Page 1

CAMIL RESSU, PARTICULAR, VAND 3 CAMERE DECOMANDATE, LA 10 METRI DE METROU CU: USI SI GEAMURI TERMOPAN, STUCO VENETIAN, PARCHET BAMBUS, CADA CU HIDROMASAJ, MOBILA LA COMANDA INCLUSIV SEMINEU, IZOLAT PE INTERIOR SI EXTERIOR, 6 0 . 0 0 0 E U R , ALYNNAGEO@YAHOO.COM, TEL: 0729019022

Particular cumpar teren intravilan, zona cu utilitati curent, gaze, ofer maxim 15.000 Euro, Tel: 0726150207, 0736446482 Personal Compania Roossa angajeazã agenþi vânzãri, distribuitori, curieri. Salariu lunar + comision zilnic 1200 Ron, Tel: 0730566776

n Personal hotel. SC Ambasador SA angajeazã: Recepþioner hotel. Condiþii: domiciliul stabil în Bucureºti, absolvent liceu/ facultate, calificare recepþioner/ tehnician hotel, cunoscãtor a minim 2 limbi strãine, cunoºtinþe PC, experienþã în turism; Îngrijitor hotel. Condiþii: domiciliul stabil în Bucureºti, absolvent liceu, experienþã în unitãþile de turism. Curier-bagajist. Condiþii: domiciliul stabil în Bucureºti, absolvent liceu, cunoscãtor a minim 2 limbi strãine, experienþã în unitãþile de turism, permis auto categoria B; Relaþii la telefon: 0213159080/ 116, Tel: 0213159080, 116

ªoferi maxi-taxi. Angajez in Bucureºti, Tel: 0766552582, 0762862719

é VIDEOCHAT AMERICAN. PENTRU PRIMA é ªoferi taxi.

Companie de taxi angajeazã ºoferi cu atestat (facilitãm obþinerea atestatului) închiriem licenþe taxi, vindem autoturisme Dacia Logan, 0762008061; Tel: 0214560387, 0214560298

é Videochat - Absolvente pentru activitate legalã, venit 1.000- 3.000E, CM, cazare, http://www.enjoystudio.ro, Tel: 0763156150, 0735674012 Videochat, Absolvente pentru activitate legalã, avans 500E, venit 1.000-3.000E, CM, cazare; http://www.selenstudio.ro, Tel: 0734959924, 0760179243

OARA IN ROMANIA, STANDARD STUDIO STUDIO AMERICAN ACREDITAT INTERNATIONAL, CU EXPERIENTA DE PESTE 10 ANI IN DOMENIU - ADUCE METODA DE VIDEOCHAT PROFESIONALA, FOLOSITA DE CELE MAI BUNE MODELE DIN LUME. SI TU POTI INVATA SA CASTIGI MII DE DOLARI SAPTAMANAL! LOCALIZAT IN CENTRUL DE AFACERI SITUAT IN BUCURESTI, STR. RADU VODA 17, SECTOR 4 (PIATA UNIRII), STUDIOUL PUNE LA DISPOZITIA MODELELOR SINGURUL SPATIU CU DESTINATIE EXCLUSIV “BUSINESS”, IN CARE, PE LANGA DOTARILE DE ULTIMA GENERATIE, MODELELE BENEFICIAZA SI DE TRAINING INDIVIDUAL DUPA METODA AMERICAN STANDARD SI ACCES LA PROGRAMUL “STANDARD REWARDS” PRIN CARE PE LANGA BANI POT CASTIGA SI PRODUSE VARIAND DE LA GENTI SI PANTOFI PRODUSE DE CELEBRE CASE DE MODA, PANA LA O MASINA SAU UN APARTAMENT. PLATI SAPTAMANALE DIRECT SITE-MODEL, FARA INTERMEDIERE SAU COMISION STUDIO! 5.000 USD/LUNA, HR@STANDARDSTUDIO.RO, HTTP://WWW.STANDARDSTUDIO.RO, TEL: 0213122097, 0785284574


pagina 2 / oferte de muncã România

26 Septembrie 2012

é Agent Vanzari

cunoasterea limbii ruse constitue avantaj, salariu de la 1200ron, Tel: 0728650079

é Agent Pazã. Societate securitate angajeaza agenti paza din Bucuresti, calificati; salariul 800-1000Ron, Tel: 0213152184

é Agent Vanzari cu/ fara experienta Roossa Books SRL angajeaza, salariu de la 1200 lei + bonusuri, posibilitate rapida avansare, Tel: 0728650079 n Agenþi

securitate cu atestat angajam pentru Balkan Security, Tel: 0765853628

Vanzari, é Agent conducatori auto, aistenti manageri angajam pentru clinicile medicale Plus. Va rugam trimiteti CV-ul la Fax: 0212104270

Agenþi Pazã urgent! Salariu 1000 lei net, Tel: 0760107633, 0213108660

é Agenti curãþenie,

angajam in conditii legale, program de la 07:00 la 11:00 (4 ore). Conditii salariale motivante. Conditie obligatorie: cazier curat. CV la fax sau e-mail. Relatii la tel. intre orele 09.00 – 17.00, office @rsi-romprest.ro, Tel: 0740317495, Fax: 0212014856 Agenti Vanzari. Studenti pentru firma de marketing. Oferim training gratuit, 0768632530

é Agenti Intervenþie cu permis categoria B angajam pentru Aba Security, Tel: 0213358420

é Agenþi Pazã.

Se cauta agenti de paza pentru depozit zona Chiajna-Ilfov. Salariu motivant + tichete de masa. Bonusuri in functie de performante! office@blackhawk security.ro, Tel: 0744491198

é Agenti Intervenþie

din Bucuresti angajam pentru societate securitate, calificati, permis categoria B (minim 2 ani), constitutie atletica, Tel: 0213129035

é Agenþi Pazã urgent! Salariu 1000 lei net. 0760107633, 0213108660


oferte de muncã România / info / pagina 3

26 Septembrie 2012

AnunþAZ vã informeazã Românii - cetãþeni europeni Sindicatul Românilor din Strãinãtate

în dialog cu românii de pretutindeni Politica Uniunii Europene în domeniul cooperãrii administrative (partea I-a). Prezintã domnul prof. ec. Ion Voinea - Preºedintele Sindicatului Românilor din Strãinãtate. Tratatul privind funcþionarea Uniunii Europene Versiunea Consolidatã - document publicat la data de 30.03.2010 în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene abordeazã în Titlul XXIV, Art. 197, aspectele de ordin legislativ privind politica Uniunii Europene în domeniul cooperãrii administrative. Iatã ce prevede Art.197 al acestui tratat: (1) Punerea în aplicare efectivã a dreptului Uniunii Europene de cãtre statele membre, care este esenþialã pentru buna funcþionare a Uniunii, constituie o chestiune de interes comun. (2) Uniunea Europeanã poate sprijini eforturile statelor membre pentru îmbunãtãþirea capacitãþii lor administrative de punere în aplicare a dreptului Uniunii Europene. Aceastã acþiune poate consta, în special, în facilitarea schimburilor de informaþii ºi de funcþionari publici, precum ºi în sprijinirea programelor de formare. Niciun stat membru nu este obligat sã recurgã la acest sprijin. Parlamentul European ºi Consiliul European, hotãrând prin regulamente în conformitate cu procedura legislativã ordinarã, stabilesc mãsurile necesare în acest scop, cu excepþia oricãrei armonizãri a actelor cu putere de lege ºi a normelor administrative ale statelor membre. (3) Prezentul articol nu aduce atingere obligaþiei statelor membre de a pune în aplicare dreptul UniuniiEuropene, nici atribuþiilor ºi îndatoririlor Comisiei. De asemenea, acesta nu aduce atingere celorlalte dispoziþii ale tratatelor, care prevãd o cooperare administrativã între statele membre, precum ºi între acestea ºi Uniunea Europeanã. Pornind de la aceste considerente de ordin legislativ general prevãzute în Tratat, trebuie subliniat faptul cã, atunci când analizãm cooperarea administrativã între statele membre ale Uniunii Europene, precum ºi între acestea ºi Uniune în ansamblul sãu, trebuie sã facem trimitere la un domeniu concret al acestei cooperãri. Spre exemplu, sã ne referim la cooperarea administrativã în domeniul politicii fiscale - unul dintre domeniile cu impact major asupra funcþionãrii Uniunii Europene. Politica fiscalã în cadrul Uniunii Europene constã din douã componente: impozitarea directã, care rãmâne de competenþa exclusivã a statelor membre, ºi impozitarea indirectã, care influenþeazã libera circulaþie a mãrfurilor ºi libera prestare a serviciilor. În ceea ce priveºte impozitarea directã, statele membre au luat mãsuri pentru a preveni evaziunea fiscalã ºi dubla impunere. Politica fiscalã este menitã sã evite distorsionarea concurenþei între statele membre pe piaþa internã, din cauza diferenþelor între nivelurile ºi regimurile de impozitare indirectã. De asemenea, au fost luate mãsuri pentru a preveni efectele negative ale concurenþei fiscale în situaþiile în care societãþile efectueazã transferuri de lichiditãþi între statele membre ale Uniunii Europene. (Va urma). Vã invitãm sã urmãriþi serialul nostru consacrat acestui subiect ºi aºteptãm mesajele dumneavoastrã la e-mail office@az.ro sau postal la ANUNTaz OP53 / CP82 Bucureºti.

é Agenti Pazã. barbati, femei si agenti interventie, pentru firma de paza. Carte de munca + salariu atractiv. 0755162034, Tel: 0721296652, 0767056551

é Bucãtar cu experienta, pentru

restaurant Mogosoaia, posibilitati de promovare bucatar sef, Tel: 0744776775 n Bucãtar si ajutor bucatar pentru restaurant zona Iancului, Tel: 0212532321, 0760359907

n Ajutor macelar angajez pentru

macelarie Piata Matache, Tel: 0744855211, 0760711301

é Ajutor ospatar (fete) - Restaurant cu specific libanez (zona Parc Cismigiu) angajeaza, pentru detalii sunati intre 11:00-19:00, 35 RON, restauranttulin@yahoo.com, http://restauranttulin.ro, Tel: 0762212675, 0213144001

é Ajutor Ospãtar - Restaurant cu

specific libanez (zona Parc Cismigiu) angajeaza, pentru detalii sunati intre 11:00-19:00, 25 RON, restauranttulin@yahoo.com, Tel: 0762212675, 0213144001 n Ajutor Ospãtar (fete) Restaurant cu specific libanez (zona Parc Cismigiu) angajeaza, pentru detalii sunati intre 11:00-19:00, 35 RON, restauranttulin@yahoo.com, http://restauranttulin.ro, Tel: 0762212675, 0213144001 n Barmaniþã. Restaurant renumit din zona Unirii angajeaza barmanita cu diploma si experienta. Detalii si programari pentru un interviu la telefon, bistro@zattara.com, http://www.zattara.com, Tel: 0769077788 n Bonã interna pentru nou-nascut, Urgent, intre 30-45 ani, cu experienta. Se ofera 2 week-enduri libere/luna. Salariu 1500 Ron, contact@bonapentrucopil.ro, Tel: 0726399202, 0762075087 n Bona interna. Urgent, pentru Grecia si Romania. Intre 35-45 ani si cu experienta, contact@bonapentrucopil.ro, Tel: 0726399202, 0762075087 n Brodezã pentru masini industriale de brodat. Angajez in Zona Timpuri Noi. Conditii avantajoase, Tel: 0723168777 n Bucãtar cu experienta, angajam pentru zona Piata Romana. CV la e-mail sebi@frenchbakery.ro

é Bucãtar, bucatareasa, restaurant zona Bd Timisoara, sector 6, cu sau mai putina experienta, Tel: 0761966435 n Bucãtar,

ajutor bucatar, grataragiu, femeie la vase / curatenie. Restaurant Lotus (zona Grozavesti) angajeaza. Salariu atractiv, echipa prietenoasa, 1 EUR, office@restaurantlotus.ro, http://www.restaurantlotus.ro, Tel: 0764627116 n Bucãtar. Pensiune cu restaurant 25 locuri, Moeciu, angajam bucatar cu experienta pe buc. traditionala rom, perioada nedeterminata, cazare cu toate utilitatile+toate mesele incluse, Tel: 0723345644 BUCATAR/BUCATAREASA. PENSIUNE TURISTICA IN ZONA BRAN-MOECIU, ANGAJAM PE PERIOADA NEDETERMINATA BUCATAR / BUCATAREASA CU EXPERIENTA IN MANCARURI TRADITIONALE. PACHET SALARIAL ATRACTIV. EXCLUS COLABORARI SEZONIERE SI PERSOANE SUB 40 ANI. RUGAM SERIOZITATE, TEL: 0723345644

é Buldoexcavatorist cu experienþã minim 3 ani. Relaþii între orele 10-16, Tel: 0786745138 n Cãlcãtorese

calandru ºi cãlcãtorese la fier pt. curãþãtorie chimicã. Relaþii între 10.00- 17.00. Tel, Tel: 0722320617


pagina 4 / oferte de muncã România

26 Septembrie 2012 n Dulgher. Societate angajeaza

é Cãlcãtorese, atelier confecþii angajeazã cãlcãtorese cu experienþã. Super salariu zona Drumul Taberei, Tel: 0722368075 Coafezã cosmeticiana, manichiuristã, pedichiurista, tehnician unghii false- salon Marilena Iatan angajeaza sau inchiriaza posturi in cadrul salonului, zona Favorit, Tel: 0727388321

n Cofetar ºi patiser cu experienþã angajeazã Cofetãrie sector 4, Tel: 0214508894, 0758223002

é Confecþioner tipare, angajeazã Fabricã confectii textile damã/tineret, zona Piaþa Progresului. Program lucru 7.00-17.00, luni/vineri, oferim pânã la 3.000Ron, Tel: 0720340292

n Cofetar cu experienta preparatie, Tel: 0722558062

experienþã minim 2 ani, modeliere experienþã minim 3 ani. Domiciliul (de preferat) cartierele Drumul Taberei, Militari; program Luni-Vineri 7-16; contract de munca; tichete de masã; decontare transport 50 Ron, angajeazã Confecþii textile pentru femei, zona Metro-Militari, Tel: 0374027941

n Confecþioner

pentru atelier croitorie zona Filaret, Tel: 0735348541

é CONFECÞIONERE. COMPANIE CU PESTE 10 ANI EXPERIENTA IN DOMENIUL TEXTILELOR CAUTA MASINISTE / CONFECTIONERE SI CALCATOAREASA. SALARIUL SI CONDITII AVANTAJOASE. LOCATIE CENTRALA, ESCAPE@ ESCAPE.RO, TEL: 0723239358

n Confectioneri / montatori PVC n Confecþioner/a pentru Atelier cu experienta, hala Popesti

creatie vestimentara. Responsabilitati: Cusut-masini de cu sut profesionale; Croit; Competente de tipar; Realizarea produsului cap coada; Realizarea finisaje deosebite. Persoana atenta la detalii, energica si receptiva, punctuala si serioasa, Office@simonaoprea.net, Tel: 0748280280

CU EXPERIENTA. SECRET BEAUTY SALON ANGAJEAZA. CONDITII AVANTAJOASE. SE ACORDA SALARIU + COMISION, SALON@SECRETBEAUTYSALON.RO WWW.SECRETBEAUTYSALON.RO TEL: 0765242450

é Cosmeticiene si stilist unghii false, cu experiente pentru salon Cloudy, zona Piata Muncii, Tel: 0721284518

é Confecþioner tex-

tile 6 ºi un Expert CTC, angajeazã Fabricã conf. textile damã/tineret, zona Piaþa Progresului. Program lucru 7.00-17.00, luni/vineri, oferim 1.600Ron, Tel: 0720340292

tipare, incadrare tipare, om la masina de calcat si confectioner cu experienta, sos. Viilor nr. 56, Tel: 0723021412

é COSMETICIANÃ

é Confecþionere

é Confecþioner maºinã simplã, personal calificat masã croit, muncitor necalificat, Tel: 0727387435

é Constructor

Leordeni, Tel: 0767396305

n Croitoreasa.

Angajez Croitoreasa sa execute produsul de la A-Z, Zona Centrul vechi, office@sharbektextil.ro, Tel: 0723680611, 0721116635 n Curier consultant si agenti de vanzari cu sau fara experienta, pentru companie internationala, salariu motivant, Tel: 0728680079

dulgher cu experienta pentru zona Bucuresti, salariu 1600 lei, 1.600 RON, Tel: 0741273976 n Educator/toare cu studii de specialitate ºi experienþã angajeazã gradiniþã particularã, Tel: 0743161740, 0763349751 si muncitori n Electriceni necalificati, loredana87_lory@yahoo.com, Tel: 0721272676 n ELECTRICIAN, BULDOEXCAVATORIST ANGAJAM ELECTRICIAN DE JT, MT, IT SI BULDOEXCAVATORIST. STUDII MEDII, CERTIFICAT DE CALIFICARE, CONSTINTOP@YAHOO.COM, TEL: 0744992644, 0213453545, FAX: 0213453545 n Electricieni. Firma angajeazã electricieni în construcþii, Tel: 0766324951

Femeie de Serviciu pentru firma, salariu atractiv, program cu norma intreaga, Tel: 0755162034 n Femeie de Serviciu. Firma de

productie si distributie produse parafarmaceutice, situata in zona Bucurestii Noi, angajeaza femeie de serviciu, pentru birouri si hala productie, office@omega-pharma.ro, http://www.omega-pharma.ro, Tel: 0216687427, Fax: 0216687426 n Fierari betonisti si muncitori necalificati, 1 EUR, Tel: 0769461280 Bautech n Ingineri. Firma General Construct angajeaza ingineri devizieri, ingineri de drumuri si ingineri de constructii civile, Tel: 0732010288 n Ingrijire batran. Angajez femeie interna pentru ingrijire profesor pensionar, varstnic, in Voluntari, Tel: 0728054073, 0213100757 n Ingrijire batran. Angajez femeie interna pentru ingrijire profesor pensionar, varstnic, in Voluntari, cmunteanu20025@yahoo.com, Tel: 0728054073, 0213100757 n Îngrijitor animale Angajam ingrijitor animale pentru ferma zona Potigrafu, Prahova, salariu 1200 lei. Oferim cazare, 1.200 RON, Tel: 0741273976

é Inspector Resurse Umane.

é Distribuitor cu sau fara experienta pentru ROOSSA Books SRL salariu de la 1200lei, bonusuri in functie de realizari, Tel: 0768632530

Organizatie cu 250 angajati, cauta Inspector Resurse Umane cu experienta. Dorim persoana comunicativa, echilibrata, psiholog@mersel.ro, http://www.defne.ro, Tel: 0736707806 Instalator retele apa/canal Angajez instalator pentru retele exterioare (bransamente) apa, canal. 0737.410.566, Tel: 0737410566

n Instalator. Angajez instalator pentru instalatii sanitare incalzire, Tel: 0737410566

n Distribuitori pliante, Livratori cu n Lãcãtuº. sau fara scuter personal, angajam cu program flexibil, salariu atractiv, 1.000 RON/luna, Tel: 0753411797

si

Firma angajeaza lacatus-mecanic, sudor de preferinta carnet auto. Tel. 0213361265, intre orele 8.00-16.00, Tel: 0720999920


26 Septembrie 2012

oferte de muncã România / pagina 5 n Livrator scuter si auto personal sau fara, zona Piata Domenii, Calea Grivitei, comenzi@kungfie-pizza.ro, Tel: 0734140400 n Maistru, Electrician. Angajam un Maistru calificat cu diploma si 1 Electrician calificat. Sunati intre orele 8- 18 de L-V salariu avantajos, grecrombussinesgroup@yahoo.com Tel: 0785070908

é Manichiuristã Pedichiuristã cu experienþã (unghii false), Tel: 0723977137, 0723270851

Manichiuristã si coafezã Coafor angajeaza manichiurista si coafeza, Tel: 0729811610, 0728303302

n Personal curatenie. Firma profesionala de curatenie Medline angajeaza personal de curatenie pentru birouri cu 2 ore pe zi, in Bucuresti, zona Brancoveanu. Preferabil pensionari, Tel: 0733104222, 0726373687

é Model pentru

reclame. Orice tipologie (copii, adulti, varstnici) pentru Reclame Foto-TV, Tel: 0213156581, 0722397039 Muncã pentru studenti absolventi cu sau fara experienta, salariu de la 1200ron, Tel: 0747881931

n Secretary/personal assistant, for

é Ospãtar. Restau-

rant angajeazã ospãtar/ ospãtãriþã cu experienþã în domeniu ºi femei la bucãtãrie, Ion Minulescu (zona Timpuri Noi), la 5 minute de metrou, Tel: 0725794195 n Patiser

Societate angajeaza patiser, cofetar, dispecer, lucratori comerciali, muncitori necalificati in sectorul 6. 021.301.15.67, Tel: 0722554851 n Patiser cu experienta. Angajez in zona Otopeni, program n Muncitori necalificati. Firma de 06:00-15:00, weekend liber, constructii, angajeaza muncitori salariu atractiv, Tel: 0766560071 necalificati. Salariu intre 40- 50 n Persoane dinamice si tineri Ron la zi, Tel: 0733931974 dornici de a se afirma intr-o companie internationala. Salariu 1200+bonusuri, Tel: 0728680079 n Persoane tinere si dinamice, dornice de afirmare si dezvoltare: agent vanzari, distribuitor, curier, asistent manager pentru companie multinationala. Salariu de la 1200ron+bonusuri, Tel: 0318004555

general manager for long-term job. Requirements: basic English, computer, class, available to travel abroad. Training provided. Job area: Bucharest / Floreasca, 1.200 RON/luna, vic.buc12@gmail.com, Tel: 0728000000

é ªofer de proto-

col, detinator de Visa SUA valida, fara cazier, fara probleme litigioase la alte locuri de munca, cu recomandari de la locurile de munca anterioare, divascu@mail7g.com Tel: 0722617859

é Operator carti de

é Masaj Erotic colege cu aspect

fizic placut, pentru companie intima si masaj erotic, ofer cazare, comision de 50-60% urgent, clienti din prima zi garantat, urgent, 4.000 EUR/luna, goodlive2009@yahoo.com, Tel: 0765602873, 0721952053 n Maseuze salon masaj erotic, exclus contact intim. Plata din prima zi, oferim cazare, Tel: 0760953880 n Maseuze. Tinere salon masaj erotic, plata zilnicã, clientela 3 ani, oferim cazare, rugãm seriozitate, Tel: 0732572878

Maºinist/ã fete la masã pentru pregãtitcusut încãlþãminte ºi maºiniste cu experienþã, angajãm SC Coryllus Prodimpex SRL (Str. Iliada nr. 55). 0744661957, Tel: 0744661956, 0214204326 Mecanic auto. Grupul de firme Dines angajeaza mecanic auto mici reparatii, posesor si de permis categoria B, Tel: 0724744153

n Menajerã angajam, program L-V 9.00 - 19.00, Tel: 0213208818

vizita, pliante, brosuri, multiplicare, printare documente. Minim 1.500Lei. Nu sunati daca nu aveti experienta minim 3 ani, Tel: 0725926727

é Personal pentru cãlcat final,

angajeazã fabricã de confecþii, zona Baicului, Tel: 0788572699 n Personal hotel. SC SA angajeazã: n Operator calculator Ambasador Recepþioner hotel. Condiþii: angajam, program L-V domiciliul stabil în Bucureºti, absolvent liceu/ facultate, 9.00-19.00, Tel: calificare recepþioner/ tehnician hotel, cunoscãtor a minim 2 limbi 0213208818 strãine, cunoºtinþe PC, n Ospãtari cu experienþã pentru experienþã în turism; Îngrijitor Club Princess. Sunaþi dupã ora hotel. Condiþii: domiciliul stabil în 10.30, Tel: 0720535383, Bucureºti, absolvent liceu, 0720535382 experienþã în unitãþile de turism. Curier-bagajist. Condiþii: stabil în Bucureºti, Ospãtari, ospatarite domiciliul absolvent liceu, cunoscãtor a angajam pentru res- minim 2 limbi strãine, experienþã de turism, permis taurant sector 1, Tel: înautounitãþile categoria B; Relaþii la telefon: 0213159080/ 116, Tel: 0720636550 0213159080, 116

é Ospãtar, bar-

man, restaurant zona Bd Timisoara sector 6, cu experienta, Tel: 0761966435

PERSONAL SALON: COAFEZA, COSMETICIANA, MANICHIURISTA, FRIZER, TATUATOR, VANZATOARE, SUPRAVEHETOARE LOC JOACA, PERSOANE SERIOASE, SALARIU 700-1000, EXPERIENTA AVANTAJ - CENTRUL HUEDIN BERCENI, 700 RON, ALEXANDRESCUANTONIO@ Y A H O O . C O M , HTTP://WWW.CLEONAILS.RO, TEL: 0749065615

n Personal

pentru spãlãtorie textile, zona Bd Constructorilor, Crangaºi- Giuleºti. Detalii la telefon 0731309988, 0725916130

é ªoferi taxi cu/fãrã experienþã, în Bucureºti (facilitãm obþinerea atestatului). Zilnic 9-18, str. Dealul Þugulea nr. 124 (Militari). 0735846662, Tel: 0214309498, 0766509498

é ªoferi taxi. Companie de taxi angajeazã ºoferi cu atestat (facilitãm obþinerea atestatului) închiriem licenþe taxi, vindem autoturisme Dacia Logan, 0762008061; Tel: 0214560387, 0214560298


detalii la http://ec.europa.eu Eures Advisers, Germany n 1. Küchenhilfe in mexikan. Restaurant Arbeitsort: Bad

Griesbach i.Rottal; Description: Für das weithin bekannte mexikanische Restaurant "EL Sotano" in unserem First Class Hotel in Bad Griesbach suchen wir zum nächst möglichen Eintritt eine engagierte KÜCHENHILFE (m/w) oder eine/n Beikoch/Beiköchin.Ausb. z. Beikoch/Beiköchin Kenntnisse in der mexikanischen Küche sind von Vorteil, aber keine Bedingung: Einarbeitung erfolgt durch unseren Koch - Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit Sie zeigen Bereitschaft für branchenüblichen Wochenenddienst Arbeitsbedingungen/Zeitrahmen - Die Stelle ist in Teilzeit mit 35 Wochenstunden zu besetzen. - geregelte 5 TageWoche, Mo + Di Ruhetag - Die Arbeitszeit ist von 15:00 Uhr - 22:00 Uhr Neben einem guten Gehalt bieten wir unseren Mitarbeitern: ganzjährige Beschäftigung mit Urlaubsmöglichkeit im Sommer Kostenfreie Nutzung der Mitarbeiter-Hotel-Garage - Kostenfreie Nutzung von Innenpool, Sauna, Fitness-Raum (nach Absprache und zu bestimmten Zeiten) - Äußerst günstige Mitarbeiter-Sonderpreise in unseren sieben COLUMBIA Hotels & Resorts (für Übernachtungen sowie Speisen u. Getränke) - Regelmäßige Schulungen im Hause (Produkt-Schulungen, Fortbildungen) - Auswärtigen Bewerbern stellen wir gerne auch eine vergünstigte Unterkunft zur Verfügung. Aufstiegs-Chancen innerhalb des COLUMBIA Hotel Bad Griesbach und - auf Wunsch - Vermittlung in unsere Stadt- und Ferienhotels in Deutschland, auf Zypern, auf ein Luxus-Kreuzfahrtschiff (das von COLUMBIA gemanagt wird) oder in eines unserer Partnerhotels Interessiert Dann freuen wir uns auf Ihre schriftliche oder telefonische Bewerbung. Ihre Ansprechpartner sind Hoteldirektor Herr Dachs-Stoffel oder unser Servicechef Herr Wagner. - Geforderte Anlagen: Bitte senden Sie uns am besten eine Kurzbewerbung unter Angabe Ihrer Telefonnummer zu.; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Wünschenswert; Employer Name: COLUMBIA Hotel Bad Griesbach GmbH; Information: Roman Wagner; Address: Passauer Str. 39 a, D-94086 Bad Griesbach i.Rottal, Deutschland; Phone: +49 8532 3090; Fax: +49 8532 309155.

n 2. SERVICEKRAFT [m/w] in Vollzeit Arbeitsort: Wackersberg bei Bad Tölz; Description: Der echt bayerische Gasthof im Herzen Oberbayerns liegt nur 3 km von Bad Tölz entfernt, inmitten des ländlich-idyllisch gelegenen Dorfes Wackersberg. Die Traditionsgaststätte lädt seine Gäste ein zu einer gemütlichen Rast oder zu Betriebs- und Familienfeiern (bis zu 200 Personen) im historischen Saal, der gemütlichen Stube oder dem schönen großen Biergarten, in gemütlicher bayerischer Atmosphäre. Das familiär geführte Haus ist bekannt für seine hausgemachten Kuchen und seine bayerische Schmankerlküche, in der Produkte aus der Region verwendet werden. Der Service hat in unserem Hause einen hohen Stellenwert und damit unsere Gäste freundlich und zügig bedient werden suchen wir ab sofort eine SERVICEKRAFT [m/w] in Vollzeit Sie passen am besten zu uns, wenn Sie bereits Erfahrung im Service vorweisen können. Die Ausbildung als Restaurantfachkraft ist zwar von Vorteil, jedoch nicht Bedingung. Wichtig ist uns, dass Sie auch in Stoßzeiten freundlich und zuvorkommend bleiben und die Gäste zügig und fachgerecht bedienen können. Sie besitzen gute kommunikative und rechnerische Fähigkeiten. Wegen der Erreichbarkeit unseres Gasthauses ist der Besitz des PKW-Führerscheines und eines PKWs für auswärtigen Bewerber/innen unabdingbar. Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem familiären Team sowie eine leistungsgerechte Vergütung. Bitte vereinbaren Sie mit Herrn Goldner einfach einen Vorstellungstermin unter 08041-4812 oder senden Sie Ihre Kurzbewerbung per Email an: altwirt-wackersberg@t-online.de Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!! Webinfo Altwirt: www.altwirt-wackersberg.de Webinfo Wackersberg: www. wackersberg.de - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Bewerbungsbogen; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Zwingend erforderlich; n 3. Junior Techniker HF-Technik Produktion m/w Arbeitsort: Roth, Mittelfranken; Description: Die LEONI Kabel GmbH ist Top-Anbieter von Kabeln und elektrischen Leitungen fu r die Automobilbranche und weitere Industrien. Als Kompetenzzentrum steuert sie unsere weltweit angesiedelten Fertigungsstandorte. Als Unternehmen der LEONI-Gruppe, mit mehr als 61.000 Mitarbeitern in 31 Ländern weltweit, bieten wir Ihnen alle Vorzüge eines Top-Arbeitgebers, der für eine hohe Weiterbildungskultur, interkulturelle Offenheit und Innovationskraft steht. Wir freuen uns auf Menschen, die neuen Herausforderungen mit Engagement und Teamgeist entgegentreten. Für den Standort Roth suchen wir einen Junior Techniker HF-Technik Produktion m/w. Ihre Herausforderung: - Durchführung von Typenprüfungen nach Prüfplan bzw. Normen oder Kundenspezifikation - Betreuung und Weiterentwicklung der Hochfrequenzkabelmesstechnik - Auswahl von geeigneten Prüfmethoden, Prüfeinrichtungen, Messtechnik und Standards sowie Wartung der Prüfanlagen Fachlicher Ansprechpartner der Produktion - Bearbeitung von Sonderprojekten - Aktives Mitwirken bei der Produktionsoptimierung Mitarbeit bei Qualitätsprüfungen bzw. fertigungsbegleitenden Prüfungen Ihre Qualifikation: - Abgeschlossene technische Berufsausbildung sowie Weiterbildung zum Techniker/-in bevorzugt im Bereich Elektronik oder Elektrotechnik oder entsprechende Berufserfahrung - Berufserfahrung im Bereich Hochfrequenzmessungen von Vorteil - gute EDV-Kenntnisse - Teamfähigkeit, Flexibilität und Belastbarkeit Geforderte Anlagen: Bitte übersenden Sie uns Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen mit Anschreiben, Lebenslauf und Zeugniskopien unter Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellungen. Positionsnummer 1650; jenny.zschoernig@leoni.com

Restaurantfachmann/-frau Arbeitsort: Poppenhausen n 4. (Wasserkuppe); Description: Sie finden uns mitten im idyllischen Luftkurort Poppenhausen, umgeben von der zauberhaften Mittelgebirgslandschaft der Rhön. Tradition verpflichtet. Der Landgasthof befindet sich seit etwa 200 Jahren im Familienbesitz. Unsere Gästezimmer mit insgesamt 17 Betten sind modern und komfortabel eingerichtet und garantieren einen erholsamen Aufenthalt. In privater Atmosphäre bieten wir Ihnen Rhöner Gastlichkeit: ungezwungen und herzlich. Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Servicekraft (m/w) in Vollzeit. Die Arbeitszeiten bewegen sich im Rahmen der Öffnungszeiten zwischen 11:00 und 23.00 Uhr (Teil- und Schichtdienste). Das Aufgabengebiet umfasst das Servieren von Speisen und Getränken im A-la-Carte Service und das Kassieren. Eine abgeschlossene Ausbildung zum/r Restaurantfachmann/-frau oder Hotelfachmann/-frau oder alternativ entsprechende Berufserfahrung im Service ist zwingend erforderlich. Freundlichkeit und Zuverlässigkeit runden das Profil ab. Incoming - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; info@landgasthof-zum-stern.com n 5. Wirtschaftsingenieur für Produktionscontrolling (m/w) Arbeitsort: Lemförde; Description: Wir sind das führende Chemieunternehmen der Welt, weil wir intelligente Lösungen bieten - für unsere Kunden und für eine nachhaltige Zukunft. Dazu vernetzen und fördern wir Menschen mit den unterschiedlichsten Talenten - weltweit. Das eröffnet Ihnen vielfältige Entwicklungschancen. Bei uns zählt Ihre Leistung ebenso wie Ihre Persönlichkeit. So werden aus Chancen Karrieren. Bei BASF. Als eines der führenden Unternehmen weltweit entwickelt, produziert und vertreibt die BASF Polyurethanes GmbH (Lemförde bei Osnabrück in Niedersachsen) maßgeschneiderte Polyurethan-Produkte und Problemlösungen. Erfolgreich eingesetzt werden unsere Spezialkunststoffe in der Automobilindustrie, der Bau-, Kühl-, sowie der Möbelindustrie. Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Wirtschaftsingenieur für Produktionscontrolling (m/w) Was Sie erwartet: In Zusammenarbeit mit dem Vertrieb und der Produktion führen Sie Arbeitsablaufanalysen und Machbarkeitsstudien durch. Dabei haben Sie die Kostengesichtspunkte für neue Produkte stets im Blick. Hierzu zählt auch die Erstellung von Arbeitsplänen und der dazugehörigen Plandaten, sowie die Bearbeitung von und Mitarbeit bei Kalkulationsprojekten. Produktionskostencontrolling und die Bewertung von Investitionsmaßnahmen runden Ihr Aufgabengebiet ab. Was wir erwarten: Sie verfügen über ein abgeschlossenes Fachhochschulstudium oder Vergleichbares in der Fachrichtung Produktionstechnik bzw. Wirtschaftsingenieurwesen oder haben eine Forbildung zum Techniker erfolgreich abgeschlossen. Idealerweise haben Sie mehrjährige praktische Erfahrung in der Arbeitsvorbereitung und Kalkulation bzw. Kenntnisse von Produktionsabläufen, vorzugsweise in der Automobilzulieferindustrie. Dazu kommt Ihre Erfahrung in der Kosten- und Ergebnisrechnung. Sie zeichnen sich durch sehr gutes analytisches Denkvermögen, eine hohe Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit und eine selbstständige Arbeitsweise und Teamfähigkeit aus. Ihre guten englischen Sprachkenntnisse wenden Sie gern auf Ihren Dienstreisen an. Wir bieten: Ein anspruchsvolles Aufgabengebiet mit hoher Eigenverantwortung. Ihre Einarbeitung erfolgt "on the job" in einem engagierten, kompetenten Team. Attraktive Vergütung einschließlich betrieblicher Sozialleistungen sowie hervorragende Entwicklungschancen in einem internationalen Unternehmen. Erwarten Sie, überrascht zu sein und entdecken Sie berufliche Vielfalt bei BASF. Referenzcode DE52575306_BFA_2 Ihre Bewerbung erreicht uns online über www.basf.de/karriere oder schriftlich an BASF Services Europe GmbH Recruiting Services Europe Postfach 11 02 48 10832 Berlin, Deutschland Ihre Fragen beantworten wir gern: Tel.: 00800 33 0000 33 E-Mail: jobs@basf.com n 6. Experte (w/m) Fahrzeughomologation Arbeitsort: Wolfsburg; Description: Die TÜV NORD Gruppe berät, prüft, zertifiziert, entwickelt und qualifiziert. Unsere Dienstleistungen schaffen Sicherheit für alle. Daran arbeiten mehr als 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in über 70 Ländern. Unsere Kunden vertrauen auf eine 140-jährige Erfahrung und umfassende technische Kompetenz in den Geschäftsfeldern Industrie Service, Mobilität, Rohstoffe, Aerospace und Bildung. Unterstützen Sie uns, die Welt sicherer zu machen! Kommen Sie zu uns in die TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG am Standort Wolfsburg als Dipl.-Ing. (FH/TU) w/m Ihre Aufgaben: Prüfung und Prüfberichterstellung gem. nationalen und internationalen fahrzeugtechnischen Vorschriften mit den Schwerpunkten Gesamtfahrzeug - Elektrische Sicherheit - EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit) Projektmanagement zur Unterstützung von Kundenprojekten im Rahmen der Abwicklung internationaler Typprüfungen Verfolgung der Entwicklung internationaler technischer Fahrzeugvorschriften und Umsetzung neuer Vorschriften in entsprechende Prüfverfahren Auf dem gebiet komplexer elektronischer Systeme in Fahrzeugen: Beurteilung der funktionalen Sicherheit und der Entwicklungsprozesse hinsichtlich der einschlägigen Normen Ihr Profil: Dipl.-Ing. (FH/TU), Bachelor oder Masterabschluss Elektrotechnik/Elektronik/Mechatronik Berufseinsteigern/-innen wird eine Chance gegeben Reisebereitschaft Selbstständige, analytische Arbeitsweise Kenntnisse Projektmanagement Gute Englischkenntnisse Interessiert Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und des möglichen Eintrittstermins. Bewerben Sie sich bitte bevorzugt online unter www.tuev-nord.de/karriere (Referenzcode: TNM-748-2012). TÜV NORD Gruppe, Personalmanagement TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG, Am Technologiepark 1, 45307 Essen Ihre Ansprechpartnerin: Frau Heike Brauner, Tel. 0201/825-2266 www.tuev-nord.de/karriere Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Zwingend erforderlich;

n 7. Projektleiter (M/W) Entwicklung Arbeitsort: Geisenhausen,

Niederbayern; Description: Die QESTRONIC ist ein junges, dynamisches Unternehmen mit internationaler Ausrichtung. Wir bieten Komponenten, Systeme und Gesamtlösungen, von digitaler Elektronik über Hochvolt-Energiespeicher bis hin zu kompletten E-Mobilitätslösungen. Unsere innovativen Produkte ermöglichen es uns, flexibel auf den sich ständig wandelnden Markt zu reagieren. Sie stecken voller Tatendrang und möchten viel bewegen in einem innovativen Team mit kurzen Entscheidungswegen Sie sind interessiert an neuen Technologien und Entwicklung im Bereich Elektromobilität Sie wollen Ihr Know-How vielfältig einsetzen Dann haben wir die richtige Herausforderung für Sie. Gestalten Sie die automobile Zukunft, indem Sie uns an unserem Standort in Geisenhausen/ Nähe Landshut bei der Softwareentwicklung für Elektro- und Hybridfahrzeuge unterstützen. Ihre Aufgaben: - Projekt- und Systemkoordination in anspruchsvollen Fahrzeugentwicklungsprojekten der E-Mobillität inklusive der Verantwortung von Kosten, Terminen und der Qualitätssicherung Verantwortlich für das technische Anforderungsmanagement sowie die Steuerung und Umsetzung des technischen Konzepts (Lasten-/Pflichtenheft) Technische Verantwortung für alle Entwicklungsumfänge im Gesamtsystemdesign (Elektronik, Elektromechanik, Test) - Fachliches Führen des Entwicklungsteams sowie enge Abstimmung mit den internen Schnittstellenbereichen Präsentieren und Vertreten der Entwicklungsergebnisse beim Kunden - Berichtswesen an den Leiter Programm Management Ihre Qualifikationen: - Erfolgreich abgeschlossenes ingenieurwissenschaftliches Studium (Elektrotechnik oder vergleichbar), alternativ Ausbildung als - Elektrotechniker mit einschlägiger Weiterbildung und entsprechender Berufserfahrung Mindestens 3 Jahre Berufserfahrung, gerne Systemingenieure - Tiefes technisches Verständnis und Erfahrung in de Entwicklung des automotiven Umfelds - Ausgeprägtes Gesamtsystemverständnis sowie sicherer Umgang im Anforderungsmanagement - Sehr gute Präsentationsfähigkeiten sowie sicheres Auftreten - Sehr gute Deutschund Englischkenntnisse Wenn Sie Gestaltungsfreiheit in einem schnellen, dynamischen Umfeld schätzen, bieten wir Ihnen den passenden Rahmen. Sie sind neugierig geworden; Bitte richten Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe von Eintrittstermin und Gehaltswunsch an uns. - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; bewerbung@qestronic.de

n 8. Fachmann/-frau - Systemgastronomie Arbeitsort: Zella-Mehlis;

Description: Wir suchen zur Unterstützung unseres Teams für unser Restaurant in Zella-Mehlis eine/n freundliche/n und motivierte/n Mitarbeiter/in. Zu Ihren Aufgaben gehören: - Aufnahme von Bestellungen und Kassieren - Zubereiten von Speisen nach Einweisung - Servieren von Speisen und Getränken - Abräum- und Reinigungsaufgaben im Bereich Produktion und Verkauf unserer Produkte Ihr Profil: - Freundlichkeit und gepflegtes Erscheinungsbild starke Kundenorientierung und Dienstleistungswille - Bereitschaft zu Schichtdienst - Zuverlässigkeit und sorgfältige Arbeitsweise Teamfähigkeit Ihre EInstellung erfolgt in Teilzeit mit 30 h/Woche. Mehrarbeit wird grundsätzlich vergütet!!! Wir feuen uns, Sie kennenzulernen! - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Employer Name: Uwe Kurth RestaurantbetriebsGmbH McDonalds Restaurant; Information: Reuss; Address: Industriestr., D-98544 Zella-Mehlis, Deutschland; Phone: +49 3682 484908; Fax: +49 3682 484910 n 9. Baumkletterer/in Arbeitsort: Lübeck; Description: Alles was mit Bäumen und Holz zu tun hat, ist unsere Leidenschaft. Auf Baumpflege und Forstservice versteht sich unser Fachpersonal. Wir sind spezialisiert auf das Bearbeiten von inländischen Naturhölzern. Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir 1 Forstwirt/in bzw. Baumkletterer/in für alle anfallenden Arbeiten in der Forstwirtschaft. Sollten Sie im Besitz des Kletterschein A sein, wäre dies von Vorteil. Dieser kann aber auch bei uns erworben werden. Körperliche Fitness zum Baumklettern setzen wir voraus. Unterkunft kann bei Bedarf gestellt werden. info@howakuba.de n 10. Oberarzt/Oberärztin für Kinder- und Jugendmedizin /Neonatol. Arbeitsort: Rüdersdorf bei Berlin; Description: Ein Krankenhaus am östlichen Stadtrand von Berlin, der Akut- und Regelversorgung mit den Fachabteilungen: Innere Medizin, Palliativmedizin, Allgemeine Chirurgie, Gynäkologie und Geburtshilfe, Neurologie und Schmerztherapie, Kinder- und Jugendmedizin, Anästhesiologie und Intensivtherapie, Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik. Der im Herbst 2009 fertig gestellte Krankenhausersatzneubau schafft für die Zukunft ein modernes, attraktives und anspruchsvolles Arbeitsumfeld. Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n Oberarzt / Oberärztin für Kinder- und Jugendmedizin / Neonatologie (Rüdersdorf) Die Abteilung Pädiatrie hat 20 Betten, davon drei für Neonatologie. Sie deckt derzeit das gesamte Spektrum der Akut-Pädiatrie ab. Jährlich werden ca. 1.000 Kinder und Jugendliche stationär behandelt, 700 Geburten begleitet und eine Vielzahl von Patienten in der Rettungsstelle und in der allergologischen Sprechstunde versorgt. Es besteht eine enge interdisziplinäre Zusammenarbeit mit anderen Fachabteilungen mit guten diagnostischen Möglichkeiten, u. a. EEG, MRT, CT, sowie mit der Praxis für Kinder- und Jugendmedizin in der Poliklinik am Standort der Klinik. Sie haben ein offenes und freundliches Wesen die Fachkompetenz auch Teamgeist und sind belastbar und flexibel Wir bieten Ihnen: ein gutes Arbeitsklima individuelles Betätigungsfeld mit Weiterentwicklungsmöglichkeiten eine der Qualifikation angemessene Vergütung zusätzliche Altersversorgung; strausberg.323-arbeitgeber-service@arbeitsagentur.de


detalii la http://ec.europa.eu n 11. IT-System-Kaufmann/-frau Arbeitsort: Burgau, Schwaben; Description: Wir sind ab sofort auf der Suche nach einem IT-Systemkaufmann / -frau. Bringen Sie umfassende IT-Kenntnisse (vor allem im Bereich Netzwerktechnik) mit dann bewerben Sie sich bitte schriftlich rasch bei uns. Wir freuen uns auf Sie! Incoming Kennung ZAV131 Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; zink@etc-gmbh.de n 12. Qualitätsingenieur/in Arbeitsort: Betzdorf, Sieg; Description: Wir sind ein weltweit agierender Automobil-Steckverbinder- und Mechatronikbauteilhersteller. Unser Schwerpunkt liegt in der Realisierung kundenspezifischer Lösungen. Wir stellen an uns die höchsten Qualitätsansprüche und sind nach ISO/TS 16949 zertifiziert. Unsere innovativen Produkte für die Automobilindustrie werden global über unsere Konzernmutter vertrieben. Technikbegeisterten Fachkräften bieten wir interessante Karrierechancen. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir motivierte Mitarbeiter, die sich gerne anspruchsvollen Aufgaben stellen und ihr Talent entfalten möchten. Qualitätsingenieur m/w Ihre Aufgaben: Innerhalb unserer Abteilung Quality Engineering sind Sie verantwortlich für die qualitätsseitige Begleitung unserer Produkte von der Planungs-/Angebotsphase über das Projektmanagement bis hin zur Serienbetreuung. Im Rahmen der Qualitätsvorausplanung setzen Sie die bekannten Qualitätswerkzeuge wie APQP, FMEA und SPC ein. Sie erstellen und pflegen Kontrollpläne und Arbeitsanweisungen sowie sonstige qualitätsbezogene Dokumente. Ihr weiteres Tätigkeitsgebiet beinhaltet auch die Bearbeitung von Kundenreklamationen und das Einleiten von Korrekturmassnahmen. Sie sind aktiv in der Analyse, Verfolgung und Koordination bei Qualitätsproblemen intern sowie bei unseren Lieferanten tätig. Dazu gehört auch die Durchführung von Audits (ISO/TS 16949, VDA 6.3). Ihr Profil: Sie sind Diplomingenieur/Techniker Qualitätssicherung, Maschinenbau, Kunststofftechnik oder Elektrotechnik. Idealerweise verfügen Sie bereits über praktische Erfahrungen innerhalb der Automobilbranche. Der Umgang mit den gängigen Qualitätstools ist für Sie selbstverständlich. Ihr offenes und fachkompetentes Auftreten gibt Ihnen die Möglichkeit, erfolgreich mit allen Fachabteilungen zusammenzuarbeiten. In Ihrer täglichen Arbeit überzeugen Sie durch hohe Eigeninitiative, Durchsetzungsvermögen, Organisationstalent und hohe Motivation. Teamfähigkeit, Flexibilität, Belastbarkeit, Reisebereitschaft sowie gutes Englisch in Wort und Schrift runden Ihr persönliches Profil ab. Sind Sie interessiert Eine abwechslungsreiche Aufgabe in einem zukunftsorientierten Unternehmen im internationalen Umfeld erwartet Sie. Senden Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihres möglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung, per E-Mail an unsere Personalleiterin Frau Cornelia Schöneberg, schoenebergc@avx-elco.com - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Zwingend erforderlich. n 13. Assistenzarzt/-ärztin Arbeitsort: Bad Camberg; Description:

MEDIAN Kliniken ist ein deutsches Klinikunternehmen mit derzeit 42 Einrichtungen und etwa 8.500 Betten. Der Unternehmensverbund beschäftigt ca. 6.000 Mitarbeiter. Besondere medizinische Schwerpunkte sind die orthopädische, neurologische, kardiologische und psychosomatische Rehabilitation. Neben hochspezialisierten Fachkliniken gehören auch akutmedizinisch orientierte Einrichtungen und Krankenhäuser zum Unternehmensverbund. Das Unternehmen besteht seit mehr als 40 Jahren und hat seinen Sitz in Berlin. In der Rehabilitationsmedizin gehört MEDIAN Kliniken zu den marktführenden Klinikunternehmen; diese Position wollen wir dynamisch weiterentwickeln. Die MEDIAN Hohenfeld-Kliniken Bad Camberg sind Rehabilitationskliniken für Orthopädie und psychosomatische Medizin. Wir suchen für die MEDIAN Hohenfeld-Klinik für Orthopädie zum 01. Januar 2013 einen/eine Assistenzarzt Orthopädie m/w in Voll- oder Teilzeit wegen der Erweiterung des Tätigkeitsspektrums. In der Klinik behandeln wir das gesamte Spektrum der konservativen Orthopädie und führen Anschlussheilbehandlungen/Anschlussrehabilitationen nach orthopädischen Operationen und nach Operationen wegen Unfallverletzungen durch. Einen Schwerpunkt bildet die Osteologie. Die Klinik wurde als erste Rehabilitationsklinik in Hessen mit dem Zertifikat Klinisches osteologisches Schwerpunktzentrum DVO ausgezeichnet. Das zukünftige ärztliche Aufgabengebiet umfasst unter anderem die Betreuung der Patienten mit der Durchführung von Aufnahme- und Abschlussuntersuchungen, von regelmäßigen Visiten, Erstellung und Überwachung von Rehabilitationsplänen, Arztberichterstellungen und die Teilnahme am klinikübergreifenden Anwesenheits-Bereitschaftsdienst. Die Fachklinik für Orthopädie und Osteologie wird von der Deutschen Rentenversicherung, allen Krankenkassen und Privatkassen belegt. Die Klinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie betreut das gesamte Krankheitsspektrums psychischer und psychosomatischer Störungen, sofern in einer Rehabilitationsklinik behandelbar. Weitere Informationen finden Sie unter www.median-kliniken.de. Für Auskünfte steht Ihnen auch der Chefarzt der Klinik für Orthopädie, Herr Prof. Dr. med. Diethard M. Usinger, zur Verfügung (Tel. 06434-29-845 / Sekretariat Frau Reinhardt-Hoyer). Die MEDIAN Hohenfeld-Kliniken sind nach IQMP-Reha und KTQ zertifiziert. Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe des möglichen Eintritttermins und Ihres Einkommenswunsches an: Dorette Schless Personalreferat MEDIAN Hohenfeld-Kliniken GmbH & Co. KG Hohenfeldstr. 12-14 65520 Bad Camberg Telefon: 06434-29860 www.dorette.schless@median-kliniken.de - Geforderte Anlagen: Vollständige Bewerbungsunterlagen mit Angabe des möglichen Eintrittstermins und Ihres Einkommenswunsches.; Kenntnisse und Fertigkeiten: E-Mail-Programm Outlook (MS Office); Orthopädie (ärztlich); Patientenbetreuung.

n 14. Wissenschaftlicher Mitarbeiter (m/w) - IOSB-2012-53 Arbeitsort: Ettlingen; Description: Fraunhofer Society is the largest organization for applied research in Europe. One of over 60 Fraunhofer Institutes, the Fraunhofer Institute of Optronics, System Technologies and Image Exploitation (IOSB) in Ettlingen (Germany) supports research in areas such as real-time image processing, pattern recognition, and performance optimization of electro-optical systems. Research activities in the Adaptive Optics Group at Fraunhofer IOSB revolve around imaging through turbulence (especially along horizontal paths and strong turbulence) and free-space laser communication. We are developing simulations, theoretical models, image processing software and adaptive optics systems. Imaging along horizontal paths has unique challenges, quite different from astronomical adaptive optics, and therefore we promote unconventional approaches to the problem. The AO group at Fraunhofer IOSB is one of very few research units in Europe where work is devoted to this topic. * *Wissenschaftliche Mitarbeiterin/wissenschaftlicher Mitarbeiter - Adaptive Optics Scientist* * Fraunhofer Institute of Optronics, System Technologies and Image Exploitation (IOSB) in Ettlingen, Germany, has an opening for an Adaptive Optics Scientist. The successful candidate will be responsible for running the adaptive optics (AO) laboratory. The tasks will include: (-)Implementation of new AO concepts,(-) (-)Measurements of turbulence strength (r0, t0) with the existing Shack-Hartmann-based AO system,(-) (-)Maintenance of the existing AO systems,(-) (-)Mentoring of, and collaboration with the students.(-) When compatible with the candidate s background, theoretical modeling of problems in imaging and laser propagation could also be undertaken in addition to laboratory work. He/she is also expected to publish papers and give presentations at international conferences. Minimum qualifications: (-)Degree in applicable field of Engineering or Physics (PhD preferred),(-) (-)Broad base of optics knowledge,(-) (-)In-depth knowledge of imaging through turbulence and adaptive optics, Fourier optics,(-) (-)Experience with at least one programming language; familiarity with LabView would be an advantage,(-) (-)Experience with building and testing of AO systems would be a strong advantage.(-) Expected start date: Early 2013. Salary and work conditions according to Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD). The initial appointment is for three years and extendable depending on performance and available funding. Fraunhofer-Society is committed to a policy of equal opportunities for men and women. To apply send a CV and the names and contact information of two references to: Fraunhofer-Institut für Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung IOSB Kennziffer IOSB-2012-53 Gutleuthausstr. 1 76275 Ettlingen E-Mail: personal@iosb.fraunhofer.de Questions to this position will be answered by: Dr.-Ing. Szymon G adysz Telefon: +49 7243 992 120 E-Mail: szymon.gladysz@iosb.fraunhofer.de Information about the company: http://www.iosb.fraunhofer.de Incoming Kennung ZAV131 - Geforderte Anlagen: Schriftliche Bewerbung mit Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnissen mit Angabe der Kennziffer IOSB-2012-53. n 15. Mitarbeiter im Kundenservice (m/w) Arbeitsort: Frankfurt (Oder); Description: WIRKAUFENS sucht ab sofort engagierte Mitarbeiter im Kundenservice (m/w). Wer wir sind WIRKAUFENS ist DER Elektronikankauf im Internet! Wir bieten unseren Kunden den einfachsten, schnellsten und sichersten Weg, Elektronik zu Geld zu machen. Als junges, dynamisches und stark wachsendes Unternehmen im Bereich Re-Commerce, also der Wiederaufbereitung gebrauchter Elektronik und anschließender Wiederverwendung, leisten wir unseren kleinen Beitrag für eine nachhaltige Zukunft. Diesen fördern auch unsere Partner wie die Deutsche Telekom, OTTO oder blau.de. Wir setzen alles in Bewegung, um unsere Mitarbeiter beruflich weiterzubringen. Was wir Ihnen bieten - Ein tolles Team, das sich auf Sie freut - Ein marktgerechtes, leistungsorientiertes Gehaltspaket Familienfreundliche Arbeitszeitmodelle - Viel Verantwortung in einem schnell wachsenden Unternehmen Was Sie können sollten Sie beherrschen fließend Spanisch und Deutsch in - Sie treten unseren Kunden gegenüber freundlich und positiv auf und lassen sich in Stresssituationen nicht aus der Ruhe bringen - Idealerweise haben sie bereits Erfahrungen Diensten wie Google oder eBay Teamfähigkeit und Engagement stehen bei Ihnen im Vordergrund Erfahrungen im Umgang mit MS Office Was Sie tun werden Betreuung unserer Kunden am Telefon oder per Email Beantwortung von Kundenanfragen zu Shops - Sie tragen durch Ihre eigenen Ideen und Erfahrungen dazu bei Kundenservice ständig zu optimieren Bewerben Sie Sich jetzt: jobs@wirkaufens.de asgoodas.nu GmbH Ansprechpartner: Ferdinandstraße 15 15230 Frankfurt (Oder) Im Internet finden Sie uns unter www.wirkaufens.de - Geforderte n 16. Holzbearbeitungsmechaniker/in Arbeitsort: Kösching; Description: Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n Holzbearbeitungsmechaniker-/in in Vollzeit. Anforderungen: Ausbildung zum Holzbearbeitungsmechaniker, Schreiner, Tischler oder Zimmerer, - Idealerweise Vorkenntnisse in der Holzbearbeitung, - Bedienung von Sägen, Fräsen und anderen Anlagen, Verarbeitung des Rohstoff Holz zu Holzbauteilen, - Sägen, Schleifen und Kontrolle von Holzelementen, - Qualitätskontrolle, Teamfähigkeit, Flexibilität und handwerkliches Geschick, Bereitschaft zur Schichtarbeit. Der Arbeitsort ist nur bedingt mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Bei Interesse und gegebener Eignung freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung telefonisch oder per E-Mail. - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse. personal@binderholz.de

n 17. Projektmanager Export Industrie/Labor: Medizintechnik (w/m)

Arbeitsort: Planegg; Description: Wir sind eine mittelständische Unternehmensgruppe mit europaweit mehreren hundert Mitarbeiter(n)/innen. Mit innovativen Hightech-Anlagen und einem kompletten Dienstleistungsangebot sind wir einer der weltweit führenden Systemanbieter im Bereich Sterilisation- und Desinfektionstechnik. Zur Verstärkung unseres Teams in unserer Hauptverwaltung am Standort Planegg bei München suchen wir Sie in Vollzeitanstellung als Projektmanager Export Industrie/Labor (w/m). ****Bundesweite Bewerbungen sind ausdrücklich erwünscht!*** Ihre Aufgaben: - Erstellung von länderspezifischen Angeboten für Industrie- und Laborprojekte Bearbeitung von Ausschreibungen - Auftragsabwicklung und Fakturierung - Berücksichtigung von Ausfuhrbestimmungen Projektmanagement - Sicherstellung der Prozessabläufe - Überwachung der Zahlungseingänge Ihr Profil: - Erfolgreiches techn. Studium im Ingenieurbereich bzw. mehrjährige Berufserfahrung im Export-Vertrieb von Investitionsgütern - Gute Anwenderkenntnisse von SAP R/3 und MS Office - kaufmännisches und technisches Verständnis Verhandlungssichere englische und französische Sprachkenntnisse, weitere Fremdsprache von Vorteil Wir bieten eine abwechslungsreiche, interessante Tätigkeit in unserer Unternehmensgruppe, Zukunftssicherheit sowie flexible Arbeitszeiten und attraktive Vertragsbedingungen. Geforderte Anlagen: Wir freuen uns auf Ihre ausführliche Bewerbungsunterlagen mit Gehaltsvorstellung und frühestmöglichem Eintrittstermin.; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Zwingend erforderlich; personal@mmmgroup.com

n 18.

Holzfensterbauer oder Schreiner Arbeitsort: Laupheim; Description: Hartmut Knaak Herstellung von Fenster und Türen ist ein Familienunternehmen in der 2. Generation, Wir suchen zum nächstmöglichen Eintritt eine/n engagierte/n Holzfensterbauer oder Schreiner oder einen Mitarbeiter mit vergleichbarem beruflichem Hintergrund oder Fensterbauhelfer, mit Wunsch nach einer langfristigen Anstellung. Voraussetzungen: * eine abgeschlossene Berufsausbildung in den oben genannten Berufsfeldern oder in ähnlichen Handwerksberufen * Sie sollten Interesse, Lernbereitschaft und handwerkliches Geschick mitbringen. * Erfahrungen und Kenntnisse im Aufmaß, Arbeitsvorbereitung, Holz und/oder Kunststoff wäre von Vorteil * Sie verfügen über sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift. * ein gültiger Führerschein ist zum Erreichen des Arbeitsplatzes wünschenswert Unsere Baustellen und Auftraggeber befinden sich im regionalen Umkreis. Bewerber aus dem überregionalen Bereich unterstützen wir gern bei der Wohnungssuche! Sie sind motiviert und belastbar, dann nehmen Sie doch gleich heute noch telefonisch mit uns Kontakt auf: Ansprechpartner: Hr. Knaak Tel.: 07392/ 3566 Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Wünschenswert; fensterbau-knaak@gmx.de

n 19. Mitarbeiter/in im Haustechnik-Bereich Arbeitsort: Kirchham,

Niederbayern; Description: Als einer der größten Gastronomie- und Hotellerie-Betriebe rund um das niederbayerische Bäderdreieck bieten wir unseren Gästen tägliche Spitzenleistung und kompetenten Service. Unsere Gäste schätzen vor allem die Freundlichkeit und Herzlichkeit unserer rund 440 Mitarbeiter, die hohe Qualität und die familiäre Atmosphäre des Unternehmens und seiner Bereiche, die Hotels und Wellness, Speise- und Unterhaltungsgastronomie, Veranstaltungen zu verschiedensten Themen und Museen, Einkaufsund Bummelmöglichkeiten umfassen. Unser Haustechnik-Team benötigt weitere Unterstützung, daher suchen wir zum nächst möglichen Eintrittstermin eine/n MITARBEITER/IN IM HAUSTECHNIK-Bereich. IHRE AUFGABEN Sehr abwechslungsreiche Aufgaben in verschiedenen Bereichen unseres Erlebnisparks - Schwerpunkte Ihrer Tätigkeiten sind Wartung und Reinigung, Störungsbehebung und Instandhaltung der haustechnischen und betrieblichen Anlagen sowie weitere Aufgaben aus dem Elektro-Bereich wie z.B. - Betreuung der technischen Einrichtungen. - Sie kontrollieren regelmäßig Räume, Gebäude, Außenanlagen und technische Einrichtungen. - Sie warten die Haustechnik und gewährleisten so die reibungslose Funktion von Heizungs-, Lüftungs-, Sanitär-, Aufzug-, Schließ- und Alarmanlagen. ANFORDERUNGEN - abgeschlossene Ausbildung in einem elektronischen Beruf erforderlich - Berufserfahrung in einem handwerklichen Berufsfeld, vorzugsweise als Haustechniker, erwünscht, aber nicht zwingend erforderlich - umfassendes handwerkliches Verständnis und Geschick - gepflegtes, freundliches Auftreten und Teamfähigkeit - Bereitschaft für Wochenenddienste und Arbeit im Wechselschichtsystem - Belastbarkeit und Zuverlässigkeit Einteilung von Montag bis Sonntag bei gelegentlichem Wochenendeinsatz mit entsprechenden Ausgleichstagen, bei geregeltem Dienstplan. WARUM ZU UNS Suchen Sie einen sicheren und dauerhaften/ganzjährigen Arbeitsplatz bei einem familienbewussten Betrieb, der nach sozialen Werten geführt wird Durch unsere Betriebsgröße haben Sie die Möglichkeit, in verschiedenste Arbeitsbereiche einzusteigen und abwechslungsreiche Tätigkeiten auszuführen. Gerne auch als Quer- oder Seiteneinsteiger. Wir können Ihnen verschiedene und flexible Arbeitszeitmodelle bieten. Wir arbeiten Sie professionell ein und Sie nehmen regelmäßig an Schulungen teil. Außerdem haben Sie gute Aufstiegs- und Weiterbildungsmöglichkeiten in unserem Hause. Unseren Mitarbeitern bieten wir neben vielen Ermäßigungen und Vorteilen im Betrieb auch attraktive Sozialleistungen. Bei Bedarf sind wir Ihnen bei der Suche nach einer günstigen Unterkunft gerne behilflich. Bei Interesse richten Sie bitte Ihre vollständige schriftliche Bewerbung unter Angabe des möglichen Eintrittstermins an unsere Personalabteilung. - Geforderte Anlagen: Bitte senden Sie uns Ihre aussagekräftigen und vollständigen Bewerbungsunterlagen zu.; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Wünschenswert; personal@haslinger-hof.de


pagina 8 / oferte de muncã România / oferte de muncã strãinãtate / cereri de muncã n ªofer taxi cu experienta, obigatoriu atestat, zona Berceni24h, dispecerat Leone, Logan in stare foarte buna. Telefon dupa ora 18:00, Tel: 0722498249 TIR experienta, n ªofer seriozitate, semiremorca confectii textile 22t. Sediul firmei Bucuresti, curse Romania-Germania retur, Tel: 0722503850 n ªoferi maxi-taxi Angajez in Bucureºti, Tel: 0766552582, 0762862719 n Spãlãtor auto cu experienþã, zona Alexandriei, Tel: 0785358552 n Spãlãtori auto, cu experienþã, Bd Bucureºtii Noi, nr 12, Tel: 0722585767 n Spalatori Auto m/f, carte de munca, zona Obor Ferdinand, Tel: 0735551060 n Tãlpuitor. Angajez talpuitor cu experienta. Salariu motivant, Tel: 0741280999

Videochat Bucureºti angajeazã fete condiþii deosebite, avantajoase, cazare gratuitã, promovare artisticã ºi profesionalã, Tel: 0722793065 n Vopsitor pregatitor, tinichigiu, demontator, mecanic, experienta minima 2 ani. Service auto angajeaza, Tel: 0753098223

Vulcanizator, angajez vulcanizator cu experienta, zona Rahova, relatii la telefon, norcast_invest@yahoo.com, Tel: 0722161671, 0786671909

é Tâmplar cu experienþã în lemn masiv ºi furnir. Tel, Tel: 0723815533

n Belgia. Baby sitter. Vrei o n Tâmplar angajez, mobila pal, vacanta de 1, 5 luni si 400 euro

Tel: 0722568940

é Tehnolog, retusier, croitoresa pentru retusuri, menajera, angajam pentru magazin in mall, 0755824940, 0314179195 n Tinichigii, vopsitori, mecanici auto cu experienþã pentru service auto Giuleºti. Progam L-V, 8.00-18.00. 0748.678.186, Tel: 0314285864, 0314381966 n Vânzãtoare angajeazã Sergiana Group, pentru magazin mezeluri din incinta Kaufland Mihai Bravu. Condiþii: experienþã minim 3 ani, calificare ºi cunostinte calculator. Relatii tel: C-vul se depune pe e-mail: cristiana@sergiana.ro, Tel: 0730250932 n Vânzãtoare cu experienta pt magazin alimentar, Militari Piata Veteranilor, Tel: 0723355422, 0745075102 n Vânzãtoare magazin Fornetti Mihai Bravu, 3 zile libere/ 3 zile lucratoare, 1100Ron+ comision, Tel: 0724946969 n Vânzãtor cu experienta pentru magazin alimentar angajez, zona Piata Matache, Tel: 0742855211

Videochat Bucureºti. Super câºtiguri, cazare, angajeazã 50 de femei, cupluri, etc, adult, non-adult, comercial, Tel: 0722793065

in plus? In Belgia? Ai grija de fata de 12 ani cind este acasa seara. Cazare si drum platit. Urgent! tourlouse@gmail.com, Tel: 40727324417

n Germania Dansatoare Night Club angajãm legal fete ca dame de companie sau dansatoare (fãrã a g e n þie). Oferim º i c e r e m seriozitate. 004915145349433 (Rãspund la bip), http://www.scenario.gch.de, Tel: 0040720551721

é Norvegia. Persoane calificate, pe posturile de bucatari, ospatari si pizzeri, vorbitori de limba engleza mai mult decat mediu, exclus din Bucuresti, de preferinta din Buzau sau din Moldova ori Ardeal, persoane serioase, curate, muncitoare, ascultatoare, supuse, cu alte cuvinte profesionistii. Se ofera pt bucatari si pizzeri salariu de 1.000 euro + tips care variaza de la 40 € la 120 € pe saptamana, o masa pe zi, transport, cazare cu totul inclus, inclusiv transportul din tara. Program de 8-10 ore max pe zi 6 zile pe sapt. Se ofera contract de 6 luni pt inceput (proba) care s e v a tra n s fo rm a in nedeterminat, in functie de seriozitate. Salariul va fi marit periodic din 6 in 6 luni. Salariul se va plati o data pe luna, primele 2 sapt vor fi oprite garantie in caz ca persoana respectiva nu este ceea ce spune ca este. Din acesti bani vor fi acoperite cheltuielile de transport si cazare. Se lucreaza in restaurante, este un lant de 5 restaurante, care se afla in orasul Stavanger, Norvegia. Nu se accepta persoane cu antecedente penale. Ospatari de preferinta fete cu experienta varsta. min 23 ani, salariu de 3.500 Lei plus tips si restul conditiilor ca si ceilalti, sa vb bine engleza. CV + poza la e-mail alex.norvegia@yahoo .com, Tel: 0726150148

26 Septembrie 2012 n Grecia. Dansatoare/hostess intre 20-30 de ani, zilnic 50E plus consumatie. transport si cazare gratuit. Rog seriozitate, 1.500 EUR, alina_mahu83@ yahoo.com, Tel: 0724957398, 00306984345952

n Caut loc de munca urgent ca

administrator siteuri web, webdesign, agent vanzari, deservent utilaje grele, management, 1.500 RON, ionut_mhai18@yahoo.com, Tel: 0742575306

é Sofer profesionist categoriile

BE, CE, DE, din Bucuresti sector 2, familist, varsta 35 ani, absolvent liceu/facultate, vorbitor engleza/franceza cu experienta in tara/strainatate, vechime peste 16 ani, detinator de Atestate. Cazier auto si judiciar curate, analize medicale/psiho la zi. Ofer si solicit seriozitate! ungureanu.bogdan@ymail.com, Tel: 0721267776


26 Septembrie 2012

vânzãri terenuri / case-vile / pagina 9 Dobroeºti Fundeni nr.10 teren de vanzare, trei laturi fiecare 500mp, Tel: 0724654700 n Domneºti, Sat Sarbi, 1730mp, T21, intravilan, utilitati la 5m, zona linistita, aer curat, la 15m Raul Ciorogarla (neinundabil), Tel: 0722566218

n Buzãu, Beceni, vand teren, livada, 2.5ha, Tel: 0741741427

Cãlãraºi Sãruleºti 3.3ha, 2 deschideri aproximativ 20mp, 3, 5E/mp, Tel: 0734290400

é Berceni

n Giuleºti Drumul la Rosu, teren 1900mp, intravilan, toate utilitatile, 155 EUR/mp, Tel: 0734290400

n Obregia - Nisei 160mp teren, utilitati -zona comerciala cu vad posibilitati constr. birouri, spatiii comerciale, discutabil, 155.000 EUR, Tel: 0767641354, 0760468428

é Cãlãraºilor Piata Muncii é Tãrtãºeºti

intravilan cc 22600mp - d 102m. Curti, constructii. Cadastru, intabulare. La 1, 2 km de DN7. Drum de acces / exploatare. Str. Mihai Viteazul. 2, 6 E tot - 3 E loturi, 2 EUR/mp, covaci_angela83@yahoo.com, Tel: 0752918067

Orzari, Casa caramida, 2 camere, baie, bucatarie, gaze la sobe, utilitati, teren total 167, casa 65 mp, deschidere 7 m, cadastru si intabulare, necesita renovare, 69.000 EUR, mariusbucurei@yahoo.com, Tel: 0733076010 n Chitilei, Cartier Chila sect. 1, Proprietar vand casa locuibila 3 camere incalzire lemne apa si wc in curte, 27.000 EUR, 0732331031 n Constanþa municipiu, zona centrala, vand casa P+1+M, Tel: 0741741427 n Corbeanca vilã P+1 individualã, la cheie, cu cele mai bune finisaje, 3dormitoare, 3bãi, living, dining, bucãtãrie, terasã, logie, panouri solare, finisaje din patrã, ºemineu, alarmã, gard fier forjat, 149.000E, Tel: 0727828860

n Giurgiu, Mihai Vodã, vand loturi de 500-1000 mp in viitor cartier rezidential, apropriere padure si raul Arges, 25 km de Bucuresti, 12 EUR/mp, office@alexinternational.ro, Tel: 0722272727

n Berceni gaze, lumina, PUZ, parcele 500mp, 600mp, constructii langa, proprietar, Tel: 0761139417, 0761148888

é Berceni Comuna, Vand urgent teren super pret! pentru constructie casa la pret super avantajos, la 5 km de metrou, statia IMGB, 1000 mp, casa construita in dreapta terenului si in fata, zona super linistita, cartier de vile, securizatid@yahoo.com, Tel: 0767454667, 0747073450

n Fundeni, Livada, Dragonul Rosu, vand 3 parcele teren casa 445mp, 17m deschidere, toate utilitatile, zona rezidentiala, negociabil, 125 EUR/mp, Tel: 0721203189

LAC é MOGOªOAIA DESCHIDERE 30M LA LAC. INTRE LAC SI CF URZICENI-BUCURESTI. INTERSECTIA CENTURA BUC. CU SOSEAUA CHITILA, 350M DE DN7. UTILITATI F APROAPE, 250M. DRUM BETONAT. 500M BAUMAX. 35E-LOTURI, 29 EUR/MP, COVACI_ANGELA83@YAHOO. COM, TEL: 0752918067

é Popeºti-Leordeni 2 ha langa Tnuva, DN4. Acces usor auto. Gaze, electricitate, canalizare. intabulare si cadastru. Pretabil constructii zona cu potential dezvoltator. Accept firme, 15 EUR/mp, anarevan@xs4all.nl, Tel: 0744332353

é Chitila/Vand teren intravilan intre case, cadastru, intabulare, toate utilitatile. Facilitati zona: transp in comun; gradinita; scoala; piata; parculet, centre comerciale Lidl; Baumax; Carrefour; Mall Colosseum, 145 EUR/mp, marius.perta@gmail.com, Tel: 0721253840

Prahova Telega Vand teren intravilan, 25.000mp padure si livada, langa lacurile sarate, 7 eur/mp n e g o c i a b i l , 2 7 5 .0 0 0 E U R, oana.gheorghe1@gmail.com, Tel: 0724283942

Constanþa, Techirghiol, zona S t a d i o n , t e re n 2 5 0 0 m p intravilan, deschidere 36m, lot A233/31/1, Tel: 0728724798, 0721201020

é MÃGURELE INTRAVILAN 25/200M. LA MARGINEA PADURII CORNETU, 400M DE RAUL ARGES, 2, 8KM DE E70 (SOS. ALEXANDRIA). UTILITATI: ENERGIE ELECTRICA, APA. DRUM ASFALTAT+PIETRUIT. 9 n Prahova Teºila -Valea Doftanei, E/MP TOT – 11 E/MP LOTURI, teren 5.000mp+ casa neterminata, n Dâmboviþa, Samurcaºi, Teren 9 EUR/MP, Tel: 0724583431, 0213238294 6700 mp, parcelabil, deschidere la COVACI_ANGELA83@YAHOO. lac, 25 EUR/mp, Tel: 0722503888 COM, TEL: 0752918067

Dâmboviþa, Titu, vând teren agricol în suprafaþã de 10.600mp, negociabil, 12 EUR/mp, Tel: 0726279013

Intrare Proprietar, loturi la intrare, suprafete de 353 mp, extras de cartea funciara, cadastru, intabulare, Puz, studiu GEO, curent, exclus agentii, 5.900 EUR, teren_berceni@yahoo.com, Tel: 0762917562 n Buftea Mogoºoaia, stradal, Bucureºti-Târgoviºte, 510mp, n Dobroeºti tarlaua 25, parcela particular, 400 EUR/mp, Tel: 536, extravilan, loturi de 1000 mp, pret 39 E/mp, Tel: 0722402585 0766412462

Mãgurele la 15 minute de Palatul Parlamentului, cartier nou pânã în centurã, proiect derulare ofertã teren 300 mp/ 8900E str. Mãlinului, 540 mp/ 11.900E str. Narciselor, 580 mp /12.900E str. Iris, Tel: 0723733274, 0722895090

n Snagov. Vand teren intravilan 395 mp. Pret negociabil, Tel: 0732402097, 0721169020

1300mp + casa demolabila langa lac si padure, deschidere drum 30mp, 15 EUR/mp, Tel: 0729165702

grãdinã, casã de vacanþã 84mp verandã, garaj. Zonã asfaltatã cu gaze, apã, canal, luminã, Tel: 0216474716, 0744387366

n Strãuleºti, teren 800mp n Moara Vlãsiei vand teren stradal 24m, cu vie, pomi,

é Baloteºti, Saftica, DN1, 2008 é Corbeanca, vanzare vila +

casa 130 mp teren 400 mp, locatie firma in Paradisul Verde, 6 mobilat utilat, negociabil, schimb, camere, P+1, din lemn, constr. 2005, supr. totala vila: 392mp, 95.000 EUR, Tel: 0721967808 supr. utila: 350mp, supr. teren: Bolintin-Vale, Giurgiu, vand 1845mp, amprenta sol: 196mp, casa, stradal, toate facilitatile, desch. sosea 20m, semiutilat, o compusa din teren 250mp bucatarie, 3 bai, 3 balcoane, aer care merge spatiu comercial, conditionat, alarma, apa, centrala termica, cu toate utilitatile, garaj, etaj 1 compus din 4 camere, 2 gaze, gresie, internet, loc parcare, bai, bucatarie, mansarda, are parchet, tamplarie termopan, usa placa aproximativ 150mp metalica, Bucatarie mobilata, construita, la cheie, accept si izolare termica.Terenul are 3 Prima Casa, 75.000 EUR, Tel: corpuri: C1 - casa 392 mp, C2 - 4 garaje, 96 mp, C3 - sediu firma 0768958864 198 mp construiti, 160 mp utili, parter. Gradina, gazon, livada, sistem de udat, pozitie buna, acces rapid, alee amenajata. Avantajele acestei locatii: securitate non-stop, gradinita, club, pizzerie, terenuri de tenis si fotbal, sala de fitness, forta, centru infrumusetare, cabinet veterinar, farmacie si spalatorie auto. Aceasta zona deosebita doreste sa ofere un altfel de stil de viata, locatari si vecini de calitate, conditii de viata excelenta si un confort maxim, 545.000 EUR, Tel: é Cãlãraºi, Radovanu, vand 0729543829 Casa 4 camere, caramida, 135 mp, acoperis tabla, sobe teracota, electricitate, catv, put in curte, 700 mp vie, total 1600 mp, n Dâmboviþa Moreni vand casa 23.000 EUR, noua cu faciliatati 450mp, linga valentinos68@yahoo.com, Tel: padure, negociabil, 650.000.000 0744688736 RON, Tel: 0727651001


pagina 10 / vânzãri case-vile / garsoniere / 2 camere / 3 camere

26 Septembrie 2012 n Tineretului, Aleea Trestiana,

Giurgiului, Luicã, particular vând casã la curte din paiantã, consolidatã ºi renovatã 2006, 236 mp, posibilitate gaze, apã. Preþ 58.000E, Tel: 0747010020

n Mãgurele Ilfov, vilã p+1, 7 camere, suprafaþã teren 810mp, construit 140mp, toate utilitãþile, finisaje lux, negociabil, 155.000 EUR, Tel: 0766292603, 0727060858 n Militari Autogarã, duplex scarã interioarã, bucãtãrie stil american, aer condiþionat, alarmã, Tel: 0768318400 n Militari West Park, vilã P+1+M, toate utiltãþile, aer condiþionat, G+F+P+T, Tel: 0768318400

n ªtefan Cel Mare Casa 35, Teren - 50 mp. Camerã, vestibul, baie, bucãtãrie ºi dormitor. Necesitã îmbunãtãþiri, 23.000 EUR, Tel: 0766320674

Teleorman, Vitãneºti, vând casã 4 camere, curte mare, ºoseaua Bucureºti Alexandria, pret negociabil, 12.000 EUR, Tel: 0722583370

n Unirii, Popa Nan, Tepes Voda,

Pantelimon case, zonã civilizatã, vis-a-vis de Selgros, P+1+mansardã, 295mp suprafaþã construitã, 470mp teren, electricã, gaze, canalizare, drum acces, se vinde ºi fãrã finisaje interioare, vecini pe toate laturile, preþ negociabil, la cheie, 165.000 EUR, Tel: 0744550007 n Pantelimon Oraº vila P+1, zona foarte buna, 60.000 E, Tel: 0768493326 n Pantelimon sector 2, vand (schimb) casa demolabila, 65mp, cadastru, intabulare, negogiabil, 25.000 EUR, Tel: 0768156782

é Peris (Ilfov), casa, teren 1530 mp, vie, gradina, central, coada Lacului Snagov, apa, electricitate, gaze, 58.000 EUR, manuela.cursaru@live.com, Tel: 0744320775

vand urgent casa si curte, zona centrala; pret negociabil, Tel: 0723886473

n Militari Gorjului, 2/4, G+F+T, 38mp, balcon mare inchis, curat, 42.000 EUR, Tel: 0721866235 n Militari, Rosu, particular, vand garsoniere in bloc 2012, 33 mp, bloc 4 etaje, 27.000 EUR/mp, vochinelena@yahoo.com, http://www.e-apartamentenoi.ro, Tel: 0741273976

n Titan Bila semidecomandata,

20 mp utili, utilata, libera, cu cadastru si intabulare facute, 21.500 EUR, Tel: 0722306286, 0767318367

Unirii etaj 8/8, preþ negociabil, 62.000 EUR, Tel: 0744396738

n 1 Decembrie Bd Trapezului metrou, Mega Image, particular, Garsoniera confort 2, decomandata, p/10, P+G+F+UM, libera, 21.000Euro negociabil, Tel: 0764649218, 0762219245 n1

é Vitan Vila superba 6 camere

P+1+M 2003, 100 mp amprenta, teren 300 mp, deschidere 12 m, 2 locuri parcare. 295000 Euro, plus o diferenta negociabila eventual in maxim 1 an, Tel: 0744359529

n 1 Mai (Mihalache) str. Ion Neculce, Casa renovabila / demolabila, 150 mp, deschiderea 12.15 m, cadastru si intabulare; nu prezinta litigii. Zona permite constructii P+2E+M, 130.000 EUR, stefania.serban@apanovabucuresti .ro, Tel: 0722656259

Mai (Mihalache) Domenii, constructie noua, cu lift, finisaje de lux, zona foarte linistita. Proprietar, pret accesibil, Tel: 0721805460, 0762343750

n Berceni Metrou, ap. 2 camere Piaþa Sudului, gresie, faianta, parchet, termopane, 0766.886.888, Tel: 0766886888 n Berceni Aliorului, semidecomandat, et. 2/9, îmbunãtãþiri, preþ 49.000E, Tel: 0764553955, 0723375192

n Barbu Vãcãrescu Garsoniera, proprietar, etaj 2/3, imbunatatiri, boxa, cadastru, intabulare, bloc reabilitat, merita vazuta, 45.900 €, florentinapurdescu@yahoo.com, Tel: 0727526120, 0726637555 é Brâncoveanu metrou, particular, ap 2 cam, cf 1, semidecomandat, an ‘86, renovat, 54mp, et 3/8, balcon, boxa, loc parcare, negociabil, 79.000 EUR, Tel: 0730914230

vanzare 2 camere, 57mp, particular, negociabil, 67.000 EUR, n Liberty Mall, Strada Nasaud nr Tel: 0318142737 4, zona centrala in spate la Liberty Center Mall. Colt cu Viilor. Super oferta! Apartament 2 proprietar vand camere parter decomandat 59mp. n Unirii Renovat gresie, faianta, apartament 2 camere la curte, in termopane, parchet, usa metal vila, posibilitati parcare, negociabil, intrare, etc. Grilaj geamuri 48.000 EUR, Tel: 0744662452 posibilitate pentru balcon, 57.000 EUR, tudor_marian84@yahoo.com, Tel: 0761674837, Fax: 0214360166 n 1 Mai (Mihalache) -Domenii constructie noua, proprietar, finisaje la comanda. Gresie, faianta si parchet la 10Euro/mp. Centrala proprie, echipat la cheie, 60mp, 70.000Euro, Tel: 0721805460, 0762343750

é Mihai Bravu particular, mobilat, utilat, gresie, faianta, parchet, termopan, instalatie sanitara si electrica noi, renovat 2010, a/c, boxa, 70.000 EUR, georgescudaniela76@yahoo.com, Tel: 0735531142 Militari statia de metrou Pacii, vanzare apartament 2 camere conf 1 semi decomandat etaj 2/8, constructie 1991, 51 mp, 55.000 €, olaru.irina76@yahoo .com, Tel: 0760393302

Militari, Lujerului, 2 camere decomandate, gresie, faianta, termopan, parchet, apometre, repartitoare, aer conditionat, negociabil, 49.000 EUR, Tel: 0744918046

CONSTRUITI, 7 CAMERE, 4 BAI, 2 ETAJE+MANSARDA, TOATE UTILITATILE, COMPLEXE COMERCIALE MAGAZINE IN APROPRIERE (MALL MEGA-IMAGE), 420.000 EUR, STEFAN.ZNEA@YAHOO.COM, TEL: 0722234540, 0722234540

é Crangasi. metrou Vand garsoniera langa parc, la 3 min. de metrou, dec, p/4, 1984, g, f, p, termopan, usa metalica, 32 mp, hol al scarii inchis, comun cu inca un vecin, 35.000 EUR, ubia86@yahoo .com, Tel: 0745272963, 0731650972

n Giuleºti (Prunaru), langa Mega proprietar vind apartament 2 camere cu inbunatatiri, Tel: 0760138027 n Giuleºti Parc, apartament 2 camere, semidecomandat, etaj 4/4, imbunatatiri, pretul zonei, Tel: 0767307842

Herastrau, vand apartament 3 camere, 155mp, bloc nou, pret foarte bun, Tel: 0722292928

apartament 3 cam 103 mp, superb, complet mobilat, utilat, gata pentru mutare. Finisaje ultramoderne. Loc parcare ADP, 84.500 EUR, liviugrindes@hotmail.com, Tel: 0766522996 n Giuleºti, Constructorilor, ap 3 cam, 4/4, 60 mp, semidec, termopan, parchet, UM, A/C, balcon inchis, terasa impecabila, zona linistita, parc, metrou, piata, 60.000 EUR, Tel: 0728839461, 0744375938

n Militari, Ghirlandei, semidec,

confort 1, fãrã îmbunãtãþiri, et. 2/4, 59.000 E negociabil. Liliana, Tel: 0736434129

n Baba Novac Strada Campia n Panduri str. Ion Urdareanu, Libertatii, vand apartament 3 camere convenabil, liber, confort 1 semi decomandat 5/8 fara inbunatatiri 70mp balcon mare, bloc curat zona verde exsclus agentii, 50.000 €, mariusleonida @yahoo.com, Tel: 0722870753

bloc P 23, constr 1993, recent reabilitat termic, 3 camere, 78 mp, et 8/8, decomandat, total imbunatatit, 85.000 EUR, Tel: 0722617722 n Particular apartament 3 camere semindecomandat, imbunatatiri, um, ac, g, p, et. 6/10, stradal, 5 minute metrou, negociabil, 65.000 EUR, Tel: 0724662529 n Pipera, vand apartament 3 camere, bloc 2012, 75 mp utili, 1/4, deosebit, 60.000 EUR/mp, vochinelena@yahoo.com, http://www.e-apartamentenoi.ro, Tel: 0741273976

é Drumul Taberei, Bd Timisoara, n Rosetti apartament 3 camere

Proprietar vand ap. 3cam cf1, decomandat, stradal, 76mp, termopan, A/C, 5/10, imbunatatiri, mobilat, balcon 11mp, 63.000 €, corinaursuleanu@yahoo.com, Tel: Rahova 2 camere, confort 1, 0764472702, 0728995490 58mp, etaj 9/10, spatios, stradal, n Drumul Taberei, 7/10, bloc langa piata, Tel: 0766741048 reabilitat termic, zona foarte buna, intre Mall Afi Place si Mall Militari, n Regina Maria, B-dul George liber, Tel: 0722217144 Coºbuc etaj 2/4, cadastru, intabulare, liber, 29.000 EUR, Tel: 0767445684 n Romanã, Particular, vand apartament 2 camere, et 9/9, 46mp, ideal pentru cei dispusi sa investeasca in reconditionarea unei locuinte ultra-centrale, 55.000 EUR, raluca_cerghedean@yahoo.co.uk Tel: 0722387022

80mp, parter inalt, centrala proprie, renovat recent, Tel: 0734290400

n Sãlaj, str. Humulesti, nr. 2, proprietar, vand apartament 3 camere, etaj 8/10, negociabil, 45.000 EUR, Tel: 0743535010 n Strãuleºti Lac, vand ap 3 camere (21/12.5/8.5), et 3/4, ac/ av 87/ 77, cartier rezidential nou, 68.000 EUR, Tel: 0723265376 n Sudului Piaþã, 3 camere, confort 1, semi decomandat, etaj 8/8, imbunatatiri, 68.000 EUR, Tel: 0732018118

n ªtirbei

n Drumul Taberei decomandat, liber, confort II, metrou, parter/10, 39.000 EUR, Tel: 0722217144 é PIPERA, VILA 750MP, 250MP

n Aviaþiei

é Gara de Nord Proprietar,

é Timpuri Noi, Central, str. Anastasie Panu, Proprietar, bloc 2000, 52 mp utili, mobilat, utilat, gresie, faianta, parchet laminat, tamplarie PVC, aer conditionat, interfon, loc parcare, paza bloc, 300m metrou, zona linistita, pret negociabil, 67.000 EUR, cosmin_albastrel@yahoo.com, Tel: 0766424445, 0766204441

é Foiºorul de Foc, zona Plantelor - Austrului nr 18, semi central, vanzare apartament 3 camere, S=104mp la Parter in vila P+1, confort 1, semi decomandat, toate utilitatile, telefon, cablu TV, cablu intenet, centrala termica, beci, curte interioara, loc parcare. Nu prezinta risc seismic. Spatiu ideal si pentru firma. Acces rapid in centrul orasului. Acces rapid in zona la marketuri, restaurante, universitati, licee, scoli, gradinte, etc, 80.000 EUR, alexandru_polici@yahoo .com, Tel: 0723321103

Vodã vis a vis Conservator, 3 camere, 3 bai, renovat recent, mobilat, centrala proprie, 150.000 EUR, Tel: 0734290400

Timpuri Noi 3 camere, 70mp, bloc nou, 100.000 EUR, Tel: 0730106207 n 1 Mai (Domenii) - proprietarã, vând apartament 3camere, g+f+p, 2balcoane, 2/6, piaþã ºi ºcoalã aproape. 69.900E, 0722252112


26 Septembrie 2012

vânzãri imobile / schimburi / cumpãrãri terenuri / închirieri oferte imobile / pagina 11

n 1 Mai (Mihalache) -Domenii, constructie noua, proprietar, finisaje de lux. Gresie, faianta si parchet la 10Euro/mp. Centrala proprie, 2 gr.sanitare, dressing, balcon, 115mp, ultralux, pret accesibil. Echipat la cheie, Tel: 0721805460, 0762343750

Dristor particular, inchiriez garsoniera, 200 EUR/luna, Tel: 0722829838 n Dristor

é GALATI, TECUCI, VAND n Chiºinãu Bd. zona Diham, Ap 4 CONSTRUCTIE, HALA, DEPOZIT,

cam, parter/8, 90 mp, 2 grupuri sanitare, modificat, g+f+ac, 70.000 EUR, iutzu80@yahoo.com, Tel: 0785699362

(capitale) é Dorobanþilor Decomandat, 112mp, centrala proprie, incalzire prin pardoseala, renovat complet cu finisaje de rafinament, semi-mobilat, cu actele la zi, fara legea 112, retelele de apa si canalizare schimbate in 2012, 65.000 EUR, Tel: 0746267670, 0745202876 n Dristor 4 camere, confort 1, fara imbunatatiri, 87 mp, baie cu geam, zona verde, scara curata, negociabil. Super urgent! 65.000 EUR, Tel: 0753054097 n Drumul Taberei statia Valea Ialomitei vand apartament 4 camere decomandat, cf.I, 84mp, 85.000 EUR, Tel: 0314281790, 0730750726

n Titan, Nicolae Grigorescu, Apartament 4 camere 1/4, confort 1, decomandat, 2 bai, 76mp utili, 86.000euro negociabil, Tel: 0722178739, 0216734071

Dorobanþilor, zona RomaLondra, vand 2 apartamente in duplex, 8 camere, scara interioara, bloc 4 nivele, teren aferent 100mp, discutabil. 0722312039, 230.000 EUR, Tel: 0746294000, 0722578398

SPATIU (CENTRALA TERMICA FOST TERMSAL) IN ORASUL TECUCI, 425 MP. ZONA GARA DE NORD (STR NICORESTI). ACCES STRADAL, TOATE UTILITATILE. STARE BUNA, 20.500 EUR, COVACI_ANGELA83@YAHOO. COM, TEL: 0752918067

Barbu Vãcãrescu intersecþia cu Gheorghe Þiþeica, în Bucureºti, proprietar, vând garsoniere, apartamente cu 2 ºi 3 camere, 1.000 EUR/mp, Tel: 0730711519

Particular schimb vila P+1 Ciorogarla, 5camere, toate utilitatile pentru Bucuresti sau Iasi, Tel: 0727489456 Particular schimb casa mare la 7km de Buzau + 400mp teren cu casa sau teren in jurul Bucurestiului, Tel: 0733010207

n Berceni Inchiriez camera la curte, zona Berceni, tel. 0729851393, Tel: 0785314510 n Crângaºi caut colega camera in apartament 2 camere utilat, mobilat, 80euro/pers, Tel: 0746542885 n Ghencea camera modern mobilata cu baie separata, balcon, acces utilitati convenabil, Tel: 0729203068, 0741696872 n Ghencea, camera modern mobilata cu baie separata, balcon, acces utilitati, sunati dupa 11, Tel: 0729203068, 0741696872

Giuleºti Crangasi, metrou, inchiriez o camera mobilata, acces utilitati, pentru o persoana de sex feminin, preferabil din Ploiesti, Pitesti, 100 EUR, euro_bonita @yahoo.com, Tel: 0764727480 n Giurgiului CRF Progresul, ofer spre închiriere camerã la curte mobilatã, Tel: 0724633040, 0784885865 Militari Gorjului inchiriez 1 camera in apartament, pentru 1fata, Tel: 0765802229

n Militari, zona Lujerului, Inchiriez Garsoniera libera in apartament 2 camere, la 5 minute de metrou si alte mijloace de transport, supermarketuri, piete, etc. Doamna serioasa ofer spre inchiriere o camera+ bucatarie+ baie+ zona servit masa, in apartament de 2 camere. Tin sa precizez ca raman foarte rar in cealalta camera a apartamentului! 150 E negociabil, 150 EUR, Iulia20iuli@yahoo.com, Tel: 0723314126

Sebastian, inchiriez o camere 1/8 utilat si mobilata pentru doi baieti sau un cluplu pret negociabil, http://www.az.ro/nod e/128208/edit?destination=admin% 2Fadsufragerie, Tel: 0735344912

Plevnei particular, vilã 24 de camere, 700 mp, D+P+1+M, imobil istoric restaurat în 2009, complet utilat, finisaje lux, parchet, marmurã, termopan, vitralii, aer condiþionat, centralã termicã, centaralã telefonicã 2011, linie fibrã opticã, 3 linii telefon, depozit, arhivã, salã aºteptare, circuit TV-satelit, camere supraveghere, alarmã cu monitorizare, centralã alarmare incendiu automatã, salã ºedinþe, 4 grupuri sanitare, curte, parcare. Pretabil ambasadã/ multinaþionalã, Tel: 0733106680 n Titan langa Billa sector 3, Casa curte 265 mp utili+ 1000 mp curte, Tel: 0723646109

VITAN MALL PARTICULAR OFER SPRE INCHIRIERE / VANZARE VILA, TEL: 0722758289, 0722758297

Apãrãtorii Patriei Sos. Berceni, garsoniere totul nou, in vila, 250 EUR/luna, Tel: 0720507027 n Berceni caut colegã în garsonierã conf. I, recent renovatã, 100E discutabil, Tel: 0745015285, 0722472805

Particular cumpar teren intravilan, zona cu utilitati curent, gaze, ofer maxim 15.000 Euro, Tel: 0726150207, 0736446482

n Adunatii Copaceni, inchiriez vila 6 camere 220mp, p+1, teren 2000mp pe care sunt plantati pomi fructiferi si vie, Tel: 0731546366, 0721427908 n Berzei, casa/ vila P+M, 100mp, detalii pe, http://www.immobile.ro, Tel: 0721616161

Costin Georgian, particular inchiriez garsoniera utilata, mobilata recent, renovata, Tel: 0748507374, 0722460789

n Decebal langa metrou Piata Muncii, 2/8, D, complet mobilata si utilata, balcon, G+F, termopan, AC, 42mp, 350 EUR, Tel: 0740920633

2 metrou Mobilata modern, f bine intretinuta, utilata (aragaz, frigider, masina de spalat, TV+cablu+internet), gresie+faianta, usa metalica, termopan, aer conditionat, 1+1, 280 EUR, Tel: 0735327744 Sãrii inchiriez n Drumul garsoniera confort 1, gresie, faianta, etaj 1/4, Tel: 0722373693

Militari proprietar inchiriez apartamente si garsoniere in bloc nou, zona Padurea Rosu, www.locuinteinrosu.ro Tel: 0724833030 n Militari

proprietar, intrare proprie, parter, ideal firmã, Tel: 0736472134

Nerva Traian, închiriez garsonierã 45mp decomandatã, confort 1, et. 1/8, semimobilatã, Tel: 0753814628

é Ultracentral inchiriez garsoniera, Strada Eforiei 8, decomandat, 2 camere 50 mp, etaj 1/8 vedere la stradã, mobilat modern, aer condiþionat, termopan, gresie, faianþã, bucatarie utilata, uºã metalicã, renovat recent. TV, masina de spalat, centrala termica, contoare apa rece. Liber, se poate închiria direct. detalii pe site www.immobile.ro, Tel: 0721616161 n Unirii în vilã, mobilatã, utilatã,

F+G+T+P+Centralã, intrare, contorizare separate, Tel: 0722152813, 0724589048 n Sebastian Calea Rahovei, 35 n Universitate mobilat nou, mp, confort 1, renovatã, mobilatã, renovata lux, termopan, aer utilatã, contorizatã, stradal, conditionat, 250 EUR, Tel: 200 EUR, Tel: 0724891528 0744821358


pagina 12 / închirieri oferte garsoniere / 2-3-4 camere / spaþii comerciale / cereri particular, n Universitate, garsonierã 42mp, etajul 5/8 camerã 8mp, etajul 8/8, dotate, utilate, curate, libere, Tel: 0722388563

é Voluntari,

Garsoniera in complex Terra Residence - cu Predare Imediata. Constructie Februarie 2008, 50 mp, etj 5/6, mobilata, bucatarie complet utilata, centrala proprie, aer conditionat, gresie, faianta, parchet, usa metalica, loc de parcare. Securitate 24 ore; loc de joaca. Poate fi locuita imediat! Localizata intr-o zona deosebita - aproape de padure, acces foarte usor catre Pipera, Afumati, Voluntari si Colentina, 260 EUR/luna, boaru.irina@gmail.com, Tel: 0731730550, 0745086332

n Drumul Taberei langa parc Moghioros, Proprietar inchiriez ap. 2 camere disponibil imediat. Rog seriozitate, 250 EUR/luna, Tel: 0753230989 Ansamblul n Antiaerianã, rezidential al armatei, Particular apartament 2 cam, liber, decomandat, balcon 10 mp, locuit sau birou, 400 EUR/luna, Tel: 0740955714 Billa, particiular inchiriez apartament doua camere, toate utilitatile, modern, Tel: 0724172633

n Brâncoveanu Inchiriez apartament 2 camere, decomandat, nemobilat, cartier Brancoveanu, Strada Covasna, 200 EUR, Tel: 0724343095, 0721239183

é Dorobantilor Apartament 2 camere, stradal Calea Dorobantilor, renovat, utilat, bloc reabilitat termic, et. 2/6, mobilat, ac, toate utilitatile, rulouri exterioare, 600 EUR/luna, Tel: 0723502317

Drumul Sãrii la intersecþia 13 Septembrie cu Ghencea, Inchiriez Apartament douã camere, semidecomandat, mobilat complet, dotãri incluse: aer conditionat si termopan, etaj 2, 250 €, emilia.boghiu@yahoo .com, Tel: 0767602365

n Ferdinand Particular, inchiriez apartament 2 camere, stradal, mobilat si utilat complet, Tel: 0769661849 n Floreasca Chopin, proprietar, apartament dotat complet, contorizat, parchet, usa metalica, zugravit recent etc, 250 EUR/luna, Tel: 0765455725, 0744483067 n Giurgiului Vigoniei, închiriez apartament decomandat, conf. 1, mobilat utilat (tv, maºinã spãlat), 6/7, 1+1, 180 EUR, Tel: 0769553840 n Giurgiului, conf. 1, decomandat, curat, semimobilat, utilat, pe termen lung, de preferat cuplu ori familie. 200 E + 1 garanþie, Tel: 0746645288, 0768327562 n Giurgiului, Alunisului 2 camere, utilat complet, mobilat. Internet + cablu. Exclus agentie, 200 EUR, Tel: 0722316335, 0723257882 n Kogãlniceanu Piaþã- apartament 2camere, etaj 1, vedere pe faþãtermopan, parchet, gresie, faianþã, nemobilat. 300E, Tel: 0314105254, 0725332211 n Militari, foarte aproape de Cora si Mall Plaza, particular inchiriez ap 2 cam, conf. 1, bloc curat, linistit, stradal, renovat recent, foarte curat, pret negociabil. Rog seriozitate, 250 EUR, 0723537144 n Nerva Traian particular, etaj 1, confort 1, renovat, mobilat, utilat. 0722505737, 300 EUR/luna, Tel: 0751203003, 0761697956 n Sebastian strada Spataru Preda, Inchiriez apartament nemobilat 2 camere foarte spatios suprafata 60 mp, recent renovat, termopan, parchet, usa metalica, 250 EUR/luna, Iana_andrei@yahoo.com, Tel: 0723194519, 0733108531

é Sudului Piaþã, 2cam, et. 2/4, renovat, semi decomandat, mobilat modern, 300 EUR, elianda4@yahoo.com, Tel: 0721909966 n Tineretului, Ansamblul rezidential, Particular 2 cam, decomandate, complet utilate, 2 gr. sanitare, loc parcare, merita vazut..! 96 mp utili, 750 EUR/luna, Tel: 0740955714

n Titan la 1 minut de statia metrou Nicolae Grigorescu, Particular, inchiriez 2 camere, decomandat, stradal, mobilat, pal laminat, gresie, faianta, termopan, usa metalica +utilat: masina de spalat automata, aragaz, microunde. aer conditionat, rulouri exterioare, bloc izolat termic, 310 EUR/luna, raluca_cerghedean@yahoo.co.uk, Tel: 0722387022 n Titan aqpartament 2 camere, mobilat, curat, termen lung, Tel: 0724372892 n Titan Policlinica, 2 camere cf. 1, etaj 2/10, semimobilat, liber, proprietar, 250 Euro, Tel: 0723360097, 0213372753 INCHIRIEZ n UNIRII APARTAMENT DOUA CAMERE, ETAJ 7/9, NEMOBILAT, VEDERE FATA, TEL: 0722292928 Zepter, particular, n Unirii inchiriez apartament 2 camere, complet mobilat, utilat, zugravit, 450 EUR/luna, Tel: 0721371633, 0731865661 n Viilor (zona Eroii Revolutiei), Inchiriez apartament 2 camere mobilat si utilat (aragaz, frigider si masina de spalat) curat si bine intretinut, recent renovat. Situat la 5 minute de metrou Eroii Revolutiei si de parcul Carol, 280 EUR/luna, alx2378@yahoo.com, Tel: 0721745285

n Berceni închiriez apartament 3 camere, mobilat utilat lux, Tel: 0721761318, 0769191823 n Buftea -închiriez 3camere (2 mobilate), g+f+p, UM, AC, utilat complet, 210E, Tel: 0722252112 n Cantemir Metrou Sincai, 3 camere semidecomandate, semimobilate, etaj 9, 340euro, avans 2+1, Tel: 0729375394 n Central inchiriez apartament 3 camere la curte central (primesc studenti), Tel: 0722635700, 0721325038 n Drumul Gãzarului proprietar, inchiriere apartament 3 camere, etaj 2/4, decomandat, semimobilat, utilat, zugravit, 250 EUR/luna, Tel: 0746821071, 0720234586 n Drumul Taberei, zona Valea Ialomitei (vis a vis de piata) particular, et3/4 conf 1, dec, mobilat, gresie, faianta, usa metalica, balcon, chirie +1 luna garantie, 300 EUR, Coral_25_nov@yahoo.com, Tel: 0729008732 n UNIRII INCHIRIEZ APARTAMENT 3 CAMERE, PROASPAT RENOVAT, FOARTE CURAT, ET. 1/8, TEL: 0722292928 Unirii recent renovat, mobilat complet, ac, 3 balcoane, etaj 5, Tel: 0722488008

n Victoriei Titulescu, proprietar, ap 3 camere, decomandat, etaj 5/14, proaspat renovat, mobilatechipat, prefer familie, termen lung, anticipat, 450 EUR/luna, Tel: 0722293742

é Decebal Inchiriez apartament 2 camere, confort 1, decomandat, 60 mp, mobilat si utilat lux, usa metalica, aer conditionat, jacuzzi, et 1/4, plata 1+1 luna garantie, liber. Exclus agentii, 499 EUR, Tel: 0736689680

n Apãrãtorii Patriei, inchiriez. apt. 4cam dec. cu toate facilitatile, la 5’ de Spiru Haret si de metrou Ap. Patriei, Tel: 0744486509

n Bãneasa

Penthouse Nord, 5/5, sc=250mp, constructie 2007, finisaje superlux (granit, marmura, parchet masiv), vedere superba lac, loc parcare, complet mobilat si utilat, 1.700 EUR/luna, 0744561746 n Drumul Sãrii 4 camere foarte mari, living, bucatarie americana, mobilat, centrala proprie, studente, Tel: 0761139417, 0761139567

Sebastian, 4 camere pt. 3 fete studente, zugravit gresie, faianta, termopane, centrala, aer conditionat, termen lung, garantie, 450 EUR/luna, Tel: 0735536643

é ªtefan Cel Mare, Parcul Circului, Apt 4 camere renovat 2012, mobilat, aer conditionat, 550 EUR, manuela.cursaru@live.com, Tel: 0744320775 VODÃ, n ªTIRBEI ULTRACENTRAL, APARTAMENT 4 CAMERE, 4/8, MOBILAT, PREFER STUDENTI. TELEFON DUPA ORA 13:00, 550 EUR/LUNA, TEL: 0744425494 n Vatra Luminoasã închiriez 4 camere locuinþã, demisol, parter, etaj curte 250mp, proprietar, 1.600 EUR, Tel: 0743373342

n 1 Mai (Mihalache) Turda, de

închiriere spaþiu comercial 300 mp+ subsol 220 mp, Tel: 0722302320, 0729610604

26 Septembrie 2012

n Alexandriei

închiriez spaþiu stradal, 84 mp, cu facilitãþi, Tel: 0785358552 n Gorjului Piaþa Particular, Ofer spaþiu comercial 340mp, parter-alee piaþã, vad pietonal intens, toate utilitãþile, negociabil, Tel: 0723150078, 0767756647

n Voluntari

inchiriez doua depozite, langa Romvac, suprafata 600mp cu birouri incluse, toate utilitatile mai putin gaze, pret foarte foarte avantajos, Tel: 0756151515

n Berceni

pensiune turisticã, ofertã închiriere zilnic pe 2- 3 ore la 55- 70 lei, Tel: 0214504382 n Drumul Gãzarului, pensiune é Iancului piata, inchiriere turisticã, ofertã închiriere zilnic pe spatiu comercial, 100 mp, vad 2- 3 ore la 55- 70 lei, Tel: format asigurari, pretabil 0214504382 multiple activitati, Fundeni, inchiriez 1.350 EUR/luna, Tel: 0722230162, 0721789050 teren 200mp Soseaua teren 230 mp n Militari Fundeni, 450 EUR, deschidere la strada 20 m utilitati, apa, gaz.curent perfect pt.service, mihutz_b@yahoo.com, spalatorie auto. depozitare, Tel: 0723234098 diverse afaceri pret negociabil, Tel: 0766900585 n Ofer pentru inchiriere teren 250mp, strada Capitan Juverdeanu nr. 36, sector 2, Militari, Piata Colentina, Tel: 0722660220

Veteranilor pe Aleea Principala, SC Specialitati Traditionale inchiriaza spatiu 15 sau 30mp, 66 EUR/mp, Tel: 0729960585, 0724957590

n SC Pc Splai Sa cu sediul in

Bucuresti, sector 4, Splaiul Unirii 162, inchiriaza spatii cu urmatoarele destinatii: productie, depozitare, birouri, frigorifice, Tel: 0213195440, 0723214131 VICTORIEI STR. FRUMOASA APARTAMENT PARTER VILA, CURTE, PARCARE, 80MP RENOVAT, NEMOBILAT, PREFERABIL FIRME, INTRETINERE CURENT INCLUSE, PROPRIETAR, 650 EUR/LUNA, TEL: 0729277799

é Doresc sa cumpar sau sa inchiriez Garaj in zona Crangasi - bd. Ceahlau, Constructorilor (la 5 min. de farmacia Ceahlau nr. 16), i.dumitru@bup.ro, Tel: 0728320840 n Dorim sa inchiriem pe termen

lung teren (agricol) 3-4ha in zona de nord a capitalei-Otopeni, Balotesti, Saftica, cu acces usor, curent si apa, Tel: 0744561746


26 Septembrie 2012

auto-moto / electro / matrimoniale femei - bãrbaþi / pagina 13

é Show erotic! punem pasiune in é La mine, la tine sau la hotel tot ceea ce facem. Vino alaturi de noi intr-o ambianta discreta si intima. Garantam 2 finalizari explozive. Raspunde la provocarile noastre. Oral si normal in orice pozitie, 150 RON/ora, Tel: 0766785688

Cumpãr auto Logan, Supernova, Dacia, Cielo, Matiz/Tico, Citroen, Chevrolet, Renault, Opel, Skoda, Solenza, Peugeot. Si mici defecte, Tel: 0212551102, 0721309765

é Citroen C4 inmatriculata, 2006, 90 C, 1600 cm3, alb, 2/3 usi, Diesel, manuala, 155.000 km, negociabil, 4.500 EUR, Tel: 0721967808 n Dacia Logan diesel, oct 2006, cu aut. inchiriata Meridian Taxi, obligatoriu atestat si c.m, 2.800 EUR, Tel: 0765502527 Accent, 2007, n Hyundai 32.000km, benzinã, full, negociabil, 4.950 EUR, Tel: 0723680209 Opel Astra H benzina, 2006, 65.000km, primul proprietar, roti de iarna, negociabil, 6.000 EUR, Tel: 0723289607

n Renault Symbol Societatea Comerciala Bostina& Asociatii ofera spre vanzare 9 autoturisme Renault Symbol, an fabricatie 2005, 110-140.000km, 1.5 diesel. 3.200-3.500Euro negociabil, Tel: 0735177521

n Frigider Arctic Nou, clasa A+, capacitate totala 288 L, dimensiuni (h, l, a) - 163, 5 x 59, 5 x 60cm (factura + garantie, asigur transport in Bucuresti), 900 RON, Tel: 0769153553, 0721623955 congelatoare, n Frigidere, combina, masina spalat, aragaz. Transport gratuit (Metrou Tineretului). 0721662755, Tel: n Cumpar masina automata (cutie 0754292078, 0765524440 automata/semi-automata), ofer 1500-2000 euro, in functie de an, optiuni, starea masinii, 1.500 EUR, Tel: 0724010121, 0744508070

n Cumpar frigider, congelator, combina frigorifica, aragaz, masina spalat. functionale 100-150. frigider defect 50, Tel: 0213328599, 0722417915

é Dacia Renault cumpar autoturism anul 2000-2012, plata si actele pe loc, Tel: 0762642694, 0724798097

C u m p ã rã m G a ra n t a t : Tv-LCD; Aparat foto digital; Laptop; GPS; Iphone; GSM; Magnetofon; Camerã video; J o c u ri; D i v e rs e , T e l : 0785699822

n Calculatoare laptopuri monitoare LCD depanez, (re) instalez, vând, cumpãr, deplasare inclusiv weekend. 021.220.12.16; 0723.984.654, Tel: 0746283201, 0768790654 n Masini automate de spãlat, reparaþii la domiciliu, deplasare gratuitã, ultrarapid, garanþie piese, Tel: 0731532310, 0768398545

é Masini spalat au-

tomate, deplasare gratuita, repar, garantie. Urgenta, seriozitate, Tel: 0212307206, 0722599271, Fax: 0214209371

é Te atrag! Nu sunt genul de

escorta care sta cu ochii pe Ceas, Nu am insotitori, sunt draguta si manierata, Sex total, 150 RON/ora, Tel: 0756351379

é Tipe

sexy! Suna-ne, iti garantam clipe relaxante si placute, alaturi de 2 fete cu chef de sex. ORAL + NORMAL + ANAL, 150 RON/ora, 0720344241

é Bunã rãu! reala, pustoaica,

senzuala te astept intr-un cadru intim si discret pentru a petrece impreuna clipe de vis: sex oral, normal, anal in orice pozitie te astept sigur vei mai reveni promit é Tipe sexy! Te plictisesti si tot Andreea, 150 EUR, Tel: cauti pe net ca sa scapi de 0732953637 plictiseala, suna-ne, iti garantam clipe relaxante si placute, alaturi de 2 fete cu chef de sex, oral, normal, anal, (show lesby, real), 150 RON/ora, Tel: 0720344241

n Arhitect, caut soþie prezentabilã,

n Tichete rabla 2012 cu acte

intelectualã, pensionarã, maxim 60 ani. O aºtept pe cea care nu crede în reuºita acestui demers, Tel: 0724745310

legalizate, Tel: 0744632301

n Autoturisme inscrise in Romania pentru programul rabla Bucuresti- Ilfov, asigur transport, Tel: 0744632301, 0760225065 n Autoturisme pentru Rabla. Asigur radiere+ transport. Valabil Bucureºti+ Ilfov, Tel: 0767903318

Sexy si plina de viata doresc sa petrec langa tine clipe fierbinti greu de uitat. Servicii totale, nu ezita, 150 RON/ora, Tel: 0731438879

Licentiat, discret, simpatic, casatorit, 32/1.75/72, Buc, caut doamna matura, discreta, (casa in Buc) pt prietenie de lunga durata. Rog seriozitate, id i.mihai17, Tel: 0765024550

n Acte auto Bulgaria, asigurari, ITP, Carte Verde, inscriere pe numele posesorului pe carte si talon, Tel: 0727872995

n Singur, discret, 52 ani, cu

locuinta, doresc relatie cu o doamna 40-65 ani, indiferent totala, tinere starea civila, Tel: 0730939194 salbatice lipsite de inhibitii si prejudecati, Tel: 0763455435, Tanar 29 ani, simpatic, blond, 0722999939 ochi albastri, caut fata draguta pentru relatie stabila, Tel: 0784429776

é Destrabalare

Bruneta ochi verzi, atragatoare, sani mari, apetisanti, ofer masaj erotic, 70 lei/ora, 0732898394 n SHOW LESBY TOTAL BLONDA SI BRUNETA (IUBITE INCONTESTABILE) PASIONALE SI BISEXUALE TE ASTEPTAM IN PATUL NOSTRU OFERINDU-NE TOTAL, INTR-UN SHOW INCENDIAR UNDE POTI SA NE IUBESTI ASA CUM VREI TU (POTI FINALIZA CU AMANDOUA, POZELE SUNT 100% REALE, 150 RON/ORA, ABISUL_PLACERILOR@YAHOO. COM, TEL: 0768553181

é Finalizare Orala! Vino sa vezi realitatea, sigur acum ai facut alegerea perfecta, vino in locatia mea, sunt sigura ca aici vei gasi tot ceea ce ai cautat pana acum, vino, te astept, sigur vei mai reveni, sex total, 150 RON/ora, Tel: 0725073448

é Doar

80 RON Erotism, Pasiune si Soapte Fierbinti. Incita-ti imaginatia alaturi de trupuri apetisante si miscari lascive, 80 RON/ora, masaj.jovial@yahoo.ro, http://www.masajeroticsalon.ro, Tel: 0763581129

é Vrei sa fii Fotomodel? Fotograf caut Model Feminin pentru fotografie NUD. Ofer 400Ron/sedinta (4h). Confidentialitate! Trimite e-mail cu poze relevante si contact, 400 RON, fotoartmania@gmail.com


pagina 14 / pierderi / citaþii-licitaþii / autorizaþii mediu / afaceri vânzãri-cumpãrãri / firme

n Pierdut atestat taxi seria CPTX nr 0006449 pe numele Cristea Victor. Il declar nul, PIERDUT ADRESA MINISTERUL DE FINANTE CU NR DE ORDINE 061239 PENTRU CASA DE MARCAT DATECS MP55 CU SERIA 12165622 INSTALATA IN BANU MANTA NR 21, SECTOR 1, BUCURESTI. O DECLAR NULA,

n Pierdut carnet de student si

legitimatie de transport pe numele Siu Laura- Georgiana. Le declar nule, n Pierdut Certificat de Inregistrare apartinand SC Petrototal Trade SRL cu sediul social in Bucuresti, Bd Alexandru Obregia, nr 20, BL A15, sc 1, et 6, ap 25, sector 4, J40/2096/2004, CUI 16140175. Se declara nul, n PIerdut Certificat De Inregistrare apartinand SC Petrouztel Tech SRL cu sediul social in Sat Stoenesti, Comuna Floresti-Stoenesti, nr 506, Judetul Giurgiu, J52/451/2009, CUI 25925118. Se declara nul, n SC Bautech General Construct SRL, înmatriculatã la Registrul Comerþului sub nr J40/2101/2007, CUI 20945530, cu sediul în Bucureºti, str Drumul Între Tarlale, nr 23, sector 3, declarã pierdut certificat constatator autorizare activitãþi la terþi. Îl declar nul, n SC Nor Expert Solutions SRL, înmatriculatã la Registrul Comerþului sub nr J40/8014/2009, CUI 25787767, cu sediul în Bucureºti, str Virgil Madgearu, nr 25D, et 3, ap 10, cam 3, sector 1, declarã pierdut certificat constatator autorizare activitãþi punct de lucru din Bucureºti, B-dul Mãrãºti, nr 61, et 3, cam 307, sector 1. Îl declar nul,

Administratorul judiciar numit in dosarul 2886/87/2012 – al Tribunalului Teleorman – sectia civila, debitoare SC Alfredis Impex SRL, cu sediul in comuna Izvoarele, localitatea iIzvoarele, jud. Teleorman, inmatriculata la reg. com. sub numarul J34/61/2003, cod unic de inregistrare 13302175, notifica debitoarei, asociatilor, creditorilor, ONRC, ORC Teleorman propunerea formulata, in sentinta civila nr. 536/10.09.2012, de intrare in procedura generala de insolventa, pronuntata de judecator sindic, desemnandu-se ca administrator judiciar Best Insolvency SPRL, Administratorul judiciar numit in dosarul 1488/96/2011 – al Tribunalului Harghita – sectia civila, debitoare SC Tubica SRL, cu sediul in sat Craciunel nr. 194, comuna Ocland, jud. Harghita, inmatriculata la reg. com. sub numarul J19/185/2007, cod unic de inregistrare 21273488, notifica debitoarei, asociatilor, creditorilor, ONRC, ORC Harghita propunerea formulata, in sentinta civila nr. 3215/17.09.2012, de intrare in procedura generala a insolventei, pronuntata de judecator sindic, desemnandu-se ca administrator judiciar Best Insolvency SPRL, Colegi IMGB 1980: cei care ati lucrat la IMGB Mecanica 2 si Turbine luati legatura cu Dan Anitescu la dalexander43@hotmail.com

n Lichidatorul judiciar numit in dosarul 2884/87/2012 – al Tribunalului Teleorman – sectia civila, debitoare SC Forum Invest SRL, cu sediul in comuna Smirdioasa, satul Soimu, jud. Teleorman, inmatriculata la reg. com. sub numarul J34/410/2008, cod unic de inregistrare 23919829, notifica debitoarei, asociatilor, creditorilor, ONRC, ORC Teleorman propunerea formulata, in sentinta civila din 12.09.2012, de intrare in procedura generala a falimentului, pronuntata de judecator sindic, desemnandu-se ca lichidator judiciar Best Insolvency SPRL, n Lichidatorul judiciar numit in dosarul 2887/87/2012 – al Tribunalului Teleorman – sectia civila, debitoare sc blanco optimal srl, cu sediul in comuna smirdioasa, satul soimu, jud. teleorman, inmatriculata la reg. com. sub numarul J34/661/2008, cod unic de inregistrare 4987851, notifica debitoarei, asociatilor, creditorilor, ONRC, propunerea formulata, in sentinta civila nr. 553/12.09.2012, de intrare in procedura generala a falimentului, pronuntata de judecator sindic, desemnandu-se ca lichidator judiciar Best Insolvency SPRL,

SC M&C IMPACT PRODUCTION SRL, cu sediul social sector 3, Aleea Fizicienilor, nr. 11, Bloc 3E, scara 1, Ap. 51, PUNCT DE LUCRU- judeþul ILVOF, oraº POPEªTI LEORDENI, Str. Pârâul Rece, nr. 3, înregistratã la O.N.R.C. – O.R.C.T.B. cu C.U.I. RO24176137, J40/12109/2008 informeazã pe cei interesaþi ca s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizaþiei de mediu pentru activitatea Fabricarea altor articole din metal n.c.a, cod CAEN 2599, judeþul ILFOV, oraº POPEªTI LEORDENI, Str. Pârâul Rece, nr. 3. Informaþii se pot solicita la sediul AGENÞIEI PENTRU P R O T E C Þ IA MEDIULUI ILFOV din sectorul 6, Aleea Lacul Morii nr. 1 (Barajul L a c u l M o r i i – în s p a t e l e benzinãriei LUKOIL), între orele 9.00-12.00, de luni pânã vineri. Propuneri sau contestaþii se pot depune la sediul A.P.M. ILFOV în termen de 10 zile de la data publicãrii prezentului anunþ,

26 Septembrie 2012

n Vand masina de rectificat 600 x

200 mm. Perfecta stare de functionare, 5.500 EUR, marketing @wind94.ro, Tel: 0722260724 n Vand motor trifazic (380v) cu 3000 rot/min la 30kw/h plus tablou de comanda, ambele sunt in perfecta stare de functionare, relatii la telefon, pret negociabil, 1.200 EUR, pustaip@yahoo.com, é Rulote kurtos, Inchiriem, Tel: 0742174945 vindem, leasing, rate, franciza rulote pentru fabricat kurtoskalacs. Gratare rotisor kurtos, office@poianadelta.ro, www.dolfi.aaz.ro, Tel: 0746705286

é Anticariat cumparam carti orice domeniu, deplasare gratuita, plata pe loc. 0213159704, www.targulcarti.ro, Tel: 0731407474, 0740088443

é Vând Restaurant Steak House

in magazinul Unirea, et. 4. Afacere functionala, vad excelent, fara datorii. Pentru mai multe detalii va rugam sa ne contactati, 70.000 EUR, Tel: 0722723429

n Cumpãrãm Garantat: Tv-LCD;

Aparat foto digital; Laptop; GPS; Iphone; GSM; Magnetofon; Camerã video; Jocuri; Diverse, Tel: 0785699822 n Proprietar, vand 2 locuri veci Bellu. Actele la zi, 0756030574 n Vând 12 automate cafea Venezia funcþionale la 550Euro/ buc TVA inclus, fãrã sisteme de platã, 0731313156, 0731313158 n Vand 2 masini injectie in perfecta stare functionare, electronica schimbata: MI 100 2000 euro; MI 250 - 2200 euro, marketing@wind94.ro, 07222607240 n Vand Freza CNC – HAAS, 000 X 400 X 400 mm – (4500 ore de functionare), 15.000 EUR, marketing@wind94.ro, 0722260724 n Vand Freza Universala FUS 25 (Infratirea Oradea) + accesorii. Perfecta stare de functionare, 3.500 EUR, marketing@wind94.ro, Tel: 0722260724 n Vand lemne de foc (fag) chituci sau sparte (si pentru pizzerii), Tel: 0768432729, 0724904900

é Vand afacere salon infrumusetare, complet utilat, mobilat, in functiune, vad format, Amplasat stradal, in vila, singur curte, Drumul Sarii catre Razoare, 13.500 €, carmentarsitu@yahoo .com, www. sandrabeautysalon.ro, Tel: 0725330507

é Vand Rulota Fast Food pentru

Kurtos/Langos, dotata complet, 15.550 €, office@poianadelta.ro, www.dolfi.aaz.ro, Tel: 0746705286 n Vand Strung SNU 380 frecventa 50Hz, 1500 mm si 1000 mm intre axe. Perfecta stare de functionare, 2.000 EUR, marketing@wind94.ro, 0722260724 n Vand voucher programul rabla 2012, pret 3000ron, 3.000 RON, ionut_mihai18@yahoo.com, Tel: 0742575306

é Vânzare

salon lux. Salon beauty lux zona Calea Calarasi, in vila, 2 etaje, functional si cu clientela formata, aparatura de ultima generatie cavitatie, dermocell, ultrason, stoc marfa, publicitate, chirie mica, 0745401612


meditaþii-cursuri / construcþii-amenajãri / pagina 15

26 Septembrie 2012

n Profesor matematica orice zona rezultate rapide garantat, simplu, comod, sigur, tarif orar informativ 18 lei, Tel: 0761929678

é Profesoarã cu

é Acoperisuri ta-

experienþã ofer meditaþii românãfrancezã orice nivel, Tel: 0726847832

Acoperiºuri executãm, dulgherie, reparaþii, jgheaburi, burlane, învelitoare, hidroizolaþie, Tel: 0722749192

é Profesoare cu

é Acoperiºuri

experienþã meditãm românã ºi matematicã, clasele V-VIII, Tel: 0723519833

executãm, dulgherie, reparaþii, jgheaburi, burlane, învelitoare, hidroizolaþie, Tel: 0740464600

bla lindab si zincata, sisteme pluviale, dulgherie, izolatii, reparatii, montatori experti, 0726471500

é Acoperisuri, tinichigerie, tabla zincata, jgeaburi, burlane, mici reparatii, vopsit acoperisuri. Sediul Sld. Zaharia nr. 8. 0728376624, Tel: 0740019171,0374073595

atractiv, eficient, n Engleza conversatie, toate varstele, Tel: 0728861916

é Matematica,

é Meditatii matematica la domicilul elevului, cls.VIII-XII, bac, admitere facultate. 50 Ron, 0755062943, calinceavictor@yahoo.com

Profesor: pregatire eficienta la domiciliul elevului. Pretul afisat este informativ si negociabil 20 lei/ora, dgrsj@ yahoo.com, Tel: 0761929678

é Acoperiºuri tablã

zincatã/ lindab, reparaþii, izolaþii+ materiale. Preþuri mici, Tel: 0744111939, 0732563623

é Acoperisuri, tamplarie, reparatii tabla zincata, Lindab, jgeaburi, burlane, promotie! Tel: 0740410857,0722722743


26 Septembrie 2012 n Jaluzele

é Acoperisuri,

tinichigerie, dulgherie, vopsit acoperisuri, si in afara Bucurestiului, 40% reducere, Tel: 0724716882, 0753709391

é Cadastru, intabulare. Cele mai mici preturi. Apartamente, case, vile, actualizari, intarusari limite. Seriozitate, 240 RON, ing.georgescu@gmail.com, Tel: 0721708552, 0761879139

é Miss Events ofera servicii de

n Amenajari interioare ºi finisaje case la cheie, Tel: 0744316918, 0767417284

é Branºament apã, canalizare, asistenþã contract recepþie Apa Nova, separãri, înlocuiri branºamente, Tel: 0761077013, 0721390290 n Cadastru si intabulare in Cartea Funciara. Va mai oferim consiliere juridica, colasari, dezmembrari, trasari, GPS, 0730725621, 0753854102

exterioare (rulouri) aluminiu = 260 Roni, PVC = 160 Roni, Tel: 0722766562, 0756485992 n Parchetar, montez, raschetez, paluxez, masini cu aspirator. Preturi minime de criza. Seriozitate, Tel: 0722773366 montez, n Parchetar, reconditionez, raschetez, lacuiesc. Masini cu aspirator, inclusiv scari, Tel: 0743457184

é Construim vila parter + mansarda 141mp, finisata complet atat la exterior cat si la interior, instalatiile electrice si sanitare incluse. pentru mai multe detalii vizitati site-ul, 33.000 EUR, office@phoenix-group.ro, http://www.phoenix-group.ro, Tel: 0766624181

Evaluari imobile. ANEVAR - evaluator autorizat, ofer servicii de evaluare / reevaluare imobile (apartamente, vile, terenuri, spaþii com./ind.), 350 RON, bogdan@ estimatorul.ro, www.estimatorul.ro, Tel: 0721325522, 0742463283

é Instalatii Sanitare Firma specializata oferim servicii urgente de instalatii sanitare, montaje apometre: sigilare, verificare metrologica, dar si desfundari: canalizare, coloane de scurgere si curatari base. Ne adresam asociatiilor de proprietari, persoanelor fizice dar si celor juridice, 75 RON / ora, altamareasrl@gmail.com, www.avarie.ro, Tel: 0764457850

é Contabil expert,

servicii contabile complete ºi audit, prima luna gratuit, 0214118164, 100 RON, Tel: 0720891226, 0766369750 n Contabilitate

é Instalator

autorizat montez instalatii sanitare termice, canalizari, masini spalat, aragaze, gauri beton, factura, garantie, Tel: 0722883229

completa. Evidenta contabila declaratii, raportari, bilant, inclusiv salarizare, activitati resurse umane, renatta_mincu@ yahoo.com, Tel: 0724130193

planificare si organizare: Nunti; Botezuri; Petreceri aniversare; Petreceri corporate; Petreceri tematice; Cocktail-uri; Zile deschise; Seminarii; Work-shop-uri; Conferinte; Simpozioane; Serate. Lansari: de companie; de produse; de servicii. Ne propunem sa va oferim servicii calitative, profesionale, orientate catre toate tipurile de buget. De asemenea, va oferim posibilitatea inchirierii produselor necesare pentru decorare la urmatoarele preturi: • husa scaun cu funda (satin) 4 lei • husa scaun cu funda (brocard) 7 lei • fata de masa satin 30 lei • fata de masa brocard 45 lei • aranjament prezidiu saten si organza 150 lei • aranjament prezidiu brocard 200 lei • decor prezidiu cu perdea de lumini 200 lei • falduri mese 3 lei • napron satin 2 lei • napron brocard 5 lei • napron organza 2, 5 lei • perdea de lumini 350 lei • stativ cu planul salii 100 lei • boluri de sticla cu lumanari si pietricele decorative incepand de la 35 lei • stalpisori cu aranjamente florale incepand de la 65 lei • covor rosu 100 lei • faclii pentru masa 20 lei • faclii decorative inalte 25 lei • decoratiuni sticla incepand de la 20 lei Pentru mai multe informatii, vizitati site-ul www.miss-events.ro sau contactati-ne la numerele de telefon 0765425058/0735678002, office@miss-events.ro, http://www.miss-events.ro, Tel: 0735678002, 0765425058

é Vand si aplic extensii cu microring, clip-on, cheratina la cel mai bun pret de pe piata! Mai multe detalii la telefon, 100 EUR, salonrosemary@yahoo.com, Tel: 0742176337

é Închiriem Logan

full options, 70Ron/zi, 0735846662, 70 RON, Tel: 0214309498, 0766509498 Transport marfa 3, 5t orice, oriunde, oricand. Asigur personal serios incarcat-descarcat. Pret negociabil, Tel: 0763717455

AnuntAZ 26 septembrie 2012  

anunt de la a la z, anuntaz, anunturi, anunturi foto, anunturi online, anunturi telefon, imobiliare, inchiriere, inchirieri, locuri munca, o...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you