Page 1

Lichidare stoc profile PVC. Euro Mga Product SRL, cu sediul in com. Domnesti, str. CIutaci nr. 497, jud. Ilfov, vinde profile PVC pentru placi ceramice, diverse modele si culori pret redus, lichidare stoc, office@mga.ro, http://www.mga.ro, Tel: 0213529289

é Personal.

Companie internationala angajeaza personal tanar si dinamic: Distribuitor, Agent Vanzari, Curier, Asistent Manager. Posibilitatea de avansare rapida. Salariu de la 1200lei, Tel: 0728650079

é Videochat KinkyStarStudio angajeaza Fete cu cerintele minime dar cu ofertele cele mai mari si reale. Cerinte: Minim 18 ani, Cunostinte Pc, Limba Engleza. Oferta: Posibilitatea de a lucra de acasa, Avansuri la cerere, program flexibil, Minivacante, bonusuri, comision70%. Mai multe detalii la un colegial interviu! kinkystars_angajari @yahoo.com, Tel: 0762674919 Videoc hat, Abs olv ente pentru activitate legalã, avans 500E, venit 1.000-3.000E, CM, c az are; http://www.selenstudio.ro, Tel: 0734959924, 0760179243

é Videochat - Absolvente pentru activitate legalã, venit 1.000- 3.000E, CM, cazare, http://www.enjoystudio.ro, Tel: 0763156150, 0735674012

n Videochat cãutãm fete / doamne, 300$ salariu fix +comision, activitate videochat, câºtiguri foarte bune, pe bune! Cerem/oferim discreþie / seriozitate. Aziz, Tel: 0767589321, 0736438121

é VIDEOCHAT AMERICAN. PENTRU PRIMA

OARA IN ROMANIA, STANDARD STUDIO STUDIO AMERICAN ACREDITAT INTERNATIONAL, CU EXPERIENTA DE PESTE 10 ANI IN DOMENIU - ADUCE METODA DE VIDEOCHAT PROFESIONALA, FOLOSITA DE CELE MAI BUNE MODELE DIN LUME. SI TU POTI INVATA SA CASTIGI MII DE DOLARI SAPTAMANAL! LOCALIZAT IN CENTRUL DE AFACERI SITUAT IN BUCURESTI, STR. RADU VODA 17, SECTOR 4 (PIATA UNIRII), STUDIOUL PUNE LA DISPOZITIA MODELELOR SINGURUL SPATIU CU DESTINATIE EXCLUSIV “BUSINESS”, IN CARE, PE LANGA DOTARILE DE ULTIMA GENERATIE, MODELELE BENEFICIAZA SI DE TRAINING INDIVIDUAL DUPA METODA AMERICAN STANDARD SI ACCES LA PROGRAMUL “STANDARD REWARDS” PRIN CARE PE LANGA BANI POT CASTIGA SI PRODUSE VARIAND DE LA GENTI SI PANTOFI PRODUSE DE CELEBRE CASE DE MODA, PANA LA O MASINA SAU UN APARTAMENT. PLATI SAPTAMANALE DIRECT SITE-MODEL, FARA INTERMEDIERE SAU COMISION STUDIO! 5.000 USD/LUNA, HR@STANDARDSTUDIO.RO, HTTP://WWW.STANDARDSTUDIO.RO, TEL: 0213122097, 0785284574


pagina 2 / oferte de muncã România

29 Iunie 2012

é Agent Vanzari cu/

fara experienta ROOSSA Books SRL angajeaza, salariu de la 1200lei, posibilitate avansare, Tel: 0318004555 Agent curãþenie. Angajam agenti curatenie in conditii legale, program de la 07:00 la 11:00 (4 ore). Conditii salariale motivante. Conditie obligatorie: cazier curat. CV la fax sau e-mail. Relatii la tel. intre orele 09.00 – 17.00, office@rsi-romprest.ro Tel: 0744437835, Fax: 0212014856

é Agent Pazã. Societate securitate angajeaza agent paza cu domiciliul in Bucuresti, pentru sediu firma, farmacii; pachet salarial 800-1000 lei; program o zi da una nu, Tel: 0213152184 Agenþi securitate calificaþi, pentru obiective Media. Salariu net, 1.200 RON, Tel: 0745665684

Agent Vanzari/ Distribuitori editura Roossa Cismigiu, salariu 1000+comision din vanzari. Urgent! Tel: 0730566776

é Agenti Pazã.

barbati, femei si agenti interventie, pentru firma de paza. Carte de munca + salariu atractiv. 0755162034, Tel: 0721296652, 0767056551 n Asistent Medicina, familie angajeaza, 0723008797

medic Tel:

1.200-1.400lei, n Bonã experienta, 8-10 ore, Otopeni, Tineretului, Dr. n Agenþi Pazã salariu motivant Taberei, Militari, Floreasca, pentru societate de paza, Voluntari, Bucuresti. Urgent, urgent, Tel: 0213354491 Tel: 0213107403 n Agenþi Securitaten Bonã ajutor, caut doamna (nu solida) ingrijita, sa SC Caldo Privat Se- curata ma ajute cu fetita si la menaj, curity angajeazã în zona Politehnica, varsta 35-55 condiþii avantajoase, ani, geaninacirjan@yahoo.com, Tel: 0734431805, program de lucru 40734431805, Fax: flexibil, 0757557067 40734431805

regim intern, n Bucãtar cu experienta in n Bonã 1.500lei, experienta, bucataria romaneasca, Tel: Bucuresti. Urgent, Tel: 0767955907 0213107403 n Bonã in Buftea Ilfov Cautam Bucãtar/ospatarite cu o doamna cu experienta ca experienta si ospatarite. bona (obligatoriu) pentru copil Angajez pentru cafenea 8 luni. Se cere o persoana restaurant in Drumul echilibrata, rabdatoare, calma, Taberii zona Favorit (sector calda. Program luni-vineri: 8:30-18:30, 1.500 RON/luna, 6). Ovidiu, Tel: 0752129222 Tel: 0726399202 n Bucãtãreasã cu experienta si menaj usor. Angajez pt casa particulara. CV pe e-mail office@butterflysolutions.ro, Tel: 0733934447 Bucãtari si ajutori de bucatari angajam pentru firma catering, Tel: 0751880774 n Cameristã hotel. Conditii: domiciliul stabil in Bucuresti, absolvent liceu/ scoala profesionala de profil si curs de calificare, experienta é Bucãtar. Restau- profesionala in turism, rant de lux cunostinte limbi straine. Relatii la 0213159080/1116, angajeaza urgent Casier/ã cu experienþã, n personal calificat, cu angajeazã urgent Chicken experienta in Deea in zona Rahova, Tel: domeniu pentru 0768130133 pozitia de bucatar, n Casting film, Casa de productie Lumiere Artists stefan.ciobanu@ organizeaza casting (figuratie aeroservices.ro si actori) pt film de lung n Bucãtar pentru bucãtãrie metraj. Nu se percep taxe pt. caldã ºi carne pentru inscriere, restaurant Regie, Tel: casting@lumiereartists.com, 0769808866 Tel: 0213109152, 0755129475


29 Iunie 2012

oferte de muncã România / info / pagina 3

n Coafor/Coafezã manichiurista/pedichiurista, maseuza si cosmeticiana. Salon Gul Studio angajeaza in zona Mosilor, salariu atractiv! Tel: 0721991827

é Cosmeticianã si

é Confecþioneri textilisti in masini liniare si triploc, societate comerciala angajeaza, sediul in soseaua Stefanesti, Voluntari, Ilfov; salariu atractiv, bonuri de masa, transport gratuit, Tel: 0733147700, 0768994378

coafeza cu experienta - Coafor angajeaza in zona Drumul Taberei, Tel: 0729811610, 0728303303 Croitor/eas ã Angajez croitoreasa atelier comandã, zona Piata Gorjului, Tel: 0723583242, 0769800592 n Croitorese.

Angajez 2 croitorese, cu experienta, confectii de dama, cunostinte croit, zona Lizeanu, kriss.popa@gmail.com Tel: 0728343515

n Contabil program full-time, asteptam CV la e-mail beatrice.florea@laboratoarelere media.ro, Tel: 0214028261, n Cusãtori. Fabrica Fax: 0214028256 încãlþãminte angajeazã în condiþii avantajoase muncitori n Contabilitate primarã Mall calificaþi: cusãtoare, croitor Bãneasa, magazin de ceasuri. manual, tragatori manuali si Numai absolvenþi cu studii subtiatoare; zona ªos. superioare, CV pe e-mail Giurgiului, Tel: 0721213384, marketing@top-tea-company.ro 0214510056

é Distribuitor cu sau

Femei pentru curatenie. Firmã de curãþenie angajeazã femei pentru curãþenie. Se oferã salariu avantajos, bonuri de masã ºi contract de muncã. Informaþii la telefon între orele 9:00-15:00, Tel: 0763848858

fara experienta pentru ROOSSA Books SRL salariu de la 1200lei, bonusuri in functie de realizari, Tel: 0318004555 Electricieni Angajam electricieni, Bucuresti, Tel: 0731307022 Faianþari si vopsitori cu ex perienta. Va rog s a ne contactati la telefon. Rog seriozitate, yasminalinayasmin@yahoo .it, Tel: 0766915999

é Femeie de Serviciu angajeaza Hotel Restaurant, zona Floreasca, Tel: 0724481341

n Femei pentru curatenie. Firmã de curãþenie angajeazã femei pentru curãþenie. Se oferã salariu avantajos, bonuri de masã ºi contract de muncã. Informaþii la telefon între orele 9:00-15:00, Tel: 0763848858

Îngrijitor. Angajez om pentru ingrijire curte vila in cantierul nou de vile din Bragadiru. Tel. dupa 13.00, Tel: 0734584411

é Inginer chimist cu

experienta in vopsele, lacuri, diluanturi, grunduri industriale si auto pentru societate comercial din Pitesti in vederea deschiderii unei noi fabrici, resurseumane_iunie @yahoo.com, Tel: 0730433044 n Îngrijitori cladiri (personal curatenie) angajam pentru Building Support Services, firma specializata in intretinerea si administrarea cladirilor de birouri, pentru locatii aflate in zona Straulesti si Pipera. Program de lucru de 8 ore pe zi, cu disponibilitate pentru tura de noapte. Oferim angajare cu contract de munca. C.V. la fax sau e-mail daniel.constantinescu@bss.ro, simona.rouamare@bss.ro. Informatii suplimentare si programari la interviuri la tel: 0212084150, Tel: 0212084151, 0212084152, Fax: 0212084153

AnunþAZ vã informeazã Românii - cetãþeni europeni Sindicatul Românilor din Strãinãtate

în dialog cu românii de pretutindeni Categoriile ºi domeniile de competenþe ale Uniunii Europene. Domnul Cornel R. din ªtefãneºti, Judeþul Ilfov, doreºte sã ºtie care sunt domeniile de competenþã ale Uniunii Europene., cu deosebire a competenþelor legislative comune. Îi rãspunde domnul prof. ec. Ion Voinea - Preºedintele Sindicatului Românilor din Strãinãtate. În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din data de 30 martie 2010, a fost publicatã versiunea consolidatã a Tratatului privind funcþionarea Uniunii Europene. În acest document sunt prevãzute categoriile ºi domeniile de competenþã ale Uniunii Europene. Din analiza conþinutului acestui Tratat, se desprinde concluzia cã, în ceea ce priveºte împãrþirea competenþelor între UE ºi statele membre, Uniunea Europeanã nu se aseamãnã nici unei confederaþii (asociere liberã a unor state suverane) ºi nici unei federaþii (unui stat federal). Astfel, în Art. 2,3,4,5 ºi 6 din acest Tratat, pe care le prezentãm integral, sunt prevãzute clar categoriile ºi domeniile ºi competenþe ale UE ºi ale statelor membre. Art. 2. (1) În cazul în care tratatele atribuie Uniunii competenþã exclusivã într-un domeniu determinat, numai Uniunea poate legifera ºi adopta acte cu forþã juridicã obligatorie, statele membre putând sã facã acest lucru numai în cazul în care sunt abilitate de Uniune sau pentru punerea în aplicare a actelor Uniunii. (2) În cazul în care tratatele atribuie Uniunii o competenþã partajatã cu statele membre într-un domeniu determinat, Uniunea ºi statele membre pot legifera ºi adopta acte obligatorii din punct de vedere juridic în acest domeniu. Statele membre îºi exercitã competenþa în mãsura în care Uniunea nu ºi-a exercitat competenþa. Statele membre îºi exercitã din nou competenþa în mãsura în care Uniunea a hotãrât sã înceteze sã ºi-o mai exercite. (3) Statele membre îºi coordoneazã politicile economice ºi de ocupare a forþei de muncã în conformitate cu condiþiile prevãzute în prezentul tratat, pentru definirea cãrora Uniunea dispune de competenþã. (4) Uniunea este competentã, în conformitate cu dispoziþiile Tratatului privind Uniunea Europeanã, sã defineascã ºi sã punã în aplicare o politicã externã ºi de securitate comunã, inclusiv sã defineascã treptat o politicã de apãrare comunã. (5) În anumite domenii ºi în condiþiile prevãzute în tratate, Uniunea este competenta sã întreprindã acþiuni de sprijinire, coordonare sau completare a acþiunii statelor membre, fãrã a înlocui însã prin aceasta competenþa lor în aceste domenii. Actele Uniunii obligatorii din punct de vedere juridic, adoptate pe baza dispoziþiilor tratatelor referitoare la aceste domenii, nu pot implica armonizarea actelor cu putere de lege ºi a normelor administrative ale statelor membre. (6) Întinderea ºi condiþiile exercitãrii competenþelor Uniunii sunt stabilite prin dispoziþiile tratatelor referitoare la fiecare domeniu. Art. 3. (1) Competenþa Uniunii este exclusivã în urmãtoarele domenii: uniunea vamalã; stabilirea normelor privind concurenþa necesare funcþionãrii pieþei interne; politica monetarã pentru statele membre a cãror monedã este euro; conservarea resurselor biologice ale mãrii în cadrul politicii comune privind pescuitul; politica comercialã comunã. (2) De asemenea, competenþa Uniunii este exclusivã în ceea ce priveºte încheierea unui acord internaþional în cazul în care aceastã încheiere este prevãzutã de un act legislativ al Uniunii, ori este necesarã pentru a permite Uniunii sã îºi exercite competenþa internã, sau în mãsura în care aceasta ar putea aduce atingere normelor comune sau ar putea modifica domeniul de aplicare a acestora. Art. 4. (1) Competenþa Uniunii este partajatã cu statele membre în cazul în care tratatele îi atribuie o competenþã care nu se referã la domeniile menþionate la articolele 3 ºi 6 din acest tratat. (2) Competenþele partajate între Uniune ºi statele membre se aplicã în urmãtoarele domenii principale: piaþa internã; politica socialã, pentru aspectele definite în prezentul tratat; coeziunea economicã, socialã ºi teritorialã; agricultura ºi pescuitul, cu excepþia conservãrii resurselor biologice ale mãrii; mediul; protecþia consumatorului; transporturile; reþelele transeuropene; energia; Art. 5. (1) Statele membre îºi coordoneazã politicile economice în cadrul Uniunii. În acest scop, Consiliul adoptã mãsuri ºi, în special, orientãrile generale ale acestor politici. Statelor membre a cãror monedã este euro li se aplicã dispoziþii speciale. (2) Uniunea ia mãsuri pentru a asigura coordonarea politicilor de ocupare a forþei de muncã ale statelor membre ºi, în special, prin definirea orientãrilor acestor politici. (3) Uniunea poate adopta iniþiative pentru a asigura coordonarea politicilor Art. 6. Uniunea este competentã sã desfãºoare acþiuni de sprijinire, de coordonare sau completare a acþiunii statelor membre. Prin finalitatea lor europeanã, aceste acþiuni au urmãtoarele domenii: protecþia ºi îmbunãtãþirea sãnãtãþii umane; industria; cultura; educaþia, formarea profesionalã, tineretul ºi sportul; protecþia civilã; cooperarea administrativã. (Va urma). Vã invitãm sã urmãriþi serialul nostru consacrat acestui subiect ºi aºteptãm mesajele dumneavoastrã la e-mail office@az.ro sau postal la ANUNTaz OP53 / CP82 Bucureºti.


pagina 4 / oferte de muncã România

29 Iunie 2012 n Instalator instalatii sanitare. Detinator permis de conducere categoria B. Atestat sau certificare instalator, office@magnumirigatii.ro, Tel: 0726773539 pentru n Instalator/sudor instalatii termice ºi gaze. Sunaþi între 9,00-16,00 la tel: Tel: 0737811055 Învãþãtor/oare. Scoala Planeta Copiilor cu sediul in Bucuresti str. Gabriela Szabo, nr. 3-11, sector 6, anunta scoaterea la concurs a urmatoarelor posturi vacante titularizabile conform OMECT nr. 5656/22.12.2004, impreuna cu unitatile scolare: Scoala si Gradinita Olga Gudynn- 3 posturi educatoare, 3 posturi invatatori, 1 catedra muzica, 1 catedra matematica, 1 catedra limba romana, 1 catedra limba engleza, 1 catedra educatie plastica, Scoala Primara Sf. Maria- 1 post invatator, Gradinita Curcubeul Veseliei1 post educatoare, Gradinita Arici Pogonici 2 posturi educatoare, Scoala Primara Casa Montesori 1 post invatator, 1 post educatoare Gradinita Evrika 3 posturi educatoare titularizabile si 2 posturi educatoare suplinire, Gradinita Castelul Fermecat 1 post educatoare, Gradinita ARC 2 posturi Educatoare, Liceul si Scoala Lauder Reut 1 catedra limba franceza, 1 catedra limba italiana, 1 catedra limba engleza, Liceul Hyperion 1 catedra fizica, Gradinita Paradisul Copiilor- 2 posturi educatoare, Gradinita Fantastic Kids 2 posturi educatoare si Gradinita Planeta Copiilor Chiajna 1 post educatoare titularizabil si 1 post educatoare pentru suplinire. Concursul va avea loc la data de 27.07.2012 ora 8.30 in locatia din str. Sos. Mihai Bravu nr. 428, sector 3. Pentru relatii telefon 0214330263. Perioada de inscriere a candidatilor este 28.06- 06.07.2012,

Lãcãtuºi, firma de constructii angajeaza, sediu Bucuresti sector 4, relatii la telefon, Tel: 0214604464 n Maistru pentru finisaje ºi muncitori necalificaþi, angajeazã Societate de Constructii, Tel: 0214106882, 0731024716 n Manager. Restaurant tip fast-food angajeaza Manager si Asistent Manager cu experienta 2 ani. Relatii de luni-vineri 10:00-20:00, Tel: 0737997856 n Manipulant SC angajeaza ptr depozitul din comuna Rudeni judetul Ilfov. Cv-urile se primesc la e-mail. Relatii la telefon, constantin.barbu.pl@gmail.com Tel: 0749144795

Muncitori necalificati, pentru s apaturi de ins talatii Bucuresti, salariu atractiv, mrb_mc@yahoo.com, Tel: 0730232168

é Mecanici auto,

tinichigii auto ºi pregãtitori vopsitorie, obligatoriu experienþã, pentru service auto, zona Giuleºti, Tel: 0769274258, 0314285864 n Menajerã angajam, Tel: 0213265596 n Menajerã familie angajeaza cu carte de munca menajera nefumatoare varsta pana in 45 ani disponibila deplasari in strainatate asiguram cazare la Bucuresti si pensiune completa in strainatate salariu 400 euro net relatii la telefon, Tel: 0744340294 n Menajerã. Agentie cauta menajera cu experienta si recomandari pentru client cu reputatie in Ghermanesti, Snagov, 1.200 RON, contact@bonapentrucopil.ro, Tel: 0762075087, 0748656552 n Montatori pvc cu experienta in domeniu pentru zona Rahova, 1 EUR, office@gedaplast.ro, Tel: 07248349470 n Motostivuitorist si Lacatusi. Firma de constructii cu sediul in Bucuresti sector4 angajeaza, detalii la telefon, ciprian_iordachescu@yahoo.com Tel: 0214604464 n Muncitor necalificat în construcþii, zona ColentinaAndronache, Tel: 0730333755 n Muncitor necalificat, întreþinere sediu firmã, zona Colentina- Andronache, Tel: 0730333755 n Muncitor calificat Firma angajeaza muncitori calificati tencuiala mecanizata si finisaje, Bucuresti, Tel: 0372797683, 0728033105 n Muncitori cu experienta in termoizolatii. Lucru la inaltime, Tel: 0746114009 n Muncitori calificati / necalificati. Societate comerciala angajeaza pentru prelucrari geamuri si oglinzi, Tel: 0722291060, 0212223287 n Muncitori calificaþi pentru reabilitare sector 6 Bucureºti, Tel: 0769339260 n Muncitori calificaþi, cunoºtinþe execuþie piese dupã desen tehnic, sudurã CO2 ºi electric, angajeazã fabricã de confecþii metalice (Bucureºti, zona Militari), Tel: 0726370381

Muncitori constructii. Angajez placatori termosistem si rigipsari. Salariul se da la doua saptamani, Tel: 0762732532

baieti din n Muncitori, provincie 20-40 ani, pentru munca necalificata, oferim cazare, doua mese pe zi, 1000 Ron pe luna. Rugam seriozitate, Tel: 0758668265 calculator n Operator angajam, Tel: 0213265596 n Operator Pc. Societate comerciala angajeaza operatori PC; limba engleza avansat, termeni tehnici, Photoshop si Outllook, Tel: 0768420915, 0754040894 n Ospãtar barman, pizzar pentru restaurant zona Pipera -Erou Iancu Nicolae, Tel: 0722228022 n Ospãtari fete cu experienta minim 1an si diploma de calificare. Caffe Tabiet angajeaza. Interviuri de L-V, orele 12:00-16:00, Str. Avrig, Nr. 29, Tel: 0757204000 n Ospãtari si ajutor ospatari cu experienta angajam, engleza vorbit fluent pentru cafeneaua Van Gogh din Centrul Vechi, marius_vangogh@yahoo.com, Tel: 0723602256

é Ospãtãriþe pentru cafenea zona centrala. Cautam fete cu aspect fizic plãcut, prezenta agreabila, amabilitate. Experienta min 6 luni, dolcebacio@globtrade.ro, Tel: 0737700076 n Ospãtãriþe cu experienta. Restaurant Il Cantuccio angajeaza, Tel: 0724744153 n Part-Time Job. Eºti posesorul unui autoturism ºi doreºti sã lucrezi part time? Alaturã-te echipei noastre ºi vei lucra numai când doreºti, în zile ºi intervale orare alese de tine, Tel: 0316900247 n Patiser. Patiseria se afla in zona Agronomiei in sector 1, program de lucru de luni pana vineri. Salariu este atractiv. Pt mai multe informatii sunati, 1.800 RON, gabrielasingurasu@yahoo.com, Tel: 0784570903

Paznic cu atestat, telefon contact între orele 10-16, Tel: 0786745138 n Persoane pentru formare ca supervizor pentru multinationala in 147 de tari. Trimiteti CV, iulianavalentinaenache@yahoo. com, Tel: 0722156525

é PERSONAL FAST FOOD ANGAJAM PERSONAL BUCATARIE CU EXPERIENTA, TEL: 0764788373, 0314328565 n Personal numai calificat angajam pentru fabrica de pungi, Tel: 0213611892 n Personal curatenie, Plaza Romania. Program de lucru 07-11. Interviuri zilnic 11-13, str. Fizicienilor 18A, bl. 11, sc. 1, ap. 4, Tel: 0755838296 n Personal curatenie. Firma Medline Property Multiservices angajeaza personal de curatenie calificat in echipa mobila! Asigurãm: salariu atractiv, tichete de masã, dezvoltare profesionalã ºi carierã în echipã tânãrã, resurseumane@medline.com.ro Tel: 0733104222, 0726373687

é Personal Restaurant, restaurant Il Cantuccio angajeaza ajutor bucatari, pizzeri, menajere, Tel: 0724744153 Personal Restaurant. Parc Militari angajeaza bucatari si ospatari cu experienta rugam seriozitate, Tel: 0764670677, 0740285108 n Personal Restaurant. Restaurantul Wu Xing angajeazã scuteriºti, livratori cu auto personal, ospãtari/ ospãtariþe, barman, operator spãlat vase ambalatoare/ servire directã clienþi ºi lucrãtori bucãtãrie, Tel: 0316900247 n Personal Restaurant. Angajam baieti cu experienta la cuptor de facut lipii, femei cu experienta la gratar si ajutor de bucatar, zona Unirii, Tel: 0735810766, 0766920507 n Personal, SC angajeaza pentru depozitul din Comuna Rudeni, jud. Ilfov. Cerinte: masina, proprietate personala. CV-urile se primesc la e-mail, constantin.barbu.pl@gmail.com , Tel: 0749144795


29 Iunie 2012

oferte de muncã România / pagina 5

Restaurant é Personal, Lotus (in zona Grozavesti) angajeaza: bucatar, grataragiu, personal bucatarie, ospatar, ospatarite. Salariu este atractiv, echipa deja formata este tanara si prietenoasa, 1 EUR/luna, office@restaurantlotus.ro, http://www.restaurantlotus.ro, Tel: 0764627116 bucatar, usor n Pizzar adaptabil, muncitor pentru restaurant, Tel: 0768335908, 0734565181 Reprezentant vanzãri cu experienþã minim 1 an în domeniul tâmplãriei PVC, Aluminiu ºi feronerie pentru tâmplãrie PVC, angajator Schonline România, Salariu atractiv, CV la e-mail sau fax, office@schonlinepvc.com, Tel: 0730502011, 0212405444, Fax: 0212406999 n Responsabil SSM- Sc NM Construct Srl angajeaza pentru punct de lucru Bucuresti. Cerinte: permis conducere cat. B (masina proprie), cursuri SSM si PSI. Cv-urile se pot transmite pe e-mai, adrian.tanasie@nmconstruct.ro, Tel: 0728285420

é ªofer livrari cu experienta. Restaurant tip fast-food angajeaza. Relatii de luni- vineri 10:00-20:00, Tel: 0737997856

é ªofer profesionist Turcia. Ceren Transport Srl angajeaza sofer cu experienta categoria C+E pentru curse ruta RomaniaTurcia-Romania. Necesar experienta, pasaport valabil, viza de Turcia, lucian@cerengroup. com, Tel: 0730030595, Fax: 0314370005 n Strungar. Societate angajeaza, Tel: 0722365847 n Sudori/instalatori gaz cu experienta la instalatii gaz minim 3 ani, contact@grandgaz.ro, wwwgrandgaz.ro, 0735666676

n Shaormar cu experienta, z ona Piata Sudului, Big Berceni, Tel: 0722633919 n ªofer auto cu domiciliul în Bucuresti sector 3. Asteptam CV pe fax nr. 0213179143 sau e-mail: office@publicatiileflacara.ro

é Tâmplar calificat

cu experienta in prelucrarea lemnului, furnirului si PAL, Tel: 0735673872 n Tâmplar lemn masiv din provincie, maxim 35ani, ofer cazare, Tel: 0721292932, 0769923671

é ªofer cat B, pensionar, stare buna sãnãtate, certificat medical, preferabil maºinã proprietate, domiciliul Bucureºtii Noi, Chitila, Mogosoaia, alexiorgulescu@ gmail.com, Tel: 0722408608

Tâmplar cu experienta in tamplarie pal melaminat atelier zona Colentina angajez, Tel: 0745030754 n Tâmplar. Atelier de mobila exclusivist angajeaza tamplar, salariu motivant si posibilitate de avansare, zona Chiajna sect. 6, Tel: 0744674280, 0742085684

é Tehnicieni

interfoane, sisteme alarmare, reprezentant tehnic comercial si agenti interventie rapida cu permis angajeaza ABA Security, Tel: 0213358420 n Vânzãtoare cu experienþã magazin non-stop, sector 6. Rog seriozitate, Tel: 0764011340 n Vânzãtoare cu experienta, angajez pentru magazin zona Militari. Salariu atractiv, 0763680208, Tel: 0769218834, 0214343431 Minimarket n Vânzãtoare, angajeaza in zona Gara de Nord, Tel: 0730376118

é VIDEOCHAT TINERE PENTRU AGENTIE, VIDEOCONFERINTA CONDITII DEOSEBITE, CENTRAL, 500-4000E/ LUNA, WWW.ANGAJARE VIDEOCHAT.RO, TEL: 0720818129, 0314250001

Vânzãtor presã. Firma distributie presa angajam vanzator ziare in zona Domo (Budapes ta) C antemir, Bucuresti. Relatii la telefon numai intre orele 10-16, Tel: 0785207874

Videochat Tinere dragute minim 18 ani. Salarizare deosebita, contract munca, studio, http://www.Studio-Bucuresti.ro, Tel: 0720818129

Vânzãtor/oare angajam pentru targuri de artizanat in tara cu experienta minimum 2 ani, cerinte: seriozitate, dexteritate, punctualitate. Oferim cazare, diurna, salariu, comision, Tel: 0212552076

Videochat angajam doamne si domnisoare cu varsta minima 18 ani si cunostinte de limba engleza pentru activitatea de videochat. Program flexibil, bonusuri atractive. ID:boomxangajari, Tel: 0761705741

n Vânzãtor/oare.

Restaurant tip fast-food angajeaza vanzator cu/fara experienta. Relatii de luni-vineri 10:00-20:00, Tel: 0737997856 n Vânzãtori ºi responsabil magazin ceasuri, Mall Bãneasa. Numai absolvenþi cu studii superioare, cunoscãtori de limba englazã. Trimiteþi CV la e-mail marketing@top-tea-company.ro

Videochat program fix 3 ore pe zi, site personal nou. Salariu fix 1.100E, Tel: 0762010957

n Videoc hat angajam cupluri, fete, cazare absolut gratuita, camere individuale lux , aparatura ultraprofesionala, bonus angajare 400$, comision 50-70%. C onv inge-te! http://www.abcvideochat.ro, Tel: 0727587999, 0784666766

Videochat cãutãm fete/doamne, 300$ salariu fix +comision, activitate videochat, câºtiguri foarte bune, pe bune! Cerem / oferim discreþie / seriozitate. Aziz, Tel: 0767589321, 0736438121


detalii la http://ec.europa.eu Germany (BADEN-WUERTTEMBERG) n 1.

Zimmerer/Zimmerin Arbeitsort: Wertheim a Main; Description: Zur Verstärkung unseres Team suchen zum nächstmöglichen Eintritt Zimmerer und Dachdecker (m/w) Aufgabengebiet: Zimmereiund Holzbauarbeiten, Dachstuhlbau und Dachdecken Anforderungen: -eine abgeschlossene Berufsausbildung im Bereich Zimmerei/Dachdeckerei -Berufserfahrung und selbständige Arbeitsweise ist erforderlich ***Bewerber aus Spanien sind willkommen. Bei der Wohnungsbeschaffung sind wir behilflich. Sie sollten mindestens über Grundkenntnisse in Deutsch verfügen. Einsatz ist auch in Spanien. Der Arbeitgeber spricht spanisch!!!*** Bei Interesse bitte per Email oder telefonische Kontaktaufnahme. - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Führerscheine: Fahrerlaubnis BE PKW/Kleinbusse mit Anhänger (alt: FS 3): Wünschenswert; wert-heim@t-online.de

n 2. Anlagenmechaniker/in - Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik Arbeitsort: Laupheim; Description: Hubert Eble GmbH Fliesenlegerfachgeschäft in Laupheim sucht ab sofort eine/n Mitarbeiter/in in Vollzeit. Zu Ihrem Tätigkeitsfeld zählt vorrangig die Sanierung von Bädern in privaten Haushalten. Wir erwarten von Ihnen eine abgeschlossene Ausbildung (ggfs. mit Berufserfahrung) als Anlagenmechaniker/in oder Fliesenleger/in, ein ordentliches Erscheinungsbild, saubere Arbeitsweise und selbstverständliche Engagement. Einen gültigen Führerschein Klasse B setzen wir voraus. Möchten Sie mehr über uns erfahren, besuchen Sie doch unsere Homepage www.bad-fliese-eble.de. Wir freuen uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung! Bitte senden Sie uns diese per E-Mail zu. Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Zwingend erforderlich; bad-fliese_eble@t-online.de

ABAP-Entwickler/in Arbeitsort: Östringen; Description: Zur n 6. Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit ABAP-Entwickler/innen. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf Modulen der Bereiche Financial Services und Banking. Neben Erfahrung in der ABAP OO-Programmierung erwarten wir gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift sowie weltweite Reisebereitschaft. Die Einsätze beziehen sich vorrangig auf Südamerika, so dass portugiesische Sprachkenntnisse von Vorteil sind. Incoming Kennung ZAV131 - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Projektliste, Zeugnisse; Kenntnisse und Fertigkeiten: Programmiersprache ABAP (SAP); claudia.hoffmann@bancon-it.com

n 7. Gesundheits- und Krankenpfleger- oder Kinderkrankenpfleger/i Arbeitsort: Kehl, Rhein; Description: Die Diakonie Kork ist eine Spezialeinrichtung mit 1100 Plätzen für epilepsiekranke und behinderte Menschen, die in Kliniken, Wohnbereichen, einer Sonderschule sowie Werkstätten von ca. 1000 Mitarbeiter/innen assistiert, gefördert, unterrichtet und therapiert werden. Für die Stationen der Epilepsieklinik für Kinder und Jugendliche suchen wir zum 1.6.12 Mitarbeiter mit den Qualifikationen Gesundheitsund Krankenpflegeroder Kinderkrankenpfleger/in mit einem Beschäftigungsumfang von 100 Prozent oder in Teilzeit . Auf den Stationen werden an Epilepsie erkrankte Kinder im Kleinkindalter nach der Geburt bis zum 18.Lebensjahr behandelt. Die Kinder sind altersabhängig in Begleitung der Eltern. Unter Einbeziehung der Eltern werden die Patienten unter Berücksichtigung ihrer Ressourcen von einem multiprofessionellen Team behandelt, betreut, gefördert und beraten. Wir wünschen uns eine engagierte, verantwortungsbewusste Persönlichkeit mit Gesundheitsund Krankenpflege oder Kinderkrankenpflegeexamen Freude und Interesse an der Betreuung behinderter Menschen Interesse für die Fachgebiete Neurologie und Psychiatrie hohen sozial-kommunikativen Kompetenzen Flexibilität und Eigeninitiative in der Weiterentwicklung der Pflege Wir bieten Ihnen eine vielseitige, intensive und interessante Aufgabe die Mitarbeit in einem engagierten Leitungsteam die Mitgestaltung von Veränderungsprozessen Fort- und Weiterbildungen Der/die Stelleninhaber/in trägt den diakonischen Auftrag des Epilepsiezentrums Kork mit und ist Mitglied einer christlichen Kirche. Die Vergütung richtet sich nach dem TVöD Bund in Verbindung mit dem Kirchlichen Arbeitsrecht der evangelischen Kirche in Baden. Bewerber/innen mit Schwerbehinderung werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt berücksichtigt. Haben wir Interesse geweckt Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an: Diakonie Kork, Personalabteilung, Landstr. 1, 77694 Kehl-Kork oder personalabteilung@diakonie-kork.de Weitere Informationen erhalten Sie unter folgender Anschrift: Pflegedirektor J. Solf, Tel.: 07851 84 2298, jsolf@epilepsiezentrum.de. - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse

n 3. Helfer/in - Ausbau Arbeitsort: Laupheim; Description: Hubert Eble GmbH Fliesenlegerfachgeschäft in Laupheim sucht ab sofort eine/n Mitarbeiter/in in Vollzeit. Zu Ihrem Tätigkeitsfeld zählt vorrangig die Sanierung von Bädern in privaten Haushalten. Wir erwarten von Ihnen ein ordentliches Erscheinungsbild, saubere Arbeitsweise und selbstverständlich Engagement. Einen gültigen Führerschein Klasse B sowie die Mobilität zum Erreichen des Arbeitsplatzes setzen wir voraus. Möchten Sie mehr über uns erfahren, besuchen Sie doch unsere Homepage www.bad-fliese-eble.de Wir freuen uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung! Bitte senden Sie uns diese per E-Mail zu. - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Zwingend erforderlich; n 8. IT-Administrator/in Arbeitsort: Schramberg; Description: Wir stellen ein exzellentes Nischenprodukt für Motorräder her. Mehr bad-fliese_eble@t-online.de erfahren Sie unter www.melvin.de Wir suchen zum nächstmöglichen n 4. Projektassistent /in perfekte Französischkenntnisse Arbeitsort: Termin eine/n IT-Mitarbeiter/in Ihre Aufgaben: - Management des MS Mannheim; Description: Wir sind eine international agierende private MesseSQL Servers - Datenbankmanagement - Vorbereiten von Schnittstellen und Kongressgesellschaft, die im In- und Ausland Fachmessen und zu Verkaufsplattformen wie ebay, Amazon etc. - Stammdatenpflege in Kongresse konzipiert, organisiert und realisiert. Wir - das ist ein unserer Software Sage Officeline - Pflege der Hardware dynamisches Team mit rund 80 Mitarbeiter(innen) aus 12 verschiedenen Unterstützung beim Programmieren von Webshops und Nationen. Die spring Messe Management GmbH & Co. KG organisiert Webanwendungen unserer Fremddienstleister - Interne Schulungen für Fachmessen und -kongresse in Deutschland, Österreich, der Schweiz, das Anwenden verschiedener Softwaretools für unsere Mitarbeiter Ihre Ungarn, Russland und Spanien. So u. a. die Zukunft Personal, europaweit Voraussetzungen: - sehr gute Kenntnisse SQL MS Server Queries größte Fachmesse für Personalwesen, Zukunft Kommune, Fachmesse für Webdesign Development - sehr gute englische Sprachkenntnisse, kommunale Lösungen, Dienstleistungen und Beschaffung oder Swiss gerne auch italienisch oder spanisch Eine Firmenwohnung steht zur Online Marketing, die Schweizer Fachmesse für Digital Marketing. Für Verfügung. Damit wir uns ein erstes Bild machen können, muss Ihre unseren Standort in Mannheim suchen wir ab sofort eine/n Bewerbung einen lückenlosen Lebenslauf enthalten mit allen Projektassistenten/in mit perfekten Französischkenntnissen Ihre Aufgaben: Zeugnissen und Abschlüssen, die Sie haben. Incoming - Geforderte Unterstützung / Entlastung der Projektleitung Neukundenakquisition mit Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Führerscheine: Fahrerlaubnis B Kundenansprache und Kundenbindung Nachweisliche Abschlussstärke mit PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Wünschenswert; annette@melvin.de überzeugendem Auftreten gegenüber Entscheidern verschiedener Hierarchieebenen sowohl im persönlichen Kontakt als auch in der n 9. Beikoch/-köchin Arbeitsort: Leutkirch im Allgäu; Description: Wir telefonischen Akquise Spaß am Verkaufen Kontakt zu Kunden und brauchen Verstärkung! Wir suchen ab sofort eine/n motivierte/n Kooperationspartnern durch telefonische und persönliche Betreuung Beikoch/-köchin. Es handelt sich um eine unbefristete Vollzeitstelle, Verfassen und Erstellen von Konzepten und Präsentationen Marktanalyse, Teilzeit bzw. 800EUR sind auch möglich. Unser Schwerpunkt liegt auf Marktbeobachtung, Wettbewerbsanalyse, Trendscouting sowie der regionalen Küche! Wir bezahlen übertariflich. Voraussetzung: Kundensegmentierung Verfassen und Erstellen von Vertragswerken Abgeschlossene Ausbildung oder einschlägige Berufserfahrung Begeisterungsfähigkeit gute EDV Kenntnisse (Word, Excel) Interessiert Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung! - Geforderte Organisationstalent Ihr Profil: perfekte Französischkenntnisse in Wort und Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; raphael.notz@jenseitsvoneden.com Schrift abgeschlossenes wirtschaftliches Studium oder vergleichbare n 10. Gesundheits- und Krankenpfleger/in Arbeitsort: Isny im Allgäu; Ausbildung mit betriebswirtschaftlichem mindestens 2 Jahre Berufserfahrung Description: Akut. Reha. Pflege. Als privater Klinikverbund mit 3.500 mit ähnlicher Aufgabenstellung schnelle Auffassungsgabe Mitarbeitern in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Sachsen-Anhalt Kommunikationsstärke, gute Ausdrucksfähigkeit und Organisationstalent setzen wir uns Tag für Tag für die Gesundheit und Erhaltung der Verständnis für komplexe Sachverhalte Nachweisliche Abschlussstärke mit Lebensqualität der uns anvertrauten Menschen ein. Die Klinik überzeugendem Auftreten gegenüber Entscheidern verschiedener Schwabenland in Isny-Neutrauchburg ist eine internistische Hierarchieebenen sowohl im persönlichen als auch im telefonischen Kontakt Rehabilitationsklinik der Waldburg-Zeil Kliniken mit 224 Betten mit den weitere Sprachkenntnisse von Vorteil Begeisterungsfähigkeit Teamfähigkeit Schwerpunkten Kardiologie, arterielle Gefäßerkrankungen, Stoffwechsel Kreativität Was wir Ihnen bieten: einen abwechslungsreichen Arbeitsplatz sowie onkologische Anschlussheilbehandlung und Nachsorge mit vielen Gestaltungsmöglichkeiten selbständiges Arbeiten in einschließlich Patienten nach Blutstammzelltransplantation. Dafür suchen eigenverantwortlichen Aufgabengebieten ein dynamisches Umfeld mit wir Sie als Gesundheits- und Krankenpfleger/in in Voll- oder Teilzeit. Ihre persönlicher Atmosphäre Arbeiten in einem engagierten, kollegialen, Aufgaben: * Unterstützung unserer Klinik- und Therapiekonzeption Ihr internationalen Team Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung Profil: * Einsatzbereitschaft und Verantwortungsbewusstsein * Freude am über unser Bewerber-Management-System (siehe unten Onlinebewerbung) selbständigen Arbeiten in einem jungen Team * Möglichst Berufserfahrung - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; jobs@messe.org im Umgang mit Patienten in der kardiologischen und onkologischen n 5. Koch/Köchin Arbeitsort: Wangen im Allgäu; Description: Wir sind ein modernes und gastliches Hotel in Wangen Waltersbühl. Aktuell suchen wir eine/n Koch/Köchin für den a la carte und Bankettbereich. Voraussetzung ist eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Koch/Köchin. Wir geben auch Berufsanfängern/innen eine Chance! Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; hotel-waltersbuehl@t-online.de

Rehabilitation Unser Angebot: * Anspruchsvolle Tätigkeit in Voll- oder Teilzeit ab sofort oder nach Vereinbarung * Leistungsgerechte Vergütung sowie weitere Sozialleistungen * Auf Wunsch Unterstützung bei der Wohnungssuche Für Rückfragen steht Ihnen Herr Jürgen Apfel, Pflegedienstleiter unter Telefon 07562/71-1401 gerne zur Verfügung. Haben wir Ihr Interesse geweckt Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen! - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse

n 11. Konstrukteur/in Arbeitsort: Stuttgart; Description: Wir suchen

zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Konstrukteur (m/w). Ihr Aufgaben: Betreuung der Kunden aus In- und Ausland Entwurfszeichnungen erstellen und optimieren Änderungs- und Variantenkonstruktionen ausführen Funktion, Funktionsablauf, Werkstoffauswahlkriterien nach konstruktiven und wirtschaftlichen Gesichtspunkten festlegen Physikalische Kenntnisse auf zu entwickelnde Bauteile unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte anwendungstechnisch umsetzen Toleranzmanagement in den Entwicklungs- und Planungsprozessen Technische Zeichnungen für die Fertigung unter Angabe von Maßen, Toleranzen, Passungen, Bearbeitungszeichen für die einzelnen Fertigungsschritte usw. anfertigen Aktive Teilnahme an Projektteamsitzungen. Beteiligung an der Erstellung von Präsentationen Präsentation der konstruktiven Ergebnisse. Aktive Teilnahme an Projektteamsitzungen und Durchsprache der Konstruktionen mit Lieferanten Anforderungen: Nach Ihrer technischen Berufsausbildung haben Sie erfolgreich Ihr Studium zum Maschinenbauingenieur abgeschlossen. Ihre nachweisbaren 3 Jahre Konstruktionserfahrung auf CATIA V5 ergänzen Sie durch Ihre guten Kenntnisse der Fertigungstechnologien insbesondere aus dem Bereich Druckguss. Idealerweise bringen Sie bereits Projekterfahrung im internationalen Umfeld mit. In jedem Fall erfordert unser internationales Umfeld gute Kenntnisse der englischen Sprache. Ansprechpartner: Herr Villaverde Telefon: (+49) 711/ 50430384 E-Mail: francisco.villaverde@vilfratec.com Incoming Kennung ZAV131 Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Wünschenswert; Kenntnisse und Fertigkeiten: CAD-Anwendung CATIA n 12. Allrounder/in für Zimmer, Küche und Service Arbeitsort: Loßburg; Description: Das Landhaus Hohenrodt ist ein Ferienhotel mit Wellnessbereich. Der Blick vom Hotel reicht weit hinaus auf den Schwarzwald bis hin zu den Hügeln der Schwäbischen Alb. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort eine/n Allrounder/in für Zimmer, Küche und Service in Vollzeit. Sie sind behilflich bei der Reinigung der Zimmer sowie der Etagen und bei der Beilagenzubereitung, dem Anrichten von Salaten sowie bei Spül-und Reinigungsarbeiten. Bei Bedarf helfen Sie beim Restaurantservice mit. Eine Ausbildung im Hotelfach ist nicht erforderlich. Berufserfahrung ist erwünscht, die Tätigkeiten können jedoch auch angelernt werden. Gute Deutschkenntnisse sind notwendig, Englischkenntnisse wünschenswert. Die Arbeitszeit wäre ca. von 08.00 12.00 Uhr sowie von 17.00 - 21.00 Uhr bei einer 5-Tage-Woche, auch an Wochenenden und Feiertagen! Eine Unterkunft und Verpflegung kann bei Bedarf gestellt werden. Nähere Informationen zu unserem Haus erhalten Sie im Internet unter www.hohenrodt.de. Incoming - Geforderte Anlagen: aussagekräftige Bewerbungsunterlagen n 13. kreativer & innovativer Sous-Chef (m/w) Arbeitsort: Laupheim; Description: Akzent Hotel Laupheimer Hof Thomas Rößler Ganz oben in Oberschwaben, zwischen Ulm und Biberach, Donau und Bodensee, Schwäbischer Alb und Allgäu liegen wir im Herzen der Stadt Laupheim. Oberschwäbische Gastfreundschaft und asiatische Moderne laden zum Entspannen, Genießen und Verweilen ein. Oberschwaben und Asien eine Mischung, die sich überall im Laupheimer Hof und seinem Feng Shui Restaurant Contrast wiederfindet. Unser Restaurant hat nur am Abend geöffnet! Wir verwöhnen unsere Gäste täglich mit marktfrischen Produkten und bereiten ihnen regionale und saisonale Gerichte mit exotischem Flair. Bei der Zubereitung achten wir auf eine leichte, zeitgerechte Küche und verzichten auf Geschmacksverstärker und Konservierungsstoffe. Jeweils 1 mal im Monat bieten wir eine Sushi-Night und einen Sonntagsbrunch an. Das Hotel ist mit 32 Zimmer - davon 16 Einzelzimmer und 16 Doppelzimmer ausgestattet. Von "oifach guat" bis zum gehobenen internationalen Standard mit asiatischer Schlichtheit. Wir suchen ab dem 15.06.2012 eine/n kreativen & innovativen Sous-Chef (m/w) "mit Liebe und Freude am Kochen" Gerne mit internationaler Erfahrungen (Kein Teildienst!!!). Anforderungen: - abgeschlossene Berufsausbildung zum Koch (m/w) - mehrjährige Berufserfahrung - Erfahrung in der gehobenen Küche - Teamfähigkeit Führungsfähigkeit Aufgaben: - Zubereitung der Speisen (nur mit frischen Produkten!) - kreieren von Speisen - Speisekartengestaltung Kalkulation - Führung des Küchenteams - Mitgestaltung und Aufbau von Kochkursen und Kochshows, sowie von hochkarätigen Events aller Art mit Live-Kochstationen Sie sind kreativ, innovativ und haben Freude am Kochen Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige schriftliche Bewerbung! Möchten Sie mehr über uns erfahren, laden wir Sie gerne zu einem Besuch unserer Homepage ein! www.laupheimer-hof.de Geforderte Anlagen: aussagekräftige Bewerbungsunterlagen n 14. Vertriebsingenieur (w/m) Arbeitsort: Laupheim ; Description: Ihre Aufgaben: - Markt- und Kundenanalyse - Kundenbetreuung und Akquise Neukunden - Selbstständige Bearbeitung von technischen Anfragen - Aktive Teilnahme an Kundengesprächen und -verhandlungen - Networking - Aufbau und Betreuung eines für die Unternehmensdarstellung positiven und für neue Geschäftsbereiche förderlichen Netzwerkes Ihr Profil: - Abgeschlossenes technisches Studium oder in einem vergleichbaren Abschluss - Mindestens 2-3 Jahre Berufserfahrung im technischen Vertrieb - Fundierte technische Kenntnisse, wünschenswert im Maschinen- oder Flugzeugbau Verbindliches Auftreten, verbunden mit sehr guter Kommunikationsfähigkeit und hervorragendem Verhandlungsgeschick - Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift - Hohes Maß an Flexibilität - Teamfähigkeit - Geforderte Anlagen: Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse, Qualifikationsnachweise; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Zwingend erforderlich; Kenntnisse und Fertigkeiten: Vertrieb; karriere@3dcontech.com


detalii la http://ec.europa.eu n 15. Ingenieur/in - Maschinenbau Arbeitsort: Stuttgart; Description: Die beo Gesellschaft für Sprachen und Technologie mbH sucht baldmöglichst in Vollzeit (freiberuflich oder in Festanstellung) für die Qualitätssicherung von Übersetzungen von technisch sehr anspruchsvoller Werkstattliteratur einen Fachingenieur, W/M (englischer Muttersprachler) im Bereich Automobil, Maschinenbau, Elektrotechnik oder weiteren Teilgebieten der Automobiltechnik Ihre Aufgabe Ihr Einsatz ist bei unserem Kunden vor Ort im Großraum Stuttgart, mit dem Sie im direkten Kontakt arbeiten werden. Ihre Aufgaben sind vielseitig und umfassen die Qualitätssicherung von technischer Literatur im Automobilbereich wie folgt: Qualitätsprüfung von englischen Automotivetexten mit Deutsch als Ausgangssprache Terminologiearbeit, von der Recherche bis zur Term-Freigabe Durchführung von Qualitätsmaßnahmen Rückfragenmanagement Sie arbeiten in enger Kooperation mit einem professionellen und sehr sympathischen Team von Sprachdienstleistern. Ihr Profil Englischer Muttersprachler mit technischer Ausbildung (idealerweise im Automobil-Bereich) Sie beherrschen das Deutsche in Wort und Schrift Sie sind gewohnt, technische Recherchen durchzuführen und arbeiten gerne mit technischer Literatur Sie sind sicher in der Nutzung der gängigen Office-Programme Teamfähigkeit, Flexibilität, Kommunikations- und Verhandlungsfähigkeit Sie sind selbständiges Arbeiten in Stress-Situationen gewohnt Die Position ist eine Vollzeitstelle für mind. 2 Jahre und sofort zu besetzen. Wenn Sie sich mit diesem Profil wohl fühlen, dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Ihre Ansprechpartnerin: Ulrike Baral (Geschäftsführerin) Tel. 0711 16646-13 Email: ulrike.baral@beo-doc.de Incoming Kennung ZAV131 - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse / Bitte NUR Bewerbungen per E-mail! Schriftliche Bewerbungen werden NICHT zurückgesandt.

n 18. Maschineneinrichter/in Thermoformen (Warmformen/Tiefziehen) Arbeitsort: Langenargen; Description:Wir sind als Entwickler und Hersteller von Komponenten und Baugruppen aus Kunststoff für die Automobilindustrie incl. Nutzfahrzeuge und Omnibus, der Luftfahrtechnik sowie dem Maschinenbau als Systemlieferant erfolgreich am Markt vertreten. Durch unsere kundenorientierten Problemlösungen, Flexibilität und Qualität nach ISO 9001 haben wir uns zu einem führenden Spezialisten entwickelt. Kompetenz, Know-How und das Potential unserer Mitarbeiter sichern uns den Erfolg unseres Unternehmens in einem dynamischen und spannenden Umfeld. Wir expandieren. Zur Verstärkung unseres Teams stellen wir ein: Maschineneinrichter/-in Thermoformen (Warmformen/Tiefziehen) Ihr Profil: Sie haben eine gewerbliche Ausbildung in Industrie oder Handwerk, Berufserfahrung in der Einrichtung von Thermoformmaschinen. Sie verfügen über Deutschkenntnisse. Sie sind gewohnt, mit dem PC zu arbeiten. Ihre Aufgaben: Sie organisieren nach Vorgaben des Abteilungsleiters im 2Schichtbetrieb (evtl. als Schichtführer) das Rüsten, Einfahren und die Produktion der Thermoformmaschinen. Sie sind zuständig für die Qualität der Werkstücke und für die Eingabe im PPS-System. Dieses Profil trifft auf Sie zu und Sie suchen eine neue Herausforderung Wir bieten Ihnen eine interessante und verantwortungsvolle Tätigkeit, leistungsgerechte Bezahlung sowie ein gutes Betriebsklima. Sie sind teamfähig, leistungsbereit und zielorientiert und verfügen über eine gute Selbstorganisation Dann senden Sie uns bitte Ihre schriftliche aussagekräftige Bewerbung zu. Ihre aussagekräftige Bewerbung richten Sie bitte an: SE Kunststoffverarbeitung GmbH & Co. KG Kanalstr. 17 D-88085 Langenargen Tel.: +49 (0)7543 / 9643-0 Fax: +49 (0)7543 / 9643-90 personal@se-k.de www.se-k.de Incoming - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse

Prüfplatz-/Prozessingenieur (m/w) (00393993) Arbeitsort: n 16. Mannheim; Description: Wer wir sind Roche beschäftigt 80.000 Mitarbeiter in 150 Ländern, die Pionierarbeit im Gesundheitswesen leisten. Aufgrund ihrer Zusammenarbeit hat sich das Unternehmen mittlerweile zu einem führenden Pharmakonzern mit Schwerpunkt Forschung entwickelt. Unser Erfolg gründet sich auf Innovation, Neugier und Vielfalt und darauf, dass wir unsere Unterschiede als Vorteil betrachten. Um das Gesundheitswesen durch Innovationen voranzutreiben, wollen wir weiterhin lernen und wachsen. Deshalb suchen wir nach Leuten, die die gleichen ehrgeizigen Ziele wie wir verfolgen. Die Position In der Abteilung Systementwicklung Pumpe" werden unter Beachtung aller relevanten Richtlinien Insulinpumpen und die dazugehörigen Applikationssysteme (z.B. auch PC-basierte Software) serienreif entwickelt und die Produktpflegemaßnahmen gesteuert. In der Position als Prüfplatz-/Prozessingenieur - arbeiten Sie in einem Projektteam von der Konzeptentwicklung bis hin zur Serieneinführung und der anschließenden Betreuung der entwickelten Insulinpumpen Produkte leiten und verantworten Sie das Fachprojekt Prozessentwicklung (Herstellprozesse und Prüfprozesse) für den Aufbau von Insulinpumpen im Rahmen eines Entwicklungs- oder Technologie-Projektes - sind Sie für die Montierbarkeit und Prüfbarkeit der Pumpe und den Aufbau der Pumpenmontage bei externen Partnern verantwortlich - beschreiben und definieren Sie die Prüfprozesse entlang des Herstellprozesses und stellen das erforderliche Testequipment bereit - wirken Sie an der Projektplanung, Kostenkalkulation und Aufwandsabschätzung mit ermitteln Sie Kostenreduktionsmöglichkeiten und optimieren den Prüfund Produktionsprozess - führen und betreuen Sie ein Team interdisziplinärer Zusammensetzung aus internen und externen Mitarbeitern. - tragen Sie die Verantwortung für das Entwicklungsergebnis des Fachprojektes, für das Fachprojekt- budget, das Sie auch überwachen sowie für die Investitionen im Rahmen des Projektes - steuern sie externe Partner und sorgen für die Umsetzung der technischen Lösungen bis zur Serienreife bzw. begleiten die Serieneinführung - unterstützen Sie bei der Lösung von Produktionsproblemen indem Sie nach den Ursachen und Fehlern forschen. - Sie haben ein natur- bzw. ingenieurwissenschaftliches Hochschulstudium mit Schwerpunkt Produktionstechnik, Automatisierungstechnik oder Kunststofftechnik erfolgreich abgeschlossen. - Sie haben sehr gute Kenntnisse in der Produktionstechnik und der Prozesstechnik. - Sie verfügen über einschlägige Berufserfahrung von mindestens 5 Jahren, davon mindestens 3 Jahre als Leiter eines kleinen Fachprojektes. Sie sind sicher im Umgang mit Projektmanagementmethoden und weisen eine ausgeprägte Kommunikationsstärke auf. - Ihre Englischkenntnisse in Wort und Schrift sind gut bis sehr gut. - Sie haben die Fähigkeit, fachübergreifend zu denken. - Sie bringen die Bereitschaft zur Einarbeitung in der Schweiz bis gegen Ende 3. Quartal 2012 mit Die ausgeschriebene Position ist grundsätzlich auch für Teilzeitarbeit geeignet. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung - in deutscher und englischer Sprache - unter dem Link: http://careers.roche.com/showjobapply.php jobid=00393993&lang=DE Contact: Michael Jortzick, Tel.: 0621-7591340 Incoming Kennung ZAV131 Internetadresse: http://careers.roche.com/showjobapply.php jobid=00393993&lang=DE; Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Wünschenswert

Systems Engineer Pumps (m/w) (38402551686720110502) n 19. Arbeitsort: Mannheim; Description: Wer wir sind Roche beschäftigt 80.000 Mitarbeiter in 150 Ländern, die Pionierarbeit im Gesundheitswesen leisten. Aufgrund ihrer Zusammenarbeit hat sich das Unternehmen mittlerweile zu einem führenden Pharmakonzern mit Schwerpunkt Forschung entwickelt. Unser Erfolg gründet sich auf Innovation, Neugier und Vielfalt und darauf, dass wir unsere Unterschiede als Vorteil betrachten. Um das Gesundheitswesen durch Innovationen voranzutreiben, wollen wir weiterhin lernen und wachsen. Deshalb suchen wir nach Leuten, die die gleichen ehrgeizigen Ziele wie wir verfolgen. Die Position In der Funktion als Systems Engineer Pumps (m/w) im Bereich Development Diabetes Care beinhaltet Ihr Aufgabengebiet: - Erstellung und Prüfung einer modularen, ausbaubaren und robusten Pumpenarchitektur in enger Zusammenarbeit und Abstimmung mit den Architektur-Verantwortlichen der Systeme Definition und Beschreibung der Pumpenarchitektur (Subsysteme und Komponenten) in Anlehnung an das Projektportfolio im Austausch mit den technischen Projektleitern bzw. mit dem Systems Engineer IDS (Insulin Delivery System) oder den Systemarchitekten der benachbarten Abteilungen - Einbringung von Expertise des Fachgebietes in das Pumpendesign sowie in die Systemarchitektur zur Sicherstellung der Produktziele (Performance, Kosten, Sicherheit, Zuverlässigkeit, Größe etc.) - Gewährleistung der Wiederverwendbarkeit von Plattformen oder Einzelkomponenten in Produktentwicklungen sowie Life Cycle Management - Definition und Beschreibung der Pumpen internen Schnittstellen unterschiedlicher Fachgewerke sowie Überprüfung der Einhaltung der Schnittstellen im Rahmen von (Pumpen) Neuentwicklungen oder Änderungen von (Pumpen) Produkten - Durchführung der Subsystemintegration; Koordination und Überwachung von Schnittstellentests und Integration der Pumpen Subsysteme und Komponenten - Zusammenarbeit und Unterstützung des System Engineering für das IDS Therapie System sowie Austausch mit Architekten aus anderen Funktionseinheiten und Weiterentwicklung von Methoden Qualifikationen (extern) Für die Funktion als Systems Engineer Pumps (m/w) bringen Sie folgende Voraussetzungen mit: - Erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium als Systems-Engineering-, Mechatronik-, Maschinenbau-, Elektrotechnik-, Informatik- oder Medizintechnik-Ingenieur (FH oder Uni) sowie möglichst komplementäre Zusatzausbildungen oder Erfahrungen in mindestens einer oder mehrerer der genannten Ingenieurdisziplinen - Erfahrung als Projektmitglied in der Durchführung mindestens eines Produktentwicklungsprojektes von der Planung bis zum Launch - Ausgeprägtes Kommunikations- und Verhandlungsgeschick mit unterschiedlichen Stakeholdern im Projektumfeld - Guten analytischen Sachverstand Selbstständigkeit, hohe Eigenmotivation und Durchsetzungskraft - Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift Die ausgeschriebene Position ist grundsätzlich auch für Teilzeitarbeit geeignet. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung unter dem Link: http//career.roche.com/shojobapply.php jobid=0038402551686720110502&lang=DE Incoming Kennung ZAV131 Internetadresse: http://career.roche.com/shojobapply.php jobid=0038402551686720110502&lang=DE; Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Wünschenswert

n 17. Bauingenieur m/w Arbeitsort: Herbolzheim, Breisgau; Description: Aufgaben: Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir einen Bauingenieur m/w der/die eigenverantwortlich als Tragwerksplaner Projekte bearbeitet und betreut. Profil: Wir erwarten abgeschl.Studium der Fachrichtung Konstruktiver Ingenieurbau, Kenntnisse in den gängigen Statik-und Office-Programmen, Kreativität,Teamfähigkeit, Überdurchschnittliches persönliches Engagement, Englischkenntnisse - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; re@walther-reinhardt.de

n 20. Helfer/in - Ausbau Arbeitsort: Laupheim; Description: Hubert Eble GmbH Fliesenlegerfachgeschäft in Laupheim sucht ab sofort eine/n Mitarbeiter/in in Vollzeit. Zu Ihrem Tätigkeitsfeld zählt vorrangig die Sanierung von Bädern in privaten Haushalten. Wir erwarten von Ihnen ein ordentliches Erscheinungsbild, saubere Arbeitsweise und selbstverständlich Engagement. Einen gültigen Führerschein Klasse B sowie die Mobilität zum Erreichen des Arbeitsplatzes setzen wir voraus. Möchten Sie mehr über uns erfahren, besuchen Sie doch unsere Homepage www.bad-fliese-eble.de Wir freuen uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung! Bitte senden Sie uns diese per E-Mail zu. - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Zwingend erforderlich; bad-fliese_eble@t-online.de

n 21.

Embedded Software Engineer (m/w) 00385833 Arbeitsort: Mannheim; Description: Wer wir sind Roche beschäftigt 80.000 Mitarbeiter in 150 Ländern, die Pionierarbeit im Gesundheitswesen leisten. Aufgrund ihrer Zusammenarbeit hat sich das Unternehmen mittlerweile zu einem führenden Pharmakonzern mit Schwerpunkt Forschung entwickelt. Unser Erfolg gründet sich auf Innovation, Neugier und Vielfalt und darauf, dass wir unsere Unterschiede als Vorteil betrachten. Um das Gesundheitswesen durch Innovationen voranzutreiben, wollen wir weiterhin lernen und wachsen. Deshalb suchen wir nach Leuten, die die gleichen ehrgeizigen Ziele wie wir verfolgen. Ihre Position In der Funktion als Embedded Software Engineer (m/w) im Bereich R&D für innovative Infusionssysteme, beinhaltet Ihr Aufgabengebiet: Entwicklung von Embedded Software für Infusionssysteme (Insulin Delivery Systems IDS) Sicherstellung der Umsetzung aller für das Qualitätsmanagement und Regulatory Affairs relevanten internen und externen Qualitätsanforderungen im Verantwortungsbereich einschließlich deren Fortschreibung und Aufdatierung Mitarbeit bei der Erarbeitung der Software-Anforderungen Entwicklung der Software-Architektur sowie des Software-Detaildesigns Software-Implementierung sowie Software-Integration Mitarbeit bei der Software-Verifikation sowie bei Risikomanagement-Aktivitäten Mitarbeit bei der Planung und Umsetzung von Arbeitspaketen Betreuung von externen Ressourcen, Dienstleistungen und Lieferanten Unterstützung von Produktpflege, Produktion und Kundendienst Wer wir sind Sie möchten selbst entscheiden, wie Sie sich entwickeln. Sie sind auf der Suche nach einem Unternehmen, in dem Sie über Positionen und geografische Standorte hinweg Ihren Interessen nachgehen können und in dem die Stellenausschreibung nicht die endgültige Definition, sondern nur den Ausgangspunkt Ihrer Rolle darstellt. Für die Funktion als Embedded Software Engineer (m/w) bringen Sie folgende Voraussetzungen mit. - Erfolgreich abgeschlossenes Studium (Uni/FH) als Elektrotechnik-, Informatik- oder Medizintechnik- Ingenieur sowie eine Zusatzausbildung im Bereich Software Engineering - Mehrjährige Erfahrung in der Entwicklung von Embedded Software für Medizingeräte sowie modellbasierter Softwareentwicklung (UML mit Artisan Studio) als Projektmitglied - Erfahrung in der Entwicklung von Software in Embedded C/C++ für STM32, MSP430 und V850 Mikrocontroller mit Visual Studio 2008/2010 - Erfahrung mit dem Real Time Betriebssystem ucOSII von Micrium - Erfahrung in funktionaler Sicherheit von High-Risk-Medizinprodukten - Kenntnisse in der Anwendung von assymetrischen und symmetrischen Verschlüsselungstechniken (RSA-2048, Twofish-Algorithmus) - Teamfähigkeit, selbstständige Arbeitsweise sowie Eigeninitiative - Gute Englischkenntnise in Wort und Schrift Bereitschaft zur Einarbeitung in der Schweiz bis vorausschtilich Ende 3. Quartal 2012. Die ausgeschriebene Postion ist grundsätzlich auch für Teilzeitarbeit geeignet. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung unter dem Link: http://careers.roch.com/showjobapply.php jobid=00385833&lang=DE Incoming Kennung ZAV131 - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Wünschenswert

n 22. Senior Systems Engineer Wireless Communication Architecture

Arbeitsort: Mannheim; Description: Wer wir sind Roche beschäftigt 80.000 Mitarbeiter in 150 Ländern, die Pionierarbeit im Gesundheitswesen leisten. Aufgrund ihrer Zusammenarbeit hat sich das Unternehmen mittlerweile zu einem führenden Pharmakonzern mit Schwerpunkt Forschung entwickelt. Unser Erfolg gründet sich auf Innovation, Neugier und Vielfalt und darauf, dass wir unsere Unterschiede als Vorteil betrachten. Um das Gesundheitswesen durch Innovationen voranzutreiben, wollen wir weiterhin lernen und wachsen. Deshalb suchen wir nach Leuten, die die gleichen ehrgeizigen Ziele wie wir verfolgen. Die Position Im Bereich Development Diabetes Care sorgen Sie dafür, dass die medizinischen Geräte des Roche Portfolios wie z.B. Blutzuckermessgeräte und Insulinpumpen untereinander kabellos kommunizieren und sich in ein Netzwerk aus Therapiegeräten und Informationssystemen optimal integrieren. ausbaubare und robuste Kommunikationsarchitektur aus unterschiedlichsten Therapiegeräten und Informationssystemen in enger Zusammenarbeit mit den Systemingenieuren aller beteiligten Geräte definieren und prüfen eigenständig die Systemarchitektur in Kooperation mit Architekten und Spezialisten angrenzender Fachbereiche und beschreiben und dokumentieren ihre Module, Schnittstellen und Designentscheide setzen risikominimierende technische Maßnahmen in der Spezifikation und der Architektur um und etablieren ein Frühwarnsystem bezüglich technischer Systemeinflüsse auf Architektur, Sie haben ein Hochschulstudium Nachrichtentechnik, Informatik, Elektrotechnik, gerne auch mit Promotion, erfolgreich abgeschlossen und verfügen über gute Kenntnisse in zwei der folgenden Disziplinen: Wireless Communication, Embedded Systems, Software Architektur Definitionen, Konzepte moderner Kommunikationsarchitekturen, Verschlüsselungstechnologien und Kommunikationsprotokolle. Sie haben sehr gute Kenntnisse über BlueTooth bzw. BlueTooth Low Energy und verfügen über mehrjährig Praxis in der Systemmodellierung mit SysML o. UML und im Requirement- Management. Sie können auf mindestens 5-jährige Erfahrung in der fachlichen Führung eines Teams von ca. 3 Ingenieuren zurückblicken und waren selbst bereits Mitglied in einem Produktentwicklungsprojekt. Ausgeprägtes Kommunikations- und Verhandlungsgeschick sowie konzeptionelles Denkvermögen zählen zu Ihren Eigenschaften. Ihre Englischkenntnisse in Wort und Schrift sind sehr gut. Sie bringen die Bereitschaft zur Einarbeitung in der Schweiz bis voraussichtlich Ende 3. Quartal 2012 mit. Die ausgeschriebene Position ist grundsätzlich auch für Teilzeitarbeit geeignet. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung unter dem Link: http://careers.roche.com/showjobapply.php jobid=00393997&lang=DE Incoming Kennung ZAV131 Internetadresse: http://careers.roche.com/showjobapply.php jobid=00393997&lang=DE; Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Wünschens


pagina 8 / oferte de muncã România - strãinãtate / cereri de muncã / vânzãri terenuri n Videochat cuplu draguþ cautam o fata pentru videochat la categoria trio; lucram de acasa luam 100%, 2.500 EUR/luna, pepe_boss_2010@yahoo.com, Tel: 0786102361 Pregatitor cu n Vopsitor experienta Skoda Team Services angajeaza, Tel: 0214202544

Giurgiu, Frãteºti, teren intravilan cu livada de caisi, dezmembrabil, 7500 mp, 25.000 EUR, sandualessandro@yahoo .com, Tel: 0785070676

é Giurgiu Grãdiºtea vand teren intravilan, 1001 mp, jumatate imprejmuit cu gard, cu poarta metalica cu cheie, cu curent pe lot, cu pomi fructiferi si vita de vie, la 23 km de Bucuresti, vis-a-vis de Moara Gradistea, cu toate actele la zi. pretul este de 9 e/mp, usor negociabil. Vasile, 9 EUR/mp, vasile_popescu14@yahoo.com, Tel: 0724304701

n Germania. Firma germana angajeaza cu carte de munca maistri constructori, dulgheri, fierari, zidari si macaragii! 9 EUR, Danteotrading@gmail.com, Tel: 0740587614 n Germania. Urgent angajez dame companie (animatoare) pt. Nacht Club, Vladescu_aurel@yahoo.com, Tel: 0723367637 n Alexandria stradal 20.000 mp desc 74m ideal industrial, hipermarket, benzinarie, utilitati, dubla deschidere, 4 EUR/mp, Tel: 0723766663

é Irlanda. Caut frizeri cu experienta minim 5 ani, care sa stie sa barbiereasca cu briciul pentru a lucra in Irlanda. Cunoscator de limba engleza, nivel cel putin mediu, 1.400 EUR/luna, leaguebarbers@yahoo.com, http://www.leaguebarbers.ie, Tel: 00353863570714 n Italia,

angajare urgenta: ospatarite, barmanite, cameriste, menajere, ingrijire-batrani, Tel: 0213242444, 0786686985 Japonia. Agentie promovam fete, hostess pentru karaoke bar in Japonia. Asiguram transport, salariu, contractejaponia@ gmail.com, Tel: 0744969275, 0763845712

n Bonã cu experienta varsta 40 ani imi ofer serviciile pentru ingrijire copil Bucuresti, Tel: 0741143289

Cãlãraºi Belciugatele 3000mp, deschidere lac 55m, ponton 20m, curent, gaze, deschidere drum pietruit accesibil auto, 76.000 EUR, Tel: 0723766663 n Cernica vand teren intravilan vis-a-vis de Padurea Cernica, Tel: 0723166144 n Chitila sos. 390 mp, desc 10 m, toate utilitatile la poarta, cadastru, intabulare, 350 EUR/mp, Tel: 0723766663 n Cornetu,

é Braºov, Predeluþ,

teren 10000 mp intravilan in Tohanita intre Predelut si Zarnesti. Folosinta actuala: livada/faneata. Latime teren: 60m Lungime: 165 m. Trenul este imprejmuit, are poarta proprie acces. Curentul si gazul in apropiere. Apa din sursa proprie. De o parte si alta a terenului este cate un paraias. Loc linistit, strada principala la cca 50 100m. Pana in Bran centru 4 km, sosea asfaltata. Pret 14 euro negociabil, 14 EUR/mp, Tel: 0724615215 Buzãu, E85 vand teren 10900mp, d-70m la E85, PUZ, 30 EUR/mp, Tel: 0740087459

vand teren 500 mp. Acces la gaze, curent, drum asfaltat, mai multe detalii la telefon, Tel: 0722505557

Dâmboviþa Fieni teren intravilan 1400mp, casa +livada, cu utilitati, pret 15E/mp, Tel: 0724450415 n Dâmboviþa Titu teren intravilan, 2000mp, D. 9, 06m, iesire la DN 7; 3Euro/mp, Tel: 0726394841 n Dâmboviþa, Viforâta, comuna Aninoasa, vand teren intravilan suprafata 1100 mp, utilitati in apropiere, pret 20000 euro, Tel: 0721613701, 0213170081 Dobroeºti vand sau schimb cu ap Urgent teren 250mp, langa lac, gaze, electricitate, apa la strada. Sau dau la schimb cu apartament 4 camere sau 2 garsoniere. Accept si alte variante. Detalii la telefon, alx_peesoo@yahoo.com, 0721107320, 0723264694

n Fundeni zona rezidentiala, proprietar, vand teren intravilan 600mp, utilitati, pret 50000 euro, Tel: 0726840806

Giurgiu Mihãileºti loc de casã 526 mp, deschidere 14, 5m, preþ negociabil, Tel: 0723547475 sat Valter n Giurgiu Maracineanu com. Iepuresti, particular vand 5000mp intravilan, la 20km Bucuresti, deschidere la doua strazi, facilitati, balti pescuit, padure, curent electric, zona ok, cadastru, intabulare, proprietar, se poate lotiza la cerere, 4 EUR/mp, Tel: 0722591758

Mãgurele pod Sabar, vand 800 mp intravilan Bucuresti sect 5, 60 eur/mp si 3000mp extravilan 30 eur/mp, Tel: 0722773352

Pantelimon Oraº, (in spate Selgros), teren 500mp, deschidere 20m, zona vile cu infrastructura noua, facilitati: canalizare, energie electrica, gaze natural, PUZ, PUD, cadastru si autorizatie construire pentru S+P+1+M, Tel: 0722604017

29 Iunie 2012 n Periº, vand la pret avantajos lot de casa suprafata 853mp + 90mp drum de acces (utilitati in apropiere), 14.000 EUR, hedesiu.andreea@gmail.com, Tel: 0747020456 n Popeºti-Leordeni, Centura intersectia cu DN, 2000mp Intravilan + 5600mp extravilan acces strada asfaltata, 20 EUR/mp, Tel: 0723766663

n Rahova (Omv) vand teren 120mp, toate utilitatile – apa, canal, curent proprietari, Tel: 0724168727

n Snagov Ghermanesti- 1200 mp langa primarie deschidere 12 stradal la DJ, toate utilitatile, 40 €/mp, 0723766663 n Snagov Gruiu 1200mp, d 10 la asfalt, 2 min de autostrada, toate utilitatile, 17.000 EUR, Tel: 0723766663 n Snagov, Moara Micsunesti, la 7 km de autostrada, stradal la DJ, 850mp, deschidere 35m, casa demolabila, vav padure, 20 €/mp, 0723766663

n Titan, langa Billa sector 3, vand teren 500mp, toate facilitatile zona vile, Tel: 0721044017, 0720891640 n Tunari 300mp, vedere Lacul Pasarea. Locatie excelenta, utilitati, 20.000 €, 0723766663


29 Iunie 2012

vânzãri case-vile / pagina 9 n Brãneºti D+ P+1+M, 140 mp/ nivel, 2005, 10 camere, teren 500MP+ Spatiu comercial 100mp renovat 2009 gresie, termopane, 350.000 EUR, Tel: 0723766663

Adunaþii-Copãceni în cartierul Springville, casã nouã, 114 mp, teren 200 mp, la cheie, 62.500E, Tel: 0728132901, 0746831823 n Apãrãtorii

Patriei Metrou, 3 camere, apã, canal, particular, 37.000 EUR, Tel: 0767875644

Bragadiru, la km 8, vand 6 camere, constructie noua din 2011, living 52m, living 33m, gaze, apa, toate facilitatile, lux, 80.000 €, 0768707528

é BRAªOV,

PREDEAL, PARTICULAR VAND CASA CU TEREN 1207 MP PLAT, SUPRAFATA CONSTRUITA LA SOL 133MP, 3 DORMITOARE, 2 BAI, 2 BUCATARII, TERASA, GARAJ, CENTRALA TERMICA, TOATE UTILITATILE, 130.000 EUR, PEETRE36@ YAHOO.COM, TEL: 0727410168

Carol I Parc Dosoftei. Imobil, P+1, 5 camere decomandate, 3 grupuri sanitare, utilitati, schimb /vand, 250.000 EUR/mp, sandamihai1@ yahoo.com, Tel: 0724058958, 0763300387

é Domneºti vila in duplex, 190 mp, P+M, 4 dormitoare, 2 bai, bucatarie, terasa, teren 200mp, 85.000 EUR/mp, amaliarezident@yahoo.com, http://www.amaliarezident.ro, Tel: 0768426242, 0769301905 Dristor vand urgent vila cu teren 147mp, pret negociabil, 110.000 EUR, Tel: 0760230119, 0785235056 n Gurbãneºti, Calarasi casa 5 camere, teren 1500mp, vand/schimb cu garsoniera cf. 2 Bucuresti. Negociabil, 15.500 EUR, sandamihai1@yahoo.com, Tel: 0724058958, 0763300387

Ciocãnesti, é Dâmboviþa, 20km de Bucuresti, vand urgent casa 2008 construit, zona lacurilor, 800mp teren, negociabil, variante, 85.000 € razvan.malanca@gmail.com, Tel: 0728875979

Tuºnad, n Harghita, ultracentral, vila boiereasca 15 camere + teren 3028 mp, deschidere 40m, 200.000 EUR, Tel: 0723766663

IALOMIÞA FIERBINÞI -TÂRG, VILA LA GRI DIN CARAMIDA, P+1/200MP (4 CAMERE, BUCATARIE, 2 BAI, DRESSING ROOM, BALCON) SI DEMISOL 100 MP; TERASA EXTERIOARA 30MP, BECI 30MP, TEREN 400MP, APA, FOSA, CURENT. PR E T DISCUTABIL, 53.000 EUR, TEL: 0722235050

Otopeni de vanzare casa pe structura de lemn, 77 mp, expusa la Otopeni, Tel: 0720217780

Otopeni, casa de vanzare 310mp utili, 390mp construiti, teren 500mp, pret negociabil, 270.000 €, Tel: 0784702816, 0740087459

n Prahova Breaza 660mp, s.c 125mp, toate utilitatile, renovata recent, caramida, izolata termic, zona sigura si linistita, 39.000 €, 0727449885

Teleorman, Alexandria, vand urgent casa compusa din 5 camere, bucatarie, baie, 2 holuri, detine centrala proprie, termopane, garaj, gradina aprox 700 mp, eliberabil imediat, zona linistita (Cuza-Voda), pret negociabil, 100.000 EUR, Tel: 0730104025, 0720187168, Fax: 0724071120 n Victoriei, str. Gen. Constantin Coandã, utracentral, vilã P+M, teren, 470 mp, aproximativ 300 mp construiþi, 800.000 EUR, Tel: 0723547475


pagina 10 / vânzãri garsoniere / 2 camere / 3 camere

n Berceni IMGB, proprietar, g+f+t+p+ct+ac, boxa, loc parcare, balcon inchis, 5 min metrou, ocazie! 39.500 EUR, adi_badita@yahoo.com, Tel: 0740215784

SOS. é BRÂNCOVEANU OLTENITEI, LA SCOALA DE POLITIE, SECTOR 4. URGENT: VAND GARSONIERA IN BLOC MIXT, STRADAL, ETAJ 1, RENOVATA IN TOTALITATE GRESIE, FAIANTA, PARCHET, TERMOPAN, USA METAL. ZONA LINISTITA SI SIGURA BLOC SUPRAVEGHEAT VIDEO. DETALII LA TELEFON, 26.000 EUR, IONUTANCA@YAHOO.COM, HTTP://MERCADOR.RO/OFER TA/GARSONIERA-SOS-OLTE NITEI-IDEJD2.HTML, TEL: 0724464104

n Doamna Ghica Planorama, garsonierã spaþioasã, 3/15, bloc nou, centralã proprie, plata cash reprezintã avantaj la negocierea preþului, discutabil, 30.000 EUR, Tel: 0744337877

n Militari Roºu, str. 1Decembrie 1918, nr. 139C, 42mp, et. 1, bloc nou, stradal, proprietar, pret la cheie, 36.000 EUR, Tel: 0788395181

n Rahova cf. 3, et. 3/4, cu îmbunãtãþiri, um, g+f+p+t, apã caldã, gaze la uºã, C+I, preþ convenabil, Tel: 0767478113, 0763480264

n Bãneasa, aleea Somesul Rece, vand apartament 2 camere semidecomandat 40mp, etaj 3/3, centrala, parchet, trebuie renovat, 45.000 EUR, Tel: 0723766663 n Berceni Al. Izv Oltului ap 2 cam cf. 2 semidec imbunatatiri et. 8/10 39500e disc, Tel: 0764394223 n Bucuresti. Toate zonele, locatii civilizate, preturi accesibile, pentru locuit-firma, Tel: 0723766663

29 Iunie 2012

n CÃLÃRAªILOR POPA NAN, IMOBIL NOU 3S+P+8E CU TERMEN DE FINALIZARE 1 OCT 2012; APARTAMENT 2 CAMERE DECOMANDAT, FINISAJE MODERNE, CENTRALA TERMICA PROPRIE PE GAZ, TAMPLARIE REHAU CU STICLA TRIPAN; BLOC UTILAT CU 2 LIFTURI SI 44 LOCURI DE PARCARE SUBTERANE, 85.714 EUR, LAURDINCA2004@YAHOO. COM, TEL: 0723611286 n Chitilei langa Carrefour Colosseum, vand ap 2 cam 52m patrati garaj, pivnita, curte proprie in vila tip cfr pret 38000 eur, Tel: 0723933356 n Colentina Doamna Ghica 18, apartament 3 camere, bloc 3 bis, 80 mp, superb, îmbunãtãþiri, decomandat, vedere spate + lateralã, 66.000 EUR, Tel: 0723322780 n Coºbuc et. 2/4, termopan, uºã metalicã, parchet, cadastru, intabulare, liber, 29.500 EUR, Tel: 0767445684

n Dorobanþilor apartament 2 camere în vilã, P+2, renovat, mobilat, 40 mp, 57.000E negociabil, Tel: 0726232648 n Dristor 2, str. Parului, vand apartament2 camere, etaj 7/10, 1966, SD, 50 MP, parchet, A/C, balcon cu termopan 10 MP, cadastru, intabulare, 50.000 EUR, Tel: 0314386778, 0740061681 n Drumul Taberei particular vand apartament 2 camere, semidecomandat, confort 2, 34 mp, etaj 8/10, cu imbunatatiri; La 2 minute de Plaza Romania. Exclus agentii, 34.900 EUR, Tel: 0724212439

Fundeni, Str. Maior Bacila, apartament 2 camere stradal, et. 4/4, 60mp, G+F+P+AC, usa metalica, la cheie, 57000E neg, particular, Tel: 0723668146

Giurgiului Piata Progresul, vand urgent apartament, 2 camere 8/9, imbunatatiri, proprietar, liber, 42.000 EUR, Tel: 0730005460, 0722240712

n Mihai Bravu Vitan Residence, metrou, 2 camere, 66mp, 93mp, 98.000 EUR, Tel: 0748543251

n Militari Roºu, proprietar, str. 1 Decembrie 1918, nr. 139C, etaj 1, 71mp, bloc nou, stradal, discutabil, 56.000 EUR, Tel: 0788395181 n Militari Roºu, proprietar, duplex în bloc, et. 2+M+Terasã deschisã, 100mp (str. 1Decembrie 1918, nr. 139C), bloc nou, stradal, pret la cheie, discutabil, 600 EUR/mp, Tel: 0788395181

é Obor Bucur ap 2 cam. 3/9, bloc monolit, renovat recent 2012, feb. g, f, p, u.m, termopane (2randuri), a/c (2aparate), usi interioare schimbate, partial mobilat, vedere fata, balcon (10mp) frumos amenajat, pret neg, 62.000 EUR, nicolescu_v@yahoo.com, Tel: 0723942295

Piata, bloc n Victoriei SpringTime, 58mp, et 10, open-space, 129.000 EUR, Tel: 0788462344

é 1 Decembrie - Ilfov, vand partament 2 camere, decomandat in imobil P+3. Apartamentul este structurat astfel, living, dormitor, grup sanitar, balcon inchis. Finisaje: gresie holuri si baie, parchet in dormitor. Apartamentul are centrala proprie pe gaze, gaze, canalizare, apa curenta, curent electric, loc parcare. Suprafata utila 65 mp. In apropiere sunt multiple centre comerciale, scoli, gradinite. La 10 minute de Bucuresti, 39.999 EUR, sandu2510@yahoo.com, Tel: 0758094433

confort I, n Pantelimon decomandat, 4/10, foarte bine intretinut, pret discutabil, Tel: 0760967852

Prahova Câmpina, apartament 2 camere, 3/4, decomandat, caramida, zona verdeata, Tel: 0720591593

n Berceni str. Somesului Mare, semidecomandat, supr. 67.32 mp, an 1968, imbunatatiri, parter/4, 52.000 EUR, Tel: 0737213681 n Berceni Carrefour Arena, zona linistita proprietar 3 camere etj 1/4 centrala proprie, usa metalica, imbunatatiri, loc parcare, n Rahova, Salaj, apartament 2 scoala si gradinita langa bloc, intermediari, camere, confort 2, imbunatatiri, exclus AC, etaj 1, suprafata utila 73.000 EUR, Tel: 0723693228 33mp, 35.000 EUR, hedesiu.andreea@gmail.com, Tel: 0747020546 n Centrul Istoric, Covaci, 3 n Romanã str. Caderea camere, 108mp, decomandat, Bastiliei, vanzare apartament 2 pe colt, Tel: 0722307786 camere Blocul este din caramida reabilitat termic, an n Colentina Doamna Ghica 1955, etajul 2, 52 mp. 18, apartament 3 camere, semidecomandat, fara bloc 3 bis, 80 mp, superb, inbunatatiri fara finisaje. Pretul îmbunãtãþiri, decomandat, este negociabil, 54.000 EUR, vedere spate + lateralã, lauradreams@ymail.com, Tel: 66.000 EUR, Tel: 0723322780 0737539502, 0760132018 n Rosetti. Ocazie unica 40mp, Colentina, Alexandru cel civilizata, nerenovata, Bun, cf. 1, zona linistita, par40.000 EUR, Tel: 0723766663 ticular, 2 grupuri sanitare, negociabil, accept credit, 77.000 EUR, Tel: 0728719198

é Titan, Piata Minis, cf 1, decomandat, fara imbunatatiri, debara, camara, balcon logie, 10/10, interfon, metrou 600m, negociabil, 50.000 EUR, fixthefix@gmail.com, Tel: 0722655191

n Drumul Taberei, Romancierilor, particular vand ap. 3 camere, semidecomandat, stradal, et 2/4, bloc de caramida, parchet, gresie, faianta, termopane, usa metalica, aer conditionat, boxa. Cash, fara “Prima Casa”, 62.500 EUR, diamed_57@yahoo.com, Tel: 0722309251


29 Iunie 2012

vânzãri 4-5 camere / schimburi / cumpãrãri garsoniere / 2-3 camere / pagina 11

n 1 Decembrie Bd intersectie Liviu Rebreanu, stradal, constr. 1989. 78mp, semidec, et. 7/8, G+F+P+T, 2bai, mobilat, 74.000 EUR, Tel: 0723766663

é Gara

é Floreasca, Rossini, particular vand apartament 3 camere, semidecomandat, et 2/3, recent renovat. imbunatatiri: geamuri termopan, aparate de aer conditionat, alarma. Mobilierul specific: dulapurile incastrate, mobila de bucatarie, de baie, mobila de hol raman in apartament, 89.000 EUR, elisabeta_visan@yahoo .com, Tel: 0722245004

de Nord, vis-a-vis de Gara, Bd. Dinicu Golescu, apartament 3 camere + dependinte; Arie construita: 67, 30 mp + balcon (3, 54 mp) = 70, 84; Arie utila = 60, 09 mp; Blocul construit in 1960 are 7 etaje si lift cu selectie automata comenzi, are structura in cadre si zidarie de caramida, plansee de beton armat, sistem de incalzire Radet, grup sanitar cu baie, instalatie electrica si bucatarie cu racordare la gaze (are apometre, nu are repartitoare in bloc). Spatiul este intretinut dar nu s-au realizat imbunatatiri/ renovari. Datorita unei bune administrari costurile de intretinere sunt minimale iar confortul termic este asigurat in conditii optime pe toata perioada rece (Octombrie - Aprilie). Destinatia de baza: apartament locuinta, destinatia actuala: sediu firma, birouri proiectare. Se poate cumpara de catre persoana fizica sau persoana juridica, eventual si predare societate cu sediul in apartament (2005). Locatie deosebita pentru contacte firme cu parcare comuna intre blocuri. Pret negociabil, 70.000 EUR, Tel: 0727320025, 0213161319

é Rahova proprietar vand ap. confort 1, decomandat, etaj 8/10, suprafata 72 mp, utilat si mobilat, 2 balcoane, 2 bai, termopane, parchet, gresie, faianta, usa metalica, cadastru, intabulare, se accepta credit, n Militari, Veteranilor, vand 63.000 EUR, apartament 4 camere, confort paul_bica2000@yahoo.com, 1 decomandat etaj 8 din 8 Tel: 0724026912 terasa renovata recent, termopan, parchet, gresie, 2 bai, loc parcare pret discutabil n Titan Auchan, particular, 78.000 e, Tel: 0769440834 et. 4, 65mp, semidec, g+f+p+ac+um, vedere mixta, balcon inchis, liber, Tel: 0736449687 Sebastian Parc, 4 camere, n Titan, zona Minis, proprietar confort 1, bloc reabilitat, et. vand apartament 3 camere, 8/8, 2 balcoane (inchise in semidecomandat 2 pe 4, termopan), 2 bai, gresie, 70000E, Tel: 0726840806 faianta, centrala termica, aer conditionat, hol H, 97mp, exclus intermediari, Tel: n Universitate, 3 camere, 85.000 EUR, 80mp, et. 4/7, necesita 0732479073 renovare, 77.000 EUR, Tel: 0723766663

VÃCÃREªTI PARTICULAR VAND AP. 3 CAM, AN BLOC 1986, DECOMANDAT, G/F/P/T/UM, PARTER, LA 1 MIN DE PARCUL TINERETULUI. ZONA SUPERBA, 87.000 EUR, E L L E N N A 1 9 7 8 @ Y AHOO.COM, TEL: 0723427958, 0729876332 n Victoriei 3 camere decomandate 1990, 7/8, 80mp, boxa. Pret: 145.200 EUR, Tel: 0720732620 n Vitan Mall vand apartament, 77mp, 3 camere, baie+ grup sanitar, modernizat, etaj 3/8, parc copii, panorama, constructie din 1991. Avantaje: 150 locuri de parcare, pe o raza de 200 m: scoala I-IV, gradinita, cresa. 10min mers pe jos pana la Piata Unirii, 600m pana la Mall Vitan, 700m pana la statia de Metrou Mihai Bravu, Pret: 90.000 Euro, negociabil, 0727334599

n Crangasi schimb ap 2 cam, 1/8, curat, diverse imbunatatiri, parcare, plus diferenta rezonabila, pentru ap 3-4 cam minin 80mp, etaj intermediar in aceeasi zona, rog fara agentii, Tel: 0744778030 Sc himb apartament 3 camere zona Titan-Billa, bloc 1978, et 1, 84 mp, 2 bai, 2 balcoane, bucatarie mare, imbunatatiri gresie, faianta, termopan, aer conditionat, usa metalica, apometre, repartitoare, contor gaze - cu apartament 2 camere plus diferenta in zona Militari, Drumul Taberei, Prelungirea Ghencea, particular, Tel: 0722272873, 0728986913

n Cumpar cu plata cash garsoniera confort 1 2 sau 3 indiferent zona si starea de intretinere a imobilului, Tel: n Militari Roºu, duplex în bloc 0764716412, 0721907221 et. 2+M+Terasã, 198mp, stradal, bloc nou (str. 1 Decembrie 1918, nr. 139C), preþ la cheie, discutabil, 600 EUR/mp, Tel: 0788395181 n Cumpar cu plata cash apartament 2 camere confort 1 2 sau 3 indiferent de zona si starea de intretinere a apartamentului, Tel: 0764716412, 0721907221 Dezvoltator vand garsoniera s i apartament in Piata Rahova, Tel: 0760482592 n Rahova Piata, dezvoltator vand garsoniera si apartament. Garsoniera confort 1- 29.000E, Apartament 2 cam 65mp38.000E, posibil si in rate, Tel: 0763536616, 0760482592

n Cumpar cu plata cash apartament 3 cam confort 1 2 sau 3 indiferent de zona si starea de intretinere, Tel: 0764716412, 0721907221

Schimb apartament 2 camere Mangalia centru + vilã grãdinã Techirghiol pentru apartament sau casã zonã liniºtitã Bucureºti nord sau limitrof (Baloteºti, Mogoºoaia, Buftea) eventual diferenþã, variante, Tel: 0723370619 n Sinaia,

jud Prahova, str. Walter Mãrãcineanu nr. 7 ofer teren 530 mp ideal hotel 36 camere toate utilitãþile Lukoil, la schimb cu teren agricol 25- 50 hectare 0722357246

é CUMPAR

APARTAMENT 2 SAU 3 CAMERE ZONELE MILITARI, DRUMUL TABEREI, CRANGASI, PRETUL MAXIM 53.000 EURO. EXCLUS AGENTIE IMOBILIARA, INTERMEDIARI. EXCLUS PARTER SI ULTIMUL ETAJ, TEL: 0736446482, 0726150207


pagina 12 / închirieri oferte camere / garsoniere / 2-3-4 camere / spaþii comerciale / cereri n Drumul Taberei 2 camere, mobilat, utilat, curat, internet, 220 EUR, Tel: 0722525060

n Militari Apusului, proprietar, decomandat, 3/4, centralã, A/C, mobilat ºi utilat, izolat termic, zonã liniºtitã, 300 EUR, Tel: 0722211833 n Militari metrou Gorjului, particular, cf. 1/dec, mobilat+utilat ultramodern, preferabil cuplu (exclus studenþi), rog seriozitate, 350 EUR, Tel: 0723167285 n Panduri, intrare din Sos. Panduri, Inchiriez apartament 3 camere 72 mp, cf1, decomandat, semimobilat, 2 bai, 350 EUR, Tel: 0745353613 n Unirii Inchiriez apartament cu 3 camere, vila/curte mobilata, Tel: 0722635700 n Unirii inchiriez apartament 3 camere curte, mobilat, Tel: 0722635700

n Giurgiului

n Berceni, Spitalul 9, inchiriez o camera la bloc mobilata modern pentru o familie, 500 ron, Tel: 0766740779 camera n Cotroceni mansardata in vila. Confort, centrala termica proprie, intrare separata, baie, bucatarie, 150 EUR, Tel: 0723564372, 0728202520 n Militari, inchiriez o camera sufrageria la 2 fete sau 2 baieti, 370ron de persoana plus cheltuieli, Tel: 0768396586

str. Agatha n Dudeºti, Birsescu, garsoniera mobilata, imbunatatiri, et. 1 SU=40mp, 270 EUR, Tel: 0726846156 inchiriez n Libertãþii, garsoniera moderna, toate utilitatile, decomandata, mobilata, pret 350E cu contract, 300E fara contract, Tel: 0768587695 n Militari garsoniera pe un garaj mansardat, curata, utilata, rog un baiat serios, 440lei, Tel: 0769634437

é Obor garsoniera complet renovata si finisata in 2012, semi-mobilata, pret negociabil, 250 EUR/luna, romari_61@ yahoo.com, Tel: 0727845855

é Baneasa, Greenfield in c omplex r ez idential, garsoniere complet mobilate si utilate, variante pret 275-335 € c omis ion 0, 275 EUR/luna, offic e @dutchiemanagement.com, Tel: 0722819746 n Bucuresti. Toate zonele semi-decomandate, mobilate utilate, preturi accesibile, locuit-firma, Tel: 0723766663

é Costin Georgian garsoniera nou renovata, canapea extensibila, aragaz, frigider, masina spalat, debara, balcon inchis. Caut intelectuali, termen lung, 200 EUR/luna, Tel: 0742073612 n Dristor, Fizicienilor, garsoniera, p/8, mobilata modern, utilata, aer conditionat, gresie, faianta, 1+1, 230 €/luna, 0727837400

é Drumul Taberei Cartier ANL, ej 3/4, mobilata modern, masina spalat, frigider, aragaz, A/C, TV, internet, 220 EUR/luna, Tel: 0722300124

é Olteniþei Piata Sudului, Sun Plaza, gasoniera 42 mp, complet utilata si mobilata modern, 250 EUR, catalina.vilcu@gmail.com, Tel: 0768007731 n Unirii garsoniera mobilata, fara agentii, 800 RON/luna, Tel: 0760064991 n Unirii. Societate inchiriaza pe termen mediu pana la 12 luni 2 garsoniere: una pe Bd Unirii, la fantani, mobilata, utilata modern, 52mp; alta la rond Alba Iulia, etaj 3, bucatarie americana, 42mp, foarte moderna, Tel: 0723213735, 0731325884

n Bucuresti. Sectoarele 1, 2, 3, 4, 5, 6 semi-decomandate, ideal locuit-firma mobilate utilate, preturi accesibile, Tel: 0723766663 n Costin Georgian metrou, particular, apartament cochet, 2 camere, Tel: 0216475879, 0726855858 n Drumul Taberei Romancierilor, Inchiriez Urgent apartament cu 2 cam semidecomandat complet utilat si mobilat, g+f+p, termopan inclusiv balcon, usa metalica, curat, liber. Pret negociabil, 250 EUR/luna, 0740644555

confort 1, decomandat, semimobilat, 2.000 EUR, Tel: 0760320217, 0746645288

n Mihalache Ion închiriez apartament 2 camere, parter, toate facilitãþile, mobilat modern, Tel: 0744962249, 0731881020

é Romanã Lascar Catargiu 24-26 (parter foarte inalt) Complet renovat vara 2010; 2 camere semidecomandate, partial mobilata, aprox 50mp; chicineta mobilata (mobila Ikea lac rosu), hota cu tub de evacuare, plita electrica, microunde, frigider; usa metalica SETUM; termopan + jaluzele exterioare; cabina dus - jet masaj, lumina int; calorifere noi; usi int furnir stejar; gresie, faianta; instalatia electrica si instalatia sanitara complet schimbata; parchet lemn, paluxat; scara intrarii in bloc marmura; 400 EUR/luna, carolinedobre@yahoo.com, Tel: 0744343444

é ªerban Vodã, Diamond Park Tineretului, Complex rezidential nou etaj 3/ 10, 2 camere, centrala, gresie, faianta, parchet, t, balcon, bucatarie complet mobilata si utilata, vedere catre parc, parc are s ubterana, 350 EUR/luna, Tel: 0722819746

é ULTRACENTRAL

CALEA VICTORIEI 46, BLOC 1981, 2 CAMERE, ET 6/8, TERMOPAN, PARCHET, USA METALICA, MARMURA, GRANIT, TRAVERTIN VULCANIC, MOBILAT SI UTILAT COMPLET (MOBILA GERMANIA SI ITALIA), A/C, PARCARE PRIVATA, TERASA MARE, 550 EUR/LUNA, TEL: 0729373580 n Unirii Budapesta, particular. etaj 5/8. mobilat complet modern, 370 EUR, Tel: 0722409720 n Vitan Residence nou, decomandat, situat in complexul Vitan Residence, 70mp, et7/10, bucataria mobilata si utilata, balcon, loc parcare in incinta, paza, statia de metrou MihaiBravu, 350 EUR/luna, alg.ma@yahoo.com, Tel: 0722891927

n Apãrãtorii Patriei, 3 camere mobilat, 2 grupuri sanitare, gresie, termopane, 300 EUR, ionutsuru74@yahoo.com, Tel: 0723625735 n Berceni Lamotesti, inchiriez apartament 3 camere complet mobilat, Tel: 0761837669 n Bucuresti Sectoarele 1, 2, 3, 4, 5, 6 semi-decomandate, ideal locuit-firma mobilate utilate, preturi accesibile, Tel: 0723766663 n Iancului închiriez ap 3 camere, decomandat, nemobilat, ªos Iancului ieºire gura de metrou, et 5, 330 EUR, Tel: 0762962900

é Vitan-Barzesti (RIN Hotel), Inchiriez apartament 3 camere complet utilat, cu mobila noua, bloc nou 2008, costuri foarte mici de intretinere, 420 EUR, aryadna_23@yahoo.com, Tel: 0720777769

29 Iunie 2012

é Lacul Tei, strada Sfanta Ana nr 8, sect 2, particular ofer spre inchiriere depozit stradal exclusiv pentru depozitare marfa 110mp, pret 300 euro negociabil. Pers contact: Tedy, 300 EUR/luna, Tel: 0722237207, 0721282371 n MIHAI BRAVU NR 33, STRADAL, 75 MP, GRUP SANITAR, ACCES FATA-SPATE, TERMEN LUNG, 1400 E+TVA/LUNA, 1.400 EUR/LUNA, TEL: 0728928522 n Moºilor inchiriez spatiu comercial, Tel: 0723166144 n Moºilor. 300 mp terasa, restaurant, bar, +parcare 200mp, deshidere 2 strazi, spatiu depozitare, super vad, acces din intersectie, 1.500 EUR/luna, Tel: 0723766663 n Rahova stradal, spatiu comercial 40mp, trafic, vad, Tel: 0767634447 n Rahova Sos Alexandriei Nr 90, Spatiu de inchiriat 100mp, 3 camere rigorifice, 2 vitrine frigorifice, A/C in sala de vanzare si de transare, perdea de aer la intrare, ultraviolete contra insectelor, Tel: 0722505557 n Sector 5 inchiriez spatiu comercial 27mp toate utilitatile grup sanitar apa, aer conditionat, alarma, vad comercial artera principala statie ratb pretabil amanet pret negociabil, Tel: 0762008071

é Berceni, apartament 4 cam, 2 bai, partial mobilat si utilat (frigider, aragaz, masina de spalat), centrala de ap, et 1, geamuri de lemn triplu stratificat, parchet, gresie, n Unirii inchiriez spatiu faianta, usa metalica, 5 min metrou, pentru locuit si pt nemobilat fost sediu firma 5 camere firma, 400 EUR/luna, bogdan.avramia@teb.com.ro, 150mp, Tel: Tel: 0730166661 0164585377, n Militari Apusului, nemobilat, 0763701803 200 EUR, Tel: 0723966893, 0771304450 Unirii inc hiriez s patiu nemobilat fost sediu firma 2 c amere 60mp, Tel: 0784691496, 0755370959

n Berceni -Mãriuca, spaþiu comercial 84 mp, demisol, grup sanitar, AC, 380V, 2000 lei negociabil, Tel: 0749049999 Berceni 90mp de inchiriat stradal finisat cladire 2008 metrou st.RATB 2800lei disc, 0764394223, 0763752160 n Chirigiu, Calea Rahovei 18mp, stradal, vitrina 4m, ideal amanet, show room, patiserie, 700 EUR/luna, Tel: 0723766663

n Cautam locatii pt. filmari. Casa de productie cinematografica Lumiere Artists cauta locatii de inchiriat pentru filmari. Daca ai o casa, o ferma, un teren sau o cladire interesanta trimite-ne poze la e-mail Mai multe detalii la telefon, locations@lumiereartists.com, Tel: 0213109152


29 Iunie 2012

auto-moto / electro / matrimoniale femei - bãrbaþi - diverse / pagina 13

Cumpãr auto Logan, Supernova, Dacia, Cielo, Matiz/Tico, Citroen, Chevrolet, Renault, Opel, Skoda, Solenza, Peugeot. Si mici defecte, Tel: 0212551102, 0721309765

é BMW 320 diesel

anul 2005 negru, tapitarie piele rosie, bord rosu, navigatie, clima, jante, inchidere centralizata, stare foarte buna, Tel: 0784150094, 0761446019 n Dacia Solenza 2004, 100.000km, motorina, inchidere centralizata, proiectoare ceata, geamuri electrice fata airbag 1650euro negociabil, Tel: 0760301531 n Ford Ka an 2001, motor 1300cmc, benzinã, dotãri, AC, servodirecþie, ABS, negociabil, 1.650 EUR, Tel: 0761186280 n Opel Astra 2001 disel 1, 7 revizie 2013 geamuri fumurii cauciucuri genti vara iarna hatchback comenzi volan negru exclus intermediari, 3.150 EUR, Tel: 0735081333 n Opel Astra fabricaþie 2002, stare foarte bunã, numere perovizorii, Tel: 0723087193 n Opel Vectra vand urgent fabricat 2004, 98000km functioneaza foarte bine, 4.300 EUR, Tel: 0722303480 n Peugeot 406 fabricaþie 2003, înmatriculat, Tel: 0723087193 n Renault Laguna fabricaþie 1998, 130.000km, foarte bine întreþinutã, numere provizorii, Tel: 0723087193 n Renault Twingo super bunã, 85.000km, fabricaþie 1998, numere provizorii, Tel: 0723087193

Rover 214 Pret: Echivalentul unui voucher, Tel: 0744221177, 0726722677 n Seat Ibiza an 2012, 1.2 benzina, aer conditionat auto nou nerulata, 8.600 EUR, Tel: 0733954805

é Volkswagen Passat variant DSG 170CP, 2007, inmatriculata, impecabila, DVD, jante 17, navigatie mare 9800km, Tel: 0763735886

é Volkswagen, Passat, anul 2006, de culoare negru, clima, jante, televizor in tetiere, inchidere centralizata, motor 1, 9 diesel, Tel: 0784150094, 0765601599

masini remat, n Cumpar transport si radiere, ofer seriozitate, plata pe loc, 1.000 RON, virban_alexandru2000@ yahoo.com, www.cumparmasinirabla.ro, Tel: 0757224238, 0785945740

n Bruneta supla, 26 ani, ofer companie domnilor, 100ron, zona Brancoveanu (Berceni). é Sex total 50 fin ador sa fac Discretie, Tel: 0737038741 dragoste, imi place la nebunie cunnilingus sexul oral neprotejat, normal, anal, 50 RON, Tel: 0764927274

Rabla é Programul 072062559, 0728904437. Colector autorizat cumpãr maºini mai vechi de 10 ani 0720625590, 728904437. Cumpãr Voucher, Tel: é Oral neprotejat. Sunt o 0720625590, 0728904437 escorta bruneta, inalta, frumoasa, sexy, provocatoare, dornica de a oferi placere.Fotografiile sunt reale 100% Suna-ma. Sex total, 150 RON/ora, Tel: 0763930879

n Domn 49 ani, manierat, caut compania unei doamne 35-40 ani, pentru petrecerea timpului liber într-o relaþie reciproc avantajoasã. Exclus prostituate ºi grase, Tel: 0732686356

n Vand pompe electrice alimentare benzina si diesel, in rezervor sau exterior, capuri distribuitoare, injectoare, pentru orice tip auto. Garantie, Tel: 0744852658

é Senzatii nebanuite... Plina de eleganta si rafinament, sunt o domnisoara fina, educata, manierata si cu mult bun simt, sunt adepta seriozitatii, calitatii si bunului gust. Sex total, 150 RON/ora, Tel: 0768496526

Lada frigorifica 2 bucati, frigider, congelator, aragaz, masina spalat (Metrou Tineretului). 0213328599, Tel: 0722417915, 0765523804

é Tipe sexy! Te plictisesti si tot cauti pe net ca sa scapi de plictiseala, suna-ne, iti garantam clipe relaxante si placute, alaturi de 2 fete cu chef de sex. Oral Normal Anal, 150 RON/ora, 0720344241

é Finalizare orala! Frumoasa, amuzanta si sexy. Imi place sa te scap de stres si sa transform timpul petrecut cu mine in momente de placere si extaz. Imi place sa iti ascult fanteziile si pe cat posibil sa le transform in realitate. Sex total, 150 RON/ora, Tel: 0756587946

Frigotehnist, reparatii frigidere, combine, lazi, congelatoare, dozatoare, Tel: 0764562524

é Sex total 100 ron doamna 38 de ani, ofer sex oral cu finalizare normal, anal, 100 RON/ora, Tel: 0760110634

é Atractia verii! Priveste-ma si cu siguranta vei ramane incantat! Te provoc sa te topesti de placere alaturi de mine, 150 RON/ora, 0735971748

é La mine sau la hotel! daca iti doresti o bruneta care iubeste sexul total te invit la mine, 150 RON/ora, Tel: 0746963466

é Qlady Erotic Masaj alegerea ideala pentru o aventura fierbinte o vei face venind la noi intr-o locatie de lux alaturi de 6 domnisoare sexy si dulci. La noi toate dorintele tale devin realitate. Garantam fidelizarea. Vila, bar, loc parcare, 150 RON/ora, qlady_massage @yahoo.com, www.qlady.ro, Tel: 0722999939, 0763455435


pagina 14 / pierderi / magie / citaþii-licitaþii / afaceri vânzãri-cumpãrãri / afaceri firme

29 Iunie 2012

é Predau afacere la

n Pierderi acte. Sc Romina cu sediul social în Bucuresti, strada Torcatoarelor, nr. 30, cu numarul de înregistrare J4029178/94, cui RO6880605, pierdut Certificat Constatator pentru punctul de lucru situat în Bucuresti, strada Drumul Taberei, nr. 128, sector 6. Îl declar nul, n Pierdut carnet de elev (note) pe numele Chirita Alexandra. Il declar nul, n Pierdut carnet CFR seria CD-B nr. 8813 pe numele deputat Uioreanu Horea Dorin. Il declar nul, n Pierdut carnet CFR seria CD-B nr. 8737 pe numele deputat Pop Virgil. Il declar nul, n Pierdut carnet CFR seria CD-B nr. 8588 pe numele deputat Dobre Ciprian Minodor. Il declar nul, n Pierdut carnet CFR seria CD-B nr. 8501 pe numele deputat Adomnitei Mihai Cristian. Il declar nul,

Pierdut certificat de inregistrare si certificat constatator sediu social ale SC Euro Oil Transport, J40/11727/2007 CUI 21946908 cu sediul in str. Ilioara nr. 15 cam 11 Bucuresti sector 3. Le declar nule, n Pierdut carnet cupoane si legitimatia de transport pentru student pe numele Tudorache Adelina Diana din cadrul Universitatii din Bucuresti,

é Anticariat

é Claudia, cea mai puternica pot sa rezolv orice problema pe care alta persoana nu a putut, Tel: 0762773001, 0727197079

n Administratorul judiciar numit in dosarul 587/1285/2012– al Tribunalului Specializat Cluj, debitoare Sc Rova Tur Srl, cu sediul in comuna Floresti, satul Luna de Sus, nr. 447, jud. Cluj, inmatriculata la Reg. Com. sub numarul J12/3039/2007, cod unic de inregistrare: 22066596, notifica debitoarei, asociatilor, creditorilor, ONRC, propunerea formulata, in sentinta civila nr. 2311/2012, de intrare in procedura generala de insolventa, pronuntata de judecator sindic, desemnandu-se ca administrator judiciar Best Insolvency Sprl,

cumparam carti noi, vechi, deplasare gratuita, plata pe loc, Tel: 0731407474, 0213159704

é Doamna, cumpar pictura romaneasca si straina, portelanuri, argintarie, obiecte din bronz si antimoniu, mic mobilier, etc, Tel: 0214113048, 0721491271 n Vând linie completã covrigãrie (cuptor, malaxor 2 viteze, opãritor), cumpãrate noi, noiembrie 2011, garanþie 2 ani, 3.200 EUR, Tel: 0756807459

é Echipamente fast food de vanzare second hand la preturi de lichidare, friteuze, frigidere profes, plite, cuptoare de pizza sau patiserie, expresor, preparator legume, bufet salate, mese fast food etc, foodserv@live.com, Tel: 0768533208 n Vând vitrinã frigorificã congelator, ladã pentru îngheþatã, feliator mezeluri, csã de marcat, cântare electrice, Tel: 0726258219 n Vand tractor U450 legumicol erbicidator 300litri 10m prasitoare rarita cauciucuri noi 5500 euro, Tel: 0762370586 n Vand loc de veci cimitirul Damaroaia, pret negociabil, Tel: 0784378775

Consiliere credite Consiliere credite cu garantie imobiliara. Inclusiv pentru persoane care lucreaz a in afara, altibiimob@yahoo.com, http://www.altibi.ro, Tel: 0763300387, 0724058958

é Vand aparate tratamente corporale Vacuum, Benexer, Profesional Combo; Aparat bronzat UW P90; Aparate cosmetice Reviderm, Combina Face Studio, Hydradermie, Guinot, Tel: 0744552207, 0744552207

cheie, salon infrumusetare, utilat, mobilat situat la parter vila. La etaj spatiu de locuit, mobilat, utilat. Plus magazin stradal 33 mp. Pret 19000 euro. Chirie totala 850 euro/luna, 19.000 EUR, carmentarsitu@ yahoo.com, www.sandrabeauty salon.ro, Tel: 0725330507


29 Iunie 2012

meditaþii-cursuri / construcþii-amenajãri / avocaþi-acte firmã / audit-contabilitate / pagina 15 n Executam foraje puturi, denisipari si piloni, forajesiputuri@gmail.com, Tel: 0764675180

é Matematica (sotul,

46), romana (sotia, 43), experienta psihologica, 12 ani, meditatii, pregatire atenta, numai pe intelesul elevului. Nu luam bani degeaba, fara rezultate, 20lei/ ora, Tel: 0722286920

é ACOPERISURI, EXECUTAM TIGLA, TABLA TIGLATA, IZOLATII SI HIDROIZOLATII, SINDRILA BITUMINOASA, REVIZII ACOPERISURI VECHI, JGHIABURI SI BURLANE, CONFECTI METALICE. ETC, 1EUR, MS_DYZZY@YAHOO.COM, TEL: 0762176938 n Acoperisuri, tabla, lindab, jgheaburi, burlane, reparatii, Tel: 0749340246 n Amenajam fatade polistiren, decorativa, tencuieli, zidarii, glet, zugraveli, faianta; preturi mici, negociabil, 0724759331

n Profesor matematica orice zona rezultate rapide garantat, simplu, comod, sigur, tarif orar informativ 15 lei, 0761929678

é Acoperisuri, þiglã

metalicã, tablã zincatã mansardãri, burlane, reparaþii dulgherie, Tel. 0737121738

é Amenajari Interioare, zugraveli, gresie, faianta, instalatii sanitare si electrice parchet rigips modificari de orice tip, calitate deosebita preturi corecte, curatenie seriozitate, lego34ro@yahoo.com, Tel: 0723492033

n Emailez (recondiþionez) cãzi de baie, chiuvetã, frigider, aragaz, Tel: 0736629210 n Execut mobilier la comanda, preturi avantajoase, reparatii instalatii sanitare, amenajari interioare, Tel: 0763420594

é Acoperisuri. Profesionalism. Executam terase, jgheaburi, burlane, aticuri, invelitoare tabla cererea clientului, restaurari istorice, biserici, 0724437118

é Branºament apã, canalizare, asistenþã contract recepþie Apa Nova, separãri, înlocuiri branºamente 0761077013, Tel: 0721390290, 0214330604

Instalator autorizat execut instalaþii, gaze termice, sanitare, canalizãri, Tel: 0767332294, 0748608880 n Parchetar raºchetez, paluxez, montez orice tip, maºinã aspirator. Preþ minim, lucrãri ºi în provincie, Tel: 0762550893

é Cadastru/Intabulare

. Onorariu cadastru apartament in Bucuresti este 300lei. Firma de servicii topo-geodezice, realizam lucrari de cadastru/intabulare, trasari, planuri de situatie, scoateri din circuitul agricol la cele mai avantajoase preturi, 300 RON, ioanadinu@ customsurvey.ro, www.customsurvey.ro, Tel: 0724943293

é Tinichigerie,

reparatii, tabla zincata, vopsiri, burlane, jgheaburi, acoperisuri, Tel: 0724716882, 0753709391

é Reparam

acoperisuri tigla metalica, bulane, topogane, montam orice tip de tabla zincata si tigla metalica, Tel: 0754856911 Sobar specialist execut sobe, cãmine, ºeminee, reparaþii, c urãþiri, Tel: 0212216699, 0745991298

n Avocat solutionez in timp record dosare avand ca obiect restituirea in natura, marimi reparatorii constand in despagubiri banesti, actiuni, in mod special dosare in care a fost emisa “decizia galbena” de catre ANRP. 0743.299.291, Tel: 0722731685, 0744496705

é Contabil expert,

servicii contabile complete ºi audit, prima luna gratuit, 0214118164, 100 RON, Tel: 0720891226, 0766369750 n Firma de contabilitate, membra CECCAR, ofera servicii complete de contabilitate incepand cu 200 lei / luna. M: www.contaradulescu.ro Tel: 0762495033


29 Iunie 2012

n Transport marfã 3, 5 T, orice, oriunde, oricând. Asigur personal serios încãrcat descãrcat. Preþ negociabil! Tel: 0763717455

é Vand licenta taxi cu sau fara masina (Dacia Logan an fabr. 2006). Licenta PFA valabila pana in 2015 cu posibilitatea de prelungire. Licenta este la pretul de 5000 cu masina 6800 euro, cri.cami@yahoo.com, Tel: 0721208770, 0766538178

n Alecu Simona Silvia proprietar al terenului situat in Pantelimon, T 59, P 616/10/1, nr. cad. 1283, in suprafata de 1.429, 74mp, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului Favorabil pentru documentatia PUZMansardare Imobil Locuinte P+2. Documentatia a fost depusa pentru consultare la Consiliul Judetean Ilfov la data 28.06.2012. Observatii/ comentarii se primesc inscris la Directia de Urbanism din cadrul Consiliului Judetean Ilfov, strada Ghe. Manu nr. 18, sector 1 (tel. 0212125693), in termen de 18 zile de la data publicarii prezentului anunt,

n Caut solista de muzica usoara si populara din Bucuresti pentru show tv, ovidiucafe62@yahoo.com, Tel: 0732937772 Roxana s.a. n Danciu proprietar al terenului situat in Pantelimon, T 39, P 288/1, nr. cad. 3363/1-31, in suprafata de 16.400mp, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului Favorabil pentru documentatia PUZ- Ansamblu Locuinte P+2. Documentatia a fost depusa pentru consultare la Consiliul Judetean Ilfov la data 28.06.2012. Observatii/ comentarii se primesc inscris la Directia de Urbanism din cadrul Consiliului Judetean Ilfov, strada Ghe. Manu nr. 18, sector 1 (tel. 0212125693), in termen de 18 zile de la data publicarii prezentului anunt,

specializata in n Firma resurse umane oferim servicii de salarizare si administrare personal. Preturi avantajoase! Suna si convinge-te! Tel: 0785207877

é Dj nunta, Servicii

- Organizari Evenimente Bucuresti- primirea perfecta cu mesele plimbarete, hostess si animatoarele si un videoproiector pentru poze si totul cu SIENSII. dj petrecere, dj botez, dj cununie, sonorizare nunta, dj Site-uri web, gazduire domeniu, optimizare evenimente, dj nunti. efectele speciale site. Va putem oferi constand in lumini, servicii de intretinere lasere, stroboscop, si administrare de masina de fum sau site-uri, creare de masina de balonase; site-uri de prezentare dau culoare oricarui gen de petrecere sau de tip shop (la indiferent de tema cerere si alte tipuri de acesteia. In orasul dj site), gazdurire Bucuresti, dj Brasov, domeniu, optimizare dj Ploiesti, dj Pitesti, site, creare de logo dj Craiova, dj Alexansau diferite tipuri de dria, dj Buzau. Si nu design pentru uita: pentru o nunta paginile site-ului de success ai nevoie de DJ SIENSII! dumneavoastra, sabintermedia@gmail. www.djsiensii.ro, Tel: 0726129782 com, Tel: 0756024421

é Reparatii imprimante, reincarcari cartuse, urgente. Industrial Birotica Srl va ofera copiatoare analogice si digitale, imprimante cu jet de cerneala si laser, scannere, faxuri si multifunctionale, precum si urmatoarele servicii: intretinere si depanare aparate de birou; reincarcare-reconditionare cartuse consumabile pentru imprimante, copiatoare analogice si digitale, multifunctionale, etc; vanzari echipamente periferice; livrari consumabile originale ori compatibile; consultanta de profil, training specializat. La reutilizarea cartuselor, prin reincarcare sau reconditionare acordam garantii similare modulelor originale. Anuntul se adreseaz a companiilor, institutiilor, PFA-urilor, etc, industrial_birotica@yahoo.com, http://www.i-birotica.ro, Tel: 0722202055, Fax: 0214508399

AnuntAZ 29 iunie 2012  

anunt de la a la z, anuntaz, anunturi, anunturi foto, anunturi online, anunturi telefon, imobiliare, inchiriere, inchirieri, locuri munca, o...

AnuntAZ 29 iunie 2012  

anunt de la a la z, anuntaz, anunturi, anunturi foto, anunturi online, anunturi telefon, imobiliare, inchiriere, inchirieri, locuri munca, o...

Advertisement