Page 1

é CROITOREASA.

CASA DE MODA, ANGAJEAZA CROITOREASA, MASINISTA SI PERSONAL PENTRU BRODERIE MANUALA, CU EXPERIENTA, ZONA FLOREASCA. SALARIU AVANTAJOS! OFFICE @ERSAATELIER. COM, WWW.ERSAATELIER .COM, 0723174871, 0212300224

Gara de Nord, Izvor - predau contracte magazine, in statiile de metrou Gara de Nord si Izvor, Tel: 0741146876

é Videochat Absolvente pentru activitate legalã, venit 1.000- 3.000E, CM, cazare, www.enjoystudio.ro, Tel: 0763156150, 0735674012

é Mogosoaia, strada Halaicului, particular vand intre lac si padure in cartier select, Duplex p+1+m la gri. Pret 128.000 € jumatate; 256.000 € toata. Pretul, metri, nr sunt estimati pentru jumate / tot duplexul. Constructie de calitate. Avem istoricul duplexului! Merita vazuta! Pret negociabil! 128.000 €, george_grup@ ymail.com, www.constructii-gg.ro Tel: 0723066619, 0784702261

é Personal. Companie internationala angajeaza personal tanar si dinamic: Distribuitor, Agent Vanzari, Curier, Asistent Manager. Posibilitatea de avansare rapida. Salariu de la 1200lei, Tel: 0728650079

Videochat, Absolvente pentru activitate legalã, avans 500E, venit 1.000-3.000E, CM, cazare; www.selenstudio.ro, Tel: 0734959924, 0760179243


pagina 2 / oferte de muncã România

19 Iunie 2012 n Agenþi Pazã Firma de paza

angajeaza agenti paza cu atestat, dispecer cu experienta, Tel: 0726274237 n Agenþi Pazã cu atestat si domiciliul in Bucuresti, firma de paza angajeaza cu salariu atractiv, Tel: 0747087124, 0767335983

é Agent Vanzari cu/

fara experienta ROOSSA Books SRL angajeaza, salariu de la 1200lei, posibilitate avansare, Tel: 0318004555 n Administrator Familie serioasa, zona rezidentiala Baneasa, angajam administrator, bun la toate, pentru casa si gradina, muncitor, serios, posesor permis auto, Tel: 0212300808

é Agent curatenie.

Firma curatenie angajeaza sef echipa cu experienta pentru spitale, 750lei+ bonuri, 0726693792

é Agent Pazã. Societate securitate angajeaza agent paza cu domiciliul in Bucuresti, pentru sediu firma, farmacii; pachet salarial 800-1000 lei; program o zi da una nu, Tel: 0213152184

Agent Vanzari/ Distribuitori editura Roossa Cismigiu, salariu 1000+comision din vanzari. Urgent! Tel: 0730566776 n Agenti interventie paza si ordine, sefi tura servicii paza si inspectori de securitate in localitatea Cogealac, jud. Constanta, Tel: 0216670038 n Agenti de Vanzare cu experienta, Societate Comerciala

n Agent Vanzari, angajam fata angajeaza. Cerinte: permis de

pentru magazin vanzari tamplarie pvc, zona Colentina, office@gedaplast.ro, Tel: 0724834947

conducere cat B, cunostinte gestiune, intocmire facturi, carmen.lari@yahoo.com, Tel: 0727889278

é Agenþi Pazã

pentru ºcoli ºi grãdiniþe angajãm urgent, Tel: 0213108660, 0212010567

é Agenti Pazã.

barbati, femei si agenti interventie, pentru firma de paza. Carte de munca + salariu atractiv. 0755162034, Tel: 0721296652, 0767056551

é Ajutor bucatar shaorma cu

experienta. Relatii in Supermarket ISSA, Bd Lacul Tei nr. 113, omar.issasupermarket@gmail.com, Tel: 0212420054

Ajutor Bucãtar, angajez urgent pentru catering zona Gorjului, danyganea@ yahoo.com, Tel: 0744523512 n Ajutor Bucãtar; Ospatar. Valea

é Asistentã personalã pentru om afaceri, corp atletic, fãrã obligaþii, ea frumoasã, open-minded, suplã. Accept provincia. Ofer cazare, masã, salã fitness, salariu 1.200 Euro. Rog seriozitate. CV + minim 3 poze mari la e-mail fitroyal09@gmail.com, Tel: 0733637319

n Baby Sitter (bona) persoana

fizica angajeaza. Cerinte: cunostinte limba indoneziana, persoana ingrijita, iubitoare de copii, Tel: 0722281781

n Bonã

1.200-1.400lei, experienta, 8-10 ore, Unirii, Aviaþiei, Muncii, Otopeni, Primãverii, Dr.Taberei, Militari, Bucuresti. Urgent, Tel: 0213107403

Iazurilor angajeaza urgent ajutor de bucatar, ospatari, de preferat cu domiciliu in zona Pantelimon, Trapezului, Delfinului, Morarilor. Salariu atractiv. Ospatar: Bonã Bona regim intern, 0768322592; Ajutor Bucatar: 1.500lei, experienta, Bucuresti. 0728534068, Urgent, Tel: 0213107403 office@valea-iazurilor.ro, http://www.valea-iazurilor.ro, n Asistenta radiologie angajam, n Bucãtar angajeazã Restaurant Tel: 0213265596 zona Floreasca, Tel: 0724481341


oferte de muncã România / info / pagina 3

19 Iunie 2012

AnunþAZ vã informeazã Românii cetãþeni europeni Sindicatul Românilor din Strãinãtate

în dialog cu românii de pretutindeni Tratatul de la Lisabona. Uniunea Europeanã în lume. Prezintã domnul prof. ec. Ion Voinea - Preºedintele Sindicatului Românilor din Strãinãtate. Tratatul de la Lisabona a fost semnat la data de 13 decembrie 2007 ºi a intrat în vigoare la 1 decembrie 2009, urmare ratificãrii sale de cãtre toate statele membre ale Uniunii Europene, potrivit propriilor tradiþii constituþionale. România a ratificat Tratatul de la Lisabona prin Legea nr.13/2008. Tratatul de la Lisabona conferã în mod expres Uniunii Europene personalitate juridicã (art. 47 din acest Tratat), recunoscându-i-se capacitatea de a intra în nume propriu în raporturi juridice cu alte entitãþi, va putea face parte din organizaþii internaþionale, va putea iniþia ºi face obiectul procedurilor derulate de instanþe internaþionale. Promovându-ºi valorile ºi interesele pe plan internaþional, Uniunea Europeanã este cea mai mare putere comercialã din lume ºi cel mai important furnizor de ajutor cãtre þãrile în curs de dezvoltare. Prin Tratatul de la Lisabona, Europa se poate exprima cu mai multã fermitate în domeniul relaþiilor externe. Pentru a menþine libertatea, securitatea ºi prosperitatea pe tot continentul, Uniunea Europeanã trebuie sã joace un rol cât mai activ pe scena mondialã. În contextul globalizãrii, statele membre nu pot face faþã singure unor provocãri precum asigurarea rezervelor de energie, schimbãrile climatice, dezvoltarea durabilã, competitivitatea economicã ºi terorismul. Aceste probleme pot fi soluþionate doar acþionând ca un tot unitar, la nivelul Uniunii Europene. Tratatul de la Lisabona conþine douã inovaþii instituþionale importante, care vor avea un impact semnificativ asupra acþiunii externe a Uniunii: 1. - numirea unui preºedinte „permanent” al Consiliului European, pentru un mandat de doi ani ºi jumãtate cu posibilitate de reînnoire. 2. - numirea unui Înalt Reprezentant pentru afaceri externe ºi politica de securitate, care va fi ºi vicepreºedinte al Comisiei ºi care va avea misiunea de a asigura coerenþa acþiunilor externe ale Uniunii. Tratatul de la Lisabona oferã Uniunii posibilitatea de a acþiona mai eficient ºi mai coerent pe plan internaþional. Îmbinând diversele componente ale politicii externe, respectiv diplomaþia, securitatea, comerþul, dezvoltarea, ajutorul umanitar ºi negocierile internaþionale, Europa va dobândi o poziþie mai fermã în relaþiile cu þãrile partenere ºi cu organizaþiile din întreaga lume. Impactul intervenþiilor Uniunii Europene devine mai puternic odatã cu crearea unui nou serviciu european pentru acþiune externã. Acesta se sprijinã pe resursele instituþiilor Uniunii Europene ºi ale statelor membre pentru a-l asista pe Înaltul Reprezentant. Tratatul atribuie Uniunii Europene o personalitate juridicã unicã, dându-i posibilitatea sã încheie acorduri internaþionale ºi sã adere la organizaþii internaþionale. Prin urmare, Uniunea Europeanã poate sã se exprime ºi sã acþioneze ca o singurã entitate. Tratatul de la Lisabona acordã o ºi mai mare importanþã principiilor care stau la baza acþiunilor Uniunii Europene: democraþia, statul de drept, libertãþile fundamentale ºi drepturile omului, respectarea demnitãþii umane, principiile egalitãþii ºi solidaritãþii. Tratatul de la Lisabona introduce, pentru prima datã, o bazã juridicã specificã pentru acordarea ajutorului umanitar ºi prevede posibilitatea înfiinþãrii Corpului voluntar european de ajutor umanitar. Definind rolul pe care Uniunea Europeanã trebuie sã îl joace în lume, Tratatul de la Lisabona abordeazã ºi problema politicii de securitate ºi de apãrare comunã, admiþând cã aceasta face parte integrantã din politica externã ºi de securitate comunã. În acest context, este introdusã ºi o „clauzã de solidaritate”, prin care Uniunea Europeanã ºi statele membre sunt chemate sã acþioneze în comun în cazul în care un stat membru devine þinta unui atac terorist. (Va urma). Vã invitãm sã urmãriþi serialul nostru consacrat acestui subiect ºi aºteptãm mesajele dumneavoastrã la e-mail office@az.ro sau postal la ANUNTaz OP53 / CP82 Bucureºti.

n Casierã, cu carte de muncã,

studii, salariul 1.300Ron, zona Berceni. Detalii nr. de telefon: Tel: 0769864279 n Casting figuratie reclame TV. Casa de productie Lumiere Artists organizeaza casting pt filme, reclame si emisiuni TV. Plata intre 50-300 euro / ziua de filmare. Nu se percep taxe pt. inscriere, casting@lumiereartists.com, Tel: 0213109152, 0755129475 n Casting pentru film. Casa de productie Lumiere Artists organizeaza casting (figuratie si actori) pt film de lung metraj. Nu se percep taxe pt. inscriere, é Bucãtar. Restau- casting@lumiereartists.com, Tel: 0213109152, 0755129475 rant de lux n Coafezã ºi manichiuristã, pedichiuiristã (unghii false), cu angajeaza urgent vad format, Piaþa personal calificat, cu experienþã, Crângaºi, Tel: 0761679830 experienta in n Coafezã Beauty and Style Salon, zona Militari, angajeaza domeniu pentru coafeza in conditii avantajoase, pozitia de bucatar, Tel: 0727443399 n Coafezã care face si frizerie, stefan.ciobanu@ cu experienta, pentru salon bd aeroservices.ro Brancoveanu, salariu fix 1000-1500 sau procent! Tel: n Bucãtãreasã. Angajam personal 0720519429 cu experienta in pregatire de sandvisuri si salate. Program 8-17 n Confecþioneri montatori PVC de luni pana vineri, Tel: cu experienta, hala Popesti 0763685043 Leordeni, Tel: 0767396305 n Bucãtari ºi pizzari, zona Piaþa Unirii, Tel: 0734053206

é BUCÃTARI, PIZZERI SI OSPATARI. RESTAURANT CASA MARA ANGAJEAZA BUCATARI CU EXPERIENTA IN BUCATARIA ITALIANA SI INTERNATIONALA. OSPATARI SI PIZZERI CU EXPERIENTA. ZONA AGRONOMIE, SECTOR 1, MIHAELA@THEGATE.RO, HTTP://WWW.RESTAURANTC ASAMARA.RO, TEL: 0767643603, 0722675766 n Buldoexcavatorist cu experienta

si soferi profesionisti angajam pentru basculante 8X4 Bucuresti, Tel: 0744270546, 0745140506 n Cameristã hotel. Conditii: domiciliul stabil in Bucuresti, absolvent liceu/ scoala profesionala de profil si curs de calificare, experienta profesionala in turism, cunostinte limbi straine. Relatii la 0213159080/1116,

é Cameristã,

Personal Curatenie. Firma de regim hotelier cãutãm camerista pentru program full-time, Radu_greta@yahoo.com, Tel: 0720696250

é Confecþioneri textilisti in masini liniare si triploc, societate comerciala angajeaza, sediul in soseaua Stefanesti, Voluntari, Ilfov; salariu atractiv, bonuri de masa, transport gratuit, Tel: 0733147700, 0768994378

é Cosmeticianã si

coafeza cu experienta - Coafor angajeaza in zona Drumul Taberei, Tel: 0729811610, 0728303303

é Croitoreasã cu experienta, ajutor croitoreasa, retusier cu experienta pentru magazin de modificari imbracaminte, Tel: 0755824940, 0314179195


pagina 4 / oferte de muncã România

19 Iunie 2012 n Croitor/easã Angajez pentru atelier retus, situat in Otopeni! Salariu avantajos! Tel: 0728225853 n Croitorese cu experienta, Atelier De Creatie Designer angajeaza pentru retusuri rochii si confectionare produs. Mediu de lucru placut. Salariu atractiv, oanairis@yahoo.com, Tel: comercial/casier. é Lucrator 0722831262 Angajam lucrator comercial/casier cu experienta. Relatii in supermaket ISSA, Bd Lacul Tei, nr. 113, omar.issasupermaket@gmail.com, Tel: 0212420054 n Manager.

é Curieri pedestri,

Total Post Services angajeaza in Bucuresti si Ilfov, Tel: 0212321575, 0732222672

Restaurant tip fast-food angajeaza Manager si Asistent Manager cu experienta 2 ani. Relatii de luni-vineri 10:00-20:00, Tel: 0737997856 n Manichiuristã si pedichiurista cu

experienta - salon stilat in Bucurestii Noi angajeaza, Tel: 0722967740

n Manichiuristã pentru salon zona

n Modelatoare

covrigãrie ºi gogoºerie, cu experienþã, piata 16 Februarie, cu domiciliul în zonã. 0722225306, Tel: 0722481685, 0722450754 n Montator termopan pvc si al, cu experienta in domeniu minim 2 ani posesor permis cat. B, zona Otopeni. Nu angajam fara experienta si fara permis. Rugam seriozitate, 1050 ron plus carte de munca, 1.050 RON, otopenipersilva@ovi.com, http://www.persilva.ro, Tel: 0722595535 necalificat sau n Muncitor calificat, construcþii instalaþii, permis categoria B. Responsabilitate, seriozitate, fãrã czier, Tel: 0722628923 in constructii, n Muncitori angajam, Tel: 0767660019 n Muncitori montatori tamplarie pvc cu experienta, Tel: 0724834947 n Muncitori, angajez urgent pentru finisaje interioare, exterioare, Tel: 0767008004 Firma de n Muncitori. constructii angajeaza muncitori calificati in placare polistiren fatade, Tel: 0734456833 n Operator Pc angajam, Tel: 0213265596

Panduri, exclus începãtoare, Tel: 0765207252

é Distribuitor cu sau

fara experienta pentru ROOSSA Books SRL salariu de la 1200lei, bonusuri in functie de realizari, Tel: 0318004555

Manichiuristã, hair stylist, cosmeticiana (de preferat Chisinau) rog seriozitate, papy_catalina@ yahoo.com, Tel: 0749555555, 0724382075 n Masaj Erotic, Andrei nu sunt

proxenet insa detin 2 saloane masaj erotic si intentionez deschiderea unui al 3-lea.Angajez deci doamne/dsoare cu sau fara experienta in domeniu.Doamnele peste 35ani au prioritate! Exclus sex! 2.500 RON/luna, Tel: 0735674678

n Farmacist Bucuresti Cerinte: Absolvent Facultatea de Farmacie; Autorizatie Libera Practica; Maxim 35 ani, Experienta minim 3 ani, 3.000 RON/luna, office@atics.ro, Tel: 0726399202 n Femei de Serviciu, Restaurant n Masaj Erotic. Qlady angajeaza din Herastrau angajeaza, Tel: tinere dragute si serioase pentru masaj erotic, exclus sexul. Conditii 0745999222 de lucru si salarizare lux, 2.000 EUR/luna, Frizer/iþã, angajez, qlady_massage@yahoo.com, Tel: accept provincie, ofer http://www.qlady.ro, 0722999939

eventual si cazare, Tel: 0768419119

n Frizeri ºi manichiuristã cu experienþã, Tel: 0723977137 n Grataragiu angajez urgent, Tel: 0763117186 n Îngrijitoare pentru ingrijire doamna in etate de 80 ani cu greutate in miscare, cautam persoana interna o saptamana sau doua saptamani pe luna, de preferinta cu experienta in ingrijirea batranilor - asiguram casa masa, salariu negociabil la interviu, Tel: 0754065255 n Îngrijitor. Angajez om pentru ingrijire curte vila in cantierul nou de vile din Bragadiru. Tel. dupa 13.00, Tel: 0734584411 n Instalator aer conditionat. Angajez instalatori aer conditionat cu experienta. Pentru programare la interviu sunati, Tel: 0760958778 n Lucrãtor Comercial, angajez la o statie combustibil (peco) OMV din Bucuresti, cata.naicu@gmail.com, Tel: 0727767369

Maºiniste cu experienþã ºi fete pentru pregatit cusut feþe încãlþãminte, angajeazã SC Coryllus Prodimpex SRL (Str. Iliada nr. 55), 0744661957, Tel: 0214204326, 0744661956 n Mecanic auto cu experienta.

Angajeaza service Popesti Leordeni, Tel: 0723355833, 0744250600

n Menajerã

Snagov. Agentie cauta persoana serioasa pentru client cu reputatie. Se cere experienta si recomandari, 0762075087, contact@bonapentrucopil.ro, Tel: 0748656552, 0726399202

é Ospãtar

n Ospãtari, ospatarite angajam

pentru restaurant zona Universitate, program 2 zile/ 2 zile, Tel: 0731031190

é Ospãtãriþe, Restaurant central

angajeaza. Experienta in Spania constituie un avantaj. Asteptam CV la e-mail, sorindenia@gmail.com, Tel: 0722724808

Paznic cu atestat, telefon contact între orele 10-16, Tel: 0786745138 n Persoanã. ANGAJATOR caut

persoanã diponibilã, limba englezã, experienþã service echipamente, 30-45, prezenþã, Tel: 0736344306 n Personal pentru întreþinere piscine ºi tehnicã sanitarã, 25-40 ani, cu abilitãþi tehnice, permis minim cat. B, studii minim liceu, între orele 10-18, Tel: 0766482513 n Personal Angajam personal curatenie femei si barbati, zona Otopeni- Pipera, relatii la tel, Tel: 0728800153 PERSONAL FAST FOOD ANGAJAM PERSONAL BUCATARIE CU EXPERIENTA, TEL: 0764788373, 0314328565

sau ospatarita, Angajeaza restaurant piata Romana, Tel: 0732984738 n Ospãtari restaurant, angajeaza n Personal brutarie, angajam ospatari/ ospatarite, Tel: urgent, Tel: 0740642470, 0212107136, 0768083894 0720003078


19 Iunie 2012

oferte de muncã România / pagina 5

é Personal bucãtãrie, lucrãtor fast-food, casier, livrator pe scuter (posesor de permis cat. B sau atestat) pt. rotiseriile Dineº, Tel: 0213374185, 0730380381 n Personal curatenie. Firma Medline Property Multiservices angajeaza personal de curatenie calificat in echipa mobila! Asigurãm: salariu atractiv, tichete de masã, dezvoltare profesionalã ºi carierã în echipã tânãrã, resurseumane@medline.com.ro, Tel: 0733104222, 0726373687 n Personal Gradinita. Gradinita Family Kids, zona Mall Vitan, angajeaza pt. urmatoarele pozitii: educatoare calificata, min. 2 ani experienta, limba engleza obligatorie; ingrijitoare; asistenta medicala cu experienta pediatrica; bucatareasa cu diploma de specialitate minim 5 ani experienta, anamaria_sacuiu@yahoo.com, Tel: 0723281551

é Personal Restaurant angajam fete si baieti dornici sa lucreze si seriosi la vase, gratar, salate, la cald, cu experienta, pentru bucatarie libaneza, Tel: 0735810766, 0766920507

é Personal service auto: director servici, pregatitori auto, vopsitori, mecanici, Tel: 0722210956 n Personal,

SC angajeaza pentru depozitul din Comuna Rudeni, jud. Ilfov. Cerinte: masina, proprietate personala. CV-urile se primesc la e-mail constantin.barbu.pl@ gmail.com, Tel: 0749144795

n Personal. SC Ady Comimpex Group 2004 SRL, cu sediul in Afumati- Ilfov, angajeaza prin concurs: Lucrator controlor final conditii limba chineza prezinta avantaj; Functionar in activitati comerciale, administrative si preturi; Conducator firma mica patron (girant) in afaceri, intermedieri si alte servicii comerciale, conditii: experienta in domeniu, limba chineza prezinta avantaj. Concursul consta in baza pe CV. CV-urile se vor trimite pana la data de 25.06.2012 data la care are loc selectiala tel/fax. Candidatii alesi vor fi anuntati telefonic, Tel: 0314379016, Fax: 0314379016 n Pizzar bucatar, usor adaptabil, muncitor pentru restaurant, Tel: 0768335908, 0734565181 n Pregatitor/Vopsitor auto cu experienta minim 5 ani. SC Lucia Automotive SRL angajeaza, Service-ul este multimarca si se afla langa cartierul Militari sector 6, 500 EUR/luna, george.mihalcea@de-auto.ro, http://www.de-auto.ro, Tel: 0720083701 n Reprezentant, Avon înscriem reprezentanþi vânzãri, câºtiguri mari, produse cadou, cursuri gratuite, posibilitãþi avansare, Tel: 0767288908

ªofer categoria D pentru curse speciale, office@matrixsport.ro, Tel: 0745829009

n ªofer taxi cu atestat, domiciliul

stabil Bucuresti Titan, dispecerat Meridian, Tel: 0744751335, 0720773217 n Spãlãtor auto, carte de munca, salariu fix, zona Prelungirea Ghencea, detalii la telefon, Tel: 0765477294

é Tâmplar calificat

cu experienta in prelucrarea lemnului, furnirului si PAL, Tel: 0735673872

n Valet, cunoºtinþe în domeniu

minim 3 ani, permis B, limba rusã Pensiunea Norocel angajeaza, Tel: 0722774113 n Vânzãtoare la minibar salã de jocuri, zona Piaþa Presei, experienþã minimã 2 ani vânzãri. 0212244791, Tel: 0723436343, 0765486755

n Tâmplar mecanic ºi universal, cursiv. Tel: 0726488684

Secretarã, firma consultanta constructii angajeaza, 1 . 2 0 0 R O N / l u n a , construmi2008@yahoo.com, Tel: 0722793695

n ªofer cu experienta in distributia de bauturi, angajam preferabil cu domiciliul in sectorul 6, Tel: 0732733853 n ªofer taxi, 12/24, atestat valabil, angajez, Tel: 0760934388

é Tehnicieni interfoane, sisteme alarmare, reprezentant tehnic comercial si agenti interventie rapida cu permis angajeaza ABA Security, Tel: 0213358420

Vânzãtoare îngheþatã Sector 4 angajez, Tel: 0735353011

é Tâmplar pal si

circularist cu experienta, Tel: 0721160750

n Vânzãtoare cu experienþã la patiserie, Tel: 0733673707

n Vânzãtoare mini-market, zona Crângaºi, sunaþi între 8.30-18, Tel: 0731554477

orele


detalii la http://ec.europa.eu Germany (BADEN-WUERTTEMBERG) n 1. Bäcker/in Arbeitsort: Mietingen ; Description: Wir

suchen ab sofort eine/n Bäcker/in in Vollzeit unbefristet Sie bringen eine abgeschlossene Ausbildung ggf. auch Berufserfahrung mit Dann freuen wir uns über Ihren Anruf unter: 07356 2258 - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Phone: +49 7356 2258 n 2. Wissenschaftlicher Mitarbeiter (m/w) Abteilung Signatorik Arbeitsort: Ettlingen ; D escription: Die Fraunhofer-Gesellschaft ist eine der führenden Organisationen für angewandte Forschung in Europa. Das Fraunhofer-IOSB mit seinen 380 Mitarbeitern bietet engagierten Menschen anspruchsvolle und abwechslungsreiche Aufgaben mit Verantwortung und viel Gestaltungsspielraum. Im Auftrag unserer Kunden aus verschiedenen Bereichen von Wirtschaft und Staat wenden wir neueste Erkenntnisse aus Wissenschaft und Forschung interdisziplinär auf konkrete Projekte an. Wir bieten ein spannendes Arbeitsumfeld und flache Hierarchien an. Für die Abteilung Signatorik (SIG) suchen wir ab sofort eine/n * Wissenschaftliche Mitarbeiterin/Wissenschaftlichen Mitarbeiter * Die Forschungsschwerpunkte der Abteilung SIG bilden Arbeiten zu Warnsensoren, zu limitierenden atmosphärischen Ausbreitungsparametern, zu Signaturen für Aufklärung und Schutz sowie zu Konzeption und Bewertung von Tarn- und Täuschmaßnahmen. Ihr Aufgabengebiet umfasst die Auslegung und Programmierung einer Simulations-Umgebung für die Beurteilung der Leistungsfähigkeit unterschiedlicher elektrooptischer Sensorsysteme. Im Einzelnen umfasst dies: (-)Wissenschaftliche Recherche, theoretische Betrachtungen (-)Konzeption und Strukturierung der Simulationsmodule (-)Softwaretechnische Umsetzung (-)Durchführung und Auswertung der Simulationen (-)abgeschlossenes naturwissenschaftlich-technisches Studium (FH/TH) (-)Sehr gute Programmierkenntnisse in C++ oder C# (-)Grundkenntnisse physikalischer Zusammenhänge (-)Gute Deutschund Englischkenntnisse in Wort und Schrift Sollten Sie darüber hinaus Interesse an folgenden Themen haben, sind wir an Ihrer Bewerbung besonders interessiert: (-)Elektronik, Hardware-Programmierung (-)Optik, Radiometrie Wir würden uns freuen, Sie in unserem interdisziplinären Team begrüßen zu können! Bitte berücksichtigen Sie, dass Ihre Tätigkeit Kontakte zu wehrtechnischen Arbeiten beinhalten kann. Anstellung, Vergütung und Sozialleistungen richten sich nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD). Die Stelle ist zunächst befristet bis 31.12.2014. Die Fraunhofer-Gesellschaft legt Wert auf die berufliche Gleichstellung von Frauen und Männern. * Kontakt * Bitte richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung mit allen wichtigen Unterlagen unter Angabe der Kennziffer IOSB-2012-14 an: Fraunhofer-IOSB - Personalstelle Gutleuthausstraße 1, 76275 Ettlingen personal@iosb.fraunhofer.de Fragen zu dieser Position beantwortet gerne: Herr Dirk Seiffer, Tel. 07243/992-264 E-Mail: dirk.seiffer@iosb.fraunhofer.de sowie Herr Dr. Christian Eisele, Tel. 07243/992-177 E-Mail: christian.eisele@iosb.fraunhofer.de Informationen über das Unternehmen finden Sie im Internet unter: http://www.iosb.fraunhofer.de Incoming Kennung ZAV 131 - Geforderte Anlagen: Schriftliche Bewerbung mit Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnissen

n 3. Mechatroniker/in Arbeitsort: Laupheim ; Description: Als mittelständisches Unternehmen der Lebensmittelindustrie mit internationaler Marktbedeutung entwickeln und produzieren wir hochwertige Käsespezialitäten mit höchstem Anspruch an Qualität und Innovationsgrad. Rund 350 Mitarbeiter tragen zu unserem Erfolg bei. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort eine/n Mechatroniker (m/w) Ihre Aufgabe: - Wartung unserer Produktions- und Verpackungsanlagen - Fehleranalyse und beseitigung bei technischen und elektronischen Störungen - Technische Begleitung bei Produktwechseln - Verantwortung für die prozessbegleitende Dokumentation - Mitarbeit im Team an der Optimierung von Prozessabläufen - Die Tätigkeit erfolgt im 2-Schicht-Betrieb Ihr Profil: Sie besitzen eine Ausbildung als Mechatroniker und haben bereits erste Berufserfahrung in der Wartung und Instandhaltung von Produktionsmaschinen. Sie verfügen über ein solides technisches und elektronisches Grundverständnis und arbeiten gerne eigenverantwortlich. Ausgeprägte Qualitätsorientierung und verantwortungsbewusstes Handeln zeichnen Sie aus. Unser Angebot: Es erwartet Sie eine interessante und herausfordernde Tätigkeit mit vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten in einem dynamischen Umfeld. Wir bieten eine umfassende Einarbeitung sowie attraktive Konditionen. GERNE BUNDESWEITE BEWERBER ! Wenn Sie Ihre berufliche Zukunft in unserem zukunftsorientierten Unternehmen gestalten möchten, dann senden Sie bitte Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen an: JERMI Käsewerk GmbH Ritter-Heinrich-Straße 2-4, 88471 Laupheim-Baustetten Frau Hoffmann Tel.: 07392 9771 150 bewerbungen@jermi.de, www.jermi.de Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse n 4. Verkäufer/in Arbeitsort: Laupheim; Description: Wir suchen zum sofortigen Eintritt eine Bäckereifachverkäufer/in in Teilzeit (ca. 30 Wochenstunden). Ihr Profil: Sie besitzen eine Ausbildung zum/zur Bäckereifachverkäufer/in oder haben bereits fundierte Erfahrungen im Verkauf sammeln können. Desweiteren sollten Sie zeitlich flexibel einsetzbar sein. Sie sind interessiert Wir freuen uns über Ihre schriftliche Bewerbung! - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Name: Joachim Mangold Bäckerei - Konditorei; Address: Mittelstr. 41, D-88471 Laupheim, Deutschland; Phone: +49 7392 8303

n 5. Maschinenbediener Hydromat (m/w) Arbeitsort: Bonndorf im Schwarzwald ; Description: Können Sie sich vorstellen in einem international ausgerichteten, mittelständischen Unternehmen, das komplexe, kundenspezifische Drehteile und Baugruppen herstellt, zu arbeiten Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung! Wir suchen für unseren Kundenbetrieb in Lenzkirch eine/n Maschinenbediener/in Hydromat. Sie arbeiten mit modernen Hydromaten (Rundtakttransfermaschinen) und sind verantwortlich für: - das Einrichten und Bedienen der betriebseigenen Anlagen - das Regeln und Steuern der Fertigungsprozesse an der Maschine, inkl. Werkzeugwechsel - die Instanthaltung und Wartung der Produktionslanlagen und Werkzeuge - das Erstellen von Einstellplänen für Neuteile - das Lenken fehlerhafter Produkte - die Rückverfolgung von Ursachen für fehlerhafte Teile, die Festlegung von Abstellmaßnahmen und die Prüfung auf Wirksamkeit - das Messen der Teile - die Eingabe in das CAQ-System Ihr Profil: - Sie besitzen eine abgeschlossene Berufsausbildung in einem Metallberuf und verfügen über erste Erfahrungen an Rundtakttransfer-Maschinen Organisationstalent und hohes Qualitätsbewusstsein zeichnen Sie aus Flexibilität, eine rasche Auffassungsgabe und Bereitschaft zur Schichtarbeit ist selbstverständlich - Sie arbeiten gerne im Team - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Wünschenswert; dienstleistungen@billharz.de n 6. Koch/Köchin oder Jungkoch/Jungköchin Arbeitsort: Baiersbronn ; Description: Das Schliffkopf Wellness- & Natur Resort auf 1025 m Höhe zählt zu den namhaften Wellnesshotels in Deutschland. Das mit 5-Wellness-Stars ausgezeichnete Wohlfühlhotel liegt inmitten eines weitläufigen Naturschutzgebietes an Deutschlands bekanntester Ferienstrasse Schwarzwaldhochstrasse zwischen Freudenstadt und Baden-Baden. Wir sind ein familiär geführtes ****S Hotel und verfügen über 70 großzügige Zimmer und Suiten. In unserem Restaurant bieten wir kulinarischen Genuss auf höchstem Niveau. Zur Ergänzung unseres jungen und motivierten Teams suchen wir in Vollzeitanstellung eine/n qualifizierte/n und begeisternde/n Mitarbeiter/in mit Freude an ihrer/seiner Aufgabe. Koch/Köchin oder Jungkoch/Jungköchin Eintritt ab sofort oder nach Vereinbarung möglich. Bei der Suche nach einer kleinen Wohnung oder einem möblierten Zimmer sind wir Ihnen gerne behilflich. Sie sollten über einen PKW verfügen um unser Hotel an der Schwarzwaldhochstraße erreichen zu können. Fachleute mit Leidenschaft und Engagement senden ihre Bewerbungsunterlagen z.Hd. Frau Doreen Fahrner. Schliffkopf Wellness & Natur Resort Schwarzwaldhochstrasse 1, 72270 Baiersbronn-Schliffkopf Tel. +49(0)7449/920-0 doreen.fahrner@schliffkopf.de www.schliffkopf.de Geforderte Anlagen: Aussagekräftige Bewerbungsunterlagen n 7. Mitarbeiter/in für die Rezeption Arbeitsort: Baiersbronn ; Description: Das Schliffkopf Wellness- & Natur Resort auf 1025 m Höhe zählt zu den namhaften Wellnesshotels in Deutschland. Das mit 5-Wellness-Stars ausgezeichnete Wohlfühlhotel liegt inmitten eines weitläufigen Naturschutzgebietes an Deutschlands bekanntester Ferienstrasse Schwarzwaldhochstrasse zwischen Freudenstadt und Baden-Baden. Wir sind ein familiär geführtes ****S Hotel und verfügen über 70 großzügige Zimmer und Suiten. In unserem Restaurant bieten wir kulinarischen Genuss auf höchstem Niveau. Zur Ergänzung unseres jungen und motivierten Teams suchen wir in Vollzeitanstellung eine/n qualifizierte/n und begeisternde/n Mitarbeiter/in mit Freude an ihrer/seiner Aufgabe. Mitarbeiter/in für die Rezeption für Front-und Back-Office Gerne geben wir auch Berufsanfängern eine Chance oder Bewerbern die nicht über eine Ausbildung im Hotelfach verfügen, jedoch über Berufserfahrung an der Rezeption. Eintritt ab sofort oder nach Vereinbarung möglich. Bei der Suche nach einer kleinen Wohnung oder einem möblierten Zimmer sind wir Ihnen gerne behilflich. Sie sollten über einen PKW verfügen um unser Hotel an der Schwarzwaldhochstraße erreichen zu können. Fachleute mit Leidenschaft und Engagement senden ihre Bewerbungsunterlagen z.Hd. Frau Doreen Fahrner. Schliffkopf Wellness & Natur Resort Schwarzwaldhochstrasse 1, 72270 Baiersbronn-Schliffkopf Tel. +49(0)7449/920-0 doreen.fahrner@schliffkopf.de www.schliffkopf.de Geforderte Anlagen: Aussagekräftige Bewerbungsunterlagen

n 9. Produktentwickler/in Arbeitsort: Laupheim ; Description: Als

mittelständisches Unternehmen der Lebensmittelindustrie mit internationaler Marktbedeutung entwickeln und produzieren wir hochwertige Käsespezialitäten mit höchstem Anspruch an Qualität und Innovationsgrad. Rund 350 Mitarbeiter tragen zu unserem Erfolg bei. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort einen Produktentwickler (m/w) Ihre Aufgabe: Sie sind für die Entwicklung und Optimierung unserer Produkte verantwortlich. Zu Ihrem Aufgabengebiet zählen die Versuchsplanung und -durchführung, die Musterherstellung im Technikum und die Betreuung der Produkte von der Musterherstellung bis zur Lieferfähigkeit. In Ihren Verantwortungsbereich fallen zudem die Durchführung und Auswertung von Verkostungen. Als Produktentwickler arbeiten Sie in enger Zusammenarbeit mit der Produktion, dem Vertrieb und dem Produktmanagement. Ihr Profil: Sie besitzen einen Studienabschluss in einem Studiengang mit Schwerpunkt Milchund/oder Lebensmitteltechnologie oder eines vergleichbaren Studiums. Sie verfügen über solide technologische Kenntnisse und haben eine hohe Affinität zu Käseprodukten. Sie arbeiten gerne eigenverantwortlich und besitzen die Fähigkeit einer effektiven Planung und Organisation. Zudem sind Sie ein kreativer Mensch, der Kommunikationsstärke mitbringt. Unser Angebot: Es erwartet Sie eine interessante und herausfordernde Tätigkeit mit vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten in einem dynamischen Umfeld. Wir bieten eine umfassende Einarbeitung sowie attraktive Konditionen. GERNE BUNDESWEITE BEWERBER ! Wenn Sie Ihre berufliche Zukunft in unserem zukunftsorientierten Unternehmen gestalten möchten, dann senden Sie bitte Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen mit frühestmöglichem Eintrittstermin und Ihrer Gehaltsvorstellung an: JERMI Käsewerk GmbH z. Hd. Frau Simone Eiberle Ritter-Heinrich-Straße 2-4, 88471 Laupheim-Baustetten Tel.: 07392 9771 151 bewerbungen@jermi.de, www.jermi.de - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse

n 10. Straßenbauvorarbeiter (m/w) Arbeitsort: Riederich ; Description: Wir

suchen ab sofort einen Straßenbauvorarbeiter (m/w). Es werden auch Bewerber aus dem Ausland berücksichtigt. Incoming - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Führerscheine: Fahrerkarte: Wünschenswert; Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Zwingend erforderlich; Fahrlehrerlaubnis Klasse CE (alt Kl.2, LKW-Fahrerausbildung): Wünschenswert; Führerschein Baumaschinen: Wünschenswert; Phone: +49 7123 9769415; Fax: +49 7123 976416; Email: info@hf-bau.eu

n 11. Servicetechniker (m/w) Arbeitsort: Filderstadt ; Description: Dürr ist

ein Maschinen- und Anlagenbaukonzern, der in seinen Tätigkeitsfeldern führende Positionen im Weltmarkt einnimmt. Rund 80% des Umsatzes werden im Geschäft mit der Automobilindustrie erzielt. Darüber hinaus beliefert Dürr die Flugzeugindustrie, den Maschinenbau sowie die Chemieund Pharmaindustrie mit innovativer Produktions- und Umwelttechnik. Weltweit verfügt Dürr über 49 Standorte in 22 Ländern. Im Geschäftsjahr 2011 erzielte Dürr mit rund 6.800 Mitarbeitern einen Umsatz von knapp 1,9 Mrd. €. Der Geschäftsbereich Cleaning and Filtration Systems sucht am Standort Filderstadt einen Servicetechniker (m/w). Ihre Aufgaben: Sie sind für die Durchführung von Inspektions- und Wartungsarbeiten sowie die Ausführung von Serviceeinsätzen und Reparaturen verantwortlich. Zu Ihrem Aufgabengebiet gehört auch die Montage und Inbetriebnahme von Neuanlagen und die Einweisung bzw. Schulung unserer Kunden. Ihr Profil: Abgeschlossene Ausbildung in den Bereichen Mechanik oder Elektrotechnik mehrjährige Berufserfahrung (optimal im Anlagenbau) Kenntnisse in der Elektro- und SPS-Technik Selbstständiges Arbeiten im Team Flexibilität und Eigenverantwortlichkeit Reisebereitschaft im In- und Ausland (70% der Aufträge befinden sich im süddeutschen Raum, 30% in aller Welt) Englische Sprachkenntnisse Führerschein Klasse 3 bzw. B Wir bieten: Raum für individuelles Arbeiten und die frühzeitige Übernahme von Verantwortung sowie eine leistungsorientierte Vergütung. Wenn Sie mehr erfahren möchten, ist Frau Stefanie Friedinger Ihre Ansprechpartnerin (E-Mail: stefanie.bartel@ecoclean.durr.com). Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung. - Incoming Kennung ZAV131 - - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Zwingend erforderlich; Kenntnisse und Fertigkeiten: SPS-System SIMATIC S7; Stefanie.Bartel@ecoclean.durr.com

n 12. Applikationsingenieur Elektronik (m/w) Arbeitsort: Renningen ; n 8. Einkäufer/in / Disponent/in für Verpackungsmaterial Arbeitsort: Description: Ihre Herausforderung: Entwicklung der elektrischen

Laupheim; Description: Als mittelständisches Unternehmen der Lebensmittelindustrie mit internationaler Marktbedeutung entwickeln und produzieren wir hochwertige Käsespezialitäten mit höchstem Anspruch an Qualität und Innovationsgrad. Rund 350 Mitarbeiter tragen zu unserem Erfolg bei. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort eine/n eine/n Einkäufer/in / Disponent/in Ihre Aufgabe: Sie sind für die Abwicklung und Organisation sämtlicher anfallender administrativer Aufgaben zur Unterstützung der Einkäufer verantwortlich. Hierzu zählen u.a. die Reklamationsbearbeitung, das Erstellen von Statistiken, die Bearbeitung des Schriftverkehrs sowie die Koordination und Überwachung von Terminen. Zudem bearbeiten Sie eigene Projekte im Sachgebiet. Ihr Profil: Sie haben eine erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung und erste Berufserfahrung im Einkauf. Zudem verfügen Sie über sehr gute Kenntnisse in den MS-Office-Programmen. Sie sind ein Organisationstalent mit einer selbständigen und gewissenhaften Arbeitsweise. Unser Angebot: Es erwartet Sie eine interessante und herausfordernde Tätigkeit mit vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten in einem dynamischen Umfeld. Wir bieten eine umfassende Einarbeitung sowie attraktive Konditionen. GERNE BUNDESWEITE BEWERBER !!! Wenn Sie Ihre berufliche Zukunft mit JERMI gestalten möchten, dann senden Sie bitte Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen an: JERMI Käsewerk GmbH z. Hd. Frau Simone Eiberle Ritter-Heinrich-Straße 2-4, 88471 Laupheim-Baustetten Tel.: 07392 9771 151 bewerbungen@jermi.de, www.jermi.de - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse

Ausrüstung unserer Klimasysteme zusammen mit unserem Team Elektronik und Systeme. Definition von Konzepten, Anforderungsanalysen bis hin zur Realisierung unserer Projekte bei inund ausländischen Kunden. Erstellung von Schaltplänen mit EPLAN P8 für unsere Klimasysteme sowie der Leitungssätze mit HarnessExpert. Entwicklung und Pflege der Hard- und Software unserer Klimaregler (Embedded Systeme) inkl. der PC-Diagnosesoftware mit Hilfe von CASE-Tools. Zusammenfügen von allen Komponenten unter Berücksichtigung auch neuartiger Anforderungen, wie z. B. Hybridfahrzeuge. Schnelle Verantwortungsübertragung nach sehr gute Einarbeitungsphase und Unterstützung bei der kontinuierlichen Entwicklung Ihrer Fähigkeiten. Ihr Profil: Erfolgreicher Studienabschluss in Elektrotechnik, Nachrichtentechnik, Maschinenbau, Fahrzeugtechnik oder vergleichbares. Erste Berufserfahrung in einem produzierenden Unternehmen wäre wünschenswert. Kenntnisse der Programmiersprachen C, C++ und C#. Kenntnisse im Bereich Bussysteme, elektrische Bordnetzarchitektur, MSR-Technik in Klimasystemen sowie elektrisches Energiemanagement von Vorteil. Sehr gute Teamfähigkeit, hohes Engagement und Durchsetzungsvermögen. Analytisches und prozessorientiertes Denken. Begeisterung für innovative Konzepte und Methoden bei der Geräteentwicklung und Applikation im LKW- bzw. Busbereich. Sehr gute Englischkenntnisse. Deutschkenntnisse. - Incoming Kennung ZAV131 - - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; +49 7159 923425; Email: Personal-Renningen@eberspaecher.com


detalii la http://ec.europa.eu n 13. Augenoptiker/in für Pforzheim Arbeitsort: Pforzheim ; Description: Apollo-Optik ist mit über 700 Filialen in Deutschland vertreten und gehört seit 1998 zum europaweit größten Optik Konzern, der Pearle-Gruppe. Pearle ist mit Filialen in 16 europäischen Ländern vertreten und steht damit unangefochten an der Spitze aller Optiker in Europa. Apollo-Optik ist ein stark wachsendes Unternehmen. Gut ausgebildetete und engagierte Mitarbeiter/innen gewährleisten ein Höchstmaß an Qualität und Service - die Grundlage für die langfristige Kundenzufriedenheit und somit weiteren Erfolg. Zur Unterstützung unserer Teams suchen wir ab sofort Augenoptikergesellen (m/w) in Vollzeit. Ihre Ausbildung zum Augenoptiker (m/w) haben Sie erfolgreich absolviert. Sie verfügen bereits über Erfahrung in der Kundenberatung und es ist für Sie selbstverständlich den Kunden in den Mittelpunkt Ihres Denkens und Handels zu stellen und ihn fachkompetent zu beraten. Sie zeichnen sich durch Initiative, Engagement und ausgeprägte Serviceorientierung aus. Apollo-Optik ist ein dynamisches Unternehmen, in dem guten Mitarbeitern immer wieder neue Perspektiven eröffnet werden. Wir bieten Ihnen abwechslungsreiche Aufgaben, sehr gute Aufstiegs- und Entwicklungschancen, eine Weiterbildung zum Augenoptikermeister/in mit finanzieller Unterstützung durch Apollo-Optik sowie das Umfeld eines international erfolgreichen Unternehmens. Bei uns bestimmen Sie Ihren Erfolg in hohem Maße direkt mit. Informieren Sie sich gerne unter www.apollo.de Unsere Rahmenbedingungen: Beschäftigung in Vollzeit mit 39 Std./ Woche. Der Arbeitszeitrahmen richtet sich nach den Öffnungszeiten. Die Lage und Verteilung der Stunden über 5 Arbeitstage erfolgt nach Absprache mit dem jeweiligen Filialleiter. Die Vergütung erfolgt nach unserem Haustarif Tarifgruppe 2. Interessiert Dann freuen wir uns auf Ihre schriftliche Bewerbung an: Apollo-Optik Holding GmbH & Co. KG PERSONALABTEILUNG Wallenrodstrasse 3 91126 Schwabach Gerne auch per E-Mail an: bewerbung@apollo-optik.com - Geforderte Anlagen: aussagefähige Bewerbungsunterlagen n 14. Augenoptiker/in für Radolfzell Arbeitsort: Radolfzell am Bodensee; Description: Apollo-Optik ist mit über 700 Filialen in Deutschland vertreten und gehört seit 1998 zum europaweit größten Optik Konzern, der Pearle-Gruppe. Pearle ist mit Filialen in 16 europäischen Ländern vertreten und steht damit unangefochten an der Spitze aller Optiker in Europa. Apollo-Optik ist ein stark wachsendes Unternehmen. Gut ausgebildetete und engagierte Mitarbeiter/innen gewährleisten ein Höchstmaß an Qualität und Service - die Grundlage für die langfristige Kundenzufriedenheit und somit weiteren Erfolg. Zur Unterstützung unserer Teams suchen wir ab sofort Augenoptikergesellen (m/w) in Vollzeit. Ihre Ausbildung zum Augenoptiker (m/w) haben Sie erfolgreich absolviert. Sie verfügen bereits über Erfahrung in der Kundenberatung und es ist für Sie selbstverständlich den Kunden in den Mittelpunkt Ihres Denkens und Handels zu stellen und ihn fachkompetent zu beraten. Sie zeichnen sich durch Initiative, Engagement und ausgeprägte Serviceorientierung aus. Apollo-Optik ist ein dynamisches Unternehmen, in dem guten Mitarbeitern immer wieder neue Perspektiven eröffnet werden. Wir bieten Ihnen abwechslungsreiche Aufgaben, sehr gute Aufstiegs- und Entwicklungschancen, eine Weiterbildung zum Augenoptikermeister/in mit finanzieller Unterstützung durch Apollo-Optik sowie das Umfeld eines international erfolgreichen Unternehmens. Bei uns bestimmen Sie Ihren Erfolg in hohem Maße direkt mit. Informieren Sie sich gerne unter www.apollo.de Unsere Rahmenbedingungen: Beschäftigung in Vollzeit mit 39 Std./ Woche. Der Arbeitszeitrahmen richtet sich nach den Öffnungszeiten. Die Lage und Verteilung der Stunden über 5 Arbeitstage erfolgt nach Absprache mit dem jeweiligen Filialleiter. Die Vergütung erfolgt nach unserem Haustarif Tarifgruppe 2. Interessiert Dann freuen wir uns auf Ihre schriftliche Bewerbung an: Apollo-Optik Holding GmbH & Co. KG PERSONALABTEILUNG Wallenrodstrasse 3 91126 Schwabach Gerne auch per E-Mail an: bewerbung@apollo-optik.com - Geforderte Anlagen: aussagefähige Bewerbungsunterlagen n 15. Mitarbeiter/in im Service Arbeitsort: Baiersbronn; Description: Für unser 3 Sterne S-Hotel in Baiersbronn-Schönmünzach suchen wir ab sofort oder nach Vereinbarung eine/n Mitarbeiter/in für den Service Schön wäre es wenn Sie bereits über eine Ausbildung in der Gastronomie oder über Berufserfahrung in der Gastronomie verfügen würden. Gerne lernen wir Sie auch bei entsprechender Motivation an. Sie können bei uns in Teilzeit wie auch in Vollzeit arbeiten. Eine Unterkunft können wir Ihnen bei Bedarf zur Verfügung stellen. Sind Sie interessiert Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihre schriftliche Bewerbung. Geforderte Anlagen: Aussagekräftige Bewerbungsunterlagen; Phone: +49 7447 94670; Fax: +49 7447 946767; Email: info@hotel-klumpp.de n 16. Kranmonteur/in Arbeitsort: Herrenberg im Gäu ; Description: Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n Kranmonteur/in. Ihre Aufgaben: Kranmontage Reparatur- und Wartungsarbeiten, Baukran Fa. Liebherr Ihr Profil: Eine Ausbildung als Elektriker/in oder Mechatroniker/in, gerne auch Quereinsteiger mit Tätigkeitsnachweis aus dem Bereich Elektrotechnik, hohes Verantwortungsbewusstsein, hohe Belastbarkeit, Flexibilität und Einsatzbereitschaft sowie mindestens den Führerschein der Klasse B (alt: FS Kl. 3) setzen wir voraus. Interesse Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung! Incoming Kennung ZAV131 - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Zwingend erforderlich; Information: Thomas Frank; Address: Behringstr. 2, D-71083 Herrenberg im Gäu, Deutschland; Email: T.Frank@Kopp-Baumaschinen.de

n 17. Facharzt/-ärztin - Kinder- und Jugendmedizin Arbeitsort: Schömberg bei Neuenbürg, Württember ; Description: Die Kinderklinik Schömberg gGmbH ist ein neurologisches Fachkrankenhaus mit 62 Plätzen. Wir behandeln Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit angeborenen oder erworbenen Hirnschädigungen, Epilepsien und Entwicklungsstörungen. Unser Team sucht zum nächstmöglichen Termin Verstärkung! Sie befinden sich in der Pädiatrie-Weiterbildung oder sind Kinder- und Jugendärztin/arzt Und Sie möchten Neuropädiatrie kennen lernen und in einem entspannt kooperierenden Team mit Kinderärzten, Neurologen, Psychologen, Pflegenden und Therapeuten arbeiten Dann richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung bitte an Kinderklinik Schömberg gGmbH Ärztlicher Direktor PD Dr. Gerhard Niemann Römerweg 7 75328 Schömberg Weitere Informationen erhalten Sie unter der Telefonnummer 07084/928391. Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse n 18. Tiefbaufacharbeiter (m/w) Arbeitsort: Riederich ; Description: Wir suchen ab sofort einen Tiefbaufacharbeiter (m/w). Es werden auch Bewerber aus dem Ausland berücksichtigt. Incoming - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Zwingend erforderlich; Fahrerlaubnis BE PKW/Kleinbusse mit Anhänger (alt: FS 3): Wünschenswert; Employer Name: H + F - Bau GmbH & Co.KG; Information: Lars Fröhlich; Address: Carl-Benz-Straße 4, D-72585 Riederich, Deutschland; Phone: +49 7123 9769415; Fax: +49 7123 976416; Email: info@hf-bau.eu n 19. Augenoptiker/in für Heilbronn Arbeitsort: Heilbronn, Neckar ; Description: Apollo-Optik ist mit über 700 Filialen in Deutschland vertreten und gehört seit 1998 zum europaweit größten Optik Konzern, der Pearle-Gruppe. Pearle ist mit Filialen in 16 europäischen Ländern vertreten und steht damit unangefochten an der Spitze aller Optiker in Europa. Apollo-Optik ist ein stark wachsendes Unternehmen. Gut ausgebildetete und engagierte Mitarbeiter/innen gewährleisten ein Höchstmaß an Qualität und Service - die Grundlage für die langfristige Kundenzufriedenheit und somit weiteren Erfolg. Zur Unterstützung unserer Teams suchen wir ab sofort Augenoptikergesellen (m/w) in Vollzeit und Teilzeit für unsere Filiale in Heilbronn. Ihre Ausbildung zum Augenoptiker (m/w) haben Sie erfolgreich absolviert. Sie verfügen bereits über Erfahrung in der Kundenberatung und es ist für Sie selbstverständlich den Kunden in den Mittelpunkt Ihres Denkens und Handels zu stellen und ihn fachkompetent zu beraten. Sie zeichnen sich durch Initiative, Engagement und ausgeprägte Serviceorientierung aus. Apollo-Optik ist ein dynamisches Unternehmen, in dem guten Mitarbeitern immer wieder neue Perspektiven eröffnet werden. Wir bieten Ihnen abwechslungsreiche Aufgaben, sehr gute Aufstiegs- und Entwicklungschancen, eine Weiterbildung zum Augenoptikermeister/in mit finanzieller Unterstützung durch Apollo-Optik sowie das Umfeld eines international erfolgreichen Unternehmens. Bei uns bestimmen Sie Ihren Erfolg in hohem Maße direkt mit. Informieren Sie sich gerne unter www.apollo.de Unsere Rahmenbedingungen: Beschäftigung in Vollzeit mit 39 Std./ Woche und in Teilzeit mit 15-35 Std./Woche . Der Arbeitszeitrahmen richtet sich nach den Öffnungszeiten. Die Lage und Verteilung der Stunden über 5 Arbeitstage erfolgt nach Absprache mit dem jeweiligen Filialleiter. Die Vergütung erfolgt nach unserem Haustarif Tarifgruppe 2. Interessiert Dann freuen wir uns auf Ihre schriftliche Bewerbung an: Apollo-Optik Holding GmbH & Co. KG PERSONALABTEILUNG Wallenrodstrasse 3 91126 Schwabach Gerne auch per E-Mail an: bewerbung@apollo-optik.com - Geforderte Anlagen: aussagefähige Bewerbungsunterlagen n 20. Bautechniker/in für das technische Facilty-Management Arbeitsort: Schemmerhofen ; Description: Wir sind ein national und international erfolgreiches, mittelständisches Projektentwicklungs- und Bauträgerunternehmen. Bei unseren vielseitigen Objekten handelt es sich vorwiegend um Fachmarkt- und Einkaufszentren, innerstädtischen City-Kaufhäusern, Seniorenwohnund Pflegeheime sowie Gewerbebauten. Für unseren Bereich technisches Facility-Management suchen wir weitere Verstärkung. Ihr Aufgabengebiet: Zu Ihren Aufgaben gehört die verantwortliche technische Betreuung und Organisation, der durch Sie betreuenden Objekte (Gewerbe-Handelsund gemischt genutzten Immobilien sowie Wohnungseigentümergemeinschaften): Die Aufgaben umfassen im Einzelnen: - Abschluss von Wartungs- und Dienstleistungsverträgen sowie deren Steuerung und Überwachung - Organisation und Durchführung von Instandhaltungs- und Baumaßnahmen Kommunikation und Korrespondenz mit Auftraggebern, Investoren, Eigentümern, Auftragnehmern und Mietern - Bearbeitung von Gewährleistungsmängeln und Schadensfällen Ihr Profil: Sie verfügen über: - eine Ausbildung in der Immobilien- oder Baubranche oder ein immobilienwirtschaftliches oder bautechnisches Studium - Kenntnisse im Bereich Facility-Management insbesondere in der technischen Betreuung von Immobilien. - Durchsetzungsvermögen und Organisationstalent. - eine selbständige, zuverlässige und verantwortungsbewusste Arbeitsweise. Sie sind motiviert und möchten in einem engagierten Team arbeiten Dann freuen wir uns auf Ihre schriftliche Bewerbung mit Angaben Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins, welche selbstverständlich streng vertraulich behandelt wird, an unseren Leiter der Abteilung Facility-Management Herrn Jürgen Schöll. - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Zwingend erforderlich; Employer Name: Activ Immobilien GmbH & Co. KG; Information: Jürgen Schöll; Address: Ferdinand-Dünkel-Str. 5, D-88433 Schemmerhofen, Deutschland; How to apply: schriftlich

n 21. Steinmetz/in und Steinbildhauer/in - Steinmetzarbeiten Arbeitsort:

Stuttgart ; Description: Wir suchen eine/n ausgelernten Steinmetz (m/w) für folgende Arbeiten: - sämtliche Arbeiten eines Steinmetz Versetzarbeiten - Werkarbeiten - Schleifen - Polieren Wir erwarten: abgeschlossene Berufsausbildung mit oder ohne Berufserfahrung Zuverlässigkeit und Flexibilität - körperliche Fitness Der Arbeitgeber ist bei Umzug bei der Wohnungssuche behilflich. - Geforderte Anlagen: Bitte bewerben Sie sich mit aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen. Name: Heinz Blaschke Steinmetz; Address: Eckartstr. 4, D-70191 Stuttgart, Deutschland; Phone: +49 711 2569998 n 22. Helfer/in - Malerei, Lackiererei Arbeitsort: Mietingen ; Description: Wir suchen ab sofort einen Helfer/in für Malertätigkeiten Sie bringen Berufserfahrung als Maler und Lackierer/in sowie einen FS B mit Dann freuen wir uns über Ihren Anruf oder eine Kurzbewerbung. - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Zwingend erforderlich n 23. Sicherheitsmanager (m/w) ZAV Arbeitsort: Schwäbisch Gmünd ; Description: Aufgaben: Sicherheitsmanagement elektrischer Lenksysteme in Serienprojekten Koordination, Abstimmung und Dokumentation der Sicherheitsaktivitäten mit den Kunden Erstellung und Umsetzung des technischen/funktionalen Sicherheitskonzeptes Koordination der Sicherheitsanforderungen komponentenübergreifend im Projekt Review sicherheitsrelevanter Dokumente Freigabe von Muster-/Serienständen hinsichtlich Sicherheitsanforderungen Erarbeitung von Präsentationen, Vorstellung in unterschiedlichen Gremien Repräsentant des Unternehmens bei Kunden (USA / Japan / Europa) und qualifizierter Ansprechpartner hinsichtlich des Sicherheitsmanagements Anforderungen: Studium Sicherheitstechnik, Fahrzeugtechnik, Elektrotechnik, Informatik oder vergleichbares Studium Breitgefächertes Systemwissen (Elektronik, Funktion, Sensor, Aktuator, Software) Kenntnisse der Sicherheitsnormen (IEC61508, ISO26262) Kenntnisse auf dem Gebiet der Lenkungstechnik, der Systemtechnik, der Sicherheitstechnik und der Projektarbeit Systematische, selbständige Arbeitsweise Ziel- und Ergebnisorientierung mit hoher Eigeninitiative Organisations- und Verhandlungsgeschick Teamfähigkeit und Bereitschaft zur Zusammenarbeit zwischen entwicklungstechnischen Abteilungen Sehr gute Englischkenntnisse Deutsche Sprachkenntnisse Reisebereitschaft Incoming Kennung ZAV131 - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; bewerbung@zf-lenksysteme.com n 24. PDM-/PLM-Systemingenieur (m/w) ZAV Arbeitsort: Schwäbisch Gmünd ; Description: Aufgaben: Leitung von Projekten und Unterstützung bei der anwenderseitigen Anbindung von Konzernstandorten und Rollout des PDM-Systems weltweit Analyse, Optimierung, Abstimmung, Standardisierung und Dokumentation von weltweiten Prozessen im PDM-Umfeld Anwendungsbezogene Betreuung der Module Materialstamm, Stückliste, Klassen und Änderungsmanagement in unserem PDM-System axalant Mitarbeit bei der Optimierung dieser Module in Projekten des ZF-Konzerns Mitarbeit bei der Planung weiterer Packages sowie der Koordination und Durchführung von Anwendertests Erarbeitung von Konzepten mit den verantwortlichen Entwicklungsbereichen zur Optimierung und Standardisierung der Produktdokumentationen Mitarbeit bei der Konzipierung und Umsetzung einer künftigen weltweiten PLM-Strategie Anforderungen: Studium der Fachrichtung Maschinenbau, Fahrzeugbau, Mechatronik oder vergleichbare Fachrichtung Erfahrung im Umgang mit PDM-Systemen und SAP erwünscht Operative Erfahrung in der technischen Produktentwicklung und ProE-Kenntnisse vorteilhaft Fähigkeit der einfachen Vermittlung von komplexen Zusammenhängen Analytische Fähigkeiten, Prozessdenken und Freude an Teamarbeit Sicheres Auftreten und Durchsetzungsvermögen Sicherer Umgang mit Office-Tools Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift Deutsche Sprachkenntnisse Gelegentliche weltweite Reisebereitschaft Incoming Kennung ZAV131 - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; bewerbung@zf-lenksysteme.com n 25. Entwicklungsingenieur (m/w) ZAV Arbeitsort: Schwäbisch Gmünd ; Description: Aufgaben: Entwicklung und Konstruktion von Schraubradgetrieben und deren Komponenten für den zukünftigen Einsatz in elektrischen Lenksystemen Analyse externer und interner Anforderung und Ableiten von Kundenlastenheften Detaillierung von Entwürfen und zielorientiertes Koordinieren der Umsetzung bis zur Serienfreigabe Berechnen und Dimensionieren von Bauteilen und Komponentenbaugruppen Zusammenarbeit mit Kunden und Lieferanten in interdisziplinären Teams Erstellen und Durchführen von Konstruktions-FMEA s Anforderungen: Studium Maschinenbau, Mechatronik oder vergleichbare Fachrichtung Erfahrung mit CAD-Programm Pro/ENGINEER Fundierte Kenntnisse in Getriebe-, Lenkungs- oder Fahrwerkstechnik Kreativität, vernetzte Denkweise, Ausdauer und Durchsetzungsvermögen Selbständige, zielorientierte Projektarbeit Sicheres Auftreten gegenüber Lieferanten und Kunden Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift Deutsche Sprachkenntnisse Reisebereitschaft Incoming Kennung ZAV131 - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; bewerbung@zf-lenksysteme.com n 26. Landwirt/in Arbeitsort: Laupheim ; Description: Gartenbau Botzenhard Martin Botzenhard sucht ab sofort einen Landwirt oder Landmaschinenführer (alternativ Landmaschinenmechaniker). Ihre Aufgaben: - Führen von Landmaschinen aller Art - maschinelle Feldarbeit mit allen anfallenden Tätigkeiten - Instandhaltung der landwirtschaftlichen Geräte Führerscheine Klasse B und T sind zwingend erforderlich! Bei Interesse melden Sie sich bitte gleich telefonisch bei uns und vereinbaren einen Termin zu einem persönlichen Vorstellungsgespräch. Wir freuen uns auf Sie! - Geforderte Anlagen:Lebenslauf, Zeugnisse; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Zwingend erforderlich; Fahrerlaubnis T Große Traktoren: Zwingend erforderlich; botzenhard@t-online.de


pagina 8 / oferte de muncã România - strãinãtate / cereri de muncã Vânzãtoare varsta peste 30 ani. Angajeza Real Pallady si Berceni. Salariu 800 lei+ comision, Tel: 0723342781

n Vânzãtoare pentru minimarket zona Gara de Nord, Tel: 0730376118 Vânzãtoare cu experienta angajez pt magazin alimentar Militari Piata Veteranilor, Tel: 0745075102, 0214302123

n Vânzãtoare pentru magazin alimentar, zona Obor - Lizeanu, experienþã obligatorie. Cer ºi ofer seriozitate, Tel: 0722898060

Vânzãtor/oare angajam pentru targuri de artizanat in tara cu experienta minimum 2 ani, cerinte: seriozitate, dexteritate, punctualitate. Oferim cazare, diurna, salariu, comision, Tel: 0212552076 n Vânzãtor/oare. Restaurant tip fast-food angajeaza vanzator cu/fara experienta. Relatii de luni-vineri 10:00-20:00, Tel: 0737997856 n Vânzãtori magazin ceai ºi accesorii pentru ceai, Bãneasa Shopping City, cunoscãtori limba englezã ºi având studii superioare, office@top-tea-company.ro, Tel: 0788166861

é VIDEOCHAT TINERE PENTRU AGENTIE, VIDEOCONFERINTA CONDITII DEOSEBITE, CENTRAL, 500-4000E/ LUNA, WWW.ANGAJAREVI DEOCHAT.RO, TEL: 0720818129, 0314250001

Videochat Tinere dragute minim 18 ani. Salarizare deosebita, contract munca, studio, www.Studio-Bucuresti.ro, Tel: 0720818129

é VIDEOCHAT

STUDIO DIN BUCURESTI CAUTA DOAR FETE, 18 ANI, ASPECT FIZIC PLACUT, SALARIZARE ATRACTIVA, INTIMITATE, CONFIDENTIALITA TE, CONTRACT DE MUNCA, SUPORT PENTRU INCEPATOARE, 3.000 RON/LUNA, MODELS @DELICIOUSFLIRT .COM, HTTP://WWW.DELI CIOUSFLIRT.COM, TEL: 0737398579

19 Iunie 2012

Videochat angajam doamne si domnisoare cu varsta minima 18 ani si cunostinte de limba engleza pentru activitatea de videochat. Program flexibil, bonusuri atractive. ID:boomxangajari, Tel: 0761705741

é Irlanda. é Videochat. Esti studenta si ai nevoie de un job bine platit? Sun Studio angajeaza fete pt videochat, zona centrala, conditii de lux. Comisioane intre 50%-70% + comisioane atractive, 2.000 EUR/luna, sunstudioo@yahoo.com, Tel: 0760808584

é Cipru, fete pentru Golden Tulip

Hotel: ospatarite si dealer-ite casino cu sau fara experienta; se ofera training gratuit. salariu foarte avantajos + cazare, mancare si transport gratuit casa-hotel. Pentru detalii si angajari, contactati-ne! ASVAPA ART AJANS, bianca.dudaksiz@yahoo.com, Tel: 0762051621, 0767250511

Cãutãm fete/ n Videochat doamne, 300$ bonus angajare, salariu fix+ comision, activitate videochat. Câºtiguri foarte bune, pe bune! Cerem, oferim discreþie, seriozitate. Aziz, Tel: 0767589321, 0736438121

é Videochat 100ron/zi minimum,

Studio de lux, Firma Serioasa, Ambianta Simpatica 50-70% de la prima perioada. Contract de munca, Salariu Fix posibil, Plata Zilnic, Sauna, Jaccuzi, Incaperi mari si separate! Camere HD Sony Evi si Handycam. Debutante acceptate, Cazare posibila. Viteza internet foarte mare, 2.500 EUR, webcamprod@gmail.com, Tel: 0720302081, 0744280365

n Videochat, angajam fete, cazare gratuita, camere i n d i v i d u a l e lu x , a p a r a t u r a ultraprofesionala, bonus angajare 4 0 0 $ , c o m i s i o n 5 0 - 7 0 %. Convinge-te singura! Nu lasa pe altcineva sa-ti fure norocul! http://www.abcvideochat.ro, Tel: 0727587999, 0784666766

é Anglia. Intermediere locuri de munca in Anglia pentru persoane calificate, necalificate, Tel: 0762518532

Caut frizeri cu experienta minim 5 ani, care sa stie sa barbiereasca cu briciul pentru a lucra in Irlanda. Cunoscator de limba engleza, nivel cel putin mediu, 1.400 EUR/luna, leaguebarbers@yahoo.com, http://www.leaguebarbers.ie, Tel: 00353863570714 n Italia. Sexy Disco selecteaza dansatoare, animatoare si fete pentru sala cu sau fara experienta. Lb italiana nu este necesara. Salariu atractiv, cazare gratuita. Pt detalii sunati sau trimiteti sms si va sunam noi, by_maxro@yahoo.com, Tel: 00393478450304

Japonia. Agentie promovam fete, hostess pentru karaoke bar in Japonia. Asiguram transport, salariu, contractejaponia@ gmail.com, Tel: 0744969275, 0763845712

é Fotograf

cu sau fara experienta, Espinol Production SRL angajeaza pentru circ (momentan locatia este Slovacia). Obligatoriu permis categoria C+E. este la procent, n Videochat. Aceasta este Salariu rezolvarea ta financiara, ang fete, 750 EUR/luna, Tel: 0748205705 femei, conversatii online, min 18 ani, oferim bonus angajare 500$ plata zilnic comision 50-70%, premii, CM, cazare gratuita, training, experienta nu este necesara, 2.500 USD/luna, iszaalsys@yahoo.com, http://www.wix.com/izuka0710/rizst udio, Tel: 0764127778 n Vopsitor auto si pregatitor é Germania. Cel mai renumit vopsitorie auto, angajam in sector club de noapte din München, Hot Ambiente Rose", cautã doamne 4, Tel: 0749131832 ºi domniºoare cu aspect fizic plãcut. Cunoºterea limbii germane sau englezã este un avantaj. Acte legale, câstig între 3000-7000 Euro pe lunã. Cerem ºi oferim seriozitate, toto.doman@ymail.com, n Germania. Tinere hostese lady http://www.ambienterose-ug.de, escort pentru Club select, Tel: Tel: 0757919152 004915784565105

n Menajerã Caut, solicit loc de

munca camerista hotel, baby sitter, menajera (numai cu persoane intelectuale), Tel: 0766519466

Menajerã. Doamna 53 ani ingrijesc copil sau fac menaj pentr firma 4-5 ore de L-V, Tel: 0726811373 n ªofer cu experienta, pensionar,

55 ani, permis conducere categoria B cu masina proprie solicit loc de munca. Experienta in tara cat si in strainatate, efectuat comisioane, am dus copil la scoala, serios, ingrijit, disponibil oricand, fara obligatii familiare. Am lucrat in zona Pipera- TunariBaneasa carte de munca nu este obligatoriu, 1.500 RON, iulian_titel@yahoo.com, Tel: 0769442652, 0737245740


19 Iunie 2012

vânzãri terenuri / case-vile / garsoniere / pagina 9

n Otopeni zona Ferme, vand

vila 8 camere S+P+1+M, Tel: 0722569305

é Vrancea, Doaga, 30km de

é BRAªOV, PREDEAL,

n Militari Metro, zonã industrialã, 10.000mp, negociabil, Tel: 0721251509 n Moara Vlãsiei Teren intravilan pozitionat langa lac si padure, deschidere 30m cu casa batraneasca 1300mp- 17E mp, Tel: 0729165702 n Bacãu municipiu, Serbanesti, str. Grigore Tabacaru nr. 1, vand teren intravilan, 1600mp, lot compact, acces la doua strazi, deschidere 17m, utilitati in zona, 26 EUR/mp, fabianghe@yahoo.com, Tel: 0726517292

Focsani, particular vand/schimb vila p+1, zona agrement (pescuit, plaja), toate facilitatile, constr 200mp, 660mp teren, 39.000 EUR, radu_mircea59@yahoo.com, http://www.youtube.com/watch?v=J hOPvCuufG4, Tel: 0761653937, 0758574760

é Dâmboviþa, Tãrtãºeºti, Baldana nr 413, stradal la drum national 7, vila 2011 p+e la cheie, teren 510 mp, 5 camere, 2 bai, bucatarie, termopan, lindab, p, g, f, izolatie 10cm, gaze, hidrofor, conditii bloc, foisor, maxi taxi in poarta, accept si schimb plus diferenta, proprietar, negociabil, 76.500 EUR, Tel: 0736393539 n Domnesti-Ilvov vila la cheie 144mp, living, 3dormitoare, bucatarie, 2bai, cam tehnica, stanciuu_auco@yahoo.com, Tel: 0764124747, 0722626475

n Popeºti-Leordeni vand teren 515mp, str. Astrelor, 62 EUR/mp, Tel: 0744632301

é Pipera vand vila P+1, zona rez id e n tiala Ep silo n . 3 dormitoare, living, 3 bai, garaj, curte, bucatarie mobilata si u tilata. P ret n eg o c iab il, onica.andreea@gmail.com, Tel: 0733620484 n Prahova Breaza 660mp, s.c

125mp, toate utilitatile, renovata recent, caramida, izolata termic, zona sigura si linistita, 39.000 EUR, Tel: 0727449885 n Prahova, Buºteni, vilã duplex, 104mp, curte 253mp, finisatã, mobilatã, 90.000 EUR, Tel: 0724537493

n Vitan, stradal, vand casa si

teren S=552 mp, d 10m, garaj, toate utilitatile, 300.000 EUR, marilena_iacobescu@yahoo.com, Frumuºani, Tel: 0725927933 n Cãlãraºi, amplasament la 16 km de Bucuresti. Padure de stejar in suprafata de 7, 85 hectare, Cost 1, 5E/ mp. Total 117750E. Amplasamentul este ideal pentru a realiza un complex de locuinte, odihna si tratament pentru oameni in varsta: nursing home, retirement village. Pretul este discutabil, Tel: 0744567876 n Cãlãraºi, Sãruleºti, 7km de la Fundulea, vand teren arabil 1.5 Adunaþii-Copãceni în ha, Tel: 0720564492

n Dâmboviþa, Butimanu, teren intravilan cadastru si intabulare 530 mp utilitati - 15 e/mp, relatii la tel, pret 7950 eur, Tel: 0763371497

PARTICULAR VAND CASA CU TEREN DE1207 MP PLAT, SUPRAFATA CONSTRUITA LA SOL 133MP, 3 DORMITOARE, 2 BAI, 2 BUCATARII, TERASA, GARAJ, CENTRALA TERMICA, TOATE UTILITATILE, 130.000 EUR, PEETRE36@ YAHOO.COM, TEL: 0727410168

cartierul Springville, casã nouã, 114 mp, teren 200 mp, la cheie, 62.500E, Tel: 0728132901, 0746831823 n Argeº zonã deal, urgent casã +

n Frumuºani vand teren in micro fermã, teren 2500 mp + 29.500 EUR, Tel: suprafata de 5000, 00mp, (cu piscinã, laturile de 50m si 100m). O latura 0729227823 de 50 metri este in adiacenta unui drum modernizat si a unei linii electrice, pentru racordare. Amplasamentul este de cca. 18km de Bucuresti, in apropierea drumului national spre Oltenita, la cca 2km de comuna Frumusani. Amplasamentul este in zona linistita, ideal pentru a realiza un complex de 10 vile, a 500, 0mp/ fiecare. Cost 1500000E, 30E/ mp discutabil, Tel: 0744567876 é Bacãu, Slãnic-Moldova, zona Camping, casa de vacanta 100mp P+M (parter Giurgiu Mihãileºti loc moderna mansarda), complet utilata si mobilata - fantana proprie, loc de de casã 526 mp, gratar, liniste, utilat: curent deschidere 14, 5m, electric, boiler, hidrofor, fosa, 2 3 cam, balcon, beci, preþ negociabil, Tel: bai, 65.000 EUR, andreuss10@gmail.com, 0723547475 http://www.slanicmoldovalive.ro, Tel: 0744662287 n Berceni Straja, Argeºelul, conf. 2, et. 4, bloc în curs de n Militari mansardare, Turbomecanica, reabilitare, intravilan, 920mp, negociabil, Tel: 29.500 EUR, Tel: 0764716412, 0721907221 0721251509

é BRAªOV, PREDEAL,

PARTICULAR VAND CASA CU TEREN DE1207 MP PLAT, SUPRAFATA CONSTRUITA LA SOL 133MP, 3 DORMITOARE, 2 BAI, 2 BUCATARII, TERASA, GARAJ, CENTRALA TERMICA, TOATE UTILITATILE, 130.000 EUR, PEETRE36@ YAHOO .COM, TEL: 0727410168 n Buzãu Movila Banului casã cãrãmidã, 5 camere, baie, apã curentã, încãlzire centralã, 815 mp, preþ avantajos, 0724016272

n Ciorogârla casã cu etaj, living, 2 dormitoare, 2 bãi, dressing, bucãtãrie, 65mp, teren 425mp, izolatã, tencuitã, termopane, centralã peleþi, Tel: 0728729686 n Corbeanca vand casa+ teren proprietar, Tel: 0723541890

é Giurgiu, Valea Dragului, casa batraneasca+ teren 3000mp la strada, 25km de Bucuresti, cu parau in spatele gradinii, 30.000 €, moshu_999@yahoo.com, Tel: 0723606261 n Glina Ilfov, casa curte 3 camere, baie, bucatarie, Tel: 0768457847

Mantuleasa str. Plantelor vand vila demisol+p+pod mansardabil, cadastru, intabulare, titlu proprietate teren amprenta 220mp, Tel: 0733400055 n Militari Club 2000, casã 400mp, teren 700mp, casã locuibilã pretabilã pentru douã familii, negociabil, 290.000 EUR, Tel: 0723530968

casa reabilitata termic, 4 camere+ pivnita+ garaj, toate utilitatile, planseu turnat pentru ridicare etaj superior, teren 511mp cu deschidere pe doua strazi 17m respectiv 30m. Ideal constructie bloc locuinte sau cladire birouri, 400.000 EUR, Tel: 0216675237, 0788112323

é Prahova, Cornu, Vila lux, p+1+pod, 2010, 5 camere, 3 bai, st:744, sc:232, su: 195. Gresie, faianta, granit, parchet, obiecte sanitare calitate superioara. Curte si gradina amenajate. Toate utilitatile. Peisaj superb, 189.000 EUR, Tel: 0722630333

é NERVA TRAIAN, VAND CASA P+1, 120MP LOCUIBILI FORMATA DIN 2 APARTAMENTE DE CATE 2 CAMERE DECOMANDATE, SCARA EXTERIOARA, CENTRALA GAZ, APA, CANALIZARE, SINGUR IN CURTE, BUN PENTRU BIROURI, FIRMA, LOCUINTA, 140.000 €, JURIS_MED@YAHOO.COM, TEL: 0745399184

1, semidec, gresie, faianta, contorizata, parchet, usa metalica, termopan, aer conditionat, pret usor negociabil, 40.000 EUR, Tel: 0741267388, 07412673884

Militari Roºu, bloc nou stradal, 42mp, et. 1 (proprietar), preþ la cheie, 36.000 EUR, Tel: 0788395181 n Militari

Valea Lungã, 2/4, decomandatã, 31mp, gresie, faianþã, balcon inchis cu termopan, uºã metalicã, gaze+centralã proprie, negociabil, 33.000 EUR, Tel: 0217600205, 0722552170 n Militari, Apusului, vand garsoniera cf2, et 5/10, G+F+T+UM, parchet, contor gaze, apom, acces facil RATB, pret negociabil, 30.000 EUR, silviaoanasapunaru@yahoo.com, Tel: 0766356884

n Pantelimon, parc Morarilor, cf. 1 dec, 3/10, balcon, libera imbunatatiri, intabulare, discutabil, 32.800 EUR, Tel: 0723845418, 0762811467

n Rahova dezvoltator vand gars.

Sibiu, ªelimbãr, Zona Real Sibiu. Vand Urgent Imobil Demisol+ Parter+ Etaj. Accept Variante, Tel: 0721374955

Cornetu Ilfov, zona linistita, langa sosea nationala, 5 camere, teren-500mp, toate utilitatile; pret discutabil, 0722465110

n Dãmãroaia,

é Prahova, Câmpina, doua case deosebite, zonã rezidenþialã; ideal pentru: locuinþã + sediu firmã sau 2 familii, 245.000 EUR, ileana321ileana@yahoo.com, Tel: 0722587317

n Crângaºi, vand garsoniera cf.

n Titulescu, 2 camere, curte

conf. 1, si ap. 2 camere conf. 1 in Piata Rahova. Posobil si in rate, pret garsoniera 29000E, ap. 47000E, Tel: 0763536616, 0760482592

comuna, pod, pivnita, 60mp, pret unic. Parasesc tara, negociabil, é Titan Parc IOR, Basarabia, Tel: 0722872966 Grigorescu, Bloc 2008, etaj 1, garsoniera 41 mp, parchet lemn masiv, aer conditionat, geamuri termopan, senzor gaze, 2 n Voluntari vand casa p+1 plus balcoane, apropiere metrou. hala 400mp, teren 1900mp, Comision 0%, 49.900 EUR, variante sau inchiriere hala, Tel: andrei.khalid@neofort-biz.ro, Tel: 0744505355 0757077696


pagina 10 / vânzãri garsoniere / 2 camere / 3 camere

Unirii, centru bloc 1998, stradal, intrarea din bulevard, reparatii, excelent office, 75.000 EUR, vandapartament@ yahoo.com, Tel: 0763200778

n Vitan

Mall str. Aghata Barsescu, vand garsoniera, 4/4, 40mp, 46.000 EUR, Tel: 0722563615, 0722581344

n Alexandriei,

RATB 302, in vila, 2/2, 60mp, constructie 2009, toate utilitatile, foisor, gratar, ct, complet mobilat, negociabil, 55.000 €, Tel: 0726397344, 0735868460

Berceni zona Piata Sudului, langa metrou, in spatele scolii nr 190, apartament 2 camere, confort 1, 52 mp, semidecomandat, P/8, zona cu verdeata, bloc linistit, curat. Balcon mare, camara, debara, vestibul, parchet, faianta, liber, 42.000 EUR, savamec07@ yahoo.com, Tel: 0722340715

Dinicu Golescu, apartament 3 camere, etaj 3 din 7, sector 1, complet renovat, 62.000 EUR, Tel: 0722330409

19 Iunie 2012 Dristor Tomis, ap 2 camere, decomandat, 1/4, îmbunãtãþiri, centralã de apartament, suprafaþa 55mp, preþ avantajos, 0723618214, 0745084199

é Prelungirea Ghencea Cartierul

Latin, vand apartament cu 2 camere 100 mp, finisaje de lux, é Iancului, str Cristescu Dima, 110.000 EUR, n Fizicienilor decomandat, 4/8, proprietar, 2 camere lascaealexandru@gmail.com, Tel: imbunatatiri, negociabil, Tel: decomandate, renovat, spatios, an 0722254639 0724884131, 0765636445 1979, et 6/10, se reabiliteaza termic in max 2 luni, bucatarie 13mp, sufr 18mp; dormitor 12mp, hol 7mp, de vanzare urgent, n Giurgiului, Flamura 2 camere, 63.000 EUR, Tel: 0767098447 et. 4/7, decomandat. Liber. Negociabil, 49.000 €, altibiimob@ yahoo.com, www.altibi.ro, Tel: 0724058958, 0763300387

é Rahova, Margeanului, Bârca,

é Mihai Bravu rond Baba Novac 10/10, conf1, dec, 60mp, constructie 1975, complet renovat, instalatii electrice, c a lorifere noi, p roprietar, 65.000 EUR, Tel: 0727733793

proprietar vand apartament an 1985, decomandat, parter/10, imbunatatiri gresie, faianta, parchet, termopan geam triplu, usa metalica, bloc in curs de reabilitare termica, loc de parcare, 52.000 EUR, Tel: 0726561986

n Sebastian parc, str. Dumbrava

Noua, 7/8, contorizat, cf.I sporit, 7/8, 71mp, et. 1 (proprietar), preþ la cadastru+intabulare, nu accept cheie, 56.000 EUR, 0788395181 intermediari, negociabil, Tel: 0726219185

n Militari Roºu, bloc nou, stradal, decomandat,

Militari Roºu, bloc nou, stradal, et. 2+M, 105mp (proprietar), preþ la cheie, 600 EUR/mp, Tel: 0788395181

Vãcãreºti Pritvorului, 1/11, 94mp construiti, g+f+p+ac + centrala, usa metalica, bucatarie mobilata/utilata, 82.500 EUR, Tel: 0740166592

n Militari Lujerului, 2 cam, confort n Victoriei Piata, bloc SpringTime, 2 decomandat, bucatarie si hol mobilate, gresie, faianta, parchet, termopane, aer conditionat, 8/10, 55000 euro, Tel: 0744918046 n Militari, Lujerului, Veteranilor, stradal Parter/10 Confort 1 balcon+ pivnita 70 mp posibil privatizare cabinet imbunatatiri Particular 2 bai. Ocazie, 65.000 EUR, bastian_sw@yahoo.com, Tel: 0764524634

58mp, et 10, open-space, 129.000 EUR, Tel: 0788462344

n1

Mai (Mihalache) Chibrit apartamente 2, 3camere construcþie 2012 finisaje lux suprafeþe 55- 100 mp promoþie. Particular, Tel: 0768153741

n Alba Iulia Rond, proprietar, 3 é Pantelimon, M. Armasu 2 cam,

semidecomandat, conf 2, 101/10, izolat interior, complet renovat, gresie, faianta, parchet, balcon inchis, 35.000 EUR, 0741022886

n Prelungirea Ferentari str. Iacob Andrei, vand ap 2 camere, conf 2 etj 3/4 sect 5, toate utilitatile fara imbunatatiri, urgent, 22000e negociabil, 0732678520, 0767276523

camere, 2 bai, 3 balcoane, etaj 9, decomandat, vedere rond, paza plus monitorizare video, bloc 2001, 139.000 EUR, Tel: 0724657002 n Antiaerianã particular, apartament conf. 1, îmbunãtãþiri, 3/4, bloc liniºtit, aproape de ºcoalã, grãdiniþã, etc, loc parcare. Acceptãm ºi credit bancar, 56.000 EUR, Tel: 0737339771

n Balta Albã, Str. Gura Vadului nr

6, vand apartament 3 cam, confort 1, semidecomandat, gresie, faianta, parchet, centrala termica, termopan, A/C, usa metalica, boxa, et 1/4, an constructie 1974, 57.000 EUR, alexandrumotoi@yahoo.com, Tel: 0758243401


19 Iunie 2012

vânzãri imobile / schimburi / cumpãrãri imobile / închirieri oferte imobile / pagina 11

n Berceni Apãrãtorii Patriei Mega Image, stradal, conf. 1, semidec, 5/8, const. 1986, 66mp, g+f+p, curat, intabulat, 56.000Euro n Timpuri Noi 3 camere, 70mp, negociabil. 0733.383.900/ la cheie, bloc nou, 0768.172.981, Tel: 0733381880, 115.000 EUR, Tel: 0730106207 0768509570 n Titan vand apartament 3 camere confort 1, etaj 2/4, piata Minis, semimobilat, Tel: 0726840806 n Carol I Parc Apartament 3 camere, lux, rezidential, 122 mp utili, Parc Carol, Garaj, Tel: 0748348847

nr 29, vand ap 3 camere confort1 decomandat etaj parter, vedere bulevard, 68mp utili, neanbunatatit, bloc p+9, anul constructiei 1978, structura monolit beton, balcon1, grup sanitar 1, cadastru, 73.000 EUR, nina_adi@yahoo.com, Tel: 0728081152, 0763920022

é Cantemir colt cu

cular vand apartament 3 camere, semidecomandat, et 2/3, re c e n t re n o v a t . imbu n a tatiri: g eamuri termopan, aparate de aer conditionat, alarma. Mobilierul specific: dulapurile incastrate, mobila de bucatarie, de baie, mo b ila d e h o l raman in apartament, 89.000 EUR, elisabeta_visan@yahoo.com, Tel: 0722245004

Pantelimon lângã spitalul Sfântul Pantelimon, ap. decomandat, et. 9/10, stradal, mobilat+ îmbunãtãþiri, 70.000 EUR, Tel: 0722408749

Bd Mãrãºeºti, apartament 4 cam 130 mp, etaj 3/4, 4+2 camere de serviciu, 1 baie +2 WC, 2 balcoane, bucãtãrie mare, cãmarã, debara, boxã, parcare pt 2 maºini. Somptuos, fãrã bulinã, ideal pt avocaþi, medici, notari/ familie numeroasã. aproape de metrou, autobuz, tramvaie, zone comerciale, scoli etc. Intre parcurile Carol si Tineretului, 170.000 EUR, irina.covaliu45@ yahoo.ca, Tel: 0755909492

n Pantelimon, Delfinului, cf. 1 dec, 9/10, 2 balcoane, 76 mp, fara imbunatatiri, 60.000 EUR, Tel: 0723845418 é Decebal, comision 0, renovat 2009 (instalatii, parchet bambus, sanitare, AC, usi de lemn, usa n Rahovei Modoran Ene, confort metalica), 4/8, 130.000 EUR, 1, decomandat, etaj 7/8, multiple oferte@h-b.ro, îmbunãtãþiri, stradã liniºtitã, Tel: http://www.habitatbrokers.ro, Tel: 0722314661 0722477918

é Drumul Taberei, Afi Palace

vanzare+ variante n Sãlaj +schimb oras Slatina, Tel: 0734476958

n Titan in spatele magazinului Titan, in apropiere metrou, proprietar, vand urgent ap. 4 camere decomandat, bloc H de 4 etaje, zona verde linistita, cu loc parcare, imbunatatit (gresie, faianta, parchet integral, termopane, instalatii electrice si sanitare noi, repartitoare caldura, apometre, A/C), 2 grupuri sanitare, aspect modern (necesita zugravire), 92.000 EUR, Tel: 0749420202

n Drumul Taberei, Bd Timisoara

é Floreasca, Rossini, parti-

n Rahova Buzoieni sector 5, cu bucãtãrie spaþioasã, 2 grupuri sanitare, poziþie bunã, 72.000 EUR, Tel: 0733075705

T ita n B i l l a c f I I , 1 0 / 1 0 , decomandat, g, f, p, t, um, bloc in reabilitare, 65.000 EUR, Tel: 0761649023, 0744316918

n 13 Septembrie, Prosper, str. Dorneasca, Ap. 4 cam spatios, super imbunatatiri, et 8/8, centrala, 3 ap. aer conditionat, imbunatatiri multiple, 85.000 EUR, irina.ismail@saio.ro, Tel: 0722329703

é Dacia, spaþiu comercial 220mp parter+ 160mp mansarda+ terasa 30 mp, club, Restaurant, Cafe bar, Birouri, sau Inchirieri, 400.000 EUR, abdulalao@yahoo.com, Tel: 0722322430

n Cumpãr garsonierã cu plata imediat în sectoarele 1, 2, 3, 4, 5, 6, Tel: 0764716412, 0721907221 n Cumpãr garsonierã cu plata imediat în sectoarele 1, 2, 3, 4, 5, 6, Tel: 0732864809, 0769526936

Mall, inchiriez garsoniera 40mp mobilata si utilata complet, 270 EUR, n Cumpãr 3 camere în Bucureºti, me.yoana@yahoo.com, Tel: Tel: 0764716412, 0721907221 0741995214 n Cumpãr apartament 3 camere în sectoarele 1, 2, 3, 4, 5, 6, Tel: 0732864809, 0769526936

é Giurgiului, Septembrie, Cumpar n Cumpãr apartament 2 camere n 13 sectoarele 1, 2, 3, 4, 5, 6, Tel: apartament 4 camere in zona 13 Septembrie, decomandat, cu 0764716412, 0721907221 balcon, 2 gr. sanitare, min. 90mp, neutilat, cu/fara n Cumpãr apartament 2 camere nemobilat, în Bucureºti, Tel: 0732864809, imbunatatiri, prin credit imobiliar, raduadrianc@gmail.com 0769526936

n Sãlaj, o camera la curte,

mobilata, pentru 2 fete sau cuplu, 650 RON/luna, Tel: 0760961612, 0763051796 n Ultracentral General Coandã, închiriez vilã, suprafaþa construitã 200 mp, teren 450 mp, Tel: n Andronache camera mobilata 0723547475 complet, bucatarie complet baie, singur in curte, capatul masinii 682, Tel: 0722295697 n Berceni, Spitalul 9, inchiriez o camera la bloc mobilata modern pentru o familie, 500 ron, Tel: 0766740779 n Crângaºi una camerã la curte, intrare separatã, Tel: 0761616266 n Drumul Taberei Inchiriez 13 Septembrie Sebastian, camera la bloc mobilata, convenabil ca pret, Tel: inchriez garsoniera, P/8, 36 mp, nemobilata, neutilata, 130 EUR, 0769405718 n Militari Lujerului, Mega Image Tel: 0768813997 9/10, decomandat, supermodern, doamna inchiriaza camera pt 1 n Basarabiei, stadion, cf. 1 dec, p/4, imbunatatiri, mobilata, utilata, persoana 400ron/chiria+250ron/garantia sau 1+1 garantie, 200 EUR, Tel: 650ron-inclus toate cheltuielile, 0723845418, 0762811467 Tel: 0723713816, 0216442571 Brâncoveanu, Oraselul copiilor, inchiriez garsoniera si o camera in apartament 3 camere pt fata, Tel: 0724708798, 0213353160

n Bucureºtii Noi Parc Bazilescu,

metrou garsonierã la curte mobilatã utilatã 200E, Tel: 0721136007

Particular schimb apartament 2 camere, confort 2 sporit, decomandat, Drumul Taberei, cu apartament 3-4 camere + diferenþã, acceasi zonã, Tel: 0723541529

Central, proprietar inchiriez garsoniera complet mobilata, Tel: 0744501227 n Chiajna, zona Pãdurea Roºu, é Apãrãtorii Patriei M Ap Patriei, proprietar închiriez garsoniere ºi

casa curte 250 mp, living, 2 bucatarii, 2 dormitoare, baie, 91 mp, 490 EUR/luna, Tel: 0724180736, 0727741853 n Domenii, Casin, particular inchiriez vila, singur curte 600mp, P+1, 7 camere+ casa de serviciu, 3.300 EUR/luna, Tel: 0744311547 n Ferdinand închiriez vilã 10 camere, 200mp, renovatã recent, Tel: 0747707519

apartamente mobilate/ nemobilate, în imobil nou, Tel: 0724833030 n Crângaºi Ceahlau, garsoniera, 3/4, proprietar, Tel: 0722585007 n Doresc garsoniera, o luna, curata, utilata, in zona civilizata, incepand din 8 iulie, 250 EUR/luna, cdragan@yahoo.com, Tel: 0215696419

zona Dedeman, garsoniera fara intretinere mobilata noua, baie, bucatarie, in pret este inclus cablu tv, internet, apa calda, apa rece, gaze, centrala termica, parcare, 250 EUR/luna, Tel: 0733176306

é Inchiriere in regim hotelier Ultracentral Regim Hotelier Promotie! Inchiriem garsoniere ultracentrale la preturi c o n v e n a b i l e , 3 0 E U R , o ffice@castevents.ro, Tel: 0725065222

n Berceni Luicã, conf. 1, dec,

îmbunãtãþiri, mobilat, utilat, etaj 8/10, proprietar, 250 EUR, Tel: 0766249349 Berceni Piata Resita 2 camere, semidecomandate, termopan, gr+f+ap, mobilat, particular, 200 EUR, Tel: 0213304176, 0722401517

n Berceni Spital 9, particular

inchiriez apartament 2 camere, conf. 1, decomandat, 55 mp, et. 6/8, mobilat, utilat complet, contorizat, masina de spalat, internet, 280 EUR/luna, Tel: 0722882147 n Burebista oferta apartament 2 camere particular -Billadecomandat 5/8 acum renovat imbunatatiri nemobilat (bucatarie, baie utilate) 350 euro, Tel: 0728319984 n Constanþa, Saturn, cazare la mare la particulari. Cazare pe litoral in regim hotelier. Apartamente 2 camere si Camere/Studio/Garsoniere, ionutnicolau@yahoo.com, http://www.turistlamare.ro, Tel: 0724110835 n Crângaºi (3minute de metrou si 1 minut de tramvaiul 41 si statie de masina 178), inchiriez apartament 2 camere semidecomandat, etaj 5/8, termopane aluminiu, parchet, aragaz, frigider, masina de spalat. Pentru mai multe detalii sunati, 1.000 RON, Tel: 0728875583


pagina 12 / închirieri oferte 2-3-4-5 camere / spaþii comerciale / cereri n Rahova, confort 3, apartamente 18.000 EUR,

é Dãmãroaia Ap 2 cam lux Piata Presei-Jiului. Imobil nou, suprafata utila 70mp (cu terasa), mobilat, utilat modern si complet, inclusiv videoproiector HD, sistem home-cinema b l u e - r a y , 5 5 0 E U R / l u na, alpanait@gmail.com, Tel: 0723213024, 0721289436 n Dristor,

Sãlaj, zonã bunã, bloc 2 etaje, 4 pe nivel, discutabil, Tel: 0765780927

é Romanã Lascar Catargiu 24-26 (parter foarte inalt) Complet renovat vara 2010; 2 camere semidecomandate, partial mobilata, aprox 50mp; chicineta mobilata (mobila Ikea l a c ro s u ) , h o t a c u tu b d e evacuare, plita electrica, microunde, frigider; usa metalica SETUM; termopan + jaluzele exterioare; cabina dus - jet masaj, lumina int; calorifere noi; usi int furnir stejar; gresie, faianta; instalatia e l e c t r i c a s i instalatia sanitara complet schimbata; parchet lemn, paluxat; scara intrarii in bloc m a r m u r a ; 4 0 0 E U R / l u n a, carolinedobre@yahoo.com, Tel: 0744343444

Camil Ressu, proximitate metrou, particular inchiriez ap 2 camere semidecomandate, 4/10, confort 1, 62mp cu terasa, 2 debarale, total renovat si reechipat masina de spalat, frigider, aragaz, bucatarie echipata, parchet, gresie, faianta, usa metalca, rds instalat, nu tv, agentiile sa se abtina, 240 EUR/luna, comand27@gmail.com, Tel: 0032476678261 n Drumul Taberei ofer spre inchiriere 2 camere decomandate etaj 7/10 mobilat-utilat lux, toate imbunatatirile, liber, 300 EUR/luna, n Socului, cf. 1, etaj 2/8, imbunatatiri, modern, mobilat, Tel: 0761623798 utilat, aer conditionat, 1+1, 250 EUR, Tel: 0723845418, 0762811467 n ªtefan Cel Mare, proprietar ofer spre inchiriere apartament 2 camere, mobilat, etaj 3, bloc izolat termic, 250 EUR/luna, Tel: 0722697109

é Drumul

Taberei, Str. Tg Neamt, particular, confort 1, ap 2 camere, circular, g+f+p+t, a/c, usa metalica, contorizat apa gaze calorifere, utilat complet, mobilat nou, catv, internet, balcon mare, curat, 56 mp, 7/10, 2 lifturi, zona linistita, langa parc, 1+1, termen lung, 300 EUR, clauione@yahoo.com, Tel: 0785805407

é Giurgiului (2009) Complex rezidential nou, 70mp utili, 8mp teresa, centrala, f, g, t, p, curte privata, acces telecomanda si videointerfon, loc de joaca pentru copii, mobilat si utilat, 4/5, pretul include loc de parcare, 360 EUR, Tel: 0727300375 n Militari inchiriez apartament 2 camere nemobilat, confort 2, et. 1 zona Gorjului, Tel: 0722827289 n Pantelimon inchiriez ap 2 camere, nemobilat, langa spitalul Pantelimon, negociabil, 1 luna garantie, 220 EUR, 0761685296 n Pantelimon Delfinului proprietar- mobilat, utilat, liber, et 7/10. Avans 1L+1L garantie, 250 EUR/luna, Tel: 0740101121

n Alba Iulia Piata, Alba Iulia-Zvon, str. Theodor Speranþia, apartament 3 camere, et. 1/8. Apartament ideal pentru birouri firme, 470 EUR, Tel: 0722110711

Baneasa, Sect 1 proprietar inchiriez ap 3 cam, parter, Bl. p+3, decomandat, renovat, semi mobilat, 550 EUR/luna, marius.perta@ gmail.com, Tel: 0721253840 Complex Rezidential Washington, inchiriez apartament 3 camere, Tel: 0722569305 n Izvor proprietar, usor negociabil, 3 camere, vis a vis de Liceul Sf. Lazar, Str. Silfidelor, p/7, cca. 85 mp, renovat, finisaje lux, pretabil firma/spatiu birouri, au functionat in locatie un salon de infrumusetare si o societate de constructii, g/f/p/ac/t, centrala termica, boxa subsol, usa metalica, 600 EUR, Tel: 0723342464 n Lahovari 3 camere, semimobilat, zugrãvit, ºemineu, terasã 32 m, Tel: 0720001754

n Pantelimon, cf. 1, et. 4/8, mobilat nou, modern, utilat, imbunatatiri, aer conditionat, 1+1, 350 EUR, Tel: 0723845418, 0762811467

é ªerban Vodã somptuos 130 mp, 4+2cam seviciu, 1 baie+ 2 WC, 2 balcoane, debara, boxã, parcare, m somptuos, ideal avocaþi, medici, notari sau familie numeroasã. Bloc vechi, fãrã bulinã, 650 EUR/luna, irina.covaliu45@yahoo.ca, Tel: 0755909492 4 camere n Universitate semimobilat, zugrãvit, et. 6, deosebit, Tel: 0720001754

n Nordului, inchiriez apartament

duplex de 5 camere, 232mp +terasa 65mp, partial mobilat, pretabil atat pentru locuit cat si pentru firma, 3 locuri parcare, intrare separata direct din strada. Pret 3.000E/negociabil. Detalii la: é Pipera - Cosmopolis Ap. 3 Tel: 0723692535 camere sit. in complexul rezidential Cosmopolis, mobilat si utilat, 2 x aer conditionat, paza, supermarket, gradinita, pony-club, ideal pentru familii cu copii, zona linistita, spatii verzi, piscina. Complexul este situat la intersectia Pipera cu Soseaua Tunari. Anunt proprietar. Accesibil n 13 Septembrie inchiriez cabinet cu masina dinspre Petricani sau stomatologic utilat si mobilat Pipera-Tunari, la 5 min cu masina complet, situat la etajul 2/8, 2 de Scoala Americana, 20 min cu camere, pret fix 1.000 E/luna. masina de Pta. Obor, 430 €/luna, Detalii la: Tel: 0723692535 andreea.mitru@benevo.ro, Tel: n Antiaerianã spãlãtorie auto 0730109005 utilatã, stradal, 3 rampe n Sãlãjan inchiriez 3 cam la fata complet singura sau cuplu, Tel: +bar aºteptare, vad format, 600 mp, 2.000 EUR/luna, Tel: 0767343288 0765028000 n Unirii particular inchiriez apartament 3 camere confort Berceni Cel mai tare special cu toate utilitatile vad comercial din discutabil, Tel: 0724368830 Unirii Inchiriez apartament cu 3 camere, vila/curte mobilata, Tel: 0722635700

n Unirii, Carefour, 120mp, nemobilat, birouri firma, Tel: 0213229125

Bucureºti, zona Big Berceni, complexul Comercial “Aleea Castanilor”, închiriazã spaþii comerciale (tarabe) la preþuri excepþionale, Tel: 0722633919 n Drumul Sãrii, inchiriez 3 spatii

n Dorobanþilor,

Militari Pãcii, cf. 1, decomandat, etaj 2/4, 55.000 EUR, Tel: 0217694031, 0751424612

é Plevnei Orhideea Gardens Etaj 1, mobilat, frigider, masina de spalat, lux, 600 EUR/luna, gazo74@gmail.com, Tel: 0765446844

é Pipera - Cosmopolis Ap. 3 camere sit. in complexul rezidential Cosmopolis, mobilat si utilat, 2 x aer conditionat, paza, supermarket, gradinita, pony-club, ideal pentru familii cu copii, zona linistita, spatii verzi, piscina. Complexul este situat la intersectia Pipera cu Soseaua Tunari. Anunt proprietar. Accesibil cu masina dinspre Petricani sau Pipera-Tunari, la 5 min cu masina de Scoala Americana, 20 min cu masina de Pta. Obor, 430 EUR/luna, andreea.mitru@benevo.ro, Tel: 0730109005

Drumul Taberei, inchiriez apartament 4 camere, 8/10, reabilitat termic, renovat, complet mobilat (mobila noua) si utilat, repartitoare, apometre, ceas gaze, storuri, aer conditionat, 350 €/luna, 0722254506 n Herãstrãu, proprietar ofer inchiriere apartament exceptional si spatiu comercial Magheru, Tel: 0723694584, 0742033737 n Otopeni inchiriez apartament 4 camere ultra modern centrala proprie nou renovat zona Otopeni centru pret 350 euro/luna, Tel: 0728651128

de birouri in bloc de birouri (etajul 2-160mp-1.000E negociabil, etajul 3-160mp -1.000E negociabil, mansarda 140mp-800E negociabil), Tel: 0723692535 n Fundeni -Spital, capãt 66, închiriez spaþiu comercial 80mp, Tel: 0744241700

é Iancului, Matei Voievod, inchiriez spatiu comercial 110mp, ideal pentru magazin, showroom, birouri; spatiul este in cladire noua, alarma, termopan, gresie, tavan casetat, supraveghere video, aer conditionat, centrala termica. Optional se poate inchiria cu apartamentul de deasupra 120mp si etaj 2 70mp, bobocescuionut@yahoo.com, Tel: 0766401234

19 Iunie 2012 Mantuleasa, demisol pretabil atelier, laborator, productie, depozit, birouri, cabinet, etc, toate utilitatile, Tel: 0733400055

Tineretului, bd. Dimitrie Cantemir, societate inchiriaza spatii birouri si depozitare, complex de birouri, Tel: 0744494909

n Militari Piaþa Gorjului, super

vad, spaþiu de 20-30mp, Tel: 0722569057 n Militari, ofer spre inchiriere cabinet stomatologic complet utilat, Tel: 0743475535

n Obor

Inchiriez spatiu 25mp (2 camere+ dependinte), birou, depozitare, servicii, vis-a-vis de hala Obor (100E/ luna), Tel: 0730130909

Unirii Zepter, 150mp parter plus 50mp mezanin +40mp mezanin, sau separat sau impreuna, Tel: 0744631240 n Unirii 540 mp, birouri-diferite suprafete, Sitraco Center- Unirea, etaj 7, vedere fantani, 3500 euro, Tel: 0728316406

n Obor inchiriez spatiu comercial

depozitare, productie, servicii, 25mp, vis-a-vis de hala Obor. 100E/ luna, Tel: 0730130909

n Cu credinþã în Dumnezeu caut urgent o camerã, Tel: 0732641286

n Solicit în vederea închirierii

é Obor SC Bucur Obor SA gratis 6 luni, spatii comerciale, pentru producatorii si vanzatorii de mezeluri- branzeturi si legume fructe, Tel: 0722563783

garsonierã mobilatã sau liberã, Tel: 0764716412, 0721907221 n Solicit în vederea închirierii garsonierã mobilatã sau liberã, Tel: 0732864809, 0769526936 n Solicit în vederea închirierii apartament 2 camere mobilat sau liber, 0764716412, 0721907221 n Solicit în vederea închirierii apartament 2 camere mobilat sau liber, 0732864809, 0769526936


19 Iunie 2012

auto-moto / electro / matrimoniale femei - bãrbaþi - diverse / pagina 13

congelatoare, n Frigidere, combina, lada, vitrina frigorifica, aragaz, masina spalat. Functionale 100Ron150Ron, Tel: 0213328599, 0722417915

é Volkswagen

é BMW 320 diesel

anul 2005 negru, tapitarie piele rosie, bord rosu, navigatie, clima, jante, inchidere centralizata, stare foarte buna, Tel: 0784150094, 0761446019 n Mercedes-Benz

190 Diesel, înmatriculat, stare foarte bunã. Bucureºti, Tel: 0216665043

n Opel Astra 1, 6GL, inmatriculat

in Romania, an fabricatie 1993, 850 EUR, Tel: 0744632301 Opel Astra Caravan 1, 3 CDTI, model 2010, DVD, navigatie, mp3, taxa 200E. impecabila, 8.500 EUR, Tel: 0763735886

Passat variant DSG 170CP, 2007, inmatriculata, impecabila, DVD, jante 17, navigatie mare 9800km, Tel: 0763735886

é Volkswagen, Passat, anul 2006, de culoare negru, clima, jante, televizor in tetiere, inchidere centralizata, motor 1, 9 diesel, Tel: 0784150094, 0765601599

n Lada frigorifica, frigider, aragaz, masina spalat, congelator 5 sertare, functionare buna, Tel: 0765524440, 0721662755 n Vand Televizor LCD Orion 40 inch (102cm) Full HD - PIF40B Frigotehnist, reparatii diagonala 102 cm, rezolutie full frigidere, combine, HD 1920x1080p, Dinamic contrast ratio: 30 000:1, USB 2.0, Touch lazi, congelatoare, buttons, Luminozitate: 550 cd/m2, dozatoare, Tel: Timp de raspuns 5 ms, OSD menu, 2xHDMI/PC/Scart 0764562524 connectivity, 200 program memory, 1.500 RON, n Masini de spalat automate, irimia_marilena@yahoo.com, Tel: reparatii la domiciliu, deplasare 0760298885 gratuita, ultrarapid, garantie, piese, Tel: 0731532310, 0768398545

n Achiziþionez monitoare lcd, calculatoare laptopuri componente nefurate asigur transportul inclusiv weekend. 0212201216, 0768790654, Tel: 0723984654, 0746283201 Cumpãr acum- electronice fabricaþie dupã 2005: Tv-LCD; Laptop; Aparat foto digital; B i c i c l e t e ; D i v e rs e , T e l : 0785699822

n Bruneta focoasa cu forme

apetisante oral de calitate umed si adanc, pasionala, clipe de vis, placere totala. Extaz si mangaiere, Tel: 0743393935 n Vino sa te epuizez! Fundul bombat cu sanii obraznici. Ofer clipe de vis, Tel: 0761709372

é Anal, anal, anal, ofer clipe de

vis domnilor cu pretentii si manierati, sex oral neprotejat cu finalizare, normal in orice pozitie vrei tu, 69, orice fantezie este permisa, 150 RON/ora, 0720702877

n Cetãþean american caut tânãrã obraznicã ºi zglobie pentru cãsãtorie. Accept chiar ºi escortã, Tel: 0720004299 n Crestin ortodox 48 ani doresc

relatie doamna cu frica de dumnezeu, Tel: 0727160451 n Divortat, 40/178/82, serviciu, casa, doresc doamna 34-41, peste 160, supla, fara obligatii, Tel: 0722488080 n Domn 47 ani doresc relatie afectiva cu o tanara atragatoare casatorita necasatorita sunati luni marti dupa ora 21, 02133523709 n Vãduv 57 ani, fãrã vicii, sãnãtos, doresc doamnã identicã, vârstã apropiatã, Tel: 0724870535

é Pasionala, ofer momente de é Service laptop. Reparatii laptop & notebook, instalari software numai cu licenta personalizata, recuperari date, upgrade, mentenanta, 50 RON, calincojocaru@yahoo.com, Tel: 0722349420, 0722128350

neuitat, clipe fierbinti, pline de pasiune si amor. Daca te tenteaza, suna-ma si convinge-te, poze reale si recente, locatie lux, discretie maxima, 150 RON/ora, Tel: 0736526738 n Atragatoare pasionala, iti ofer clipe de neuitat. Vino si te vei convinge, Tel: 0724498159

n Peugeot 407, rosu metalizat, 2008, 1, 8 benzina, 125cp, primul proprietar, full, stare ireprosabila, 45.000km, tinuta in garaj, 8.800 EUR, Tel: 0740091930 Plymouth Voyager in stare buna, pret negociabil, Tel: 0744505355

n Renault Scenic 2 2004, diesel, 1, 5 DCI, 90 CP, 99.000 km, fãrã accident, 3900 discutabil, Tel: 0765001568

Salupa Glastron utilata complet cu motor Jhonson 75cp, sau fara motor, asigur transport, Tel: 0733400055 n Volkswagen Golf 5, 2.0TDI, 2004, 12 airbaguri, dublu climatronic, geamuri electrice, oglinzi electrice, incalzite, xenon, senzori lumini si ploaie, scaune sport, model sportline, cutie manuala 6+1 trepte, 140CP, 6.650 EUR, Tel: 0768062798

Accept: Acura, Dacia Cielo, Citroen, Chevrolet, Logan, Matiz/Tico, Renault, Opel, Skoda, Solenza, Supernova. Si mici defecte, Tel: 0212551102, 0721309765

n Vand pompe electrice alimentare benzina si diesel, in rezervor sau exterior, capuri distribuitoare, injectoare, pentru orice tip auto. Garantie, Tel: 0744852658

é Qlady Erotic Masaj alegerea ideala pentru o aventura fierbinte o vei face venind la noi intr-o locatie de lux alaturi de 6 domnisoare sexy si dulci. La noi toate dorintele tale devin realitate. Garantam fidelizarea. Vila, bar, loc parcare, 150 RON/ora, qlady_massage @yahoo.com, http://www.qlady.ro Tel: 0722999939, 0763455435


pagina 14 / animale / pierderi / citaþii-licitaþii / afaceri vânzãri-cumpãrãri / finanþãri / afaceri firme

n Consiliere

credite Consiliere credite cu garantie imobiliara. Inclusiv pentru persoane care lucreaza in afara, altibiimob@yahoo.com, http://www.altibi.ro, Tel: 0763300387, 0724058958

é Vand 3 catei masculi din rasa

Bichon Havanese, talie mica, vaccinati, carnet de sanatate. Arad, 1.100 RON, lazarescu_cezar@yahoo.com, Tel: 0744541582

é Vand Rottweiler 6 saptamani,

talie mare, deparazitat vaccinat, carte de sanatate, pedigree, mascul, 1.500 EUR, etg11etg@gmail.com, Tel: 0740916384

n Pierdut carnet student pe numele Stanciu Pompiliu, il declar nul,

SOLV IPURL n ACSIS organizeaza licitatie publica la data de 27.06.2012 ora 15:00, la sediul ales din Bucuresti- Sector 2, strada Viitorului nr. 110, etaj 1, ap. 3, pentru bunuri mobile proprietatea Sc Profil Intertrading Srl. Prezentarea bunurilor, descrierea lor si pretul de pornire sunt continute in caietul de sarcini. Acesta poate fi achizitionat de la sediul ales al lichidatorului judiciar contravaloarea acestuia fiind de 50lei exclusiv TVA. Garantia de participare este de 10% din valoarea bunurilor si se va vira in contul deschis la Credit Europe BankSuc. Bucur OborRO43FNNB008602914306R001. Alte relatii privind bunurile la telefon. Vizionarea bunurilor se poate face pana in ziua anterioara tinerii licitatiei, Tel: 0749156168

é Anticariat

cumparam carti noi, vechi, deplasare gratuita, plata pe loc, Tel: 0731407474, 0213159704 n Cumpãr acum- electronice fabricaþie dupã 2005: Tv-LCD; Laptop; Aparat foto digital; Biciclete; Diverse, 0785699822 n Pat 2.00x1.30m stare bunã,

é Doamna, cumpar pictura romaneasca si straina, portelanuri, argintarie, obiecte din bronz si antimoniu, mic mobilier, etc, Tel: 0214113048, 0721491271 n Productie publicitara Casete

luminoase, reclame luminoase, bannere, mash, litere volumetrice, office@adevents.ro, Tel: 0720491262, 0727653239 n Vând loc de veci, cimitirul Sf Vineri, 3mp ºi loc de veci 2 cripte cimitirul Strãuleºti 2, Tel: 0766297206

19 Iunie 2012

Vand micro ferma 3600 mp la 25 km de Bucuresti, spre Giurgiu cu tot ceea ce contine acceasta, respectiv 250 capre, vaci gestante si de lapte, vitei in crestere, porci mistreti, vietnamezi si romanesti, gaini, grajduri pentru animale, utilaje nutreturi, tractor presa de baloti, cositoare, duba platforma Sprinter, pomi fructiferi, solarii pentru legume, vita de vie, piscina, locuinta muncitori, locuinta pentru propietar, bucatarie, foisor, hidrofor apa calda, motocultor, betoniera, vita de vie, sunt incluse toate facilitatile necesare continuitatii afacerii cu profit minim de 40 000 euro pe an, accept schimburi pentru detalii contactati-ma la telefon, anuzzy7777@yahoo.com, Tel: 0734655990, 0769771624

é Predau afacere la

cheie, salon infrumusetare, utilat, mobilat situat la parter vila. La etaj spatiu de locuit, mobilat, utilat. Plus magazin stradal 33 mp. Pret 19000 euro. Chirie totala 850 euro/luna, 19.000 EUR, carmentarsitu@ yahoo.com, www.sandrabeauty salon.ro, Tel: 0725330507

Se citeaza preþ 80 lei, negociabil, Tel: intervenientul fortat 0723247399 Vand tigla Craiova n Vând loc de veci, cimitirul Sf Orban Mario, care are Vineri, 3mp ºi loc de veci 2 cripte 1ron/bucata, domiciliul in Bucuresti cimitirul Strãuleºti 2, 0766297206 geamuri termopan Aleea Tebea nr. 6 n Vând solar pentru sera, burlane bl.d11, sc. 1, sector 2, Ergoline Avantgarde si jgheaburi pentru pentru data de 600 Turbo, o casa la 1/2 pret, Vand societate ex2.10.2012 la impecabil, import dormitor complet, change, locatii Judecatoria sector 2 Germania, toate Tel: 0733400055 deosebite, personal Bucuresti bd. Unirii nr. consumabilele noi, cu experienta, Tel: Vând pianinã Rosenkrant 2, în 37, sector 3 camera accesorizat complet, n 0723293752 foarte bunã stare, 1.500 EUR, Tel: 113 complet 2 ora 8.30, 4.100 €, 0766422879 0726691058

é Vânzare salon lux Salon beauty deosebit zona Calea Calarasi in vila 2 etaje, functional si cu clientela stabila, aparatura ultima generatie dermocell, cavitatie, publicitate in derulare, stoc produse, chirie mica, Tel: 0745401612

é Vând Fermã zootehnicã complet echipatã ºi utilatã la standarde europene, jud. C ã lã ra º i, 3 0 k m B ucureºti, 0722234464


19 Iunie 2012

meditaþii-cursuri / construcþii-amenajãri / pagina 15 A m e n a j a ri in t e ri o a re , zugraveli, gresie, faianta, gleturi, sape, parchet, glafuri, izolatii, rigips, etc; preturi negociabile, Tel: 0767417284, 0744316918

é Acoperiºuri, jgheaburi, burlane, învelitoare zincatã/ lindab+ toate accesoriile, reparaþii acoperiºuri+ dulgherie, Tel: 0722749192 n Acoperise, jgheaburi, burlane mici, reparatii, vopsitorii tabla, Tel: 0743511943, 0724980536

Expert é ACS Beauty organizeaza cursuri acreditate de Ministerul Muncii si Educatiei pentru cosmetica, manichiura, frizerie, coafeza, http://www.zoomacs.com, Tel: 0212420426, 0763100030

é Acoperisuri, þiglã

metalicã, tablã zincatã mansardãri, burlane, reparaþii dulgherie, 0737121738

Acoperisuri, dulgherie, tigla metalica, tabla ondulata, accesorii scurgere si mici reparatii, Tel: 0761811793 n Aer

Conditionat, montaj, service, incarcare cu freon si igienizare a unitatii interioare, 250 RON, Tel: 0730397433

é Acoperisuri.

Profesionalism. Executam terase, jgheaburi, burlane, aticuri, invelitoare tabla cererea clientului, restaurari istorice, biserici, Tel: 0724437118 Amenajari finisaje de l u x :g l a fu r i , g l e tu r i , r i g i p s , lavabile, tapet, gresie, faianta, parchet, etc, Tel: 0767417284, 0744316918


19 Iunie 2012 n Echipa constructii particulari executam amenajari interioare si exterioare, zidarii, tencuieli, glet, rigips, gresie, faianta, zugraveli, termoizolatii, acoperisuri, garduri, instalatii electrice si sanitare, structuri, nlu_nlu@yahoo.com, Tel: 0730354671

é Tinichigerie,

é Executãm acoperiºuri, învelitori tablã zincatã/ lindab, toate accesoriile+ materiale, reparaþii acoperiºuri, dulgherie. Preþuri mici, Tel: 0740464600 n Instalator autorizat execut lucrari de calorifere, sanitare, gaze, ventilatie, frigotehnist la preturi decente, Tel: 0727555896 Oferim asistenta tehnica de executie, pentru realizarea investitiilor prin ingineri atestati ca “diriginti de santier” de catre ISC si MIPATL, pentru l u c ra ri d e im p o rt a n t a internationala si nationala (categoria A). Pentru relatii apelati ing. Radulescu Victor, Tel: 0744567876

reparatii, tabla zincata, vopsiri, burlane, jgheaburi, acoperisuri, Tel: 0724716882, 0753709391

n Acte firma, infiintari, mentiuni, recodificare, cesiune, obiect, gazduire sediu, consultanta si reprezentare juridica, Tel: 0722503454, 0770305094 n Avocat solutionez in timp record dosare avand ca obiect restituirea in natura, marimi reparatorii constand in despagubiri banesti, actiuni, in mod special dosare in care a fost emisa “decizia galbena” de catre ANRP. 0743.299.291, Tel: 0722731685, 0744496705 Avocat infiintez firme, puncte de lucru, cesiuni, societati gata in 5 zile, 50% reducere, Tel: 0737031730

n Firma de contabilitate, membra CECCAR, ofera servicii complete de contabilitate incepand cu 200 lei/luna. M: http://www.contaradulescu.ro, Tel: 0762495033

é Inchiriez Cadillac CTS 211cp, full options impreuna cu sofer profesionist atestat international. Pentru delegatii, transport turistic, transferuri de la / catre aeroport, tururi de tara si de orase, etc, Tel: 0745373336 n Transport marfa in Bucuresti cu duba Fiat Ducato 3, 5 tone, 100 ron, 100 RON, remat.provest@yahoo.com, Tel: 0760033391

n Caut solista de muzica usoara

é Transport extern ofer celor interesati transport de persoane in Germania, Franta, Belgia, cu masina mica, clima, etc. Plecari saptamanale in functie de persoane, 100 EUR, mihai_adrian_trif@yahoo.com, 0751210566, 0730747279

si populara din Bucuresti pentru show tv, ovidiucafe62@yahoo.com, Tel: 0732937772 n Tapiter cu experienta lucrez tapiterie clasica, moderna la preferintele clientului, Tel: 0728986403 Traduceri autorizate. Tradland Consulting ofera servicii de traduceri autorizate in/din toate limbile, la preturi promotionale. Tel/fax: 0213119562, 0318157548, office@tradland.ro, http://www.tradland.ro, Tel: 0746834019, 0724963188

AnuntAZ 20 iunie 2012  

anunt de la a la z, anuntaz, anunturi, anunturi foto, anunturi online, anunturi telefon, imobiliare, inchiriere, inchirieri, locuri munca, o...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you