Page 1

Personal: agenþi vânzãri, distribuitori, curieri, promoteri, angajeazã Editura Roossa. 1200 Ron+ comision, Tel: 0213151690, 0730566776

Medic rezident. Cosmetic Test Intl SRL, angajeaza (part time 13:00-17:00 h) medic rezident/ medicina de familie pentru recrutari colaboratori testari cosmetice. Rugam trimiteti CV la e-mail cosmetictest1@ gmail.com, cosmetictest.com Personal curatenie in centre comerciale pentru firma specializata in servicii de curatenie. Salariu net 650 - 800 ron. 0212241302, Tel: 0729005137, 0212241312

é Personal.

Companie internationala angajeaza personal tanar si dinamic: Distribuitor, Agent Vanzari, Curier, Asistent Manager. Posibilitatea de avansare rapida. Salariu de la 1200lei, Tel: 0728650079 Personal. Firma cu sediul in Otopeni, angajam personal calificat si necalificat pentru confectionare, manipulare si montaj ghirlande luminoase, otolighting@gmail.com, http://www.otolighting.ro, Tel: 0766713594

é Tâmplari

PVC cu experienþã pentru producþie ºi montaj tâ mplãrie PVC ºi aluminiu (uºi ºi ferestre), Tel: 0730502011, 0722260747

é Profesor matematica, orice zona, sedinte individuale, rezultate rapide garantat, succesul sigur, tarif ORAR negociabil informativ 20 lei, Tel: 0761929678

é Land Rover Freelander 1800cmc, 2001, 80.000km, benzina 10% in oras, A/C, ABS, 4x4, tapiterie piele, inchidere centralizata, alarma, stare buna, gris antracit, 3.800 EUR, Tel: 0723281766

é Videochat - Absolvente pentru activitate legalã, venit 1.000- 3.000E, CM, cazare, http://www.enjoystudio.ro, Tel: 0763156150, 0735674012 Videochat, Absolvente pentru activitate legalã, avans 500E, venit 1.000-3.000E, CM, cazare; http://www.selenstudio.ro, Tel: 0734959924, 0760179243


pagina 2 / oferte de muncã România

23 Octombrie 2012 B ru ta ri s i m u n c ito ri necalificati - Fabrica de paine Titan angajeaza urgent in s e c t i a d e b ru t a ri e , c u domiciliul in sect. 2, 3, 4, B u c u re s t i s a u i n o ra s u l Pantelimon. Salariu atractiv, bonuri de masa, transport asigurat, c.vata@titan.ro, Tel: 0785295454, 0212043826, Fax: 0212043829

n Bucãtar

é Agenti Pazã. barbati, femei si agenti interventie, pentru firma de paza. Carte de munca + salariu atractiv. 0755162034, Tel: 0721296652, 0767056551

n Agent Pazã. baieti si fete cu sau fara atestat pentru obiective din Bucuresti, Tel: 0314252135 AGENT PAZÃ; AGENT INTERVENTIE - SOCIETATE P A Z A A N G A J E A Z A P E RSONAL CALIFICAT SI NECALIFICAT. ASPECT FIZIC PLACUT, INALTIME MINIMA 1.70M, VARSTA 20-45 ANI, 1.000 RON/LUNA, TEL: 0736997945

Agenþi de Pazã cu atestat, 0733000993, 0722451077 Agenti Pazã bãrbaþi, Bucureºti, pentru Restaurant zona Rond Coºbuc. Seriozitate. angajarepazã@gmail.com; Tel: 0743656931, 0763300822

é Agent Vanzari

cunoasterea limbii ruse constitue avantaj, salariu de la 1200ron, Tel: 0728650079 Agenþi Pazã urgent! Salariu 1000 lei net, Tel: 0760107633, 0213108660

cu experienta in bucataria italiana, max. 45 ani, pentru Milano Caffe, Tel: 0736557456

é Ajutor Ospãtar

angajam, Tel: 0744388659, 0213108694

n Agenti

Vanzari, tineri, cunoºtinþe PC, comunicare pentru dezvoltator imobiliar, Departamentul Vânzãri, zona SudBerceni, Tel: 0723503212

Ajutor Ospãtar pentru Restaurant Pescarul, N.Balcescu nr. 9 sector 1 Bucuresti, ghimisalexandru@ yahoo.ro, Tel: 0722196448

é Ajutor Pizzar angajam pentru Restaurant Il Cantuccio, Tel: 0724744153 n Ambalator. Firmã producãtoare

de medicamente angajeazã operator ambalare. CV la ru.farma@gmail.com, fax 021.255.44.05, ru.farma@gmail.com n Barman/iþã, persoana pentru bar zona Aparatorii Patriei, nu necesita experienta. Str.Ionescu Gheorghe nr. 22, Tel: 0726858796

é Bonã interna

pentru copil de 1,8 ani, fetita, salariu 1500Ron, RALY61@YAHOO .COM, Tel: 0726757911 Bonã cu experienta pentru nou nascut. Angajez incepand cu luna Decembrie 2012. Locatie: Bucuresti, Sector 1. Solicit disponibilitate pentru a ramane si noaptea la domiciliu, varsta 40 55 ani, Tel: 0734139077

Brodezã pentru masini industriale de brodat. Angajez in Zona Timpuri Noi. Conditii avantajoase, Tel: 0723168777

n Bucãtãreasã

si Vanzatoare, pentru Fast Food zona 13 Septembrie. Cautam personal cu experienta, 2 persoane pentru Vanzatoare si 2 persoane pentru Bucatareasa, Tel: 0735515081, 0213165520

n Cãlcãtor, lucrator masini de chimic. Spalatorie curatatorie chimica angajeaza si pensionare, Tel: 0788683683

n Cameristã cu calificare pentru

hotel, condiþii avantajoase, Gara de Nord, Witing nr. 2, Tel: 0751078704 Casting figuraþie. Casa de productie Lumiere Artists organizeaza casting pt filme, reclame si emisiuni TV in str. Lunii nr 2 et1 (langa rondul Izvorul Rece, cu programare telefonica). Plata intre 50-300 ron / ziua de filmare. Nu se percep ta x e , casting @lumiereartists.com, Tel: 0213109152, 0755129475

n Cofetar experimentat, angajez in ªos.Giurgiului, Tel: 0735353011


oferte de muncã România / info / pagina 3

23 Octombrie 2012

AnunþAZ vã informeazã Românii - cetãþeni europeni Sindicatul Românilor din Strãinãtate

în dialog cu românii de pretutindeni

Colaborare stabilã, modernã, pe timp de crizã, câºtiguri progresive, 1000$, salariaþi, pensionari, pensie privatã, Tel: 0745234173, 0733084923

n Conducãtor

auto. Cautam tanara posesoare permis conducere categoria B, program de lucru 10.00-14.00, Tel: 0755069976

n Confectioner textile. Societatae

confectii textile angajeaza confectioner textile cu experienta, program 8 ore, zona piata Berceni, staiculescu_marian@yahoo.com, Tel: 0723164568 Confecþioner/a textil produse cap codã, angajeazã casã de modã, 130 RON/zi, Tel: 0727772146

n Confecþioner/a Acþiunea externã a Uniunii Europene. Cooperarea pentru dezvoltare. Mai mulþi membri ai Asociaþiei Întreprinderilor Române de Antreprizã în Germania, în numele cãrora ne-a scris domnul ªtefan B., doresc sã prezentãm ºi aspectele privind cooperarea pentru dezvoltare promovatã de Uniunea Europeanã - ca entitate important în economia mondialã. Le rãspunde domnul prof. ec. Ion Voinea - Preºedintele Sindicatului Românilor din Strãinãtate. Se cunoaºte potenþialul uman ºi material de care dispun statele europene, acestea având o contribuþie remarcabilã la circuitul economic mondial. În Tratatul privind funcþionarea Uniunii Europene Versiunea Consolidatã - document publicat la data de 30.03. 2010 în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene - sunt abordate pe larg, în Art. 208 -211, aspectele de ordin legislativ privind cooperarea pentru dezvoltare. Art. 208. (1) Politica Uniunii în domeniul cooperãrii pentru dezvoltare se desfãºoarã cu respectarea principiilor ºi a obiectivelor acþiunii externe a Uniunii. Politica de cooperare pentru dezvoltare a Uniunii ºi politicile statelor membre se completeazã ºi se susþin reciproc. Obiectivul principal al politicii Uniunii în acest domeniu îl reprezintã reducerea ºi, în cele din urmã, eradicarea sãrãciei. Uniunea þine seama de obiectivele cooperãrii pentru dezvoltare la punerea în aplicare a politicilor care pot afecta þãrile în curs de dezvoltare. (2) Uniunea ºi statele membre îºi respectã angajamentele ºi þin seama de obiectivele pe care le-au acceptat în cadrul Organizaþiei Naþiunilor Unite ºi al altor organizaþii internaþionale competente. Art. 209. (1) Parlamentul European ºi Consiliul, hotãrând în conformitate cu procedura legislativã ordinarã, stabilesc mãsurile necesare pentru punerea în aplicare a politicii de cooperare pentru dezvoltare, mãsuri care pot consta în programe multianuale de cooperare cu þãri în curs de dezvoltare sau în programe având o abordare tematicã. (2) Uniunea poate încheia cu þãrile terþe ºi cu organizaþiile internaþionale competente orice accord util pentru realizarea obiectivelor prevãzute la articolul 21 din Tratatul privind Uniunea Europeanã ºi la articolul 208 din prezentul tratat. Primul paragraf nu aduce atingere competenþei statelor membre de a negocia ºi de a încheia acorduri în cadrul organismelor internaþionale. (3) Banca Europeanã de Investiþii contribuie, în conformitate cu condiþiile prevãzute de statutul sãu, la punerea în aplicare a mãsurilor menþionate la alineatul (1). Art. 210. (1) Pentru a favoriza complementaritatea ºi eficacitatea acþiunilor lor, Uniunea ºi statele membre îºi coordoneazã politicile în domeniul cooperãrii pentru dezvoltare ºi se pun de acord cu privire la programele de asistenþã, inclusiv în cadrul organizaþiilor internaþionale ºi al conferinþelor internaþionale. Acestea pot întreprinde acþiuni comune. Statele membre contribuie, în cazul în care este necesar, la punerea în aplicare a programelor Uniunii de asistenþã. (2) Comisia poate adopta orice iniþiativã utilã pentru promovarea coordonãrii menþionate la alineatul (1). Art. 211. În cadrul competenþelor lor, Uniunea ºi statele membre coopereazã cu þãrile terþe ºi cu organizaþiile internaþionale competente. (Va urma). Vã invitãm sã urmãriþi serialul nostru consacrat acestui subiect ºi aºteptãm mesajele dumneavoastrã la e-mail office@az.ro sau postal la ANUNTaz OP53 / CP82 Bucureºti.

haina dama, serie mica, angajam. Experienta ceruta, Tel: 0720004108, 0722554591

é Confecþioner/a, constructor tipare, om la taiat span si om la masina de c a l c a t , c u e x p e ri e n t a . Angajam pentru fabrica confectii Sos Viilor nr 56, Tel: 0724515514

é CONFECÞIONERE

CROITORIE. ATELIER CROITORIE PE COMANDA ANGAJEAZA PERSONAL CALIFICAT. LUCRAM SERII MICI SI IN GENERAL PRODUSE FINITE (DE LA A LA Z). SALARIU SI CONDITII AVANTAJOASE. LOCATIE SECTOR 1, TEL: 0723239358, 0745023330

Contabil cu experienta tin contabilitate firme la sediul meu, p r e t u r i re z o n a b i l e , d e t i n s e m n a tu ra e l e c tro n ic a , luxortravelsrl@yahoo.com, Tel: 0744362226

n Croitor modelist confectii textile

si croitoreasa cu experienta, Tel: 0758029770 n Croitor/easã cu experienta in domeniu retus haine (tiv, stantat, schimbat fermoare) zona IDM Basarab, Tel: 0724579562 n Croitoreasã retuºierã, pentru atelier retuº, Tel: 0734363633 n Designeri. Laborator cofetãrie Bucuresti, angajeazã tineri cu simþ artistic, design sau absolvenþi arte plastice pentru a realiza figurine, torturi deosebite, marþipan, pentru alte localitãþi asigurãm cazare, Tel: 0723564103, 0786363100 n Devizierã cu experienþã minim 1 an pt. SC PROFS Solution Service SRL. Contact: Vlad Cimpoeru, Tel: 0760664219 n Distribuitor. Cautam timeri elevi studenti pentru distribuire fluturasi, pliante, banere publicitare pentru Bucuresti toate sectoarele, de 2 ori pe saptamana, Tel: 0753683254


pagina 4 / oferte de muncã România

23 Octombrie 2012 n Inginer

é Distribuitor cu

sau fara experienta pentru ROOSSA Books SRL salariu de la 1200lei, bonusuri in functie de realizari, Tel: 0318004555 n Dulgheri, sudori ºi muncitori necalificaþi pentru lucrãri în Bucureºti, angajeazã societate de construcþii serioasã. Relaþii dupã orele 16, Tel: 0761335365, 0722301842 n Fata la masa, masinista cu experienta, talpuitor manual, angajeaza Producator încaltaminte dama, Com.Jilava, 1.300-1.800lei. Asigurãm transportul, Tel: 0720069312 n Femeie de Serviciu la bloc, pensionara. Patru ore/zi, 400lei/luna, Tel: 0726904306 n Femeie de Serviciu. Doamnã serioasã pentru curãþenie la grãdiniþã particulara situatã în Militari, Tel: 0732985096 n Frezori cu experienþã, la SC Romind T&G SRL cu sediul în Pantelimon -Ilfov, salariu negociabil, tichete de masã, se asigurã transport de la Costin Georgian la firmã, program de lucru 8 ore, office@romind.ro, Tel: 0213528741 Gestionar. Depozit (in Afumati) cauta gestionar cu experienta. Dorim persoana responsabila, serioasa, corecta, psiholog@mersel.ro, http://www.defne.ro, Tel: 0736707806

instalator. Firma autorizata ANRE angajeaza inginer instalator grad ID si instalator grad IIID. Asiguram conditii de munca avantajoaste si salarii atractive. Rugam seriozitate. Rel la telefon: 0724877994 n Ingineri/instalatori gaze. Dorim colaborare cu inginer gaze grad I D, instalator gaze grad III D, Tel: 0724221193

cosmetician, coafor/coafeza. Salon angajeaza, Tel: 0734257903 n Mecanic auto angajez, Tel: 0767754050

n Mecanic

cunoscãtor maºini producþie plicuri, mecanicã finã (utilaj 102, classic, 38CS), é Îngrijitoare nicolae.berbec@romkuvert.ro, Tel: interna pentru 0737704765 batrana la pat, Tel: n Mecanici auto, experienþã minim 3 ani, salariu motivant, 0723405402 pentru service auto multimarcã. Dragos Pantazi, Tel: n Instalator autorizat gaze Contact: 0760664238 naturale, gradul IID cu o vechime mai mare in acest grad de 3 ani angajam pentru SC, Tel: 0723799641 Livratori pizza, permis categoria B, zona Drumul Taberei - Militari, Tel: 0761966435

é Medic Veterinar, cunoºtinþe HACCP trasabilitate industria alimentarã. Pentru relaþii sunati între orele 10-16, Tel: 0786745138 é Lucrãtor

bucãtãrie. Restaurant tip fast-food angajeaza lucrator bucatarie cu/fara experienta. Relatii de luni - vineri 10:00-20:00, Tel: 0737997856 n Lucrãtor

é Inginer inspectii de calitate. Urgent: inginer receptii confectii metalice, prelucrari, zona Oltenia, experienta, PC, engleza nivel avansat, pachet atractiv, raluca.filipoiu@hassler.ro, Tel: 0732408476, 0722401801

é Manichiuristã,

Comercial în AFI Cotroceni, CV la office.tailors@gmail.com, Tel: 0000 n Mãcelar – vânzãtoare, mãcelãrie Piaþa Progresu, Tel: 0729225062 n Manichiuristã (experienta unghii false) si coafeza pentru salon in Orasul Otopeni (piata), Tel: 0729488507, 0764521733

é Modelier cu experienta, pentru atelier creatie vestimentara, zona Bd. Unirii, s a lariu a trac tiv , T e l: 0731985008 n MUNCITORI

CALIFICATI. SOCIETATE COMERCIALA ANGAJAZA MUNCITORI CALIFICATI PENTRU REABILITARI TERMICE (ENVELOPARE TERMICA CLADIRI), 1.500 RON, TEL: 0721890386

é Muncitori in constructii. Firma de constructii din Bucuresti angajam zidari, zugravi, rigipsari, fierari betonisti, Tel: 0722418471

n Medic,

bucãtar, infirmierã, femeie de serviciu pt. Cãminul de Bãtrâni Nestor Center SRL, Tel: 0314314477, 0723906703

é Operator xerox,

é Medici Stomatologi. Clinica stomatologica cu dotari de top doreste sa angajeze sau sa colaboreze part-time sau full-time cu medici stomatologi cu si fara experienta in Pitesti, Tel: 0724384409 n Menajerã

interna, salariu atractiv, zona Voluntari Ilfov, Tel: 0724044611 Menajerã. Doamna interna, duminica dupa amiaza – vineri, integrare în familie, pentru fetita 5 ani+ menaj, cazare, masa, salariu, condiþii civilizate, Clinceni Ilfov, Tel: 0741114520

n Modelator

covrigi, gogoºi, patiser, zona Militari, Tel: 0729036338 n Modelator covrigi si vanzator cu minima experienta. Patiserie simigerie angajeaza permanent, Tel: 0722784408

obligatoriu experienta minim 2 ani in centre de copiere. Minim 1.300lei, Tel: 0725926727 Ospãtãriþã. Pizzeria Gili Angajaza ospatarita cu experienta. Zona Baba Novac, rog seriozitate, Tel: 0722218487

n Personal

pentru spitale angajeazã firmã de curãþenie, 550lei+ bonuri, Tel: 0726693792 PERSONAL CALIFICAT PENTRU SALON INFRUMUSETARE ANGAJAM (CU EXPERIENTA): COAFURA, MANICHIURAPEDICHIURA-UNGHII FALSE IN ZONA BRANCOVEANU, TEL: 0729173502

n Personal

curãþenie birouri, salariu bun, bonuri de masã, decontare transport. Posturi fixe, carte muncã, program luni -vineri, Tel: 0212523180 n Personal Restaurant SC Ansamble Catering&Services angajeaza: bucatar si ajutor bucatar - zona Theodor Pallady. Detalii la tel 0725543451 sau 0726194279 de luni-vineri. CV la e-mail contact@ansamble.ro, http://www.ansamble.ro


23 Octombrie 2012

oferte de muncã România / pagina 5 n Personal pentru Restaurant cu circuit închis în zona Pipera bucãtar, ajutor bucãtar, picol, casier, spãlator vase, experienþã minim 6 luni pe o poziþie similara, angajeazã Adecco. Tel. 0725139325 sau 0213183546 sau 0213053606 sau CV la adresa de email: flavian.ianculovici@adecco.com Salariul se comunicã la interviu. Rog seriozitate. Adecco Resurse Umane SRL România, Bucureºti, sector 3, str. Halelor, Nr. 5, parter. Nr. ORCB J40/12364/2003, CUI RO15739037, Capital social subscris ºi vãrsat: 392.440 Lei, Nr. autorizaþie Agent de Muncã Temporarã: 17/2005, Autorizaþie seria nr. B/ 0000008/25.10.2005, Nr. Operator Date Personale: 15866, Tel: 004/0213183546, Fax: 004/0213183545, http://www.adecco.ro, Tel: 0725139325, 0213183546 n Personal. Firma cu sediul in Otopeni, angajam personal calificat si necalificat pentru confectionare, manipulare si montaj ghirlande luminoase, otolighting@gmail.com, http://www.otolighting.ro, Tel: 0766713594

n Tâmplar universal lemn (2), tineri fãrã experienþã (2) pentru capsat rame tablouri, Tel: 0760677477

é Tâmplari

PVC cu experienþã pentru producþie ºi montaj tâ mplãrie PVC ºi aluminiu (uºi ºi ferestre), Tel: 0730502011, 0722260747 MT&T n Tehnician. Property&Facility Management angajeaza tehnicieni mentenanta cladiri de birouri. Postul necesita calificari (electrician, instalator). Experienta anterioara in mentenanta poate fi un plus, Tel: 0212315200 serioasã, cu n Vânzãtoare experienþã în domeniu, pentru cofetãrie situatã în Militari, Tel: 0732985096 Vânzãtoare la dozator de lapte angajez, sector 4 Piaþa Berceni, Tel: 0720426737, 0723525327

é Personal. Manichiuristã-pedich iuristã, coafezã, cosmeticianã, cu experienþã minim 3 ani, Tel: 0723977137

é Programator php/mysql, disponibiliate la un program de 8 ore/ zi pt diverse proiecte noi si in curs; salariu atractiv in functie de cunostinte; contacteaza-ne doar daca stii php/mysql; iti asteptam cv-ul chiar acum! 1 EUR, studio @livequeens.com, Tel: 0766788840, 0734529582 n Regional Sales Manager. SC Algeco SRL – lider mondial in constructii modulare angajeaza Regional Sales Manager pentru zonele de Sud si Est ale Romaniei. Pentru relatii suplimentare, va rugam sa ne contactati, Tel: 0757015414 n Secretarã, cunostinte avansate limba engleza, operare calculator. CV pe email office@feel-queen.ro, Tel: 0724044611 n Secretarã/personal assistent. Companie multimationala cautã femeie, 18-25, prezentabila, fãrã obligatii. Posibilitati ulterioare de dezvoltare. Valabil doar cu cv+ photo distincte pe mail, 3.000 RON/luna, Vladpopescu2012@gmail.com n Spãlãtori si vulcanizatori auto, posibilitati cazare, Tel: 0722439619, 0731324676 n Sudori. SC AM&T Constructii metalice angajeaza sudori, salariu atractiv, Tel: 0212555601, 0722251058

n Vânzãtoare salã de jocuri la Piaþa Presei, program 2 zile cu 2. 0212244791, Tel: 0765486755, 0723436343 n Vânzãtoare cu experienta, salariu+ comision din vanzare, in mall-uri si Real-uri, Tel: 0212552076, 0762970716

Vânzãtoare. Angajam vanzatoare Plafar cu experienta sau scoala de farmacie, asistenta, Tel: 0728948105

é Vânzãtoare pentru magazin alimentar, Piata Alba Iulia, 1100 Lei, Tel: 0727699696

é Vânzãtor

fast-food. Restaurant tip fast-food angajeaza vanzator cu/fara experienta. Relatii de luni vineri 10:00-20:00, Tel: 0737997856

Videochat Angajam fete cu/fara experienta pentru videochat. Program 5-7h/zi. Salariu fix 1200$, Procente 50-90%, Bonus 300$, Avans 500$ din prima zi. Studiouri in zonele: Unirii, Universitate, Crangasi, Obor, Dristor, Iancului, Calea Mosilor, Romana, Anunt real 100%, Tel: 0732656366, 0763380077 Videochat, 19 Studiouri Inovatoare videochat Angajeaza fete cu/fara experienta. Limbile straine nu sunt necesare. Oferim 600$ Bonus + Procente 50%-84% + 500lei cadou la interviu, Tel: 0768839893


detalii la http://ec.europa.eu Eures Advisers, Olanda n 1.

Metallbauer/in - Nutzfahrzeugbau Arbeitsort: Venlo-Horst; Description: Ihre Aufgaben: - montieren von Metallteilen für Landbaufahrzeuge IHR PROFIL: - Berufsausbildung oder -erfahrung in der Montage (Metall) bzw. im Fahrzeugbau Kenntnisse: Hydraulik und Pneumatik Führerschein und eigener PKW sind zum Erreichen des Arbeitsplatzes erforderlich SONSTIGES: - Tätigkeit als GrenzpendlerIn im niederländischen Grenzgebiet Weitere Informationen zum Thema Grenzpendler-Beschäftigung finden Sie hier unter www.arbeitsagentur.de/moenchengladbach -> Bürgerinnen und Bürger -> Arbeiten in der Grenzregion oder telefonisch unter +49 (2161) 404-1816 - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Zwingend erforderlich; Source: BA, Public Employment Services, Germany; l.peeren@wiertz.com

n 2. Call-Center-Agent/in Arbeitsort: Maastricht; Description: Randstad Callflex Maastricht sucht für H & M: Callcenter-Agents (inbound, m/w) Muttersprache Spanisch oder Italienisch H & M ist eine der weltgrößsten fashion-Unternehmen. Mit neuen Geschäften und neuen Märkten wächst H & M jährlich. Hierfür suchen wir neue Stars für unser Team in Maastricht. Aufgaben: Deine wichtigste Verantwortung besteht darin, dafür zu sorgen, dass H&M die erste Wahl des Kunden ist. Dies erreichst du, indem du den allerbesten Kundenservice beim Beantworten von Telefonaten und E-Mails bietest. Du stehst unseren Kunden zur Verfügung, wenn sie etwas über Bestellungen, Lieferungen und Bezahlungen wissen wollen, und für weitere Fragen, die das Einkaufen online und in unseren Geschäften betreffen. Anforderungsprofil: - Muttersprache Spanisch, sehr gute deutsche Sprachkenntnisse und Grundkenntnisse Englisch ODER Muttersprache Italienisch, sehr gute deutsche Sprachkenntnisse und Grundkenntnisse Englisch - Vollzeit verfügbar (32 - 38 Stunden pro Woche) - zeitlich flexibel - gute kommunikative Fähigkeiten - gute Teamfähigkeit - Beachtung der generellen Regeln und Vorgaben H & M bietet: - 3 Wochen Vollzeit-Training bei voller Bezahlung - direkter Arbeitsvertrag bei H & M (3 Monate-3 Monate-6 Monate- unbefristeter Vertrag) - 25 % Mitarbeiterrabatt - 5 % Provision - Sonntagszuschläge - Gehalt: ca. 1330.- netto abzüglich ca. 100 € Krankenversicherung bei 38 Stunden pro Woche + Schichtzulagen + Fahrtkosten + frei Parken + 8 % vom Jahresgehalt als Urlaubsgeld - abhängig von der Arbeitszeit Mahlzeitchecks von 8,48 € pro Tag - Reisekostenerstattung ab 10km - extra Bonus, wenn man eine Ausbildung im Einzelhandel hat - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Source: BA, Public Employment Services, Germany; sandra.cordaro@nl.randstad.com n 3. Metallbauer/in - Nutzfahrzeugbau Arbeitsort: Venlo-Horst; Description: IHRE AUFGABEN: - montieren von Metallteilen für Traktoren und Landmaschinen IHR PROFIL: - Berufsausbildung oder -erfahrung in der Montage (Metall) bzw. im Fahrzeugbau - Kenntnisse: Hydraulik und Pneumatik - Führerschein und eigener PKW sind zum Erreichen des Arbeitsplatzes erforderlich SONSTIGES: - Tätigkeit als GrenzpendlerIn im niederländischen Grenzgebiet - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Zwingend erforderlich; Source: BA, Public Employment Services, Germany; l.peeren@wiertz.com n 4. Boulanger / Boulangere; Description: Recherche jeune boulanger sachant et responsable de son poste, sachant travailler de facon artisanale, faconnage a la main, sur levain. Cette personne sera responsable de 2 autres per sonnes - Salaire: 1350 A 1500 Euro net; Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; info@michelfood.nl n 5. Service-Technieker; Description: Haagen Fire Training Products is een van de wereldleiders in trainingsoplossingen voor brandweer en bedrijfshulpverlening. Vanwege onze explosieve groei zijn wij met onmiddellijke ingang op zoek naar een service monteur. De service monteur geeft onderhoud, en lost storingen op aan onze producten, veelal op locatie. U helpt zowel Franstalige als Nederlandstalige klanten verder in België en Frankrijk. Source: VDAB, Public Employment Services, Belgium; Erwin Gulickx (Adres: Haagen, Industrieweg 5, 2387 Baarle-Hertog, Belgie, Email: e.gulickx@haagen.eu) n 6. Productieleider Hengelo (NL); Description: U runt de productie in de ruime zin van het woord · U volgt nauwgezet het volledige productieproces en stuurt een 3-tal collega’s aan · Enerzijds werkt u actief mee in de productie, anderzijds zoekt u steeds proactief naar manieren om te optimaliseren. · U bent waakzaam op kwaliteit, stockopvolging en energieverbruik · U onderhoudt nauwe contacten met en rapporteert aan het hoofdkantoor te Koolskamp. Source: VDAB, Public Employment Services, Belgium; Contact: Greet Duron (Adres: Danis, Knijffelingstraat 15, 8851 Koolskamp, Belgie, Email: hrm@danis.be) n 7. Technical Support Advisors French 40h; Description: As a Contact Center Agent you are the point of contact for clients. You will be answering calls and solving issues on a day to day basis using a number of interview techniques and the available product information. As an individual and member of a team you will be responsible for keeping our customers satisfied. For a prestigious, well known project in the top segment of mobile phones, laptops, desktops and tablets, we are looking for Technical Support Advisors. You will work within in an exciting and highly motivated professional environment and give technical support to customers about the products. Source: VDAB, Public Employment Services, Belgium; Contact: Britta Heuts (Adres: Teleperformance, Paul Henri Spaaklaan 7-9, NL-6229EN Maastricht, Nederland)

n 8. Ziekenverzorgenden/ verzorgenden IG; Description: Momenteel zijn er vacatures Regio Westelijke Mijnstreek Nederland. Orbis De Egthe, Orbis St. Jansgeleen, Orbis St. Maarten, Orbis St. Odilia, Orbis Hoogstaete, Orbis Lemborgh, Orbis De Zilverlinde Jouw baan is gericht op het geestelijke en lichamelijke welbevinden van de cliënt in het kader van de dagelijkse verzorging. Je improviseert en bewaakt je grenzen. Je houdt van aanpakken en hebt een positieve klantgerichte instelling. Je maakt onderdeel uit van een team en je hebt hierin een positieve bijdrage om de gestelde teamresultaten te behalen; de vraag van de bewoner staat hierin centraal. Tewerkstelling in de regio tussen Geleen en Roermond in Nederlands Limburg. Voor informatie kun je contact opnemen met mevrouw L.Coenen consulent HR, telefoonnummer 0031 88 459 42 41. Source: VDAB, Public Employment Services, Belgium n 9. Sales Administrator; Description: Werkende vanuit Nederland (Leiden). Voor de Belgische (dus ook franstalige contacten) en Nederlandse klanten: Organiseren, opstellen en archiveren van offertes en contracten, telefonisch opvangen van binnenkomende oproepen, ondersteuning van de account managers (back office), voorkomende administratieve taken. Source: VDAB, Public Employment Services, Belgium; Letter + CV to EMPLOYER: Contact: Tine Van den Wyngaert (Adres: STAGO BNL, Nieuwenhuizenweg 23, NL-2314XP LEIDEN, NEDERLAND, Telefoon: +31 (0)718 90 04 66 n 10. Traducteur Expert / Traductrice Experte; Description: Chef de projet en linguistique informatique - leading software localization provider to the it industry is seeking a project manager, with proven linguistic expertise in software products and/or a background in translation or localization. www. isp.nl/projectmanager.htm - Salaire: DE 2000 A 2500 BRUT MENSUEL; Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; moniquevangelooven@isp.nl n 11. Bedrijfslijder/ondernemer cosmetica; Description: Wij zijn op zoek naar een ondernemend iemand uit de omgeving Meppel, Hoogeveen die graag voor zichzelf wil beginnen zonder dat er een financiële investering nodig is. Ben jij de geschikte persoon om in Noord-oost Nederland onze verkopers aan te sturen en onze producten op de kaart te zetten, aarzel dan niet en solliciteer op deze functie! Source: UWV WERKbedrijf, Public Employment Services, Netherlands; info@up2go.nl n 12. Parttime Juridisch Secretaresse: gek op mode; Description: Het kantoor van onze opdrachtgever bestaat uit intellectueel eigendom en ondernemingsrecht advocaten gericht op (internationale) modebedrijven. Het hoofdkantoor van deze organisatie is gevestigd in Amsterdam en er zijn tevens kantoren in Rotterdam en Den Haag. Voor de vestiging Den Haag zijn wij momenteel op zoek naar een medior juridisch secretaresse. Er heerst een informele sfeer en de lijnen zijn kort. Als Juridisch Secretaresse ben je zeer betrokken bij de diverse dossiers. Je bewaakt het overzicht inclusief termijnen en voert de roladministratie uit. Verder behoren tot je taken: Correspondentie uitwerken, Processtukken opmaken, Roladministratie, Telefoonbeheer, Klantontvangst, Dossierbeheer, Boeken van reizen en hotels, Organiseren en bijwonen van (mode) bijeenkomsten en evenementen. Salary: Euro 3500; Source: UWV WERKbedrijf, Public Employment Services, Netherlands; solliciteren@sqout.nl n 13. Distributeur worden; Description: Ben jij fitnessinstructeur of heb je veel contact met mensen die supplementen kopen(creatine,s,eiwitten,preworkout,s, Weightgainers en nog veel meer) Dan is dit je kans om met een nieuw merk goed bij te verdienen.Via bijeenkomsten bij de mensen thuis, bied je een ruim assortiment kwaliteitsproducten aan, en daartegenover krijg je een ruime marge, wees er snel bij (we zijn opzoek naar max 25 distributeurs). Source: UWV WERKbedrijf, Public Employment Services, Netherlands; info@fastdiet.nl n 14. Bedrijfslijder/ondernemer cosmetica; Description: Wij zijn op zoek naar een ondernemend iemand uit de omgeving Arnhem die graag voor zichzelf wil beginnen zonder dat er een financiële investering nodig is. Ben jij de geschikte persoon om in Midden Nederland onze verkopers aan te sturen en onze producten op de kaart te zetten, aarzel dan niet en solliciteer op deze functie! Source: UWV WERKbedrijf, Public Employment Services, Netherlands; info@up2go.nl n 15. Parttime Juridisch Secretaresse/Office Manager; Description: Deze functie biedt de uitdaging van werken als juridisch secretaresse in combinatie met office manager. De werkzaamheden bestaan uit: Maken en plannen van afspraken, agendabeheer, juridische documenten opstellen, dicaten uitwerken, telefoon beantwoorden, correspondentie, email en telefoonverkeer afhandelen, hotels en zakenreizen boeken, persoonlijke zaken regelen voor de partner, bestellen van kantoorartikelen en verder zorg je ervoor dat alles op kantoor op rolletjes loopt. Salary: Euro 3500; Source: UWV WERKbedrijf, Public Employment Services, Netherlands; solliciteren@sqout.nl n 16. Marketing Communicatie Medewerker; Description: Voor onze opdrachtgever zijn wij op zoek naar een fulltime markting communicatie medewerker. Als marketing communicatie medewerker zorg je ervoor dat alle communicatie perfect in orde is. Je taken bestaan oa uit: Je bent er verantwoordelijk voor dat alle publicaties voldoen aan de huisstijl en in correct Nederlands geschreven zijn. Je stelt digitale nieuwsbrieven op en verstuurt deze met het mailingsysteem. Je beheert de website en optimaliseert deze ten behoeve van de vindbaarheid in zoekmachines Daarnaast je medeverantwoordelijk voor de organisatie van bijeenkomsten en evenementen. Je verzorgt uitnodigingen, ontvangt gasten, begeleidt sprekers en zorgt voor een goede opvolging nadien. Salary: Euro 2700; Source: UWV WERKbedrijf, Public Employment Services, Netherlands; solliciteren@sqout.nl

n 17. Notarieel secretaresse/ Office manager; Description: Het betreft

een opdracht voor vaste invulling direct bij de opdrachtgever. In deze functie ondersteun je een partner en verricht je secretariaatswerkzaamheden voor enkele (kandidaat) notarissen. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het officemanagement op kantoor. Als Officemanager ben je belast met de cordinatie en realisatie van de administratieve, secretarile en facilitaire ondersteuning van de praktijk. Je bent (mede)verantwoordelijk voor: - Bijhouden van de agendas - Openen en distribueren van binnengekomen post Noteren en doorverbinden van telefoon- en verzorgen van faxberichten - Typen van correspondentie, processtukken/akten en adviezen Kopiren, archiveren en dossiervorming - Het opstellen van conceptdeclaraties aan de hand van de uitdraai van de financile administratie en daarna het opstellen van begeleidende brieven; Salary: Euro 3500; Source: UWV WERKbedrijf, Public Employment Services, Netherlands; solliciteren@sqout.nl n 18. Juridisch secretaresse met Marketing/PR taken; Description: Samen met de andere secretaresses ondersteun je de advocaten en zorg je ervoor dat de praktijk op rolletjes loopt. Deze werkzaamheden zullen heel afwisselend zijn en geen dag is hetzelfde. Naast je reguliere taken als juridisch secretaresse ben je tevens belast met de markting/pr activiteiten van het kantoor Werkzaamheden: • Telefonisch te woord staan van cliënten en relaties • Agendabeheer • Correspondentie • Uitwerken processtukken met dictafoon • Regelen van afspraken • Bewaken van termijnen • Organisatie (proces)dossiers • Postverkeer • Archiveren • Boeken van reizen, vluchten & hotels • Alle voorkomende organisatorische taken • Voorraad beheer kantoor artikelen • Bijhouden website, marketingacties mede bedenken en uitvoeren • Uitvoering van overige marketing en pr-activiteiten (oa verzorgen van maililngs) • Het organiseren van deelname aan evenementen; Salary: Euro 3500; Source: UWV WERKbedrijf, Public Employment Services, Netherlands; solliciteren@sqout.nl n 19. Parttime juridisch secretaresse 32-40 uur Delft; Description: Bij het internationale advocatenkantoor in Delft hangt een leuke sfeer. Je komt te werken op de secties arbeidsrecht en ondernemingsrecht, die zich kenmerken als drukke maar gezellig secties. Als Juridisch Secretaresse kom je terecht in een jong team, dat over een gezonde dosis motivatie beschikt. Onderling hangt een prima sfeer en in deze functie ondersteun je samen met je collega’s een aantal advocaten en een partner. Als juridisch secretaresse bij dit advocatenkantoor werk je dictaten uit, verzorg je zelfstandig correspondentie, beheer je de telefoon en de agenda's van de advocaten voor wie je werkt, en bewaak je termijnen. Je onderhoudt contact met cliënten en diverse instanties en regelt allerlei andere voorkomende zaken. Salary: Euro 3500; Source: UWV WERKbedrijf, Public Employment Services, Netherlands; solliciteren@sqout.nl n 20. Management assistente marketing & communicatie; Description: Als management assistente van een dynamische afdeling marketing & communicatie ondersteun je de manager en de afdeling met secretariële werkzaamheden. Je beheert de agenda en de inkomende en uitgaande (digitale) correspondentie. Je bent het (telefonische) aanspreekpunt voor in- en externe klanten. Je zorgt voor een up-to-date relatiebestand en archief, regelt vergaderfaciliteiten, notuleert vergaderingen en boekt internationale reizen. Salary: Euro 2900; Source: UWV WERKbedrijf, Public Employment Services, Netherlands; solliciteren@sqout.nl n 21. Directiesecretaresse/Personal Assistant CEO; Description: Email beheer van de CEO en afhandeling hiervan Telefoonafhandeling - Complex agendabeheer en invulling hiervan Maken van afspraken in binnen- en buitenland - Boeken van zakenreizen, hotels en restaurants in binnen- en buitenland - Planning en organisatie van meetings in binnen- en buitenland - Voorbereiden en uitwerken van stukken met betrekking tot diverse meetings en afspraken buitenshuis - Ontvangen van gasten. - Archiveringen en dossierbeheer - Deelname aan diverse projectgroepen; Salary: Euro 2500-2900; Source: UWV WERKbedrijf, Public Employment Services, Netherlands; solliciteren@sqout.nl n 22. Juridisch medewerker merkenrecht; Description: Let op: stel dat The Voice of Law werd georganiseerd. De juryleden zitten met hun rug naar je toe, maar draaien allemaal tegelijk hun stoel om zodra jij vol enthousiasme over merkenrecht begint te praten. Herken je jezelf hier in Dan zijn we op zoek naar jou! We zoeken iemand met HBO diploma of hiervoor studeert. Vanwege de aard van de functie heb je spontaan een serie strepen voor als je ervaring hebt met merkenrecht. Gezien het internationale karakter van het bedrijf moet je ook een toppertje in Engels zijn. Je gaat werken voor een merkenrechtspecialist als juridisch medewerker. Ondersteunende werkzaamheden bepalen voor een flink deel je takenpakket, maar je werk bevat ook inhoudelijk juridische aspecten. Salary: Euro 2700; Source: UWV WERKbedrijf, Public Employment Services, Netherlands; solliciteren@sqout.nl

n 23. Software Developer; Description: Voor een opdrachtgever in

de regio Duiven zijn wij op zoek naar een Software Developer. In deze functie ben jij verantwoordelijk voor het verder ontwikkelen van de interne bedrijfsapplicatie. Ons referentienummer: 1056437; Source: UWV WERKbedrijf, Public Employment Services, Netherlands; werk@europlanit.nl n 24. Assistant / Assistante Achat; Description: Vous assisterez l'acheteur et le ges tionnaire du projet de son client sur la realisation et l'achevement du projet. Connaissance MS Office, SAP. Le Neerlandais est exige ainsi que l'Anglais. Salary: Euro 25000 - 30000 (Annually); Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; Envoi CV par courrier: Contact: Pole Emploi International Rouen Bat a Immeuble Le Vauban 4 PAssage De La Luciline 76000 Rouen


detalii la http://ec.europa.eu Eures Advisers, Belgia n 1. Aide-Ménagere(h/f); Description: Pronet Clean est une société

agréée titres services qui mise sur la qualitée et la satisfaction de sa clientele en proposant des services a la hauteurs de leurs attentes grâce a son savoir faire unique et forte de son exprérience de longue durée dans ce domain. Tâches: Dans le cadre des titres-services, vous effectuerez au domicile de particuliers de la région de Braine l'Alleud/Waterloo, des tâches ménageres qui concourent a l'entretien courant de la maison. Possibilité également de prestations sur place au service repassage dans l'agence. Dans le cadre des titres-services, vous effectuerez au domicile de particuliers de la région de Braine l'Alleud/Waterloo, des tâches ménageres qui concourent a l'entretien courant de la maison. Possibilité également de prestations sur place au service repassage dans l'agence. Veuillez envoyer une lettre de motivation ainsi que votre CV a l'attention de Monsieur SOUMAKIE a l'adresse mail: infos@pronetclean.be Attention! Il n'est pas nécessaire de contacter ACTIRIS pour cette offre d'emploi. Le texte de l'offre d'emploi a été rédigé par l'employeur. ACTIRIS n'est pas responsable de son contenu. Source: Actiris, Public Employment Services, Belgium n 2. Serveur(h/f); Description: I and C située a Place de la Vaillance 23, 1070 Anderlecht recherche un. Tâches: Serveur motivé et responsable, qui a envie ... Description du profil souhaité: Etre en possession d'un certificat du 3eme degré général (CESS) (6eme année de l'enseignement secondaire); Avoir des connaissances en Français; Avoir des connaissances en Néerlandais. Nous offrons: Un contrat a durée indéterminée; Un travail de nuit; Un travail le samedi; Un travail le dimanche et les jours fériés; Intéressé(e) - Veuillez vous présenter a l'adresse: Place de la Vaillance 23, 1070 Anderlecht et demander Monsieur Melachrinidis. Attention! Il n'est pas nécessaire de contacter Actiris pour cette offre d'emploi. Le texte de l'offre d'emploi a été rédigé par l'employeur. Actiris n'est pas responsable de son contenu. Source: Actiris, Public Employment Services, Belgium n 3. Vendeur Services Informatiques(h/f); Description: PCgenius (www.pcgenius.be) est le pionnier belge de l'informatique de proximité. Née a Bruxelles début 2007, PCgenius offre ses services d'assistance informatique aux indépendants, petites entreprises et particuliers via 3 canaux; intervention sur site, dépannage a distance et réparation en atelier. Vu le succes de la formule et l'ouverture réussie des 6 premiers ateliers, PCgenius poursuit son impressionante expansion et prévoit de couvrir le territoire belge. Nous offrons: Un contrat a durée indéterminée a temps plein; Un travail le samedi. Intéressé(e) Veuillez envoyer une lettre de motivation ainsi que votre CV a l'attention de Monsieur Olbrechts a l'adresse mail: jobs@pcgenius.be Attention! Il n'est pas nécessaire de contacter Actiris pour cette offre d'emploi. Le texte de l'offre d'emploi a été rédigé par l'employeur. Actiris n'est pas responsable de son contenu. Source: Actiris, Public Employment Services, Belgium

n 4. Analyste programmeur, (h/f) / Analist- programmeur, (m/v).; Description: Crédit Agricole, Boulevard Sylvain Dupuis, 251 a 1070 Bruxelles est a la recherche d'un Analyste programmeur, (h/f) Département ICTS - Développement. Profil: Vous avez au moins un diplôme de bachelor en informatique. Vous etes dynamique, créatif, flexible et vous avez l'esprit d'équipe: ensemble avec cette équipe vous réagissez d une maniere rapide et dynamique aux attentes des utilisateurs. Vous etes de préférence bilingue français, néerlandais avec des connaissances passives de l'anglais. Vous avez des connaissances en JAVA, Powerbuilder et PL/SQL et quelque expérience de programmation. Vous etes analytique, vous raisonnez de maniere logique et vous aimez apprendre. Merci d'envoyer votre candidature avec cv a: myjobs@crelan.be Attention ! Il n'est pas nécessaire de prendre contact avec ACTIRIS pour cette offre d'emploi. n 5. System Administrator (m/w) / System Administrator (m/w); MCIT Consulting is looking for main client for new IT profiles. Tudor MANDAN, Manager - hr@mcitconsulting.net / www.mcitconsulting.com You are a Linux freak? You have Linux administration experience and want to help us to scale up our VoIP cloud infrastructure? You love bleeding edge systems and solutions? We are looking for someone like you. Responsibilities: Deploy servers according to defined standards; Manage the deployment and maintenance of our systems. 2nd line support for NOC. Qualifications Required: Good knowledge of Linux in general - Team player - Mandatory English speaking; Nice to have: Gentoo knowledge is a plus - Postgres - VoIP experience (SIP/RTP) - Apache - Django - Servers deployment experience - Bash and Python scripting knowledge; Good package - According to your experienceInterested - Please send a motivation e-mail and your resume to Mister Mandan at the following e-mail address: hr@mcitconsulting.net / www.mcitconsulting.com Attention ! It's not necessary to contact Actiris for this job offer. Source: Actiris, Public Employment Services, Belgium n 6. Coiffeur(se)(h/f); Description: Salon de coiffure hommes/dames cherche: coiffeur (H/F) temps plein ou partiel; stagiaire (H/F); apprenti (H/F). Tâches: ch coiffeur(se) polyvalent(e) motivé(e) temps plein ou partiel; ch coiffeur(se) plolyvalent(e) temps plein ou partiel Rue du noyer 283 a 1000 Bruxelles; ch coiffeur(se) motivé(e) temps plein ou partiel. Veuillez téléphoner au 027330525 pour obtenir un rendez-vous avec Monsieur Labat. Attention! Il n'est pas nécessaire de contacter Actiris pour cette offre d'emploi. Le texte de l'offre d'emploi a été rédigé par l'employeur. Actiris n'est pas responsable de son contenu. Source: Actiris, Public Employment Services, Belgium

n 7. Garçon/Fille de salle(h/f); Description: Au coeur de Bruxelles, intégrant un centre de congres et de séminaires, un hôtel de luxe et la brasserie "Meat Me", le MARIVAUX recherche un collaborateur/une collaboratrice. Tâches: Nous recherchons un garçon ou une fille de salle pour assurer le service dans nos différents départements: le petit déjeuner, la brasserie, le service des banquets. Nous demandons au candidat d'etre trilingue français néerlandais - anglais. Description du profil souhaité: Etre au minimum en possession d'un apprentissage en horeca: service; Avoir une bonne connaissance du Français, du Néerlandais et de l'Anglais. Nous offrons: Un contrat a durée indéterminée plein temps. Travail possible le samedi, le dimanche ou les jours fériés. Intéressé(e) Veuillez envoyer une lettre de motivation ainsi que votre CV a l'attention de Madame Vandeville a l'adresse mail: jvandeville@marivaux.be en indiquant la référence de l'annonce. Attention! Il n'est pas nécessaire de contacter Actiris pour cette offre d'emploi. Le texte de l'offre d'emploi a été rédigé par l'employeur. Actiris n'est pas responsable de son contenu. Source: Actiris, Public Employment Services, Belgium n 8. Vendeur en IT F/N(h/f); Description: Notre client, spécialisé en micro-informatique, multimedia, cd, dvd, vidéo, hifi, photo, telecom et électroménager,est a la recherche d'un vendeur en électroménager. Tâches: Vous serez amené a accueillir, diriger les clients vers les divers produits informatiques * Etre dynamique, souriant et polyvalent * Avoir le sens du service et aide a la clientele * La connaissances de l'électro ménager (petit et grand)est indispensable * Expérience exigée de Minimum 1 an dans une fonction équivalente * Etre flexible au niveau des horaires entre 9h30 et 18h30 du lundi au samedi * Etre bilingue français-Néerlandais. Nous vous offrons un contrat en interim, en vue d'engagement. Si vous etes intéressé, contactez nous! Veuillez envoyer une lettre de motivation ainsi que votre CV a l'attention de Madame D'Hallewin a l'adresse mail: brussel2@bikinterim.be Attention! Il n'est pas nécessaire de contacter Actiris pour cette offre d'emploi. Le texte de l'offre d'emploi a été rédigé par l'employeur. Actiris n'est pas responsable de son contenu. Source: Actiris, Public Employment Services, Belgium n 9. Freelance Business Commercial Manager (m/w) / Freelance Business Commercial Manager (m/w); Description: Are you a natural born commercial talent? Do you have what it takes for opening doors and closing deals? You might be the one we are looking for! Nestor+co is a dynamic and independent communication agency in the surroundings of Brussels and we are currently looking for a Business Commercial Manager on a freelance basis. Function: You attract new clients with existing/new projects and you develop ambitious and creative solutions in cooperation with the Nestor+co team. You convince your clients about how to boost their business. Profile: You are a commercial talent. You are a hunter – always on the look for potential new clients. You have 10 years experience in a commercial function in a communication agency. You feel comfortable with presenting and selling projects on a high level. You are a good communicator and have convincing presentation skills. You speak Dutch and French fluently and you have a good knowledge of English. You have a good knowledge of Microsoft Office tools (Word, Excel, Powerpoint). You are social and dynamic - a real team player. You are flexible and immune to stress. You are currently available. Benefits to be discussed. Contact us at jobs@nestor-co.be www.nestor-co.be Attention ! It's not necessary to contact Actiris for this job offer. Source: Actiris, Public Employment Services, Belgium n 10. Plombier-Chauffagiste pour les dépannages(h/f); Description: SOS EXPRESS situé Avenue Louise 66 a 1000 BRUXELLES recherche 3 Dépanneurs en Plomberie - Chauffage est une jeune entreprise en plein essort active dans le secteur de la construction. Nous réalisons les demandes de dépannage multiservices et réparations d'urgences spécialisées dans divers domaines. Active dans le secteur de la construction et réactive aux demandes des habitations, co-propriétés, entreprises, magasins et boutiques. SOS EXPRESS a pour ambition de devenir le leader sur le marché du service délivré en express. Tâches: Mazout - Gaz (Atmosphérique Pulsé Mural) - Chaudieres - Bruleurs - Cheminées - Contrôle Citernes a Mazout - Chauffe-eau - Echangeurs - Robinetteries Détartrages - Réseaux d´alimentation - Réseaux d´évacuations Groupes hydrophores - Climatisation - Chauffage par air chaud Description En tant que technicien chauffagiste, vous assurez les dépannages. Vous etes titulaire d'un diplôme de plombier-chauffagiste - Vous disposez d'une expérience professionnelle - Vous possédez un permis de conduire (B) - Vous pouvez justifier d'une conduite irréprochable - Vous etes polyvalent, disponible et motivé NOUS VOUS PROPOSONS - Un contrat d'emploi plein temps a durée indéterminée - Une rémunération attrayante - Des conditions de travail agréables. Parler couramment français. Etre autonome. Avoir les acces a la profession (CESS professionnalisant ou diplôme équivalent). Posséder une expérience de minimum 2 ans. Avoir la fibre commerciale. Etre capable de réaliser des devis. Etre résistant au stress. Nous offrons: Un contrat a durée indéterminée a temps plein; Une panoplie d'avantages extra-légaux. Veuillez envoyer une lettre de motivation ainsi que votre CV a l'attention de Monsieur Ibozrar a l'adresse mail: job@sosexpress.be Attention! Il n'est pas nécessaire de contacter Actiris pour cette offre d'emploi. Le texte de l'offre d'emploi a été rédigé par l'employeur. Actiris n'est pas responsable de son contenu. Source: Actiris, Public Employment Services, Belgium

n 11. Secrétaire commerciale dans le secteur de la construction(h/f);

Description: SOS EXPRESS est une jeune entreprise en plein essort active dans le secteur de la construction. Nous réalisons les demandes de dépannage multiservices et réparations d'urgences spécialisées dans divers domaines. Active dans le secteur de la construction et réactive aux demandes des habitations, co-propriétés, entreprises, magasins et boutiques. SOS EXPRESS a pour ambition de devenir le leader sur le marché du service aux habitations et entreprises délivré en express. Nous recherchons 2 Assistant(e)s de gestion administrative, commerciale et marketing pour notre bureau 66 Avenue Louise. Rattaché(e) a la Direction Générale, vous aurez un rôle incontournable dans la gestion de la structure, ainsi que dans l'administration des ventes et la relation technique avec les clients. Vos missions, sans etre limitatives et pouvant évoluer selon votre motivation et implication dans ce poste, seront les suivantes: -Traiter les appels entrants, les contacts entrant par internet (prospect, client, presse, partenaire, candidats etc.) et le courrier entrant. -Réaliser des devis, les envoyer, relancer; -Assurer la facturation et l'encaissement; -Récupérer, classer et organiser tous les documents administratifs (Documents comptable, documents clients, documents juridiques); -Obtenir et organiser les rendez-vous internes et externes de l'équipe puis réaliser des comptes rendus de réunion; -Organiser et animer le suivi des indicateurs de l'entreprise. Mais encore... assistanat de direction, gestion administrative (édition de factures, tenue de la petite comptabilité en liaison avec l'expert-comptable, gestion des services généraux, commandes et reglements fournisseurs), prise d'appels clients,Elaboration de devis sur base de rapports-techniciens, gestion commerciale avec nos clients (administration des ventes, édition de courriers et fichiers en vue d'opérations de mailings), suivi technique des insertions publicitaires, etc.. Aucun jour ne se ressemble chez SOS EXPRESS car.. Il n'y a que l'efficacité qui presse.. ! -D'excellente présentation, vous justifiez d'une expérience significative a un poste similaire. Vous avez une parfaite orthographe, un tres bon rédactionnel et une expression orale parfaite. - Vous avez des affinités avec le secteur de la construction ou etes pret(e) a apprendre. Vous etes résistant(e) au stress et les deadlines ne sont pas un obstacle pour vous. -Vous etes rigoureux(se), polyvalent(e), autonome, réactif(ve), organisé(e) et disponible. -Vous aimez rendre service, vous etes efficace, d'un naturel de bonne humeur. -Vous maîtrisez parfaitement les outils informatiques suivant: Web, Word, Excel, Mail. -Vous etes habitué(e) a évoluer au sein d'environnements exigeants et vous avez envie d'apprendre et de progresser. Nous offrons: Un contrat a durée indéterminée a temps plein. Un gsm de fonction avec appels et sms illimités. Un salaire en fonction de vos motivations et vos compétences. Des cheques repas. La possibilité de travailler a domicile, quelques jours par mois, lorsque vous aurez atteint l'autonomie necessaire. Une ambiance de travail agréable. Veuillez envoyer une lettre de motivation ainsi que votre CV a l'attention de Monsieur Ibozrar a l'adresse mail: job@sosexpress.be Attention! Il n'est pas nécessaire de contacter Actiris pour cette offre d'emploi. Le texte de l'offre d'emploi a été rédigé par l'employeur. Actiris n'est pas responsable de son contenu. Source: Actiris, Public Employment Services, Belgium

n 12. Assistante sociale, (h/f). / Maatschappelijk werker, (m/v).; Description: Un CPAS est actuellement a la recherche d'Assistants Sociaux (h/f) pour différents services: 1) Pour le Service Social Général dont la mission principale est de réaliser les enquetes sociales afin que le CPAS puisse accorder l'aide sociale permettant a chacun de mener une vie conforme a la dignité humaine. (réf: 12020). Tâches: Garantir l'analyse et le traitement des demandes d'aide sociale, en tenant compte du cadre légal et des lignes de conduite internes. Mettre en place un suivi social de qualité et équitable par l'écoute active, le respect du secret professionnel et la prise en compte de la situation de chaque personne. 2) Pour la Cellule Logement qui a pour mission de soutenir l'action de la commune et de la région bruxelloise contre l'insalubrité des logements en constatant l'état et en améliorant les conditions de logement de la commune. (réf: 12024). Missions: Effectuer des visites a domicile lorsqu'un usager souhaite louer un bien et demande une intervention financiere de la part du CPAS. Collaborer étroitement avec l'autorité communale dans sa politique de lutte contre les logements insalubres et inadaptés, ainsi que contre les «marchands de sommeil». Informer preneurs et bailleurs de leurs droits et obligations. 3) Pour la Cellule Prévention Énergie qui a pour mission d'aider les usagers en difficulté a comprendre et gérer leur consommation d'énergie: chauffage, gaz, électricité et eau. (réf: 12028). Principales missions: - Analyser la consommation énergétique de l'usager (2 volets: comportement et enveloppe) et chercher les raisons pour lesquelles la consommation est élevée. - Assurer un suivi énergétique de qualité. - Assurer une information adaptée a la situation et la demande de l'usager (utilisation rationnelle de l'énergie, analyse facture, astuces, etc.). - Analyser la consommation énergétique de l'usager (2 volets: comportement et enveloppe) et chercher les raisons pour lesquelles la consommation est élevée. - Assurer un suivi énergétique de qualité. - Assurer une information adaptée a la situation et la demande de l'usager (utilisation rationnelle de l'énergie, analyse facture, astuces, etc.). Profil: Vous avez de préférence une bonne connaissance du français et du néerlandais. Vous savez utiliser les outils informatiques les plus courants. Vous etes autonome, dynamique et faites preuve d'une bonne résistance au stress. Vous etes en possession d'un diplôme graduat/bachelor Assistant Social. Attention ! Concernant cette offre d’emploi, veuillez envoyer votre CV et lettre de motivation avec référence offre 174922 chez ACTIRIS aupres du conseiller Actiris Madame Fabienne Allard: fallardcv@actiris.be Source: Actiris, Public Employment Services, Belgium


pagina 8 / oferte de muncã România

23 Octombrie 2012 VIDEOCHAT A&N VIDEOCHAT ANGAJEAZÃ PERSONAL FEMININ CU/FÃRÃ EXPERIENÞÃ. OFERIM 600$ BONUS, AVANS 300$ IMEDIAT, SALARIU FIX 1200$ SI PROCENTE 50%-84%. ANUNÞ REAL 100%, TEL: 0731080888

é Videochat activitate p e n t ru fete c u /fã rã experienþã. Salariu Garantat 500$! Comision 50-70%+ bonus angajare 200$, Tel: 0730872297, 0763089972

é Videochat Plata zilnic 50-70% sau salariu fix 2500 Ron, cazare si carte de munca, Unirii, Iancului, Bucur Obor YM: angajari22, 3.000 EUR, modelslive@yahoo.com, www.videochat-angajari.ro, Tel: 0764822425

é Videochat Angajam fete si cupluri, oferim conditii excelente de munca, camere atent decorate intr-o vila spatioasa. Bonus angajare 300 $, comision 50% - 70%, plata la zi sau bilunar, sistem de bonusare motivant, site-uri de t o p , cm, 2.500 USD/luna, office@virtualstarsstudio.ro, www.virtualstarsstudio.ro, Tel: 0721516830, 0763296676

Videochat Bonus 600$, VchatStudios angajeaza hostess, minim 18 ani, cunostinte operare pc, oferim salariu garantat 1.200 €/ luna, bonus de angajare 600$, conditii excelente, zona ultracentrala, training, program full/part time, 1.200 €, vchatstudios@ yahoo.com, Tel: 0785378953, 0732229103 Videochat, 19 Studiouri In o v a to a re v id e o c h a t A n g a j e a z a fe t e c u / f a ra experienta. Limbile straine nu sunt necesare. Oferim 600$ Bonus + Procente 50%-84% + 500lei cadou la interviu, Tel: 0768839893

n Videochat. Angajam fete care

au cunostinte de limba engleza sau rusa cu procent de 50%, oferim cazare gratuita, Tel: 0767162319

n Videochat. angajãm fete care

au cunoºtinþe de limba englezã sau rusã, cu procent 50%, oferim cazare gratuitã, Tel: 0767162319

é Videochat Acum poti face videochat si de la domiciliul tau. Una din cele mai avantajoase job-uri pentru fete si cupluri. Comisionul primit de model pentru videochat acasa este de 80 %, 0767677659, 0720180490, vstudio05@yahoo .com, 3swing.eu n Videochat Angajam fete cu/fara

experienta pentru videochat. Program 5-7h/zi. Salariu fix 1200$, Procente 50-90%, Bonus 300$, Avans 500$ din prima zi.Studiouri in zonele: Unirii, Universitate, Crangasi,Obor, Dristor, Iancului, Calea Mosilor, Romana, Anunt real 100%. 0732656366, 0763380077


23 Octombrie 2012

oferte de muncã / cereri de muncã / vânzãri terenuri / case-vile / pagina 9 n Dragomireºti-Deal

Bâcu-Joiþa, intravilan, 500 mp, deschidere 20 m, utilitãþi la ºosea, negociabil, 7.500 EUR, Tel: 0734187948, 0764776554

Giuleºti, Drumul Sabareni, vand teren 3700mp, Tel: 0727892162 Giurgiului cap Progresu, str. Crinului, 500 mp, 17m deschidere, toate utilitãþile, 45Euro/ mp, Tel: 0756097100, 0761502051

n Giurgiului

Tiparnitei, N.D. Cocea, 1100mp, deschidere la 3 strazi, puzz p+4, drum asfaltat, gaze, poate fi parcelat (550mp), 29.500 EUR, Tel: 0722503226

é Vopsitori

n Franta, angajez zidar polivalent, nefumator, experienta min. 10 ani, salariu atractiv, rog seriozitate, stan.valcu@yahho.fr, Tel: 0033609680281

pregatitori vopsitorie, mecanici, sef service relatii asigurari pentru Service Auto, Tel: 0724591498

é Vopsitori Pregatitori, mecanici, director relatii asigurari si parcuri auto pentru service auto, Tel: 0722210956

é Italia. Night Club cauta dansatoare, animatoare cu sau fara experienta. Colaboratori: agentii si impresari. Cazare gratuita, castiguri avantajoase, by_maxro@yahoo.com, http://SHOWGIRLSFASANO.IT, Tel: 0742371156, 00393478450304

n Vulcanizator cu experienþã, salariu ºi comision, angajeazã firmã de comert anvelope, Tel: n Bodyguard - professional, 0761321775 educated, with university degree; maximum confidentiality; with personal Zugrav. Echipa, car. I offer and request angajez necalificat, maximum seriosity! Tel: 0769947983 Tel: n Tânãrã absolventã a Facultãþii 0753658618 de Istorie Dimitrie Cantemir, doresc sã lucrez în învãþãmântul n Zugravi si rigipsari pentru ºcolar sau preºcolar, având amenajari interioare, Tel: modulul psihopedagogic, Tel: 0755666333 0764109431

n Prelungirea Ghencea Sector

6, super afacere, drum asfaltat,

é Chitila-Ilfov, de vanzare lot canalizare, gaze, electricã la

420mp intre case, intabulare, Patriei Metrou, cadastru, n Apãrãtorii toate utilitatile, particular, teren 200mp, 135 EUR/mp, deschidere 11m, Tel: 0767875644 marius.perta@gmail.com, Tel: 0721253840

n Dâmboviþa, Ludeºti, vând pãdure 175, 94 ha, nicolae.pirlogea@gmail.com, Tel: 0722848792, 0314382283 n Dâmboviþa, Targoviste, terenul perfect pentru firma dvs: 5030 mp (266 m lungime si 19 m deschidere) in zona industriala COS Targoviste-Motorep, utilitati, cadastru, 9 EUR/mp, Tel: 0737278888 n Dobroeºti Ilfov, strada Stejarului de vanzare Teren 350m si amplasat la 50 m de 2 vile locuibile si inca 4 de vanzare, Bragadiru Ilfov implicit sunt si utilitati, drum Centurã, particular, asfaltat pana la teren, 2.500mp extravilan, 33.500 EUR, Tel: 0731810446 n Domneºti Clinceni, particular, cadastru, intabulare, Superofert, teren in rate, Curtea Domnesca, Unitatea Militara, negociabil, Teghes, Ciutaci, utilitati, variante auto. 12Euro/mp, Tel: 0723530331 16.500 EUR, Tel: n Domneºti Clinceni, loturi de 0767524529 500 mp, utilitati: gaze, curent, n Bucureºtii Noi zona Cristim, canal, apã. 6000 Euro/lot, Tel: vand teren 400mp, Tel: 0723986735, 0761661448 0763766798 n Domnesti, Ilfov, extravilan, suprafata 26.882 mp. situat pe drumul spre Ciorogarla paralel cu autostrada Bucuresti-Pitesti. Deschiderea este de 89, 60 m, Cernica str. Floarea Albastra, lungime 300 m, cadastru, vecinatate parc 1000mp, zona numai cu vile intabulare, min P +1, toate u tilitatile, Renault, IVECO, 800 m de 20 EUR/mp, 187.000 EUR, T e l : autostrada, aurelburlan@gmail.com, Tel: 0721921599 0722729252, 0744892761

Berceni, proprietar, loturi casã intravilane, utilitãþi, zonã vile, 5km Bucureºti, 6.900E/ 450 mp, Tel: 0765569396, 0723503212

stradã, cu aut. construire P+5E, 150.000 EUR, Tel: 0721252925 n Prelungirea Ghencea teren stradal, deschidere=20mp la Prel.Ghencea, 800mp, POT:70%, CUT:3, 5. discutabil, 220 EUR/mp, Tel: 0721252925 n Prelungirea Ghencea, Sector 6, super teren, 1700mp, deschidere=40mp la strada, ideal pt peco, supermarket; zona cu potenþial maxim, 220 EUR/mp, Tel: 0721252925

Berceni Comuna, iesire, 4 camere, living, bucatarie, baie, curent, apa, 40.000 EUR, Tel: 0766269457, 0736692577

C h i a j n a , l â n g ã p ã d u re , reºedinþã lux, S+P+E+M, curte amenajatã, iaz, garaj 2 locuri, 300 mp utili, teren 760 mp, 700.000 EUR, Tel: 0722714023

n Clinceni

str. Ciocârliei, construcþie 1937, casã locuibilã, 3 camere, utilitãþi+ teren 630mp, 35.000 EUR, Tel: 0760116575 str. Ciocarliei, n Clinceni construcþie 2008, casã P+1E, 100mp/nivel, 4 dormitoare, 2 bãi, bucãtãrie, living+730mp teren, utilitãþi, 140.000 EUR, Tel: 0760116575 n Clinceni stradal, casã 400 mp construiti, gaze, curent, apã, canal, teren 1100 mp, 150.000 EUR, Tel: 0723986735, 0761661448

é Clinceni, vand casa P+1+M,

amprenta 95 mp, teren 400 mp, 85.000 EUR, Tel: 920mp aflat intre vile, aproape de 0745764187 coada lacului Snagov. Curent si gaze la poarta, drum asfaltat, Constanþa, Almãlãu, 35.000 EUR, casa cu 8 camere, bolozandanielalex@yahoo.com, Tel: 0726291212

n Silistea Snagovului, vand teren utilitati,

n Tãrtãºeºti,

sat Gulia, 500-1000mp, deschidere 20, gaze, curent, 16km de Bucuresti, 20 EUR/mp, Tel: 0722503226, 0745121477

Berceni Comuna vand vila, 60.000 EUR, Tel: 0724351664

anexe, vita-de-vie, curte 2000mp, apa curenta, 25.000 RON, Tel: 0766374432

Domneºti Clinceni- ansamblu vile lângã Cartierul Curtea Domneascã, P+1, 118mp, teren= 250mp, gaze, curent, baile utilate, centrala, acceptam credit “Prima Casa”, 67.000 E u r o , la c h e i e , l a r o s u , 31.000 EUR, http:// www.vileduplex.ro, Tel: 0723530331


pagina 10 / vânzãri case-vile / garsoniere / 2 camere

é Giurgiu Buturugeni, 20 min. d e B u c u re s ti , v a n d c a s a constructie 2011, 150 mp, 4 camere, 2 hall, 2 bai, balcon, curte 500mp cu pomi ornamentali, terasa in lemn, drum asfaltat, toate utilitatile, apa curenta, internet, etc. Autobuz cu oprire in fata casei, 65.000 EUR, giuseppemantova@gmail.com, Tel: 0725758545

decomandatã, 43mp, balcon, constr. 2012, cãrãmidã, ansamblul “Avangarde Rezidenþial”, acces piscinã, loc de joacã, teren fotbal, pazã 24/24, (TVA inclus), Stoc limitat, 29.900 EUR, http://www.avangarderezidential.ro, Tel: 0767600804, 0722134720

é Mogoºoaia vand casa, parte din duplex, P+E+M, finisata exterior, la gri in interior, suprafata construita la sol 71, 29 mp, suprafata construita desfasurata 164, 88 mp. Gaze, curent, apa. Cadastru si intabulare, 93.000 EUR, sonialubi@yahoo.com, Tel: 0720722785

Militari Apusului Rosu, vilã 2012, 15 mp, gaze, curent, canalizare, asfaltfinisaje lux, la cheie, 90.000 €, 0722800200 n Militari super vilã full 2004, garaj-parter-etaj-pod, variante cu apartament diferenþã, Tel: 0744554630, 0761065762 n Militari Metro P+1+POD, 200mp construiþi, teren=250mp, constr. 2012, cãrãmidã, execuþie deosebitã, toate facilitãþile, astfalt, zonã vile, pentru clienþi pretenþioºi, (Tva inclus), 89.900 EUR, www.avangardegrandevillage.ro, Tel: 0767600804, 0722134720

n Pantelimon

Oraº, ªoseaua Cernica nr. 41-43, vilã, curte amenajatã 500mp, p+1+m, 330 mp construibili, mobilatã lux, terasã, 3 locuri parcare, 7 camere, 3 bãi, Tel: 0735000539 n Prahova Cioranii de Sus, casa la tara, la sosea, 1.100mp, é Giurgiu Joiþa, 12km de deschidere 39m, negociabil, Carrefour Militari, Vand casa (vila) merita vazuta, Tel: 0744273627 p+1 la chieie, centrala proprie, curent electic trifazic, fosa septica, camera technica, 3 dormitoare, 2 bai, living, invelita cu lindab, n Snagov Parc (Ciolpani) casa si ferestre termopan, culoare teren 1500mp. Detalii pe email wenghe+ 500 mp de teren, 137.000 EUR, 59.000 EUR, fifin.iuli@yahoo.com, bogdanmagheorghiu@yahoo.com, Tel: 0765511779 Tel: 0766220486

n Ialomiþa Alexeni, vand casa 4 camere, baie, gresie, faianta, apa curenta, termopane, usi, invelita cu tabla, net, telefon, cablu, 1400mp vie, pomi fructiferi, 100m de la Soseaua BucurestiSlobozia, pret negociabil, Tel: 0729217181 n Icoanei, vand urgent casa la curte, amprenta 1001mp, construit 100mp, curte 50mp, posibilitate constructie, Tel: 0727273347

n Mãgurele pana in centura pe partea stanga, particular, vand casa 5 camere, 3 bai, 3 balcoane, 2 terase, suprafata 240mp construiti+ teren 500mp, p+1, constructie 2012, 145.000 EUR, adrianparepancea@yahoo.com, Tel: 0762465746 n Militari Ansamblu de lux exclusivist! P+2, 200mp, teren=350mp, finalizat pentru persoane pretenþioase, 129.900 €, www.avangardegrandevillage.ro, Tel: 0722134720, 0767600804

n Drumul Taberei, Ghencea, 1/4,

n Drumul Taberei, Ghencea, 1/4,

Dragomireºti-Deal Bacu, case noi, 5 km de Carrefour Militari, teren=500mp, constructie 70mp, P+M+camera tehnica, pivnita, fosa, la cheie, negociabil, 60.000 EUR, Tel: 0722325373, 0724341829

é Gara de Nord proprietar, vila constructie 2008, P+1, 4 dormitoare, 2 living, 2 bai, bucatarie, terasa, balcon, magazie, magazin la poarta, teren 243m, constructie 225m, gresie, faianta, parchet, centrala, 158.000 EUR, ionutycm@yahoo.com, Tel: 0745011581

23 Octombrie 2012

Voluntari, Erou Iancu Nicolae, vand 5 vile in complex rezidential nou, arhitectura deosebita, 2012, Tel: 0744604237

é Giuleºti Crangasi, garoniere Direct prop. dezvoltator, 2011, confort 1, 37mp, intr-un bloc de locuinte nou de p+3e, 12 min. metrou Crangasi, Ratb, loc parcare, Calea Giulesti nr. 471A, sector 6, 25.000 EUR, contact@ garsonieregiulesti.ro, www.GarsoniereGiulesti .ro, Tel: 0734202794, 0762347597

n Pantelimon

particular, 4/10, semistradal, bloc mixt, renovata recent, gresie, parchet, usa metalica. 24.500 E, Tel: 0746144500 n Prelungirea Ghencea 318-320 sector 6, ansamblul “Avangarde Rezidenþial”, 1/4, decomandatã, 43mp, balcon, constr. 2012, cãrãmidã, acces piscinã, loc de n Ferentari 3/4, 38 mp, staþia negociabil, joacã, teren fotbal, pazã 24/24, Vâltoarei/ºcoalã, (TVA inclus), Stoc limitat, 25.000 EUR, Tel: 0745012899 29.900 EUR, http://www.avangarderezidential.ro, Tel: 0744368835, 0722356122 n Ghencea, Cartier Latin, cf. 1 dec, et. 1/4, g+f+p+ct -lux. Se acceptã rate dezvoltator, S- 70mp, n Rahova sect 5, langa Liceul Tel: 0733538292, 0768935619 Dimitrie Bolintineanu, vand n Giuleºti Parc, particular, garsoniera suprafata 31 mp, et apartament 2 camere, 5/8, ocupabila imediat, semidecomandat, etaj 4/4, 28.000 EUR/mp, imbunatatiri, pretul zonei, Tel: madi2025@yahoo.com, Tel: 0767307842 0733182980, 0766435275 n Giurgiului Piaþa Progresu, vând apartament 2 camere, 51mp, 2/8, renovat recent, 42.000€, proprietar, Tel: 0730367375 n ªtefan Cel Mare Lizeanu, garsoniera decomandata, 30mp, 4/8, fara balcon, stradal, 34.000 EUR, Tel: 0722503226, 0745121477

n Giurgiului -Luicã, garsonierã

é Vâlcea Cãlimãneºti Vand 3 case construite pe un teren de 1000 mp + 5000 mp padure. Toate utilitatile, deschidere stradala 22m. Locatie excelenta pentru cei care urmeaza tratamente sau cei indragostiti de Valea Oltului. 15km de Rm Valcea, 80km de Sibiu. Pentru cei cu initiativa una dintre case se poate folosi ca si magazin sau alta afacere. Mai multe poze pe website, 28.000 EUR, 0745608569

n Zona selecta vand casa suprafata teren 314mp, suprafata construita 225mp. Ideal clinica, centru de sanatate, sediu banca, gradinita, etc, pret usor negociabil, exclus intermediari, 690.000 EUR, Tel: 0744514204, 0726247323

cf. 1 dec, et. 4, g+f+p+ct, S-32mp, Tel: 0733538292, 0768935619 n Berceni, Big, Secuilor, 2 camere etaj 8, 64mp semidecomandat, 43.000 EUR, Tel: 0731494258 n Mãgurele Roºu, super oferta! n Brâncoveanu Secuilor, proprietar, 42 mp, bloc nou, apartament 2 camere, 2/4, liber, stradal, et. 1, la cheie, îmbunãtãþiri, 55.000 € eventual 35.000 EUR, Tel: 0727525188, închiriez nemobilat 250 € 0788395181 +garanþie, Tel: 0758888569 n Bucureºtii Noi, langa metrou, Militari, paricular vand particular, etaj inferior, renovat utilat, semimobilat, garsoniera confort 1, et modern, exclus agentii imobiliare, Tel: 2/4, 40mp, bloc izolat, 0744365403, 0769061102

mobilata + utilata, gresie, faianta, apometre, termopane, balcon mare inchis, metrou Gorjului. Sabina, 41.000 EUR, Tel: 0721866235

n ªtefan Cel Mare Casa 35, Teren 50mp. Camerã, vestibul, baie, bucãtãrie, dormitor. Necesitã îmbunãtãþiri, 23.000 EUR, Tel: 0766320674

n Cantemir apartament 2 camere,

stradal, bloc reabilitat 2012, renovat nou, instalatie electrica, sanitara, 70.000 EUR, Tel: 0768892244, 0722836678 n Ciºmigiu, ap pentru cabinet Apartament parter pretabil cabinet, parter inalt, balcon, c.t. de bloc pe gaze. Bloc pe diafragme de beton. discutabil, 72.000 EUR, mh2044@clicknet.ro, Tel: 0736620931

n Drumul

Taberei Lovinescu, ultrafinisat si amenajat, conf. 1, gresie, faianta, termopane, particular, negociabil, 54.000 EUR, Tel: 0723348871

CIªMIGIU, VIS-A-VIS DE PARC, PARTICULAR VAND GARSONIERA, BLOC STRADAL, PARTER INALT/5, SUPRA FATA 28MP, RENOVATA, BUCATARIE MOBILATA, 36.000 EUR, TEL: 0722560857, 0745151349

é Tineretului, Str Poteras cc Cuza Voda nr 30-32, Casa, suprafata utila 79 mp, 4 camere, baie compartimentata (fosta clinica medicala) Vanzare 96.500 euro; inchiriere 850 euro, 96.500 EUR, grecu_adi_cnx@yahoo.com, Tel: 0740433576

n Drumul Taberei 28 Particular,

Restaurantul Dream, 6/10, cf. 1, liberã, renovatã total, g+f+p, uºi interioare, ferestre termopan, instalatii, calorifere oþel, obiecte sanitare, corpuri iluminat, cadastru, intabulare, 37.000 €, 0735349145

é Nerva Traian, garsoniera mobilata modern si complet utilata. Particular. 37 mpu/44 total, P/8, bloc 1993, loc parcare. Disponibila imediat! 47.000 €, apartamente.vila@gmail.com, Tel: 0723532030

decomandat, 85mp, 2 balcoane, constr. 2012, cãrãmidã, ansamblul “Avangarde Rezidenþial”, acces piscinã, loc de joacã, teren fotbal, agrement, paza 24/24, (TVA inclus), Stoc limitat, 49.900 EUR, http://www.avangarderezidential.ro, Tel: 0767600804, 0722134720

é Drumul Taberei, complet mob.

util. cu designer, Proprietar, comis 0, Str. 1Mai (Compozitorilor); 2 cam. dec, 62mp, cf.I, et. 7, gresie, faianþã, aer cond, uºi, inst.el.ºi sanit.noi, calitate superioarã, termop. incl. balc. închis, bucãtãrie mare, vedere parc; tel. între 12-22, 72.000 EUR, 0723543355

Lujerului, 2 camere decomandate, gresie, faianta, termopan, izolat interior, bucatarie si hol mobilate, metrou, Ratb, negociabil, 47.000 EUR, Tel: 0744918046

n Militari

ansamblu rezidenþial “Avangarde Rezidenþial”, etaj 1/3, decomandat, 85mp, constr. 2012, execuþie ireproºabilã, cãrãmidã, finalizat, disponibil imediat, acceptãm Prima Casã, zonã deosebit de selectã, Ultimele Unitati, 49.900 EUR, http://www.avangarderezidential.ro, Tel: 0744368835, 0722356122

n Militari Cocoºul Roºu, confort 1, etaj 4/4, îmbunãtãþiri multiple, Tel: 0733624567, 0764776554

n Militari vand apartament 2

camere in vila, constructie 2012, caramida poroterm 30cm, termorezistent, tamplarie maro 6 camere, living 23mp, dormitor 18mp, suprafata totala 79mp, zona linistita, de vila, parcare, utilitati, 62.000 EUR, Tel: 0724758385, 0733752684 n Militari Roºu super ofertã! duplex în bloc 100 mp, stradal, et 2+M, la cheie, 60.000 EUR, Tel: 0727525188, 0788395181 n Militari Gorjului, cf. 2, dec, 2/4, centrala pe gaz, usa metalica, gresie, faianta, termopan, curat, 29.000 EUR, Tel: 0720592299 Militari, Cora-Lujerului Apartament 2 camere, etaj 8/10, confort I, semidecomandat, mici imbunatatiri. Pret negociabil, 55.000 EUR, Tel: 0721804445, 0214442494

n Pajura vand ap 2 camere 50

mp, renovat, gresie, faianta, termopane, parter din 4, bloc anvelopat, 53.000 EUR, Tel: 0721298071


23 Octombrie 2012

vânzãri 2 camere / 3 camere / 4 camere / pagina 11 Timpuri Noi 2 camere 65mp + 50mp terasa, bloc nou, 115.000 EUR, Tel: 0730106207

é Plevnei

15 Ultracentral, vanzare 2 camere, An 1959 Dec, Et 4, Mobilat, Utilat, Liber, 49.11mp, Curte interioara 1500mp din care proprietarul detine 20mp prin contract, Termopan, Gresie, Faianta, Parchet, 2 locuri parcare, Liber, 68.999 EUR, adrian.manea84@gmail.com, Tel: 0754016116 n Prelungirea Ghencea parter, 90mp, super apartament 2 camere, cu curte, construcþie nouã 2012, zonã verde, disc, 57.000 EUR, Tel: 0729806650 n Prelungirea Ghencea 318-320 sector 6, ansamblul “Avangarde Rezidenþial”, etaj 1, 2, 3/4, decomandat, 85mp, 2 balcoane, constr. 2012, cãrãmidã, acces piscinã, loc de joacã, teren fotbal, agrement, pazã 24/24, (TVA inclus), Stoc limitat, 49.900 EUR, http://www.avangarderezidential.ro, Tel: 0744368835, 0722356122

é Prelungirea Ghencea, str. D ru m u l C o o p e ra t i v e i apartament nou vila 2012, 2 camere, parter, 77mpc + bonus 33 mp subsol. Pretabil locuinta, dar si spatiu comercial, birou, cabinet. Se vinde “la cheie”, loc parcare inclus, 69.000 EUR, apartamente.vila@gmail.com, http://www.gpconstruct.ro, Tel: 0723532030

Rahova Trafic Greu, particular, vand apartament 2 camere, parter, exclus agentii, negociabil, 42.000 EUR, Tel: 0721386731

é ªtefan Cel Vasile Lascar, balcon, stradal 1983, fara 52.000 EUR, Tel: 0728003709

Mare intersectie semidecomandat, etaj 9/10, bloc imbunatatiri, i.costin@me.com,

n Tei, Nada Florilor, 2 camere, 1983, 55 metri patrati, decomandat, 8/8, renovat total, imbunatatiri multiple, 1x aer conditionat, termopan, gresie, parchet, balcon inchis, usa metalica, parcare ADP. Particular, 46.000 EUR, Tel: 0726709149

n Timpuri Noi, Sincai, construcþie

2011, stradal, 8/11, liber, 54mp, ultrafinisat, cadastru, intabulare, 69.900 EUR, Tel: 0723333203 n Titan Minis vand 2 camere confort I, semidecomandat, 1/10, 53mp, parchet, fara imbunatatiri, liber. 0721275684, 46.000 EUR, Tel: 0722219338, 0216274010

é Titan, Piata Trapezului, p+2+m, constructie din caramida cu predare in decembrie 2012, 64mp, etaj 2, apartamentul se preda la cheie cu finisaje la alegere, gresie, faianta, parchet, usi, centrala proprie, izolatie de 10cm, curte comuna 150mp, accept credit, 46.500 EUR, Tel: 0728320544

Unirii Cantemir nr. 8, langa Restaurant Horoscop, 2 camere, et. 1/8, 55mp, recent renovat septembrie 2012, g+f+t, instalatii sanitare, usa metalica, intrare si vedere stradala, negociabil, 64.000 EUR, Tel: 0736557456

Unirii, IC Bratianu, vand apartament 2 camere, etaj 2, 80.000 EUR, Tel: 0740078280, 0766457077

Bãneasa vis-a-vis Petrom City, langa Lacul Baneasa, Str. Liliacului, Apartament 3 camere, 145 m.p + boxa + garaj, tot peretele living-ului tip cortina, 250.000 €, Tel: 0213694641

Ciºmigiu, Bulevardul Regina Elisabeta, apartament 3 camere, et. 1/3, suprafata 97mp, renovat, Tel: 0727892162

n COLENTINA NOU, COMPLEX ROSE GARDEN ET 2/9, AP 105 MP, 2 GRUPURI SANITARE +PARCARE SUBTERANA SI BOXA, BUCATARIE MOBILATA SI UTILATA, 2 BALCOANE. VEDRE IN INTERIORUL COMPLEXULUI, 128.000 EUR, ANDREY.CRISTEA@YAHOO.COM TEL: 0722978729

n Ghencea dec, 85mp, 2balc, constr. 2012, caramida, ansamblu rezidential, acces piscina, loc de joaca, teren fotbal, agrement, paza 24/24, (tva inclus), stoc limitat, 49.900 EUR, http://www.avangarderezidential.ro, Tel: 0767600804, 0722134720 n Giurgiului, Piata Progresul, particular, decomandat, 67 mp, confort 1, etaj 3/10, nemobilat, cadastru, intabulare, liber, zona linistita, repartitoare, interfon, n Dristor langa metrou, vand 50.000 EUR, Tel: 0724516246 apartament 3 camere, etaj 10/10, fara imbunatiri, 58.000 EUR, Tel: 0740352584 Gãzarului, Riul n Drumul Soimului, Ap 3 camere Particular mobilat, renovat, 59.000 EUR, Tel: 0762970953 n Drumul Taberei “Avangarde Rezidenþial”, etaj 1-2-3/3, decomandat, 90mp, constr. 2012, cãrãmidã, finisaje lux, complet echipat, mobilat, utilat cu aparaturã de lux, Euro (tva é Iancului Piata, vand inclus), stoc limitat, exclus agenþii. apartament 3 camere, semi 0767600804, 0722134720, 59.900 decomandat, et. 3/8, vedere €, www.avangarderezidential.ro, stradal, gresie, faianta, parchet, aer conditionat, termopan, usa Tel: 0744368835, 0722356122 n Drumul Taberei dec, 85mp, metalica. Bloc construit in 1964, 2balc, constr. 2012, caramida, reabilitat recent, in apropierea ansamblu rezidential, acces mijloacelor de transport in comun, piscina, loc de joaca, teren fotbal, 65.000 €, sonialubi@yahoo.com, agrement, paza 24/24, (tva inclus), Tel: 0720722785 stoc limitat, 49.900 EUR, http://www.avangarderezidential.ro, Tel: 0767600804, 0722134720 Taberei vand n Militari Valea Lungã, cf. n Drumul apartament 3 camere, decoman- 1/sporit, etaj 4/4, terasã renovatã, parþial, 2grupuri dat, confort 1, imbunatatiri, termopan sanitare, semi îmbunãtãþit, mobilat, Tel: 0767345951 G+F+P+UM, Tel: 0768833047, 0763414345 n Militari Gorjului, particular, 3 camere, semidecomandat, confort 1, 2/7, fãrã îmbunãtãþiri. 59.000 Eur. Liliana, Tel: 0736434129

é Gara de Nord, vis-a-vis de Gara, Bd. Dinicu Golescu, a p a rt a m e n t 3 c a m e re + dependinte; Arie construita: 67, 30 mp + balcon (3, 54 mp) = 70, 84; Arie utila = 60, 09 mp; Blocul construit in 1960 are 7 etaje si lift cu selectie automata comenzi, are structura in cadre si zidarie de caramida, plansee de beton armat, sistem de incalzire Radet, g ru p s a n i t a r c u b a i e , i n s t a l a t i e e l e c t ric a s i bucatarie cu racordare la gaze (are apometre, nu are repartitoare in bloc). Spatiul este intretinut dar nu s-au realiz at imb u n a tatiri/ renovari. Datorita unei bune administrari costurile de intretinere sunt minimale iar confortul termic este asigurat in conditii optime pe toata perioada rece (Octombrie Aprilie). Destinatia de baza: a p a rt a m e n t locuinta, destinatia actuala: sediu firma, birouri proiectare. Se poate cumpara de catre persoana fizica sau persoana juridica, eventual si predare s o c i e t a t e c u s e d i u l in apartament (2005). Locatie deosebita pentru contacte firme cu parcare comuna intre blocuri. Pret negociabil, 65.000 EUR, arhintex_arhinvest@yahoo .com, Tel: 0727320025, 0213161319

n 1 Decembrie Bd confort 1, 2 n Prelungirea

Ghencea dec, 85mp, 2balc, constr. 2012, caramida, ansamblu rezidential, acces piscina, loc de joaca, teren fotbal, agrement, paza 24/24, (tva inclus), stoc limitat, 49.900 EUR, http://www.avangarderezidential.ro, Tel: 0767600804, 0722134720 n Prelungirea Ghencea Sector 6, Superb! constr. 2012 finalizatã, vedere pãdure, decomandat, 2gr. sanitare, et. 5, 128mp, terasã 35mp, disc, 77.000 EUR, Tel: 0729806650 n Prelungirea Ghencea Sector 6, 117mp, 3/5, 2 gr. sanitare, construcþie 2012, disc, 69.000 EUR, Tel: 0729806650

n Sector 6, Ocazie! Ap. 3 cam,

4/5, 111mp, bloc nou 2012, 65.000 EUR, Tel: 0729806650 proprietar vând n Socului apartament 3 camere, confort 1, 65.000 EUR, Tel: 0788218172

grupuri sanitare, inbunatatiri, renovat 2011, G+F+P+T, usa metalica, usi interior noi, instalatie sanitara si electrica noi, cadastru si intabulare la zi, detalii internet, negociabil, 52.000 EUR, Tel: 0766623723 13 Septembrie Nick Center, semistradal, 75mp, dec, 2 grupuri sanitare, bloc reabilitat, imbunatatiri, accept credit, discutabil, 83.000 EUR, Tel: 0723579385

n Colentina

Fundeni, apartament 4 camere, parter din 4, stradal, spaþios, decomandat, luminos, are toate imbunatatirile (renovat de curand). Blocul este foarte curat ºi bine întreþinut, reabilitat termic, loc de parcare. Mijloace de transport in comun: tramvai 21, troleibuz 66, autobuze n Timpuri Noi 3 camere, 71mp, 182, 282, 254, 153, 253, 254, bloc 2008, 100.000 EUR, Tel: 682, 95.000 EUR, 0730106207 victor_dinita@yahoo.com, Tel: 0732798530

n Crângaºi

1 Decembrie Bd Auchan, Co d rii Neamtu lu i, van d apartament 3 camere, conf1, p/4, multiple imbunatatiri, exclus intermediari. Telefon i n t re o re l e 1 7 . 0 0 - 2 2 . 0 0 , 65.000 EUR, Tel: 0242534410, 0734614945

particular, 4 camere, semidecomandat, et. 4/8, str. Nicolae Oncescu, ofertã bunã preþ ºi condiþii, Tel: 074215685


pagina 12 / vânzãri imobile / schimburi / cumpãrãri imobile / închirieri oferte imobile

Sebastian Parc, particular, 4 camere, 2 bai, imbunatatiri, p/8, 96mp, 86.500 EUR, Tel: 0723821639 n Berceni

Straja închiriez o camerã în apartament decomandat cu toate accesoriile, bloc liniºtit, preþ, 100 EUR, Tel: 0769201263 n Drumul Taberei Timisoara Frigocom, p/10, decomandat, gfpt, color, pensionara inchiriaza camera; 400 ron/chiria+ 250 ron/garantia, Tel: 0723713816, é 1 Mai - Miciurin Particular, 0216442571 inchiriez garsoniera 1 Mai-Turda, open space, decomandata, 40 n Frumuºani sat mp, 5/8, mobilata modern, libera, Pasarea, str. eleganta, vedere stradala, balcon aproape de mijoacele de Principala - Oltenitei inchis, transport, 275 EUR/luna, danaartino@yahoo.com, Tel: 138, inchiriez 1-2 0722501601 camere, Tel: n Alba Iulia, Nerva Traian, 0731299885 inchiriez garsoniera mica, n Militari metrou Pãcii, staþie renovata, totul nou, 210 EUR/luna, maºinã Apusului, camerã la bloc Tel: 0730301254 ofer spre pentru 2 salariate nefumãtoare, n Brâncoveanu 350 Ron/luna/persoanã, anticipat 2 inchiriere garsoniera confort 3, utilata, mobilata, unei familii luni, Tel: 0733174755 avans minim 3 luni, Tel: n Sãlaj pensionara, inchiriez serioase, 0723144022, 0730970407 camera la o salariata, conditii exceptionale, acces la toate facilitatile, Tel: 0726720206

Tineretului particular 3 cam semidec 5/10 bl 1981 monolit 75 mp 2 bai 2 balcoane mobilat clasic imbunatatiri loc parcare - schimb cu garsoniera dubla central et 1, Tel: 0728893327

é Pipera Garsoniera situata in Cosmopolis, nemobilata si neutilata. Toate facilitatile unui complex nou, gradinita, mini market, centrala proprie, incalzire prin pardoseala, bucatarie inchisa. Complexul este situat la 10 min. de Scoala Americana, metrou Pipera. Anunt proprietar, 192 EUR/luna, andreea.mitru@benevo .ro, Tel: 0730109005

n Titan

Auchan particular, inchiriez garsoniera in vila, intrari separate, mobilata, utilata, avans 1+1, 800 RON/luna, Tel: 0741956382 n Titan, garsoniera bloc nou etaj 4 mobilata si utilata + loc parcare, negociabil, 300 EUR/luna, Tel: 0723600925

Cumpar teren in sectorul 6: Rosu, Chiajna, stradal, cu facilitati, dolgopolai @yahoo.com, Tel: 0724758385, 0733752684 Particular cumpãr teren sau teren cu casã, în sectoarele 1, 2, 3, 4 Ofer maxim 30.000Euro, Tel: 0749101012

Cumpar cu plata imediat garsoniera confort 1 2 sau 3 indiferent zona sau starea in care se afla, Tel: 0732864809, 0769526936 n Persoanã serioasã cumpãr de la proprietar garsonierã sau apartament Berceni, Tineretului, Nerva Traian, Tel: 0744600976, 0767123314

Cumpar cu plata imediat 2 camere confort 1 2 sau 3 indiferent zona, Tel: 0766638972, 0760488840 Cumpar cu plata imediat 2 camere confort 1 2 sau 3 indiferent zona, Tel: 0732864809, 0769526936

Cumpar cu plata imediat 3 camere confort 1 2 sau 3 indiferent zona eventual schimb cu casa curte apropire Bucuresti si diferenta sau 2 camere si diferenta, Tel: 0732864809, 0769526936

3 bucatarii, constructie 2011, pretabil firma, azil, gradinita, salon masaj, 1.650 EUR/luna, Tel: 0723821639

é Pipera Garsoniera

é Militari zona b-dul Uverturii. Depozit si birouri, Suprafata 450 mp situata la parterul unei vile. Birouri dotate cu mocheta, parchet, aer conditionat. Depozit cu podea din mozaic venetian, rafturi metalice, termopane. Acces TIR cu descarcare la rampa, 2.500 EUR/luna, petre.i.ion@gmail.com, Tel: 0744601295

situata in Cosmopolis, mobilata si utilata. Toate facilitatile unui complex nou, gradinita, mini market, centrala proprie, incalzire prin pardoseala, bucatarie inchisa. Complexul este situat la 10 min. de Scoala Americana, metrou Pipera. Anunt proprietar, 274 €/luna, andreea.mitru@benevo. ro, Tel: 0730109005

Drumul Taberei, Dealul Macinului nr. 12, inchiriez apartament 2 camere, mobilat, Tel: 0212237433, 0769680038 n Gara de Nord, Calea Grivitei, vis a vis de statia metrou Gara de Nord, 2 camere, et 5/6, semi decomandat, mobila in bucatarie, frigider, aragaz, mobila dormitor, 1 camera nemobilata, reabilitat termic, 250 EUR, ioanatarlungeanu@yahoo.de, Tel: 0723862665

é Griviþei 2CSD Metrou Mobilat

complet, frigider, aragaz, MS, AC, UM, TV, internet wireless, bloc termoizolat, locuri de parcare, 350 EUR/luna, shhican@gmail.com, Tel: 0742099982 n MILITARI, LANGA CORA, INCHIRIEZ APARTAMENT 2 CAMERE MOBILATE, DOGARU VIOREL, TEL: 0732903043 Pajura particular inchiriez apartament 2 camere, semidecomandate etaj 4/4, mobilat, utilat, termopane, ac, masina spalat, interfon, frigider, 300 EUR/luna, Tel: 0733866812

T i t a n c a m e r a fr u m o s amenajata, in apartament cu 3 camere unei studente serioase. Pret avantajos, Tel: 0741961674

n Vitan Real, str. Nicolaie Pascu, primesc in gazda o persoana de é Ghencea, Complex Primavara, sex feminim, nefumatoare, Tel: Particular Inchiriez Garsoniera 0760290870 2010 mobilata lux, toate utilitatile, 225 EUR/luna, adrian.balan@gmail.com, Tel: 0733161763 n Militari Dreptatii, particular, inchiriez garsoniera, 4/10, 32mp, semidecomandata, mobilata, cablu TV+ internet, renovata, parchet, gresie, faianta, instalatii sanitare noi, 200 EUR/luna, Tel: Drumul Sãrii, 0722322923 n Militari Pacii, la curte, baie, Margeanului, bucatarie, suprafaþã 42 mp, particular, p+2, 160 EUR, Tel: 0728005657, 0745055657 12 camere, 3 bai,

23 Octombrie 2012

Apãrãtorii Patriei la univ Spiru Haret ap. 2 camere, et. 3/9, decomandat, 2 balcoane inchise cu termopan, usa metalica + termopane, mobilat complet (bucataria built-in), utilat complet (incl. 2 a/c + centrala), interfon, renovat recent, liber, proprietar direct exclus intermediari, Tel: 0722261756 n Baba

Novac parc ofer apartament 2 camere, 3/10, renovat, termen foarte lung, Tel: 0766408821 n Constanþa Mamaia Inchiriez pe termen lung, apartament cu 2 camere, statiunea Mamaia, vila Liana, complet utilat si mobilat. Marcu Viorica, 350 EUR/luna, Tel: 0740312933 n Dacia, Pizza Hat, 7/7, semidecomandata, mobilat, utilat, incalzire centrala, pentru 2-3 persoane, 900 ron x2, Tel: 0723713816, 0216442571 n Drumul Taberei proprietar, semidecomandat, etaj 7, 2 lifturi, zugrãvit, mobilat, utilat, minim 1 an, 1 lunã garanþie, 260 EUR/luna, Tel: 0744143500 n Drumul Taberei etaj 3/10, mobilat ºi utilat, urgent, 230 EUR, Tel: 0748959515, 0728005657

é Panduri,

stradal priveliste Cotroceni, ofer apartament 2 camere, 5/8 complet renovat, mobilat, aer conditionat, usa metalica, apometre, disponibil imediat, termen lung, ideal medici rezidenti spital Panduri, Tel: 0722383909

é P ip e ra , A p a rta m e n t situat in Cosmopolis, mobilat si utilat. Toate facilitatile unui complex nou, gradinita, mini market, centrala proprie, incalzire prin pardoseala. Complexul este situat la 10 min. de Scoala Americana, m e tro u P ip e ra . A n u n t proprietar, 358 EUR/luna, andreea.mitru@benevo.ro, Tel: 0730109005 n Pipera, Apartament situat in

Cosmopolis, nemobilat si neutilat.Toate facilitatile unui complex nou, gradinita, mini market, centrala proprie, incalzire prin pardoseala. Complexul este situat la 10 min. de Scoala Americana, metrou Pipera. Anunt proprietar, 274 EUR/luna, andreea.mitru@benevo.ro, Tel: 0730109005


23 Octombrie 2012

é Prelungirea Ghencea Ap. situat in complexul rezidential Primavara, nemobilat si neutilat, toate facilitatile unui complex nou, centrala proprie, paza, gradinita, loc de joaca pentru copii, piscina. Exista posibilitatea sa se mobileze, pretul este de 400 euro. Anunt proprietar. Complexul este sit. in cartierul Drumul Taberei, in Prelungirea Ghencea, nr. 100, 300 EUR/luna, andreea.mitru @benevo.ro, Tel: 0730109005

CRANGASI, PROPRIETAR D A U S P R E IN C H I R I E R E APARTAMENT 3 CAMERE SEMI DECOMANDAT CURAT, U T I L A T S I M O B I L A T IN APROPIEREA PIETII SI A METROULUI CRANGASI, 300 EUR, TEL: 0723634477

închirieri oferte 2-3-5 camere / spaþii comerciale / cereri / pagina 13 n Drumul Taberei Billa, confort 1, 2/4, mobilat, utilat, tramvai 41, liber, 250 EUR/luna, Tel: 0744994267, 0768171907 n Militari Uverturii, proprietar, conf. 1/dec, 3/8, centralã. G+F+P+AC, bucãtãrie utilatã complet, nemobilat, 300 EUR, Tel: 0723575824 n Pajura particular inchiriez apartament ultramodern, 3 camere, Tel: 0767426969 n Pantelimon Morarilor, et. 3/10, decomandat, nemobilat, utilat, zugrãvit, G+F+P+T, urgent, 300 EUR, Tel: 0728005657, 0745055657

é UNIRII PARCUL CAROL DIRECT PROPRIETAR AP 126 MP INSORIT MOBILAT PRACTIC ETAJ 2 CITY CENTER REZIDENCE CURTE INTERIOARA UTILAT COMPLET 2 BAI TERASE BOXA GARAJ SUBSOL ACCES CARD PAZA 24/24 CENTRALA TERMICA, LINISTE ROG SERIOZITATE, 960 EUR/LUNA, ANDRREEAURZICEANU@YAHO O.COM, TEL: 0723251299

Unirii Inchiriez apartament 5 camere nemobilate, decomadate, 2 bai, 3 balcoane, aer conditionat, termopane, parchet. Corneliu Coposu, vis-a-vis de magazinul Unirea, elena.mester@gmail. com, Tel: 0721159513

C h i t i l e i In c h i r i e z s p a t i u comercial 15mp+ curte 30mp, contoar trifazat (380v), apa, canalizare, 350 EUR/luna, Tel: 0720578926, 0748835768

n Giurgiu Bolintin Vale str. 1 Mai n Sector 5, particular, inchiriez nr. 2F, spaþii depozitare 600 mp ºi spatiu comercial 27mp, stradal, teren 14000 mp, Tel: 0724701917 vad comercial, toate utilitatile, Tel: 0762008071 n ªtefan Cel Mare, Vasile Lascãr, Central, Mircea particular închiriez spaþiu Vulcanescu, sector comercial 90mp, toate utilitãþile, 1, Bucuresti, inchiriez intrare din stradã, 0726207464 Vitan, spatiu comercial 36mp, spatiu birouri central, n utilat pentru plafar sau diverse activitãti, 0728088616, 0723203052 6 camere, 2

bucatarii, 1.500 €/luna, RALY61 @YAHOO.COM, Tel: 0726757911 Gruiu - Snagov, Închiriem s p a þ i i d e p o z i t a re 1 . 4 0 0 mp/halã, 1, 5 Euro/mp, Tel: 0726101522, 0721299205

Militari Gorjului, predau contract de închiriere magazin alimentar 112 mp, vitrinã 15m+ agregate (vitrine frigorifice vericale ºi orizontale), Tel: 0722462657

n Masteranda,

salariata caut camera chirie/garsoniera, nemobilata, semi mobilata sau mobilata, pret maxim 450ron, cheltuieli incluse, Tel: 0740589387 n Persoanã serioasã închiriez de la proprietar, apartament sau garsonierã, Berceni, Tineretului, Nerva Traian, Tel: 0744600976, 0767123314

Solicit in vederea inchirierii garsoniera sau apartament ne sau mobilate orice zona, 0732864809, 0769526936


pagina 14 / auto-moto / electro / matrimoniale femei - bãrbaþi

23 Octombrie 2012

é Volkswagen Passat 2007, benzina, automata, sedan, 9.500 EUR, Tel: 0722648047

é Piese auto import n Autoturisme

é Jeep Cherokee Sport 2500 TD

116CP, diesel, 1999, verde metalizat, stare tehnica foarte buna, A/C, Full electric, al doilea proprietar, 3.500 EUR, ovi1166@yahoo.com, Tel: 0722305606

é Subaru Forester, sg/sg5; an fabricatie 2007; km: 95.000; caroserie a/c break; nr. locuri 5; capacitate cilindrica (cm3) 1994; putere kw 116; benzina; tractiunea 4 x 4; culoare gri metalizat (originala). Dotari: proiectoare de ceata; geamuri electrice fata/ spate; inchidere centralizata; sistem antifurt electronic; aer conditionat (clima); trapa plafon; jante de aliaj usor; radio cd (cd changer si 7 boxe); anvelope 5 buc; nr. chei: 2; unic proprietar (persoana juridica); pret (in lei) negociabil, se adauga TVA, 7.000 EUR, arhintex_arhinvest@ yahoo.com, Tel: 0727320025, 0213161319

é BMW X5 NEGRU, FABRICAT 2007, MOTORINA, 32000KM REALI, FULL OPTIONS, UNIC PROPRIETAR, 35.000 EUR, TEL: 0723203052

pentru dezmembrare+ casare. Asigur documente radiere+ transport. Valabil Bucureºti+ Ilfov, Tel: 0767903318

Cumpãr auto Logan, Supernova, Dacia, Cielo, Matiz/Tico, Citroen, Chevrolet, Renault, Opel, Skoda, Solenza, Peugeot. Si mici defecte, Tel: 0212551102, 0721309765

é Land Rover

noi, dezmembrãri absolut orice marcã, Tel: 0744495564, 0722640080

uro, pony-play game, role play, facesitting, CBT, trampling, penetrare, feminizare, torturarea n Vand motor diesel complet, sfarcurilor, dominare fianciara, 5000km, 250 EUR, Tel: sedinte de disciplinare, dominare 0724045053, 0751422672 psihica. Domin si la Web si la Tel, 6e/35min, Vand pompe electrice stapana_niko@yahoo.com, Tel: alimentare benzina si 0756453507

diesel, in rezervor sau exterior, capuri distribuitoare, injectoare, pentru orice tip auto. Garantie, Tel: 0744852658

Freelander 1800cmc, 2001, 80.000km, benzina 10% in oras, A/C, ABS, 4x4, tapiterie piele, inchidere centralizata, alarma, stare buna, gris antracit, 3.800 EUR, Tel: 0723281766

é Mercedes-Benz 500 SEL, o

bijuterie pentru un colectionar sau un admirator al acestui prim model din 1985, numai 47000E, Tel: 0720630040, 0755470060

é Volkswagen Bora 1.9 TDI, 90 CP, diesel, negru metalizat, a/c, primul proprietar, 4.650 EUR, ovi1166@yahoo.com, Tel: 0722305606

Societate comercialã vindem lazi frigorifice ºi motoare second-hand pentru produse congelate, Tel: 0788237041

n Cumpar frigider, congelator, combinã frigorificã, aragaz, maºinã spãlat. funcþionale 100-150. frigider defect 50, Tel: 0213328599, 0722417915

n Adevarata stapana, footfetish,

Calculatoare laptopuri, monitoare depanez, (re) instalez, vând, cumpãr, inclusiv weekend, asigur transport. 021.220.12.16; 0723.984.654, Tel: 0746283201, 0768790654

é FotografiiI Reale 7 (sapte)

Fete Acum, in Acest Moment, Te Asteapta sa te Incante cu Senzualitatea Lor de Nimfe Erotice, Vino Sa Traiesti Pasiunea La Punctul Culminant, Program: Non Stop, 150 RON/ora, Tel: 0720787561, 0744202363

n Cult,

elegant, 45/1.78/79, doresc cunostinta doamna spirituala, pasionata de arta, psihologie, pentru prietenie, artist45_painting@yahoo.com, Tel: 0725195724 n Domn 48, simpatic, prezentabil, 1.76/76, doresc doamna pentru prietenie, relatie stabila, poate fi si plinuta, apart. Bucuresti, Tel: 0753582437 n Om de afaceri Elveþian foarte bine situat, cu afaceri multiple în domeniul imobiliar, doreºte sã cunoascã tânãrã din România, cu aspect fizic plãcut, fãrã obligaþii, vârsta maximã 40 de ani, vorbitoare de limba englezã ºi/sau germanã, disponibilã pentru é Blonda finuta dulce si fierbinte cãlãtorii în vacanþã ºi de afaceri în ofer clipe de neuitat, te astept la toatã lumea! Pentru detalii ºi mine, ofer sex total, 150 RON/ora, contact: show.service@yahoo.com, Tel: 0041789712608 Tel: 0740854565 n Pensionar 64ani doresc doamna singura pentru prietenie casatorie. Rog SMS, 0761067496

é Sex total foto reale oral

neprotejat cu finalizare, normal, anal. Accept cunnilingus, 69. Ador sexul anal, 50 RON, Tel: 0764927274 n Masini automate de spalat, n Vino sa mi-o tragi, 38 ani, sani reparatii la domiciliu, deplasare frumosi nr. 3 te astept pe tine gratuitã, ultrarapid, garanþie piese, pentru 2 finalizari Sex Total, Tel: 0731532310, 0768398545 100 RON, Tel: 0760110634

é Prezentabil, cadru militar ISU, 40/1.80/88, doresc cãsãtorie cu tânãrã drãguþã, serioasã, Rog seriozitate maximã, 0735123908


23 Octombrie 2012

pierderi / magie / citaþii-licitaþii / autorizaþii mediu / medicale / afaceri / pagina 15

Ofer împrumut cu garanþie imobiliarã ºi auto, Tel: 0768479038 n Enache Diana Cristina, PFA cu sediul profesional in Bucuresti, Calea Crangasi, nr. 27, bl. 21, sc. 1, ap. 29, sector 6, F40/491/2008, CUI 23445660 declar pierdut si nul certificatul de inregistrare, legitimaþie de n Pierdut transport-student, pe numele Cazacu Mihaela, emisã de ASE Bucureºti, o declar nulã, n Pierdut carnet student cu numele Sendroiu Severian. Il declar nul, n Pierdut certificat constatator fara activitate nr. 9589 din 19.05.2009, Dragan SRL, Urziceni Ialomita, str. 1Mai nr. 6. Il declar nul,

Societatea SC Eurovia Construct International, é Doamna, cumpar titular al activitatii pictura romaneasca “Constructii de drumuri” n Cesionez/ vand 10 parti si straina, sociale, respectiv 50%, din firma 4211 cod CAEN, la portelanuri, argintarie de constructii infiintata in 2006 adresa Bucuresti, sector obiecte din bronz si é Vând camera frigorifica avand contracte in derulare, cifra 3x2x2m 12mc, agregate de afaceri mare, pret negociabil, 6, Bd. Timisoara Nr. antimoniu, mic frigorifice, compresoare frig, p_dan69ro@yahoo.com é Anticariat 10012 anunta publicul suflante, centrale frigorifice, mobilier, etc, Tel: cumparam carti climatizare, ventilatoare, chillere, interesat asupra depunerii 0214113048, 455 €/mp, daniel@coldtech.ro, orice domeniu, solicitarii de obtinere a http://www.coldtech.eu, Tel: 0721401271 deplasare gratuita, 0745008728, 0746391858, Fax: autorizatiei de mediu 0213693230 plata pe loc. pentru activitate. 0731407474, Vand 3 cripte Informatiile privind www.targulcartii.ro, suprapuse, Cimitirul potentialul impact asupra Tel: 0740088443, Berceni 2, figura 10, é Vând Fermã mediului al activitatii pot fi 0213159704 locul 54, 5.000 EUR, Zootehnicã complet consultate la sediul APM Tel: 0766585897 nevoi personale, n Credite echipatã ºi utilatã, n Anticariat Aurora achizitionam Ilfov, str. Lacul Morii nr. 1, carti vechi si noi din toate refinantari chiar si pentru cei cu Tel: 0722234464, n Vand vitrina frigorifica orizontala intarzieri, sector 6, Bucuresti, tel/fax domeniile (albume, filozofie, din inox, 2m, 2.000 RON, Tel: http://www.alphacreditinc.ro, Tel: 0723525327 istorie) pictura si grafica 0729945460, 0765502524 0726901305 0214301577, romaneasca, mic mobilier, plata 0214301523, 0214301402 pe loc, Tel: 0213135158, in zilele de luni-joi, intre 0726527097 Cumpãr G a ra n t a t orele 9-13, vineri 9-12. electronice- diverse: Aparat Observatiile publicului de foto (obiective); Laptop; Camerã video; Tv-LCD (evenprimesc zilnic, la sediul tual defect); Tabletã; GPS; APM Ilfov, Tel: Iphone; Jocuri; Magnetofon; Hard extern; Diverse obiecte 0746248440 u n i c e p re þ i o a s e , 0785699822

é Claudia, cea mai puternica, pot sa rezolv orice problema, va ajuta in toate problemele, Tel: 0762773001, 0727197079

n Achim Margareta, parata ultimul domiciliu cunoscut Bucuresti, str. Sf.Vineri nr. 46, sect. 3, este chemata la 07.11.2012 la Judecatoria Sect. 3, Bucuresti, sediul Bucuresti, str Ilfov, nr. 6 sect. 5, dosar 6829/301/2012, obiect divort c3, minori si familie, ora 08.30, in contradictoriu cu reclamantul Achim Florin Cristian, domiciliul ales la CIA Vladu Valentin Victor, Bucuresti, bd 1 Decembrie 1918 nr. 35, bl.L14, et. 4, ap. 149, sector 3 si autoritatea tutelara primaria S3 Bucuresti,

Tel:

n Cumpar lemn de foc de stejar taiate la 1 m lungime dimensiuni 10-30cm grosime. Cantitate minima 25m cub. Ofer pret 150-180 lei in functie de locatia n Tratament Antitabac - Tabex unde se poate incarca lemnul. Vrei sa te lasi de fumat? Incearca Rog seriozitate, 180 RON/mp, TABEX. Solutie garantata 100%, albert_raducanu@yahoo.com, Tel: 0725863612 Tel: 0735132492, 0753765086


23 Octombrie 2012

n Acoperisuri, parazãpezi, bazie n Ofer spre închiriere licenþã taxi, pentru protejarea scândurilor. Tel: 0762092972 sediu: Str. Slt Zaharia 8, 0374073595, Tel: 0728376624, é Branºament apã, canalizare, 0740019171 acte recepþie Apa Nova, separãri, înlocuiri branºamente Acoperisuri, tinichigerie lindab 0760727231, Tel: 0720506819, vopsitorie 40% reducere. ªi în 0214343276 afara Bucureºtiului, Tel: 0753709391, 0724716882 é Firma curatenie

cursuri rapide: n Calificãri instalatori, electricieni, constructori, Unirii. Rate reduse. 0213262606, Tel: 0740306550, 0722209409

Constanta, ROCLEAN prestam servicii de é Transport marfa 3, 5t. Orice, curatenie in Constanta, 1 EUR/mp, oriunde, oricand. Asigur personal adsroclean@gmail.com, Tel: serios incarcat-descarcat, pret http://www.roclean.ro, 0721373808 negociabil, Tel: 0763717455

experienþã ofer meditaþii românã, francezã, orice nivel, Tel: 0726847832

é Meditatii engleza. Ofer meditatii limba engleza orice nivel (prescolari, scolari, pregatire interviu) la domiciliul meu sau al elevului. Ofer si solicit seriozitate. 30 ron sedinta (2 h), alexandrammara @gmail.com, Tel: 0721054529

é Instalator execut

é Profesoarã cu é Balustrade fier (40 E/mp), inox Italia (49), porþi (50), copertine, grilaje, scãri elicoidale/drepte, orice structuri, preturi negociabile + imagini pe site, http://www.asgv.ro, 0725094777

lucrari gaze, centrala termice, apa, canalizari, montez aragaze, obiecte sanitare, etc, Tel: 0734136661, 0786874095 n Instalatori electrice, sanitare,

é Profesor matematica, orice zona, sedinte individuale, rezultate rapide garantat, succesul sigur, tarif ORAR negociabil informativ 20 lei, Tel: 0761929678

é Branºament apã, canalizare, asistenþã recepþie contract Apa Nova, separãri, înlocuiri branºamente 0761077013, Tel: 0721390290, 0214330604

centrale, garantam reparatii de calitate, preturi de criza, Tel: 0720504809 n Parchetar, montez, raschetez, paluxez, masina cu aspirator preturi foarte mici, Tel: 0731896182, 0765718690 n Sobar specialist execut sobe, cãmine, ºeminee, reparaþii, curãþiri, Tel: 0212216699, 0745991298 n Tabla zincatã, lindab, acoperiºuri, tâmplãrie, mici reparaþii, promoþie, Tel: 0740410857, 0722722743 n Tinichigii executam lucrari de acoperisuri orice fel, tubulatura, izolatii, burlane, jgheaburi, tabla lindab, Tel: 0763027778

é Transport marfa

si mobila absolut oriunde in tara asiguram transport de marfa si mobila cu un parc auto care asigura orice tonaj si volum. Casa noastra de expeditie asigura la orice ora din zi si noapte transportul marfii dvs, office@ transportmarfarutier. ro, www.transportmarfa rutier.ro, Tel: 0727244420

é Inchiriez cabana Pojorata, la 11 km de Vf. Rarau-Pietrele Doamnei pentru perioada Craciunului si Revelionului. Cabana este complet mobilata si utilata, dispune de 1 living mare dotat cu semineu, bucatarie utilata cu tot ce e necesar, 2 dormitoare duble, 1 dormitor cu 2 paturi duble, fiecare cu baie proprie si un dormitor cu 4 paturi duble. capacitate maxima 16-18 persoane. Curtea este amenajata si dispune de locuri de parcare si foisor cu gratar. Pretul este de 4400 lei pentru 3 nopti de cazare, 4.400 RON, silion.ilinca@yahoo.com, Tel: 0746502194 Protectia muncii si PSI calitate si promptitudine la preturi competitive, qualcontroll@gmail.com, http://qualitycontroll.ro/, Tel: 0724542557

AnuntAZ 23 octombrie 2012  
AnuntAZ 23 octombrie 2012  

anunt de la a la z, anuntaz, anunturi, anunturi foto, anunturi online, anunturi telefon, imobiliare, inchiriere, inchirieri, locuri munca, o...

Advertisement