Page 1

Videochat legal, contract+ asigurare medicala. Salariu 800$/luna + comision 50%+ bonusuri. Avans 500$. Cazare, enjoy4studio@yahoo.com, http://www.enjoystudio.ro, 0763156150, 0735674012

é Amenajari,

é AGENT VANZARI. SHOWROOM ALTAMODA, SITUAT IN ZONA CENTRAL DIN BUCURESTI, ANGAJEAZA VANZATOARE CU EXPERIENTA IN TESATURI CONFECTII DE DAMA, CARTE DE MUNCA, PENTRU DETALII SUPLIMENTARE SUNATI LA TELEFON, 2.000 RON, ELENA_SARCHIZ@ YAHOO.COM, TEL: 0728871465, 0314327846

garduri. Echipa constructori executam garduri si porti din beton, boltari, lemn, cornier, plasa de sarma. Amenajari curti, pavaje, turnat borduri, socluri. Tencueli, zidarie. Seriozitate maxima, 0720692661

é A c as a ex ec ut am oric and s i oriunde tinichigerie si jgheaburi parazapezi de zapada, dulgherie, oric e mic i reparatii, sold de baze pentru protejarea scandurii, vopsitorie, acoperisuri, lucram si in provincie, s pec ialis ti tinic higii. Promotie -30%, Tel: 0724716882

é Amenajari interioare si ext. Firma executa urmatoarele lucrari de constructii la preturi reale: Glet-lavabil 13 ron/mp, faianta-gresie 20ron/mp, rigips 15ron/mp, parchet 8ron/mp, tapet 15 ron/mp, sapa10 ron/mp, tencuieli 10ron/mp, montaj usi/ferestre, instalatii electrice, sanitare 700RON/baie, inst. termice. Cer si ofer seriozitate. O ferta termoizolatii 90ron/mp materiale incluse sau 25ron/mp manopera (schela inclusa). Construim case incepand de la 35-40 euro/mp, adevadecor@yahoo.ro, Tel: 0730813585, 0762546031

é CROITOR/EASÃ. ATELIER DE CREATIE VESTIMENTAR SITUAT IN ZONA CENTRALA DIN BUCURESTI, ANGAJEAZA CROITOREASA, TEHNICIAN CU EXPERIENTA IN CROIT/CUSUT, CONDITII DE MUNCA, TIMP PARTIAL (PART TIME) SAU PROGRAM 9H/ZI 5 ZILE PE SAPTAMANA (FULL TIME), CARTE DE MUNCA, ROG SERIOZITATE. PENTRU DETALII SUPLIMENTARE SUNATI, SHARBEK@YAHOO.COM, TEL: 0728871465, 0314327846

é Cadastru, reducere 50%. Firma autorizata realiz am c adas tru: apartamente 250ron, terenuri 600ron. seriozitate, profesionalism, rapiditate, coman.cadastru@yahoo .com, Tel: 0721370029

Videochat Studio, salariu fix 800$ + comision 50% + bonusuri bilunare. Bonus angajare 100$, models4studio @yahoo.com, www.selenstudio.ro, Tel: 0734959924, 0760179243

é Videochat, plata

zilnic, posibilitate cazare si carte de munca, apropiere Metrou si RATB. conditii exceptionale, 2.500 RON / luna, modelslive@ yahoo.com, www.xmodels.ro, Tel: 0764822425

é GERMANIA. ANGAJAM FETE FRUMOASE

PENTRU VIP’S! PENTHAUS, LUXSERIOS SI EXCLUSIV (PISCINA, SAUNA, WIRLPOOL, JACUSSI, PRIVAT) DIN DÜSSELDORF, CAUTA SPRE COLABORARE FETE FRUMOASE SI MANIERATE, IN CONDITII LEGALE, CHIAR SI PENTRU PERIOADE SCURTE DE TIMP. CASTIGURI LUNARE PESTE 15000 EURO. OFERIM SI PRETINDEM SERIOZITATE MAXIMA. (RUGAM POZE RECENTE) ID. MESS: TRAUMOASE.DUSSELDORF, 15.000 EUR/LUNA, TRAUMOASE.DUSSELDORF@YAHOO.DE, TEL: 004915773704009


pagina 2 / oferte de muncã România

31 Mai 2013 n Ajutor Bucatar. Urgent, restaurant in cartierul Militari, zona piata Veteranilor, cauta ajutor de bucatar cu experienta, carte de munca, full time, manager@casacondor.ro, Tel: 0766376385

é Agenþi Pazã

angajãm urgent, salariul 1000 net, Tel: 0760107633, 0213108660 Agent Vanzari pentru produse alimentare, locatie Popesti-Leordeni. Relatii la telefon sau e-mail andreea.negrulescu @succesniccom.ro, Tel: 0756139945 n Agenti de securitate. Societate paza angajeaza agenti de securitate pentru hotel 4 stele din Bucuresti, constitutie atletica, vorbitori de limba engleza, salariu net 1.200lei, Tel: 0213129035

é Ajutor tinichigiu auto ºi ajutor vopsitor auto, pentru service auto situat în zona Tunari, Ilfov , Tel: 0726141378

n Brodezã - angajez personal pentru masini industriale de brodat, zona Timpuri Noi, conditii avantajoase, Tel: 0737368386 Bucãtar cu experienta minima angajam pentru restaurant. Sunati la telefon intre orele 11.00 - 13.00, Tel: 0721755455, 0752022594

Coafor/Coafezã angajam in salon profesional, salariu 1200-3000 Roni, Tel: 0768106515, 0768106512

n Colator, ºofer montator, tâmplar în MDF si electrician pentru compania Alto cu sediul in oras Pantelimon, ºi ajutor productie@altodisplay.ro, Tel: n Bucãtãreasã bucãtãrie, sunaþi între orele 0733662213 9.00-12.00/15.00-18.00, Tel: 0725391012 n Bucãtari, pizzeri si bucatari pentru gratar cu calificare si experienta angajam, Tel: 0733986867, 0726110693 Coafezã cu experienta si portofoliu de clienti, zona 1 Decembrie 1918, sector 3, Tel: 0768818908

é Agenþi de

securitate din Bucuresti pentru societate de paza, Tel: 0213152184 n Agenti paza pentru parcurile din sector 6. Salariu net 1000 RON si in functie de orele lucrate, Tel: 0756013509 Agenþi Pazã. Societate paza angajam 60 agenti cu atestat pentru obiective sector 6 Bucureºti. Relatii la telefon de luni-vineri 10:00-14:00, Tel: 0760035355

é Agenþi securitate.

SC Bidepa Grup SRL angajeaza agenti securitate cu atestat, relatii la telefon, Tel: 0212321415, 0725259405

é Barman. bistro

Dines angajam barman cu experienta, Tel: 0724540839

é Coafezã, cosmetician, manichiurista. Salon coafor angajeaza in zona Crangasi, Drumul Taberei, Tel: 0734257903

é Constructor tipare confectii dama. Experienta obligatorie in multiplicare si executie prototip. Oferim conditii excelente de munca si salariu atractiv, zona Tineretului, Tel: 0372716925


oferte de muncã România / info / pagina 3

31 Mai 2013

AnunþAZ vã informeazã Românii cetãþeni europeni Sindicatul Românilor din Strãinãtate

în dialog cu românii de pretutindeni Libera circulaþie a mãrfurilor în Uniunea Europeanã. Prezintã domnul prof. ec. Ion Voinea - Preºedintele Sindicatului Românilor din Strãinãtate. Libera circulaþie a mãrfurilor este reglementatã de articolele 34-36 din Tratatul privind funcþionarea Uniunii Europene. Datoritã existenþei unei pieþe unice eficiente, întreprinderile din Uniunea Europeanã pot vinde ºi cumpãra mãrfuri pe tot teritoriul Uniunii. Uniunea Europeanã a îndepãrtat obstacolele care împiedicau, în trecut, importurile ºi exporturile, iar întreprinderile au acum libertatea de a transporta ºi de a vinde mãrfuri peste tot în Uniune. Þãrile din Uniunea Europeanã pot restricþiona libera circulaþie a mãrfurilor doar în situaþii excepþionale, justificate de apãrarea interesului public, pe motive cum ar fi protecþia sãnãtãþii ºi siguranþei publice, protecþia mediului sau asigurarea bunãstãrii consumatorilor. Restricþiile trebuie sã fie proporþionale cu riscurile. Libera circulaþie a mãrfurilor poate fi de asemenea restricþionatã, ca mãsurã de precauþie, când existã informaþii ºtiinþifice conform cãrora bunurile ar putea reprezenta o ameninþare la adresa oamenilor, animalelor, plantelor sau mediului. Uniunea Europeanã a adoptat noi reglementãri menite sã înlãture ultimele obstacole din calea liberei circulaþii a mãrfurilor, prin: - consolidarea aplicãrii legislaþiei europene în materie de piaþã; - o mai bunã legiferare în materie de supraveghere a pieþei; - un cadru comun pentru comercializarea produselor; - consolidarea credibilitãþii marcajului CE; - asigurarea unui sistem operaþional de recunoaºtere reciprocã. Având în vedere cã diferenþele dintre cerinþele de ordin tehnic impuse de fiecare þarã pot constitui o piedicã în calea comerþului, Uniunea Europeanã a adoptat mãsuri de armonizare pentru câteva produse, în principal pentru mãrfurile cu grad mare de risc, cum ar fi produsele farmaceutice, vehiculele, jucãriile, produsele chimice, echipamentele electrice ºi mecanice ºi aparatura medicalã. Produsele fabricate conform acestor norme pot fi comercializate în toate þãrile Uniunii Europene. Dacã ne referim la sectoarele industriale, trebuie remarcat faptul cã, începând cu anii 1980, Uniunea Europeanã a dezvoltat o nouã abordare a armonizãrii, bazatã pe standardizare. Legislaþia UE, prin aºa-numitele directive de tip „noua abordare”, stabileºte cerinþele principale pe care trebuie sã le respecte produsele pentru a putea fi comercializate pe teritoriul Uniunii. Transformarea acestora în specificaþii tehnice rãmâne la latitudinea producãtorilor. Pentru a le veni în ajutor, au fost publicate, pânã în prezent, circa 20 000 de standarde europene. Se considerã cã produsele care respectã standardele europene respectã ºi cerinþele principale prevãzute de directivele Uniunii Europene. Sistemul este totuºi voluntar, producãtorii având libertatea de a alege alte soluþii tehnice pentru a îndeplini cerinþele respective. Standardele europene armonizate sunt elaborate de cãtre Comitetul european pentru standardizare (CEN), Comitetul european pentru standardizare electrotehnicã (CENELEC) ºi Institutul European de Standarde în Telecomunicaþii (ETSI) - dupã ce toate pãrþile interesate (sectorul industrial, autoritãþi publice, consumatori, organizaþii de protecþia mediului, uniuni sindicale) au ajuns la un consens. (Va urma). Vã invitãm sã urmãriþi serialul nostru consacrat acestui subiect ºi aºteptãm mesajele dumneavoastrã la e-mail office@az.ro sau postal la Dealul Mitropoliei nr. 5, sector 4 Bucureºti.

é Constructor tipare. Firma de confectii textile, angajam urgent mester/croitor (constructor tipare). Salariu atractiv. Zona Parcul Carol, Tel: 0720548668 conditii n Contabil/a, obligatorii: studii de specialitate si experienta in domeniu si in programul Saga, operare PC office, lb. engleza. Punct de lucru in zona Nicolae Caramfil, sector 1, Tel: 0215693694, 0747160809 n Cosmeticianã ºi hairstylist cu experienþã angajeazã Salon Cosmeticã pentru zona Militari Residence. Salariu atractiv, Tel: 0721757575 n Croitor/easã Cusatoreasa. Fabrica de confectii dama Otopeni, angajeaza personal calificat, cu min experienta pt cusut la masina, scoatere tipare si croit. Salariu atractiv cu posibilitati de promovare si dezvoltare profesionala, Tel: 0745986212, 0752166140 n Croitor/easã. Angajam croitoreasa cu experienta, produs cap coada, serie mica, confectie femei in atelier de creatie.Salariu atractiv, bonusuri, program 9-17, zona Izvorul Rece Hala Traian Bucuresti, Tel: 0742215263

é CROITOR/CROITORE ASA. ANGAJAM CROITOR/CROITOREAS A CU EXPERIENTA IN DOMENIU. CONDITII DEOSEBITE. ROG SERIOZITATE, TEL: 0724792900 CROITOR/EASÃ. ATELIER DE CREATIE VESTIMENTAR SITUAT IN Z ON A C E N T R A L A D I N BUCURESTI, ANGAJEAZA MESTER TIPARE SAU CROITOREASA CU EXPERIENTA IN CROIT/CUSUT, CONDITII DE MUNCA, TIMP PARTIAL (PART TIME) SAU PROGRAM 9H/ZI 5 ZILE PE SAPTAMANA (FULL TIME), CARTE DE MUNCA, ROG SERIOZITATE. PENTRU DETALII SUPLIMENTARE SUNATI LA TELEFON, 2 . 5 0 0 R O N , ELENA_SARCHIZ@ YAHOO.COM, TEL: 0728871465, 0314327846, FAX: 0314327846


pagina 4 / oferte de muncã România

31 Mai 2013 frigotehnist, n Femeie curatenie casa n Instalatori, curte, pentru 2 adulti in electricieni, echipa tanara in Otopeni, Tel: 0753837201 formare, varsta maxima 40 ani, Tel: 0748034885 Femeie de Serviciu. Clinicã n Lucrãtor depozit. Experienta privatã angajeazã femei in culegere comenzi, depozit 300 repere, Tel: curãþenie pentru tura de cu 0213453111, 0720565495 noapte, Tel: 0756200044 n Macelar preparator. Magazin n Figuraþie TV. Persoane alimentar angajeaza macelar é Croitor/easã. varstele pentru aparitii tv, preparator cu experienta, Fabrica incaltaminte toate filme, reclame, public, castiguri 2.000 RON/luna, angajeaza masinista pana la 300Ron/zi, Tel: bianicho@yahoo.com, Tel: 0723413288, 0769268751 0727382066, 0747988886 pentru cusut si tehnician n Manichiuristã personal pentru unghii, angajam in salon profesional, salariu 1200-1800 pregatit, zona Ron, 0768106515, 0768106512 Mall-Vitan, coafeze, n Manichiuriste Timpuri Noi, Tel: frizeri, cosmeticieni, maseur cu experienþã pentru salon 0730501000 frumusete. Salariu fix +procent, Tel: 0729342004 n CROITOR/EASÃ. ANGAJEZ URGENT! ANGAJEZ é Fochist masinist, Manipulant marfa CROITOR CASA DE MODA, cãlcãtorese textile INCEPATOR SAU CU pentru depozit EXPERIENTA.SALARIU calandru, alimentar situat in ATRACTIV. BUCURESTI, muncitoare STR. GRIGORE GAFENCU Popesti-Leordeni. necalificate, NR 27-29 SECTOR 1, TEL: Relatii la telefon sau 0722738782 angajeazã spãlãtorie e-mail CU n CROITOREASA lenjerie în Bucureºti, andreea.negrulescu EXPERIENÞÃ; ANGAJEZ LA zona Iuliu Maniu, UN ATELIER DE CREATIE @succesniccom.ro, PROPRIE. CONDIÞII Tel: 0755200033 Tel: 0756139945 EXTRAORDINARE DE proiectant n Masaj Erotic. Perfect Masaj MUNCA, IN BUCURESTI, n Inginer 1.500 RON, TEL: 0764900126 energetician autorizare pentru angajeaza cu forme legale de n Curier. Firma curierat joasa tensiune, medie, medie munca fete 18-30 ani, cu sau angajeaza curier, permis de si inalta tensiunefirma instalatii fara experienta. Oferim cazare, conducere categoria B electrice pentru firma instalatii clientela formata, Tel: electrice, Tel: 0731010261 obligatoriu, 0727472882, 0761065726 mibosstrafic@gmail.com, Tel: n Inginer devizier constructii civile, angajez, Tel: 0723235438 0727889133, 0730717238 n Distribuitor cu/ fara experienta pentru companie n Inginer chimist cu sau fara internationala. Programari experienta, cunostinte lb. interviu, Tel: 0768632530 engleza. Trimiteti CV la email n Distribuitori ºi curieri pentru office@aquatech.ro Bucureºti, maxim 50 ani, SC n Inginer constructor cu é Maseuzã. ACS Beauty angajeazã- 4 locuri disponibile, experienta in statii Peco si Expert angajeaza pentru pentru interviu la telefon, Tel: inginera, arhitectura in salon de infrumusetare 0755352689 constructii ofertare, devize pt. s i t u a t i n s e c t o r u l 2, angajeaza AM&T http://www.zoomacs.com, n DJ, ospatarite, angajeaza birou, Metalice, Tel: club in Centrul Istoric, Tel: Constructii 0212420426, 0763100030 0212555601, 0722251058 0758660500

é Mecanic auto,

electirician. Companie taxi angajeaza mecanic/electrician cu experienta reparatii-intretinere parc, autoturisme diesel, permis cat.B, Tel: 0762505972

é Mecanici si electrician auto. Service auto Lauriongrup angajeaza mecanici si electrician auto, cu experienta, varsta max. 45 ani, comision, conditii avantajoase, 2.500 RON/luna, Tel: 0744500456, lauriongrup@yahoo.ro, n Menajerã angajam, Tel: 0213265596

Menajerã pentru familie apartament zona Rahova, activitati menaj si calcat, program 6 ore pe zi (l-v), salariu atractiv, contract de munca, Tel: 0213222289


31 Mai 2013

oferte de muncã România / pagina 5 n Menajerã. Angajez femeie in casa de 3 ori pe saptamana, luni, miercuri, vineri pentru curat, calcat si mancare. De stat cu copiii acasa, doar daca sunt bolnavi, varsta 4 si 6 ani. Salariu 1000/ luna, 10 ore. Doresc ca persoana sa aiba experienta, mihaelaungur2005@yahoo.com Tel: 0721450253

é Meº terul c as ei s i bufetiera, restaurant Il Cantuc c io angajeaz a. Mes t er ul c as ei - mic i reparatii, posesor permis categoria B si bufetiera cu ex perienta, Tel: 0724744153 n Muncitor necalificat. Angajez muncitor necalificat in fabrica de mezeluri, experienta constituie un avantaj, mihaelaungur2005@yahoo.com Tel: 0721450253 n Muncitori

necalificat. Firma Bucuresti angajeaza muncitori necalificati din provincie. Rog seriozitate, Tel: 0723225930

n Operator calculator angajam, Tel: 0213265596

é Ospãtar, femeie

de serviciu (full-time) si pizzar (numai pentru week-end), angajeazã Restaurant zona Floreasca. Sunati dupã ora 12.00, Tel: 0729257351

n Personal cu studii medii finalizate, spirit comercial, si dispus pentru munca de teren, Tel: 0762333820, 0729150058

cu é Ospãtãriþe experienta, angajam pentru Restaurant Il Cantuccio, Tel: 0724744153 n Ospatarite, angajam Urgent full time, carte de munca, restaurant cartierul Militari, zona piata Veteranilor. CV la adresa de email; detalii la telefon dupa ora 11, manager@casacondor.ro, Tel: 0757233030, 0766376385 n Patiser modelator covrigi, de noapte, zona Bucurestii Noi, Piata 16 Februarie, Tel: 0766764386 n Persoanã pentru calcat perdele, part-time, zona Romana, Tel: 0744656640 respectabile, n Persoane serioase, comunicative, proactive, vorbitoare de limba engleza, nivel mediu, aspect fizic placut cu experienta. Trimiteti cv cu fotografie, office@satya.ro, Tel: 0736392585

é Personal calificat

în producþia publicitarã (electricieni, colatori, etc), angajeazã Lartek Grup. Detalii sau mesaje la telefon, trimiteþi CV la e-mail angajari@ lartekgrup.net, Tel: 0722434982 n Personal curatenie in spatii birou angajez, 8h zilnic, sector 3, str. Lucian Blaga, office-terraservice@yahoo.com, Tel: 0728132769, 0743043158

n Ospãtari bucãtari, zona Piaþa Unirii. Seriozitate, Tel: 0722179408

é Personal pentru

é OSPATARI,OSPATARITE, BUCATARI, PENTRU ANGAJARE LA RESTAURANT ADMIRAL, CETATE SUCEAVA, COLABORARE DE SEZON SAU PERMANENTA, ADMIRAL.TRADING@YAHOO. COM, TEL: 0723311260, 0230551813

maºinã strobel, finisat ºi control, pentru fabricã încãlþãminte din Bucureºti, sector 4, cu experienþã de minim 3 ani în domeniu. Informaþii la numãrul de telefon numai între orele 8.00- 15.00, Tel: 0371040151

Personal bucatarie si personal servire fast-food angajeaza rotiseria La Dines, Tel: 0736627098 n Personal beauty salon. SC Cristen Beauty Expert SRL angajeaza coafeza, manichiurista, cosmeticiana si maseuza pentru salon de remodelare corporala in zona Cotroceni. Experienta si portofoliul de clienti reprezinta un plus la salarizare. Informatii la telefon, cristina.graure@gmail.com, Tel: 0729632286 n Personal curatenie Firma de curatenie angajeaza personal curatenie birouri (femei de serviciu), program 8 ore, Tel: 0744487695 n Personal curatenie birouri. Salariu bun, bonuri de masa, decontare transport. Posturi fixe, carte munca, program luni- vineri, Tel: 0212523180

é Personal

confecþii. Fabrica confectii cu activitate de peste 10 ani angajeaza confectioner (masina de cusut simpla, triploc, butoniera si calcat) si constructor tipare cunoscator gemini, cu experienta, Sos. Viilor nr. 56, Tel: 0757518235


Germania Source: BA, Public Employment Services, Germany n 1. Spüler/in Arbeitsort: Bad Griesbach i.Rottal; Description: Das St. Wolfgang bildet durch sein einzigartiges Konzept - 5-Sterne-Hotel und First-Class-Medizin unter einem Dach - die ideale Symbiose aus Gesundheit, Erholung und Sport. Die 180 Zimmer und der Wellnessbereich mit Therapie, Sportpark und großzügiger Badelandschaft laden zum Entspannen und Genesen ein. Wir suchen zur Unterstützung unseres motivierten Teams ab sofort oder nach Vereinbarung eine/n Spüler/in. Tätigkeiten: Sie spülen und trocknen das benutzte Essgeschirr und -besteck sowie Töpfe und Pfannen unter Beachtung der hygienischen Vorschriften. Voraussetzungen: - Sie sind körperlich belastbar, da häufig auch große Töpfe zu heben sind oder Geschirr zu tragen ist. - Sie haben bereits - wenn möglich - Erfahrungen in der Spülküche - ausreichende Deutsch-Kenntnisse zur Verständigung - sauberes Äußeres, Teamfähigkeit und Zuverlässigkeit Arbeitszeitrahmen: Vollzeit (40 Wochenstunden), Mo - So; 5 Tage-Woche, je nach Dienstplan (Früh, Spät und/oder Teildienst) Geboten wird Wir bieten leistungsorientierte Bezahlung mit Zusatzleistungen, Fortund Weiterbildungsmöglichkeiten. Auf Wunsch stehen möblierte kostengünstige Appartements zur Verfügung. Bitte richten Sie Ihre aussagekräftige Kurz-Bewerbung möglichst schriftlich an Klinik und Hotel St. Wolfgang, Frau Monika Niggl, Direktionsassistentin. Geforderte Anlagen: Bewerbungsunterlagen; Klinik und Hotel St. Wolfgang Klinik Bad Griesbach GdbR; Information: Monika Niggl; Address: Ludwigpromenade 6, D-94086 Bad Griesbach i.Rottal, Deutschland; Phone: +49 8532 980603; Fax: +49 8532 980616; Email: m.niggl@asklepios.com n 2. Facharzt/-ärztin für Chirurgie Arbeitsort: Limburg a d Lahn; Description: Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n Facharzt/-ärztin für Chirurgie. Wir erwarten: - Erbringung ambulanter operativer Leistungen Bei Interesse erbitten wir Ihre schriftliche Bewerbung. - Geforderte Anlagen: aussagekräftige Bewerbungsunterlagen; Kenntnisse und Fertigkeiten: Chirurgie (ärztlich); Diagnose; Patientenbetreuung; Medizinisches Versorgungs zentrum Limburg Dr. med. Ralph W. Klein; Information: Ralph Klein; Address: Offheimer Weg 46 a, D-65549 Limburg a d Lahn, Deutschland; Phone: +49 6431 93530; Email: mvzlimburg@gmx.de n 3. MITARBEITER/IN SYSTEMGASTRONOMIE Arbeitsort: Schönau a. Königssee; Description: Für unser Restaurant in Schönau am Königssee suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n MITARBEITER/IN SYSTEMGASTRONOMIE. Ihre Aufgaben: ~ Zubereitung von Speisen ~ Mitarbeit im Rotationssystem ~ Reinigungsarbeiten in der Küche ~ Mithilfe im Verkauf Folgende Voraussetzungen sollten Sie mitbringen: ~ Freude an Dienstleistung ~ Berufserfahrung von Vorteil aber nicht Bedingung, da auch Anlernung erfolgt ~ Freude am Umgang mit Menschen ~ sehr gute Umgangsformen Wir bieten Ihnen: ~ flexible Arbeitszeiten ~ eine attraktive Vergütung ~ Bereitstellung der Dienstkleidung ~ ein angenehmes Arbeitsumfeld Arbeitszeiten in verschiedenen Schichten im Zeitrahmen 6.00 und 2.00 Uhr früh morgens PKW von Vorteil, da Arbeitszeit auch am Abend und nachts. McDonald's QSS Restaurant GmbH; Information: Axel Szaunig; Address: Seestr. 2, D-83471 Schönau a. Königssee, Deutschland; Phone: +49 8652 978170; Fax: +49 8652 978171; Email: mcd.koenigssee@t-online.de n 4. Koch/Köchin m/w oder Gardemanger (Koch der kalten Küche) Arbeitsort: Ramsau b. Berchtesgaden; Description: Für unser Hotel-Restaurant inmitten atemberaubender Landschaft und Höhenlage von Ramsau bei Berchtesgaden suchen wir ab sofort eine/n zuverlässige/n ~ Koch/Köchin, Jungkoch/-köchin oder Gardemanger (Koch der kalten Küche) mit abgeschlossener Berufsausbildung. Zu Ihren Aufgaben zählt die Zubereitung aller Speisen der a-la-carte-Küche, sowie der gutbürgerlichen, bayerischen Küche. Wir bieten eine unbefristete Stelle in Vollzeit, verteilt über eine 5,5-Tage-Woche, nach Absprache mit dem Arbeitgeber und lt. Dienstplan (Bereitschaft zum Wochenenddienst muss vorhanden sein). Bei Bedarf ist eine Personalunterkunft (zum Sachbezugswert) vorhanden. Bei Interesse melden Sie sich bitte schriftlich oder per Email, gerne vorab telefonisch bei Frau Koll oder Herrn Hogger, Tel. 08657-388. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

n 5. Facharzt/-ärztin f. physikalische u. rehabilitative Medizin Arbeitsort: Limburg a d Lahn; Description: Wir suchen für unser Medizinisches Versorgungszentrum, zum nächstmöglichen Zeitpunkt, eine/n Facharzt/-ärztin für physikalische und rehabilitative Medizin. Bedingungen: * Abrechnungsgenehmigung für chiroptherapeutische oder Akupunkturleistungen für Vollanstellung - erwünscht Bei Interesse erbitten wir Ihre schriftliche Bewerbung. Interessenten aus dem europäischen Ausland sind eingeladen, sich sehr gerne ebenfalls zu bewerben. Gute Deutschkenntnisse setzen wir voraus. Incoming - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Kenntnisse und Fertigkeiten: Patientenbetreuung; Physikalische und rehabilitative Medizin (ärztlich); Medizinisches Versorgungs zentrum Limburg Dr. med. Ralph W. Klein; Information: Ralph Klein; Address: Offheimer Weg 46 a, D-65549 Limburg a d Lahn, Deutschland; Phone: +49 6431 93530; Email: mvzlimburg@gmx.de n 6. Facharzt/-ärztin für Anästhesiologie/spez.Schmerztherapie Arbeitsort: Limburg a d Lahn; Description: Wir suchen für unser Medizinisches Versorgungszentrum, zum nächstmöglichen Zeitpunkt, eine/n Facharzt/-ärztin für Anästhesiologie/spezielle Schmerztherapie. Bedingungen: * mindestens einjährige Ausbildung in einer Abteilung zur Behandlung spezieller Schmerztherapie - mit der Berechtigungzur Abrechnung der speziellen schmerztherapeutischen Versorgung - chronisch Schmerzkranker gem. Kapitel 30.7 * Bereitschaft zur Durchführung ambulanter Anästhesien wünschenswert, aber nicht zwingend - Voraussetzung * Ausbildung und ambulante Abrechnungsaberechtigung in Akupunktur wünschenswert Bei Interesse erbitten wir Ihre schriftliche Bewerbung. Interessenten aus dem europäischen Ausland sind eingeladen, sich sehr gerne ebenfalls zu bewerben. Gute Deutschkenntnisse setzen wir voraus. Incoming - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Kenntnisse und Fertigkeiten: Patientenbetreuung. Medizinisches Versorgungs zentrum Limburg Dr. med. Ralph W. Klein; Information: Ralph Klein; Address: Offheimer Weg 46 a, D-65549 Limburg a d Lahn, Deutschland; Phone: +49 6431 93530; Email: mvzlimburg@gmx.de n 7. Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in (Hochschule) Arbeitsort: Ludwigsburg, Württemberg; Description: An der Evangelischen Hochschule Ludwigsburg sind schnellstmöglich am Institut für Angewandte Forschung (IAF) zwei Stellen als Wissenschaftliche Mitarbeiterin / Wissenschaftlicher Mitarbeiter (50 - 75 %) zu besetzen. Ihre Aufgaben Das IAF ist ein expandierendes Forschungsinstitut. Unsere Aufgaben liegen in der Unter-stützung und Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsprojekten an der Hoch-schule. Aktuell suchen wir Mitarbeiter/innen für die weitere Entwicklung unserer For-schungsinfrastruktur und neuer Projekte sowie für die Durchführung aktueller Projekte mit Schwerpunkten in Bereichen der Jugendhilfe, Sozialplanung und empirischen Kindheits-forschung. Ihr Profil - Hochschulstudium (Universität, FH) der Sozial-/Humanwissenschaften, Sozialen Arbeit oder Frühkindlichen Bildung - Fachwissen in den sozialen Arbeitsfeldern Kompetenzen in empirischen Forschungsmethoden und Projektarbeit - EDV-Kenntnisse (Word, Excel, SPSS) - Organisationstalent, Kooperations- und Kommunikationsfähigkeiten Sehr gute sprachliche Ausdrucksfähigkeit und Präsentationskompetenz Wir bieten die Mitarbeit in einem dynamischen Umfeld im Hochschulbereich mit der Mög-lichkeit zur Weiterqualifikation. Die Eingruppierung erfolgt nach Qualifikation. Die Stellen sind zunächst für bis zu zwei Jahre befristet. Eine Verlängerung wird angestrebt. Hinweise Anstellung und Vergütung richten sich nach der Kirchlichen Anstellungsordnung (entspre-chend TVÖD). Bewerbungen von schwerbehinderten Menschen werden begrüßt. Voraus-setzung ist eine Mitgliedschaft des Bewerbers / der Bewerberin in einer Kirche, die Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Deutschland (ACK) ist. Bitte richten Sie Ihre Bewerbung per E-Mail bis spätestens 11. Juni 2013 an die Verwal-tungsdirektorin der Evangelischen Hochschule Ludwigsburg, Frau Beate Käser, Paulus-weg 6, 71638 Ludwigsburg. E-Mail: B.Kaeser@eh-ludwigsburg.de Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Salary: EUR EG 9 bis 13 (Monthly) n 8. Fliesen-, Platten- und Mosaikleger/in Arbeitsort: Drakenburg; Description: Für unsere regionalen Baustellen suchen wir ab sofort eine/n Fliesen-, Platten- und Mosaikleger/in. FS Kl. B ist zwingend erforderlich. Einsatzbereitschaft, Zuverlässigkeit und eine selbständige Arbeitsweise setzen wir voraus. Bei Interesse senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunerlagen an: Die Fliesenleger Rehberg & Cyrkel GmbH Triftweg 21 31623 Drakenburg oder vereinbaren Sie einen Vorstellungstermin mit Herrn Rehberg unter 0160-94747447. - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Zwingend erforderlich;

n 9. "Reif für die Insel-" Arbeiten wo andere Urlaub machen! Arbeitsort: Juist; Description: Eine Familienpension mit hauseigenem Fahrradverleih auf der Nordseeinsel Juist sucht eine/n versierte/n Zweiradmechaniker/in (Fachrichtung Fahrradtechnik). Zum Aufgabenbereich gehören neben Wartung, Pflege und Reparatur der Räder auch der Verkauf von Zubehör und die Mitarbeit im Fahrradverleih. Zuverlässigkeit und eine verantwortungsbewusste, sorgfältige Arbeitsweise werden vorausgesetzt. Es handelt sich um eine befristete Vollzeitstelle. Eine Unterkunft kann gestellt werden*** Juist, die schönste Sandbank der Welt Die autofreie Nordseeinsel Juist, von ihren Bewohnern liebevoll -Töwerland(Zauberland) genannt, ist zwar 17 km lang, aber nur ca. 500 m breit. Der Ort liegt etwa in der Mitte der Insel. So haben Sie immer kurze Wege zum Strand. Rund sieben Kilometer liegen zwischen dem Fähranleger in Norden-Norddeich und Juist. Es gibt keinen direkten Weg zur Zauberinsel. Durch das Wattenmeer beträgt die Fahrzeit etwa 90 Minuten. Juist im Internet: www.juist.de

n 10. KUNDENBETREUUNG in Österreich, Slowenien und Ungarn Arbeitsort: Bietigheim-Bissingen; Description: Wir suchen zum schnellstmöglichen Zeitpunkt eine/n Key-Account-Manager/in. Ihre Aufgaben: - Kundenbetreuung in Österreich, Slowenien und Ungarn - Akquise von Neukunden Ausbau der Marktstellung im Bereich der elektrischen Antriebe und Steuerungen - Kunden von den Vorteilen unserer mechanischen und elektrischen Antriebe für den technischen Sonnenschutz überzeugen - Begleitung unserer Kunden bei der Einführung neuer Antriebslösungen von GEIGER Kenntnisse/Fähigkeiten: - technische Ausbildung oder kaufmännische Ausbildung mit technischem Hintergrund - hohe Reisebereitschaft - gute Kenntnisse der deutschen und slowenischen oder ungarischen Sprache - erste Erfahrungen im technischen Vertrieb, vorzugsweise im technischen Sonnenschutz Der Führerschein der Klasse B ist zur Besetzung dieser freien Stelle zwingend erforderlich. Geforderte Anlagen: Bewerbung mit Gehaltsvorstellung, Lebenslauf, Zeugnisse; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Zwingend erforderlich; Antriebstechnik Gerhard Geiger GmbH & Co. KG; Information: Julia Löhle; Address: Schleifmühle 6, D-74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland; Email: personal@geiger-antriebstechnik.de n 11. Bürokaufmann/-frau Arbeitsort: Bad Reichenhall; Description: Wir suchen eine/n Bürokaufmann/frau. Aufgaben: Sachbearbeitung - Terminierung - Koordination und Büroorganisation Anforderungen: - abgeschlossene Ausbildung zum/zur Bürokaufmann/frau - Führerschein Klasse 3 / B zwingend erforderlich - eigener PKW zum Erreichen der regelmäßigen Arbeitsstätte von Vorteil - Kenntnisse in WORD, EXCEL und OUTLOOK notwendig - Bestattungssoftware wird angelernt - körperlich belastbar - Flexibilität Zusätzlich muss die Bereitschaft für Abholdienste außerhalb der normalen Arbeitszeiten 1-mal im Monat für 1 Woche gegeben sein. Die Abholdienste sind nachts und am Wochenende außerhalb der -normalen- Arbeitszeit der Fahrer. Trauergespräche bzw. Friedhofsdienst nur im absoluten Notfall /Ausnahmefall Die Arbeitszeit ist Vollzeit und beträgt 37,5 Wochenstunden. Die Bereitschaftsdienste werden entweder ausgezahlt oder können mit Freizeit abgegolten werden. Bei Interesse senden Sie uns bitte Ihre vollständigen Unterlagen mit einem handschriftlichen Lebenslauf zu. - Geforderte Anlagen: handschriftlicher Lebenslauf; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Zwingend erforderlich; Bestattung Mielke Benjamin Mielke; Information: Benjamin Mielke; Address: Kurfürstenstr. 8, D-83435 Bad Reichenhall, Deutschland


Germania n 12. Büfettkraft Arbeitsort: Bad Füssing; Description: Märchenhaft genießen - am neuen Bad Füssinger Kurplatz, direkt gegenüber der Europa-Therme und dem idyllischen Kurpark liegt zentral das Hotel & Café PROMENADE. Sonnenterrasse und Wintergarten laden die Gäste zum gemütlichen Plausch in Bad Füssings Kaffeehimmel bei dampfendem Kaffee und hausgemachten Kuchenspezialitäten oder dem Lieblingseisbecher ein. Wir suchen zum nächst möglichen Zeitpunkt eine BÜFETTKRAFT (m/w) im Café. AUFGABEN - Aufbau und Mitarbeit beim Kuchenbüffet (vorbereitete Kuchen backen und ausgeben) Zusammenstellen von Eisbechern bzw. verschiedener Eissorten - Vor- und Zubereitung von Salaten und kalten Speisen Auffüllen, Anrichten und Ausgeben von Speisen ANFORDERUNGEN - Berufsausbildung in der Gastronomie von Vorteil, jedoch nicht Bedingung, in die Besonderheiten des Umgangs mit Eiskreationen und allen angebotenen Speisen lernen wir Sie gerne umfassend ein. - die Bereitschaft zum Wochenend-Dienst (im Wechsel mit Kollegen) sollte gegeben sein - Sie sollten über gute deutsche Sprachkenntnisse verfügen - Zuverlässigkeit, hygienische und flotte Arbeitsweise sowie Teamfähigkeit sind Eigenschaften, die Sie unbedingt mitbringen sollten. ARBEITSBEDINGUNGEN / ARBEITSZEIT Vollzeit nach Dienstplan, geregelte Arbeitszeit entweder von 09:00-17:00 Uhr oder von 14:00-22:00 Uhr - Montag bis Sonntag bei flexibler Einteilung - Ab sofort zu besetzen - Auch Teilzeit-Einstellung nach Absprache möglich WARUM ZU UNS Das PROMENADE gehört zum Unternehmen Haslinger Hof im nahen Kirchham, einem der größten Gastronomie- und Hotellerie-Betriebe im niederbayerischen Bäderdreieck mit rund 480 Mitarbeitern. Wir können unseren Mitarbeitern verschiedene und flexible Arbeitszeitmodelle bieten, arbeiten Sie professionell ein und schulen Sie regelmäßig. Außerdem haben Sie gute Aufstiegs- und Weiterbildungsmöglichkeiten in unserem Hause. Daneben bieten wir neben vielen Ermäßigungen und Vorteilen im Betrieb auch attraktive Sozialleistungen. UND: Im PROMENADE erwartet Sie schon sehnsüchtig ein junges, dynamisches Team. Bei Interesse richten Sie bitte Ihre schriftliche Bewerbung unter Angabe des möglichen Eintrittstermins an unsere Personalabteilung. Geforderte Anlagen: Bitte bewerben Sie sich mit vollständigen Unterlagen (Zeugnisse, Lebenslauf, etc.). Hotel/Cafe Promenade Stefan Haslinger; Information: Robert Rolle; Address: Kurallee 20, D-94072 Bad Füssing, Deutschland; Phone: +49 8531 2954200; Fax: +49 8531 2954270; Email: personal@haslinger-hof.de n 13. Erzieher/in Arbeitsort: Marktschellenberg; Description: Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir eine/n Erzieher/-in oder Sozialpädagogin/Sozialpädagogen Das bringen Sie mit: Staatlich anerkannten Abschluss - Einfühlungsvermögen sowie liebevollen Umgang mit Kindern, Jugendlichen und Tieren Kreativität, Organisationstalent sowie strukturierte Arbeitsweise Ein hohes Maß an Engagement, Geduld und Belastbarkeit Kommunikative Kompetenz und Flexibilität - Bereitschaft, im Schichtdienst arbeiten und ggf. Mehrarbeit zu leisten PKW-Führerschein (eigenes Fahrzeug wäre von Vorteil) Das sind Ihre Aufgaben: - Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern und Jugendlichen Pflegerische sowie hauswirtschaftliche Betreuung und Fürsorge (Körperhygiene, Erste Hilfe etc.) - Dekorative Gestaltung der Räumlichkeiten Teilnahme an internen Teambesprechungen, Beteiligung an Entscheidungsprozessen - Unterstützung und Anleitung der Kinderpfleger - Organisatorische Aufgaben (Führung Gruppenbuch, Organisation eines individuellen Eingewöhnungsund Betreuungsplans für jedes Kind, Gestaltung des Tagesablaufs etc.) - Zusammenarbeit mit den Eltern (Beobachtungsdokumentation und Elterngespräche) Das bieten wir Ihnen: - Eine verantwortungsvolle Aufgabe in einem sympathischen Team - Einen sicheren, zukunftsorientierten Arbeitsplatz in einem dynamischen Unternehmen - Eine vielseitige, abwechslungsreiche und kreative Tätigkeit Regelmäßige Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten sowie Supervision - Flexible Verträge in Voll- und Teilzeit Wenn Sie die Ausübung Ihres Traumberufes am Kinderhof am Bichl verwirklichen wollen und junge Persönlichkeiten in ihrer Entwicklung fördern und begleiten möchten, dann senden Sie bitte Ihre vollständigen und aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (inkl. Ausund Weiterbildungsnachweisen), gerne auch per E-Mail zu. Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Zwingend erforderlich; Kinderhof am Bichl; Information: Tröbs; Address: Götschenweg 27 - 29, D-83487 Marktschellenberg, Deutschland; Phone: +49 8650 465; Email: info@bichlhof.de

n 14. System Engineer (f/m) Mobile Computing Europe Arbeitsort: Assamstadt; Description: We are seeking for a motivated, focused and self-driven individual to join the global market leader and -hidden champion- of intrinsically safe mobile solutions for use in ex-hazardous areas to further manage the double digit growth and international expansion. In this role you will have enough room to grow and leave your mark in a global organization where you represent the company on a European level. In this position you will report directly to the Sales Director Europe. Responsibilities -Technical, active European wide sales support with ecom Mobile Computing portfolio at customers- premises (endusers, value added resellers, system integrators) in cooperation with local ecom sales managers -Provision of competent application related service for existing customers and support in acquiring new customers -Assistance in mastering challenges regarding the integration of ecom-s and customer-s products -Ensuring knowhow transfer and best practices to ecom European sales managers including provision of technical training -Support of sales managers in evaluating, creating and editing requirements for customer specifications -Internal first contract for technical questions regarding the product -Interface between ecom application engineers and local ecom sales managers (2nd level support) -Increase in sales and market share through competent presence at customers -Strengthening of customer orientation and development of customer relationships -Participation in trade shows Requirements -Minimum of five years relevant Mobile Computing hardware experience (ideally based on Windows Mobile operating systems and Intermec products) in a comparable position -Experience in international sales organizations -Professional experience in project sales -Analytical, conceptual, organizational as well as service mentality and solution orientation -Quick reaction capability -Ability to work both independently and in team -Strong written and verbal communication skills, including customer presentations -High willingness to travel (>50%) -Fluent in English and preferably any other additional language -Hands-on mentality -Work location independent of headquarters Education -Bachelors Degree in Electronic Engineering/Business Administration/IT or comparable Salary -Competitive, according to your experience Benefits -On site job or home office + travel + 1 week in Assamstadt per month (after introductory time) -For first 6-9 months willingness for travelling 3 days a week to Assamstadt is required -30 days paid holiday -Regular training and education to develop skill set -Company car If this sounds like the ideal role for you, please send your complete resume to jobs(at)ecom-ex.com by mentioning your earliest availability and salary expectation. - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Zwingend erforderlich; ECOM Instruments GmbH; Information: Annette Salch; Address: Industriestr. 2, D-97959 Assamstadt, Deutschland; Phone: +49 6294 4224826; Email: jobs@ecom-ex.com n 15. Verwaltungsfachangestellte/r - Kommunalverwaltung Arbeitsort: Marktschellenberg; Description: Wir suchen eine/n Mitarbeiter/in für die Kämmerei. Aufgaben: Haushaltsvollzug Anordnungswesen Rechnungen schreiben Anforderungen: abgeschlossene Ausbildung als Verwaltungsfachangestellte/r oder Verwaltungswirt/in Berufserfahrung von Vorteil aber nicht Bedingung Arbeitszeit: 25-30 Stunden pro Woche, bei flexibler Arbeitszeiteinteilung, Arbeitszeitrahmen: 7.00-18.00Uhr; Marktgemeinde Marktschellenberg; Information: Michael Ernst; Address: Salzburger Str. 2, D-83487 Marktschellenberg, Deutschland; Email: michael.ernst@marktschellenberg.de n 16. Barmixer/in, Barkeeper/Barmaid Arbeitsort: Rosenheim, Oberbayern; Description: Wir sind ein spanisches Abendrestaurant mit Cocktailbar im Herzen von Rosenheim und suchen zur Verstärkung unseres Teams zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n ***Barkeeper/in*** in Vollzeit und Festanstellung. Aufgaben Sie übernehmen klassische Tätigkeiten im Barbereich. Sie bereiten Ihren Arbeitsplatz vor. Hierzu zählen das Befüllen der Kühlanlagen, die Vorbereitung des mis en place (Obst, Zucker, Sticks, Shaker,...) Sie mixen alkoholische und alkoholfreie Cocktails und schenken diese sowie andere Getränke aus. Kenntnisse/Fähigkeiten Idealerweise verfügen Sie bereits über Erfahrung im Barbereich. Eine gastronomische Grundausbildung ist jedoch auch ausreichend um diese Tätigkeite ausüben zu können. Arbeitszeiten sind von 16.00 - ca. 01.00 Uhr (am Wochenende), ansonsten bis ca. 24.00 Uhr. Wenn Sie gerne mit Menschen arbeiten, über ein freundliches und offenes Wesen verfügen und gerne in einem familiären Umfeld und einem jungen Team tätig sein möchten, dann senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung an: Restaurant Espana, Kaiserstr.24, 83022 Rosenheim oder an: espana-ro@web.de. Für Rückfragen erreichen Sie uns telefonisch unter: 0160/934 34 956.

n 17. Zahnarzt/-ärztin Arbeitsort: Emden, Ostfriesland; Description: Gesucht wird zu sofort oder im Jahresverlauf 2013 : - Zahnarzt / Zahnärztin oder Fachzahnarzt oder Fachzahnärztin für Kieferorthopädie oder Vorbereitungsassistent / in (Kein/e Weiterbildungsassistent/in !!!) Zahnärzte und -ärztinnen untersuchen Patienten, erheben den Zahnstatus und diagnostizieren Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten samt Anomalien der Zahnstellung. Sie legen Therapien fest, führen zahnmedizinische Behandlungen durch und beraten über vorbeugende Maßnahmen. - gerne auch ausländische Bewerber/innen Deutschkenntnisse : zumindest Basiskenntnisse notwendig; Kostenbeteiligung an Deutschkurs durch die Praxis möglich - Hilfe bei der Wohnungssuche - ggf. Kostenbeteiligung an dem Lehrgang zum MSc (KFO) durch die Praxis möglich, im Rahmen einer längerfristigen Zusammenarbeit - flexible Arbeitszeiten (Vollzeit / Teilzeit) renommierte Fachpraxis für Kieferorthopädie mit modernsten Räumlichkeiten in erstklassiger Lage und bewährtem, aber auch modernem Behandlungskonzept (indirektes Kleben , SPEED, Inovation C ), großes Spektrum von Behandlungsgeräten (Pendulum-Geräte, Herbst-Scharnier, Positioner, Clear-Aligner etc. ). - hohe Behandlungs- und Servicequalität; junges, harmonisches Team. -Der Arbeitgeber akzeptiert, dass ausländische Bewerber/-innen ggf. nur Grundkenntnisse der deutschen Sprache besitzen und sich vorwiegend nur auf Englisch verständigen können. - Der Arbeitgeber akzeptiert dass Bewerbungsunterlagen ggf. auf Englisch eingereicht werden können. - Die Qualifikation gelten nach Zulassungsbestimmungen/Approbation als Zahnarzt. - Der Arbeitgeber bietet ausländischen Bewerber/-innen Unterstützungsmöglichkeiten an. (Sprachkurs, Wohnungssuche, Behördengänge) - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Reha-Zentrum Passauer Wolf GmbH; Information: Angela Menter; Address: Bgm.-Hartl-Platz 1, D-94086 Bad Griesbach i.Rottal, Deutschland; Email: menter@rz-pw.de

n 18. Küchenchef/in Arbeitsort: Marburg; Description: Für unser familiär geführtes Hotel/Restaurant in Marburg Michelbach suchen wir zum nächstmöglichen Beginntermin eine/n Küchenchef/in in Vollzeit. Jahresgehalt VB 40.000€ Erforderlich sind: - Kocherfahrung in der deutschen Küche - PKW und Führerschein (wenn Sie von außerhalb Michelbachs kommen, da flexible Arbeitszeiten) - Berufserfahrung wünschenswert Führungserfahrung Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung. Vielen Dank! - Geforderte Anlagen: Ihre Bewerbungsunterlagen bringen Sie bitte zum Vorstellungstermin, den Sie mit dem Arbeitgeber vereinbaren, mit. Salary: EUR 40.000 Jahresgehalt VB (Monthly); Stümpelstal OHG Felix und Peter Heinzmann; Information: Heinzmann; Address: Stümpelstal 2-6, D-35041 Marburg, Deutschland; Phone: +49 6420 9070; Email: stuempelstal@aol.com n 19. Ingenieur (m/w) für Projektdokumentation Arbeitsort: Neu-Ulm; Description: Ihre Verantwortung liegt in der Erstellung von Projektdokumentationen wie Zeitpläne, Meilensteine und Quality Gates usw... aus dem Bereich Klima, Heizung etc. Die Durchführung von Patentscreenings und gegebenenfalls die Erstellung von Patentschriften gehört ebenfalls zu Ihren Aufgaben. Sie begleiten den Entwicklungsprozess und sind die Schnittstelle zu anderen Abteilungen. Ingenieur (m/w) oder Naturwissenschaftler (m/w) Erfahrung mit Thermodynamik, z.B. Klimaanlagen, Heizungstechnik, etc. In der Projektdokumentation fühlen Sie sich zuhause. Zu Ihren guten Kenntnissen im Bereich MS-Office bringen Sie idealerweise erste Erfahrungen in Doors mit. Ihre guten Englischkenntnisse in Wort und Schrift sind jederzeit abrufbar. Kenntnisse in Patenterstellung und Patentscreening sind von Vorteil. Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse, Angaben zum Gehaltswunsch; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Zwingend erforderlich; euro-engineering AG; Information: Hansjörg Krönes; Address: Böttgerstr. 9, D-89231 Neu-Ulm, Deutschland; Phone: +49 731 207680; Fax: +49 731 2076825; Email: nutzfahrzeuge@ee-ag.com


pagina 8 / oferte de muncã România / oferte de muncã strãinãtate / cereri de muncã

Restaurant, é Personal Popasul Pescarilor din Olimp se deschide si in Bucuresti, zona Herastrau, cu specific pescaresc-mediteranean. Angajam: bucatar-sef, bucatar, ajutor bucatar, sef-patiser, patiser, ospatar, piccol, barman, femei de serviciu. Pentru interviuri, trimiteþi CV la e-mail cherhana.ancora@yahoo.com

é Personal.

Societate comerciala selecteaza pentru departamentele de vanzari si de distributie persoane active si ambitioase. Experienta nu este obligatorie. Venituri atractive, Tel: 0728650079 n Pizzar. Restaurant romanesc angajeaza pizzar cu experienta. Conditii si salariu atractiv, Tel: 0754599655 n Pizzar. Pizzeria Gili angajaza pizzar cu experienta. Zona Baba Novac Complex Rucar. Rog seriozitate, Tel: 0722218487 n Primitor-Distribuitor. Fabrica de paine Titan angajeaza urgent Primitori-Distribuitori si Muncitori Necalificati, cu domiciliul in sect. 2 si 3 Bucuresti, sau in Loc. Pantelimon. Salariu atractiv, bonuri de masa, transport asigurat, c.vata@titan.ro, Tel: 0785295453, 0212043826, Fax: 0212043829

é Reprezentanti vanzari, Avon inscrie, castiguri mari, produse cadou, cursuri gratuite, posibilitati avansare, Tel: 0768321060, 0722930207

ªef de magazin si lucrator comercial cu experienta pentru magazin alimentar, societate comerciala angajeaza. Relatii la telefon sau e-mail andreea.negrulescu @succesniccom.ro, Tel: 0756139945 cu experienta, n ªofer categoria B, cutie hidramata, societate comerciala angajeaza, Tel: 0726105574, 0372933287 n ªofer vidanja, categoria C, zona I.M.G.B, Tel: 0723871647 n ªofer pentru Dacia PIck up pentru livrari in Bucuresti. Nu se face distributie. Preferabil domiciliul in Militari. Salariul 1000 lei, Tel: 0766610937 n ªofer B,C,E cu Atestat, pentru distributie pe tara si Bucuresti, dan.aftrans@gmail.com, Tel: 0725000000 n ªofer

cu experienta. Posesor categoria B cu experienta in livrari in Bucuresti si in tara, Tel: 0213453111, 40720565495 n ªoferi TIR. Bucuresti, Firma de transport international pe ruta Romania-Turcia-Romania angajeaza soferi cu experienta si cunostiinte pe acest traseu. Necesar obligatoriu viza Turcia! Tel: 0730030595

Germania, 3.000-8.000Euro pe luna Club de Noapte Ambiente R os e c auta doamne, domnisoare si dansatoare cu aspect fizic placut. Cazare a s i g u r a t a a c t e l e g a le, toto.doman@ymail.com, Tel: 0757919152

é Tehnician. Aba Security angajeaza tehnicieni sisteme de alarmare, interfonie, si CCTC cu permis categoria B, Tel: 0213358420

é Germania. Monica din Romania cauta fete cu experienta sau fara pentru munca in apartament privat (legal) sau escort in Germania, salariul foarte atragator (50%), cazare free, cerinte: aspect placut, poze pe email si contacta la numerele de telefon, monicaiulia27@yahoo.de, Tel: 0768408818, 004915785432254 é Tinichigiu auto Spania, Franþa, n Italia, si vopsitor pentru Suedia, Norvegia, Germania. Locuri munca: ambalare, service auto, Tel: muncitori calificati/ necalificati. 0744606092 Rugam seriozitate, Tel: n Vânzãtoare la bar salã 0763412612, 0758653702 jocuri, Piaþa Presei, program 2 zile cu 2, 800Ron + tips, Tel: 0765486755, 0723436343

Vânzãtoare. Minimarket zona Piata Muncii angajam vanzatoare cu experienta casa de marcat. Program 8 ore, salariu 1000 lei, Tel: 0722697088 n Vânzãtor / macelar, cu experienta, Tel: 0720955176, 0760015105 n Zugrav/ Faiantar. Cautam buni meseriasi, seriosi si chef de munca pe termen lung, Tel: 0763411774

é Uniunea

Europeana. ªofer tir pentru comunitate, experienta minim 1 an, resurse.umane @karavan.eu, Tel: 0722155565

n Bonã 50 ani, cu experienta, doresc angajare pentru ingrijirea unui copil 2 luni- 5 ani, menaj usor, recomandare, Tel: 0762134149

Tamplar pvc si aluminiu, angajam tamplar pvc si al u m i n i u , cu experienta, preferabil c u ex perienta in montaj s i permis de c onduc ere, nelucavy@gmail.com, Tel: 0755743722 n Tehnician cu experienta in domeniul automatelor de cafea pentru societate automate cafea, Tel: 0722549206

31 Mai 2013

é Germania. Club Rubin Germania cauta doamne si domnisoare cu aspect fizic placut, varsta minim 18 ani, preferabil cunostinte in limba engleza/ germana/ franceza. Castig intre 6.00010.000E/luna. Cerem si oferim s erioz itate, fkkrubin@yahoo.ro, Tel: 0 7 6 7 6 0 9 7 8 2 , 0049078124540

é ªofer categoria B, cu experienta, pensionar, 55 ani, permis conducere categoria B cu masina proprie solicit loc de munca. Experienta in tara cat si in strainatate, efectuat comisioane, am dus copil la scoala, serios, ingrijit, disponibil oricand, fara obligatii familiare. Am lucrat in zona Pipera- Tunari- Baneasa carte de munca nu este obligatoriu, 1.000 RON, iulian_titel@yahoo.com, Tel: 0769442652, 0737245740


31 Mai 2013

vânzãri terenuri / case-vile / pagina 9 Dragomireºti-Deal, vand teren intravilan, 1000mp, T40/P70, gaze, curent electric, 25 EUR/mp, Tel: 0728100592

Constanþa, Neptun, ocazie: persoana fizica vand teren intravilan construibil la intrarea in statiune; pret negociabil, 12.000 EUR, chmgrg@yahoo.com, Tel: 0727760233, 0762222842

Bãneasa, Garlei, casa demolabila, toate utilitatile, 2 deschideri, 187.000 EUR, mariana@apulum94.ro, Tel: 0733683447 n Bragadiru, Strada Gliei, teren intravilan, 600mp, 30000mp, construibil imediat. PUZ, canalizare, apa, gaz, current, vecini, D-18ml, certificate urbanism, cod postal, 30.000 EUR, casepremium@gmail.com, http://www.premiumhouses.ro, Tel: 0726112526 n Brãneºti Islaz, teren 720mp, deschidere 16m, toate Tãrtãºeºti, utilitatile, asfalt la 20m, é Dâmboviþa, 14.900 EUR, Tel: 0745674724 Casa cu Salcami langa Bucuresti, 20 de min de Pta Victoriei, loturi 530-1060 mp, intre vile, stalpi de curent montati in dreptul fiecarui lot, gaze, se poate construi Chiajna - Acvilei, imeidat, urbanism P+1 (2), pe proprietar, vand DN7, autostrada cu 4 benzi fara blocaje in trafic, particular, teren intravilan mai multe poze si detalii pe 400mp, gaze, site, 10.500 EUR, particular@terenurilapadure.ro, luminã, asfalt, http://www.terenurilapadure.ro, negociabil, Tel: 0722677873, 0765555614 30.000 EUR, Tel: n Dorobanþilor, autorizatie de construire, suprafata 170mp, 0733015060 deschidere pe colt, n Ciorogârla, strada Lacului, 205.000 EUR, Tel: 1400 mp, toate utilitãþile, matei@apulum94.ro, 40 EUR/mp, Tel: 0767110628 0726882482

n DRUMUL TABEREI, PRELUNGIREA GHENCEA, STR ALUNULUI, PROPRIETAR, 370 METRI, INTRE VILE, ASFALT, TOATE UTILITATILE, IDEAL INVESTITIE, BLOC - VILE, 58.000 EUR, TEL: é Berceni Comuna, La Sosea Vila P+M, 250mp+350m teren. 0764624207 Exterior la cheie, 59.000 EUR, adycrystrans@yahoo.com, http://www.e-terenuriberceni.ro, Tel: 0721609050 260mp, n Eminescu, deschidere 18m, POT 60%, CUT max 6, P+9, toate utilitatile, 220.000 EUR, n Cãlãraºi, Fundulea, casa de matei@apulum94.ro, Tel: vacanta, living si 3 dormitoare, 0726882482 mansarda open space, piscina, teren de tenis, etc, 95.000 EUR, matei@apulum94.ro, Tel: n Giurgiu Sãbãreni 11 Km de 0726882482 Centura, aproape de Padurea Raioasa, la 60m de DJ, Cãlãraºi, Nana, casa cu 500mp Intravilan Construibil, teren la 43 de km de la curent, gaze, 9.000 EUR, nicu@apulum94.ro, Tel: Centura Bucurestiului, 16.000 € florinmihaimorar@yahoo 0733683445 .com, Tel: 0721025424 n Giurgiu, Mihãileºti, particular v and 311mp teren n Cãlãraºi, Sohatu, 50 km de vand casa intravilan, toate utilitatile, cen- Bucuresti, tral, ds c hidere 16, 5m, caramida, 4 camere + dependinte + 1500 mp curte c adas tru, intabulare; Pret negociabil, 10.000 EUR, discutabil, 13.000 EUR, Tel: Tel: 0727062525, 0727129821 0767204285 n Calarasilor vand casa curte 5camere 3bai P+1 n Giurgiu, Mihãileº ti, termopane+gresie+faianta aer proprietar vand teren 439mp conditionat 2centrale termice cu toate utilitatile, deschidere cadastru+intabulare ST-516mp, Tel: 26mp, central, cadastru, 200.000 EUR, intabulare; dis c utabil, 0720630504 Budapesta, 20.000 EUR, Tel: 0767204285 n Cantemir, particular, apartament 2 camere semi decomandat, in vila, et. 2, imbunatatiri, gresie, faianta, parchet, termopane, gaze, usa metalica, urgent, Mãgurele Tel: 0784954671

proprietar, 2.500mp, d-12.3m padure; 1.500mp, d-38m Florilor; 1.500mp, d-14, 3m Raului, pret 15-25E, Tel: 0722610889, 0760912575

n Mãgurele, limita Sector 5 Bucureºti, urgent, cel mai nou cartier, proiect derulare, 300x3 lot, 4x400 lot, 6.000 EUR, Tel: 0722895090

n ªerban

Vodã Teren-casa demolabila, 480mp, deschidere 11m, toate utilitatile, urbanism P+4. 540 euro/mp, 540 EUR, elisabeta@apulum94.ro Tel: 0733683448

Cernica, vand casa batraneasca, teren 500 mp, pret 15.000E, Tel: 0758700200 n Cernica, vand gospodarie la curte cu casa de locuit, cu gaze, centrala, garaj, hala curent trifazic, anexe gospodaresti, gradina zarzavat, pomi, vie, la intrare in com. Cernica in apropiere sosea, lac Cernica, stadion, sau schimb cu apartament sau garsoniera in Bucuresti (parter langa o piata zona Rm. Sarat, Salajan, Vitan Barzesti, etaj inferior, ofer diferenta de pret, suprafata 570mp, Tel: 0314396787

n Dolj, Pleniþa, casa caramida 6 camere, pozitie centrala, dependinte, 14.000 EUR, Tel: 0742070267

n Domenii casa 3 camere, teren 168 mp, amprenta 84mp, P+pod, 1940, pret 168.000 euro.Trebuie finisata interior, 168.000 EUR, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448 n Domenii, Sanatescu, vila noua, 300mp, living si 4 dormitoare, teren 150mp, 298.000 EUR, matei@apulum94.ro, Tel: 0726882482 n Drumul Gãzarului, stradal, suprafata totala 270 mp, construita 140 mp, toate facilitatile, eventual schimb cu apartament 3-4 camere+ diferenta. Pret discutabil. 165.000E, Tel: 0760907281 n Drumul Taberei Vila 5 camere, P+1+M, 170mp, 270mp teren, utilitati, 143.000 EUR, dragos@apulum94.ro, Tel: 0749233924

n Giurgiu, Sãbãreni, 11 Km Centura, Vila P+1, 2012, la cheie, curte 500mp, asfalt, curent, gaze, 75.000 EUR, nicu@apulum94.ro, 0733683445

n Ialomiþa, Sineºti, langa Bucuresti, la 20 km, pe DN2 Bucuresti-Urziceni, particular vand casa cu dependinte 120 mp, baie, bucatarie, pozitie foarte buna, strada Primarie, asfalt, 23m deschidere, teren proprietate 1700 mp in total, gard beton, porti metalice cu policarbonat. Ocazie! Accept propuneri, rog seriozitate, 21.000 EUR, cornels2013@yahoo.com, Tel: 0746865633, 0722121150

n Militari Apusului, P+1+M, 160mp utili, 240 mp supf. teren, 2007, cadastru, intabulare, 143.000 EUR, dragos@apulum94.ro, Tel: n Giurgiu Ghimpaþi casã+ 0749233924 2.400 mp teren (viþã de vie, pomi fructiferi, arbuºti, etc.), Militari zona Rosu, stradal, Tel: 0762162461 particular, vand vile la cheie, n Giurgiu Joiþa la 9 km de parter+etaj, pret de la:80000 Carrefour Militari, casã la E, 100.000 €, 0725360950 cheie, 100 mp amprentã cu 500 mp teren, 48.000 EUR, n Moºilor (Hristo Botev), vand Tel: 0765511779, 0761182116 casa veche 100 m construiti n Giurgiu, Bolintin Deal, casã +150 m curte, Tel: cu teren, ST=1000 mp ºi teren 0733927787, 0726284990 separat de 1000 mp, Tel: n Muncii, casã S+P+ET+M 0722176540 +magazin 42 mp, d- 12, 5 M. Bravu, sc 175 mp, teren 157 mp, renovat interior, proprietar, 149.000 EUR, 0721266778

n Prelungirea Ferentari strada Toporasi, vand casa curte 3 camere 2bai bucatarie 300mp, 60.000 EUR, 0720630504 n Prelungirea Ghencea vand casa la curte, pret discutabil, Tel: 0769688778 é Giurgiu, Joiþa, (Dragomireºti-Ilfov), vilã la cheie, 3 camere, amprentã 100 mp cu 500 mp teren, 48.000 EUR, Tel: 0765511779, 0761182116

n Strãuleºti, Doi Cocosi, particular, vila P+1+M, curte 500mp, utilitati, 125.000 EUR, Tel: 0733283450

Giurgiu, Joiþa, casã la gata, toate utilitãþile, amprentã 100 mp, 47.000 EUR, Tel: 0765511779, 0761182116 n Giurgiu, Mihãileºti, casa constructie 200mp, 8 camere, toate utilitatile + teren 743mp c u des c hidere 13.26m, proprietar, c adas tru, intabulare, central; discutabil, 75.000 EUR, Tel: 0767204285

é Giurgiului, Luicã, proprietar vând casã ºi teren 400mp, negociabil, 120.000 EUR, Tel: 0742048508

é Vrancea, Tamboiesti, vand casa+teren arabil+vie in suprafata totala 6300mp. Terenul arabil si via se afla in spatele casei. Casa este dotata cu apa curenta si baie, 27.000 EUR, isailie@yahoo.com, Tel: 0722627654, 0721331411


pagina 10 / vânzãri garsoniere / 2 camere

n Basarabiei str. Bucovina Gloria, parter, bloc cu 1 garsoniera, apartament 2 camere, 3 camere, semidecomandat, parchet masiv, fara imbunatatiri, repartitoare, apometre, particular, 26.000 EUR, Tel: 0723634385 vand n Brancoveanu, garsoniera conf 3 cu imbunatatiri, mobilat, gresie, faianta, parchet, termopan, bucatarie mobilata, aer conditionat, zona vile, gradinite, scoli, 16.000 EUR, marcel_marcel131@yahoo.com Tel: 0725618448

Toporaºi, n Giurgiului particular, garsonierã, conf. 3, 2/4, apã caldã, gaze, balcon, liberã, bloc reabilitat, negociabil, 12.000 EUR, Tel: 0723692421

n Pantelimon, zona Cora, vand garsoniera confort iii, mobilata, termopan, usa metalica, parchet, parter/4. negociabil, 15.000 EUR, alin.iulianstanciu@gmail.com, Tel: 0784842410

Pantelimon, Garsoniera Particular, Conf. 3, parter/3, curata, utilata, semi-mobilata, incalzire Radet, libera. Aproape de Metrou Pantelimon, Cora. Negociabil, 14.300 EUR, Tel: 0727849756 Ghencea n Prelungirea Bloc2013, amenajat complet, bucatarie mobilata si utlata, lift, parcare, 33.500 EUR, mariana@apulum94.ro, http://www.red-house.ro, Tel: 0733683447 Ghencea, n Prelungirea finisaje de calitate, bloc nou 2013, lift, decomandat, 33.300 EUR, matei@apulum94.ro, www.apulum94.ro, 0726882482

é Prelungirea

Ghencea, particular, RATB pe strada, 43mp utili, parter, bloc p+3, loc de parcare, boxa depozitare, centrala termica proprie, contor gaze individual, 42.000 EUR, Tel: 0726931113

31 Mai 2013

n Prelungirea Ghencea, Bloc 2012. Etaj 3/5. Garsoniere finisate: parchet, gresie, faianta, usa metalica, termopan, centrala. Bucataria mobilata, utilata, 33.500 EUR, nicu@apulum94.ro, Tel: 0733683445

Auchan vand n Titan garsoniera, et. 1, bloc reabilitat termic, 25 mp, UM, G, T, 25.000 EUR, Tel: 0740374812

Brezoianu, n Ultracentral Cismigiu, complet renovata, imbunatatiri, mobilata mobila moderna, utilata, 35.000 EUR, Tel: 0767885671 n Unirii, garsoniera amenajata, bloc1996, stradal, vedere spate, etaj 5, paza, 59.500 EUR, mariana@apulum94.ro, Tel: 0733683447

n Vitan Mall Garsoniera, 1/8, decomandat, 40mp, finisat, mobilat, utilat, loc parcare, liber, pret 47500 euro, 475.000 EUR, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448

n 1 Mai (Mihalache) Bdul Ion Mihalache (Mega Image), garsonierã, etaj 4, confort 1, aer condiþionat, bloc izolat termic, Tel: 0721381947

n Bacãu municipiu, zona Alecu Russo, proprietar vand apartament 2 camere et 1, zona linistita, 49 mp, recent renovat, mobilat, termopan, izolatie exterioara, balcon, parchet, centrala termica, 29.000 EUR, arhiuliana@yahoo.com, Tel: 0742342367

éBASARABIEI, STADIONUL LIA MANOLIU, PROPRIETAR VAND APARTAMENT 2 CAMERE ETAJ PARTER DIN 8, SEMI DECOMANDAT, CU V E D E R E PE FA T A , TERMOPAN, USA METALICA, PARCHET, BALCON INCHIS, RECENT RENOVAT, SCARA FOARTE CURATA, PROPRIETAR; LIBER, 48.000 EUR, TEL: 0765800777

Str. Aleea é Berceni Lamotesti, de vanzare 2 camere, 43 mp, dec, etaj8/10, nu este pe colt, f calduros iarna, imbunatatiri, G+F+P, repartitoare calorifere, apometre apa, aer conditionat, balcon inchis termopan, ferestre termopan, baia renovata total, tevi din cupru, bucatarie si hol semi-mobilate, interfon, acces uscatorie bloc, loc parcare, 2 gradinite, 1 cresa, 1 liceu, 2 scoli genrale, statie RATB 116 si 141, Mall Grand Arena, Sellgros, Budimex, Sector 4, 40.000 EUR, Tel: 0740040152 Noi n Bucureºtii semidecomandat, reabilitat termic, etaj 1/4, complet modernizat si mobilat, Tel: 0744353393 n Bucureºtii Noi Parc, vand apartament 2 camere, suprafata 77mp construiti, etaj 2/3, finisaje de lux, proprietar, Tel: 0721186647, 0766485011

é Bucureºtii Noi, la 5 minute de metrou, bus, tramvai, piata, bloc nou p+3 (2013) apartament nou 2 camere, 58mp, etajul 2, bucatarie inchisa, finisat lux, mutare si acte pe loc, proprietar, negociabil (sau schimb cu teren sect. 1), 50.900 EUR, brasoveanucodrut@yahoo.com, Tel: 0721535363 n Bucureºtii Noi, Parc Bazilescu, 4/10, 50mp, balcon 8mp, semi decomandat, reabilitat, contorizat, parchet fag, discutabil, particular, 52.000 EUR, Tel: 0723713816, 0216442571

n Constanþa, Techirghiol, urgent, 60 mp, parter, îmbunãtãþiri, lângã lac, plajã, sanatoriu, 45.000 EUR, Tel: 0745929929 n Cotroceni vanzare 2 camere, 67mp din care 15mp terasa, etaj 1/2, complet renovat si utilat, gresie, faianta, parchet, centrala proprie, 75.000 EUR, dragos@apulum94.ro, www.apulum94.ro, 0749233924

n Crângaºi str. Mihãilescu Vintilã, decomandat, 50mp, 3/8, liber, fãrã îmbunãtãþiri, 50.000 EUR, Tel: 0762987738 n Floreasca, apartament 2 camere, 45mp, decomandat, et. 3, fara imbunatatiri, 60.000 EUR, Tel: 0722801627 n Dorobanþilor, bloc stradal, renovat, parchet, gresie, faianta, usa metalica, vedere fata, et3, decomandat, bloc n Giurgiului pod, particular reabilitat termic, 88.000 EUR, vand apartament 2 camere, emanuel@apulum94.ro, Tel: 38mp, semidecomandat, 5/10, gresie, faianta, pret discutabil, 0788364188 34.000 EUR, Tel: 0745024512, Drumul Gãzarului, 0746265894

vand apartament 2 camere, confortf II, Tel: 0752783804 n Drumul Sãrii stradal, 4/4, decomandat, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, bloc 1987, semimobilat, 64.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446 n Drumul Taberei Aleea Istru, 52mp, etaj 4/4, renovat, bloc reabilitat, 50.000 EUR, dragos@apulum94.ro, Tel: 0749233924 Drumul Taberei Favorit, v anz are apartament 2 camere, decomandat, 50mp, etaj 4/4, gresie, faianta, parc het, r epartitoare, apartamentul se vinde cu mobila de bucatarie. Zona linistita cu multa verdeata, mijloace de transport, etc, 4 5 . 5 0 0 EU R , dragos@apulum94.ro, Tel: 0749233924 n Drumul Taberei Romancierilor, vand apartament 2 camere, 5/10, 52mp, 2 lifturi, faianta, gresie, usa metalica, viitoare statie de metrou Romancierilor, 40.000 EUR, dana.dancu@yahoo.com, Tel: 0770798059 n Drumul Taberei, Prelungirea Ghencea, bloc2013, amenajat, centrala termica, lift, 45.200 EUR, mariana@apulum94.ro, Tel: 0733683447 n Drumul Taberei, Raul Doamnei, vand apartament 2 camere, 50mp, etaj 1/10, semi decomandat, balcon, negociabil, 47.000 EUR, Tel: 0745612536

n Herastrau Bloc nou, renovat complet, semidecomandat, parter/5, 75 mp, zona linistita, apropiere ratb, parc, lac. Pret negociabil, 155.000 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188

n Iancului vand apart. 2camere imbunatatiri gresie+faianta+termopan+usa metalica semi decomandat cadastru+intabulare liber, 39.000 EUR, Tel: 0720630504

n Lucreþiu Pãtrãºcanu vand apartament 2 camere, 45 mp, parter din 10, zona verde, langa Piata Minis. Bloc urmeaza reabilitare, 40.000 EUR, nunutzafluerasu@gmail.com, Tel: 0723138456

n Magheru, Rosetti, amenajat, vedere spate, bloc fara bulina, 62.000 €, Tel: 0733683447, mariana@apulum94.ro, n Militari decomandat, etaj 3/8, instalaþie electricã ºi sanitarã schimbatã, complet finisat ºi mobilat, aer condiþionat, 65.000 EUR, Tel: 0743093389 n Moºilor, stradal, amenajat, modificat, vedere fata, 66.500 EUR, mariana@apulum94.ro, Tel: 0733683447

n Obor central, mansarda, 2/2, spatios, amenajat, acte ok, ocazie, plata cash, negociabil, 36.000 EUR, belgia40@yahoo.com, Tel: 0722274245


31 Mai 2013

n Panduri 2 camere, 1/8, decomandat, finisat cu gresie, faianta, parchet, termopan, 55mp, 1988, cadastru, intabulare, 81.000 EUR, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448 n Prelungirea Ghencea direct dezvoltator, imobil 2012, 2/2, semidecomandat, 54 mp, finisat, centrala termica, bucataia mobilata si utilata, mijloace de transport, 51.975 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446 n Prelungirea Ghencea Bloc 2012, de 5 etaje, cu lift, stradal, vedere spate (sud-est), apartamente finisate, cu bucataria mobilata (Italia) si utilata (Wirpool), 49.000 EUR, nicu@apulum94.ro, Tel: 0733683445 n PRELUNGIREA GHENCEA VAND APARTAMENT 2 CAMERE, BLOC NOU, AN CONSTRUCTIE 2010, SEMIDECOMANDAT, MOBILAT, UTILAT, TERMOPANE, PARCHET, GRESIE, FAIANTA, PARCARE SUBTERANA, CENTRALA PROPRIE, 60MP, 55.000 EUR, TEL: 0766222657

é Prelungirea Ghencea Stradal - Bloc nou, acces usor, Apartament 2 cam, 29900eur, decomandat, mansarda, Alegerea finisajelor se poate face direct de catre proprietar. Liber imediat, casepremium@gmail.com, www.premiumhouses.ro, Tel: 0726112526, 0727250118

vânzãri 2 camere / 3 camere / pagina 11

n Prelungirea Ghencea, Red House 3, bloc nou, Direct Dezvoltator, finisat la cheie, centrala de apartament, lift, stradal, bucatarie mobilata si utilata complet, 53.000 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188 Ghencea, n Prelungirea stradal, bloc 2013, finisaje de calitate, bucatarie mobilata si utilata lux. lift, 49.500 EUR, matei@apulum94.ro, www.apulum94.ro, 0726882482

n TIMPURI NOI, AP 2 CAMERE, FINISAT, LA CHEIE, ET 5 + 6, EXCLUS AGENÞII, SE ACCEPTÃ PRIMA CASÃ, 32.000 EUR, TEL: 0724588681 2 camere, n Tineretului decomandat, 1/4, 1987, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, cadastru, intabulare, 73.000 EUR, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448 n Titan Complex Noor, vand apartament 2 camere, et 8/11, Tel: 0744545847

n Rahova, Petre Ispirescu, vand apartament 2 camere decomandat, 52 mp, 4/4, g+f+p+t, renovat, proprietar, exclus agentii, 46.500 EUR, Tel: 0733300119

n Stadionul National, particular vând apartament 2 camere, confort 1, P/8, 48.000 EUR, Tel: 0765800777

é Titan Metrou particular vand apartament 2 camere Parter/10 confort1 50mp mobilat utilat Neg, 52.000 €, marius144@yahoo.com, Tel: 0723674932

n Timpuri Noi Piata, 1/4, bloc 1984, decomandat, 55mp, renovat lux, mobilat si utilat, n Vãcãreºti 2 camere, zona foarte linistita, 85.000 finisat, 10/11, EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446 semidecomandat,

58mp, bloc 1985, langa parc, pret 75.000 euro negociabil, elisabeta@apulum94.ro Tel: 0733683448 é Timpuri Noi

apartament nou, bloc 2008, 65 mp+ 50 mp terasa, finisaj la cerere, 107.000 €, Tel: 0730106207

n ªtefan Cel Mare, Polona Bloc 1982, reabilitat, intrare stradala, vedere spate, decomandat, 56mp, etaj 6, intabulat, 72.000 EUR, nicu@apulum94.ro, Tel: 0733693445

n Drumul Sãrii bloc 1989, 2/8, decomandat, 80mp, renovat, 2 balcoane, 2 grupuri sanitare, zona foarte linistita, 87.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446 n Drumul Taberei, Cetatea Histria, vanzare 3 camere, decomandat, 65mp, etaj 4/4, gresie, faianta, parchet, B R Â N C O V E A N U , repartitoare, aer conditionat, LAMOTEªTI, 3 CAMERE, bloc reabilitat. Zona linistita, FINISAT, LA CHEIE, 85MP, 57.000 EUR, Tel: ET 5 + 6 EXCLUS AGENÞII, dragos@apulum94.ro, SE CCEPTÃ PRIMA CASÃ, 0749233924 45.000 EUR, TEL: n DRUMUL TABEREI, ETAJ 9 DIN 10, CONFORT 1, 0724588680 BLOC 1978, COMPLET MOBILAT SI UTILAT IN PRET, DECOMANDAT, 58.500 EUR, TEL: 3 camere, 0723510200, 0723173783 n Cãlãraºilor stradal, 80mp, finisat, 3/8, vedere dubla, aproape metrou, pret 106.000 euro/ negociabil, 106.000 EUR, n Giuleºti Prunaru, între orele elisabeta@apulum94.ro, Tel: 9.00-1200/15.00-18.00, Tel: 0733683448 0725391012 n Giurgiului str. Vigoniei, particular, apartament 3 camere, decomandat, 1971, cf.II sporit, 55mp, g, f, t, usa metalica, usi interioare, Tel: 0786863717

3 camere é Cornetu, decomandat, certificat energetic, mobilat, termopane, tamplarie al cu geam anti-efractie, plase tantari, centrala gaze, apometre, gresie, faianta, parchet, negociabil, 43.000 EUR, marianacret@yahoo.com, Tel: 0724055602 Cotroceni, decomandat, P/2, 90mp utili, curte proprie 80mp + spatiu depozitare, complet renovat si utilat, 135.000 €, Tel: 0749233924

n Dorobanti Bloc 2010, Duplex, super lux, mobilat si utilat complet, et 6si7, terasa, vedere panoramica, 127 mp, 3 bai, 2 dormitoare, 175.000 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188 n Dorobantilor, bloc 4 etaje, langa parc, semi decomandat, 2 bai, balcon, 88mp, fara inbunatatiri, zona verde, apropiere ratb, magazine, 149.000 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188

é Militari, 3 camere decomandat, 110mp; c/a; internet/cablu; 2010; zugravit; balcon inchis; 1/5; parcare subterana cu lift; semimobilat; negociabil, posibil schimb; zona in dezvoltare, 88.000 EUR, ferdinand_chrom@yahoo.com, Tel: 0722683084 n Militari, Lujerului, particular, semidecomandat, et. 9+tehnic, reabilitat 2012, multiple îmbunãtãþiri, vedere mixtã, parcare ADP, negociabil, 59.000 EUR, Tel: 0786737664 n Militari, Gorjului, 3 camere etaj1/8, 72 mp, contorizat separat gaze, caldura si apa, usa metalica, termopane, bloc in programul de reabilitare termica, la 20m de metrou, 72.500 EUR, simona.tirui@gmail.com, Tel: 0722555854

urgent, n Olteniþei semidecomandat, construcþie 1981, 66mp, multiple îmbunãtãþiri, 2 gr.sanitare, balcon termopan, 2 debarale, izolat cu folie aluminiu, boxã, parcare, eventual mobilat, accept credit, negociabil, Tel: 0747870307, 0744312382

é Otopeni, 3 camere, sup. utila 120mp, 2 bai, curte proprie, loc parcare, drum asfaltat, la 300m de Mega Image, zona deosebita, 80.000 EUR, 0761970500

n Pantelimon Aleea Vergului, sector 2, vand apartament 3 camere, 3/10, semidecomandat, Tel: 0740120107 PARCUL n PANTELIMON, FLORILOR, STR HÃÞIªULUI 78MP ET 5 + 6, EXCLUS AGENÞII, SE ACCEPTÃ PRIMA CASÃ, 42.500 EUR, TEL: 0724588681

Pantelimon, vand ap. 3 camere decomandat, etaj 9/10, gresie +faianta, termopane, preþ 53.000E usor negociabil, Tel: 0758700200

n Rahova vand apartament 3 camere, Tel: 0732713282

n Sebastian Parc, vand apartament 3 camere 75 mp, decomandat, 7/8, pret fix, proprietar, exclus agentii, 66.500 EUR, Tel: 0733300119 n Splaiul Unirii, et 2/8, vedere fata, renovat complet, parchet, gresie, faianta, usa metalica, decomandat, 2 bai, balcon, 80mp, 124.000 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188


pagina 12 / vânzãri 3-4 camere / spaþii / închirieri oferte camere / case / garsoniere / 2 camere

n TIMPURI NOI, AP 3 CAMERE FINISAT 72MP LA CHEIE, ET 5 + 6 EXCLUS AGENÞII, SE ACCEPTÃ PRIMA CASÃ, 42.000 EUR, TEL: 0724588681

n 13 Septembrie, intre Marriott si Panduri, 3 camere, decomandat, 6/8, finisat, vedere mixta, 1994, loc parcare, 105.000 EUR, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448

n Unirii Budapesta, ap. 3 camere in vila, P/1, 70 mp, stradal, 73.000E discutabil, f. urgent, Tel: 0764820541 n Aviatorilor, Aleea Modrogan, parter, 130mp utili, curte, zona deosebita, 225.000 EUR, matei n Vãcãreºti Sun Plaza, 4/7, @apulum94.ro, 0726882482 decomandat, 90mp, stradal, bloc 1988, 4 balcoane, boxa, neamenajat, langa parc, 115.000 €, laura@apulum94.ro, n Calarasilor Stradal, etaj 5, Tel: 0733683446 Agricultori-Muncii. Bloc monolit 1995, vedere spate si lateral, renovat, intabulat, 118.000 EUR, nicu@apulum94.ro, Tel: 0733683445 1 DECEMBRIE 1918 BD, THEODOR PALADY, METROU, LA CHEIE, 85MP, E X C L U S AG E N ÞII, SE n Decebal adiacent, bloc ACCEPTÃ PRIMA CASÃ, 1989, etaj 1/4, decomandat, 100mp, semiamenajat, curat, 45.000 EUR, 0724588680 semimobilat, 120.000 EUR, Tel: n 13 Septembrie prosper, laura@apulum94.ro, 9/10, semidecomandat, 70mp, 0733683446 renovat, centrala termica, bloc n Decebal Dristorului, vând 1999, vedere stradala, liber, apartament 4 camere, stradal, 72.000 €, laura@apulum94.ro, 1/4, vedere mixtã, 2 grupuri Tel: 0733683446 sanitare, 2 balcoane, Tel: n 13 Septembrie 3 camere, 0762111993 langa Casa Poporului, n Dorobanþilor renovat decomandat, 6/8, neamenajat, complet, parchet bambus, 1984, vedere mixta, 105.000 centrala proprie, 92 mp utili, EUR, elisabeta@apulum94.ro, parcare, 145.000 EUR, matei @apulum94.ro, 0726882482 Tel: 0733683448

n Drumul Taberei, bloc 2013, apartamentul este amenajat complet, centrala termica proprie, lift, 79.000 EUR, mariana@apulum94.ro, www.red-house.ro, 0733683447

n Titan, Piata Minis, str. Uzului, gradinita, Billa, 8/10, semi decomandat, g, f, p, um, mobilata modern, parchet, utilata; 800 x2, Tel: 0723713816, 0216442571

n Nordului Bloc nou, finisat ultra modern, mobilat si utilat complet, 3 bai, 2 balcoane, 2 locuri in subteran, bucatarie mobilata si utilata. 190 mp, et n 1 Mai (Mihalache) metrou, 3/5, 390.000 €, 0788364188, Piata Chibrit 7/10, semi dec, emanuel@apulum94.ro, pensionara primeste persoana nefumatoare 350 Ron/chiria+ 250 Ron/garantia, Tel: 0723713816, 0216442571 n Panduri Marriott, bloc 1983, n Crângaºi particular ofer una decomandat, 1/8, 2 balcoane, camerã la curte, intrare vedere mixta, semiamenajat, separatã, Tel: 0761616266 nu este stradal, zona linistita, 117.000 €, laura@apulum94.ro, n Dristor, inchiriez camera in Tel: 0733683446 apartament cu 3 camere, decomandat, 3 min. de metrou, 500Ron luna+ garantie 1 luna, n Sãlãjan, Steriadi Apartament pentru fata/ baiat, particular, decomandat, etaj 1/4, renovat Tel: 0769250849 recent, superfinisat, centrala proprie, mobilat, utilat, n Luica, închiriez camerã la intabulat, 76.000 EUR, curte cu toate facilitãþile, Tel: nicu@apulum94.ro, Tel: 0786891166 0733683445 n Militari, Apusului, Inchiriez 1 camera din 3 la o fata Sebastian particular, salariata, eventual studenta, pret convenabil, Tel: 4 camere, cf.I, 0743043700 decomandat, p/8, n Pantelimon, biserica Capra, 6/10, decomandat, mobilat imbunatatiri, liber; modern, gresie peste tot, negociabil, 73.000 €, termopane, doamna primeste baiat, 400 Ronx2/chiria+ 250 Tel: 0723821639 Ron garantia, Tel: 0723713816, 0216442571 n Rahova, sector. 5 str.Maior n 13 Septembrie Novaci, Margeanului 92mp utili, et 4/8, decomandat, Porumbaru nr. 18, inchiriez imbunatatit, centrala proprie, camera la curte complet 89.000 €, Tel: 0749233924, mobilata toate utilitatile baie bucatrie cablu.TV internet, Tel: dragos@apulum94.ro, 0762092729 n Titan metrou, bd.m Grigorescu, 3/10, decomandat, pensionara primeste o fata, femeie cu 350 Ron chiria+ 250 Ron garantia, Tel: 0216442571, n Alexandriei teren 10000, 0723713816 180mp show-room, 440mp birouri, 340mp hala, inaltime 12m, usi acces camioane, stradal, aproape de centura, persoana juridica, +tva, 2.500.000 EUR, 0733683446, laura@apulum94.ro, n Alexandriei Nr 90, Macelarie n 13 Septembrie, Posta de inchiriat 100mp, 3 camere Puisor, D+P+2+M, 12 camere, frigorifice, camera de transare 400mp teren, 520mp construiti, cu aer conditionat, sala de 4 grupuri sanitare, 2.800 EUR, vanzare cu 2 vitrine frigorifice, mariana@apulum94.ro, Tel: aer conditionat, perdea de aer 0733683447 la intrare, aparat cu ultraviolete contra insectelor, Bãneasa Sos Sisesti, vila doua cai de acces, Tel: nou, singur curte, spatioasa, 0722505557 luminoasa, P+1, 250 mp, n Prelungirea Ghencea, finisat lux, partial mobilata, 5 parter, 54 mp utili, stradal, pret camere, 3 bai, bucatarie discutabil. Direct dezvoltator, 57.000 €, matei@apulum94.ro, open space, curte libera 150 mp, 1.700 EUR, Tel: 0726882482 emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188

n Vand/ inchiriez garaj auto sector 1, str. Frumoasa, Piata Victoriei, demisol bloc, 10.000USD/ 130USD pe luna, Tel: 0727529349, 0727277841

31 Mai 2013

n Bãneasa, Sos Sisesti, vila nou, singur curte, spatioasa, luminoasa, P+1, 250 mp, finisat lux, partial mobilata, 5 camere, 3 bai, bucatarie open space, curte libera 150 mp, 1.700 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188

Prahova Sinaia str. Mihail Kogãliniceanu, la 3 minute de hotel Internaþional, particular, vilã 4 camere, 120 mp, complet utilat ºi mobilat, parchet, termopan, gresie, faianþã, centralã termicã, toate noi, recent renovat, curte 150 mp, vedere excepþionalã spre munte, ideal pentru locuit sau casã de vacanþã, Tel: 0733106680 n Rahova Teiuº, 3 camere, nemobilat, renovat, gaze, aer condiþionat, parcare, termen lung, pretabil firma, 1.500 RON, Tel: 0727369478

n Amzei - Romana, intrare Victoriei, 1962, 30mp, 1/6, recent renovat, utilat, mobilat, 1+1, proprietar, 260 EUR, Tel: 0757947388 n Brâncoveanu Constantin, confort 1, complet mobilatã, tot strictul necesar, utilatã modern, aproape metrou, parcare, gresie, faianþã, aspect plãcut, zonã liniºtitã, Tel: 0726890588 n Cãlãraºilor, garsoniera, 42mp, parter, stradal, amenajata elegant si modern pentru birou. Blocul este curat, civilizat, cu paza. Este foarte potrivita pentru cabinet avocatura, notariat, alt fel de cabinet sau agentie unde se interactioneaza cu publicul. Ne puteti cuntacta pentru mai multe detalii si vizionare la e-mail sau telefon, 250 EUR/luna, roxana_hurdubei@yahoo.com, Tel: 0724231877 n Drumul Taberei inchiriez garsoniera confort 1, Tel: 0749183516 n Militari Apusului, în imobil nou de garsoniere, mobilata, utilata, zona civilizata, 190 EUR, Tel: 0761713913 n Militari Residence, particular, garsonierã termen lung, complet utilatã. Rog seriozitate, Tel: 0743575246 Militari proprietar inchiriez garsoniera confort 1, complet mobilata si utilata recent, buc atarie open s pac e, 220 EUR/luna, Tel: 0725154642 Militari renopvata recent, nemobilata, parter/4, decomandata, 38mp, particular, 180 EUR, 0741074141 n Sebastian, Kaufland, particular, inchiriez garsoniera decomandata, 2/8, mobilata, aragaz, frigider, balcon, Tel: 0747324219

Vitan Mall, inc hiriez garsoniera parter, confort unu sporit, mobilata, multiple imbunatatiri, 0741783725

Aliorului, n Berceni decomandat, et. 8/10, curat, mobilat clasic, dispune de toate utilitatile, fara animale companie, Tel: 0723295511 n Berceni, Piata Covasna, inchiriez apartament 2 camere, decomandat, curat, nemobilat, Tel: 0724343095 inchiriez n Brâncoveanu apartament 2 camere, confort 1, mobilat, utilat, Tel: 0763888227 n Carol I Parc Fabrica de Chibrituri, curat, mobilat utilat complet, centralã termicã, ac, terasa, 330 EUR, 0771472789 Sectorul 1, n Central decomandat, etaj 1, mobilat, utilat, Tel: 0744436219 n City Mall, Sura Mare, proprietar, 2 camere, mobilat clasic, bloc reabilitat, contorizat, curat, liber, 280 EUR/luna, Tel: 0744583350 Dorobanþilor 2 camere, baie, bucatarie, la curte, totul nou, nemobilat, 250 EUR/luna, Tel: 0786204549, 0768537665 n Ghencea, inchiriez ap 2 cam decomandat, mobilat modern (de 2 ani); et 1, gresie+ faianta, usa metalica; reabilitat 2012, aer cond, cablu, 2 televizoare, loc parcare, 230 EUR, Tel: 0724261335, mibosstrafic@gmail.com, n Griviþei, metrou Basarab, inchiriez apartament 2 camere, p/11, 55mp, renovat, mobilat, utilat, 300 EUR/luna, Tel: 0723047574 n Militari, Iuliu Maniu, etaj 1/8, decomandat, mobilat, utilat complet, G+F+T, urgent, 230 EUR, Tel: 0748959515, 0728005657 n Militari, Iuliu Maniu 180, decomandat, semi mobilat, Tel: 0722274899 n Militari, Uverturii, particular, inchiriez 2 camere semi-dec, dintr-un ap. 4 camere, baie proprie, tv in ambele camere, cablu TV, internet, masina de spalat, frigider, bucatarie la comun, aragaz separat, 6/8. neg, 800 RON, ciprian_ifrim@yahoo.com, Tel: 0721500407 n Obregia Aliorului, decomandat, et. 8, curat, mobilat, utilat, pret negociabil, 250 EUR/luna, 0723295511 n Pantelimon, Morarilor, inchiriere apartament 2 camere dec, et 6/8, renovat, aer conditionat, loc parcare, 300 EUR, Tel: 0723070608


31 Mai 2013 n Rahova Inchiriez apartament 2-camere, mobilat utilat modern, G+F+P, usa metalica, cablu tv, net, proaspat renovat, 1 luna chirie +1 garantie. Relatii la: 0762044434 Bolintineanu n Rahova, Inchiriere ap. 2 cam et. 2/4, mobilat, utilat, renovat. Particular. Contract inclus, 230 EUR, Tel: 0723917869

é ªtefan Cel Mare, Str. Paul Greceanu, Proprietar, 2 c Parter, vis a vis de Dinamo, renovat, parchet, gf, AC, termopane, contorizat, superb, 500 EUR/luna, 0724368026, rdima2002@yahoo.com, langa metrou, n Titan particular inchiriez fara comision apartament 2 camere mobilat, utilat, renovat recent, urgent, negociabil, cdlupu@ yahoo.com, Tel: 0744441406 n Titan, Policlinica Titan, Inchiriez 2 camere decomandate mobilat, Tel: 0721186448

închirieri oferte 2-3-4 camere / spaþii comerciale / auto-moto / electro / matrimoniale / pagina 13 I, 4 camere, n Carol nemobilat, liber, inchiriez urgent, discutabil, 300 EUR/luna, Tel: 0767221203

n Decebal proprietar, ofer spre închiriere saþiu comercial, 150mp, 4.000 EUR, Tel: 0765651761 zona George n Giuleºti Vâlsan (Profi), 6mp, Tel: 0766330950 n Giuleºti, suprafaþã totalã 140mp, interior 70mp, toate utilitaþile, pretabil farmacie, covrigãrie, birouri firmã, 380 EUR/luna, Tel: 0726116881 inchiriez spatiu n Glina, comercial 100mp, utilat restaurant, 500 EUR/luna, Tel: 0732531376

Lizeanu, inchiriez spatiu comercial 40mp, stradal, 2 vitrine, gresie, faianta, corp sanitar, 2.500 RON/luna, Tel: 0724233934

n Lujerului si bd. Magheru, proprietar ofer pentru inchiriere spatiu comercial, Tel: 0723694584, 0769236384 n Pajura, spatiu de birou la et 2 din 2 si locuri de parcare, 1 EUR/luna, Tel: 0722529796, dgeorgescu@infoturism-sa.ro, n Rahova inchiriez 40mp, toate utilitatile, incalzire centrala, stradal, vitrina 4ml, n Central inchiriez apartament vad, trafic, Tel: 0767634447 3 camere vila, curte, gresie, termopan, centrala proprie, Vitan complex mobilata, 300 €, 0721138173 comercial inchiriem n Constanþa, Techirghiol, spatii comerciale cu lângã lac ºi sanatoriu, preþ 180 lei sau 60 lei camera, Tel: suprafete intre 8-55 0745929929 mp pentru diferite n Drumul Taberei, Valea activitati, Tel: Ialomitei, inchiriez apart 3 cam decomandat, 300 EUR, Tel: 0213261739, 0724335476, 0766655066 0745206772 n Militari, visavis Cora, urgent apartament 3 camere, decomandat, complet utilat, Vitan cladire de usa metalica, 1.100 RON/luna, birouri, inchiriaza Tel: 0729363543 Mosilor, Fainari, apartament 3 camere in vila + mansarda nelocuibila+ dependinte, loc parcare, nemobilat/mobilat 1 dormitor, aragaz, incalzire cu sobe pe gaz, aer conditionat, 280 EUR, Tel: 0744266019

Spark 2011, n Chevrolet model nou, aer conditionat, 6 airbaguri, radio cd, consum mic, 5.400 EUR, Tel: 0734376332

é Ford Focus ST 2.5 turbo 2008 cutie 6+1, clima, faruri adaptive in curbe, Taxa Platita si Nerecuperata Dovada ANAF. Masina este Full, Impecabila, poze reale, 9.300 EUR, sorin.codita@gmail.com, Tel: 0769770285, 0744792370 n Volkswagen Dubita 6+1 locuri, motor 2400cm3, 32.000km reali, consum diesel 5L la 100km. recent adusa Germania, stare buna, 2.800 EUR, Tel: 0768723583

Programul Rabla 2013, colector autorizat, Tel: 0761847751

é Logan, Super-

nova, Dacia, Cielo, Matiz Tico, Citroen, Chevrolet, Renault, Opel, Skoda, Solenza, Peugeot, autoturisme 4x4, 1994-2011. Si cu mici defecte, Tel: 0212551102, 0721309765

n Brunetã senzualã, ofer satisfacþie maximã, ofer sex normal, oral ºi masaj erotic, zona Iancului, Tel: 0736070700

é Madalina. Eu sunt alegerea ideala daca ai fantezii cu o pustoaica skinny, perversa, gata cu pozele false si fetele neserioase, 250 RON/ora, Tel: 0760031190

é Dornice de a te intalni si a iti oferi momente unice, 80 RON/ora, masaj.jovial@yahoo.ro, http://www.masajeroticsalon.ro, n Convenabil cauciucuri auto Tel: 0763581129 second hand: 250x23, 50; 315x23; 5x70; 385x65x22, 50-Matador, Michelin; 16, 90x28-Deltos, Mitos, Tel: 0722432247 n Mercedes-Benz Vario piese din dezmembrarea unui vario 815 motor de Atego duba 6, 1x2, 4x2, 4, 1 EUR, gheorghe.eftimie@yahoo.com, Tel: 0723183324 n POMPE ELECTRICE ALIMENTARE BENZINA SI DIESEL, PENTRU ORICE TIP AUTO, CAPURI DISTRIBUITOARE, INJECTOARE, SONDE é Satisfactie Totala. Te-ai LITROMETRICE. saturat de poze false, de NEGOCIABIL. GARANTIE, graba? Atunci eu sunt ceea ce TEL: 0744852658 cauti, sunt o fire pasionala ador sa fac dragoste, dar imi place sa fac si sex Total, 150 RON / ora, Tel: 0760388343

spatiu pentru birou cu suprafata de 400 mp, 0213261739, 0745206772

n Vitan, complex comercial inchiriaza spatii pt macelarie, mezeluri, bacanie, branzeturi. n Tineretului particular, Telefon 021.326.17.39, Tel: inchiriez apartament 3 camere, 0745206772 semidecomandat, etaj 2/9, mobilat, negociabil, 450 € / luna, 0728533006, 0722250872

n Dorobantilor, Tudor Vianu 38, 5 apartamente premium, n Berceni -Straja, inchiriez absolut noi, foarte frumoase, apartament 4 camere, renovat, bloc 4 etaje, lift, garaj, terase, mobilat, 350 EUR, Tel: nemobilate, toate optiunile, 1.500 EUR/luna, 0722676652 0722243546

n Congelator 4, 5 sertare, frigider, masina spalat semi-automata noua. Functionare buna. Metrou Tineretului, Tel: 0721662755, 0765524440

n Masini de spalat reparatii in Bucuresti si Ilfov, reparam orice model, orice marca si orice defect. Indesit, Whirlpool, Daewo etc, Tel: 0727836173, http://www.service.info.ro,

é Sex Total. Sunt o escorta cu ochi caprui, cu sani normali, naturali si tot ceea ce trebuie sa aiba o femeie pentru a fi placuta privirii. Nu sunt genul de escorta care sta cu ochii pe ceas. Ma si deplasez, 150 RON/ora, Tel: 0735123018

é Pasiunea te cheama! Vreau sa te simt! Cum pulsezi cu vascularitatea ta masculina plina de dorinta si potenta nelimitata! Incearca-ma! Poze facute acum 5 minute, 150 RON/ora, Tel: 0733127275, 0744202363

Saten, ochi albastri, 1.74, 76kg, 38 de ani, Zona Militari, Caut doamnä färä obligatii pentru relatie stabilä, Tel: 0762085156

n Problemist sah-mate, 78 ani, doresc nu doar convietuire, ci autodidacta (eventual atee), cu liceu, varsta apropiata, Tel: 0318006320 n Tanar dragut, 39ani/181/85kg, fara obligatii doresc tanara fara obligatii maxim 35ani, Tel: 0768484368


pagina 14 / animale / pierderi / magie / citaþii-licitaþii / autorizaþii mediu / medicale / afaceri

é Preluam firme cu n Vând Loc de veci în cimitirul Andronache, aproape de capelã, 5000 Ron, Tel: 0217786514 n Vand pui de Airedale Terrier. Canisa "Gerula" vinde 3 fetite de Airedale Terrier cu pedigree de tip A, microcip, pasaport, carnet de performanta, deparazitate si vaccinate conform varstei. Detalii la telefon 0744883602

datorii in conditii legale prin Registrul Comertului. Asiguram schimbarea sediului, Tel: 0756578334

é Vand Pet Shop. Proprietar, cedez pet shop la cheie, complet utilat (mobilier, marfa, etc) in zona piata Norilor (Bd. Tineretului), 13 mp, grup sanitar cu apa calda-rece, 4.500 EUR, bogdan.lucaciu@yahoo.com, Tel: 0760145313

n Vând afacere cramã de vinuri, complet utilatã, zona Militari, Tel: 0722757909, 0721772912

é Anticariat,

n Pierdut certificat constatator emis in baza legii 359/2004 pentru sediul social, conform declaratiei nr 51138/18122007 al SC Collini SRL cu sediul social in oras Ocna Sibiului, str. George Enescu nr. 1, parter, jud.Sibiu, CUI19278173 si J32/1791/2006. Il declar nul, n Pierdut certificat constatator punct de lucru pe adresa din Mun. Constanta, str. Ioan Borcea nr. 50, jud. Constanta, pentru firma Cifra Engineering Srl, cu sediul social in Bucuresti, str. Trifesti nr. 11-15, et. 5, ap. 20B, sector 1, J40/3052/2008, CUI 23339260. Il declar nul, n Pierdut stampila pe numele Rosu Mihaela, avand seria 40D-3940. O declar nula, b.scoromide@yahoo.com, Tel: 0769687257 n Pierdut carnet de student pe numele Filimon Alexandru. Il declar nul, n SC Xshape SRL, J40/11670/2005, CUI 17747133, Bucuresti, str. Pucheni nr. 5, bl.Z3, sc.A, ap. 9, sector 5 a pierdut certificat de inmatriculare si certificat constatator anexa. Le declar nule,

31 Mai 2013

é Regina Claudia, cea mai puternica tamaduitoare intrata in Cartea Recordurilor rezolva orice problema, Tel: 0762773001, 0727197079

cumparam carti orice domeniu, deplasare gratuita, plata pe loc. 0731407474, www.targulcartii.ro, Tel: 0740088443, 0213159704 n Vand loc veci cripta 2 locuri Cimitirul Straulesti 2, Tel: 0769405403, 0721680906

n Numitul Dragomir Costel cu ultimul domiciliu cunoscut in Popesti Leordeni, str. Paraul Rece nr 27, jud.Ilfov, este chemat in 06.06.2013 la Judecatoria Cornetu in dosar 109/1748/2011 in cauza divort cu copii, reclamanta Dragomir Loredana Alina,

n Activitate generatoare de venituri sigure in parteneriat cu lider international in sanatate, nicolescu.sorin.cantemir@gmail .com, Tel: 0729542775

é Amanet non stop, electronice, telefoane, plasme, tablete, auto, etc. Sector5, Margeanului nr 175 sau Piata Ferentari statia 139, 10 EUR, ungurash@yahoo.com, Tel: 0768299555, 0762764773

LINIE é VAND FABRICATIE UNELTE AGRICOLE (LOPETI, CAZMALE, SAPE, GREBLE, CHIRCI SI ALTE PRODUSE). ROG SERIOZITATE MAXIMA. PENTRU MAI MULTE INFORMATII CONTACTATI NUMARUL DE TELEFON, TEL: 0749142547

é Credite afaceri. Oferim consultanta gratuita pentru credite afaceri mici si mijlocii (SRL, PFA, II, prod. agricoli) (microfinantari) pana in 50.000 EUR, firme nou infiintate (start-ups), firme cu pierdere, cu datorii la bugetul de stat etc. La cerere consultanta pentru dezvoltarea afacerii. 0732807000, nicoleta.bondici @ymaxpremier.ro Vând afacere cramã de vinuri, complet utilatã, zona Militari, 0722757909, 0721772912


meditaþii-cursuri / construcþii-amenajãri / pagina 15

31 Mai 2013

Calificãri rapide: instalatori, electricieni, rate, Tineretului. 0722.209.409. 0740.306.550, Tel: 0213262606, 0314263470 n Cursuri acreditate national, recunoscute Uniunea Europeana, pentru bone sau ingrijire batrani, incepeti cariera noua, 0213233966

é Matematica, super eficienta, orice zona, profesor, rezultate rapide garantat, experienta, individual, eficient, deplasare la elev, 0727809907, convoyeur2004@ yahoo.com

é Profesor matematica, asigur pregatire matematica, domiciliul elevului, individual, eficient, rezultate rapide garantat, sigur, comod, Tel: 0761929678 n Formez supervizor pentru companie multinationala domeniul Wellness. Formare si instruire incluse. Recunoastere europeana. Venit imediat 0752900304

é Acasa executam

oricand si oriunde tinichigerie si jgheaburi parazapezi de zapada, dulgherie, orice mici reparatii, sold de baze pentru protejarea scandurii, vopsitorie, acoperisuri, lucram si in provincie, specialisti tinichigii. Promotie -30%, Tel: 0724716882

Acoperisuri, executam lucrari tigla, tabla tiglata, izolatii si hidroizolati, revizii acoperisuri vechi, confectionam si montam parazapezi, jgheaburi si burlane, zugraveli interioare, gresie, faianta, parchet, oferim garantie, 1 E U R, ms_dyzzy@yahoo.com, Tel: 0762176938

Amenajari apartamente la cheie: gleturi, faianta/gresie, rigips, tapet, glafuri, vinarom, parchet, instalatii, etc, Tel: 0767417284, 0744316918 n Amenajãri: firmã construcþii serioasã executãm case, vile, amenajãri int-ext, calitate si profesionalism. Seriozitate, Tel: 0733498673


31 Mai 2013

é Gard plasa sudata plastifiata. Lugone SRL va ofera spre vanzare panouri bordurate plastifiate cu diametrul firului de 4.2mm la preturi de producator: 2.5x1.7m = 75Lei/buc (TVA inclus); 2.5x1.5m = 70Lei/buc (TVA inclus); Stalpi 40x40x1.5 mm, H 2200mm = 60Lei/buc (TVA inclus); Cleme (3 buc) prindere incluse in pret. Pentru cantitati mai mari, oferim transport gratuit in tara, 75 RON, contact@lugone.ro, www.lugone.ro, Tel: 0730322932

n Echipa executam lucrari interioare si exterioare Instalator, interventii zugraveli regips poliextiren non stop, reparatii acoperisuri Vali, Tel: tevi sparte, robineti, 0760861287 calorifere, baterii etc. n Execut lucrãri de construcþii vile la roºu ºi la gata, Remedieri instalatii amenajãri interior exterior, termice si sanitare, negociabi. Rog seriozitate, ciofudaniel2000@yahoo.com, reparatii centrale Tel: 0742212334 termice orice model, n Executam (gresie, faianta, Tel: 0720692661 zugravit, parchet): garsoniera 3.000, 2 camere 4.000, 3 camere 5.000. Seriozitate, n Jaluzele exterioare (rulouri) si PVC, preþuri profesionalism, Tel: AL promoþionale, Tel: 0213454129, 0726215249 0722766562, 0214304183 Executam invelitori tabla n Parchet montaj toate tipurile zincata/lindab/reparatii, de parchet, raschetat, lacuit, cu aspirator, iz olatii+materiale, Tel: masini calitate-seriozitate, Tel: 0744111939, 0732563623 0722433294, 0761178613 raºchetez n Inginer, execut instalatii n Parchetar electrice sanitare, termice paluxez, montez, maºinã cu pentru case, vile, apartamente, aspirator, calitate, preþ minim. Lucrãri ºi în provincie, Tel: Bogdan, energyexpert2011@yahoo.com, 0736629210 Tel: 0747567341 n Parchetar, Instalatori executam lucrari de instalatii termice, sanitare (montaj de baterii la lavoare, wc, cazi, cabine dus, boilere, ins tanturi, s c himbat, modificat instalatie apa c alda, r ec e, s c ur ger i coloane, centrale termice, calorifere, hidrofoare) montaj cupru, polipropilena, pex, pexal, polietilena, preturi modice, rugam seriozitate, Tel: 0721507109

raschetez, lacuiesc, repar toate tipurile parchet, masini cu aspirator, Tel: 0722773366 n Parchetar, montez, lacuiesc, parchet, usi, scari, masini cu aspirator, fara praf, Tel: 0743457184 n Tapiter cu experienta lucrez tapiterie clasica, moderna la preferintele clientului, Tel: 0728986403

é Tinichigiu executam lucrari: tigla, tabla tiglata, izolatii si hidroizolatii, revizii acoperisuri vechi; confectionam si montam parazapezi, jgheaburi si burlane, zugraveli interioare, gresie, faianta, parchet; oferim garantie, 1 €/mp, 0765564981, ms_dyzzy@yahoo.com,

é Cadastru, reducere 50%. Firma autorizata realizam cadastru: apartamente 250ron, terenuri 600ron. seriozitate, profesionalism, rapiditate, coman.cadastru@ yahoo.com, Tel: 0721370029

é Contabil expert,

servicii contabile complete, declaraþii lunare, salarizare, bilanþ, prima lunã gratuit. 0214118164, 100 RON, 0720891226 0766369750

n Transport marfa cu duba 3,5t,m non-stop si mutari ap. 2, 3, 4 cam. la cel mai ieftin pret: orice marfa, mobila, electronice, evacuare deseuri/ moloz la sac, bagaje diverse, textile, plante, la cerere pers. incarcare/desc.,0726054641

é Doresc colaborare cu firma sau persoana fizica pe termen lung. Sunt posesor permis cat.B din 1984, posesor de duba Iveco long cap. incarcare 19m3, va stau la dispozitie non-stop pentru colaborare sau transporturi diverse. Sunt antialcoolic, punctual si deosebit de serios, 10 RON, Laurentiu1965@y ahoo .com, Tel: 0740519197

n Caut sa ingrijesc persoana ce se deplaseaza cu cadrul, max 60 kg, sau cu dementa, regim intern si 1000 ron urgent, Tel: 0743805669 n Doamnã, fac masaj de relaxare, Tel: 0735670953

é Frigotehnist, reparatii frigidere, combine, lazi, congelatoare, vitrine, dozatoare, anyshor1972@yahoo .com, 0764562524

AnuntAZ 31 05 2013  
AnuntAZ 31 05 2013  

anunt de la a la z, anuntaz, anunturi, anunturi foto, anunturi telefon, anunturia online, imobiliare, inchiriere, inchirieri, locuri munca,...

Advertisement