Page 1

é Dris tor, v and ap 3 camere, etaj 1/8, confort 1, dec omandat, 75 mp, construit in 1984, 2 grupuri sanitare, izolat de proprietar, 2 usi la intrare, termopane, centrala propie, loc de parcare, renovat recent, 73.000 €, albert607@yahoo.com, Tel: 0727791194 n Personal curatenie. Firma specializata in servicii de curatenie angajeaza personal curatenie in centre comerciale, salariu net 700- 800ron. 0212241302, Tel: 0212241312, 0729005137 Tainele Hipnozei si nu numai! Invata sa hipnotizezi r apid pe oricine, descopera secretele puternice ale psihologiei, citirea mintii, levitatie, manipulare si multe altele. Invata sa le folosesti. Detalii pe website, izbranmoia@yahoo.com, http://www.aflasecrete.ro

Vand teren intravilan, in Frumuºani (jud. Cãlãraºi) 9000mp, in parcele de câte 450 600mp, fiecare având cadastru, întabulare, PUD, PUZ, deschidere la DN4 (sos Bucuresti-Oltenita); pret de criza, discutabil în funcþie de numãrul de parcele sau întreaga suprafaþã, 20 €/mp, sanduvoinea50@ yahoo.com, Tel: 0722605860 Videochat legal, contract+ asigurare medicala. Salariu 800$/luna + comision 50%+ bonusuri. Avans 500$. Cazare, enjoy4studio@yahoo.com, http://www.enjoystudio.ro, 0763156150, 0735674012 Videochat Studio, salariu fix 800$+ c omis ion 50% +bonusuri bilunare. Bonus angajare 100$, models4studio@yahoo.com, http://www.selenstudio.ro, Tel: 0734959924, 0760179243


pagina 2 / oferte de muncã România

Agent Vanzari si distribuitori, pers oane dornic e de dezvoltare si afirmare pentru Companie interntionala. Salariu de la 1200 ron + bonusuri, Tel: 0318004555

Actriþã film erotic. Selectam fete talentate, frumoase si dezinvolte dornice sa lucreze in industria XXX. Remuneratie pe masura, emeraldbabes@ ymail.com, Tel: 0765464363, 0732098892 n Agent Vanzari. Experienta constitue avantaj. Posibilitati de avansare. Bonusuri+salariu de la 1200ron, Tel: 0728650079

Agent Vanzari, tineri cu studii superioare si abilitãþi de comunicare pentru postul de agenþi vânzãri, angajeazã Companie internaþionalã. ªanse promovare rapidã, Tel: 0730566776 n Agenþi distribuitori reprezentanþi zonali pentru Bucureºti ºi provincie. Persoane comunicative muncã teren program flexibil, Tel: 0755352689

19 Aprilie 2013

é Agenþi Pazã pentru obiective în Bucuresti, sectoarele 4 si 6. Relatii: 0217454608, Tel: 0754013366, 0724778818 Bucãtar baiat n Ajutor angajam pentru restaurant. Sunati intre orele 11-15, Tel: 0721755455, 0752022594 n Ajutor Bucãtar Terasa, zona Arena Nationala, amplasata pe Bulevardul Basarabia, angajeaza ajutor bucatar cu experienta, Tel: 0723639893 n Ajutor Bucãtar. Societate comerciala angajeaza ajutor bucatarie (tanara) zona cartier 23 August, cu permis conducere, Tel: 0744308832

n Asistent Manager, part time, limba italiana obligatoriu, secretariat, contabilitate primara, doru@kpk-trading.ro, Tel: 0741038406

é Asistent/a medicala angajam, Tel: 0213265596 Bonã z ona Dris tor c u experienta, pentru baietel de doi ani si jumatate, de Luni pana Vineri, 16:00-20:00, varsta intre 25-45 ani. Se c er e o fir e des c his a, copilaroasa, educativa, energica, 400 RON/luna, Tel: 0721114794

é Bucãtar cu experienta si livrator scuter pentru restaurant Il Cantuccio, Tel: 0724744153 Bucãtar cu experienta minima, cu sau fara atestat, Tel: 0762674139

Bucãtar cu experienþã minim 5 ani, livratori. Angajeazã Pizzerie (zona Ion Mihalache) relaþii L-V 12.00 17.00, Tel: 0731027322

(Cocinero). é Bucãtar Restaurante Espanol en Bucarest busca cocinero para trabajar. Se requiere experiencia en Espana. Le rogamos envíe su solicitud junto con su CV por correo electrónico a e-mail restaurantebucarest@ gmail.com n Bucãtar, angajeaza Hotel Royal Bucuresti. Persoana de contact Aurel Dumitrescu, Tel: 0768530368


oferte de muncã România / info / pagina 3

19 Aprilie 2013

AnunþAZ vã informeazã Românii - cetãþeni europeni Sindicatul Românilor din Strãinãtate

în dialog cu românii de pretutindeni é Confecþioner/a Solidaritatea între generaþii (17). Continuãm rãspunsul pentru doamna Emilia R., nãscutã în România, dar care s-a stabilit de peste 30 de ani în Italia, în prezent pensionarã, care ne-a rugat sã abordãm ºi teme care privesc persoanele de vârsta a treia, mai cu seamã cã anul 2012 a fost Anul european al îmbãtrânirii active ºi al solidaritãþii între generaþii. Astãzi despre Alianþa Europeanã pentru Familii, precum ºi despre Strategia Europeanã pentru ocuparea locurilor de muncã. Îi rãspunde domnul prof. ec. Ion Voinea - Preºedintele Sindicatului Românilor din Strãinãtate. 1. Alianþa Europeanã pentru Familii (European Alliance for Families - EAF) reuneºte încã din 2007 reprezentanþi ai UE ºi ai guvernelor pentru a face schimb de idei, cunoºtinþe ºi experienþã. Aceasta se concentreazã asupra promovãrii unor politici care sã þinã cont mai bine de familie ºi sã le permit oamenilor- îndeosebi femeilor- sã atingã un echilibru între viaþa profesionalã ºi cea de familie în contextul schimbãrii demografice ºi, în special, al creºterii responsabilitãþilor de îngrijire. Anticipând Anul European al îmbãtrânirii active ºi al solidaritãþii între generaþii, Eurostat a publicat un set de date cuprinzãtor privind îmbãtrânirea activã ºi solidaritatea între generaþii: un portret statistic al Uniunii Europene în 2012, statisticile acoperind demografia, piaþa muncii, tranziþia de la muncã la pensie, bunãstarea ºi asistenþa medicalã, condiþiile de viaþã ºi participarea în cadrul societãþii. Un studiu Eurobarometru privind îmbãtrânirea activã, publicat tot în ianuarie 2012, schiþeazã atitudinile europene asupra aspectelor precum îmbãtrânirea, vârstele de pensionare, munca voluntarã, îngrijirea vârstnicilor ºi tehnologia pentru persoanele în vârstã, scoþând la ivealã câteva diferenþe culturale interesante (despre unele dintre aceste diferenþe am relatat pe parcursul serialului nostru). 2. Strategia europeanã pentru ocuparea locurilor de muncã. Promovarea îmbãtrânirii active la locul de muncã este atât o parte esenþialã a agendei privind îmbãtrânirea activã, cât ºi un element-cheie pentru atingerea obiectivelor economice ºi sociale viitoare ale Europei. Este esenþial sã se identifice modalitãþi de a depãºi obstacolele structurale ºi comportamentale care împiedicã lucrãtorii în vârstã sã rãmânã activi pe piaþa muncii. Politicile privind ocuparea forþei de muncã sunt de competenþa statelor membre. Totuºi, UE poate sã joace un rol în îndeplinirea obiectivelor comune privind ocuparea forþei de muncã. Comisia Europeanã monitorizeazã ºi faciliteazã învãþarea reciprocã între statele membre pentru promovarea creãrii ºi a ameliorãrii locurilor de muncã în UE. Strategia europeanã privind ocuparea forþei de muncã le asigurã statelor membre un cadru în care sã îºi împãrtãºeascã experienþa, concluziile ºi ideile referitoare la politica privind ocuparea forþei de muncã, Comisia contribuind cu o analizã de ansamblu ºi cu recomandãri. Strategia Europa 2020 a stabilit pentru 2020 un obiectiv de 75 % pentru încadrarea în muncã a femeilor ºi a bãrbaþilor din UE cu vârsta de 20-64 de ani. Pentru atingerea acestei valori, Comisia încurajeazã statele membre sã implementeze politici pentru îmbãtrânirea activã, care sã descurajeze utilizarea sistemelor de pensionare anticipatã ºi sã vizeze favorizarea pãstrãrii în forþa de muncã ºi a reintegrãrii lucrãtorilor vârstnici. Una dintre iniþiativele europene reprezentative ale strategiei Europa 2020 este agenda pentru noi competenþe ºi locuri de muncã. Aceasta subliniazã importanþa dezvoltãrii competenþelor lucrãtorilor mai în vârstã, care prezintã o vulnerabilitate deosebitã la restructurarea economicã, precum ºi importanþa unor politici care sã sprijine tranziþiile vârstnicilor pe piaþa muncii, în special revenirea din ºomaj în cadrul forþei de muncã. Programul de învãþare pe tot parcursul vieþii este deosebit de relevant în acest sens. În aprilie 2012, Comisia a adoptat un nou pachet privind ocuparea forþei de muncã, pentru a încuraja statele membre sã stimuleze cererea de forþã de muncã, sã reducã taxele asupra muncii prestate, sã susþinã dezvoltarea abilitãþilor în zonele cu potenþialul cel mai ridicat de creare de locuri de muncã în viitor, cum ar fi economia ecologicã, serviciile de asistenþã medical ºi TIC. Pachetul pune un accent deosebit asupra învãþãrii pe tot parcursul vieþii drept cheie a siguranþei locului de muncã. (Va urma). Vã invitãm sã urmãriþi serialul nostru consacrat acestui subiect ºi aºteptãm mesajele dumneavoastrã la e-mail office@az.ro sau postal la Dealul Mitropoliei nr. 5, sector 4 Bucureºti.

é Bucãtar, ajutor bucãtar. Angajeazã Pizzerie (zona Ion Mihalache) relaþii L - V 12.00 - 17.00, Tel: 0731027322

cu experienta, angajeaza casa de moda lux, zona Floreasca, Tel: 0723174871 Atelier n Confecþioner/a. confectii textile, zona Parcul Carol angajeaza confectioner, Tel: 0728596003 n Confecþionere masina liniara sectie confectii barbati salariul tichete contract Bucurestii Noi, Tel: 0731022108

é Cãlcãtor. Curãþãtorie c himic ã ec ologic ã angajeazã cãlcãtorese textile ºi calandru, muncitoare nec alific ate pentru specializare cãlcãtorese în Bucureºti, Tel: 0755200012 Minimarket n Casier/ã. angajeaza casieri in zona Gorjului (statia metrou), Tel: 0749755893 COCÃTOR COVRIGI PE VATRA, TEL: 0744794660, 0314328565 n Colaboratori, part-time, barbati 33-43ani, cu bune abilitati de comunicare. Program flexibil si castig asigurat. Trimiteti foto, nr.tel si ocupatia actuala la adresa de email job4you1@ yahoo.com

é Confecþionere.

Atelier confectii din Sos.Metalurgiei, nr. 23, cartierul Berceni, angajeaza masiniste / confectionere textile cu experienta, Tel: 0216833000, 0723074427 n Cosmeticianã si tehniciana unghii false cu experienta in domeniu, angajeaza salon de infrumusetare, Tel: 0724764239

Angajez n Croitor/easã. croitoreasa cu experienta, salariu atractiv, mihaela.galaxy@gmail.com, Tel: 0765446922 n Croitorese, maistru croitor si vanzatoare cu experienta angajam pentru atelier rochii mireasa si rochii de ocazie, Tel: 0723241970 cu/fara n Distribuitor experienta pentru companie internationala. Salariu de la 1200ron, Tel: 0768632530 Electrician cu experienþã angajeazã Tãbãcarie, Tel: 0722222602 n Electrician auto si tinichigiu auto, SC Anadolu Automobil Rom Srl cu sediul in Ciolpani, Ilfov angajeaza. Cerinte: studii medii (calificare), experienta min. 3 ani, permis auto categ. B si/sau D constituie avantaj. Se ofera: transport gratuit, tichete de masa, salariu atractiv. CV-urile se primesc la aderesa de mail sau la fax, secretariat@isuzu.com.ro, Fax: 0212668329 auto, cu n Electrician experienþã pentru service Otopeni, angajeazã de urgenþã SC INOX SA. Aºteptãm CV pe adresa de email personal@inoxsa.ro, Tel: 0753142654 n Frigotehnist instalaþii comerciale, angajeazã Frigotehnics Serv-Com, Tel: 0723566747

é Inginer legumicultura. Soc ietate C omerc iala angajeaz a inginer, tehnician, sau persoana cu experienta in legumicultura, Tel: 0722520303

Ingineri topometristi (geodezi) angajeazã firmã construcþii pentru lucrãri de apã, canal, drum, Tel: 0214341503 é CONFECÞIONER/A C U E X P E R I E N T A IN MASINA SIMPLA, TRIPLOC SI O M LA CALCAT. ANGAJEAZA FABRICA CONFECTII CU ACTIVITATE DE PESTE 10 ANI, SOS VIILOR NR. 56, TEL: 0724515514

éCroitor/easã. Angajam Croitorese cu Experienta in realizarea Rochiilor de seara (cap-coada) si modificarea lor. Oferim salariu atractiv + transport decontat, iuliafic@yahoo .com, Tel: 0763099909

n Îngrijitori. Firmã, angajãm familie pentru întreþinere casã în localitatea Izvorani (sat Snagov). Se oferã salariu lunar, casã cu toate facilitãþile fãrã plata chiriei ºi/sau a utilitãþilor (apã, gaz, curent electric, radio-tv). Se doreºte o familie de gospodari serioºi ºi cinstiþi. Relaþii la telefon, Tel: 0720880347


pagina 4 / oferte de muncã România

19 Aprilie 2013 SPATII n ÎNGRIJITOR COMUNE CU CALIFICAREA DE CAMERISTA, ANGAJEAZA EURO HOTELS INTERNATIONAL BUCURESTI. EXPERIENTA MINIMA NECESARA IN HOTEL 2 ANI, APT/A DIN PUNCT DE VEDERE MEDICAL PENTRU MUNCA FIZICA. ATRIBUTII: CURATENIE IN HOLUL HOTELULUI, GEAMURILE, TOALETELE COMUNE, SCARILE ETAJELOR, PARCAREA. PERSOANA DE CONTACT PETRE RAMONA, TEL: 0720771801

auto cu n Mecanici experienta. Service GTC Auto se afla in zona sos. Oltenitei, service@gtcauto.ro, http://www.gtcauto.ro, Tel: 0734081111 n Menajerã angajez pentru Snagov, prezentabil Otopeni Baneasa, Tel: 0736830310 ºi executant n Montator tâmplãrie aluminiu, cu domiciliul în Bucureºti, disponibilitate pentru delegaþii, Tel: 0213353053

Luc r ãtor C omerc ial. Soc ietate c omerc iala angajam lucrator comercial c u ex perienta pentru magazin alimentar. Relatii la telefon s au e-mail angajari@succesmagazin.ro Tel: 0756139945 DEPOZIT, n LUCRATOR MANIPULEAZA SI RECEPTIONEAZA MARFA SI PREGATESTE MARFA DUPA FACTURA CLIENT. CAPABIL SA INVETE UN NUMAR MARE DE PRODUSE. AVANTAJ CARNET B, CONTABILITATE@ GELUTRADE.COM, WWW.GELUTRADE.COM, TEL: 0728420054 n MANICHURISTA CU EXPERIENTA (SI UNGHII FALSE). SALON STEPHANIE ANGAJEAZÃ URGENT, ZONA PIAÞA SUDULUI, SOS OLTENITEI 238, VZV BRD, STEFY_SEB@YAHOO.COM, WWW.SALONSTEPHANIE.RO, TEL: 0723460908, 0213324652 n Manipulant marfa pentru depozit alimentar Doraly Afumati, program de lucru 8:30 pana la terminarea activitatii inclusiv sambata, salariu net 1000Ron cu bonuri de masa incluse. Relatii la pavilionul E, Doraly Afumati, n Manipulant marfã atelier productie, angajeazã societate zona Militari, 1000lei+bonuri, contract munca tot salariu, seriozitate. Între 8-16, Tel: 0214330663

é Maseuze tinere minim 18 ani, pentru salon masaj erotic, fara contact intim, plata zilnic, oferim cazare gratuita, CM, paza, 2.700 EUR/luna, ionita_oana_andreea@ y ahoo.ro, http:// www.masajeroticsalon.ro, Tel: 0768070764 n Mecanic auto. Service auto multimarca zona Aparatorii Patriei angajeaza mecanici cu experienta, carra2000@gmail.com, Tel: 0213343636, 0723351090 n Mecanici auto si vulcanizatori cu experienta pentru service auto autorizat RAR, Tel: 0762370586

é Muncitoare. Spãlãtorie lenjerie angajeazã muncitoare necalificate, cãlcãtorese textile, delegate, fochiºti în Bucuresti zona Iuliu Maniu, Tel: 0755200033 n Muncitori pentru Firma de constructii si amenajari interioare, Tel: 0736614621 n Muncitori. Firma constructii angajeaza muncitori calificati/necalificati pentru termosistem, Tel: 0720674251, 0762732532 n Operator calculator angajam, Tel: 0213265596

é Operator Pc Societa italiana di telecomunicazioni ricerca operatori PC per la sede di Bucarest. Si richiede una buona conoscenza della lingua italiana. Inviare CV all’indirizzo e-mail i.dadalau@comdata. it, Tel: 0213160524 n Ospãtar cu calificare, angajam in zona Unirii, Tel: 0720099151 Ospãtãriþã, urgent angajez ospatarita cu experienta, zona Baba Novac. Rog seriozitate, Tel: 0722218487 n Ospãtãriþe, barman, ospãtar, paznic de noapte. Terasã Parcul Tineretului, Tel: 0735154001, 0723019747

bunã n Persoanã cunoscãtoare a limbii engleze, scris ºi vorbit, cu bune cunoºtinþe de calculator, ptr gestionare încasãri clienþi. Constituie avantaj bune cunoºtinþe de contabilitate primarã cât ºi bune abilitãþi în conversaþie. Rog CV pe e-mail: accesexports@gmail.com n Persoanã îngrijire bãtrânã, rog seriozitate, Tel: 0727828653 n Persoanã fara obligatie familiara pentru ajutorul sotiei la bucatarie si curatenie, oferim masa, gazda si salariu, zona langa Bucuresti, Tel: 0767101158 Angajam n Persoanã. cunoscator limba rusa cu studii superioare. Va rugam trimiteti CV la adresa de e-mail office@ionmos.eu

é Personal confecþii. Fabrica confectii cu activitate de peste 10 ani angajam constructor tipare cunoscator Gemini si om la masa de croitbanzicar, cu experienta, salariu foarte atractiv, Sos. Viilor nr. 56, Tel: 0724515514

n Personal SC angajeazã personal activ pentru Bucureºti ºi zonele limitrofe: agenþi distribuitori, reprezentanþi zonali ºi curieri, 1200 Ron+ bonusuri, Tel: 0755352689 n Personal curãþenie birouri. Salariu bun, bonuri de masa, decontare transport. Posturi fixe, carte munca, program luni-vineri, Tel: 0212523180 n PERSONAL RESTAURANT LA BUCATARIA LIBANEZA, ZONA UNIRII - CENTRUL VECHI, TEL: 0735810766 Pizzar cu experienta, cuptor c u lemne, Filos Pub Groz av es ti, Tel: 0742181263, 0755013339 pacienti. n Recepþioner/a Persoanã pentru primire pacienti angajam, Tel: 0213265596 vânzãri, n Reprezentantã Prestell îngheþatã, pe divizia Ho-re-ca, în condiþii avantajoase (maºinã serv, telefon, salariu+ comision), angajãm, Tel: 0751074498 vanzari, n Reprezentanti Avon inscrie, castiguri mari, produse cadou, cursuri gratuite, posibilitati avansare, Tel: 0768321060, 0722930207 n Rigipsar zugrav, faianþar, avantaj calificaþi, cu domiciliu în Bucureºti, disponibilitate la deplasãri, Tel: 0213353053 n Soferi taxi doar cu atestat. Dispecerat Pelicanul. Exclusiv 24 de ore. Plan 90 ron. Sunati intre 14-20, Tel: 0762690913, 0743160002


19 Aprilie 2013

oferte de muncã România / oferte de muncã strãinãtate / cereri de muncã / pagina 5 n Soferi taxi cu atestat si chef de munca. Dispecerat Pelicanul. Exclusiv 24 de ore. Plan 90 ron, Tel: 0762690913, 0743160002

éS p e c i a l i s t legumicultura. Societate Comerciala cauta un specialist pentru a acorda asistenta tehnica in cultura de legume de circa 2 - 3 ori pe s aptamana, Tel: 0722520303 Transator/Ambalator Peºte. Alfredo Foods angajeaza ambalator si transator peste proaspat/carne, experienta in productie industria alimentara. Sediul Bucuresti, Cartier Berceni, cariere@alfredo.ro, Tel: 0314056105 n Vãcar. Angajez vacar la o microferma in jud Vilcea. Ofer cazare, mancare, imbracaminte, incaltaminte si 400 lei pe luna. De preferat nefumator, 400 RON, cosmintriandafil@yahoo.com, Tel: 0744668445 n Vânzãtoare cu minima experienta magazin alimentar, zona Sebastian, rugam seriozitate, Tel: 0727361637 n Vânzãtoare patiserie, angajez full time, zona Crangasi, flspalatelu@yahoo.com n Vânzãtoare, angajez pentru minimarket, zona Gara de Nord, Tel: 0730376118

é Vânzãtoare. Brutaria din Sat angajeaz a vanz atoare, prez enta placuta, fire dinamica, vesela, z ona Piata Domenii, Bucuresti, domenii@brutariadinsat.ro n Vânzãtoare. SC Cibicolor Impex SRL, angajeaza vanzatoare magazin amenajari interioare, zona Militari, Tel: 0725513117, 0213172785 n Videochat, fete care vorbesc limba englezã, cu/fãrã experienþã în domeniul videochatului, oferim stabilitate, logisticã, performanþã, salariu fix + comsion 80%, posibilitate cazare, pentru messenger simplu.studio, Tel: 0761506920, 0721931751 n Videochat. Modele pentru sesiuni de videochat, angajeazã Glamour Ssstudio, avans, 100 USD, www.glamorouschat.com, Tel: 0761533932, 0724694232

é Videochat 19 Studiouri Inovatoare videochat angajeazã fete cu/fãrã experienþã. Caºtiguri garantate 2000$-5000$ lunar. Oferim 600$ bonus + 500lei cadou la interviu, 0768839893

é Videochat angajam fete cu/fãrã experienþã pentru VideoChat. Program 5-7h/zi. Salariu fix 1200$, Bonus 300$, Avans 500$ din prima z i. Studiouri în zonele: Unirii, Universitate, Crângaºi, Obor, Calea Moºilor, Romanã, Tel: 0732656366, 0763380077

é Videochat Acum poti face videochat si de la domiciliul tau. Primesti 70% una din cele mai avantajoase job-uri pentru fete, cupluri, doamne mature, cu sau fara experienta. ID: vsudiochatacasa, 0749466307, videochatacasa@yahoo.com, http://videochatacasa.eu/

é Videochat, absolvente cu sau fara experienta, cunostinte minime lb. engleza, PC, se ofera training, carte de munca, salariu garantat 400$+ comision 50%, Unirii, lux, id mess studio.ardiente, 0765886169, 0730626135, studio.ardiente@yahoo.com, http://www.studioardiente.com n Videochat, angajam fete si cupluri, oferim conditii excelente de munca, camere atent decorate intr-o vila spatioasa. Bonus angajare 300 $, comision 50% - 70%, plata la zi sau bilunar, sistem de bonusare motivant, site-uri de top, cm, 0721516830, 0763296676

vânzãtor, n Vopsitor, inspector. Auto First Class service auto, Bl. Energeticienilor 13-15, angajeaza pregatitor–vopsitorie, reprezentant vanzari, inspector ITP. Trimiteti cv la e-mail, danielgrigore@autofirstclass.ro, Tel: 0760693462, 0785280160 Vulcanizator cu experienþã angajeazã SC, în zona Pipera, Tel: 0728140440

Italia contracte: infirmiere, menajere, cameriste. Relatii 0769424035, 0747661527, www.epp-jobs.com, Tel: 0769875604, 0729772702

n Vulcanizator auto, salariu atractiv, Tel: 0729367750, 0764239409 43 ani, n Cosmeticianã, doresc angajare in Bucuresti, seriozitate, Tel: 0733600362 n Electrician, maistru electician cu vechime, caut post corespunzator, 0722388098

é Uniunea Europeana. ªofer tir pentru comunitate, experienta minim 1 an, liviu.badea @karavan.eu, Tel: 0722155565

é Fotograf profesionist, caut colaborare sau angajare in domeniu. Editare foto, grafica, design, Tel: 0724071861, cimatstudio@yahoo.com, Stivuitorist, cu atestat vizat 2013, permis B, caut loc de munca, Tel: 0761403570


Austria n 1. SAP-Anwendungsberater/in; Description: Wir sind Weltmarktführer für Spritzgießmaschinen. Unsere Welt ist der Kunststoff. Unsere Maschinen fertigen Kunststoffteile, die Sie vom Auto kennen, täglich als Verpackung verwenden und die Ihnen als Spielzeug, Telefon, Einwegspritzen, Computer und vielem mehr begegnen. Kunststoff ist der Werkstoff der Zukunft - wir bauen die Maschinen dafür. Um die Position als Weltmarktführer zu stärken, brauchen wir die besten Mitarbeiter. Neben den fachlichen Fähigkeiten erwarten wir Freundlichkeit, Flexibilität und die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen und zu tragen. Wir stellen 1 SAP Modulbetreuer FI/CO m/w Dienstort Schwertberg ein. Inhouse Consultant m/w Ihre Aufgaben: Als SAP Modulbetreuer für FI und CO m/w sind Sie mit der Leitung von internationalen Teilprojekten betraut und für Anforderungsanalysen, Design und Realisierung der Projekte verantwortlich. die Implementierung von SAP-Systemen in unseren weltweiten Niederlassungen; dafür erstellen Sie Userund Schulungsunterlagen, führen Workshops durch und bieten den Endanwendern fachliche und technische Unterstützung in Prozessen und Abläufen. Sie konzipieren und überprüfen Änderungswünsche aus den Fachbereichen auf Machbarkeit, deren Auswirkungen auf bestehende Systeme und auf deren Wirtschaftlichkeit in der Umsetzung. Zudem beraten Sie bei möglichen Systemanpassungen,dokumentieren alle Einstellungen und nehmen qualitätssichernden Maßnahmen wie Funktions- oder Integrationstests vor. Aufgaben im Support, v.a. bei Fragen zu FI/CO, FI-AA und EC-CS, runden Ihr Tätigkeitsprofil ab. Unsere Anforderungen: Wir wenden uns an Bewerber m/w mit abgeschlossener betriebswirtschaftlicher und/oder technischer Ausbildung (Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftswissenschaften usw.) und Berufserfahrung im Umfeld von SAP FI/CO (SAP FI-AA, SAP EC-CS). Darüberhinaus erwarten wir sehr gute betriebswirtschaftliche Kenntnisse in der Bilanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung und Konsolidierung (IFRS, HGB); Kenntnisse im Controlling sind von Vorteil. Auch Basiswissen über andere SAP-Module und Berechtigungswesen ist für diese Position von Vorteil. Idealerweise bringen Sie auch Erfahrung in der Umsetzung oder Leitung von IT-Projekten mit. Source: AMS, Public Employment Services, Austria n 2. Servicetechniker/in für Maschinen und Anlagen; Description: Wir sind Weltmarktführer für Spritzgießmaschinen. Unsere Welt ist der Kunststoff. Unsere Maschinen fertigen Kunststoffteile, die Sie vom Auto kennen, täglich als Verpackung verwenden und die Ihnen als Spielzeug, Telefon, Einwegspritzen, Computer und vielem mehr begegnen. Kunststoff ist der Werkstoff der Zukunft wir bauen die Maschinen dafür. Um die Position als Weltmarktführer zu stärken, brauchen wir die besten Mitarbeiter. Neben den fachlichen Fähigkeiten erwarten wir Freundlichkeit, Flexibilität und die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen und zu tragen. Wir stellen 1 Servicetechniker/in , Dienstort: Vorarlberg, Tirol, ein. Ihre Aufgaben: Nach einer umfangreichen Ausbildung in unseren Produktionswerken werden Sie bei uns als Servicetechniker/in für unsere Kund/innen in Vorarlberg und Tirol tätig. Als Servicetechniker /in zeigen Sie Mut zur Herausforderung und sind zuständig für Montage, Inbetriebnahme, Instandsetzung sowie für die Wartung der ENGEL- Produkte bei unseren Kund/innen. Sie bauen bestehende Anlagen um und rüsten diese bei Bedarf nach. Darüber hinaus optimieren Sie unsere Anlagen und trainieren unsere Kund/innen vor Ort. Unsere Anforderungen: Wir suchen erfahrene Servicetechniker/innen, die über eine fundierte technische Ausbildung (Lehre, FS, HTL) mit Schwerpunkt Mechatronik oder Elektrotechnik und idealerweise Erfahrung im Spritzgussbereich verfügen. Ihr Wohnort sollte in Tirol oder Vorarlberg liegen, um rasch bei unseren Kund/innen vor Ort sein zu können. Erfahrung im Außendienst ist von Vorteil. Der Kundenkontakt bereitet Ihnen als Servicetechniker /in Freude und Sie bewahren auch in heiklen Situationen einen kühlen Kopf. Für diese Position gilt ein kollektivvertragliches Mindestgehalt von € 1.869,45 brutto/Monat (KV Metallindustrie). Geboten wird eine marktkonforme Überzahlung abhängig von Qualifikation und Erfahrung. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann bewerben Sie sich noch heute online unter www.engelglobal.com. Das Mindestentgelt für die Stelle als Servicetechniker/in beträgt 1.869,45 EUR brutto pro Monat auf Basis Vollzeitbeschäftigung. Bereitschaft zur Überzahlung. Source: AMS, Public Employment Services, Austria

Gebäudetechniker/in (Heizung/Lüftung/Sanitär); n 3. Description: Installationstechnik Hasenauer in Maishofen möchte sein junges, motiviertes Teams verstärken und sucht zum sofortigen Eintritt eine/n selbständig arbeitende/n 1 Techniker/in Prokektleitung * Voraussetzungen: - abgeschlossene technische Ausbildung (Meisterprüfung, HTL, FH) Fachrichtung HKLS (Heizung Klima Lüftung Sanitär) - CAD-Kenntnisse - technisches und wirtschaftliches Verständnis (Hausverstand) Einsatzbereitschaft - Belastbarkeit - Teamfähigkeit Aufgabenbereich: - Projektleitung für Haustechnik Planung, Kalkulation, Teamführung, technische und kaufmännische Projektabwicklung - Kundenbetreuung Wir bieten interessante Aufgabenstellungen, selbständiges Arbeiten und ein angenehmes Betriebsklima. Wir zahlen über dem Kollektivlohn (ab 1400,-- Euro netto) - der angeführte Betrag ist ein Richtwert. Bei entsprechender Ausbildung und Erfahrung sind wir zu einer Überzahlung gerne bereit. Bei auswärtigen BewerberInnen sind wir gerne bei der Wohnraumbeschaffung behilflich. Ihre schriftlichen Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte an: Installationstechnik Johannes Hasenauer Technisches Büro GmbH Kirchhammerstr. 10 5751 Maishofen Tel.Nr: 06542/80282 oder 0664/5301339 e-mail: tb-hasenauer@sbg.at Das Mindestentgelt für die Stelle als Techniker/in - Prokektleitung beträgt 1.980,00 EUR brutto pro Monat auf Basis Vollzeitbeschäftigung. Bereitschaft zur Überzahlung; Source: AMS, Public Employment Services, Austria n 4. Verkaufstechniker/in (Ing); Description: Wir sind Weltmarktführer für Spritzgießmaschinen. Unsere Welt ist der Kunststoff. Unsere Maschinen fertigen Kunststoffteile, die Sie vom Auto kennen, täglich als Verpackung verwenden und die Ihnen als Spielzeug, Telefon, Einwegspritzen, Computer und vielem mehr begegnen. Kunststoff ist der Werkstoff der Zukunft - wir bauen die Maschinen dafür. Um die Position als Weltmarktführer zu stärken, brauchen wir die besten Mitarbeiter. Neben den fachlichen Fähigkeiten erwarten wir Freundlichkeit, Flexibilität und die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen und zu tragen. Wir stellen 1 Verkaufstechniker m/w für Automotive & Technical Moulding ein. Dienstort: Schwertberg Ihre Aufgaben: Eingebunden in unser Team Automotive & Technical Moulding sind Sie als Verkaufstechniker m/w in Zusammenarbeit mit Niederlassungen und Vertretungen bestimmter Regionen für die Bearbeitung von Anfragen und Angeboten sowie für die Angebotspezifikation zuständig. In der Ihnen zugeteilten Regionen arbeiten Sie an der Umsetzung der globalen ENGEL-Strategie mit. In der Angebotsphase unterstützen Sie als Verkaufstechniker m/w unsere Niederlassungen und Vertretungen bei der Bearbeitung von Anfragen sowie der Erstellung und Spezifikation von Angeboten. Sie führen in Abstimmung mit internen Bereichen technische und kaufmännische Machbarkeitsprüfungen durch und steuern den Arbeitsdurchlauf in kommerzieller und technischer Hinsicht (Prüfung von Zahlungseingängen, Überwachung von vereinbarten Terminen usw.). Gemeinsam mit Kollegen m/w der Vertretungen und Niederlassungen, der Anwendungstechnik und dem Technologiemanagement betreuen Sie Kunden, wenn diese im Stammwerk Schwertberg sind, führen Verkaufsgespräche und begleiten die Vorabnahmen der Maschinen im Haus, bevor diese an den Kunden ausgeliefert werden. Weiters erstellen Sie Marktanalysen und Projektlisten und betreuen unsere Kunden bei Messeveranstaltungen. Unsere Anforderungen; Sie verfügen über eine fundierte technische Ausbildung (Maschinenbau, Elektrotechnik etc.) mit mehrjähriger Berufserfahrung und sehr guten Englischkenntnissen. Weitere Fremdsprachenkenntnisse sind von Vorteil. Idealerweise konnten Sie bereits Erfahrung im Vertrieb von technischen Produkten sammeln und kennen den Umgang mit SAP. Sie bringen Reisebereitschaft im Ausmaß von ca. 10% mit (die meisten Kundenbesuche finden im Stammwerk statt). Eigenschaften wie Flexibilität, Kommunikationsfähigkeit sowie Sorgfalt und gutes Verhandlungsgeschick runden Ihr Profil ab. Für diese Position gilt ein kollektivvertragliches Mindestgehalt von € 2.415,21 brutto/Monat (KV Metallindustrie). Geboten wird eine marktkonforme Überzahlung abhängig von Qualifikation und Erfahrung. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann bewerben Sie sich noch heute online unter www.engelglobal.com Das Mindestentgelt für die Stelle als Verkaufstechniker m/w für Automotive & Technical Moulding beträgt 2.415,21 EUR brutto pro Monat auf Basis Vollzeitbeschäftigung. Bereitschaft zur Überzahlung. Source: AMS, Public Employment Services, Austria

n 5. Karosseriebautechniker/in; Description: Hödlmayr Logistics Austria, ein Tochterunternehmen der international tätigen Hödlmayr International AG mit 1200 Mitarbeitern, sucht für den Standort Österreich zum ehest möglichen Eintritt eine/n 1 Karosseriebautechniker/in für Lackiererei Ihre Aufgaben: - Aufund Abrüsten von Fahrzeugteilen - Vorbereitung der Fahrzeuge für die Lackierung Ihr Profil: - abgeschlossene Berufsausbildung - mind. 2 Jahre Berufserfahrung abgeleisteter Präsenzdienst - Führerschein der Gruppe B Mindestlohn: 10,69 € / Std. (Überzahlung möglich) Wir bieten Ihnen die Innovationskraft eines sehr erfolgreichen Unternehmens und freuen uns auf Ihre aussagekräftige, schriftliche deutschsprachige Bewerbung. Hödlmayr Logistics GmbH A-4311 Schwertberg, Aisting 33 www.hoedlmayr.com Brigitte Patak email: brigitte.patak@hoedlmayr.com 07262 / 660 - 2720 Das Mindestentgelt für die Stelle als Karosseriebautechniker/in beträgt 11,13 EUR brutto pro Stunde. Bereitschaft zur Überzahlung. Source: AMS, Public Employment Services, Austria n 6. Projekt-Manager/in; Description: Wir sind Weltmarktführer für Spritzgießmaschinen. Unsere Welt ist der Kunststoff. Unsere Maschinen fertigen Kunststoffteile, die Sie vom Auto kennen, täglich als Verpackung verwenden und die Ihnen als Spielzeug, Telefon, Einwegspritzen, Computer und vielem mehr begegnen. Kunststoff ist der Werkstoff der Zukunft - wir bauen die Maschinen dafür. Um die Position als Weltmarktführer zu stärken, brauchen wir die besten Mitarbeiter. Neben den fachlichen Fähigkeiten erwarten wir Freundlichkeit, Flexibilität und die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen und zu tragen. Wir stellen 1 Projektmanager m/w Automotive & Technical Moulding ein. Dienstort: Schwertberg Ihre Aufgaben: Als Projektmanager m/w übernehmen Sie die Leitung von komplexen Projekten und agieren als Schnittstelle zwischen Kunden, Vertretungen bzw. Niederlassungen und verschiedenen Abteilungen im Haus (Technik, Entwicklung, Finanz, Montage, Logistik). In der Angebotsphase unterstützen Sie unsere Niederlassungen und Vertretungen bei der Bearbeitung von Anfragen sowie der Erstellung und Spezifikation von Angeboten. Sie führen in Abstimmung mit internen Bereichen technische und kaufmännische Machbarkeitsprüfungen durch und steuern den Arbeitsdurchlauf in kommerzieller und technischer Hinsicht (Prüfung von Zahlungseingängen, Überwachung von vereinbarten Terminen usw.). Zur Steuerung des Durchlaufs gehören auch die Koordination verschiedener Produktions- und Zulieferwerke sowie von Werkzeuglieferanten und Lieferanten von Peripheriegeräten. Nicht zuletzt koordinieren Sie als Projektmanager m/w auch die Kundenabnahme und die Übergabe der Gesamtanlage und sorgen für die ordnungsgemäße Dokumentation, wozu auch die Führung des Projekthandbuchs gehört. Unsere Anforderungen: Sie verfügen über eine fundierte technische Ausbildung, vorzugsweise Kunststofftechnik oder Maschinenbau bzw. Elektrotechnik und bringen mehrjährige Berufserfahrung und gute Englischkenntnisse mit. Weitere Fremdsprachenkenntnisse sind von Vorteil. Idealerweise konnten Sie bereits Erfahrung im Vertrieb von technischen Produkten sammeln und kennen den Umgang mit SAP. Eigenschaften wie Flexibilität, Kommunikationsfähigkeit und Sorgfalt sowie gutes Verhandlungsgeschick zeichnen Sie aus. Für diese Position gilt ein kollektivvertragliches Mindestgehalt von € 2.154,79 brutto/Monat (KV Metallindustrie). Geboten wird eine marktkonforme Überzahlung abhängig von Qualifikation und Erfahrung. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann bewerben Sie sich noch heute online unter www.engelglobal.com Das Mindestentgelt für die Stelle als Projektmanager m/w Automotive & Technical Moulding beträgt 2.154,79 EUR brutto pro Monat auf Basis Vollzeitbeschäftigung. Bereitschaft zur Überzahlung. Source: AMS, Public Employment Services, Austria


Austria Anwendungsentwickler/in und n 7. -programmierer/in (Ing); Description: Wir sind Weltmarktführer für Spritzgießmaschinen. Unsere Welt ist der Kunststoff. Unsere Maschinen fertigen Kunststoffteile, die Sie vom Auto kennen, täglich als Verpackung verwenden und die Ihnen als Spielzeug, Telefon, Einwegspritzen, Computer und vielem mehr begegnen. Kunststoff ist der Werkstoff der Zukunft - wir bauen die Maschinen dafür. Um die Position als Weltmarktführer zu stärken, brauchen wir die besten Mitarbeiter. Neben den fachlichen Fähigkeiten erwarten wir Freundlichkeit, Flexibilität und die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen und zu tragen. Wir stellen 1 Anwendungstechniker m/w Packaging ein Dienstort: Schwertberg Ihre Aufgaben: Als Anwendungstechniker m/w sind Sie für die verfahrenstechnische Auslegung unserer Spritzgießmaschinen verantwortlich und unterstützen den Vertrieb der Business Unit Packaging in (verfahrens-)technischen Fragestellungen. Sie arbeiten an kundennahen Entwicklungsprojekten, die Sonderlösungen im Bereich Packaging darstellen, mit und suchen für und mit unseren Kunden die besten Verfahren und bedarfsgerechten Anwendungsmöglichkeiten unserer Spritzgießmaschinen. Als Anwendungstechniker m/w betreuen und beraten Sie Kunden bei uns im Haus, aber auch auf Messen und Dienstreisen. Unsere Anforderungen: Sie verfügen über eine fundierte technische Ausbildung mit Schwerpunkt Kunststofftechnik oder Verfahrenstechnik oder auch im Werkzeugbau (HTL, FH, Uni) oder bringen vergleichbare einschlägige praktische Erfahrung mit. Sichere Deutsch- und Englischkenntnisse sind für diese Position Voraussetzung. Sie bringen Präsentations- und Moderationsgeschick, ein gutes Gespür für Kundenbedürfnisse und Freude an der Beratung von Kunden mit. Ihr Profil runden Sie durch Stressresistenz, Belastbarkeit und Reisebereitschaft im Ausmaß von ca. 15% ab (diese kann sich im Lauf der Zeit bei anhaltend guter Geschäftslage auch erhöhen). Für diese Position gilt ein kollektivvertragliches Mindestgehalt von € 2.154,79 brutto/Monat (KV Metallindustrie). Geboten wird eine marktkonforme Überzahlung abhängig von Qualifikation und Erfahrung. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann bewerben Sie sich noch heute online unter www.engelglobal.com Das Mindestentgelt für die Stelle als Anwendungstechniker m/w Packaging beträgt 2.154,79 EUR brutto pro Monat auf Basis Vollzeitbeschäftigung. Bereitschaft zur Überzahlung. Source: AMS, Public Employment Services, Austria n 8. Restaurantfachmann/-frau; Description: Das ****Hotel Bergrose - inmitten der herrlichen Bergwelt des Salzkammerguts, im wunderschönen Strobl am Wolfgangsee sucht ab sofort 1 Restaurantfachmann/-frau . Sie haben entsprechende schulische Leistungen, ernsthaftes Interesse für diese Lehre? Die Ausbildungsdauer beträgt drei Jahre. Die Arbeitszeiten erfolgen nach Vereinbarung. Unterkunft und Verpflegung werden vom Dienstgeber zur Verfügung gestellt. Wenn Sie Interesse an einer Lehre haben freuen wir uns über Ihre Bewerbung. Arbeitsort: Strobl Dienstgeber: Hotel Bergrose, Weissenbach 162, 5350 Strobl. Bewerbungen bitte nach telefonischer Terminvereinbarung mit Frau Zopf unter der Tel.Nr. 06137/5431, oder schriftliche Bewerbung mit den üblichen Unterlagen oder via mail: office@bergrose.at Die Lehrlingsentschädigung für die Lehrstelle als Restaurantfachmann/-frau beträgt 534,00 EUR brutto pro Monat. Source: AMS, Public Employment Services, Austria n 9. Koch/Köchin; Description: Das ****Hotel Bergrose inmitten der herrlichen Bergwelt des Salzkammerguts, im wunderschönen Strobl am Wolfgangsee sucht ab sofort 1 Koch/Köchin für ein Lehrverhältnis. Sie haben ansprechende schulische Leistungen, ernsthaftes Interesse für diese Lehre? Die Ausbildungsdauer beträgt drei Jahre. Die Arbeitszeiten erfolgen nach Vereinbarung. Unterkunft und Verpflegung werden vom Dienstgeber zur Verfügung gestellt. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! Dienstgeber: Hotel Bergrose, Weissenbach 162, 5350 Strobl. Bewerbungen bitte nach telefonischer Terminvereinbarung mit Frau Zopf unter der Tel.Nr. 06137/5431 oder schriftliche Bewerbung mit den üblichen Unterlagen oder via mail: office@bergrose.at Die Lehrlingsentschädigung für die Lehrstelle als Koch/Köchin beträgt 534,00 EUR brutto pro Monat. Source: AMS, Public Employment Services, Austria

n 10. Zahntechniker/in; Zahntechnik ist ein Handwerk, welches viel Feingefühl verlangt. Individuelle Handarbeit prägt die Arbeit eines Dental-Labors. Das Dentallabor Gruber in Saalfelden sucht zum ehest möglichen Eintritt * 1 Zahntechniker/in * mit Lehrabschluss. Willkommen sind neben Jungtechniker(n)innen aber auch versierte Kräfte mit Erfahrung! Der Eintritt ist jederzeit möglich. Genaue Arbeitszeiten nach Vereinbarung. Gerne nehmen wir auch Bewerbungen von Interessenten/innen aus dem europäischen Raum entgegen! Für eine Überzahlung über den Mindestlohn hinaus sind wir abhängig von Qualifikation und Berufserfahrung - gerne bereit. Sie sind interessiert - dann rufen Sie an und vereinbaren einen Termin für ein persönliches Vorstellungsgespräch bzw. senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen zu. Wir freuen uns! Dienstgeber: Gruber Reinhard, Dentallabor Ges.m.b.H, Kreuzfeld 1, 5760 Saalfelden, Tel.Nr: 06582/74577 Bewerbung: nach telefonischer Terminvereinbarung mit Herrn Reinhard Gruber. Das Mindestentgelt für die Stelle als Zahntechniker/in beträgt 1.800,00 EUR brutto pro Monat auf Basis Vollzeitbeschäftigung. Bereitschaft zur Überzahlung. Source: AMS, Public Employment Services, Austria n 11. Hotel- und Gastgewerbeassistent/in; Das Hotel Winzer "Wellness & Kuscheln" in St.Georgen sucht 1 Hotel- und Gastgewerbeassistent/in Lehrverhältnis - Ausbildungsdauer: 3 Jahre - auch Weiterlehre möglich. Beschäftigung ab sofort oder auch nach persönlicher Vereinbarung. Gerne berücksichtigen wir auch Bewerbungen von SchulabbrecherInnen oder SchulabgängerInnen aus weiterführenden Schulen (z.Bsp. HLW oder ähnliche). Bevorzugt werden Bewerber/innen aus der näheren Umgebung eingestellt. Kostenlose Verpflegung wird geboten. Einen Termin für ein persönliches Vorstellgespräch vereinbarst Du bitte mit Herrn Winzer Thomas unter der Tel.Nr. 07667/63-87. Dienstgeber: **** Hotel Winzer Wellness & Kuscheln Kogl 66 4880 St. Georgen im Attergau info@hotel-winzer.at www.hotel-winzer.at Die Lehrlingsentschädigung für die Lehrstelle als Hotel- und Gastgewerbeassistent/in beträgt 574,00 EUR brutto pro Monat. Source: AMS, Public Employment Services, Austria n 12. Automatisierungstechniker/in (DI); Description: Wir sind einer der weltweit führenden Entwickler und Hersteller von funktionalen Bewegungs-Systemen für exclusive Möbel. Als Teil eines internationalen Konzerns mit über 60.000 Mitarbeitern bieten wir vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten. Derzeit suchen wir: 1 Mechatroniker Entwicklung (m/w) Wesentliche Aufgaben: *Neu-und Weiterentwicklung mechatronischer Bewegungssysteme für Möbel *Mitarbeit bei der Erarbeitung von Spezifikationen *Vorbereitung, Betreuung und Auswertung von Entwicklungs- und Freigabetests Ihr Profil: *Studium Maschinenbau, Automatisierungstechnik, Elektrotechnik oder Vergleichbares - bevorzugt mit Schwerpunkt Mechatronik *Idealerweise Kenntnisse in den Bereichen FEM, FMEA, Kinematik, Tribologie, Umformtechnik, Feinmechanik etc. *Praxis im Bereich Entwicklung von Großserienprodukten von Vorteil *Ausgeprägter Teamgeist und Mut, Neues umzusetzen Entlohnung: *Das jährliche KV-Mindestentgelt beträgt EUR 34.820,-. Das tatsächliche Gehalt liegt über KV und orientiert sich am Vorarlberger Arbeitsmarkt. Arbeitszeit: *Vollzeitstelle - nach Absprache Dienstort: *Höchst Bewerbungen: Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte unter Angabe der Auftragsnummer an das Arbeitsmarktservice Bregenz Rheinstraße 33 - 6901 Bregenz - zH Herrn Otmar Sutter oder an folgende Mailadresse: otmar.sutter ams.at Das Mindestentgelt für die Stelle als Mechatroniker Entwicklung (m/w) beträgt 34.820,00 EUR brutto pro Jahr auf Basis Vollzeitbeschäftigung. Bereitschaft zur Überzahlung. Source: AMS, Public Employment Services, Austria; n 13. Jungkoch/-köchin; Description: Schloß Mühldorf - für die schönsten Tage Wir suchen für unser 4 Sterne Hotel in Mühldorf / Nahe Feldkirchen an der Donau: 1 Jungkoch/-köchin ANFORDERUNGSPROFIL: - abgeschlossene Berufsausbildung - Erfahrung mit Haubenküche von Vorteil - eigenes Fahrzeug bzw. Bereitschaft in der Nähe ein Quartier in Anspruch zu nehmen RAHMENBEDINGUNGEN: *Arbeitszeit: Vollzeit- und Dauerstelle. Arbeitszeit bewegt sich nach Vereinbarung im Rahmen von cirka 10.00-23.00 Uhr bei 5 Tagewoche *Arbeitsort: Mühldorf, Feldkirchen an der Donau (eig. PKW erforderlich) KONTAKT Bewerbung um Terminvereinbarung mit Herrn Mag. Würmer Hotel Schloss Mühldorf Mühldorf 1 4100 Feldkirchen T: 07233/7241 Besuchen Sie auch unsere Homepage unter www.schlossmuehldorf.at! Das Mindestentgelt für die Stelle als Jungkoch/-köchin beträgt 1.378,00 EUR brutto pro Monat auf Basis Vollzeitbeschäftigung. Bereitschaft zur Überzahlung. Source: AMS, Public Employment Services, Austria

n 14. Pizzakoch/-köchin; Description: Für unser Landhotel in St. Florian suchen wir 1 Pizzakoch/-köchin ANFORDERUNGSPROFIL - entsprechende Ausbildung oder Berufserfahrung - mit öffentlichen Verkehrsmitteln nicht erreichbar (Arbeitszeiten) WIR BIETEN: - Vollzeitstelle (genaue Arbeitszeit nach Absprache - Gehalt: wird je nach Qualifikation vereinbart KONTAKT: Landhotel St. Florian, Gasthaus, Nr. 18, 4782 ST. FLORIAN AM INN. Bewerbung: NUR nach telefonischer Terminvereinbarung mit Herrn Maher Tel. 0676/7314778. Das Mindestentgelt für die Stelle als Pizzakoch/-köchin beträgt 1.346,00 EUR brutto pro Monat auf Basis Vollzeitbeschäftigung. Source: AMS, Public Employment Services, Austria

n 15. Baumonteur(e)innen; Description: Wir suchen für die Montage im textilen Hallenbau und für Windschutzanlagen im Raum Österreich, Deutschland, Schweiz, etc. 2 Hallenmonteur(e)innen ANFORDERUNGSPROFIL: # Idealerweise Lehrabschluss als Schlosser, Mechaniker, Installateur, Tischler, Zimmerer, etc. oder handwerkliches Geschick zum Anlernen # Führerschein B und E (E zu B kann auch nachgemacht werden) # Schwindelfreiheit # Überstundenund Nächtigungsbereitschaft # Bei männlichen Bewerbern abgeleisteter Wehr- oder Zivildienst # Guter Kundenumgang # Flexibilität und Verläßlichkeit WIR BIETEN: # Abwechslungsreiche Beschäftigung # Arbeitszeit wird je nach Baustelle vereinbart # Bezahlung 12,-- Euro brutto pro Stunde, Mehrzahlung je nach Qualifikation verhandelbar # Diäten und Spesenersatz KONTAKT: Bitte bewerben Sie sich nach telefonischer Terminvereinbarung bei: Herrn Ing. Cyriak Laner, Tel.: +43 7762 2777 oder +49 8503 914990 AGROTEL HandelsgmbH Goldberg 2 4761 Enzenkirchen oder Neuhaus/Inn E-Mail: info@agrotel.eu Homepage: www.agrotel.eu Das Mindestentgelt für die Stellen als Hallenmonteur(e)innen beträgt 12,00 EUR brutto pro Stunde. Bereitschaft zur Überzahlung. Source: AMS, Public Employment Services, Austria n 16. Gartenund Grünflächengestalter/in Landschaftsgärtnerei; Description: Fürst Garten-Natursteine GmbH Wir suchen für die Bereiche Planung, Verkauf, Kundenbetreuung und Baustellenabwicklung oder zur Mitarbeit bei der Gartengestaltung auf Baustellen im Raum Oberösterreich und im angrenzenden bayrischen Raum 1 Garten- und Grünflächengestalter/in - Landschaftsgärtnerei Anforderungsprofil: # Entsprechende Ausbildung oder Berufserfahrung im Gartenbereich # Praxis im Verkauf-Aussendienst für eine Person vorteilhaft # Führerschein B # Seriöses Auftreten und Flexibilität # Bei männlichen Bewerbern abgeleisteter Wehr- oder Wehrersatzdienst Wir bieten: # Abwechslungsreiche Dauerstelle # Eventuell Firmenauto # Bezahlung ab ca. 1.800,-- Euro brutto pro Monat, zuzüglich Spesenersatz bei Aussendienst, Mehrzahlung je nach Qualifikation möglich Interessiert? Dann richten Sie Ihre Anfrage oder Bewerbung zur Vorauswahl an nachfolgende Adresse: Arbeitsmarktservice Schärding Alfred-Kubin-Str. 5a 4780 Schärding Tel. 07712/3131 DW 34135 E-Mail: sfu.schaerding@ams.at Das Mindestentgelt für die Stelle als Garten- und Grünflächengestalter/in - Landschaftsgärtnerei beträgt 1.800,00 EUR brutto pro Monat auf Basis Vollzeitbeschäftigung. Bereitschaft zur Überzahlung. Source: AMS, Public Employment Services, Austria


pagina 8 / vânzãri terenuri / case-vile

19 Aprilie 2013 Giurgiului, Dealul Cucului din Postalionului, 550m, 465m construibil, deschidere 31m, curent, 3 transe, particular, 29.900 EUR, Tel: 0729757633

n Tãrtãºeºti, exact la intrare, 1000 mp, utilitati, zona selecta numai de vile, urgent, 18.000 EUR, Tel: 0766580384, 0756055534 Tunari Soseaua - Dimieni, teren agricol 7500 mp, Tel: 0721287174

str. Drumul n Militari Ciorogârla, 10.000mp în spate la Metro ºi 920mp str. Viscolului, Tel: 0728980656, 0721251509

n Alba Iulia Piata mall Vitan, D+P+1+pod, teren 221mp, necesita amenajare, toate n Buftea, vand teren in utilitatile, zona linistita, suprafata de 2.761, 83 mp250.000 EUR, zona Padurea Raioasa, laura@apulum94.ro, Tel: 15 EUR/mp, Tel: 0720990727 0733683446 n Mogoºoaia, Strada Doina, n Alba Iulia Piata, Popa Nan, vand teren in suprafata de 515 singur curte, 15mp, deschidere zona Vanatori, strada, cadastru, intabulare, nu Cãlãraºi, Frumuºani, mp, 80 EUR/mp, Tel: 0720990727 sunt pe legea 112, Tel: 0755755558 vand teren n Aviatiei, in apropiere de Crystal Palace, str intravilan, 9000mp, Telescopului nr 2-8, teren in parcele de câte 1132 mp toate utilitatile, cu n Bragadiru, sos. Alexandriei, acces pietonal la metrou Aurel 450 - 600mp, vand vila la rosu, Tel: Vlaicu, zona verde, selecta, 0766303233 fiecare având linistita, vile, 43x30 m pe colt, pentru 20 apartamente, cadastru, întabulare, 1800mp birouri, 4 vile, sediu PUD, PUZ, de prestigiu, 339 EUR/mp, deschidere la DN4 terenaviatiei@gmail.com, http://www.imobiliare.ro/vanzare (sos é Pantelimon Oraº, -terenuri-constructii/bucuresti/av Bucuresti-Oltenita); iatiei/teren-constructii-de-vanzar (in spate Selgros), e-XV0003E1A, Tel: pret de criza, teren 500mp, 0722275492 Militari, Piata Veteranilor, 700mp, intravilan, toate utilitatile, liber, deschidere 22m, 160.000 EUR, Tel: 0722217144

discutabil în funcþie de numãrul de parcele sau întreaga suprafaþã, 20 €/mp, sanduvoinea50@ yahoo.com, Tel: 0722605860

deschidere 20m, zona vile cu infrastructura noua, facilitati: canalizare, energie electrica, gaze naturale, PUZ, PUD, cadastru si autorizatie construire pentru S+P+1+M, Tel: 0722604017

é Carol I Parc vand casa la curte 6 camere cu toate utilitatile in supr tot de 250mp deschidere 12m situata langa Parc Carol pe strada Cutitul de Argint sau Schimb cu apt 2 camere confort 1 plus dif in aceeasi zona, 165.000 EUR, anunturibwb@gmail.com, Tel: 0756099911

n Cãlãraºi, Fundulea, ideal pentru casa, central, 20/30mp, langa Politia Fundulea, zona n Clinceni, vand linistita, curent electric, 7.600 EUR, casã caty.musat@yahoo.com, Tel: Parter+Etaj+Mansard n Popeºti-Leordeni, ocazie 0762438489 vanzare teren 20800 mp, a, la gri, teren 1000 n Cãlãraºilor, Str. Budila, extravilan-industrial, langa mp (27x35 m) din Tnuva DN4 553mp, deschidere 31m, fabrica care suprafata Autorizatie C onstructie Bucuresti-Oltenita. Deschidere 140m la drum de exploatare, 2S+P+M+6E, proprietar, Tel: accesibil usor. Apa, gaze, construita 650 mp 0744501287 electricitate, canalizare, (inclus garaj 77 mp); cadastru, intabulare, 5 strada Izvorului / EUR/mp, anarevan@xs4all.nl, Tel: 0744332353 Clinceni, intrare din n Dâmboviþa Gulia proprietar, Soseaua Alexandriei, vand teren intravilan 1600mp, Prahov a U rleta teren cu toate utilitatile la poarta, intravilan, 10.000mp cu 5 min. mers pe jos, imprejmuit, pret bun, Tel: utilitati, Tel: 0751048749 200.000 EUR, 0722336514 www.immobile.ro, n Dragomiresti, Bâcu, 1200 n Prelungirea Ghencea, mp, 7 km de la Carrefour proprietar, vând teren 1.000mp Tel: 0720070707 Militari. Terenul se afla in (2 parcele x500mp), utilitãþi, n Colentina, Kaufland, Vand localitate nu in camp. Gaze si Tel: 0726815183 Casa 4 camere decomandate apa la poarta, malex@digi.ro, baie, bucatarie. Toate utilitatile é Braºov, Bran, proprietar Tel: 0722269092 (gresie, faianta, parchet, vand teren intravilan/ geamuri+ usi termopan), parcelabil, 8300 mp. Terenul Tânganu, vand urgent teren 86.000 EUR, Tel: 0769348157, este situat intr-o zona de vile cu vedere la padure avand n Giurgiu, Sãbãreni, la 11 Km 1000 mp/parcela intravilan sosetzelu@yahoo.com, posibilitatea de parcelare. de Centura, pe DJ602, Teren construibil, carte funciara, n Cotroceni aproape de Splai, Acces la doua drumuri Intravilan Construibil, 500mp + cadastru. Teren total: 10.000 demolabila, toate utilitatile, asfaltate, utilitati (gaze, apa, 180mp servitute. Curent pe mp. Electricitate, gaze, zona curata, pretabila P+6, energie electrica), pret loc, gaze la 60m, 9.000 EUR, canalizare, 15 EUR/mp, Tel: teren 272mp, 390.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: negociabil, 19 EUR, Tel: nicu@apulum94, Tel: 0744427274 0733683446 0749055050, 0724922049 0733683445

é Berceni Comuna, proprietar, teren intravilan 410 mp (323 mp utili), curent la lot, drumuri amenajate, cadastru, intabulare, PUZ aprobat (P+1+M). Pret pt lot, 5.900 EUR, loturiberceni@yahoo.ro, http://www.comunaberceni.ro, Tel: 0737988993 n Brâncoveanu, Oltenitei, McDonald, teren 335mp, intre case, zona foarte linistita, toate utilitatile, 134.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446


19 Aprilie 2013

vânzãri case-vile / garsoniere / 2 camere / pagina 9 n Prelungirea Ghencea Bloc nou, lift, canalizare. Garsoniere finisate: parchet, gresie, faianta, usa metalica, termopan, centrala. Bucataria mobilata, utilata, 33.500 EUR, nicu@apulum94.ro, Tel: 0733683445

n Dãmãroaia, proprietar, vand casa la curte, negociabil, Tel: 0766268898 n Dâmboviþa,

Conþeºti, particular vand casa bartaneasca din caramida, pret negociabil, 12.000 €, Tel: 0734151072

proprietar vând n Vitan garsonierã cf 1 semidecomandatã, 8/10, 33mp, bloc monolit 1986 de garsoniere Calea Vitan 211, gresie, faianþã, termopan, parchet, uºã metalicã, aer condiþionat, zugrãvitã august 2012, liberã, cadastru intabulare, 0741195997, 39.900 EUR, Tel: 0766240974, 0735354919

n Dâmboviþa, ªerlaru, vand casa 2 camere, 70km de Bucuresti, teren 288mp, negociabil, Tel: 0768894854 Sãrii, stradal, n Drumul 332mp, deschidere dubla, casa demolabila, pretabil imobil P+3, toate utilitatile, 315.000 €, Tel: 0733683446, laura@apulum94.ro,

n Giurgiu, Sãbãreni, 11 Km de Centura, Vila P+1, constr 2012, curte 500mp, asfalt, curent, gaze, 70.000 EUR, nicu@apulum94.ro, Tel: 0733683445 proprietar casa n Glina, constructie noua, toate facilitatile, la cheie, accept credit, ptre avantajos, Tel: 0722218157, 0767858871

n 1 Decembrie Bd, complexul Rasarit de Soare, particular vand garsoniera bloc nou 2009, totul nou, etaj 1 din 11, accept si credit, 40.000 EUR, piciuflory@yahoo.com, Tel: 0763871863 n 13 Septembrie, Drumul Sarii Bloc mixt 1987, reabilitat termic 2012. Garsoniera renovata, contorizata, é Titan, Cartierul 23 August, é 1 Decembrie Bd, Cartierul vand vila P+1+M, casa este la 23 August, vila noua p+1+m, intabulata, libera, 38.500 EUR, Tel: cheie, 80.000 EUR/mp, Tel: la cheie, 130.000 EUR, nicu@apulum94.ro, 0733683445 0744363138 moise.alexandra@ymail.com, Tel: 0744363138

n Militari Apusului, P+1+M, 160mp utili, 240 mp supf. teren, 2007, cadastru, intabulare, 143.000 EUR, dragos@apulum94.ro, Tel: 0749233924 Militari, Apusului, vilã lux+full, G (subsol) +P+E+P, A=95mp, ST=350mp, SL=220mp, accept variante apartament+ diferenþã, meritã vãzutã, 215.000 EUR, Tel: 0744497623

n Prahova, 15 km de Sinaia, proprietar, vand casa vacanta (pensiune), negociabil, 41.000 EUR, Tel: 0723558605 n Prahova, Cornu, vila P+2, 500mp curte, teren intravilan 10.000mp Urleta, 70.000 EUR, Tel: 0751048749

é Vrancea, Doaga, 20km de Focsani, particular vand/schimb vila p+1, zona agrement (pescuit, plaja), toate facilitatile, constr 200mp, 660mp teren, 37.000 EUR, radu_mircea59@yahoo .com, http:// www.youtube.com/watch?v =J hOPv CuufG4, Tel: 0761653937, 0758574760

n Zeþarilor, sectorul 5, particular, vand casa curte, 3 camere, utilitati, teren 100mp, n Rahova, Armistitiului, casa accept variante apartament, curte, 358mp, facilitati, sector 35.000 EUR, Tel: 5, Tel: 0764263222 0764429485

n Dristor, vand garsoniera renovata complet, p/8, 37mp, Tel: 0766653610

n Ghencea, garsoniera semi decomandata, fara amenajari, apropiere stadion, 32mp etaj 9/10, negociabil, 28.000 EUR, i.costin@me.com, 0728003709

n Militari, Veteranilor, proprietar, intabulare, cadastru. Claudia, 31.500 €, 0767515749

n Pantelimon langa Parcul Morarilor, vand garsoniera, 24 mp, et. 1, reabilitat, negociabil, 24.000 EUR, Tel: 0764000564

n Bãneasa, Privighetorilor, apartament 2 cam ocazie, Ultimul, complex Natura Residence locuit, cu piscina, fitness, facilitati, paza, lift, imobil 2011, disponibil la etajul 1/ s+p+5, 72mp, 2 bai, garaj subteran si boxa incluse in pret. Posibilitate al doilea loc de parcare: subteran 7000Euro suprateran 5000Euro, 83.900 EUR, camuescu.razvan@ yahoo.com, Tel: 0721515853

n Crângaºi, Giuleºti, urgent, conf. 1, 3/4, stradã necirculatã, aproape piaþã-metrou Crângaºi, îmbunãtãþiri, proprietar, acte, discutabil, 47.000 EUR, Tel: 0761609081

é Braºov, Poiana Braºov, proprietar, vand urgent apartament 2\3 camere in Complexul Silver Mountain, 1.285 EUR/mp, Tel: 0722958538

n Cãlãraºilor, Matei Basarab, Apartament finisat, contorizat, mobilat complet, bucatarie utilata, 81.000 EUR, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448 n Campia Libertatii, Stradal, bloc foarte curat, renovat, parchet masiv, semidecomandat, bucatarie inchisa, mobilata si utilata complet, geamuri termopan, apropiere parc, lac, magazine, piata, scoala, 54.000 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188 n Campia Libertatii, Stradal, 2 Camere, bloc foarte curat, renovat, parchet masiv, semi decomandat, bucatarie inchisa, mobilata si utilata complet, geamuri termopan, apropiere parc, lac, magazine, piata, scoala, 54.000 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188 n Campia Libertatii, Stradal, bloc foarte curat, renovat, parchet masiv, semidecomandat, bucatarie inchisa, mobilata si utilata complet, geamuri termopan, apropiere parc, lac, magazine, piata, scoala., 54.000 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188 n Cotroceni vanzare 2 camere, 67mp din care 15mp terasa, etaj 1/2, complet renovat si utilat, gresie, faianta, parchet, centrala proprie, 75.000 EUR, dragos@apulum94.ro, http://www.apulum94.ro, Tel: 0749233924

n Drumul Sãrii, Razoare, 6/8, decomandat, bloc 1989, amenajat, bucatarie mobilata si utilata, zona linistita, 71.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446 n Drumul Sãrii, Apartament finisat, 1/8, decomandat, 60mp, contorizat. pret 67.000 euro, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448 Taberei n Drumul Decomandat, etaj 9/10, 53mp utili, complet mobilat si utilat, renovat, cadastru, intabulare, 50.000 EUR, Tel: 0749233924, dragos@apulum94.ro, Taberei ap. n Drumul 2camere, semidec. fara imbunatatiri, et. 6/9, bloc reabilitat, stradal, vedere fata, zona linistita, 50.000 EUR, sorinstinga75@yahoo.com, Tel: 0761104413 Taberei, piata n Drumul Moghioros, 8/8, semidecomandat, apartament fara amenajari, vedere fata, bloc curat, 36.000 €, 0733683446, laura@apulum94.ro,

n Floreasca, Barbu Vacarescu, stradal, bloc reabilitat termic, finisat ultra modern, mobilat complet, usi interior lemn, balcon, dressing, bucatarie mobilata complet si utilata, 89.000 EUR, Tel: 0788364188, emanuel@apulum94.ro,

Giurgiu municipiu, vand apartament 2 camere decomandat, bloc p+1 caramida, renovat, langa Billa, negociabil, 28.000 €, Tel: 0765999567 Grigorescu, intr. Badeni, 48 mp utili, utilat complet si renovat in 2012, bloc reabilitat termic, negociabil, 60.000 €, Tel: 0765402717


pagina 10 / vânzãri 2 camere / 3 camere

é Grozãveºti apartament 2 camere în imobil nou, finisat lux, la cheie, 1.250 EUR/mp, Tel: 0722658700

n Herastrau Bloc nou, renovat complet, semidecomandat, parter/5, 75 mp, zona linistita, apropiere ratb, parc, lac. Pret negociabil, 155.000 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188 n Herastrau, Nordului, bloc nou, zona deosebita, finisat ultra, modern, mobilat complet, mobilier de foarte buna calitate, bucatarie deschisa, mobilata si utilata, baie foarte eleganta, bloc civilizat, parcare, 185.000 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188

bloc Eva, n Magheru, particular vand apartament 2 cam confort 1, balcon mare, decomandat, et9/9, renovat complet lux, instalatii noi faianta parchet lemn masiv termopan, aer conditionat usi noi, usa metalica contorizare utilitati, 77.000 EUR, Tel: 0723169175 Margeanului, particular vand convenabil apartament 2 camere, confort I sporit, sector 5, zona linistita langa Mega Image, toate utilitatile contorizate, partial mobilat, acte la zi, an constructie 1986, balcon, parcare, vedere la gradina, p/10. Oana, 49.900 EUR, Tel: 0721929523 n Militari Lujerului, 60mp, particular, decomandat, cf.I sporit, 8/10, 1980, imbunatatiri, mobilat, utilat complet, 3 minute metrou, toate actele, 58.000 EUR, mmaarryy70@yahoo.com, Tel: 0747078809 n Morarilor, langa Parcul Florilor, vand apartament cu 2 camere, Suprafata utila 50mp Doua balcoane 8mp, Suprafata totala 58, 50mp, Etaj 1 din bloc cu 4. In imediata vecinatate a Parcului, ceea ce va confera o oaza de confort, liniste si multe alte beneficii. Apartamentul nu dispune de imbunatatiri, dar acest aspect poate fi pozitiv deoarece puteti amenaja apartamentul dupa bunul plac, 57.000 EUR, Tel: 0723365350

n Nerva Traian stradal, 6/9, bloc 1995, decomandat, vedere mixta, finisaje deosebite, mobilat, bloc curat, 95.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446

19 Aprilie 2013

n Pantelimon, proprietar, 2 cam cf. 2 semidec vand 2 apartamente et 1/10 si 8/10 40000 euro, 42.000 EUR, dogytrans@yahoo.com, Tel: 0722555399 n Prahova, Azuga, 52mp, 4/4, decomandat, acoperis nou, centrala termica, termopane, totul renovat, mobilat, curat, liber; negociabil sau schimb cu garsoniera Ploiesti, Bucuresti, litoral, 40.000 EUR, Tel: 07221332901 Ghencea n Prelungirea Stradal, aproape de Linia tramvaiului 41, de str Brasov. Ap renovat recent, finisat, mobilat, utilat, 47.000 EUR, nicu@apulum94.ro, Tel: 0733683445

Bãneasa, Sisesti, stradal, bloc nou, cadre beton cu Bca, finisat la cheie, P+4, 65mp, centrala proprie, apropiere ratb, 65.000 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188 decomandat, n Basarabiei, amenajat: gresie, faianata, parchet, termopan, usa metalica, bucatarie mobilata, aproape de metrou, 77.500 EUR, mariana@apulum94.ro, Tel: 0733683447

n Berceni Covasna, particular vând 3 camere confort 1, 67 mp, s emidec omandat, intabulat, P/4, liber, parcare, box ã, us ã metalic ã, aer c ondiþionat, c entralã, îmbunãtãþiri parþial, zonã liniºtitã, verdeaþã, 52.500E n Salaj, Str. Sold Tunsu Petre negociabil. Accept credit, Tel: semi decomandat, mobilat, gresie, faianta, centrala, et. 0763392333, 0722288247 3/4, 26.000 EUR, Tel: n Berceni, Racovita, 0747302430 apartament 3 camere, 2/4, renovat, stradal, termopan, climatizare, parc pentru copii, parcare, boxa, exclusiv n TIMPURI NOI, AP 2 intermediari, Tel: 0745851374 CAMERE, FINISAT, LA CHEIE, ET 5 + 6, EXCLUS BRÂNCOVEANU, AGENÞII, SE ACCEPTÃ LAMOTEªTI, 3 CAMERE, PRIMA CASÃ, 32.000 EUR, FINISAT, LA CHEIE, 85MP, TEL: 0724588681 ET 5 + 6 EXCLUS AGENÞII, n Tineretului Langa parc, 1/4, SE CCEPTÃ PRIMA CASÃ, decomandat, bloc 1987, TEL: renovat, zona foarte, mijloace 45.000 EUR, de transport, 73.000 EUR, 0724588680 laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446

n Unirii aproape de Traian, bloc 1997, 7/8, decomandat, vedere mixta, amenajat, terasa de 8 mp si balcon, 110.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446

n Alba Iulia Piata, in spate, Apartament finisat, 3/8, decomandat, 1986, suprafata 68mp. pret 82.000 euro, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448 n Alexandriei bloc reabilitat termic, 5/10, semidecomandat, fara amenajari, doar termopan, vedere mixta, zona linistita, 55.000 EUR, Tel: 0733683446, laura@apulum94.ro,

n Baneasa Privighetorilor, apartament 3 camere Natura Residence ocazie, complex locuit, cu picina, fitness, facilitati, paza, lift, imobil 2011, disponibil la etajul 4, / s+p+5, 101mp, 3 bai, garaj subteran si boxa incluse in pret. Posibilitate al doilea loc de parcare: subteran 7000Euro suprateran 5000Euro, 124.900 € camuescu.razvan@yahoo.com, Tel: 0721515853

Bd.Cernauti n Chiºinãu Particular vand 3 camere decomandat, renovat nou, nelocuit, Imbunatatiri: usa metalica, gresie-faianta, parchet, tamplarie tripan, instalatie sanitara cupru, instalatie electrica cupru, bloc linistit, cadastru si intabulat. Punct reper scoala Generala Nr. 58. Pret negociabil, 77.000 EUR, Tel: 0722205065 CONSTANÞA, EFORIE NORD, ZONA HOTEL B E L ON A , VAND APARTAMENT 3 CAMERE NOU, VEDERE LA MARE, MOBILAT. DETINE SI PARCARE LA SUBSOL, 125.000 EUR, 0729360813 n Cotroceni, Arenele BNR, 2/6, semidecomandat, 2012, finisaje lux, 4 aere conditionate, zona linistita, posibilitate garaj, 188.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446 n Cotroceni, decomandat, P/2, 90mp utili, curte proprie 80mp + spatiu depozitare, complet renovat si utilat, 135.000 EUR, Tel: 0749233924

n Decebal, adiacent, bloc 1990, 3/4, decomandat, renovat, zona linistita, aproape de mijloacele de transport, 115.000 €, Tel: 0733683446, laura@apulum94.ro,


19 Aprilie 2013 n Domenii, Parcul Ciresari, vand apartament in vila, parter, 3 camere semidecomandate, 2 grupuri sanitare, centrala proprie, incalzire in pardoseala, parchet din lemn masiv, negociabil, 120.000 EUR, Tel: 0745058369 n Drumul Sãrii parter/4, bloc 1990, decomandat, amenajat, balcon inchis, zona foarte linistita, bloc curat, 75.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446 Drumul Sãrii, parter inalt, cu balc on, v edere dubla. Finisat, 90mp, pentru locuit sau firma, 95.000 EUR, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448 n Drumul Taberei, Cetatea Histria, vanzare 3 camere, decomandat, 65mp, etaj 4/4, gresie, faianta, parchet, repartitoare, aer conditionat, bloc reabilitat. Zona linistita, 57.000 EUR, dragos@apulum94.ro, Tel: 0749233924 n Drumul Taberei, Urgent Apartament 3 cam Zona Targu Neamt, lângã parc, aproape de Plaza, aproape de metrou Raul Doamnei, 47.000 EUR, sunset4vid@yahoo.com, Tel: 0723254077 n Drumul Taberei, Raul Doamnei, apartament 3 cam renovat, zona linistita, bloc renovat octombrie 2012, usa metalica, complet utilat si mobilat, balcon la dormitor, sufragerie extinsa, bucatarie extinsa, debara separata, gresie, faianta, parchet din lemn masiv si usi lemn masiv de calitate, termopan, A/C, frigider, masina de spalat, microunde, aragaz loc de parcare, poate fi vizionat oricand, mutare imediata, magazine, scoli, parc, in curand metrou. Pret Negociabil. Mai multe poze si informatii pe mail, 67.000 EUR, mariand025@gmail.com, Tel: 0722529090

n Iancului, apartament 3 camere, confort 1, semidecomandat, suprafata 84mp, anul constructiei 1979, 2 balcoane, grup sanitar, imbunatatiri lux: gresie, faianta, parchet, usa metalica, usi interioare mahon, termopan calitate, reabilitat termic, la 4 minute de metrou, 72.000 EUR, brave.intermed@yahoo.com, Tel: 0722397025, 0766270793

vânzãri 3-4-5 camere / spaþii comerciale / cumpãrãri case-vile / garsoniere / pagina 11

n Kogãlniceanu apartament in vila, 3 camere parter+ 2 demisol, 100mp, baie, bucatarie, 48.000 EUR, Tel: 0730873718

n Obor, Spectrum Center, vand apartament 3 camere 80mp, 9/10, bloc reabilitat, linistit, vedere Mihai Bravu, 85.000 EUR, Tel: 0722940836

n Panduri, Marriott, 7/9, bloc 1984, decomandat, amenajat, zona linistita, aproape de mijloacele de transport, 89.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446 PARCUL n PANTELIMON, FLORILOR, STR HÃÞIªULUI 78MP ET 5 + 6, EXCLUS AGENÞII, SE ACCEPTÃ PRIMA CASÃ, 42.500 EUR, TEL: 0724588681 n Prelungirea Ghencea 61 mp, etaj 5/10, parþial îmbunãtãþit, negociabil, 55.000 EUR, Tel: 0745045882

n Regie, 110mp în vilã, et. 1/2, 2 bãi, 2 balcoane, construcþie 2007, toate îmbunãtãþirile, negociabil, proprietar, Tel: 0766461838

Sebastian parc, vand apartament 3 camere decomandat, etaj 5/7, confort I, an constructie 2001; discutabil, 85.000 EUR, Tel: 0728211179, 0722239087 n Sfântul Gheorghe, km. 0, ap. 3 camere, 96mp, et. 4/6, 2 bai, 3 balcoane, vedere Intercontinental, linistit, spatios, an constr. 1939, 54.000 EUR, Tel: 0723890430

n TIMPURI NOI, AP 3 CAMERE FINISAT 72MP LA CHEIE, ET 5 + 6 EXCLUS AGENÞII, SE ACCEPTÃ PRIMA CASÃ, 42.000 EUR, TEL: 0724588681

Tineretului s tradal, 3 c amere, c onfort 1, decomandat, 74 mp, 1984, complet renovat, bucãtãria Americanã (open-space), 2grupuri s anitare, termopane, 2 aer condiþionat, calorifere noi, 10/11. Preþ 92.500E. Elena, Tel: 0728111415, 0728853601

Vodã langa n ªtirbei Cismigiu apartament 4 camere 100 mp si loggie 4/6, consolidat in 1977, negociabil, 65.000 EUR, Tel: 0720545872

Icoanei Maria n Grãdina Rosetti, strada linistita, imobil renovat 2004, apartament amenajat, centrala termica, et 1+ mansarda, 500.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446

Stradal, n Calarasilor Agricultori-Muncii. Bloc monolit 1995, vedere spate si lateral. Ap renovat, intabulat, liber, n Titan, Steriadi Renovat 119.000 €, Tel: 0733683445, recent: termopan, parchet, gresie, faianta, usa metalica, nicu@apulum94.ro, centrala, cabina hidromasaj, (Ministerul n Victoriei mobilat modern, utilat, loc Economiei), semidecomandat, parcare, 79.000 EUR, etaj 1/6, 65mp, imobil reabilitat nicu@apulum94.ro, Tel: n Prahova Sinaia Hotel/ termic, Tel: 0743789201 0733683445 Pensiune, 18 km de Sinaia, n Vitan Mall, decomandat, P+1+M, 11 camere cu baie amenajat, 80mp, etaj7/8, proprie, bucatarie, loc de servit vedere dubla, hol in H, 2 masa, teren 6550mp, grupuri sanitare, 91.000 EUR, finisat, 2/7 1.300.000 EUR, n Vãcãreºti, mariana@apulum94.ro, Tel: é Colentina, Doamna Ghica, decomandat, 90mp, 1990, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683447 proprietar, vând apartament 4 vedere dubla, centrala proprie, 0733683448 parc, 95.000 EUR, camere, decomandat, con. 2 langa sporit, 64mp, 9/10, bloc inclus elisabeta@apulum94.ro, Tel: în programul de reabilitare 0733683448 1 DECEMBRIE 1918 BD, termica 2013, fãrã îmbunãtãþiri. THEODOR P A L A D Y , Poate fi transformat într-un METROU, LA CHEIE, 85MP, apartament cu 3 cam. Preþ n 13 Septembrie Novaci, E X C L U S AG E N ÞII, SE uºor negociabil, 55.000 EUR, 92mp utili, et 4/8, decomandat, ACCEPTÃ PRIMA CASÃ, cristina_zabalovici@yahoo.com imbunatatit, centrala proprie, 89.000 EUR, Tel: 0749233924, 45.000 EUR, TEL: Tel: 0766737120 é Prahova, Cheia, dragos@apulum94.ro, 0724588680 Pensiune 3 Margarete, Functionala, complet n 13 Septembrie Prosper, 1/8, n Decebal, Dristorului, vand dotata, intregul inventar decomandat, bloc reabilitat, apartament 4 (patru) camere inclus in pret. Include constructie 1988, renovat, loc etaj 1/4, vedere mixta, stradal, Minicamping cu 3 casute + parcare ADP, mijloace de 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, transport, 76.500 EUR, Tel: 0762111993 Grup sanitar, 1900 mp laura@apulum94.ro, Tel: teren, 770 mp construiti + 0733683446 Anexe, 27 locuri Cazare + n 13 Septembrie Liceul garsoniera personal. Pret Odobleja, bloc 1989, reabilitat, n Herastrau Bloc nou, finisat n Foiºorul de Foc, apartament negociabil, partial posibil 1/8, decomandat, renovat, loc ultra moder, 3 bai, 180 mp, fãrã amenajari, camere inalte, rate, 228.000 EUR, de parcare, zona linistita, bucatarie deschisa, curte in zona linistita de case/vile, proprietar@cheia.ro, 80.000 EUR, Tel: 0733683446, proprietate 130 mp, 2 locuri 190.000 EUR, http://www.cheia.ro/info, parcare in subteran, 449.000 mariana@apulum94.ro, laura@apulum94.ro, Tel: Tel: 0747108990 €, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0733683447 n 13 Septembrie, 0788364188 n Herãstrãu, bloc nou, finisat Prosper, stradal, cheie, centrala de vedere mixta, gresie, laapartament, bucatarie open faianta, parchet, space, 2 bai, loc parcare, parc, ratb, termopan, loc parcare, apropiere magazine, luminos spatios, 80.000 EUR, 250.000 €, Tel: 0788364188, laura@apulum94.ro, emanuel@apulum94.ro, n Herãstrãu, bloc nou, finisat Tel: 0733683446 complet, parter/5, parcare n 13 Septembrie, este finisat, subterana 2 locuri, terasa 60 7/8, decomandat, 78mp, mp, boxa, langa parc, vedere dubla. In zona 320.000 €, Tel: 0788364188, magazine, licee, scoli, emanuel@apulum94.ro, gradinita, mijloace de Bucureºti sau Cumparam transport, 74.000 EUR, apropiere, particular garsoniera, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448 cumpãr casã apartament sau n Ramnicu Valcea Metrou zona linistita. n 13 Septembrie, are parchet Dristor, (construcþie dupã inchiriez in Bucuresti, din lemn, finisat, 4/8, Apartament luminos, vedere 2000) sau teren, diconf. I, II, III, rog si decomandat, 2000, vedere sud-vest, fara imbunatatiri, dubla, 71mp, 81.000 EUR, intabulat, disponibil imediat, rect de la proprietari, ofer seriozitate, Tel: elisabeta@apulum94.ro, Tel: 78.000 EUR, Tel: 0733683445, Tel: 0722797759 0765119407 nicu@apulum94.ro, 0733683448


pagina 12 / închirieri oferte camere / case-vile / garsoniere / 2-3-4-5 camere / spaþii / cereri

Noi, curte, n Bucureºtii camera separata, mobilata, toate utilitatile, familie tanara, 500 EUR, Tel: 0213105665, 0767736391 n Rahova Petre Ispirescu, 2 camere în apartament de 4 camere, la 2 bãieþi sau cuplu, confort, rog seriozitate, Tel: 0761600710 n Rahova, Bîrcã, camerã în apartament decomandat de 3 camere cu 2 bai pt o fata, 400 RON/luna, Tel: 0766364358, 0723546218 Piata Pucheni, n Sãlaj inchiriez camera cu baie si bucatarie separate, la curte linistita cu pomi, canal, apa, gaze si internet la cerere, 500 RON/luna, 0785924677, martell1959@yahoo.com,

n 13 Septembrie, Posta Puisor, D+P+2+M, 12 camere, 400mp teren, 520mp construiti, 4 grupuri sanitare, 2.800 EUR, mariana@apulum94.ro, Tel: 0733683447 n Bãneasa, Sos Sisesti, vila nou, singur curte, spatioasa, luminoasa, P+1, 250 mp, finisat lux, partial mobilata, 5 camere, 3 bai, bucatarie open space, curte libera 150 mp, 1.700 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188 n Colentina Andronache, vila, p+2, subsol, garaj, 3.000 EUR/luna, Tel: 0723390827 n Kiseleff inchiriez 4 camere parter+ 2 demisol, 2 grupuri sanitare, pretabil firma, birouri, Tel: 0769974711 n MILITARI, PROPRIETAR INNCHIRIEZ CASA LA CURTE, 90 MP, 3 CAMERE, PARCHET, BAIE, BUCATARIE, CENTRALA PE GAZ, RENOVATA, DE PREFERINTA PENTRU FIRMA, 380 EUR/LUNA, MIHAIL.COSTROV@YAHOO. COM, TEL: 0722680690

ªtirbei Vodã, Berzei nr. 70, închiriez casã P+M, 100mp, www.immobile.ro, Tel: 0721616161

Bd Schitu n Ciºmigiu, Magureanu, ofer spre inchiriere garsoniera dubla, 40 mp, et 1, stradal, vedere Cismigiu, mobilata, utilata, curata, termen lung, 300 EUR, lil_4273@yahoo.com, Tel: 0722290449 n Militari, Apusului, inchiriez garsoniera in vila, mobilata, intretinerea inclusa in pret, 180 EUR/luna, Tel: 0761613700

é Oltenitei, Sun Plaza, proprietar, confort 1, etajul 2. Mobilata si utilata. La doar 5 min. de metrou. Zona linistita. Este libera, 220 EUR, Tel: 074218424 n Pantelimon vis-a-vis de Sp.Sf Pantelimon, particular inchiriez garsoniera conf I, in vila, etaj 2/2, curata, utilata frigider, TV, masina automata, AC, gresie, faianta, PVC, usa metalica, intrare separata, contorizata individual, centrala termica pe gaze, 170 EUR/luna, Tel: 0212551314, 0764537926 n Rahova, Inchiriez garsoniera Utilata fara masina de spalat, mobilata partial. Avans pe minim 2 luni, 150 EUR/luna, mediaexpert2010@yahoo.com, Tel: 0727121919 n Rahova, Alexandriei, proprietar, inchiriez garsoniera mobilata, utilata, cu toate utilitatile incluse in pret, avantajos, Tel: 0734719415 n Universitate, proprietar inchiriez garsoniera, complet utilata si mobilata, renovata recent, vis-a-vis de Intercontinental, 300 EUR, Tel: 0767615232

é Berceni, Emil Racovita, particular, renovat complet 2013, aer conditionat in fiecare camera, centrala termica, mobilat Ikea, electrocasnice A+, bloc Reabilitat Termic si Renovat. parchet fag, gresie, faianta, granit, usi lemn cires, Curat, costuri minime de intretinere, 410 EUR/luna, n Ferdinand particular, mladin.dan@gmail.com, inchiriez garsoniera mobilata si http://dan-mladin.ro/casa, Tel: utilata complet, 0769661849 0722646375, 0722270225

n Berceni Giurgiului, persoana particulara, mobilate/utilate, decomandat, renovat recent, curat, gresie+faianta, termopan, U.M, liber, 1 luna si garantie, Tel: 0727107269 City Mall, n Berceni, Giurgiului, conf. 1, decomandat, mobilat, igenizat, termopan, parchet, um, liber, plata 1 luna si garantie, 250 EUR, Tel: 0727107269 Strada n Brâncoveanu, Covasna, inchiriez apartament 2 camere, nemobilat, sector 4, 200 EUR, Tel: 0724343095, 0721239183 Constructorilor, n Crângaºi semidecomandat, mobilat, et. 3, Tel: 0742076693 n Dristor metrou, proprietar, 3/10, mobilat modern, complet utilat, 350 EUR, Tel: 0726161755 n Drumul Taberei inchiriez apartament 2 camere semimobilat, utilat, foarte curat, proprietar, et. 6/10, 220 EUR/luna, Tel: 0723860633, 0744976221 Drumul Taberei, etaj 1/8, decomandat, mobila noua, aragaz, frigider, 230 EUR, Tel: 0748959515, 0728005657 n Floreasca, Barbu Vacarescu, Zone Arena, stradal, bloc reabililat, spatios, parchet, gresie, faianta, termopane, mobilat complet, elegant, central termica, TV, renovat complet, ideal o persoana, cuplu, 380 EUR, Tel: 0788364188 n Iancului, Mega Image, confort I, 1/10, decomandat, 60mp, mochetat, termopan, contor gaze, semi/nemobilat, um, 850x2, Tel: 0723713816, 0216442571 n Militari zona Rosu, la 4 km Cora Lujerului, particular, apartament nou, mobilat si utilat lux, nu a mai locuit nimeni în el, 300 EUR, Tel: 0730709479

Moºilor, Obor, 60mp, etaj 3, 2 balcoane, termopan, utilat, mobilat lux, 2 aer conditionat, Tel: 0766567481

metrou, Liviu n Titan Rebreanu, particular inchiriez fara comision apartament 2 camere, renovat, mobilat, utilat, etaj 1/4, urgent, 345 EUR/luna, Tel: 0744441406 n Titan, Campia Libertatii, avantajos, confort 1, 2/10, curat, nou, mobilat utilat functional, proprietar, Tel: 0720079516

Frumuºani, n Cãlãraºi, inchiriez apartament 3 camere la curte, toate conditiile, 150 EUR/luna, Tel: 0760166116 n Herãstrãu, bloc nou, finisat ultra modern, mobilat complet, bucatarie open space, mobilata si utilata, parcare in subteran, 125 mp, parter, 1.250 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188 Bravu, inchiriez n Mihai apartament 3 camere, Tel: 0723836969 n Otopeni centru, Politie, nou, mobilat, cablu, internet, centrala, luminos, 370 EUR/luna, Tel: 0727303700 n Ultracentral bloc Dunãrea 1, închiriez ap. 3 camere, etaj 2, dotat, utilat, pret negociabil, Tel: 0213152164, 0724136905

é Unirii, Tribunalul Nou, particular, renovat 2013, curat, elegant, termopane, aer conditionat, totul nou, mobilat birou, locuinta sau nemobilat, parchet, travertin, faianta si sanitare toate noi, glasswand, portari non-stop, ideal pentru birou, stradal, locuri parcare, 700 EUR/luna, mladin.dan@gmail.com, http://dan-mladin.ro/casa, Tel: 0722646375, 0722270225

n Obregia, apartament 2 camere, parter, mobilat, Tel: 0723910782, 0761672675

é Sudului Piata, Secuilor, metrou, renovat, mobilat, direct proprietar, termen lung, 270 EUR/luna, Tel: 0721909966, elianda4@yahoo.com, n Tineretului vis-a-vis de Palatul Copiilor, apartament 2 camere de inchiriat, etaj 2, decomandat, modern amenajat si utilat, 450 EUR, Tel: 0732017915

n Barbu Vãcãrescu, cladire Office, sticla, spatii generoase, open space si compartimentate, ultra modern, paza, mentenanta, pret mic. Nu se percepe tva, 10 €/mp, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188

Unirii, închiriez apartament 5 camere, termopan, nemobilat, aer condiþionat, uºi stejar, renovatã recent, www.immobile.ro, Tel: 0721616161

n 13 Septembrie (Marriott) spatiu comercial de inchiriat, 100 mp, vitrina de 7m, imbunatatit, 1.200 EUR/luna, crstnioan@yahoo.com, Tel: 0728045888, 0730021421

n Ghencea particular inchiriez spatiu comercial parter bloc 18 mp, capatul tramvaiului 41, 550 EUR, Tel: 0727878249 n Giuleºti 70mp plus curte 30mp, toate utilitãþile, stradal, vad bun, pretabil orice, 490 EUR, Tel: 0731156077 n Giuleºti Cale, stradal, 70mp, toate utilitãþile, 430 EUR, Tel: 0731156077

é Mãgurele, Ilfov, hala de inchiriat de 520 mp cu 3 birouri + hala de inchiriat de 320 mp cu 1 birou, grup sanitar, gaze, 220v- 380v, parcare, paza, alarma, camere supraveghere, aproape de linia de centura (600m). Chiria 2, 5 euro/mp+tva, 2.100 EUR/luna, trans_at_spedition@yahoo.com Tel: 0744670480 n Militari Apusului, stradal, 54mp utili+34 mp curte, impecabil, toate facilitãþile, urgent, Tel: 0765341040, 0728049437

Pache Protopopescu, Plantelor Mântuleasa, demisol toate utilitãþile + 380 V, pretabil atelier, laborator, depozit, etc, 0723287531, 0213115243

n Rahova, inchiriez spatiu comercial 40mp, toate é Baba Novac, spatiu 35mp, utilitatile, incalzire centrala, vis-a-vis Parc IOR, proprietar, stradal, vitrina 4m, trafic, Tel: parter de vila, vitrina 6m, loc 0767634447 parcare, se preteaza pt cabinet medical, stomatologic, Vitan Stadion Olimpia, birouri, etc, 400 EUR/luna, Tel: inchiriez spatiu pretabil ate0744829712 lier c roitorie, 135mp, n Bragadiru inchiriez hale 5 EUR/mp, Tel: 0722398750 industriale noi de 750mp. 550mp. 450mp. 400mp. 300mp. toate utilitatile acces tir curte pazita 2E/mp sau 1, 8E/mp, Tel: 0722243546 Brâncoveanu, inchiriez spatiu comercial 30mp, vad. 0764823441, Tel: 0761549112, 0766204919 n Centrul Is toric , Str. Covaci, 500 mp, finisat, Tel: 0744501287, 0744355614

Berceni, Carrefour, Huedin, 4/10 Centrala gaz, aer cond, 2 bai moderne, bucatarie 10mp, mobila doar in bucatarie, curat, disponibil 1mai 2013, 350 EUR/luna, cristianel_rosu@ yahoo.co.uk, Tel: 0760699113

19 Aprilie 2013

n Dacia, cladire office stradal, finasaje moderne, su 165 mp, open space sau 3, 4 camere, menteanta, pret foarte avantajos, 11 EUR/mp, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188

Caut vila nemobilatã, decomandata, (semi) central, acces RATB, prefer metrou, living spatios. Su 200mp. Singur curte si vila, Tel: 0725388130, 0722605980


19 Aprilie 2013

auto-moto / electro / matrimoniale femei / bãrbaþi / prietenie-mariaj / pagina 13

CD-uri audio n Colectie originale (diverse genuri), XBOX, camera video Sony, amplituner Sony (2012), DVD LG (HDMI), GSM nou, laptop, vand ieftin, Tel: 0722797759 Autocar Isuzu. Patriarhia Romana vinde prin licitatie publica cu plic inchis autocar Isuzu, an: 2004, 300.087km, pretul de pornire: 25.000Euro. Depunerea ofertei la sediul din str. Doamnei nr. 20, sector 3 Bucuresti pana la data de 15.05.2013, ora 12.00. Des c hiderea plic urilor: 15.05.2013, ora 13.00. Anuntarea castigatorului: 15.05.2013, ora 16.00, office @basilicatravel.ro, Tel: 0213163503, Fax : 0213163503 n Dacia 1310, break, 2002, pentru programul rabla. Negociabil, Tel: 0740067463 n Dacia

Logan Ambition, 1.6 benzina, leasing octombrie 2004, inmatriculat 2008, 100.000km, aer, airbag, 3.000 EUR, Tel: 0745980360

n Dacia Logan an 2007, deja pe taxi cu licenta inchiriata, benzina+GPL, full option, pret negociabil, Tel: 0760899615

Dacia Papuc diesel 1,9, leasing noiembrie 2003, inmatriculat 2008, 4x4, 60.000km, 2.500 EUR, Tel: 0745980360 n Mercedes C180 1996, 277.000km, benzina, ABS, dual A/C, airbag, trapa, full electric, stare tehnica perfecta, roti iarna, taxa 700E, 1.500 EUR, Tel: 0745020285

Renault Megane 1, turbo diesel, an fabricaþie 1996, în stare de funcþionare, Tel: 0726071344, 0763225447 n Volkswagen Polo 1.4 motorina, 2008, 23000 km, tinuta in garaj, cauciucuri iarna- vara, Tel: 0760166116

é Cumpar ataº Stoye 1 sau 2 (atas cu varful ascutit) sau atas Steib. Platesc in functie de stare intre 500 - 1500 euro. Cumpar si impreuna cu motocicleta pentru suma aditionala, 1.500 EUR, tudor.ghigheanu@ gmail.com, Tel: 0722409930

Cumparam orice auto, orice stare, inmatriculate sau neinmatriculate si volan dreapta, plata, actele pe loc, Tel: 0765119407

é Calculatoare

laptopuri, monitoare, imprimante noi, second - hand, garantie, service. Vand, angeloangeloo @yahoo.com, www.e-strong.ro, Tel: 0722213283, 0765476882

cumpãrãm n Achiziþii, Garantat: Tv-LCD; Laptop; Tabletã; Camerã video; Aparat foto; Calculator; Linie muzicala; GPS; Iphon; GSM; Boxe; Diverse, Tel: 0785699822

é Sex Total. Plina de eleganta si rafinament, sunt o domnisoara fina, educata, manierata si cu mult bun simt, sunt adepta seriozitatii, discretiei si igienei totale, sex é Dornice de a te intalni si total, 150 RON/ora, Tel: oferi momente unice, 0762812714 80 RON/ora, masaj.jovial@yahoo.ro, http://www.masajeroticsalon.ro, n Masini automate de spalat, Tel: 0763581129 reparatii la domiciliu, deplasare gratuitã, ultrarapid, garanþie piese, Tel: 0731532310, 0768398545 n Casatorit, 59, plinut, doresc prietenie cu doamna casatorita, dornica de placeri. Rog sms, Tel: 0767335803

é Fete s enz uale te aº teaptã pentru a-þi s at is f ac e plãc erile. 0767607901, Tel: 0732021509, 0748904835

é Logan, Supernova, Dacia, Cielo, Matiz Tico, Citroen, Chevrolet, Renault, Opel, Skoda, Solenza, Peugeot, autoturisme 4x4, 1994-2011. Si cu mici defecte, Tel: 0212551102, 0721309765

é Mulatra Exotica; esti un domn pretentios in cautare de delicii interzise, atunci te astept, eu mulatra sexy din Republica Dominicana iti pot oferi sex normal, oral, anal, 69, intre sani, disc, curatenie, igiena, locatie lux, 100 RON, 100%poze.reale@yahoo.com, http://www.sex-total.com, Tel: 0760930136

n Pompe electrice alimentare benzina si diesel, pentru orice tip auto, capuri distribuitoare, injectoare, sonde litrometrice. Negociabil. Garantie, 0744852658

é Te invitam alaturi de cele mai sexy si frumoase fete, 80 ron/h, 80 RON/ora, rubin.masaj@yahoo.ro, Tel: 0765505383

n Autodidact 79 ani doresc profa sah-mate (70-80): “ABCD”="4-DCBA"; BAERM supra MUNCHEN= 1 supra 2; SAH: Rc7, Dc6, Ne8, Ce6, Pg6 contra Rh1, Tg3 - MAT in 2 mutari plus cursa “Nf7" inclusiv convietuire, spirituala! Tel: 0318006320

é Pensionar, serios, manierat, 1.68m, 75ani, doresc sa cunosc o doamna serioasa, frumoasa, 1.60m, 70ani, care doreste sa alunge singuratatea pentru totdeauna, Tel: 0730723780 n Problemist sah-mate, doresc nu doar convietuire, ci autodidacta, eventual atee, cu liceu, varsta apropiata, 78 ani, Tel: 0318006320


pagina 14 / animale / pierderi / magie / citaþii-licitaþii / autorizaþii mediu / medicale / afaceri

n Pierdut stampila societate Ibis Office Grup SRL. O declar nula, stampila cu n Pierdut inscriptia ‘’SC Contrast Concept SRL, Bucuresti, Romania". O declar nula, stampila cu n Pierdut inscriptia: 1 Fundatia Comunitara Bucuresti (CIF: 29472532). Se declara nula, Tel: 0722455343

é Ofer spre adoptie

catel Labrador de 3 ani, negru, bine-crescut si educat, unui iubitor de animale, radu_futsal@ yahoo.com, Tel: 0728203005 n Urgent, doresc sa cumpar cuve pentru hrana de animale, speciale pentru pet shop, alina.nae@9695.ro, Tel: 0736395150

Pierdut legitimatie student pe numele Frigioiu Alin. O declar nula, alin.frigioiu@ yahoo.com, Tel: 0724283828 n Pierdut portofel cu acte de identitate (BI, carnet si legitimatie student), in data de 10.04.2013 pe numele Zlavog Ioana Catrinel. Le declar nule, n Pierdut Certificat constatator suspendare si Certificat de Inregistrare emise pe SC TIRON ACTIV SRL, CUI 15654712, J40/10877/2003, Bucuresti, Sect2, Str Aurului Nr16, Bl M3, Sc1, Ap56. Le declar nule, Tel: 0766299279

é Vrajitoarea Francisca, singura in Romania care lucreaza cu magie neagra, nimeni cu nici o putere nu poate desface ce fac eu, rezolv orice problema, Tel: 0769340236, 0741685643

n Lichidatorul judiciar numit in dosarul 34964/3/2012– al Tribunalului Bucuresti– sectia a VII a civila, debitoare Sc Global Tel International Srl, cu sediul in str. Judetului nr. 15, bl. 17, sc. C, ap. 75, sector 2, Bucuresti, inmatriculata la Reg. Com. sub numarul J40/21299/2004, cod unic de inregistrare: 17057486, notifica debitoarei, asociatilor, creditorilor, ONRC propunerea formulata, in sentinta civila din 09.04.2013, de intrare in procedura simplificata de faliment, pronuntata de judecator sindic, desemnandu-se ca lichidator judiciar Best Insolvency Sprl,

n Anunt Public: SC Stericycle Romania SRL, titular al activitatii “Colectarea, Transportul, Tratarea si Eliminarea deseurilor periculoase si nepericuloase” la adresa Sos. Giurgiului, Nr. 5, Jilava, Ilfov, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu pentru activitate. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului al activitatii pot fi consultate la sediul APM Ilfov, Aleea Lacul Morii, nr. 1, Sector 6, Bucuresti, Tel/Fax 0214301523; 0214301402 in zilele de luni-joi intre orele 9-13. Observatiile publicului se primesc zilnic, la sediul APM Ilfov, Tel: 0214570975 n Beneficiarii Uritescu Gheorghe Adrian ºi Ion Alina Andreea, proprietari ai terenului situat în Oraºul Pantelimon, Tarla 36, Parcela 335/4, nr. cad. 100265, în suprafaþã de 7.100 mp, anunþã public interes asupra depunerii solicitãrii de obþinere a Avizului tehnic consultativ, pentru documentaþia PUZ- Construire centru de îngrijire persoane vârstnice, clinica-servicii medicale ºi de recuperare, spaþii cazare, utilitãþi ºi împrejmuire. Documentaþia a fost depusã pentru consultare la Consiliul Judeþean Ilfov la data de 17.04.2013. Observaþii/comentarii se primesc în scris la Direcþia de Urbanism din cadrul Consiliului Judeþean Ilfov, strada Ghe. Manu, nr. 18, sector 1 (tel. 0212125693), în termen de 15 zile de la data publicãrii prezentului anunþ, 0212125693

n Colier aur galben 18K, Lant aur galben 18 K, un model deosebit, elegant si simplu, ideal pentru orice varsta. lungime lantisor: 42 cm; greutate: 7,35 grame; model deosebit, 1.400 Ron, cumpãrãm 0766441929, n Achiziþii, Garantat: Tv-LCD; Laptop; pasatsandu@gmail.com Tabletã; Camerã video; Aparat foto; Calculator; Linie muzicala; GPS; Iphon; GSM; Boxe; Diverse, Tel: 0785699822

é Anticariat

cumparam carti orice domeniu, deplasare gratuita, plata pe loc. 0731407474, www.targulcartii.ro, Tel: 0740088443, 0213159704 Coltare living absolut noi 1100Ron, tablouri reproduc eri Pallady , Grigorescu, Tonitza 100E, victor_serafim@yahoo.com, Tel: 0724545894, 0722439761

é Cumpar decizii

é Bioenergie, tratamente si masaje bioenergetice, 6 EUR, cabinetbioenergie@yahoo.com, www.centruldebioenergie.ro, Tel: 0744893608

ANRP (Fondul Proprietatea), Hotarari Prefectura, Legea 290 (Basarabia) Legea 9 (Bulgaria), Tel: 0743589934, 0728358786

19 Aprilie 2013

covrigarie-patiserie: n Linie cuptor Moretti Forni75, putin folosit; cuptor 4tavi + dospitor 8 tavi; malaxor 40kg Bilancia; masa propilacetilen 2.2m; 3 mese inox + dulapuri; 2 friteuse; 3 chiuvete inox (2 senzor + profes brat); rastel tavi; uniforme, 11.000 EUR, suica_anamaria@yahoo.es, Tel: 0720724055 n Loc de veci 3mp Cimitirul Ghencea Civil, Aleea T, 3.500 RON, Tel: 0743789201 n Utilaje Fast food si patiserie second hand la preturi fabuloase! Friteuze, frigidere profesionale, plite, cuptoare de pizza sau patiserie, expresor, preparator legume, bufet salate, mese fast food etc, 100 EUR, foodserv@live.com, Tel: 0768533208


19 Aprilie 2013

finanþãri-credite / afaceri firme / meditaþii-cursuri / construcþii-amenajãri / pagina 15 Vand boboci de raþã si gâs c ã ras a pura, Tel: 0766653610

é Vand salupa Glastron (6 pers) + motor Johnson 70cp, utilata complet; vand si separat, Tel: 0723287531, 0213115243 n Vând maºini de spãlat Euroline, Whirlpool AVG 650 ºi frigider Indesit cu congelator, Tel: 0726071344, 0763225447

Credite - Refinanþãri IFN acreditat BNR cu garanþie imobiliarã avizare 2 zile acte notariat. 0758111139

é Preluam firme cu

datorii in conditii legale prin Registrul Comertului. Asiguram schimbarea sediului, Tel: 0756578334 Vand SRL fara datorii, profil productie reactivi, dotare instalatii (purificare, rectificare) numai din sticla Quickfit si Pyrex, 0213367389, 0722626588

n Engleza, orice varsta, nivel, dificultati comunicare / invatare, job, emigrare, teste, bac. Dubla specializare: psihopedagogie + filologie. E-mag Virtuþii, 20 RON/ora, Tel: 0732865095 Profesor matematica, orice zona, simplu, comod, sigur, individual, eficient, rezultate rapide garantat, succesul sigur, asimilare usoara, Tel: 0761929678

Ac operis uri lindab, efectuam reparatii tabla zincata, jgheaburi, burlane, lucrari de invelitori cu orice tip tabla lindab, zincata, cupru, invelitor biserici, monumente is toric e, v ops itorie, mansardari, izolatii polistiren, finisaje rigips, carton, preturi negociabile, oferta tabla lindab discount 35%, calitate superioara, garantie 50 ani, trans port gratuit, Tel: 0731225797


19 Aprilie 2013

é Contabilitate

jgheaburi, n Acoperisuri, lindab, tabla zincata, dulgherie, mici reparatii, reducere 25%, Tel: 0724716882, 0753709391 n Amenajari interioare-exterioare (zugraveli, rigips, placari ceramice), instalatii sanitare, termice, electrice, termosistem, Tel: 0755188173, 0744304845 Diavolina, n Bioactivator solutia pentru fose septice sau haznale. Eliminaþi vidanja, é Constructii si amenajari. SC http://www.diavolina.ro, Tel: Yuli Business Company SRL executa lucrari de constructii si 0723346776, 0729985188 amenajari interioare-exterioare, renovari case, apartamente, vile, magazine, spatii comerciale, etc la preturi avantajoase. Cel mai bun pret. Cea mai buna oferta. Lucrari de cea mai buna calitate garantata. Nu-i suficient sa faci tot ce-i mai bun. Intai trebuie é Branº ament apã, sa stii ce sa faci, Apoi sa faci canalizare, asistenþã con- ce-i mai bun. Contactati-ne si nu veti regreta, tract recepþie Apa Nova, sigur s epar ãri, înloc uiri 50 RON/mp, branº amente, Tel: yuliconstruct@gmail.com, http://www.yulicompany.tk, Tel: 0721390290, 0761077013 0760369925, 0733317688

Tapiter cu experienta, lucrez tapiterie clasica, moderna, la preferintele clientului, Tel: 0728986403

é Echipa profesionala, execut lucrari de la centura pana la acoperis, amenajari interioare exterioare, apartamente, case, hale, canale, cavouri, la preturi de criza. Costi, Tel: 0768311717 n Garduri fier forjat, execut lucrari constructii metalice porti, garduri din fier forjat, hale metalice etc. Oferim garantie, transport, Tel: 0729867311

é Vand tigla ceramica tip Pitesti, Tel: 0723287531, 0213115243

Ofer consultanta juridica, acte registru si prezentare instanta, Tel: 0742491913

completa pentru firme mici si mijlocii din Bucuresti si Ilfov, in relatii cu registrul comertului, administratii si ITM, bilanturi, declaratii salariale si fiscale, semnatura electronica, seriozitate, catalinacontabilitate @yahoo.com, Tel: 0765722250, 0754817157

n Transport intern international cu dube frigorifice 3.5 tone volum util 12mc dimensiuni utile 3.5x1.6x2 cu termodiagrama -20/+20 grade control temperatura plus remorca prelata 3 tone volum 16mc dimensiuni 4x2x2 sau camion 3,5 tone volum util 30mc, 0721303753

n Execut masaj de relaxare, anticelulitic, reflexogen, combinat, etc, plus impachetari paprika, scortisoara, la domiciliul clientului, 50 RON, Tel: 0754331215 n Livrãm pâine de Covasna în Bucureºti, la domiciliul clientului. Pâine fãrã amelioratori. Accesaþi website pentru detalii, http://www.painedecovasna.ro, Tel: 0762438978, 0724409755 Primim comenzi de n n Contabilitate. Oferim servicii complete de contabilitate, cozonaci naturali fara zahar si pentru Pasca, 0731053617 personal-salarizare, consultanta in orice domeniu, intocmire si vizare bilant, mentinerea relatiei cu ANAF, ITM. Totul la preturi avantajoase in functie de volumul de documente ale societatii dumneavoastra. Prima luna este gratuita. 0763433198 é Rochii de mireasa, nunta, n Firma contabilitate, va nunti - Nunta Online - fotograf, oferim servicii complete coafuri mirese. Nunta Online contabilitate, expertize in Moldova. Fotografi si contabile, inspector resurse fotografii, totul pentru nunta, umane. 0728876109, Tel: nuntaonline.md@gmail.com, 0728876110, 0318803400 http://www.nuntaonline.md

AnuntAZ 19 aprilie 2013  

anunt de la a la z, anuntaz, anunturi, anunturi foto, anunturi telefon, anunturia online, imobiliare, inchiriere, inchirieri, locuri munca,...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you