 3 nopti de cazare, 4.400 RON, silion.ilinca @yahoo.com, Tel: 0746502194

AnuntAZ 31 octombrie 2012  

anunt de la a la z, anuntaz, anunturi, anunturi foto, anunturi online, anunturi telefon, imobiliare, inchiriere, inchirieri, locuri munca, o...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you