Page 1

AnunþAZ vã informeazã Ghidul lucrãtorului român în Franþa pe înþelesul tuturor. Mobilitatea forþei de muncã în statele europene (109) Sindicatul Românilor din Strãinãtate

în dialog cu românii de pretutindeni Concediul de odihnã ºi alte tipuri de concedii.

é Cornetu str

Salcamilor, vand loturi de la 400mp pana la 600 mp. Cartier de vile, toate utilitatile sunt trase langa teren. La numai 15 minute de Bucuresti. Pret 25 euro/mp, anda.teodorescu@ gmail.com, Tel: 0785263326 Da vid Tat too, execut body p i e r c in g , m a k e u p : b u z e , sprâncene, per ma nent body tattoo, Tel: 0786043094

é S p ã l ã t o ri a u t o c u e x p e r i e n ta ; o f e r s a l a r iu acceptabil zona Salajan, Tel: 0761600811 n Videochat

Absolvente pentru activitate legalã, venit 1.000- 3.000E, CM, cazare, enjoy4studio@yahoo.com, Tel: 0763156150, 0735674012

Videochat, Absolvente pentru activitate legalã, avans 500E, venit 1.000-3.000E, CM, cazare; www. selenstudio.ro, Tel: 0734959924, 0760179243

é VIDEOCHAT AMERICAN. PENTRU PRIMA OARA

IN ROMANIA STANDARD STUDIO, STUDIO AMERICAN ACREDITAT INTERNATIONAL, CU EXPERIENTA DE PESTE 10 ANI IN DOMENIU, ADUCE METODA DE VIDEOCHAT PROFESIONALA, FOLOSITA DE CELE MAI BUNE MODELE DIN LUME. SI TU POTI INVATA SA CASTIGI MII DE DOLARI SAPTAMANAL! LOCALIZAT IN CENTRUL DE AFACERI SITUAT IN BUCURESTI, STR. RADU VODA 17, SECTOR 4 (PIATA UNIRII), STUDIOUL PUNE LA DISPOZITIA MODELELOR SINGURUL SPATIU CU DESTINATIE EXCLUSIV “BUSINESS”, IN CARE, PE LANGA DOTARILE DE ULTIMA GENERATIE, MODELELE BENEFICIAZA SI DE TRAINING INDIVIDUAL DUPA METODA AMERICAN STANDARD SI ACCES LA PROGRAMUL “STANDARD REWARDS” PRIN CARE PE LANGA BANI POT CASTIGA SI PRODUSE VARIAND DE LA GENTI SI PANTOFI PRODUSE DE CELEBRE CASE DE MODA, PANA LA O MASINA SAU UN APARTAMENT. PLATI SAPTAMANALE DIRECT SITE-MODEL, FARA INTERMEDIERE SAU COMISION STUDIO! 5.000 USD/LUNA, HR@STANDARDSTUDIO.RO, HTTP://WWW.STANDARDSTUDIO.RO, TEL: 0213122097, 0785284574

Domnul Adrian C. din oraºul Popeºti - Leordeni, Judeþul Ilfov, doreºte sã prezentãm în ziarul nostru, tipurile de concedii ºi zile libere de care beneficiazã salariaþii care lucreazã în Franþa. Rãspunde acestei întrebãri domnul prof. ec. Ion Voinea Preºedintele Sindicatului Românilor din Strãinãtate. 1. Concediul de odihnã. De la început trebuie precizat cã, asemeni celorlalte state europene, în Franþa principalul tip de concediu pentru salariaþi este concediul de odihnã. Toþi lucrãtorii au dreptul la un concediu de odihnã plãtit, dacã au lucrat cel puþin o lunã de-a lungul unei perioade de referinþã, care se deruleazã între ziua de 1 iunie a anului anterior pânã la 31 mai din anul curent. Lucrãtorii au astfel dreptul la douã zile ºi jumãtate de concediu plãtit pentru fiecare lunã lucratã. Exemplu, cinci sãptãmani de concediu plãtit pentru un an de muncã. De regulã se iau în considerare pentru calcularea concediului plãtit strict perioadele in care s-a efectiv lucrat. Astfel, nu sunt luate în considerare perioadele de absenþã de la locul de muncã. Totuºi, anumite perioade sunt considerate perioade de angajare, respectiv concediul anual corespunzãtor anului anterior, concediul de maternitate, concediul de formare profesionalã, sau anumite perioade de boalã, dacã acestea sunt acoperite de contractul colectiv. Data concediului de odihnã plãtit se stabileste prin acordul comun al angajatorului ºi angajatului, sau în lipsa unui astfel de acord, se stabileste de cãtre angajator. 2. Sãrbãtori publice. Franþa are 10 sãrbãtori publice: prima zi din an, lunea de dupã Paºte, 1 mai, 8 mai (ziua victoriei din 1945), Înãlþarea Domnului (joia), 14 iulie (ziua naþionalã), 15 august, 1 noiembrie, 11 noiembrie (ziua victoriei din 1918) ºi ziua de Crãciun. Ziua de 1 mai este singura sãrbãtoare legalã plãtitã. Celelalte sãrbãtori sunt plãtite doar dacã acestea sunt sãrbãtorite în timpul unei zile normale de muncã. .... continuare in pagina 2


pagina 2 / oferte de muncã România

23 Septembrie 2011 n Coafezã,

manichiuristã, pedichiuristã, frizer, cosmeticianã, pentru salon înfumuseþare zona Floreasca. 0744267308, Tel: 0762900122, 0728548716 n Cofetar cu experienta si vanzatoare cofetarie - Societate comerciala angajeaza, 0724975009 n Confecþioner/a masina liniara pentru atelier confectii dama serie, zona Cismigiu, Tel: 0216305612, 0722204041

n BUCÃTAR CU EXPERIENÞÃ

n Agent

Vanzari angajeazã fabricã de pâine, Tel: 0728808341 n Agent Vanzari cu experienta in servicii reumplere cartuse. Obligatoriu permis B, Ms Office. Societate comerciala angajeaza, Tel: 0740015260 n Agent Vanzari auto engleza avansat, experienta in domeniu auto si inginer auto, engleza avansat, experinta in domeniul licitatiilor publice constituie un avantaj, office@bmcromania.ro, http://www.bmcromania.ro, Fax: 0213503678 n Agent Vanzari, Area Sales Supervisor. Producator de ambalaje angajeaza, CV la e-mail resurseumane@artpapel.ro, n Agenþi Pazã urgent pentru ºcoli ºi grãdiniþe, salariu mare, rugãm seriozitate, Tel: 0213108660, 0212010567 n Agenti Vanzari cu sau fara experienta Rossa Books Srl angajeaza, salariu zilnic minimum 60lei, bonusuri in functie de realizari, Tel: 0318004555 n Ajutori Bucãtar (femeie) - Firma catering angajeaza, Tel: 0760900099, 0737097359 n Asistenta radiologie angajam, Tel: 0213265596 n Automacaragiu pentru automacara 100-140 TF (Terex-Demag). Cerinte: persoana serioasa, harnica, sociabila. Sc Kranz Eurocenter angajaza, office@kranz.ro, Tel: 0214936349

ÎN BUCÃTÃRIA CHINEZEASCÃ. RESTAURANT ANGAJEAZÃ. RELAÞII LA TEL: 0743485055 n Bucãtar ºi ajutor bucãtar, cu experienþã, angajeazã Sc Pub Dreamers, Tel: 0723112200 n Bucãtar, shaormar, casier, vânzãtor, femeie de serviciu pentru SC Art Foods Express SRL, Tel: 0731229884 Bucãtar, ajutor bucatar, shaormar, vanzator fast-food, casier vanzator - Fast-food a n g a j e a z a , o fe r a s a l a ri i atractive, 1 EUR, 0741429177

n Bucãtar,

ajutor bucãtar, ospãtari, picoli, femeie de serviciu, pentru restaurant La Ursitoare, Tel: 0725872302, 0785069974 n Bucatarese si Ospatarite Angajam in regim de urgenta pentru restaurant in zona Militari, Tel: 0765042969 n Cizmari -Tãlpuitori, fatã pentru pregãtit- cusut, cusãtoare ºi croitor feþe încãlþãminte cu experienþã, angajeazã S.C. Coryllus Prodimpex S.R.L. Tel. 0744.661.956, 0744.661.957, Tel: 0214204326

Coafor/Coafezã frizeri, manichiura, unghii false, extensii gene false, cosmeticiana, masaj anticelulitic, masaj de intretinete. SALON RYKY angajeaza urgent personal complet, Tel: 0745509658

Confecþioner/a produs capcoada, cu experienta, rabdare, drag de lucru si dorinta de perfectionare. Atelier creatie hainute pentru botez zona Obor, Tel: 0721536453

n Confecþionere

modelierã, cãlcãtorese ºi muncitor necalificat pt. ambalat, angajeazã Societate Confecþii Textile, Tel: 0724500461 n Confecþionere textile pentru maºinã liniarã, triplock, muncitor necalificat, Tel: 0727387434, 0727387435 n Confecþionere cu experienþã, în condiþii deosebite, pentru fabricã de confecþii damã, Tel: 0722589303 n Cosmeticianã cu experienta Angajez in zona Fundeni, Morarilor, Tel: 0760334759 n Cosmeticianã Coafor angajeaza in zona metrou Brancoveanu, Tel: 0216360663 n Covrigar-Patiser Seriozitate si disponibilitate la program prelungit. Salariu motivant!! Tel: 0742017757 n Croitor/easã cu experienta, sa stie sa croiasca si sa traga la masina, rog seriozitate, salariul f bun, program de lucru 8 ore, Tel: 0736462123

....

é Croitorese

calificate si necalificate lucru serie si comanda, salariu atractiv, conditii deosebite, 0722237372, 0720050050

continuare din pagina 1

Mobilitatea forþei de muncã în statele europene (108) 3. Alte tipuri de concedii. Lucrãtorii au dreptul la concediu medical. Pentru a beneficia de îndemnizaþia zilnicã de boalã trebuie ca lucrãtorul sã fi cotizat 20 de ore în ultimele 3 luni anterioare intreruperii activitãþii. La prezentarea formularului E104 perioadele de cotizare în alte state UE sunt de asemenea luate in considerare. 4. Concediul de maternitate se acordã 16 sãptãmâni pentru un copil (6 sãptãmani înainte de naºtere si 10 sãptãmâni dupã nastere). Dupã efectuarea concediului maternal, lucrãtorii pot solicita acordarea unui concediu paternal, sau sã lucreze cu jumãtate de normã (part-time) pentru a putea avea grijã ºi de copil. Concediul paternal reprezintã 11 zile calendaristice consecutive în cazul naºterii simple ºi 18 zile pentru naºterea multiplã, de la data naºterii copilului. Acest concediu nu poate fi fracþionat ºi se poate cumula cu cele 3 zile de concediu acordate la naºterea unui copil. Legislaþia francezã aprobã de asemenea pãrinþilor timp liber pentru îngrijirea copiilor lor cu dizabilitãþi, sau care au suferit un accident, sau sunt foarte bolnavi. Angajaþii pot de asemenea, sã-si ia o perioadã liberã pentru Sabat de pânã la 11 luni, concediu de formare profesionalã personalã („CIF”), concediu pentru ingrijirea unui copil bolnav sau concediu de aptitudini. Eligibilitatea pentru unele dintre aceste tipuri de concedii poate fi condiþionatã de o perioadã de vechime în cadrul companiei sau de contribuþiile minime plãtite la sistemul public de securitate socialã. (Va urma). Vã invitãm sã urmãriþi serialul nostru consacrat acestui subiect ºi aºteptãm mesajele dumneavoastrã la e-mail office@az.ro sau postal la ANUNTaz OP53 / CP82 Bucureºti.


oferte de muncã / pagina 3

23 Septembrie 2011 n Croitorese

maºinã liniarã, triplock, muncitor necalificat, carte de muncã, Tel: 0727387435, 0727387434 n Curieri pedestri in Bucuresti si Ilfov, Total Post Services angajeaza, Tel: 0212321575, 0732222672

é Cusãtoare si controlor c a l i ta t e p e n t ru f a b r ic a d e incaltaminte, Tel: 0214570007

n Lãcãtuº

cu experienta Societate comerciala angajeaza, Tel: 0723515260

n Lucrãtori

depozit Chitila, angajeaza Farmexpert, firma de distributie produse farmaceutice. Pachet salarial oferit: 1025 lei net, tichete de masa si decont transport. Tel: 0742266295, 0756097977, 0756097907, 0741011520, adrese email: lbadea@sud.farmexpert.ro, cghita@dci.farmexpert.ro, leftimie@dci.farmexpert.ro, nursu@dci.farmexpert.ro, fax: 0214077701, Tel: 0214077712

n MÃCELAR SI OP ER A TOR FABRICARE MEZELURI, CU EXPERIENTA, MULTINATIONALA n Dispecerã ºi livratori A N G A J E A Z A I N C O N D I T II www.kungfu-pizza.ro, AVANTAJOASE. CV LA FAX comenzi@kungfu-pizza.ro, Tel: 0 2 1 3 0 7 8 1 9 9 , R E L A T II L A 0734140400 TELEFON, TEL: 0213078114 n Manichiuristã -pedichiuristã cu

é Distribuitori cu sau fara experienta Rossa Books Srl angajeaza, salariu de la 1500lei in functie de realizari, Tel: 0318004555 Distrib uitori imp rastia t pliante, tineri (elevi, studenti) venituri rapide, 1 EUR, Tel: 0741429177

n Electrician

instalator ºi electrician întreþþinere ºi reparaþii, vechime min. 5 ani, posesor permis auto, Tel: 0745098316

n Electrician auto frigotehnisti

si mecanic auto - Societate comerciala angajeaza, Tel: 0733792985

n Femeie de Serviciu - Salon de înfrumuseþare angajazã in zona Tineretului, Tel: 0769225389

n FRIZER

CU EXPERIENÞÃ ANGAJEZ, TEL: 0216286686, 0723856345

n Frizeri

cu 0723977137

experienþã,

Tel:

Operator Societa italiana di telecomunicazioni ricerca impiegati per lavoro di back office. Si chiede: un buon livello della li n g u a i t a li a n a (medio/avanzato) e seriozita. Inviare CV all’indirizzo mail bucharest.comdata@gmail.com Per informazioni 0213160524 dalle 10.00 alle 19.00, Tel: 0000 OSPÃTARI SI PESONAL NECALIFICAT PENTRU IMPRASTIAT PLIANTE - RESTAURANT BISTRO ANGAJEAZA IN ZONA BERCENI, TEL: 0741429177 O s p ã t a r i c a l i fi c a t i c u experienta; soferi cat.B pentru l i v ra r i la d o m i c il i u z o n a Berceni, experienta minim 2 ani. Res tau rant angajeaza, ofera salariu atractiv, 1 EUR, Tel: 0741429177

experienþã, angajeazã salon de înfrumuseþare Sector 4. Rugãm seriozitate. Relaþii la, Tel: n Ospãtãriþe pentru club, terasa, cafenea, cu sau fara experienta, 0722597053, 0214610799 varsta minima 18 ani-maxim 25 Maseuri, coafeze, frizeri ºi ani, absolventa de liceu, zona manichiuriste pe unghii false, Tel: Vatra Luminoasa (Matei Voievod), 12:00-21:00; www.indieclub.ro, Tel: 0723977137 0728825777 n Paznic, restaurant central n Maºiniste si calcatorese. angajeazã paznic de noapte, Tel: Croitorie din Str. Luica 164-168, 0722411470 cartier Berceni, angajeaza, Tel: n Personal - Societate comerciala 0724497629, 0216833000 angajeaza tineri si tinere ptr n Menajera de 3 ori /saptamana calificare la locul de munca cu in Cornetu –Ilfov. 500 RON /luna, specialitate patiseri, covrigari, experienta, recomandare, vanzatori, saormari, Tel: 0744369264 500 RON, Tel: 0730633641 n Menajerã pentru apartament 3 n Personal pentru procesul de camere zona Giulesti. Rog productie si ambalare - Fabrica prajituri incinta Faur sc3 seriozitate, Tel: 0761334059 angajeaza, Tel: 0758239700 Menajerã ºi ºofer, îngrijitori n Personal cu experienta pentru angajam, dinamica pentru gradina ºi casã (pot fi fast-food cãsãtoriþi) în Corbeanca Ilfov. rapida, disponibilitate, program cerem si oferim Ofer carte de muncã, Tel: prelungit, seriozitate, Tel: 0731499950 0722654020 n Personal curatenie pentru interior. Club sportiv in Floreasca pe Bd. Barbu Vacarescu angajeaza. Program de lucru 06.00-14.00. Contact pana la ora 15.00, Tel: 0730900031 n Personal Firma telecomunicatii angajeaza personal calificat si necalificat in Bucuresti, Giurgiu, Timisoara, 0749184414

n Frizeri/iþe,

coafeze, manichiuriste, cosmeticianã cu experienþã, angajeazã salon Beauty Studio vis-a-vis de Plazza Romania-bd. Timiºoara, Tel: 0722258777, 0723329376

n Gestionar

(avantaj ISCIR), angajeazã Companie de curierat, transport ºi logisticã, în Chitila. Detalii la telefon 021.408.23.59 sau CV pe adresa de email: hr@tceholding.ro, Tel: 0214082359

n Ingineri

Modele RECLAME pentru TOATE VARSTELE (copii, adulti, varstnici). Activitati modelling tineret. BUCURESTI + PROVINCIE. 0213156581, model@ sequoiamodels.ro, Tel: 0767080619, 0722397039 é

constructori Angajam auditori Sisteme de Management de profesie ingineri constructori, personal@certrom.ro, http://www.certrom.ro, Tel: n Muncitori specializaþi în 0744204881, Fax: 0214102588 producþie publicitarã (sudori, n Ingineri CFDP pentru electricieni, colatori, etc) ºi (proiectant fiºiere serviciul tehnic - SC Terra-Nova grafician Construct SRL angajeazã, vectoriale) angajeazã Lartek Grup. trimiteti CV la e-mail, Trimiteþi CV-urile prin fax la sau pe office@trnc.ro, Fax: 0213454616 0214366187 cv@lartekgrup.net. Pentru detalii n Instalator instalatii termice- sau mesaje: 0722434982. ”, sanitare (cupru, pexal, PPR). cv@lartekgrup.net, Tel: Almira Proconsult, Tel: 0722434982, Fax: 0214366187 0213351437, 0745651762 n Muncitori cu experienþã pentru urgent,

n Personal - SC. Garden Center Grup SRL, angajeazã personal calificat pentru urmãtoarele posturi: programator producþie; grãdinari; tractorist; specialist suflantã; mecanic auto; specialist motocultor. Diploma de calificare este obligatorie, Tel: 0755052092 Per sonal pentru postul de calcator, curatator chimic (cu experienta din croitorie, exclus barbati) curatatorie franceza angajeaza. Relatii de L-V intre orele 8-16, Tel: 0213107674

n Pizzar, bucãtari, ajutori bucãtari pregãtit feþe. Fabricã ºi lucrãtori comerciali angajeazã Tel: încãlþãminte angajeaza, Tel: pizzerie (zona Ion Mihalache) Relaþii l-v 12-17, Tel: 0731027322 0722741879

n Instalator sanitar, pentru firmã cusut, de instalaþii, 0744364969

é Personal (amanetari) pentru case de amanet în sectorul 4 (Calea Vãcãreºti, Olteniþei), Tel: 0740914980, 0767043543


pagina 4 / oferte de muncã / cereri de muncã / vânzãri terenuri / case-vile

23 Septembrie 2011

n Videochat-Activitate

n ªoferi taxi la 24h, Companie

Personal cofetarie Cofetaria Istanbul angajeaza pentru laboratorul din Sos. Pipera-Tunari, nr. 49a, vis-a vis de Biserica Pipera: cofetar si patiser. Se cauta persoane cu experienta in domeniu. Angajam sofer cu domiciliul in zona. Pentru locatia Obor angajam vanzatoare si ospatar (numai fete) Contact la telefoanele afisate, CV la e-mail tastanlar@clicknet.ro, www.cofetaria-istanbul.ro/, Tel: 0725370978, 0212316024

Taxi angajazã, Tel: 0762008075, 0214240675 n Spãlãtor Auto sau familie, in Ilfov, Ofer salariu de criza sau comision, OFER CAZARE!! Tel: 0766570289 n STIVUITORIST CU EXPERIENTA, TEL: 0758096823 n Tehnician intretinere, absolvent al scolii profesionale de meserii, detinator permis conducere categoria B. SC angajeaza, CV la fax, Tel: 00000000, Fax: 0213320063 n Tehnician IT cu experienta. Obligatoriu permis B, cunostinte Windows server, hardware si software, nivel mediu. Societate comerciala angajeaza, Tel: 0771403009 n Tinere tinere pentru fast- food Obor. Seriozitate, comunicare, Tel: 0749433008 n Vânzãtoare experienta magazin alimentar, in zona Militari Apusului, program avantajos, rog seriozitate. Urgent, Tel: 0767058216, 0214343431 n Vânzãtor/oare cu experienþã Minimarket Gorjului, program non-stop, Tel: 0731236120

videochat pentru fete. Câºtiguri 1.000–4.000$ lunar. Avans 600$, salariu fix, posibilitate promovare, Tel: 0785726082 n Videochat-Feminin adult / nonadult, cu/fãrã experienþã. Salariu 700-1.200$, procente 50-84%, avans 500$ din prima zi, Tel: 0761776936, 0726934822 n Videochat-Fete cu/fãrã experienþã pentru videochat. Avans 300$. Bonus garantat 500$. Salariu fix, program flexibil, studiouri în zone centrale. Venituri sigure 1.000 - 4.200$ lunar, Tel: 0767611865, 0727067729 n Videochat-Fete cu/fãrã experienþã pentru videochat. Program flexibil. Câºtiguri 100% garantate. Salariu minim 1.000$ lunar. Oferim avans 600$ din prima zi, 0760950085, 0755645869 n VIDEOCHAT. ACTIVITATE VIDEOCHAT, FETE, PROGRAM FLEXIBIL, BONUS ANGAJARE: 200$, GRATUIT: CAZARE, TRANSPORT, MINIM 1500$. SERIOZITATE, PROFESIONALISM, 1.500 USD, XSTUDIOBUC@YAHOO.COM, WWW.XSTUDIO-CHAT.RO, TEL: 0784821733, 0736536026 n Vopsitor si pregatitor cu experienta - Service auto in zona Cora Pantelimon angajeaza, Tel: 0730123277, 0728320628 n Zugravi, vopsitori, numai cu experienta. 0722740935, dumitrubaciuw3@yahoo.com, Tel: 0726647714, 0747691761, Fax: 0214449188

n Secretarã vorbitor (toare) de limba engleza, Tel: 0213208237, é Vânzãtori ambulanti 0723371148 angajeaza Roossa Books Srl (10 n Shaormar sector 1, urgent, Tel: persoane), Tel: 0728650079 0786353049, 0768389804 n ªofer Angajam pentru firma, n VIDEOCHAT TINERE Tel: 0721885526 DRAGUTE MINIM 18 ANI. SALARIZARE DEOSEBITA CU 1200E, ªofer experienta - minim 1 an. INCEPAND Permis de conducere cat. B. As- HTTP://WWW.CAMCHAT.RO, pect fizic ingrijit, responsabil, TEL: 0720818129 dinamic, of fice@firstalco.ro, n Videochat Tinere pentru http://www.firstalco.ro, Tel: agentie, videoconferinta, conditii deosebite, central, 1000- 3000E/ 0733222127 luna, http://www.student-jobs.ro, Tel: 0720818129, 0314250001

ªofer TIR 20T, posesor permis B, C+E, experienta minim 3 ani in trafic international. Societate comerciala de transport angajeaza. Rugam seriozitate. Trimiteti CV la fax sau e-mail, crys1305@yahoo.com, Tel: 0214106207, Fax: 0214106207

n Videochat

11 Studiouri videochat strict feminin. Legal nonadult, avans 700$ din prima zi, bonus 300$, salariu fix, program 5h/zi la alegere. Câºtiguri 2.800–9.600$ lunar. Plata instant. Sunaþi-ne cu încredere. 0755980550, Tel: 0731080888, 0768839893 n Videochat pentru fete cu/fãrã experienþã. Avans 500$. Salariu fix 1.000$ sau procente 50–84%, traning asigurat, plata bilunar, bonusuri, posibilitate avansare, Tel: 0769062371, 0727511098

é Anglia. Angajez profesor nevoi speciale cu experienta in autism si dificultati de invatare p e n t r u a lu c r a i n A n g li a , aly_nicolle@ya hoo.com, Tel: 0766534977 n Dubai, angajam urgent pentru

Industria Ciocolatei: Operatori, Electricieni si Mecanici intretinere, Sef de echipa. Cerinte; obligatoriu minim 3 ani experienta in Industria Ciocolatei. Conditii: contract de munca, salarii competitive, transport, cazare, asigurare medicala. Adresa: B-dul Unirii nr. 27, Bl. 15, Sc. 2, et. 3, ap. 32, bucuresti@quanta.com, Tel: 0213363961 n Spania, urgent, angajare in agicultura/ citrice. Salarizare de la 1000 euro. Conditii foarte bune. 0736535186, Tel: 0751132785, 0763422563

n Bonã

Pensionara 57 ani, nefumatoare ardeleanca ofer bona menaj luni-vineri 7.00-16.00 tel, Tel: 0744789825 Î n g r ij i to a r e D o m a n 6 4 a n i locuiesc in Pitesti in vila, doresc sa ingrijesc la domiciliul meu o batrana. Am mare experienta, pret 1700lei, rog seriozitate. Dupa ora 19, Tel: 0763423125

n Bragadiru Casa P+M, suprafata locuibila 160mp, an constructie 2010, 4 dormitoare, 1 living, 2 bai, 1 bucatarie, 2 holuri, balcon. Facilitati: apa curenta, lumina, fosa septica, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, complet finisata si locuibila, zona linistita, 66.000 EUR, Tel: 0736662039 n Bragadiru vând vilã constr 170mp, sup teren 265mp, zonã vile, super lux, 88.000 EUR, Tel: 0743334484

Giurgiu Mihãileºti teren 496mp d - 1 5 m , c u re n t e l e c t r ic , a p a + c a n a l i z a r e la 5 0 m , constructie noua langa tern pret 7500eur, Tel: 0727780283

n Adunaþii Copãceni suprafaþã 2000mp, d=14m, utilitãþi apã, curent, proprietar, Tel: 0721248120 n Bãneasa teren 1600mp deschidere 34m, acces la 300m de DN1, Tel: 0725432733, 0744565572 n Berceni Comuna comuna, 456mp cu electricã inclusã. 7300E. www.bercenivillage.ro, Tel: 0722322422 n Berceni Comuna comuna, 426 mp cu electricã inclusã. 9800E. www.bercenivillage.ro, Tel: 0722322422 n Bolintin Deal, sos Buc-Pitesti, zona industriala, proprietar, extravilan, s=14300m2 d152 propus intravilan, toate actele, vecinatat, showr-rom, diverse, depozite 25em2, Tel: 0764027492 n Cernica Teren arabil extravilan 13.094mp, intabulat, Tel: 0728065030 n Ciorogârla Proprietar, vanzare teren extravilan 10000mp, d=25, 72m, 15E, construibil, zona vile, apropiere padure, toate actele, propus intravilan, Tel: 0764027492 n Corbeanca, urgent vand 600 mp teren intravilan acces utilitati, Tel: 0722685817, 0722671939 n Dâmboviþa Crevedia, casã curte, 3000 mp, deschidere 40 m, puþ, curent, trece râul Glavacioc, Tel: 0785358552, 0214212605 n Dâmboviþa Pucioasa Str. Merisor, 3000mp din care 2600 intravilan fanete si 400 intravilan curti-constructii, front stradal 40 m, cadastru, intabulare, studiu geotehnic, proiect locuinta parter, utilitati la gard, negociabil, 10 min din DN71, 5 EUR/mp, Tel: 0723513934 n Dâmboviþa Tãrtãºeºti Baldana, particular, vand loc de casa 3700mp, intravilan, 140l deschidere la DN71, curent, apa, gaze, sera, pomi fructiferi tineri, inchis cu gard tabla zincata, Tel: 0724219595 n Doamna Ghica teren 201mp, dubla deschidere 20 si 10m, cadastru, intabulare, certificat urbanism, posibilitate constructie amprenta 50mp, cu pod locuibil, impozit la zi, 40.000 EUR, www.symomary45@yahoo.com, Tel: 0727988338 n Domneºti Þegheº, proprietar, deschidere 29m, utilitãþi la 100m, drumuri pe ambele capete, Tel: 0784610334, 0722602698 n Gãneasa Vand teren intravilan 63000mp deschidere DN2 in com Ganeasa si teren intravilan 2700mp parcelat in Bucuresti, Tel: 0723178621

Giurgiu Mihãileºti Teren 496mp, D-15m, curent elec tric, apa+ canalizare la 50m, constructie noua langa teren, 7.500 EUR, Tel: 0727780283

n Giurgiu

Stoeneºti comuna, teren intraviran pentru casã, suprafaþã 900mp deschidere 21m, drum judeþean, 6.000 EUR, Tel: 0733048944

n Giurgiului

Tiparnitei, teren 2000mp, asfalt, cadastru, intabulare, certificat Urbanism, avize toate utilitatile, zona vile. 85 E/mp. 0768.892.244, Tel: 0768892244 n Ialomiþa Coºereni Teren arabil intravilan 2732mp, Tel: 0728065030 Investitii in Cluj! Suprafete pentru proiecte importante (mall, spital, parc lo gis tic, ansamblu rezidential) in Mun.Cluj-Napoca, zona Becaº. I n t ra v i l a n , p o s i b i l it a t e d e parcelare si cu toate utilitatile, intabulat, c a d a s tru, investitiecluj@gmail.com, Tel: 0744637553, 0744516796

n Popeºti-Leordeni 500mp str. Astrelor 55E mp, Tel: 0744632301 n Prahova Breaza teren intravilan, 870mp, d=25m, str Talii, nr 5, aproximativ 1km de la intrare 2 Breaza din DN 1, uºor negociabil, 12.000 EUR, Tel: 0749065955 n Progresul vand teren 200mp, casã demolabilã, Tel: 0723686182

Rahova târg Pucheni, teren 240mp - 473mp intavilan, sector 5, P+2+M, apã, canal, gaze, curent, asfalt, proprietar, Tel: 0767378471 n Tunari teren intravilan, 400mp, deschidere 21m, Tel: 0724537912 VÂLCEA, OSTROVENI, TEREN 1200- 2500 MP PRETABIL TURISM, RALOPSTYLE@GMAIL.COM, TEL: 0788838680

n 1 Decembrie - Ilfov sos Darasti, vand 3300mp, cadastru, 12 euro discutabil, Tel: 07224220123

Bragadiru vând vilã, supr constr 240mp, supr teren 400mp, super lux, 135.000 EUR, Tel: 0743334484 n Brãneºti

vilã tencuitã, acoperitã, situatã în complex rezidenþial, St 390m, Sc 153, proprietar, 63.000 EUR, Tel: 0758244184 n Brãneºti vilã tencuitã, acoperitã, situatã în complex rezidenþial, St 500m, Sc 300, proprietar, 85.000 EUR, Tel: 0758244184 n Brãneºti vilã tencuitã, acoperitã, situatã în complex rezidenþial, St 390, Sc 180, proprietar, 69.000 EUR, Tel: 0758244184 n Budapesta -Domo, strada linistita, casa+teren, 170mp, 3 camere, posibil extindere, necesita reparatii. Exclus agentii, 150.000 EUR, Tel: 0213371172 n Buriaº sat, vând casã, 750mp, (Luci), Tel: 0763343930 n Cãlãraºi Crivãþ Budeºti, 7500, mp, curs construcþii, deschidere 35 ml, apã, curent la stradaã, Tel: 0214212605, 0785358552 Carol I Parc 5 camere, D+P+1+M, 300mp utili, an constructie 2010, exclusivista, 580000E negociabil, CBV04578, http://www.cbimobiliare.ro, Tel: 0730177276, 0215280220

n Cernica Balaceanca, casa 4 camere 500mp, curte semicentral, libera, 34.500 EUR, Tel: 0769009536 n Chiajna construcþie 2006, P+1+M, finisatã ultramodern, stradã asfaltatã, toate utilitaþile, 85.000 EUR, Tel: 0724250311 Ciºmigiu Cazzavilan, D+P, teren 200mp, 4 camere, 1906, curte libera 80mp, zona linistita, 2 corpuri, comision 0%, necesita renovare, 88000E, CBV02994, http://www.cbimobiliare.ro, Tel: 0215280220 Cotroceni singur curte, 220mp, 3 dormitoare, curte 280mp, garaj, scara interioara, 700000E, CBV06799, h tt p : // w w w . c b i m o b il i a re . r o , T e l : 0730177215, 0215280220 Cotroceni Gradina Botanica, 6 camere, D+P, 295mp, 1940, teren 300mp, deschidere 13m, comision 0%, 2 corpuri lipite, 425000E, CBV03727, http://www.cbimobiliare.ro, Tel: 0215280220


vânzãri case-vile / garsoniere / 2 camere / 3 camere / pagina 5

23 Septembrie 2011

n Rahova vand casa 2 cam, Cotroceni Palat, semidecomandat, D+P+2, 370mp, 1932, teren 186mp, deschidere 14m, 11 camere, 550000E, CBV00578, http://www.cbimobiliare.ro, Tel: 0215280220 Cotroceni Palat, 5 camere, S+P+1, 165mp, 1936, teren 460mp, deschidere 18m, garaj, curte, gradina, 530000E, CBV03589, www.cbimobiliare.ro Tel: 0215280220 Cotroceni Piata Operei, 4 camere, 118mp, 1940, D+P+2, teren 114mp, pretabil cabinete, 155000E+TVA, CBV02140, http://www.cbimobiliare.ro, Tel: 0215280220

n Dâmboviþa Butimanu vila cu teren la pret foarte convenabil, Tudor, Tel: 0723216477 n Domneºti - Cornetu, toate utilitatile, pret 67000 euro, Tel: 0724064410 Dragomireºti-Vale Zurbaua, 4 camere, P+1, 170mp, 2010, teren 500mp, electricitate, deschidere 15m, comision 0%, la rosu, 59000E, CBV03919, http://www.cbimobiliare.ro, Tel: 0215280220

Pipera P+1, 500mp, 2006, zona Scoala Americana, constructie moderna, zona exclusivista, 430000E, CBV05480, http://www.cbimobiliare.ro, Tel: 0730177219, 0215280220 Pipera P+1Et, 180mp, 2007, complex rezidential, 160000E, CBV06414, www.cbimobiliare.ro Tel: 0730177219, 0215280220 Pipera Tunari, 250mp utili, 7 camere, decomandata, P+1+M, zona linistita, curata, 500mp teren, 124000E, CBV04559, http://www.cbimobiliare.ro, Tel: 0730177205, 0215280220 Pipera 3 camere, P+1Et, an constructie 2006, zona foarte linistita si aerisita, 210000E, CBV06766, www.cbimobiliare.ro Tel: 0730177068, 0215280220 Pipera 5 camere, D+1Et.+M, an constructie 2006, 170mp, curte mare, 199000E, CBV05229, http://www.cbimobiliare.ro, Tel: 0730177068, 0215280220

n Pipera

vila class 350mp 3dormitoare, 3 bai, living 40mp, bucatarie, garaj, curte cu pomi fructiferi, 295.000 EUR, vasi_cic@yahoo.com, 0723406878 Drumul Sãrii D+P+1+M, 10 n Pipera vand case 190mp construiti zona rezidentiala la rosu camere, 456mp, 2002, teren sau finisate preturi accesibile, 304mp, garaj, multifunctionala, accept variante, 10 EUR/mp, Tel: comision 0%, curte, 430000E, 0721200321, 0765200333 CBV03946, www.cbimobiliare.ro n Prahova Breaza Casa Tel: 0215280220 caramida, 3 camere, hol, baie, bucatarie, veranda, beci, toate utilitatile, 100mp si curte 1300mp, Eroii Revoluþiei City Mall, casa vand (schimb) pret 98000E, cu 2 P, 110 mp, zona linistita, singur camere Bucuresti central, Tel: curte, 120000E, CBV06581, 0749379762 http://www.cbimobiliare.ro, Tel: n Prahova Buºteni vind urgent 0730177218, 0215280220 pensiune Busteni 18 cam sup utila 840 sup teren 970 pret n Floreasca Particular vila an 450000 euro negociabil, Tel: 2004, P+1+M, suprafata locuibila 0721264999 250mp/ 6 camere. Renovata 2011 suprafata totala teren 190mp, Prahova Buºteni Zamora, 380.000 EUR, Tel: 0726372699, parter, 500mp teren, curte, 0767002400 vedere Bucegi, 83000E, CBV03378, www.cbimobiliare.ro Gara de Nord D+P+1Et+M, Tel: 0730177215, 0215280220 1 9 5 m p , 1 9 3 0 , c a d a s tr u , intabulare, 245000E, CBV04713, http://www.cbimobiliare.ro, Tel: 0730177219, 0215280220

caramida, 60 mp, teren 140 mp, soba, put, termopan, mocheta, mobilata, apa+ gaze la poarta, cad+ intabulare, piata, scoala. Pret neg, 55.000 EUR, rzvn_i@yahoo.com, 0723919138 n Sebastian, 8 camere s+p+2, 380mp, teren pe colt+spatiu comercial la parter 100mp; negociabil, 135.000 EUR, Tel: 0730560351

n Prahova

Câmpina Brebu, casa de vacanta, P+M, toate utilitatile, 260 mp construiti, teren 582 mp, pret vechi n Giuleºti casã 100mp, curte 70.000E, pret nou 62.000E. Intra 300mp, utilitãþi, acte, pe: www.casa-vacanta.ro si 110.000 EUR, Tel: 0723741345 ofera un pret, Tel: 0727300300, 0761979595 Giurgiu Mihãileºti Casa de n Rahova vand casa la curte, 4 vanzare c o n s t r u c ti e camere, 152mp, toate utilitatile, 2011+500mp teren livada exte- Tel: 0217761674 rior, lindap+ termopan curent casã 3 camere, electric, put etc, 43.500 EUR, n Regie particular, toate utilitãþile, Tel: 0726012241 construcþie parþial nouã, garaj, îmbunãtãþiri, negociabil, Giurgiu, comuna Mihai Bravu, 144.000 EUR, Tel: 0761149570 vand casa batraneasca 4 cam locuibila, cadastru intabulare, pozitie buna, eliberabila imediat, 18.000 EUR, Tel: 0724081245

é Traian, zona hala Traian strada Labirint. vindem casa la curte comuna, casa pe 2 nivele (mezanin si mansarda) 5 camere, 2 bai, balcon, 2 magazii, spatiu parcare, re cent renovata cu imbunatatiri deosebite, anul constructiei 1933 fara bulina, pret negociabil, 155.000 EUR, cristina.stancu@yahoo.com, Tel: 0213273880, 0726160313 n Tunari vând casã la roºu, teren 1000 mp, deschidere 52.6m, Tel: 0724537912 n Tunari vând casã la roºu, teren 600mp, deschidere 31.5m, Tel: 0724537912

n Colentina garsonierã bloc 2005 centralã proprie mobilatã nou g+f+p+t maºinã spãlat aragaz frigider aer, 37mp 32.000euro, Tel: 0722333282 n Drumul Taberei Bld.Timisoara, Sec. 6, Garsoniera cf1 mobila Mobexpert, AC, usi noi, termopan, parchet, apometre, repartitoare, zugravit, liber, 32mp, 9/9, bloc mixt const. anii 80, vedere fata, plafon hidroizolat, 0722638282 n Drumul Taberei, bloc 2011, et. 3/4, suprafaþã utilã 42mp, centralã proprie, mobilatã, lângã Cartierul Brâncuºi, R.A.T.B, 45.000 EUR, Tel: 0722399828 Iancului garsoniera, 40mp, decomandata, bloc 1987, 6/10, termopane, gresie, faianta, 55000E, CBR64033, http://www.cbimobiliare.ro, Tel: 0730177218

n Prahova

Sinaia Garsoniera 48mp, bloc nou, parcare parter bloc, sau schimb cu imobil Bucureºti, Tel: 0722717478 n 1 Decembrie - Ilfov comuna vand garsoniera confort 1 cu imbunatatiri 41 mp pret 23000 e discutabil, Tel: 0769644810, 0744769549

13 Septembrie Petre Ispirescu, Barca, 1/8, decomandat, renovat, 2 balcoane, 57000E negociabil, CBR61136, h t tp : / / w w w . c b i m o b il i a re . r o , T e l : 0724298140, 0215280220

n Berceni Straja, cf. 2 sporit, sd. 4/4, stradal, 35.000 EUR, Tel: 0763683685 n Brâncoveanu conf. 1, dec, 1/8, const. 1980, 52mp, t+um, calorifere schimbate, 45.000E negociabil 0733383900; 0768172981, Tel: 0733381880, 0768509570 n Brâncoveanu conf. 2, semidec, 2/4, 29.000Euro. 0733383900; 0768172981, 29.000 EUR, Tel: 0733381880, 0768509570

é Ghencea

Prelungirea proprietar, semidec, apartament nou finisat, 4/4, 50mp, gresie, faianta, centrala termica, parchet, 38.000 EUR, Tel: 0724992552 n Nerva Traian zona centarla, 1/8, cu imbunatatiri, in apropiere statie RATB si metro, scoala, 82.000 EUR, Tel: 0733000649 n Prelungirea Ghencea, bloc sau apartamente 3 camere, utili, 65.000Euro, 2camere n Chibrit Pod Constanþa bloc nou 68mp 57mp utili 60.000Euro, 1camera finisat lux, garsoniere, 2, 3, 4 garsonierã 42mp utili c a m e r e , te r a s e - 5 0 m p , T e l : 40.000euro, finisate la cheie, TVA inclus. 0766.272.949, 0720749709 www.latin-residence.ro, Tel: 0757460500 n Rahova confort 2, gresie, faianþã, termopan, UM, etaj 3/4, Tel: 0721994952 n Sãlaj, Aleea Bacãu nr. 5, 40mp, zonã liniºtitã, cf. 2, et. 2/4, parchet, termopane, renovat recent, pret negociabil, 30.000 EUR, Tel: 0767520122 é Colentina apartament 2 cam - 55000 E, 55.000 EUR, S e b a s t i a n P ro s p e r , P /8 , marianzvd@yahoo.com, Tel: decomandat, 1 balcon, aerisit, 0765448589 nemobilat, 59900E negociabil, CBR64739, h t tp : / / w w w . c b i m o b il i a re . r o , T e l : Cotroceni Palat, P/3, 0724298140, 0215280220 semidecomandat, 50mp, 1941, intim, renovat, resedinta/birou, boxa, 65000E, CBR47415, Sebastian P a rc , P/8, http://www.cbimobiliare.ro, Tel: d e c o m a n d a t , re n o v a t , n u 0215280220 necesita investitii, 60mp, 65000E negociabil, CBR60264, http://www.cbimobiliare.ro, Tel: Cotroceni Piata Operei, 4/5, 0724298140, 0215280220 semidecomandat, 84mp, 1934, imbunatatiri, camera de serviciu, spatios, 65000E, CBR39903, n Timpuri Noi proprietar, etaj 8, http://www.cbimobiliare.ro, Tel: multiple îmbunãtãþiri, centralã, cadastru, intabulare, pasaport 0215280220 energetic, etc. liber, preþ negociabil, Tel: 0722247185 n Crângaºi Bd.Constructorilor, P/4, caramida, amenajat, T+P+AC, Titan apartament de 2 camere foarte curat, gratii, 60.000 EUR, in bloc nou situat la etaj 3 din Tel: 0744434145 n Drumul Taberei Favorit, 13, decomandat, nemobilat, decomandat, etaj1, bloc p+4 etaje, finisat, cu acces facil la metrou, centralã termicã, multiple autobuze si parc, 65.300 EUR, îmbunãtãþiri, 59.000 EUR, Tel: georgemihalcea@beigloo.ro, http://www.beigloo.ro, Tel: 0744204297 n Drumul Taberei Valea Ialomitei, 0734550430 proprietar, semidecomandat, parter, 50.000 EUR, Tel: n Trapezului, particular, 8/8, 3 0724533345 minute metrou, usa metalica, n Fundeni New City Residence, termopane, cadstru, 43.000 EUR, garsoniere 28.900 EUR, 2 camere Tel: 0727381914 49.300 EUR, 3 camere 57.800 n Ultracentral, Decebal, 40mp, EUR, Tel: 0766612105, particular, super oferta, g+f+p, usa 0785355747 metalica, 7/9, zona excelenta, negociabil, 75.000 EUR, Tel: Giurgiului Oportunitate! confort 0762038901 II, Zona P-ta Progresului, 10/10, n Unirii Junior vand apartament 2 1970, zona linistita, 35000E, camere 110.000euro negociabil CBR65138, www.cbimobiliare.ro 68mp, Tel: 0722292928 Tel: 0730177205, 0215280220 Unirii Budapesta, decomandat, 52mp, 6/8, balcon inchis termopan, 65000E, CBR60169, http://www.cbimobiliare.ro, Tel: 0730177218

Moºilor P+M, 80mp utili, an constructie 2010, 60000E, negociabil, CBV05667, http://www.cbimobiliare.ro, Tel: 0730177218, 0215280220

Universitate 3/3, 78mp, stradal, ultracentral, finisaje deosebite, b l o c c i v i li z a t , 1 1 5 0 0 0 E , CBR61276, h t tp : / / w w w . c b i m o b il i a re . r o , T e l : 0730177219, 0215280220

Pipera P+2Et, 300mp, 2008, cadastru, intabulare, 360000E, CBV06504, www.cbimobiliare.ro Tel: 0730177219, 0215280220

n Vitan Mall Proiect nou 2010! Apartament 2 camere, 63mp+ 4mp balcon, finisaje deosebite, zona Mall Vitan str. Zizin, Tel: 0722597814

13 Septembrie Drumul Sarii, 6/8, 55mp utili, constructie 1992, semidecomandat, G+F+P+T, 65000E, CBR39419, http://www.cbimobiliare.ro, Tel: 0215280220

n Bãneasa Etaj 4/4 conf. 1, 2 grupuri sanitare, curat, termopan aer conditionat, boxa, loc de parcare, apropiere parc Herastrau, 95.000 EUR, Tel: 0769719097 n Berceni stradal, 60, 80mp, P/8, Bd. Alexandru Obregia (fost Metalurgiei). 0214603771, Tel: 0214505730, 0743116372 n Colentina str. Ion Berindei nr. 1, apartament 3 camere, semidecomandat, et. 5/10, izolat termic, g.f.p.a/c, termopan, sc. A, Tel: 0728985304 n Colentina - Altex - Obor usa metalica, parchet, semineu, vedere pe spate, liniste, AC, termopane, exclus agentii, negociabil, 69.900 EUR, sorin.enache@gmail.com, Tel: 0722311164 Cotroceni Arene, 2/2, 64mp, 2 dormitoare, curte comuna, verdeata, loc parcare, 93000E, CBR06388, h t tp : / / w w w . c b i m o b il i a re . r o , T e l : 0730177215, 0215280220 Cotroceni Piata, 1/1, decomandat, 96mp, 1936, posibiliatate mansardare pod exclusiv (80mp), 179000E, CBR23412, h t tp : / / w w w . c b i m o b il i a re . r o , T e l : 0215280220 Cotroceni Arenele BNR, 2/2, semidecomandat, 118mp, 1938, renovat complet, imobil izolat t e r m ic , m o b i la t , 1 9 9 0 0 0 E , CBR51549, h t tp : / / w w w . c b i m o b il i a re . r o , T e l : 0215280220

n Drumul Taberei apartament 3 camere, liber, 65 mp, decomandat, etaj 3/4, balcon, boxa, neamenajat, termopan la bucatarie si sufragerie, zona foarte linistita, 60.000 EUR, mihaiion007@gmail.com, Tel: 0744897007 n Drumul Taberei Drumetului parter, bloc tip OD, parchet, racord canalizare baie separat, uºã metalicã, stradal, pretabil firmã, accept credit, 58.000 EUR, Tel: 0744370972 n Ghencea, Petre Ispirescu, apartament 3 camere, decomandat, parter/4, 74mp, Tel: 0769283033 n Giurgiului apartament cu 3 camere, confort 1, decomandat, et. 4/4, Tel: 0723087193

n Ialomiþa

Slobozia Vand Apartament 3 camere/2 balcoane, Strada Ardealului, multiple imbunatatiri: termopan (inclusiv la balcoane), centrala termica, gresie, parchet, usa metalica, interfon, 201.000 RON, bogdanmaxalexandrescu@ yahoo.com, Tel: 0724661804


pagina 6 / vânzãri imobile / schimburi / cumpãrãri imobile / închirieri oferte imobile Iancu Nicolae Jollie Ville Drumul Potcoavei, 160mp, 2011, parcare, zona de vile noi, 800e/mp, negociabil, CBR60778, http://www.cbimobiliare.ro, Tel: 0730177066 Mosilor, particular ap 3 camere, 90 mp utili, et. 1, decomandat, renovat modern, mobilat si utilat complet, loc de parcare, pretabil cabinet, 90.000 EUR, deeeanunt@ya hoo.com, Tel: 0784823391

C i º m i g iu Izvor, 2/2, semidecomandat, 149mp, 1937, terasa g e n e ro a s a , compartimentare deosebita, c o m i s i o n 0 %, s u f ra g e r i e spatioasa, semineu, 140000E, CBR37218, www.cbimobiliare.ro Tel: 0215280220 Colentina Mc Donalds, P/4, 74mp utili, constructie 1988, decomandat, 2 bai, 61000E negociabil, CBR31821, http://www.cbimobiliare.ro, Tel: 0215280220

n Nordului, str. Barajul Arges, apartament 3 camere, etaj4, suprafata 133, 86mp, garaj, an constructie 2008, intabulare, Tel: 0728065030 Otopeni Apartament 3 camere 1 0 0 m p u t i li , 5 0 m p c u rt e , individuala, finisaje executate, zona linistita, 75.000 EUR, Tel: 0768307232

n Prelungirea

Ghencea, 3 camere, bloc nou 2011 68mp utili finisat la cheie 65.000Euro TVA inclus. 0757.460.500, www.latin-residence.ro, Tel: 0766272949 S p l a i In d e p e n d e n þ e i 1 /9 , decomandat, 194mp construiti, 2 0 0 8 , l o c d e p a rc a r e subteran+boxa, 175000E negociabil, CBR50750, http://www.cbimobiliare.ro, Tel: 0730177276

n Titan semidecomandat, 10/10, accept prima casã, cu îmbunãtãþiri, curat, meritã vãzut, nediscutabil, 48.000 EUR, Tel: 0766743037, 0720039035

Cotroceni Piata, P/2, 90mp, vila consolidata, living dublu, curte, doua dormitoare, 125000E, CBR49714, www.cbimobiliare.ro Tel: 0730177215, 0215280220 Cotroceni 2/2, 89mp, 3 dormitoare, 2 bai, 4 balcoane, z o n a l i n i s ti t a , 1 6 8 0 0 0 E , CBR41092, www.cbimobiliare.ro Tel: 0730177215, 0215280220 K o g ã l n i c e a n u D re p t , 5 /5 , decomandate, 134mp, 1939, priveliste exclusivista, spatios, comision 0%, luminos, 107000E, CBR18874, www.cbimobiliare.ro Tel: 0215280220 Kogãlniceanu 5 camere, 4/6, semidecomandate, 160mp, 1 9 4 8 , c e n t ra l a p r o p ri e , compartimentare deosebita, spatios, imbunatatiri, 156000E, CBR44964, h t tp : / / w w w . c b i m o b il i a re . r o , T e l : 0215280220

n Militari Apartament vanzare 4 Unirii Fantani, 80mp, etaj 2, vedere fata, liber, neamenajat, 150000E, CBR55717, http://www.cbimobiliare.ro, Tel: 0730177066 Unirii 6/7, 62mp, renovat, bloc civilizat, parcare exterioara, 1960, 70000E, CBR63552, http://www.cbimobiliare.ro, Tel: 0730177069, 0215280220

n Unirii Apartament 3 camere semidecomandat et 9/10 parchet termopan loc parcare, zona pasaj Unirii Cantemir, 85.000 EUR, Tel: 0785710915, 0726516980 n Victoriei Vand apartament 3 camere, pret foarte convenabil, Tudor, Tel: 0723216477 13 Septembrie Marriot, Casa Poporului, decomandat, 86mp, 129000E negociabil, CBR60450, http://www.cbimobiliare.ro, Tel: 0724298140, 0215280220

camere 3/10 renovat, intretinere f. mica, S6, Militari, cf. 2, 75000E, negociabil, proprietar, Tel: 0729269400 n Romanã, Caderea Bastiliei. Apartament 4 camere suprafata 220mp, intabulat, an constructie 1997, Tel: 0728065030 Sebastian Razoare, 7/8, 99mp, renovat, vedere panoramica, an constructie 1989, 100000E, CBR65150, h t tp : / / w w w . c b i m o b il i a re . r o , T e l : 0730177068, 0215280220 Unirii Zepter, decomandat, 100mp, 7/9, finisaje deosebite, 160000E, CBR63467, http://www.cbimobiliare.ro, Tel: 0730177218 Universitate (s2), 1/2, 130mp, 1937, renovat, vedere stradala, centrala termica, 140000E, CBR64811, www.cbimobiliare.ro Tel: 0730177069, 0215280220

13 Septembrie Agip, 1/8, 74mp u t i li , c o n s tr u c t ie 1 9 8 9 , decomandat, G+F+P+T+UM, 8 5 0 0 0 E u r o , C B R6 4 0 9 9 , http://www.cbimobiliare.ro, Tel: 0215280220

n Chibrit Pod Constanþa bloc nou finisat lux, garsoniere, 2, 3, 4 c a m e r e , te r a s e - 5 0 m p , T e l : 0720749709

Militari Cumpara casa la curte in stare buna de locuit, ur gent, proprietar, Tel: 0762122481

23 Septembrie 2011

13 Septembrie Prosper, et 8/8, decomandat, an constructie 1989, 100 mp, mobilat si utilat, 105000E negociabil, CBR64150, http://www.cbimobiliare.ro, Tel: 0730177276, 0215280220 13 Septembrie Agip, 8/8, 1 0 0 m p , m o d e r n , v e d e re deosebita, pret 93000E negociabil, CBR61295, http://www.cbimobiliare.ro, Tel: 0724298140, 0215280220

Pache Protopopescu 161mp, 1930, curte, renovata, centrala termica, 1400E, CBV06049, http://www.cbimobiliare.ro, Tel: 0730177069, 0215280220

n Drumul

Gãzarului închiriez camerã în apartament mobilatã, pentru o fatã sau o doamnã, Tel: 13 Septembrie Mariott, 3/8, 0723873312 109mp, 1989, boxa, parcare, n Drumul Taberei Inchiriem 140000E, C B R 6 2 9 8 7 , convenabil camera facilitati in pentru tanara http://www.cbimobiliare.ro, Tel: apartament nefumatoare, dupa ora 18, Tel: 0730177066, 0215280220 0217256631 n Drumul Taberei B-dul 1 Mai, închiriez unei persoane camerã bloc, îmbunãtãþiri, condiþii deosebite, 400L + garanþie (în rate), Tel: 0760446488 n Straja camera in apartament decomandat, toate facilitatile, internet, AC, mobilata, frigider, n Banca Transilvania vinde la masina spalat, Tel: 0720406912 licitaþie publicã spaþiu comercial 166mp ºi anexa 4mp, Magazinul Vitan Mall ofer cam era in de Vinuri Arte&Vino situat în bld. Mãrãºeºti, nr. 2B, bl. C, sc. 2, apartament, acces utilitati unui sector 4 Bucureºti, în cadrul s t u d e n t n e f u m a to r , T e l: complexului Carol Park 0318020852, 0765117792 Residence. Preþ: 1150000 lei+TVA 24%, Tel: 0757080352

Colentina Comarnic casã 2 camere, canalizare, apã, gaze stradã, stradã asfaltatã, fãrã intermediari. 0213408399, Tel: 0744849279, 0213408399

n Timpuri Noi 210 mp, 2008, P+1+M aer conditionat ventilo convectoare homespace parchet masiv 3 bai curte interioara locuri parcare, 1.950 EUR/luna, cirneanudan@yahoo.fr, Tel: 0722844021 n Ultracentral particular, inchiriez vila p+m singur curte, 6 camere, garaj, pivnita, totul renovat, 1.100 EUR, cristipan1@yahoo.com, Tel: 0724062738 Unirii Udriste, D+P+2+M, 500mp utili, renovata recent, 4 locuri parcare subteran, ideal b i r o u ri , g ra d i n i ta , 3 7 0 0 E , CBV06798, www.cbimobiliare.ro Tel: 0730177276, 0215280220

n Bãneasa Inchiriez garsoniera mobilata utilata pe termen lung zona Baneasa langa Academia de Politie, Tel: 0757145607 n Central particular, inchiriez vila. n Berceni Inchiriez garsoniera Poza pe site www.chabgroup.ro, particular, confort 1 mobilata, Tel: 0723644293 utilata, 200E 1+1, Tel: 0786894907 Ciºmigiu 12 camere, D+P+1, 350mp utili, 2 locuri parcare, D e c e b a l 4 1 m p , b u c a ta r i e constructie 2011, ideal birouri, mobilata, 2 bai, balcon, P/4, gradinita, 3600E negociabil, renovat, l i b e r, 270E, CBV06823, www.cbimobiliare.ro 0215280220, CBR42351, Tel: 0730177276, 0215280220 http://www.cbimobiliare.ro, Tel: 0730177069, 0215280220

n Busteni

(Prahova) central schimb casa + teren 309mp cu imobil Bucuresti plus diferenta, Tel: 0751369452 n Prahova Breaza Casa caramida, 3 camere, hol, baie, bucatarie, veranda, beci, toate utilitatile, 100mp si curte 1300mp, vand (schimb) pret 98000E, cu 2 camere Bucuresti central, Tel: 0749379762 n Predeal centru, 2 apartamente 2 cam. alãturate, complet amenajate, cu casã curte Bucureºti, Tel: 0736467877 n Schimb apartament confort 1, 9/10 - cu casa cu curte la Sibiu, Tel: 0722795195, 0728241048 n Unirii Mitropolie schimb casa cu apartament Bucuresti plus diferenta, Tel: 0751369452

Dacia Eminescu, P+M, 277mp, 10 camere, centrala termica, pretabil pentru birouri/cafenea, locuit, 2500Euro, CBV04902, http://www.cbimobiliare.ro, Tel: 0215280220

é Otopeni

vila 2008 P+1, 150mp, 3 camere, 2 bai, ne/mobilat, centrala proprie, aer conditionat, curte, teren joaca 490 Euro/luna, detalii agentiadeanunturi.ro/011, Tel: 0745440056 n PLEVNEI PARTICULAR, ÎNCHIRIEZ VILÃ 24 CAMERE, 700 MP, D+P+1+M, IMOBIL ISTORIC, RESTAURAT ÎN 2009, COMPLET UTILAT, FINISAJE LUX, PARCHET, MARMURÃ, TERMOPAN, VITRALII, AER CONDIÞIONAT, CENTRALÃ TERMICÃ, CENTRALÃ TELEFONICÃ 2011, LINIE FIBRÃ OPTICÃ, 3 LINII TEL, DEPOZIT, ARHIVÃ, SALÃ AªTEPTARE, CIRCUIT TV-SATELIT, CAMERE SUPRAVEGHERE, ALARMÃ CU CENTRALÃ n Cumpar apartament 2-3 camere MONITORIZARE, INCENDIU Bd. 1Decembrie intre Auchan si ALARMARE Bd Pallady parter sau etaj 1 AUTOMATÃ, SALÃ ªEDINÞE, 4 GRUPURI SANITARE, CURTE, stradal, Tel: 0771488967 PARCARE, TEL: 0733106680

n Drumul

Taberei Orizont garsoniera mobilata modern exclus agentie, Tel: 0722302087 n Iancului 10/10, particular, mobilat clasic, 200 euro + garantie, fara masina spalat, Tel: 0728861916 n Kogãlniceanu Ciºmigiu, proprietar închiriez garsonierã ultra modernã, dotatã, utilatã, 250 EUR, Tel: 0734092695

Militari la mansardã, complet utilatã, 50mp, doar o singurã persoanã, preþ 170Euro+1000Lei garanþie, Tel: 0727246862 n Militari

Particular inchiriez garsoniera mobilata complet utilata, recent renovata, Tel: 0731377771 n Otopeni Proprietar inchiriez garsoniera in otopeni, Tel: 0724079289, 0742528367 Unirii Inchiriez garsoniera 42mp, mobilata, str. George Georgescu, pre fer familie. 800ron, Tel: 0760064991

n 1 Decembrie 1918, proprietar, cf 1 decomandat, curat, utilat, mobilat modern, apometre, repartitoare, UM, 9/10, 56 mp, 250 E, Tel: 0748270224 n 1 Mai (Mihalache) Inchiriez apartament 2 camere, contorizat, mobilat, loc parcare, zona linistita, Tel: 0720631997 n Alexandriei, închiriez apartament 2 camere vilã, mobilat, cheltuieli incluse, toate facilitãþile, Tel: 0785358552, 0214212605 n Berceni, Alex Obregia, 2 camere, 1/10, stradal, gresie, faianta, parchet, aer conditionat, usa metalica, proprietar, 1+1garantie, 280 EUR/luna, Tel: 0722651488 n Cantemir particular apartament 2 camere, semidecomandat, Tel: 0212508427, 0720848779 n Drumul Taberei Plazza, conf. 1, semidecomandat, 3/9, renovat, utilat complet, toate îmbunãtãþirile, 380 EUR, Tel: 0726166378 n Ferdinand 9/10, particular, complex Selecta, constructie 2010, suprafata 60 metri patrati finisaje superioare, mobilat lux, bucatarie utilata, toate imbunatatirile, paza, parcare subterana, liber, 500 EUR/luna, Tel: 0755460943 n Giuleºti Prunaru, complet mobilat ºi utilat, 300 EUR, Tel: 0760452558 n Giurgiului conf. 1, mobilat, utilat, stradal, semidecomandat, 250E negociabil. 0730.254.792, Tel: 0730254792 n Giurgiului particular, închiriez apartament 2 camere, decomandat, et. 3, nemobilat, complet renovat, 250 EUR, Tel: 0754200100 n Lipscani nr. 3 închiriez apartament 2 camere, Tel: 0723087193 n Militari Inchiriez 2 camere parter casa curte la doua studente, eleve, rog seriozitate, Tel: 0723626718 n Pantelimon 2 camere confort 2, sporit, decomandat, mobilat, utilat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, piata Vergului la 50m de scara, 250 EUR/luna, Tel: 0766565411 n Pantelimon, biserica Capra, decomandat, 6/10, complet mobilat, aer conditionat, parchet, mobila noua, curat, discutabil, 290 EUR/luna, Tel: 0744589297 n Prelungirea Ghencea Inchiriez apartament cu doua camere decomandat, confort 2, mobilat, utilat, zona Prelungirea Ghencea. Telefon, Tel: 0740914980, 0767043543

n Progresul Piaþã, ap. 2 camere mobilat utilitãþi, termen foarte lung, urgent, 0733586845, 0216290686

n Rosetti Carol I, 2 camere parter/demisol, termopan, usa metalica, vad, bloc linistit 200E - 6 luni, 250E - 3 luni, 200 EUR/luna, didtz0709@yahoo.com, Tel: 0749190556

n Timpuri Noi Inchiriez 2 camere +hol, nemobilate cu intrare separata la curte, gaze, max 2 persoane, Tel: 0723024333

n Timpuri Noi, ap. 2 camere, cf.I,

decomandat, 2/8, mobilat / utilat / renovat, gpt, apometre/repartitoare n Victoriei langa ASE garsoniera caldura, liber, 400E/luna mobilata+ utilata, A/C, eventual negociabil, anticiupat 2+1 garantie, studenti, Pret 350Euro negociabil, pentru cuplu, termen lung, Tel: Tel: 0722872966 0769259093


23 Septembrie 2011

închirieri oferte imobile / auto-moto / electro / matrimoniale femei - bãrbaþi / pagina 7

n Unirii Nerva Traian, apartament 2 camere, etaj 7/9, gresie, faianta, parchet, AC, termopan, complet mobilat, utilat, usa metalica, recent renovat, living-bucatarie open space, 450 €/luna, 0732952591 vali_atudorei@yahoo.com, n Victoriei Capºa semidecomandat, mobilat, utilat complet, n Alexandriei Închiriez 2 spaþii de100 mp ºi 60 mp, stradale, modern, 450 EUR, 0732709486 toate facilitãþile, Tel: 0214212605, 0785358552 n Chibrit piata, inchiriez vinarie, amenajata. Pret negociabil, Tel: 0744540990 n Crângaºi-Complex parter, 18mp, în faþa secþiei 20 Poliþie, canal, electric, aer n 1 Mai (Mihalache) intersecþie cu apã, Turda decomandat complet renovat condiþionat, Tel: 0728959959 AC, 2 gr sanitare 2 balcoane Drumul Taberei Bd. Ghencea, închise termopan, Tel: 0726188174 nr. 28, 90mp, faþadã 7m, trafic pietonal intens, intrare de 13 Septembrie -fix, 3 camere a p r o v i z io n a r e , T e l: decomandate, AC, toate 0212210270, 0212210267 imbunatatirile, mobilat modern, ideal pentru familie sau 2-3 s t u d e n t i, 3 5 0 E U R , T e l : n Mihai Bravu 33 stradal, fosta farmacie Sensi-blu, trafic pietonal 0726358210, 0722530989 intens, 73 mp, gr.sanit, contract termen lung, 2300 e+tva/luna, liber din 01 octombrie, 2.300 EUR/luna, sarina_luminita@yahoo.com, Tel: 0728928522 n Militari Piata Veteranilor inchirez spatiu comercial 14mp super vad super pozitie, Tel: 0734540940 é Aviaþiei, langa Hotel Erbasu. n Militari Bd. Uverturii, nr. 87, comercial-depozitare, Particular, apart 3 cam lux, mobilat spaþiu utilat, centrala termica, 550 €/luna, 212mp, igienizat, utilitãþi, Tel: favoritmagazin@yahoo.com, Tel: 0212210267, 0212210270 n Militari-autogarã, Bd. Iuliu 0732337446 n Drumul Taberei str. Valea Maniu, nr. 79, 400mp, spaþiu lift Oltului, Apartament decomandat, comercial-birouri-depozitare, mobilat, 3/4, negociabil, marfã, utilitãþi, Tel: 0212210267, 0212210270 300 EUR/luna, Tel: 0722535617 n Mircea Vulcanescu, Muzeul Floreasca -Glinka stradal, 3 Militar Dinicu Golescu, 16 mp, gresie, intre camere, nemobilat, centrala termopan, 14.00-18.00, Tel: 0722996619 proprie, toate imbunatatirile, termen lung, pentru familie, firma, n ªtirbei Vodã Radiodifuziune, 400 EUR, Tel: 0726358210, sect 1, inchiriez imobil nou 330mp, 8 camere, liber nemobilat, 0722530989 confortabil prefer birouri, pret 7euro/mp, Tel: 0740611035 n Progresul Piaþa, de închiriat ap. 3 camere conf. 1, nemobilat, îmbunãtãþit, Tel: 0761260531

n Fiat Doblo Autofrigorificã 2001, diesel, înmatriculatã, termo king original, 2.800 EUR, Tel: 0769705226 n Masini pentru programul rabla. Ofer 1150R, Tel: 0766687339 n Tichete rabla 2011 ofer 1350L, n Calculatoare, laptopuri, Tel: 0744632301 imprimante, noi, n Tichete rabla. Ofer 1350R, Tel: monitoare, second - hand, garantie, service. 0766687339 Vând. 0722213283, angeloangeloo@yahoo.com, http://www.e-strong.ro, Tel: 0765476882, 0212600843

é BMW Seria 116i Impecabila, 75.000km, fara accident, reviziile la reprezentanta - istoric complet, Factura intreaga suma, 11.780 €, m i h a i p g @ y a h o o .c o m , T e l : 0729778888

bemzinã, 60.250km, întreþinutã, garaj, roºu, revizii la zi service autorizat, negociabil, 3.800 EUR, Tel: 0761149570

Fiat Stilo Cupe, adus din Germania, model 2006, Tuning, 3.800 EUR, Tel: 0769705226

n Costin Georgian Particular, 4 camere, Costin Georgian, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, apometre, repartitoare, utilat, partial mobilat, intretinere mica. Termen lung, 0726723793

Pret super avantajos, 205 cp, xenoane, negru. Piele neagra, toate consumabilele schimbate, stare exceptionala! Tel: n Mãrgeanului camerã la curte cu 0769781578 toate utilitãþile, Tel: 0726702849 n Proprietar inchiriez in Calea Vitan 1200mp teren cu 6E/mp. Informatii la tel, Tel: n Mercedes-Benz Vito Stare perfecta aer, abs, accept variante 0723567084 duba 3, 5tone, 3.900 EUR, Tel: Proprietar, inchiriez 0766826131

apartament 3 camere utilat si mobilat complet cu centrala termica si aer conditionat, 300 EUR, Tel: 0722711839

n Mihai Bravu cu Ferdinand nemobilat, pe termen lung, pret pe n Vitan inchiriez teren urgent luna, 0765192024, 350 EUR, Tel: 450mp, 7E/mp, proprietar, Tel: 0726776342 0724203293, 0767766848 n Vitan, teren 2210mp in zona Unirii Mircea Voda, 6/8, 80mp, Vitan inchiriez cu 6E/mp, Tel: 1980, mobilat, renovat, cadastru, 0730753022 intabulare, 380E, CBR16539, http://www.cbimobiliare.ro, Tel: 0730177069, 0215280220 n Victoriei-Titulescu - Inchiriere ap. central 4 camere in vila, parter inalt, suprafata 118 mp, 2 bai, G+F+P+T+CT, recent renovat pt locuit / birou – societati comerciale / profesii liberale, lucadan15@yahoo.com, Tel: 0740268294

n Apartament,

garsonierã, mobilat, nemobilat, curat, pentru chiriaºi serioºi, verificaþi, comision negociabil, închiriere în 48 ore, Tel: 0737370416, 0740636571

Fiat, AlfaRomeo, Daewoo, Bmw, Audi, Volkswagen, Suzuki. Toyota, Ford, Volvo, Hyundai, Kia, Opel, Peugeot, Tel: 0723469301, n Achiziþionez monitoare lcd computere laptopuri componente 0765532467 nefurate asigur transportul inclusiv weekend, 0723984654, 0746283201, Tel: 0212201216, 0768790654

Masini de spalat automate, r e p a r a ti i la d o m i c il i u , deplasare gratuita, ultrarapid, g a r a n t ie , piese, Tel: 0731532310, 0768398545

n Dacia Logan Laureate, 2005,

n Ford Cougar extrafull urgent.

Rosetti, ultracentral, super elegant, 3 camere+ 1 serviciu, 2gr.s, mobilat, utilat, modern, centralã proprie apartament. Ideal pentru un cuplu sau singur, 450 EUR, Tel: 0726358210, 0722530989

n Dezmembrez Dacia, renault,

Frigotehnist reparatii frigidere, combine, congelatoare, lazi, vand congelator 5 sertare, anyshor1972@ yahoo.com, Tel: 0764562524

Peu geot 307 SW, 2007, km 100.000, dizel, 7 locuri, cârlig remorcare, 1, 6 HDI, consum 5, 5 urban, 3, 4 afarã, toate opþiunite, 5.800 EUR, Tel: 0764096669, 0734987950

n Accept: Acura, Dacia Cielo, Citroen, Chevrolet, Logan, Matiz/Tico, Renault, Opel, Skoda, Solenza, Supernova. Si mici defecte, Tel: 0212551102, 0721309765 n Autoturisme de la proprietar pentru programul rabla. Ofer 1150R, Tel: 0744632301

é Reparatii cutii auto Service reparatii cutii automate ofera reparatii specializate pentru orice tip de cutie de viteze automata i n d i fe r e n t de m a rc a autoturismului. Oferim 12 luni garantie fara limita de km. Testarea este gratuita, 10 EUR, willyszlavik@yahoo.com, www.reparatiicutiiautomate.ro, Tel: 0732125555, 0723528323 é Sex total, rafinament, stil si eleganta, daca esti in cautare de momente unice de amor sublim suna-ma si nu vei regreta alegerea facuta. Noua, reala si fierbinte. Poze reale din locatie! Accept deplasari, non-stop! escort_ana@yahoo.ro, www.worldwg.eu, Tel: 0734471027

é Alis, bruneta 19 ani pentru domni manierati, sunt gata sa ofer clipe de neuitat. Foto reale. Locatie centrala, 100 RON, Tel: 0736865003 n Ana 36 ani, draguta, sani mari, ofer companie, 40 lei, Tel: 0768379324, 0724749412 n Angela simpatica, serioasã, te aºtept la mine pentru câteva clipe intime. Pupici, Tel: 0763801906

n Cavaler, 42/175/85, prezentabil, stilat, serviciu stabil doresc relatie similara, doamna 40-55 ani, Tel: 0735565392, 0735565391 n Pensionar intelectual 70+, dubla cetatenie romana si suedeza doreste cunostinta doamna pensionara, fara obligatii si poate locui si in Suedia, Tel: 0721680516 n Prezentabil, 40/1.80/91, serios, doresc cãsãtorie cu tânãrã drãguþã serioasã. Bucureºti Ilfov, Tel: 0735123908


23 Septembrie 2011

n Vand loc de veci Berceni 2, langa centura (Bucuresti-Berceni), zona in fata, urgent, Tel: 0766536702, 0314201712 n VAND MOBILA SECOND HAND: MOBILA BUCATARIE; MOBILA DORMITOR n Bac romana- engleza, domiciliul COMPLETA; MOBILA elevului, profesoara 30lei sedinta, SUFRAGERIE; FRIGIDER; Tel: 0722121326 TELEVIZOR; PRET NEGOCIABIL, ADAM.COSTIN@YAHOO.COM, TEL: 0744690030

n Pierdut

contract cazare Academia de Stiinte Economice Bucuresti pe numele Ciuperceanu A.T. Vlad Cristian. Il declar nul, n Pierdut certificat de inregistrare al SC Renessance Design SRL cu sediul social Bucuresti str. Mihai Eminescu 168 sector 2 J40/8919/2008 CUI RO23930959. Se declara nul, n Pierdut Certificat Constatator al PFA Hincu T. Delia-Ramona, CUI 23614379, F04/330/28.03.2008, cu sediul social in Onesti, Str. Belvedere nr. 14, ap. 17, Bacau. Il declar nul, n Pierdut proces-verbal eliberat în data de 20.03.1979, pe numele de Gheorghe Nicolae, îl declar nul,

é Carucior pt copil + cos auto. Produsul este aproape nou, foarte putin utilizat, stare exceptionala, model CHICCO CT 0.2, 700 RON, alinatinu@yahoo. com, Tel: 0747858153 n Colectionar

n Numitul Aparaschivei Cristi Valentin cu domiciliul in Bucuresti, str Preda Spataru nr 17, bl 11, sc 2, et 4, ap 28, este citat in calitate de parat in dosarul 4631/4/2010 la Judecatoria Sector 4, complet 5, ora 8.30, camera 312, in ziua de 10.10.2011, dosarul avand ca subiect divort si incredintarea minorului, in proces cu Aparaschivei Doina Viorela. In caz de neprezentare procesul se va judeca in lipsa,

german cumpar masini de cusut din perioada interbelica: Zzinger, Singer, Kaiser, Naumann, Phoenix, Durkopp, Afrana, Pfaff, Anker, Haid-Neu, Werthaim, etc. Ofer 20.000-40.000 euro, cain_200020@yahoo.com, Tel: 0784714423 n CUMPAR DECIZII ANRP (FONDUL PROPRIETATEA), TEL: 0733633217 n Frigidere, congelatoare cumpar, aragaz, masina spalat automata/ neautomata, combina frigorifica, functionale 100-150, Tel: 0213328599, 0722417915

n Abordaþi împrumut cu garanþie imobiliarã, foarte urgent, particular, Tel: 0786760827

Facilitez credite de nevoi personale ºi refinanþãri, fãrã garanþii, simplu ºi rapid, Tel: 0786402177, 0736145332

n Cesionez spaþiu comercial în suprafaþã de 28mp la Piaþa progresul. Relaþii, Tel: 0758111017 n Vand afacere sala fitness Colentina stradal, super vad, profit lunar 3000E, 400mp, chirie mica, aparate profesionale, investitie 55.000E. Ocazie! 29.000 EUR, Tel: 0736546001

é Foraje puturi apa de

é Acoperisuri reparatii sau constructii noi, tabla lindab, tigla, dulgherie. Oferim garantie si serio zitate , 3 EU R/mp , aurelian.zamfira@ya hoo.com, Tel: 0744317056

é E n g l e z ã l a d o m ic i l i u l elevului. ªcoalã / Afaceri / Traducere. Avansaþi/ Începãtori. A s i m i la r e t e m e in i c ã , T e l: 0742207546, 0318074352 n Limba Românã, profesor ofer meditaþii bacalaureat, 30-35Lei/ºedinþã, Tel: 0726762169 n Matematica- (sotul 45 ani), romana (sotia 42 ani), V-XII, experienta specialitate si psihologica, 12 ani meditatii, predare numai pe intelesul elevului, nu luam bani degeaba fara rezultate, 20l/h (domiciliu profesor), 25l/h (domiciliu elev), Tel: 0766594255, 0722286920 n Profesoarã meditez matematica clasele 9-12, bacalaureat, admitere, zona Drumul Taberei. Garantez rãbdare ºi tact pedagogic, Tel: 0722483942, 0214138830 n Profesoarã cu experienþã meditez românã- francezã, orice nivel, Tel: 0726847832 n Profesor matematica, orice zona, rezultate exceptionale, Tel: 0727809907

mica-mare adancime structura pvc. ecologica de valplast, filtru pe tubulatura pvc.tip screen, izolarea primului strat printr-un inel de ciment, sablaj de margaritar, denisipare, limpezire put. Se asigura debit apa, dosar parametri foraj, garantie foraj, foraje_puturicristi@ yahoo.com, Tel: 0724401595 n Jaluzele exterioare (rulouri)

aluminiu 250 lei/mp, PVC 160 lei/mp, usi de garaj 400lei/ mp, Tel: 0744102003, 0722534353 n Montaj usi, glet, zugraveli, rigips, parchet, gresie, faianta, Tel: n Acoperiºuri, accesorii, tablã 0767665993 zincatã, dulgherii, reparaþii acoperiºuri, burlane, Tel: n Prestari servicii Acoperisuri, dulgherie, tabla, lindab, cupru, inox, 0736960867 aluminiu, lucrari de toate categoriile de tinichigerie, Tel: 0767063961 n Prestari servicii Echipa de baieti monteaza tigla metalica, zincata, accesorii, dulgherie, sarpante, mansardare, monumente istorice, inclusiv reparatii, Tel: 0736537114 n Prestari servicii Montam tigla metalica, ghene, glafuri, aticuri, interioare si reparatii acoperisuri, Tel: 0768867028 n Zugraveli gleturi, gresie, faianta, é Amenajãri Echipa tanara cu parchet laminat placari polistiren, experienta executa termosistem, rigips, tencuieli, sapa, Tel: sape, tencueli, zid, zugraveli dec- 0720832378, 0785549787 orative, stucco, tapet, pavaje, pavele, bratca, parchet lamelar, placari piatra, gresie faianta, www.symomary45@yahoo.com, Tel: 0730468264

é Acoperiºuri, accesorii, tablã

zincatã, ondulatã, reparaþii, 100% garanþie, Tel: 0737121738

n Amenajari profesionale: glet-8L; n Avocat lavabil-6L; faianta/ gresie-20L; izolatie int/ext-20L; rigips-15L, é Profesor matematica, orice glafuri, parchet, etc. Seriozitate, zona, experienta, rezultate Tel: 0767417287, 0744316918 exceptionale, Tel: 0754916860 n Branºament apã, canalizare, separãri, recepþie+contract Apa Nova, lucrãri interioare, reparaþii 0721390290, Tel: 0761077013, 0214330604 n Electrician montez prize, lustre, intrerupatoare, tablou sigurante, lumina 24V (subsoluri) circuite separate, impamantare, promt si rapid, Tel: 0724728304, n Acoperiºuri þiglã metalicã, tablã 0765664150 zincatã, dulgherii, reparaþii, Tel: n Execut lucrari de instalatii 0737324955 sanitare, incalziri centrale. 0741390182, Tel: 0763127957, 0725425998 Executam lucrari de acoperis, dulgherie, invelitoare din tabla, propriu si a clientului, inclusiv accesorii, jgheaburi, burlane, Tel: 0736866405

é A c o p e r i s u ri e x e c u t a m lucrari acoperisuri tigla, tabla tiglata, tabla zincata, izolatii si hidroizolatii, jgeaburi si burlane, etc, 2 EUR, ms_dyzzy@yahoo. com, Tel: 0765519570

n Executam lucrari de constructii: case, vile, termoizolatii, tencuieli, gleturi, garduri, sanitare, cu echipe competente si preturi rezonabile. Oferim si cerem seriozitate! aurasandu2005@yahoo.com, Tel: 0764386102

infiintari, modificari, firme, pfa, cesiuni, dizolvari, suspendari consultanta, reprezentare juridica, instanta, Tel: 0745312426

n Expert

Contabil, membru CECCAR ofer servicii complete de contabilitate (balanta, bilant, declaratii fiscale, resurse umane), ela_0404@yahoo.com, Tel: 0723384482

n Consilier

matrimonial, premarital, previne divortul, asista cunoasterea viitorilor soti, experienta, rezultate bune. Programari, Tel: 0213372572, 0744202595 n Filmari video HD+ foto digitale, diverse evenimente, transfer pe casete, dvd-uri, seriozitate, Tel: 0721461148, 0744276772

AnuntAZ 23 septembrie 2011  
AnuntAZ 23 septembrie 2011  

anunt de la a la z, anuntaz, anunturi, anunturi foto, anunturi online, anunturi telefon, imobiliare, inchiriere, inchirieri, locuri munca, o...

Advertisement