Page 1

Agenþi vanzari. SC angajeazã personal: agenþi distribuitori, reprezentanþi vânzãri, curieri, 1200 Ron+ bonusuri, Tel: 0755352689

é Dj nunta - Organizari Evenimente - primirea perfec ta c u mes ele plimbarete, hostess si animatoare, videoproiector pentru poz e, totul c u SIENSII; dj petrecere, dj botez , dj c ununie, s onoriz are nunta, dj ev enimente, dj nunti. efectele speciale constand in lumini, las ere, stroboscop, masina de fum sau masina de balonase dau culoare oricarui gen de petrecere indiferent de tema acesteia. In orasul tau: dj Bucuresti, dj Brasov, dj Ploies ti, dj Pites ti, dj Craiova, dj Alexandria, dj Buzau. Si nu uita: pentru o nunta de success, ai nevoie de DJ Siens ii! http://djsiensii.weebly.com, Tel: 0726129782

é Domnul din fotografie, sau oricine poate da relatii cum poate fi contactat, in legatura cu o intrevedere importanta, este rugat sa ne sune la telefon, Alexandru si Marinescu - Avocati Asociati, 0731287593, 0754905486 GERMANIA, CONSTRUCTII. CAUTAM INGINER CONSTRUCTOR SI MAISTRI IN CONSTRUCTII, PENTRU SANTIERE IN GERMANIA. CUNOASTEREA LIMBII GERMANE SI EXPERIENTA REPREZINTA AVANTAJ, TEL: 004915163476702

é Montam si vindem tabla Lindab, sisteme pluviale, tabla zincata ondulata, v ops itorie reparatii la acoperise vechi, dulgherii, reducere 15%, 0733463597

OPERATORI CURATENIE BIROURI. FIRMA WITTINGTON FACILITY M A N A G E M E N T ANGAJEAZA OPERATORI DE CURATENIE PENTRU CLADIRE DE BIROURI (PROGRAM IN 2 SCHIMBURI L-V) IN BUCURESTI, ZONA METROU AUREL VLAICU. CERINTE: RECOMANDARI, EXPERIENTA DEMONSTRATA IN DOMENIU, CINSTE SI SERIOZITATE, FARA CAZIER, HR@GW-FACILITY.RO, TEL: 0213107430, FAX: 0213107455 Parc hetar, r as c hetez parchet, chituiesc, lacuiesc, montez, reconditionez, toate tipurile de parchet: laminat, clasic, dusumele, lambriuri. Masini profesionale cu aspirator, timp de executie scurt, calitate, profesionalism, pret bun, 12 RON/mp, bia_glinschi@yahoo.com, http://www.parchetar-montat -ras c hetat.ro/, Tel: 0722773366, 0743457184 n Personal curatenie. Firma specializata in servicii de curatenie angajeaza personal curatenie in centre comerciale, salariu net 650-800ron. 0212241302, Tel: 0212241312, 0729005137 Videochat legal, contract+ asigurare medicala. Salariu 800$/luna + comision 50%+ bonusuri. Avans 500$. Cazare, enjoy4studio@yahoo.com, http://www.enjoystudio.ro, Tel: 0763156150, 0735674012

é Reparatii imprimante, reincarcari cartuse, urgente. Industrial Birotica Srl ofera copiatoare analogice si digitale, imprimante jet cerneala si laser, scannere, faxuri, multifunctionale. Intretinere si depanare aparate de birou; Vanzari echipamente periferice; Livrari consumabile originale ori compatibile; Consultanta de profil, training specializat. La re-utilizarea cartuselor, prin re-incarcare sau re-conditionare, acordam garantii similare elementelor originale, industrial_birotica@ yahoo.com, http:// www.i-birotica.ro, Tel: 0722202055, Fax: 0214508399 Videochat Studio, salariu fix 800$+ c omis ion 50% +bonusuri bilunare. Bonus angajare 100$, models4studio@yahoo.com, http://www.selenstudio.ro, Tel: 0734959924, 0760179243


pagina 2 / oferte de muncã România

n Agenti curãþenie birouri Echipa interventie. Disponibilitate program prelungit/flexibil. Oferim carte munca, castig în mana 1.200-1.500lei (bonuri de masa incluse) + decontare transport. Permis conducere obligatoriu la barbati, Tel: 0212523180

é Agent Pazã cu

atestat angajeaza firma paza, salariu atractiv, Tel: 0767335983, 0747087124

Agenti curãþenie, echipa interventie. Curatenie birouri, carte munca, salariu motivant, bonuri masa, decontare transport. Permis conducere obligatoriu la barbati, Tel: 0212523180

n Agent Vanzari/ achizitii experienta, utilizator calculator, permis auto, angajeaza firma n Agenþi Pazã peste 1.75m de ambalaje din lemn, Tel: pentru zona Berceni, Tel: 0785055359 0314223494, 0770960796

26 Martie 2013

é Agenþi Pazã. Angajãm urgent agenþi pazã, salariul 1000 net, Tel: 0760107633, 0213108660

é Agenþi Securitate. SC Caldo Priv at Sec urity angajeaz ã în c ondiþii avantajoase, preferabil Bucuresti, program de lucru flexibil, Tel: 0757557067

Ajutor gestionar angajam pentru firma. CV cu poza pe email centro_marius @yahoo.com

n Ajutor Bucãtar cu experienta angajam pentru restaurant, Tel: 0721755455, 0752022594 n Artist liric - compozitor. Famous Production angajeaza artist liric - compozitor cu studii de specialitate si experienta de minimum 5 ani, Tel: 0772232277 n Asistent Manager si agenti organizatori angajam, posibilitate de lucru si pentru studenti, Tel: 0765344032 n Bonã cu experienta de cel putin un an pentru un copil de 1 an 9 luni. Menaj usor. Program 8:30-18:30 / 1400 lei. Zona Crangasi. Referinte, Tel: 0743121185 n Bucãtar, (de preferat sex feminin), zona Targ Militari, Tel: 0766500930

é Bucãtar. Hanul

Dragodana din Judetul Dambovita Cauta Bucãtar cu inalta experienta in arta culinara, oferim Salariu Foarte Atractiv, hanuldragodana@ yahoo.com, Tel: 0722520303 Hotel Royal n Bucãtar. Bucuresti angajeaza bucatar. Persoana contact Dumitrescu Aurel, Tel: 0768530368, 0756165408

é Bucãtar, ajutor bucãtar, dispecer, agajeazã pizzerie (zona Ion Mihalache) relaþii L-V 12.00 - 17.00, Tel: 0731027322

n Bucãtãreasã, patisera, angajam pentru societate comerciala, zona Colentina, 0727391819

statie n Casier/ã Voluntari. Angajam pentru statie OMV in Voluntari, lucru in ture, 800 lei + bonuri diverse bonusuri, 0722573332

OMV casieri orasul salariu masa+ Tel:

é Casier/ã Restaurant tip fast-food angajeaza casier/a cu/fara experienta. Telefonati de lunivineri 10:00-20:00, Tel: 0737997856 n Coafezã, angajez in zona Nerva Traian, Tel: 0762666638, 0213221764 activitate n Colaboratori, stabilã, modernã, pe timp de crizã, câºtiguri progresive, 1000$, salariaþi, pensionari, pensie privatã.Trandafir. 0213162381, Tel: 0745234173, 0733084923 activitate n Colaboratori, stabilã, modernã, pe timp de crizã, câºtiguri progresive, 1000$, salariaþi, pensionari, pensie privatã.Trandafir. 0213162381, Tel: 0745234173, 0733084923 n Colaboratori: profesori sport, invatatori, asistenti, organizatori pentru rotunjirea veniturilor, din Bucuresti, imprejurimi si provincie, Tel: 0765344032


oferte de muncã România / info / pagina 3

26 Martie 2013

n Confecþioner/a tipare 1, inginer textilist 1, angajazã fabricã confecþii damã/ tineret, zona Tineretului, program 07.00- 17.00, luni- vineri, oferim pânã-n 3.000ron, Tel: 0720340292

AnunþAZ vã informeazã Românii cetãþeni europeni Sindicatul Românilor din Strãinãtate

în dialog cu românii de pretutindeni Parlamentul European - etalon al democraþiei (12). Prezintã domnul prof. ec. Ion Voinea - Preºedintele Sindicatului Românilor din Strãinãtate. Continuãm sã vã prezentãm date statistice ºi alte informaþii privind bugetul Uniunii Europene, informaþii cuprinse în documentarul pus la dispoziþia publicului care viziteazã Parlamentul European, tipãrit la Luxemburg de Oficiul pentru Publicaþii al Uniunii Europene. Astãzi despre gestionarea bugetului, audit ºi control intern. În cadrul Comisiei Europene, programele ºi activitãþile Uniunii Europene sunt gestionate de cãtre personalul departamentelor Comisiei (denumite direcþii generale), în cooperare cu omologii lor din statele membre UE, în funcþie de necesitãþi. În cadrul fiecãrui departament al Comisiei, un membru al personalului (de obicei directorul general) este numit în funcþia de „ordonator de credite” ºi trebuie sã îºi asume responsabilitatea deplinã ºi finalã pentru operaþiunile din domeniul sãu de competenþã, deºi toþi membrii personalului UE poartã o rãspundere disciplinarã ºi pecuniarã pentru acþiunile lor. Controalele interne sunt optimizate cu ajutorul unui set de standarde clare, de controale ale conducerii înainte ºi dupã efectuarea operaþiunilor, de audituri interne independente, pe baza evaluãrilor de risc ºi de rapoarte periodice de activitate prezentate comisarilor. Începând cu anul 2002, toate departamentele Comisiei întocmesc un raport anual de activitate cãtre membrii Comisiei, în care îºi prezintã realizãrile din anul respectiv ºi sugestiile de remediere a eventualelor deficienþe. Un raport de sintezã este trimis apoi Parlamentului European ºi Consiliului Uniunii Europene. Acest raport constituie în prezent unul dintre pilonii pe care Curtea de Conturi îºi susþine declaraþia anualã de asigurare privind gestionarea de cãtre UE a resurselor sale. Plãþile sunt efectuate de cãtre Comisie, prin conturi bancare, aceasta având cea mai mare responsabilitate pentru execuþia bugetului Uniunii Europene. Comisia are conturi bancare la trezoreriile, bãncile centrale ºi bãncile comerciale din statele membre ºi participã la SWIFT (the Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication – Societatea pentru telecomunicaþii financiare interbancare mondiale). Toate instrucþiunile de platã ºi alte mesaje de acest tip sunt transmise electronic în formã criptatã ºi cu o cheie de autentificare codatã. Comisia Europeanã are relaþii cu peste 300.000 de terþi, în principal beneficiari ai unor subvenþii ºi furnizori de bunuri ºi servicii. Pentru a gestiona aceste tranzacþii, Comisia utilizeazã LEF (legal entity file), fiºierul informatizat al entitãþilor, pentru fiecare parte terþã (care poate fi o persoanã fizicã sau o persoanã juridicã). Toate aceste fiºiere ale entitãþilor trebuie sã fie autorizate ºi validate înainte de efectuarea oricãror plãþi. Amintim faptul cã, Uniunea Europeanã monitorizeazã prin satelit activitãþile sale agricole subvenþionate. În fiecare an, conturile UE sunt publicate ºi transmise pentru audit extern Curþii de Conturi. Evaluarea finalã, denumitã „descãrcare de gestiune”, este prezentatã de Parlament pe baza recomandãrilor Consiliului. (Va urma). Vã invitãm sã urmãriþi serialul nostru consacrat acestui subiect ºi aºteptãm mesajele dumneavoastrã la e-mail office@az.ro sau postal la Dealul Mitropoliei nr. 5, sector 4 Bucureºti.

é COAFEZÃ. SECRET BEAUTY SALON, ANGAJAM COAFEZA - HAIR STYLIST, EXPERIENTA MINIM 4 ANI. EXPERIENTA IN APLICARE EXTENSII (MICRORING SI CHERATINA) CONSTITUIE UN AVANTAJ, SALON@SECRETBEAUTYSALON.RO WWW.SECRETBEAUTYSALON.RO, TEL: 0765468046, 0765242450

é CONFECÞIONER/A C U E X P E R I E N T A IN MASINA SIMPLA, TRIPLOC SI O M LA CALCAT. ANGAJEAZA FABRICA CONFECTII CU ACTIVITATE DE PESTE 10 ANI, SOS VIILOR NR. 56, TEL: 0724515514 cu n Confecþionere experienta; firma textile angajeaza, salariu 850/1200, abonament, zona Rahova, Tel: 0724913413, 0757030086 showroom n Consultant permanent pentru importator tapet. Cerinte; experienta in domeniu, cunostinte de desing, cunostinte operare PC. CV pe email, alte detalii la telefon, office@orientceramic.ro, Tel: 0729994488


pagina 4 / oferte de muncã România

26 Martie 2013 n Contabilitate primara + gestiune, CM, exclus studenti, seriozitate maxima, preferabil experienta, angajeaza companie IT, Tel: 0734285865 Angajam n Coordonator. persoanã tânãrã, dinamicã, analiticã, comunicativã pentru coordonare programe formare profesionalã. Constituie avantaje: experienþa similarã, utilizare avansatã PC (Word, Excel), permis auto. Preferabil studii economice (medii/superioare). Necesitã dedicare ºi disponibilitate pentru deplasãri. Prima etapã selecþie: CV european cu foto la e-mail Termen limitã depunere: 10 aprilie 2013, 10 RON, agerhr@yahoo.com

é Cosmetician.

Salon zona Drumul Taberei, angajeaza, Tel: 0734257903 n Croitorese cu experienþã, zona Bd. Timiºoara, Sector 6, Tel: 0724021256 n Dansatoare. Club de noapte angajeazã în condiþii legale, dansatoare cu sau fãrã experienþã pentru dans ºi consumaþie. Pentru provincie se oferã cazare, Tel: 0766532433 n Economist. Restaurantul Capricciosa situat in zona Baneasa angajaza economist pentru contabilitate de gestiune, office@restaurantcapricciosa.ro Tel: 0212692633, Fax: 0212692635 Electrician automatizari cu atestat, serios, disciplinat, pentru societate productie, Tel: 0722554851

n Mãcelar cu experienta si vanzatoare angajez pentru macelarie, Tel: 0768597969 n Manager cu experienta. Firma constructii “Avangarde Rezidential” angajeaza, conditii deosebite, salariu negociabil, Tel: 0744368835, 0722356122 Manager/ asistent manager Restaurant tip fast-food angajeaza cu experienta. Relatii de luni - v ineri 10:00-20:00 la 0737997856

ap. central, é Escortã clientela formata si pe zi si pe noapte, colaborari cu hoteluri mari si cluburi renumite! Caut urgent fete care doresc castiguri imediatesi dispuse la deplasari (plata la zi). Ofer cazare si bonusuri atractive! garantez minim 300 ron/zi Intre 18-30 ani, 3.000 EUR, goodlive2009@yahoo.com, Tel: 0761590757 n Femeie de Serviciu, cafenea angajeazã femeie pentru curãþenie 2 ore pe zi, doar din zona Avrig - Ritmului, Tel: 0761336821 n Femeie la vase angajeaza Restaurant Piccadilly. Informatii telefon intre 10-17, Tel: 0733737373 n Frizer/iþã, Manichiurista. Salon din zona Iancului angajeaza frizer si manichiurista cu experienta, laura.trasculescu@gmail.com, Tel: 0743216094 n Inginer, tehnician zootehnist ferme porci, angajam in judetul Giurgiu, Tel: 0748240183

é Lucrãtor

pentru reparaþii electronice, reparatii televizoare, reparatii monitoare lcd, Tel: 0720667800

(cun. é Manichiuristã U.T-gel); Coafeza (cun. frizerie); Cosmeticiana (cun. Academie). Salon Ambrosya Beauty Center. angajeaza, situat in centrul Bucurestiului, pe str. Traian, nr. 212, Rond Foisorul de Foc, office@ambrosya.ro, www.salonambrosya.ro, Tel: 0762636504, 0311064597

Îngrijitoare animale. Ofer cazare la þarã (40km de Buc), unei persoane (femeie) mai in varsta, in schimbul ingrijirii de animale, Tel: 0726796224

n Legãtor/legatoare, Mecanic, angajam pentru tipografie cu norma intreaga, salariu 1100lei; Devizist preturi pentru n Electrician/ mecanic auto tipografie, salariu 1500lei, Tel: utilaje angajeaza BMTI SRL, 0731234717 scoala profesionala sau liceu profil electric, experienta min. 3 ani, pemis conducere B. CV-ul se trimite la fax sau la email, persoana contact: dl. Hamza Claudio, claudio.hamza@bauholding.com, Fax: 0372089402

é Electronist,

n Manichiura - Unghii False Salon Coafura angajam personal (numai cu experienta) pentru Manichiura - Pedichiura Unghii False (zona Brancoveanu), 0762198891

Comercial. Societate comerciala angajam lucrator comercial cu experienta pentru magazin alimentar. Relatii la telefon sau e-mail marketing @succesniccom.ro, Tel: 0756139945 n Lucrãtori calificati pentru atelier confectii textile, lucrator la masina Triplock si Uberdek, zona Timpuri Noi, 0784006305

é MANICHIURISTÃ

- UNGHII FALSE. SECRET BEAUTY SALON ANGAJEAZA MANICHIURISTA / PEDICHIURISTA, TEHNICIAN UNGHII, APLICATIE UNGHII FALSE GEL, ACRYL, PICTURA UNGHII. EXPERIENTA MINIM 2 ANI. CONDITII AVANTAJOASE, BUTUC.VASILII@ HOTMAIL.COM, WWW.SECRETBEAUTYSALON.RO, TEL: 0765468046, 0765242450

tehnician n Manichiuristã, unghii. Salon in Centrul Comercial Auchan Crangasi cauta manichiurista/ tehnician de unghii in conditii avantajoase, clientela formata, Tel: 0753505386 n Manichiuristã-pedichiurista cu experienta in domeniu (unghii false) in sectorul 5, Tel: 0724764239 n Manipulant

marfa pentru depozit alimentar Doraly Afumati, program de lucru 8:30 pana la terminarea activitatii inclusiv sambata, salariu net 1000Ron cu bonuri de masa incluse. Relatii la pavilionul E, Doraly Afumati, Angajam n Manipulant. manipulanti depozit, Tel: 0788237041 n Mecanic auto cu experienþã, sector 6 bucureºti, carte de muncã, 1000 Ron, Tel: 0723257448 Firma de n Mecanic. reconditionat injectoare angajeaza urgent Reparator de injectoare diesel si eventual pompe de injectie, pe un salariu atractiv si cu program flexibil. Pentru cei din provincie asiguram si cazare, matei_costin2001@yahoo.com, www.reconditionari-injectoare.ro, Tel: 0724470470 n Medic specialitatea oftalmologie, norma intreaga pentru optica medicala in zona M. Bravu - V. Luminoasa, Tel: 0724668094 n Modeliere produse cap-coada, casa de creatie, zona Unirii. Conditii avantajoase, Tel: 0722951008, 0722142873

é Muncitoare

necalificate. Angajãm pentru specializare în cãlcãtorese textile, Tel: 0755200012 n Muncitori calificati Sudor-Lacatus si necalificati. Angajam Urgent. Relatii la telefonul 0736947644 pana la 17:00, iar la 0722507907 pana la 19:00, 1.000 RON, office@grecrom.ro, Tel: 0722507907 Operator calculator angajam, Tel: 0213265596 n Operator xerox, carti de vizita, coperti diploma, obligatoriu experienta in centre de copiere, zona P-ta Romana. Salariu minim 1.200lei, Tel: 0724383097


26 Martie 2013

oferte de muncã România / pagina 5

é Operatoare salã

jocuri, zona Voluntari ºi Chitila (constituie un avantaj cele cu experienþã în barman, chelner, recepþionistã), depunere CV pe adresa de email office@royalcash.ro n Optician (Optometrist) cu experienta, pentru optica medicala in zona M. Bravu- V. Luminoasa, Tel: 0724668094 Organizatori cursuri agenti public itari ( promoteri) coordonatori imagine si secretariat, Tel: 0765344032 n Ospãtari bucatari, pizzari, zona Unirii, Tel: 0720099151 n Persoane toate varstele. Public spectator în gradenã, reality show. Urgent, Tel: 0784704928, 0720608154 n Personal calificat. Atelier incaltaminte Dolynic angajeaza personal calificat pentru croit manual, pregatit, cusut, talpuit si finisat, manopera la pereche, Tel: 0733455949

Personal curatenie. Hotelul Radisson Blu din Bucuresti cauta Personal Curatenie Camere/Zone public e. Cerinte: Persoana foarte ordonata, cu un dezvoltat simt al curateniei, atentie la detalii, punc tualitate, ospitalitate, lucreaza bine atat individual cat si in echipa, c unos tintele de limba englez a c ons tituie un avantaj, disponibilitate pentru program in ture. Responsabilitati: Curatarea zilnica a camerelor si bailor oaspetilor in concordanta cu politicile si standardele operationale, indepartarea lenjeriei de pat si a celei de baie si inlocuirea ei cu alta c urata, indepartarea gunoiului acumulat in camera, indepartarea prafului de pe toate s uprafetele, reamplasarea produselor de camera, a materialelor promotionale, revistelor si articolelor de corespondenta, curatarea zonelor publice incluzind etaje, lifturi, lobiuri, coridoare, spatii comerciale, spatii de serviciu, scari, restaurante, baruri, sali de coferinta si banchete, birouri, toaletele publice si ale angajatilor si clubul de sanatate conform descrierii, colectarea selectiv a s i depunerea gunoiului in s patiile des emnate, completarea proiectelor de munca desemnate de catre Supervizor, curatarea si lus truirea podelelor, feres trelor, oglinz ilor, masinilor automate si a mas inilor de gheata. Asteptam candidaturile dvs. la receptia hotelului sau pe adres a de e-mail ramona.rosu@radissonblu.com

é Personal coafura

cu experienþã, angajeazã Beauty Salon C&G. Coafeze cu plata fãcutã la procent 45-50%, frizeri ºi cosmeticianã, Tel: 0723977137 n Personal curatenie. Firma de curatenie angajeaza personal cu experienta si necalificati pentru curatenie profesionala in spatii parcare/ gradinita/ birouri (zona Sos. Pipeta, Sos. Straulesti, Sos. Magurele, Universitate, Drumul Taberei). Program full time L-V 8 ore sau part time 2-4 ore. Salariul minim 250-800 LEI, office@nocclean.ro, Tel: 0751262181 n Personal restaurant, cu experienta in bucataria libaneza, zona Unirii, Tel: 0762165539

é Personal Restaurant. Restaurantul Popasul Pescarilor din Olimp se deschide si în Bucureºti, zona Herastrau, cu specific pescarescmediteranean. Angajam: bucatar-sef, bucatar, ajutor bucatar, sef-patiser, patiser, ospatar, picol, barman. Pentru interviuri, trimiteti CV la e-mail cherhana.ancora@yahoo.com n Personal Restaurant. Restaurantul Wu Xing angajeazã necalificati pentru bucatarie, ambalatoare, scuteriºti si ajutor gestionar, Tel: 0316900247 n Personal. Sc angajeazã Persoana cu cunoºtiinþe de HR (Personal), Contabilitate Primarã, Secretariat, având studii medii sau superioare. Doar pentru Bucureºti, Tel: 0788686262

é Personal. NISSA angajeazã confecþioneri ºi tehnicieni control de calitate teren. Se cere: experienþã în industria textilã; îndemânare, precizie ºi rigurozitate în efectuarea operaþiilor specifice ºi a controlului calitãþii. Se ofera: condiþii salariale avantajoase în funcþie de performanþe; un mediu de lucru plãcut. Zona Gara Obor. Program de lucru: 07.00-15.30. Ne puteþi contacta la nr. de telefon 0737437222 de luni pânã vineri între orele 09.00-17.30 sau la adresa de mail office@nissa.ro, http://www.nissa.ro

é ªoferi taxi cu/

fãrã experienþã (facilitãm obþinerea atestatului). Zilnic 9-17/Str. Dealul Þugulea, nr. 124 (Militari). 0735846662, Tel: 0214309498, 0766509498 n ªoferi taxi cu atestat, sector 5-6, zona Berceni, de zi, Tel: 0761967877 n Spãlãtor auto cu experienta angajez, Tel: 0785358552

é Supraveghetor/oare

é Pizzar. Restaurant Il Cantuccio angajeaza pizzeri cu experienta si livrator scuter posesor si de permis cat B, Tel: 0724744153 n Recepþioner/a pacienti. Persoanã pentru primire pacienti angajam, Tel: 0213265596 n Secretarã, angajam in zona Otopeni, perioada determinata de un an, studii medii, cunostinte lb. engleza scris, vorbit; relatii la telefon 0213520978/79, 0724512713 n Secretarã, italian in Romania cu afaceri angajeaza tânãrã draguta part time, eventual studentã, ofer 500 euro luna, sms, Tel: 0756060185 n ªef atelier confectii textile (mester), zona Timpuri Noi, Tel: 0784006305 n ªofer categorie CE, atestat, angajeaza firma ambalaje lemn Bragadiru, posibilitate colaborare program redus, Tel: 0785055359

copii; angajam tinere supraveghetoare sau animatoare pentru loc joaca pentru copii, Tel: 0753062727 n Tehnician reparatii imprimante si copiatoare, cu experienta. CM, seriozitate maxima, exclus studenti, angajeaza companie IT, Tel: 0734285865 n Tehnician, inginer. Firma de instalatii angajeaza: tehnician, inginer in vederea activitatii de service echipamente termice. Nu necesita experienta, office@agv.ro, http://www.service-bosch.ro, Tel: 0731333730 n Tinichigii constructii, dulgheri si fierari betonisti angajam, Tel: 0212107006, 0721378744 n TINICHIGIU AUTO. SERVICE AUTO, ZONA BUCUR OBOR ANGAJEAZA TINICHIGIU SERIOS, CU EXPERIENTA, TEL: 0740111828

ªofer intervenþie, program în ture, salariu net 1000 ron, Tel: 0213111888 n ªofer taxi angajez, serios, cu atestat, la 12 h, dispecerat Speed, Tel: 0763555866 é Vânzãtoare patiserie, n ªofer montator angajam. Cerinte: permis categoria B, ospatari, f emeie de disponibilitate la deplasari si serviciu, pentru patiserie program prelungit, cunostinte si restaurant Nerva Traian. PC constituie un avantaj, Tel: Experienta, Tel: 0732024407 0213210675 n ªofer taxi, cu atestat, angajez pe Logan la AS 24/24 n Vânzãtoare pentru magazin plan 90 ron /zi, fara duminica, dama la metrou Gara de Nord, Tel: 0786365716 90 RON, Tel: 0722591833


Germany n 1. Call-Center-Agent/in Arbeitsort: Hamburg; Description: Im Bereich der Bestandskundenbetreuung werden Callcenter-Mitarbeiter/innen gesucht **Bewerbungen gerne per Email** Aufgaben: Telefonische Begrüßung und Betreuung von Bestandskunden im Online-Immobilienbereich Vertrag: Vollzeit Arbeitszeit: Mo-Fr - zu normalen Bürozeiten Voraussetzungen: - Gerne mit Callcentererfahrung und/oder Kundenbetreuung; Nette, freundliche Telefonstimme - Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift; - Wohnsitz- bzw. -Möglichkeit am oder im näheren Umkreis zum Arbeitsort wird vorausgesetzt. - Gültiger AVGS (Aktivierungsu. Vermittlungsgutschein der Arbeitsagentur / Jobcenter; HINWEISE: Kostenfrei bei Vermittlung über AVGS. Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir Unterlagen, die wir per Post erhalten, nur dann zurücksenden, wenn ein ausreichend frankierter und der Größe der Unterlagen entsprechender Rückumschlag beigefügt wurde. Wir empfehlen daher die telefonische Kontaktaufnahme vorab oder die Unterlagenzusendung per Email. Weitere Stelleninformationen und Informationen über uns, erhalten Sie über www.jobxtern.de - Geforderte Anlagen: **Tel Kontaktaufnahme vorab empfohlen** **Unterlagenzusendung gerne per Email** Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Lichtbild (freiwillig), Zeugnisse, AVGS-Kopie. Pers. Vorstellung nach Terminvereinbarung möglich; Salary: EUR ab € 10,- (Monthly) Source: BA, Public Employment Services, Germany n 2. Berufskarftfahrer/in Arbeitsort: Münster, Westfalen; Description: Wir suchen zum nächstmöglichen Termin für unseren Standort in Münster einen Kraftfahrer/in für die Warenzustellung unsere Kunden im Nahverkehr Hauptsächlich wird mit 12 t. Solofahrzeugen mit LBW gefahren. Hängererfahrung mit Tandenanhänger ist aber wünschenswert, bzw. kann erlernt werden. Die Stelle ist zunächst auf ca. 120 Stunden im Monat angelegt und der Aussicht auf auf volle Stelle. Neben der körperlichen und geistigen Eignung sollten Sie Spaß, Flexibilität, Freundlichkeit, sauberes Aussehen mitbringen. Der Samstag ist bei uns ein Arbeitstag und muss somit im 14 tägigen Rythmus bedient werden. Wir erwarten, dass man selbstständig zur Arbeit kommen kann, da öffentlich Verkehrsmittel nicht immer einsetzbar sind. - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse. Bitte ohne Mappen, da wir keine Unterlagen zurückschicken können.; Führerscheine: Fahrerlaubnis C Schwere LKW (alt: FS 2): Zwingend erforderlich; Fahrerlaubnis CE Schwere LKW mit Anhänger (alt: FS 2): Wünschenswert; Fahrerlaubnis D Omnibusse (alt: FS 2B): Zwingend erforderlich; Source: BA, Public Employment Services, Germany; andreas.westendarp@ntt-kep.de n 3. Customer Service Mitarbeiter (m/w) in Festanstellung! Arbeitsort: diverse Arbeitsorte; Description: Wir haben den Job für Sie! Für einen unserer namhaften Kunden in Hamburg, Pinneberg und Lüneburg suchen wir im Bereich der Arbeitnehmerüberlassung folgendes Personal: Customer Service Mitarbeiter (m/w) Vollzeit oder Teilzeit Beschreibung der Tätigkeit Als Customer Service Mitarbeiter telefonieren Sie aus einem festen Kundenstamm heraus. Es gibt eine Vielzahl von Projekten, z.B. Meinungsumfragen, Tarifwechsel- und Optimierung. Eine umfangreiche Einarbeitung wird eben so gewährleistet, wie auch ein kontinuierliches "Training on the Job". Ausserdem sind Aufstiegsmöglichkeiten, bspw. Teamleiter oder Coach, nach Übernahme gegeben. Die Arbeitszeiten sind von Montag bis Freitag 4 - 7 Stunden täglich. Zwei Samstage, die frei wählbar sind, zählen ebenso zur Arbeitszeit. Übernahmeoption nach 4 Monaten möglich. Einstellungstermin: sofort Wir bieten Ihnen -Leistungsgerechte Bezahlung nach IGZ- Tarif - Zulagen -Unbefristete Arbeitsverträge -Abwechslungsreiche Tätigkeiten -Angenehmes Arbeitsumfeld in einem innovativen Unternehmen -Urlaubs- und Weihnachtsgeld Das bringen Sie mit -Zuverlässigkeit -Zeitliche Flexibilität -Spaß am Kundenkontakt Wer wir sind: Die TABEL Zeitarbeit GmbH, ein Unternehmen der TABEL Gruppe, bietet Ihnen mit mehr als 2500 Mitarbeitern im Unternehmensverbund Zeitarbeit und Personalvermittlung viel Know-how in der Personaldienstleistung. TABEL Zeitarbeit GmbH ist an 10 Standorten deutschlandweit für Sie persönlich erreichbar. MENSCH, das ist unsere Stärke! Bewerben Sie sich noch heute und auch für Sie finden wir auf dem schnellsten Weg eine Anstellung, die optimal auf Sie zugeschnitten ist. Wir freuen uns auf Sie! TABEL Zeitarbeit GmbH Willy-Brandt-Str. 48 20457 Hamburg Telefon 040 25 49 1908 Fax 040 25 49 30 39 eMail hamburg@tabel-zeitarbeit.com - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Salary: EUR Nach Tarif (Monthly); Source: BA, Public Employment Services, Germany

n 4. Telefonische Kundenbetreuer (m/w) gesucht ! Arbeitsort: diverse Arbeitsorte; Description: Wir haben den Job für Sie! Für einen namenhaften Kunden in Hamburg, Pinneberg und Lüneburg suchen wir im Bereich der Arbeitnehmerüberlassung folgendes Personal: Telefonischer Kundenbetreuer (m/w) - Ihre Aufgaben. Telefonvertrieb und -beratung vorwiegend bei Bestandskunden. Datenerfassung und -pflege. Übernahmegarantie nach 4-6 Monate. Bewerbungen von Müttern und Vätern sind gerne gesehen - Ihr Profil. Verkaufstalent? Erfahrung als Callcenter-Agent ist vorteilhaft, aber nicht Bedingung? Gute Auffassungsgabe und Kommunikationsfähigkeit. Deutsche Sprache in Wort und Schrift. PC-Kenntnisse. Positive Ausstrahlung und Fähigkeit zur Selbstmotivation. Teamfähigkeit - Ihre Aufstiegsmöglichkeiten nach der Übernahme vom Kunden. Teamleiter, Coach oder auch Standortleiter. First oder Second-Level-Support. Webentwickler. Projektmanager. Einkäufer für den Internetshop. Kundenbetreuer für den Internetshop - Ihre Arbeitszeiten 08:30 Uhr - 12:30 Uhr ; 08:30 Uhr - 14:30 Uhr ; 12:30 Uhr - 20:30 Uhr ; 14:30 Uhr - 20:30 Uhr ; + 2 Samstage im Monat (Arbeitszeit von 10 Uhr - 16 Uhr). Am Samstag erhalten Sie ein Frühstück umsonst! - Wir bieten Ihnen: - Leistungsgerechte Bezahlung nach IGZ- Tarif. Unbefristete Arbeitsverträge. Urlaubs- und Weihnachtsgeld. Kaffe und Obst zur freien Verfügung beim Kunden Wir freuen uns auf Sie! TABEL Zeitarbeit GmbH Willy-Brandt-Str. 48 20457 Hamburg Telefon 040 25 49 1908 Fax 040 25 49 30 39 E-Mail hamburg@tabel-zeitarbeit.com Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Salary: EUR Tarif - Im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung (Monthly); Source: BA, Public Employment Services, Germany n 5. Telefonisten (m/w) gesucht in HH;PI & LG ! Arbeitsort: diverse Arbeitsorte; Description: Wir haben einen Job für Sie! Für einen namenhaften Kunden in Hamburg, Pinneberg und Lüneburg suchen wir im Bereich der Arbeitnehmerüberlassung folgendes Personal: Telefonisten (m/w) - Ihre Aufgaben: Telefonvertrieb und -beratung vorwiegend bei Bestandskunden. Datenerfassung und -pflege. Übernahmeoption nach 3-6 Monaten. Bewerbungen von Müttern und Vätern sind gerne gesehen - Ihr Profil: gute Kommunikationsfähigkeit. Erfahrung als Telefonist/in ist vorteilhaft, aber nicht Bedingung? Gute Auffassungsgabe? Deutsche Sprache in Wort und Schrift. PC-Kenntnisse; Positive Einstellung; Teamfähigkeit - Ihre Aufstiegsmöglichkeiten nach der Übernahme vom Kunden; Teamleiter, Coach oder auch Standortleiter; First oder Second-Level-Support; Webentwickler; Projektmanager; Einkäufer für den Internetshop - Kundenbetreuer für den Internetshop - Ihre Arbeitszeiten; 08:30 Uhr - 12:30 Uhr - 08:30 Uhr - 14:30 Uhr - 12:30 Uhr - 20:30 Uhr ; 14:30 Uhr - 20:30 Uhr; + 2 Samstage im Monat (Arbeitszeit von 10 Uhr - 16 Uhr). Am Samstag erhalten Sie ein Frühstück umsonst! - Wir bieten Ihnen: Leistungsgerechte Bezahlung nach IGZ- Tarif; Unbefristete Arbeitsverträge; Regelmäßige Schulungen; HVVProfiCard; Urlaubs- und Weihnachtsgeld; Kaffe und Obst zur freien Verfügung beim Kunden Wir freuen uns auf Sie! TABEL Zeitarbeit GmbH Willy-Brandt-Str. 48 20457 Hamburg Telefon 040 25 49 1908 Fax 040 25 49 30 39 E-Mail hamburg@tabel-zeitarbeit.com Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Salary: EUR Tarif - Im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung (Monthly); Source: BA, Public Employment Services, Germany n 6. Elektro-Helfer bei übertariflicher Bezahlung gesucht Arbeitsort: Leipzig; Description: Wir suchen ein Elektro-Helfer Firmenwagen wird gestellt und übertariflich bezahlt, bei Intresse oder Fragen rufen Sie uns einfach unter 01705449924 oder 03442329233 an. (KEINE Verleihfirma) - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Wünschenswert; Source: BA, Public Employment Services, Germany joergstrauss@t-online.de

n 7. Speditionskaufmann/-frau gesucht Arbeitsort: Meuselwitz, Thüringen; Description: Wir suchen ein Speditionskaufmann/-frau Bei Tarif Zahlung, bei Intresse oder Fragen rufen Sie uns einfach unter 01705449924 oder 03442329233 an. - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Source: BA, Public Employment Services, Germany n 8. Telefonisten gesucht in HH;PI & LG ! Arbeitsort: diverse Arbeitsorte; Description: Wir haben einen Job für Sie! Für einen namenhaften Kunden in Hamburg, Pinneberg und Lüneburg suchen wir im Bereich der Arbeitnehmerüberlassung folgendes Personal: Telefonisten (m/w) - Ihre Aufgaben: Telefonvertrieb und -beratung vorwiegend bei Bestandskunden Datenerfassung und -pflege; Übernahmeoption nach 3-6 Monaten; Bewerbungen von Müttern und Vätern sind gerne gesehen - Ihr Profil gute Kommunikationsfähigkeit Erfahrung als Telefonist/in ist vorteilhaft, aber nicht Bedingung Gute Auffassungsgabe Deutsche Sprache in Wort und Schrift PC-Kenntnisse Positive Einstellung Teamfähigkeit - Ihre Aufstiegsmöglichkeiten nach der Übernahme vom Kunden Teamleiter, Coach oder auch Standortleiter First oder Second-Level-Support Webentwickler Projektmanager Einkäufer für den Internetshop Kundenbetreuer für den Internetshop Ihre Arbeitszeiten 08:30 Uhr - 12:30 Uhr - 08:30 Uhr - 14:30 Uhr - 12:30 Uhr - 20:30 Uhr - 14:30 Uhr - 20:30 Uhr - + 2 Samstage im Monat (Arbeitszeit von 10 Uhr - 16 Uhr). Am Samstag erhalten Sie ein Frühstück umsonst! - Wir bieten Ihnen Leistungsgerechte Bezahlung nach IGZ- Tarif Unbefristete Arbeitsverträge Regelmäßige Schulungen Urlaubs- und Weihnachtsgeld Kaffe und Obst zur freien Verfügung beim Kunden Wir freuen uns auf Sie! TABEL Zeitarbeit GmbH Willy-Brandt-Str. 48 20457 Hamburg Telefon 040 25 49 1908 Fax 040 25 49 30 39 E-Mail hamburg@tabel-zeitarbeit.com Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Salary: EUR Tarif - Im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung (Monthly); Source: BA, Public Employment Services, Germany n 9. Hotline Mitarbeiter (mw) in Festanstellung gesucht! Arbeitsort: diverse Arbeitsorte; Description: Wir haben den Job für Sie! Für einen namenhaften Kunden in Hamburg, Lüneburg und Pinneberg suchen wir im Bereich der Arbeitnehmerüberlassung folgendes Personal: Hotline Mitarbeiter (m/w) - Ihre Aufgaben Telefonvertrieb und -beratung vorwiegend bei Bestandskunden Datenerfassung und -pflege. Übernahmeoption nach 4-6 Monate; Bewerbungen von Müttern und Vätern sind gerne gesehen - aber nicht Bedingung Gute Auffassungsgabe und Kommunikationsfähigkeit Deutsche Sprache in Wort und Schrift PC-Kenntnisse Positive Ausstrahlung und Fähigkeit zur Selbstmotivation Teamfähigkeit - Ihre Aufstiegsmöglichkeiten nach der Übernahme vom Kunden; Teamleiter, Coach oder auch Standortleiter; First oder Second-Level-Support; Webentwickler; Projektmanager; Einkäufer für den Internetshop; Kundenbetreuer für den Internetshop - Wir bieten Ihnen - Leistungsgerechte Bezahlung nach IGZ- Tarif Unbefristete Arbeitsverträge Urlaubs- und Weihnachtsgeld; Kaffee und Obst zur freien Verfügung beim Kunden Wir freuen uns auf Sie! TABEL Zeitarbeit GmbH Willy-Brandt-Str. 48 20457 Hamburg Telefon 040 25 49 1908 Fax 040 25 49 30 39 E-Mail hamburg@tabel-zeitarbeit.com Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Salary: EUR Nach Tarif (Monthly); Source: BA, Public Employment Services, Germany n 10. Anlagenmechaniker/in Arbeitsort: diverse Arbeitsorte; Description: Für unseren Auftraggeber suchen wir ab sofort Anlagenmechaniker/in Ihre Aufgaben: - Kenntnisse in Alt-, Neuund Umbauinstallation - Wartung und Instandhaltung im Bereich der Wärmeversorgung - Montieren sanitärer Gegenständen Ihr Profil: - abgeschlossene Ausbildung im Heizungs- und Sanitärbereich - selbstständige Arbeitsweise - Teamfähigkeit . Wenn Sie sich von dem Stellenangebot angesprochen fühlen, dann schicken Sie bitte Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen, d.h. Anschreiben mit Foto, Lebenslauf, Zeugnisse per Post oder E- Mail an Frau Ruppert - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Source: BA, Public Employment Services, Germany; info@ruppert-group.de n 11. Bodenleger Arbeitsort: Berlin; Description: Ich suche zunächst eine Krankenvertretung. Der Krankenausfall wird sich bestimmt noch 3-4 Wochen hinziehen. Eine spätere Übernahme ist aber möglich. Eigener PKW wäre sehr gut. Wird auch vergütet. - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Zwingend erforderlich; Source: BA, Public Employment Services, Germany; schoener-boden-gmbh@gmx.de


Germany n 12. Außendienstmitarbeiter/in Arbeitsort: Rastatt; Description: ProServ steht für ein Unternehmen mit vielfältigem und abwechslungsreichem Dienstleistungsportfolio. Über 1.100 Mitarbeiter an 8 Standorten arbeiten und gestalten an unserem Anspruch mit, Lösungsgeber Nummer 1 unserer Branche zu sein. Als Tochterunternehmen von Michelin und Adecco vereint ProServ das Know-how und die Erfahrung zweier Weltmarktführer. Dies sorgt für Kontinuität und Sicherheit. Wir wissen, die Begeisterung und Motivation unserer Mitarbeiter und Kunden, sind die Grundlage für einen gemeinsamen Erfolg. Im Rahmen der Personaldirektvermittlung suchen wir einen Außendienstmitarbeiter (m/w) für unseren Kunden im Landkreis Rastatt. Ihre Aufgaben: - Akquirieren und Pflegen von Kundenkontakten - durch Marktpräsenz Absatzmöglichkeiten ermitteln Angebote erstellen, präsentieren und verfolgen - Verkaufsverhandlungen beim Kunden führen bis zum Vertragsabschluss - Auftragsabwicklung begleiten - Aufnahme von Baumaßnahmen einschließlich der Abnahme Fachliche und persönliche Anforderungen: kaufmännische Ausbildung mit technischem Verständnis bzw. technische Ausbildung mit kaufmännischen Grundkenntnissen Führerschein Klasse B bzw. III - Kenntnisse der VOB - gute EDV-Kenntnisse und sicherer Umgang mit dem Notebook Kenntnisse in SAP R/3 wünschenswert - Flexibilität, Zuverlässigkeit, Belastbarkeit, Eigeninitiative - selbständige, verantwortungsbewusste Arbeitsweise Wir bieten: - direkte Vermittlung an unseren Kunden - leistungsgerechte Bezahlung - Firmenfahrzeug Sie bewerben sich aus einer anderen Region Deutschlands? Gerne kümmern wir uns um Ihre kurzfristige Unterbringung und unterstützen Sie bei Bedarf auch bei einem Wohnortwechsel. Bewerben Sie sich online unter www.proserv-dienstleistungen.de - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Zwingend erforderlich; Fahrerlaubnis BE PKW/Kleinbusse mit Anhänger (alt: FS 3): Wünschenswert; Source: BA, Public Employment Services, Germany n 13. Schweißer/in (geprüft) Arbeitsort: Mannheim; Description: ProServ steht für ein Unternehmen mit vielfältigem und abwechslungsreichem Dienstleistungsportfolio. Über 1.100 Mitarbeiter an 8 Standorten arbeiten und gestalten an unserem Anspruch mit, Lösungsgeber Nummer 1 unserer Branche zu sein. Als Tochterunternehmen von Michelin und Adecco vereint ProServ das Know-how und die Erfahrung zweier Weltmarktführer. Dies sorgt für Kontinuität und Sicherheit. Wir wissen, die Begeisterung und Motivation unserer Mitarbeiter und Kunden, sind die Grundlage für einen gemeinsamen Erfolg. Mit dem Ziel, auch Sie als Mitarbeiter zu gewinnen und Sie als Partner bei Ihrer individuellen Karriere in unserem Unternehmen zu begleiten und zu fördern, suchen wir Sie für folgende Stelle: Schweißer (m/w) Ihr Aufgabengebiet: - Lesen von Konstruktionszeichnungen und Erkennen von Schweißsymbolen, Schnitten und Anordnungen - MAG- Schweißen - Schweißen in Zwangslage - Schweißen von Kehlnähten Sie bringen mit: - Ausbildung zum Metallbauer (m/w) oder vergleichbare Ausbildung Berufserfahrung in oben gennanten Bereichen von Vorteil Schicht- und Wochenendbereitschaft - Hohe Flexibilität, Eigenverantwortung und Leistungsbereitschaft - Führerschein und eigenes Fahrzeug von Vorteil Wir bieten Ihnen: 17,05 € Stundenlohn Verpflegungsmehraufwendungen Urlaubs- und Weihnachtsgeld Betriebliche Altersversorgung Sie bewerben sich aus einer anderen Region Deutschlands? Gerne kümmern wir uns um Ihre kurzfristige Unterbringung und unterstützen Sie bei Bedarf auch bei einem Wohnortwechsel. Bewerben Sie sich online unter www.proserv-dienstleistungen.de - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Wünschenswert; buehl@proserv-dienstleistungen.de - Source: BA, Public Employment Services, Germany n 14. PE-/Stahlschweißer im erdverlegten Rohrleitungsbau Arbeitsort: Lampertheim, Hessen; Description: Tiefbauunternehmen in Lampertheim sucht ab sofort einen/e PE-/Stahlschweißer (m/w) im erdverlegten Rohrleitungsbau. Aufgabengebiet: PE- und Stahlrohre schweißen im erdverlegten Rohrleitungsbau Voraussetzungen sind gültige Schweißprüfungen im erdverlegten Rohrleitungsbau, Motivation und Zuverlässigkeit. Incoming Kennung ZAV131 - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Source: BA, Public Employment Services, Germany; Jakob Gärtner und Söhne GmbH Tiefbauunternehmen; Information: Gärtner; Address: Industriestr. 27 - 31, D-68623 Lampertheim, Hessen, Deutschland

n 15. Anlagenmechaniker/in - Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik Arbeitsort: diverse Arbeitsorte; Description: Für unseren Auftraggeber suchen wir ab sofort Anlagenmechaniker/in - Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik Selbständiges Abwickeln von Bauvorhaben mit hohen technischen Anforderungen unter Berücksichtigung aller erforderlichen Sicherheits-, Mess- und Regeleinrichtungen Organisation und Planung des Arbeitsablaufs - Erstellen von Revisionsplänen vor Ort - Kundenkontakt im Tagesgeschäft Ausführen sämtlicher Aufgaben mit Blick auf Qualität, Kosten, Termine und Kundenzufriedenheit - Einbringen eigener Ideen in das Aufgabengebiet Ihr Profil: - abgeschlossene Ausbildung im Heizungs- und Sanitärbereich - Ausgeprägte Kunden- und Serviceorientierung, selbstständige Arbeitsweise Teamfähigkeit . Wenn Sie sich von dem Stellenangebot angesprochen fühlen, dann schicken Sie bitte Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen, d.h. Anschreiben mit Foto, Lebenslauf, Zeugnisse per Post oder E- Mail an Frau Ruppert - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Source: BA, Public Employment Services, Germany; info@ruppert-group.de n 16. Electronics Technicans; Arbeitsort: Greifenstein, Hessen; Description: GGK, a medium-sized company, is one of the leading German manufacturers of top-quality and forward-looking electrical installations. A powerful sales organisation with a dozen locations across Europe that promote and sell our convincing system solutions with ongoing success. Specialist retailers and applicators know and value our young company as a particularly efficient and flexible partner. We are seeking an: Electronics Technician specialising in Energy and Buildings Technologies to start as soon as possible. You are trained and fully qualified as an energy electronics technician, industrial electrician or as an electrician? Do you have the relevant work experience in the area of assembly/manufacture of mechanical and electrical components, reading circuit diagrams and wiring up following a wiring plan? You are skilled in determining dimensions and in compiling documentations. Your future workplace will be at the company location Greifenstein. We look forward to receiving your application. We offer: Besides good earning potential we also offer you expert

induction and integration into a young and motivated team, short decision-making channels in an owner-managed family business, a pleasant working atmosphere and good career prospects in a steadily growing market. Apply now! Should you have any further questions please contact us per email or give us a call GGK GmbH & Co. KG Human Resources Gerhard-Grün-Straße 1 35753 Greifenstein-Beilstein ·Germany Tel: +49 (0) 2779 919-110 Fax: +49 (0) 2779 919-126 www.ggk-online.com hr@ggk-online.com GGK zählt als mittelständisches Unternehmen zu den führenden deutschen Herstellern hochwertiger Systeme für die vorausschauende Elektroinstallation. Eine schlagkräftige Vertriebsorganisation mit einem Dutzend Standorten in Europa vermarktet unsere überzeugenden Systemlösungen mit nachhaltigem Erfolg. Fachhandel und Verarbeiter kennen und schätzen unser junges Unternehmen als besonders leistungsstarken und flexiblen Partner. Wir suchen zum schnellstmöglichen Eintritt: Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik m/w Sie verfügen über eine Ausbildung zum Energieelektroniker, Betriebselektriker oder Elektroinstallateur? Sie haben einschlägige Berufserfahrung im Bereich Montage/ Fertigung mechanischer und elektrischer Baugruppen, Lesen von Stromlaufplänen und Verdrahten nach Plan? Sie beherrschen das Festlegen von Dimensionsgrößen und Dokumentationserstellungen. Sie werden in der Fertigung am Standort Greifenstein arbeiten. - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Source: BA, Public Employment Services, Germany

n 17. Helfer/in - Landwirtschaft Arbeitsort: Saxler; Description: Zum nächstmöglichen Eintrittstermin suchen wir für unseren landwirtschaftlichen Betrieb einen zuverlässigen Helfer (m/w), bevorzugt mit Partner/in. Unser Betrieb umfasst 250 Milchkühe mit 400 Hektar Land und einer Biogasanlage. Ihre Aufgaben bestehen in der Stall- und Hofarbeit, Kenntnisse in der Landwirtschaft und der Umgang mit Kühen sind von Vorteil. Führerscheinklasse B und Grundkenntnisse in der deutschen Sprache werden vorausgesetzt. Führerscheinklasse T ist wünschenswert. Unterkunft wird auf dem Hof, im Haushalt des Schwiegervaters, zur Verfügung gestellt. Wünschenswert ist, dass ihr Partner (m/w) im Haushalt des Schwiegervaters beschäftigt wird. Neben den allgemeinen Arbeiten im Haushalt, gehören Kochen und leichte Pflegetätigkeiten zum Aufgabengebiet Ihres Partners (m/w). Bewerber/innen aus dem Ausland können sich ebenfalls gerne bewerben. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, gerne telefonisch oder per E-Mail. Telefonisch erreichen Sie uns unter folgenden Rufnummern: vormittags: 06573-840; nachmittags: 06573-952925 Incoming Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Zwingend erforderlich; Fahrerlaubnis T Große Traktoren: Wünschenswert; zillgen@gmx.de - Source: BA, Public Employment Services, Germany n 18. Prothésiste dentaire; Description: Prothésiste CAD/CAM: responsable de notre gamme numérique (fraiseuse, scanner, matériel) vous assurez le m ontage fraiseuse et scanner et la formation a l'utilisation en France et en Allemagne. Participation aux salons. Collaboration au centre de f raisage numérique. Salary: EUR 1700 - 2000 (Monthly); Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; Envoi CV par courrier; Contact: 67000 GARDANNE; Last date for application: 15/04/2013 n 19. Pflegekräfte (m/w) in Vollzeit Arbeitsort: Wuppertal; Description: Wir suchen zum nächst möglichen Zeitpunkt examinierte Kranken- oder Altenpfleger/innen Aufgaben: Patientenpflege in Krankenhäusern im Schicht- und Wochenend-Dienst Ambulante häusliche Pflege im Schicht- und Wochenend-Dienst (hierbei sind PkW und Führerschein erforderlich) Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, bewerben Sie sich bitte per E-Mail, oder auf dem Postweg. - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Wünschenswert; Source: BA, Public Employment Services, Germany; peter@hup-personal.de n 20. Elektroinstallateur bei 13,50€/h gesucht Arbeitsort: Leipzig; Description: Wir suchen 2 Elektroinstallateure (Baustrom) Firmenwagen wird gestellt und ein Stundenlohn von 13,50€ bezahlt, bei Intresse oder Fragen rufen Sie uns einfach unter 01705449924 oder 03442329233 an. (KEINE Verleihfirma) - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Wünschenswert; Source: BA, Public Employment Services, Germany - joergstrauss@t-online.de n 21. Call-Center-Agent/in Arbeitsort: Hamburg; Description: Im Bereich der Bestandskundenbetreuung werden Callcenter-Mitarbeiter/innen gesucht **Bewerbungen gerne per Email** Aufgaben: Telefonische Begrüßung und Betreuung von Bestandskunden im Online-Immobilienbereich Vertrag: Vollzeit Arbeitszeit: Mo-Fr - zu normalen Bürozeiten Voraussetzungen: - Gerne mit Callcentererfahrung und/oder Kundenbetreuung; - Nette, freundliche Telefonstimme - Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift; - Wohnsitz- bzw. -Möglichkeit am oder im näheren Umkreis zum Arbeitsort wird vorausgesetzt. - Gültiger AVGS (Aktivierungs- u. Vermittlungsgutschein der Arbeitsagentur / Jobcenter; HINWEISE: Kostenfrei bei Vermittlung über AVGS. Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir Unterlagen, die wir per Post erhalten, nur dann zurücksenden, wenn ein ausreichend frankierter und der Größe der Unterlagen entsprechender Rückumschlag beigefügt wurde. Wir empfehlen daher die telefonische Kontaktaufnahme vorab oder die Unterlagenzusendung per Email. Weitere Stelleninformationen und Informationen über uns, erhalten Sie über www.jobxtern.de - Geforderte Anlagen: **Tel Kontaktaufnahme vorab empfohlen** **Unterlagenzusendung gerne per Email** Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Lichtbild (freiwillig), Zeugnisse, AVGS-Kopie. Pers. Vorstellung nach Terminvereinbarung möglich; Salary: EUR ab € 10,(Monthly) Source: BA, Public Employment Services, Germany n 22. Elektro-Helfer bei übertariflicher Bezahlung gesucht Arbeitsort: Leipzig; Description: Wir suchen ein Elektro-Helfer Firmenwagen wird gestellt und übertariflich bezahlt, bei Intresse oder Fragen rufen Sie uns einfach unter 01705449924 oder 03442329233 an. (KEINE Verleihfirma) - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Wünschenswert; Source: BA, Public Employment Services, Germany - joergstrauss@t-online.de


pagina 8 / oferte de muncã România / oferte de muncã strãinãtate / cereri de muncã n Vânzãtoare magazin paine, modelator paine, modelator covrigi/ gogosi si patiser (cu experienta), Tel: 0213353706 Angajez n Vânzãtor/oare. pentru magazin alimentar zona Crangasi, Tel: 0721682352

é Videochat A&N angajeazã personal feminin cu/fãrã experienþã. Oferim 600$ bonus, avans 300$ imediat, salariu fix 1200$ ºi procente 50%-84%. Garantãm realitatea anunþului, Tel: 0731080888

é Videochat 19 Studiouri Inovatoare videochat angajeazã fete cu/fãrã experienþã. Caºtiguri garantate 2000$-5000$ lunar. Oferim 600$ bonus +500lei cadou la interviu, Tel: 0768839893

é Videochat angajam fete cu/fãrã experienþã pentru VideoChat. Program 5-7h/zi. Salariu fix 1200$, Bonus 300$, Avans 500$ din prima zi. Studiouri în zonele: Unirii, Universitate, Crângaºi, Obor, Calea Moºilor, Romanã, Tel: 0732656366, 0763380077

é Videochat, angajam fete si cupluri, oferim conditii ex c elente de munc a, camere atent decorate intr-o v ila s patioas a. Bonus angajare 300 $, comision 50% - 70%, plata la zi sau bilunar, sistem de bonusare motivant, site-uri de top, cm, 3.000 USD/luna, office @virtualstarsstudio.ro, www.virtualstarsstudio.ro, Tel: 0721516830, 0763296676

Doamne si n Videochat. Domnisoare cu varsta intre 18-45 ani cu sau fara experienta va angajam pentru conversatii PC, se acorda bonus la angajare program flexibil, castiguri intre 1000-3000$, Tel: 0765946504, 0732772874 Videochat. Doamne si Domnisoare pentru activitate de conversatii PC, salarii atrac tiv e, bonus uri la angajare 100$/zi castiguri intre 1000-3000$, Tel: 0765946504, 0732772874

tinichigiu n Franta, camioane, avantaj permis CE/DE, experienta 7-8 ani, cazare si transport asigurat, contract 6 luni, 1.250 euro, recrutare.manworking@gmail .com, http://www.manworking.ro, Tel: 0314380146, Fax: 0213135394

é Franta, incarcator descarcator marfuri/ materiale, avantaj experienta si permis CE, conditie fizica buna, 1.250 euro, contract 6 luni, caz are si t ransport asigurat, 1.250 EUR/luna, recrutare.manworking@ g m a i l . c o m , www.manworking.ro, Tel: 0314380146, Fax: 0213135394

Germania, hostesses tinere, lady- escort, pentru Club Select. Cazare asiguratã, Tel: 004915784265764

é Germania. Cas tig 3.000-8.000Euro pe luna. Cel mai elegant club de noapte din Munchen cauta dansatoare (incepatoare) aspect fizic placut varsta 18-36 ani. Se ofera cazare asigurata si acte legale. F a c e b o o k : clubredrose@yahoo.com, toto.doman@ymail.com, Tel: 0757919152

é Germania. Aveti

un vis in viata? Va doriti sa locuiti si sa munciti in Germania dar va este frica de birocratie, legi si cerinte? Noi va sprijinim in vederea atingerii scopurilor dvs. Pentru informatii ne puteti contacta pe e-mail mihaela@ borko-stgt.de

26 Martie 2013

é Uniunea Europeana. ªofer tir pentru comunitate, experienta minim 1 an, liviu.badea @karavan.eu, Tel: 0722155565 Uniunea Europeana. Angajam barmanita pentru Night Club in strainatate, limba germana mediu, caz are gratuita, Tel: 00420777312535

35 ani, n Menajerã nefumãtoare, fac curat + cãlcat la o familie. Experienþã vile. Zona Militari, Pãcii, împrejurimi, Tel: 0729352228

é Irak, Kurdistan. Locuri de munca in metalurgie, Salariu 1000-2200$. Cazare, 3 mese, transport gratuite. Depune candidatura ta pe site, angajare @citysquare.ro, www.work-shop.ro n Menajerã, angajez cu contract pe 12 luni, se cer cunostinte de limba germana si seriozitate. Nu se percep taxe! 950 EUR, anamaria_nicoi@yahoo.com, Tel: 0743676982

n Menajerã. Doamnã serioasã, curatã, ofer serviciu menaj, preferabil sector 6, program part time, Tel: 0728403133

n ªofer categoria B, 41 ani, serios, stabil, doresc angajare, Tel: 0729266097

ªofer categoria B, 41ani, posesor atestat paza securitate 13 ani, experienta agent interventie, sef obiectiv, 0729266097


26 Martie 2013

vânzãri terenuri / case-vile / pagina 9 n Prelungirea Ghencea teren intravilan, toate utilitatile, 3000mp, front stradal 40m, regim inaltime P+14, 65 EUR/mp, Tel: 0749187744 n Progresul Gara, Dedeman, loturi 1500mp, 4765mp, toate utilitatile, drum asfaltat, 200 EUR/mp, Tel: 0745121478, 0213358801

n Alexandriei 19000mp, D74 la DJ 504 Alexandria-Pitesti pana in turnul de apa, pretabil depozit, show-room, locuinte, dubla deschidere, 65.000 EUR, Tel: 0722336544, 0765555285

n Berceni Comuna, proprietar, 434mp, str.Primãverii, puz p+1+m, lângã clubul de echitaþie, drumuri amenajate, 5.900 EUR, Tel: 0732768091

n Camil Ressu, str. IlioaraEprubetei, vand teren 2.500mp cu posibilitati de extindere, negociabil, Tel: 0728899790 n Chiajna str. Orhideelor, 500mp, deschidere 22m, curent si gaz la 50m, Tel: 0726715656 n Chiºinãu Bd. proprietar, cf. I dec, 10/10, stradal, reabilitat, termopan, fara imbunatatiri. 0744308228, 0721275904, 48.000 EUR, Tel: 0761119103, 0723332420 n Chitilei Triaj, vand teren cu casa demolabila, deschidere 71m, Tel: 0753015277

n Gara de Nord, Hotel Nord, str. Polizu, vand teren 500mp, deschidere 16m, Tel: 0737546836 n Ghencea vand urgent 18 parcele intravilan, 11000 mp, gaze, electricitate, 420.000 EUR, Tel: 0722366064 n Ghencea - Prelungire, Str. Ghidigeni, proprietar, 1.000mp parcelat (500mp + 500mp), utilitãþi, între vile, Preþul zonei, Tel: 0726815183 n Giuleºti (a doua statie de la stadion) vand teren 290mp, 54.000 EUR, Tel: 0723661186 n Giurgiului, Tiparnitei - ND Cocea 1100mp, deschidere 45, tripla deschidere la 3 strazi, p+4. Cristina, 25.300 EUR, Tel: 0213358801, 0745121477

n Pantelimon Oraº parcele 700-800mp, cartier vile noi, gaze, lumina, str. Hunedoara, apropiere Str, Calarasi si Rascoalei, 40 EUR/mp, Tel: 0729250063 Periº vand teren 6500mp, 20 EUR/mp, Tel: 0721866860

n Popeºti-Leordeni teren 5.000mp 30.000mp, deschidere 436m la DN4 (intravilan agricol), 25 EUR/mp, Tel: 0745121478, 0745121477 n Prelungirea Ghencea 5000mp dubla deschidere 50m la bulevard si 100m drum de n Dâmboviþa, Tãrtãºeºti, sat servitute, zona rezidentialGulia, loturi 500-2500mp, industriala, 65 EUR/mp, Tel: lumina, gaze, 20 EUR/mp, Tel: 0728081718 0745121477, 0213358801 n Domneºti in fata Unitatii Prelungirea Ghencea vand Militare, vand loturi de 500 si teren 3000mp, doua parcele 1000 mp, Tel: 0729691300 lipite (2000 si 1000mp) urn Domneºti Clinceni, banism POT 70%, CUT 3: particular, Superoferta, teren in P+14, toate utilitatile, rate, Curtea Domnesca, 65 EUR/mp, 0752036185 Unitatea Militara, Teghes, Ciutaci, utilitati, variante auto, n Prelungirea Ghencea 12 EUR/mp, Tel: 0723530331 2500mp, front stradal30m, construibil, n Domneºti Ilfov, str. Balantei intravilan, nr. 7, intravilan, 750mp, cartier 70 EUR/mp, Tel: 0729311670 de vile, gaze, curent, n Prelungirea Ghencea urbanism, p+1+2, 50 EUR/mp, stradal, pe partea stanga pana Tel: 0721378216 in Cartierul Latin, dubla n Dragomiresti, Bâcu, 1200 deschidere 40m si 80m, regim mp, 7 km de la Carrefour inaltime P+4 pentru locuinte spatii comerciale, Militari, malex@digi.ro, Tel: sau 65 EUR/mp, Tel: 0726117833 0722269092

n Cãlãraºi Dorobanþu sat Vãrãºti, 90km Bucureºti, casã locuibilã 80mp, 3camere, baie, bucãtãrie, hol, pivniþã, teren 2800mp cu pomi fructiferi pe rod, Tel: 0744654749 n Cãlãraºi Lehliu-Garã vand casa 5 camere, termopan, parchet, aer conditionat, gresie, tabla noua, é Giurgiu, Joiþa, casuta la Ghermanesti 75.000 RON, Tel: 0733485901, cheie, foarte aproape de n Snagov 0766250013 1200mp, d 12m la DJ, toate Bucuresti, merita vazuta, utilitatile, ideal locuit, pensiune, 47.000 EUR, show-room, etc, 40.000 EUR, fifin.iuli@yahoo.com, Tel: Tel: 0722336544, 0765555285 0765511779, 0761182116 n Snagov Micsunesti 822, 50mp, d 35m, casa demolabila, deschidere la DJ, stradal, intre case sau padure, utilitati, 7.000 EUR, Tel: 0722336544, 0765555285 é Cãlãraºi, Radovanu, casa 4 camere, caramida, 135 mp, acoperis tabla, sobe teracota, electricitate, catv, put in curte, é Giurgiu, Joiþa, casa la gata Tãrtãºeºti sat Gulia 1600 mp, 20.000 EUR, la 9km de Carefour Militari. valentinos68@yahoo.com, Tel: Merita vazuta, 59.990 EUR, 1000mp, toate 0744688736 fifin.iuli@yahoo.com, Tel: utilitatile, langa n Chiajna str. Orhideelor, 0761182116 padure, 30 EUR/mp, duplex 3 dormitoare, 150mp, centralã termicã, calorifere, Giurgiu, Sãbãreni, Tel: 0720792473 instalaþie elctricã, Tel: Bucureºti la 8 km, 0723319350 n Tunari Ilfov 1.000 mp, dvila de vanzare, 20, 200 m de linia de centura, Tel: 0722295212, 0212311666 stradal, locuibila,

Pantelimon casa 3 camere, living, baie, bucatarie, 42.000 EUR, Tel: 0728580662 Oraº str. n Pantelimon Bujorului, casa P+1, 4 camere, 2 bai, bucatarie, living 300mp, 100mp pe nivel, construita in 2004, foisor, complet mobilata, centrala, t+g+p+f, usor discutabil, 120.000 EUR, Tel: 0755857009, 0749997442 Oraº, vilã, n Pantelimon proprietate, p - dormitor, living, baie, bucãtãrue, etaj- 2 dormitoare, hol, toate utilitãþile, discutabil, 36.000 EUR, Tel: 0731211737, 0720095769 n Pantelimon Oraº, proprietar, casa pe teren prop 200mp, p+1, apa, gaze, ee, canalizare, cadastru, intab, autoriz. de constr, zona centrala, 65.000 EUR, Tel: 0728928522

toate utilitatile, Prima Casa, Tel: 0765313353

n Unirii Serban Voda 593 mp, deschidere 14m, 600.000 E, Tel: 0731059060

Chiajna vila P+1, constructie 2011, din n 1 Mai (Mihalache) str. Hagi caramida, tabla tip Ghita, 2x300mp, deschidere 2x10m, p+2+mansarda, lindab, 125 mp sc, rezidential, parc Regina Maria, finisata la cheie, strada negociabil, 750 EUR/mp, i.costin@me.com, Tel: asfaltata, toate utilitatile (curent, gaze, 0728003709 canalizare). Acceptam garsoniera in Buc la é Ialomiþa, Ion Roatã, 500m de gara, schimb, 75.000 EUR, vile_la_cheie@yahoo Popovici cu .com, Tel: 0766679980 Teodorescu nr. 4, 2 n Colentina Carrefour, vila camere, hol, P+1+M locuibila, constructie 100mp, pe nivel curte 150mp, bucatarie, 2 intrari, 2 n Bragadiru vand urgent vila d-12mp, 3 dormitoare, 2 in duplex, un corp cu trei dresing, 1 living 60mp, sobe teracota, beci, camere (2 dormitoare, living, 3 bucatarie 20mp, 2 bai, garaj, magazie, apa curenta, bai) + garsoniera cu intrare, g+f+p+t, toate utilitatile, baie, bucatarie separate. discutabil, 125.000 EUR, Tel: 600mp, fantana mare, Centrala gaz, aer conditionat, 0766796896, 0765716442 cablu, internet, gaze termopane, gresie, faianta, n Cotroceni vând casã, parchet, curte pavata cu 102mp, 4 camere, renovabilã, in curs de instalare, pavele, 80.000 EUR, proprietar, 115.000 EUR, Tel: proprietar, urgent, comanescupaul@yahoo.com, 0730367375 12.000 EUR, Tel: Tel: 0726931486 0762932013, n Brâncoveanu casa 0766276141 Costeºti, cu teren, 281 mp, n Dâmboviþa, particular, vand casa toate utilitatile, batraneasca din caramida, 125.000 E, Tel: 12.000 EUR, Tel: 0734151072, 0728986403 0767754976 Militari Metro P+1+POD, é

n Brãneºti casa p+1, 5 camere, 3 bai, bucatarie echipata Franke, amprenta 100mp, zona linistita, complet mobilata, echipata Franke, usor negociabil, 150.000 EUR, Tel: 0749997442, 0755857009 n Bucureºtii Noi vand casa 400mp, toate facilitatile, Tel: 0721095046

n Militari Ansamblu de lux exclusivist! P+2, 200mp, teren=350mp, finalizat pentru persoane pretenþioase, 129.900 EUR, www.avangardegrandevillage.ro, Tel: 0722134720, 0767600804

n Ferentari piata, Economat, casa P+1, 4 dormitoare, living, 2 bai, superimbunatatiri, cu teren 170mp, 10m deschidere, magazin functionabil, stradal, particular. Accept schimb casa, auto, 97.000 EUR, Tel: 0767117586

200mp construiþi, teren 250mp, constr. 2012, cãrãmidã, execuþie deosebitã, toate facilitãþile, astfalt, zonã vile, pentru clienþi pretenþioºi, (Tva inclus), 89.900 EUR, www.avangardegrandevillage .ro, Tel: 0767600804, 0722134720

é Prahova, Valenii de Munte, vila 8 camere piscina, foisor cu beci si put, mini ferma, bucatarie vara + atelier, teren sport, elesteu nefunctionabil, gaze, apa curenta, centrala gaze + lemne, 235.000 EUR, g2.iliescu@gmail.com, Tel: 0728939734

é Prelungirea Ghencea vila duplex D+P+1 subsol: garaj. parter: living, baie serviciu, hol, bucatarie, terasa. Etaj: 3 dorm, 2 bai, hol, teras a, balc on. suprafata utila 235mp, teren 250 mp, toate utilitatile, toate ac tele in regula c u intabulare, constructie 2012, 120.000 EUR, adi_jorge@yahoo.es, Tel: 0721704052

Rahova, Teius, vand casa curte, pret negociabil, Tel: 0721114927

n Vatra Luminoasã -Matei Voievod. Urgent. Proprietar, 550mp constructie, 660mp teren. 370.000Euro discutabil, Tel: 0723907915


pagina 10 / vânzãri garsoniere / 2 camere / 3 camere

n Drumul Taberei, Ghencea, 1/4, decomandatã, 43mp, balcon, constr. 2012, cãrãmidã, ansamblul Avangarde Rezidenþial, acces piscinã, loc de joacã, teren fotbal, pazã 24/24, TVA inclus, Stoc limitat, 29.900 EUR, www.avangarderezidential.ro, Tel: 0767600804, 0722134720

n Traian, str. Valeriu Braniste 54-56, confort II, semidecomandata, an 1970, intabulare, toate utilitatile, parcare curte interioara, 23.000 EUR, nicoletapoteras2005@yahoo.com, Tel: 0722282261, 0727998468

n Giuleºti, et. 5/8, pret negociabil, 43.000 EUR, Tel: 0212208856, 0727266562 n Giuleºti-Crângaºi confort 1, semidecomandat, et. 2/4, îmbunãtãþiri, zonã liniºtitã, 5 minute piaþa Crângaºi, 50.000 EUR, Tel: 0761609081

Alexandru n Ultracentral Beldiman, garsoniera ideal birou, 34mp, 37.000 EUR, Tel: 0727851866 Casa Poporului, n Unirii, Regina Maria 37-39, garsonierã dublã, renovatã, îmbunãtãþiri multiple, sau schimb, 39.900 EUR, Tel: 0723447448

Giurgiu municipiu, vand apartament 2 camere decomandat, bloc p+1 caramida, renovat, langa Billa, negociabil, 28.000 EUR, Tel: 0765999567

zona metrou n Militari Veteranilor, proprietar, confort 1, multiple îmbunãtãþiri, transformat în 2 camere, intabulare, cadastru, accept credit. Adi, 37.000 EUR, Tel: 0766474116 n Aviaþiei, Str Siriului sector 3, apartemente 2 - 3 camere 44 - 62mp toate utilitãþile + 1 loc Ghencea parcare, construcþie 2013, de n Prelungirea 318-320 sector 6, ansamblul la 42.500 EUR, 62.500 EUR, Avangarde Rezidenþial, 1/4, Tel: 0722313464 decomandatã, 43mp, balcon, constr. 2012, cãrãmidã, acces piscinã, loc de joacã, teren fotbal, pazã 24/24, TVA inclus, n Braºov, Predeal, apartament Stoc limitat, 29.900 EUR, 2 camere, parter, decomandat, www.avangarderezidential.ro, semi imbunatatit, 38.000 EUR, Tel: 0767600804, 0722134720 Tel: 0766815447 n Braºov, Predeal, apartament vila 2 camere parter, posibil doar garsoniera n Regiei, Orhideea, particular, vanzare 1/4, dec, 34mp, renovata (20.000E), 30.000 EUR, Tel: 2013, CT, g+f+p, obiecte 0766815447 sanitare/ termice noi, corpuri iluminat, curte interioara, boxa, C+I, 33.500 EUR, 0722440999 n Crângaºi-Giuleºti confort 1, 3/4, stradã necirculatã, contorizat, parchet stejar n Sala Palatului, Boteanu, masiv, proprietar, discutabil, vand camera mansarda et. 7 47.000 EUR, Tel: 0761609081, suprafata 4, 69mp si camera 0763670020 demisol suprafata 4, 80mp. Pret 7000E (5000 + 2000), Tel: 0729094495 n Drumul Taberei Ghencea 1/4, semidecomandat, 50mp, balcon, constructie 2013, caramida, acces piscina, loc de joaca, teren fotbal agrement, paza 24/24, promotie, oferta limitata! 33.900 EUR, www.avangarderezidential.ro, Tel: 0767600804, 0722134720 é Sala Palatului, Str Stirbei n Drumul Taberei, Ghencea, Voda, garsoniera Parter/7, 1/4, decomandat, 85mp, 2 constr. 2012, stradal, Renovata, tamplaria balcoane, exterioara termopan, centrala cãrãmidã, ansamblul “Avangarde de bloc, aer conditionat. Ideala Rezidenþial”, acces piscinã, loc pentru firma/birou, dar si de joacã, teren fotbal, agrement, pentru locuit. Foarte aproape paza 24/24, (TVA inclus), Stoc 49.900 EUR, de Cismigiu, Calea Victoriei si limitat, mijloace de transport in www.avangarderezidential.ro, comun. Bloc foarte solid. Este Tel: 0767600804, 0722134720 in curs de reabilitare termica. Suprafata 22 mp, 35.000 EUR, Tel: 0763193420 n Eroii Revolutiei, 2 camere, n Sebastian particular, bloc parter/7, dec, 39.000 EUR, Tel: mixt, imbunatatiri, cadastru, intabulare, 33mp, etaj 7, 0723619619, 0722744599 30.000 EUR, Tel: 0761215911, 0742145683 n Ghencea Drm. Cooperativei, Ansamblu Nou, garsonierã parter 44 mp + 24 mp Toate z onele, c urate, grãdinã, 34000 E, 2/3 camere civilizate, preturi accesibile, parter 78 mp + 16 mp pentru locuit, firma, Tel: grãdinã, 58000 E, et. 3 - 2 camere 68 mp, 39500 E, Tel: 0722336544, 0765555285 0735170042

Petrom, 2/7, n Giurgiului decomandat, stradal, imbunatatiri, loc parcare, bloc reabilitat termic 2012, proprietar, 42.000 EUR, Tel: 0721265025, 0746015103 n Grigorescu, vand ap 2 cam, semidecomandat, et5/10, stradal, imbunatatiri, 53.500 EUR, Tel: 0311005273 n Grigorescu, Diham, 2 camere, semidecomandat, etaj 3/4, imbunatatiri, proprietar, 48.000 EUR, Tel: 0734109978

n Kogãlniceanu apartament in vila, etaj 1, decomandat, 56mp, 65.000 EUR, Tel: 0729018183

é Mihalache Ion, P-ta

Chibrit (1 Mai), apartamente 2/3 camere, DS+P+3etaje, finisari la cererea cumparatorului, suprafete 70mp-100mp, centrala proprie, apropiere 2min metrou, piata, ratb, Mega Image, accept prima casa, 1 EUR/mp, stan_simion2000@ yahoo.com, Tel: 0765509659 n Militari ansamblu rezidenþial “Avangarde Rezidenþial”, etaj 1/3, decomandat, 85mp, constr. 2012, execuþie ireproºabilã, cãrãmidã, finalizat, disponibil imediat, acceptãm Prima Casã, zonã deosebit de selectã, Ultimele Unitati! 49.900 EUR, www.avangarderezidential.ro, Tel: 0767600804, 0722134720 n Militari Gorjului, proprietar, semidecomandat, P/4, zonã verde, construcþie 1972, bloc reabilitat, boxã subsol, 48.000 EUR, Tel: 0788123448, 0788324254

26 Martie 2013 n Militari vand urgent 2 camere, et. 3/9, pret negociabil, 52.000 EUR, Tel: 0784593316, 0784593317 Lujerului-Cora, n Militari, proprietar, confort 1, îmbunãtãþiri, decomandat, etaj 1, construcþie 1982, cadastru, intabulare, accept credit. Adi, 57.000 EUR, Tel: 0766474116

Militari, Roºu, dezvoltator, etaj 2, 100 mp, 2 gr.sanitare, preþ la cheie, 48.000 EUR, Tel: 0788395181, 0727525188

n Rahova, str. Alexandriei, 60mp, 2 camere decomandate, cf. 1, g+f+p+t, centrala, ac, um, boxa, parcare, 42.500 EUR, Tel: 0722493343

Timpuri Noi apartament nou, 65mp utili, 50mp terasa, bloc 2009, 115.000 EUR, Tel: 0730106207 Toate z onele, c urate, civilizate, preturi accesibile, pentru locuit, firma, Tel: 0722336544, 0765555285

n Pantelimon, zona Cora, vand apartament 2 camere, comfort 1, decomandat, et. 10 din 11 plus etaj tehnic, mobilat si utilat lux, stradal, supafata 72mp, balcon pe tot apartamentul suprafata 18 mp, inchis complet cu geam termopan pe tamplarie Rehau. Blocul se afla in curs de reabilitare termica, 63.000 EUR, valentinscarlat16@yahoo.com, Tel: 0762974640 n Prelungirea Ghencea 318-320 sector 6, ansamblul “Avangarde Rezidenþial”, etaj 1, 2, 3/4, decomandat, 85mp, 2 balcoane, constr. 2012, cãrãmidã, acces piscinã, loc de joacã, teren fotbal, agrement, pazã 24/24, (TVA inclus), Stoc limitat, 49.900 EUR, www.avangarderezidential.ro, Tel: 0767600804, 0722134720 n Prelungirea Ghencea 318-320 sector 6, ansamblul Avangarde Rezidential, 1/4, semidecomandat, 50mp, balcon, constructie 2013, caramida, acces piscina, loc de joaca, teren fotbal agrement, paza 24/24, promotie, oferta limitata! 33.900 EUR, www.avangarderezidential.ro, Tel: 0767600804, 0722134720

n Rahova Buzoieni, vand apartament 2 camere, etaj 6, stradal, acte loc parcare, negociabil, 48.500 EUR, Tel: 0744381345

é Delea Noua 24,

New City, garsoniera 43500E, 2 camere 74450E, 3 camere 104400E. Preturile includ TVA, Tel: 0766795708, 0766612105 Doamna Ghica vand apartament 3 camere, complex rezidential, Tel: 0720927093

é Moºilor 217A,

New City, garsoniera-55100E, 2 camere-73950E, 3 camere-99500E. Pretul sunt pe mp util si includ TVA, Tel: 0766795708, 0766612105

n Cantemir apartament 3 camere, confort 1, 60 mp, et. 10/11, fara imbunatatiri. 72.000E, Tel: 0766727317

Zona Hotel é Victoriei, Radisson-Biserica Alba, apart. 52mp open space, imbunatatiri, cu terasa proprie partial inchisa, total 80mp, imobil dupa cutremur 1977, etaj superior, 2 ascensoare, 92.000 EUR, aurelmarin22@yahoo.com

n Aviaþiei str. S. Braiescu, sector 1, vand urgent apartament 3 camere confort1, parter, decomandat, toate utilitatile in bloc cu 4 etaje, rebilitat termic, Tel: 0722922990, 0212328836

n Drumul Taberei “Avangarde Rezidenþial”, etaj 1-2-3/3, decomandat, 90mp, constr. 2012, cãrãmidã, finisaje lux, complet echipat, mobilat, utilat cu aparaturã lux, tva inclus, stoc limitat, exclus agenþii, 59.900 EUR, www.avangarderezidential.ro, Tel: 0767600804, 0722134720 n Drumul Taberei dec, 85mp, 2balc, constr. 2012, caramida, ansamblu rezidential, acces piscina, loc de joaca, teren fotbal, agrement, paza 24/24, (tva inclus), stoc limitat, 49.900 EUR, www.avangarderezidential.ro, Tel: 0767600804, 0722134720 Drumul Taberei-Sector 6 P/5, 86mp, bloc finalizat 2012, la cheie, zonã verde, posibilitate prima casã, 55.000 EUR, Tel: 0729806650

n Berceni proprietar, vand duplex 2010, etaj 5+6, util 81mp, centrala proprie, parchet, G+F, 2 bai, utilat, mobilat, loc parcare. Accept credit, 58.000 EUR, Tel: 0721374315, 0724314451

é Fundeni, New

Colentina nou, Complex Rose Garden, et 2/9, Ap 105 mp, 2 grupuri sanitare + parcare subterana si boxa, bucatarie mobilata si utilata, 2 balcoane. Vedere in interiorul complexului, 128.000 EUR, andrey.cristea@ yahoo.com, Tel: 0722978729

City, garsoniera-27200E, 2 camere 42000E-45600E, 3 camere-56800E, Tel: 0766612105, 0766255489

n Gara de Nord, proprietar vand apartament 3 camere, et1/7, bloc construit in 1969, reabilitat energetic in 2011, certificat de performanta energetica clasa A, 70 mp construiti, 65.000 EUR, Tel: 0758239070


26 Martie 2013 n Ghencea dec, 85mp, 2balc, constr. 2012, caramida, ansamblu rezidential, acces piscina, loc de joaca, teren fotbal, agrement, paza 24/24, (tva inclus), stoc limitat, 49.900 EUR, www.avangarderezidential.ro, Tel: 0767600804, 0722134720 Grãdiºtea, n Giurgiu, apartament 3 camere, decomandat, etaj 1/4, 1975, gresie, faianta, parchet masiv, usa metalica, usi noi la interior, termopane, balcon inchis, renovat, izolat termic, ac, centrala termica, loc parcare, boxa, 60.000 EUR, Tel: 0723261413

Militari pasaj Lujerului, bloc reabilitat 2012, confort 1, semidecomandat, 2 balcoane, termopane, multiple îmbunãtãþiri, discutabil, 59.000 EUR, Tel: 0786737664 n Militari, str. Vistiernicul Stavrinos, particular 3 camere conf 1 semidecomandat recent renovat complet zona f linistita cu acces facil la bulevard, 53.000 EUR, Tel: 0723518527

é Militari, metrou Pacii, particular, apartament 3 camere spatios, confort1, etaj intermediar, decomandat, spatios 77mp, vedere parc, usa metalica, termopan, aer conditionat, mobilat si utilat, negociabil, 65.000 EUR, Tel: 0728813830

é Mosilor, etaj 2, decomandat, bloc din 1983, decomandat, centrala termica, 2 grupuri sanitare, centrala termica, aer conditionat, intrat in reabilitare, fara alte imbunatatiri. Sudest Imobiliare, 78.000 EUR, narcis@sudestimob.ro, http://www.sudestimob.ro, Tel: 0725550893

n Olteniþei, particular apartament 3 camere, decomandat parter/4, 2 grupuri sanitare, gresie, faianta, parchet, termopan, contorizat individual, bloc termoizolat+ parcare, 65000 euro usor negociabil, Tel: 0766414992

vânzãri imobile / schimburi / cumpãrãri imobile / închirieri oferte imobile / pagina 11

n Pantelimon vând apartament 3 camere, decomandat, et. 9/10, suprafaþa 65 mp, 1 balcon. Preþ 55.000E, Tel: n Baicului persoanã fizicã, 0723733514 vând ap 4 cam 4/4 cu îmbunãtãþiri, zona Baicului, preþ discutabil, 0722211057 n Cãlãraºilor metrou Muncii, 120mp, etaj 9, particular sau inchiriere 400 euro, pret 115 euro, Tel: 0745397083 n Cantemir vând apartament în vilã, 90 mp, centralã Miramar, proprie, singur pe etaj. Meritã é Pantelimon, parter, 58mp, cf2, fara vãzut! Tel: 0744421746, imbunatatiri, an const 1975, 0740427473 pentru birouri, 43.500 EUR, narcis@sudestimob.ro, http://www.sudestimob.ro, Tel: 0725550893 n Prelungirea Ghencea dec, 85mp, 2balc, constr. 2012, caramida, ansamblu rezidential, acces piscina, loc de joaca, teren fotbal, agrement, paza 24/24, (tva é Colentina, Raul Colentina, camere, confort 1, inclus), stoc limitat, 4 decomandat, 2 bai, 2 49.900 EUR, www.avangarderezidential.ro, balcoane, vedere fata/spate, Tel: 0767600804, 0722134720 stradal, toate actele in regula, 75.000 EUR, alexe_bobo@yahoo.com, Tel: 0721274436, 0726839097 n Rahova Piata, 3 camere n Decebal, Dristorului, vand -10/10, dec, 80 mp, 1 balcon, apartament 4 camere, stradal, Tel: 0723619619, 0722744599 etaj 1, Tel: 0762867670 n Regie 3 camere în vilã 1/2, n Rahova Barca, 92mp, 110mp, finisãri superioare, semidecomandat, 1/8, centrala, proprietar, Tel: 0766461838 izolat, imbunatatiri de calitate, recent renovat; discutabil, 70.000 EUR, Tel: 0766333093 n Sebastian parc, particular, 4 n Sãlãjan persoanã fizicã camere, 2 bai, imbunatatiri, vând ap 3 cam 4/8 Ilioara cu cadastru, intabulare, disponibil îmbunãtãþiri recent renovat, imediat, negociabil, preþ negociabil, Tel: 79.500 EUR, Tel: 0723821639 0756150191

Timpuri Noi apartament nou, 76mp, complet finisat, bloc 2009, 92.000 EUR, Tel: 0730106207 n Timpuri Noi piata particular, 3 camere, 4/4, bloc 1985, 2 bai, termopan Veka, balcon inchis, izolat, Terasa Impecabila, vedere dubla, instalatia electrica cupru, camerele zugravite, parchetate, 2 debarale, usa metalica, cadastru, intabulare, bloc foarte civilizat, accept credit, nediscutabil, 78.000 EUR, anusca.email@yahoo.com, Tel: 0727262728 n Toate zonele, curate, civilizate, preturi accesibile, pentru locuit, firma, Tel: 0722336544, 0765555285

n Vitan Mall vand ap 3 camere decomandate, 1/8, 2 bai, 2 balcoane, boxa, loc parcare, gresie, faianta, usa metalica, termopan baie / bucatarie cadastru, intabulare, primul proprietar, 80.000 EUR, ralucanechimis@hotmail.com, Tel: 0721243167

n Dorobanþilor, vav TVR, parter vila, 65mp + 30mp boxe, curte, pretabil comercial, renovat, open space, accept schimburi, 170.000 EUR, Tel: 0722336544, 0765555285

Decembrie 1918, n1 particular, modernizata, nemobilata, 3/10, 175 EUR, Tel: 0744388034 cumpar n Particular apartament 2 camere, sector 2 sau 3, exclus parter si ultimul etaj, ofer 34.000 euro, Tel: 0723502712

Noi, curte, n Bucureºtii camera separata, mobilata, toate utilitatile, familie tanara, cuplu, 500 RON/luna, Tel: 021310565, 0767736391 n Bucureºtii Noi, Laromet, Laminorului, camera la curte, separata, acces dependinte, microcentrala, pentru 1-2 persoane fara copii, 350 ron/chiria + 250 ron/garantia, Tel: 0723713816, 0216442571 n Rahova - Bîrcã Camerã în apartament decomandat de 3 camere cu 2 bai si centrala proprie. La intersectia Bârca cu Margeanului. RATB disponibile: 32 Unirii, 139 Apaca, 226 Romana, 302 Ghencea. Exclus baieti, 100 EUR/luna, Tel: 0766364358, 0723546218 n Titulescu, Banu Manta, camera de inchiriat apartament - vila pentru doua persoane educate, Tel: 0726770192 n Unirii Horoscop, camera la curte, mobilata, Tel: 0721172697 n Victoriei, inchiriez camera in vila, cu acces baie, bucatarie, curata, convenabila, Tel: 0213109769

Buftea, zona Calul Balan, Inchiriez vila cu piscina, complet utilata si mobilata, 2 bai, internet wireless, cablu TV, magazie, zona gratar, loc de joaca pentru copii, iesire la 2 strazi, 700 EUR/luna, livezeanui@yahoo.com, Tel: 0729880928 n Cãlãraºilor, Romulus, 550 mp utili + 800 mp curte, parter+ mansarda, 17 camere, 5 grupuri sanitare, 4 intrari separate, 3.300 EUR/luna, Tel: 0731059060 n Domenii, Turda, Str. Carol Knappe, 55mp, 3 camere, baie, decomandate, apã, gaze, trifazic, gresie, faianþã, termopan, încãlzire centralã, pretabil laborator cofetãrie, patiserie, cabinet medical/ veterinar, 590 EUR, Tel: 0761611682 n Dristor casa 3 camere, parter + mansarda, living 32mp, dormitor 30mp, dormitor 14mp, bucãtãrie 14mp, baie parter 2mp, baie etaj 2mp, ideal sediu firma/locuit, curte 50mp, g+f+t, centralã, izolatã termic, 600 EUR, Tel: 0721902015 Otopeni particular, casa 165mp, mobilata, curte cu piscina, barbeque si foisor, Tel: 0732300064 n Pipera 4 camere, P+1, garaj, curte pomi fructiferi, gazon, terasa, aer conditionat, alarma, Tel: 0721363290 n Rahova Teiuº, 3 camere, gaze, aer condiþionat, cablu internet, renovat, nemobilat, corp casã separat, firmã termen lung, contract, 1.700 RON, Tel: 0727369478

n Kogalniceanu Posta, vand urgent apartament in vila 3 camere+ 2 camere demisol, baie, buc, usa metalica, termopan usa si ferestre, faianta, gresie, parchet, 100mp, 55.000 EUR, Tel: 0730873718

n Schimb casa+teren (sau vand) cu apartament 3 camere (zona buna) plus diferenta bani. Casa plus teren 1300mp (2 corpuri cladire), 3 camere, 2 holuri, baie, bucatarie, camara, 2 garaje, anexe, utilitati, zona 1, oras; cealalta cladire, 3 camere (magazin). Negociabil, Tel: 0743092300

Cumpãr apartament cu 2, 3, 4 camere doar la parter, cu vad pt. salon de frumuseþe, Tel: 0729342004

é Bãneasa, Greenfield, Vila P+1, 4 camere, mobilat/utilat modern, 2 bai, curte 100mp. Loc parcare. Zona linistita, 1.000 EUR/luna, Tel: 0734350009 n Banu Manta, inchiriez vila 7 camere, P+3, A/C si internet in fiecare camera, constructie 2009, 1.900 EUR, maricom94@yahoo.com, Tel: 0723595769

Unirii vila 5 camere D+P+1 curte, garaj, renovata, gresie, faianta, parchet, termopan, centrala, bucatarie utilata, loc ur i par c ar e, 1.000 EUR/luna, Tel: 0722837072 n Unirii, Udriste, inchiriez casa la curte, 40mp, camera+ baie+ bucatarie, complet utilat, mobilat, foarte curat, 600 RON, Tel: 0761886306, 0784610161

é Ciºmigiu, Parc Situata chiar in parc, spatioasa 40 m etaj 5/8, mobilata modern, pat mezzanine, complet utilata, toate imbunatatirile, aer conditionat, internet, cablu tv, baie mare, balcon, merita vazut. Langa metrou si autobuze. Exclus agentie, 345 EUR/luna, laurabrai@yahoo.com, Tel: 0745262934

é Cos tin Georgian, Garsoniera nou renovata, canapea extensibila, pat, aragaz, frigider, masina spalat, debara, balcon inchis. Caut intelectuali, termen lung, 200 EUR/luna, Tel: 0742073612, 0314307122 n Dacia, Piata Spaniei, Galati, Al. Russo, 3/4, semidecomandata, g+f+t+p, utilata, mobilata, microcentrala, termopan balcon 190Ex2, Tel: 0723713816, 0216442571 n Militari padurea Rosu, proprietar inchiriez garsoniera, decomandata, complet mobilata si utilata, bloc 2012, Tel: 0724833030 n Militari proprietar, urgent, decomandata complet mobilata si utilata, bloc 2012, zona Padurea Rosu, 0724833030 n Militari, Lujerului, etaj 3/8, mobilatã ºi utilatã, Tel: 0728005657, 0745055657 n Progresul, Luica, particular inchiriez garsoniera confort II, utilata si mobilata, 150 EUR/luna, Tel: 0722171511, 0766247832 n Sebastian inchiriez garsoniera cf. 1 curata mobilata utilata contorizata stradal, 210 EUR, Tel: 0724891528 n Sebastian, Prosper, garsoniera, Et 1/8, 42 mp, usa metalica, parchet, gresie, faianta, termopan, balcon inchis, reparitoare, mobilat, 200 EUR/luna, Tel: 0770178437


pagina 12 / închirieri oferte garsoniere / 2-3-4-5 camere / spaþii comerciale / cereri n ªtirbei Vodã, Casa Radio, 1 camera, 1/8, dec, 42mp, mobilata si renovata lux, Tel: 0723619619, 0722744599 n Tineretului 5/8, stradala, decomandata, mobilata, utilata, proprietar, 300 EUR/luna, Tel: 0751013914 n Titan, Postavarului, langa Auchan, particular, stradal, mobilata, utilata, g+f+t+p, 9/10, termen lung, 190E/luna+1 garantie. rog sunati dupa ora 16.00, Tel: 0726318235

é Berceni stradal, complet mobilat, utilat, parter/2, balcon, centrala, metrou D. Leonida (100m), 260 EUR/luna, Tel: 0765532951

Vitan Mall, o camera, supr. 40mp, parter, multiple imbunatatiri, mobilat, pret negociabil, Tel: 0741783725

STRAJA é BERCENI, HUEDIN, APARTAMENT RECENT RENOVAT, INCLUSIV TERMOSISTEM (INTRETINERE F MICA), COMPLET MOBILAT SI UTILAT, TOTAL CONTORIZAT, 270 €/LUNA, IORDACHEMI@YAHOO.COM, TEL: 0766666658

é AMZEI, VICTORIEI, DACIA, INCHIRIEZ APARTAMENT 2 CAMERE, SEMIDECOMANDAT, RENOVAT IN 2013, 60 MP, ETAJ 6/ 6, UTILAT (FRIGIDER, MASINA DE SPALAT, ARAGAZ, CUPTOR CU MICROUNDE), AER CONDITIONAT, PARCHET, GRESIE, FAIANTA, TERMOPAN, USA METALICA. IDEAL PENTRU BIROU, FIRMA SAU REZIDENTA, 380 EUR/LUNA, TEL: 0722393203

é Aviaþiei, Burileanu, bl BRD Ap lux, super utilat si mobilat, clima, LCD, masina spalat rufe, uºa metal, interfon, 650 EUR, oanabalanica@yahoo.com, Tel: 0723182719 Banu Manta, Primaria sect 1, inchiriez 2 camere, particular, bloc reabilitat, conf 1, semidec, et 4/8, interior proaspat renovat, utilat c omplet, mobilat nou, g+f+t+p+um, c os turi intretinere mici, inchiriere preferabil pe perioada indelungata, vizionare dupa ora 16.30, 1+1 garantie, 325 EUR, Tel: 0723728519 n Berceni, Secuilor, semidecomandat, 1/4, cf.I, balcon, mobilat, color, automata. 200Ex2, Tel: 0723713816, 0216442571

n Unirii, Zepter, proprietar ofer spre inchiriere apartament cu 2 camere complet mobilat si utilat, comfort 1, decomandat, 75 mp. Apartamentul a fost cu 3 camere, o camera a fost transformata in baie. Dotari: Centrala prorie de apartament, izolat termic in totalitate, aer conditionat. Bucatarie: Frigider, masina de spalat, plita, hota, cuptor Frake, multe spatii de depozitare. Living: Canapea extensibila de 3 locuri, 2 fotolii foarte comfortabile, Sistem audio foarte perfeormant (amplificator si dvd Yamaha si sistem audio 7+1 sunet de inalta fidelitate Acustic Energie) Tv cu diagonala foarte mare. Dormitor: Dresing foarte mare 6 mp, birou, calculator cu monitor de dimensiune mare, monitor care se poate folosi si pe post de TV. Pe termen lung, 1 an, 500 EUR, fdorel11@yahoo.ro, Tel: 0762641997

Crângaºi complet mobilat ºi utilat, Tel: 0723258082, 0736144950

n Victoriei

n Drumul Taberei, etaj 1/8, decomandat, mobilã nouã, é Unirii, Bd. Coposu 2 aragaz, frigider, 230 EUR, Tel: camere pt. birou 52mp, decomandat, et.I stradal, 0748959515, 0728005657 renovat super, GFPTAC, Floreasca, toate dotarile, centrala proprie. Pret 300€ net us a metalic a, mobilat +garantie, 300 EUR/luna, Tel: 0749048888 complet, frigider, masina spalat, aragaz noi, zona n Viilor, apartament 2 camere, linistita, Kaufland, Billa, mobilat si utilat (aragaz, frigider si masina de spalat), 235 EUR/luna, Tel: curat, renovat recent (gresie, 0744483067, 0766449527 faianta, parchet si termopan). Apartamentul este situat la 5 n Giurgiului, Piata Progresul, min de metrou si parcul Carol, 2/8, renovat, mobilat, utilat, 2.700 EUR/luna, 230 EUR, Tel: 0734527514 alx2378@yahoo.com, Tel: n Mihai Bravu apartament 2 0721745285 camere in vila, mobilat, utilat, Voluntari ofer casa 50mp + baie bucatarie, intretinerea inclusa, 1.000 RON, Tel: curte 100mp, 2 camere, 0726105574, 0372933287 baie, bucatarie utilata, n Militari str Dreptatii inchiriez mobilata, calorifere, apartament 2 camere, et 4/4, termopane; 1 avans+2 mobilat si utilat, 300 EUR/luna, garantie, 900 RON/luna, Tel: 0721643376 Tel: 0763755272 n Militari, Gorjului, mobilat, utilat, urgent, 200 EUR, Tel: 0745055657, 0728005657 n Obor apartament 2 camere, 250 EUR/luna, Tel: 0756328160, 0724224421 Panduri, 2 camere, supr. 60mp, parter, multiple imbunatatiri, mobilat, pret negociabil, Tel: 0741783725 n Romanã, Nottara, 6/8, mobilat complet, a/c, usa metalica, 300 EUR, Tel: 0723619619, 0722744599 n Romanã, 2 camere, 2/7, vedere fata, nemobilat, imbunatatiri, terasa, Tel: 0723619619, 0722744599 n ªtirbei Vodã garsoniera dubla, 50mp, nemobilata, preferabil firma, 400 EUR/luna, Tel: 0723564351 n Ultracentral, inchiriez apartament 2 camere mobilat la max doua fete serioase, 200 EUR/luna, 0764478574

vad, spatii n Central, comerciale-industriale pretabile show-room, depozite, 30-1000mp, Tel: 0722336544, 0765555285 n Crângaºi spaþiu comercial Obor, Bd. 60mp, n Iancului, Tel: 0723258082, Ferdinand, 55mp ofer 4 0736144950 camere la demisol, utilitãþi separate, pretabil cabinete, Domenii, Turda, Str. Carol birouri, activitãþi diverse, Knappe, 55mp, 3 camere, 320 EUR, Tel: 0763580194 baie, decomandate, apã, n Nerva Traian 2 camere gaze, trifazic, gresie, faianþã, particular et. 7, Calarasilor, termopan, încãlzire centralã, metrou Muncii, etaj 9, pret pretabil laborator cofetãrie, 400E-500E, Tel: 0745397083 patiserie, cabinet medical/ n Romanã Piata, 4 camere veterinar, 590 EUR, Tel: -parter, nemobilat, ideal firma, 0761611682 Tel: 0723619619, 0722744599 n Unirii Mitropolie, 120mp, etaj n Giuleºti piaþã, cantinã, 1/2, curte, 500m de fantani, fast-food, catering, 70mp, nemobilat, particular, Tel: terasã 30mp, demisol 8mp, 2 0214908279, 0721271348 bucãtãrii, 500 EUR, Tel: n Unirii vedere mixta Fantani- 0731156077 Tribunal, finisat lux, bucatarie mobilata, utilata, 2 dormitoare Giurgiului mobilate, aer conditionat, Tel: (ªoseaua), Piaþa 0726331277

colt cu Frumoasã, închiriez ap. 5 camere, decomandat, recent renovat, 800 EUR/luna, Tel: 0744304880

n 13 Septembrie (Marriott) spatiu comercial de inchiriat, 100 mp, vitrina de 7m, imbunatatit, 1.200 EUR/luna, crstnioan@yahoo.com, Tel: 0728045888, 0730021421 Antiaerianã, hala, service, cuptor, vopsit, elevator, 200mp, hala 140mp, productie service, accept agentii imobiliare, Tel: 0746230693

n Camera de Comerþ, Mircea Voda, proprietar, decomandat, 3/7, mobilat, gfpt, frigider, aragaz, masina spalat, usa metalica, stradal, 450 é Baba Novac vis-a-vis parc EUR/luna, Tel: 0213264222 IOR, bloc Bellvedere, 10m de la strada pricipala, 35mp Militari particular, metrou parter vila, totul separat, gaze, Pacii, 77 metri patrati, apa, curent, alarma, vedere parc, spatios, supraveghere video, loc decomandat, utilat si parcare etc, 400 EUR/luna, mobilat complet, aragaz, Tel: 0744829712 frigider, masina spalat, aer n Brâncoveanu inchiriem conditionat, usa metalica, spatiu comercial 54mp + termopan, negociabil, anexe, vad maxim in trafic 330 EUR/luna, Tel: intens, pretabil banca sau farmacie, Tel: 0727859228, 0728813830 0731586547 n Militari, Lujerului Cora, etaj n Brâncoveanu, spatiu de 3/8, confort 1 mobilat clasic, depozitare sau mica productie, utilat complet, 230 EUR, Tel: 150mp, cu toate dotarile, Tel: 0721898817 0748959515, 0728005657

Progresul, spaþiu birouri, Gym, comercial clasa A, perete cortinã, climã, încãlzire centralã, internet, telefon, gaze, 380V, parcare 50 locuri, S+P+3 etaje, închiriere 8E/mp, vânzare 800.000E, 750mp suprafaþã construitã, 505mp teren, 8 EUR/mp, Tel: 0722100011

n Griviþei, Piata Matache, stradal, la parter vila, 22 mp, necesita zugravit, grup sanitar, liber, 1 EUR, Tel: 0740279938 n Magheru proprietar inchiriez spatiu comercial 35 mp, Tel: 0722399360, 0722674647 n Mihai Bravu 384, particular închiriez spaþiu comercial 31mp, fostã agenþie asigurãri, grup sanitar, 750 EUR, Tel: 0721090150 n Militari bd. Iuliu Maniu, 45 mp, vad bun, trafic pietonal intens, langa piata. Pretabil carmangerie, optica, produse naturiste, etc, Tel: 0722569057

Pache Protopopescu, Plantelor Mântuleasa, demisol toate utilitãþile + 380 V, pretabil atelier, laborator, depozit, etc, Tel: 0723287531, 0213115243 n Popa Tatu 53 spatiu 45mp, imbunatatiri, 900E inclus TVA, Tel: 0745121477 n Rahova 40mp, stradal, toate utilitatile, vitrina 4m, grup sanitar, vad, trafic, Tel: 0767634447

26 Martie 2013

sos Garii é Pantelimon, Catelu, spatiu 26 mp, grup sanitar. Ideal pentru magazin alimentar, frizerie, case de pariuri, sali de jocuri, farmacie, 650 EUR/luna, geanny_kdabra@yahoo.com, Tel: 0761141992, 0734711101 n ªerban Vodã 140, inchiriez locatii birouri 200mp, etaj 1/5, cladire noua, contorizata independent (gaze, aer, electricitate), Tel: 0736358152, 0745907156

é Ultracentral Unirii stradala cu maxima vizibilitate, in apropiere de Camera de Comert, parcul Carol, Centrul Istoric, Palatul Parlamentului. Vila P+2 este formata din 7 camere 280 mp, 3 bai, bucatarie, mansarda + teren 250 mp. Pretabila, birouri, locuinta, restaurant, cafe- bar, pizzerie, gradinita, clinica medicala, etc. Este posibila si vanzarea se poate construi un P+6 cu 70 % grad de ocupare, total cca 1250 mp construibili. Pretul este negociabil iar investitiile in amenajare sunt deductibile, 1.750 EUR/luna, madalinagiurgiu@gmail.com, imobiliare-proiecte.blogspot.ro/, Tel: 0744388388 Vitan s tadion Olimpia inchiriez spatiu pentru atelier croitorie, etc, 5 EUR/mp, Tel: 0722398750 VITAN, INCHIRIEZ SPATIU COMERCIAL STRADAL, SPALATORIE AUTO SI BAR. PRETABIL SALA DE JOCURI, MATERIALE DE CONSTRUCTII, SERVICE AUTO (ITP). VAD EXCEPTIONAL. PRET 2000 EURO + TVA, TEL: 0742291973

n Doresc sa inchiriez garsoniera numai cu contract financiar, totul inclus. Rog seriozitate, Tel: 0732484800 n Particular, doresc apartament 2-3 camere nemobilat pe termen lung, renovat, zona Unirii Fantani, 300 EUR/luna, 0771287973


26 Martie 2013

auto-moto / electro / matrimoniale femei / bãrbaþi / prietenie-mariaj / pagina 13

n Rable, avariate, daune totale, epave, plata pe loc, asigurãm transport, acte, radiere, 100 - 5.000 EUR, Tel: 0767130006

Logan é Dac ia autoutilitar, an 2008, 85.000k m, motorina, culoare alb, cauciucuri iarna-vara, 3.300 EUR, Tel: 0720792473

é Non stop, Mosilor, atractie Maxima si multa Pasiune, vei simti venind alaturi de noi. Suntem Multe domnisoare capabile sa-ti indeplinim toate fanteziile. Impreuna vom gusta din cele mai dulci placeri, Poze Reale, 150 RON, Tel: 0733127275, 0734164995

é Piese auto import

noi, dezmembrãri absolut orice marcã, Tel: 0744495564, 0722640080 n Pompe electrice alimentare benzina si diesel, pentru orice tip auto, capuri distribuitoare, é Vindem din stoc si pe injectoare, sonde litrometrice. comanda accesorii auto de Negociabil. Garantie, Tel: calitate: bullbar inox si 0744852658 poliuretan, praguri inox si aluminiu, rollbar, bare protectie, scuturi auto metal, carlig remorcare, proiectoare, troliu auto, hardtop, fullbox, inchidere bena, capitonaj bena, bare longitudinale, bare transversale, suporti biciclete, paravant auto, tavite portbagaj, body kit, tuning auto, jante, anvelope, si multe alte accesorii auto, 200 EUR, contact@bullbar-praguri.ro, http://www.bullbar-praguri.ro, Tel: 0732855227 n Calculatoare laptopuri, monitoare, imprimante noi, second - hand, garantie, service. Vand, angeloangeloo@yahoo.com, http://www.e-strong.ro, Tel: 0722213283, 0765476882 n Autoturisme (dezmembrare, n Calculator Pentium 4/2700, casare). Asigur transport, 1 gb ram, 80hdd, dvdrom, documente radiere. (Bucureºti, monitor 17lcd 128video 299lei, Ilfov), Tel: 0767903318 Tel: 0746283201

n Maºini pentru fier vechi, oferim / cerem seriozitate, plata pe loc, transport + acte, radiere, 500 RON, 0723599888

é Deschis Non Stop, Diferita si Senzuala, iti voi face mai Intai un Masaj de relaxare dupa care vei fi incantat de o finalizare asa cum iti doresti, Fotografiile imi Apartin, numele meu este Otilia, 200 RON, Tel: 0734350224

é Blonda senzuala. Draguta si rafinata alaturi de care poti petrece clipe de neuitat, sigur vei reveni, 150 RON/ora, Tel: 0727507646

é Blondã, super sexy, tandra, pasionala, vino alaturi de mine pentru o partida de amor total, anal, normal, oraldeep. Locuiesc singura. Locatie de lux, 100 RON, Tel: 0729756455

é Logan, Super-

nova, Dacia, Cielo, Matiz Tico, Citroen, Chevrolet, Renault, Opel, Skoda, Solenza, Peugeot, autoturisme 4x4, 1994-2011. Si cu mici defecte, Tel: 0212551102, 0721309765

é Ador sexul total, am forme apetisante, ofer servicii de companie intima, oral, normal, 69, cunilingus, masaj de relaxare si erotic intr-o locatie de lux centrala, suna-ma si garantez revenirea, 150 EUR, Tel: 0769329512

é Achiziþii,

cumpãrãm Garantat: Tv-LCD; Laptop; Tabletã; Aparat foto; Linie muzicala; Iphone; GSM; GPS; Diverse, 0785699822

é La tine sau la mine, daca te respecti cu adevarat, nu ezita sa cunosti o fata naturala cu forme de invidiat, pozele spun totul, discretie totala si servicii ireprosabile. Sex total, oral, normal, anal, 150 RON/ora, Tel: 0761174614

é Noua superba, non stop, Giulia Superba, Frumoasa, Super Pasionala, Ochi Albastri Naturali, Corp Frumos dupa cum se Vede in Pozele Facute Aseara! 200 RON/ora, Tel: é Oral Neprotejat Sunt o 0733203993 escorta provocatoare si dornica de a oferi placere, Sex Total. Vin si la tine, 150 RON/ora, Tel: 0768496526

é Reala 100%, lucrez absolut é Nimfomana! Sunt sexy si singura pe cont propriu, atragatoare imi place foarte Suna-ma. Sex Total, mult sa fac persoanele sa se 150 RON/ora, Tel: 0731152484 simta bine. Anal, Normal, Oral. Ma si deplasez, 150 RON/ora, Tel: 0721998508

é NON STOP REALA - MIRUNA SPECIALA SI SENZUALA, TE INVIT LA MINE IN NOAPTEA ACEASTA SA NE RASFATAM RECIPROC INTR-UN AMBIENT INTIM SI PASIONAL! (POZE FACUTE AZI REALE), 150 RON, TEL: 0733203993, 0744202363

é SUPERBA GIULIA

- BRUNETA PUR SANGE CU OCHII ALBASTRI PATRUNZATORI. VREI SA TE CONVINGI? VINO SA MA VEZI! ORICUM POZELE FACUTE ACUM 15 MINUTE VORBESC DE LA SINE! 200 RON/ORA, TEL: 0734164995

é Ofer prietenie doamnelor, tanar dragut, serios, finut 40/1, 80/88, prietenie cu doamna matura serioasa din Buc, rog seriozitate, multumesc, marius1_1969@yahoo.com, Tel: 0785886234, 0743893496

Bãrbat cadru militar ISU 41/1.80/88, serios, doresc cãsãtorie cu doamnã drãguþã, serioasã. Rog seriozitate maximã, 0735123908


pagina 14 / prietenie-mariaj / animale / pierderi / citaþii-licitaþii / magie / medicale / afaceri

26 Martie 2013

Diverse - Citatii / Licitatii

é Pensionar,

singur, serios, 1.68m, 75ani, doresc sa cunosc o doamna serioasa, 1.60m, 70ani, pentru a ne schimba viata impreuna, 0730723780

é Airedale Terrier pui cu pedigree de tip A, vaccinati si deparazitati conform varstei, microcip, pasaport, carnet de performanta, provin din parinti campioni. SIRE: Bono, ROJCH, CAC; DAM: Eryna von Konigs Terry, 2CACJ, ROJCH, 4CAC, 4CACIB, Exc. IV Club Interra 2012, ROCH; daninyco@yahoo.com, Tel: 0744883602

n Firma Construct International Development SRL, cu sediul in Bucuresti, sector 6, str Drumul Taberei nr. 105, bl A9, sc A, parter, ap 3, inregistrata la ONRC sub J40/19284/2008, si avand CUI 24740200, a pierdut certificatul de inregistrare si certificatele constatatoare aferente acestuia. Le declaram nule, Tel: 0721604998 n Pierdut legitimatie RATB pe numele Miu Georgiana o declar nula, n Pierdut Certificat de Inregistrare emis pe SC ALDOLI PROMOTOR SRL, J40/11295/2004, CUI 16596229, sediul in Bucuresti, sect 2, Str Spataru Nicolae Milescu nr 7-11, sc A, ap 9. Il declar nul, Tel: 0766299279

tanar é Prietenie, dragut, serios, finut, 40/1.80/88, doresc prietenie cu doamna draguta, serioasa, rog seriozitate, multumesc, marius1_1969@yahoo .com, Tel: 0785886234, 0743893496

Certificat n Pierdut Constatator nr. 69154 din 20/02/2008 a firmei SC RODBUN GRUP SRL, J40/11213/2005, CUI 17723673, pentru punctul de lucru din Com. Dor Marunt, in incinta Societatii Agricole „’Dor Marunt”. Il declar nul, n Sc FDI Top Consult Srl declara pierderea stampilei rotunde, fara numar distinctiv, avand urmatoarele insemne ale societatii: societatea comerciala; FDI Top Consult Srl; Bucuresti- Romania. O declar nula. Autenticitatea actelor ce poarta amprenta acestei stampile incepand cu 15.02.2013 trebuie verificata la office@investinginromania.com n Se declara nul Certificat Inmatriculare seria B08788, fiind pierdut, n Vignetele Generali Romania Asigurare Reasigurare cu seria RO/05/M3/NP numerele 004138494, 004457329, 004458000, 00469091, 004807404, 004850096, 005004353, 005004354, 005004355, 005004356, 005004357, 005004358, 005004359, 005004360, 005004361, 005004362, 005004363, 005004364, 005004366, 005004367, 005004368, 005004369. Le declar nule,

n Eventualii mostenitori legali sau testamentari ai defunctei Ratulescu Tinca, decedata la 25 martie 2006, cu ultimul domiciliu in Bucuresti, str. Luica 43, sector 4, sunt rugati sa se prezinte in data de 12.04.2013, ora 10:00, la sediul BNPA Dobrota Vitzman Norin, Calea Mosilor 127, et. 1, ap. 2, sector 2, in vederea dezbaterii mostenirii, Tel: 0744536494 n SC Locrida Estival SA (în faliment, in bankruptcy, en faillite), cu sediul în Str. Hariclea Darclee nr. 1, Constanþa, jud. Constanþa, numãr de ordine în registrul comerþului J13/465/2005, cod de identificare fiscalã 17243020, reprezentata prin lichidator judiciar Biriº Goran Insolvenþa SPRL, organizeaza la sediul sau din Str. Emanoil Porumbaru nr. 77, sector 1, Bucureºti licitaþii deschise cu strigare privind imobilului Proprietate imobiliarã– Constructie Nefinalizatã S+P+10E cu Apartamente de Vacanþã ºi Piscinã ºi teren (1.450 mp – teren si 9.570 mp construcþii), situat în staþiunea Olimp, judeþ Constanþa (denumit în continuare „Activul”) aflat în proprietatea S.C. Locrida Estival S.A. situat în statiunea Olimp, Mun. Mangalia, jud. Constanþa, limitrof Bowling Olimp, în urmãtoarele date: 18.03.2013 ora 16:00, 25.03.2013 ora 16:00, 1.04.2013 ora 16:00. Preþul de pornire al fiecãrei licitaþii publice este de 952.943, 5 euro (fãrã TVA), platibil în lei la cursul de schimb RON/EUR stabilit de BNR, valabil la data plaþii. Termenul limita de plata a preþului este reprezentat de data semnarii contractului de vânzare-cumpãrare în forma autentica. Preþul dosarului de prezentare este de 600 de lei (cu TVA inclus), preþ care se va achita prin virament bancar, în contul bancar având IBAN RO63RNCB0002065664430010 deschis la BCR-Sucursala Centralã, titularul contului fiind Locrida Estival SA. Caietul de sarcini va putea fi procurat de la sediul Biriº Goran Insolvenþã SPRL din Bucureºti, Strada Emanoil Porumbaru nr. 77, Sector 1, pânã la urmãtoarele date: 17.03.2013, 24.03.2013 ºi 30.03.2013, între orele 09:00-16:00, pe baza actului de identitate, a unui document de reprezentare ºi a dovezii efectuarii plaþii acestuia. Participarea la licitaþia publica este condiþionatã de depunerea documentaþiei descrise în dosarului de prezentare, ce include dovada constituirii unei garanþii de participare la licitaþia publica egala cu 10.000 lei inclusiv TVA, fie sub forma unei scrisori de garanþie bancarã în original, fie depusã direct în contul S.C. Locrida Estival S.A. (în faliment, in bankruptcy, en faillite) RO63RNCB0002065664430010 deschis la BCR-Sucursala Centralã, titularul contului fiind Locrida Estival SA. Termenele limitã de depunere a documentaþiei de participare la licitaþiile publice sunt 17.03.2013, 24.03.2013 ºi respectiv 31.03.2013 orele 16:00, la sediul lichidatorului judiciar, Biriº Goran Insolvenþã SPRL din Bucureºti, Strada Emanoil Porumbaru nr. 77, Sector 1, în atenþia d-nei Oana Olteanu. Pentru informaþii suplimentare persoanele de contact sunt Oana Olteanu ºi Ionuþ Anton, e-mail: oolteanu@birisgoran.ro ºi ianton@birisgoran.ro, Tel: 0212600710, Fax: 0212600720 n Sc Relax Time Srl (în faliment, in bankruptcy, en faillite), cu sediul în B-dul Aurel Vlaicu nr. 205, Biroul nr. 4, corp cladire 16, Constanþa, judeþul Constanþa, cod poºtal 9004, numãr de ordine în registrul comerþului J13/6812/2004, cod de identificare fiscalã 16547323, reprezentata prin lichidator judiciar Biriº Goran Insolvenþa SPRL, organizeaza la sediul sãu din Str. Emanoil Porumbaru nr. 77, sector 1, Bucureºti, licitaþii deschise cu strigare privind imobilului „Complex Aurora” (denumit în continuare „Activul”) constând în teren+construcþii aflat în proprietatea Sc Relax Time Srl (denumita în continuare „Societatea”) situat în oraºul Otopeni, judeþul Ilfov, Strada 23 August f.n, Tarlaua 20, Parcela 293 în urmãtoarele date: 18.03.2013 ora 15:00, 25.03.2013 ora 15:00, 1.04.2013 ora 15:00. Preþul de pornire al fiecãrei licitaþii publice este de 3.518.736, 5 euro (fãrã TVA), platibil în lei la cursul de schimb RON/EUR stabilit de BNR, valabil la data plaþii. Termenul limita de plata a preþului este reprezentat de data semnarii contractului de vânzare-cumpãrare în forma autentica. Preþul dosarului de prezentare este de 600 de lei (cu TVA inclus), preþ care se va achita prin virament bancar, în contul bancar având IBAN RO16RNCB008107481175000 deschis la BCR-Sucursala Centralã, titularul contului fiind Relax Time SRL. Dosarul de prezentare a Activului va putea fi procurat de la sediul Biriº Goran Insolvenþã SPRL din Bucureºti, Strada Emanoil Porumbaru nr. 77, Sector 1, pânã la urmãtoarele date: 17.03.2013, 24.03.2013 ºi 31.03.2013, între orele 09:00-16:00, pe baza actului de identitate, a unui document de reprezentare ºi a dovezii efectuarii plaþii acestuia. Participarea la licitaþia publica este condiþionatã de depunerea documentaþiei descrise în dosarul de prezentare, ce include dovada constituirii unei garanþii de participare la licitaþia publica egalã cu 10.000 lei inclusiv TVA, fie sub forma unei scrisori de garanþie bancarã în original, fie depusã direct în contul S.C. relax time S.R.L. (în faliment, in bankruptcy, en faillite) RO16RNCB008107481175000 deschis la BCR-Sucursala Centralã. Termenele limitã de depunere a documentaþiei de participare la licitaþiile publice sunt 17.03.2013, 24.03.2013 ºi respectiv 31.03.2013, orele 16:00, la sediul lichidatorului judiciar Biriº Goran Insolvenþa SPRL din Bucureºti, Strada Emanoil Porumbaru nr. 77, Sector 1, în atenþia d-nei Andra Surariu. Pentru informaþii suplimentare persoanele de contact sunt Andra Surariu ºi Ionuþ Anton, e-mail: asurariu@birisgoran.ro ºi ianton@birisgoran.ro, Tel: 0212600710, Fax: 0212600720

é Tratament

Regina Claudia, cea mai puternica tamaduitoare intrata in Cartea Recordurilor rezolva orice problema, Tel: 0762773001, 0727197079 é

é Achiziþii,

cumpãrãm Garantat: Tv-LCD; Laptop; Tabletã; Aparat foto; Linie muzicala; Iphone; GSM; GPS; Diverse, Tel: 0785699822

Colesterol Krilloil-Omega 369. Scade colesterolul Rau (LDL) cu 32%, creste colesterolul bun (HDL) cu +44%, contact@krilloil.ro, http://www.Krilloil.ro, Tel: 0764477646

é Doamna cumpãr picturã româneascã ºi strãinã, argintãrie, sticlã semnatã, porþelan, mic mobilier, obiecte din bronz ºi antimoniu, etc, Tel: 0721491271, 0214113048

é Vand gater vertical GV71 in perfecta stare de functionare. Mai multe detalii si poze pe website, http://gater.romapp.com, Tel: 0722508800

é Anticariat cumparam carti orice domeniu, deplasare gratuita, plata pe loc. 0731407474, www.targulcartii.ro, Tel: 0740088443, 0213159704

n Vand loc veci in Cimitirul Reînvierea, pret negociabil, Tel: 0726238370 VAND PORUMB, TEL: 0722341088 n VAND GOBLENURI INRAMATE MODELE SI CULORI DEOSEBITE LUCRATE MANUAL, TEL: 0735011706


finanþãri-credite / afaceri firme / meditaþii-cursuri / pagina 15

26 Martie 2013 n Vând clãpari Munari 42 ºi schiuri Atomic 1, 60 m, Tel: 0314028651 n Vand loc veci Cimitir Reinvierea si loc veci Cimitir Giulesti, Tel: 07484593317

é Vand salupa Glastron (6 pers) + motor Johnson 70cp, utilata complet; vand si separat, Tel: 0723287531, 0213115243 pietre pretioase é Vand pentru bijuterii, www.MunteleComorilor.ro, Tel: 0726603075

camera frig é Vând refrigerare 3x2x2.5m, agregate frigorifice diverse puteri, compresoare frig, evaporatoare suflanta, centrale frigorifice si climatizare, sisteme ventilatie, chiller 60KW. Pe baza de comanda ferma execut camere congelare, silozuri legume fructe, masini apa gheata. Asigur garantie 2 ani, intretinere, postgarantie, 2.000 EUR, sales@coldtech.ro, www.coldtech.eu, 0745008728

é Vand ulei de masline extra virgin Thassos Grecia calitatea 1 la cutii de 5 litri la super pret. Livrare pentru Bucuresti si Ilfov este gratuita, belu.petrica@gmail.com, Tel: 0761692213, 0728963587 é Vand Studio complet utilat pentru videochat casa constructie noua, 4 camere/5 posturi cu posibilitate de extindere posturi, calculatoare noi cu camere Logitech Pro C920, internet fibra optica pentru nevoi (chirie/luna 500 E), 7.000 EUR, n Credite loreynstudio@yahoo.com, Tel: personale in cel mai scurt timp. Catalin, Tel: 0763239901 0765362214

Caut parteneriat pentru desfasurarea activitatii de instalare a echipamentului de telefonie mobila, c u experienta in domeniu, disponibilitati financiare si ev entuale oportunitati contractuale. Detin societate cu activitate de 9 ani in aceasta bransa, auto 4x4 Mitsubishi L200, Echipament complet pentru o echipa si 2 angajati c u ex perienta (tehnician si alpinist cu atestat). Sunt dispus la orice varianta de colaborare. Rog c ontac t pe mail adrian.nicolaie@gmail.com, Tel: 0722630902

Vand fast-food, catering, zona Big Berceni, negociabil, WWW.KALMAMEAL.RO, Tel: 0723353338

n Calificãri rapide: instalatori, electricieni, rate, Tineretului. 0722.209.409. 0740.306.550, Tel: 0213262606, 0314263470

meditez la n Englezã domiciliul dumneavoastrã. Începãtori/avansaþi. Scoalã/afaceri/traduceri. Asimilare temeinicã, cãrþi studiu, Tel: 0742207546

é Profesor

matematica, individual, eficient, rapid, comod, sigur, domiciliul elevului; profesor cu experienta, succesul garantat, 0754916860


26 Martie 2013

é Scoala de soferi, pe Dac ia Logan 450Ron, s edinta s uplimentara 45Ron, examen (traseu) 90Ron, Tel: 0725878353, 0785125125

n Acoperisuri tabla lindab si tabla zincata, tigla reparatie orice tip si multe alte reparatii, jgheaburi, burlane, glafuri, opritori zapada la cererea dvs, doresc seriozitate, Tel: 0747991276 n Acoperiºuri, tablã zincatã/ lindab+ accesorii, aticuri, reparaþii+ materiale, Tel: 0744111939, 0732563623 Amenajam de la A la Z, case, apartamente, spatii comert, placare polistiren, gleturi, parchet, tencuieli, gresie, faianta, rigips, tapet, glafuri, usi. Preturi minime, Tel: 0213454129

n Amenajari instalatii, firma Precprest Srl, cu experienta in domeniu, executa lucrari de amenajari, instalatii electrice si sanitare, instalatii gaze la cele mai avantajoase preturi, office@preco-prest.ro, http://www.preco-prest.ro, Tel: 0723186223

Oferim é Automacarale. echipamente speciale necesare in manipularea sarcinilor grele si fragile. Automacarale, Telehandlere, Nacele, Transport! a.munteanu@dornseiff.ro, http://www.dornseiff.ro, Tel: 0733665767

n Sobar specialist execut sobe, cãmine, ºeminee, reparaþii, curãþiri, Tel: 0212216699, 0745991298

é Cadastru si

intabulare, rezolvari rapide apartamente si terenuri pentru clienti multumiti. Ne recomanda seriozitatea, Tel: 0730725621, 0753854102

é Cadastru si é Branºament apã,

canalizare, acte recepþie Apa Nova, separãri, înlocuiri branºamente 0760727231, Tel: 0720506819, 0214343276

intabulare, cele mai avantajoase preturi, peste 15ani experienta, masuratori apartamente, terenuri, profesionalism si siguranta, Tel: 0721370029

é Echipa

profesionala, execut lucrari de la centura pana la acoperis, amenajari interioare exterioare, apartamente, case, hale, canale, cavouri, la preturi de criza. Costi, Tel: 0768311717

é Executam izolaþii

polistiren + decorativã. Asigurãm materiale + transport, 0737178206

é Dj nunta é Vand tigla ceramica tip Pitesti, Tel: 0723287531, 0213115243

é Închiriem Dacia Logan full options, 50 ron/zi, 0735846662, Tel: 0214309498, 0766509498 n Transport marfa non-stop cu duba 3, 5t orice fel de marfa, mobila, piane, electrocasnice, diverse, 10 RON, adriansandulea@yahoo.com, Tel: 0726054641

é Executãm case, vile, blocuri, roºu/ cheie, cu/fãrã materiale, restaurãri, renovãri, calitate, garanþie, seriozitate, Tel: 0767911240 éA m e n a j a r i apartamente la cheie: gleturi, faianta/gresie, rigips, tapet, glafuri, vinarom, parchet, instalatii, etc, Tel: 0767417284, 0744316918 n Amenajez (gresie, faianta, zugravit, parchet): garsoniera 3.000, 2 camere 4.000, 3 camere 5.000. Seriozitate, profesionalism, Tel: 0213454129, 0726215249

é Branºament apã, canalizare, asistenþã contract recepþie Apa Nova, separãri, înlocuiri branºamente, Tel: 0721390290, 0761077013

é Cadastru / Intabulare / Topografie Oferta promotionala: onorariul cadastru pentru orice apartament in Bucuresti / Ilfov 300 lei + taxa OCPI. Firma de t opografie realiz am cadastru, dezmembrari/alipiri, intarusari, planuri de situatie la preturi avantajoase, 300 RON, office@customsurvey.ro, www.customsurvey.ro, Tel: 0724943293

é Gazfix Instalatii Gaze. Firma noastra va ofera servicii profesionale in tot cea ce priveste instalatiile si reparatiile de gaz de montarea de detectoare de gaz si racordare montarea instalare aragaz. Sector 1, 2, 3, 4, 5, 6; Firma noastra autorizata ANRE executa verificarea tehnica periodica obligatorie pentru instalatiile de gaze, contact@gazfix.ro, 0772061781 WWW.GAZFIX.RO,

é Amanet. Garantat la tine acasã. Electronice, electrocasnice, antichitãþi; biciclete; Diverse, 0785699822

é Reparatii Flaut /

é Construim case -

vile la cheie. Asigurãm materiale + transport + proiect, Tel: 0768874849

é Inox, balustrade inox (49euro), fier forjat (39), porþi, structuri scãri, orice lucrãri. Experienþã, consultanþã, urgenþe, alden_profesional@hotmail. com, Tel: 0725094777

Piculina. Repar, restaurez, reconditionez profesional; ofer consiliere vanzari/cumparari. Consumabile. Garantie, Tel: 0722585689

Organizari Evenimente primirea perfecta cu mesele plimbarete, hostess si animatoare, videoproiector pentru poze, totul cu SIENSII; dj petrecere, dj botez, dj cununie, sonorizare nunta, dj evenimente, dj nunti. efectele speciale constand in lumini, lasere, stroboscop, masina de fum sau masina de balonase dau culoare oricarui gen de petrecere indiferent de tema acesteia. In orasul tau: dj Bucuresti, dj Brasov, dj Ploiesti, dj Pitesti, dj Craiova, dj Alexandria, dj Buzau. Si nu uita: pentru o nunta de success, ai nevoie de DJ Siensii! djsiensii.weebly.com, Tel: 0726129782

AnuntAZ 26 martie 2013  
AnuntAZ 26 martie 2013  

anunt de la a la z, anuntaz, anunturi, anunturi foto, anunturi telefon, anunturia online, imobiliare, inchiriere, inchirieri, locuri munca,...

Advertisement