Page 1

ç Dj

é Cabinet Individual, Operatiuni Registrul Comertului Bucuresti / Ilfov: gazduire, prelungire sediu social; prelungire mandat administrator, majorare/miscorare capital social, cesiune parti sociale, punct de lucru, infiintari / radieri societati comerciale, pfa, etc, 1 E UR, av.oprea.alina@gmail.com, Tel: 0745078898

Personal. Companie internationala angajeaza personal tanar si dinamic: Distribuitor, Agent Vanzari, Curier, Asistent Manager. Posibilitatea de avansare rapida. Salariu de la 1200lei, Tel: 0728650079 Personal. Companie internationala angajeaza personal tanar si dinamic: distribuitor, agent vanzari, curier, asistent manager. Posibilitatea de avansare rapida. Salariu de la 1200lei, Tel: 0728650079

nunta, Servicii - Organizari Evenimente Bucuresti- primirea perfecta cu mesele plimbarete, hostess si animatoarele si un videoproiector pentru poze si totul cu SIENSII. dj petrecere, dj botez, dj cununie, sonorizare nunta, dj evenimente, dj nunti. efectele speciale constand in lumini, lasere, stroboscop, masina de fum sau masina de balonase; dau culoare oricarui gen de petrecere indiferent de tema acesteia. In orasul dj Bucuresti, dj Brasov, dj Ploiesti, dj Pitesti, dj Craiova, dj Alexandria, dj Buzau. Si nu uita: pentru o nunta de success ai nevoie de DJ SIENSII! http://www.djsiensii.ro, Tel: 0726129782 Videochat - Absolvente pentru activitate legalã, venit 1.0003 . 0 0 0 E , CM , c a z a r e , http://www.enjoystudio.ro, Tel: 0763156150, 0735674012 Videochat Legal, 600Euro bonus angajare, posibilitate cazare, castig garantat 1000- 3000Euro, www.bestofvideochat.ro, Tel: 0786238785

Videochat, Absolvente pentru activitate legalã, avans 500E, venit 1.000-3.000E, CM, cazare; www.selenstudio.ro, Tel: 0734959924, 0760179243

éVIDEOCHAT AMERICAN. PENTRU PRIMA

OARA IN ROMANIA STANDARD STUDIO, STUDIO AMERICAN ACREDITAT INTERNATIONAL, CU EXPERIENTA DE PESTE 10 ANI IN DOMENIU, ADUCE METODA DE VIDEOCHAT PROFESIONALA, FOLOSITA DE CELE MAI BUNE MODELE DIN LUME. SI TU POTI INVATA SA CASTIGI MII DE DOLARI SAPTAMANAL! LOCALIZAT IN CENTRUL DE AFACERI SITUAT IN BUCURESTI, STR. RADU VODA 17, SECTOR 4 (PIATA UNIRII), STUDIOUL PUNE LA DISPOZITIA MODELELOR SINGURUL SPATIU CU DESTINATIE EXCLUSIV “BUSINESS”, IN CARE, PE LANGA DOTARILE DE ULTIMA GENERATIE, MODELELE BENEFICIAZA SI DE TRAINING INDIVIDUAL DUPA METODA AMERICAN STANDARD SI ACCES LA PROGRAMUL “STANDARD REWARDS” PRIN CARE PE LANGA BANI POT CASTIGA SI PRODUSE VARIAND DE LA GENTI SI PANTOFI PRODUSE DE CELEBRE CASE DE MODA, PANA LA O MASINA SAU UN APARTAMENT. PLATI SAPTAMANALE DIRECT SITE-MODEL, FARA INTERMEDIERE SAU COMISION STUDIO! 5.000 USD/LUNA, HR@STANDARDSTUDIO.RO, HTTP://WWW.STANDARDSTUDIO.RO, TEL: 0213122097, 0785284574


pagina 2 / oferte de muncã România

21 Martie 2012

é Agent Vanzari -

fabrica de paine angajeaza, agrobusines@ hotmail.com, Tel: 0722241541

Agent comercial, tineri cu varste intre 25-35 ani cu experienta in vanzari. Firma vanzari directe angajeaza, Tel: 0722322734

é Agent Vanzari cu/

fara experienta ROOSSA Books SRL angajeaza, salariu de la 1200lei, posibilitate avansare, Tel: 0318004555 n Agenti

é Agent Intervenþie cu atestat, experienta auto B, Tel: 0213358420

comerciali pentru distributia, comercializarea de diverse produseSocietate franceza cu sediu in Bucuresti angajeaza, consfranta@yahoo.com

é Agenti Pazã. barbati, femei si agenti interventie, pentru firma de paza. Carte de munca + salariu atractiv. 0755162034, Tel: 0721296652, 0767056551

Agenþi Pazã, domiciliaþi în Bucureºti, pentru interior Hipermarket în zona Theodor Pallady, angajeazã Firmã pazã. Relaþii luni - vineri, 9, 00-16, 00, Tel: 0755128964 é

Ajutor Bucãtar, persoana la spalat vase, program Luni Vineri, 8 -17, carte munca, 900 Lei/Luna, Zona Carrefour Militari, Tel: 0748210736 Ambalator (ambalatoare) mase plastice zona Policolor, salariu prima luna 700lei, Tel: 0737543275


oferte de muncã România / info / pagina 3

21 Martie 2012

AnunþAZ vã informeazã Ghidul lucrãtorului român în Ungaria pe înþelesul tuturor. Mobilitatea forþei de muncã în statele europene (223) Sindicatul Românilor din Strãinãtate

în dialog cu românii de pretutindeni Permisul de muncã pentru cetãþenii români. Domnul Adrian W. din Tulcea, ne solicitã informaþii despre permisul de muncã necesar pentru a lucra legal în Ungaria. Îi rãspunde domnul prof. ec. Ion Voinea - Preºedintele Sindicatului Românilor din Strãinãtate. Prin derogare de la articolele 1-6 din Regulamentul (CEE) nr. 1612/68 ºi pânã la sfârºitul perioadei de doi ani de dupã data aderãrii, statele membre actuale vor aplica mãsuri naþionale, sau rezultând din acordul bilateral, privind reglementarea accesului la pieþele lor de muncã a lucrãtorilor din cele douã state care urmeazã sã devinã membre UE, respectiv România ºi Bulgaria Lucrãtorii din România care lucrau legal la data aderãrii sau ulterior, fiind acceptaþi pe piaþa muncii din Ungaria pentru o perioadã neîntreruptã de cel puþin 12 luni, având dreptul sã munceascã atâta tip cât nu pãrãsesc piaþa muncii din Ungaria din proprie iniþiativã. Permisul de muncã pentru cetãþenii români. Accesul cetãþenilor români pe piaþa forþei de muncã din Ungaria este limitat, pentru meseriile necalificate, de obþinerea unui permis de muncã. Nu este necesarã obþinerea unui permis de muncã pentru exercitarea meseriilor calificate. Angajatorul trebuie sã înainteze oferta de angajare centrului sãu local de ocupare a forþei de muncã cu cel puþin 15 zile, dar nu mai mult de 60 de zile înainte de depunerea cererii pentru un permis de muncã. Dacã centrul de ocupare a forþei de muncã nu gãseºte pentru postul vacant un cetãþean ungur sau un cetãþean provenind dintr-o þarã UE pentru care nu sunt prevãzute în legislaþia maghiarã restricþii de acces pe piaþa muncii ºi care îndeplinesc condiþiile menþionate în oferta de angajare, angajatorul poate sã înainteze cererea pentru eliberarea unui permis de muncã. Aceastã cerere trebuie înaintatã centrului regional de ocupare a forþei de muncã corespunzãtor regiunii în care cetãþeanul strãin va lucra. Decretul Ministerului Afacerilor Sociale ºi Familiale nr. 8/1999 din 10 noiembrie 1999 privind autorizarea angajãrii cetãþenilor strãini în Ungaria conþine reguli detaliate cu privire la acest subiect. Cererea pentru permisul de muncã este înaintatã de cãtre angajator, pe un formular tip. Existã ºi posibilitatea prelungirii permisului. La cerere trebuie anexate: copia legalizatã a documentului ce atestã pregãtirea de specialitate a lucrãtorului român necesarã îndeplinirii activitãþii sale, precum ºi traducerea autentificatã în limba maghiarã; adeverinþa medicalã care atestã cã lucrãtorul român este apt medical pentru domeniul de muncã, copia legalizatã – dacã documentul a fost eliberat în limba românã – precum ºi traducerea legalizatã în limba maghiarã; documentele care atestã îndeplinirea condiþiilor de autorizare, în situaþia în care activitatea care va fi prestatã necesitã autorizare din partea altor autoritãþi. Permisul de muncã este trimis angajatorului ºi se elibereazã în regim gratuit. Angajatorul este obligat sã pãstreze permisul de muncã pe perioada angajãrii precum ºi timp de 3 ani dupã încetarea angajãrii ºi sã-l prezinte organelor oficiale de control. Ungaria a decis aplicarea regimului tranzitoriu cetãþenilor români, aºadar este necesarã obþinerea unui permis de muncã, însã numai în cazul lucrãtorilor necalificaþi. Dacã angajarea lucrãtorilor români necalificaþi se face pe activitãþi sezoniere din agriculturã sau în oricare dintre cele 25 de meserii liberalizate de cãtre Guvernul Ungariei, eliberarea permisului de muncã se va realiza într-o procedurã imediatã, fãrã studierea situaþiei de pe piaþa muncii din Ungaria. Începând cu 1 ianuarie 2008, accesul lucrãtorilor români calificaþi pe piaþa muncii din Ungaria a fost liberalizat complet. De asemenea, nu au nevoie de prelungirea permisului de muncã cetãþenii români care la data de 01.01.2007 sau dupã aceastã perioadã au înregistrat un raport de muncã legalã neîntreruptã de 12 luni. (Va urma). Vã invitãm sã urmãriþi serialul nostru consacrat acestui subiect ºi aºteptãm mesajele dumneavoastrã la e-mail office@az.ro sau postal la ANUNTaz OP53 / CP82 Bucureºti.

Asistent/a Om afaceri fãrã obligaþii, sportiv, angajez asistentã personalã, open-minded, suplã, frumoasã, nefumãtoare, fãrã obligaþii, doar din provincie. Ofer cazare, masã, salã fitness, salariu 600 Euro. CV +minim 2 poze mari la e-mail: fitroyal09@gmail.com Rog seriozitate, ofertã serioasã, Tel: 0733637319

éC O A F E Z Ã MANICHIURISTA/ PEDICHIURISTA, MASEUZA SI COSMETICIANA! SALON ZONA MOSILOR ANGAJEAZA. SALARIU ATRACTIV! TEL: 0721991827 n Coafezã

/ frizeriþã, manichiuristã unghii false, cu calificare ºi experienþã. Program: marþi-vineri 12, 30 -1 9, 30; sâmbãtã 10, 00 - 18, 00, zona Militari (P-ta Veteranilor), Tel: 0723833246 n Coafeze, manichiurista. Salon Drumul Taberei angajeaza, Tel: 0721303112

Barman, ajutor de barman, ospatari, picoli, grataragiu, vanzatori, femeie de serviciu - Terasa angajeaza in H e r a s t rau, victorydeluxeclub@gmail.com, Tel: 0762302258

n Barman,

ospãtar, pentru Cafe-Bar, doar din sector 2, calificare experienþã, Tel: 0723234661 1.200-1.400lei, n Bonã experienta, 8-10 ore, Dorobanti, Gara Obor, Cotroceni, Brancoveanu, Chibrit, Drumul Taberei, Titan, Delfinului, Militari, Bucuresti. Urgent, Tel: 0213107403 n Bonã regim intern, 1.500lei, experienta, Bucuresti. Urgent, Tel: 0213107403 n Bucãtar cu experienta in bucataria mediterana, Bistro Dines angajeaza cu salariu atractiv, Tel: 0724540839 n Bucãtãreasã si ospatarite pentru Bistro Bucuresti. CV la e-mail ionela.popa@delanoi.com, Tel: 0730543543 Bucãtãreasã angajez in zona Colentina, Tel: 0745151042, 0746349696

é Coafurã, frizerie,

manichiurãpedichiurã, cosmeticã - Coafor angajeazã personal cu experienþã, zonele Crângaºi, Drumul Taberei, Tel: 0728303303, 0729811610 n Confectionere cu experienta,

constructor tipare, sala croit, CTC, tehnolog. Zona Sura Mare Eroii Revolutiei, Tel: 0722321565 n Contabil ªef. Institutie financiara angajeaza contabil sef, cerinte: studii corespunzatoare, cunostinte calculator, lucrari contabilizate, balante, bilant, declaratii persoana serioasa. Trimiteti CV la CP 197 Oficiul postal 12 Bucuresti, Coordonator activitate cofetarie-patiserie zona Mihai Bravu. Cerinte: cunostinte minime de calculator, contabilitate primara, experienta in domeniu, Tel: 0722418845

é Bucãtari si ospatari cu experienta, http://www.restaurant-parc.ro, Tel: 0764670677 n Coafezã

cosmeticianã ºi manual feþe maseuzã zona Bucureºtii Noi é Croitor încãlþãminte, fete pentru pregãtit angajez, Tel: 0744551580 ºi maºiniste cu experienþã n Coafezã, Hairstylist cu angajazã SC Coryllus experienta 3 ani, (specializare si Prodimpex SRL (Str. Iliada nr. in frizerie) pentru salon situat in 55), 0744661957, Tel: zona Valea Oltului. Pt. detalii 0744661956, 0214204326 suplimentare puteti suna intre n Croitor/easã cu experienta orele 09.00-12.00 si 16.30-21.00 SC Labirint Home SRL Marius33_2004@yahoo.com, angajeaza pentru zona Voluntari, Ilfov, Tel: 0732320312 Tel: 0745775511


pagina 4 / oferte de muncã România

21 Martie 2012 constructor n Croitor/easã, tipare, gradare operare sistem CAD, modeliere pentru sectie confectii textile; oferim salariu motivant, zona Bucurestii Noi, Tel: 0731022108 n Curieri pedestri in Bucuresti si Ilfov. - Total Post Services angajeaza, Tel: 0212321575, 0732222672

n Ingineri, maistri, muncitori

constructii drumuri, ingineri constructii hidrotehnice. Societate de constructii angajeaza. Orar 9.00-16.30, Tel: 0372185601

é Gestionar - Angajam pentru

é Curieri, bucãtari, dispecer - angajeazã pizzerie (zona Ion Mihalache) Relaþii L-V 12-17, Tel: 0731027322

é Distribuitor cu sau

fara experienta pentru ROOSSA Books SRL salariu de la 1200lei, bonusuri in functie de realizari, Tel: 0318004555

depozitul regional Timisoara. Relatii la telefon, dispecerat@isisteme.ro, Tel: 0728858639 Cunostinte n Gestionar. necesare: contabilitate primara, gestiune stocuri, operare pc. Supermarket “La Doi Pasi”-Ppiata Amzei, ladoipasiamzei@gmail.com, http://www.facebook.com/ladoipa siamzei, Tel: 0768921324 Directia de n Grefier. Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si terorism organizeaza, la data de 9 mai 2012, concurs de ocupare a unui post de grefier cu studii medii in cadrul Structurii centrale. Informatii suplimentare pe site-ul directiei si la telefon, http://www.diicot.ro, Tel: 0213111984 n Hairstylist cu experienþã angajeazã Jannette Hair Salon din incinta Militari Residence, salariu atractiv, Tel: 0721757575 n Hidroizolator. Firmã de hidroizolaþii angajeazã hidroizolatori cu experienþã. Preferabil domiciliul în Bucureºti, Tel: 0722223398

n Economist pentru punctul de lucru în Com Cernica jud Ilfov angajeazã SC Metal Group Comimpex SRL. CV la lucia@metalrom.ro sau fax: 0212227629, Tel: 0212227629 é Inginer

é Educator si asistent educator vorbitor de limba germana Gradinita particulara Discover me angajeaza, office@discover-me.ro, www.discover-me.ro 0747774809 n Electricieni santier constructii, pentru TurnuSeverin salariu avantajos, etermarius@yahoo.com, Tel: 0724447481 n Femei de serviciu angajez pentru Cabinet stomatologic, Tel: 0753810063, 0723371148

Frizer/iþã cu experienþã, pentru salon cu vad, Piata Sudului, 0726234238, Tel: 0213327756, 0314042413 n Frizer/iþã cu experienta, salon cu vad, Piata Sudului, 0726234238, Tel: 0213327756, 0314042413 n Frizeri coafeza, manechiurista si cosmeticiana. Salon de frumusete angajeaza, Tel: 0742090910

mecanic/electronist DB. Responsabilitati: promovare produse pe piata, mentinerea relatiilor cu clientii si oferirea de suport tehnic acestora, proiectare asistata de calculator. Cerinte: limba engleza nivel avansat, cunoscator Autocad, domiciliu in Dambovita. Beneficii: training, pachet salarial atractiv, mediu de lucru placut, 1 EUR, intelligent_hr@hotmail.com, http://www.intelligentjobs.ro, Tel: 0722200144 n Inginer tânãr proaspãt absolvent TCM; operatori maºini comandã numericã; lãcãtuºi cu experienþã în confecþii metalice - SC INOX SA angajeazã, aºteptãm CV la e-mail, personal@inoxsa.ro, Tel: 0753142654, 0214575334, Fax: 0214575342

Îngrijitoare pentru spaþii verzi, femei cu experienþã. Sunaþi numai între orele 9:00-17:00, Tel: 0726679010 n Instalator, Mesterul casei, cu

putina experienta in domeniul instalatiilor sanitare, instalatiilor elecrice, zugraveli, zidarie, tamplarie, lacatuserie mecanica. Posesor permis auto. Grupul de firme Dines, Tel: 0724540839 n Instalatori cu experienþã pentru ºantier Pipera, Colentina, Tel: 0730711862 n IT Specialist Societate comerciala angajeaza cu norma intreaga, specialist ITprogramator. Relatii la telefon, Tel: 0724021090, 0730617630 n Lãcãtuº confectii metalice in zona Republica - Gara Catelu, office@connect-promotion.ro, Tel: 0212563568, 0729618761

é Lucrãtor depozit. Firma importatoare de jucarii cu depozit in zona Pipera angajeaza persoane serioase pentru postul de lucrator depozit - manipulare marfa si pregatirea comenzilor, avantaj permis categoria B si experienta in livrari cu sau fara permis de stivuitorist. Va rugam CV la fax 0213500284 sau e-mail bucuresti@ simbatoys.ro, Tel: 0213500285, 0722256125

é Mãcelar si vanzatoare mezeluri angajez, zona Vitan, Tel: 0724591498 n Mãcelar cu experienþã pentru

magazin alimentar, Prelungirea Ghencea nr. 28, Tel: 0761435142 n Manichiuristã cu experienþã manichiurã clasicã ºi gel, zona Tineretului, Tel: 0744554290 tinere cu/fara n Maseuze, experienta angajez pentru salon masaj in conditii deosebite de munca. Castiguri substantiale. Astept si provincia, Tel: 0760935146 n Mecanic auto ºi electrician auto pentru service auto zona Brâncoveanu, Tel: 0770314420, 0728305187 întreþinere ºi n Mecanic electrician întreþinere, angajeazã SCM Colin Daily, Bucureºti, Tel: 0757038503 n Mecanic auto cu experienta si atestat - Autozone Rapid Service situat pe str. Fabrica de Chibrituri nr. 48 angajeaza, office@autozone-rs.ro, Tel: 0758877877 auto, service n Mecanic multi-marca. Glina/Centura, situat langa statie maxi-taxi, 1 RON/luna, service@pancho.ro, Tel: 0748800600 n Medic dentist angajez, Tel: 0212251771

é Menajerã ºi bonã

pentru familie din zona Cãþelu (Policolor), nefumãtoare ºi cu recomandare, care sã locuiascã în unul din cartierele 23 August, Trapezului, Macaralei, Titan, Pantelimon, Tel: 0760129925, 0212404131


21 Martie 2012

oferte de muncã România / pagina 5 n Menajerã persoanã serioasã pentru menaj la domiciliu. Familie zona Pantelimon, Cernica, Tel: 0213374185

é Menajerã si bonã.

Angajam pentru familie din zona Catelu (Policolor), nefumatoare si cu recomandare care sa locuiasca in unul din cartierele 23 August, Trapezului, Macaralei, Titan, Pantelimon, Tel: 0760129925, 0212404131

n Menajerã. Familie serioasa, zona rezidentiala, angajam doamna interna pentru menaj, buna bucatareasa, nefumatoare, ingrijita, Tel: 0212300808

é Model - Reclame pentru Toate Vârstele (copii, adulþi, vârstnici). Activitãþi modelling tineret. Bucureºti + Provincie 0722397039, model@sequoiamodels .ro, Tel: 0213156581, 0761322310

n Montatori gipscarton si amenajari interioare. Flora Construct angajeaza cu CM, relatii intre 8.30 si 18.30, Tel: 0722486187 n Muncitori incaltaminte, cu experienta, pentru finisat la pereche si pentru lipit talpa, angajeaza fabrica de incaltaminte, Tel: 0730501000 n Muncitori necalificati - Firma de constructii angajeaza. Pentru mai multe detalii asteptam sa ne contactati! magic.trans@yahoo.com, Tel: 0768252306, 0762732532 n Observator Alegeri. Miscarea Europeana Sectiunea Romana cauta observatori pentru alegerile locale din 10 iunie 2012; inscrieri la 0213214366, L-V, 9.00-18.00 pana la data de 6 aprilie, Tel: 0730150525, 0753700488 n Ospãtar ºi barman pentru terasã Tineretului Parc, Tel: 0755100448 n Ospãtari calificaþi - Casa Myt angajeazã, Drumul Taberei nr. 4, Tel: 0722555564 n Ospãtãriþã cu experienta, limita de varsta 35 ani, aspect placut. Angajez in Zona Baba Novac, papy_catalina@yahoo.com, Tel: 0722218487

n Ospãtãriþe cu experienta Restaurant Il Cantucio angajeaza, Tel: 0724744153 n Ospãtãriþe cu experienta, cu domiciliul in zona Dr.Taberei, Militari - Restaurant Valea Oltului angajeza, Tel: 0727129741, 0751392560 n Patiser experimentat angajez, ªoseaua Giurgiului. Probã de lucru, Tel: 0735353011 n Paznic cu atestat - Autozone Rapid Service aflat pe str. Fabrica de Chibrituri nr. 48 angajeaza, Tel: 0754888777, 0754888333

n Personal

hotel SC Ambasador SA angajeaza: Ospãtar (conditii: domiciliul stabil in Bucuresti, calificare, experienta in unitatile de alimentatie publica, cunoscator a unei limbi straine). Camerista hotel (conditii: domiciliul stabil in Bucuresti, absolvent liceu/ scoala profesionala de profil si curs de calificare, experienta profesionala in turism). Relatii la telefon 0213159080/1116, n Picolite si ospãtari, pentru restaurant zona Piata Muncii, Tel: 0768178304 Picolite, barmanite si femeie de serviciu - MAT CLUB angajeaza, Tel: 0765344666, 0736354740

n Pizzar Restaurant Il Cantucio

é Personal Restau-

rant: bucatar sef, bucatar, ajutor bucatar, ospatar, ajutor ospatar, optional asiguram cazare, 0722524947

n Personal femei/bãrbaþi pentru clinici ºi spitale, angajeazã firmã de curãþenie. Se oferã 550 lei+20 bonuri, Tel: 0726693792 n Personal - Fabrica de pungi angajeaza, valtehnicserv@yahoo.com, Tel: 0213611892

angajeaza pizzeri si ospatari cu experienta, Tel: 0724744153 n Pizzar cu experienta, rog seriozitate. Baba Novac Complex Rucar, papy_catalina@yahoo.com, Tel: 0722218487 n Secretarã prezentabila Autozone Rapid Service angajeaza, va rog trimiteti CV insotit de poza e-mail, office@autozone-rs.ro, Tel: 0754888777, 0754888333 Domn italian n Secretara. angajeaza fata pt mic secretariat si menaj usor, Tel: 0749605804 n ªef atelier cu experienta in domeniu, pentru firma productie publicitara, office@wind94.ro n ªofer, caut sofer serios, Tel: 0753651025 n Spãlãtori auto cu experienþã angajeazã SC, Tel: 0726149872

n Spãlãtori auto cu experienta,

pentru spalatorie la intrarea in Popesti Leordeni (sos. Oltenitei nr. 23). Oferim salariu + bonusuri atractive. Rog si ofer seriozitate, Tel: 0765564093, 0724969833 n Spãlãtori auto, baieti cu experienta pentru spalatorie auto, Tel: 0726768854 Sudor CO2 calificat in zona Republica - Gara Catelu, office@connect-promotion.ro, Tel: 0212563568, 0729618761

n Tâmplar

pentru tamplarie PVC, angajam confectioneri cu experienta care sa si monteze, atelier Cernica, office@ gedaplast.ro, Tel: 0730268314 n Tâmplari cu experienta pentru productie si montaj tamplarie pvc si aluminiu (usi si ferestre). Cv pe mail sau fax, office@schonlinepvc.com, Tel: 0730502011, 0212405444, Fax: 0212406999 croitor, cusator n Tapiþer canapele, angajeaza societate comerciala pentru Bucuresti, Tel: 0723171084

é Tehnicieni,

instalatori, reprezentanti vanzari sisteme alarme, interfonie electra angajeaza ABA Security, Tel: 0213358420


Ungaria n Gépjármuszerelo (villamossági ismeretekkel rendelkezo) Description: A(z) ECOFRIGO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Gépjármuszerelo munkatársat keres szigetszentmiklósi munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.02.01 - . További információ:Villamossági ismeretekben jártasság elonyt jelent. Salary: Hungarian Forint 108000 (Monthly) Employer Name: ECOFRIGO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft; Information: Filó Brigitta; Address: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15; Phone: (24) 515-215; How to apply: Foglalkoztatónál: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15; Telefon: 06-24-515-215; E-mail:info@safkar.hu n Szerkezetlakatos; Description: A(z) ECOFRIGO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Szerkezetlakatos munkatársat keres szigetszentmiklósi munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.01.19 - . További információ:Aluminium hegesztésben, CO,AWI hegesztésben jártasság. Salary: Hungarian Forint 108000 (Monthly) Employer Name: ECOFRIGO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft; Information: Filó Brigitta; Address: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15; Phone: (24) 515-215; How to apply: Foglalkoztatónál: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15; Telefon: 0624-515-215; Email:info@safkar.hu n Üzleti tanácsadó (üzleti munkatárs) Description: A(z) Groupama Garancia Biztosító Zrt. Üzleti tanácsadó munkatársat keres edelényi munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: állandó délelotti muszak, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.01.20 - . Juttatások:egészség pénztár, önkéntes pénztár, szabadság, üdülési lehetoség, Speciális követelmények:érettségi, erkölcsi bizonyítvány, alapfokú számítógépes ismeret; Salary: Hungarian Forint 108000 (Monthly) Employer Name: Groupama Garancia Biztosító Zrt. Information: Szalontai László; Address: 3530 Miskolc, Arany J. út 1. Phone: (30) 4088-675 n Egyéb, máshova nem sorolható egyszeru szolgáltatási és szállítási foglalkozású (segédmunkás, takarító - legalább 40%-ban megváltozott munkaképességu ) Description: A(z) NIMRÁ-METAL Korlátolt Felelosségu Társaság Egyéb, máshova nem sorolható egyszeru szolgáltatási és szállítási foglalkozású munkatársat keres kapuvári munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.01.20 - . További információ:Megváltozott munkaképességu munkavállalókat keresnek takarító, segédmunkás munkakörökbe. Salary: Hungarian Forint jogszabály/megegyezés szerint (Monthly) Employer Name: NIMRÁ-METAL Korlátolt Felelosségu Társaság; Information: Buczku Csaba; Address: 6900 Makó, Béke utca 5. Phone: (30) 467-7603 n Tehergépkocsi-vezeto, kamionsofor; Description: A(z) Inter-Vm Trans Kft Tehergépkocsi-vezeto, kamionsofor munkatársat keres újlengyeli munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: vezénylés szerint, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.01.20 - . Speciális követelmények:c+e.kat.jog.nemzetközi árufuvarozói eng.+páv,digitális soforkártya,angol nyelvismeret elony Salary: Hungarian Forint 200000 - 350000 (Monthly) Employer Name: Inter-Vm Trans Kft; Information: Bihari Gábor; Address: 2724 Újlengyel, . helyrajzi szám (HRSZ.) 05/27; Phone: (30) 588-9888 n Fuvarbonyolító (fuvarszervezo / német nyelvismerettel) Description: A(z) Kiss Lajos és Társai Kft. Fuvarbonyolító munkatársat keres soproni munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.01.20 - . Juttatások:bér megegyezés szerint, Speciális követelmények:fuvarszervezoi gyakorlat ,NÉMET nyelvismeret szükséges, További információ:Soproni Kft keres fuvarszervezoi gyakorlattal,német nyelvtudással rendelkezo munkatársat. Jelentkezni 06-30-97-95-374 telefonszámon lehet. Salary: Hungarian Forint jogszabály/megegyezés szerint (Monthly) Employer Name: Kiss Lajos és Társai Kft. Information: Markotányos Gyula; Address: 9400 Sopron, Somfalvi út; Phone: (30) 97-95-374

n Egyéb muszaki foglalkozású (szakmunkás / muszaki szakképzettséggel / ) Description: A(z) SOPRONKOHIDAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN Egyéb muszaki foglalkozású munkatársat keres sopron (sopronkohida)i munkavégzésre fegyveres és rendvédelmi szervek (hivatásos és szerzodéses állományú tagjának) szolgálati jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: vezénylés szerint, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.01.20 - . Juttatások:HSZT alapján, , Speciális munkakörülmények:kifogástalan, józan életvitel!!!, Speciális követelmények:szakmunkás bizonyítvány, betöltetlen 37. életév, magyar állampolgárság, EÜ alkalmasság, buntetlen eloélet, További információ:Sopronkohidai Fegyház muszaki szakképzettségu szakmunkást keres. Hivatásos jogviszony. Telefon: 99-511-537, 511-538, munkanapokon 07-14 óráig. Salary: Hungarian Forint 148000 (Monthly) Employer Name: SOPRONKOHIDAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN; Information: Varga Miklós; Address: 9407 Sopron (Sopronkohida), Pesti B. út 25. Phone: (99) 511-537 n Elektronikai muszerész (elektronikus orvosi muszerek karbantartása) Description: A(z) MOBIL-TECH 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Elektronikai muszerész munkatársat keres érdi munkavégzésre egyszerusített foglalkoztatás jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.01.20 - . Speciális követelmények:Betanítás után önálló munkavégzés, gépek és eszközök mozgatása, rakodása., További információ:Munkakör leírása: fogászati eszközök és gépek telepítése, javítása és karbantartása, szállítása, levegokompresszorok telepítése, javítása és karbantartása, szállítása. Salary: Hungarian Forint 108000 (Monthly) Employer Name: MOBIL-TECH 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság; Information: Németh Ferenc; Address: 2030 Érd, Keselyu utca 12. How to apply: Foglalkoztatónál: 2030 Érd, Keselyu utca 12., cavinton69@gmail.com n Szakács; Description: A(z) FULLINVEST ZRT. Szakács munkatársat keres tokaji munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: állandó délelotti muszak, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.04.01 - . Salary: Hungarian Forint 108000 (Monthly) Employer Name: FULLINVEST ZRT. Information: Bodnár András Address: 3910 Tokaj, Hajdú köz 2.sz. Phone: (47) 353-403; How to apply: Kirendeltségen: 3910 Tokaj, Bajcsy-Zs. u. 16., TELEFONON: 30/974-1501 n Szakács (kínai szakács) Description: A(z) LIDA PLUS KFT Szakács munkatársat keres fóti munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozott idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: két muszak: de.-du., foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.02.19 - 2014.02.19. Salary: Hungarian Forint 110000 - 160000 (Monthly) Employer Name: LIDA PLUS KFT; Information: CHEN XUAN CE; Address: 1193 Budapest 19. ker., KÖNYVKÖTO utca 60; Phone: (30) 552-8698; n Egyéb ügyfélkapcsolati foglalkozású (TELEFONOS ÜGYINTÉZO) Description: A(z) Photel Kommunikációs Zrt. Egyéb ügyfélkapcsolati foglalkozású munkatársat keres budapest 09. ker.i munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: állandó délelotti muszak, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.01.23 - . Juttatások:Órabér-alapú elszámolás: alapbér + mozgóbér teljesítmény függvényében + BKV bérlet, Speciális munkakörülmények:H-P: 8-20 óráig változó muszak, Szo.-V.: nem rendszeres beosztás; számítógép elotti munkavégzés, fejhallgató használat, nagycsoportos termekben., Speciális követelmények:Pénzügyi közvetíto vagy biztosítási közvetítoi PSZÁF tanusítvány. BOI tanusítvány (OKJ-s képesítés: banki) biztisítási szakügyintézo; valutapénztáros (Felsofokú közgazdász, gazdasági végzettség); felhasználói szintu számítógép ismeret; jó kommunikációs ké; Salary: Hungarian Forint 117000 - 130000 (Monthly) Employer Name: Photel Kommunikációs Zrt. Information: Fekete Nikolett; Address: 1094 Budapest 09. ker., Berzenczey utca 9. How to apply: Foglalkoztatónál: Email-ben, önéletrajz küldésével: allas@photel.hu n Egyéb magasan képzett ügyintézo (customer/system service administrator); Description: A(z) HEWLETT-PACKARD MAGYARORSZÁG KFT. Egyéb magasan képzett ügyintézo munkatársat keres vasvári munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: állandó délelotti muszak, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.02.01 . Juttatások:cafetéria, További információ:Elvárások: min. érettségi, számítástechnikai képzettség, adminisztrációban szerzett tapasztalat, angol nyelv kiváló, napra kész ismerete. Jelentkezés: www8.hp.com/hu/hu/jobsathp/index.html Salary: Hungarian Forint jogszabály/megegyezés szerint (Monthly) Employer Name: HEWLETT-PACKARD MAGYARORSZÁG KFT. Information: Tölgyesiova Klaudia; Address: 1117 Budapest 11. ker., Alíz utca 1. Phone: (70) 3310315 How to apply: www8.hp.com/hu/hu/jobsathp/index.html

n Ruházati bolti eladó (ruházati bolti eladó) Description: A(z) K & SZ DUÓ BT. Ruházati bolti eladó munkatársat keres soproni munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.01.23 - . Juttatások:bér megegyezés szerint, Speciális munkakörülmények:munkarend:hétvégén is, Speciális követelmények:ruházati végzettség,gyakorlat szükséges,elony a német nyelvismeret, További információ:Sziszi Fehérnemu üzletbe keresnek eladót. Elvárás:ruházati végzettség,gyakorlat. Elony a német nyelvismeret. Jelentkezni 9400 Sopron, Selmeci utca 15-17. Sziszi Fehérnemu üzletbe leadott önéletrajzzal lehet. Salary: Hungarian Forint 108000 (Monthly) Employer Name: K & SZ DUÓ BT. Information: Kámán Krisztián; Address: 9400 Sopron, Selmeci utca 15-17. How to apply: Foglalkoztatónál: 9400 Sopron, Selmeci utca 15-17., Jelentkezni 9400 Sopron, Selmeci utca 15-17. Sziszi Fehérnemu üzletbe leadott önéletrajzzal lehet. kamionsofor (nemzetközi n Tehergépkocsi-vezeto, tehergépkocsi-vezeto) Description: A(z) Waberer's International Zrt. Tehergépkocsi-vezeto, kamionsofor munkatársat keres budapest 23. ker.i munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozott idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: vezénylés szerint, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.01.20 - 2014.01.20. További információ:Feltételek: "E" kat. jogosítvány, PÁV I, vagy PÁV II, vagy PÁV II, belföldi és TIR vizsga. ADR (darabos) vizsga megléte elonyt jelent, de nem alkalmazási feltétel. Bérezés: havibér + teljesítménybér. Salary: Hungarian Forint 78000 225000 (Monthly) Employer Name: Waberer's International Zrt. Information: Simon Péter; Address: 1239 Budapest 23. ker., Nagykorösi út 351. Phone: (1) 421-6666; How to apply: Foglalkoztatónál: 1239 Budapest 23. ker., Nagykorösi út 351., Simon Péter - 421-6666 n Egyéb kereskedelmi, vendéglátó és hasonló szolgáltatási tevékenységet folytató egység vezetoje (szakács, pultos) Description: A(z) LÁNGÁSZ KFT. Egyéb kereskedelmi, vendéglátó és hasonló szolgáltatási tevékenységet folytató egység vezetoje munkatársat keres adonyi munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: állandó délelotti muszak, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.02.15 - . További információ:Fényképes önéletrajzzal várják a jelentkezéseket az gyorgy.ebl@gmail.com e-mail címre. Elonyt jelent a rácalmási, kulcsi, adonyi, belloianiszi, besnyoi, perkátai és pusztaszabolcsi lakhely. Környezo településken élok jelentkezését várják! Salary: Hungarian Forint 108000 (Monthly) Employer Name: LÁNGÁSZ KFT. Information: Ébl György; Address: 2457 Adony, Petofi utca 4. How to apply: Fényképes önéletrajzzal az gyorgy.ebl@gmail.com.hu e-mail címre. n Általános asztalos (asztalos) Description: A(z) Rábaablak 93' Kereskedelmi és Szolgáltató Közkereseti Társaság Általános asztalos munkatársat keres rábapatyi munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: két muszak: de.-du., foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.01.23 . Salary: Hungarian Forint jogszabály/megegyezés szerint (Monthly) Employer Name: Rábaablak 93' Kereskedelmi és Szolgáltató Közkereseti Társaság; Information: Molnár József; Address: 9641 Rábapaty, Felsopatyi utca 89; Phone: (20) 972-8193 n Értékesítési munkatárs (kereskedelmi) Description: A(z) BIBOR PHARMA KFT Értékesítési munkatárs (kereskedelmi) munkatársat keres monori munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.02.01 - . Salary: Hungarian Forint 130000 - 160000 (Monthly) Employer Name: BIBOR PHARMA KFT; Information: Borsai József; Address: 2200 Monor, Petofi utca 31; Phone: (70) 3160084; How to apply: Telefonon: Borsai József: 06-70/316-0084 n Muszakicikk eladó (munka jellegébol adódóan noknek) Description: A(z) Épület-Dinamika Villamosipari és Automatizálási Korlátolt Felelosségu Társaság Muszakicikk eladó munkatársat keres jászberényi munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.01.23 - . Salary: Hungarian Forint 50000 (Monthly) Employer Name: Épület-Dinamika Villamosipari és Automatizálási Korlátolt Felelosségu Társaság; Information: IGNÉCZI FERENC; Address: 5100 Jászberény, Szent Imre herceg út 34. Phone: (20) 923-3443


n Szobalány; Description: A(z) WWW.HAUSFREI.COM KFT. Szobalány munkatársat keres balatonfenyvesi munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: két muszak: de.-du., foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.04.01 - . Salary: Hungarian Forint 90000 (Monthly) Employer Name: WWW.HAUSFREI.COM KFT. Information: Móricz Krisztián; Address: 8646 Balatonfenyves, Aranyosi utca 8; Phone: (70) 200-7574 n Biztosításértékesíto; Description: A(z) ALLIANZ HUNGÁRIA ZRT. Biztosításértékesíto munkatársat keres dombóvári munkavégzésre vállalkozási (polgári) jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: rugalmas, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.01.23 - . Speciális követelmények:Kíváló kommunikációs készség, proaktív hozzáállás. eredményorientált gondolkodás; Salary: Hungarian Forint jogszabály/megegyezés szerint (Monthly) Employer Name: ALLIANZ HUNGÁRIA ZRT. Information: Horváth Zoltán; Address: 7200 Dombóvár, Dombó P. utca 3. Phone: (30) 647-67-94; How to apply: Foglalkoztatónál: 7200 Dombóvár, Dombó P. u. 3., Fényképes szakmai önéletrajz és motívációs levél megküldése után, egyeztetett idopontban n Elektromos gép- és készülékszerelo (elektronikai karbantartó) Description: A(z) LEAR CORPORATION HUNGARY KFT Elektromos gép- és készülékszerelo munkatársat keres móri munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: három vagy négy muszak, a hét öt munkanapján, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.02.10 - . Speciális követelmények:digitális technikában v. mikroelektronikában vagy hajtástechnikában való jártasság, számtech. ismeretek, CNC panel javításban való jártasság., További információ:Felvételi: 2012.02.03-án 10 órakor a cégnél. Szükséges jártasság: digitális technikában v. mikroelektronikában vagy hajtástechnikában való jártasság, számtech. ismeretek, CNC panel javításban való jártasság. Céges buszjárat van. Salary: Hungarian Forint 150000 (Monthly) Employer Name: LEAR CORPORATION HUNGARY KFT; Information: Otoltics Adrienn; Address: 8060 Mór, Mester utca 2; Phone: (06) 22/563-106; How to apply: Foglalkoztatónál: 8060 Mór, Mester utca 2, Személyes elbeszélgetés 2012.02.03.-án 10 órakor a cégnél (Mór, Mester u. 2). n Üzleti tervezo-elemzo munkatárs (Üzleti Folyamatelemzo) Description: A(z) SANYO HUNGARY IPARI ÉS KERESKEDELMI KFT Üzleti tervezo-elemzo munkatárs munkatársat keres dorogi munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: állandó délelotti muszak, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.01.24 - . További információ:Feladatok: Költség- elemzések elkészítése, döntés elokészíto tevékenység. Rendszeres és ad-hoc riportok készítése. Költségcsökkento projektekben való részvétel. Tervezési és elemzési feladatok. Költségek, eltérések analízise, jelentése. Elvárások: Közgazdasági, pénzügyi- számviteli végzettség. Kontrolling területen szerzett tapasztalat. MS Office kiváló ismerete, legfoképpen Excel. Eros középfokú angol nyelvtudás. Elony: Felsofokú szakirányú végzettség. SAP ismeret. Ajánlatunk: Szakmai fejlodés lehetoség multinaciónális környezetben. Versenyképes jövedelem. Kedvezményes étkezési lehetoség. 13. havi bér. Ingyenes dolgozói buszjárat Dorog vonzáskörzetébol, valamint Budapestrol az Árpád hídtól. Ha hirdetésünk felkeltette érdeklodését kérjük, juttassa el hozzánk fényképes önéletrajzát magyar és angol nyelven, pozíció valamint bérigény megjelölésével az alábbi címek valamelyikére: Postai úton: 2510 Dorog Ipari Park, Személyzeti osztály. Interneten keresztül: job.hu.shg@sanyo.com vagy beata.szobotin@sanyo.com Salary: Hungarian Forint jogszabály/megegyezés szerint (Monthly) Employer Name: SANYO HUNGARY IPARI ÉS KERESKEDELMI KFT; Information: Szobotin Beáta; Address: 2510 Dorog, Dorog Ipari park n Pék, édesiparitermék-gyártó; Description: A(z) GAJDÁR ZOLTÁN Pék, édesiparitermék-gyártó munkatársat keres bárnai munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: két muszak: du.-éj., foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.02.01 - . Salary: Hungarian Forint 108000 (Monthly) Employer Name: GAJDÁR ZOLTÁN; Information: GAJDÁR ZOLTÁN; Address: 3126 Bárna, Nagyko út 4. Phone: (32) 405-050; How to apply: Foglalkoztatónál: 3126 Bárna, Nagyko út 4. n Szakács; Description: A(z) Big Hai Yang Kft Szakács munkatársat keres nyíregyházai munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozott idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.02.05 - 2013.02.01. Salary: Hungarian Forint 120000 - 140000 (Monthly) Employer Name: Big Hai Yang Kft; Information: László Sándorné; Address: 1000 Budapest, Orczy út 43. 2. 25. Phone: (20) 576-2701; How to apply: Foglalkoztatónál: 4400 Nyíregyháza Tokaji u 4

n Beszerzési vezeto (Csoportvezeto/Supervisor) Description: A(z) SANYO HUNGARY IPARI ÉS KERESKEDELMI KFT Beszerzési vezeto munkatársat keres dorogi munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: állandó délelotti muszak, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.01.24 - . További információ:Feladatok: Hosszú távú, havi termelési tervek készítése. Beszerzési területen dolgozók munkájának ellenorzése, irányítása. Beszerzések, szállítások koordinálása a készletek minimalizálásával. Együttmuködés az értékesítéssel (angolul), a beszállítokkal és a termelési vezetokkel. Riportálás az SCM menedzsernek. Elvárások: Felsofokú szakirányú végzettség (gazdasági vagy logisztikai). Eros középfokú angol nyeltudás. Beszerzés, készletgazdálkodás területen szerzett vezetoi tapasztalat. Emberek vezetésében, motiválásában való jártasság. MS Office alkalmazások magas szintu ismerete. Megbízható, önálló munkavégzés. Elony: SAP ismeret. Raktározási, vámügyi ismeretek. Ajánlatunk: Szakmai karrier lehetoség multinaciónális környezetben. Versenyképes jövedelem. Kedvezményes étkezési lehetoség. 13. havi bér. Ingyenes dolgozói buszjárat Dorog vonzáskörzetébol, valamint Budapestrol az Árpád hídtól. Ha hirdetésünk felkeltette érdeklodését kérjük, juttassa el hozzánk fényképes önéletrajzát magyar és angol nyelven, pozíció valamint bérigény megjelölésével az alábbi címek valamelyikére: Postai úton: 2510 Dorog Ipari Park, Személyzeti osztály. Interneten keresztül: job.hu.shg@sanyo.com vagy beata.szobotin@sanyo.com Salary: Hungarian Forint jogszabály/megegyezés szerint (Monthly) (kamionszerelo) Description: A(z) n Gépjármuszerelo INTERSZERVIZ KFT. Gépjármuszerelo munkatársat keres mosonmagyaróvári munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.01.24 - . Speciális követelmények:autószerelo, vagy autóvillamossági szerelo képzettséggel; Salary: Hungarian Forint jogszabály/megegyezés szerint (Monthly) n Szalagfurész-kezelo (faipari gépkezelo) Description: A(z) HOLZ BT Szalagfurész-kezelo munkatársat keres hajdúböszörmény (bodaszolo)i munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.02.01 - . Salary: Hungarian Forint 93000 (Monthly) n Gépjármu- és motorszerelo, -javító; Description: A(z) PUPÁK-PÉK KFT Gépjármu- és motorszerelo, -javító munkatársat keres szigetvári munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.02.15 - . Salary: Hungarian Forint 108000 (Monthly) n Raktárkezelo (Raktáros) Description: A(z) ABAUJTEJ Közös Vállalat Raktárkezelo munkatársat keres gödölloi munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: két muszak: de.-du., foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.02.01 - . Speciális követelmények: Élelmiszer raktározás; Salary: Hungarian Forint 100000 - 110000 (Monthly) n Tehergépkocsi-vezeto, kamionsofor (teherautóvezeto) Description: A(z) ABAUJTEJ Közös Vállalat Tehergépkocsi-vezeto, kamionsofor munkatársat keres gödölloi munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: két muszak: de.-du., foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.02.01 - . Juttatások:Meleg étkezési utalvány, Speciális munkakörülmények:Hutött raktár, Speciális követelmények:B-C kategóriás jogosítvány; Salary: Hungarian Forint 100000 110000 (Monthly) n Minoségbiztosítási technikus; Description: A(z) VTES Kft. Minoségbiztosítási technikus munkatársat keres szigetszentmiklósi munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: állandó délelotti muszak, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.02.01 - . További információ:Utiköltség térítés, étkezési hozzájárulás biztosított. Salary: Hungarian Forint 140000 - 150000 (Monthly) n Egyéb ügyintézo (ügyintézo-titkár) Description: A(z) PROFIT TRANS KFT Egyéb ügyintézo munkatársat keres nyírpazonyi munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozott idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.02.20 2014.02.19. Speciális követelmények:nemzetközi kapcsolat szakérto végzettség, angol középfokú; Salary: Hungarian Forint 150000 (Monthly)

n Szoftverfejleszto, informatikus (net fejleszto, támogató) Description: A(z) FESTO-AM PNEUMATIKA GYÁRTÓ KFT. Szoftverfejleszto, informatikus munkatársat keres budapest 03. ker.i munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.01.25 - . További információ:Elonyt jelentenek: SAP, - Sharepoint programozási ismeretek - Infopath Pályakezdok, vagy utolsó éves végzos hallgatók jelentkezését is várják; Salary: Hungarian Forint jogszabály/megegyezés szerint (Monthly) ellenor; Description: A(z) FESTO-AM n Minoségi PNEUMATIKA GYÁRTÓ KFT. Minoségi ellenor munkatársat keres budapest 03. ker.i munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.01.25 - . Speciális követelmények:forgácsolási technológia ismerete, méroeszközök stabil megbizható használata, muszaki rajz olvasása, precizitás, További információ:Elonyt jelent: -német vagy angol nyelvtudás -SAP ismeretek -muanyag fröccsöntés ismerete Ellátandó feladatok: -külso beszállítótól érkezo alkatrészek minoségének ellenorzése -minoségi reklamációk kivizsgálásában való részvétel -gyártásközi ellenorzés elvégzése; Salary: Hungarian Forint jogszabály/megegyezés szerint (Monthly) n Gépjármu- és motorszerelo, -javító (Autószerelo) Description: A(z) ZOOMAUTO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelosségu Társaság Gépjármu- és motorszerelo, -javító munkatársat keres gyori munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.01.25 - . További információ:A Zoomautó Kft. autószerelo munkakörbe, szakirányú végzettséggel és néhány éves tapasztalattal munkatársat keres. További információ és jelentkezés: Csonka Imrénél a 20/952-2938-as telefonszámon, hétköznap munkaidoben. Salary: Hungarian Forint 110000 - 140000 (Monthly) n Alkatrész-értékesíto, eladó (autóalkatrész eladó / középfokú muszaki végzettséggel! / ) Description: A(z) UNIX AUTÓ KFT. Alkatrész-értékesíto, eladó munkatársat keres soproni munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.01.25 - . Juttatások:Bér: Bruttó 110.000Ft + cafetéria+ teljesítményarányos juttatás, Speciális munkakörülmények:munkarend vezénylés szerint, kéthetente szombaton is, "B" kategóriás jogosítvány, , Speciális követelmények:számítástechnikai ismeretek felhasználói szinten, autószereloi VAGY középfokú muszaki végzettség, hasonló munkakörben szerzett gyakorlat elony, , További információ:Soproni munkáltató autóalkatrész eladót keres. Autószerelo VAGY középfokú muszaki végzettség szükséges, hasonló munkakörben eltöltött ido elony. Jó kommunikációs készség, felhasználói számítógépes ismeretek szükségesek. Jelentkezni interneten: www.unixauto.hu címen, állásajánlatok között, önéletrjazot feltöltve lehet. Salary: Hungarian Forint 110000 (Monthly) n Hegeszto, lángvágó; Description: A(z) SZEM-MA KFT Hegeszto, lángvágó munkatársat keres törökszentmiklósi munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.01.25 - . Salary: Hungarian Forint 108000 (Monthly) n Épületvillamossági szerelo, villanyszerelo; Description: A(z) Sallai István Csaba egyéni vállalkozó Épületvillamossági szerelo, villanyszerelo munkatársat keres ácsi munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.01.25 - . Salary: Hungarian Forint 108000 - 135000 (Monthly) n Gépgyártósori gépkezelo, gépszerelo (Gépbeállító) Description: A(z) GEDIA HUNGARY FÉM,MUANYAGIP. ÉS KER.KFT Gépgyártósori gépkezelo, gépszerelo munkatársat keres tatai munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: három vagy négy muszak, a hét öt munkanapján, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.02.01 . Speciális követelmények:gépipari technikum,5+2 munkarend,min. 2 év hasonló munkakörben szerzett tapasztalat(karbantartás vagy összeszerelo üzemben); Salary: Hungarian Forint 150000 - 170000 (Monthly)


pagina 8 / oferte de muncã / cereri de muncã / vânzãri terenuri n Tehnician serigrafie Cerinte, minim 1 an experienta. Relatii la telefon, Tel: 0735188454 n Tranºator pui la mãcelãrie ºi vânzãtoare, Piaþa Crângaºi, Tel: 0768016055 n Vânzãtoare cu experienta ptr. market non stop dr.taberei (valea ialomitei) progr. 12/24 salariu 800ron, c_cobai@yahoo.com, Tel: 0729757633, 0769916162

n Vulcanizator cu experienþã, zona Vitan, Tel: 0721901505, 0743038415

é Germania, Berlin

Escort Girls selecteaza tinere modele (18-35 ani), cu prezenta fizica deosebita, ce emana rafinament, stil, eleganta si bune Vânzãtor/oare pentru maniere, interesate magazin alimentar in zona Crangasi, cu experienta in de escorte domeniu. Salariu atractiv, high-class.Castiguri Tel: 0730684348 minime 7-10.000 €/luna. Transportul si n VIDEOCHAT TINERE PENTRU AGENTIE, cazarea iti stau la VIDEOCONFERINTA, CONDITII dispozitie. Totul este DEOSEBITE, CENTRAL, 500-4000E/ LUNA, WWW. 100% legal, comision ANGAJAREVIDEOCHAT.RO 50%, program flexibil, TEL: 0720818129, 0314250001 plata zilnica.Oferim n Videochat Tinere dragute seriozitate maxima, minim 18 ani. Salarizare deosebita, contract munca, studio, confort superior si http://www.Studio-Bucuresti.ro, mediu ambiant select. Tel: 0720818129 Asteptam pozele tale Videochat angajam prin e-mail sau pe doamne, domnisoare, messenger.Pentru cupluri pentru activitate mai multe informatii contateaza-ne la de videochat, se acorda telefon sau e-mail. Un avansuri, bonusuri, contract de munca, pro- simplu bip sau SMS si vei fi sunata inapoi! gram flexibil, varsta 10.000 EUR/luna, intre 18-50 ani, Tel: job.deutschland@ 0732772874 yahoo.com, Tel: n Vulcanizator cu experienta inclusiv pentru anvelope sistem 004915210513493 rof, Tel: 0726768854

n Ghencea,

int. Cosmina, proprietar vand teren intravilan pentru constructii, 1800 mp, Tel: 0727016713 n Gruiu, Silistea Snagovului. Particular, proprietar, vand teren extravilan 5000 (sau 10000mp), cadastru, intabulare, deschidere 30m. Localizat langa Soseaua Silistea-Ciolpani DN101C (la intrarea in Silistea Snagovului). Pret negociabil. Link http://g.co/maps/43u4t Coordonate GPS 44.744783, 26.169087, 5 EUR/mp, cosmo.oancia@gmail.com, Tel: 0722676481

Vulcanizator cu experienta angajez, Tel: 0722501711

Angajez n Vulcanizator muncitori pentru service vulcanizare, Tel: 0723322760, m a g a z i n 0746281499, Fax: 0213480080 n V â n zã t o a r e alimentar zona ªos. Giurgiului n Vulcanizator cu experienþã Luicã, oferim CM. 0764415446; angajeazã SC, Tel: 0726149872 0764979296; Tel: 0762085021, 0763388206

n Vânzãtoare pentru magazin comercial nou deschis in zona Piata Gorjului. Salariu de baza+ bonuri de masa, 1.000 RON, Tel: 0768161030 n Vânzãtoare macelarie angajez, zona Vitan, 0724591498 n Vânzãtoare cu/fara experienta pentru magazin materiale constructii. Telefon 0742012979 n Vânzãtoare bar cu jocuri, zonele Apusului ºi Piaþa Presei libere. 0723436343, Tel: 0765486755, 0212244791 vorbitor limba n Vânzãtor italiana, cunostinte contabilitate primara, salariu negociabil, Tel: 0745478389 n Vânzãtor/oare pentru magazin alimentar, bd Basarabiei, Tel: 0743044171

21 Martie 2012

é Italia, contracte de munca: infirmiere, menajere, cameriste. Relatii 0268415709, 0368404046, 0747661527, www.epp-jobs.com, Tel: 0769875604, 0725263831 n Portugalia. Pentru cel mai bun strip club din Portugalia, salarii bune, oferim apartament, facebook: LS Club, GERAL@LIFE-CLUB.COM, http://LIFE-CLUB.CO, Tel: n Apãrãtorii Patriei IRA, 00351919852732 intravilan, loturi 263mp-65.000E; 308mp-75.000E; 571mp123.000E; negociabil, 0726997726

n Baloteºti particular, Parcela

22, intravilan, zona rezidentiala, suprafata 760mp, deschidere 21m, toate utilitatile, sau schimb cu apartament 2 camere in Bucuresti, 45.000 €, 0722123298

Bonã. Doamna 38 ani, serioasã, doresc post bona sau menajerã, marþi-vineri orele 8-14, Tel: 0728336573, 0742585033 n Montator - Sunt montator manuitor decor spectacole recuziter teatru caut de lucru Italia! Tel: 0724108263 n ªofer profesionist, 37 ani, atestat+card, experienta in transport persoane, comunicativ, serios, cu simtul raspunderii, Tel: 0724367637

Chitila-Ilfov vand teren intravilan 430 mp/ 16Dx27L intre case, intabulare, cadastru, apa, gaze, curent, canalizare, 170 €/mp, marius.perta@ gmail.com, Tel: 0721253840 n Cornetu, Str. Drumul Taberei

é Absolvent studii

superioare 27 ani, solicit angajare, persoana serioasa. Rog seriozitate, Tel: 0736446482

Cãlãraºi Frumuºani, la 20km de Bucureºti, teren intravilan, între 5-10ha, deschidere la lac 800-1.000m, Tel: 0722600350, 0723600363

é BALOTEªTI, VAND TEREN

INTRAVILAN SUPRAFATA 27840 MP CU DESCHIDERE 57M LA DOUA DRUMURI. CONFORM PUG APROBAT - ZONA PENTRU LOCUINTE POT MAX 30%; CUT 0, 9 H - MAX 10M. O ZONA CARE SE DESVOLTA SI IN PERIOADA DE CRIZA, 15 €/MP, MIRCEARO79@YAHOO.COM, TEL: 0727602146 n Berceni Comuna proprietar, teren intravilan 500 mp (420 mp utili) intrare Berceni-Ilfov, 1.5 km Bucuresti, str. Macului, vile noi, d. 16 m, acte: C+I, PUZ aprobat (p+1+m), urbanism, curent la lot. Pret Negociabil. Nicu Catalin, 9.900 €, nycko99@yahoo.com, http://www.teren-berceni.ro, Tel: 0723569599, 0761467049 n Bragadiru-Centura, particular, 2500mp, extravilan, cadastru, intabulare, negociabil, 16.500 EUR, Tel: 0723881828

/ Islazului nr 7, vand teren 2500 mp intravilan (cadastru facut). Facilitati: gaze, curent, langa padure, pret 25 euro/mp, tonybazalau@yahoo.com, Tel: 0722505557 n Cornetu, Ilfov, Strada Crizantemelor, vand teren intravilan, lotizat, utilitati, mary_cazacu2004@yahoo.com, Tel: 0722263779, 0214689107 Cumpar teren arabil comasat, intabulare, 50 hectare. Ilfov, Giurgiu, Dambovita, etc, anton_pavel19@yahoo.com, Fax: 0736345576

Harghita, Bãile Tuºnad, str. Valea Oltului, vanzare teren 903mp, deschidere 18m, 50E mp, Tel: 0765250260

Jilava, loturi de casa, intravilan, 540 mp/ 1.000 mp, toate utilitatile, Tel: 0743016497

Militari, Piata Veteranilor, 650mp, intravilan, toate utilitatile, 350 EUR/mp, Tel: 0722217144

n Popeºti-Leordeni

500mp, drum servitute, zonã vile, vecinii mutaþi, facilitãþi poartã, cadastru, 90 EUR/mp, Tel: 0728189620, 0761604654 n Popeºti-Leordeni, zona Tnuva, vanzare teren 5.000mp toate utilitatile, deschidere 40m, 35 EUR/mp, maraaradavoaicei@yahoo.com, Tel: 0727228686 n Prahova, com. Izvoarele, Cheia vand teren +casa 12E/mp, Tel: 0720091567

n Dâmboviþa Proprietar vand n Snagov Ghermanesti, 1200 teren agricol, 30ha, cu cadastru, pret 3000E/ 1ha, Tel: 0721372512, 0769668915 n Dragomireºti-Deal 850m-1000m, zonã în dezvoltare între vile cu utilitãþile la poartã, discutabil, Tel: 0723567535

mp, deschidere 12m, stradal la DJ, toate utilitatile, 60 EUR/mp, Tel: 0723766663 n Snagov Nuci, la 7 km de autostrada stradal la DJ, 850 mp, deschidere 27, vav padure, 12.000 EUR, Tel: 0723766663

é Dragomireºti-Vale

é Suceava,

é Braºov, Moeciu,

Cheile Gradistea, vand teren 4500mp plus proiect de constructie langa complex, Tel: 0744645171

particular vand lot casa 584 mp intravilanCC zona rezidentiala privata acces asfalt utilitati la teren toate actele PUZ Urbanism Cadastru 16.000 euro, 27 €/mp, stefanangler@yahoo.com, Tel: 0745604567, 0741243400

Vatra Dornei, persoana fizica vand avantajos 6500mp intravilan, parcelabil si construibil la 3 km fata de partia de schi, 10 EUR/mp, petronela.tutuianu@yahoo.com Tel: 0725346638


21 Martie 2012

n Teleorman Alexandria stradal,

20.000 mp, d 47m, ideal industrial, utilitati, dubla deschidere, 7 EUR/mp, Tel: 0723766663

vânzãri terenuri / case-vile / garsoniere / 2 camere / pagina 9 n Dâmboviþa, Conþeºti, 35km de Bucuresti, vand casa 4 camere 5000mp, pret negociabil, 30.000 EUR, Tel: 0734626302 Gãeºti, sat n Dâmboviþa, Catanele, teren 7.000mp+ 2 corpuri casã, la 70km Bucuresti. 6 euro/mp negociabil, Tel: 0764903336

n Valtoarei sector 5, vand teren 340mp, apa, canal, dubla n Giurgiu, Bolintin-Deal, vand deschidere, 43.000 EUR, Tel: urgent casa si teren, negociabil, 0760663342 Tel: 0730709967

Unirii, Popa Nan, Tepes Voda, vand urgent casa si curte, zona centrala; pret negociabil, Tel: 0723886473

Jilava str. Odaii, 1.750mp, c a s a 4 ca m e r e , a n e x e , posibilitate extindere 5.000 mp, ocazie, 135.000 EUR, Tel: 0784841593

www.westinvest.ro, Tel: 0753813070, 0765075224

n Brãneºti, teren 390mp, vila

p+1, 220mp, 4 dormitoarep 2 bai, living, bucatarie, garaj, pret la cheie, 95.000 EUR, Tel: 0729071748 n Braºov municipiu, cartier Schei, vand casa 4 camere baie, bucatarie, posibilitate mansardare, Tel: 0769974711 n Braºov municipiu, Schei, vand casa 4 camere posibilitate mansardare, Tel: 0769974711

Cãlãraºi Frumuºani, 20km de Bucureºti, vilã la roºu, super utilatã, 1.200mp, cu teren 3-8ha, deschidere la lac 1.000m, Tel: 0722600350, 0723600363 Chitilei, Carefour Coloseum, Vila P+M, sector 1 toate utilitatile, renovata 2010, mobilata, utilata nou, 95.000 EUR, 0741146876

Dâmboviþa, Moreni, casa locuibila, 3 camere, locuinta 61 mp, bucatarie, baie, gaze, lumina si apa, teren 630 mp, necesita imbunatatiri, 16.000 EUR, Tel: 0721368475 Dâmboviþa, Produlesti, vând gospodãrie centralã deosebitã dispusã pe 3000 mp, casã, pãtul, bucãtãrie varã, anexe, boltã viþã, livadã, fântânã sau schimb cu apartament în Bucureºti, Tel: 0761636331, 0732322325

n Pantelimon Oraº constructie noua, living+ bucatarie open space, 2 dormitoare, baie, centrala noua lemne, teren proprietate 200 mp, cad+intab, pret disc, 40.000 EUR, Tel: 0728537486, 0760392023 n Pipera vila in duplex, fara finisaje interioare. Teren 500mp, suprafata utila 420mp, 175.000 EUR, Tel: 0724144393

n Rahova Omãtului, 200mp, vilã p+1, nefinisatã interior – exterior, facilitãþi poartã, împrejmuit gard, 45.000 EUR, Tel: 0728189620, 0761604654

n Teleorman Vand casa curte 5 camere, baie+ bucatarie+ pivnita, 4800mp, pomi fructiferi, vita de vie, 35.000 RON, Tel: 0786089910

Teleorman, Alexandria, vand casa 5 camere, baie, bucatarie, centrala proprie, garaj, gradina, suprafata construita 200 mp, 110.000 EUR, stanicamonica@ yahoo.com, Tel: 0730104025

n Berceni particular, cf. 2, sd, 4/4, liber, zugrãvit, stradal, cadastru+ intabulare, é Drumul Taberei Militari, apartamente noi - 2 camere 36.000 EUR, Tel: 0730175430 www.blocklujerului.ro. n Brâncoveanu Mega Apartamente noi – 2 camere si garsoniere. Apartamente noi - 3 Image, gresie, faianta, camere noi la demisol cu curte. Super pret! termopan, aer http://www.blockcastranova.ro, conditionat, liber, Tel: 0732855161 39.000 €, secretariat@ n Drumul Taberei nr 84-86, stradal-liber, curat, s-52mp, westinvest.ro, 2/10, Tel: 0745146177

é Bragadiru, 3 garsoniere de 30mp fiecare in imobil nou construit (din caramida) Camil Ressu zona parc IOR, desfasurat pe 4 nivele (p+2+m) Proprietar vand 2 cam. parter, cu termen de finalizare mai d e c o m a n d a t 47mp, 2012. Garsoniera are pretul de 53.000 EUR, vla3d@yahoo. 23.000 euro la cheie (gr+f+p, centrala pe gaz, inst.el. si sanit, com, Tel: 0768918888 bransamente si utilit. incluse in pret), 23.000 EUR, n Chiajna Militari 65mp, din caramida int/ext, izolatie adrianocollection@yahoo.com, 10cm, parchet din lemn masiv Tel: 0745263161 stejar, tapet, CT proprie, energetic A, intetinere foarte mica, parcare, loc de joaca in n Domneºti vand garsoniera, complex, scoala, gradinita, transport in stradal asfalt, 18.000 EUR, megaimage, margelelor13@yahoo.com, Tel: comun-la 5 min, 51.000 EUR, apartamentechiajna@yahoo.com, 0720559993 Tel: 0763682749

é Eminescu Toamnei garsoniera, 30mp, an constructie 1946, et 4/4, centrala imobil. Instalatie electrica si sanitara inlocuita complet, gresie, faianta, parchet, tamplarie termopan. Blocul e in stare buna, fara risc seismic si a fost partial renovat in 2005. Garsoniera e locuibila n Teleorman, Necsesti, vand imediat, partial mobilata sau fara mobila, 33.000 EUR, casa 3 camere, hol exterior adriana_lutasu@yahoo.com, Tel: inchis (veranda) + inca 2 0722489902 anexe locuibile 3 camere, sobe teracota in 2 camere, fantana in curte (put), beci, gard din placi de beton, porti de fier, 1000m + inca un Iancului vand pamant aflat la 200 m distanta garsoniera termopan (cca 1000m); merita vazut sau discutat pret negociabil, gresie faianta etaj 9/9 ag_11_ydm@yahoo.com, Tel: bloc reabilitat termic 0769302405 34000 euro, Tel: n Titan zona Patinoar 23 August, vand casa la curte 0734791622 formata din 4 camere, bucatarie, 2 bai, 130m construiti, teren 400mp, 240.000 EUR, Tel: 0728076275 n Militari Roºu, proprietar, 42mp, bloc nou, stradal, exclus intermediari, 36.000 EUR, Tel: n Unirii Budapesta, P+1, 110 0788395181 mp, construcþie 2008, pe teren n Militari etaj 5/10, bloc mixt, concesionat, finisaje lux, ultra constructie 1980, 33mp, modern. Urgent! 100.000E cadastru, urgent, 31.000 EUR, Tel: 0728005657, 0745055657 discutabil, Tel: 0764820541

é Colentina Dna Ghica, renovat, gresie, faianta, parchet, termopan, 42.000 EUR, secretariat@westinvest.ro, http://www.westinvest.ro, Tel: 0753813070, 0765075224 n Crângaºi confort 1, decomandat, îmbunãtãþit: gresie + faianþã, termopane+parchet, termoizolat, bucãtãrie deschisã, negociabil. 0737517538, Tel: 0727022430, 0761851551

Eroii Revoluþiei proprietar vand apartament 2 camere eroii revolutiei-soseaua viilor, et 4din 8 vedere la strada, 48.000 €, nail_queen@yahoo. com, Tel: 0726614652

Gorj, Târgu Jiu municipiu, Schimb/vand apartament 2 camere cu garsoniera sau apartament 2 camere Bucuresti plus diferenta de bani, gpsandu@gmail.com, Tel: 0720283929

é Grigorescu

ING, curat, parchet, contorizat, repartitoare, balcon inchis, semimobilat, parcare, 57.900 EUR, secretariat@westinvest.ro, http://www.westinvest.ro, Tel: 0753813070, 0765075224

é Lujerului Apartamente noi

sector 6 Romancierilor si Lujerului www.fabricii.ro, http://www.blockluncacernei.ro, Tel: 0732855161 n Lujerului Apartamente noi - 2 camere, www.blocklujerului.ro, Tel: 0732855161

é MIHAI BRAVU, COMPLEXUL VITAN RESIDENCE, AP 2 CAMERE, 64MP UTILI, 74MP CONSTRUITI, ETAJ 2/10, DORMITOR, CAMERA DE ZI, GRUP SANITAR, BALCON, NEMOBILAT, PARCHET, PIATRA NATURALA, TERMOPAN, INTERFON, LIFT, ADMINISTRARE, ILUMINAT EXTERIOR, CONTOR ELECTRICA; AN CONSTR 2008 CONTR. VANZARECUMPARARE PROPRIETATE PERSONALA; VECINATATI: GRADINITA, SCOALA, RATB, METROU, MAGAZINE; PRET NEGOCIABIL; 0748543251 SILVIA SAU 0766877459 MIHAELA, 105.000 EUR, MIHAELA.BUNEA284 @GMAIL.COM

é Militari

Apusului, apartamente noi – 2 camere si garsoniere apartamente noi - 3 camere noi la demisol cu curte. Super pret! Tel: 0732855161 www.blockcastranova.ro,


pagina 10 / vânzãri 2-3-4-5 camere / spaþii comerciale / cumpãrãri imobile

21 Martie 2012

n Brâncoveanu,

n Pantelimon, Delfinului, vând apartament 2 camere, fãrã intermediari, Tel: 0760048905

é Mihalache Ion nr. 156, zona Piata Domenii, proprietar vând Urgent ap. 2cam - ideal Prima Casa - Semidec, 55mp, etaj 7/7 cu etaj tehnic, apometre, cablu TV, gresie, faianta, termopan, parchet din lemn, usa metalica, balcon inchis cu vedere catedrala Casin, renovat recent, bloc reabilitat termic, pret usor negociabil, 65.000 EUR, samoilacristina@yahoo.com, Tel: 0729600037

é Pipera Sos Stefanesti, vand 3 camere, decomandate, compartimentat in 2 camere, 82mp construiti, 73mp utili, an 2007, complex pazit, apa curenta fara plata (din put), langa padure, et1/5, frumos compartimentat, 80.000 EUR, Tel: 0767098447

Militari Roºu, 73mp, bloc nou, stradal, 57.000 EUR, Tel: 0788395181 Militari Roºu, 101-105mp, bloc nou, stradal, 650 EUR/mp, Tel: 0788395181 n Militari Dezrobirii, etaj 3/4, confort 1, decomandat, amenajat lux, bloc constructie 1984, 64.500 EUR, Tel: 0761563783 n Militari 3/10, decomandat, construcþie 1982, 5mp, urgent, ocazie, 49.500 EUR, Tel: 0728005657, 0745055657

é Plevnei vanzare 2 Camere An 1959, Dec, Et 4, Utilat, Liber, 49.11mp, Curte interioara 20mp, Termopan, Gresie, Faianta, Parchet, 2 locuri parcare, Liber, 76.800 EUR, adrian.manea@gmail.com, Tel: 0754016116, 0755020997

Pescarusului, n Socului apartament 2 camere, 54mp, p/8, pret negociabil, 70.000 EUR, Tel: 0745812354

vând apartament nou, duplex, 3 camere, 62mp, gresie, faianþã, centralã termicã, n Titan Proprietar zona auchan parchet, Titan Bucuresti, termopane, 37.000 EUR, Tel: semidecomandat, 70mp, et. 4/4, 0724588660, 0724588661 termopan, imbunatatiri, izolat exterior, contorizat gaze, apometre, repartitoare, pret negociabil, 67.000 EUR, Tel: n Cantemir Secþia 14, p din 8, semi, balcon, fãrã îmbunãtãþiri, 0743136982 vedere mixtã, n Toate zonele, locatii civilizate, cadastru, 75.000 EUR, Tel: 0728189620, preturi accesibile, pentru 0761604654 locuit/firma, Tel: 0723766663 decomandat, n Crângaºi civilizat, parter/7, bloc 87 solid, 84 mp, zona verde, n Unirii Zepter, proprietar vand 65.666 EUR, Tel: 0723766663 apartament 2 camere, decomandat, vedere bulevard, st-73mp, su-69mp, 105.000 EUR, Tel: 0722723080 n Dâmboviþa, Rãcari oraº, vând ap. 3 cam. et. 2, decomandat, conf. 1, 75mp, gfp, partial mobilat ºi utilat, izolat, n Vitan, Stadion Olimpia 2 22.000 EUR, Tel: 0722667850 camere, semidecomandat, n Doamna Ghica vand urgent 60mp, renovat, an constructie apartament 3 camere utilat 1978, etaj 10, parchet, complet, etaj 1/4, suprafata termopane, izolat pe interior, 70mp, an constructie 2002, terasa renovata, baie 2011, 65.000 EUR, Tel: 0722791135 mobilat partial, aer conditionat, 58.000 EUR, marius_dumitru88@yahoo.com, Tel: 0768009653, 0722171147 n Ferdinand, strada Spatar Milescu, apartament in vila, parter inalt, 3 camere+ pod, orientare sud-est, zona vile, proprietar, Tel: 0729048822 1 De c e m b r i e - Il f o v apartament 2 camere, cf. 1, mobilat, particular, bloc nou, centrala proprie, parcare, n Mihai Bravu et. 8/10, cf. 1 37.500 EUR, Tel: 0730071712 semidec. 2 gr. Sanitare, 80.000 EUR, Tel: 0766546144 n 1 Mai (Mihalache) Ion n Militari Apusului, particular Mihalache 337 intersecþie cu str. vand apartament 3 camere, 2/4, Caºin, apartament 2 camere ideal firma, acte notariale, semidecomandat, 5/7, 60.000 EUR, Tel: 0726829629 ultrafinisat, gresie faianþã Spania, instalaþii sanitare Grohe, Militari etaj 1/8, 72mp, doua termopane, parchet, uºi nuc, balcoane, 65.000 EUR, Tel: uºã intrare blindatã, 48.4mp utili, 0722217144 55.000 EUR, Tel: 0721757575 n BERCENI, APARATORII n Militari, vând apartament nou, duplex, 3 camere, 80mp, gresie, faianþã, perchet, centralã termicã, termopane, 49.000 EUR, Tel: 0724588660, 0724588661 n Militari, vând apartament nou, duplex, 3 camere, 119mp, gresie, faianþã, parchet, centralã termicã, termopane, PATRIEI, PARTICULAR, VAND 69.500 EUR, Tel: 0724588660, AP. 3 CAMERE 0724588661 DECOMANDAT, ET 1/8, IMOBIL DIN 1983, CU IMBUNATATIRICENTRALA PROPRIE, TERMOPAN, PARCHET, 2 n Prelungirea Ghencea, Profi, GRUPURI SANITARE, 2 decomandat, et 1, bloc 1973, APARATE A/C, USA UM, instalatii noi, 59.500 EUR, METALICA, BOXA LOC DE Tel: 0723766663 PARCARE. IMOBIL AFLAT LA 5 MIN DE STATIA DE METROU AP. PATRIEI SI DE PIATA BERCENI, 73.000 EUR, n Sebastian BRD, et. 2, 105mp, BUTUCAT@YAHOO.COM, TEL: utilat, mobilat modern, ac, 0744372199 88.000 EUR, dix111@yahoo.com, Tel: 0723214522

é Brâncoveanu Banca Transilvania, gresie, faianta, termopan, 2 balcoane, parcare, 59.000 EUR, secretariat@westinvest.ro, http://www.westinvest.ro, Tel: 0753813070, 0765075224

n Militari Apartament vanzare 4

camere, cf 2, 3/10 renovat, s 6, posibilitate preluare credit 75000euro, Tel: 0734090954, 0729269400

é Titan Gura Ialomitei, 9/10,

decomandat, 72 mp. gresie, faianta, parchet, termopan, A/C, 1982, 66.000 EUR, secretariat@westinvest.ro, http://www.westinvest.ro, Tel: 0753813070, 0765075224

Militari Gorjului Cernisoara vand apartament 4 camere, Tel: 0737041033

n Alba Iulia Piata apartament

4 camere lux, 2 AC, 2 bai, usa metalica, mobilat, gresie, faianta, jacuzzi, decomandat, paza, Tel: 0743165434

é Dacia apartament in vila, centrala

termica,

fara

n Berceni Spiniº conf. 1, 3/4, imbunatatiri, stradal, imobil fara dec, liber, fãrã îmbunãtãþiri, cadastru, 60.000 EUR, Tel: 0728189620, 0761604654 n Brezoianu nr 18 4 camere, risc seismic 2, nu are bulina, 96 mp, 2 balcoane, 2 bai, parchet masiv, usa metalica, termopane, centrala gaz, necesita renovare, liber, proprietar, 69.000 EUR, sorin.enache@gmail.com, Tel: 0722311164

risc seismic, 97.000 EUR, secretariat@westinvest.ro, http://www.westinvest.ro, Tel: 0753813070, 0765075224

n Ialomiþa, Feteºti municipiu,

Metalurgiei, particular, vand ap 4 cam, cf 1, decomandat, 85 mp, bloc 1983, parter, acces si vedere stradala aproape de Piata Sudului, ideal firma, 78.000 EUR, ellenna1978@ yahoo.com, Tel: 0722454666

vindem sau închiriem spaþiu comercial. Suprafaþa utilã este de 154 mp, cu uºi de acces prin faþa ºi spatele blocului, având 2 platforme betonate pentru manipulare marfã de 48 mp ºi o magazie la subsol de 52 mp. Corespunzator pentru spaþiu comercial, prestãri servicii, birouri, depozit. Dispune de toate utilitãþile: apã, canal, electricitate, centralã proprie de încãlzire pe gaz, locuri de parcare, hanexim@yahoo.com, Tel: 0731434749

n Sector 5 particular, 400 -600 n Avem

cumpãrãtori pentru mp, cu utilitãþi, Tel: 0723664747, sector 4, orice confort, rog 0723348466 preþuri rezonabile ºi angajez bileþitor, Tel: 0763683685 n Cumpar cu plata imediat garsoniera confort 1 2 sau 3 apartament indiferent confortul sau casa curte, Tel: n ªtefan Cel Mare apartament 0764716412, 0721907221 3 camere et. 1/8, renovat, elegant, cu bucatarie mobilata, n Cumpar cu plata imediat Tel: 0744325098, 0756043720 Cumpar cu plata garsoniera confort 1 2 sau 3 indiferent zona, imediat apartament 2 stillhouseimobiliar@yahoo.com, camere confort 1, 2 n Titan, Theodor Pallady, vând Tel: 0732864809, 0769526936 apartament nou, duplex, 3 n Cumpar cu plata imediat sau 3, Tel: camere, 84mp, gresie, faianþã, garsoniera confort 1, 2 sau 3 0732864809, zona, parchet, centralã termicã, indiferent termopane, 58.000 EUR, Tel: stillhouseimobiliar@yahoo.com, 0769526936 Tel: 0768655676 0724588660, 0724588661


21 Martie 2012

n 1 Mai (Mihalache) metrou, 7/7, semidec, balcon, pensionara primeste o persoana nefumatoare, 300ron/chiria+ 250ron/garantia, Tel: 0723713816, 0216442571 n Alexandriei, camerã la curte, în vilã, utilatã, mobilatã, toate utilitãþile încluse în preþ, 600 RON, Tel: 0725530507 Noi camera n Bucureºtii separata, toate conditiile, familie tanara, cuplu, chiria 630lei, Tel: 0213105665 Noi Laromet, n Bucureºtii Laminorului, curte, intrare separata, microcentrala, acces dependinte, pensionara primeste 1/2 persoane, 400ron/chiria+ 250 ron/garantie, Tel: 0216442571, 0723713816 n Drumul Taberei Timisoara Frigocom, p/10, decomandat, gfpt, color, pensionara primeste 1-2 pers. nefumatoare; 300-400 ron/chiria+ 250ron/garantia, Tel: 0723713816, 0216442571 n Iancului inchiriez camera, conditii foarte bune pret avantajos, de preferat tineret, Tel: 0723141457

Sãlãjan, Ozana inchiriez unei doamne sau fete serioase o camera la bloc cu acces la toate utilitatile, Tel: 0216301092 n Sebastian, inchiriez camera la curte, mobilata. Pentru cuplu sau 2 fete, Tel: 0760961612, 0763051796 n Tineretului, studenta inchiriez camera in apartament cu 2 camere, complet mobilat, zona Tineretului. Caut exclusiv studente, pret cu utilitati, 200 EUR, Tel: 0766553061 n Titan metrou, Grigorescu, Camil Ressu, 4/4, dec, gfpt, mobilata modern, pensionara primeste un baiat; 350ron/chiria+ 250 ron/garantia, Tel: 0723713816, 0216442571 n Titan Piata, Str.Becaþei, 5/10, decomandat, pensionara primeste fata nefumatoare; 300ron/chiria+ 250ron/garantia, Tel: 0723713816, 0216442571

13 Septembrie, garsoniera, singur curte, toate facilitatile, Tel: 0744350819

închirieri oferte camere / case-vile / garsoniere / 2 camere / 3 camere / pagina 11

é Brâncoveanu vila

P+2 suprafata utila 450 mp, curte 250 mp. Ideala pt. birouri, clinica, gradinita, 2.400 EUR, adimobilro@ yahoo.com, Tel: 0722699699

é Pipera vila situata in complexul rezidential Cosmopolis, mobilata si utilata, paza, supermarket, gradinita, pony-club, ideal pentru familii cu copii, zona linistita, spatii verzi, piscina. Complexul este situat la intersectia Pipera cu Soseaua Tunari. Anunt proprietar, 580 €/luna andreea.mitru@benevo.ro Tel: 0730109006, 0730109005

n 13 Septembrie Þiriac, stradalã, 5/8, cf. 1, decomandatã, mobilatã ºi utilatã, 260 EUR/luna, Tel: 0724926765 n Alexandriei, garsonierã în vilã, curte, dotatã, utilatã, toate utilitãþile incluse în preþ. Detalii la telefon, 200 EUR, Tel: 0725530507 n Basarabiei - Arena Nationala, apropiere metrou, Inchiriere Garsoniera 20mp etaj2/3, gresie, faianta, termopan, parchet, usa metalica, mobilat modern, frigider, aragaz, masina de spalat automata, tv, centrala proprie, totul nou, 800 RON, nita_catalin_67@yahoo.com, Tel: 0744475037, 0726891292 n Bucur Obor -Primarie, mobilata, utilata, cf. 1, et. 6/10, renovat recent, negociabil, 250 EUR, Tel: 0723686321

é Colentina Dna Ghica Inchiriere garsoniera etaj 7/10, n Voluntari - Oferim locuinta la mobilata, utilata complet, curte contra ajutor gospodaresc. termopan, balcon inchis cu 250 EUR/luna, Preferam pensionari, cornier, adriannoaje@yahoo.com, Tel: cmunteanu20025@yahoo.com, 0744621316 Tel: 0213513427

n Giuleºti, garsoniera lux vila, 56mp, utilata, mobilata, balcon, loc parcare, paznic, cartier rezidential, 800 RON/luna, Tel: 0723290887 Traian, inchiriez n Nerva garsoniera, confort 1, 42mp, gresie, faianta, mobilata, utilata, Tel: 0760989101 n Pantelimon proprietar inchiriez garsoniera mobilata, utilata, 200 EUR, Tel: 0758700802 n Pantelimon Fiat, garsoniera complet utilatã particular, Tel: 0760034232 Ghencea n Prelungirea Garsoniera sit. in complexul rezidential Primavara, mobilata si utilata, toate facilitatile unui complex nou, centrala proprie, paza, parcare, gradinita, loc de joaca pentru copii, piscina, anunt proprietar. Complexul este sit. in cartierul Drumul Taberei, in Prelungirea Ghencea, nr. 100, 300 EUR/luna, andreea.mitru@benevo.ro, Tel: 0730109005, 0730109006 Zona Petre n Rahova, Ispirescu, proprietar, garsoniera conf 1, mobilat modern, gresie, faianta, termopane, etaj 3 din 4, la 5 minute de mers, de statia de tramvai, 250 EUR, Tel: 0729311322 pentru inchiriere n Solicit garsoniera confort 1, 2 sau 3, orice zona sau conditii, Tel: 0732864809, 0769526936 pentru inchiriere n Solicit garsoniera confort 1, 2 sau 3, orice zona sau conditii, Tel: 0732864809, 0769526936 n Titan, Codri Neamtului, 2/10 dec, gf, balcon. 36mp, um, mobilat, utilata, 200E x2, libera de la 1aprilie, Tel: 0216442571, 0723713816 n Toate zonele semi-decomandate, mobilate utilate, preturi accesibile, Tel: 0723766663

1 De c e m b r i e - Il f o v apartament 2 camere, mobilat, 200 EUR, Tel: 0730071712

n 1 Mai (Mihalache) in vila, curte 20 m, renovat, utilat, civilizat, 450 euro avans 1+1, Tel: 0723766663

n Bucureºtii Noi apartament semidecomandat, complet mobilat si utilat, modern, liber 1 aprilie, mijloace transport, metrou Jiului, etc, 1.300 RON, Tel: 0724736991 n Ciºmigiu Brezoianu, etaj 2/7, mobilat, curat, urgent, 230 EUR, Tel: 0748959515, 0728005657 n Ciºmigiu, apart 2 camere mobilat si utilat curat centrala proprie, discutabil, 300 EUR/luna, Tel: 0744649447

n Tei

- apartament cu 2 camere, stradal, complet utilat, zona Teiul Doamnei, 280 EUR, sweetie_alexutza@yahoo.com, Tel: 0770979933

é Pipera

é Titan ap. situat in complexul

é Colentina complexul Rose Garden, la 10 min. de metrou Obor, langa Supermarketul Kaufland, ap. mobilat si utilat, Beneficiaza de toate facilitatile unui complex nou, contorizare individuala. Anunt proprietar, 490 EUR/luna, andreea.madescu@benevo.ro, Tel: 0730109006, 0730109005

Dacia apartament 2 camere comandate, et. 1/5, elegant mobilat, Tel: 0744325098, 0756043720

é Dorobanþilor

BCR, gresie, faianta, parchet, termopan, mobilat modern, complet utilat, loc de parcare, 450 EUR/luna, secretariat@westinvest.ro, http://www.westinvest.ro, Tel: 0753813070, 0765075224 n Dristor, apartament 2 camere, decomandat, mobilat, etaj 1, 300 EUR, Tel: 0749063012, 0213309849 n Drumul Gãzarului proprietar închiriez ap. 2 camere, pe termen lung. Rog seriozitate, Tel: 0735940770 Drumul Taberei Orizont, proprietar, proaspãt zugrãvit, mobilat, utilat, 7/10, 2 lifturi, 1+1 luna garanþie, 2.900 EUR/luna, 0744143500

n Gara de Nord, Urgent inchiriez 2 camere, Tel: 0729048082 n Magheru Bloc Patria, et 8, semidecomandat, mobilat-utilat, é Alba Iulia Piata gresie, A/C, 350 euro avans 1+1 faianta, parchet, termopan, A/C, garantie, Tel: 0723766663 nemobial, neutilat, contorizat, Militari Valea Lungã, complet 450 EUR/luna, utilat, 250 EUR/luna, Tel: secretariat@westinvest.ro, http://www.westinvest.ro, Tel: 0733312510 0753813070, 0765075224 n Berceni Spiniº, proprietar, n Nerva Traian inchiriez 2 conf. 1, 4/4, decomandat, apartamente cu 2 camere mobilat, utilat, curat, cuplu, fiecare la parter in acelasi bloc, negociabil, 0769801735, la scari diferite, confort sporit; 300 EUR, Tel: 0724776661, 350E pe apartament, Tel: 0723264765, 0723616933 0318096616 n Berceni Big, particular, 3/4, n Sectoarele 1, 2, 3, 4, 5, 6 mobilate decomandat, semimobilat, semi-decomandate, renovat, 300 EUR/luna, Tel: utilate, preturi accesibile, locuitfirma, Tel: 0723766663 0723666434

ap. situat in complexul rezidential Cosmopolis, bucatarie mobilata, 2 x aer conditionat, paza, supermarket, gradinita, pony-club, ideal pentru familii cu copii, zona linistita, spatii verzi, piscina. Complexul este situat la intersectia Pipera cu Soseaua Tunari. Anunt proprietar, 380 EUR/luna, andreea.mitru@benevo.ro, Tel: 0730109006, 0730109005

rezidential Citadella, mobilat si utilat, beneficiaza de toate facilitatile unui complex nou, paza, parcare, gradinita. Este situat la 10 min. de metrou Titan, langa hipermarketul Auchan. Anunt proprietar, 334 EUR/luna, andreea.mitru@benevo.ro, Tel: 0730109006, 0730109005 n Universitate - ap. 2cam 60 mp Semidecomandat, mansarda 4/4, utilat, mobilat, AC, centrala, g, f, t, balcon, pe strada cu ambasada americii, 330 EUR, zorila_dan@yahoo.com, Tel: 0726589864, 0724891589 é Pipera - Cosmopolis ap. 3 n Vitan Mall 2 camere, cf. 2, camere situat in complexul rezidential Cosmopolis, mobilat 250 EUR, Tel: 0762611357 si utilat, 2 x aer conditionat, paza, supermarket, gradinita, pony-club, ideal pentru familii cu copii, zona linistita, spatii verzi, piscina. Complexul este situat la intersectia Pipera cu Soseaua Tunari. Anunt proprietar, n Berceni închiriez apartament 442 EUR/luna, 3 camere. 0721761318, Tel: andreea.mitru@benevo.ro, Tel: 0764596053, 0757350622 0730109006, 0730109005 n Sectoarele 1, 2, 3, 4, 5, 6 semi-decomandate, mobilate utilate, preturi accesibile, locuitfirma, Tel: 0723766663

é Cãlãraºilor

Tepes Voda, centrala termica, A/C, lift, nemobilat, bucatarie deschisa mobilata, 450 EUR/luna, secretariat@westinvest.ro, www.westinvest.ro, Tel: 0753813080, 0765075224 n Constanta municipiu, Spitalul Militar, inchiriez ap 3 camere, utilat-mobilat (+ aer conditionat), 75mp, gicacalorimetre, termopan, parchet, 325 EUR, andreeaioanav@yahoo.com, Tel: 0747062116

Dorobanþilor apartament 3 camere, lux, 90mp utili, ac, parchet, interfon, 1200E, utilitati incluse, doar sedii firme, Tel: 0763542082

é Drumul

Taberei, Raul Doamnei, inchiriez apartament 3 camere, 3/10, 57mp, renovat, gr, f, parchet termopan, ac, mobilat lux si utilat (masina de spalat, frig, aragaz, cuptor microunde), 1 luna gar+1 luna avans neg, 330 EUR/luna, proprietar77@yahoo.ro, Tel: 0744334996, 0733043204

Sincai stradal, particular, etaj 3, decomandat, mobilat si utilat complet, imbunatatiri, 450 EUR, Tel: 0723680337 n Tineretului

inchiriez apartament 3 camere semidecomandat, 7/10, cochet, mobilat modern, utilat, vis-a-vis parc, internet wireless, telefon fix, cablu TV, supraveghere video, 525 EUR/luna, Tel: 0733927239 Titan Rãsãrit de Soare, lângã Auchan, bloc nou, semidecomandat, 2 grupuri sanitare, mobilat, utilat, parcare, 450 EUR, Tel: 0749561178, 0745308083

é Titan ap. situat in complexul

rezidential Citadella, mobilat si utilat, beneficiaza de toate facilitatile unui complex nou, paza, parcare, gradinita. Este situat la 10 min. de metrou Titan, langa hipermarketul Auchan. Anunt proprietar, 417 EUR/luna, andreea.mitru@benevo.ro, Tel: 0730109006, 0730109005


pagina 12 / închirieri oferte 4 camere / spaþii comerciale / cereri / auto-moto / electro

21 Martie 2012

n Central particular, inchiriez spatiu comercial 100mp, neamenajat sau spatiu depozitare pret negociabil, 500 EUR, Tel: 0769316375, 0747971970 n Berceni închiriez apartament cu 4 camere, et 3/10, 95 mp, douã bãi, douã balcoane, nemobilat, termopane, parchet, aproape de staþia de metrou ”Piaþa sudului”, vis-a-vis de statia de tramvai, 1.000 RON, dana1maria@yahoo.com, Tel: 0732143777 Noi inchiriez n Bucureºtii apartament de lux, pret discutabil, Tel: 0721689763 n Tei stradal, 4cam, 100mp, decomandat, DOAR bucãtãria utilatã, g+f+t+u.m, vedere superbã. Dan, 395 EUR, Tel: 0729100200 n Unirii inchiriez apartament 4 camere, pret discutabil, Tel: 0721689763

é Victoriei adiacent, renovat, centrala termica, nemobilat, bucatarie mobilata si utilata, ideal birou/ rezidenta, 500 EUR/luna, secretariat@westinvest.ro, http://www.westinvest.ro, Tel: 0753813070, 0765075224

n 13 Septembrie (Marriott) spatiu comercial de inchiriat, doua camere 70mp si respectiv 30mp, vitrina de 7m, intrare si prin spate (pentru aprovizionare). A/C, grup sanitar, termopan, 1.400 €/luna, crstnioan@yahoo.com, Tel: 0728045888 ANTIAERIANÃ NR 79C, CLÃDIRE BIROURI P+3, FINISAJE L UX, S ISTEM A L A R MÃ , RE ÞE A V O C E DATE, AER CONDIÞIONAT. P R E Þ: 7 E /M P , TE L : 0723156075, 0213119983

é Constanþa, Neptun, Jupiter, Saturn, Mangalia - proprietar spatii comerciale bar-restaurant, autoservire, disco-club, magazin haine, incaltaminte, gogoserie, fast food, cat si alte activitati dorite de dvs. Plata chiriei se face in rate, 10.000 EUR/mp, mocea_marius2000@yahoo.com, http://www.moceagroup.com, Tel: 0766779919, 0728879822, Fax: 0247467270 Inchiriez hala n Crângaºi depozit/ productie 100 mp, apa, 380v, 400 €/luna, 0722373984 n Crângaºi Petre Popovãþ 48A, magazin comercial, 20mp, (stradã principalã comercialã). Pentru mai multe detalii ºi foto, mail: 315 EUR/luna, dinescuconstantincristian@yahoo .com, 0763449955, 0761333616 n DN2, hala constructie noua, 1400mp, h 7, 5m, toate utilitatile, curte 1500mp; 3, 5E/mp, Tel: 0724286586 Victoriei, n Dorobanþilor, Romana, 1 Mai, Stefan cel Mare, Colentina, spatii pretabile birouri, banci, restaurante, show room, preturi accesibile, Tel: 0723766663

n Bragadiru închiriez hale industriale de 200 mp, 300 mp, 550 mp, toate facilitãþile, 1, 8E/mp+TVA, 1 EUR/mp, Tel: 0722243546 n Central inchiriez spatiu pentru firma, stradal, curte, 0744322702

Schwarzmuller, pentru agregate minerale sau cereale, an fabricatie 2003, 2004, vand la pret convenabil, Tel: 0763054784 Kangoo pret n Renault negociabil, Tel: 07272288884 n Rulota Roller R44, 4 n Dacia 1310 an fabricaþie persoane, aragaz, chiuveta, 1999, impecabilã, 0722610370 frigider, incalzire, 0768654758 n Dacia Duster ok neridicata, n Volkswagen Golf 5 fabricat negru, 17.500 EUR, Tel: 2008 impecabil, 47000 km, Tel: 0742159217, 0722684989 0730338763 n Volkswagen Passat 1, 9 TDI, 131cp, 5 trepte, 2002, climatizare, închidere centralizatã, genþi aluminiu, cauciucuri varã, primul propietar, perfectã stare, accept orice testare, 4.650 EUR, 0729012373

é Dacia Logan Taxi galben natural, licenta si numar de Bucuresti, an fabricatie 2006, 280000km, diesel, 3.000 EUR, Tel: 0760338422 n Dacia Logan noua, foarte urgent, 2011 aprilie, euro 5, alarma, inchidere centralizata, carlig tractare omologat, 4.290 EUR, Tel: 0721163156

Giuleºti piaþã, spaþiu comercial 70mp, toate utilitãþile, Tel: 0726116881 Militari Inchiriem spatiu Restaurant Parc 500mp complet mobilat: catering, romanesc, pizza, Militari Autogara, metrou Pacii, 6E/mp+ TVA, http://www.restaurant-parc.ro, Tel: 0764670677

n Moºilor langa rondul Bucur Obor si magazinul Otter, 50mp are grup sanitar, intrare prin fata si prin spate, curent trifazic, 2.500 EUR, Tel: 0730005339 n Rahova suprafata 40mp, n Baciului in statia de tramvai spatiu comercial stradal, utilitati, la 2 statii de sos. Giurgiului, trafic, vad, Tel: 0767634447 inchiriez spatiu comercial 70mp, 10 EUR/mp, Tel: 0729345841

Bragadiru - SC Vegras SA cu sediul în Bragadiru, ºos. Alexandriei 145, judeþul Ilfov, închiriazã: secþie de producþie, depozite, depozite frigorifice. Asigurã toate utilitãþile, Tel: 0728995581, 0722600800

n Remorci

é Dacia Papuc 1,9

diesel, 2 locuri carosat, 2005 - va rog sunati dupa ora 11, 2.000 EUR, Tel: 0728203007

n Dacia Papuc 1.9 diesel, n Chitilei, Inchiriez teren sos. izoterma, vopsea originala, fara

Chitila nr. 17, reper Pod Constanta, deschidere 20m la sos. Chitila, 50 x 1000mp, Tel: 0744492931

n Caut spatiu magazin Bucuresti In zona cu vad comercial eventual asociere pt impartirea cheltuielilor cu magazin confectii etc exclus incaltaminte, Tel: 0727323880

avarii, acte la zi, unic proprietar, 1.350 EUR, Tel: 0769118988 n Mitsubishi Grandis an fabricaþie 2007, 3000 km, diesel, impecabila, full, 6 locuri 6+1 trepte, Tel: 0766437069 n Mitsubishi Lancer fabricat in 2006, Tel: 0768654758 n Opel Astra Break (Germania 2000) Diesel 2000, negru, full options, înmatriculatã România, 4.500 EUR, Tel: 0745333875 n Opel Vectra an fabricaþie 2001, 160000 km, diesel, nr.Spania, acte valabile, întreþinutã, Tel: 0766437069

Aragaz, frigider, congelator, masina spalat, lada frigorifica, vitrina frigorifica verticala, functionare buna. 0721662755, Tel: 0754292078, 0765524440 é Calculatoare, laptopuri, monitoare, imprimante, noi, second-hand, garanþie, service. Vând. 0722213283, angeloangeloo@yahoo.com, http://www.e-strong.ro, Tel: 0765476882, 0212600843 n Achiziþionez monitoare lcd,

n Accept: Acura, Dacia Cielo,

Citroen, Chevrolet, Logan, Matiz/Tico, Renault, Opel, Skoda, Solenza, Supernova. Si mici defecte, Tel: 0212551102, 0721309765 n Autoturisme de la proprietari pentru programul rabla, transport si radiere gratuit, 1050 lei, Tel: 0744632301 n Cumpar masini pentru Remat. Transport si radiere gratuita. 1.000 lei, Tel: 0785945740 n Masini pentru programul Rabla, asigur transport si radiere gratuit. Ofer 1050 lei, 0766687339

computere laptopuri componente nefurate asigur transportul inclusiv weekend. 0723984654, Tel: 0746283201, 0768790654 congelatoare, n Frigidere, combine, maºini spãlat, aragaz. Funcþionale 100. 0213328599, é Vand: - kit Canon EOS Tel: 0722417915, 0765523804 500D + obiectiv Canon 18-55mm IS; - geanta foto Lowepro Nova 140 AW; acumulator Li-Ion de rezerva; trepied foto/video TNB, 180cm, cu husa; - card SDHC SanDisk Ultra II 16GB; Toate produsele sunt in stare buna estetica si functionala. Aparatul foto vine n Masini de spalat automate, impreuna cu cutia si accesoriile reparatii la domiciliu, deplasare originale si are 8500 de cadre. gratuita, ultrarapid, garantie, Tel: 0731532310, Pret negociabil, 1.900 RON, piese, hirazvan@yahoo.com 0723380775 0768398545


21 Martie 2012

matrimoniale femei - bãrbaþi / pagina 13

Anal, anal, anal, daca doresti sa cunosti o tanara de calitate, stilata si frumoasa, te astept in intimitatea mea luxurianta sa petrecem clipe fierbinti si pasionale, 150 RON/ora, Tel: 0722752195 é

é Blonde de vis new - now nonstop! Vino sa petreci clipe de neuitat alaturi de 3 blonde superbe. Oral, normal si alte fantezii, 200 RON/ora, Tel: 0761303222

Qlady erotic massage New - Now - Nonstop! 7 noi fete cu forme foarte apetisante ni s-au alaturat. Descoperiti-le si veti avea parte de bonusuri explozive. Bd Unirii-Zepter, vila, minibar, 100 RON/ora, qlady_massage@ yahoo.com, http://www.qlady.ro, Tel: 0734584488, 0754646640

é Dama

superba foarte elevata, stilata, plina de eleganta ofer companie intima domnilor generosi si educati, conditii de lux, discretie maxima, locatie centrala, rog seriozitate, poze reale, 100 RON/ora, Tel: 0764973259

é ADORABILE! SUNTEM AICI NUMAI PENTRU TINE! CU NOI VEI FI CU ADEVARAT RELAXAT, NU EZITA SA NE CONTACTEZI. 2 FETE DEOSEBIT DE RAFINATE SI STILATE. NORMAL, ANAL SI ORAL CU FINALIZARE, 150 RON/ORA, 0768677248

é Noua nouþã acum 10 minute venita, poze executate de 5 minute, vino sa fii printre primii ce gusta din fructul interzis (in noaptea asta deschisa) zona Calea Mosilor, program non stop, 150 RON/ora, Tel: 0734164995, 0744202363

é Blondã, super sexy, tandra, pasionala, vino alaturi de mine pentru o partida de amor total, anal, normal, oraldeep, 200 RON, Tel: 0729756455

sa cunosti o tanara de calitate, stilata si frumoasa, te astept in intimitatea mea luxurianta sa petrecem clipe fierbinti si pasionale, sex total, 150 RON/ora, Tel: 0765839737

é Doamnã drãguþã, foarte elevata, stilata, plina de eleganta ofer companie intima domnilor generosi si educati, conditii de lux, discretie maxima, locatie centrala, rog seriozitate, n Domn singur, situaþie foarte 100 RON/ora, 0764973259 bunã, caut doamnã singurã 6369 ani, Tel: 0729007554

é Tanara provocatoare! daca iti place ceea ce vezi si vrei sa cunosti o tipa draguta, pasionala si fara prejudecati atunci contacteaza-ma; sex total, oral cu finalizare, 150 RON/ora, Tel: 0760898894

Provocatoare te vreau langa mine, iti ofer clipe de neuitat, te pot iubi nebuneste, pret 50 ron o finalizare sau 80 ron ora, 0762106803, 0767229721

é Bruneta cu sani mari tanara cu forme vin la tine, sexy, astept sa ma suni, sa vin la tine, sa petrecem clipe de neuitat, suna-ma si nu vei regreta, pupic, suna-ma cu incredere, sa petrecem o ora de fantezii si extra, 150 RON/ora, 0721541610

é ADOR ANALUL! REALA 100 % SI FOARTE RECENTA. CONVINGE-TE! SENZUALITATEA SI RAFINAMENTUL PE CARE IL PENTRU A TE FACE SA TE SIMTI INCREDIBIL DE BINE MA FAC DEOSEBITA DE CELELALTE FETE: ANAL, NORMAL, ORAL, 150 RON/ORA, TEL: 0728353622

é Bruneta senzuala. Iti doresti alaturi de tine o bruneta care iubeste sexul oral, normal si anal, sarut frantuzesc, sex oral neprotejat cu finalizare orala, toate aceste servicii te asteapta, disponibila la tine sau la hotel, 150 RON/ora, Tel: 0737387990

é Cinci domnisoare cu forme care iti vor face trupul sa vibreze te asteapta intr-o locatie de vis unde toate fanteziile tale devin realitate. Te asteptam la noi sa te convingi cat de dulci putem fi, 100 RON/ora, highclassmassage@yahoo.ro, Tel: 0720294444, 0769983333

0213306506,

Italian in Romania cu afaceri doresc sa cunosc o fata pentru prietenie si ajutor reciproc, Tel: 0764478574

é Ai nevoie de o femeie sexy

é

é Cuplu, asteptam domni generosi an compania noastra oferim placeri intime rugam seriozitate, Tel: 0729173815

é Clipe de amor! daca doresti

si pasionala care sa te ghideze catre adevaratele placeri? Carismatica, hipnotica, intuitiva, creativa, exigenta, sexy, feminina. Sunt ceea ce cauti. Sunt aici pentru acei barbati care isi doresc ceva special si poate un pic iesit din tipare. Sunt versatila si am o latura dominanta a personalitatii pe care o arat acelora ce au nevoie sa fie d i s c i p l i n a t i , g h i d a t i sa u controlati. Daca esti in cautarea unei femei dominante careia sa-i faca placere sa se joace cu mintea si corpul tau, daca vrei sa devii jucaria masajului erotic, animalul de companie sau poate chiar sclavul ei, daca simti nevoia de a fi disciplinat sau vrei pur si simplu sa servesti o adevarata Stapana, opreste-te aici, sunt ceea ce cauti. Suna-ma. Am suficienta imaginatie, destule jucarii si tinute speciale pe care le pot folosi in cadrul intalnirilor prv! Imaginatia si personalitatea mea veti avea sansa si placerea de a le descoperi doar atunci cand ne vom intalni. Ne putem vedea numai la salonul de masaj erotic PriveluxFantasy situat in centrul orasului! Siguranta si confortul ne sunt responsabile! Poze reale! (Nu uitati sa ne trimiteti mesaje pe site. Va multumim), 50 EUR, http://www.priveluxfantasy.ro, Tel: 0722815977

é Pierdut in cotidian, casatorit /33, ofer relaxare unei/unor doamne f ara prejudecati si fara pretentii materiale. Cunnilingus, annilingus si uro a/p. Zona Calarasi si Ialomita. SMS, Tel: 0746932824

Suntem doi frati gemeni fara obligatii. Cautam fete de casa, rugam seriozitate. Vio 0728739905; Nik 0735078831,

é TANAR ITALIAN 34/1, 70/72

OCHI VERZI, PÃR ªATEN, CU UN LOC DE MUNCÃ STABIL, CU CASÃ PROPRIETATE, VREAU O FATÃ SÃ TRÃIM ÎMPREUNÃ, VREAU O POVESTE SERIOASÃ ªI DE DURATÃ; NU CAUT AVENTURI, DAR O FATÃ BUNÃ, CINSTITA ªI DECISIV. SUNA SAU E-MAIL, 10 €/LUNA, MARKAOS1@LIVE.IT, TEL: 393485586560 n Tanar 34 caut doamna sau domnisoara care doreste masaj cunniligus pâna la orgasm si alte fantezii erotice care ti le doresti gratis, rog seriozitate, Tel: 0726581135


pagina 14 / animale / pierderi / magie / citaþii-licitaþii / mediu / finanþãri / afaceri firme

21 Martie 2012 n Vand masina de cusut Singer

seria Y49251 manfg, 800 EUR, Tel: 0724594711 n Vand loc de veci in cimitirul Bellu, Tel: 0729686027

é Previziuni compatibilitãþi, afaceri, sãnãtate, pentru persoane serioase, care vor sa aibã rezolvare, Tel: 072255227 n Pierdut carnet student pe numele Dumitrache Corneliu Florian. Il declar nul, n Pierdut certificat fiscal al SC Alex Proterm SRL, str. Zamfir Nicolae nr. 4, sector 2, J40/9082/26.05.2008, CUI RO23942490. Il declar nul, n Pierdut certificat constatator Mihalache Stefana eliberat de Registrului este citata la Comertului Bucuresti privind suspendarea temporara a Judecatoria Bolintin activitatii a Dobrescu Constantin Vale din str. Republicii, Cosmin PFA cu sediul in Bucuresti str Pictor Stefan jud. Giurgiu la data de Dumitrescu nr5 sect4 CUI 19472756 F40/1326/2006. Il 30.03.2012, O. J. 7, in declar nul, dosar nr. cosmin.dobrescu@gmail.com 2110/192/2011, ca n SC Venusestet SRL CUI 17320107 declara pierdut parata in contradictoriu originalul DGFP referitor la cu Mihalache Florin, aparatul de marcat tip A100 model EJ seria EU106547, seria pentru divort fara copii, a aparatului é Targul de animale de fiscala companie si pasari exotice va fi MB0231047481, il declar nul, n Paun Ioana, cu ultim deschis in fiecare duminica in domiciliu cunoscut in Bucuresti, rondul de la Baba Novac. Vrei sos.Mihai Bravu nr 311-313, bl sa cumperi, sa vinzi sau sa sb1 sc 2 ap 62, sector 3, este vizitezi? Te asteptam! citata in calitate de parat pentru catalinmarinconstantin@yahoo.com data de 05.04.2012, la Tel: 0722849666 Judecatoria Sector 1, completul 10, ora 08:30, in dosarul nr 15948/299/2006, pentru succesiune -iesire indiviziune,

n Pierdut certificat de nastere Rasu I. Victoria, il declar nul, n Pierdut certificat constatator eliberat de Of Registrului Comertului Buc privind suspendarea temporala a activitatii SC Virtual Tehnologies & Service SRL cu sediul in Buc str Turnu Magurele nr 9 sect 4 cu CUI 24796740 si J40/19986/2008, n Pierdut Agreere Taxi pe numele de Badea Adrian Ionel, emisa pt auto Dacia Logan nr B37RJC. Se declara nula, Tel: 0766474116

é Familie onesta,

é Anticariat,

cumparam carti noi, vechi, deplasare gratuita, plata pe loc, Tel: 0731407474, 0213159704

é Doamna, cumpar pictura romaneasca si straina, portelanuri, argintarie, obiecte din bronz si antimoniu, mic mobilier, Tel: 0214113048, 0721491271

studii superioare, acordam sprijin financiar persoanelor in varsta; ingrijire, intelegere, ajutor reciproc, Tel: 0725072650

n Pruni autohtoni 400 puieti

foarte convenabil din plantatie Mosoaia Arges; masina automata de spalat si frigider, Tel: 0212318200, 0726792338 n Scafã cu picior post ºi scaun coafor vând, Tel: 0744551580 n Vand cavou 2 cripte cimitirul Domnesti Ghencea II, pret negociabil, Tel: 0724376329

Vând utilaje ultramoderne, de spãlat covoare, automate, noi, 60.000 EUR, Tel: 0788395181

n Cedez afacere Fast food,

ultracentral, Bulevardul Carol I, la intersectia cu Bursa de Valori, Piraeus Bank si Millenium center, langa statia de tramvai si troleibus, in functiune si complet utilata, 6.000 EUR, ganceamarina@yahoo.com, Tel: 0721272947

n Vând tuburi oxigen, carbon,

é Horoscop

personalizat, dragoste, sanatate, compatibilitate, previziuni, generalitati si lectii de viata, 70 lei sedinta, Tel: 071258658

n Sendrea Adela proprietar al terenului Buftea, tarla 4, parcela 18/1, nr. cadastral 2120, suprafata 1129mp, anunta publicul asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului Favorabil pentru documentatia P.U.Z, la Consiliul Judeþean Ilfov, la data de 20.03.2012. Observatii sem primesc in scris la Directia de Urbanism str. Ghe. Manu nr. 18, tel. 0212125693, in termen de 15 zile, Tel: 0769661112

é Comercializam aparate de muls pentru vaci, oi si capre, cu preturi incepand de la 1900 RON pentru 1 post vaci, 2150 ROn pentru 2 posturi vaci, 2450 RON pentru 2 posturi oi/capre, 2850 RON pentru 4 posturi oi/capre. Asiguram transport pana la client fara extra cost. Pentru comenzi si detalii sunati, http://www.inoxcenter.bizoo.ro, Tel: 0734649534, 0728499119

instant gaze, soba gaz, boiler electric, transformator sudura, motoare electrice, Tel: 0744658192, 0722380875 n Vand sufragerie Florentina unicat anunt standard pret 14000 euro, Tel: 0721133614

Vand masini cusut industriale triploc uberdec, Tel: 0726125330

é Vand afacere in Centrul Vechi Bar / Pub 100 mp, complet mobilat si utilat, inclusiv bucatarie, functional, la cheie. Chiria spatiului in care functioneaza barul este foarte buna, 1700 euro / luna. Pretul cedarii afacerii este negociabil, raduvldsv@yahoo.com, http://www.hattrick-bar.ro, Tel: 0734990099


21 Martie 2012

meditaþii / construcþii / pagina 15 n Acoperisuri, mansarde, dulgherie, tabla, finisaje, izolatii, tubulaturi, jgheaburi, pentru pensionari cu reducere, Tel: 0762464005

Limba é Profesoarã, Românã, V - XII, experienþã 10 ani meditaþii, 20 RON/ora, Tel: 0720561395

Amenajari 20 ani experienta: gresie/faianta, glet, lavabil, glafuri, arcade, scafe, tencuieli, zidarii, rigips, tapet, polistiren, decorativa, instalatii, Tel: 0767417284, 0744316918

n Amenajari

interioare, glet, faianta, gresie, instalatii sanitare, tapet, parchet, zidarie; rog seriozitate, Tel: 0765118429, 0723457296

Italiana, engleza, franceza, germana, meditatii si traduceri autorizate. Profesori licentiati cu experienta. Preturi avantajoase, Tel: 0786604840 n Matematicã, V - XII, profesor,

45 ani, experienþã psihologicã, 12 ani meditaþii, nu iau banii degeaba fãrã rezultate, 20 RON/ora, Tel: 0722286920

n Acoperisuri

é Matematica, orice zona, rezultate rapide garantat; profesor, sedinte individuale, eficienta maxima, Tel: 0761929678 Cursuri acreditate naþional, r e c u n o s c u t e Un iu n e a Europeanã, pentru bone sau îngrijire bãtrâni, începeþi carierã nouã, Tel: 0213233966

din tablã lindab, zincatã dulgherie mansarde jgheaburi burlane reparaþii, Tel: 0751097373

é Balustrade din inox cel mai n Acoperisuri executam lucrari: bun raport calitate-pret de pe tigla, tabla tiglata, izolatii si hidroizolatii, sindrila bituminoasa, jgheaburi si burlane, revizii acoperisuri vechi, etc, 1 EUR, ms_dyzzy@yahoo.com, Tel: 0762176938

piata. Pentru peste 10 m/l oferim discount de pana la 30%. Inox Italia, calitate si seriozitate, 60 EUR, d_serban_2003@yahoo.com, Tel: 0724850398


21 Martie 2012 n Execut dulgherie, mansardãri, reparaþii lindab, tablã zincatã, placãri polistiren, garduri fier forjat, vopsitorii, alte reparaþii, Tel: 0737121738

é Branºament apã, canalizare, recepþie+contract Apa Nova, racorduri interioare, înlocuiri branºamente, reparaþii, Tel: 0761077013, 0721390290

é Executãm învelitori toate tipurile, tablã, aticuri, toate a c c e s o r i i l e , a c o p e r i ºu r i , reparaþii, materiale, preþuri m i c i , Te l : 0 7 4 1 1 1 9 3 9 , 0732563623

n Hidroizolatii, suntem firma cu 17 ani experienta in domeniu, é Cadastru/Intabulare In http://www.electrice-sanitare.ro, l u n a m a r t i e , o n o r a r i u l Tel: 0720139220 cadastrelor de apartament din n Instalator autorizat execut Bucuresti este 300lei. Firma de instalatii gaze, electrovalve s e r v i c i i t o p o - g e o d e z i c e , termice, sanitare, Tel: realizam lucrari d e 0767332294, 0748608880 cadastru/intabulare, trasari, n Instalator montez centrale, planuri de situatie, scoateri din calorifere, gaze, apometre, circuitul agricol, 300 RON, coloane apa, canalizare, fose, http://www.customsurvey.ro, Tel: 0726176224 Tel: 0724943293, 0757424550 n Instalator autorizat, execut instalatii gaze, electrovalve n Echipa de profesionisti in termice, sanitare, Tel: domeniu executa o gama 0767332294, 0748608880 variata de servicii: de la constructii la renovari, la Jaluzele exterioare amenajarea spatiilor nou-construite, locuinte, (rulouri) aluminiu restaurante, baruri, scari de 240lei/mp, PVC blocuri, spatii comerciale sau spatii de birouri. De asemenea, 160lei/mp, inaintea inceperii lucrarii va www.jaluzeleexteri putem oferi consultanta de care aveti nevoie pentru a lua cele oare-solar.ro, Tel: mai bune decizii, 0744102003, ramona18f@gmail.com, Tel: 0762445070, 0725772385 0722534353 n Electrician autorizat ANRE execut instalatii electrice case, n Meºter Parchetar raºchetez, vile, apartamente, tablouri paluxez, montez, calitate, electrice, spatii comerciale, Tel: lucrãri ºi în provincie, Tel: 0731867883 0762550893

é Mesteri seriosi zidari, rigipsari, faiantari, zugravi, parchetari, instalatori, electricieni, Tel: 0729344476 n Nisip - margaritar, piatra,

adeziv, gresie, 12 lei sacul, transport gratuit Bucuresti, materiale constructii, instalatii, Tel: 0744658192, 0722380875 n Profesionist finisãri interioare, instalaþii sanitare, electrice, seriozitate maximã, Tel: 0749842228 n Reparatii tapiterie, huse, mobila, plapumi si saltele la domiciliul clientului, Tel: 0725655254

é Contabil expert.

Servicii contabile complete ºi audit, prima lunã gratuit, 100 RON, Tel: 0720891226, 0766369750

n Mecanic masini de cusut, repar orice tip de masina de cusut, Tel: 0755032395

n Solicit transport zona Hanul

é Zugraveli vopsitorii, glet, faianþã, gresie, instalaþii electrice sanitare, preturi rezonabile, Tel: 0764360969, 0740760502 n Zugravi nebãutori! executãm urgent orice fel de zugrãveli, glafuri, parchet cu prioritate ºi la pensionari, Tel: 0769642679, 0762032071 n Zugravi nebautori! Executam urgent ori ce fel de zugraveli, glafuri, parchet cu prioritate si la pensionari, Tel: 0769642679, 0762032071

é Anti-rozatoare, vindem a p a r a t e cu u l t r a s u n e t e impotriva tuturor daunatorilor soareci, sobolani, gandaci, caini insecte, cartite. Deoarece suntem importatori pretul este cel mai mic! www.anti-rozatoare.ro, http://www.stopdaunatori.ro, Tel: 0735666678, 0725600400

Militar pensionat, mã ofer sã transport copii, desfãºor activitãþi, supraveghez firmã, vilã, Tel: 0736936622

Ancuþei (NÞ) pentru mobilã care merge în nord, gol de marfã cu 3, 5T-5T-7T, Tel: 0749520074 n Transport in Bucuresti si provincie 3, 5tone 19mc, Tel: 0760622242

é SC n Administrator autorizat ofer

administratie pentru asociatii de proprietari, asigur contabilitate si asistenta juridica, Tel: 0762136663

é Reparatii imprimante, reincarcari cartuse, urgente. Industrial Birotica Srl va ofera copiatoare analogice si digitale, imprimante cu jet de cerneala si laser, scannere, faxuri si multifunctionale, precum si urmatoarele servicii: intretinere si depanare aparate de birou; reincarcare-reconditionare cartuse consumabile pentru imprimante, copiatoare analogice si digitale, multifunctionale, etc; vanzari echipamente periferice; livrari consumabile originale ori compatibile; consultanta de profil, training specializat. La reutilizarea cartuselor, prin reincarcare sau reconditionare acordam garantii similare modulelor originale. Anuntul se adreseaza companiilor, institutiilor, PFA-urilor, etc, industrial_birotica@yahoo. com, http://www.i-birotica.ro, Tel: 0722202055, Fax: 0214508399

administrare imobile Bucuresti - firma administreaza imobile/asociatii de proprietari; Administrare, Contabilitate si Cenzorat la preturi fara concurenta, office@techuv.ro, n Tapiter execut lucrari la domiciliu clientului convenabil, www.proadmin-imob.ro Tel: 0726113452 0728784988

AnuntAZ 21 martie 2012  

anunt de la a la z, anuntaz, anunturi, anunturi foto, anunturi online, anunturi telefon, imobiliare, inchiriere, inchirieri, locuri munca, o...

AnuntAZ 21 martie 2012  

anunt de la a la z, anuntaz, anunturi, anunturi foto, anunturi online, anunturi telefon, imobiliare, inchiriere, inchirieri, locuri munca, o...

Advertisement