Page 1

é Cãlãrasi, Frumuºani, vand

é Agenþi de

securitate din Bucuresti, calificati, obiective deosebite, Tel: 0213152184

teren intravilan, 9000mp, in parcele de câte 450 - 600mp, fiecare având cadastru, întabulare, PUD, PUZ, d e s c h i d e r e la D N 4 ( s o s Bucuresti-Oltenita); pret de criza, discutabil în funcþie de numãrul de parcele sau întreaga suprafaþã, 20 €/mp, sanduvoinea50@yahoo.com, Tel: 0722605860

é Antiaerianã cu Leresti, sector 5, vand apartament lux 2 camere, confort 1 sporit, decomandat, 3 din 4, foarte aproape de mijloace de transport in comun, gradinita, scoala, bloc reconditionat interior si exterior, foarte mult spatiu verde, este amenajat complet de lux, mobilier foarte ultramodern, electrocasnice calitate, centrala Vaillant, aer conditionat Panasonic, placat in intregime rigips, Stucco Venetian, usi foarte elegante Italia, plasme, instalatie cupru (toate amenajarile facute recent, totul este nou), include boxa la subsol. Se vinde utilat si mobilat- 59.000E sau gol- 50.000E, Tel: 0723840623, 0720075598

é Coafezã manichiurista, frizer, maseuza, SC Happy Time Estetics angajeaza. Detalii la telefon, salariu atractiv sau procent 50%, Tel: 0762550112

é Manager echipa. Companie austriaca cauta persoane deosebite pentru functia de manager echipa pentru servicii de curatenie bio. Echipa deosebita. Beneficii: bonuri de masa si pachet salarial atractiv. Persoana de contact Dana Hrisovescu, Tel: 0722477613

é Mecanic auto, tinichigiu auto, pregatitor vopsitor angajam pentru service auto, experienta necesara 3 ani minim, Tel: 0213461788, 0752976762

é Prahova, Cheia, vand casa vacanta P+1, (parter: terasa, sufragerie 50mp, bucatarie, dormitor, baie; etaj: 3 dormitoare, baie, balcon), foisor, calitate deosebita, negociabilvand casa vacanta P+1, (parter: terasa, sufragerie 50mp, bucatarie, dormitor, baie; etaj: 3 dormitoare, baie, b a l c o n ) , fo i s o r , c a l i t a t e deosebita, negociabil, 55.000 EUR, Tel: 0722689722, 0212214493

é Supervizor. Formez pentru companie multinationala domeniul Wellness. Formare si instruire incluse. Recunoastere europeana. Venit imediat, Tel: 0752900304 Consiliez infiintarea unei gradinite, after-school + autorizatii, Tel: 0728106100

é Reparatii imprimante, reincarcari cartuse, urgente. Industrial Birotica Srl ofera copiatoare analogice si digitale, imprimante jet cerneala si laser, scannere, faxuri, multifunctionale. I n t re t i n e re s i d e p a n a re aparate de birou; Vanzari echipamente periferice; Livrari consumabile originale ori compatibile; Consultanta de profil, training specializat. La re-utilizarea cartuselor, p ri n re - i n c a rc a re s a u re-conditionare, acordam garantii similare elementelor originale. reincarcari cartuse, urgente. Industrial Birotica S rl o f e ra c o p i a t o a re analogice si digitale, imprimante jet cerneala si las e r, s c a n n e re , fa x u ri, multifunctionale. Intretinere si depanare aparate de birou; V a n z a ri echipamente p e rif e ric e ; L i v ra ri consumabile originale ori compatibile; Consultanta de profil, training specializat. La re-utilizarea cartuselor, prin re - i n c a rc a re sau re-conditionare, acordam garantii similare elementelor o rig in ale, in d u strial_birotica@yahoo.com, http://www.i-birotica.ro, Tel: 0722202055, Fax: 0214508399

é Unirii, vand ap 2 camere, bloc Zepter, etaj 2, decomandat, 3 balcoane, 61mp utili, confort 1, 95.000 EUR, alexandrub@ ymail.com, Tel: 0729998900

é Vând litigiu foarte mare, Tel: 0726722677 Videochat legal, contract+ asigurare medicala. Salariu 800$/luna + comision 50% + bonusuri. Avans 500$, Cazare, enjoy4studio@yahoo.com, http://www.enjoystudio.ro, Tel: 0763156150, 0735674012

Videochat Studio, salariu fix 800$ + comision 50% + bonusuri bilunare. Bonus angajare 100$, models4studio@ yahoo.com, www.selenstudio.ro, Tel: 0734959924, 0760179243


pagina 2 / oferte de muncã România

21 August 2013 radiologie sau n Asistent/a asistenta medicala cu experienta, Tel: 0213265596 n Asistenta, ingrijitoare si bucatareasa, intern, pentru camin de batrani, Tel: 0721014653 n Barman. Sala de jocuri electronice din incinta Mall Vitan, angajeaza barman cu exeperienta, diploma de barman si personal pentru deservire bauturi alcoolice si nealcoolice. Relatii dupa ora 14, Tel: 0731170849 n Bucatar cu experienta de minim 1 an pe bucatarie chinezeasca, Tel: 0785283737

SECURITATE n AGENÞI CONFORM PREVEDERILOR LEGII 333/2003 ANGAJAM PENTRU SOCIETATE DE PAZA, TEL: 0213271418

é Agenþi de curatenie, cu experienta, pentru obiective din Bucuresti si Otopeni. Se ofera salariu atractiv si bonusuri, resurse.umane@ deziclean.ro, Tel: 0784290180

é Agenþi securitate, pentru obiective din Bucuresti si Ilfov. Salariu atractiv! Se ofera bonusuri, resurse.umane@ aeksecurity.ro, Tel: 0213350505 n Ajutor shaormar, fata, aspect fizic placut, cu experienta, Tel: 0767967395 n Ajutor pentru ºtanþã. Tipografie angajeazã ajutor pentru ºtanþã Bobst, Tel: 0745003661

é Agenþi securitate.

DAB Security selecþioneazã agenþi securitate, ºef turã, ºef obiectiv, agenþi intervenþie cu atestat pentru spaþii comerciale din localitãþile: Bucureºti, Ilfov, Prahova, Argeº, Cãlãraºi, Dâmboviþa, Giurgiu, Ialomiþa, Teleorman, Tel: 0737322404, 0769030322, 0736379889

formez pentru companie multinationala domeniul Wellness. Formare si instruire incluse. Recunoastere europeana. Venit imediat, Tel: 0752.900.304

n Coafezã

Angajãm coafezã, manichiuristã, unghii false, pedichiurã, Tel: 0726462739 n Coafezã. Salon central, spaþiu comercial angajeazã prin probã de lucru coafezã cu experienþã, Tel: 0722594541 n Coafeza. Salon infrumustare angajeaza Coafeza cu experienta. Zona Petre Ispirescu, salon.joliedame@yahoo.com, http://www.salon-joliedame.ro/, Tel: 0744639922 n Colaboratori, activitate stabilã, modernã, pe timp de crizã, câºtiguri progresive, 1000$, salariaþi, pensionari, pensie privatã. Trandafir, Tel: 0733084923, é Bucãtar cu experienta in 0745234173, bucataria mediteraneeana, 0213162381 angajeaza Bistro Dines, salariu n Confecþioner tipare, cunoscator atractiv, Tel: 0724540839 Gemini, confectioner cunoscator masina simpla, triploc, nasturi si Bucãtar si ajutor de bucatar. butoniera cu experienta, Restaurant 7-Days, situat in angajeaza Fabrica confectii, Sos. zona Campia Llibertatii Sector 3, Viilor 56, Tel: 0724515514 angajam bucatar si ajutor de n Confectionere Confectionere bucatar. Pentru relatii sunati masina simpla pentru atelier d u p a o r a 1 2 : 0 0 , T e l : confectii dama zona Piata Alba 0730116104 Iulia. Oferim pachet salarial avantajos, Tel: 0743554746 n Confectionere masina simpla confectii textile salariu asigurat tichete masa Laromet Bucurestii Noi, Tel: 0731022108

é Bucãtar tanar si ajutor de bucatar (fete) cu experienta. Hotel Restaurant angajeaza. CV la e-mail restaurant@irisa.ro Tel: 0212231326

é Asistent manager,

é C ã l c ã t o r e s e te x t i l e , calandru, personal primire recepþie, zona Iancului ºi Dorobanþi, Tel: 0755200012

n Bucãtar, ajutor de bucatar si lucrator comercial, angajam pentru linie autoservire, Tel: 0725532555 n Bucãtãreasã, patisera, gestionara-vanzatoare, salarii peste 1.400 RON, Tel: 0732138368, 0732138369 Bucatarese, Presto Pizza cauta bucatarese cu experienta pentru program in ture. Zona Piata Traian, ru@prestopizza.ro, Tel: 0785283737

n Bufetier. Restaurant angajam ajutor bucatar si bufetiera in sectorul 4. Rog seriozitate, Tel: 0723557552

é Cãlcãtorese

textile, calandru, fochiºti, muncitori necalificaþi, asigurãm instruire zona Apaca, Tel: 0755200033

n CONTROLOR

CTC. SC AUTOMATICA SA ANGAJEAZA CONTROLOR CTC CONFECTIE METALICA. SE CERE EXPERIENTA IN CONTROL SUDURA (SUDURA IN PUNCTE, CU ARC ELECTRIC, OXIACETILENICA, ETC), INTOCMIRE DOCUMENTE (REGISTRU MONITORIZARE, RNC, ETC.), EXPERIENTA MINIM 2 ANI IN CONTROL CALITATE CONFECTIE METALICA. OFERIM: SALARIU ATRACTIV, TRANSPORT: OBOR-VOLUNTARI. RELATII LA: COMP. RESURSE UMANE, RESURSE.UMANE@AUTOMATIC A.RO, HTTP://WWW.AUTOMATICA.RO, TEL: 0372058108, FAX: 0372058101

cu é Cosmeticianã experienta angajeaza Cloudy Salon, salon Piata Muncii, Tel: 0721284518

n Cosmeticianã, coafeza-frizerita, cu experienta, pentru salon coafura, zona Brancoveanu Budimex, Tel: 0768838620, 0734548871


oferte de muncã România / info / pagina 3

21 August 2013

AnunþAZ vã informeazã

M a c a ra g i u . S C K ra n z E u ro c e n t e r angajaza m a c a ra g i u c u a t e s t a t s i experienta pentru macara turn tip Liebherr, Tel: 0214936349, 0752107858

Românii - cetãþeni europeni Sindicatul Românilor din Strãinãtate

în dialog cu românii de pretutindeni Somajul - problema majora pentru tinerii Europei (20). Prezinta domnul prof. ec. Ion Voinea - Presedintele Sindicatului Românilor din Strainatate. Comisia Europeana a prezentat la 19 iunie 2013, Comunicarea catre Parlamentul European, Consiliul European, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor, un Apel la actiune pentru combaterea somajului în rândul tinerilor, apel intitulat « Împreuna pentru tinerii Europei ».

é Croitor. Angajãm croitor damã

ºi bãrbaþi, cu experienþã inclusiv proiectare tipare, Tel: 0736655570, 0744666782 si retusier n Croitor/easã angajez urgent, in Mall, Tel: 0755824940, 0314179195

Continuam sa va prezentam aspecte semnificative despre Programul “NEET”. Masurile politice trebuie diversificate, prin abordarea unor aspecte diferite ale procesului de ocupare a fortei de munca si acordarea unei atentii speciale diverselor categorii vulnerabile care sunt mai expuse riscului de a cumula dezavantaje multiple. Este deosebit de important sa se ia în considerare disponibilitatea beneficiarilor de a se integra pe piata muncii. În timp ce tinerii mai pregatiti vor beneficia de initiative care sunt puternic fundamentate în nevoile pietei muncii, altii trebuie sa depaseasca barierele personale înainte de a participa la programele de ocupare a fortei de munca. Nu este suficient sa se gaseasca solutii pe termen scurt. Este nevoie de locuri de munca stabile si durabile. Aceasta presupune obtinerea calificarilor necesare pentru o integrare reusita pe piata muncii. Implicarea mai multor parti interesate în conceperea si furnizarea unor masuri de integrare a tinerilor pe piata muncii este esentiala. Este nevoie, în special, de un nivel ridicat de implicare din partea angajatorilor si a reprezentantilor acestora pentru masurile care vizeaza promovarea capacitatii de insertie profesionala a beneficiarilor lor.

CU é CROITOR/EASÃ EXPERIENTA ANGAJEZ PENTRU MASINA LINIARA LA UN ATELIER DE CREATIE PROPRIE. CONDITII NEMAIPOMENITE DE MUNCA IN BUCURESTI, 1.500 RON, TEL: 0764900126 n Croitoreasã magazin haine, zona Universitate, experienþã în domeniu, nu conteazã vârsta!, Tel: 0729232203 Curier biciclist. Firma curierat angajeaza biciclist pentru livrare plicuri in sectoarele 1 si 6. Ofer salariu motivant, 0769265286

n Curieri si distribuitori cu sau fara experienta pentru Bucuresti 1200lei+comision zilnic, Tel: 0213151690, 0755352869

Masurile care vizeaza ocuparea fortei de munca reprezentate de tineri trebuie sa fie axate pe client, nu pe furnizor. Aceasta înseamna asigurarea unor parcursuri diferite, de exemplu trecerea de la sistemele de învatamânt obisnuite la parcursuri de învatare personalizate, asistate. Persoanele din categoria NEET– (not in employment, education or training) - adica persoanele care nu au un loc de munca, nu sunt înscrise în niciun program de formare si nu sunt clasificate drept studenti - reprezinta o populatie foarte eterogena. Cea mai mare subcategorie tinde sa fie cea care cuprinde persoanele cunoscute în mod conventional drept someri. Alte subcategorii vulnerabile cuprind tinerii bolnavi sau cu dizabilitati si pe tinerii care îngrijesc membri ai familiei. Subcategoriile nevulnerabile îi cuprind pe cei care pur si simplu au luat o pauza si pe cei angajati în mod constructiv în alte activitati, de exemplu arta, muzica si activitati de autoinstruire. Ceea ce au în comun este faptul ca nu acumuleaza capital uman prin canalele oficiale. Tinerii cu un nivel scazut de studii au un risc de trei ori mai mare de a deveni NEET, comparativ cu persoanele cu studii superioare, iar tinerii care provin din familii de imigranti au un risc cu 70% mai mare de a deveni NEET decât resortisantii tarii respective. De asemenea, tinerii care au un handicap sau probleme de sanatate, sunt cu 40% mai expusi riscului de a deveni NEET decât cei care au o stare de sanatate buna. Nu trebuie subestimat mediul familial, care are, de asemenea, o influenta cruciala. Statutul de persoana NEET are consecinte grave pentru individ, societate si economie. O perioada de timp petrecuta în categoria NEET poate duce la numeroase dezavantaje sociale, precum izolarea, încadrare în munca în conditii nesigure si cu salarii mici, infractionalitate si probleme de sanatate fizica si psihica. Un Raport al Fundatiei Europene Pentru Îmbunatatirea Conditiilor de Viata si de Munca - referitoare la Programul NEET - arata ca: “în anul 2011, pierderile economice cauzate de neintegrarea tinerilor pe piata muncii s-au ridicat la 153 de miliarde de euro. Aceasta este o estimare prudenta si corespunde unui procent de 1,2% din PIB- ul european». Exista diferente semnificative între statele membre, dar unele tari platesc un pret deosebit de mare, de 2% sau mai mult din PIB.

é Cusãtori si pregatitoare feþe incaltaminte, angajeaza firma incaltaminte, Tel: 0744171850 n Dispecer si livrator auto si scuter personal, zona Piata Domenii, comenzi@kunkfu-piza.ro, Tel: 0734140400 n Expert baclava anjajeazã societate comercialã. Relaþii la telefon, Tel: 0730222244 n Femeie de Serviciu fata draguta pentru curatenie inclusiv la casa in salon de bronzare de preferat pana in 28ani. Va rog sa sunati pana la ora 16:00, 0769921680 n Femeie de Serviciu. Firma angajeaza femeie de serviciu, salariu 1000 ron/luna, 0755015890 n Figuraþie, personal dinamic fara limita varsta, urgent, pentru public emisiuni TV. Plata zilnica, 50-700 Lei, Tel: 0769268751, 0723413288 n Gestionar casa de amanet, fara experienta, diploma BAC, seriozitate. Transmiteti CV pe e-mail nicoleta.ea@gmail.com, Tel: 0725239295

Comparativ cu tinerii care nu fac parte din categoria NEET, persoanele NEET prezinta un nivel semnificativ mai mic de interes politic si social, precum si un nivel mai scazut de încredere în capacitatile lor fizice si intelectuale. (Va urma).

Inginer, maistru de executie, cunostinta nivela topo si m u n c i t o ri c a n a l i z a re , angajeaza in zona Brasov firma constructii. Sunati intre orele 8-16, Tel: 0212522304, 0726389834

Vã invitãm sã urmãriþi serialul nostru consacrat acestui subiect ºi aºteptãm mesajele dumneavoastrã la e-mail office@az.ro sau postal la Dealul Mitropoliei nr. 5, sector 4 Bucureºti.

n Instalator cu experienþã minim 10ani termo-sanitare, fãrã vicii, seriozitate, Tel: 0723500771

é Inginer chimist cu

sau fara experienta, cunostinte lb. engleza. Trimiteti CV la email office@aquatech.ro

n Macelar si vanzatoare. Angajez

pentru magazin carne sector 5, Tel: 0722200800

n Job inteligent part-time sau é Manichiuristã pedichiurista weekend, indiferent varsta. Relatii cu experienta angajeaza Cloudy dupa ora 18:00, Tel: 0732988448 Salon, zona Piata Muncii, Tel: 0721224518 n Manipulant (1 loc) si manipulant cu atestat de stivuitorist (1 loc). SC angajeaza pentru depozitul din comuna Rudeni, judetul Ilfov. Cerinte: domiciliul in zona Chitila Rudeni, pentru motostivuitorist atestat valabil. CV se trimite e-mail constantin.barbu.pl@gmail.com Tel: 0756061612 mecanic. é Lãcãtuº Masaj Erotic, SalonLux masaj n InfoTouch Systems angajeaza erotic Gheysa Sayuri Constanta, lacatus mecanic confectii angajeaza conditii lux, tinere metalice, Bucuresti, Tel: varsta 18-30, aspect fizic placut, 0741202606 sociabile, cu/fara experienta. Program part-time/full-time. Oferim n Legatoare Tipografie angajeazã siguranta, discretie, salariu + femei pentru legãtorie, Tel: comision avantajos. De asemenea 0745003661 posibilitati cazare pentru persoanele n Lucrãtor Comercial pentru din provincie, masaj@gheysasayuri.ro magazin alimentar, angajam. Tel: 0762752134 Trimiteti CV la e-mail n Maseuze cu/fara experienta ovidiu.enoiu@succesniccom.ro angajeaza salon masaj erotic, Unirii, n Lucrãtori gestionari angajez lux, 2.000 €, contact@vip-obsession pentru magazin alimentar situat in Bucuresti, zona centrala, Tel: .ro, http://www.vip-obsession.ro, Tel: 0758063750 0744122043

n Mecanic auto multimarca cu

experienta, cunostinte geometrie si distributie, Tel: 0733198609 auto domeniu n Mecanici multimarca (autoturisme) minim 2 ani, profesionist, comunicativ, sociabil, dornic de afirmare profesionala, varsta max 35 ani, program L-V 8:30-18:30, Sambata 8:30-16:00, zona lucru Sect 4 Vitan, Autovit, pieseauto_net@yahoo.com, http://www.pieseauto-net.ro, Tel: 0735867530, 0727855971 n Menajerã internã, fãrã obligaþii. Cerinþe: sã gãteascã foarte bine, sã iubeascã copiii, nefumãtoare, harnicã. Familie cu trei copii la ºcoalã angajeazã la casa cu curte în zona Bucureºtii Noi. Salariu 1200lei/lunã, Tel: 0752231573 Modelier/Croitoreasa cu experienta, pentru produs cap-coada. Atelierul in zona Dorobanti. Salariu minim 1500ron, functie de experienta si calitate, Tel: 0722953443

n Muncitoare angajam pt depozit

incaltamine si imbracaminte. Cerinte: seriozitate, rapiditate in miscare, dinamica buna; disponibilitate pt program prelungit; spirit de echipa. Program 8 ore, Carte de munca in conditii legale. Sunati doar intre orele 9-17, burxen@gmail.com, Tel: 0751030712 necalificati in n Muncitori domeniul constructii funerare, program 8:00-19:30, salariu 1200lei, Tel: 0763931145 n Operator calculator angajam, Tel: 0213265596 (Optometrist) cu n Optician experienta, salariu atractiv, Tel: 0763641527


pagina 4 / oferte de munca / cereri de munca / vanzari terenuri n Ospãtãriþã pentru pizzerie zona Gorjului, preferabil din zona, Tel: 0761957464 n Persoanã cu abilitati in transportul international de marfa pentru angajarea de camioane de la terti pentru transport international angajeaza SC Romkayatur SRL cu sediul in Bragadiru jud. Ilfov. Aplicantii trebuie sa cunoasca limba engleza. Cunoasterea limbii turce este un avantaj, Tel: 0214480250, 0736655293 n Persoanã, caut femeie pentru îngrijire bãtrânã (intern) ofer casã, masã, 600 RON, Tel: 0736641007

Radox SRL n Personal. angajeaza sudori TIG/CO2 si muncitori necalificati pentru calificare slefuitori si galvanizatori. Informatii la sediul din Bd. Timisoara 80, sector 6 sau la telefon, Tel: 0214440741 n Pizzar, Presto Pizza angajeaza pizzar cu experienta. CV la e-mail ru@prestopizza.ro, Tel: 0785283737 magazin si n Responsabil service-auto angajam, posedand cunostinte avansate de mecanic-auto, zona Vitan, salariu motivant, Tel: 0722237040 -ANGAJAM n RESTAURANT Personal curãþenie OSPATARITE RESTAURANT ANGAJEAZA part time/ full time ºi CORAL OSPATARITE. LOCATIE: cameriste Hotel, Tel: BUCURESTI, SOS. PANTELIMON NR. 247, IN INTERSECTIE LA 0756200044 RONDUL DE LA PIATA DELFINULUI, TEL: 0724507732 n Personal calificat cod RAF (asigurari), angajez full sau part n Rigipsar. Firma de constructii time, laura_cratau@yahoo.com, angajeaza rigipsari si muncitori necalificati, Tel: 0726173797 Tel: 0741201751 n Personal curatenie, menaj n Secretarã cu/fara experienta intern, SC angajeaza persoana deosebit de ordonata. Studii minim angajeaza salon masaj erotic medii. Sunati intre orele 10:00- Bucuresti, contract, Unirii, lux, pro18:00, CV la email angajari33 gram 12/24, 1.800 RON, contact @gmail.com, Tel: 0766482392 @vip-obsession.ro, Tel: 0755141868 n Personal curãþenie, angajãm pentru hypermarket Bãneasa. Se n Sofer taxi cu atestat. Caut oferã: carte de muncã, decont sofer de taxi cu atestat si toate actele in regula, experienta transport, Tel: 0733030404 n Personal fabrica de confectii. Bucuresti 2 ani, pana in 40 de Fabrica de confectii din Otopeni ani, 100 RON, Tel: 0728904437 angajeaza personal pt utilizarea n ªofer taxi. Leone angajeaza masinilor de cusut industriale. sofer taxi cu atestat, rog Tel: 0766325835, Salariu motivant, bonuri de seriozitate, masa, asigurare/decontare 0769599833 transport, Tel: 0757113332 n Spãlãtori auto ºi vulcanizatori, cu experienþã, din Bucureºti, Tel: Personal Restaurant. Angajam 0744636380 fete pentru bucatarie si Tipografie n Stivuitorist. debarasat sala de mese, Tel: angajeazã stivuitorist. Relatii la 0765353953 telefon, Tel: 0745003661

n Vanzatoare

Cofetarie zona Berceni, angajez vanzatoare cu experienta. Pentru mai multe detalii: 0722.613.281, eximaldorin@yahoo.com, Tel: 0722613281

é Spãlãtor auto. Spãlãtorie auto zona Dorobanþi angajeazã personal cu experienþã în domeniu, 800 RON, 0763163617 n Strungar. Firma angajeaza strungar CNC in Bucuresti Telefon intre orele 8.00-16.00, Tel: 0745989709 é Vânzãtoare ºi femei la vase pentru cofetãrie 5 minute metrou Sudor. InfoTouch Systems Timpuri Noi, Tel: 0213210675 angajeaza sudor mig-mag Angajez confectii metalice, Bucuresti, n Vânzãtoare. vânzãtoare magazin alimentar, Tel: 0741202606 zona Colentina, Tel: 0746349696, 0752156560 n Tâmplar si sofer cu experienta in montajul mobilierului la client n Videochat XPink angajeaza angajeaza SC Mob Large Print modele online. Bonus la angajare, SRL. Persoanele interesate sunt carte de munca, comision 70% rugate sa se prezinte cu CV-ul in prima luna, comision 60% din a complexul de mobila Tamila din doua luna, suport tehnic 24/24, 2.000 EUR, Bd. Ghencea nr. 79, Tel: legalitate, contact@xpink.ro, 0753048358 http://www.xpink.ro, Tel: n Tipograf. Angajam tipograf cu 0768904965 carte de munca pentru masina rotativa. CV la e-mail. De preferat Videochat, tu cauti job, noi sa locuiti in Jilava sau sector 4 cautam fete si cupluri minim Giurgiului, marketing@servetele.ro 18ani serioase, cu sau fara exp. societate vino sa castigi banii tai online, n Vânzãtoare comerciala angajeaza pentru oferim bonus pt angajare 200$, cofetarie/ patiserie in zona centrala, full time. CV la e-mail, cm, training premii, posibilitate si office@nutritionforyou.eu, Tel: salariu fix300$ +comision, 50%-70%, 2.000 USD/luna, 0216487059, 0744333540 n Vanzatoare part time pentru suportglance@yahoo.com, Tel: magazin produse tip fresh food si 0766994782 presa in zona Pipera, cladire n Zidari si muncitori pentru birouri, elena19_20@yahoo.com amenajari interioare, Tel: n Vânzãtoare angajez pentru 0721050098 magazin alimentar zona Pieþei Progresul, salariu net 1.100 Ron. n Zidari, mozaicari, lucratori in Rog seriozitate, Tel: 0765591014 piatra, angajam cu salariu 1500 lei, Tel: 0763931145

21 August 2013 n Italia,

contracte pentru infirmiere, menajere, cameriste. 0769424035, 0268470183, Tel: 0747661527, 0769875604, 0729772702, 0368461642

n Doresc angajare pentru ingrijire

varstnici; am experienta, sunt doamna 52 de ani, ingrijita si punctuala, cer seriozitate, Tel: 0762639921

é Menajera. Caut loc de munca

é Maseoza cu experienta vase de croaziera doresc angajare, Tel: 0724548559

10.000 mp, deschidere 50m, urgent, proprietar, 0765721739 n Afumaþi, loturi de teren de 500mp in proiect rezidential de 500case langa Padurea Golasei cu grad de poluare zero (se vinde proiectul) sau parcelat, particular, Tel: 0765721739 n Arges, Smeura, 15 minute de oras Pitesti, particular, vand teren intravilan 4000mp - 2000mp, gaze, electrica, Tel: 0747494315

n Italia,

contracte pentru infirmiere, menajere, cameriste. 0769424035, 0268470183, Tel: 0747661527, 0769875604, 0729772702, 0368461642

intravilan, langa sala de sport, in punctul “Lunca”. Suprafata 1.074 mp, d=20m la doua strazi. Toate utilitatile (CE, apa, canalizare, gaze). Terenul se afla intr-o zona de case, cu acces facil din DN. Peisaj mirific, se vad muntii si se aude susurul raului Dambovita care se afla in apropiere, 30 EUR/mp, Tel: 0744636297 n Bucureºti, limita Sector 5, pânã în Centurã, cartier nou, ofertã teren 300-400mp, 6.000E/ lot, 6.000 EUR, Tel: 0723733274 n Buftea, sos. Viilor nr. 29 bis, particular, parcele 600-900mp, ultracentral, intravilan toate utilitatile superoferta, 0765721739

é Cãlãrasi,

é Berceni Comuna, proprietar

é GERMANIA. CÂSTIG 4000-8000 EURO/LUNÃ. CLUB DE NOAPTE HOT AMBIENTE ROSE DIN MUNCHEN CAUTÃ DOAMNE SI DOMNISOARE CU ASPECT FIZIC PLÃCUT SI VÂRSTÃ 21-45 ANI. ACTE LEGALE, CAZARE ASIGURATA, TOTO.DOMAN@YMAIL.COM, TEL: 0757919152

Doamna serioasa. Caut sa fac menaj (curatenie) la familie sau birouri. Am 5 ani de experienta. Rog seriozitate! Pret negociabil. Ma puteti contacta oricand, ella_ruzzy@yahoo.com, Tel: 0721541364

n Brasov, Rucãr, Vand teren

n Afumaþi, DN 2, stradal, 5.000 –

GERMANIA. CLUB DE NOAPTE RED ROSES CAUTA DOAMNE SI DOMNISOARE CU VARSTA 18-35 ANI SI ASPECT FIZIC PLACUT, DANSATOARE SI DAME PENTRU CONSUMATIE. LIMBA GERMANA SAU ENGLEZA ESTE DE PREFERAT. CAZARE ASIGURATA, HARTII LEGALE, TOTO.DOMAN@YMAIL.COM, 0757919152, 004917676159192

Gestionar, am experienta 6 ani in serviciul comercial / gestionar, aprovizionare, magazioner. Solicit loc de munca, Tel: 0722137443

vand terenuri construibile, 3km de Bucuresti, zona constructii noi, investitie de viitor, diferite suprafete (250mp-1.000mp), preturi incepand cu 5.500Euro/Lot (prel Calugareni), utilitati disponibile la lot: gaz (doar Str Eroilor), apa, curent 220V-380V (toate), acces auto pe drumuri 9m amenajate cu asfalt si piatra, club de echitatie in apropriere, lacuri de agrement si pescuit, diverse variante de plate (Cash, Rate direct la proprietar), consultanta Gratuita pentru construirea casei. Locatiile terenurilor: Prel str Calugareni, str Ciulin, str Independentei, str Eroilor, str Primaverii, Blv 1 Mai. Pentru mai multe detalii accesati site-ul personal. Fara Agentie, Fara Comision, Fara complicatii. Simplu si Ieftin. Contact Catalin, 5.500 EUR, nycko99@yahoo.com, http://www.teren-berceni.ro, Tel: 0723569599, 0722100507

Frumuºani, vand teren intravilan, 9000mp, in parcele de câte 450 - 600mp, fiecare având cadastru, întabulare, PUD, PUZ, deschidere la DN4 (sos Bucuresti-Oltenita); pret de criza, discutabil în funcþie de numãrul de parcele sau întreaga suprafaþã, 20 €/mp, sanduvoinea50@yahoo.com, Tel: 0722605860 n Cãlãraºilor, Matei Basarab, 1.500 mp langa primaria sect 3, deschidere 33mp, toate utilitatile particular, 630.000 EUR/mp, Tel: 0765721739 n Central, vând teren 1.500mp, Bd Ghica Tei, deschidere la douã strãzi, Tel: 0723600633 n Central, Piaþa Victoriei, Bd Iancu de Hunedoara, vând teren, deschidere stradal 523mp, Tel: 0723600633 n Chitilei, Sos. de Centura, 16.200mp, stradal, deschidere 52, 37 EUR/mp, Tel: 0765721739 n Constanta, Corbu, ultimele loturi faleza, pozitie excelenta, 600 mp, 8000E negociabil, acte complete, Tel: 0731322422


21 August 2013 n Doamna Ghica, proprietar, 464mp, deschidere 16m, toate utilitatile, stradal, pretabil spatii comerciale, toate utilitatile, 180.000 EUR, Tel: 0765721739 sau Mãgurele, n Domneºti, particular vând/ schimb sau combinaþii pentru teren intravilan, Tel: 0722797759 n Eminescu nr. 33 – 37, intersectie cu Tunari, urbanism P+2+M, 2.000 mp, deschidere 45m, toate utilitatile, 600 EUR/mp, Tel: 0765721739 n Gara de Nord, Buzesti, teren 1230mp, urbanism P+6+7, particular, urgent, toate utilitatile, 790 EUR/mp, Tel: 0765721739 n Mihai Bravu, vând teren pasaj Muncii stradal, Tel: 0723600633 n Mogoºoaia, str Ariei 12.000 mp, particular, in spate la primarie, toate utilitatile, sosea asfaltata, eventual parcelabil, 0765721739 n Obor, piata, 17.800mp, toate utilitatile pe teren, pretabil bloc locuinte p+10, particular, superpret de criza + TVA, negociabil, 250 EUR/mp, Tel: 0765721739 Pantelimon, vand urgent teren intravilan construibil 1000mp, deschidere 22m, intabulare, urbanism, utilitati in apropiere. Pret negociabil. Persoana de contact Marius, marius_stancu97@yahoo .com, Tel: 0734071619 Cernica, str. n Pantelimon, Sinaia, particular vand teren 750 mp cu deschidere de 15ml, 63E/mp discutabil, 0731997945 n Periº, 2000mp la marginea padurii + constructie, acte, proprietar, avantajos, Tel: 0763129262, 0722318108 n Pipera, langa padure, Scoala Americana, in spatele Willbrook, proprietar, tarlaua 1, deschiderea 150/200, suprafata teren 33000 mp, intravilan, 30 €/mp, 0765721739 n Prahova, Cornu de Sus vand teren 800mp, cu utilitati, israelhar@yahoo.es, 0753690241 n ªtefãneºtii de Jos, Sos. de Centura, toate utilitatile, 5.000 mp sau 25.000 - 50.000 mp, urgent, utilitati, 25 EUR/mp, 0765721739 Tãrtãºeºti, exact la intrare, 1000 mp, intravilan, utilitati, zona selecta cartier vile, urgent, Alina, 17 EUR/mp, Tel: 0756055534

n Tei, Maica Domnului, str Scheiul de Jos nr 3, particular, 300mp, urgent, toate utilitatile, pretabil spatiu comercial, 150.000 EUR, Tel: 0765721739 n Unirii, Serban Voda nr. 39, teren, urbanism P+3 cu PUD P+ 6, toate utilitatile, suprafata teren 593mp, intravilan, deschidere 14m, Tel: 0765721739

vânzãri terenuri / case-vile / garsoniere / 2 camere / 3 camere / pagina 5 n Prelungirea Ghencea, Bloc n Prelungirea Ghencea, Direct n Prahova, Sinaia, Furnica, 5 2013, etaj 2 si 3, finisate: parchet, Dezvolator, Red House 3, finisat

camere, 3 bãi, terasa, constructie deosebita (de vazut!) 375E/mp, 71.000 EUR, Tel: 0726677749

n Alexandriei Bucuresti Magurele Teius, Casa 90mp, 3 camere, caramida, constr 1965. Teren 262mp, d = 10m. Gaze, curent, canalizare, 59.000 EUR, nicu @apulum94.ro, Tel: 0733683445 n Bãneasa, Antena 1, Bd Ficusului, vila, d+p+ 4, lift, suprafata construita 1.600mp, teren 500mp, super imbunatatiri, super ocazie, particular, 375.000 EUR, Tel: 0733915707 Iancu Nicolae, n Bãneasa, D+P+1+M, 6 bai, 38 pomi fructiferi, deosebita, merita vazuta, suprafata utila 450mp, suprafata curte 2000mp, an constructie 2002, 10 camere, la cheie, 590.000 EUR, Tel: 0733915707

é Berceni Comuna, Cartier Eroilor, la cca 3km de Bucuresti, proprietar, Casa Moderna 2013 3 camere (2 camere, living, bucatarie, 2 grupuri sanitare, terasa, gradina), 95 mp construiti, 250mp teren, drum asfaltat, toate utilitatile disponibile (gaz, curent 220V-380V, apa, canalizare), caramida Porotherm, Polistiren Ceresit, instalatii electrice si sanitare, pod, acoperis gri tabla 0.5mm, tamplarie PVC 6 Camere, Fosa Betonata, put, etc. Pret La Cheie, o putem aduce in orice stadiu de finisare doriti. Contact: Catalin, 56.900 EUR, nycko99@yahoo.com, http://teren-berceni.ro, Tel: 0723569599, 0722100507 n Constanta, Constanþa, ultracentral (Miga), particular, D+P+1E, 318 mp utili, 253 mp teren, D=24, 330.000E negociabil, Tel: 0731322422 n Domneºti tip duplex, 226mp teren, P+1, constructie 2012, caramida, 4 camere, strada asfaltata, centrala, finisata, semimobilata, 76.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446 n Domneºti, vand casa la rosu, 250mp, teren 700mp, gaze, curent, zona super, 45.000 EUR, Tel: 0746627254 n Drumul Taberei Vila 5 camere, P+1+M, 170mp, 270mp teren, utilitati, 143.000 EUR, dragos@apulum94.ro, Tel: 0749233924

é Giurgiu, Cãlugãreni, 20km Buc, casa noua, mobilata complet, 3cam, termop, izolat 100mm, living, baie, buc, CT-lemne, A/C, 380v, curte 4000mp, pomi, gradina leg, solar 400mp, grajduri cu porci si vaci, locuinta anexa+ baie+ buc+ dus de vara, 3 puturi cu hidrofoare, toata curtea irigata, foisor, iaz cu pesti, piscina, investitie peste 180000euro, poz. deosebita, toate cele necesare casei si gradinii, urgent variante, 60.000 €, 0734655990, 0767087037 annadia77@yahoo.com, http://www.youtube.com/watch?v=v OBNqH58S-I&feature=em-upload_ owner-smbtn, n Giurgiu, Ghimpaþi, 2400 mp+ casã heleºteu, pãdure, viþã de vie, pomi fructiferi, arbuºti fructiferi, izvor cu apã rece, asfalt, apã potabilã, canalizare, 0762162461 n Giurgiului, Luicã, 405mp teren cu casã batrâneascã, 3 camere, renovabilã, zonã foarte liniºtitã, preþ negociabil, Tel: 0726742022 n IALOMITA, ION ROATÃ, VAND PROPRIETATE 3300MP, CASA DE CARAMIDA SUPRAFATA UTILA 220MP, MAGAZIN ALIMENTAR PLUS SALON EVENIMENTE, SAU SCHIMB CU CASA DE VACANTA, PENSIUNE IN ZONA MONTANA SAU DEAL, TEL: 0733987450 n Iancu Nicolae, p+e+m, teren 1.350mp, gazon gradina amenajata superlux, 5 dormitoare + living, 490.000 EUR, Tel: 0733915707 n Joita Ilfov casa la rosu, 100mp amprenta, 500mp teren, toate utilitatile, 29.000 €, 0765511779 n Militari Apusului, P+1+M, 160mp utili, 240 mp supf. teren, 2007, cadastru, intabulare, 143.000 €, dragos@apulum94.ro, Tel: 0749233924 n Militari, Careffour la 9km, casa la gata, 100mp amprenta, 500mp teren, toate utilitatile, merita vazuta, 47.000 EUR, Tel: 0765511779, 0761182116 n Olteniþei, Piaþa Sudului, sector 4, vand imobil suprafata construita 770mp, suprafata utila 591mp, pret negociabil, Tel: 0745502303

é Republica, Cartier 23 August, casa caramida + teren 300mp, strada linistita, apropiere parc Pantelimon, Cora, Bricostore, RATB linii103 ºi 246, 4 camere (living, birou+biblioteca, dormitor, dressing), bucatarie, baie cu boiler Ariston, bideu, geam la baie, gresie, faianþã, parchet, renovatã 2012. Gaz, apa curenta, canalizare, Internet, parcare in curte. Încãlzire soba fonta semineu cu lemne, cuptor ºi plasme temice. Mobilatã deosebit, complet Mobexpert ºi IKEA. Curte cu spaþiu verde, bolta vita de vie altoitã, spaþiu depozitare lemne, 67.000 EUR, Tel: 0752294422, simona_oprea14@yahoo.com, n Voluntari, Bd. Dunarii, str. Prutului, P+1+pod, 100mp/nivel. Parter: living, dormitor, baie, buc. Etaj: dormitor, baie matrimoniala, 2 dormitoare si baie pe hol, Tel: 0733915707 n 1 Decembrie - Ilfov, p+m, amprentã 140mp, teren 600mp, 5 dormitoare, 2 bãi, zonã liniºtitã, 2010, 85.000 EUR, Tel: 0760907050 n 1 Mai, casa curte 270mp, P+E, 4 camere, 2 bai, particular, Tel: 0727468480

Alba Iulia Piata, vand garsoniera, pret negociabil, 21mp, Tel: 0764195055

n Baba Novac, p/1, suprafata

38m, curte fata-spate, centrala termica, termopane, parchet, gresie+faianta, mobilata Ikea, instalatie electrica noua, zona cu multa verdeata si linistita. Pret negociabil, 44.000 EUR, Tel: 0724249419 n Bãneasa, direct dezvoltator, p/4, 1/4, 2/4, 3/4, 39mp + balcon 3, 5 m si garsoniera dubla demisol 50mp la pret de 42.000 E, 36.000 E, Tel: 0744372439 n Chibrit, vand garsoniera confort III, 3/4, aproape metrou, zona linistita, termopan, gresie, faianta, parchet, negociabil, 16.500 EUR, Tel: 0749036796

é Prahova, Cheia,

vand casa vacanta P+1, (parter: terasa, sufragerie 50mp, bucatarie, dormitor, baie; etaj: 3 dormitoare, baie, balcon), foisor, calitate deosebita, negociabil, 55.000 €, Tel: 0722689722, 0212214493

é Colentina, Doamna Ghica, Str. Cremenita, vanzare garsoniera, 7/10, mobilata modern, utilata complet, termopan, balcon inchis cu cornier. Negociabil, 40.500 EUR, adriannoaje@yahoo.com, Tel: 0744621316 n Militari, Pãcii, etaj 2/4, garsoniera 21mp, constructie 1983, confort 2, g, f, termopan, baie cu boiler, bucãtãrie, cadastru, 12.500 EUR, Tel: 0728005657, 0745055657

gresie, faianta, usa metalica, termopan, centrala. Bucatarie mobilata, utilata, 33.500 EUR, nicu@apulum94.ro, Tel: 0733683445 particular vand n Sãlaj, garsoniera libera in bloc de caramida 2/4, 20.000 EUR, Tel: 0786455111, 0786960719 n Titan, Minis, Baraj Bicaz 6, cf.I, 33mp, fara imbunatatiri, libera, 25.500 EUR, Tel: 021627400, 0721275684

n Armeneascã,

proprietar apartament 2 cam 54mp semidecomandat parter, bloc 1950 Mobilat. Nu dau comision, 50.000 EUR, laura_lorela22@yahoo.com, Tel: 0730940709, 0213153605, Fax: 0213153605 n Bãneasa, 2 camere, bloc 2011, 96mp, parter inalt, 2 terase de 14mp- inchise, 1 balcon 12mp deschis, boxa. Poate fi utilizat ca 4 camere, 95.000 EUR, elisabeta @apulum94.ro, Tel: 0733683448 n Bãneasa, 2 camere, direct dezvoltator, parter din 4, 1/4, 2/4, 3/4, 45.000 EUR, Tel: 0744372439 n Berceni, 2 camere, Alexandru Obregia-stradal, 8/10, bloc 1977, pret 50.000 euro, 50.000 EUR, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448 n Berceni, 2 camere, semifinisat, liber, 8/8, geam la baie, bloc 1964, pret 40.000 euro, elisabeta @apulum94.ro, Tel: 0733683448 n Berceni, Big Secuilor, 2 camere semidecomandat, 58mp, et. 3/8, super imbunatatiri, 0768767575 n Cãlãraºilor, Str. Matei Basarab vând 2 camere decomandate, etaj 4 din 5, 77mp, 73.000 EUR, Tel: 0766252301 n Chiºinãu Bd, Diham, Aleea Butacu nr. 3, ap. 32, vand apartament 2 camere, imbunatatit, etaj 2, inclus bucatarie, stare buna, fara intermediari, 53.500 €, Tel: 0740421314, 0314202667 n Decebal Piata Muncii, bloc 1989, etaj 7/8, decomandat, renovat, 2 balcoane, zona linistita, 82.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446 n Drumul Taberei Aleea Istru, 52mp, etaj 4/4, renovat, bloc reabilitat, 50.000 EUR, dragos @apulum94.ro, Tel: 0749233924 n Drumul Taberei, vanzare 2 camere, decomandat, 48mp, etaj 3/4, apartamentul necesita renovare, 45.400 EUR, dragos @apulum94.ro, Tel: 0749233924 n Drumul Taberei, vand apartament 2 camere, etaj 1/10, semi-decomandat, cu toate imbunatatirile: gresie, faianta, parchet etc, negociabil, 52.000 EUR, Tel: 0786610409 n Lacul Tei, particular, vand apartament cu 2 camere, situat intr-o zona linistita, vizavi de scoala, dispune de un balcon generos, geam termopan, gresie, faianta, parchet, aer conditionat. Accept Credit, 43.000 EUR, Tel: 0723971276 n Militari, Lujerului, Iuliu Maniu, confort1/dec, 58 mp, fãrã îmbunãtãþiri, etaj 4/10, cadastru, 53.000 EUR, Tel: 0728005657, 0745055657 n Prelungirea Ghencea 2 camere, etaj 3/5, 63mp, finisat, centrala apartament, negociabil, 56.600 EUR, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448

complet, centrala, lift, parcare, stradal, utilitati, canalizare, comision 0, 41.400 EUR, emanuel @apulum94.ro, Tel: 0788364188 n Prelungirea Ghencea, Proiect Nou Red House 3, stradal, finisat complet, centrala de apartament, lift, locuri parcare, bucatrie mobilata si utilata complet, 49.500 EUR, emanuel @apulum94.ro, Tel: 0788364188 n Prelungirea Ghencea, Red House 3, bloc nou, Direct Dezvoltator, finisat la cheie, decomandat centrala de apartament, lift, stradal, bucatarie mobilata si utilata complet., 58.000 EUR, emanuel @apulum94.ro, Tel: 0788364188

Sudului Piaþã, Str. Urucu Adrian (fosta Secuilor) la 5 min. de Piata Sudului, vand apartament 2 camere, confort 2 sporit, fara inbunatatiri. et. 2\10, 40.15mp, cu toate actele facute, pretul este negociabil, fara inbunatatiri, 41.000 €, Tel: 0740609230, 0723344555 n Tineretului,

Stradal, 2/10, confort 1, decomandat, superb, parchet stejar, termopan Trocal, imbunatatiri de 25.000 e, urgent, particular, 100.000 EUR, Tel: 0744372439 n Vitan 2 camere, decomandat, 60mp, semifinisat, 60mp, 8/8, superpret 56.000 euro, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448

n Apãrãtorii Patriei, 3 camere,

decomandat, p/4, 65mp, vedere fata, bloc 1984, pret 56.000 euro, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448 n Bãneasa, direct dezvoltator, 3 camere, P/4, 1/4, 2/4, 3/4, 80.000 EUR, Tel: 0744372439 n Berceni, Emil Racovita, particular, vand apartament 3 camere, parter/4, toate imbunatatirile, discutabil, 65.000 €, Tel: 0311025979, 0765504512 n Cotroceni, decomandat, P/2, 90mp utili, curte proprie 80mp + spatiu depozitare, complet renovat si utilat, 135.000 €, 0749233924 n Drumul Sãrii Razoare, bloc 1989, etaj 2/8, decomandat, semiamenajat, 2 balcoane, zona foarte linistita, 85.000 EUR, laura@apulum94.ro, 0733683446 n Drumul Sãrii, Razoare, bloc 1987, etaj 5/8, decomandat, 80mp, renovat, zona foarte linistita, 79.000 EUR, laura @apulum94.ro, Tel: 0733683446 n Drumul Taberei Bd Timisoara, Plazza Romania, reabilitat, etaj 4/9, semidecomandat, 68mp, 2 balcoane, renovat, 60.000 EUR, nicu@apulum94.ro, 0733683445 n Drumul Taberei, Favorit, vanzare 3 camere decomandat, 64mp, zona linistita, apartamentul necesita renovare, 54.300 EUR, dragos@apulum94.ro, 0749233924 n Drumul Taberei, Vanzare 3 camere, etaj 1/9, decomandat, 85 mp utili, gresie, faianta, parchet, etc, 79.800 EUR, dragos @apulum94.ro, Tel: 0749233924


pagina 6 / vânzãri imobile / închirieri oferte imobile Gara de Nord, vand apartament bloc caramida, parchet, ac, centrala proprie, renovat, jaluzele exterioare, camara, debara, balcon inchis, doua lifturi, 67.000 EUR, sperantap @gmail.com, Tel: 0722792453

n Berceni, 4 camere, decomandat, 75mp, 8/10, bloc 1970, finisat, 68.000 euro, elisabeta @apulum94.ro, Tel: 0733683448

n Dristor, Inchiriere apartament 2 n Nerva Traian, apartament 3

n Sebastian, parc, ofer spre

n Militari, apartament 3 camere,

toate utilitãþile, Tel: 0733868788 n Panduri, Casa Poporului, 78mp, et 1, semi decomandat, 2 bai, 2 balcoane, 115.000 EUR, laura@apulum94.ro, 0733683446 n Pantelimon, intersectie cu Morarilor de vanzare birou notarial, etaj 1/10, utilat firma, 59.000 EUR, Tel: 0744372439 Splaiul Unirii 9, Confort City, apartament 3 camere, 2008, et. 3/11, ct, bucatarie nemobilata si utilata, 2 bai mobilate si utilate, g+f+p, usa metalica, mu ltip le imb u n atatiri, materiale moderne, luminos, zona linistita, loc parcare, su=88mp plus balcon 14mp, giniculescu@gmail.com, Tel: 0722506632

n Splaiul Unirii, Timpuri Noi, bloc nou, finisaje superioare, etaj 2, decomandat, spatios 122mp, la cheie, 175.000 EUR, nicu@apulum94.ro, 0733683445 confort 1, n Tineretului, decomandat, 3/10, stradal, 2 gr. sanitare, balcon, 1980, urgent, Tel: 0744372439 n Unirii, Horoscop Bibescu Voda nr. 19, 4 camere si camera serviciu 18mp + boxa la mansarda, 2 gr sanitare, 2 balcoane, luminos, particular, 4/5, 85.000 EUR, Tel: 0733915707 n Vatra Luminoasã, 2/8, semi-decomandat, imbunatatiri si mobilat de 20.000 euro, particular, 79.000 EUR, Tel: 0744372439 n Vitan, Foisorului nr.20, vand apartament 3 camere, et2/8, decomandat imbunatatiri proprietar, 85.000 EUR, Tel: 0740467954 n 13 Septembrie Prosper, bloc 1988, etaj 6/8, decomandat, renovat, centrala termica, zona linistita, 76.000 EUR, laura @apulum94.ro, Tel: 0733683446 n 13 Septembrie Parcul Sebastian, bloc 2001, etaj 4/8, decomandat, 80 mp, amenajat, centrala termica, zona linistita, loc parcare, 89.000 EUR, laura @apulum94.ro, Tel: 0733683446 n 13 Septembrie Apartament 3 camere Decomandat, et 8, stradal, mobilat si utilata complet, renovat, balcon, aer conditionat, 2 bai, bloc 1999, pret negociabil, 390 EUR/luna, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188 n 13 Septembrie, Sebastian Bloc 1988, etaj 3/8, decomandat, hol H, 78mp, 2 bai, imbunatatiri, 73.000 EUR, nicu@apulum94.ro, Tel: 0733683445

n 13 Septembrie Novaci, 92mp utili, et 4/8, decomandat, imbunatatit, centrala proprie, 89.000 €, dragos@apulum94.ro, Tel: 0749233924 n 13 Septembrie Prosper, bloc 1988, etaj 6/8, decomandat, 94 mp, renovat, aer conditionat, zona linistita, 85.000 EUR, laura @apulum94.ro, Tel: 0733683446 n Berceni, Obregia, apartament 4 camere, decomandat, 2 grupuri sanitare, balcon bucatarie, et. 10/10, Tel: 0762162461

21 August 2013

é Bucureºtii Noi, vanzare 4 camere, decomandat, 185mp utili, parter, doua locuri parcare, 235.000 EUR, Tel: 0749233924, dragos@apulum94.ro,

n 1 Decembrie Bd, Trapezului, doamnã singurã închiriez camerã mobilatã în apartament cu 3 camere decomandat, pentru elevi, studenti seriosi. Pret chirie + cheltuieli, 300 RON, 0728435958 Noi, Laromet, n Bucureºtii Laminorului, camera curte, intrare separata, acces dependinte, microcentrala, mobilata, pentru cuplu, 400Ronx2, Tel: 0723713816, 0216442571

inchiriere garsoniera decomandata, modernizata, utilata, contorizata. Exclus agentiile imobiliare, negociabil, 250 EUR/luna, Tel: 0720011861 n Tineretului, Trestiana, particular, garsoniera 3/8, I, decomandata, utilata, etc. 250E, 0724940541 n Titan, metrou, Policlinica, 1/10, semi-decomandata, confort 2, mobilata, utilata, curata, Tv color, masina spalat, 800Ron x2, Tel: 0216442571, 0723713816

é Vitan Mall, proprietar inchiriez garsoniera modificata in 2 cam, n Floreasca, lac, vila S+P+E+M, 2/4, mobilata si utilata complet,

locuit/firma, accept gradinta, 230mp utili, curte 150mp, 3 bai, 4 dormitoare, 1.700 EUR/luna, vladimirmaxim@ymail.com, Tel: ultracentral, 0726007444 é Libertãþii, apartament 4 camere construit in 1991, suprafata utila 108mp, utilat, Pipera, Vila 320mp, la mobilat modern, 199.000 EUR, intersectia cu Iancu Nicolae. laura.ghita@ardesign.ro, 0757041594 2.200E/luna, 2.200 EUR/luna, Tel: 0722399360, 0722674647

totul nou modern, mobilier pe comanda, spatioasa, zona linistita, parcare, metrou Dristor la 6 min, 340 EUR/luna, Tel: 0765730872, londonoutlet2@yahoo.com, n Vitan Mall, garsoniera mobilata complet, modern, totul nefolosit, g, f, p, t, centrala, apometre, tv, cablu, int. wi-fi, frigider, aragaz, m spalat, pat. nefolosite, semi dec, dus, 3min Unirea, prop Stefania, n Rahova, Teiuº, casã curte 2 230 EUR, Tel: 0737749168 camere nemobilate, separate, gaze, aer condiþionat, liniºte, pretabil birouri, 240 EUR, Tel: 0727369478 n ªtefan Cel Mare Vasile Lascar, 163 mp teren, S+P+1+M, 233mp utili, consolidata, renovata, centrala termica, alarma, stradala, pretabila n 1 Mai, Particular, inchiriez sau birouri, restaurant, 2.500 €, vand, 2 camere in vila, laura@apulum94.ro, 0733683446 250 EUR/luna, Tel: 0765539652, 0723831302, 0749599212 n 13 Septembrie, 2 camere, parter/8, mobilat, 300 EUR/luna, é Arges, Vlãdeºti, vand teren Tel: 0726463579 5500mp casa 9 camere (multiple facilitati) evaluate judiciar 260.933 euro, cu numai 100.000 euro; zona cinegetica, vanat n Berceni, Piaþa Reºiþa, mobilatã, mare, zona prezinta numeroase parter, g+f+t, unei tinere, 200E + atractii turistice, foarte frumoasa, 1 lunã garanþie, Tel: 0721132574 100.000 EUR, Tel: 0753766878, n Brâncoveanu, garsoniera dorelbadiu16@yahoo.com, confort I complet mobilata, tot strictul necesar, zona metrou zona linistita, Tel: 0726890588 é Berceni, Emil Racovita, n Dristor, particular inchiriez particular, renovat complet 2013, garsoniera mobilata, exclus intermediari, 200 EUR/luna, Tel: aer conditionat in fiecare camera, centrala termica, mobilat Ikea, 0722829838 electrocasnice A+, bloc Reabilitat n Dristor, inchiriez garsoniera Termic si Renovat. parchet fag, renovata, utilata, mobilata, p/10, la gresie, faianta, granit, usi lemn 5 minute de statia de metrou, Tel: cires, Curat, costuri minime de 0744931301 intretinere, locuri parcare, certificat n Drumul Taberei 34, inchiriez energetic A++, 420 EUR/luna, garsoniera complet mobilata si mladin.dan@gmail.com, utilata, termopane, parchet, cablu http://dan-mladin.ro/casa, Tel: tv, internet, 240 EUR, pacu2002ro 0722646375, 0722270225 @gmail.com, Tel: 0728341884 n Brasov municipiu, Astra, ofer é Colentina nr 417, de vanzare n Drumul Taberei, Prelungirea pentru inchiriere apartament 2 hala spalatorie auto, 250mp, 4 Ghencea, proprietar, inchiriez camere, termocentrala, mobilat, rampe, vestiar, sala de asteptare, garsoniera, p/4, mobilat, toata 220 EUR, Tel: 0722547971, casierie, birou, 4 boxe, complet utilitatile, g+f+t+um, 0771721030 0214115002 utilata. De inchiriat, 1700 euro, n Ferdinand, Dimitrov, inchiriez 45.000 EUR, Tel: 0723713052, garsoniera complet utilata si gheorghe.mihai72@yahoo.com, mobilata, a/c, Tel: 0723039024 n Faur, vând - închiriez halã n Gara de Nord, inchiriez industrialã, 4.000mp + birouri + garsoniera mobilata si utilata, teren, Tel: 0723600633 250 EUR/luna, Tel: 0786643062 n Gara de Nord, Dinicu Golescu n Nerva Traian, garsonierã nr. 11A, urgent, particular, spatiu confort 1, et. 1/8, decomandatã, comercial la parter 80mp, la 45mp, parþial mobilatã, 10min. demisol 70mp, vitrina 14 m pe Metrou Timpuri Noi, proprietar, é Colentina, Sos. Andronache Tel: 0726279013 colt, 150.000 EUR, 0733915707 nr. 209, ofer spre inchiriere 2 n Militari, Residence imobil 3etaje n Nerva Traian, 6/8, confort 1, camere, de preferat activitate de decomandata, gresie, birou, aproape de Carrefour, 300 € sau închiriez ideal birouri sau 42mp, grãdiniþã 400mp curte 510mp preþ faianta, mobilata si utilata, Tel: mihai.moreanu@totalconstructii.com 0754769814 350.000E, Tel: 0723500771 Tel: 0728870295

camere decomandat 54 mp utilat, mobilat modern A/C, reabilitat complet, 280 €/luna, 0722658871 Taberei, Valea n Drumul Argesului, proprietar inchiriez apartament 2 camere, decomandat, cf. I, 3/4, renovat, mobilat, toate utilitatile, g+f+t+um, f. curat, Tel: 0771721030 n Floreasca, mobilat, utilat, curat, 1.500 RON, Tel: 0729495553 n Giuleºti, particular ofer spre inchiriere apartament 2 camere (casa) singur in camera sau 2 persoane camera, 0760587774 n Militari, cf. 1, p/10, gresie, faianþã, parchet, termopan, aragaz, frigider, maºinã de spãlat, 230 EUR, Tel: 0728005657, 0745055657 n Militari, Iuliu Maniu, p/10, confort 1, mobilat, aragaz, frigider, maºinã de spãlat, 230 EUR, Tel: 0728005657, 0745055657 Veteranilor, 7/10, n Militari, renovat, mobilat, metrou, 250 €/luna, Tel: 0744994267, 0768171907 n Obor, Kaufland, particular, 2 camere mobilat, frigider, aragaz, gresie, faianta, internet, in zona linistita centrala, parc, exclus agentiile, 300 EUR/luna, ciucie@yahoo.com, 0723000434 Banca n Pantelimon, Romaneasca, Fiat, Socului, 4/10, decomandat, confort 1 sporit, parchet bambus, g+f+t, nemobilat/ semimobilat, 1000Ronx2, Tel: 0216442571, 0723713816 n Pantelimon, Chisinau stradal, etaj 6, decomandat, 54mp, renovat, nemobilat, bucatarie utilata, termen lung, 230 EUR, nicu@apulum94.ro, 0733683445 n Prelungirea Ghencea, cf. 2, 40mp, decomandat, mobilat, utilat, liber, parcare, 6/10, TV, internet, 250 EUR, Tel: 0745600328, 0744262078 n Romanã, Particular, inchiriez sau vand 2 camere in vila singur curte, 250 EUR/luna, Tel: 0765539652, 0723831302, 0749599212 n Sebastian, inchiriez apartament 2 camere, Tel: 0214104558, 0721430112 n Titulescu, 2 camere decomandate, super curat, gresie, faianta, termopan, aer conditionat, termen lung, Tel: 0729994358

camere, nou, spatios, 98m, 2 bai, balcon, mobila noua, etaj 2, zona linistita, 580 €/luna, aron.meishor @yahoo.com, Tel: 0742085105 n Tineretului, particular, inchiriez ap 3 camere, decomandat, mobilat, utilat, renovat, 450 EUR, beb3llosh@yahoo.com, Tel: 0726045183 n Unirii, particular închiriez apartament 3 camere în vilã, 93 mp, 550 E/lunã discutabil, Tel: 0731997945 Luminoasã, direct n Vatra proprietar, 3 camere semi-decomandate, etaj 1/3, nemobilat, utilat, recent renovat, termopan, usa metalica, parchet, gresie, faianta, centrala proprie, termoizolat, termen lung, anticipat, 350 EUR/luna, Tel: 0722293742 n Vitan, Real, N. Pascu, p/4, dec, f+p+g, balcon inchis, mobilat, utilat, curat, zugravit, 2-3-4 adulti, 1.200 Lei x2, Tel: 0216442571, 0723713816

n 13 Septembrie, Drumul Sarii

Vila 2005, apartament 102mp + terasa 23mp, renovat, imbunatatiri, contorizare individuala, centrala, parcare. Pretabil birouri, 500 EUR/luna, nicu@apulum94.ro, Tel: 0733683445

é Berceni, Carrefour, Huedin, 4/10 Centrala gaz, aer cond, 2 bai moderne, bucatarie 10mp, mobila doar in bucatarie, curat, disponibil, 350 €/luna, cristianel_rosu@yahoo. co.uk, 0760699113

n Ultracentral, inchiriez apartament 5 camere, mobilat lux, n Berceni, Piata Resita, inchiriez aer conditionat, centrala, locuri

apartament 3 camere, parter/4, parcare, pretabil ambasade, Tel: direct proprietar, bloc reabilitat, 0720935220 200 EUR/luna, Tel: 0744387400 Colentina, zona Masina de P a in e , O b o r, in c h irie z a p a rt a m e n t 3 c a m e re , semi-comandat, confort1 balcon, nemobilat, etaj 2. Prefer termen lung, 300 EUR, cmunteanu20025@yahoo .com, Tel: 0728054073, 0213100757

é Moºilor, Carol I, inchiriez

apartament 3 camere, etj3, stradal, renovat, mobilat-utilat, a/c, tv, internet, reabilitat termic, 450 EUR, Tel: 0745012530

n Chiºinãu Bd, pe colt, cedez

spatiu comercial 14mp+ anexe, cu vad stradal, chirie modica, Tel: 0763937520

é Magheru, stradal, spatiu comercial 125mp din care 90mp parter. 4500E+TVA, 4.500 EUR, Tel: 0722399360, 0722674647


21 August 2013

inchirieri oferte spatii / auto-moto / electro / matrimoniale / diverse / pagina 7

n Agreabil, é Atractiv, civilizat si generos

é Giurgiului, piata Progresului - Complex Marcom, Spatiu comercial 58 mp stradal cu vitrina, cu toate facilitatile necesare desfasurarii activitatilor comerciale. Vitrina, spatiu reclama pe fatada complexului, parcare, vad comercial, situat intre Carefour Market si BRD, pretabil orice activitate comerciala, 2.200 EUR/luna, office@marcom.com.ro, Tel: 0744542117

é Gorjului, spatiu

comercial de inchiriat, 90 mp, baie, aer conditionat, apa, gaze, camere video, toate utilitatile. Bloc nou construit in 2010, 1.100 EUR/luna, taweltavi@ yahoo.com, Tel: 0721600303

n Daewoo Tico SX fabricat 1999, anvelope Hankook noi, cu AC, negociabil, 800 EUR, Tel: 0724712972 n Ford Mondeo an 1998, 140000km, benzina, break, acp. 1988, a/c, stare buna, rosu, 1.300 EUR, Tel: 0745020285 Laguna 2006, é Escorta Andreea 20 ani. n Renault 177000km, diesel, brek, argintiu, Detalii la telefon, Tel: 0784121548 full, navigatie, stare perfecta, taxa achitata, 7.200 EUR, Tel: 0745020285 n Toyota Highlander benzina, 138, 000 km 7 locuri, hibrid, alb, iulie 2006, full options, comenzi pe volan, 8% consum, 10.900 EUR, Tel: 0744372439 n Toyota Prius hibrid, 2004, benzina, argintie, 1497cmc, 127.000km, consum redus-4%, navigatie GPS, full options, 4.900 EUR, Tel: 0744372439 n Voucher Rabla 2013 dosar complet, seriozitate, disponibilitate imediata, 600 EUR, Tel: 0723313296

n Pompe

electrice alimentare benzina si diesel, pentru orice tip auto, capuri distribuitoare, injectoare, sonde litrometrice. Negociabil. Garantie, Tel: 0744852658

n Magheru,

nr. 35-10mp, vis-a-vis metrou Piata Romana, in scara blocului. Relatii intre 12:00-20:00, Tel: 0723151092

é Svetlana rusoaica superba, poze reale 100%, 1, 70 57kg, 26ani, ofer placeri intime domnilor de inalta calitate, cer si ofer seriozitate maxima, locatia centrala lux discretie maxima, program nou stop, 100 EUR, Tel: 0726830998, 0765694818

n Mihai Bravu, Camil Resu, închiriez Service Auto + ITP, construcþie 2010, 0723600633 n Militari, Veteranilor, str. Dealul Tugulea 3B, 20 mp, vitrina 2m, grup sanitar, particular, 400 EUR, Tel: 0765614041

Pache Protopopescu, Plantelor Mântuleasa, demisol toate utilitãþile + 380 V, pretabil atelier, laborator, depozit, etc, 0723287531, 0213115243

é Case de marcat ieftine, cititoare, cantare, imprimante termice si fiscale, sertare bani, sisteme POS, role hartie, sisteme gestiune, 430 RON, alielectronicsystem@gmail.com, http://www.sistemfiscal.ro, Tel: 0726420695

n Achiziþii, cumpãrãm Garantat: Tabletã; Tv-Lcd; Laptop; Gps; Iphon; Smartphon; Boxe; Amplificator; Aparat foto; Camerã n Giurgiului (zona Luicã) închiriez video Go-Pro. Seriozitate, Tel: camere la curte, Tel: 0786891166 0785699822

é Amanta frumoasa - 800 Euro Tanar, 36 ani, prezentabil, bine dotat - caut Amanta maxim 25 ani, frumoasa, sexy, inteligenta, educata & dezinhibata (vreau cam multe. Nu?). Ofer 800Euro/luna. Contact + Poze pe e-mail, 800 EUR/luna, xmihaix@gmail.com

caut relatie discreta, cu doamna prezentabila, dornica sa depaseasca criza, usor si placut. Ofer stabilitate financiara, vacante/calatorii. Sms/mail; id mes tedydumitru, 1.000 EUR/luna, tedydumitru@yahoo.com, Tel: 0760920020

n Ofer cunnilingus,analingus si

sufletist, simpatic, 47ani, 1,74m, 75kg, caut o doamna serioasa, Tel: 0720710820 n Am 38 de ani locuiesc in Zona Militari, saten, ochi albastri, 1, 74m, 76kg. Caut doamnä färä obligatii pentru cäsätorie, Tel: 0762085156 Italian in Romania cu afaceri, doresc sa cunosc o fata pentru prietenie si ajutor reciproc, Tel: 0764478574

orice alte fantezii, indiferent de varsta si greutate, gratis. Vreau sa te zapacesc! Am locatie!, smecherie_cu_capac@yahoo.com, n Singur, 79 ani, biblioteci Tel: 0751328184 enciclopedice, cu ap. 2camere, n Visit me in Germany, Money! doresc bibliofila, avand liceu, nu Looking for a open mindet Girl doar pentru convietuire, de varsta who fly to me and visit me in apropiata, spirituala, iar cumnata Germany, i pay tickets but money mea Tatiana, 70 ani, doreste un cu locuinta, Tel: in cash only when you here, not domn in forward, when you like 0318006320, 0214607233 adventures then you right here, im n Tanar simpatic, caut tanara a gentleman but surely i have simpatica intre 18-22 ani pentru a some erotic wishes!, pleca in Italia. Rog seriozitate, Tel: micaaahlen@yahoo.de 0761778632

n Allianz Tiriac Asigurari S. A. cu

sediul in Bucuresti, Caderea Bastiliei 80-84, CUI RO6120740, J40/15882/1994, declar pierderea urmatoarului document, care se declara nul: Cerere de Asigurare De Grup-Protect Grup– 0230761, n Declar pierdute Certificatul de Inregistrare seria B, nr. 0833648 din data de 09 decembrie 2005 si Certificatul Constatator pe sediu, ambele in original pentru firma SC Simony Rox Import-Export Srl, J40/20492/2005, CUI 18191965, adresa: str. Petre Ispirescu nr. 40, bl. P71A, scara 1, ap. 23, Bucuresti, sector 5. Le declar nule, n Pierdut legitimatie de student pentru transport pe numele Lichii Anatolii. O declar nula,

Pierdut Certificat Înregistrare Anexare si Certificat Constatator /1993, ale Sc Trio Com Prod Exim Srl, CF R4570160; J40/20218/1993, cu sediul social în Bucuresti, str. Valea Ialomitei nr. 2A, bl. 417D, et. 8, ap. 120, sector 6. Le declar nule,

n Ghicesc in 3 feluri de carti. Virginia, Tel: 0721165961, 0769877585

n Comuna Jilava, având sediul în

ªos. Giurgiului nr. 279, localitatea Jilava, jud. Ilfov, titular al PUGComuna Jilava, anunþã publicul interesat asupra deciziei de emitere a avizului de mediu pentru planul/ programul menþionat. Urmãtoarele documente care privesc: planul adoptat, modalitãþile prin care consideraþiile privind mediul au fost integrate în plan, modul de pregãtire a raportului de mediu, motivele pentru alegerea alternativei de plan avizate ºi mãsurile decise privind monitorizarea efectelor asupra mediului, pot fi consultate la sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii nr. 1 (în spatele benzinãriei Lukoil), sector 6, de luni pânã vineri între orele 9. 00- 12. 00. Notã: anunþ la decizia emiterii avizului de mediu planului/ programului -art. 32 ºi art. 33alin. (1) ºi (2). Titularul are obligaþia afiºãrii anunþului ºi pe propria paginã de internet, primaria_jilava@yahoo.com

é Vand Bactroban Crema 15g Dosar nr.30780/4/2011. Perianu Corina-Ecaterina (fosta Predoiu) cu ultimul domiciliu cunoscut in Bucuresti, str. Sfantul Stefan nr. 5, ap. 1, sector 2, este chemata la Judecatoria Sector 5, C4-civ, cam P46, cu sediul in Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 5, sector 4, in ziua de 17. 09.2013 ora 10:30, in calitate de parata, in proces cu reclamantele: Predoiu Constanta, Predoiu Cristina si Predoiu Smarandita Mihaela toate domiciliate in Bucuresti, str. Anul 1821 nr. 3, sector 5, pentru anularea certificatului de mostenitor nr. 148 din 01. 09.2003, eliberat de BNP Asociati Mone Gabriela Olga si Andrei Aurel Jean si iesirea din indiviziune, privind succesiunea de pe urma defunctului Predoiu Gheorghe-Cristian,

Lichidare Societate. Societatea Comerciala Endor International LTD cu numar de inregistrare 095629, cu sediul registrat in etajul 1, Dekk House, Strada Zippora, Providence Industrial Estate, Mahe, Seychelles, a intrat in procedura de divolvare. Sunt lovite de nulitate toate documentele care sunt emise de societate sau catre societate incepand cu data de 10.08.2013, Tel: 0753019752

nou, pentru stafilococ, acnee severa, infectii cutanate. E de departe cel mai bun tratament pe care care il puteti gasi pentru acnee si in special stafilococ, mai multe detalii pe google, 180 RON, jfapeool@sharklasers.com, Tel: 0723200324


21 August 2013 n Jurist

infiintãm modificãm, cesionãm, suspendãm, recodificãm, gãzduim sedii sociale, deschidem, inchidem puncte de lucru pentru societãti comerciale PFA, IF, ONG-uri din Bucuresti si Ilfov, reprezentãri in relatia cu Registrul Comertului, 0768310191

n Amenajari, finisaje, constructii,

n Cetaþean German de origine

românã, meditez germanã/ englezã la domiciliu clientului, 45 RON/ora, Tel: 0737631477, 0755206446

é Anticariat cumpãrãm cãrþi orice domeniu, deplasare gratuitã. Plata pe loc, http://www.targulcartii.ro, Tel: 0731407474, 0740088443, 0213159704

é Credit Amanet

cumpara aur, argint, ceasuri, electronice, autoturisme si diamante. Oferim preturi maxime, Tel: 0745333222

é Vand mobilier salon coafura: scafe (1600-2200 ro n ) , s c a u n e c o a f o r (incepand de la 900 ron), ucenici (incepand de la 350ron), accesorii, pat cosmetic si masaj (incepand de la 850 ron), ucenic cosmetica (200 ron), scaun cosmetica (incepand de la 200 ron, ucenic pedichiura (350 ron), capete de manechini (200 ron), lampa uv (100 ron). Toate produsele sunt noi si foarte moderne. Mai multe informatii la telefon sau pe mail, 100 EUR, spireagabi@yahoo.com, http://www.mixoria.ro, Tel: 0729792843

é Matematica

profesor orice zona rezultate rapide garantat asimilare usoara sedinte individuale simplu comod eficient profesor, Tel: 0727809907

n Cumpãrãm garantat, aproape orice. Plata pe loc. Seriozitate, Tel: 0785699822

é Donez Motanel de 4 luni, foarte bland si delicat, unei persoane iubitoare de animale, Tel: 0766326878 n Statie carburanti complet utilata si dotata cu cele necesare functionarii, capacitate stocare 90.000 L, etc. Pret avantajos, matei@apulum94.ro, Tel: 0726882482 Vanzari/Colaborari. Vindem echipamente de tip slot machine, originale, produse de marci internationale de prestigiu precum Novomatic, WMS, Atronic, Amatic, IGT, Konami. P r o d u s e l e s u n t d e u l tim a generatie la cele mai mici preturi de pe piata romaneasca, datorita importurilor directe. Deasemeni oferta noastra cuprinde si scaune/fololii de casino, produse provenite din casinourile din Las Vegas sau Miami USA. Rulete electronice, 6-8 posturi, cea mai buna calitate si cel mai bun pret. Toate produsele pot fi personalizate la cerere. Oferim si colaborari cu procent in baruri sau alte locatii. Nu ezitati sa ne contactati pentru detalii, 300 EUR, gamespoint.ro@gmail.com, Tel: 0767664977

zugraveli, faianta, gresie, sape, tencuieli, zidarie, poliestiren, fundatii, parchet, gleturi, glafuri, acoperisuri, hidroizolatii, constructii balcoane parter, instalatii sanitare, termice, electrice. Montaj centrale termice, calorifere, jakuzi, cabina dus, usi (int, ext), termopane la comanda, orice tip, case la rosu si la cheie. Incearca cu noi calitatea. Gratis nu exista, Ieftin nu rezista. John, jonny_40b@yahoo.com, Tel: 0729229727 tigla metalica, n Executam zincatã, jgheaburi, burlane, izolatii, dulgherii, reparatii acoperisurii, Tel: 0734951155 n Executam amenajãri (gresie, faianta, zugravit, parchet): garsoniera 3.000, 2 camere 4.000, 3 camere 5.000. Seriozitate, profesionalism (gresie, faianta, zugravit, parchet): garsoniera 3.000, 2 camere 4.000, 3 camere 5.000. Seriozitate, profesionalism, Tel: 0213454129, 0726215249 Inchiriere popici metalici de 3 si 6 metri, 1 RON, afilip67@gmail.com, Tel: 0768337245

é Reparatii

centrale termice orice model, boilere, electrice si pe gaz, Piese de schimb noi si second hand, Bucureststi si Ilfov, Tel: 0720692661

Ceccar, ofer servicii contabilitate completã, salarizare, Revisal, Tel: 0733110821

é Vand tigla ceramica tip Pitesti, Tel: 0723287531, 0213115243 é EVIDENTA

CONTABILA. CONTABILITATE COMPLETA, INCLUSIV BILANT SI REVISAL. PRET AVANTAJOS, C.ALINA25@YAHOO.COM, TEL: 0740192801

Avocat infiintez, radiez societati comerciale, reprezint persoane fizice sau juridice in instanta, Tel: 0752024025, 0766762259 Mesh, Casete, n Bannere, n Cabinet Avocat, drept civil, Autocolante, panouri publicitare, penal, comercial, registrul comertului, cadastru, recuperãri creante, recuperare dosare daune auto, reprezentare, g.f.juridic.consultanta@gmail.com, Tel: 0736649971

é Mese

n Credit/refinantare in 24h. Extracredit ofera consultatii gratuite pentru cea mai buna optiune de credit, bogdan.extracredit@gmail.com, Tel: 760129701

Vand/inchiriez atelier tamplarie PVC complet echipat (utilaje Elumatec), Tel: 0745101947

é Acoperisuri cu Tigla Metalica, tip Lindab, zincata, membrane bituminoase, sarpante, mansarde, si orice m o d i fi c a r i l a a c o p e r i s u r i vechi, reparatii pentru orice tip de acoperis, Tel: 0722825270

n Certificat Energetic Ieftin: 1 camera 200RON: 2 camere 200RON; 3 camere 300RON; 4 camere 400RON; cladiri, case sau vile - negociabil, 200 RON, alexandru.maxim28@yahoo.com, Tel: 0720267280

n Contabilã cu experienþã, expert

Biliard, Poker Producator Mobilier si Jocuri de agrement vinde Mese de Biliard noi si sh, Mese de Poker, Remi, Canapele sufragerie, Mobilier bucatarie, 1 EUR, rosu_04@yahoo.com, http://www.pro-biliard.ro, Tel: 0722225335, 0742225335

é M o n t e z , ra s c h e t e z , paluxez orice tip de parchet. Masini profesionale, numai lac ecologic, Tel: 0721154997

é Cadastru,

reducere 50%. Firma autorizata realizam cadastru: apartamente 250ron, terenuri 600ron. seriozitate, profesionalism, rapiditate, coman.cadastru@ yahoo.com, Tel: 0721370029

casete luminoase, copertine, decorari auto, decorari vitrine, rollup, litere volumetrice, odorizante, Tel: 0722145015, office@advertiseherenow.ro, http://www.advertiseherenow.ro, n Consiliez infiintarea unei gradinite, after-school + autorizatii, Tel: 0728106100 Dj nunta, Organizari Evenimente, primirea perfecta cu mesele plimbarete, hostess si animatoare, videoproiector pentru poze, totul cu SIENSII; dj petrecere, dj botez, dj cununie, sonorizare nunta, dj evenimente, dj nunti. efectele speciale constand in lumini, lasere, stroboscop, masina de fum sau masina de balonase dau culoare oricarui gen de petrecere indiferent de tema acesteia. In orasul tau: dj Bucuresti, dj Brasov, dj Ploiesti, dj Pitesti, dj Craiova, dj Alexandria, dj Buzau. Nu uita: pentru o nunta de succes, ai nevoie de DJ Siensii!, http://djsiensii.weebly.com, Tel: 0726129782

é M a s a j d e re l a x a r e , reflexoterapie, drenaj limfatic, celulita, cervical, la domiciliul clientului sau la birou, Tel: 0748919320, 0721148627, 0765732180 n Ofer servicii de mediere a

conflictelor de natura civila, penala, contencios administrativ, litigii de munca, etc. Pentru informatii suplimentare accesati website, 200 RON/ora, http://www.mediator-bucuresti.webs .com, Tel: 0721252653 n Reparatii frigidere, combine, lazi, dozatoare. Vand frigider Arctic 240litri, unitate exterioara Daikin 14KW, Tel: 0764562524, anyshor1972@yahoo.com,

AnuntAZ 21 08 2013  
AnuntAZ 21 08 2013  

anunt de la a la z, anuntaz, anunturi, anunturi foto, anunturi telefon, anunturia online, imobiliare, inchiriere, inchirieri, locuri munca,...

Advertisement