Page 1

n Personal curatenie in centre comerciale pentru firma specializata in servicii de curatenie. Salariu net 650-800ron. 0212241302, 0212241312, Tel: 0729005137, 0728302335

Videochat, Absolvente pentru activitate legalã, av ans 500E, v enit 1.000-3.000E, CM, cazare; http://www.selenstudio.ro, Tel: 0734959924, 0760179243

Agenþi vânzãri distribuitori, curieri pentru Bucureºti, Editura Roossa angajeazã. Salariu 1200 Ron+ comision zilnic, Tel: 0213151690

é Personal.

é Cabinet astrologie Ghe. Ianos Astrologul Gheorghe Ianos va ofera consultatii de astrologie (la cabinet sau prin telefon), cu o programare in prealabil, 150 RON, gheorgheianos@yahoo.com, http://www.ianos.ro, Tel: 0761927052, 0741752053

n Videochat. Angajam doamne si domnisoare pentru conversatii intr-un studio videochat categoria adulti si non-adulti se ofera contract de munca bonus la angajare 100$, Tel: 0732772874

Companie internationala angajeaza personal tanar si dinamic: Distribuitor, Agent Vanzari, Curier, Asistent Manager. Posibilitatea de avansare rapida. Salariu de la 1200 lei, 0728650079

é Dâmboviþa Tãrtãºeºti Loturi intre case,

intravilane, intre 530-700 mp, langa padurea de salcami, stalpi curent montati la fiecare lot, urbanism maxim P+2, se poate construi imediat, 20 min de Pta Victoriei, intre 10.500 - 14.000 Euro/ lotul, particular, poze si detalii pe www.terenurilapadure.ro, 10.500 EUR, http://www.terenurilapadure.ro, Tel: 0722677873, 07655555614

é PROGRAMUL

RABLA 2012 COLECTOR AUTORIZAT (CUMPAR VOUCHER, MASINÃ), TEL: 0720625590

Particular cumpar teren intravilan, zona cu utilitati curent, gaze, ofer maxim 15.000 Euro, Tel: 0726150207, 0736446482

é Videochat - Absolvente pentru activitate legalã, venit 1.000- 3.000E, CM, cazare, http://www.enjoystudio.ro, Tel: 0763156150, 0735674012

é Angajãm muncitori cu experienþã industria alimentarã (cuptorist, preparator, operator maºinã ambalat, cofetar, mecanic întreþinere). Cerinþe: domiciliu apropiat Bragadiru Ilfov, 0770313796, 0214106590

é VIDEOCHAT AMERICAN. PENTRU PRIMA

OARA IN ROMANIA, STANDARD STUDIO STUDIO AMERICAN ACREDITAT INTERNATIONAL, CU EXPERIENTA DE PESTE 10 ANI IN DOMENIU - ADUCE METODA DE VIDEOCHAT PROFESIONALA, FOLOSITA DE CELE MAI BUNE MODELE DIN LUME. SI TU POTI INVATA SA CASTIGI MII DE DOLARI SAPTAMANAL! LOCALIZAT IN CENTRUL DE AFACERI SITUAT IN BUCURESTI, STR. RADU VODA 17, SECTOR 4 (PIATA UNIRII), STUDIOUL PUNE LA DISPOZITIA MODELELOR SINGURUL SPATIU CU DESTINATIE EXCLUSIV “BUSINESS”, IN CARE, PE LANGA DOTARILE DE ULTIMA GENERATIE, MODELELE BENEFICIAZA SI DE TRAINING INDIVIDUAL DUPA METODA AMERICAN STANDARD SI ACCES LA PROGRAMUL “STANDARD REWARDS” PRIN CARE PE LANGA BANI POT CASTIGA SI PRODUSE VARIAND DE LA GENTI SI PANTOFI PRODUSE DE CELEBRE CASE DE MODA, PANA LA O MASINA SAU UN APARTAMENT. PLATI SAPTAMANALE DIRECT SITE-MODEL, FARA INTERMEDIERE SAU COMISION STUDIO! 5.000 USD/LUNA, HR@STANDARDSTUDIO.RO, HTTP://WWW.STANDARDSTUDIO.RO, TEL: 0213122097, 0785284574


pagina 2 / oferte de muncã România

n Actriþã XXX. Agentia Titus Steel angajeaza actrite XXX, stefan_steel@yahoo.com, Tel: 0762010957

Agent control. SC Parcaj Subteran Intercontinental SRL angajeaza agent control acces servant pompieri. Cerinte: studii medii, fara caziei, Tel: 0721952873 Agent Imobiliar, SC Nova Trus t angajeaz ã agent imobiliar cu/ fãrã experienþã pentru sectorul 4, Tel: 0216866573, 0722888942

24 August 2012

é Agent Vanzari cu/ fara experienta ROOSSA Books SRL angajeaza, salariu de la 1200lei, posibilitate avansare, Tel: 0728650079 é Agent Pazã. Societate securitate angajeaza agenti paza din Bucuresti, calificati; salariul 800-1000Ron, Tel: 0213152184 n Agent Vanzari, Job part-time / full-time Fashion Consultant Casa de Moda eStilo. Job ideal pentru persoane tinere, active! Pachet salarial atractiv, bonusuri, posibilitate de a avansa, traininguri gratuite, estilo.impex@yahoo.com, http://www.estilo.ro, Tel: 0735512414, 0318054032

Agent vanzari. Experienta nu este obligatorie. Minim studii medii, atitudine proactiva, cu autoturism propriu (combustibilul se deconteaza). Salariu 600-1500 RON, alexxneamtu@ yahoo.com, Tel: 0784485417

Agenþi Pazã. Angajez urgent agenti paza barbati, cunostinte pe calculator, salarizare buna. Rog seriozitate, Tel: 0743656931 é Agenti Intervenþie cu permis categoria B angajam pentru Aba Security, Tel: 0213358420 n Agenti Pazã angajam pentru zonele Magurele, judetul Ilfov, urgent, Tel: 0726676817, 0722414144 Agenti Pazã în condiþii avantajoase angajam pentru SC Caldo Privat Security, Tel: 0786880791

é Agenti Pazã. barbati, femei si agenti interventie, pentru firma de paza. Carte de munca + salariu atractiv. 0755162034, Tel: 0721296652, 0767056551

é Ajutor Pizzar cu /fãrã experienþã ºi bucãtar pentru restaurant sectorul 6, Tel: 0761966435


oferte de muncã România / info / pagina 3

24 August 2012

cu experienþã, n Cofetar patiser cu experienþã, vânzãtor cu experienþã, Tel: 0733673707 n Cofetãreasã ºi vânzãtoare cofetãrie angajez, ªos. Giurgiului, Tel: 0735353011 auto toate n Conducãtor categoriile. Vã rugãm trimiteti CV la adresa de e-mail: office@ionmos.eu

AnunþAZ vã informeazã Românii - cetãþeni europeni Sindicatul Românilor din Strãinãtate

în dialog cu românii de pretutindeni Politica economicã ºi monetarã a Uniunii Europene (partea a-X-a). Tema ne-a fost solicitatã de mai mulþi membri ai Asociaþiei patronale “Clubul Investitorilor 01”. Prezintã domnul prof. ec. Ion Voinea - Preºedintele Sindicatului Românilor din Strãinãtate. Tratatul privind funcþionarea Uniunii Europene - Versiunea Consolidatã - document publicat la data de 30.03. 2010 în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, abordeazã în Titlul VIII, Art. 141-144, politica monetarã a Uniunii Europene, cu precizarea dispoziþiilor tranzitorii privind statele membre ale UE a cãror monedã NU este EURO. Cu aceasta încheiem prezentarea temei referitoare la politica economic ºi monetarã a UE. Art. 141. (1) În cazul în care ºi atâta timp cât existã state membre care fac obiectul unei derogãri ºi fãrã a aduce atingere articolului 129 alineatul (1), Consiliul general al Bãncii Centrale Europene, menþionat la articolul 44 din Statutul SEBC ºi al BCE, se constituie ca al treilea organ de decizie al Bãncii Centrale Europene. (2) În cazul în care ºi atâta timp cât existã state membre care fac obiectul unei derogãri, Banca Centralã Europeanã, cu privire la aceste state membre: - consolideazã cooperarea dintre bãncile centrale naþionale; - consolideazã coordonarea politicilor monetare ale statelor membre pentru a asigura stabilitatea preþurilor; - supervizeazã funcþionarea mecanismului cursului de schimb; - desfãºoarã consultãri privind problemele care sunt de competenþa bãncilor centrale naþionale ºi care afecteazã stabilitatea instituþiilor ºi pieþelor financiare; exercitã funcþiile pe care le îndeplinea Fondul European de Cooperare Monetarã, preluate ulterior de Institutul Monetar European. Art. 142. Fiecare stat membru care face obiectul unei derogãri considerã politica sa de schimb ca pe o problemã de interes comun. Statele membre þin seama astfel de experienþa acumulatã datoritã cooperãrii în cadrul mecanismului cursului de schimb. Art. 143. (1) În caz de dificultãþi sau în cazul riscului apariþiei unor dificultãþi grave pentru balanþa de plãþi a unui stat membru care face obiectul unei derogãri, provenind fie dintr-un dezechilibru global al balanþei, fie din natura devizelor de care acesta dispune, ºi care pot compromite în special funcþionarea pieþei interne sau realizarea politicii comerciale comune, Comisia examineazã fãrã întârziere situaþia acestui stat, precum ºi acþiunea pe care a întreprins-o sau pe care poate sã o întreprindã în conformitate cu dispoziþiile tratatelor, utilizând toate mijloacele de care aceasta dispune. Comisia indicã mãsurile pe care le recomandã spre adoptare statului în cauzã. În cazul în care acþiunea întreprinsã de un stat membru care face obiectul unei derogãri ºi mãsurile sugerate de Comisie nu par suficiente pentru a depãºi dificultãþile sau riscurile apariþiei unor dificultãþi, Comisia recomandã Consiliului, dupã consultarea Comitetului Economic ºi Financiar, acordarea asistenþei reciproce ºi normele corespunzãtoare. Comisia informeazã periodic Consiliul în legãturã cu situaþia respectivã ºi cu evoluþia acesteia. (2) Consiliul acordã asistenþa reciprocã. Acesta adoptã directivele sau deciziile de stabilire a condiþiilor ºi normelor asistenþei. Asistenþa reciprocã poate lua, în special, forma: (a) unei acþiuni concertate pe lângã alte organizaþii internaþionale cãrora li se pot adresa statele membre care fac obiectul unei derogãri; (b) unor mãsuri necesare pentru a evita devierile schimburilor comerciale în cazul în care statul membru care face obiectul unei derogãri, aflat în dificultate, menþine sau restabileºte restricþii cantitative faþã de þãrile terþe; (c) acordãrii de credite limitate din partea altor state membre, sub rezerva acordului acestora. (3) În cazul în care Consiliul nu a acordat asistenþa reciprocã recomandatã de Comisie sau în care asistenþa reciprocã acordatã ºi mãsurile luate sunt insuficiente, Comisia autorizeazã statul membru care face obiectul unei derogãri, aflat în dificultate, sã ia mãsurile de salvgardare ale cãror condiþii ºi norme le defineºte. Consiliul poate revoca aceastã autorizare ºi modifica aceste condiþii ºi norme. Art.144. (1) În cazul apariþiei unei crize neprevãzute în balanþa de plãþi ºi dacã nu se adoptã de îndatã o decizie în înþelesul articolului 143 alineatul (2), un stat membru care face obiectul unei derogãri poate adopta, cu titlu provizoriu, mãsurile de salvgardare necesare. Aceste mãsuri trebuie sã provoace perturbãri minime în funcþionarea pieþei interne ºi sã nu depãºeascã limita absolut necesarã pentru remedierea dificultãþilor neprevãzute care au apãrut. (2) Comisia ºi celelalte state membre trebuie sã fie informate cu privire la aceste mãsuri de salvgardare pânã la data la care acestea intrã în vigoare. Comisia poate recomanda Consiliului acordarea asistenþei reciproce în conformitate cu articolul 143. (3) La recomandarea Comisiei ºi dupã consultarea Comitetului Economic ºi Financiar, Consiliul poate decide cã statul membru respectiv este obligat sã modifice, sã suspende sau sã elimine mãsurile de salvgardare menþionate mai sus. (Va urma). Vã invitãm sã urmãriþi serialul nostru consacrat acestui subiect ºi aºteptãm mesajele dumneavoastrã la e-mail office@az.ro sau postal la ANUNTaz OP53 / CP82 Bucureºti.

é ASISTENTA

FOARTE PERSONALA PSIHOLOG STRAIN 35. OM FOARTE SERIOUS CAUTA. RELATIE INTIMA MENAJ USOR VARSTA MINIMA 18 ANI (VERIFICARE CU BULETIN) JOB FOARTE PLACUT CU AVANTAJE SUPERB PROGRAM FLEXIBIL SALARIU 400-500L/ SAPTAMANA. PLATA POATE DIN PRIMA ZI. PERSOANA FOARTE CURATA CU MULT BUN SIMT. NU CONTAZA DOAR ASPECT FIZIC. STRICT EXCLUS PROFESIONISTELE ROG SERIOZITATE. FARA BIP FARA SMS FARA NUMER PRIVAT, 2.000 RON/LUNA, TEL: 0724333000 n Bãiat pentru polish auto ºi curãþat tapiserii zona Drumul Taberei. Salariu atractiv. 0760.566.054, Tel: 0760566054 n Bonã regim intern, 1.500lei, experienta, Bucuresti, urgent, Tel: 0213107403 Bonã angajam o doamna pt supravegherea unei fete de 10 ani, zona Rosu-Militari, cca 6 ore/zi, 1.100 RON/luna, Tel: 0730490568 n Bucãtar FIRMA de catering angajeaza bucatar, Tel: 0769054051, 0212247381 Coafezã angajeaza salon conditii deosebite, salariu 1200lei, comison 20%+ CM, 0768106512, 0768106515 n Coafezã cosmetician manichiurist Pedi ºi cu Gel, în zona Militari Gorjului, Tel: 0721795100

Purple é Coafor/Coafezã, Salon angajeaza: Frizer, Coafeza, Maseuza. Salonul este situat langa Parcul IOR, 100 EUR, purple_salon@yahoo.com, https://www.facebook.com/page s/Purple-Salon/1833216950623 14, Tel: 0765572266

é Colator cu

experienta angajam, Tel: 0722210212

é Confecþionere experienþã minim 2 ani, modeliere experienþã minim 3 ani. Domiciliul (de preferat) cartierele Drumul Taberei, Militari; program-Luni-Vineri 7-16; contract de munca; tichete de masã; decontare transport 50 Ron, angajeazã Confecþii textile pentru femei, zona Metro-Militari, Tel: 0374027941 n Confecþionere în toate maºinile ºi cãlcat, carte muncã, salariu negociabil, lucru damã intern, Tel: 0736621752, 0765905452


pagina 4 / oferte de muncã România

24 August 2012 tipare ºi n Constructor confecþionare maºinã simplã ºi triplock, angajeazã Fabrica confecþii damã, Tel: 0727708796 n Croitor/easã cu experienta in croit si cusut produse de dama, Tel: 0727770355

Atelier é Croitor/easã. croitorie din str.Luica nr. 164-168 cart.Berceni, angajeaza masiniste, Tel: 0216833000, 0763147918 Compania n Croitorese Cristallini Boutique, zona Unirii -Timpuri Noi, lidera pe piata rochiilor de seara, angajeaza croitorese pentru returusuri rochii/confectionare rochie cap-coada.Experienta necesara.Salariu atractiv, alina@cristallini.ro, http://www.cristallini.ro, Tel: 0734812852 n Curieri livrare la domiciliu, produse de restaurant, zona Piaþa Iancului, sector 2 ºi împrejurimi. Preferãm curieri cu domiciliul în zonã sau care deþin un scuter personal. Salariul net 900-1000 RON + comisioane, Tel: 0758108240

é Distribuitor cu sau fara experienta pentru ROOSSA Books SRL salariu de la 1200lei, bonusuri in functie de realizari, Tel: 0318004555 n Electricieni cu experienta pentru lucrul in statii de inalta tensiune si lacatus confectii metalice, Tel: 0214605166 n Femei pentru curatenie. Firmã de curãþenie angajeazã femei pentru curãþenie. Se oferã salariu avantajos, bonuri de masã ºi contract de muncã. Informaþii la telefon între orele 9:00-15:00, Tel: 0763848858 n Femeie pentru curatenie in Bucuresti, apartament 3 camere o data pe saptamana, ofer 50ron, Tel: 0726630874

n Finisator Firma de constructii angajeaza muncitori calificati in constructii pentru lucrari de finisaje (montaj placi gips-carton, gresie, faianta, aplicare tencuieli uscate/umede, zugraveli etc.), Tel: 0721423333

n Frizer/iþã ACS Beauty Expert angajeaza pentru salon situat in sectorul 2, se asigura c ontrac t de munc a, http://www.zoomacs.com, Tel: 0212420426, 0763100030 GESTIONAR. FIRMA DE DISTRIBUTIE PRODUSE ALIMENTARE ANGAJEAZA GESTIONAR CU EXPERIENTA CEL PUTIN 5 ANI IN DOMENIU. PENTRU ANGAJARE TRIMITETI CV LA ADRESA DE EMAIL, LOGISTICA@MEREDITH.RO n Hostess cu sau fãrã experienþã, program flexibil, transport asigurat, salariu 1500 Ron, urgent, Tel: 0762056729 energetician n Inginer contracte ofertare, angajeazã SC, Tel: 0766324953 Profesor n Îngrijitoare. pensionar, varstnic, angajez in Voluntari femeie interna, fara obligatii, pentru ingrijire, cmunteanu20025@yahoo.com, Tel: 0765449484, 0213513427 n Instalator si sudor electric pentru societate comerciala, Tel: 0763641222 n Instalatori- sudori gaze naturale angajam cu experienta minim 5 ani in executie instalatii OL ºi PE. Interviu in str.Ostrov nr. 15, sector 5, RATB muzeul G.Bacovia, L-V (9,00-18,00), Tel: 0213362287

Compania n Laborant. HENKEL angajeaza un Laborant Controlul Calitatii pentru Fabrica de Adezivi din Pantelimon. Solicitam disponibilitate de lucru in 3 schimburi, experienta in domeniu si cunostinte medii de utilizare calculator. Trimiteti CV la email sau sunati, human.resources@ro.henkel.co m, Tel: 0212086855 n Maistru si lucratori piele S.C.angajaza maistru si lucratori in confectionarea incaltamintei din piele.Relatii la telefon 0722520303, hanuldragodana@yahoo.com, Tel: 0722520303 CU n MANICHIURISTÃ MINIM 2 ANI EXPERIENÞA, CALEA RAHOVEI SEBASTIAN, 0214250420 angajeaza n Manichiuristã salon conditii deosebite, salariu 1200lei, comision 20%+CM, 0768.106.515, Tel: 0768106512

é Manichiuristã Pedichiuristã cu experienþã (unghii false), 0723977137, 0723270851

Mecanic Service auto autorizat R.A.R. angajam mecanic auto full- time, Tel: 0784599880 întretinere ºi n Mecanic reparatii utilaje de constructii, cunoscator al marcilor Terex, Fai, Bobcat, Atlas Copco, Kesser, cu minim 10 ani experienta in service. Obligatoriu permis conducere, Tel: 0213362287 auto pentru n Mecanici service sector 5, salariu incepand cu 1500ron, Tel: 0722409408 PENTRU n MENAJERÃ FIRMA PAZA CU PROGRAM NORMAL DE LUCRU EVENTUAL RECOMANDARE DE LA ULTIMUL ANGAJATOR. RUGAM CV+ FOTO LA EMAIL TBGSECURITY@GMAIL.COM n Menajerã cu experienþã, serioasã, 40-45 ani, cu domiciliul în Bucureºti, Sector 4, pentru casã particularã, Tel: 0751078729 n Menajera spatii publice Hotel Experienta intr-un post similar minim 1an. Rezistenta la efort Cunoasterea normelor de igiena si a procesului de curatenie a spatiilor de cazare, valentin.bertaru@class-hotel.ro, http://www.class-hotel.ro, Tel: 0372135700


24 August 2012

oferte de muncã România / pagina 5 radiotelefonist n Operator Companie de renume, recruteaza personal de top in vederea ocuparii postului de operator radiotelefonist.Oferta unica pe piata, se asigura obtinerea atestatului de radiotelefonist. Studii Meºterul casei, livrator superioare sau facultate in scuter (posesor ºi de permis curs reprezinta avantaj.Se cat B), dispecer comenzi, cere cunoasterea a cel putin o straina, cunostinte preparator shaorma, ºi per- limba de calculator, s onal buc atarie pentru temeinice rezistenta la stres, inclinatie Rotis eriile Dines , Tel: catre client, 0213374185, 0730380381 danaflaviu@yahoo.com, Tel: 0734361193, 0784243454 n Motostivuitorist, incarcator descarcator, casieri pentru n Operatori (3) pe maºini de societate comerciala, Tel: tricotat circular (ciorapi ºi lenjerie). Angajãm ºi persoane 0741104680 necalificate, spre formare la de muncã; contract de MUNCITOARE UR- locul muncã+ salariul brut 850 ron+ bonuri masã+ decont transport GENT! ANGAJEZ urgent, pentru Adesgo PE TERMEN LUNG public, Bucureºti, Calea ªerban Vodã MUNCITOARE SI nr. 220. Contactaþi personal serviciul Resurse Umane la SEF (A) CU sediul fabricii sau la tel. cu int. CUNOSTINTE DE 145, Tel: 0213366810

Angajam n Menajerã. profesionista in Calcat, Spalat, Curatenie. De preferat din Popesti Leordeni asteptam sa ne contactati, grecrombussinesgroup@yahoo. com, Tel: 0785070908

CONTABILITATE PRIMARA, PENTRU DEPOZIT INCALTAMINTE SI IMBRACAMINTE IN SECTORUL 2, FLORIN_AGAIN @YAHOO.COM, TEL: 0751023040

n Ospãtar

Restaurant cu specific arabesc angajez ospatar, Tel: 0745507000

n Ospãtar si Bucatar pentru Restaurant Stradivari’s. Rugam seriozitate, Tel: 0213307005 n Ospãtãriþe picoloþe, angajeazã urgent restaurant, în zona Obor. Relaþii la telefon, Tel: 0212506570 n Ospãtãriþe pentru cafenea în zona 13 Septembrie, Tel: 0721849869 n Patiser Angajez patiser cu experienta in zona Spital Pantelimon. Rog seriozitate, 1.200 RON/luna, oana_tudorancea@yahoo.com é Muncitori cu experienþã Tel: 0721291337 indus tria alimentarã n Personal Societate de Pazã (cuptorist, preparator, oper- ºi Protecþie angajeazã ator maº inã ambalat, personal cu permis conducere cofetar, mecanic categoria B, preferabil cu domiciliat în întreþinere). C erinþe: calificare, domic iliu apropiat Bucureºti, phgbuc@yahoo.ro, Bragadiru-Ilfov , Tel: Tel: 0758110816 0770313796, 0214106590 n Personal recepþie, angajeazã Club Fitness, Tel: n Muncitori necalificaþi, tineri, 0212532043, 0746860075 cu sau fãrã experienþã pentru confecþionat rame tablouri, Tel: n Personal masaj erotic, fãrã contact intim, oferim cazare, 0722368599 plata zilnicã, clientelã formatã, discreþie, Tel: 0760953880 Muncitori pentru

montaj tamplarie aluminiu. Experienta montaj minim 3 ani. Domiciliul stabil in Bucuresti. Salariu motivant, Tel: 0730633693 n Muncitori pentru santier Firma de constructii angajeaza pentru munca de santier muncitori calificati in meseria de zidari, instalatori, dulgheri, fierari, zugravi, 0735888898 n Muncitori universali constructori, finisori (zidari 2, zugravi 2, dulgheri 2, instalatori 1), simionvrl@yahoo.com, Tel: 0720369681

n Personal fast-food. Cautam fete energice pentru preparare si vanzare produse fast-food. Acceptam doar persoane domiciliate in sectorul 3. Mai multe informatii la telefon in fiecare zi dupa ora 14:00, Tel: 0722418555 Personal Restaurant. Angajam oameni seriosi la vase, ajutori la salate si la cald, baieti pizzeri, ajutor bucatar cu experienta, dorim persoane intre 21-35ani, Tel: 0735810766, 0767093802 n Personal. Agentia Mary Poppins Family recruteazã bone, guvernante, menajere, ingrijitori vârstnici, experienta, Bucuresti, urgent, Tel: 0213107403 Caut familie n Personal. pentru întreþinerea unui teren, care sã locuiascã în Bolintin Vale, Tel: 0724701917

Pizzar Pizzerie zona 13 septembrie angajeaza pizzar cu experienta, Tel: 0741303333 n Receptionera Salon tatuaje angajeaza tanara prezentabila pentru functia de receptionera. Salariu 1500 Ron. Pentru interviu va rugam trimiteti CV cu o poza recenta la adresa de e-mail tatuajemall@yahoo.com n Restaurant Riviera zona Brancoveanu Oraselul Copiilor angajeaza bucatari, bucatarese si ospatari, ospatarite, Tel: 0766512345 n SALON zona Titan angajeaza coafeza, manichiurista/ pedichiurista, Tel: 0728935061

Shaormar cu experienta, zona Brancoveanu, Tel: 0745590594, 0722630997 n ªofer toate categoriile, cu card tahograf, atestat macaragiu, atestat transport marfa, roxana.antal@ambient.ro, Tel: 0752043251 n ªofer taxi angajez, dispecerat Speed Taxi, Tel: 0761596560 ªofer categoria C, Aeroportul International Otopeni, cunostinte medii engleza, Tel: 0751880774

éP E R S O N A L CALIFICAT IN P R O D U C T I A PUBLICITARA ANGAJAM, TEL: 0754057901 Personal covrigarie: Modelatoare covrigi si vanzatoare cu experienta Baneasa Mall. Urgent, sirbucrina@gmail.com, Tel: 0723342781

n Strungar înaltã calificare, frezor clasic CNC, operator BOHRWERK-CAROUSSEL, rectificator, CTC-ist-normator, angajeazã societate de producþie, Tel: 0213500140, 0213500141 n Sudori PE, buni cunoscatori ai ambelor procedee cap-cap ºi electrofuziune, cu experienta minim 5 ani in executia retelelor de gaze naturale si apa, Tel: 0213362287

é SUDORI, ANGAJAM BARBATI CU ABILITATI IN DEBITARE METALE, MANUIREA MASINII DE GAURIT SI SUDURA, TEL: 0754057901

é Sudor in argon,

operator masina debitare si lacatus mecanic. Fabrica de grille metalice din Otopeni angajeaza, Cv la 0213503810/2, Tel: 0213503810 n Tâmplari angajam, zona metrou Mihai Bravu, Tel: 0740189411 n Vânzãtoare Angajez vanzatoare cu experienta, zona Zetari. Salariu si carte munca, Tel: 0722537326 n Vânzãtoare angajez pentru minimarket, zona Gara de Nord, Tel: 0730376118 n Vânzãtor cu experienþã în magazin alimentar non-stop, program 2-zile cu 2-zile, salariu 11 milioane, zona Ghencea-Compozitorilor, Tel: 0766324843

é Vânzãtor/oare.

Restaurant tip fast-food angajeaza Vanzatoare cu /fara experienta. Relatii de luni-vineri, 10:00 20:00, 0737997856 Videochat. Angajam doamne si domnisoare pentru conversatii intr-un studio videochat categoria adulti si non-adulti se ofera contract de munca bonus la angajare 100$, 0732772874


detalii la http://ec.europa.eu Eures Advisers, United Kingdom n 1. OFFICE ADMINISTRATOR; Description: Office Administrator required. Skills to include Excellent telephone manner. Organised and punctual. Attention to detail. Working as part of a team and by her himself. Good at multi-tasking. Keen to learn. Can do attitude a must. Able to work to strict deadlines. Duties to include Diary management, Coordinate teams manage enquiries, Data entry. Previous. work experience a must. Good knowledge of computers and use of Microsoft office essential. Knowledge of CRM systems beneficial. The right attitude will help towards the growth of your role. There are many opportunities including Marketing, Client visits, sales etc. Benefits to be negotiated. Own transport essential. 2 days per week that can be extended at a later stage. Pension: No details held. You can apply for this job by sending a CV/written application to Pierre De- Wet at Art of Clean, Denny Lodge Business Park, Cambridgeshire, CB25 9PH or to pierre@artofclean.co.uk n 2. FULL-TIME SALES ASSISTANT; Description: Excellent Customer Service Good all round Product Knowledge. Hard-working, enthusiastic with a can do attitude. Previous experience working in a shop floor retail environment. Efficient skills to process customer enquiries successfully using the necessary tools available.. Pension: No details held. Salary: Pound (Sterling) GBP 6.19 TO GBP 6.19 PER HOUR; For more details please telephone Jobseeker Direct on +44 845 6060 234. Lines are open (UK time) 08.00hrs - 18.00hrs weekdays only. The textphone service for deaf and hearing-impaired people is +44 845 6055 255. If you are suitable for this job you will be asked to register your details (name, date of birth, location, contact telephone) and you will be told how your application will be handled. Please quote job reference number: CGI/67021. n 3. FULL-TIME STOCKROOM ASSISTANT; Description: Excellent Customer Service. Good all round Product Knowledge. Hard-working, enthusiastic with a can do attitude. Experience of stockroom operations procedures processing stock booking in deliveries, understanding importance of protecting the bottom line. Strong organisational and prioritising skills. Experience of using software systems for. booking in and maintaining stock.. Applicants to send a CV via email to recruitmentehead.co.uk. Pension: No details held. Salary: Pound (Sterling) GBP 6.19 TO GBP 6.19 PER HOUR; For more details please telephone Jobseeker Direct on +44 845 6060 234. Lines are open (UK time) 08.00hrs - 18.00hrs weekdays only. The textphone service for deaf and hearing-impaired people is +44 845 6055 255. If you are suitable for this job you will be asked to register your details (name, date of birth, location, contact telephone) and you will be told how your application will be handled. Please quote job reference number: CGI/67035 n 4. CARPENTER; Description: This is a self employed vacancy. . Self-employed people are responsible for paying their own National Insurance contributions and Tax. For information on how benefits are affected and whether entitlement may be lost, speak to a Jobcentre Plus Adviser. Time served carpenters required. Must have CSCS card and your own tools. Immediate start available. . Duration is for 2 weeks. The company has given an assurance that this vacancy enables workers to achieve a wage equivalent to the National Minimum Wage rate. . Pension: No details held. Salary: Pound (Sterling) GBP 13.00 Per Hour; You can apply for this job by telephoning +44 1604 604289 and asking for Steve Coogan n 5. PLASTERER; Description: This is a self employed vacancy. Time served Plasterer required for 1 weeks work, must have CSCS card The company has given an assurance that this vacancy enables workers to achieve a wage equivalent to the National Minimum Wage rate. Self-employed p. benefits are affected and whether entitlement may be lost, speak to a Jobcentre Plus Adviser. Immediate start. Pension available. Salary: Pound (Sterling) GBP 14.00 Per Hour; You can apply for this job by telephoning +44 1604 604289 or +44 0 0 and asking for Steve Coogan n 6. Sewing Machinist; Description: We are looking for a Skilled sewing machinists. The company's main business centres around the production of 3 piece suites and upholstered products. The successful candidate will have experience of working as a sewing machinist within the upholstery. overlock etc. Previous experience is essential. You can apply for this job by phoning the Office on 01204 393000 or mob 07792685809 and asking for Adam Warburton or alternatively sending a CVwritten application to adam.warburton@euroforceltd.com. Pension: No details held. Salary: Pound (Sterling) GBP 6.68 Per Hour

n 7. SALESPERSON; Description: This is a self employed vacancy. Individual ideally with experience of the automotive industry or an interest in same to expand the sale of our non marking vehicle led lighting product light bars, grille lights, etc. Work involves identifying new pro. based job although the use of a car or public transport would be an advantage. Much of work involved would be telephone and internet based this job is open to all with enthusiasm and a general knowledge of and access to a computer the internet and email Self-employed people are responsible for paying their own National Insurance contributions and Tax. For information on how benefits are affected and whether entitlement may be lost, speak to a Jobcentre Plus Adviser.. Pension: No details held. For more details please telephone Jobseeker Direct on +44 845 6060 234. Lines are open (UK time) 08.00hrs - 18.00hrs weekdays only. The textphone service for deaf and hearing-impaired people is +44 845 6055 255. If you are suitable for this job you will be asked to register your details (name, date of birth, location, contact telephone) and you will be told how your application will be handled. Please quote job reference number: CHR/61786. n 8. CARER; Description: In Home Care is a new care company based in Hampshire,we are recruiting carers who will assist our elderly clients in their own homes on a regular or ad hoc basis- 2 hours min per client. Experience is not necessary as we provide all Care workers wi. personal care needs, with their social welfare and can include preparation of meals, light housekeeping and general assistance. Applicants must have a genuine caring attitude and good communication skills. Competitive rates of pay, excellent career development opportunities.Driving licence required.References will be undertaken.An enhanced disclosure will be required for all applicants at their own expense. To apply directly please call Claire or Evelyn on 0800 0988685. Pension: No details held. Salary: Pound (Sterling) GBP 9 to GBP 15 Per Hour n 9. CARER; Description: In Home Care is a new care company based in Hampshire,we are recruiting carers who will assist our elderly clients in their own homes on a regular or ad hoc basis- 2 hours min per client. Experience is not necessary as we provide all Care workers wi. personal care needs, with their social welfare and can include preparation of meals, light housekeeping and general assistance. Applicants must have a genuine caring attitude and good communication skills. Competitive rates of pay, excellent career development opportunities.Driving licence required.References will be undertaken.An enhanced disclosure will be required for all applicants at their own expense. To apply directly please call Claire or Evelyn on 0800 0988685. Pension: No details held. Salary: Pound (Sterling) GBP 9 to GBP 15 Per Hour n 10. FACTORY HAND; Description: Contract Interiors, a growing furniture manufacturer, are looking for a person to help in all areas of woodwork, upholstery and warehouse. Duties will include, tidying up, moving stock, loading and unloading, helping to keep things tidy and moving through the factory. Full time or part time position considered Monday to Friday with occasional weekend work . and overtime, as and when required. Apprenticeship in Warehouse Distribution would be considered. . Pension available. Salary: Pound (Sterling) GBP 6.10 PER HOUR; You can go and see the employer about this job without telephoning beforehand. Ask for Reception at Contract Interiors UK Ltd, Cockaynes Orchard, Cockaynes Lane, Alresford, Colchester, Essex, CO7 8BZ n 11. CARE COORDINATOR; Description: Must be 18+. You will support teams of staff to deliver the highest standards of care and support to adults and children leading by example. To work directly with people with disabilities and older people carrying out assessments and developing suppo. as part of a team, for which a separate payment will be made. You will be working across Colchester and Tendring areas so will need to have your own transport. An NVQ3 (or equivalent) in Health Social Care is required, and to be willing to work towards an NVQ4. Primary Care UK Limited is an equal opportunities employer. Enhanced CRB disclosure is required, the cost will be met by applicant. The employer has claimed an exception under the Equality Act 2010.. Pension available. Salary: Pound (Sterling) GBP 14917.50 to GBP 15951.00 Per Annum Pro Rata; You can apply for this job by telephoning +44 1255 224680 or +44 0 0 and asking for Maria Sadler. n 12. Chef - Live in available; Description: Junior Sous Chef required for this all fresh, all local produce Gastro pub located near Stockport. Working within a team of 3 Chefs your role will be to support the Head Chef with the preparation and production of quality dishes using only the best possible produce available. Great working environment plus a chance to place your own ideas into the kitchen.. Pension: No details held.

n 13. CARE AND SUPPORT ASSISTANT; Description: Must be age 18+ for night work and personal care. We are currently recruiting for Care and Support Assistants to support the Care Support Worker in providing personal care, home care and housing related support to vulnerable adults with Learning Disa. closing date for this role is Thursday 30 August 2012. For more information and to apply, please visit the Metropolitan website and submit an application form. Successful applicants are required to provide an enhanced disclosure. Disclosure expense will be met by employer. The employer has claimed an exception under the Equality Act 2010. . Pension: No details held. Salary: Pound (Sterling) GBP 15123 TO GBP 15123 PER ANNUM PRO RATA; For more details please telephone Jobseeker Direct on +44 845 6060 234. Lines are open (UK time) 08.00hrs - 18.00hrs weekdays only. The textphone service for deaf and hearing-impaired people is +44 845 6055 255. If you are suitable for this job you will be asked to register your details (name, date of birth, location, contact telephone) and you will be told how your application will be handled. Please quote job reference number: CRY/82715. n 14. Postgraduate Research Officer; Description: You will play a key role in the development of the Schools research culture and environment, by supporting knowledge transfer and external engagement activities. You will also co-ordinate administrative processes for postgraduate research programmes in the School and will support the recruitment and induction of PGR students. This will also include providing. administrative support for departmental research seminars, gathering REF-related activity, and providing assistance to postgraduate examinations and timetabling processes. You will act as a first point of contact for PGR student concerns, and advise staff, students and relevant external bodies on University procedures in relation to postgraduate research degrees. In addition, the post-holder will maintain databases and student records and service relevant committees.. Pension: No details held. Salary: Pound (Sterling) GBP 19972 to GBP 23121 Per Annum; You can apply for this job by visiting http://www.shef.ac.uk/jobs and following the instructions on the webpage n 15. CAREWORKER; Description: 247 Professional Health has immediate requirements for Care Workers within Residential, Dementia, Emi and Nursing, you should be a team player and be able to work on your own initiative good communication skills. As a leading Healthcare organisation, our clients range from large Nursing and Care Organisations through to small independent specialist care. services. Duties are not limited to, but may include, aspects of personal care such as bathing, toileting and feeding. You must have 6 months recent relevant experience and you do not need to be a car driver. We offer very good rates of pay, flexible working hours and free mandatory training updates. Successful candidates, who do not have recent CRB 3 months maximum, are required to undergo an enhanced CRB disclosure, CRB expense to be met be the applicant,Please Call Helen on 07940324504 . Pension: No details held. Salary: Pound (Sterling) GBP 6.20 to GBP 9.00 Per Hour n 16. SALES - EXTERNAL; Description: 15k is the basic but we offer an uncapped commission scheme. The sole aim of this position is to sell communication products to businesses. You must have a proven ability to grow a customer base. The ideal candidate will currently be working as a . challenging role. You must be able to meet all network KPIs and maintain accurate records. You will need to be IT literate and very well organised with lots of self discipline. You must be a good, face to face salesperson with the ability to close deals. You must be able to sell yourself and your abilities at interview stage. We will supply a company car, laptop computer and mobile phone to assist the successful candidate.. Pension: No details held. Salary: Pound (Sterling) GBP 15000 PER ANNUM; You can apply for this job by sending a CV/written application to Dave Schofield at Ninehundred Communications, david.schofield@ninehundred.co.uk n 17. Maintenance Person Gardener; Description: Part time maintenancehandy person required for an elderly care home in DingwallMust have basic plumbing, DIY, painting, decorating, gardening and electrical skills.Must ensure adequate safety checks undertaken around the home as per home schedule.Rol. themselves. Driving licence essential.If interested, please email a copy of your CV or contact details for consideration.. Pension: No details held. Salary: Pound (Sterling) Meets National Minimum Wage; You can apply for this job by visiting info@rdshealthcare.co.uk and following the instructions on the webpage


detalii la http://ec.europa.eu n 18. Chef - Live in available; Description: Junior Sous Chef required for this all fresh, all local produce Gastro pub located near Stockport. Working within a team of 3 Chefs your role will be to support the Head Chef with the preparation and production of quality dishes using only the best possible produce available. Great working environment plus a chance to place your own ideas into the kitchen.. Pension: No details held. Salary: Pound (Sterling) GBP 20000 to GBP 22000 Per Annum; For more details please telephone Jobseeker Direct on +44 845 6060 234. Lines are open (UK time) 08.00hrs 18.00hrs weekdays only. The textphone service for deaf and hearing-impaired people is +44 845 6055 255. If you are suitable for this job you will be asked to register your details (name, date of birth, location, contact telephone) and you will be told how your application will be handled. Please quote job reference number: DEV/45405. n 19. APPRENTICE SOMMELIER; Description: This is an Apprenticeship. Passionate, enthusiastic trainee required to work in this busy, fine dining restaurant alongside our professional sommelier Wine expert. Experience not required. Full internal training given plus sponsorship through varying. extra. The employer has given an assurance the apprenticeship is under a contract of employment.. Pension: No details held. You can apply for this job by sending a CV/written application to Ben Walton at Marquis at Alkham, wine@themarquisatalkham.co.uk n 20. RELIEF SUPPORT WORKERS; Description: Support Work covers a whole range of tasks, to help people live in their own homes, to follow their interests, develop friendships and deal with health issues. If you believe that everyone has a right to live the life they want, we would like to meet you. We are looking for enthusiastic and motivated relief support assistants who can help make a difference.. This work gives you an opportunity to learn about support work whilst pursuing other interests. Previous experience is not essential as relevant training and support and regular supervision will be given. If you are flexible and looking to work on an ad-hoc basis, we would love to hear from you, regardless of how many hours you can spare. Successful applicants are required to hold PVG membership. Carr Gomm will help you to meet the cost of this.. Pension: No details held. Salary: Pound (Sterling) GBP 7.40 Per Hour; For more details please telephone Jobseeker Direct on +44 845 6060 234. Lines are open (UK time) 08.00hrs - 18.00hrs weekdays only. The textphone service for deaf and hearing-impaired people is +44 845 6055 255. If you are suitable for this job you will be asked to register your details (name, date of birth, location, contact telephone) and you will be told how your application will be handled. Please quote job reference number: DUE/99644. n 21. Class 2 Drivers; Description: We Urgently are recruiting LGV 2 Drivers, Your duties will involve around 2-3 drops per day, you will also have a drivers mate working with you. Full Licence, Digital Tacho Graph and have excellent communication skills as you will be dealing with c. Pension: No details held. Salary: Pound (Sterling) GBP 11.00 Per Hour; You can apply for this job by telephoning +44 1279 456682 or +44 0 0 and asking for Adrian Brill. n 22. Care Assistant; Description: A vacancy has arisen for Care Assistant to work in small size nursing home on temporary contract. For this role you must have previous professional experience, all training up to date and clear CRB check. If you would like to apply please send your. Disclosure expense will be met by applicant. . Pension: No details held. Salary: Pound (Sterling) GBP 6.25 to GBP 6.50 Per Hour; For more details please telephone Jobseeker Direct on +44 845 6060 234. Lines are open (UK time) 08.00hrs - 18.00hrs weekdays only. The textphone service for deaf and hearing-impaired people is +44 845 6055 255. If you are suitable for this job you will be asked to register your details (name, date of birth, location, contact telephone) and you will be told how your application will be handled. Please quote job reference number: ESB/26785. n 23. WEEKEND COOK; Description: Weekend cook needed for residential home for the elderly in the Exeter area. Candidate will be able to cater for approximately 30 persons following the menus available. Candidate must be able to work using their own initiative and have good communica. required to provide an enhanced disclosure. Disclosure expense will be met by applicant. . Pension: No details held. You can apply for this job by telephoning +44 1392 274651 or +44 0 0 and asking for Donna Dawson.

n 24. RGN; Description: RNA or RGN Level 1 required. Experience in care of the elderly is desirable. Must have the ability to communicate effectively at all levels with genuine interest in work. ies will include supervising all staff members, ensure care plans are completed and maintained, to administer medication and maintain appropriate records, reporting any incidents or accidents to relevant managers or health care professionals and all other related tasks. To register as a nurse or midwife in the UK visit http://www.nmc-uk.org. Successful applicants are required to provide an enhanced disclosure. Disclosure expense will be met by applicant. . Pension: No details held. n 25. DISH WASHER; Description: Dishwasher required.. Pension: No details held. The Dining Room. You can apply for this job by telephoning +44 7960 543335 ext 0 and asking for Ray Munday. n 26. OUTBOUND SALES ADVISORS; Description: Our client is a highly successful Gas and Electric supplier to 5.2 million customers across the UK. On joining our team youll benefit from excellent working conditions, competitive basic salary with an unrivalled bonus system, continual career development and ongoing training. The Role Permanent Positions outbound telemarketing to residential. prospects. Dialling a variety of profiled data sets Cross selling of other products and service ability to build effective rapport with customers Attention to detail and quality-focused. A flexible and committed work ethic, with a can do attitude. The most important requirement and to be considered for this role Gas and Electricity sales experience essential with a proven track record.. Pension: No details held. You can apply for this job by sending a CV/written application to David Lockett at Enhanced Recruitment Ltd, david@enhancedrecruitment.co.uk n 27. GENERAL CLEANER; Description: Cleaners are responsible for maintaining the cleanliness of the building in which they work by performing various duties. Duties and hours may vary dependent upon the size of the building and number of teammates they may be working with. Cleaners may. Essential job functions Note This is not an all-inclusive list. Additional duties may be assigned.Restrooms: clean disinfect sinks, counter tops, toilets, mirrors, floors, etc. Replenish bathroom toilet supplies. Polish metalwork such as, fixtures fittings.Floors: sweep, mop, vacuum floors using broom, mop, vacuum cleaners. Other floor work may be required such as: scrubbing, waxing and polishing floors.Successful applicants are required to provide an enhanced disclosure. Cost met by employer.. Pension: No details held. Salary: Pound (Sterling) GBP 6.08 PER HOUR; You can apply for this job by obtaining the employer's application form by telephoning +44 141 2486137 ext 0 and asking for Frederick Roberts or alternatively by emailing the employer at enquiries@appropriateservices.com and returning it to Frederick Roberts at Appropriate Services Limited, Suite 11, 34 St. Enoch Square, 34 St. Enoch Square, G1 4DF or to enquiries@appropriateservices.com n 28. HGV CLASS 1 DRIVER; Description: Your duties will involve transporting refuse and recyclables in the East LondonEssex area and tipping them in landfill sites, composting facilities and recycling plants. It will involve the operation of an ejector or walking floor trailer and will in. experience in artic tipper work is useful, but not essential. This vacancy is covered by the Working Time Regulations. For advice on this regulation you should see the www.businesslink.gov.uk website or contact the Pay and Work Rights helpline. . Pension: No details held. Salary: Pound (Sterling) GBP 350 TO GBP 800 PER WEEK n 29. CLEANER; Description: Must have own transport due to travelling between sites and transporting equipment. Work mainly in Guildford and Farnham. Duties will include mainly deep cleaning of domestic properties when tenants have moved out. Carpet and oven cleaning experience. of Guildford. Pay is fortnightly. Ongoing temporary work with various hours, must be flexible.. Pension: No details held. Salary: Pound (Sterling) GBP 7.50 Per Hour; You can apply for this job by obtaining the employer's application form by telephoning +44 141 2486137 ext 0 and asking for Frederick Roberts or alternatively by emailing the employer at enquiries@appropriateservices.com and returning it to Frederick Roberts at Appropriate Services Limited, Suite 11, 34 St. Enoch Square, 34 St. Enoch Square, G1 4DF or to enquiries@appropriateservices.com

n 30. HEALTH CARE ASSISTANT NEEDED; Description: Opportunities are available for Full time and Part time Health Care Assistants in Hackney and the surrounding areas.Our Healthcare Assistants are responsible for ensuring that people receive the very best standards of care and support. Some of your k. medication, meal preparation, light domestic duties, social activities and helping with mobility, continence care e.t.c. Knowledge and experience of the needs of the elderly,dementia sufferers, learning and physical disability, autism, mental health needs is a plus. Previous experience is necessary, minimum of NVQ 2 is a bonus.All successful applicants will be CRB checked, referenced and are required to complete full induction training. CRB check will be met by applicant.. Pension: No details held. You can apply for this job by sending a CV/written application to Gifted Care Services at Gifted Care Services Ltd, jobs@giftedcareservices.co.uk n 31. IBO INTERPRETER; Description: This is a self employed vacancy. Do you Speak English and One Other Language Are you looking for extra income and still manage your other jobs that you may have. We are a leading Interpreting and Translation Company in the UK providing face to face interpreting services for hospitals, councils, and other public and private sector organisations. We urgently. require IBO IGBO interpreters in Birmingham and Wolverhampton.Free training will be provided if required. Apply as below or by going to www.absolute-interpreting.co.uk recruitment.php. Successful applicants will be required to provide CRB clearance-cost to be discussed. Self-employed people are responsible for paying their own National Insurance contributions and Tax. For information on how benefits are affected and whether entitlement may be lost, speak to a Jobcentre Plus Advise. Pension: No details held. Salary: Pound (Sterling) GBP 13.80 TO GBP 15 PER HOUR n 32. Dental Hygienist; Description: Dental Hygienist. We are looking for a friendly, caring and gentle hygienist to join our team and look after the oral health of our patients. An accredited qualification is required as is a proven track record of experience. Saturday morning sessions. Pension: No details held. You can apply for this job by sending a CV/written application to Dr V Tandon at Admiral House Dental Practice, krakoff@hotmail.com n 33. Cleaner; Description: Working in an Educational Environment and also getting Educational Training whilst working on the specified job Must know how to clean various places in the organisation e.g. Kitchen, offices and etc.. Pension: No details held. Salary: Pound (Sterling) GBP 7 to GBP 10 Per Week; You can apply for this job by sending a CV/written application to Beinazir Sadaf at Cranford College, 680 Bath Road, TW5 9QX or to info@cranfordcollege.com n 34. COMMUNITY CARE ASSISTANT; Description: To work in the community from 4pm to 9.00pm on Tuesdays Wednesdays Fridays Saturdays and Sundays. You must have transport to be able to travel between service user's homes. You will be expected to provide some personal care, toileting, meal preparati. initiative as well as part of a team. Experience would be preferred although full training will be given. An Enhanced Disclosure is required for this position and the cost is to be met by applicant.. Pension: No details held. Salary: Pound (Sterling) GBP 6.10 TO GBP 10.00 PER HOUR; For more details please telephone Jobseeker Direct on +44 845 6060 234. Lines are open (UK time) 08.00hrs - 18.00hrs weekdays only. The textphone service for deaf and hearing-impaired people is +44 845 6055 255. If you are suitable for this job you will be asked to register your details (name, date of birth, location, contact telephone) and you will be told how your application will be handled. Please quote job reference number: HOR/34320. n 35. Commissioning Engineer; Description: We are looking for a Commissioning Engineer with excellent knowledge of gas turbines.The role will look at-Commissioning of large frame Gas Turbine, Steam Turbines and Generators-Excellent understanding of programming and software based PLC control s. largely site based with a high percentage of travel to sites around the UK and Europe.Relevant qualifications or equivalent working experience in Mechanical Engineering are essential. 38 hours per week Overtime when working on site. Pension and Private Healthcare. Closing dates for applications - 18th September 2012. Pension available. For more details please telephone Jobseeker Direct on +44 845 6060 234. Lines are open (UK time) 08.00hrs - 18.00hrs weekdays only. The textphone service for deaf and hearing-impaired people is +44 845 6055 255. If you are suitable for this job you will be asked to register your details (name, date of birth, location, contact telephone) and you will be told how your application will be handled. Please quote job reference number: HUS/42977


pagina 8 / oferte de muncã / cereri de muncã / vânzãri terenuri / case-vile

24 August 2012

n Moara Vlãsiei vand teren 1300mp + casa demolabila langa lac si padure, deschidere drum 30mp, 15 EUR/mp, Tel: 0729165702 é Videochat Aceasta este rezolvarea ta financiara, angajam fete, conversatii online, minim 18 ani, engleza, pc mediu, comision 50-70%, bonusuri, premii, C.M, cazare, training, bonus angajare 500$, experienta nu es te nec es ara, 2.500 USD/luna, izabelarizstudio@ y a h o o . c o m , izuka0710.wix.com/rizstudio Tel: 0764127778

Vulcanizator. Angajez vulcanizator cu experienta, Tel: 0722453854, 0784970279

DN4 Berna n Olteniþei Residence km. 16, 7500mp, 23/334m, intravilan, PUG Glina, toate utilitatile si actele, 25 EUR/mp, Tel: 0214600979

n Bãneasa,

Proprietar vand teren in Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 107, sector 1, Bucuresti; 500mp, deschidere 19, 24 m, intravilan, detin cadastru si urbanism, 350 EUR/mp, puiugina@yahoo.com, Tel: 0724350674, 0722221101

n Anglia. Studio Videochat cauta fete pentru videochat cu sau fara experienta. Vârsta cuprinsa intre 18-35 ani, iar cunoasterea limbii engleze este obligatorie. Cazarea oferita gratis, xxxdenysse@yahoo.com, www.fetishstars-online.com, n Bãneasa, Piscul Lung vand Tel: 447735564420 teren sector 1, 5000mp si parcelat, Tel: 0722296200, Cipru. Pub, ofer 0741040741 locuri de muncã n Buftea proprietarã, vând 1000 mp teren intravilan, cu pentru tinere toate facilitãþile (apã, profesioniste ºi electricitate, gaze). 30E/ mp, Tel: 0722252112 neprofesioniste.

Salariu 1200E/luna+comisio n. Plecãri urgente, Tel: 0761216707

é Dâmboviþa Tãrtãºeºti Loturi intre case, intravilane, intre 530-700 mp, langa padurea de salcami, stalpi curent montati la fiecare lot, urbanism maxim P+2, se poate construi imediat, 20 min de Pta Victoriei, intre 10.500 - 14.000 Euro/ lotul, particular, poze si detalii pe www.terenurilapadure.ro, 1 0 . 5 0 0 E U R , www.terenurilapadure.ro, Tel: 0722677873, 07655555614

n 13 Septembrie, bd. Tudor n Dobroeºti vand teren Vladimirescu, vand teren intravilan, zona rezidentiala, extravilan 50.000mp, 600mp, toate utilitatile, Tel: 20 EUR/mp, Tel: 0745932176 0726840806

n Giurgiu Cosoba teren intravilan, 2500 mp, deschidere 14m, Tel: 0753617055, 0233218221

GIURGIU MIHÃILEªTI SAT n Cãlãraºi Fundulea 600mp T U F A , ST R A D A intravilan, 20/30mp, ideal ARGIDAVA, VAND TEREN pentru casa, curent electric, INTRAVILAN, 2.000MP, central, langa Politie, intabulat, TEL: 0758034536 n GERMANIA. BERLIN 12.000 EUR, SELECTEAZA TINERE catymusat@yahoo.com, Tel: n Grãdiºtea vand teren MODELE, CU PREZENTA 0762438489 1000mp la sosea langa FIZICA DEOSEBITA, padure (pentru casa), 20E mp, PENTRU ESCORT HIGHCernic a Manas tirea Tel: 0744247037 CLASS. IN EXCLUSIVITATE, Cernic a, v and teren OFERIM SI SERVICE intravilan, 535mp, PUZ, ESCORT LIMOUSINE. MAI cadastru, intabulare, toate MULTE DETALII PE MESS actele, 55E/mp negociabil, ORI LA TEL.! VA ASTEPTAM Tel: 0745688887 CU DRAG! HIGH.ESCORT@YAHOO.COM n Chitilei, zona pod TEL: 004915213058871 Constanta, str. Linistei 55, vand teren 320mp casa demolabila toate facilitatile, strada asfaltata, 0724246750, 0721150751, 80.000 EUR, Tel: 0214116415, 0213132055 n Asistent Manager Caut job ca asistent manager in Bucuresti (sector 3 sau 4). Cunosc limba germana si franceza, Outlook, notiuni de contabilitate primara. Contactati-ma la adresa de email madalikimada@yahoo.com

Dâmboviþa, Rãcari, teren 2000 mp, 55.000 EUR, Tel: 0721481411, 0724236252

n Prahova Brebu Manastirei, vanzare 571 mp teren plat, neinundabil, gard nou, porti metalice, put de apa pe teren, apa retea, curent 380v pe teren, gaze deja pe teren, cablu, internet, telefon, deschidere 22 m, canalizare in zona, cadastru intabulare, 7.000 EUR, mgabi1980@gmail.com, Tel: 0724511838 Ghencea n Prelungirea inchiriez teren, stradal, deschidere 30m, depozit materiale, 1 EUR/mp, Tel: 0721393038 Ghencea n Prelungirea (vis-a-vis de Grup 4 Security), suprafata 1420 mp, PUD, cadastru (50x28, 4), particular. Negociabil, 150 EUR/mp, Tel: 0722209953

é Lacul Tei, Serban Gheorghe 71B, teren 144 mp cu casa batraneasca pe el, toate utilitatile si actele la zi. Strada linistita si pazita. Deschidere 8, 5 m, 82.000 EUR, Tel: 0733156155

é BRAªOV, PREDEAL, PARTICULAR VAND CASA IN PREDEAL CENTRAL CU TEREN 1207 MP PLAT, SUPRAFATA CONSTRUITA LA SOL 133MP, 3 DORMITOARE, 2 BAI, 2 BUCATARII, TERASA, GARAJ, CENTRALA TERMICA, TOATE UTILITATILE, 130.000 EUR, PEETRE36@YAHOO.COM, TEL: 0727410168

Cãlãraºi Sãruleºti 4 camere, c entrala lemne, c u imbunatatiri, 150mp, curte 200mp + 10000mp teren arabil, 160.000 EUR, Tel: 0762652322


24 August 2012 Cãlãraºi Belciugatele, vilã direct la lac, ponton, barcã, pescuit ºi înotat din curte, 7 camere, 2 bãi, 2 balcoane, 2 terase mari, pivniþã, garaj separat, 1.400mp, 36m. Deschidere lac ºi stradã, peste 100 pomi, 99.000 EUR, Tel: 0744514488

vânzãri case-vile / garsoniere / 2 camere / pagina 9

n Jilava strada Odai, la 10 min de centrul Bucurestiului, vand casa 4 camere, 2 anexe, teren 1750mp, toate utilitatile, 80.000 EUR, Tel: 0728472556

n Titan casa curte, 3 camere, toate dependintele, scoala, metrou, gradinita, piata, toate utilitatile, Tel: 0736388360, 0766246459

n Unirii, Popa Nan, Tepes Voda, vand urgent casa si curte, zona centrala; pret negociabil, Tel: 0723886473

Homocea sat n Vrancea Lespezi vand casa locuibila la strada, suprafata 1800mp ce cuprinde casa, gradina, vie, hambar, conducta de apa si alte anexe, negociabil, Tel: 0724422733, 0744228262

n Chiajna vila duplex 120mp, curte 150mp, 3 camere+ 2 bai, curent, gaze, canalizare, 85.000 EUR, Tel: 0723776405 é Lacul Tei, str. Serban Gheorghe nr. 71B, Casa batraneasca 78 mp teren 144 mp. Toate utilitatile si actele la zi. Zona deosebit de linistita, strada pazita, 82.000 EUR, Tel: 0733156155 é Corbeanca, Vila se afla in ansamblul rezidential Aria Residences. Pentru mai multe detalii vizitati site-ul nostru, 108.000 EUR, mimi.radoi@ariaresidences.ro, http://www.ariaresidences.ro, Tel: 0726781015 Cotroceni apartament 3 c amere in v ila, parter, 112mp, curte de jur imprejur, 145, 41mp, gaze, garaj, multiple dependinte, ideal de locuit sau firma, negociabil, 480.000 EUR, Tel: 0734613105

Dâmboviþa sat Mãrceºti, strada Principalã, nr. 1-3, la 35 km de Bucureºti ºi 10 km de Târgoviºte, vilã corp 1 -subsol +parter +etaj, corp 2 -3 camere +corp poartã cu teren în formã de “U”, cu suprafaþa de 3200 mp, 0247.331.573, 80.000 EUR, Tel: 0765823700, 0744574628 n Dobroeºti casa p+1+m, 3 camere, 55mp/nivel, apa si canal, fara curte, suprafata locuibila 150mp, 110.000 EUR, Tel: 0762652322

n Mogoºoaia particular, vand vila P+1, construita 2009, sd 235 mp, 3 dormitoare, 3 bai, living, birou, living room, bucatarie + dining, camera tehnica, garaj, mobilata, utilata, teren 640mp, 235.000 EUR, Tel: 0744631361

n Prahova Breaza 4 camere, baie, terasa, foisor, mobilata, constructie 2011, incalzire centrala, gaze, curte, 2.200mp cu livada, aproape padure, priveliste deosebita, negociabil, 85.000 EUR, Tel: 0766412249 Prahova Sinaia vila (duplex), P+E+M, construita 2000, caramida+BCA, tabla, s.u. 230mp, mobilata, utilata modern, centrala, termopan, teren 293mp, 230.000 EUR, Tel: 0761560082 n Prelungirea Ghencea, Bragadiru, vand casa 5 camere, 200mp locuibili, 3 bai utilate, izolata, tripane, calorifere aluminiu, gresie, faianta, parchet, constructie 2012, supr. teren 173mp, 105.000 EUR, Tel: 0760557119

n Chitilei langa Carrefour Colosseum, vand apartament 2 camere, 52mp, curte proprie, garaj, beci, 31.000 EUR, Tel: 0724384269

Vãcãrescu n Barbu proprietar, 31mp, vand garsoniera, 2/3, imbunatatiri, boxa proprie, cadastru, intabulare. Merita vazuta. Pret negociabil, 45.900 EUR, Tel: 0727526120

Berceni dezvoltator, garsoniere 38mp, la cheie, 2012, caramida, centrala, balcon, contorizate, finisaje personalizate, tva inclus, 33.000 EUR, victor.firu@ garsoniereberceni.ro, http://www.garsoniere berceni.ro, Tel: 0728699854

CIªMIGIU VAND GARSONIERA, PARTER ÎNALT/6, 28 M, RENOVATA, BUCÃTÃRIE MOBILATA, BLOC CU PISCINA, FÃRÃ RISC SEISMIC, VIS-A-VIS DE PARC, 43.000 EUR, IRINALMIHAILA@GMAIL. COM, TEL: 0722560857

3 é Pantelimon Gars oniera C onf. 3, parter/3, curata, utilata, semi-mobilata, incalzire Radet. Capat tramvai 14, aproape de Metrou Pantelimon, Cora, 16.300 EUR, Tel: 0727849756 n Popeºti-Leordeni

direct dezvoltator vinde garsoniere noi, 37mp, finisate modern, centrala, balcon, 28.000 EUR, luiza.beloae@garsoni ereberceni.ro, www. garsoniereberceni.ro, Tel: 0727653005

n Eroii Revolutiei, 2 camere, parter/7, dec, 41.000 EUR, Tel: apartament 2 0723619619, 0722744599 n Aviaþiei camere, etaj 4/4, Tel: 0726933703

Baba Novac 2 camere semidecomandat, 55mp, balcon 12m, langa sec 12 politie, 7/8, park et / termopan, pert neg, 57.000 EUR, Tel: 0741628200

n Grigorescu metrou, vand apartament 2 camere, semidecomandat, cf. 1, 5/10, imbunatatiri, 53.000 EUR, Tel: 0311005273

é Mihai Bravu rond Baba Novac 10/10, conf1, dec, 60mp, 1975, renovat, izolat, é Baicului, Vand Avantajos instalatii noi, parcare, 5 minute apartament 2 camere, an metrou. Proprietar, constructie 1987, su: 55.74, st: 65.000 EUR, Tel: 0727733793 65.10 mp, semidecomandat, doua balcoane, centrala proprie, aer conditionat, n Rahova garsonierã cf. 1/d, imbunatatiri, bloc reabilitat n Obor Str Masina de Paine, et. 2/4, g+f+p+ ct, 35mp, termic, etaj 2/4, 54.000 EUR, Apartament 2 camere, et. 25.000 EUR, Tel: 0768935619, Tel: 0726205834 8/10, decomandat, Ac, Usa 0733538292 Metalica, complet renovat, Berceni direct finisaje lux, tamplarie Roºu Garsonierã com. termopan, suprafata 50 m2 dezvoltator vinde Roº u, Proprietar, utili, 1 balcon, an apartamente noi, Super-Ofertã, bloc nou, constructie 1970, stradal/etaj 1, S=42mp. Preþ 59mp, finisate 69.900 EUR, Tel: 0733734124 la cheie = 31.000 euro, n Obregia Mega Image, 2 modern, centrala, 31.000 €, Tel: 0788395181 2/9, 53 mp, renovat, balcon, 48.000 EUR, camere, termopan, liber, Tel: luiza.beloae@ 0723619619, 0722744599

garsoniereberceni.ro, http://www.garsoniere berceni.ro, Tel: 0727653005 n Berceni Secuilor 2/4, liber, curat, imbunatatiri (gresie, faianta, parchet, termopan), é Unirii bloc 1998, vedere particular. 54.500 E, Tel: curte, 3/9, termopan, renovat, 0758888569 libera, 67.800 EUR, Tel: 0763200778 n Cernica mâmãstire la strada principalã, vând apartamente 2 n 1 Mai (Mihalache) - Turda, ºi 3 camere, între 50 - 70mp, garsonierã confort 1, complet finisate, loc de îmbunãtãþiri, 8/8, preþul zonei, parcare inclus în preþ, Tel: 0721559111 750 EUR/mp, Tel: 0724588660

Popeºti-Leordeni dezvoltator, 2 camere, 58mp, la cheie, 2012, caramida, centrala, balcon, contorizate, finisaje personalizate, tva inclus, 42.000 €, victor.firu@ garsoniereberceni.ro, http://www.garsoniere berceni.ro, Tel. 0728699854


pagina 10 / vânzãri 2 camere / 3 camere / 4 camere n Prahova Sinaia apartament 2 camere in vila, 56 mp, bloc Bucegi, etaj 7, posibilitati gaze, priveliste de vis, ultracentral, negociabil, 57.000 EUR, Tel: 0734613105

n Roºu Apartament 2 camere, Com. Roºu, Proprietar, Super-Ofertã, bloc nou / etaj 1, S=71mp, 50.000 EUR, Tel: 0788395181

n Unirii Tribunal, 5/9, vedere spate, renovat, termopan, Tel: 0762938559 n Unirii Cantemir, Domo, 4/8, decomandat, fara imbunatatiri; particular, discutabil, 65.000 EUR, Tel: 0723713816, 0216442571 n Unirii Fantani, 2 camere in bloc reconsolidat, fara bulina, 34mp, 2 balcoane, termopan, 5/5, 2 min. metrou statia D. Cantemir, 32.000 EUR, Tel: 0735852007

n Argeselul, cf. 2 et. 1 parcare, parchet bambus, spoturi, termopane, gresie, faianta, usa metalica, merita vazut, Tel: 0767782615, 0762041009

Berceni Big, 3 camere, cf 1, semidecomandat, renovat, 72.000 €, Tel: 0724467229 n Berceni, 3 cam, cf 1, semidecomandat, renovat, 72000 euro, Tel: 0724467229 n Brâncoveanu, sector 4 vand apartament 3 camere, 38.000 EUR, Tel: 0767730983

n Dâmboviþa Gãeºti Vand Apartament 3 camere Gaesti, 94mp, decomandat, 2 bai, 2 balcoane, izolat termic, usa metalica, gresie-faianta baie, geamuri termopan, bl. 48, et. 4/4, acoperis tabla, interfon, apa, gaze, curent electric, cablu, internet, contorizat individual. Proprietar. Pret Negociabil, 25.000 EUR, florin.anunt@yahoo.com, Tel: 0737282470

Dristor, Aleea Scolarilor, 79mp, 3 camere, 2 bai, 2 balcoane, gresie, faianta Egipt, termopan, usa metalica, renovat modern, 63.000 EUR, Tel: 00393668059238, 0765789405

24 August 2012 Taberei Valea n Drumul Ialomitei, 70 mp, G+F+P+T+AC+CT+UM, decomandat, 2 gr. sanitare, 9/10, cadastru, intabulare, 59.000 EUR, Tel: 0724572700, 0736423341

Giurgiului -stadal, 1/8, dec, 64 mp, renovat, cadastru, Tel: 0723619619, 0722744599

n POPEªTI-LEORDENI CENTRAL, COMPLET FINISATE, TOATE UTILITÃÞILE, ETAJ 1 + 2 PREÞ 54.000 EUR, PARTER + ETAJ 3 + 1 LOC PARCARE 52.000 €, TEL: 0722313464

Rahova apartament confort 1 sporit, parter, 72mp, 2 bai, balcon, beci, parcare, g, f, t, reabilitat, 60.000 EUR, Tel: 0763283033

n Lucreþiu Pãtrãºcanu, piata Minis, particular, vand apartament 3 camere Baraju Iezeru, et. 2/4, 70mp, multiple inbunatatiri, pret negociabil, n Socului proprietar vând ap 3 confort 1, merita vazut, 85.000 EUR, Tel: camere, 65.000 EUR, Tel: 0788218172 0749269825

é Militari zona Gorjului, str Ghirlandei, nr 1, Particular, vand apartament 3 camere, zona f linistita, verde. Ap 70 mp, termopane, parchet, gresie, faianta, loc de parcare in fata blocului. Florin, 63.000 EUR, Tel: 0721374716, 072257378

Str. Rosia n Militari Montana, Vand apartament 4 camere, 6/8, 2 bai complete, 2 balcoane, geam termopan Al, gresie, faianta, intre 2 piete, 2 statii metrou apropiate, zona linistita, loc parcare, proprietar cu acte in ordine, trebuie vazut, 85.000 EUR, stoinescu.conta@gmail.com, Tel: 0722574849

n Sebastian Parc etaj 8/8 în bloc reabilitat, gresie, faianþã, laminat, AC, termopane, 2 bãi, n Ultracentral, langa Casa 2 balcoane, centralã termicã, Poporului, vand apartament 2 77.000 EUR, Tel: 0722486242 camere cu toate imbunatatirile, zona linistita, parter, 92.000 EUR, Tel: 0764268687 n Unirii, Fantani, 3 camere, 4/8, dec, vedere fata, 2 Universitate balcoane, A/C, Tel: apartament 4 cam, 0723619619, 0722744599

n 1 Mai (Mihalache) Domenii, vând apartament 3camere: G+F+P, 2balcoane, cadastru ºi intabulare, zonã rezidenþialã. Preþ 73.500E, Tel: 0722252112

et1/8, bucatarie mare, 2 grupuri sanitare, gresie, faianta, 115 mp, 110.000 EUR, Tel: 0722526357


24 August 2012

vânzãri imobile / schimburi / cumpãrãri imobile / închirieri oferte imobile / pagina 11

Particular cumpar teren intravilan, zona cu utilitati curent, gaze, ofer maxim 15.000 Euro, Tel: 0726150207, 0736446482

é 13 SEPTEMBRIE ZONA DRUMUL SARII, CONFORT 1 DEC, 96 MP, 2 BALCOANE, 2 BAI, ET 7/8, BLOC 1988 REABILITAT AUG 2012. VECINATATI: LICEUL ION BARBU, MEGA IMAGE, PIATA, GRADINITA, ZONA SIGURA SI LINISTITA. PERSOANA PARTICULARA, 99.000 EUR, BOGDAN82@ GMAIL. COM, TEL: 0722269063

n Chitila-Ilfov Rudeni 38, spaþiu industrial subsol +parter +etaj, cu teren 2240mp, suprafaþã construitã 681mp, suprafaþã desfãºuratã 1380 mp, suprafaþã utilã 650 mp. Preþ închiriere 3500E/ lunã +TVA. Preþ vânzare 550.000E +TVA, Tel: 0766613878

Doi bãtrâni 64 ani singuri, bolnavi si in dificultate financiara, cauta pe cineva care sa-i ajute in urmatoarele conditii: 20000 euro cash si cate 200 euro pe luna pina la sfirsitul anului 2016, contra contract vânzare-cumparare cu uzufruct viager a unei case noi 2010 cu 3 camere, baie, bucatarie, hol mare si 900 mp teren aferent, Tel: 07273116431

Schimb 3 camere Sinaia, cu apartament 2-3 camere Bucuresti, Tel: 0723584396

n Cumpar cu plata cash 2 camere confort 1 2 sau 3 eventual schimb cu garsoniera si diferenta, Tel: 0732864809, 0769526936 Cumpar apartament 2 sau 3 camere zonele Militari, Drumul Taberei, Crangasi, pretul maxim 53.000 Euro. EXCLUS AGENTIE I M O B I L I A R A , INTERMEDIARI. Exclus parter s i ultimul etaj. 0736446482, 0726150207

PLEVNEI PARTICULAR, VILÃ 24 DE CAMERE, 700 MP, D+P+1+M, IMOBIL ISTORIC RESTAURAT ÎN 2009, COMPLET UTILAT, FINISAJE LUX, PARCHET, MARMURÃ, TERMOPAN, VITRALII, AER CONDIÞIONAT, CENTRALÃ TERMICÃ, CENTARALÃ TELEFONICÃ 2011, LINIE FIBRÃ OPTICÃ, 3 LINII TELEFON, DEPOZIT, ARHIVÃ, SALÃ AªTEPTARE, CIRCUIT TV-SATELIT, CAMERE SUPRAVEGHERE, ALARMÃ CU MONITORIZARE, CENTRALÃ ALARMARE INCENDIU AUTOMATÃ, SALÃ ªEDINÞE, 4 GRUPURI SANITARE, CURTE, PARCARE. PRETABIL A M B A S A D A / MULTINAÞIONALÃ, TEL: 0733106680

n Militari cumpar apartament 2 n Cumpar cu plata pe loc camere, decomandat, etaje garsoniera confort 1 2 sau 3, inferioare (I, II), exclus agentii, Tel: 0732864809, 0769526396 Tel: 0743795294

n Sebastian inchiriez o camera (sufragerie) la etaj 1 pentru un cuplu sau doi baieti, pret discutabil, Tel: 0735344912 n Theodor Pallady adiacent metrou, inchiriez camera pentru 2 fete, Tel: 0785638989 n 13 Septembrie Margeanului, ofer camera unei salariate, n Titan Piata, Str. Becaþei, 5/10, decomandat, pensionara Tel: 0723670802 primeste fata/baiat, nefumatori, 300-400ron/chiria+ Berceni Budimex, Cricovul cuplu; Tel: Dulce, camerã în 250ron/garantia, 0723713816, 0216442571 apartament, et. 1/4, utilatã, acces bucãtãrie, 600 RON, n Unirii, inchiriez camera in vila, mobilata, intrare separata, Tel: 0724634549 Tel: 0721648162 n Berceni Alex Obregia 22A inchiriez o camera intr-un ap. conf 1 unui cuplu sau 2 fete, 500 RON/luna, Tel: 0753013549 n Bucureºtii Noi, Laromet, Laminorului, camera intrare separata, acces dependinte, n Prahova Sinaia inchiriez vila microcentrala, 400ron/chiria+ 7 camere, living, bucatarie, 250ron/garantia, Tel: sala de mese, 3 bai, curte 0723713816, 0216442571 700mp, garaj, magazie, totul n Filaret, ofer pentru inchiriere amenajat, mobilat, tv in fiecare 1 camera mobilata, la curte, camera, ideal pensiune sau batrani, Tel: unei persoane, Tel: camin 0722151816 0213362043

é PRELUNGIREA FERENTARI PARTICULAR, INCHIRIEZ CASA CU 3 CAMERE, NEMOBILATA, D ISPONIBILA IMEDIAT, 270 EUR, ANUNTINCHIRIERE2012 @YAHOO.COM, TEL: 0755204814

n Dristor, particular inchiriez garsoniera, exclus intermediari, 250 EUR/luna, Tel: 0722829838 n Gara de Nord metrou, ofer garsoniera utilata complet, renovata, 1/8, 280 EUR/luna, Tel: 0724188781, 021688365 n Mihai Bravu cu Ferdinand, particular închiriez garsonierã, 37mp, urgent, exclus agenþii, Tel: 0723244902

Nerva Traian, garsonierã 45mp, et. 1/8, decomandatã, parþial mobilatã, Tel: 0753814628 n Sebastian, particular, 6/8, mobilata, vedere parc, libera, 180 EUR/luna, Tel: 0762347729 n Titan, 2 minute metrou, absolut stradal, 3/8, micuta, cocheta, mobilata, faianta, gresie, masina spalat, foarte curata, 1+1, 200 EUR, Tel: 0761600234 n Unirii inchiriez garsoniera la curte cu toate facilitatile, Tel: 0726642546 n Victoriei Piata particular, garsoniera mobilata, utilata, etaj 1/4, 300 €, 0723149576

n 1 Mai (Mihalache) Piata, vad deosebit, apartament in vila 2 camere, etaj 1, pentru birouri, posibilitate loc parcare in curte, Tel: 0722717478, n Timpuri Noi particular 0745485084 inchiriez p+1 330mp+curte, 2 terase, demisol, vila arata foarte bine, 2.300 EUR/luna, Tel: 0765409139, 0766481444 n Voluntari Ofer camera mobilata, conditii de bloc, la o pensionara, contra ajutor familiar, cmunteanu20025@yahoo.com, é Aviaþiei renovat recent, lux, Tel: 0213513427, 0765449484 canapele piele, marmura, jacuzzi etc, 600 EUR, Tel: 0733204842 n Ciºmigiu, stradal, 2 camere+birou, 2 balcoane, termopan, aer conditionat, mobilat, utilat, 4/8, negociabil, n Berceni, Inchiriez garsoniera 410 EUR/luna, Tel: Aparatorii Patriei (Fac. Spiru 0765532951, 0765532952 Haret), 42 mp, renovata recent, complet mobilata si n Crângaºi caut 2 colege de utilata, AC, parcare, 260 EUR, apartament 2 camere, mobilat, nedelescu_alex@yahoo.com, utilat, 80E/persoana, 80 EUR, Tel: 0724311134 Tel: 0746542885


pagina 12 / închirieri oferte 2-3-4 camere / spaþii comerciale / cereri / auto-moto / electro n Obor bloc nou, mobilat, utilat modern, centrala termica. Exclus studenti, 400 EUR/luna, Tel: 0726238727

é Floreasca, langa

Kaufland Inchiriez apartament 2 camere, semidec, 50 mp, g+f+p+t + cablu + internet, utilat, mobilat, etaj 3/3, renovat / zugravit, balcon inchis, apometre, boxa, plata 1+1, a.c se pune la cerere din chirie, zona exceptionala, 340 €/luna, info@ abcdellapubblicita.it, Tel: 0760844294 n Giurgiului Drumul Gãzarului, conf. 1, decomandat, proaspãt renovat, complet mobilat ºi utilat. Chirie convenabilã, Tel: 0730273207 n Libertãþii inchiriez apartament 2 camere, bloc Bingo Europa, utilat, 400 EUR/luna, Tel: 0721393038 n Margeanului, inchiriez ap. 2 camere curat, mobilat, utilat, centrala termica, recent zugravit, parchet, termopan, Tel: 0784654938, 0722833510

n Obor inchiriez apartament central din 2 camere semimobilate, bucatarie, anexa sanitara fara baie, cu gaze, apa, energie electrica la 2 studente, negociabil, 150 EUR/luna, Tel: 0771331227, 0726305248 n Pantelimon Delfinului 4/10, decomandat, curat, mobilat clasic, apometre+ repartitoare, cablu tv, balcon inchis, 1.200 RON/luna, 0731786422 COMPLEX n PLEVNEI REZIDENTIAL ARCOM, IMOBIL LUX 2001, DECOMANDAT, 74 MP UTILI, MOBILAT SI UTILAT COMPLET, DEMISOL/10, TOATE FACILITATILE, PARCARE, PAZA, GRADINA INTERIOARA, LOC DE JOACA PENTRU COPII, AMBIENT SELECT, 1.500 RON/LUNA, TEL: 0722228069 Noi, 64mp, n Timpuri decomandat, conf.I, 2/8, modern, curat, liber, utilat, mobilat, prefer cuplu, fara cetateni straini, studenti, termen lung, chirie 2+1garantie anticipata, negociabil, 400 EUR/luna, Tel: 0720734421 n Ultracentral Cocor, proprietar, apartament 2 camere, mobilat si utilat complet, Tel: 0721371325 n Vitan, Real, 1/10, semidecomandat, utilat si mobilat complet, usa metalica, scara linistita, 1+1, 300 EUR/luna, Tel: 0731552774

Cantemir Gheorghe ªincai, particular, închiriez apartament 3 camere, mobilat, utilat lux, preþ 550 €, Tel: 0729342004 Eroii Revoluþiei Vadul Nou, trei camere, centrala termica, aer conditionat, mobilat, 250 EUR/luna, Tel: 0722711839 n Sãlãjan strada Prevederii, 80mp, inchiriez 3 camere, plata1 luna, plus garantie, 300 EUR/luna, 0767343288 n Timpuri Noi, Mircea Voda, proprietar inchiriez apartament 3 camere stradal complet mobilat si utilat, 2 locuri parcare, etaj4/8, termen lung, pretabil familie, 600 EUR/luna, aurabiv@yahoo.com, Tel: 0744348417 n Tineretului 3 camere -mobilat modern, renovat, termopan, Tel: 0723619619, 0722744599 n Titulescu, particular, 5/14, 3 camere decomandate, termoizolant, recent renovat, mobilat, utilat, termen lung, 450E/luna, anticipat, prefer familie, Tel: 0722293742

n Decebal strada Voronet, apartament 4 camere, etaj 4/4, complet mobilat si utilat, negociabil, 600 EUR/luna, Tel: 0722410903 n ªerban Vodã 4 camere -mobilat modern, renovat, Tel: 0723619619, 0722744599 Unirii -Fântani particular, apartament 4 camere, vedere excepþionalã, 115mp, et. 7/8, nemobilat, bucãtãrie utilatã, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, gresie, faianþã, parchet, termopan, uºã metalicã, aer condiþionat, alarmã, pazã, termen lung. Pretabil office sau locuit, Tel: 0761665923, 0733106680

n Berceni, Cel mai tare vad comercial din Bucuresti, zona Big Berceni, complexul comercial Aleea Castanilor, inchiriaza spatii comerciale tarabe la preturi exceptionale, Tel: 0722633919

n Crângaºi spaþiu comercial 50mp, Tel: 0761557558, 0723331689 cafeneabar n Închiriez complet utilat în suprafaþã de 130 mp, open- space+ 42 mp terasã. Cafeneaua este funcþionalã din anul 1994 ºi are vad format. Deþine toatã aparatura ºi accesoriile necesare. Nu se plãteºte predare afacere, Tel: 0768558985, 0730671394 (Selgros) n Pantelimon inchiriez spatiu stradal 800-1.600mp, toate utilitatili pretabil orice activitate, curte asfaltata 1.500mp, Tel: 0722291309 n Rahova spatiu comercial pretabil la orice activitate, 40mp, stradal, vad, Tel: 0767634447

n Militari Pta Gorjului, inchiriez teren 750mp, 3 EUR/mp, Tel: 0723221610 n Traian 77 inchiriez garaj, 100 EUR, Tel: 0723391398

24 August 2012

Ford Transit motorina 5 loc uri, c u pat, mas a extensibila, scaune fata rotative, pret negociabil, 2.200 EUR, Tel: 0762944250

Cumpãr auto Logan, Supernova, Dacia, Cielo, Matiz/Tico, Citroen, Chevrolet, Renault, Opel, Skoda, Solenza, Peugeot. Si mici defecte, Tel: 0212551102, 0721309765 n Cumpar rable! Ofer cel mai bun pret de piata! Rog seriozitate. Plata pe loc. 0754016105, Tel: 0785040008, 0764994362

é Dacia Renault cumpar autoturism anul 2000-2012, plata si actele pe loc, Tel: 0762642694, 0724798097

n Scut Motor - Toate Marcile. Intra pe scut-motor.info si comanda un scut motor pentru masina ta. Protejezi si masina si buzunarul. Gasesti pe scut-motor.info scut motor pentru majoritatea modelelor de autoturisme din Romania. 0731249530

n Solicit in vederea inchirierii garsoniera sau apartament, Tel: 0732864809, 0769526936

n BMW 316, Ianuarie 2000, 3.800 EUR, Tel: 0761945739 n Schimb Nokia Lumia 800 sigilat cu Samsung Galaxy Note+ diferenta, Tel: 0754592629 n Socitate Comerciala vindem lazi frigorifice second-hand pentru produse congelate, Tel: 0788237041

n Achiziþionez monitoare televizoare lcd calculatoare laptopuri componente nefurate, asigur transportul inclusiv weekend. 0723984654, Tel: 0746283201, 0768790654 n Frigider, congelator, aragaz, masina spalat, combina frigorifica, functionale 100150, frigider defect 50, Tel: 0213328599, 0722417915

é Dacia Papuc 1,9

diesel, 2 locuri carosat, 2005 - va rog sunati dupa ora 11, 2.000 EUR, Tel: 0728203007 n Daewoo

Cielo 1996, 160.000km reali, geamuri, aer, instalatie gpl, omologata RAR, 1.900 EUR, Tel: 0746299874

é Cumpãrãm electronice fabricaþie dupã 2007: Tv-LCD; Laptop; Aparat foto digital; Play-Station; XBOX; PSP; Iphone; GPS; Diverse, 0785699822

é Frigotehnist, reparatii frigidere, combine, lazi frigorifice, dozatoare, Tel: 0764562524 n Masini

automate de spãlat reparaþii la domiciliu, deplasare gratuitã, ultrarapid, garantie piese, Tel: 0731532310, 0768398545


24 August 2012

matrimoniale femei - bãrbaþi - diverse / pagina 13

é Doi colegi asi la liceu. Eu 78 ani, problemist sah-mate, ateu. Celalalt ortodox, 75ani. Ambii spirituali dorim nu numai convietuire. Va asteptam la tel (gratuit dupa 18.00), Tel: 0318006320, 0214207370

é La mine, la tine sau la hotel Sexy si plina de viata doresc sa petrec langa tine clipe fierbinti greu de uitat. é Profesionista! La mine ai Servicii totale, nu ezita, parte de mult respect, rasfat, 150 RON/ora, Tel: 0731438879 Esti plinuþã voluptoasã soþul igiena, discretie si nu te es te nemulþumit nu te grabesc sunt 100 % reala. Si iubeste, Tel: 0722482010 nu sunt doar vorbe, é Atractia verii! te astept la convinge-te! Anal, normal si n Intelectual fara obligatii, mine sa ne topim de placere. oral neprotejat, 150 RON/ora, 180/57/105, doresc cunostiinta Servicii totale, locatie curata, Tel: 0736857814 doamna 45-52, pentru relatie discreta, AC, 150 RON/ora, de lunga durata, eventual Tel: 0725373871 casatorie, cmunteanu20025@yahoo.com, Tel: 0213100757 n Tânãr 36 ani divorþat, feþiþã 5 ani, doresc sã cunosc doamnã 28 -35 ani pentru o relaþie serioasã, eventual cãsãtorie, Tel: 0785119963, 0733644268

é Brunete focoase

blonde irezistibile, atmosfera incendiara, locatie de lux! Free bar. Bucuresti, Tel: 0721700655, 0769129129

é Destrabalare

totala, tinere salbatice lipsite de inhibitii si prejudecati, Tel: 0763455435, 0722999939

é FINALIZARE ORALA! TIMPUL PETRECUT CU MINE INSEAMNA PLACERE SI EXTAZ, ORAL, NORMAL, ANAL, 150 RON/ORA, 0756587946

é Dornice de placeri interzise, te asteptam in locatia noastra selecta. Non-Stop! 100 RON, Tel: 0720294444, 0769983333

é Clipe magice! Te astept intr-un ambient intim si discret pentru a fi ghidul tau pe culmile placerilor. Sex oral si normal! 150 RON/ora, Tel: 0734811449 é Doua fete superbe! oferim servicii totale, poti alege, sau ne poti avea pe amandoua, 150 RON/ora, Tel: 0737115058

é Tipe sexy! Suna-ne, iti garantam clipe relaxante si placute, alaturi de 2 fete cu chef de sex. ORAL + NORMAL + ANAL, 150 RON/ora, Tel: 0720344241

é Finalizare oralã! Imi place sa te scap de stres si sa transform timpul petrecut cu mine in momente de placere si extaz, 150 RON/ora, Tel: 0756587946

é Sex total 50 fin La mine ai parte de mult respect, rasfat, igiena, discretie si nu te grabesc sunt 100 % reala si nu sunt doar vorbe, convinge-te: anal, normal si oral neprotejat, 150 RON/ora, Tel: 0736857814

é Bunã rãu! Bruneta stilata, ofer d-lor care stiu sa aprecieze o ora de vis cu doua finalizari, oral, dep. normal si anal in diferite pozitii; dechisa la noi fantezii; Sigur vei reveni, 150 RON/ora, Tel: 0723934502

é Cauti Initiere in Sexualitate? Vrei sa-ti incepi viata sexuala dar te temi? Ti-ai inceput viata sexuala dar nu stii ce sa faci? Tanar, 28 ani, atletic, cu experienta si r a b d a r e ! C a u t a - m a! sexinipro@gmail.com

Moldovence rafinate care iti rasfata simturile. superoferta 50ron, 0749581620


pagina 14 / animale / pierderi / magie / citaþii-licitaþii / medicale / afaceri

n Subsemnata Milea Victoria declar nule contract de vanzarecumparare nr. 5177/4/1991 si proces verbal de predare- primire nr. 5177/199, ambele incheiate intre Milea Ana si RAIAL, surcusala Berceni,

Eventualii mostenitori ai defuctului Mihai Marius decedat la data de 14. dec. 2011, cu ultimul domiciliu in Bucuresti, Aleea Mozaicului nr. 2, bl. B5, sc. B, et. 3, ap. 52, sector 2, sunt chemati la Biroul Notari Asociati Bucur si Asociatii cu sediul in Bucuresti, bd. Chisinau, nr. 15, bl. A4, sc. 2, parter, ap. 46, sector 2, in data de 17.09.2012, ora 11, pentru a participa la dezbaterea procedurii succesorale. Daca succesibilii citati nu isi exercita dreptul de a accepta in termenul prevazut de art 1103 din Codul Civil, vor f i prezumati ca renunta la mostenire,

é Vand 3 pisoi persani negri, superbi, educati, 3 luni, preturi accesibile, Tel: 0741242431, 0213308707 é Claudia, cea mai puternica pot sa rezolv orice problema va ajuta in toate problemele, Tel: 0762773001, 0727197079

Pierdut cartela metrou nr. 4792131104407. O declar nula, n SC PMV EXCHANGE STAR SRL, J40/2761/2003, CUI 15239244, pierdut Certificat Constatator pentru punctul de lucru situat în Lugoj str. 20 Decembrie 1989, nr. 1, jud. Timiº. Îl declarãm nul, n Sc Gallisera Produsction SRLBucuresti, CIF RO25874316 declara pierdute urmatoarele declaratii depuse la Administratia Financiara Sector 4: dec. 300 din martie 2010 si dec. 300 din iunie 2011. Le declara nule,

n Administratorul judiciar numit in dosarul 60368/3/2010– al Tribunalului Bucuresti– sectia a VII a civila, debitoare Sc Quad Focus Invest srl, cu sediul in str. Odei nr. 7, localitate Bragadiru, jud. Ilfov, inmatriculata la Reg. Com. sub numarul J23/2409/2009, cod unic de inregistrare: 25058741, notifica debitoarei, asociatilor, creditorilor, ONRC, ORC Ilfov propunerea formulata, in sentinta civila din 05.07.2012, de intrare in procedura generala de insolventa, pronuntata de judecator sindic, desemnandu-se ca administrator judiciar Best Insolvency Sprl,

24 August 2012 n Vand struguri din zona Panciu Vand struguri ceasla de masa dupa data de 15 August si de vin din soiurile feteasca, riesling, ottonel, aligote, cabernet si merlott in jurul datei de 1 Septembrie. Calitate si seriozitate maxima.Asteptam comenzile d-tra si totodata va invitam sa asistati la recoltat, 2 RON, podgoriavranceana@yahoo.com podgoriavranceana.blogspot.com Tel: 0754524908 n Salon desfiinþat vând capsula de slãbit “Souplesse”. Super preþ, Tel: 0765283754

n Automate Cafea. SC vinde din stoc sau la comanda automate de cafea marca Rheavendors (XS, XM, LUCE, SAGOMA, EUROPA) si Zanussi (spazio, Venezia lx, brio) precum si consumabile (cafea boabe, cafea instant, ciocolata lapte, ceai, pahare plastic), piese de schimb si cititoare de bancnote (NV9, ITC), 100 RON, iliescu.mariuss@yahoo.com, http://www.mdvending.ro, Tel: 0742051888

é Vand praxis

inclusiv CMI proprietate privata localizat la 50km de Buzau si Bucuresti, Tel: 0765791172, 0733200547

Cafenea centrul istoric Vand cafenea in centrul istoric pe Str Smardan, recent renovata. Contract de chirie pe 5 ani. Complet utilata si mobilata, afacerea se preda la cheie, inclusiv bucatarie. Cafeneaua are 70 de locuri la interior si 65 de locuri pe terasa, 1 EUR, Patto.cafe@gmail.com

n Vand fast food grill, Energeticienilor, capat RATB 102/202/135/123-trafic pietonal intens. Renovat, utilaje noi (factura+garantie), terasa lemn mochetata, gratar profesional (60/120), clientela formata, 5.000 EUR, gabriela.barbu2010@yahoo.com Tel: 0721623955

é De vinzare mobila cu usi curbate, de dormitor, de sufragerie, corpuri intregi, 2.500 EUR, bancheru_gloria@yahoo.com, Tel: 0722965007, 0741087819 n Cumpar chiosc termopan, in stare buna, 5 m, Tel: 0748690161

é Vand mobila veche de 100 ani. Vand dulap lemn sculptat, cu 2 sertare si 2 usi, din care una cu oglinda; vand dulap lemn masiv, cu 3 usi; vand 2 comode lemn masiv, cu vitrina si usi; vand 2 masini de cusut Singer / Ileana, 150 EUR, danutzadgrp@yahoo.com, Tel: 0723198868

é Tratament

Colesterol Krilloil-Omega 369. Scade colesterolul Rau (LDL) cu 32%, creste colesterolul bun (HDL) cu +44%, contact@krilloil.ro, http://www.Krilloil.ro, Tel: 0764477646

é Vând Clinicã Stomatologicã, 5 cabinete Stomatologie+ 1 cabinet Radiologie complet utilatã (aparat inhalosedare Parker, fiziodispenser, truse implantologie). Clãdire nouã, zonã intens circulatã, toate avizele si autorizatiile valabile. Echipa de medici si personalul rãmâne în clinicã, medicul coordonator rãmâne pentru predare. Spatiul nu se vinde, chirie 1000E (135 mp), 75.000 EUR, Tel: 0722391929 n Vand firma de distributie cu produse parafarmaceutice import Turcia si Egipt, Tel: 0736012590


24 August 2012

meditaþii-cursuri / construcþii-amenajãri / pagina 15

é Acoperisuri,

é Acoperiº tigla,

CRSUEE n Asociatia organizeazã cursuri ieftine recunoscute CNFPA pentru ocupaþiile: manager proiect, formator, expert achiziþii publice. Detalii: Vals Vienez. n Cursuri http://www.crsuee.ro, Tel: Instructor dans sportiv ofer 0745981076, 0213120889 lectii de vals vienez in sala Licentiata litere ofer centrala, A/c, sonorizare oglinzi.Plata pe sedinda. meditatii limba romana Spectacole latino pentru nunta si engleza pentru elevi. si evenimente incepand cu 400 60 RON/ora, Eficienta si seriozitate, ron, corinuta1010@yahoo.com, Tel: 0721080474 Tel: 0740003403

metalica, dulgherie, mandarda de lux, placam polistiren, casa la rosu, reparatii, Tel: 0737370444, 0744823855 amenajari n Acoperisuri interioare-exterioare, construim case la rosu sau la cheie, izolatii terase - acoperis, montam parchet convenabil, renovam apartamente garsoniere, tencuieli, zugraveli, Tel: 0722611667, constructii.generale@yahoo.com

tigla metalica, dulgherie, mansardare, tabla zincata, sisteme pluviale, reparatii orice tip, Tel: 0732605911 n Amenajam fata de polistiren, decorativa, tencuieli, zidarii, glet, zugraveli, faianta, preturi mici, Tel: 0724759331

Branºament apã, canalizare, acte recepþie Apa Nova, separãri, înlocuiri branºamente 0760727231, Tel: 0720506819, 0214343276


24 August 2012

é Branºament apã, canalizare, asistenþã acte recepþie Apa Nova, separãri, înlocuiri, branºamente, Tel: 0761077013, 0721390290

Parchetar raschetez montez, lacuiesc toate tipurile de parchetm masini cu aspirator, Tel: 0722773366 Avantajoase! n Preturi Montator pardoseli - Sape autonivelante Bariere umiditate - Liloneum - Mocheta -Rasini epoxidice - montaj tapet, fane8282@gmail.com, https://www.facebook.com/Perf ectHelper-ref=hl, Tel: 0731502811

é Instalator apa,

canal, inlocuiri coloane apa, scurgeri, montez centrale termice, instalatii gaze, proiecte si avize Distrigaz, senzori gaz, aragaze, Tel: 0786874095, 0734136661 n Parchetar

montez, raschetez, lacuiesc, masina cu aspirator, preturi mici, Tel: 0743457184

é Ex pert C ontabil efec tuez c ontabilitate c ompleta (produc tie, comert, servicii), PFA, salarizare (revisal si relatia itm), bilant, r efac ere contabilitate, implementare soft vanzare magazin, aparatura fiscala. office@financialbic.ro, 0720250727,

n Închiriem Logan full options 70Ron/zi. 0735846662, Tel: 0214309498, 0766509498

é Casa de expeditii si transport transport marfa si mobila de la 1.5 tone pana la tir-uri de 22 tone prelate sau dube. Asiguram orice tip de transport rutier intern si extern pentru orice tip de vehicul, grupaje cat si autovehicule complecte, office @transportmarfarutier.ro, www.transportmarfarutier.ro Tel: 0727244420, 0767419106

n Masini automate de spãlat reparaþii la domiciliu, deplasare gratuitã, ultrarapid, garantie piese, Tel: 0731532310, 0768398545 n Salon Marilena Iatan, zona FavoritDrumul Taberei inchiriaza in cadrul salonului cabinet cosmetic, masaj, manichiura, pedichiura, coafor utilat complet, Tel: 0727388321

é Service auto reparam c utii v itez e manuale, incarcare freon 90 lei, diagnoza auto 70 lei, sudura tobe, revizie auto, distributii si ambreiaje, piese auto, vulcanizare, 40 RON/ora, office@alyo-service.ro, www.alyo-service.ro, Tel: 0737310177, 0762006574

é Cheama-l pe Magicianul Verdini V-a placut Magicianul Verdini de la Romanii Au Talent? Acum aveti sansa sa apelati la serviciile magice ale lui Verdini pentru evenimentul vostru. Fie ca este vorba de o nunta, un botez, o petrecere aniversare sau un eveniment al companiei, va pot dezvalui ca Spectacolul lui Verdini este: O surpriza placuta pentru invitati; Interactiv, plin de magie, iluzionism si umor; O modalitatea de a intretine buna dispozitie. Va invit sa va convingeti singuri de talentul acestui magician, urmarind ultimul filmulet marca Verdini pe canalul sau oficial de Youtube: http://youtu.be/EHtiNOj17aU 0742.80.86.85, radu@verdini.ro http://www.facebook.com/Verdi niMagic sau pe www.verdini.ro

é Dj nunta, Servicii -

Organizari Evenimente Bucuresti- primirea perfecta cu mesele plimbarete,hostess si animatoarele si un videoproiector pentru poze si totul cu SIENSII . Dj petrecere, dj botez, dj cununie, sonorizare nunta, dj evenimente, dj nunti. efectele speciale constand in lumini, lasere, stroboscop, masina de fum sau masina de balonase; dau culoare oricarui gen de petrecere indiferent de tema acesteia. In orasul dj Bucuresti, dj Brasov, dj Ploiesti, dj Pitesti, dj Craiova, dj Alexandria, dj Buzau. Si nu uita: pentru o nunta de success ai nevoie de DJ SIENSII! 0726129782 www.djsiensii.ro

n Sunt cadru didactic prof. de religie ºi locuiesc în Bucureºti. Caut persoane care pot dona diverse lucruri perfect compatibile într-un mediu ºcolar: cãrþi selectate (clasele V-VIII); Instrumente de muzicale (pentru corul ºcolii); Imprimante funcþionale economice dpdv al consumabilelor; Hãrþi ºi planºe în stare bunã; Videoproiector; Boxe; Casetofon cu CD /MP3 player; Laptop (nu trebuie sã fie performant - util în combinaþie cu videoproiectorul); Aparat foto ºi/sau camerã video. Suporturi (panouri) de afiºaj în clasã. Obiecte pentru sport ºi agrement; Icoane ºi nu numai (pentru cabinetul de religie); Cretã etc. Bugetul ºcolilor este insuficient ºi dat în gestiunea primãriilor. De asemenea, mã gândesc sã organizez de Crãciun ºi de Paºti o colectã prin care sã strângem diverse hãinuþe noi sau aproape noi, bune pentru copii nevoiaºi, inclusiv eventuale produse alimentare aflate în garanþie ºi sigilate, etc. Avem astfel de materiale didactice însã nu suficiente! Aceste donaþii vor fi folosite în interesul uneia sa mai multor clase în funcþie de necesitãþi. Pot demonstra cu acte ºi nu numai, cã toate produsele donate ajung unde trebuie. Aºtept ºi sugestii. Vã rog ca toate materialele donate sã fie într-o stare bunã ºi sã prezinte siguranþã în utilizare, fiind vorba de copii minori, vlad.cristian28@yahoo.com

AnuntAZ 24 august 2012  

anunt de la a la z, anuntaz, anunturi, anunturi foto, anunturi online, anunturi telefon, imobiliare, inchiriere, inchirieri, locuri munca, o...

Advertisement