Page 1

ç DÂMBOVIÞA,

MERENI (CONTESTI), LA 30 KM DISTANÞÃ DE BUCUREªTI, SE VINDE/INCHIRIAZA CASA 252 MP CONSTRUCÞIE NOUA SUPRAFATA TOTALA TEREN 670MP; IN IMEDIATA VECINÃTATE A PÃDURII, ZONA PITOREASCA, IDEALA PENTRU A PETRECE TIMPUL IN NATURA. SPATIILE CASEI SUNT GENEROASE, FIIND FORMATE DIN LIVING OPEN SPACE 46 MP, HOL 18 MP, 2 GRUPURI SANITARE DE 7 MP, BUCÃTÃRIE 22 MP, 2 DORMITOARE DE 22, 5 MP, 2 DORMITOARE DE 14 MP, DRESSING ROOM DE 14 MP. CONSTRUCÞIA DIN MATERIALE DE CALITATE, IDEALA PENTRU O FAMILIE NUMEROASA SAU CEI CARE VOR SA SCAPE DE AGITATIA BUCUREªTIULUI. PRETUL USOR NEGOCIABIL. ACCEPTAM SI VARIANTE, 61.000 EUR, DINOIU.ALEX@YAHOO.COM, TEL: 0723574527

é Giurgiu, Palanca, vand loc de casa, 652 mp, central, scoala si gradinita, la intrare din Autostrada Bucuresti-Pitesti, 15 min de Bucuresti, imprejmuire beton, curent, gaze, put, fosa septica, garaj locuibil, intab, cadastru, a c c e p t credit, variante, 4 0 E U R / m p , haicoexim@yahoo.com, Tel: 0766455731

Voluntari aleea Popasului, vând teren 720 mp, deschidere 14m, cu casã veche, gaze, curent electric, canal la poartã, apã curentã în zonã, preþul zonei, negociabil, orele 18-22, Tel: 0770498468

Personal. Hotel Caro angajeaza: agent rezervari, receptioner, ospatar banketing, technician audio-video, maintenance manager, gestionar, housemen, camerista, tamplar, instalator, electrician, doorman. Daca unul din posturile de mai sus ti se potriveste si vrei sa faci parte din echipa unui hotel de referinta aflat in plina expansiune si dezvoltare. Trimite CV la e-mail si te vom chema la interviu, hr@corahotel.ro, Tel: 0212086110 Personal curãþenie, firma specializata in servicii de curatenie angajeaza personal curatenie in centre comerciale, salariu net: 650-800ron. 0722763974, Tel: 0212244658, 0729005137

é Personal.

Companie internationala angajeaza personal tanar si dinamic: Distribuitor, Agent Vanzari, Curier, Asistent Manager. Posibilitatea de avansare rapida. Salariu de la 1200lei, Tel: 0728650079

é Strãuleºti, 2 Cocosi, duplex 4 camere etaj 4+M, total renovat in 2007, complet mobilat si utilat Lux, 160.000 EUR, george.stirbei@ gmail.com, www.apartament180. ucoz.ro, Tel: 0722636174 Vânzãtoare cu experienta, sociabila, serioasa. Magazin alimentar zona Militari angajeaza, salariu atractiv, Tel: 0769218834, 0214343431

n Vânzãtoare pentru patiserie, in

Piata 16 februarie, zona Bucurestii Noi, sector 1, Tel: 0766764386

é Videochat - Absolvente pentru activitate legalã, venit 1.000- 3.000E, CM, cazare, http ://www.enjoystudio.ro, Tel: 0763156150, 0735674012

Videochat, Absolvente pentru activitate legalã, avans 500E, venit 1.000-3.000E, CM, cazare; http://www.selenstudio.ro, Tel: 0734959924, 0760179243


pagina 2 / oferte de muncã România

31 Mai 2012

é Agenti Vanzari in

domeniul auto, relatii asigurari, parcuri auto, flota masini, comision, Tel: 0724591498

Agent Pazã. Societate securitate angajeaza agent paza cu domiciliul in Bucuresti, program o zi da una nu, Tel: 0213152184 n Agent Vanzari in zona Timisoara SC Tegee International Srl, angajeaza pentru distributia de produse chimice de curatenie si spray-uri speciale pentru service-uri auto. Asteptam CV la e-mail cristian@tegee.ro, http://www.tegee.ro, Tel: 0723222621, 0212123216, Fax: 0212123216 n Agent Vanzari Distribuitori pentru editura Roossa. Salariu 1200ron +comision. Posibilitate avansare. Urgent! Tel: 0213151690

Agenþi Pazã calificati - Respect Security SRL angajeaza in conditiile legii, salariu a t ra c t i v , office @respectsecurity.ro, http://www.respectsecurity.ro, Tel: 0213127416

n AGENÞI PAZÃ, SOCIETATE

PAZA ANGAJEAZA IN CONDITII AVANTAJOASE 50 AGENTI PAZA CONFORM LEGII 333/2003, TEL: 0213271419

Agenti curãþenie birouri Echipa interventie. Necesar: P e rm is C o n d u c e re s i d isp o n ib ilitate p ro g ram prelungit-flexibil. Oferim carte munca, castig în mana 1.200-1.500 lei (bonuri masa incluse) + decontare transport, Tel: 0212523180

é Agent Vanzari cu/

fara experienta ROOSSA Books SRL angajeaza, salariu de la 1200lei, posibilitate avansare, Tel: 0318004555

é Agenþi Pazã

Agenti teren reprezentanti vanzari casa de moda, salariu fix + comision, croitorulmeu@gmail.com, Tel: 0314059883, 0771125495

pentru ºcoli ºi grãdiniþe angajãm urgent, Tel: 0213108660, 0212010567

é Agenti Pazã. barbati, femei si agenti interventie, pentru firma de paza. Carte de munca + salariu atractiv. 0755162034, Tel: 0721296652, 0767056551 n Ajutor bucatar, sofer livrari. Firma catering angajeaza ajutor bucatarie si sofer livrari. Program lejer, salariu motivant, Tel: 0722633409

n Ajutor

Bucãtar. Firma Catering angajeaza fete cu experienta serioase si muncitoare pentru ajutor bucatarie, Tel: 0732717313

n Bonã

1.200-1.400 lei, experienta, 8-10 ore, Dr.Taberei, Pantelimon, Cotroceni, Panduri, Militari, Aviaþiei, Muncii, Primãverii, Bucurestii Noi, Bucuresti. Urgent, Tel: c u p t o r i s t , 0213107403 n Ambalator, preparator operator maºinã ambalat, tehnolog. Cerinþe: experienþã în inBonã regim intern, 1.500lei, dustria alimentarã, domiciliu apropiat experienta, Bucuresti. Urgent, d e B r a g a d i r u - Il f o v , T e l : Tel: 0213107403 0214106590, 0770313796 n Asistent vânzãri (englezã n Bonã pentru fetita de aproape avansat), operator gestiune - 2 ani; persona sa fie calma, curata, ingrijire, Societate comercialã angajeazã rabdatoare, din sectorul 5-6, Tel: acuratete in vorbire, sa aiba experienta ca bona, varsta max. 0725666888 45 ani, sal 1000 Ron, Sector 5, 1.000 RON/luna, geaninacirjan@yahoo.com, Tel: 0734431805, 40734431805, Fax: 40734431805 n Bucãtar si ajutor bucatar pentru restaurant zona Iancului, Tel: 0212532321, 0723678030

é Asistentã personalã pentru om afaceri, corp atletic, fãrã obligaþii, ea frumoasã, open-minded, suplã. Accept provincia. Ofer cazare, masã, salã fitness, salariu 1.200Euro. Rog seriozitate. CV + minim 3 poze mari la e-mail fitroyal09@gmail.com, Tel: 0733637319

Bucãtar experimentat. Firmã “Livrãri La Domiciliu” angajeazã. Cerem flexibilitate ºi seriozitate, Tel: 0764949420 n Bucãtar, ajutor bucãtar, pizzar

si femeie de serviciu, angajeazã Restaurant în zona Floreasca, Tel: 0724481341 n Bucãtari, pentru evenimente. Pizzari, barmani, ospãtari pentru restaurantterasã, Tel: 0721651000


oferte de muncã România / info / pagina 3

31 Mai 2012

AnunþAZ vã informeazã Românii cetãþeni europeni Sindicatul Românilor din Strãinãtate

în dialog cu românii de pretutindeni Agenþia Executivã pentru Sãnãtate ºi Consumatori (EAHC). Doamna Elisabeta R. din Salonta, Judeþul Bihor, ne solicitã informaþii despre Agenþia Executivã pentru Sãnãtate ºi Consumatori. Domnia sa a fost în concediu în Spania, împreunã cu o prietenã din Ungaria. Menþioneazã faptul cã pachetul de servicii turistice a fost cumpãrat printr-o agenþie de turism din Ungaria. Au avut plãcuta surprizã sã constate cã, agenþia le-a oferit numeroase informaþii despre drepturile pe care le au ca turiºti din state ale UE. Ne întreabã dacã se procedeazã ºi la noi la fel. Îi rãspunde domnul prof. ec. Ion Voinea Preºedintele Sindicatului Românilor din Strãinãtate. Agenþia Executivã pentru Sãnãtate ºi Consumatori (fosta Agenþie Executivã pentru Programul de Sãnãtate Publicã) a fost creatã în data de 1 ianuarie 2005, pentru a sprijini punerea în aplicare a Programului de sãnãtate publicã al Uniunii Europene. Are sediul în Luxemburg. În 2008, mandatul Agenþiei a fost prelungit pânã în data de 31 decembrie 2015, iar sarcinile acesteia au fost extinse astfel încât sã includã acþiuni în domeniul protecþiei consumatorului ºi al formãrii în ceea ce priveºte hrana sigurã. Noul mandat al EAHC include punerea în aplicare a Programului de sãnãtate al UE , a Programului de protecþie a consumatorilor ºi a Iniþiativei „O formare mai bunã pentru o hranã mai sigurã”. Agenþia oferã servicii profesionale în realizarea sarcinilor care îi sunt încredinþate de cãtre Comisia Europeanã ºi lucreazã în strânsã colaborare cu Direcþia Generalã Sãnãtate ºi Consumatori. Agenþia are un personal format din aproximativ 40 de specialiºti ºi gestioneazã relaþii cu aproximativ 2 200 de beneficiari implicaþi în peste 200 de proiecte în domeniul sãnãtãþii ºi protecþiei consumatorului. Trebuie ºtiut cã, în calitate de cetãþeni ai Uniunii Europene, ºi noi românii, asemeni celorlalþi cetãþeni din statele member ale UE,beneficiem de o gamã largã de drepturi menite sã ne ofere siguranþã ºi încredere atunci când cãlãtorim în exteriorul ºi în interiorul UE. Astfel, legislaþia comunitarã protejeazã consumatorii care cumpãrã o combinaþie de servicii turistice de la o companie situatã în UE. În mod normal, astfel de pachete de servicii turistice includ transportul ºi cazarea ºi, de asemenea, pot include mâncarea ºi diferite excursii. Legislaþia comunitarã prevede cã organizatorul cãlãtoriei are obligaþia de a pune la dispoziþie informaþii precise despre pachetul propus, inclusiv despre transport, cazare, masã, itinerariul ºi cerinþele privind asigurarea medical,etc. În cazul în care vacanþa, respectiv pachetul de servicii turistice, nu corespunde celei promise în broºurã, sau în alte documente prin care au atras turiºtii, operatorii turistici trebuie sã ofere despãgubiri. În cazul în care operatorul turistic dã faliment în timp ce ne aflãm în vacanþã, trebuie sã ne asigure transportul înapoi, pânã la locul de plecare în excursie. În plus, avem dreptul de a anula rezervarea în cazul în care, de exemplu, compania schimbã în mod semnificativ oricare din clauzele esenþiale ale pachetului, cum ar fi datele vacanþei sau preþul. (Va urma). Vã invitãm sã urmãriþi serialul nostru consacrat acestui subiect ºi aºteptãm mesajele dumneavoastrã la e-mail office@az.ro sau postal la ANUNTaz OP53 / CP82 Bucureºti.

Doriti liniste Benzinarie Mol n Colaboratori. Otopeni angajeaza casier si om financiara? Trimiteti plic timbrat pentru copertina, Tel: autoadresat. Astept provincia. OP77 CP182 Bucuresti, 0722221321 n Consilier Vanzari Tipografie Cerinte: experienta in domeniu si portofoliu de clienti. Beneficii: masina, telefon, laptop, salariu: suma fix+comision, razvan.mincu@tipografiareal.ro, http://www.tipografiareal.ro, Tel: 0722674618

n Casier/ã.

é Coafezã cu

experienþã ºi portofoliu clienþi, condiþii avantajoase, Tel: 0752086881 n Coafezã.

Salon de infrumusetare situat in zona Ghencea angajeazã coafeze cu experienþã. Salarizare atractiva, condiþii deosebite, o echipa tânara de profesioniºti. Rugam seriozitate, Office@salonmaty.ro, http://Www.salonmaty.ro, Tel: 0725661619

é Consultant tehnic magazin. Societate comercialã angajeazã Consultant tehnic magazin preferabil cu experienþã de minim 1 an în domeniul coafurii, CV se trimite la e -mail cariere@profihairshop.ro, Tel: 0730501360 n Cosmeticianã si manichiurista Salon Ambra angajeaza in conditii avantajoase, Calea 13 Septembrie, Tel: 0732222095

é Coafor/Coafezã, personal pentru masaj, manichiura/pedichiura, cosmetica. Gul Studio angajeaza, Calea Mosilor 268. Salariu motivant +comision! Tel: 0721991827 n Colaboratori activitate stabilã,

modernã, salariaþi, pensionari. Progresiv 1000 USD. Pensionare timpurie 500 USD, Tel: 0745234173, 0733084923

é Cosmeticianã, ACS Beauty Expert angajeaza, Tel: 0212420426, 0763100030


pagina 4 / oferte de muncã România

31 Mai 2012 n Cosmeticianã, coafeza, frizer, manichiurista - Beauty and Style by Sophie Salon angajeza, comision atractiv, contract de munca, se ofera seriozitate maxima, beautyandstylebysophie@yahoo.com Tel: 0727443399 Croitor/easã cu experienta in realizarea produsului cap-coada - Atelier creatie angajeaza in zona Cotroceni, Tel: 0746299085

n Croitoreasa cu experienta angajez, Tel: 0758029770

é Croitoreasã cu experienta, ajutor croitoreasa, retusier cu experienta pentru magazin de modificari imbracaminte, Tel: 0755824940, 0314179195 n Curier/Livrator. Fabio Pizza angajeaza personal cu experienta in domeniu curierat sau livrare la domiciliu si cu o cunostere foarte buna a Bucurestiului, Tel: 0726706201

é Distribuitor cu sau

fara experienta pentru ROOSSA Books SRL salariu de la 1200lei, bonusuri in functie de realizari, Tel: 0318004555 n Hostess program în ture, cu sau fãrã experienþã, salariu 1500 Ron, oferim ºi cazare gratuitã, Tel: 0762056729 n Inginer gaze I D. Colaborare legitimatie inginer gaze grad I D, contact@grandgaz.ro, www.grandgaz.ro, 0724221193 n Îngrijitori pentru spaþii verzi, cu experienþã, angajeazã SC MBC Construct Prest. Sunati intre 09:00-17:00, Tel: 0213114090 n Inspector asigurari cu experienta, permis auto. Angajam urgent, program flexibil, oferim salariu fix + comision, Tel: 0758028298 n Instalator Firmã de ventilaþie ºi climatizare angajeazã instalator aer condiþionat, Tel: 0721767778 n Instalator autorizat III D, angajeazã firmã de instalaþii gaze, Tel: 0737811054, 0737811055 n Livrator cu auto sau scuter personal. Trenta Pizza angajeaza, Tel: 0751309898 n Livrator cu scuterul/masina personala, pizzerie zona Berceni angajeaza, lazar_denisa10@yahoo.com, Tel: 0761468831 n Livratori la domiciliu cu scuter personal. Restaurant cu livrari la domiciliu angajeaza urgent cu carte de munca, salariu 800ron, la care se adauga costurile pentru combustibil, secretariat@jumbofood.ro, www.jumbofood.ro, 0728224580

n Lucrãtoare covrigãrie, gogoºerie

Piata 16 Februarie, Bucurestii Noi, din zona pietei. 0722225306, Tel: 0722481685, 0722450754

LUCRÃTOARE CROITORIE. ATELIER CROITORIE COMANDA DAMA, ANGAJEAZA LUCRATOARE TRIPLOCK SI UCENICA, TEL: 0724790307 n Lucrãtor Depozit, Vanzator Cofetarie Si Cofetar. Proiectul “Mai multe sanse pentru un loc de munca! ” angajeaza. Conditii obligatorii: somer, domiciliu in C.I. in Bucuresti/Jud. Ilfov, fara a mai urma vreo forma de invatamant, office@ses.ro, Tel: 0758102963

é Manager, sef service cu relatii asigurari si parcuri auto pentru service auto, Tel: 0724591498

é Maseuzã, ACS é Manichiuristã! Salon Elegant Piata Romana Angajaza Urgent in Conditii FF Avantajoase Personal Cu Clienti Si Experienta In Centru! Sunati Acum! Tel: 0722905892

Beauty Expert angajeaza pentru salon situat in sectorul 2, www.zoomacs.com, Tel: 0763100030, 0212420426 n Maseuzã, angajez in Bucureºtii Noi, Tel: 0744551580

n Mecanic auto mici reparatii pentru parc auto, Tel: 0724744153

n Menajerã. Familie angajeaza é M a n i c h iu ris tã . C o a f o r angajeaza personal cu experienta pe postul de manichiura- pedichiura in Drumul Taberei, Tel: 0729811610, 0728303303

Maseur. SC. Mokhsa Ayurveda Spa SRL angajeaza maseur, experienta ceruta minim 3 ani, Tel: 0727663708

menajera cu carte de munca, nefumatoare pana in 45 ani, 180 zile in Bucuresti 180 zile in strainatate, asiguram cazare in Bucuresti si pensiune completa in strainatate, salariu 400 euro net. Relatii telefon, Tel: 0744340294

Montator SC Alurex Construct SRL angajeaza montatori pereti cortina si placari cu alucobond, dupa ora 19.00, Tel: 0723302100


31 Mai 2012

oferte de muncã România / pagina 5 n Muncitoare serioase si foarte active pentru un depozit de imbracaminte si incaltaminte situat in Sector 2. Program de 4-6 ore/zi. Angajez si pensionare apte de munca, Tel: 0751023040 n Muncitori pentru termoizolari blocuri in Bucuresti, salariu atractiv, oferim cazare pentru provincie, Tel: 0762010220 n Muncitori necalificati, baieti din provincie 20-40 ani, pentru munca necalificata, oferim cazare, doua mese pe zi, 1000 Ron pe luna. Rugam seriozitate, Tel: 0758668265 n Operator PC pentru salã Internet, Tel: 0723308638

PERSONAL CALIFICAT: SOFER, PATISER, AJUTOR PATISER, VANZATOARE FABRICA DE PAINE ANGAJEAZA, TEL: 0722241541

é Personal Coafor,

cosmetica, cu experienta, angajam in Drumul Taberei, Tel: 0728303303, 0729811610 é Ospãtari si Sef de sala cu

experienta. Restaurant angajeaza, relatii la telefon, info@micaelvetie.ro, Tel: 0212245017

Personal curatenie in spatii de birouri. Contract de munca, bonuri de masa, program flexibil in ture de zi/noapte. Rugam seriozitate, Tel: 0212319774

Personal curatenie. Firmã privatã angajeazã urgent bãieþi si femei pentru curãþenie; maºinist; ºefi turã, Tel: 0726693792

é Ospãtari si bucatari. Restaurant angajeaza in zonele sector 4 si Popesti Leordeni. Pentru informatii sunati, trimiteti CV la e-mail petrica.costache@yahoo .com, Tel: 0730524524, 0722524524

é Ospãtari,

manager, bucatar, dansatoare orientala. Restaurant central angajeaza, detalii la telefon, Tel: 0725055551 n Patiser covrigar cu experienta. Angajez urgent, Tel: 0762008071 n Persoanã. Firma caut persoana serioasa fara cazier dornica de munca pentru curatenie, Tel: 0755199040 n Personal femei la vase si bucatarie, serioase, Tel: 0767093802, 0735810766 n Personal (incaltaminte). Firma incaltaminte angajeaza personal pentru cusut, talpuit pregatit cusut, Tel: 0745980669, 0314284072

n Personal

Personal Hotel. Hotel 2 stele pe litoral, Costinesti, cauta persoana tinara-tura de noapte - perioada 1 iunie - 1 septembrie. Atributii: receptie - dat si primit chei turistilor pe tura respectiva, curatenie, servire la masa la turisti daca este nevoie, alte activitati de curatenie, mop, spalat vase, etc. Salariu 2000 ron +cazare si masa. Exclus persoane neserioase care se gandesc sa vina la mare pentru distractie! Trimiteti CV+poza la e-mail muncalitoral@ yahoo.com n Personal

Restaurant. Restaurant “Casa Olteneasca” situat in Buc. Bd Timisoara nr. 54 sect. 6, angajeaza livratori, catering, ospatari/ ospatarite, 0754024530, Tel: 0785522639, 0758111081

Restaurant. Fabio Pizza angajeaza personal cu experienta pentru bucatarie, cu domiciliul in zona Tei, Tel: 0729043581

é Personal Restaurant: ospatarite si ajutor bucatar cu experienta. Restaurant ‘’Il Cantuccio’’ angajeaza, Tel: 0724744153

é Personal: casier, barman, asistentã medicalã, ajutor bucãtar, grãdinar, personal curãþenie, personal debarasare, º o f e r . ª t r a n d u l S t rã u l e º ti angajeazã. Program interviuri: Luni-Vineri, 10.00-14.00, în ªos.Bucureºtii Noi, nr. 247. Capãt linie troleibuz nr. 97 ºi autobuz nr. 205, n Portar angajam pentru asociatie

proprietari, de preferinta pensionari la limita de varsta, program 12-24ore, venit net 500Ron, Tel: 0722588110


detalii la http://ec.europa.eu Belgia n Assistant Social Niv B, (h/f). - Description:

Une organisation a Bruxelles recherche un Assistant Social Niv B, (h/f). Tâches: Développement de logements solidaires. Assurer l'encadrement social. Accueillir et aider les bénéficiaires de logements. Assurer la gestion administrative et financiere du projet. Représenter l'asbl et entretenir un lien avec le secteur local compétent. Profil: Bonne connaissance du français. Niveau B (bachelor). Conditgion ACS: Etes-vous dans les conditions du programme ACS - Offre: Horaire a temps plein. 2 postes a pourvoir. Pour obtenir les coordonnées de cet employeur, veuillez envoyer un e-mail a bvanderputtencv@actiris.be . Veuillez postuler dans la langue (ou une des langues) de l’offre en mentionnant la référence nationale.

n CNC opérateur, (h/f). Ref. A110. / CNC-Operator, (m/v). Ref. : A110. - Description: Une importante société belge de construction aéronautique et spatiale d'envergure internationale recherche un CNC opérateur (h/f). Elle participe tres activement au succes de multiples programmes spatiaux et d'aviation civile tels que Ariane, la Station Spatiale Internationale et Airbus. La société est active dans la conception, la fabrication et l'assemblage d'éléments de structures, de servocommandes électrohydrauliques ou mécaniques, de logiciels spécifiques et d'éléments électroniques. La société s'inscrit dans l'évolution des marchés aéronautiques et spatiaux, particulierement les lanceurs, vers des équipements faisant de plus en plus appel a des équipements électriques et électroniques de puissance et développe pour ces marchés la chaîne électrique alimentation, onduleur, moteur électrique avec son électronique de commande et le software associé. Ces programmes nous obligent a l'excellence et nous maintiennent dans un environnement de haute technologie particulierement motivant. Nos collaborateurs font preuve d'un sens réel des responsabilités, d'un investissement personnel dans le travail. Le respect d'exigences de qualité, le travail en équipe et la collaboration entre les départements sont les moteurs de notre succes. Fonction: Opérer sur des tours horizontaux, sur des centres de tournage-fraisage dans le respect des gammes de fabrication Les machines sont principalement a commande numériques pouvant comporter 5 axes voir meme etre multibroches - Assurer la qualité et contrôler les pieces produites en suivant des protocoles précis et en utilisant les instruments de mesures courants; Profil: - Formation Technique secondaire supérieure + 7 eme spécialisation CNC - La connaissance de systemes de commande numérique 840D de Siemens ou Mazatrol de Mazak constitue un atout comme par ailleurs une connaissance des centres d'usinage Starrag et WFL - Quelques années d'expérience dans une fonction similaire sont souhaitées Capacité a travailler en équipes et flexibilité - Soigneux et méthodique - Lecture de plans - Notions de métrologie - Bilingue : français, néerlandais moyen; Offre: - Une rémunération attractive - Des avantages extralégaux. - Un environnement professionnel enthousiasmant - Une fonction riche en contacts. Un soutien en terme de formations complémentaires et des possibilités de développement personnel pouvant évoluer vers une prise de responsabilités importantes; Pour obtenir les coordonnées de cet employeur, veuillez envoyer un e-mail a bdhondt@actiris.be . Veuillez postuler dans la langue (ou une des langues) de l’offre en mentionnant la référence nationale. n Aide-familiale, (h/f). PTP. / Huishoudhulp, (m/v). Doorstromingsprogramma. - Description: Une société a Bruxelles recherche une aide-familiale, (h/f). Profil: Connaissance de base du néerlandais. Répondre aux conditions PTP. Etes-vous dans les conditions du programme de transition professionnelle - Vérifiez ici si vous correspondez aux conditions de la mesure d’emploi. Offres: 3 postes a pourvoir; Pour obtenir les coordonnées de cet employeur, veuillez envoyer un e-mail a pjacobscv@actiris.be . Veuillez postuler dans la langue (ou une des langues) de l’offre en mentionnant la référence nationale. n Assistant, (h/f) responsable herbergement en France Description: Nous recrutons des Assistants, (h/f) Responsables Hébergement pour nos Villages de vacances en France ou dans un autre pays. Vos missions : Assister le responsable (et éventuellement le remplacer pendant son absence) Organiser et contrôler l'entretien des chambres et des parties communes; Manager une équipe (interne ou sous-traitance); Gérer l'approvisionnement/stock du petit matériel hôtelier et le budget de l'hébergement; Garantir l'application des procédures Club Med et des normes d'hygiene et de sécurité; Votre profil : Disponible et mobile géographiquement pour une période de 3 a 8 mois; Formation d'Hôtellerie/Restauration; Expérience dans la fonction ainsi qu'en management d`équipe souhaitée; Pratique de l'anglais souhaitée, autres langues étrangeres appréciées; Vos atouts : Professionnel - Discret - Sens du service - Adaptable - Esprit d'équipe; Offre : Contrat saisonnier. Hébergement et repas assurés au sein du Village et autres avantages liés a l'activité du groupe. Poste ouvert aux personnes en situation de handicap. Pour obtenir les coordonnées de cet employeur, veuillez envoyer un e-mail a mchaineux@actiris.be . Veuillez postuler dans la langue (ou une des langues) de l’offre en mentionnant la référence nationale.

(h/f). PTP. / Huishoudhulp, (m/v). n Aide-familiale, Doorstromingsprogramma. - Description: Une société a Bruxelles recherche une aide-familiale, (h/f). Profil: Connaissance de base du néerlandais. Répondre aux conditions PTP. Etes-vous dans les conditions du programme de transition professionnelle - Vérifiez ici si vous correspondez aux conditions de la mesure d’emploi. Offres: 3 postes a pourvoir; Pour obtenir les coordonnées de cet employeur, veuillez envoyer un e-mail a pjacobscv@actiris.be . Veuillez postuler dans la langue (ou une des langues) de l’offre en mentionnant la référence nationale.

n Assistant, (h/f) responsable herbergement en France - Description: Nous recrutons des Assistants, (h/f) Responsables Hébergement pour nos Villages de vacances en France ou dans un autre pays. Vos missions : Assister le responsable (et éventuellement le remplacer pendant son absence); Organiser et contrôler l'entretien des chambres et des parties communes; Manager une équipe (interne ou sous-traitance); Gérer l'approvisionnement/stock du petit matériel hôtelier et le budget de l'hébergement; Garantir l'application des procédures Club Med et des normes d'hygiene et de sécurité; Votre profil : Disponible et mobile géographiquement pour une période de 3 a 8 mois; Formation d'Hôtellerie/Restauration; Expérience dans la fonction ainsi qu'en management d`équipe souhaitée; Pratique de l'anglais souhaitée, autres langues étrangeres appréciées; Vos atouts : Professionnel - Discret - Sens du service - Adaptable - Esprit d'équipe; Offre : Contrat saisonnier. Hébergement et repas assurés au sein du Village et autres avantages liés a l'activité du groupe. Poste ouvert aux personnes en situation de handicap. Pour obtenir les coordonnées de cet employeur, veuillez envoyer un e-mail a mchaineux@actiris.be . Veuillez postuler dans la langue (ou une des langues) de l’offre en mentionnant la référence nationale. n Coordinateur, (h/f) relations publiques/receptionniste en France / Coördinator public relations/receptioniste, (m/v) voor Frankrijk Description: Nous recrutons des Coordinateurs Relations Publiques/Réceptionnistes, (h/f) pour nos Villages de vacances en France ou dans un autre pays. Vos missions : Se positionner en interlocuteur privilégié pour les clients néerlandophones; Assurer les arrivées / départs des clients; Gérer le standard téléphonique; Assurer les encaissements et autres opérations comptables; Promouvoir les ventes en interne (nuitées, repas, séjours); Etre garant de l'évenementiel lié a la culture des clients; Traduire et interpréter les documents et/ou notes d'informations du Village; S'exprimer devant un public (conférences d'informations, présentation des évenements..); Votre profil : Disponible et mobile géographiquement pour une période de 3 a 8 mois; Etudes de Tourisme ou Hôtellerie/Restauration souhaité; Expérience dans la fonction exigée; Maîtrise de l'outil informatique; Bilingue français/néerlandais et anglais courant. Vos atouts : Professionnel - Diplomate - Sens de l'accueil - Organisé - Bon relationnel; Offre : Contrat saisonnier. Hébergement et repas assurés au sein du Village et autres avantages liés a l'activité du Groupe. Poste ouvert aux personnes en situation de handicap. Pour obtenir les coordonnées de cet employeur, veuillez envoyer un e-mail a gdebacker@actiris.be . Veuillez postuler dans la langue (ou une des langues) de l’offre en mentionnant la référence nationale. n Onderwijsondersteuner op vlak van taal, (m/v). Geco - Description: Een Vlaamse overheidsinstelling in Brussel zoekt een Onderwijsondersteuner op vlak van taal, (m/v). Functiebeschrijving: Vanuit het Onderwijscentrum Brussel ondersteun en vorm je de scholen en leraren met betrekking tot taalbeleid, taalvaardigheidsonderwijs, omgaan met diversiteit en ouder- en buurtbetrokkenheid, met het oog op het verhogen van leerkansen en resultaten bij leerlingen. Je hebt kennis van de onderwijswereld in het algemeen en het Nederlandstalig onderwijs in Brussel in het bijzonder. Je bent je bewust van de mogelijkheden die een schoolomgeving kan bieden in functie van leerkansen en leerlingenresultaten bij kinderen en je bent sterk in analyse, vormings- en begeleidingsmethodieken en communicatie. Competenties: - Dienstbaar en betrokken zijn, integer handelen - Mondeling en schriftelijk vaardig zijn - Samenwerken en problemen analyseren - Oordeel vormen en resultaatgericht werken Klantgericht handelen - Plannen en organiseren, opvolgen van taken en processen; Functiegebonden competenties: - Kennis hebben van de onderwijswereld in het algemeen en het Nederlandstalig onderwijs in Brussel in het bijzonder, onderwijsontwikkelingen en schoolstructuur en in staat zijn om zich in te werken in nieuwe inhouden op basis van deze ontwikkelingen; - Kennis hebben over de mogelijkheden die de schoolomgeving kan bieden in functie van leerkansen en leerlingenresultaten bij kinderen - Kennis hebben over en vaardig zijn in de te ondersteunen basisinhouden - Kennis hebben over en vaardig zijn in het toepassen van begeleidings- en vormingsmethodieken Anderen overtuigen, een visie ontwikkelen en initiatief nemen - Houder van een bachelor/graduaat (niveau B). Je komt in aanmerking voor een geco-werkaanbieding. Kijk hier of je beantwoordt aan de voorwaarden van deze tewerkstellingsmaatregel. Gelieve te mailen naar dsaerenscv@actiris.be om de gegevens van deze werkgever te bekomen. Solliciteer in de taal (of één van de talen) van de werkaanbieding, met vermelding van de nationale referentie. n Kinderbegeleider, (m/v). geco - Description: Een kinderdagverblijf in Brussel zoekt een Kinderverzorger, (m/v). Taken: Instaan voor opvoeding en verzorging van kinderen tussen 0 en 3 jaar; Profiel: Nederlandstalig; Niveau C: BSO kinderzorg (7de jaar specialisatie), opvoeder A2 TSO-sociaal technisch; Je komt in aanmerking voor een geco-werkaanbieding. Kijk hier of je beantwoordt aan de voorwaarden van deze tewerkstellingsmaatregel. Aanbod: Vervangingscontract; Gelieve te mailen naar dsaerenscv@actiris.be om de gegevens van deze werkgever te bekomen. Solliciteer in de taal (of één van de talen) van de werkaanbieding, met vermelding van de nationale referentie.

n Développeur Java Junior(h/f) - Description: Développeur Java

Junior(h/f); Le coeur de métier de Centran est le développement web ou b2b de haute qualité. Nous gérons les projets a travers le cycle complet de développement et nous offrons notre expertise a chaque niveau. Tâches: Responsable de la mise en oeuvre de nouvelles applications ou le maintien / support des applications existantes; Analyser, concevoir, développer et tester des applications sur mesure pour nos clients. Profils recherchés : Formation(s) Niveau : Niveau non précisé; Intitulé du diplôme : gradué en informatique, licencié en informatique, ingénieur en informatique, développeur Java; Expérience(s) professionnelle(s) Secteur : Conseil en systemes informatiques; Description : Vous avez entre 0 et 5 ans d'expérience; Langue(s) Français : Bonne connaissance; Anglais : Bonne connaissance; Connaissances spécifiques Personnalité flexible, autonome tout en ayant un bon esprit d'équipe, pro-actif, débrouillard(e) et volontaire. Nous offrons : Un contrat a durée indéterminée a temps plein; Intéressé(e) - Veuillez envoyer une lettre de motivation ainsi que votre CV a l'attention de Mademoiselle Dullier a l'adresse mail : sandrine.dullier@centran.be Attention! Il n'est pas nécessaire de contacter ACTIRIS pour cette offre d'emploi. Le texte de l'offre d'emploi a été rédigé par l'employeur. ACTIRIS n'est pas responsable de son contenu.

n Responsable / Verantwoordelijke wereldwinkels, (m/v). geco niveau

B/ C - Description: Une ASBL située en région bruxelloise recherche un Responsable de magasins du tiers-monde, (h/f). Fonction: Responsable de la bonne collaboration entre les magasins et les partenaires de distribution. Installation de displays pour les clients. Suivi de la communication pour les nouveaux produits. Entretien des contacts fournisseurs et collaborateurs commerciaux. Collaboration avec les partenaires, les bénévoles et les stagiaires. Assistance dans magasins si nécessaires. Profil: Commercial, orienté clients. Premiere expérience réussie dans environnement similaire ou etre motivé. Sens de la communication pour aviser et convaincre les clients. Eléments de reconnaissance: - Orienté résutats et sachant résoudre les problemes. - Proactif, autonome ayant sens de l'organisation. Bilingue, français, néerlandais. - Integre, curieux, ayant l'oeil pour le détail. - Diplôme de bachelor/graduat. Condition ACS: Etes-vous dans les conditions du programme ACS - Vérifiez ici si vous correspondez aux conditions de la mesure d’emploi. - Habiter en région bruxelloise. Offre: Job varié dans une équipe dynamique avec possibilité de prise d'initiatives et de développement personnel. Contrat a durée indérminée a temps plein. Remboursement des frais de transport. Salaire selon bareme. Lieu de travail facile d'acces. Date limite d'engagement: 30/09/2012. Pour obtenir les coordonnées de cet employeur, veuillez envoyer un e-mail a dsaerenscv@actiris.be . Veuillez postuler dans la langue (ou une des langues) de l’offre en mentionnant la référence nationale.

n Infirmiere, (h/f). / Verpleegkundige, (m/v). - Description: Une chaîne

de grands magasins dans la région bruxelloise recherche une infirmiere, (h/f). Tâches: Au sein de notre service interne de médecine du travail, vous participez aux actions de santé publique destinées a soutenir le bien-etre de nos collaborateurs. Vous prenez également une part active dans nos campagnes de sensibilisation (anti-tabac, vaccination, etc.) en adhérant a ces projets et en apportant les renseignements précis aupres de nos travailleurs. Vos responsabilités consistent également a assister nos médecins lors des consultations médicales en accueillant nos collaborateurs et en pratiquant les examens biométriques. Vous veillez a établir un planning rigoureux de ces consultations et en assurer le suivi dans notre systeme informatique. Vous apportez une écoute attentive aux problemes de santé ou autres que peuvent vous confier nos collaborateurs. Enfin, vous gérez une série de tâches de secrétariat. Profil: Vous etes titulaire d'un diplôme d'études supérieures en soins infirmiers (une spécialisation en santé communautaire est un atout). Doté d'un bon sens des contacts, vous faites également preuve d'une excellente capacité d'écoute et d'empathie. L'esprit d'équipe, la discrétion et la flexibilité sont également des criteres importants. Bonne connaissance du français et connaissance moyenne du néerlandais. Pour obtenir les coordonnées de cet employeur, veuillez envoyer un e-mail a fbelatariscv@actiris.be . Veuillez postuler dans la langue (ou une des langues) de l’offre en mentionnant la référence nationale.

n Technicien HVAC (h/f) - Description: Une société recherche un

Technicien HVAC, (h/f). Tâches: Montage et entretien des chaudieres (particuliers et industriels), Maintenance d'installations HVAC. La majeure partie des clients se trouvent a Bruxelles et en Brabant Wallon; Profil: Bonne connaissance du français et du néerlandais; Connaissances en électricité, Autonome, Volontaire, Excellente présentation, Bonne élocution, Capacité technique prouvée, Connaissances HVAC; Il est impératif d'avoir une expérience réussie dans le domaine; Etre en possession du permis de conduire B; Offre: Un contrat a temps plein; Un emploi HVAC dans un environnement de travail agréable, poste pour une personne motivée, de présentation irréprochable et correspondant a l'offre d'emploi. Pour obtenir les coordonnées de cet employeur, veuillez envoyer un e-mail a bdhondt@actiris.be . Veuillez postuler dans la langue (ou une des langues) de l’offre en mentionnant la référence nationale.

n Project Manager Lean (m/v) - Description: Project Manager Lean (m/v);

Parker Hannifin, is wereldleider op het gebied van motion- & controltechnologieën en systemen en is tevens ISO 9001:2000 gecertificeerd. Parker heeft 1.400 productlijnen voor hydraulische, pneumatische en elektromechanische toepassingen in 1.000 industriële, commerciële, mobiele en aerospace markten. In 48 landen wereldwijd stellen ze ruim 55.000 mensen te werk. Om een optimale service te blijven garanderen en hun constante groei te ondersteunen is Parker Belgium (met zowat 60 medewerkers in de vestiging in Boom) momenteel op zoek naar een (m/v); HUMAN RESOURCES CONSULTING CY; Mijnheer Robrecht JANSSENS; Email: 21125@hrcc.be


detalii la http://ec.europa.eu n Professeur de néerlandais AESS et AESI, (h/f).Mi-temps. Description: Le Lycee Guy Cudell, situé a 1210 Bruxelles, recherche un professeur de Néerlandais (h/f), pour un engagement mi-temps immédiat pour l'année scolaire, dans l'enseignement secondaire inférieur et supérieur. Intéressé - Envoyer votre candidature a l'attention de Monsieur Planchon Pierre : lycee.guy.cudell@ecoles.cfwb.be Lycee Guy Cudell, rue de Liedekerke 66, 1210 Saint-Josse-ten-Noode. Attention ! Il n'est pas nécessaire de prendre contact avec ACTIRIS pour cette offre d'emploi. n Docenten Nederlands, (m/v). ZELFSTANDIG STATUUT. Description: Berlitz is al meer dan 130 jaar één van de bekendste namen op het gebied van taalonderwijs en staat bekend voor de kwaliteit van haar taalkundige diensten. Dankzij Berlitz hebben verschillende miljoenen mensen, uit alle hoeken van de wereld, zich actief kunnen openstellen voor nieuwe milieus en andere culturen, en talen kunnen leren aan de hand van de Berlitz-methode. De beproefde principes van de Berlitz-methode, een leermethode gebaseerd op conversatie, worden voortdurend geactualiseerd en aangevuld met modern multimediaal leermateriaal. Berlitz heeft 550 vestigingen in meer dan 70 landen en werft aan voor zijn centra in Brussel: Docenten Nederlands, (m/v). Functie: Het geven van kwalitatief hoogstaand taalonderwijs. Profiel : - Ten minste een bachelorgraad en/of werkervaring in een zakelijke omgeving; Sterke communicatieve, representatieve en organisatorische vaardigheden; - Dynamische en creatieve benadering van het taalonderwijs; - Staat open voor webbased onderwijs, blended learning en afstandsonderwijs; - Moedertaalspreker van de te onderwijzen taal; De docent krijgt vooraf een interne opleiding en wordt voortdurend ondersteund en gecoacht. Aanbod : - dag- en/of avondonderwijs aan gemotiveerde leerlingen op zelfstandige basis; - interne opleiding; - zelfstandige basis; - aangename werkomgeving; - wagen is een pluspunt; - doorgroeimogelijkheden. Interesse? Gelieve uw kandidatuur voorzien van cv te sturen naar joke.vandaele@berlitz.be. Voor meer informatie over Berlitz kijk op: www.berlitz.be. Aandacht! Het is niet nodig ACTIRIS te contacteren voor deze werkaanbieding. n Secrétaire technique (Niveau B), (h/f). / Technisch secretaris, (m/v). - Description: Une administration a Woluwe-Saint-Lambert recherche un Secrétaire technique (Niveau B), (h/f). Description de l'emploi et tâches: Assister l'architecte dans le traitement des permis et des certificats d'urbanisme et d'environnement. Informer le public, les architectes et promoteurs des différentes réglementations et des divers plans en vigueur. Assurer le suivi des dossiers en cours avec, le cas échéant, la gestion des dépenses pour l'élaboration des projets. Courriers et rapports divers. Archiver les dossiers. Profil: Gradué (bachelier) technique en architecture/bâtiment avec une connaissance pointue en matiere de permis d'urbanisme et d'environnement. Connaissance d'un traitement de texte pour la rédaction des rapports au College et des permis a traiter. Connaître le programme MAESTRO, a pouvoir utiliser rapidement pour la gestion des demandes de permis. Aptitude a la compréhension des ordonnances et des reglements en vigueur en la matiere. Connaissances linguistiques requises : Parfait bilingue, français, néerlandais. Si possible avec brevet Selor de bilinguisme: Vous etes bilingue français, néerlandais et titulaire d’un certificat (élémentaire) (approfondi) de connaissance linguistique délivré par le Selor; Offre: Lieu de travail : WSL. Horaire a temps plein. Rémunérations : bareme légal. Pour obtenir les coordonnées de cet employeur, veuillez envoyer un e-mail a ldewulfcv@actiris.be . Veuillez postuler dans la langue (ou une des langues) de l’offre en mentionnant la référence nationale. n Technicien en laboratoire, (h/f). ACS. - Description: Un centre d'études recherche un Technicien en laboratoire, (h/f). Fonction: - Aide a la mise au point de la méthodologie et mise en pratique. Echantillonnages sur le terrain. - Analyses en laboratoire. - Enquetes a domicile. Profil: - Bonne connaissance du français. - Bachelor. Répondre aux conditions ACS. Etes-vous dans les conditions du programme ACS - Vérifiez ici si vous correspondez aux conditions de la mesure d’emploi. Pour obtenir les coordonnées de cet employeur, veuillez envoyer un e-mail a lvanlintcv@actiris.be . Veuillez postuler dans la langue (ou une des langues) de l’offre en mentionnant la référence nationale. n Délégué commercial, (h/f). - Description: Société d'outillages, ayant une clientele composée a 75% de professionnels du bâtiment et 25% de particuliers, membre de la coopérative Menouquin, spécialisée dans la revente d'outillage manuel et électrique pour professionnels a déja 6000 clients. Pour agrandir sa clientele, ils recherchent 1 candidat délégué commercial, (h/f). Fonction: Vous visitez les clients existants et nouveaux dans la région d'Anderlecht. Profil: Expérience indispensable dans le secteur. Statut employé, rénumération attrayante, primes de résultat. Pour obtenir les coordonnées de cet employeur, veuillez envoyer un e-mail a lvanlintcv@actiris.be . Veuillez postuler dans la langue (ou une des langues) de l’offre en mentionnant la référence nationale. n Couvreur, France et Luxembourg, (h/f). - Description: On recherche pour une Entreprise de couverture un couvreur, (h/f) pour des chantiers a Luxembourg-Ville et a Thionville. Tâches: Pose de tuile ou ardoises, zinguerie selon compétences; Profil: Formation de couvreur; Au moins un an d'expérience comme couvreur; Sérieux, autonome; Offre : Contrat de 3 mois, reconductible; Salaire brut de 12 a 14 EUR par heure (a négocier selon qualifications); Pour obtenir les coordonnées de cet employeur, veuillez envoyer un e-mail a mchaineux@actiris.be . Veuillez postuler dans la langue (ou une des langues) de l’offre en mentionnant la référence nationale.

n Instructeur-vormingsmedewerker, (m/v). Geco - Description: Een vzw in 1080 Brussel is in het kader van een GECO-contract op zoek naar een instructeur-vormingsmedewerker, (m/v). Onze vzw heeft afdelingen in 3 steden en is actief op vele terreinen: jeugdwerk, jeugdwelzijn, opleiding en tewerkstelling, verblijfsaccomodatie; Taakomschrijving: Met opdrachten die steeds gekaderd worden door de vraag van onze jeugdwerkers en trajectbegeleiders op het terrein, overspant de expertise van het vormingsteam uiteenlopende werkdomeinen zoals webdesign, databeheer, online marketing en communicatie, sociale media, registraties en enquetering (2.5/5). U zal eveneens meewerken aan de promotieplanning van de organisatie (1/5). Functieomschrijving: Met opdrachten die steeds gekaderd worden door de vraag van onze jeugdwerkers en trajectbegeleiders op het terrein, overspant de expertise van dit team uiteenlopende werkdomeinen zoals webdesign, databeheer, online marketing en communicatie, sociale media, registraties en enquetering(2.5/5) Werkt mee aan de promotieplanning van de organisatie (1/5); Profiel: Kennis en ervaring: - brede interesse in en kennis van digitale processen en software - vertrouwd met courante informaticatoepassingen: php, mysql, access, excel - affiniteit met en/of ervaring in de socio-culturele sector is een pluspunt; Vaardigheden: - communicatief: vlot en helder kunnen communiceren - zowel in teamverband als zelfstandig kunnen werken - kunnen structureren van processen; Gedrag en houding: klantgeoriënteerd denken werkvermogen verantwoordelijkheidsgevoel - nauwgezet; Je komt in aanmerking voor een geco-werkaanbieding. Kijk hier of je beantwoordt aan de voorwaarden van deze tewerkstellingsmaatregel. Aanbod: Deeltijds (3.5/5) GECO contract van onbepaalde duur; - Gratis woon/werkverkeer bij gebruik van openbaar vervoer; - Werken in een unieke organisatie die werkt in verschillende leefdomeinen van jongeren in drie steden. - Ruimte voor zelfontwikkeling en creativiteit; Gelieve te mailen naar bdhondt@actiris.be om de gegevens van deze werkgever te bekomen. Solliciteer in de taal (of één van de talen) van de werkaanbieding, met vermelding van de nationale referentie. n Expert usine de Charbon, (h/f) pour la Nouvelle Calédonie. Description: On recherche pour société située en Nouvelle Calédonie, un Expert usine de Charbon, (h/f). Votre mission: Travaillant sous l'autorité du Superviseur des services et maître d'oeuvre du projet Six Sigma, l'expert Usine de charbon sera responsable de l'exploitation efficace de la centrale au charbon sur une base quotidienne, y compris de la coordination des activités de réhabilitation du charbon et du calcaire. Dans le cadre de sa mission, il s'assurera de la qualité de la production de charbon de la centrale, mettra a jour, développera et entretiendra le programme d'assurance qualité. Il s'assurera que le charbon pulvérisé satisfait aux propriétés exigées pour l'injection pneumatique et que les tests sont réalisés. Le titulaire sera également responsable de la formation et du transfert des connaissances aux opérateurs de l'usine. Responsabilités spécifiques: Au cours de la phase de construction : Il dirige le transfert des connaissances et la formation des opérateurs. - En tant que spécialiste représentant la société Koniambo Nickel, il suit et surveille les étapes de la construction et de la mise en service pour s'assurer que l'usine répond aux besoins de Koniambo Nickel. - Il dirige la rédaction des procédures d'exploitation et oriente le processus d'évaluation des risques de ces procédures. - Il contribue a la mise au point des mesures préventives et correctives selon l'évaluation des risques. - Il participe a la conception des travaux a effectuer en vue de l'obtention de services externes dont l'usine a besoin. - Il participe a l'identification des indicateurs clés de performance pour l'usine ainsi que de leurs contrôles. - Il collabore avec l'équipe de mise en service pour assurer une mise en oeuvre homogene. Au cours de la phase de production : - Il participe au développement d'une culture en matiere de santé, de sécurité et d'environnement en suivant les performances de l'usine et en recherchant des améliorations permanentes des indicateurs de performance. - Il participe a l'application correcte des procédures d'exploitation menant au respect de la qualité, de la quantité et de la fiabilité du produit. - Il assure la liaison avec les clients de cette usine pour répondre aux besoins de la production. - Il optimise les couts de production. - Il participe a la résolution des problemes techniques pouvant avoir un impact sur l'usine. - Il dirige les divers projets mis en oeuvre pour améliorer l'usine. - Il coordonne et contrôle la performance des opérateurs en cours de formation a l'exploitation de l'usine. - Il gere la performance des sous-traitants en collaboration avec le service des contrats. - Il participe aux modifications et/ou au développement des procédures d'exploitation, y compris les procédures de tâche critique, d'évacuation et de maintenance. - Il participe au développement des indicateurs de performance. Votre profil: - Le titulaire doit avoir au moins 15 ans d'expérience en centrale avec four a charbon pulvérisé, dans l'environnement de nouveaux projets et de friches industrielles. - Le titulaire doit avoir une tres bonne connaissance des méthodes d'assurance et de contrôle de la qualité, des antécédents de sécurité confirmés ainsi que des méthodes générales d'analyses en laboratoire. - Le bilinguisme français, anglais est un atout. Pour obtenir les coordonnées de cet employeur, veuillez envoyer un e-mail a gdebacker@actiris.be . Veuillez postuler dans la langue (ou une des langues) de l’offre en mentionnant la référence nationale. n Industrieel elektricien te Brussel - Description: Voor onze klant zijn we op zoek naar een ervaren industrieel elektricien te werken in gewone daguren voor Brussel en omgeving. Filip Van Camp (Adres: STEGMANN BELGIUM, Sterrebeekstraat 154 bus A, 1930 ZAVENTEM, BELGIE, Telefoon: 02 704 46 10, Email: zaventem@stegmann.be)

n Contremaître logistique opérations portuaires pour la Nouvelle

Caledonie (h/f). - Description: On recherche un contremaître logistique opérations portuaires pour la Nouvelle Caledonie (h/f). Mission: Sous l'autorité du Capitaine du Port, le Contremaître Logistique Opération Portuaires aura les responsabilités suivantes : Il remplira les formalités administratives afférentes a la Capitainerie, avec le support du Capitaine du Port, Il organisera la coordination des activités et supervisera le travail des Chefs d'équipe OLP sur le site en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs, il participera a la mise a jour des Procédures de KNS liées aux opérations portuaires du site de Vavouto et a leur mise en place. Responsable spécifique: Assure la gestion administrative du Service Port; Assiste le Capitaine de Port sur les activités liés aux opérations portuaires; Participe a la rédaction des procédures de travail d'opérations, aux analyses de risques associées et assure le suivi, la mise a jour et la diffusion; Participe aux réunions de coordination d'activité avec les équipes projet et opérations (logistique, Maintenance, Environnement) pour organiser et préparer avec les Chefs d'équipe OLP les interventions sur le plan de la sécurité et la protection de la santé; Participe a l'animation de la démarche sécurité définie au sein du service au niveau de chacune des équipes d'opérations, en soutien au Capitaine de Port; Définit, avec les chefs d'équipe, les besoins en formation. Participe au recrutement et a l'évaluation du personnel; Pilote les enquetes en cas d'accident ou d'incident et suit la réalisation des mesures préventives. Consolide les rapports sécurité des équipes; Assure le suivi de l'activité des postes, s'assure de la disponibilité de la main d'oeuvre et consolide la planification des congés du Service; Procede a l'organisation et au contrôle de la méthodologie mise en place durant les interventions des équipes OLP; Tient a jour les différents registres, Assure des visites inopinées des activités effectués par les Equipe OLP; Profil: Etre titulaire d'un BAC+2 profil technique associé a 6/8 d'expérience professionnelle dans le métier ou BAC avec + de 12 ans d'expérience professionnelle dans le métier. Pour obtenir les coordonnées de cet employeur, veuillez envoyer un e-mail a gdebacker@actiris.be . Veuillez postuler dans la langue (ou une des langues) de l’offre en mentionnant la référence nationale.

n Dessinateur projeteur en électricité/instrumentation pour la

Nouvelle Calédonie (h/f). - Description: On recherche un dessinateur projeteur en électricité/instrumentation pour la Nouvelle Calédonie (h/f). Votre mission: Sous l'autorité fonctionnelle du directeur du département Ingénierie et Conformité réglementaire, le dessinateur-projeteur Electricité/Instrumentation exercera les responsabilités suivantes dans son domaine de compétences, sous le pilotage opérationnel de l'ingénieur de projet Electricité : Durant la phase de construction de l'Usine du Nord (jusqu'en 2012) : Prendre connaissance et se familiariser avec les installations et équipements de l'Usine; A la fin de leur montage, participer au transfert des installations a KNS Opérations et a ce titre vérifier l'exactitude et la complétude de la documentation transmise par KNS Projet; Participer aux essais, et a l'établissement des listes de points en suspens. Suivre les actions associées a la levée des réserves; Pendant la phase d'exploitation de l'Usine (2012 et au-dela) : Tenir a jour les documents d'ingénierie en utilisant l'outil informatique Autocad; Participer aux études et a la réalisation des projets de travaux neufs qui seront confiés au département Ingénierie et Conformité réglementaire; Participer a l'élaboration des cahiers des charges des sous-traitances d'ingénierie qui seront nécessaires. Coordonner et contrôler les activités sous-traitées; Veiller a la bonne prise en compte des codes et standards applicables; Faire toute proposition susceptible d'améliorer la fiabilité et la disponibilité des installations et équipements; Assurer une veille technologique et une veille réglementaire; Gérer la documentation technique relevant de son domaine en veillant a ce qu'elle soit a jour, en liaison avec les départements opérationnels. Vos responsabilités spécifiques; Pendant la phase de Construction : Travailler en étroite relation avec l'équipe Field Engineering de KNS Projet pour acquérir une bonne connaissance des installations et équipements mis en oeuvre ; Travailler en étroite relation avec le responsable Construction QC pour préparer le transfert des installations; Participer a la rédaction des cahiers des charges et des procédures de maintenance, a la demande des départements opérationnels. Pendant la phase d'Opérations : Contrôler périodiquement le respect des prescriptions techniques relevant de son domaine en matiere d'hygiene et de sécurité, tant par les équipes d'exploitation que par les sous-traitants ; S'assurer que la documentation technique détenue par le département Ingénierie et Conformité réglementaire est a jour par rapport aux installations exploitées ; Maintenir a jour la documentation réglementaire (codes, standards et normes) ; Participer a la préparation (études et programmation) et a la réalisation des arrets pour grands travaux de maintenance et d'entretien. Profil: Titulaire d'un Bac+2, de formation Génie Electrique; Expérience professionnelle de quelques années dans des postes d'exploitation d'installations électriques ou de maintenance industrielle, si possible en milieu métallurgique. Expérience confirmée d'études et de suivi de sous-traitants. Bonne maitrise du Français et de l'Anglais. Avoir la maîtrise de l'outil Autocad. Fortes qualités de rigueur et d'organisation. Capacité de travail avec des services transverses. Pour obtenir les coordonnées de cet employeur, veuillez envoyer un e-mail a gdebacker@actiris.be . Veuillez postuler dans la langue (ou une des langues) de l’offre en mentionnant la référence nationale.


pagina 8 / oferte de muncã România - strãinãtate / cereri de muncã n ªofer profesionist cat. C+E cu experienta, intern si international. Carte de munca. Asteptam CV la e-mail, alexandra@almadasped.eu, Tel: 0737526957 n ªofer Tir cu experienta pentru transport intern. Cer seriozitate. Relatii la telefon, deogrup@yahoo.com, Tel: 0766533761 n ªoferi Societate comerciala din é Secretarã cu experienta. Bucuresti, punct lucru Potlogi, C e r i n t e o b l i g a t o r i i : l i m b a Dambovita, angajeaza soferi cat.C i t a l i a n a v o r b i t s i s c ris ! si E cu atestat. Contact: Tel: 0736937326 medirom@medirom.ro, Tel: n ªoferi cu atestat. Compania de 0040744301636 Taxi Bageti angajeazã (facilitãm obþinere atestat) închiriem licenþe n Secretarã, italian in Romania taxi, vânzãri maºini, Tel: cu afaceri angajeaza tânãrã 0762008061, 0214560298 draguta part time, eventual studentã, ofer 500 euro luna, sms, Tel: 0756060185 n Shaormar cu experienþã, Tel: 0721941999, 0723855172 n Shaormar cu experienþã, zona Rahova, Tel: 0768130133 n ªofer cu experienta permis de conducere categoria B. Firma de paza angajeaza, salariu atractiv. 0721296652, Tel: 0755162034, 0767056551 é Spãlãtori auto. Spalatorie n ªofer taxi cu atestat pentru auto zona Dorobanti, angajeaza Logan GPL, 24 h, Tel: personal cu experienta, salariu 800ron, Tel: 0763163617 0762008074 n ªofer cu experienta categ C+E camion 7.5 tone + remorca, Tel: 0722322422 n ªofer profesionist cu domiciliu în jurul Bucureºtiului, cu experienþã ºi atestat pentru transport sticlã (ptr. geam termopan) în Bucureºti ºi în zonele linitrofe, office@tele-electron.ro, Tel: 0214303390, 0217727952 ªofer camion 22t intern cu 2 ani experienta, atestat, domiciliu stabil in ju d . A r a d , sanda.tolea@mapabspeed.ro, Tel: 0754436648

si lucratori n Stivuitoristi necalificati. Contract de munca, bonuri de masa, program flexibil in ture de zi/noapte. Rugam seriozitate, Tel: 0212319774 pentru n Sudori/instalatori instalatii de gaze. Experienta minim 3 ani la o firma de gaze. Avantaj permis, contact@grandgaz.ro, http://www.grandgaz.ro, Tel: 0735666676 n Tãlpuitor. Fabrica încãlþãminte angajeazã în condiþii avantajoase muncitori calificaþi - talpuitor: tras, talpuit manual; zona ªos. Giurgiului, Tel: 0721213384, 0214510046

n Tehnician. DAAS Romania a n g a j e a z a te h n i c i a n s e r v i c e HoReCa (calificari mecanic, electromecanic, electric) pentru Bucuresti, resurseumane@daas.ro

é ª o f e r i ta x i c u / fã rã experienþã (facilitãm obþinerea atestatului). Zilnic 9-18, str. Dealul Þugulea, nr. 124 (Militari). 0735846662, Tel: 0214309498, 0766509498 n ªofer dubita pentru livrare si montaj mobila. Experienta si seriozitatea reprezinta un avantaj, Tel: 0722339199

é ªoferi taxi cu/fãrã experienþã (facilitãm obþinerea atestatului). Zilnic 9-17, str. Dealul Þugulea nr. 124 (Militari) 0735846662, Tel: 0214309498, 0766509498

é Tehnicieni

interfoane, sisteme alarmare, reprezentant tehnic comercial si agenti interventie rapida cu permis angajeaza ABA Security, Tel: 0213358420 n Tinichigiu auto electrician (diagnoza auto), pregatitor/vopsitor, mecanic auto Auto First Class (service auto) angajaza in conditii bune de munca.CV la e-mail, office@autofirstclass.ro, Tel: 0760693462, 0785280160

Vânzãtoare cu experienta, sociabila, serioasa. Magazin alimentar zona Militari angajeaza, salariu atractiv, Tel: 0769218834, 0214343431

n Vânzãtoare pentru patiserie, in Piata 16 februarie, zona é Videochat angajam modele, Bucurestii Noi, sector 1, Tel: plata zilnica, salariu fix garantat, bonus la angajare, comision 0766764386 70%, conditii lux, angajari_videochat@ymail.com, http://www.bestmodelstudio.ro, Tel: 0762585454

é Vânzãtoare pentru Minimarket zona Gara de Nord, Tel: 0730376118 n Vânzãtoare bar cu jocuri, douã zile cu douã, salariu 800Ron plus tips, 0212244791, Tel: 0765486755, 0723436343

VÂNZÃTOARE CU EXPERIENTA IN DOMENIUL ALIMENTAR, MAX 40 ANI, DISPONIBILITATE EFORT FIZIC MEDIU, ZONA CORA PANTELIMON, TEL: 0722199299

é Videochat activitate fete si cupluri pt. VirtualStars Studio oferim conditii excelente de munca, camere atent decorate, training specializat, bonus angajare 200$, comision 50% - 70%, plata la zi sau bilunar, bonusuri zilnice, site-uri de top, cm, 2.500 USD/luna, office@virtualstarsstudio.ro, http://www.virtualstarsstudio.ro, Tel: 0721516830, 0763296676

é Videochat absolvente, plata la zi. Enjoy2Chat Studio angajeaza modele (fete) cu/fara experienta, minim 18 ani, engleza mediu. Oferim: Comision pana la 70%, vila centrala Tineretului, program n Vânzãtoare si ajutoare bucatar flexibil, conditii de lux, asistenta 2.000 EUR/luna, pentru Fast Food, zona centrala, training, enjoy2chat_angajari@yahoo.com, Tel: 0754016671 http://www.enjoy2chat.ro, Tel: 0763702746, 0721795191 Vânzãtoare angajãm, magazin alimentar, experienþã, numai Berceni, carte muncã, Tel: 0722531719, 0771086940

é Vânzãtoare magazin zona Militari, strada Apusului, informaþii între orele 11-18, Tel: 0764011340 n Vânzãtor ºi Operator foto minilaborator, cu experienþã Photoshop. Aºtept CV la e-mail sau telefon, nelukodak@yahoo.com, Tel: 0723370165 Videochat studio fete, baieti, cupluri, plata la timp, carte munca, cazare, training, venit s i g u r, T e l : 0 7 2 4 2 2 7 3 1 1 , 0746816514

n Videochat Job anti-criza, caut fete cu varsta minim 18 ani, cunostinta lb.engleza pentru activitate Hosting Online. Ofer cazare, sedinte foto profesionale, book-uri, advertising online, websiteuri pentru modele videochat, seriozitate, n Vânzãtoare angajez la dozator 2.500 USD/luna, Tel: de lapte, zona Berceni, Tel: dogukanfoto@yahoo.com, 0769301701 0720426737

31 Mai 2012 Videochat, ai peste 18 ani si vrei sa uiti de grijile financiare? Te asteptam intr-un studio modern unde poti castiga cu usurinta bani. Contacteaza-ne! I D : b o o m x a n g a j a ri, T e l : 0761705741

n Videochat.

Cupluri, fete, bãieþi pentru videochat, condiþii excelente, cazare, pregãtire gratis, machiaj profesional, contract de muncã, cu sau fãrã experienþã. Messenger: profesional_vision, 0760670830, Tel: 0755790552, 0735889573

é Germania. Cel mai renumit club de noapte din München, Hot Ambiente Rose", cautã doamne ºi domniºoare cu aspect fizic plãcut. Cunoºterea limbii germane sau englezã este un avantaj. Acte legale, câstig între 3000-7000 Euro pe lunã. Cerem ºi o ferim s erioz itate, toto.doman@ymail.com, http://www.ambienterose-ug.de, Tel: 0757919152

n Vopsitor

pregatitor cu experienta - sevice auto angajaza n Inginer; Doresc angajare ca urgent in zona Colentina, Tel: inginer IT part time, Tel: 0726723411, 0727448561 0745068878 n Zugravi. Kafkas Construct cauta firma zugravi fatade. Angajam Maistru constructor cu urgent inginer constructii, zugrav, experienta in tara si strainatate, zidar, pentru santier Bucuresti, doresc angajare cu carte de Tel: 0733547647 munca, Tel: 0766278033, 0784126392

n Menajerã doamnã serioasã cu

Elvetia, Club noapte cauta doamne 25-40 ani, pentru companie. Asiguram transport, cazare, telefon si sms, Tel: 0722823554, 0041793659135

cazieru curat ºi experienþã în domeniu, caut servicii firmã serioasã cu carte de muncã, Tel: 0764072286 n Menajerã, doamna 48 ani, gospodina, fac menaj la familii serioase 3-7 zile saptamana, Tel: 0786869465 n ªofer cu permis categoria B, C, E, atestat, card tahograf, solicit angajare, Tel: 0744389915 n ªofer cat. B, C, din 1996, tanar, studii superioare, sunt o persoana sociabila, deschisa, care se adapteaza cu usurinta la cerintele noi impuse, Tel: 0723443423


31 Mai 2012

vânzãri terenuri / case-vile / garsoniere / pagina 9 n Militari Roºu, vav pãdure, între case, 1000mp, D=17m, canalizare, asfalt, gaze; Tentant 0729.158.583, 90 EUR/mp, Tel: 0729158583 n Militari Apa Nova, Crinului, 500mp, lângã case, utilitãþi; Tentant 0729.158.583, 22.000 EUR, Tel: 0729158583

n Popeºti-Leordeni, IMGB, str. Drumul Fermei, particular, 5000mp, deschidere generoasa 100ml, toate utilitatile, negociabil, 120 EUR/mp, Tel: 0724382019 n Prahova Ogretin Drajna lângã Vãlenii de Munte, vând livadã ionatan, pruni (2710mp), 5 EUR/mp, Tel: 0244290180, 0743152782

n Chiajna Câmpului, stradal, 760mp, D=17m, canalizare, asfalt; Tentant, 110 EUR/mp, Tel: 0729158583 n Ciorogârla vand teren de casa. Loturi de 500 si 600 de mp. Detalii si pret la contactarea telefonica, Tel: 0765127081 n Afumaþi iesire, vis-a-vis de Andronic, 26m deschidere, 10000mp, utilitati, teren n Drumul Taberei pe Valea Furcii, neinundabil, pret 8E nediscutabil, vînd teren 850 mp, direct de la Tel: 0761682921 proprietar, Tel: 0764998998

Ghencea teren 11000mp parcelat drum servitute 8, 40mp, Tel: 07223660654

n Giurgiu Ghimpaþi Sat Valea Plopilor, teren intravilan 27.000mp parcelabil, locaþie excelentã, ieºire lac, negociabil, Tel: 0723216713

é BRAªOV, BRAN,

STR BRANULUI, LANGA PENSIUNEA MARIDOR, LA 3 MIN. DE CASTELUL BRAN SI 10 MIN CETATEA RASNOV, SUP 1132MP (38MX30M), CU 3 LATURI LIBERE, POT 35%, CUT=0, 85. REGIM DE INALTIME PENTRU LOCUINTA S+P+1 SAU S+P+M, SAU CAZARE TURISTICA S+P+1+4E, LANGA PARAU LA 5 M, CURENT ELECTRIC, GAZE IN APROPIERE, 1 RON, TEL: 0737882143

é Bucureºtii Noi, terenul are 380 mp, deschidere 22m, pretul este negociabil, 60.000 EUR, rs4_666@yahoo.com, Tel: 0762109216

Grecia, in apropiere de Delphi, vand teren 1000 mp pe malul marii, 100 EUR, Tel: 0748115412

Voluntari teren 432 mp cu casã din cãrãmidã, locuibilã, posibilitate ºi sediu firmã, Tel: 0741279479, 0754031671 Voluntari aleea Popasului, vând teren 720 mp, deschidere 14m, cu casã veche, gaze, curent electric, canal la poartã, apã curentã în zonã, preþul zonei, negociabil, orele 18-22, Tel: 0770498468

n Voluntari -Primãrie 800 mp, d=40m, 2 corpuri de casã n Izvorani-COR particular, vand demolabile, canalizare, gaze, Tel: 0744353998, lot 960mp, intravilan, construibil, 2 160.000E, fronturi, intre case noi locuite, 0726738473 zona COR, Castel Film, padurea Ciolpani. utilitati gaze, electricitate, 30.000 EUR, neagu_elena@yahoo.com, Tel: n 1 Decembrie - Ilfov Vand teren intravilan in comuna 1 Decembrie, 0758097010 1.000 mp, aproape de DN5 si Mega Image, langa utilitati, cu cadastru si intabulare. Pret 35 EUR/mp, n Jilava proprietar, teren intravilan negociabil, 1360 mp, deschidere 14m la DN5, dannymihai2005@yahoo.com, Tel: gaze, canalizare, curent electric, 0722657492 cablu, internet, 60.000 EUR, gazo74@gmail.com, Tel: 0765446844

Jilava, loturi teren intravilan, 540mp, 1.000mp, toate utilitatile, Tel: 0743016497

n Mãgurele, zona Obo Bettermann, de vanzare teren doua parcele insumand 800m, deschidere 31m negociabil, case construite in zona (50-100m), 30.000 EUR, ccr83_2004@yahoo.com, Tel: 0722343348 n Militari Roºu, pãdure 500mp, D=23m, canalizare, asfalt, curent, gaze; Tentant, 100 EUR/mp, Tel: 0729158583

Berceni zona liceului Onicescu, vand casa demolabila 212mp, pret negociabil, Tel: 0740129759

Chiajna particular vând vilã construcþie 2011, 170mp construiþi, 350mp teren, 90.000 EUR, Tel: 0722365592

n Pantelimon, Selgros, particular n Unirii zona 0, vand casa curte

vila 3 nivele (p+e+m) 4 bai 70m construiti, 80curte, utilitati 321mp, teren, 155.000 EUR, Tel: apa curenta, canalizare, gaze, 0766265102 curent capacitate 380W, 135.000 EUR, Tel: PRAHOVA, CHEIA, DANYGANEA@YAHOO.COM, 0744523512 VAND CASA DE n Unirii Mitropolie, vila 14 camere, su-380mp+180mp curte. VACANTA, Se poate compartimenta in doua locuinte, 275.000 EUR, Tel: CONDITII 0722397351 n Chiajna 4 camere, vilã 2011, EXCELENTE, P+1, teren 350 mp, 160 mp TERASA, construiþi, la cheie; Tentant, 99.000 EUR, Tel: 0729158583 SUFRAGERIE, 200mp, teren n Ciorogârla DORMITOR, BAIE 500mp, construcþie 2007, P+M, toate utilitãþile, zonã construcþii LA PARTER, 3 noi, merita vãzutã! Tel: DORMITOARE LA 0762233607, 0723688292

Ciorogârla-intrare 2 vile P+1 la cheie, Sc=112mp, Su=224mp fiecare, apã, gaze, curent, 88.000 EUR, Tel: 0765601550

ETAJ+ BAIE+ BALCON, STARE EXCEPTIONALA, PRIVELISTE DEOSEBITA, TEL: 0722689722

é 1 Decembrie Bd, Cartierul 23

August, vila noua p+1+m, toate utilitatile, acces la toate mijloacele de transport, bucatarie, 3 bai, living, 3 dormitoare, mansarda open space, 110.000 EUR, n Prahova, Predeal, central, moise.alexandra@ymail.com, Tel: particular, vând casã, amprentã 0744363138 sol 136 mp, teren 1200 mp, plat, toate utilitãþile, zonã deosebitã. n Constanþa municipiu, zona 135.000E, Tel: 0727410168 faleza, vand casa p+1, constructie 2006, proprietar, Tel: 0734359421 n Crângaºi ocazie, P+1, 36mp curte liberã, amprenta=50mp, n Timpuri Noi str Cãlugãreni, etaj=50mp, living=27mp, bucãtãrie, casã P + M, ST - 140mp, teren 2 dormitoare, 2 bãi, 2 balcoane, 460mp, construcþie 2002, Tel: 75.000 EUR, Tel: 0736493813 0724583431, 0213238294 n Tineretului metrou, P+1, SU 150mp, suprafaþã teren 210 mp n Drumul Taberei Proprietar vand Dr Taberei p/4 n Ghencea, proprietar vand vila inclus casa, zonã liniºtitã, garsoniera imbunatatiri al callatis fara agentii p+1+m 360m utilitati mobilata 155.000E, Tel: 0744353998 pret 34000euro, Tel: 0733302612 complet, Tel: 0760802979

Giurgiu Gostinari 30 km de Bucuresti, casa 5 camere 94mp, curte 1200mp, curent, puþ, vie, si teren intravilan 2800mp, Tel: 0728683753

n Militari proprietar, 4/4, recent

zugravita, Bdul Timisoara cu str. Romancierilor. usor negociabil. 0724.319.039, 19.500 EUR, Tel: 0721185526

é Titan 23 august, vand casa 3

camere constructie noua, toate facilitatile, faianta gresie parchet termopan deschidere 8m, total teren 211mp, amprenta 80mp, n Giurgiu Sãbãreni vile superbe 85.000 EUR, la gri/la cheie, P+1, 170-220mp, goecrap_goecrap@yahoo.com, garaj, garduri, urgent, negociabil Tel: 0722239213 60000-85000Euro, 60.000 EUR, Tel: 0722525523, 0763686430 Tunari str. Petre Ispirescu, vand casa constructie 2012, 2 dormitoare, 2 bai, bucatarie, living, terasa, 122 mp construiti, n Militari Roºu, Rezervelor, vila 4, teren 415 mp, +cota parte din 5 camere, P+1+M, stadiu gri, drum privat. 0724.206.398, pãdure; Tentant 0729.158.583, 80.000 EUR, Tel: 0721776380 86.000 EUR, Tel: 0729158583 n Militari Roºu, 4 camere P+1, teren 500mp, zonã superbã, pãdure, canalizare, asfalt; Tentant, 135.000 EUR, Tel: 0729158583 Militari Club 2000, casã 400mp ºi teren 700mp, pretabilã pentru douã apartamente, 290.000 EUR, Tel: 0723530968

n Militari-Ansamblu de lux-exclusivist! P+2, 200mp, teren=350mp, mobilat, echipat aparatura lux, finalizat pt.persoane pretentioase, 149.900 EUR, www.avangardegrandevillage.ro, n Berceni sect4 casa 220 mp, 4 Tel: 0744368835, 0722356122 camere, bucatarie, grup sanitar, gaze, apa, canalizare centrala termica, 5 min metrou, 100.000 €, aress_23@yahoo.com, Tel: n Otopeni, Sergiu Celibidache 0724878494 (in spatele clubului n Bucureºtii Noi vila toate Ambasad’or), proprietar, vând 2 utilitatile, 240mp construiti, merita vile noi P+M+curte (521mp vazuta, 76000E, Tel: 0741146876 fiecare), Tel: 0722257867

Obor, Aleea Avrig, particular garsoniera 31mp, 6/10, balcon, 35000e, 0733782664, 0749218177 n Titulescu Sect. 1, et 8, conf. 2,

fara imbunatatiri, 23m patrati, strada Dr. Felix, pret 31.000 euro, Tel: 0770768317, 0252375236


pagina 10 / vânzãri garsoniere / 2 camere / 3 camere

31 Mai 2012 n Militari-Avangarde

etaj 4, n Universitate g+f+p+t+um+ac, mobilata, utilata+ electrocasnice, 47.000 euro, 0786230451, auras_mic@yahoo.com, Tel: 0786230451

n Vitan Olimpia, 1/10, particular, bloc 1981, liberã, fãrã îmbunãtãþiri, intabulatã, semidecomandatã, 34.000E, Tel: 0720446060

n 1 Decembrie Bd, zona Codrii Neamtului sector 3, langa Bila Postavarului, vand garsoniera complet renovata si utilata, usa metalica, gresie, parchet, faianta, lavabila, termopane, repartitoare, apometre, cabina de dus, aer conditionat, masina de spalat, cuptor cu microunde, frigider, aragaz, canapea, sifonier, televizor, cablu RCS/RDS, 25.500 EUR, carlaczm@yahoo.com, Tel: 0766237959

n Brâncoveanu, Lamotesti, Cf2 sporit, decomandat, etaj 10, balcon inchis, usa metalica, bloc curat, intabulare, eliberabil imediat, accept credit, negociabil, 37.000 EUR, Tel: 0734661331 n Braºov 2 1/2 camere, refacut, centrul istoric, ultracentral, bloc mic, vedere superba, 41.000 EUR, Tel: 0730301254 n Bucureºtii Noi Ardealului P/4, metrou, 2 camere semidecomandat, bloc 1967, 49mp, Tel: 0760518074

é Colentina Ap. situat in complexul Rose Garden, la 10 min. de metrou Obor, langa Supermarketul Kaufland, Beneficiaza de toate facilitatile unui complex nou, bucatarie mobilata, contorizare individuala. Se accepta cash sau credit bancar, 81.200 EUR, andreea.mitru@benevo.ro Tel: 0730109006, 0730109005

n Prelungirea Ferentari, Aleea Imaºului nr. 7, confort 2 sporit, etaj 2/4, sau schimb + diferenþã de primit; variante auto, Tel: 0765285050 é Colentina Ap. situat in complexul Rose Garden, la 10 min. de metrou Obor, langa Supermarketul Kaufland, Beneficiaza de toate facilitatile unui complex nou, bucatarie mobilata, contorizare individuala. Se accepta cash sau credit bancar, 81.200 EUR, andreea.mitru@benevo.ro, Tel: 0730109006, 0730109005

n Drumul Taberei - Ghencea, Avangarde Rezidential, oferta primaverii: discount 10.000Euro, etaj 1-2-3/3, decomandat, 90mp, constr. 2011, caramida, finisaje lux, complet echipat, mobilat, utilat cu aparatura de lux, (tva inclus), stoc limitat, exclus agentii. 0767600804, 0722134720, 59.900 EUR, http://www.avangarderezidential.ro, Tel: 0744368835, 0722356122

Drumul Taberei zona Valea Ialomitei. Particular, vand apartament 2 camere, cf. I, sporit, 9/9, Tel: 0723743024

n Eroii Revoluþiei 2 camereparter/7, dec, 41.000 EUR, Tel: 0723619619, 0722744599

n Gara de Nord proprietar vand urgent apartament 2 camere 8/9 semidecomandat, imbunatatiri, liber acte la zi, negociabil, 45.000 EUR, Tel: 0730005460, 0722240712 n George Coºbuc lângã OMV, cadastru, intabulare, 30.000 EUR, Tel: 0767445684 n Giurgiului, Piata Progresul, 2 camere, cf. 1 semidec, usa metalica, gresie, faianta, parchet, termopane, AC, stradal, balcon 8 metri, etaj 7/8, RATB, metrou Eroii Revolutiei, scoli, gradinite, liceu, Mega Image, complex comercial. Particular, pret discutabil, 47.500 EUR, manciu_air@yahoo.com, Tel: 0722668672

n Berceni Covasna, particular,

n Rahova

Crizantemelor, Particular, 4/4, cf II, 38mp, îmbunãtãþiri, termopan, centralã, UM, 32.500 EUR, 0724159622 n Rahova Sãlaj, particular, confort 2, semidecomandat, etaj 2/4, G+F+P+T+UM, 34.000 EUR, Tel: 0761702864

RAHOVA, STR. ION MEDELEANU LANGA COMPLEXUL PROSPER, VAND APARTAMENT 2 CAMERE 60MP, PARTER, RENOVARI RECENTE, POSIBILITATI ACTIVITATI COMERCIALE, TEL: 0722689722

mp, renovat, termopan, liber, Tel: 0723619619, 0722744599

n Cãlãraºilor, Matei Basarab,

2/4, dec, 100 mp, garaj, constr. 2005, 115.000E neg, Tel: 0744353998, 0726738473

Dristor, vand apartament 3 camere, 2 grupuri sanitare, langa metrou, apartament curat, 0763406199 n Drumul

Sãlaj, cf II, et. 4/4, renovat, gresie, faianta, usa metalica, termopan, 35.000 €, Tel: 0723919866 n Sãlãjan, Aleea Giurgeni particular vand apartament 2 camere et. 4/4, imbunatatiri, negociabil, 53.000 EUR, Tel: 0740614373, 0723268032

n Unirii str. Francezã 2/5, bloc 1933, fãrã bulinã, fãrã îmbunãtãþiri, 60mp, preþ negociabil, Tel: 0730815232

n Vitan particular vând ap 2 camere, decomandat, 1/4, îmbunãtãþiri, centralã de apartament, preþ negociabil, 61.000 EUR, Tel: 0723618214, 0745084199

n Militari, 2 camere cu balcon mare fiecare+ balcon foarte mare pe palier pentru gratar, zona plina de verdeata, 60.000 EUR, alexeion03@yahoo.com, Tel: 0722227410 n Militari, Rosu Avangarde é Vitan Mall Particular, luc, et. 3, Rezidential, oferta primaverii: 45.000 EUR, Tel: 0764026721 discount 10.000Euro, etaj 1-2-3/3, decomandat, 90mp, constr. 2011, caramida, finisaje lux, complet echipat, mobilat, utilat cu aparatura de lux (tva inclus), stoc 1 Decembrie Bd, bloc limitat, exclus agentii. 0767600804, 0722134720, langa Auchan, Mc. 59.900 EUR, Donalds, Penny, confort http://www.avangarderezidential.ro, Tel: 0744368835, 0722356122

n Obregia - Mega Image, 2/9, 53

vand ap. 3 camere, fara imbunatatiri. 0765.216.358, Tel: 0722229308 n Bragadiru bloc izolat 2012, 1/2 et. p+g+f+tp+ct+um+ izolat interior, confort 1 decomandat 80 mp, ion.vremes@yahoo.com, Tel: 0724218802 n Brâncoveanu apartament nou, duplex, 3 camere, 62mp, finisat la cheie, gresie, faianþã, parchet, centralã proprie, 37.000 EUR, Tel: 0724588661, 0724588680

1 semidecomandat, proprietar, stradal, negociabil, 51.000 EUR, Tel: 0737490268

Taberei Prel. Ghencea, Avangarde Rezidential, apartament de lux, 300mp, P/3, gradina, finisaje lux, loc parcare. Deosebit! TVA inclus, 115.000 €, 0744368835 n Drumul Taberei Etaj 3, gresie, faianta, usa metalica, aer conditionat, contoare, repartitoare, bloc in reabilitare, zona foarte linistita, aproape de parc, termopane, box, loc parcare, 49.000 EUR, Tel: 0723292393 n Drumul Taberei Timisoara, cf. I, semidecomandat, ET. 10/10, toate imbunatatirile, CP, parcare ADP, particular, 55.000 EUR, Tel: 0727838453 n Drumul Taberei, Avangarde Rezidential, oferta primaverii, discount-10.000Euro, etaj 1-2-3/3, decomandat, 90mp, constr. 2011, caramida, finisaje lux, complet echipat/mobilat/utilat cu aparatura de lux, (tva inclus), stoc limitat, exclus agentii. 0767.600.804/0722.134.720, 59.900 EUR, http://www.avangarderezidential.ro, Tel: 0744368835, 0722356122

Floreasca, particular vand a p a rt a m e n t 3 c a m e re , semidecomandat, et 2/3, recent renovat. imbunatatiri: geamuri termopan, aparate de a e r c o n d i t i o n a t , a l a rm a . Mobilierul specific: dulapurile in c a s t r a t e , m o b i l a d e bucatarie, de baie, mobila de hol raman in a p a rt a m e n t , 8 9 . 0 0 0 EUR, elisabeta_visan@yahoo.com, Tel: 0722245004

n Giurgiului Dr. Gazarului et.2 Stradal, renovat complet 2011, g+f+t+ac+ alarma, usi noi, scara noua. ratb in fata blocului, 70.000 €, silviumrt@yahoo.com, Tel: 0730748670

é Gara de Nord, vis-a-vis de Gara, Bd. Dinicu Golescu, a p a rt a m e n t 3 c a m e re + dependinte; Arie construita: 67, 30 mp + balcon (3, 54 mp) = 70, 84; Arie utila = 60, 09 mp; Blocul construit in 1960 are 7 etaje si lift cu selectie automata comenzi, are structura in cadre si zidarie de caramida, plansee de beton armat, sistem de incalzire Radet, grup sanitar cu baie, instalatie electrica si bucatarie cu racordare la gaze (a re a p o m e tre , n u a re repartitoare in bloc). Spatiul este intretinut dar nu s-au realizat imbunatatiri/ renovari. Datorita unei bune administrari costurile de intretinere sunt minimale iar confortul termic este asigurat in conditii optime p e t o a t a p e ri o a d a re c e (Octo m b rie - A p rilie). Destinatia de baza: apartament locuinta, destinatia actuala: sediu firma, birouri proiectare. Se poate cumpara de catre persoana fizica sau persoana juridica, eventual si predare s o c i e t a t e c u s e d i u l in apartament (2005). Locatie deosebita pentru contacte firme cu parcare comuna intre b lo c u ri. P re t n e g o c ia b il, 70.000 EUR, Tel: 0727320025, 0213161319

GIULEªTI, (A DOUA STATIE DE LA PODUL GRAND), VAND APARTAMENTAP 3 CAMERE, ETAJUL 2/8, 2 BALCOANE, SEMIDECOMANDAT RENOVAT DE DOI ANI, 53.000 EUR, BOGDANDUMITRU @GMX.COM, TEL: 0720782202 n Lahovari 3+1 camerã serviciu,

semidecomandat, 8/8, terasã 35m, ºemineu, blocul “scriitorilor”, Tel: 0720001754

Militari apartament nou, duplex, 3 camere, 80mp, finisat la cheie, gresie, faianþã, parchet, centralã proprie, 49.000 EUR, Tel: 0724588661, 0724588680 n Militari Uverturii, 64 mpu, cf I, decomandat, parter/4, îmbunãtãþiri, 1988, balcon; Tentant, 72.500 EUR, Tel: 0729158583

Rezidential oferta primaverii, discount 10.000 Euro, etaj 1-2-3/3, decomandat, 90mp, constr. 2011, caramida, finisaje lux, complet echipat/mobilat/utilat cu aparatura de lux, (tva inclus), stoc limitat, exclus agentii. 0767.600.804/ 0 722.134.720, 59.900 EUR, http://www.avangarderezidential.ro, Tel: 0744368835, 0722356122 Parcul Forilor, n Morarilor, apartament duplex, 3 camere, 75mp, construcþie 2009, finisat la cheie, gresie, faianþã, parchet, centralã proprie, 50.000 EUR, Tel: 0724588661, 0724588680 n Morarilor, stradal, particular, bloc reabilitat, 66.500 EUR, Tel: 0765617032 n Moºilor Urgent P/8, g+f+p+t, renovat nou, boxa, uscatorie, merita vazut, Tel: 0728228650

n Olteniþei, Str Lunca Barzesti

Apartament 3 camere, semidecomandat, 7/8, gresie, faianta, termopane, instalatie electrica si sanitara noi, 2 aer conditionat, mobilat/nemobilat, 75.000 EUR, gabriela_dumitru2012@yahoo.com, Tel: 0761650961, 0770798071

n Sebastian Parc apartament 3

camere, confort 1, et1/8, constructie 1988, 76 mp, 2 bai, 2 holuri, g+f+t+p, 76.000 EUR, Tel: 0740915550

Timpuri Noi 3 camere- 75mp, b lo c n o u , la c h e ie , 115.000 EUR, Tel: 0730106207

Titan Theodor Pallady, apartament nou, duplex, 3 camere, 84mp, finisat la cheie, gresie, faianþã, parchet, centralã proprie, 58.000 EUR, Tel: 0724588661, 0724588680

Unirii Fantani, 4/8, dec, vedere fata, 2 balcoane, AC, Tel: 0723619619, 0722744599

Vitan, zona Real, particular, apartament 3 camere confort 1 sporit, 2 grupuri sanitare, 2 bai, 80 mp, fara imbunatatiri, necesita renovare, an constructie bloc 1978, 65.000 EUR, melnic.claudiu@ yahoo.com, Tel: 0763285166


31 Mai 2012

vânzãri imobile / schimburi / cumpãrãri terenuri / închirieri oferte imobile / pagina 11

Berceni, n Popeºti-Leordeni, Magurele, Branesti, Pantelimon cumpar teren max. 500mp ofer autoturism VW Jetta 2006 si diferenta de bani daca este cazzul, office@worktest.ro, Tel: 0724021393

n Mehedinþi,

Drobeta Turnu-Severin, vand apartament 4 camere, decomandat, etaj 2 din 4, tamplarie PVC, gresie / parchet, aproape de complexul comercial Carrefour, 39.000 EUR negociabil, 39.000 EUR, natalia.cristea@ gmail.com, Tel: 0733934228 n Titulescu 1/2, decomandat, 110mp, stradal, 3 balcoane, 2 bãi, locuit/firmã; Tentant, 89.000 EUR, Tel: 0729158583 n Vitan Mall etaj 8, dec, 100 mp, hol H, constr. 1992, 95.000 €, Tel: 0744353998, 0726738473

Unirii. Superocazie! Minimarchet cu vad, deschidere 14m, toate utilitatile, 52mp, pretabil minibar, jocuri, 79.000 €, Tel: 0727369478

n Tulcea, Horia, vand Ferma 25413 mp, 5 grajduri + anexe locuibile cu centrala proprie, Calorifere, Curent trifazic, Apa, Canalizare, 180.000 EUR, frillnik@gmail.com, Tel: 0741582516

é Damaroaia sect 1, Schimb/Vand teren (casa usor demolabila) 190mp, deschidere 2m cu apartament 3 camere zonele: Crangasi, Damaroaia, Bucurestii Noi, Pajura. Nu accept agentii. Pentru vanzare terenul este de 63.000E, 63.000 EUR, westbosorogu@yahoo.com, Tel: 0767932598

Dorobanþilor apartament 3 camere, lux, 90mp utili, ac, parchet, interfon, doar sedii, firme, 1200E, utilitati incluse, Tel: 0763542082

é Unirii apartament in vila, la

Patriei, metrou, n Berceni Obregia apropiere camerã curte 1- 2 fete. Toate metrou etaj 1/10, 20mp, curata, renovata, toate utilitatile, 180 EUR, facilitãþile, Tel: 0721482791 Tel: 0758102236 n Berceni Inchiriez o n Costin Georgian garsoniera, exclusiv garsoniere, camera intr-un ap. bloc semidecomandata, 4/8, 34 mp, de 3 camere conf. 1, complet mobilata si utilata, AC, m metrou, parc IOR, unui cuplu sau doua 100 200 EUR, Tel: 0722719304, 0724364377 fete pret 500lei

n Apãrãtorii

n Cãlãraºi, Fundeni. Firma vinde una din proprietati teren 3000mp+ hala caramida 600mp, toate facilitatile stradal, sau inchiriez foarte avantajos, Tel: 0733683340 n Central, magazine in statii de metrou de la 2000E, Tel: 0741146876 n Militari bd. Preciziei, spaþiu comercial+ locuinþã la etaj 225mp din 900mp teren sau teren 450mp, Tel: 0766699471

é Giurgiului, zona Dedeman, garsoniera mobilata noua, baie, bucatarie, curte interioara, in pret este inclus cablu tv, internet, apa calda, apa rece, gaze, centrala termica, parcare, nu se plateste intretinere, 1.200 RON/luna, Tel: 0733176306

Roºu, Ilfov. Proprietar inchiriez apartamente mobilate si nemobilate in zona Padurea Rosu, Tel: 0724833030

Berceni- Alex. Obregia Cinema Cultural, Tel: 0770308439 Noi, metrou, n Bucureºtii Bazilescu, 5/8, termopan balcon, mobilat, pensionara primeste o Bd fata nefumatoare, 350Ron chiria+ é Crângaºi, 250Ron garantia, Tel: Constructorilor, Garsoniera 34 mp, decomandata, renovata, 0216442571, 0723713816 termopan, parchet, mobilata, utilata, cf1, gresie + faianta, Giurgiului, Luica, 200 EUR/luna, office@medipro.ro, Tel: Piaþa Reºiþa, o 0728888069, 0040728888069 camerã +bucãtãrie la n Crângaºi, particular inchiriez curte, preþ 500 RON/ garsoniera mobilata utilata modern, 1 min de statia de lunã, Tel: metrou, avans 1+1, pret 1000ron, Tel: 0745013667 0722284792

n Militari,

Iuliu Maniu, str. Moineºti, ofer camerã la o persoanã, 500 ron cheltuielile incluse. Sau casã în Teleorman, fãrã bani, Tel: 0721217679

Drumul Taberei Moghioroº, etaj 4/9, G+F+P+T, mobilatã, u ti l a t ã , 1 7 0 E U R , T e l : 0748959515, 0728005657

Aviaþiei, ofer spre inchiriere vila spatiu birouri, suprafata 260mp, parcare proprie in curte, spatiu depozitareproductie 180mp, 3.000 EUR, Tel: 0744302302

é Drumul Taberei, Plaza Romania; Garsoniera Confort 1, 38mp; Renovata in 2010: Camera a fost extinsa prin desfiinarea logiei, peretele exterior fiind izolat cu polistiren; Peretii si tavanul raschetati complet apoi incarcati cu rigips si indreptati; Instalatii electrice si sanitare refacute complet; Termopan Gealan; Calorifere aluminiu; Usa metalica; Gresie anti-alunecare pe hol, in baie si bucatarie; Faianta model inedit in bucatarie; Parchet laminat 8mm montat cu 2 straturi de folie; Bucatarie complet mobilata si utilata; Aer conditionat, 220 EUR/luna, iustin@4turbo.ro, Tel: 0728800457 n Drumul Taberei, garsoniera mobilata, utilata, proprietar, 170 EUR/luna, Tel: 0728242513

n Crângaºi particular, casã curte, 115mp, elegantã, ideal firmã. Detalii, poze: dinescuconstantincristian@yahoo. com, 875 EUR/luna, Tel: n Schimb apartament 3 camere 0763449955 Brãila cu apartament 2-3 camere n Liberty Mall, Rahova, Mc în Bucureºti, Tel: 0766701385, Donald’s, parter casa (P+E+M), 0723791035 Tel: 0722986939, 0764642464

é Iancului, libera, 42mp, dec conf 1 sporit, bloc mixt linistit, metrou, g, f, t, ac, usa metalica, masina spalat noua, baie, frigider nou, mobila moderna, proaspat renovata complet, primul chirias, et 10/11. Particular, 260 EUR/luna, catalinispas82@yahoo.com, Tel: 0763925006 Italia, Roma. La mare, inchiriez camera 30 euro la zi; ra s p u n d s i la b e e p , T e l: 00393894228718

n Militari Metrou Gorjului, conf. 1, 1/10, mobilatã modern, utilatã, vedere stradalã, 250E/lunã, 1+1, Tel: 0760460537 n Nerva Traian particular inchiriez garsoniera confort I, 42mp, 6/8, g, f, mobilata, utilata, 230 EUR/luna, Tel: 0760989101 n Sebastian, Lidl, particular, mobilat, contorizat, complet utilat (a/c, tv, masina spalat automata, aragaz, frigider), 200 EUR/luna, dan_gati@yahoo.com, Tel: 0722195719

n Ciºmigiu Inchiriez apartament 2 camere, Tel: 0724314009 n Drumul Taberei etaj 2/4, decomandat, mobilat, utilat, urgent, 220 EUR, Tel: 0748959515, 0728005657 n Drumul Taberei Apartament 2 camere str. Dr. Valea Cricovului nr. 96A pret negociabil particular totul nou 2010, Tel: 0764423444, 0768578887 n Drumul Taberei Profi, ap. 2 camere, complet mobilat, utilat, renovat, AC+ UM, meritã vãzut. Proprietar, Tel: 0754594426 n Militari Lujerului, etaj 1/10, mobilat, utilat, urgent, 250 EUR, Tel: 0728005657, 0745055657 n Obor închiriere apartament cu 2 camere in zona semi-centrala, avand in apropiere parcul Tei si Palatul Ghica, la bulevard, bloc nou renovat, izolat termic, sector 2, zona nordica, confort unu, mobilat modern, toate conditiile: AC, termopane, repartitoare, apometre, semidecomandat, 300 EUR/luna, alina_breaban@yahoo.com, Tel: 0745130129 n Rahova, Petre Ispirescu Ofer spre inchiriere apartament 2 camere, parter/4, balcon, stradal, decomandat, nemobilat, renovat, bloc.reabilitat, garantie+, 1.400 RON/luna, Tel: 0746158042

curte, parter, 80 mp, 2 camere, 1 grup sanitar (+1 serviciu), 1 bucatarie, 1 hol, gresie, faianta, termopane, centrala termica, aer conditionat, cablu TV, internet, usa metalica, tavan fals, spoturi, jaluzele verticale, izolatii termice, renovat recent int./ext. Apartamentul va fi mobilat/utilat la cerere dupa gustul clientului (in max o zi). Pret 500 euro/luna, matica23@yahoo.com, Tel: 0721026589, 40737444948, Fax: 40737444948

é Dorobanþilor semidecomandat,

renovat modern (termopan, parchet din lemn masiv, ac), pretabil firma/locuinta, nemobilat, bucatarie mobilata si utilata, 450 EUR/luna, sorin.kertesz@gmail.com, Tel: 0722878520 n Drumul Taberei Favorit, etaj 3/4, mobilat, utilat complet, decomandat, 2 balcoane, urgent, 270 EUR, Tel: 0745055657, 0728005657 n Drumul Taberei Favorit, ap 3 camere complet mobilat, utilat, renovat. Particular. Urgent! Tel: 0754594426 n Militari metrou Gorjului, cf. 1/decomandat, utilat, mobilat ultramodern, renovat recent. Preferabil cuplu, exclus studenþi, é Unirii, apt 2 camere 50 mp, 350 EUR, Tel: 0723167285 etaj 7/9, bucatarie - living open space, recent renovat, complet mobilat si utilat, internet wi-fi, parchet, termopan, ac, usa metalica, paza non-stop. Pretul este usor negociabil, 450 EUR/luna, Tel: 0732952584

é Pipera - Cosmopolis Ap. 3

é Unirii, (Banca Firenze), apartament 2 camere spatios, cu loc de parcare inclus, utilat ultramodern (mobilat Mobexpert, aer conditionat, usa metalica), renovat recent, in scara cu paza asigurata 24/ 24. Pentru programari vizite va rugam sunati in cursul saptamanii dupa ora 18:00, in weekend 10:00 - 20:00, 500 EUR/luna, Tel: 0727877751

camere sit. in complexul rezidential Cosmopolis, mobilat si utilat, 2 x aer conditionat, paza, supermarket, gradinita, pony-club, ideal pentru familii cu copii, zona linistita, spatii verzi, piscina. Complexul este situat la intersectia Pipera cu Soseaua Tunari. Anunt proprietar. Accesibil cu masina dinspre Petricani sau Pipera-Tunari, la 5 min cu masina de Scoala Americana, 20 min cu masina de Pta. Obor, 400 EUR/luna, andreea.mitru@benevo.ro, Tel: 0730109006, 0730109005

é Pipera - Cosmopolis ap. 3 camere situat in complexul n Brâncoveanu (aprox. 10 min de rezidential Cosmopolis, mobilat si metrou Brancoveanu si aprox. 7 min de Piata Progresul). Inchiriez apartament de 3 camere, Blocul are 4 etaje, iar apartamentul la parter inalt. Apartamentul este renovat; usa metalica la intrare; geamuri termopan; gresie in bucatarie, in cele 2 bai si pe hol; parchet laminat in toate camerele; masina de spalat si frigider noi; bucataria are gresie, faianta si dulapuri pentru vase, masa cu scaune; baia principala si wc-ul de serviciu au gresie, faianta si articole sanitare noi, 300 EUR/luna, george.chircu@yahoo.com, Tel: 0722319674

utilat, 2 x aer conditionat, paza, supermarket, gradinita, pony-club, ideal pentru familii cu copii, zona linistita, spatii verzi, piscina. Complexul este situat la intersectia Pipera cu Soseaua Tunari. Anunt proprietar. Accesibil cu masina dinspre Petricani sau Pipera-Tunari, la 5 min cu masina de Scoala Americana, 20 min cu masina de Pta. Obor, 400 EUR/luna, andreea.mitru@benevo.ro, Tel: 0730109006, 0730109005

n Universitate 2/10, vedere fata, nemobilat, renovat, termopan, Tel: 0723619619, 0722744599


pagina 12 / închirieri oferte 4-5 camere / spaþii comerciale / auto-moto / electro

n Berceni Lamotesti inchiriez apartament 4 camere complet mobilat si utilat, Tel: 0786739445, 0766771081 -Dunãrea, n Universitate particular, mobilat, et. 6/9, semidecomandat, pretabil firmã/ locuinþã, Tel: 0720001754

ANTIAERIANÃ 79C, CLÃDIRE BIROURI P+3, FINISAJE LUX, SISTEM ALARMÃ, REÞEA VOCE DATE, AER CONDIÞIONAT. PREÞ: 7E/MP NEGOCIABIL, TEL: 0724505845, 0213119983 n Berceni, cel mai tare vad comercial din Bucuresti, zona Big Berceni, complexul comercial Aleea Castailor, inc h iriaz a s patii c o merc iale, tarabe, la preturi exceptionale, Tel: 0722633919

Nordului, apartament duplex 232 mp, curte interioara 60 mp, loc parcare subteran, pentru destinatie firma sau locuinta, 3.300 EUR/luna, Tel: 0723692535

é CIªMIGIU STIRBEI VODA,

1 Decembrie Bd nr. 7F, sect. 3 Inchiriez spatii comerciale 25mp, Tel: 0723314255

MANSARDA DEOSEBITA OPEN SPACE, SPATIU BIROU 180 MP, LUMINOS, FERESTRE VELUX, IDEAL PENTRU STUDIO ARHITECTURA, AGENTIE PUBLICITATE, FIRMA AVOCATURA, IT, CALL CENTER NEGOCIABIL, 1.100 EUR/LUNA, ADRIAN@PROACTIVE.RO, TEL: 0722398137 n Colentina atelier/ depozit+ birouri, 263mp, toate conditiile, 800 EUR/luna, Tel: 0744663211

31 Mai 2012

n Crângaºi Societate Comercialã închiriazã 21mp în Crângaºi 26-28, Tel: 0212210267

n Dealer auto cumpar 1-3 tichete

remat, Verificarea si plata pe loc. Detalii la telefon, 2.500 RON, savian@gmail.com, http://www.savian.eu, Tel: 0765509007

Decebal Spatiu amenajat cafenea (115mp), 0744631240 n Drumul Taberei, SC Piata Drumul Taberei SRL situata in str. Drumul Taberei nr. 44, sector 6, Bucuresti, inchiriaza spatii comerciale si tarabe pentru comercializarea diferitelor produse (alimentare si nealimentare), 0734444899, 0723200903, Tel: 0214135406, 0734444893 n Gorjului ofer spatiu comercial in Complex Comercial Piata Gorjului, 10 mp, stradal, pret negociabil, Tel: 0767756647, 0723150078 n Kogãlniceanu demisol pretabil bar, disco, restaurant, 200mp, Bd. Kogalniceanu statuie, intrare bulevard, discutabil, 3.000 EUR, Tel: 0732128799

n Volkswagen

Passat variant DSG, 170cp, jante 17, navigatie, 9800E, Tel: 0786365706 n Volkswagen Passat variant DSG, 170cp, jante 17, navigatie, 9800E, Tel: 0786365706 n Volkswagen Passat 2003, negru, 154.000km, full option, 6.500 EUR, Tel: 0761181683, é Comercializam piese si 0758396802 acesorii auto, moto si utlilitare cu o gama larga de producatori si originale la preturi imbatabile! Te echipam din bara-n bara! vlrautototal@yahoo.com, Tel: 0769326455, 0726552920 Rabã autodubã

Mihai Bravu - Matei Voievod, intersecþie, magazin 50mp, liber, 800 EUR, Tel: 0744514488 n MIHAI BRAVU 33 SPATIU COMERCIAL, STRADAL ARTERA PRINCIPALA, 75 MP, GR.SANIT, CONTRACT TERMEN LUNG, 1800 E+TVA, 1.800 EUR, TEL: 0728928522, 0762830530 n Militari Roºu, halã nouã Isopan, 110mp la ºoseaua principalã, pretabil service auto, vulcanizare, depozit, spaþiu comercial, depozit, Tel: 0786669489 n Militari Societate Comercialã închiriazã 212mp în Uverturii 87, Tel: 0212210267 n Militari Societate Comercialã închiriazã 104mp în Iuliu Maniu 79, Tel: 0212210267 n Moºilor,

Blv. Dacia, deschidere la Dacia 9m, inchiriez/ vand spatiu comercial 360mp, D+P+M +curte, toate utilitatile, pretabil clinica medicala, gradinita, after school, magazin, restaurant, pizzerie, negociabil, Tel: 0745057800 n Plevnei Inchiriez spatiu comercial 80mp stradal Calea Plevnei pivnita 70mp, Tel: 0213164026 n Rahova Vad comercial, trafic, toate utilitatile, Tel: 0767634447

Unirii Zepter, 150mp parter plus 50mp mezanin +40mp mezanin, sau separat sau impreuna, Tel: 0744631240 n Unirii Mitropolie, stradal, vila 14 camere, su-380mp+180mp curte. Se poate compartimenta la cerere. Particular, 1.400 EUR, Tel: 0722397351 n Vatra Luminoasã spaþiu comercial stradal, 12mp, utilat, mobilat, terasã, mese, bãncuþe, copertinã, 300 EUR, 0722734258

aluminiu, 0726130462, Tel: 0764474240, 0745986772 é Piese auto import

noi, dezmembrãri absolut orice marcã, Tel: 0744495564, 0722640080

é Dacia Papuc 1, 9

diesel, 2 locuri carosat, 2005 - va rog sunati dupa ora 11, 2.000 EUR, Tel: 0728203007

Accept: Acura, Dacia Cielo, Citroen, Chevrolet, Logan, Matiz/Tico, Renault, Opel, Skoda, Solenza, Supernova. Si mici defecte, Tel: 0212551102, 0721309765

n Vand tichet rabla pret 2200

discutabil, Tel: 0765985230, 0724731989 n Vand piese sh Iveco Daily 35s11, an de fabricatie 1999: cutie viteze, punte fata si spate, grup, usi, foi arc, demaror, roti, bandouri, ornamente, demaror nou, etrieri. stopurii etc, 150 EUR, adrian.gulf@yahoo.com, Tel: 0747118575, 0723583368 n Vand pompe electrice benzina, alimentare diesel, injectoare, capuri distribuitoare. Garantie, Tel: 0744852658

é Fiat Punto din 2003, 60000km, 1200cmc, pret discutabil, 2.500 EUR, Tel: 0730777096

n Opel Astra Model 2011, 1, 3 diesel, navigatie color, 8990E, Tel: 0786365706

Renault Master autoutilitara (pentru marfa) dec. 2005, 3, 5t, 2463 CM3, motorina, culoare alb, 216000km, 6.000 EUR, Tel: 0722349501

n Renault

Megane 1600cm3, euro 3, aer conditionat, geamuri si oglinzi electrice, 3600E, an 2003, 120000km, benzina, Tel: 0746261896

Reparaþii maºini spãlat, aragazuri, hote, hidrofoare, centrale termice, boilere, vailanturi. Deplasare gratuitã, Tel: 0730449721, 0765927201

Absolvent informatica instalez Windows 7, Windows XP si Windows Vista in Bucuresti, devirusez/repar calculator/laptop; instalez drivere, antivirus, recuperez date, vand piese/calculatoare. Cel mai ieftin din Bucuresti! Diagnosticare gratis, non-stop, 5 RON, instalariwindowsbucuresti@ gmail.com, http:/ /www.instalariwindowsbucur estiblogspot.com, Tel: 0767679593, 0757346422


31 Mai 2012

matrimoniale femei - bãrbaþi - diverse / pagina 13

é Bruneta, matura, 32ani, serioasa, te astept sa iti ofer masaj, oral nep cu fin, normal pasional, anal adanc, mici fantezii, central, loc parcpare. prin tel. 5€.poze reale, 150 RON/ora, Tel: 0734744057

é Bãrbat drãguþ, serios, 41/1.80/88, cadru militar-ISU, doresc cãsãtorie cu tânãrã drãguþã, serioasã. Rog seriozitate maximã, Tel: 0735123908

é Dan, sagetator, 39/1, 75/80, doresc cunostinta doamna pentru casatorie. Sunati sau dati SMS, Tel: 0769009377, 0744256062

n Canadian roman, 27, atletic, bogat, caut tanara supla, frumoasa pentru prietenie, casatorie, Tel: 0748456565

é Tânãr

é Adelaida sani mari

nr.5 naturali, matura, 30 ani, rabdatoare, ofer contact oral si normal in orice pozitie, mici fantezii, discretie, igiena, confort. Se poate si anal. Prin tel. 4€, poza reala, 100 RON/ora, 0784493140

é Caut Amanta, Om de afaceri, 35, elegant, atletic, s t u d i i s u p e rio a re , c a u t Amanta draguta din Bucuresti. Sprijin financiar! Trimite poze si contact pe e-mail xmihaix@gmail.com

é Alina, bruneta, 33ani, reala, inalta, supla, sani mari naturali, ofer sex total, poze reale. Sex prin tel. 6€. zona Unirii-Zepter. l-s/11-21. 200lei/fin, 300 RON/ora, Tel: 0765869290

é La mine sau la hotel, daca doresti o experienta unica de rasfat total in compania unei brunete simpatica si senzuala, 150 RON/ora, Tel: 0746963466

é Adina 29 ani bruneta, inalta, supla, ofer oral, normal, 69, cunni-anni, discretie, igiena, poza reala. Prin tel. 5€/15min, 100 RON, Tel: 0748140321

é Lorena ofer sex

Bruneta senzuala daca iti doresti o bruneta care iubeste sexul total te invit la mine, 150 RON/ora, Tel: 0755228966 é

total domnilor pretentiosi. Suna-ma pentru detalii. Placeri xxx, 150 RON/ora, Tel: 0733614205

é Dulceata de fata! sunt dornica de a oferi placere deci. nu decat sa ma suni! Sex é Ador analul! Reala 100 % si é Sex total! Lucrez absolut ramane total! 150 RON/ora, 0725373871 foarte recenta. Convinge-te! Cu singura pe cont propriu, Doriti siguranta nu te dezamagesc. discretie, placere si relaxare, n Tanara discreta, curata, tin Anal, normal, oral, contactati-ma! Normal, Anal, compania domnilor seriosi, 150 RON/ora, Tel: 0728353622 Oral, 150 RON/ora, 0731152484 Unirii. Detalii la: 0737361186

prezentabil, serios, cadru ISU, 41/1, 80/88, doresc cãsãtorie cu tânãrã drãguþã, serioasã. Bucureºti-Ilfov, Rog seriozitate maximã, Tel: 0735123908

é Qlady Erotic Massage blonde focoase, brunete voluptoase si roscate incitante, te asteapta sa petreci clipe de neuitat in compania lor, intr-o locatie centrala, vila lux, bar. Pentru domni pretentiosi, 150 RON/ora, qlady_massage @yahoo.com, www.qlady.ro Tel: 0734584488


pagina 14 / animale / pierderi / citaþii-licitaþii / medicale / afaceri vânzãri / afaceri firme

n SC Pamivo Comp LTD SRL declara pierdut Certificatul Unic de Inregistrare cu nr 4695415, J40/21105/1993 avand adresa Strada Mladinovici Dragos bl. I-15, sc. 1, sector 4, Bucuresti. Il declar nul, n SC Pro Express Retail SA RO18945066 str Fainari nr 3 sect 2 Buc pierdut CIF punct de lucru Galati Diverta Galati localitatea Galati str Domneasca nr 13 bloc L, il declar nul,

é Vand 3 pisoi persani (thailandezi), negri, ochi albastri, 2 luni, 3 milioane vechi (300 lei) bucata discutabil, Tel: 0741242431, 0213308707

n Pierdut legitimatie de avocat pe anul 2012 pe numele Stroe SorinStefan. O declar nula, n Pierdut carnet ºi legitimaþie de student pe numele Stama Tudorel Adrian, le declar nule, n Pierdut Registru jurnal de incasari si plati, declar nul, n Pierdut atestat agent securitate seria J 09 nr. 783 din data de 12.10.2009 pe numele Dinca Marin. Il declar nul, n Pierdut legitimatie transport si cupoane CFR, pe numele Sica Andra-Madalina, emise de Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Litere. Declar nule, Tel: 0768012227 n Pierdut proces verbal nr 6954 si contract cu plata in rate nr 736-6 pe numele Veselu Gheorghe si Veselu Maria declar nul, n Pierdut Certificat Constatator, Anexa certificatului de inmatriculare ale SC Asroviva SRL, J40/5111/2003, CUI RO15366710, sediul in Calea Victoriei nr. 1-5, bl. 1-5, sc.C, ap. 169, et. 7. Le declar nule,

é Anticariat cumparam carti noi, vechi, deplasare gratuita, plata pe loc, Tel: 0731407474, 0213159704

n Suratman Natasukarja, Suratman Dicky Emanuel, Ciupag Ingrid Hartini, personal si reprezentat legal al minorilor Suratman Maroni Lisa si Suratman Peter sunt citati in data de 13.06.2012, la Judecatoria Sector 1 Bucuresti, 08:30, Dosar 26382/299/2010, in proces cu Ioanovici Simona Elisa, pentru pretentii,

Vand prepelite, pui si oua la diferite varste. Atentie! La cantitati mari pretul se negociaza! 1 RON, interblacksrl@ yahoo.com, 0764839400 é

é Tratament

Colesterol Krilloil-Omega 369. Scade colesterolul Rau (LDL) cu 32%, creste colesterolul bun (HDL) cu +44%, contact@krilloil.ro, http://www.Krilloil.ro, Tel: 0764477646

31 Mai 2012

é ACHIZIÞIONÃM CARTI DIN TOATE DOMENIILE. DEPLASARE LA DOMICILIUL DUMNEAVOASTRA. PLATA PE LOC, TEL: 0728599965, 0213140473 n Vand loc de veci in cimitirul

Buna Vestire Giulesti, cu trei cripte lapifanie, 0737690892, Tel: 0761931535, 0755674197 n Vând masina de cusut marca Singer serie 9558050, stare exceptionalã, poate constitui ºi obiect colectie. Negociabil, Tel: 0722988730

é Vand elemente restaurant: scaune interior/exterior diferite modele, mese interior/exterior, aparat fum (Airone), cuptor de gatit (Leventi made in Holland), instrumente de bucatarie (oale, cratite, aparate diverse), copertine de soare diferite dimensiuni, felinare, stalpi luminat interior/exterior, roni_max@yahoo.com, Tel: 0723522196

é CEDEZ COVRIGARIE PATISERIE AMPLASATA IN ZONA CU VAD, IN APROPIERE DE STATII DE MIJLOACE DE TRANSPORT IN COMUN. SPATIUL ESTE RECENT RENOVAT, CU VITRINA DE STICLA IAR COVRIGARIA ESTE DOTATA CU TOATE UTILAJELE NECESARE DESFASURARII ACTIVITATII, CUPTOR PE GAZE, MALAXOR, FRIGIDERE, FRITEUZA, ETC. DETALII LA TELEFON, TEL: 0722205727

Vand afacere pe Calea é Vând Fermã Victoriei, magazin cu zootehnicã complet reprezentanta Italia, echipatã ºi utilatã la incaltaminte, standarde europene, marochinarie, 82mp, jud. Cãlãraºi, 30km contracte in derulare, Bucureºti, 0722234464 Tel: 0722288808


31 Mai 2012

meditaþii-cursuri / construcþii-amenajãri / pagina 15 n DC

Calificãri, cursuri rapide: instalatori, electricieni, fochiºti, constructori, rate minime, Unirii. 0213262606, 0213301288, Tel: 0740306550, 0722209409

é ACS Beauty Expert

organizeaza cursuri acreditate de Ministerul Muncii si Educatiei pentru cosmetica, manichiura, frizerie, coafeza, www.zoomacs.com, Tel: 0212420426, 0763100030

Nails Academy sub indrumarea trainer-ului Dorina Codres organizeaza cursuri acreditate de manichiura pedichiura, stilist protezist de unghii gel si acril. Cursurile vor incepe pe data de 14 iunie. Detalii: www.nailsacademy.ro, Tel: 0743103420, 0212220952 n Germana, meditatii prescolari, scolari, liceu, bacalaureat si nivel avansat.Cunoscator limba germana din familie si studii, Zertifikat Deutsch si experienta in pregatire germana de 5 ani cu copii diferite varste si adulti orice varsta, 50 RON/ sedinta 2 ore, 25 RON/ora, valentin_revelante@yahoo.com, Tel: 0728058068 orice zona, n Matematica, profesor. Pregatire eficienta domiciliul elevului rezultate rapide garantat.Pretul orar este informativ circa 15 lei, dgrsj@yahoo.com, 0761929678

Acoperisuri, tinichigerie, Lindab, tabla zincata, burlane, jgheaburi, dulgherie, vopsit, mici reparatii, Tel: 0724716882, 0753709391

Acoperiºuri reparãm jgheaburi, burlane, învelitori executãm din tablã zincatã ºi lindab, dulgherie, Tel: 0722749192, 0740464600

é Acoperisuri, mansarde, tigla metalica, dulgherie, jgheaburi, burlane, tabla zincata, reparatii, Tel: 0720765366 n Acoperisuri, tabla zincata, lindab, jgheaburi, burlane, accesorii, reparatii, vopsit acoperisuri, 0740019171, Tel: 0728376624, 0374073595 n Acoperisuri, tinichigerie, d u l g h e r i e , re p a r a t i i , v o p s i t acoperisuri si in afara Bucurestiului, Tel: 0724716882, 0753709391


31 Mai 2012 n Jaluzele exterioare (rulouri) aluminiu ºi PVC, plase insecte, preturi de crizã, Tel: 0722766562, 0756485992 n Montez, raschetez, paluxez orice tip parchet, fara praf, 0721154997, Tel: 0214511051

n Acoperisuri, tamplarie, reparatii tabla zincata, lindab, vopsit acoperisuri, pret promotional, Tel: 0740410837, 0722722743

n Alpinism Utilitar. Executam lucrari de termoizolatii, zugraveli fatade, tencuieli, reparatii la mica si mare inaltime cu schele sau alpinisti utilitari, termalpin@mail.com, Tel: 0723499498, 0768560830 n Amenajari apartamente la cele mai bune preturi ex: gresiefaianta 20ron, zugraveli 7ron, Tel: 0784671612

é Branºament apã,

racord canal, acte recepþie Apa Nova, reparaþii, înlocuiri branºamente, canalizãri 0720506819, Tel: 0760727231, 0214343276 n Dulgheri acoperiºuri ºi învelitori tablã tip Lindab, jgheaburi +burlane, Tel: 0761703807 n Executãm învelitori toate tipurile tablã, acoperiºuri/ reparaþii, izolaþii, aticuri+ materiale. Preþuri mici, Tel: 0744111939, 0732563623 Faianta, gresie, tencuieli, glet, lavabile, fatade, instalatii e l e c t ric e + s a n i t a re , P re t rezonabil, Tel: 0740760502

n Faianta, gresie, tencuieli, glet,

lavabile, fatade, instalatii electrice + sanitare, Pret rezonabil, Tel: 0740760502

n Contabilitate completã, refaceri

evidenþe, depuneri, ITM, consultanþã, bilanþ, începând cu 50 Ron, Tel: 0723966893, 0771304450

é Transport Marfa Dacia Papuc: é Inchiriere teren fotbal. Teren

é Cadastru si

intabulare apartamente constructii, terenuri, comasari, dezmembrari, trasari, puncte gps, onorariu flexibil, Tel: 0730725621, 0753854102 Fier forjat, executam orice tip de confectie metalica, garduri, porti, balustrade, terase, mobilier din fier forjat, la cele mai competitive preturi in Bucuresti si oriunde in tara! 1 EUR/mp, abalaseifier@yahoo.com, http://www.metal-art.ro, Tel: 0724086113, Fax: 0230533930

é Parchetar raschetez, chituiesc, lacuiesc, montez, reconditionez, toate tipurile de parchet: exotic (bambus, teck, merbau) laminat, stratificat, clasic (stejar, fag, cires, nuc, frasin, salcam), dusumele, lambriuri, slefuim si lacuim usi. Masini profesionale cu aspirator, timp de executie scurt, calitate, profesionalism, pret bun, 12 RON/mp, bia_glinschi@yahoo.com www.parchetar-montat-raschetat.ro/ Tel: 0722773366, 0743457184 n Sobar specialist execut sobe, cãmine, ºeminee, reparaþii, curãþiri, Tel: 0212216699, 0745991298

é Instalator, execut instalatii apa, scurgeri, gaze, montat centrale termice, proiecte a p ro b a ri D is trig a z , T e l: 0734136661, 0786874095 Jaluzele exterioare (rulouri) a l u m i n i u P V C , ja l u z e l e interioare, usi de garaj, Tel: 0722534353, 0744102003

é Contabil expert,

servicii contabile complete ºi audit, prima luna gratuit. 0214118164, 100 RON, 0720891226, 0766369750

é Închiriem Logan full options, 50L/zi. 0735846662, Tel: 0214309498, 0766509498

é Închiriem Logan full options 50 Ron/zi 0735846662, Tel: 0214309498, 0766509498

mutari; moloz; transport obiecte voluminoase, plasa sudata, tevi. Seriozitate, Promtitudine, Experienta, 10 RON, transport.marfa.papuc@gmail.com, http://transportpapuc.blogspot.com/, Tel: 0745767830 n Vand 3 licente taxi Bucuresti 2015. Firma nu are datorii, totul la zi, aparate fiscale. Firma este in activitate, fara datorii, masinile sunt la treaba. Optional pot oferi si masini in stare foarte buna, 2006-2007 respectiv 2 Logan benzina + GPL, echipate full. Licentele se pot vinde pe bucati.Pret pachet 3 licente 4500euro/licenta nediscutabil. Licentele sunt intr-o firma la comun.Pret cu masini discutabil, 4.500 EUR, madeinromania1@yahoo.com, Tel: 0769280948 Taxi Logan aer n Vand conditionat 2008 cu licenta Bucuresti 1 buc 8000 euro, 2 buc 15000 euro, Tel: 0766265102

n Administram

sintetic acoperit zona Metalurgiei nr 27 suprafata de ultima generatie dimensiuni 42m/22m vestiare moderne dusuri apa calda, parcare privata rezervari la telefon sau pe site, 80 RON/ora, alicam21@yahoo.com, www. terenfotbalclub.ro, 0749300900

é Reparatii imprimante, reincarcaricartuse,urgente.Industrial Birotica Srl va ofera copiatoare analogicesidigitale,imprimantecu jet de cerneala si laser, scannere, faxuri si multifunctionale, precum si urmatoarele servicii: intretinere si depanare aparate de birou; reincarcare-reconditionare cartuse consumabile pentru imprimante, copiatoare analogice si digitale, multifunctionale, etc; vanzari echipamente periferice; livrari consumabile originale ori compatibile; consultanta de profil, training specializat. La reutilizarea cartuselor, prin reincarcare sau reconditionare acordam garantii similare modulelor originale. Anuntul se adreseaza companiilor, institutiilor, PFA-urilor, etc, industrial_birotica@yahoo.com, http://www.i-birotica.ro, Tel: 0722202055, Fax: 0214508399

site-uri web realizam siteuri profesionale, magazine virtuale, site prezentare, grafica web publicitate online, optimizare seu bloguri, persoana Pensionar, execut transport cu de contact Pana Andrei, Tel: D a c i a P a p u c d u b ã , T e l: 0728510033, 0745059813 0721217679 n CAMIN DE BATRANI IN PAULESTI PRAHOVA, ULTIMELE n Transport marfã, mobilã, LOCURI. PENSIUNE COMPLETA diverse în dubiþã spaþiu închis, INCEPIND CU 1000 RON / n Tapiter cu experienta, lucrez preþ 1 Ron/km, 1 RON, Tel: LUNA, 1.000 RON/LUNA, TEL: tapiterie clasica, moderna la 0722529057 preferintele clientului, 0728986403 0723264647

AnuntAZ 31 mai 2012  

anunt de la a la z, anuntaz, anunturi, anunturi foto, anunturi online, anunturi telefon, imobiliare, inchiriere, inchirieri, locuri munca, o...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you