Page 1

VAND LINIE FABRICATIE UNELTE AGRICOLE (LOPETI, CAZMALE, SAPE, GREBLE, CHIRCI SI ALTE PRODUSE). ROG SERIOZITATE MAXIMA. PENTRU MAI MULTE INFORMATII CONTACTATI NUMARUL DE TELEFON, TEL: 0749142547

é AGENT VANZARI. SHOWROOM ALTAMODA, SITUAT IN ZONA CENTRAL DIN BUCURESTI, A N G A J E A Z A VANZATOARE CU EXPERIENTA IN TESATURI CONFECTII DE DAMA, C ARTE DE MUNCA, PENTRU DETALII SUPLIMENTARE SUNATI LA TELEFON, 2.000 RON, ELENA_SARCHIZ@ YAHOO.COM, TEL: 0728871465, 0314327846

é Amenajari, garduri. Ec hipa c ons truc tori executam garduri si porti din beton, boltari, lemn, cornier, plasa de sarma. Amenajari curti, pavaje, turnat borduri, socluri. Tencueli, zidarie. Seriozitate maxima, Tel: 0720692661

é Amenajari interioare si ext. Firma executa urmatoarele lucrari de constructii la preturi reale: Glet-lavabil 13 ron/mp, faianta-gresie 20ron/mp, rigips 15ron/mp, parchet 8ron/mp, tapet 15 ron/mp, sapa10 ron/mp, tencuieli 10ron/mp, montaj usi/ferestre, instalatii electrice, sanitare 700RON/baie, inst. termice. Cer si ofer seriozitate. O ferta termoizolatii 90ron/mp materiale incluse sau 25ron/mp manopera (schela inclusa). Construim case incepand de la 35-40 euro/mp, adevadecor@yahoo.ro, Tel: 0730813585, 0762546031

é CROITOR/EASÃ. ATELIER DE CREATIE VESTIMENTAR SITUAT IN ZONA CENTRALA DIN BUCURESTI, ANGAJEAZA CROITOREASA, TEHNICIAN CU EXPERIENTA IN CROIT/CUSUT, CONDITII DE MUNCA, TIMP PARTIAL (PART TIME) SAU PROGRAM 9H/ZI 5 ZILE PE SAPTAMANA (FULL TIME), CARTE D E M U N C A , ROG SERIOZITATE. PENTRU DETALII SUPLIMENTARE SUNATI, TEL: 0728871465, 0 3 1 4 3 2 7 8 4 6 , SHARBEK@YAHOO .COM,

Personal curatenie. Firma specializata in servicii de curatenie angajeaza personal curatenie in centre comerciale, salariu net 700- 800ron. 0212241302, Tel: 0212241312, 0729005137

Videochat legal, contract+ asigurare medicala. Salariu 800$/luna + comision 50%+ bonusuri. Avans 500$. Cazare, enjoy4studio@yahoo.com, http://www.enjoystudio.ro, 0763156150, 0735674012 Videochat Studio, salariu fix 800$+ c omis ion 50% +bonusuri bilunare. Bonus angajare 100$, models4studio@yahoo.com, http://www.selenstudio.ro, 0734959924, 0760179243

é Videochat, plata

zilnic, posibilitate cazare si carte de munca, apropiere Metrou si RATB. conditii exceptionale, 2.500 RON / luna, modelslive@ yahoo.com, www.xmodels.ro, Tel: 0764822425


pagina 2 / oferte de muncã România

30 Mai 2013

é Agenþi securitate.

SC Bidepa Grup SRL angajeaza agenti securitate cu atestat, relatii la telefon: 0212321415 0725259405 n Agent Vanzari angajam pentru prezentarea serviciilor companiei RCS&RDS, incheierea contractelor pentru persoane fizice.Program flexibil, contract de munca, comisioane avantajoase, alex.visan@rcs-rds.ro, Tel: 0770658419 n Agenti de securitate. Societate paza angajeaza agenti de securitate pentru hotel 4 stele din Bucuresti, constitutie atletica, vorbitori de limba engleza, salariu net 1.200lei, Tel: 0213129035 n Agenþi Pazã si agenti interventie in conditii avantajoase angajeaza Caldo Privat Security, Tel: 0766075212

é Agenþi Pazã

angajãm urgent, salariul 1000 net, Tel: 0760107633, 0213108660 n Agenti paza pentru parcurile din sector 6. Salariu net 1000 RON si in functie de orele lucrate, Tel: 0756013509 n Agenþi Pazã. Societate paza angajam 60 agenti cu atestat pentru obiective sector 6 Bucureºti. Relatii la telefon de luni-vineri 10:00-14:00, Tel: 0760035355

é Barman. bistro Dines angajam barman cu experienta, Tel: 0724540839 n Bonã. Familie 3 copii (6 si 9 ani), cauta femeie fara obligatii, pentru perioada verii, de stat la munte cu copii, oferim casa, masa, 1.000 RON/luna, Tel: 0744355614

n Ajutor Bucatar. Urgent, restaurant in cartierul Militari, zona piata Veteranilor, cauta ajutor de bucatar cu experienta, carte de munca, full time, n Brodezã - angajez personal manager@casacondor.ro, Tel: pentru masini industriale de brodat, zona Timpuri Noi, 0766376385 conditii avantajoase, Tel: 0737368386 Bucãtar cu experienta minima angajam pentru restaurant. Sunati la telefon intre orele 11.00 13.00, Tel: 0721755455, 0752022594 é Ajutor tinichigiu auto ºi ajutor vopsitor auto, pentru service auto situat în zona Tunari, Ilfov, 0726141378

n Bucãtãreasã ºi ajutor bucãtãrie, sunaþi între orele 9.00-12.00/15.00-18.00, Tel: 0725391012

n Bucãtari, pizzeri si bucatari pentru gratar cu calificare si experienta angajam, Tel: 0733986867, 0726110693 n Bucãtari/ese cu experienta si recomandare pentru cafenea zona Baneasa angajam. Oferim salariu atractiv, carte de munca, bonusuri, transport, Tel: 0735780702 n Cameristã. SC Ambasador SA angajeaza: camerista hotel; conditii: domiciliul stabil in Bucuresti, absolventa liceu/scoala profesionala de profil si curs de calificare, experienta profesionala in turism, cunostinte limbi straine. Relatii la 0213159080/1116, Tel: 0749200385 n Coafezã cu experienta si portofoliu de clienti, zona 1 Decembrie 1918, sector 3, Tel: 0768818908

é Coafezã, cosmetician, manichiurista. Salon coafor angajeaza in zona Crangasi, Drumul Taberei, Tel: 0734257903

n Coafor/Coafezã angajam in salon profesional, salariu 1200-3000 Roni, Tel: 0768106515, 0768106512 n Colator, ºofer montator, tâmplar în MDF si electrician pentru compania Alto cu sediul in oras Pantelimon, productie@altodisplay.ro, Tel: 0733662213 n Confecþioner/a maºini pentru atelier confecþii textile, zona Parc Carol, Tel: 0728596003 CONFECÞIONERE; ATELIER DE CREATIE ANGAJEAZA URGENT CONFECTIONERE CU EXPERIENTA PENTRU MASINA SIMPLA SI TRIPLOCK, PRODUSE DE DAMA CAP COADA, PROGRAM 8 ORE L-V CU CARTE DE MUNCA, ZONA CALEA MOSILOR, TEL: 0735786881

é Constructor tipare. Firma de confectii textile, angajam urgent mester / croitor (constructor tipare). Salariu atractiv. Zona Parcul Carol, Tel: 0720548668


oferte de muncã România / info / pagina 3

30 Mai 2013

AnunþAZ vã informeazã Românii cetãþeni europeni Sindicatul Românilor din Strãinãtate

în dialog cu românii de pretutindeni Favorizarea spiritului antreprenorial în Uniunea Europeanã. Prezintã domnul prof. ec. Ion Voinea - Preºedintele Sindicatului Românilor din Strãinãtate. În ediþiile precedente v-am prezentat informaþii despre posibilitãþile pe care le au cetãþenii europeni de a înfiinþa, în oricare alt stat al UE, firme cu capital privat, precum ºi dreptul acestora de a prelua firme existente, pornind de la principiul libertãþii de stabilire, prevãzut de articolul 49 din Tratatul privind funcþionarea Uniunii Europene. Mãsurile propuse de Comisia Europeanã pentru favorizarea spiritului antreprenorial, sunt menite sã atragã noi generaþii de antreprenori ºi sã ajute tinerii, femeile, persoanele în vârstã, imigranþii ºi ºomerii sã-ºi lanseze propria afacere. Antreprenorii creeazã locuri de muncã. Ei se aflã la conducerea a numeroase întreprinderi mici care genereazã în Europa, în fiecare an, circa 4 milioane de locuri de muncã. Cu toate acestea, Uniunea Europeanã este în urmã faþã de concurenþii sãi mondiali în ceea ce priveºte spiritul antreprenorial. Acest lucru indicã existenþa unui potenþial de creare de locuri de muncã, pe care trebuie sã-l exploatãm. Numai 11% din cetãþenii europeni sunt antreprenori ºi circa 40% doresc sã lucreze pe cont propriu. În SUA ºi China, mai mult de jumãtate din populaþie doreºte sã-ºi lanseze propria afacere. Aceastã atitudine relativ reþinutã faþã de crearea de noi întreprinderi trebuie sã se schimbe, în condiþiile în care Europa revine pe curba de creºtere economicã. În acest sens, Comisia Europeanã propune un plan de acþiune care vizeazã: - îmbunãtãþirea accesului la finanþare, crearea unei pieþe europene pentru împrumuturile mici, simplificarea normelor fiscale pentru investiþiile private directe; - includerea educaþiei ºi experienþei antreprenoriale în programa ºcolarã - tinerii ar beneficia de cel puþin o experienþã de lucru înainte de a termina ºcoala secundarã; - reducerea timpului necesar pentru obþinerea licenþelor de funcþionare ºi a permiselor necesare pentru înfiinþarea unei întreprinderi; - crearea unor programe de îndrumare, consiliere ºi sprijin pentru femei, persoane în vârstã, imigranþi, ºomeri ºi alþi potenþiali antreprenori; - oferirea de cursuri de formare în management pentru întreprinderile noi ºi crearea de reþele cu omologi, furnizori ºi clienþi potenþiali ; - sprijinirea noilor întreprinderi bazate pe internet, prin înlãturarea obstacolelor din calea vânzãrilor transfrontaliere on-line ; - simplificarea procedurilor necesare pentru înfiinþarea, vânzarea, cedarea sau relansarea unei întreprinderi; - sprijinirea noilor întreprinderi care se confruntã cu dificultãþi financiare pe termen scurt ºi acordarea unei a doua ºanse antreprenorilor oneºti care s-au confruntat cu falimentul - cei care încearcã a doua oarã au mai mult succes. Statele membre ale Uniunii Europene coopereazã deja în cadrul Small Business Act pentru a reduce povara administrativã cu care se confruntã întreprinderile. Noile propuneri ale Comisiei Europene sunt menite sã faciliteze funcþionarea acestor norme comune într-o ºi mai mare mãsurã, în favoarea întreprinderilor mici. Comisia va colabora îndeaproape cu guvernele þãrilor UE, cu organizaþiile patronale ºi cu alte pãrþi interesate pentru a stabili o foaie de parcurs pentru punerea în aplicare a acestor propuneri. În Uniunea Europeanã, sprijinul de care beneficiazã antreprenorii variazã foarte mult de la o þarã la alta. Este mai eficient ca statele membre sã facã schimb de bune practici ºi sã-ºi coordoneze eforturile, mai degrabã decât sã ia iniþiative pe cont propriu. (Va urma). Vã invitãm sã urmãriþi serialul nostru consacrat acestui subiect ºi aºteptãm mesajele dumneavoastrã la e-mail office@az.ro sau postal la Dealul Mitropoliei nr. 5, sector 4 Bucureºti.

é Constructor tipare confectii dama. Experienta obligatorie in multiplicare si executie prototip. Oferim conditii excelente de munca si salariu atractiv, zona Tineretului, Tel: 0372716925 conditii n Contabil/a, obligatorii: studii de specialitate si experienta in domeniu si in programul Saga, operare PC office, lb. engleza. Punct de lucru in zona Nicolae Caramfil, sector 1, Tel: 0215693694, 0747160809 n Cosmeticianã cu experienta angajam in zona Piata Rahova, Tel: 0724764239 n Cosmeticianã ºi hairstylist cu experienþã angajeazã Salon Cosmeticã pentru zona Militari Residence. Salariu atractiv, Tel: 0721757575

n Croitor/easã Cusatoreasa. Fabrica de confectii dama Otopeni, angajeaza personal calificat, cu min experienta pt cusut la masina, scoatere tipare si croit. Salariu atractiv cu posibilitati de promovare si dezvoltare profesionala, Tel: 0745986212, 0752166140 n CROITOR/EASÃ. ATELIER DE CREATIE VESTIMENTAR SITUAT IN ZONA CENTRALA DIN BUCURESTI, ANGAJEAZA MESTER TIPARE SAU CROITOREASA CU EXPERIENTA IN CROIT/CUSUT, CONDITII DE MUNCA, TIMP PARTIAL (PART TIME) SAU PROGRAM 9H/ZI 5 ZILE PE SAPTAMANA (FULL TIME), CARTE DE MUNCA, ROG SERIOZITATE. PENTRU DETALII SUPLIMENTARE SUNATI LA TELEFON, 2.500 RON, ELENA_SARCHIZ@YAHOO. COM, TEL: 0728871465, 0314327846, FAX: 0314327846

é Croitor/easã. Fabrica incaltaminte angajeaza masinista pentru cusut si personal pentru pregatit, zona Mall-Vitan, Timpuri Noi, Tel: 0730501000

n CROITOR/EASÃ. ANGAJEZ URGENT! ANGAJEZ CROITOR CASA DE MODA, INCEPATOR SAU CU é Croitor Meºter SALARIU confectii, constructor EXPERIENTA. ATRACTIV. BUCURESTI, tipare, tehnolog, STR. GRIGORE GAFENCU NR 27-29 SECTOR 1, TEL: confectionere cu 0722738782 experienta, zona n CROITOREASA Eroii Revolutiei, Tel: EXPERIENÞÃ; ANGAJEZ CU LA 0722321565 UN ATELIER DE CREATIE PROPRIE. CONDIÞII EXTRAORDINARE DE MUNCA, IN BUCURESTI, 1.500 RON, TEL: 0764900126 n Curier. Firma curierat angajeaza curier, permis de conducere categoria B obligatoriu, mibosstrafic@gmail.com, Tel: 0723235438 n Distribuitor cu/ fara experienta pentru companie internationala. Programari interviu, Tel: 0768632530 é CROITOR/CROITORE n Distribuitori ºi curieri pentru ASA. A N G A J A M Bucureºti, maxim 50 ani, SC CROITOR/CROITOREAS angajeazã- 4 locuri disponibile, A CU EXPERIENTA IN pentru interviu la telefon, Tel: D O M E N I U . C O N D I T I I 0755352689 DEOSEBITE. R O G n DJ, ospatarite, angajeaza SERIOZITATE, TEL: club in Centrul Istoric, Tel: 0758660500 0724792900 n Figuraþie TV. Persoane n Croitor/easã pentru retus si toate varstele pentru aparitii tv, modificari, cu experienta, zona filme, reclame, public, castiguri Decebal, Tel: 0722677827, pana la 300Ron/zi, Tel: 0723413288, 0769268751 0761144039


pagina 4 / oferte de muncã România

30 Mai 2013 Femeie de Serviciu. Clinicã privatã angajeazã femei curãþenie pentru tura de noapte, Tel: 0756200044 n Finisatori, rigipsari, gletuitori, faiantari, 1 electrician + sanitare, oferim 60ron/zi, se cere seriozitate, Tel: 0724021393

é Mecanic auto, calificat, cu dorinþã de muncã, pentru un service auto în zona Brâncoveanu, Tel: 0722218326

n Menajerã pentru familie apartament zona Rahova, activitati menaj si calcat, program 6 ore pe zi (l-v), é Fochist masinist, salariu atractiv, contract de cãlcãtorese textile munca, Tel: 0213222289 calandru, muncitoare n Menajerã. Angajez femeie in casa de 3 ori pe saptamana, necalificate, luni, miercuri, vineri pentru angajeazã spãlãtorie curat, calcat si mancare. De lenjerie în Bucureºti, stat cu copiii acasa, doar daca sunt bolnavi, varsta 4 si 6 ani. zona Iuliu Maniu, Salariu 1000/ luna, 10 ore. Tel: 0755200033 Doresc ca persoana sa aiba experienta, proiectant mihaelaungur2005@yahoo.com n Inginer energetician autorizare pentru Tel: 0721450253 joasa tensiune, medie, medie si inalta tensiunefirma instalatii electrice pentru firma instalatii electrice, Tel: 0731010261 Inginer devizier constructii c iv ile, angajez , Tel: 0727889133, 0730717238 n Inginer chimist cu sau fara experienta, cunostinte lb. engleza. Trimiteti CV la email, office@aquatech.ro n Inginer constructor cu experienta in statii Peco si inginera, arhitectura in constructii ofertare, devize pt. birou, angajeaza AM&T Constructii Metalice, Tel: 0212555601, 0722251058 n Instalator. Angajam instalator pentru piscine. Necesar permis categoria B, Tel: 0723382513, 0766482513 n Lãcãtuº sudor in confectii metalice cu experienta, Tel: 0729328136, 0766816169 n Lucrãtor depozit. Experienta in culegere comenzi, depozit cu 300 repere, Tel: 0213453111, 0720565495

n Macelar preparator. Magazin alimentar angajeaza macelar preparator cu experienta, 2.000 RON/luna, bianicho@yahoo.com, Tel: 0727382066, 0747988886 n Manichiuristã tehnician unghii, angajam in salon profesional, salariu 1200-1800 Roni, Tel: 0768106515, 0768106512 n Manichiuriste coafeze, frizeri, cosmeticieni, maseur cu experienþã pentru salon frumusete. Salariu fix +procent, Tel: 0729342004 n Masaj Erotic. Perfect Masaj angajeaza cu forme legale de munca fete 18-30 ani, cu sau fara experienta. Oferim cazare, clientela formata, Tel: 0727472882, 0761065726

é Meº terul c as ei s i bufetiera, restaurant Il Cantuc c io angajeaz a. Mes t er ul c as ei - mic i reparatii, posesor permis categoria B si bufetiera cu ex perienta, Tel: 0724744153 n Muncitoare necalificata. Firma sector 4 angajeaza muncitoare necalificata ca ajutor serigraf. Program normal, 800 lei. Posibil calificare, Tel: 0744256365 n Muncitor necalificat. Angajez muncitor necalificat in fabrica de mezeluri, experienta constituie un avantaj, mihaelaungur2005@yahoo.com Tel: 0721450253

n MUNCITORI NECALIFICATI SI CALIFICATI ANGAJEAZÃ FABRICA TAMPLARIE PVC (ZONA AUTOGARA RAHOVA). ADRESA INTERVIU: STR. BARLEA, NR. 2B. TEL 0214250925/26, n Muncitori necalificat. Firma Bucuresti angajeaza muncitori necalificati din provincie. Rog seriozitate, Tel: 0723225930 n Operatori mase plastice, calificare, experienta, CV email; tel/fax 0213611892/ 0213611893, valtehnicserv@yahoo.com n Ospãtari/ite cu experienta, aspect placut, seriozitate pentru cafenea zona Baneasa angajam. Oferim salariu motivant, contract de munca + transport, Tel: 0735780702

é Ospãtar, femeie

de serviciu (full-time) si pizzar (numai pentru week-end), angajeazã Restaurant zona Floreasca. Sunati dupã ora 12.00, 0729257351

é OSPATARI,OSPATARITE, BUCATARI, PENTRU ANGAJARE LA RESTAURANT ADMIRAL, CETATE SUCEAVA, COLABORARE DE SEZON SAU PERMANENTA, ADMIRAL.TRADING@YAHOO. COM, TEL: 0723311260, 0230551813

cu é Ospãtãriþe experienta, angajam pentru Restaurant Il Cantuccio, Tel: 0724744153 n Patiser modelator covrigi, de noapte, zona Bucurestii Noi, Piata 16 Februarie, Tel: 0766764386 n Persoanã pentru calcat perdele, part-time, zona Romana, Tel: 0744656640 n Persoane toate varstele pentru aparitii tv, reality show, public, plata la zi/300ron, Tel: 0723413288, 0769268751 respectabile, n Persoane serioase, comunicative, proactive, vorbitoare de limba engleza, nivel mediu, aspect fizic placut cu experienta. Trimiteti cv cu fotografie, office@satya.ro, Tel: 0736392585

é Personal calificat

în producþia publicitarã (electricieni, colatori, etc), angajeazã Lartek Grup. Detalii sau mesaje la telefon, trimiteþi CV la e-mail angajari@ lartekgrup.net, Tel: 0722434982 n Personal curatenie in spatii birou angajez, 8h zilnic, sector 3, str. Lucian Blaga, office-terraservice@yahoo.com, Tel: 0728132769, 0743043158


30 Mai 2013

oferte de muncã România / pagina 5 Personal cu studii medii finalizate, spirit comercial, si dispus pentru munca de teren, Tel: 0762333820, 0729150058

é Personal confecþii. Fabrica confectii cu activitate de peste 10 ani angajeaza confectioner (masina de cusut simpla, triploc, butoniera si calcat) si constructor tipare cunoscator gemini, cu experienta, Sos. Viilor nr. 56, Tel: 0757518235

n Personal beauty salon. SC Cristen Beauty Expert SRL angajeaza coafeza, manichiurista, cosmeticiana si maseuza pentru salon de remodelare corporala in zona Cotroceni. Experienta si portofoliul de clienti reprezinta un plus la salarizare. Informatii la telefon, cristina.graure@gmail.com, Tel: 0729632286 n Personal curatenie birouri. Salariu bun, bonuri de masa, decontare transport. Posturi fixe, carte munca, program luni- vineri, Tel: 0212523180 patiserie, n Personal gogoserie pentru litoral. Asiguram conditii. Sunati doar intre orele 10, 00 -20, 00, Tel: 0766617800 Restaurant n Pizzar. romanesc angajeaza pizzar cu experienta. Conditii si salariu atractiv, Tel: 0754599655 n Primitor-Distribuitor. Fabrica de paine Titan angajeaza urgent Primitori-Distribuitori si Muncitori Necalificati, cu domiciliul in sect. 2 si 3 Bucuresti, sau in Loc. Pantelimon. Salariu atractiv, bonuri de masa, transport asigurat, c.vata@titan.ro, Tel: 0785295453, 0212043826, Fax: 0212043829

é Reprezentanti é Personal Restaurant, vanzari, Avon inscrie, Popasul Pescarilor din castiguri mari, produse Olimp se deschide si in cadou, cursuri gratuite, Bucuresti, zona Herastrau, cu specific posibilitati avansare, Tel: 0768321060, 0722930207 pescaresc-mediteranean. Angajam: bucatar-sef, bucatar, ajutor bucatar, n Secretarã asistent personal, sef-patiser, patiser, ospatar, numai studii superioare, CV la piccol, barman, femei de npop167@outlook.com serviciu. Pentru interviuri, Secretara/Asistent Mantrimiteþi CV la e-mail ager. Societate comerciala cherhana.ancora@yahoo.com anajeaza asistent manager full time. Cerinte minime: operare Microsoft Office, limba engleza, cunostinte primare de HR. Cunostintele de contabilitatea primara constituie un avantaj, office@protectiilafoc.ro, http://www.protectiilafoc.ro n ªofer cu experienta. Posesor categoria B cu experienta in livrari in Bucuresti si in tara, Tel: 0213453111, 40720565495

é Personal.

Societate comerciala selecteaza pentru departamentele de vanzari si de distributie persoane active si ambitioase. Experienta nu este obligatorie. Venituri atractive, 0728650079

é ªofer taxi cu atestat la plan 24h/zi oferim conditii bune si avantajoase masini dotate full, Tel: 0762505972

n ªoferi taxi Logan GPL/24 ore, 90 lei, Militari 0735846662, Tel: 0214309498, 0766509498 n Spãlãtori auto. Spalatorie auto din sectorul 4, angajeaza personal cu experienta, rog seriozitate, sunati intre orele 8-20, Tel: 0725628014 n Tamplar pvc si aluminiu, angajam tamplar pvc si aluminiu, cu experienta, preferabil cu experienta in montaj si permis de conducere, Tel: 0755743722, nelucavy@gmail.com,

é Tehnician. Aba

Security angajeaza tehnicieni sisteme de alarmare, interfonie, si CCTC cu permis categoria B, Tel: 0213358420

n Tehnician cu experienta in domeniul automatelor de cafea pentru societate automate cafea, Tel: 0722549206

é Tinichigiu auto si vopsitor pentru service auto, Tel: 0744606092 n Vânzãtoare cu experienta, serioasa, angajeaza magazin alimentar Militari, oferim salariu atractiv. 0764519029, Tel: 0769667723, 0214343431 n Vânzãtoare la bar salã jocuri, Piaþa Presei, program 2 zile cu 2, 800Ron+tips, 800 RON/luna, Tel: 0765486755, 0723436343 n Vânzãtoare cu experienta in domeniul panificatie, patiserie, cofetarie. Cerinte: seriozitate, punctualitate, resposabilitate, necula.valeria@yahoo.com, Tel: 0784289588


Germania Source: BA, Public Employment Services, Germany n 1. Spüler/in Arbeitsort: Bad Griesbach i.Rottal; Description: Das St. Wolfgang bildet durch sein einzigartiges Konzept - 5-Sterne-Hotel und First-Class-Medizin unter einem Dach - die ideale Symbiose aus Gesundheit, Erholung und Sport. Die 180 Zimmer und der Wellnessbereich mit Therapie, Sportpark und großzügiger Badelandschaft laden zum Entspannen und Genesen ein. Wir suchen zur Unterstützung unseres motivierten Teams ab sofort oder nach Vereinbarung eine/n Spüler/in. Tätigkeiten: Sie spülen und trocknen das benutzte Essgeschirr und -besteck sowie Töpfe und Pfannen unter Beachtung der hygienischen Vorschriften. Voraussetzungen: - Sie sind körperlich belastbar, da häufig auch große Töpfe zu heben sind oder Geschirr zu tragen ist. - Sie haben bereits - wenn möglich - Erfahrungen in der Spülküche - ausreichende Deutsch-Kenntnisse zur Verständigung - sauberes Äußeres, Teamfähigkeit und Zuverlässigkeit Arbeitszeitrahmen: Vollzeit (40 Wochenstunden), Mo - So; 5 Tage-Woche, je nach Dienstplan (Früh, Spät und/oder Teildienst) Geboten wird Wir bieten leistungsorientierte Bezahlung mit Zusatzleistungen, Fortund Weiterbildungsmöglichkeiten. Auf Wunsch stehen möblierte kostengünstige Appartements zur Verfügung. Bitte richten Sie Ihre aussagekräftige Kurz-Bewerbung möglichst schriftlich an Klinik und Hotel St. Wolfgang, Frau Monika Niggl, Direktionsassistentin. Geforderte Anlagen: Bewerbungsunterlagen; Klinik und Hotel St. Wolfgang Klinik Bad Griesbach GdbR; Information: Monika Niggl; Address: Ludwigpromenade 6, D-94086 Bad Griesbach i.Rottal, Deutschland; Phone: +49 8532 980603; Fax: +49 8532 980616; Email: m.niggl@asklepios.com n 2. Facharzt/-ärztin für Chirurgie Arbeitsort: Limburg a d Lahn; Description: Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n Facharzt/-ärztin für Chirurgie. Wir erwarten: - Erbringung ambulanter operativer Leistungen Bei Interesse erbitten wir Ihre schriftliche Bewerbung. - Geforderte Anlagen: aussagekräftige Bewerbungsunterlagen; Kenntnisse und Fertigkeiten: Chirurgie (ärztlich); Diagnose; Patientenbetreuung; Medizinisches Versorgungs zentrum Limburg Dr. med. Ralph W. Klein; Information: Ralph Klein; Address: Offheimer Weg 46 a, D-65549 Limburg a d Lahn, Deutschland; Phone: +49 6431 93530; Email: mvzlimburg@gmx.de n 3. MITARBEITER/IN SYSTEMGASTRONOMIE Arbeitsort: Schönau a. Königssee; Description: Für unser Restaurant in Schönau am Königssee suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n MITARBEITER/IN SYSTEMGASTRONOMIE. Ihre Aufgaben: ~ Zubereitung von Speisen ~ Mitarbeit im Rotationssystem ~ Reinigungsarbeiten in der Küche ~ Mithilfe im Verkauf Folgende Voraussetzungen sollten Sie mitbringen: ~ Freude an Dienstleistung ~ Berufserfahrung von Vorteil aber nicht Bedingung, da auch Anlernung erfolgt ~ Freude am Umgang mit Menschen ~ sehr gute Umgangsformen Wir bieten Ihnen: ~ flexible Arbeitszeiten ~ eine attraktive Vergütung ~ Bereitstellung der Dienstkleidung ~ ein angenehmes Arbeitsumfeld Arbeitszeiten in verschiedenen Schichten im Zeitrahmen 6.00 und 2.00 Uhr früh morgens PKW von Vorteil, da Arbeitszeit auch am Abend und nachts. McDonald's QSS Restaurant GmbH; Information: Axel Szaunig; Address: Seestr. 2, D-83471 Schönau a. Königssee, Deutschland; Phone: +49 8652 978170; Fax: +49 8652 978171; Email: mcd.koenigssee@t-online.de n 4. Koch/Köchin m/w oder Gardemanger (Koch der kalten Küche) Arbeitsort: Ramsau b. Berchtesgaden; Description: Für unser Hotel-Restaurant inmitten atemberaubender Landschaft und Höhenlage von Ramsau bei Berchtesgaden suchen wir ab sofort eine/n zuverlässige/n ~ Koch/Köchin, Jungkoch/-köchin oder Gardemanger (Koch der kalten Küche) mit abgeschlossener Berufsausbildung. Zu Ihren Aufgaben zählt die Zubereitung aller Speisen der a-la-carte-Küche, sowie der gutbürgerlichen, bayerischen Küche. Wir bieten eine unbefristete Stelle in Vollzeit, verteilt über eine 5,5-Tage-Woche, nach Absprache mit dem Arbeitgeber und lt. Dienstplan (Bereitschaft zum Wochenenddienst muss vorhanden sein). Bei Bedarf ist eine Personalunterkunft (zum Sachbezugswert) vorhanden. Bei Interesse melden Sie sich bitte schriftlich oder per Email, gerne vorab telefonisch bei Frau Koll oder Herrn Hogger, Tel. 08657-388. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

n 5. Facharzt/-ärztin f. physikalische u. rehabilitative Medizin Arbeitsort: Limburg a d Lahn; Description: Wir suchen für unser Medizinisches Versorgungszentrum, zum nächstmöglichen Zeitpunkt, eine/n Facharzt/-ärztin für physikalische und rehabilitative Medizin. Bedingungen: * Abrechnungsgenehmigung für chiroptherapeutische oder Akupunkturleistungen für Vollanstellung - erwünscht Bei Interesse erbitten wir Ihre schriftliche Bewerbung. Interessenten aus dem europäischen Ausland sind eingeladen, sich sehr gerne ebenfalls zu bewerben. Gute Deutschkenntnisse setzen wir voraus. Incoming - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Kenntnisse und Fertigkeiten: Patientenbetreuung; Physikalische und rehabilitative Medizin (ärztlich); Medizinisches Versorgungs zentrum Limburg Dr. med. Ralph W. Klein; Information: Ralph Klein; Address: Offheimer Weg 46 a, D-65549 Limburg a d Lahn, Deutschland; Phone: +49 6431 93530; Email: mvzlimburg@gmx.de n 6. Facharzt/-ärztin für Anästhesiologie/spez.Schmerztherapie Arbeitsort: Limburg a d Lahn; Description: Wir suchen für unser Medizinisches Versorgungszentrum, zum nächstmöglichen Zeitpunkt, eine/n Facharzt/-ärztin für Anästhesiologie/spezielle Schmerztherapie. Bedingungen: * mindestens einjährige Ausbildung in einer Abteilung zur Behandlung spezieller Schmerztherapie - mit der Berechtigungzur Abrechnung der speziellen schmerztherapeutischen Versorgung - chronisch Schmerzkranker gem. Kapitel 30.7 * Bereitschaft zur Durchführung ambulanter Anästhesien wünschenswert, aber nicht zwingend - Voraussetzung * Ausbildung und ambulante Abrechnungsaberechtigung in Akupunktur wünschenswert Bei Interesse erbitten wir Ihre schriftliche Bewerbung. Interessenten aus dem europäischen Ausland sind eingeladen, sich sehr gerne ebenfalls zu bewerben. Gute Deutschkenntnisse setzen wir voraus. Incoming - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Kenntnisse und Fertigkeiten: Patientenbetreuung. Medizinisches Versorgungs zentrum Limburg Dr. med. Ralph W. Klein; Information: Ralph Klein; Address: Offheimer Weg 46 a, D-65549 Limburg a d Lahn, Deutschland; Phone: +49 6431 93530; Email: mvzlimburg@gmx.de n 7. Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in (Hochschule) Arbeitsort: Ludwigsburg, Württemberg; Description: An der Evangelischen Hochschule Ludwigsburg sind schnellstmöglich am Institut für Angewandte Forschung (IAF) zwei Stellen als Wissenschaftliche Mitarbeiterin / Wissenschaftlicher Mitarbeiter (50 - 75 %) zu besetzen. Ihre Aufgaben Das IAF ist ein expandierendes Forschungsinstitut. Unsere Aufgaben liegen in der Unter-stützung und Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsprojekten an der Hoch-schule. Aktuell suchen wir Mitarbeiter/innen für die weitere Entwicklung unserer For-schungsinfrastruktur und neuer Projekte sowie für die Durchführung aktueller Projekte mit Schwerpunkten in Bereichen der Jugendhilfe, Sozialplanung und empirischen Kindheits-forschung. Ihr Profil - Hochschulstudium (Universität, FH) der Sozial-/Humanwissenschaften, Sozialen Arbeit oder Frühkindlichen Bildung - Fachwissen in den sozialen Arbeitsfeldern Kompetenzen in empirischen Forschungsmethoden und Projektarbeit - EDV-Kenntnisse (Word, Excel, SPSS) - Organisationstalent, Kooperations- und Kommunikationsfähigkeiten Sehr gute sprachliche Ausdrucksfähigkeit und Präsentationskompetenz Wir bieten die Mitarbeit in einem dynamischen Umfeld im Hochschulbereich mit der Mög-lichkeit zur Weiterqualifikation. Die Eingruppierung erfolgt nach Qualifikation. Die Stellen sind zunächst für bis zu zwei Jahre befristet. Eine Verlängerung wird angestrebt. Hinweise Anstellung und Vergütung richten sich nach der Kirchlichen Anstellungsordnung (entspre-chend TVÖD). Bewerbungen von schwerbehinderten Menschen werden begrüßt. Voraus-setzung ist eine Mitgliedschaft des Bewerbers / der Bewerberin in einer Kirche, die Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Deutschland (ACK) ist. Bitte richten Sie Ihre Bewerbung per E-Mail bis spätestens 11. Juni 2013 an die Verwal-tungsdirektorin der Evangelischen Hochschule Ludwigsburg, Frau Beate Käser, Paulus-weg 6, 71638 Ludwigsburg. E-Mail: B.Kaeser@eh-ludwigsburg.de Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Salary: EUR EG 9 bis 13 (Monthly) n 8. Fliesen-, Platten- und Mosaikleger/in Arbeitsort: Drakenburg; Description: Für unsere regionalen Baustellen suchen wir ab sofort eine/n Fliesen-, Platten- und Mosaikleger/in. FS Kl. B ist zwingend erforderlich. Einsatzbereitschaft, Zuverlässigkeit und eine selbständige Arbeitsweise setzen wir voraus. Bei Interesse senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunerlagen an: Die Fliesenleger Rehberg & Cyrkel GmbH Triftweg 21 31623 Drakenburg oder vereinbaren Sie einen Vorstellungstermin mit Herrn Rehberg unter 0160-94747447. - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Zwingend erforderlich;

n 9. "Reif für die Insel-" Arbeiten wo andere Urlaub machen! Arbeitsort: Juist; Description: Eine Familienpension mit hauseigenem Fahrradverleih auf der Nordseeinsel Juist sucht eine/n versierte/n Zweiradmechaniker/in (Fachrichtung Fahrradtechnik). Zum Aufgabenbereich gehören neben Wartung, Pflege und Reparatur der Räder auch der Verkauf von Zubehör und die Mitarbeit im Fahrradverleih. Zuverlässigkeit und eine verantwortungsbewusste, sorgfältige Arbeitsweise werden vorausgesetzt. Es handelt sich um eine befristete Vollzeitstelle. Eine Unterkunft kann gestellt werden*** Juist, die schönste Sandbank der Welt Die autofreie Nordseeinsel Juist, von ihren Bewohnern liebevoll -Töwerland(Zauberland) genannt, ist zwar 17 km lang, aber nur ca. 500 m breit. Der Ort liegt etwa in der Mitte der Insel. So haben Sie immer kurze Wege zum Strand. Rund sieben Kilometer liegen zwischen dem Fähranleger in Norden-Norddeich und Juist. Es gibt keinen direkten Weg zur Zauberinsel. Durch das Wattenmeer beträgt die Fahrzeit etwa 90 Minuten. Juist im Internet: www.juist.de n 10. KUNDENBETREUUNG in Österreich, Slowenien und Ungarn Arbeitsort: Bietigheim-Bissingen; Description: Wir suchen zum schnellstmöglichen Zeitpunkt eine/n Key-Account-Manager/in. Ihre Aufgaben: - Kundenbetreuung in Österreich, Slowenien und Ungarn - Akquise von Neukunden Ausbau der Marktstellung im Bereich der elektrischen Antriebe und Steuerungen - Kunden von den Vorteilen unserer mechanischen und elektrischen Antriebe für den technischen Sonnenschutz überzeugen - Begleitung unserer Kunden bei der Einführung neuer Antriebslösungen von GEIGER Kenntnisse/Fähigkeiten: - technische Ausbildung oder kaufmännische Ausbildung mit technischem Hintergrund - hohe Reisebereitschaft - gute Kenntnisse der deutschen und slowenischen oder ungarischen Sprache - erste Erfahrungen im technischen Vertrieb, vorzugsweise im technischen Sonnenschutz Der Führerschein der Klasse B ist zur Besetzung dieser freien Stelle zwingend erforderlich. Geforderte Anlagen: Bewerbung mit Gehaltsvorstellung, Lebenslauf, Zeugnisse; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Zwingend erforderlich; Antriebstechnik Gerhard Geiger GmbH & Co. KG; Information: Julia Löhle; Address: Schleifmühle 6, D-74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland; Email: personal@geiger-antriebstechnik.de n 11. Bürokaufmann/-frau Arbeitsort: Bad Reichenhall; Description: Wir suchen eine/n Bürokaufmann/frau. Aufgaben: Sachbearbeitung - Terminierung - Koordination und Büroorganisation Anforderungen: - abgeschlossene Ausbildung zum/zur Bürokaufmann/frau - Führerschein Klasse 3 / B zwingend erforderlich - eigener PKW zum Erreichen der regelmäßigen Arbeitsstätte von Vorteil - Kenntnisse in WORD, EXCEL und OUTLOOK notwendig - Bestattungssoftware wird angelernt - körperlich belastbar - Flexibilität Zusätzlich muss die Bereitschaft für Abholdienste außerhalb der normalen Arbeitszeiten 1-mal im Monat für 1 Woche gegeben sein. Die Abholdienste sind nachts und am Wochenende außerhalb der -normalen- Arbeitszeit der Fahrer. Trauergespräche bzw. Friedhofsdienst nur im absoluten Notfall /Ausnahmefall Die Arbeitszeit ist Vollzeit und beträgt 37,5 Wochenstunden. Die Bereitschaftsdienste werden entweder ausgezahlt oder können mit Freizeit abgegolten werden. Bei Interesse senden Sie uns bitte Ihre vollständigen Unterlagen mit einem handschriftlichen Lebenslauf zu. - Geforderte Anlagen: handschriftlicher Lebenslauf; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Zwingend erforderlich; Bestattung Mielke Benjamin Mielke; Information: Benjamin Mielke; Address: Kurfürstenstr. 8, D-83435 Bad Reichenhall, Deutschland


Germania n 12. Büfettkraft Arbeitsort: Bad Füssing; Description: Märchenhaft genießen - am neuen Bad Füssinger Kurplatz, direkt gegenüber der Europa-Therme und dem idyllischen Kurpark liegt zentral das Hotel & Café PROMENADE. Sonnenterrasse und Wintergarten laden die Gäste zum gemütlichen Plausch in Bad Füssings Kaffeehimmel bei dampfendem Kaffee und hausgemachten Kuchenspezialitäten oder dem Lieblingseisbecher ein. Wir suchen zum nächst möglichen Zeitpunkt eine BÜFETTKRAFT (m/w) im Café. AUFGABEN - Aufbau und Mitarbeit beim Kuchenbüffet (vorbereitete Kuchen backen und ausgeben) Zusammenstellen von Eisbechern bzw. verschiedener Eissorten - Vor- und Zubereitung von Salaten und kalten Speisen Auffüllen, Anrichten und Ausgeben von Speisen ANFORDERUNGEN - Berufsausbildung in der Gastronomie von Vorteil, jedoch nicht Bedingung, in die Besonderheiten des Umgangs mit Eiskreationen und allen angebotenen Speisen lernen wir Sie gerne umfassend ein. - die Bereitschaft zum Wochenend-Dienst (im Wechsel mit Kollegen) sollte gegeben sein - Sie sollten über gute deutsche Sprachkenntnisse verfügen - Zuverlässigkeit, hygienische und flotte Arbeitsweise sowie Teamfähigkeit sind Eigenschaften, die Sie unbedingt mitbringen sollten. ARBEITSBEDINGUNGEN / ARBEITSZEIT Vollzeit nach Dienstplan, geregelte Arbeitszeit entweder von 09:00-17:00 Uhr oder von 14:00-22:00 Uhr - Montag bis Sonntag bei flexibler Einteilung - Ab sofort zu besetzen - Auch Teilzeit-Einstellung nach Absprache möglich WARUM ZU UNS Das PROMENADE gehört zum Unternehmen Haslinger Hof im nahen Kirchham, einem der größten Gastronomie- und Hotellerie-Betriebe im niederbayerischen Bäderdreieck mit rund 480 Mitarbeitern. Wir können unseren Mitarbeitern verschiedene und flexible Arbeitszeitmodelle bieten, arbeiten Sie professionell ein und schulen Sie regelmäßig. Außerdem haben Sie gute Aufstiegs- und Weiterbildungsmöglichkeiten in unserem Hause. Daneben bieten wir neben vielen Ermäßigungen und Vorteilen im Betrieb auch attraktive Sozialleistungen. UND: Im PROMENADE erwartet Sie schon sehnsüchtig ein junges, dynamisches Team. Bei Interesse richten Sie bitte Ihre schriftliche Bewerbung unter Angabe des möglichen Eintrittstermins an unsere Personalabteilung. Geforderte Anlagen: Bitte bewerben Sie sich mit vollständigen Unterlagen (Zeugnisse, Lebenslauf, etc.). Hotel/Cafe Promenade Stefan Haslinger; Information: Robert Rolle; Address: Kurallee 20, D-94072 Bad Füssing, Deutschland; Phone: +49 8531 2954200; Fax: +49 8531 2954270; Email: personal@haslinger-hof.de n 13. Erzieher/in Arbeitsort: Marktschellenberg; Description: Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir eine/n Erzieher/-in oder Sozialpädagogin/Sozialpädagogen Das bringen Sie mit: Staatlich anerkannten Abschluss - Einfühlungsvermögen sowie liebevollen Umgang mit Kindern, Jugendlichen und Tieren Kreativität, Organisationstalent sowie strukturierte Arbeitsweise Ein hohes Maß an Engagement, Geduld und Belastbarkeit Kommunikative Kompetenz und Flexibilität - Bereitschaft, im Schichtdienst arbeiten und ggf. Mehrarbeit zu leisten PKW-Führerschein (eigenes Fahrzeug wäre von Vorteil) Das sind Ihre Aufgaben: - Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern und Jugendlichen Pflegerische sowie hauswirtschaftliche Betreuung und Fürsorge (Körperhygiene, Erste Hilfe etc.) - Dekorative Gestaltung der Räumlichkeiten Teilnahme an internen Teambesprechungen, Beteiligung an Entscheidungsprozessen - Unterstützung und Anleitung der Kinderpfleger - Organisatorische Aufgaben (Führung Gruppenbuch, Organisation eines individuellen Eingewöhnungsund Betreuungsplans für jedes Kind, Gestaltung des Tagesablaufs etc.) - Zusammenarbeit mit den Eltern (Beobachtungsdokumentation und Elterngespräche) Das bieten wir Ihnen: - Eine verantwortungsvolle Aufgabe in einem sympathischen Team - Einen sicheren, zukunftsorientierten Arbeitsplatz in einem dynamischen Unternehmen - Eine vielseitige, abwechslungsreiche und kreative Tätigkeit Regelmäßige Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten sowie Supervision - Flexible Verträge in Voll- und Teilzeit Wenn Sie die Ausübung Ihres Traumberufes am Kinderhof am Bichl verwirklichen wollen und junge Persönlichkeiten in ihrer Entwicklung fördern und begleiten möchten, dann senden Sie bitte Ihre vollständigen und aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (inkl. Ausund Weiterbildungsnachweisen), gerne auch per E-Mail zu. Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Zwingend erforderlich; Kinderhof am Bichl; Information: Tröbs; Address: Götschenweg 27 - 29, D-83487 Marktschellenberg, Deutschland; Phone: +49 8650 465; Email: info@bichlhof.de

n 14. System Engineer (f/m) Mobile Computing Europe Arbeitsort: Assamstadt; Description: We are seeking for a motivated, focused and self-driven individual to join the global market leader and -hidden champion- of intrinsically safe mobile solutions for use in ex-hazardous areas to further manage the double digit growth and international expansion. In this role you will have enough room to grow and leave your mark in a global organization where you represent the company on a European level. In this position you will report directly to the Sales Director Europe. Responsibilities -Technical, active European wide sales support with ecom Mobile Computing portfolio at customers- premises (endusers, value added resellers, system integrators) in cooperation with local ecom sales managers -Provision of competent application related service for existing customers and support in acquiring new customers -Assistance in mastering challenges regarding the integration of ecom-s and customer-s products -Ensuring knowhow transfer and best practices to ecom European sales managers including provision of technical training -Support of sales managers in evaluating, creating and editing requirements for customer specifications -Internal first contract for technical questions regarding the product -Interface between ecom application engineers and local ecom sales managers (2nd level support) -Increase in sales and market share through competent presence at customers -Strengthening of customer orientation and development of customer relationships -Participation in trade shows Requirements -Minimum of five years relevant Mobile Computing hardware experience (ideally based on Windows Mobile operating systems and Intermec products) in a comparable position -Experience in international sales organizations -Professional experience in project sales -Analytical, conceptual, organizational as well as service mentality and solution orientation -Quick reaction capability -Ability to work both independently and in team -Strong written and verbal communication skills, including customer presentations -High willingness to travel (>50%) -Fluent in English and preferably any other additional language -Hands-on mentality -Work location independent of headquarters Education -Bachelors Degree in Electronic Engineering/Business Administration/IT or comparable Salary -Competitive, according to your experience Benefits -On site job or home office + travel + 1 week in Assamstadt per month (after introductory time) -For first 6-9 months willingness for travelling 3 days a week to Assamstadt is required -30 days paid holiday -Regular training and education to develop skill set -Company car If this sounds like the ideal role for you, please send your complete resume to jobs(at)ecom-ex.com by mentioning your earliest availability and salary expectation. - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Zwingend erforderlich; ECOM Instruments GmbH; Information: Annette Salch; Address: Industriestr. 2, D-97959 Assamstadt, Deutschland; Phone: +49 6294 4224826; Email: jobs@ecom-ex.com n 15. Verwaltungsfachangestellte/r - Kommunalverwaltung Arbeitsort: Marktschellenberg; Description: Wir suchen eine/n Mitarbeiter/in für die Kämmerei. Aufgaben: Haushaltsvollzug Anordnungswesen Rechnungen schreiben Anforderungen: abgeschlossene Ausbildung als Verwaltungsfachangestellte/r oder Verwaltungswirt/in Berufserfahrung von Vorteil aber nicht Bedingung Arbeitszeit: 25-30 Stunden pro Woche, bei flexibler Arbeitszeiteinteilung, Arbeitszeitrahmen: 7.00-18.00Uhr; Marktgemeinde Marktschellenberg; Information: Michael Ernst; Address: Salzburger Str. 2, D-83487 Marktschellenberg, Deutschland; Email: michael.ernst@marktschellenberg.de n 16. Barmixer/in, Barkeeper/Barmaid Arbeitsort: Rosenheim, Oberbayern; Description: Wir sind ein spanisches Abendrestaurant mit Cocktailbar im Herzen von Rosenheim und suchen zur Verstärkung unseres Teams zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n ***Barkeeper/in*** in Vollzeit und Festanstellung. Aufgaben Sie übernehmen klassische Tätigkeiten im Barbereich. Sie bereiten Ihren Arbeitsplatz vor. Hierzu zählen das Befüllen der Kühlanlagen, die Vorbereitung des mis en place (Obst, Zucker, Sticks, Shaker,...) Sie mixen alkoholische und alkoholfreie Cocktails und schenken diese sowie andere Getränke aus. Kenntnisse/Fähigkeiten Idealerweise verfügen Sie bereits über Erfahrung im Barbereich. Eine gastronomische Grundausbildung ist jedoch auch ausreichend um diese Tätigkeite ausüben zu können. Arbeitszeiten sind von 16.00 - ca. 01.00 Uhr (am Wochenende), ansonsten bis ca. 24.00 Uhr. Wenn Sie gerne mit Menschen arbeiten, über ein freundliches und offenes Wesen verfügen und gerne in einem familiären Umfeld und einem jungen Team tätig sein möchten, dann senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung an: Restaurant Espana, Kaiserstr.24, 83022 Rosenheim oder an: espana-ro@web.de. Für Rückfragen erreichen Sie uns telefonisch unter: 0160/934 34 956.

n 17. Zahnarzt/-ärztin Arbeitsort: Emden, Ostfriesland; Description: Gesucht wird zu sofort oder im Jahresverlauf 2013 : - Zahnarzt / Zahnärztin oder Fachzahnarzt oder Fachzahnärztin für Kieferorthopädie oder Vorbereitungsassistent / in (Kein/e Weiterbildungsassistent/in !!!) Zahnärzte und -ärztinnen untersuchen Patienten, erheben den Zahnstatus und diagnostizieren Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten samt Anomalien der Zahnstellung. Sie legen Therapien fest, führen zahnmedizinische Behandlungen durch und beraten über vorbeugende Maßnahmen. - gerne auch ausländische Bewerber/innen Deutschkenntnisse : zumindest Basiskenntnisse notwendig; Kostenbeteiligung an Deutschkurs durch die Praxis möglich - Hilfe bei der Wohnungssuche - ggf. Kostenbeteiligung an dem Lehrgang zum MSc (KFO) durch die Praxis möglich, im Rahmen einer längerfristigen Zusammenarbeit - flexible Arbeitszeiten (Vollzeit / Teilzeit) renommierte Fachpraxis für Kieferorthopädie mit modernsten Räumlichkeiten in erstklassiger Lage und bewährtem, aber auch modernem Behandlungskonzept (indirektes Kleben , SPEED, Inovation C ), großes Spektrum von Behandlungsgeräten (Pendulum-Geräte, Herbst-Scharnier, Positioner, Clear-Aligner etc. ). - hohe Behandlungs- und Servicequalität; junges, harmonisches Team. -Der Arbeitgeber akzeptiert, dass ausländische Bewerber/-innen ggf. nur Grundkenntnisse der deutschen Sprache besitzen und sich vorwiegend nur auf Englisch verständigen können. - Der Arbeitgeber akzeptiert dass Bewerbungsunterlagen ggf. auf Englisch eingereicht werden können. - Die Qualifikation gelten nach Zulassungsbestimmungen/Approbation als Zahnarzt. - Der Arbeitgeber bietet ausländischen Bewerber/-innen Unterstützungsmöglichkeiten an. (Sprachkurs, Wohnungssuche, Behördengänge) - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Reha-Zentrum Passauer Wolf GmbH; Information: Angela Menter; Address: Bgm.-Hartl-Platz 1, D-94086 Bad Griesbach i.Rottal, Deutschland; Email: menter@rz-pw.de

n 18. Küchenchef/in Arbeitsort: Marburg; Description: Für unser familiär geführtes Hotel/Restaurant in Marburg Michelbach suchen wir zum nächstmöglichen Beginntermin eine/n Küchenchef/in in Vollzeit. Jahresgehalt VB 40.000€ Erforderlich sind: - Kocherfahrung in der deutschen Küche - PKW und Führerschein (wenn Sie von außerhalb Michelbachs kommen, da flexible Arbeitszeiten) - Berufserfahrung wünschenswert Führungserfahrung Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung. Vielen Dank! - Geforderte Anlagen: Ihre Bewerbungsunterlagen bringen Sie bitte zum Vorstellungstermin, den Sie mit dem Arbeitgeber vereinbaren, mit. Salary: EUR 40.000 Jahresgehalt VB (Monthly); Stümpelstal OHG Felix und Peter Heinzmann; Information: Heinzmann; Address: Stümpelstal 2-6, D-35041 Marburg, Deutschland; Phone: +49 6420 9070; Email: stuempelstal@aol.com n 19. Ingenieur (m/w) für Projektdokumentation Arbeitsort: Neu-Ulm; Description: Ihre Verantwortung liegt in der Erstellung von Projektdokumentationen wie Zeitpläne, Meilensteine und Quality Gates usw... aus dem Bereich Klima, Heizung etc. Die Durchführung von Patentscreenings und gegebenenfalls die Erstellung von Patentschriften gehört ebenfalls zu Ihren Aufgaben. Sie begleiten den Entwicklungsprozess und sind die Schnittstelle zu anderen Abteilungen. Ingenieur (m/w) oder Naturwissenschaftler (m/w) Erfahrung mit Thermodynamik, z.B. Klimaanlagen, Heizungstechnik, etc. In der Projektdokumentation fühlen Sie sich zuhause. Zu Ihren guten Kenntnissen im Bereich MS-Office bringen Sie idealerweise erste Erfahrungen in Doors mit. Ihre guten Englischkenntnisse in Wort und Schrift sind jederzeit abrufbar. Kenntnisse in Patenterstellung und Patentscreening sind von Vorteil. Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse, Angaben zum Gehaltswunsch; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Zwingend erforderlich; euro-engineering AG; Information: Hansjörg Krönes; Address: Böttgerstr. 9, D-89231 Neu-Ulm, Deutschland; Phone: +49 731 207680; Fax: +49 731 2076825; Email: nutzfahrzeuge@ee-ag.com


pagina 8 / oferte de muncã / cereri de muncã / vânzãri terenuri n Vânzãtoare. Angajam doamna cu experienta in vanzari pentru magazin desfacere vinuri vrac si imbuteliate (zona Dinamo), lutseva@yahoo.com, Tel: 0720622555, 0744297923 Angajez n Vânzãtoare. vanzatoare cu experienta in IDM Basarab, relatii la telefon, Tel: 0766634420 n Vânzãtor / macelar, cu experienta, Tel: 0720955176, 0760015105 gestionar. n Vânzãtor/oare, Angajam cu CM vanzator/oare, gestionar, zona metrou Gara de Nord. 0213123807, Tel: 0720624450, 0732060027 n Videochat angajam urgent hostess online, bonus la angajare 100 $, plata zilnica/saptamanala, part-time/full-time, Tel: 0761267165, 0727665540 n Zugrav/ Faiantar. Cautam buni meseriasi, seriosi si chef de munca pe termen lung, Tel: 0763411774

Spania, Franþa, n Italia, Suedia, Norvegia, Germania. Locuri munca: ambalare, muncitori calificati/ necalificati. Rugam seriozitate, Tel: 0763412612, 0758653702 Germania, 3.000-8.000Euro pe luna Club de Noapte Ambiente R os e c auta doamne, domnisoare si dansatoare cu aspect fizic placut. Cazare a s i g u r a t a a c t e l e g a le, toto.doman@ymail.com, Tel: 0757919152

30 Mai 2013

é Germania. Club Rubin Germania cauta doamne si domnisoare cu aspect fizic placut, varsta minim 18 ani, preferabil cunostinte in limba engleza/ germana/ franceza. Castig intre 6.00010.000E/luna. Cerem si oferim s erioz itate, fkkrubin@yahoo.ro, Tel: 0 7 6 7 6 0 9 7 8 2 , 0049078124540 Constanþa, Neptun, ocazie: persoana fizica vand teren intravilan construibil la intrarea in statiune; pret negociabil, 12.000 EUR, chmgrg@yahoo.com, Tel: 0727760233, 0762222842 é Germania. Monica din Romania cauta fete cu experienta sau fara pentru munca in apartament privat (legal) sau escort in Germania, salariul foarte atragator (50%), cazare free, cerinte: aspect placut, poze pe email si contacta la numerele de telefon, monicaiulia27@yahoo.de, Tel: 0768408818, 004915785432254

é Uniunea

é Germania. Firma de constructii germana cu sediul in Frankfurt am Main angajeaza Sef de Santier/Bauleiter. Cerintele sunt urmatoarele: experienta anterioara necesara pe santierele din Germania, cunostinte avansate de limba germana, bun organizator al echipelor de dulgheri, fierari si zidari, sa stie foarte bine tehnicile de lucru si modul de lucru german, sa comande materiale, livrarile de fier si cofraje, comenzile de turnari de betoane etc. sa stie sa faca ofertare si aufmaß. Firma asigura cazare si salariu m o t i v a nt , dan.craciunescu@icloud. com, http://www.ibbengineering-gmbh.de, Tel: 00491777593940

Europeana. ªofer tir pentru comunitate, experienta minim 1 an, resurse.umane @karavan.eu, Tel: 0722155565

Garlei, casa n Bãneasa, demolabila, toate utilitatile, 2 deschideri, 187.000 EUR, mariana@apulum94.ro, Tel: 0733683447 Comuna lac n Berceni deschidere 50m, 4500mp, particular, facilitati, Tel: 0760192473, 0740775530

n Corbeanca, str Laguna Albastra nr 49, particular vand teren 1104 mp, deschidere 13m, pe toata lungimea are drum de servitute de 3, 5m, zona superba de vile, 55 EUR/mp, Tel: 0726435563

Bragadiru in spatele Sabar, teren intravilan 1000mp, D-20ml, 8.000 EUR, Tel: 0745999632 n Bragadiru -centura, 1000mp, intravilan, D-40ml, 35.000 EUR, Tel: 0745999632 n Bragadiru Buda, 1300mp, D=18m, împrejmuit, toate utilitãþile (gaze, curent, canalizare), ºosea asfaltatã, Tel: 0727930049, 0762662466 n Bragadiru, Strada Gliei, teren intravilan, 600mp, 30000mp, construibil imediat. PUZ, canalizare, apa, gaz, current, vecini, D-18ml, certificate urbanism, cod postal, 30.000 EUR, casepremium@gmail.com, http://www.premiumhouses.ro, Tel: 0726112526

n Cãlãraºi, Frumuºani, sat Postãvari, vând teren extravilan, 47.000mp, 4 Euro/mp, Tel: 0724845255, 0770505875 n Cãlãraºilor, Str. Budila, 553mp, deschidere 31m, Autorizatie C onstructie 2S+P+M+6E, proprietar, Tel: é ªofer categoria B, cu 0744501287 experienta, pensionar, 55 ani, permis conducere categoria B n Centura Bucuresti, urgent, cu masina proprie solicit loc cel mai nou cartier, limita de munca. Experienta in tara Sector 5, proiect derulare, cat si in strainatate, efectuat 300x3 lot, 4x400 lot, comisioane, am dus copil la 6.000 EUR, Tel: 0722895090 scoala, serios, ingrijit, disponibil oricand, fara obligatii n Ciorogârla, strada Lacului, familiare. Am lucrat in zona 1400 mp, toate utilitãþile, Pipera- Tunari- Baneasa carte 40 EUR/mp, Tel: 0767110628 de munca nu este obligatoriu, n Clinceni, Put Olteni, zona 1.000 RON, vile, 2000 mp intravilan, iulian_titel@yahoo.com, Tel: 25 EUR/mp, Tel: 0767717227, 0769442652, 0737245740 0724768825

é Dâmboviþa, Tãrtãºeºti, Casa cu Salcami langa Bucuresti, 20 de min de Pta Victoriei, loturi 530-1060 mp, intre vile, stalpi de curent montati in dreptul fiecarui lot, gaze, se poate construi imeidat, urbanism P+1 (2), pe DN7, autostrada cu 4 benzi fara blocaje in trafic, particular, mai multe poze si detalii pe site, 10.500 EUR, particular@terenurilapadure.ro, http://www.terenurilapadure.ro, Tel: 0722677873, 0765555614 n Domneºti, Clinceni, particular, Super oferta, teren în rate, Curtea Domnescã, Unitatea Militarã, Teghes, Ciutaci, utilitati, variante auto, 12 EUR/mp, Tel: 0723530331 n Dorobanþilor, autorizatie de construire, suprafata 170mp, deschidere pe colt, 205.000 EUR, matei@apulum94.ro, Tel: 0726882482

Dragomireºti-Deal, vand teren intravilan, 1000mp, T40/P70, gaze, curent electric, 25 EUR/mp, Tel: 0728100592


30 Mai 2013

vânzãri terenuri / case-vile / garsoniere / pagina 9

n Drumul Taberei, strada perpendiculara pe Valea Oltului, Teren 510 mp, face parte dintr-un lot de 4 parcele, accesul dintr-un drum de servitute de 3m. Toate utilitatile: canalizare, apa, curent, gaze. Zona foarte linistita, curata cu constructii noi. Drumul de servitute 94 mp, 200 EUR/mp, laura@apulum94.ro, Tel: n Argeº Câmpulung, vand 0733683446 casa 3 camere, baie, bucatarie, din caramida, acoperita cu tigla, an de constructie 1973, teren 350 260mp, mp, zona linistita, 61.000 EUR, n Eminescu, deschidere 18m, POT 60%, crisxx45@yahoo.com, Tel: CUT max 6, P+9, toate 0749115711 utilitatile, 220.000 EUR, matei@apulum94.ro, Tel: 0726882482 COMUNA n BERCENI PARTICULAR, VAND CASE LA CHEIE, 120 - 150 MP, n Giurgiu Sãbãreni 11 Km de TEL: 0722250562, Centura, aproape de Padurea 0762689975 Raioasa, la 60m de DJ, 500mp Intravilan Construibil, curent, gaze, 9.000 EUR, nicu@apulum94.ro, Tel: 0733683445 n Giurgiu, Mihãileºti, partic ular v and 311mp teren intravilan, toate utilitatile, central, ds c hidere 16, 5m, c adas tru, intabulare; discutabil, 13.000 EUR, Tel: 0767204285 n Giurgiu, Mihãileº ti, proprietar vand teren 439mp cu toate utilitatile, deschidere 26mp, central, cadastru, intabulare; dis c utabil, 20.000 EUR, Tel: 0767204285

é Berceni Comuna, La Sosea Vila P+M, 250mp+350m teren. Exterior la cheie, 59.000 EUR, adycrystrans@yahoo.com, http://www.e-terenuriberceni.ro, Tel: 0721609050 n Bragadiru casa p+e+m, 6 camere, 2 bucatarii, 3 bai, terasa, dependinte, g, f, t, p, ac, constructie 2006, st 562mp, 89.000 EUR, Tel: 0766647775

Cernica, vand casa batraneasca, teren 500 mp, pret 15.000E, Tel: 0758700200 n Cernica, vand gospodarie la curte cu casa de locuit, cu gaze, centrala, garaj, hala curent trifazic, anexe gospodaresti, gradina zarzavat, pomi, vie, la intrare in com. Cernica in apropiere sosea, lac Cernica, stadion, sau schimb cu apartament sau garsoniera in Bucuresti (parter langa o piata zona Rm. Sarat, Salajan, Vitan Barzesti, etaj inferior, ofer diferenta de pret, suprafata 570mp, Tel: 0314396787

Chitila-Ilfov, sos. Chitilei, casa 5 camere, toate dependintele, spatiu comercial la sosea, constructii si curte 600mp, accept variante, Tel: 0723150515

Giurgiu, Valea Plopilor, proprietar 1100mp d-18m, 35km Bucuresti NAT. 6, acte ok, discutabil, 6.500 EUR, Tel: 0740712768

n Cãlãraºi Dorobanþu sat Vãrãºti, casa 3 camere, 70mp, 1973, baie, bucatarie, hol, pivnita, curte 2800mp, livada pe rod, Tel: 0744654749 n Cãlãraºi, Fundulea, casa de vacanta, living si 3 dormitoare, mansarda open space, piscina, teren de tenis, etc, 95.000 EUR, matei@apulum94.ro, Tel: n Mãgurele sosea, 1000m, 0726882482 2000m, deschidere la drum Cãlãraºi, Mitreni, vand asfaltat 90m, certificat de urbanism pentru constructii casa cu 5 camere cu fosa hale, birouri, prestari servicii, septica, garaj, crama, + utilitati, 15 EUR/mp, Tel: curte mare, livada pomi, 0788612371 suprafata t otatala de 2000mp, 30.000 EUR, mihaipostovaru@yahoo n Snagov Sat teren 700mp .com, Tel: 0722242950 intravilan împrejmuit lângã pãdure 30E/mp variante, Tel: n Cãlãraºi, Nana, casa cu teren la 43 de km de la 0768654758 Centura Bucurestiului, 16.000 EUR, florinmihaimorar@yahoo.com, n ªerban Vodã Teren-casa Tel: 0721025424 demolabila, 480mp, deschidere n Calarasilor vand casa curte 11m, toate utilitatile, urbanism 5camere 3bai P+1 P+4. 54o euro/mp, 540 EUR, termopane+gresie+faianta aer elisabeta@apulum94.ro, Tel: conditionat 2centrale termice 0733683448 cadastru+intabulare ST-516mp, 200.000 EUR, Tel: 0720630504 n Cantemir, Budapesta, apartament 2 Tãrtãºeºti, exact la intrare, particular, 1000 mp, intravilan, utilitati, camere semi decomandat, in zona selecta cartier vile, ur- vila, et. 2, imbunatatiri, gresie, gent, 17 EUR/mp, Tel: faianta, parchet, termopane, gaze, usa metalica, urgent, 0766580384, 0756055534 Tel: 0784954671

n Dolj, Pleniþa, casa caramida 6 camere, pozitie centrala, dependinte, 14.000 EUR, Tel: 0742070267 n Domenii casa 3 camere, teren 168 mp, amprenta 84mp, P+pod, 1940, pret 168.000 euro.Trebuie finisata interior, 168.000 EUR, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448 n Domenii, Sanatescu, vila noua, 300mp, living si 4 dormitoare, teren 150mp, 298.000 EUR, matei@apulum94.ro, Tel: 0726882482 n Domneºti, vila 3 camere, 118mp, teren 250mp, 1.5km de Linia Centura, 60.000euro la cheie, la rosu, 31.000 EUR, http://www.vileduplex.ro, Tel: 0723530331 n Drumul Sãrii, colt de strada, teren 175mp, D+P+1+M, 250mp utili, renovata, centrala termica, zona deosebita, 290.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446

n Drumul Taberei Vila 5 camere, P+1+M, 170mp, 270mp teren, utilitati, n OBOR BUCUR, 3 CAMERE 143.000 EUR, NEUTILAT, dragos@apulum94.ro, Tel: NEMOBILAT, CURTE COMUNA, GFP, 0749233924 TERMOPANE, INCALZIRE CENTRALA, 45.000 EUR, MANOLEMAGDA@YMAIL.COM TEL: 0745989342 n Giurgiu, Mihãileºti, casa constructie 200mp, 8 camere, toate utilitatile + teren 743mp n Prelungire Ferentari strada c u des c hidere 13.26m, Toporasi, vand casa curte proprietar, c adas tru, 3camere 2bai bucatarie intabulare, central; discutabil, 300mp, 60.000 EUR, Tel: 75.000 EUR, Tel: 0767204285 0720630504 n Prelungirea Ghencea vand Giurgiu, Sãbãreni, 11 Km casa la curte, pret discutabil, Centura, Vila P+1, 2012, la Tel: 0769688778 cheie, curte 500mp, asfalt, curent, gaze, 75.000 EUR, nicu@apulum94.ro, Tel: n Rosetti, Maria Rosetti, 5 camere, P+pod, renovata, 0733683445 centrala termica, 125mp utili, n Giurgiu, Singureni, 30 de centrala termica, stradala, Km de Bucuresti, vila P+M ideala firma, 198.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: constr. noua la rosu, 200mp, 0733683446 living + 3 dormitoare, 2 bai, bucatarie, pivnita, camera tehnica, teren 1000 mp + casa batraneasca 3 camere, n Sãlaj, vand casa curte 3 camere, baie + bucatarie, 45.000 EUR, george.fcsb95@yahoo.com, constructie 2007, caramida, toate facilitatile, superfinisaje, Tel: 0722503558 negociabil, 63.000 EUR, mytycafba@gmail.com, Tel: 0722551176 n Sector 5 Bucuresti, str. Moruzestilor nr. 23, toate utilitatile, constructie noua 2007, st-164mp, discutabil, 60.000 EUR, Tel: 0740559297, 0764575055 n Strãuleºti, Doi Cocosi, particular, vila P+1+M, curte 500mp, utilitati, 125.000 EUR, Tel: 0733283450

n Militari Metro P+1+POD, 200mp construiþi, teren=250mp, constr. 2012, cãrãmidã, execuþie deosebitã, toate facilitãþile, asfalt, zonã vile, pentru clienþi pretenþioºi, (Tva inclus), 89.900 EUR, www.avangardegrandevillage.ro Tel: 0767600804, 0722134720 n Moºilor (Hristo Botev), vand casa veche 100 m construiti +150 m curte, Tel: 0733927787, 0726284990 n Muncii, casã S+P+ET+M+ magazin 42 mp, d- 12, 5 M. Bravu, sc 175 mp, teren 157 mp, renovat interior, proprietar, 149.000 EUR, 0721266778

Bloc nou, n Bãneasa Dobrogeanu Gherea, 35 mp, finisata la cheie, centrala de apartament, balcon, 39.000 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188 n Basarabiei str. Bucovina Gloria, parter, bloc cu 1 garsoniera, apartament 2 camere, 3 camere, semidecomandat, parchet masiv, fara imbunatatiri, repartitoare, apometre, particular, 26.000 EUR, Tel: 0723634385 n Brâncoveanu Melineºti, vând garsonierã conf. 3, et. 1/4, negociabil, 16.300 EUR, Tel: 0760837687

n Drumul Taberei, Ghencea, 1/4, decomandatã, 43mp, balcon, 2012, cãrãmidã, “Avangarde Rezidenþial”, acces piscinã, loc joacã, teren fotbal, pazã 24/24, TVA inclus, Stoc limitat, 29.900 EUR, www.avangarderezidential.ro, Tel: 0767600804, 0722134720

n Militari Apusului, P+1+M, 160mp utili, 240 mp supf. teren, 2007, cadastru, intabulare, 143.000 EUR, dragos@apulum94.ro, Tel: 0749233924 Militari zona Rosu, stradal, particular, vand vile la cheie, parter+etaj, pret de la:80000 E, 100.000 €, 0725360950

1 Decembrie - Ilfov vand 3 case edificate pe un teren de aproximativ 170mp, casele sunt compuse din parter in suprafata utila de 60mp in care sunt living, bucatarie, wc, debara si etaj cu aceasi suprafata ce cuprinde 3 dormitoare, 2 bai si un hol. Pretul unei case este de 75.000 Euro negociabil, Tel: 0722323293, 0751016842

é Vrancea, Tamboiesti, vand casa+teren arabil+vie in suprafata totala 6300mp. Terenul arabil si via se afla in spatele casei. Casa este dotata cu apa curenta si baie, 27.000 EUR, isailie@yahoo.com, Tel: 0722627654, 0721331411

n 1 Mai (Mihalache) zona Ciuperca, ocazie, vila 12 camere, suprafata 650mp, P+2+m, si curte libera 150mp, pretabil firma, policlinica, azil pentru batrani, gradinita, acces rapid la metrou, 395.000 Euro (sau 3200 Euro la inchiriere), Tel: 0737369283

Pantelimon, Garsoniera Particular, Conf. 3, parter/3, curata, utilata, semi-mobilata, incalzire Radet, libera. Aproape de Metrou Pantelimon, Cora. Negociabil, 14.300 EUR, Tel: 0727849756 n Pantelimon, zona Cora, vand garsoniera confort iii, mobilata, termopan, usa metalica, parchet, parter/4. negociabil, 15.000 EUR, alin.iulianstanciu@gmail.com, Tel: 0784842410 n Prelungirea Ghencea direct dezvoltator, bloc nou, finalizat, 3/6, 36mp, finisata, centrala termica, toate utilitatile, mijloace de transport, 35.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446


pagina 10 / vânzãri garsoniere / 2 camere Ghencea n Prelungirea Bloc2013, amenajat complet, bucatarie mobilata si utlata, lift, parcare, 33.500 EUR, mariana@apulum94.ro, http://www.red-house.ro, Tel: 0733683447 Ghencea n Prelungirea 318-320 sector 6, “Avangarde Rezidenþial”, 1/4, decomandatã, 43mp, balcon, 2012, cãrãmidã, acces piscinã, loc joacã, teren fotbal, pazã 24/24, TVA inclus, Stoc limitat, 29.900 EUR, www.avangarderezidential.ro, Tel: 0767600804, 0722134720 Ghencea, n Prelungirea finisaje de calitate, bloc nou 2013, lift, decomandat, 33.300 EUR, matei@apulum94.ro, http://www.apulum94.ro, Tel: 0726882482 n Prelungirea Ghencea, Bloc 2012. Etaj 3/5. Garsoniere finisate: parchet, gresie, faianta, usa metalica, termopan, centrala. Bucataria mobilata, utilata, 33.500 EUR, nicu@apulum94.ro, Tel: 0733683445

Auchan vand n Titan garsoniera, et. 1, bloc reabilitat termic, 25 mp, UM, G, T, 25.000 EUR, Tel: 0740374812

n Ultracentral Brezoianu, Cismigiu, complet renovata, imbunatatiri, mobilata mobila moderna, utilata, 35.000 EUR, Tel: 0767885671

n Unirii, garsoniera amenajata, bloc1996, stradal, vedere spate, etaj 5, paza, 59.500 EUR, mariana@apulum94.ro, Tel: 0733683447

n Vitan Mall Garsoniera, 1/8, decomandat, 40mp, finisat, mobilat, utilat, loc parcare, liber, pret 47500 euro, 475.000 EUR, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448

30 Mai 2013

Drumul Gãzarului, vand apartament 2 camere, confortf II, Tel: 0752783804 n Bacãu municipiu, zona Alecu Russo, proprietar vand apartament 2 camere et 1, zona linistita, 49 mp, recent renovat, mobilat, termopan, izolatie exterioara, balcon, parchet, centrala termica, 29.000 EUR, Tel: 0742342367 arhiuliana@yahoo.com, Str. Aleea é Berceni Lamotesti, de vanzare 2 camere, 43 mp, dec, etaj8/10, nu este pe colt, f calduros iarna, imbunatatiri, G+F+P, repartitoare calorifere, apometre apa, aer conditionat, balcon inchis termopan, ferestre termopan, baia renovata total, tevi din cupru, bucatarie si hol semi-mobilate, é BASARABIEI, interfon, acces uscatorie bloc, STADIONUL LIA loc parcare, 2 gradinite, 1 cresa, 1 liceu, 2 scoli genrale, MANOLIU, statie RATB 116 si 141, Mall PROPRIETAR Grand Arena, Sellgros, Budimex, Sector 4, VAND 40.000 EUR, Tel: 0740040152 APARTAMENT 2 Noi n Bucureºtii CAMERE ETAJ semidecomandat, reabilitat termic, etaj 1/4, complet PARTER DIN 8, modernizat si mobilat, Tel: SEMI 0744353393 DECOMANDAT, CU n Bucureºtii Noi Parc, vand 2 camere, VEDERE PE FATA, apartament suprafata 77mp construiti, etaj TERMOPAN, USA 2/3, finisaje de lux, proprietar, METALICA, Tel: 0721186647, 0766485011 PARCHET, n Bucurestii Noi, Parc Bazilescu, Bloc nou, finisat BALCON INCHIS, complet, parter/3, 45 mp, curte RECENT RENOVAT, proprie 40 mp, pavata cu piatra cubica, bucatarie open SCARA FOARTE space, parchet, gresie, faianta, CURATA, usa metalica, geamuri termopan, bloc izolat termic, PROPRIETAR; de apartament, la 3 LIBER, 48.000 EUR, centrala minute de metrou, 44.000 EUR, TEL: 0765800777 emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188 n Berceni n Bucureºtii Noi, Parc Brâncoveanu, particu- Bazilescu, 4/10, 50mp, balcon lar vând ap. 2 camere 8mp, semi decomandat, conf. 2, decomandat, reabilitat, contorizat, parchet fag, discutabil, particular, etj. 9/10, îmbunãtãþiri, 52.000 EUR, Tel: 0723713816, 0216442571 preþ discutabil,

35.000 EUR, Tel: 0769552182

n Chitilei Bloc nou 2013, finisat complet, lift, balcon, stradal. apropiere metrpu, ratb, parc, 64 mp, et 1/5. decomandat, 55.000 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188 Constanþa, Techirghiol, urgent, 60 mp, parter, îmbunãtãþiri, lângã lac, plajã, sanatoriu, 45.000 EUR, Tel: 0745929929 n Cotroceni vanzare 2 camere, 67mp din care 15mp terasa, etaj 1/2, complet renovat si utilat, gresie, faianta, parchet, centrala proprie, 75.000 EUR, dragos@apulum94.ro, http://www.apulum94.ro, Tel: 0749233924

n Drumul Sãrii, Razoare, 1/4, decomandat, bloc 1987, fara amenajari, zona linistita, mijloace de transport, 61.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446 n Drumul Sãrii, Razoare, 6/8, decomandat, bloc 1989, amenajat, bucatarie mobilata si utilata, zona linistita, 71.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446 n Drumul Taberei Aleea Istru, 52mp, etaj 4/4, renovat, bloc reabilitat, 50.000 EUR, dragos@apulum94.ro, Tel: 0749233924

n Moºilor, stradal, amenajat, modificat, vedere fata, 66.500 EUR, n Giurgiului pod, particular mariana@apulum94.ro, Tel: vand apartament 2 camere, 0733683447 38mp, semidecomandat, 5/10, gresie, faianta, pret discutabil, 34.000 EUR, Tel: 0745024512, n Obor central, mansarda, 0746265894 2/2, spatios, amenajat, acte ok, ocazie, plata cash, negociabil, 36.000 EUR, n Herastrau Bloc nou, renovat belgia40@yahoo.com, Tel: complet, semidecomandat, 0722274245 parter/5, 75 mp, zona linistita, apropiere ratb, parc, lac. Pret negociabil, 155.000 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: n Panduri 2 camere, 1/8, decomandat, finisat cu gresie, 0788364188 faianta, parchet, termopan, 55mp, 1988, cadastru, intabulare, 81.000 EUR, vand apart. elisabeta@apulum94.ro, Tel: n Iancului 2camere imbunatatiri 0733683448 gresie+faianta+termopan+usa metalica semi decomandat Pantelimon cadastru+intabulare liber, apartament 2 39.000 EUR, Tel: 0720630504

Drumul Taberei (vis-a-vis Piaþa Moghioroº ºi Patrc), etaj 1, mobilat, bloc izolat termic, Tel: 0721381947

n Lucreþiu Pãtrãºcanu vand apartament 2 camere, 45 mp, parter din 10, zona verde, langa Piata Minis. Bloc n Drumul Taberei Favorit, urmeaza reabilitare, 40.000 €, vanzare apartament 2 camere, nunutzafluerasu@gmail.com, decomandat, 50mp, etaj 4/4, Tel: 0723138456 gresie, faianta, parchet, repartitoare, apartamentul se vinde cu mobila de bucatarie. Zona linistita cu multa n Magheru, Rosetti, amenajat, verdeata, mijloace de vedere spate, bloc fara bulina, transport, etc, 45.500 EUR, 62.000 EUR, Tel: 0733683447, dragos@apulum94.ro, Tel: mariana@apulum94.ro, 0749233924 n Margeanului, particular, conf.I, decomandat, 52mp, Drumul Taberei 85, bloc TS. f+g+t+um, 2/8, liber, acte la zi, 8, partic ular, proas pãt exclus agentii, 46.000 EUR, renovat, mobilat, obiecte Tel: 0729599888 sanitare noi, seif încastrat n Militari decomandat, etaj perete, parchet, termopane, 3/8, instalaþie electricã ºi 58 mp, et. 7/10, impecabil, sanitarã schimbatã, complet ºi mobilat, aer 50.800 EUR, Tel: finisat condiþionat, 65.000 EUR, Tel: 0764398183 0743093389 n Drumul Taberei n Militari “Avangarde Romancierilor, vand Rezidenþial”, 1/3, decomandat, apartament 2 camere, 5/10, 85 mp, constr. 2012, execuþie cãrãmidã, 52mp, 2 lifturi, faianta, gresie, ireproºabilã, usa metalica, viitoare statie de finalizat, disponibil imediat, metrou Romancierilor, 40.000 acceptãm Prima Casã, zonã EUR, dana.dancu@yahoo.com, deosebit de selectã, Ultimele Unitati! 49.900 EUR, Tel: 0770798059 www.avangarderezidential.ro, n Drumul Taberei, Prelungirea Tel: 0767600804, 0722134720 Ghencea, bloc2013, amenajat, n Militari decomandat, etaj centrala termica, lift, 3/8, instalaþie electricã ºi 45.200 EUR, sanitarã schimbatã, complet mariana@apulum94.ro, Tel: finisat ºi mobilat, aer 0733683447 condiþionat, 65.000 EUR, Tel: n Drumul Taberei, Raul 0743093389 Doamnei, vand apartament 2 camere, 50mp, etaj 1/10, semi decomandat, balcon, negociabil, 47.000 EUR, Tel: 0745612536 n Drumul Taberei, Ghencea, 1/4, decomandat, 85mp, 2 balcoane, constr. 2012, cãrãmidã, ansamblul é Moºilor 217A, “Avangarde Rezidenþial”, acces piscinã, loc joacã, teren fotbal, New City. Promotie agrement, paza 24/24, (TVA de Paste! inclus), Stoc limitat, Garsoniera 55100E; 49.900 EUR, www.avangarderezidential.ro, 2 camere 62300E; Tel: 0767600804, 0722134720

n Floreasca, apartament 2 camere, 45mp, decomandat, et. 3, fara imbunatatiri, 60.000 EUR, Tel: 0722801627

3 camere 99500E. Preturile sunt pe mp util si includ TVA, Tel: 0766795708, 0766612105

camere, decomandat, 38mp, mobilat, finisat, 43.000 EUR, Tel: 0722351824

é Plevnei 15 Kogalniceanu 1959 Dec, Et 4/6, Mobilat, Utilat, 49.11mp, Curte interioara 1500mp 20 mp in proprietate T G F P. Vanzare de la proprietar, 60.500 EUR, adrian.manea84@gmail.com, Tel: 0754016116 n Prelungirea Ghencea Bloc 2012, de 5 etaje, cu lift, stradal, vedere spate (sud-est), apartamente finisate, cu bucataria mobilata (Italia) si utilata (Wirpool), 49.000 EUR, nicu@apulum94.ro, Tel: 0733683445

é Prelungirea Ghencea Stradal - Bloc nou, acces usor, Apartament 2 cam, 29900eur, decomandat, mansarda, Alegerea finisajelor se poate face direct de catre proprietar. Liber imediat, casepremium@gmail.com, www.premiumhouses.ro, Tel: 0726112526, 0727250118 n Prelungirea Ghencea 318-320 sector 6, “Avangarde Rezidenþial”, 1-2-3/4, decomandat, 85mp, 2 balcoane, 2012, cãrãmidã, acces piscinã, loc joacã, teren fotbal, agrement, pazã 24/24, (TVA inclus), Stoc limitat, 49.900 EUR, www.avangarderezidential.ro, Tel: 0767600804, 0722134720


30 Mai 2013 Prelungirea Ghencea nr.65, ap de 2 (posibilitate 3) camere, 80mp, bloc 2008, p/5, gresie, faianþã, termopan, parchet, centralã gaze, 70.000 EUR, Tel: 0722665622 n Prelungirea Ghencea, Red House 3, bloc nou, Direct Dezvoltator, finisat la cheie, centrala de apartament, lift, stradal, bucatarie mobilata si utilata complet, 53.000 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188 Ghencea, n Prelungirea stradal, bloc 2013, finisaje de calitate, bucatarie mobilata si utilata lux. lift, 49.500 EUR, matei@apulum94.ro, http://www.apulum94.ro, Tel: 0726882482

n Rahova, Petre Ispirescu, vand apartament 2 camere decomandat, 52 mp, 4/4, g+f+p+t, renovat, proprietar, exclus agentii, 46.500 EUR, Tel: 0733300119

vânzãri 2 camere / 3 camere / 4 camere / pagina 11

n ªtefan Cel Mare vând apartament 2 camere, semi decomandat, etaj 1/8, 62.000 EUR, Tel: 0749091505 n ªtefan Cel Mare, Polona Bloc 1982, reabilitat, intrare stradala, vedere spate, decomandat, 56mp, etaj 6, intabulat, 72.000 EUR, nicu @apulum94.ro, 0733693445

n Timpuri Noi 1/4, 55mp, 1984, dec, renovat recent, g+f+p+t, aer conditionat, usa metalica, mobilat, balcon dormitor, metrou, facultati, scoala, gradinita, 0722357170

é Timpuri Noi

apartament nou, bloc 2008, 65 mp + 50 mp terasa, finisaj la cerere, 107.000 €, Tel: 0730106207 n Tineretului Langa parc, 1/4, decomandat, bloc 1987, renovat, zona foarte, mijloace de transport, 73.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446 n Tineretului 2 camere, decomandat, 1/4, 1987, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, cadastru, intabulare, 73.000 EUR, Tel: 0733683448, elisabeta@apulum94.ro, n Titan Complex Noor, vand apartament 2 camere, et 8/11, Tel: 0744545847

é Sebastian, complex residential din sect 3, particular, vand ap 2 camere, P/2, 53mp, boxa 10mp la subsol, bloc nou construit in 2011. Accesul in complex se face doar cu telecomanda, accesul in scara blocului doar pe baza codului de acces, complexul este s uprav egheat v ideo, dispune de spatii verzi, loc de joaca pentru copii. Apartamentul are o suprafata de 53mp, toate imbunatatirile (gres ie, faianta, termopan, centrala proprie) s i s e v inde impreuna cu mobile de buc atarie (Mobex pert) inclusa in pret, 49.500 EUR, gabrielle26z@yahoo.com, Tel: 0723159772, 0722789740

National, particular vând apartament 2 camere, confort 1, P/8, 48.000 EUR, Tel: 0765800777

3 camere, n Cãlãraºilor stradal, 80mp, finisat, 3/8, vedere dubla, aproape metrou, pret 106.000 euro/ negociabil, Tel: 0733683448 elisabeta@apulum94.ro,

é Cornetu, vanzare apartament 3 camere decomandat, mobilat, termopane, tamplarie al cu geam anti-efractie, plase tantari, centrala gaze, apometre, gresie, faianta, parchet, negociabil, 45.000 EUR, Tel: 0724055602 n Cotroceni, decomandat, P/2, 90mp utili, curte proprie 80mp + spatiu depozitare, complet renovat si utilat, 135.000 EUR, Tel: 0749233924

é Dorobantilor, Londra, apartament 3 camere, supraf 144 mp, etaj 2, renovat 2012, amenajat si utilat lux, braveintermed@gmail.com, Tel: 0766647530 n Drumul

é Titan Metrou particular vand apartament 2 camere Parter/10 confort1 50mp mobilat utilat Neg, 52.000 €, marius144@yahoo.com, Tel: 0723674932

Taberei dec, 90mp, 2balc, constr. 2012, caramida, ansamblu rezidential, acces piscina, loc joaca, teren fotbal, agrement, paza 24/24, (tva inclus), stoc limitat, 49.900 €, www. avangarderezidential. ro, Tel: 0767600804, 0722134720

n Vãcãreºti 2 camere, finisat, 10/11, semidecomandat, 58mp, bloc 1985, langa parc, pret 75.000 euro negociabil, 75.000 EUR, Tel: 0733683448, n Drumul Taberei, Cetatea Histria, vanzare 3 camere, elisabeta@apulum94.ro, decomandat, 65mp, etaj 4/4, gresie, faianta, parchet, repartitoare, aer conditionat, bloc reabilitat. Zona linistita, 57.000 EUR, Tel: 0749233924, dragos@apulum94.ro,

n Stadionul

n Aviaþiei particular, stradal, Sos.Pipera, 2 balcoane, renovat, et. 4/4, vedere parc, parcare, boxa, 105.000 EUR, Tel: 0735359788

n Splaiul Unirii, et 2/8, vedere fata, renovat complet, parchet, gresie, faianta, usa metalica, decomandat, 2 bai, balcon, 80mp, 124.000 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188

n Eminescu, Toamnei, Bloc construit in 2011, amenajat complet, bucatarie mobilata, paza permanenta, garaj subteran, 250.000 EUR, mariana @apulum94.ro, 0733683447

é Fundeni Delea Noua 24, New City, promotie de Paste! Garsoniera 40500E; 2 camere 69300E; 3 camere 97200E. Preturile includ TVA, Tel: 0766795708, 0766612105

é Fundeni, New City, promotie de Paste! Garsoniera 27200E; 2 camere 48600E; 3 camere 56800E, Tel: 0766612105, 0766255483

n Ghencea dec, 90mp, 2balc, constr. 2012, caramida, ansamblu rezidential, acces piscina, loc joaca, teren fotbal, agrement, paza 24/24, (tva inclus), stoc limitat, 49.900 EUR, www.avangarderezidential.ro, Tel: 0767600804, 0722134720

3 camere é Militari, decomandat, 110mp; c/a; internet/cablu; 2010; zugravit; balcon inchis; 1/5; parcare subterana cu lift; semimobilat; negociabil, posibil schimb; zona in dezvoltare, 88.000 EUR, ferdinand_chrom@yahoo.com, Tel: 0722683084

n Titan Circa 13 Politie, particular vand apartament 3 camere, imbunatatiri, et. 4/4, 55.000 EUR, Tel: 0727383445

n Pantelimon Aleea Vergului, sector 2, vand apartament 3 camere, 3/10, semidecomandat, Tel: 0740120107 n Pantelimon, Aleea Vergului, sector 2, vand apartament 3 camere, semidecomandat, etaj 3/10, Tel: 0740120107

n Unirii Mircea Voda, bloc 1990, 3/8, decomandat, renovat, aer conditionat, liber, 138.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446 n Unirii Budapesta, ap. 3 camere in vila, P/1, 70 mp, stradal, 73.000E discutabil, f. urgent, Tel: 0764820541

Pantelimon, vand ap. 3 camere decomandat, etaj 9/10, gresie +faianta, termopane, preþ 53.000E usor negociabil, Tel: 0758700200 n Pantelimon, Cora, particular, vand 3 camere dc, 6/10, 2 balcoane, 1 baie, liber, 50.000 €, claudiu.penciu@gmail.com, Tel: 0756028101 n Prelungirea Ghencea dec, 90mp, 2balc, constr. 2012, caramida, ansamblu rezidential, acces piscina, loc joaca, teren fotbal, agrement, paza 24/24, (tva inclus), stoc limitat, 49.900 EUR, www.avangarderezidential.ro, Tel: 0767600804, 0722134720

n Vitan-Mall, amenajat: gresie, faianta, parchet, usa metlica, balcon inchis, 85.000 EUR, mariana@apulum94.ro, Tel: 0733683447

n 13 Septembrie 3 camere, langa Casa Poporului, decomandat, 6/8, neamenajat, 1984, vedere mixta, 105.000 €, e4lisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448 n 13 Septembrie, intre Marriott si Panduri, 3 camere, decomandat, 6/8, finisat, vedere mixta, 1994, loc parcare, 105.000 EUR, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448

Giuleºti Prunaru, între orele 9.00-1200/15.00-18.00, Tel: 0725391012

n Militari Apusului, ocazie proprietar, vând apartament 3 camere, confort I, etaj 2/4, 50.000 EUR, Tel: 0766268036 n Militari, Lujerului, particular, semidecomandat, et. 9+tehnic, reabilitat 2012, multiple îmbunãtãþiri, vedere mixtã, parcare ADP, negociabil, 59.000 EUR, Tel: 0786737664

Rahova vand apartament 3 camere, Tel: 0732713282

n Sebastian Parc, vand apartament 3 camere 75 mp, decomandat, 7/8, pret fix, proprietar, exclus agentii, 66.500 EUR, Tel: 0733300119

Aviatorilor, Aleea Modrogan, parter, 130mp utili, curte, zona deosebita, 225.000 EUR, matei@apulum94.ro, Tel: 0726882482


pagina 12 / vânzãri imobile / închirieri oferte camere / case / garsoniere / 2-3-4 camere / spaþii

n Calarasilor Stradal, etaj 5, Agricultori-Muncii. Bloc monolit 1995, vedere spate si lateral, renovat, intabulat, 118.000 EUR, nicu@apulum94.ro, Tel: 0733683445 n Central, Matei Voievod colt cu Popa Nan, apartament la vila, 100mp, dotat, utilat, conditii pentru o familie de oameni gospodari, 85.000 EUR, Tel: 0753601534, 0216425109

n Sãlãjan, Steriadi Apartament decomandat, etaj 1/4, renovat recent, superfinisat, centrala proprie, mobilat, utilat, intabulat, 76.000 EUR, nicu @apulum94.ro, 0733683445

Sebastian particular, 4 camere, cf.I, decomandat, p/8, imbunatatiri, liber; negociabil, 73.000 €, Tel: 0723821639

n Unirii Piata, 1/8, bloc 1990, decomandat, 120mp, terasa, fara imbunatatiri, 190.000 é Colentina, Raul Colentina, 4 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: camere, confort 1, decomandat, 0733683446 2 bai, 2 balcoane, vedere fata/spate, stradal, toate actele in regula, 73.000 EUR, alexe_bobo@yahoo.com, Tel: n 13 Septembrie Novaci, 92mp utili, et 4/8, decomandat, 0721274436, 0726839097 imbunatatit, centrala proprie, 89.000 EUR, Tel: 0749233924, dragos@apulum94.ro, n Decebal Dristorului, vând apartament 4 camere, stradal, vedere mixtã, 1/4, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, Tel: 0762111993 n Dorobanþilor renovat complet, parchet bambus, centrala proprie, 92 mp utili, n Alexandriei Nr 90, Macelarie parcare, 145.000 EUR, matei de inchiriat 100mp, 3 camere frigorifice, camera de transare @apulum94.ro, 0726882482 n Drumul Taberei, bloc 2013, cu aer conditionat, sala de apartamentul este amenajat vanzare cu 2 vitrine frigorifice, complet, centrala termica aer conditionat, perdea de aer proprie, lift, 79.000 EUR, la intrare, aparat cu ultraviolete mariana@apulum94.ro, contra insectelor, doua cai de http://www.red-house.ro, Tel: acces, 0722505557 0733683447 n Giurgiului spatiu comercial cu vad pietonal intens, toate utilitatile, recent renovat recent, n Kogãlniceanu, 126mp, parter dubla descidere pretabil 2 în vilã 1 etaj+ mansardã. Aer, magazine, pret negociabil termopan, izolatã termic. suprafata 150 mp, 310.000 €, Excelent pt. cabinet, birouri UNICPRINT@YAHOO.COM, sediu firmã, 80.000 EUR, Tel: Tel: 0728922212, 0735514561 0731236538 n Prelungirea Ghencea, parter, 54 mp utili, stradal, pret discutabil. Direct dezvoltator, n Nordului Bloc nou, finisat 57.000 EUR, Tel: 0726882482, ultra modern, mobilat si utilat matei@apulum94.ro, complet, 3 bai, 2 balcoane, 2 locuri in subteran, bucatarie mobilata si utilata. 190 mp, et 3/5, 390.000 EUR, emanuel @apulum94.ro, 0788364188

é RAHOVA, 4 CAMERE, 88 MP, DECOMANDAT, CONFORT 1, 4 CAMERE, 2 BAI CU GEAM, 2 BALCOANE INCHISE, CENTRALA TERMICA. ET. 4/8, CONSTRUCTIE 87, 5 MINUTE DE UNIREA, 69.000 EUR, TEL: 0751470902 n Ramnicu Valcea Etaj 5/8, bloc 1983, apartament spatios, luminos, vedere sud-vest, fara imbunatatiri, intabulat, 78.000 EUR, nicu@apulum94.ro, Tel: 0733683445

n Ferma si abator judetul Buzau: Ferma zootehnica cc 10000 mp intravilan, jud. Buzau, 2 grajduri animale 2000mp, maternitate scroafe 500mp, stare buna, abator porcine/bovine, echipat complet, camere frig, laborator trichina construit in 1999, stare impecabila, functiolal, depozit furaje 900mp, moara, tocator, birouri, spatiu de locuit bucatarie, 2 bai, sala de protocol, 3 dormitoare, tamplarie, apa curenta, castel de apa, CT lemn, sera 500mp, livada, platforma si alei betonate, acces la drum judetean asfaltat, curent de forta, canalizare. Ideal platforma industriala, productie agro-alimentara, 195.000 EUR, Tel: 0743337286

n ªtefan Cel Mare metrou IGP, parter vila compus din 2 apartamente (2 camere+ dependinte), 70mp (400E) respectiv 60mp (350E), intrari separate, nemobilate, pretabil birouri, centrala, ac, proprietar, n 1 Mai (Mihalache) metrou, Tel: 0722286019 Piata Chibrit 7/10, semi dec, pensionara primeste persoana nefumatoare 350 Ron/chiria+ 250 Ron/garantia, Tel: 0723713816, 0216442571 n Dristor, inchiriez camera in apartament cu 3 camere, decomandat, 3 min. de metrou, 500Ron luna+ garantie 1 luna, pentru fata/ baiat, particular, Tel: 0769250849 n Militari, Apusului, Inchiriez 1 camera din 3 la o fata salariata, eventual studenta, pret convenabil, 0743043700 n Pantelimon, biserica Capra, 6/10, decomandat, mobilat modern, gresie peste tot, termopane, doamna primeste baiat, 400 Ronx2/chiria+ 250 Ron garantia, Tel: 0723713816, 0216442571 n Rahova, inchiriez 1 camera din 4, cu aer conditionat, 40 mp, parchet, mobila noua, baie separata, termopan, la o fata salariata, eventual studenta, pret convenabil, 150 EUR, ionut.ciochina@gmail.com, Tel: 0214209367, 0729594682 n Titan metrou, bd.Grigorescu, 3/10, decomandat, pensionara primeste o fata, femeie cu 350 Ron chiria+ 250 Ron garantia, Tel: 0216442571, 0723713816

n 13 Septembrie, Posta Puisor, D+P+2+M, 12 camere, 400mp teren, 520mp construiti, 4 grupuri sanitare, 2.800 EUR, mariana@apulum94.ro, Tel: 0733683447 n Bãneasa Sos Sisesti, vila nou, singur curte, spatioasa, luminoasa, P+1, 250 mp, finisat lux, partial mobilata, 5 camere, 3 bai, bucatarie open space, curte libera 150 mp, 1.700 EUR, Tel: 0788364188, emanuel@apulum94.ro, n Bãneasa, Sos Sisesti, vila nou, singur curte, spatioasa, luminoasa, P+1, 250 mp, finisat lux, partial mobilata, 5 camere, 3 bai, bucatarie open space, curte libera 150 mp, 1.700 EUR, Tel: 0788364188, emanuel@apulum94.ro, n Otopeni inchiriez vila P+2, teren 480mp, s.u=310mp, str. Oituz nr. 47i, nemobilata, la 300m de Primarie, pret 1.200E+TVA, Tel: 0784702816, 0740087459 n Rahova Teiuº, 3 camere, nemobilat, renovat, gaze, aer condiþionat, parcare, termen lung, pretabil firma, 1.500 RON, Tel: 0727369478

n 13 Septembrie garsonierã transformatã în apartament 2 camere, complet mobilatã, centralã termicã, P/4, 280 EUR, Tel: 0765893572 Str. Popescu n Berceni, Victor, inchiriez garsoniera confort I, 23mp, 900 RON/luna, Tel: 0762387688 garsoniera, n Cãlãraºilor, 42mp, parter, stradal, amenajata elegant si modern pentru birou. Blocul este curat, civilizat, cu paza. Este foarte potrivita pentru cabinet avocatura, notariat, alt fel de cabinet sau agentie unde se interactioneaza cu publicul. Ne puteti cuntacta pentru mai multe detalii si vizionare la e-mail sau telefon, 250 EUR/luna, roxana_hurdubei@yahoo.com, Tel: 0724231877 n Militari Residence, particular, garsonierã termen lung, complet utilatã. Rog seriozitate, Tel: 0743575246 Militari proprietar inchiriez garsoniera confort 1, complet mobilata si utilata recent, buc atarie open s pac e, 220 EUR/luna, Tel: 0725154642 n Sebastian, Kaufland, particular, inchiriez garsoniera decomandata, 2/8, mobilata, aragaz, frigider, balcon, Tel: 0747324219 n Titan, Piata Minis, str. Uzului, gradinita, Billa, 8/10, semi decomandat, g, f, p, um, mobilata modern, parchet, utilata; 800 x2, Tel: 0723713816, 0216442571

n Berceni, închiriez apartament 2 camere în zona Big, Secuilor, parter, 0762279949 inchiriez n Brâncoveanu apartament 2 camere, confort 1, mobilat, utilat, 0763888227 n Carol I Parc Fabrica de Chibrituri, curat, mobilat utilat complet, centralã termicã, ac, terasa, 330 EUR, 0771472789 Sectorul 1, n Central decomandat, etaj 1, mobilat, utilat, Tel: 0744436219 n Dorobanþilor 2 camere, baie, bucatarie, la curte, totul nou, nemobilat, 250 EUR/luna, Tel: 0786204549, 0768537665 n Drumul Taberei mobilat, utilat, amenajat, centrala proprie, exclus intermediari, 249 EUR, Tel: 0784290293 n Ghencea, inchiriez ap 2 cam decomandat, mobilat modern (de 2 ani); et 1, gresie+ faianta, usa metalica; reabilitat 2012, aer cond, cablu, 2 televizoare, loc parcare, 230 EUR, mibosstrafic@gmail.com, Tel: 0724261335 n Griviþei, metrou Basarab, inchiriez apartament 2 camere, p/11, 55mp, renovat, mobilat, utilat, 300 €/luna, 0723047574 PARC, n HERÃSTRÃU PARTICULAR INCHIRIEZ APARTAMENT 2 CAMERE, DEPENDINTE (BUCATARIE, 2 BAI, TERASA), SUPRAFATA 140MP, TEL: 0722245241 n Militari, Iuliu Maniu, etaj 1/8, decomandat, mobilat, utilat complet, G+F+T, urgent, 230 € Tel: 0748959515, 0728005657 n Militari, Iuliu Maniu 180, decomandat, semi mobilat, Tel: 0722274899 n Militari, Uverturii, particular, inchiriez 2 camere semi-dec, dintr-un ap. 4 camere, baie proprie, tv in ambele camere, cablu TV, internet, masina de spalat, frigider, bucatarie la comun, aragaz separat, 6/8. neg, 800 RON, 0721500407, ciprian_ifrim@yahoo.com, n Rahova Inchiriez apartament 2-camere, mobilat utilat modern, G+F+P, usa metalica, cablu tv, net, proaspat renovat, 1 luna chirie +1 garantie. Relatii la: 0762044434 n Rahova, Bolintineanu Inchiriere ap. 2 cam et. 2/4, mobilat, utilat, renovat. Particular. Contract inclus, 230 EUR, Tel: 0723917869

Vitan Mall, inc hiriez garsoniera parter, confort unu sporit, mobilata, multiple imbunatatiri, Tel: 0741783725 n Vitan Real, inchiriez garsoniera nemobilata, are contoar la apa si caldura, persoana de contact Ana, 170 EUR, Tel: 0724530515

n Berceni str. Straduintei, confort 1, decomandat, mobilat, utilat, g+f+p+t, bloc reabilitat, 200 EUR, Tel: 0744994267, 0768171907

é Stefan Cel Mare, Str. Paul Greceanu, Proprietar, 2 c Parter, vis a vis de Dinamo, renovat, parchet, gf, AC, termopane, contorizat, superb, 500 €/luna, Tel: 0724368026, rdima2002@yahoo.com,

30 Mai 2013 n Titan, Policlinica Titan, Inchiriez 2 camere decomandate mobilat, Tel: 0721186448

n Central inchiriez apartament 3 camere vila, curte, gresie, termopan, centrala proprie, mobilata, 300 EUR, Tel: 0721138173 Techirghiol, n Constanþa, lângã lac ºi sanatoriu, preþ 180 lei sau 60 lei camera, Tel: 0745929929 n Drumul Taberei inchiriez apartament 3 camere, 6/10, gresie, faianta, parchet, usa metalica, curat, termopan, aparatura electrocasnica, parcare, semimobilat, Tel: 0727442222 n Drumul Taberei, Valea Ialomitei, inchiriez apart 3 cam decomandat, 300 EUR, Tel: 0724335476, 0766655066 n Militari, visavis Cora, urgent apartament 3 camere, decomandat, complet utilat, usa metalica, 1.100 RON/luna, Tel: 0729363543 Mosilor, Fainari, apartament 3 camere in vila + mansarda nelocuibila+ dependinte, loc parcare, nemobilat/mobilat 1 dormitor, aragaz, incalzire cu sobe pe gaz, aer conditionat, 280 EUR, Tel: 0744266019 n ªtefan Cel Mare mobilat, utilat, amenajat, centrala proprie, exclus intermediari, 349 EUR, Tel: 0784290293 n Unirii zona inchiriez apartament 3 camere utilat si mobilat lux, Tel: 0723333543

n Berceni -Straja, inchiriez apartament 4 camere, renovat, mobilat, 350 EUR, Tel: 0722243546 n Carol I, 4 camere, nemobilat, liber, inchiriez urgent, discutabil, 300 EUR/luna, Tel: 0767221203 n Militari Apusului, utilat, mobilat, 250 euro/luna sau vanzare 50.000 euro, Tel: 0771304450, 0723966893

1 Decembrie Bd nr. 7P, sector 3, inchiriez spatii comerciale, Tel: 0722314255 n Brâncoveanu Bdul. Brancoveanu, proprietar, inchiriez spatiu comercial, 100 mp, stradal, Tel: 0768778136


30 Mai 2013

auto-moto / electro / matrimoniale femei / bãrbaþi / prietenie-mariaj / pagina 13

n Decebal proprietar, ofer spre închiriere saþiu comercial, 150mp, 4.000 EUR, Tel: 0765651761 n Giuleºti, suprafaþã totalã 140mp, interior 70mp, toate utilitaþile, pretabil farmacie, covrigãrie, birouri firmã, 380 EUR/luna, Tel: 0726116881 inchiriez spatiu n Glina, comercial 100mp, utilat restaurant, 500 EUR/luna, Tel: 0732531376

Lizeanu, inchiriez spatiu comercial 40mp, stradal, 2 vitrine, gresie, faianta, corp sanitar, 2.500 RON/luna, Tel: 0724233934 n Lujerului si bd. Magheru, proprietar ofer pentru inchiriere spatiu comercial, Tel: 07236954584, 0769236384 n Pajura, spatiu de birou la et 2 din 2 si locuri de parcare, 1 EUR/luna, Tel: 0722529796, dgeorgescu@infoturism-sa.ro,

é Unirii Ocazie Spatiul dispune de 3 camere, 2 grupuri sanitare si inca o camera pentru depozitare. Finisaje de lux. Pentru plata in avans pe mai multe luni pretul se negociaza Urgent, 700 EUR, martzianu_ro@yahoo.com, Tel: 0766832626

Vitan complex comercial inchiriem spatii comerciale cu suprafete intre 8-55 mp pentru diferite activitati, Tel: 0213261739, 0745206772 Vitan cladire de birouri, inchiriaza spatiu pentru birou cu suprafata de 400 mp, 0213261739, 0745206772 n Vitan, Str Foiºorului, sector 3, proprietar închiriez spaþiu comercial, 55mp, Tel: 0788218172

n Dorobantilor, Tudor Vianu 38, 5 apartamente premium, absolut noi, foarte frumoase, bloc 4 etaje, lift, garaj, terase, nemobilate, toate optiunile, 1.500 €/luna, Tel: 0722676652

n Brunetã senzualã, ofer satisfacþie maximã, ofer sex normal, oral ºi masaj erotic, zona Iancului, 0736070700

é Pasiunea te cheama!

n BMW X5 vinzare urgent, a.f. 2006, diesel, full, alb, evidenta Bucuresti, 16.500 EUR, corina.zara@mail.ru, Tel: 0037369101300 Spark 2011, n Chevrolet model nou, aer conditionat, 6 airbaguri, radio cd, consum mic, 5.400 EUR, Tel: 0734376332

é Ford Focus ST 2.5 turbo 2008 cutie 6+1, clima, faruri adaptive in curbe, Taxa Platita si Nerecuperata - Dovada ANAF. Masina este Full, Impecabila, poze reale, 9.300 €, sorin.codita@gmail.com, Tel: 0769770285, 0744792370

é Mercedes E200 CDI 9/2004 121.000 km - Reali !!! - Carte service - Mercedes Casa Auto, 90 KW; ABS; Comenzi volan; Geauri electrice; Senzori ploaie; Jante aliaj; Pilot automat; Radio/CD; Computer bord ; ESP :ASR ; Clima ; Inchidere centralizata; Trapa; Proiectoare; Geamuri fumurii spate; Stare foarte buna; Fara accidente - tinuta in curte acoperita. Impecabila. Accept orice test. Taxa Platita, 8.900 €, 0722589867, 0724208932 laur1205@yahoo.com n Mitsubishi Pajero 4x4 24 94 înmatriculat RO 2003 7 locuri 2800E variante, 0768654758 n Volkswagen Dubita 6+1 locuri, motor 2400cm3, 32.000km reali, consum diesel 5L la 100km. recent adusa Germania, stare buna, 2.800 EUR, Tel: 0768723583 n Volkswagen Polo an 2009, 10900km, benzina, primul proprietar, achizitionata noua de la Porsche, capacitate motor 1, 4, RCA si ITP la zi, fara intermediar, Tel: 0734442447

n Congelator 4, 5 sertare, frigider, masina spalat semi-automata noua. Functionare buna. Metrou Tineretului, Tel: 0721662755, 0765524440

é Volvo V50 service si revizii in reprezentanta Volvo, taxa mediu platita, 8.500 €, 0744492851, sorintel2001@ yahoo.com

é Calculatoare laptopuri, monitoare, imprimante noi, second-hand, garantie, service. vand, angeloangeloo@ yahoo.com, www.e-strong.ro, Tel: 0722213283, 0765476882

é Logan, Supernova, Dacia, Cielo, Matiz Tico, Citroen, Chevrolet, Renault, Opel, Skoda, Solenza, Peugeot, autoturisme 4x4, 1994-2011. Si cu mici defecte, Tel: 0212551102, 0721309765

n Masini de spalat reparatii in Bucuresti si Ilfov, reparam orice model, orice marca si orice defect. Indesit, Whirlpool, Daewoo etc, http://www.service.info.ro, Tel: 0727836173 electrocasnice. n Reparatii Repar la domiciliu orice aparat electrocasnic (frigidere, masini de spalat rufe, masini de spalat vase, plite electrice, cuptoare electrice si cu microunde, etc), aer conditionat si incarcari A/C auto, la preturi avantajoase, é Roxana. Daca te-ai saturat marton.marian@gmail.com, de poze false, eu sunt Tel: 0769694606, 0728366241 alegerea perfecta, sex total alaturi de o pustoaica de 19 ani, 250 RON/ora, 0760031166

n Atractiv, civilizat si generos caut relatie discreta cu doamna prezentabila, dornica sa depaseasca criza, usor si placut.rog descriere sms/email, tedydumitru@yahoo.com, Tel: 0760920020 n Saten, ochi albastri, 1.74, 76kg, 38 de ani, Zona Militari, Caut doamnä färä obligatii pentru relatie stabilä, Tel: 0762085156

é Piese auto import

noi, dezmembrãri absolut orice marcã, Tel: 0744495564, 0722640080 n POMPE ELECTRICE ALIMENTARE BENZINA SI DIESEL, PENTRU ORICE TIP AUTO, CAPURI DISTRIBUITOARE, INJECTOARE, SONDE LITROMETRICE. NEGOCIABIL. GARANTIE, TEL: 0744852658

Vreau sa te simt! Cum pulsezi cu vascularitatea ta masculina plina de dorinta si potenta nelimitata! Incearca-ma! Poze facute acum 5 minute, 150 RON/ora, Tel: 0733127275, 0744202363

é Andra. Daca vrei sa-ti satisfaci fanteziile cu o bruneta nimfomana, cu fundulet apetinsant, amabila, rabdatoare, cu experienta, eu sunt alegerea potrivita, 250 RON/ora, Tel: 0760033065

é Abia venita, Delia, - rabdatoare si supusa buna de performata erotica dusa la extrem, te invita sa-ti testezi limitele masculine intr-un cadru feeric plin de aroma senzuala! ~ Non stop (fotografii realizate acum 10 minute), 150 RON, Tel: 0734350224, 0744202363

é Bãrbat cadru militar ISU 40/1.80/88, dores c c ãs ãtorie c u doamnã prez entabilã. R og seriozitate, 0735123908 n Problemist sah-mate, 78 ani, doresc nu doar convietuire, ci autodidacta (eventual atee), cu liceu, varsta apropiata, Tel: 0318006320


pagina 14 / pierderi / citaþii-licitaþii / autorizaþii mediu / medicale / afaceri

acte Soc. n Pierderi Cinnamon Bake&Roll Srl, Bucuresti, Cui 21923823, Cal. Dorobantilor 239, cam 3, sector 1, declara pierdut originalul DGFP, referitor la casa de marcat model IBM Visual Store, seria 10597, n Pierdut certificat constatator punct de lucru pe adresa din Mun. Constanta, str. Ioan boreca nr. 50, jud. Constanta, pentru firma Ciera Engineering Srl, cu sediul social in Bucuresti, str. Trifesti nr. 11-15, et. 5, sector 1, J40/3052/2008, CUI 23339260. Il declar nul Pierdut stampila SC Master Mind SRL, CUI RO11465346, declara nula stampila rotunda predata d-nei Tec uc eanu, ins c r iptionata MM s i dedesubt cifra 1 (dim. 2mm), accounting @mastermindlogistic.ro n Pierdut Certificat constatator suspendare si Certificat de Inregistrare pentru SC Petcu Floricom SRL, CUI 14615596, J40/3577/2002, Bucuresti, Sect 6, Aleea Valea Viilor Nr7, BlM40, Ap29. Le declar nule, Tel: 0766299279 n Pierdut certificat de inregistrare fiscala pe numele SINDICATUL ALT UNIVERS, nr. 16789947. Il declar nul, altunivers_2002@yahoo.com n Pierdut certificat de inregistrare pentru firma Eckes-Granini Romania SRL, J40/21189/2005, CUI 18221284. Il declar nul,

n Pierdut certificat constatator pentru punctul de lucru din jud. Ilfov, com. Dobroiesti sat Fundeni, str. Craitelor nr. 4 al SC Dan Alpha Electric SRL cu sediul social in jud. Ilfov, com. Dobroiesti, sat Fundeni str. sold.Nicolae Gheorghe nr. 19A, CUI 18970922, J23/149/2011, Xshape SRL, n SC J40/11670/2005, CUI 17747133, Bucuresti, str. Pucheni nr.5, bl.Z3, sc.A, ap.9, sector 5 a pierdut certificat de inmatriculare si certificat constatator anexa. Le declar nule.

n Administratorul judiciar numit in dosarul 3582/86/2013– al Tribunalului Suceava, debitoare Sc Paul Design & Decoratiuni Srl, cu sediul in str. Marasesti nr. 22, Radauti, jud. Suceava; inmatriculata la Reg.Com. sub numarul J33/311/2005, cod unic de inregistrare: 17297098, notifica debitoarei, asociatilor, creditorilor, ONRC, ORC Suceava propunerea formulata, in sentinta civila nr. 853/15.05.2013, de intrare in procedura generala a insolventei, pronuntata de judecator sindic, desemnandu-se ca administrator judiciar Best Insolvency Sprl, n Numitul Dragomir Costel cu ultimul domiciliu cunoscut in Popesti Leordeni, str. Paraul Rece nr 27, jud.Ilfov, este chemat in 06.06.2013 la Judecatoria Cornetu in dosar 10,

nr.47520/3/2012 n Dosar Municipiul Bucuresti prin Primar General cu sediul in Bucuresti Splaiul Independentei nr. 291-293, sector 6, este chemat la Tribunalul Bucuresti sectia III-a civila cu sediul in Bucuresti bd. Unirii nr. 37, sector 3, pentru ziua de 14.06.2013, ora 8.30, cam. 206, C8, in calitate de parat in proces cu Parohia Baneasa cu sediul in Bucuresti str. Neagoe Voda nr. 20, sector 1, pentru constatarea dobandirii dreptului de proprietate prin uzucapiune asupra terenului in suprafata de 637, 50mp situat in Bucuresti str. Neagoe Voda nr. 20, sector 1, reprzentand curtea casei parohiale, n SC Tech Tex Systems SRL cu sediul social in Bucuresti, SC Traders Sun Import Srl, str. Ramnicu Valcea nr. 30, bl. cu ultimul domiciliu cunoscut 15, sc. 1, et. 6, sector 3, la Registrul in str. Stefan cel Mare, nr. 6, inregistrata Ploiesti, jud. Prahova, este Comertului al Municipiului cu nr. chemata la Judecatoria Bucuresti Ploiesti, sala 2, ora 08:30 in J40/4814/2002, CUI 14683353 informeaza pe cei interesati ca calitate de debitoare, in s-a depus solicitarea pentru proces cu SC Ups Romania emiterea autorizatiei de mediu Srl, in calitate de creditoare, pentru activitatile Cod Caen in data de 05.06.2013, in 1396 Fabricarea de articole dosarul nr. 36997/281/2012 tehnice si industriale din avand ca obiect somatie de textile; 1399 Fabricarea altor articole textile nca; 2229 plata, Fabricarea altor produse din material plastic; 2511 Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice desfasurate in str. Bucuresti, sos. Morarilor nr. 2, sector 2. Informatii se pot solicita la n SC Ama Power Energy SRL sediul Agentiei pentru Protectia proprietar al terenului situat in Mediului Bucuresti din sectorul comuna Peris, tarla 219, 6, Aleea Lacul Morii nr. 1 parcela 1009/7, nr. cadastral (Barajul Lacul Morii-in spatele benzinariei Lukoil), intre orele 55448, in suprafata de 9.00-12.00, de luni pana vineri. 67987mp, anunta publicul Propuneri sau contestatii se interesat asupra depunerii pot depune la sediul APM solicitarii de obtinere a Avizului Bucuresti in termen de 10 zile Favorabil pentru documentatia de la data publicarii PUZ - parc fotovoltaic, prezentului anunt, imprejmuire si utilitati. Documentatia a fost depusa pentru consultare la Consiliul Judetean Ilfov la data 29.05.2013. Observatii se primesc in scris la Directia de Urbanism din cadrul Consiliului Judetean Ilfov, str. Ghe. Manu n Activitate generatoare de nr. 18, sector 1 (tel. venituri sigure in parteneriat cu 0212125693), in termen de 15 lider international in sanatate, zile de la publicarea nicolescu.sorin.cantemir@gmail .com, Tel: 0729542775 prezentului anunt,

30 Mai 2013

é Anticariat, cumparam carti orice domeniu, deplasare gratuita, plata pe loc. 0731407474, www.targulcartii.ro, Tel: 0740088443, 0213159704 n Vand loc veci cripta 2 locuri Cimitirul Straulesti 2, Tel: 0769405403, 0721680906 n Vând Loc de veci în cimitirul Andronache, aproape de capelã, 5000 Ron, Tel: 0217786514

n Credite - Refinanþãri IFN acreditat BNR cu garanþie imobiliarã, acord maxim 2 zile, acte notariat, Tel: 0758111139

n Vând afacere cramã de vinuri, complet utilatã, zona Militari, Tel: 0722757909, 0721772912

non stop, é Amanet electronice, telefoane, plasme, tablete, auto, etc. Sector5, Margeanului nr 175 sau Piata Ferentari statia 139, 10 EUR, ungurash@yahoo.com, Tel: 0768299555, 0762764773 n Credite afaceri. Oferim consultanta gratuita pentru credite afaceri mici si mijlocii (SRL, PFA, II, prod. agricoli) (microfinantari) pana in 50.000 EUR, firme nou infiintate (start-ups), firme cu pierdere, cu datorii la bugetul de stat etc. La cerere consultanta pentru dezvoltarea afacerii, nicoleta.bondici@ymaxpremier. ro, http://www.ymaxpremier.ro, Tel: 0732807000 n Cumpar srl fara datorii, numai cu rulaj mare si cu acte la zi, ofer seriozitate si cer seriozitate, firma trebuie sa fii infintata cel putin de 3 ani, plata pe loc cash, dupa verificare, luxrentcars@live.it, Tel: 0753620472

é Preluam firme cu

datorii in conditii legale prin Registrul Comertului. Asiguram schimbarea sediului, Tel: 0756578334 n Vand business popas, bar&grill pe DN Bucuresti-Urziceni, complet utilat, constructie noua. 29.000 euro, Tel: 0757203000


30 Mai 2013

afaceri firme / meditaþii-cursuri / construcþii-amenajãri / pagina 15

LINIE é VAND FABRICATIE UNELTE AGRICOLE (LOPETI, CAZMALE, SAPE, GREBLE, CHIRCI SI ALTE PRODUSE). ROG SERIOZITATE MAXIMA. PENTRU MAI MULTE INFORMATII CONTACTATI NUMARUL DE TELEFON, TEL: 0749142547

é Vand Pet Shop. Proprietar, cedez pet shop la cheie, complet utilat (mobilier, marfa, etc) in zona piata Norilor (Bd. Tineretului), 13 mp, grup sanitar cu apa calda-rece, 4.500 EUR, Tel: 0760145313, bogdan.lucaciu@yahoo.com,

é Acasa executam

Calificãri rapide: instalatori, electricieni, rate, Tineretului. 0722.209.409. 0740.306.550, Tel: 0213262606, 0314263470 n Cursuri acreditate national, recunoscute Uniunea Europeana, pentru bone sau ingrijire batrani, incepeti cariera noua, 0213233966

é Profesor

matematica, asigur pregatire matematica, domiciliul elevului, individual, eficient, rezultate rapide garantat, sigur, comod, 0761929678

oricand si oriunde tinichigerie si jgheaburi parazapezi de zapada, dulgherie, orice mici reparatii, sold de baze pentru protejarea scandurii, vopsitorie, acoperisuri, lucram si in provincie, specialisti tinichigii. Promotie -30%, Tel: 0724716882


30 Mai 2013 Amenajari apartamente la cheie: gleturi, faianta/gresie, rigips, tapet, glafuri, vinarom, parchet, instalatii, etc, Tel: 0767417284, 0744316918

Executam invelitori tabla zincata/lindab/reparatii, iz olatii+materiale, Tel: 0744111939, 0732563623

é Branºament apã,

interioare. é Amenajari Echipa profesionista executa zugraveli, g, f, gleturi, rigips, sape, tencuieli, parchet etc. instalatii sanitare si electrice la cele mai inalte standarde, antialcool, curatenie, cu sau fara materiale, ieftin, 1 EUR, floscarlat@yahoo.com, Tel: 0723492033, 0762975856

canalizare, acte recepþie Apa Nova, separãri, înlocuiri branºamente 0760727231, Tel: 0720506819, 0214343276

é Branºament apã,

é Amenajari interioare. Echipa profesionista executa zugraveli, g, f, gleturi, rigips, sape, tencuieli, parchet etc. instalatii sanitare si electrice la cele mai inalte standarde, antialcool, curatenie, cu sau fara materiale, ieftin, 1 EUR, floscarlat@yahoo.com, Tel: 0723492033, 0762975856 n Amenajãri: firmã construcþii serioasã executãm case, vile, amenajãri int-ext, calitate si profesionalism. Seriozitate, Tel: 0733498673

canalizare, asistenþã contract recepþie Apa Nova, separãri, înlocuiri branºamente, Tel: 0721390290, 0761077013 n Execut lucrãri de construcþii vile la roºu ºi la gata, amenajãri interior exterior, negociabi. Rog seriozitate, ciofudaniel2000@yahoo.com, Tel: 0742212334 n Executam (gresie, faianta, zugravit, parchet): garsoniera 3.000, 2 camere 4.000, 3 camere 5.000. Seriozitate, profesionalism, Tel: 0213454129, 0726215249

é Gard plasa sudata plastifiata. Lugone SRL va ofera spre vanzare panouri bordurate plastifiate cu diametrul firului de 4.2mm la preturi de producator: 2.5x1.7m = 75Lei/buc (TVA inclus); 2.5x1.5m = 70Lei/buc (TVA inclus); Stalpi 40x40x1.5 mm, H 2200mm = 60Lei/buc (TVA inclus); Cleme (3 buc) prindere incluse in pret. Pentru cantitati mai mari, oferim transport gratuit in tara, 75 RON, contact@lugone.ro, http://www.lugone.ro Tel: 0730322932

Instalatori executam lucrari de instalatii termice, sanitare (montaj de baterii la lavoare, wc, cazi, cabine dus, boilere, ins tanturi, s c himbat, modificat instalatie apa c alda, r ec e, s c ur ger i coloane, centrale termice, calorifere, hidrofoare) montaj cupru, polipropilena, pex, pexal, polietilena, preturi modice, rugam seriozitate, Tel: 0721507109 n Jaluzele exterioare (rulouri) AL si PVC, preþuri promoþionale, Tel: 0722766562, 0214304183 n Parchet montaj toate tipurile de parchet, raschetat, lacuit, masini cu aspirator, calitate-seriozitate, Tel: 0722433294, 0761178613 raºchetez n Parchetar paluxez, montez, maºinã cu aspirator, calitate, preþ minim. Lucrãri ºi în provincie, Tel: 0736629210 raschetez, n Parchetar, lacuiesc, repar toate tipurile parchet, masini cu aspirator, Tel: 0722773366 n Parchetar, montez, lacuiesc, parchet, usi, scari, masini cu aspirator, fara praf, Tel: 0743457184 n Renovam apartamente: glet, vinarom, rigips, gresie, faianta, parchet laminat, placari polistiren, tencuieli, zidarie, Tel: 0726969834 n Reparatii tencuieli, tigla, tabla zincata, burlane, in rate, Tel: 0722722743

n Sobar specialist execut sobe, cãmine, ºeminee, reparaþii, curãþiri, Tel: 0212216699, 0745991298 n Tapiter cu experienta lucrez tapiterie clasica, moderna la preferintele clientului, Tel: 0728986403

é Contabil expert,

servicii contabile complete, declaraþii lunare, salarizare, bilanþ, prima lunã gratuit. 0214118164, 100 RON, 0720891226 0766369750

é Doresc colaborare cu firma sau persoana fizica pe termen lung. Sunt posesor permis cat.B din 1984, posesor de duba Iveco long cap. incarcare 19m3, va stau la dispozitie non-stop pentru colaborare sau transporturi diverse. Sunt antialcoolic, punctual si deosebit de serios, 10 RON, Laurentiu1965@y ahoo .com, Tel: 0740519197

n Caut sa ingrijesc persoana ce se deplaseaza cu cadrul, max 60 kg, sau cu dementa, regim intern si 1000 ron urgent, Tel: 0743805669 n Cazare persoane varstnice. Asociatia Bella Vita Roman, Neamt, primeste in regim de cazare familial persoane varstnice, care nu se pot intretine singure, celioara_2005@yahoo.com, Tel: 0762305445 n Doamnã, fac masaj de relaxare, Tel: 0735670953 n Reparatii frigidere casnice si comerciale, congelatoare, convenabil. Garantie, 021.232.86.60, 031.803.63.48, Tel: 0722565401, 0728247630

n Închiriem Logan full options 50 ron/zi. 0735846662, Tel: 0214309498, 0766509498 n Transport persoane intern sau International cu duba 6 locuri utile volum util 8mc sarcina utila 700kg sau cu microbuz 12 locuri utile volum util 16mc sarcina utila 1 500 kg sau cu duba frigo 3,5t/13mc control temperatura -20/+20 n Societate comerciala vindem grade cu termodiagrama lazi frigorifice pentru produse congelate, Tel: 0788237041 printabila, 0721303753

AnuntAZ 30 05 2013  

anunt de la a la z, anuntaz, anunturi, anunturi foto, anunturi telefon, anunturia online, imobiliare, inchiriere, inchirieri, locuri munca,...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you