Page 1

Agenþi vânzãri cu/ fãrã experienþã Roossa Books SRL angajeazã, salariu de la 1200 lei, pos ibilitate avansare, Tel: 0730566776 Agenþi v ânz ãri c u/fãrã experienþã Editura Roossa angajeazã, Salariu 1200 Ron+ c omis ion, Tel: 0213151690

Lichidare mobilier de birou complet: birou, fiset, scaun, pereti despartitori, negociabil in functie de cantitate, folosit, Tel: 0740120994, 0740120998

é Personal.

Companie internationala angajeaza personal tanar si dinamic: Distribuitor, Agent Vanzari, Curier, Asistent Manager. Posibilitatea de avansare rapida. Salariu de la 1200lei, Tel: 0728650079

é Videochat - Absolvente pentru activitate legalã, venit 1.000- 3.000E, CM, cazare, http://www.enjoystudio.ro, Tel: 0763156150, 0735674012 Videoc hat, Abs olv ente pentru activitate legalã, avans 500E, venit 1.000-3.000E, CM, c az are; http://www.selenstudio.ro, Tel: 0734959924, 0760179243

é Fotomodel, angajam fete indraznete, cu un caracter dinamic, ambitie si seriozitate; varsta minima 18 ani; camere video hd; lumini profesionale; posibilitate cazare gratuita; zona Unirii, 800 USD/luna, studio@livequeens.com, http://www.LiveQueens.com, Tel: 0766788840, 0734529582

é VIDEOCHAT AMERICAN. PENTRU PRIMA

OARA IN ROMANIA, STANDARD STUDIO STUDIO AMERICAN ACREDITAT INTERNATIONAL, CU EXPERIENTA DE PESTE 10 ANI IN DOMENIU - ADUCE METODA DE VIDEOCHAT PROFESIONALA, FOLOSITA DE CELE MAI BUNE MODELE DIN LUME. SI TU POTI INVATA SA CASTIGI MII DE DOLARI SAPTAMANAL! LOCALIZAT IN CENTRUL DE AFACERI SITUAT IN BUCURESTI, STR. RADU VODA 17, SECTOR 4 (PIATA UNIRII), STUDIOUL PUNE LA DISPOZITIA MODELELOR SINGURUL SPATIU CU DESTINATIE EXCLUSIV “BUSINESS”, IN CARE, PE LANGA DOTARILE DE ULTIMA GENERATIE, MODELELE BENEFICIAZA SI DE TRAINING INDIVIDUAL DUPA METODA AMERICAN STANDARD SI ACCES LA PROGRAMUL “STANDARD REWARDS” PRIN CARE PE LANGA BANI POT CASTIGA SI PRODUSE VARIAND DE LA GENTI SI PANTOFI PRODUSE DE CELEBRE CASE DE MODA, PANA LA O MASINA SAU UN APARTAMENT. PLATI SAPTAMANALE DIRECT SITE-MODEL, FARA INTERMEDIERE SAU COMISION STUDIO! 5.000 USD/LUNA, HR@STANDARDSTUDIO.RO, HTTP://WWW.STANDARDSTUDIO.RO, TEL: 0213122097, 0785284574


pagina 2 / oferte de muncã România

23 Iulie 2012

é Agenþi Pazã ºcoli, grãdiniþe, salariul 1000 Ron. Urgent! Tel: 0213108660, 0212010567

n Agenþi Pazã Alistar Security SRL angajam agenti de paza, fete si baieti cu sau fara atestat din Bucuresti, salariu net incepand de la 1000Ron, Tel: 0764666663 barman pentru n Ajutor restaurant/ pub în Centrul Istoric, Tel: 0735861681

é Ajutor Bucatar muncitor, energic, dispus la program prelungit, perioada de proba. Restaurant, situat in str. Gabroveni, angajeaza, cristina.chiripuci@snackattack.ro Tel: 0766655986

é Agent Vanzari cu/

é Agent de paza AKA Group Security angajeaza pentru Bucuresti si Otopeni agenþi pazã calificati sau necalificati. Salariu atractiv, http://www.akagroup security.ro, Tel: 0213524567

fara experienta ROOSSA Books SRL angajeaza, salariu de la 1200lei, posibilitate avansare, Tel: 0728650079 Agenþi Pazã, Firma de paza angajeaza sefi de tura si agenti de securitate pentru B uc ur es t i, of f ic e @gspprotection.ro, http://www.gspprotection.ro, Tel: 0768198439

é Agenti Pazã. barbati, femei si agenti interventie, pentru firma de paza. Carte de munca + salariu atractiv. 0755162034, Tel: 0721296652, 0767056551

é Asistent Manager.

Restaurant tip fast-food angajeaza Asistent Manager cu experienta 2 ani. Relatii de luni –vineri, 10.00-20.00, Tel: 0737997856

n Ajutor Bucãtar cu experienþã pt. restaurant zona Timpuri Noi, Tel: 0722244214, 0731831891

é Asistenta personala, frumoasa, open minded, supla, nefumatoare, fara obligatii. doar din provincie. Ofer cazare superlux, salariu 1.500 Euro, rog seriozitate. CV+ minim 3 poze mari la e-mail fitroyal09@gmail.com Tel: 0733637319 1.200-1.400lei, n Bonã experienta, 8-10 ore, Dr. Taberei, Dristor, Pantelimon, Crangasi, Otopeni, Aviatiei, Muncii, Colentina, Vitan, Bucurestii Noi, Bucuresti. Urgent, Tel: 0213107403

regim intern, n Bonã 1.500lei, experienta, Bucuresti. Urgent, Tel: 0213107403 n Bonã interna, cu permis auto, nefumatoare, pentru ingrijire 3 copii+ menaj usor, Tel: 0724360787 n Bonã. Agentie angajeaza pentru familii in Militari Ghencea, bona cu experienta copii mici 0-1 an, dar si de gradinita. Persoana capabila sa se apropie de copil si sa il atraga in jocuri educative; full time; foarte avantajos, info@nounou-bebe.ro, http://www.nounou-bebe.ro, Tel: 0765524705


oferte de muncã România / info / pagina 3

23 Iulie 2012

AnunþAZ vã informeazã Românii cetãþeni europeni Sindicatul Românilor din Strãinãtate

în dialog cu românii de pretutindeni Uniunea Europeanã – spaþiu de libertate, securitate ºi justiþie (partea a- II-a). Prezintã domnul prof. ec. Ion Voinea - Preºedintele Sindicatului Românilor din Strãinãtate. Tratatului privind funcþionarea Uniunii Europene Versiunea Consolidatã - document publicat la data de 30.03. 2010 în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, abordeazã în Titlul V, Art. 67- 76 problematica deosebit de complexã a drepturilor cetãþenilor europeni, la securitate ºi justiþie. Astãzi vom prezenta partea a doua a acestei teme, de mare actualitate pentru funcþionarea Uniunii Europene. Art. 73. Statele membre au libertatea de a organiza între ele ºi sub autoritatea lor forme de cooperare ºi de coordonare pe care le considerã oportune, între serviciile competente ale administraþiilor acestora care rãspund de asigurarea securitãþii naþionale. Art. 74. Consiliul adoptã mãsuri în vederea asigurãrii cooperãrii administrative între serviciile competente ale statelor membre în domeniile menþionate în prezentul titlu, precum ºi între serviciile respective ºi Comisie. Acesta hotãrãºte la propunerea Comisiei, sub rezerva articolului 76 ºi dupã consultarea Parlamentului European. Art. 75. În cazul în care este necesar, pentru realizarea obiectivelor enunþate la articolul 67 în ceea ce priveºte prevenirea ºi combaterea terorismului ºi a activitãþilor conexe, Parlamentul European ºi Consiliul, hotãrând prin regulamente în conformitate cu procedura legislativã ordinarã, definesc cadrul mãsurilor administrative privind circulaþia capitalurilor ºi plãþile, cum ar fi îngheþarea fondurilor, a activelor financiare sau a beneficiilor economice care aparþin unor persoane fizice sau juridice, grupuri sau entitãþi fãrã caracter statal, sunt în proprietatea acestora sau sunt deþinute de acestea. Reamintim faptul cã, printre obiectivele enunþate la art. 67 din acest tratat, sunt enumerate în special acþiunile Uniunii Europene care asigurã un înalt nivel de securitate prin mãsuri de prevenire a criminalitãþii, a rasismului ºi a xenofobiei, precum ºi de combatere a acestora, prin mãsuri de coordonare ºi de cooperare între autoritãþile poliþieneºti ºi judiciare ºi alte autoritãþi competente, precum ºi prin recunoaºterea reciprocã a deciziilor judiciare în materie penalã ºi, dupã caz, prin apropierea legislaþiilor penale. Consiliul, la propunerea Comisiei, adoptã mãsurile pentru punerea în aplicare a cadrului prevãzut la primul paragraf. Actele menþionate la prezentul articol cuprind dispoziþiile necesare în materie de garanþii juridice. Art. 76. Actele menþionate în capitolele 4 ºi 5, precum ºi mãsurile menþionate la articolul 74 care asigurã o cooperare administrativã în domeniile menþionate în aceste capitole, se adoptã, dupã cum urmeazã: (a) la propunerea Comisiei; sau (b) la iniþiativa unei pãtrimi din statele membre. Capitolele 4 ºi 5 , la care se face referire în art 76, vizeazã cooperarea juduciarã în materie penalã, respectiv cooperarea poliþieneascã – aspecte care vor face obiectul unor prezentãri viitoare. (Va urma). Vã invitãm sã urmãriþi serialul nostru consacrat acestui subiect ºi aºteptãm mesajele dumneavoastrã la e-mail office@az.ro sau postal la ANUNTaz OP53 / CP82 Bucureºti.

n Bucãtar angajãm in zona Centrului Istoric, Tel: 0720594302 n Bucãtar ajutor, pentru linie autoservire Big Berceni Piata Sudului, Tel: 0722633919 n Bucãtar cu experienta, ajutor de bucatari, ospatari, ajutori ospatari, barman, ajutor barman, personal curatenie pentru restaurant nou zona Piata Presei Libere. CV-ul poate fi trimis la fax sau e-mail hotpoint@travel-shop.ro, Fax: 0212240080 n Bucãtãreasã cu calificare ºi experienþã în domeniu angajeazã grãdiniþã particularã, Tel: 0769636066 n Casting figuratie. Casa de productie Lumiere Artists organizeaza casting pt filme, reclame si emisiuni TV. Plata intre 50-300 euro / ziua de filmare. Nu se percep taxe pt. inscriere, casting@lumiereartists.com, Tel: 0213109152, 0755129475 CU n COAFEZÃ EXPERIENTA (MINIM 5ANI VECHIME). SALON STEPHANYE DIN OLTENITEI238 ANGAJEAZÃ URGENT, TEL: 0723460908, 0213324652 Salon n Coafor/Coafezã. Kristine situat in zona Real Vitan angajeaza personal pentru posturile de coafeza, frizerie, manichiura, cosmetica. Cerem si oferim seriozitate, experienta minim 2 ani. Conditii de munca avantajoase. Portofoliul de clienti reprezinta un avantaj, 1 EUR, alprim2010@yahoo.ro, Tel: 0721588692, 0744385207

é Confecþionere experienþã minim 2 ani, modeliere experienþã minim 3 ani. Domiciliul (de preferat) cartierele Drumul Taberei, Militari; program-Luni-Vineri 7-16; contract de munca; tichete de masã; decontare transport 50 Ron, angajeazã Confecþii textile pentru femei, zona Metro-Militari, Tel: 0374027941 Contabil/expert contabil minim 5 ani experienta in contabilitate completa si financ iara, Soc ietate c omerc iala angajeaz a. Calitatea de expert contabil reprezinta un plus, cunostinte avansate soft, contabilitate ‘’Navision’’. CV se primesc la e-mail offic e@gedp.ro; gedp@gedp.ro sau Fax: 0314251950


pagina 4 / oferte de muncã România

23 Iulie 2012 n Croitor/easã cu experienta. Atelierul nostru executa articole textile pentru casa, lenjerie de pat, perne decorative. Producem si hainute pentru copii. Zona de nord, 1.000 RON/luna, broderia.ta@gmail.com, http://www.elmo-gund.ro, Tel: 0729308091

n Electricieni cu experienta minim 3 ani, bransamente, coloane, instalatii interioare. CV la e-mail office@badinic.ro, Tel: 0213356476, 0722692297 n Electricieni, ingineri/maistri, angajam pentru lucrari in statii electrice de inalta tensiune, Tel: 0214605166, 0743047807 Fierari, dulgheri pentru firma de c ons truc tii, medat_expertconstruct@ yahoo.com, Tel: 0765439575

coafeza, n Frizer, cosmeticiana, manichiurista, pedichiurista pentru salon cu Compania vad é Croitor/easã. in Voluntari, Tel: Cristallini Boutique angajeaza 0722433027, 0766563646 persoana cu experienta in realizare tipare rochii si confectionare produs cap-coada. Salariu atractiv, alina@cristallini.ro, http://www.cristallini.ro, Tel: 0734812852

n Îngrijitori. Angajam familie serioasa, intern, pentru ingrijire casa, curte, si gradina in zona Plaiul Foii, Zarnesti, Tel: 0212300808

é Inginer chimist cu

experienta in vopsele, lacuri, diluanturi, grunduri industriale si auto pentru societate comercial din Pitesti in vederea deschiderii unei noi fabrici, resurseumane_iunie @yahoo.com, Tel: 0730433044

n Inginer instalatii electrice, Firma de constructii si é Hairstylist telecomunicatii in Bucuresti, (experienþã minim angajeaza. CV la e-mail, Tel: 1an) ºi vânzãtoare, office@unisatrom.ro, 0747506713 angajeazã societate n Inginer instalatii, instalator comercialã. CV-ul Societate comerciala n Curier Pedestru / Urgent angajeaza cu contract de se trimite la Bucuresti. Barbat conditie munca, conditiile legii, pachet fizica buna, posesor PC, cariere@ salarial motivant, inginer in part-time 17:00 -19:00 L-V, profihairshop.ro, instalatii cu experienta santier livrare colete cu presa, carti si instalator callificat, muncitori Tel: 0730501360 din Pipera la Gara de Nord + necalificati, Tel: 0723806663 alte drumuri pe parcursul zilei. asistentã n Îngrijitoare, doamna Serios si intreprinzator. CV n Infirmier/ã prin email, 430 RON/luna, medicalã, internã pentru varstnica cauta femeie pentru cãmin bãtrâni - Pipera, Tel: ingrijire, zona Piata Gemeni, transhumant2@gmail.com Tel: 0766950315 n Director cu experienta, 0726451626 angajam pentru benzinarie, romaniaogp@gmail.com, Tel: 0722936528

Croitorese triplock, muncitori necalificati pt croitorie, zona bd Timisoara, sector 6, Tel: 0724021256

é Dispecer. Companie de taxi Bageti angajeaza dispecerat taxi, soferi taxi cu atestate, vanzari auto, inchiriem licente taxi, Tel: 0762008061, 0214560298

é Distribuitor cu sau

fara experienta pentru ROOSSA Books SRL salariu de la 1200lei, bonusuri in functie de realizari, Tel: 0318004555

INSTALATOR TEHNICOSANITARI SI DE GAZE, I N S T A L A T O R I FRIGOTEHNISTI. ANGAJAM URGENT, TEL: 0729996863 n Instalator sanitar- incalzire, eventual posesor carnet cat. B. SC Instalatii SRL angajeaza, Tel: 07222931508 n Instalator sanitar/termic, cu experienta, firma mentenanta angajeaza, 1.500 RON/luna, Tel: 0724560500 n Instalatori aer conditionat, SC angajeaza, Tel: 0730777006 Angajez n Instalatori. instalatori pentru schimbarea tevilor din blocurile vechi cu polipropilena, Tel: 0752169144, 0726178755 n Lãcãtuºi cu experienþã în confecþii metalice - angajeazã urgent SC INOX SA. Aºteptãm CV-uri pe e-mail sau 0214575342 / 34, personal@inoxsa.ro, Tel: 0753142654 Liv r ator la domic iliul c lientului, c u mas ina personala si experienta in domeniu obligatorie, pentru Catering Orient, Tel: 0728512616


23 Iulie 2012

oferte de muncã România / pagina 5 gestionar n Lucrator (vanzator) Societate Comerciala angajeaza pentru magazin alimentar. Cerinte: experienta in domeniu, conditii avantajoase, carmen.lari@yahoo.com, Tel: 0727889278 n Manipulant marfa pentru Fabrica de Adezivi din Pantelimon, Compania Henkel angajeaza. Solicitam disponibilitate de lucru in 3 schimburi si experienta in domeniu. Trimiteti CV la e-mail human.resources@ro.henkel.com Tel: 0212086855

EROTIC. é MASAJ ANGAJAM CU SAU FARA EXPERIENTA FETE PENTRU SALON DE MASAJ EROTIC CONSACRAT, PENTRU MASAJ SAU COMPANIE INTIMA, MINIM 20 DE MASAJE PE ZII, VENITURI SUBSTANTIALE, MINIM 4000 DE EURO LUNAR, POSIBILITATE CAZARE.OFERIM CARTE DE MUNCA.SERIOZITATE MAXIMA! 4.000 EUR/LUNA, SECURIZATID@YAHOO .COM, TEL: 0761771771 n Maseuzã tratamente Cosmeticiana. Divine zona angajeaza. Se min 3 ani si 0720535106

specialista corporale si Salon Shape Hala Traian cere experienta seriozitate, Tel:

é Maseuzã, cu salariu 1.200 RON si coafezã cu experienþã. Coafor Calea Moºilor 268 angajeazã, Tel: 0721991827, 0212109596 n Maºinist/ã pentru ºtanþã plana Bobst; angajeazã tipografie, Tel: 0745003661 n MECANICI AUTO PENTRU SERVICE SECTOR 5, SALARIU INCEPAND CU 1500 RON, 1.500 RON, TEL: 0730655916 n Mecanici, tinichigii ºi vopsitori pentru service auto, zona Giuleºti. Obligatoriu experienþã, Tel: 0769274258, 0724887726 n Merchandiseri. SC Azad Enterprises SRL cauta merchandiseri pentru Bucuresti. Trimiteti CV la e-mail sau fax, office@lomonza.com, Fax: 0213362854

covrigi si n Modelator vanzator covrigi. Salariu atractiv, Tel: 0723569140 n Muncitor cu experienta pentru ºtaifat feþe (ºtaif normal ºi cochilie), croitor manual angajeaza firma incaltaminte, Tel: 0730501000 n Muncitori. Firma angajeaza sofer, fierari dulgheri, zidari, Tel: 0722155956 n Muncitori. Angajez fierari, betonisti si muncitori necalificati pentru santier Bucuresti, Tel: 0764317131

é Personal Restaurant foarte calificat, angajam Muncitori. Firma pentru deschiderea a 2 constructii cauta restaurante: Bucatar sef de firma rigipsari si firma la 6.000Ron-8.000Ron/ luna; Ospatari foarte buni zugravi santier 2.000Ron-3.000 Ron/luna; Casiere 1.500 Ron-2.500 Bucuresti, Tel: Ron/luna; Sef sala 4.500 0733767833 Ron/luna; Bucatari 2.500 Ron-4.000 Ron/luna; n Operator calculator, de luni muncitori necalificati 1.000 pana vineri 09-17, Tel: Ron2.000Ron/luna. 0213208818 0728101354, 0728101357, n Operator Pc cu experienta, Tel: 0728101358, 0724545653 trebuie sa cunoasca Office, 1.200 RON/luna, Tel: 0726858820 n Operatori sali de jocuri. Angajez fete cu experienta, Tel: 0769263637 cu calificare n Ospãtar pentru restaurant/ pub în Centrul Istoric, Tel: é Personal Restaurant. 0735861682 Restaurant Il Cantuccio n Ospãtar zona Centrului angajeaza ajutor bucatar, Istoric, Tel: 0720594302 menajere si ospatarite, Tel: n Ospãtãriþe. Restaurant 0724744153 Saidoun din cadrul Hotelului Restaurant: Phoenicia Baneasa angajeaza, n Personal bucatari calificati, cu sctisdesign@yahoo.com experienta minim 3 ani si n Persoanã cu domiciliul in femeie de serviciu, retributie Bucuresti care sa posede atragatoare. Restaurant din carnet de conducere, zona Colentina angajeaza, Tel: autoturism si o curte in care 0726110694, 0766320569 sa se poata parca 4-5 n Personal. Unitate de autoturisme pentru catering angajeaza personal reprezentanta rent a car. cu experienta pentru bucatar, Asteptam cv-uri la adresa de ajutor bucatar, lucrator comercial, dispecer, curieri cu e-mail office@swisogroup.ro personal, Tel: n Persoana pentru scuter administrare, coordonare, 0763749168, 0729986271 intretinere parc auto si alte n Pizzar, bucãtar angajeazã bunuri ale firmei. Program Pizzerie zona Ion Mihalache. de lucru 4 ore/zi, Tel: Relaþii l-v, 12-17, Tel: 0214108087, 0788237020 0731027322 n Personal bucatarie. SC n Proiect manager, inginer. Katering angajeaza la SC NM Construct SRL bucatarie persoanal calificat si angajeaza pentru punct de necalificat. Vanzatori cofetarie, lucru Bucuresti. Cerinte: cofetari, Tel: 0722274817, experienta minim 3ani, permis 0731596629 de conducere categoria B, disponibilitate la deplasari si inginer constructii-departament tehnic. Cerinte: experienta minim 3ani, permis de conducere cat.B, disponibilitate la deplasari.Cv-urile se vor transmite pe e-mail sau la adresa str. Ion Brezoianu nr. 7, et. 9, Bucuresti, bucuresti@nmconstruct.ro, Tel: é Personal pentru 0317710235

salon de frumusete: manichiuristã pedichiuristã, cu experienþã, Tel: 0723977137

n Personal Pizzerie: ºofer livrator cu auto propriu, preparatori pizza cu/fãrã experienþã, dispeceri comenzi, Tel: 0757973744

Proiectant fiºiere vectoriale (grafician) angajeazã Lartek Grup. Trimiteþi CV pe e-mail office @lartekgrup.net, Tel: 0760679805

ºi n Recepþioner(ã) cosmeticianã experienþã zona 1Mai pentru salon SPA, Tel: 0723600504 n Shaormar ºi patiser cu experienþã, zona Piaþa Gorjului, Tel: 0722569057 n Shaormar, ajutor bucãtar, angajeazã Zigu Food, zona Pantelimon. 021.310.41.94; Tel: 0752510918, 0720662342 n Slot Attendant. Varsta 19-26 ani, aspect fizic placut; Orientare catre client, abilitati de comunicare; Persoana dinamica, entuziasta, cu atitudine pozitiva, responsabila, organizata; Abilitati de calcul matematic; Disponibiliate pentru a lucra in ture, manhattancasino@gmail.com

é ªofer Livrator.

Restaurant tip fast-food angajeaza sofer livrari cu /fara experienta. Relatii de luni –vineri, 10.00-20.00, Tel: 0737997856 n ªoferi profesionisti, cu domiciliul in sect. 4, Popesti Leordeni Frumusani, pentru distributie marfa in Bucuresti, Tel: 0744222622 Stivuitoristi si lucratori nec alific ati. Companie prestari servicii angajeaza. Program flexibil in ture de zi/noapte, Tel: 0212319774 n Sudor Argon avand cunostinte in confectii metalice inox, 1 EUR, radu.tudorache@yahoo.com, Tel: 0722607447 n Sudori, lacatusi, slefuitori. Design Inox angajeaza cu contract de munca, sudori in argon, lacatusi, slefuitori cu experienta in balustrade de inox, Ilfov, design_inox_construct@yahoo. com, www.balustradedesigninox.ro, Tel: 0744153352, 0740083362 n Tâmplar calificat, cu experientã în mobilier curb, Tel: 0735673872 n Tâmplar in pal angajeaza fabrica de mobilier, Tel: 0727225813, 0733107767 n Tehnician

mentenanta. Companie prestari servicii, angajam Tehnicieni mentenanta cladiri de birouri. Postul necesita calificari, iar experienta anterioara in mentenanta este un plus, Tel: 0212319774


detalii la http://ec.europa.eu Eures Advisers, pentru Germania n 1. International Business Development Consultant (m/f)

Arbeitsort: Paderborn; Description: WALLMEDIEN AG develops award winning solutions for B2B commerce and is a global provider of e-procurement software solutions, with over 100 customers in 47 countries using its modular suite of products, which are available in 26 languages, complemented by a global network of over 50,000 e-commerce ready suppliers. WALLMEDIEN offers complete supplier enablement services and 24/7/365 worldwide support. WALLMEDIEN specializes in delivering solutions that complement and extend the capabilities of SAP-based ERP and purchasing systems. Without our employees, our success would not have been possible! As a growing concern we are constantly looking for individuals who enjoy change and have new ideas. We provide development and training opportunities for motivated beginners and also space for experienced professionals. Currently we are looking for a consultant to work directly with our CEO, specifically we are seeking a: International Business Development Consultant (m/f) Job Description: You have successfully completed your studies and can provide an appropriate experience in management consulting, consulting or project management You see your future in the management of a young, innovative, internationally expanding IT company Then please apply to our CEO as a consultant. You can expect a very large and varied area of responsibility: You will support and advise our CEO in all matters of international expansion and analyze the market by conducting studies of competitive environments. You will set up business relations and identify new business partners. Simultaneously you will assist in identifying and developing sales and service partners. Within the company you will provide an important interface between our national and international professionals and executives. Monitoring project progress and creating reports will also be among your tasks. In addition, you will support the CEO in communicating with the management board, the supervisory board as well as investors. Requirements: University degree (for example major in economics or law) Relevant experience in Management Consulting is beneficial Knowledge of project management methods, marketing analysis and strategies (e.g. SWOT analysis) Experienced in communication skills, networking skills and assertiveness Good presentation and organizational skills Very good English and Portuguese spoken and written Willingness to travel Become part of our professional team with flat hierarchies and open communication. You can expect a challenging and varied work in a market-leading company. In addition to a dynamic and friendly working environment with a lot of responsibility, we offer an attractive salary package with above-average prospects and development opportunities that meet your performance and potential. Have we aroused your interest We look forward to receiving your application. Please send your complete application, including the starting date and salary requirements, by e-mail only to: jobs@wallmedien.de. - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Kenntnisse und Fertigkeiten: Moderation; Präsentation. n 2. Jungkoch/Jungköchin Arbeitsort: Berchtesgaden; Description: Unter neuer Leitung - junges Team! Die Rossfeld Skihütte, direkt im Familienskigebiet Rossfeld/Berchtesgadener Land gelegen, sucht ab sofort eine/n motivierte/n ~ Koch/Köchin, Jungkoch/Jungköchin zur Verstärkung im Küchenbereich für die bayerisch-österreichische a - la carte Küche. Unsere Anforderungen: Zuverlässigkeit; Flexibilität; selbstständiges Arbeiten Arbeitszeiten / Entlohnung: Vollzeit-Beschäftigung im Wechseldienst lt. Dienstplan bzw. Absprache mit dem Arbeitgeber, Rahmenarbeitszeit von 09:00 -18:00 Uhr; 6-Tage-Woche; Vergütung lt HoGa-Tarif Für regionale Bewerber ist ein Fahrzeug zum Erreichen des Arbeitsortes ist von Vorteil. Eine Personalunterkunft steht bei Bedarf zur Verfügung. Bitte nehmen Sie bei Interesse telefonischen Kontakt mit Frau Waldherr auf, Tel. Nr. 08652-948720. Wir freuen uns auf Ihren Anruf! n 3. Rezeptionist/in Arbeitsort: Berchtesgaden; Description: Für unser Berghotel Buchenhöhe in Berchtesgaden suchen wir ab sofort eine/n kunden-und serviceorientierte/n, zuverlässige/n ~ Empfangsmitarbeiter/in, Rezeptionist/in mit Berufsabschluss in der Gastronomie. Sie sind flexibel, engagiert, motiviert, teamfähig, verantwortungsbewusst und stressfähig Haben Organisationstalent, eine gute Ausdrucksweise in Wort und Schrift, ein gepflegtes Erscheinungsbild aufgrund von Kundenkontakt, PC-Kenntnisse und sind freundlich-herzlich im Gästekontakt Ihre Arbeit erfolgt nach Absprache und Vereinbarung mit dem Arbeitgeber im Teil- bzw. Schichtdienst gemäß Dienstplan zwischen 07.00 Uhr und 22:00 Uhr, 5-Tage-Woche. Personalunterkunft steht zum Sachbezugswert zur Verfügung. Haben wir Ihr Interesse geweckt, ein Teil unseres Teams zu werden Dann bewerben Sie sich schriftlich, gerne per Mail, mit Ihrer vollständigen Bewerbung. Wir freuen uns auf motivierte Bewerber/innen! - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; h.manns@berghotel-buchenhoehe.de

n 4. Servierer/in Arbeitsort: Oberstaufen; Description: Für den Berggasthof Hochbühl in Oberstaufen-Steibis suchen wir eine/n Servierer/in. Ihre Hauptaufgaben sind: - Servieren von Speisen und Getränken - Kassieren Sie bringen für diese Tätigkeit folgende Kenntnisse/Fähigkeiten mit: - Sie haben eine Ausbildung im Hotel-/Restaurantfach oder bereits Berufserfahrung im Service - Sie sind zuverlässig und gästeorientiert Sonstige Information: - Unterkunft kann gestellt werden - näheres unter: www.berggasthof-hochbuehl.de - die Stelle kann als Saison- oder Jahressstelle besetzt werden Incoming - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse;

n 5. Sales-Manager (m/w) Arbeitsort: Feldafing; Description: Wir sind eine Privatresidenz vor den südlichen Toren Münchens und eine der modernsten und elegantesten Anlagen im süddeutschen Raum. Unser elegantes 4****+ Haus verfügt über 96 Zimmer und Suiten, sowie 14 modernst klimatisierte Konferenzräume. 90% unseres Umsatzes erzielen wir aus dem Segment Incentives/ Seminare/ Tagungen der gehobenen nationalen/internationalen Wirtschaft, sowie durch Wochenend-, Kurzurlauber-, Wellness-, und Feriengäste. Wir haben ab sofort die Position als Salesmanager m/w zu vergeben. Die Position Salesmanager liegt in der engen Zusammenarbeit mit der Direktion/ Geschäftsführung betreffend Umsatzmaximierung anhand klarer Zielvorgaben wie Budget und Marketingplan. Dazu kommt die Repräsentation des Hauses nach außen und innen durch Telefonmarketing und persönliche Besuche unserer Neu- und Stammkunden. Den stetigen persönliche Kontakt zu vielen unserer Stammkunden gilt es zu pflegen und stets weiter auszubauen. Unser Hauptumsatzmarkt ist der gehobene Münchener Wirtschaftsmarkt. Sie arbeiten mit der Hotelsoftware Micros-Fidelio Sales&Catering, sowie Micros-Fidelio Front Office. Wir suchen eine ziel-und erfolgsorientierte Persönlichkeit, die sich mit unserer sehr schönen Anlage identifiziert und den gemeinsam erarbeiteten Marketingstrategien und Zielen stellt und weiter ausbaut. Sie sind alleinverantwortlich für die Organisation und dem Ablauf unseres Verkaufsbüros und unterstützen die Bankettabteilung bei Anfragen und das Haus bei Großveranstaltungen. Sie repräsentieren uns bei nationalen und internationalen Messen und Veranstaltungen und machen Vertragsabschlüsse mit Firmen, Agenturen, Veranstaltern und Reisebüros. Das Umsatzbudget, sowie der Marktetingplan wird durch Sie miterstellt. Wir sind ein fleissiges und innovatives Team, das sich durch erstklassige Dienstleistung am Gast, beste Betreuung und Hilfsbereitschaft am Markt etabliert hat. Sie sind es gewohnt ,selbständig und verantwortungsbewusst zu arbeiten und sehen eine Herausforderung darin, diese Position loyal zu begleiten, dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Zwingend erforderlich; direction@residence-starnberg.de n 6. Verkäufer/in Sanitär/Fliesen Arbeitsort: Freilassing; Description: Wir sind ein regional führendes Unternehmen der Baumarktbranche. Zur Verstärkung unseres Teams in Freilassing suchen wir: ~ EINEN VERKÄUFER FÜR DEN BEREICH SANITÄR u. FLIESEN (m/w) ~ Ihr Aufgabengebiet: - Kundenberatung - Verkauf Ihr Profil: Abgeschlossene Ausbildung im Verkauf/Einzelhandel - oder Berufserfahrung im Verkauf/Einzelhandel - Berufserfahrung in einem Baumarkt ist wünschenswert Wir bieten Ihnen ein anspruchsvolles und vielseitiges Aufgabengebiet. Wenn Sie eine neue Herausforderung suchen, Flexibilität und Engagement zu Ihren Stärken zählen und Sie Spaß daran haben, in einem dynamischen Team verantwortungsbewusst und selbstständig zu arbeiten, dann sind Sie bei uns richtig. Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns über Ihre Bewerbungsunterlagen per Post oder Email. freilassing@schneider.hagebau.de n 7. Fachinformatiker/in - Systemintegration Arbeitsort: Fulda; Description: Die Mehler-Aktiengesellschaft mit ihren Tochtergesellschaften ist ein Unternehmen der börsen- notierten KAP Beteiligungs-AG. Die Mehler-Gruppe ist mit mehr als 2.200 Mitarbeitern eines der weltweit führenden Unternehmen für technische Textilien und Folien. Wir suchen für unsere Tochtergesellschaft Synteen & Lückenhaus eine/n FACHINFORMATIKER (M/W) Ihre Aufgabe: - Betreuung, Wartung und Optimierung der IT-Infrastruktur und der Systemlandschaft Anwenderbetreuung im Hard- und Softwarebereich - Installation, Konfiguration und Troubleshooting von Windows (Clients und Server) - Patch-Management (Clients und Server) - Ansprechpartner für die SAP User und SAP Key User - Planung und Durchführung von SAP Anwenderschulungen - Analyse und Definition von Arbeitsprozessen in SAP - Aufbau von Testszenarien und Umsetzung von SAP Intercompany Prozessen - Pflegen und Überwachen der SAP Stammdaten (MM, PP, SD) - Mitarbeit bei Projekten zur Weiterentwicklung und Verbesserung der Prozesse im Unternehmen Ihr Profil: - Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum Fachinformatiker oder gleichwertige Ausbildung/Qualifikation - Gute Erfahrung im Bereich Windows Installation/Konfiguration und Active Directory - Sicherer Umgang mit MS-Office sowie gute Hard- und Softwarekenntnisse - Erfahrungen in mindestens einem SAP Modul (MM, PP, SD, WM) - Freude am Arbeiten, selbstständiges Handeln und gute Kommunikationsfähigkeit - Gute Teamfähigkeit, Flexibilität und Belastbarkeit - kommunikationssicher in Deutsch und Englisch Wir bieten Ihnen eine verantwortungsvolle und herausfordernde Aufgabe in einem wachstumsorientierten erfolgreichen Unternehmen. Synteen & Lückenhaus ist ein traditionsreicher Hersteller und Ausrüster textiler Flächen und entwickelt und fertigt innovative Produkte. Umfassende Erfahrung in der Produktion und bei der Anwendung von technischen Textilien begründet unsere Kompetenz. www.synteen.de Ihre Bewerbung: Haben wir Ihr Interesse geweckt Dann senden Sie Ihre Bewerbung an die Personalabteilung unserer Muttergesellschaft, gerne per E-Mail: karriere@mehler-ag.de Unser Personalleiter, Thomas Winkels, steht Ihnen für telefonische Auskunft vorab unter 0661/103-731 zur Verfügung. Mehler AG | Personalabteilung | Edelzeller Str. 44 | 36043 - Geforderte Anlagen: vollständige Bewerbungsunterlagen; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Zwingend erforderlich; karriere@mehler-ag.de

n 8.

Maler/in und Lackierer/in - Maler/in Arbeitsort: Attenweiler; Description: Malerbetrieb Schwab in Attenweiler sucht ab sofort eine/n Maler/in und Lackierer/in in Vollzeit. Aufgaben: Tapezieren, Streichen, Spachteln * zeitweise Montage (im Umkreis von ca. 200 km) Profil: abgeschlossene Ausbildung als Maler / Lackierer * PKW + Führerschein erforderlich Sie sind interessiert Dann zögern Sie nicht länger und senden uns noch heute Ihre Bewerbung auf dem Postweg oder per E-Mail zu! (Neue Arbeitsverträge werde zunächst befristet, jedoch im Anschluss bei entsprechender Eignung und Motivation entfristet.) - Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Wünschenswert; info@malerbetrieb-schwab.de n 9. Fliesen-, Platten- und Mosaikleger/in Arbeitsort: Attenweiler; Description: Malerbetrieb Schwab in Attenweiler sucht ab sofort eine/n Fliesen-, Platten- und Mosaikleger/in in Vollzeit. Aufgaben: Fliesen verlegen; Fugen und Silikonfugen; zeitweise Montage (im Umkreis von ca. 200 km) Profil: abgeschlossene Ausbildung zum/r Fliesen-, Plattenund Mosaikleger/in oder vergleichbare Ausbildung; PKW + Führerschein erforderlich Sie sind interessiert Dann zögern Sie nicht länger und senden uns noch heute Ihre Bewerbung auf dem Postweg oder per E-Mail zu! (Neue Arbeitsverträge werde zunächst befristet, jedoch im Anschluss bei entsprechender Eignung und Motivation entfristet.) - Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Wünschenswert; info@malerbetrieb-schwab.de Prozessingenieur/in Qualität/Serienfertigung Arbeitsort: n 10. Freising, Oberbayern; Description: Innovation für Energieeffizienz Gestalten Sie die Zukunft mit! Energieeinsparung und ressourcenschonende Verbrauchssteuerung erfordern exakte und zuverlässige Verbrauchsmessung und effektives Energiedatenmanagement. Als weltweit führender Lösungsanbieter setzen wir dafür mit einer breiten Palette innovativer Mess- und Erfassungsgeräte regelmäßig technologische Akzente. Unsere umfassenden Dienstleistungen leisten einen wichtigen Beitrag für den verantwortungsvollen Umgang mit Wasser, Wärme, Gas und Strom. Zum weiteren Ausbau unseres Technologiestandortes im Landkreis Freising (Großraum München) suchen wir Sie als: Prozessingenieur (m/w) Qualität/Serienfertigung Ihre Aufgaben: - Betreuung der Serienfertigung mit Blick auf laufende Qualitätssicherung und -verbesserung - Betreuung unserer Vorlieferanten in Asien produktions- und produktrelevante Fehlersuche und -analyse im Test sowie am Endprodukt - Überwachen der Einhaltung von Qualitätsvorgaben administrative Aufgaben wie z.B. Produktionsdatenanalyse oder Begleiten von Rezertifizierungen Reisetätigkeit in überschaubarem Umfang Ihr Profil: - idealerweise abgeschlossenes Ingenieurstudium (z.B. Elektrotechnik, Mechatronik, Automatisierungstechnik) oder vergleichbarer Ausbildungshintergrund - gutes Verständnis der Fertigungsprozesse und - methoden in der Elektrotechnik - vertraut mit gängigen Prüf- und Messmethoden sowie üblichen Messgeräten - Kenntnisse von QS-Systemen sind ein Plus gute Deutschund Englischkenntnisse gute Kommunikationsfähigkeit und interkulturelles Gespür runden Ihr Profil ab Diese Aufgabe bietet neben einem abwechslungsreichen Einsatzgebiet in Festanstellung vielfältige Entwicklungsperspektiven und das innovative Umfeld einer Zukunftsbranche. Auch Berufseinsteigern geben wir gerne die Chance in diese Funktion hineinzuwachsen. Von unserem angenehmen Betriebsklima überzeugen Sie sich am besten selbst. Interessiert Dann schicken Sie bitte Ihre vollständige Bewerbung an unseren Recruitingpartner, die unternehmensberatung monika gräter. Für Fragen steht Ihnen Frau Gräter gerne telefonisch zur Verfügung. - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; mail@monika-graeter.com n 11. Ingenieur/in / Techniker/in Messtechnik/Automatisierung Arbeitsort: Freising, Oberbayern; Description: Mit ressourcenschonenden Verbrauchssteuerungen und umfassenden Dienstleistungen zu effizientem Energiedatenmanagement leisten wir als weltweit führender Lösungsanbieter einen großen Beitrag zu mehr Energieeffizienz und -einsparung. Unsere innovativen und hochwertigen Produkte setzen dabei regelmäßig technologische Akzente. Zum weiteren Ausbau unseres Technologiestandortes im Landkreis Freising (Großraum München) suchen wir Sie als Ingenieur / Techniker (m/w) Messtechnik / Automatisierung Ihre Aufgaben: - Erfassen der Requirements und Spezifikationen für neuund weiterentwickelte elektronische Geräte - Planen des entsprechenden Fertigungs- und Prüfequipments - Aufbau der Teststationen einschließlich technischer Abnahme - Integration der Prüfmittelsoftware auf Basis von LabView - Durchführen der definierten Funktions- und Datentests Ihr Profil: - idealerweise abgeschlossenes Ingenieurstudium oder vergleichbarer Ausbildungshintergrund - erste Praxis in vergleichbarem Umfeld vorteilhaft, aber keine Bedingung vertraut mit gängigen Prüf- und Messmethoden sowie üblichen Messgeräten - gute Deutschkenntnisse - Kenntnisse aus der Prüfplanung und dem Erstellen von Fertigungskonzepten sind ein Plus - Programmier- und Anwenderkenntnisse in LabView und/oder einer Programmiersprache (z.B. C/C++) Englischkenntnisse wünschenswert Diese Aufgabe bietet Ihnen neben einem abwechslungsreichen Einsatzgebiet in Festanstellung vielfältige Entwicklungsperspektiven und das innovative Umfeld einer Zukunftsbranche. Von unserem angenehmen Betriebsklima überzeugen Sie sich am besten selbst. Interesse Dann schicken Sie bitte Ihre vollständige Bewerbung an unseren Recruitingpartner, die unternehmensberatung monika gräter. Für Fragen steht Ihnen Frau Gräter gerne telefonisch zur Verfügung - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; mail@monika-graeter.com


detalii la http://ec.europa.eu n 12. Bau- und Projektkaufmann/-frau Arbeitsort: Schemmerhofen; Description: Wir sind ein national und international erfolgreiches, mittelständisches Projektent-wicklungs- und Bauträgerunternehmen. Bei unseren vielseitigen Objekten handelt es sich vorwiegend um Fachmarkt- und Einkaufszentren, innerstädtischen City-Kaufhäusern, Seniorenwohn- und Pflegeheime sowie Gewerbebauten. Wir suchen ab sofort eine Bau- und Projektkaufmann/-frau oder Bauabrechner/in oder Controller/in oder vergleichbare Ausbildung mit kaufmännischer Zusatzqualifizierung. Wir stellen auch gern branchenfremde Mitarbeiter ein, die ein grundsätzliches Interesse an den Abläufen im Baugewerbe haben. Ihre Aufgaben umfassen im Einzelnen: Rechnungsprüfung Controlling Nachtragsmanagement Ihr Profil: Sie verfügen über: - eine kaufmännische Ausbildung oder bautechnisches Studium oder Bautechniker/in mit kaufmännischem Hintergrund Durchsetzungsvermögen und Organisationstalent. eine selbständige, zuverlässige und verantwortungsbewusste Arbeitsweise. Sie sind motiviert und möchten in einem engagierten Team arbeiten Dann freuen wir uns auf Ihre schriftliche Bewerbung (bitte per E-Mail) mit Angaben Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins, welche selbstverständlich streng vertraulich behandelt wird, an Herr Fäßlin - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Zwingend erforderlich; faesslin@activ-group.eu n 13. Pflasterer/Pflasterin Arbeitsort: Ansbach, Mittelfranken; Description: Für meinen Betrieb suche ich zum nächstmöglichen Eintrittstermin mehrere Pflasterer / Pflasterinnen Ihre Tätigkeiten: Natursteinbearbeitung Kleinsteinpflaster Ihr Profil: Berufserfahrung als Pflasterer/in - PKW-Führerschein ist erforderlich, PKW ist von Vorteil - Deutsch- Grundkenntnisse Sie möchten mich in meinem kleinen Betrieb unterstützen, dann bewerben Sie sich telefonisch oder per e-mail. Ich freue mich Sie kennen zu lernen. Incoming - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse - Bewerbung ist auch in Englisch möglich; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Zwingend erforderlich; rolandlethanh@web.de n 14. Co-Therapeut Psychosomatik (m/w) Arbeitsort: Schönau a. Königssee; Description: Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams einen Co Therapeut Psychosomatik (m/w) in Vollzeit. Wir haben eine Frage: Was macht für Sie gute Pflege aus Sie sollte besser sein spürbar besser. Denn Qualität bleibt für Patienten so lange abstrakt, wie sie nicht erfahrbar ist. Deshalb fragen wir nicht nur Pflegekräfte und Ärzte, sondern vor allem die Patienten selbst, ob es ihnen bei der Entlassung besser geht. Was hat das mit Ihnen zu tun Wir möchten gemeinsam mit Ihnen einen Klinikalltag gestalten, in dem es um qualitativ gute Pflege geht. Damit das Ergebnis auch beim Patienten ankommt. Wenn Ihnen das ebenso wichtig ist wie uns, dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Schön Klinik Berchtesgadener Land. Anspruchsvolle Medizin zwischen Watzmann und Salzburg. Die Schön Klinik Berchtesgadener Land ist eine überregional anerkannte Fachklinik für Innere Medizin/Pneumologie, Psychosomatik und Orthopädie. Sie ist Europas größtes Zentrum für die Betreuung vor und nach Lungentransplantationen. Im Qualitätsverbund der Schön Klinik genießt die Psychosomatik einen hervorragenden Ruf und das orthopädische Fachzentrum ist der größte Anbieter ambulanter Rehabilitationsmaßnahmen in der Region. In der modern ausgestatteten 320-Betten-Klinik behandeln wir jährlich über 4.000 Patienten. Unser Angebot: Abwechslungsreiches, vielseitiges und anspruchsvolles Aufgabengebiet in einem motivierten und kollegialen Arbeitsumfeld Leistungsgerechte Vergütung Möglichkeit einer betrieblichen Altersversorgung durch Entgeltumwandlung Zuschuss bei den VWL Leistungen Ferienbetreuung für Mitarbeiterkinder während der Sommerferien Intensivierte Einarbeitungszeit und fachspezifischen Kurzfortbildungen Hausinterne Trainingsmöglichkeiten zur Gesundheitsförderung Arbeitsumfeld mit hohem Niveau hinsichtlich der Mitarbeiterorientierung (Wettbewerb "Great Place To Work") Für Mitarbeiter und nahe Angehörige Privatpatientenstatus bei eigenem Klinikaufenthalt in der Klinikgruppe Attraktives Kultur- und Freizeitangebot in einer traumhaften Region Unterstützung bei der Wohnungssuche Kindertagesstätten, Grundund weiterführende Schulen vor Ort bzw. im 5 km-Umkreis Wir bieten Ihnen Unterstützung bei sämtlichen administrativen Fragen im Zusammenhang mit einem Wechsel nach Deutschland Ihre Aufgaben: Führen von stützenden und strukturierenden Gesprächen Leitung von Gruppenangeboten/ Co-Leitung (GSK/Anti-Diät/ PME) Durchführung der pflegetherapeutischen Sprechstunde Planung, Organisation, Koordination von Arbeitsabläufen Teamorientierte Arbeitsweise Ihr Profil: Exam. Kranken- und Gesundheitspfleger (m/w) mit mehrjähriger Berufserfahrung Ausbildung zum Co-Therapeuten Fachliche und soziale Kompetenz im Umgang mit psychosomatischen Patienten Lernbereitschaft und Offenheit für selbstreflektorische und supervisionäre Prozesse Fähigkeit zur selbständigen und zugleich integrativen Zusammenarbeit in einem interdisziplinären Team Einsatzbereitschaft und Flexibilität Wir geben Ihnen Einblicke! Wenn Sie Fragen haben oder uns näher kennen lernen wollen, sind wir für Sie da und bieten Ihnen z. B. gerne die Möglichkeit einer Hospitation an. Wir freuen uns auf Sie! Bitte bewerben Sie sich online über unsere Homepage oder senden Sie Ihre Unterlagen an: Schön Klinik Berchtesgadener Land Personalabteilung Herr Jan Schweinefuß Malterhöh 1 83471 Schönau am Königssee Oder online unter www.schoen-kliniken.de/karriere Für Rückfragen steht Ihnen Herr Christian Hahn, Pflegedienstleitung, gerne zur Verfügung. Telefon: 08652-931608

n 15. Rezeptionist/in - Vollzeit Arbeitsort: Schönau a. Königssee; Description: Für unser Hotel in Schönau am Königssee suchen wir ab sofort eine/n kunden-und serviceorientierte/n, zuverlässige/n ~ Empfangsmitarbeiter/in, Rezeptionist/in Sie sind flexibel, engagiert, motiviert, teamfähig, verantwortungsbewusst und stressfähig. Idealer weise verfügen sie über Erfahrung als Rezeptionist/in in einem Hotel. Ein- und Auschecken. Gästeabrechnungen an der Rezeption. Selbständige Bearbeitung von direkten Zimmeranfragen (Gruppen- und Individualreisenden) sowie Reservierungen über Online-Buchungssysteme wie booking.com, HRS, hotel.de. Einträge im hoteleigenem PC-Reservierungssystem, Korrespondenz. Ihre Arbeit erfolgt nach Absprache mit dem Arbeitgeber im Teildienst gemäß Dienstplan zwischen 07.30 Uhr und 11.00 Uhr und 16.00 Uhr - 22.00 Uhr, 5-oder 6-Tage-Woche. Bereitschaft zum Wochenenddienst muss vorhanden sein. Die Bezahlung erfolgt nach Stunden und Leistung. *** Personalunterkunft steht zum Sachbezugswert zur Verfügung.*** Haben wir Ihr Interesse geweckt, ein Teil unseres Teams zu werden Dann bewerben Sie sich schriftlich, gerne per Mail, mit Ihrer vollständigen Bewerbung. Wir freuen uns auf motivierte Bewerber/innen! - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; info@stolls-sporthotel-schoenau.de n 16. Assistenzarzt/-ärztin Arbeitsort: Bad Reichenhall; Description: Die Kliniken Südostbayern AG versorgt an den sechs Standorten Bad Reichenhall, Berchtesgaden, Freilassing, Ruhpolding, Traunstein und Trostberg jährlich über 50.000 stationäre Patienten. Mit 3.400 Mitarbeitern sind wir eines der größten Unternehmen in der Region. Wir suchen Sie! Werden Sie unser Assistenzarzt (m/w) im Bereich Unfallchirurgie/Orthopädie in Voll- oder Teilzeit für die Abteilung Unfallchirurgie und Sporttraumatologie in der Kreisklinik Bad Reichenhall zum November 2012. Wir können Ihnen bieten: + Ein hoch motiviertes, dynamisches und erfahrenes Team + Eine anspruchsvolle Tätigkeit mit Weiterbildungsmöglichkeiten + Einen sicheren Arbeitsplatz in einem zukunftsorientierten Klinikverbund in einer landschaftlich reizvollen Gegend mit hohem Familien- und Freizeitwert + Vergütung nach TV-Ärzte/VKA + Personalwohnheim Für persönliche Rückfragen steht Ihnen gerne jederzeit unser Chefarzt PD Dr. med. Reiner Hente (Telefon: 08651 772-701 oder EMail: reiner.hente@klinikensob.de) zur Ver fügung. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! n 17. Krankenschwester 50% Stelle Arbeitsort: Köln; Description: Der Sozialdienst katholischer Frauen e.V. Köln ist ein Fachverband im Deutschen Caritasverband. 280 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützen Frauen, Familien, Kinder und Jugendliche in Krisen und Notlagen Arbeitsbereich In unserer Abteilung Gefährdetenhilfe suchen wir zum 01.09.2012 eine Krankenschwester für eine 50% Stelle Ihre Aufgaben Tagdienstarbeit in der Notschlafstelle für Frauen Comeback Versorgung von und Gespräche mit obdachlosen und z.T. drogengebrauchenden Frauen Krisenmanagement Ansprechspartnerin für die Nachtwachen (studentische Hilfskräfte) Hilfeverläufe dokumentieren, mit weiterführenden Hilfeeinrichtungen zusammenarbeiten, Kontakt zu Behörden Hauswirtschaftliche Tätigkeiten Organisation des Notschlafstellenbetriebes Ihr fachliches Profil Sie haben Erfahrung in der Arbeit mit wohnungslosen/obdachlosen Menschen Sie haben Erfahrung mit psychisch auffälligen und kranken Menschen Sie sind belastbar Ihr persönliches Profil Sie arbeiten gerne im Team Sie sind offen für Neues Identifikation mit den sozialen und gesellschaftlichen Zielen des SkF e.V. Zugehörigkeit zur Katholischen Kirche ist verpflichtend Unser Angebot Bezahlung nach AVR mit entsprechenden Sozialleistungen wie der kirchlichen Zusatzversorgung, Weihnachtsgeld und Jobticket Möglichkeit zur beruflichen Fortbildung und Qualifikation Besonderheiten Diese Stelle ist zunächst bis 31.03.2013 befristet Kontaktdaten und Bewerbungsanschrift Sozialdienst katholischer Frauen e.V. Köln Claudia Hüppe Mauritiussteinweg 77-79, 50676 Köln bewerbung@skf-koeln.de www.skf-koeln.de Bewerbungen per E-Mail sind erwünscht Eingereichte Bewerbungsmappen können nicht zurückgeschickt werden. - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse, vorzugsweise per E-Mail; Kenntnisse und Fertigkeiten: Katholische Konfession; sekretariatgf@skf-koeln.de n 18. SAP ABAP OO Developer (w/m) Arbeitsort: Östringen; Description: We are currently looking for experienced ABAP OO Developers and are also interested in Junior ABAP Developers with ABAP basic experience and/or certification. Responsibilities: Specification and design of ABAP development Estimation of ABAP development contracts Implementation elaborated concepts within the technologies of SAP (ABAP/OO, WebDynpro) Participation in the technical quality insurance of existing ABAP programs Avoid errors and error handling within the developments Cooperation and conceptual support of the process owner Support of the latest topics within the SAP ABAP world and the object-oriented programming Required Skills: An university degree with IT as special focus, or alternatively with the first development experience in the SAP environment First knowledge in ABAP / ABAP OO, as well as enthusiasm for the activity as SAP ABAP/OO development Certification in ABAP/OO is an advantage Very good analytical skills Interest in the modern development methods and good understanding of the concepts in objectoriented programming Convincing and secure in communication Independent and result-oriented work Fun in the customer- and team-oriented work Willingness to travel for national and international use English fluently written and spoken German would be an advantage If you are interested, please contact me ASAP with an updated CV and your availability. We look forward to hearing from you! Incoming Kennung ZAV131 - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse, ggf. Projektliste; Kenntnisse und Fertigkeiten: Objektorientierte Programmierung (OO-Programmierung); Programmiersprache ABAP (SAP); claudia.hoffmann@bancon-it.com

n 19. Pferdepfleger/in Arbeitsort: Zeitlofs; Description: Gesucht wird: ein/e Pferdepfleger/in für Turnierstall mit 10 Pferden. Erfahrung mit Sportpferden und in der Turnierbegleitung ist erwünscht. Eine Wohnung wäre vorhanden. Der Arbeitsplatz befindet sich in der Nähe von Bad Brückenau. - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; How to apply: über www.arbeitsagentur.de

n 20. Küchenhilfe Arbeitsort: Burghausen, Salzach; Description: Wir suchen für unsere Pizzeria in Burghausen eine Küchenhilfe in Vollzeit. Zu Ihren Tätigkeiten gehört Mithilfe in der Küche (Gemüse putzen, Salat waschen und Zuarbeiten zum Koch). Hierzu ist keine abgeschlossene Ausbildung erforderlich, Erfahrung in der Gastronomie ist wünschenswert. Sie arbeiten von Dienstag bis Sonntag an 6 Tagen pro Woche (Montag ist Ruhetag) im Teildienst von 10:30 h bis 14.00 h und abends von 17:30 h bis 23:00 h. Wenn Sie über ausreichend Deutschkenntnisse verfügen, freuen wir auf Ihre schriftliche Bewerbung. Eine Unterkunft kann gestellt werden! - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Employer Name: Renate Deisinger Pizzeria Da Claudio; Information: Renate Deisinger; Address: Anton-Riemerschmid-Str. 7, D-84489 Burghausen, Salzach, Deutschland; Phone: +49 8677 2453; Fax: +49 8677 911189

n 21. Servicekraft Arbeitsort: Burghausen, Salzach; Description: Wir suchen für unsere Pizzeria in Burghausen eine Servicekraft in Voll- oder Teilzeit. Zu Ihren Tätigkeiten gehören Bestellungen aufnehmen und Servieren. Hierzu ist keine abgeschlossene Ausbildung erforderlich, Erfahrung in der Gastronomie ist ebenso erforderlich wie selbständiges Arbeiten. Ein gepflegtes Äußeres ist für Sie selbstverständlich. Sie arbeiten je nach Vereinbarung während der Rahmenzeiten von Dienstag bis Sonntag (Montag ist Ruhetag) von 10:30 h bis 14.30 h und abends von 17:30 h bis 23:00 h (teilweise im Teildienst). Gerne sind wir auch an Bewerber/innen aus Bulgarien oder Rumänien interessiert, wenn diese über ausreichend Deutschkenntnisse verfügen. Hierfür stellen wir gerne die Unterkunft. Bei Interesse freuen wir uns auf Ihren Anruf! Für Nicht-Ortsansässige sind Führerschein und PKW zum Erreichen des Arbeitsortes erforderlich. - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Employer Name: Renate Deisinger Pizzeria Da Claudio; Information: Renate Deisinger; Address: Anton-Riemerschmid-Str. 7, D-84489 Burghausen, Salzach, Deutschland; Phone: +49 8677 2453; Fax: +49 8677 911189

n 22.

Pädagogische Leitung (m/w) Arbeitsort: Berchtesgaden; Description: Zur Nachfolge des derzeitigen Stelleninhabers, suchen wir für unsere Rehabilitationseinrichtung für Kinder- und Jugendliche, zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n engagierte/n Diplom- oder Sozialpädagogin als Pädagogische Leitung (m/w). Wir erwarten für diese Aufgabe: Eine engagierte und kooperative Persönlichkeit mit Führungs- und Sozialkompetenz und mehrjähriger Erfahrung als Diplom- oder Sozialpädagoge(in). Weiterhin wünschen wir uns, dass Sie Ihr Arbeitsumfeld aktiv mitgestalten und für eine gute und intensive Zusammenarbeit im Team sorgen. Fach- und Abteilungsübergreifende Kooperations- und Innovationsbereitschaft runden Ihr Profil ab. Ihre Aufgaben: Personalführung und Planung, sowie Zuordnung der Aufgaben- und Verantwortungsbereiche Absicherung der engen Zusammenarbeit mit dem interdisziplinären Team, allen Erziehungsträgern und Rehabilitanden Umsetzung der Anforderungen des Qualitätsmanagements und Befähigung der päd. Kräfte zu einem fachlich fundierten Umgang mit den Kindern und Jugendlichen sowie deren Angehörigen Päd. Konzeptentwicklung und altersentsprechende Umsetzung in Verbindung mit dem Krankheitsbild Prozesserstellung und führung im Bereich Pädagogik Anleitung, Befähigung und Kontrolle der Erzieher die Anforderungen der Klassifikation therapeutischer Leistungen in der med. Rehabilitation umzusetzen und diese in die Tages- und Wochenstrukturen einzubauen Qualifikationsmaßnahmen: fachliche und päd. Schulungen, sowie interne Fortbildungen organisieren und durchführen Planung, Organisation und Durchführung freizeitgestaltender Maßnahmen, sowie Arbeiten in den Gruppen Elternarbeit und Vertreter der Interessen und Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen Enge Zusammenarbeit mit der Patientenverwaltung (Gruppenbelegung/Bettenpläne) Wir bieten Ihnen: Vollzeit 40 Stunden in Langzeitanstellung eine angemessene Einarbeitungszeit Unterstützung bei der Wohnungssuche (vorrübergehend Personalwohnung) Leistungsgerechte Vergütung Erste Auskünfte erteilt Ihnen gerne die Verwaltungsleiterin Frau Puskaric. Sie erreichen uns telefonisch unter 08652-6004-0 und allgemeine Informationen zur Klinik finden Sie auf unserer Homepage www.klinikschoensicht.de. Berchtesgaden liegt landschaftlich reizvoll inmitten hochalpiner Umgebung mit hohem Freizeitwert dort arbeiten, wo andere Urlaub machen. Wir freuen uns über die Zusendung Ihrer aussagekräftigen Bewerbung. Klinik Schönsicht Berchtesgaden Rehabilitation für Kinder und Jugendliche Kinder Mutter Vater Heilbehandlung; Employer Name: Klinik Schönsicht Berchtesgaden Inh. Achim Schulz-Lauterbach; Information: Nensi Puskaric; Address: Kälbersteinstr. 14, D-83471 Berchtesgaden, Deutschland; Phone: +49 8652 60040


pagina 8 / oferte de muncã România / oferte de muncã strãinãtate Vânzãtor/oare Restaurant tip fas t-food angajeaz a Vanz atoare c u /fara experienta. Relatii de luni –vineri, 10.00-20.00, Tel: 0737997856

é Tehnician. Aba

Security angajeaza tehnicieni sisteme alarmare si interfonie, reprezentant tehnic comercial si agenti interventie cu permis, Tel: 0213358420

é Tehnolog panificaþie covrigi, cu experienþa strãinãtate; vânzãtoare. Covrigãrie Bãneasa angajeazã, sirbucrina@ gmail.com. n Vânzãtoare in Dragonul Rosu pentru magazin cu bijuterii argint varsta 28- 45 ani, 0734.417.312, 0741122224 n Vânzãtoare pentru Minimarket zona Gara de Nord, Tel: 0730376118 n Vânzãtoare

Fete pentru vanzatoare si ajutor bucatar, tura de noapte, angajeaza Fast Food central, Tel: 0742593870, 0725832037

n Vânzãtoare angajam pentru magazin alimentar, foarte serioasa, Tel: 0768538104

Videochat fete si cupluri pt. VirtualStars Studio oferim conditii excelente de munca, camere atent decorate, training s pec ializ at, bonus angajare 200$, comision 50% - 70%, plata la zi sau bilunar, bonusuri zilnice, site-uri de top, cm, 2.500 USD/luna, office@virtualstarsstudio.ro, www.virtualstarsstudio.ro, Tel: 0721516830, 0763296676

é Videochat Aceasta este rezolvarea ta financiara, ang fete, conversatii online, min 18 ani, oferim bonus angajare 500$ plata zilnic comision 50-70%, premii, CM, cazare gratuita, training, e x p e r i e n t a n u e ste, necesara, 2.500 USD/luna, izuabelarizstudio@yahoo .com, http:// www.wix.com/izuka0710/rizs tudio, Tel: 0764127778 Videochat angajam fete minim 18 ani primesti bonus angajare 500$ castiga zilnic 50$-250$ prin conversatii online, experienta nu este necesara, oferim instruire cu personal feminin, discretie 100%, saiturile de lucru sunt banate ro, carte de munca, cazare gratuita, conditii excelente, plata zilnic sau bilunara, castiga 1000$- 2500$ lunar, program felxibil la alegere, suna azi si scapa de probleme finaciare! 2.500 USD/luna, izabelarizstudio@yahoo .com, http:// izuka0710.wix.com/rizstudio, Tel: 0764127778

Vânzãtoare cu calificare, pentru magazin mixt str Traian. Program - 3 zile de zi, 3 zile de noapte si 3 zile libere. Contract munca, sal. 800 ron, Tel: 0785487860 Vânzãtor in BaneasaShopping City, pentru magazinul de ceaiuri “Livada cu ceai”. Varsta cuprinsa intre 25 si 35 ani, vorbitori de limba engleza nivel conversational. Exclus studenti. Trimiteti CV la e-mail, 1.200 RON/luna, office @ a r c a b l u e . r o , http://www.livadacuceai.ro

23 Iulie 2012

é Videochat angajam cupluri, fete, cazare gratuita, camere individuale lux, aparatura ultraprofesionala, bonus angajare 400$, comision 50-70%. Convinge-te! www.abcvideochat.ro Tel: 0727587999, 0784666766

é Anglia, intermedieri locuri de munca pentru calificati si necalificati, Tel: 0762518532

n Franta. Cautam persoana dinamica, motivata si serioasa pana in 30 ani pe un post polivalent: ajutor bucatar, ajutor bar si menaj. Program de luni-sambata, salariul 1200€, trasportul se deconteaza la sosire. Persoanele doritoare ne pot trimite CV insotite cu poza la adresa de email. CV trimise fara poza nu se iau in cosiderare, 1.200 EUR/luna, deliahotmail@yahoo.com, Tel: 003342258548

é Germania, Berlin. Oferta Locuri de Munca Sigure. Selectam tinere modele (18-35 ani), cu prezenta fizica deosebita, interesate de Escorte High-Class. Castiguri: garantat 500 euro/zi. Asteptam pozele tale prin e-mail sau pe mess, 10.000 EUR/luna, high.escort@ yahoo.com, Tel: 004915213057309


23 Iulie 2012

vânzãri terenuri / case-vile / pagina 9 Dâmboviþa Fieni teren intravilan 1400mp, casa +livada, cu utilitati, pret 15E/mp, Tel: 0724450415 n Dragomireºti-Deal Vand / inchiriez, teren intravilan in Comuna Dragomiresti Deal, 700 mp, 25 m deschidere la drum, 30 m adancime, vecini, zona linistita langa padure, apa pe teren, gaze, curent in apropiere, gard zidit, put facut. Terenul se poate cumpara si in rate sau inchiria, 40 EUR/mp, pentruanuntz@gmail.com, Tel: 0755840781 n Berceni Comuna, proprietar lot de casa 430mp, puz p+2+m, pot 35%, cut 1, zona vile noi, stalpi lumina, drum asfaltat, cadastru, urbanism, 5.700 EUR, Tel: 0722585352 Brãneºti, vand 2 parcele teren intravilan 650 mp si 500 mp, tarla 61, aproape DN3, zona vile noi, visavis padure, utilitati, cadastru, intabulare, 30 EUR/mp, g.iri32@yahoo.com, Tel: 0754772553

é Berceni Comuna proprietar, teren intravilan 380 mp (312 mp utili) aproape de soseaua principala 1 Mai- com. Berceni, (cca 70m), PUZ aprobat (S+P+1+M), urbanism, d=18m, vile noi, langa lac, utilitati: gaze, electricitate, apa. Pret – 9.990 Euro/ Lot. Catalin, nycko99@yhaoo.com, http://www.teren-berceni.ro, Tel: 0723569599, 0761467049

n Bucuresti - Mãgurele la 10 min de Palatul Parlamentului, cartier nou pâna in centurã, proiect derulare, grãdiniþa, ºcoala, liceu, bisericã, centru medical, comercial, ofertã teren 300mp intre vile noi locuite str. Mãlinului, 330 mp str Macului 532 mp str Narciselor. Vino sa vezi! protar2004@yahoo.com, Tel: 0723733274

n Ciorogârla Darvari, vând teren intravilan, suprafata 6500 mp, pret negociabil, Tel: 0765516886 n Clinceni Olteni str. Ciresica toate utilitatile pret é Berceni Comuna proprietar negociabil, Tel: 0730212760, - Teren Intravilan 550mp 0784887556 (450mp utili), Cartier Eco-Land 2, str. Primaverii, acte: C+I, Puz (P+1+M), lacuri agrement, drumuri amenajate, Curent inclus. Pret 7.200E Negociabil. Nicu Catalin, nycko99@yahoo.com, http://www.teren-berceni.ro, Tel: 0723569599, 0761467049 n Berceni comuna, proprietar vand loturi 500-510mp, d-15m, intravilan, PUZ, drum acces, curent, toate actele, 0761614440 é DÂMBOVIÞA, CREVEDIA SAMURCASI, PROPRIETAR VAND LOTURI TEREN DE 300, 400 SAU 500 MP, ZONA REZIDENTIALA, APROPIERE LAC, DESCHIDERE 17M, STRADA ASFALTATA, UTILITATI. ZONA LINISTITA, 25 MINUTE DE CENTRUL BUCURESTIULUI, 5 MINUTE é Berceni Comuna, loturi de DE BUFTEA / MOGOSOAIA. casa doar 6.700 €/ 500 mp, PRET 7,500 EUR-300 MP, com. Berceni, 5 km Bucuresti, 10,000 EUR -400 MP, 12,500 constructii noi, curent electric EUR- 500 MP. LA CERERE inclus, utilitati la teren, Diverse PUTEM REALIZA PLANUL DE SI variante si rate la proprietar, ARHITECTURA CONSTRUCTIA CASEI DVS, 6.700 EUR, 25 EUR/MP, aurelianedi@yahoo.com, TEL: http://www.comunaberceni.com, ADRIAN@MATS.RO, Tel: 0721708243, 0765569396 0722713640

Dragomireºti-Vale vand teren loc casa parcele 500mp curent intravilan negociabil, 15.000 EUR, Tel: 0737113152 n Drumul Taberei 300 mp, intravilan, gaze, apa, canalizare, liber, imprejmuit, deschidere 20m, 60.000 EUR, marcena61@gmail.com, Tel: 0749108653

n Frumuºani vand urgent 500mp, 15E/ mp, Tel: 0723651258 n Fundeni Frunzanesti, 3000mp, vand teren intravilan intre case, acces drum pietruit, deschidere 52m, curent, Cora Pantelimon, dezmembrez, 18E/ negociabil, Tel: 0723699991

Giuleºti, Drumul Sabareni, front stradal 46m, teren intravilan 3700mp, Tel: 0727892162 n Giurgiu, Bolintin Deal, teren 750mp+ lac, zona noua, intravilan zona rezidentiala in dezvoltare, apropiere padure, deschidere lac, direct proprietar, urgent, oportunitate, 8 EUR/mp, irosca60@yahoo.com, Tel: 0730462627 n Giurgiu, Joiþa, distanta fata de Bucuresti 16.5 km, loturi de 500 mp, gaze, curent la strada, acum si in rate 6000 eur/lot, 10 EUR/mp, office@wtx.ro, Tel: 0737145031

Giurgiului Tiparnitei, proprietar, teren 1600mp, d-50m, nr. 141-143, certificat urbanism, cadastru, utilitati in apropiere, Tel: 0761614440

n Ialomiþa Hagieºti 25kmde Bucuresti, teren 980m, carte funciara, zona de vile langa balta de pescuit sportiv, 10 EUR/mp, Tel: 0744510617

Axintele, é Ialomiþa, proprietar, La 15 km de DN2 (Cosereni), pe DJ201, 2300 mp, curent, ingradit, drum asfaltat, 2 deschideri, casa demolabila, toate actele, 10.000 EUR, Tel: 0720040752

n Mãgurele vand / inchiriez, teren intravilan, doua parcele a cate 511mp fiecare + o parcela de 300 mp, ideal pentru constructie locuinta, acces usor, drum pietruit, in interiorul centurii langa padure, vecini, zona linistita, curent electric la teren, gaze in apropiere. Terenul se poate cumpara si in rate sau inchiria, 40 EUR/mp, pentruanuntz@gmail.com, Tel: 0755840781 Oras, Ilfov, n Mãgurele 500mp, zona centrala, dispune de toate utilitatile, gaze, energie, apa, canalizare, 30.000 EUR, Tel: 0745045570 n Magurele Centura 4000 mp intravilan, 33m deschidere la DE 150, proprietar, toate actele, negociabil, 13 EUR/mp, marincasro@yahoo.com, Tel: 0743016380 n Militari, soseaua Virtutii 48c, teren intravilan 518mp, plan 3, gaze apa la strada, posibilitate schimburi, posibilitate rate, 200 EUR/mp, office@wtx.ro, Tel: 0737145031

515mp, n Popeºti-Leordeni strada astrelor, 65 EUR/mp, Tel: 0744632301 n Popeºti-Leordeni, Centura, proprietar vand teren 25000mp, d-50m, intravilan, toate actele, utilitati in apropiere, canalizare in fata la deschidere, Tel: 0761614440 n Prahova, Breaza, zona superba, parc dendrologic central toate utilitatile, Tel: 0735902065, 0768694918 n Prelungire Ferentari vand parcele de la 250m la 2000m. Gaze canal apa Proprietar, 100 EUR, Tel: 0765030510, 0723742165

n Cãlãraºi Fundulea casa noua la cheie pe malul apei + 950mp, pomi fructiferi, etc, 49.500 EUR, Tel: 0728394796 é Tulcea, n Cãlãraºi, Budeºti, intrare Budesti, 28km de Bucuresti, Ceamurlia de Jos, casa 4 camere baie vand teren intravilan ofer bucatarie si 10.000-20.000 4800mp, apropiere Euro pentru apartament cf 1 pescuit, constructii, sau 2, zone linistite, 10.000 EUR, pensiuni. Pret euroinvestgrup@yahoo.com, discutabil, Tel: 0767299965, 0728429159 n Cãlãraºi, Budeºti, zona 9.000 EUR, Tel: linistita, 4 cam, baie, bucatarie 0766360521, 900 mp teren, constructie 0757681872 caramida, Urgent, 15.000 EUR, euroinvestgrup@yahoo.com, Tel: 0767299965, 0728429159 n Cãlãraºi, Budeºti, la intrare, n Vidra sat Cretesti, soseaua zona linistita, 4 cam, spre Copaceni, vand teren caramida, baie, bucatarie, 2ha, pret negociabil, Tel: 1000 mp teren Urgent, 0727436790 12.500 EUR, euroinvestgrup@yahoo.com, Tel: 0767299965, 0728429159

n Otopeni, str. 23 August, Teren 600 mp, stradal, deschidere 23m, gaze si electricitate, zona construita, rezidentiala, 95 EUR/mp, office@nadiman.ro, Tel: n Berceni Comuna ofer casa 0744660666 la 28km de Bucuresti, baie bucatarie si diferenta pt apartament 2-3 camere, cf 1 n Pallady - Policolor, str. Gura sau 2, eventual garsoniera, Garlitei sector 3, in spate la 1 €, euroinvestgrup@yahoo.com Metro, doua loturi 714mp Tel: 0767299965, 0728429159 deschidere 17, 5 m si 360 mp n Berceni Comuna, 2 camere deschidere 20 m, 70 EUR/mp, hol, posibilitate baie bucatarie, 140 mp teren, curte Tel: 0723971116 amenajata, zona linistita, EUR, Pantelimon Oraº, (in 22.500 euroinvestgrup@yahoo.com, spate Selgros), teren Tel: 0767299965, 0728429159

500mp, deschidere 20m, zona vile cu infrastructura noua, facilitati: canalizare, energie electrica, gaze natural, PUZ, PUD, cadastru si autorizatie construire pentru S+P+1+M, Tel: 0722604017 n Pantelimon Oraº teren 500mp + construcþie neterminatã S+P+2, Tel: 0724231202

municipiu, la é Brasov intrarea in Brasov, aproape de zona comerciala. Pensiune de vanzare 12 camere dintre care 8 camere duble si 4 camere triple cu balcon, baie proprie cu cabina hidromasaj, televizor, frigider, internet, cablu tv, sala de mese cu o capacitate de 100 de locuri. Se vinde la cheie cu toate dotarile, autorizatiile si avizele de functionare, 900.000 EUR, adina@magazinuldevacante.com Tel: 0761774152

Bragadiru km 8 vand vila, 500mp teren, construiti 375mp, P+2, 4 domitoare+ living parter, living et. 2+ dresing, 4 bai, an constructie 2010. Se poate vinde si mobilata. Pret discutabil, Tel: 0766360521, 0757681872

Carol I, str. Plantelor, vand vila demisol+p+pod mansardabil, cadastru, intabulare, titlu proprietate teren amprenta 220mp, Tel: 0733400055 n Cernica P+1E+M stradal, gaze, internet, 900mp, caramida poroterm termopan, 5 camere luminatoare Fakro, intabulata, 160.000 EUR, Tel: 0722370884

n Dumitrana la 10 km, ofer casa 4 camere, baie bucatarie, imbunatatita, 550 mp teren, si 10.000 € pt ap. 3-4 camere zona civilizata, 10.000 EUR, euroinvestgrup@yahoo.com, Tel: 0767299965, 0728429159 n Dumitrana, Magurele, la sosea 10 km de Bucuresti, baie bucatarie, BCA 100 mp, teren 540 mp, imbunatatiri, placa beton, centrala calorifere, 57.500 EUR, euroinvestgrup@yahoo.com, Tel: 0767299965, 0728429159


pagina 10 / vânzãri case-vile / garsoniere / 2 camere n Glina vila 130mp nivel, p+e+m, parter: living, 2 dormitoare, baie, bucatarie locuibile, etaj 1+ mansarda (la rosu): 3 dormitoare, baie, teren 400mp, acoperis Lindab, centrala, negociabil, 95.000 EUR, Tel: 0722818801 é Domenii - 1 Mai proprietar vand casa 3 camere+anexe, teren total 134 m, amprenta 86m, zona deosebita-vile, singur in curte, renovata complet 2011, 2 curti interioare, calcan pe 3 laturi, hol, baie bucatarie, pod, izolata exterior interior, gresie, faianta, mobila MDF, electrocasnice electrice, 2 aparate aer conditionat invertor, termopan lemn, centrala, mocheta, alarma Paradox, parchet, 2 camari in curte, arhitectura stil sasesc, posibilitate P+2+M prin recompartimentare, mansardare, 205.000 EUR, Tel: 0723231838

é Fundeni vanzare vila finisaje de calitate, apa, gaz, curent, acces pietruit, gard de caramida, incalzire pardoseala, terase generoase, garaj, beci, grill zone, piscina, etc. Se poate si inchiria. Pretul de inchiriere este de 1000 euro/luna, 350.000 EUR, pentruanuntz@gmail.com, Tel: 0755840781

é GIURGIU BRÃNIªTARI VAND CASA 3 CAMERE, BUCATARIE, BAIE, TERMOPANE, GRESIE, PARCHET, CENTRALA (GPL), HIDROFOR, INSTALATIE SANITARA, FOSA SEPTICA, 35.000 EUR, ANDY_PATRONU@YAHOO. COM, TEL: 0725418737

n Iancului, apropiere Pro-tv, 13 camere, subsol s.u.=60 mp, parter=110 mp, etaj=108 mp, mansarda=50 mp; posibilitate extindere, teren 290mp amprenta constructie 147 mp, 2 balcoane, 5 grupuri sanitare, 5 bucatarii, constructie veche, Foarte Solida, Ocazie, 190.000 €, euroinvestgrup@yahoo.com, Tel: 0767299965, 0728429159

n Pantelimon Oraº central, urgent, 2-camere, baie, bucatarie, decomandata, gaze, apa, canalizare, teren+sc 84mp, 0767.162.562, Tel: 0213238143 n Pantelimon Oraº, vand casa 4 camere, bucatarie, + doua holuri; utilitati apa, canalizare si gaze la poarta. Terenul are suprafata de 250 mp situat intr-o zona buna cu acces rapid la maxi taxi (50m), 55.000 EUR/luna, viorel_bradu@yahoo.com, Tel: 0762946757, 0314178170 Prahova Breaza Central, 1996, 260mp. c u teren 1700mp, parc dendrologic, Tel: 0735906065 n Prahova Buºteni Zamora, vilã duplex P+1, curte vedere cruce, preþ atractiv, Tel: 0724537493 n Prahova Sãlciile casa 5 camere+anexe, 3500mp, deschidere 50m, 2500mp vita-de-vie, stradal, utilitati în poartã, Tel: 0762519393

n Mehedinþi, ªimian, la 7 km de Severin, vand casa, teren 1000mp, sau schimb cu apartament in Bucuresti plus diferenta, Tel: 0734745780 n Moineºti, Drumul Taberei teren 300mp, singur curte, casa 2 camere, deschidere 13m la strada. Negociabil, 115.000 EUR, Tel: n Romanã Lascar Catargiu vand vila D+P+E+M, 434mp 0724058958, 0722872407 construiti, libera, 780.000 EUR, bianca_smom@yahoo.com, Tel: 0744381266

Pipera, Drumul Bisericii 46A/IV, P+1+M, suprafata construita la sol 88mp, suprafata construita totala 264mp, teren liber-curte 160mp, calea acces unde se poate parca auto, parter: living, baie, bucatarie, hol, etaj: dormitor matrimonial cu baie, 2 dormitoare, baie, mansarda open space pentru a fi amenajata cum se doreste. Se acepta plata in rate 9800E/luna timp de 2ani fara avans sau orice alt tip de comision, Tel: 0727333050, 0728899122

23 Iulie 2012

(Orsova), n Militari proprietar, 3/4, 42 mp, decomandat, G+F+P+T, usa metalica, 2 aer conditionat, loc parcare, bloc mixt, zona verde, cadastru+intab, mobilat+utilat, 43 000 euro neg, 43.000 EUR, haicoexim@yahoo.com, Tel: 0766455731

n Reºiþa garsoniera confort 3 cu gaze, complet mobilata, 21.500 EUR, Tel: 0722523499

Titan partic ular v and gars oniere s emidec omandata confort 1, stradal sector 3, fara imbunatatiri, etaj 3 (Minis) 34.000 e, Tel: 0742203014

n Vitan, Aleea Banu Udrea, Garsoniera cf 1, 40 mp, parter, imbunatatita, 44.500 EUR, Tel: 0726637866

Berceni, Alexandru Obregia, vand apartament 2 camere, 55.000 EUR, Tel: 0786463121

n Prelungirea Ghencea bloc nou in ansamblu rezidential, locuit, Suprafata 85mp, decomandat, finisat la cheie, loc parcare, gratuit, TVA inclus, 54.000 EUR, Tel: n Berceni, Brancoveanu, cf2, 0766272949 6/10, bloc stradal, semidec, 33.500 EUR, euroinvestgrup@yahoo.com, Tel: 0767299965, 0728429159 n Tineretului Piaþa Norilor, 63 mp, decomandat, et. 6/10, îmbunãtãþiri recente, 73.000E negociabil, Tel: 0769629619 n Titan - Ozana Apartament 2 camere, decomandat, aleea Buhusi. Negociabil, 49.500 €, altibiimob@yahoo.com, http://www.altibi.ro, Tel: 0763300387, 0724058958 é Buzãu municipiu, zona Kaufland, centrala proprie, mobilat si utilat, izolatie pereti exteriori, 32.000 €, 0728037027 n Unirii Cantemir, Domo, 4/8, decomandat, fara imbunatatiri; discutabil, 65.000 EUR, Tel: 0723713816, 0216442571 Taberei zona n Drumul Romancierilor. vand apartament 2 camere cf. 2, semidecomandat, imbunatatit, 0721889626 n Viilor apartament 2 camere n Drumul Taberei cf2, 39mp, p/7 toate facilitatile, stradal, exclus agentii, 4/10 termopan, gresie faianta, parcare, usa metalica, bloc curat, Cash, 50.000 EUR, Tel: 0728004932 34.800 EUR, euroinvestgrup@yahoo.com, Vitan Vechi vis-a-vis Tel: 0767299965, 0728429159

n Giurgiului, Flamura 2 camere, et. 4/7, decomandat. Vitan Mall vand casa Liber. Negociabil, 46.000 EUR, la curte, casa 100mp, altibiimob@yahoo.com, Tel: n Alexandriei apartament 2 http://www.altibi.ro, teren 300mp, Tel: 0724058958, 0763300387 camere, bucatarie, 2 grupuri 0762838016 sanitare, 65mp, curte 60mp, magazie 9mp, 54.000 EUR, Tel: 0745051973 n Militari langa metrou, 2 cam, n Antiaerianã, Alexandriei, cf 2, 38 mp, etaj 8/10, Urgent, apartament 2 camere, 34.000 EUR, mobilate, renovate, boxa, euroinvestgrup@yahoo.com, termopane, instalatie termica Tel: 0767299965, 0728429159 din cupru, bloc monitorizat video, in renovare, proprietar, 35.000 EUR/mp, Tel: n Alba Iulia Piata, Unirii, irosca60@yahoo.com, Garsoniera renovata, pret 0730462627 64.000Euro, negociabil, Tel: n Antiaerianã, Alexandriei, 2 0723054565, 0744396738 camere, mobilate, renovate, boxa, termopane, instalatie termica din cupru, bloc monitorizat video, proprietar, é Muncii, oaza verde la Academia Muzica. Proprietar Drumul Taberei nr 35.000 EUR, Tel: 0730446262 ofer spre vânzare apartament in imobil, poziþionat intr-o zona 42 vand garsoniera, verde si fara poluare fonica. sup 27.5mp, pret n Basarabiei 8/10, bloc 1987, Apartamentul este liber, ideal 3500eur, Tel: reabilitat, 54mp, termopan, ac, pentru locuit / firmã, 52.000 €, Tel: parchet, liber, urgent, asoloi@yahoo.com, 0740734211 53.200 EUR, Tel: 0722628256 0746188403, 0722531227

de Stadionul Olimpia, particular vand apartament 2 camere, etajul 7/10, bloc prefabricate construit in anul 1978, suprafata totala 59 mp, imbunatatiri: gresie, faianta, termopane. Pret negociabil, 75.000 €, Tel: 0727723315

1 Mai (Mihalache), Grivita, metrou 1 Mai, v and apartament 2 camere, particular, apartament decomandat, cf. 1, mezanin/8, 47mp, bloc nou an 1993, cu g+f+p+t, usa metalica, zona linistita, parcare, disponibil, 4 8 . 0 0 0 E U R , stoicamary@gmail.com, Tel: 0732575535


23 Iulie 2012

vânzãri imobile / schimburi / cumpãrãri imobile / închirieri oferte imobile / pagina 11

(Rond) n Kogãlniceanu Bulevard, stradal, vad. Vand/inchiriez 3 camere, demisol. In prezent birouri, alexamoria@yahoo.com, http://www.altibi.ro, Tel: n Berceni -Obregia. vand 0724058958, 0763300387 OLTENITEI n BERCENI, apartament 3 camere, VAND AP. 4 CAM, CF 1, semidecomandat, confort 1, G/F/T/UM. AN BLOC 1985 4/4, multiple imbunatatiri, LANGA SPITALUL 57.000 EUR, Tel: 0723327399 BAGDASAR, 79.000 EUR, ELLENNA1978@YAHOO.COM n Berceni 3 cam, cf 2, 49 mp TEL: 0723427958 2/4 semi-decomandat, bloc reabilitat, imbunatatiri, zona linistita, 40.900 EUR, euroinvestgrup@yahoo.com, n Magheru particular, vand Tel: 0767299965, 0728429159 apartament 4 camere pe hol, n Berceni spital Bagdazar, vedere bulevard, 550 EUR/mp, conf 1 decomandat 3/8, é Popeºti-Leordeni, Drumul Tel: 0721992930 Fermei la Oratoriu, bucatarie bloc1982, 2 grupuri sanitare, termopan faianta gresie, open space mobilata, etaj 1/4. n Militari Gorjului, este 84mp, instalatii schimbate, 69 mp, Supratafa Moineºti, constructie martie 2010. 66.500 EUR, Finisaje cu gust, cadastru, decomandat, P/4, 3 euroinvestgrup@yahoo.com, Tel: 0766638972, 0728429159 liber, nelocuit, garaj la parter 20 mp. Scoala si gradinita gr.sanitare, G, F, T, gard in gard. Mijloace de centralã proprie, transport la 5min, supermarket cãmarã, negociabil, n Colentina proprietar, confort Carrfour si Piata Sudului. Pretul este usor negociabil, 1, 70 mp, discutabil, Tel: 0720462300, 65.000 EUR, Tel: 0785036004, 68.000 EUR, 0318077201 radu75dum@yahoo.com, Tel: 0728332298 0729697797, 0216291421 n Prelungirea Ghencea bloc nou in ansamblu rezidential, locuit, Suprafata 85mp, Rahova, Domenii particular decomandat, finisat la cheie, Mãrgeanului, vand apartament 3 loc parcare, gratuit, TVA inclus, 62.000 EUR, Tel: decomandat, 85 mp, camere, etajul 1/4, 0766272949

bloc construit in anul 1973 cu peretii exteriori din caramida, suprafata totala 70 mp, imbunatatiri: gresie, faianta, termopane. Pret negociabil, 100.000 EUR, Tel: 0745132600

n Drumul Taberei Valea Ialomitei, confort 1, decomandat, 2 bai, 9/10, G+F+P+T+CT+AC+UM, particular, Tel: 0724572700 n Drumul Taberei vand apartament 3 camere, decomandat et 8/10 str. Raul Doamnei, stradal, imbunatatiri, urgent proprietar, 64.000 EUR, Tel: 0724500648, 0728302882

Favorit 2 balcoane, zona foarte buna, etaj 6, vand sau inchiriez, Tel: 0722504102 n Favorit semidecomandat, 1965, 1/9, 2 balcoane, gresie, faianþã, zugrãvit, 71mp, 66.000 EUR, Tel: 0720572882

n Giurgiu Cãlugãreni Uzunu, 3 cam, P+M hol, baie, bucatarie, 270 mp curte, Urgent, 13.000 EUR, euroinvestgrup@yahoo.com, Tel: 0767299965, 0728429159

Regina Elisabeta, Cismigiu vand 3 camere 97mp, etaj 1, renovat, fara bulina, Tel: 0727892162

Teiul Doamnei, 1/8, semidecomandat, confort 1, bloc 1983, imbunatatiri multiple, st= 74 mp, 80.000 E, Tel: 0744333721 n Titan, Billa, cf2, 50 mp, 5/10, semi-decimandat, zona linistita, bine intretinut, 39.500 EUR/mp, euroinvestgrup@yahoo.com, Tel: 0767299965, 0728429159

Vãcãreºti Tineretului, particular vand apartament 3 camere etajul 2/8, bloc construit in anul 1986 cu peretii exteriori din caramida de BCA, suprafata totala 68 mp, imbunatatiri: gresie, faianta. Pret negociabil, 90.000 EUR, Tel: 0745907487

2 balcoane, 2 bãi, termopane, gresie, faianþã, centralã, construcþie 1984, 8/8, negociabil, 75.000 EUR, Tel: 0722259904

Militari Roºu, Super Preþ! proprietar, bloc nou, stradal, penthouse, 198mp, et 2+m, preþ 500 Euro/mp la cheie, Tel: 0788395181

Schimb apartament 3 camere, etaj 1-4, zona Dristor, Râmnicu Sãrat, cu apartament 2 camere zona Militari, Tel: 0720218221

n Cumpar cu plata imediat apartament 3 camere indiferent zona sau confortul, Tel: 0732864809, 0769526936 n Cumpar cu plata cash 2 camere confort 1 2 sau 3, Tel: 0766638972

Urgent cumpar casa/vila in Prelungirea Ghencea, rate la dezvoltator, avans 10.000 euro, mondoest@ymail.com Tel: 1234567890

Cumpar cu plata pe loc apartament 2 c amere indiferent zona sau confortul, 0732864809, 0769526936

n Bucuresti sau imprejurimi cumpar cu cash 3-4 camere, 0727833139, Tel: 0727833139, 0765025527 n Cumpar cu plata pe loc apartament 3 camere indiferent confortul sau zona in care se afla eventual schimb cu casa curte Bucuresti sau imprejurimi sau apartement imprejurimi mai mic plus diferenta, Tel: n Bucuresti cumpar cu plata imediat 0732864809, 0769526936 garsoniera confort 1 2 sau3 tel 0727833139, Tel: 0214601973, 0765025527 n Cumpar cu plata pe loc casa curte Bucuresti si impejurimi, Tel: 0732864809, 0769526936 n Cumpar cu plata cash garsoniera confort 1, 2 sau 3, Tel: 0732864809, 0769526936 n Cumpar cu plata cash garsoniera confort 1, 2 sau 3 orice zona, Tel: 0766638972 n Apãrãtorii Patriei metrou n Cumpar cu plata pe loc camerã mobilatã fãrã garsoniera cf 1, 2.3 eventual proprietar, utilitãþi, confort, schimb, Tel: 0732864809, tineri +cupluri, 125-135E sau 0769526936 60E/p, Tel: 0767908711, 0744271675 Cumpar cu cash n Bucureºtii Noi, Laromet, garsoniera confort 1, Laminorului, camera intrare separata, acces dependinte, 2 sau 3, eventual ofer microcentrala, 400ron/chiria+ Tel: garsoniera confort 3 250ron/garantia, 0723713816, 0216442571

cu gaze si centrala zona pantelimon si diferenta pentru garsoniera confort 1 sau 2, Tel: 0732864809, 0769526936

n Sãlãjan, zona Nicolae Grigorescu, cumpar garsoniera confort 1, 23.000 EUR, Tel: 0723699991, 0720099281

n Bucuresti imprejurimi cumpar cu plata cash 2 camere confort 1, 2 sau 3, telefon 0727833139, Tel: 0214601973, 0765525027 n Cumpar cu plata pe loc 2 camere confort 1 2 sau 3, Tel: 0732864809, 0769526936 n Cumpar cu plata imediat 2 camere confort 1 2 sau 3 orice zona, Tel: 0766638972

é CUMPAR APARTAMENT 2 SAU 3 CAMERE ZONELE MILITARI, DRUMUL TABEREI, CRANGASI, PRETUL MAXIM 53.000 EURO. EXCLUS AGENTIE IMOBILIARA, INTERMEDIARI. EXCLUS PARTER SI ULTIMUL ETAJ, TEL: 0736446482, 0726150207

n 13 Septembrie nr.235 închiriez garsonierã, 200 EUR, Tel: 0767290030 Berc eni Big, metrou, garsoniera, Tel: 0760166116

n Brâncoveanu inchiriez garsoniera, 600 ron/luna + garantie, Tel: 0729699129 n Grigorescu, inchiriez garsoniera confort 1, mobilata si utilata, gresie, faianta, termopan, usa metalica parchet, masina de spalat, aragaz, frigider, direct proprietar, 1+1 garantie, 210 EUR/luna, Tel: 0733068144 Militari inchiriez camera in n Rahova, Teius, particular, v ila, fara c upluri, Tel: garsoniera confort 1, 38mp, p/4, balcon, bloc reabilitat, 0721503387 semimobilata, 850 RON, Tel: n Unirii, inchiriez camera 0727878249 demisol, 500 RON/luna, Tel: 0763640584 Roºu zona Padurea

Rosu, proprietar, inchiriez garsoniera mobilata complet in bloc nou, toate facilitatile, Tel: 0724833030

n Dorobanþilor nr.173 etai 1, apartament in vila, 160mp, 5 camere, bucatarie echipata, 2 bai, pentru birou/ locuinta, Tel: n Solicit in vederea inchirierii 0216441890 garsoniera mobilata orice zona, Tel: 0766638972 n Sudului Piaþã garsoniera superba liniste parcare parter/4 200 euro mobilata, Secuilor, P-ta Sudului, Tel: 0723332264 n Titan proprietar, 8/10, mobilata, n 1 Mai (Mihalache) Victoriei, decomandata Unirii, garsoniere moderne, modern, renovata recent, 1+ 220 EUR, Tel: AC, calculator-internet, 2 h/1 garantie, zi, termen lung 60-100 L, 0767649582 http://www.romsuites.ro, Tel: n Titan, inchiriez garsoniera confort I, Tel: 0727667640 0764826324, 0723518074


pagina 12 / închirieri oferte garsoniere / 2-3 camere / spaþii / cereri / auto-moto / electro MALL, BLOC n VITAN REABILITAT 2012 INTERFON, PROPIETA INCHIRIEZ GARSONIERA 18 MP IZOLATA, USA METALICA, TERMOPAN, AER CONDITIONAT, GRESIE FAIANTA, FRIGIDER NOU, ARAGAZ MOBILIER BUCATARIE, CANAPEA, SIFONIER, LIBERA. URGENT, 150 EUR/LUNA, IULIANAISI@YAHOO.COM, TEL: 0722126472 Vitanul Nou partic ular inchiriez garsoniera, etaj 6 din 8 mobilata, r og fara intermediari, Tel: 0722462190, 0216735239

n Titan avantajos, et. 2, cf. 1, zugravit nou, mobilat, termopane, imbunatatiri, amplasament stradal, fara intermediari, Tel: 0735957933

Tei, Obor, é Lacul proprietar, apartament LUX 2 camere, 5/8, 60mp, decomandat, mobilat modern, complet utilat, aer conditionat, termopane, bloc izolat recent, centrala, contoare separate, 350 EUR, irena10ok@yahoo.com, Tel: 0733724890 n Mihai Bravu proprietar, semidecomandat, central, recent renovat, cu îmbunãtãþiri, ideal pentru firmã. 021.250.43.89; Tel: 0740026434, 0721473290

n Berceni Particular, Izvorul Crisului, mobilat+ utilat, foarte curat, linie directa Unirii, Universitate, cu garantie, 320 EUR, Tel: 0767602016 stradal, P/8, n Colentina mobilat modern, frigider, masina spalat, canapea piele, 370 EUR, Tel: 0722628256 n Unirii, inchiriez apartament 3 camere nemobilat, recent amenajat, aer conditionat, centrala termica proprie, etaj 1, in vila, suprafata 70mp, 400 €/luna, Tel: 0766143634

Roºu, stradal, n Chiajna clãdire 1240mp, total/parþial, pretabilã birouri sau producþie, toate facilitãþile, intrare TIR, etc, Tel: 0722258589 n Grozãveºti spaþiu comercial 50mp, Tel: 0721670253 n Pantelimon Oraº închiriez spaþii comerciale, parter, bloc, stradal, Tel: 0724231202 n Rahovei nr 321, inchiriez 111 mp spatiu comercial, Tel: 0786457501, 0744169755, Fax: 0214560497 Ilfov, spaþiu n Tunari comercial 300 mp, toate utilitãþile, singur curte, central, Tel: 0744353565 Lascãr spaþiu n Vasile comercial 90 mp, ieºire în stradã, toate utilitãþile, (birouri), Tel: 0726207464 n Vitan Complex Comercial, 2 spatii în suprafete de la 36 si 56 mp, Tel: 0728088612

n Berceni decomandat, parter, toate utilitatile, absolut nou, pret negociabil, 375 EUR, Tel: 0722333207

é Militari Quadra 2, mobilat si utilat, decomandat, 2 A/C, P, G, F, UM, TV, frigider, aragaz, masina spalat, loc parcare, 450 EUR/luna, 0721773581 n Obor Bucur semidecomandat, etaj 1, n Dristor inchiriez apartament mobilat, îmbunãtãþiri, 350 EUR, 2 camere mobilat clasic, Tel: Tel: 0729286545 0744145587 Dorobanþilor 2 camere decomandate, 1/9, p, g, f aer conditionat, usa metalica, 370 EUR, Tel: 0733308395

Regina Elis abeta, inchiriez/vand apartament 3 camere 97mp, etaj 1, renovat, fara bulina, Tel: 0727892162

é Dristor, Camil Ressu, proximitate metrou, particular inchiriez ap 2 camere semidecomandate, 4/10, confort 1, 62mp cu terasa, 2 debarale, total renovat si reechipat masina de spalat, frigider, aragaz, bucatarie echipata, parchet, gresie, faianta, usa metalca, rds instalat, nu tv, agentiile sa se abtina, 240 EUR/luna, comand27@gmail.com, Tel: 0032476678261 n Drumul Taberei Prelungirea Ghencea, particular, mobilat, utilat modern, 1+1 garantie, 0762.900.122, 280 EUR, Tel: 0728548716

Floreasca, langa Kauffland. Inchiriez 2 camere 50 mp, g+f+p+t, cablu, internet, utilat, mobilat, et 3/3, renovat / zugravit, balcon inchis, apometre, boxa, 1+1, 350 EUR/luna, info@ abcdellapubblicita.it, www. affittocasemilano.it, Tel: 0760844294

Berceni Cel mai tare vad comercial din Bucureºti, zona Big Berceni, Complexul Comercial “Aleea Castanilor”, închiriazã spaþii comerciale (tarabe) la preþuri excepþionale, Tel: 0722633919

Inchiriez teren 3700mp, Giulesti, Drumul Sabareni, front stradal 45m, Tel: 0727892162

é Romanã, Lascar Catargiu, (parter foarte inalt) Complet renovat vara 2010; 2 camere semideco- mandate, aprox 50mp; chicineta mobilata (mobila Ikea lac rosu), hota cu tub de evacuare, plita electrica, microunde, frigider; usa metalica SETUM; termopan + jaluzele exterioare; cabina dus jet masaj, lumina int; calorifere noi; usi int furnir stejar; gresie, faianta; instalatia electrica si instalatia sanitara complet schimbata; parchet lemn, paluxat; scara intrarii in bloc marmura; 430 €/luna, dcarol_info@ yahoo.com, Tel: 0744343444

Carol I, Plantelor, demisol pretabil atelier, laborator, productie, depozit, birouri, cabinet, etc, toate utilitatile, Tel: 0733400055

Volkswagen Transporter 8+1 T4 in stare perfecta, pret convenabil, Tel: 0769405211, 0727292393 n BMW 320 D an 2005, negru interior piele si bord rosu, navigatie, inchidere, jante, senzor, xenon. Stare foarte buna, 8.800 EUR, Tel: 0761446019 n Land Rover Discovery 2006, 140.000km, diesel, primul proprietar, toate optiunile, stare exceptionala, 15.400 EUR, Tel: 0728394796

Salupa Glastron utilata complet cu motor Johnson 75cp, sau fara motor, asigur transport, Tel: 0733400055

Cumpãr auto Logan, Supernova, Dacia, Cielo, Matiz/Tico, Citroen, Chevrolet, Renault, Opel, Skoda, Solenza, Peugeot. Si mici defecte, Tel: 0212551102, 0721309765

é Triciclu utilitar cu bena basculabila. Sarcina maxima: 450 kg. Capacitate motor: 149 cmc. Combustibil: benazina. Consum combustibil: 2.8 l/100 km. Omologat european. Categorie permis: B, 1.400 EUR, faracarute@gmail.com, http://www.faracarute.ro, Tel: 0726564150, 0721395384

é Dacia Renault cumpar autoturism anul 2000-2012, plata si actele pe loc, Tel: 0762642694, 0724798097

n Solicit in vederea inchirierii garsoniera mobilata sau nemobilata, Tel: 0732864809, 0769526936

n Bragadiru Inchiriez (eventual colaborare) Alexandriei 86-km9 spatiu 250mp sala mese, bucatarie, 2 camere frigorifice, spatii depozitare, complet utilate si finisate pt cantina -restaurant, catering etc, 1 €, n Solicit in vederea inchirierii europaddy10@gmail.com, Tel: apartament 2 camere orice zona, Tel: 0766638972 0735846800 Solicit in vederea inchirierii garsoniera sau apartament mobilate sau nemobilate, Tel: 0732864809, 0769526936

23 Iulie 2012

n Solicit in vederea inchirierii garsoniera sau apartament mobilate sau nemobilate, Tel: 0766638972

Cumpar aparat foto Leica D-LUX 4sau 5, ceasuri de mana, pictura romaneasca. 0748404769

n Cumpãrãmacum electronice dupã 2005: Tv-LCD; Laptop; Aparat foto digital; Camerã video; GPS; Calculator P4; Play-Station; GSM; Diverse, Tel: 0785699822 n Frigider, congelator, combinã frigorificã, aragaz, maºinã spãlat funcþionale 100150; frigidere defecte 50, Tel: 0213328599, 0722417915


23 Iulie 2012

matrimoniale femei - bãrbaþi / pagina 13 n Dan, sagetator, 39/1,75/80, doresc cunostinta doamna pentru casatorie. Sunati sau dati SMS, Tel: 0769009377, 0744256062

n Sex total 50 fin, ador sa fac dragoste, imi place la nebunie sexul oral neprotejat, normal, anal, 50 RON, 0764927274

é Sex total 50 fin ador sa fac dragoste, imi place la nebunie é Sex total 50 fin, ador sa sexul oral neprotejat, normal, é Te atrag! Daca sunteti in fac dragoste, imi place la nebunie anal, 50 RON, 0764927274 cautarea unei Profesioniste, sexul oral neprotejat, normal, acesta este locul potrivit, nu anal, 50 RON, 0764927274 sunt genul de escorta care sta cu ochii pe Ceas, Nu am Insotitori, sunt draguta si manierata, Sex total, 150 RON/ora, 0756351379

Abisul placerilor vino sa te rasfatam si sa te simti in al 9-lea cer, zona rond Alba Iulia, 150 RON/ora, Tel: 0763455435

é

é Bunã rãu! Bruneta stilata, ofer d-lor care stiu sa aprecieze o ora de vis cu doua finalizari, oral, dep. normal si anal in diferite pozitii; dechisa la noi fantezii; Sigur vei reveni, 150 RON/ora, Tel: 0723934502 n Sex total 100 ron Doamna 38 de ani, ofer sex oral cu finalizare normal, anal, 100 RON, Tel: 0760110634

é Atractia verii! te provoc sa te topesti de placere alaturi de mine, servicii totale, poze reale, discretie si igiena maxima, A/C, 150 RON/ora, Tel: 0735971748

é Sex total! Lucrez absolut singura, pozele sunt ale mele. Doriti discretie, placere, relaxare, fara batai de cap, fara probleme? Atunci contactati-ma. pupici, 150 RON/ora, Tel: 0731152484

n Ady ofer gratis cunilingus pasional unei d-ne suple peste 30 de ani. Satisfactie si seriozitate maxime. Numai sms. Exclus barbatii, Tel: 0761241755

é TANAR PATRON INALT, LICENTIAT, POSESOR AUTO SI LOCUINTA BUCURESTI, INTRETIN FINANCIAR STUDENTA FRUMOASA, INALTA, SLABA, SANI FRUMOSI, VARSTA MAXIMA 20 ANI, PENTRU PRIETENIE INTIMA DE DURATA, 500 EUR/LUNA, MOTANELRASFATAT @YAHOO.COM, TEL: 0767903163


pagina 14 / pierderi / autorizaþii mediu / citaþii-licitaþii / medicale / afaceri firme

23 Iulie 2012

As is tenta medic ala pensionara (autorizatie vizita) ofer ingrijire medicala unei doamne (injectie i. v. im. perfuz ii, glic emie pe glucotest); la nevoie ofer si mic ajutor gospodaresc, Tel: 0749023220

proces verbal n Pierdut predare- primire a locuintei din Bdul. Uverturii nr. 83, bl. O15, ap. 72, pe numele Alpoianis Constantin si Adriana. Il declar nul, Tel: 0217721467 n Pierdut legitimatie transport pe numele Stan Bianca. O declar nula, n Pierdut certificat constatator privind suspendarea activitatii al SC Pacific Film SRL, J40/12598/2005, CUI17792320. Il declar nul, n SC Giga Hard Distribution SRL CUI 18573213, J40/6048/2006, declara pierdut si nul certificatul constatator pentru sediul social: Bucuresti, sect. 6, Bdul Iuliu Maniu, nr. 16, bl. 14, sc.D1, et. 9, ap. 141, office@adplanner.ro,

n SC Neptun Investment Construct SRL, cu sediul in Bucuresti, str. Liveni 51, sector 4, anunta publicul interesat asupra faptului ca s-a solicitat avizul de mediu la PUZ pentru investitia Parc Solar De Producere Energie Electrica, com. Iepuresti, jud. Giurgiu si s-a intocmit prima varianta a acestuia. Termenul de acceptare a comentariilor si sugestiilor este pana la data de 07.08.2012. Comentariile publicului se pot transmite la sediu APM Giurgiu, cu sediul in loc. Giurgiu, sos. Bucuresti, bl 111, sc A+B,

In cadrul Programului Operational Sectorial „Cresterea competitivitatii economice -POS CCE-, operatiunea O2.3.1 – Sprijin pentru start-up-urile si spin-off-urile inovative, pentru proiectul „CENTRU DE DIAGNOZA SI TRATAMENT A TULBURARILOR URINARE” (CENTURI), SC Gnosis Evomed SRL, Str. Steaua Rosie, nr 31, Bl A, ap 13, 075100, Otopeni, Ilfov, organizeaza procedura de achizitie avand ca obiect: Achizitie mijloace fixe (Aparat de urodinamica si bio-feedback), loturi L1 cod CPV 33197000-7. Valori estimate contract (e): L1 -160.000 lei. Condiþii de participare: conform doc umentaþiei de participare. Documentatia de atribuire va fi transmisa celor interesati de catre Gnosis Ev omed, înc epând c u 23.07.2012. Termenul de ras puns la c larific ari: 26.07.2012. Termenul de depunere/deschidere oferte: 27.07.2012 ora 10h00/12h00. Criterii de atribuire contract (e): – oferta c ea mai av antajoas ã dpdv ec onomic.Informaþii despre utilizarea cãilor de atac se pot obþine de la persoana de contac t Andrei Valentin Manu-Marin, evomed.company @gmail.c om, Tel: 0744151704, Fax : 0378105635

Mobila vand urgent, stare buna, preturi mic i: s et bucatarie, masina spalat, frigider, mobila dormitor si sufragerie, covoare, Tel: 0772246459

é Anticariat

cumparam carti noi, vechi, deplasare gratuita, plata pe loc, Tel: 0731407474, 0213159704 n Cedez loc de veci Domnesti 2 cripte+ cruce zidite aleea principala, urgent, 2.300 EUR, Tel: 0767601490 n Cumpar antichitati, tablouri vechi si cesuri, Tel: 0784974112 n Cumpar PET-uri in Jilava si Bragadiru. Oferim pret bun, Tel: 0740211884, 0214570867 n Cumpãrãmacum electronice dupã 2005: Tv-LCD; Laptop; Aparat foto digital; Camerã video; GPS; Calculator P4; Play-Station; GSM; Diverse, Tel: 0785699822

é Service auto + magazin piese auto + spaþiu vulcanizare. Service 3 posturi lucru, 2 elevatoare, utilat complet, echipã mecanici. Firmã nouã toate autorizaþiile la zi, deschidere la Bl. ªos.Giurgiului nr. 256, curte interioarã, Tel: 0721120278 n Specialist- cumpar colectii ceasuri, monede, mic mobilier, tablouri, scrisori, Tel: 0765235950 n Vand aer conditionat portabil, pret 500 ron, Tel: 0726596770

é Vand aparate tratamente corporale Vacuum, Benexer, Profesional Combo; Aparat bronzat UW P90; Aparate cosmetice Reviderm, Combina Face Studio, Hydradermie, Guinot, 0744552207, 0744552207 n Vand carucior pentru copii, marca Primii pasi, in perfecta stare de functionare avand posibilitatea de a se plia. Mentionez ca pretul initial de cumparare a fost de 500 ron, 300 RON, tarusi_daniel@ yahoo.com, Tel: 0723544848 Vand casa de amanet, ultramoderna situata pe bd Magheru in functiune de 4 ani, non stop, rulaj mediu lunar 50000 euro, persoana angajat cu atestat bijutier, proprietar, pret 50.000 euro, Tel: 0737565438

é Vand tigla

Craiova 1ron/bucata, geamuri termopan pentru sera, burlane si jgheaburi pentru o casa la 1/2 pret, dormitor complet, Tel: 0733400055

é Cedez afacere Salon beauty lux z ona Calea Calarasi, in vila, 2 etaje, functional si cu clientela formata, aparatura de ultima generatie, s toc marfa, publicitate, chirie mica, 1 EUR, Tel: 0745401612 acum n Cumpãrãmelectronice dupã 2005: Tv-LCD; Laptop; Aparat foto digital; Camerã video; GPS; Calculator P4; Play-Station; GSM; Diverse, Tel: 0785699822 Vand societate exchange, locatii deosebite, personal cu experienta, Tel: 0723293752 n Vand

ferma (fost C.A.P.) in comuna Dobroteasa sat Batia jud Olt, compusa din: 23250mp teren intravilan, hala porcine 162, 5mp, hala bovine 639mp, hala pasari 1065mp, moara furaje 180mp, stilp transformare electric. Nu mai functioneaza din 2006. Cladirile necesita renovari. Posibilitate accesare fonduri UE, 35.000 EUR, danmoisescu72@ yahoo.com, Tel: 0766481317


23 Iulie 2012 Vand micro ferma 3600 mp la 25 km de Bucuresti, spre Giurgiu cu tot ceea ce contine acceasta, respectiv 250 capre, vaci gestante si de lapte, vitei in crestere, porci mistreti, vietnamezi si romanesti, gaini, grajduri pentru animale, utilaje nutreturi, tractor presa de baloti, cositoare, duba platforma Sprinter, pomi fructiferi, solarii pentru legume, vita de vie, piscina, locuinta muncitori, locuinta pentru propietar, bucatarie, foisor, hidrofor apa calda, motocultor, betoniera, vita de vie, sunt incluse toate facilitatile necesare continuitatii afacerii cu profit minim de 40 000 euro pe an, accept schimburi pentru detalii contactati-ma la telefon, anuzzy7777@yahoo.com, Tel: 0734655990, 0769771624

é Vânzare salon lux Salon beauty deosebit zona Calea Calarasi in vila 2 etaje, functional si cu clientela stabila, aparatura ultima generatie dermocell, cavitatie, publicitate in derulare, stoc produse, chirie mica, Tel: 0745401612

afaceri firme / meditaþii-cursuri / construcþii-amenajãri / avocaþi-acte firmã / pagina 15 Executãm învelitori toate tipurile tablã acoperiºuri/ reparaþii aticuri, glafuri, iz olaþii. Preþuri mic i+ materiale, Tel: 0732563623

é Branºament apã,

canalizare, asistenþã contract apa Nova, racorduri interioare, reparaþii, Tel: 0761077013, 0721390290

CSFPA organizeazã curs autorizat de stilist protezist unghii. Diplome recunoscute în UE. 0720.713.264, Tel: 0216421263, 0769236623

é Profesor cu deosebita experienta meditez matematica fizica orice nivel, inclusiv Evaluare Nationala clasa a 8-a, Bac, admitere facultate si studenti! La cerere lucrez toata vara + week-end! ll632743@gmail.com, Tel: 0722456047 Profesor matematica orice z ona rez ultate r apide garantat, simplu, comod, sigur, tarif orar informativ 18 lei, Tel: 0761929678

cauta echipa n Firma tencuiala mecanizata, gips carton, gresie, faianta, pentru o lucrare de 35.000mp in Bucuresti. Cazare discutabila, Tel: 0728033105 dulgherie, n Acoperiºuri tablã zincatã, tablã lindab, jgheaburi, burlane, orice tip de reparaþii la acoperiºuri, zidãrie, tencuieli, transport gratuit în toatã þara. Oferim garanþie. 30% reducere, Tel: 0720593468 din tablã n Acoperiºuri lindab, zincatã, dulgherie, jgheaburi, burlane ºi orice tip de reparaþii. Oferim garanþie. Reducere 20%, Tel: 0733477072

é Acoperisuri, restaurari istorice tabla zincata cupru, inox, tigla Lindab, aticuri, dulgherie la cererea clientului, constatare gratuita, seriozitate, preturi mici, Tel: 0724437118

é Amenajari interior exterior, termosistem, tencueli, sape, zid, glet, zugraveli, stucco-venetiano, tapet, bratca, caramida-aparenta, placari-piatra, parchet, gips-carton, gresie-f, etc; se ofera proba de lucru, 1 EUR, Tel: 0730468264 n Asociatia de proprietari a blocului P1, str. Pict. Gh. Tattarescu 3, angajeaza firma pentru lucrarile de schimbarea instalatiilor din subsolul blocului, Tel: 0722331228

n Echipa parchetari montam, reconditionam, chituim, lacuim, toate tipurile parchet. Detin scule profesionale cu aspirator, Tel: 0768586510 n Executãm acoperiºuri din tablã zincatã, þiglã metalicã, accesorii, jgheaburi, burlane, izolaþii poliester, dulgherii, vopsitorie tubulaturã. Oferim garanþie. Reducere 15%, Tel: 0742664637 acoperiºuri n Executãm tablã zincatã, þigla metalicã, accesorii, jgheaburi, burlane, parazãpezi, dulgherii, vopsitorii, mici reparaþii. Oferim garanþie. 35%, Tel: 0731676263 n Executãm învelitori toate tipurile tablã acoperiºuri/ reparaþii aticuri, glafuri, izolaþii. Preþuri mici+ materiale, Tel: 0744111939

é Montez gips carton (rigips) montez: tavane false, pereti din gipscarton, pereti despartitori, mansarde, glafuri, masca tevi. Pretul este de 10 ron mp, iar pt scafe cu lumina ascunsa, scafe model, pretul se face in functie de complexitate, 10 RON/mp, é Frigotehnist, dobremariandobremarian1@ reparatii frigidere, yahoo.com, Tel: 0723777321 combine, lazi montez, n Parchetar frigorifice, dozatoare, raschetez, paluxez parchet clasic, modern. Detin masina Tel: 0764562524 performanta cu aspirator, Tel: 0768586510 n Instalatii electrice, sanitare, Tapiter lucrez la domiciliul n termice, reparatii si montaj, clientului tapiterie, saltele, usi Filip, 0760285283, 0749838242 capitonate, Tel: 0729226701 n Tapiter cu experienta lucrez tapiterie clasica, moderna, la preferintele clientului, 0728986403

é Instalator, execut Instalatii, pexal, cupru, PPR, montaj masini de spalat, aragazuri, robineti, apometre, racorduri bazine wc, cazi, baterii. Seriozitate si rapiditate; Preturi Foarte mici, Tel: 0763633984, 0766278556

n Infiintam firme, PF, AF, II, asociatii, puncte lucru, radieri. Recuperari creante, consultanta dreptul muncii, drept civil / comercial, ad.dura.legis@gmail.com, Tel: 0766675056


23 Iulie 2012 taxa prima n Recuperez inmatriculare, recuperez creante, infiintez societati comerciale, Tel: 0727394414

CONTABILITATE n BIROU CAUT COLABORATOR STUDENT PROGRAM FLEXIBIL. RELATII LA TELEFON, TEL: 0213222885, 0726380498

Transport marfa 3, 5T, orice, oriunde, oricand. Asigur personal serios incarcat- descarcat, pret negociabil, Tel: 0763717455

é Închiriem Logan

é Dj nunta, Servicii

full options 50 Ron/zi 0735846662, Tel: 0214309498, 0766509498

- Organizari Evenimente Bucuresti- primirea perfecta cu mesele plimbarete, hostess si animatoarele si un videoproiector pentru poze si totul cu SIENSII. dj petrecere, dj botez, dj cununie, sonorizare nunta, dj evenimente, dj nunti. efectele speciale constand in lumini, lasere, stroboscop, masina de fum sau masina de balonase; dau culoare oricarui gen de petrecere indiferent de tema acesteia. In orasul dj Bucuresti, dj Brasov, dj Ploiesti, dj Pitesti, dj Craiova, dj Alexandria, dj Buzau. Si nu uita: pentru o nunta de success ai nevoie de DJ SIENSII! www.djsiensii.ro, Tel: 0726129782

é Inchiriez Cadillac CTS 211cp, full options impreuna cu sofer profesionist atestat international. Pentru delegatii, transport turistic, transferuri de la / catre aeroport, tururi de tara si de orase, etc, 0745373336

é Fac deplasari oriunde, detin doua masini Chevrolet Cruze nou si Logan Break nou, Tel: 0722504102 n Transport marfa 3, 5T, orice, oriunde, oricand. Asigur personal serios incarcatdescarcat, pret negociabil, Tel: 0763717455 n Transport marfa 3, 5t orice, oriunde, oricand, asigur personal serios incarcare-descarcare, pret negociabil, Tel: 0763717455

é Vand licenta taxi cu sau fara masina (Dacia Logan an fabr. 2006). Licenta PFA valabila pana in 2015 cu posibilitatea de prelungire. Licenta este la pretul de 5000 c u mas ina 6800 euro, cri.cami@yahoo.com, Tel: 0721208770, 0766538178

é Cumpãr hotãrâri legea 290 ºi legea 9, Tel: 0721720260, 0761148910

é Dorim colaborare cu ateliere, croitorii firme, executam comenzi: aplicatii perdele, vestimentatii de ocazie, mirese, momentan lucram si executam cererile din Italia, Tel: 0743574635 n Firma specializata in resurse umane oferim servicii de salarizare si administrare personal. Preturi avantajoase! Suna si convinge-te! Tel: 0785207877

é Grafica 3D, oferim servicii complete: randari, vizualizare arhitecturala exterior si interior, perspective 3D fotorealiste, tur interactiv. Vali, 50 EUR, zbuksha@yahoo.com, Tel: 0767964609 aparatura n Inchiriez tratamente corporale aparatura ROWE: - Professional 24 Pads - electrostimulare; Ultrafit - vacuum; - Tunel No Cellulite - impachetari; Termocuverta; - UltraSoniq ultrasunete; - Kit Cell Meter diagnosticare celulita; Pentru mai multe detalii ne puteti contacta pe e-mail, 1 EUR, office@magicslim.ro

Windows la é Instalez domiciliu. Absolvent IT ofer instalare windows la domiciliu, antivirus, driver-e, office, nero, devirusare, configurare router si modem la cele mai mici preturi! Ofer garantie! Lucrez si in week-end! 10 EUR, windowsinstalare@yahoo.com, http://instalare-windows-bucure sti.blogspot.com, Tel: 0761527734 n Reparatii masini de spãlat automate, la domiciliu, deplasare constatare gratuitã, ultrarapid, garantie piese, Tel: 0731532310, 0768398545

imprimante, é Reparatii reincarcari cartuse, urgente. Industrial Birotica Srl va ofera copiatoare analogice si digitale, imprimante cu jet de cerneala si laser, scannere, faxuri si multifunctionale, precum si urmatoarele servicii: intretinere si depanare aparate de birou; reincarcare-reconditionare cartuse consumabile pentru imprimante, copiatoare analogice si digitale, multifunctionale, etc; vanzari echipamente periferice; livrari consumabile originale ori compatibile; consultanta de profil, training specializat. La reutilizarea cartuselor, prin reincarcare sau reconditionare acordam garantii similare modulelor originale. Anuntul se adreseaza companiilor, institutiilor, PFA-urilor, etc, industrial_birotica@yahoo.com, http://www.i-birotica.ro, Tel: 0722202055, Fax: 0214508399 n Tapiþer – reparaþii canapele, colþare, fotolii, restaurãri mobilier vechi. Experienþã. Convenabil, Tel: 0765536147 Traduc eri autoriz ate. Tradland Consulting ofera s erv ic ii de traduc eri autorizate in/din toate limbile, la preturi promotionale. Tel/fax : 0213119562, 0318157548, offic e @tradland.ro, www.tradland.ro 0746834019, 0724963188

AnuntAZ 23 iulie 2012  

anunt de la a la z, anuntaz, anunturi, anunturi foto, anunturi online, anunturi telefon, imobiliare, inchiriere, inchirieri, locuri munca, o...