Page 1

é Instalator

é Transport marfa

autorizat montez instalatii sanitare termice, canalizari, masini spalat, aragaze, gauri beton, factura, garantie, Tel: 0722883229

si mobila absolut oriunde in tara asiguram transport de marfa si mobila cu un parc auto care asigura orice tonaj si volum. Casa noastra de expeditie asigura la orice ora din zi si noapte transportul marfii dvs, office@ transportmarfarutier. ro, http:// www.transportmarfa rutier.ro, Tel: 0727244420

é Personal.

Companie internationala angajeaza personal tanar si dinamic: Distribuitor, Agent Vanzari, Curier, Asistent Manager. Posibilitatea de avansare rapida. Salariu de la 1200lei, Tel: 0728650079 Personal: agenþi vânzãri, dis tribuitori, c urieri, promoteri, angajeazã Editura Roos s a. 1200 Ron+ comision, Tel: 0213151690, 0730566776 Secretarã/ secretar pentru limba romana- turca angajam pentru firma de transport international auto, sediul in Bragadiru- Ilfov , Tel: 0736655294, 0736655295

é Videochat - Absolvente pentru activitate legalã, venit 1.000- 3.000E, CM, cazare, http://www.enjoystudio.ro, Tel: 0763156150, 0735674012

Videochat, Absolvente pentru activitate legalã, avans 500E, venit 1.000-3.000E, CM, cazare; www.selenstudio.ro, Tel: 0734959924, 0760179243


pagina 2 / oferte de muncã România

22 Octombrie 2012 Agenþi Pazã urgent! Salariu 1000 lei net, Tel: 0760107633, 0213108660

Ospãtar pentru n Ajutor Restaurant Pescarul, N.Balcescu nr. 9 sector 1 Bucuresti, ghimisalexandru@yahoo.ro, Tel: 0722196448

Pazã bãrbaþi, n Agenti Bucureºti, pentru Restaurant zona Rond Coºbuc. Seriozitate. angajarepazã@gmail.com; Tel: 0743656931, 0763300822 n Agent Vanzari/ achizitii cu experienta angajeaza firma producatoare si distribuitoare de ambalaje din lemn, Tel: 0769057401

é Agent Vanzari

cunoasterea limbii ruse constitue avantaj, salariu de la 1200ron, Tel: 0728650079 n Agenþi de Pazã cu atestat, Tel: 0733000993, 0722451077

é Agenti Pazã. barbati, femei si agenti interventie, pentru firma de paza. Carte de munca + salariu atractiv. 0755162034, Tel: 0721296652, 0767056551

Agenti Vanzari, tineri, cunoºtinþe PC, comunicare pentru dezvoltator imobiliar, Departamentul Vânzãri, zona SudBerceni, Tel: 0723503212

é Ajutor Pizzar angajam pentru Res taurant Il Cantuccio, Tel: 0724744153 Firmã n Ambalator. producãtoare de medicamente angajeazã operator ambalare. CV la ru.farma@gmail.com, fax 021.255.44.05, ru.farma@gmail.com n Antrenor de tenis pt. copii, zona Floreasca, Tel: 0729257351 Barman/iþã, pers oana pentru bar zona Aparatorii Patriei, nu nec es ita experienta. Str.Ionescu Gheorghe nr. 22, Tel: 0726858796

é Ajutor Ospãtar

angajam, Tel: 0744388659, 0213108694

n Bonã cu experienta pentru nou nascut. Angajez incepand cu luna Decembrie 2012. Locatie: Bucuresti, Sector 1. Solicit disponibilitate pentru a ramane si noaptea la domiciliu, varsta 40 - 55 ani, Tel: 0734139077

é Bone îngrijire

é Bonã interna pentru copil de 1,8 ani, fetita, salariu 1500Ron, RALY61@YAHOO .COM, Tel: 0726757911 n Brodezã pentru masini industriale de brodat. Angajez in Zona Timpuri Noi. Conditii avantajoase, Tel: 0723168777

vârstnici, menajere, angajeazã urgent, Agenþia BONA-MIA, program normal sau intern, 0213233966, Tel: 0314097807, 0743393576 Bucãtar cu experienta in bucataria italiana, max. 45 ani, pentru Milano Caffe, Tel: 0736557456


oferte de muncã România / info / pagina 3

22 Octombrie 2012

AnunþAZ vã informeazã Românii cetãþeni europeni Sindicatul Românilor din Strãinãtate

în dialog cu românii de pretutindeni Acþiunea externã a Uniunii Europene. Cooperarea pentru dezvoltare. Mai mulþi membri ai Asociaþiei Întreprinderilor Române de Antreprizã în Germania, în numele cãrora ne-a scris domnul ªtefan B., doresc sã prezentãm ºi aspectele privind cooperarea pentru dezvoltare promovatã de Uniunea Europeanã - ca entitate important în economia mondialã. Le rãspunde domnul prof. ec. Ion Voinea Preºedintele Sindicatului Românilor din Strãinãtate. Se cunoaºte potenþialul uman ºi material de care dispun statele europene, acestea având o contribuþie remarcabilã la circuitul economic mondial. În Tratatul privind funcþionarea Uniunii Europene Versiunea Consolidatã - document publicat la data de 30.03. 2010 în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sunt abordate pe larg, în Art. 208 -211, aspectele de ordin legislativ privind cooperarea pentru dezvoltare. Art. 208. (1) Politica Uniunii în domeniul cooperãrii pentru dezvoltare se desfãºoarã cu respectarea principiilor ºi a obiectivelor acþiunii externe a Uniunii. Politica de cooperare pentru dezvoltare a Uniunii ºi politicile statelor membre se completeazã ºi se susþin reciproc. Obiectivul principal al politicii Uniunii în acest domeniu îl reprezintã reducerea ºi, în cele din urmã, eradicarea sãrãciei. Uniunea þine seama de obiectivele cooperãrii pentru dezvoltare la punerea în aplicare a politicilor care pot afecta þãrile în curs de dezvoltare. (2) Uniunea ºi statele membre îºi respectã angajamentele ºi þin seama de obiectivele pe care le-au acceptat în cadrul Organizaþiei Naþiunilor Unite ºi al altor organizaþii internaþionale competente. Art. 209. (1) Parlamentul European ºi Consiliul, hotãrând în conformitate cu procedura legislativã ordinarã, stabilesc mãsurile necesare pentru punerea în aplicare a politicii de cooperare pentru dezvoltare, mãsuri care pot consta în programe multianuale de cooperare cu þãri în curs de dezvoltare sau în programe având o abordare tematicã. (2) Uniunea poate încheia cu þãrile terþe ºi cu organizaþiile internaþionale competente orice accord util pentru realizarea obiectivelor prevãzute la articolul 21 din Tratatul privind Uniunea Europeanã ºi la articolul 208 din prezentul tratat. Primul paragraf nu aduce atingere competenþei statelor membre de a negocia ºi de a încheia acorduri în cadrul organismelor internaþionale. (3) Banca Europeanã de Investiþii contribuie, în conformitate cu condiþiile prevãzute de statutul sãu, la punerea în aplicare a mãsurilor menþionate la alineatul (1). Art. 210. (1) Pentru a favoriza complementaritatea ºi eficacitatea acþiunilor lor, Uniunea ºi statele membre îºi coordoneazã politicile în domeniul cooperãrii pentru dezvoltare ºi se pun de acord cu privire la programele de asistenþã, inclusiv în cadrul organizaþiilor internaþionale ºi al conferinþelor internaþionale. Acestea pot întreprinde acþiuni comune. Statele membre contribuie, în cazul în care este necesar, la punerea în aplicare a programelor Uniunii de asistenþã. (2) Comisia poate adopta orice iniþiativã utilã pentru promovarea coordonãrii menþionate la alineatul (1). Art. 211. În cadrul competenþelor lor, Uniunea ºi statele membre coopereazã cu þãrile terþe ºi cu organizaþiile internaþionale competente. (Va urma). Vã invitãm sã urmãriþi serialul nostru consacrat acestui subiect ºi aºteptãm mesajele dumneavoastrã la e-mail office@az.ro sau postal la ANUNTaz OP53 / CP82 Bucureºti.

Brutari si muncitori necalificati - Fabrica de paine Titan angajeaza urgent in sectia de brutarie, cu domiciliul in sect. 2, 3, 4, Bucuresti sau in orasul Pantelimon. Salariu atractiv, bonuri de masa, transport asigurat, c.vata@titan.ro, Tel: 0785295454, 0212043826, Fax: 0212043829 n Cameristã cu calificare pentru hotel, condiþii avantajoase, Gara de Nord, Witing nr. 2, Tel: 0751078704 n Casier/ã, vânzãtoatre raion mezeluri, angajeazã supermarket, zona Piaþa Iancului, Tel: 0758108240 Coafezã, cosmetician, în Militari-Gorjului, Tel: 0721795100

Confecþioner/a t extil produse cap codã, angajeazã casã de modã, 130 RON/z i, Tel: 0727772146 n Confecþioner/a haina dama, serie mica, angajam. Experienta ceruta, Tel: 0720004108, 0722554591

é Confecþioner/a, constructor tipare, om la taiat span si om la masina de calcat, cu experienta. Angajam pentru fabrica confectii Sos Viilor nr 56, Tel: 0724515514

experimentat, n Cofetar angajez in ªos. Giurgiului, Tel: 0735353011

é Confecþioner maºinã simplã, personal calificat masã croit, muncitor necalificat, Tel: 0727387435

é CONFECÞIONERE CROITORIE. ATELIER CROITORIE PE COMANDA ANGAJEAZA PERSONAL CALIFICAT. LUCRAM SERII MICI SI IN GENERAL PRODUSE FINITE (DE LA A LA Z). SALARIU SI CONDITII AVANTAJOASE. LOCATIE SECTOR 1, TEL: 0723239358, 0745023330


pagina 4 / oferte de muncã România

22 Octombrie 2012 Contabil cu experienta tin contabilitate firme la sediul meu, preturi rezonabile, detin semnatura electronica, luxortravelsrl@yahoo.com, Tel: 0744362226 n Croitor modelist confectii textile si croitoreasa cu experienta, Tel: 0758029770 n Croitoreasã angajez pentru retuºuri ºi modificãri, zona Decebal, Tel: 0722677827, 0761144039 Croitoreas ã r etuº ierã, pentru atelier retuº, Tel: 0734363633 Laborator n Designeri. cofetãrie Bucuresti, angajeazã tineri cu simþ artistic, design sau absolvenþi arte plastice pentru a realiza figurine, torturi deosebite, marþipan, pentru alte localitãþi asigurãm cazare, Tel: 0723564103, 0786363100 n Devizierã cu experienþã minim 1 an pt. SC PROFS Solution Service SRL. Contact: Vlad Cimpoeru, Tel: 0760664219

é Distribuitor cu

sau fara experienta pentru ROOSSA Books SRL salariu de la 1200lei, bonusuri in functie de realizari, Tel: 0318004555

é Inginer inspectii de calitate. Urgent: inginer receptii confectii metalice, prelucrari, zona Oltenia, experienta, PC, engleza nivel avansat, pachet atractiv, raluca.filipoiu@hassler.ro, Tel: 0732408476, 0722401801 n Inginer instalator. Firma autorizata ANRE angajeaza inginer instalator grad ID si instalator grad IIID. Asiguram conditii de munca avantajoaste si salarii atractive. Rugam seriozitate. Rel la telefon, Tel: 0724877994 gaze. n Ingineri/instalatori Dorim colaborare cu inginer gaze grad I D, instalator gaze grad III D, Tel: 0724221193

é Îngrijitoare interna pentru batrana la pat, Tel: 0723405402 n Instalator autorizat gaze naturale, gradul IID cu o vechime mai mare in acest grad de 3 ani angajam pentru SC, Tel: 0723799641 Livratori pizza, permis categoria B, zona Drumul Taberei - Militari, Tel: 0761966435

n Distribuitor. Cautam timeri elevi studenti pentru distribuire fluturasi, pliante, banere publicitare pentru Bucuresti toate sectoarele, de 2 ori pe saptamana, Tel: 0753683254

la masa, masinista cu experienta, talpuitor manual, angajeaza Producator încaltaminte dama, Com.Jilava, 1.300-1.800lei. Asigurãm transportul, Tel: 0720069312

é Maºiniste ºi fete

pentru pregãtitcusut încãlþãminte cu experienþã, angajeazã SC Coryllus Prodimpex SRL (str. Iliada nr. 55), 0744661957, Tel: 0744661956, 0214204326 Mecanic auto angajez, Tel: 0767754050 n Mecanic. SC angajeaza Mecanic Service Roti-Vulcanizare si necalificati pentru service roti-vulcanizare. Pentru Bucuresti, 0788686262 n Mecanici auto, experienþã minim 3 ani, salariu motivant, pentru service auto multimarcã. Contact: Dragos Pantazi, Tel: 0760664238

é Medic Veterinar, cunoºtinþe HACCP trasabilitate industria alimentarã. Pentru relaþii sunati între orele 10-16, Tel: 0786745138 n Menajerã interna, salariu atractiv, zona Voluntari Ilfov, Tel: 0724044611 n Menajerã. Doamna interna, duminica dupa amiaza – vineri, integrare în familie, pentru fetita 5 ani+ menaj, cazare, masa, salariu, condiþii civilizate, Clinceni Ilfov, Tel: 0741114520 n Modelatoare si vanzatoare, angajez pentru covrigarie, Tel: 0723569140 n Modelator covrigi, gogoºi, patiser, zona Militari, Tel: 0729036338 n Modelator covrigi si vanzator cu minima experienta. Patiserie simigerie angajeaza permanent, Tel: 0722784408

é Lucrãtor

bucãtãrie. Restaurant tip fast-food angajeaza lucrator bucatarie cu/fara experienta. Relatii de luni - vineri 10:00-20:00, Tel: 0737997856

n Lucrãtor Comercial în AFI Cotroceni, CV la office.tailors@gmail.com, n Macaragiu. SC angajeaza Macaragiu atestat pentru Macara ADK 12, 5T. Pentru Bucuresti, Tel: 0788686262 n Manichiuristã (experienta unghii false) si coafeza pentru n Infirmier/ã pentru cãmin de salon in Orasul Otopeni bãtrâni (de preferat internã), (piata), Tel: 0729488507, 0764521733 Tel: 0726451626 Gestionar. Depozit (in Afumati) cauta gestionar cu experienta. Dorim persoana responsabila, serioasa, c o r e c t a, psiholog@mersel.ro, http://www.defne.ro, Tel: 0736707806

cosmetician, coafor/coafeza. Salon angajeaza, Tel: 0734257903

Medic, bucãtar, infirmierã, femeie de serviciu pt. Cãminul de Bãtrâni Nestor Center SRL, Tel: 0314314477, 0723906703

n Fata

n Femeie de Serviciu la bloc, pensionara. Patru ore/zi, 400lei/luna, Tel: 0726904306

é Manichiuristã,

é Medici

Stomatologi. Clinica stomatologica cu dotari de top doreste sa angajeze sau sa colaboreze part-time sau full-time cu medici stomatologi cu si fara experienta in Pitesti, Tel: 0724384409

é Modelier cu experienta, pentru atelier c reatie vestimentara, zona Bd. Unirii, salariu atractiv, Tel: 0731985008 n Muncitor depozit. Oferim doua locuri de munca pentru depozit, cu salariu net de 800lei, Tel: 0723252300 n MUNCITORI CALIFICATI. SOCIETATE COMERCIALA ANGAJAZA MUNCITORI CALIFICATI PENTRU REABILITARI TERMICE (ENVELOPARE TERMICA CLADIRI), 1.500 RON, TEL: 0721890386


22 Octombrie 2012

oferte de muncã România / pagina 5 marochineri n Muncitori calificati angajez. Rog sunati numai calificatii, Tel: 0723271502

é Muncitori in

constructii. Firma de constructii din Bucuresti angajam zidari, zugravi, rigipsari, fierari betonisti, Tel: 0722418471

é Operator xerox,

obligatoriu experienta minim 2 ani in centre de copiere. Minim 1.300lei, Tel: 0725926727

é Ospãtar /ospãtãriþe cu experienþã în domeniu, femei la bucãtãrie ºi brutari pentru restaurant (zona Timpuri Noi 5 minute metrou), Tel: 0725794195 Ospãtãriþã. Pizzeria Gili Angajaza ospatarita cu experienta. Zona Baba Novac, rog seriozitate, Tel: 0722218487 PERSONAL CALIFICAT PENTRU SA L O N INFRUMUSETARE ANGAJAM (CU EXPERIENTA): COAFURA, MANICHIURA-PEDICHIUR A-UNGHII FALSE IN ZONA BRANCOVEANU, TEL: 0729173502 n Personal calificat ºi necalificat pentru shaorma, grill, fast-food în Bucureºti ºi casiere cu experienþã, Tel: 0762888884, 0766264344

n Personal curãþenie birouri, salariu bun, bonuri de masã, decontare transport. Posturi fixe, carte muncã, program luni -vineri, Tel: 0212523180 n Personal Restaurant SC Ansamble Catering&Services angajeaza: bucatar si ajutor bucatar - zona Theodor Pallady. Detalii la tel 0725543451 sau 0726194279 de luni-vineri. CV la e-mail contact@ansamble.ro, http://www.ansamble.ro n Personal. Firma cu sediul in Otopeni, angajam personal calificat si necalificat pentru confectionare, manipulare si montaj ghirlande luminoase, otolighting@gmail.com, http://www.otolighting.ro, Tel: 0766713594

é Personal. Manichiuristãpedichiuristã, coafezã, cosmeticianã, cu experienþã minim 3 ani, Tel: 0723977137 n Personal. Spitalul de Pneumoftiziologie “Sf. Stefan”, scoate la concurs urmatoarele posturi: 1 brancardier, 1 ingrijitoare, 1 muncitor necalificat, 1 asistent farmacie. Relatii suplimentare pe site-ul oficial al unitatii si la Biroul Resurse Umane, pneumoftiziologie2007@yahoo. com, http://www.pneumosfstefan.ro, Tel: 0212103936, 0212103109 Rec eptionera, tanara prezentabila, pentru salon tatuaje, salariu 1500 ron. Important: doar daca esti foarte zambitoare si vorbareata. Pentru interviu va rugam trimiteti CV + poza la e-mail tatuajemall@yahoo.com n Regional Sales Manager. SC Algeco SRL – lider mondial in constructii modulare angajeaza Regional Sales Manager pentru zonele de Sud si Est ale Romaniei. Pentru relatii suplimentare, va rugam sa ne contactati, Tel: 0757015414 Sec r etarã, c unos tinte avansate limba engleza, operare calculator. CV pe email office@feel-queen.ro, Tel: 0724044611 n Secretarã/ secretar pentru limba romana- turca angajam pentru firma de transport international auto, sediul in BragadiruIlfov, Tel: 0736655294, 0736655295 n ªefa la bucataria libaneza, baieti la cuptor si la gratar, numai persoane din apropierea sectorului 3, Tel: 0760356591

n ªofer. Producator mobilier pal angajeaza sofer montatori, montatori productie, consilieri vanzari, cariere@casanora.ro, Tel: 0724275328, Fax: 0214201011 n Sortator plastice (peturi) si prestator plastice (peturi) angajam pentru firma de reciclare. Rog seriozitate, Tel: 0731446616

Spãlãtori si vulcanizatori auto, posibilitati cazare, Tel: 0722439619, 0731324676

é Vânzãtoare

pentru magazin alimentar, Piata Alba Iulia, 1100 Lei, Tel: 0727699696

é Tâmplar pvc si montator cu experienta, cristal.plast@yahoo.com, Tel: 0784377771

é Tâmplari PVC cu experienþã pentru producþie ºi montaj tâmplãrie PVC ºi aluminiu (uºi ºi ferestre), Tel: 0730502011, 0722260747

n Vânzãtoare pentru magazin si patiserie. Salariu bun, Tel: 0763515630

é Vânzãtor fast-food. Restaurant tip fast-food angajeaza vanzator cu/fara experienta. Relatii de luni vineri 10:00-20:00, Tel: 0737997856


detalii la http://ec.europa.eu Eures Advisers, Olanda n 1. Metallbauer/in - Nutzfahrzeugbau Arbeitsort: Venlo-Horst;

Description: Ihre Aufgaben: - montieren von Metallteilen für Landbaufahrzeuge IHR PROFIL: - Berufsausbildung oder -erfahrung in der Montage (Metall) bzw. im Fahrzeugbau - Kenntnisse: Hydraulik und Pneumatik - Führerschein und eigener PKW sind zum Erreichen des Arbeitsplatzes erforderlich SONSTIGES: Tätigkeit als GrenzpendlerIn im niederländischen Grenzgebiet Weitere Informationen zum Thema Grenzpendler-Beschäftigung finden Sie hier unter www.arbeitsagentur.de/moenchengladbach -> Bürgerinnen und Bürger -> Arbeiten in der Grenzregion oder telefonisch unter +49 (2161) 404-1816 - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Zwingend erforderlich; Source: BA, Public Employment Services, Germany; l.peeren@wiertz.com

n 2. Call-Center-Agent/in Arbeitsort: Maastricht; Description: Randstad Callflex Maastricht sucht für H & M: Callcenter-Agents (inbound, m/w) Muttersprache Spanisch oder Italienisch H & M ist eine der weltgrößsten fashion-Unternehmen. Mit neuen Geschäften und neuen Märkten wächst H & M jährlich. Hierfür suchen wir neue Stars für unser Team in Maastricht. Aufgaben: Deine wichtigste Verantwortung besteht darin, dafür zu sorgen, dass H&M die erste Wahl des Kunden ist. Dies erreichst du, indem du den allerbesten Kundenservice beim Beantworten von Telefonaten und E-Mails bietest. Du stehst unseren Kunden zur Verfügung, wenn sie etwas über Bestellungen, Lieferungen und Bezahlungen wissen wollen, und für weitere Fragen, die das Einkaufen online und in unseren Geschäften betreffen. Anforderungsprofil: - Muttersprache Spanisch, sehr gute deutsche Sprachkenntnisse und Grundkenntnisse Englisch ODER Muttersprache Italienisch, sehr gute deutsche Sprachkenntnisse und Grundkenntnisse Englisch - Vollzeit verfügbar (32 - 38 Stunden pro Woche) - zeitlich flexibel - gute kommunikative Fähigkeiten - gute Teamfähigkeit - Beachtung der generellen Regeln und Vorgaben H & M bietet: - 3 Wochen Vollzeit-Training bei voller Bezahlung - direkter Arbeitsvertrag bei H & M (3 Monate-3 Monate-6 Monate- unbefristeter Vertrag) - 25 % Mitarbeiterrabatt - 5 % Provision - Sonntagszuschläge - Gehalt: ca. 1330.- netto abzüglich ca. 100 € Krankenversicherung bei 38 Stunden pro Woche + Schichtzulagen + Fahrtkosten + frei Parken + 8 % vom Jahresgehalt als Urlaubsgeld - abhängig von der Arbeitszeit Mahlzeitchecks von 8,48 € pro Tag - Reisekostenerstattung ab 10km - extra Bonus, wenn man eine Ausbildung im Einzelhandel hat - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Source: BA, Public Employment Services, Germany; sandra.cordaro@nl.randstad.com n 3. Metallbauer/in - Nutzfahrzeugbau Arbeitsort: Venlo-Horst; Description: IHRE AUFGABEN: - montieren von Metallteilen für Traktoren und Landmaschinen IHR PROFIL: - Berufsausbildung oder -erfahrung in der Montage (Metall) bzw. im Fahrzeugbau - Kenntnisse: Hydraulik und Pneumatik - Führerschein und eigener PKW sind zum Erreichen des Arbeitsplatzes erforderlich SONSTIGES: - Tätigkeit als GrenzpendlerIn im niederländischen Grenzgebiet - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Zwingend erforderlich; Source: BA, Public Employment Services, Germany; l.peeren@wiertz.com n 4. Boulanger / Boulangere; Description: Recherche jeune boulanger sachant et responsable de son poste, sachant travailler de facon artisanale, faconnage a la main, sur levain. Cette personne sera responsable de 2 autres per sonnes - Salaire : 1350 A 1500 Euro net; Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; info@michelfood.nl n 5. Service-Technieker; Description: Haagen Fire Training Products is een van de wereldleiders in trainingsoplossingen voor brandweer en bedrijfshulpverlening. Vanwege onze explosieve groei zijn wij met onmiddellijke ingang op zoek naar een service monteur. De service monteur geeft onderhoud, en lost storingen op aan onze producten, veelal op locatie. U helpt zowel Franstalige als Nederlandstalige klanten verder in België en Frankrijk. Source: VDAB, Public Employment Services, Belgium; Erwin Gulickx (Adres: Haagen, Industrieweg 5, 2387 Baarle-Hertog, Belgie, Email: e.gulickx@haagen.eu) n 6. Productieleider Hengelo (NL); Description: U runt de productie in de ruime zin van het woord · U volgt nauwgezet het volledige productieproces en stuurt een 3-tal collega’s aan · Enerzijds werkt u actief mee in de productie, anderzijds zoekt u steeds proactief naar manieren om te optimaliseren. · U bent waakzaam op kwaliteit, stockopvolging en energieverbruik · U onderhoudt nauwe contacten met en rapporteert aan het hoofdkantoor te Koolskamp. Source: VDAB, Public Employment Services, Belgium; Contact: Greet Duron (Adres: Danis, Knijffelingstraat 15, 8851 Koolskamp, Belgie, Email: hrm@danis.be) n 7. Technical Support Advisors French 40h; Description: As a Contact Center Agent you are the point of contact for clients. You will be answering calls and solving issues on a day to day basis using a number of interview techniques and the available product information. As an individual and member of a team you will be responsible for keeping our customers satisfied. For a prestigious, well known project in the top segment of mobile phones, laptops, desktops and tablets, we are looking for Technical Support Advisors. You will work within in an exciting and highly motivated professional environment and give technical support to customers about the products. Source: VDAB, Public Employment Services, Belgium; Contact: Britta Heuts (Adres: Teleperformance, Paul Henri Spaaklaan 7-9, NL-6229EN Maastricht, Nederland)

n 8. Ziekenverzorgenden/ verzorgenden IG; Description: Momenteel zijn er vacatures Regio Westelijke Mijnstreek Nederland. Orbis De Egthe, Orbis St. Jansgeleen, Orbis St. Maarten, Orbis St. Odilia, Orbis Hoogstaete, Orbis Lemborgh, Orbis De Zilverlinde Jouw baan is gericht op het geestelijke en lichamelijke welbevinden van de cliënt in het kader van de dagelijkse verzorging. Je improviseert en bewaakt je grenzen. Je houdt van aanpakken en hebt een positieve klantgerichte instelling. Je maakt onderdeel uit van een team en je hebt hierin een positieve bijdrage om de gestelde teamresultaten te behalen; de vraag van de bewoner staat hierin centraal. Tewerkstelling in de regio tussen Geleen en Roermond in Nederlands Limburg. Voor informatie kun je contact opnemen met mevrouw L.Coenen consulent HR, telefoonnummer 0031 88 459 42 41. Source: VDAB, Public Employment Services, Belgium n 09. Sales Administrator; Description: Werkende vanuit Nederland (Leiden). Voor de Belgische (dus ook franstalige contacten) en Nederlandse klanten: Organiseren, opstellen en archiveren van offertes en contracten, telefonisch opvangen van binnenkomende oproepen, ondersteuning van de account managers (back office), voorkomende administratieve taken. Source: VDAB, Public Employment Services, Belgium; Letter + CV to EMPLOYER: Contact: Tine Van den Wyngaert (Adres: STAGO BNL, Nieuwenhuizenweg 23 , NL-2314XP LEIDEN, NEDERLAND, Telefoon: +31 (0)718 90 04 66 n 10. Traducteur Expert / Traductrice Experte; Description: Chef de projet en linguistique informatique - leading software localization provider to the it industry is seeking a project manager, with proven linguistic expertise in software products and/or a background in translation or localization. www. isp.nl/projectmanager.htm - Salaire : DE 2000 A 2500 BRUT MENSUEL; Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; moniquevangelooven@isp.nl n 11. Bedrijfslijder/ondernemer cosmetica; Description: Wij zijn op zoek naar een ondernemend iemand uit de omgeving Meppel, Hoogeveen die graag voor zichzelf wil beginnen zonder dat er een financiële investering nodig is. Ben jij de geschikte persoon om in Noord-oost Nederland onze verkopers aan te sturen en onze producten op de kaart te zetten, aarzel dan niet en solliciteer op deze functie! Source: UWV WERKbedrijf, Public Employment Services, Netherlands; info@up2go.nl n 12. Parttime Juridisch Secretaresse: gek op mode; Description: Het kantoor van onze opdrachtgever bestaat uit intellectueel eigendom en ondernemingsrecht advocaten gericht op (internationale) modebedrijven. Het hoofdkantoor van deze organisatie is gevestigd in Amsterdam en er zijn tevens kantoren in Rotterdam en Den Haag. Voor de vestiging Den Haag zijn wij momenteel op zoek naar een medior juridisch secretaresse. Er heerst een informele sfeer en de lijnen zijn kort. Als Juridisch Secretaresse ben je zeer betrokken bij de diverse dossiers. Je bewaakt het overzicht inclusief termijnen en voert de roladministratie uit. Verder behoren tot je taken: Correspondentie uitwerken, Processtukken opmaken, Roladministratie, Telefoonbeheer, Klantontvangst, Dossierbeheer, Boeken van reizen en hotels, Organiseren en bijwonen van (mode) bijeenkomsten en evenementen. Salary: Euro 3500; Source: UWV WERKbedrijf, Public Employment Services, Netherlands; solliciteren@sqout.nl n 13. Distributeur worden ; Description: Ben jij fitnessinstructeur of heb je veel contact met mensen die supplementen kopen(creatine,s ,eiwitten,preworkout,s , Weightgainers en nog veel meer) Dan is dit je kans om met een nieuw merk goed bij te verdienen.Via bijeenkomsten bij de mensen thuis, bied je een ruim assortiment kwaliteitsproducten aan, en daartegenover krijg je een ruime marge, wees er snel bij (we zijn opzoek naar max 25 distributeurs). Source: UWV WERKbedrijf, Public Employment Services, Netherlands; info@fastdiet.nl n 14. Bedrijfslijder/ondernemer cosmetica; Description: Wij zijn op zoek naar een ondernemend iemand uit de omgeving Arnhem die graag voor zichzelf wil beginnen zonder dat er een financiële investering nodig is. Ben jij de geschikte persoon om in Midden Nederland onze verkopers aan te sturen en onze producten op de kaart te zetten, aarzel dan niet en solliciteer op deze functie! Source: UWV WERKbedrijf, Public Employment Services, Netherlands; info@up2go.nl n 15. Parttime Juridisch Secretaresse/Office Manager; Description: Deze functie biedt de uitdaging van werken als juridisch secretaresse in combinatie met office manager. De werkzaamheden bestaan uit: Maken en plannen van afspraken, agendabeheer, juridische documenten opstellen, dicaten uitwerken, telefoon beantwoorden, correspondentie, email en telefoonverkeer afhandelen, hotels en zakenreizen boeken, persoonlijke zaken regelen voor de partner, bestellen van kantoorartikelen en verder zorg je ervoor dat alles op kantoor op rolletjes loopt. Salary: Euro 3500; Source: UWV WERKbedrijf, Public Employment Services, Netherlands; solliciteren@sqout.nl n 16. Marketing Communicatie Medewerker; Description: Voor onze opdrachtgever zijn wij op zoek naar een fulltime markting communicatie medewerker. Als marketing communicatie medewerker zorg je ervoor dat alle communicatie perfect in orde is. Je taken bestaan oa uit: Je bent er verantwoordelijk voor dat alle publicaties voldoen aan de huisstijl en in correct Nederlands geschreven zijn. Je stelt digitale nieuwsbrieven op en verstuurt deze met het mailingsysteem. Je beheert de website en optimaliseert deze ten behoeve van de vindbaarheid in zoekmachines Daarnaast je medeverantwoordelijk voor de organisatie van bijeenkomsten en evenementen. Je verzorgt uitnodigingen, ontvangt gasten, begeleidt sprekers en zorgt voor een goede opvolging nadien. Salary: Euro 2700; Source: UWV WERKbedrijf, Public Employment Services, Netherlands; solliciteren@sqout.nl

n 17. Notarieel secretaresse/ Office manager; Description: Het betreft

een opdracht voor vaste invulling direct bij de opdrachtgever. In deze functie ondersteun je een partner en verricht je secretariaatswerkzaamheden voor enkele (kandidaat) notarissen. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het officemanagement op kantoor. Als Officemanager ben je belast met de cordinatie en realisatie van de administratieve, secretarile en facilitaire ondersteuning van de praktijk. Je bent (mede)verantwoordelijk voor: - Bijhouden van de agendas - Openen en distribueren van binnengekomen post Noteren en doorverbinden van telefoon- en verzorgen van faxberichten - Typen van correspondentie, processtukken/akten en adviezen Kopiren, archiveren en dossiervorming - Het opstellen van conceptdeclaraties aan de hand van de uitdraai van de financile administratie en daarna het opstellen van begeleidende brieven; Salary: Euro 3500; Source: UWV WERKbedrijf, Public Employment Services, Netherlands; solliciteren@sqout.nl n 18. Juridisch secretaresse met Marketing/PR taken; Description: Samen met de andere secretaresses ondersteun je de advocaten en zorg je ervoor dat de praktijk op rolletjes loopt. Deze werkzaamheden zullen heel afwisselend zijn en geen dag is hetzelfde. Naast je reguliere taken als juridisch secretaresse ben je tevens belast met de markting/pr activiteiten van het kantoor Werkzaamheden: • Telefonisch te woord staan van cliënten en relaties • Agendabeheer • Correspondentie • Uitwerken processtukken met dictafoon • Regelen van afspraken • Bewaken van termijnen • Organisatie (proces)dossiers • Postverkeer • Archiveren • Boeken van reizen, vluchten & hotels • Alle voorkomende organisatorische taken • Voorraad beheer kantoor artikelen • Bijhouden website, marketingacties mede bedenken en uitvoeren • Uitvoering van overige marketing en pr-activiteiten (oa verzorgen van maililngs) • Het organiseren van deelname aan evenementen; Salary: Euro 3500; Source: UWV WERKbedrijf, Public Employment Services, Netherlands; solliciteren@sqout.nl n 19. Parttime juridisch secretaresse 32-40 uur Delft; Description: Bij het internationale advocatenkantoor in Delft hangt een leuke sfeer. Je komt te werken op de secties arbeidsrecht en ondernemingsrecht, die zich kenmerken als drukke maar gezellig secties. Als Juridisch Secretaresse kom je terecht in een jong team, dat over een gezonde dosis motivatie beschikt. Onderling hangt een prima sfeer en in deze functie ondersteun je samen met je collega’s een aantal advocaten en een partner. Als juridisch secretaresse bij dit advocatenkantoor werk je dictaten uit, verzorg je zelfstandig correspondentie, beheer je de telefoon en de agenda's van de advocaten voor wie je werkt, en bewaak je termijnen. Je onderhoudt contact met cliënten en diverse instanties en regelt allerlei andere voorkomende zaken. Salary: Euro 3500; Source: UWV WERKbedrijf, Public Employment Services, Netherlands; solliciteren@sqout.nl n 20. Management assistente marketing & communicatie; Description: Als management assistente van een dynamische afdeling marketing & communicatie ondersteun je de manager en de afdeling met secretariële werkzaamheden. Je beheert de agenda en de inkomende en uitgaande (digitale) correspondentie. Je bent het (telefonische) aanspreekpunt voor in- en externe klanten. Je zorgt voor een up-to-date relatiebestand en archief, regelt vergaderfaciliteiten, notuleert vergaderingen en boekt internationale reizen. Salary: Euro 2900; Source: UWV WERKbedrijf, Public Employment Services, Netherlands; solliciteren@sqout.nl n 21. Directiesecretaresse/Personal Assistant CEO; Description: Email beheer van de CEO en afhandeling hiervan Telefoonafhandeling - Complex agendabeheer en invulling hiervan Maken van afspraken in binnen- en buitenland - Boeken van zakenreizen, hotels en restaurants in binnen- en buitenland - Planning en organisatie van meetings in binnen- en buitenland - Voorbereiden en uitwerken van stukken met betrekking tot diverse meetings en afspraken buitenshuis - Ontvangen van gasten. - Archiveringen en dossierbeheer - Deelname aan diverse projectgroepen; Salary: Euro 2500-2900; Source: UWV WERKbedrijf, Public Employment Services, Netherlands; solliciteren@sqout.nl n 22. Juridisch medewerker merkenrecht; Description: Let op: stel dat The Voice of Law werd georganiseerd. De juryleden zitten met hun rug naar je toe, maar draaien allemaal tegelijk hun stoel om zodra jij vol enthousiasme over merkenrecht begint te praten. Herken je jezelf hier in Dan zijn we op zoek naar jou! We zoeken iemand met HBO diploma of hiervoor studeert. Vanwege de aard van de functie heb je spontaan een serie strepen voor als je ervaring hebt met merkenrecht. Gezien het internationale karakter van het bedrijf moet je ook een toppertje in Engels zijn. Je gaat werken voor een merkenrechtspecialist als juridisch medewerker. Ondersteunende werkzaamheden bepalen voor een flink deel je takenpakket, maar je werk bevat ook inhoudelijk juridische aspecten. Salary: Euro 2700; Source: UWV WERKbedrijf, Public Employment Services, Netherlands; solliciteren@sqout.nl

n 23. Software Developer; Description: Voor een opdrachtgever in de regio Duiven zijn wij op zoek naar een Software Developer. In deze functie ben jij verantwoordelijk voor het verder ontwikkelen van de interne bedrijfsapplicatie. Ons referentienummer: 1056437; Source: UWV WERKbedrijf, Public Employment Services, Netherlands; werk@europlanit.nl n 24. Assistant / Assistante Achat; Description: Vous assisterez l'acheteur et le ges tionnaire du projet de son client sur la realisation et l'achevement du projet. Connaissance MS Office, SAP. Le Neerlandais est exige ainsi que l'Anglais. Salary: Euro 25000 - 30000 (Annually); Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; Envoi CV par courrier: Contact: Pole Emploi International Rouen Bat a Immeuble Le Vauban 4 PAssage De La Luciline 76000 Rouen


detalii la http://ec.europa.eu n 25. Teamleider productie; Description: Verantwoordelijk voor de realisatie van producten, zodanig dat voldaan wordt aan de eisen van levertijd, kwaliteit en kwantiteit. Zorgt dat de afdeling schoon en op orde blijft. Is verantwoordelijk voor de veiligheid op de afdeling. Zorgt voor goede begeleidingen opleiding van de medewerkers teneinde taakvolwassenheid en ontplooiing van de medewerkers te stimuleren. Draagt zorg voor een adequate ziekteverzuimbegeleiding in samenspraak met HRM. Het houden van gesprekken. Is verantwoordelijk voor continue verbetering van het productieproces. Beheert het machinepark en gereedschappen. Ploegendiensten dien je voor open te staan. Ons referentienummer: 1060660; Source: UWV WERKbedrijf, Public Employment Services, Netherlands; werk@europlanit.nl n 26. Glasvezel monteur; Description: De Monteur Huisaansluitingen (HAS) realiseert glasvezelaansluitingen in woningen. Je zorgt ervoor dat de glasvezelkabel in de woning wordt ingevoerd en naar het aansluitpunt wordt gebracht (veelal de meterkast) en wordt gemonteerd. Je sluit de glasvezelkabel aan door middel van een fusielas. Ons referentienummer: 1060836; Source: UWV WERKbedrijf, Public Employment Services, Netherlands; werk@europlanit.nl n 27. Postbezorgers; Description: Je bent verantwoordelijk voor de bezorging van de geadresseerde en ongeadresseerde post. Ons referentienummer: 0802000119; Source: UWV WERKbedrijf, Public Employment Services, Netherlands; zaandam@inperson.nl n 28. Asbestsaneerders gezocht!; Description: Het verwijderen van asbest en asbesthoudende materialen. Het luchtdicht afsluiten van werkruimten ter voorkoming van verspreiding van asbestdeeltjes. Verwijderen van asbest toegepast ter isolatie en brandwering in gebouwen (plafonds, wanden, vloeren, e.d.), verwerkt in leidingen en andere bouwmaterialen. Het toepassen van de vastgestelde werkmethoden en gebruiken van de voorgeschreven apparatuur en handgereedschappen van de opdrachtgever Het Verpakken op de juiste manier van asbest(-bevattende) materialen in plastic zakken en luchtdicht afsluiten daarvan. Ook het afvoeren (handmatig) van plastic zakken via speciale ruimten naar opslagcontainer. Je Reinigt de werkruimten (stofzuigen, nat afnemen e.d.) en je maakt de gebruikte gereedschappen, apparatuur, e.d schoon. Je verwijdert apparatuur, folie en afbouwen van stellages na vrijgave van de werkruimten. Heb je interesse Bel (075-670 62 69) of mail (zaandam@inperson.nl) Ilse, Mignone of Aleksandra van In Person Zaandam meteen. Je kunt ook direct langskomen op onze vestiging: Peperstraat 66 in Zaandam. Source: UWV WERKbedrijf, Public Employment Services, Netherlands; zaandam@inperson.nl n 29. Conventioneel draaier; Description: De draaier bewerkt op basis van tekening of andere specificaties gietstukken met behulp van draaibanken (CNC en conventioneel) / zaagmachines. Werkzaamheden - Ontvangt van de voorman opdrachten van te bewerken orders d.m.v. werkbonnen met noodzakelijke gegevens en tekeningnummer. - Haalt uit magazijn de gietstukken of staf- of buismateriaal op en informeert eventueel naar te maken aantallen. Spant het te bewerken gietstuk in de draaibank in en bewerkt het volgens de aanwijzingen op tekeningen en documenten. - Bewerkt afgekeurde gietproducten zodat ingietdelen weer kunnen worden hergebruikt. - Zaagt buis- en stafmateriaal op de gewenste lengte. Maakt uit basismateriaal zelfstandig eindproduct door zowel inwendige als uitwendige draaibewerkingen. - Meet gemaakte en bewerkte producten en gietstukken na en brengt ze naar de volgende interne afdeling volgens de logistieke keten. - Is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het geleverde werk, de netheid van de werkplek en het volgens de (ISO-, veiligheids- en milieu-) regels uitvoeren van de werkzaamheden. Overige taken Assisteert bij het eerstelijnsonderhoud van de draaibanken Programmeert en/of wijzigt programma’s van de CNC bank wanneer nodig - Stelt zelfstandig de conventionele draaibank in - Verricht alle overige werkzaamheden die in redelijkheid gevorderd kunnen worden. Voldoe jij volledig aan het bovenstaande profiel, reageer dan vandaag nog per mail met je cv en motivatie naar vroomshoop@inperson.nl Contactpersoon: Franka Meijer 06-12965813 In Person Vroomshoop - Aziëlaan 3 – 7681 NC VROOMSHOOP; Source: UWV WERKbedrijf, Public Employment Services, Netherlands n 30. Chef Werkplaats (meewerkend); Description: Als chef werkplaats plan, organiseer en coördineer je de dagelijkse gang van zaken binnen de werkplaats. Je geeft leiding aan 4 monteurs en daarnaast ben je zelf ook dagelijks gewoon bezig met alle voorkomende reparatiewerkzaamheden die zich voordoen. Taken; - Het aansturen en verdelen van de werkzaamheden voor de medewerkers technische dienst; - Het zelfstandig uitvoeren van reparatiewerkzaamheden; - Het coördineren/plannen en toezicht houden op alle werkplaatsactiviteiten; Het up to date houden van materiaal; - Je zorgt ervoor dat noodzakelijke onderdelen, materialen en dergelijke tijdig in voorraad zijn. Ons referentienummer: 0802000234; Source: UWV WERKbedrijf, Public Employment Services, Netherlands; zaandam@inperson.nl n 31. Direct productiewerk; Description: Voor een metaalbedrijf in de omgeving van Doetinchem zoeken wij per direct gemotiveerde productiemedewerkers! De werkzaamheden bestaan uit het ophangen en afhalen binnen een lakkerij en plaatbewerking. (Niet zwaar fysiek) Bel direct 0314-333901, of mail je CV + motivatie naar Doetinchem@inperson.nl, t.a.v. Yelmer Jansen. Ons referentienummer: 0501000263; Source: UWV WERKbedrijf, Public Employment Services, Netherlands; doetinchem@inperson.nl

n 32. Bijrijder; Description: Je helpt bij transport, verhuizingen en opslag. Je gaat met de chauffeur mee en helpt deze met het laden en lossen van de goederen op de desbetreffende locatie in Nederland. Dit gebeurt op oproepbasis. Ons referentienummer: 0802000246; Source: UWV WERKbedrijf, Public Employment Services, Netherlands; zaandam@inperson.nl n 33. Lasser Tig; Description: Tig lassen van zowel lange als korte series, het zwaartepunt van deze activiteiten ligt bij de verwarmingsen keukenapparatenindustrie. Ons referentienummer: 0501000269; Source: UWV WERKbedrijf, Public Employment Services, Netherlands; doetinchem@inperson.nl n 34. Planner installatietechniek; Description: Als planner ben je verantwoordelijk voor de aansturing van de service- en onderhoudmonteurs. Zo handel je de eerste lijns storingen af en ben je in staat deze op een klantvriendelijke wijze uit te zetten in de organisatie en de onderaannemers. De overige planwerkzaamhedlen komen voort uit de bestaande onderhoudscontracten. Je bent in staat de juiste prioriteiten te stellen en werkt planmatig. Ben jij klantgericht ingesteld en beschik je over planmatig inzicht Dan is dit wellicht jouw nieuwe uitdaging. Ons referentienummer: 1060534; Source: UWV WERKbedrijf, Public Employment Services, Netherlands; werk@europlanit.nl n 35. Gereedschapsmaker; Description: Voor een relatie in de Achterhoek zijn wij op zoek naar een ervaren gereedschapmaker. Het betreft een gespecialiseerde gereedschapmakerij. Je werkt in een modern machinepark. Vervaardigen van gereedschappen/stempels voor opdrachtgevers. Ons referentienummer: 1060959; Source: UWV WERKbedrijf, Public Employment Services, Netherlands; werk@europlanit.nl n 36. Constructiebankwerker/Lasser; Description: Voor een staalbouwbedrijf in de regio Duiven zijn wij op zoek naar een constructiebankwerker/lasser. Het samenstellen en lassen van staalconstructies vanaf tekening. Je bent werkzaam in de werkplaats. Ons referentienummer: 1056411; Source: UWV WERKbedrijf, Public Employment Services, Netherlands; werk@europlanit.nl n 37. Elektromonteur (technische dienst); Description: Voor onze opdrachtgever zoekt Euro Planit een enthousiaste en gemotiveerde medewerker technische dienst die vooral elektrotechnisch goed onderlegd is. Je komt te werken in een enthousiast en gedreven team. Bij toebeurt draai je storingsdiensten. Je taken bestaan vooral uit het preventief onderhouden van het machinepark en het oplossen van storingen tijdens het productieproces. Het betreft hier een baan voor langere tijd met uitzicht op een dienstverband bij de opdrachtgever. Geinteresseerd Bel of mail voor info. Ons referentienummer: 1056482; Source: UWV WERKbedrijf, Public Employment Services, Netherlands; werk@europlanit.nl n 38. Meewerkend voorman; Description: Voor een relatie in de regio Doetinchem zijn wij op zoek naar een Meewerkend Voorman in 2-ploegendienst. Je bent samen met je team erantwoordelijk voor het realiseren van de orders. Je stelt machines in, draagt zorg voor de voortgang en verhelpt kleine storingen. Je stelt machines in, zorgt voor de voortgang en verhelpt storingen. Je werkt mee en stuurt een team aan van 10 medewerkers. Je leidt de medewerkers op aan de machine. Je stuurt continu op kwaliteit en verbetermogelijkheden. Je bent verantwoordelijk voor het behaalde resultaat en de (dagelijkse) doelstellingen. Ons referentienummer: 1056710; Source: UWV WERKbedrijf, Public Employment Services, Netherlands; werk@europlanit.nl n 39. Engineer Construction; Description: Je helpt bij het opzetten van constructie concepten in samenwerking met de interne en externe organisaties/partijen; Uitwerken en detailleren van onderdelen(assemblage en service tekeningen); Het opstellen van specificaties voor onderdelen, componenten en systemen; Het beoordelen van onderdelen, componenten en systemen door vast te stellen of deze voldoen aan het PVE en de specificaties; Het opstellen van testplannen en zorgen voor de uitvoering daarvan; Het in/uitvoeren, introduceren, begeleiden van en inhoudelijk informeren over nieuwe of gewijzigde onderdelen, componenten of systemen; Je voert nazorg uit en verzorgt de trouble shooting(in team verband); Je neemt als projectmedewerker deel aan projecten en geeft je input vanuit je verantwoordelijkheidsgebied; Je zal intensief samenwerken, aansturen en volgen van in- en externe partijen(o.a toeleveranciers) voor de uitvoering van werkzaamheden. Ons referentienummer: 1056631; Source: UWV WERKbedrijf, Public Employment Services, Netherlands; werk@europlanit.nl n 40. Sloper; Description: Je gaat aan het werk als sloper in de renovatie en onderhoudsloop. De werkzaamheden bestaan uit het seriematig slopen van woningen en gebouwen, afvoeren van puin, opruimen bouwplek en zorgdragen voor veiligheid op de werkplek. Daarnaast koppel jij de voortgang terug aan de werkverantwoordelijke en kun jij zeer zelfstandig werken. Ons referentienummer: 1056166; Source: UWV WERKbedrijf, Public Employment Services, Netherlands; werk@europlanit.nl n 41. Mechanical Engineer R&D; Description: U maakt deel uit van het team op de afdeling R&D, dat binnen het bedrijf verantwoordelijk is voor het ontwikkelen en ontwerpen van de nieuwe machines. Deze afdeling R&D bestaat uit vakmensen in de disciplines Mechanisch, Software en Electro Engineering. Binnen de Mechanische engineering start u in de functie van mechanisch engineer. Als mechanisch engineer begint u met het detailleren van onze nieuwe te ontwerpen machines en het vervaardigen van de productietekeningen. Binnen de mechanische engineering kunt u op termijn doorgroeien naar een constructeursfunctie. Je werkt dan mee aan het ontwerpen en construeren van nieuwe machines Ons referentienummer: 1057205; Source: UWV WERKbedrijf, Public Employment Services, Netherlands; werk@europlanit.nl

n 42. Internationaal Projectmanager; Description: Voor een relatie in de

omgeving van Varsseveld zoeken wij een internationaal projectmanager. Als projectmanager ben je verantwoordelijk voor de begeleiding van projecten van A tot Z: planning, aansturing, financieel en administratief. Je bent contactpersoon en aanspreekpunt voor de grotere klanten, veelal in de industriële branche. Je bent dus regelmatig in binnen- en buitenland voor dienstreizen, klantbezoeken, werkplekinspecties e.d. Heb je ervaring in een vergelijkbare functie en werk je graag internationaal, neem dan contact met ons op voor meer informatie! Ons referentienummer: 1057264; Source: UWV WERKbedrijf, Public Employment Services, Netherlands; werk@europlanit.nl n 43. Cnc-draaier; Description: Onze opdrachtgever zoekt ter uitbreiding voor de afdeling CNC verspaning enthousiaste cnc draaiers. Je werkt in een klein team aan verschillende CNC draaibanken. De prodcuten en eindtoepassingen van de producten zijn divers. In een schone werkomgeving worden zowel kleine als grote series gedraaid. Dé kandidaat heeft een aantal jaren relevantie werkervaring met kleinen precies draaiwerk, kan zelfstandig werken en heeft oog voor kwaliteit. Daarnaast ben je flexibel en zelfstandig. Interesse in deze baan Bel of mail voor meer informatie. Ons referentienummer: 1058755; Source: UWV WERKbedrijf, Public Employment Services, Netherlands; werk@europlanit.nl n 44. Constructeur; Description: In deze functie bent u verantwoordelijk voor het opzetten en uitwerken van een 3D procesframe. Werkzaamheden; Verzamelen van technische informatie en uitwerken tot 3D lay-out, participeren in besprekingen (met de klant en toeleveranciers) voor lay-out reviews, begeleiden van toeleveranciers tijdens engineering van werktekeningen en constructie, intermediair zijn tussen engineering en constructie voor wat betreft lay-out en structural zaken, beoordelen van ontwerpen en tekeningen van process equipment (lay-out technisch), zowel afzonderlijk als in onderlinge samenhang,beoordelen van ontwerpen en tekeningen van frames, ducting, wanden, daken, e.d. Daarnaast bent u verantwoordelijk voor het bedenken en uitwerken van constructiedetails. Ons referentienummer: 1059176; Source: UWV WERKbedrijf, Public Employment Services, Netherlands; werk@europlanit.nl n 45. Commercieel medewerker buitendienst; Description: Voor onze opdrachtgever in Drenthe zijn we op zoek naar een ambitieuze en gedreven technische buitendienst medewerker. Je bent pro-actief, benut kansen om het verkoop aandeel bij klanten uit te breiden. Je doet marktonderzoek, benadert potentiële klanten bezoekt deze en bouwt een netwerk op. Ben jij de aangewezen persoon dan komen we graag met jou in contact. Ons referentienummer: 1059583; Source: UWV WERKbedrijf, Public Employment Services, Netherlands; werk@europlanit.nl n 46. Safety & Health coordinator; Description: U bent verantwoordelijk dat het veiligheidsbeleid en de Arbozaken, incl. BHV/Brandweer, worden uitgevoerd; U bent leider van de TPM SHE pilaar; U geeft leiding aan de Portiers U initieert verbeterprojecten op deze terreinen en implementeert deze verbeteringen U maakt deel uit van het management team en rapporteert aan de manager. U onderhoudt in- en externe contacten op verschillende niveaus. Ons referentienummer: 1059983; Source: UWV WERKbedrijf, Public Employment Services, Netherlands; werk@europlanit.nl n 47. Jr Account Manager IT; Description: Voor een relatie in de regio van Duiven zijn wij op zoek naar Account Manager IT. Als Account Manager IT ben je verantwoordelijk voor het beheren van bestaande klanten en het benaderen, bezoeken en binnenhalen van nieuwe klanten, voornamelijk in het MKB-segment. Je bent een professionele gesprekspartner voor klanten als het gaat om hun IT-infrastructuur, server-omgeving en netwerkbeheer. Daarnaast ondersteun je je collega account managers in IT trajecten. Ons referentienummer: 1060066; Source: UWV WERKbedrijf, Public Employment Services, Netherlands; werk@europlanit.nl n 48. Medewerker Technische Dienst; Description: Voor een relatie in regio Duiven zijn wij op zoek naar een Medewerker Technische Dienst. Een groot deel van de werkzaamheden richt zich op het onderhouden en oplossen van problemen aan ons order verzamelsysteem (conveyors, liften en high speed kranen). Dit systeem wordt volgend jaar verder uitgebreid. Tevens begeleid je externe monteurs en ben je het aanspreekpunt voor hen wanneer zij werkzaamheden voor onze opdrachtgever uitvoeren. Tot je takenpakket behoren ook de alarmopvolging en het sleutelbeheer van de magazijnen op meerde locaties in de Achterhoek. Ons referentienummer: 1060142; Source: UWV WERKbedrijf, Public Employment Services, Netherlands; werk@europlanit.nl n 49. Constructeur; Description: Wij zoeken een technisch specialist werktuigbouwkunde of voertuigtechniek.Het takenpakket is gericht op het ontwikkelen en uitwerken van nieuwe producten en productinnovaties in 3D. Je bent hierbij verantwoordelijk voor één of meerdere producten uit het productgamma. Je werkt mee aan verdere standaardisatie van producten, werkmethoden en het vastleggen, beheren en uitdragen van technische kennis. Je bent werkzaam in een jong en enthousiast team van constructeurs en engineers. Ons referentienummer: 1060240; Source: UWV WERKbedrijf, Public Employment Services, Netherlands; werk@europlanit.nl n 50. Hulpmonteur; Description: Voor onze klant zoeken wij een hulpmonteur. Je gaat samen met de hoofdmonteur op locatie aan het werk. Je taak zal grotendeels zijn het helpen van de hoofdmonteur. Je werk zal bestaan uit lichtere montagewerkzaamheden en daarnaast allerlei werkzaamheden om de hoofdmonteur te ondersteunen. Ons referentienummer: 1060292; Source: UWV WERKbedrijf, Public Employment Services, Netherlands; werk@europlanit.nl


pagina 8 / oferte de muncã România

22 Octombrie 2012 n Vânzãtoare salã de jocuri la Piaþa Presei, program 2 zile cu 2. 0212244791, Tel: 0765486755, 0723436343

Vânzãtoare. Angajam vanzatoare Plafar cu experienta sau scoala de farmacie, asistenta, Tel: 0728948105 Videochat Angajam fete cu/fara experienta pentru videochat. Program 5-7h/zi. Salariu fix 1200$, Procente 50-90%, Bonus 300$, Avans 500$ din prima zi. Studiouri in zonele: Unirii, Universitate, Crangasi, Obor, Dristor, Iancului, Calea Mosilor, Romana, Anunt real 100%, 0732656366, 0763380077 VIDEOCHAT A&N VIDEOCHAT ANGAJEAZÃ PERSONAL FEMININ CU/FÃRÃ EXPERIENÞÃ.OFER IM 600$ BONUS, AVANS 300$ IMEDIAT, SALARIU FIX 1200$ SI PROCENTE 50%-84%.ANUNÞ REAL 100%, TEL: 0731080888

é Videochat activitate pentru fete cu/fãrã experienþã. Salariu Garantat 500$! Comision 50-70%+ bonus angajare 200$, Tel: 0730872297, 0763089972

é Videochat Bucuresti GlamorousChat Studio angajeaza fete si baieti cu varsta minima 18 ani, cu/fara experienta. Locatie centrala, conditii de lux, BONUS la angajare. 0761533932, 0724694232

é Videochat Plata zilnic 50-70% sau salariu fix 2500 Ron, cazare si carte de munca, Unirii, Iancului, Bucur Obor YM: angajari22, 3.000 EUR, modelslive@yahoo.com, www.videochat-angajari.ro, Tel: 0764822425

é Videochat angajam fete s i c upluri, oferim conditii excelente de munca, camere atent decorate intr-o vila spatioasa. Bonus angajare 300 $, comision 50% - 70%, plata la zi sau bilunar, sistem de bonusare motivant, site-uri de top, cm, 2.500 USD/luna, office @virtualstarsstudio.ro, www.virtualstarsstudio.ro, Tel: 0721516830, 0763296676

Videochat Bonus 600$, VchatStudios angajeaza hostess, minim 18 ani, cunostinte operare pc, oferim salariu garantat 1.200 €/ luna, bonus de angajare 600$, conditii excelente, zona ultracentrala, training, program full/part time, 1.200 €, vchatstudios@ yahoo.com, Tel: 0785378953, 0732229103

Videochat, 19 Studiouri Inovatoare videochat Angajeaza fete cu/fara experienta. Limbile straine nu sunt necesare. Oferim 600$ Bonus + Procente 50%-84% + 500lei cadou la interviu, Tel: 0768839893 n Videochat. Angajam fete care au cunostinte de limba engleza sau rusa cu procent de 50%, oferim cazare gratuita, Tel: 0767162319

Vulcanizator cu experienþã, urgent, salariu atractiv, Tel: 0763798503 n Zugravi si rigipsari pentru amenajari interioare, Tel: 0755666333


22 Octombrie 2012

oferte de muncã strãinãtate / cereri de muncã / vânzãri terenuri / case-vile / pagina 9 n Prelungirea Ghencea teren stradal, deschidere=20mp la Prelungirea Ghencea, 800 mp, POT: 70%, CUT: 3,5. discutabil, 220 EUR/mp, Tel: 0721252925 Ghencea, n Prelungirea Sector 6, super teren, 1700mp, deschidere=40mp la strada, ideal pt peco, supermarket; zona cu potenþial maxim, 220 EUR/mp, Tel: 0721252925

angajez zidar n Franta, polivalent, nefumator, experienta min. 10 ani, salariu atractiv, rog seriozitate, stan.valcu@yahho.fr, Tel: 0033609680281

Italia. Centrul Benesere angajeaza fete 18/35ani cu/fara experienta pentru masaje senzuale, relaxante, body to body, hot stone, tantra, striptease, exclus sex. Se ofera contract de munca, cazare, salarizare motivanta. Telefon (limba romana) sau CV si trei fotografii la email spa.benessere @yahoo.it, Tel: 00393408540442

n A1 Bucuresti, Bacu, teren 5000mp pe DJ602 la km17, Autostrada A1, 22 EUR/mp, Tel: 0723195767

n Berceni Comuna 800mp, gradina frumoasa, 17m deschidere, gaze si lumina, Tel: 0762571581, 0725527185

Berceni, proprietar, loturi casã intravilane, utilitãþi, zonã vile, 5km Bucureºti, 6.900E/ 450 mp, Tel: 0765569396, 0723503212

n Tânãrã absolventã a Facultãþii de Istorie Dimitrie Cantemir, doresc sã lucrez în învãþãmântul ºcolar sau preºcolar, având modulul psihopedagogic, 0764109431

vilã P+1, n Ciorogârla semifinisatã, 425mp teren, la é Giurgiu Buturugeni, 20 min. 15min metrou Pãcii, negociabil de Bucuresti, vand casa 0728689461, 48.000 EUR, Tel: constructie 2011, 150 mp, 4 camere, 2 hall, 2 bai, balcon, 0743481141, 0765870811 curte 500mp cu pomi ornamentali, terasa in lemn, drum asfaltat, toate utilitatile, apa curenta, internet, etc. Autobuz cu oprire in fata casei, 65.000 EUR, giuseppemantova@gmail.com Tel: 0725758545

n Silistea Snagovului, vand teren 920mp aflat intre vile, aproape de coada lacului Snagov. Curent si gaze la poarta, drum asfaltat, 35.000 € bolozandanielalex@yahoo.com, é Colentina Casa P+1, 5 Tel: 0726291212 camere, 107.000 EUR, n Ialomiþa Alexeni, vand casa n Dâmboviþa Cobiuþa vand casade_vanzare@yahoo.ro, 4 camere, baie, gresie, urgent teren de casa, Tel: 0762828427 faianta, apa curenta, amplasare si zona superba, termopane, usi, invelita cu 10.000 EUR, Tel: 0722289378, Constanþa, Almãlãu, tabla, net, telefon, cablu, 0728271165 1400mp vie, pomi fructiferi, Targoviste, n Dâmboviþa, casa cu 8 camere, 100m de la Soseaua terenul perfect pentru firma Slobozia, pret anexe, vita-de-vie, Bucurestidvs: 5030 mp (266 m lungime negociabil, Tel: 0729217181 si 19 m deschidere) in zona curte 2000mp, apa industriala COS Targoviste- n Alexandriei ºosea, casã curenta, 25.000 Motorep, utilitati, cadastru, duplex la roºu, interior la gri, cu instalaþie electricã, sanitarã, RON, 0766374432 n Mãgurele pana in centura 9 EUR/mp, Tel: 0737278888 încãlzire+apã ºi ºape, Tel: pe partea stanga, particular, Ilfov, strada n Dobroeºti 0722520460 vand casa 5 camere, 3 bai, 3 Stejarului de vanzare Teren balcoane, 2 terase, suprafata 350m si amplasat la 50 m de 240mp construiti+ teren 2 vile locuibile si inca 4 de 500mp, p+1, constructie 2012, vanzare, implicit sunt si 145.000 €, adrianparepancea utilitati, drum asfaltat pana la Berceni Comuna, @yahoo.com, Tel: 0762465746 teren, 33.500 €, 0731810446

Giuleºti, Drumul Sabareni, vand teren 3700mp, Tel: 0727892162 Giurgiului cap Progresu, str. Crinului, 500 mp, 17m deschidere, toate utilitãþile, 45Euro/ mp, Tel: 0756097100, 0761502051

n Bucureºtii Noi zona Cristim, vand teren 400mp, é Italia. Night Club cauta Tel: 0763766798 dansatoare, animatoare cu sau fara experienta. Colaboratori: agentii si impresari. Cazare gratuita, castiguri avantajoase, n Pantelimon Oraº (in spate by_maxro@yahoo.com, Selgros), creditare proprietar, http://SHOWGIRLSFASANO.IT, teren 500mp, deschidere 20m, 0742371156, 00393478450304 zona vile cu infrastructura noua, facilitati: canalizare, energie electrica, gaze naturale, PUZ, PUD, cadastru si autorizatie construire pentru S+P+1+M, Tel: 0722604017 é Chitila-Ilfov, de vanzare Ghencea lot 420mp intre c as e, n Prelungirea Sector 6, super afacere, intabulare, cadastru, toate n Bonã 54 ani îngrijesc copil utilitatile, 135 EUR/mp, drum asfaltat, canalizare, gaze, electricã la stradã, cu preºcolar sau nou-nãscut. Am recomandãri, prefer marius.perta@gmail.com, aut. construire P+5E, sector 3, Tel: 0764563142, Tel: 0721253840 150.000 €, Tel: 0721252925 0771202590 Menajerã, 35 ani, nefumãtoare, dores c angajare la o familie. Experienþã vile (curãþenie, cãlcat). L-V, 8-10h/zi, Tel: 0727959398

Chiajna, lângã pãdure, reºedinþã lux, S+P+E+M, curte amenajatã, iaz, garaj 2 locuri, 300 mp utili, teren 760 mp, 700.000 EUR, Tel: 0722714023

iesire, 4 camere, living, bucatarie, baie, curent, apa, 40.000 EUR, Tel: 0766269457, 0736692577

é Giurgiu municipiu, de vanzare 4 vile, 2 la rosu, iar celelalte 2 in stare mai avansata de constructie pe un teren de 4200mp. 270.000 €, n Bolintin-Deal urgent, casã 0726202074, cu dependinþe, gaze, 1000mp, rudolf.gabriela@yahoo.com 17 km de Bucureºti ºi teren 1000mp cu pomi fructiferi si viþã, Tel: 0730237411

é Chiajna vila P+1, constructie 2012, din caramida, tabla tip lindab, 125 mp sc, finisata la cheie, strada asfaltata, toate utilitatile (curent, gaze, canalizare). Acceptam ap in Buc la schimb, 70.000 EUR, vile_la_cheie@yahoo.com, Tel: 0766679980

Militari Apusului-Rosu, vilã 2012, 15 mp, gaze, curent, canalizare, asfalt-finisaje lux, la cheie, 90.000 EUR, Tel: 0722800200

é Mogoºoaia vand casa, parte din duplex, P+E+M, finisata exterior, la gri in interior, suprafata construita la sol 71, 29 mp, suprafata construita desfasurata 164, 88 mp. Gaze, curent, apa. Cadastru si intabulare, 93.000 EUR, sonialubi@yahoo.com, Tel: 0720722785


pagina 10 / vânzãri case-vile / garsoniere / 2 camere / 3 camere n Militari super vilã full 2004, garaj-parter-etaj-pod, variante cu apartament diferenþã, Tel: 0744554630, 0761065762

n Pantelimon Oraº mobilata, utilata complet, suprafata parter 110mp, etaj 100mp, 110.000 EUR, Tel: 0720793836, 0722314722 Pantelimon Oraº, ªoseaua Cernica nr. 41-43, vilã, curte amenajatã 500mp, p+1+m, 330 mp construibili, mobilatã lux, terasã, 3 locuri parcare, 7 c amere, 3 bãi, Tel: 0735000539 n Prahova Cioranii de Sus, casa la tara, la sosea, 1.100mp, deschidere 39m, negociabil, merita vazuta, Tel: 0744273627

Teleorman, Vitãneºti, vând casã 4 camere, curte mare, ºoseaua Bucureºti Alexandria, pret negociabil, 12.000 EUR, Tel: 0722583370

é Vâlcea Cãlimãneºti Vand 3 case construite pe un teren de 1000 mp + 5000 mp padure. Toate utilitatile, deschidere stradala 22m. Locatie excelenta pentru cei care urmeaza tratamente sau cei indragostiti de Valea Oltului. 15km de Rm Valcea, 80km de Sibiu. Pentru cei cu initiativa una dintre case se poate folosi ca si magazin sau alta afacere. Mai multe poze pe website, 28.000 EUR, Tel: 0745608569

Poteras cc Cuza Voda nr 30-32, Casa, suprafata utila 79 mp, 4 camere, baie compartimentata (fosta clinica medicala) Vanzare 96.500 euro; inchiriere 850 euro, 96.500 EUR, grecu_adi_cnx@ yahoo.com, Tel: 0740433576

Roºu, super n Mãgurele oferta! proprietar, 42 mp, bloc nou, stradal, et. 1, la cheie, 35.000 EUR, Tel: 0727525188, 0788395181

n Vatra Luminoasã imobil tip englezesc, model mare, 120mp utili, 120mp teren, locatie deosebita, parc, n Rahova sect 5, langa Liceul semiamenajata, 215.000 Dimitrie Bolintineanu, vand garsoniera suprafata 31 mp, et EUR, Tel: 0720386919 5/8, ocupabila imediat, 28.000 EUR/mp, Vatra Luminoasã Arena Tel: Naþionalã, lipitã Federaþia madi2025@yahoo.com, 0733182980, 0766435275 Tenis, 680mp construiþi, vilã D + P + 2, 2005, închiriatã pânã în 2018 cu 3.200 EUR/lunã, propriear, Tel: 0735221952 n Vatra Luminoasã lângã Arena Naþionalã, 900mp construiþi, vilã D + P + 2, proprietar, 950.000 EUR, Tel: 0740195222

é Tineretului, Str

CIªMIGIU, VIS-A-VIS DE PARC, PARTICULAR VAND G A R S O N I E R A , BL O C STRADAL, PARTER INALT/5, SUPRA FATA 28MP, RENOVATA, BUCATARIE MOBILATA, 36.000 EUR, TEL: 0722560857, 0745151349

Voluntari, Erou Iancu Nicolae, vand 5 vile in complex rezidential nou, arhitectura deosebita, 2012, Tel: 0744604237

n Argeº Piteºti, Paltinului 52.71mp, proprietar, 1/4, mobilat complet, imbunatatiri, termopane, centrala termica, bucatarie open space, utilata total electrocasnice, electronice, exclus intermediari, 42.000 EUR, Tel: 0754069618

n Brâncoveanu Secuilor, apartament 2 camere, 2/4, n Zona selecta vand casa liber, îmbunãtãþiri, 55.000 € eventual închiriez nemobilat s uprafata teren 314mp, 250 € +garanþie, Tel: suprafata construita 225mp. 0758888569 Ideal c linic a, c entru de s anatate, s ediu banc a, gradinita, etc, pret usor n Câmpia Libertãþii 41, vand 2 negociabil, exclus intermediari, camere decomandate, 690.000 EUR, Tel: renovate lux, sect 3, 0744514204, 0726247323 60.000 EUR, Tel: 0761686426

é Chiajna Rosu Ap 2 cam, dec, in bloc nou, izolat termic clasa A, finisat la cheie, zona f linistita, loc parcare, 65mp utili, rate dezvoltator 44 000 E si garsoniera 38, 5mp utili in acelasi bloc, finisata la cheie, pret 29 000E, 29.000 EUR, Tel: 0766679980

22 Octombrie 2012 n Militari vand apartament 2 camere in vila, constructie 2012, caramida poroterm 30cm, termorezistent, tamplarie maro 6 camere, living 23mp, dormitor 18mp, suprafata totala 79mp, zona linistita, de vila, parcare, utilitati, 62.000 EUR, Tel: 0724758385, 0733752684 n Militari Roºu super ofertã! duplex în bloc 100 mp, stradal, et 2+M, la cheie, 60.000 EUR, Tel: 0727525188, 0788395181

n Tei, Nada Florilor, 2 camere, 1983, 55 metri patrati, decomandat, 8/8, renovat total, imbunatatiri multiple, 1x aer conditionat, termopan, gresie, parchet, balcon inchis, usa metalica, parcare ADP. Particular, 46.000 EUR, Tel: 0726709149

Militari, Cora-Lujerului Apartament 2 camere, etaj 8/10, c onfort I, s emidec omandat, mic i imbunatatiri. Pret negociabil, 55.000 EUR, Tel: 0721804445, 0214442494

Unirii, IC Bratianu, vand apartament 2 camere, etaj 2, 80.000 EUR, Tel: 0740078280, 0766457077

n Drumul Taberei Prelungirea Ghencea, bloc din 2010, p+3, utilitati, de la 40500E, Timea Residence, Tel: 0723870167 n Drumul Taberei Lovinescu, ultrafinisat si amenajat, conf. 1, gresie, faianta, termopane, particular, negociabil, n Pajura vand ap 2 camere 54.000 EUR, Tel: 0723348871 50 mp, renovat, gresie, faianta, termopane, parter din 4, bloc anvelopat, 53.000 EUR, Tel: 0721298071 n Panduri p/8, decomandat, 65 mp, renovat, mobilat, utilat modern, negociabil 0728689461, 77.000 EUR, Tel: 0743481141, 0765870811 é Drumul Taberei, complet mob. util. cu designer, Proprietar, comis 0, Str. 1Mai (Compozitorilor); 2 cam. dec, 62mp, cf.I, et. 7, gresie, faianþã, aer cond, uºi, inst.el.ºi sanit.noi, calitate superioarã, termop. incl. balc. închis, bucãtãrie mare, vedere parc; tel. între 12-22, 72.000 EUR, Tel: 0723543355

Lujerului, 2 camere decomandate, gresie, faianta, termopan, izolat interior, bucatarie si hol mobilate, metrou, Ratb, negociabil, 47.000 EUR, Tel: 0744918046

n Mihalache Ion vand apartament 2 camere, semidecomnadat, 1/10, imbunatatiri, renovat, utilat, negociabil, 65.000 EUR, Tel: 0722808843

é Plevnei 15 Ultracentral, vanzare 2 camere, An 1959 Dec, Et 4, Mobilat, Utilat, Liber, 49.11mp, Curte interioara 1500mp din care proprietarul detine 20mp prin contract, Termopan, Gresie, Faianta, Parchet, 2 loc uri parc are, Liber, 68.999 €, adrian.manea84 @gmail.com, 0754016116 n Prelungirea Ghencea parter, 90mp, super apartament 2 camere, cu curte, construcþie nouã 2012, zonã verde, disc, 57.000 EUR, Tel: 0729806650

n Rahova Trafic Greu, particular, vand apartament 2 camere, parter, exclus agentii, negociabil, 42.000 EUR, Tel: 0721386731

n Unirii, D. Cantemir nr.8, langa restaurant Horoscop, 2 camere, 1/8, 55mp, recent renovat (t, g, f, inst.sanitare), usa fier, intrare si vedere stradala, particular, negociabil; birou/locuinta, 64.000 EUR, Tel: 0736557456

n Vitan Real, particular vând ap 2 cam, dec, 1/4, îmbunãtãþiri, centralã de ap, 55mp, Tel: 0723618241, 0745084199

Bãneasa vis-a-vis Petrom City, langa Lacul Baneasa, Str. Liliacului, Apartament 3 camere, 145 m.p+boxa+garaj, tot peretele living-ului tip cortina, 250.000 €, Tel: 0213694641

n Calarasilor - P. Muncii apartament semidecomandat, recent renovat, termopan, parchet, gresie, fainata, usa metalica, 2 boxe, 82mp, etaj 6/7, 69.000 €, 0756280835


22 Octombrie 2012

vânzãri 3-4 camere / spaþii comerciale / schimburi / cumpãrãri imobile / pagina 11

n Sector 6, Ocazie! Ap. 3 cam, 4/5, 111mp, bloc nou 2012, 65.000 EUR, Tel: 0729806650 n Herãstrãu

é Calarasilor - P. Muncii a p a r t a m e n t semidecomandat, recent renovat, termopan, parchet, gres ie, fainata, us a metalica, 2 boxe, 82mp, etaj 6/7, 69.000 EUR, Tel: 0756280835

Ciºmigiu, Bulevardul Regina Elisabeta, apartament 3 camere, et. 1/3, suprafata 97mp, renovat, Tel: 0727892162 n COLENTINA NOU, COMPLEX ROSE GARDEN ET 2/9, AP 105 MP, 2 GRUPURI SANITARE +PARCARE SUBTERANA SI BOXA, BUCATARIE MOBILATA SI UTILATA, 2 BALCOANE. VEDRE IN INTERIORUL COMPLEXULUI, 128.000 EUR, ANDREY.CRISTEA@YAHOO. COM, TEL: 0722978729

n Dristor langa metrou, vand apartament 3 camere, etaj 10/10, fara imbunatiri, 58.000 EUR, Tel: 0740352584 n Drumul Gãzarului, Riul Soimului, Ap 3 camere Particular mobilat, renovat, 59.000 EUR, Tel: 0762970953 n Drumul Taberei Valea Argesului, vand apartament 3 camere, et. 2, fara imbunatatiri, bloc reabilitat termic, 60.000 EUR, Tel: 0724343095, 0721397746 n Drumul Taberei vand apartament 3 camere, decomandat, confort 1, imbunatatiri, mobilat, Tel: 0767345951

é Gara de Nord, vis-a-vis de Gara, Bd. Dinicu Golescu, apartament 3 camere + dependinte; Arie construita: 67, 30 mp + balcon (3, 54 mp) = 70, 84; Arie utila = 60, 09 mp; Blocul construit in 1960 are 7 etaje si lift cu selectie automata comenzi, are structura in cadre si z idarie de caramida, plansee de beton armat, sistem de incalzire Radet, grup sanitar cu baie, instalatie electrica si bucatarie cu racordare la gaze (are apometre, nu are repartitoare in bloc). Spatiul este intretinut dar nu s-au realiz at imbunatatiri/ renovari. Datorita unei bune administrari costurile de intretinere sunt minimale iar confortul termic este asigurat in conditii optime pe toata perioada rece (Octombrie - Aprilie). Destinatia de baz a: apartament locuinta, destinatia actuala: sediu firma, birouri proiectare. Se poate cumpara de catre persoana fizica sau persoana juridica, eventual si predare societate cu sediul in apartament (2005). Locatie deosebita pentru contacte firme cu parcare comuna intre blocuri. Pret negociabil, 6 5 . 0 0 0 E U R , arhintex_arhinvest@ yahoo.com, Tel: 0727320025, 0213161319

Giurgiului, Piata Progresul, particular, decomandat, 67 mp, confort 1, etaj 3/10, nemobilat, cadastru, intabulare, liber, zona linistita, repartitoare, interfon, 50.000 EUR, Tel: 0724516246

n Timpuri Noi 3 camere, 71mp, bloc 2008, Piata, vand 100.000 EUR, é Iancului Tel: apartament 3 camere, semi 0730106207 decomandat, et. 3/8, vedere stradal, gresie, faianta, parchet, aer conditionat, termopan, usa metalica. Bloc construit in 1964, reabilitat recent, in apropierea mijloacelor de transport in comun, 65.000 EUR, sonialubi@yahoo.com, Tel: 0720722785

n Militari Valea Lungã, cf. 1/sporit, etaj 4/4, terasã renovatã, termopan parþial, 2grupuri sanitare, semi îmbunãtãþit, G+F+P+UM, Tel: 0768833047, 0763414345

Militari Gorjului, particular, 3 camere, semidecomandat, confort 1, 2/7, fãrã îmbunãtãþiri. 59.000 Eur. Liliana, Tel: 0736434129

é Militari Estacadei Parter, semidecomandat, bloc 4 etaje anvelopat, stare foarte buna, parchet termopane, intabulare cadastru, zona linistita cu multa verdeata, 52.000 EUR, danielmiujr@yahoo.com, Tel: 0744555578, 0740212068

n Prelungirea Ghencea duplex, p+3+m, bloc 2010, imbunatatiri, utilitati, de la 76000E, Timea Residence, Tel: 0723870167 n Prelungirea Ghencea Sector 6, Superb! constr. 2012 finalizatã, vedere pãdure, decomandat, 2gr. sanitare, et. 5, 128mp, terasã 35mp, disc, 77.000 EUR, Tel: 0729806650 n Prelungirea Ghencea Sector 6, 117mp, 3/5, 2 gr. sanitare, construcþie 2012, disc, 69.000 EUR, Tel: 0729806650

Nordului Bucuresti vand cladire birouri s+p+5+6 retras, suprafata totala-1078mp, teren-259mp, 4 locuri parcare, discutabil, 850.000 EUR, Tel: 0756512300

Tineretului particular 3 cam semidec 5/10 bl 1981 monolit 75 mp 2 bai 2 balcoane mobilat clasic imbunatatiri loc parcare - schimb cu garsoniera dubla central et 1, Tel: 0728893327

Cumpar teren in sectorul 6: Rosu, Chiajna, stradal, cu facilitati, dolgopolai@yahoo.com, Tel: 0724758385, 0733752684

Cumpar cu plata imediat 2 camere confort 1 2 sau 3 indiferent zona, Tel: 0766638972, 0760488840

é Victoriei Piata, Dr. Sergiu vand apartament 1990, bloc monolit reabilitat termic, 7/9, 90 mpc, boxa, imbunatatiri, parcare, metrou, 132.500 EUR, Tel: 0720732620

n 1 Decembrie Bd Auchan, Codrii Neamtului, vand apartament 3 camere, conf1, p/4, multiple imbunatatiri, exclus intermediari. Telefon intre orele 17.00-22.00, 65.000 EUR, Tel: 0242534410, 0734614945 n 1 Decembrie Bd confort 1, 2 grupuri sanitare, inbunatatiri, renovat 2011, G+F+P+T, usa metalica, usi interior noi, instalatie sanitara si electrica noi, cadastru si intabulare la zi, detalii internet, negociabil, 52.000 EUR, Tel: 0766623723 13 Septembrie Nick Center, semistradal, 75mp, dec, 2 grupuri s anitare, bloc reabilitat, imbunatatiri, acc ept c redit, dis c utabil, 83.000 EUR, 0723579385

n Aviaþiei, Nicolae Caramfil, 4 camere, decomandat, 92, 5mp, vedere mixta, toate imbunatatirile, loc parcare, Tel: 0722834954, 0727249256

n Crângaºi particular, 4 camere, semidecomandat, et. 4/8, str. Nicolae Oncescu, ofertã bunã preþ ºi condiþii, Tel: 074215685

Particular cumpãr teren sau teren cu casã, în sectoarele 1, 2, 3, 4 Ofer maxim 30.000Euro, Tel: 0749101012

Cumpar cu plata imediat garsoniera confort 1 2 sau 3 indiferent zona sau starea in care se afla, Tel: 0732864809, 0769526936

Cumpar cu plata imediat 2 camere confort 1 2 sau 3 indiferent zona, Tel: 0732864809, 0769526936

Cumpar cu plata imediat 3 camere confort 1 2 sau 3 indiferent zona eventual schimb cu casa curte apropire Bucuresti si diferenta sau 2 camere si diferenta, 0732864809 0769526936


pagina 12 / închirieri oferte camere / case-vile / garsoniere

n Drumul Taberei Timisoara Frigocom, p/10, decomandat, gfpt, color, pensionara inchiriaza camera; 400 ron/chiria+ 250 ron/garantia, Tel: 0723713816, 0216442571 n Arcul de Triumf, Caºin, camerã în vilã utilitãþi separate culoar comun unei persoane 65ani 200Euro, Tel: 0213193243, 0723672365

é Chiºinãu Bd. Camera zen. Prefer o nefumatoare cu preferinta pentru activitati spirituale. Ap. cu 3 camere, una fiind nelocuita si pt uz comun, conditii excelente: luminos, wireless, 2 bai, bucatarie larga, mobila noua, 140 EUR/luna, Tel: 0727577390

Vitan Real, str. Nicolaie Pascu, primesc in gazda o persoana de sex feminim, nefumatoare, Tel: 0760290870

n Frumuºani sat Pasarea, str. Principala - Oltenitei 138, inchiriez 1-2 camere, Tel: 0731299885

Militari metrou Pãcii, staþie maºinã Apusului, camerã la bloc pentru 2 salariate nefumãtoare, 350 Ron/luna/persoanã, anticipat 2 luni, Tel: 0733174755 n Sãlaj pensionara, inchiriez camera la o salariata, conditii exceptionale, acces la toate facilitatile, Tel: 0726720206

n Dorobanþilor casa la curte, 2 camere, baie, bucatarie, singur curte, exclus agenti imobiliari, Tel: 0727317016

Floreasca particular, 5 camere, garaj, 2 bai (etaj vila) termen lung, bucatarie, Tel: 0741253788 n Pipera 4 dormitoare, living 36mp, 2 bai+ wc, bucatarie, garaj 2 masini, curte total 434mp, negociabil, 1.500 EUR/luna, Tel: 0722732693

22 Octombrie 2012 PLEVNEI PARTICULAR, VILÃ 24 DE CAMERE, 700 MP, D+P+1+M IMOBIL ISTORIC RESTAURAT ÎN 2009, COMPLET UTILAT, FINISAJE LUX, PARCHET, MARMURÃ, TERMOPAN, VITRALII, AER C O N D I Þ I O N A T , CENTRALÃ TERMICÃ, C E N T A R A L Ã TELEFONICÃ 2011, LINIE FIBRÃ OPTICÃ, 3 LINII TELEFON, DEPOZIT, ARHIVÃ, SA L Ã AªTEPTARE, CIRCUIT TV-SATELIT, CAMERE SUPRAVEGHERE, ALARMÃ CU MONITORIZARE, CENTRALÃ ALARMARE INCENDIU AUTOMATÃ, SALÃ ªEDINÞE, 4 GRUPURI SANITARE, CURTE, PARCARE. PRETABIL AMBASADÃ/ MULTINAÞIONALÃ, TEL: 0733106680

Alba Iulia, Nerva Traian, inchiriez garsoniera mica, renovata, totul nou, 210 EUR/luna, Tel: 0730301254

é 13 Septembrie, Prosper, g+f+t+um, A/C, masina spalat, frigider, plita, cuptor. Rog seriozitate. 1 garantie, 230 EUR/luna, Tel: 0723186246

Complex é Ghencea, Primavara, Particular Inchiriez Garsoniera 2010 mobilata lux, toate utilitatile, 225 EUR/luna, adrian.balan@gmail.com, Tel: 0733161763

n Militari Roºu, confort 1, 35 mp, dormitor, hol, bucãtãrie, baie toate sunt echipate, doar 1 persoanã.Garanþie 1000 lei, 180 EUR, Tel: 0752261164 n Militari Dreptatii, particular, inchiriez garsoniera, 4/10, 32mp, semidecomandata, mobilata, cablu TV+ internet, renovata, parchet, gresie, faianta, instalatii sanitare noi, 200 EUR/luna, 0722322923 n Militari Pacii, la curte, baie, bucatarie, suprafaþã 42 mp, 160 EUR, Tel: 0728005657, 0745055657 metrou, 4/10, n Militari G+F+P+T+UM, mobilatã, utilatã complet 0728689461, 220 EUR, Tel: 0743481141 n Rahova, Str Nasaud, langa Liberty Center, garsoniera 40 mp utilata complet et 5/8 mobilata open space, 250 EUR, Tel: 0723657631 n Titan, garsoniera bloc nou etaj 4 mobilata si utilata + loc parcare, negociabil, 300 EUR/luna, Tel: 0723600925


22 Octombrie 2012

é Unirii Regim Hotelier, 2 garsoniere situate vizavi de Casa Poporului si Parcul Izvor, la numai 3-4 minute de gura de metrou Izvor. zona linistita cu loc de parcare, Garsonierele sunt utilate mobilate complet, Pret: 110-130L/zi, cateva ore 80L, discretie si seriozitate. Non-stop 0724828310. Nu acceptam Salon, Escort, 110 RON, regim_hotelier_bucuresti @yahoo.com, Tel: 0724828310 n Vitan Mall La 5min de metrou Dristor, garsoniera spatioasa 65mp, et 1/4, decomandata, mobilata (aragaz, frigider, TV, net RDS), recent renovata (parchet laminat, gresie, faianta noua, etc). Merita vazuta, direct de la Proprietar, 220 EUR, Tel: 0722480773

Apãrãtorii Patriei la univ Spiru Haret ap. 2 camere, et. 3/9, decomandat, 2 balcoane inchise cu termopan, usa metalica + termopane, mobilat complet (bucataria built-in), utilat complet (incl. 2 a/c + centrala), interfon, renovat recent, liber, proprietar direct exclus intermediari, Tel: 0722261756 n Corbeanca mobilat ºi utilat, 250 EUR, Tel: 0720379872 n Doamna Ghica ofer apartament 2 camere, etaj intermediar, centrala, mobilat nou, proprietar, Tel: 0771202590, 0747037242 n Dorobanþilor Particular, 2 camere, renovat, utilat, bloc reabilitat termic, et. 2/6, mobilat, a-c, 500 EUR/luna, Tel: 0723502317

Drumul Taberei, Tip Top, etaj 1/10, renovat, mobilat, particular, 250 EUR, Tel: 0758920927 n Drumul Taberei etaj 3/10, mobilat ºi utilat, urgent, 230 EUR, Tel: 0748959515, 0728005657

închirieri oferte garsoniere / 2-3-4 camere / spaþii comerciale / cereri / pagina 13 Drumul Taberei, Dealul Macinului nr. 12, inchiriez apartament 2 camere, mobilat, Tel: 0212237433, 0769680038 n Giurgiului, Luica, inchiriez apartament 2 camere, nemobilat, perioada lunga, chirie 500Ron/ luna, avans 3 luni (2+1) nediscutabil, Tel: 0766403508

particular é Grigorescu inchiriez apartament cu 2 camere decomandat modern, renovat, luminos, cu toate dotarile (aragaz, frigider, masina de spalat, televizor, aspirator), 6/10, situat in zona linistita, apropiere de metrou N. Grigorescu. Apartamentul are gresie, faianta, parchet, termopane, instalatii sanitare, cabina de dus cu jacuzzi si radio, usa metalica noi, 290 EUR/luna, Tel: 0720339576, 0722780035 n Militari Gorjului metrou, semidecomandat, mobilat, utilat, 5/10, termpoane, UM, gresie, faianþã, Tel: 0745908881 n Militari metrou, 4/4, decomandat, G+F+P+T+UM+AC, mobilat ºi utilat tineresc, negociabil 0728689461, 280 EUR, Tel: 0743481141, 0765870811 n MILITARI, LANGA CORA, INCHIRIEZ APARTAMENT 2 CAMERE MOBILATE, DOGARU VIOREL, TEL: 0732903043 n Pajura particular inchiriez apartament 2 camere, semidecomandate etaj 4/4, mobilat, utilat, termopane, ac, masina spalat, interfon, frigider, 300 EUR/luna, Tel: 0733866812 n Pantelimon, Electronica Industrialã, sector 2, închiriez 2 camere, I decomandat, particular, complet mobilat, inclusiv maºinã de spãlat, parþial închiriat la o pereche, studenþi, accept pereche sau 2 studente cu 01.11 contract, buletin, chiria anticipat lunar, fãrã garanþii, întreþinere micã, 50 EUR/persoanã, Tel: 0720731361 n Sebastian particular inchiriez apartament 2 camere partial mobilat, 200 EUR/luna, Tel: 0761970653 n Titan, Bila (zona), închiriez apartament, termen lung, mobilat, proprietar, 350 EUR/luna, Tel: 0743333363

particular, 2 n Titulescu, camere decomandate, 5/9, mobilate, imbunatatiri, recent zugravit, 410 EUR/luna, Tel: 0733308395

n Pantelimon Morarilor, et. 3/10, decomandat, nemobilat, utilat, zugrãvit, G+F+P+T, urgent, 300 EUR, Tel: 0728005657, 0745055657

1 Decembrie Bd nr. 7F, sector 3, inchiriez spatii comerciale, Tel: 0722314255 Cazare é Universitate Bucuresti, Regim Hotelier, apartamentul este situat in rond la piata Rosetti vis-a-vis de PNTCD sau hotel Banat, mobilat utilat lux, Dotari:a/c, catv, internet, cabina cu hidromasaj, LCD, terasa, centrala, etc, Pret: Cateva ore: 100L, 35-40e/zi. Pentru perioade mai lungi de 7 zile pretul este de 35e/zi. Nu aceptam salon, escort, 40 €, regim_hotelier_bucuresti @yahoo.com, Tel: 0724828310 n Universitate proprietar, ap. 2 camere decomandate, balcon închis, termopane, mobilat, utilat complet, proaspãt zugrãvit, 400E/lunã discutabil, 400 EUR/luna, Tel: 0732976179 n Victoriei Piaþã, particular, apartament 2camere în casã la curte, doar parter, nemobilat, renovat ºi modernizat total. 425E, Tel: 0744388034

oferim spre n Bucuresti, inchiriere spatii de depozitare la sol cu 3, 2E/mp TVA inclus, paza proprie 24h, acces tir. Contact Raluca, Tel: 0736395510, 0212525913 é Sala Palatului Cazare Bucuresti Regim Hotelier, apartamente 2, 3 camere garsoniere. Ultracentrale si foarte Curate, mobilate utilate modern, Catv, internet, masina de spalat, filtru de cafea, frigider, etc. Apartamente 2, 3 cam: 35-45/e, Garsoniere: 25-30/e, cateva ore 80-100L, Nu acceptam SALON. Poze reale, 35 EUR, regim_hotelier_bucuresti@ yahoo.com, Tel: 0724828310 Noi particular, n Timpuri inchiriez apartament 3 camere, etaj 1/10, mobilat, utilat, 2 grupuri sanitare, 450 EUR/luna, Tel: 0722346062

CRANGASI, PROPRIETAR DAU SPRE INCHIRIERE APARTAMENT 3 CAMERE SEMI D ECOMANDAT CURAT, UTILAT SI MOBILAT IN APROPIEREA PIETII SI A METROULUI CRANGASI, 300 EUR, TEL: 0723634477

é UNIRII PARCUL CAROL DIRECT PROPRIETAR AP 126 MP INSORIT MOBILAT PRACTIC ETAJ 2 CITY CENTER REZIDENCE CURTE INTERIOARA UTILAT COMPLET 2 BAI TERASE BOXA GARAJ SUBSOL ACCES CARD PAZA 24/24 CENTRALA TERMICA, n Drumul Taberei inchiriez LINISTE ROG SERIOZITATE, apartament 3 camere, mobilat, 960 EUR/LUNA, ANDRREEAURZICEANU@YA echipat, Tel: 0730861837 HOO.COM, TEL: 0723251299 n Drumul Taberei Billa, confort 1, 2/4, mobilat, utilat, tramvai 41, liber, 250 EUR/luna, Tel: 0744994267, 0768171907

Mãrãºeºti inchiriez apartament 3 camere, lux, mobilat, 3 a/c, 3 LCD, alarma, zona linistita, 700 EUR/luna, Tel: 0727400673 n Militari Uverturii, proprietar, conf. 1/dec, 3/8, centralã. G+F+P+AC, bucãtãrie utilatã complet, nemobilat, 300 EUR, Tel: 0723575824 n Militari metrou, 3/4, sdecomandat, G+F+P+T+UM, mobilat modern complet 0728689461, 1.100 RON, Tel: 0743481141, 0765870811 n Pajura particular inchiriez apartament ultramodern, 3 camere, Tel: 0767426969

Bãneasa, Penthouse Nord, 5/5, sc=250mp, constructie 2007, finisaje superlux (granit, marmura, parchet masiv), vedere superba lac, loc parcare, complet mobilat si utilat, 1.700 EUR/luna, Tel: 0744561746

Brâncoveanu metrou, apartament 4 camere, ne/mobilat, contorizat apa, gaze, termopane, proprietar, stradal, 340 EUR/luna, Tel: 0737549558

Central, Mircea Vulcanescu, sector 1, Bucuresti, inchiriez spatiu birouri central, 6 camere, 2 bucatarii, 1.500 €/luna, RALY61 @YAHOO.COM, Tel: 0726757911

n Sector 5, particular, inchiriez spatiu comercial 27mp, stradal, vad comercial, toate utilitatile, Tel: 0762008071 n ªtefan Cel Mare, Vasile Lascãr, particular închiriez spaþiu comercial 90mp, toate utilitãþile, intrare din stradã, Tel: 0726207464 n Vitan, spatiu comercial 36mp, utilat pentru plafar sau diverse activitãti, Tel: 0728088616, 0723203052

n Cautam apartament 3-4 camere pentru spatiu birouri (agentie de publicitate), doar in zonele: Unirii (rond), Sf Vineri, Mosii Vechi, Rosetti, suprafata 90-130 mp, parter/maxim etaj 1, A/C, renovat recent, ionut21ionel@yahoo.com, Tel: 0731496547 n Masteranda, salariata caut camera chirie/garsoniera, nemobilata, semi mobilata sau mobilata, pret maxim 450ron, n Glina, Complex Imobiliar cu cheltuieli incluse, Tel: o suprafata de 120.000mp, 0740589387 oferim spre inchiriere hale industriale prevazute cu rampa Solicit in vederea Tir, h=6-9m, putere instalata 2300Kwa, depozite, spatii inchirierii garsoniera birouri, suprafete cuprinse intre sau apartament ne 50-10.000mp, toate utilitatile, parcare Tir+Auto. Complexul sau mobilate orice este prevazut cu paza proprie zona, Tel: si monitorizare BGS 24/24h, 0732864809, 1 EUR/mp, grecrombussinesgroup@yahoo. 0769526936 com, Tel: 0758022771


pagina 14 / auto-moto / electro / matrimoniale femei - bãrbaþi Cumpãr auto Logan, Supernova, Dacia, Cielo, Matiz/Tico, Citroen, Chevrolet, Renault, Opel, Skoda, Solenza, Peugeot. Si mici defecte, Tel: 0212551102, 0721309765

BMW 525 Dego an 2005, 200.000km, motorina, urgent, stare foarte buna, super echipata, nediscutabil, adusa in Romania 2009, 10.000 EUR, Tel: 0722469822

é BMW X5 NEGRU, FABRICAT 2007, MOTORINA, 32000KM REALI, FULL OPTIONS, UNIC PROPRIETAR, 35.000 EUR, TEL: 0723203052

DAF ATI 95, înmatriculat în România, funcþional sau pentru piese de schimb, Tel: 0722520460 é

é Jeep Cherokee Sport 2500 TD 116CP, diesel, 1999, verde metalizat, stare tehnica foarte buna, A/C, Full electric, al doilea proprietar, 3.500 EUR, ovi1166@yahoo.com, Tel: 0722305606

é Mercedes-Benz 500 SEL, o bijuterie pentru un colectionar sau un admirator al acestui prim model din 1985, numai 47000E, Tel: 0720630040, 0755470060

é Subaru Forester, sg/sg5; an fabricatie 2007; km: 95.000; caroserie a/c break; nr. locuri 5; capacitate cilindrica (cm3) 1994; putere kw 116; benzina; tractiunea 4 x 4; culoare gri metalizat (originala). Dotari: proiectoare de ceata; geamuri electrice fata/ spate; inchidere centralizata; sistem antifurt electronic; aer conditionat (clima); trapa plafon; jante de aliaj usor; radio cd (cd changer si 7 boxe); anvelope 5 buc; nr. chei: 2; unic proprietar (persoana juridica); pret (in lei) negociabil, se adauga TVA, 7.000 EUR, arhintex_arhinvest@ yahoo.com, Tel: 0727320025, 0213161319

é Volkswagen Bora 1.9 TDI, 90 CP, diesel, negru metalizat, a/c, primul proprietar, 4.650 EUR, ovi1166@yahoo.com, Tel: 0722305606

n Autoturisme pentru dezmembrare+ casare. Asigur documente radiere+ transport. Valabil Bucureºti+ Ilfov, Tel: 0767903318

22 Octombrie 2012

Masaj profesional atestat si experienta masaj de relaxare tonifiere sportiv presopunctura, 70 RON, Tel: 0729675282

é Bunã rãu, realã, pustoaicã, senzualã te aºtept într-un cadru intim ºi discret pentru a petrece împreunã clipe de vis: sex oral, normal, anal în orice poziþie, te aºtept, sigur vei mai reveni, promit, 150 EUR, Tel: 0732953637

é FotografiiI Reale 7 (sapte) Fete Acum, in Acest Moment, Te Asteapta sa te Incante cu Senzualitatea Lor de Nimfe Erotice, Vino Sa Traiesti Pasiunea La Punctul Culminant, Program: Non Stop, 150 RON/ora, Tel: 0720787561, 0744202363

é Dacia Renault

cumpar autoturism anul 2000-2012, plata si actele pe loc, Tel: 0762642694, 0724798097

é Profesionista! Ai parte de mult respect, rasfat, discretie si nu te grabesc sunt 100 % n Vand motor diesel complet, reala “Si nu sunt doar vorbe” 5000km, 250 EUR, Tel: é Blonda finuta dulce si convinge-te: anal, normal si 0724045053, 0751422672 fierbinte ofer clipe de neuitat, oral neprotejat, 150 RON/ora, te astept la mine, ofer sex Tel: 0736857814 total, 150 RON/ora, Tel: 0740854565

n Cumpar frigider, congelator, combinã frigorificã, aragaz, maºinã spãlat. funcþionale 100-150. frigider defect 50, Tel: 0213328599, 0722417915 n Cumpãr Garantatelectronice- diverse: Aparat foto (obiective); Laptop; Camerã video; Tv-LCD (eventual defect); Tabletã; GPS; Iphone; Jocuri; Magnetofon; Hard extern; Diverse obiecte unice preþioase, Tel: 0785699822 é La mine sau la hotel! Reala 100%, ofer satisfactie domnilor si cuplurilor, invita-ma si nu vei fi dezamagit, 150 RON/ora, Tel: 0724921502

é Miruna, Non stop speciala si senzuala, te invit la mine in noaptea aceasta sa ne rasfatam reciproc intr-un ambient intim si pasional! (poze facute azi - reala), 150 RON, Tel: 0733127275, 0744202363

Sex total foto reale oral neprotejat cu finalizare, normal, anal. Accept cunnilingus, 69. Ador sexul anal adanc, 50 RON, 0764927274 é

é Te invit la mine, Ana 21 bruneta sexy frumoasa ofer oral normal neprotejat accept mici fantezi poze reale, Zona Militari, 100 RON/ora, Tel: 0760362866, 0723890551

n Calculatoare laptopuri, monitoare depanez, (re) instalez, vând, cumpãr, inclusiv weekend, asigur transport. 021.220.12.16; 0723.984.654, Tel: 0746283201, 0768790654

Masini automate de spalat, reparatii la domiciliu, deplasare gratuitã, ultrarapid, garanþie piese, Tel: 0731532310, 0768398545

é Sex total foto reale oral neprotejat cu finalizare, normal, anal. Accept cunnilingus, 69. Ador sexul anal, 50 RON, Tel: 0764927274

é Doamna high classe. Doamna foarte finuta si discreta, sarutari si mangaieri, soapte dulci si un orgam de vis, asta iti pot oferi eu, locuiec singura, deci te astept, poze reale si recente, 100 RON, Tel: 0762151046

n Domn 48, simpatic, prezentabil, 1.76/76, doresc doamna pentru prietenie, relatie stabila, poate fi si plinuta, apart. Bucuresti, Tel: 0753582437


animale / pierderi / citaþii-licitaþii / medicale / afaceri / pagina 15

22 Octombrie 2012

n Sc Conmar Gaz Srl cu sediul in Bucuresti, str. Garii de Nord, nr. 6-8, bl. A, sc. 2, et. 2, ap. 4, J40/13830/2011, CUI 29365595 declaram pierdut Certificatul Constatator pentru sediul social din str. n Vand catel bichon maltez Garii de Nord nr. 6-8, bl. A, crescut la curte, foarte jucaus, sc. 2, et. 2, ap. 4 in baza legii 5 saptamani, pret 150euro, 359/2004, Tel: 0765248381

n Declar nul act concesiune nr 4916 pe loc de veci fig B rand 4 nc, 822, Cimitirul Militari, n Pierdut legitimatie si carnet de student pe numele Cocos Georgiana-Elena, Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei, UB. Le declar nule, gia_20_07@yahoo.com n Pierdut certificat de inregistrare fiscala seria A nr. 0463486, cod de inregistrare fiscala 27939683. Il declar nul,

Pierdut declaratie de instalare casa marcat A500D seria ED 121356. O declar nula, n Pierdut certificat de înregistrare ºi anexa emise de oficiul Registului Comerþului de pe lângã Tribunalul Bucureºti, pentru SC Poly Vision Media SRL, J40/1521/1999, CUI 11455792. Le declar nule, n Pierdut certificat constatator al societatii Scolopax SRL, J39/1100/2008, CUI 16872871, nr. 40635/26.11.2008, emis de ORC Vrancea. Il declar nul,

n Achim Margareta, parata ultimul domiciliu cunoscut Bucuresti,str. Sf.Vineri nr.46, sect.3, este chemata la 07.11.2012 la Judecatoria Sect.3, Bucuresti,sediul Bucuresti, str Ilfov, nr. 6 sect.5, dosar 6829/301/2012, obiect divort c3, minori si familie, ora 08.30, in contradictoriu cu reclamantul Achim Florin Cristian, domiciliul ales la CIA Vladu Valentin Victor, Bucuresti, bd 1 Decembrie 1918 nr.35, bl.L14, et.4, ap.149, sector 3 si autoritatea tutelara primaria S3 Bucuresti,

Tratament Antitabac - Tabex Vrei sa te lasi de fumat? Incearca TABEX. Solutie garantata 100%, Tel: 0735132492, 0753765086

n Maºinã gãtit 4 ochiuri, cuptor, grãtar 1/2 grill-lis linia 700, 15 mese 90/90, 60 scaune tapisate spãtar înalt, 8.500 RON, Tel: 0725435754 n Vand pian austriac deosebit, Tel: 0785227998

Vand 3 cripte suprapuse, Cimitirul Berceni 2, figura 10, locul 54, 5.000 EUR, Tel: 0766585897

é Vând camera frigorifica vitrina frigorifica 3x2x2m 12mc, agregate n Vand é Anticariat orizontala din inox, 2m, frigorifice, compresoare frig, 2.000 RON, Tel: 0726901305 suflante, centrale frigorifice, cumparam carti climatizare, ventilatoare, orice domeniu, Vand masina de cusut chillere, 455 EUR/mp, deplasare gratuita, Singer, Tel: 0213615374, daniel@coldtech.ro, http://www.coldtech.eu, Tel: plata pe loc. 0721907188 0745008728, 0746391858, 0731407474, n Vand saci polietilena. Vand Fax: 0213693230 www.targulcartii.ro, (fabric) orice tip de saci din Vand mobila sufragerie polietilena la orice dimensiuni Tel: 0740088443, si orice grosimi. Cantitati neagra, stare foarta buna, 8 0213159704 industriale, 1 EUR, piese + bar, 1.100 RON, Tel: Tel: 0729573718 n Anticariat Aurora ppd.office@yahoo.com, achizitionam carti vechi si noi 0730681146 din toate domeniile (albume, filozofie, istorie) pictura si grafica romaneasca, mic mobilier, plata pe loc, Tel: 0213135158, 0726527097 n Ceas dama Canani sigilat, lux, elegant 34 cristale Swarovsky, 11 rubine gold Plated 3 atmosfere, 542 EUR, Tel: 0720630040, 0755470060 n Ceas barbatesc Johansson sigilat, lux, elegant, mecanism transparent, 21 diamante, 186 EUR, Tel: 0720630040, 0755470060 n Ceas barbatesc Johansson sigilat, 5 atmosfere, lux, elegant, bratara metalica, 306 EUR, Tel: 0720630040, 0755470060 n Ceas barbatesc MZI sigilat, 5 atmosfere, lux, elegant, 8 diamante, 316 EUR, Tel: 0720630040, 0755470060 Cumpãr Garantatelectronice- diverse: Aparat foto (obiective); Laptop; Camerã video; Tv-LCD (eventual defect); Tabletã; GPS; Iphone; J oc uri; Magnetofon; Hard extern; Div ers e obiec te unic e preþioase, Tel: 0785699822 n Fitofarmacia Gya, terasa Halei Obor - parter, copertina galbena, vinde otrava gandaci, pureci, plosnite, sobolani, substanta tratarea, limpezirea vinului, tratarea cerealelor, erbicide pesticide ingrasaminte, pomi vita vie, Tel: 0723644872

n Credite nevoi personale, refinantari chiar si pentru cei cu intarzieri, http://www.alphacreditinc.ro, Tel: 0729945460, 0765502524

Ofer împrumut cu garanþie imobiliarã ºi auto, Tel: 0768479038

Cesionez/ vand 10 parti sociale, respectiv 50%, din firma de constructii infiintata in 2006 avand contracte in derulare, cifra de afaceri mare, pret negoc iabil, p_dan69ro@yahoo.com


animale / pierderi / citaþii-licitaþii / medicale / afaceri / pagina 15

22 Octombrie 2012

n Maºinã gãtit 4 ochiuri, cuptor, grãtar 1/2 grill-lis linia 700, 15 mese 90/90, 60 scaune tapisate spãtar înalt, 8.500 RON, Tel: 0725435754 n Vand pian austriac deosebit, Tel: 0785227998

n Sc Conmar Gaz Srl cu sediul in Bucuresti, str. Garii de Nord, nr. 6-8, bl. A, sc. 2, et. 2, ap. 4, J40/13830/2011, CUI 29365595 declaram pierdut Certificatul Constatator pentru sediul social din str. n Vand catel bichon maltez Garii de Nord nr. 6-8, bl. A, crescut la curte, foarte jucaus, sc. 2, et. 2, ap. 4 in baza legii 5 saptamani, pret 150euro, 359/2004, Tel: 0765248381

n Declar nul act concesiune nr 4916 pe loc de veci fig B rand 4 nc, 822, Cimitirul Militari, n Pierdut legitimatie si carnet de student pe numele Cocos Georgiana-Elena, Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei, UB. Le declar nule, gia_20_07@yahoo.com n Pierdut certificat de inregistrare fiscala seria A nr. 0463486, cod de inregistrare fiscala 27939683. Il declar nul,

Pierdut declaratie de instalare casa marcat A500D seria ED 121356. O declar nula, n Pierdut certificat de înregistrare ºi anexa emise de oficiul Registului Comerþului de pe lângã Tribunalul Bucureºti, pentru SC Poly Vision Media SRL, J40/1521/1999, CUI 11455792. Le declar nule, n Pierdut certificat constatator al societatii Scolopax SRL, J39/1100/2008, CUI 16872871, nr. 40635/26.11.2008, emis de ORC Vrancea. Il declar nul,

n Achim Margareta, parata ultimul domiciliu cunoscut Bucuresti,str. Sf.Vineri nr.46, sect.3, este chemata la 07.11.2012 la Judecatoria Sect.3, Bucuresti,sediul Bucuresti, str Ilfov, nr. 6 sect.5, dosar 6829/301/2012, obiect divort c3, minori si familie, ora 08.30, in contradictoriu cu reclamantul Achim Florin Cristian, domiciliul ales la CIA Vladu Valentin Victor, Bucuresti, bd 1 Decembrie 1918 nr.35, bl.L14, et.4, ap.149, sector 3 si autoritatea tutelara primaria S3 Bucuresti,

Tratament Antitabac - Tabex Vrei sa te lasi de fumat? Incearca TABEX. Solutie garantata 100%, Tel: 0735132492, 0753765086

Vand 3 cripte suprapuse, Cimitirul Berceni 2, figura 10, locul 54, 5.000 EUR, Tel: 0766585897

é Vând camera frigorifica n Vand vitrina frigorifica 3x2x2m 12mc, agregate é Anticariat orizontala din inox, 2m, frigorifice, compresoare frig, 2.000 RON, Tel: 0726901305 suflante, centrale frigorifice, cumparam carti climatizare, ventilatoare, orice domeniu, Vand masina de cusut chillere, 455 EUR/mp, deplasare gratuita, Singer, Tel: 0213615374, daniel@coldtech.ro, http://www.coldtech.eu, Tel: plata pe loc. 0721907188 0745008728, 0746391858, 0731407474, n Vand saci polietilena. Vand Fax: 0213693230 www.targulcartii.ro, (fabric) orice tip de saci din Vand mobila sufragerie polietilena la orice dimensiuni Tel: 0740088443, si orice grosimi. Cantitati neagra, stare foarta buna, 8 0213159704 industriale, 1 EUR, piese + bar, 1.100 RON, Tel: Tel: 0729573718 n Anticariat Aurora ppd.office@yahoo.com, achizitionam carti vechi si noi 0730681146 din toate domeniile (albume, filozofie, istorie) pictura si grafica romaneasca, mic mobilier, plata pe loc, Tel: 0213135158, 0726527097 n Ceas dama Canani sigilat, lux, elegant 34 cristale Swarovsky, 11 rubine gold Plated 3 atmosfere, 542 EUR, Tel: 0720630040, 0755470060 n Ceas barbatesc Johansson sigilat, lux, elegant, mecanism transparent, 21 diamante, 186 EUR, Tel: 0720630040, 0755470060 n Ceas barbatesc Johansson sigilat, 5 atmosfere, lux, elegant, bratara metalica, 306 EUR, Tel: 0720630040, 0755470060 n Ceas barbatesc MZI sigilat, 5 atmosfere, lux, elegant, 8 diamante, 316 EUR, Tel: 0720630040, 0755470060 Cumpãr Garantatelectronice- diverse: Aparat foto (obiective); Laptop; Camerã video; Tv-LCD (eventual defect); Tabletã; GPS; Iphone; J oc uri; Magnetofon; Hard extern; Div ers e obiec te unic e preþioase, Tel: 0785699822 n Fitofarmacia Gya, terasa Halei Obor - parter, copertina galbena, vinde otrava gandaci, pureci, plosnite, sobolani, substanta tratarea, limpezirea vinului, tratarea cerealelor, erbicide pesticide ingrasaminte, pomi vita vie, Tel: 0723644872

n Credite nevoi personale, refinantari chiar si pentru cei cu intarzieri, http://www.alphacreditinc.ro, Tel: 0729945460, 0765502524

Ofer împrumut cu garanþie imobiliarã ºi auto, Tel: 0768479038

Cesionez/ vand 10 parti sociale, respectiv 50%, din firma de constructii infiintata in 2006 avand contracte in derulare, cifra de afaceri mare, pret negoc iabil, p_dan69ro@yahoo.com

AnuntAZ 22 octombrie 2012  

anunt de la a la z, anuntaz, anunturi, anunturi foto, anunturi online, anunturi telefon, imobiliare, inchiriere, inchirieri, locuri munca, o...

AnuntAZ 22 octombrie 2012  

anunt de la a la z, anuntaz, anunturi, anunturi foto, anunturi online, anunturi telefon, imobiliare, inchiriere, inchirieri, locuri munca, o...

Advertisement