Page 1

CAMIL RESSU, PARTICULAR, VAND 3 CAMERE DECOMANDATE, LA 10 METRI DE METROU CU: USI SI GEAMURI TERMOPAN, STUCO VENETIAN, PARCHET BAMBUS, CADA CU HIDROMASAJ, MOBILA LA COMANDA INCLUSIV SEMINEU, IZOLAT PE INTERIOR SI EXTERIOR, 6 0 . 0 0 0 E U R , ALYNNAGEO@YAHOO.COM, TEL: 0729019022

Personal Compania Roossa angajeazã agenþi vânzãri, distribuitori, curieri. Salariu lunar + comision zilnic 1200 Ron, Tel: 0730566776 Personal curatenie in centre comerciale pentru firma specializata in servicii de c u ra t e n i e . S a l a riu n e t 650-800ron. 0212241302, Tel: 0729005137, 0212241312

é Videochat - Absolvente pentru activitate legalã, venit 1.000- 3.000E, CM, cazare, http://www.enjoystudio.ro, Tel: 0763156150, 0735674012 Videochat, Absolvente pentru activitate legalã, avans 500E, venit 1.000-3.000E, CM, cazare; http://www.selenstudio.ro, Tel: 0734959924, 0760179243

VIDEOCHAT SUNTEM IN CONTINUA CAUTARE DE FETE INDRAZNETE, CU UN CARACTER DINAMIC, AMBITIE SI SERIOZITATE PENTRU SESIUNI DE VIDEOCHAT ADULT CAT SI NON-ADULT; OFERIM SUPORTUL TEHNIC SI TRAINING DE CALITATE; VARSTA MINIMA 18 ANI; CAMERE VIDEO HD; LUMINI P R O F E S I O N A L E ; POSIBILITATE CAZARE GRATUITA; PLATA ZILNICA IN ZONA UNIRII SI BAICULUI, 2.500 USD/LUNA, STUDIO @LIVEQUEENS.COM, WWW.LIVEQUEENS.COM, TEL: 0734529582, 0766788840

é VIDEOCHAT AMERICAN. PENTRU PRIMA

OARA IN ROMANIA, STANDARD STUDIO STUDIO AMERICAN ACREDITAT INTERNATIONAL, CU EXPERIENTA DE PESTE 10 ANI IN DOMENIU - ADUCE METODA DE VIDEOCHAT PROFESIONALA, FOLOSITA DE CELE MAI BUNE MODELE DIN LUME. SI TU POTI INVATA SA CASTIGI MII DE DOLARI SAPTAMANAL! LOCALIZAT IN CENTRUL DE AFACERI SITUAT IN BUCURESTI, STR. RADU VODA 17, SECTOR 4 (PIATA UNIRII), STUDIOUL PUNE LA DISPOZITIA MODELELOR SINGURUL SPATIU CU DESTINATIE EXCLUSIV “BUSINESS”, IN CARE, PE LANGA DOTARILE DE ULTIMA GENERATIE, MODELELE BENEFICIAZA SI DE TRAINING INDIVIDUAL DUPA METODA AMERICAN STANDARD SI ACCES LA PROGRAMUL “STANDARD REWARDS” PRIN CARE PE LANGA BANI POT CASTIGA SI PRODUSE VARIAND DE LA GENTI SI PANTOFI PRODUSE DE CELEBRE CASE DE MODA, PANA LA O MASINA SAU UN APARTAMENT. PLATI SAPTAMANALE DIRECT SITE-MODEL, FARA INTERMEDIERE SAU COMISION STUDIO! 5.000 USD/LUNA, HR@STANDARDSTUDIO.RO, HTTP://WWW.STANDARDSTUDIO.RO, TEL: 0213122097, 0785284574


pagina 2 / oferte de muncã România

Agent Pazã pentru companie securitate. 0749533502, Tel: 0769283938, 0214340052

25 Septembrie 2012

é Agent Vanzari cunoasterea limbii ruse constitue avantaj, salariu de la 1200ron, Tel: 0728650079

é Agenti Intervenþie cu permis categoria B angajam pentru Aba Security, Tel: 0213358420

n Administrator. Familie serioasa, zona rezidentiala Baneasa, angajam administrator, bun la toate, pentru casa si gradina, muncitor, serios, posesor permis auto, Tel: 0212300808

é Agenti Intervenþie

é Agent Vanzari é Agent Pazã. Societate securitate angajeaza agenti paza din Bucuresti, calificati; salariul 800-1000Ron, Tel: 0213152184

cu/ fara experienta Roossa Books SRL angajeaza, salariu de la 1200lei+bonusuri, posibilitate rapida avansare, Tel: 0728650079

é Agent Vanzari, conducatori auto, aistenti manageri angajam pentru clinicile medicale Plus. Va rugam trimiteti CV-ul la Fax: 0212104270 Agenþi securitate cu atestat angajam pentru Balkan Security, Tel: 0765853628

n Agenþi imobiliari cu/ fãrã experienþã, comunicativi, prezentabili, transport gratuit, telefon, bancã date, Tel: 0720039035

é Agenþi Pazã. Se cauta agenti de paza pentru depozit zona Chiajna-Ilfov. Salariu motivant + tichete de masa. Bonusuri in functie de performante! office@ blackhawksecurity.ro Tel: 0744491198

din Bucuresti angajam pentru societate securitate, calificati, permis categoria B (minim 2 ani), constitutie atletica, 0213129035 Agenþi Pazã urgent! Salariu 1000 lei net, Tel: 0760107633, 0213108660

é Agenti Pazã. barbati, femei si agenti interventie, pentru firma de paza. Carte de munca + salariu atractiv. 0755162034, Tel: 0721296652, 0767056551 Agenti Vanzari. Studenti pentru firma de marketing. Oferim training gratuit, Tel: 0768632530

n Ajutor macelar angajez pentru

macelarie Piata Matache, Tel: 0744855211, 0760711301

n Brodezã

pentru masini industriale de brodat. Angajez in Zona Timpuri Noi. Conditii avantajoase, Tel: 0723168777

é Agenþi Pazã urgent! Salariu 1000 lei net, 0760107633, 0213108660.

n Bucãtar,

ajutor bucatar, grataragiu, femeie la vase/curatenie. Restaurant Lotus (zona Grozavesti) angajeaza. Salariu atractiv, echipa prietenoasa, Tel: 0764627116 office@restaurantlotus.ro, http://www.restaurantlotus.ro,


25 Septembrie 2012

oferte de muncã România / info / pagina 3 n Cãlcãtorese

AnunþAZ vã informeazã Românii cetãþeni europeni Sindicatul Românilor din Strãinãtate

în dialog cu românii de pretutindeni Politica Uniunii Europene în domeniul umanitar (partea a-IV-a). Continuãm rãspunsul pentru domnul Vasile T. din Alexandria, Judeþul Teleorman, care ne-a solicitat informaþii despre ajutorul umanitar pe care îl acordã Uniunea Europeanã þãrilor afectate de dezastre naturale, dar ºi de crizele alimentare, politice ºi de altã naturã. Acesta, în contextul crizei economice, a secetei prelungite ºi a dezastrelor naturale din unele zone ale globului. Printre întrebãrile la care aºteaptã rãspuns corespondentul nostru este ºi cea referitoare la acþiunile concrete, inclusiv de ordin legislativ, pe care Uniunea Europeanã le-a avut ºi le are în materie de asistenþã umanitarã ºi de protecþie civilã. Îi rãspunde domnul prof. ec. Ion Voinea - Preºedintele Sindicatului Românilor din Strãinãtate. La nivel politic, în 2011 Comisia Europeanã s-a axat pe urmãtoarele iniþiative strategice: 1. Prezentarea de propuneri legislative privind mecanismul de protecþie civilã al Uniunii Europene, pentru a consolida în mod semnificativ instrumentele existente. În prezent, repartizarea echipelor ºi resurselor în cadrul mecanismului de protecþie civilã al Uniunii Europene se bazeazã în mare parte pe oferte voluntare ad hoc din partea statelor participante. Deºi mecanismul de protecþie civilã al Uniunii Europene joacã deja un rol important în sprijinirea, coordonarea ºi completarea procesului de asistenþã reciprocã, Comisia Europeanã propune sã se treacã la un sistem care sã fie planificat în prealabil graþie cãruia se poate acþiona imediat. În acest context, au fost demarate pregãtiri pentru a eficientiza în 2013 Centrul de rãspuns pentru situaþii de urgenþã, care va fi succesorul Centrului de monitorizare ºi de informare (MIC). Acesta va fi un centru care va fi operaþional efectiv 24 de ore din 24, 7 zile pe sãptãmânã ºi care va permite Uniunii Europene sã aibã un rol mai proactiv în ceea ce priveºte planificarea, pregãtirea, coordonarea operaþionalã ºi sprijinul logistic. 2. Acþiuni pentru instituirea unui Corp voluntar european de ajutor umanitar, astfel cum prevede Tratatul de la Lisabona - articolul 214 alineatul (5) din Tratatul privind funcþionarea Uniunii Europene. În 2011, ECHO - Oficiul de Ajutor Umanitar al Comunitãþii Europene - a iniþiat o consultare publicã ºi un studiu de impact ºi a lansat proiecte-pilot. Rezultatele acestor activitãþi vor contribui la elaborarea unei propuneri de cadru legislativ de înfiinþare a Corpului, care se preconizeazã cã va fi adoptatã în 2012. De asemenea, ECHO a pus un accent special pe anumite prioritãþi de politicã orizontale, în conformitate cu angajamentele consensului european privind ajutorul umanitar ºi cu planul sãu de acþiune. Aceste prioritãþi de politicã includ, de exemplu, continuarea implementãrii politicii de asistenþã alimentarã umanitarã a Uniunii Europene. În acest context s-au desfãºurat negocierile pentru modernizarea Convenþiei privind ajutorul alimentar. 3. În vederea sporirii eficienþei ºi eficacitãþii eforturilor comune întreprinse pentru a rãspunde nevoilor în materie de securitate alimentarã ºi nutriþie, Comisia a semnat o declaraþie de intenþie privind „Cooperarea programaticã în materie de securitate alimentarã ºi nutriþie” cu trei agenþii ale ONU: FAO, PAM ºi FIDA. Comisia a sprijinit acþiunile de pregãtire în caz de dezastre în regiuni care sunt predispuse la dezastre naturale, în scopul de a ajuta comunitãþile locale sã reacþioneze rapid ºi eficient în momentul producerii unui dezastru, fãcând posibilã, astfel, salvarea multor vieþi. Integrarea acestor componente se bazeazã pe activitãþi legate de sprijinirea infrastructurii, promovarea politicii ºi sensibilizarea publicului, acþiuni de atenuare la scarã micã, cartografiere ºi informatizarea datelor, sisteme de alertã timpurie, educaþie, consolidare instituþionalã ºi activitãþi legate de schimbãrile climatice. În cadrul mandatului sãu în domeniul protecþiei civile, ECHO a încurajat ºi facilitat cooperarea între cele 32 de state care participã la mecanismul de protecþie civilã. În acest fel, Direcþia Generalã Ajutor Umanitar ºi ECHO încearcã sã îmbunãtãþeascã eficacitatea sistemelor de prevenire ºi protecþie împotriva dezastrelor naturale, tehnologice sau provocate de om în Europa. 4. Comisia Europeanã a început sã colecteze informaþii ca parte a unui program de 18 luni în materie de bune practici pentru prevenirea dezastrelor, accentul fiind pus pe dezastrele specifice (cutremure, tsunami, inundaþii, furtuni, secetã ºi valuri de caniculã) ºi pe mãsurile orizontale (cum ar fi planificarea ºi conceperea infrastructurii). Punerea în aplicare a mecanismului de protecþie civilã asigurã faptul cã persoanele, mediul, bunurile ºi patrimoniul cultural sunt mai bine protejate în caz de dezastre. 5. În ceea ce priveºte gradul de pregãtire în caz de dezastre, sprijinul Uniunii Europene s-a axat pe sistemele de alertã rapidã, pe modulele ºi programul de formare din cadrul mecanismului de protecþie civilã (peste 890 de experþi au beneficiat de activitãþi de formare în 2011 ºi au fost sprijinite cinci exerciþii în condiþii reale). În plus, Comisia a oferit sprijin financiar pentru o serie de proiecte de cooperare în materie de pregãtire în caz de dezastre (sprijinind crearea unei echipe pentru evacuarea cetãþenilor, evacuare în caz de accident nuclear, acþiuni de conºtientizare privind serviciile de salvare din peºteri ºi curãþarea liniilor de coastã poluate cu petrol). (Va urma). Vã invitãm sã urmãriþi serialul nostru consacrat acestui subiect ºi aºteptãm mesajele dumneavoastrã la e-mail office@az.ro sau postal la ANUNTaz OP53 / CP82 Bucureºti.

é Bucãtar cu experienta, pentru

restaurant Mogosoaia, posibilitati de promovare bucatar sef, Tel: 0744776775 Pensiune cu n Bucãtar. restaurant 25 locuri, Moeciu, angajam bucatar cu experienta pe buc. traditionala rom, perioada nedeterminata, cazare cu toate utilitatile+toate mesele incluse, Tel: 0723345644 BUCATAR/BUCATAREASA. PENSIUNE TURISTICA IN ZONA BRAN-MOECIU, ANGAJAM PE PERIOADA NEDETERMINATA BUCATAR/BUCATAREASA CU EXPERIENTA IN MANCARURI TRADITIONALE. PACHET SALARIAL ATRACTIV. EXCLUS COLABORARI SEZONIERE SI PERSOANE SUB 40 ANI. RUGAM SERIOZITATE, TEL: 0723345644

é Bucãtari, pizzeri, dispeceri angajeazã pizzerie zona Ion Mihalache L-V 12-17, Tel: 0731027322131948_1

é Buldoexcavatorist cu experienþã minim 3 ani. Relaþii între orele 10-16, Tel: 0786745138 n Buldoexcavatorist,

muncitori calificati si necalificati, Societate de constructii angajeaza pentru amenajari alei parcuri si drumuri, Tel: 0722287901, 0736931416

calandru ºi cãlcãtorese la fier pt. curãþãtorie chimicã. Relaþii între 10.00- 17.00. Tel, Tel: 0722320617 n Casting figuraþie Casa de productie Lumiere Artists organizeaza casting pt filme, reclame si emisiuni TV in str. Lunii nr2 et1 (langa rondul Izvorul Rece, cu programare telefonica) Plata intre 50-300 ron / ziua de filmare. Nu se percep taxe, casting@lumiereartists.com, Tel: 0213109152, 0755129475 n Cizmari tãlpuitori, cusãtoare ºi montatoare calificate lucru / pereche, Rahova, Tel: 0724526287, 0217764107 cu experienþã, n Coafezã angajeazã Lucia Beauty Salon-cu vechime de 10 ani, zona Militari-Gorjului. Ofer carte de muncã, Tel: 0766595160 Coafezã cosmeticiana, manichiuristã, pedichiurista, tehnician unghii false- salon Marilena Iatan angajeaza sau inchiriaza posturi in cadrul salonului, zona Favorit, Tel: 0727388321

n Cofetar

ºi patiser cu experienþã angajeazã Cofetãrie sector 4, Tel: 0214508894, 0758223002 n Colaborare stabilã, modernã, pe timp de crizã, câºtiguri progresive, 1000$, salariaþi, pensionari, pensie privatã, Tel: 0745234173, 0733084923

é Confecþioner textile 6 ºi un Expert CTC, angajeazã Fabricã conf. textile damã/tineret, zona Piaþa Progresului. Program lucru 7.00-17.00, luni/vineri, oferim 1.600Ron, Tel: 0720340292

é Confecþioner tipare, angajeazã Fabricã confectii textile damã/tineret, zona Piaþa Progresului. Program lucru 7.00-17.00, luni/vineri, oferim pânã la 3.000Ron, Tel: 0720340292

n Confecþioner/a, é Cãlcãtorese, atelier confecþii croitoreasa/masinista

angajez pentru angajeazã cãlcãtorese cu confectii dama/perdele draperi, experienþã. Super salariu zona office@sharbektextil.ro, Tel: Drumul Taberei, Tel: 0722368075 0723680611, 0721116635


pagina 4 / oferte de muncã România

25 Septembrie 2012 Femeie de Serviciu pentru firma, salariu atractiv, program cu norma intreaga, Tel: 0755162034 é Confecþionere

é COSMETICIANÃ

CTC, sala croit, calcat, comuna 1 Decembrie, Ilfov, transport gratuit. 0214687121, Tel: 0744497497, 0720226940

CU EXPERIENTA. SECRET BEAUTY SALON ANGAJEAZA. CONDITII AVANTAJOASE. SE ACORDA SALARIU + COMISION, SALON@SECRETBEAUTYSALON.RO WWW.SECRETBEAUTYSALON.RO TEL: 0765242450

é CONFECÞIONERE. COMPANIE CU PESTE 10 ANI EXPERIENTA IN DOMENIUL TEXTILELOR CAUTA MASINISTE/CONFECTIONER E SI CALCATOAREASA. SALARIUL SI CONDITII AVANTAJOASE. LOCATIE CENTRALA, ESCAPE@ ESCAPE.RO, TEL: 0723239358

é Confecþioneri cu

experienþã, angajeazã fabricã confecþii damã, salariu 800/ 1200, abonament, zona Sebastian, Tel: 0757030086, 0724913413

é Constructor tipare, incadrare tipare, om la masina de calcat si confectioner cu experienta, sos. Viilor nr. 56, Tel: 0723021412 n Cosmeticianã sau închiriem post de lucru, salon Metrou Dristor, vad 11 ani, Tel: 0721204335 n Croitor/easã si brodareasa cu experienta, Tel: 0723685866 n Croitoreasa. Angajez Croitoreasa sa execute produsul de la A-Z, Zona Centrul vechi, office@sharbektextil.ro, Tel: 0723680611, 0721116635

n Curier consultant si agenti de vanzari cu sau fara experienta, pentru companie internationala, salariu motivant, Tel: 0728680079

é Distribuitor cu sau fara experienta pentru ROOSSA Books SRL salariu de la 1200lei, bonusuri in functie de realizari, Tel: 0768632530 n Distribuitori pliante, Livratori cu

sau fara scuter personal, angajam cu program flexibil, salariu atractiv, 1.000 RON/luna, Tel: 0753411797 n Dulgher. Societate angajeaza dulgher cu experienta pentru zona Bucuresti, salariu 1600 lei, 1.600 RON, Tel: 0741273976

é Educatoare. Caut educatoare /trainer pentru activitati copil acasa, Tel: 0721419212 n ELECTRICIAN, BULDOEXCAVATORIST ANGAJAM ELECTRICIAN DE JT, MT, IT SI BULDOEXCAVATORIST. STUDII MEDII, CERTIFICAT DE CALIFICARE, CONSTINTOP@YAHOO.COM, TEL: 0744992644, 0213453545, FAX: 0213453545 n Femeie de Serviciu. Grãdiniþã privatã din zona Militari angajeazã doamne pentru curãþenie. Rog seriozitate, Tel: 0734540940

n Fierari betonisti si muncitori necalificati, 0769461280

1 EUR,

Tel:

n Maistru, Electrician. Angajam

un Maistru calificat cu diploma si 1 Electrician calificat. Sunati intre orele 8- 18 de L-V salariu avantajos, grecrombussinesgroup@yahoo.co m, Tel: 0785070908

Manichiuristã si coafezã Coafor angajeaza manichiurista si coafeza, Tel: 0729811610, 0728303302 n Manipulant

é Frizer/iþã cu experienþã, vad bun, Tel: 0761915491

marfa pentru Fabrica de Adezivi din Pantelimon- Compania Henkel angajeaza. Solicitam disponibilitate de lucru in 3 schimburi si experienta in domeniu. Trimiteti CV la human.resources@ro.henkel.com

n Gestionar. Societate comerciala

angajeaza lucratori gestionari cu experienta pentru magazine alimentare in Calea Rahovei si in Calea Calarasilor. Relatii la e-mail marketing@succesniccom.ro sau telefon, Tel: 0213201925 Bautech n Ingineri. Firma General Construct angajeaza ingineri devizieri, ingineri de drumuri si ingineri de constructii civile, Tel: 0732010288 n Ingrijire batran. Angajez femeie interna pentru ingrijire profesor pensionar, varstnic, in Voluntari, Tel: 0728054073, 0213100757 n Ingrijire batran. Angajez femeie interna pentru ingrijire profesor pensionar, varstnic, in Voluntari, cmunteanu20025@yahoo.com, Tel: 0728054073, 0213100757 n Îngrijitor animale Angajam ingrijitor animale pentru ferma zona Potigrafu, Prahova, salariu 1200 lei. Oferim cazare, 1.200 RON, Tel: 0741273976 n Lãcãtuº sudor cu domiciliu Rahova -Mãgurele, Tel: 0213690024 n Livrator pizza cu auto propriu, Tel: 0726946544 n Livrator scuter si auto personal sau fara, zona Piata Domenii, Calea Grivitei, comenzi@kungfie-pizza.ro, Tel: 0734140400

é Masaj Erotic colege cu aspect

fizic placut, pentru companie intima si masaj erotic, ofer cazare, comision de 50-60% urgent, clienti din prima zi garantat, urgent, 4.000 EUR/luna, goodlive2009@yahoo.com, Tel: 0765602873, 0721952053 n Maseuze salon masaj erotic, exclus contact intim. Plata din prima zi, oferim cazare, Tel: 0760953880 n Maseuze. Tinere salon masaj erotic, plata zilnicã, clientela 3 ani, oferim cazare, rugãm seriozitate, Tel: 0732572878 n Mecanic auto (turisme +camioane) cu domiciliul Rahova -Mãgurele, Tel: 0213690024 Mecanic auto. Grupul de firme Dines angajeaza mecanic auto mici reparatii, posesor si de permis categoria B, Tel: 0724744153


25 Septembrie 2012

oferte de muncã România / pagina 5 Maºinist/ã fete la masã pentru pregãtitcusut încãlþãminte ºi maºiniste cu experienþã, angajãm SC Coryllus Prodimpex SRL (Str. Iliada nr. 55). 0744661957, Tel: 0744661956, 0214204326

n Ospãtar cu calificare, Centrului Istoric. Tel, 0720594302

zona Tel:

é Personal é Ospãtar. Restau-

é Merchandiseri cu

rant angajeazã ospãtar/ ospãtãriþã cu experienþã în domeniu ºi femei la bucãtãrie, Ion Minulescu (zona Timpuri Noi), la 5 minute de metrou, Tel: 0725794195

experienta pentru Bucuresti angajam pentru Sc Azad Enterprises, Tel: 0213362858, Fax: 0213362854

n Ospãtari cu experienþã ºi calificare, pt. Restaurant zona Tineretului, Tel: 0213306425, 0745525727 n Ospãtari cu experienþã pentru Club Princess. Sunaþi dupã ora 10.30, Tel: 0720535383, 0720535382 Ospãtari, ospatarite angajam pentru restaurant sector 1, Tel: 0720636550

é Model pentru

reclame. Orice tipologie (copii, adulti, varstnici) pentru Reclame Foto-TV, Tel: 0213156581, 0722397039 Muncã pentru studenti absolventi cu sau fara experienta, salariu de la 1200ron, Tel: 0747881931 n Muncitori calficaþi ºi necalificaþi cu experienþã în carmangerie, femeie pentru curãþenie birouri ºi carmangerie, femeie la bucãtãrie. Bucureºti, sector 5, 0737515988 n Muncitori necalificati. Firma de constructii, angajeaza muncitori necalificati. Salariu intre 40- 50 Ron la zi, Tel: 0733931974

é Operator carti de

vizita, pliante, brosuri, multiplicare, printare documente. Minim 1.500Lei. Nu sunati daca nu aveti experienta minim 3 ani, 0725926727

n Patiser Societate angajeaza patiser, cofetar, dispecer, lucratori comerciali, muncitori necalificati in sectorul 6. 021.301.15.67, Tel: 0722554851 n Patiser cu experienta. Angajez in zona Otopeni, program 06:00-15:00, weekend liber, salariu atractiv, Tel: 0766560071 n Persoane dinamice si tineri dornici de a se afirma intr-o companie internationala. Salariu 1200+bonusuri, Tel: 0728680079 n Persoane tinere si dinamice, dornice de afirmare si dezvoltare: agent vanzari, distribuitor, curier, asistent manager pentru companie multinationala. Salariu de la 1200ron+bonusuri, Tel: 0318004555

é Personal pentru cãlcat final, angajeazã fabricã de confecþii, zona Baicului, Tel: 0788572699 n Personal Clatitarie centrul istoric, angajeaza personal. Nu se solicita experienta, lacdenuferi@yahoo.com, Tel: 0731088089 n Personal pentru spãlãtorie textile, zona Bd Constructorilor, Crangaºi- Giuleºti. Detalii la telefon, Tel: 0731309988, 0725916130 n Personal curatenie. Firma profesionala de curatenie Medline angajeaza personal de curatenie pentru birouri cu 2 ore pe zi, in Bucuresti, zona Brancoveanu. Preferabil pensionari, Tel: 0733104222, 0726373687 n Personal curatenie. SC IMSI SRL angajeaza urgent persoane pentru servicii de curatenie, office@imsi.ro, http://www.imsi.ro, Tel: 0724441613

curãþãtorie chimicã, Soft Clean. Cerinþã obligatorie: minim 2 ani experienþã în domeniu, Tel: 0722226851, 0722190482 PERSONAL SALON: COAFEZA, COSMETICIANA, MANICHIURISTA, FRIZER, TATUATOR, VANZATOARE, SUPRAVEHETOARE LOC JOACA, PERSOANE SERIOASE, SALARIU 700-1000, EXPERIENTA AVANTAJ - CENTRUL HUEDIN BERCENI, 700 RON, ALEXANDRESCUANTONIO@ Y A H O O . C O M , HTTP://WWW.CLEONAILS.RO, TEL: 0749065615

é Personal, Firmã curãþenie angajeazã personal pentru spitale, 550 lei+ bonuri, Tel: 0726693792

Pizzar si ospatar/ita pentru Pizzerie zona Baba- Novac, Tel: 0766534066, 0722365645 n Project Manager. Urgent, SC

IMSI SRL is looking for a Project Manager, 5 years experience, University Degree (B. Sc. Engineering), fluent in English, experienced with Project Management practice, knowledge of PM tools, experience in oil and gas pipeline related projects, office@imsi.ro, n Personal Santier. SC IMSI http://www.imsi.ro, Tel: SRL angajeaza Urgent pentru 0756255985 proiecte constructii civile: sef ªofer taxi, cu atestat. Angajez in santier, ingineri, tehnicieni; instalatori, electricieni, mecanici, Bucuresti, Tel: 0765468538, zidari, montatori, mesteri, 0753098568 izolatori, zidari, tamplari; lacatusi, sudori, macaragii, n ªofer TIR experienta, soferi diverse utilaje, seriozitate, semiremorca confectii office@imsi.ro, textile 22t. Sediul firmei Bucuresti, http://www.imsi.ro, Tel: curse Romania-Germania retur, 0724441613 Tel: 0722503850


detalii la http://ec.europa.eu Eures Advisers, Germany n 1. Techniker für Stahl- und Metallbau (m/w) Arbeitsort:

Schlüchtern; Description: Erfolgreiches, krisenfestes Unternehmen sucht Verstärkung: Techniker für Stahl- und Metallbau Wir sind tätig im Bereich hochwertiger Stahl- und Metallbau und Schlosserarbeiten. Unser Schwerpunkt liegt in der Herstellung und Montage von Geländern, Stahlkonstruktionen und Schlosserarbeiten aus Stahl und Edelstahl für den privaten und gewerblichen Bereich. Unser Team zeichnet sich aus durch Eigenverantwortung, guter Bezahlung, gegenseitigen Respekt und Anerkennung. Dank unserer Größe sind wir schlagkräftig am Markt und haben genügend Zeit für die Bedürfnisse unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Alle Kolleginnen und Kollegen sind uns wichtig! Zur Verstärkung unseres Teams in der Konstruktion, Arbeitsvorbereitung und Baustellenabwicklung suchen wir einen Techniker für Stahl- und Metallbau. Ihre Aufgabe: - Bearbeiten der Projekte ab Auftragserteilung in Hinsicht auf Aufmaß, Arbeitsvorbereitung, Konstruktion, Bestellungen, Werkstatt- und Montageeinplanung und Kostenkontrolle - Einarbeitung garantiert! Ihr Profil: Abgeschlossene Ausbildung zum Techniker - Vorkenntnisse im Bereich Schlosserei hilfreich - Erfahrung mit CAD (AutoCAD von Vorteil, aber nicht Bedingung) - Erste Erfahrungen im Bereich Arbeitsvorbereitung und Konstruktion Für ausländische Bewerber besteht die Möglichkeit zur Verbesserung der Deutschkenntnisse parallel zur Probezeit. Sie arbeiten eng mit der Geschäftsleitung zusammen, Einarbeitung ist garantiert. Konnten wir Ihr Interesse wecken Dann lernen sie uns kennen! Schicken uns einfach Ihre Bewerbung, bitte per Email an wegner@filippi-ruetzel.de Filippi Rützel Metallbau GmbH Struthweg 18, 36381 Schlüchtern www.filippi-ruetzel.de Incoming Kennung ZAV-131 - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Zwingend erforderlich; wegner@filippi-ruetzel.de

n 3. Koch/Köchin in Vollzeit Arbeitsort: Wuppertal; Description: Wir suchen für unser asiatisches Restaurant Noi Nguyen in Wuppertal Elberfeld zum nächstmöglichen Eintrittstermin eine/n Koch/Köchin in Vollzeit für die Zubereitung asiatischer Speisen im A-La-Carte Geschäft. Einschlägige Erfahrung in der japanischen und/oder vietnamesischen Küche erwünscht. - Geforderte Anlagen: Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.; Kenntnisse und Fertigkeiten: Asiatische Küche; info@NOI-Restaurant.de n 4. Restaurantfachmann/-frau Arbeitsort: Großenlüder; Description: Der Landgasthof Zur Hessenmühle in Großenlüder-Kleinlüder liegt in einem idyllischen Tal im Vorderen Vogelsberg und ist seit 1630 im Besitz der Familie Koch. Annerose und Erich Koch haben die Hessenmühle in den letzten 30 Jahren entscheidend geprägt. Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams zum nächstmöglichen Zeitpunkt mehrere Servicekräfte (m/w) in Vollzeit. Das Aufgabengebiet umfasst das Servieren von Getränken und Speisen der a la carte Küche sowie das Kassieren. Eine abgeschlossene Ausbildung als Restaurant- oder Hotelfachmann/-frau ist zwingend erforderlich. Zuverlässigkeit, eine selbständige Arbeitsweise und ein gepflegtes Äußeres runden das Profil ab. Bei Interesse bewerben Sie sich bitte schriftlich oder vereinbaren bei Frau Koch unter der Tel.Nr. 06650/9880 einen Gesprächstermin. Nutzen Sie die Möglichkeit auf einen Arbeitsplatz in einer von Deutschlands vielversprechendsten Regionen. Der Landkreis Fulda versteht sich als eigenständige Wirtschaftsregion in der Mitte der Wirtschaftsräume Rhein-Main, Kassel, Südthüringen und Würzburg und verfügt über eine hervorragende Anbindung an Straße und Schiene. Es besteht eine breite Auswahl an Bildungs- und Kulturangeboten. Für die Sicherheit der Arbeitsplätze spricht die seit Jahren niedrigste Arbeitslosenquote Hessens. Nutzen Sie die Informationen, die unter http://www.region-fulda.de für Sie bereit gestellt werden. **Für auswärtige Bewerber/innen kann vorübergehend ein Zimmer gestellt werden** - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Employer Name: Zur Hessenmühle Landgasthof Forellenhof Inh. Erich Koch; Information: Andrea Koch; Address: Hessenmühle, D-36137 Großenlüder, Deutschland; Phone: +49 6650 9880.

n 5. Facharzt/-ärztin - Psychiatrie und Psychotherapie Arbeitsort: n 2. PROJEKT-/ENTWICKLUNGSINGENIEUR (M/W) Arbeitsort: Rüdersdorf bei Berlin; Description: Unsere Psychiatrische Abteilung

Kassel, Hessen; Description: xperion ENERGY & ENVIRONMENT ist ein global orientiertes Unternehmen der Avanco- Gruppe. Mit Highend-Composites setzt xperion in den Bereichen Energie & Umwelt neue Maßstäbe. Kernkompetenz ist die Entwicklung und Herstellung von Leichtbau-Composite- Bauteilen, die ihren Einsatz in den Bereichen Energieförderung, -wandlung, -transport und -speicherung finden. Zu den weiteren Produktsegmenten zählen zylindrische Composite- Bauteile für spezielle Anwendungen. Profitieren Sie auch Sie mit uns vom dynamischen Wachstum unserer Märkte und gestalten Sie unsere gemeinsame Zukunft kommen Sie zu xperion Energy & Environment am Standort Kassel als PROJEKT-/ENTWICKLUNGSINGENIEUR (M/W) IHRE AUFGABE Sie wollen Eigenständigkeit und Entscheidungsfreiheit im Job Dann übernehmen Sie bei uns die Verantwortung für die Entwicklung und Konstruktion von Prototypen und Mustern und seien Sie die treibende Kraft, wenn es darum geht, Innovationsprojekte zu realisieren! Dabei haben Sie nicht nur Kosten und Termine fest im Blick, sondern erkennen auch die individuellen Anforderungen der unterschiedlichen Projekte und können diese zielgerecht erfüllen. Unterstützung bekommen Sie durch die Kollegen aus dem Entwicklungsteam und der Produktion, mit denen Sie immer im regen Austausch stehen. Genauso halten und pflegen Sie den Kontakt zu unseren Lieferanten, um die Versorgung mit Material sicherzustellen. Die erforderlichen Bauteiltests und Produktionsversuche führen Sie eigenverantwortlich durch. Daneben zählen wir auf Ihr Engagement, was internationale Projektziele betrifft: Hier sind Sie als technologischer Support beteiligt und kommunizieren auch mit Kunden. IHR PROFIL Ihre Lösungskompetenz trägt entscheidend zu unserer Innovationsfähigkeit bei. Deshalb suchen wir einen gut ausgebildeten Bachelor of Engineering (FH) oder Techniker (m/w) mit Berufspraxis, der das nötige Know-how und Können für überzeugende Ergebnisse mitbringt und den es reizt, eigene kreative Ideen bei uns zu realisieren. Gut, wenn Ihr beruflicher Schwerpunkt im Bereich Faserverbundwerkstoffe oder Kunststofftechnik liegt und Sie auch hier schon Erfahrungen gesammelt haben. Ihre Projekte managen Sie professionell und erfolgreich dank Ihrem Kommunikations- und Organisationstalent. Im Kontakt mit internationalen Kunden helfen Ihnen außerdem Ihre guten Englischkenntnisse. Wir suchen Mitarbeiter mit Begeisterung! Wir wissen genau, welche Grundlagen Höchstleistung hat: Begeisterung und Motivation bei der Arbeit. Wir unterstützen das durch eine kooperative und offene Unternehmenskultur, damit unsere Mitarbeiter sich bei uns wohlfühlen. Und wir fördern sie nach ihren individuellen Möglichkeiten und Fähigkeiten, so dass sie ihr Potenzial voll entfalten können. Sie dürfen eine herausfordernde und abwechslungsreiche Aufgabe in einem stark wachsenden Unternehmen mit positivem, teamorientierten Arbeitsklima erwarten. Ihre Einsatzfreude ist der Schlüssel zu unserem gemeinsamen Erfolg! Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und der Job-ID 401-1202. xperion Energy & Environment GmbH Stephan Swiderek Personalabteilung Planckstraße 15 | 32052 Herford jobs@xperion.de - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Kenntnisse und Fertigkeiten: Kunststofftechnik; Projektmanagement; Employer Name: xperion Energy & Environment GmbH; Information: Stephan Swiderek; Address: Planckstraße 15, D-32052 Herford, Deutschland.

übernimmt für die Landkreise Märkisch-Oderland und Landkreis Oder-Spree die Vollversorgung zur Behandlung von Patienten mit dem gesamten Spektrum psychiatrischer Krankheitsbilder. Dafür gibt es derzeit im vollstationären Bereich insgesamt 90 Betten über vier Stationen, außerdem 35 teilstationäre Plätze in den Tageskliniken Strausberg und Fürstenwalde sowie eine Institutsambulanz mit drei Standorten. Ein weiterer Ausbau der teilstationären Behandlungsangebote ist durch die Etablierung einer Akuttagesklinik in Rüdersdorf vorgesehen Zudem bauen wir im Rahmen eines integrierten Versorgungsvertrages ein Home-Treatment als Behandlungsalternative auf. Für diese neuen Projekte suchen wir Mitarbeiter, die Lust haben, sich am Aufbau der neuen Strukturen zu beteiligen. Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt : eine/einen FACHÄRZTIN/FACHARZT für Psychiatrie und Psychotherapie für die Institutsambulanz in Fürstenwalde oder Strausberg und ab Frühjahr 2013 für die Akuttagesklinik in Rüdersdorf. Wir wünschen uns aufgeschlossenen Kolleginnen und Kollegen mit Freude am Umgang mit Menschen und an der Zusammenarbeit in einem multiprofessionellen Team. Sie sollten Interesse, Flexibilität und Belastbarkeit mitbringen . Wir bieten: - Vielseitige und verantwortungsvolle Tätigkeit unter fachärztlicher Anleitung - Ein angenehmes, kollegiales und von Wertschätzung geprägtes Arbeitsklima - Durch gute interdisziplinäre Zusammenarbeit mit den anderen Fachabteilungen getragene Atmosphäre Personaleinsatzplanung gemäß Arbeitszeitgesetz - Umfangreiche Möglichkeiten zur inner- und außerbetrieblichen Fortbildung Vergütung, Urlaubsanspruch und soziale Leistungen gemäß AVR Gezielte und umfassende Einarbeitung - Der Leiter der Abteilung verfügt über die volle Weiterbildungsermächtigung für Psychiatrie und Psychotherapie - Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Wünschenswert; Kenntnisse und Fertigkeiten: Psychiatrie und Psychotherapie (ärztlich); strausberg.323-arbeitgeber-service@arbeitsagentur.de

n 6. Arzt in Weiterbildung für Facharzt/-ärztin Psychiatrie Arbeitsort: Rüdersdorf bei Berlin; Description: Eine Einrichtung für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik übernimmt für die Landkreise Märkisch-Oderland und Landkreis Oder-Spree die Vollversorgung zur Behandlung von Patienten mit dem gesamten Spektrum psychiatrischer Krankheitsbilder. Dafür gibt es derzeit im vollstationären Bereich insgesamt 90 Betten über vier Stationen, außerdem 35 teilstationäre Plätze in den Tageskliniken Strausberg und Fürstenwalde sowie zwei Psychiatrische Institutsambulanzen. Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/einen ASSISTENZÄRZTIN/ASSISTENZARZT für die Weiterbildung zur/m FÄ/FA für Psychiatrie/Psychotherapie. Wir wünschen uns eine/n aufgeschlossene/n Kollegin/ Kollegen mit Freude am Umgang mit Menschen und an der Zusammenarbeit in einem multiprofessionellen Team. Sie sollten Interesse, Flexibilität und Belastbarkeit mitbringen und dürfen gern Berufsanfänger sein. Wir bieten: vielseitige und verantwortungsvolle Tätigkeit unter fachärztlicher Anleitung, ein angenehmes, kollegiales und von Wertschätzung geprägtes Arbeitsklima, durch gute interdisziplinäre Zusammenarbeit mit den anderen Fachabteilungen getragene Atmosphäre, Personaleinsatzplanung gemäß Arbeitszeitgesetz, umfangreiche Möglichkeiten zur inner- und außerbetrieblichen Fortbildung, Vergütung, Urlaubsanspruch und soziale Leistungen gemäß AVR, gezielte und umfassende Einarbeitung, Der Leiter der Abteilung verfügt über die volle Weiterbildungsermächtigung für Psychiatrie und Psychotherapie. strausberg.323-arbeitgeber-service@arbeitsagentur.de

n 7. Simulationsingenieur (w/m) für HIL-Anwendungen Arbeitsort:

Wolfsburg; Description: Unsere Simulationssoftware und Ingenieurdienstleistungen unterstützen weltweit die Entwicklung neuer Steuergeräte und Komponenten in der Automobilindustrie. Arbeiten Sie mit uns an zukunftsorientierten Simulationslösungen und unterstützen Sie unsere Software-Entwicklung. Für unseren Standort Wolfsburg suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt Simulationsspezialisten (m/w) für HiL-Anwendungen, Fahrwerk und Fahrerassistenzsysteme in Festanstellung. Aufgaben: Zur Unterstützung unseres Produkteinsatzes in diversen HiL-Prüfständen bei Kunden an den Standorten Wolfsburg und Ingolstadt suchen wir Ingenieure, die sowohl die Grundlagen der Modellierung und Simulation beherrschen als auch Verständnis für die im HiL-Betrieb auftretenden Fragestellungen haben. Schwerpunkte Ihrer Tätigkeit sind: Fahrdynamiksimulation, Aufbau von Fahrzeugsimulationsmodellen Entwicklung von Simulationsumgebungen für Lenk- und Fahrwerksregelsysteme Modellierung von Testumgebungen für Fahrerassistenzsysteme Programmierung von Manöverkatalogen - Fahrermodellierung, Parameteroptimierung - Testautomatisierung, Projektdokumentation Sie werden am Entwicklungsstandort München für die Produkte der TESIS DYNAware geschult und auf den Kundeneinsatz vorbereitet. Anforderungen: - Abgeschlossenes Studium des Maschinenbaus, der Fahrzeugtechnik, der Mechatronik, der Elektrotechnik oder eines vergleichbaren Studiengangs - Erfahrungen in einem oder mehreren der folgenden Gebiete: Modellierung und Programmierung (MATLAB/Simulink), Fahrdynamik, Regelsysteme, Fahrerassistenzsysteme, Echtzeit-Hardware-in-the-Loop Simulation oder Steuergeräte und CAN-Kommunikation - Kundenorientierung und Teamfähigkeit - Gute Deutsch- und Englischkenntnisse Erste Praxiserfahrungen im Bereich Simulation sind von Vorteil; Studienabgängern wird ermöglicht, sich in die Aufgabenstellung einzuarbeiten. Wir bieten: Eine sehr kollegiale und familienfreundliche Unternehmenskultur Einen krisenfesten, zukunftsorientierten Arbeitsplatz Flache Hierarchien und individuelle Gestaltungsfreiräume Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung, bitte möglichst per E-Mail an personal@tesis.de Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Zwingend erforderlich; personal@tesis.de n 8. Hotelfach-/Restaurantfachmann/frau Arbeitsort: Auerbach i.d.OPf.; Description: Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt für unser Romantikhotel zur Verstärkung unseres Teams Hotelfach- oder Restaurantfachmänner/-frauen in verschiedenen Arbeitszeitmodellen Zu Ihren Aufgaben gehören das Bedienen unserer Gäste, das Herrichten der Gästezimmer sowie die Vorbereitung von Veranstaltungen Wir erwarten - abgeschlossene Ausbildung oder ausreichende Berufserfahrung - Freundlichkeit und gute Umgangsformen - gute Englischkenntnisse - evtl. Schichtbereitschaft Gerne erwarten wir Bewerbungen (auch in englischer Sprache möglich) aus dem europäischen Ausland (Rumänien, Tschechien, Polen, Griechenland, Spanien und Baltikum) - Bedingung: gute Deutschgrundkenntnisse, ausreichende Englischkenntnisse Wir bieten - angenehmes Betriebsklima - Arbeitszeitmodelle nach Absprache mit dem Arbeitgeber: Vollzeit, Teilzeit, Zeitverträge möglich leistungsgerechte Vergütung Für ausländische Bewerber (Herzlich Willkommen !) bieten wir Unterstützung bei der Integration durch vorübergehende Bereitstellung einer Unterkunft und Mithilfe bei der Wohnungssuche - Mithilfe bei der Suche nach Kinderbetreuung (bei Familienzuzug) - Qualifizierungsmöglichkeiten - Begleitung bei Behördengängen - Kontaktaufnahme per Skype möglich Ein Praktikum zum gegenseitigen Kennenlernen ist erwünscht Arbeitszeiten: 40 Std./Woche (bei Vollzeit), Schichtdienst oder durchgehende Arbeitszeit möglich, kein Ruhetag - aber arbeitsfreier Tag (nach Absprache mit dem Arbeitgeber) Besuchen Sie unsere Homepage - und wir freuen uns über Ihr Interesse !!! Incoming Geforderte Anlagen: Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse; hotel-goldner-loewe@t-online.de n 9. Incoming: Instandhaltungsfachkräfte (Holzindustrie) VZ Arbeitsort: Kösching; Description: Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt für unseren Betrieb zwei motivierte Instandhaltungsfachkräfte (m/w). Das Aufgabenprofil setzt sich wie folgt zusammen: - Selbständige Durchführung von Reparatur-, Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten, - Fertigung von Stahlbauelementen nach Planvorgabe, - Überwachung und Pflege von hydraulischen Anlagen, - Fräsen, Stanzen, Bohren, Drehen zur Reparatur und Fertigung von Ersatzteilen, - Umbau und Optimierung von technischen Anlagen. Es handelt sich hierbei um eine Vollzeitstelle (40 Stunden pro Woche). Der Arbeitsvertrag wird kalendarisch befristet (2 Jahre + 6 Monate Probezeit). Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung schriftlich oder per E-Mail. Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; personal@binderholz.de n 10. Bereiche Konstruktions-,Entwicklungs-,Verfahrenstechnik Arbeitsort: Köln; Description: Die Rheinische Akademie Köln gGmbH sucht zum 1.3.2013 einen Lehrer m/w in der Erwachsenenbildung. Sie unterrichten in den Bereichen Konstruktionstechnik, Entwicklungstechnik, Fertigungsmaschinen- und Verfahrenstechnik und zwar: 25,5 Unterrichtstd./Woche (die Stelle kann ggf. auch in Teilzeit besetzt werden). Vorteilhaft sind Kenntnisse im Bereich => Regelungsund Steuerungstechnik. Lehramt Sek. II erwünscht. Willkommen sind auch Ingenieure und/oder Maschinenbauingenieure (im Ruhestand) FH/TU m/w und oder entsprechende Teilzeitkräfte Bei Interesse bewerben Sie sich bitte schriftlich oder per E-Mail unter: frb@rak.de. Ihr Ansprechpartner ist Herr Frömbgen. - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse, aussagekräftige Bewerbungsunterlagen; frb@rak.de


detalii la http://ec.europa.eu n 11. IT-System-Kaufmann/-frau Arbeitsort: Burgau, Schwaben; Description: Wir sind ab sofort auf der Suche nach einem IT-Systemkaufmann / -frau. Bringen Sie umfassende IT-Kenntnisse (vor allem im Bereich Netzwerktechnik) mit dann bewerben Sie sich bitte schriftlich rasch bei uns. Wir freuen uns auf Sie! Incoming Kennung ZAV131 Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; zink@etc-gmbh.de n 12. Qualitätsingenieur/in Arbeitsort: Betzdorf, Sieg; Description: Wir sind ein weltweit agierender Automobil-Steckverbinder- und Mechatronikbauteilhersteller. Unser Schwerpunkt liegt in der Realisierung kundenspezifischer Lösungen. Wir stellen an uns die höchsten Qualitätsansprüche und sind nach ISO/TS 16949 zertifiziert. Unsere innovativen Produkte für die Automobilindustrie werden global über unsere Konzernmutter vertrieben. Technikbegeisterten Fachkräften bieten wir interessante Karrierechancen. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir motivierte Mitarbeiter, die sich gerne anspruchsvollen Aufgaben stellen und ihr Talent entfalten möchten. Qualitätsingenieur m/w Ihre Aufgaben: Innerhalb unserer Abteilung Quality Engineering sind Sie verantwortlich für die qualitätsseitige Begleitung unserer Produkte von der Planungs-/Angebotsphase über das Projektmanagement bis hin zur Serienbetreuung. Im Rahmen der Qualitätsvorausplanung setzen Sie die bekannten Qualitätswerkzeuge wie APQP, FMEA und SPC ein. Sie erstellen und pflegen Kontrollpläne und Arbeitsanweisungen sowie sonstige qualitätsbezogene Dokumente. Ihr weiteres Tätigkeitsgebiet beinhaltet auch die Bearbeitung von Kundenreklamationen und das Einleiten von Korrekturmassnahmen. Sie sind aktiv in der Analyse, Verfolgung und Koordination bei Qualitätsproblemen intern sowie bei unseren Lieferanten tätig. Dazu gehört auch die Durchführung von Audits (ISO/TS 16949, VDA 6.3). Ihr Profil: Sie sind Diplomingenieur/Techniker Qualitätssicherung, Maschinenbau, Kunststofftechnik oder Elektrotechnik. Idealerweise verfügen Sie bereits über praktische Erfahrungen innerhalb der Automobilbranche. Der Umgang mit den gängigen Qualitätstools ist für Sie selbstverständlich. Ihr offenes und fachkompetentes Auftreten gibt Ihnen die Möglichkeit, erfolgreich mit allen Fachabteilungen zusammenzuarbeiten. In Ihrer täglichen Arbeit überzeugen Sie durch hohe Eigeninitiative, Durchsetzungsvermögen, Organisationstalent und hohe Motivation. Teamfähigkeit, Flexibilität, Belastbarkeit, Reisebereitschaft sowie gutes Englisch in Wort und Schrift runden Ihr persönliches Profil ab. Sind Sie interessiert Eine abwechslungsreiche Aufgabe in einem zukunftsorientierten Unternehmen im internationalen Umfeld erwartet Sie. Senden Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihres möglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung, per E-Mail an unsere Personalleiterin Frau Cornelia Schöneberg, schoenebergc@avx-elco.com - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Zwingend erforderlich. n 13. Assistenzarzt/-ärztin Arbeitsort: Bad Camberg; Description:

MEDIAN Kliniken ist ein deutsches Klinikunternehmen mit derzeit 42 Einrichtungen und etwa 8.500 Betten. Der Unternehmensverbund beschäftigt ca. 6.000 Mitarbeiter. Besondere medizinische Schwerpunkte sind die orthopädische, neurologische, kardiologische und psychosomatische Rehabilitation. Neben hochspezialisierten Fachkliniken gehören auch akutmedizinisch orientierte Einrichtungen und Krankenhäuser zum Unternehmensverbund. Das Unternehmen besteht seit mehr als 40 Jahren und hat seinen Sitz in Berlin. In der Rehabilitationsmedizin gehört MEDIAN Kliniken zu den marktführenden Klinikunternehmen; diese Position wollen wir dynamisch weiterentwickeln. Die MEDIAN Hohenfeld-Kliniken Bad Camberg sind Rehabilitationskliniken für Orthopädie und psychosomatische Medizin. Wir suchen für die MEDIAN Hohenfeld-Klinik für Orthopädie zum 01. Januar 2013 einen/eine Assistenzarzt Orthopädie m/w in Voll- oder Teilzeit wegen der Erweiterung des Tätigkeitsspektrums. In der Klinik behandeln wir das gesamte Spektrum der konservativen Orthopädie und führen Anschlussheilbehandlungen/Anschlussrehabilitationen nach orthopädischen Operationen und nach Operationen wegen Unfallverletzungen durch. Einen Schwerpunkt bildet die Osteologie. Die Klinik wurde als erste Rehabilitationsklinik in Hessen mit dem Zertifikat Klinisches osteologisches Schwerpunktzentrum DVO ausgezeichnet. Das zukünftige ärztliche Aufgabengebiet umfasst unter anderem die Betreuung der Patienten mit der Durchführung von Aufnahme- und Abschlussuntersuchungen, von regelmäßigen Visiten, Erstellung und Überwachung von Rehabilitationsplänen, Arztberichterstellungen und die Teilnahme am klinikübergreifenden Anwesenheits-Bereitschaftsdienst. Die Fachklinik für Orthopädie und Osteologie wird von der Deutschen Rentenversicherung, allen Krankenkassen und Privatkassen belegt. Die Klinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie betreut das gesamte Krankheitsspektrums psychischer und psychosomatischer Störungen, sofern in einer Rehabilitationsklinik behandelbar. Weitere Informationen finden Sie unter www.median-kliniken.de. Für Auskünfte steht Ihnen auch der Chefarzt der Klinik für Orthopädie, Herr Prof. Dr. med. Diethard M. Usinger, zur Verfügung (Tel. 06434-29-845 / Sekretariat Frau Reinhardt-Hoyer). Die MEDIAN Hohenfeld-Kliniken sind nach IQMP-Reha und KTQ zertifiziert. Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe des möglichen Eintritttermins und Ihres Einkommenswunsches an: Dorette Schless Personalreferat MEDIAN Hohenfeld-Kliniken GmbH & Co. KG Hohenfeldstr. 12-14 65520 Bad Camberg Telefon: 06434-29860 www.dorette.schless@median-kliniken.de - Geforderte Anlagen: Vollständige Bewerbungsunterlagen mit Angabe des möglichen Eintrittstermins und Ihres Einkommenswunsches.; Kenntnisse und Fertigkeiten: E-Mail-Programm Outlook (MS Office); Orthopädie (ärztlich); Patientenbetreuung.

n 14. Wissenschaftlicher Mitarbeiter (m/w) - IOSB-2012-53 Arbeitsort: Ettlingen; Description: Fraunhofer Society is the largest organization for applied research in Europe. One of over 60 Fraunhofer Institutes, the Fraunhofer Institute of Optronics, System Technologies and Image Exploitation (IOSB) in Ettlingen (Germany) supports research in areas such as real-time image processing, pattern recognition, and performance optimization of electro-optical systems. Research activities in the Adaptive Optics Group at Fraunhofer IOSB revolve around imaging through turbulence (especially along horizontal paths and strong turbulence) and free-space laser communication. We are developing simulations, theoretical models, image processing software and adaptive optics systems. Imaging along horizontal paths has unique challenges, quite different from astronomical adaptive optics, and therefore we promote unconventional approaches to the problem. The AO group at Fraunhofer IOSB is one of very few research units in Europe where work is devoted to this topic. * *Wissenschaftliche Mitarbeiterin/wissenschaftlicher Mitarbeiter - Adaptive Optics Scientist* * Fraunhofer Institute of Optronics, System Technologies and Image Exploitation (IOSB) in Ettlingen, Germany, has an opening for an Adaptive Optics Scientist. The successful candidate will be responsible for running the adaptive optics (AO) laboratory. The tasks will include: (-)Implementation of new AO concepts,(-) (-)Measurements of turbulence strength (r0, t0) with the existing Shack-Hartmann-based AO system,(-) (-)Maintenance of the existing AO systems,(-) (-)Mentoring of, and collaboration with the students.(-) When compatible with the candidate s background, theoretical modeling of problems in imaging and laser propagation could also be undertaken in addition to laboratory work. He/she is also expected to publish papers and give presentations at international conferences. Minimum qualifications: (-)Degree in applicable field of Engineering or Physics (PhD preferred),(-) (-)Broad base of optics knowledge,(-) (-)In-depth knowledge of imaging through turbulence and adaptive optics, Fourier optics,(-) (-)Experience with at least one programming language; familiarity with LabView would be an advantage,(-) (-)Experience with building and testing of AO systems would be a strong advantage.(-) Expected start date: Early 2013. Salary and work conditions according to Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD). The initial appointment is for three years and extendable depending on performance and available funding. Fraunhofer-Society is committed to a policy of equal opportunities for men and women. To apply send a CV and the names and contact information of two references to: Fraunhofer-Institut für Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung IOSB Kennziffer IOSB-2012-53 Gutleuthausstr. 1 76275 Ettlingen E-Mail: personal@iosb.fraunhofer.de Questions to this position will be answered by: Dr.-Ing. Szymon G adysz Telefon: +49 7243 992 120 E-Mail: szymon.gladysz@iosb.fraunhofer.de Information about the company: http://www.iosb.fraunhofer.de Incoming Kennung ZAV131 - Geforderte Anlagen: Schriftliche Bewerbung mit Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnissen mit Angabe der Kennziffer IOSB-2012-53. n 15. Mitarbeiter im Kundenservice (m/w) Arbeitsort: Frankfurt (Oder); Description: WIRKAUFENS sucht ab sofort engagierte Mitarbeiter im Kundenservice (m/w). Wer wir sind WIRKAUFENS ist DER Elektronikankauf im Internet! Wir bieten unseren Kunden den einfachsten, schnellsten und sichersten Weg, Elektronik zu Geld zu machen. Als junges, dynamisches und stark wachsendes Unternehmen im Bereich Re-Commerce, also der Wiederaufbereitung gebrauchter Elektronik und anschließender Wiederverwendung, leisten wir unseren kleinen Beitrag für eine nachhaltige Zukunft. Diesen fördern auch unsere Partner wie die Deutsche Telekom, OTTO oder blau.de. Wir setzen alles in Bewegung, um unsere Mitarbeiter beruflich weiterzubringen. Was wir Ihnen bieten - Ein tolles Team, das sich auf Sie freut - Ein marktgerechtes, leistungsorientiertes Gehaltspaket Familienfreundliche Arbeitszeitmodelle - Viel Verantwortung in einem schnell wachsenden Unternehmen Was Sie können sollten Sie beherrschen fließend Spanisch und Deutsch in - Sie treten unseren Kunden gegenüber freundlich und positiv auf und lassen sich in Stresssituationen nicht aus der Ruhe bringen - Idealerweise haben sie bereits Erfahrungen Diensten wie Google oder eBay Teamfähigkeit und Engagement stehen bei Ihnen im Vordergrund Erfahrungen im Umgang mit MS Office Was Sie tun werden Betreuung unserer Kunden am Telefon oder per Email Beantwortung von Kundenanfragen zu Shops - Sie tragen durch Ihre eigenen Ideen und Erfahrungen dazu bei Kundenservice ständig zu optimieren Bewerben Sie Sich jetzt: jobs@wirkaufens.de asgoodas.nu GmbH Ansprechpartner: Ferdinandstraße 15 15230 Frankfurt (Oder) Im Internet finden Sie uns unter www.wirkaufens.de - Geforderte n 16. Holzbearbeitungsmechaniker/in Arbeitsort: Kösching; Description: Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n Holzbearbeitungsmechaniker-/in in Vollzeit. Anforderungen: Ausbildung zum Holzbearbeitungsmechaniker, Schreiner, Tischler oder Zimmerer, - Idealerweise Vorkenntnisse in der Holzbearbeitung, - Bedienung von Sägen, Fräsen und anderen Anlagen, Verarbeitung des Rohstoff Holz zu Holzbauteilen, - Sägen, Schleifen und Kontrolle von Holzelementen, - Qualitätskontrolle, Teamfähigkeit, Flexibilität und handwerkliches Geschick, Bereitschaft zur Schichtarbeit. Der Arbeitsort ist nur bedingt mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Bei Interesse und gegebener Eignung freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung telefonisch oder per E-Mail. - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse. personal@binderholz.de

n 17. Projektmanager Export Industrie/Labor: Medizintechnik (w/m)

Arbeitsort: Planegg; Description: Wir sind eine mittelständische Unternehmensgruppe mit europaweit mehreren hundert Mitarbeiter(n)/innen. Mit innovativen Hightech-Anlagen und einem kompletten Dienstleistungsangebot sind wir einer der weltweit führenden Systemanbieter im Bereich Sterilisation- und Desinfektionstechnik. Zur Verstärkung unseres Teams in unserer Hauptverwaltung am Standort Planegg bei München suchen wir Sie in Vollzeitanstellung als Projektmanager Export Industrie/Labor (w/m). ****Bundesweite Bewerbungen sind ausdrücklich erwünscht!*** Ihre Aufgaben: - Erstellung von länderspezifischen Angeboten für Industrie- und Laborprojekte Bearbeitung von Ausschreibungen - Auftragsabwicklung und Fakturierung - Berücksichtigung von Ausfuhrbestimmungen Projektmanagement - Sicherstellung der Prozessabläufe - Überwachung der Zahlungseingänge Ihr Profil: - Erfolgreiches techn. Studium im Ingenieurbereich bzw. mehrjährige Berufserfahrung im Export-Vertrieb von Investitionsgütern - Gute Anwenderkenntnisse von SAP R/3 und MS Office - kaufmännisches und technisches Verständnis Verhandlungssichere englische und französische Sprachkenntnisse, weitere Fremdsprache von Vorteil Wir bieten eine abwechslungsreiche, interessante Tätigkeit in unserer Unternehmensgruppe, Zukunftssicherheit sowie flexible Arbeitszeiten und attraktive Vertragsbedingungen. Geforderte Anlagen: Wir freuen uns auf Ihre ausführliche Bewerbungsunterlagen mit Gehaltsvorstellung und frühestmöglichem Eintrittstermin.; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Zwingend erforderlich; personal@mmmgroup.com

n 18.

Holzfensterbauer oder Schreiner Arbeitsort: Laupheim; Description: Hartmut Knaak Herstellung von Fenster und Türen ist ein Familienunternehmen in der 2. Generation, Wir suchen zum nächstmöglichen Eintritt eine/n engagierte/n Holzfensterbauer oder Schreiner oder einen Mitarbeiter mit vergleichbarem beruflichem Hintergrund oder Fensterbauhelfer, mit Wunsch nach einer langfristigen Anstellung. Voraussetzungen: * eine abgeschlossene Berufsausbildung in den oben genannten Berufsfeldern oder in ähnlichen Handwerksberufen * Sie sollten Interesse, Lernbereitschaft und handwerkliches Geschick mitbringen. * Erfahrungen und Kenntnisse im Aufmaß, Arbeitsvorbereitung, Holz und/oder Kunststoff wäre von Vorteil * Sie verfügen über sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift. * ein gültiger Führerschein ist zum Erreichen des Arbeitsplatzes wünschenswert Unsere Baustellen und Auftraggeber befinden sich im regionalen Umkreis. Bewerber aus dem überregionalen Bereich unterstützen wir gern bei der Wohnungssuche! Sie sind motiviert und belastbar, dann nehmen Sie doch gleich heute noch telefonisch mit uns Kontakt auf: Ansprechpartner: Hr. Knaak Tel.: 07392/ 3566 Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Wünschenswert; fensterbau-knaak@gmx.de

n 19. Mitarbeiter/in im Haustechnik-Bereich Arbeitsort: Kirchham,

Niederbayern; Description: Als einer der größten Gastronomie- und Hotellerie-Betriebe rund um das niederbayerische Bäderdreieck bieten wir unseren Gästen tägliche Spitzenleistung und kompetenten Service. Unsere Gäste schätzen vor allem die Freundlichkeit und Herzlichkeit unserer rund 440 Mitarbeiter, die hohe Qualität und die familiäre Atmosphäre des Unternehmens und seiner Bereiche, die Hotels und Wellness, Speise- und Unterhaltungsgastronomie, Veranstaltungen zu verschiedensten Themen und Museen, Einkaufsund Bummelmöglichkeiten umfassen. Unser Haustechnik-Team benötigt weitere Unterstützung, daher suchen wir zum nächst möglichen Eintrittstermin eine/n MITARBEITER/IN IM HAUSTECHNIK-Bereich. IHRE AUFGABEN Sehr abwechslungsreiche Aufgaben in verschiedenen Bereichen unseres Erlebnisparks - Schwerpunkte Ihrer Tätigkeiten sind Wartung und Reinigung, Störungsbehebung und Instandhaltung der haustechnischen und betrieblichen Anlagen sowie weitere Aufgaben aus dem Elektro-Bereich wie z.B. - Betreuung der technischen Einrichtungen. - Sie kontrollieren regelmäßig Räume, Gebäude, Außenanlagen und technische Einrichtungen. - Sie warten die Haustechnik und gewährleisten so die reibungslose Funktion von Heizungs-, Lüftungs-, Sanitär-, Aufzug-, Schließ- und Alarmanlagen. ANFORDERUNGEN - abgeschlossene Ausbildung in einem elektronischen Beruf erforderlich - Berufserfahrung in einem handwerklichen Berufsfeld, vorzugsweise als Haustechniker, erwünscht, aber nicht zwingend erforderlich - umfassendes handwerkliches Verständnis und Geschick - gepflegtes, freundliches Auftreten und Teamfähigkeit - Bereitschaft für Wochenenddienste und Arbeit im Wechselschichtsystem - Belastbarkeit und Zuverlässigkeit Einteilung von Montag bis Sonntag bei gelegentlichem Wochenendeinsatz mit entsprechenden Ausgleichstagen, bei geregeltem Dienstplan. WARUM ZU UNS Suchen Sie einen sicheren und dauerhaften/ganzjährigen Arbeitsplatz bei einem familienbewussten Betrieb, der nach sozialen Werten geführt wird Durch unsere Betriebsgröße haben Sie die Möglichkeit, in verschiedenste Arbeitsbereiche einzusteigen und abwechslungsreiche Tätigkeiten auszuführen. Gerne auch als Quer- oder Seiteneinsteiger. Wir können Ihnen verschiedene und flexible Arbeitszeitmodelle bieten. Wir arbeiten Sie professionell ein und Sie nehmen regelmäßig an Schulungen teil. Außerdem haben Sie gute Aufstiegs- und Weiterbildungsmöglichkeiten in unserem Hause. Unseren Mitarbeitern bieten wir neben vielen Ermäßigungen und Vorteilen im Betrieb auch attraktive Sozialleistungen. Bei Bedarf sind wir Ihnen bei der Suche nach einer günstigen Unterkunft gerne behilflich. Bei Interesse richten Sie bitte Ihre vollständige schriftliche Bewerbung unter Angabe des möglichen Eintrittstermins an unsere Personalabteilung. - Geforderte Anlagen: Bitte senden Sie uns Ihre aussagekräftigen und vollständigen Bewerbungsunterlagen zu.; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Wünschenswert; personal@haslinger-hof.de


pagina 8 / oferte de muncã România / oferte de muncã strãinãtate ªo f e r . Top Birotica angajeaza sofer distributie Bucuresti, salariu 250300euro, permis catogoria B, domiciliul sectorul 6, florin.ghita@topbirotica.ro, Tel: 0729252683

é ªofer de proto-

col, detinator de Visa SUA valida, fara cazier, fara probleme litigioase la alte locuri de munca, cu recomandari de la locurile de munca anterioare, divascu@mail7g.com Tel: 0722617859

é Sudor, rectificator arbori cotiti, pompagiu injectii mecanice, Tel: 0749124478, 0769644684

é Tâmplar cu experienþã în lemn masiv ºi furnir. Tel, Tel: 0723815533

n Tâmplar cu experienþã, minim 3 n ªoferi maxi-taxi Angajez in ani, în pal melaminat, zona

Bucureºti, Tel: 0762862719

0766552582, Prelungirea Ghencea, Tel: 0729956180, 0217261472 n Tâmplari PAL melaminat, cu experienþã, zona Berceni, Tel: 0733885666

é Spãlãtor auto.

Spalatorie auto zona Dorobanti angajeaza personal cu experienta in domeniu, salariu 900 Ron, Tel: 0763163617

é Tehnolog,

retusier, croitoresa pentru retusuri, menajera, angajam pentru magazin in mall, 0755824940, 0314179195 n Vânzãtoare angajez la dozator de lapte sector 4, 0720426737

n Vânzãtoare angajeazã Sergiana

é Sudori, lacatusi confectii metalice si argon din toata tara, echipe de confectioneri metalici specialisti, tamplari si dulgheri din toate tara, echipe tamplari si dulgheri din toata tara, zidari, zugravi, muncitori necalificati. 0728101358, 0728101354, 0728101352, Tel: 0728101357, 0724545653

Group, pentru magazin mezeluri din incinta Kaufland Mihai Bravu. Condiþii: experienþã minim 3 ani, calificare ºi cunostinte calculator. Relatii tel: C-vul se depune pe e-mail: cristiana@sergiana.ro, Tel: 0730250932

n Vânzãtoare cu contract de

muncã, magazin alimentar, Big, str Pridvorului. Relaþii la telefon, Tel: 0722404553

n Vânzãtor cu experienta pentru magazin alimentar angajez, zona Piata Matache, Tel: 0742855211

Videochat Bucureºti. Super câºtiguri, cazare, angajeazã 50 de femei, cupluri, etc, adult, non-adult, comercial, Tel: 0722793065 n Videochat cãutãm fete/doamne,

300$ salariu fix +comision, activitate videochat, câºtiguri foarte bune, pe bune! Cerem / oferim discreþie/seriozitate. Aziz, Tel: 0767589321, 0736438121

25 Septembrie 2012 Videochat Bucureºti angajeazã fete condiþii deosebite, avantajoase, cazare gratuitã, promovare artisticã ºi profesionalã, Tel: 0722793065 n Videochat.

Hot Studio angajeaza performeri videochat, cunostinte minime lb.engleza si PC.Comision 50-65%, program flexibil, ambient placut, training, asistenta 24/24. zona Baba Novac, 2.000 USD, hot.studiobn@yahoo.ro, Tel: 0760044982

n Grecia. Dansatoare/hostess intre 20-30 de ani, zilnic 50E plus consumatie. transport si cazare gratuit. rog seriozitate, 1.500 €, alina_mahu83@yahoo .com, 0724957398, 00306984345952

n Italia

contracte: infirmiere, menajere, cameriste. Relatii 0368404046, 0747661527, http://www.epp-jobs.com, Tel: 0769875604, 0729772702 n Norvegia, Kazahstan, Belgia, Anglia. Angajam muncitori necalificati pentru: agricultura (fabrici, sere, ferme); santier naval (sudori toate tipurile, tubulatori, vopsitori, electricieni, tubulatori lacatusi); platforme maritime; -mecanici utilaj greu; constructii (fierari, dulgheri, rigipsari, zidari, faiantari, etc). Comisionul se é VIDEOCHAT SUNTEM IN opreste din primul salariu, Tel: CONTINUA CAUTARE DE FETE 0766735316, 0729784913 INDRAZNETE, CU UN CARACTER DINAMIC, AMBITIE SI SERIOZITATE PENTRU SESIUNI DE VIDEOCHAT ADULT CAT SI NON-ADULT; OFERIM SUPORTUL TEHNIC SI TRAINING DE CALITATE; VARSTA MINIMA 18 ANI; CAMERE VIDEO HD; LUMINI PROFESIONALE; POSIBILITATE CAZARE GRATUITA; PLATA é Norvegia. Persoane ZILNICA IN ZONA UNIRII SI calificate, pe posturile de BAICULUI, 2.500 USD/LUNA, bucatari, ospatari si pizzeri, STUDIO@LIVEQUEENS.COM, vorbitori de limba engleza mai HTTP://WWW.LIVEQUEENS.COM, mult decat mediu, exclus din TEL: 0734529582, 0766788840 Bucuresti, de preferinta din Buzau sau din Moldova ori Vopsitor pregatitor, Ardeal, persoane serioase, curate, muncitoare, ascultatoare, tinichigiu, demontator, supuse, cu alte cuvinte mecanic, experienta profesionistii. Se ofera pt bucatari si pizzeri salariu de minima 2 ani. Ser1.000 euro + tips care variaza de vice auto angajeaza, la 40 € la 120 € pe saptamana, o masa pe zi, transport, cazare cu Tel: 0753098223 totul inclus, inclusiv transportul din tara. Program de 8-10 ore max pe zi 6 zile pe sapt. Se ofera contract de 6 luni pt inceput (proba) care se va transforma in nedeterminat, in functie de seriozitate. Salariul va fi marit periodic din 6 in 6 luni. Salariul se va plati o data pe luna, primele 2 n Belgia. Baby sitter. vor fi oprite garantie in caz Vrei o vacanta de 1,5 sapt ca persoana respectiva nu este luni si 400 euro in ceea ce spune ca este. Din acesti bani vor fi acoperite plus? In Belgia? Ai cheltuielile de transport si grija de fata de 12 ani cazare. Se lucreaza in restaurante, este un lant de 5 cind este acasa care se afla in seara. Cazare si drum restaurante, orasul Stavanger, Norvegia. Nu se accepta persoane cu platit. Urgent! penale. Ospatari tourlouse@gmail.com, antecedente de preferinta fete cu experienta Tel: 40727324417 varsta. min 23 ani, salariu de 3.500 Lei plus tips si restul conditiilor ca si ceilalti, sa vb bine Elveþia. Agenþie engleza. CV + poza la e-mail alex.norvegia@yahoo.com, Tel: elveþianã de escort 0726150148

oferã domniºoarelor posibilitatea de a lucra legal în Elveþia pe condiþii favorabile ºi salarii foarte bune (400-800 Euro/zi). Rugãm seriozitate. Pentru detalii contactaþi la telefon 004915783654874

é SUA. Ajutor pentru Varstnici. Speak English; Travel to USA; Cook Hot Meals; Previous Experience, 70 USD, lucrulabatrani@yahoo.com


25 Septembrie 2012

vânzãri terenuri / case-vile / pagina 9 str. Lalelelor, n Fundulea intravilan 1000mp, asfalt, luminã, canalizare, apã curentã, preþul zonei, negociabil, Tel: 0736474705

n Giurgiu, Mihai Vodã, vand loturi de 500-1000 mp in viitor cartier rezidential, apropriere padure si raul Arges, 25 km de Bucuresti, 12 EUR/mp, office@alexinternational.ro, Tel: 0722272727

Grãdiºtea-Ilfov Victoriei 24, vand teren 1000mp langa padure (pentru casa), Tel: 0744247037

Apãrãtorii Patriei str.Aluviunii, sector 4, vând sau închiriez teren 620mp+ locuinþã (4 camere, bucãtãrie, 2 bãi120mp) toate utilitãþile, cu centralã termicã, parþial mobilatã, preferabil pentru sediu firmã, Tel: 0742098690

é Berceni Comuna, Vand urgent teren super pret! pentru constructie casa la pret super avantajos, la 5 km de metrou, statia IMGB, 1000 mp, casa construita in dreapta terenului si in fata, zona super linistita, cartier de vile, securizatid@yahoo.com, Tel: 0767454667, 0747073450

é Chitila/Vand teren intravilan intre case, cadastru, intabulare, toate utilitatile. Facilitati zona: transp in comun; gradinita; scoala; piata; parculet, centre comerciale Lidl; Baumax; Carrefour; Mall Colosseum, 145 EUR/mp, marius.perta@gmail.com, Tel: 0721253840

é MÃGURELE

INTRAVILAN 25/200M. LA MARGINEA PADURII CORNETU, 400M DE RAUL ARGES, 2, 8KM DE E70 (SOS. ALEXANDRIA). UTILITATI: ENERGIE ELECTRICA, APA. DRUM ASFALTAT+PIETRUIT. 9 E/MP TOT – 11 E/MP LOTURI, 9 EUR/MP, COVACI_ANGELA83@YAHOO. COM, TEL: 0752918067 Dâmboviþa, Titu, n Mãgurele la 15 minute de Parlamentului, cartier nou vând teren agricol în Palatul pânã în centurã, proiect derulare suprafaþã de ofertã teren 300 mp/ 8900E str. Mãlinului, 540 mp/ 11.900E str. 10.600mp, Narciselor, 580 mp /12.900E str. Iris, Tel: 0723733274, 0722895090 negociabil, n Moara Vlãsiei vand teren 12 EUR/mp, Tel: 1300mp + casa demolabila 0726279013 langa lac si padure, deschidere drum 30mp, 15 EUR/mp, Tel: n Dobroeºti tarlaua 25, parcela 0729165702 536, extravilan, loturi de 1000 mp, n Mogoºoaia Buftea nr. 27, pret 39 E/mp, Tel: 0722402585 particular 510mp, deschidere DN-Târgoviºte, facilitãþi, Dobroeºti Fundeni convenabil, Tel: 0766412462

nr.10 teren de vanzare, trei laturi fiecare 500mp, Tel: 0724654700

n Domneºti Clinceni, particular, Superoferta, in rate, Curtea Domnesca, Unitatea Militara, Teghes, Ciutaci, utilitati, variante auto, 12 EUR, Tel: 0723530331 n Domnesti Ilfov, extravilan, suprafata 26.882 mp. situat pe drumul spre Ciorogarla paralel cu autostrada Bucuresti-Pitesti. Deschiderea este de 89, 60 m, lungime 300 m, cadastru, intabulare, vecinatate parc Renault, IVECO, 800 m de autostrada, 20 EUR/mp, é Berceni Intrare Proprietar, aurelburlan@gmail.com, Tel: loturi la intrare, suprafete de 353 0722729252, 0744892761 mp, extras de cartea funciara, Televiziune, cadastru, intabulare, Puz, studiu n Dorobanþilor, GEO, curent, exclus agentii, 600mp, deschidere 20m, ideal reºedinþã, Tel: 0723333203 5.900 EUR, teren_berceni@yahoo.com, Tel: 0762917562 n Bragadiru 760 mp, Str. Trapezului, 30E/ mp, Tel: n Fundeni, Livada, Dragonul 0723028206 Rosu, vand 3 parcele teren casa n Buftea Mogoºoaia, stradal, 445mp, 17m deschidere, toate zona rezidentiala, Bucureºti-Târgoviºte, 510mp, utilitatile, particular, 400 EUR/mp, Tel: negociabil, 125 EUR/mp, Tel: 0721203189 0766412462

é MOGOªOAIA LAC DESCHIDERE 30M LA LAC. INTRE LAC SI CF URZICENI-BUCURESTI. INTERSECTIA CENTURA BUC. CU SOSEAUA CHITILA, 350M DE DN7. UTILITATI F APROAPE, 250M. DRUM BETONAT. 500M BAUMAX. 35E-LOTURI, 29 EUR/MP, COVACI_ANGELA83@YAHOO. COM, TEL: 0752918067

n Obregia - Nisei 160mp teren, utilitati -zona comerciala cu vad posibilitati constr. birouri, spatiii comerciale, discutabil, 155.000 €, Tel: 0767641354, 0760468428

n Prelungirea Ghencea (vis-a-vis de Grup 4 Security), suprafata 1420 mp, PUD, cadastru (50x28, 4), particular. Negociabil, 150 EUR/mp, Tel: 0722209953

n Brâncoveanu

3 camere caramida, baie, teren 281mp, toate utilitatile, 150.000E, Tel: 0767754976

é Popeºti-Leordeni 2 ha langa Tnuva, DN4. Acces usor auto. Gaze, electricitate, canalizare. intabulare si cadastru. Pretabil constructii zona cu potential dezvoltator. Accept firme, 15 EUR/mp, anarevan@xs4all.nl, Tel: 0744332353 é Cãlãraºi, Radovanu, vand Casa 4 camere, caramida, 135 mp, acoperis tabla, sobe teracota, electricitate, catv, put in curte, 700 n Snagov. Vand teren intravilan mp vie, total 1600 mp, 395 mp. Pret negociabil, Tel: 23.000 EUR, valentinos68@yahoo.com, Tel: 0732402097, 0721169020 0744688736 n Corbeanca vilã P+1 individualã, la cheie, cu cele mai bune finisaje, 3dormitoare, 3bãi, living, dining, bucãtãrie, terasã, logie, panouri solare, finisaje din patrã, ºemineu, alarmã, gard fier forjat, 149.000E, Tel: 0727828860

intravilan cc é Tãrtãºeºti 22600mp - d 102m. Curti, constructii. Cadastru, intabulare. La 1, 2 km de DN7. Drum de acces / exploatare. Str. Mihai Viteazul. 2, 6 E tot - 3 E loturi, 2 EUR/mp, covaci_angela83@yahoo.com, Tel: é Corbeanca, vanzare vila + 0752918067 locatie firma in Paradisul Verde, 6 camere, P+1, din lemn, constr. 2005, supr. totala vila: 392mp, supr. utila: 350mp, supr. teren: n 1 Decembrie - Ilfov (Copãceni), 1845mp, amprenta sol: 196mp, particular, 1.150mp, utilitãþi, desch. sosea 20m, semiutilat, o intravilan, 20.000 EUR, Tel: bucatarie, 3 bai, 3 balcoane, aer conditionat, alarma, apa, centrala 0726115646 termica, cu toate utilitatile, garaj, gaze, gresie, internet, loc parcare, parchet, tamplarie termopan, usa metalica, Bucatarie mobilata, izolare termica.Terenul are 3 corpuri: C1 - casa 392 mp, C2 - 4 garaje, 96 mp, C3 - sediu firma 198 mp construiti, 160 mp utili, parter. Gradina, gazon, livada, sistem de udat, pozitie buna, acces rapid, alee amenajata. n Apãrãtorii Patriei, Casa P + 1 Avantajele acestei locatii: de vanzare URGENT Parterul are securitate non-stop, gradinita, 150 mp si este finalizat. Etajul club, pizzerie, terenuri de tenis si este la rosu si are aceeasi fotbal, sala de fitness, forta, centru suprafata si structura. Suprafata infrumusetare, cabinet veterinar, totala construita este de 150 m farmacie si spalatorie auto. per nivel. Proprietatea mai are si Aceasta zona deosebita doreste 2 dependinte - anexe cu curent sa ofere un altfel de stil de viata, trifazic. Geamuri termopan, locatari si vecini de calitate, centrala pe gaze noua, canalizare, conditii de viata excelenta si un apa de la reteaua orasului + put confort maxim, 545.000 EUR, Tel: propriu, Caramida + BCA, gresie, 0729543829 faianta, internet, telefonie, TV, parchet lemn. Cladirea suporta ridicarea a minim doua etaje suplimentare. Metrou si transport n Domneºti Clincenilângã public, Real, Metro la 10 minute Cartierul Curtea Domneascã, P+1, de mers pe jos si 2 min cu masina, pret negociabil, 118mp, teren= 250mp, gaze, curent, centrala, acceptam credit 180.000 EUR, Tel: 0721111353 “Prima Casa”, 67.000Euro, la cheie, la rosu, 31.000 EUR, Tel: 0723530331 Drumul Sãrii imobil P+1+M, 3 3 0 m p c o n s t ru i t i , t e re n 300mp, finisaje superioare (an 2002), Tel: 0722257867

n Giurgiu Bâcu 10 minute de é Baloteºti, Saftica, DN1, 2008 Carrefour-Militari, casa caramida,

casa 130 mp teren 400 mp, mobilat utilat, negociabil, schimb, 95.000 EUR, Tel: 0721967808 n Berceni Comuna str. Macului nr. 5 vand sau schimb cu apartament plus diferenta, 105.000 EUR, Tel: 0724351664

la cheie, teren=500mp, tocarie PVC polistiren 10, lindab, 3 dormitoare+2 bai+1 bucatarie+camera de zi+camera tehnica, fantana, pivnita, 60.000 EUR, Tel: 0722325373, 0724341829

é G i u r g i u , F l o r e º ti Stoenesti, 25 de km de Bucuresti, Vand casa din caramida pe fundatie din beton 170 mp + teren 1031 mp 3 camere + living comun cu bucataria + baie + camera tehnica, acoperita cu tabla, fosa septica, gaze stradal, instalatie electrica noua, tamplarie PVC cu geam termopan. Pret negociabil, 53.000 EUR, alexvaly@yahoo.com, Tel: 0726884644

n Militari

Ansamblu de lux exclusivist! P+2, 200mp, teren 350mp, finalizat pentru persoane pretenþioase, 129.900 EUR, www.avangardegrandevillage.ro, Tel: 0722134720, 0767600804 n Militari Autogarã, duplex scarã interioarã, bucãtãrie stil american, aer condiþionat, alarmã, Tel: 0768318400 n Militari West Park, vilã P+1+M, toate utiltãþile, aer condiþionat, G+F+P+T, Tel: 0768318400 Militari Metro P+1+POD, 200mp c o n s t ru i þ i , teren=250mp, constr. 2012, cãrãmidã, execuþie deosebitã, toate facilitãþile, astfalt, zonã vile, pentru clienþi pretenþioºi, (Tva inclus), 89.900 EUR, www.avangardegrandevillage . ro , T e l : 0 7 6 7 6 0 0 8 0 4 , 0722134720

n Otopeni 2 vile noi P+M, finisaje

superioare, 232mp+ 521mp curte amenajata, Tel: 0722257867

n Pantelimon sector 2, vand

(schimb) casa demolabila, 65mp, cadastru, intabulare, negogiabil, 25.000 EUR, Tel: 0768156782

é Prahova, Brebu Tanasica, Casa de vanzare, cu regimul de inaltime P+Em, situata in zona centrala a localitatii Brebu - Tanasica, cu o suprafata construita desfasurata de 172 mp, utila de aprx 140 mp si care dispune de un teren cu o suprafata de 316 mp. Casa este din zidarie portanta (caramida parter), cu planseul intre parter si etaj din beton armat, iar etajul este structura usoara din lemn (peretii tip Sandwisch) si este compartimentata astfel: Parter: hol intrare, living, bucatarie, baie, casa scarii si terasa. Etaj: trei dormitoare, doua balcoane, h o l , b a i e , 5 9 .9 0 0 E U R , draghici_paul1990@yahoo .com, Tel: 0743162783


pagina 10 / vânzãri case-vile / garsoniere / 2 camere / 3 camere

25 Septembrie 2012 n Militari Gorjului, cf. 2, dec, 2/4,

é PIPERA, VILA 750MP, 250MP CONSTRUITI, 7 CAMERE, 4 BAI, 2 ETAJE+MANSARDA, TOATE UTILITATILE, COMPLEXE COMERCIALE MAGAZINE IN APROPRIERE (MALL MEGA-IMAGE), 420.000 EUR, STEFAN.ZNEA@YAHOO.COM, TEL: 0722234540, 0722234540

n Rahova Complex, casã P+M 120mp, 6 camere, 2 bãi, 2 bucãtãrii, living, teren 200 mp, toate utilitãþile, Tel: 0761767340

n ªtefan Cel Mare Casa 35, Teren - 50 mp. Camerã, vestibul, baie, bucãtãrie ºi dormitor. Necesitã îmbunãtãþiri, 23.000 EUR, Tel: 0766320674

Teleorman, Vitãneºti, vând casã 4 camere, curte mare, ºoseaua Bucureºti Alexandria, pret negociabil, 12.000 EUR, Tel: 0722583370

str. Viºana, n Tineretului particular, bloc mixt, 35 mp, et. 8/10, foarte curatã, 42.000 EUR, Tel: 0213314861, 0765600424 n Titan Bila semidecomandata, 20 mp utili, utilata, libera, cu cadastru si intabulare facute, 21.500 EUR, Tel: 0722306286, n Barbu Vãcãrescu Garsoniera, 0767318367 proprietar, etaj 2/3, imbunatatiri, boxa, cadastru, intabulare, bloc reabilitat, merita vazuta, 45.900 EUR, florentinapurdescu@yahoo.com, Unirii etaj 8/8, preþ Tel: 0727526120, 0726637555 negociabil, n Berceni Secuilor Proprietar, semimobilata, termopan, aer 62.000 EUR, Tel: conditionat, 23 mp, et. 8/10, 25.000 EUR, Tel: 0729096996 0744396738

n Drumul Taberei 28 Particular,

Restaurantul Dream, 6/10, cf. 1, liberã, renovatã total, g+f+p, uºi interioare, ferestre termopan, instalatii, calorifere oþel, obiecte sanitare, corpuri iluminat, cadastru, intabulare, 37.000 EUR, Tel: 0735349145 n Drumul Taberei, Ghencea, 1/4, decomandatã, 43mp, balcon, constr. 2012, cãrãmidã, ansamblul “Avangarde Rezidenþial”, acces piscinã, loc de joacã, teren fotbal, pazã 24/24, (TVA inclus), Stoc limitat, 29.900 EUR, http://www.avangarderezidential.ro, Tel: 0767600804, 0722134720

n Vatra Luminoasa, particular, vand garsoniera confort I, parchet, n Liberty Mall, Strada Nasaud nr termopan, gresie faianta, aer 4, zona centrala in spate la conditionat, 38.000 €, 0728927732 Liberty Center Mall. Colt cu Viilor. Super oferta! Apartament 2 camere parter decomandat 59mp. Renovat gresie, faianta, parchet, usa metal n 1 Decembrie Bd Trapezului termopane, intrare, etc. Grilaj geamuri metrou, Mega Image, particular, posibilitate pentru balcon, Garsoniera confort 2, 57.000 EUR, decomandata, p/10, P+G+F+UM, tudor_marian84@yahoo.com, Tel: libera, 21.000Euro negociabil, Tel: 0761674837, Fax: 0214360166 0764649218, 0762219245 n Liviu Rebreanu Restaurant Alba, semidecomandat, et. 1/10, liber, balcon mare, pret discutabil, 50.000 EUR, Tel: 0721275684

n Giurgiului Luicã, particular, conf. 1, 35mp, decomandatã, neamenajatã, negociabil, 29.000 EUR, Tel: 0724134657 n Giurgiului -Luicã, cf. 1/D, 38mp, n Berceni Metrou, ap. 2 camere g+f+p+ct, 20.000 EUR, Tel: Piaþa Sudului, gresie, faianta, 0733538292, 0768935619 parchet, termopane, 0766.886.888, Tel: 0766886888 n Berceni Aliorului, semidecomandat, et. 2/9, n Mihai Bravu, in spatele Liceului îmbunãtãþiri, preþ 49.000E, Tel: Hasdeu, vand garsoniera, conf 1, 0764553955, 0723375192 35.000 EUR, n Berceni Big urgent 2 camere simonamiclaus10@yahoo.com, semidecomandat, et. 8, usor Tel: 0723591124 negociabil, 45.000 €, 0785250233

Militari Roºu, superofertã, proprietar, ST=42mp, et. 1, stradal, bloc nou, preþ la cheie, 33.000 EUR, Tel: 0727525188, 0788395180

é Vitan Vila superba 6 camere P+1+M 2003, 100 mp amprenta, teren 300 mp, deschidere 12 m, 2 locuri parcare. 295000 Euro, plus o diferenta negociabila eventual in n Militari Gorjului, 2/4, G+F+T, maxim 1 an, Tel: 0744359529 38mp, balcon mare inchis, curat, 42.000 EUR, Tel: 0721866235 n Militari, Rosu, particular, vand n 1 Mai (Mihalache) str. Ion garsoniere in bloc 2012, 33 mp, Neculce, Casa renovabila / bloc 4 etaje, 27.000 EUR/mp, demolabila, 150 mp, deschiderea vochinelena@yahoo.com, 12.15 m, cadastru si intabulare; http://www.e-apartamentenoi.ro, nu prezinta litigii. Zona permite Tel: 0741273976 constructii P+2E+M, 130.000 EUR, stefania.serban@apanovabucuresti .ro, Tel: 0722656259 n Pantelimon Particular 4/10, semistradal, bloc mixt, renovata recenta, gresie, parchet, usor metalica, 28.500 EUR, Tel: 0746144500 n Prelungirea Ghencea 318-320

sector 6, ansamblul “Avangarde Rezidenþial”, 1/4, decomandatã, 43mp, balcon, constr. 2012, cãrãmidã, acces piscinã, loc de joacã, teren fotbal, pazã 24/24, (TVA inclus), Stoc limitat, 29.900 EUR, http://www.avangarderezidential.ro, Tel: 0744368835, 0722356122

centrala pe gaz, usa metalica, gresie, faianta, termopan, curat, n Giuleºti Parc, apartament 2 35.000 EUR, Tel: 0720592299 camere, semidecomandat, etaj Militari statia de metrou Pacii, 4/4, imbunatatiri, pretul zonei, Tel: vanzare apartament 2 camere 0767307842 n Giurgiului 2 camere conf. 1, conf 1 semi decomandat etaj 2/8, constructie 1991, 51 mp, 2009, 40mp, decomandat, balcon, mobilat utilat complet, centralã 55.000 €, olaru.irina76@yahoo proprie, contorizat, nu plãteºti .com, Tel: 0760393302 întreþinere, loc parcare, 35.900 EUR, Tel: 0744376424 n Giurgiului (Gãzarului) conf. 2, etaj 4, liber, 33.000 EUR, Tel: n Prelungirea Ghencea 318-320 0726115646 sector 6, ansamblul “Avangarde n Griviþei, metrou 1 Mai, vand Rezidenþial”, etaj 1, 2, 3/4, apartament 2 camere, particular, decomandat, 85mp, 2 balcoane, decomandat, cf. 1, mezanin/8, constr. 2012, cãrãmidã, acces 48mp, cu g+f+p+t, usa metalica, piscinã, loc de joacã, teren fotbal, zona linistita, parcare, disponibil, agrement, pazã 24/24, (TVA Negociabil! 47.000 EUR, Tel: inclus), Stoc limitat, 49.900 EUR, 0732575535 http://www.avangarderezidential.ro, Tel: 0744368835, 0722356122

n Rahova Modoran Ene, confort

1 decomandat, 53 mp, construcþie 1985, termopan +uºã metalicã, acte, urgent, 43.500 €, 0727395455 n Romanã, Particular, vand apartament 2 camere, et 9/9, 46mp, ideal pentru cei dispusi sa investeasca in reconditionarea unei locuinte ultra-centrale, 55.000 EUR, raluca_cerghedean@yahoo.co.uk Tel: 0722387022

Sãlaj Petrom ultrafinisat, propietar, 64 mp, Tel: 0761294996, 0729698698

é Mihai Bravu particular, mobilat, utilat, gresie, faianta, parchet, termopan, instalatie sanitara si electrica noi, renovat 2010, a/c, boxa, 70.000 EUR, georgescudaniela76@yahoo.com, Tel: 0735531142

Militari Roºu, et. 1, ST=71mp, bloc nou, stradal, preþ la cheie, 45.000 EUR, Tel: 0727525188, 0788395180

é Brâncoveanu metrou, particular, ap 2 cam, cf 1, semidecomandat, an ‘86, renovat, 54mp, et 3/8, balcon, boxa, loc parcare, negociabil, n Militari ansamblu rezidenþial 79.000 EUR, Tel: 0730914230 “Avangarde Rezidenþial”, etaj 1/3, decomandat, 85mp, constr. 2012, execuþie ireproºabilã, cãrãmidã, finalizat, disponibil imediat, n Drumul Taberei, Ghencea, 1/4, acceptãm Prima Casã, zonã decomandat, 85mp, 2 balcoane, deosebit de selectã, Ultimele constr. 2012, cãrãmidã, ansamblul Unitati, 49.900 EUR, “Avangarde Rezidenþial”, acces http://www.avangarderezidential.ro, piscinã, loc de joacã, teren fotbal, Tel: 0744368835, 0722356122 agrement, paza 24/24, (TVA inclus), Stoc limitat, 49.900 EUR, Militari, Lujerului, 2 http://www.avangarderezidential.ro, Tel: 0767600804, 0722134720

Fundeni Doinei, living si dormitor baie bucatarie, st 67 mp, imbunatatiri constructie 2009, 47.000 EUR, Tel: 0732864809, 0769526936

Rahova 2 camere, confort 1, 58mp, etaj 9/10, spatios, stradal, langa piata, Tel: 0766741048

camere decomandate, gresie, faianta, termopan, parchet, apometre, repartitoare, aer conditionat, negociabil, 49.000 EUR, Tel: 0744918046

n Baba Novac Strada Campia

Libertatii, vand apartament 3 camere convenabil, liber, confort 1 semi decomandat 5/8 fara inbunatatiri 70mp balcon mare, bloc curat zona verde exsclus agentii, 50.000 EUR, mariusleonida@yahoo.com, Tel: 0722870753

n Drumul Gãzarului proprietar, etaj 2/4, confort 1, decomandat, termopane, usa metalica, gaze, zugravit, 57.000 EUR/luna, Tel: 0746821071, 0720234586 n Drumul Taberei “Avangarde Rezidenþial”, etaj 1-2-3/3, decomandat, 90mp, constr. 2012, cãrãmidã, finisaje lux, complet echipat, mobilat, utilat cu aparaturã de lux, Euro (tva inclus), stoc limitat, exclus agenþii. 0767600804, 0722134720, 59.900 EUR, http://www.avangarderezidential.ro, Tel: 0744368835, 0722356122

é Drumul Taberei, Bd Timisoara,

Proprietar vand ap. 3cam cf1, decomandat, stradal, 76mp, termopan, A/C, 5/10, imbunatatiri, n Seicuilor apartament 2 camere, mobilat, balcon 11mp, 2/4, liber, gresie, faianta, parchet, 63.000 EUR, termopane, zona linistita, curat, corinaursuleanu@yahoo.com, Tel: verdeata, 55.000 €, 0758888569 0764472702, 0728995490 n Sudului Piaþã Apartament 2 camere decomandat confort 1 n Drumul Taberei, bloc tip R, etaj 8 din 9, 52 mp, reabilitat termic. Gresie, faianta, vand apartament cu 3 parchet lemn masiv, termopan, camere, scara AC, usa metalica, repartitoare, contorizat individual gaze si apa, interioara (etj 5+6), an cadastru, intabulare. Langa scoala constructie 2006, generala 194 Marin Sorescu, gradinita si sectia de politie nr. 15. telefon dupa orele 18, La o statie de troleu de Piata Sudului. Zona verde si linistita, 30, Tel: 0745751899 52.000 €, catana.sorin@gmail.com, Tel: 0723658751

n Unirii

proprietar vand apartament 2 camere la curte, in vila, posibilitati parcare, negociabil, 48.000 EUR, Tel: 0744662452

Unirii, Principatele Unite, vand apartament 2 camere, Legea 112, exclus credit, vaduval@gmail.com, Tel: 0736542651 n Vitan Real, vând apartament 2 camere, 55mp, dec, îmbunãtãþiri, centralã apartament, 54.000 EUR, 0745084199, 0723618214

cu de Tel:

n 13 Septembrie Sebastian, 2

camere, decomandat, 8/8, particular, negociabil, 65.000 EUR, Tel: 0765869986

é Foiºorul de Foc, zona Plantelor - Austrului nr 18, s e m i c e n t ra l , v a n z a re a p a rt a m e n t 3 c a m e re , S=104mp la Parter in vila P+1, confort 1, semi decomandat, toate utilitatile, telefon, cablu TV, cablu intenet, centrala t e rm i c a , b e c i , c u rt e interioara, loc parcare. Nu prezinta risc seismic. Spatiu ideal si pentru firma. Acces rapid in centrul orasului. A c c e s ra p i d in z o n a l a m a rk e t u ri , re s t a u ra n t e , universitati, licee, scoli, gradinte, etc, 80.000 EUR, alexandru_polici@yahoo .com, Tel: 0723321103


25 Septembrie 2012 Fundeni Doinei, duplex 3 camere, living, bucatarie, 2 bai, complet imbunatatit, constructie 2009, st 120 mp, 66.000 €, Tel: 0732864809, 0769526936

vânzãri imobile / schimburi / cumpãrãri terenuri / închirieri oferte imobile / pagina 11 n Dristor

Septembrie AGIP n 13 Decomandat, 80mp, P/8, 1989, 2 bai, gresie, faianta, parchet, termopan, apometre, repartitoare, incalzire electrica pardoseala, 2 aer conditionat, alarma, gratii fier forjat, usa metalica, bloc in curs de reabilitare, balcon inchis, loc de parcare platit, internet, cablu TV, complet mobilat si utilat. Particular, 83.000 EUR, irina_ifrim11@yahoo.com, Tel: 0723633597

Particular cumpar teren intravilan, zona cu utilitati curent, gaze, ofer maxim 15.000 Euro, Tel: 0726150207, 0736446482

n Berzei, casa/ vila P+M, 100mp,

n Dristor 4 camere, confort 1,

é Gara de Nord Proprietar, apartament 3 cam 103 mp, superb, complet mobilat, utilat, gata pentru mutare. Finisaje ultramoderne. Loc parcare ADP, 84.500 EUR, liviugrindes@hotmail.com, Tel: 0766522996 n Giuleºti, Constructorilor, ap 3 cam, 4/4, 60 mp, semidec, termopan, parchet, UM, A/C, balcon inchis, terasa impecabila, zona linistita, parc, metrou, piata, 60.000 EUR, Tel: 0728839461, 0744375938 confort 1, n Giurgiului decomandat, 4/10, g+f+p+t, 50.000 EUR, Tel: 0726115646

fara imbunatatiri, 87 mp, baie cu geam, zona verde, scara curata, negociabil. Super urgent! 65.000 EUR, Tel: 0753054097 n Sebastian Parc particular, îmbunãtãþiri, parter/8, 96 mp, 89.000 EUR, Tel: 0723821639, 0766652320 n Titan, Nicolae Grigorescu, Apartament 4 camere 1/4, confort 1, decomandat, 2 bai, 76mp utili, 86.000euro negociabil, Tel: 0722178739, 0216734071

n Militari, Ghirlandei, semidec, confort 1, fãrã îmbunãtãþiri, et. 2/4, 59.000 E negociabil. Liliana, Tel: 0736434129 é GALATI, TECUCI, VAND CONSTRUCTIE, HALA, DEPOZIT, n Panduri str. Ion Urdareanu, SPATIU (CENTRALA TERMICA

bloc P 23, constr 1993, recent reabilitat termic, 3 camere, 78 mp, et 8/8, decomandat, total imbunatatit, 85.000 EUR, Tel: 0722617722 Particular apartament 3 camere semindecomandat, imbunatatiri, um, ac, g, p, et. 6/10, stradal, 5 minute metrou, negociabil, 65.000 EUR, Tel: 0724662529

n Pipera, vand apartament 3 camere, bloc 2012, 75 mp utili, 1/4, deosebit, 60.000 EUR/mp, vochinelena@yahoo.com, http://www.e-apartamentenoi.ro, Tel: 0741273976

FOST TERMSAL) IN ORASUL TECUCI, 425 MP. ZONA GARA DE NORD (STR NICORESTI). ACCES STRADAL, TOATE UTILITATILE. STARE BUNA, 20.500 EUR, COVACI_ANGELA83@YAHOO. COM, TEL: 0752918067

Barbu Vãcãrescu intersecþia cu Gheorghe Þiþeica, în Bucureºti, proprietar, vând garsoniere, apartamente cu 2 ºi 3 camere, 1.000 €/mp, Tel: 0730711519

n Strãuleºti Lac, vand ap 3 camere (21/12.5/8.5), et 3/4, ac/ av 87/ 77, cartier rezidential nou, 68.000 EUR, Tel: 0723265376 n Sudului Piaþã, 3 camere, confort 1, semi decomandat, etaj 8/8, imbunatatiri, 68.000 EUR, Tel: 0732018118 n Dezvoltator si garsoniere Rahova, pret si 45.000E 0760482592

Timpuri Noi 3 camere, 70mp, bloc nou, 100.000 EUR, Tel: 0730106207

n Tineretului, 3 cam, semidec, 5/10, bloc monolit 1981, toate imbunatätirile, loc parcare, mobilat, 105000 eu, particular, Tel: 0728893327

vand apartamente confort 1 in Piata 23.000E garsoniera aparamente, Tel:

detalii pe, http://www.immobile.ro, Tel: 0721616161 n Giuleºti Copºa Micã, casã la curte, independentã, toate utilitãþile, 500 EUR/luna, Tel: 0726116881

particular, inchiriez garsoniera, 200 EUR/luna, Tel: 0722829838 -Berceni, Metrou, n Dristor camerã bloc mobilatã, fãrã proprietar, utilitãþi, internet, tinericupluri. 100E, Tel: 0767988711, 0732628400 n Dristor 2 metrou Mobilata modern, f bine intretinuta, utilata (aragaz, frigider, masina de spalat, TV+cablu+internet), gresie+faianta, usa metalica, termopan, aer conditionat, 1+1, 280 EUR, Tel: 0735327744 Sãrii inchiriez n Drumul garsoniera confort 1, gresie, faianta, etaj 1/4, Tel: 0722373693 n Drumul Sãrii Margeanului, la curte, liniste, intrare separata, facilitati in pret, pentru 1-2 fete, 600 RON/luna, Tel: 0733937681 Taberei inchiriez n Drumul garsoniera conf. 1, et. 2, plata anticipat 6 luni, discutabil, 200 €, niculescuaurel@yahoo.com, Tel: 0722854109

n Berceni Olteniþei. Intelectualã pensionarã gãzduiesc în camerã separatã tânãrã absolventã/ angajatã, cu plata întreþinerii, Tel: 0747703130 n Berceni Inchiriez camera la curte, zona Berceni, tel. 0729851393, Tel: 0785314510 n Alexandriei închiriez garsonierã n Crângaºi caut colega camera in vilã, condiþii, toate cheltulielile apartament 2 camere utilat, incluse, Tel: 0785358552 mobilat, 80euro/pers, Tel: 0746542885 Apãrãtorii Patriei n Ghencea, camera modern mobilata cu baie separata, balcon, Sos. Berceni, é Eroii Revoluþiei, Camera 16 acces utilitati, sunati dupa 11, Tel: garsoniere totul nou, mP, Gresie, Faianta, Parchet, TV, 0729203068, 0741696872 Cablu, Internet fibra optica (RCS in vila, RDS), Termopan, Masina Spalat Giuleºti Crangasi, 250 EUR/luna, Tel: Automata, Cabina Dus, Usa Metal, metrou, inchiriez o Contorizat, Plita 2 ochiuri gaz 0720507027 metan (retea oras), Frigider, camera mobilata, acces Stradal, Metrou Eroii Revolutiei (7 min.), Parc Carol (5 min.), utilitati, pentru o B A L T A A L B A , L A N G A Transport RATB, Semimobilat: persoana de sex STATIA METROU COSTIN Canapea extensibila 2 pers IKEA, feminin, preferabil din GEORGIAN, GARSONIERA Sifonier lemn clasic 3 usi, 2 statii MOBILATA, A R A G A Z , tramvai (Liberty Mall, City Mall), Ploiesti, Pitesti, FRIGIDER, MASINA SPALAT, Minim 7 luni, Ma deplasez pentru TERMOPAN B U C , plata tuturor utilitatilor, (+220 euro 100 EUR, garantie). Dupa ora 16 - rog GRESIE/FAIANTA, seriozitate, 220 EUR/luna, euro_bonita@ 2 0 0 E U R / L U N A , razvan78_88@yahoo.com, Tel: BREAKDANCESIMPLU@YA- 0724142970 yahoo.com, Tel: HOO.COM, TEL: 0736540448, 0764727480 n Militari Piaþa Veteranilor, confort 0724958877 1, mobilatã/nemobilatã, Tel: n Militari Apusului, metrou Pãcii, 0734540940 camerã la 2 studente, fete n Berceni caut colegã în nefumãtoare, 350 garsonierã conf. I, recent Ron/lunar/fiecare, anticipat 2 luni, renovatã, 100E discutabil, Tel: Militari proprietar Tel: 0733174755 0745015285, 0722472805 inchiriez apartamente n Militari Gorjului inchiriez 1 camera in apartament, pentru si garsoniere in bloc 1fata, Tel: 0765802229

Sebastian, inchiriez o camere 1/8 utilat si mobilata pentru doi baieti sau un cluplu pret negociabil, http://www.az.ro/nod e/128208/edit?destination= admin%2Fadsufrage rie, Tel: 0735344912

nou, zona Padurea Rosu, www.locuinteinrosu.ro Tel: 0724833030

é Carol I Parc 11 Iunie, str Ipotesti nr. 4, Liceul Dinu Lipatti, garsoniera decomandata in vila demisol renovata recent mobilata si utilata complet gresie in toata garsoniera suprafata utila 37 m usa metalica termopan si centrala proprie izolatie termica interior. Ca utilitati se vor plati de catre chirias doar gazele si cablu tv+net+tel 1+1 chirie, nu oferim comision agentie, 220 EUR/luna, bogdan_rama@yahoo.com, Tel: 0757034979 Costin Georgian, particular inchiriez garsoniera utilata, mobilata recent, renovata, Tel: 0748507374, 0722460789

n Adunatii Copaceni, inchiriez vila n Decebal langa metrou Piata n Particular schimb casa mare la 6 camere 220mp, p+1, teren Muncii, 2/8, D, complet mobilata si

7km de Buzau + 400mp teren cu 2000mp pe care sunt plantati utilata, balcon, G+F, termopan, 42mp, 350 EUR, Tel: casa sau teren in jurul pomi fructiferi si vie, Tel: AC, 0740920633 0731546366, 0721427908 Bucurestiului, Tel: 0733010207

Nerva Traian, închiriez garsonierã 45mp decomandatã, confort 1, et. 1/8, semimobilatã, Tel: 0753814628

é Pipera Garsoniera situata in

Cosmopolis, se poate inchiria nemobilata/ mobilata. Preturi incepand de la 230 euro. Toate facilitatile unui complex nou, gradinita, mini market, centrala proprie, incalzire prin pardoseala, bucatarie inchisa. Complexul este situat la 10 min. de Scoala Americana, metrou Pipera. Anunt proprietar, 230 EUR/luna, andreea.mitru@benevo.ro, Tel: 0730109005 n Rahovei, Spãtaru Preda 42 mp, bloc mixt etaj 4, termopan, gresie, faianþã, parchet, AC, mobilatã, utilatã, uºor modificatã, 250 EUR, Tel: 0723754838

é Ultracentral

inchiriez garsoniera, Strada Eforiei 8, decomandat, 2 camere 50 mp, etaj 1/8 vedere la stradã, mobilat modern, aer condiþionat, termopan, gresie, faianþã, bucatarie utilata, uºã metalicã, renovat recent. TV, masina de spalat, centrala termica, contoare apa rece. Liber, se poate închiria direct. detalii pe site, www.immobile.ro, Tel: 0721616161


pagina 12 / închirieri oferte garsoniere / 2-3-4 camere / spaþii comerciale / cereri n Unirii în vilã, mobilatã, utilatã, Drumul Sãrii la intersecþia 13 F+G+T+P+Centralã, intrare, contorizare separate, Tel: S e p t e m b r i e c u G h e n c e a , 0722152813, 0724589048 Inchiriez Apartament douã mobilat nou, camere, semidecomandat, n Universitate renovata lux, termopan, aer mobilat complet, dotãri incluse: conditionat, 250 EUR, Tel: aer conditionat si termopan, etaj 0744821358 2, 250 €, emilia.boghiu@yahoo particular, .com, Tel: 0767602365 n Universitate, garsonierã 42mp, etajul 5/8 camerã 8mp, etajul 8/8, dotate, n Drumul Taberei etaj 3/10, utilate, curate, libere, Tel: mobilat, utilat, curat, confort 1, urgent, 250 EUR, Tel: 0722388563 0748959515, 0728005657 Taberei str.Valea n Drumul Ialomiþei, confort 2, mobilat, utilat, 240 €, 0729744302, 0763648694 n Ferdinand Particular, inchiriez apartament 2 camere, stradal, mobilat si utilat complet, Tel: n Drumul Taberei langa parc 0769661849 Moghioros, Proprietar inchiriez ap. n Floreasca Chopin, proprietar, 2 camere disponibil imediat. Rog apartament dotat complet, seriozitate, 250 EUR/luna, Tel: contorizat, parchet, usa metalica, 0753230989 zugravit recent etc, 250 EUR/luna, Ansamblul Tel: 0765455725, 0744483067 n Antiaerianã, rezidential al armatei, Particular n Giurgiului, conf. 1, decomandat, apartament 2 cam, liber, curat, semimobilat, utilat, pe decomandat, balcon 10 mp, locuit termen lung, de preferat cuplu ori sau birou, 400 EUR/luna, Tel: familie. 200 E + 1 garanþie, Tel: 0740955714 0746645288, 0768327562 particiular inchiriez n Nerva Traian particular, etaj 1, n Billa, apartament doua camere, toate confort 1, renovat, mobilat, utilat. utilitatile, modern, 0724172633 0722505737, 300 EUR/luna, Tel: 0751203003, 0761697956

é Cantemir, Calea Serban Voda, Ap. 2 camere semidec et 4, balcon cu vedere spre Casa Poporului, mobilat si utilat modern cu aer conditionat, frigider, aragaz, microunde, masina de spalat, usi sticla, dormitor pat dublu Ikea, dulap usi oglinda, sufragerie coltar modular piele eco, parchet, bucatarie moderna G+F si in baie+hol, termopan, usa metalica, TV+ internet, locatie excelenta, bine conectata, la 7 min pe jos de Unirii, 1+1 ocazie! Proprietar. Negociabil, 380 EUR/luna, verasunicorn@yahoo.com, Tel: 0745761583

é Colentina

ap. situat in complexul Rose Garden, la 10 min. de metrou Obor, langa Supermarketul Kaufland, mobilat si utilat. Beneficiaza de toate facilitatile unui complex nou, contorizare individuala. Anunt proprietar, 400 EUR/luna, andreea.mitru@benevo.ro, Tel: 0730109005

é Dorobantilor Apartament 2 camere, stradal Calea Dorobantilor, renovat, utilat, bloc reabilitat termic, et. 2/6, mobilat, ac, toate utilitatile, rulouri exterioare, 600 EUR/luna, Tel: 0723502317 n Drumul Sãrii Rãzoare, 4/4, mobilat, îmbunãtãþiri, 280 EUR, Tel: 0728194659

PANTELIMON ORAª, INCHIRIEZ APARTAMENT CU 2 CAMERE, IN SISTEM DUPLEX (PARTER LIVING, BUCATARIE, BALCON; ETAJ DORMITOR, BAIE), MANSARDAT LA ETAJUL 5/5. CENTRALA TERMICA, GRESIE, FAIANTA, PARCHET, TERMOPANE, AER CONDITIONAT. ZONA MORARILOR, LA 10 MINUTE DE METROU COSTIN GEORGIAN. CONTACT ADELA 0744213727 SAU COSMIN 0746121364, 300 EUR, ADELA_BUGHEANU@ YAHOO.COM

Palatului Ciºmigiu, n Sala particular, G+F+P, AC, centralã termicã proprie, utilat, mobilat, 350E negociabil, Tel: 0770394973 n Sãlaj Inchiriez apartament 2 camere in vila, stare foarte buna, gresie faianta, mobilat, negociabil, 250 EUR/luna, Tel: 0723375759

n Sebastian

strada Spataru Preda, Inchiriez apartament nemobilat 2 camere foarte spatios suprafata 60 mp, recent renovat, termopan, parchet, usa metalica, 250 EUR/luna, Iana_andrei@ yahoo.com, Tel: 0723194519, 0733108531

n Viilor (zona Eroii Revolutiei), Inchiriez apartament 2 camere mobilat si utilat (aragaz, frigider si masina de spalat) curat si bine intretinut, recent renovat. Situat la 5 minute de metrou Eroii Revolutiei si de parcul Carol, 280 €luna, alx2378@yahoo.com, Tel: 0721745285

é Pipera, Apartament situat in Cosmopolis, mobilat si utilat. Toate facilitatile unui complex nou, gradinita, mini market, centrala proprie, incalzire prin pardoseala. Complexul este situat la 10 min. de Scoala Americana, metrou Pipera. Anunt proprietar, 395 EUR/luna, andreea.mitru@benevo.ro, Tel: n Buftea -închiriez 3camere (2 mobilate), g+f+p, UM, AC, utilat 0730109005 complet, 210E, Tel: 0722252112 n Plevnei Casa Radio, confort 1, et. 5, semimobilat, locuinþã sau CAMIL RESSU - ILIOARA, birou, Tel: 0721679301 INCHIRIEZ AP. 3 CAM, LA PARTER. CU DESTINATIE SPATIU COMERCIAL CU INTRARE SEPARATA. IDEAL PENTRU NOTARIAT, CABINET STOMATOLOGIC ETC. D I S C U T A B I L , 1.200 EUR/LUNA, HALIC.ROXANA@GMAIL.COM TEL: 0770504473, 0314043242 é Prelungirea Ghencea Ap. situat in complexul rezidential Primavara, nemobilat si neutilat, toate facilitatile unui complex nou, centrala proprie, paza, gradinita, loc de joaca pentru copii, piscina. Exista posibilitatea sa se mobileze, pretul este de 400 euro. Anunt proprietar. Complexul este sit. in cartierul Drumul Taberei, in Prelungirea Ghencea, nr. 100, 300 EUR/luna, andreea.mitru @benevo.ro, Tel: 0730109005

Gruiu - Snagov, Închiriem s p a þ i i d e p o z i t a re 1 . 4 0 0 mp/halã, 1, 5 Euro/mp, Tel: 0726101522, 0721299205

n Berceni é Pipera Ap. situat in complexul rezidential Cosmopolis, bucatarie mobilata, 2 x aer conditionat, paza, supermarket, gradinita, pony-club, ideal pentru familii cu copii, zona linistita, spatii verzi, piscina, centrala proprie, transport Cosmopolis - Metrou Pipera si retur. Complexul este situat la intersectia Pipera cu Soseaua Tunari. Anunt proprietar. Accesibil cu masina dinspre Petricani sau Pipera-Tunari, la 5 min cu masina de Scoala Americana, 20 min cu masina de Pta. Obor, 430 EUR/luna, andreea.mitru@benevo.ro, Tel: 0730109005 sos. Alexandria n Rahova decomandat, cf.I, et. 1, partial mobilat cu imbunatatiri, renovat recent, 300 EUR, Tel: 0723150780 n Unirii Coposu, et. 1, 90mp, amenajat, nemobilat, ideal birou, stradal, Tel: 0721679301

Ansamblul n Tineretului, rezidential, Particular 2 cam, decomandate, complet utilate, 2 gr. sanitare, loc parcare, merita vazut..! 96 mp utili, 750 EUR/luna, Unirii (Rond Alba-Iulia), Tel: 0740955714 n Titan la 1 minut de statia proprietar inchiriez apartament 3 metrou Nicolae Grigorescu, camere decomandat (80mp), Particular, inchiriez 2 camere, 5 5 0 E u r o n e g o c i a b i l , T e l : decomandat, stradal, mobilat, pal 0726209788 laminat, gresie, faianta, termopan, usa metalica +utilat: masina de n Unirii Carrefour apartament 3 spalat automata, aragaz, camere decomandat, etaj 1, microunde. aer conditionat, rulouri nemobilat-birouri, Tel: 0213229125 exterioare, bloc izolat termic, 310 EUR/luna, raluca_cerghedean@yahoo.co.uk, Tel: 0722387022

Titan aqpartament 2 camere, mobilat, curat, termen lung, Tel: 0724372892

25 Septembrie 2012

n Apãrãtorii Patriei, inchiriez. apt.

4cam dec. cu toate facilitatile, la 5’ de Spiru Haret si de metrou Ap. Patriei, Tel: 0744486509

Sebastian, 4 camere pt. 3 fete studente, zugravit gresie, faianta, termopane, centrala, aer conditionat, termen lung, garantie, 450 EUR/luna, Tel: 0735536643 n Vatra Luminoasã închiriez 4

camere locuinþã, demisol, parter, etaj curte 250mp, proprietar, 1.600 EUR, Tel: 0743373342

n 1 Mai (Mihalache) Turda, de

închiriere spaþiu comercial 300 mp+ subsol 220 mp, Tel: 0722302320, 0729610604

Ferdinand excelent n Central inchiriez apartament 3 camere la curte central (primesc spatiu stradal studenti), Tel: 0722635700, 100mp pentru birou 0721325038 sau magazin, pret n Drumul Taberei, zona Valea Ialomitei (vis a vis de piata) negociabil, Tel: particular, et3/4 conf 1, dec, 0722519684 mobilat, gresie, faianta, usa metalica, balcon, chirie +1 luna garantie, 300 EUR, n Giuleºti Copºa Micã, 70mp, Coral_25_nov@yahoo.com, Tel: toate utilitãþile, 500 EUR/luna, Tel: 0729008732 0726116881

pensiune turisticã, ofertã închiriere zilnic pe 2- 3 ore la 55- 70 lei, Tel: 0214504382 n Drumul Gãzarului, pensiune turisticã, ofertã închiriere zilnic pe 2- 3 ore la 55- 70 lei, Tel: 0214504382

é Iancului

piata, inchiriere spatiu comercial, 100 mp, vad format asigurari, pretabil multiple activitati, 1.350 EUR/luna, Tel: 0722230162, 0721789050 Iuliu Maniu-Piaþa n Militari Veteranilor, 20mp sau 40mp, stradal, Tel: 0734540940

Fundeni, inchiriez teren 200mp Soseaua Fundeni, 450 EUR, mihutz_b@yahoo .com, Tel: 0723234098

n Ofer pentru inchiriere teren

250mp, strada Capitan Juverdeanu nr. 36, sector 2, Colentina, Tel: 0722660220

Militari, Piata Veteranilor pe Aleea Principala, SC Specialitati Traditionale inchiriaza spatiu 15 sau 30mp, 66 EUR/mp, Tel: 0729960585, 0724957590 n VICTORIEI STR. FRUMOASA

APARTAMENT PARTER VILA, CURTE, PARCARE, 80MP RENOVAT, NEMOBILAT, PREFERABIL FIRME, INTRETINERE CURENT INCLUSE, PROPRIETAR, 650 EUR/LUNA, TEL: 0729277799

é Doresc sa cumpar sau sa inchiriez Garaj in zona Crangasi - bd. Ceahlau, Constructorilor (la 5 min. de farmacia Ceahlau nr. 16), i.dumitru@bup.ro, Tel: 0728320840


25 Septembrie 2012

auto-moto / electro / matrimoniale femei - bãrbaþi / pagina 13

n Cumpar frigider, congelator, combina frigorifica, aragaz, masina spalat. functionale 100-150. frigider defect 50, Tel: 0213328599, 0722417915

n Cumpar auto Audi, Opel, Peugeot, Daewoo, Renault, laptopuri Volkswagen etc, ofer pret maxim, n Calculatoare monitoare LCD depanez, (re) Tel: 0760545466 instalez, vând, cumpãr, deplasare weekend. 021.220.12.16; Cumpãr auto Logan, inclusiv 0723.984.654, Tel: 0746283201, Supernova, Dacia, 0768790654 n Masini automate de spãlat, Cielo, Matiz/Tico, reparaþii la domiciliu, deplasare Citroen, Chevrolet, gratuitã, ultrarapid, garanþie piese, Tel: 0731532310, 0768398545

é Citroen C4 inmatriculata, 2006,

90 C, 1600 cm3, alb, 2/3 usi, Diesel, manuala, 155.000 km, negociabil, 4.500 EUR, Tel: 0721967808 n Dacia Logan diesel, oct 2006, cu aut. inchiriata Meridian Taxi, obligatoriu atestat si c.m, 2.800 EUR, Tel: 0765502527 Accent, 2007, n Hyundai 32.000km, benzinã, full, negociabil, 4.950 EUR, Tel: 0723680209 n Mercedes-Benz 200 DCI, negru, an 2011, 6.000km, Diesel, 25.000 EUR, Tel: 0751116163 n Renault Symbol Societatea Comerciala Bostina& Asociatii ofera spre vanzare 9 autoturisme Renault Symbol, an fabricatie 2005, 110-140.000km, 1.5 diesel. 3.200-3.500Euro negociabil, Tel: 0735177521

n Autoturisme inscrise in Romania pentru programul rabla Bucuresti- Ilfov, asigur transport, Tel: 0744632301, 0760225065 n Autoturisme pentru Rabla. Asigur radiere+ transport. Valabil Bucureºti+ Ilfov, Tel: 0767903318

tomate, deplasare gratuita, repar, garantie. Urgenta, seriozitate, Tel: 0212307206, 0722599271, Fax: 0214209371

é Bãrbat serios, cadru militari ISU, 40/1.80/88, doresc cãsãtorie cu doamnã drãguþã, serioasã. Rog seriozitate maximã. Bucureºti, Ilfov, 0735123908

é E DUMINICA,

Tichete rabla 2012 cu acte legalizate, Tel: 0744632301

é Non-stop Alina, noua pe site, bruneta sexy, ofer sex oral si normal! zona Costin Georgian (metrou) suna-ma la orice ora! 100 RON, Tel: 07318829042

n Acte auto Bulgaria, asigurari, ITP, Carte Verde, inscriere pe numele posesorului pe carte si talon, Tel: 0727872995 é Bunã rãu! reala, pustoaica, senzuala te astept intr-un cadru intim si discret pentru a petrece impreuna clipe de vis: sex oral, normal, anal in orice pozitie te astept sigur vei mai reveni promit Andreea, 150 EUR, 0732953637

ESTI LIBERA! MERGEM IN PARC SA NE PLIMBAM? INALT, ATLETIC, MANAGER, CAUT TANARA (18-22 ANI). FRUMOASA, LIPSITA DE INHIBITII, DISPONIBIL, AZI LA ORICE ORA, EXCLUS ESCORTA SAU GAY, DOAR TANARA DRAGUTA, TEL: 0737542964

é Piese auto import

noi, dezmembrãri absolut orice marcã, Tel: 0744495564, 0722640080

n Televizor LCD portabil Lenco

laptopuri, monitoare, imprimante, noi, second-hand, garantie, service. Vând. 0722213283, angeloangeloo@yahoo.com, http://www.e-strong.ro, Tel: 0765476882, 0212600843

é Masini spalat au-

realitatea, sigur acum ai facut alegerea perfecta, vino in locatia mea, sunt sigura ca aici vei gasi tot ceea ce ai cautat pana acum, vino, te astept, sigur vei mai reveni, sex total, 150 RON/ora, Tel: 0725073448

Renault, Opel, Skoda, Solenza, Peugeot. Si mici defecte, Tel: 0212551102, 0721309765

n Frigidere, congelatoare, combina, masina spalat, aragaz. Transport gratuit (Metrou Tineretului). 0721662755, Tel: 0754292078, 0765524440 n Calculatoare,

é Finalizare Orala! Vino sa vezi

TFT-370 (3,5” / 9 CM). Este nou nout (cumparat pe data de 12.09.2012). Se livreaza in cutia originala impreuna cu: alimentator 220v + acumulator (li-ion) incorporat, factura, certificat de garantie 24 luni, manual de utilizare. 200 Ron, 0727818180

é Bisexuale.

Prietene intime, amante din pura placere, ne-am gandit sa imbinam placutul cu utilul si oferim partide incendiare de sex in 3 d-lor doritori de senzatii tari. Amandoua acceptam fin orala, fantezii, 300 RON/ora, Tel: 0737543915

é O escapada erotica... Uita de griji si vino sa te relaxezi intr-un ambient de vis, unde vei fii rasfatat si alintat de fete superbe, profesioniste in arta masajului erotic. Zona Militari, 100 RON/ora, fergi.massage@yahoo .com, 0767163307, 0758515316

é Non-stop Alina, noua pe site,

é Oral, normal, anal, atragatoare si pasionala, te astept sa ne rasfatam intr-o ambianta placuta, discretie maxima te astept, sigur vei mai reveni, promit, pup; se poate si la tine daca doresti, 150 RON/ora, Tel: 0720702877

bruneta sexy, ofer sex oral si normal! zona Costin Georgian (metrou) suna-ma la orice ora! 100 RON, Tel: 0731882904 n SHOW LESBY TOTAL BLONDA SI BRUNETA (IUBITE INCONTESTABILE) PASIONALE SI BISEXUALE TE ASTEPTAM IN PATUL NOSTRU OFERINDU-NE TOTAL, INTR-UN SHOW INCENDIAR UNDE POTI SA NE IUBESTI ASA CUM VREI TU (POTI FINALIZA CU AMANDOUA, POZELE SUNT 100% REALE, 150 RON/ORA, ABISUL_PLACERILOR@YAHOO. COM, TEL: 0768553181

n Arhitect, caut soþie prezentabilã, é Sex total 50 fin, ador sa fac intelectualã, pensionarã, maxim 60

dragoste, imi place la nebunie ani. O aºtept pe cea care nu sexul oral neprotejat, normal, anal, crede în reuºita acestui demers, Tel: 0724745310 50 RON, Tel: 0764927274

é Francez origine romana, caut tanara draguta, 18- 30 ani, pentru relatie de prietenie, eventual casatorie, 0734708233 n Singur, discret, 52 ani, cu

locuinta, doresc relatie cu o doamna 40-65 ani, indiferent starea civila, Tel: 0730939194 n Tanar 29 ani, simpatic, blond, ochi albastri, caut fata draguta pentru relatie stabila, 0784429776

é Vrei sa fii Fotomodel? Fotograf caut Model Feminin pentru fotografie NUD. Ofer 400Ron/sedinta (4h). Confidentialitate! Trimite e-mail cu poze relevante si contact, 400 RON, fotoartmania@gmail.com


pagina 14 / pierderi / citaþii-licitaþii / afaceri / meditaþii-cursuri / construcþii-amenajãri

n Pierdut certificat constatator de la punctul de lucru din Comuna Afumati, Soseaua Bucuresti-Urziceni nr. 31, pavilion legume fructe, stand nr ST_20LF, in cadrul complexului expo market Doraly, Ilfov al EXCLUSIV PLAN SRL, J40/9939/09, cui 26068670 cu sediul in Buucresti, sector 2, Str. Badea Cartan nr 58B, parter, ap 1. Il declar nul. 0751-898500, Tel: 0751898500 n Pierdut diploma de bacalaureat nr 944 din 06.11.1986 pe numele Vasii Elena Cristina. O declar nula, Pierdut atestat taxi pe numele Budencea Vasile. Il declar nul,

n Pierdut legitimatie si contract camin, Belverde A6, camera 012. Le declar nule,

n Pierdut certificat de inregistrare in scopuri de TVA in original, seria B 534599 pentru firma SC BG Rac SRL cu sediul social Bucuresti, sector 2, Aleea Circului nr. 1, bl. 3, sc.C, et. 4, ap. 42, numar de inregistrare in Registrul comertului J40/8943/2006. Il declar nul, n Pierdut certificat de inregistrare in original CUI RO18723620/1.06.2006 pentru firma SC BG Rac SRL cu sediul social Bucuresti, sector 2, Aleea Circului nr. 1, bl. 3, sc.C, et. 4, ap. 42, J40/8943/2006. Il declar nul,

Colegi IMGB 1980: cei care ati lucrat la IMGB Mecanica 2 si Turbine luati legatura cu Dan Anitescu la dalexander43@hotmail.com

n Cumpar ANRP hotarari legea 290 si 9, 55%. Decizii legea 10, actiuni, Tel: 0767685924, 0731849454 n Vand 2 masini injectie in perfecta stare functionare, electronica schimbata: MI 100 2000 euro; MI 250 - 2200 euro, marketing@wind94.ro, Tel: 07222607240 n Vand Freza CNC – HAAS, 000 X 400 X 400 mm – (4500 ore de functionare), 15.000 EUR, marketing@wind94.ro, Tel: 0722260724 n Vand Freza Universala FUS 25 (Infratirea Oradea) + accesorii. Perfecta stare de functionare, 3.500 EUR, marketing@wind94.ro, Tel: 0722260724

é Cavou, Cimitirul Tudor Vladimirescu, Bucuresti, Antiaeriana - sos. Alexandriei, cavou cu trei cripte suprapuse, situat pe aleea principala, placat cu marmura, acte la zi, 3.500 EUR, aurelburlan@gmail.com, Tel: 0772062390, 0722729252

n Vand Strung SNU 380 frecventa 50Hz, 1500 mm si 1000 mm intre axe. Perfecta stare de functionare, 2.000 EUR, marketing@wind94.ro, 0722260724

n Organizator jocuri noroc cauta

colaborare, asociere baruri, Tel: 0737130630

é Matematica (sotul, é Vand gratar kurtos, cu 2 locase, electric 4kw 220v, capacitate 24buc/h, inox alimentar. Garantie 12luni. Ofer reteta, 990 EUR, office@poianadelta.ro, http://www.dolfi.ro n Vand masina de rectificat 600 x 200 mm. Perfecta stare de functionare, 5.500 EUR, marketing@wind94.ro, Tel: 0722260724 n Vand motor trifazic (380v) cu 3000 rot/min la 30kw/h plus tablou de comanda, ambele sunt in perfecta stare de functionare, relatii la telefon, pret negociabil, 1.200 EUR, pustaip@yahoo.com, Tel: 0742174945

é Vând Restaurant Steak House in magazinul Unirea, et. 4. Afacere functionala, vad excelent, fara datorii. Pentru mai multe detalii va rugam sa ne contactati, 70.000 EUR, Tel: 0722723429

é Anticariat cumparam carti orice domeniu, deplasare gratuita, plata pe loc. 0213159704, www.targulcarti.ro, Tel: 0731407474, 0740088443

25 Septembrie 2012

é Rulote kurtos, Inchiriem, vindem, leasing, rate, franciza rulote pentru fabricat kurtoskalacs. Gratare rotisor kurtos, office@poianadelta.ro, www.dolfi.aaz.ro, Tel: 0746705286

rapide: instalatori, electricieni, constructori, Unirii. Rate reduse. 0213262606, Tel: 0740306550, 0722209409 n Dau meditatii lb romana pt

é Vand afacere

salon infrumusetare, complet utilat, mobilat, in functiune, vad format, Amplasat stradal, in vila, singur curte, Drumul Sarii catre Razoare, 13.500 EUR, carmentarsitu@ yahoo.com, www.sandrabeauty salon.ro, Tel: 0725330507

é Vânzare salon lux. Salon é Vand Rulota Fast Food pentru beauty lux zona Calea Calarasi, in

Kurtos/Langos, dotata 15.550 EUR, office@poianadelta.ro, http://www.dolfi.aaz.ro, 0746705286

é Calificari, cursuri

46), romana (sotia, 43), V-XII, experienta psihologica, 13 ani, meditatii. Nu luam banii degeaba (avem o eleva care a luat 10 la Bac), 20 RON/ora, Tel: 0722286920

complet, vila, 2 etaje, functional si cu clientela formata, aparatura de ultima generatie cavitatie, dermocell, Tel: ultrason, stoc marfa, publicitate, chirie mica, 0745401612

clasele I-VIII la domiciliu doar pt elevii din sectorul 4 pe ceilalti ii astept la mine la domiciliu:P nu conteaza ca e literatura sau gramatica sunt pregatita pt ambele, am terminat filologie intensiv engleza si sunt studenta la drept anul 1 si gramatica am refacut chiar in acest an pt admiterea de la drept. Programul i.l vom discuta la telefon deoarece inca nu imi stiu orarul de la facultate. Pretul unei sedinte de 2 h este de 30 de ron si pt cine vrea de 2 ori pe sapt pretul pt 2 sedinte este de 50 de ron (nu 60). Ofer seriozitate! 30 RON, gioolyk_sweety@yahoo.com, Tel: 0763532220 n Engleza atractiv, eficient, conversatie, toate varstele, Tel: 0728861916 n Gradinita Floreasca Primaverii asteapta inscrierea copiilor cu varsta intre 1, 5ani si 5ani.Pentru detalii site, www.casutaluiandru.ro, Tel: 0784216540

é Meditatii

matematica la domicilul elevului, cls.VIII-XII, bac, admitere facultate. 50 Ron, 0755062943, calinceavictor@yahoo.com

é Profesoarã cu

experienþã ofer meditaþii românãfrancezã orice nivel, Tel: 0726847832 n Profesor matematica orice zona

rezultate rapide garantat, simplu, comod, sigur, tarif orar informativ 18 lei, Tel: 0761929678

é Acoperisuri tabla lindab si zincata, sisteme pluviale, dulgherie, izolatii, reparatii, montatori experti, 0726471500


construcþii-amenajãri / pagina 15

25 Septembrie 2012

Amenajari interioare ºi finisaje case la cheie, Tel: 0744316918, 0767417284 é Acoperiºuri tablã

zincatã/ lindab, reparaþii, izolaþii+ materiale. Preþuri mici, 0744111939, 0732563623

é Acoperisuri, tinichigerie, dulgherie, vopsit acoperisuri, si in afara Bucurestiului, 40% reducere, Tel: 0724716882, 0753709391

é Branºament apã, canalizare,

é Acoperisuri,tinichigerie,

acte recepþie Apa Nova, separãri, înlocuiri branºamente 0760727231, Tel: 0720506819, 0214343276

tablazincata,jgeaburi, burlane,micireparatii, vopsitacoperisuri.Sediul Sld.Zaharianr.8. 0728376624,Tel: 0740019171,0374073595

é Acoperisuri, tamplarie, reparatii tabla zincata, Lindab, jgeaburi, burlane, promotie! 0740410857 0722722743

é Aspirator central de praf. S i s t e m e l e d e a s p i ra þ i e centralizatã Electrolux Oxygen, au fost concepute pentru a în d e p lin ii d o rin þele consumatorilor, ca produsele avansate din punct de vedere tehnic sã ofere performanþe extrem de eficiente. Constructiv sistemul se compune din prize de aspiratie montate in perete, la distante optime intre ele, din aspiratorul central montat intr-un spatiu tehnic si un sistem de conducte specialã de vid, aceasta conducând praful de la doze la unitatea centralã de aspirare, 500 USD, office @aspiratiecentraliz ata.ro , www.aspiratiecentralizata.ro

é Branºament apã,

canalizare, asistenþã contract recepþie Apa Nova, separãri, înlocuiri branºamente, Tel: 0761077013, 0721390290 n Cadastru si intabulare in Cartea

Funciara. Va mai oferim consiliere juridica, colasari, dezmembrari, trasari, GPS, Tel: 0730725621, 0753854102


25 Septembrie 2012 n Execut acoperisuri jghaburi, n Execut burlane, apararor de n Parchetar, montez, raschetez, burlane, izolatii carton, tigla, tabla zapada, acoperisuri, canale, paluxez, masini cu aspirator. cutata, reparatii, Tel: 0746469389 reparatii, Tel: 0758272306 Preturi minime de criza. Seriozitate, Tel: 0722773366 P a rc h e ta r, mo n te z , reconditionez, raschetez, lacuiesc. Masini cu aspirator, inclusiv scari, Tel: 0743457184

é Cadastru, intabulare. Cele mai mici preturi. Apartamente, case, vile, actualizari, intarusari limite. Seriozitate, 240 RON, ing.georgescu@gmail.com, Tel: 0721708552, 0761879139

é Construim vila parter + mansarda 141mp, finisata complet atat la exterior cat si la interior, instalatiile electrice si sanitare incluse. pentru mai multe detalii vizitati site-ul, 33.000 EUR, office@phoenix-group.ro, http://www.phoenix-group.ro, Tel: 0766624181 n Evaluari imobile. ANEVAR evaluator autorizat, ofer servicii de evaluare / reevaluare imobile (apartamente, vile, terenuri, spaþii com./ind.), 350 RON, bogdan@estimatorul.ro, http://www.estimatorul.ro, Tel: 0721325522, 0742463283

n Cazare În Cãmin Propriu de

n Sobar specialist execut sobe,

cãmine, ºeminee, reparaþii, curãþiri, Tel: 0212216699, 0745991298

é Executam

instalatii electrice, impamantari, paratrasnete, masuratori, consultanta, disponibilitate 24/7, Tel: 0766358244

é Executare si testare instalatii electrice cu impamantari curenti slabi/ date, Tel: 0723075788

é Transport marfa 3.5 T orice, oriunde, oricand, asigur personal serios incarcat-descarcat, pret negociabil, Tel: 0763717455

é Instalatii Sanitare Firma specializata oferim servicii urgente de instalatii sanitare, montaje apometre: sigilare, verificare metrologica, dar si desfundari:canalizare, coloane de scurgere si curatari base. Ne adresam asociatiilor de proprietari, persoanelor fizice dar si celor juridice, 75 RON/ora, altamareasrl@gmail.com, http://www.avarie.ro, Tel: 0764457850 n Jaluzele exterioare (rulouri) aluminiu = 260 Roni, PVC = 160 Roni, Tel: 0722766562, 0756485992

Nefamiliºti, Societate comercialã oferã numai pentru persoane juridice. Localizare zona ªos. Progresului-Liberty Center Mall, multiple mijloace RATB. Clãdire P+3 complet renovatã, camere de 3 paturi, cazarmament, dependinþe comune (baie, duºuri, bucãtãrie pe palier). Servicii de curãþenie pazã.Tarif avantajos. 0214256770 n Expert, ofer consultanta / antrenez echipa fotbal, garantez perfomanta, primele 3 luni gratuit, perrot@hotmail.com, Tel: 0730962570

é Transport marfa materiale de

é Contabil expert,

servicii contabile complete ºi audit, prima luna gratuit, 0214118164, 100 RON, Tel: 0720891226, 0766369750

constructii, mobila, etc la preturi de criza cu Iveco 3.5t. Disponibil de Luni-Duminica, in Bucuresti si oriunde in tara, florinchitzu@yahoo.com, Tel: 0766698253, 0723649530 n Servicii Transport Marfa din Dobrogea, oriunde in tara sau in afara tarii; transportul se face cu autoutilitare de 3,5 tone, VW Crafter Van. Preturi fara concurenta, negociabile in functie de greutatea transportata. Trimite acum cererea ta si vei fi contactat in cel mai scurt timp. Contact: Romania: 0755081611; 0771951910; Spania: +34-642872186

é Vand si aplic extensii cu microring, clip-on, cheratina la cel mai bun pret de pe piata! Mai multe detalii la telefon, 100 EUR, salonrosemary@yahoo.com, Tel: 0742176337

AnuntAZ 25 septembrie 2012  
AnuntAZ 25 septembrie 2012  

anunt de la a la z, anuntaz, anunturi, anunturi foto, anunturi online, anunturi telefon, imobiliare, inchiriere, inchirieri, locuri munca, o...

Advertisement