Page 1

AnunþAZ vã informeazã Ghidul lucrãtorului român în Franþa pe înþelesul tuturor. Mobilitatea forþei de muncã în statele europene (129) Sindicatul Românilor din Strãinãtate

în dialog cu românii de pretutindeni

Doresc un imprumut in valoare de 2000 euro fara garantie doar cu contract notarial dobinda 40-50% pe o perioada de 4 luni rog seriozitate, Tel: 0768403409 Se convoaca Adunarea generala extraordinara a asociatilor firmei Tessilcontrol SRL pe data de luni 31.10.2011 la sediul firmei, avand ca obiect rezolvarea structurii capitolului social,

é Spãlãtori auto cu experienta; ofer salariu acceptabil zona Salajan, Tel: 0761600811 V id e o c h a t - A b s o lv e n te pentru activitate legalã, venit 1.000- 3.000E, CM, cazare, enjoy4studio@yahoo.com, Tel: 0763156150, 0735674012 Videochat, Absolvente pentru activitate legalã, avans 500E, venit 1.000-3.000E, CM, cazare; http://www.selenstudio.ro, Tel: 0734959924, 0760179243

é VIDEOCHAT AMERICAN. PENTRU PRIMA OARA IN ROMANIA STANDARD STUDIO, STUDIO AMERICAN ACREDITAT INTERNATIONAL, CU EXPERIENTA DE PESTE 10 ANI IN DOMENIU, ADUCE METODA DE VIDEOCHAT PROFESIONALA, FOLOSITA DE CELE MAI BUNE MODELE DIN LUME. SI TU POTI INVATA SA CASTIGI MII DE DOLARI SAPTAMANAL! LOCALIZAT IN CENTRUL DE AFACERI SITUAT IN BUCURESTI, STR. RADU VODA 17, SECTOR 4 (PIATA UNIRII), STUDIOUL PUNE LA DISPOZITIA MODELELOR SINGURUL SPATIU CU DESTINATIE EXCLUSIV “BUSINESS”, IN CARE, PE LANGA DOTARILE DE ULTIMA GENERATIE, MODELELE BENEFICIAZA SI DE TRAINING INDIVIDUAL DUPA METODA AMERICAN STANDARD SI ACCES LA PROGRAMUL “STANDARD REWARDS” PRIN CARE PE LANGA BANI POT CASTIGA SI PRODUSE VARIAND DE LA GENTI SI PANTOFI PRODUSE DE CELEBRE CASE DE MODA, PANA LA O MASINA SAU UN APARTAMENT. PLATI SAPTAMANALE DIRECT SITE-MODEL, FARA INTERMEDIERE SAU COMISION STUDIO! 5.000 USD/LUNA, HR@STANDARDSTUDIO.RO, HTTP://WWW.STANDARDSTUDIO.RO, TEL: 0213122097, 0785284574

Grãdiniþa ºi ºcoala primarã în Franþa. Doamna Cristina D. din ªtefãneºti, Judeþul Argeº ºi-a gãsit un loc de muncã în Franþa. Nu a adus la cunoºtinþa firmei de recrutare faptul cã are un copil în vârstã de 4 ani, de teamã cã s-ar putea sã o respingã la selecþia finalã. Ar dori sã ºtie dacã grãdiniþa ºi ºcoala primarã în Franþa sunt gratuite, precum ºi dacã admiterea în spaþiul Schengen are vreo influenþã asupra ºcolarizãrii copiilor din România în Franþa. Domnul prof. ec. Ion Voinea - Preºedintele Sindicatului Românilor din Strãinãtate - a pregãtit pentru cititoarea ziarului nostru rãspunsurile care urmeazã. Despre Grãdiniþã. În Franþa grãdiniþa este gratuitã ºi nu este obligatorie. Aceasta se adreseazã atât copiilor francezi cât ºi celor strãini care au împlinit vârsta de doi ani la momentul înregistrãrii în sistemul de învãþãmânt, adicã au maturitatea psihologicã si fiziologicã compatibilã cu stilul de viaþã preºcolar. O persoanã îºi poate înscrie copilul fie la o grãdiniþã privatã fie la una publicã. Aceasta poate obþine informaþii cu privire la grãdiniþele din zona sa de rezidenþã, de la primãrie. Copilul poate fi inscris la grãdiniþã cel mai tarziu în luna iunie care precedã începutul unui nou an ºcolar. In anumite oraºe înscrierile se fac chiar mai devreme ºi de aceea este important ca o persoanã care doreºte sã-ºi dea copilul la grãdiniþã sã se intereseze din timp. Pentru a obþine un certificat de înscriere, persoana în cauzã trebuie sã prezinte la primãria din localitatea de rezidenþã urmãtoarele: - Certificat de cãsãtorie/certificat de naºtere al copilului. - Un document prin care se atestã efectuarea vaccinurilor obligatorii pentru varsta copilului (antidifterie, antitetanos, antipoliomielitã, etc.), sau prin care sã ateste o contra-indicaþie. - Declaraþie privind domiciliul. ªcoala primarã. ªcoala primarã este obligatorie începand de la vârsta de 6 ani. Dacã copilul a fost deja înscris ºi la Grãdiniþã, acesta va fi înscris adesea din oficiu ºi la o ºcoalã primarã de care acesta depinde din punct de vedere al localizãrii geografice a resedinþei. .... continuare in pagina 2


pagina 2 / oferte de muncã România

21 Octombrie 2011 n Manichiuristã

n Ajutori Ospãtar, Picoli (fete si baieti, peste 18 ani) aspect fizic placut - restaurant central angajeaza, relatii intre orele 11-17, http://www.launion.ro, Tel: 0744283273 n Asistenta personala pentru om n Agent Pazã - Societate de afaceri fara obligatii din angajeaza pentru zonele Bucuresti, Bucuresti, frumoasa, supla, fara Voluntari, Afumati, Stefanesti, Tel: obligatii. Rog seriozitate. Cazare 0722229975, 0752360000 lux, beneficii+ salariu 700 Euro/luna. Poze+CV la e-mail, Agent Vanzari. Producãtor fitroyal09@gmail.com dulciuri angajeazã agent n Asistenta Medicala - Clinica de vânzãri ºi cofetar. Experienþa stomatologie angajeaza, Tel: c o n s t i t u i e a v a n t a j , T e l : 0213166955, 0722319813 0766878920 Asistenti magazin - Se cauta asistenti magazin care sa n Agenþi cu permis conducere ºi doreasca sa lucreze intr-un lant curs calificare cu domiciliul în de mini-marketuri de cartier. Bucureºti pentru Departamentul intervenþie angajeazã SC Preferabil zona Unirii, Tel: SECURIT FORCE SRL. Relaþii 0761629878 luni-vineri între 08.30-16.00, Tel: n Buldoexcavatorist - angajeaza 0212242969, 0752238262 Societate de constructii pe buldoexcavator Komatsu WB93R, posesor permis cat. B+C+D+E, Tel: 0731024716, 0731024721 n Cãlcãtor/ese cu experienþã. Locaþie Jilava. Program 8 ore. Transport asigurat de la metrou Eroii Revoluþiei sau Gara Progresul la sediu, 0720004108 n Cipru, Israel FIDE cauta: é Agenti Pazã barbati si femei dulgheri, tamplari, electricieni, si agenti interventie, pentru firma soferi, Tel: 0721273774 de paza. Carte de munca si n Cizmar tãlpuitor încãlþãminte salariu atractiv. 0755162034, Tel: damã la comandã, lux, tras 0721296652, 0767056551 manual, toc aplicat, 0733306060 n Cizmari -Tãlpuitori, fatã pentru pregãtit- cusut, cusãtoare ºi croitor feþe încãlþãminte cu experienþã, angajeazã S.C. Coryllus Prodimpex S.R.L. Tel. 0744.661.957, 0744.661.956, Tel: 0214204326 n Colaboratori - firmã de publicitate cautã colaboratori distribuþie de pliante la cutiile sau stradal, Tel: é Agenþi Pazã - angajãm ur- poºtale 0213228784 gent 30 agenþi pentru ºcoli ºi gradiniþe, Tel: 0213108660, n Confecþionere hainã damã cu experienþã. Locaþie Jilava. 0212010567 Program 8 ore. Transport asigurat de la metrou Eroii Revoluþiei sau n Agenþi Pazã - Angajam cu Gara Progresul la sediu, Tel: atestat sau in curs de atestare 0720004108 pentru obiective din sectorul 1 salariu Bucuresti. Detalii luni- vineri n Confecþionere atractiv, bonuri masa, transport 09-15.00, Tel: 0374080520 platit, zona Gara de Nord, Tel: Agenþi Pazã pentru obiectiv în 0213171675 zona Bãneasa (Jandarmeriei) n Contabil cu studii superioare si angajeazã firmã pazã. Relaþii luni experienta, in sector 4, Tel: - vineri 9, 00-16, 00, Tel: 0756539125 0741051650, 0212242969 Cosmeticiana si coafeza cu experienta, angajez urgent n Agenþi Pazã angajeazã în Popeºti Leordeni firmã pazã. pentru coafor, zona Mall Vitan Relaþii luni - vineri, 9, 00-16, 00, Mihai Bravu, 10 RON, Tel: 0736918688, 0785388806 Tel: 0741333918, 0212242969 n Agenti Vanzari cu sau fara experienta Roossa Books Srl Croitor/easã cu experienta - Ateangajeaza, salariu zilnic minimum lier de creatie vestimentara 60lei, bonusuri in functie de angajeaza, Tel: 0730466094 realizari, Tel: 0318004555 n Ajutor Ospãtar (fete sau baieti)

doar cu experienta - Restaurant cu specific libanez (zona Parc Cismigiu) angajeaza, pentru detalii sunati intre 10:30-19:00, restauranttulin@yahoo.com, http://www.restauranttulin.ro, Tel: 0762212675

n Curieri in Bucuresti si Ilfov, Total Post Services angajeaza, Tel: 0212321575, 0732222672 n Curieri pedestri. Total Post Services angajeaza curieri pedestri in Bucuresti, Tel: 0232157521, 0732222672

é Croitoreasã cu experienta, confectioneri retus, pentru magazin de modificari i m b r a c a m i n t e , bmihaela2@hotmail.com, Tel: 0755824940

pedichiura, cu experienta - coafor angajeaza cu 1000RON; coafor 1500RON, zona Drumul Taberei, Tel: 0728303303 n Maseuze condiþii lux, comision 45%, venituri 1500-2000E, exclus sex, angajeazã Artemis masaj Cotroceni, artemis_masaj@yahoo.com, http://www.artemis-masaj.ro, Tel: 0732855488

n Maseuze cu/ fara experienta. Strict doar masaj! Asiguram calificare! Tel: 0213273884, 0722699488

n Menajerã angajam pentru n Curieri. Total Post Services curatenie si calcat la familie 3

angajeaza curieri cu scuter in adulti, Tel: 0753837201 Ilfov, 0212321575, 0732222672 n Modelator covrigi, patiser Angajez urgent in sector 1, salariu Dispecer cu bune cunostinte atractiv, Tel: 0722535244 calculator, Tel: 0213358420, 0722307333

n Distribuitori cu sau fara experienta Roossa Books Srl angajeaza, salariu de la 1500lei in functie de realizari, Tel: 0318004555 n Distribuitori flyere - doamne pensionare pentru distribuire flyere. Promovare farmacie, Tel: 0372735017 n Educator/toare - Gradinita Vip scoate la concurs posturi titularizabile de eduactoare. Concursul se va organiza in data de 6.11.2011 la scoala Mihai Eminescu sect. 3. Bucuresti. Perioada de inscriere este 19-21.11.2011. Pentru inscrieri sunati, Tel: 0317102271 pentru curatenie n Femei angajam pentru firma de curatenie. Se oferã salariu avantajos, bonuri de masã ºi contract de muncã. Informaþii la telefon intre orele 9:00-15:00, Tel: 0763848858

é Frizeri cu experienta, pentru salon Stephanie, cu 10 ani vechime, din sos. Oltenitei 238, vzv BRD, stefy_seb@yahoo. com, Tel: 0723460908 n Hostess promoter, 3 zile / sãptãmânã, salariu 1.200Ron. Angajãm fete pentru post permanent, Tel: 0722418494, 0761370942 n Ingineri tehnologi, angajeazã fabricã de pâine din Bucuresti, alexandra.calin@primavara.ro, Tel: 0728808341, Fax: 0213111228 n Îngrijitoare Gradinita nr 218 cu sediul in Al Callatis nr 5, scoate la concurs 4 (patru) posturi de ingrijitoare, in data de 27/10/2011 cv-urile se depun la sediul unitatii in perioada 17/21/10/2011. Pentru relatii sunati la tel 0217774540

é Îngrijitoare de

maxim 65 ani, internã, pentru doamnã 75 ani; cartier Chibrit (Pod Constanþa), Tel: 0722654020

é Modele in reclame, job pentru toate vârstele (copii, adulþi, vârstnici). Activitãþi modelling tineret. Bucureºti + Provincie. 0722397039, model@sequoiamodels.ro, Tel: 0213156581, 0767080619 n Muncitor

cu experienta in bransamente apa/canal, inlocuire si remediere conducte apa/canal, refaceri terasamente, Tel: 0769636827 n Muncitor necalificat din zona Colentina-Andronache 0730333745 necalificat n Muncitor Supermarket zona metrou Gorjului angajeaza, Tel: 0749755911 n Muncitori specializaþi în producþie publicitarã (sudori, electricieni, colatori, etc) ºi grafician (proiectant fiºiere vectoriale) angajeazã Lartek Grup. Trimiteþi CV-urile prin fax la 0214366187 sau pe cv@lartekgrup.net. Pentru detalii sau mesaje: 0722434982, cv@lartekgrup.net, Tel: 0722434982, Fax: 0214366187

....

n Muncitori

in constructii angajam, Tel: 0736895550 NECALIFICATI n MUNCITORI CU PERMIS CAT. B; ADRESA INTERVIU: STR. BARLEA, NR. 2B, 0213117188, 021425092526 constructori, n Muncitori angajeaza firma, salariu motivant, carte de munca, Tel: 0736638475 é Ospãtari cu experienta n Muncitori, persoane necalificate pentru confectionare, manipulare, Restaurant Spazio angajeaza, montaj ghirlande luminoase - o f f i c e s p a z i o @ y a h o o . c o m , Firma cu sediul in Otopeni http://restaurantspazio.ro, Tel: angajeaza, otolighting@gmail.com, 0733660734, 0733660731 www.otolighting.ro, 0766713594 n Normator si confectioner textile n Part-Time Job, va oferim - Fabrica de confectii angajeaza in venit pasiv si suplimentar, conditii avantajoase, sos. Viilor nr. activitate part-time sau full-time. 56, Tel: 0724515514 Relatii la telefon, Tel: 0768650279, 0729304404 n Patiser specializat cu multa experienþã in domeniu angajam. Salariu motivant! Tel: 0722660266, Tel: 0722660266 n Patiser cu program flexibil, motivant, in zona Bd Lacul é Operator Call Center - Firma salariu Tei, Tel: 0722671750 de telecomunicaþii angajeazã operatori call-center pe limba Persoanã intretinere gradina si românã, pentru clientul nostru, o menajera pentru intretinere vila, companie de telefonie mobilã. preferabil familie cu experienta. Cãutam persoane cu bune abilitaþi Rog seriozitate, Tel: 0730177150 de comunicare, claritate în exprimare, persuasiune ºi voinþã pentru primire de a învaþa, perseverente ºi orien- n Persoanã tate spre rezultat, diplomã de pacienti angajam, 0213265596 bacalaureat ºi cunostinþe de limba Personal - SC Infra Group SRL englezã la un nivel mediu/avansat. companie cu specific de Aº t e p t ã m C V l a e - m a i l : aviatie angajeaza urmatoarele i.dadalau@comdata.it, Tel: categorii de personal: agent 0213160524 check-in; agent handling; s o f e r; m e c a n ic ; incarcatori-descarcato. Operator Pc Angajam T rimiteti C V in s o tit d e absolventi liceu, studenti. Operafotografie la OP Buc 52 casuta tor pc, printare plotare, xerox, postala nr 11, ditributie fluturasi publicitari. Part-time, fultime. Oferim pregatire la locul de munca, Tel: Personal muncitor pentru 0723195076, 0761236669 executie canalizari - Revitarom S a c u s e d i u l in B u c u re s ti n Ospãtar - persoane dinamice si angajeaza, Tel: 0213113681 ambitioase, fete sau baieti, sa aiba cunostinte in domeniu, sa aiba curãþenie pentru abilitati de comunicare cu clientii, sa n Personal fie capabile sa lucreze in conditii magazinul din Pipera Iancu de agitatie si stress, restaurant@ Nicolae CV la info@balthazar.ro, Tel: 0723196548 valencia.ro, 0723231584

continuare din pagina 1

Mobilitatea forþei de muncã în statele europene (129) O persoanã trebuie sã se adreseze primãriei din localitatea de rezidenþã, pentru a ºti la ce ºcoalã sã-ºi înregistreze copilul. Dacã primãria transmite unei persoane un certificat de înscriere la o ºcoalã, alta decat cea pentru care ar fi optat pentru copilul ei/lui, aceasta poate adresa primãriei o cerere de derogare. Înscrierea copilului se va face cel tarziu în luna iunie care precedã inceputul unui nou an scolar. Înscrierile încep oricum mai devreme, deci pãrinþii se pot interesa din timp de înscrierea copilului lor la o ºcoalã. Atâta timp cât copilul nu-ºi schimbã ºcoala, nu este necesarã reînnoirea anualã a înscrierii. Spaþiul Schengen este o zonã de circulaþie liberã în Europa. Statele membre ale acestui spaþiu au eliminat sau vor elimina controalele la frontierele dintre ele, astfel încât este (sau va fi) posibilã trecerea frontierei între oricare douã asemenea state fãrã acte ºi fãrã opriri pentru control. Deci, spaþiul Schengen nu poate avea decât influenþe benefice asupra liberei circulaþii a persoanelor, inclusiv pentru a urma o ºcoalã sau o facultate. Acordul de liberã circulaþie a fost semnat la 14 iunie 1985 în mica localitate luxemburghezã Schengen. Primele state care l-au implementat au fost Belgia, Franþa, Germania, Luxemburg, Portugalia, Spania ºi Þãrile de Jos, care ºi-au deschis între ele graniþele la 26 martie 1995. Pânã în prezent, 30 de state au aderat la Acordul Schengen, dintre care 27 l-au ºi implementat. Într-un moment istoric, la 21 decembrie 2007, nouã state, majoritatea din centrul ºi estul Europei, ºi-au deschis graniþele, astfel încât pentru prima datã este posibilã cãlãtoria liberã peste fosta Cortinã de Fier. Din Spaþiul Schengen fac parte ºi Elveþia, Liechtenstein, Norvegia ºi Islanda, care nu sunt membre ale UE. În acelaºi timp, Regatul Unit ºi Irlanda, þãri membre ale Uniunii Europene, au optat sã nu implementeze acordul Schengen pe teritoriul lor. Statele membre ale Uniunii Europene, cum sunt România, Bulgaria ºi Cipru, respectiv statele care sunt doar membre ale Acordului, dar nu ºi ale UE, cum sunt Elveþia ºi Liechtenstein, nu au început încã sã aplice prevederile acordului, dar urmeazã sã o facã în viitor. Cetãþenii lor se pot aºtepta în continuare la controale de graniþã între þãrile lor ºi þãrile vecine. (Va urma). Vã invitãm sã urmãriþi serialul nostru consacrat acestui subiect ºi aºteptãm mesajele dumneavoastrã la e-mail office@az.ro sau postal la ANUNTaz OP53 / CP82 Bucureºti.


21 Octombrie 2011

oferte de muncã România - strãinãtate / cereri de muncã / info / pagina 3 n Videochat, angajam tinere pentru activitate legala, salariu garantat 400E, posibilitatea de a mari substantial suma. Oferim CM, training, conditii lux in locatie ultracentrala, program flexibil, intimitate si profesionalism, 400 EUR/luna, Tel: 0734577403 n Vulcanizator - SC angajeaza, Tel: 0726149872

n Personal cu experienta ptr. curatenie profesionala in spital, gradinita, birouri (zona Soseaua Pipera, Soseaua Straulesti, Firmade curatenie angajeaza. Salariu 800 lei. Program L-D, 6.00-14.30; 13.30-22.00; 22.00-5.00, Tel: 0752319814 n Personal pentru frizerie- coafor ºi cosmeticã, salon central (lângã Hilton), Tel: 0749171722

n Sortatori corespondenta, Total

Post Services angajeaza in Bucuresti, doar cu experienta in domeniu minim 1an, Tel: 0212321575, 0732222672 n Sortatori. Total Post Services angajeaza sortatori part-time in Bucuresti, Tel: 0212321575, 0732222672 n Tâmplar mobila pal cu experienta in executie si montaj, Tel: 0723317418 P e r s o n a l t e h n i c : i n g i n e r n Tâmplar universal ºi manual în hidrotehnic, CFDR, RTE - lemn masiv, Tel: 0726488684 Revitarom Sa cu sediul in Bucuresti angajeaza, CV se n Tâmplari cu experienta in executie de mobila, scari, usi t ri m i t e la fa x / e -m a i l , o f- lemn masiv, Tel: 0729881468 fice@revitarom.ro, Fax: n Valet Parcare - Restaurant in 0213113682 Bucuresti angajeaza, 0723509263 Vânzãtoare pentru magazin n n Personal vanzari, Polimedia Tel: 0731554477, SRL angajeaza, detalii la alimentar, 0728980652 http://polimedia.us/vz, Vânzãtoare si modelator gogosi/ covrigi angajam, 0213353711

n Vânzãtoare

cu experienþã pentru magazin alimentar, Militari, Piaþa Veteranilor, Tel: 0745075102, 0214302123

é Personale. Societa italiana di telecomunicazioni ricerca impiegati per lavoro di back office. Si chiede: un buon livello della lingua italiana (medio / avanzato), conoscenze PC e seriozita. Per informazioni 0213160524 dalle 10.00 alle 19.00. Inviare CV a l l ’ i n d i r i z z o m a i l b u c h arest.comdata@gmail.com, n Reprezentant vânzãri directe

angajeaza Roossa Books SRL, salariu de la 1500lei, bonusuri in functie de realizari, Tel: 0728650079 n Responsabil controlul calitãþii. NEST (staþii de betoane) angajeazã responsabil controlul calitãþii. CV-urile pot fi trimise la fax 021.369.46.57 sau, contact@nestholding.ro n ªef Echipa cu experienta in: bransamente apa/canal, inlocuire si remediere conducte apa/canal, refaceri terasamente, Tel: 0769636827

Vânzãtori fast-food; shaormar; a j u t o r b u c a t a r - fa s t - f o o d angajeaza cu contract de munca, salarii atractive, in zona Berceni, 1 EUR, Tel: 0741429177

n Vânzãtori

cunoscatori limba engleza, peste 25 de ani - Mall Baneasa magazin specializat de ceaiuri, sunati intre orele 12-14, office@top-tea-house.ro 0788257253 n VIDEOCHAT TINERE PENTRU AGENTIE, VIDEOCONFERINTA, CONDITII DEOSEBITE, CENTRAL 10003000E/ LUNA, WWW.STUDENT-JOBS.RO, TEL: 0720818129, 0314250001 n VIDEOCHAT TINERE DRAGUTE MINIM 18 ANI. SALARIZARE DEOSEBITA INCEPAND CU 1200 EURO, HTTP://WWW.CAMCHAT.RO, TEL: 0720818129 VideoChat Studio Mimoza angajeaza modele. MINIM 18 ANI! Contract de munca, comision 50%, zona Bucurestii Noi. www.facebook.com/office.studiovideo, 1.500 EUR / luna, office.studiovideo@yahoo. ro, Tel: 0737138386

n Videochat Angajam fete- cupluri

pentru sesiune videochat, aspect fizic placut, cunostinte minime limba engleza. Oferim bonus la angajare 100%, training profesional, bonus de fidelitate, conditii lux, camere individuale, softrose_ro@yahoo.ro, Tel: 0762000987, 0769999954

é ªofer cat B, pensionar, stare buna sãnãtate, certificat medical, preferabil maºinã proprietate, domiciliul Bucureºtii N o i , C h i t i l a , M o g o s o a ia , alexiorgulescu@gmail.com, Tel: 0722408608 n ªofer profesionist cu experienta minim 2 ani, pentru distributie in tara si in Bucuresti, Tel: 0768029322

n Cipru,

1500E/lunã pentru profesioniºti în rigips, marmurã ºi vopsitorie, 150-locuri muncã pe o perioadã de un an si jumatate. Vrem numai muncitori profesioniºti ºi foarte serioºi. Se dã probã de lucru în Romãnia, Tel: 0728876109 n Danemarca Copenhaga: caut Urgent fete pentru club, vârsta 18-30 ani. Transport, cazare asigurate, Tel: 0768312707, 00457169941 Danemarca, Randers. Angajez mecanic-tinichigiu auto, cu experienta. Cazare asigurata, contract de munca. Salariu 2000 euro. Cerinte: Limba engleza sau germana, permis de conducere, 2.000 EUR/luna, hspc@live.dk, http://www.hspc.dk, Tel: 004531331511, 004522262723, Fax: 004535106436

n Germania. Angajam dame de

companie intima pt locatie binecunoscuta si frecventata in Germania; castig lunar asigurat min 4000euro; cerinte: varsta 18-28ani; aspect fizic placut; un min de eng sau germ; mai multe detalii la yahoo messgermany_anna, 10.000 EUR/luna, http://www.hotgirls-bad-iburg.de, Tel: 004915776142108, 004915776142108 Italia. Contracte munca Italia (shopist, cameriste, menaj, infirmiere). Salarizare 900 euro. 0268-474435; 0741-100143; 0 7 2 9 - 7 7 2 7 0 2 ; http://www.epp-jobs.com, Tel: 0769875604, 0747661527

n Bonã îngrijire copii 0-7 ani, am

recomandare de la ultimul loc de muncã, Tel: 0762625497 n Îngrijitoare Doamna 53 ani doresc sa am grija de un copil rog/ ofer seriozitate, Tel: 0727871133 n Menajerã, doamna 53 ani doresc sa fac menaj la 2-3 familii. Rog/ ofer seriozitate, Tel: 0765627526


pagina 4 / vânzãri terenuri / case-vile / garsoniere

n A1 Bucuresti-Pitesti km 30, sat Stoeneºti, livadã 1.200mp, 17.500 EUR, Tel: 0743149911 n A1 Bucuresti-Pitesti km 30, vând casã, 3.200mp, centralã, renovatã, terasã, loc joacã copii, 64.500 EUR, Tel: 0743149911

21 Octombrie 2011

é Drumul Sãrii 1938, 5 camere, 2 bai, 180mpu, teren-165mp, curte libera 115mp, renovata, centrala, 2 locuri parcare, CBV05815, 280.000 EUR, http://www.cbimobiliare.ro, Tel: 0730177231

é Pipera 180mpu, 4 camere, decomandata, P+1+M, zona linistita, 250mp-teren, CBV06903, 205.000 EUR, http://www.cbimobiliare.ro, Tel: 0730177205, 0215280220

n Gara de Nord zona Virgiliu -

n Berceni -Ilfov, vand teren 800mp, Tel: 0751912333 n Braºov zona Robinson, 555mp teren intravilan, utilitati, 500 EUR/mp, nitu_florina@yahoo.com, Tel: 0723703790 n Chitila-Ilfov, Sabareni, super oferta! 1500mp, facilitati: gaze, curent electric, terenul se afla la sosea, 8, 5E/mp, Tel: 0764567668 particular, n Domneºti superofertã, teren în rate, Curtea Domneascã, Ciutaci, UM, Þegheº. variante auto, 15 EUR, Tel: 0723530331 n Domneºti particular, loturi Teghes, Ciutaci, Curtea Domneasca, utilitati, stradal, variante auto posibilitate rate, 6.800 EUR, Tel: 0723530331

Dragomireºti-Vale teren 1.000mp, Tel: 0722295911, 0734201594 n Giurgiu Stoeneºti comuna, teren intraviran pentru casã, suprafaþã 900mp deschidere 21m, drum judeþean, 6.000 EUR, Tel: 0733048944 n Gradistea Intravilan 369mp in mijlocul satului. Gaze la poarta, curent, canalizare si conducta de apa 10m de 101 si 20km de Bucuresti. Cadastru Pretul usor discutabil, 70 EUR/mp, radu75dum@yahoo.com, Tel: 0724109806, 0216291421 n Prahova Comarnic teren 645mp, in zona Poiana; facilitati: gaze, apa, curent, teren liber intre case sau schimb teren Bucuresti, Tel: 0741040741 n Progresul vand teren 200mp, casã demolabilã, Tel: 0723686182 n Sabareni urgent vând teren, 5000mp + utiltãþi, gaz, curent, deschidere la douã drumuri, 9.500 EUR, Tel: 0744710775

é Sãftica DN1, 5000mp, D=33m direct la DN, intravilan, construibil, intabulare, 55Euro/mp, CBL01917, http://www.cbimobiliare.ro, Tel: 0213280220, 0730177266

é Sãftica lac, 586mp, D=24m, zona in dezvoltare, utilitati, cadastru, intabulare, CBL01914, 45 €/mp, /www.cbimobiliare.ro Tel: 0213280220, 0730177266

é Snagov Ciofliceni, 680mp, D=30m, acces usor, utilitati, padure pe doua laturi, CBL01912, 57 EUR/mp, http://www.cbimobiliare.ro, Tel: 0213280220, 0730177266

é Snagov Ciofliceni, 572mp, D=30m, acces usor, utilitati, padure pe doua laturi, CBL01913, 50 EUR/mp, http://www.cbimobiliare.ro, Tel: 0213280220, 0730177266

é Bucureºtii Noi Sos. Chitilei, 3 8 0 m p c , 3 6 4 m p te r e n , constructie 2011, finisaje de inalta calitate, CBV06700, 260.000 EUR, http:// www.cbimobiliare.ro, Tel: 0215280220 n Cãlãraºi municipiu Vila P+M, an 2010, termopan, parchet, 100 mp construiti, 350 mp teren.Zona linistita, 83.500 EUR, tanyafantana@yahoo.com, Tel: 0755065475

é Giurgiu Crevedia Mare - Vand vila 190mp Centura Vila P+M sec6 cam P+1 baie tor 1, Carefour OMV bucatarie aer condiitonat centura, toate utilitatile, garaj piscina anexa somobilata, utilata ultra lar teren 3500mp, 80.000 EUR, lux, 95.000 EUR, Tel: rafie.srl@gmail.ro, Tel: 0741146876 n Cernica Casa 4 camere 0724238867, 0762687670

semicentral 500mp, curte, toate, facilitatile, la 5km de manastire, urgent, proprietar, 28.500 EUR, Tel: 0769009536

é Ciºmigiu Popa Tatu, S+D+P, 195mp, vila interbelica, CBV04713, 245.000 EUR, http://www.cbimobiliare.ro, Tel: 0215280220, 0730177219

Tâncãbeºti DN1, 11490mp, D=50m direct la DN si la un drum de exploatare, cadastru, intabulare, CBL01918, 50 EUR, http://www.cbimobiliare.ro, Tel: 0213280220, 0730177266

Tãrtãºeºti particular, 20 minute din Victoriei, loturi intravilane 530-930mp, stalpi de curent montati la fiecare lot, gaze, vile noi construite pe loturile vandute, mai sunt 7 loturi din 20, intre 10.000-17.500 Euro/lotul, poze/ detalii pe: www.terentartasesti.ro, Tel: 0765555614

Vand casa caramida (1960) 2 camere, bucatarie, hol, baie, pivnita, 77mp, Tel: 0741949232 n Giurgiu Bâcu casã superbã P+1, 120mp amprentã, teren 623mp, deschidere 21m, mai multedetalii la telefon, 73.000 EUR, Tel: 0726185661

é Corbeanca

vila cu personalitate, 7 camere, constructie anul 2000, deschidere la lac, piscina, gradina 3000mp, CBV06971, 950.000 EUR, http:// www.cbimobiliare.ro, Tel: 0730177374

n Corbeanca vila tip V5 are 4 camere, teren de 240mp, 105.000 EUR, mimi_radoi@yahoo.com, http://www.ariaresidences.ro, Tel: 0726781015 n Domneºti

-

Clinceni, superoferta, vila P+1, langa Domneasca, utilitati, n Vidra comuna, jud. Ilfov, teren Curtea în suprafaþã de 17503mp. Relaþii Sc-114mp, St-250mp, 3camere, suplimentare: 0726.732.040; Tel: cheie 64.000Euro, la rosu, 36.000 EUR, Tel: 0723530331 0720037989, 0728904437

é Mãrãºeºti stradal, 1945, 6 camere, 2 bai, 128mpu, teren 248mp, curte libera 150mp, parcare, dubla deschidere, CBV04685, 200.000 EUR, http://www.cbimobiliare.ro, Tel: 0730177231

n Prahova Buºteni vilã duplex

P+E, 100mp, curte 250mp, accept variante, 98.000 EUR, Tel: 0724537493

é Pipera 125 mp utili, 4 camere, decomandata, P+1, zona linistita, 230mp-teren, finisaje lux, CBV05309, 200.000 EUR, http:// www.cbimobiliare.ro, Tel: 0730177205, 0215280220

é Pipera Tunari, 250mpu, 7 camere, decomandata, P+1+M, zona linistita, curata, 500mp teren, CBV04559, 124.000 EUR, http://www.cbimobiliare.ro, Tel: 0730177205, 0215280220

é Prahova Buºteni Zamora, 3 camere, parter, 500mp teren, curte, vedere Bucegi, CBV03378, 83.000 EUR, http://www.cbimobiliare.ro, Tel: 0730177215, 0215280220 n Prahova Buºteni vilã duplex

P+E, 100mp, curte 250mp, accept variante, 98.000 EUR, Tel: 0724537493

é Pipera 295mp utili, 5 camere, decomandata, P+1, zona linistita, 400mp-teren, finisaje lux, CBV01954, 335.000 EUR, http://www.cbimobiliare.ro, Tel: 0730177205, 0215280220

é Pipera 260mp utili, 6 camere, decomandata, P+1+M, zona linistita, 375mp-teren, finisaje lux, CBV05278, 335.000 €, http://www.cbimobiliare.ro, Tel: 0730177205, 0215280220

n Militari Vila de vanzare, Militari,

capat 61, 178 toate utilitatile, amprenta casa 120mp+ teren 400 mp, 2 intrari, 6 camere cu living de 45mp, 3 bai, 2 bucatarii stil living, 2 centrale gaz, cablu tv+ net rds, proprietar constructie 2011, Tel: 0766488707 n Militari particular, casã bãtrâneascã 3 camere + dependinþe, teren 317mp, toate facilitãþile, cadastru, intabulare, negociabil, 79.000 EUR, Tel: 0722258589 n Pieptãnari vand casa modesta, parter+mansarda; ieftin, 0212505119

é Pipera Scoala Americana, P+1, 500mp, 2006, moderna, curte, finisaje deosebite, zona exclusivista, CBV05480, 430.000 EUR, http:// www.cbimobiliare.ro, Tel: 0215280220, 0730177219

é Pipera P+1, 350mp, an constructie 2010, cartier vile, constructie noua, CBR06448, 220.000 €, www.cbimobiliare.ro, Tel: 0215280220, 0730177219

é Pipera P+1+M, 300mp, 2008, arhitectura moderna, vila premiata de revista de specialitate, CBV06504, 360.000 EUR, http://www.cbimobiliare.ro, Tel: 0215280220, 0730177219

Chiajna particular garsoniera dec, ut, g, f, p, ct, t, usa metalica, parcare, in bloc nou, caramida, izolat termic, zona linistita. Rate la dezvoltator cu avans min 20000E, 31.000 EUR, Tel: 0766679980 n Colentina zona D-na Ghica,

Particular garsonierã cf. 1 2/10, 42mp, cu balcon 11m. Se poate vinde complet mobilatã, partial mobilata sau nemobilatã. Pretul negociabil, 39.500 EUR, nica_romeo@yahoo.com, Tel: 0722140103 C o n s t a n þ a E f o rie S u d g a rs o n ie re in b lo c n o u , a p ro a p e d e p l a j a , to a t e facilitatile, 36 mp. Pret 28500 euro. Posibilitate avans 50% iar diferenta in patru rate la 24 luni. Proprietar, 28.500 EUR, atlanta_house_imob@yahoo. com, Tel: 0741152833

é Cotroceni Academia Militara, 4/4, 30mp, in bloc linistit, pozitie frumoasa, chicineta, CBR64331, 38.000 EUR, http://www.cbimobiliare.ro, Tel: 0730177215, 0215280220


21 Octombrie 2011

vânzãri garsoniere / 2 camere / 3 camere / 4 camere / pagina 5 Cotroceni Academia Militare, Apartament 2 camere, baie, bucatarie, hol, camara, balcon inchis termopan, etj 3-4, g+f+p toate utilitatile, negociabil, 75.000 EUR, Tel: 0742914592

n Zeþarilor Sector 5, ocazie, particular ap. 2 camere, superimbunatatit, liber, accept prima casa, urgent! 27.000 EUR, Tel: 0765524440 Septembrie, vis-a-vis n 13 monitorul Oficial, etaj 8, zona super civilizata, stradal, Tel: 0764642464

é Dristor 6/8, 32 mp, semidecomandat, 1983, bloc garsoniere, pret negociabil, CBR61373, 33.000 EUR, http://www.cbimobiliare.ro, Tel: 0215280220, 0730177224 n Militari Garsoniera La cateva minute de toate comoditatile (piata Veteranilor, Cora, Metrou, autobus, tramvai 41, in fata teatrului Masca). Faianta bucatarie, baie, balcon inchis, mobilata, aparate menagere, etaj 6, loc linistit. CASH, intermediarii rog sa se abtina. Pretul pietei, cei interesati sunt rugati sa sune dupa ora 13.00, Tel: 0720881925 n Rahova P. Ispirescu, vand garsoniera 25mp, 1/10, gresie, faianta, balcon inchis, bloc 1986; negociabil, 25.000 EUR, Tel: 0723268254 n Tineretului str. Viºana, 33mp, etaj 8/10, 50.000 EUR, Tel: 0765600424

é Colentina (rond D-na Ghica), proprietar vand ap 2 camere 1/10, decomandat, vedere stradala, gresie, faianta, parchet, aer conditionat, termopan, bucatarie utilata, videointerfon. Pret negociabil, 68.000 EUR, Tel: 0726744852 COLENTINA 2 CAMERE, CF. 1, ET. 5/10, ACCES SI VEDERE STRADALA, LIBER, 63 MP, 5 6 . 0 0 0 E U R / M P , ELLENNA1978@YAHOO.COM, TEL: 0723427958

Corneliu Coposu, stradal, particular, 90mp, mobilat, utilat, lux, Tel: 0726915425, 0723998750

Gradina é Cotroceni Botanica, decomandat, 3/3, 82mp, 1940, partial imbunatatit, CBR08790, 78.000 EUR, http://www.cbimobiliare.ro, Tel: 0215280220

é Rahova Teius, 8/11, decomandate, 79mp, 1978, imbunatatiri 2005, semimobilat, 2 balcoane, pozitionare E, CBR31588, 68.500 EUR, http://www.cbimobiliare.ro, Tel: 0215280220

é Cotroceni Palat, P/3, semidecomandate, 50mp, 1941, intim, renovat, resedinta/birou, boxa, CBR47415, 55.000 EUR, http://www.cbimobiliare.ro, Tel: 0215280220

é Amzei Piaþã 3/5, 75mp, zona linistita, decomandat, 1939, pret negociabil, CBR65922, 90.000 EUR, http:// www.cbimobiliare.ro, Tel: 0215280220, 0730177224

é Mircea Voda Camera de comert, decomandat, constructie 1995, 67mp, acces stradal, parcare, CBR65867, 90.000 EUR, http:// www.cbimobiliare.ro, Tel: 0730177374

é Cotroceni Palat, 2/2, semidecomandat, 100mp, 1940, sobe, boxe, curat, parchet, CBR51701, 85.000 EUR, http://www.cbimobiliare.ro, Tel: 0215280220

é Decebal 4/7, 92 mp, decomandat, stradal, 1995, boxa, loc parcare, pret negociabil, CBR64143, 138.000 €, http://www.cbimobiliare.ro, Tel: 0215280220, 0730177224

é Nerva Traian Octavian Goga, 6/8, 69mp, decomandat, stradal, 1992, pret negociabil, CBR62326, 99.000 EUR, http://www.cbimobiliare.ro, Tel: 0215280220, 0730177224

é Baba Novac Campia Libertatii, 1987, 10/10, semidecomandat, 74mpu, 2 bai, 1 balcon mare, 3 debarale, loc parcare, CBR62807, 68.000 €, www.cbimobiliare.ro, Tel: 0730177231

n Petre Ispirescu, particular, decomandat, P/10, 50, 43mp, fãrã n Berceni Uioara, decomandat, îmbunãtãþiri, liber, accept credit, et. 6/10, liber, cadastru, bloc bun, negociabil, 45.000 EUR, Tel: 47.000 EUR, Tel: 0745545597 0723057725, 0217783895 n Ploieºti zona Paltinis, str. Intrarea Regimentului, apartament 2 camere, decomandat, parter/4; pret negociabil, Tel: 0723412273, 0723918588 n Progresul Piaþã, et. 7/8, liber, cadastru, curat, îmbunãtãþiri, 43.000 EUR, Tel: 0745545597 é Bucureºtii Noi Damaroaia, n Sãlaj -Aleea Bacãu 48mp, cf. 2, l a c G r i v i t a , 3 / 3 , 8 6 m p c , semidecomandat, termopane, semidecomandat, constructie p a r c h e t , re n o v a t r e c e n t , 2 0 0 9 , G+F+P+T+UM, CBR64513, 76.000 EUR, 28.500 EUR, Tel: 0767520122 http://www.cbimobiliare.ro, Tel: 0215280220

é Floreasca Barbu Vacarescu, 4/6, 102mpu, constructie 2010, mobilier modern, panorama deosebita, CBR66737, 197.000 EUR, http://www.cbimobiliare.ro, Tel: 0215280220, 0730177374

Otopeni Apartament 3 camere 100mp, utili, curte individuala, toate utilitatile, zona linistita, 75.000 EUR, Tel: 0768307232

é Splaiul Unirii 11/20, 93mpc, 2009, 2 grupuri sanitare, loc parcare subteran, semi-mobilat, lux, negociabil, CBR66862, 135.000€, www.cbimobiliare.ro, Tel: 0730177276

n Timpuri Noi proprietar, decomandate, confort 1, etaj 8, toate îmbunãtãþirile, parcare, metrou, liber, negociabil, Tel: 0722247185

é Carol I Parc 1940, decomandat, 1 baie, 1 balcon, 85mp, renovat/mobilat/utilat complet, electrocasnice noi, vedere parc, superb, CBR46639, 135.000 EUR, http:// www.cbimobiliare.ro, Tel: 0730177231

é Tineretului Palatul Copiilor, decomandat, 3/7, constructie 2009, 77, 34mpu, CBR25935, 170.000 €, www.cbimobiliare.ro, Tel: 07215280220, 0730177374

é Unirii Splaiul Independentei (S5), 1/1, 63, 76mp, 1910, renovat, stradal, urgent, CBR65691, 65.000 EUR, http://www.cbimobiliare.ro, Tel: 0215280220, 0730177069

n Militari Valea Lungã, semidecomandat, 10/10, G+F+T+AC+UM, proprietar, 64.000 EUR, Tel: 0734733591, 0766293234 n Militari Valea Lungã, stradal, cf. 1, etaj 10, gresie, faianþã, termopane, 2 aer condiþionat, parchet, balcon închis, zugrãvit recent, aproape metrou, piaþã, hipermarchet, vasile-ionela2007@yahoo.com, Tel: 0763640008

n Prelungirea Ghencea, vand apartament 3 camere, complex nou, complet mobilat pt birou, 2 locuri de parcare, 117 mp, 130.000 EUR, rotunduana@gmail.com, Tel: 0757403219 n Progresul Pta. Apartament 3

camere, confort 2 sporit, decomandat, cu îmbunãtãþiri, et. 6/10. Exclus agenþii imobiliare. Sunati dupã ora 17, 52.500 EUR, Tel: 0726750945

é 13 Septembrie 1/8, 87mp, decomandat, re n o v a t , G+F+P+T+UM, constructie 1989, CBR64099, 85.000 EUR, http://www.cbimobiliare.ro, Tel: 0215280220

é Splai Independentei 1/9, decomandat, 194mpc, 2008, loc de parcare subteran+boxa, pret negociabil, CBR50750, 168.000 €, www.cbimobiliare.ro, Tel: 0730177276

Amzei Piaþã apartament 3 camere, semidecomandat, etaj 5, 100.000 Euro, Tel: 0727744784, 0753205486

n Alba

Iulia Piata Vand apartament 2 camere, p-ta Alba Iulia, etaj 2, confort 1, decomandat, 2 balcoane, renovat si cu imbunatatiri, boxa si loc de parcare, Tel: 0746021261 n Alexandriei Apartament 2 camere decomandate, imbunatatiri, acoperis lindab, usa fier, randament termic, centrala condens, sos. Alexandriei 136, loc. Cornetu, 25.000 EUR, Tel: 0766436597 n Argeº Câmpulung Semicentral, cf. 1, 5/10, centrala, parchet, aproape autogara, vedere munte, fara imbunatatiri, liber, 26.000 EUR, Tel: 0730210791 n Brâncoveanu metrou, particular, ap. 2 camere vilã 2010, 51 mp =56.000E, 65 mp =64.000E. Exclus agenþii, Tel: 0727864296 n Cantemir 2 camere 1/7, renovat recent, toate imbunatatirile, 55 mp, mobilat si utilat complet de lux, 85.000 EUR, Tel: 0721927149, 0731019573

n Unirii,

é Cotroceni 2/2, 89mp, zona linistita, 3 dormitoare, spatios, luminos, 4 balcoane, 2 bai, CBR41092, 168.000 EUR, http://www.cbimobiliare.ro, Tel: 0730177215, 0215280220 n Drumul Taberei decomandat,

vedere mixtã, 4/4, fãrã probleme cu terasa, 69.000 EUR, Tel: 0721380663

é Kogãlniceanu Drept, 5/5, decomandate, 134mp, 1939, priveliste exclusivista, spatios, c o m i s i o n 0 %, lu m i n o s , CBR18874, 96.000 EUR, http://www.cbimobiliare.ro, Tel: 0215280220 Militari vand apartament 4 c a m e re , 3 / 1 0 , re n o v a t , p ro p rietar, n e g o c iab il, 75.000 EUR, Tel: 0729269400, 0734090954

n Victoriei -metrou, Piata 1 Mai, é Unirii Tribunal, 1/4, 109mp, 1930, vedere stradala, cadastru, intabulare, negociabil, CBR67051, 90.000 EUR, http://www.cbimobiliare.ro, Tel: 0730177069, 0215280220

é Unirii Budapesta, in vila, 2/2, 1939, reabilitata, 80mpu, 2 bai, 3 balcoane, decomandat, parchet stejar, CBV59097, 97.000 EUR, http://www.cbimobiliare.ro, Tel: 0730177231

zona privilegiata, 7/10, constructie solida 1978, decomandat, spatii generoase- 115mp, 2 balcoane, vedere superba parcul Kiseleff, scoli, 180.000 EUR, Tel: 0764481856


pagina 6 / vânzãri imobile / închirieri oferte camere / case / garsoniere / 2-3 camere / spaþii

21 Octombrie 2011

n Drumul Taberei 34, cf. 1/SD,

S e p t e m b ri e é 13 A p a rt a m e n t 4 c a m e re , decomandat, calduros, AC, centrala, hota, parchet, gresie si faianta, mobila noua pe comandata in dormitor, hol, bai, bucarie si biblioteca, 102mp utili, bloc linistit, interfon, loc de parcare ADP, alarma cu 4 pear-uri, geamuri termopan cu plasa insecte, jaluzele, usi interioare stejar, u s a in tra re m e ta lic a , u n balcon inchis cu termopan, liber, 91.000 EUR, cviorel@yahoo.com, Tel: 0727859389, Fax: 0214101526

pensionarã, n Brâncoveanu închiriez camerã mobilatã modern, toate condiþiile, la una, douã é Moºilor 290mp, constructie studente. Rog seriozitate, Tel: 1940, 10 camere, curte+garaj, 0720672047 n Moºilor Ofer camera mobilata pret negociabil, CBV04902, unei tinere angajate sau unei 2 . 3 0 0 E U R / l u n a , studente, rog maxima seriozitate, w w w . c b i m o b i l i a r e . r o , T e l : Tel: 0732913363 0215280220 n Victoriei Inchiriez o camera pe Calea Victoriei (Universitate) n Pieptãnari CITY Mall, pentru locuit, 100 EUR/luna, Tel: Pieptãnari, vilã p+1, 4 camere, 2 0749490661 bãi, mobilatã, finisaje de lux, an construcþie 2008, preþ 1500E/ lunã. 0728.778.638, 0728778638

semimobilat, curat, îmbunãtãþiri, 1+1 garanþie, 1.000 RON, Tel: 0723057725, 0217783895 Iacob Andrei, n Ferentari, inchiriez apartament 2 camere pe termen lung, avans 3 luni, 500 RON/luna, Tel: 0766403508 n Floreasca Mozart, particular, doua camere mari decomandate, renovate, mobilate lux recent, Tel: 0722636324 n Giuleºti Inchiriez doua camere 6/8 mobilat aragaz frigider balcon inchis, Tel: 0721216184

é Vitan

Proprietar, inchiriez apartament 2 camere, decomandat, 65 mp, etaj 4/8, bloc izolat termic, mobilat, utilat, parchet, termopan tripan, aer conditionat, masina de spalat, frigider, liber de la 1 noiembrie, 350 EUR/luna, Tel: 0744342173

Baba Novac zona Complex Rucar, Inchiriez spatiu comercial 71mp, 7m vitrina toate utilitatile, pretabil pariuri sportive, farmacie, mini market. etc, 3.000 EUR/luna, papy_catalina@ yahoo.com, Tel: 0722218487 n Caut spatiu pretabil orice activitate 400-800-1600 toate utilitatile, stradal, 0722291309

é Militari, Inchiriez

n Central particular, inchiriez vila.

Cotroceni Eroilor, singur curte, 220mpu, 3 dormitoare, curte 280mp, garaj, scara interioara, CBR06799, 700.000 EUR, http://www.cbimobiliare.ro, Tel: 0730177215, 0215280220 Cotroceni Operei, 1/2, 200mp, duplex, spatios, scara interioara lemn, chicineta, mansarda, CBR32770, 240.000 EUR, http://www.cbimobiliare.ro, Tel: 0730177215, 0215280220

é Universitate Rosetti, 1/2, 130mp, 1937, renovat, izolatie termica exterioara, CBR64811, 120.000 EUR, http:// www.cbimobiliare.ro, Tel: 0215280220, 0730177069

é Vitan P+E+M, 220mp, 2007, teren 215mp, acces mijloace transport, pret negociabil, CBV04611, 112.000 EUR, http://www.cbimobiliare.ro, Tel: 0215280220, 0730177224

n Lujerului Proprietar confort 1

semidecomandat 7/10 etaj semiinbunatatit ac 2 balcoane, 2 wc, parcare adp, constructie 1980 sau schimb cu casa DomnestiClinceni, 69.000 EUR, Tel: 0727527257

Poza pe site www.chabgroup.ro, Tel: 0723644293

é Pipera Scoala Americana, 4 camere, P+1E, constructie 2007, 200mpc, cartier rezidential, paza, CBV06421, 900 EUR/luna, http://www.cbimobiliare.ro, Tel: 0215280220, 0730177219 é Ciºmigiu 12 camere, D + P + 1 , 3 5 0 m p u , 2 lo c u r i parcare, 2011, ideal birouri/gradinita, pret negociabil, CBV06823, 3.600 EUR/luna, http://www.cbimobiliare.ro, Tel: 0730177276

é Dorobanþilor Mario Plazza, 9 camere, D+P+2, 460mpc, pretabil restaurant, birouri, renovat recent, pret negociabil, CBV06070, 5.000 EUR/luna, http://www.cbimobiliare.ro, Tel: 0730177276

PARTICULAR, n PLEVNEI ÎNCHIRIEZ VILÃ 24 CAMERE, 700 MP, D+P+1+M, IMOBIL ISTORIC, RESTAURAT ÎN 2009, COMPLET UTILAT, FINISAJE LUX, PARCHET, MARMURÃ, TERMOPAN, VITRALII, AER CONDIÞIONAT, CENTRALÃ TERMICÃ, CENTRALÃ TELEFONICÃ 2011, LINIE FIBRÃ OPTICÃ, 3 LINII TEL, DEPOZIT, ARHIVÃ, SALÃ AªTEPTARE, CIRCUIT TV-SATELIT, CAMERE SUPRAVEGHERE, ALARMÃ CU MONITORIZARE, CENTRALÃ ALARMARE INCENDIU AUTOMATÃ, SALA ªEDINÞE, 4 GRUPURI SANITARE, CURTE, PARCARE, TEL: 0733106680 n Rahova, Liberty Mall, Mc Donald’s, etaj+ mansarda, 160mp, 5 camere, 600 EUR/luna, Tel: 0764642464 n Regie Inchiriez casa curte 2 camere centrala proprie, aer conditionat, semimobilat, Tel: 0765032394

Gara de Nord Str Crisana buc nr camere 8 supr 330 mp radiodifuziune -vila noua (2011) s+p+ze+pod confortabila, nemobilata, libera, curte -pentru firme pret 7euro /mp, Tel: 0740611035 Pieptãnari, 2 garsoniere, conf. 2, fata in fata, hol inchis, et. 2, gaze 4 focuri, 5 calorifere, termopane, parchet, discutabil, 25.000 EUR, Tel: 0760773095

é Marriott Casa Poporului, 11 camere, S+P+1+M, 900mpc, 10 locuri parcare subteran, renovat recent, CBV06958, 4.500 EUR/luna, http:// www.cbimobiliare.ro, Tel: 0730177276

n Bellu Viilor, decomandat, mobilat, utilat, 4/10, G+F+P+T, negociabil, 270 EUR, Tel: 0723686321

apartament 2 camere, 3/9, renovat lux, mobilat lux, contorizat, termopane, g+f+p, aer conditionat, plita+ cuptor incastrabile, masina spalat, combina frigorifica, cuptor microunde. Pret negociabil, 350 EUR, adri_claudia@ yahoo.com, Tel: 0723707300, 0745012899

mp, Tel:

é 1 Mai (Mihalache) 1Mai/Piata, 100mpu, 9/11, renovat, nemobilat, bucatarie mobilata si utilata, pret negociabil, CBR66678, 575 €/luna, www.cbimobiliare.ro, Tel: 0215280220 n Alba

Iulia Piata 7/10, Alexandru é Domenii semidecomandat, nemobilat, Constantinescu, P/1, in vila, 120 bucatarie mobilata, renovat, gresie, aer conditionat, liber, mp, deschidere 10ml, curte exclusiva, CBCS01313, 480E, Tel: 0722387988 1.000 EUR/luna, http:// n Dorobanti, particular, stradal, w w w . c b i m o b i l i a r e . r o , T e l : 4/6, complet utilat, echipat, mobilat lux, 80mp, balcon, 800 EUR/luna, 0730177374 Tel: 0726690222 Floreasca, spatiu birouri, parter n Dorobanþilor Piata Dorobanti, n apartament 3 camere, 600 EUR, inalt, supr. 140mp, renovat, personalizat, paza non-stop, Tel: 0762290810 mentenante, negociabil, exclus agentii, 10 EUR/mp, Eminescu constructie 2008, 6/8, catalin.axinte@gmail.com, Tel: 162mp, mobilat lux, centrala 0721870581 termica, garaj interior, negociabil, CBR65790, 1.000 EUR/luna, Foiºorul de Foc str Traian nr n Progresul Piaþa vis-a-vis, http://www.cbimobiliare.ro, Tel: 171A, 70mp, toate utilitãþile, Tel: închiriez ap. 2 camere termen 0730177069, 0215280220 0767808601 foarte lung (mobilat sau nemobilat), Tel: 0733586845, n Gorjului Apartament 3 cam dec. n Griviþei - Piaþa Matache spaþiu 0314187769 et 1/4 gpf cablu internet, loc comercial 45mp stradal vad orice activitate, Tel: Stefan cel Mare,IGP parcare mobilat utilat, 0721928062 comercial n Mihai Bravu, Matei Voievod, ap 0723196548 2cam, GFPT, recent to- 3 camere, particular, 1/10, n Militari Piaþa Gorjului spaþiu reabilitat termic, contorizat, comercial 60mp, posibilitate tal renovat si nou renovat, g/f/p, mobilat clasic, zona compartimentare, Tel: mobilat, impecabil, bloc linistita, colocatari civilizati, 0734142323 450 EUR/luna, curat, linistit, reabilitat, simonaduduianu@yahoo.com, Tel: Regina Maria Inchiriez spatiu 450 EUR/luna, Tel: 0769746154 comercial 100mp, vad, pariuri, n Panduri, apartament 3 camere, cazino si alt spatiu in Camil 0767371813, 78mp, decomandat, 3/9, zugravit Ressu 64, parter 27mp, Tel: proaspat, mochetat, frigider, 0721408286 0723587401 aragaz, tv, Tel: 0722785731 n Tei Facultatea de Construcþii, n Progresul Piaþã, de închiriat mobilat clasic, decomandat, et. n VOLUNTARI CABINETE 7/10, preþ 230E/ lunã, 1+1 apartament 3 camere nemobilat, MEDICALE - INCHIRIEZ SPATII CU conf. 1, Tel: 0761260531 garanþie, Tel: 0726334324 TOATE UTILITATILE IN ORASUL n Unirii Fantani, Apartament de n Sebastian parc, 3 camere VOLUNTARI PENTRU CABINETE lux, mobila comanda, LCD, toate decomandat, 4/8, bloc 2001, amenajat, nemobilat, 250 €/luna, MEDICALE, FARMACIE, BIROURI, imbunatatirile posibile. Pret 550E, Tel: 0763070130, 0747953488 DR.VIRJAN@YAHOO.COM, TEL: tel. intre 9-18, Tel: 0771037852, n Snagov Ghermanesti, 3 0729817882 0213188170 camere, P/2, mobilat/ nemobilat, n Unirii Inchiriez apartament 2 pretabil spatiu comercial, camere, Bdul Unirii. 0722.365.966, 250 EUR, Tel: 0723351465 Tel: 0722365966 n Tineretului Bd Ghe. Sincai, parn Vatra Luminoasã, Închiriez ap. ticular, închiriez ap 3 camere 56 mp 2 cam, et. 8/10, balcon închis, termopan, faianþã, parchet, decomandat, mobilat complet de lux, aer condiþionat, interfon, contorizat. termopane, apometre, repartitoare, Bloc curat/liniºtit, 2 lifturi, parcare pazã, parcare 550Euro, Tel: Toporaº, închiriez în zonã. Piaþã la 5 min, lângã 2 0729342004 camerã în vilã cu toate staþii de metrou, lângã parcul Lia Proprietar inchiriez Manoliu, 300 EUR/luna, n Unirii. facilitãþile, mobilatã, web_location@yahoo.com, Tel: apartament 3 camere lux, Tel: Tel: 0762458789 0784144471 0722559137, 0722776771


21 Octombrie 2011

n Daewoo Matiz 2003, argintiu, km 78000, ITP 2013, stare buna, 1.350 EUR, Tel: 0723692490

n Honda CR-V an fabricaþie 2009, 70.000km reali, extrafull gri metalizat 17.500Euro, Tel: 0722302320, 0731322055

n Renault Megane- Lux, urgent, diesel, 2007, full, 6 viteze, clima, piele, alarma, negociabil, 6.500 EUR, Tel: 0721163156

auto-moto / electro / matrimoniale femei - bãrbaþi / pagina 7

n Accept: Acura, Dacia Cielo, Citroen, Chevrolet, Logan, Matiz/Tico, Renault, Opel, Skoda, Solenza, Supernova. Si mici defecte, Tel: 0212551102, 0721309765 n Cumpãr orice tip de maºini strãine, ofer preþ avantajos 99-2011, Tel: 0724449629 n Dacia 99-2011 accept ºi firme+ dube, dubiþe, Tel: 0724449629 n Maºini avariate, vechi, pentru Remat, plata pe loc, 1.100 RON, Tel: 0723599888, 0763239955 n Rable pentru Remat 2011, transport + acte gratuit, oferim seriozitate, 1.000 RON, Tel: 0766511316 n Tichete rabla. Ofer 1300ron, Tel: 0744632301 n Tikete Rabla, ne deplasãm, plata pe loc, seriozitate, 1.400 RON, Tel: 0723599888, 0763239955 n Vouchere Rabla, plata pe loc, oferim ºi cerem seriozitate, 1.300 RON, Tel: 0766511316

n Volkswagen Polo 1, 2 2003, taxa O nerulat in Romania, inmatriculat, 3.950 EUR, Tel: 0731537799 n Dezmembrãm Mercedes Vito 2007, Peugeot 206, Fiat Brava Bravo, Golf 3, orice piesã, 10 RON, Tel: 0723599888 n Vand set roti iarna (4buc), anvelope 215/65/R16C Continental Vancowinter 2 (Germany) + jenti n Autoturisme de la proprietari tabla (Italy) aproape noi (folosite pentru programul rabla. Ofer doar o data) Dot 3907, 990 RON, Tel: 0771255991 1150ron, Tel: 0744632301

laptopuri, n Calculatoare, monitoare, imprimante, noi, second - hand, garantie, service. Vând. 0722213283, angeloangeloo@yahoo.com, http://www.e-strong.ro, Tel: 0765476882, 0212600843 n Vand laptop Lenovo G550 stare excelenta cu toate accesoriile originale - 1050 RON si sursa Thermaltake Purepower 600W - 90 RON, 1.050 RON, vypera40@gmail.com, Tel: 0728048815

n Achiziþionãm- acum electronice: Laptop; Tv-Lcd; Combinã Sony; Magnetofon Akai; GPS; Play-Station; PSP; Aparat foto digital; Camerã video; Calculator P4; GSM; Diverse fabricaþie dupã 2000. Relaþii: Tel: 0785699822 n Achiziþionez monitoare lcd, computere nefurate asigur transportul inclusiv weekend. 0212201216, 0723984654, Tel: 0746283201, 0768790654 n Frgidere, congelatoare, combine frigorifice, aragaz, masina spalat, functionale 100- 150, frigider defect 50, Tel: 0213328599, 0722417915

n Instalez Windows Service n Angela simpaticã, serioasã te Autorizat ofera: Instalare Windows aºtept la mine pentru câteva clipe LICENTIAT, la domiciliul clientului! intime. Pupici, Tel: 0763801906 Devirusare, reparatii calculatoare, laptop-uri, 10 RON, instalarewindowsladomiciliu@gmail .com, www.instalez-windows.tk, Tel: 0760950313, 0720661758 é Reala 100%, Acum ai ocazia sa petreci clipe de Masini de spalat autoneuitat alaturi de o domnisoara superba! Vino sa cunosti mate, reparatii la adevaratul amor plin de domiciliu, deplasare pasiune si extaz! Oral normal 150 RON/ora, gratuita, ultrarapid, é Bruneta delicata, finuta si anal, 0767286307 garantie, piese, Tel: rafinata, imi place sa rasfat si sa fiu rasfata, 69, cunnilingus, diferite 0731532310, pozitii si alte fantezii, Tel: 0760315208 0768398545 n Dana Te invit la mine pentru cateva momente de placere si relaxare, Tel: 0760315208

é Service reparatii, service masini de spalat la domiciliu: whirlpool, indesit, ariston, daewoo, beko, ardo si altele, 1 EUR/ora, servicereparatiimasinidespalat@ya hoo.com, www.servicereparatiimasinidespalat .ro, Tel: 0722999212, Fax: 0766607603

Domn serios 43/1.80/93, necãsãtorit, pompier, doresc camerã cu chirie la o doamnã în v a rs tã , z o n a O to p e n i, Bãneasa, 1 Mai, Tel: 0785886234

n Domn singur, situaþie foarte

bunã, caut doamnã singurã 63-69 ani, Tel: 0213306506, 0729007554 é Realitate deosebita, frumoasa, n Prezentabil, serios, 40/1.80, sexy, o sa te simti ca-n rai, de doresc cãsãtorie cu tânãrã multe ori sunt minciuni. Eu sunt drãguþã serioasã. Rog seriozitate, Tel: 0735123908 reala 100%, Tel: 0734069865


21 Octombrie 2011 n Scpp ofera consultanta hr, n Cabinet avocatura. Asistare si

Diverse - Autorizatii Mediu

recrutare,

selectie,

testare reprezentare pentru incredintare minori, divort, partaj, succesiuni,

training, team building, n SC Multigalaxy SRL, cu sediul social in Voluntari, Sos. Pipera psihologica, terapie, testare transporturi, Tel: recuperare debit restantieri, anulare Tunari, nr. 1/II, et. 4, biroul 21, judetul Ilfov, avand CUI RO6454367 si

é Vand 4 catei din rasa bichon frise sanatosi, jucausi, dragalasi pret avantajos, 100 euro, Tel: 0784615955

n Pierdut certificat constatator al

SC Eva Home Appliance SRL, cu sediul în Bucureºti, bd.Decebal, nr. 5, bl.S12A, sc.A, parter, camera 2, sector 3, J40/11813/2009, CUI 26330673, îl declar nul, n Pierdut legitimatie biblioteca pe numele Marinescu Alina Alexandra, o declar nula, n Pierdut cartelã metrou seria 4792130619290 sau 4792130438175 pe numele Toma Roberto Gabi. O declar nulã, n Pierdut carnet imputernicire avocatiala, seria B de la nr. 402351-402400, pe numele Ilie S. Mihaela; declar nul, n Pierdut certificat de inregistrare seria B nr. 1989292 pentru SC Project Management Consultancy Experts SRL, cu sediul: Bucureºti, str. Prelungirea Ghencea, nr. 94-100, bl. B, Tronson B2, et. 4, Ap.B243, nr.Registrul Comerþului J40/6985/17.06.2009, CUI 25678590. Il declar nul, n SC LF Inter Construzioni E Restauri SRL cu sediul in Bucuresti sector 2 str. Popa Nicolae nr. 8, bl. 24, sc. 3, et. 1, ap. 39, J40/11795/2009, 26327120, declara pierdute urmatoarele: certificat de inregistrare in scopuri de TVA seria B nr. 0950497 eliberat la 19.02.2010, certificat constatator emis la data de 15.12.2009 eliberat in baza declaratiei pe proprie raspundere inregistrata sub nr. 518527/02.11.2009. Se declara nule, n SC Steppenwolf Film SRL, înregistratã la Reg. Comerþului cu J40/16530/2006, CUI: 19157236, sediul social: str. Nicolae Filimon 30, bl. 17, sc. 2 ap. 58, Sect. 6, Bucureºti, declarã pierdut ºi nul Certificatul de Înregistrare emis de Oficiul Naþional al Registrului Comerþului de pe lângã Tribunalul Bucureºti, cu seria B nr: 1328615,

n Se citeaza paratii Popescu Marian si Datraneanu Doina cu domiciliul in SUA 98376, West Morill, California, respectiv Suedia, Malmo Ehrensvardsgatan nr. 24 pentru termenul din 21.11.2011, C5, ora 8. 30, la Judecatoria Sector 4 Bucuresti in dosarul civil 8071/4/2010 in proces cu reclamanta Peta Elena, avand ca obiect uzucapiune si accesiune,

Preºedintele n Convocator tehnicienilor dentari din România cu sediul în Bucureºti, str. Ilarie Chendi nr. 2, sector 2, având Codul de înregistrare fiscalã 22889959, în baza prerogativelor conferite de Legea nr. 96/2007, Statutul ºi ROF+ul OTDR, convoacã Adunarea Generalã Extraordinarã (electiva) a Municipiului Bucureºti a tehnicienilor dentari - membrii OTDR din Municipiul Bucureºti pentru data de 29.10.2011, ora 11.00. Lucrãrile Adunãrii Generale se vor desfãºura în municipiul Bucureºti, hotel Internaþional, str. Cauzaºi, nr. 27, sector 3. a) La adunarea Generalã sunt îndreptãþiþi sã participe ºi sã voteze toþi tehnicienii dentari membrii OTDR activi, cotizaþi, înscriºi în RUTD 2011 revizuit ºi actualizat în iulie 2011 (publicat pe siteul www.otdr.ro în luna august 2011). Adunarea Generalã Extraordinarã (electivã) Judeþeanã a tehnicienilor dentari - membrii OTDR, va avea urmãtoarea ordine de zi: 1) Alegerea reprezentantilor tehnicienilor dentari - membrii OTDR, la Adunarea Generalã Naþionalã a ODTR; 2) Alegerea organelor de conducere la nivel judeþean - Consiliile Judeþene, respectiv Consiliul Municipiului Bucureºti, ale OTDR. Accesul membrilor OTDR îndreptãþiþi sã participe la Adunarea Generalã este permis prin simpla probã a odentitãþii acestora, fãcutã cu actul de identitate. Þedinþa este statutarã dacã întruneºte condiþiile art. 70 din ROF al OTDR. În situaþia neîndeplinirii condiþiilor statutare de cvorum, adunarea generalã judeþeanã este convocatã, în data de 29.10.2011, ora 13.00, cu menþinerea ordinei de zi ºi a locului de desfãºurare. Preºedinte OTDR Dombai Attila Csaba prin mandatar, Liviu Fera, Preºedinte al Consiliului Municipiului Bucureºti al OTDR,

fiind inregistrata in Oficiul Registrului Comertului sub nr.J23/519/2009, in calitate de titular al proiectului “AMENAJARE CANTINA”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia Nationala pentru Protectia Mediului Bucuresti in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata, pentru proiectul ”AMENAJARE RESTAURANT CANTINA PENTRU SALARIATI”, propus a fi amplasat in Bucuresti, Sos. Fabrica de Glucoza, nr. 11G, sector 2. 1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Agentia Nationala pentru Protectia Mediului Bucuresti din Aleea Lacul Morii, nr. 151, sector 6, in zilele de Luni-Joi 8:00–16:30; Vineri 8:00-14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet office@anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 25.10.2011. 2. Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce priveste continutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Agentia Nationala pentru Protectia Mediului Bucuresti, precum si la urmatoarea adresa de e-mail office@anpm.ro, in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 30.10.2011,

Afaceri - Vanzari / n Mitomicyna-C, 50flacoane 2mg, Tel: 0723557828 Cumparari

colectie timbre n Cumpar filafelice, carti postale, plicuri, Tel: 0723225536 n Vand masina de cusut Ileana Cugir an fabricatie 1960 in stare buna de functionare pret 500, Tel: 0763727107

n Vând colþar sufragerie culoare

închisã stare foarte bunã, 500 RON, Tel: 0767858844 n Vand loc veci Sf. Vineri 3mp liber imprejmuit beton cruce beton candele metalice, 3.000 EUR, Tel: 0745080739

Servicii - Meditatii / Cursuri

n Cursuri calificare rapide: electricieni, instalatori, fochiºti, constructori, Unirii. 0722.209.409, 0740.306.550, 0742.565.442, 0727.332.114, 0760.192.606, Tel: 0213262606, 0213301288 n Matematica (sotul 45 ani); Romana (sotia 42 ani); V-XII; Domiciliu profesor: 4 ore x 20L/ora, 6 ore x 17, 5lei/ora, 8 ore x 15lei/ora. Experienta 12 ani meditatii. Predare numai pe intelesul elevului. Nu luam bani degeaba! Tel: 0766594255, 0722286920 n MATEMATICA, LA DOMICILIUL DUMNEAVOASTRA. METODA MODERNA. GARANTAZ INSUSIREA MATERIEI, TEL: 0213137034, 0765620571 n Matematica, pregatire profesionala, domiciliul elevilor, succesul garantat, Tel: 0754916860

a

é Meditatii matematica / Profesor experienta ofer consultatii matematica, clV-XII, bacalaureat, facultate, 40Ron / 2.5ore, prima sedinta gratuita, 40 RON/ora, Tel: 0744179418 Profesoarã meditez matematica clasele 9-12, bacalaureat, admitere, zona Drumul Taberei. Garantez rãbdare ºi tact pedagogic, Tel: 0722483942, 0214138830 Profesor matematica, domiciliul elevilor, rezultate exceptionale, garantat. Telefon 0727.809.907, Tel: 0727809907

0213321077, 0763717089

Transilvania CFP organizeaza cursuri de formare profesionala in meserii de frizer, coafor, cosmetica, manichiura si masaj. Practica in saloane la absolvire. Se asigura diploma acreditata de Ministerul Muncii ce confera drept de angajare ca personal calificat in tara si strainatate, Tel: 0764898535, 0734809644

é Tratament colesterol Krilloil-Omega 369 distruge colesterolul rau si trigliceridele. De 48 de ori mai puternic decat Omega 3, contact@krilloil.ro, http://www.krilloil.ro, T el: 0764477646

n Profesor matematica, orice zona. Rezultate exceptionale, Tel: 0761929678

é Profesor cu deosebita experienta meditez matematica fizica orice nivel, inclusiv Evaluare nationala cls a 8-a, Bac, admitere facultate si studenti! La cerere lucrez in toate vacantele si in week-end! ll632743@gmail.com, Tel: 0722456047

Servicii - Audit / Contabilitate n Contabilitate

completa incepand de la 120 lei. Bilant gratuit. Experti contabili, Tel: 0213209090

Constructii / Amenajari

n ACOPERISURI

REPARATII TABLA TIGLA SCHIABURI BURLANE DULGHERIE GHENE, REDUCERE PENSIONARI 24% ETC, 0737565338, 0761922472 accesorii, n Acoperiºuri, executãm tablã lindab, zincatã, dulgherie, izolaþii termice ºi fonice, oferim garanþie 100%, 0742664637 n Acoperiºuri, jgheaburi, burlane, tablã zincatã, lindab, dulgherie, orice tip de reparaþii, consultanþa gratuitã, oferim garanþie, Tel: 0720593468 n Acoperiºuri, accesorii, jgheaburi, burlane, tablã lindab, zincatã, dulgherie ºi orice reparaþii, oferim garanþie, Tel: 0737432408 n Acoperiºuri, accesorii, tablã zincatã, tablã lindab, jgheaburi, burlane, dulgherii ºi reparaþii acoperiºuri, oferim garanþie, Tel: 0737432409 n Amenajam apartamente, case, finisaje complete, instalatii electrice sanitare, placari polistiren, temopane, preturi mici, Tel: 0767947499 n Branºament apã, canalizare, separãri, recepþie+contract Apa Nova, înlocuiri branºamente vechi, lucrãri interioare, reparaþii 0761077013, Tel: 0721390290, 0214330604 n Echipã parchetari, montãm, raºchetãm, chituim, lãcuim, toate tipurile parchet. Deþinem scule profesionale cu aspirator, Tel: 0724448545 n Execut lucrãri de amenajãri interioare: rigips, gresie, faianþã, parchet, preþuri avantajoase, Tel: 0764693827 n Executam zugraveli, glet, gresie, faianta, montat rigips, instalatii sanitare, izolatii balcoane, Tel: 0724855925, 0765536254 Jaluzele exterioare (rulouri) aluminiu 250lei/mp; PVC 160lei/mp, Tel: 0744102003, 0722534353

n Parchetar montez, raºchetez,

paluxez, parchet clasic ºi modern. Deþin maºinã performantã cu aspirator, Tel: 0768586510 n Zugrav execut: gleturi, zugraveli, coltare, plasa, in termen scurt; cer si ofer seriozitate, Tel: 0763880387

Avocati / Acte Firma

é M e d i t a t i i lb e n g l e z a Facultatea Lb. Straine. Specializarea Traducere si I n t e r p r e t a r e . P s ih o l o g i e Pedagogie. Ofer meditatii la lb. engleza-orice nivel. Big Berceni, 40 RON, meditatii_acasa@ yahoo.com, Tel: 0767647618

proces-verbal de contraventie, infiintari SRL/PFA/ Asociatii de Proprietari avocat@simonacheran.ro www.simonacheran.ro 0727917574

é Contabilitate/Expert societate de contabilitate atestata de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania ofera servicii de contabilitate, expertiza contabila, evaluare, salarizare. Contati pe serviciile noastre! 100 EUR/luna, contact@unioncont.ro, http://www.unioncont.ro, Tel: 0744368693, 0213185574, Fax: 0213185574

Servicii - Transport

n Transport dubita 3, 5T marfa

mobila distributie tara colaborare firme 0, 90lei/km, Tel: 0723375192, 0764553955

Servicii Diverse Aer conditionat, deplasare constatare, montaj, vanzari, reparatii, incarcari cu freon, garantie experienta 10 ani, 30 RON, Tel: 0722721602

é Moºia Bunicilor. Continuã înscrierea la Moºia Bunicilor, Locuinþe individuale protejate, asistenþã medicalã ºi toate serviciile aferente persoanelor aflate la vârsta înþelepciunii. Sãnãtoºi sau cu nevoi speciale, care viseazã la o viaþã boiereascã de lux, contactaþi-ne, office@mtig.ro, www.mosiabunicilor.ro Tel: 0735173687, 0212115533 n Ofer masaj profesional relaxare

é Avocat taxa auto, infiintari firme/pfa, dizolvari, suspendari, puncte de lucru, modificari administratori, cesiuni, recuperare taxa auto, drept penal/civil, Tel: 0749194194, 0721299214

totala si reflexoterapie, am locatie, Tel: 0763645903 n Servicii foto video pentru evenimente in Bucuresti si in tara preturi accesibile, seriozitate, Tel: 0732843901, 0760822077

n Terapia

0769771817

sufletului,

Tel:

AnuntAZ 21 octombrie 2011  

anunt de la a la z, anuntaz, anunturi, anunturi foto, anunturi online, anunturi telefon, imobiliare, inchiriere, inchirieri, locuri munca, o...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you