Page 1

AnunþAZ vã informeazã Ghidul lucrãtorului român în Belgia pe înþelesul tuturor.

é Mãgurele, 15

min.de Casa Poporului, vand constructie 2011, 280mp construiti, 500mp teren living, 3 dormitoare, 2 bai, 2 terase usi stejar masiv, parchet masiv, fin. si mat. lux, complet mobilata (Franta) si utilata (Teka), padure, asfalt, zona de vile noi, 249.000 EUR, petcugn@gmail.com, www.petcugn.sunph oto.ro, Tel: 0726550575 Personal curãþenie Firmã specializatã în servicii de curãþenie angajeazã pentru centre comerciale, salariu net: 650-800 ron. Relaþii la: 0212244658, T e l: 0729005137, 0722763974

n Personal calificat încalþãminte, pentru bandã, lipit tãlpi, tras parþi, ciocãnit - Fabricã de încalþãminte angajeazã, zona Vitan, Tel: 0722741879

Salon in f ru m u s e t a re , angajeaza personal specializat i n c o a f u ra , c o s m e t i c a , manichiura-pedichiura pentru s a lo a n e le M e g ’s S t u d io Bucuresti. Salarii atractive, b o n u s u ri in f u n c t ie d e p e rfo rm a n t a . C e rin t e : specializare atestata prin documente specifice, abilitati de comunicare, aspect fizic placut. Pentru inscrieri la interviu, trimiteti CV la e-mail megsstudio2009@yahoo.ro, Tel: 0734712553 Vand (schimb) vila P+1, 210 mp, la rosu + teren 1280 mp, cu gaze si curent, in Ciorogarla, Ilfov, la doua minute de Bucuresti Militari, vis-a-vis de Carrefour Sau schimb cu ap. 4 camere, dupa 1981 - Bucuresti Sau schimb cu vila la munte cu curte si toate utilitatile, 70.000 EUR, mircea_radu@yahoo.com, Tel: 0722670550 V id e o c h a t - A b s o lv e n te pentru activitate legalã, venit 1.000- 3.000E, CM, cazare, enjoy4studio@yahoo.com, Tel: 0763156150, 0735674012

Videochat, Absolvente pentru activitate legalã, avans 500E, venit 1.000-3.000E, CM, cazare; www.selenstudio.ro Tel: 0734959924, 0760179243

Mobilitatea forþei de muncã în statele europene (151) Sindicatul Românilor din Strãinãtate

în dialog cu românii de pretutindeni Ajutorul de somaj în Belgia. Domnul Costel D. din Tg. Bujor, Judeþul Galaþi, are un frate care a lucrat 2 ani în Belgia, dupã care a rãmas ºomer ºi a plecat în Anglia, dar nici acolo nu ºi-a gãsit loc de muncã. A revenit în Belgia, unde are ºi reºedinþa, ºi vrea sã depunã cerere pentru ajutor de ºomaj. Nu ºtie dacã mai are acest drept. Fratele domniei sale are 29 de ani, este necãsãtorit ºi nu are pe nimeni în întreþinere. Îi rãspunde domnul prof. ec. Ion Voinea - Preºedintele Sindicatului Românilor din Strãinãtate. Agenþiile locale ale Oficiului Naþional de Ocupare ºi Agenþia Naþionalã de Ocupare din Belgia sunt cele care stabilesc dreptul unei persoane la asigurarea de somaj. Dreptul la indemnizaþie de ºomaj depinde de vârsta ºi de perioada lucratã în statul membru SEE în perioada de referinþã: a. Dacã lucrãtorul are mai puþin de 36 de ani, trebuie sã dovedeascã faptul cã a lucrat 312 zile în cele 18 luni înainte de depunerea cererii pentru îndemnizaþia de somaj. b. Dacã lucrãtorul are între 36 si 50 de ani, trebuie sã dovedeascã faptul cã a lucrat timp de 468 de zile în cele 27 de luni înainte de depunerea cererii pentru îndemnizaþia de somaj. c. Persoanele care au 50 de ani ºi peste acestã vârstã, trebuie sã dovedeascã faptul cã au lucrat timp de 624 de zile în cele 36 de luni înainte de depunerea cererii pentru indemnizaþia de somaj. În mod normal, perioadele de muncã în alte state membre ale UE sunt luate în considerare, dar trebuie sã fi devenit ºomer în Belgia; sã vã fi pierdut locul de muncã în mod involuntar, fãrã a primi despãgubiri; sã fiþi înregistrat ca solicitant de locuri de muncã la serviciul competent de ocupare a forþei de muncã ºi sã daþi curs fiecãrei oferte de lucru adecvate, fiecãrei oferte de formare sau, dupã vârsta de 45 de ani, fiecãrei oferte de reconversie profesionalã. Procedura de aplicare pentru obþinerea ajutorului de somaj. În caz de ºomaj temporar persoana interesatã poate aplica pentru obþinerea unei indemnizaþii adresand o cerere autoritãþii competente din Belgia. La expirarea contractului de muncã, lucrãtorul poate aplica pentru obþinerea îndemnizaþiei de ºomaj numai în þara de reºedinþã (acolo unde îºi are domiciliul permanent). .... continuare in pagina 4


pagina 2 / oferte de muncã România

22 Noiembrie 2011 n Bonã interna urgent Bucuresti - n Casting general toate vârstele n Confecþioneri, salariu 800/1200,

é A ju t o r C o f e t a r c u experienta pentru laborator in C o rb e a n c a , I l f o v , T e l : 0720179933

n Absolvente pentru videochat,

Agenþi Pazã 50 posturi Societate paza angajeaza conform prevederilor legii 333/2033, Tel: 0213271418

engleza mediu. Comision atractiv +Bonusuri. 0786125901, Tel: 076946149, 0766962449

é Agenþi Pazã - angajãm urgent 30 agenþi pentru ºcoli ºi gradiniþe, Tel: 0213108660, 0212010567

é Agenti Vanzari cu sau fara experienta Roossa Books Srl angajeaza, salariu de la 1200lei, posibilitate avansare; tel 9.00-17.00, Tel: 0318004555

n Asistent Medicina - Cabinet particular caut 2 cadre medicale (asistenti sau medici) pentru colaborare sau part time, Tel: 0766532080, 0722570969 n Asistentã personalã, frumoasã, fãrã experienþã, fãrã obligaþii. Rog seriozitate. Cazare lux, beneficii + salariu 700Euro/lunã. Poze+CV la: fitroyal09@gmail.com n Asistenta radiologie angajam, Tel: 0213265596 n Bonã 1.100lei, experienta, 9 ore, Dr. Taberei, Lac Tei, Aviaþiei, Fundeni, Voluntari, Pipera- Bucuresti. Urgent, Tel: 0213107403 n Bonã experienta, 1.400lei, 8-10 ore, Crangasi, Titan, Baneasa, Pipera, Obor, Pantelimon, Militari, Lacul Tei. Urgent, Tel: 0213107403 n Bonã 1.000-1.200lei, 0213107403

tichete abonament, angajeazã fabricã confecþii damã, zona Sebastian, Tel: 0744217731, 0757030086 n Consultant vanzari - Fabrica de termopane angajeaza consultant vanzari; cunoasterea programului winarhi poate fi un avantaj! sibel_veteranilor@yahoo.com, Tel: 0752308101, Fax: 0214230559 Cosmeticianã, n Coafezã, Maseuzã, Manichiuristã (aplicare n Cosmeticiene cu experienþã unghii false) - salon Piaþa Amzei, minim 2 ani pentru salon înfrumuseþare. Salariu fix Tel: 0724519898 n Colaborator activitate stabila +comision, Tel: 0729342004 bine platita, persoane deschise, Croitor/easã cu experienta: motivate, min. studii medii, Tel: scoatere tipar din reviste pana 0766532080, 0722570969 la realizarea prosusului final (costume dama pana la rochii Colaboratori activitate stabilã, de seara). Mic atelier croitorie, modernã, salariaþi, pensionari. zona Banu Manta, angajeaza Progresiv 1000 USD. Pensionare cu carte de munca, sunati intre timpurie 500 USD, Tel: 8-13 sau 16-20, Tel: 0745234173, 0733084923 0771101657

pentru copii intre 5 luni si 4 ani. pentru public spectator, searial TV Se ofera salariul de 1200 lei/luna. la Prima ºi Antena 1. 130- 300 Ron Experienta si referinte / ziua, 0768462255, 0722496833 OBLIGATORIU. Nefumatoare, educata, max. 55 ani, Coafezã cu experienta, Salon contact@bonapentrucopil.ro, Aviatiei angajeaza cu salariu + http://www.bonapentrucopil.ro, Tel: comision, Tel: 0212333220, 0748656552, 0726399202, Fax: 0723209894 0212360117

n Bonã/menajerã

angajez în regim intern fãrã obligaþii. Cerinþe: experienþã în servicii de curãþenie ºi îngrijirea copiilor, disponibilitate de a locui la familia angajatoare ºi de a ieºi din þarã împreunã cu aceºtia. Seriozitate. Ofertã carte de muncã, salariu atractiv, cazare ºi masã asigurate. Relaþii la telefon, Tel: 0212241541, 0728884855

n Bucãtar Pizzari, Ospatarite angajam pentru pizza Dominium, Tel: 0214481847

n Bucãtar ºi dispeceri angajeazã

pizzerie (zona Ion Mihalache). n Confecþioner cu experienþã Relaþii L-V 12-16, 0731027322 pentru maºinã liniarã, triplok, zona n Bucãtar cu experienta pentru Moºilor, Amermeneascã, Udriºte, firma catering. Se cere creativitate si Tel: 0745490660, 0756098098 seriozitate. Salariu atractiv, Tel: n Confecþionere. Confecþii textile 0766351302, 0218901335 pentru femei, zona Metro Militari, angajeazã: confecþionere n Bucãtar cu creativitate si experienþã minim 2 ani; modeliere experienta in bucataria romaneasca experienþã minim 3 ani; ctc-ist si internationala. Salariu atractiv, Tel: confecþii textile experienþã minim 3 ani.Domiciliul (de preferat) 0766351302, 0218901335 cartierele: Drumul Taberei, Militari, n Bucãtãreasã fãrã obligaþii, program Luni-Vineri 7-16, contract Bucuresti, angajeazã pensiunea Dinastia - de muncã, tichete de masã, 8-10 ore, Tel: Piteºti. Se asigure cazare, masã. decontare transport 50 ron, Tel: Salariu atractiv, Tel: 0765241874 0374027941

C R O I T O R E S E , CONFECTIONERE SACOURI DAMA COMANDA SI SERIE MICA, SALARIU AVANTAJOS, ZONA UNIRII, TEL: 0722142873, 0771125495 D i s trib u i to ri c u s a u fa ra experienta Roossa Books Srl angajeaza, salariu de la 1200lei bonusuri in functie de realizari; tel 9.00-17.00, Tel: 0318004555


oferte de muncã România / info / pagina 3

22 Noiembrie 2011

é Electricieni si mecanici intretinere, angajeaza SC Cream Line Romania SA (Finetti), societate multinationala in domeniul industriei alimentare. Compania ofera salarii atractive, bonuri de masa si transport gratuit, Tel: 0213514544, 0727739714 n Frizer ºi manichiuristã cu experienþã - Angajez in zona Splaiul Unirii 58, Pod Marasesti vis a vis Camera de Comerþ, Tel: 0785032589 n Frizeri ºi manichiuristã cu minim de experienþã, angajãm in zona ªoseaua Giurgiului (Toporaºi). 0761049885, Tel: 0763331039, 0762155626 n Hostess, promoter, dj, mc, luminist - club in centrul istoric angajeaza, Tel: 0766811445 n Lucrãtor comercial de sex feminin cu varsta maxima de 30ani, 0753570387, 0753852788 n Lucrãtor productie publicitara. Se cere experienta in prelucrarea materialelor specifice (plexiglass, aluminiu, banner), atentie la detalii, comunicare, seriozitate, spirit de echipa si participarea la montaje, permisul de conducere constituie un avantaj, publicitateangajari@gmail.com, Tel: 0731949044 Pedichiurista, n Manichiuristã, Technician unghii false - Vrei sa lucrezi intr-un salon cochet, alaturi de o echipa tanara si dinamica? Green Day Spa angajeaza, ofera conditii de munca foarte avantajoase, Tel: 0743189442, 0213165525 n Mecanic ºi electrician auto pentru service auto Brâncoveanu, Tel: 0770314420, 0723848395 n Mecanic intretinere. Asociatie proprietari str Masina de Paine nr 69 bl od23 angajeaza mecanic intretinere din vecinatatea blocului. Adresa contact: cutia postala de pe scara B a blocului, Tel: 0765256054

n Mecanic auto, în zona Colentina – Andronache, experienþã minim 3 ani, Tel: 0722110711 n Masaj Erotic - Royal-massage angajeaza FETE pentru salon de masaj erotic in Bucuresti, cu sau fara experienta, peste 18 ani, cazare, locatie lux centrala, clientela formata, castiguri substantiale, salariu atractiv sau comision 50%, plata la zi, contract de munca, urgent, 2.500 EUR/luna, office_royalmassage@yahoo.com http://www.royalmassage.ro, Tel: 0730184313 n Menajerã - Familie serioasa, zona rezidentiala, angajam doamna interna pentru menaj si gatit, nefumatoare, ingrijita, oferim cazare si masa, Tel: 0212300808 n Microbiolog - Laborator analize angajeazã, Tel: 0214443098 n Modele, reclame pentru toate vârstele (copii, adulþi, vârstnici). Activitãþi modelling tineret. Bucureºti + provincie. 0213156581, 0767080619, model@sequoiamodels.ro, Tel: 0722397039 n Montator productie publicitara Firma cu profil de baza publicitate angajeaza personal specializat pe partea de montaje si productie publicitara.Atribu tii: montaje de firme luminoase si panouri publicitare; constructie de casete luminoase si panouri; finisari lucrari dupa productie: taiere, vopsire, lipire, etc; inscriptionari autovehicule. Cerinte: Experienta pe domeniu minim 1 an; Disponibilitate deplasari (delegatii); Permis conducere cat. B. Oferta: Program 9.30-18.00 (pauza masa 30’). Salariul functie de experienta. Va rugam trimiteti CV la e-mail pana la 15.12.2011, resurseumane@productii.ro, Tel: 0744702070 n Motostivuitorist cu experienta, angajam, Tel: 0214604464 n Mozaicari, pietrari pentru lucrari funerare, zona Berceni, Tel: 0762303925 n Muncitor trefilator, angajeaza Rom Fracht, str. Oxigenului nr. 5, Cernica, jud. Ilfov, daniela.diaconescu@romfracht.com http://www.fibre-polipropilena.ro, Tel: 0212561208

n Muncitori

necalificati pentru constructii, sunt asigurate transportul si cazarea, program de lucru de 11 ore, salariu incepand cu 1200 lei, Tel: 0724124656 n Muncitori construcþii, dulgheri, fierar, necalificaþi, zidari, zugravi, Tel: 0784710212 n Operator ambalare pentru firmã producãtoare de medicamente, rugãm CV la ru.farma@gmail.com, Tel: 0212554405 n Ospãtar, picol, menajera, electrician, manager marketing, Tel: 0725872302, 0785069974 n Patiser calificat zona Unirii. Murat, Tel: 0765170109 n Persoane toate vârstele pentru emisiuni TV public spectator. Remuneraþie considerabilã, 200300 Ron/zi. Plata imediat, Tel: 0784704928, 0720608154 n Personal pentru salon de infrumusetare nou deschis Militari - Complex Sir (3 posturi coafor, 2 cosmetica, 2 manichiura, 1 receptie). Conditii obligatorii: diploma calificare, seriozitate, profesionalism, portofoliu clienti, dorinta de implicare si orientare spre rezultate profesionale deosebite. Oferim salarii motivante raportate la realizari, diverse cursuri de specializare, posibilitatea construirii unei cariere in domeniu. Pentru inscrieri la interviu, trimiteti CV la e-mail, megsstudio2009@yahoo.com, Tel: 0734712553

é Personal - Fabrica

prajituri angajeaza personal pentru procesul de productie si ambalare incinta Faur sect 3 Bucuresti, Tel: 0758239700

n Personal

curãþenie (spitalbirouri) aspect fizic plãcut, dornic de muncã ºi afirmare profesionalã, punctual, dinamic, pozitiv, zona metrou Aurel Vlaicu. Program ture-zi ºi noapte, Luni-Duminicã, salariu 800 lei, office@nocclean.ro, Tel: 0752319814 n Personal calificat încalþãminte, pentru bandã, lipit tãlpi, tras parþi, ciocãnit - Fabricã de încalþãminte angajeazã, zona Vitan, Tel: 0722741879 n Personal curatenie - Angajam barbati/ femei pentru curatenie in spitale, 550lei + bonuri, Tel: 0726693792 n Personal feminin pentru videochat. Procent minim 50% pânã la 80% sau salariu fix 1.200$. Bonus 300$, avans 500$, program part-time. Garantãm realitatea anunþului, Tel: 0731214102, 0760357692 n Personal. Tipografie angajeaza: masinist tipar (KBA 70/100, Heidelberg 50/70), legatori manual, masinisti legatori, sortatori dupa tipar, Tel: 0214050458 vopsitor cu n Pregatitor experienta pentru service auto Cora Pantelimon, Tel: 0730123277 n Reglor Relee cu o foarte bunã capacitate vizualã, angajeazã SC Electromagnetica SA. Relaþii la telefon ºi la sediul din Calea Rahovei 266-268, Tel: 0214142120

é Reprezentant vânzãri directe angajeaza Roossa Books SRL, cu sau fara experienta, salariu in functie de realizari, Tel: 0728650079 n Reprezentant

vânzãri Avon, inscriem reprezentanti vanzari. Castiguri mari, produse cadou, posibilitati avansare. Cursuri gratuite, Tel: 0768321060, 0722930207


pagina 4 / oferte de muncã România - strãinãtate / cereri de muncã

22 Noiembrie 2011

n VIDEOCHAT TINERE PENTRU

n Reprezentanti Avon comision 15-40 %, cadouri livrare la domiciliu, posibilitate avansare. Detalii la, Tel: 0766340939 n ªofer taxi - Angajeaza dispecerat Pelicanul, 12/h, 65 ron, sector 4, Tel: 0766666650 n ªoferi taxi cu/fãrã experienþã (facilitãm obþinerea atestatului). Zilnic 9-18/str. Dealul Þugulea, nr. 124 (Militari), Tel: 0735846662, 0766509498, Fax: 0214309498

é Sudor in argon, vopsitor in camp electrostatic, operator masina debitare si muncitor n e c a l i f i c a t a s a m b l a re s i impachetare - Fabrica de grile metalice d in Oto p e n i, angajeaza, CV la fax 0213503810/12,

în domeniul n Vânzãtoare metraje, zona Bucur Obor în incinta magazinului, 0722392163 ºi responsabil n Vânzãtor magazin Mall Bãneasa, 25-35 ani, studii superioare ºi cunoscãtori limba englezã. Vã rugãm sã trimiteþi CV-ul dv. la office@top-tea-house.ro

Vânzãtor/oare pentru magazin bio cu experienta, salariu motivant comision de vanzare, program flexibil, varsta maxima 35 ani. CV +o poza atasta la e-mail anamaria_bucsa@ yahoo. com, Tel: 0727336696

n Tâmplar manual in lemn masiv,

Tel: 0726488684

Traducãtor se cauta doamna vorbitoare de limba Turca, care sa stie si contabilitate primara; pentru detalii sunati la Dl Tuncay, Tel: 0728345068

n Vânzãtoare minimarket, 13 Septembrie- Prosper, program 8 ore, 2 ture, Tel: 0763371333 n Vânzãtoare la salã de jocuri, program douã zile cu douã, Tel: 0723436343 n Vânzãtoare plafar cu experienta in domeniu, Tel: 0728948105 n Vânzãtoare si modelator covrigi/ gogosi, angajam, Tel: 0728138544 ....

é Vânzãtori presa angajez, preferabil din zona Drumul Taberei, Tel: 0766360521, 0734584411

VIDEOCHAT MODELE ANGAJEAZA DIVINO STUDIO. SALARIU 1000- 3000$/ LUNA. EXCLUSIV FETE, HTTP://WWW.DIVINO STUDIO.RO, TEL: 0737361279

AGENTIE, VIDEOCONFERINTA, CONDITII DEOSEBITE, CENTRAL, 1000-3000E/ LUNA, WWW.STUDENT-JOBS.RO, TEL: 0720818129, 0314250001 n Videochat Tinere dragute minim 18 ani. Salarizare deosebita, incepand cu 1200E, http://www.camchat.ro, Tel: 0720818129 n Videochat Studio angajeazã fete cu/fãrã experienþã. Venituri cuprinse între 1.000-4.800$ garantat lunar. Oferim avans 500$ ºi salariu fix, Tel: 0737536818, 0760160137 fete cu/fãrã n Videochat experienþã. Engleza conversaþional. Program la alegere. Venituri sigure 1.000-5.000$ lunar. Avans 500$ plus bonus la angajare, Tel: 0721865777, 0766290521 n Videochat angajeazã fete, avans 500$, câºtiguri garantate 1.000-4-000$ lunar, cazare. Id mess: sakura.videochat, Tel: 0784637656, 0736856061 n Videochat Abia ai facut 18 ani. Angajam fete, Videochat Adult sau Non-Adult. Salariu 2500 RON + Bonusuri. Piata Romana, 2.500 RON, teen.studio@yahoo.com, http://www.teenstudio.ro, Tel: 0764767724, 0737336640 Flash Studio n Videochat angajeaza domnisoare cu varsta intre 18-30 ani. Cerinte: cunostinte minime pc, lb engleza si/sau franceza nivel mediu. Contract de munca, conditii, garantam 400E/luna sau cazare in apart. modern, 400 EUR/luna, Tel: 0761071114 n Videochat 11 Studiouri legale, strict feminin. Avans 700$ din prima zi, bonus 300$, salariu fix, program 5h/zi la alegere. Câºtiguri 2.300–7.800$/lunã. Plata instant. Sunaþi-ne cu încredere: 0731080888, Tel: 0768839893, 0755980550 n Videochat activitate pentru fete. Câºtiguri 1.000–4.000$ lunar. Avans 600$, salariu fix, posibilitate promovare, Tel: 0785726082 n Videochat fete cu/fãrã experienþã. Câºtiguri 100% garantate. Salariu 1.000$/lunã. Oferim avans 600$ din prima zi, Tel: 0760950085, 0755645869

n Videochat

fete cu/fãrã experienþã pentru videochat. Avans 300$. Bonus garantat 500$. Salariu fix, program flexibil, studiouri în zone centrale. Venituri sigure 1.000-4.200$/lunã, Tel: 0767611865, 0727067729 doamne si n Videochat domnisoare indiferent de varsta, studio videochat, 50%- 70% plata la 2 saptamani, Drumul Taberei, 1.000 EUR/luna, office@videochatpro.ro, http://www.videochatpro.ro, Tel: 0769747474, 0735029960 n Videochat fete doamne 300$ bonus angajare, salariu garantat +comision, cerem /oferim discreþie, activitate videochat, câºtiguri bune pe bune, Ella, Tel: 0767589321, 0736438121 n Videochat pentru fete cu/fãrã experienþã. Avans 500$. Salariu fix 1.000$ sau procente 50–84%, traning asigurat, plata bilunar, bonusuri, posibilitate avansare, Tel: 0754931717, 0726496406 auto cu n Vulcanizator experienta, urgent angajez in zona Prelungirea Ghencea, alexa_kta@yahoo.com, Tel: 0784630007

Germania, muncitori agricoli angajeaza Sc Prime Time Recruitnent, Tel: 0751663645, 0760523458

é Cipru, Larnaca, barmanita/ consumatie. Cazare avion asigurate, 40 euro/zi + 3eur comision la fiecare bautura, program 19-2, contract 3 luni, patroni romani, colege romance; facebook Celica Bar Larnaca, 40 EUR, celicapub@yahoo.com, Tel: 0761964074 Italia. Contracte munca: b a rm a n i t a , o s p a t a rit a , cameriste, menaj, 0769875604, 700 EUR, http:// www.epp-jobs.com, Tel: 0268415318, 0741100143

ªofer cat. B din 1993 doresc angajare. Disponibil program prelungit. Rog seriozitate, Tel: 0732370231

continuare din pagina 1

Mobilitatea forþei de muncã în statele europene (151) În urma concedierii sau atunci când contractul de angajare expirã, angajatorul îi va inmana angajatului aflat în situaþia anterior menþionatã, formularul C4. Acest document este necesar lucrãtorului, pentru a se putea înregistra în cadrul unui organism de platã, la alegere, pentru indemnizaþia de ºomaj. Acesta ar putea fi: - Un centru de platã aflat în coordonarea unui sindicat (FGTB, CSC sau CGSLB), sau - Casa auxiliarã de platã a îndemnizaþiei de ºomaj (Capac). Prestaþia de ºomaj, în numerar, zilnicã, depinde de durata ºomajului unei persoane, de salariul sãu zilnic mediu ºi de situaþia sa familialã. - Atunci când un ºomer are o familie în întreþinere ºi este singurul întreþinãtor, are dreptul sã primeascã 60% din veniturile anterioare, sub rezerva unui plafon maxim de 51,94 EUR ºi a unui prag minim de 39,53 EUR. - Un ºomer fãrã persoane aflate în întreþinere are dreptul la 60% din veniturile anterioare în primul an de ºomaj (cu un plafon maxim de 51,94 EUR ºi un prag minim de 33,21 EUR) ºi la 53,8 % ulterior (cu un plafon maxim de 40,56 EUR). - Un ºomer care nu are persoane aflate în întreþinere ºi locuieºte împreunã cu persoane care au venituri are dreptul la 60% din veniturile anterioare în primul an (cu un plafon maxim de 51,94 EUR ºi un prag minim de 24,89 EUR) ºi la 40% ulterior (cu un plafon maxim de 30,16 EUR ºi un prag minim de 17,54 EUR). - ªomerii cu vârsta de 50 de ani sau mai mult, care au lucrat timp de cel puþin 20 de ani, au dreptul la o „majorare pentru vechime în muncã” sau la o majorare pentru reintegrarea la locul de muncã. Un ºomer care lucreazã cu fracþiune de normã poate primi, în anumite cazuri, o alocaþie suplimentarã, al cãrei cuantum depinde de numãrul de ore lucrate. Lucrãtorii ale cãror contracte de muncã sunt suspendate temporar independent de voinþa lor pot obþine o alocaþie zilnicã temporarã pentru fiecare zi întreagã de suspendare. Tinerii cu vârsta sub 30 de ani (în momentul depunerii cererii), care sunt ºomeri de la absolvirea ºcolii ºi care îndeplinesc celelalte criterii de calificare (tipul de studii, etc.), pot avea dreptul la o prestaþie forfetarã zilnicã, plãtibilã dupã o anumitã perioadã de timp. Lucrãtorii cu fracþiune de normã, care devin ºomeri, au dreptul la un nivel de prestaþie proporþional cu numãrul de ore lucrãtoare. Formularele E 301 si E 303. Formularul E 301 este o “adeverinþã privind perioadele ce trebuie luate în considerare pentru acordarea prestaþiilor de ºomaj”, iar formularul E 303 este o “adeverinþã cu privire la menþinerea dreptului la prestaþiile de ºomaj“. Dacã o persoanã vine dintr-un alt stat european ºi se aflã în posesia unui formular E 303 (pãrþile 1-5), trebuie sã se înregistreze mai întai la Oficiul local de ocupare. (Va urma). Vã invitãm sã urmãriþi serialul nostru consacrat acestui subiect ºi aºteptãm mesajele dumneavoastrã la e-mail office@az.ro sau postal la ANUNTaz OP53 / CP82 Bucureºti.


22 Noiembrie 2011

n Corbeanca particular, teren 1000mp, intravilan, la soseaua principala, patrat, deschidere la 2 strazi, 200 EUR/mp, Tel: 0728994662 n Dâmboviþa proprietar, vând teren intravilan 15000 mp în com Crînguri - Gãeºti, deschidere 38 mp, la ªoseaua Bucureºti- Piteºti, lângã benzinãrie, Tel: 0767241558 n Dâmboviþa Proprietar, vând 1ha pãdure, lângã loc. Gãeºti, posibilitate constructie casã vacanþã, Tel: 0767241558 n Frumuºani Pitigaia, extravilan 17/270=4800mp, 4E, cadastru, intabulare si introdus in CF. 17km Bucuresti, negociabil, Tel: 0318084018, 0771342981 n Fundulea Extravilan 19200mp, toate actele 2, 5E, Tel: 0318084018, 0771342981 n Moara Vlãsiei, vand teren 5000 mp, tarla 127, parcela 521, Tel: 0726235068 n Otopeni 515mp, strada Marin Sorescu, toate utilitatile, pret avantajos, Tel: 0767333215, 0726339323 n Prahova Ploieºti zona Gara De Vest - Centura Ploiestului, vand teren 5000 mp extravilan, pret negociabil, 120.000 EUR, molo_mrc@yahoo.com, Tel: 0741124505 n Prelungirea Ghencea, Funigeilor lângã Grãdiniþa Mary-Land, vând teren preþul zonei, Tel: 0768471325, 0723519356 n Teleorman Prunaru vând teren 1330mp, 5, 8 euro/mp preþ discutabil. Urgent, 0727114411

vânzãri terenuri / case-vile / garsoniere / 2 camere / 3 camere / pagina 5

n Carol I Parc Dosoftei. Imobil, P+1, 5 camere decomandate, 3 grupuri sanitare, utilitati, schimb /vand, sandamihai1@yahoo.com, Tel: 0724058958, 0763300387 n Chiajna particular vând vilã construcþie 2011, 170mp construiþi, 350mp teren, 95.000 EUR, Tel: 0722365592 n Chitila-Ilfov la 5 min de Carfour Coloseum, vand casa din caramida. Facilitati: apa curenta, canalizare, incalzire soba cu gaz, gresie, faianta, dusumea, 65.000 EUR, razvan.razvan73@gmail.com, Tel: 0729125527 vand casa n Ciolpani batraneasca 4 camere, teren 840m stradal, Tel: 0727446464, 0769654447 n Corbeanca vila, particular, teren-1400mp, piscina, gradina amenajata, sistem video, mobilata, etc, 300.000 EUR, Tel: 0728994662 n Corbeanca casa-vila situata in corbeanca in complex rezidential hystria, stradal asfalt gaze curent, constructie 2011 utilat si mobilat mobexpert, curte amenajata, iaz, toate facilitatile, finisaje lux! casa nu a fost pentru vanzare..este locuita, 240mp utili, teren 680mp, proiect mediteranean, baile sunt numai in piatra naturala si granit, jacuzzi imorom si romstal incalzire bosch, la cheie, se vinde cu tot ce se vede, 248.000 EUR, pubele_wmi@yahoo.com, Tel: 0732161496

Dobroeºti vand urgent casa 2 camere, bucatarie cu debara, baie, mobilata, utilata, curent electric, apa canal, supraf. utila 220mp, supraf construita 70mp, 70.000 EUR, viorel_bej_78@ yahoo.com, Tel: 0763345044

n Militari apart.în vilã lux, 170mp, et. 1-2/2, constr. 2011, cãrãmidã, finalizatã, finisaje deosebite, ansamblu-exclusivist, TVA-inclus, loc parcare-bonus, 85.000 EUR, www.avangardegrandevillage.ro, Tel: 0744368835 n Popa Nan, Tepes Voda vand urgent casa si curte, zona n Armeneascã str Paleologu colt centrala; pret negociabil, Tel: cu Mosilor, vand garsoniera ideal 0723886473 birou sau etc parter/3, decomandat, 24 mp, recent termopan, gresie, gaze. Prahova, Predeal, renovata, Mijloace de transport: tramvai 21 vand casa, suprafata 5 16, troleibuz 66 69 70 90 92, 311 336 601. 10 minute teren 650mp, toate autobuz pana la Universitate/metrou, EUR, utilitatile, 8 camere, 26.000 vodanovicinicoleta@yahoo.com, pret negociabil, Tel: 0727188234 Particular, vand n Berceni 150.000 EUR, garsoniera cf.I, Turnu Magurele, ruxandra_cernat@ 8/9, libera, 29.000 EUR, Tel: 0734708951 yahoo.com, Tel: n Chirigiu Dedeman, confort 1 0740400700 decomandat, etaj 2/4, gresie, faianþã, termopan, parchet, centralã termicã, 25.000 EUR, Tel: 0733538292, 0768935619 Targoviste n Dâmboviþa Particular, vand/schimb cu autoturism garsoniera, parter, libera, fara imbunatatiri. Negociabil, 6.000 EUR, Tel: 0724058958, 0763300387 n Obor Gara de Est, p/4, é Snagov Ghermanesti, urgent, decomandatã, termopan, parchet, P+1+P mansardabil, SC 165 mp, g+f, uºã metalicã, liberã, 32.000 ST=1020 mp; parter – dormitor cu euro, Tel: 0722628256 baie, living + bucatarie open n Pajura confort 2, mobilatã, space, camara, alta baie, terasa; utilatã, negociabil, 30.000 EUR, etaj – 2 dormitoare, baie, living Tel: 0723519825 +bucatarie open space, 2 Chiajna, proprietar, balconase; garaj. AC peste tot, 2 n Roºu centrale, alarma. Toate utilitatile. garsoniera 42, 5mp, bloc 2010, Negociabil, 160.000 EUR, etaj 1, la cheie, stradal, centrala 35.000 EUR, Tel: ioana_sora@yahoo.com, Tel: proprie, 0788395181 0723547703, 0721888822 n Teiul Doamnei particular vând n ªtirbei Vodã garsoniera 40mp, vedere panoramica, casã 4 camere + spaþiu comercial, privat, 130.000 euro uºor negociabil, Tel: amenajata, mobilata, anul 1996, 8/8, 59.900 EUR, Tel: 0721921294 0765671694 n Teleorman Prunaru teren 1330 n 1 Mai (Mihalache) Vand mp + casã p+1 din cãrãmidã, garsoniera in vila 40 mp locuibil, izolatã, geamuri termopan, tablã 52 mp curte, 20 mp pivnita, zona lindab, preþ discutabil (facturabil). 1 Mai, Emanoil Ionescu 19, 60.000 EUR, Tel: 0722450120 Urgent, Tel: 0727114411

é Viilor Fabrica de Ciocolatã Bucureºti, vând casã, S+P+1, într-un cartier monarhic, construcþii interbelice, deosebite, suprafaþã construitã 270mp, 100mp curte individualã, compusã din 3 dormitoare, 2 livinguri, 3 bãi, balcon+ terasa, 2 dresinguri, bucãtãrie ºi cãmarã+ uscãtor, renovate în 2010. Preþul de vânzare: 350.000Euro. Contactaþi-ne pentru aceastã ofertã la numãrul de mobil: Tel: 0744604437 n 1 Mai (Mihalache) - Societate comerciala scoate la vanzare n Alba Iulia Piata Vand casa 2 imobil p+e+m, s.u. 176 mp, curte camere, curte comuna, pret 121mp, zona “la ciuperca”, negociabil, 49.000 EUR, Tel: 0745014189 n Ferentari Piaþã, particular, casã 200.000 EUR, Tel: 0742333352 curte 230mp, cãrãmidã, 5 camere, utilitãþi, centralã gaze, lindab, termopane, acte la zi, 75.000 EUR, Tel: 0763540275

é B e l c i u g a t e l e (2 2 k m Bucuresti), vand vila mobilata, teren 1000mp, 300.000 EUR, adi6982@gmail.com, Tel: 0769288950

n Giuleºti str. Agnita nr. 41, teren 260 mp+doua constructii de 31, 06 mp si 70, 51 mp prin licitatie publica, 90.000 EUR, Tel: 0722429626 n Gurbanesti casa 5 camere, teren 1500mp, vand/ schimb cu garsoniera cf. 2 Bucuresti, 17.200 EUR, sandamihai1@yahoo.com, Tel: 0724058958, 0763300387

n Bucureºtii Noi vand apartament

2 camere decomandate, et10, priveliste lac si baza ProRapid, G F P T A/C, centrala termica, instalatii sanitare si electrice noi, bucatarie mobilata si utilata, boxa la subsol bloc reabilitat. Exclus agentii pret fix, 45.000 EUR, imc_78@yahoo.com, Tel: 0758479284 stradal, 1/7, n Cantemir decomandat, G+F+P+AC, mobilat, utilat, 85.000Euro, Tel: 0721927149 n Dolj Craiova Apartament doua camere, semidecomandat, vedere bilaterala cu imbunatatiri, situat in Calea Bucuresti, langa Institut. Etaj 1\\4, 47mp utili, balcon inchis termopan. Pret 47 000 Euro. Blocul este construit inainte de 90, 47.000 EUR, Tel: 0721899102, 0760315947 n Dr.Taberei-Ghencea Ansamblul Rezidenþial - Avangarde, P/3, 85mp+ grãdinã 100mp, loc parcare gratuit, Tel: 0767600804, 0722134720 1/3, n Dr.Taberei-Ghencea decomandat, 85mp, cãrãmidã, constr. 2011, finisaje lux, tva inclus, accept credit, 58.500 EUR, Tel: 0767600804, 0722134720 n Drumul Taberei - Ghencea ansamblu rezidenþial “Avangarde”, p/3, 60mp+50mp grãdinã, constr. 2011. Deosebit! 49.900 EUR, Tel: 0767600804, 0722134720

é Eroii Revolutiei Viilor, 3 min.de metrou, 2 camere decomandat, etaj 6/7, renovat, termopane, 2xAer conditionat, gresie, faianta, parchet masiv, centrala proprie, usa metalica, vedere in spate. Schimb si cu garsoniera + diferenta. Negociabil. Exclus agentii, 5 5 . 0 0 0 E U R , lorivankenobi@gmail.com, Tel: 0723389315 n Ferentari Toporaºi apartament

Argeº, Piteºti central, Vand apartament 2 camere, Etaj 3 din 4, Tel: 0744221177, 0726722677 Berceni PF vand apartament tip duplex cu 2 camere gresie, faianta, parchet, geamuri termopan, centrala proprie, izolat termic, constructie noua, exista cadastru si intabulare, pret avantajos, Tel: 0733987239

2 camere, p/4, balcon, îmbunãtãþiri, la cheie, preþ 27.000 Euro discutabil, Tel: 0764163067 n Gara de Nord, 2 camere, restaurat, aer conditionat, termopan, baie, bucatarie, etaj 3/8, 65.000 EUR, Tel: 0721318366 n Giurgiului Piaþa Progresul vând urgent 2 camere conf. 1, 60mp, mobilat sau nemobilat, Tel: 0733586845 n Militari Cf, 1, decomandat, constructie 1980, multiple imbunatatiri, accept credit, urgent, 52800E 0728005657, 0745055657 n Militari-Roºu, 85mp, et. 1, decomandat, 2 balcoane, constr. 2011, finisãri lux, zonã deosebitã, ultrarezidenþial, 57.900 EUR, http://www.avangardehome.ro, Tel: 0722134720, 0767600804 n Roºu Chiajna, proprietar, 2 camere 60mp-45000Euro, 2 camere 72, 5mp-55000Euro, duplexuri in bloc 600E/mp (101mp si 113mp), si un penthouse 196mp, Tel: 0788395181 n Splaiul Unirii, Complex rezidential Confort City, particular vand ap. 2 camere bloc nou, 9/11, 47, 12mp, balcon inchis, gresie, faianta, parchet, accept si credit, 48.000 EUR, Tel: 0772227095 n 1 Mai (Mihalache) Ciupercã, 2camere conf.II în vilã etaj. 1, 40mp centralã termicã sau schimb cu garsonierã sector 1, 6, Tel: 0721585378

Berceni PF vand apartament tip duplex cu 3 camere, gresie, faianta, parchet, geamuri termopan, centrala proprie, izolat termic, constructie noua, exista cadastru si intabulare, Tel: 0733987239

n Braºov Centru Civic nou,

vand apartament 3 camere, Tel: 0722291115 GOLESCU, n DINICU PARTICULAR, VAND APARTAMENT 3 CAMERE, ETJ 3, LANGA GARA DE NORD, PRETUL ZONEI, TEL: 0722330409 n Drumul Taberei - Ghencea Ansamblul" Avangarde Rezidenþial", ofertã promoþionalã, stoc limitat, constr. 2011 finalizatã, et. 1/3, 85mp, cãrãmidã, finisaje lux, disponibil imediat, 61.900 EUR, http://www.avangarderezidential.ro, Tel: 0744368835, 0722356122 Piata, n Iancului semidecomandat, G+F+P+T+AC, 2 GRS, 65 mp, et. 2/10, negociabil, 67.000 EUR, Tel: 0723686321 n Magheru -Romana, 3 camere, 110mp utili, bloc fara bulina. Proaspat renovat, pret: 110.000Euro negociabil. Proprietar. Nu colaborez cu agentii imobiliare, Tel: 0724000700 n Militari apart.lux tip duplex, 170mp, et. 1-2/2, constr. 2011, cãrãmidã, finalizatã, finisaje deosebite, ansamblu-exclusivist, TVA-inclus, loc parcare-bonus, 85.000 EUR, www.avangardegrandevillage.ro, Tel: 0744368835 Militari, Apusului, 3 camere, semidecomandat, 1/9, doua balcoane, partial imbunatatit, liber, 65.000 EUR, Tel: 0722217144 Militari, Piata Veteranilor, 3 camere, decomandat, doua bai, imbunatatiri, liber, 8/8, an constructie-1981, 60.000 EUR, Tel: 0722217144

n Obor, Bucur, semidecomandat,

termopan, fara imbunatatiri, 65 mp, constructie 1975, et. 9/10, negociabil, 63.000 EUR, Tel: 0723686321 n Prelungirea Ferentari nr. 52-60, zona Vadul Nou, ap 3 camere.cf. 1, fara imb.et. 1/10, posta romana si supermarket la parterul blocului, prim proprietar, acte in regula, 50.000 EUR, iceyoice@yahoo.com, Tel: 0745072049

n Vânzare la licitaþie publicã în ziua de 5.12.2011 ora 12.00, dosar 1410/2008. Apartament 3 camere etaj 2, Bd. Burebista (Piaþa Alba Iulia), preþul de pornire 389.940RON, Tel: 0722656418, 0784887537, Fax: 0213302644

13 Septembrie (Agip), vand apartament 3 camere, etaj 1/8, centrala, imbunatatiri. Pretul zonei. Relatii la: 80.000 EUR, Tel: 0736638475


pagina 6 / vânzãri imobile / cumpãrãri imobile / închirieri oferte imobile

22 Noiembrie 2011 n Dorobanti, particular, 80mp,

n Militari apart.lux tip duplex, 170mp, et. 1-2/2, constr. 2011, cãrãmidã, finalizatã, finisaje deosebite, ansamblu-exclusivist, TVA-inclus, loc parcare-bonus, 85.000 EUR, www.avangardegrandevillage.ro, Tel: 0744368835 n Rahova str Slt Popa, 97 mp, 1987, gresie, parchet, faianþã, termopane, AC, instalaþii schimbate, cadastru + intabulare, 72.000 EUR, Tel: 0746045421

n Urgent cumpar cu plata imediat

garsoniera confort 1, 2 sau 3, 8 EUR, Tel: 0732864809, 0769526936

Urgent cumpar cu cash 2 camere confort 1 2 sau 3 indiferent zona, 8 EUR, Tel: 0732864809, 0769526936

apartament 3 n Cumpar n Cumpar apartament 2 camere camere Dr. Taberei sau Militari.

seriozitate, Dr. Taberei sau Militari. Rog Rog seriozitate, Tel: 0214448586 0214448586

é Argeº, Mãlureni, sat Bohari, vand casa la rosu, suprafata construita 160mp, 6 camere, mansarda locuibila + teren 2800mp +400mp padure. Deschiderea la strada 28m. Utilitati: apa sursa proprie (put) posibilitate curent, telefonie fixa calbu, internet, 40.000 EUR, andrei016@yahoo.com, Tel: 0725215248

n Berceni Luica, inchiriez camera apartament pentru salariata (eleva), conditii de bloc; 300ron, anticipat 1 luna, Tel: 0764359119 n Grigorescu Inchiriez 2 camere din 3, pret discutabil, Tel: 0767343288 n Iancului Pensionari închiriem la bloc o camerã din douã unui domn (ã), student (ã), chiria lunarã, Tel: 0769417297, 0784415031 n Rahova, particular închiriez camerã la curte, Tel: 0767672109

n Militari autogara duplex etaj 4-5

bucatarie stil americana, a.c, n Olteniþei ªura Mare - Bellu, imbunatatiri multiple, 0768318400 vilã 175 mp supr. utilã, 4 camere, terasã, curte cu parcare 200 mp, dotãri de lux, chirie 1250E/ lunã, Tel: 0728778638, 0722846436

é Popesti-Leordeni, Ansamblu rezidential de 14 blocuri S+P+4E suprafata de construit 25.340mp din care s-au c o n s tru i t 1 6 8 0 0 m p . T e r e n suprafata totala 15.780mp cu laturile de 45x350m, danbucur28@yahoo.com, www.terranova-residence.eu, Tel: 0724243324

Titan Fizicienilor, proprietar închiriez teren + casã (630+210 mp), 1400 euro/lunã negociabil, Tel: 0723551723 n Titan Ilioara, proprietar închiriez casã 200 mp cu teren aferent 700 mp, 1.500 euro/lunã, Tel: 0723630363 n Vatra Luminoasã inchiriez vilã curte 2 persoane, 1200E, Tel: 0722648047

Tel:

n 1 Mai (Mihalache) etaj 2/8 conf1, decomandatã mobilatã 230Euro, Tel: 0721585378 n Brâncoveanu garsoniere pentru grupuri, studenþi, muncitori, cluburi sportive, cantonamente, preþuri ºi condiþii excelente, 80Lei, Tel: 0722487148

Costin Georgian, gura metrou, garsoniera confort I, decomandata, mobilata, utilata, balcon, libera 1 decembrie, exclus agentii; 1+1, 800 RON/luna, Tel: 0761598153, 0733421424 Rahova Sebastian, particular, mobilata, parter, imbunatatiri, 1.000 lei negociabil. ªtefan 0760677377 n Iancului Elev Stefanescu, 10/10, 34 mp, mobilat, utilat, parchet, gresie, faianta, termopan, usa metalica, logie, AC, 5 minute de statia de metrou, 1+1, libera din decembrie, 230 EUR/luna, Tel: 0722870547 n Progresul Piaþã închiriea garsonierã mobilatã, termen lung, Tel: 0766737766

n Alexandriei particular inchiriez 2

cam mobilat complet renovat 1000ron 1+1, Tel: 0721085076 Hotel Erbasu, n Aviaþiei apartament mobilat, 62mp, et. 1/4, in bloc reabilitat, contorizat, Tel: 0744325588, 0212327489 n Bucureºtii Noi, Depou, 2/4, semidecomandat, g+f+p+t, tv, automata, u.m, centrala, mobilata, 250Ex2, Tel: 0216442571, 0723713816 n Dorobanþilor utilat, mobilat lux, aragaz, frigider, maºinã spãlat, exclus agenþii, preþ nediscutabil, 400 EUR/luna, Tel: 0763426659 n Drumul Taberei Râul Doamnei ofer spre închiriere apartament 2 camere mobilat, utilat, renovat, Tel: 074113334, 0724943392 n Gara de Nord Apartament 2 camere, decomandat, etaj 1, g+f+p+uºã metalicã, Tel: 0744436219 n Militari Apusului, 2 camere semidecomandate, complet utilat, frigider, aragaz, aer conditionat, masina de spalat, renovat, gresie faianta, parchet, Tel: 0771536365 n Militari 2 cam decomandat confort 1 mobilat utilat 240euro, Tel: 0722474241, 0733697766 n Obor Decomandat, bloc nou, centrala proprie, finisaje lux, Tel: 0744305426, 0733910099 n Sector 5 Bucureºti închiriez apartament 2 camere complet mobilat, Tel: 0735940770 n Tineretului, 5 stele mobilat utilat, renovat 2011, g+f+p+t, usa met, A/C, masina spalat/uscat rufe, TV, vis-a-vis parc, vedere superba, 2 lift, et 10/10+et tehn, metrou, tramvai, autobuz, Mega Image, Carrefour, piata, avans 2+1, 550 EUR/luna, ioana_tarba@yahoo.com, Tel: 0788156131, 0788319531 n Unirii proprietar ap 2 cam, decomadat, vedere bulevard, 3 balcoane, mobilat utilat complet, 72mp, negociabil, 500 EUR/luna, tzacpac3@yahoo.com, Tel: 0722829452

decomandat, stradal, et. 4/6, renovat, utilat complet, mobilã lux, 725 EUR/luna, Tel: 0745059820 n Dristor, 3 camere, decomandat, etaj 4/4, mobilat, utilat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, Tel: 0720446657 n Kogãlniceanu Particular, spatii birouri, locuinta, stradal, langa rond.Posibilitati preluare activitate turism, publicitate, Tel: 0724058958, 0763300387 n Vitan Mall 3 camere, dotãri de lux complet mobilat, stare excelentã, et. 2/4, 450E/ lunã, Tel: 0728778638, 0722846436 n Vitan Mall inchiriez apartament 3 camere, centrala proprie, etajul 6, 450 EUR/luna, Tel: 0729007403

n 1 Decembrie - Ilfov spatiu nou,

100mp, pretabil birouri, magazin, farmacie, depozit, negociabil, Tel: 0722692297 n Antiaerianã Halã dotatã service auto, toate aprobãrile, gaze încãlzire, halã pretabil producþie, tipografii depozit, urgent, Tel: 0746230693

Baba Novac Complex Rucar, inchiriez spatiu comercial, stradal super vad. spatiul are 75mp, 9 m vitrina si toate utilitatile. Se poate compartimenta, pretabil ptr farmacie, pariuri sportive, banca etc, 30 EUR/mp, papy_catalina@ yahoo.com, Tel: 0724382075, 0749555555 n Berceni zona Metro spaþiu

depozit partajabil 1200mp, cu pod rulant, birouri 160mp, grupuri sanitare, parcãri, vad comercial, Tel: 0722222654 n Bragadiru închiriez hale industriale de 550 mp, 300 mp ºi spaþii birouri de350 mp, spaþiile sunt dotate cu apã, canalizare, acces tir, curte pãzitã, parcãri, curent 220 ºi 380 trifazic, la preþul n Aviatorilor ofer apart. 3 camere, de 2E /mp ºi 1, 8 /mp, Tel: 75 mp. in vila la etaj, din P+E+M, 0722243546 recent renovat lux, 700 EUR/luna, Tel: 0722129950 Decebal Inchiriez cafenea, Tel: n Basarabiei stadion 0744631240 semidecomandat 2 gr sanitare mobilat utilat balcon mare n Drumul Taberei Bd. Ghencea imbunatatiri ac termopan zona 28, stradal, 91mp, vitrina 10m, parc, 350 EUR, Tel: 0212210267, 0212210270 popescu_holtzhauser@yahoo.com, n Ghencea Bulevard nr. 24, bl. Tel: 0721032316 C88B, spaþiu 18mp, Tel: n Colentina, Doamna Ghica, 0768146907 proprietar, închiriez apartament 3 n Magheru -Balcescu, spatiu camere mobilat, Tel: comercial ultracentral, parter, 110mp, Tel: 0744523967 0765276482

n Militari Bd Iuliu Maniu nr. 15,

sector 6, închiriazã SC Legume Fructe Militari SA, la adresa de mai sus, spaþii de depozitare cu rampã de încãrcare- decãrcare, birouri ºi platformã betonatã pretabilã pentru parcarea autoturismelor pentru firmele de recuperare auto precum ºi spaþii comerciale în sectorul 1 ºi 6. Relaþii în intervalul orar 8-16, la telefon, Tel: 0722282808, 0214105453 n Militari magazin 32mp+140mp, bar, pizza, etc. discutabil, 700 EUR, Tel: 0761604430 n Moºilor lângã Magazinul Otter, aproape de Bucur Obor, Spatiu comercial de inchiriat 22mp, pret 1500E, Tel: 0730005339 n Otopeni spatiu depozitate 200mp compartimentat, inaltime 4m, curent trifazic, curte, 800E 0745440056 0744835589, Tel: 0745440056, 0744835589 n Unirii Zepter spatiu 240mp, parter, mezanin, Tel: 0744631240

n Camil Ressu închiriez teren

3.500 mp, 6 euro/mp, proprietar, Tel: 0722551789 n Doamnã cu handicap fizic, ofer gazduire unei tinere salariate pentru ajutor, Tel: 0214505586, 0730468054 Dristor, Aleea Fizicienilor, particular închiriez teren 1.780 m p , 5 , 5 e u ro /m p , T e l: 0786351103

n Fizicienilor, proprietar închiriez

teren + casã (630+210 mp), 1400 euro/lunã negociabil, Tel: 0723551723 n Giurgiului ªosea, douã camere la vilã, toate facilitãþile, Tel: 0786713803 n Ilioara închiriez 2.000 mp teren, 5 euro/mp. Informaþii la, Tel: 0768883350

n Sector 4, solicit inchiriere casa

curte pentru depozit. Ofer 100E, Tel: 0745063299 n Solicit urgent pt inchiriere garsoniera sau apartament, 8 EUR, Tel: 0732864809, 0769526936


22 Noiembrie 2011

auto-moto / electro / matrimoniale femei - bãrbaþi / pagina 7

é Studenta dornicã de sex oral, normal, anal, 100ron/ orã, Tel: 0761745926, 0736542366

acroºate, n Accidentate, abandonate, defecte, neaccidentate, daunã totalã, indiferent stare, 1997-2011, româneºti/ strãine, Tel: 0723469301, 0765532467 Dacia Logan 2006 121000km, benzina, albastru, primul proprietar, carte service, d i s t rib u t i e schimbata, 3.600 EUR, Tel: 0723563827

Auto Opel, Dacia, Skoda, peugeot, Daewoo, Renault, etc. Cumpãr cu plata pe loc, Tel: 0760545466

n Daewoo Espero 1997 GPL,

950 euro, Tel: 0760295065 n Opel Vectra B impecabilã, argintiu metalizat, 2000 DTI, full fãrã piele, consum mic, meritã vãzutã cauciucuri iarnã, maºina este din Austria, are numere roºii, 2350, Tel: 0785704603

n Doamna matura 38 ani ofer

n BlackBerry Bold 9000 folosit, in stare foarte buna, toate accesoriile originale (cutie, husa piele, incarcator, casti, cablu de date, card de memorie, CD softuri, prospecte etc.), liber retea. Nu sunt interesat in schimburi cu alte telefoane! 500 RON, adrian.arsenie@gmail.com, Tel: 0728105100

Rover 213 S cu piese noi, Tel: 0744221177, 0726722677

n Tichete rabla, 1800 ron, Tel: 0760295065 n Vand vaucher auto, Tel: 0723471871 é Dezmembrez Opel toata gama Astra F, G, H; Opel Vectra A, B, C; Opel Zafira, Opel Agila, Opel Combo. Zona Bucuresti / Ilfov, contact@auto-opel.ro, Tel: 0748240252, 0245260393

n Accept: Acura, Dacia Cielo, Citroen, Chevrolet, Logan, Matiz/Tico, Renault, Opel, Skoda, Solenza, Supernova. Si mici defecte, Tel: 0212551102, 0721309765

n Dezmembrez Dacia Renault, Daewoo, BMW, Audi, VW. Ford, Volvo, Hyundai, Kia, Opel, Peugeot, Suzuky, Fiat, Alfa Romeo, Toyota, Tel: 0723469301, 0765532467

sex total oral+normal+anal sex intre sani oral si anal cu finalizare locatie curata igiena liniste 1.70 58 kg sani nr 5 va astept sa ne simtim bine zona Dristor 1 metrou, 100 RON/ora, Tel: 0784426361 n La hotel sau la tine Andreea blonda 175cm 58kg ofer sex oral, sex normal, sex anal, sex total neprotejat, cu ejaculare in gurita mea, in pasarika mea, in funduletul meu, dragoste saruturii poz 69 anniligus, cunniligus, uro-scato fantezii sexuale, ofer servicii XXX contra cost, 200 RON/ora, Tel: 0724997240

é Calculatoare laptopuri, monitoare, imprimante, noi, second-hand, garanþie, service. Vând. 0722213283, angeloangeloo@yahoo.com, http://www.e-strong.ro, Tel: 0765476882, 0212600843

normal cu finalizare corporala, 100ron/ora; central-Unirii, Tel: 0769338647, 0721741698

é Anal, anal, anal, Daca doresti sa cunosti o tanara de calitate, stilata si frumoasa, te astept in intimitatea mea luxurianta sa petrecem clipe fierbinti si pasionale, 150 RON/ora, Tel: 0722752195 é La tine sau la hotel Andreea

n Frigider, aragaz, masina spalat automata, combina frigorifica, Alba Lux, tv, mobila, butelii, diverse, Tel: 0213323071, 0723772271 é Anal, anal, anal, Reala si foarte naturala. Convinge-te. Senzualitatea, rafinamentul si pasiunea pe care o pun, pentru a te face sa te simti incredibil de bine ma fac deosebita de celelalte fete: anal+ oral+ normal, 150 RON/ora, Tel: 0728353622

blonda 175cm 58kg ofer sex oral, sex normal, sex anal, sex total neprotejat, cu ejaculare in gurita mea, in pasarika mea, in funduletul meu, dragoste saruturii poz 69 anniligus, cunniligus, uro-scato fantezii sexuale, ofer servicii XXX contra cost, 200 RON/ora, Tel: 0724997240

n Achiziþionez monitoare lcd, calculatoare, laptopuri, componente nefurate, asigur transportul inclusiv weekend, Tel: 0746283201, 0768790654

é Tipa

sexy! Frumoasa, pasionala si manierata, te astept la mine pentru a petrece momente fierbinti impreuna, suna-ma, iar restul il voi face eu. Sex total, 150 RON/ora, Tel: 0737259726

é Tipe sexy! Sexy si frumose

Aragaz, masina spalat, frigider, combina é Clipe de extaz, frigorifica, tv, mobila, domnisoara manierata, butelii, congelatoare, discreta si eleganta te invita Alba Lux, diverse, Tel: intr-o locatie unica si 0213323071, ultracentrala pt clipe 0723772271 incendiare de amor sublim. n Congelator, frigider, combina frigorifica, aragaz, masina spalat, Sex total, 150 RON/ora, functionale 100-150, Tel: Tel: 0730327189 0213328599, 0722417915

é Reala 100%! Acum ai ocazia

sa petreci clipe de neuitat alaturi de o domnisoara superba! Discretie maxima! Anal oral normal, 150 RON/ora, Tel: 0756475240 n Servicii de top cu numai 50 Ron finalizarea! Tel: 0721702250, 0784653700

180/78kg/40 Ofer cunilingus pasional gratis unei d-ne supla peste 30 de ani. Seriozitate si satisfactie garantate. Exclus barbatii. Numai sms, Tel: 0761241755

é Sex é Doua pustoaice 19ani si 20ani dornice de sex total cu finalizare corporala; 100ron/ora; zona Timpuri Noi, Tel: 0761427698, 0735026721

adevarate dame de lux de calitate superioara, ne adresam doar domnilor generosi si manierati. Locuim intr-o locatie centrala si discreta. Pozele sunt reale si recente. suna-ne, Sex total, 150 RON/ora, Tel: 0768677248

n Ady

n Frgidere, congelatoare, combine frigorifice, aragaz, masina spalat, functionale, Tel: 0213328599, 0722417915

n Reparam aragaze, inlocuim balamale, adaptari butelie si gaze, montari masini spalat. 0769742775, Tel: 0213323071, 0723772271

é Studenta dornica de sex oral,

total! Lucrez absolut singura pe cont propiu, pozele sunt ale mele. Doriti discretie, placere, relaxare, fara batai de cap, fara probleme? Atunci contactati-ma. Oral+ normal+ anal, 150 RON/ora, Tel: 0731152484

ARE YOU THE ONE ? TANAR, 30/1.92/96 KG DRAGUT, STABILIT IN LONDRA UK DORESC O RELATIE SERIOASA PENTRU CASATORIE CU TANARA 23-32 ANI, DISPUSA SA LUCREZE SI SA LOCUIASCA AICI. DETALII LA E-MAIL FIRSTMANISA@ YAHOO.CO.UK, TEL: 0766705979


22 Noiembrie 2011 n Matematica,

profesor cu experienta pregatesc elevi pentru bacalaureat, examene nationale. Asigur recuperare rapida! Tel: 0314091459, 0753055841

n Contabil

n Branºament apa, racord canal,

acte receptie Apa Nova, reparatii, inlocuiri bransamente, canalizari 0214343276, Tel: 0720506819, 0760727231

Vand pisoi persani, albi si negri, educati 2 luni, discutabil, 100 EUR, Tel: 0741242431, 0214570246

n Pierdut permis acces biblioteca

pe numele Iliescu Miruna Elena, cu nr.BMB /0067679, il declar nul, Tel: 0731483194 n Pierdut Legitimaþie cãlãtorie RATB pe numele Bîrgãu George Relu, o declar nulã, Tel: 0768678558 Pierdut acte de proprietate: Contract de vanzare-cumparare incheiat cu ICVL nr. 326/15.09.1975, Proces-verbal de predare-preluare incheiat cu ICVL nr. 326/15.09.1975, Contract de imprumut nr. 4931 din 15.09.1975 incheiat cu CEC-Sucursala Bucuresti, toate cu referire la apartamentul nr. 5, Bucuresti, str. Doamnei nr. 27-29, et. 1, sector 3. Le declar nule,

n Pierdut polite Ardaf casco: 536433; 538869 la 538877 RCA si vignete: 487535 la 487541, 616205, 616210, 616216, 631496, 728456, 789905 la 789910, 909814, 909862, 909891, 921104 la 921110, 1494490, 1835018, 1894506; chitantiere: 705076 la 705100, 1193851 la 1193875, 1312576 la 1312600, 1559526 la 1559550, 2202726 la 2202750, 2547576 la 2547600, Tel: 0733690615

n Se citeazã Ioniþã Claudia sã fie prezentã la Judecãtoria Bolintin Vale, în calitate de pârâtã în dosar partaj succesiune, pentru data de 06. XII. 2011, orele 8, 30. Dosar nr. 2003/192/2010, n Subscrisa, Lex Company Ipurl in calitate de lichidator judiciar al Sc S.A.I.C. Bragadiru SA organizeaza licitatie publica cu strigare organizata in data de 28.11.2011, ora 12:00, la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, str. Zizin nr. 3, bl.V75C, sc. 2, ap. 24, privind activele suprafete de teren situate in Orasul Bragadiru, Judetul Ilfov, propietatea societatii debitoare. Caietul de sarcini poate fi cumparat de la sediul lichidatorului judiciar. Informatiile suplimentare se pot obtine la, Tel: 0728171159

n SC Play Food SRL cu sediul in Bucuresti, str. Splaiul Independentei nr. 213, sector 6, anunta publicul interesat asupra etapei de dezbatere publica privind autorizarea activitatii de spalatorie auto si pizzerie la punctul de lucru din Splaiul Independentei nr. 213 setor 6. Sedinta va avea loc in ziua de 28.11.2011 ora 15.30, la sediul ARPM Bucuresti din Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6. Informatiile suplimentare privind activitatea desfasurata de societatea mentionata se pot obtine la sediul Agentiei Regionale pentru Protectia Mediului Bucuresti din Aleea Lacul Morii nr. 1 sector 6, in zilele de luni-vineri intre orele 9.00-12.00. Propunerile justificate si sugestiile publicului pot fi transmise la ARPM pana la data sedintei, Tel: 0214306672, 0214306677

n Anticariat Aurora cumparam carti vechi si noi, pictura si grafica romaneasca, gramofoane, ilustrate vechi, deplasare domiciliu, Tel: 0213135158, 0726527097

n Caut

Branºament apã, canalizare, separãri, recepþie+contract Apa Nova, inlocuiri branºamente vechi, reparaþii. 0721390290, Tel: 0761077013, 0214330604

colaborare investitie service auto si magazin alimentar teren 1500mp zona vile IMGB, Tel: 0766399879 afacere productie Cadastru si intabulare n Cedez cofetarie patiserie vad comercial firma autorizata Vand pianina Hoof $-CO trafic intens (metrou liceu firme), Tel: 0727439156, 0722558456 apartamente 350ron, fabricata Berlin, placa bronz, corzi incrucisate, acordata, n Franciza Credite - Doriti propria terenuri 650ron, afacere in domeniul 2.000 RON, Tel: 0213691928 financiar-bancar? Ymax Premier urgenta 7 zile, normal Romania, broker national de 21 zile, Tel: credite va ofera oportunitatea unui Vand generator de parteneriat in regim de franciza 0753834102 bancare in toate zonele curent cu motorinã credite TINICHIGERIE, tarii, office@ymaxpremier.ro, n EXECUTÃM TABLÃ ZINCATÃ, 3, 5w, 3.000 RON, http://www.ymaxpremier.ro, Tel: LINDAB, REPARAÞII, VOPSIM 0732807000 Tel: 0767095788, ACOPERIªURI. ªI ÎN AFARA BUCUREªTIULUI, PROMOÞIE 0724939353 Închiriez spaþiu destinat service 40%, TEL: 0724716882, auto utilat/ neutilat, eventual 0753709391 n Vand compresor 3, 8W, tun de preiau afacere, asociere, Tel: n Firma autorizata ANRE executa caldura cu rezistenta rezerva, Tel: 0734762888 lucrari instalatii electrice, 0727754598 bransamente, instalatii sanitare, amenajari interioare, confectii metalice, Tel: 0722692297, 0213356476 n Instalator specialist execut instalaþii sanitare, încãlzire, autorizat gaze, servire rapidã, preþuri negociabil, garanþie, Tel: 0216346757, 0744342975 Jaluzele exterioare (rulouri) aluminiu - 250 L/mp; PVC - 160 L/mp, usi de garaj 400lei/ mp, Tel: 0744102003, 0722534353

n Cursuri

psihologie Avem placerea de a va invita la Cursurile PSIFORUM, cea mai accesibila metoda de a urma cursuri in domeniul psihologiei online – la cursuri.psiforum.ro sau www.psiforum.ro, sectiunea Cursurile PSIFORUM! Va oferim cursuri in domeniul psihologiei generale, clinice, muncii, sigurantei nationale si cursuri aplicative, adresandu-ne atat studentilor, cat si absolventilor sau masteranzilor, cu eliberarea unui certificat de participare, office@psiforum.ro, http://cursuri.psiforum.ro

é Cursuri de calificare acreditate de Ministerul Muncii de: manichiurã- pedichiurã, unghii false cu gel ºi acril, machiaj, instructor autorizat, manager de proiect. Programãm m o d e l e la d o a r 1 0 l e i , http://www.kiriloff.ro, Tel: 0213128072, 0769220026 Cusuri acreditate: Cosmetica, Masaj, Tratamente Corporale cu posibilitatea de frecvenrare si in week-end. Plata in rate. Str. Sevastopol nr. 6 - Piata Victoriei la 4 minute de metrou, programari@magic-beauty.ro, http://www.magic-beauty.ro, Tel: 0730619860

Matematica domiciliul elevului, profesor rezultate excepþionale. Succesul garantat, Tel: 0754916860

expert, servicii contabile complete ºi audit, prima lunã gratuit. 021.411.81.64, 100 RON, Tel: 0720891226, 0766369750 n Contabilitate completã, refaceri evidenþe, certificate, depuneri, ITM, consultanþã, certificare bilanþ, incepand de la 100ron, Tel: 0723966893, 0771304450

n Montez,

raschetez, paluxez, orice tip parchet, pret avantajos, 0721154997, Tel: 0214511051 n Sobar specialist execut sobe, cãmine, ºeminee, reparaþii, curãþiri, Tel: 0212216699, 0745991298 n TINICHIGERIE TABLÃ ZINCATÃ, LINDAB, PARAZÃPEZI, JGHEABURI, BURLANE, VOPSIT TABLÃ, REPARAÞII. SEDIUL: STR. ZAHARIA 8. 0728376624, TEL: 0374073595, 0740019171

n Infiintari firme. Avocata, infiintez

societati comerciale sau Pfa, costuri minime, lutkalutka@yahoo.com, Tel: 0762277842

é Expert contabil membru CECCAR activ intocmesc contabilitate, salarii, declaratii electronice, bilant, gestiune-stocuri, fonduri europene, evaluare, expert judiciar, Tel: 0762599829, 0212333095 n Expert contabil - expertize,

contabilitate completa societati comerciale, pfa si asociatii proprietari - preturi minime, serviciicontaudit@gmail.com, Tel: 0728306686

Închiriem Logan full options, 50Ron/zi 0735846662, Tel: 0214309498, 0766509498 n Transport marfã mobilã, diverse

în spaþiu închis (dubiþã). Preþ 1 Ron / km, 1 RON, Tel: 0723264647

AnuntAZ 22 noiembrie 2011  

anunt de la a la z, anuntaz, anunturi, anunturi foto, anunturi online, anunturi telefon, imobiliare, inchiriere, inchirieri, locuri munca, o...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you