Page 1

AnunþAZ vã informeazã Ghidul lucrãtorului român în Belgia pe înþelesul tuturor.

é Agent curãþenie - Angajam personal curatenie pentru spitale, salariu + bonuri, Tel: 0726693792

Salon in f ru m u s e t a re , angajeaza personal specializat i n c o a f u ra , c o s m e t i c a , manichiura-pedichiura pentru s a lo a n e le M e g ’s S t u d io Bucuresti. Salarii atractive, b o n u s u ri in f u n c t ie d e p e rfo rm a n t a . C e rin t e : specializare atestata prin documente specifice, abilitati de comunicare, aspect fizic placut. Pentru inscrieri la interviu, trimiteti CV la e-mail, megsstudio2009@yahoo.ro, Tel: 0734712553 Traducãtor se cauta doamna vorbitoare de limba Turca, care sa stie si contabilitate primara; pentru detalii sunati la Dl Tuncay, Tel: 0728345068

é Mãgurele, 15

min.de Casa Poporului, vand constructie 2011, 280mp construiti, 500mp teren living, 3 dormitoare, 2 bai, 2 terase usi stejar masiv, parchet masiv, fin. si mat. lux, complet mobilata (Franta) si utilata (Teka), padure, asfalt, zona de vile noi, 249.000 EUR, petcugn@gmail.com, www.petcugn.sunph oto.ro, Tel: 0726550575

Vand (schimb) vila P+1, 210 mp, la rosu + teren 1280 mp, cu gaze si curent, in Ciorogarla, Ilfov, la doua minute de Bucuresti - Militari, vis-a-vis de Carrefour Sau schimb cu ap. 4 camere, dupa 1981 - Bucuresti Sau schimb cu vila la munte cu curte si toate utilitatile, 70.000 EUR, mircea_radu@yahoo.com, Tel: 0722670550 V id e o c h a t - A b s o lv e n te pentru activitate legalã, venit 1.000- 3.000E, CM, cazare, enjoy4studio@yahoo.com, Tel: 0763156150, 0735674012 Videochat, Absolvente pentru activitate legalã, avans 500E, venit 1.000-3.000E, CM, cazare; http://www.selenstudio.ro, Tel: 0734959924, 0760179243

Mobilitatea forþei de muncã în statele europene (150) Sindicatul Românilor din Strãinãtate

în dialog cu românii de pretutindeni

é VIDEOCHAT AMERICAN. PENTRU PRIMA OARA IN ROMANIA STANDARD STUDIO, STUDIO AMERICAN ACREDITAT INTERNATIONAL, CU EXPERIENTA DE PESTE 10 ANI IN DOMENIU, ADUCE METODA DE VIDEOCHAT PROFESIONALA, FOLOSITA DE CELE MAI BUNE MODELE DIN LUME. SI TU POTI INVATA SA CASTIGI MII DE DOLARI SAPTAMANAL! LOCALIZAT IN CENTRUL DE AFACERI SITUAT IN BUCURESTI, STR. RADU VODA 17, SECTOR 4 (PIATA UNIRII), STUDIOUL PUNE LA DISPOZITIA MODELELOR SINGURUL SPATIU CU DESTINATIE EXCLUSIV “BUSINESS”, IN CARE, PE LANGA DOTARILE DE ULTIMA GENERATIE, MODELELE BENEFICIAZA SI DE TRAINING INDIVIDUAL DUPA METODA AMERICAN STANDARD SI ACCES LA PROGRAMUL “STANDARD REWARDS” PRIN CARE PE LANGA BANI POT CASTIGA SI PRODUSE VARIAND DE LA GENTI SI PANTOFI PRODUSE DE CELEBRE CASE DE MODA, PANA LA O MASINA SAU UN APARTAMENT. PLATI SAPTAMANALE DIRECT SITE-MODEL, FARA INTERMEDIERE SAU COMISION STUDIO! 5.000 USD/LUNA, HR@STANDARDSTUDIO.RO, HTTP://WWW.STANDARDSTUDIO.RO, TEL: 0213122097, 0785284574

Sistemul de asigurãri sociale - componentã de bazã a securitãþii sociale din Belgia. Prezintã domnul prof. ec. Ion Voinea - Preºedintele Sindicatului Românilor din Strãinãtate. Unul dintre cele mai complexe domenii ale vieþii economice ºi sociale dintr-o þarã, îl reprezintã sistemul de asigurãri sociale. Aceasta deoarece, asigurãrile sociale vizeazã atât perioadele de activitate efectivã la locul de muncã - ca salariat, lucrãtor independent, ori funcþionar - cât ºi perioadele de inactivitate ale celui care a desfãºurat o activitate remuneratã legal, inclusiv persoanele care s-au pensionat, ori beneficiazã de pensie de urmaº. De la început trebuie subliniat faptul cã, toate persoanele care lucreazã in Belgia, plãtesc contribuþii la sistemul de asigurãri sociale. Angajatorul este cel care se ocupã de îndeplinirea formalitãþilor pentru afilierea la sistemele de securitate socialã, excepþie fiind asigurarea de sãnãtate, pentru care lucrãtorul trebuie sã îºi aleagã o societate de asigurãri sociale de sãnãtate sau sã se înregistreze în cadrul unui fond de asigurãri sociale de sãnãtate. Contribuþia la sistemul de asigurãri sociale este de 13.7% din valoarea salariului brut. Acest procent este dedus din salariu de cãtre angajator. Sistemul de securitate socialã clasic este împãrþit astfel: 1. Un regim pentru lucrãtorii salariaþi (un lucrãtor salariat este o persoanã legatã de angajatorul sãu printr-un contract de muncã. Totuºi, unele categorii de persoane sunt tratate ca lucrãtori salariaþi pentru punerea în aplicare a mãsurilor de securitate socialã, ºi invers, unele categorii sunt excluse). 2. Un regim pentru lucrãtorii independenþi (lucrãtorul independent este persoana care exercitã o activitate profesionalã fãrã a fi angajat al unui angajator printr-un contract de muncã. La fel, anumite categorii de persoane sunt excluse ºi altele sunt tratate ca liber -profesioniºti). 3. Un regim pentru funcþionari (funcþionarul este persoana subordonatã domeniului de servicii publice). Sistemul clasic de securitate socialã conþine 7 ramuri/grupe de prestaþii: 1. Pensiile pentru vechime în muncã ºi pensiile de urmaº. 2. Prestaþii de ºomaj. 3. Asigurarea împotriva accidentelor la locul de muncã. 4. Asigurarea împotriva bolilor profesionale. 5. Prestaþiile familiale. 6. Asigurarea în caz de boalã ºi/sau de invaliditate. 7. Concediile anuale. (Va urma). Vã invitãm sã urmãriþi serialul nostru consacrat acestui subiect ºi aºteptãm mesajele dumneavoastrã la e-mail office@az.ro sau postal la ANUNTaz OP53 / CP82 Bucureºti.


oferte de muncã România / info / pagina 3

21 Noiembrie 2011

n Cosmeticiene

cu experienþã minim 2 ani pentru salon înfrumuseþare. Salariu fix +comision, Tel: 0729342004 Croitor/easã cu experienta: scoatere tipar din reviste pana la realizarea prosusului final (costume dama pana la rochii de seara). Mic atelier croitorie, zona Banu Manta, angajeaza cu carte de munca, sunati intre 8-13 sau 16-20, Tel: 0771101657

Bucuresti, n Bonã 1.000-1.200lei, 8-10 ore, Tel: 0213107403 n Bonã/menajerã angajez în regim intern fãrã obligaþii. Cerinþe: experienþã în servicii de curãþenie ºi îngrijirea copiilor, disponibilitate de a locui la familia angajatoare ºi de a ieºi din þarã împreunã cu aceºtia. Seriozitate. Ofertã carte de muncã, salariu atractiv, cazare ºi masã asigurate. Relaþii la telefon, Tel: 0212241541, 0728884855 ingrijire varsnici, n Bone, menajere angajeaza Agentia Bona-Mia; inscrieri cursuri autorizate bone, Tel: 0213233966, é Agenþi Pazã - angajãm ur- 0743393576 gent 30 agenþi pentru ºcoli ºi n Bucãtar ºi femeie de serviciu, gradiniþe, Tel: 0213108660, salariul negociabil, pentru terasa Ulmului, Tel: 0765765599 0212010567 n Bucãtar cu experienta pentru n Agenþi Pazã 50 posturi - restaurant Piccadilly. Tel orele Societate paza angajeaza conform 10-17, Tel: 0729881672 prevederilor legii 333/2033, Tel: n Bucãtar Pizzari, Ospatarite 0213271418 angajam pentru pizza Dominium, Tel: 0214481847 n Bucãtar ºi dispeceri angajeazã pizzerie (zona Ion Mihalache). Relaþii L-V 12-16, Tel: 0731027322 n Bucãtar ºi ajutor de bucãtar Restaurant zona Iancului angajeazã, Tel: 0212532321 n Bucãtãreasã fãrã obligaþii, angajeazã pensiunea Dinastia Piteºti. Se asigure cazare, masã. é Agenti Vanzari cu sau fara Salariu atractiv, Tel: 0765241874 experienta Roossa Books Srl n Bucãtari, ospãtari, femei de angajeaza, salariu de la 1200lei, serviciu - Restaurant Central p o s i b i l i t a t e a v a n s a r e ; t e l angajeazã, locaþie nouã, Tel: 0758101040 9.00-17.00, Tel: 0318004555

C R O I T O R E S E , CONFECTIONERE SACOURI DAMA COMANDA SI SERIE MICA, SALARIU AVANTAJOS, ZONA UNIRII, TEL: 0722142873, 0771125495

n Curieri pedestri in Bucuresti

angajeaza Total Post Services, Tel: 0212321575, 0732222672 n Dispecer urmarire contracte transport - Societate transport international angajeaza, oferim salariu motivant + bonuri de masa. Cerinte: limba engleza obligatoriu cunostinte calculator, persoana organizata punctuala eficienta. CV pe email sau fax, office@smartspedition.ro, Fax: 0214442496

Cofetar cu experienta pentru laborator in C o rb e a n c a , I l f o v , T e l : 0720179933

n Asistent Medicina - Cabinet

particular caut 2 cadre medicale (asistenti sau medici) pentru colaborare sau part time, Tel: 0766532080, 0722570969 n Asistentã personalã, frumoasã, fãrã experienþã, fãrã obligaþii. Rog seriozitate. Cazare lux, beneficii+salariu 700Euro/lunã. Poze+CV la: fitroyal09@gmail.com n Barmaniþã cu minim de experienþã - Club Rock “The Legend” angajeazã, Tel: 0765150265 n Bonã 1.100lei, experienta, 9 ore, Dr.Taberei, Lac Tei, Aviaþiei, Fundeni, Voluntari, Pipera- Bucuresti. Urgent, Tel: 0213107403 n Bonã experienta, 1.400lei, 8-10 ore, Crangasi, Titan, Baneasa, Pipera, Obor, Pantelimon, Militari, Lacul Tei. Urgent, Tel: 0213107403

cu experienta, aspect fizic placut - Salon Eva angajeaza in incinta hipermarket Auchan, Titan, Tel: 0721328302

n Coafezã,

Cosmeticianã, Maseuzã, Manichiuristã (aplicare unghii false) - salon Piaþa Amzei, Tel: 0724519898 n Coafeze cu experienþã minim 2 ani - Salon frumuseþe angajeazã, Tel: 0729342004 n Colaborator activitate stabila bine platita, persoane deschise, motivate, min. studii medii, Tel: 0766532080, 0722570969 n Cosmeticianã specializatã Salon infrumusetare din zona Militari, Veteranilor, stedel_laura@yahoo.com, http://www.salon-creative.ro, Tel: 0726161884, 0765277514

Mãcelar cu experienta, zona Vitan, Tel: 0767304635 Manichiuristã pedichiura, cu experienta - coafor angajeaza cu 1000RON; coafor 1500RON, zona Drumul Taberei, Tel: 0728303303

n Manichiuristã,

Pedichiurista, Technician unghii false - Vrei sa lucrezi intr-un salon cochet, alaturi de o echipa tanara si dinamica? Green Day Spa angajeaza, ofera conditii de munca foarte avantajoase, Tel: 0743189442, 0213165525

persoane tinere, dinamice, pentru experienta angajeaza salon masaj distributie pliante, 0212128838 erotic Bucuresti, Unirii, oferim specializare, 3000lei, Tel: D i s trib u i to ri c u s a u fa ra contact@vip-obsession.ro, experienta Roossa Books Srl 0754663361 auto, în zona angajeaza, salariu de la 1200lei n Mecanic –Andronache, bonusuri in functie de realizari; tel Colentina experienþã minim 3 ani, Tel: 9.00-17.00, Tel: 0318004555 0722110711

n Educator/toare

Mecanic intretinere. Asociatie proprietari str Masina de Paine nr 69 bl od23 angajeaza mecanic intretinere din vecinatatea blocului. Adresa contact: cutia postala de pe scara B a blocului, Tel: 0765256054

n Menajerã - Familie serioasa,

é Coafez/ã, manichiurista, cosmeticiana, cu experienta sau fara - Veronique Salon angajeaza in Cartierul Rezidential Green City din comuna 1 Decembrie, la 5 minute de Bucuresti, veronique_salon@yahoo.com, Tel: 0730181031 n Coafezã

(comp.intima) fete prezentabile, cu/ fara experienta pentru masaj si companie intima, conditii deosebite, comision 50 %, alte facilitati, locatie centrala, cazare pentru provincie, urgent; Tel: 0736087355 n Hostess, promoter, dj, mc, luminist - club in centrul istoric angajeaza, Tel: 0766811445 n Îngrijitoare copii, angajeazã grãdiniþã particularã, zona Mogoºoaia, Tel: 0735215038 n Lucrãtor comercial de sex feminin cu varsta maxima de 30ani, 0753570387, 0753852788

n Distribuitor pliante - Cautam n Maseuzã masaj erotic cu/ fara

angajeazã grãdiniþã particularã cu minim 2ani experienþã (zona domenii), Tel: 0769636066, 0769634754 n Electrician auto cu experienta, salarizare deosebita - Service auto angajeaza Prelungirea Ghencea, Tel: 0761330212, 0721262047

é Ajutor

n Escort

zona rezidentiala, angajam doamna interna pentru menaj si gatit, nefumatoare, ingrijita, oferim cazare si masa, Tel: 0212300808

é Electricieni si mecanici intretinere, angajeaza SC Cream Line Romania SA (Finetti), societate multinationala in domeniul industriei alimentare. Compania ofera salarii atractive, bonuri de masa si transport gratuit, Tel: 0213514544, 0727739714

Menajerã interna serioasa pentru menaj; astept si provincia, Tel: 0720199790 n Modele, reclame pentru toate

vârstele (copii, adulþi, vârstnici). Activitãþi modelling tineret. Bucureºti + provincie. 0213156581, 0767080619, model@sequoiamodels.ro, Tel: 0722397039


pagina 4 / oferte de muncã România n Montator productie publicitara Firma cu profil de baza publicitate angajeaza personal specializat pe partea de montaje si productie publicitara.Atribu tii: montaje de firme luminoase si panouri publicitare; constructie de casete luminoase si panouri; finisari lucrari dupa productie: taiere, vopsire, lipire, etc; inscriptionari autovehicule. Cerinte: Experienta pe domeniu minim 1 an; Disponibilitate deplasari (delegatii); Permis conducere cat. B. Oferta: Program 9.30-18.00 (pauza masa 30’). Salariul functie de experienta. Va rugam trimiteti CV la e-mail pana la 15.12.2011, resurseumane@productii.ro, Tel: 0744702070 cu n Motostivuitorist experienta, angajam, Tel: 0214604464 n Mozaicari, pietrari pentru lucrari funerare, zona Berceni, Tel: 0762303925 n Muncitor trefilator, angajeaza Rom Fracht, str. Oxigenului nr. 5, Cernica, jud. Ilfov, daniela.diaconescu@romfracht.co m, http://www.fibre-polipropilena.ro, Tel: 0212561208 n Muncitori necalificati pentru constructii, sunt asigurate transportul si cazarea, program de lucru de 11 ore, salariu incepand cu 1200 lei, Tel: 0724124656 n Muncitori construcþii, dulgheri, fierar, necalificaþi, zidari, zugravi, Tel: 0784710212 n Ospãtar, picol, menajera, electrician, manager marketing, Tel: 0725872302, 0785069974 Ospãtari cu experienta, Italia perioada 10decembrie-28 februarie; italiana obligatoriu; 900E+cazare+masa, gree_tmb@yahoo.com, Tel: 0765432311

n Personal curãþenie (spitalbirouri) aspect fizic plãcut, dornic de muncã ºi afirmare profesionalã, punctual, dinamic, pozitiv, zona metrou Aurel Vlaicu. Program ture-zi ºi noapte, Luni-Duminicã, salariu 800 lei, office@nocclean.ro, 0752319814 n Personal pentru salon de infrumusetare nou deschis Militari - Complex Sir (3 posturi coafor, 2 cosmetica, 2 manichiura, 1 receptie). Conditii obligatorii: diploma calificare, seriozitate, profesionalism, portofoliu clienti, dorinta de implicare si orientare spre rezultate profesionale deosebite. Oferim salarii motivante raportate la realizari, diverse cursuri de specializare, posibilitatea construirii unei cariere in domeniu. Pentru inscrieri la interviu, trimiteti CV la e-mail, megsstudio2009@yahoo.com, Tel: 0734712553

é Personal Fabrica prajituri angajeaza personal pentru procesul de productie si ambalare incinta Faur sect 3 Bucuresti, Tel: 0758239700

n Patiser, cofetar, vanzatoare cu experienta - SC Trestiana Cofetarie angajeaza, Tel: 0722287339 n Personal feminin pentru videochat. Procent minim 50% pânã la 80% sau salariu fix 1.200$. Bonus 300$, avans 500$, program part-time. Garantãm realitatea anunþului, Tel: 0731214102, 0760357692 n Personal. Zona Policolor angajam fata pentru fabrica de ambalaje, 09:00- 16:00, Tel: 0737543275 n Personal. Tipografie angajeaza: masinist tipar (KBA 70/100, Heidelberg 50/70), legatori manual, masinisti legatori, sortatori dupa tipar, Tel: 0214050458 n Pregatitor -Vopsitor auto cu experienta - Autozone Rapid Service situat in Str. Fabrica de Chibrituri nr. 48 sect. 5, angajeaza cu proba de lucru, Tel: 0754888777 vopsitor cu n Pregatitor experienta pentru service auto Cora Pantelimon, Tel: 0730123277

é Reprezentant vânzãri directe angajeaza Roossa Books SRL, cu sau fara experienta, salariu in functie de realizari, Tel: 0728650079

21 Noiembrie 2011 VIDEOCHAT MODELE ANGAJEAZA DIVINO STUDIO. SALARIU 1000- 3000$/ LUNA. EXCLUSIV FETE, HTTP://WWW.DIVINO STUDIO.RO, TEL: 0737361279

é Videochat ChatWithLove Studio angajeaza fete si cupluri, din studio sau domiciliul propriu, 10% bonus prima luna, plata bilunar sau zilnica la cerere, camere separate, bonusuri diverse, training, program flexibil, 3.000 USD, angajarevideochat@yahoo.com, angajarestudiovideochat.ro/, Tel: 0723755457 n VIDEOCHAT TINERE PENTRU

AGENTIE, VIDEOCONFERINTA, CONDITII DEOSEBITE, n Reprezentant vânzãri Avon, CENTRAL, 1000-3000E/ LUNA, inscriem reprezentanti vanzari. WWW.STUDENT-JOBS.RO, TEL: Castiguri mari, produse cadou, 0720818129, 0314250001 posibilitati avansare. Cursuri gratuite, Tel: 0768321060, 0722930207 n Reprezentanti Avon comision 15-40 %, cadouri livrare la domiciliu, posibilitate avansare. Detalii la, Tel: 0766340939 n Tâmplar manual in lemn masiv, Tel: 0726488684 Traducãtor se cauta doamna vorbitoare de limba Turca, care sa stie si contabilitate primara; pentru detalii sunati la Dl Tuncay, Tel: 0728345068

n Vânzãtoare minimarket, 13 Septembrie- Prosper, program 8 ore, 2 ture, Tel: 0763371333 n Vânzãtoare plafar cu experienta in domeniu, Tel: 0728948105 n Vânzãtoare si modelator covrigi/ gogosi, angajam, Tel: 0728138544 n Vânzãtoare în domeniul metraje, zona Bucur Obor în incinta magazinului, Tel: 0722392163 n Vânzãtor ºi responsabil magazin Mall Bãneasa, 25-35 ani, studii superioare ºi cunoscãtori limba englezã. Vã rugãm sã trimiteþi CV-ul dv. la, office@top-tea-house.ro

é Vânzãtori presa angajez, preferabil din zona Drumul Taberei, Tel: 0766360521, 0734584411

n Videochat Tinere dragute minim n Videochat 11 Studiouri legale, 18 ani. Salarizare deosebita, incepand cu 1200E, http://www.camchat.ro, Tel: 0720818129 n Videochat fete, Adult sau Non-Adult. Salariu 2500 RON + Bonusuri. Piata Romana, 2.500 RON, teen.studio@yahoo.com, http://www.teenstudio.ro, Tel: 0764767724, 0737336640 n Videochat Studio angajeazã fete cu/fãrã experienþã. Venituri cuprinse între 1.000-4.800$ garantat lunar. Oferim avans 500$ ºi salariu fix, Tel: 0737536818, 0760160137 fete cu/fãrã n Videochat experienþã. Engleza conversaþional. Program la alegere. Venituri sigure 1.000-5.000$ lunar. Avans 500$ plus bonus la angajare, Tel: 0721865777, 0766290521 Videochat angajeazã fete, avans 500$, câºtiguri garantate 1.000-4-000$ lunar, cazare. Id mess: sakura.videochat, Tel: 0784637656, 0736856061

n Videochat Abia ai facut 18 ani.

Angajam fete, Videochat Adult sau Non-Adult. Salariu 2500 RON + Bonusuri. Piata Romana, 2.500 RON, teen.studio@yahoo.com, http://www.teenstudio.ro, Tel: 0764767724, 0737336640 Flash Studio n Videochat angajeaza domnisoare cu varsta intre 18-30 ani. Cerinte: cunostinte minime pc, lb engleza si/sau franceza nivel mediu. Contract de munca, conditii, garantam 400E/luna sau cazare in apart. modern, 400 EUR/luna, Tel: 0761071114

strict feminin. Avans 700$ din prima zi, bonus 300$, salariu fix, program 5h/zi la alegere. Câºtiguri 2.300–7.800$/lunã. Plata instant. Sunaþi-ne cu încredere: 0731080888, Tel: 0768839893, 0755980550 Videochat activitate pentru fete. Câºtiguri 1.000–4.000$ lunar. Avans 600$, salariu fix, posibilitate promovare, Tel: 0785726082

n Videochat

fete cu/fãrã experienþã. Câºtiguri 100% garantate. Salariu 1.000$/lunã. Oferim avans 600$ din prima zi, Tel: 0760950085, 0755645869

n Videochat

fete cu/fãrã experienþã pentru videochat. Avans 300$. Bonus garantat 500$. Salariu fix, program flexibil, studiouri în zone centrale. Venituri sigure 1.000-4.200$/lunã, Tel: 0767611865, 0727067729 n Videochat Angajam fete si cupluri pentru activitatea de videochat Comisionul modelelor care lucreaza de la domiciliu este de 80 % plus asistenta gratuita, 1.500 USD/luna, vstudio05@yahoo.com, Tel: 0748601131, 0720180490 n Videochat pentru fete cu/fãrã experienþã. Avans 500$. Salariu fix 1.000$ sau procente 50–84%, traning asigurat, plata bilunar, bonusuri, posibilitate avansare, Tel: 0754931717, 0726496406

n Vulcanizator

auto cu experienta, urgent angajez in zona Prelungirea Ghencea, alexa_kta@yahoo.com, Tel: 0784630007


21 Noiembrie 2011

oferte de munca / vanzari terenuri / case-vile / garsoniere / 2-3 camere / pagina 5 n Corbeanca vila, particular, teren-1400mp, piscina, gradina amenajata, sistem video, mobilata, etc, 300.000 EUR, Tel: 0728994662

é Zugravi vopsitori, gipsari, tencuitori (cu aplicatie mecanizata), numai cu experienta. 0722740935, baducosrl@yahoo.fr, http://www.baduco.ro, Tel: 0726647714, 0747691761, Fax: 0214449188 n Pantelimon

n Belgia. Angajam lucratori izolatori cu experienta in hidroizolatii acoperisuri, in strat simplu/multistrat, pe membrane bituminoase/hidroizolante, atentie acordata finisajelor; capacitate de analiza front de lucru. Va rugam trimiteti CV+ poza, calidinamic@gmail.com, Tel: 0727338770, Fax: 0212246064 n Belgia. Angajam lucratori constructii cu experienta in renovari+ finisari, faianta/gresie, pregatire suprafete, mici lucrari de instalatii+electricitate, instalari cofraje. Cunostinte franceza cerute. Trimiteti CV+ poza, calidinamic@gmail.com, Tel: 0727338770 Germania, muncitori agricoli angajeaza Sc Prime Time Recruitnent, Tel: 0751663645, 0760523458

n Italia. Contracte munca: barmanita, ospatarita, cameriste, menaj, 0769875604, 700 EUR, http://www.epp-jobs.com, Tel: 0268415318, 0741100143

Alexandriei sos. vand/inchiriez teren-1650mp, ideal garaj, depozit, investitii; pretul zonei, negociabil, Tel: 0763677671

n Berceni Comuna, proprietar, teren 510-530mp, d-15m, toate actele, intravilan, construibil, curent, drum de acces, Tel: 0761614440 n Bragadiru Ilfov teren intravilan, suprafaþã 1200mp, deschidere 13m, Tel: 0768387401 n Brâncoveanu cu Nitu Vasile, vand teren 211 mp. Convenabil, cadastru, intabulare, zona foarte linistita, rog seriozitate, Tel: 0722513622, 0746038800

Vand teren+ constructie, 1000mp central, Tel: 0730021046 Centura, n Popeºti-Leordeni, proprietar, teren 15000mp, d-50m, toate actele, utilitati: canalizare, curent in apropiere, Tel: 0761614440 n Prahova Ploieºti zona Gara De Vest - Centura Ploiestului, vand teren 5000 mp extravilan, pret negociabil, 120.000 EUR, molo_mrc@yahoo.com, Tel: 0741124505 Ghencea, n Prelungirea Funigeilor lângã Grãdiniþa Mary-Land, vând teren preþul zonei, Tel: 0768471325, 0723519356 n Teleorman Prunaru vând teren 1330mp, 5, 8 euro/mp preþ discutabil. Urgent, Tel: 0727114411

n Dâmbovita proprietar, vând teren intravilan 15000 mp în com Crînguri - Gãesti, deschidere 38 mp, la oseaua Bucuresti- Pitesti, lângã benzinãrie, Tel: 0767241558

n Domneºti

particular, loturi Teghes, Ciutaci, Curtea Domneasca, utilitati, stradal, variante auto posibilitate rate, 6.800 EUR, Tel: 0723530331

n Domneºti particular, superofertã, teren în rate, Curtea Domneascã, Ciutaci, UM, Þegheº. variante auto, 15 EUR, Tel: 0723530331

é B e l c i u g a t e l e (2 2 k m Bucuresti), vand vila mobilata, teren 1000mp, 300.000 EUR, adi6982@gmail.com, Tel: 0769288950

n Fundulea Extravilan 19200mp, toate actele 2, 5E, Tel: 0318084018, 0771342981 n Giurgiu Adunaþii Copãceni la 19km Bucureºti, vând teren + casã demolabilã, 25E/mp, Tel: 0728014583, 0763626514 n Giurgiului, proprietar, teren 1600mp, d-50m, toate actele, intravilan, construibil, utilitati apropiere, Tel: 0761614440 n Obor Vand (inchiriez) teren 1117mp langa hala Obor, Tel: 0730021046 n Otopeni 515mp, strada Marin Sorescu, toate utilitatile, pret avantajos, Tel: 0767333215, 0726339323

-

Clinceni, superoferta, vila P+1, langa Curtea Domneasca, utilitati, Sc-114mp, St-250mp, 3camere, cheie 64.000Euro, la rosu, 36.000 EUR, Tel: 0723530331 n Giuleºti str.Agnita nr. 41, teren 260 mp+doua constructii de 31, 06 mp si 70, 51 mp prin licitatie publica, 90.000 EUR, Tel: 0722429626 n Otopeni particular, str. Oituz, vila 300mp construiti, 6 camere, 5 bai, 2 terase, teren-500mp; negociabil, 250.000 EUR, Tel: 0740120079 n Prahova Buºteni, particular, vilã P+E, 103mp, curte=253mp, mobilatã, accept variante, Tel: 0724537493

n Teiul Doamnei particular vând casã 4 camere + spaþiu comercial, 130.000 euro uºor negociabil, Tel: 0765671694 n Teleorman Prunaru teren 1330 mp + casã p+1 din cãrãmidã, izolatã, geamuri termopan, tablã lindab, preþ discutabil (facturabil). Urgent, Tel: 0727114411

n Cãlãrasi Curcani Vand (schimb) teren+ casa modesta, 2000mp, Tel: 0730021046 n Cãlãrasi, 65km Bucuresti, langa

Lehiu, proprietar vand casa 2007, teren-1.000mp, baie, bucatarie, 3 camere, 2 holuri, gresie, faianta, parchet, termopane, fosa septica, boiler, hidrofor, izolatie polistiren; discutabil, 33.000 EUR, é Viilor Fabrica de Ciocolatã cristian.mateescu@gmail.com, Tel: Bucureºti, vând casã, S+P+1, 0744506883 într-un cartier monarhic, construcþii interbelice, deosebite, suprafaþã Ciolpani vand casa batraneasca construitã 270mp, 100mp curte 4 camere, teren 840m stradal, individualã, compusã din 3 dormitoare, 2 livinguri, 3 bãi, Tel: 0727446464, 0769654447 balcon+ terasa, 2 dresinguri, bucãtãrie ºi cãmarã+ uscãtor, n Ciorogârla vand casa renovate în 2010. Preþul de amprenta la sol 220mp, 4 focuri vânzare: 350.000Euro. gaze, lumina, apa, parter + etaj Contactaþi-ne pentru aceastã + pod, beci, Tel: 0722347925 ofertã la numãrul de mobil: Tel: n Constanta, 2 Mai, vand vila 0744604437 Mai (Mihalache) vis-a-vis de tabara circa 300mp n 1 locuibili, 30m pana la plaja, Societate comerciala scoate la mobilata, dotata cu toate vanzare imobil p+e+m, s.u. 176 accesoriile. 00491771588230, mp, curte 121mp, zona “la 550.000 EUR, Tel: 004981587937, ciuperca”, 200.000 EUR, Tel: 0742333352 0728568341

n Frumuºani Pitigaia, extravilan 87mp,

17/270=4800mp, 4E, cadastru, intabulare si introdus in CF. 17km Bucuresti, negociabil, Tel: 0318084018, 0771342981

n Domneºti

Prahova, Predeal, vand casa, suprafata teren 650mp, toate utilitatile, 8 camere, pret negociabil, 150.000 EUR, ruxandra_cernat@ yahoo.com, Tel: 0740400700

n Corbeanca particular, teren 1000mp, intravilan, la soseaua principala, patrat, deschidere la 2 strazi, 200 EUR/mp, Tel: 0728994662

n Dâmbovita Proprietar, vând 1ha pãdure, lângã loc. Gãesti, posibilitate constructie casã vacantã, Tel: 0767241558

Dobroeºti vand urgent casa 2 camere, bucatarie cu debara, baie, mobilata, utilata, curent electric, apa canal, supraf. utila 220mp, supraf construita 70mp, 70.000 EUR, viorel_bej_78@ yahoo.com, Tel: 0763345044

n Chirigiu Dedeman, confort 1

decomandat, etaj 2/4, gresie, faianþã, termopan, parchet, centralã termicã, 25.000 EUR, Tel: 0733538292, 0768935619 n Obor Gara de Est, p/4, decomandatã, termopan, parchet, g+f, uºã metalicã, liberã, 32.000 euro, Tel: 0722628256 n Pajura confort 2, mobilatã, utilatã, negociabil, 30.000 EUR, Tel: 0723519825 Prelungirea Ferentari intersecie Toporaºi, bloc nou garsoniere, stradal, ultramodern, acceptãm prima casã, rate cu avans 35 mp, 38 mp 50 mp, 21.500 E -30.000 E discutabil, Tel: 0769780963

n ªtirbei Vodã garsoniera 40mp,

privat, vedere panoramica, amenajata, mobilata, anul 1996, 8/8, 59.900 EUR, Tel: 0721921294 n Victoriei Piata, Iancu de Hunedoara, g.f.t.p, etaj 4/8 contorizat, Tel: 0770218999 n 1 Mai (Mihalache) Vand garsoniera in vila 40 mp locuibil, 52 mp curte, 20 mp pivnita, zona 1 Mai, Emanoil Ionescu 19, 60.000 EUR, Tel: 0722450120

Arges, Piteºti central, Vand apartament 2 camere, Etaj 3 din 4, Tel: 0744221177, 0726722677 Berceni PF vand apartament tip duplex cu 2 camere gresie, faianta, parchet, geamuri termopan, centrala proprie, izolat termic, constructie noua, exista cadastru si intabulare, pret avantajos, Tel: 0733987239

Brâncoveanu metrou, particular, 2 camere în vilã 2010, 51 mp =56.000E, 70 mp =64.000E, negociabil. Exclus agenþii, Tel: 0727864296 n Cantemir

é Eroii Revolutiei Viilor, 3 min.de metrou, 2 camere decomandat, etaj 6/7, renovat, termopane, 2xAer conditionat, gresie, faianta, parchet masiv, centrala proprie, usa metalica, vedere in spate. Schimb si cu garsoniera + diferenta. Negociabil. Exclus a g e n t i i , 5 5 . 0 0 0 E UR, lorivankenobi@gmail.com, Tel: 0723389315 n Ferentari Toporaºi apartament

2 camere, p/4, balcon, îmbunãtãþiri, la cheie, preþ 27.000Euro discutabil, Tel: 0764163067 n Gara de Nord, 2 camere, restaurat, aer conditionat, termopan, baie, bucatarie, etaj 3/8, 65.000 EUR, Tel: 0721318366 n Giurgiului Mega Image, 4/7, dec, cf. 1, zona verde, liber, negociabil, Tel: 0723619619, 0722744599 n Iancului Particular vand ap 2 camere 54m semidecomandat P/10 G+F+P+T. Nu se afla situat langa ghena sau lift. Contorizat complet. Exclus agentii! Merita vazut, 63.500 EUR, soroceanu_stefan@yahoo.com, Tel: 0767799199 TeiOtesani n Lacul proprietar-vand urgent ap 2 cam, parter/8, renovat 2011, termopn, gresie, faianta, parchet, usa metalica, 65.000 EUR, Tel: 0763809164 n Obregia Straduintei, 2/9, 53 mp, renovat, termopan, liber, Tel: 0723619619, 0722744599 n Titan apartamentul complet renovat, cu finisaje de calitate se vinde mobilat si utilat, 67.000 EUR, Tel: 0723347218 n 1 Mai (Mihalache) Ciupercã, 2camere conf.II în vilã etaj. 1, 40mp centralã termicã sau schimb cu garsonierã sector 1, 6, Tel: 0721585378

Berceni PF vand apartament tip duplex cu 3 camere, gresie, faianta, parchet, geamuri termopan, centrala proprie, izolat termic, constructie noua, exista cadastru si intabulare, Tel: 0733987239

stradal, 1/7, n Brasov Centru Civic nou, decomandat, G+F+P+AC, mobilat, vand apartament 3 camere, Tel: utilat, 85.000Euro, Tel: 0722291115 0721927149 n Kogãlniceanu ultracentral, 3 110mp, 8/9, an n Colentina Raul Plumbuita, 1/4, camere, 1986, 56mp, multiple imbunatatiri, construcþie 1970, 150.000 EUR, exclus agentii, negociabil, vpop@rna.ro, Tel: 0722703880 58.500 EUR, Tel: 0723272077 n Lacul Tei zona Tei - Doamna Ghica, apartament 3 camere, etaj Emil Racovita, Aleea Ciceu, 10/10, renovat cu imbunatatiri mobilat, 65.000 EUR, s e m i d e c o m a n d a t , 70mp Tel: im b u n a t a t iri, g f p t , u m , cc2002ro@yahoo.com, 0723953555 53.000 EUR, Tel: 0724220658, n Magheru -Romana, 3 camere, 0766525904 110mp utili, bloc fara bulina. Proaspat renovat, pret: n Eroii Revoluþiei, Viilor, P/7, sd, 110.000Euro negociabil. gresie+ faianta, usa metalica, Tel: Proprietar. Nu colaborez cu agentii 0723619619, 0722744599 imobiliare, Tel: 0724000700


pagina 6 / vânzãri imobile / cumparari imobile / inchirieri oferte imobile

Urgent cumpar cu cash 2 camere confort 1 2 sau 3 indiferent zona, 8 EUR, Tel: 0732864809, 0769526936

garsoniera confort 1, 2 sau 3, 8 EUR, Tel: 0732864809, 0769526936

é

n Otopeni 3 camere 98mp utili, toate utilitatile, curte 60mp, finisaje executate, zona linistita, 70.000 EUR, Tel: 0768307232 n Prelungire Ferentari nr. 52-60, zona Vadul Nou, ap 3 camere.cf. 1, fara imb.et. 1/10, posta romana si supermarket la parterul blocului, prim proprietar, acte in regula, 50.000 EUR, iceyoice@yahoo.com, Tel: 0745072049 n Unirii Fantani, 7/8, dec, vedere mixta, termopan, Tel: 0723619619, 0722744599 n 13 Septembrie (Agip), vand apartament 3 camere, etaj 1/8, centrala, imbunatatiri. Pretul zonei. Relatii la: 80.000 EUR, Tel: 0736638475

n Amzei

vand apartament 4 camere et. 4, 145mp, 4 balcoane, centrala proprie, usa metalica, parchet, 118.000 EUR, Tel: 0728212202 n Rahova str Slt Popa, 97 mp, 1987, gresie, parchet, faianþã, termopane, AC, instalaþii schimbate, cadastru +intabulare, 72.000 EUR, Tel: 0746045421

é Sebastian Ap. 4 camere - 2, 5 km de Piata Unirii, 2 km de Palatul Parlamentului (al 2-lea Bloc de langa Parcul Sebastian), complet modernizat, recent zugravit, 96.500 EUR, cris.roman@gmail.com, cris.125mb.com/home_romana.htm Tel: 0728691957

n Cumpar apartament 2 camere Dr. Taberei sau Militari. Rog seriozitate, Tel: 0214448586

Cumpar apartament 3 camere Dr. Taberei sau Militari. Rog seriozitate, Tel: 0214448586

24 camere, 700 mp, D+P+1+M, imobil istoric, restaurat în 2009, complet utilat, finisaje lux, parchet, marmurã, termopan, vitralii, aer condiþionat, centralã termicã, centralã telefonicã 2011, linie fibrã opticã, 3 linii tel, depozit, arhivã, salã aºteptare, circuit TV-satelit, camere supraveghere, alarmã cu monitorizare, centralã alarmare incendiu automatã, salã ºedinþe, 4 grupuri sanitare, curte, parcare, Tel: 0733106680 n Titan Fizicienilor, proprietar închiriez teren + casã (630+210 mp), 1400 euro/lunã negociabil, Tel: 0723551723 n Titan Ilioara, proprietar închiriez casã 200 mp cu teren aferent 700 mp, 1.500 euro/lunã, Tel: 0723630363

n Kogãlniceanu

n Apãrãtorii Patriei Inchiriez camera la curte conditii bloc, aproape de metrou, Tel: 07308889762 n Auchan, Titan, camera la curte, conditii bloc, cupluri, tineri Prelungirea Ferentari staþia casatoriti, studenti, studente, toate Vadul Nou, sector 5, spaþii utilitatile, Tel: 0761612298, comerciale, stradal, pretabil su- 0727299322 permarket, accesorii telefon, etc, n Bucureºtii Noi Laromet, 750 EUR/mp, Tel: 0769780963 Laminorului, curte, intrare separata, acces dependinte, pensionara primeste 1/2 fete, cuplu fara copii, 400ron+ 300ron/garantie, Tel: 0216442571, 0723713816 n Drumul Taberei ofer camera mobilata, curata, acces dependinte, chiria anticipat 1 n Militari autogara duplex etaj 4-5 luna+garantie, Tel: 0720471897 bucatarie stil americana, a.c, n Drumul Taberei Timisoara imbunatatiri multiple, Tel: Frigocom, p/10, decomandat, 0768318400 g+f+p+t, color, pensionara primeste 1-2 fete, cuplu nefumatori; 300-400ron/chiria+300ron/garantia, Tel: 0723713816, 0216442571

é Popesti-Leordeni, Ansamblu rezidential de 14 blocuri S+P+4E suprafata de construit 25.340mp din care s-au c o n s tru i t 1 6 8 0 0 m p . T e r e n suprafata totala 15.780mp cu laturile de 45x350m, danbucur28@yahoo.com, www.terranova-residence.eu, Tel: 0724243324

Pipera cartier Azur 2, Str Emil Racovita J 48, ofer spre închiriere vila P+1, 3 dormitoare+ living/bucatarie open space, 2 bai, mansarda ce poate fi folosita ca depozitare, bucatarie complet utilata, terasa amenajata în curte, loc parcare in curte, 800 EUR/luna, cristinazicu@yahoo. com, Tel: 0724309956, 0723334918

n Plevnei particular, închiriez vilã

n Urgent cumpar cu plata imediat

Arges, Mãlureni, sat Bohari, vand casa la rosu, suprafata construita 160mp, 6 camere, mansarda locuibila + teren 2800mp +400mp padure. Deschiderea la strada 28m. Utilitati: apa sursa proprie (put) posibilitate curent, telefonie fixa calbu, internet, 40.000 EUR, andrei016@yahoo.com, Tel: 0725215248

21 Noiembrie 2011

Gorjului camera in apartament cu 3 camere, grup sanitar propriu, balcon, mobilat recent, Inchiriez unei fete serioase, 120 EUR/luna, temy4youby@yahoo. com, Tel: 0766109523

n Grigorescu Inchiriez 2 camere din 3, pret discutabil, Tel: 0767343288 n Iancului Pensionari închiriem la bloc o camerã din douã unui domn (ã), student (ã), chiria lunarã, Tel: 0769417297, 0784415031

ultracentral, închiriez una camerã în apartament, mobilã clasicã, 8/9, 150 EUR, Tel: 0722703880 n Prelungirea Ferentari Toporaºi închiriez camerã 1+1 în vilã cu toate dependinþele, Tel: 0762458789 n Titan metrou, Mega, 6/10, decomandat, g+f+p+t, pensionara primeste baiat nefumator; 350ron/chiria+300ron/garantia, Tel: 0723713816, 0216442571

n Bucureºtii Noi proprietar casa 3

camere, mobilate complet, incalzire centrala pe lemne, superdotata, urgent 1+1, 200 EUR/luna, Tel: 0751296640 Giuleºti str. Cosmesti nr. 9, casã curte, 3 camere, baie, bucãtãrie, preþ negociabil, Tel: 0765765599

Olteniþei ªura Mare Bellu, vilã 175 mp supr. utilã, 4 camere, terasã, curte cu parcare 200 mp, dotãri de lux, chirie 1250E/ lunã, Tel: 0728778638, 0722846436 n Pipera stradal, vila P+1, 5 camere, 3 bai, nemobilata, 390mp construiti, 800mp curte, 2.500 EUR/luna, Tel: 0722399360, 0722674647

n 1 Mai (Mihalache) etaj 2/8

conf1, decomandatã mobilatã 230Euro, Tel: 0721585378 n Brezoianu mobilat, utilat, liber, 350 EUR, Tel: 0732709486 n Costin Georgian, gura metrou, garsoniera confort I, decomandata, mobilata, utilata, balcon, libera 1 decembrie, exclus agentii; 1+1, 800 RON/luna, Tel: 0761598153, 0733421424 n Dristor 2/10, cf1, g+f+t+, mobilat/ nemobilat. 250E, Tel: 0733937588 n Iancului Elev Stefanescu, 10/10, 34 mp, mobilat, utilat, parchet, gresie, faianta, termopan, usa metalica, logie, AC, 5 minute de statia de metrou, 1+1, libera din decembrie, 230 EUR/luna, Tel: 0722870547 n Militari, Piata Veteranilor, Politie, 4/4, decomandat, 38mp, g+f+p+t, um, tv, automata, mobilata modern, 200Ex2, Tel: 0216442571, 0723713816 n Vitan 2/10, cf1, g+f+t+, mobilat/ nemobilat. 250E, Tel: 07339375885

n 13Septembrie,

Prosper, proprietar inchiriez apt 2 camere 6/8 mobilat utilat. Fara agentii, 320 EUR/luna, Tel: 0724585850

n Alexandriei particular inchiriez 2

cam mobilat complet renovat 1000ron 1+1, Tel: 0721085076 Hotel Erbasu, n Aviaþiei apartament mobilat, 62mp, et. 1/4, in bloc reabilitat, contorizat, Tel: 0744325588, 0212327489 n Dorobanþilor utilat, mobilat lux, aragaz, frigider, maºinã spãlat, exclus agenþii, preþ nediscutabil, 400 EUR/luna, Tel: 0763426659 n Dristor 2/10, cf1 dec, g+f+t+, mobilat/ nemobilat. 250E, Tel: 0733937588 n Drumul Taberei Râul Doamnei ofer spre închiriere apartament 2 camere mobilat, utilat, renovat, Tel: 074113334, 0724943392 n Gara de Nord Apartament 2 camere, decomandat, etaj 1, g+f+p+uºã metalicã, Tel: 0744436219 n Militari Apusului, 2 camere semidecomandate, complet utilat, frigider, aragaz, aer conditionat, masina de spalat, renovat, gresie faianta, parchet, Tel: 0771536365 Jean Monnet, n Primaverii, inchiriez 2 camere, et 3/3, complet mobilat / utilat electronic / electrocasnic, 650 EUR/luna, adrianmargean75@yahoo.com, Tel: 0733054200 n Tineretului vis-a-vis de Palatul Copiilor, apartament 2 camere de inchiriat, etaj 2, decomandat, modern amenajat si utilat, 450 EUR, Tel: 0732017915 n Universitate, Centrul Istoric, 80 mp, mansarda, mobilat, renovat, Tel: 0723619619, 0722744599 n Vitan 3/8, cf1 dec, g+f+t+, mobilat/ nemobilat. 300E, Tel: 0733937588

n 13 Septembrie Apartament 3

camere75 mp, decomandat, comfort I, et 1/8, complet mobilat modern si utilat, gresie, faianta, parchet, 2 bai, balcon inchis, cada cu jacuzzi, internet. Proprietar, 450 EUR/luna, stedel_laura@yahoo.com, Tel: 0726161884 n Alexandriei, piata Rahova, inchiriez ap. 3 cam, semidecom. renovat, mobilat, utilat, 250 EUR, Tel: 0737079016 n Aviatorilor ofer apart. 3 camere, 75 mp. in vila la etaj, din P+E+M, recent renovat lux, 700 EUR/luna, Tel: 0722129950 n Basarabiei stadion semidecomandat 2 gr sanitare mobilat utilat balcon mare imbunatatiri ac termopan zona parc, 350 EUR, popescu_holtzhauser@yahoo.com, Tel: 0721032316 n Colentina, Doamna Ghica, proprietar, închiriez apartament 3 camere mobilat, Tel: 0765276482 n Dorobanti, particular, 80mp, decomandat, stradal, et. 4/6, renovat, utilat complet, mobilã lux, 725 EUR/luna, Tel: 0745059820


21 Noiembrie 2011 Ion, renovat, n Mihalache imbunatatiri deosebite, mobilat, aer conditionat, p+t+g+f, usi noi, negociabil, 400 EUR, Tel: 0213183099 Bucur, metrou, n Obor, decomandat, 75mp, utilat, mobilat, imbunatatiri, a/c, parchet, 400 EUR, popescu_holtzhauser@yahoo.com, Tel: 0721032316 n Vitan Mall 3 camere, dotãri de lux complet mobilat, stare excelentã, et. 2/4, 450E/ lunã, Tel: 0728778638, 0722846436 n Vitan Mall inchiriez apartament 3 camere, centrala proprie, etajul 6, 450 EUR/luna, Tel: 0729007403

n Centrul Istoric, Universitate, 4 camere, 1/P+1, 100 mp, ne/semimobilat, Tel: 0723619619, 0722744599 Ghencea Inchiriez apartament 4 camere decomandate complet mobilate si utilate, recent renovat, 400 EUR, Tel: 0722510676

Romana, Caderea Bastiliei, parter, nemobilat, Tel: 0723619619, 0722744599

inchirieri oferte imobile - cereri / auto-moto / electro / matrimoniale femei-barbati / pagina 7 n Militari Bd Iuliu Maniu nr. 15, sector 6, închiriazã SC Legume Fructe Militari SA, la adresa de mai sus, spaþii de depozitare cu rampã de încãrcare- decãrcare, birouri ºi platformã betonatã pretabilã pentru parcarea autoturismelor pentru firmele de recuperare auto precum ºi spaþii comerciale în sectorul 1 ºi 6. Relaþii în intervalul orar 8-16, la telefon, Tel: 0722282808, 0214105453 n Obor Inchiriez spatii 15mp; 25mp, comert, productie, depozitare, langa hala Obor, Tel: 0730021046

Otopeni spatiu depozitate 200mp compartimentat, inaltime 4m, curent trifazic, curte, 800E 0745440056 0744835589, Tel: 0745440056, 0744835589 n Pantelimon Inchiriez spatii 75, 150mp, productie, depozitare, Tel: 0730021046 n Prelungirea Ghencea stradal, cladire noua, spatiu 40mp, 4 locuri parcare, particular, 0785.995.208, 400 EUR, Tel: 0756056984 spatiu n Valea Cascadelor, comercial, 74mp, stradal, Tel: 0212128844, 0723623613 n Vitan Mall închiriez restaurant amenajat complet ºi parþial utilat, negociabil, 1.800 EUR, Tel: 0734807819

n 1 Decembrie - Ilfov spatiu nou, 100mp, pretabil birouri, magazin, n Valea

Cascadelor, teren farmacie, depozit, negociabil, Tel: betonat, imprejmuit, pazit + 100mp show-room, Tel: 0212128844, 0722692297 0723623613 1 Decembrie Bd Inchiriez n Camil Ressu închiriez teren s p a t i u c o m e rc i a l 2 5 m p 3.500 mp, 6 euro/mp, proprietar, Tel: 0722551789 amenajat cu rafturi, Tel: 0722314255

auto, toate aprobãrile, gaze încãlzire, halã pretabil producþie, tipografii depozit, urgent, Tel: 0746230693 n Apãrãtorii Patriei Inchiriez spatiu comercial 20mp stradal aproape de metrou, Tel: 0730889762

Doamnã cu handicap fizic, ofer gazduire unei tinere salariate pentru ajutor, Tel: 0214505586, 0730468054

Berceni zona Metro spaþiu depozit partajabil 1200mp, cu pod rulant, birouri 160mp, grupuri sanitare, parcãri, vad comercial, Tel: 0722222654

n Dristor, Aleea Fizicienilor, particular închiriez teren 1.780 mp, 5, 5 euro/mp, Tel: 0786351103 n Fizicienilor, proprietar închiriez teren + casã (630+210 mp), 1400 euro/lunã negociabil, Tel: 0723551723 n Ilioara închiriez 2.000 mp teren, 5 euro/mp. Informaþii la, Tel: 0768883350

n Antiaerianã Halã dotatã service

Dacia Logan 2006 121000km, benzina, albastru, primul proprietar, carte service, d i s t rib u t i e schimbata, 3.600 EUR, Tel: 0723563827

n Daewoo Espero 1997 GPL,

950 euro, Tel: 0760295065

é Mitsubishi Lancer Model Intense Sport 2.0 2006, 28000 km, stare excelenta, motorizare 2.0, benzina, 4 usi, dotari sport de fabrica-eleron, volan, pedalier, schimbator viteze MOMO, jante aliaj, cauciucuri iarna. Piesa colectie, 8.000 EUR, alexiorgulescu@gmail.com, Tel: 0722408608 n Opel Astra argintie, 2005, perfecta, motor 1400, toate optiunile, telefon incorporat, ITP 2013, discutabil, 6.000 EUR, Tel: 0746167978 n Opel Vectra B impecabilã, argintiu metalizat, 2000 DTI, full fãrã piele, consum mic, meritã vãzutã cauciucuri iarnã, maºina este din Austria, are numere roºii, 2350, Tel: 0785704603 n Peugeot 206, an 2004 alb, 1, 4 motorina, aer conditionat, geamuri electrice fata, inchidere centralizata, consum mic; negociabil, 3.500 EUR, Tel: 0763712546, 0728320627

n Accept: Acura, Dacia Cielo, Citroen, Chevrolet, Logan, Matiz/Tico, Renault, Opel, Skoda, Solenza, Supernova. Si mici defecte, Tel: 0212551102, 0721309765 Auto Opel, Dacia, Skoda, peugeot, Daewoo, Renault, etc. Cumpãr cu plata pe loc, Tel: 0760545466

n Achiziþionez

monitoare lcd, calculatoare, laptopuri, componente nefurate, asigur transportul inclusiv weekend, Tel: 0746283201, 0768790654

é Calculatoare laptopuri, monitoare, imprimante, noi, second-hand, garantie, service. Vând. 0722213283, angeloangeloo@yahoo.com, http://www.e-strong.ro, Tel: 0765476882, 0212600843

n Frgidere,

congelatoare, combine frigorifice, aragaz, masina spalat, functionale, Tel: 0213328599, 0722417915

é Dezmembrez Opel toata gama Astra F, G, H; Opel Vectra A, B, C; Opel Zafira, Opel Agila, Opel Combo. Zona Bucuresti / Ilfov, contact@auto-opel.ro, Tel: 0748240252, 0245260393 Tractãri auto Iasi - tractãri autoturisme pe masinã platformã, in Iasi si în tarã, 50 RON, sergiubocancea@ yahoo.it, Tel: 0749595841, 0723966398

n Vând

anvelope iarna pt autoutilitare, dimensiuni 225/70R/15C, putin rulate, 4 buc, 800 RON, n Tichete rabla, 1800 ron, Tel: popadanielionel@yahoo.com, Tel: é BUNA! CAUTI O FATA 0766498985 PLACUTA, EDUCATA SI CU BUN 0760295065 SIMT? VINO SI TE VEI CONVINGE, 300 RON/ORA, TEL: 0734595070 n Super servicii la pret de criza! 50 Ron finalizarea! Tel: 0784653700, 0721702250 Rover 213 S cu piese noi, Tel: 0744221177, 0726722677

Congelator, frigider, combina frigorifica, aragaz, masina spalat, functionale 100-150, Tel: 0213328599, 0722417915

é Fierbinte si sexy! Sunt o

bruneta cu experienta, extrem de sexy cu sani naturali si gurita fierbinte perfecta pentru un oral neprotejat deepthroat cu finalizare orala, 150 RON/ora, 0734811449

Bragadiru, ªoseaua Alexandriei, 109, judeþul Ilfov, SC Vegras SA închiriazã spaþii de depozitare ºi producþie, depozit frigorific 160 mp, asigurã utilitãþi, Tel: 0722600800, 0728995581

n Bratianu IC Spatii comerciale, 46 respectiv 38mp, in spatele magazinului Cocor, Tel: 0212128844, 0723623613 n Giuleºti str. Cosmesti nr. 9, spaþiu pentru grãdiniþã sau firmã, Tel: 0765765599

n Sector 4, solicit inchiriere casa curte pentru depozit. Ofer 100E, Tel: 0745063299 n Solicit urgent pt inchiriere garsoniera sau apartament, 8 EUR, Tel: 0732864809, 0769526936

é Momente unice! Blonda, inalta, sani mari, fund bombat te astept la mine in pat! Central! 200 RON/ora, Tel: 0736859961

é Dan, sagetator, 39/1, 75/80, doresc cunostinta doamna pentru casatorie. Sunati sau dati SMS, Tel: 0769009377, 0744256062


21 Noiembrie 2011

Închiriez spaþiu destinat service auto utilat/ neutilat, eventual preiau afacere, asociere, Tel: 0734762888 afacere productie n Cedez cofetarie patiserie vad comercial trafic intens (metrou liceu firme), Tel: 0727439156, 0722558456

n Pierdut legitimatie pe numele Ungureanu Ilie Alexandru Florin in zona shaormeriei Cotroceni. O declar nula, n Pierdut certificat constatator pt avizarea activitatiilor de la sediul social al SC Valea Larga Turism SRLdin comuna Berevoiesti pct Valea Larga Rogoaza cabana c1, judet Arges, CUI 24995212, J03/105/2009, eliberat in data de 20.05.2010 de Oficiul Registrul Comertului Arges2, il declar nul,

n Vand scoala auto (complet

utilata) autorizatie august 2016 zona Piata Gorjului, Tel: 0722767241, 0760249490

Doamnã din Bucureºti, ghicesc în carþi, rezolv probleme în dragoste, 50Lei, numai la doamne, Tel: 0766516703 n EXECUTÃM

Vrajitoarea Melania aparuta la Acces Direct apropie persoana iubita 100% garantat; rezolva o ri c e p ro b l e m e , Tel: 0768952523

Cusuri acreditate: Cosmetica, Masaj, Tratamente Corporale cu posibilitatea de frecvenrare si in week-end. Plata in rate. Str. Sevastopol nr. 6 - Piata Victoriei la 4 minute de metrou, programari@magic-beauty.ro, http://www.magic-beauty.ro, Tel: 0730619860

n Evaluãri n Rãdulescu Gheorghe în calitate

de pârât în dosarul nr. 6488/300/2008 al Judecãtoriei sectorului 2 este chemat de cãtre reclamantul Paraschiv Florea sã n Dau in carti si in cafea, se prezinte la aceastã instanþã în Mariana, pret 50lei, Tel: data de 09.12.2011, ora 8.30, completul 3, 0728816952

é Curs Relatii Publice - Romar Communication organizeaza in Constanta cursuri acreditate CNFPA in Comunicare si Relatii Publice – Constanta, 25-27 noiembrie 2011 Detalii suplimentare si inscrieri folosind informatiile de mai jos, 480 RON, office@romarcommunication.eu, http://www.facebook.com/romarcom munication, Tel: 0724778581

de competente profesionale: electrician, instalator, zidar, dulgher, zugrav, fierar, asfaltator, pavator, Tel: 0213117621, 0761118564 n Evaluãri de competente profesionale: lucrator comercial, ospatar, bucatar, cofetar- patiser, transator, vinificator, receptioner, manager turism, Tel: 0213117621, 0761118564

Matematica domiciliul elevului, profesor rezultate excepþionale. Succesul garantat, Tel: 0754916860

TINICHIGERIE, LINDAB, TABLÃ ZINCATÃ, REPARAÞII, VOPSIM ACOPERIªURI. ªI ÎN AFARA BUCUREªTIULUI, PROMOÞIE 40%, 0724716882, 0753709391 n Firma autorizata ANRE executa lucrari instalatii electrice, bransamente, instalatii sanitare, amenajari interioare, confectii metalice, Tel: 0722692297, 0213356476 Jaluzele exterioare (rulouri) aluminiu - 250 L/mp; PVC - 160 L/mp, usi de garaj 400lei/ mp, Tel: 0744102003, 0722534353

n Montez,

raschetez, paluxez, orice tip parchet, pret avantajos, 0721154997, Tel: 0214511051 n TINICHIGERIE TABLÃ ZINCATÃ, LINDAB, PARAZÃPEZI, JGHEABURI, BURLANE, VOPSIT TABLÃ, REPARAÞII. SEDIUL: STR. ZAHARIA 8. 0728376624, TEL: 0374073595, 0740019171

n Matematica,

n Anticariat Aurora cumparam carti vechi si noi, pictura si grafica romaneasca, gramofoane, ilustrate vechi, deplasare domiciliu, Tel: 0213135158, 0726527097 n Cumpar hartie copiator A4, ofer cash 6lei/ top, orice cantitate, Tel: 0765500180 n CUMPAR DECIZII ANRP (FONDUL PROPRIETATEA), TEL: 0733633217 n Doamna cumpar pictura romaneasca si straina, portelanuri, argintarie, obiecte din bronz si antimoni, mic mobilier, Tel: 0214113048, 0721491271

Vand compresor 3, 8W, tun de caldura cu rezistenta rezerva, Tel: 0727754598 Vand pianina Hoof $-CO fabricata Berlin, placa bronz, corzi incrucisate, acordata, 2.000 RON, Tel: 0213691928

Vand generator de curent cu motorinã 3, 5w, 3.000 RON, Tel: 0767095788, 0724939353

é Cursuri de calificare acreditate de Ministerul Muncii de: manichiurã- pedichiurã, unghii false cu gel si acril, machiaj, instructor autorizat, manager de proiect. Programãm modele la doar 10 lei, http://www.kiriloff.ro, Tel: 0213128072, 0769220026

Cursuri: bucatar, imbuteliator fluide sub presiune, operator GPL, lacatus, operator MCN, operator calculator, expert achizitii publice, inspector resurse umane, Tel: 0213117621, 0761118564

profesor cu experienta pregatesc elevi pentru bacalaureat, examene nationale. Asigur recuperare rapida! Tel: 0314091459, 0753055841 n Matematica- sotul 45 ani, romana- sotia 42 ani, V-XII experienta psihologica, 12 ani, meditatii, predare numai pe intelesul elevului. Nu luam banii degeaba ca altii pe care unii dintre dv, ii stiti deja! 20lei/ ora, Tel: 0766594255, 0722286920

n Infiintari firme. Avocata, infiintez

societati comerciale sau Pfa, costuri minime, lutkalutka@yahoo.com, Tel: 0762277842

n Contabil

n Amenajari

interioare, glet, faianþã, gresie, regips, instalatii sanitare, tapet, parchet, Tel: 0723457296, 0216365711 n Branºament apã, canalizare, separãri, recepþie+contract Apa Nova, inlocuiri branºamente vechi, reparaþii. 0721390290, Tel: 0761077013, 0214330604

expert, servicii contabile complete ºi audit, prima lunã gratuit. 021.411.81.64, 100 RON, Tel: 0720891226, 0766369750 n Contabilitate incepand de la 120 lei. Bilant gratuit! Expert contabil. Central, Tel: 0213209090 n Expert contabil - expertize, contabilitate completa societati comerciale, pfa si asociatii proprietari - preturi minime, serviciicontaudit@gmail.com, Tel: 0728306686

n Firma

contabilitate oferim servicii complete de contabilitate financiara si de gestiune si revisal, Tel: 0214112965, 0726182324

é Expert contabil membru CECCAR activ intocmesc contabilitate, salarii, declaratii electronice, bilant, gestiune-stocuri, fonduri europene, evaluare, expert judiciar, Tel: 0762599829, 0212333095

AnuntAZ 21 noiembrie 2011  

anunt de la a la z, anuntaz, anunturi, anunturi foto, anunturi online, anunturi telefon, imobiliare, inchiriere, inchirieri, locuri munca, o...

AnuntAZ 21 noiembrie 2011  

anunt de la a la z, anuntaz, anunturi, anunturi foto, anunturi online, anunturi telefon, imobiliare, inchiriere, inchirieri, locuri munca, o...

Advertisement