Page 1

é Otopeni, Str. Floare de Cais, proprietar, vand ap 2 c amere dec omandat, vedere pe 2 parti, baie cu cada, centrala termica, totul nou, ocupabil imediat, 60 mp utili, intabulat, contor gaz si curent, constructie 2012, 5 0 . 0 0 0 EU R , Bianca.iercu@yahoo.com, Tel: 0745750171, 0766482708

é Videochat, plata

zilnic, posibilitate cazare si carte de munca, apropiere Metrou si RATB. conditii exceptionale, 2.500 RON/luna, modelslive@ yahoo.com, www.xmodels.ro, Tel: 0764822425

é Frigotehnist, reparatii frigidere, combine, lazi, congelatoare, vitrine, dozatoare, Tel: 0764562524, anyshor1972@yahoo.com,

é Asiguram servicii de transport marfa si mobila oriunde in tara si in Bucuresti efectuam transport de marfa si mobila cu un parc auto care asigura orice tonaj si volum, 1 EUR, office @transportmarfarutier.ro, www.transportmarfarutier .ro, Tel: 07247244420, 0767419106

Videochat legal, contract + asigurare medicala. Salariu 800$/luna + comision 50%+ bonusuri. Avans 500$. Cazare, enjoy4studio@yahoo.com, http://www.enjoystudio.ro, Tel: 0763156150, 0735674012 Videochat Studio, salariu fix 800$ + comision 50% + bonusuri bilunare. Bonus angajare 100$, models4studio@yahoo.com, http://www.selenstudio.ro, Tel: 0734959924, 0760179243


pagina 2 / oferte de muncã România

19 Iunie 2013 n Bucãtar, ajutor bucãtar, pizzar, curier. Angajeazã Pizzerie (zona Ion Mihalache) Relaþii L - V 12.00 - 17.00, Tel: 0731027322

é Agenþi Pazã urgent

angajãm, cu experienþã. Salariu 800-1000, Tel: 0760660168, 0212221268

Agent Vanzari tamplarie PVC, cerinte: min. 1 an experienta vanzari teren zona Bucuresti + Ilfov, carnet cat. B, salariu fix + comision. CV la e-mail office@smartfenster.ro n Agent Vanzari cu si fara experienta, salariu de la 1200+bonusuri, posibilitate avansare, Tel: 0371413629 Agenþi securitate, conform legii 333/2003, s alariu avantajos, angajeazã RPG Security Center. Relaþii la telefon, Tel: 0212410540

é Agenþi de securitate din Bucuresti, calificati, obiective deosebite, pentru societate de paza, Tel: 0213152184

é Agenþi Pazã angajãm urgent, salariul 1000 net, Tel: 0760107633, 0213108660

Pazã. Angajam n Agenþi agenti paza cu atestat sunati intre orele 08-21, grecrombussinesgroup@yahoo. com, Tel: 0722507907 n Agenþi Pazã. Personal peste 1, 76m, pentru zonele Berceni si com. Jilava, firma de paza angajeaza, Tel: 0314223494 n Asistent manager, formez pentru companie multinationala domeniul Wellness. Formare si instruire incluse. Recunoastere europeana. Venit imediat, 0752.900.304 n Asistent Manager. Societate comerciala anajeaza asistent manager full time. Cerinte minime: operare Microsoft Office, limba engleza, cunostinte primare de HR. Cunostintele de contabilitatea primara constituie un avantaj. ffice@protectiilafoc.ro

é Asistent/a Medicina. Clinic a s tomatologic a angajeaza asistent medical (f/m). Relatii la telefon sau e-mail sdamedical@yahoo .com, Tel: 0213124690 Barman. Restaurant cu specific international angajeaza barman sau picolo, fete si baieti, cu sau fara experienta, de preferat absolventi ai Colegiului Viilor, Tel: 0729997410 n Brodezã - angajez personal pentru masini industriale de brodat, zona Timpuri Noi, conditii avantajoase, Tel: 0737368386 n Brutar. Mutlu Impex SRL Piata Gorjului, angajeaza brutar cu experienta. Carte de munca, salariu negociabil, Tel: 0752191780 n Bucãtar, ospatar, ajutor bucatar, picolo, pentru restaurant zona Casin, cu domiciliu in apropiere, Tel: 0732041960

Bucatareasa. Restaurant “ La Ioana” angajeaz a bucatareasa, experienta este un avantaj; detalii la telefon, ionut.ciochina@gmail.com, Tel: 0748195253

é Bucãtar si brutar.

Restaurant in Dr. Taberei, angajeaza bucatar si brutar cu experienta si calificare, Tel: 0737543412

é Bucãtar tanar si

ajutor de bucatar (fete) cu experienta. Hotel Restaurant angajeaza. Relatii la telefon, CV la e-mail restaurant@irisa.ro, Tel: 0212231326

n Calcatorese, confectionere, extindere sectie confectii echipamente lucru, salariul avantajos, Laromet - Bucurestii Noi, mateiconf.resurseumane@yaho o.com, Tel: 0731022108 n Cameristã. Hotel Ramada Bucharest North angajeaza cameriste cu experienta si ingrijitori spatii hoteliere. Va rugam sa trimiteti CV la adresa e-mail. Pentru programari interviu, sunati, daniela.deac@ramadanorth.ro, Tel: 0214075235 n Cameriste pentru hoteluri din Bucureºti. Oferim condiþii deosebite, Tel: 0756200044 Coafezã. Angajez in salon de infrumusetare, cartierul Militari, Tel: 0761866670, 0724851555 n Coafezã-frizeriþã ºi maseuzã cu experienþã minimã, angajeazã Beauty Studio Elly&Mona, Tel: 0722258777, 0723329376


oferte de muncã România / info / pagina 3

19 Iunie 2013

AnunþAZ vã informeazã Românii cetãþeni europeni Sindicatul Românilor din Strãinãtate

în dialog cu românii de pretutindeni Libera circulaþie a mãrfurilor în Uniunea Europeanã (14). Prezintã domnul prof. ec. Ion Voinea - Preºedintele Sindicatului Românilor din Strãinãtate. Continuãm prezentarea documentarului nostru, privind libera circulaþie a mãrfurilor în Uniunea Europeanã, cu referiri la interdicþii la nivel naþional împotriva anumitor produse ori substanþe. Aºa cum subliniam în ediþia de ieri,o interdicþie împotriva comercializãrii unui anumit produs sau a unei anumite substanþe constituie cea mai restrictivã mãsurã care poate fi adoptatã de un stat membru al Uniunii Europene, în ceea ce priveºte libera circulaþie a mãrfurilor. De cele mai multe ori, justificãrile oferite de cãtre statele membre pentru aceste mãsuri severe se referã la protecþia sãnãtãþii ºi vieþii persoanelor, animalelor ºi plantelor, în conformitate cu articolul 36 TFUE, precum ºi la cerinþele imperative prevãzute de jurisprudenþa Curþii, cum ar fi cele privind protecþia mediului. Aceste justificãri sunt adesea combinate. Statul membru care impune o interdicþie la nivel naþional împotriva unui produs/unei substanþe trebuie sã demonstreze cã mãsura este necesarã ºi, dupã caz, cã vânzarea produselor în cauzã presupune un risc grav la adresa sãnãtãþii publice, iar normele în cauzã respectã principiul proporþionalitãþii. Aceasta include furnizarea unor dovezi relevante, cum ar fi informaþii tehnice, ºtiinþifice, statistice ºi nutriþionale, precum ºi a tuturor celorlalte informaþii relevante. În plus, unui stat membru îi revine sarcina de a proba cã scopul declarat nu poate fi îndeplinit prin alte mijloace cu un efect mai puþin restrictiv asupra schimburilor comerciale dintre statele membre în interiorul UE. De exemplu, în ceea ce priveºte o interdicþie din Franþa împotriva adaosului de cafeinã în bãuturi peste un anumit nivel, Curtea a arãtat cã: „etichetarea adecvatã ºi informarea consumatorilor în privinþa naturii, ingredientelor ºi caracteristicilor produselor energizante poate permite utilizatorilor a cãror sãnãtate poate fi afectatã de consumul excesiv al unui element nutritiv adãugat acestor produse sã decidã singuri dacã le vor consuma”. Prin urmare, Curtea a considerat cã interdicþia împotriva adaosului de cafeinã peste un anumit nivel nu era necesarã în scopul protejãrii consumatorilor. Un alt exemplu îl constituie cauza privind vitaminele daneze se referea la practica administrativã danezã de interzicere a îmbogãþirii cu vitamine ºi minerale a produselor alimentare dacã nu se putea dovedi cã aceastã îmbogãþire era necesarã populaþiei daneze. Iniþial, Curtea a fost de acord cã sarcina stabilirii nivelului de protecþie a sãnãtãþii ºi vieþii umane revenea Danemarcei, avându-se în vedere principiul proporþionalitãþii. Totuºi, Curtea a remarcat cã autoritãþilor daneze le revenea sarcina de a „demonstra în fiecare caz, în lumina obiceiurilor alimentare naþionale ºi þinând seama de rezultatele cercetãrii ºtiinþifice internaþionale, cã normele propuse sunt necesare pentru a proteja efectiv interesele vizate de dispoziþia respectivã ºi, în special, cã din comercializarea produselor în cauzã rezultã un risc real pentru sãnãtatea publicã”. Dupã ce a examinat practica administrativã danezã în cauzã, Curtea a concluzionat cã mãsura „nu permite respectarea legislaþiei comunitare în ceea ce priveºte identificarea ºi evaluarea unui risc real la adresa sãnãtãþii publice, care necesitã o examinare atentã, de la caz la caz, a efectelor pe care le poate presupune îmbogãþirea cu minerale ºi vitamine”. În general, abordarea Curþii a fost restrictivã faþã de mãsurile de acest tip. Cu toate acestea, în domenii în care nu existã o certitudine sprijinitã de date ºtiinþifice privind impactul unui produs sau al unei substanþe asupra sãnãtãþii publice sau a mediului, Curtea a avut dificultãþi în a respinge astfel de interdicþii. În aceste cazuri, Curtea Europeanã de Justiþie a utilizat aºa-numitul principiu al precauþiei în evaluarea generalã a cauzei. (Va urma). Vã invitãm sã urmãriþi serialul nostru consacrat acestui subiect ºi aºteptãm mesajele dumneavoastrã la e-mail office@az.ro sau postal la Dealul Mitropoliei nr. 5, sector 4 Bucureºti.

n Cofetar/a. Cofetaria Scala angajeaza urgent cofetara specialist, zona Magheru, salariu atractiv, varsta maxima 45. Relatii la telefon, https://www.facebook.com/cofet aria.scala.5, Tel: 0735111222 n Colaboratori cu experienta in MLM, produs revolutionar, nou in Romania si fara concurenta, oportunitate deosebita, instruire si sustinere pt. toata tara, eltorrox@gmail.com, Tel: 0744587206

é Conducãtori auto

pentru camioane frigorifice 20 tone, experienta minim 3 ani, angajeaza societate comerciala, Tel: 0213175045 Confecþioner/a (masinist) brodeuza (broderie manuala) pentru Casa de Moda Lux. Salariu atractiv, Floreasca, Tel: 0212300224, 0723174871

é Confectionere cu experienta confectii de dama. Angajam in zona Ilioara, Tel: 0724033909 n Confectionere. Angajam confectionere in masina liniara si uberdek. Pentru mai multe detalii sunati, Tel: 0763879449 n Contabilitate primara. Angajam fata pentru contabilitate primara in domeniul constructiilor, Bucuresti sau Ilfov, salariu atractiv, zona Dragomiresti Deal Ilfov, posesoare de permis, Tel: 0723160391 n Cosmeticianã si manichiurista cu experienta angajez, Tel: 0724308003

é Cosmeticianã cu experienta pentru Cloudy Salon, zona Piata Muncii, Tel: 0721284518

é Croitor dama si

barbati, cu experienta, angajam, Tel: 0736665570, 0744666782

é Croitor Maistru confectii textile de dama. Planificarea si coordonarea activitatii de cusut in sectie. Experienta minim 5 ani. Pachet salarial atractiv, zona Tineretului, Tel: 0372716925 Croitoreasã Retusiera. Societate fashion, cu sediu in zona Aviatiei angajeaza retusiera care sa efectueze eventualele retusuri ale articolelor vestimentare cerute de clientii magazinelor proprii. Salariu 1.500 net, adriana.negoiu@onlyforyou. ro, Tel: 0727770355

é Dispecer operator PC pentru ABA Security, Tel: 0213358420 n Distribuitor. Producator de sandwichuri ambalate caut colaboratori distribuitori cu autoturism propriu, vanzari.tde@gmail.com, Tel: 0729080770 Distribuitori cu si fara experienta pentru companie internationala. Salariu de la 1200+ bonusuri dupa realizari, Tel: 0768632530 n Femeie de Serviciu, firma curatenie angajeaza la Metro Baneasa, Tel: 0725442644 n Femeie la vase si curatenie pentru restaurant Nargila (Piata Unirii), Tel: 0723699551 n Gestionar (femeie) pentru punct colectare deseuri, Tel: 0724126728 n Infirmierã pentru cãmin de bãtrâni (de preferat internã). Pipera, Tel: 0726451626


pagina 4 / oferte de muncã România

19 Iunie 2013

é Inginer chimist cu sau fara experienta, cunostinte lb. engleza. Trimiteti CV la email office@aquatech.ro n Inginer. Am&T Constructii Metalice Srl angajeaza inginer constructor, cunoscator lb. engleza pentru ofertare si devize, experienta in constructia statiilor Peco constituie un avantaj, varsta 35-45, amt@am-t.ro, Tel: 0722251058 n Ingineri Studenti Firma de profil, HVAC, angajam studenti la Constructii Instalatii, Limba engleza nivel mediu, permis de conducere cat B obligatoriu, ioana@airmaster.ro, Tel: 0724035444 Firma de n Instalatori. instalatii angajeaza instalatori pentru activitate pe santier. Relatii la telefon, Tel: 0213130071, 0314109608 n Îngrijitor cladiri (curatenie) Firma curatenie cauta persoana (femeie) calificata pentru curatenie profesionala locuinte, birouri, spatii comerciale in Bucuresti si imprejurimi. Fara locatie fixa. Cerem seriozitate, punctualitate, dezvoltat simt al curateniei, atentie la detalii, etica si morala profesionala. Program 40h/saptamana. Echipamente moderne. Abonament Ratb decontat de firma, 800 RON/luna, http://www.prieteniicurateniei.ro, Tel: 0722590504 n IT Specialist. Candidatul Ideal: Limba Engleza nivel avansat; Abilitati de comunicare; Promptitudine in colaborare; Bun organizator; Capacitate de a organiza munca in functie de prioritate; Experienta vanzari online. Responsabilitati: Administrarea magazinului online; Realizarea de analize si rapoarte privind vanzarile online; Verificarea comenzilor efectuate online; Pregatirea si livrarea comenzilor online; Facturarea comenzilor online; Verificarea si actualizarea produselor postate si a preturilor acestora; Updatarea site-ului; Mentinerea legaturii cu clientii; Redactare de newsletter; Identificarea de oportunitati de colaborare cu alte magazine online; Identificarea clientilor noi. Beneficii: Salariu fix si bonusuri functie de performanta; posibilitate de promovare. Descrierea companiei: Vanzari bijuterii online. Experienta in domeniul comertului online cu bijuterii constituie un avantaj, 1.000 RON/luna, cihi2001@yahoo.com, http://www.alevgold.com

s c uter, é Liv r ator angajeaza Restaurant Il Cantuccio, Tel: 0724744153

Lucrãtori Comerciali. Supermarket. Sarcini: Organizarea, pastrarea si depozitarea marfurilor conform regulilor de functionare si organizare ale supermarket-ului. Vanzarea produselor comercializate de firma in mod corect, politicos si rapid. Cerinte: Persoana agreabila, comunicativa, orientata catre client, serioasa si punctuala. Beneficii: Salariu atractiv; Loc de munca stabil; Posibilitati reale de promovare in functie de performante, alege@rochance.eu, Tel: 0735207395

n Manichiuristã + unghii false cu experienþã, cosmeticianã cu experienþã, salon Piaþa Amzei, Tel: 0722246272, 0724519898 n Manichiuristã cu experienta, Bulevardul Stefan cel Mare, Tel: 0726462739 n Manichiuristã, pedichiurista cu experienta pentru salon cu vad zona Bucurestii Noi. Urgent, Tel: 0722967740 n Manichiuristã, pedichiurista. Salon Veteranilor, angajeaza, Tel: 0723833246 n Maseuzã masaj anticelulitic ºi relaxare pentru salon zona Bellagio, Tel: 0761304234 AUTO CU n MECANIC EXPERIENTA. SERVICE AUTO ANGAJEAZA IN ZONA MILITARI, LEO.ROTARU@GMAIL.COM, TEL: 0722609369, FAX: 0214341758 n Mecanic auto. Service auto sector 4, Aparatorii Patriei, angajeaza mecanici cu experienta in mecanica, electricitate, dignoze si post de geometria directiei. Numai cu carte de munca. Beneficii dupa volumul de munca. Program L-V 9.00-18.00, carra2000@gmail.com, Tel: 0213343636, Fax: 0213343804 n MECANIC AUTO. SERVICE AUTO ANGAJEZ MECANIC AUTO PENTRU REVIZII USOARE, ARTICULATII, KIT AMBREIAJ GEOMETRIE ROTI, IONITA.RAZVAN08@YAHOO. RO, TEL: 0720559190

Menajerã interna cu permis auto, categoria B, Tel: 0722967272 n Menajerã, femeie menaj usor/relatie. Prezentabil, 37 ani, caut femeie prezentabila, cu obligatii, (vaduva, divortata) max 45 ani pentru menaj usor si relatie discreta. Ofer angajare + 1500 ron/luna. Rog mesaj cu poze, 1.500 RON/luna, xmihaix@gmail.com

é Muncã la domiciliu. Castigati 2000-5000lei lunar, munca la domiciliu, procesare corespondenta. angajam colaboratori din toate tara! Informatii gratuit! Trimiteti plic timbrat autoadresat la: Constantinescu, OP69-CP25, Bucuresti, Tel: 000 n Muncitor (cizmar) calificat pentru imbracat tocuri incaltaminte, Tel: 0734340648


19 Iunie 2013

oferte de muncã România / pagina 5 pentru punct n Muncitori colectare deseuri, de preferinta din provincie, Tel: 0724126728 calculator n Operator angajam, Tel: 0213265596 n Operator DTP in regim part/full time, SC Tipografica Filaret SA angajeaza. Relatii la telefon, Tel: 0213357534 n Operator Pc pentru notariat, experienta minim 3 ani, Tel: 0722257030, 0722351686 n Operator salã jocuri. Vegas Club angajeaza fete pentru operator sala jocuri mecanice. Preferabil zona Berceni, Tel: 0761640603, 0724200229 n Ospãtar si bucatar, angajam pentru restaurant central, Tel: 0723438774

é Ospãtar. Restaurantul Capricciosa situat in zona Baneasa angajaza personal pentru postul de ospatar, office @restaurant capricciosa.ro, Tel: 0212692633, Fax: 0212692635 n Ospatarita. Wine Bar in centrul vechi angajeaza ospatarita cu cunostinte minime in domeniul vinului. Dragos, Tel: 0723979579 Ospatarite, obligatoriu limba engleza si/sau italiana avansat, Tel: 0749550295 n Ospãtãriþe, picolite, picoli, angajam pentru bistro apropiere Casin, domiciliati in zona. Programari interviu 10-16, Tel: 0732041960 n Patiser cu experienta pentru tura de zi, zonele Sincai si Piaþa Progresul, Tel: 0728138544, 0722597374 n Persoane. Angajãm persoane fãrã experienþã în domeniul media, activitate dinamicã, câºtiguri mari de la 50- 600 Lei/zi. Aspectul nu conteazã, Tel: 0723413288, 0769268751 n PERSONAL ANGAJAM PENTRU SEZONUL ESTIVAL: BARMAN, AJUTOR BARMAN, OSPATAR, BUCATAR. ANUNTUL ESTE VALABIL PENTRU DOMNIªOARE SI DOAMNE. VA RUGAM ATAªAÞI CURRICULUM VITAE CU POZA DUMNEAVOASTRA LA E-MAIL, 300 EUR, REMUS_CIOBANU27@YAHOO .COM, TEL: 0762265951 n Personal pentru spalatorie industriala de haine cu punctul de productie in orasul Buftea jud Ilfov, Tel: 0766536179

n Personal tanar si dinamic pentru companie internationala: agent de vanzari, distribuitori, curieri. Posibilitate de avansare. Salariu de la 1200 + bonusuri, Tel: 0728650079

é Personal pentru

maºinã strobel, finisat ºi control, pentru fabricã încãlþãminte din Bucureºti, sector 4, cu experienþã de minim 3 ani în domeniu. Informaþii la numãrul de telefon numai între orele 8.00- 15.00, Tel: 0371040151

é Personal cu

experienta in masina de calcat, masina de nasturi, butoniere, simpla, triploc si constructor tipare cunoscator Gemini, fabrica de confectii angajeaza. Salariu foarte atractiv. Soseaua Viilor nr. 56, Tel: 0757518235

protocol. SC n Sofer angajeaza sofer protocol cu experinta de 5 ani pe un post similar, resurseumane@instantgroup.ro Tel: 0728884855 n ªofer taxi cu atestat, angajam in conditii avantajoase, dispecerat Personal. Angajez fete “Speed” sector 5, Tel: pentru fast-food salariu 0762334781 n ªofer transport international. atractiv, Tel: SC Romkayatur SRL cu sediul 0765353953 in Bragadiru jud. Ilfov n Pizzari cu experienta cuptor angajeaza soferi de transport lemne angajeaza Restaurant international, de mare tonaj, relatia Casa Di Angelo, Tel: pe Turcia-Europa-Turcia. Aplicantii 0769432931, 0727483581 trebuie sa aiba experienta in transport international de da marfa generala de minim 5 ani. 0214480250, cantacuz@romkayatur.com, Tel: 0736655294, 0736655295 n ªofert taxi. Angajez pt Logan la As plan 90 ron/zi 6/7, rog seriozitate, 90 RON, Tel: 0722591833 n Spalator auto cu experienta in domeniu, angajez urgent pentru Spalatorie in zona Mall é Recepþionere Vitan, Tel: 0766362787 n Spãlãtor auto. Avia Motors Hotel bune autorizat Skoda, cunoscatoare limba dealer angajeaza spalator auto cu engleza. Relatii la permis categoria B. Relatii la tel. 0212094000 (int. 160/190); telefon, CV la 0746209911 sau la punctul de e-mail, restaulucru al societatii din rant@irisa.ro, Tel: Pantelimon, Bd.Biruintei nr. 11, jud.Ilfov, 0212231326

n Personal intern, Camin de batrani, angajeaza personal in regim intern, Bucuresti, Tel: 0758074441 n Personal, baieti si fete, cu exterienta bucatarie sectia cald/rece, pentru restaurant, Tel: 0724214554

é Reprezentant. Avon recruteaza reprezentanti comision, cadouri, curs cosmetica. 0730007927, Tel: 0758133797, 0762627222

n Personal cu experienþã pentru firmã de curãþenie, Tel: 0725510687 n ªofer taxi 12h sector 4-5, n Personal angajãm pentru Berceni, Rahova, Ferentari, Restaurant Calea Victoriei, Tel: Tel: 0761069130 0755842542, 0311000071

Personal calificat (afumist) si muncitor necalificat pentru productie pe profil alimentar, Tel: 0372777779

é Personal. Curãþãtorie chimicã angajeazã personal primirerec epþie (vânzãtoare) cãlcãtorese tex tile º i c alandru în Bucureºti, Tel: 0755200012

é Tehnician. Aba Security angajeaza tehnicieni sisteme de alarmare, interfonie, si CCTC cu permis categoria B, Tel: 0213358420


Suedia n 1. Gruppchef till beroendegruppen; Description: Värmdö kommuns socialkontor befinner sig i en spännande utvecklingsfas där vi arbetar aktivt med organisationen och arbetsprocesserna för att möta morgondagens behov. Vi arbetar enligt Lean vilket innebär att vi vill skapa en kultur som möjliggör ständiga förbättringar. Vi sitter i nyrenoverade, moderna och ljusa lokaler med närhet till Gustavsbergs centrum och Gustavsbergs hamn och med goda förbindelser till Slussen i Stockholm. Du kommer som gruppchef för beroendegruppen att arbeta i enheten funktionshinder och beroende som är en myndighetsenhet inom socialkontoret. Enheten bestar av beroendegruppen samt av tva grupper som handhar insatser för personer med psykiska och fysiska funktionsnedsättningar. Enheten leds av en enhetschef. Vi har pa enheten ett öppet arbetsklimat där vi använder oss av varandras kompetens över funktionsgränserna. Vi har ett positivt arbetsklimat som kännetecknas av engagemang och utveckling. Rollen som gruppchef för beroendegruppen innebär arbetsmiljöansvar, personal- och budgetansvar för de sju socialsekreterare, varav en även är gruppledare, som arbetar med beroendefragorna. Arbetet innebär utredningar, förändringsarbete och behandlingsarbete i familjer/individer med missbruksproblematik. Socialsekreterarna är utbildade i Motiverande samtal, ASI samt har pabörjat utbildning i Aterfallsprevention. Inom gruppen finns en inriktning att alla skall ha en specialinriktning, exempelvis komplexa vardbehov, vald i nära relationer och unga vuxna. Vi strävar efter ett nära samarbete med olika samverkanspartners, bade inom och utanför kommunen. Var ambition är att arbeta utifran ett systemteoretiskt förhallningssätt. Arbetet som gruppchef ställer stora krav pa god förmaga att leda och att samarbeta. Ett väl fungerande samarbete med olika myndigheter, utförare och klienter är en viktig grund i arbetet. Värmdö kommun star för ett tydligt ledarskap som gör det möjligt för dina medarbetare att utföra sitt arbete och själva ta ansvar för sin personliga utveckling och kompetens. Det innebär att ledarskap är din viktigaste arbetsuppgift. Som stöd i ditt arbete erbjuder vi bland annat Värmdö kommuns Ledarakademi som är ett utvecklingsprogram speciellt framtaget för dig som chef och ledare i Värmdö kommun. Vi söker dig som har socionomexamen eller annan jämförbar akademisk utbildning samt erfarenhet av myndighetsarbete och arbete med vuxna missbrukare. Du ska ha god kunskap om aktuell sociallagstiftning. Vi värdesätter om du har vidareutbildning i systemteori samt ASI och Motiverande samtal. B-körkort erfordras. Det är viktigt att du har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift samt att du har god datorvana. Du bör ha erfarenhet av att vara arbetsledare. Ett krav är att du är en positiv person som kommer att bidra till verksamhetens utveckling och vi värdesätter att du är strukturerad och självständig i ditt arbete och att du har ett stort engagemang för verksamhetsomradet. Vi värdesätter de kvaliteter som mangfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund och livserfarenhet till tjänsten. I Värmdö kommun arbetar vi aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö. Vi erbjuder olika former av friskvard och tillämpar rökfri arbetstid. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ingrid Ersholt titel : Gruppchef telefon 1: 08-570 482 66() Last date for application: 25/06/2013Source: Arbetsförmedlingen, Public Employment Services, Sweden

n 2. Söker er som vill bli moras vassaste säljare!; Description: Monetar Pensionsförvaltning är en del av Monyx Financial Group AB Monetar Pensionsförvaltning erbjuder aktiv och oberoende kapitalförvaltning at hundratusentals svenskar. Monetar Pensionsförvaltning startade 2003 och har vuxit kraftigt de senaste aren. Monyx Financial Group förvaltar idag närmare 20 Mdr SEK. Vi söker nu 3 säljare, till vart kontor i Mora. Är du redan en stjärnsäljare eller vill du bli en? Vi söker nu drivna och malinriktade Säljare till vart kontor i Mora! Vi söker dig som ser försäljning som nagot roligt och utmanande. Du bör ha rätt driv och engagemang, vara envis, modig och prestationsorienterad. Du är positiv och har förmagan att skapa förtroende och hantera människor pa ett bra sätt. Du ska ocksa ha en bra telefonröst, och kunna uttrycka dig via telefon. Du ska ocksa kunna hantera motgangar pa ett bra sätt, och ha en positiv inställning. Säljerfarenhet är inte nagot krav, men en merit, stor vikt läggs pa personlig profil. Tjänsten är en tillsvidareanställning och arbetstiden är 30 timmar/vecka. Vi erbjuder dig: - En heltäckande säljutbildning teoretisk och praktisk, med kontinuerlig coachning - Fast lön och provision Bra arbetsmiljö i trevliga lokaler och medarbetare - Ett roligt, intressant och lönsamt arbete - Bra arbetstider mandag-torsdag 12.00 - 21.00 - Friskvardsbidrag Välkommen med din ansökan! Tommy Wahlund mobil: 0702031666 e-post: tommy.wahlund@monetar.se Last date for application: 04/07/2013; Source: Arbetsförmedlingen, Public Employment Services, Sweden n 3. Säljare karlstad; Description: Flash filosofi är att skapa plagg av hög kvalitet till ett bra pris. Vi har75 butiker i Sverige och Finland som vi fyller med nya plagg i sma serier varje vecka. Vi söker dig som är utatriktad och glad och har en stark känsla för kläder och mode. Har du tävlingsinstinkt och älskar utmaningar är du troligtvis en person som passar hos oss. VIKARIERANDE SÄLJARE DELTID Säljare till var butik i centrala Karlstad. Som säljare kommer du att arbeta nära kunden, med personlig försäljning och service. Vi söker dig som vill växa och utvecklas och tycker om att ta ansvar. Du kommer även att fa skylta och hänga om i butiken. Tjänsten är pa 10 timmar/vecka. Vikariatets varaktighet ca 1 ar. Intresserad? Skicka da senast den16 juni 2013 dina ansökningshandlingar till rekrytering.mellan@flashab.se Märk ansökan: Säljare Karlstad Observera att alla intervjuer kommer att hallas under vecka 30. Source: Arbetsförmedlingen, Public Employment Services, Sweden n 4. Kock/kokerska till brunnsparkens förskola; Description: Nu bygger vi Tranas, var med och skapa framtidens samhälle. Tranas är en expansiv kommun som satsar för framtiden. Vi har ett övergripande mal att utöka befolkningen till 20 000 invanare till ar 2025. Barn- och utbildningsförvaltningen söker en kock/kokerska till Brunnsparkens förskola. Brunnsparkens förskola ligger centralt i ett vackert äldre hus med tre vaningsplan. Förskolan har tre avdelningar fördelade pa var sitt vaningsplan och eget tillagningskök. Kvalifikationer: Vi söker dig som har relevant utbildning för arbete som kock/kokerska. Erfarenhet av tidigare arbete som kock/kokerska är meriterande, da arbetet kräver stort egenansvar. Du ska trivas med att arbeta nära förskolebarn och ser det naturliga i att vara en del av verksamhetens hela personalstyrka. Välkommen med din ansökan! Maria Mowitz titel : Förskolechef telefon 1: 0140-685 94() telefon 2: () mobil: e-post: maria.mowitz@tranas.se Source: Arbetsförmedlingen, Public Employment Services, Sweden n 5. Fordonslackerare och blästrare till östervala; Description: Vi söker fordonslackerare och blästrare till var verksamhet i Östervala. Till tjänsten som fordonslackerare söker vi dig som har utbildning och/eller erfarenhet inom grundmalning och lackering med högtryckspump. Till tjänsten som blästrare är det en fördel om du har erfarenhet av blästring. För bada tjänsterna gäller att du har gymnasiekompetens eller motsvarande. Som person är du kvalitetsmedveten, flexibel och har lätt för att samarbeta. Du är intresserad av förbättringsarbete och har du dessutom truck-och traversutbildning är det meriterande. Vi önskar bemanna de lediga tjänsterna snarast och därför kommer tillsättningen av tjänsterna att ske löpande. Sa tveka inte att kontakta oss snarast! Zetterbergs Industri AB; Information: Leif Lennartsson titel : Arbetsledare telefon 1: 0292-70543(Direkt) Address: Box 5 74046 ÖSTERVALA; Phone: 0292-70500; Fax: 0292-70530; Email: info@zetterbergs.seSource: Arbetsförmedlingen, Public Employment Services, Sweden n 6. Svetsare; Description: Vi söker ett antal svetsare för arbete i Stockholm . Du som söker ska ha gilltig heta arbete cert och MMA licens.(111). Tidigare erfarenheter är önskvärt. Skicka er ansöka tillsammans med cv till: info@abbyggteknik.se - Source: Arbetsförmedlingen, Public Employment Services, Sweden

n 7. Bamsia! barnvakt, lidingö 1-2 em/vecka; Description: Om oss! Bamsia har verksamhet inom barnpassning och finns inom Stockholmsomradet. Vi ger vara familjer en extra hjälpande hand, under trygga och ordnade förhallanden. Vara barnvakter är viktiga för oss. Vi tar hand om dig pa bästa möjliga sätt och har alltid tid för dig, när det behövs. Vi försöker sammanföra dig med en familj som bor nära dig. Eller med flera familjer, om du önskar jobba lite mera. När du väl har börjat jobba hos oss, har vi en en nära, personlig och löpande kontakt med varandra. Vi erbjuder dig ett väldigt roligt jobb. Men för att det skall bli bra för familjen, oss och inte minst för dig själv, är det JÄTTEVIKTIGT att du verkligen ÄLSKAR BARN! Om uppdraget! Den här familjen bor pa Lidingö och har tre barn i dagisaldern. Familjen söker hjälp under 1-2 eftermiddagar per vecka, 2-3 timmar per gang, med start i mitten av augusti. Din uppgift är att hämta barnen fran dagis, laga enklare mat, leka / ta hand om barnen tills föräldrarna kommer hem. KRAV 1: Du är rätt person om du bor eller studerar nagorlunda nära (helst pa Lidingö), har ambitionen att vara en varaktig kontakt och kan komma regelbundet under överenskomna dagar och tider. KRAV 2: God svenska i tal och skrift. Vi söker dig som: 1 Har erfarenhet av att ta hand om barn i dagisaldern. 2 Är ordningsam, kan ta ansvar och kan passa tider 3 Kan och vill jobba hos samma familj under en längre tid 4 Har fyllt 18 ar Det här uppdraget ger 130 kr i timmen (inkl. semestersättning). Du kan vara studerande eller önskar ett extra jobb vid sidan om, och kan arbeta eftermiddagar fran kl.15:30-16:00. Vi begär ett utdrag ur brottsregistret, innan anställning. Bamsia erbjuder dig bra villkor, kurser, referenser och arbetsbetyg. Vi intervjuar löpande och för största chans, skall du snabbt maila in din ansökan till career@bamsia.com. Vill du veta mera om oss och fa tips till din CV, följ länken http://bamsia.se/jobba-hos-oss/ Välkommen med din ansökan, önskar personalen och barnvakterna pa Bamsia! Source: Arbetsförmedlingen, Public Employment Services, Sweden n 8. Bamsia! barnvakt, (finska), lidingö 1-2 em/vecka; Description: Om oss! Bamsia har verksamhet inom barnpassning och finns inom Stockholmsomradet. Vi ger vara familjer en extra hjälpande hand, under trygga och ordnade förhallanden. Vara barnvakter är viktiga för oss. Vi tar hand om dig pa bästa möjliga sätt och har alltid tid för dig, när det behövs. Vi försöker sammanföra dig med en familj som bor nära dig. Eller med flera familjer, om du önskar jobba lite mera. När du väl har börjat jobba hos oss, har vi en en nära, personlig och löpande kontakt med varandra. Vi erbjuder dig ett väldigt roligt jobb. Men för att det skall bli bra för familjen, oss och inte minst för dig själv, är det JÄTTEVIKTIGT att du verkligen ÄLSKAR BARN! Om uppdraget! Den här familjen bor pa Lidingö och har tre barn i dagisaldern. Föräldrarna är tvasprakiga, men barnen talar bara finska. Familjen söker hjälp under 1-2 eftermiddagar per vecka, 2-3 timmar per gang, med start i slutet av augusti. Under perioder, behöver familjen hjälp även pa morgonen. Din uppgift är att hämta barnen fran dagis, laga enklare mat, leka / ta hand om barnen tills föräldrarna kommer hem. KRAV 1: Du är rätt person om du bor eller studerar nagorlunda nära (helst pa Lidingö), har ambitionen att vara en varaktig kontakt och kan komma regelbundet under överenskomna dagar och tider. KRAV 2: Talar obehindrat finska. Vi söker dig som: 1 Har erfarenhet av att ta hand om barn i dagisaldern. 2 Är ordningsam, kan ta ansvar och kan passa tider 3 Kan och vill jobba hos samma familj under en längre tid 4 Har fyllt 18 ar Det här uppdraget ger 130 kr i timmen (inkl. semestersättning). Du kan vara studerande eller önskar ett extra jobb vid sidan om, och kan arbeta eftermiddagar fran kl.15:30-16:00. Vi begär ett utdrag ur brottsregistret, innan anställning. Bamsia erbjuder dig bra villkor, kurser, referenser och arbetsbetyg. Vi intervjuar löpande och för största chans, skall du snabbt maila in din ansökan till career@bamsia.com. Vill du veta mera om oss och fa tips till din CV, följ länken http://bamsia.se/jobba-hos-oss/ Välkommen med din ansökan, önskar personalen och barnvakterna pa Bamsia! Source: Arbetsförmedlingen, Public Employment Services, Sweden n 9. Svetsare; Description: Vi söker ett antal rörsvetsare för arbete i Göteborg. Du som söker ska ha gilltig heta arbete cert o svart/vit tig licens eller pinne. Tidigare erfarenheter är önskvärt. Skicka er ansöka tillsammans med cv till: info@abbyggteknik.se - Source: betsförmedlingen, Public Employment Services, Sweden n 10. Massör sökes; Description: Massör med kunskap om manikye/pedikyr sökes till Thaimassage salong i Hammarbysjöstad. Mon`s Beauty & Thaimassage; Address: BARYTONVÄGEN 1 14240 SKOGAS; Phone: 08-42027545Source: Arbetsförmedlingen, Public Employment Services, Sweden


Suedia n 11. Bamsia! barnvakt, kungsholmen, start i augusti; Description: Om oss! Bamsia har verksamhet inom barnpassning och finns inom Stockholmsomradet. Vi ger vara familjer en extra hjälpande hand, under trygga och ordnade förhallanden. Vara barnvakter är viktiga för oss. Vi tar hand om dig pa bästa möjliga sätt och har alltid tid för dig, när det behövs. Vi försöker sammanföra dig med en familj som bor nära dig. Eller med flera familjer, om du önskar jobba lite mera. När du väl har börjat jobba hos oss, har vi en en nära, personlig och löpande kontakt med varandra. Vi erbjuder dig ett väldigt roligt jobb. Men för att det skall bli bra för familjen, oss och inte minst för dig själv, är det JÄTTEVIKTIGT att du verkligen ÄLSKAR BARN! Om uppdraget! Den här familjen bor pa Kungsholmen och har ett barn i 1,5-ars aldern. Familjen söker först hjälp lite oregelbundet under sommaren och fr o m hösten mera regelbundet med dagishämtningar ca 1-2 ggr per vecka. Din uppgift är att leka / ta hand om barnen tills föräldrarna kommer hem. Du är rätt person om du bor eller studerar nagorlunda nära, har ambitionen att vara en varaktig kontakt och kan fortsätta pa hösten mera regelbundet under överenskomna dagar och tider. Vi söker dig som: 1 Har erfarenhet av att ta hand om barn i dagisaldern. 2 Är ordningsam, kan ta ansvar och kan passa tider 3 Kan och vill jobba hos samma familj under en längre tid 4 Har fyllt 18 ar 5 Ett plus om du talar obehindrat engelska Du kan vara studerande eller önskar ett extra jobb vid sidan om, och kan arbeta eftermiddagar fran kl.15:30-16:00. Vi begär ett utdrag ur brottsregistret, innan anställning. Bamsia erbjuder dig bra villkor, kurser, referenser och arbetsbetyg. Maila in din ansökan snarast till career@bamsia.com. Vill du veta mera om oss och fa tips till din CV, följ länken http://bamsia.se/jobba-hos-oss/ Välkommen med din ansökan, önskar personalen och barnvakterna pa Bamsia! Source: Arbetsförmedlingen, Public Employment Services, Sweden n 12. Säljare med/utan erfarenhet sökes i sundbyberg.; Description: 19 935 kr i lön + Ob-tillägg pa 4 815 kr. Totalt 24 750 kr. Säljare för uppsökande verksamhet i Sundbybergs kommun sökes. Du behöver ingen tidigare erfarenhet inom försäljning, AIR SOLUTIONS NORDEN AB internutbildar alla fran grunden. Du har lön för alla demonstrationer du gör även om du inte säljer nagot. Utbildningen kommer att hallas pa ett av AIR SOLUTIONS NORDEN ABs kontor (Sundsvall) eller filialkontor (Uppsala). Vi kommer inom kort att öppna kontor i trakten av Lulea. Grundutbildningen börjar med 2 dagar pa kontoret, 4 dagar pa fältet med mentor och avslutas med 1 dag pa kontoret. Om du behöver övernattning star vi för boendekostnaden. Vi bjuder även pa maten under utbildningsdagarna. Du far ersättning för kursdagarna. Om du under utbildningens/anställningens gang känner att detta inte är ett jobb för dig kan du välja att avsluta med omedelbar verkan och ända fa ersättning för det du gjort. Vi haller en klimatanpassad intervju via telefon onsdagen den 19 juni. Detta innebär att du inte behöver ta dig till en speciell ort/plats, vilket sparar miljön och din tid. Det är ett hantverk och likt andra färdigheter gar det att lära sig. Givetvis kan olika individer ha olika förutsättningar, alla vill kanske inte lära sig, men det betyder inte att de saknar förmagan. AIR SOLUTIONS NORDEN AB ingar i en företagsgrupp som finns i 49 länder med drygt 10 000 medarbetare och en arsomsättning pa ca 7,5 miljarder kr. 45 besök per manad ger 19 935 kr i lön. 443 kr per besök och motsvarar 10,5 besök per vecka. + Ob-tillägg pa 4 815 kr. Totalt 24 750 kr En demonstration tar ca 2 timmar + körtid. Körkort är ett krav. Gör du mindre än 45 demonstrationer per manad far du en lägre ersättning. Ex. 40 demonstrationer per manad ger 11 520 kr i lön. 288 kr per besök + Ob-tillägg pa 2 880 kr. Totalt 14 400 kr. Du är själv med och paverkar din arbetstid. När det gäller provisionsdelen har du inget tak pa hur mycket du kan tjäna under en manad. OBS! Du har lön även om du inte säljer nagot. Enligt gällande semesterlag har du ovanpa din lön/provision 12 % i semesterersättning. Mer information om lön och provision far du pa din personliga intervju. Vi far demonstrationer via kundreferenser som sedan bokas in av var bokningsavdelning. Det innebär att du som representant aker ut pa förbokade kundbesök där kunden tackat ja till ett besök. Produkten vi marknadsför tillverkas i Tyskland. Maskinen har en mängd olika funktioner och användningsomraden. Maskinen är 100 % atervinningsbar och vi har en unik renoveringsplan som garanterar att produkten skall fungera sa länge kunden är ägare till maskinen. Hemsida: www.nordicairsolutions.com Source: Arbetsförmedlingen, Public Employment Services, Sweden

n 13. Byggnadskalkylator; Description: 5tar Recruitment är ledande specialister inom search och headhunting. Vi hjälper företag att hitta nyckelpersoner, oavsett om det är young professionals, erfarna specialister eller chefer. Vi söker nu efter en senior byggnadskalkylator med lang erfarenhet av kalkylering av hus och industri för kunds räkning Företaget är ett av de större konsultföretagen i Sverige och ser gärna att du nagon gang har arbetat pa "entreprenadsidan". Kvalifikationer Vi söker dig som har minst 10 ars erfarenhet av kalkylering av hus och industri och är helt självgaende, gillar att vara med i projektens tidiga skeden och kalkylera med kvm-priser likväl som kalkylera pa system- och bygghandlingar. Vi skulle tro att du vid nagon tidpunkt har arbetat pa "entreprenadsidan". Placeringsort: Stockholm Ansökan Skicka in dina ansökningshandlingar till oss snarast möjligt pa info@5tar.se Source: Arbetsförmedlingen, Public Employment Services, Sweden n 14. Säljare med/utan erfarenhet sökes i södertälje.; Description: 19 935 kr i lön + Ob-tillägg pa 4 815 kr. Totalt 24 750 kr. Säljare för uppsökande verksamhet i Södertälje kommun sökes. Du behöver ingen tidigare erfarenhet inom försäljning, AIR SOLUTIONS NORDEN AB internutbildar alla fran grunden. Du har lön för alla demonstrationer du gör även om du inte säljer nagot. Utbildningen kommer att hallas pa ett av AIR SOLUTIONS NORDEN ABs kontor (Sundsvall) eller filialkontor (Uppsala). Vi kommer inom kort att öppna kontor i trakten av Lulea. Grundutbildningen börjar med 2 dagar pa kontoret, 4 dagar pa fältet med mentor och avslutas med 1 dag pa kontoret. Om du behöver övernattning star vi för boendekostnaden. Vi bjuder även pa maten under utbildningsdagarna. Du far ersättning för kursdagarna. Om du under utbildningens/anställningens gang känner att detta inte är ett jobb för dig kan du välja att avsluta med omedelbar verkan och ända fa ersättning för det du gjort. Vi haller en klimatanpassad intervju via telefon onsdagen den 19 juni. Detta innebär att du inte behöver ta dig till en speciell ort/plats, vilket sparar miljön och din tid. Intervjun börjar med att du via var hemsida fyller i en ansökningsblankett och efter det far du se en informationsfilm om företaget, löner, utbildning, produkten m.m. Efter informationsfilmen ringer vi upp dig för den personliga delen av intervjun. Nästan alla kan arbeta med försäljning. Det är ett hantverk och likt andra färdigheter gar det att lära sig. Givetvis kan olika individer ha olika förutsättningar, alla vill kanske inte lära sig, men det betyder inte att de saknar förmagan. AIR SOLUTIONS NORDEN AB ingar i en företagsgrupp som finns i 49 länder med drygt 10 000 medarbetare och en arsomsättning pa ca 7,5 miljarder kr. 45 besök per manad ger 19 935 kr i lön. 443 kr per besök och motsvarar 10,5 besök per vecka. + Ob-tillägg pa 4 815 kr. Totalt 24 750 kr En demonstration tar ca 2 timmar + körtid. Körkort är ett krav. Gör du mindre än 45 demonstrationer per manad far du en lägre ersättning. Ex. 40 demonstrationer per manad ger 11 520 kr i lön. 288 kr per besök + Ob-tillägg pa 2 880 kr. Totalt 14 400 kr. Du är själv med och paverkar din arbetstid. När det gäller provisionsdelen har du inget tak pa hur mycket du kan tjäna under en manad. OBS! Du har lön även om du inte säljer nagot. Enligt gällande semesterlag har du ovanpa din lön/provision 12 % i semesterersättning. Mer information om lön och provision far du pa din personliga intervju. Vi far demonstrationer via kundreferenser som sedan bokas in av var bokningsavdelning. Det innebär att du som representant aker ut pa förbokade kundbesök där kunden tackat ja till ett besök. Produkten vi marknadsför tillverkas i Tyskland. Maskinen har en mängd olika funktioner och användningsomraden. Maskinen är 100 % atervinningsbar och vi har en unik renoveringsplan som garanterar att produkten skall fungera sa länge kunden är ägare till maskinen. Hemsida: www.nordicairsolutions.com Source: Arbetsförmedlingen, Public Employment Services, Sweden

n 15. Säljare med/utan erfarenhet sökes i tyresö.; Description: 19 935 kr i lön + Ob-tillägg pa 4 815 kr. Totalt 24 750 kr. Säljare för uppsökande verksamhet i Tyresö kommun sökes. Du behöver ingen tidigare erfarenhet inom försäljning, AIR SOLUTIONS NORDEN AB internutbildar alla fran grunden. Du har lön för alla demonstrationer du gör även om du inte säljer nagot. Utbildningen kommer att hallas pa ett av AIR SOLUTIONS NORDEN ABs kontor (Sundsvall) eller filialkontor (Uppsala). Vi bjuder även pa maten under utbildningsdagarna. Du far ersättning för kursdagarna. Om du under utbildningens/anställningens gang känner att detta inte är ett jobb för dig kan du välja att avsluta med omedelbar verkan och ända fa ersättning för det du gjort. Vi haller en klimatanpassad intervju via telefon onsdagen den 19 juni. Detta innebär att du inte behöver ta dig till en speciell ort/plats, vilket sparar miljön och din tid. Intervjun börjar med att du via var hemsida fyller i en ansökningsblankett och efter det far du se en informationsfilm om företaget, löner, utbildning, produkten m.m. AIR SOLUTIONS NORDEN AB ingar i en företagsgrupp som finns i 49 länder med drygt 10 000 medarbetare och en arsomsättning pa ca 7,5 miljarder kr. 45 besök per manad ger 19 935 kr i lön. 443 kr per besök och motsvarar 10,5 besök per vecka. + Ob-tillägg pa 4 815 kr. Totalt 24 750 kr En demonstration tar ca 2 timmar + körtid. Körkort är ett krav. Gör du mindre än 45 demonstrationer per manad far du en lägre ersättning. Ex. 40 demonstrationer per manad ger 11 520 kr i lön. 288 kr per besök + Ob-tillägg pa 2 880 kr. Totalt 14 400 kr. Du är själv med och paverkar din arbetstid. När det gäller provisionsdelen har du inget tak pa hur mycket du kan tjäna under en manad. OBS! Du har lön även om du inte säljer nagot. Enligt gällande semesterlag har du ovanpa din lön/provision 12 % i semesterersättning. Det innebär att du som representant aker ut pa förbokade kundbesök där kunden tackat ja till ett besök. Produkten vi marknadsför tillverkas i Tyskland. Maskinen har en mängd olika funktioner och användningsomraden. Maskinen är 100 % atervinningsbar och vi har en unik renoveringsplan som garanterar att produkten skall fungera sa länge kunden är ägare till maskinen. Hemsida: www.nordicairsolutions.com Source: Arbetsförmedlingen, Public Employment Services, Sweden n 16. Säljare med/utan erfarenhet sökes i täby.; Description: 19 935 kr i lön + Ob-tillägg pa 4 815 kr. Totalt 24 750 kr. Säljare för uppsökande verksamhet i Täby kommun sökes. Du behöver ingen tidigare erfarenhet inom försäljning, AIR SOLUTIONS NORDEN AB internutbildar alla fran grunden. Du har lön för alla demonstrationer du gör även om du inte säljer nagot. Utbildningen kommer att hallas pa ett av AIR SOLUTIONS NORDEN ABs kontor (Sundsvall) eller filialkontor (Uppsala). Vi kommer inom kort att öppna kontor i trakten av Lulea. Grundutbildningen börjar med 2 dagar pa kontoret, 4 dagar pa fältet med mentor och avslutas med 1 dag pa kontoret. Om du behöver övernattning star vi för boendekostnaden. Vi bjuder även pa maten under utbildningsdagarna. Intervjun börjar med att du via var hemsida fyller i en ansökningsblankett och efter det far du se en informationsfilm om företaget, löner, utbildning, produkten m.m. Efter informationsfilmen ringer vi upp dig för den personliga delen av intervjun. Nästan alla kan arbeta med försäljning. Det är ett hantverk och likt andra färdigheter gar det att lära sig. Givetvis kan olika individer ha olika förutsättningar, alla vill kanske inte lära sig, men det betyder inte att de saknar förmagan. AIR SOLUTIONS NORDEN AB ingar i en företagsgrupp som finns i 49 länder med drygt 10 000 medarbetare och en arsomsättning pa ca 7,5 miljarder kr. 45 besök per manad ger 19 935 kr i lön. 443 kr per besök och motsvarar 10,5 besök per vecka. + Ob-tillägg pa 4 815 kr. Totalt 24 750 kr En demonstration tar ca 2 timmar + körtid. Körkort är ett krav. Gör du mindre än 45 demonstrationer per manad far du en lägre ersättning. Ex. 40 demonstrationer per manad ger 11 520 kr i lön. 288 kr per besök + Ob-tillägg pa 2 880 kr. Totalt 14 400 kr. Du är själv med och paverkar din arbetstid. När det gäller provisionsdelen har du inget tak pa hur mycket du kan tjäna under en manad. OBS! Du har lön även om du inte säljer nagot. Enligt gällande semesterlag har du ovanpa din lön/provision 12 % i semesterersättning. Mer information om lön och provision far du pa din personliga intervju. Vi far demonstrationer via kundreferenser som sedan bokas in av var bokningsavdelning. Det innebär att du som representant aker ut pa förbokade kundbesök där kunden tackat ja till ett besök. Produkten vi marknadsför tillverkas i Tyskland. Maskinen har en mängd olika funktioner och användningsomraden. Maskinen är 100 % atervinningsbar och vi har en unik renoveringsplan som garanterar att produkten skall fungera sa länge kunden är ägare till maskinen. Hemsida: www.nordicairsolutions.com Source: Arbetsförmedlingen, Public Employment Services, Sweden


pagina 8 / oferte de muncã România / oferte de muncã strãinãtate / cereri de muncã n Vânzãtoare la bar salã de jocuri, Piaþa Presei, 2 zile cu 2, 800 Ron + alte beneficii, Tel: 0723436343, 0765486755 magazin n Vânzãtoare alimentar, oferim CM, zona ªos. Giurgiului intersecþia Luica sau CFR Progresu Jilava, Tel: 0764415446 ºi cofetar n Vânzãtoare experimentat, angajeazã Fabrica de prajituri, Tel: 0723139415 n Vanzatoare pentru magazin panificatie si patiserie franceza artizanala. Seriozitate, amabilitate, pozitivitate, Tel: 0748049574 n Vânzãtoare angajez pentru magazin alimentar, zona Pieþei Progresu. Rog seriozitate, Tel: 0765591014 angajeaza n Vânzãtoare, societate comerciala, Tel: 0746654432 Angajam n Vânzãtoare. vanzatoare cu experienta (paine si produse de panificatie). Program o zi cu o zi. Lu-Vi 06:00-20:00, Samb 06:00-18:00, dum: 06:00-14:00. Zona Piata Progresul, Tel: 0728811451, 0747010334 VANZATOR DE INGHETATA, VARSTA MINIMA 18 ANI PUNCT DE LUCRU ZUMBALA (PARC MOGOSOAIA) SALARIU PLUS COMISION LA VANZARE. PROGRAM DE LUCRU MARTI PANA DUMINICA 11-21. CERINTE: DOAR BAIETI, A P W . R O M A N I A @GMAIL.COM, TEL: 0735193742 n Vânzãtor/oare pentru minimarket zona Gara de Nord, Tel: 0730376118 n Vânzãtor/oare pentru minimarket zona Gara de Nord, Tel: 0730376118 n Vânzãtor/oare angajez, parc Herastrau, Tel: 0723477931 n Vânzãtor/oare pentru magazin alimentar, Tel: 0727818536

AVEM n ANGLIA. M O M E N T A N 2 LO C U R I DISPONIBILE CA ESCORTA. PENTRU A APLICA TREBUIE SA AVETI VARSTA DE MINIM 18 ANI SI PREFERABIL CUNOSTINTE DE LIMBA ENGLEZA (NU E NEAPARAT NECESAR). PLATA SE FACE ZILNIC PE BAZA D E COMISION SAU SUB FORMA DE CHIRIE. CAZAREA ESTE GRATUITA SI IN CONDITII FOARTE BUNE. PENTRU MAI MULTE DETALII VA RUGAM SA NE CONTACTATI LA ADESA DE MAIL/MESS SAU TEL, 3.500 EUR, SENSUALMASAGEX@ YAHOO.COM, TEL: 00447404358116 Germania, 3.000-8.000 Euro pe luna Club de Noapte Ambiente Rose cauta doamne, domnisoare si dansatoare cu aspect fizic placut. Cazare asigurata acte legale, toto.doman@ymail.com, Tel: 0757919152

é Germania. Club Rubin Germania cauta doamne si domnisoare cu aspect fizic placut, varsta minim 18 ani, preferabil cunostinte in limba engleza/ germana/ franceza. Cas tig intre 6.000- 10.000E/luna. Cerem si oferim seriozitate, fkkrubin@yahoo.ro, Tel: 0 7 6 7 6 0 9 7 8 2 , 0049078124540

Videochat fete în condiþii legale, plata la zi, bonus angajare, central, salã fitness, condiþii de lux. Aspect fizic plãcut, minim 18 ani, englez ã minim, www.topcatstudios.ro, Tel: 0763966666

n Belgia. Firma de constructii din Belgia cauta Secretara. Cerinte: limba franceza scris si vorbit, studii economice, experienta pe post similar, necasatorita, disponibilitate pentru a lucra in Belgia, permis B. Salariu oferit: 700 euro/luna + cazare si mancare. Program: 8 ore/zi 5 zile/saptamana. CV la e-mail cosi-construction@rennovation. be

é Norvegia. Angajez frizeri sau hairstilst (ã), fete sau bãieþi, 8-9 ore/zi, 6 zile / sãptãmânã. Experienþã în domeniu, limba englezã vorbit fluent. Ofer cazare si transport, salariu 1.300 € + tips, contract pe 6 luni cu posibilitate de prelungire. Rog CV in engleza la email alex.norvegia@yahoo .com

Marea Britanie. High Class Escort din Marea Britanie cauta colaboratori fete si baieti. Cerinte: varsta minima 21ani, aspect fizic placut, engleza peste mediu (alte limbi s traine av antaj), documente de calatorie in s trainatate v alabile, disponibilitate. Detalii la email sau tel. (raspundem la sms), hlghclassescort_gb @y ahoo.c o.uk , Tel: 447443141398

é Uniunea Europeana. ªofer tir pentru comunitate, experienta minim 1 an, resurse.umane @karavan.eu, Tel: 0722155565

19 Iunie 2013

sofer n Buldoexcavatorist, profesionist, 45 ani, din Bucuresti sec 4; experienta pe bascula 8x4, trailer, buldoexcavator, excavator; atestat marfa, cartela tahograf, atestat buldoexcavator; cat b c e; solicit angajare, costicretu55@yahoo.com, Tel: 0722544611

Menajera, fac curatenie la domiciliu, birouri, etc. Am lucrat multi ani in domeniu. Sunt o persoana sociabila si de incredere. Daca aveti nevoie de curatenie ma puteti suna oricand. Rog Seriozitate, ella_ruzzy@ yahoo.com, Tel: 0721541364


19 Iunie 2013

vânzãri terenuri / case-vile / pagina 9 Militari Piata Veteranilor, 700mp, liber, deschidere dubla 19m, neafectat de retele publice, intabulat, 250 EUR/mp, Tel: 0722217144 Militari, Piata Veteranilor, 700mp intravilan, dubla deschidere, toate utilitatile, liber, cadastru si intabulare, 230 EUR/mp, Tel: 0722217144

n Brebu, Prahova, 700mp, toare utilitatile, toate actele, ideal casa vacanta, zona superba, acces asfalt, 11.000 EUR, Tel: 0763150134

Bãneasa, Sisesti, vand teren 5000mp, Tel: 0742731892 Berceni, Obregia (fosta Calabria), vând teren 160 mp s patiu c omerc ial toate utilitatile, discutabil, accept si variante, 65.000 EUR, Tel: 0761379944 n Berceni, in apropiere de Mall Grand Arena, Carrefour, proprietar vand teren suprafata 480mp, deschidere 16m, toate utilitatile pe teren, zona vile retrasa, linistita, Posibilitate constructie P+2+M, 190 EUR/mp, Tel: 0745019123 Berceni, Bd Obregia, sector 4, fosta Calabria, vand teren 160mp spatiu comercial, toate utilitatile, 60.000 EUR, Tel: 0761379944 n Brâncoveanu, Oltenitei, McDonald, teren 335mp, intre case, zona foarte linistita, toate utilitatile, 134.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446 n Brãneºti Ilfov, teren 519mp, deschidere 30m, gard caramida, porti fier forjat automatizate, utilate, discutabil, 25.000 EUR, Tel: 0724511067

é Bucureºtii Noi, vand urgent teren intrvilan, 327mp, dubla deschidere, 400 EUR/mp, camy_ilie@yahoo.com, Tel: 0724244150, 0744566566 n Bucureºtii Noi, teren 1250mp, restaurant Doi Cocosi, Alex. Bratu 15, puz regim de innaltime 6 nivele, toate utilitatile, latura vest lac, 180 EUR/mp, Tel: 0743732323

é Giurgiu, Bolintin-Deal, v and 900mp, z ona rezidentiala de vile, utilitati: electricitate si gaze. Accesul se face din drum betonat. Terenul este imprejmuit, se poate vinde si cate un lot de 450 mp. Pret lot 16.000 euro. Ac ept s i unele variante, 30.000 EUR, Tel: 0735325392

é Giurgiu, Bolintin-Deal, vand 900mp, zona rezidentiala de vile, utilitati: electricitate si gaze. Accesul se face din drum betonat. Terenul este imprejmuit, se poate vinde si cate un lot de 450 mp. Pret lot 16.000 euro. Acept si unele variante, 30.000 EUR, n Dorobanþilor, autorizatie de Tel: 0735325392 construire, suprafata 170mp, deschidere pe colt, 205.000 €, Giurgiu, Sabareni, vand Tel: 0726882482, curte 1600mp 19 E mp matei@apulum94.ro, negociabil curent gaze la poarta 14 km de Bucuresti, 20 EUR/mp, Tel: n Giuleºti, de vanzare teren 0724897764, 0214360670 intravilan stradal cu proiect residential autorizat, pretabil supermarket sau investitie locuinte, 5000 mp, dubla Mãgurele - Sector 5, deschidere, drum asfaltat, utilitati, 115 E/mp. P+4+M pânã în Centurã, Negociabil, office@eliteimob.ro, cartier nou http://www.eliteimob.ro, Tel: Florilor-Drãgan, 3 0726539338 n Giurgiu Sãbãreni 11 Km de loturi x 300mp, Centura, aproape de Padurea 6.000Euro/lot, Raioasa, la 60m de DJ, 6.000 EUR, Tel: 500mp Intravilan Construibil, curent, gaze, 8.500 EUR, nicu 0723733274 @apulum94.ro, 0733683445

n Argeº Piteºti, semicentral 3 statii, langa Kaufland Nord, Teren 600 mp; casa cu parter si etaj - 109mp/nivel; pod mansardabil (109mp) cu instalatie pentru apa si canalizare trase; garaj la subsol (44mp) cu wc servici; centrale termice la parter si n Otopeni Balan Corbeanca etaj (parter partial finisat); 1000mp-7000mp, p+2; pret atelier 60mp, curent trifazic 17E/mp+TVA, Tel: separat de casa, 190.000 EUR, Tel: 0732757433 0745121477, 0213358801 Otopeni, DN1, km 15, proprietar, locatie expunere vizuala si trafic auto maxime, 1400mp, 35m deschidere. Eventual inchiriere, Tel: 0743221063

n Popeºti-Leordeni deschidere ªoseaua Olteniþei, teren extravilan 9700 mp. Toate facilitãþile, destinat afaceri. Proprietar. 8E/mp, Tel: 0763622616 n Prahova, Buºteni, 2670mp teren + clãdire (fosta fabricã de lapte), Tel: 0723588308, 0744606705

Prahova, Ploieºti, zona B, 1200mp, deschidere 15m, 2 corpuri casa degradate, utilitati, curent, 60.000 EUR, Tel: 0733028994

n Berceni proprietar vand vila P+1E+M in ansamblu residential, an constructie 2009, suprafata construita: 275 mp, amprenta 115 mp, teren: 480 mp (16/30). Parter: living, birou, bucatarie, grup sanitar, centrala termica; Etaj: 3 dormitoare, 2 bai, 2 dressing, 2 balcoane; Mansarda: spatiu deschis 55mp, dormitor, baie, debara, balcon. Bucataria si baile sunt utilate. Termoizolatie exterioara: polistiren 10 cm+ vopsea structurata, parchet: lemn masiv, usa intrare: lemn masiv, usi interior: lemn, ferestre: termopan lowE, acoperis: lindab, garaj tip Granitul, magazie din panouri metalice demontabile; curte amenajata, pomi, arbusti, flori, vita de vie, alee acces auto betonata, 230.000 EUR, Tel: 0745019123

n Cãlãraºi, Fundulea, casa de vacanta, living si 3 dormitoare, mansarda open space, piscina, de tenis, etc, n Progresul, Gara Dedeman, teren loturi 1500mp, 4765mp, 95.000 EUR, Tel: 0726882482, 11000mp, utilitati, trifazic, matei@apulum94.ro, ingradit. 155E/mp+TVA, Tel: n Constanþa, 0213358801, 0745121478

n Tulcea, Murighiol, 1860mp, intravilan, central, dubla deschidere, curent la teren, ideal casa de vacanta/pensiune, 12.000 EUR, Tel: 0763150134 n Tunari Ilfov, teren intravilan 1300mp-650mp, 17 EUR/mp, Tel: 0766412249

Mangalia, vand casa la rosu 108mp p+1, teren 200mp (posibilitate 500mp) Lindab, apa, curent, in cartierul de vile de langa Santierul Naval Mangalia, 26.000 €, Tel: 0744255116

é Corbeanca Vila V1. Detalii pe site, 108.000 EUR, mimi_radoi@yahoo.com, http://www.ariaresidences.ro, Tel: 0726781015

n Dâmboviþa,

Gãeºti, 1500mp langa padure cabana lemn, 1 camera, apa curte, gaze poarta, gard nou, km 70, 7.000 €, Tel: 0762322599 n Domenii casa 3 camere, teren 168 mp, amprenta 84mp, P+pod, 1940, pret 168.000 euro.Trebuie finisata interior, 168.000 EUR, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448 n Domenii, Sanatescu, vila noua, 300mp, living si 4 dormitoare, teren 150mp, 298.000 €, Tel: 0726882482, matei@apulum94.ro,

é Domneºti Ciutaci, particular vand/schimb vila p+1+m caramida g f p t centrala termica mobilata utilata la cheie gaze curent apa gradina amenajata amprenta 108mp pe nivel, suprafata totala 712mp, sau schimb cu apartament 2 cam plus diferenta, 180.000 EUR, monic_cindy@yahoo.com, Tel: 0728946599 n Dorobanti capitale Vila noua, situata in zona capitalelor din Dorobanti, finisaje de calitate, spatii generoase, curte libera, terase, garaj etc, 1.800.000 EUR, matei@apulum94.ro, Tel: 0726882482


pagina 10 / vânzãri case-vile / garsoniere / 2 camere Drumul S ãrii, s tradal, 349mp, deschidere dubla, casa demolabila, pretabil imobil P+3, toate utilitatile, 315.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446

n Militari Apusului, P+1+M, 160mp utili, 240 mp supf. teren, 2007, cadastru, intabulare, 143.000 EUR, dragos@apulum94.ro, Tel: 0749233924

n Drumul Taberei Vila 5 camere, P+1+M, 170mp, 270mp teren, utilitati, 143.000 EUR, dragos@apulum94.ro, Tel: 0749233924

Militari zona Rosu, stradal, particular, vand vile la cheie, parter+etaj, pret de la: 80000 €, 100.000 €, 0725360950

n Giuleºti, str. Sculptorilor, casã cãrãmidã 5 camere, 80mp, teren 600mp, ieºire la 2 strãzi, teren pãtrat, 53.000 EUR, Tel: 0733402411

é Giurgiu, Cãlugãreni, 20km Buc, casa noua, mobilata complet, 3cam, termop, izolat 100mm, living, baie, buc, CT-lemne, A/C, 380v, curte 4000mp, pomi, gradina leg, solar 400mp, grajduri cu porci si vaci, locuinta anexa+ baie+ buc+ dus de vara, 3 puturi cu hidrofoare, toata curtea irigata, foisor, iaz cu pesti, piscina, investitie peste 180000euro, poz.deosebita, toate cele necesare casei si gradinii, urgent variante, 79.000 EUR, annadia77@yahoo.com, Tel: 0734655990, 0767087037 n Giurgiu, Sãbãreni, 11 Km Centura, Vila P+1, 2012, la cheie, curte 500mp, curent, gaze, 75.000 EUR, nicu@apulum94.ro, Tel: 0733683445

é Giurgiului, Luicã, proprietar vând casã ºi teren 400mp, negociabil, 120.000 EUR, Tel: 0742048508

Militari casã P+1 la Bâcu-Dragomireºtiieºire cartier Militari, 140 mp, 45.00075.000 Euro, utilitãþi, beci, terasã, etc, Tel: 0723248579, 0721059692

é Muncii (Hurmuzachi), casã S+P+ET+M+ magazin 42mp, d- 12, 5m. Bravu, sc 175mp, teren 157mp, renovat interior, proprietar, 149.000 EUR, Tel: 0721266778

n Prahova Poiana Campina, casa batraneasca, teren 800 mp, D-22m, apa, gaze, electricitate in functiune. Relatii n Militari Uverturii-Cetatea de la telefon, Tel: 0728286845 Baltã, construcþie 2010, P+M, 270mp, 4 dormitoare, dressing, 3 bãi, bucãtãrie+dining, P, G, F, tâmplãrie lemn stratificat, CT, foiºor, fãrã intermediari, discutabil, 270.000 EUR, Tel: 0733011593

Militari, Joiþa, la 9 km de Carrefour Militari, vilã 160 mp locuibili, 3 dormitoare, 2 bãi, camerã tehnicã, living, 500 mp teren, toate utilitãþile, negociabil, Tel: 0765511779 n Mogoºoaia

vand casa cu toate conditiile de locuit, garaj, casa este formata din 4 camere, baie, bucatarie; apa, curent, canalizare, gaz natural, incalzire centrala, calorifere, pret negociabil, 80.000 EUR, Tel: 0760062939

19 Iunie 2013

n Vrancea, Focsani-Mandresti, vand vila P+1, partial finisata, noua, nelocuita pana acum, 6 camere, hol. Terenul aferent 1386 mp; Suprafata construita la sol 207mp (fara anexe); Suprafata construita desfasurata 414mp (fara anexe); Servicii: curent, apa potabila, cablu TV, canalizare. Dotari: centrala termica pe lemne, sobe. Parter: bucatarie, baie, hol, 4 dormitoare, camera depozitare, beci, garaj si anexe. Mansarda necompartimentata, 50.000 EUR, Tel: 0727037112

n Prahova, Ploieºti, vand urgent la pret de criza casa cu etaj construita 2008, toate utilitatiile: gresie, faianta, parchet, termopane (toata casa), izolata termic, acoperis lindab, demisol, garaj, anexe gospodaresti, centrala termica pe gaze, stalp de curent propriu, teren 820mp. Merita vazuta. Casa se afla paralel cu autostrada Bucuresti-Ploiesti. Zona linistita, asfaltat, padurea la 1 km, 50.000 EUR, sweet_deea_fda@yahoo.com, Tel: 0728652779

Sector 4, particular vand vila 2013, garaj subteran, suprafata 580mp; negociabil, Tel: 0757527498, 0745344354

Dumbrava n Grigorescu, Noua, vand garsoniera langa gura de metrou Grigorescu, stradal cu balcon, etaj 6/10, suprafata 36mp, imbunatatiri: gresie, faianta, termopan, repartitoare, balcon inchis, bloc reabilitat termic, 35.000 EUR, Tel: 0722241300

n Militari Residence, bloc nou, n Amzei, Calea Victoriei, 34-49 mp, 800E/mp, la cheie, garsoniera dubla, confort 1, accept credit, 27.200 EUR, etaj 1/2, renovat recent, g, f, Tel: 0723685471 p, t, usa metalica, cladire fara risc seismic, se vinde si mobilat utilat, loc de parcare in curtea interioara, vedere n Prelungirea stardala, centrala termica, contor gaze, apometre, Ghencea Bloc2013, 70.000 EUR, amenajat complet, imobiliare@reian.ro, bucatarie mobilata si http://www.reian-imobiliare.ro, Tel: 0731301900 utlata, lift, parcare,

v anz are é Sãlaj, garsoniera, bloc nou izolat termic, parter, cu multiple imbunatatiri. urgent, pret negociabil, 20.500 EUR, mariusado11@yahoo.com, 0727020276, 0752839724

n Tei, Lacul Tei, proprietar, vand garsoniera dec, cf. 1, 30mp, parter din P+4, 1984. Renovata 2008, instal. sanitare, tamplaria ext, usa intrare, a/c, ob. sanitare baie, gresie, faianta in baie, hol, buc, 37.000 EUR, vladut.andreea@gmail.com, Tel: 0729830047

amenajari din n Unirii, constructie, bloc stradal, vedere spate, 67.000 EUR, mariana@apulum94.ro, Tel: 0733683447 n Unirii, garsoniera amenajata, bloc1996, stradal, vedere spate, etaj 5, paza, 59.500 EUR, mariana@apulum94.ro, Tel: 0733683447

33.500 EUR, mariana@ apulum94.ro, www.red-house.ro, Tel: 0733683447

é Prahova, Cheia,

vand casa vacanta P+1, (parter: terasa, sufragerie 50m, bucatarie, dormitor, baie; etaj: 3 dormitoare, baie, balcon), foisor, calitate deosebita, negociabil, 55.000 EUR, Tel: 0722689722, 0212214493

n Dristor Ramnicu Sarat, usa metalica, termopane, gresie, faianta, aer conditionat, parchet, suprafata 37mp, confort 1 sporit, balcon inchis, 4/4, 37.000 EUR, Tel: 0728580750 Taberei, n Drumul Compozitorilor, garsoniera, cf. I, 2/10, G+F+T+UM+P, particular, 33.000 EUR, Tel: 0731493265

é Baicului, Gars. Cf. 3 Dec, 17 mp, G+F, Term, P. Lam, Indiv. Apa, Gaze, Centrala, A/C, 14.000 EUR, noodle_est@yahoo .com, Tel: 0723204041 Berceni, Bld. Obregia, vand garsoniera conf. 2, 18mp, bloc 3/10, este curata, ca noua, renov ata, toate imbunatatirile UM+P +G+F+T, contorizare, 5 min. de metrou, 22.000 EUR, lazar.ionut@gmail.com, Tel: 0740270311

é Colentina, Fundeni, proprietar vand: garsoniera 40mp; constructie 2011, s+p+4 et. Finalizat, g+f+p, centrala proprie, toate utilitatile, lift, parcare, tva inclus, prima casa, de la 30000 euro, 0769401695

n Prelungirea Ghencea, Bloc 2012. Etaj 2 si 3, finisate: parchet, gresie, faianta, usa metalica, termopan, centrala. Bucatarie mobilata, utilata, 33.300 EUR, nicu@apulum94.ro, Tel: 0733683445

n Reºiþa Piata garsoniera etaj 2, imbunatatiri parchet, termopan, gaze; accept credit, 17.000 EUR, Tel: 0761674245, malecsia@yahoo.com,

é Sala Palatului, Str Stirbei Voda, garsoniera Parter/8, stradal, Renovata, tamplaria exterioara termopan, centrala de bloc, aer conditionat. Ideala pentru regim hotelier, firma/birou, dar si pentru locuit. Foarte aproape de Cismigiu, Calea Victoriei si mijloace de transport in comun. Bloc foarte solid. Este in curs de reabilitare termica. Suprafata 22 mp, negociabil. Merita vizionata, 35.000 EUR, Tel: 0763013047

Berceni, Brancoveanu, particular vand apartament 2 cam, conf 2 decomandat, imbunatatiri (gresie, faianta, termopan ferestre si usi), Tel: 0733558561

n Chitilei Bloc nou 2013, finisat complet, lift, balcon, stradal. apropiere metrpu, ratb, parc, 64 mp, et 1/5. decomandat, 55.000 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188

é Colentina, Fundeni, proprietar vand apartament 2cam. 65mp constructie 2011, s+p+4 et. Finalizat, g+f+p, centrala proprie, toate utilitatile, lift, parcare, tva inclus, prima casa, de la 31500 euro, 31.500 EUR, Tel: 0769401695 n Cotroceni, parc Romniceanu, 3/5, decomandat, zona linistita, amenajat, vedere mixta, mijloace de transport, 63.000 EUR, Tel: 0733683446, laura@apulum94.ro,


19 Iunie 2013 vanzare 2 n Cotroceni camere, 67mp din care 15mp terasa, etaj 1/2, complet renovat si utilat, gresie, faianta, parchet, centrala proprie, 75.000 EUR, dragos@apulum94.ro, http://www.apulum94.ro, Tel: 0749233924 n Crângaºi-Giuleºti str. Finta, 2/4, urgent, stradã necirculatã, conf. 1, toate îmbunãtãþirile, mobilat, balcon, geam baie, parcare, proprietar, acte, negociabil, 47.000 EUR, Tel: 0766782167, 0767716768

vânzãri 2 camere / 3 camere / pagina 11 n Militari, I.Maniu, confort 1, semi-decomandat, 6/10, 1989, 56mp, apropriere metrou, vedere spate, fara zgomot, 43.000 EUR, Tel: 0720592299 n Moºilor, stradal, amenajat, modificat, vedere fata, 66.500 EUR, mariana@apulum94.ro, Tel: 0733683447

Traian 7/9, n Nerva decomandat, bloc 1990, zona linistita, renovat, bucatarie mobilata si utilata, 78.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: n Drumul Taberei Favorit, 0733683446 vanzare apartament 2 camere, decomandat, 50mp, etaj 4/4, gresie, faianta, parchet, repartitoare, apartamentul se OLTENIÞEI INTRARE, vinde cu mobila de bucatarie. PARTICULAR VAND AP 2 Zona linistita cu multa verdeata, mijloace de CAM DECOMANDAT IN transport, etc, 45.500 EUR, VILA NOUA (3 ETAJE) dragos@apulum94.ro, Tel: MOBILAT U TILAT 0749233924 FINISAJE 60 MP, 85.000 €, Taberei ANAELENA_DARADICI@ n Drumul Compozitorilor, Bl Z10, YAHOO.COM, TEL: decomandat, circular, etaj 4, 0762205784 fara imbunatatiri, 46.000 EUR, Tel: 0724280826 n Drumul Taberei, Prelungirea Ghencea, bloc 2013, amenajat n Pantelimon, Cora, urgent, 2 complet, centrala termica, lift, camere liber, pret foarte bun, 41.400 EUR, cf 1, 73mp, etaj 5, portar, 3 lifturi, scara super civilizata, mariana@apulum94.ro, http://www.red-house.ro, Tel: langa parc, Ratb, ocazie, se accepta Prima Casa, credit, 0733683447 fara comision, 49.900 EUR, n Drumul Taberei, Prelungirea Tel: 0751292777 Ghencea, bloc2013, amenajat, centrala termica, lift, 45.200 EUR, mariana@apulum94.ro, Tel: 0733683447 n Drumul Taberei, Brasov, apartament 2 camere in bloc, confort 1, etaj 1/4, suprafata utila 49 mp, an 1964, renovat recent, gresie, faianta, parchet, é Plevnei 15, Kogalniceanu, balcon inchis, masina de 2 camere 1959 Dec, 4/6 Curte spalat, ac, frigider, mobila, interioara 1500mp/20mp prin utilat complet, bloc tip P, se contract, Mobilat, Utilat, Liber, vinde complet mobilat, pret 49.11mp, G-F-T-P, 2 locuri negociabil, 53.000 EUR, parcare, 59.000 EUR, imobiliare@reian.ro, adrian.manea84@gmail.com, http://www.reian-imobiliare.ro, Tel: 0754016116 Tel: 0731301900 n Prelungirea Ghencea Bloc n Drumul Taberei, Valea 2012, etaj 2/5, cu lift, stradal, Oltului, vand apartament 2 vedere spate, finisat, bucatarie camere decomandat, etaj 4/4, Italia, electrocasnice Wirpool, suprafata 55mp, bloc 2010, 49.000 EUR, Tel: imbunatatiri: centrala termica nicu@apulum94.ro, de scara, gresie, faianta, 0733683445 parchet, termopan, aer n Prelungirea Ghencea, Direct conditionat, contoar gaze, Dezvolator, Red House 3, contoar electric, usa metalica, finisat complet, centrala, lift, stradal, utilitati, balcon inchis, jaluzele parcare, exterioare, loc de parcare canalizare, comision 0, 41.400 platit la Primarie, 59.000 EUR, EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188 Tel: 0722241300 n Prelungirea Ghencea, Proiect Nou Red House 3, stradal, finisat complet, n Magheru, termopane, centrala de apartament, lift, parcare, bucatrie parchet, gresie, ultra modern, locuri proprietar, negociabil, mobilata si utilata complet, 0766465005, 70.000 EUR, Tel: 49.500 EUR, Tel: 0788364188, emanuel@apulum94.ro, 0730741111, 0764287016 n Militari Residence, cf. 1, dec.între 52-65 mp, 800 E/mp, bloc nou, la cheie, n ªtefan Cel Mare Aleea 41.600 EUR, Tel: 0749864799 Circului, mobilat complet, n Militari cf. 1, 2/10, finisat ultra moder, et 3/4, bloc termopan, 1989, parchet, aer caramida, langa parc, vedere conditionat, gresie, faianta, superba, zona deosebita, 56mp, um, liber, 47.000 EUR, 87.900 EUR, Tel: 0788364188, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0720592299

é Timpuri Noi apartament nou, bloc 2008, 65mp+50mp terasa, finisaj la cerere, 107.000 EUR, Tel: 0730106207 n Tineretului 2 camere, bloc 1980, semidecomandat, 8/10, gresie, faianta, parchet, termopan, semiamenajat, 63.000 euro, 63.000 EUR, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448 n Tineretului Parc – Palatul Copiilor, apartament 2 camere, decomandat, suprafata utila 53.76 mp, lojie, vedere spate, etaj 4/10, faianta-gresie veche, recent renovat, termopan, usa metalica. Bloc din 1984, conditie excelenta, apometre, lift functional 24/24, serviciu curatenie scara, interfon, asociatie de proprietari, scara linistita. Loc de parcare platit, 69.500 EUR, sorin.iatan@yahoo.com, Tel: 0731781353 n Tineretului 2 camere, semidecomandat, bloc 1978, neamenajat, 5/10, pret 57.000 euro, 57.000 EUR, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448 Tineretului, ap 2 camere bBloc 2012 ultramodern, etaj 5/12, lift panoramic, la gri avansat, 58mp, decomandat c u balc on, c ontoriz are proprie, vedere directa parc si S un Plaz a, 75.000 EUR/mp, patric.popovici@mail.com, Tel: 0722309881 n Titan, 2 min ratb 3min metrou, particular vand apartament modern semidecomandat cf1 etaj1/10 cu toate imbunatatirile gresie faianta aer conditionat usa metalica usi interior pvc bucatarie mobilata utilata accept doar cash, 55.000 EUR, monic_cindy@yahoo.com, Tel: 0728946599 n Titan, Nicolae Grigorescu Intersectia cu Basarabia, confort I, semidecomandat, etaj 10, renovat, intabulat, 42.500 EUR, nicu@apulum94.ro, Tel: 0733683445 n Titan, Auchan, bd. 1Decembrie1918, partic, vand apart 2 cam semidec, et 3/10, stradal, complet renovat, mobilat nou ultramodern, g+f+p, termopane, usi interior termopan aluminiu, A/C, contoare apa, caldura, gaze, cablaj alarma, usa metalica, cosmina.savin@yahoo.com, Tel: 0722698956

n Unirii bulevard, apartament 2 camere, bloc nou, urgent. Plec din tara, 73.000 EUR, Tel: 0721722808 2 camere, n Unirii, decomandat, 1/8, fantana mare, 65mp, neamenajat, 98.000 euro, 98.000 EUR, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448

n Drumul Taberei, Cetatea Histria, vanzare 3 camere, decomandat, 65mp, etaj 4/4, gresie, faianta, parchet, repartitoare, aer conditionat, bloc reabilitat. Zona linistita, 57.000 EUR, dragos@apulum94.ro, Tel: 0749233924 Taberei, Parc n Drumul Celibidache (fost Moghioros), vand apartament 3 camere, semimobilat, utilat (g, f, p, t), apropiere Plaza Mall, 100 m de viitoarea statie de metrou, 41, zona linistita, verde, detalii la tel, 73.000 EUR, al3x_boss10@yahoo.com, Tel: 0724714421 n Drumul

3 camere n Berceni, decomandat; reabilitat termic; imbunatatiri; zona linistita, 65.000 EUR, chigaipaul@yahoo.com, Tel: 0723158000

n Chitila-Ilfov vand 3 camere, 2 balcoane, 2 bai, modernizat recent, 85mp, 54.000 EUR, Tel: 0765426626 n Colentina, Teiul Doamnei, vand apartament 3 cam confort I, an 1982, etaj 5/8, reabilitat termic martie 2013, aer conditionat, gresie, parchet, tamplarie PVC cu geam termopan, balcon inchis, baie +wc servici, 3 debarale, loc de parcare, pe raza de 800m sunt 3 parcuri, 2 scoli generale si o facultate, 68.500 EUR, Tel: 0722304732

Taberei, Bd Timisoara, la o statie de Plaza, vand ap3 camere, Bl.OD8, parter, stradal, partial amenajat, pret negociabil, 72.000 EUR, alinacobirlie@ yahoo.com, Tel: 0723333983

n Drumul Taberei, Prelungirea Ghencea, 70mp utili, P/5, renovat la cheie, toate utilitãþile, vedere pãdure salcâmi, 54.000 EUR, Tel: 0724685518 Drumul Taberei, Râul Doamnei, bloc tip C, etj 4, îmbunãtãþiri lux, mobilat, loc parcare ADP, 65.000 EUR, Tel: 0729691300

n Herãstrãu bloc nou 2013, finisat complet ultra modern, lift, parcare subterana, spatios luminos, zona linistita, centrala proprie, pret negociabil, é Colentina, Fundeni, 112.000 EUR, Tel: proprietar vand: apartament emanuel@apulum94.ro, 3cam. 97mp; constructie 2011, 0788364188 s+p+4 et. Finalizat, g+f+p, centrala proprie, toate utilitatile, lift, parcare, tva inclus, prima casa, de la Militari Lujerului, 33000 euro, 33.000 EUR, Tel: 0769401695 particular, et. n Cotroceni, decomandat, P/2, 9+tehnic, multiple 90mp utili, curte proprie 80mp îmbunãtãþiri, vedere + spatiu depozitare, complet renovat si utilat, 135.000 EUR, mixtã, reabilitat 2012, Tel: 0749233924

n Dorobanti Bloc 2010, Duplex, super lux, mobilat si utilat complet, et 6si7, terasa, vedere panoramica, 127 mp, 3 bai, 2 dormitoare, 175.000 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188 n Drumul Taberei Bd Timisoara, Liceul Moisil, bloc reabilitat, etaj 4/8, semidecomandat, 68mp, 2 balcoane, renovat, 59.000 EUR, nicu@apulum94.ro, Tel: 0733683445 n Drumul Taberei, proprietar apartament 3 camere G+F+T curat, 70.000 EUR, Tel: 0725521346, 0721666626

loc parcare ADP, negociabil, 57.000 EUR, Tel: 0763288716

Moºilor, 3 camere, stradal, 7/8, finisat, mobilat complet. Liber, 83.000 EUR, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448

n Nerva Traian 3 camere, decomandat, 2/8, parchet lemn, 7/8, termopan, 97.000euro/ negociabil, 97.000 EUR, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448

n Obor vis-a-vis de magazinul Bucur Obor (bloc ACR), apartament 3 camere, semidecomandat, etaj 1. eventual este un loc cu vad comercial, favorabil inchirierii ca spatiu de lucru pentru o firma, 66.000 € apostolmarius20@yahoo.com, Tel: 0766291569

Pantelimon, Aleea Vergului, vand apartament 3 camere 3/10, semidecomandat, 43.900 EUR, Tel: 0740120107 n Progresul Piaþã, et. 1/10, centralã proprie, negociabil, 55.000 EUR, Tel: 0727770010

Sector 4 particular vand apartament 3 camere, 62mp, c onfort 1 etaj 2/4 c u imbunatatiri, gradinita, scoala, zona comerciala, transport direct catre centru, spatiu verde, locuri de joaca pentru copii si loc de parcare, pret negociabil, 64.000 EUR, Tel: 0723050114

Titan, ap. 3 camere semi-decomandat, parter/4, bloc din 1971. Locatie 3 min de parcul Titan, 5 min metrou. Imbunatatiri: gresie, faianta, parchet masiv, termopan, rulouri exterioare. Pret negociabil, depinde de cat de hotarat este cumparatorul, 73.000 €, pfeiffer.tamina @gmail.com, Tel: 0723649490

n Unirii Piata, conf. 1, semidecomandat, 60 mp, bloc in curs de anvelopare, 68.550E, Tel: 0766727317

n Vitan Mall, decomandat, amenajat, 80mp, etaj7/8, vedere dubla, hol in H, 2 grupuri sanitare, 85.000 EUR, mariana@apulum94.ro, Tel: 0733683447

n 13 Septembrie 3 camere, langa Casa Poporului, decomandat, 6/8, neamenajat, 1984, vedere mixta, 105.000 EUR, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448


pagina 12 / vânzãri imobile / cumpãrãri terenuri / 2 camere / închirieri oferte imobile

n Nordului Bloc nou, finisat ultra modern, mobilat si utilat complet, 3 bai, 2 balcoane, 2 locuri in subteran, bucatarie mobilata si utilata. 190 mp, et 3/5, 390.000 EUR, Tel: n Calarasilor Stradal, etaj 5, emanuel@apulum94.ro, Agricultori-Muncii. Bloc monolit 0788364188 1995, vedere spate si lateral, renovat, intabulat, 118.000 EUR, nicu@apulum94.ro, Tel: n Unirii ultracentral vila parter 0733683445 (salon 38mp), etaj, pod, 2 holuri, 2 grupuri sanitare, scara interioara, 110.000 EUR, renovat Tel: 0736339026 n Dorobanþilor complet, parchet bambus, centrala proprie, 92 mp utili, parcare, 145.000 EUR, matei@apulum94.ro, Tel: 0726882482 n Drumul Taberei, bloc 2013, apartamentul este amenajat Ilfov, depozit complet, centrala termica n Brãneºti proprie, lift, 79.000 EUR, visavis de Makita, teren 2500mp, deschidere la 2 mariana@apulum94.ro, depozit+ spatiu http://www.red-house.ro, Tel: drumuri, birouri, p+e, suprafata utila 0733683447 581mp + 3 anexe din beton, toate utilitatile, discutabil, 300.000 EUR, Tel: n Herãstrãu, bloc nou, finisat 0724511067 complet, parter/5, parcare n Chitila-Ilfov, Rudeni nr 38, subterana 2 locuri, terasa 60 hala industriala de mp, boxa, langa parc, inchiriat/vanzare S+p+1, supraf 320.000 €, Tel: 0788364188, teren 2240mp, emanuel@apulum94.ro, supraf.constr.utila 1205mp, din panouri termoizolante tip sandwich, structura rezistenta beton, cu inchideri perimetrale panouri tip sandwich. Inaltime 6m. Utilitati: gaz, apa, canal, curent trif. transformator de mare putere (219, 4 KW), curte betonata 1035mp, cabina portar 10mp, camera tehnica, centrala proprie, poarta electrica de acces, rampa, é Militari, Uverturii vestiare, dusuri, bucatarii 2, grup.sanitar, birouri, depozite, 83, apartament 4 sala productie, sala de mese. camere semidec Imbunatatiri: termopan, gresie, etaj 3/8 vedere faianta, parchet birouri, lavabila. Pretabila pt activitati spate mai multe detalii, 64.000 EUR, productie (alimentare si nealimentare), comerciale mihaela_mel2000@ si/sau depozitare, birouri. Pret yahoo.com, Tel: inchiriere 2500 euro +tva / luna, 350.000 EUR, 0724741892, bombo-rafy@yahoo.com, Tel: 0726489856 0766613878

Noi, parc n Bucureºtii Bazilescu, 4/8, semidecomandat, 52mp, balcon 8m, pensionara primeste o fata/ femeie nefumatoare. 350 Ron/chiria + 300 Ron/garantia, Tel: 0723713816, 0216442571 n Militari metrou Pãcii, statia Apusului, camera la bloc cu balcon, internet, masina spalat pentru 2 fete nefumatoare, 400 ron/persoana, Tel: 0733174755 n Militari, Lujerului, doamna serioasa ofer spre inchiriere o camera+bucatarie+baie+zona servit masa, in apartament 2 camere. Tin sa precizez ca raman foarte rar in cealalta camera a apartamentului! 150 EUR, Iulia20iuli@yahoo.com, Tel: 0723314126 n Pantelimon, inchiriez o camera in ap. cu 3 cam, decomandat, et. 6/10, 330 Lei/luna + garantie o luna, nefumator, 330 RON/luna, Tel: 0724685208 n Timpuri Noi, vizavi de Fac. Dimitrie Cantemir. Inchiriez o camera + baie la mansarda in vila, 100 EUR, Tel: 0760315935

n 13 Septembrie, Posta Puisor, D+P+2+M, 12 camere, 400mp teren, 520mp construiti, 4 grupuri sanitare, 2.800 EUR, mariana@apulum94.ro, Tel: 0733683447

Herãstrãu, Cartierul Francez, duplex p+1, mobilat lux, 1.499 EUR/luna, Tel: 0744267781, 0213358801 n Obor, Kauffland, 2 camere, hol, bucatarie, baie, pivnita, curte comuna, nemobilat, neutilat, gfp, incalzire centrala, 930 RON/luna, manolemagda@ymail.com, Tel: 0745989342

n Cumpar teren agricol minim 50 ha comasat sudul Romaniei, Tel: 0723619619 Otopeni -Balotesti, particular, cumpar teren 2.000-10.000mp, acces DN1, langa padure. Exclus agentii, Tel: 0762083125 n Societate, Cumpar / Inchiriez spatiu (hala) sau Service Auto, 0741134983, expressautorun@yahoo.com

Cumpar Apartament 2 camere in Bucuresti in zonele: Muncii, Baba Novac, Lia Manoliu, Iancului, Mihai Bravu, Stefan Cel Mare, Tineretului, Timpuri Noi. Apartament renovat. Credit prima casa. Exclus agentie imobiliara, claudiudoncea@yahoo .com, Tel: 0723673893

Prahova, Sinaia, str. Mihail Kogãlniceanu, la 3 minute de hotel Internaþional, particular, vilã 4 camere, 120mp, complet utilat ºi mobilat, parchet, termopan, gresie, faianþã, centralã termicã, toate noi, recent renovat, curte 150 mp, vedere excepþionalã spre munte, ideal pentru locuit sau casã de vacanþã, Tel: 0733106680

Ghencea, n Prelungirea complex Primavara, inchiriez garsoniera c 1, complet utilata si mobilata, moderna, gresie, faianta, termopane, bloc nou 2010, 200 EUR, sanasudani@yahoo.com, Tel: 0723345198 n Rahova, Salaj, inchiriez camera locuibila la demisol bloc, 8mp, mobilata, chiria anticipat 2 luni+1 luna n 1 Mai (Mihalache) Victoriei, garantie, 200 RON/luna, Tel: Unirii, regim hotelier, termen 0766544489, 0768506329 lung, moderne, cf. 1, aer conditionat, calculator, internet, Sãlãjan, Rm. Sarat, inchiriez 2 h/60 L, 80 L/noapte, 100 garsoniera cf.I, 230 EUR, L/zi, Tel: 0764826324, Tel: 0723248640 0723518074 n Alba Iulia Piata, garsoniera n Unirii, metrou Piata Unirii confort II, curata, mobilata (Horoscop), garsoniera, modern, utilata, 750 RON/luna, mobilata, centrala proprie, Tel: 0788612371 aragaz, frigider, masina de aspirator, gresie, n Banu Manta, aproape de spalat, bd. Ion Mihalache ºi spitalul parchet, cablu+ internet, 1.000 Sf.Maria, 34mp, 7/9, 1982, RON/luna, Tel: 0727703565 reabilitatã termic, termopane, gresie, faianþã, complet utilatã, mobilatã, UPC+internet 120 Mbps, 260 Euro/lunã+1 garanþie. Fãrã intermediari, Tel: 0767879595 n Central Unirii, regim hotelier termen lung, moderne, cf. 1, n Berceni, Nitu Vasile 56, aer condiþionat, calculator, apartament 2 camere utilat, internet, 2 h/60 L, 80 termen lung, cu contract de L/noapte, 100 L/zi, 60 RON, inchiriere, Tel: 0314175525, Tel: 0764826324, 0723518074 0723303727 n Berceni, zona linistita, n Dimitrov, inchiriez inchiriez apartament 2 camere, garsoniera utilata si zugravit, 250 EUR/luna, Tel: 0762279949 mobilata, 200

EUR/luna, Tel: 0756027685 n Dorobanþilor, Asociatie Proprietari inchiriaza garsoniera 22mp, parter, renovata, preferabil firma, Tel: 0766132057, 0744336902 n Dristor, particular inchiriez garsoniera exclus intermediar, Tel: 0722829838 n Dristor, proprietar ofer spre inchiriere garsoniera curata. 220 Euro negociabil, Tel: 0732335344 n Giuleºti 30mp, str. Migdalului, curte 10mp, încãlzire pardosealã, izolat, utilitãþi ºi contor propriu, 190 EUR, Tel: 0726116881 n Giuleºti, camera mobilata, tv+cablu, renovata, tramvai in fata blocului metrou la 5 min carrefoure la 500m mega image la parter, 500 RON, d0r0_78@yahoo.com, Tel: 0726215607

é Berceni, Emil Racovita, particular, renovat complet 2013, aer conditionat in fiecare camera, centrala termica, mobilat Ikea, electrocasnice A+, bloc Reabilitat Termic si Renovat. parchet fag, gresie, faianta, granit, usi lemn cires, Curat, costuri minime de intretinere, locuri parcare, 415 EUR/luna, mladin.dan@gmail.com, http://dan-mladin.ro/casa, Tel: 0722646375, 0722270225

Militari, Apusului, garsonierã în imobil de garsoniere P+2, dotãri lux, zonã liniºtitã, Tel: 0766918860

Bucureºtii Noi, particular! 2 camere, modern mobilate, bloc 2012, parter inaltat, balcon, termopan, centrala, gresie, faianta, parchet. 7min metrou Bazilescu, zona linis tita, 4 EUR, dragos.voicu@me.com, Tel: 0753832145, 0723217061

n Militari, Pãcii, 40mp, baie, bucãtãrie, mobilatã, aragaz, frigider, 170 EUR, Tel: 0745055657, 0728005657 n Militari, Iuliu Maniu, Inchiriere garsoniera, bloc stradal, cf. 1, decomandata, 45mp, et. 4/8, mobilata complet, modern (g+f+p+t+um), complet utilata (aragaz, TV, frigider, masina spalat), internet, cablu, telefon. Avans 1+1, 250 EUR/luna, natasa_david@yahoo.com, Tel: 0723740707, 0741227492

n Chibrit, inchiriez apartament 2 camere, curat, frumos mobilat, pret negociabil, particular, 225 EUR/luna, Tel: 0742150271 n Colentina Lac, ofer spre inchiriere apartament 2 camere nemobilat, neutilat, et. 8, preferabil termen lung, 200 EUR/luna, Tel: 0217727074, 0723522624 n Decebal str. Dristorului, proprietar inchiriez 2 camere, 65mp, mobilat clasic si utilat, Tel: 0723329317, 0761921342

19 Iunie 2013 n Drumul Taberei, zona Râul Doamnei, inchiriez apartament 2 camere decomandat cf 1, 52mp et 2/4 mobilat modern, utilat complet, 275 EUR/luna, andrei.mihulescu@yahoo.com, Tel: 0720074635

é Drumul Taberei, duplex lux 2 camere, 90mp, et. 2&3, bloc nou, complet mobilat si utilat: plita, cuptor, hota, frigider, masina de spalat, g+f+p+t+CT proprie, terasa, 2 bai, loc de parcare, 590 EUR/luna, 0724890212

é Magheru, Piata Romana, Inchiriez apartament 2 camere semi decomandat, ultracentral, balcon cu vedere la bulevard, complet reamenajat, mobilat, et. 5/8, access metrou, 550 EUR/luna, cviorel@yahoo.com, Tel: 0727859389 n Mihai Bravu, Nucului, inchiriez apartament 2 camere mobilat, 320 EUR, 0723248640 n Militari Gorjului, confort1/dec, mobilã nouã, proaspãt zugrãvit, utilat, 250 EUR, Tel: 0728005657, 0745055657

Militari, Lujerului, etaj 8/10 semi-decomandat imbunatatiri mobilat si utilat. Metrou, Cora, zona linistita. Liber de la 1 iulie. Poate fi vazut pe 30 iunie. Sunati intre orele 17-21, 280 € / luna, dr.tudor.marian @gmail.com, Tel: 0740908366 n Rahovei, (Electromagnetica) particular, inchiriez apt 2 camere semi-decomandat, 50mp, etajul 9, mobilat si utilat modern (Mobexpert), izolat termic, dotat cu repartitoare de caldura si ceasuri apa. Dotari: televizor LCD, combina frigorifica, masina spalat, cuptor microunde, plita si cuptor gaze, 2 aparate aer conditionat. Loc de parcare de resedinta. 2000 lei garantie, minim 12 luni, 320 EUR/luna, Tel: 0722656938


19 Iunie 2013 n Vitan, strada Motilor Nr 20, Sector 3, in ansamblul Vitan Residence 2, inchiriez apartament 2 camere, decomandat, etajul 2, nemobilat. Pret negociabil, 400 EUR/luna, Tel: 0723606845

n Baba Novac, Dristor, 3min metrou, 70mp, zugravit, 1 gr sanitar, et 10/10, gresie, faianta, parchet, mobilat, masina de spalat, aragaz, frigider, microwave, termopan, usa metalica, aer conditionat, 330 EUR, Tel: 0744266019 proprietar, n Brâncoveanu semidecomandat, renovat, langa metrou, ac, mobilat, utilat complet, termopan, usa metalica, 350 EUR/luna, Tel: 0727155445 nemobilat, n Crângaºi bucãtãrie mobilatã ºi utilatã, 300 EUR, Tel: 0726612441 n Crângaºi, str Padureni nr. 1 Inchiriez ap. 3 cam, dec, P/8, balcon, nemob, curat, ideal firme, vis a vis Piata, 350 EUR, cristescu@live.it, Tel: 0722392346 n Dorobanþilor mansarda etaj 4, 3 camere decomandate, 85mp+2 terase 37mp, garaj, lift, superlux, nemobilat, pozitie excelenta, 1.250 EUR/luna, Tel: 0722383020

é Dorobanþilor etaj 2 din 3, nou, 3 camere decomandate, 120mp, 2 bai, 2 terase, garaj, lift, superlux, nemobilat, pozitie excelenta, 1.350 EUR, Tel: 0722383020 Drumul Taberei, inchiriez ap 3 c amere s tradal, semimobilat, gresie, faianta, termopan, usa metalica, parcare, et 6, 0727442222

închirieri oferte 3-5 camere / spaþii / auto-moto / electro / matrimoniale / pagina 13 n Ultracentral zona Cismigiu, inchiriez ap. 3 camere in vila cu acces stradal direct, pretabil birou firma, perete exterior reclama, 650 EUR/luna, Tel: 0722635752 n Unirii, Fantani, apartament 3 camere, vedere la Fantani, 7/7, mobilat, utilat, usa metalica, g+f, termopan, storuri, internet, cablu, 650 €, tanasievlad@yahoo.com, Tel: 0784151777

n Bmw 320d full 2009, 172000km; diesel; dotari: trapa xenon, xenon proiectoare, volan M Paket, scaune incalzite, suport sky-uri, navigatie bussines, lumini in manere, cotiera refrigerata, magazine CD-uri, dublu climatronic, start and stop, stopuri led. Fara variante, pretul este usor negocialbil, 10.600 EUR, Tel: 0727402425, carmenmariana_21@yahoo.com

é Foiºorul de Foc, proprietar, inchiriez cladire reprezentativa cu 17 camere, arhitectura deosebita pretabil pentru ambasada, birouri sau resedinta, renovata si restaurata integral in 2008. Suprafata utila 1090mp D+P+1, curte cu parcare, 22.000 EUR, office@goss.ro, Tel: 0722210000 n Unirii inchiriez apartament 5 camere duplex, îmbunãtãþiri, Tel: 0723588308, 0723606705

n Giuleºti, dupã piaþã, St=127mp din care 80mp interior ºi 5mp demisol, 2 intrãri, toate utilitãþile, n Pantelimon, Cora, particular 390 EUR, Tel: 0726116881 inchiriez 3 cam decomandat, 2 n Militari, Autogara, inchiriez balcoane, et 6/10, liber, spatiu comercial, fost 230 EUR, restaurant, pentru orice tip de claudiu.penciu@gmail.com, activitate, 500mp, posibilitate Tel: 0756028101 extindere, Tel: 0731490490

Vitan cladire de birouri, inchiriaza spatiu pentru birou cu suprafata de 400 mp, Tel: 0213261739, 0745206772 n Vitan complex comercial inchiriem spatii comerciale cu suprafete intre 8-55 mp pentru diferite activitati, Tel: 0213261739, 0745206772 n Vitan, complex comercial inchiriaza spatii pt macelarie, mezeluri, bacanie, branzeturi, Tel: 0745206772, 0213261739

n Cumpar frigider, congelator, aragaz, masina spalat, combina frigorifica 100 -150. Frigidere defecte 50, Tel: 0213328599, 0722417915

é Unirii, Tribunalul Nou, particular, renovat 2013, curat, elegant, termopane, aer conditionat, totul nou, mobilat birou, locuinta sau nemobilat, parchet fag, travertin, usi stejar, faianta si sanitare toate noi, glasswand, portari non-stop, ideal pentru birou, stradal, locuri parcare, 720 EUR/luna, mladin.dan@gmail.com, http://dan-mladin.ro/casa, Tel: 0722646375, 0722270225

n Moºilor, Fainari, apartament 3 camere in vila + mansarda nelocuibila, dependinte, loc parcare, nemobilat sau partial mobilat un dormitor, aragaz, incalzire cu sobe pe gaz, aer conditionat, proaspat zugravit, n Drumul Taberei, Str. Aleea Baiut nr. 4, Inchiriez spatiu 250 EUR/luna, 0744266019 comercial cu suprafata de Pantelimon, vis-a-vis 175mp cu posibilitatea de a se imparti in 2 sau 3 parti. Pret de fostul 1 8 e u r o / m p dis c utabil, Electroaparataj, grecrombussinesgroup@yaho închiriez apartament .com, Tel: 0741200094

3 camere, recent renovat, mobilat, Tel: 0723293205

n Progresul Piata, in zona, spatiu de inchiriat 500mp (partial sau total), Tel: 0728138544 n Sãlãjan Piata, in zona, spatiu de inchiriat 150 mp, Tel: 0728138544 n Tineretului in zona, spatiu de inchiriat 170 mp (partial sau total), Tel: 0728138544 n Victoriei, Liceul de Muzica “George Enescu”, spatiu comercial, 35mp, toate utilitatile, functional, stradal, particular, Tel: 0726670084

é Chrysler Voyager 7 locuri, motor 2.5 L, 65000 km, diesel, geamuri electrice fata+spate, inchidere centralizata, aer conditionat, bare portbagaj, pilot automat, 3.500 EUR, 0764137326 n Dacia Logan Laureate 1.5 DCI, motorina, an fabricatie 2007, 152.000 km, 2.800 EUR, Tel: 0722234118

n Masini automate de spalat, reparatii la domiciliu, deplasare gratuitã, ultrarapid, garanþie piese, Tel: 0731532310, 0768398545

n Renault Symbol berlinã, an 2006, 74.000 km, diesel, aer condiþionat, închidere centralizatã, volan reglabil, scaun ºofer reglabil, geamuri electrice faþã, ABS, RBS, cauciucuri iarnã ºi varã noi, rog seriozitate, negociabil, 3.400 EUR, Tel: 0744878639 n Skoda Octavia 1,9 motorina, scout 4x4, 93.000 km, carte service de la Porsche Romania, fulloption, 10.500 EUR, Tel: 0766880083

é Logan, Super-

nova, Dacia, Cielo, Matiz Tico, Citroen, Chevrolet, Renault, Opel, Skoda, Solenza, Peugeot, autoturisme 4x4, 1994-2011. Si cu mici defecte, Tel: 0212551102, 0721309765

é Peugeot 207 90CP, 5 usi, 39.000Km la bord, benzina, prim proprietar cu taxa de é Orice auto: Lomediu achitata. Echipata cu gan, Solenza, 1310, alarma, geamuri electrice fata, anvelope vara/iarna, airbaguri, Renault, Daewoo, mp3, volan reglabil. Un unic etc. si dube, acte, proprietar, nu a fost avariata plata pe loc, Tel: sau revopsita, 5.000 EUR, Tel: 0733197623, 0765119407 nanliana@yahoo.com, n Ski-Jet Bombardier, 2008 n Programul Rabla colector STV, 1400cmc, 130cp, superb, autorizat, Tel: 0761847751, 3.200 EUR, Tel: 0744559367 0720625590

é Amanta perfecta. Daca te respecti cu adevarat, nu ezita sa cunosti o fata naturala cu forme de invidiat, pozele spun totul, discretie totala si servicii ireprosabile, garantez revenirea, sex oral, normal si anal, 150 RON/ora, Tel: 0761174614

é Non stop, Mosilor, atractie Maxima si multa Pasiune, vei simti venind alaturi de noi. Suntem Multe domnisoare capabile sa-ti indeplinim toate fanteziile. Impreuna vom gusta din cele mai dulci placeri, Poze Reale, 150 RON, Tel: 0733127275, 0734164995

n Am 38 de ani, Zona Militari Saten, ochi albastri, 1.74, 75kg. Caut doamnä serioasä, färä obligatii, pentru cäsätorie, Tel: 0762085156

é Show Incendiar. bruneta si satena, bisexuale, senzuale si pasionale, oferim show-uri reale, relaxare totala, fantezii, extaz si multa pasiune, locatie intima. Vino si nu vei regreta. Satisfactie garantata poze %, 150 RON/ora, Tel: 0763068349

Profesoara universitara (59/1.67/70) caut domn de conditie similara pentru prietenie eventual casatorie, Tel: 0732146706 n Tanar 31 de ani si caut o fata sincera pentru o relatie serioasa (rog seriozitate), Tel: 0733220823


pagina 14 / pierderi / citaþii-licitaþii / afaceri / meditaþii-cursuri / construcþii-amenajãri

n Imprumuturi Bancare. Daca ai intre 18-64 ani, esti angajat sau pensionar cu un venit lunar minim de 350 lei, profita acum de oferta noastra si aplica pentru un credit de nevoi personale, n Achiziþii, cumpãrãm garantat bogdan.ion@otpadvisors.ro, aproape orice. Seriozitate, Tel: http://www.credit.site50.net, Tel: 0744656444 0785699822

é Anticariat, cumparam carti orice domeniu, deplasare gratuita, plata pe loc. 0731407474, www.targulcartii.ro, Tel: 0740088443, 0213159704

n Pierdut cartela Metrorex 477.11.51286158, Anghel Maria. O declar nula,

Pierdut certificat de inregistrare si certificat constatator pentru sediu social apartinand Sc ITH Imobile Srl, cu sediul in Bucuresti, Calea Plevnei nr. 214, sector 6, avand J40/9850/2005, CUI 17646090. Le declar nule, n SC Aldi Auto Spare J40/3411/2010, CUI RO26728157 pierdut certificate constatatoare nr. 669641 din 18.06.2012 ºi 503417 din 06.02.2012. Le declar nule,

Lichidatorul judiciar numit in dosarul 4371/87/2012 – al Tribunalului Teleorman – sectia civila, debitoare SC Decotec SRL, cu sediul in str. Mihail kogalniceanu, bl. 23b, sc. b, et. 4, ap. 15, zimnicea, jud. teleorman, inmatriculata la reg. com. sub numarul J34/291/2008, cod unic de inregis trare 23686820, notific a debitoarei, asociatilor, creditorilor, onrc, orc Teleorman propunerea formulata, in sentinta civila nr. 316/05.06.2013, de intrare in proc edura falimentului, pronuntata de judec ator s indic , desemnandu-se ca lichidator judiciar Best Insolvency SPRL,

Echipamente fast food. Vand utilaje si echipamente SH profesionale diferite pentru res taurante s i patiserie la preturi fabuloase, cuptoare, friteuze, plite, expresor, preparator legume, vitrine, bufet salata, mese etc ., 100 EUR, foodserv@live.com, Tel: 0768533208

é Cedez spatiu afacere profitabila (FastFood) zona foarte buna, renovat recent, toate utilitatile, chirie 1000E, negociabil, 14.000 EUR, d3vi8lmt@yahoo.com, Tel: 0720704722 n Depozite, gara Progresul, Dedeman, 140mp, 560mp, 1000 mp; 3, 5E/mp, 0745121478

é Revival, de vanzare dotari ultra- moderne si complete pentru: coafor (scaune, paturi, bazine, mobiler), manichiura/ pedichiura (scaune, aparatura, mobilier), cosmetica (paturi, echipamente), intretinere corporala (LPG, Ultratone, pat masaj). Toate echipamentele sunt achizitionate de la Top Line. Pretul este negociabil. Companie cu audit financiar la zi, 25.000 EUR, stoiciumari@yahoo.com, http://www.revival.ro, Tel: 0755117721 n Vând Salon remodelare corporala, utilat, funcþional, cu n Acord credite pensionari, programãri, deasupra clubului 1 electro, 1 dobândã minimã, acordare 2 Bellagio; zile cu talon pensii. IFN termocuvertã, 2 pat masaj, 4.600 EUR, Tel: 0761304234 acreditat BNR. 0736101200 n Vand biblioteca moderna 2 ani vechime. 0768400000, Tel: 0722665765, 0741308432 n Vand Lift Schindler panoramic, capacitate 280kg, pt 3 persoane (nou), montaj gratuit; posibilitati plata in rate, 25.000 EUR, Tel: 0213358801, 0745121478

19 Iunie 2013

Amenajari apartamente la cheie: gleturi, faianta/gresie, rigips, tapet, glafuri, vinarom, parchet, instalatii, etc, Tel: 0767417284, 0744316918

é Profesor cu deosebita experienta meditez matematica fizica orice nivel, inclusiv Evaluare Nationala clasa a 8-a, Bac, admitere facultate si studenti! Lucrez in toata vacanta de vara + week-end! ll632743@gmail.com, Tel: 0722456047 é Amenajari interioare. Echipa profesionista executa zugraveli, g, f, gleturi, rigips, sape, tencuieli, parchet etc. instalatii sanitare si electrice la cele mai inalte standarde, antialcool, curatenie, cu sau fara materiale, ieftin, 1 EUR, n Acasa executam oricand si floscarlat@yahoo.com, Tel: oriunde tinichigerie si 0723492033, 0762975856 jgheaburi, parazapezi, dulgherie orice mici reparatii sold de baze pentru protejarea scandurii, vopsitorie é Cadastru, Intabulare, acoperisuri. Lucram si in provincie, specialisti tinichigii, Topografie. R educ ere promotie-30%, Tel: cadastru Bucuresti si Ilfov: 25% pentru terenuri si 50% 0724716882 n Amenajam fatade polistiren, p e n t r u a p a r t a m e n t e . decorativa, tencuieli, zidarii, Oferta valabila pana la 30 sapa, glet, zugraveli, parchet, iunie, 150 RON, office gresie, faianta; preturi mici, @ c u s t o m s u r v e y . r o , Tel: 0724759331 www.customsurvey.ro, Tel: 0724943293

é Amenajari interioare. Zugravi rigipsari, Executam Zugraveli, Gresie, Faianta, Parchet, Rgips, Tavane casetate, Tencuieli, Sapa de egalizare, Instalatii electrice, Instalatii sanitare. etc, 10 RON/mp, ionutdaniliuc84@yahoo.com, Tel: 0733142642

n Echipa de meseriasi renovam apartamente, spatii comerciale, birouri, scari de bloc, gresie, faianta, parchet, placari rigips, glet, izolatii polistiren, la cele mai bune preturi, 1 EUR, niku_respekt@yahoo.com, Tel: 0727436981 n Executam curatenie de la a-z apartamente, vile, birouri, scari de bloc, igienizare animale, curatare si intretinere acvarii, preturi corecte, negociabile, Tel: 0767366052


19 Iunie 2013

construcþii-amenajãri / transport / servicii diverse / pagina 15 n Executam (gresie, faianta, zugravit, parchet): garsoniera 3.000, 2 camere 4.000, 3 camere 5.000. Seriozitate, profesionalism, Tel: 0213454129, 0726215249

é Instalatii electrice complete, 220v-380, montam alarme, camere video, interfoane, senzori miscare, schimbam tablou sigurante; reduceri pentru asociatii, niku_respekt@yahoo.com, Tel: 0727436981 tabla zincata, n Lindab, dulgherie, lucram si cu bugetarii. Reduceri de pana la 20%. In toata tara, Tel: 0753709391 n REPARATIE TIGLA, TABLA ZINCATA, VOPSITORII, JGHEABURI, BURLANE. PLATA SI IN RATE, TEL: 0722722743

n Schela metalica galvanizata 100mp, contine: 20 panouri metalice 2, 5m; 25 picioare schela 2m; 20 bare de legatura; 5 bare de contravantuire; 5 picioare balustrada; 3 talpi reglabile, 3 talpi fixe; 4 balustrazi lemn, 700 EUR, scorpio_andrei2002@yahoo. com, Tel: 0746114069 n Vand otel beton PC52 Mechel Targoviste, ramas de la constructie, diametru 25-100 bare intre 2, 50-3, 70m si diametru 20-50 bare intre 2-4, 70m; discutabil, Tel: 0722676652

n Firma din Olanda cauta colaboratori, firma de transport din Romania pentru transport in Olanda si Germania pentru transport deseuri (hartie, carton) cu permis de transport pentru deseuri, iar soferul sa vorbeasca engleza sau germana. Continuitate seriozitate si lucru permanent, consort.bv@hotmail.com, Tel: 0040749197292

é Asiguram servicii de transport marfa si mobila oriunde in tara si in Bucuresti efectuam transport de marfa si mobila cu un parc auto care asigura orice tonaj si volum, 1 EUR, office @transportmarfa rutier.ro, http://www.transport marfarutier.ro, Tel: 07247244420, 0767419106 n Transport intern international cu dube frigorifice 3.5 tone volum util 12mc dimensiuni utile 3.5x1.6x2 cu termodiagrama -20/+20 grade sau duba 2,5 tone volum util 9mc sau duba 2,8 tone volum util 16mc sau duba 3,5 tone volum util 24mc, 0721303753

n Ambalaje PET, flacoane pentru detergenþi, ºampoane, borº, oþet, diluanþi. Executãm flacoane cu matriþa clientului. 0723775911 n Filmari Full HD la evenimentele speciale din viata dumneavoastra, 0721940057, office@panmedia.ro

é Frigotehnist, reparatii frigidere, combine, lazi, congelatoare, vitrine, dozatoare, anyshor1972@ yahoo.com, Tel: 0764562524


19 Iunie 2013

AnuntAZ 19 06 2013  

anunt de la a la z, anuntaz, anunturi, anunturi foto, anunturi telefon, anunturia online, imobiliare, inchiriere, inchirieri, locuri munca,...