Page 1

Agenþi vânzãri, distribuitori, curieri, cu/fãrã experienþã pt. Bucureºti, angajeazã Compania Editorialã Roossa. Salariu + comision zilnic, Tel: 0730566776, 0213151690

CAMIL RESSU, PARTICULAR, VAND 3 CAMERE DECOMANDATE, LA 10 METRI DE METROU CU: USI SI GEAMURI TERMOPAN, STUCO VENETIAN, PARCHET BAMBUS, CADA CU HIDROMASAJ, MOBILA LA COMANDA INCLUSIV SEMINEU, IZOLAT PE INTERIOR SI EXTERIOR, 6 0 . 0 0 0 E U R , ALYNNAGEO@YAHOO.COM, TEL: 0729019022

é Ospãtar. Restau-

rant angajeazã ospãtar/ ospãtãriþã cu experienþã în domeniu ºi femei la bucãtãrie, Ion Minulescu (zona Timpuri Noi), la 5 minute de metrou, Tel: 0725794195

P e rs o n a l h o te l. SC Ambasador SA angajeazã: Recepþioner hotel. Condiþii: domiciliul stabil în Bucureºti, absolvent liceu/ facultate, c a l i f i c a re re c e p þ i o n e r/ tehnician hotel, cunoscãtor a min im 2 limb i strãin e, cunoºtinþe PC, experienþã în tu rism; În g rijito r h o tel. Condiþii: domiciliul stabil în Bucureºti, absolvent liceu, experienþã în unitãþile de tu rism. C u rier-b a g a jist. Condiþii: domiciliul stabil în Bucureºti, absolvent liceu, cunoscãtor a minim 2 limbi strãine, experienþã în unitãþile d e t u ris m , p e rm i s a u t o categoria B; Relaþii la telefon: 0213159080/ 116, Tel: 0213159080, 116

é Instalatii

Sanitare Firma specializata oferim servicii urgente de instalatii sanitare, montaje apometre: sigilare, verificare metrologica, dar si desfundari: canalizare, coloane de scurgere si curatari base. Ne adresam asociatiilor de proprietari, persoanelor fizice dar si celor juridice, 75 RON/ora, altamareasrl@gmail.com, http://www.avarie.ro, Tel: 0764457850

é Videochat - Absolvente pentru activitate legalã, venit 1.000- 3.000E, CM, cazare, http://www.enjoystudio.ro, Tel: 0763156150, 0735674012 Videochat, Absolvente pentru activitate legalã, avans 500E, venit 1.000-3.000E, CM, cazare; http://www.selenstudio.ro, Tel: 0734959924, 0760179243

é UK, ITALIA, GERMANIA, SUEDIA SI SUA. WORKEU LTD RECRUTEAZA BARBATI SI FEMEI PENTRU LOCURI DE MUNCA: HOTEL SI RESTAURANT, AGRICULTURA, PERSONAL CURATENIE, ASISTENTI MEDICALI. SE OFERA CONTRACTE INTRE 3 LUNI SI 1 AN. NU SE PERCEP COMISIOANE, 1.000 EUR/LUNA, INFO@WORKEULTD .CO.UK, HTTP://WWW.WORK EULTD.CO.UK, TEL: 02032398034

Videochat Bucureºti. Super câºtiguri, cazare, angajeazã 50 de femei, cupluri, etc, adult, non-adult, comercial, Tel: 0722793065 ... continuare in pagina 16


pagina 2 / oferte de muncã România

24 Septembrie 2012

é Agent Vanzari cunoasterea limbii ruse constitue avantaj, salariu de la 1200ron, Tel: 0728650079

é Agent Pazã.

Societate securitate angajeaza agenti paza din Bucuresti, calificati; salariul 800-1000Ron, Tel: 0213152184

é Agent Vanzari cu/ fara experienta Roossa Books SRL angajeaza, salariu de la 1200 lei + bonusuri, posibilitate rapida avansare, Tel: 0728650079 n Agenþi

securitate cu atestat angajam pentru Balkan Security, Tel: 0765853628

é Agenti Intervenþie

din Bucuresti angajam pentru societate securitate, calificati, permis categoria B (minim 2 ani), constitutie atletica, Tel: 0213129035

é Agenti curãþenie,

angajam in conditii legale, program de la 07:00 la 11:00 (4 ore). Conditii salariale motivante. Conditie obligatorie: cazier curat. CV la fax sau e-mail. Relatii la tel. intre orele 09.00 – 17.00, office @rsi-romprest.ro, Tel: 0740317495, Fax: 0212014856 Agenþi Pazã urgent! Salariu 1000 lei net, Tel: 0760107633, 0213108660

é Agenti Intervenþie cu permis categoria B angajam pentru Aba Security, Tel: 0213358420

é Agenþi Pazã Se

cauta agenti de paza pentru depozit zona Chiajna-Ilfov. Salariu motivant + tichete de masa. Bonusuri in functie de performante! office @blackhawksecurity .ro, 0744491198

é Agenti Pazã. barbati, femei si agenti interventie, pentru firma de paza. Carte de munca + salariu atractiv. 0755162034, Tel: 0721296652, 0767056551 A g e n ti V a n z a r i . S tu d e n ti pentru firma de marketing. Oferim training gratuit, Tel: 0768632530

n Ajutor macelar angajez pentru

macelarie Piata Matache, Tel: 0744855211, 0760711301 Brodezã pentru masini industriale de brodat. Angajez in Zona Timpuri Noi. Conditii avantajoase, Tel: 0723168777

n Bucãtar cu experienta, angajam pentru zona Piata Romana. CV la e-mail sebi@frenchbakery.ro


oferte de muncã România / info / pagina 3

24 Septembrie 2012

AnunþAZ vã informeazã Românii cetãþeni europeni Sindicatul Românilor din Strãinãtate

în dialog cu românii de pretutindeni Politica Uniunii Europene în domeniul umanitar (partea a - III -a). Continuãm rãspunsul pentru domnul Vasile T. din Alexandria, Judeþul Teleorman, care ne-a solicitat informaþii despre ajutorul umanitar pe care îl acordã Uniunea Europeanã þãrilor afectate de dezastre naturale, dar ºi de crizele alimentare, politice ºi de altã naturã. Acesta, în contextul crizei economice, a secetei prelungite ºi a dezastrelor naturale din unele zone ale globului. Printre întrebãrile la care aºteaptã rãspuns corespondentul nostru este ºi cea referitoare la ECHO. Îi rãspunde domnul prof. ec. Ion Voinea Preºedintele Sindicatului Românilor din Strãinãtate. Oficiul de Ajutor Umanitar al Comunitãþii Europene (ECHO) a fost creat în 1992 ca expresie a solidaritãþii europene cu persoanele aflate la nevoie din întreaga lume. În 2004, acesta a devenit Direcþia Generalã Ajutor Umanitar, incluzând ulterior, în 2010, Protecþia civilã, pentru a asigura o mai bunã coordonare ºi un rãspuns mai eficace în caz de dezastre în interiorul ºi în afara UE. Raportul anual al Comisiei Europene, cãtre Parlamentul European ºi Consiliului European, privind politicile Uniunii Europene în materie de ajutor umanitar ºi de protecþie civilã în anul 2011, scoate în evidenþã eforturile cu totul remarcabile ale Uniunii Europene în domeniul umanitar. De la crearea sa, Comisia Europeanã a alocat, prin intermediul ECHO, aproximativ 14 miliarde euro din bugetul Uniunii Europene pentru victimele conflictelor ºi dezastrelor în peste 140 de þãri din lume. În ultimii cinci ani, s-a furnizat anual, în medie, 1 miliard euro, fiind ajutate aproape 150 de milioane de persoane care fac parte din populaþiile cele mai vulnerabile din lume ºi care au fost afectate de dezastre naturale ºi provocate de om. Toate aceste acþiuni umanitare necesitã atât resurse financiare cât ºi resurse umane. Astfel, din personalul ECHO fac parte peste 300 de persoane care lucreazã la sediul central din Bruxelles ºi peste 400 de persoane care lucreazã în 44 de sedii situate în 38 de þãri din întreaga lume. De îndatã ce se produce un dezastru, experþii umanitari sunt pe teren sã efectueze evaluãri ale nevoilor ºi, de asemenea, pentru a monitoriza punerea în aplicare a proiectelor umanitare finanþate de Uniunea Europeanã. Aceastã abordare bazatã pe nevoi este o caracteristicã principalã a ajutorului umanitar al Uniunii Europene ºi a modului în care acesta este distribuit la aproximativ 200 de parteneri, care constau în organizaþii neguvernamentale, agenþii ale Organizaþiei Naþiunilor Unite, alte organizaþii internaþionale (cum ar fi Comitetul Internaþional al Crucii Roºii, Federaþia Internaþionalã a Societãþilor Naþionale ale Crucii Roºii ºi Semilunii Roºii) ºi unele agenþii specializate din statele membre ale Uniunii Europene. Pentru ECHO este important sã aibã o gamã largã de parteneri, întrucât acest lucru îi permite sã acopere o listã tot mai mare de nevoi în diferite pãrþi ale lumii, adeseori în situaþii tot mai complexe. Subvenþiile ºi contribuþiile gestionate de ECHO se acordã prin selectarea celor mai bune propuneri primite. În 2011, fondurile au fost distribuite între partenerii ECHO dupã cum urmeazã: ONG-urilor 50%, agenþiilor ONU 36%, iar organizaþiilor internaþionale 14%. (Va urma). Vã invitãm sã urmãriþi serialul nostru consacrat acestui subiect ºi aºteptãm mesajele dumneavoastrã la e-mail office@az.ro sau postal la ANUNTaz OP53 / CP82 Bucureºti.

é Buldoexcavatoris

é Bucãtar,

t cu experienþã minim 3 ani. Relaþii între orele 10-16, Tel: 0786745138

bucatareasa, restaurant zona Bd Timisoara, sector 6, cu sau mai putina experienta, Tel: 0761966435

n Cãlcãtorese

é Bucãtari, pizzeri,

é Cãlcãtorese, atelier confecþii

dispeceri angajeazã pizzerie zona Ion Mihalache L-V 12-17, Tel: 0731027322 Buldoexcavatorist, muncitori califica ti s i n ec a lific ati, Societate de constructii angajeaza pentru amenajari alei parcuri si drumuri, Tel: 0722287901, 0736931416

calandru ºi cãlcãtorese la fier pt. curãþãtorie chimicã. Relaþii între 10.00- 17.00. Tel, Tel: 0722320617

angajeazã cãlcãtorese cu experienþã. Super salariu zona Drumul Taberei, Tel: 0722368075 Coafezã cosmeticiana, manichiuristã, pedichiurista, tehnician unghii false- salon Marilena Iatan angajeaza sau inchiriaza posturi in cadrul salonului, zona Favorit, Tel: 0727388321

n Cofetar

ºi patiser cu experienþã angajeazã Cofetãrie sector 4, Tel: 0214508894, 0758223002


pagina 4 / oferte de muncã România

24 Septembrie 2012 Femeie de Serviciu pentru firma, salariu atractiv, program cu norma intreaga, Tel: 0755162034 é Confecþioner

maºinã simplã, personal calificat masã croit, muncitor necalificat, Tel: 0727387435

é Confecþioner

textile 6 ºi un Expert CTC, angajeazã Fabricã conf. textile damã/tineret, zona Piaþa Progresului. Program lucru 7.00-17.00, luni / vineri, oferim 1.600 Ron, 0720340292

é Confecþionere experienþã minim 2 ani, modeliere experienþã minim 3 ani. Domiciliul (de preferat) cartierele Drumul Taberei, Militari; program Luni-Vineri 7-16; contract de munca; tichete de masã; decontare transport 50 Ron, angajeazã Confecþii textile pentru femei, zona Metro-Militari, Tel: 0374027941

tipare, angajeazã Fabricã confectii textile damã/tineret, zona Piaþa Progresului. Program lucru 7.00-17.00, luni/vineri, oferim pânã la 3.000Ron, Tel: 0720340292 n Confecþioner/a textile, maºinã

liniarã ºi triplok, în zona Moºilor Armeneascã, Udriºte, Tel: 0745490660, 0756098098 n Confecþioner/a, angajez croitoreasa/masinista pentru confectii dama/perdele draperi, office@sharbektextil.ro, Tel: 0723680611, 0721116635

é CONFECÞIONERE. COMPANIE CU PESTE 10 ANI EXPERIENTA IN DOMENIUL TEXTILELOR CAUTA MASINISTE / CONFECTIONERE SI CALCATOAREASA. SALARIUL SI CONDITII AVANTAJOASE. LOCATIE CENTRALA, ESCAPE@ ESCAPE.RO, TEL: 0723239358

é Frizer/iþã cu experienþã, vad bun, Tel: 0761915491 n Gestionar. Societate comerciala

é Distribuitor cu sau fara experienta pentru ROOSSA Books SRL salariu de la 1200lei, bonusuri in functie de realizari, Tel: 0768632530 n Dulgher. Societate angajeaza

é Constructor

é Confecþioner

é Cosmeticiene si stilist unghii false, cu experiente pentru salon Cloudy, zona Piata Muncii, Tel: 0721284518

dulgher cu experienta pentru zona Bucuresti, salariu 1600 lei, 1.600 RON, Tel: 0741273976

tipare, incadrare tipare, om la masina de calcat si confectioner cu experienta, sos. Viilor nr. 56, Tel: 0723021412

é Educatoare. Caut educatoare /trainer pentru activitati acasa, Tel: 0721419212

é COSMETICIANÃ

CU EXPERIENTA. SECRET BEAUTY SALON ANGAJEAZA. CONDITII AVANTAJOASE. SE ACORDA SALARIU + COMISION, SALON@SECRETBEAUTYSALON.RO HTTP://WWW.SECRET-BEAUTYSAL ON.RO, TEL: 0765242450 Croitor/easã si brodareasa cu experienta, Tel: 0723685866 n Curier consultant si agenti de vanzari cu sau fara experienta, pentru companie internationala, salariu motivant, Tel: 0728680079

copil

angajeaza lucratori gestionari cu experienta pentru magazine alimentare in Calea Rahovei si in Calea Calarasilor. Relatii la e-mail marketing@succesniccom.ro sau telefon, Tel: 0213201925 n Ingrijire batran. Angajez femeie interna pentru ingrijire profesor pensionar, varstnic, in Voluntari, Tel: 0728054073, 0213100757 n Îngrijitor animale Angajam ingrijitor animale pentru ferma zona Potigrafu, Prahova, salariu 1200 lei. Oferim cazare, 1.200 RON, Tel: 0741273976 n Instalator retele apa/canal Angajez instalator pentru retele exterioare (bransamente) apa, canal. 0737.410.566, Tel: 0737410566 n Instalator sanitar/termic, cu experienta, firma mentenanta angajeaza, 1.500 RON/luna, Tel: 0724560500 n Instalator. Angajez instalator pentru instalatii sanitare si incalzire, Tel: 0737410566 n Italia Nord plecari pentru Badante Restaurant. 00393270832879, Tel: 0314375705, 0763877240 n Livrator scuter si auto personal sau fara, zona Piata Domenii, Calea Grivitei, comenzi@kungfie-pizza.ro, Tel: 0734140400 n Livratori cu experienta in domeniu, cu scuter personal sau fara scuter personal, pentru Fabio Pizza, 0733648208, 0729043581


24 Septembrie 2012

oferte de muncã România / pagina 5 n Personal curatenie. SC IMSI

é Manichiuristã Pedichiuristã cu experienþã (unghii false), 0723977137, 0723270851

Manichiuristã si coafezã Coafor angajeaza manichiurista si coafeza, Tel: 0729811610, 0728303302 marfa pentru n Manipulant Fabrica de Adezivi din Pantelimon- Compania Henkel angajeaza. Solicitam disponibilitate de lucru in 3 schimburi si experienta in domeniu. Trimiteti CV la human.resources@ro.henkel.com n Maseuze salon masaj erotic, exclus contact intim. Plata din prima zi, oferim cazare, Tel: 0760953880 n Maseuze. Tinere salon masaj erotic, plata zilnicã, clientela 3 ani, oferim cazare, rugãm seriozitate, Tel: 0732572878

Maºinist/ã fete la masã pentru pregãtit- cusut încãlþãminte ºi maºiniste cu experienþã, angajãm SC Coryllus Prodimpex SRL (Str. Iliada nr. 55). 0744661957, Tel: 0744661956, 0214204326

é Model pentru é Ospãtar, barman, restaurant zona Bd Timisoara sector 6, cu experienta, Tel: 0761966435

reclame. Orice tipologie (copii, adulti, varstnici) pentru Reclame Foto-TV, Tel: 0213156581, 0722397039 n Modelatoare si vanzatoare cu experienta, pentru covrigarie, Tel: 0723569140 n Modelator si Vanzator - fara experienta. Angajez pentru covrigarie zona Timpuri Noi, office.springleader@gmail.com, Tel: 0768199111

Muncã pentru studenti absolventi cu sau fara experienta, salariu de la 1200ron, Tel: 0747881931 n Muncitori necalificati pentru ingrijire cladiri, angajam urgent pentru firma de curatenie, Tel: 0212305622 n Muncitori calficaþi ºi necalificaþi cu experienþã în carmangerie, femeie pentru curãþenie birouri ºi carmangerie, femeie la bucãtãrie. Bucureºti, sector 5, Tel: 0737515988 n Muncitori in constructii, persoane apte pentru lucrul in constructii, care sa execute gleturi, zugraveli, de montat faianta, gresie, in special pentru finisaje in apartamente, sulcamonica@yahoo.com, Tel: 0744549188

n Mecanic auto angajam pentru service auto, Tel: 0763282727 Mecanic auto. Grupul de firme Dines angajeaza mecanic auto mici reparatii, posesor si de permis categoria B, 0724744153

n Menajerã nefumãtoare, internã, program Luni-Sâmbãtã, Tel: 0732627523 n Menajerã angajam, program L-V 9.00 - 19.00, Tel: 0213208818

experienta pentru Bucuresti angajam pentru Sc Azad Enterprises, Tel: 0213362858, Fax: 0213362854

rant angajeazã ospãtar/ ospãtãriþã cu experienþã în domeniu ºi femei la bucãtãrie, Ion Minulescu (zona Timpuri Noi), la 5 minute de metrou, Tel: 0725794195 n Patiser

Societate angajeaza patiser, cofetar, dispecer, lucratori comerciali, muncitori necalificati in sectorul 6. 021.301.15.67, Tel: 0722554851 n Persoanã pentru distributie pe scooter angajam. Telefon de luni pana vineri 09:00- 19:00, Tel: 0213208818 n Persoane dinamice si tineri dornici de a se afirma intr-o companie internationala. Salariu 1200+bonusuri, Tel: 0728680079 n Persoane tinere si dinamice, dornice de afirmare si dezvoltare: agent vanzari, distribuitor, curier, asistent manager pentru companie multinationala. Salariu de la 1200 ron + bonusuri, Tel: 0318004555

Pizzar si ospatar/ita pentru Pizzerie zona Baba- Novac, Tel: 0766534066, 0722365645 n Pizzar/Bucatar

experienta medie, Restaurant zona Crangasi angajeaza, se asigura masa tips, transport. Detalii si programari la interviu sunati, Tel: 0723661387 n Project Manager. Urgent, SC IMSI SRL is looking for a Project Manager, 5 years experience, University Degree (B. Sc. Engineering), fluent in English, experienced with Project Management practice, knowledge of PM tools, experience in oil and gas pipeline related projects, office@imsi.ro, http://www.imsi.ro, 0756255985 Shaormar, grataragiu, casier, ajutor bucatar cu experienta. Fast-food, zona Pipera angajeaza, Tel: 0726252594

é Operator carti de

vizita, pliante, brosuri, multiplicare, printare documente. Minim 1.500Lei. Nu sunati daca nu aveti experienta minim 3 ani, 0725926727 n Operator calculator angajam, program L-V 9.00-19.00, Tel: 0213208818 n Operator Pc angajam. Tel de luni pana vineri intre 9-19, Tel: 0213208818

é Merchandiseri cu

é Ospãtar. Restau-

SRL angajeaza urgent persoane pentru servicii de curatenie, office@imsi.ro, http://www.imsi.ro, Tel: 0724441613 n Personal hotel. SC Ambasador SA angajeazã: Recepþioner hotel. Condiþii: domiciliul stabil în Bucureºti, absolvent liceu/ facultate, calificare recepþioner/ tehnician hotel, cunoscãtor a minim 2 limbi strãine, cunoºtinþe PC, experienþã în turism; Îngrijitor hotel. Condiþii: domiciliul stabil în Bucureºti, absolvent liceu, experienþã în unitãþile de turism. Curier-bagajist. Condiþii: domiciliul stabil în Bucureºti, absolvent liceu, cunoscãtor a minim 2 limbi strãine, experienþã în unitãþile de turism, permis auto categoria B; Relaþii la telefon: 0213159080/ 116, Tel: 0213159080, 116 n Personal Santier. SC IMSI SRL angajeaza Urgent pentru proiecte constructii civile: sef santier, ingineri, tehnicieni; instalatori, electricieni, mecanici, zidari, montatori, mesteri, izolatori, zidari, tamplari; lacatusi, sudori, macaragii, soferi diverse utilaje, office@imsi.ro, http://www.imsi.ro, Tel: 0724441613

Ospãtari, ospatarite angajam pentru restaurant sector 1, Tel: 0720636550 n Ospãtar cu calificare, Centrului Istoric. Tel, 0720594302

zona Tel:

é Personal pentru cãlcat final, angajeazã fabricã de confecþii, zona Baicului, Tel: 0788572699 n Personal Clatitarie centrul istoric, angajeaza personal. Nu se solicita experienta, lacdenuferi@yahoo.com, Tel: 0731088089 n Personal curatenie profesionala punctuali, dornici de muncã, responsabili. Salariul 800 lei, Tel: 0751262181

n Personal curatenie. Firma profesionala de curatenie Medline angajeaza personal de curatenie pentru birouri cu 2 ore pe zi, in Bucuresti, zona Brancoveanu. Preferabil pensionari, Tel: 0733104222, 0726373687

é ªofer de proto-

col, detinator de Visa SUA valida, fara cazier, fara probleme litigioase la alte locuri de munca, cu recomandari de la locurile de munca anterioare, divascu@mail7g.com Tel: 0722617859 n ªofer taxi, cu atestat. Angajez in Bucuresti, Tel: 0765468538, 0753098568


detalii la http://ec.europa.eu Eures Advisers, Germany n 1. Techniker für Stahl- und Metallbau (m/w) Arbeitsort:

Schlüchtern; Description: Erfolgreiches, krisenfestes Unternehmen sucht Verstärkung: Techniker für Stahl- und Metallbau Wir sind tätig im Bereich hochwertiger Stahl- und Metallbau und Schlosserarbeiten. Unser Schwerpunkt liegt in der Herstellung und Montage von Geländern, Stahlkonstruktionen und Schlosserarbeiten aus Stahl und Edelstahl für den privaten und gewerblichen Bereich. Unser Team zeichnet sich aus durch Eigenverantwortung, guter Bezahlung, gegenseitigen Respekt und Anerkennung. Dank unserer Größe sind wir schlagkräftig am Markt und haben genügend Zeit für die Bedürfnisse unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Alle Kolleginnen und Kollegen sind uns wichtig! Zur Verstärkung unseres Teams in der Konstruktion, Arbeitsvorbereitung und Baustellenabwicklung suchen wir einen Techniker für Stahl- und Metallbau. Ihre Aufgabe: - Bearbeiten der Projekte ab Auftragserteilung in Hinsicht auf Aufmaß, Arbeitsvorbereitung, Konstruktion, Bestellungen, Werkstatt- und Montageeinplanung und Kostenkontrolle - Einarbeitung garantiert! Ihr Profil: Abgeschlossene Ausbildung zum Techniker - Vorkenntnisse im Bereich Schlosserei hilfreich - Erfahrung mit CAD (AutoCAD von Vorteil, aber nicht Bedingung) - Erste Erfahrungen im Bereich Arbeitsvorbereitung und Konstruktion Für ausländische Bewerber besteht die Möglichkeit zur Verbesserung der Deutschkenntnisse parallel zur Probezeit. Sie arbeiten eng mit der Geschäftsleitung zusammen, Einarbeitung ist garantiert. Konnten wir Ihr Interesse wecken Dann lernen sie uns kennen! Schicken uns einfach Ihre Bewerbung, bitte per Email an wegner@filippi-ruetzel.de Filippi Rützel Metallbau GmbH Struthweg 18, 36381 Schlüchtern www.filippi-ruetzel.de Incoming Kennung ZAV-131 - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Zwingend erforderlich; wegner@filippi-ruetzel.de

n 3. Koch/Köchin in Vollzeit Arbeitsort: Wuppertal; Description: Wir suchen für unser asiatisches Restaurant Noi Nguyen in Wuppertal Elberfeld zum nächstmöglichen Eintrittstermin eine/n Koch/Köchin in Vollzeit für die Zubereitung asiatischer Speisen im A-La-Carte Geschäft. Einschlägige Erfahrung in der japanischen und/oder vietnamesischen Küche erwünscht. - Geforderte Anlagen: Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.; Kenntnisse und Fertigkeiten: Asiatische Küche; info@NOI-Restaurant.de n 4. Restaurantfachmann/-frau Arbeitsort: Großenlüder; Description: Der Landgasthof Zur Hessenmühle in Großenlüder-Kleinlüder liegt in einem idyllischen Tal im Vorderen Vogelsberg und ist seit 1630 im Besitz der Familie Koch. Annerose und Erich Koch haben die Hessenmühle in den letzten 30 Jahren entscheidend geprägt. Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams zum nächstmöglichen Zeitpunkt mehrere Servicekräfte (m/w) in Vollzeit. Das Aufgabengebiet umfasst das Servieren von Getränken und Speisen der a la carte Küche sowie das Kassieren. Eine abgeschlossene Ausbildung als Restaurant- oder Hotelfachmann/-frau ist zwingend erforderlich. Zuverlässigkeit, eine selbständige Arbeitsweise und ein gepflegtes Äußeres runden das Profil ab. Bei Interesse bewerben Sie sich bitte schriftlich oder vereinbaren bei Frau Koch unter der Tel.Nr. 06650/9880 einen Gesprächstermin. Nutzen Sie die Möglichkeit auf einen Arbeitsplatz in einer von Deutschlands vielversprechendsten Regionen. Der Landkreis Fulda versteht sich als eigenständige Wirtschaftsregion in der Mitte der Wirtschaftsräume Rhein-Main, Kassel, Südthüringen und Würzburg und verfügt über eine hervorragende Anbindung an Straße und Schiene. Es besteht eine breite Auswahl an Bildungs- und Kulturangeboten. Für die Sicherheit der Arbeitsplätze spricht die seit Jahren niedrigste Arbeitslosenquote Hessens. Nutzen Sie die Informationen, die unter http://www.region-fulda.de für Sie bereit gestellt werden. **Für auswärtige Bewerber/innen kann vorübergehend ein Zimmer gestellt werden** - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Employer Name: Zur Hessenmühle Landgasthof Forellenhof Inh. Erich Koch; Information: Andrea Koch; Address: Hessenmühle, D-36137 Großenlüder, Deutschland; Phone: +49 6650 9880.

n 5. Facharzt/-ärztin - Psychiatrie und Psychotherapie Arbeitsort: n 2. PROJEKT-/ENTWICKLUNGSINGENIEUR (M/W) Arbeitsort: Rüdersdorf bei Berlin; Description: Unsere Psychiatrische Abteilung

Kassel, Hessen; Description: xperion ENERGY & ENVIRONMENT ist ein global orientiertes Unternehmen der Avanco- Gruppe. Mit Highend-Composites setzt xperion in den Bereichen Energie & Umwelt neue Maßstäbe. Kernkompetenz ist die Entwicklung und Herstellung von Leichtbau-Composite- Bauteilen, die ihren Einsatz in den Bereichen Energieförderung, -wandlung, -transport und -speicherung finden. Zu den weiteren Produktsegmenten zählen zylindrische Composite- Bauteile für spezielle Anwendungen. Profitieren Sie auch Sie mit uns vom dynamischen Wachstum unserer Märkte und gestalten Sie unsere gemeinsame Zukunft kommen Sie zu xperion Energy & Environment am Standort Kassel als PROJEKT-/ENTWICKLUNGSINGENIEUR (M/W) IHRE AUFGABE Sie wollen Eigenständigkeit und Entscheidungsfreiheit im Job Dann übernehmen Sie bei uns die Verantwortung für die Entwicklung und Konstruktion von Prototypen und Mustern und seien Sie die treibende Kraft, wenn es darum geht, Innovationsprojekte zu realisieren! Dabei haben Sie nicht nur Kosten und Termine fest im Blick, sondern erkennen auch die individuellen Anforderungen der unterschiedlichen Projekte und können diese zielgerecht erfüllen. Unterstützung bekommen Sie durch die Kollegen aus dem Entwicklungsteam und der Produktion, mit denen Sie immer im regen Austausch stehen. Genauso halten und pflegen Sie den Kontakt zu unseren Lieferanten, um die Versorgung mit Material sicherzustellen. Die erforderlichen Bauteiltests und Produktionsversuche führen Sie eigenverantwortlich durch. Daneben zählen wir auf Ihr Engagement, was internationale Projektziele betrifft: Hier sind Sie als technologischer Support beteiligt und kommunizieren auch mit Kunden. IHR PROFIL Ihre Lösungskompetenz trägt entscheidend zu unserer Innovationsfähigkeit bei. Deshalb suchen wir einen gut ausgebildeten Bachelor of Engineering (FH) oder Techniker (m/w) mit Berufspraxis, der das nötige Know-how und Können für überzeugende Ergebnisse mitbringt und den es reizt, eigene kreative Ideen bei uns zu realisieren. Gut, wenn Ihr beruflicher Schwerpunkt im Bereich Faserverbundwerkstoffe oder Kunststofftechnik liegt und Sie auch hier schon Erfahrungen gesammelt haben. Ihre Projekte managen Sie professionell und erfolgreich dank Ihrem Kommunikations- und Organisationstalent. Im Kontakt mit internationalen Kunden helfen Ihnen außerdem Ihre guten Englischkenntnisse. Wir suchen Mitarbeiter mit Begeisterung! Wir wissen genau, welche Grundlagen Höchstleistung hat: Begeisterung und Motivation bei der Arbeit. Wir unterstützen das durch eine kooperative und offene Unternehmenskultur, damit unsere Mitarbeiter sich bei uns wohlfühlen. Und wir fördern sie nach ihren individuellen Möglichkeiten und Fähigkeiten, so dass sie ihr Potenzial voll entfalten können. Sie dürfen eine herausfordernde und abwechslungsreiche Aufgabe in einem stark wachsenden Unternehmen mit positivem, teamorientierten Arbeitsklima erwarten. Ihre Einsatzfreude ist der Schlüssel zu unserem gemeinsamen Erfolg! Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und der Job-ID 401-1202. xperion Energy & Environment GmbH Stephan Swiderek Personalabteilung Planckstraße 15 | 32052 Herford jobs@xperion.de - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Kenntnisse und Fertigkeiten: Kunststofftechnik; Projektmanagement; Employer Name: xperion Energy & Environment GmbH; Information: Stephan Swiderek; Address: Planckstraße 15, D-32052 Herford, Deutschland.

übernimmt für die Landkreise Märkisch-Oderland und Landkreis Oder-Spree die Vollversorgung zur Behandlung von Patienten mit dem gesamten Spektrum psychiatrischer Krankheitsbilder. Dafür gibt es derzeit im vollstationären Bereich insgesamt 90 Betten über vier Stationen, außerdem 35 teilstationäre Plätze in den Tageskliniken Strausberg und Fürstenwalde sowie eine Institutsambulanz mit drei Standorten. Ein weiterer Ausbau der teilstationären Behandlungsangebote ist durch die Etablierung einer Akuttagesklinik in Rüdersdorf vorgesehen Zudem bauen wir im Rahmen eines integrierten Versorgungsvertrages ein Home-Treatment als Behandlungsalternative auf. Für diese neuen Projekte suchen wir Mitarbeiter, die Lust haben, sich am Aufbau der neuen Strukturen zu beteiligen. Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt : eine/einen FACHÄRZTIN/FACHARZT für Psychiatrie und Psychotherapie für die Institutsambulanz in Fürstenwalde oder Strausberg und ab Frühjahr 2013 für die Akuttagesklinik in Rüdersdorf. Wir wünschen uns aufgeschlossenen Kolleginnen und Kollegen mit Freude am Umgang mit Menschen und an der Zusammenarbeit in einem multiprofessionellen Team. Sie sollten Interesse, Flexibilität und Belastbarkeit mitbringen . Wir bieten: - Vielseitige und verantwortungsvolle Tätigkeit unter fachärztlicher Anleitung - Ein angenehmes, kollegiales und von Wertschätzung geprägtes Arbeitsklima - Durch gute interdisziplinäre Zusammenarbeit mit den anderen Fachabteilungen getragene Atmosphäre Personaleinsatzplanung gemäß Arbeitszeitgesetz - Umfangreiche Möglichkeiten zur inner- und außerbetrieblichen Fortbildung Vergütung, Urlaubsanspruch und soziale Leistungen gemäß AVR Gezielte und umfassende Einarbeitung - Der Leiter der Abteilung verfügt über die volle Weiterbildungsermächtigung für Psychiatrie und Psychotherapie - Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Wünschenswert; Kenntnisse und Fertigkeiten: Psychiatrie und Psychotherapie (ärztlich); strausberg.323-arbeitgeber-service@arbeitsagentur.de

n 6. Arzt in Weiterbildung für Facharzt/-ärztin Psychiatrie Arbeitsort: Rüdersdorf bei Berlin; Description: Eine Einrichtung für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik übernimmt für die Landkreise Märkisch-Oderland und Landkreis Oder-Spree die Vollversorgung zur Behandlung von Patienten mit dem gesamten Spektrum psychiatrischer Krankheitsbilder. Dafür gibt es derzeit im vollstationären Bereich insgesamt 90 Betten über vier Stationen, außerdem 35 teilstationäre Plätze in den Tageskliniken Strausberg und Fürstenwalde sowie zwei Psychiatrische Institutsambulanzen. Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/einen ASSISTENZÄRZTIN/ASSISTENZARZT für die Weiterbildung zur/m FÄ/FA für Psychiatrie/Psychotherapie. Wir wünschen uns eine/n aufgeschlossene/n Kollegin/ Kollegen mit Freude am Umgang mit Menschen und an der Zusammenarbeit in einem multiprofessionellen Team. Sie sollten Interesse, Flexibilität und Belastbarkeit mitbringen und dürfen gern Berufsanfänger sein. Wir bieten: vielseitige und verantwortungsvolle Tätigkeit unter fachärztlicher Anleitung, ein angenehmes, kollegiales und von Wertschätzung geprägtes Arbeitsklima, durch gute interdisziplinäre Zusammenarbeit mit den anderen Fachabteilungen getragene Atmosphäre, Personaleinsatzplanung gemäß Arbeitszeitgesetz, umfangreiche Möglichkeiten zur inner- und außerbetrieblichen Fortbildung, Vergütung, Urlaubsanspruch und soziale Leistungen gemäß AVR, gezielte und umfassende Einarbeitung, Der Leiter der Abteilung verfügt über die volle Weiterbildungsermächtigung für Psychiatrie und Psychotherapie. strausberg.323-arbeitgeber-service@arbeitsagentur.de

n 7. Simulationsingenieur (w/m) für HIL-Anwendungen Arbeitsort:

Wolfsburg; Description: Unsere Simulationssoftware und Ingenieurdienstleistungen unterstützen weltweit die Entwicklung neuer Steuergeräte und Komponenten in der Automobilindustrie. Arbeiten Sie mit uns an zukunftsorientierten Simulationslösungen und unterstützen Sie unsere Software-Entwicklung. Für unseren Standort Wolfsburg suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt Simulationsspezialisten (m/w) für HiL-Anwendungen, Fahrwerk und Fahrerassistenzsysteme in Festanstellung. Aufgaben: Zur Unterstützung unseres Produkteinsatzes in diversen HiL-Prüfständen bei Kunden an den Standorten Wolfsburg und Ingolstadt suchen wir Ingenieure, die sowohl die Grundlagen der Modellierung und Simulation beherrschen als auch Verständnis für die im HiL-Betrieb auftretenden Fragestellungen haben. Schwerpunkte Ihrer Tätigkeit sind: Fahrdynamiksimulation, Aufbau von Fahrzeugsimulationsmodellen Entwicklung von Simulationsumgebungen für Lenk- und Fahrwerksregelsysteme Modellierung von Testumgebungen für Fahrerassistenzsysteme Programmierung von Manöverkatalogen - Fahrermodellierung, Parameteroptimierung - Testautomatisierung, Projektdokumentation Sie werden am Entwicklungsstandort München für die Produkte der TESIS DYNAware geschult und auf den Kundeneinsatz vorbereitet. Anforderungen: - Abgeschlossenes Studium des Maschinenbaus, der Fahrzeugtechnik, der Mechatronik, der Elektrotechnik oder eines vergleichbaren Studiengangs - Erfahrungen in einem oder mehreren der folgenden Gebiete: Modellierung und Programmierung (MATLAB/Simulink), Fahrdynamik, Regelsysteme, Fahrerassistenzsysteme, Echtzeit-Hardware-in-the-Loop Simulation oder Steuergeräte und CAN-Kommunikation - Kundenorientierung und Teamfähigkeit - Gute Deutsch- und Englischkenntnisse Erste Praxiserfahrungen im Bereich Simulation sind von Vorteil; Studienabgängern wird ermöglicht, sich in die Aufgabenstellung einzuarbeiten. Wir bieten: Eine sehr kollegiale und familienfreundliche Unternehmenskultur Einen krisenfesten, zukunftsorientierten Arbeitsplatz Flache Hierarchien und individuelle Gestaltungsfreiräume Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung, bitte möglichst per E-Mail an personal@tesis.de Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Zwingend erforderlich; personal@tesis.de n 8. Hotelfach-/Restaurantfachmann/frau Arbeitsort: Auerbach i.d.OPf.; Description: Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt für unser Romantikhotel zur Verstärkung unseres Teams Hotelfach- oder Restaurantfachmänner/-frauen in verschiedenen Arbeitszeitmodellen Zu Ihren Aufgaben gehören das Bedienen unserer Gäste, das Herrichten der Gästezimmer sowie die Vorbereitung von Veranstaltungen Wir erwarten - abgeschlossene Ausbildung oder ausreichende Berufserfahrung - Freundlichkeit und gute Umgangsformen - gute Englischkenntnisse - evtl. Schichtbereitschaft Gerne erwarten wir Bewerbungen (auch in englischer Sprache möglich) aus dem europäischen Ausland (Rumänien, Tschechien, Polen, Griechenland, Spanien und Baltikum) - Bedingung: gute Deutschgrundkenntnisse, ausreichende Englischkenntnisse Wir bieten - angenehmes Betriebsklima - Arbeitszeitmodelle nach Absprache mit dem Arbeitgeber: Vollzeit, Teilzeit, Zeitverträge möglich leistungsgerechte Vergütung Für ausländische Bewerber (Herzlich Willkommen !) bieten wir Unterstützung bei der Integration durch vorübergehende Bereitstellung einer Unterkunft und Mithilfe bei der Wohnungssuche - Mithilfe bei der Suche nach Kinderbetreuung (bei Familienzuzug) - Qualifizierungsmöglichkeiten - Begleitung bei Behördengängen - Kontaktaufnahme per Skype möglich Ein Praktikum zum gegenseitigen Kennenlernen ist erwünscht Arbeitszeiten: 40 Std./Woche (bei Vollzeit), Schichtdienst oder durchgehende Arbeitszeit möglich, kein Ruhetag - aber arbeitsfreier Tag (nach Absprache mit dem Arbeitgeber) Besuchen Sie unsere Homepage - und wir freuen uns über Ihr Interesse !!! Incoming Geforderte Anlagen: Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse; hotel-goldner-loewe@t-online.de n 9. Incoming: Instandhaltungsfachkräfte (Holzindustrie) VZ Arbeitsort: Kösching; Description: Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt für unseren Betrieb zwei motivierte Instandhaltungsfachkräfte (m/w). Das Aufgabenprofil setzt sich wie folgt zusammen: - Selbständige Durchführung von Reparatur-, Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten, - Fertigung von Stahlbauelementen nach Planvorgabe, - Überwachung und Pflege von hydraulischen Anlagen, - Fräsen, Stanzen, Bohren, Drehen zur Reparatur und Fertigung von Ersatzteilen, - Umbau und Optimierung von technischen Anlagen. Es handelt sich hierbei um eine Vollzeitstelle (40 Stunden pro Woche). Der Arbeitsvertrag wird kalendarisch befristet (2 Jahre + 6 Monate Probezeit). Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung schriftlich oder per E-Mail. Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; personal@binderholz.de n 10. Bereiche Konstruktions-,Entwicklungs-,Verfahrenstechnik Arbeitsort: Köln; Description: Die Rheinische Akademie Köln gGmbH sucht zum 1.3.2013 einen Lehrer m/w in der Erwachsenenbildung. Sie unterrichten in den Bereichen Konstruktionstechnik, Entwicklungstechnik, Fertigungsmaschinen- und Verfahrenstechnik und zwar: 25,5 Unterrichtstd./Woche (die Stelle kann ggf. auch in Teilzeit besetzt werden). Vorteilhaft sind Kenntnisse im Bereich => Regelungsund Steuerungstechnik. Lehramt Sek. II erwünscht. Willkommen sind auch Ingenieure und/oder Maschinenbauingenieure (im Ruhestand) FH/TU m/w und oder entsprechende Teilzeitkräfte Bei Interesse bewerben Sie sich bitte schriftlich oder per E-Mail unter: frb@rak.de. Ihr Ansprechpartner ist Herr Frömbgen. - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse, aussagekräftige Bewerbungsunterlagen; frb@rak.de


detalii la http://ec.europa.eu n 11. IT-System-Kaufmann/-frau Arbeitsort: Burgau, Schwaben; Description: Wir sind ab sofort auf der Suche nach einem IT-Systemkaufmann / -frau. Bringen Sie umfassende IT-Kenntnisse (vor allem im Bereich Netzwerktechnik) mit dann bewerben Sie sich bitte schriftlich rasch bei uns. Wir freuen uns auf Sie! Incoming Kennung ZAV131 Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; zink@etc-gmbh.de n 12. Qualitätsingenieur/in Arbeitsort: Betzdorf, Sieg; Description: Wir sind ein weltweit agierender Automobil-Steckverbinder- und Mechatronikbauteilhersteller. Unser Schwerpunkt liegt in der Realisierung kundenspezifischer Lösungen. Wir stellen an uns die höchsten Qualitätsansprüche und sind nach ISO/TS 16949 zertifiziert. Unsere innovativen Produkte für die Automobilindustrie werden global über unsere Konzernmutter vertrieben. Technikbegeisterten Fachkräften bieten wir interessante Karrierechancen. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir motivierte Mitarbeiter, die sich gerne anspruchsvollen Aufgaben stellen und ihr Talent entfalten möchten. Qualitätsingenieur m/w Ihre Aufgaben: Innerhalb unserer Abteilung Quality Engineering sind Sie verantwortlich für die qualitätsseitige Begleitung unserer Produkte von der Planungs-/Angebotsphase über das Projektmanagement bis hin zur Serienbetreuung. Im Rahmen der Qualitätsvorausplanung setzen Sie die bekannten Qualitätswerkzeuge wie APQP, FMEA und SPC ein. Sie erstellen und pflegen Kontrollpläne und Arbeitsanweisungen sowie sonstige qualitätsbezogene Dokumente. Ihr weiteres Tätigkeitsgebiet beinhaltet auch die Bearbeitung von Kundenreklamationen und das Einleiten von Korrekturmassnahmen. Sie sind aktiv in der Analyse, Verfolgung und Koordination bei Qualitätsproblemen intern sowie bei unseren Lieferanten tätig. Dazu gehört auch die Durchführung von Audits (ISO/TS 16949, VDA 6.3). Ihr Profil: Sie sind Diplomingenieur/Techniker Qualitätssicherung, Maschinenbau, Kunststofftechnik oder Elektrotechnik. Idealerweise verfügen Sie bereits über praktische Erfahrungen innerhalb der Automobilbranche. Der Umgang mit den gängigen Qualitätstools ist für Sie selbstverständlich. Ihr offenes und fachkompetentes Auftreten gibt Ihnen die Möglichkeit, erfolgreich mit allen Fachabteilungen zusammenzuarbeiten. In Ihrer täglichen Arbeit überzeugen Sie durch hohe Eigeninitiative, Durchsetzungsvermögen, Organisationstalent und hohe Motivation. Teamfähigkeit, Flexibilität, Belastbarkeit, Reisebereitschaft sowie gutes Englisch in Wort und Schrift runden Ihr persönliches Profil ab. Sind Sie interessiert Eine abwechslungsreiche Aufgabe in einem zukunftsorientierten Unternehmen im internationalen Umfeld erwartet Sie. Senden Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihres möglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung, per E-Mail an unsere Personalleiterin Frau Cornelia Schöneberg, schoenebergc@avx-elco.com - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Zwingend erforderlich. n 13. Assistenzarzt/-ärztin Arbeitsort: Bad Camberg; Description:

MEDIAN Kliniken ist ein deutsches Klinikunternehmen mit derzeit 42 Einrichtungen und etwa 8.500 Betten. Der Unternehmensverbund beschäftigt ca. 6.000 Mitarbeiter. Besondere medizinische Schwerpunkte sind die orthopädische, neurologische, kardiologische und psychosomatische Rehabilitation. Neben hochspezialisierten Fachkliniken gehören auch akutmedizinisch orientierte Einrichtungen und Krankenhäuser zum Unternehmensverbund. Das Unternehmen besteht seit mehr als 40 Jahren und hat seinen Sitz in Berlin. In der Rehabilitationsmedizin gehört MEDIAN Kliniken zu den marktführenden Klinikunternehmen; diese Position wollen wir dynamisch weiterentwickeln. Die MEDIAN Hohenfeld-Kliniken Bad Camberg sind Rehabilitationskliniken für Orthopädie und psychosomatische Medizin. Wir suchen für die MEDIAN Hohenfeld-Klinik für Orthopädie zum 01. Januar 2013 einen/eine Assistenzarzt Orthopädie m/w in Voll- oder Teilzeit wegen der Erweiterung des Tätigkeitsspektrums. In der Klinik behandeln wir das gesamte Spektrum der konservativen Orthopädie und führen Anschlussheilbehandlungen/Anschlussrehabilitationen nach orthopädischen Operationen und nach Operationen wegen Unfallverletzungen durch. Einen Schwerpunkt bildet die Osteologie. Die Klinik wurde als erste Rehabilitationsklinik in Hessen mit dem Zertifikat Klinisches osteologisches Schwerpunktzentrum DVO ausgezeichnet. Das zukünftige ärztliche Aufgabengebiet umfasst unter anderem die Betreuung der Patienten mit der Durchführung von Aufnahme- und Abschlussuntersuchungen, von regelmäßigen Visiten, Erstellung und Überwachung von Rehabilitationsplänen, Arztberichterstellungen und die Teilnahme am klinikübergreifenden Anwesenheits-Bereitschaftsdienst. Die Fachklinik für Orthopädie und Osteologie wird von der Deutschen Rentenversicherung, allen Krankenkassen und Privatkassen belegt. Die Klinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie betreut das gesamte Krankheitsspektrums psychischer und psychosomatischer Störungen, sofern in einer Rehabilitationsklinik behandelbar. Weitere Informationen finden Sie unter www.median-kliniken.de. Für Auskünfte steht Ihnen auch der Chefarzt der Klinik für Orthopädie, Herr Prof. Dr. med. Diethard M. Usinger, zur Verfügung (Tel. 06434-29-845 / Sekretariat Frau Reinhardt-Hoyer). Die MEDIAN Hohenfeld-Kliniken sind nach IQMP-Reha und KTQ zertifiziert. Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe des möglichen Eintritttermins und Ihres Einkommenswunsches an: Dorette Schless Personalreferat MEDIAN Hohenfeld-Kliniken GmbH & Co. KG Hohenfeldstr. 12-14 65520 Bad Camberg Telefon: 06434-29860 www.dorette.schless@median-kliniken.de - Geforderte Anlagen: Vollständige Bewerbungsunterlagen mit Angabe des möglichen Eintrittstermins und Ihres Einkommenswunsches.; Kenntnisse und Fertigkeiten: E-Mail-Programm Outlook (MS Office); Orthopädie (ärztlich); Patientenbetreuung.

n 14. Wissenschaftlicher Mitarbeiter (m/w) - IOSB-2012-53 Arbeitsort: Ettlingen; Description: Fraunhofer Society is the largest organization for applied research in Europe. One of over 60 Fraunhofer Institutes, the Fraunhofer Institute of Optronics, System Technologies and Image Exploitation (IOSB) in Ettlingen (Germany) supports research in areas such as real-time image processing, pattern recognition, and performance optimization of electro-optical systems. Research activities in the Adaptive Optics Group at Fraunhofer IOSB revolve around imaging through turbulence (especially along horizontal paths and strong turbulence) and free-space laser communication. We are developing simulations, theoretical models, image processing software and adaptive optics systems. Imaging along horizontal paths has unique challenges, quite different from astronomical adaptive optics, and therefore we promote unconventional approaches to the problem. The AO group at Fraunhofer IOSB is one of very few research units in Europe where work is devoted to this topic. * *Wissenschaftliche Mitarbeiterin/wissenschaftlicher Mitarbeiter - Adaptive Optics Scientist* * Fraunhofer Institute of Optronics, System Technologies and Image Exploitation (IOSB) in Ettlingen, Germany, has an opening for an Adaptive Optics Scientist. The successful candidate will be responsible for running the adaptive optics (AO) laboratory. The tasks will include: (-)Implementation of new AO concepts,(-) (-)Measurements of turbulence strength (r0, t0) with the existing Shack-Hartmann-based AO system,(-) (-)Maintenance of the existing AO systems,(-) (-)Mentoring of, and collaboration with the students.(-) When compatible with the candidate s background, theoretical modeling of problems in imaging and laser propagation could also be undertaken in addition to laboratory work. He/she is also expected to publish papers and give presentations at international conferences. Minimum qualifications: (-)Degree in applicable field of Engineering or Physics (PhD preferred),(-) (-)Broad base of optics knowledge,(-) (-)In-depth knowledge of imaging through turbulence and adaptive optics, Fourier optics,(-) (-)Experience with at least one programming language; familiarity with LabView would be an advantage,(-) (-)Experience with building and testing of AO systems would be a strong advantage.(-) Expected start date: Early 2013. Salary and work conditions according to Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD). The initial appointment is for three years and extendable depending on performance and available funding. Fraunhofer-Society is committed to a policy of equal opportunities for men and women. To apply send a CV and the names and contact information of two references to: Fraunhofer-Institut für Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung IOSB Kennziffer IOSB-2012-53 Gutleuthausstr. 1 76275 Ettlingen E-Mail: personal@iosb.fraunhofer.de Questions to this position will be answered by: Dr.-Ing. Szymon G adysz Telefon: +49 7243 992 120 E-Mail: szymon.gladysz@iosb.fraunhofer.de Information about the company: http://www.iosb.fraunhofer.de Incoming Kennung ZAV131 - Geforderte Anlagen: Schriftliche Bewerbung mit Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnissen mit Angabe der Kennziffer IOSB-2012-53. n 15. Mitarbeiter im Kundenservice (m/w) Arbeitsort: Frankfurt (Oder); Description: WIRKAUFENS sucht ab sofort engagierte Mitarbeiter im Kundenservice (m/w). Wer wir sind WIRKAUFENS ist DER Elektronikankauf im Internet! Wir bieten unseren Kunden den einfachsten, schnellsten und sichersten Weg, Elektronik zu Geld zu machen. Als junges, dynamisches und stark wachsendes Unternehmen im Bereich Re-Commerce, also der Wiederaufbereitung gebrauchter Elektronik und anschließender Wiederverwendung, leisten wir unseren kleinen Beitrag für eine nachhaltige Zukunft. Diesen fördern auch unsere Partner wie die Deutsche Telekom, OTTO oder blau.de. Wir setzen alles in Bewegung, um unsere Mitarbeiter beruflich weiterzubringen. Was wir Ihnen bieten - Ein tolles Team, das sich auf Sie freut - Ein marktgerechtes, leistungsorientiertes Gehaltspaket Familienfreundliche Arbeitszeitmodelle - Viel Verantwortung in einem schnell wachsenden Unternehmen Was Sie können sollten Sie beherrschen fließend Spanisch und Deutsch in - Sie treten unseren Kunden gegenüber freundlich und positiv auf und lassen sich in Stresssituationen nicht aus der Ruhe bringen - Idealerweise haben sie bereits Erfahrungen Diensten wie Google oder eBay Teamfähigkeit und Engagement stehen bei Ihnen im Vordergrund Erfahrungen im Umgang mit MS Office Was Sie tun werden Betreuung unserer Kunden am Telefon oder per Email Beantwortung von Kundenanfragen zu Shops - Sie tragen durch Ihre eigenen Ideen und Erfahrungen dazu bei Kundenservice ständig zu optimieren Bewerben Sie Sich jetzt: jobs@wirkaufens.de asgoodas.nu GmbH Ansprechpartner: Ferdinandstraße 15 15230 Frankfurt (Oder) Im Internet finden Sie uns unter www.wirkaufens.de - Geforderte n 16. Holzbearbeitungsmechaniker/in Arbeitsort: Kösching; Description: Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n Holzbearbeitungsmechaniker-/in in Vollzeit. Anforderungen: Ausbildung zum Holzbearbeitungsmechaniker, Schreiner, Tischler oder Zimmerer, - Idealerweise Vorkenntnisse in der Holzbearbeitung, - Bedienung von Sägen, Fräsen und anderen Anlagen, Verarbeitung des Rohstoff Holz zu Holzbauteilen, - Sägen, Schleifen und Kontrolle von Holzelementen, - Qualitätskontrolle, Teamfähigkeit, Flexibilität und handwerkliches Geschick, Bereitschaft zur Schichtarbeit. Der Arbeitsort ist nur bedingt mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Bei Interesse und gegebener Eignung freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung telefonisch oder per E-Mail. - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse. personal@binderholz.de

n 17. Projektmanager Export Industrie/Labor: Medizintechnik (w/m)

Arbeitsort: Planegg; Description: Wir sind eine mittelständische Unternehmensgruppe mit europaweit mehreren hundert Mitarbeiter(n)/innen. Mit innovativen Hightech-Anlagen und einem kompletten Dienstleistungsangebot sind wir einer der weltweit führenden Systemanbieter im Bereich Sterilisation- und Desinfektionstechnik. Zur Verstärkung unseres Teams in unserer Hauptverwaltung am Standort Planegg bei München suchen wir Sie in Vollzeitanstellung als Projektmanager Export Industrie/Labor (w/m). ****Bundesweite Bewerbungen sind ausdrücklich erwünscht!*** Ihre Aufgaben: - Erstellung von länderspezifischen Angeboten für Industrie- und Laborprojekte Bearbeitung von Ausschreibungen - Auftragsabwicklung und Fakturierung - Berücksichtigung von Ausfuhrbestimmungen Projektmanagement - Sicherstellung der Prozessabläufe - Überwachung der Zahlungseingänge Ihr Profil: - Erfolgreiches techn. Studium im Ingenieurbereich bzw. mehrjährige Berufserfahrung im Export-Vertrieb von Investitionsgütern - Gute Anwenderkenntnisse von SAP R/3 und MS Office - kaufmännisches und technisches Verständnis Verhandlungssichere englische und französische Sprachkenntnisse, weitere Fremdsprache von Vorteil Wir bieten eine abwechslungsreiche, interessante Tätigkeit in unserer Unternehmensgruppe, Zukunftssicherheit sowie flexible Arbeitszeiten und attraktive Vertragsbedingungen. Geforderte Anlagen: Wir freuen uns auf Ihre ausführliche Bewerbungsunterlagen mit Gehaltsvorstellung und frühestmöglichem Eintrittstermin.; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Zwingend erforderlich; personal@mmmgroup.com

n 18.

Holzfensterbauer oder Schreiner Arbeitsort: Laupheim; Description: Hartmut Knaak Herstellung von Fenster und Türen ist ein Familienunternehmen in der 2. Generation, Wir suchen zum nächstmöglichen Eintritt eine/n engagierte/n Holzfensterbauer oder Schreiner oder einen Mitarbeiter mit vergleichbarem beruflichem Hintergrund oder Fensterbauhelfer, mit Wunsch nach einer langfristigen Anstellung. Voraussetzungen: * eine abgeschlossene Berufsausbildung in den oben genannten Berufsfeldern oder in ähnlichen Handwerksberufen * Sie sollten Interesse, Lernbereitschaft und handwerkliches Geschick mitbringen. * Erfahrungen und Kenntnisse im Aufmaß, Arbeitsvorbereitung, Holz und/oder Kunststoff wäre von Vorteil * Sie verfügen über sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift. * ein gültiger Führerschein ist zum Erreichen des Arbeitsplatzes wünschenswert Unsere Baustellen und Auftraggeber befinden sich im regionalen Umkreis. Bewerber aus dem überregionalen Bereich unterstützen wir gern bei der Wohnungssuche! Sie sind motiviert und belastbar, dann nehmen Sie doch gleich heute noch telefonisch mit uns Kontakt auf: Ansprechpartner: Hr. Knaak Tel.: 07392/ 3566 Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Wünschenswert; fensterbau-knaak@gmx.de

n 19. Mitarbeiter/in im Haustechnik-Bereich Arbeitsort: Kirchham,

Niederbayern; Description: Als einer der größten Gastronomie- und Hotellerie-Betriebe rund um das niederbayerische Bäderdreieck bieten wir unseren Gästen tägliche Spitzenleistung und kompetenten Service. Unsere Gäste schätzen vor allem die Freundlichkeit und Herzlichkeit unserer rund 440 Mitarbeiter, die hohe Qualität und die familiäre Atmosphäre des Unternehmens und seiner Bereiche, die Hotels und Wellness, Speise- und Unterhaltungsgastronomie, Veranstaltungen zu verschiedensten Themen und Museen, Einkaufsund Bummelmöglichkeiten umfassen. Unser Haustechnik-Team benötigt weitere Unterstützung, daher suchen wir zum nächst möglichen Eintrittstermin eine/n MITARBEITER/IN IM HAUSTECHNIK-Bereich. IHRE AUFGABEN Sehr abwechslungsreiche Aufgaben in verschiedenen Bereichen unseres Erlebnisparks - Schwerpunkte Ihrer Tätigkeiten sind Wartung und Reinigung, Störungsbehebung und Instandhaltung der haustechnischen und betrieblichen Anlagen sowie weitere Aufgaben aus dem Elektro-Bereich wie z.B. - Betreuung der technischen Einrichtungen. - Sie kontrollieren regelmäßig Räume, Gebäude, Außenanlagen und technische Einrichtungen. - Sie warten die Haustechnik und gewährleisten so die reibungslose Funktion von Heizungs-, Lüftungs-, Sanitär-, Aufzug-, Schließ- und Alarmanlagen. ANFORDERUNGEN - abgeschlossene Ausbildung in einem elektronischen Beruf erforderlich - Berufserfahrung in einem handwerklichen Berufsfeld, vorzugsweise als Haustechniker, erwünscht, aber nicht zwingend erforderlich - umfassendes handwerkliches Verständnis und Geschick - gepflegtes, freundliches Auftreten und Teamfähigkeit - Bereitschaft für Wochenenddienste und Arbeit im Wechselschichtsystem - Belastbarkeit und Zuverlässigkeit Einteilung von Montag bis Sonntag bei gelegentlichem Wochenendeinsatz mit entsprechenden Ausgleichstagen, bei geregeltem Dienstplan. WARUM ZU UNS Suchen Sie einen sicheren und dauerhaften/ganzjährigen Arbeitsplatz bei einem familienbewussten Betrieb, der nach sozialen Werten geführt wird Durch unsere Betriebsgröße haben Sie die Möglichkeit, in verschiedenste Arbeitsbereiche einzusteigen und abwechslungsreiche Tätigkeiten auszuführen. Gerne auch als Quer- oder Seiteneinsteiger. Wir können Ihnen verschiedene und flexible Arbeitszeitmodelle bieten. Wir arbeiten Sie professionell ein und Sie nehmen regelmäßig an Schulungen teil. Außerdem haben Sie gute Aufstiegs- und Weiterbildungsmöglichkeiten in unserem Hause. Unseren Mitarbeitern bieten wir neben vielen Ermäßigungen und Vorteilen im Betrieb auch attraktive Sozialleistungen. Bei Bedarf sind wir Ihnen bei der Suche nach einer günstigen Unterkunft gerne behilflich. Bei Interesse richten Sie bitte Ihre vollständige schriftliche Bewerbung unter Angabe des möglichen Eintrittstermins an unsere Personalabteilung. - Geforderte Anlagen: Bitte senden Sie uns Ihre aussagekräftigen und vollständigen Bewerbungsunterlagen zu.; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Wünschenswert; personal@haslinger-hof.de


pagina 8 / oferte de muncã România / oferte de muncã strãinãtate n ªofer. Top Birotica angajeaza sofer distributie Bucuresti, salariu 250- 300euro, permis catogoria B, domiciliul sectorul 6, florin.ghita@topbirotica.ro, Tel: 0729252683

é ªoferi taxi cu/fãrã

experienþã, în Bucureºti (facilitãm obþinerea atestatului). Zilnic 9-18, str. Dealul Þugulea nr. 124 (Militari). 0735846662, Tel: 0214309498, 0766509498 n ªoferi maxi-taxi Angajez in Bucureºti, Tel: 0766552582, 0762862719 n Spalatori Auto m/f, carte de munca, zona Obor Ferdinand, Tel: 0735551060 n Strungar universal. SC Modern Casa Stil SRL angajeaza, pe perioada nedeterminata, strungar universal (studii medii, calificare, 3 ani vechime in domeniu) pentru punctul de lucru din Afumati, Ilfov. Cv-urile se trimit la email: conta.outclass@yahoo.com. Salariu brut 2117 lei. Oferta valabila pana la 24.09.2012. Interviul va avea loc in data de 25.09.2012, orele 10.00, Tel: 0212700020

é Tâmplar cu experienþã în lemn masiv ºi furnir. Tel, Tel: 0723815533 n Tâmplar pal si circularist cu experienta, angajez in zona Rahova, Tel: 0721160750 n Tehnician prelucrare. Mobira grup srl angajeaza tehnician prelucrare mobilier cu experienta pe masinile Vitap si Procenter, 200 EUR, radian.oprea@mobira.ro, Tel: 0729662471 n Tehnicieni service case de marcat pentru SC DANUBIUS EXIM SRL, cu sediul in Bucuresti-sector 1, Str. Vasile Gherghel nr. 12, Tel: 0212245525, 0212245524

é Tehnolog,

retusier, croitoresa pentru retusuri, menajera, angajam pentru magazin in mall, 0755824940, 0314179195

n Vânzãtoare la magazin de

paine, pentru punctul de lucru Bucur Obor, dioszegit@yahoo.com, Tel: 0753195831 n Vânzãtoare angajeazã Sergiana Group, pentru magazin mezeluri din incinta Kaufland Mihai Bravu. Condiþii: experienþã minim 3 ani, calificare ºi cunostinte calculator. Relatii tel: C-vul se depune pe e-mail: cristiana@sergiana.ro, Tel: 0730250932 n Vânzãtoare cu experienta pt magazin alimentar, Militari Piata Veteranilor, Tel: 0723355422, 0745075102 n Vânzãtor cu experienta pentru magazin alimentar angajez, zona Piata Matache, Tel: 0742855211

Videochat Acum poti face videochat si de la domiciliul tau. Una din cele mai avantajoase job-uri pentru fete si cupluri. Comisionul primit de model pentru videochat acasa este de 80 %, vstudio05@ yahoo.com, http://3swing.eu, Tel: 0767677659, 0720180490

24 Septembrie 2012 Videochat Bucureºti. Super câºtiguri, cazare, angajeazã 50 de femei, cupluri, etc, adult, non-adult, comercial, Tel: 0722793065 Videochat Bucureºti angajeazã fete condiþii deosebite, avantajoase, cazare gratuitã, promovare artisticã ºi profesionalã, Tel: 0722793065 n Vopsitor pregatitor, tinichigiu,

é Irlanda, Dublin,

n Germania Dansatoare Night Club angajãm legal fete ca dame de companie sau dansatoare (fãrã agenþie). Oferim ºi cerem seriozitate. 004915145349433 (Rãspund la bip), http://www.scenario.gch.de, Tel: 0040720551721

receptionera urgent, telefonista vorbitoare a limbii engleze (mediu-avansat) disponibila imediat, transport, masa si cazare asigurate, pentru detalii id: cristina_susan1984. Raspund la bip, 1.000 EUR, cristina_susan1984 @yahoo.com, Tel: 00353873515549

demontator, mecanic, experienta minima 2 ani. Service auto angajeaza, Tel: 0753098223 n Vopsitor-pregatitor si mecanic auto cu experienta Skoda Team Services angajeaza in zona Rahova, Tel: 0214202544

n Videochat

Angajam fete cu/fara experientã pentru videochat. Program 5- 7h/zi. Salariu fix 1200$. Procent 50-90%, Bonus 300$, Avans 500$ din prima zi.Studiouri în zonele: Unirii, Universitate, Crângaºi, Obor, Dristor, Iancului, Calea Moºilor. Anunþ real 100%, Tel: 0732656366, 0763380077

n Grecia. Dansatoare/hostess intre 20-30 de ani, zilnic 50E plus consumatie. transport si cazare gratuit. rog seriozitate, 1.500 €, alina_mahu83@yahoo .com, 0724957398, 00306984345952


24 Septembrie 2012 n Italia contracte: infirmiere, menajere, cameriste. Relatii 0368404046, 0747661527, http://www.epp-jobs.com, Tel: 0769875604, 0729772702 n Norvegia, Kazahstan, Belgia, Anglia. Angajam muncitori necalificati pentru: agricultura (fabrici, sere, ferme); santier naval (sudori toate tipurile, tubulatori, vopsitori, electricieni, tubulatori lacatusi); platforme maritime; -mecanici utilaj greu; constructii (fierari, dulgheri, rigipsari, zidari, faiantari, etc). Comisionul se opreste din primul salariu, Tel: 0766735316, 0729784913

é Norvegia. Persoane calificate, pe posturile de bucatari, ospatari si pizzeri, vorbitori de limba engleza mai mult decat mediu, exclus din Bucuresti, de preferinta din Buzau sau din Moldova ori Ardeal, persoane serioase, curate, muncitoare, ascultatoare, supuse, cu alte cuvinte profesionistii. Se ofera pt bucatari si pizzeri salariu de 1.000 euro + tips care variaza de la 40 € la 120 € pe saptamana, o masa pe zi, transport, cazare cu totul inclus, inclusiv transportul din tara. Program de 8-10 ore max pe zi 6 zile pe sapt. Se ofera contract de 6 luni pt inceput (proba) care se va transforma in nedeterminat, in functie de seriozitate. Salariul va fi marit periodic din 6 in 6 luni. Salariul se va plati o data pe luna, primele 2 sapt vor fi oprite garantie in caz ca persoana respectiva nu este ceea ce spune ca este. Din acesti bani vor fi acoperite cheltuielile de transport si cazare. Se lucreaza in restaurante, este un lant de 5 restaurante, care se afla in orasul Stavanger, Norvegia. Nu se accepta persoane cu antecedente penale. Ospatari de preferinta fete cu experienta varsta. min 23 ani, salariu de 3.500 Lei plus tips si restul conditiilor ca si ceilalti, sa vb bine engleza. CV + poza la e-mail, free4u_alex@yahoo.com, Tel: 0726150148

n Snagov vand teren intravilan,

lac Snagov, cu iesire la lac, 765mp, utilitati la poarta, 98.000 EUR, Tel: 0722698601 n Snagov. Vand teren intravilan 395 mp. Pret negociabil, Tel: 0732402097, 0721169020

n Apãrãtorii Patriei str.Aluviunii, sector 4, vând sau închiriez teren 620mp+ locuinþã (4 camere, bucãtãrie, 2 bãi- 120mp) toate utilitãþile, cu centralã termicã, parþial mobilatã, preferabil pentru sediu firmã, Tel: 0742098690

n Berceni

Comuna 800mp, gradina frumoasa, 17m deschidere, gaze si lumina, Tel: 0762571581, 0725527185 n Berceni Comuna louturi 500-550mp, d=15m, curent, drum acces, PUZ, Tel: 0761614440

é Berceni Comuna la intrare

vand 2 loturi 350mp desc. 16m, toate actele, curent, drum amenajat, 5.900 EUR, badea.andreea@yahoo.com, Tel: 0768071193

é Berceni Comuna, Vand urgent teren super pret! pentru constructie casa la pret super Varstnici. Speak English; Travel avantajos, la 5 km de metrou, to USA; Cook Hot Meals; Previstatia IMGB, 1000 mp, casa ous Experience, 70 USD, construita in dreapta terenului si in lucrulabatrani@yahoo.com fata, zona super linistita, cartier de vile, securizatid@yahoo.com, Tel: 0767454667, 0747073450 n Buftea vand teren intravilan, langa teren fotbal, scoala Samurcasi, lac Buftea, panorama lac, utilitati 50m, Tel: 0722698601 n Ajutor Bucãtar solicit o zi cu zi. n Buftea Mogoºoaia, stradal, 510mp, Cursant la scoala de bucatar, Tel: Bucureºti-Târgoviºte, particular, 400 EUR/mp, Tel: 0728424938 0766412462 Gestionar, am experienta 6 ani in serviciul comercial / gestionar, aprovizionare, magazioner. Solicit loc de munca, Bogdan, Tel: n Cãlãraºi Sãruleºti 3.3ha, 2 deschideri aproximativ 20mp, 3, 0722137443 5E/mp, Tel: 0734290400

é SUA. Ajutor pentru

oferte de muncã / cereri de muncã / vânzãri terenuri / case-vile / pagina 9

INTRAVILAN é MÃGURELE 25/200M. LA MARGINEA PADURII CORNETU, 400M DE RAUL ARGES, 2, 8KM DE E70 (SOS. ALEXANDRIA). UTILITATI: ENERGIE ELECTRICA, APA. DRUM ASFALTAT+PIETRUIT. 9 E/MP TOT – 11 E/MP LOTURI, 9 EUR/MP, COVACI_ANGELA83@YAHOO. COM, TEL: 0752918067 n Mãgurele la 15 minute de Palatul Parlamentului, cartier nou pânã în centurã, proiect derulare ofertã teren 300 mp/ 8900E str. Mãlinului, 540 mp/ 11.900E str. Narciselor, 580 mp /12.900E str. Iris, Tel: 0723733274, 0722895090 n Moara Vlãsiei vand teren 1300mp + casa demolabila é Chitila/Vand teren intravilan langa lac si padure, deschidere intre case, cadastru, intabulare, drum 30mp, 15 EUR/mp, Tel: toate utilitatile. Facilitati zona: 0729165702 transp in comun; gradinita; scoala; piata; parculet, centre comerciale Lidl; Baumax; Carrefour; Mall Colosseum, 145 EUR/mp, marius.perta@gmail.com, Tel: 0721253840 n Constanþa, Techirghiol, zona Stadion, teren 2500mp intravilan, deschidere 36m, lot A233/31/1, Tel: 0728724798, 0721201020 LAC n Corbeanca sat Ostratu, vand é MOGOªOAIA teren intravilan, suprafata 1000mp, DESCHIDERE 30M LA LAC. LAC SI CF deschidere 20mx 50m, INTRE URZICENI-BUCURESTI. 40.000 EUR, Tel: 0768099160 INTERSECTIA CENTURA BUC. CU SOSEAUA CHITILA, 350M DE DN7. UTILITATI F APROAPE, 250M. DRUM BETONAT. 500M n Dâmboviþa Conþeºti particular, BAUMAX. 35E-LOTURI, vand casa de caramida, Tel: 29 EUR/MP, 0734151072 COVACI_ANGELA83@YAHOO. COM, TEL: 0752918067

Dâmboviþa, Titu, vând teren agricol în suprafaþã de 10.600mp, negociabil, 12 EUR/mp, Tel: 0726279013

é Baloteºti, Saftica, DN1, 2008

casa 130 mp teren 400 mp, mobilat utilat, negociabil, schimb, 95.000 EUR, Tel: 0721967808

é Tãrtãºeºti

intravilan cc 22600mp - d 102m. Curti, constructii. Cadastru, intabulare. La 1, 2 km de DN7. Drum de acces / exploatare. Str. Mihai Viteazul. 2, 6 E tot - 3 E loturi, 2 EUR/mp, covaci_angela83@yahoo.com, Tel: 0752918067

Bolintin-Vale, Giurgiu, vand casa, stradal, toate facilitatile, compusa din teren 250mp care merge spatiu comercial, etaj 1 compus din 4 camere, 2 bai, bucatarie, mansarda, are placa aproximativ 150mp construita, la cheie, accept si Prima Casa, 75.000 EUR, Tel: 0768958864

n Brãneºti

particular, P+1 locuibilã imediat, 160mp, 4 dormitoare, sufragerie, bucãtãrie, bãi, teren 350mp, ne (mobilatã), negociabil, 110.000 €, 0766338222

é Cãlãraºi,

Radovanu, vand Casa 4 camere, caramida, 135 mp, acoperis tabla, sobe teracota, electricitate, catv, put in curte, 700 mp vie, total 1600 mp, 23.000 €, valentinos68@yahoo.com, Tel: 0744688736 n Corbeanca vilã P+1 individualã, la cheie, cu cele mai bune finisaje, 3dormitoare, 3bãi, living, dining, bucãtãrie, terasã, logie, panouri solare, finisaje din patrã, n 1 Decembrie - Ilfov (Copãceni), ºemineu, alarmã, gard fier forjat, particular, 1.150mp, utilitãþi, 149.000E, Tel: 0727828860 intravilan, 20.000 EUR, Tel: 0726115646

é Vrancea,

Popeºti, sat Terchesti, vand livada 3000 mp pruni, visini, caisi, ciresi, Posibilitate construire casa, stalp curent electric pe teren, 3.600 EUR, roxana_petrescu@ymail.com, Tel: 0737261441

n Nerva Traian Papazoglu, 377mp, 2 deschideri, cadastru, intabulare, pot 70%, cut 30%, 700 EUR/mp, Tel: 0729108743

n Foiºorul de Foc vila singur

curte, 5 camere, 3 bai, ct, ac, g+f+p, proprietar, negociabil, 210.000 EUR, Tel: 0722637990

n Obregia - Nisei 160mp teren, utilitati -zona comerciala cu vad n Dobroeºti tarlaua 25, parcela posibilitati constr. birouri, spatiii

n Giuleºti Vând casã la curte în Giuleºti, utilitãþi, Tel: 0741367781

536, extravilan, loturi de 1000 mp, comerciale, discutabil, 155.000 €, pret 39 E/mp, Tel: 0722402585 Tel: 0767641354, 0760468428

n Fundeni, Livada, Dragonul Rosu, vand 3 parcele teren casa 445mp, 17m deschidere, toate utilitatile, zona rezidentiala, negociabil, 125 EUR/mp, Tel: 0721203189

n Popeºti-Leordeni Centura, 25.000mp intravilan, d=50m, utilitati apropiere, toate actele, Tel: 0761614440

Fundulea Vând teren în comuna Fundulea ºi com. Gruiu Snagov, câte 1.000 mp, Tel: 0741367781

n Fundulea str. Lalelelor, intravilan 1000mp, asfalt, luminã, canalizare, apã curentã, preþul é Popeºti-Leordeni 2 ha langa zonei, negociabil, Tel: 0736474705 Tnuva, DN4. Acces usor auto. Gaze, electricitate, canalizare. intabulare si cadastru. Pretabil constructii zona cu potential Accept firme, n Giuleºti Drumul la Rosu, teren dezvoltator. 1900mp, intravilan, toate 15 EUR/mp, anarevan@xs4all.nl, utilitatile, 155 EUR/mp, Tel: Tel: 0744332353 0734290400 n Prahova Comarnic teren aprox. n Giurgiului Tiparnitei, 1600mp, nr 500mp, acces facil, vedere postal 141, d=50m, utilitati superbã. Teren în pantã linã, ideal apropiere, toate actele, Tel: pentru casã de vacanþã. Pret 15eur/mp, Tel: 0722272270 0761614440

é Alexandriei, 2006, casa de

caramida porotherm, parter+ mansarda, 4 camere, 3 bai, camera tehnica, camara, debara, dresing, curte 500mp, Cora la 5 min de mers pe jos, 200.000 EUR, Tel: 0729976019

Berceni Comuna str. Macului nr. 5 vand sau schimb cu apartament plus diferenta, 105.000 EUR, Tel: 0724351664

é Giurgiu, Floreºti Stoenesti, 25 de km de Bucuresti, Vand casa din caramida pe fundatie din beton 170 mp + teren 1031 mp 3 camere + living comun cu bucataria + baie + camera tehnica, acoperita cu tabla, fosa septica, gaze stradal, instalatie electrica noua, tamplarie PVC cu geam termopan. Pret negociabil, 53.000 EUR, alexvaly@yahoo.com, Tel: 0726884644

n Pantelimon sector 2, vand

(schimb) casa demolabila, 65mp, cadastru, intabulare, negogiabil, 25.000 EUR, Tel: 0768156782


pagina 10 / vânzãri case-vile / garsoniere Pantelimon case, zonã civilizatã, vis-a-vis de Selgros, P+1+mansardã, 295mp suprafaþã construitã, 470mp teren, electricã, gaze, canalizare, drum acces, se vinde ºi fãrã finisaje interioare, vecini pe toate laturile, preþ negociabil, la cheie, 165.000 EUR, Tel: 0744550007 Pipera, particular vand casa 240mp, teren 600mp, an constructie 1992, strada asfaltata, utilitati, 135.000 EUR, Tel: 0721204965 n Prahova

Câmpina, casa caramida, utilitati, 800mp, ideal vacanta, 35.000 EUR, Tel: 0728471137

24 Septembrie 2012 n 1 Mai (Mihalache) str. Ion

Neculce, Casa renovabila / demolabila, 150 mp, deschiderea 12.15 m, cadastru si intabulare; nu prezinta litigii. Zona permite constructii P+2E+M, 130.000 EUR, stefania.serban@apanovabucuresti .ro, Tel: 0722656259

é Vitan Vila superba 6 camere P+1+M 2003, 100 mp amprenta, teren 300 mp, deschidere 12 m, 2 é PIPERA, VILA 750MP, 250MP locuri parcare. 295000 Euro, plus CONSTRUITI, 7 CAMERE, 4 BAI, o diferenta negociabila eventual in 2 ETAJE+MANSARDA, TOATE maxim 1 an, Tel: 0744359529 UTILITATILE, COMPLEXE COMERCIALE MAGAZINE IN APROPRIERE (MALL MEGA-IMAGE), 420.000 EUR, STEFAN.ZNEA@YAHOO.COM, TEL: 0722234540, 0722234540

Teleorman, Vitãneºti, vând casã 4 camere, curte mare, ºoseaua Bucureºti Alexandria, pret negociabil, 12.000 EUR, Tel: 0722583370

é 1 Decembrie - Ilfov, Vila 192 mp + teren 750 mp, P+M, constructie 2012, finisaje neterminate, sistem de incalzire prin pardoseala, caramida, tigla, izolatie 10, termopane, parchet achizitionat dar nemontat, 100.000 EUR, radumoldovan@ymail.com, Tel: 0732005187

n Berceni

dezvoltator, garsoniere 38mp, la cheie, 2012, caramida, centrala, balcon, contorizate, finisaje personalizate, tva inclus, 33.000 €, 0728699854, victor.firu@ garsoniereberceni.ro, www.garsoniere berceni.ro

n Alba

Iulia Piata vand garsoniera conf. 2, et. 3/10, gresie, faianta, termopan, parchet, usa metalica, izolat termic, 23.900 EUR, Tel: 0721791232

Barbu Vãcãrescu Garsoniera, p ro p ri e t a r, etaj 2/3, imbunatatiri, boxa, cadastru, intabulare, bloc reabilitat, merita vazuta, 45.900 EUR, f l o r e n t i n a p u r d e s c u @ y ahoo.com, Tel: 0727526120, 0726637555

n Berceni

Secuilor Proprietar, semimobilata, termopan, aer conditionat, 23 mp, et. 8/10, 25.000 EUR, Tel: 0729096996

Ciºmigiu, particular vând garsoniera, parter înalt/6, 28 m, renovata, bucãtãrie utilata, se preteaza pentru birou/cabinet, 43.000 EUR, Tel: 0722560857, 0745151349

é Lucreþiu Pãtrãºcanu Particular

vand garsoniera 31mp, complet utilata si mobilata, toate imbunatatirile inclusiv aer conditionat, zona linistita, bloc ‘73, ap 3/9, vedere stradala cu balcon inchis, 5 min metrou, 5 min parc IOR, 2 min Piata Minis, 35.000 EUR/mp, roxana.axini@gmail.com, Tel: 0744982739

Mihai Bravu, in spatele L ic e u lu i H a s d e u , v a n d g a rs o n ie ra , conf 1, 3 5 . 0 0 0 E U R , simonamiclaus10@yahoo .com, Tel: 0723591124

n Militari, Rosu, particular, vand

garsoniere in bloc 2012, 33 mp,

n Crângaºi piata particular vand bloc 4 etaje, 27.000 EUR/mp, urgent garsoniera confort 1 vochinelena@yahoo.com, decomandata, cu imbunatatiri, Tel: http://www.e-apartamentenoi.ro, 0746387797 Tel: 0741273976


24 Septembrie 2012

Sebastian parc confort 1 decomandat 44 mp constructie 1990 termpan curata, 32.500 EUR, Tel: 0732864809, 0769526936

vânzãri garsoniere / 2 camere / 3 camere / pagina 11

Fundeni Doinei, living si dormitor baie bucatarie, st 67 mp, imbunatatiri constructie 2009, 47.000 EUR, Tel: 0732864809, 0769526936

n Sebastian Penny Marchet, 6/8, decomandat, 42 mp, termopan, balcon închis, cadastru, intabulare, accept credit, 35.000 EUR, Tel: n Ghermãneºti Convenabil 2 apartamente în bloc nou comuna 0763575682, 0723389967 GhermãneºtiSnagov, Tel: 0741367781 n Titan b-dul 1 Decembrie 9/10,

confort 2, 19 mp, curatã, bloc stradal, apropiere metrou Trapezului, 20.500 EUR, Tel: 0785201348, 0723389967

Unirii etaj 8/8, preþ negociabil, 62.000 EUR, Tel: 0744396738

n Vatra Luminoasa, particular, vand garsoniera confort I, parchet, termopan, gresie faianta, aer conditionat, 38.000 EUR, Tel: 0728927732

n 1 Decembrie Bd Trapezului metrou, Mega Image, particular, Garsoniera confort 2, decomandata, p/10, P+G+F+UM, libera, 21.000Euro negociabil, Tel: 0764649218, 0762219245

Giuleºti Parc, apartament 2 camere, semidecomandat, etaj 4/4, imbunatatiri, pretul zonei, Tel: 0767307842 n Giurgiului (Gãzarului) conf. 2, etaj 4, liber, 33.000 EUR, Tel: 0726115646

n Liberty Mall, Strada Nasaud nr 4, zona centrala in spate la Liberty Center Mall. Colt cu Viilor. Super oferta! Apartament 2 camere parter decomandat 59mp. Renovat gresie, faianta, termopane, parchet, usa metal intrare, etc. Grilaj geamuri posibilitate pentru balcon, 57.000 EUR, tudor_marian84@yahoo.com, Tel: 0761674837, Fax: 0214360166

n Berceni Metrou, ap. 2 camere Piaþa Sudului, gresie, faianta, parchet, termopane, 0766.886.888, Tel: 0766886888

Berceni Aliorului, semidecomandat, et. 2/9, îmbunãtãþiri, preþ 49.000E, Tel: 0764553955, 0723375192 n Berceni Big urgent 2 camere semidecomandat, et. 8, usor negociabil, 45.000 EUR, Tel: 0785250233

n Drumul Taberei decomandat,

liber, confort II, metrou, parter/10, 39.000 EUR, Tel: 0722217144

n Seicuilor apartament 2 camere, 2/4, liber, gresie, faianta, parchet, termopane, zona linistita, curat, verdeata, 55.000 EUR, Tel: 0758888569

Militari, Lujerului, 2 camere decomandate, gresie, faianta, termopan, parchet, apometre, repartitoare, aer conditionat, negociabil, 49.000 €, Tel: 0744918046

Pantelimon Cora confort 3 cu gaze si imbunatatiri etaj 1/4 stradal, 23.500 EUR, Tel: 0732864809, 0769526936

Rahova 2 camere, confort 1, 58mp, etaj 9/10, spatios, stradal, langa piata, Tel: 0766741048

Dristor, Ramnicul Sarat, confort 1 decomandar etaj 1/10 cu 2 balcoane constructie 1981 centrala parchet 78 mp, 71.000 EUR, Tel: 0732864809, 0769526936

proprietar vand n Unirii apartament 2 camere la curte, in vila, posibilitati parcare, negociabil, 48.000 EUR, Tel: 0744662452

Unirii, Principatele Unite, vand apartament 2 camere, Legea 112, exclus credit, vaduval@gmail.com, Tel: 0736542651

n Antiaerianã confort 3, 35 mp, semidecomandat, 2/4, bloc cu gaze, fãrã îmbunãtãþiri, cadastru, 21.000 EUR, Tel: 0785201348, 0723389967

n Militari Gorjului, cf. 2, dec, 2/4, centrala pe gaz, usa metalica, gresie, faianta, termopan, curat, 35.000 EUR, Tel: 0720592299 Militari statia de metrou Pacii, vanzare apartament 2 camere conf 1 semi decomandat etaj 2/8, constructie 1991, 51 mp, 55.000 EUR, olaru.irina76@ yahoo.com, Tel: 0760393302

n Aluniºului 6/8 decomandat confort 1, gresie faianþã, termopan, curat, AC, 50 mp, balcon mare, cadastru, 42.500 EUR, Tel: 0723389967, 0785201348

n Romanã, Particular, vand apartament 2 camere, et 9/9, 46mp, ideal pentru cei dispusi sa investeasca in reconditionarea unei locuinte ultra-centrale, 55.000 EUR, raluca_cerghedean@yahoo.co.uk Tel: 0722387022

é Argeº, Curtea de Arges, str. Despina Doamna, Ap. 3 camere, etaj 3/3, semi-decomandat, bloc de caramida, termopan, gresie-faianta, centrala termica, 27.500 EUR, manadi@yahoo.com, Tel: 0721272606 n Aviaþiei Herastrau, vand apartament 3 camere, 155mp, bloc nou, pret foarte bun, Tel: 0722292928

n Baba Novac Strada Campia Libertatii, vand apartament 3 camere convenabil, liber, confort 1 semi decomandat 5/8 fara inbunatatiri 70mp balcon mare, bloc curat zona verde exsclus agentii, 50.000 EUR, mariusleonida@yahoo.com, Tel: 0722870753

Brâncoveanu Budimex confort 2 sporit decomandat spatios etaj 2/4 zona de vile constructie 1981, 40.500 EUR, Tel: 0732864809, 0769526936

n Romancierilor bd. Timisoara

particular vand apartament 3 camere decomandat, 2 balcoane, 5/10, confort I, 63.000 EUR, Tel: 0726328478 n Rosetti apartament 3 camere parter inalt, centrala é Gara de Nord Proprietar, 80mp, proprie, renovat recent, Tel: apartament 3 cam 103 mp, 0734290400 superb, complet mobilat, utilat, gata pentru mutare. Finisaje ultramoderne. Loc parcare ADP, 84.500 EUR, liviugrindes@hotmail.com, Tel: n Socului proprietar vând ap 3 camere, conf 1, 65.000 EUR, Tel: 0766522996 0788218172 n Gara de Nord b-dul Dinicu Strãuleºti Lac, vand ap 3 n Golescu, vand apartament 3 camere, bloc reabilitat termic, camere (21/12.5/8.5), et 3/4, ac/ av 87/ 77, cartier rezidential nou, 65.000 EUR, Tel: 0723560120 68.000 EUR, Tel: 0723265376 confort 1, n Giurgiului decomandat, 4/10, g+f+p+t, 50.000 EUR, Tel: 0726115646

n ªtirbei

Vodã vis a vis Conservator, 3 camere, 3 bai, renovat recent, mobilat, centrala n Militari particular, decomandat, proprie, 150.000 EUR, Tel: 3/4, mobilat modern, 2grupuri 0734290400 sanitare, centralã gaze, bloc reabilitat, str. Dezrobirii, lângã poliþie, Tel: 0767421728, 0318007963

é Drumul Taberei, Bd Timisoara, Proprietar vand ap. 3cam cf1, decomandat, stradal, 76mp, termopan, A/C, 5/10, imbunatatiri, mobilat, balcon 11mp, 63.000 EUR, corinaursuleanu@yahoo.com, Tel: Timpuri Noi 3 0764472702, 0728995490 camere, 70mp, bloc n Drumul Taberei, 7/10, bloc nou, 100.000 EUR, apartament 3 reabilitat termic, zona foarte buna, n Particular semindecomandat, intre Mall Afi Place si Mall Militari, camere Tel: 0730106207 imbunatatiri, um, ac, g, p, et. liber, Tel: 0722217144 6/10, stradal, 5 minute metrou, negociabil, 65.000 EUR, Tel: n Tineretului, 3 cam, semidec, 5/10, bloc monolit 1981, toate 0724662529 imbunatätirile, loc parcare, mobilat, Pipera, vand apartament 3 105000 eu, particular, Tel: 0728893327 camere, bloc 2012, 75 mp utili, Titan 1 Decembrie 1918, n 1/4, deosebit, 60.000 EUR/mp, cf. 1, 9/10, v o c h i n e l e n a @ y a h o o . c o m , decomandat, http://www.e-apartamentenoi.ro, imbunatatiri, G+F+T+P+AC, 2 bai serviciu, proprietar, Tel: 0741273976 55.000 EUR, Tel: 0766623723 é Foiºorul de Foc, zona Plantelor - Austrului nr 18, s e m i c e n t ra l , v a n z a re a p a rt a m e n t 3 c a m e re , S=104mp la Parter in vila P+1, confort 1, semi decomandat, toate utilitatile, telefon, cablu TV, cablu intenet, centrala termica, beci, curte interioara, loc parcare. Nu prezinta risc seismic. Spatiu ideal si pentru firma. Acces rapid in centrul orasului. Acces rapid in zona la marketuri, restaurante, universitati, licee, scoli, gradinte, etc, 80.000 EUR, alexandru_polici@yahoo .com, Tel: 0723321103

Fundeni Doinei, duplex 3 camere, living, bucatarie, 2 bai, complet imbunatatit, constructie 2009, st 120 mp, 66.000 EUR, Tel: 0732864809, 0769526936

n Giuleºti, Constructorilor, ap 3 cam, 4/4, 60 mp, semidec, termopan, parchet, UM, A/C, n Berceni Reºiþa confort 2, 1/4, balcon inchis, terasa impecabila, cadastru, intabulare, liber, accept zona linistita, parc, metrou, piata, credit, 37.500 EUR, Tel: 60.000 EUR, Tel: 0728839461, 0744375938 0723389967, 0763575682


pagina 12 / vânzãri imobile / schimburi / cumpãrãri imobile / închirieri oferte imobile

n 1 Mai (Domenii), 3 camere, 2 balcoane, g+f+p, 2/6, zonã rezidenþialã. Preþ 70.700E, Tel: 0722252112

13 Septembrie, Liberty Mall, Str. Nadsaud Sect. 5, ap 3 cam, 76mp, conf1, hol h, 6/8, dec, g, f, 68.000 EUR, Tel: 0766228989

é Drumul

Taberei, Zona Romancierilor, Particular vand apart. 4 camere (3 min. statie mijloc transport) 60 mp utili, confort 2, recent renovat, intalatii electrice si sanitare noi, parchet, termopan, apometre, contoare, calorifere noi, gresie, faianta, usa metalica. Bloc ce urmeaza sa intre in programul de reabilitare termica, 57.000 EUR, radumbadea@gmail.com, Tel: 0722653838

n Obor Sos Mihai Bravu 35, bl.

P13, vand apartament 4 camere, 88.000 EUR, Tel: 0740561065

n Tineretului, Vand apartament 4 camere, confort 1 decomandat, bloc 1985, etaj 2/8, 90 mp, 2 balcoane, 2 grupuri sanitare, fara imbunatatiri, 120.000 EUR, Tel: 0737216380 Titan, Nicolae Grigorescu, Apartament 4 camere 1/4, confort 1, decomandat, 2 bai, 76mp utili, 86.000euro negociabil, Tel: 0722178739, 0216734071

n Dorobanþilor, zona RomaLondra, vand 2 apartamente in duplex, 8 camere, scara interioara, bloc 4 nivele, teren aferent 100mp, discutabil. 0722312039, 230.000 EUR, Tel: 0746294000, 0722578398

n Alexandriei Nr 90, Macelarie de inchiriat 100mp, 3 camere frigorifice, camera de transare cu aer conditionat, sala de vanzare cu 2 vitrine frigorifice, aer conditionat, perdea de aer la intrare, aparat cu ultraviolete contra insectelor, doua cai de acces, Tel: 0722505557

é GALATI, TECUCI, VAND CONSTRUCTIE, HALA, DEPOZIT, SPATIU (CENTRALA TERMICA FOST TERMSAL) IN ORASUL TECUCI, 425 MP. ZONA GARA DE NORD (STR NICORESTI). ACCES STRADAL, TOATE UTILITATILE. STARE BUNA, 20.500 EUR, COVACI_ANGELA83@YAHOO. COM, TEL: 0752918067 n Herãstrãu Nordului Bucuresti vand cladire birouri s+p+5+6 retras, suprafata totala-1078mp, teren-259mp, 4 locuri parcare. Pret 850.000E+TVA, Tel: 0756512300

Barbu Vãcãrescu intersecþia cu Gheorghe Þiþeica, în Bucureºti, proprietar, vând garsoniere, apartamente cu 2 ºi 3 camere, 1.000 EUR/mp, Tel: 0730711519 n Dezvoltator si garsoniere Rahova, pret si 45.000E 0760482592

vand apartamente confort 1 in Piata 23.000E garsoniera aparamente, Tel:

Particular schimb casa mare la 7km de Buzau + 400mp teren cu casa sau teren in jurul Bucurestiului, Tel: 0733010207

Particular cumpar teren intravilan, zona cu utilitati curent, gaze, ofer maxim 15.000 Euro, Tel: 0726150207, 0736446482

Cumpar cu plata imediat apartament 2 camere confort 1, 2 sau 3, 0727833139, 0765025527

n Cumpar

apartament 4 camere, zona Parc Tineretului, fara intermediari, Tel: 0722574442

Cumpar cu plata pe loc garsoniera confort 1, 2 sau 3, Tel: 0727833139, 0765025527

n Berceni Olteniþei. Intelectualã pensionarã gãzduiesc în camerã separatã tânãrã absolventã/ angajatã, cu plata întreþinerii, Tel: 0747703130 n Berceni Inchiriez camera la curte, zona Berceni, tel. 0729851393, Tel: 0785314510 n Chitilei,

cartier Chitila, camera si bucatarie semimobilate intrare separata apa si wc in curte, Tel: 0729067310 n Ghencea, camera modern mobilata cu baie separata, balcon, acces utilitati, sunati dupa 11, Tel: 0729203068, 0741696872 n Giurgiului CRF Progresul, ofer spre închiriere camerã la curte mobilatã, Tel: 0724633040, 0784885865 n Militari piaþa Gorjului 5 minute de metrou, 2 camere din 3, mobilat modern, centralã, tv, internet, 700Ron/persoanã, 800/cuplu, Tel: 0740161480

24 Septembrie 2012

Plevnei particular, vilã 24 de camere, 700 mp, D+P+1+M, imobil istoric restaurat în 2009, complet utilat, finisaje lux, parchet, marmurã, termopan, vitralii, aer condiþionat, centralã termicã, centaralã telefonicã 2011, linie fibrã opticã, 3 linii telefon, depozit, arhivã, salã aºteptare, circuit TV-satelit, camere supraveghere, alarmã cu monitorizare, centralã alarmare incendiu automatã, salã ºedinþe, 4 grupuri sanitare, curte, parcare. Pretabil ambasadã/ multinaþionalã, Tel: 0733106680

VITAN MALL PARTICULAR OFER SPRE INCHIRIERE / VANZARE VILA, TEL: 0722758289, 0722758297

n Drumul

Taberei inchiriez garsoniera conf. 1, et. 2, plata anticipat 6 luni, discutabil, 200 EUR, niculescuaurel@yahoo.com, Tel: 0722854109

é Drumul

Taberei Proprietar mobilata, utilata, confort1, decomandata, G+F+T+ Parchet, masina spalat, tv+internet, p/4, 200 EUR/luna, AVOCATILIEMARIUS@yahoo.com Tel: 0763691816

é Eroii Revoluþiei, Camera 16

Apãrãtorii Patriei Sos. Berceni, garsoniere totul nou, in vila, 250 EUR/luna, Tel: 0720507027 Sebastian, inchiriez o camere 1/8 utilat si mobilata pentru doi baieti sau un cluplu pret negociabil, http://www.az.ro/ node/128208/edit?de stination=admin%2Fadsuf ragerie, Tel: 0735344912

n Adunatii Copaceni, inchiriez vila

6 camere 220mp, p+1, teren 2000mp pe care sunt plantati pomi fructiferi si vie, Tel: 0731546366, 0721427908 n Berzei, casa/ vila P+M, 100mp, detalii pe, http://www.immobile.ro, Tel: 0721616161 n Cãlãraºilor, Delea Veche, parter vila 100mp nemobilat, curte 150mp, ac, termopan, ct, proprietar, negociabil, 1.000 EUR/luna, Tel: 0722637990

BALTA ALBA, LANGA STATIA METROU COSTIN GEORGIAN, GARSONIERA MOBILATA, ARAGAZ, FRIGIDER, MASINA SPALAT, TERMOPAN BUC, GRESIE/FAIANTA, 2 0 0 E U R / L U N A , BREAKDANCESIMPLU@YAHOO.COM, TEL: 0736540448, 0724958877

n Berceni

caut colegã în garsonierã conf. I, recent renovatã, 100E discutabil, Tel: 0745015285, 0722472805 n Costin Georgian, particular inchiriez garsoniera utilata, mobilata recent, renovata, Tel: 0748507374, 0722460789 n Decebal langa metrou Piata Muncii, 2/8, D, complet mobilata si utilata, balcon, G+F, termopan, AC, 42mp, 350 EUR, Tel: 0740920633 n Dristor particular, inchiriez garsoniera, 200 EUR/luna, Tel: 0722829838 n Dristor metrou, proprietar inchiriez garsoniera modernizata, 4/10, semimobilata, pe termen lung, exclus agentii, Tel: 0745055859 n Drumul Sãrii inchiriez garsoniera confort 1, gresie, faianta, etaj 1/4, Tel: 0722373693

mP, Gresie, Faianta, Parchet, TV, Cablu, Internet fibra optica (RCS RDS), Termopan, Masina Spalat Automata, Cabina Dus, Usa Metal, Contorizat, Plita 2 ochiuri gaz metan (retea oras), Frigider, Stradal, Metrou Eroii Revolutiei (7 min.), Parc Carol (5 min.), Transport RATB, Semimobilat: Canapea extensibila 2 pers IKEA, Sifonier lemn clasic 3 usi, 2 statii tramvai (Liberty Mall, City Mall), Minim 7 luni, Ma deplasez pentru plata tuturor utilitatilor, (+220 euro garantie). Dupa ora 16 - rog seriozitate, 220 EUR/luna, razvan78_88@yahoo.com, Tel: 0724142970

Nerva Traian, închiriez garsonierã 45mp decomandatã, confort 1, et. 1/8, semimobilatã, Tel: 0753814628

é Pipera Garsoniera situata in

Cosmopolis, se poate inchiria nemobilata/ mobilata. Preturi incepand de la 230 euro. Toate facilitatile unui complex nou, gradinita, mini market, centrala proprie, incalzire prin pardoseala, bucatarie inchisa. Complexul este situat la 10 min. de Scoala Americana, metrou Pipera. Anunt proprietar, 230 EUR/luna, andreea.mitru@benevo.ro, Tel: 0730109005


24 Septembrie 2012

închirieri oferte garsoniere / 2-3-4-5 camere / spaþii comerciale / pagina 13

n Sebastian Calea Rahovei, 35 mp, confort 1, renovatã, mobilatã, utilatã, contorizatã, stradal, 200 EUR, Tel: 0724891528

é Colentina

é Ultracentral inchiriez garsoniera, Strada Eforiei 8, decomandat, 2 camere 50 mp, etaj 1/8 vedere la stradã, mobilat modern, aer condiþionat, termopan, gresie, faianþã, bucatarie utilata, uºã metalicã, renovat recent. TV, masina de spalat, centrala termica, contoare apa rece. Liber, se poate închiria direct. detalii pe site, www.immobile.ro, Tel: 0721616161 n Unirii în vilã, mobilatã, utilatã,

F+G+T+P+Centralã, intrare, contorizare separate, Tel: 0722152813, 0724589048 n Universitate, particular, garsonierã 42mp, etajul 5/8 camerã 8mp, etajul 8/8, dotate, utilate, curate, libere, Tel: 0722388563

ap. situat in complexul Rose Garden, la 10 min. de metrou Obor, langa Supermarketul Kaufland, mobilat si utilat. Beneficiaza de toate facilitatile unui complex nou, contorizare individuala. Anunt proprietar, 400 EUR/luna, andreea.mitru@benevo.ro, Tel: 0730109005

é Dorobantilor Apartament 2 camere, stradal Calea Dorobantilor, renovat, utilat, bloc reabilitat termic, et. 2/6, mobilat, ac, toate utilitatile, rulouri exterioare, 600 EUR/luna, Tel: 0723502317 Drumul Sãrii la intersecþia 13 Septembrie cu Ghencea, Inchiriez Apartament douã camere, semidecomandat, mobilat complet, dotãri incluse: aer conditionat si termopan, etaj 2, 250 EUR, emilia.boghiu@yahoo.com, Tel: 0767602365 Drumul Taberei Moghioroº conf. 1, 55mp, mobilat moderm, elegant, opem, termopan, alarma, aer conditionat, usa metalica, parchet. Negociabil, 300 EUR, Tel: 0724188761, 0214113465

n Brâncoveanu Inchiriez apartament 2 camere, decomandat, nemobilat, cartier Brancoveanu, Strada Covasna, 200 EUR, Tel: 0724343095, 0721239183

é Camera de Comerþ Octavian Goga, particular, apartament 2 camere, 5/8, 63mp utili, central (deasupra pasaj Marasesti), vedere Biblioteca Nationala, proaspat zugravit, mobilat, utilat, liber, 450 EUR/luna, spic29@yahoo.com, Tel: 0741217982 n Cantemir Apartament 2 camere, mobilat, utilat complet, Tel: 0726703619

é Grigorescu, particular inchiriez apartament cu 2 camere decomandat modern, renovat, luminos, cu toate dotarile (aragaz, frigider, masina de spalat, televizor, aspirator), 6/10, situat in zona linistita, apropiere de metrou N. Grigorescu. Apartamentul are gresie, faianta, parchet, termopane, instalatii sanitare, cabina de dus cu jacuzzi si radio, usa metalica noi, 290 EUR/luna, Tel: 0720339576, 0722780035 n Nerva Traian particular, etaj 1, confort 1, renovat, mobilat, utilat. 0722505737, 300 EUR/luna, Tel: 0751203003, 0761697956

PANTELIMON ORAª, INCHIRIEZ APARTAMENT CU 2 CAMERE, IN SISTEM DUPLEX (PARTER LIVING, BUCATARIE, BALCON; ETAJ DORMITOR, BAIE), MANSARDAT LA ETAJUL 5/5. CENTRALA TERMICA, GRESIE, FAIANTA, PARCHET, TERMOPANE, AER CONDITIONAT. ZONA MORARILOR, LA 10 MINUTE DE METROU COSTIN GEORGIAN. CONTACT ADELA 0744213727 SAU COSMIN 0746121364, 300 EUR, ADELA_BUGHEANU@ YAHOO.COM

é Pipera, Apartament situat in Cosmopolis, mobilat si utilat. Toate facilitatile unui complex nou, gradinita, mini market, centrala proprie, incalzire prin pardoseala. Complexul este situat la 10 min. de Scoala Americana, metrou Pipera. Anunt proprietar, 395 EUR/luna, andreea.mitru@benevo.ro, Tel: 0730109005

n Apãrãtorii Patriei, inchiriez. apt.

n Titan aqpartament 2 camere, n Drumul Taberei, zona Valea mobilat, curat, termen lung, Tel: Ialomitei (vis a vis de piata) 0724372892 particular, et3/4 conf 1, dec, mobilat, gresie, faianta, usa metalica, balcon, chirie +1 luna Titulescu, 2 garantie, 300 EUR, camere, 57mp, Coral_25_nov@yahoo.com, Tel: decomandat, utilat 0729008732 n Drumul Taberei, proprietar, si renovat, et. 5, utilat modern, confort1, 290 EUR/luna, Tel: mobilat decom, masina spalat, G+F+T+ um+ a/c+ termopan, tv+net, 7/10, 0788462344 contorizat, 351 EUR/luna, INCHIRIEZ avocatiliemarius@yahoo.com, n UNIRII APARTAMENT DOUA CAMERE, http://www.youtube.com/watch?v=p ETAJ 7/9, NEMOBILAT, VEDERE NS2MB-enZw, Tel: 0763691816 FATA, TEL: 0722292928 Zepter, particular, n Unirii inchiriez apartament 2 camere, complet mobilat, utilat, zugravit, 450 EUR/luna, Tel: 0721371633, 0731865661

4cam dec. cu toate facilitatile, la 5’ de Spiru Haret si de metrou Ap. Patriei, Tel: 0744486509 n Bãneasa Penthouse Nord, 5/5, sc=250mp, constructie 2007, finisaje superlux (granit, marmura, parchet masiv), vedere superba lac, loc parcare, complet mobilat si utilat, 1.700 EUR/luna, Tel: 0744561746

Sebastian, 4 camere pt. 3 fete studente, zugravit gresie, faianta, termopane, centrala, aer conditionat, termen lung, garantie, 450 EUR/luna, Tel: 0735536643 n Vatra Luminoasã închiriez 4

camere locuinþã, demisol, parter, etaj curte 250mp, proprietar, 1.600 EUR, Tel: 0743373342

é Pipera Ap. situat in complexul n Romana, Adiacent Pietei, Bd. Dacia, 67 mp utili, 3 camere finisate, utilitati, ac, firma + caseta luminoasa, posibilitate vanzare, 850 EUR/luna, Tel: 0729108743 é Prelungirea Ghencea Ap. situat in complexul rezidential Primavara, nemobilat si neutilat, toate facilitatile unui complex nou, centrala proprie, paza, gradinita, loc de joaca pentru copii, piscina. Exista posibilitatea sa se mobileze, pretul este de 400 euro. Anunt proprietar. Complexul este sit. in cartierul Drumul Taberei, in Prelungirea Ghencea, nr. 100, 300 EUR/luna, andreea.mitru@benevo.ro, Tel: 0730109005 n Sãlaj Inchiriez apartament 2 camere in vila, stare foarte buna, gresie faianta, mobilat, negociabil, 250 EUR/luna, Tel: 0723375759 n Sebastian strada Spataru Preda, Inchiriez apartament nemobilat 2 camere foarte spatios suprafata 60 mp, recent renovat, termopan, parchet, usa metalica, 250 EUR/luna, Iana_andrei@yahoo.com, Tel: 0723194519, 0733108531 n Titan la 1 minut de statia metrou Nicolae Grigorescu, Particular, inchiriez 2 camere, decomandat, stradal, mobilat, pal laminat, gresie, faianta, termopan, usa metalica +utilat: masina de spalat automata, aragaz, microunde. aer conditionat, rulouri exterioare, bloc izolat termic, 310 EUR/luna, raluca_cerghedean@yahoo.co.uk, Tel: 0722387022

CAMIL RESSU - ILIOARA, INCHIRIEZ AP. 3 CAM, LA PARTER. CU DESTINATIE SPATIU COMERCIAL CU INTRARE SEPARATA. IDEAL PENTRU NOTARIAT, CABINET STOMATOLOGIC ETC. D I S C U T A B I L , 1.200 EUR/LUNA, HALIC.ROXANA@GMAIL.COM TEL: 0770504473, 0314043242

rezidential Cosmopolis, bucatarie mobilata, 2 x aer conditionat, paza, supermarket, gradinita, pony-club, ideal pentru familii cu copii, zona linistita, spatii verzi, piscina, centrala proprie, transport Cosmopolis - Metrou Pipera si retur. Complexul este situat la intersectia Pipera cu Soseaua Tunari. Anunt proprietar. Accesibil cu masina dinspre Petricani sau Pipera-Tunari, la 5 min cu masina de Scoala Americana, 20 min cu masina de Pta. Obor, 430 EUR/luna, andreea.mitru@benevo.ro, Tel: 0730109005

n UNIRII

n Foiºorul

de Foc, Traian, inchiriez apartament parter vila, ideal birouri firma, 1.000 EUR/luna, Tel: 0723560120

INCHIRIEZ APARTAMENT 3 CAMERE, PROASPAT RENOVAT, FOARTE CURAT, ET. 1/8, TEL: n 1 Mai (Mihalache) Turda, de n Cantemir Metrou Sincai, 3 0722292928 închiriere spaþiu comercial 300 camere semidecomandate, mp+ subsol 220 mp, Tel: Unirii recent renovat, mobilat 0722302320, 0729610604 semimobilate, etaj 9, 340euro, avans 2+1, Tel: 0729375394 complet, ac, 3 balcoane, etaj 5, n Central str. Vintila Voda, langa Tel: 0722488008 Ferdinand excelent Tribunalul Nou, inchiriez apartament 3 camere, etaj 1, n Unirii Carrefour apartament 3 spatiu stradal complet renovat, termen lung, Tel: camere decomandat, etaj 1, 100mp pentru birou 0729203745 nemobilat-birouri, Tel: 0213229125 sau magazin, pret n Central acces metrou, situat în Victoriei Titulescu, Bucureºti, B-dul Ferdinand 97, negociabil, Tel: vis-a-vis de liceul Iulia Haºdeu, proprietar, ap 3 0722519684 zonã Dimitrov, închiriez apartament 3 camere, 9/10, camere, decomandat, Foiºorul de Foc inchiriez spatiu bucãtãrie deschisã cu sufragerie, etaj 5/14, proaspat n comercial, 80 mp. cu toate renovat recent, curat, utilat ºi utilitatile. 15 euro/mp, negociabil, mobilat modern, gresie, termopan, renovat, mobilat15 EUR/mp, parchet, AC, suprafaþã 86mp, Tel: negociabil, 500 EUR, Tel: echipat, prefer familie, tampoi2006@yahoo.com, 0744684817 0723546139 termen lung, n Drumul Taberei particular, n Gorjului Piaþa Particular, Ofer anticipat, decomandat, trei camere conf 1, spaþiu comercial 340mp, 2/4, mobilat, utilat, toate parter-alee piaþã, vad pietonal 450 EUR/luna, Tel: inbunatatirile, 1+1, 320 EUR/luna, intens, toate utilitãþile, negociabil, Tel: 0724129747 Tel: 0723150078, 0767756647 0722293742


pagina 14 / închirieri oferte spaþii / cereri / auto-moto / electro / matrimoniale femei - bãrbaþi

24 Septembrie 2012

é Iancului piata,

inchiriere spatiu comercial, 100 mp, vad format asigurari, pretabil multiple activitati, 1.350 EUR/luna, Tel: 0722230162, 0721789050

é Masini spalat auAutoturisme inscrise in Romania pentru programul rabla Bucuresti- Ilfov, asigur transport, Tel: 0744632301, 0760225065

n Ultracentral Urgent ultracentral, 64 mp ºi 84 mp, convenabil, Tel: 0741367781 n VICTORIEI STR. FRUMOASA APARTAMENT PARTER VILA, CURTE, PARCARE, 80MP RENOVAT, NEMOBILAT, PREFERABIL FIRME, INTRETINERE CURENT INCLUSE, PROPRIETAR, é Citroen C4 inmatriculata, 2006, 650 EUR/LUNA, TEL: 0729277799 90 C, 1600 cm3, alb, 2/3 usi, Diesel, manuala, 155.000 km, negociabil, 4.500 EUR, Tel: 0721967808 n Dacia Logan diesel, oct 2006, cu aut. inchiriata Meridian Taxi, obligatoriu atestat si c.m, 2.800 EUR, Tel: 0765502527 Accent, 2007, n Hyundai benzinã, full, n Berceni pensiune turisticã, 32.000km, negociabil, 4.950 EUR, Tel: ofertã închiriere zilnic pe 2- 3 ore 0723680209 la 55- 70 lei, Tel: 0214504382 n Renault Symbol Societatea Drumul Gãzarului, pensiune Comerciala Bostina& Asociatii turisticã, ofertã închiriere ofera spre vanzare 9 autoturisme zilnic pe 2- 3 ore la 55- 70 lei, Renault Symbol, an fabricatie 2005, 110-140.000km, 1.5 diesel. Tel: 0214504382 3.200-3.500Euro negociabil, Tel: 0735177521 n Fundeni, inchiriez teren 200mp Soseaua Fundeni, 450 EUR, mihutz_b@yahoo.com, Tel: 0723234098

Cumpãr auto Logan, Supernova, Dacia, Cielo, Matiz/Tico, Citroen, Chevrolet, Renault, Opel, Skoda, Solenza, Peugeot. Si mici defecte, Tel: 0212551102, 0721309765

tomate, deplasare gratuita, repar, garantie. Urgenta, seriozitate, Tel: 0212307206, 0722599271, Fax: 0214209371

é Reparatii

frigidere, congelatoare, vitrine frigorifice, aer conditionat la domiciliul clientului, oferim garantie, Tel: 0767552647, 0213806880

é Sex total fin orala, oral neprotejat cu finalizare, normal, anal. Accept cunnilingus, 69. Ador sexul anal adanc, 50 RON, Tel: 0764927274

é Patru domnite. Vino si alege

una dintre noi si incita-ti imaginatia alaturi de ea. La noi totul este permis. Free bar, jacuzzi, A/C, 80 RON/ora, Tel: 0761189557, 0756553045

é Dacia Renault cumpar autoturism anul 2000-2012, plata si actele pe loc, Tel: 0762642694, 0724798097

é Finalizare Orala! Vino sa vezi

n Autoturisme pentru Rabla. Asigur radiere+ transport. Valabil n Tichete rabla 2012 cu acte Bucureºti+ Ilfov, Tel: 0767903318 legalizate, Tel: 0744632301

é Oral, normal, anal, atragatoare

realitatea, sigur acum ai facut alegerea perfecta, vino in locatia mea, sunt sigura ca aici vei gasi tot ceea ce ai cautat pana acum, vino, te astept, sigur vei mai reveni, sex total, 150 RON/ora, Tel: 0725073448

si pasionala, te astept sa ne rasfatam intr-o ambianta placuta, discretie maxima te astept, sigur vei mai reveni, promit, pup; se poate si la tine daca doresti, 150 RON/ora, Tel: 0720702877

n Ady

é Doresc sa cumpar sau sa inchiriez Garaj in zona Crangasi - bd. Ceahlau, Constructorilor (la 5 min. de farmacia Ceahlau nr. 16), i.dumitru@bup.ro, Tel: 0728320840 n Dorim sa inchiriem pe termen lung teren (agricol) 3-4ha in zona de nord a capitalei-Otopeni, Balotesti, Saftica, cu acces usor, curent si apa, Tel: 0744561746

Solicit in vederea inchirierii garsoniera sau apartament, Tel: 0727833139, 0765025527

n Calculatoare, laptopuri, monitoare, imprimante, noi, second-hand, garantie, service. Vând. 0722213283, angeloangeloo@yahoo.com, http://www.e-strong.ro, Tel: 0765476882, 0212600843 n Frigidere, congelatoare, combina, masina spalat, aragaz. Transport gratuit (Metrou Tineretului). 0721662755, Tel: 0754292078, 0765524440

n Cumpãrãm Garantat: Tv-LCD; Aparat foto digital; Laptop; GPS; n Solicit in vederea inchrierii Iphone; GSM; Magnetofon; garsoniere, apartamente sau case Camerã video; Jocuri; Diverse, Tel: 0785699822 la curte, 0766638972

Calculatoare laptopuri monitoare LCD depanez, (re) instalez, vând, cumpãr, deplasare inclusiv weekend. 021.220.12.16; 0723.984.654, Tel: 0746283201, 0768790654 Masini automate de spãlat, reparaþii la domiciliu, deplasare gratuitã, ultrarapid, garanþie piese, Tel: 0731532310, 0768398545

é Pasarici Umede O sa te é Ciocolate Calde dorim sa te cucerim intr-atat incat sa nu faci

rasfatam sa te alintam cum iti doresti tu, te asteptam si te dorim langa noi, pupici, 80 RON/ora, rubin.masaj@yahoo.ro, Tel: 0765505383

altceva decat sa ne doresti, sa ne visezi, sa simti parfumul, 80 RON/ora, masaje87@yahoo.ro, http://www.masaj-erotic-elegant.ro, Tel: 0764343709

ofer gratis cunilingus pasional unei d-ne suple peste 30 de ani. Satisfactie si seriozitate maxime. Numai sms. Exclus barbatii, Tel: 0761241755 n Arhitect, caut soþie prezentabilã, intelectualã, pensionarã, maxim 60 ani. O aºtept pe cea care nu crede în reuºita acestui demers, Tel: 0724745310 n Barbat 47ani, neoplasm tiroidian operat doresc cunostinta cu o persoana feminina in aceeasi situatie, Tel: 0748753905 n Barbat casatorit caut femeie pentru intilniri secrete la hotel sex total, vasile_bencea@yahoo.com, Tel: 0723157802 n Tanar 29 ani, simpatic, blond, ochi albastri, caut fata draguta pentru relatie stabila, Tel: 0784429776 n Tanar 30 ani. Am 30 ani sunt din Bucuresti, parul saten, ochii caprui, 60 kg, doresc sa cunosc o fata pentru prietenie-casatorie. 0768979969, Tel: 0768979969 n Tanar 33, auto, apartm. Buc, doresc rel. stabila cu tanara simpla, sufletista, mai plinuta, sub 28ani. SMS/Tel, Tel: 0768151657


animale / pierderi / licitaþii / afaceri / meditaþii / construcþii / pagina 15

24 Septembrie 2012

Vand loc de veci in cimitirul Ghencea Militar / Bucuresti, doua cripte, lucrare funerara mozaic, 2.500 EUR, Tel: 0722732908

n Pierdut Bon Valoric Combustibil Auto, seria 5005689810, eliberat de PETROM. Se declara nul, n Pierdut cartela de metrou pe numele Leustean Florin. O declar nula, n Pierdut legitimatie servicii pe numele Baciu Valentina. O declar nula,

n Persoana serioasa ghicesc bine in carti, pot rezolva unele probleme, Tel: 0721745929, 0763097976

é Clarvazatoarea Olimpia va asteapta sa va rezolvati toate problemele de farmece, blesteme. Rezolvat garantat! Tel: 0726556977, 0761853955

é Vând Restaurant Steak House in magazinul Unirea, et. 4. Afacere functionala, vad excelent, fara datorii. Pentru mai multe detalii va rugam sa ne contactati, 70.000 EUR, Tel: 0722723429

Colegi IMGB 1980: cei care ati lucrat la IMGB Mecanica 2 si Turbine luati legatura cu Dan Anitescu la dalexander43@hotmail.com

é Vânzare salon lux. Salon é Vand gratar kurtos, cu 2 beauty lux zona Calea Calarasi, in

é Vand baterie apa (robinet) cu

é Vand hota profesionala de perete, integral din inox, structura monobloc, filtre antigrasime tip labirint format din lamele dispuse asimetric, dimensiuni (L/a/h) 1000x700x450 mm. Produs Nou (factura)! 1.500 RON, Tel: 0769153553, 0721623955

actionare antebrat, lungime 320 mm, origine Italia. Produs Nou (factura)! Ideala bucatarii profesionale - restaurant, fast-food etc. Bonus, cele 2 racorduri apa n Vand lemne de foc (fag) chituci rece + apa calda, 500 RON, Tel: sau sparte (si pentru pizzerii), Tel: 0769153553, 0721623955 0768432729, 0724904900

é Acoperiºuri tablã

experienþã ofer meditaþii românãfrancezã orice nivel, Tel: 0726847832

zincatã/ lindab, reparaþii, izolaþii+ materiale. Preþuri mici, 0744111939, 0732563623

n ªcoala

é Vand covor lucrat manual tunisian (Tisse Main), lana 100%, lucrat manual - calitate deosebita. Dimensiuni: L 220 / l 140, 1.200 EUR, Tel: 0722732908

locase, electric 4kw 220v, capacitate 24buc/h, inox alimentar. n Cumpãrãm Garantat: Tv-LCD; Garantie 12luni. Ofer reteta, Aparat foto digital; Laptop; GPS; 990 EUR, office@poianadelta.ro, Iphone; GSM; Magnetofon; http://www.dolfi.ro Camerã video; Jocuri; Diverse, Tel: 0785699822

é Profesoarã cu

é Profesoare cu experienþã meditãm românã ºi matematicã, clasele V-VIII, 0723519833

é Vand Rulota Fast Food pentru Kurtos/Langos, dotata complet, 15.550 €, office@poianadelta.ro, www.dolfi.aaz.ro, Tel: 0746705286 n Vindem Migdale proaspete, in coaja, autohtone, recoltate din regiunea Buzaului, de cea mai buna calitate. Distribuim atat migdale cat si nuci proaspat recoltate, in orice cantitate, in zona Bucurestiului si a Buzaului, 7 RON, Produsebuzau@yahoo.com, Tel: 0726411452

é Anticariat cumparam carti orice domeniu, deplasare gratuita, plata pe loc. 0213159704, www.targulcarti.ro, Tel: 0731407474, 0740088443

é Caut sa Inchiriez spatiu comercial in jur 50 mp pentru simigerie (sau Parteneriat cu proprietarul / chiriasul). Caracteristici spatiu: la trafic intens (preferat langa statie metrou), gaze (sau electricitate 380); scurgere; Model business: Franciza de simigerie (eu vin cu franciza, echipamentele, materia prima semipreparata). Contact: Mircea, 2.000 EUR/lu n a , mp.simigerie@gmail.com, Tel: 0723756952

vila, 2 etaje, functional si cu clientela formata, aparatura de ultima generatie cavitatie, dermocell, ultrason, stoc marfa, publicitate, chirie mica, Tel: 0745401612

de Artã Bucureºti organizeazã înscrieri la 3septembrie2octombrie la disciplinele: picturã adulþi, picturã copii, graficã, decoraþiuni interioare, design vestimentar, canto muzicã uºoarã, popularã, clasicã, pian, orgã electronicã, acordeon, chitarã, percuþie, foto, coregrafie, actorie, improvizaþie é Rulote kurtos, Inchiriem, jazz, iconografie. Cuza Vodã 100, vindem, leasing, rate, franciza Sector 4, www.sarta.ro, Tel: rulote pentru fabricat kurtoskalacs. 0213306700, 0213306916 Gratare rotisor kurtos, office@poianadelta.ro, www.dolfi.aaz.ro, Tel: 0746705286

é Acoperisuri,

é Vand afacere salon infrumusetare, complet utilat, mobilat, in functiune, vad format, Amplasat stradal, in vila, singur curte, Drumul Sarii catre Razoare, 13.500 €, carmentarsitu@yahoo .com, www.sandra beautysalon.ro, Tel: 0725330507

Gradinita Floreasca Primaverii asteapta inscrierea copiilor cu varsta intre 1, 5ani si 5ani.Pentru detalii site, http://www.casutaluiandru.ro, Tel: 0784216540 Engleza atractiv, eficient, conversatie, toate varstele, Tel: 0728861916

é Acoperisuri, tinichigerie, tabla zincata, jgeaburi, burlane, mici reparatii, vopsit acoperisuri. Sediul Sld. Zaharia nr. 8. 0728376624, Tel: 0740019171, 0374073595

n Profesor matematica orice zona rezultate rapide garantat, simplu, comod, sigur, tarif orar informativ 18 lei, Tel: 0761929678

Acoperiºuri executãm, dulgherie, reparaþii, jgheaburi, burlane, învelitoare, hidroizolaþie, Tel: 0722749192

é Acoperiºuri executãm, dulgherie, reparaþii, jgheaburi, burlane, învelitoare, hidroizolaþie, Tel: 0740464600

é Acoperisuri tabla lindab si zincata, sisteme pluviale, dulgherie, izolatii, reparatii, montatori experti, 0726471500

tinichigerie, dulgherie, vopsit acoperisuri, si in afara Bucurestiului, 40% reducere, Tel: 0724716882, 0753709391

é Acoperisuri, tamplarie, reparatii tabla zincata, Lindab, jgeaburi, burlane, promotie! 0740410857 0722722743

é Cadastru, intabulare. Cele mai mici preturi. Apartamente, case, vile, actualizari, intarusari limite. Seriozitate, 240 RON, ing.georgescu@gmail.com, Tel: 0721708552, 0761879139


24 Septembrie 2012

é Aspirator central de praf. S i s t e m e l e d e a s p i ra þ i e centralizatã Electrolux Oxygen, au fost concepute pentru a în d e p lin ii d o rin þele consumatorilor, ca produsele avansate din punct de vedere tehnic sã ofere performanþe extrem de eficiente. Constructiv sistemul se compune din prize de aspiratie montate in perete, la distante optime intre ele, din aspiratorul central montat intr-un spatiu tehnic si un sistem de conducte specialã de vid, aceasta conducând praful de la doze la unitatea centralã de aspirare, 500 USD, office @aspiratiecentraliz ata.ro , www.aspiratiecentralizata.ro

é Branºament apã, canalizare, asistenþã contract recepþie Apa Nova, separãri, înlocuiri branºamente, Tel: 0761077013, 0721390290

é Executam instalatii electrice, impamantari, paratrasnete, masuratori, consultanta, disponibilitate 24/7, Tel: 0766358244 n Jaluzele exterioare (rulouri) aluminiu = 260 Roni, PVC = 160 Roni, 0722766562, 0756485992

é Contabil expert,

servicii contabile complete ºi audit, prima luna gratuit, 0214118164, 100 RON, 0720891226, 0766369750

é Instalator

autorizat montez instalatii sanitare termice, canalizari, masini spalat, aragaze, gauri beton, factura, garantie, Tel: 0722883229 n Parchetar, montez, raschetez, paluxez, masini cu aspirator. Preturi minime de criza. Seriozitate, Tel: 0722773366

Parchetar, montez, reconditionez, raschetez, lacuiesc. Masini cu aspirator, inclusiv scari, Tel: 0743457184 n Tapiter cu experienta lucrez tapiterie clasica, moderna, la preferintele clientului, 0728986403

é Construim vila parter + mansarda 141mp, finisata complet atat la exterior cat si la interior, instalatiile electrice si sanitare incluse. pentru mai multe detalii vizitati site-ul, 33.000 €, office@phoenix-group.ro http://www.phoenix-group.ro, Tel: 0766624181 n Execut acoperisuri jghaburi, burlane, izolatii carton, tigla, tabla cutata, reparatii, Tel: 0746469389 n Execut burlane, apararor de zapada, acoperisuri, canale, reparatii, Tel: 0758272306

é Închiriem Logan full options, 70 Ron / zi, 0735846662, Tel: 0214309498, 0766509498

é Executare si

testare instalatii electrice cu impamantari curenti slabi/ date, Tel: 0723075788

ANUNTURI PREMIUM

é Ajutor ospatar (fete) - Restaurant cu specific libanez (zona Parc Cismigiu) angajeaza, pentru detalii sunati intre 11:00-19:00, 35 RON, restauranttulin@yahoo.com, http://restauranttulin.ro, Tel: 0762212675, 0213144001

é Transport oriunde

la preturi minime cu autoutilitara 3.5 t mobila mat, constructii, bagaje, debarasari moloz, tocarie, diverse, avem personal incarcare- descarcare la cerere, 1.00Ron/ km, 0726054641

é Vand si aplic extensii cu microring, clip-on, cheratina la cel mai bun pret de pe piata! Mai multe detalii la telefon, 100 EUR, salonrosemary@yahoo.com, Tel: 0742176337

é VIDEOCHAT AMERICAN. PENTRU PRIMA OARA IN ROMANIA, STANDARD STUDIO - STUDIO AMERICAN ACREDITAT INTERNATIONAL, CU EXPERIENTA DE PESTE 10 ANI IN DOMENIU - ADUCE METODA DE VIDEOCHAT PROFESIONALA, FOLOSITA DE CELE MAI BUNE MODELE DIN LUME. SI TU POTI INVATA SA CASTIGI MII DE DOLARI SAPTAMANAL! LOCALIZAT IN CENTRUL DE AFACERI SITUAT IN BUCURESTI, STR. RADU VODA 17, SECTOR 4 (PIATA UNIRII), STUDIOUL PUNE LA DISPOZITIA MODELELOR SINGURUL SPATIU CU DESTINATIE EXCLUSIV “BUSINESS”, IN CARE, PE LANGA DOTARILE DE ULTIMA GENERATIE, MODELELE BENEFICIAZA SI DE TRAINING INDIVIDUAL DUPA METODA AMERICAN STANDARD SI ACCES LA PROGRAMUL “STANDARD REWARDS” PRIN CARE PE LANGA BANI POT CASTIGA SI PRODUSE VARIAND DE LA GENTI SI PANTOFI PRODUSE DE CELEBRE CASE DE MODA, PANA LA O MASINA SAU UN APARTAMENT. PLATI SAPTAMANALE DIRECT SITE-MODEL, FARA INTERMEDIERE SAU COMISION STUDIO! 5.000 USD/LUNA, HR@STANDARDSTUDIO.RO, HTTP://WWW.STANDARDSTUDIO.RO, TEL: 0213122097, 0785284574

AnuntAZ 24 septembrie 2012  

anunt de la a la z, anuntaz, anunturi, anunturi foto, anunturi online, anunturi telefon, imobiliare, inchiriere, inchirieri, locuri munca, o...

AnuntAZ 24 septembrie 2012  

anunt de la a la z, anuntaz, anunturi, anunturi foto, anunturi online, anunturi telefon, imobiliare, inchiriere, inchirieri, locuri munca, o...

Advertisement