Page 1

é Acoperisuri cu

Tigla Metalica, tip Lindab, zincata, membrane bituminoase, sarpante, mansarde, si orice modificari la acoperisuri vechi, reparatii pentru orice tip de acoperis, Tel: 0766411241

Vand teren intravilan, in Frumuºani (jud. Cãlãraºi) 9000mp, in parcele de câte 450 600mp, fiecare având cadastru, întabulare, PUD, PUZ, deschidere la DN4 (sos Bucuresti-Oltenita); pret de criza, discutabil în funcþie de numãrul de parcele sau întreaga suprafaþã, 20 €/mp, sanduvoinea50@ yahoo.com, Tel: 0722605860 Videochat legal, contract+ asigurare medicala. Salariu 800$/luna + comision 50%+ bonusuri. Avans 500$. Cazare, enjoy4studio@yahoo.com, http://www.enjoystudio.ro, 0763156150, 0735674012

é Cursuri acreditate naþional, recunoscute in Uniunea Europeanã, pentru bone sau îngrijire bãtrâni, începeþi cariera nouã, Tel: 0213233966

Videochat Studio, salariu fix 800$+ c omis ion 50% +bonusuri bilunare. Bonus angajare 100$, models4studio@yahoo.com, http://www.selenstudio.ro, Tel: 0734959924, 0760179243

é VIDEOCHAT AMERICAN. PENTRU PRIMA

OARA IN ROMANIA, STANDARD STUDIO STUDIO AMERICAN ACREDITAT INTERNATIONAL, CU EXPERIENTA DE PESTE 10 ANI IN DOMENIU - ADUCE METODA DE VIDEOCHAT PROFESIONALA, FOLOSITA DE CELE MAI BUNE MODELE DIN LUME. SI TU POTI INVATA SA CASTIGI MII DE DOLARI SAPTAMANAL! LOCALIZAT IN CENTRUL DE AFACERI SITUAT IN BUCURESTI, STR. RADU VODA 17, SECTOR 4 (PIATA UNIRII), STUDIOUL PUNE LA DISPOZITIA MODELELOR SINGURUL SPATIU CU DESTINATIE EXCLUSIV “BUSINESS”, IN CARE, PE LANGA DOTARILE DE ULTIMA GENERATIE, MODELELE BENEFICIAZA SI DE TRAINING INDIVIDUAL DUPA METODA AMERICAN STANDARD SI ACCES LA PROGRAMUL “STANDARD REWARDS” PRIN CARE PE LANGA BANI POT CASTIGA SI PRODUSE VARIAND DE LA GENTI SI PANTOFI PRODUSE DE CELEBRE CASE DE MODA, PANA LA O MASINA SAU UN APARTAMENT. PLATI SAPTAMANALE DIRECT SITE-MODEL, FARA INTERMEDIERE SAU COMISION STUDIO! 5.000 USD/LUNA, HR@STANDARDSTUDIO.RO, HTTP://WWW.STANDARDSTUDIO.RO, TEL: 0213122097, 0785284574


pagina 2 / oferte de muncã România

22 Aprilie 2013 n Asistent Manager, part time, limba italiana obligatoriu, secretariat, contabilitate primara, doru@kpk-trading.ro, Tel: 0741038406

Actriþã film erotic. Selectam fete talentate, frumoase si dezinvolte dornice sa lucreze in industria XXX. Remuneratie pe masura, emeraldbabes@ ymail.com, Tel: 0765464363, 0732098892 n Agent distribuitor experienþã pentru retail (food) în condiþii avantajoase. Tel: 0746.206.451; 11.00-16.00, iullucmar@hotmail.com, Tel: 0746206451

Agent Vanzari si distribuitori, pers oane dornic e de dezvoltare si afirmare pentru Companie interntionala. Salar iu de la 1200ron+bonusuri, Tel: 0318004555

é Agenþi Pazã pentru obiective în Bucuresti, sectoarele 4 si 6. Relatii: 0217454608, Tel: 0754013366, 0724778818

Bucãtar baiat n Ajutor angajam pentru restaurant. Sunati intre orele 11-15, Tel: 0721755455, 0752022594 n Ajutor Bucãtar. Societate comerciala angajeaza ajutor bucatarie (tanara) zona cartier n Agent Vanzari, tineri cu 23 August, cu permis studii superioare si abilitãþi de conducere, Tel: 0744308832 comunicare pentru postul de agenþi vânzãri, angajeazã Companie internaþionalã. ªanse promovare rapidã, Tel: 0730566776 Agent Vanzari. Experienta constitue avantaj. Posibilitati de avansare. Bonusuri + salariu de la 1200ron, Tel: 0728650079 n Agenþi distribuitori reprezentanþi zonali pentru Bucureºti ºi provincie. Persoane comunicative muncã teren program flexibil, Tel: 0755352689

é Asistent/a

medicala angajam, Tel: 0213265596

Bucãtar cu experienþã minim 5 ani, livratori. Angajeazã P iz z er ie ( z ona I on Mihalache) relaþii L - V 12.00 17.00, Tel: 0731027322

é Bucãtar, ajutor bucãtar. Angajeazã Pizzerie (zona Ion Mihalache) relaþii L - V 12.00 - 17.00, Tel: 0731027322

é Bone îngrijire

vârstnici, menajere, experienþã, angajeazã urgent, Agenþia Bona-Mia, program normal sau intern, Tel: 0213233966, 0743393576

é Bucãtar cu experienta si livrator scuter pentru restaurant Il Cantuccio, Tel: 0724744153

é Bucãtar

(Cocinero). Restaurante Espanol en Bucarest busca cocinero para trabajar. Se requiere experiencia en Espana. Le rogamos envíe su solicitud junto con su CV por correo electrónico a e-mail restaurantebucarest @gmail.com

n Bucãtar, angajeaza Hotel n Bucãtar cu experienta Royal Bucuresti. Persoana de minima, cu sau fara atestat, contact Aurel Dumitrescu, Tel: 0768530368 Tel: 0762674139

é Cãlcãtor. Curãþãtorie chimicã ecologicã angajeazã cãlcãtorese textile ºi calandru, muncitoare necalificate pentru specializare cãlcãtorese în Bucureºti, Tel: 0755200012 COCÃTOR COVRIGI PE VATRA, TEL: 0744794660, 0314328565


oferte de muncã România / info / pagina 3

22 Aprilie 2013

AnunþAZ vã informeazã Românii cetãþeni europeni

part-time, n Colaboratori, barbati 33-43ani, cu bune abilitati de comunicare. Program flexibil si castig asigurat. Trimiteti foto, nr.tel si ocupatia actuala la adresa de email job4you1@yahoo.com

Sindicatul Românilor din Strãinãtate

în dialog cu românii de pretutindeni Solidaritatea între generaþii (19). Continuãm rãspunsul pentru doamna Emilia R., nãscutã în România, dar care s-a stabilit de peste 30 de ani în Italia, în prezent pensionarã, care ne-a rugat sã abordãm ºi teme care privesc persoanele de vârsta a treia, mai cu seamã cã anul 2012 a fost Anul european al îmbãtrânirii active ºi al solidaritãþii între generaþii. Astãzi despre platforma europeanã de combatere a sãrãciei ºi a excluziunii sociale. Îi rãspunde domnul prof. ec. Ion Voinea - Preºedintele Sindicatului Românilor din Strãinãtate. Platforma europeanã de combatere a sãrãciei ºi a excluziunii sociale a fost creatã ca rezultat al Anului European pentru Combaterea Sãrãciei ºi a Excluziunii Sociale. Obiectivul platformei este de a consolida eforturile de la toate nivelurile pentru atingerea obiectivului principal al UE privind reducerea sãrãciei. Platforma urmãreºte în special promovarea noilor parteneriate ºi a inovaþiilor sociale ºi valorificarea optimã a tuturor fondurilor UE pentru atingerea obiectivelor privind incluziunea socialã. Un aspect prioritar al atenþiei acordate de cãtre Europa pentru combaterea sãrãciei îl reprezintã depãirea discriminãrii ºi sporirea integrãrii persoanelor cu dizabilitãþi, a minoritãþilor etnice, a imigranþilor ºi a altor grupuri vulnerabile. Acest lucru are relevanþã directã pentru situaþia vârstnicilor vulnerabili. Platforma împotriva sãrãciei ºi a excluziunii sociale conþine, de asemenea, o concentrare specialã asupra riscurilor sociale cu care se confruntã în acest context imigranþii vârstnici, luându-se în calcul inclusiv posibilele nevoie specifi ce de ordin cultural ºi lingvistic ale acestora ºi riscurile particulare de sãrãcie ºi izolare cu care se confruntã ei. Uniunea Europeanã a stabilit o strategie cuprinzãtoare pentru pensii adecvate, durabile ºi sigure. Asigurarea unor sisteme de pensii viitoare adecvate ºi durabile reprezintã o cerinþã-cheie pentru îmbãtrânirea activã în deceniile care vor urma. Numeroºi vârstnici nu au nicio altã sursã de venit în afarã de pensie, iar în lipsa unui venit sufi cient, oamenii nu pot participa din plin în cadrul societãþii. Uniunea Europeanã a stabilit un cadru comun în care statele membre sã îºi împãrtãºeascã idei, abordãri, cunoºtinþe ºi experienþe cu privire la pensii. Acest proces are urmãtoarele obiective comune: 1. Venituri adecvate din pensie pentru toatã lumea, în spiritual solidaritãþii ºi al echitãþii dintre ºi din cadrul generaþiilor. 2. Un caracter durabil al sistemelor de pensii publice ºi private, în special prin susþinerea prelungirii vieþii profesionale ºi a îmbãtrânirii active. 3. Sisteme de pensii transparente ºi bine adaptate la nevoile indivizilor ºi ale societãþii. Raportul comun privind pensiile a subliniat necesitatea unor reforme suplimentare, în special în ceea ce priveºte realizarea îmbãtrânirii active - mai ales în cazul angajaþilor vârstnici de sex feminin. UE faciliteazã eforturile naþionale de reformã, în special prin recenzii. Exemplu, în anul 2011, nouã þãri din UE au evaluat abordarea Þãrilor de Jos privind atingerea echilibrului între securitatea ºi accesibilitatea sistemelor de pensii finanþate. De asemenea, tot în anul2011, 10 þãri din UE au evaluat acþiunile întreprinse de cãtre Germania cu privire la efectele traiectoriilor vieþii asupra pensiilor femeilor. În 16 februarie 2012, Comisia Europeanã a adoptat o Carte albã privind pensiile, în care se aratã cum pot UE ºi statele membre sã lucreze cel mai bine pentru a asigura venituri adecvate la pensie, îndeosebi prin îmbãtrânirea activã. Documentul a propus mãsuri de promovare a ameliorãrii echilibrului dintre anii petrecuþi pe piaþa muncii ºi anii petrecuþi la pensie, precum ºi de sporire a oportunitãþilor de continuare a economisirii la vârsta pensiei. (Va urma). Vã invitãm sã urmãriþi serialul nostru consacrat acestui subiect ºi aºteptãm mesajele dumneavoastrã la e-mail office@az.ro sau postal la Dealul Mitropoliei nr. 5, sector 4 Bucureºti.

é Confecþioner/a

cu experienta, angajeaza casa de moda lux, zona Floreasca, Tel: 0723174871

éCroitor/easã. Angajam Croitorese cu Experienta in realizarea Rochiilor de seara (cap-coada) si modificarea lor. Oferim salariu atractiv + transport decontat, iuliafic@yahoo .com, Tel: 0763099909

Atelier n Confecþioner/a. confectii textile, zona Parcul Carol angajeaza confectioner, Tel: 0728596003 n Confecþionere masina liniara sectie confectii barbati salariul tichete contract Bucurestii Noi, cu/fara n Distribuitor Tel: 0731022108 experienta pentru companie internationala. Salariu de la 1200ron, Tel: 0768632530 Electrician cu experienþã angajeazã Tãbãcarie, Tel: 0722222602

é Confecþionere. Atelier confectii din Sos.Metalurgiei, nr. 23, cartierul Berceni, angajeaza masiniste / confectionere textile cu experienta, Tel: 0216833000, 0723074427 n Consilier. Ministerul Public anunta concurs pentru ocuparea functiei publice vacante de consilier, gradul profesional principal (traducator- engleza principal) la Biroul de relatii internationale si programe altele decat programele Phare din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, in data de 22 mai 2013, ora 10:00 (proba scrisa). Conditiile de participare la concurs si bibliografia stabilita se afiseaza la sediul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si pe site-ul www.mpublic.ro, Tel: 0213193811

n Electrician auto si tinichigiu auto, SC Anadolu Automobil Rom Srl cu sediul in Ciolpani, Ilfov angajeaza. Cerinte: studii medii (calificare), experienta min. 3 ani, permis auto categ. B si/sau D constituie avantaj. Se ofera: transport gratuit, tichete de masa, salariu atractiv. CV-urile se primesc la aderesa de mail sau la fax, secretariat@isuzu.com.ro, Fax: 0212668329 n Electrician

auto, cu experienþã pentru service Otopeni, angajeazã de urgenþã SC INOX SA. Aºteptãm CV pe adresa de email personal@inoxsa.ro, Tel: 0753142654 n Familie serioasa, zona rezidentiala Baneasa, angajam doamna pentru menaj, nefumatoare, ingrijita, Tel: 0212300808 n Frigotehnist instalaþii comerciale, angajeazã Frigotehnics Serv-Com, Tel: 0723566747

Cosmeticianã si tehniciana unghii false cu experienta in domeniu, angajeaza salon de infrumusetare, 0724764239 n Croitor/easã. Angajez croitoreasa cu experienta, salariu atractiv, mihaela.galaxy@gmail.com, Tel: 0765446922 n Croitorese, maistru croitor si vanzatoare cu experienta angajam pentru atelier rochii mireasa si rochii de ocazie, Tel: 0723241970

é Inginer legumicultura. Soc ietate C omerc iala angajeaz a inginer, tehnician, sau persoana cu experienta in legumicultura, Tel: 0722520303


pagina 4 / oferte de muncã România

22 Aprilie 2013 SPATII n ÎNGRIJITOR COMUNE CU CALIFICAREA DE CAMERISTA, ANGAJEAZA EURO HOTELS INTERNATIONAL BUCURESTI. EXPERIENTA MINIMA NECESARA IN HOTEL 2 ANI, APT/A DIN PUNCT DE VEDERE MEDICAL PENTRU MUNCA FIZICA. ATRIBUTII: CURATENIE IN HOLUL HOTELULUI, GEAMURILE, TOALETELE COMUNE, SCARILE ETAJELOR, PARCAREA. PERSOANA DE CONTACT PETRE RAMONA, TEL: 0720771801 n Îngrijitori. Firmã, angajãm familie pentru întreþinere casã în localitatea Izvorani (sat Snagov). Se oferã salariu lunar, casã cu toate facilitãþile fãrã plata chiriei ºi/sau a utilitãþilor (apã, gaz, curent electric, radio-tv). Se doreºte o familie de gospodari serioºi ºi cinstiþi. Relaþii la telefon, Tel: 0720880347 DEPOZIT, n LUCRATOR MANIPULEAZA SI RECEPTIONEAZA MARFA SI PREGATESTE MARFA DUPA FACTURA CLIENT. CAPABIL SA INVETE UN NUMAR MARE DE PRODUSE. AVANTAJ CARNET B, CONTABILITATE@ GELUTRADE.COM, WWW.GELUTRADE.COM, TEL: 0728420054 n MANICHURISTA CU EXPERIENTA (SI UNGHII FALSE). SALON STEPHANIE ANGAJEAZÃ URGENT, ZONA PIAÞA SUDULUI, SOS OLTENITEI 238, VZV BRD, STEFY_SEB@YAHOO.COM, WWW.SALONSTEPHANIE.RO, TEL: 0723460908, 0213324652 n Manipulant marfa pentru depozit alimentar Doraly Afumati, program de lucru 8:30 pana la terminarea activitatii inclusiv sambata, salariu net 1000Ron cu bonuri de masa incluse. Relatii la pavilionul E, Doraly Afumati,

é Mecanic pentru service auto, Tel: 0744799030 n Mecanic auto. Service auto angajeaza mecanic auto, zona Colentina – Andronache, experienta minim 3 ani, Tel: 0722110711 Mec anic i auto si vulcanizatori cu experienta pentru service auto autorizat RAR, Tel: 0762370586

ºi executant n Montator tâmplãrie aluminiu, cu domiciliul în Bucureºti, disponibilitate pentru delegaþii, Tel: 0213353053

é Muncitoare. Spãlãtorie lenjerie angajeazã muncitoare necalificate, cãlcãtorese textile, delegate, fochiºti în Bucuresti zona Iuliu Maniu, Tel: 0755200033 n Muncitor. angajam muncitor pentru intretinere cladire, zona Rahovei; constituie avantaj permis conducere categoria B, Tel: 0743578079 n MUNCITORI NECALIFICATI SI CALIFICATI ANGAJEAZÃ FABRICA TAMPLARIE PVC (ZONA AUTOGARA RAHOVA). ADRESA INTERVIU: STR. BARLEA, NR. 2B. TEL 0214250925/26, n Muncitori pentru Firma de constructii si amenajari interioare, Tel: 0736614621 n Muncitori. Firma constructii angajeaza muncitori calificati/necalificati pentru termosistem, Tel: 0720674251, 0762732532 n Operator calculator angajam, Tel: 0213265596

é Operator Pc Societa italiana di telecomunicazioni ricerca operatori PC per la sede di Bucarest. Si richiede una buona conoscenza della lingua italiana. Inviare CV all’indirizzo e-mail i.dadalau@comdata. it, Tel: 0213160524

n Mecanici auto cu experienta. Service GTC n Ospãtar cu calificare, Auto se afla in zona sos. angajam in zona Unirii, Tel: 0720099151 Oltenitei, service@gtcauto.ro, Ospãtãriþã, urgent http://www.gtcauto.ro, Tel: a n g a j e z o s p a t a r ita cu 0734081111 experienta, zona Baba n Menajerã angajez pentru Novac. Rog seriozitate, Tel: Snagov, prezentabil Otopeni 0722218487 Baneasa, Tel: 0736830310

n Ospãtãriþe, barman, ospãtar, paznic de noapte. Terasã Parcul Tineretului, Tel: 0735154001, 0723019747 n Ospãtãriþe. Ambasad’Or Otopeni angajeaza ospatarite pentru club piscina. Cerinte: minim 1 an experienta in domeniu, inaltime minim 1,65m, aspect fizic placut. Beneficii: salariu motivant, tips, masa asigurata, office@ambasador-events.ro, www.ambasador-events.ro, Tel: 0729916180 bunã n Persoanã cunoscãtoare a limbii engleze, scris ºi vorbit, cu bune cunoºtinþe de calculator, ptr gestionare încasãri clienþi. Constituie avantaj bune cunoºtinþe de contabilitate primarã cât ºi bune abilitãþi în conversaþie. Rog CV pe e-mail: accesexports@gmail.com

é Personal confecþii. Fabrica confectii cu activitate de peste 10 ani angajam constructor tipare cunoscator Gemini si om la masa de croitbanzicar, cu experienta, salariu foarte atractiv, Sos. Viilor nr. 56, Tel: 0724515514

Persoanã îngrijire bãtrânã, rog s eriozitate, Tel: 0727828653 n Persoanã fara obligatie familiara pentru ajutorul sotiei la bucatarie si curatenie, oferim masa, gazda si salariu, zona langa Bucuresti, Tel: 0767101158 n Persoane toate vârstele pentru figuraþie emisiuni, reclame, filme, public spectator. Urgent, plata la zi, Tel: 0769268751, 0723413288 n Personal curãþenie birouri. Salariu bun, bonuri de masa, decontare transport. Posturi fixe, carte munca, program luni-vineri, Tel: 0212523180

é Personal fast-food. Rotiseriile Dines angajeaza, personal fast-food, livratori pe scuter cu permis cat. B, soferi, officedines@gmail.com, http://www.dines.ro, Tel: 0736627098 n Pizzar cu experienta, cuptor cu lemne, Filos Pub Grozavesti, Tel: 0742181263, 0755013339


22 Aprilie 2013

oferte de muncã România / oferte de muncã strãinãtate / cereri de muncã / pagina 5 pacienti. n Recepþioner/a Persoanã pentru primire pacienti angajam, 0213265596 vanzari, n Reprezentanti Avon inscrie, castiguri mari, produse cadou, cursuri gratuite, posibilitati avansare, Tel: 0768321060, 0722930207 n Rigipsar zugrav, faianþar, avantaj calificaþi, cu domiciliu în Bucureºti, disponibilitate la deplasãri, Tel: 0213353053 n Soferi taxi doar cu atestat. Dispecerat Pelicanul. Exclusiv 24 de ore. Plan 90 ron. Sunati intre 14-20, Tel: 0762690913, 0743160002 n Soferi taxi cu atestat si chef de munca. Dispecerat Pelicanul. Exclusiv 24 de ore. Plan 90 ron, Tel: 0762690913, 0743160002 n Spalator auto. Spalatorie auto angajeaza spalator cu experienta. Comuna Berceni, explorlux2006@gmail.com, Tel: 0723879224, 0722500834 n Spãlãtor auto. Spalatorie din sectorul 4, angajeaza personal cu experienta, rog seriozitate, zilnic intre orele 8-20, Tel: 0725628014

é Specialist legumicultura. Societate Comerciala cauta un specialist pentru a acorda asistenta tehnica in cultura de legume de circa 2-3 ori pe saptamana, Tel: 0722520303 Transator/Ambalator Peºte. Alfredo Foods angajeaza ambalator si transator peste proaspat/carne, experienta in productie industria alimentara. Sediul Bucuresti, Cartier Berceni, cariere@alfredo.ro, Tel: 0314056105 n Vânzãtoare cu minima experienta magazin alimentar, zona Sebastian, rugam seriozitate, Tel: 0727361637 n Vânzãtoare cu experienta cofetarie, Tel: 0733021502 n Vânzãtoare patiserie, angajez full time, zona Crangasi, flspalatelu@yahoo.com n Vânzãtoare, angajez pentru minimarket, zona Gara de Nord, Tel: 0730376118 n Vânzãtoare. SC Cibicolor Impex SRL, angajeaza vanzatoare magazin amenajari interioare, zona Militari, Tel: 0725513117, 0213172785 n Videochat, fete care vorbesc limba englezã, cu/fãrã experienþã în domeniul videochatului, oferim stabilitate, logisticã, performanþã, salariu fix + comsion 80%, posibilitate cazare, pentru messenger simplu.studio, Tel: 0761506920, 0721931751

é Videochat 19 Studiouri Inovatoare videochat angajeazã fete cu/fãrã experienþã. Caºtiguri garantate 2000$-5000$ lunar. Oferim 600$ bonus + 500 lei cadou la interviu, Tel: 0768839893

é Videochat angajam fete cu/fãrã experienþã pentru VideoChat. Program 5-7h/zi. Salariu fix 1200$, Bonus 300$, Avans 500$ din prima z i. Studiouri în zonele: Unirii, Universitate, Crângaºi, Obor, Calea Moºilor, Romanã, Tel: 0732656366, 0763380077

é Videochat DivinoStudio angajeaz a doamne (domnis oare) c u/fara experienta din Bucuresti sau alt oras. Oferim: 100$ Bonus de angajare, Comision 70%, plata zi/bilunar, cazare gratuita vila, progr flexibil, avans, bonusuri, training profesional gratuit. Zone: Unirii, Crangasi. Cerinte: varsta minima 18 ani, englez a mediu, 2.000 USD/luna, divinostudio@yahoo.com, http://www.divinostudio.ro, Tel: 0762702276, 0720932936

Videochat. Modele pentru sesiuni de videochat, angajeazã Glamour Ssstudio, avans, 100 USD, www.glamorouschat. com, Tel: 0761533932, 0724694232 Vopsitor, vânzãtor, inspector. Auto First Class service auto, Bl. Energeticienilor 13-15, angajeaz a pregatitor–vopsitorie, reprezentant vanzari, inspector ITP. Trimiteti cv la e-mail, danielgrigore@autofirstclass .ro, Tel: 0760693462, 0785280160 n Vulcanizator cu experienþã angajeazã SC, în zona Pipera, Tel: 0728140440 n Vulcanizator auto, salariu atractiv, Tel: 0729367750, 0764239409

GERMANIA. AGENTIA ‘’MÄDCHEN WG’’ SELECTIONEAZA MODELE (+18), CU FIZIC DEOSEBIT CE DORESC SA LUCREZE INTR-UN MEDIU AMBIANT SELECT, FARA STRES, DAR SI CASTIGURI SUBSTANTIALE: 6.000-20.000EURO/ LUNA. PLATA LA ZI. CONDITII DE CAZARE SUPER CONFORTABILE. RASPUNDEM SI LA BEEP ORI MESAJE. NE GASESTI SI PE MESS, 10.000 EUR/LUNA, ESCORT. HANNOVER@ YAHOO.COM, TEL: 004915225941168

n Italia contracte: infirmiere, menajere, cameriste. Relatii 0769424035, 0747661527, www.epp-jobs.com, Tel: 0769875604, 0729772702

é Uniunea Europeana. ªofer tir pentru comunitate, experienta minim 1 an, liviu.badea @karavan.eu, Tel: 0722155565

43 ani, n Cosmeticianã, doresc angajare in Bucuresti, seriozitate, Tel: 0733600362 n Electrician, maistru electician cu vechime, caut post corespunzator, Tel: 0722388098

é Fotograf profesionist, caut colaborare sau angajare in domeniu. Editare foto, grafica, design, cimatstudio@ yahoo.com, Tel: 0724071861 Stivuitorist, cu atestat vizat 2013, permis B, caut loc de munca, Tel: 0761403570


Irlanda n 1. Area Manager (New Business Development Dublin North); Description: We are looking for someone who is outgoing, enthusiastic, ambitious and eager to make a mark in field sales. We are looking for someone who is an ambitious, well organised and presented person, who can contribute their own ideas and will go outside the box to bring in business. While we are involved in financial services and will become the number one in our SME business segment - we are not a telecoms or insurance company, and you will be working as part of a team of professionals for a growing and expanding company. While meeting easily achievable targets is important, this position will commence with an excellent commission based structure and revert to a fully salaried package, with full training being provided. Car owner. We are looking for ambitious sales managers to make our company the number one in Ireland. Salary: 22,000 pa; Source: FAS, Public Employment Services, Ireland; Please send a CV and the reasons why you wish to be considered for this role to Sales@IOCSave.com - Last date for application: 21/05/2013 n 2. Area Manager (New Business Development) - Dublin West; Description: We are looking for someone who is outgoing, enthusiastic, ambitious and eager to make a mark in field sales. We are looking for someone who is an ambitious, well organised and presented person, who can contribute their own ideas and will go outside the box to bring in business. While we are involved in financial services and will become the number one in our SME business segment - we are not a telecoms or insurance company, and you will be working as part of a team of professionals for a growing and expanding company. While meeting easily achievable targets is important, this position will commence with an excellent commission based structure and revert to a fully salaried package, with full training being provided. Car owner. We are looking for ambitious sales managers to make our company the number one in Ireland. Salary: 22,000pa; Source: FAS, Public Employment Services, Ireland; Please send a CV and the reasons why you wish to be considered for this role to: Sales@IOCSave.com - Last date for application: 21/05/2013 n 3. Area Manager (New Business Development) - Cork City; Description: We are looking for someone who is outgoing, enthusiastic, ambitious and eager to make a mark in field sales. We are looking for someone who is an ambitious, well organised and presented person, who can contribute their own ideas and will go outside the box to bring in business. While we are involved in financial services and will become the number one in our SME business segment - we are not a telecoms or insurance company, and you will be working as part of a team of professionals for a growing and expanding company. While meeting easily achievable targets is important, this position will commence with an excellent commission based structure and revert to a fully salaried package, with full training being provided. Car owner. We are looking for ambitious sales managers to make our company the number one in Ireland. Salary: 22,000pa; Source: FAS, Public Employment Services, Ireland; Please send a CV and the reasons why you wish to be considered for this role to: Sales@IOCSave.com - Last date for application: 21/05/2013 n 4. Area Manager (New Business Development) - Dublin South; Description: We are looking for someone who is outgoing, enthusiastic, ambitious and eager to make a mark in field sales. We are looking for someone who is an ambitious, well organised and presented person, who can contribute their own ideas and will go outside the box to bring in business. While we are involved in financial services and will become the number one in our SME business segment - we are not a telecoms or insurance company, and you will be working as part of a team of professionals for a growing and expanding company. While meeting easily achievable targets is important, this position will commence with an excellent commission based structure and revert to a fully salaried package, with full training being provided. Car owner. We are looking for ambitious sales managers to make our company the number one in Ireland. Salary: 22,000pa; Source: FAS, Public Employment Services, Ireland; Please send a CV and the reasons why you wish to be considered for this role to: Sales@IOCSave.com - Last date for application: 21/05/2013

n 5. Area Manager (New Business Development) - Mid West; Description: We are looking for someone who is outgoing, enthusiastic, ambitious and eager to make a mark in field sales. We are looking for someone who is an ambitious, well organised and presented person, who can contribute their own ideas and will go outside the box to bring in business. While we are involved in financial services and will become the number one in our SME business segment - we are not a telecoms or insurance company, and you will be working as part of a team of professionals for a growing and expanding company. While meeting easily achievable targets is important, this position will commence with an excellent commission based structure and revert to a fully salaried package, with full training being provided. Car owner. We are looking for ambitious sales managers to make our company the number one in Ireland. Salary: 22,000pa; Source: FAS, Public Employment Services, Ireland. Please send a CV and the reasons why you wish to be considered for this role to: Sales@IOCSave.com - Last date for application: 21/05/2013 n 6. Area Manager (New Business Development) - Limerick; Description: We are looking for someone who is outgoing, enthusiastic, ambitious and eager to make a mark in field sales. We are looking for someone who is an ambitious, well organised and presented person, who can contribute their own ideas and will go outside the box to bring in business. While we are involved in financial services and will become the number one in our SME business segment - we are not a telecoms or insurance company, and you will be working as part of a team of professionals for a growing and expanding company. While meeting easily achievable targets is important, this position will commence with an excellent commission based structure and revert to a fully salaried package, with full training being provided. Car owner. We are looking for ambitious sales managers to make our company the number one in Ireland. Salary: 22,000pa; Source: FAS, Public Employment Services, Ireland; Please send a CV and the reasons why you wish to be considered for this role to: Sales@IOCSave.com - Last date for application: 21/05/2013 n 7. Area Manager (New Business Development) - North West; Description: We are looking for someone who is outgoing, enthusiastic, ambitious and eager to make a mark in field sales. We are looking for someone who is an ambitious, well organised and presented person, who can contribute their own ideas and will go outside the box to bring in business. While we are involved in financial services and will become the number one in our SME business segment - we are not a telecoms or insurance company, and you will be working as part of a team of professionals for a growing and expanding company. While meeting easily achievable targets is important, this position will commence with an excellent commission based structure and revert to a fully salaried package, with full training being provided. Car owner. We are looking for ambitious sales managers to make our company the number one in Ireland. Salary: 22,000pa; Source: FAS, Public Employment Services, Ireland; Please send a CV and the reasons why you wish to be considered for this role to: Sales@IOCSave.com - Last date for application: 21/05/2013 n 8. Area Manager (New Business Development) - Tipperary; Description: We are looking for someone who is outgoing, enthusiastic, ambitious and eager to make a mark in field sales. We are looking for someone who is an ambitious, well organised and presented person, who can contribute their own ideas and will go outside the box to bring in business. While we are involved in financial services and will become the number one in our SME business segment - we are not a telecoms or insurance company, and you will be working as part of a team of professionals for a growing and expanding company. While meeting easily achievable targets is important, this position will commence with an excellent commission based structure and revert to a fully salaried package, with full training being provided. Car owner. We are looking for ambitious sales managers to make our company the number one in Ireland. Salary: 22,000pa; Source: FAS, Public Employment Services, Ireland; Please send a CV and the reasons why you wish to be considered for this role to: Sales@IOCSave.com - Last date for application: 21/05/2013 n 9. Qualified HGV/LGV Mechanic; Description: Qualified HGV Mechanic required for main truck dealer, must have diagnostic experience, ability to problem solve, flexible with hours and full truck licence. Salary: 30,000 pa; Source: FAS, Public Employment Services, Ireland; Please Email your CV to petercostello@curran.net - Last date for application: 20/05/2013

n 10. Chef (Temporary/Full Time); Description: Busy seasonal family run business beside the beach are looking for a Chef to work from now for 5/6 months with a view to a permanent position. We have a small restaurant that is recommended by all guide books and also run bar food from the same kitchen every day. We need someone that can do a bit of both restaurant a la carte and bar food. We can provide accommodation if needed. Must be HACCP trained. Excellent English. Salary: To be advised; Source: FAS, Public Employment Services, Ireland; Please forward CVs to: Roches Bar & Sqigl Restaurant, Quay Road, Duncannon, New Ross, Co. Wexford. E-Mail: info@sqiglrestaurant.com - Last date for application: 19/05/2013 n 11. Steiner/Waldorf Teacher; Description: We seek an experienced Steiner Waldorf Class Teacher to teach a combined Class 1 to 3. Kildare Steiner School is a vibrant and growing school set on four acres of beautiful Kildare/Wicklow countryside. The school includes a Toddler Group, Kindergarten and Primary School up to Class 6. We are experienced in working with the pedagogical needs of combined classes and our small classes create a warm ethos within the school. We have a strong, committed parent body and teachers college who work as a united community in the management and development of our school. Salary: 21,000pa; Source: FAS, Public Employment Services, Ireland; Letter of Application and CV should be sent to the Secretary, Kildare Steiner School, Rathairgid, Dunlavin, Co. Kildare or to info@kildaresteinerschoool.org. For any queries please contact: The Secretary at info@kildaresteinerschool.org Phone: 045-401919; Last date for application: 03/06/2013 n 12. Practice Development Officer; Description: Practice Development Officer for group of Nursing Homes. Experience in Nursing/Health & Safety policies and procedures. Relevant experience required. Salary: Neg DOE; Source: FAS, Public Employment Services, Ireland; Apply with CV to Theresa@newbrooknursing.ie - Last date for application: 15/05/2013 n 13. Mobile / Web Applications Developer /Designer; Description: To custom design & build multi-lingual mobile web and Facebook applications for our hotel clients. You should have a primary degree in digital design, at least 3 years experience in mobile web application and facebook app development, be fully conversation with the main mobile and technologies to work across all platforms. Salary: 30,000pa; Source: FAS, Public Employment Services, Ireland; Please apply in the first instance via email to: hr@netaffinity.com - Last date for application: 30/04/2013 n 14. Senior Chef de Partie - Richard Graces Gastro Pub; Description: This is a great opportunity to join the award winning team at Richard Graces Gastro Pub. We are seeking a Senior Chef de Partie to join our developing team. We are looking a dynamic Chef de Partie with a passion for food and quality. We are an Irish Cuisine premises with a real love for fresh food and ingredients. You must know how to take direction and work with dedication. We want an individual who is proud of the food they put on a plate, a person who wants to learn and develop as a chef. Must have knowledge and experience in HACCP. The ideal chefs will have previous experience. If you want to be apart of a team of chefs that are striving to be the best at what they do, they please apply. Salary: 22,000pa. Source: FAS, Public Employment Services, Ireland; To apply please send your CV to: richardgracesbar@gmail.com Applications by e-mail only. No phone calls. Last date for application: 16/05/2013


Irlanda n 15. Senior Chef de Partie - The Locke Restaurant; Description: This is an amazing opportunity to join the award winning team at The Locke Restaurant (Old Le Chateau Restaurant). We are seeking a Senior Chef de Partie to join our developing team. We are looking for a dynamic Senior Chef with a passion for food and quality who can work with our award winning Chef, Niall Kavanagh. We are an Irish Cuisine Restaurant with a real love for fresh food and ingredients. You must know how to take direction and work with dedication. We want an individual who is proud of the food they put on a plate, a person who wants to learn and develop as a chef. Must have knowledge and experience in HACCP. The ideal chefs will have previous experience. If you want to be apart of a team of chefs that are striving to be the best at what they do, they please apply. Salary: Neg DOE +; Source: FAS, Public Employment Services, Ireland; To apply please send your CV to: thelockerestaurant@gmail.com Applications by e-mail only. No phone calls. Last date for application: 16/05/2013 n 16. Chef- moroccan cuisine; Description: We are looking for a Sous Chef for our well established Moroccan/mediterranean restaurant in Galway city.Candidate should have:Experience in cooking Moroccan food. At least 5 years experience. Have food hygene training done. Be able to work well under pressure. Should enjoy working as a team. Be passionate about food. Be willing to work hard and long hours when needed.Strong people manager. Strong self-starter. Salary: 25,000 pa; Source: FAS, Public Employment Services, Ireland; dfarLtd 19 The woods cappahard tulla rd Ennis Co/clare 0035391532648 high-cafe@hotmail.com www.high-cafe.ie Last date for application: 16/05/2013 n 17. Skilled Slaughterhouse Operative; Description: Skilled Slaughterhouse Operative & Boner of livestock required. Must be available for work 6 days per week on flexible hours. Must have experience in Humane Slaughter of livestock and carcass boning and other various duties within the Abattoir. Must be HACCP trained. Salary: 30,000pa. Source: FAS, Public Employment Services, Ireland; Applications to: bcm72011@hotmail.com - Last date for application: 30/04/2013 n 18. Accounts Receivable Specialist - German speaker; Description: Permanent contract with a major multinational manufacturing company. Excellent benefit package. Great learning opportunities. Long-term career path. Vibrant international team. Daily duties:Credit checks and credit limits evaluation. Dealing with customer queries regarding cash applications and credit collections. Old debt issues resolution. High-volume Cash allocations for the German market. Credit control reporting. Produce reports in compliance with accounting principles relevant to the German market. Support local team with ad hoc query resolutions. Salary: NEeg DOE; Source: FAS, Public Employment Services, Ireland; Please apply with your CV to: emilia@priorityplacements.ie - Last date for application: 17/05/2013 n 19. Project Coordinator; Description: To assist in the preparation, reporting and analysis of allocated projects under the supervision of the Project/Account Management Team. To provide administrative support to the team. Creation of project documentation such as (but not limited to):Scope of Works. Timescale Plan. Health & Safety records. Drawings. Letters of Appointment. Statement of completion. Manage version control of all project orientated documentation.Process project deliverables. Update and maintain project schedules and timelines. Daily team updates on active projects. Maintain the Dynamic in-house PM database. Regular updates to the team on pending/in-progress projects. Assist in delivering projects so they are delivered on-time, to budget, and achieve the required margin. Support in producing proposals and bids for clients within Dynamic templates. To arrange and coordinate meetings, including agendas, and capturing the meeting notes and follow up accordingly. Salary: Neg DOE; Source: FAS, Public Employment Services, Ireland; Please email recruit@dynamiceu.com with your cover letter and CV referring to the position you are applying for. Last date for application: 17/05/2013

n 20. Project Manager; Description: To manage the day-to-day activity of the allocated projects whilst delivering success and maintaining profitability.To be fully responsible for the allocated projects and their P+L. Helps towards developing and improving the working procedures within the department. Day-today programme management. Attend client meetings (where necessary) and record and act on the particulars discussed. Creation of project documentation. Daily client updates on active projects. Regular updates to clients on pending/in-progress projects. Ensure that projects are delivered on-time, to budget, and achieve the required margin. Produce proposals and bids for clients within Dynamic templates. Maintain and build relationships with Dynamic clients (retailers, brands, fixture and graphic manufacturers). Salary: Neg DOE; Source: FAS, Public Employment Services, Ireland; Please email recruit@dynamiceu.com with your cover letter and CV and reference the role that you are applying for. Last date for application: 17/05/2013

n 21. Catering Equipment Service Engineer / Technician; Description: Dublin 12 based commercial catering equipment company have a vancany for a service technician. Experience in repairing commercial catering equipment and be able to work on combi ovens, fryers, griddles, dishwashers etc. Please state on replies what brands of equipment you have experience of working on. Previous experience of commercial catering repairs. Safe Pass. Manual Handling. Salary: Neg DOE. Source: FAS, Public Employment Services, Ireland; Please email CV to Service@kaneco.ie - Last date for application: 17/05/2013 n 22. 3D Civil Processor; Description: We are seeking a Senior 3d Civil Processor to lead our new department. Must Be: Proficient user of AutoCAD 2D and 3D. Advanced use of another Autodesk Packages such as: Raster Design and Map. Proficiency in Autodesk Civil 3D ; creation of DTM, Alignments, Profile Views and Cross Sections; corridor creation and volume calculations. Must be confident on managing Road Design commands: Junction creation, Superelevation calculations for roads and motorways. Experience on visual lisp and 3DS Max desirable. Confident Microstation, ArcGIS, Global Mapper and ITT-ENVI user. Teaching experience to third-level professionals is essential. The company require the candidate has the ability to create courses of the software mentioned, in order to increase the company s perfomance. Salary: 30,000 pa; Source: FAS, Public Employment Services, Ireland; E-Mail CV to: recruitment@murphysurveys.ie - Last date for application: 18/05/2013 n 23. Business Development Executive Korean/Mandarin/English Speaking; Description: Development of business opportunities in Korea, Japan and China. The company is a specialist in childrens multimedia products and works with OEMs, ODMs and NSPs globally for product distribution. Based in Dublin 2, with some Asia travel required, the role will involve technical pre-sales to these channels, management of channel partners, as well as localization support for products. Work with the Commercial Director and executive team to develop new commercial strategies for the company, including customer acquisition initiatives, pricing and retention strategies, and marketing initiatives in the region. Fluency in English, Korean and Mandarin Chinese. Professional business development experience. Contracts negotiation. Business fundamentals. Financial analysis. Salary: 36,000pa; Source: FAS, Public Employment Services, Ireland; E-Mail CV to: barry.oneill@storytoys.com - Last date for application: 02/05/2013

n 24. Network Support - French Language; Description: Working to drive forward our mission of delivering a top quality service to its internal and external customers, this role will involve working on the full product lines. Excellent knowledge of networking protocols and topologies is essential. Duties & Responsibilities: Dealing with customer escalated, complicated or specialized queries from L1 Service Desk. Recreation of customers environments in order to aid troubleshooting or to proof concepts before deployment. Update and monitor call logging system, to ensure our customers receive top level service. Communication and interaction with technical support staff at clients locations. Salary: 30,000 pa. Source: FAS, Public Employment Services, Ireland; Please email Zara.DuffyFinn@stream.com for more information. Last date for application: 17/05/2013 n 25. Network Support - Dutch Language; Description: Dealing with customer escalated, complicated or specialized queries from L1 Service Desk. Recreation of customers environments in order to aid troubleshooting or to proof concepts before deployment. Update and monitor call logging system, to ensure our customers receive top level service. Communication and interaction with technical support staff at client's locations. Salary: 30,000 pa. Source: FAS, Public Employment Services, Ireland; Please send your CV to Zara.DuffyFinn@stream.com - Last date for application: 17/05/2013 n 26. Customer Support Agent - Japanese Speaking; Description: The Customer Support Agent is responsible for dealing with all types of pre and after sales customer contacts, as well as mail order entry. Most of the agents tasks will be actioned on-line using our Oracle database (training provided). Duties include: General information on products. Sample Product Requests. Placing a telephone order (entering order on line). Order status. Goods not matching original order. Shipping issues (tracing orders; returns pick up etc.). Finance queries (processing payments, invoice / statement queries). Up-Selling mail orders. Responding to faxes and letters from Customers. Translation and proofing. Data input of mail orders. Any other duties/projects as directed by Management. Salary: 30,000 pa. Source: FAS, Public Employment Services, Ireland. Please email your CV to Damien.Hiesse@pens.com if you are interested in applying for this role. Last date for application: 18/07/2013 n 27. Artic Driver - E+C Licence/ADR Licence (Continental); Description: Experienced Artic Driver required for continental work for an Irish based company. Must have ADR licence & up to date CPCs. Job offer is contingent upon company obtaining suitable insurance cover for recruit. Salary: Neg DOE; Source: FAS, Public Employment Services, Ireland; Please email: info@tanseytransport.com - Last date for application: 18/05/2013 n 28. Preschool Leader; Description: Leader position to run a busy kits room with room ratios of 1:5, maximum number 12 with 2 assistants. The successful candidate will have experience working with children aged from 14 months to 26 months, will be a strong team player and knowledge of both AIstear and Siolta. English as a first language is absolutely essential for this position. Fetac level 5 minimum. Ability to plan activities, maintain strong daily/weekly records and communicate well with children, team members and management is issential. Previous experience of working with this agegroup. HACCP and manual handling, along with up to date First Aid training, are required but some training is also available. Interest in developing and advancing a holistic early years curriculum. Salary: 10.00pa; Source: FAS, Public Employment Services, Ireland; Rebecca Roche or NIcola Heveran: email: info@narnianursery.ie Phone: 012986218. Last date for application: 18/05/2013 n 29. Hair Dresser; Description: Our business is expanding and we are looking for someone to join our team. We require a Qualified Hair Stylist, coming from a hairdressing background. A minimum of 3 years experience is required. Applicants must be competent and experience in cutting and styling ladies hair. Salary: Neg DOE; Source: FAS, Public Employment Services, Ireland; Submit CV to: New Image Hair & Beauty Salon, 65/66 Lower Clanbrassil Street, Dublin 8. Tel No: 085 1484896. Last date for application: 18/05/2013 n 30. Téléconseiller / Téléconseillere en banque; Description: Vous etes chargé(e) de clientéle pour un centre d'appel basé en Ireland(Dundalk) pour une clientéle francophone. Par mail ou télephone, vous apportez une réponse rapide et efficace aux clients. Travail flexible du lundi au dimanche sur 24 h. Envoi d'un CV en anglais. Salary: EUR 24000 - 25000 (Annually); Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; Envoi CV par courrier. Contact: BP 69 59009 LYON 03. Last date for application: 30/04/2013


pagina 8 / vânzãri terenuri / case-vile

22 Aprilie 2013

é Pantelimon Oraº,

(in spate Selgros), teren 500mp, deschidere 20m, zona vile cu infrastructura noua, facilitati: canalizare, energie electrica, gaze naturale, PUZ, PUD, cadastru si autorizatie construire pentru S+P+1+M, Tel: 0722604017

n Bãneasa, str, Garlei, Casa demolabila, 82.600 EUR, mariana@apulum94.ro, Tel: 0733683447

é Berceni Comuna, proprietar, teren intravilan 410 mp (323 mp utili), curent la lot, drumuri amenajate, cadastru, intabulare, PUZ aprobat (P+1+M). Pret pt lot, 5.900 EUR, loturiberceni@yahoo.ro, http://www.comunaberceni.ro, Tel: 0737988993 n Brancoveanu, metrou, 250mp, casa demolabila, cadastru, intabulare, 109.000 EUR, mariana@apulum94.ro, Tel: 0733683447 n Buftea, vand teren in suprafata de 2.761, 83 mpzona Padurea Raioasa, 15 EUR/mp, Tel: 0720990727

Cãlãraºi, Frumuºani, vand teren intravilan, 9000mp, in parcele de câte 450 - 600mp, fiecare având cadastru, întabulare, PUD, PUZ, deschidere la DN4 (sos Bucuresti-Oltenita); pret de criza, discutabil în funcþie de numãrul de parcele sau întreaga suprafaþã, 20 €/mp, sanduvoinea50@ yahoo.com, Tel: 0722605860

é Carol I Parc vand casa la curte 6 camere cu toate utilitatile in supr tot de 250mp deschidere 12m situata langa Parc Carol pe strada Cutitul de Argint sau Schimb cu apt 2 camere confort 1 plus dif in aceeasi z ona, 165.000 EUR, anunturibwb@gmail.com, Tel: 0756099911

n Chitilei ºosea, teren + construcþie 231mp, suprafaþã construitã 114 mp, deschidere 11m, apã curte, gaze poartã, canalizare, Tel: 0733800886 n Dãmãroaia, proprietar, vand Paradisul n Corbeanca, casa la curte, negociabil, Tel: Verde, sat Ostratu, vand teren n Prahova Urleta teren 0766268898 intravilan 1000mp, intravilan, 10.000mp cu utilitati, Conþeºti, n Dâmboviþa, 27.000 EUR, Tel: 0768099160 Tel: 0751048749 particular vand casa bartaneasca din caramida, pret negociabil, 12.000 EUR, Tel: 0734151072 n Dâmboviþa Gulia proprietar, Tânganu, vand urgent teren n Dâmboviþa, ªerlaru, vand vand teren intravilan 1600mp, cu toate utilitatile la poarta, 1000 mp/parcela intravilan casa 2 camere, 70km de imprejmuit, pret bun, Tel: construibil, carte funciara, Bucuresti, teren 288mp, 0722336514 cadastru. Teren total: 10.000 negociabil, Tel: 0768894854 mp. Electricitate, gaze, n Decebal, casa vanzare 5 canalizare, 15 EUR/mp, Tel: dormitoare, 4 bai, bucatarie, living de 58 mp mansarda 100 n Giurgiu, Sãbãreni, la 11 Km 0744427274 mp necompartimentata. Casa de Centura, pe DJ602, Teren mai solicita cateva imbunatatiri n Tãrtãºeºti, exact la intrare, Intravilan Construibil, 500mp + 180mp servitute. Curent pe 1000 mp, utilitati, zona selecta ea fiind ideala pt sediu firma, vile, urgent, birouri, clinica sau casa de loc, gaze la 60m, 9.000 EUR, numai de locuit. Ofer si cer seriozitate, 18.000 EUR, Tel: 0766580384, nicu@apulum94, Tel: 300.000 EUR, 0756055534 0733683445 robert_simbol_21@yahoo.com, Tunari Soseaua - Dimieni, Tel: 0768034902 Giurgiului, Dealul teren agricol 7500 mp, Tel: n Drumul Sãrii P+M, renovata Cucului din 0721287174 1997, gresie, faianta, parchet, Postalionului, 550m, termopan, centrala termica, deschidere la 2 strazi, curte 465m construibil, amenajata, 320.000 EUR, deschidere 31m, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446 curent, 3 transe, parti-

cular, 29.900 EUR, Tel: 0729757633 n Militari str. Drumul Ciorogârla, 10.000mp în spate la Metro ºi 920mp str. Viscolului, Tel: 0728980656, 0721251509 Militari, Piata Veteranilor, 700mp, intravilan, toate utilitatile, liber, deschidere 22m, 160.000 EUR, Tel: 0722217144 n Mogoºoaia, Strada Doina, vand teren in suprafata de 515 mp, zona Vanatori, 80 EUR/mp, Tel: 0720990727

n Popeºti-Leordeni, ocazie vanzare teren 20800 mp, extravilan-industrial, langa fabrica Tnuva DN4 Bucuresti-Oltenita. Deschidere 140m la drum de exploatare, accesibil usor. Apa, gaze, electricitate, canalizare, cadastru, intabulare, 5 EUR/mp, anarevan@xs4all.nl, Tel: 0744332353

n Alba Iulia Piata, Popa Nan, singur curte, 15mp, deschidere strada, cadastru, intabulare, nu sunt pe legea 112, Tel: 0755755558 n Alexandriei Cora, particular vand casa 5 camere, decomandata, baie, bucatarie, canalizare, gaze, teren 204 mp, Tel: 0767964440

n Giurgiu, Sãbãreni, 11 Km de Centura, Vila P+1, constr 2012, curte 500mp, asfalt, curent, gaze, 70.000 EUR, nicu@apulum94.ro, Tel: 0733683445

é Giurgiu, Vãrãºti, langa Berceni, vand in rate la proprietar 39997 la predare 30000 in 5 ani, Vila 150 mp, 3 dormitoare, 2 bai, bucatarie open space, birou, living room, p+1, incalzire in pardosea, centrala lemne si electrica, 2 balcoane, terasa, teren 630mp, n Clinceni, vand casã 39.997 EUR, Tel: 0726421369, Parter+Etaj+Mansarda, la gri, florea.mariusnicolae@yahoo.com teren 1000 mp (27x35 m) din care suprafata construita 650 mp (inclus garaj 77 mp); strada Izvorului/Clinceni, n Militari Apusului, P+1+M, intrare din Soseaua 160mp utili, 240 mp supf. 2007, cadastru, Alexandriei, 5 min. mers pe teren, 143.000 EUR, jos, 200.000 EUR, intabulare, Tel: http://www.immobile.ro, Tel: dragos@apulum94.ro, 0749233924 0720070707 Berceni casã 3 camere, renovatã în 2006, cu teren 236 mp, preþ 55.000 Euro negociabil, Tel: 0747010020


22 Aprilie 2013 Militari, Apusului, vilã lux+full, G (subsol) +P+E+P, A=95mp, ST=350mp, SL=220mp, accept variante apartament+ diferenþã, meritã vãzutã, 215.000 EUR, Tel: 0744497623

vânzãri case-vile / garsoniere / 2 camere / pagina 9

sectorul 5, n Zeþarilor, particular, vand casa curte, 3 camere, utilitati, teren 100mp, accept variante apartament, 35.000 EUR, Tel: 0764429485

proprietar vând n Vitan garsonierã cf 1 semidecomandatã, 8/10, 33mp, bloc monolit 1986 de garsoniere Calea Vitan 211, gresie, faianþã, termopan, parchet, uºã metalicã, aer condiþionat, zugrãvitã august 2012, liberã, cadastru intabulare, 0741195997, 39.900 EUR, Tel: 0766240974, 0735354919

n Prahova, 15 km de Sinaia, proprietar, vand casa vacanta (pensiune), negociabil, 41.000 EUR, Tel: 0723558605 n Prahova, Cornu, vila P+2, 500mp curte, teren intravilan n 13 Septembrie, Drumul Sarii 10.000mp Urleta, 70.000 EUR, n Dristor, vand garsoniera Bloc mixt 1987, reabilitat Tel: 0751048749 2012. Garsoniera renovata complet, p/8, 37mp, termic renovata, contorizata, Tel: 0766653610 intabulata, libera, 38.500 EUR, nicu@apulum94.ro, Tel: n Sector 5, 3 camere 220mp, 0733683445 baie, bucatarie, gaze, centrala n Ghencea, garsoniera semi termica, gresie, faianta, decomandata, fara amenajari, constructie noua, 56.000 EUR, apropiere stadion, 32mp etaj Tel: 0764419986 9/10, negociabil, 28.000 EUR, i.costin@me.com, Tel: 0728003709

é Viilor, Fabrica de Ciocolata, vand casa S+P+1, intr-un cartier monarhic, constructii interbelice, deosebite, suprafata construita 270mp, 100mp curte individuala, compusa din 3 dormitoare, 2 livinguri, 3 bai, balcon+terasa, 2 dresinguri, bucatarie si camara+uscator, renovate in 2010. Pretul de vanzare: 450.000Euro. Contactati-ne pentru aceasta oferta la numarul de mobil: 0744604437

é Vrancea, Doaga, 20km de Focsani, particular vand / schimb vila p+1, zona agrement (pescuit, plaja), toate facilitatile, constr 200mp, 660mp teren, 37.000 EUR, radu_mircea59@yahoo .com, http:// www.youtube.com/watch?v =J hOPv CuufG4, Tel: 0761653937, 0758574760

n Obregia, propietar vand garsoniera dubla, cf. 1, 30 mp, (2 camere duble), gresie, faianta, termopan, usa metalica, aer conditionat, discutabil, 29.900 EUR, Tel: 0769008556

n Pantelimon langa Parcul Morarilor, vand garsoniera, 24 mp, et. 1, reabilitat, negociabil, 24.000 EUR, Tel: 0764000564 n Prelungirea

Ghencea Bloc nou, lift, canalizare. Garsoniere finisate: parchet, gresie, faianta, usa metalica, termopan, centrala. Bucataria mobilata, utilata, 33.500 €, 0733683445, nicu@apulum94.ro,

é Braºov, Poiana Braºov, proprietar, vand urgent apartament 2\3 camere in Complexul Silver Mountain, 1.285 EUR/mp, Tel: 0722958538

n Cãlãraºilor, Matei Basarab, Apartament finisat, contorizat, mobilat complet, bucatarie utilata, 81.000 EUR, n Unirii, garsoniera bloc elisabeta@apulum94.ro, Tel: stradal, 67.000 EUR, 0733683448 mariana@apupum94.ro, Tel: n Campia Liberatatii Stradal, 0733683447 bloc reabilitat termic, decomandat, finisat complet, Unirii, amenajari din luminos, spatios, 1976 an constructie, bloc stradal, constructie, et9/10, apropiere scoala, magazine, vedere spate, 67.000 EUR, parc, mariana@apulum94.ro, Tel: 60.000 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0733683447 0788364188

n Campia Libertatii Bloc curat, decomandat, finisat complet, et8/10, 54 mp, se poate vinde si mobilat complet, apropiere ratb, magzine, scoala, parc, 58.000 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188 n Campia Libertatii, Stradal, 2 Camere, bloc foarte curat, renovat, parchet masiv, semi decomandat, bucatarie inchisa, mobilata si utilata complet, geamuri termopan, apropiere parc, lac, magazine, piata, scoala, 54.000 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188 n Campia Libertatii, Stradal, bloc foarte curat, renovat, parchet masiv, semidecomandat, bucatarie inchisa, mobilata si utilata complet, geamuri termopan, apropiere parc, lac, magazine, piata, scoala., 54.000 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188 n Chitilei Bloc nou 2012, P+3, 45 mp, finisat la cheie, centrala de apartament, g, f, p, balcon, vedere fata, aprpopiere ratb, 37.500 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188 vanzare 2 n Cotroceni camere, 67mp din care 15mp terasa, etaj 1/2, complet renovat si utilat, gresie, faianta, parchet, centrala proprie, 75.000 EUR, dragos@apulum94.ro, http://www.apulum94.ro, Tel: 0749233924 n Cotroceni, parc Romniceanu, 3/5, decomandat, zona linistita, amenajat, vedere mixta, mijloace de transport, 63.000 EUR, Tel: 0733683446, laura@apulum94.ro,

n Drumul Sãrii, Apartament finisat, 1/8, decomandat, 60mp, contorizat. pret 67.000euro, 67.000 EUR, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448 Drumul Taberei Decomandat, etaj 9/10, 53mp utili, complet mobilat si utilat, renovat, cadastru, intabulare, 50.000 EUR, dragos@apulum94.ro, Tel: 0749233924 n Drumul Taberei ap. 2camere, semidec. fara imbunatatiri, et. 6/9, bloc reabilitat, stradal, vedere fata, zona linistita, 50.000 EUR, sorinstinga75@yahoo.com, Tel: 0761104413

n Drumul Taberei Aleea Istru, 52mp, etaj 4/4, renovat, bloc reabilitat, 50.000 EUR, dragos@apulum94.ro, Tel: 0749233924

n Eroii Revolutiei, 2 camere, parter/7, dec, 39.000 EUR, Tel: 0723619619, 0722744599

semi n Floreasca, decomandat et 1/3, renovat, stradal, 50 mp, bucatarie mobilata complet, bloc caramida, 65.000 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188

Grigorescu, intr. Badeni, 48 mp utili, utilat complet si renovat in 2012, bloc reabilitat termic, negociabil, 60.000 EUR, Tel: 0765402717

n Militari Lujerului, 60mp, particular, decomandat, cf.I sporit, 8/10, 1980, imbunatatiri, mobilat, utilat complet, 3 minute metrou, toate actele, 58.000 EUR, mmaarryy70@yahoo.com, Tel: 0747078809

n Pantelimon, proprietar, 2 cam cf. 2 semidec vand 2 apartamente et 1/10 si 8/10 40000 euro, 42.000 EUR, dogytrans@yahoo.com, Tel: 0722555399 Ghencea n Prelungirea Stradal, aproape de Linia tramvaiului 41, de str Brasov. Ap renovat recent, finisat, mobilat, utilat, 47.000 EUR, nicu@apulum94.ro, Tel: 0733683445

n Rahova in apropiere de piata, 3/8, decomandat, fara imbunatatiri, vedere spate, zona linistita, 44.500 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446 Piata, vand n Reºiþa apartament 2 camere, confort 1, parter din 4, pret discutabil, Tel: 0766901224, 0762789659

n Salaj, Str. Sold Tunsu Petre semi decomandat, mobilat, gresie, faianta, centrala, et. 3/4, 26.000 EUR, Tel: 0747302430 é Grozãveºti apartament 2 camere în imobil nou, finisat n TIMPURI NOI, AP 2 lux, la cheie, 1.250 EUR/mp, CAMERE, FINISAT, LA Tel: 0722658700 CHEIE, ET 5 + 6, EXCLUS AGENÞII, SE ACCEPTÃ PRIMA CASÃ, 32.000 EUR, TEL: 0724588681 Magheru, bloc Eva, partic- n Tineretului Langa parc, 1/4, bloc 1987, ular vand apartament 2 cam decomandat, confort 1, balcon mare, renovat, zona foarte, mijloace decomandat, et9/9, renovat de transport, 73.000 EUR, Tel: complet lux, instalatii noi laura@apulum94.ro, 0733683446 faianta parchet lemn masiv termopan, aer conditionat n Tineretului, Piata Norilor, langa metrou, 3/10, usi noi, usa metalica semidecomandat, contorizare u t i l i t a t i , semiamenajat, zona linistita, 77.000 EUR, T e l : 64.000 EUR, 0723169175 laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446 n Margeanului, particular vand convenabil apartament 2 camere, confort I sporit, sector 5, zona linistita langa Mega n Unirii aproape de Traian, Image, toate utilitatile bloc 1997, 7/8, decomandat, contorizate, partial mobilat, vedere mixta, amenajat, terasa acte la zi, an constructie 1986, de 8 mp si balcon, balcon, parcare, vedere la 110.000 EUR, gradina, p/10. Oana, laura@apulum94.ro, Tel: 49.900 EUR, Tel: 0721929523 0733683446


pagina 10 / vânzãri 3 camere / 4 camere n Drumul Taberei, Cetatea Histria, vanzare 3 camere, decomandat, 65mp, etaj 4/4, gresie, faianta, parchet, repartitoare, aer conditionat, bloc reabilitat. Zona linistita, 57.000 EUR, dragos@apulum94.ro, Tel: 0749233924 n Drumul Taberei, Urgent Apartament 3 cam Zona Targu Neamt, lângã parc, aproape de Plaza, aproape de metrou Raul Doamnei, 47.000 EUR, sunset4vid@yahoo.com, Tel: 0723254077

n Obor, Spectrum Center, vand apartament 3 camere 80mp, 9/10, bloc reabilitat, linistit, vedere Mihai Bravu, 85.000 EUR, Tel: 0722940836

n Alba Iulia Piata, in spate, Apartament finisat, 3/8, decomandat, 1986, suprafata 68mp. pret 82.000euro, 82.000 EUR, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448

n Bãneasa, Sisesti, stradal, bloc nou, cadre beton cu Bca, finisat la cheie, P+4, 65mp, centrala proprie, apropiere ratb, 65.000 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188 n Berceni Covasna, particular vând 3 camere confort 1, 67 mp, s emidec omandat, intabulat, P/4, liber, parcare, box ã, us ã metalic ã, aer c ondiþionat, c entralã, îmbunãtãþiri parþial, zonã liniºtitã, verdeaþã, 51.000E negociabil. Accept credit, Tel: 0763392333, 0722288247 n Berceni, Racovita, apartament 3 camere, 2/4, renovat, stradal, termopan, climatizare, parc pentru copii, parcare, boxa, exclusiv intermediari, Tel: 0745851374 BRÂNCOVEANU, LAMOTEªTI, 3 CAMERE, FINISAT, LA CHEIE, 85MP, ET 5 + 6 EXCLUS AGENÞII, SE CCEPTÃ PRIMA CASÃ, 45.000 EUR, TEL: 0724588680

n Chiºinãu Bd.- Cernauti Particular vand 3 camere decomandat, renovat nou, nelocuit, Imbunatatiri: usa metalica, gresie-faianta, parchet, tamplarie tripan, instalatie sanitara cupru, instalatie electrica cupru, bloc linistit, cadastru si intabulat. Punct reper scoala Generala Nr. 58. Pret negociabil, 77.000 EUR, Tel: 0722205065

CONSTANÞA, EFORIE NORD, ZONA HOTEL BELONA, VAND APARTAMENT 3 CAMERE NOU, VEDERE LA MARE, MOBILAT. DETINE SI PARCARE LA SUBSOL, 125.000 EUR, TEL: 0729360813

n Panduri, Marriott, 7/9, bloc 1984, decomandat, amenajat, zona linistita, aproape de mijloacele de transport, 89.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446 PARCUL n PANTELIMON, FLORILOR, STR HÃÞIªULUI 78MP ET 5 + 6, EXCLUS AGENÞII, SE ACCEPTÃ PRIMA CASÃ, 42.500 EUR, TEL: 0724588681

n Cotroceni, Arenele BNR, 2/6, semidecomandat, 2012, finisaje lux, 4 aere conditionate, zona linistita, posibilitate garaj, 188.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: n Sebastian parc, vand 0733683446 apartament 3 camere Cotroceni, decomandat, etaj 5/7, confort decomandat, P/2, 90mp I, an constructie 2001; discutabil, 85.000 EUR, Tel: utili, curte proprie 80mp 0728211179, 0722239087

+ spatiu depozitare, complet renovat si utilat, 135.000 EUR, Tel: 0749233924 n Domenii, Parcul Ciresari, vand apartament in vila, parter, 3 camere semidecomandate, 2 grupuri sanitare, centrala proprie, incalzire in pardoseala, parchet din lemn masiv, negociabil, 120.000 EUR, Tel: 0745058369 n Drumul Sãrii, parter inalt, cu balcon, vedere dubla. Finisat, 90mp, pentru locuit sau firma, 95.000 EUR, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448 n Drumul Taberei, Raul Doamnei, apartament 3 cam renovat, zona linistita, bloc renovat octombrie 2012, usa metalica, complet utilat si mobilat, balcon la dormitor, sufragerie extinsa, bucatarie extinsa, debara separata, gresie, faianta, parchet din lemn masiv si usi lemn masiv de calitate, termopan, A/C, frigider, masina de spalat, microunde, aragaz loc de parcare, poate fi vizionat oricand, mutare imediata, magazine, scoli, parc, in curand metrou. Pret Negociabil. Mai multe poze si informatii pe mail, 67.000 EUR, mariand025@gmail.com, Tel: 0722529090

Sector 5, 3 camere, baie, bucatarie, bloc caramida + balcon, foarte frumos amenajat, toate imbunatatirile, 55.000 EUR, Tel: 0762579231 n Sfântul Gheorghe, km. 0, ap. 3 camere, 96mp, et. 4/6, 2 bai, 3 balcoane, vedere Intercontinental, linistit, spatios, an constr. 1939, 54.000 EUR, Tel: 0723890430

n TIMPURI NOI, AP 3 CAMERE FINISAT 72MP LA CHEIE, ET 5 + 6 EXCLUS AGENÞII, SE ACCEPTÃ PRIMA CASÃ, 42.000 EUR, TEL: 0724588681 Tineretului s tradal, 3 c amere, c onfort 1, decomandat, 74 mp, 1984, complet renovat, bucãtãria Americanã (open-space), 2grupuri s anitare, termopane, 2 aer condiþionat, calorifere noi, 10/11. Preþ 92.500E. Elena, Tel: 0728111415, 0728853601 n Tineretului, Serban Voda, In vila, amenajat, 135.000 EUR, mariana@apulum94.ro, Tel: 0733683447

n Unirii, Fantani, 3 camere, 4/8, dec, vedere fata, 2 balcoane, A/C, Tel: 0723619619, 0722744599

22 Aprilie 2013 n 13 Septembrie, are parchet din lemn, finisat, 4/8, decomandat, 2000, vedere dubla, 71mp, 81.000 EUR, Vic toriei ( Minis terul elisabeta@apulum94.ro, Tel: Ec onomiei), s emidec o- 0733683448 mandat, etaj 1/6, 65mp, n 13 Septembrie, Prosper, imobil reabilitat termic, Tel: 3/8, bloc 1987, decomandat, 0743789201 amenajari deosebite, zona linistita, loc parcare, 79.000 é Colentina, Doamna Ghica, n Vitan Mall, decomandat, EUR, laura@apulum94.ro, Tel: proprietar, vând apartament 4 amenajat, 80mp, etaj7/8, 0733683446 camere, decomandat, con. 2 vedere dubla, hol in H, 2 sporit, 64mp, 9/10, bloc inclus grupuri sanitare, 91.000 EUR, în programul de reabilitare mariana@apulum94.ro, Tel: termica 2013, fãrã îmbunãtãþiri. 0733683447 Poate fi transformat într-un apartament cu 3 cam. Preþ uºor negociabil, 55.000 EUR, cristina_zabalovici@yahoo.com, Tel: 0766737120 1 DECEMBRIE 1918 BD, THEODOR PALADY, METROU, LA CHEIE, 85MP, Stradal, n Decebal, Dristorului, vand EXCLUS AGENÞII, SE n Calarasilor ACCEPTÃ PRIMA CASÃ, Agricultori-Muncii. Bloc monolit apartament 4 (patru) camere 45.000 EUR, TEL: 1995, vedere spate si lateral. etaj 1/4, vedere mixta, stradal, Ap renovat, intabulat, liber, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, 0724588680 119.000 €, Tel: 0733683445, Tel: 0762111993 nicu@apulum94.ro, Septembrie Liceul n 13 Decebal, Dristorului, vand Odobleja, bloc 1989, reabilitat, CHIªINÃU BD, STR. apartament 4 ( patru) 1/8, decomandat, renovat, loc camere, z ona mixta, de parcare, zona linistita, HERTA NR. 7, VAND stradal, 2 grupuri sanitare, 80.000 EUR, APARTAMENT 4 laura@apulum94.ro, Tel: 2 balcoane, Tel: CAMERE, 0733683446 0762111993 n 13 Septembrie, este finisat, SEMIDECOMANDAT, 2 7/8, decomandat, 78mp, BALCOANE, 2 BAI, n Drumul Sãrii, 4/8 bloc 1988, decomandat, amenajat, vedere dubla. In zona ETAJUL 4, centrala termica, zona linistita, magazine, licee, scoli, aproape de mijloace de gradinita, mijloace de 95.000 EUR, TEL: transport, 110.000 EUR, transport, 74.000 EUR, 0768562488, laura@apulum94.ro, Tel: elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0726221171 0733683446 0733683448


22 Aprilie 2013

vânzãri imobile / cumpãrãri imobile / închirieri oferte imobile / pagina 11 n Unirii, fantani, 100mp, 3 balcoane, amenajat, 2 grupuri sanitare, vedere dubla, 180.000 EUR, mariana@apulum94.ro, Tel: 0733683447

é Drumul Taberei, vand ap. 4 cam particular, bloc reabilitat, dec, conf 1, 90 mp, et 4/4, G+F+T+AC+UM, mobilat, 2 loc parcare, 74.000 EUR, bogdandfulga@yahoo.com, Tel: 0722564050

n Herãstrãu, bloc nou, finisat la cheie, centrala de apartament, bucatarie open space, 2 bai, loc parcare, apropiere parc, ratb, magazine, luminos spatios, 250.000 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188 n Herãstrãu, bloc nou, finisat complet, parter/5, parcare subterana 2 locuri, terasa 60 mp, boxa, langa parc, 320.000 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188

n Nerva Traian, adiacent, bloc 1987, 7/8, transformat in 3 camere, amenajat, aer conditionat, loc parcare, 107.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446

n Ramnicu Valcea Metrou Dristor, zona linistita. Apartament luminos, vedere sud-vest, fara imbunatatiri, intabulat, disponibil imediat, 78.000 EUR, nicu@apulum94.ro, Tel: 0733683445

finisat, 2/7 n Vãcãreºti, decomandat, 90mp, 1990, vedere dubla, centrala proprie, langa parc, 95.000 EUR, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448

n 13 Septembrie Novaci, 92mp utili, et 4/8, decomandat, imbunatatit, centrala proprie, 89.000 EUR, dragos@apulum94.ro, Tel: 0749233924 13 Septembrie, Dumbrava Noua nr. 23, v and apartament 4 camere, bloc 1984, suprafata 85mp, 2 bai, balcoane 2, confort 1 sporit, internet, cablu tv, interfon, gresie, parchet, blocul va intra in reabilitare intr-o luna, se pot trage gaze separat. teava trece pe palierul etajului, 58.000 EUR, cossmin18@yahoo.com, Tel: 0721924404

n Foiºorul de Foc, apartament fãrã amenajari, camere inalte, zona linistita de case/vile, 190.000 EUR, mariana@apulum94.ro, Tel: 0733683447

n Pantelimon

Sinaia Hotel/ n Prahova Pensiune, 18 km de Sinaia, P+1+M, 11 camere cu baie proprie, bucatarie, loc de servit masa, teren 6550mp, 1.300.000 EUR, Big inchiriez elisabeta@apulum94.ro, Tel: n Berceni camera in apartament, 500 lei 0733683448 chirie si intretinere, Tel: 0728157211 Rahova, Bîrcã, camerã în apartament decomandat de 3 camere cu 2 bai pt o fata, 400 RON/luna, Tel: 0766364358, 0723546218 é Prahova, Cheia, Pensiune 3 Margarete, Functionala, complet dotata, intregul inventar inclus in pret. Include Minicamping cu 3 casute + Grup sanitar, 1900 mp teren, 770 mp construiti + Anexe, 27 locuri Cazare + garsoniera personal. Pret negociabil, partial posibil rate, 228.000 EUR, proprietar@cheia.ro, http://www.cheia.ro/info, Tel: 0747108990

Kogalniceanu 100mp, imbunatatiri, parter+ 2 camere demisol, 48.000 EUR, Tel: 0730873718

n Unirii, Fantani, 5/8, bloc 1992, transformat in 3 camere, renovat complet, bucatarie n Bucureºti sau apropiere, mobilata si utilata, particular cumpãr casã (construcþie dupã 2000) sau 195.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: teren, direct de la proprietari, Tel: 0722797759 0733683446

Bãneasa, Sos Sisesti, vila nou, singur curte, spatioasa, luminoasa, P+1, 250 mp, finisat lux, partial mobilata, 5 camere, 3 bai, bucatarie open space, curte libera 150 mp, 1.700 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188 n Colentina Andronache, vila, p+2, subsol, garaj, 3.000 EUR/luna, Tel: 0723390827

n MILITARI, PROPRIETAR INNCHIRIEZ CASA LA CURTE, 90 MP, 3 CAMERE, PARCHET, BAIE, BUCATARIE, CENTRALA PE GAZ, RENOVATA, DE PREFERINTA PENTRU FIRMA, 380 EUR/LUNA, MIHAIL.COSTROV@YAHOO. COM, TEL: 0722680690

Cumparam garsoniera, apartament sau inchiriez in Bucuresti, conf. I, II, III, rog si ofer seriozitate, Tel: 0765119407

n Sãlãjan particular cumpar ap. 3 cam zona Titan Salajan Ozana sect. 3 cu credit, 50.000 EUR, adrianamihalcea80@yahoo. com, Tel: 0724785193

n Militari, Apusului, inchiriez garsoniera in vila, mobilata, intretinerea inclusa in pret, 180 EUR/luna, Tel: 0761613700

n ªtirbei Vodã, Casa Radio, 1 camera, 1/8, dec, 42mp, mobilata si renovata lux, Tel: 0723619619, 0722744599 proprietar n Universitate, inchiriez garsoniera, complet utilata si mobilata, renovata recent, vis-a-vis de Intercontinental, 300 EUR, Tel: 0767615232

é Oltenitei, Sun Plaza, proprietar, confort 1, etajul 2. Mobilata si utilata. La doar 5 min. de metrou. Zona linistita. Este libera, 220 EUR, Tel: 074218424

n Berceni Giurgiului, persoana particulara, mobilate/utilate, decomandat, renovat recent, curat, gresie+faianta, termopan, U.M, liber, 1 luna si garantie, Tel: 0727107269

Septembrie, Posta n 13 Puisor, D+P+2+M, 12 camere, 400mp teren, 520mp construiti, 4 grupuri sanitare, 2.800 EUR, mariana@apulum94.ro, Tel: 0733683447

Kiseleff inchiriez 4 camere parter+ 2 demisol, 2 grupuri sanitare, pretabil firma, birouri, Tel: 0769974711

n ªtirbei Vodã langa Cismigiu apartament 4 camere 100mp si loggie 4/6, consolidat in 1977, negociabil, 65.000 EUR, Tel: 0720545872

Ciº migiu, Bd Sc hitu Magureanu, ofer s pre inchiriere garsoniera dubla, 40 mp, et 1, stradal, vedere Cismigiu, mobilata, utilata, c urata, termen lung, 300 EUR, lil_4273@yahoo .com, Tel: 0722290449

Prahova Sinaia str. Mihail Kogaliniceanu, la 3 minute de hotel Internaþional, particular, vilã 4 camere, 120mp, complet utilat ºi mobilat, parchet, termopan, gresie, faianþã, centralã termicã, toate noi, recent renovat, curte 150 mp, vedere excepþionalã spre munte, ideal pentru locuit sau casã de vacanþã, Tel: 0733106680

ªtirbei Vodã, Berzei nr. 70, închiriez casã P+M, 100mp, www.immobile.ro, Tel: 0721616161

vis-a-vis de Sp.Sf Pantelimon, particular inchiriez garsoniera conf I, in vila, etaj 2/2, curata, utilata frigider, TV, masina automata, AC, gresie, faianta, PVC, usa metalica, intrare separata, contorizata individual, centrala termica pe gaze, 170 EUR/luna, Tel: 0212551314, 0764537926


pagina 12 / închirieri oferte 2-3-4-5 camere / spaþii comerciale / cereri

é Berceni, Emil Racovita, particular, renovat complet 2013, aer conditionat in fiecare camera, centrala termica, mobilat Ikea, electrocasnice A+, bloc Reabilitat Termic si Renovat. parchet fag, gresie, faianta, granit, usi lemn cires, Curat, costuri minime de intretinere, 410 EUR/luna, mladin.dan@gmail.com, http://dan-mladin.ro/casa, Tel: 0722646375, 0722270225 Strada n Brâncoveanu, Covasna, inchiriez apartament 2 camere, nemobilat, sector 4, 200 EUR, Tel: 0724343095, 0721239183

Barbu n Floreasca, Vacarescu, Zone Arena, stradal, bloc reabililat, spatios, parchet, gresie, faianta, termopane, mobilat complet, elegant, central termica, TV, renovat complet, ideal o persoana, cuplu, 380 EUR, Tel: 0788364188 Mega Image, n Iancului, confort I, 1/10, decomandat, 60mp, mochetat, termopan, contor gaze, semi/nemobilat, um, 850x2, Tel: 0723713816, 0216442571 n Militari zona Rosu, la 4 km Cora Lujerului, particular, apartament nou, mobilat si utilat lux, nu a mai locuit nimeni în el, 300 EUR, Tel: 0730709479 n Militari, Iuliu Maniu, etaj 2/8, confort 1, mobilat, urgent, negociabil, 250 EUR, Tel: 0728005657, 0748959515

Moºilor, Obor, 60mp, etaj 3, 2 balcoane, termopan, utilat, mobilat lux, 2 aer conditionat, Tel: 0766567481

n 1 Decembrie Bd langa Auchan, mobilat clasic, Tel: 0722529974 n Herãstrãu, bloc nou, finisat ultra modern, mobilat complet, bucatarie open space, mobilata si utilata, parcare in subteran, 125 mp, parter, 1.250 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188 3 camere, n Tineretului, mobilat modern, termopan, A/C, Tel: 0723619619, 0722744599

n Barbu Vãcãrescu, cladire Office, sticla, spatii generoase, open space si compartimentate, ultra modern, paza, mentenanta, pret mic. Nu se percepe tva, 10 EUR/mp, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188

Unirii, închiriez apartament 5 camere, termopan, nemobilat, aer condiþionat, uºi stejar, renovatã recent, www.immobile.ro, Tel: 0721616161

é Unirii, Tribunalul Nou, particular, renovat 2013, curat, elegant, termopane, aer conditionat, totul nou, mobilat birou, locuinta sau nemobilat, parchet, travertin, faianta si sanitare toate noi, glasswand, portari non-stop, ideal pentru birou, stradal, locuri parcare, 700 EUR/luna, mladin.dan@gmail.com, http://dan-mladin.ro/casa, Tel: 0722646375, 0722270225

n Obregia, apartament 2 camere, parter, mobilat, Tel: 0723910782, 0761672675 n Romanã, Nottara, 6/8, mobilat complet, a/c, usa metalica, 300 EUR, Tel: é Costin Georgian, Inchiriez 0723619619, 0722744599 apartament 2 camere stradal, parter /4, complet renovat, pretabil sediu firma, 350 €/luna, Tel: 0723597125, fluturasclaudia@yahoo.com, n Crângaºi Constructorilor, semidecomandat, mobilat, et. 3, Tel: 0742076693 n Dristor metrou, proprietar, é Sudului Piata, 3/10, mobilat modern, complet Berceni, Carrefour, utilat, 350 EUR, 0726161755 Secuilor, metrou, Huedin, 4/10 n Drumul Taberei inchiriez renovat, mobilat, direct Centrala gaz, aer apartament 2 camere proprietar, termen lung, semimobilat, utilat, foarte 2 7 0 E U R / l u n a , cond, 2 bai moderne, curat, proprietar, et. 6/10, elianda4@yahoo.com, bucatarie 10m2, 220 EUR/luna, Tel: Tel: 0721909966 0723860633, 0744976221 mobila doar in n Drumul Taberei, etaj 1/8, n Titan metrou, Liviu bucatarie, curat, decomandat, mobila noua, Rebreanu, particular inchiriez aragaz, frigider, 230 EUR, Tel: fara comision apartament 2 disponibil 1mai 2013, 0748959515, 0728005657 350 EUR/luna, camere, renovat, mobilat, n Drumul Taberei, Inchiriez utilat, etaj 1/4, urgent, cristianel_rosu@ Tel: apartament 2 camere complet 345 EUR/luna, yahoo.co.uk, Tel: utilat si mobilat, cu loc de 0744441406 parcare ADP pentru perioada n Titan, Campia Libertatii, 0760699113 lunga. Apartamentul arata avantajos, confort 1, 2/10, ireprosabil. Rog seriozitate, curat, nou, mobilat utilat n Romanã Piata, 4 camere, 420 EUR, Tel: 0731012845, functional, proprietar, Tel: parter, nemobilat, ideal firma, Tel: 0723619619, 0722744599 0724276070 0720079516

é Baba Novac, spatiu 35mp, vis-a-vis Parc IOR, proprietar, parter de vila, vitrina 6m, loc parcare, se preteaza pt cabinet medical, stomatologic, birouri, etc, 400 EUR/luna, Tel: 0744829712 n Bragadiru inchiriez spatiu 30mp, central sau vand cu 60.000E, Tel: 0745999632

n Bragadiru inchiriez hale industriale noi de 750mp. 550mp. 450mp. 400mp. 300mp. toate utilitatile acces tir curte pazita 2E/mp sau 1, 8E/mp, Tel: 0722243546 Brâncoveanu, inchiriez spatiu comercial 30mp, vad. 0764823441, Tel: 0761549112, 0766204919

22 Aprilie 2013 Dacia, cladire office stradal, finasaje moderne, su 165 mp, open space sau 3, 4 camere, menteanta, pret foarte avantajos, 11 €/mp emanuel@ apulum94.ro, Tel: 0788364188 n Ghencea particular inchiriez spatiu comercial parter bloc 18 mp, capatul tramvaiului 41, 550 EUR, Tel: 0727878249 n Giuleºti 70mp plus curte 30mp, toate utilitãþile, stradal, vad bun, pretabil orice, 490 EUR, Tel: 0731156077 n Giuleºti Cale, stradal, 70mp, toate utilitãþile, 430 EUR, Tel: 0731156077

é Mãgurele, Ilfov, hala de inchiriat de 520 mp cu 3 birouri + hala de inchiriat de 320 mp cu 1 birou, grup sanitar, gaze, 220v- 380v, parcare, paza, alarma, camere supraveghere, aproape de linia de centura (600m). Chiria 2, 5 euro/mp+tva, 2.100 EUR/luna, trans_at_spedition@yahoo.com Tel: 0744670480 n Militari Apusului, stradal, 54 mp utili+34 mp curte, impecabil, toate facilitãþile, urgent, Tel: 0765341040, 0728049437

Sos.Morarilor n Pantelimon, nr. 2 in statie de autobuz, oferim la inchiriat 50 mp, vitrina 4m cu dublu acces si grup sanitar. Exclus fast-food, patiserie/covrigarie. Accesul se poate face din Sos Pantelimon cu Fundeni sau din Blvd. Basarabiei cu Vergului. Proprietar trei spatii comerciale: 2 spatii de 144 mp cu vitrina de 4m si un spatiu de 259mp cu acces dublu si grup sanitar. Vad pietonal, zona de tranzit, 20 EUR/mp, rauta.octavian@gmail.com, http://www.spatiimagazine.ro, Tel: 0732141732, 0733407388 n Rahova, inchiriez spatiu comercial 40mp, toate utilitatile, incalzire centrala, stradal, vitrina 4m, trafic, Tel: 0767634447 n Titulescu proprietar, doua spatii comerciale alaturate, 73mp total, vitrina total 7ml, Tel: 0723232535, 0764117343 n Virtuþii, sector 6, imobil birouri stradal, parcare proprie, complet mobilat, 750 mp, Tel: 0730511111 Vitan Stadion Olimpia, inchiriez spatiu pretabil atelier c roitorie, 135mp, 5 EUR/mp, Tel: 0722398750

n Nordului, V Madgearu, ofer spre inchiriere 2 garaje, 100E/luna, Tel: 0745121478, 0213358801

Militari, ºos. Virtuþii, imobil birouri 750 mp, S+P+5E, clasa A, mobilat, 20 locuri parcare, Tel: 0730511511

Pache Protopopescu, Plantelor Mântuleasa, demisol toate utilitãþile + 380 V, pretabil atelier, laborator, depozit, etc, 0723287531, 0213115243

Caut vila nemobilatã, decomandata, (semi) central, acces RATB, prefer metrou, living spatios. Su 200mp. Singur curte si vila, Tel: 0725388130, 0722605980


22 Aprilie 2013

auto-moto / electro / matrimoniale femei / bãrbaþi / prietenie-mariaj / pagina 13

CD-uri audio n Colectie originale (diverse genuri), XBOX, camera video Sony, amplituner Sony (2012), DVD LG (HDMI), GSM nou, laptop, vand ieftin, Tel: 0722797759 Autocar Isuzu. Patriarhia Romana vinde prin licitatie publica cu plic inchis autocar Isuzu, an: 2004, 300.087km, pretul de pornire: 25.000Euro. Depunerea ofertei la sediul din str. Doamnei nr. 20, sector 3 Bucuresti pana la data de 15.05.2013, ora 12.00. Des c hiderea plic urilor: 15.05.2013, ora 13.00. Anuntarea castigatorului: 15.05.2013, ora 16.00, office @basilicatravel.ro, Tel: 0213163503, Fax : 0213163503 n Dacia 1310, break, 2002, pentru programul rabla. Negociabil, Tel: 0740067463 n Dacia

Logan Ambition, 1.6 benzina, leasing octombrie 2004, inmatriculat 2008, 100.000km, aer, airbag, 3.000 EUR, Tel: 0745980360 n Dacia Logan an 2007, deja pe taxi cu licenta inchiriata, benzina+GPL, full option, pret negociabil, Tel: 0760899615

Dacia Papuc diesel 1, 9, leasing noiembrie 2003, inmatriculat 2008, 4x4, 60.000km, 2.500 EUR, Tel: 0745980360 n Mercedes C180 1996, 277.000km, benzina, ABS, dual A/C, airbag, trapa, full electric, stare tehnica perfecta, roti iarna, taxa 700E, 1.500 EUR, Tel: 0745020285

Renault Megane 1, turbo diesel, an fabricaþie 1996, în stare de funcþionare, Tel: 0726071344, 0763225447

é Cumpar ataº Stoye 1 sau 2 (atas cu varful ascutit) sau atas Steib. Platesc in functie de stare intre 500 - 1500 euro. Cumpar si impreuna cu motocicleta pentru suma aditionala, 1.500 EUR, tudor.ghigheanu @gmail.com, Tel: 0722409930

Cumparam orice auto, orice stare, inmatriculate sau neinmatriculate si volan dreapta, plata, actele pe loc, Tel: 0765119407

é Logan, Super-

nova, Dacia, Cielo, Matiz Tico, Citroen, Chevrolet, Renault, Opel, Skoda, Solenza, Peugeot, autoturisme 4x4, 1994-2011. Si cu mici defecte, Tel: 0212551102, 0721309765

n Pompe electrice alimentare n Volkswagen Golf 4 berlina, benzina si diesel, pentru orice fabricatie 2000 180.000Km tip auto, capuri distribuitoare, benzina full option discutabil, injectoare, sonde litrometrice. 2.500 EUR, Tel: 0767000223 Negociabil. Garantie, 0744852658

é Calculatoare laptopuri, monitoare, imprimante noi, second - hand, garantie, service. Vand, angeloangeloo @yahoo.com, www.e-strong.ro, Tel: 0722213283, 0765476882

cumpãrãm n Achiziþii, Garantat: Tv-LCD; Laptop; Tabletã; Camerã video; Aparat foto; Calculator; Linie muzicala; GPS; Iphon; GSM; Boxe; Diverse, Tel: 0785699822

é Fete s enz uale te aº teaptã pentru a-þi s at is f ac e plãc er ile. 0767607901, Tel: 0732021509, 0748904835

n Masini automate de spalat, reparatii la domiciliu, deplasare gratuitã, ultrarapid, garanþie piese, Tel: 0731532310, 0768398545

é La mine sau la tine, sunt o fata draguta si rafinata alaturi de care poti petrece clipe de neuitat. Cauti ceva diferit, stilata, discreta, plina de erotism, poze reale, anal, normal, oral cu finalizare, 150 RON/ora, Tel: 0769345417 n Sex Total. 100% reala, 28 ani, 1.75 m, 52 kg, cu forme apetisante si dornica de noi aventuri, te astept intr-o locatie de lux centrala unde iti voi indeplini si cele mai ascunse fantezii (oral, normal, anal), Universitate, 100 RON/ora, Tel: 0760929953

n Pentru doamne xxl. Domn 49 de ani, doresc sa cunosc doamna / domnisoara corpolenta, supraponderala pentru prietenie, fara limita de varsta, rodut211@yahoo.com, Tel: 0722844844 é Ador sexul total, la mine ai parte de mult respect, rasfat, igiena. Si nu sunt doar vorbe. Sex total, 150 RON/ora, Tel: 0736857814 n Autodidact 79ani doresc profa sah-mate (70-80): “ABCD”="4-DCBA"; BAERM supra MUNCHEN= 1 supra 2; SAH: Rc7, Dc6, Ne8, Ce6, Pg6 contra Rh1, Tg3 - MAT in 2 mutari plus cursa “Nf7" é Artista in pat! Pasionala si inclusiv convietuire, spirituala! senzuala, Te astept intr-un Tel: 0318006320 ambient intim si discret, 150 RON/ora, Tel: 0732791826

é Blonda senzuala. Te invit la mine pt. a petrece clipe de neuitat si pt. a-ti satisface orice fantezie pana veti ajunge la extaz, Sex Total, 150 RON/ora, Tel: 0721761499

é Pensionar, serios, manierat, 1.68m, 75ani, doresc sa cunosc o doamna serioasa, frumoasa, 1.60m, 70ani, care doreste sa alunge singuratatea pentru totdeauna, Tel: 0730723780


pagina 14 / animale / pierderi / magie / citaþii-licitaþii / autorizaþii mediu / medicale

é Ofer spre adoptie catel Labrador de 3 ani, negru, bine-crescut si educat, unui iubitor de animale, radu_futsal@ yahoo.com, Tel: 0728203005 n Urgent, doresc sa cumpar cuve pentru hrana de animale, speciale pentru pet shop, alina.nae@9695.ro, Tel: 0736395150

n Pierdut certificat de inregistrare Halliburton Energy Services Romania SRL, J40/8788/1998, CUI 11004954. Il declar nul, n Pierdut certificat inregistrare Proxima Expert SRL, J40/10653/2004, CUI 16563809. Il declar nul,

n Allianz Tiriac Asigurari SA cu sediul in Bucuresti, Caderea Bastiliei 80-84, CUI RO6120740, J40/15882/1994, declar pierderea urmatoarelor documente, care se declara nule: Cerere Chestionar Plan Invest 193086, Cerere Chestionar Plan Invest 193087, Cereri Partener 167353, Cereri Partener 167354, Cerere Chestionar Viata 100521, Cerere Chestionar Viata 100531, Cereri Partener 167241, Cerere Chestionar Plan Invest 192767, Cerere Chestionar Plan Invest 193068, Cerere Chestionar Viata 103732, Cerere Chestionar Viata 103733, Cereri Partener 167341, Cereri Partener 167342, Cerere Chestionar Viata 103739, Cereri Partener 168685, Cereri Partener 168686, Chitante Rca 370165041, Chitante Rca 370165042, Chitante Rca 370165043, Chitante Rca 370165044, Chitante Rca 370165045, Chitante Rca 370165701, Chitante Rca 370165702, Chitante Rca 370165703, Chitante Rca 370165704, Chitante Rca 370165705, Chitante Rca 370326551, Chitante Rca 370214036, Chitante Rca 370214037, Chitante Rca 370214038, Chitante Rca 370360038, Chitante Rca 370360039, Chitante Rca 370360040, Chitante Rca 370360041, Chitante Rca 370360042, SC Panlanco Prodcom SRL, cu sediul social in Bucuresti, Sos. Mihai Bravu nr. 301, Bl. 18, Sc. A, et. 13, Ap. 78, sector 3, CUI 5855026, J40/11844/1994, pierdut Certificat Constatator sediu social. Il declar nul,

n Declar pierdut certificatul de inscriere al persoanei juridice fara scop patrimonial, Asociatia romana a fostilor bursieri Fulbright (Romanian Fulbright Alumni Association), avand sediul social in localitatea Bucuresti, str. Mihnea Voda nr. 10, et. 1, camera 2, sector 4, cod fiscal 7432804, inregistrata in Registrul asociatilor si fundatiilor sub numarul 1341/A/1995. Il declar nul,

Francisca, é Vrajitoarea singura in Romania care lucreaza cu magie neagra, nimeni cu nici o putere nu poate desface ce fac eu, rezolv orice problema, Tel: 0769340236, 0741685643

n Lichidatorul judiciar numit in dosarul 618/93/2012– al Tribunalului Ilfov– sectia civila, debitoare Sc Agrocons Com Srl, cu sediul in comuna Vidra, bl. A, sc. A, et. 1, ap. 4, jud. Ilfov, inmatriculata la Reg. Com. sub numarul J23/1716/2003, cod unic de inregistrare: 15835603, notifica debitoarei, asociatilor, creditorilor, ONRC propunerea formulata, in sentinta civila nr. 871/04.04.2013, de intrare in procedura simplificata de faliment, pronuntata de judecator sindic, desemnandu-se ca lichidator judiciar Best Insolvency Sprl,

22 Aprilie 2013

n Subscrisa, Lex Company IPURL în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC S.A.I.C. Bragadiru SA, organizeaza licitatii publice cu strigare pentru datele: 26.04.2013; 03.05.2013; 15.05.2013; 17.05.2013; 24.05.2013 orele 12:00, la sediul ales al lichidatorului judiciar din Bucuresti, Str. Zizin nr. 3, bl. V75C, ap. 24, privind activele suprafete de teren situate in Orasul Bragadiru, Judetul Ilfov proprietatea societatii debitoare. Caietul de sarcini poate fi cumparat de la sediul lichidatorului judiciar. Informatiile suplimentare se pot obtine la, Tel: 0728171159 n Subscrisa, Lex Company IPURL in calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC Marinco Prodiv SRL organizeaza licitatii publice cu strigare pentru datele: 26.04.2013, 03.05.2013, 15.05.2013, ora 14.00, la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, str. Zizin nr. 3, bl.V75C, ap. 24, privind activul depozit si teren in suprafata totala de 465.22mp situat in zona Valea Cascadelor, pret negociabil. Caietul de sarcini poate fi cumparat de la sediul lichidatorului judiciar. Informatiile suplimentare se pot obtine la, Tel: 0728171159

n Autorizatie de Mediu. SC Costilo Elit SRL, cu sediul cu sediul in str. Aurora nr. 5, oras Urziceni, Jud. Ialomita, inregistrata la ONRC cu CUI RO29842244, informeaza pe cei interesati ca s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizatiei de mediu pentru activitatea “Alimentatie Publica” cod CAEN 5610, desfasurata in Soseaua Pavel Dimitrievici Kiseleff nr. 32, sector 1, Bucuresti. Propuneri sau contestatii se pot depune la sediul APM Bucuresti in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt, constantin.sava10@yahoo.com, Tel: 0744161775, 40744161775, Fax: 40744161775

SC FLM Group Invest SRL, titular al activitatii productie servetele umede, depozitari si birouri la adresa oras Otopeni, str.Oasului nr. 16, Ilfov anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu pentru activitate. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului al activitatii pot fi consultate la sediul APM Ilfov, str. Lacul Morii nr. 1, sector 6, Bucuresti, tel./fax: 0214301577, 0214301523, 0746.248.440, in zilele de luni-joi, intre orele 9.00-13.00. Observatiile publicului se primesc zilnic, la sediul APM Ilfov,

é Bioenergie, tratamente si masaje bioenergetice, 6 EUR, cabinetbioenergie@yahoo.com, www.centruldebioenergie.ro, Tel: 0744893608


afaceri vânzãri-cumpãrãri / afaceri firme / meditaþii-cursuri / pagina 15

22 Aprilie 2013

covrigarie-patiserie: n Linie cuptor Moretti Forni75, putin folosit; cuptor 4tavi + dospitor 8 tavi; malaxor 40kg Bilancia; masa propilacetilen 2.2m; 3 mese inox + dulapuri; 2 friteuse; 3 chiuvete inox (2 senzor + profes brat); rastel tavi; uniforme, 11.000 EUR, suica_anamaria@yahoo.es, Tel: 0720724055 n Utilaje Fast food si patiserie second hand la preturi fabuloase! Friteuze, frigidere profesionale, plite, cuptoare de pizza sau patiserie, expresor, preparator legume, bufet salate, mese fast food etc, 100 EUR, foodserv@live.com, Tel: 0768533208

Ac hiz iþii, c umpãrãm Garantat: Tv-LCD; Laptop; Tabletã; Camerã video; Aparat foto; Calculator; Linie muzicala; GPS; Iphon; GSM; B ox e; D iv er s e, Tel: 0785699822 n Anticariat Aurora cumparam carti vechi si noi din toate domeniile, pictura si grafica romaneasca, statuete, portelan, ilustrate vechi. Plata pe loc, Tel: 0213135158, 0726527097

n Vand boboci de raþã si gâscã rasa pura, Tel: 0766653610 n Vand instalatie foraj puturi de apa MC-1200 an fabricatie1986, montata pe Autospeciala Tatra an fabricatie1989, 41.000 RON, Tel: 0722687784

é Cumpar decizii

é Preluam firme cu

ANRP (Fondul Proprietatea), Hotarari Prefectura, Legea 290 (Basarabia) Legea 9 (Bulgaria), Tel: 0743589934, 0728358786

datorii in conditii legale prin Registrul Comertului. Asiguram schimbarea sediului, Tel: 0756578334

é Vand salupa Glastron (6 pers) + motor Johnson 70cp, utilata complet; vand si separat, Tel: 0723287531, 0213115243

n Vand SRL fara datorii, profil reactivi, dotare n Vând maºini de spãlat productie Euroline, Whirlpool AVG 650 ºi instalatii (purificare, rectificare) frigider Indesit cu congelator, numai din sticla Quickfit si Tel: 0726071344, 0763225447 Pyrex, 0213367389, 0722626588

Profesor matematica, orice zona, simplu, comod, sigur, individual, eficient, rezultate rapide garantat, succesul sigur, asimilare usoara, Tel: 0761929678 profesor, n Matematica, deplasare la elev, pregatire competenta, rezultate rapide, asimilare usoara, individual, comod, eficient, profesor, Tel: 0754916860

é Cursuri acreditate naþional, recunoscute in Uniunea Europeanã, pentru bone sau îngrijire bãtrâni, începeþi cariera nouã, 0213233966


22 Aprilie 2013

Ac operis uri lindab, efectuam reparatii tabla zincata, jgheaburi, burlane, lucrari de invelitori cu orice tip tabla lindab, zincata, cupru, invelitor biserici, monumente is toric e, v ops itorie, mansardari, izolatii polistiren, finisaje rigips, carton, preturi negociabile, oferta tabla lindab discount 35%, calitate superioara, garantie 50 ani, trans port gratuit, Tel: 0731225797 jgheaburi, n Acoperisuri, lindab, tabla zincata, dulgherie, mici reparatii, reducere 25%, Tel: 0724716882, 0753709391 n Amenajari interioare-exterioare (zugraveli, rigips, placari ceramice), instalatii sanitare, termice, electrice, termosistem, Tel: 0755188173, 0744304845 n Firma serioasa constructii executam case-vile si amenajari int-ext. Calitate si profesionalism, seriozitate. Multumim, Tel: 0733498673 n Garduri fier forjat, execut lucrari constructii metalice porti, garduri din fier forjat, hale metalice etc. Oferim garantie, transport, Tel: 0729867311 n Parchetar, montez, lacuiesc, toate tipurile parchet, scari, masini cu aspirator, Tel: 0722773366 n Parchetar, execut lucrari de parchet, zugraveli, masini cu aspirator. Preturi de criza, Tel: 0743457184

é Tabla Lindab,

sisteme pluviale, tabla zincata ondulata, vopsitorie reparatii la acoperise vechi, dulgherii, reducere 15%, Tel: 0722825270

Jurist infiintãm modificãm, cesionãm, suspendãm, recodificãm, gãzduim sedii sociale, deschidem, inchidem puncte de lucru pentru societãti comerciale PFA, IF, ONG-uri din Bucuresti si Ilfov, reprezentãri in relatia cu Registrul Comertului, Tel: 0768310191

n Tapiter cu experienta, lucrez tapiterie clasica, moderna, la preferintele clientului, Tel: 0728986403

é Vand tigla ceramica tip Pitesti, Tel: 0723287531, 0213115243

Ofer consultanta juridica, acte registru si prezentare instanta, Tel: 0742491913

é Contabilitate completa pentru firme mici si mijlocii din Bucuresti si Ilfov, in relatii cu registrul comertului, administratii si ITM, bilanturi, declaratii salariale si fiscale, semnatura electronica, seriozitate, catalinacontabilitate @yahoo.com, Tel: 0765722250, 0754817157

é Tarife contabile speciale si servicii complete de contabilitate si salariz are, Conta Radulescu SRL, Piata Alba Iulia nr. 7, Tel: 0213209090

n Transport intern international cu dube frigorifice 3.5 tone volum util 12mc dimensiuni utile 3.5x1.6x2 cu termodiagrama -20/+20 grade control temperatura plus remorca prelata 3 tone volum 16mc dimensiuni 4x2x2 sau camion 3,5 tone volum util 30mc, 0721303753

n Execut masaj de relaxare, anticelulitic, reflexogen, combinat, etc, plus impachetari paprika, scortisoara, la domiciliul clientului, 50 RON, Tel: 0754331215 n Livrãm pâine de Covasna în Bucureºti, la domiciliul clientului. Pâine fãrã amelioratori. Accesaþi website pentru detalii, http://www.painedecovasna.ro, Tel: 0762438978, 0724409755

AnuntAZ 22 aprilie 2013  

anunt de la a la z, anuntaz, anunturi, anunturi foto, anunturi telefon, anunturia online, imobiliare, inchiriere, inchirieri, locuri munca,...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you