Page 1

Lichidare mobilier de birou complet: birou, fiset, scaun, pereti despartitori, negociabil in functie de cantitate, folosit, 0740120994, 0740120998

é CHITILA-ILFOV, RUDENI 38, SPATIU INDUSTRIAL (S+P+1) HALA DE INCHIRIERE, CU SUPRAFATA TOTALA 2200MP, SUPRAFATA CONSTRUITA 1300 MP, P A N O U R I TERMOIZOLANTE TIP SANDWICH, STRUCTURA DE REZISTENTA DIN BETON, INCHIDERI PERIMETRALE DIN PANOURI TIP SANDWICH. UTILITATI: GAZE, APA, C A N A L I Z A R E , TRANSFORMATOR DE MARE PUTERE, CENTRALA PROPRIE, INCALZIRE. INALTIME HALA 6M, 2 USI DE ACCES. 5 BIROURI FINISATE COMPLET, SPATII DEPOZITARE SI PRODUCTIE, RAMPA CURTE BETONATA. SPATIUL SE PRETEAZA PENTRU ACTIVITATI DEPOZITARE PRODUCTIE (ALIMENTARA SAU NEALIMENTARA) COMERCIALE. PRET INCHIRIERE 3500 EURO / LUNA+TVA. PRET VANZARE 550.000 EURO + TVA, BOMBO_RAFY@YAHOO.COM, TEL: 0766613878

é Personal. Companie internationala angajeaza personal tanar si dinamic: Distribuitor, Agent Vanzari, Curier, Asistent Manager. Posibilitatea de avansare rapida. Salariu de la 1200lei, 0728650079

é Prelungirea Ghencea in Cartierul Latin, v and apartament 2 camere 100 mp, finis aje de lux , 8 9 . 0 0 0 E U R , lascaealexandru@gmail.com Tel: 0722254639

é VIDEOCHAT 3000 RON SALARIU GARANTAT, VIDEOCHAT IN CONDITII DE LUX, PESTE 8 ANI DE EXPERIENTA IN VIDEOCHAT, SITE-URI PARTENERE, CAMERE INDIVIDUALE, CAZARE GRATUITA, PROCENT PANA LA 70%, NUMAI PENTRU FETE 18-28 ANI. PROMOVARE GRATUITA SI EXCLUSIVITATE PE SITE-URI! OFFICE@STYLECHATSTUDIO.RO, HTTP://WWW.STYLECHATSTUDIO.RO, TEL: 0730350800, 0762188903

é Videochat - Absolvente pentru activitate legalã, venit 1.000- 3.000E, CM, cazare, http://www.enjoystudio.ro, Tel: 0763156150, 0735674012

Videochat, Absolvente pentru activitate legalã, avans 500E, venit 1.000-3.000E, CM, cazare; www.selenstudio.ro Tel: 0734959924, 0760179243

é VIDEOCHAT AMERICAN. PENTRU PRIMA

OARA IN ROMANIA, STANDARD STUDIO STUDIO AMERICAN ACREDITAT INTERNATIONAL, CU EXPERIENTA DE PESTE 10 ANI IN DOMENIU - ADUCE METODA DE VIDEOCHAT PROFESIONALA, FOLOSITA DE CELE MAI BUNE MODELE DIN LUME. SI TU POTI INVATA SA CASTIGI MII DE DOLARI SAPTAMANAL! LOCALIZAT IN CENTRUL DE AFACERI SITUAT IN BUCURESTI, STR. RADU VODA 17, SECTOR 4 (PIATA UNIRII), STUDIOUL PUNE LA DISPOZITIA MODELELOR SINGURUL SPATIU CU DESTINATIE EXCLUSIV “BUSINESS”, IN CARE, PE LANGA DOTARILE DE ULTIMA GENERATIE, MODELELE BENEFICIAZA SI DE TRAINING INDIVIDUAL DUPA METODA AMERICAN STANDARD SI ACCES LA PROGRAMUL “STANDARD REWARDS” PRIN CARE PE LANGA BANI POT CASTIGA SI PRODUSE VARIAND DE LA GENTI SI PANTOFI PRODUSE DE CELEBRE CASE DE MODA, PANA LA O MASINA SAU UN APARTAMENT. PLATI SAPTAMANALE DIRECT SITE-MODEL, FARA INTERMEDIERE SAU COMISION STUDIO! 5.000 USD/LUNA, HR@STANDARDSTUDIO.RO, HTTP://WWW.STANDARDSTUDIO.RO, TEL: 0213122097, 0785284574


pagina 2 / oferte de muncã România

30 Iulie 2012 n Ambalator/Montator. Firma Deco Plast angajeaza personal pentru montaj si confectie tamplarie pvc, office@decopvc.ro, http://www.decopvc.ro, Tel: 0724610617, Fax: 0213362222

n Agenþi Pazã cu atestat angajam pentru sediu firma zona Floreasca- Dorobanti, lucru in ture de zi si de noapte. Telefon luni-vineri de la 9.00-17.30, Tel: 0212310904, 0212310905

é Agent Vanzari cu/

fara experienta ROOSSA Books SRL angajeaza, salariu de la 1200lei, posibilitate avansare, Tel: 0728650079 Administrator Familie serioasa, zona rezidentiala Baneasa, angajam administrator, bun la toate, pentru casa si gradina, muncitor, serios, posesor permis auto, Tel: 0212300808 Agent Interv enþie din Buc ures ti, c alific ati, constitutie atletica, permis cat B (mimim 2 ani) pentru societate securitate, Tel: 0213129035

é Agenti Pazã. é Agent de paza

AKA Group Security angajeaza pentru Bucuresti si Otopeni agenþi pazã calificati sau necalificati. Salariu atractiv, www.akagroup security.ro, Tel: 0213524567 Agent Pazã. Firma paza angajeaza urgent pentru obiec tiv O bregia, Tel: 0770950796

é Agenþi Pazã ºcoli, grãdiniþe, salariul 1000 Ron. Urgent! Tel: 0213108660, 0212010567 n Agent Pazã. Societate securitate angajeaza agent paza din Bucuresti, pentru sedii firma, farmacii; salariul 800-1000Ron, 0213152184

barbati, femei si agenti interventie, pentru firma de paza. Carte de munca + salariu atractiv. 0755162034, Tel: 0721296652, 0767056551 Agenþi Pazã. Alistar Security SRL angajam agenti de paza, fete si baieti cu sau fara atestat din Bucuresti, salariu net incepand de la 1000Ron, Tel: 0764666663

é Ajutor Bucãtar (femei), restaurant cu specific romanesc angajeaza ajutor de bucatar, cu Experienta, cu sau fara calificare, zona Berceni, Tel: 0213325146

é Asistent Mana-

ger. Restaurant tip fast-food angajeaza Asistent Manager cu experienta 2 ani. Relatii de luni –vineri, 10.00-20.00, Tel: 0737997856

é Asistenta

personala, frumoasa, open minded, supla, nefumatoare, fara obligatii. doar din provincie. ofer cazare superlux, salariu 1.500 Euro, rog seriozitate. CV+ minim 3 poze mari la e-mail fitroyal09@gmail.com Tel: 0733637319 n Bonã regim intern, 1.500lei, experienta, Bucuresti. Urgent! Tel: 0213107403


30 Iulie 2012

oferte de muncã România / info / pagina 3

AnunþAZ vã informeazã Românii cetãþeni europeni Sindicatul Românilor din Strãinãtate

în dialog cu românii de pretutindeni Cooperarea judiciarã în materie penalã în Uniunea Europeanã (partea a -II-a). Prezintã domnul prof. ec. Ion Voinea - Preºedintele Sindicatului Românilor din Strãinãtate. Tratatul privind funcþionarea Uniunii Europene - Versiunea Consolidatã - document publicat la data de 30.03. 2010 în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, abordeazã în Titlul V, Cap. III, Art. 82 - 86 politicile privind cooperarea judiciarã în materie penalã în Uniunea Europeanã. Astãzi continuãm sã vã prezentãm normele ºi procedurile care reglementeazã cooperarea judiciarã în materie penalã în Uniunea Europeanã, cu detalii despre Eurojust, Europol ºi Reþeaua Juridicã Europeanã. Art. 83. (1) Parlamentul European ºi Consiliul, hotãrând prin directive în conformitate cu procedura legislativã ordinarã, pot stabili norme minime cu privire la definirea infracþiunilor ºi a sancþiunilor în domenii ale criminalitãþii de o gravitate deosebitã de dimensiune transfrontalierã ce rezultã din natura sau impactul acestor infracþiuni ori din nevoia specialã de a le combate pornind de la o bazã comunã. Aceste domenii ale criminalitãþii sunt urmãtoarele: terorismul, traficul de persoane ºi exploatarea sexualã a femeilor ºi a copiilor, traficul ilicit de droguri, traficul ilicit de arme, spãlarea banilor, corupþia, contrafacerea mijloacelor de platã, criminalitatea informaticã ºi criminalitatea organizatã. În funcþie de evoluþia criminalitãþii, Consiliul poate adopta o decizie care sã identifice alte domenii ale criminalitãþii care îndeplinesc criteriile prevãzute la prezentul alineat. Consiliul hotãrãºte în unanimitate, dupã aprobarea Parlamentului European. (2) În cazul în care apropierea actelor cu putere de lege ºi a normelor administrative ale statelor membre în materie penalã se dovedeºte indispensabilã pentru a asigura punerea în aplicare eficientã a unei politici a Uniunii într-un domeniu care a fãcut obiectul unor mãsuri de armonizare, prin directive se pot stabili norme minime referitoare la definirea infracþiunilor ºi a sancþiunilor în domeniul în cauzã. Directivele se adoptã printr-o procedurã legislativã ordinarã sau specialã identicã cu cea utilizatã pentru adoptarea mãsurilor de armonizare în cauzã, fãrã a aduce atingere articolului 76. (3) În cazul în care un membru al Consiliului considerã cã un proiect de directivã prevãzutã la alineatul (1) sau (2) ar aduce atingere aspectelor fundamentale ale sistemului sãu de justiþie penalã, acesta poate solicita sesizarea Consiliului European. În acest caz, procedura legislativã ordinarã se suspendã. Dupã dezbateri, în caz de consens, Consiliul European, în termen de patru luni de la suspendare, retrimite proiectul Consiliului, prin aceasta încetând suspendarea procedurii legislative ordinare. În acelaºi termen, în cazul unui dezacord ºi în cazul în care cel puþin nouã state membre doresc stabilirea unei cooperãri consolidate pe baza proiectului de directivã respectiv, acestea informeazã Parlamentul European, Consiliul ºi Comisia în consecinþã. În acest caz, autorizarea de a stabili o formã de cooperare consolidatã, prevãzutã la articolul 20 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeanã ºi la articolul 329 alineatul (1) din prezentul tratat, se considerã acordatã ºi se aplicã dispoziþiile privind formele de cooperare consolidatã. Art. 84. Parlamentul European ºi Consiliul, hotãrând în conformitate cu procedura legislativã ordinarã, pot stabili mãsuri pentru a încuraja ºi sprijini acþiunea statelor membre în domeniul prevenirii criminalitãþii, excluzând orice armonizare a actelor cu putere de lege ºi a normelor administrative ale statelor membre. Art. 85. (1) Eurojust are misiunea de a susþine ºi consolida coordonarea ºi cooperarea dintre autoritãþile naþionale de cercetare ºi urmãrire penalã în legãturã cu formele grave de criminalitate care afecteazã douã sau mai multe state membre sau care impun urmãrirea penalã pe baze comune, prin operaþiuni întreprinse de autoritãþile statelor membre ºi de Europol ºi prin informaþii furnizate de acestea. În acest context, Parlamentul European ºi Consiliul, hotãrând prin regulamente în conformitate cu procedura legislativã ordinarã, determinã structura, funcþionarea, domeniul de acþiune ºi atribuþiile Eurojust. Aceste atribuþii pot include: (a) începerea de cercetãri penale, precum ºi propunerea de începere a urmãririi penale efectuate de autoritãþile naþionale competente, în special cele referitoare la infracþiuni care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii; (b) coordonarea cercetãrilor ºi a urmãririlor penale prevãzute la litera (a); (c) consolidarea cooperãrii judiciare, inclusiv prin soluþionarea conflictelor de competenþã ºi prin strânsa cooperare cu Reþeaua Judiciarã Europeanã. Aceste regulamente stabilesc, de asemenea, condiþiile de implicare a Parlamentului European ºi a parlamentelor naþionale la evaluarea activitãþilor Eurojust. (2) În cadrul urmãririlor penale prevãzute la alineatul (1) ºi fãrã a aduce atingere articolului 86, actele oficiale de procedurã judiciarã sunt îndeplinite de autoritãþile naþionale competente. (Va urma). Vã invitãm sã urmãriþi serialul nostru consacrat acestui subiect ºi aºteptãm mesajele dumneavoastrã la e-mail office@az.ro sau postal la ANUNTaz OP53 / CP82 Bucureºti.

1.200-1.400 lei, n Bonã experienta, 8-10 ore, Dr. Taberei, Pantelimon, Dristor, Militari, Otopeni, Crangasi, Colentina, Muncii, Bucurestii Noi, Bucuresti. Urgent! Tel: 0213107403 n Bonã, Agentie cauta Urgent pentru 2 familii zona Salaj / Cartierul Nou Berceni. Conditia respectarea criteriilor: experienta 0-3 ani, caracter potrivit, recomandari, nefumatoare, 1.200 RON, info@nounou-bebe.ro, http://www.nounou-bebe.ro, Tel: 0756587943 n Bone îngrijire vârstnici, menajere, angajeazã urgent, Agenþia BONA-MIA, program normal sau intern, 021.323.39.66, Tel: 0314097807, 0743393576 n Bucãtar cu experienta. Asiguram carte de munca, analize, transport, tips in fiecare seara, 2.000 RON/luna, restaurantnest@yahoo.com, http://www.restaurantnest.ro, Tel: 0722462827, 0214341828 n Bucãtar, ajutor de bucatar, angajam pentru locatie premium in zona Piata Romana –Nicolae Golescu nr 17. Asteptam CV pe e-mail sebi@yahoo.com, Tel: 0213103306

Bucãtari cu experienþã, ospãtãriþe, personal pentru curãþenie. Angajeazã restaurant BalaMOUK, în centru, 0720350905

n Bucãtari

(2 posturi), patiseri specializati in bucataria marocana (tijine, couscous, pastilla harira, briouates is) in patiseria orientala (ghribas, cornes de gazelles, baghur) experienta relevanta, vorbitori de araba si franceza locatie Bucuresti, Contact@ vitam-interim.com

é Bucãtari, ospatari, pizzari si femeie de serviciu. Terasa Sun Sensations Beach Club angajeaza. Terasa se afla la etajul 1 al complexului comercial Sun Plaza Shopping Center, Bucuresti, Tel: 0762121236


pagina 4 / oferte de muncã România

30 Iulie 2012

é Coafezã, cometicianã, manichiuristã, Salon Beauty Studio vis a vis Plazza România, vând solar vertical, saunã, vlasceni@ yahoo.com, Tel: 0722258777, 0723329376

é Coafor/Coafezã, frizer/ita. Angajam in salon nou si modern, pentru zona Comuna 1 Decembrie, la 15 min de Berceni, in Cartierul Rezidential Green City. Minim 3 ani experienta. Salariu fix atractiv! Tel: 0723131962

é Confecþioner/a.

Fabrica confectii dama angajeaza confectioner tipare, urgent! Conditii foarte avantajoase, Tel: 0727829094 n Croitor/easã cu experienta in domeniul tapiteriei. Atelier de tapiterie angajeaza in Bucuresti, Tel: 0736614744

CROITORESE, ANGAJAM PENTRU CROITORIE DAME. SALARIU ATRACTIV. ROG SERIOZITATE, MILITARU_MIRELA_G @YAHOO.COM, TEL: 0767677200

é Confecþionere experienþã minim 2 ani, modeliere experienþã minim 3 ani. Domiciliul (de preferat) cartierele Drumul Taberei, Militari; program Luni-Vineri 7-16; contract de munca; tichete de masã; decontare transport 50 Ron, angajeazã Confecþii textile pentru femei, zona Metro-Militari, Tel: 0374027941

é Director service, vopsitori pregatitori auto. Service auto angajeaza, Tel: 0722210956

é Dispecer. Companie de taxi Bageti angajeaza dispecerat taxi, soferi taxi cu atestate, vanzari auto, inchiriem licente taxi, Tel: 0762008061, 0214560298

é Dispeceri, operatori PC pentru Aba Security, Tel: 0213358420

é Distribuitor cu sau fara experienta pentru ROOSSA Books SRL salariu de la 1200lei, bonusuri in functie de realizari, Tel: 0728650079 n Electrician autorizat ANRE gradul II B, din Bucuresti, cu varsta maximun 40 ani pentru verificari PRAM, instalatii electrice. Este necesar permis de conducere B, elfor_srl@yahoo.com, http://masuraripram.ro, Tel: 0723591963, Fax: 0213135359 n Electricieni si automatisti, societate comerciala angajeaza pentru intretinere cladiri, Tel: 0213025221 Angajam n Electricieni electricieni, Tel: 0731307022 n Electricieni, ingineri/maistri, angajam pentru lucrari in statii electrice de inalta tensiune, Tel: 0214605166, 0743047807 n Femeie

de Serviciu cu experienta in domeniu si disponibilitate de lucru in weekend angajam pentru Spitalul veterinar Ilioara. Pentru informatii si programari sunati intre 10:00-18:00, Tel: 0213480515, 0213480530 Femeie la vase personal spãlat vase. Restaurant Thalia angajeazã, zona Victoriei, Tel: 0755842542, 0311000071 n Fierari, dulgheri, zidari, zugravi, electricieni, necalificati, cu experienta, salarii bune, cazare, seriozitate, Tel: 0767911240

é Hairstylist (experienþã minim 1an) ºi vânzãtoare, angajeazã societate comercialã. CV-ul se trimite la cariere@ profihairshop.ro, Tel: 0730501360

é Hairstylist cu experienta (daca se poate sa stie si frizerie), cosmeticiana cu minim un an experienta, tehnicieni unghii false, office @kelebekbeauty.ro, www.kelebekbeauty.ro, Tel: 0730118708

é Inginer chimist cu

experienta in vopsele, lacuri, diluanturi, grunduri industriale si auto pentru societate comercial din Pitesti in vederea deschiderii unei noi fabrici, resurseumane_iunie @yahoo.com, Tel: 0730433044 n Îngrijitoare. Pensionara doamna interna maxim 55 ani nefumatoare pentru ingrijire doamna imobilizata in zona Veteranilor, Tel: 0765629022 n Îngrijitori spaþii verzi. Sunati numai între orele 09.00-17.00, Tel: 0736635590 n Inspectori de asigurare angajam, companie renume. Veniturile sunt nelimitate, in functie de vanzarile realizate! Experienta =un avantaj! Dorinta de afirmare si de realizare =conditii obligatorii. Oferim: salariu fix plus variabil, mediu de lucru tanar si dinamic! Solicitam: seriozitate, dinamism si permis de conducere cat.B, Tel: 0213107684, 0213107685 n Instalator sanitar- incalzire, eventual posesor carnet cat. B. SC Instalatii SRL angajeaza, Tel: 07222931508 n Italia. Plecari urgente Doar Femei: Cameriste, ospatarite, bucatarese, menajere, ingrijire-batrani la particular, azil-batrani si necalificati industrie, job2000@ymail.com, Tel: 0213242444, 0786686985 n Laborant controlul calitatii pentru Fabrica de Adezivi din Pantelimon, compania Henkel angajeaza. Solicitam disponibilitate de lucru in 3 schimburi si experienta in domeniu. Trimiteti Cv la e-mail human.resource@ro.henkel.com Tel: 0212086855


30 Iulie 2012

oferte de muncã România / pagina 5 n Manichiuristã pedichiuristã cu experienta min 2 ani, angajeaza Salon Bella Ragazza, Drumul Taberei, Tel: 0217250271 Mecanic auto si tinichigiu numai c u ex perienta angajeaza service auto zona Tineretului, Tel: 0737518641 n Mecanici auto pentru service sectorul 5. Salariu începând cu 1500 Ron, Tel: 0722409408 n Mecanici utilaj, canalagii pentru SC Revitarom SA Bucuresti, Tel: 0213113681 n Mecanici. Skoda Team Services angajeaza in zona Rahova mecanici auto cu experienta, nickserviceauto@yahoo.com, Tel: 0214202544 n Medic veterinar Clinica veterinara angajeaza medic veterinar.Relatii la tel sau la mail, centrovet@centrovet.ro, Tel: 0213224841 n Menajerã cu program zilnic 06.30-13 si 16.00-19.30 de luni pânã vineri si între orele 07.00-09.00 si 16.00-18.00 sâmbãtã si Duminicã, numai iubitoare de animale, care sã locuiascã în Drumul Taberei. Ofer 1400 Ron, Tel: 0748555467

é Menajerã. Angajez pentru casa particulara, relatii la Tel: 0748199674 n Muncitori specializaþi în producþie publicitarã angajeazã Lartek Grup. Pentru detalii sau mesaje: 0760679805. Trimiteþi cv-urile dvs. prin, office@lartekgrup.net, Fax: 0214366187 n Muncitori calificaþi ºi necalificaþi pentru lucrãri în Bucureºti, angajeazã societate.Plãtim salariile la timp, Tel: 0761335365 n Muncitori calificaþi în construcþii. Contact între orele 09.00-17.00, Tel: 0736635590 n Muncitori necalificati angajeaza Societate de Constructii, Tel: 0214106882, 0731024716

éM U N C I T O R I NECALIFICATI. ANGAJEZ M U N C I T O R I NECALIFICATI IN CONSTRUCTII. ROG S E R I O Z I T A T E , IONEL.GALETEANU@ GMAIL.COM, TEL: 0734473549

n Muncitori, zugravi, zidari si muncitor necalificat constructii, Tel: 0727346698, 0744957738 n Muncitori. SC Kiat Construct SRL angajeaza: spalator manual cod COR 931204-10 posturi; incarcator-descarcator cod COR 933301-10posturi; muncitor necalificat la spargerea si taierea materialeleor de constructii cod COR 931302 -10posturi; muncitor necalificat la intretinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje cod COR 931203-10posturi; muncitor spalare si curatare cisterne-10posturi. Cv-urile se vor trimite la adresa de e-mail. Interviul va avea loc in data de 31.07.2012, ora 9.00, rodica1978@hotmail.com, Tel: 0742381010 n Operator Salã de jocuri în Bucureºti, Tel: 0763464037 calificat, cu n Patiser experienta, angajez pentru gogoseriepatiserie, Tel: 0744849828, 0761322795 n Patiser. Angajam persoana cu experienta in domeniul brutarie, patiserie, cofetarie, Tel: 0745686700 pentru n Persoana administrare, coordonare, intretinere parc auto si alte bunuri ale firmei. Program de lucru 4 ore/zi, Tel: 0214108087, 0788237020

é Personal calificat cu experienta pentru un salon de masaj si remodelare corporala (zona centrala Bucurestiului): kinetoterapeut, estetician, manichiura, pedichiura, aplicatii ungii false, office.petersvit@gmail.com, Tel: 0721679989 n Personal Hotel. Ambasador SA angajeazã. Instalator ºi electrician Condiþii: domiciliul stabil în Bucureºti, absolvent liceu /ºcoalã profesionalã de profil /curs calificare, experienþã profesionalã; fochist –autorizat ISCIR –condiþii: domiciliul stabil în Bucureºti ºi calificare în meseria de instalator, electrician sau sudor; ospãtar –condiþii: domiciliul stabil în Bucureºti, calificare, experienþã în unitãþile de alimentaþie publicã, cunoscãtor a unei limbi strãine; recepþioner hotel –condiþii: domiciliul stabil în Bucureºti, absolvent de liceu /facultate, calificare recepþioner /technician hotel, cunoscãtor a minim 2 limbi strãine, cunoºtinþe PC, experienþã în turism; curier bagajist –condiþii: domiciliul stabil în Bucureºti, absolvent liceu, cunoscãtor limbi strãine, permis auto –categoria B. Relaþii la telefon: 021.315.90.80 /1116, n Personal Pizzerie: ºofer livrator cu auto propriu, preparatori pizza cu/fãrã experienþã, dispeceri comenzi, Tel: 0757973744

n Tehnolog Angajez pentru Fabrica Lactate in Bucuresti. Salariu foarte bun, dumitru.emanuel@yahoo.com, Tel: 0784559387

é Personal pentru salon de frumusete: manichiuristã pedichiuristã, cu experienþã, Tel: 0723977137 Restaurant. n Personal Trattoria angajeaza bucatar, ospatar si barman, Tel: 0723625703 n Personal. Angajam pentru curãþenie oameni punctuali, dornici de muncã, responsabili. Salariul de început 800 lei, Tel: 0755066277 n Pizzar, bucãtar angajeazã Pizzerie zona Ion Mihalache. Relaþii l-v, 12-17, Tel: 0731027322 cu experienta. n Pizzar Pizzeria “Miraj’’ angajeaza, str. Izvorul Rece nr. 20 sect. 4, Tel: 0724205859

Proiectant fiºiere vectoriale (grafician) angajeazã Lartek Grup. Trimiteþi CV pe e-mail office @lartekgrup.net, Tel: 0760679805 n Rigipsar zugrav, faianþar, avantaj calificaþi, Tel: 0213353053 n ªofer cu experienta. Angajam pentru aprovizionare restaurant, Tel: 0745999222

é ªofer Livrator.

Restaurant tip fast-food angajeaza sofer livrari cu /fara experienta. Relatii de luni –vineri, 10.00-20.00, Tel: 0737997856 n ªofer taxi angajez, dispecerat Speed, Tel: 076159650, 0762504119 n Sudor sau lacatus mecanic angajam, Tel: 0214605166, 0214605167

Tâmplar calificat, cu experientã în mobilier curb, Tel: 0735673872 n Tâmplar in pal angajeaza fabrica de mobilier, Tel: 0727225813, 0733107767

Tipograf si ajutor masina plana, operator masina adunat si capsat, operator si ajutor masina de brosat, sortatoare si legatori manuali. Pentru detalii sunati la tel/fax de luni pana vineri intre orele 07:30-16:00, Tel: 0213154630, 0723230712 n Tipograf operator ajutor mecanic masina imprimare 3 culori. Angajam cu carte de munca. CV la e-mail, marketing@servetele.ro, Tel: 0730543543

Vânzãtoare angajam pentru magazin alimentar, foarte serioasa, Tel: 0768538104 magazin n Vânzãtoare alimentar zona Auchan Titan, Tel: 0763865537, 0761445403 n Vânzãtoare angajez pentru minimarket, zona Gara de Nord, Tel: 0730376118 n Vânzãtor angajez pentru magazin alimentar zona Dristor; posesor permis conducere categoria B; program flexibil salariu fix+ bonus din vanzari, cosmintriandafil@yahoo.com, Tel: 0744668445 Vânzãtor/oare Restaurant tip fast-food angajeaza Vanz atoare c u /fara experienta. Relatii de luni –vineri, 10.00-20.00, Tel: 0737997856 n Vânzãtor/oare, gestionar, asambleur - SC Casa Rusu SRL angajeaza, bucuresti-vitantis@mobilacasar usu.ro, Tel: 0757076759 Videochat fete si cupluri pt. VirtualStars Studio oferim conditii excelente de munca, camere atent decorate, training s pec ializ at, bonus angajare 300$, comision 50% - 70%, plata la zi sau bilunar, bonusuri zilnice, s ite-uri de top, c m, 2.500 USD/luna, offic e @ v ir t uals t ar s s t udio. r o, www.virtualstarsstudio.ro, Tel: 0721516830, 0763296676 n Videochat

Studio videochat cautam fete cupluri cu fara experienta venit lunar minim 2500$ salariu procentual 50/75 / plata la zi program flexibil de acasa sau studio Unirii vila seriozitate, Tel: 0785351397


detalii la http://ec.europa.eu Eures Advisers, pentru Austria n 1. Köche/Köchinnen; Description: Landgasthaus BONKA in 3413 Oberkirchbach 61 sucht: 2 Köche/Köchinnen für ein Lehrverhältnis mit Ausbildungsdauer von 3 Jahren. Gerne werden auch älte; bonka@aon.at Sekretär/in (Büro/Verwaltung); n 2. Description: Wir sind ein renommiertes Unternehmen im Bereich der Personaldienstleistung mit Sitz in Linz und suchen für einen Kunden in Enns 1 Sekretär/in (Büro/Verwaltung) . ANFORDERUNGSPROFIL: abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung (Lehre, Fachschule oder höhere Schule) - Praxis ist nicht erforderlich (gerne wenden wir uns an Schulabgänger/innen) EDV-Kenntnisse Ausländische Bewerber/innen nur mit Zugang zum österreichischen Arbeitsmarkt und mit ausreichenden Deutschkenntnissen in Wort und Schrift. * Aufgabenbereich: allgemeine Sekretariatstätigkeiten - Telefon - Korrespondenz Ablage *DV-Beginn: ab sofort * WIR BIETEN: Arbeitszeit/Ausmaß: Vollzeitbeschäftigung im Ausmaß von 38,5 Stunden pro Woche. Arbeitszeit nach Absprache. - Gehalt: nach Vereinbarung - Erreichbarkeit: ist mit öffentlichem Verkehrsmittel gegeben; KONTAKT: Dienstgeber: JOBFACTORY Personalservice GmbH & Co KG, Personalleasing, Gürtelstraße 34 - 36, 4020 Linz, Tel.Nr: 0732/665533. Bewerbung bitte nach telefonischer Terminvereinbarung. Das Mindestentgelt für die Stelle als Sekretär/in (Büro/Verwaltung) beträgt 1.700,00 EUR brutto pro Monat auf Basis Vollzeitbeschäftigung. Bereitschaft zur Überzahlung. Employer Name: siehe Beschreibung; Information: Frau Sabine Pesl; Address: Linz; Phone: +43 732 665533 n 3. Lackierer/in; Description: Wir suchen für unseren Kunden in 4300 St. Valentin 1 Lackierer/in oder Lackiererhelfer/in *Ihre Tätigkeit - Lackieren von großen Maschinen / Indus; office@austrianjobs.at n 4. Kraftfahrzeugmechaniker/in; Description: Ein Kfz-Betrieb in Steyregg sucht: 1 Kraftfahrzeugmechaniker/in mit mehrjähriger Berufserfahrung. ANFORDERUNGEN: - entsprechende Berufserfahru; fj.wag@aon.at n 5. Küchengehilf(e)in; Description: Die Reiteralmhütte verstärkt sein Team und sucht 1 Küchengehilf(e)in Anforderung: * Praxis und Kochkenntnisse erwünscht * Motivation und Einsatzfreude * selbstständiges Arbeiten und Teamfähigkeit Wir bieten: * Saisonstelle mit einer Vollzeitbeschäftigung (6 Tage/Woche) * nur Tagesbetrieb Dienstgeber: Reiteralmhütte, Familie Trinker, Reiteralm 51, 8973 Pichl/Preunegg. Bewerbung: nach telefonischer Terminvereinbarung mit Herrn Trinker, Telefonnummer: 0664/9837607. Das Mindestentgelt für die Stelle als Küchengehilf(e)in beträgt 1.300,00 EUR brutto pro Monat auf Basis Vollzeitbeschäftigung. Bereitschaft zur Überzahlung. Employer Name: siehe Beschreibung; Information: Herr Rudolf Trinker; Address: Pichl/Preunegg; Phone: +43 664 9837607 n 6. Kellner/in; Description: Wir suchen für unsere Martinsstube in der Trops-Arena St.Martin 1 Kellner/in . ANFORDERUNGSPROFIL: Qualifikation/Praxis Praxis im Gastroservice; martinsstube@aon.at n 7. Fuhrwerksdisponent/in; Description: AMS - Wir verbinden Mensch und Arbeit. 1970 gegründet, zählt ACTUAL heute zu den führenden europäischen Komplettanbietern für Fenster, Türen und Sonnenschutz. Das AMS Traun sucht im Zuge einer Vorauswahl eine engagierte Persönlichkeit als 1 Disponent/in . ANFORDERUNGSPROFIL - WAS SIE AUSZEICHNET: - Sie sind zuständig für die Tourenplanung und interne Kundenbetreuung - Erstellung von Lieferdokumenten Organisationstalent Dispositionserfahrung Gute EDV-Kenntnisse Geboten wird Ihnen eine unbefristetes Vollzeit-Dienstverhältnis im Ausmaß von 38,5 Wochenstunden, genaue Arbeitszeit nach Absprache und attraktive Arbeitsbedingungen. Das unten angegebene Jahresbruttogehalt laut Kollektivvertrag würde bei EUR 18.900,- liegen, wird jedoch von ACTUAL bei entsprechender Qualifikation und Erfahrung deutlich überzahlt. Kontakt: Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen und vollständigen Bewerbungsunterlagen, vorrangig mittels E-Mail! Geben Sie bitte unbedingt die Auftragsnummer 5333690 im Betreff an, damit Ihre Bewerbung richtig zugeordnet werden kann. Selbstverständlich behandeln wir Ihre Bewerbung vertraulich und gemäß den Bestimmungen des GlBG. AMS TRAUN - Service für Unternehmen Z. H. Herrn Mag. Gernot Grammer, MBA A: Christlgasse 3, 4050 Traun T: 07229 / 64264 (DW 30310) @: sfu.traun@ams.at Das Mindestentgelt für die Stelle als Disponent/in beträgt 18.900,00 EUR brutto pro Jahr auf Basis Vollzeitbeschäftigung. Bereitschaft zur Überzahlung.

Heizungsund Sanitärmonteur/in; Description: n 8. HAUSTECHNIK STRASSER, jahrzehnte lang bekannt unter dem Namen Fa. Schurich in Braunau, beschäftigt sich im Bereich Einfamilienhaus, Wohnbau und Indust; office@ht-strasser.at n 9. Materialverwalter/in; Description: Zur Verstärkung unseres Teams am Standort Schalchen suchen wir: 1 Materialversorger/in Ihre Aufgaben: - Ausgabe von Material für die Produktion; melina.pollhammer@promotech.at n 10. Rezeptionist/in; Description: Das 4-Sterne Familienhotel Lagant im Brandnertal bei Bludenz sucht zur Verstärkung des Teams engagierte und motivierte Mitarbeiter/innen. 1 Rezeptio; sf@s-hotels.com n 11. Lagerarbeiter/in; Description: hekro Personalservice - Mit uns in die Zukunft! Als renommierter Personalbereitsteller suchen wir ab sofort für unseren Kunden in Salzburg-Maxglan 1; s.raab@hekro.at n 12. Kellner/in; Description: Wunderschön gelegener Campingplatz mit Gastronomiebetrieb direkt am Ossiachersee sucht zur Verstärkung des Teams 1 Kellner/in ANFORDERUNGSPROFIL: Lehrabschluss bzw. Praxis erforderlich Arbeitsort: Ossiach Saisonstelle Arbeitszeit: nach Absprache Zusätzlich wird geboten: Zimmer und Verpflegung kostenlos KONTAKT: Bitte bewerben Sie sich nach telefonischer Terminvereinbarung bei Frau Matschnig. Gasthof-Camping Kölbl Familie Matschnig Ostriach 106 9570 Ossiach Tel.Nr: 04243/8223 Das Mindestentgelt für die Stelle als Kellner/in beträgt 1.350,00 EUR brutto pro Monat auf Basis Vollzeitbeschäftigung. Bereitschaft zur Überzahlung. Employer Name: siehe Beschreibung; Information: Frau Matschnig; Address: Ossiach; Phone: +43 4243 8223 n 13. Elektroniker/in; Description: "Start People" ist ein Geschäftsbereich von USG People, eines der Top 4 Personaldienstleistungsunternehmen in Europa mit 8.000 internen Mitarbeitern; wels@startpeople.at n 14. Disponent/in; Description: FFRONIUS Batterieladesysteme - Schweißtechnik - Solarelektronik Wir schaffen neue Technologien und Lösungen zur Kontrolle und Steuerung von Energie. Und machen das möglich, was für andere unmöglich bleibt - indem wir die Grenzen des Machbaren verschieben. Zur Verstärkung unseres Teams am Standort Sattledt suchen wir 1 Disponent/in im Einkauf Ihre Aufgaben: Als Disponent/in im Bereich Elektronik printbar beinhaltet Ihr Aufgabengebiet die Sicherstellung der Teileverfügbarkeit, die Durchführung von Planungsaktivitäten, Anfragen, Bestellungen und Lieferterminurgenzen. Weiters gehört zu Ihrem umfangreichen Tätigkeitsfeld die Bearbeitung von Reklamationen, die laufende Optimierung der Lagerbestände und die Wartung der Stammdaten. Als Mitglied im Einkaufsteam runden kontinuierliche Abstimmungen mit den Facheinkäufern, den technischen Einkäufern und den Nahtstellenpartner aus der Fertigung, der Arbeitstechnik und dem Forecast-Processing Ihr Aufgabengebiet ab. Sie verfügen über: Neben Ihrer kaufmännischen Ausbildung (HAK / kfm. Lehre) qualifiziert Sie Ihre Berufserfahrung in der Disposition und Ihr technisches Verständnis für diese Position. Als Mensch zeichnet Sie Ihre kommunikative, durchsetzungsfähige Persönlichkeit mit Engagement, hoher Genauigkeit und Eigeninitiative aus. Sie arbeiten gerne im Team und bringen auch Flexibilität mit. Verhandlungen in Deutsch als auch in Englisch zu führen setzen wir voraus. Kenntnisse einer zweiten Fremdsprache sowie in der ERP-Software BaaN sind von Vorteil. Für diese Position bieten wir Ihnen ein Gehalt von mindestens EUR 1.820,-- brutto pro Monat, je nach Ausbildung und Erfahrung ist eine Bereitschaft zur Überzahlung vorhanden. Möchten Sie Teil eines engagierten Teams werden und mit uns zum Sprung in eine erfolgreiche Zukunft ansetzen? Dann freut sich Frau Mag. Regina Rettig-Reisinger über Ihre aussagekräftige Onlinebewerbung. HIER ONLINE BEWERBEN https://careers.fronius.com/Vacancies/1058/Description/1?custom er= STANDARD Weitere Stellen bei Fronius finden Sie auf www.fronius.com/karriere Das Mindestentgelt für die Stelle als Disponent/in im Einkauf beträgt 1.820,00 EUR brutto pro Monat auf Basis Vollzeitbeschäftigung. Bereitschaft zur Überzahlung. n 15. Produktionsarbeiter/innen; Description: "Start People" ist ein Geschäftsbereich von USG People, eines der Top 4 Personaldienstleistungsunternehmen in Europa mit 8.000 internen Mitarbeitern; wels@startpeople.at n 16. Stubenmädchen/-bursch; Description: Inmitten der traumhaften Bergwelt Obertauerns. In ruhiger, sonniger Lage mit wunderbarem Ausblick liegt unser neu erbautes Apparthotel. 1 Stubenmädch; info@auerhahn-obertauern.at n 17. Chefs de rang (m./w.); Description: Für unser 4*s Wellness Hotel Warther Hof mit ausgezeichnetem a la carte Restaurant suchen wir in Jahres oder Saisonanstellung 2 Chefs de rang (m/w); roiderer@wartherhof.com

n 18. Elektrotechniker/in; Description: "Start People" ist ein Geschäftsbereich von USG People, eines der Top 4 Personaldienstleistungsunternehmen in Europa mit 8.000 internen Mitarbeitern; wels@startpeople.at n 19. Barmann/-dame; Description: WIR ERÖFFNEN am 3. August 2012 und suchen daher 1 Barmann/-dame ANFORDERUNGSPROFIL: Qualifikation/Praxis Mit Barmixgetränkeerfahrung Aufgabengebiet Herrichten von Verkauf von Bargetränken Arbeitsort/Erreichbarkeit 4974 Ort 5 Arbeitsbeginn ab 3.8.12 WAS SIE AUSZEICHNET: Freundlichkeit, WIR BIETEN: Arbeitszeit/Ausmaß/Dauer Arbeitszeit: Vollzeit oder Teilzeit (Nächteweise)nach Absprache, Arbeitsbeginn ab 20:30 Uhr, Arbeitsende ab 4 Uhr von Mittwoch bis Samstag Zusätzlich wird geboten: Zimmer kostenlos KONTAKT: Bitte bewerben Sie sich nach telefonischer Terminvereinbarung bei: Frau Bettina Gholami Tel.: +43 650 5510747 Boom Disco Inh. Johann Meissner Ort 5 4974 ORT IM INNKREIS Das Mindestentgelt für die Stelle als Barmann/-dame beträgt 1.193,32 EUR brutto pro Monat auf Basis Vollzeitbeschäftigung. Bereitschaft zur Überzahlung. n 20. Aluminiumschweißer/innen; Description: Wir sind ein erfolgreiches Personaldienstleistungsunternehmenmit Standorten in Wien und St. Pölten. Unser Ziel ist es, als fairer Partner sowohl Unter; o.cicek@adamek.co.at n 21. Kraftfahrzeugmechaniker/in; Description: Reifen John in Wels sucht zum sofortigen Eintritt 1 Kraftfahrzeugmechaniker/in ANFORDERUNGSPROFIL: Qualifikation/Praxis abgeschlossene Beruf; wels@reifen-john.com n 22. Monteur/in (Metallwaren); Description: Seit über 20 Jahren planen und entwickeln wir hochwertigste Profiküchen-Lösungen in unterschiedlichsten Größen und Hygienestandards für die Hotelleri; martin.kaufmann@fhe.at n 23. Pharmazeut/in; Description: Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum ehestmöglichen Eintritt 1 Pharmazeut/in Anforderungen: abgeschlossenes Studium erforderlich, Erfahrung; engel_apotheke@aon.at n 24. Kontakter/in; Description: Für eine Kommunikationsagentur in Bregenz suchen wir 1 Kontakter/in oder PR-Assistent/in Aufgaben: * Kontakte zu Journalisten (insbesondere Nachbe; karin.illmer@ams.at n 25. Ärzt(e)innen; Description: Medicare ist ein Dienstleistungs- und Beratungsunternehmen spezialisiert auf Personalfragen im Gesundheitswesen. Mit dem Vertrauen unserer Auftraggebe; markus.thannhaeuser@medicare.at n 26. Koch/Köchin (Hotel- und Gastgewerbe); Description: Eni Austria Tankstellenbetrieb GmbH Wir suchen für unsere Servicestation/Tankstelle in Suben 1 Koch/Köchin (Hotel- und Gastgewerbe) ANFORDERUNGS; 6055@netz.eniaustria.at n 27. Elektromonteurhelfer/in; Description: Als erfolgs- und mitarbeiterorientiertes Personalbereitstellungsunternehmen suchen wir für einen Kunden in Ennsdorf 1 Elektromonteurhelfer/in . * ANF; doris.kaufmann@jobmade.at n 28. Maschinenbautechniker/in; Description: Für unseren Kunden suchen wir folgende Besetzung: 1 Montageüberwacher/in Mechanik Referenznummer IBS: 2025_1 Unser Kunde ist ein renommiertes Unte; office@inno-versal.com n 29. Lkw-Lenker/innen; Description: Wir suchen für den Zustellverkehr in Oberösterreich 2 Lkw-Lenker/innen ANFORDERUNGSPROFIL: # Berufskraftfahrer oder Praxis erwünscht # Führer; josera@aon.at n 30. Dipl. Gesundheits- und Krankenpfleger/-schwester; Description: Als Niederösterreichs größter Anbieter von Dienstleistungen im Bereich Gesundheit und Soziales bieten wir ein breites Angebot zur Unterstützung in der Pflege von älteren und kranken Menschen sowie in der Betreuung von Kindern und Familien. Wir suchen für den Einsatz im Raum Amstetten 1 Dipl. Gesundheits- und Krankenpfleger/-schwester Ihre Aufgabe: - In der mobilen Pflege und Betreuung erheben Sie Bedürfnisse, erstellen Diagnosen, planen und führen in Zusammenarbeit mit einem interdisziplinären Team Pflegemaßnahmen durch. Ihr Profil: - Diplom für allgemeine und / oder psychiatrische Gesundheits- und Krankenpflege Führerschein B - Flexibilität und Teamfähigkeit - keine Nachtdienste - Kilometergeld/Dienstauto Gehalt lt. BAGS-KV € 2.030,31 brutto (Basis Vollzeit, inkl. SEG Zulage). Weitere Informationen zum Tätigkeitsbereich finden Sie unter www.karriere-im-noe-hilfswerk.at. KONTAKT: Bitte bewerben Sie sich nach telefonischer Terminvereinbarung bei Frau Manuela Illibauer. NÖ Hilfswerk Ardaggerstr. 50 3300 Amstetten Tel.Nr: 0676-878713127 Das Mindestentgelt für die Stelle als Dipl. Gesundheits- und Krankenpfleger/-schwester beträgt 2.030,31 EUR brutto pro Monat auf Basis Vollzeitbeschäftigung. Bereitschaft zur Überzahlung.; bl.amstetten@noe.hilfswerk.at


detalii la http://ec.europa.eu n 31. Koch/Köchin (Hotel- und Gastgewerbe); Description: Für unser 4* Hotel Alpenstern mit a la carte Restaurant suchen wir für die Sommersaison 2012 oder in Jahresanstellung 1 Koch/Köchin (Hotel- und Gastgewerbe) oder Jungkoch/-köchin Beschäftigung ab sofort oder nach Absprache Anforderungen: * Lehrabschluss * Praxis * zuverlässig * engagiert und kompetent Arbeitszeit. Vollzeitbeschäftigung Wir bieten eine attraktive Entlohnung, die über dem Kollektivvertrag liegt! Die genaue Lohnhöhe richtet sich nach Ihrer Tätigkeit, Qualifikation und Berufserfahrung. Hinweis: Das am Ende der Stellenausschreibung angeführte Mindestentgelt, muss aufgrund des Gleichbehandlungsgesetztes so angegeben werden! Zimmer und Verpflegung kostenlos; Bitte bewerben Sie sich nach telefonischer Terminvereinbarung bei: Herrn Bertram Bischof Tel.: +43 5510 513 Alpenstern Oberdamüls 191 6884 Damüls info@hotel-alpenstern.at Das Mindestentgelt für die Stelle als Koch/Köchin (Hotel- und Gastgewerbe) beträgt 1.494,50 EUR brutto pro Monat auf Basis Vollzeitbeschäftigung. Bereitschaft zur Überzahlung.; info@hotel-alpenstern.at n 32. Kellner/in; Description: HHerzlich willkommen in der Rohrmooser Erlebniswelt das Veranstaltungs& Unterhaltungszentrum von SCHLADMING - ROHRMOOS "ALLES unter einem DACH" ERLEBNIS - KNAPPENAlm "APRES SKI - DISCO - TANZ" Restauant-Cafe "DORFSTÖCKL" - das Restaurant der REGION mit nationalen und internationalen Gerichten SEMINARZENTRUM SCHLADMING - TAGUNGEN (jedliche Möglichkeiten für Ihre Veranstaltung) VERANSTALTUNGEN ALLER ART (Andrea Berg, Claudia Jung, Ursprung Buam, Die jungen Zillertaler, etc. ...) APRES SKI BAR - SALETTL direkt an der SKIPISTE PLANAI - HOCHWURZEN Wir suchen: 1 Kellner/in . Anforderung: * abgeschlossene Berufsausbildung und Praxis erwünscht * Motivation und Einsatzfreude * kundenfreundliches Auftreten Wir bieten: * Saisonstelle mit einer Vollzeitbeschäftigung * freie Unterkunft und Verpflegung Bewerbung und Information: AMS Gröbming, Elisabeth Sobotka, Telefon: 03685/22137-405. Dienstgeber: Erlebniswelt GesmbH., Rohrmooserstr. 215, 8971 Rohrmoos. Nähere Informationen finden Sie im Internet unter: www.erlebniswelt.at Das Mindestentgelt für die Stelle als Kellner/in beträgt 1.600,00 EUR brutto pro Monat auf Basis Vollzeitbeschäftigung. Bereitschaft zur Überzahlung; n 33. Elektriker/innen; Description: Landauer Personalmanagement verbindet Menschen mit Arbeit durch langjährige Erfahrung und Engagement. Aktuell suchen wir 2 Elektriker m/w Anford; patrick.langsteiner@personalhotline.at n 34. Feinkostverkäufer/in; Description: Der SPAR-Konzern ist ein rein österr. Unternehmen mit derzeit über 33.000 Mitarbeitern. Zusammen mit SPAR-Organisationen in 33 Ländern bilden wir eine leistungsfähige weltweite Handelsorganisation. 1 Feinkostverkäufer/in mit einschlägiger Praxis und/oder abgeschlossener Ausbildung als Einzelhandelskaufmann/-frau für unsere Filiale in Salzburg Aiglhof ab sofort gesucht. Arbeitszeit: Vollzeitbeschäftigung bei einer 6 Tage-Woche. Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift sind Voraussetzung. Entlohnung: Monatsbruttogehalt basierend auf Vollzeit von € 1.350,-- (je n. konkreter Qualifikation u. Bundesland) Dienstgeber: SPAR Österr. Warenhandels AG, Zentrale Wörgl, Spar-Straße 1, 6300 Wörgl. Bewerbungen richten Sie bitte ausschliesslich schriftlich an die oben genannte Adresse z.H. Frau Anna Unterberger mit Angabe der Ausschreibungsnummer 5219 und Ihrer persönlichen Telefonnummer. Das Mindestentgelt für die Stelle als Feinkostverkäufer/in beträgt 1.350,00 EUR brutto pro Monat auf Basis. n 35. Hochschulassistent/in; Description: Ideenreich, Innovativ, International - mit 3.800 MitarbeiterInnen und rund 30.000 Studierenden bietet die Karl-Franzens-Universität Graz ein spannende; bewerbung@uni-graz.at n 36. Vertriebsleiter/in; Description: Führendes Industrieunternehmen in Vorarlberg sucht 1 Vertriebsverantwortung Asien IHRE HERAUSFORDERUNG Entwicklung des Vertriebsgebietes Umsetzun; frank.wicke@ams.at n 37. Elektroinstallationstechniker/innen; Description: Wir sind ein renommiertes Personaldienstleistungsunternehmen in 4470 Enns und suchen ab sofort für einen unserer Kunden in Salzburg 2 Elektroinstallat; christian.mitterhuber@studirach.at n 38. Uhrmachermeister/in; Description: Wir zählen in Westösterreich zu den ersten Adressen, wenn es um exklusive und hochwertige Uhren geht! Werden Sie Teil eines motivierten und fachlich; frank.wicke@ams.at n 39. Hochschulassistent/in; Description: Ideenreich, Innovativ, International - mit 3.800 MitarbeiterInnen und rund 30.000 Studierenden bietet die Karl-Franzens-Universität Graz ein spannende; bewerbung@uni-graz.at

n 40. Hochschulassistent/in; Description: Ideenreich, Innovativ, International - mit 3.800 MitarbeiterInnen und rund 30.000 Studierenden bietet die Karl-Franzens-Universität Graz ein spannende; bewerbung@uni-graz.at n 41. Bauspengler/innen; Description: Wir sind ein renommiertes Personaldienstleistungsunternehmen in 4470 Enns und suchen ab sofort für einen unserer Kunden in Steyr 2 Bauspengler/innen; christian.mitterhuber@studirach.at n 42. Thekenkräfte (m./w.); Description: McCafé und McDonald's, das sind zwei Restaurants mit unterschiedlichen Konzepten unter einem Dach und deshalb nicht voneinander zu trennen! Im McCaf; at-store0079@restaurant.at.mcd.com n 43. Hochschulassistent/in; Description: Ideenreich, Innovativ, International - mit 3.800 MitarbeiterInnen und rund 30.000 Studierenden bietet die Karl-Franzens-Universität Graz ein spannende; bewerbung@uni-graz.at n 44. Maschinenbautechniker/in; Description: Als Ingenieurbüro suchen wir für Projekte in Zusammenarbeit mit unseren langjährigen Kunden: 1 Prozessentwickler (m/w) Gießereitechnik Wir biet; job@technik-service.at n 45. Raumpfleger/in; Description: Als Personalbereitsteller suchen wir für einen unserer Kunden in Obertraun 1 Raumpfleger/in . * ANFORDERUNGSPROFIL: - Erfahrung in der Reinigung; sonja.hartl@nuova.at n 46. Lagerarbeiter/in; Description: Wir sind ein international tätiges Personaldienstleistungsunternehmen mit hoher Mitarbeiter- und Kundenzufriedenheit und suchen für einen unseren Kund; grosssteiner@walterfachkraft.at n 47. Koch/Köchin (Hotel- und Gastgewerbe); Description: Unser Kunde ist eine luxuriöse Hotel-Residenz im Herzen Wiens, deren architektonische Besonderheit sechs Jahrhunderte Baugeschichte erlebbar macht. Tr; daniela.kozam@ams.at n 48. Koch/Köchin (Hotel- und Gastgewerbe); Description: Als erfolgsund mitarbeiterorientiertes Personalbereitstellungsunternehmen suchen wir für einen Kunden in Mauthausen 1 Koch/Köchin (Hotel- und Gastge; doris.kaufmann@jobmade.at n 49. CNC-Facharbeiter/in; Description: Als Personalbereitstellungsunternehmen mit Sitz in Linz suchen wir für einen unserer Kunden in Ried im Traunkreis 1 Laser-Stanzmaschinen-Bediener/in.; linz2@jobmade.at n 50. Betriebselektriker/in; Description: Als erfolgs- und mitarbeiterorientiertes Personalbereitstellungsunternehmen suchen wir für einen Kunden in LINZ 1 Betriebselektriker/in . * ANFORDERU; bewerbung@kiwork.at n 51. Weber/in; Description: Wir suchen für unsere Webfabrik im Webermarkt Haslach 1 Weber oder Werbermeister oder Schlosser (m/w) ANFORDERUNGSPROFIL: Qualifikation/Praxis; w.hackl@webfabrikhaslach.at n 52. Technisch(er)e Sachbearbeiter/in; Description: Die GIA Gruppe gehört im Bereich der Tankstellentechnik/Industrie zu den namhaften Dienstleistungsunternehmen der Branche in Zentraleuropa. Mit Nied; neuburgerh@gia.co.at n 53. Koch/Köchin (Hotel- und Gastgewerbe); Description: Das Biohotel ramsauhof ist ein 4-Stern-Hotel mit 27 Zimmern (Grüne Erde Suiten oder Zirbenvoll-holz Suiten), 60 Betten und liegt am Sonnenplateau Ramsau am Fuße des Dachteins. Als Biohotel leben wir aus Überzeugung unseren Gästen den nachhaltigen Gedanken vor. Im Hotel gibt es ausschließlich 100% biologische Lebensmittel, Getränke und Kosmetika. Arbeiten am Sonnenplateau Ramsau Als Biohotel arbeiten wir überzeugt mit 100% biologischen Produkten (Lebensmittel, Getränke und Kosmetika) und bieten unseren Gästen somit beste, hochstehende Qualität. Um auch eine gute Servicequalität bieten zu können, suchen wir noch ab Mitte Mai oder nach Vereinbarung Verstärkung für unser Team: 1 Koch/Köchin (Hotel- und Gastgewerbe) für die Sommer- und Wintersaison. Sie arbeiten gerne und sorgfältig mit Bio-Produkten? Dann sind sie bei uns genau richtig. Sie sind bei uns zuständig für das Angebot des Frühstücksbuffets, die Zubereitung der Mitarbeiterverpflegung sowie die Produktion und das Anrichten des 5-Gang-Abendmenus. Wir bereiten unsere Speisen geschmackvoll, innovativ und liebevoll ohne Mikrowelle sowie ohne Convenience-Anteil zu. Wir bieten Ihnen eine Entlohnung ab € 1.200,-- netto/Monat, sowie freie Unterkunft und Verpflegung. Bewerbung und Information: Arbeitsmarktservice Gröbming, Elisabeth Sobotka, Telefon: 03685/22137-405. Das Mindestentgelt für die Stelle als Koch/Köchin (Hotel- und Gastgewerbe) beträgt 1.599,50 EUR brutto pro Monat auf Basis Vollzeitbeschäftigung. Bereitschaft zur Überzahlung.

n 54. Netzwerktechniker/in (Ing); Description: TIP Technik und Informatik Partner GmbH Wir sind ein unabhängiger und leistungsstarker Informatik Partner. Unsere Kernaufgabe ist es, für unsere Kunde; kurt.kees@tip.co.at n 55. Elektroanlagentechniker/in; Description: Als erfolgs- und mitarbeiterorientiertes Personalbereitstellungsunternehmen mit langjähriger Erfahrung suchen wir für einen Kunden 1 Elektroanlagentechniker/in . * ANFORDERUNGSPROFIL: abgeschlossene Lehre, Fachschule oder HTL für Elektrotechnik oder Elektronik - selbständiges Arbeiten - Führerschein der Gruppe B Ausländische Bewerber/innen nur mit Zugang zum österreichischen Arbeitsmarkt und mit ausreichenden Deutschkenntnissen in Wort und Schrift. * EINSATZBEREICH: Montage, Wartung und Instandhaltung von Brandmeldetechnikanlagen * Arbeitsbeginn: ab sofort * WIR BIETEN: - Arbeitszeit/Ausmaß: Vollzeitbeschäftigung im Ausmaß von 38,5 Stunden pro Woche. Arbeitszeit nach Absprache. - Entlohnung: 11,15 Euro brutto pro Stunde plus Montagezulage und Aufwandentschädigung; - Erreichbarkeit: ist mit öffentlichem Verkehrsmittel gegeben; KONTAKT: Dienstgeber: LIS Industrie Service GmbH Lunzerstraße 64 11. Stock, 4030 Linz Ihre Bewerbung richten Sie bitte an Herrn Lueger. Tel. Nr.: 0732/34 10 10 30. Email: e.lueger@lis-linz.at Das Mindestentgelt für die Stelle als Elektroanlagentechniker/in beträgt 11,15 EUR brutto pro Stunde. Bereitschaft zur Überzahlung. e.lueger@lis-linz.at n 56. Feinkostverkäufer/in; Description: Installationsmeisterbetrieb in 1060 Wien sucht: 2 GWH-Installateur(e)/innen (m/w) mit abgeschlossener Berufsausbildung (Lehre) und einschlägiger Berufserfahrung. Führerschein B erforderlich. Thermenservicekenntnisse von Vorteil. Persönliche Eigenschaften: Pünktlichkeit, Verantwortungsbewusstsein, selbständiges Arbeiten, Teamgeist, Belastbarkeit. Aufgaben: Installationen Arbeitsort: Wien Arbeitszeiten: 38,5 Stunden/Woche, Montag bis Donnerstag 7:30 Uhr bis 16:30 Uhr, Freitag Frühschluß. Entlohnung: Das Mindestentgelt (auf Basis Vollzeitbeschäftigung) beträgt 1.858,71 EURO brutto pro Monat. Eine Überzahlung ist möglich. Interessierte Bewerber/innen senden bitte Ihre schriftliche Bewerbung an: office@koese-gmbh.at Köse Installationen GmbH, Gumpendorferstraße 137, 1060 Wien Das Mindestentgelt für die Stellen als GWH-Installateur(e)/innen (m/w) beträgt 1.858,71 EUR brutto pro Monat auf Basis Vollzeitbeschäftigung. Bereitschaft zur Überzahlung.; office@koese-gmbh.at n 57. Metalltechniker/in Metallbearbeitungstechnik; Description: Wir sind ein Unternehmen, das sich in kurzer Zeit sehr gut am Markt positioniert hat, und bereits jetzt mit namhaften nationalen und internationalen Unternehmen zusammenarbeitet. Wir suchen zum sofortigen Eintritt 1 Metalltechniker/in - Metallbearbeitungstechnik . Aufgaben: Plan lesen, Mitarbeiter führen, Arbeit überwachen. ANFORDERUNGEN: - abgeschlossene Lehre oder HTL, Berufserfahrung, - Kenntnisse von: Glasfassade Rieder (Betonplatten) & Pfostenriegel, - Pünktlichkeit, genaues und selbständiges Arbeiten, - bei männlichen Bewerbern abgeleisteter Präsenzdienst bzw. Zivildienst. ARBEITSORT: Wien. ARBEITSZEIT: Vollzeitbeschäftigung. DIENSTGEBER: Hammerschmid-Völker Personal Service GmbH, Arbeitskräfteüberlasser, e-mail: alexander.kaluzik@vm-personal.at BEWERBUNG: NACH TELEFONISCHER TERMINVEREINBARUNG unter Tel.Nr.01/545-87-80. Bitte bringen Sie zu Ihrem Vorstelltermin folgende Unterlagen mit: 1) Reisepass 2) Meldezettel 3) gültige Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigung 4) Lehrabschlusszeugnis (wenn vorhanden) 5) Dienstzeugnisse 6) Lebenslauf Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! Das Mindestentgelt für die Stelle als Metalltechniker/in - Metallbearbeitungstechnik beträgt 12,79 EUR brutto pro Stunde. Bereitschaft zur Überzahlung.; alexander.kaluzik@vm-personal.at n 58. Fußpfleger/in; Description: Renommiertes Fußpflegeinstitut in 1090 Wien sucht aufgrund Betriebserweiterung 1 Fußpfleger/in für klassische und diabetische Fußpflege mit folgenden Kriterien: - Sie haben eine abgeschlossene Lehre als Fußpfleger/in - Sauberes Arbeiten und gepflegte Umgangsformen und gute Deutschkenntnisse setzen wir voraus. Gerne stellen wir auch ein/e Wiedereinsteiger/in oder eine ältere Kraft ein. Geboten wird Ein sicherer Arbeitsplatz in einem echten Vorzeigebetrieb in einem sehr kompetenten, angenehmen Team. - Gute Bezahlung! Über dem Kollektivvertrag! Eine Teilzeitbeschäftigung im Ausmaß von 20 bis 27 Wochenstunden nach Absprache. Dienstgeber: Fußpflege und Wundversorgung, 1090 Wien. Bewerbungen entweder per eMail an: podologie@gmx.at oder per Telefon unter 01/4796567 Die Angabe des Mindestentgelts für dieses Stellenangebot ist nicht verpflichtend, da die gesetzlichen Bestimmungen zur Entgeltangabe hier nicht zutreffen.; podologie@gmx.at


pagina 8 / oferte de muncã România / oferte de muncã strãinãtate

30 Iulie 2012 Germania. Caut inginer constructor cu cunostinte avansate de limba germana sau sarba si dulgheri, fierari, zidari, rompeleti@gmail.com, Tel: 0740587614

é Videochat. Colaborare studio LiveQueens. Cautam fete indraznete, cu un caracter dinamic, ambitie si seriozitate pentru sesiuni de videochat; suport tehnic cat si training asigurat; varsta minima 18 ani; camere video hd; lumini profesionale; posibilitate cazare gratuita; zona Unirii, LiveQueens@yahoo.com, http://www.VideochatUnirii.com, Tel: 0734529582, 0766788840

é Videochat angajam cupluri, fete, cazare gratuita, camere individuale lux, aparatura ultraprofesionala, bonus angajare 400$, comision 50-70%. Convinge-te! www.abcvideochat.ro Tel: 0727587999, 0784666766

é Videochat Modele fete cu/ fara experienta pentru s es iuni de v ideoc hat adult/nonadult. Salariu de la 500$/ luna, procent de la 50%. C as tiguri 100% garantate, Contactati-ne pentru a va convinge, 3 . 0 0 0 U S D / luna, jobs@samira-chat.ro, 0786426257, 0726997089 n Vopsitor auto. Reprezentanta auto angajeaza pentru sediile din Bucuresti si Otopeni pregatitori si vopsitori auto cu experienta, hr@automobilebavaria.ro, Tel: 0212006263, Fax: 0212332921 n Vopsitor-pregatitor, tinichigiu, demontator, mecanic, angajam zona Militari, Tel: 0755819722

é Anglia,

intermedieri locuri de munca pentru calificati si necalificati, Tel: 0762518532 n Cipru. Ofer loc de munca pentru fete in Pub. Ofer cazare, salariu, masa si transport, Tel: 0726032962 n Germania, Privat Hauss angajeaza Dame de companie intima castiguri Atragatoare conditii: minim 18 ani, aspect fizic placut, cunostinte minime lb. Engleza sau Germana; detalii pe mess. Cristinaadina53 Cer si ofer seriozitate! Cristinaadina53@yahoo.com, Tel: 016093383186

é Germania. Electricieni pentru montaj Panouri foto-voltaice, varsta max 35-40 ani, salariu 1300 eur, cazare asigurata. Se cere calificare electrician. Program luni – vineri 10.00-17.00, 1.300 EUR/luna, office@divers-job.ro, http://www.divers-job.ro, Tel: 0724430646

é Germania. Asistenti medicali, salarii motivante+ bonusuri ore suplimentare, contracte minim 5 ani, fara comision. Cunoastere limba germana, 1.200 EUR/luna, office @divers-job.ro, http://www.divers-job.ro, Tel: 0311012309

é Irlanda. Ospãtãriþe salariu min 1000 eur+ tips, cazare asigurata. Contract min 6 luni cu prelungire. Cunostinte limba engleza, varsta max 30-32 ani, 1.000 EUR/luna, office @divers-job.ro, http://www.divers-job.ro, Tel: 0763162243 Italia. Plecari urgente Doar Femei: Cameriste, ospatarite, bucatarese, m e n a j e r e , ingrijire-batrani la particular, azil-batrani si necalificati - industrie, job2000@ymail.com, Tel: 0213242444, 0786686985


30 Iulie 2012

vânzãri terenuri / case-vile / pagina 9 Pantelimon Oraº, (in spate Selgros), teren 500mp, deschidere 20m, zona vile cu infrastructura noua, facilitati: canalizare, energie electrica, gaze natural, PUZ, PUD, cadastru si autorizatie construire pentru S+P+1+M, Tel: 0722604017

n Afumaþi deschidere 20m50m, gaze, apa, curent, in apropiere lac. Afumati, pret 50000e, Tel: 0764754382

é Ialomiþa Roºiori vand

teren Suprafata 1200 mp. Gard nou beton construit de jur imprejur deschidere Bãlãceanca vand la strada 18m. Pe teren teren 1500 mp, s-au construit: Magazie, situat in Beci, Hasna, Foisor Balaceanca dupa modern 30mp, Piscina spital, pe drumul de ultramoderna 60mp. S-au Posta, plan 3, Tel: turnat aleea principala, 0740113647 alei in jurul foisorului, in jurul piscinei. Instalatie de apa trasa la foisor, la n Clinceni Olteni str. Ciresica piscina, la o eventuala toate utilitatile pret negociabil, Tel: 0730212760, 0784887556 fantana arteziana. Daca se construia si o casuta Constanþa, era tot ce isi putea dori orice persoana. Pozele Medgidia, între gara sunt mai vechi nu sunt Medgidia ºi canalul actualizate. Pretul se mai Dunãre, teren 3ha, poate negocia, intravilan, 19.500 EUR, 0755334683, elisa_eli2010@yahoo. 20 EUR/mp, Tel: com, Tel: 0763377159 0766758919, 0733674738 Iancu Nicolae loturi 760mp deschidere n Cornetu, vand 4000mp, deschidere 22m la sos. 17.60m sau 3800mp Alexandriei, constructie 50mp, curent 220-380, proprietar, tot (deschidere 88m), 35 EUR/mp, Tel: 0728845154

é Pipera, Voluntari, Aleea Aviatiei Nr 17, proprietar vand teren 1000m, 130Euro/mp. Negociabil toate utilitatile, Tel: 0722606021 n Prahova, Breaza, zona superba, parc dendrologic central toate utilitatile, Tel: 0735902065, 0768694918 n Prahova, Breaza, Cartier Valea Tãrsei, Vand teren intravilan, cadastru+intabulare, 1620mp ºi 1260mp, d=40m, ideal casã vacanþã, panoramã superbã; negociabil, 11 EUR/mp, Tel: 0721406017

é Prahova, Cornu de Jos, vand 711 mp teren intravilan, FS 23 m, zona linistita, pret neg, 16.900 EUR/mp, robert77m@yahoo.es, Tel: 0721315008, 0722126509

cristinamontana72@yahoo.com Tel: 0729828186, 0722766948

Dâmboviþa Fieni teren intravilan 1400mp, casa +livada, cu utilitati, pret 15E/mp, Tel: 0724450415 n Dâmboviþa, Viforâta, comuna Aninoasa, vand teren intravilan suprafata 1100 mp, utilitati in apropiere, 14.000 EUR, Tel: 0721613701, 0213170081

n Mehedinþi, Drobeta Turnu Severin, la centura orasului, vand terenuri 10000mp si 15000mp, cartier case, langa Padurea Crihala, deschidere 57m si 52 m. Persoana Contact: Lapadat Gheorghe, razvan.katalin@gmail.com, Tel: 0723390521, 0756300008

n Periº strada Orhideelor Nr 32, teren stradal 1000mp toate utilitatile, pret discutabil! 35.000 €, valentina_ccc2007@ yahoo.com Tel: 0724556101

é Tulcea, Ceamurlia de Jos, vand teren intravilan 4800mp, apropiere pescuit, constructii, pensiuni. Pret discutabil, 9.000 EUR, Tel: 0766360521, 0757681872

n Afumaþi, Petrachioaia, la Rosu, Vila termopane, curent + instalatie electrica, teren 330 mp, suprafata constructie p=85mp, et 1 =77mp+ mansarda, pret negociabil toate actele, 39.000 EUR, Tel: 0767310935

é Argeº Leordeni P+2, toate utilitatile in casa (gaze, curent, apa, telefon, canalizare), finisata interior (parchet, gresie, faianta, usi, scara interioara, peretii gletuiti la alb), nefinisata exterior. Suprafata construita 360 mp (living 50 mp, bucatarie independenta 20 mp, 4 dormitoare, camera multifunctionala mansardata, 3 bai, 2 lojii, 4 balcoane, terasa 50 mp). Suprafata teren 1.500 mp. Centru localitate. Integral asfalt, 50.000 EUR, mariana.cruceru.consult@gmail .com, Tel: 0726191060, 0769683809

é Bacãu municipiu, Serbanesti - Holt, Casa 2 Nivele Subsol + Parter + Etaj + Mansarda; Suprafata Teren 500mp; Suprafata Casa 200mp, 100mp/nivel; Material Constructie - BCA; Acoperis Lindab; Tamplarie PVC; Canalizare Fosa; Diverse Imbunatatiri. Casa are doua nivele, fiecare nivel avand intrare separata. Exista posibilitatea creari unei singure intrari, 51.000 EUR, hyperlingro@yahoo.com, Tel: 0742200094, 0742060988

é Berceni Comuna, la 6 km de Bucuresti, vila 2012 la gri, 174 mp utili, 3 dormitoare, living, P+1, 2 grupuri sanitare, teren 350 mp/ utili, toate utilitatile in zona, ansamblu rezidential, acces din asfalt, accept rate Prima Casa, 59.000 €, cristian.catea@yahoo.com, Tel: 0725471304, 0729039273

Bragadiru km 8 vand vila, 500mp teren, construiti 375mp, P+2, 4 domitoare+ living parter, living et. 2+ dresing, 4 bai, an constructie 2010. Se poate vinde si mobilata. Pret discutabil, Tel: 0766360521, 0757681872

é Cãlãraºi, comuna Vâlcelele, vand casa la rosu 220mp, teren 2000mp, curtea toata inconjurata de peste 100 de salcami, gard beton, aprox 100 km de Bucuresti, 20.000 EUR, mitza4rusik@yahoo.com, Tel: 0762059964 n Cãlãraºi, Lehliu sat Rãzvani, super ofertã: casã cu pãmânt inclus 1000 mp. Preþ 30.000RON, Tel: 0721898817


pagina 10 / vânzãri case-vile / garsoniere / 2 camere / 3 camere n Cernica P+1E+M stradal, gaze, internet, 900mp, caramida poroterm termopan, 5 camere luminatoare Fakro, intabulata, 160.000 EUR, Tel: 0722370884

Militari-Rosu, é Chiajna jumatate duplex P+1, la gata, 95mp utili, teren 90mp, 2 cam, living, bucatarie, 2 bai utilate, 2 balcoane, debara, Toate actele, accept credit, 72.500 EUR, alex_oprea2006@yahoo.com, Tel: 0721240442

é Giurgiului, Piata Progresul, vand casa 3 camere, bucatarie, 2 bai, 113mp, centrala pe gaze, termopane, izolatie 100mm, teren 295mp, intrare separata dezmembrare din imobil 600 mp (totul separat). Se pot vinde si inpreuna, 95.000 EUR, Tel: 0769247601

n Prahova Breaza Central, 1996, 260mp. cu teren 1700mp, parc dendrologic, Tel: 0735906065 n Popeºti-Leordeni casã curte 3 camere, 100mp, baie, bucãtãrie, garaj, 100mp curte, zonã liniºtitã, Centru Primãrie, 75.000 EUR, Tel: 0766793151

Municipiu, zona é Sibiu Selimbar, Casa pret Bomba 8 camere cu grupuri sanitare proprii, complet Mobilat, ideal pentru o Pensiune! Suprafata Construita: 368mp, 140.000 €, sillyblackrider@yahoo.com, Tel: 0744249969

é Suceava muncipiu vand vila de lux langa padure complet mobilata si utilata suprafata teren 1200mp construita 550mp, 650.000 €, danteotrading@gmail.com, Tel: 0754609452

Cimitir n Pantelimon Armenesc, garsonierã, liberã, recent amenajatã, Tel: n Basarabiei 8/10, bloc 1987, 0764977786 reabilitat, 54mp, termopan, ac, parchet, liber, urgent, 53.200 EUR, Tel: 0722628256

Rahova, dezvoltator vand garsoniera 33mp-29.000E, apartament 65mp-45.000E, Tel: 0763536616

Berceni, Alexandru Obregia, vand apartament 2 camere, 55.000 EUR, Tel: 0786463121

n Militari, Apusului, 2 camere, etaj 4/8, langa scoala, zona cu verdeata, decomandat, conf. 1, termopane, 54mp, 58.000 EUR, andrei_gabriela33@yahoo.com, Tel: 0720490437

n Obor, Avrig, etaj 10/10, confort 1 semidecomandat, 51 mp, termopane, 1 balcon, 2 holuri, zona linistita, 47.000 EUR, Tel: 0733021248

é Vitan Mall vanzare 2c decomandat, renovat, 4/4, 58mp, 1989, balc on, debara, bucatarie deschisa, gresie, faianta, parchet, liber, 64.700 EUR, moncapro@yahoo.com, Tel: 0756012222

n Rosetti piaþã, particular vând 2 camere, 44mp, 4/5, renovat recent, gresie, faianþã, AC, uºi înlocuite, electricã schimbatã, parchet masiv, bucãtãrie n Vitan Mall, apartament 2 complet utilatã, negociabil, camere lux, 3/3, 45mp, la 59.000 EUR, Tel: 0722383717 400m de Mall, vedere stradala, 41.900 EUR, Tel: 0724354291

Titan (Minis) particular vand garsoniere semidecomandata confort 1, s tradal s ec tor 3, fara imbunatatiri, etaj 334.000 e, Tel: 0742203014 é Colentina vand apartament cu 2 camere confort 1bloc construit in anul1986, decomandat, 50mp, parter/ 4, bucatarie open 12mp, parchet, faianta, 75.000 EUR, elisa_eli2010@yahoo.com, Tel: 0764210489 é Titan complex Rasarit de Soare, vand urgent garsoniera, parter, decom. 30 mp. buc. mobilata+ utilata, dresing mobilat, 37.000 EUR, demisaramet@yahoo.com, Tel: 0758618450

30 Iulie 2012

n Domenii /Turda, str Octav Cocarascu 81, proprietar vand urgent apartament doua camere, et 1, la casa curte, Pret avantajos, 25.000 EUR, Tel: 0732552356, 0722758819 n Drumul Taberei, Favorit, cf. I, 49mp, bloc OD, 7/8, super finisat, super mobilat, urgent, Tel: 0726675175 n Drumul Taberei stradal, 2 camere, conf. 2, etaj 3/10, decomandat, G+F+P+T+AC+UM, 48.000 EUR, Tel: 0729850934

n Unirii particular, vand garsoniera, negociabil. 0744.396.738, 64.000 EUR, Tel: 0723054565 n Unirii, stradal, proprietar, renovat, utilat, excelent office, 41mp, intersectie Zepter, discutabil, 85.000 EUR, n Grigorescu Piata Minis vandapartament@yahoo.com, metrou, confort I, an 1980, Tel: 0763200778 8/10, p, g, f, um, 33.000 EUR, n Ferentari, Aleea Imasului, é Iancului, apropiere Pro-TV, Tel: 0723775056 vand urgent apartament 2 vila 12 camere 300 mp teren, camere, et 2/4, imbunatatit, amprenta 147 mp, s.u= subsol zona linistita, 19.500 EUR, Tel: 60 mp, Parter 108 mp, etaj1 Ilfov, curatã, 0721640823, 0763893506 112 mp, mansarda 70 mp n Mãgurele posibilitate extindere, doua bucãtãrie mobilatã -utilatã, balcoane, 5 grupuri sanitare, maºinã de spãlat, centralã bucatarii, holuri, 3 intrari, proprie, Tel: 0737365090, n Giurgiului Vigoniei, pretabila birouri, gradinita copii 0723454307 particular, conf. 1, clinica medicala, etc. sub decomandat, 6/7, ratb 7, 25, pretul real de zona, discutabil, é Victoriei, Sfintii Voievozi negociabil, 41.000 EUR, Tel: 190.000 EUR/mp, Garsoniera dubla 37mp, et. 1, 0769553840 euroinvestgrup@yahoo.com, amenajata modern, vedere Tel: 0767299965, 0768061733 metrou frumoasa sud, complet utilata n Grigorescu, (TV, net, AC, MS, bucatarie Grigorescu, cartier Balta Alba, echipata) + boxa + camera de vand ap 2 cam, cf 1, semidec, imbunatari, 54mp, serviciu, 40.000 EUR, Tel: 5/10, 55.000 EUR, Tel: 0311005273 é Militari Pacii Garsoniera 35 0767816500 mp utili impartita in 2 camere.Imbunatatiri:gresie, faianta, parchet, tamplarie cu n Militari Veteranilor, vand 2 geam termopan din sticla cam. p/ 10 decomandat securizata, aer conditionat. mobilat utilat termopan plasa Mobilata si utilata complet. grilaj gresie faianta parchet Doua locuri parcare, usa metalica apometre balcon é Prahova, Tãriceni, 4 41.900 EUR, Tel: 0721259090 loc parcare cablu internet, camere, 1 baie, pivnita, 150 mp, 47.000 EUR, Tel: 0721257770 curte 2.350 mp, gradina de n Militari Vand apartament 2 legume, renovata 2007, Alexandriei apartament 2 camere, 38 mp, g+f+p+t, Iuliu termosistem, gresie, faianta, n Pantelimon Cora, garsoniera parchet, sobe teracota, gaze la cf. 3, 16, 21mp, 2/4, g+f, camere, bucatarie, 2 Maniu, la 2 min de metrou, loc balcon inchis, poarta, fosa septica, termopan, parchet, ac, gaze, grupuri sanitare, 65mp, parcare, semimobilata, vanzare sau apa calda, apometre, bloc curte 60mp, magazie 9mp, bucatarie mobilata, accept 36.500 EUR, schimb cu apartament Bucuresti civilizat, curat, negociabil, 54.000 EUR, Tel: credit, ralucailie04@yahoo.com, Tel: si diferenta. Urgent! 52.000 € 18.000 EUR, Tel: 0730958062, 0745051973 0762712941 Tel: 0727929630, 0749067938 0727293303

n Sãlãjan langa piata, vand apartament 2 camere decomandate, stradal, etaj 5, gresie, faianta, termopane inclusiv la balcon, aer conditionat, usa metalica, centrala proprie de apartament, 65.000 EUR, pigeon61000@yahoo.com, Tel: 0745045784

Timpuri Noi 3 camere, 75mp, bloc nou, 105.000 EUR, Tel: 0730106207

Vitan Vechi vis-a-vis de Stadionul Olimpia, particular vand apartament 2 camere, etajul 7/10, bloc prefabricate construit in anul 1978, suprafata totala 59 mp, imbunatatiri: gresie, faianta, termopane. Pret negociabil, 75.000 EUR, Tel: 0727723315

n Titan Prisaca Dornei 2 camere, 10/10, negociabil. Urgent, 44.500 EUR, Tel: 0724058958, 0763300387

Unirii apartament 2 camere in vila, etaj 1, 67mp, posibilitati parcare autoturism, usor negociabil, 55.000 EUR, Tel: 0744662452 Unirii, Tribunal, 5/9, vedere c urte, utilat, renov at, 150.000 EUR, Tel: 0762938559

n Alba Iulia Rond, Unirii, vand apartament 3 camere, et 9/10, decomandat, 88mp, vedere rond, bloc 2011, paza + monitorizare video, 128.800 EUR, Tel: 0788888097

n Brâncoveanu, proprietar, cf. 1, dec, et. 6/8, uºã metalicã, 70mp, preþ negociabil, 53.000 EUR, Tel: 0768812769


30 Iulie 2012

vânzãri 3-4 camere / spaþii comerciale / schimburi / cumpãrãri imobile / pagina 11 n Rahovei,

n Camil Ressu, zona metrou Domenii particular Grigorescu, str Ilioara, piata Salajan, Ambrozie, Proprietar vand apartament 3 Apartament 3 camere situat stradal cu vedere catre spate camere, etajul 1/4, bloc la 8 din 8, izolat construit in anul 1973 exterior/interior, geamuri cu peretii exteriori din termopan cu 5 camere, 3 caramida, suprafata aparate de aer conditionat, gresie, faianta, parchet, usa totala 70 mp, imbunametalica, balcon inchis cu tatiri: gresie, faianta, termopan inclus in bucatarie termopane. Pret cu toate aprobarile necesare. statie tramvai 27, autobuz 102, negociabil, 100.000 €, marcheturi Billa, Auchan, Real, Tel: 0745132600 Lidl la 5 minute de parcul IOR. Pretul este negociabil, n Drumul Taberei str. Raul 750.000 EUR, Tel: Doamnei, vand apartament 3 0766361023 camere, decomandat et 8/10 stradal, imbunatatiri, urgent Câmpia Libertãþii proprietar, 64.000 EUR, Tel: 0724500648, 0728302882 Basarabiei, p/4,

liber, intabulat, cf. 1, balcon, accept prima casa, imagini site, 56.000 EUR, http://www.contine ntalhouse.ro, Tel: 0767026609, 0728676350

é Drumul Taberei Lasermed particular 3 cam, 60mp, P/10 bl. tip Z, G+F+P+T+UM pretabil fam cu copii, gradinita, scoala, n Colentina proprietar, confort cresa, parc foarte aproape. 1, 70 mp, discutabil, Accept credit, neg, 65.000 EUR, 65.000 EUR, Tel: 0785036004, gradinaru.alexandru85@gmail. 0728332298 com, Tel: 0720584115

Favorit 2 balcoane, zona foarte buna, etaj 6, vand sau inchiriez, 0722504102

é Colentina apartament 3 camere Pretul este usor negociabil doar pentru particulari. Nu doresc sa fiu contactat de agenti comerciali. Etaj 5 din 10, 2 balcoane fata / spate, sufragerie mare 20mp, 2 camere, suprafata totala 70mp. Imbunatatiri (renovat, curat) parchet, gresie, faianta, termopane, instalatie cupru, aer conditionat). Situat in sectorul 2 vis- a- vis de scoala numarul 27 in spate la circa 7 de politie, acte la zi (persoana fizica), 65.000 EUR, sittard_pete@yahoo.com, Tel: 0752612205

é Giurgiului vand apartament 3 camere, etaj 8/10, confort 1, decomandat, 2 balcoane inchise, bucatarie deschisa, multiple imbunatatiri (termopane, gresie, faianta, parchet laminat, aer conditionat), complet mobilat, loc de parcare. Merita vazut! Pret negociabil, 65.000 €, sabin_verdes@yahoo.ro, Tel: 0722708104, 0744645832

(Rond) n Kogãlniceanu Bulevard, stradal, vad. Vand/inchiriez 3 camere, demisol. In prezent birouri, alexamoria@yahoo.com, http://www.altibi.ro, Tel: 0724058958, 0763300387

n Mihai Bravu decomandat, cf. 1, 92 mp utili, P/1, 53 mp curte, proprietar si 3 camere 1/3, 90 mp utili, 80.000 EUR, Tel: 0721167007

Vãcãreºti Tineretului, particular vand apartament 3 camere etajul 2/8, bloc construit in anul 1986 cu peretii exteriori din caramida de BCA, suprafata totala 68 mp, imbunatatiri: gresie, faianta. Pret negociabil, 90.000 €, Tel: 0745907487

zona Margeanului, Apartament 4 cam. format dintr-un 2 cam+ garsoniera, 2 A/C, usa metalica, gr+f+p, amenajat modern, (se pot vinde si separat) sau schimb imobiliar (casa la curte sec. 5), 78.000 EUR, office.petersvit@ gmail.com, Tel: 0767713388 n Sebastian parc, vând sau închiriez, etaj 2/8 în bloc reabilitat, gresie, faianþã, parchet, aer condiþionat, termopane, 2 bãi, 2 balcoane, centralã termicã, 97 mp, 350 E nemobilat, 85.000 EUR, Tel: 0722486242

n Cumpar cu plata cash garsoniera confort 1, 2 sau 3 orice zona, Tel: 0766638972 n Cumpar cu plata pe loc garsoniera cf 1, 2.3 eventual schimb, Tel: 0732864809, n Chitila-Ilfov Cumpar casa cu 0769526936 curte, zona civilizata Bucuresti, sau periferic. Cerinte: casa locuibila (nu demolabila), minim 3 dormitoare + dependinte, cu utilitati functionale, acces relativ facil la transportul in comun, curte imprejurimi minim 300 mp, cu posibilitate n Bucuresti de introducere si garare cumpar cu plata cash 2 autoturism. Ofer pretul cerut, camere confort 1, 2 sau 3, 0727833139, Tel: daca este rezonabil! Pot oferi telefon si alte doua proprietati, la 0214601973, 0765525027 schimb, una in Bucuresti (zona n Cumpar cu plata pe loc 2 13 Septembrie) sau o vila in camere confort 1 2 sau 3, Tel: provincie pretabila si la 0732864809, 0769526936 afaceri. Prefer o locatie cu acces facil spre Pitesti (pe Cumpar cu plata pe loc soseau veche sau autostrada apartament 2 c amere A1, dar nu neaparat! indiferent zona sau confortul, mariana.cruceru.consult@gmail Tel: 0732864809, .com, Tel: 0726191060, 0769526936 0769683809

n Cumpar casa modesta apropiere Bucuresti, preferabil iesire Popesti-Leordeni, Com. n Teleorman, Alexandria, vand Berceni, 0742.419.991, Tel: spatiu 214 mp, 2 nivele, 0770306322 ultracentral, utilitati, teren 200 mp, 130.000 EUR, ema.lights@gmail.com, Tel: n Bucuresti sau imprejurimi 0766215530 cumpar cu cash 3-4 camere, 0727833139, Tel: 0727833139, 0765025527 n Cumpar cu plata imediat n BERCENI, OLTENITEI Cumpar cu cash apartament 3 camere VAND AP. 4 CAM, CF 1, indiferent zona sau confortul, garsoniera confort 1, G/F/T/UM. AN BLOC 1985 Tel: 0732864809, 0769526936 LANGA SPITALUL 2 sau 3, eventual BAGDASAR, 79.000 EUR, n Urziceni, comuna Dragoiesti, CUMPAR APARTAMENT 2 ofer garsoniera ELLENNA1978@YAHOO.COM 45km Bucuresti, proprietar SAU 3 CAMERE ZONELE TEL: 0723427958 confort 3 cu gaze si vand moara, brutarie, 3000mp, MILITARI, DRUMUL Tel: 0723329317, 0761526508 centrala zona TABEREI, CRANGASI, PRETUL MAXIM 53.000 pantelimon si EURO. EXCLUS AGENTIE diferenta pentru Rahova, I M O B I L I A R A , garsoniera confort 1 INTERMEDIARI. EXCLUS Mãrgeanului, PARTER SI ULTIMUL sau 2, Tel: decomandat, 85 mp, ETAJ, TEL: 0736446482, 0732864809, 2 balcoane, 2 bãi, 0726150207 Grigorescu Piata, garsoniera 0769526936 termopane, gresie, n cf.I, 8/10, p, g, f, um+diferenta n Cumpar cu plata pe loc faianþã, centralã, - Schimb cu apartament 2-3 n Cumpar cu plata pe loc apartament 3 camere camere acces metrou, Tel: casa curte Bucuresti si indiferent confortul sau zona in construcþie 1984, 0723775056 impejurimi, Tel: 0732864809, care se afla eventual schimb 8/8, negociabil, n Lehliu Sat casa constructie 0769526936 cu casa curte Bucuresti sau 75.000 EUR, Tel: 2012, schimb cu apartament 2 n Cumpar cu plata cash imprejurimi sau apartement camere in Bucuresti. Nu rata garsoniera confort 1, 2 sau 3, mai mic plus diferenta, Tel: 0722259904 ocazia! Tel: 0722648175 Tel: 0732864809, 0769526936 0732864809, 0769526936


pagina 12 / închirieri oferte camere / case-vile / garsoniere / 2-3-4 camere / spaþii / cereri

Chirigiu, str. n Coºbuc, Uranus, intrare separata, acces dependinte, incalzire cu lemne, pentru 2 persoane, 400ron/chiria+ 250ron/garantia, Tel: 0723713816, 0216442571 n Rahova in zona Novaci. Particular Inchiriez 2 camere in apartament cu 3 camere, complet utilat, are termopane, parchet, 2 grupuri sanitare, decomandat, la etajul 4/8, 200 EUR/luna, Tel: 0765175131

n Dorobanþilor nr.173 etai 1, apartament in vila, 160mp, 5 camere, bucatarie echipata, 2 bai, pentru birou/ locuinta, Tel: 0216441890 n Ferdinand Bd, nr. 156, P+1, 10 camere, sl = 215mp, parcare, 2.000 EUR, Tel: 0747707519 n Pipera 4 dormitoare, living, 2 bai+ wc serviciu, bucatarie, subsol 20mp, garaj 2 masini, su=160mp, curte 430mp, particular, negociabil, 1.400 EUR/luna, Tel: 0722732693

n Drumul Taberei, str Braºov, vis a vis Plazza, particular închiriazã garsoniera cf1 etaj 7, recent renovata, GFPT, aer condiþionat, mobilata, 200 EUR/luna, Tel: 0767101520 Traian -Pod n Nerva Marasesti, etaj 5, decomandata, renovata, mobilata/utilata complet, 45mp, 230 EUR, www.fullimobiliare.ro, Tel: 0722217638 n Prelungire intrarea Toporasi, Garsoniera conf 2, 16mp, mobilata, contorizata complet, centrala, frigider, aragaz-cuptor, masina de spalat, aer conditionat, usa metalica, curatenie. Ocazie rara: intretinerea nu depaseste 20 lei, 140 EUR/luna, draghici_vasile@yahoo.com, Tel: 0728401917

Roºu zona Padurea Rosu, proprietar, inchiriez garsoniera mobilata complet in bloc nou, toate facilitatile, Tel: 0724833030

n Solicit in vederea inchirierii garsoniera mobilata orice zona, Tel: 0766638972 n Titan Auchan inchiriez garsoniera confort i, decomaqndata, g, f, p, um, t, Tel: 0727667640 n Unversitate str Jean Louis Calderon vis a vis de Facultatea Farmacie, Inchiriez Garsoniera Et 2 din 3 in vila, ultra mobilata, toate utilitatile, gaze, centrala termica, termopane, cablu tv, masina de spalat, recent renovat, 300 EUR/luna, walid_majali@yahoo.com, Tel: n Berceni vis-a-vis de Palatul 0721553770 Copiilor inchiriem garsoniera 35mp, mobilata, gresie, faianta, parchet, pret 1100Ron, Tel: 0788300014 n Berceni garsonierã conf. 1, Grand Arena, mobilatã utilatã, 4/9, stradal, negociabil, 230 EUR, Tel: 0726376486, 0722391525 Cãlãraºilor, Hyperion, particular inchiriez garsoniera 4/10 confort I-sporit 42mp utili mobilat si utilat complet, modern, 350 EUR, Tel: 0756500050 n Chirigiu Trafic Greu garsoniera la curte, centrala, liniste, 550 RON, Tel: 0733937681 n Colentina inchiriere Garsoniera mobilata clasic confort 1 fara imbunatatiri parter stradal incepand cu 1 august, 170 EUR/luna, mircea.ionescu@meteoromania .ro, Tel: 0722625857, 0217464917 n Dristor particular inchiriez garsoniera mobilata, exclus intermediari, 250 EUR/luna, Tel: 0722829838

1 Mai (Mihalache) 3 camere inchiriez apartament 2 bai zona Mega-Image confort 1, decomandat, mobilat modern, pret 650euro, Tel: 0736358152, 0722634254

é Banu Manta, Titulescu, etajul 8 din 8, semidecomandat, mobilat si utilat complet, contorizat, foarte spatios 60mp, aer conditionat, liber, 300 €/luna, balescu.ionut@gmail.com, http://ionutbalescu.ro, Tel: 0724254024 n Ciºmigiu -Parc, etaj 2/3, 70mp, modern, centrala, mobilat /utilat complet, ideal studenti, Universitate, Victoriei, 350 EUR, http://www.fullimobiliare.ro, Tel: 0722217638 n Drumul Taberei, Prelungirea Ghencea nr. 4, Inchiriez apartament 2 camere, decomandat, mobilat, pret 275E/luna, Tel: 0722348172 Floreasca, langa Kauffland. Inchiriez 2 camere 50 mp, g+f+p+t, cablu, internet, utilat, mobilat, et 3/3, renovat/zugravit, balcon inchis, apometre, boxa, 1+1, 3 5 0 E U R / l u n a , info@abcdellapubblicita.it, www.affittocasemilano.it, Tel: 0760844294 n Militari Inchiriez ap 2 cam, conf. II, nemobilat, zona Gorjului, Tel: 0722827289 n Militari Lujerului Cora, mobilat, utilat, decomandat, urgent, 250 EUR, Tel: 0728005657, 0745055657 n Ozana, inchiriez apartament 2 camere, et 1/5, mobilat clasic, bloc reabilitat termic, acces metrou si RATB, 250 EUR/luna, Tel: 0730113837, 0740161141

é Pipera, Apartament situat in Cosmopolis, se poate inchiria nemobilat si neutilat / mobilat si utilat. Preturi incepand cu suma de 330 euro. Toate facilitatile unui complex nou, gradinita, mini market, centrala proprie, incalzire prin pardoseala. Complexul este situat la 10 min. de Scoala Americana, metrou Pipera. Anunt n Berceni decomandat, parter, proprietar, 330 EUR/luna, toate utilitatile, absolut nou, andreea.mitru@benevo.ro, Tel: pret negociabil, 375 EUR, Tel: 0730109005 0722333207 n Berceni, inchiriez Regina Elis abeta, apartament 2 cam. curat, inchiriez/vand apartament 3 mobilat, modern utilat, aer c amere 97mp, etaj 1, conditionat balcon 10m liber renovat, fara bulina, Tel: 280e disc, Tel: 0784203136, 0727892162 0766497065

é Romanã, Lascar

Catargiu, (parter foarte inalt) Complet renovat vara 2010; 2 camere semidecomandate, aprox 50mp; chicineta mobilata (mobila Ikea lac rosu), hota cu tub de evacuare, plita electrica, microunde, frigider; usa metalica SETUM; termopan + jaluzele exterioare; cabina dus - jet masaj, lumina int; calorifere noi; usi int furnir stejar; gresie, faianta; instalatia electrica si instalatia sanitara complet schimbata; parchet lemn, paluxat; scara intrarii in bloc marmura; 430 EUR/luna, dcarol_info@ yahoo.com, Tel: 0744343444 n Sãlaj, pentru 2 fete si ofer posibilitatea de a lucra de acasa, 250 EUR/luna, Tel: 0721904276 n Universitate doua camere mobilate, dotate, 350E +garantii, Tel: 0722412230

n Basarabiei Rezidential Hercesa (Arena Nationala) particular, 3 camere, mobilat, utilat, lux, rog seriozitate, Tel: 0765922580 Obor, Buc ur, metrou, decomandat, 75mp, utilat, mobilat, imbunatatiri, a/c, parc het, 400 EUR, popescu_holtzhauser@ yahoo.com, Tel: 0721032316 n Rahova inchiriez apartament 3 camere decomandat, mobilat, utilat, gresie, faianta, parchet, termopan, 330 EUR, Tel: 0755186734 n Unirii, inchiriez apartament 3 camere nemobilat, recent amenajat, aer conditionat, centrala termica proprie, etaj 1, in vila, suprafata 70mp, 400 EUR/luna, Tel: 0766143634

30 Iulie 2012

n Gara de Nord, inchiriez spatiu pt cosmetica in salon infrumusetare, 200 EUR, Tel: 0724371035 Bd. Marasesti n Kiseleff, 64-66, cladire 1150mp utili str. Apusului, amenajata clinica medicala si n Militari mobilat, 200 EUR/luna, Tel: birouri, Tel: 0728845154 135mp sau n Moºilor, 0723966893, 0771304450 compartimentabil respectiv 100mp si 35mp, Tel: 0728845154

n Berceni, cel mai tare vad comercial din Bucuresti, zona Big Berc eni, C omplex ul Comercial Aleea Castanilor, inchiriaza spatii comerciale, tarabe, la preturi exceptionale, Tel: 0722633919

Giulesti, Drumul Sabareni, inchiriez teren 3700mp, front s tradal 45m, Tel: 0727892162

Mantuleasa n Cãlãraºilor, inchiriez spatiu comercial suprafata 51mp, geamuri termopan, aer conditionat, 650 EUR/luna, Tel: 0735121613

n Solicit in vederea inchirierii garsoniera mobilata sau nemobilata, Tel: 0732864809, 0769526936

Chiajna Roºu, stradal, clãdire 1240mp, total/parþial, pretabilã birouri sau producþie, toate facilitãþile, intrare TIR, etc, 0722258589

n Solicit in vederea inchirierii apartament 2 camere orice zona, Tel: 0766638972

n Fundeni s-p-e-m inchiriez curte 600mp toate facilitatile gradinita, clinica, sediu, pensiune turistica Dobroesti, Tel: 0769521499, 0764901075

Solicit in vederea inchirierii garsoniera sau apartament mobilate sau nemobilate, Tel: 0732864809, 0769526936


30 Iulie 2012

n Dacia 1300 model 1997, 72000km, 12.000 RON, Tel: 0722412230 n Nissan Patrol, an de fabricatie 2003, km 128 000, culoare rosu, 3000 cmc, Tel: 0726188169 n Peugeot 206 1, 4 HDI, an 2004, 174000 km, negociabil, Tel: 0744526650

auto-moto / electro / matrimoniale femei - bãrbaþi / pagina 13

é Calculatoare

é Dacia Renault

cumpar autoturism anul 2000-2012, plata si actele pe loc, Tel: 0762642694, 0724798097

é Toyota Land Cruiser Urgent, Masina ideala pentru familie in toate anotimpurile, culoare negru, euro 5, 98000km, full, revizii la zi la service Toyota, bull bar+ praguri, jante aliaj, proiectoare ceata, oglinzi electrice si incalzite, geamuri electrice si fumurii, cutie viteze automata, abs, esp, servodirectie, inchidere centralizata, computer bord, tapiterie velur, aer conditionat automat, cruise control, radio-cd+ magazie cd, manere lemn+ cromate, stare impecabila. Ultimul pret, 21.000 EUR, alexandra_dumitrescu_1997@ yahoo.com, Tel: 0723268623, 0751151272

Cumpãr auto Logan, Supernova, Dacia, Cielo, Matiz/Tico, Citroen, Chevrolet, Renault, Opel, Skoda, Solenza, Peugeot. Si mici defecte, Tel: 0212551102, 0721309765

n Finalizare orala sex total Doamna 38 de ani, ofer sex oral cu finalizare normal, anal, 100 RON, Tel: 0760110634

Cumpar numai de la proprietar auto vechi dar functionale! Ofer pe loc intre 100 si 500 € in functie de auto! (suna dupa ora 12), Tel: 0765476970, 0724952199, Fax: 0214119543

laptopuri, monitoare, imprimante, noi second-hand, garantie, service, vând, angeloangeloo@ yahoo.com, Tel: 0765476882, 0722213283

n Achiziþionez monitoare lcd, laptopuri calculatoare componente nefurate asigur transportul inclusiv weekend. 0212201216, 0723984654, Tel: 0746283201, 0768790654 acum n Cumpãrãmelectronice dupã 2005: Tv-LCD; Laptop; Aparat foto digital; Camerã video; GPS; Calculator P4; Play-Station; GSM; Diverse, 0785699822 é Sex total 50 fin, ador sa fac dragoste, imi place la nebunie sexul oral neprotejat, normal, anal, 50 RON, Tel: 0764927274 n Reparaþii maºini spãlat, aragazuri, centrale, hidrofoare, instalaþii sanitare. Deplasare gratuitã, preþuri mici, Tel: 0765927201, 0730449721 é Atractia verii! te astept la mine sa ne topim de placere. Servicii totale, locatie curata, discreta, AC, 150 RON/ora, é La mine sau la hotel, sexy Tel: 0725373871 apetisanta si foarte pasionala in ceea ce fac. Suna-ma ca sa-ti satisfac toate dorintele. Poze reale, igiena maxima, 150 RON/ora, 0746963466

n Dan, sagetator, 39/1,75/80, doresc cunostinta doamna pentru casatorie. Sunati sau dati SMS, Tel: 0769009377, 0744256062

é Doua fete superbe! oferim DRÃGUÞÃ. servicii totale, poti alege, sau é STUDENTA ne poti avea pe amandoua, CAUT O FATA DRÃGUÞÃ PE 150 RON/ora, Tel: 0737115058 CARE SA O RASFÃÞ :) TE POT AJUTA SA ITI FACI O FACULTATE, SA TE IMBRACI, ETC PENTRU 1-3 ANI - DACA NE PLACEM RECIPROC - NU CAUT O PROFESIONISTA - CAUT O FATA DRÃGUÞÃ, DRÃGUÞÃ (INSIST ASUPRA ACESTUI LUCRU) SI FINUÞÃ :) UN é Sex total, lucrez singura pe GEN MAI GREU DE GASIT cont propriu, pozele sunt ale PRIN ANUNTURI. EU 34 DE INALT, DRAGUÞ mele. Doriti discretie, placere, ANI, relaxare, fara batai de cap, EDUCAT SI INSURAT :) fara probleme, atunci ASTEPT POZE PE E-MAIL contactati-ma, oral, normal, 1.000 RON/LUNA, anal, 150 RON/ora, 0761293552 URSANANDREI@YAHOO.COM


pagina 14 / animale / pierderi / citaþii-licitaþii / afaceri vânzãri-cumpãrãri / afaceri firme

n Labradori 6 saptamani, carnet sanatate, adorabili, isteti. Puteti vedea si parintii, 200 EUR, Tel: 0734595021, 0723521550

é Vand 3 pisoi persani negri, superbi, educati, 3 luni, preturi accesibile, Tel: 0741242431, 0213308707

é Vand pui ciobanesc carpatin (fetita) 6 saptamani din parinti superbi, carnet de sanatate, primul vaccin facut, deparazitare interna si externa, 400 RON, crisdenisa@yahoo.com, Tel: 0721585780, 0728102103

n Pierdut act de concesiune pe numele Merezeanu Elena, act eliberat de Parohia Mogosoaia. Il declar nul, n Pierdut certificat constatator sediu social al Sc Andu Super Wash Srl, sat Piscu, comuna Ciolpani, str. Campului nr. 35, judetul Ilfov, J23/1406/2008, CUI 23831130. Il declar nul, n Pierdut cartela matrou seria nr 4771150145656, o declar nula, n Pierdut certificat constatator sediul social Eleni Dicos nr. 558790/02112012. Se declara nul, n Pierdut stampila PFA pe numele Apostolescu Cristina Ramona persoana fizica autorizata. O declar nula, n SC Dial Computer SRL cu sediul social in str Bd Iuliu Maniu nr. 13B, bloc R2, sc. A ap. 44 sect. 6, J40/10387/2011 CUI 14360220 declar pierdut certificatul constatator eliberat la declararea punctului de lucru anexa la certificatul de inregistrare la ORC, il declar nul, n SC Active Business Engineering SRL J40/11094/ 2011, CUI 29107030, declar nul certificatul constatator emis la data de 28-10-2011 de Registrul Comertului Bucuresti pentru punctul de lucru din Galati, n SC Seti Proiectare SRL sediul în Bucureºti, str Wilhelm Filderman, nr 7, sector 3, cod identificare fiscalã RO16799894, numãr registrul comerþului, J40/15577/2004. Declarã pierdut certificat de plãtitor TVA, seria B, numãr 576193. Îl declar nul,

Ghita Stefan Alexandru PFA CUI RO28751709, Nr. Reg. Com: F40/2523/2011, Adresa: str.Thomas Masaryk, nr. 31, demisol, Bucuresti, sector 2. Invitatie de participare selectie de oferte: oferta pentru achizitie bunuri. Stimate domn, societatea noastra va invita sa prezentati oferta dvs tehnica si financiara pentru achizitionarea unui tractor, prevazut in specificatiile tehnice anexate prezentei invitatii pentru realizarea unui proiect de investitii finantat prin PNDR prin Masura 121, cu denumirea “Infiintarea unei exploatatii agricole in Comuna Suseni, Jud. Arges”. Criteriul de selectie: oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic in conformitate cu instructiunile de ofertare si specifice tehnice. Coduri CAEN necesare participarii la ofertare: 4661- Comert cu ridicata al masinilor agricole, echipamentelor si furniturilor. Obiectul contractului va consta in achizitionarea unui tractor pentru realizarea si implementarea proiectului mentionat anterior. Tip contract: contract achizitii bunuri. Termen limita de depunere a ofertelor: 10.08.2012, ora 12:00. Adresa la care se trimit ofertele: str.Thomas Masaryk, nr. 31, demisol, Bucuresti, sector 2. Data si ora deschiderii ofertelor: 10.08.2012 ora 13:00. Valoarea supusa licitatiei: 84.000E + 20.160E reprezentand TVA. Specificatiile tehnice se regasesc in dosarul cererii de oferta. Asteptam oferta dvs pana la termenul limita mentionat anterior sediul societatii noastre. Va multumim, Repzentant legal: Ghita Stefan Alexandru, Tel: 0722272081

Ghita Stefan Alexandru PFA CUI RO28751709, Nr. Reg. Com: F40/2523/2011, Adresa: str.Thomas Masaryk, nr. 31, demisol, Bucuresti, sector 2. Invitatie de participare selectie de oferte: oferta pentru achizitie bunuri. Stimate domn, societatea noastra va invita sa prezentati oferta dvs tehnica si financiara pentru achizitionarea unui cultivator, prevazut in specificatiile tehnice anexate prezentei invitatii pentru realizarea unui proiect de investitii finantat prin PNDR prin Masura 121, cu denumirea “Infiintarea unei exploatatii agricole in Comuna Suseni, Jud. Arges”. Criteriul de selectie: oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic in conformitate cu instructiunile de ofertare si specifice tehnice. Coduri CAEN necesare participarii la ofertare: 4661- Comert cu ridicata al masinilor agricole, echipamentelor si furniturilor. Obiectul contractului va consta in achizitionarea unui cultivator pentru realizarea si implementarea proiectului mentionat anterior. Tip contract: contract achizitii bunuri. Termen limita de depunere a ofertelor: 10.08.2012, ora 12:00. Adresa la care se trimit ofertele: str.Thomas Masaryk, nr. 31, demisol, Bucuresti, sector 2. Data si ora deschiderii ofertelor: 10.08.2012 ora 13:00. Valoarea supusa licitatiei: 17.500E + 4.200E reprezentand TVA. Specificatiile tehnice se regasesc in dosarul cererii de oferta. Asteptam oferta dvs pana la termenul limita mentionat anterior sediul societatii noastre. Va multumim, Repzentant legal: Ghita Stefan Alexandru, Tel: 0722272081

30 Iulie 2012

n Cumpãrãm-

acum electronice dupã 2005: Tv-LCD; Laptop; Aparat foto digital; Camerã video; GPS; Calculator P4; Play-Station; GSM; Diverse, Tel: 0785699822

é Anticariat cumparam carti noi, vechi, deplasare gratuita, plata pe loc, Tel: 0731407474, 0213159704

n Vand 2 ºifoniere antice, cu sculpturã manualã, lemn de nuc, Tel: 0784432073 n Vând malaxor, friteuse, mese lucru inox, hotã, vitrinã frigorificã, Tel: 0762642541 Vand casa de amanet, ultramoderna situata pe bd Magheru in functiune de 4 ani, non stop, rulaj mediu lunar 50000 euro, persoana angajat cu atestat bijutier, proprietar, pret 50.000 euro, Tel: 0737565438 n Vanzare Tarabe piata 1mp x 1mp, 70 E/bucata, Tel: 0724591498

é Service auto + magazin piese auto + spaþiu vulcanizare. Service 3 posturi lucru, 2 elevatoare, utilat complet, echipã mecanici. Firmã nouã toate autorizaþiile la zi, deschidere la Bl. ªos.Giurgiului nr. 256, curte interioarã, Tel: 0721120278

n Cumpãrãmacum electronice dupã 2005: Tv-LCD; Laptop; Aparat foto digital; Camerã video; GPS; Calculator P4; Play-Station; GSM; Diverse, Tel: 0785699822

Vand vulcanizare, 6.000 Euro, Sos. Chitilei, nr. 148, Tel: 0216686669


meditaþii-cursuri / construcþii-amenajãri / pagina 15

30 Iulie 2012

n Acoperisuri, tinichigerie tabla zincata. Sediul Sld. Zaharia nr. 8. 0728376624, Tel: 0740019171, 0374073595 n Acoperisuri, tabla zincata, Lindab, vopsit acoperisuri, superoferta! Tel: 0740410857, 0722722743

Cursuri acreditate naþional, recunoscute Uniunea Europeanã, pentru bone sau îngrijire bãtrâni, începeþi carierã nouã, Tel: 0213233966 domiciliul n Matematica elevului profesor, rezultate rapide garantat, simplu, comod, eficient, succesul sigur, pret orar circa 18 lei, Tel: 0761929678

é Acoperisuri, Acoperis tigla metalica, dulgherie, zicata, lindab, tigla Todah, oric e c uloare, mansarda, reparatii placa polistiren, case la rosu, reduc ere 25%, Tel: 0742800803, 0720845143 executam n Acoperisuri lucrari: tigla, tabla tiglata, membrana bituminoasa, tabla galvanizata, revizii acoperisuri vechi, etc, 1 EUR, ms_dyzzy@yahoo.com, Tel: 0762176938

restaurari istorice tabla zincata cupru, inox, tigla Lindab, aticuri, dulgherie la cererea clientului, constatare gratuita, seriozitate, preturi mici, 0724437118

Asociatia de proprietari a blocului P1, str. Pict. Gh. Tattarescu 3, angajeaza firma pentru lucrarile de schimbarea instalatiilor din subsolul blocului, 0722331228

é Branºament apã, canalizare, asistenþã contract apa Nova, racorduri interioare, reparaþii, Tel: 0761077013, 0721390290

finisaje la n Executam standarde occidentale la case, apartamente, vile, plata pe etape, garantie, seriozitate, Tel: 0767911240 n Executam vile, blocuri, n Amenajam fatade polistiren, spatii comerciale, hale, decorativa, tencuieli, zidarii, restaurante, reconsolidari cu glet, zugraveli, faianta, sapa; si fara materiale, calitate, preturi mici, Tel: 0724759331 garantie, Tel: 0767911240


30 Iulie 2012 n Ex ec utam oric and s i n Vand aer conditionat portabil, pret 500 ron, Tel: 0726596770 oriunde tinichigerie Lindab, tabla zincata, burlane si jgheaburi, dulgherie, orice mici reparatii, vopsim acoperisuri, Tel: 0724716882, 0753709391

é Frigotehnist,

reparatii frigidere, combine, lazi frigorifice, dozatoare, Tel: 0764562524

é Instalator apa,

canal, inlocuiri coloane apa, scurgeri, montez centrale termice, instalatii gaze, proiecte si avize Distrigaz, senzori gaz, aragaze, Tel: 0786874095, 0734136661 n Tapiter cu experienta lucrez tapiterie clasica, moderna, la preferintele clientului, Tel: 0728986403

é Contabil expert,

servicii contabile complete ºi audit, prima lunã gratuit. 0214118164, 100 RON, 0766369750, 0720891226

é Transport marfã,

é Cumpãr hotãrâri

mobilã, diverse în spaþiu închis (dubiþã), 1 Ron / km, 0723264647

legea 290 ºi legea 9, Tel: 0721720260, 0761148910

n Transport marfa 12t, orice, oriunde, oricand. Asigur personal serios incarcat- descarcat. Pret negociabil, Tel: 0763717455

completã, n Contabilitate refaceri evidenþe, certificate, é Transport marfa si mobila ITM, bilanþ, pornind de la 50 cu preturi incepand de la 30 ron, 0723966893, 0771304450 ron in Bucuresti si 0.8 lei pe km in Romania, in functie de traseu, 1 RON, office@totalautosolutions.ro, http://www.totalautosolutions.ro, Tel: 0741533776

é Închiriem Logan

full options 50 Ron/zi 0735846662, Tel: 0214309498, 0766509498

é Grafica 3D, oferim servicii complete: randari, vizualizare arhitecturala exterior si interior, perspective 3D fotorealiste, tur interactiv. Vali, 50 EUR, zbuksha@yahoo.com, Tel: 0767964609

n Antrenor personal fitness, antrenamente personalizate asistate (inclusiv program nutritie, orientare/consultanta in domeniu), realizate de autorizat, licentiat, cu 10 ani de experienta in domeniu. Antrenamentele se pot efectua in aer liber, in sala/centrul de fitness care convine clientului sau la domiciliul acestuia, 20 EUR, Tel: 0734991545

é Dj nunta, Servicii Organizari Evenimente Bucuresti- primirea perfecta cu mesele plimbarete, hostess si animatoarele si un videoproiector pentru poze si totul cu SIENSII. dj petrecere, dj botez, dj cununie, sonorizare nunta, dj evenimente, dj nunti. efectele speciale constand in lumini, las ere, stroboscop, masina de fum sau masina de balonase; dau culoare oricarui gen de petrecere indiferent de tema ac es teia. In oras ul dj Bucuresti, dj Brasov, dj Ploies ti, dj Pites ti, dj Craiova, dj Alexandria, dj Buzau. Si nu uita: pentru o nunta de success ai nevoie de DJ SIENSII! www.djsiensii.ro, Tel: 0726129782

Windows la é Instalez domiciliu. Absolvent IT ofer instalare windows la domiciliu, antivirus, driver-e, office, nero, devirusare, configurare router si modem la cele mai mici preturi! Ofer garantie! Lucrez si in week-end! 10 EUR, windowsinstalare@yahoo.com, instalare-windows-bucuresti.blo gspot.com, Tel: 0761527734 n Parchetar montez, raschetez, lacuiesc, masini cu aspirator, Tel: 0743457184

Parchetar raschetez, reconditionez, montez, toate tipurile de parchet, masini cu aspirator, Tel: 0722773366

é Reparatii imprimante, reincarcari cartuse, urgente. Industrial Birotica Srl va ofera copiatoare analogice si digitale, imprimante cu jet de cerneala si laser, scannere, f axuri si multifunctionale, precum si urmatoarele servicii: intretinere si depanare aparate de birou; reincarcare-reconditionar e cartuse consumabile pentru imprimante, copiatoare analogice si digitale, multifunctionale, etc; vanzari echipamente periferice; livrari consumabile originale ori compatibile; consultanta de profil, training specializat. La reutilizarea cartuselor, prin reincarcare sau reconditionare acordam garantii similare modulelor originale. Anuntul se adreseaza companiilor, institutiilor, PFA-urilor, etc, industrial_birotica@yahoo .com, http:// www.i-birotica.ro, Tel: 0722202055, Fax: 0214508399

AnuntAZ 30 iulie 2012  

anunt de la a la z, anuntaz, anunturi, anunturi foto, anunturi online, anunturi telefon, imobiliare, inchiriere, inchirieri, locuri munca, o...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you