Page 1

Agenþi vânzãri cu/fãrã experienþã Editura Roossa angajeazã, Salariu 1200 Ron+ comision, Tel: 0213151690

Personal curatenie in centre comerciale pentru firma specializata in servicii de curatenie. Salariu net 650-800ron. 0212241302, 0212241312, Tel: 0729005137, 0722763974

é CHITILA-ILFOV, RUDENI 38, SPATIU INDUSTRIAL (S+P+1) HALA DE INCHIRIERE, CU SUPRAFATA TOTALA 2200MP, SUPRAFATA CONSTRUITA 1300 MP, PANOURI TERMOIZOLANTE TIP SANDWICH, STRUCTURA DE REZISTENTA DIN BETON, INCHIDERI PERIMETRALE DIN PANOURI TIP SANDWICH. UTILITATI: GAZE, APA, CANALIZARE, TRANSFORMATOR DE MARE PUTERE, CENTRALA PROPRIE, INCALZIRE. INALTIME HALA 6M, 2 USI DE ACCES. 5 BIROURI FINISATE COMPLET, S P A T II DEPOZITARE SI PRODUCTIE, RAMPA CURTE BETONATA. SPATIUL SE PRETEAZA PENTRU ACTIVITATI DEPOZITARE PRODUCTIE (ALIMENTARA SAU NEALIMENTARA) COMERCIALE. PRET INCHIRIERE 3500 EURO / LUNA + TVA. PRET VANZARE 550.000 EURO + TVA, BOMBO_RAFY@ YAHOO.COM, 0766613878

é Personal.

Companie internationala angajeaza personal tanar si dinamic: Distribuitor, Agent Vanzari, Curier, Asistent Manager. Posibilitatea de avansare rapida. Salariu de la 1200lei, Tel: 0728650079

é Prelungirea Ghencea in Cartierul Latin, vand apartament 2 camere 100 mp, finisaje de lux, 89.000 EUR, lascaealexandru@gmail.com, Tel: 0722254639

n Personal curatenie in centrul comercial Jolie Ville (str. Erou Iancu Nicolae- zona Baneasa) pentru firma specializata in servicii de curatenie. Salariu net 800ron. 0212241302, 0212241312, Tel: 0729005137, 0722763974

Videochat, Absolvente pentru activitate legalã, avans 500E, venit 1.000-3.000E, CM, cazare; www.selenstudio.ro, Tel: 0734959924, 0760179243

é VIDEOCHAT AMERICAN. PENTRU PRIMA é Videochat Absolvente pentru activitate legalã, venit 1.000- 3.000E, CM, cazare, 0763156150 0735674012 www.enjoystudio.ro,

é VIDEOCHAT 3000 RON SALARIU GARANTAT, VIDEOCHAT IN CONDITII DE LUX, PESTE 8 ANI DE EXPERIENTA IN VIDEOCHAT, SITE-URI PARTENERE, CAMERE INDIVIDUALE, CAZARE GRATUITA, PROCENT PANA LA 70%, NUMAI PENTRU FETE 18-28 ANI. PROMOVARE GRATUITA SI EXCLUSIVITATE PE SITE-URI! OFFICE@STYLECHATSTUDIO.RO, HTTP://WWW.STYLECHATSTUDIO.RO, TEL: 0730350800, 0762188903

OARA IN ROMANIA, STANDARD STUDIO STUDIO AMERICAN ACREDITAT INTERNATIONAL, CU EXPERIENTA DE PESTE 10 ANI IN DOMENIU - ADUCE METODA DE VIDEOCHAT PROFESIONALA, FOLOSITA DE CELE MAI BUNE MODELE DIN LUME. SI TU POTI INVATA SA CASTIGI MII DE DOLARI SAPTAMANAL! LOCALIZAT IN CENTRUL DE AFACERI SITUAT IN BUCURESTI, STR. RADU VODA 17, SECTOR 4 (PIATA UNIRII), STUDIOUL PUNE LA DISPOZITIA MODELELOR SINGURUL SPATIU CU DESTINATIE EXCLUSIV “BUSINESS”, IN CARE, PE LANGA DOTARILE DE ULTIMA GENERATIE, MODELELE BENEFICIAZA SI DE TRAINING INDIVIDUAL DUPA METODA AMERICAN STANDARD SI ACCES LA PROGRAMUL “STANDARD REWARDS” PRIN CARE PE LANGA BANI POT CASTIGA SI PRODUSE VARIAND DE LA GENTI SI PANTOFI PRODUSE DE CELEBRE CASE DE MODA, PANA LA O MASINA SAU UN APARTAMENT. PLATI SAPTAMANALE DIRECT SITE-MODEL, FARA INTERMEDIERE SAU COMISION STUDIO! 5.000 USD/LUNA, HR@STANDARDSTUDIO.RO, HTTP://WWW.STANDARDSTUDIO.RO, TEL: 0213122097, 0785284574


pagina 2 / oferte de muncã România

26 Iulie 2012 n Ambalator/Montator.

é Agent Pazã. Societate securitate angajeaza agent paza din Bucuresti, pentru sedii firma, farmacii; salariul 800-1000Ron, Tel: 0213152184 n Agent Pazã. Firma paza angajeaza urgent pentru obiectiv Obregia, Tel: 0770950796

n Administrator Familie serioasa,

zona rezidentiala Baneasa, angajam administrator, bun la toate, pentru casa si gradina, muncitor, serios, posesor permis auto, Tel: 0212300808

é Agenþi Pazã

ºcoli, grãdiniþe, salariul 1000 Ron. Urgent! Tel: 0213108660, 0212010567

é Agent de paza AKA Group Security angajeaza pentru Bucuresti si Otopeni agenþi pazã calificati sau necalificati. Salariu atractiv, http://www.akagroup security.ro, Tel: 0213524567 A g e n t In t e rv e n þ i e d i n B u c u re s t i , calificati, constitutie atletica, permis cat B (mimim 2 ani) pentru societate securitate, Tel: 0213129035

é Agenti Pazã. barbati, femei si agenti interventie, pentru firma de paza. Carte de munca + salariu atractiv. 0755162034, Tel: 0721296652, 0767056551

Firma Deco Plast angajeaza personal pentru montaj si confectie tamplarie pvc, office@decopvc.ro, http://www.decopvc.ro, Tel: 0724610617, Fax: 0213362222 n Asistent

Manager ECOTIR LKW-import piese camioane. Cerinþe: englezã minim mediu, permis de conducere B. Responsabilitãþi: comunicare furnizori externi, orice altã sarcinã legatã de companie, costina.cristache.ecotir@gmail.com Tel: 0758255507

n Agenþi Pazã. Alistar Security

SRL angajam agenti de paza, fete si baieti cu sau fara atestat din Bucuresti, salariu net incepand de la 1000Ron, Tel: 0764666663

é Agent Vanzari

cu/ fara experienta ROOSSA Books SRL angajeaza, salariu de la 1200lei, posibilitate avansare, Tel: 0728650079

é Ajutor

Bucatar muncitor, energic, dispus la program prelungit, perioada de proba. Restaurant, situat in str. Gabroveni, angajeaza, cristina.chiripuci@snackattack.ro, Tel: 0766655986

é Asistent Manager. Restaurant tip fast-food angajeaza Asistent Manager cu experienta 2 ani. Relatii de luni –vineri, 10.00-20.00, Tel: 0737997856

é Asistenta

personala, frumoasa, open minded, supla, nefumatoare, fara obligatii. doar din provincie. ofer cazare superlux, salariu 1.500 Euro, rog seriozitate. CV+ minim 3 poze mari la e-mail fitroyal09@gmail.com Tel: 0733637319 n Bonã

1.200-1.400lei, experienta, 8-10 ore, Dr.Taberei, Dristor, Pantelimon, Crangasi, Otopeni, Aviatiei, Muncii, Colentina, Vitan, Bucurestii Noi, Bucuresti. Urgent, Tel: 0213107403

n Bonã regim intern, 1.500lei,

experienta, Bucuresti. Urgent, Tel: 0213107403


oferte de muncã România / info / pagina 3

26 Iulie 2012

AnunþAZ vã informeazã Românii cetãþeni europeni Sindicatul Românilor din Strãinãtate

în dialog cu românii de pretutindeni Cooperarea judiciarã în materie civilã în Uniunea Europeanã. Domna Jenica T. din Giurgiu ar dori unele date despre cooperarea judiciarã în materie civilã în Uniunea Europeanã. Domnia sa are un proces civil pe rol in Italia, unde a lucrat 7 ani, pentru revendicarea unor drepturi. Îi rãspunde domnul prof. ec. Ion Voinea Preºedintele Sindicatului Românilor din Strãinãtate. Tratatul privind funcþionarea Uniunii Europene Versiunea Consolidatã - document publicat la data de 30.03.2010 în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, abordeazã în Titlul V, Cap. III, Art. 81 politicile privind cooperarea judiciarã în materie civilã în Uniunea Europeanã. Art. 81. (1) Uniunea Europeanã dezvoltã o cooperare judiciarã în materie civilã cu incidenþã transfrontalierã, întemeiatã pe principiul recunoaºterii reciproce a deciziilor judiciare ºi extrajudiciare. Aceastã cooperare poate include adoptarea unor mãsuri de apropiere a actelor cu putere de lege ºi a normelor administrative ale statelor membre. (2) În înþelesul alineatului (1), Parlamentul European ºi Consiliul, hotãrând în conformitate cu procedura legislativã ordinarã, adoptã mãsuri, în special atunci când acestea sunt necesare pentru buna funcþionare a pieþei interne, care urmãresc sã asigure: (a) recunoaºterea reciprocã între statele membre a deciziilor judiciare ºi extrajudiciare ºi executarea acestora; (b) comunicarea ºi notificarea transfrontalierã a actelor judiciare ºi extrajudiciare; (c) compatibilitatea normelor aplicabile în statele membre în materie de conflict de legi ºi de competenþã; (d) cooperarea în materie de obþinere a probelor; (e) accesul efectiv la justiþie; (f) eliminarea obstacolelor din calea bunei desfãºurãri a procedurilor civile, la nevoie prin favorizarea compatibilitãþii normelor de procedurã civilã aplicabile în statele membre; (g) dezvoltarea unor metode alternative de soluþionare a litigiilor; (h) sprijinirea formãrii profesionale a magistraþilor ºi a personalului din justiþie. (3) Prin derogare de la alineatul (2), mãsurile privind dreptul familiei care au implicaþii transfrontaliere sunt stabilite de cãtre Consiliu, care hotãrãºte în conformitate cu o procedurã legislativã specialã. Acesta hotãrãºte în unanimitate, dupã consultarea Parlamentului European. Consiliul, la propunerea Comisiei, poate adopta o decizie care sã determine aspectele din dreptul familiei care au implicaþii transfrontaliere, care ar putea face obiectul unor acte adoptate prin procedura legislativã ordinarã. Consiliul hotãrãºte în unanimitate, dupã consultarea Parlamentului European. Propunerea menþionatã la al doilea paragraf se transmite parlamentelor naþionale. În cazul opoziþiei unui parlament naþional, notificate în termen de ºase luni de la aceastã transmitere, decizia nu se adoptã. În cazul în care nu existã nicio opoziþie, Consiliul poate adopta respectiva decizie. Dupã cum se observã aveþi acces la justiþie pe teritoriul Italiei, în baza principiului recunoaºterii reciproce între statele Uniunii Europene a deciziilor judiciare ºi extrajudiciare. (Va urma). Vã invitãm sã urmãriþi serialul nostru consacrat acestui subiect ºi aºteptãm mesajele dumneavoastrã la e-mail office@az.ro sau postal la ANUNTaz OP53 / CP82 Bucureºti.

n Bonã interna, cu permis auto,

nefumatoare, pentru ingrijire 3 copii+ menaj usor, Tel: 0724360787 n Bonã, Agentie cauta Urgent pentru 2 familii zona Salaj / Cartierul Nou Berceni. Conditia respectarea criteriilor: experienta 0-3 ani, caracter potrivit, recomandari, nefumatoare, 1.200 RON, info@nounou-bebe.ro, http://www.nounou-bebe.ro, Tel: 0756587943 n Bone nefumatoare, serioase: Militari, Ghencea, 13 septembrie, Petre Ispirescu, Baneasa, Com Berceni. Oferte reale, conditia respectarea criteriilor, experienta, recomandari, 1.200 RON, info@nounou-bebe.ro, http://www.nounou-bebe.ro, Tel: 0756587943

é Bucãtari, ospatari, pizzari si femeie de serviciu. Terasa Sun Sensations Beach Club angajeaza. Terasa se afla la etajul 1 al complexului comercial Sun Plaza Shopping Center, Bucuresti, Tel: 0762121236

é Coafezã,

é Bucãtar (litoral) anagajm pentru litoral. Se ofera cazare si masa. Salariu atractiv! Tel: 0733292929 n Bucãtari

cu experienþã, ospãtãriþe, personal pentru curãþenie. Angajeazã restaurant BalaMOUK, în centru, Tel: 0720350905

cometicianã, manichiuristã, Salon Beauty Studio vis a vis Plazza România, vând solar vertical, saunã, vlasceni @yahoo.com, Tel: 0722258777, 0723329376


pagina 4 / oferte de muncã România

26 Iulie 2012 n COAFEZÃ CU EXPERIENTA (MINIM 5ANI VECHIME). SALON STEPHANYE DIN OLTENITEI238 ANGAJEAZÃ URGENT, TEL: 0723460908, 0213324652

é Distribuitor cu sau

fara experienta pentru ROOSSA Books SRL salariu de la 1200lei, bonusuri in functie de realizari, Tel: 0318004555 é Coafor/Coafezã, frizer/ita. Angajam in salon nou si modern, pentru zona Comuna 1 Decembrie, la 15 min de Berceni, in Cartierul Rezidential Green City. Minim 3 ani experienta. Salariu fix atractiv! Tel: 0723131962

n Electricieni cu experienta minim

3 ani, bransamente, coloane, instalatii interioare. CV la e-mail office@badinic.ro, Tel: 0213356476, 0722692297 n Electricieni si automatisti, societate comerciala angajeaza pentru intretinere cladiri, Tel: 0213025221

n Colaborare stabilã, modernã, pe timp de crizã, câºtiguri progresive, 1000$, salariaþi, pensionari, pensie privatã, Tel: 0745234173, 0733084923 textile cu n Confecþioner/a experienta, angajam in piata Berceni, program 8 ore, Tel: 0723164568

n Escortã, caut 2 domnisoare pt servicii escorta si masaj erotic, salariu intre intre 2000 si 6000 de lire; procent 50%, cazare gratuita, detalii Croitor/easã cu experienta la id de mes pentru rochii de seara, 5 EUR, office@brideboutique.ro, Tel: yolanda.tudor sau la 0748885725 tel, bip sms si va contactez; cer si ofer Croitorese triplock, muncitori necalificati pt seriozitate maxima si discretie, yolanda.tudor croitorie, zona bd @yahoo.com, Tel: Timisoara, sector 6, 0756634076 Tel: 0724021256 n Femeie la vase personal spãlat CROITORESE, ANGAJAM PENTRU CROITORIE DAME. SALARIU ATRACTIV. ROG S E R I O Z I T A T E , MILITARU_MIRELA_G@ YAHOO.COM, TEL: 0767677200

é Director service, vopsitori pregatitori auto. Service auto angajeaza, Tel: 0722210956

é Dispeceri, operatori PC pentru Aba Security, Tel: 0213358420

é Hairstylist (experienþã minim 1an) ºi vânzãtoare, angajeazã societate comercialã. CV-ul se trimite la cariere@ profihairshop.ro, Tel: 0730501360

vase. Restaurant Thalia angajeazã, zona Victoriei, Tel: 0755842542, 0311000071 n Fierari, dulgheri, zidari, zugravi, electricieni, necalificati, cu experienta, salarii bune, cazare, seriozitate, Tel: 0767911240

n Îngrijitori.

é Inginer chimist cu

experienta in vopsele, lacuri, diluanturi, grunduri industriale si auto pentru societate comercial din Pitesti in vederea deschiderii unei noi fabrici, resurseumane_iunie @yahoo.com, Tel: 0730433044

Angajam familie serioasa, intern, pentru ingrijire casa, curte, si gradina in zona Plaiul Foii, Zarnesti, Tel: 0212300808 de asigurare n Inspectori angajam, companie renume. Veniturile sunt nelimitate, in functie de vanzarile realizate! Experienta =un avantaj! Dorinta de afirmare si de realizare =conditii obligatorii. Oferim: salariu fix plus variabil, mediu de lucru tanar si dinamic! Solicitam: seriozitate, dinamism si permis de conducere cat.B, Tel: 0213107684, 0213107685 INSTALATOR TEHNICOSANITARI SI DE GAZE, I N S T A L A T O R I FRIGOTEHNISTI. ANGAJAM URGENT, TEL: 0729996863

n Instalator

sanitar- incalzire, eventual posesor carnet cat. B. SC Instalatii SRL angajeaza, Tel: n Inginer instalatii electrice, Firma 07222931508 de constructii si telecomunicatii in Bucuresti, angajeaza. CV la Instalatori aer conditionat, SC e-mail, office@unisatrom.ro, Tel: angajeaza, Tel: 0730777006 0747506713 n Îngrijitoare. Pensionara doamna n Instalatori. Angajez instalatori interna maxim 55 ani nefumatoare pentru schimbarea tevilor din pentru ingrijire doamna imobilizata blocurile vechi cu polipropilena, in zona Veteranilor, 0765629022 Tel: 0752169144, 0726178755


26 Iulie 2012

oferte de muncã România / pagina 5 n Muncitori, zugravi, zidari si muncitor necalificat constructii, Tel: 0727346698, 0744957738 n Muncitori. Firma constructii cauta firma rigipsari si firma zugravi santier Bucuresti, Tel: 0733767833 n Operator Salã de jocuri în Bucureºti, Tel: 0763464037 n Operatori sali de jocuri. Angajez fete cu experienta, Tel: 0769263637 n Patiser calificat, cu experienta, Livrator pizza pentru restaurant, angajez pentru gogoserie- patiserie, Tel: 0744849828, 0761322795 Tel: 0722244214, 0731831891 n Patiser. Angajam persoana cu n Lucrãtor comercial pentru experienta in domeniul brutarie, cantina restaurant zona statia de patiserie, cofetarie, Tel: metrou Pipera, Tel: 0722241539 0745686700 Comercial. SC n Lucrãtor Cibicolor SRL angajeaza lucrator comercial pt magazinul din Nerva Traian sect 3, relatii la tel, Tel: 0725513117, 0213215774 n Manichiuristã tehnician unghii false angajeazã Magic Salon, 1200lei salariu, comision, CM, Denisa, http://www.magicsalon.ro, Tel: 0768106512 calificat cu é Personal n Manichiuristã cu experienþã experienta pentru un salon de angajãm la Ela Salon masaj si remodelare corporala Brâncoveanu, condiþii avantajoase, (zona centrala Bucurestiului): Tel: 0764057864 kinetoterapeut, estetician, n Manichiuristã cu experienta, manichiura, pedichiura, aplicatii false, Angajeaza urgent salon cu clienti ungii Tel: si vechime, zona Mosilor, salariu office.petersvit@gmail.com, fix plus comision, 0721679989 alina_petcan@yahoo.com, Tel: 0756064523 n Manichiuristã pedichiuristã cu experienta min 2 ani, angajeaza Salon Bella Ragazza, Drumul Taberei, Tel: 0217250271 n Mecanic si electrician angajam pentru service auto, Tel: 0745184374 n Laborant controlul calitatii pentru Fabrica de Adezivi din Pantelimon, compania Henkel angajeaza. Solicitam disponibilitate de lucru in 3 schimburi si experienta in domeniu. Trimiteti Cv la e-mail human.resource@ro.henkel.com, Tel: 0212086855 n Livrator la domiciliul clientului, cu masina personala si experienta in domeniu obligatorie, pentru Catering Orient, Tel: 0728512616

Mecanic auto si tinichigiu numai cu experienta angajeaza service auto zona Tineretului, Tel: 0737518641

n Mecanici utilaj, canalagii pentru SC Revitarom SA Bucuresti, Tel: 0213113681 n Mecanici, tinichigii ºi vopsitori pentru service auto, zona Giuleºti. Obligatoriu experienþã, Tel: 0769274258, 0724887726 n Mecanici. Skoda Team Services angajeaza in zona Rahova mecanici auto cu experienta, nickserviceauto@yahoo.com, Tel: 0214202544 n Medic veterinar Clinica veterinara angajeaza medic veterinar.Relatii la tel sau la mail centrovet@centrovet.ro, Tel: 0213224841 n Menajerã cu program zilnic 06.30-13 si 16.00-19.30 de luni pânã vineri si între orele 07.00-09.00 si 16.00-18.00 sâmbãtã si Duminicã, numai iubitoare de animale, care sã locuiascã în Drumul Taberei. Ofer 1400 Ron, Tel: 0748555467 n Merchandiseri. SC Azad Enterprises SRL cauta merchandiseri pentru Bucuresti. Trimiteti CV la e-mail sau fax, office@lomonza.com, Fax: 0213362854 n Muncitori specializaþi în producþie publicitarã angajeazã Lartek Grup. Pentru detalii sau mesaje: 0760679805. Trimiteþi cv-urile dvs. prin, office@lartekgrup.net, Fax: 0214366187 n Muncitori calificaþi ºi necalificaþi pentru lucrãri în Bucureºti, angajeazã societate. Plãtim salariile la timp, Tel: 0761335365 n Muncitori necalificati angajeaza Societate de Constructii, Tel: 0214106882, 0731024716

é Personal curãþenie pentru spitale, firmã curaþenie angajeazã, 550 lei + bonuri, Tel: 0726693792 n Personal Hotel. Ambasador SA

angajeazã. Instalator ºi electrician Condiþii: domiciliul stabil în Bucureºti, absolvent liceu /ºcoalã profesionalã de profil /curs calificare, experienþã profesionalã; fochist –autorizat ISCIR –condiþii: domiciliul stabil în Bucureºti ºi calificare în meseria de instalator, electrician sau sudor; ospãtar –condiþii: domiciliul stabil în Bucureºti, calificare, experienþã în unitãþile de alimentaþie publicã, cunoscãtor a unei limbi strãine; recepþioner hotel –condiþii: domiciliul stabil în Bucureºti, absolvent de liceu /facultate, calificare recepþioner /technician hotel, cunoscãtor a minim 2 limbi strãine, cunoºtinþe PC, experienþã în turism; curier bagajist –condiþii: domiciliul stabil în Bucureºti, absolvent liceu, cunoscãtor limbi strãine, permis auto –categoria B. Relaþii la telefon: 021.315.19.80 /1116,

n Personal Pizzerie: ºofer livrator n ªoferi taxi cu/fãrã experienþã

cu auto propriu, preparatori pizza (facilitãm obþinerea atestatului). cu/fãrã experienþã, dispeceri Zilnic 9-18, str. Dealul Þugulea, nr. comenzi, Tel: 0757973744 124 (Militari) 0735846662, Tel: 0214309498, 0766509498 n Spãlãtor Auto. Spalatorie Auto angajeaza fete si baieti cu experienta pentru spalatorie, se ofera salariu fix si carte de munca, rugam seriozitate, balan.office@yahoo.com, Tel: 0762771794 n Tâmplar calificat, cu experientã Restaurant. în mobilier curb, Tel: 0735673872 é Personal Restaurant Il Cantuccio angajeaza ajutor bucatar, menajere si ospatarite, Tel: 0724744153 n Personal Restaurant. Trattoria angajeaza bucatar, ospatar si barman, Tel: 0723625703 n Personal Restaurant: bucatari calificati, cu experienta minim 3 ani si femeie de serviciu, retributie atragatoare. Restaurant din zona Colentina angajeaza, Tel: 0726110694, 0766320569 n Personal, fete pentru infolieri produse si operator etichetare, é Tehnician. Aba Tel: 0728611499 Security angajeaza n Personal. Unitate de catering tehnicieni sisteme angajeaza personal cu experienta pentru bucatar, ajutor bucatar, alarmare si lucrator comercial, dispecer, curieri interfonie, cu scuter personal, Tel: 0763749168, 0729986271 reprezentant tehnic n Pizzar, bucãtar angajeazã comercial si agenti Pizzerie zona Ion Mihalache. Relaþii l-v, 12-17, Tel: 0731027322 interventie cu n Proiect manager, inginer. SC permis, 0213358420 NM Construct SRL angajeaza pentru punct de lucru Bucuresti. Cerinte: experienta minim 3ani, permis de conducere categoria B, disponibilitate la deplasari si inginer constructii-departament tehnic. Cerinte: experienta minim 3ani, permis de conducere cat.B, disponibilitate la deplasari.Cv-urile se vor transmite pe e-mail sau la adresa str. Ion Brezoianu nr. 7, et. 9, Bucuresti, bucuresti@nmconstruct.ro, Tel: é Tehnolog 0317710235

Proiectant fiºiere vectoriale (grafician) angajeazã Lartek Grup. Trimiteþi CV pe e-mail office@lartekgrup.net, Tel: 0760679805 n Rigipsar

zugrav, faianþar, avantaj calificaþi, Tel: 0213353053 n Shaormar ºi patiser cu experienþã, zona Piaþa Gorjului, Tel: 0722569057

salon de frumusete: manichiuristã pedichiuristã, cu experienþã, Tel: 0723977137

Tipograf si ajutor masina plana, operator masina adunat si capsat, operator si ajutor masina de brosat, sortatoare si legatori manuali. Pentru detalii sunati la tel/fax de luni p a n a v in e ri in t re o re le 07:30-16:00, Tel: 0213154630, 0723230712

n Tipograf

operator ajutor mecanic masina imprimare 3 culori. Angajam cu carte de munca. CV la e-mail marketing@servetele.ro, Tel: 0730543543

é ªofer Livrator.

é Personal pentru

panificaþie covrigi, cu experienþa strãinãtate; vânzãtoare. Covrigãrie Bãneasa angajeazã, sirbucrina@gmail.com

Restaurant tip fast-food angajeaza sofer livrari cu /fara experienta. Relatii de luni –vineri, 10.00-20.00, Tel: 0737997856 n ªoferi

profesionisti, cu domiciliul in sect. 4, Popesti Leordeni Frumusani, pentru distributie marfa in Bucuresti, Tel: 0744222622

Vânzãtor in BaneasaShopping City, pentru magazinul de ceaiuri “Livada cu ceai”. Varsta cuprinsa intre 25 si 35 ani, vorbitori de limba engleza nivel conversational. Exclus studenti. Trimiteti CV la e-mail, 1.200 RON/luna, office @ a r c a b l u e . r o , http://www.livadacuceai.ro

n Vânzãtor

angajez pentru magazin alimentar zona Dristor; posesor permis conducere categoria B; program flexibil salariu fix+ bonus din vanzari, cosmintriandafil@yahoo.com, Tel: 0744668445


detalii la http://ec.europa.eu Eures Advisers, pentru Austria n 1. Köche/Köchinnen; Description: Landgasthaus BONKA in 3413 Oberkirchbach 61 sucht: 2 Köche/Köchinnen für ein Lehrverhältnis mit Ausbildungsdauer von 3 Jahren. Gerne werden auch älte; bonka@aon.at Sekretär/in (Büro/Verwaltung); n 2. Description: Wir sind ein renommiertes Unternehmen im Bereich der Personaldienstleistung mit Sitz in Linz und suchen für einen Kunden in Enns 1 Sekretär/in (B üro/Verwaltung) . ANFORDERUNGSPROFIL: abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung (Lehre, Fachschule oder höhere Schule) - Praxis ist nicht erforderlich (gerne wenden wir uns an Schulabgänger/innen) EDV-Kenntnisse Ausländische Bewerber/innen nur mit Zugang zum österreichischen Arbeitsmarkt und mit ausreichenden Deutschkenntnissen in Wort und Schrift. * Aufgabenbereich: allgemeine Sekretariatstätigkeiten - Telefon - Korrespondenz Ablage *DV-Beginn: ab sofort * WIR BIETEN: Arbeitszeit/Ausmaß: Vollzeitbeschäftigung im Ausmaß von 38,5 Stunden pro Woche. Arbeitszeit nach Absprache. - Gehalt: nach Vereinbarung - Erreichbarkeit: ist mit öffentlichem Verkehrsmittel gegeben; KONTAKT: Dienstgeber: JOBFACTORY Personalservice GmbH & Co KG, Personalleasing, Gürtelstraße 34 - 36, 4020 Linz, Tel.Nr: 0732/665533. Bewerbung bitte nach telefonischer Terminvereinbarung. Das Mindestentgelt für die Stelle als Sekretär/in (Büro/Verwaltung) beträgt 1.700,00 EUR brutto pro Monat auf Basis Vollzeitbeschäftigung. Bereitschaft zur Überzahlung. Employer Name: siehe Beschreibung; Information: Frau Sabine Pesl; Address: Linz; Phone: +43 732 665533 n 3. Lackierer/in; Description: Wir suchen für unseren Kunden in 4300 St. Valentin 1 Lackierer/in oder Lackiererhelfer/in *Ihre Tätigkeit - Lackieren von großen Maschinen / Indus; office@austrianjobs.at n 4. Kraftfahrzeugmechaniker/in; Description: Ein Kfz-Betrieb in Steyregg sucht: 1 Kraftfahrzeugmechaniker/in mit mehrjähriger Berufserfahrung. ANFORDERUNGEN: - entsprechende Berufserfahru; fj.wag@aon.at n 5. Küchengehilf(e)in; Description: Die Reiteralmhütte verstärkt sein Team und sucht 1 Küchengehilf(e)in Anforderung: * Praxis und Kochkenntnisse erwünscht * Motivation und Einsatzfreude * selbstständiges Arbeiten und Teamfähigkeit Wir bieten: * Saisonstelle mit einer Vollzeitbeschäftigung (6 Tage/Woche) * nur Tagesbetrieb Dienstgeber: Reiteralmhütte, Familie Trinker, Reiteralm 51, 8973 Pichl/Preunegg. Bewerbung: nach telefonischer Terminvereinbarung mit Herrn Trinker, Telefonnummer: 0664/9837607. Das Mindestentgelt für die Stelle als Küchengehilf(e)in beträgt 1.300,00 EUR brutto pro Monat auf Basis Vollzeitbeschäftigung. Bereitschaft zur Überzahlung. Employer Name: siehe Beschreibung; Information: Herr Rudolf Trinker; Address: Pichl/Preunegg; Phone: +43 664 9837607 n 6. Kellner/in; Description: Wir suchen für unsere Martinsstube in der Trops-Arena St.Martin 1 Kellner/in . ANFORDERUNGSPROFIL: Qualifikation/Praxis Praxis im Gastroservice; martinsstube@aon.at n 7. Fuhrwerksdisponent/in; Description: AMS - Wir verbinden Mensch und Arbeit. 1970 gegründet, zählt ACTUAL heute zu den führenden europäischen Komplettanbietern für Fenster, Türen und Sonnenschutz. Das AMS Traun sucht im Zuge einer Vorauswahl eine engagierte Persönlichkeit als 1 Disponent/in . ANFORDERUNGSPROFIL - WAS SIE AUSZEICHNET: - Sie sind zuständig für die Tourenplanung und interne Kundenbetreuung - Erstellung von Lieferdokumenten Organisationstalent Dispositionserfahrung Gute EDV-Kenntnisse Geboten wird Ihnen eine unbefristetes Vollzeit-Dienstverhältnis im Ausmaß von 38,5 Wochenstunden, genaue Arbeitszeit nach Absprache und attraktive Arbeitsbedingungen. Das unten angegebene Jahresbruttogehalt laut Kollektivvertrag würde bei EUR 18.900,- liegen, wird jedoch von ACTUAL bei entsprechender Qualifikation und Erfahrung deutlich überzahlt. Kontakt: Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen und vollständigen Bewerbungsunterlagen, vorrangig mittels E-Mail! Geben Sie bitte unbedingt die Auftragsnummer 5333690 im Betreff an, damit Ihre Bewerbung richtig zugeordnet werden kann. Selbstverständlich behandeln wir Ihre Bewerbung vertraulich und gemäß den Bestimmungen des GlBG. AMS TRAUN - Service für Unternehmen Z. H. Herrn Mag. Gernot Grammer, MBA A: Christlgasse 3, 4050 Traun T: 07229 / 64264 (DW 30310) @: sfu.traun@ams.at Das Mindestentgelt für die Stelle als Disponent/in beträgt 18.900,00 EUR brutto pro Jahr auf Basis Vollzeitbeschäftigung. Bereitschaft zur Überzahlung. n 8. Heizungsund Sanitärmonteur/in; Description: HAUSTECHNIK STRASSER, jahrzehnte lang bekannt unter dem Namen Fa. Schurich in Braunau, beschäftigt sich im Bereich Einfamilienhaus, Wohnbau und Indust; office@ht-strasser.at

n 9. Materialverwalter/in; Description: Zur Verstärkung unseres Teams am Standort Schalchen suchen wir: 1 Materialversorger/in Ihre Aufgaben: - Ausgabe von Material für die Produktion; melina.pollhammer@promotech.at n 10. Rezeptionist/in; Description: Das 4-Sterne Familienhotel Lagant im Brandnertal bei Bludenz sucht zur Verstärkung des Teams engagierte und motivierte Mitarbeiter/innen. 1 Rezeptio; sf@s-hotels.com n 11. Lagerarbeiter/in; Description: hekro Personalservice - Mit uns in die Zukunft! Als renommierter Personalbereitsteller suchen wir ab sofort für unseren Kunden in Salzburg-Maxglan 1; s.raab@hekro.at n 12. Kellner/in; Description: Wunderschön gelegener Campingplatz mit Gastronomiebetrieb direkt am Ossiachersee sucht zur Verstärkung des Teams 1 Kellner/in ANFORDERUNGSPROFIL: Lehrabschluss bzw. Praxis erforderlich Arbeitsort: Ossiach Saisonstelle Arbeitszeit: nach Absprache Zusätzlich wird geboten: Zimmer und Verpflegung kostenlos KONTAKT: Bitte bewerben Sie sich nach telefonischer Terminvereinbarung bei Frau Matschnig. Gasthof-Camping Kölbl Familie Matschnig Ostriach 106 9570 Ossiach Tel.Nr: 04243/8223 Das Mindestentgelt für die Stelle als Kellner/in beträgt 1.350,00 EUR brutto pro Monat auf Basis Vollzeitbeschäftigung. Bereitschaft zur Überzahlung. Employer Name: siehe Beschreibung; Information: Frau Matschnig; Address: Ossiach; Phone: +43 4243 8223 n 13. Elektroniker/in; Description: "Start People" ist ein Geschäftsbereich von USG People, eines der Top 4 Personaldienstleistungsunternehmen in Europa mit 8.000 internen Mitarbeitern; wels@startpeople.at n 14. Disponent/in; Description: FFRONIUS Batterieladesysteme - Schweißtechnik - Solarelektronik Wir schaffen neue Technologien und Lösungen zur Kontrolle und Steuerung von Energie. Und machen das möglich, was für andere unmöglich bleibt - indem wir die Grenzen des Machbaren verschieben. Zur Verstärkung unseres Teams am Standort Sattledt suchen wir 1 Disponent/in im Einkauf Ihre Aufgaben: Als Disponent/in im Bereich Elektronik printbar beinhaltet Ihr Aufgabengebiet die Sicherstellung der Teileverfügbarkeit, die Durchführung von Planungsaktivitäten, Anfragen, Bestellungen und Lieferterminurgenzen. Weiters gehört zu Ihrem umfangreichen Tätigkeitsfeld die Bearbeitung von Reklamationen, die laufende Optimierung der Lagerbestände und die Wartung der Stammdaten. Als Mitglied im Einkaufsteam runden kontinuierliche Abstimmungen mit den Facheinkäufern, den technischen Einkäufern und den Nahtstellenpartner aus der Fertigung, der Arbeitstechnik und dem Forecast-Processing Ihr Aufgabengebiet ab. Sie verfügen über: Neben Ihrer kaufmännischen Ausbildung (HAK / kfm. Lehre) qualifiziert Sie Ihre Berufserfahrung in der Disposition und Ihr technisches Verständnis für diese Position. Als Mensch zeichnet Sie Ihre kommunikative, durchsetzungsfähige Persönlichkeit mit Engagement, hoher Genauigkeit und Eigeninitiative aus. Sie arbeiten gerne im Team und bringen auch Flexibilität mit. Verhandlungen in Deutsch als auch in Englisch zu führen setzen wir voraus. Kenntnisse einer zweiten Fremdsprache sowie in der ERP-Software BaaN sind von Vorteil. Für diese Position bieten wir Ihnen ein Gehalt von mindestens EUR 1.820,-- brutto pro Monat, je nach Ausbildung und Erfahrung ist eine Bereitschaft zur Überzahlung vorhanden. Möchten Sie Teil eines engagierten Teams werden und mit uns zum Sprung in eine erfolgreiche Zukunft ansetzen? Dann freut sich Frau Mag. Regina Rettig-Reisinger über Ihre aussagekräftige Onlinebewerbung. HIER ONLINE BEWERBEN https://careers.fronius.com/Vacancies/1058/Description/1?custom er= STANDARD Weitere Stellen bei Fronius finden Sie auf www.fronius.com/karriere Das Mindestentgelt für die Stelle als Disponent/in im Einkauf beträgt 1.820,00 EUR brutto pro Monat auf Basis Vollzeitbeschäftigung. Bereitschaft zur Überzahlung. n 15. Produktionsarbeiter/innen; Description: "Start People" ist ein Geschäftsbereich von USG People, eines der Top 4 Personaldienstleistungsunternehmen in Europa mit 8.000 internen Mitarbeitern; wels@startpeople.at n 16. Stubenmädchen/-bursch; Description: Inmitten der traumhaften Bergwelt Obertauerns. In ruhiger, sonniger Lage mit wunderbarem Ausblick liegt unser neu erbautes Apparthotel. 1 Stubenmädch; info@auerhahn-obertauern.at n 17. Chefs de rang (m./w.); Description: Für unser 4*s Wellness Hotel Warther Hof mit ausgezeichnetem a la carte Restaurant suchen wir in Jahres oder Saisonanstellung 2 Chefs de rang (m/w); roiderer@wartherhof.com n 18. Elektrotechniker/in; Description: "Start People" ist ein Geschäftsbereich von USG People, eines der Top 4 Personaldienstleistungsunternehmen in Europa mit 8.000 internen Mitarbeitern; wels@startpeople.at

n 19. Barmann/-dame; Description: WIR ERÖFFNEN am 3. August 2012 und suchen daher 1 Barmann/-dame ANFORDERUNGSPROFIL: Qualifikation/Praxis Mit Barmixgetränkeerfahrung Aufgabengebiet Herrichten von Verkauf von Bargetränken Arbeitsort/Erreichbarkeit 4974 Ort 5 Arbeitsbeginn ab 3.8.12 WAS SIE AUSZEICHNET: Freundlichkeit, WIR BIETEN: Arbeitszeit/Ausmaß/Dauer Arbeitszeit: Vollzeit oder Teilzeit (Nächteweise)nach Absprache, Arbeitsbeginn ab 20:30 Uhr, Arbeitsende ab 4 Uhr von Mittwoch bis Samstag Zusätzlich wird geboten: Zimmer kostenlos KONTAKT: Bitte bewerben Sie sich nach telefonischer Terminvereinbarung bei: Frau Bettina Gholami Tel.: +43 650 5510747 Boom Disco Inh. Johann Meissner Ort 5 4974 ORT IM INNKREIS Das Mindestentgelt für die Stelle als Barmann/-dame beträgt 1.193,32 EUR brutto pro Monat auf Basis Vollzeitbeschäftigung. Bereitschaft zur Überzahlung. n 20. Aluminiumschweißer/innen; Description: Wir sind ein erfolgreiches Personaldienstleistungsunternehmenmit Standorten in Wien und St. Pölten. Unser Ziel ist es, als fairer Partner sowohl Unter; o.cicek@adamek.co.at n 21. Kraftfahrzeugmechaniker/in; Description: Reifen John in Wels sucht zum sofortigen Eintritt 1 Kraftfahrzeugmechaniker/in ANFORDERUNGSPROFIL: Qualifikation/Praxis abgeschlossene Beruf; wels@reifen-john.com n 22. Monteur/in (Metallwaren); Description: Seit über 20 Jahren planen und entwickeln wir hochwertigste Profiküchen-Lösungen in unterschiedlichsten Größen und Hygienestandards für die Hotelleri; martin.kaufmann@fhe.at n 23. Pharmazeut/in; Description: Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum ehestmöglichen Eintritt 1 Pharmazeut/in Anforderungen: abgeschlossenes Studium erforderlich, Erfahrung; engel_apotheke@aon.at n 24. Kontakter/in; Description: Für eine Kommunikationsagentur in Bregenz suchen wir 1 Kontakter/in oder PR-Assistent/in Aufgaben: * Kontakte zu Journalisten (insbesondere Nachbe; karin.illmer@ams.at n 25. Ärzt(e)innen; Description: Medicare ist ein Dienstleistungs- und Beratungsunternehmen spezialisiert auf Personalfragen im Gesundheitswesen. Mit dem Vertrauen unserer Auftraggebe; markus.thannhaeuser@medicare.at n 26. Koch/Köchin (Hotel- und Gastgewerbe); Description: Eni Austria Tankstellenbetrieb GmbH Wir suchen für unsere Servicestation/Tankstelle in Suben 1 Koch/Köchin (Hotel- und Gastgewerbe) ANFORDERUNGS; 6055@netz.eniaustria.at n 27. Elektromonteurhelfer/in; Description: Als erfolgs- und mitarbeiterorientiertes Personalbereitstellungsunternehmen suchen wir für einen Kunden in Ennsdorf 1 Elektromonteurhelfer/in . * ANF; doris.kaufmann@jobmade.at n 28. Maschinenbautechniker/in; Description: Für unseren Kunden suchen wir folgende Besetzung: 1 Montageüberwacher/in Mechanik Referenznummer IBS: 2025_1 Unser Kunde ist ein renommiertes Unte; office@inno-versal.com n 29. Lkw-Lenker/innen; Description: Wir suchen für den Zustellverkehr in Oberösterreich 2 Lkw-Lenker/innen ANFORDERUNGSPROFIL: # Berufskraftfahrer oder Praxis erwünscht # Führer; josera@aon.at n 30. Dipl. Gesundheits- und Krankenpfleger/-schwester; Description: Als Niederösterreichs größter Anbieter von Dienstleistungen im Bereich Gesundheit und Soziales bieten wir ein breites Angebot zur Unterstützung in der Pflege von älteren und kranken Menschen sowie in der Betreuung von Kindern und Familien. Wir suchen für den Einsatz im Raum Amstetten 1 Dipl. Gesundheits- und Krankenpfleger/-schwester Ihre Aufgabe: - In der mobilen Pflege und Betreuung erheben Sie Bedürfnisse, erstellen Diagnosen, planen und führen in Zusammenarbeit mit einem interdisziplinären Team Pflegemaßnahmen durch. Ihr Profil: - Diplom für allgemeine und / oder psychiatrische Gesundheits- und Krankenpflege Führerschein B - Flexibilität und Teamfähigkeit - keine Nachtdienste - Kilometergeld/Dienstauto Gehalt lt. BAGS-KV € 2.030,31 brutto (Basis Vollzeit, inkl. SEG Zulage). Weitere Informationen zum Tätigkeitsbereich finden Sie unter www.karriere-im-noe-hilfswerk.at. KONTAKT: Bitte bewerben Sie sich nach telefonischer Terminvereinbarung bei Frau Manuela Illibauer. NÖ Hilfswerk Ardaggerstr. 50 3300 Amstetten Tel.Nr: 0676-878713127 Das Mindestentgelt für die Stelle als Dipl. Gesundheits- und Krankenpfleger/-schwester beträgt 2.030,31 EUR brutto pro Monat auf Basis Vollzeitbeschäftigung. Bereitschaft zur Überzahlung.; bl.amstetten@noe.hilfswerk.at


detalii la http://ec.europa.eu n 31. Koch/Köchin (Hotel- und Gastgewerbe); Description: Für unser 4* Hotel Alpenstern mit a la carte Restaurant suchen wir für die Sommersaison 2012 oder in Jahresanstellung 1 Koch/Köchin (Hotel- und Gastgewerbe) oder Jungkoch/-köchin Beschäftigung ab sofort oder nach Absprache Anforderungen: * Lehrabschluss * Praxis * zuverlässig * engagiert und kompetent Arbeitszeit. Vollzeitbeschäftigung Wir bieten eine attraktive Entlohnung, die über dem Kollektivvertrag liegt! Die genaue Lohnhöhe richtet sich nach Ihrer Tätigkeit, Qualifikation und Berufserfahrung. Hinweis: Das am Ende der Stellenausschreibung angeführte Mindestentgelt, muss aufgrund des Gleichbehandlungsgesetztes so angegeben werden! Zimmer und Verpflegung kostenlos; Bitte bewerben Sie sich nach telefonischer Terminvereinbarung bei: Herrn Bertram Bischof Tel.: +43 5510 513 Alpenstern Oberdamüls 191 6884 Damüls info@hotel-alpenstern.at Das Mindestentgelt für die Stelle als Koch/Köchin (Hotel- und Gastgewerbe) beträgt 1.494,50 EUR brutto pro Monat auf Basis Vollzeitbeschäftigung. Bereitschaft zur Überzahlung.; info@hotel-alpenstern.at n 32. Kellner/in; Description: HHerzlich willkommen in der Rohrmooser Erlebniswelt das Veranstaltungs& Unterhaltungszentrum von SCHLADMING - ROHRMOOS "ALLES unter einem DACH" ERLEBNIS - KNAPPENAlm "APRES SKI - DISCO - TANZ" Restauant-Cafe "DORFSTÖCKL" - das Restaurant der REGION mit nationalen und internationalen Gerichten SEMINARZENTRUM SCHLADMING - TAGUNGEN (jedliche Möglichkeiten für Ihre Veranstaltung) VERANSTALTUNGEN ALLER ART (Andrea Berg, Claudia Jung, Ursprung Buam, Die jungen Zillertaler, etc. ...) APRES SKI BAR - SALETTL direkt an der SKIPISTE PLANAI - HOCHWURZEN Wir suchen: 1 Kellner/in . Anforderung: * abgeschlossene Berufsausbildung und Praxis erwünscht * Motivation und Einsatzfreude * kundenfreundliches Auftreten Wir bieten: * Saisonstelle mit einer Vollzeitbeschäftigung * freie Unterkunft und Verpflegung Bewerbung und Information: AMS Gröbming, Elisabeth Sobotka, Telefon: 03685/22137-405. Dienstgeber: Erlebniswelt GesmbH., Rohrmooserstr. 215, 8971 Rohrmoos. Nähere Informationen finden Sie im Internet unter: www.erlebniswelt.at Das Mindestentgelt für die Stelle als Kellner/in beträgt 1.600,00 EUR brutto pro Monat auf Basis Vollzeitbeschäftigung. Bereitschaft zur Überzahlung; n 33. Elektriker/innen; Description: Landauer Personalmanagement verbindet Menschen mit Arbeit durch langjährige Erfahrung und Engagement. Aktuell suchen wir 2 Elektriker m/w Anford; patrick.langsteiner@personalhotline.at n 34. Feinkostverkäufer/in; Description: Der SPAR-Konzern ist ein rein österr. Unternehmen mit derzeit über 33.000 Mitarbeitern. Zusammen mit SPAR-Organisationen in 33 Ländern bilden wir eine leistungsfähige weltweite Handelsorganisation. 1 Feinkostverkäufer/in mit einschlägiger Praxis und/oder abgeschlossener Ausbildung als Einzelhandelskaufmann/-frau für unsere Filiale in Salzburg Aiglhof ab sofort gesucht. Arbeitszeit: Vollzeitbeschäftigung bei einer 6 Tage-Woche. Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift sind Voraussetzung. Entlohnung: Monatsbruttogehalt basierend auf Vollzeit von € 1.350,-- (je n. konkreter Qualifikation u. Bundesland) Dienstgeber: SPAR Österr. Warenhandels AG, Zentrale Wörgl, Spar-Straße 1, 6300 Wörgl. Bewerbungen richten Sie bitte ausschliesslich schriftlich an die oben genannte Adresse z.H. Frau Anna Unterberger mit Angabe der Ausschreibungsnummer 5219 und Ihrer persönlichen Telefonnummer. Das Mindestentgelt für die Stelle als Feinkostverkäufer/in beträgt 1.350,00 EUR brutto pro Monat auf Basis. n 35. Hochschulassistent/in; Description: Ideenreich, Innovativ, International - mit 3.800 MitarbeiterInnen und rund 30.000 Studierenden bietet die Karl-Franzens-Universität Graz ein spannende; bewerbung@uni-graz.at n 36. Vertriebsleiter/in; Description: Führendes Industrieunternehmen in Vorarlberg sucht 1 Vertriebsverantwortung Asien IHRE HERAUSFORDERUNG Entwicklung des Vertriebsgebietes Umsetzun; frank.wicke@ams.at n 37. Elektroinstallationstechniker/innen; Description: Wir sind ein renommiertes Personaldienstleistungsunternehmen in 4470 Enns und suchen ab sofort für einen unserer Kunden in Salzburg 2 Elektroinstallat; christian.mitterhuber@studirach.at n 38. Uhrmachermeister/in; Description: Wir zählen in Westösterreich zu den ersten Adressen, wenn es um exklusive und hochwertige Uhren geht! Werden Sie Teil eines motivierten und fachlich; frank.wicke@ams.at n 39. Hochschulassistent/in; Description: Ideenreich, Innovativ, International - mit 3.800 MitarbeiterInnen und rund 30.000 Studierenden bietet die Karl-Franzens-Universität Graz ein spannende; bewerbung@uni-graz.at

n 40. Hochschulassistent/in; Description: Ideenreich, Innovativ, International - mit 3.800 MitarbeiterInnen und rund 30.000 Studierenden bietet die Karl-Franzens-Universität Graz ein spannende; bewerbung@uni-graz.at n 41. Bauspengler/innen; Description: Wir sind ein renommiertes Personaldienstleistungsunternehmen in 4470 Enns und suchen ab sofort für einen unserer Kunden in Steyr 2 Bauspengler/innen; christian.mitterhuber@studirach.at n 42. Thekenkräfte (m./w.); Description: McCafé und McDonald's, das sind zwei Restaurants mit unterschiedlichen Konzepten unter einem Dach und deshalb nicht voneinander zu trennen! Im McCaf; at-store0079@restaurant.at.mcd.com n 43. Hochschulassistent/in; Description: Ideenreich, Innovativ, International - mit 3.800 MitarbeiterInnen und rund 30.000 Studierenden bietet die Karl-Franzens-Universität Graz ein spannende; bewerbung@uni-graz.at n 44. Maschinenbautechniker/in; Description: Als Ingenieurbüro suchen wir für Projekte in Zusammenarbeit mit unseren langjährigen Kunden: 1 Prozessentwickler (m/w) Gießereitechnik Wir biet; job@technik-service.at n 45. Raumpfleger/in; Description: Als Personalbereitsteller suchen wir für einen unserer Kunden in Obertraun 1 Raumpfleger/in . * ANFORDERUNGSPROFIL: - Erfahrung in der Reinigung; sonja.hartl@nuova.at n 46. Lagerarbeiter/in; Description: Wir sind ein international tätiges Personaldienstleistungsunternehmen mit hoher Mitarbeiter- und Kundenzufriedenheit und suchen für einen unseren Kund; grosssteiner@walterfachkraft.at n 47. Koch/Köchin (Hotel- und Gastgewerbe); Description: Unser Kunde ist eine luxuriöse Hotel-Residenz im Herzen Wiens, deren architektonische Besonderheit sechs Jahrhunderte Baugeschichte erlebbar macht. Tr; daniela.kozam@ams.at n 48. Koch/Köchin (Hotel- und Gastgewerbe); Description: Als erfolgsund mitarbeiterorientiertes Personalbereitstellungsunternehmen suchen wir für einen Kunden in Mauthausen 1 Koch/Köchin (Hotel- und Gastge; doris.kaufmann@jobmade.at n 49. CNC-Facharbeiter/in; Description: Als Personalbereitstellungsunternehmen mit Sitz in Linz suchen wir für einen unserer Kunden in Ried im Traunkreis 1 Laser-Stanzmaschinen-Bediener/in.; linz2@jobmade.at n 50. Betriebselektriker/in; Description: Als erfolgs- und mitarbeiterorientiertes Personalbereitstellungsunternehmen suchen wir für einen Kunden in LINZ 1 Betriebselektriker/in . * ANFORDERU; bewerbung@kiwork.at n 51. Weber/in; Description: Wir suchen für unsere Webfabrik im Webermarkt Haslach 1 Weber oder Werbermeister oder Schlosser (m/w) ANFORDERUNGSPROFIL: Qualifikation/Praxis; w.hackl@webfabrikhaslach.at n 52. Technisch(er)e Sachbearbeiter/in; Description: Die GIA Gruppe gehört im Bereich der Tankstellentechnik/Industrie zu den namhaften Dienstleistungsunternehmen der Branche in Zentraleuropa. Mit Nied; neuburgerh@gia.co.at n 53. Koch/Köchin (Hotel- und Gastgewerbe); Description: Das Biohotel ramsauhof ist ein 4-Stern-Hotel mit 27 Zimmern (Grüne Erde Suiten oder Zirbenvoll-holz Suiten), 60 Betten und liegt am Sonnenplateau Ramsau am Fuße des Dachteins. Als Biohotel leben wir aus Überzeugung unseren Gästen den nachhaltigen Gedanken vor. Im Hotel gibt es ausschließlich 100% biologische Lebensmittel, Getränke und Kosmetika. Arbeiten am Sonnenplateau Ramsau Als Biohotel arbeiten wir überzeugt mit 100% biologischen Produkten (Lebensmittel, Getränke und Kosmetika) und bieten unseren Gästen somit beste, hochstehende Qualität. Um auch eine gute Servicequalität bieten zu können, suchen wir noch ab Mitte Mai oder nach Vereinbarung Verstärkung für unser Team: 1 Koch/Köchin (Hotel- und Gastgewerbe) für die Sommer- und Wintersaison. Sie arbeiten gerne und sorgfältig mit Bio-Produkten? Dann sind sie bei uns genau richtig. Sie sind bei uns zuständig für das Angebot des Frühstücksbuffets, die Zubereitung der Mitarbeiterverpflegung sowie die Produktion und das Anrichten des 5-Gang-Abendmenus. Wir bereiten unsere Speisen geschmackvoll, innovativ und liebevoll ohne Mikrowelle sowie ohne Convenience-Anteil zu. Wir bieten Ihnen eine Entlohnung ab € 1.200,-- netto/Monat, sowie freie Unterkunft und Verpflegung. Bewerbung und Information: Arbeitsmarktservice Gröbming, Elisabeth Sobotka, Telefon: 03685/22137-405. Das Mindestentgelt für die Stelle als Koch/Köchin (Hotel- und Gastgewerbe) beträgt 1.599,50 EUR brutto pro Monat auf Basis Vollzeitbeschäftigung. Bereitschaft zur Überzahlung.

n 54. Netzwerktechniker/in (Ing); Description: TIP Technik und Informatik Partner GmbH Wir sind ein unabhängiger und leistungsstarker Informatik Partner. Unsere Kernaufgabe ist es, für unsere Kunde; kurt.kees@tip.co.at n 55. Elektroanlagentechniker/in; Description: Als erfolgs- und mitarbeiterorientiertes Personalbereitstellungsunternehmen mit langjähriger Erfahrung suchen wir für einen Kunden 1 Elektroanlagentechniker/in . * ANFORDERUNGSPROFIL: abgeschlossene Lehre, Fachschule oder HTL für Elektrotechnik oder Elektronik - selbständiges Arbeiten - Führerschein der Gruppe B Ausländische Bewerber/innen nur mit Zugang zum österreichischen Arbeitsmarkt und mit ausreichenden Deutschkenntnissen in Wort und Schrift. * EINSATZBEREICH: Montage, Wartung und Instandhaltung von Brandmeldetechnikanlagen * Arbeitsbeginn: ab sofort * WIR BIETEN: - Arbeitszeit/Ausmaß: Vollzeitbeschäftigung im Ausmaß von 38,5 Stunden pro Woche. Arbeitszeit nach Absprache. - Entlohnung: 11,15 Euro brutto pro Stunde plus Montagezulage und Aufwandentschädigung; - Erreichbarkeit: ist mit öffentlichem Verkehrsmittel gegeben; KONTAKT: Dienstgeber: LIS Industrie Service GmbH Lunzerstraße 64 11. Stock, 4030 Linz Ihre Bewerbung richten Sie bitte an Herrn Lueger. Tel. Nr.: 0732/34 10 10 30. Email: e.lueger@lis-linz.at Das Mindestentgelt für die Stelle als Elektroanlagentechniker/in beträgt 11,15 EUR brutto pro Stunde. Bereitschaft zur Überzahlung. e.lueger@lis-linz.at n 56. Feinkostverkäufer/in; Description: Installationsmeisterbetrieb in 1060 Wien sucht: 2 GWH-Installateur(e)/innen (m/w) mit abgeschlossener Berufsausbildung (Lehre) und einschlägiger Berufserfahrung. Führerschein B erforderlich. Thermenservicekenntnisse von Vorteil. Persönliche Eigenschaften: Pünktlichkeit, Verantwortungsbewusstsein, selbständiges Arbeiten, Teamgeist, Belastbarkeit. Aufgaben: Installationen Arbeitsort: Wien Arbeitszeiten: 38,5 Stunden/Woche, Montag bis Donnerstag 7:30 Uhr bis 16:30 Uhr, Freitag Frühschluß. Entlohnung: Das Mindestentgelt (auf Basis Vollzeitbeschäftigung) beträgt 1.858,71 EURO brutto pro Monat. Eine Überzahlung ist möglich. Interessierte Bewerber/innen senden bitte Ihre schriftliche Bewerbung an: office@koese-gmbh.at Köse Installationen GmbH, Gumpendorferstraße 137, 1060 Wien Das Mindestentgelt für die Stellen als GWH-Installateur(e)/innen (m/w) beträgt 1.858,71 EUR brutto pro Monat auf Basis Vollzeitbeschäftigung. Bereitschaft zur Überzahlung.; office@koese-gmbh.at n 57. Metalltechniker/in Metallbearbeitungstechnik; Description: Wir sind ein Unternehmen, das sich in kurzer Zeit sehr gut am Markt positioniert hat, und bereits jetzt mit namhaften nationalen und internationalen Unternehmen zusammenarbeitet. Wir suchen zum sofortigen Eintritt 1 Metalltechniker/in - Metallbearbeitungstechnik . Aufgaben: Plan lesen, Mitarbeiter führen, Arbeit überwachen. ANFORDERUNGEN: - abgeschlossene Lehre oder HTL, Berufserfahrung, - Kenntnisse von: Glasfassade Rieder (Betonplatten) & Pfostenriegel, - Pünktlichkeit, genaues und selbständiges Arbeiten, - bei männlichen Bewerbern abgeleisteter Präsenzdienst bzw. Zivildienst. ARBEITSORT: Wien. ARBEITSZEIT: Vollzeitbeschäftigung. DIENSTGEBER: Hammerschmid-Völker Personal Service GmbH, Arbeitskräfteüberlasser, e-mail: alexander.kaluzik@vm-personal.at BEWERBUNG: NACH TELEFONISCHER TERMINVEREINBARUNG unter Tel.Nr.01/545-87-80. Bitte bringen Sie zu Ihrem Vorstelltermin folgende Unterlagen mit: 1) Reisepass 2) Meldezettel 3) gültige Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigung 4) Lehrabschlusszeugnis (wenn vorhanden) 5) Dienstzeugnisse 6) Lebenslauf Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! Das Mindestentgelt für die Stelle als Metalltechniker/in - Metallbearbeitungstechnik beträgt 12,79 EUR brutto pro Stunde. Bereitschaft zur Überzahlung.; alexander.kaluzik@vm-personal.at n 58. Fußpfleger/in; Description: Renommiertes Fußpflegeinstitut in 1090 Wien sucht aufgrund Betriebserweiterung 1 Fußpfleger/in für klassische und diabetische Fußpflege mit folgenden Kriterien: - Sie haben eine abgeschlossene Lehre als Fußpfleger/in - Sauberes Arbeiten und gepflegte Umgangsformen und gute Deutschkenntnisse setzen wir voraus. Gerne stellen wir auch ein/e Wiedereinsteiger/in oder eine ältere Kraft ein. Geboten wird Ein sicherer Arbeitsplatz in einem echten Vorzeigebetrieb in einem sehr kompetenten, angenehmen Team. - Gute Bezahlung! Über dem Kollektivvertrag! Eine Teilzeitbeschäftigung im Ausmaß von 20 bis 27 Wochenstunden nach Absprache. Dienstgeber: Fußpflege und Wundversorgung, 1090 Wien. Bewerbungen entweder per eMail an: podologie@gmx.at oder per Telefon unter 01/4796567 Die Angabe des Mindestentgelts für dieses Stellenangebot ist nicht verpflichtend, da die gesetzlichen Bestimmungen zur Entgeltangabe hier nicht zutreffen.; podologie@gmx.at


pagina 8 / oferte de muncã România / oferte de muncã strãinãtate

é Videochat. Colaborare studio LiveQueens. Cautam fete indraznete, cu un caracter dinamic, ambitie si seriozitate pentru sesiuni de videochat; suport tehnic cat si training asigurat; varsta minima 18 ani; camere video hd; lumini profesionale; posibilitate cazare gratuita; zona Unirii, LiveQueens@yahoo.com, http://www.VideochatUnirii.com, Tel: 0734529582, 0766788840 Vânzãtor/oare Restaurant tip fast-food angajeaza Vanzatoare cu /fara experienta. Relatii de luni –vineri, 10.00-20.00, Tel: 0737997856 gestionar, n Vânzãtor/oare, asambleur - SC Casa Rusu SRL angajeaza, bucuresti-vitantis@mobilacasarusu. ro, Tel: 0757076759

Vopsitor auto. Reprezentanta auto angajeaza pentru sediile din Bucuresti si Otopeni pregatitori si vopsitori auto cu e x p e r i e nta, hr@automobilebavaria.ro, Tel: 0212006263, Fax: 0212332921

Vânzãtor/oare, angajez pentru vinarie zona Pajura, sector 1, Tel: 0749070103, 0722229845

n Videochat Part-Time Job. n Uniunea Europeana. Acredo

Operatoare pc pentru conversatii pe net. Cerinte: fata prezentabila, peste 18 ani, cunostinte medii de limba engleza, optional Franceza, program flexibil 5-6 ore/zi, 5zile/saptamana, calea Mosilor, training gratuit. Rog seriozotate, Tel: 0728347479 Videochat fete si cupluri pt. VirtualStars Studio oferim conditii excelente de munca, camere atent decorate, training specializat, bonus angajare 300$, comision 50% - 70%, plata la zi sau bilunar, bonusuri zilnice, site-uri de top, cm, 3.500 USD/luna, office @virtualstarsstudio.ro, http://www.virtualstarsstudio.ro, Tel: 0721516830, 0763296676

é Videochat angajam cupluri, fete, cazare gratuita, camere individuale lux, aparatura ultraprofesionala, bonus angajare 400$, comision 50-70%. Convinge-te! www.abcvideochat.ro Tel: 0727587999, 0784666766

Romania selecteaza muncitori calificati si necalificati pentru locuri de munca in: constructii, hotelier, agricultura, industria carnii si auto, soferi. 0371303309

26 Iulie 2012

é Germania, Berlin. Oferta Locuri de Munca Sigure. Selectam tinere modele (18-35 ani), cu prezenta fizica deosebita, interesate de Escorte High-Class. Castiguri: garantat 500 euro/zi. Asteptam pozele tale prin e-mail sau pe mess, 10.000 EUR/luna, high.escort@ yahoo.com, Tel: 004915213057309 G e r m a n i a . C a u t s o r ta to r femei in varsta pana la 30 ani, noi oferim locuinta, 1.100 EUR / luna, 004917621226724, thaer_fadhil_hasan@yahoo.de

é Anglia, intermedieri locuri de munca pentru calificati si necalificati, Tel: 0762518532

é ªofer

autoturism propriu ingrijit, cunosc Bucurestiul bine, cat si drumurile nationale, seriozitate, responsabil. Proactiv, disponibil deplasare in tara, 400 €/luna, ion.panis@yahoo.com, Tel: 0723322952


26 Iulie 2012

vânzãri terenuri / case-vile / pagina 9

n Vidra sat Cretesti, soseaua n Cãlãraºi, Budeºti, la intrare, spre Copaceni, vand teren 2ha, zona linistita, 4 cam, caramida, pret negociabil, Tel: 0727436790 baie, bucatarie, 1000 mp teren Urgent, 12.500 EUR, euroinvestgrup@yahoo.com, Tel: 0767299965, 0728429159

n Afumaþi deschidere 20m- 50m, gaze, apa, curent, in apropiere lac. Afumati, pret 50000e, Tel: 0764754382

Bragadiru Ilfov, centurã, particular, 2500mp, extravilan, cadastru, intabulare, negociabil, 16.500 EUR, Tel: 0723881828

Dragomireºti-Vale vand teren loc casa parcele 500mp curent intravilan negociabil, 15.000 EUR, Tel: 0737113152 n Frumuºani vand urgent 500mp, 15E/ mp, Tel: 0723651258 n Fundeni Frunzanesti, 3000mp, vand teren intravilan intre case, acces drum pietruit, deschidere 52m, curent, Cora Pantelimon, dezmembrez, 18E/ negociabil, Tel: 0723699991

é Ialomiþa, Axintele, proprietar, La 15 km de DN2 (Cosereni), pe DJ201, 2300 mp, curent, ingradit, drum asfaltat, 2 deschideri, casa n Afumaþi, Petrachioaia, la Rosu, demolabila, toate actele, Vila termopane, curent + instalatie 10.000 EUR, Tel: 0720040752 electrica, teren 330 mp, suprafata constructie p=85mp, et 1 =77mp+ pret negociabil toate Iancu Nicolae loturi mansarda, actele, 39.000 EUR, 0767310935 760mp deschidere n Alexandriei, casa la curte, 3 17.60m sau 3800mp camere, cu gaze in casa, stradal, Tel: 0214210218 tot (deschidere 88m), n Apãrãtorii Patriei Metrou, particular, 3 camere, apã, canal, Tel: 0728845154 negociabil, 37.000 €, 0767875644

n Mãgurele Oras, Ilfov, 500mp, zona centrala, dispune de toate utilitatile, gaze, energie, apa, canalizare, 30.000 EUR, Tel: 0745045570 n Mehedinþi, Drobeta Turnu Severin, la centura orasului, vand terenuri 10000mp si 15000mp, cartier case, langa Padurea Crihala, deschidere 57m si 52 m. Persoana Contact: Lapadat Gheorghe, razvan.katalin@gmail.com, Tel: 0723390521, 0756300008

n Ghencea urgent vând teren n Pallady - Policolor, str. Gura 11000mp parcelart drum servitute, Garlitei sector 3, in spate la Metro, doua loturi 714mp n Braºov, Stupini, vand teren Tel: 0722366064 deschidere 17, 5 m si 360 mp 1200mp, Tel: 0723120425, deschidere 20 m, 70 EUR/mp, Tel: 0729975872 0723971116 n Pantelimon Oraº teren 500mp + construcþie neterminatã S+P+2, Tel: 0724231202 n Ciorogârla Darvari, vând teren intravilan, suprafata 6500 mp, pret Prahova, Ceraºu, Intravilan, negociabil, Tel: 0765516886 teren 2500 mp, livada si pasune, n Clinceni 580 mp, intravilan, zona superba, linistita, deschidere 18, adâncime 22, posibilitate de construire, acces drum servitute 80, 30 E/mp, Tel: la drum si energie electrica, 0721572764 negociabil, 18.000 EUR, é Ialomiþa Roºiori vand vladut_mircea_2007@yahoo Constanþa, teren Suprafata 1200 .com, Tel: 0729077942

Medgidia, între gara Medgidia ºi canalul Dunãre, teren 3ha, intravilan, 0755334683, 20 EUR/mp, Tel: 0766758919, 0733674738

n Doamna Ghica vis-a-vis blocuri ANL, vand teren, suprafata 201 mp, dubla deschidere 10-20m, toate actele in regula, posibilitate constructie 50-60 mp, utilitati in fata portii, pret 33.000 e, sau schimb cu garsoniera+ diferenta, apartament 2 camere, particular, 33.000 EUR, Tel: 0727988338 n Domneºti Clinceni, particular, Superoferta, teren in rate, Curtea Domnesca, Unitatea Militara, Teghes, Ciutaci, utilitati, variante auto, 12 EUR, Tel: 0723530331 n Domneºti Clinceni loturi Ciutaci, Teghes, UM, Curtea Domneasca, utilitati, posibilitate rate, variante auto, 6.800 EUR, Tel: 0723530331

mp. Gard nou beton construit de jur imprejur deschidere la strada 18m. Pe teren s-au construit: Magazie, Beci, Hasna, Foisor modern 30mp, Piscina ultramoderna 60mp. S-au turnat aleea principala, alei in jurul foisorului, in jurul piscinei. Instalatie de apa trasa la foisor, la piscina, la o eventuala fantana arteziana. Daca se construia si o casuta era tot ce isi putea dori orice persoana. Pozele sunt mai vechii nu sunt actualizate. Pretul se mai poate negocia, 19.500 €, elisa_eli2010 @yahoo. com, Tel: 0763377159

n Prelungirea Ghencea, in Cartierul Latin, vand teren cu toate utilitatile si deschidere de 21m, lascaealexandru@gmail.com, Tel: 0730116238

é Tulcea, Ceamurlia de Jos, vand teren intravilan 4800mp, apropiere pescuit, constructii, pensiuni. Pret discutabil, 9.000 EUR, Tel: 0766360521, 0757681872

n Berceni comuna la 6 km de Bucuresti, vila 2012 la gri, 174 mp utili, 3 dormitoare, living, P+1, 2 grupuri sanitare, teren 350 mp/ utili, toate utilitatile in zona, ansamblu rezidential, acces din asfalt, accept rate Prima Casa, 69.000 EUR, cristian.catea@yahoo.com, Tel: 0725471304, 0729039273

Cãlãraºi, Lehliu sat Rãzvani, super ofertã: casã cu pãmânt inclus 1000 mp. Preþ 30.000RON, Tel: 0721898817

n Cernica

P+1E+M stradal, gaze, internet, 900mp, caramida poroterm termopan, 5 camere luminatoare Fakro, intabulata, 160.000 EUR, Tel: 0722370884 n Chiajna particular vând vilã construcþie 2011, 170mp construiþi, 350mp teren, 90.000 EUR, Tel: 0722365592

é BRAªOV, PREDEAL, PARTICULAR VAND CASA CU TEREN 1207 MP PLAT, SUPRAFATA CONSTRUITA LA SOL 133MP, 3 DORMITOARE, 2 BAI, 2 BUCATARII, TERASA, GARAJ, CENTRALA TERMICA, TOATE UTILITATILE, 130.000 EUR, PEETRE36@YAHOO .COM, TEL: 0727410168

vanzare Casa de vacanta, constructie 2007, P+1, suprafata utila 120 mp, suprafata construita 150 mp toate utilitatile, gresie, faianta, parchet, termopan, centrala termica pe lemne, living+2 dormitoare, 2bai, bucatarie open space, foisor cu gratar, suprafata teren 2500 mp, livada, 70.000 EUR, alin.malaescu@gmail.com, Tel: 0764241447

n Giurgiu Sãbãreni casã 180mp,

teren 1100mp, 3 dormitoare, 2 bãi, living, bucãtãrie, terasã, Tel: 0723341063 n Giurgiu Vadu Lat vand casa la tara, Tel: 0744299944

é Chiajna Militari-Rosu, jumatate

duplex P+1, la gata, 95mp utili, teren 90mp, 2 cam, living, bucatarie, 2 bai utilate, 2 balcoane, debara, Toate actele, accept credit, 72.500 EUR, alex_oprea2006@yahoo.com, Tel: 0721240442

é Colentina Casa P+1, 5 é Berceni Comuna, la 6 km de camere, 89.000 EUR, Bucuresti, vila 2012 la gri, 174 mp casade_vanzare@yahoo.ro, Tel: utili, 3 dormitoare, living, P+1, 2 0762828427 grupuri sanitare, teren 350 mp/ utili, toate utilitatile in zona, ansamblu rezidential, acces din asfalt, accept rate Prima Casa, 59.000 EUR, n Domneºti Clincenicristian.catea@yahoo.com, Tel: vile lângã cartierul 0725471304, 0729039273

Bragadiru km 8 vand vila, 500mp teren, construiti 375mp, P+2, 4 domitoare+ living parter, living et. 2+ dresing, 4 bai, an constructie 2010. Se poate vinde si mobilata. Pret discutabil, Tel: 0766360521, 0757681872

é Dâmboviþa, Valea Lunga, De

Casa Domneascã, 3 camere, Sc-118mp, St-250mp, bransate la gaz, curent, asphalt, baile utilate, centrala, 67.000Euro cheie, rosu, 36.000 EUR, Tel: 0723530331

Giurgiu, Cãlugãreni, casa 5 camere, an constructie 1997, teren 1700 mp, 55.000 EUR, Tel: 0723662566

é Giurgiului,

Piata Progresul, vand casa 3 camere, bucatarie, 2 bai, 113mp, centrala pe gaze, termopane, izolatie 100mm, teren 295mp, intrare separata dezmembrare din imobil 600 mp (totul separat). Se pot vinde si inpreuna, 95.000 €, 0769247601

n Iancului, apropiere Pro-tv, 13

camere, subsol s.u.=60 mp, parter=110 mp, etaj=108 mp, mansarda=50 mp; posibilitate extindere, teren 290mp amprenta constructie 147 mp, 2 balcoane, 5 grupuri sanitare, 5 bucatarii, constructie veche, Foarte Solida, Ocazie, 190.000 EUR, euroinvestgrup@yahoo.com, Tel: 0767299965, 0728429159


pagina 10 / vânzãri case-vile / garsoniere / 2 camere / 3 camere

é Iancului, apropiere Pro-TV, vila 12 camere 300 mp teren, amprenta 147 mp, s.u= subsol 60 mp, Parter 108 mp, etaj1 112 mp, mansarda 70 mp posibilitate extindere, doua balcoane, 5 grupuri sanitare, bucatarii, holuri, 3 intrari, pretabila birouri, gradinita copii clinica medicala, etc. sub pretul real de zona, discutabil, 190.000 EUR/mp, euroinvestgrup@yahoo.com, Tel: 0767299965, 0768061733

n Militari casã 400mp (pot locui ºi douã familii), grãdinã 700mp, gazon, pomi fructiferi, 280.000 EUR, Tel: 0723530968 n Militari, Ansamblu de lux, exclusivist! P+2, 200mp, teren=350mp, mobilat, echipat aparatura lux, finalizat pt. persoane pretentioase, 149.900 €, www.avangardegrandevillage.ro, Tel: 0744368835, 0722356122 n Militari-Rosu, Ansamblu de lux exclusivist! Apartament 4 camere in vila, 180mp+teren, finalizat pt.persoane pretentioase! 89.900 €, Tel: 0722134720, 0767600804 n Moineºti, Drumul Taberei teren 300mp, singur curte, casa 2 camere, deschidere 13m la strada. Negociabil, 115.000 EUR, Tel: 0724058958, 0722872407

n Popeºti-Leordeni casã curte 3 camere, 100mp, baie, bucãtãrie, garaj, 100mp curte, zonã liniºtitã, Centru Primãrie, 75.000 EUR, Tel: 0766793151 n Prahova Sãlciile casa 5 camere+anexe, 3500mp, deschidere 50m, 2500mp vita-de-vie, stradal, utilitati în poartã, Tel: 0762519393

Prahova, Cornu de Jos, vand casa veche, toate utilitatile + teren 1.087 mp, Tel: 0751046566

n Romanã Lascar Catargiu vand vila D+P+E+M, 434mp construiti, libera, 780.000 EUR, bianca_smom@yahoo.com, Tel: 0744381266

Vitan Mall vand casa la curte, casa 100mp, teren 300 mp, Tel: 0762838016

n Alba Iulia Piata, Unirii, Garsoniera renovata, pret 64.000 Euro, negociabil, Tel: 0723054565, 0744396738

intersecþia n Berceni Giurgiului-Luicã, aleea Cãlineºti, Particular, cf. 1/decomandat, 35mp, um+sanitare noi, parter/4, vedere grãdinã frumoasã, gazon, acces ultra rapid magazine, bãnci, 29.000 EUR, Tel: 0724134657

26 Iulie 2012

n Giurgiului, P-ta Progresului, 2 n Sãlãjan

camere, decomanadat, et 5 din 7, la 5 min de piata, parculet, 44.000 EUR/mp, cristian.ciocoi@ciga.ro, Tel: 0767768683 n Giurgiului, Flamura 2 camere, et. 4/7, decomandat. Liber. n Basarabiei 8/10, bloc 1987, Negociabil, 46.000 EUR, reabilitat, 54mp, termopan, ac, altibiimob@yahoo.com, parchet, liber, urgent, 53.200 EUR, http://www.altibi.ro, Tel: Tel: 0722628256 0724058958, 0763300387 n Grigorescu metrou Grigorescu, Berceni, Alexandru cartier Balta Alba, vand ap 2 cam, cf 1, semidec, 5/10, imbunatari, Obregia, vand 54mp, 0311005273

apartament 2 camere, 55.000 EUR, Tel: 0786463121

n Militari Veteranilor, vand 2 cam.

p/ 10 decomandat mobilat utilat termopan plasa grilaj gresie faianta parchet usa metalica apometre balcon loc parcare cablu internet, 47.000 EUR, Tel: 0721257770 Rosu Avangarde n Militari, Rezidential, discount 10.000Euro, etaj 1-2-3/3, decomandat, 90mp, constr. 2011, caramida, finisaje lux, complet echipat, mobilat, utilat cu aparatura de lux (tva inclus), stoc limitat, exclus agentii. 0767600804, 0722134720, 59.900 EUR, é Colentina vand apartament cu http://www.avangarderezidential.ro, 2 camere confort 1bloc construit Tel: 0744368835, 0722356122 in anul1986, decomandat, 50mp, Militari-Rosu Ansamblu parter/ 4, bucatarie open 12mp, parchet, faianta, 75.000 EUR, rezidential, 1/3, decomandat, elisa_eli2010@yahoo.com, Tel: constr. 2012, finisari lux, plata cash, stoc limitat, 0764210489 55.900 EUR, Tel: 0722134720, 0767600804

n Pantelimon particular, vand urgent garsoniera ultramoderna, p/4, decomandata, modificata in 2 camere, negociabil, 31.000 EUR, Tel: 0761979649 n Pantelimon Cora, garsoniera cf. 3, 16, 21mp, 2/4, g+f, termopan, parchet, ac, gaze, apa calda, apometre, bloc civilizat, curat, negociabil, 18.000 EUR, Tel: n Drumul Taberei Ghencea, 0730958062, 0727293303 Avangarde Rezidential, discount 10.000Euro, etaj 1-2-3/3, decomandat, 90mp, constr. 2011, caramida, finisaje lux, complet mobilat, utilat cu Rahova, dezvoltator echipat, aparatura de lux, (tva inclus), stoc vand garsoniera limitat, exclus agentii. 0767600804, 0722134720, 59.900 33mp-29.000E, €, www.avangarderezidential.ro, apartament Tel: 0744368835, 0722356122 65mp-45.000E, Tel: n Drumul Taberei, Favorit, cf. I, 49mp, bloc OD, 7/8, super finisat, 0763536616 super mobilat, urgent, Tel: 0726675175 n Rahova- Sãlaj garsonierã cf. n Drumul Taberei stradal, 2 1/D, etaj 1/4, g+ f+ p+ ct, 25.000 €, Tel: 0733538292, 0768935619 camere, conf. 2, etaj 3/10, decomandat, G+F+P+T+AC+UM, 48.000 EUR, Tel: 0729850934 n Drumul Taberei - Ghencea rezidential, 1/3, n Tineretului str.Viºana, particular, Ansamblu 33mp, îngrijitã, curatã, etaj 8/10, decomandat, constr. 2012, finisari 44.000 EUR, Tel: 0213314861, lux, plata cash, stoc limitat, 55.900 EUR, Tel: 0722134720, 0765600424 0767600804 Titan (Minis) particular vand n Drumul Taberei cf2, 39mp, 4/10 garsoniere semidecomandata termopan, gresie faianta, usa confort 1, stradal sector 3, fara metalica, bloc curat, Cash, imbunatatiri, etaj 334.000 e, Tel: 34.800 EUR, euroinvestgrup@yahoo.com, Tel: 0742203014 0767299965, 0728429159

langa piata, vand apartament 2 camere decomandate, stradal, etaj 5, gresie, faianta, termopane inclusiv la balcon, aer conditionat, usa metalica, centrala proprie de apartament, 65.000 EUR, pigeon61000@yahoo.com, Tel: 0745045784 n Alba Iulia Rond, Unirii, vand apartament 3 camere, et 9/10, decomandat, 88mp, vedere rond, bloc 2011, paza + monitorizare video, 128.800 EUR, 0788888097 Timpuri Noi 3 camere, 75mp, bloc nou, 105.000 EUR, Tel: 0730106207 n Bãneasa/Sect 1 Proprietar vand n Tineretului Piaþa Norilor, 63 mp, ap 3 cam, decomandat, parter din decomandat, et. 6/10, îmbunãtãþiri trei, cadastru, intabulare, termo recente, 73.000E negociabil, Tel: sistem, balcon, renovat, facilitati 0769629619 zona: gradinita, scoli, parc n Titan - Ozana Apartament 2 herastrau, centru comercial, piata 95.000 EUR, camere, decomandat, aleea agroalimentara, Tel: Buhusi. Negociabil, 49.500 EUR, marius.perta@gmail.com, 0721253840 altibiimob@yahoo.com, http://www.altibi.ro, Tel: n Berceni -Obregia. vand 0763300387, 0724058958 apartament 3 camere, n Titan Prisaca Dornei 2 camere, semidecomandat, confort 1, 4/4, 10/10, negociabil. Urgent, 44.500 multiple imbunatatiri, 57.000 EUR, €, Tel: 0724058958, 0763300387 Tel: 0723327399 n Berceni-Obregia Vatra Dornei, bloc civilizat, doua apartamente pe nivel, 1/4, cf. 1/dec, 65mp, liber, fara imbunatatiri, intabulat, particular, 62.500 €, 0726591918 n Brâncoveanu, proprietar, cf. 1, dec, et. 6/8, uºã metalicã, 70mp, preþ negociabil, 53.000 EUR, Tel: 0768812769

é Vitan Mall vanzare 2c

n Câmpia Libertãþii Basarabiei,

p/4, liber, intabulat, cf. 1, balcon, accept prima casa, imagini site, 56.000 EUR, http://www.continentalhouse.ro, Tel: 0767026609, 0728676350 n Colentina proprietar, confort 1, 70 mp, discutabil, 65.000 EUR, Tel: 0785036004, 0728332298 n Vitan Mall, apartament 2 n Cornetu, vand apartament 3 camere lux, 3/3, 45mp, la 400m camere, etaj 2, gaze, centrala, de Mall, vedere stradala, Tel: 0214210218 41.900 EUR, Tel: 0724354291 decomandat, renovat, 4/4, 58mp, 1989, balcon, debara, bucatarie deschisa, gresie, faianta, parchet, liber, 64.700 €, moncapro@yahoo .com, Tel: 0756012222

é Plevnei 15 Ultracentral, vanzare 2 camere, An 1959 Dec, Et 4, Mobilat, Utilat, Liber, 49.11mp, Curte interioara 1500mp din care proprietarul detine 20mp prin contract, Termopan, Gresie, Faianta, Parchet, 2 locuri parcare, Liber, 72.500 EUR, adrian.manea@gmail.com, Tel: 0754016116, 0755020997 Prelungirea Ghencea bloc nou in ansamblu rezidential, l o c u i t , S u p ra f a t a 8 5 m p , decomandat, finisat la cheie, loc parcare, gratuit, TVA inclus, 54.000 EUR, Tel: 0766272949

Vitan Vechi vis-a-vis de Stadionul Olimpia, particular vand apartament 2 camere, etajul 7/10, bloc prefabricate construit in anul 1978, suprafata totala 59 mp, imbunatatiri: gresie, faianta, termopane. Pret negociabil, 75.000 EUR, Tel: 0727723315

Domenii particular vand apartament 3 camere, etajul 1/4, bloc construit in anul 1973 cu peretii exteriori din caramida, suprafata totala 70 mp, imbunatatiri: gresie, faianta, termopane. Pret negociabil, 100.000 EUR, Tel: 0745132600


26 Iulie 2012

vânzãri 3-4 camere / spaþii comerciale / schimburi / cumpãrãri garsoniere / 2-3 camere / pagina 11

Drumul Taberei Prel. Ghencea, Avangarde Rezidential, apartament de lux, 300mp, P/3, gradina, finisaje lux, loc parcare. Deosebit! TVA inclus, 115.000 EUR, Tel: 0744368835 n Drumul Taberei str. Raul Doamnei, vand apartament 3 camere, decomandat et 8/10 stradal, imbunatatiri, urgent proprietar, 64.000 EUR, Tel: 0724500648, 0728302882

é Drumul Taberei Lasermed particular 3 cam, 60mp, P/10 bl. tip Z, G+F+P+T+UM pretabil fam cu copii, gradinita, scoala, cresa, parc foarte aproape. Accept credit, neg, 65.000 EUR, gradinaru.alexandru85@gmail.com, Tel: 0720584115 n Drumul Taberei, Avangarde Rezidential, discount 10.000Euro, etaj 1-2-3/3, decomandat, 90mp, constr. 2011, caramida, finisaje lux, complet echipat, mobilat, utilat cu aparatura de lux, (tva inclus), stoc limitat, exclus agentii. 0767600804, 0722134720, 59.900 EUR, http://www.avangarderezidential.ro, Tel: 0744368835, 0722356122

Favorit 2 balcoane, zona foarte buna, etaj 6, vand sau inchiriez, 0722504102 é Mihai Bravu strada Vuln Giurgiu

Cãlugãreni Uzunu, 3 cam, P+M hol, baie, bucatarie, 270 mp curte, Urgent, 13.000 EUR, euroinvestgrup@ yahoo.com, Tel: 0767299965, 0728429159

vand é Giurgiului apartament 3 camere, etaj 8/10, confort 1, decomandat, 2 balcoane inchise, bucatarie deschisa, multiple imbunatatiri (termopane, gresie, faianta, parchet laminat, aer conditionat), complet mobilat, loc de parcare. Merita vazut! Pret negociabil, 65.000 EUR, sabin_verdes@yahoo.ro, Tel: 0722708104, 0744645832

can, aproape de intersectia s t ra z i i B a b a N o v a c c u S o s e a u a M i h a i B ra v u , Apartament 3 camere, in bloc finalizat in 1980, decomandat, semimobilat, utilat cu aragaz si frigider, dotat cu centrala t e rm i c a p ro p ri e , a v a n d contorizare individuala si finisat complet. Dispune de loc parcare in fata blocului; acces usor spre statia de metrou Dristor, mijloace de transport RATB, in zona comerciala, 76.800 EUR, andreea@housepedia.ro, Tel: 0746299063

n Militari, Avangarde Rezidential, discount 10.000E, etaj 1-2-3/3, decomandat, 90mp, constr. 2011, caramida, finisaje lux, complet echipat, mobilat, utilat cu aparatura de lux, (tva inclus), stoc limitat, exclus agentii. 0767600804, 0722134720, 59.900 €, www.avangarderezidential.ro, Tel: 0744368835, 0722356122

n Prelungirea Ghencea bloc nou in ansamblu rezidential, locuit, Suprafata 85mp, decomandat, finisat la cheie, loc parcare, gratuit, TVA inclus, 62.000 EUR, Tel: 0766272949

Teiul Doamnei, 1/8, semidecomandat, confort 1, bloc 1983, imbunatatiri multiple, st= 74 mp, 80.000 E, Tel: 0744333721 n Titan,

Billa, cf2, 50 mp, 5/10, semidecomandat, zona linistita, bine intretinut, 39.500 EUR/mp, euroinvestgrup@yahoo .com, 0767299965, 0728429159

Vãcãreºti Tineretului, particular vand apartament 3 camere etajul 2/8, bloc construit in anul 1986 cu peretii exteriori din caramida de BCA, suprafata totala 68 mp, imbunatatiri: gresie, faianta. Pret negociabil, 90.000 €, Tel: 0745907487

n BERCENI, OLTENITEI VAND AP. 4 CAM, CF 1, G/F/T/UM. AN BLOC 1985 LANGA SPITALUL BAGDASAR, 79.000 EUR, n Cumpar cu plata pe loc casa ELLENNA1978@YAHOO.COM, curte Bucuresti si impejurimi, Tel: TEL: 0723427958 0732864809, 0769526936 n Cumpar cu plata cash garsoniera confort 1, 2 sau 3, Tel: particular, vand 0732864809, 0769526936 n Magheru apartament 4 camere pe hol, cu plata cash vedere bulevard, 550 EUR/mp, n Cumpar garsoniera confort 1, 2 sau 3 Tel: 0721992930 orice zona, Tel: 0766638972 n Cumpar cu plata pe loc garsoniera cf 1, 2.3 eventual schimb, Tel: 0732864809, 0769526936

Rahova, Mãrgeanului, decomandat, 85 mp, 2 balcoane, 2 bãi, termopane, gresie, faianþã, centralã, construcþie 1984, 8/8, negociabil, 75.000 EUR, Tel: 0722259904

Cumpar cu cash garsoniera confort 1, 2 sau 3, eventual ofer garsoniera confort 3 cu gaze si centrala zona pantelimon si diferenta pentru garsoniera confort 1 sau 2, Tel: 0732864809, 0769526936

TINERETULUI PARTICULAR, DORESC SA CUMPAR APARTAMENT 2 CAMERE TINERETULUI, TIMPURI NOI, ETAJ: PARTER, 1, 2, MAXIM 3. OFER CASH, TEL: 0730345218, 0731469605

n Bucuresti

sau imprejurimi cumpar cu cash 3-4 camere, 0727833139, Tel: 0727833139, 0765025527 n Cumpar cu plata imediat apartament 3 camere indiferent zona sau confortul, Tel: 0732864809, 0769526936 n Cumpar cu plata pe loc n Rahovei, zona Margeanului, apartament 3 camere indiferent Apartament 4 cam. format dintr-un confortul sau zona in care se afla 2 cam+ garsoniera, 2 A/C, usa eventual schimb cu casa curte metalica, gr+f+p, amenajat Bucuresti sau imprejurimi sau modern, (se pot vinde si separat) mai mic plus sau schimb imobiliar (casa la n Sãlãjan, zona Nicolae apartement Tel: 0732864809, curte sec. 5), 78.000 EUR, Grigorescu, cumpar garsoniera diferenta, office.petersvit@gmail.com, Tel: confort 1, 23.000 EUR, Tel: 0769526936 0767713388 0723699991, 0720099281

n Snagov urgent vând sau închiriez Restaurant dotat, lângã n Bucuresti imprejurimi cumpar apã, 370mp, construcþie cu etaj, cu plata cash 2 camere confort 1, Tel: 0722366064 2 sau 3, telefon 0727833139, Tel: 0214601973, 0765525027 n Cumpar cu plata pe loc 2 camere confort 1 2 sau 3, Tel: 0732864809, 0769526936 n Cumpar cu plata imediat 2 camere confort 1 2 sau 3 orice zona, Tel: 0766638972 n Urziceni, comuna Dragoiesti, 45km Bucuresti, proprietar vand Cumpar cu plata cash 2 camere moara, brutarie, 3000mp, Tel: c o n f o r t 1 2 s a u 3 , T e l : 0723329317, 0761526508 0766638972 n Cumpar

Lehliu Sat casa constructie 2012, schimb cu apartament 2 camere in Bucuresti. Nu rata ocazia! Tel: 0722648175 n Schimb apartament 2 camere semidecomandate etaj 1, zonã centralã Constanþa cu 3 camere sau similar Bucureºti, zona Parc IOR, Baba Novac, Tel: 0723652249

cu plata pe loc apartament 2 camere indiferent zona sau confortul, Tel: 0732864809, 0769526936 n Dristor, particular cumpar apartament cu 2 camere, decomandat, constructie dupa 1980, etaj intre 1-4, 58.000 EUR, simona_aslam@yahoo.com, Tel: 0723210419

é CUMPAR APARTAMENT 2 SAU 3 CAMERE ZONELE MILITARI, DRUMUL TABEREI, CRANGASI, PRETUL MAXIM 53.000 EURO. EXCLUS AGENTIE IMOBILIARA, INTERMEDIARI. EXCLUS PARTER SI ULTIMUL ETAJ, TEL: 0736446482, 0726150207


pagina 12 / închirieri oferte camere / case-vile / garsoniere / 2-3-4 camere / spaþii / cereri Regina Elisabeta, inchiriez/vand apartament 3 camere 97mp, etaj 1, renovat, fara bulina, Tel: 0727892162

n Crângaºi Stadion Giulesti, caut colega de camera apartament cu 2 camere utilat mobilat, 80e/ pers, Tel: 0746542885 n Militari inchiriez camera in vila, fara cupluri, Tel: 0721503387

n Dorobanþilor nr.173 etai 1, apartament in vila, 160mp, 5 camere, bucatarie echipata, 2 bai, pentru birou/ locuinta, Tel: 0216441890 n Ferdinand Bd, nr. 156, P+1, 10 camere, sl = 215mp, parcare, 2.000 EUR, Tel: 0747707519 n Margeanului particular, vila P+2, 12 cam, an constructie 2011, pretabil firma, gradinita, clinica ayil de batrani, nemobilata. Negociabil, Tel: 0723821639 n Pipera 4 dormitoare, living, 2 bai+ wc serviciu, bucatarie, subsol 20mp, garaj 2 masini, su=160mp, curte 430mp, particular, negociabil, 1.400 EUR/luna, Tel: 0722732693

é ªtirbei Vodã zona centrala, apartament 115mp, vila parter, 3 camere + hol locuibil, bucatarie utilata complet, 2 bai, termopane, centrala termica proprie, alarma si gratii, 900 EUR, andrada.bratu@sibella.ro, Tel: 0744333734

n 1 Mai (Mihalache) Victoriei,

Unirii, garsoniere moderne, AC, calculator-internet, 2 h/1 zi, termen lung 60-100 L, http://www.romsuites.ro, Tel: 0764826324, 0723518074 n 13 Septembrie nr.235 închiriez garsonierã, 200 EUR, Tel: 0767290030 Berceni vis-a-vis de Palatul Copiilor inchiriem garsoniera 3 5 m p , m o b i l a t a , g re s i e , faianta, parchet, pret 1100Ron, Tel: 0788300014

n Berceni garsonierã conf. 1, Grand Arena, mobilatã utilatã, 4/9, stradal, negociabil, 230 EUR, Tel: 0726376486, 0722391525 n Cãlãraºilor, Hyperion, particular inchiriez garsoniera 4/10 confort I-sporit 42mp utili mobilat si utilat complet, modern, 350 EUR, Tel: 0756500050

n Dristor particular inchiriez garsoniera mobilata, exclus intermediari, 250 EUR/luna, Tel: 0722829838 n Drumul Taberei, str Braºov, vis a vis Plazza, particular închiriazã garsoniera cf1 etaj 7, recent renovata, GFPT, aer condiþionat, mobilata, 200 EUR/luna, Tel: 0767101520 n Militari Residence, proprietar, garsonierã ºi aprtament, parter, ideal firmã, acces propriu, închiriere, Tel: 0736472134 n Militari particular, inchiriez garsoniera 42 mp conf 1, decomandat, mobilat, utilat. contorizat, str Uverturii, Tel: 0722685942 n Moºilor -Obor ofer spre închiriere garsonierã, Tel: 0740014746, 0744568653 n Pipera garsoniera situata in Cosmopolis, se poate inchiria nemobilata si neutilata/ mobilata si utilta. Preturi incepand cu suma de 230 euro. Toate facilitatile unui complex nou, gradinita, mini market, centrala proprie, incalzire prin pardoseala, bucatarie inchisa. Complexul este situat la 10 min. de Scoala Americana, metrou Pipera. Anunt proprietar, 230 €/luna, andreea.mitru@benevo.ro, Tel: 0730109005

é 13 Septembrie Sebastian Inchiriez ap. 2 cam. decomandat et 6/8, confort 1, bucatarie americana, gresie, faianta, mobilat modern, termopan, balcon inchis, aragaz, frigider si masina de spalat noi, usa metalica, interfon, zona linistita, vedere libera, langa Prosper Center si Nick Center, 325 EUR/luna, verasunicorn@yahoo.com, Tel: 0745761583 n 13 Septembrie inchiriez de preferat la o familie apartament 2 camere cu imbunatatiri, 330 EUR, Tel: 0723294621

é Banu Manta, Titulescu, etajul 8 din 8, semidecomandat, mobilat si utilat complet, contorizat, foarte spatios 60mp, aer conditionat, liber, 300 EUR/luna, balescu.ionut@gmail.com, http://ionutbalescu.ro, Tel: 0724254024 n Berceni, inchiriez apartament 2 Roºu zona Padurea cam. curat, mobilat, modern utilat, aer conditionat balcon 10m liber Rosu, proprietar, 280e disc, Tel: 0784203136, inchiriez garsoniera 0766497065 mobilata complet in n Drumul Taberei, Prelungirea Ghencea nr. 4, Inchiriez bloc nou, toate apartament 2 camere, decomandat, mobilat, pret facilitatile, Tel: 275E/luna, Tel: 0722348172 0724833030 n Eroii Revoluþiei, proprietar ofer apartament 2 camere mobilat, n Solicit in vederea inchirierii imbunatatiri, parter, Tel: garsoniera mobilata orice zona, 0745896011, 0760062065 Tel: 0766638972 n Titan proprietar, 8/10, Floreasca, langa Kauffland. decomandata mobilata, modern, Inchiriez 2 camere 50 mp, renovata recent, 1+ garantie, g+f+p+t, cablu, internet, utilat, 220 EUR, Tel: 0767649582 mobilat, et 3/3, renovat/zugravit, n VITAN MALL, BLOC balcon inchis, apometre, boxa, REABILITAT 2012 INTERFON, 1+1, 350 EUR/luna, PROPIETA INCHIRIEZ GARSONIERA 18 MP IZOLATA, info@abcdellapubblicita.it, USA METALICA, TERMOPAN, http://www.affittocasemilano.it, AER CONDITIONAT, GRESIE Tel: 0760844294 FAIANTA, FRIGIDER NOU, ARAGAZ MOBILIER BUCATARIE, n Magheru, particular, 40 mp, CANAPEA, SIFONIER, LIBERA. posibilitate loc parcare curte URGENT, 150 EUR/LUNA, interioara, parchet lemn, renovat, termopan, nemobilat, IULIANAISI@YAHOO.COM, TEL: g+f, 260 EUR/luna, Tel: 0721285839 0722126472

1 Mai (Mihalache) 3 camere inchiriez apartament 2 bai zona Mega Image confort 1 decomandat mobilat modern pret 650 €, Tel: 0736358152, 0722634254

modern, frigider, masina spalat, canapea piele, 370 EUR, Tel: 0722628256

é Drumul Taberei, é Romanã, Lascar

Catargiu, (parter foarte inalt) Complet renovat vara 2010; 2 camere semidecomandate, aprox 50mp; chicineta mobilata (mobila Ikea lac rosu), hota cu tub de evacuare, plita electrica, microunde, frigider; usa metalica SETUM; termopan + jaluzele exterioare; cabina dus - jet masaj, lumina int; calorifere noi; usi int furnir stejar; gresie, faianta; instalatia electrica si instalatia sanitara complet schimbata; parchet lemn, paluxat; scara intrarii in bloc marmura; 430 EUR/luna, dcarol_info@yahoo.com, Tel: 0744343444 n Titan avantajos, et. 2, cf. 1, zugravit nou, mobilat, termopane, imbunatatiri, amplasament stradal, fara intermediari, Tel: 0735957933 n Universitate Intercontinental, doua camere mobilate, 350E lunar, din 3 in trei luni, Tel: 0722412230

n 13

utilat, decomandat, 2 A/C, P, G, F, UM, TV, frigider, aragaz, masina spalat, loc parcare, 450 EUR/luna, Tel: 0721773581 n Pipera, Apartament situat in Cosmopolis, se poate inchiria nemobilat si neutilat / mobilat si utilat. Preturi incepand cu suma de 330 euro. Toate facilitatile unui complex nou, gradinita, mini market, centrala proprie, incalzire prin pardoseala. Complexul este situat la 10 min. de Scoala Americana, metrou Pipera. Anunt proprietar, 330 EUR/luna, andreea.mitru@benevo.ro, Tel: 0730109005

n Colentina stradal, P/8, mobilat

é Fizicienilor, spatiu

Vitanul Nou particular inchiriez garsoniera, etaj 6 din 8 mobilata, rog fara intermediari, Tel: 0722462190, 0216735239

é Militari Quadra 2, mobilat si

26 Iulie 2012

Septembrie Sebastian, particular inchiriez 3 camere 3/8 confort 1-sporit mobilat si utilat modern, loc parcare liber, 375 EUR, Tel: 0756500050

n Berceni 5 min metrou, conf. 1, et. 1, decomandat, 75mp, mobilat, 2 balcoane, îmbunãtãþiri, maºinã spãlat, AC, 0769263680, 310 EUR, Tel: 0732297708, 0743089535

Drumetul, cf. I sporit, et 2/10, particular, mobilat, utilat modern, modificari, UM, 2 balcoane, 320 EUR, Tel: 0752255250 n Rahova

Str. Ilie Mihail, particular inchiriez apartament 3 camere, et1/8, decomandat, termopan, usa metalica, mocheta, gresie, faianta, aragaz, frigider, nemobilat, 285 EUR, 0721239214

n Rahova

inchiriez apartament 3 camere decomandat, mobilat, utilat, gresie, faianta, parchet, termopan, 330 EUR, Tel: 0755186734 n Ultracentral

Academiei, 3 camere, mobilat/ nemobilat, semidecomandat, centralã proprie, Tel: 0720001754 n Unirii, inchiriez apartament 3 camere nemobilat, recent amenajat, aer conditionat, centrala termica proprie, etaj 1, in vila, suprafata 70mp, 400 EUR/luna, Tel: 0766143634

5.000 mp aflat in complex industrial si birouri, cu deschidere de 120 m la Str. Fizicienilor, cu vizibilitate si trafic foarte bun. Ideal showroom, magazine etc. Se poate recompartimenta la cerere, 6 EUR/mp, spatiucomercialfizicien ilor@gmail.com, Tel: 0746030702

n Grozãveºti

spaþiu comercial 50mp, Tel: 0721670253 n Kiseleff, Bd. Marasesti 64-66, cladire 1150mp utili amenajata clinica medicala si birouri, Tel: 0728845154 proprietar, Cartier n Militari Rezidenþial Militari-Metro, spaþiu comercial parter, 60 mp, 600 EUR, Tel: 0723606449 135mp sau n Moºilor, compartimentabil respectiv 100mp si 35mp, Tel: 0728845154 n Pantelimon Oraº închiriez spaþii comerciale, parter, bloc, stradal, Tel: 0724231202

Rahovei nr 321, inchiriez 111 mp spatiu comercial, Tel: 0786457501, 0744169755, Fax: 0214560497 n Vitan Complex Comercial, 2 spatii în suprafete de la 36 si 56 mp, Tel: 0728088612

DOROBANÞILOR ZONA TVR, NEMOBILAT, UTILAT, 2/2, CENTRALA PROPRIE, AC, NUMAI PENTRU LOCUIT, 1.200 EUR/LUNA, TEL: 0721753148

n Militari

str. Apusului, mobilat, 200 €/luna, Tel: 0723966893, 0771304450 Tineretului langa Palatul Copiilor, de inchiriat apartament 4 camere, 96mp, bloc 1995, etaj 3/7, mobilat si utilat, 1.800 RON, Tel: 0314121253, 0771024044

n Cãlãraºilor,

Mantuleasa inchiriez spatiu comercial suprafata 51mp, geamuri termopan, aer conditionat, 650 EUR/luna, Tel: 0735121613

n Solicit in vederea inchirierii garsoniera nemobilata, 0769526936

mobilata sau Tel: 0732864809,

n Solicit in vederea inchirierii apartament 2 camere orice zona, Tel: 0766638972

Solicit in vederea inchirierii garsoniera sau apartament mobilate sau nemobilate, Tel: 0732864809, 0769526936 n Solicit in vederea inchirierii garsoniera sau apartament mobilate sau nemobilate, Tel: 0766638972


26 Iulie 2012

auto-moto / electro / matrimoniale femei - bãrbaþi / pagina 13

n Cumpar numai de la proprietar auto vechi dar functionale! Ofer pe loc intre 100 si 500 € in functie de auto! (suna dupa ora 12), Tel: 0765476970, 0724952199, Fax: 0214119543

n Televizor Samsung 84cm, tub float argintiu 100H3, stereo, garantie, convenabil, Tel: 0766718864, 0212521243

n BMW 320 D an 2005, negru interior piele si bord rosu, navigatie, inchidere, jante, senzor, xenon. Stare foarte buna, 8.800 EUR, Tel: 0761446019 n Dacia Logan an fabricatie n Executam lucrari electrica 2005, albastru, 130000 km, 1600 pentru camioane si utilaje testere cm/3, Tel: 0726188169 pentru orice tip si aer conditionat, Tel: 0749124478

é Sex total, lucrez singura pe

é Calculatoare

é Dacia Solenza (5 buc), galbenã din fabricã, km între 50000-90000, an fabricaþie 2005, negociabil, 0735846662, 8.000 €, 0214309498, 0766509498 n Nissan Patrol, an de fabricatie 2003, km 128 000, culoare rosu, 3000 cmc, Tel: 0726188169 n Peugeot 206 1, 4 HDI, an 2004, 174000 km, negociabil, Tel: 0744526650 n Seat Ibiza 2006, 46000 km, primul proprietar, Tel: 0722297057

é Piese auto import

noi, dezmembrãri absolut orice marcã, Tel: 0744495564, 0722640080

cont propriu, pozele sunt ale mele. Doriti discretie, placere, relaxare, fara batai de cap, fara probleme, atunci contactati-ma, oral, normal, anal, 150 RON/ora, Tel: 0761293552

n Achiziþionez

laptopuri, monitoare, imprimante, noi second-hand, garantie, service, vând, angeloangeloo@ yahoo.com, Tel: 0765476882, 0722213283

monitoare lcd, laptopuri calculatoare componente nefurate asigur transportul inclusiv weekend. 0212201216, 0723984654, Tel: 0746283201, 0768790654 n Cumpãrãm- acum electronice dupã 2005: Tv-LCD; Laptop; Aparat foto digital; Camerã video; GPS; Calculator P4; Play-Station; GSM; Diverse. 0785699822

é Finalizare

orala sex total Doamna 38 de ani, ofer sex oral cu finalizare normal, anal, 100 RON, Tel: 0760110634

n Frigider,

congelator, combinã frigorificã, aragaz, maºinã spãlat funcþionale 100- 150; frigidere defecte 50, Tel: 0213328599, 0722417915

é Sex total 50 fin, ador sa fac dragoste, imi place la nebunie sexul oral neprotejat, normal, anal, 50 RON, Tel: 0764927274

é Bãrbat cadru militar ISU, serios 40/1.80/88, doresc cãsãtorie cu tânãrã drãguþã serioasã. Rog seriozitate maximã, Tel: 0735123908 n Dan, sagetator, 39/1, 75/80,

doresc cunostinta doamna pentru casatorie. Sunati sau dati SMS, Tel: 0769009377, 0744256062 n Domn vãduv, 61 ani, 1, 63/76, fãrã obligaþii, casã, maºinã, doresc cunoºtinþã doamnã pentru prietenie- cãsãtorie. Fãrã obligaþii, vârstã apropiatã, Tel: 0735862932

é Toyota Avensis 7700 euro neg, prima inmatriculare ian 2007, clima, 1993 cmc, 93 putere, diesel, distributie lant, 150.000 km, 7.700 EUR, mireile7@yahoo.com, Tel: 0754072690

é Bunã rãu! Bruneta stilata, ofer

d-lor care stiu sa aprecieze o ora de vis cu doua finalizari, oral, dep. normal si anal in diferite pozitii; dechisa la noi fantezii; Sigur vei reveni, 150 RON/ora, Tel: 0723934502

é STUDENTA DRAGUÞÃ. CAUT

Cumpãr auto Logan, Supernova, Dacia, Cielo, Matiz/Tico, Citroen, Chevrolet, Renault, Opel, Skoda, Solenza, Peugeot. Si mici defecte, Tel: 0212551102, 0721309765

é Profesionista! La mine ai parte

de mult respect, rasfat, igiena, discretie si nu te grabesc sunt 100 % reala. Si nu sunt doar vorbe, convinge-te! Anal, normal si oral neprotejat, 150 RON/ora, Tel: 0736857814

O FATA DRAGUÞÃ PE CARE SA O RASFÃÞ :) TE POT AJUTA SA ITI FACI O FACULTATE, SA TE IMBRACI, ETC PENTRU 1-3 ANI - DACA NE PLACEM RECIPROC - NU CAUT O PROFESIONISTA CAUT O FATA DRAGUÞÃ, DRAGUÞÃ (INSIST ASUPRA ACESTUI LUCRU) SI FINUÞÃ :) UN GEN MAI GREU DE GASIT PRIN ANUNTURI. EU 34 DE ANI, INALT, DRAGUÞ EDUCAT SI INSURAT :) ASTEPT POZE PE E-MAIL, 1.000 RON/LUNA, URSANANDREI@YAHOO.COM n Tânãr 30/1.85/86, fãrã obligatii, cu locuintã la tarã, doresc sã cunosc o tanârã drãgutã, linistitã, sãracã material, pt o relatie foarte serioasã, Tel: 0786830811


pagina 14 / animale / pierderi / magie / citaþii-licitaþii / medicale / autorizaþii mediu / afaceri n Asocierea SAFEGE S.A. &

n Caut catel pui, talie mica, alb, mascul, rasa: Caniche, Fox sarmos, Fox Terrier sau Bichon, Tel: 0720352661

n Pierdut contract vanzarecumparare nr. 18406/4/91 pe numele Arghir Anica si Arghir Neacsu, str. Turnu Magurele nr. 19, ap. 208. Il declar nul, L a b ra d o ri 6 s a p ta m a n i, n Pierdut certificat constatator din carnet sanatate, adorabili, care reiesea ca societatea este isteti. Puteti vedea si parintii, suspendata apartinand SC ROM 200 EUR, Tel: 0734595021, PYT CITY GROUP SRL cu sediul in Bucuresti, sector 1 bd G-ral 0723521550 Gheorghe Magheru nr 12-14, sc c, et 6, ap 41, inregistrata la n Vând pui ciobãnesc german registrul comertului sub nr ideal pentru pazã ºi companie, cu J40/17839/20-10-2008 si CUI pedigree, Tel: 0766323402 24625864. Il declaram nul, n SC Avanti International SRL declara pierdut si nul certificat constatator punct de lucru de la adresa din Bucuresti, sector 5, Calea 13 Septembrie, nr. 90, zona comerciala The Grand Avenue, parter, D-E/18-19, n SC Vicmam Exim SRL str. Elegiei, nr. 25, Bucuresti, sector 5, J40/28785/1994, CUI 6812791. Declara pierdut si nul certificat de inregistrare,

é Vand pui ciobanesc carpatin (fetita) 6 saptamani din parinti superbi, carnet de sanatate, primul vaccin facut, deparazitare interna si externa, 400 RON, crisdenisa@yahoo.com, Tel: 0721585780, 0728102103

é Claudia, cea mai puternica pot

é Vand Purcei Vietnamezi rasa sa rezolv orice problema va ajuta pura fara colesterol, in toate problemele, Tel: ingrid_dragan@yahoo.com 0762773001, 0727197079

n Asocierea SAFEGE S.A. & AECOM Ingenieria S.R.L. & Artelia Romania S.R.L. prin SAFEGE SA Nanterre France Sucursala Bucuresti, Adresa: Bd. N.Titulescu nr. 1, bl.A7, sc.B, ap. 30, sector 1, tel: +40213108788, fax: +40213111484, persoana de contact Mihai Mircea Lungu; e-mail: mihai.lungu@safege.ro, organizeaza licitatie deschisa pentru atribuirea unui contract de achizitie publica de servicii si produse publicitare (contract de cumparare) aferente contractului de Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului “Reabilitarea si extinderea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in Judetul Brasov”. Un exemplar din documentatia pentru atribuire se poate obtine, in baza unei solicitari scrise a potentialului ofertant, de la sediul SAFEGE SA Nanterre France Sucursala Bucuresti, Adresa: Bd. N.Titulescu nr. 1, bl.A7, sc.B, ap. 30, sector 1, tel: +40213108788, fax: +40213111484. Data limita pentru depunerea ofertelor este: 16.08.2012, ora 09:30. Ofertele vor fi depuse la Registratura SAFEGE SA Nanterre France Sucursala Bucuresti. Oferta se va redacta in limba romana. Persoanele autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor sunt reprezentantii autorizati ai ofertantilor, ce vor prezenta imputernicire, garantia bancara de participare si actul de identitate. Deschiderea ofertelor se va face la sediul SAFEGE SA Nanterre France Sucursala Bucuresti in data de 16.08.2012 ora 11:00. Eventualele solicitari de clarificare a cerintelor continute in documentatia pentru atribuire se formuleaza in scris catre SAFEGE SA Nanterre France la numarul de fax sus mentionat, n Lichidator judiciar al SC Integral 2002 Trading SRL (in faliment), Ah & Co Expert Insolv SRL anunta vanzarea in bloc la licitatie publica a stocului de marfa (ghivece de flori, imbracaminte -lenjerie intima, ciorapi, caciuli, fulare, pijamale, pantaloni, rochite, dresuri, produse de igiena personala) proprietatea SC Integral 2002 Trading (in faliment). Pretul de pornire a licitatiei la bucata este de 1714 lei +tva, in bloc este de 850 lei +tva. Licitatia va avea loc saptamanal, in fiecare zi de miercuri, orele 15, incepand cu data de 25.07.2012 pana la vanzarea bunurilor si se va tine la sediul lichidatorului din Bucuresti str. Mariuca 4 bl. 121 sc. 1 ap. 42 sect. 4. Caietul de sarcini se poate cumpara de la lichidator pret 50 lei, Tel: 0213345760, 0740043329

AECOM Ingenieria S.R.L. & Artelia Romania S.R.L. prin SAFEGE SA Nanterre France Sucursala Bucuresti, Adresa: Bd. N.Titulescu nr. 1, bl.A7, sc.B, ap. 30, sector 1, tel: +40213108788, fax: +40213111484, persoana de contact Mihai Mircea Lungu; e-mail: mihai.lungu@safege.ro, organizeaza licitatie deschisa pentru atribuirea unui contract de achizitie publica de furnizare (contracte de cumparare), echipamente mobile pentru detectarea pierderilor aferente contractului de Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului “Reabilitarea si extinderea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in Judetul Brasov”. Un exemplar din documentatia pentru atribuire se poate obtine, in baza unei solicitari scrise a potentialului ofertant, de la sediul SAFEGE SA Nanterre France Sucursala Bucuresti, Adresa: Bd. N.Titulescu nr. 1, bl.A7, sc.B, ap. 30, sector 1, tel: +40213108788, fax: +40213111484. Data limita pentru depunerea ofertelor este: 16.08.2012, ora 09:30. Ofertele vor fi depuse la Registratura SAFEGE SA Nanterre France Sucursala Bucuresti. Oferta se va redacta in limba romana. Persoanele autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor sunt reprezentantii autorizati ai ofertantilor, ce vor prezenta imputernicire, garantia bancara de participare si actul de identitate. Deschiderea ofertelor se va face la sediul SAFEGE SA Nanterre France Sucursala Bucuresti in data de 16.08.2012 ora 12:00. Eventualele solicitari de clarificare a cerintelor continute in documentatia pentru atribuire se formuleaza in scris catre SAFEGE SA Nanterre France la numarul de fax sus mentionat, n SC Informatica Feroviara si Agentia de Informatica Bucuresti scot la vanzare prin licitatie publica echipamente IT defecte aprobate la casare. Cele trei licitatii se vor desfasura la sediul unitatii din Bucuresti str Garii de Nord 1 sect 1 in zilele de 13.08.2012, 20.08.2012 si 27.08.2012 ora 10. Relatii suplimentare la tel si fax, Tel: 0212232778, Fax: 0212232779

Diverse - Autorizatii Mediu

n SC Dynamic Limited SRL cu sediul in str. Intr. scorteni nr. 3, sector

3 Bucuresti, inregistrata la ONRC-ORTB cu CUI nr. 357101 informeaza pe cei interesati ca s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizatiei d mediu pentru activitatea de transport uleiuri industriale si de motor, ulei uzat, conform cod CAEN rev. 2-4941 (cod CAEN rev. 1-6024) -transporturi rutiere de marfuri desfasurata in str. Intr. Scorteni nr. 3, sector 3 Bucuresti. Informatii se pot solicita la sediul Agentiei Regionale pentru Protectia Mediului Bucuresti din sectorul 6, Aleea Lacul Morii nr. 1, intre orele 09.00-12.00, de luni pana vineri. Propuneri sau contestatii se pot depune la sediul ARPM Bucuresti,

n Vand camera foto Nnikon D90 obiectiv Sigma DG 18- 200mm 1:3.5-6.3 HSM + toate accesoriile, Tel: 0721417222 Vand 2 ºifoniere antice, cu sculpturã manualã, lemn de nuc, Tel: 0784432073

n Vand locuri de veci la cimitirul Ghencea II 0214210218

é Anticariat cumparam carti noi, vechi, deplasare gratuita, plata pe loc, Tel: 0731407474, 0213159704

Domnesti,

Tel:

Vand casa de amanet, ultramoderna situata pe bd Magheru in functiune de 4 ani, non stop, rulaj mediu lunar 50000 euro, persoana angajat cu atestat bijutier, proprietar, p re t 5 0 . 0 0 0 e u ro , T e l : 0737565438

n Vanzare Tarabe piata 1mp x 1mp, 70 0724591498

E/bucata,

Tel:

n Cedez loc de veci Domnesti 2 cripte+ cruce zidite aleea principala, urgent, 2.300 EUR, Tel: 0767601490 Cumpar cazan tuica, minim 10 galeti, Tel: 0732887968

n Mobila vand urgent, stare buna,

preturi mici: set bucatarie, masina

n Asistenta medicala - pensionara spalat, frigider, mobila dormitor si (autorizatie vizita) ofer ingrijire medicala unei doamne (injectie i. v. im. perfuzii, glicemie pe glucotest); la nevoie ofer si mic ajutor gospodaresc, 0749023220

26 Iulie 2012

sufragerie, covoare, Tel: 0772246459 n Vand 2 locuri veci, alaturate, la Jilava, in curtea bisericii, 1.200 EUR, Tel: 0734514117

é Service auto + magazin piese auto + spaþiu vulcanizare. Service 3 posturi lucru, 2 elevatoare, utilat complet, echipã mecanici. Firmã nouã toate autorizaþiile l a z i , d e s c h i d e re la B l . ªos.Giurgiului nr. 256, curte interioarã, Tel: 0721120278


meditaþii-cursuri / construcþii-amenajãri / pagina 15

26 Iulie 2012

é Acoperiºuri

n Matematica domiciliul elevului profesor, rezultate rapide garantat, simplu, comod, eficient, succesul sigur, pret orar circa 18 lei, Tel: 0761929678

é Profesor

cu deosebita experienta meditez matematica fizica orice nivel, inclusiv Evaluare Nationala clasa a 8-a, Bac, admitere facultate si studenti! La cerere lucrez toata vara + week-end! ll632743@gmail.com, Tel: 0722456047

Acoperisuri executam lucrari: tigla, tabla tiglata, membrana bituminoasa, tabla galvanizata, revizii acoperisuri vechi, etc, 1 €, ms_dyzzy@yahoo .com, 0762176938

executãm, dulgherie, reparaþii acoperiºuri, vopsit, jgheaburi burlane executãm, învelitoare tablã lindab zincatã, reparaþii, Tel: 0722749192 Asociatia de proprietari a blocului P1, str. Pict. Gh. Tattarescu 3, angajeaza firma pentru lucrarile de schimbarea instalatiilor din subsolul blocului, Tel: 0722331228

n Branºament apã, canalizare,

acte recepþie Apa Nova, separãri, înlocuiri branºamente 0760727231, Tel: 0720506819, 0214343276

é Acoperisuri, restaurari istorice tabla zincata cupru, inox, tigla Lindab, aticuri, dulgherie la cererea clientului, constatare gratuita, seriozitate, preturi mici, 0724437118

é Branºament apã, canalizare, asistenþã contract apa Nova, racorduri interioare, reparaþii, 0761077013, 0721390290


26 Iulie 2012 n Echipa parchetari montam, reconditionam, chituim, lacuim, toate tipurile parchet. Detin scule profesionale cu aspirator, Tel: 0768586510

n Închiriem Logan full options n Antrenor

é Instalator apa,

é Executãm jgheaburi, burlane, învelitoare tablã zincatã ºi lindab, reparãm acoperiºuri+ dulgherie, Tel: 0740464600 finisaje la n Executam standarde occidentale la case, apartamente, vile, plata pe etape, garantie, seriozitate, Tel: 0767911240 n Executam vile, blocuri, spatii comerciale, hale, restaurante, reconsolidari cu si fara materiale, calitate, garantie, Tel: 0767911240

é Executam foraje puturi de mica-mare adancime structura PVC de Valrom, filtru pe tubulatura PVC. Tip screen, izolarea primului strat printr-un inel de ciment, sablaj de margaritar, denisipare, limpezire put. Se asigura debit apa, dosar parametri foraj, garantie. SC Apa Eco Trans Construct SRL, foraje_puturicristi@yahoo.com, Tel: 0724401595

personal fitness, Tel: antrenamente personalizate asistate (inclusiv program nutritie, orientare/consultanta in domeniu), realizate de autorizat, licentiat, cu 10 ani de experienta in domeniu. Antrenamentele se pot efectua in aer liber, in sala/centrul de fitness care convine clientului sau la domiciliul acestuia, 20 EUR, Tel: 0734991545 é Grafica 3D, oferim servicii complete: randari, vizualizare arhitecturala exterior si interior, perspective 3D fotorealiste, tur é Transport marfã, interactiv. Vali, 50 EUR, zbuksha@yahoo.com, Tel: mobilã, diverse în 0767964609

70Ron/zi. 0735846662, 0214309498, 0766509498

canal, inlocuiri coloane apa, scurgeri, montez centrale termice, instalatii gaze, proiecte si avize Distrigaz, senzori gaz, aragaze, Tel: 0786874095, 0734136661 n Parchetar montez, raschetez, paluxez parchet clasic, modern. Detin masina performanta cu aspirator, Tel: 0768586510 n Sobar specialist execut sobe, cãmine, ºeminee, reparaþii, curãþiri, Tel: 0212216699, 0745991298 n Tapiþer lucrez la domiciliul clientului tapiþerie, saltele, uºi capitonate, Tel: 0729226701 n Tapiter cu experienta lucrez tapiterie clasica, moderna, la preferintele clientului, Tel: 0728986403 n Vand aer conditionat portabil, pret 500 ron, Tel: 0726596770

n Acte firme, PF, AF, II, asociatii, puncte lucru, radieri. Recuperari creante, consultanta dreptul muncii, drept civil / comercial. Incepand de la 100 lei, 100 RON, ad.dura.legis@gmail.com, Tel: 0766675056

é Acte aditionale avocat firme, infiintari firme/PFA, puncte lucru, radieri, cesiuni, modificari, asistenta juridica, dispinibilitate, ieftin, rapid, eficient, 50 RON, criss.clujiu_av@yahoo.com, http://www.ingeniosi.ro, Tel: 0724302555, 0763276755 n Cautam Notar public sau executor judecatoresc pentru birou in zona 13 Septembrie, Drumul Sarii. Detinem spatiul adecvat si cautam colaboratori, 1.000 EUR, office@nounou-bebe.ro, www.birou-juridic.ro/, 0723504025

spaþiu închis (dubiþã), 1 Ron / km, 0723264647

n Transport marfa 12t, orice,

oriunde, oricand. Asigur personal serios incarcat-descarcat. Pret negociabil, Tel: 0763717455

é Cumpãr hotãrâri legea 290 ºi legea 9, Tel: 0721720260, 0761148910

é Instalez Windows la domiciliu. n Contabilitate completã, refaceri evidenþe, certificate, ITM, bilanþ, é Transport marfa intern sau pornind de la 50 ron, Tel: international cu camion 7, 5 tone 0723966893, 0771304450 volum util 33 mc dimensiuni 6x2, 3x2, 3 sau cu dube 3, 5 tone volum util 24 mc dimensiuni 4, 8x2, 1x2, 5 sau cu dube 2, 5 tone volum 14 mc dimensiuni 3, 9x1, 7x2, 1 locuri 6+1, best.transporter@yahoo.com, Tel: 0721303753

é Închiriem Logan

full options 50 Ron / zi 0735846662, 0214309498,0766509498

E x e c u t a m lu c ra ri d e strungarie, frezare mortezare alezari rectificare chiuloase, arbori cotiti si toate tipurile de rectificari, Tel: 0749124478

é Dj nunta, Servicii Organizari Evenimente Bucuresti- primirea perfecta cu mesele plimbarete, hostess si animatoarele si un videoproiector pentru poze si totul cu SIENSII. dj petrecere, dj botez, dj cununie, sonorizare nunta, dj evenimente, dj nunti. efectele speciale constand in lumini, lasere, stroboscop, masina de fum sau masina de balonase; dau culoare oricarui gen de petrecere indiferent de tema acesteia. In orasul dj Bucuresti, dj Brasov, dj Ploiesti, dj Pitesti, dj Craiova, dj Alexandria, dj Buzau. Si nu uita: pentru o nunta de success ai nevoie de DJ SIENSII! www.djsiensii.ro, Tel: 0726129782

Absolvent IT ofer instalare windows la domiciliu, antivirus, driver-e, office, nero, devirusare, configurare router si modem la cele mai mici preturi! Ofer garantie! Lucrez si in week-end! 10 EUR, windowsinstalare@yahoo.com, http://instalare-windows-bucuresti.bl ogspot.com, Tel: 0761527734

Parchetar montez, raschetez, lacuiesc, masini cu aspirator, Tel: 0743457184 Parchetar raschetez, reconditionez, montez, toate tipurile de parchet, masini cu aspirator, Tel: 0722773366

n Reparam

pompe hidraulice, distribuitoare si cilindri, sertizam furtune hidraulice de toate marimile si la comanda aducem piese pentru utilaje hidraulice, Tel: 0749124478

AnuntAZ 26 iulie 2012  
AnuntAZ 26 iulie 2012  

anunt de la a la z, anuntaz, anunturi, anunturi foto, anunturi online, anunturi telefon, imobiliare, inchiriere, inchirieri, locuri munca, o...

Advertisement