Page 1

FLOREASCA, STR. CEAIKOVSKI, INCHIRIEZ APARTAMENT 4 CAMERE SPATIOS 102 MP SUPRAFATA UTILA, MOBILAT, ETAJ 1/3, VEDERE PE TREI LATURI, CURTE ASIGURATA CU LACAT PENTRU PARCARE AUTO. CENTRALA TERMICA PROPRIE, GRESIE, FAIANTA, PARCHET, TERMOPANE. PRET USOR NEGOCIABIL, 470 €, TUDOR.CRISTIAN. PATRASCU@ GMAIL.COM, TEL: 0723754377 n Meditaþii matematicã, profesor (soþul, 46), românã, profesoarã (soþia, 43), V-XII. Rezultate, 13 ani, meditaþii: admitere liceu, note peste 9, anul acesta elevã 10 mate, 9, 60 românã; BAC nici un picat, note peste 9, anul trecut elevã 10 mate, 9,80 românã, toþi elevii foarte slabi, “reparaþi” cu succes! 20 RON/ora, Tel: 0722286920

Skoda Octavia 1,9 motorina, scut 4x4, 93.000 km, carte service de la Porsche Romania, fulloption, 9.300 EUR, Tel: 0766880083 é

é Rahova, decomandat, confort 1, 4 camere, 88mp, 2 bai cu geam, 2 balcoane inchise, centrala termica. Et. 4/8, Constructie 87, 5 minute de Unirea, 69.000 €, Tel: 0751470902 Uniunea Europeana, Cabaret Luxembourg: 60-70 euro/z i+ 30% consumatii si dansuri. NightClub Grecia: 50-60 euro/zi + 40% consumatii si dansuri. TableDance Germania: 50 Euro/zi+ 30% consumatii+50% dansuri. NightClub Italia: 60 Euro/zi+ 30% consumatii si dansuri. Contracte legale prin Agentia PrivateJobs si in Irlanda, Islanda, Danemarca, Norvegia, Macao, Shanghai etc. Se ofera cazare gratuita, acte legale si transport asigurat, 5.000 EUR/luna, office@privatejobs.ro, http://www.privatejobs.ro, 0722178282, 0765438712

Videochat legal, contract + asigurare medicala. Salariu 800$/luna + comision 50% + bonusuri. Avans 500$, Cazare, enjoy4studio@ yahoo.com, www.enjoystudio.ro, Tel: 0763156150, 0735674012

é Videochat plata

zilnic, posibilitate cazare si carte de munca, apropiere Metrou si RATB. conditii exceptionale, 2.500 RON / luna, xmodels@ yahoo.com, www.xmodels.ro, Tel: 0764822425 Videochat Studio, salariu fix 800$ + comision 50% + bonusuri bilunare. Bonus angajare 100$, models4studio@yahoo.com, http://www.selenstudio.ro, 0734959924, 0760179243

é VIDEOCHAT STUDIO AMERICAN. PENTRU

PRIMA OARA IN ROMANIA, STANDARD STUDIO - STUDIO AMERICAN ACREDITAT INTERNATIONAL, CU EXPERIENTA DE PESTE 10 ANI IN DOMENIU - ADUCE METODA DE VIDEOCHAT PROFESIONALA, FOLOSITA DE CELE MAI BUNE MODELE DIN LUME. SI TU POTI INVATA SA CASTIGI MII DE DOLARI SAPTAMANAL! LOCALIZAT IN CENTRUL DE AFACERI SITUAT IN BUCURESTI, STR. RADU VODA 17, SECTOR 4 (PIATA UNIRII), STUDIOUL PUNE LA DISPOZITIA MODELELOR SINGURUL SPATIU CU DESTINATIE EXCLUSIV “BUSINESS”, IN CARE, PE LANGA DOTARILE DE ULTIMA GENERATIE, MODELELE BENEFICIAZA SI DE TRAINING INDIVIDUAL DUPA METODA AMERICAN STANDARD SI ACCES LA PROGRAMUL “STANDARD REWARDS” PRIN CARE PE LANGA BANI POT CASTIGA SI PRODUSE VARIAND DE LA GENTI SI PANTOFI PRODUSE DE CELEBRE CASE DE MODA, PANA LA O MASINA SAU UN APARTAMENT. PLATI SAPTAMANALE DIRECT SITE-MODEL, FARA INTERMEDIERE SAU COMISION STUDIO!, 5.000 USD/LUNA, HR@STANDARDSTUDIO.RO, HTTP://WWW.STANDARDSTUDIO.RO, TEL: 0213122097, 0785284574


pagina 2 / oferte de muncã România

22 Iulie 2013 Bucãtar. Nana n Ajutor catering, angajeaza ajutor de bucatar/muncitor necalificat, bucatarie, Tel: 0729822438

Agent de vanzari cu si fara experienta, salariu de la 1300+bonusuri. Posibilitate avansare, Tel: 0728650079 n Agent asigurari. Companie multinationala cu renume in domeniul asigurarilor, recrutam agenti de asigurare in vederea unei cariere de succes in domeniu. Trimiteti CV la e-mail stefan_anghel@ymail.com Turism. Agentie n Agent Turism angajeaza: Sef agentie turism, Agent turism, Agent ticketing, buyconcrete@gmail.com, Tel: 0722560760 n Agenþi de paza in conditii avantajoase angajeaza SC Caldo Privat Security, Tel: 0766075212

é Agenþi de

curatenie, cu experienta, pentru obiective din Bucuresti si Otopeni. Se ofera salariu atractiv si bonusuri, resurse.umane@ deziclean.ro, Tel: 0784290180 n Agenþi Pazã angajeaza societate de paza pentru Bucuresti, salariu sigur lunar cu carte de munca, Tel: 0744186307, 0757117660

é Agenþi de securitate din Bucuresti, calificati, constitutie atletica, program flexibil angajeaza societate paza, Tel: 0213152184

é Agenþi securitate, pentru obiective din Bucuresti si Ilfov. Salariu atractiv! Se ofera bonusuri, resurse.umane@ aeksecurity.ro, Tel: 0213350505

Manager n Asistent cunoscãtor limba englezã si rusã. Vã rugã. trimiteteti CV la adresa de e-mail: office@ionmos.eu,

é Ambalator. Studio Moderna angajeaza Coletatori/Pickeri pentru depozitul din Dragomiresti. Oferim salariu fix, bonuri de masa+bonusuri in functie de performanta, Tel: 0733460284

medicala. é Asistenta Centru ingrijire varstnici langa Palatul Parlamentului si Parcul Carol angajeaza asistenta medicala cu libera practica, dispusa sa faca si activitate de ingrijire a pacientului, mici deplasari la investigatii, plimbari cu locatarii si sa se implice in buna functionare a lucrurilor. Dorim recomandari de la fostele locuri de munca. 9 ore /zi, 4 libere pe luna, salariu 1200-1400 RON. Trimiteti CV la e-mail, 1.400 RON/luna, casasuter@gmail.com, www.casasuter.freewb.ro/, Tel: 0743755866, 0213373939

As is tenta Manager, creativa, dinamica, ordonata, diponibilitate program prelungit deplasari, fara obligatii, c arnet de conducere, limba engleza, prezenta placuta, salariu de la 1500 ron, Tel: 0731589837

Bona interna pentru doi copii in varsta de 8 si respectiv 6 ani. Sector 1 Bucuresti. Pentru mai multe i n f o r m a t i i , r o g s a ma c ontac tez e doar c ele interesate, 800 RON/luna, stancudana21@yahoo.com, Tel: 0733685582

n Bonã internã din Bucuresti sau din zonele limitrofe ale capitalei, varsta-max 55 ani, cu liceu, in putere, iubitoare de copii, pentru sugar, Tel: 0721734145

é Bone îngrijire vârstnici, menajere, experienþã, angajeazã urgent, Agenþia Bona-Mia, program normal sau intern, Tel: 0213233966, 0743393576 n Buldoexcavatorist cu atestat angajeaza firma de constructii pentru lucrari de constructii in Bucuresti si provincie. Relatii la telefon intre orele 08.30-17.30, Tel: 0214105542, 0214105543 cu n Buldoexcavatorist experienta pe JCB3CX, posesor permis, din Buc sau imprejurimi, Tel: 0760177943 n Bucãtar ºi ajutor bucãtar, angajãm pentru firmã de catering, Tel: 0769061700 n Bucãtar pentru bistro in centrul capitalei, Tel: 0755098852


oferte de muncã România / info / pagina 3

22 Iulie 2013

AnunþAZ vã informeazã Românii - cetãþeni europeni Sindicatul Românilor din Strãinãtate

în dialog cu românii de pretutindeni Libera circulaþie a mãrfurilor în Uniunea Europeanã (37). Prezintã domnul prof. ec. Ion Voinea - Preºedintele Sindicatului Românilor din Strãinãtate. Continuãm prezentarea documentarului nostru, consacrat reglementãrilor privind libera circulaþie a mãrfurilor în Uniunea Europeanã. Astãzi despre ajutoarele de stat ºi taxele vamale. Articolul 107 din Tratatul privind Funcþionarea Uniunii Europene - TFUE (articolul 87 din Tratatul CE) prevede cã sunt incompatibile cu piaþa comunã, în mãsura în care afecteazã schimburile comerciale dintre statele membre, ajutoarele acordate de statele membre sau prin intermediul resurselor de stat, sub orice formã, care denatureazã sau ameninþã sã denatureze concurenþa prin favorizarea anumitor întreprinderi sau sectoare de producþie. În aceastã privinþã, normele privind ajutorul de stat ºi articolele 34-36 din TFUE servesc un obiectiv comun, anume de a asigura libera circulaþie a mãrfurilor între statele membre în condiþii normale de concurenþã. Totuºi, deoarece destinaþia lor este diferitã, calificarea unei mãsuri de stat ca ajutor de stat nu exclude în mod automat analizarea unui sistem de ajutoare în relaþie cu alte norme ale UE, cum ar fi articolele 34-36 din TFUE. În acelaºi timp, simplul fapt cã o astfel de mãsurã de ajutor de stat afecteazã comerþul în interiorul UE nu este suficient, în sine, pentru a califica mãsura simultan ca mãsurã cu efect echivalent ajutorului de stat, în temeiul articolului 34 din TFUE. În schimb, Curtea Europeanã de Justiþie introduce o diferenþiere între aspectele care sunt indisolubil legate de obiectivul ajutorului ºi cele ce pot fi separate de condiþii ºi acþiuni care, chiar dacã fac parte din sistemul de ajutoare, pot fi considerate ca nefiind necesare pentru îndeplinirea obiectivului ajutorului sau pentru funcþionarea sa corectã. Doar ultimele aspecte se încadreazã în domeniul de aplicare al articolelor 34-36 din TFUE. În legãturã cu taxele vamale trebuie subliniat faptul cã, în timp ce articolul 34 din TFUE face referire la barierele comerciale netarifare, articolul 30 din TFUE (articolul 25 din Tratatul CE) interzice toate taxele vamale ºi taxele cu efect echivalent. Conform jurisprudenþei constante, orice taxã pecuniarã, chiar minimã, impusã unilateral asupra mãrfurilor în temeiul faptului cã trec frontiera, oricare ar fi denumirea ºi modul de aplicare al acesteia ºi care nu reprezintã o taxã vamalã propriu-zisã constituie o taxã cu efect echivalent în temeiul articolului 30 din TFUE. Totuºi, o taxã nu este consideratã ca având efect echivalent unei taxe vamale dacã reprezintã un regim general intern de impozitare aplicat sistematic ºi în conformitate cu aceleaºi criterii deopotrivã produselor interne ºi produselor importate ºi exportate. Chiar ºi atunci când taxa se aplicã fãrã distincþie asupra produselor interne ºi importate, dar impozitarea impusã produselor interne este compensatã complet direct sau indirect, cum ar fi situaþiile în care veniturile sunt destinate finanþãrii unor activitãþi de care beneficiazã doar produsele interne taxate, în timp ce produsele importate nu beneficiazã de astfel de compensaþii, taxa poate fi reclasificatã ca taxã vamalã sau sarcinã cu efect echivalent, deoarece, în practicã, „taxa vamalã” reprezintã o povarã numai pentru importatori. Curtea Europeanã de Justiþie a acordat o atenþie deosebitã aºa-numitelor „taxe ascunse”, cum ar fi regimuri naþionale care nu sunt vizibile, dar care constituie în fapt o taxã cu efect echivalent. De exemplu, Curtea a constatat existenþa unor sarcini considerate a avea efect echivalent într-un caz în care legislaþia germanã obliga transporturile de deºeuri cãtre alt stat membru la o contribuþie cãtre fondul de solidaritate pentru returnarea deºeurilor, precum ºi într-un alt caz, în care legislaþia belgianã impunea taxe asupra diamantelor importate pentru a finanþa asigurãrile sociale ale minerilor belgieni. În general, orice taxã aferentã actului de trecere a frontierei - indiferent de scop, valoare sau caracter discriminatoriu sau protecþionist - va fi consideratã taxã cu efect echivalent unei taxe vamale. (Va urma). Vã invitãm sã urmãriþi serialul nostru consacrat acestui subiect ºi aºteptãm mesajele dumneavoastrã la e-mail office@az.ro sau postal la Dealul Mitropoliei nr. 5, sector 4 Bucureºti.

é Bucãtar tanar si

ajutor de bucatar (fete) cu experienta. Hotel Restaurant angajeaza. Relatii la telefon, CV la e-mail restaurant@irisa.ro, Tel: 0212231326

n Doamne îngrijite, aspect fizic plãcut, cu vârste cuprinse între 25-50 ani, pentru firmã de curãþenie, Tel: 0766255903 n Electrician si lucrator cu experienta aer conditionat, complex comercial angajeaza, Tel: 0728088612

é Cameriste ºi agenþi curãþenie, angajãm în condiþii deosebite, Tel: 0756200044 n Coafezã cu experienta pentru coafor central, Tel: 0723210732

é Coafezã, manichiriurista, cosmeticiana, Salon angajeaza in zona Drumul Taberei, Tel: 0734257903 n Coafezã, cosmetician, vechime minim 1 an, începãtori pentru formare cu diplomã în domeniu, absolvenþi 2012-2013, zona Militari-Gorjului, Tel: 0721795100 Coafor/Coafez ã cu experienta min 4ani (necesara), pentru Salon elegant situat in Piata Romana. Salariu si conditii foarte avantajoase, Tel: 0722905892 n Coafezã, frizeri fara limita de varsta, Salon Drumul Taberei angajeaza, Tel: 0762758288, 0726021366

é Cosmeticianã cu experienta angajeaza Cloudy Salon, salon Piata Muncii, Tel: 0721284518

Familie serioasa intern, pentru ingrijire casa, curte si gradina in zona Plaiul Foii, Zarnesti, Tel: 0212300808

n Farmacist pensionar cu ALP, oferim program ºi condiþii n Cosmeticianã Urgent! decente de lucru, Tel: Cosmeticianã, coafezã cu 0764184103 experienþã pentru salon situat pe sos. Fundeni, Tel: 0761672480 n Cusãtori. Firmã încãlþãminte angajãm colectiv cusut pregatit zona Depou Colentina, personal calificat, Tel: 0728094405 n Dispecera cu aptitudini de é Fochisti medie secretariat, in zona Piata presiune, fãrã limitã Domenii - Calea Grivitei, angajam urgent. Detalii la de vârstã ºi pertelefon sau mail, CV cu poza, sonal necalificat, comenzi@kungfu-pizza.ro, Tel: 0734140400 pentru spãlãtorie n Distribuitori ºi curieri pe industrialã haine, perioadã nedeterminatã 0755200033 indiferent de studii ºi experienþã salariu 1200 lei, Centru Tel: 0213151690, 0742564739 n Kinetoterapeut ingrijire varstnici langa Palatul Parlamentului angajeaza kinetoterapeut cu experienta, dispus sa faca mici deplasari la investigatii sau plimbari cu locatarii si sa se implice in buna functionare a lucrurilor. Se poate lucra part-time sau full time, dar se lucreaza si é Distribuitori cu/fara sambata, duminica si in experienta. Salariu de la Sarbatorile Legale. (800-1600 1200 lei, Tel: 0768632530 RON). Dorim recomandari de la fostele locuri de munca. Trimiteti Distribuitori cu/fara CV la e-mail, 1.400 RON / casasuter@gmail.com, experienta. Salariu de la luna, www.casasuter.freewb.ro/, Tel: 1200 lei, Tel: 0768632530 0743755866, 0213373939


pagina 4 / oferte de muncã România

22 Iulie 2013

Centru é Kinetoterapeut ingrijire varstnici langa Palatul Parlamentului angajeaza kinetoterapeut cu experienta, dispus sa faca mici deplasari la investigatii sau plimbari cu locatarii si sa se implice in buna functionare a lucrurilor. Se poate lucra part-time sau full time, dar se lucreaza si sambata, duminica si in Sarbatorile Legale. (800-1600 RON). Dorim recomandari de la fostele locuri de munca. Trimiteti CV la e-mail, 1.400 RON/luna, casasuter@gmail.com, www.casasuter.freewb.ro, 0743755866, 0213373939 n Lãcãtuº sudor cu domiciliul Rahova-Magurele, 0213690024 n Lãcãtuºi, Sudori. Societate de construcþii structuri metalice (Bucureºti) angajeazã lãcãtuºi (dupã desen) ºi sudori MIG-MAG, Tel: 0213452623, 0213452694 n Maistru pentru finisaje, societate de constructii angajeaza, Tel: 0728222606

Muncã la domiciliu. Castigati 1.200$-4.000$ lunar munc ind la domic iliu. Angajam colaboratori din toata tara! Domenii: procesati corespondenta, c oas eti s c ut ec e, plapumioare pentru copii, ursuleti, iepurasi, asamblati placi electronice. Trimiteti plic timbrat autoadresat Constantinescu OP69 CP25, Tel: 0735874468

n Ospãtãriþã, aspectul fizic plãcut constitue un atu pentru angajare, salariu 700 RON. Angajeazã Vibes Cafe Titan, Tel: 0765579239 n Patiser ºi covrigar, zona piaþa Gorjului, Tel: 0724236505

é Personal tanar si

é Personal tanar si

é Muncitor in legumicultura. Ferma legumicola, la 15 km de Bucuresti, cauta muncitori cu experienta in domeniul cultivarii legumelor. Ofer cazare gratuita, Tel: 724543869, 0757247501, 0760517646 n Muncitori. Fabrica de mobila angajeaza muncitori pentru calificare de tapiter canapele, Tel: 0749238031

dinamic pentru companie internationala: agent vanzari, distribuitori, curieri. Posibilitate de avansare. Salariu de la 1300+bonusuri, Tel: 0371413629

n Personal cu experienta minim 1 an in bucatarie libaneza angajam, Tel: 0762165539, 0735810766 n Personal cofetarie, catering, Operator c alc ulator vanzatoare, cofetar bucatar, angajam, Tel: 0213265596 ospatari si picoli, necalificati; terasa, SC Alimentatie Publica n Manipulant (1 loc) si n Ospatarita-Barmanita, manipulant cu atestat de persoana tanara, placuta, cu angajeaza, Tel: 0723629359, 0722274817, 0722287339 stivuitorist (2 locuri) angajeaza calificare si experienta, Tel: n Personal pentru salon de SC pentru depoz itul din 0760519777 infrumusetare, comuna Rudeni, jud. Ilfov. lacramioaratud@yahoo.com, Cerinte: domiciliul in zona Tel: 0784381481 Chitila-Rudeni, pentru n Personal Restaurant. SC motostivuitorist atestat valabil. Ansamble Catering&Services angajeaza, pentru punctul de Cv s e trimite e-mail lucru din Bucuresti: bucatar constantin.barbu.pl@gmail. sef, bucatar, ajutor bucatar, com, Tel: 0756061612 vase, casier, é Ospãtãriþe si ajutor spalator n Mecanic auto pentru masini bucatar cu experienta, gestionar. Cerinte: experienta de epoca cu Domiciliul restaurant Il Cantuccio in domeniu. CV la e-mail, Rahova-Magurele, Tel: a n g a j e az a, Tel: contact@ansamble.ro, http://www.ansamble.ro, Tel: 0213690024 0724744153 0722646299, 0372769557 n Mecanic auto multimarca cu experienta, cunostinte geometrie si distributie, Tel: 0733198609 n Mecanici auto cu experienta angajam pentru service auto sector 5, Tel: 0722409408 n Mecanici si sudori auto. Angajam personal tanar pentru Service camioane si semiremorci in Bragadiru Ilfov. Rugam seriozitate, Tel: 0214480603 n Menajerã angajam, Tel: 0213265596 n Menajera. Doresc persoana pentru menaj la doua locuinte, total 150mp, 24 ore/saptamana. Zona cuprinsa intre Piata Matache si Stirbey Voda, 800 RON, stela.diculescu@gmail.com, Tel: 0722234558 n Muncitori cu minim 5 ani experienta in renovarea de fatade, angajam urgent. Experienta in pregatire santier, montaj schela, cu mortar usor, panouri izolante, armatura, imbracare fatada, finisare exterioara. Limba franceza si permis B constituie un plus. CV la email office@job-dinamic.ro Tel: 0372781626

dinamic pentru companie internationala: agent vanzari, distribuitori, curieri. Posibilitate de avansare. Salariu de la 1300+bonusuri, Tel: 0371413629 n Personal Bar-Restaurant: 1).Bucatareasa, persoana cu experienta, cu diploma, serioasa si muncitoare; 2).Ospatarita, placuta, tanara si cu experienta. Preferabil cu domiciliu in zona Barbu Vacarescu, Tei, Obor, Tel: 0760519777 angajeaza n Recepþionerã, clinica veterinara. Cerinte minime: experienta in domeniu de minim 6 luni, dispusa sa lucreze in ture de zi si week-end, cunostinte de Microsoft Office, casa de marcat, documente ce tin de contabilitate primara (facturi, chitante, POS, bonuri de consum). Cv pe email office@salvavet.ro Rigipsari cu experienta, zugrav cu experienta, faiantar urgent. Va rugam maxima seriozitate. Relatii la telefon, Tel: 0721234614 n ªofer TIR, cu experienþã comunitate, angajeazã societate de transport, Tel: 0212200093, 0758881640


22 Iulie 2013

oferte de muncã România / oferte de muncã strãinãtate / cereri de muncã / pagina 5 n ªofer transport international. SC Romkayatur SRL cu sediul in Bragadiru jud. Ilfov angajeaza soferi de TIR, de mare capacitate, pe relatia Turcia-Europa-Turcia. Soferii trebuie sa aiba experienta de trafic international de marfa generala pe relatia TurciaEuropa, cantacuz@romkayatur.com, Tel: 0736655294, 0736655295, 0214480250 auto. Avia n Spãlãtor Motors, dealer autorizat Skoda, angajeaza spalator auto cu permis categoria B. Relatii la tel. 0212094000 (int. 160/190); sau la punctul de lucru al societatii din Pantelimon, Bd.Biruintei nr. 11, jud.Ilfov, Tel: 0746209911

Stivuitorist, lacatuº. Firma de constructii, cu sediul in oras Magurele Ilfov, angajeaza stivuitoristi si lacatusi confectii metalice, ciprian_iordachescu@ yahoo.com, Tel: 0723595841 TOS Trencin n Strungar SM16, universal 125 pensetã, Tel: 0726174400 n Sudori fibra optica, tehnician catv, magazioner angajam pentru firma telecomunicatii. CV la e-mail angajare@acovan.ro n Tapiþer. Fabrica de canapele, sect. 4, angajeaza tapiter cu experienta, zona Progresul, Tel: 0749238031

n Vânzãtoare. Angajez 2 vânzãtoare magazin alimentar raion mezeluri, cu experienþã în domeniu, zona Militari, program 8 ore, Tel: 0762205954

é VANZATOARE. SHOWROOM ALTAMODA, SITUAT IN ZONA CENTRALA DIN BUCURESTI, ANGAJEAZA VANZATOARE CU EXPERIENTA IN TESATURI SI ACCESORII MERCERIE, CONFECTII DE DAMA, SE OFERA CARTE DE MUNCA SALARIU MOTIVAT, ROG SERIOZITATE, 2.000 RON/LUNA, ELENA_SARCHIZ@YAHOO. COM, TEL: 0728871465, FAX: 0314327846

é Vânzãtor/oare full time, pentru comercializare produse patiserie (gogosele inelus, cartof spiralat, popcorn, vata pe bat, inghetata) in casuta/rulota in Parcurile A.I. Cuza (IOR) si Tineretului. Accept si part time pt sambata si duminica, 1.000 RON/luna, marmiideea@yahoo.com, Tel: 0761566546 Vulcanizatori cu experienta, angajam pentru service auto sector 5, Tel: 0722409408

é Tehnicieni

sisteme de alarmare, interfonie si cctv cu permis cat.B, pentru Aba Security, Tel: 0213358420 n Vânzãtoare cu sau fara experienta, dinamica, serioasa, angajam pentru magazin alimentar, Militari, Apusului, Tel: 0769218834, 0769667723 Vânz ãtoare magaz in alimentar, zona Giurgiului Luicã ºi Progresul, oferim carte muncã, Tel: 0764415446 n Vânzãtoare pentru magazin în cartierul Militari, Tel: 0727818536 n Vânzãtoare pentru magazin alimentar Prelungirea Ghencea, Tel: 0724539194 n Vânzãtoare macelarie, piata Big Berceni, Tel: 0733021502

n Zidari, zugravi, faiantari, rigipsari, societate de constructii angajeaza, Tel: 0728222606 Zugrav i angajez , Tel: 0724236399

GERMANIA. CLUB DE NOAPTE RED ROSES C A U T A D O A M N E SI DOMNISOARE CU VARSTA 18-35 ANI SI ASPECT FIZIC PLACUT, DANSATOARE SI DAME PENTRU CONSUMATIE. LIMBA GERMANA SAU ENGLEZA ESTE D E PREFERAT. CAZARE ASIGURATA, HARTII L E G A L E , TOTO.DOMAN@YMAIL. COM, TEL: 0757919152, 004917676159192

é Germania. Club Rubin Germania cauta doamne si domnisoare cu aspect fizic placut, varsta minim 18 ani, preferabil cunostinte in limba engleza/ germana/ franceza. Castig intre 6.00010.000E/luna. Cerem si oferim s erioz itate, fkkrubin@yahoo.ro, Tel: 0 7 6 7 6 0 9 7 8 2 , 0049078124540 n Italia, 3000 - 8000 euro pe luna reali, club de noapte cauta domnisoare si dansatoare cu aspect fizic placut cazare asigurata acte legale. Cerem si oferim seriozitate, 8.000 EUR, guarino.massimo@libero.it n Qatar. Private hospital is looking for Experienced Nurses - minimum 5 years continuous, with good English. For more details call us, Tel: 0764912919, 0725364447 Spania, Palma De Mallorca, Dame c ompanie, Manechine, Fotomodele, conditii deosebite, Tel: 0034672850586

é Uniunea Europeana. ªofer tir pentru comunitate, experienta minim 1 an, resurse.umane @karavan.eu, Tel: 0722155565

n Cocator Modelator Covrigi, caut loc de munca in covrigarie in Bucuresti, preferabil sector 5, 1.700 RON/luna, familia.ro@gmail.com, Tel: 0724580764 n Doamnã, doresc sã îngrijesc copil+ gãtit+ menaj uºor, Tel: 0732085008 n Sofer, barbat, 23 de ani, serios si punctual; Permis categoria B din 2008; Distributie in toata tara timp de 3 ani. Doresc angajare si seriozitate, maryo_fitzee@yahoo.com, Tel: 0760029863


Belgia n 1. Verpleegkundige thuiszorg, (m/v) regio Anderlecht; Description: Ben jij een nurse of a new generation ? Wil je als verpleegkundige maximaal ervaring opdoen met alle voordelen van een vaste job ? Dan is Project Staffing beslist iets voor jou. Functie: - Als verpleegkundige in de thuiszorg verzorg je de mensen in hun thuissituatie. Je biedt dan ook een uitgebreid pakket aan kwalitatieve verpleegkundige zorg aan, en bouwt een hechte band met hen op. Daarnaast overleg je geregeld met andere zorgverleners en ondersteun je familieleden en vrienden van je patiënten. Werk jij graag autonoom, maar werk je ook graag samen met je collega's? Draag je het hart op de juiste plaats? Dan is dit dé kans voor jou ! - Naast het werken in de thuiszorg in regio Ukkel zal je ook de kans krijgen om aan projecten mee te werken op verschillende afdelingen van het ziekenhuis. Zo blijf je variatie behouden in je job, en kun je telkens nieuwe uitdagingen aangaan. Profiel:- Je bent leergierig, houdt van variatie en hebt zin voor avontuur maar zonder risco's - Je hebt ervaring of bent een schoolverlater - Je wil jezelf ontwikkelen en een maximale ervaring opdoen - Je bent sociaal en denkt patiëntgericht- Discretie, verantwoordelijkheidszin, professionaliteit en het bieden van nabijheid maken allemaal deel uit van uw verpleegkundige attitude. Aanbod:- Via onze projecten bieden we jou een maximale ervaring en zo de kans om je eigen loopbaan te bepalen. - Je krijgt permanente externe opleidingen en individuele coaching - Wij bieden je een bediendecontract aan van onbepaalde duur. - Je kan rekenen op een interessant loon en overname van relevante anciënniteit tot maximum 10 jaar. Je geniet van heel wat aantrekkelijke extralegale voordelen: een flashy Mini Cooper als bedrijfswagen (onbeperkt privégebruik) met een tankkaart, een groepsen hospitalisatieverzekering.Interesse ? Mail je contactgegevens (naam, voornaam, telefoonnummer en verwijzing naar de vacature) naar: julie.obraniak@caretalents.beOf upload je cv & je contactgegevens via de solliciteer button. Dan nemen wij zo snel mogelijk telefonisch contact op met jou om meer info omtrent deze job te geven. Ben je een verpleegkundige die graag houdt van afwisseling & geen enkele uitdaging uit de weg gaat ? Contacteer me voor meer info op 0496/85 , 86 en ik vertel je er graag meer over of surf naar http://www.caretalents.be Mooie projecten wachten op jou !! n 2. Verpleegkundige thuiszorg, (m/v) regio St-Joost-ten -Node; Description: Ben jij een nurse of a new generation? Wil je als verpleegkundige maximaal ervaring opdoen met alle voordelen van een vaste job? Dan is Project Staffing beslist iets voor jou. Functie:- Als verpleegkundige in de thuiszorg verzorg je de mensen in hun thuissituatie. Je biedt dan ook een uitgebreid pakket aan kwalitatieve verpleegkundige zorg aan, en bouwt een hechte band met hen op. Daarnaast overleg je geregeld met andere zorgverleners en ondersteun je familieleden en vrienden van je patiënten. Werk jij graag autonoom, maar werk je ook graag samen met je collega's? Draag je het hart op de juiste plaats? Dan is dit dé kans voor jou! - Naast het werken in de thuiszorg in regio Sint-Joost-ten Node zal je ook de kans krijgen om aan projecten mee te werken op verschillende afdelingen van het ziekenhuis. Zo blijf je variatie behouden in je job, en kun je telkens nieuwe uitdagingen aangaan. Profiel:Je bent leergierig, houdt van variatie en hebt zin voor avontuur maar zonder risco's - Je hebt ervaring of bent een schoolverlater - Je wil jezelf ontwikkelen en een maximale ervaring opdoen- Je bent sociaal en denkt patiëntgericht Discretie, verantwoordelijkheidszin, professionaliteit en het bieden van nabijheid maken allemaal deel uit van uw verpleegkundige attitude. Aanbod:- Via onze projecten bieden we jou een maximale ervaring en zo de kans om je eigen loopbaan te bepalen. - Je krijgt permanente externe opleidingen en individuele coaching - wij bieden je een bediendecontract aan van onbepaalde duur - Je kan rekenen op een interessant loon en overname van relevante anciënniteit tot maximum 10 jaar - Je geniet van heel wat aantrekkelijke extralegale voordelen: een flashy Mini Cooper als bedrijfswagen (onbeperkt privégebruik) met een tankkaart, een groeps- en hospitalisatieverzekering. Aanbod:Voltijds contract van onbepaalde duur. Interesse? Mail je contactgegevens (naam, voornaam, telefoonnummer en verwijzing naar de vacature) naar: julie.obraniak@caretalents.be Of upload je cv & je contactgegevens via de solliciteer button. Dan nemen wij zo snel mogelijk telefonisch contact op met jou om meer info omtrent deze job te geven. Ben je een verpleegkundige die graag houdt van afwisseling & geen enkele uitdaging uit de weg gaat? Contacteer me voor meer info op 0496 85 , 86 en ik vertel je er graag meer over of surf naar http://www.caretalents.be. Mooie projecten wachten op jou !

n 3. Infirmiere bloc opératoire - Région Bruxelles (h/f); Description: Étant infirmier(e) vous souhaitez acquérir un maximum d'expériences et bénéficier de tous les avantages d'un emploi fixe ? Dans ce cas, le « Project staffing » est fait pour vous. Grâce au Project Staffing, Care Talents vous propose de mener des projets successifs chez nos clients (hôpitaux, maisons de repos et de soins, soins a domicile, etc.) dans votre région. Description de la fonction: Vous travaillez au bloc opératoire Préparer le bloc avant intervention Prendre en charge le patient du début a la fin de son intervention. ProfilGradué Infirmier (h/f) de salle d'opération spécialisé une expérience en quartier opératoire avec instrumentation est un atoutCare Talents offre aux Nurses of a new generation des projets successifs leur permettant: -d'acquérir énormément d'expériences grâce a la variété des missions -de déterminer eux-memes la progression de leur carriere -de bénéficier de formations externes et de coaching individuel permanent -de recevoir une voiture de société Mini Cooper super trendy avec une carte carburant. Comment Postuler: Envoyer votre cv et votre lettre de motivation a julie.obraniak@caretalents.be Ou contacter-moi sur 0496/85.48.86. n 4. Iinfirmiere spécialisation SIAMU - région Halle (m/v); Description: Étant infirmier(e) vous souhaitez acquérir un maximum d'expériences et bénéficier de tous les avantages d'un emploi fixe ? Dans ce cas, le « Project staffing » est fait pour vous. Grâce au Project Staffing, Care Talents vous propose de mener des projets successifs chez nos clients (hôpitaux, maisons de repos et de soins, soins a domicile, etc.) dans votre région. Description de la fonction: Vous prodiguez des soinsaux patients dans les services de réanimation et des urgences; ProfilVous avez un diplôme d'infirmier(iere) spécialisé(e) en SIAMUVous voulez travailler de jour ou de nuit selon vos préférencesVous etes résistant au stress et avez une grande capacité d'adaptation; Care Talents offre aux Nurses of a new generation des projets successifs leur permettant: -d'acquérir énormément d'expériences grâce a la variété des missions -de déterminer eux-memes la progression de leur carriere -de bénéficier de formations externes et de coaching individuel permanent -de recevoir une voiture de société Mini Cooper super trendy avec une carte carburant; Comment Postuler: Envoyer votre cv et votre lettre de motivation a julie.obraniak@caretalents.be Ou contacter-moi sur 0496/85.48.86 n 5. Infirmier soins a domicile (h/f); Description: Étant infirmier(e) vous souhaitez acquérir un maximum d'expériences et bénéficier de tous les avantages d'un emploi fixe ? Dans ce cas, le « Project staffing » est fait pour vous. Grâce au Project Staffing, Care Talents vous propose de mener des projets successifs chez nos clients (hôpitaux, maisons de repos et de soins, soins a domicile, etc.) dans votre région; Description de la fonction: Nous recherchons une infirmiere infirmiere pour travailler dans le secteur des soins a domicile pour la région Rhode-St Genese. Care Talents offre aux Nurses of a new generation des projets successifs leur permettant: -d'acquérir énormément d'expériences grâce a la variété des missions -de déterminer eux-memes la progression de leur carriere -de bénéficier de formations externes et de coaching individuel permanent -de recevoir une voiture de société Mini Cooper super trendy avec une carte carburant; Comment Postuler: Envoyer votre cv et votre lettre de motivation a julie.obraniak@caretalents.be ou contacter-moi sur 0496/854886 n 6. Organisateur de transports, (h/f). / transportorganisator, (m/v); Description: Une société active depuis plus de 25 ans dans le domaine du transport et de la logistique a haute valeur ajoutée recherche un organisateur de transports "commissionnaire-expéditeur". Tâches:- Gestion de dossiers de transports maritimes, fluviaux, routiers, aériens et ferroviaires.Réception des demandes de prix et de solutions des clients et étude de risques. - Identification de la solution idéale de transport international (tenant compte de la provenance et destination, du type-poids-volume des marchandises, du délai imparti, de la situation géopolitique des pays de transit, des couts de transport).- Négociation des frets (maritimes, aériens, ferroviaires, fluviaux et routiers) et de la manutention. - Gestion et coordination du transport de A a Z avec émission des documents de transport adéquats. Profil- Expérience minimum de 3 a 5 ans. - Français, néerlandais, anglais = bonnes connaissances orales et écrites. - Rigueur, organisation, attirance pour les défis, soucieux d'assurer un travail de haute qualité. - Sensibilité commerciale pour décrocher de nouveaux contrats. - Intéret et connaissances des questions géopolitiques. - Esprit ouvert et attentif + capacité de travailler de façon autonome et de prendre des initiatives. - Sens pratique (pour discerner l'essentiel du secondaire). Compétences relationnelles et esprit d'équipe. Offre- temps plein a durée indéterminée. pmoinycv@actiris.be

n 7. Agent, (h/f) en douane junior. / Junior douanebeambte, (m/v); Description: Une société active depuis plus de 25 ans dans le domaine du transport et de la logistique a haute valeur ajoutée recherche un agent, (h/f) en douane junior. TÂCHES:gestion des dossiers de transports (maritimes, fluviaux, routiers, aériens et ferroviaires)- définition et rédaction des types de formalités douanieres et présentation a la douane sous format informatisé- gestion et bonne tenue des documents pour les inventaires et contrôles- suivi des opérations de transit et retraçage de leurs apurements- recherche des meilleurs solutions en matieres douanieres pour la clientele; PROFIL:expérience idéalement de 2 ans- trilinguisme oral et écrit: français, néerlandais, anglais- formation propre aux métiers de la douane, logistique et expédition - - rigueur, minutie, organisation et attirance pour les défis- esprit ouvert et attentif, compétences relationnelles et esprit d'équipe- capacité de travail autonome et de prise d'initiatives- bonne information des questions géopolitiques- sens pratique pour discerner l'essentiel du secondaire- flexibilité; CONTRAT:- temps plein a durée indéterminée- horaire: 8 h30 > 17h (avec 1h de pause midi); pmoinycv@actiris.be n 8. Animateur, (h/f) polyvalent A ou B, ACS; Description: Une association a Bruxelles recherche un Animateur, (h/f) polyvalent. Tâches: Missions principales: - Coordination pédagogique: - Mise sur pied, gestion et suivi des projets Coordination de programmes de formation - Accompagnement pédagogique et technique - Garantir la cohérence des projets avec les missions d'une Organisation de Jeunesse et les orientations du projet associatif - Gestion d'équipe: Organisation du travail, des équipes communautaire et régionale - Planification du travail et respect des échéances Gestion: - Gestion administrative et suivi de dossiers (FWB, CoCoF, FRB, RW, RBC, etc.) - Recherche et Justification de subventions - suivi budgétaire et gestion quotidienne Rédaction de projets et de dossiers de subventions. - Conduite de réunion - Dynamisation de partenariats - Accueil des publics (professionnels, volontaires, jeunes,...) - Encadrement et animation de groupes - Travail institutionnel: - Rédaction d'articles - Représentation institutionnelle - Collaboration avec les instances hiérarchiques; Profil:- Nous recherchons: - Bac + 5 (universitaire ou master) ou +3 (bachelier/gradué/régent). Compétences pédagogiques, expérience en GRH et en animation - Rigueur, créativité et facultés d'adaptation - Sens des responsabilités, - Souplesse d'organisation: travail de soirée et de week-end tres régulier - Capacité de communication, d'analyse et de rédaction - Capacité de travail autonome et en équipe - Bonnes capacités rédactionnelles Maîtrise des logiciels utiles - Une expérience réussie en coordination, en GRH et/ou de travail en milieu associatif est indispensable - Etre dans les conditions ACS. bpontecaillecv@actiris.be n 9. Hulpbegeleider buitenschoolse opvang, (m/v) doorstromingsprogramma; Description: Een organisatie te Brussel zoekt een Hulpbegeleider Buitenschoolse Opvang, (m/v). Taken:- Voorbereiden van activiteiten (in groep) en deelnemen aan de activiteiten met de kinderen; - Deelnemen aan teamvergaderingen. Profiel:- Je bent in het bezit van een diploma Niveau E (lager onderwijs) of max D (lager secundair)Je bent Nederlandstalig- Je werkt graag met kinderen- Je bent jonger dan 30 jaar bij aanwerving. Je voldoet aan de voorwaarden van het doorstromingsprogramma. Kijk hier of je beantwoordt aan de voorwaarden van deze tewerkstellingsmaatregel.A anbod:- Deeltijds contract (80%)Flexibel uurrooster: tussen 7u30 en 18u30; ivanhauwecv@actiris.be


Belgia Registratiemedewerker Milieu en n 10. Ecotoxicologie(m/v); Description: Registratiemedewerker Milieu en Ecotoxicologie(m/v)Belchim Crop Protection is een snelgroeiende onderneming, gespecialiseerd in de ontwikkeling en verdeling van gewasbeschermingsmiddelen. Onze Europese vestigingen worden aangestuurd vanuit het hoofdkantoor in Londerzeel. Wij hebben een sterk marktgerichte aanpak die een antwoord biedt aan de behoeften van de hedendaagse landbouw. Voor onze hoofdzetel in Londerzeel zijn wij binnen de registratiedienst op zoek naar een nieuwe collega met voeling voor milieu en ecotoxicologie (m/v). Taken: Functieomschrijving Je verdiept je in de verspreiding en het gedrag van onze werkzame stoffen in de verschillende omgevingscompartimenten (bodem, water, lucht). Je verzamelt de nodige input en output data, teneinde aan de hand van studies en computermodellen een realistische voorspelling van de blootstelling in het milieu te maken. Verder sta je ook in voor de uitvoering van de nodige risicobeoordelingen voor de verschillende niet-doelwit organismen (bodem- en waterorganismen, planten, vogels, bijen,… ). Je blijft op de hoogte van gewijzigde datavereisten in je vakgebied. Door middel van je expertise bied je de nodige ondersteuning aan het registratieteam dat instaat voor de goedkeuring van nieuwe producten en de verdediging van de bestaande erkenningen. Profiel • Je beschikt over een masterdiploma Bio-Ingenieur of bent gelijkwaardig door ervaring. • Je hebt een goede kennis van het Engels en het Frans. • Een probleemoplossende en proactieve aanpak is je op het lijf geschreven. • Je bent in staat grote hoeveelheden informatie en documentatie te verwerken. • Je bent in staat om zowel zelfstandig als in team te werken. • Je werkt resultaatgericht, nauwkeurig en ordelijk. • Je hebt affiniteit met de landbouwsector. • Je werkt vlot met Microsoft Office-toepassingen. Aanbod • Een afwisselende functie in een dynamische en internationale omgeving. • Een gedreven team en een informele, stimulerende sfeer. • Veelvuldig contact met andere departementen en buitenlandse filialen. • Competitief loon aangevuld met tal van extralegale voordelen. Geinteresseerd ? Stuur dan je motivatiebrief met CV ter attentie van Mejuffrouw Van Dijck, per mail naar: vacature@belchim.com

n 11. Infirmiere expérimentée, (h/f). / Ervaren verpleegkundige, (m/v); Description: La personne en charge de cette fonction aura pour mission de coordonner et réaliser les examens médicaux et les traitements au sein de diverses consultations, en collaboration directe avec les médecins, afin de permettre un diagnostic et/ou un traitement adéquat et rapide. Activités principales- la participation aux actes techniques des consultations. - l'assistance aux médecins. - l'entretien du matériel. - la gestion des commandes pharmaceutiques et administratives. - l'aide ponctuelle aux tâches administratives. Compétences requises Compétences techniques spécifiques. Bonnes connaissances en informatique. - Tres bonnes connaissances linguistiques: Bilingue français - néerlandais. Savoir-Faire et Savoir-Etre: - Esprit d'équipe, sens de la collaboration. - Esprit d'initiative et d'anticipation. - Esprit d'analyse et de synthese. - Discrétion. - Disponibilité et capacité d'adaptation. - Capacité a travailler de maniere autonome. - Résistant au stress. Profil Diplôme: Etre titulaire du titre légal d'infirmier. Expérience Une expérience réussie de 5 ans en consultation et/ou hospitalisation. Nous offrons Un contrat a durée indéterminée aux conditions barémiques du secteur public. Un mi-temps (19h/semaine / souplesse dans les horaires demandé). Des cheques repas.Une intervention (75%) dans les frais de transport en commun. Des tarifs préférentiels dans tous les hôpitaux du réseau IRIS pour vous et vos cohabitants. bpontecaillecv@actiris.be

n 12. Winkelverantwoordelijke, (m/v); Description: Gamma in Sint-Pieters-Leeuw zoekt een Winkelverantwoordelijke, (m/v). Taken: - Je werkt de strategie uit en je leidt de uitvoering ervan teneinde vooropgestelde doelen te realiseren. - Je beheert de menselijke, financiële en technische middelen van de winkel. - Je leidt en motiveert de werknemers om de vooropgestelde doelstellingen te halen. - Je waakt over het imago van de winkel en het bedrijf. - Je bent verantwoordelijk voor de veiligheid van klanten, personeel en goederen.- Je bent vooral bezig met de opvolging van de werkzaamheden en controle van de taken. - Bovendien ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van de strategie en procedures. - Je geeft steeds het voorbeeld voor alle winkelmedewerkers en draagt eveneens steeds de representatieve kledij. Profiel:- Je bent in het bezit van een bachelor of master diploma, bij voorkeur in de richtingen economie, handel, of bedrijfsbeheer, is een must. - Je hebt een goede kennis van het Nederlands.- Een leidinggevende ervaring gecombineerd met een commerciële ervaring van enkele jaren is een vereiste. - Kennis en interesse van de aangeboden producten is zeker meegenomen. - Een ervaring in de retail sector is een absoluut pluspunt.- Je hebt verantwoordelijkheidszin, je bent een bemiddelaar en een goede organisator. - Je bent inventief, communicatief en je hebt commercieel inzicht. - Je hebt minstens twee jaar werkervaring.Competenties:- Activiteiten van een team coördineren - De administratieve en boekhoudkundige opvolging van de verkoopeenheid realiseren of de gegevens aan de betreffende dienst overmaken - De gegevens over de activiteiten van de dienst of de organisatie opvolgen, analyseren en een vooruitgangstraject voorstellen - Een commerciële strategie bepalen Aanbod en voordelen:- Voltijds contract van onbepaalde duur- Wij bieden een aantrekkelijke job in een dynamisch bedrijf. - U krijgt een opleiding "on the job". - Uw loon wordt aangevuld met extralegale voordelen. Interesse? Stuur je CV via e-mail naar jobs@bricorama.be n 13. Administratief bediende, (m/v); Description: Een schoonmaakbedrijf in Brussel zoekt een Administratief bediende, (m/v). Taken:Allerlei bureelwerk:- opstelling brieven in het Frans en het Nederlands- telefoon- klassement; Profiel:Nederlandstalig met een goede kennis Frans (mondeling en schriftelijk)- houder van een diploma van het hoger secundair onderwijs- vertrouwd met tekstverwerking en Excel- een Activa-kaart bezitten is een troef. Kijk hier of je beantwoordt aan de voorwaarden van de Activa-tewerkstellingsmaatregel. Aanbod:- contract van onbepaalde duur- voltijds of halftijds (halftijds: uren overeen te komen met de werkgever - uurrooster van maandag tot vrijdag inbegrepen, nooit in het weekend). Aandacht! Gelieve voor deze werkaanbieding uw CV en motivatiebrief met de vermelding van de referentie 187194 op te sturen ter attentie van de Actiris-consulent, mevrouw Van Dessel Yvette via yvandesselcv@actiris.be. n 14. Customer Service Assistant(m/v); Description: Belchim Crop Protection is een snelgroeiende onderneming, gespecialiseerd in de ontwikkeling en verdeling van gewasbeschermingsmiddelen. Onze Europese vestigingen worden aangestuurd vanuit het hoofdkantoor in Londerzeel. Wij hebben een sterk marktgerichte aanpak die een antwoord biedt aan de behoeften van de hedendaagse landbouw. Taken:Jobomschrijving: Je ontvangt inkomende orders en andere aanvragen van klanten. Tevens sta je in voor een correcte verwerking en facturatie van de orders. Daarnaast verleen je algemeen administratieve ondersteuning (vb. mailings naar klanten versturen, …) en heb je veelvuldig rechtstreeks contact met klanten en buitendienstmedewerkers. Profielomschrijving: • Je beschikt over minimaal twee jaar relevante ervaring. • Je spreekt vloeiend Nederlands, Engels en Frans. • Je kan vlot overweg met het Microsoft Office pakket. Navision is een pluspunt. • Je houdt van proactief handelen waarbij de klant steeds centraal staat. • Je beschikt over een dynamische uitstraling • Je kan autonoom werken Aanbod: • Een afwisselende functie in een dynamische en internationale omgeving. • Een gedreven team en een informele, stimulerende sfeer. • Veelvuldig contact met andere departementen en buitenlandse filialen. • Competitief loon aangevuld met tal van extralegale voordelen. Geinteresseerde kandidaten kunnen reageren door een sollicitatiebrief met CV te sturen naar vacature@belchim.com of Belchim Crop Protection t.a.v. Charis Van Dijck, Technologielaan 7, 1840 Londerzeel.

n 15. Collaborateur administratif, (h/f) C101- D101; Description: FUne société a Bruxelles recherche un Collaborateur administratif, (h/f) C101- D101. Fonction: - Prise en charge des tâches de secrétariat: téléphone, fax, e-mail, courrier, classement, dactylographie de courrier et de PV (Word, Outlook). - Encodage de la comptabilité journaliere (Excel). Gestion de la base de données (Access). - Contacts avec les administrateurs, les entreprises et les partenaires de l'association.- Gestion administrative et pratique de l'organisation des évenements de l'association. Profil et connaissances requises: - Bonne connaissance de la langue française.- Bonnes notions de néerlandais et d'anglais.- Diplôme: secondaire supérieur ou inférieur (C101 ou D101).- Maîtrise indispensable des outils bureautiques (Word, Excel, Outlook, Access).- Un bagage en comptabilité est un plus. - La connaissance d'autres outils est un plus. Capacités demandées: - expérience dans le domaine administratif; - organisation, rigueur, ordre et précision dans la gestion des dossiers et documents;- autonomie, sérieux, fiabilité; - capacité de compréhension de textes;- capacité de communiquer clairement;- bonne prononciation. Condition ACS. pjacobscv@actiris.be Dynamische verzorgende (Solution Team) n 16. Halle-St.Pieters-Leeuw (m/v); Description: Dynamische verzorgende (Solution Team) Halle-St.Pieters-Leeuw (m/v)Solidariteit voor het Gezin is een dienst voor thuiszorg met 5600 personeelsleden. Solidariteit voor het Gezin is gespecialiseerd in thuiszorg in Vlaanderen en Brussel en beschikt over een ruim aanbod aan diensten voor jong en oud, in goede en in minder goede tijden. Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een enthousiaste en dynamische collega om o.a. volgende taken op te nemen: • Begeleiden van een kind met autisme • Mensen ondersteunen met een mentale of fysieke beperking • Gezinnen ondersteunen indien een van de ouders in het ziekenhuis ligt • Zorgen voor een duidelijke communicatie met de sectorverantwoordelijke over de zorgsituatie Je werkt in een wisselend en flexibel uurrooster, bij meerdere klanten per dag. Tewerkstelling in regio Halle - St. Pieters-Leeuw. U heeft een diploma als verzorgende of opvoeder en bent sociaal vaardig. U kan zich vlot verplaatsen met de wagen. Ervaring met zwaar hulpbehoevenden is een vereiste; Een contract van onbepaalde duur. Mogelijkheid tot voltijdse of deeltijdse tewerkstelling: 38u-32u-28u-24u/week. Vrij te kiezen werkregime. Tewerkstelling in eigen streek en een tijdige en correcte loonbetaling volgens de wettelijke barema's. Kilometervergoeding voor alle verplaatsingen. 5 stuks werkkledij en een wasvergoeding. Mogelijkheid tot intekenen op een voordelige hospitalisatieverzekering. Vakantiegeld. Eindejaarspremie. Als personeelslid ontvang je kortingen bij meer dan 3600 bedrijven in heel België! Geinteresseerd ? Solliciteer dan rechtstreeks via onze website http://www.werkenbijsolidariteit.be. n 17. Employé polyvalent, (h/f). ACS; Description: Une Fédération d'employeurs du secteur non marchand (Education permanente et Insertion socio professionnelle), ayant plus de 340 asbl affiliées et située en région bruxelloise recherche un employé polyvalent, (h/f). Description:Assurer le secrétariat de l'asbl (réception téléphonique, traitement du courrier, rédaction de rapports,...). Appui administratif a une ou plusieurs personnes de l’association (recherches, relecture de textes, rédaction de proces verbaux, de courriers, de tableaux Excel, encodage dans une base de données (File maker Pro),…).- Effectuer des tâches logistiques: planification et préparation de réunion, tri et distribution du courrier entrant, classement, courrier sortant, gestion de fournitures, photocopies, mise sous pli et affranchissement, …- Relais important pour les communications téléphoniques entrantes: prendre les appels, renseigner les interlocuteurs, transmettre la communication a la bonne personne du service. Profil:• Connaissances linguistiqueso Maîtrise parfaite du français (oral et écrit) Compétences spécifiques • Connaissances et compétences techniqueso Maîtrise parfaite du français et des logiciels en bureautique (connaissance de la base de données File Maker Pro). o Tres bonne maîtrise des techniques de secrétariat.o Assurer la gestion des membres de la fédérationo Collecter, enregistrer, classer et gérer les donnéeso Pouvoir utiliser concretement des feuilles de calculo Pouvoir utiliser concretement des logiciels de présentationo Utiliser les applications pratiques des logiciels de banques de donnéeso Dispatcher les appels téléphoniqueso Comprendre des textes juridiqueso Effectuer des recherches efficaces sur Internet et intraneto Gérer le stock matériel de bureau.Diplôme d'humanités inférieures (D) ou supérieures (C) ou enseignement primaire (E).Personne compétence et motivée. Expérience souhaitée dans la fonction, si possible connaissance du secteur associatif (éducation permanente et insertion socio-professionnelle).Répondre aux conditions ACS. Etes-vous dans les conditions ACS? Vérifiez ici si vous correspondez aux conditions de la mesure d’emploi. Offre: Contrat ACS, temps plein, a durée indéterminée avec 6 mois d'essai, disponible rapidement. Diplôme humanités supérieures (C), inférieures (D) ou sans qualification (E). slaarissicv@actiris.be


Belgia n 18. Dynamische Registratiemedewerker(m/v); Description: Dynamische Registratiemedewerker (m/v) Belchim Crop Protection is een snelgroeiende onderneming, gespecialiseerd in de ontwikkeling en verdeling van gewasbeschermingsmiddelen. Onze Europese vestigingen worden aangestuurd vanuit het hoofdkantoor in Londerzeel. Wij hebben een sterk marktgerichte aanpak die een antwoord biedt aan de behoeften van de hedendaagse landbouw. Voor onze hoofdzetel in Londerzeel zijn wij op zoek naar een dynamische registratiemedewerker (m/v). Taken: Functieomschrijving Voor onze hoofdzetel in Londerzeel zijn wij op zoek naar een dynamische registratiemedewerker (m/v) die ons team wil versterken. Je beheert, ontwikkelt en volgt registratieprojecten van A tot Z op. Dit betekent dat je de registreerbaarheid van het gewasbeschermingsmiddel inschat, vervolgens een registratiedossier opstelt en ten slotte jouw dossier verdedigt bij de verschillende Europese overheden met als doel het behalen van een erkenning. Voor de onderbouwing van het dossier heb je veelvuldige contacten met onderzoekslabo’s en collega’s. Je staat onder andere in voor de initiatie, planning, coördinatie en evaluatie van diverse studies die je aan externe partners toevertrouwt. Daarnaast volg je de wetgevingen nauw op zodat je finaal een sterk registratiedossier kan afleveren dat voldoet aan de meest recente regelgevingen. Je onderhoudt je netwerk binnen de registratiewereld en adviseert en begeleidt collega’s binnen het registratieteam. Profiel - Je beschikt over een masterdiploma Bio-Ingenieur, Biologie, … - Je hebt minimaal 5 jaar relevante ervaring in registratie. - Dynamiek, pro-activiteit en flexibiliteit illustreren jouw persoonlijkheid. - Je houdt ervan om cases analytisch en probleemoplossend te benaderen en bent in staat om conclusies te trekken. - Je blinkt uit in het plannen en coördineren van projecten waarbij je jouw organisatietalent ten volle benut. - Beargumenteren en onderhandelen zijn twee van jouw sterke troeven. Aanbod - Een dynamische, gevarieerde functie met een gezonde dosis verantwoordelijkheid. - Een jong, gedreven en internationaal team in een groeiend en financieel gezond bedrijf. - Veelvuldig contact met andere departementen, buitenlandse filialen en externe partners. Competitief loon aangevuld met tal van extralegale voordelen. Geinteresseerde kandidaten kunnen reageren door een sollicitatiebrief met CV te sturen naar vacature@belchim.com of Belchim Crop Protection t.a.v. Mevr. Charis Van Dijck, Technologielaan 7, 1840 Londerzeel. n 19. Methode ingenieur elektromechanica(m/v); Description: Methode ingenieur elektromechanica(m/v); Insel search & selection of engineers and technical bachelors de specialist voor en door ingenieurs Insel is de enige Belgische HR-dienstverlener die zich uitsluitend toelegt op werving en selectie van ingenieurs en technische bachelors. Wij zijn actief in alle sectoren en op elk functieniveau. Onze consultants zijn zelf ingenieur. Helemaal op uw golflengte! van de eerste tot de laatste carrierestap Elke consultant is gespecialiseerd in een specifiek kennisdomein, met meestal een jarenlange praktijkervaring achter de rug. Kortom, een betrouwbare gids die u wegwijs maakt op de arbeidsmarkt en die u ondersteunt bij uw eerste en alle daaropvolgende carrierestappen. www.insel.be eveline_bracke@insel.be n 20. PR MANAGER mi-temps(m/v); Description: C&C Advertising est une entreprise en expansion constante, composée d’une équipe de collaborateurs enthousiastes, qui vous offre la possibilité de développer vos compétences et de réaliser vos ambitions. Ce poste est idéal pour un spécialiste PR qui détient déja 2 a 3 ans d’expérience et qui est a la recherche d’un job au potentiel illimité et de possibilités d’évolution. C&C Advertising est synonyme d’expertise, de variété et de dynamisme. En échange de votre dévouement et de votre engagement, nous vous offrons la liberté de prise d’initiatives propres et un poste a responsabilités. Au-dela de votre salaire, nous offrons également différents avantages extra-légaux personnalisés. Tâches: Description du profil souhaité: Etre en possession d'un niveau bachelier (graduat) de l'enseignement supérieur de type court; Avoir des connaissances en Français; Avoir des connaissances en Néerlandais; Avoir des connaissances en Anglais; Avoir des compétences bureautiques Logiciel de présentation (Powerpoint, Publisher,...), Bases de données (Access, FileMaker,...), Messagerie (Outlook, LotusNote,...), Internet (Internet Explorer, Mozilla, Netscape,...), Tableur (Excel, Calc,...), Traitement de texte (Word, Writer,...) Etre en possession du Permis B. Intéressé(e)? Veuillez envoyer une lettre de motivation ainsi que votre CV a l'attention de Monsieur Vanhove a l'adresse mail: hansbert@cc-advertising.be

n 21. Vendeuse, (h/f) Anvers. Plan activa. / Verkoper voor Antwerpen, (m/v). Activa; Description: Un magasin de chaussures et vetements femme a Anvers (dans le centre) recherche une vendeuse, (h/f). Tâches: - Vous vous occupez de l'accueil, du conseil et de la vente a la caisse. - Vous faites de réassort des produits en étalage. - Vous vous occupez du stock des marchandises. - Vous gérer la boutique en termes de propreté: entretien, rangement, etc. - C'est donc une fonction tres polyvalente qui demande un sens d'adaptation, flexibilité et dynamisme. Profil: - Vous parlez bien le français et le néerlandais. - Bonne présentation. - Personne autonome. Vous etes une personne flexible, dynamique, motivée et résistante au stress pour savoir gérer le flux des clients a des heures de grande fréquentation. - Etre en possession du plan Activa !!! Etes-vous dans les conditions du plan Activa? Vérifiez ici si vous correspondez aux conditions de la mesure d’emploi. Conditions: - Contrat a durée indéterminée. - Travail a temps plein de 10h30 a 18h30 - Ouverture des boutiques du lundi au samedi. Si cette offre vous intéresse et que vous correspondez au profil, vous pouvez envoyer un CV ainsi qu'une lettre de motivation a Madame Soulef Zahnoun a l'adresse mail magasinchicky@outlook.com. n 22. Sales Representative Large Accounts, (m/v) (Brussels). Sales Representative Large Accounts, (m/v) (Brussels); Description: Atos Worldline est le centre d’expertise d’Atos pour les services transactionnels de haute technologie. Leader des services end to end, pour les transactions électroniques sensibles, Atos Worldline est spécialisé dans les paiements électroniques (émission, acquisition, terminaux, solutions de paiement et traitement de cartes), les eCS (services en ligne pour les clients, les citoyens et les communautés), ainsi que les services pour les marchés financiers. L'engagement constant d'Atos Worldline, dans la recherche et l’innovation, permet a ses clients de bénéficier de solutions innovantes récompensées par le marché dans des domaines tels que le paiement sur mobile, l'IPTV sécurisé, le CRM en ligne, ou encore les solutions de dématérialisation. Atos Worldline réalise un chiffre d'affaires de 867 millions d'euros et emploie plus de 5 400 personnes dans le monde. Etes-vous orienté résultats et passionné par l'account management? Aimeriez-vous nous aider a élargir nos services au marché international et etes-vous attiré par la complexité du paiement électronique? N'attendez plus, nous avons le job qu'il vous faut. Atos Worldline recherche un Account manager, (h/f). Tâches: En tant qu’Account manager, vous etes responsable pour l'identification de nouvelles opportunités business, tant chez les clients existants que chez les nouveaux clients. Vous entretenez, d'une maniere dynamique, les contacts avec nos clients et etes responsable de la croissance de votre portefeuille de nouveaux clients. Vous etes la personne de contact de nos clients en cas de questions concernant le paiement électronique, vous stimulez les ventes et trouvez les solutions appropriées a des situations complexes. Vous trouvez un bon équilibre entre le niveau commercial, la profondeur dans les aspects techniques et l'amélioration des processus de vente. Votre domaine consiste en la vente de terminaux, l'acquiring local et international et les services eCS. Un de vos objectifs est la croissance bénéficiaire.Profil et compétences: Vous etes un bon négociateur et vous suivez consciencieusement l'évolution du marché de nos concurrents. Vous avez un diplôme de bachelor ou de master. Une expérience commerciale relevante de minimum 5 ans dans la vente des services. Une tres bonne connaissance du français, du néerlandais et de l'anglais. Une orientation client indéniable. Hands-on and vigourous. Esprit d'équipe. Autonome et flexibleVous trouvez la bonne balance entre la vente externe et le sponsoring en interne. Une expérience en e-commerce est un atout mais pas une condition. Vous etes intéressé par les systemes IT.Capacité de négociation. Capacité d'intégration, d'adaptation, action de diversité. Proactif, capable de travailler avec internet. Intéressé ? Envoyez votre candidature accompagné d'un CV via mail a:peoplepointrecruitment-belux@atos.net.- Pour plus d'informations: www.atosworldline.com. n 23. Délégué Commercial(h/f); Description: Délégué Commercial(h/f)KI SYSTEME CHAUSSEE DE LOUVAIN 150, 1300WAVRE recherche des délégués commerciaux. Tâches: Grand groupe internationnal active depuis 1914 aux Etats-Unis et depuis 1988 en Belgique recherche des délégués commerciaux motivés en C.D.I disponnible immédiatement. Profil recherché: - Bonne présentation -Véhicule indispensable -Motivé et ambitieux -Excellente élocution Nous offrons: - Une formation interne - Revenus: Fixe + Commission - Concours incentives -Suivis réguliers -Clientelle existante dans la propre région du délégué commercial Permis + Voiture indispensable. Attention! Il n'est pas nécessaire de contacter Actiris pour cette offre d'emploi. Le texte de l'offre d'emploi a été rédigé par l'employeur. chulito-nutella@hotmail.com

n 24. Employé service contentieux (m/f) / Medewerker Credit Control, (m/v); Description: Une société active dans le domaine du transport et de la logistique a haute valeur ajoutée, créée en 1985 située a Bruxelles, recherche un employé-collaborateur, (h/f) pour le service contentieux. Tâches: - recouvrement des créances - encaissement des créances et suivi de la balance client - gestion des rappels clients via le téléphone, fax, email) - suivi des remboursements - analyse des soldes clients - gestion des plans d'apurement. Profil: - graduat et/ou expérience professionnelle dans le domaine du recouvrement (et du crédit est un atout) bilinguisme français/néerlandais + bonnes connaissances de l'anglais - assertivité et fort en communication - bon négociateur et résistant au stress - réelles capacités de concentration et souci du détail - méthodique, rigoureux, consciencieux et courageux Offre:Contrat a temps plein a durée indéterminée. pmoinycv@actiris.be

n 25. Back Officer (m/w) / Back Officer (m/w); Description: Unique Office specializes in recruiting candidates who are looking for a challenge in office areas. Ensure the follow-up of financial files · Analyse, control and carry out the instructions · Collect and dispatch the information · Follow procedures, update filing · Daily contact with clients or other department mainly by email; Bachelor's degree; Fluent in English; Proficient in MS Office (Word-Excel-Lotus Notes); Problem solving mind; Able to prioritize; Risk mind/ Analytical mind; Able to work in shift; A temporary contract with a permanent contract as an option Interested ? Please send a motivation e-mail and your resume to Miss Massart at the following e-mail address: brussel-kunst@unique.be n 26. Management Assistant(m/v); Description: Unique Office is gespecialiseerd in het rekruteren van kandidaten die op zoek zijn naar een uitdaging in Administratie, Secretariaat, Marketing en Communicatie. Taken: Dactylografie /nazicht en formattering van documenten; Beheer van de agenda en opvolging van deadlines; Telefonische contacten met de cliënten en de opvolging ervan; Beheer van e-mails en briefwisseling; Op punt stellen van cliëntendossiers (papieren en elektronisch klassement); Beheer van de archiefverwerking; Voorbereiding van de vergaderingen; Invoer van gegevens in de cliëntendatabase; Opstellen van presentaties; Coördinatie van de facturatie; U hebt een Bachelor in secretariaat of een Master vertaler-tolk; U hebt een vloeiende kennis van Frans, Nederlands en Engels; U beschikt over een goede kennis van MS Office (Outlook, Word, Excel, Powerpoint); U hebt uitstekende organisatorische kwaliteiten, kan autonoom werken en beheert uw prioriteiten; U houdt van een uitdaging, bent dynamisch en positief ingesteld; Een gezonde portie stress schrikt u niet af; U gaat nauwkeurig te werk en heeft een analytische geest; U bent een team player en kan communiceren op alle niveau's; U bent flexibel en discreet; U beschikt over een paar jaren ervaring; Een tewerkstelling in een aangename en dynamische werkomgeving, met een open bedrijfscultuur; Een competitief salaris in functie van uw opleiding en ervaring; Een aantal interessante extralegale voordelen; Een tewerkstelling in een aangename en dynamische werkomgeving, met een open bedrijfscultuur; Een competitief salaris in functie van uw opleiding en ervaring; Een aantal interessante extralegale voordelen. Geinteresseerd ? Stuur dan je motivatiebrief met CV ter attentie van Juffr. Massart, per mail naar: brussel-kunst@unique.be n 27. Infirmiere pédiatrique et adulte, (h/f); L'ASBL Aremis hospitalisation a domicile engage un infirmier "pédiatrique & adultes" pour soins spécifiques a domicile en tégion de Bruxelles-Capitale. Profil de la fonction sur http://www.aremis-asbl.org Offre- CDI. - Véhicule de sociétéGSM. - Cheques-repas- Formations- Bareme avantageux + primes. Intéressé? Envoyez votre cv a Aremis ASBL - Mme Montag ch. de Boondael, 390 a 1050 Bruxelles.aremis@aremis-asbl.org Fax: 02/649 30 46


22 Iulie 2013

vânzãri terenuri / case-vile / garsoniere / pagina 9 n Tunari, teren intravilan, 1300mp, 650mp, 17E/mp, Tel: 0766412249

Voluntari, strada Galata, intravilan, 1500mp, deschidere 30m, toate utilitatile, 150 EUR/mp, Tel: 0768586817

Militari, Piata Veteranilor, 700mp, toate utilitatile, liber, cadastru si intabulare, fara sarcini, 160.000 EUR, Tel: 0722217144 n Alexandriei, vand urgent 800mp pe Strada Margelelor (uneste Sos. Alexandriei de Prelungirea Ghencea) dubla deschidere de 16m. Negociabil, 30.000 EUR, Tel: 0763333321

n Balotesti, Dumbraveni, 500mp, intravilan, PUZ, PUD P+2, 70m, utilitati, intabulat, 3.000 EUR, Tel: 0729003532 n Bucureºti, limita S5, pânã în Centurã, cartier nou, loturi 3x300mp, 6.900E/ lot, 6.900 EUR, Tel: 0722895090

n Dâmboviþa, Titu, Plop, teren casa 800mp, deschidere 14m, cadastru, facilitãþi racordare gaze, electricitate, negociabil, 8 EUR/mp, Tel: 0744316003 n Domneºti, vand teren 1600mp si lemn nuc, Tel: 0735279419 n Dorobanþilor, autorizatie de construire, suprafata 170mp, deschidere pe colt, 195.000 EUR, matei@apulum94.ro, Tel: 0726882482

n Giurgiu, Bâcu, Dragomiresti, 1200 mp, 7km de la Carrefour Militari. Terenul se afla in localitate, nu in câmp. Gaze si apa la poarta, malex@digi.ro, Tel: 0722269092

n Ozana, Lunca Tarnavei 1.200 mp, intravilan construibil. Zona vile noi, gaz, curent. Se poate parcela, 180.000 EUR, nicu@apulu94.ro, Tel: 0733683445

n Popesti-Leordeni, Teren 700mp, Str. Parâul Rece, nr. 5, toate facilitãþile, utilitãþile, autorizaþiile, avizele, drum de acces asfaltat, zona superbã, vile noi, intravilan, proprietar, persoana de contact - Domnul Claudiu Popescu, 100 €/mp, tera_laura@yahoo.com, Tel: 0726572421, 0213614356 n Prahova, Breaza, vând teren, toate facilitãþile, preþ negociabil, Tel: 0729609998

1 Decembrie - Ilfov, vând teren 1200mp la 12km de Bucuresti in Comuna 1 Decembrie, 35 EUR/mp, Tel: 0752121972

n Cãlãraºi, Frumuºani, intrare dinspre Bucuresti, particular, casa stare foarte buna; P: 2 camere, baie, bucatarie; Demisol: intrare separata, 2 incaperi; teren 1900mp, garaj, apa curenta + 2 puturi, livada pomi fructiferi, 65.000 EUR, Tel: 0737652301 n Cãlãraºi, Fundulea, casa de vacanta, living si 3 dormitoare, mansarda open space, piscina, teren de tenis, etc, 95.000 EUR, matei@apulum94.ro, Tel: 0726882482 Ciorogârla, la 10 km de Bucureºti, prima intrare Carrefour Militari, o casa la cheie si o casa la semi gata = 70000 euro discutabil, Tel: 0769300590

n Roºu, str, Doctor Macovei, particular, 1370 mp, dublã deschidere, D1= D2= 37m, canalizare, gaze, electricitate, gard beton, posibil parcelare. n Ciºmigiu, proprietar, casã 4 100E/ mp, Tel: 0737652301 camere, curte, 2 garaje. Stare foarte bunã, 249.000 EUR, Tel: 0727876910 n Colentina, Carrefour, casa Tãrtãºeºti, exact la intrare, curte 350mp, sc-125mp, toate 1000 mp, intravilan, utilitati, utilitatile, centrala termica, ac, zona selecta cartier vile, ur- izolata, termopane, garaj, put, gent, 17 EUR/mp, Tel: pomi, pret negociabil, 0766580384, 0756055534 97.000 EUR, Tel: 0212105380

n Dâmboviþa, Titu, vand casa P+M, 6 camere, teren 1135mp, toate utilitatile, merita vazuta, negociabil, 130.000 EUR, Tel: 0724703274 n Domenii, Sanatescu, vila noua, 300mp, living si 4 dormitoare, teren 150mp, 298.000 €, Tel: 0726882482, matei@apulum94.ro, n Dorobanti capitale Vila noua, situata in zona capitalelor din Dorobanti, finisaje de calitate, spatii generoase, curte libera, terase, garaj etc, 1.800.000 EUR, matei@apulum94.ro, Tel: 0726882482 n Drumul Gãzarului particular, imobil stradal, teren 270 mp, construiþi 140 mp, toate facilitãþile, posibilitãþi spaþiu comercial+ casã locuit. Preþ 159.000E, Tel: 0741425977 n Drumul Sãrii, colt de strada, teren 175mp, D+P+1+M, 250mp utili, renovata, centrala termica, zona deosebita, 290.000 €, Tel: 0733683446, laura@apulum94.ro, n Drumul Sãrii, teren 248mp, deschidere 12m, casa 3 camere, caramida, toate utilitatile, zona linistita, 104.000 €, Tel: 0733683446, laura@apulum94.ro, n Drumul Taberei Vila 5 camere, P+1+M, 170mp, 270mp teren, utilitati, 143.000 EUR, dragos@apulum94.ro, Tel: 0749233924

Giurgiu, Bâcu, Dragomireºti, vilã P+M, la roºu sau la cheie, toate utilitãþile, 40000-68000 euro, Tel: 0721059692, 0723248579

n Rosetti, Maria Rosetti, 5 camere, P+pod, renovata, centrala termica, 125mp utili, centrala termica, stradala, n Kogãlniceanu, 3 camere+ 2 ideala firma, 189.000 EUR, Tel: camere demisol, cadastru, laura@apulum94.ro, intabulare, baie, parchet, 0733683446 termopane, 42.000 EUR, Tel: 0730873718 n SNAGOV, VAND VILA, IESIRE LA LACUL MARE, ETC, TEL: n Militari Apusului, P+1+M, PISCINA, 160mp utili, 240 mp supf. 0722629241 teren, 2007, cadastru, intabulare, 143.000 EUR, dragos@apulum94.ro, Tel: 0749233924 Teleorman, Gãlãteni, casã poziþie deosebitã, 2100 mp, Muncii (Hurmuzachi), v ie+ pomi, Negoc iabil, Mihai B ravu, casã 20.000 RON, Tel: S+P+ET+M+ magazin 0730024845 42mp, d 12, 5m. sc 175mp, teren 157mp, renovat inte- n Titan, Th. Pallady, Opel, rior, proprietar, sector 3, vila P+1+M, constr. teren 370mp, 149.000 EUR, Tel: 2008, 100.000 EUR, 0721266778 http://www.amdf-imobiliare.ro, Tel: 0726704033

n Giuleºti, vand casa la curte, 4 camere, 2 bai, 2 holuri, bucatarie, toate facilitatile, pret discutabil, 80.000 EUR, Tel: 0726509686

é Giurgiu, Bâcu,

Dragomireºti, vilã P+M, toate utilitãþile, beci, pod, terasã, etc, 68.000 euro si alte case începând cu 40.000 euro, 68.000 EUR, Tel: 0721059692

Rahova, str. Muntii Carpati, particular vand Urgent casa 3 camere demolabila 300mp, 39.000 EUR, Tel: 0766017066

é Prahova, Cheia, vand casa vacanta P+1, (parter: terasa, sufragerie 50mp, bucatarie, dormitor, baie; etaj: 3 dormitoare, baie, balcon), foisor, calitate deosebita, negociabil, 55.000 EUR, Tel: 0722689722, 0212214493

n Chibrit, vand garsoniera confort III, 3/4, aproape metrou, zona linistita, termopan, gresie, faianta, parchet, negociabil, 16.500 EUR, Tel: 0749036796

n Chiºinãu Bd, Particular, stradal, 3/10, renovat recent, G.F.P, usa metalica, pozitie foarte buna. 36.500 euro, negociabil, Tel: 0746144500

n Ferdinand, Gara de Est, Particular vând garsonierã, parter/4, 30.000 EUR, Tel: 0732034813


pagina 10 / vânzãri garsoniere / 2 camere

Domo, 3/7, n Cantemir, decomandat, liber, termopan, gresie, bloc reabilitat termic, liber, 53.000 EUR, Tel: 0722217638

Virtutii, é Lujerului, proprietar vand garsoniera, comfort I, decomandata, 41mp, etaj 8, complet mobilata si utilata, 42.500 EUR, Tel: 0745518252

confort 1, n Militari, decomandatã, 35 mp, bloc mixt, constructie 1980, cadastru, ocazie, 26.000 EUR, Tel: 0728005657, 0745055657

n Norilor Piaþã, Tineretului, 40mp, decomandata, etaj 4/10, 45.000E, proprietar, Tel: 0742129454

n Prelungirea Ghencea, bloc nou Red House 3, finisat la cheie, centrala proprie, lift, parcare, stradal, canalizare, bucatarie mobilata si utilata complet ultra modern, 36.000 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188 n Prelungirea Ghencea Bloc2013, amenajat complet, bucatarie mobilata si utlata, lift, parcare, 33.500 EUR, mariana@apulum94.ro, http://www.red-house.ro, Tel: 0733683447 n Prelungirea Ghencea, Bloc 2012. Etaj 2 si 3, finisate: parchet, gresie, faianta, usa metalica, termopan, centrala. Bucatarie mobilata, utilata, 33.500 EUR, nicu@apulum94.ro, Tel: 0733683445

Rahova, Piata, dezvoltator vand garsoniera confort I, decomandataa, 25.000E, apartament 2 c amere dec omandat 35.000E discutabil, Tel: 0760482592

n Sãlaj, particular garsoniera etaj 2 libera facilitatile zona Complex neg, 22.000 EUR, 0786455111

vand toate Salaj Tel:

Sec tor 5, 28mp, 2/4, garsoniera cf.III, renovata, gresie, faianta, parchet, termopan, semimobilata, libera, gaze, baie, bucatarie, 7.500 EUR, Tel: 0722217638, 0763179087

é Titan, Auchan, vand garsoniera et. 1/4, bloc reabilitat termic, 25 mp, UM, G, T, scara curata, 20.000 EUR, Tel: 0740374812

amenajari din n Unirii, constructie, bloc stradal, vedere spate, 67.000 EUR, mariana@apulum94.ro, Tel: 0733683447 n Unirii, garsoniera amenajata, bloc1996, stradal, vedere spate, etaj 5, paza, 59.500 EUR, mariana@apulum94.ro, Tel: 0733683447 particular, vand n Unirii, garsoniera Bucuresti, etaj 8/8, pret negociabil, 54.000 EUR, Tel: 0723054564

n 13 Septembrie, vand garsoniera conf. 1 mobilata etaj 10/10, Tel: 0728463416 n 13 SEPTEMBRIE, VAND GARSONIERA, LA STRADA, ET 2, BLOC MIXT, TEL: 0765455400

n Antiaerianã, Margeanului Leresti, bloc reabilitat, etaj 4/4, confort I, decomandat, imbunatatiri, intabulat, 42.500 EUR, nicu@apulum94.ro, Tel: 0733683445

n Diham, Aleea Budacu nr. 3, vand apartament 2 camere, imbunatatit, inclus bucatarie stare buna, fara intermediari, negociabil, 53.500 EUR, Tel: 0740421314, 0314202667 n Drumul Taberei Aleea Istru, 52mp, etaj 4/4, renovat, bloc reabilitat, 50.000 EUR, dragos@apulum94.ro, Tel: 0749233924 n Drumul Taberei Favorit, vanzare apartament 2 camere, decomandat, 50mp, etaj 4/4, gresie, faianta, parchet, repartitoare, apartamentul se vinde cu mobila de bucatarie. Zona linistita cu multa verdeata, mijloace de transport, etc, 45.500 EUR, dragos@apulum94.ro, Tel: 0749233924 n Drumul Taberei, Prelungirea Ghencea, bloc 2013, amenajat complet, centrala termica, lift, 41.400 EUR, Tel: 0733683447, mariana@apulum94.ro, http://www.red-house.ro, n Drumul Taberei, Prelungirea Ghencea, bloc2013, amenajat, centrala termica, lift, 45.200 EUR, mariana@apulum94.ro, Tel: 0733683447

é Drumul Taberei, Celibidache (Moghioros), 2 camere, 38mp, cft 2, multiple imbunatatiri, g+f+p+t, usa metalica, mobilat si utilat complet, modern. Zona verde, 1 min de scoala / parc / RATB, 3 min de 41, 5 min de Plaza. Negociabil. Exclus intermediari, 34.000 EUR, ana@gamextv.com, Tel: 0764126327, 0764126372 n Drumul Taberei, vand apartament 2 camere, mobilat, renovat complet in 2011, exclus agentii, 52.000 EUR, Tel: 0722563324

n Basarabiei, Mc Donald’s, 2 camere, 6/10 cf. l decomandat, balcon, imbunatatiri, liber negociabil, 48.000 EUR, http://www.amdf-imobiliare.ro, Tel: 0723602926 n Berceni, Piata Sudului, 1/4, decomandat, renovat, 52mp, n Eroii Revolutiei, 2 camere apropiere metrou, liber, parter/7, dec, 39.000 EUR, Tel: intabulat, accept credit, 0723619619, 0722744599 53.000 EUR, Tel: 0722217638

Brâncoveanu, str. Izvorul Muresului, apartament 2 camere, conf 1, decomandat, 49mp, 0722870523

n Bucureºtii Noi Parcul Bazilescu, imobil 2010, 1/3, decomandat, 102 mp utili, finisaje lux, boxa subsol, n Titan, parc, vand garsoniera terasa 12mp, zona foarte 131.000 EUR, etaj 2 din 10, usa metalica si linistata, Tel: termopane, 26.000 EUR, Tel: laura@apulum94.ro, 0733683446 0724980836

n Floreasca, apartament decomandat, parter, renovat, bloc reabilitat termic, 67.000 EUR, matei@apulum94.ro, Tel: 0726882482 n Floreasca, Barbu Vacarescu, stradal, bloc reabilitat termic, finisat ultra modern, mobilat complet, usi interior lemn, balcon, dressing, bucatarie mobilata complet si utilata, 89.000 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188

22 Iulie 2013


22 Iulie 2013

vânzãri 2-3-4 camere / pagina 11 n Cotroceni, decomandat, P/2, 90mp utili, curte proprie 80mp + spatiu depozitare, complet renovat si utilat, 135.000 EUR, n Vãcãreºti, Parc, bloc 1990, etaj 5/7, semidecomadat, Tel: 0749233924 78mp, vedere mixta, amenajat, zona foarte frumoasa, 88.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: Taberei Bd 0733683446 n Drumul Timisoara, Liceul Moisil, bloc n Vitan Mall, decomandat, reabilitat, etaj 4/8, amenajat, 80mp, etaj7/8, semidecomandat, 68mp, 2 vedere dubla, hol in H, 2 balcoane, renovat, 60.000 grupuri sanitare, 85.000 EUR, EUR, nicu@apulum94.ro, Tel: mariana@apulum94.ro, Tel: 0733683445 0733683447 n Vitan, Real, apartament 3 camere, 2 balcoane, etaj 7/10, n Macaralei, 3 camere, cf. 1 imbunatatiri, dec, 3/4, imbunatatiri, vedere 62.000 EUR, Tel: 0784909591, mixta, 2 locuri de parcare, 0768366469 Mitropolie, vand 60.000 EUR, Tel: 0720045121 n Unirii, apartament 2 camere, n Militari, decomandat, toate suprafata 57mp, Tel: utilitãþile, 85.000 EUR, Tel: 0721008488 0724284003 n Tineretului, 2 camere, semi decomandat, 10/10, semiamenajat, 1979, pret 58.000 euro/ negociabil, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448 n Titan, Nicolae Grigorescu Intersectia cu Basarabia, confort I, semidecomandat, etaj 10, renovat, intabulat, 42.000 EUR, Tel: 0733683445, nicu@apulum94.ro, n Titan, zona Auchan, Vând apartament 2 camere, etaj 4 din 10, confort I sporit. Preþ negociabil, Tel: 0764920668, 0745780240

piaþã, n Iancului Intermacedonia, proprietar, et. 5/8, semi decomandat, suprafaþã totalã 58 mp, eliberabil imediat, 58.000 EUR, Tel: 0721331319

particular vand n Sãlaj, apartament 2camere toate facilitatile zona Salaj Complex neg, 38.000 EUR, Tel: 0786455111

n Vand ap. 2camere b-du Magheru, utilat si mobilat ultra modern, proprietar negociabil, 70.000 EUR, Tel: 0730741111, 0764287016, 0766465005

n Teleorman, Zimnicea, etaj 2, n Moºilor, stradal, amenajat, complet utilat, negociabil, modificat, vedere fata, 15.000 EUR, Tel: 0769414114, 66.500 EUR, mariana@apulum94.ro, Tel: 0347882433 0733683447

n 13 Septembrie Razoare, bloc 1988, 60 mp, 6/8, decomandat, semiamenajat, vedere spate, zona linistita, 59.000 EUR, Tel: 0733683446, laura@apulum94.ro,

n Polona Bloc 1982, reabilitat termic, stradal, vedere spate, etaj 6, decomandat, 55mp, intabulat, 71.500 EUR, nicu@apulum94.ro, Tel: 0733683445 n Prelungirea Ghencea, Direct Dezvolator, Red House 3, finisat complet, centrala, lift, parcare, stradal, utilitati, canalizare, comision 0, 41.400 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188 n Prelungirea Ghencea, Proiect Nou Red House 3, stradal, finisat complet, centrala de apartament, lift, locuri parcare, bucatrie mobilata si utilata complet, 49.500 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188 n Prelungirea Ghencea, Red House 3, bloc nou, Direct Dezvoltator, finisat la cheie, centrala de apartament, lift, stradal, bucatarie mobilata si utilata complet, 53.000 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188

é Tineretului, ap 2 camere, bloc 2012 ultramodern, etaj 5/12, lift panoramic, la gri avansat, 58mp, decomandat cu balcon, contorizare proprie, vedere directa parc si Sun Plaza, 69.900 EUR/mp, patric.popovici@mail.com, Tel: 0722309881

Tineretului, -Timpuri Noi, 1/4, renovat lux, G+F+P+T+AC, usi, instalatii, metrou, facultati, parc, Tel: 0722217638

n Baba Novac - Dristorului apartamentul are 2 balcoane, 5/10, decomandat, termopan, bloc reabilitat, 1975, scara curata, 71mp. Pret 69.000euro negociabil, 69.000 EUR, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448 Berceni, Emil Racovita, particular, vand apartament 3 camere, parter, p+1, toate imbunatatirile, discutabil, 65.000 EUR, 0765504512

n Cotroceni Parcul Romniceanu, 1/2, semidecomandat, 80 mp, renovat finisaje lux, centrala termica, zona superba, 160.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446

n Nerva Traian adiacent, bloc 1989, etaj 5/8, decomandat, 78mp, renovat, bucatarie mobilata, loc parcare, 99.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446

é Vitan, Real, proprietar, vand apartament 3 camere parter/4, gresie, faianta, termopane, usa metalica, 39.000 EUR, Tel: 0723153106

n Pantelimon vand apartament 3 camere, etaj 3/10, semidecomandat, 43.000 EUR, n 13 Septembrie Prosper, bloc Tel: 0725471455 1989, izolat termic, etaj 4/8, decomandat, 97mp, renovat, loc parcare, 95.000 EUR, n ªtefan Cel Mare, Dinamo, laura@apulum94.ro, Tel: apartament 3 camere, 60mp, 0733683446 parter/2, Tel: 0736877537 n 13 Septembrie, particular, et. 2/8, imbunatatiri, an 1988, 72.500 EUR, Tel: 0766404036 n Tineretului, Serban n 13 Septembrie, Sebastian Voda, In vila, et. 1, Bloc 1988, etaj 3/8, hol H, 78mp, 2 amenajat, 135.000 €, decomandat, bai, imbunatatiri, 73.000 EUR, mariana@apulum94.ro nicu@apulum94.ro, Tel: 0733683445 Tel: 0733683447

n Unirii Mircea Voda, bloc 1990, 3/8, decomandat, renovat, aer conditionat, liber, 138.000 €, Tel: 0733683446, laura@apulum94.ro, n Unirii, aproape de Piata Alba Iulia, semi-decomandat, 6/8, bloc 2000, 85mp, terasa, renovat, vedere mixta, 134.900 €, Tel: 0733683446, laura@apulum94.ro, n Unirii, Fantani, 4/8, dec, vedere fata, 2 balcoane, A/C, Tel: 0723.619.619, 0722.744.599

n BRÂNCOVEANU, VAND AP. 4 CAM, STOIAN MILITARU, ET. 2/4, DEC, CF 1, 2 BAI, 96 MP, AN BLOC 1978, CADASTRU, INTABULARE, CERTIFICAT ENERGETIC, 66.500 EUR, ELLENNA1978@YAHOO.COM TEL: 0723427958

é Bucureºtii Noi, vanzare 4 camere, decomandat, 185mp utili, parter, doua locuri parcare, 235.000 EUR, dragos@apulum94.ro, Tel: 0749233924

n Calarasilor Stradal, etaj 5, Agricultori-Muncii. Bloc monolit 1995, vedere spate si lateral, renovat, intabulat, 112.000 EUR, nicu@apulum94.ro, Tel: 0733683445 n Crângaºi vis-a-vis Piata, vedere mixta, bloc 1983, etaj 7/10, decomandat, 82mp, 2 bai, 2 balcoane, 76.000 EUR, nicu@apulum94.ro, Tel: 0733683445 n Crângaºi, George Valsan nr. 10, apart. 4 cam, semi decomandat, an 1987, p+8, cadastru si intab. Imbunatatiri, parcare adp, zona metrou RATB tramvai, autobuz. Pret negociabil, 89.000 EUR, Tel: 0766918889, 0722323940

n Dorobanþilor renovat complet, parchet bambus, centrala proprie, 92 mp utili, parcare, 127.000 EUR, matei@apulum94.ro, Tel: 0726882482 n Drumul Taberei, bloc 2013, apartamentul este amenajat complet, centrala termica proprie, lift, 79.000 EUR, mariana@apulum94.ro, http://www.red-house.ro, Tel: 0733683447

n Fizicienilor, particular vand apartament 4 camere, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, beci, balcon, in apropiere de scoala gradinita, spatii de joaca, Lidl, Real, Mega Image, autobuz, metrou, pret negociabil, 78.000 EUR, dan_olteanu86@yahoo.com, Tel: 0763547448

n Magheru, Gradina Icoanei Dionisie Lupu, 132mp utili, plus 2 balcoane si boxa, renovat recent, 115.000 EUR, nicu@apulum94.ro, Tel: 0733683445


pagina 12 / vânzãri imobile / schimburi / cumpãrãri imobile / închirieri oferte camere

n Sãlãjan, Steriadi Apartament decomandat, etaj 1/4, renovat recent, superfinisat, centrala proprie, mobilat, utilat, intabulat, 76.000 EUR, nicu@apulum94.ro, Tel: 0733683445

n 13 septembrie, Marriott, spatiu comercial, parter, stradal, 350 mp, deschidere 20 mp, complet renovat si utilat, pretabil restaurant, banca, casino, cabinet medical, notariat etc, 800.000 EUR, rococo.bistrolounge@gmail.com Tel: 0767899093

n Unirii, fantani, 100mp, 3 balcoane, amenajat, 2 grupuri sanitare, vedere dubla, 180.000 EUR, mariana@apulum94.ro, Tel: 0733683447

n 1 Mai, Ion Mihalache, decomandate, an construcþie 1995, parchet masiv, gresie, faianþã, termopane, aer condiþionat, 2 bãi, 2 balcoane, 3 cãmãri, et. 8/8, cu etaj tehnic deasupra, bloc deosebit, 2 interfoane, lift modern, negociabil, 112.000 EUR, Tel: 0740217161 n 13 Septembrie Novaci, 92mp utili, et 4/8, decomandat, imbunatatit, centrala proprie, 89.000 EUR, dragos@apulum94.ro, Tel: 0749233924

é

n Giurgiu, Cãlugãreni, cumpar casa batraneasca, Tel: 0741637395

n Crangasi, proprietar, cumpar ap 2 cam, decomandat, etaj intermediar, exclus agentii. rog seriozitate, alian_7@yahoo.com

soseaua Olteniþei, zonã liniºtitã, acces in 2 min la 634 si 11, caut colegã (salariatã, liniºtitã, ordonatã, curatã, nefumãtoare) pentru apartament 2 camere, fãrã proprietar, utilitãþi, 400 lei chiria + 400 lei garanþie. Urgent, Tel: 0724941578 n Griviþei, inchiriez camera la curte cu toate facilitatile, baie si bucatarie la comun, pretul include si darile, 800 RON/luna, Tel: 0786716122

é V and c as a demontabila, structura metalica, 3 camere, 2 bai, balcon, 114mp locuibili, usor neg. Nu se vinde cu teren, 13.000 EUR, Tel: 0769215710, 0728276195

Argeº Piteºti, vindem spatiu birouri, hala de productie si teren in zona industriala a municipiului Pitesti, vis-a-vis de Baumax, 200.000 EUR, ictconstruct@ yahoo.com, Tel: 0744326945

n Militari, Lujerului, particular inchiriez camera in apartament vis-a vis de metrou, Tel: 0732721324

n Berceni,

é Gara de Nord, Dinicu Golescu nr. 11A, urgent, particular, spatiu comercial la parter 80 mp, la demisol 70 mp, vitrina 14m pe colt, 150.000 EUR, Tel: 0765721739

n Schimb casa+teren IlfovNuci, 50km Bucuresti, dupa Snagov, 4 camere, baie, bucatarie, instalatie apa, renovata, 3.200mp, d 14, 50, livada, cadastru, cu garsoniera numai cf. 1, central, dupa 1980, etaj inferior, zona civilizata, Tel: 0723829985, 0723883960

Unirii, Sc Apulum 94 cumpara apartament 3-4 camere, zona Nerva Traian, Mircea Voda, Unirii, mariana@apulum94. ro, Tel: 0733683447, 0213207070

22 Iulie 2013

Lujerului, caut colega de apartament, vis a vis Cora, 5min metrou, apart este decomandat, mobilat modern, complet utilat, aer conditionat, masina de spalat, frigider, tv, cablu, internet, Anda, 150 EUR, anda_a86@yahoo.com, Tel: 0727189823

Titan, Policlinica, inchiriez camera mobilata (pat dublu, birou, noptiera, dulap, tv) in apartament cu 2 camere semi decomandat (2 holuri), toate utilitatile necesare (aragaz, microunde, frigider, tv, telefon, internet, aer conditionat, termopane, masina de spalat, etc). Inchiriez numai la eleva, studenta, salariata sau pensionara (sa nu lipseasca noaptea de acasa). 75E+ cheltuieli, Tel: 0726401798


22 Iulie 2013

închirieri case-vile / garsoniere / 2-3-4 camere / pagina 13

Septembrie, Posta n 13 Puisor, D+P+2+M, 12 camere, 400mp teren, 520mp construiti, 4 grupuri sanitare, 2.800 EUR, mariana@apulum94.ro, Tel: 0733683447 n Antiaerianã, proprietar, vila singur in curte, Tel: 0769568109 n Giuleºti nr. 299B, casã curte (o camerã), St=130mp, 75mp interior, toate utilitãþile, nemobilatã, 360 EUR, Tel: 0726116881 n Sãlaj, str. Serbesti, casa la curte, 3 camere, baie, bucatarie, incalzire centrala cu calorifere, gaze, mobilat, singur curte, inchiriez sau vand, Tel: 0769695394

Garsoniera n Brâncoveanu. confort 1 tot strictul necesar, aproape de strada Constantin Brancoveanu, mobilat complet, loc de parcare, Tel: 0726890588 Costin Georgian, particular. garsoniera nou renovata, canapea extensibila, pat, aragaz, frigider, masina spalat, debara, balcon inchis. Caut intelectuali, termen lung, 200 EUR/luna, Tel: 0742073612, 0314307122 n Dristor, inchiriez garsoniera mobilata, exclus intermediari, 200 EUR/luna, Tel: 0722829838 Militari, Cora, particular, inchiriez garsoniera confort 1, 42mp, decomandata, contorizata, mobilata, pentru nefumatori, exclus agentii, Tel: 0722685942 n Militari, Gorjului, parter/4, confort 1/dec, mobilatã, aragaz, frigider, maºinã de spãlat, urgent, 800 RON, Tel: 0728005657, 0745055657 Sudului Piaþã, garsoniera nemobilata, parter, 35mp, gres ie, termopan, 800 RON/luna, Tel: 0722528526, 0314262770

é Titan, particular, ofer spre închiriere garsonierã recent renovatã, mobilatã, utilatã, aspect modern, ddddcccc73@yahoo.com, Tel: 0746949132

n 1 Decembrie Bd, inchiriez apartament urgent 2 camere, langa metrou, decomandat, mobilat, termopan, etaj 1/4. Pret usor negociabil, 950 RON, Tel: 0764413322

é Colentina, Andronache nr. 209, 2 camere, de preferat activitate de birou, aproape de Carrefour, 300 EUR/luna, mihai.moreanu@totalconstructii .com, Tel: 0728870295 n Gara de Nord, 2 camere, decomandat, etaj 1, mobilat, utilat, Tel: 0744436219 Militari Rosu la 4 km de Cora Lujerului, particular, bloc nou, mobilat, utilat lux, 300 EUR, Tel: 0730709479 n Militari, Iuliu Maniu, etaj 5/10, confort 1, mobilat, utilat, urgent, 230 EUR, Tel: 0728005657, 0745055657 n Muncii, proprietar, 2 camere, nou renovat, mobilat, utilat, Tel: 0769568109

Ghencea, n Prelungirea apartament 2 camere, decomandat, mobilat, utilat, loc parcare, etaj 6/10, liber, 250 EUR/luna, Tel: 0745600328, 0744262078 n Rahova, strada Barca, ap 2 cam mobilat+ utilat etaj 6, imbunatatiri G+F+P+T+CT gaze totul nou renovat, Tel: 0754802102 Cel Mare n ªtefan intersectia cu Lizeanu, proprietar, inchiriez apartament 2 camere, suprafata utila 53mp+ 8mp balcon, decomadat, etaj 6 din 10, bloc 1983, nou renovat, gresie, faianta, parchet, complet mobilat si utilat. Telefon zilnic dupa ora 14:00, 380 EUR/luna, Tel: 0766892753 n Titan, Liviu Rebreanu, Parc IOR, izolat termic, termopan, gresie, parchet, usa metalica, apometre, semimobilat, 300 EUR/luna, Tel: 0754056694 n Vitan Mall, Foiºorului, 7/10, proprietar, decomandat, partial mobilat, termen nelimitat, 1+1 garantie, negociabil, 250 EUR/luna, seremet.aristia@yahoo.com, Tel: 0037379606976 Zizin, proprietar n Vitan, Inchiriez ap 2 camere, semidec, 2/4, g+f+t, usa metalica, interfon, mobilat complet, a c, internet/WiFi, 350 EUR/luna, Tel: 0722475405

proprietar, n Cotroceni, apartament in vila, super lux, mobilat, utilat lux, Tel: 0769568109 n Militari, Apusului, proprietar, 3/4, centralã, G+F, anvelopat recent, loc parcare, aproape mijloace transport, 280 EUR, Tel: 0722211833 n Tineretului, mobilat modern, termopan, A/C, Tel: 0723619619, 0722744599 n Ultracentral bloc Dunãrea, apartament 3 camere, 90mp, et. 2, dotat, utilat, preþ negociabil. 021.314.90.86, Tel: 0213152164, 0724136905

n Dristor metrou, modern! 90mp, particular, termopan, parchet, complet mobilat, utilat, aer conditionat, liber 1 August, fara comision agentie, 550 EUR/luna, zavoi@yahoo.co.uk, Tel: 0741267187 n Romanã, parter, nemobilat, ideal firma, Tel: 0723619619, 0722744599


pagina 14 / închirieri oferte 4-5 camere / spaþii / cereri / auto-moto / electro / matrimoniale

22 Iulie 2013

n Rahova, inchiriez spatiu comercial sau lucrativ, 80mp, toate facilitatile, stradal, 200 EUR/luna, Tel: 0723477758

é Cismigiu, zona excusivista, bloc linistit, centrala proprie, aer conditionat, 2 bai, terasa, vizavi de parc, se inchiriaza mobilat si utilat complect sau nemobilat, mocheta, termopane, usa metalica, interfon, intretinere foarte mica, 850 €/luna, Tel: 0721952053, robert_bell787@yahoo.com,

n Iau în spaþiu cu contract de închiriere la secþia financiarã ºi buletin de identitate, Tel: 0760967852

Logan, Supernova, Dacia, Cielo, Matiz Tico, Citroen, Chevrolet, Renault, Opel, Skoda, Solenza, Peugeot, autoturisme 4x4, 1994-2011. Si cu mici defecte, Tel: 0212551102, 0721309765, 0768798468

n Iancului, Dimitrov, aproape metrou, amenajat si mobilat modern, utilat complet, aer conditionat, disponibil imediat, 300 EUR, Tel: 0726406375

Centura Domnesti, halã noua pentru depozitare, 1.500mp, rampa tir, paza. 3,5 Euro/mp, Tel: 0722598108, 0212694200 n Eminescu, str. Episcop Radu, spaþiu în casã la curte pt birouri, atelier croitorie etc, 2 camere, hol, baie, centralã proprie, 300 EUR/luna, Tel: 0216104085, 0740095040 n Militari, Virtutii, Garsoniera, Particular, Parter / 8 Stradal, Linia 41, Conf. 1, Decomandat, Pentru Birou, Cabinet, Sediu Firma, Tel: 0722269092

é Pache Protopopescu, Plantelor Mântuleasa, demisol toate utilitãþile + 380 V, pretabil atelier, laborator, depozit, etc, 0723287531, 0213115243

Aveti apartamente, case, vile, birouri de inchiriat? Contactati-ne urgent! Tel: 0752703232

é Voucher rabla 2013 doua bucati, dosare complete, 2500 ron/bucata. Daniel, Tel: 0768824281

é Fete de vis va asteapta intr-o atmosfera incendiara! Tel: 0767607901, 0731767816, 0732021509

n Voucher rabla 2013, vând, Tel: 0723575824

n Dacia 1300, motor Franta, an 1976, 120.000km, stare buna, colectionari sau program Rabla, 300 EUR, Tel: 0784662678

Chrysler Voyager 7 locuri, motor 2.5 L, 65000 km, dies el, geamuri elec tric e fata+s pate, inc hidere centralizata, aer conditionat, bare portbagaj, pilot automat, 3.500 €, 0764137326

é La hotel sau la tine acasa, Alys 24 ani, 175.cm, 55.kg, ochii caprui, sani nr3, fund bombat, ten alb. Ofer sex total, sex oral, sex normal, sex anal sau sex total neprotejat cu ejaculare unde vrei tu, dragoste, saruturi, poz 69, anniligus, cunniligus, masaj erotik, sex in grup, show lezby, penetrare dubla fantezii sexuale. Ofer toate servicile posibile la domiciliul tau sau la hotel ora cu 2-3 finalizari, 0720227033, n Calculatoare laptopuri, 0731774331, monitoare, imprimante noi, andreea_excorta_senzuala@ second-hand, garanþie, service. yahoo.com Vand, angeloangeloo@yahoo.com, http://www.e-strong.ro, Tel: 0722213283, 0765476882

é Peugeot 206 Hatchback, 2005 108000 km, benzina, 1360 cm3 (putere 55 kw/75 CP),transmisie manuala, euro 4, rosu metalizat, nr usi 4/5; proiectoare ceata, ABS, alarma, airbag-uri, geamuri electrice, inchidere centralizata, radio/CD Alpine, servo directie, interior velur. Primul proprietar. Fara accident. Revizii doar la reprezentanta. Km reali. Istoric service. 2.700 €, 0769008523, silvy_silvy_silvy@hotmail.com

é Skoda Octavia 1,9

motorina, scut 4x4, 93.000 km, carte service de la Porsche R omania, fulloption, 9.300 EUR, Tel: 0766880083

n Pompe electrice alimentare benzina si diesel, pentru orice tip auto, capuri distribuitoare, injectoare, sonde litrometrice. Negociabil. Garantie, Tel: 0744852658

Calculator Pentium 4/3G, 1 GBRAM, 80 GBHDD, DVDROM, monitor 17 LCD, tastatura, mouse, 299 lei, Tel: 0723984654

é Aragaz Zanussi model ZCG55PGW, alb, 4 ochiuri si cuptor. A fost utilizat 6 luni de zile si se afla in stare foarte buna. Se afla inca in Garantie. Transport Gratuit in Bucuresti, 550 RON, Tel: 0723153106

n Cumpar frigidere, congelatoare, aragaz, masina spalat, functionale 100-150. frigidere defecte 50, Tel: 0213328599, 0722417915

é Masaj complet-relaxare totala, fete frumoase si pasionale. Te asteptam petreci momente unice de maxima placere langa una sau mai multe fete intr-o vila de lux, poze reale 100%! 100 Ron, 0769505683, 0720934969, princessmasaj@yahoo.com

é Svetlana si Andreea, doua domnisoare deosebite, poze reale 100%, svetlana 1, 70 57kg, 26ani, andreea 1, 70 58kg, 25 ani, oferim placeri intime domnilor de inalta calitate, locuim central Dorobanti lux, cerem si oferim seriozitate, 100 EUR/ora, Tel: 0726830998

n Am 38 de ani locuiesc in zona Militari, ºaten, ochi albastri, 1.74, 76kg; caut doamnã serioasã fãrã obligaþii pentru cãsãtorie, 0762085156 n Epigramist problemist sah-mate. 79ani. Doresc profa sah-mate (70-80), atee, singura sau descendent asemenea. Cunosti legea “Lomonosov-Lavoizier”? Sah: Rc7, Dc6, Ne8, C86, Pg6 contra Rh8, Tg3, MAT-2 mutari+cursa ‘’Nf7"+ remiza Rh7, Ca8, Cc8 contra Rb8, Pa4, Pb5. Telefon dupa ora 18.00, Tel: 0318006320 n Tanar simpatic, caut tanara simpatica intre 18-22ani pentru o relatie serioasa. Rog seriozitate, Tel: 0761778632


animale / pierderi / citaþii-licitaþii / autorizaþii mediu / afaceri firme / pagina 15

22 Iulie 2013

Pierdut doc umentatie cadastrala pentru adresa str Maria Cuntan nr.4, bl.S 24, et.2, ap.8, sect 5 Bucuresti, pe numele Badea Marilena. Le declar nule

é

Vand pui Schnauzer urias negru, Tel: 0724476350

n SC Cipriano Food SRL, sediul:Bucuresti, sect.3, Calea Vitan, nr.219,bl.10, sc.2, et.10,ap.115, J40/12610/2008, CUI 24228155 declara pierdut si nul certificat constatator de suspendare. 0722985523

Licitaþie publicã: Parohia-Afumaþi I, organizeazã licitaþie cu selecþie de oferte pentru atribuirea lucrãrilor funerare în cimitirul parohial. Caietul de sarcini poate fi procurat de la biserica Adormirea- Maicii-Domnului situatã în Comuna Afumaþi, str. ªtefãneºti, nr. 53, jud. Ilfov, în data de 01.08.2013, orele 10, 00-12, 00. Data pânã la care se primesc ofertele este 06.08.2013, ora 12, 00. Licitaþia va avea loc în ziua de 08.08.2013, ora 11, 00 la sediul Arhiepiscopiei Bucureºtilor, intr. Miron Cristea nr. 9, sector:4, Bucureºti, Tel: 0721010638 n Se citeaza pârâta Uni-Prix Com SRL la Judecatoria Sector 1 Bucuresti, sala 210, c13 vacanta, in data 20.08.2013, ora 8.30 in Dosar ordonanta plata 5626/299/2013 in contradictoriu cu JT International Romania SRL.

M&C IMPACT n SC PRODUCTION S.R.L, cu sediul social sector 3, Aleea Fizicienilor, nr. 11, Bloc 3E, scara 1, Ap. 51, PUNCT DE LUCRU Strada Taberei, nr. 5, corp C8, Popeºti Leordeni, Ilfov, înregistratã la O.N.R.C. – O.R.C.T.B. cu C.U.I. RO24176137, J40/12109/2008 informeazã pe cei interesaþi cã s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizaþiei de mediu pentru activitatea Fabricarea altor articole din metal n.c.a, cod CAEN 2599, Activitãþi ale agenþiilor de publicitate, cod CAEN 7311 judetul ILFOV, oraº POPEªTI LEORDENI, Strada Taberei, nr. 5, corp C8, Popeºti Leordeni, Ilfov.Informaþii se pot solicita la sediul AGENÞIEI PENTRU PROTECÞIA MEDIULUI ILFOV din sectorul 6, Aleea Lacul Morii nr. 1 (Barajul Lacul Morii – în spatele benzinãriei LUKOIL), între orele 900-1200, de luni pânã vineri. Propuneri sau contestaþii se pot depune la sediul A.P.M. ILFOV în termen de 10 zile de la data publicãrii prezentului anunþ,

n Cumpar Hotarari Prefectura, Legea 290 (despagubiri Basarabia) Legea 9 (Bulgaria), Tel: 0743589934, 0728358786 Garantat, n Cumpãrãm aproape orice. Seriozitate. Plata pe loc, Tel: 0785699822

é Vand salupa Glastron (6 pers) + motor Johnson 70cp, utilata complet; Lansete si mulinete pentru pescuit. Vand si separat, Tel: 0723287531, 0213115243

Vând Acordeon 80 baºi, alb, douã registre, sitã ciur, staþie amplific are c hitarã º i televizor Telefunken color, diagonala 97, nou, Tel: 0213308764

Vând Hotel 108 locuri plus anexe, curte (standard camin nefamilisti) bloc p+2, Alexandria, pret dis c utabil, 230.000 EUR, Tel: 0347401017, 0769634511 afacere, salon n Vând înfrumuseþare, dotat complet, aparaturã nouã, chirie micã, 32mp, Bld. ªtefan cel Mare, Tel: 0766412249


22 Iulie 2013 n Executam amenajãri (gresie, faianta, zugravit, parchet): garsoniera 3.000, 2 camere 4.000, 3 camere 5.000. Seriozitate, profesionalism, Tel: 0213454129, 0726215249 n Ofer servicii de pictura pe perete camere copii si decorativa. info@ramian.ro, www.ramian.ro, 0742400900 servicii de n Oferim mentenanta pentru instalatii sanitare, termice si canalizare, zugraveli si hidroizolatii cladiri civile si industriale, 0741637395

é Cursuri acreditate naþional, recunoscute Uniunea Europeanã, pentru bone sau îngrijire bãtrâni, începeþi carierã nouã, Tel: 0213233966 n Cursuri calificare autorizaþii ISCIR, stivuitoriºti, macaragii, fochiºti, liftieri, pod rulant, operatori îmbuteliatori GPL, sudori, Tel: 0784238728, 0744437105 n Cursuri calificare 50 domenii alimentaþie, turism, construcþii, instalatori, auto, ISCIR, înfrumuseþare, pazã, igienã, Tel: 0744437105, 0213134835

Profesor é Matematica, individual, eficient, comod, sigur, rezultate rapide garantat, profesor, experienta, informativ 20 lei ora, Tel: 0754916860

é Matematica,

Profesor, orice zona, pregatire eficienta, rezultate rapide garantat, experienta, siguranta. Pret informativ 20 ora, Tel: 0761929678

matematicã, n Meditaþii profesor (soþul, 46), românã, profesoarã (soþia, 43), V-XII. Rezultate, 13 ani, meditaþii: admitere liceu, note peste 9, anul acesta elevã 10 mate, 9, 60 românã; BAC nici un picat, note peste 9, anul trecut elevã 10 mate, 9, 80 românã, toþi elevii foarte slabi, “reparaþi” cu succes! 20 RON/ora, Tel: 0722286920

é Vand tigla ceramica tip Pitesti; Jgheaburi + burlane; geamuri termopan casã sau serã; calorifere verticale; set baie, Tel: 0723287531, 0213115243

é Executam invelitori tabla zincata Lindab acoperisuri, reparatii izolatii+ materiale, preturi mici, Tel: 0744111939, 0732563623

n Acoperiºuri executãm mansarde, þiglã metalicã, orice fel de tablã, dulgherie, burlane, reparaþii, vopsitorii, n Efectuez zidarii, tencuieli, renovãri, Tel: 0724844659 glet, gresie, faianta, zugraveli, superioare, rog Amenajari apartamente la toate cheie: gleturi, faianta, seriozitate, Tel: 0768366469 gresie, rigips, t apet, n Executãm avantajos zidãrii, gleturi, rigips, glafuri, vinarom, parchet, tencuieli, instalatii, etc, Tel: polestiren, faianþã, zugrãveli, pavele, gresie, ºapã, demolãri. 0767417284, 0744316918 Seriozitate, Tel: 0766531488

é Cadastru, intabulare, firma autorizata, preturi fara concurenta, intarusari, alipiri- dezlipiri (apartamente, terenuri, case), siguranta si profesionalism, Tel: 0721370029

é Proprietar firma de transport autorizata, caut asociat cu putere financiara pentru dezvoltare afacere, transrapidspeedline@yahoo.com, Tel: 0722320190

n Construim centrala electrica cu panouri solare, orice putere, tensiune 380 alternativ, Tel: 0763296882 2-3 zile n Curãþenie sãptãmânã îngrijire bãtrâni, copil 2-3 ani, externã, Cati, Tel: 0765154152, 0216535440 n DJ la pret de criza ofer servicii de sonorizare cu aparatura profesionala de inalta fidelitate, joc de lumini, masina de fum, mii de melodii special selectate. Rel. la: 150 EUR, Tel: 0721201181

é Reparatii frigidere,

congelatoare, combine, lazi, dozatoare, vand frigider Arctic, anyshor1972@ yahoo.com, Tel: 0764562524

AnuntAZ 22 07 2013  

anunt de la a la z, anuntaz, anunturi, anunturi foto, anunturi telefon, anunturia online, imobiliare, inchiriere, inchirieri, locuri munca,...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you