Page 1

Personal curatenie. Firma specializata in servicii de curatenie angajeaza personal curatenie in centre comerciale, salariu net 700-800ron. Relatii tel: 0212241302, Tel: 0212241312, 0729005137 é Otopeni, Str. Floare de Cais, proprietar, vand ap 2 camere decomandat, vedere pe 2 parti, baie cu cada, centrala termica, totul nou, ocupabil imediat, 60 mp utili, intabulat, contor gaz si curent, constructie 2 0 1 2 , 5 0 . 0 0 0 EU R , Bianca.iercu@yahoo.com, Tel: 0745750171, 0766482708

Personal activ pentru distribuþie ºi vânzare articole editoriale angajeazã societate comercialã. Minim studii medii, Tel: 0213151690

é Persoane. Companie privata selecteaza persoane indiferent de varsta sau pregatire profesionala in vederea ocuparii rapide a unui loc de munca. CV prin e-mail administrativ@businessjob. ro, www.businessjob.ro, 0756077788, 0728147778 n Personal. SC Ambasador SA angajeaza: bucatar, bucatar specialist si ospatarconditii: domiciliul stabil in Bucuresti, calificare, experienta in unitatile de alimentatie publica, cunoscator a unei limbi straine. Camerista hotelconditii: domiciliul stabil in Bucuresti, absolventa liceu/scoalã profesionala si curs calificare la Thr Bucuresti, experienta in unitatile din turism. Relatii la: Tel: 0213159080, 0213151116

Videochat legal, contract+ asigurare medicala. Salariu 800$/luna + comision 50%+ bonusuri. Avans 500$. Cazare, enjoy4studio@yahoo.com, www.enjoystudio.ro, Tel: 0763156150, 0735674012 Videochat Studio, salariu fix 800$+ c omis ion 50% +bonusuri bilunare. Bonus angajare 100$, models4studio@yahoo.com, http://www.selenstudio.ro, 0734959924, 0760179243

é Videochat, plata é Amenajari interioare. Ec hipa profes ionis ta executa zugraveli, g, f, gleturi, rigips , s ape, tencuieli, parchet etc. instalatii sanitare si electrice la cele mai inalte standarde, antialcool, curatenie, cu sau fara materiale, ieftin, 1 EUR, floscarlat@yahoo.com, Tel: 0723492033, 0762975856

zilnic, posibilitate cazare si carte de munca, apropiere Metrou si RATB. conditii exceptionale, 2.500 RON / luna, modelslive @yahoo.com, http://www.xmodels. ro, Tel: 0764822425


pagina 2 / oferte de muncã România

18 Iunie 2013

é Agenþi Pazã urgent

angajãm, cu experienþã. Salariu 800-1000, Tel: 0760660168, 0212221268 n Agent curãþenie angajam program part time 07.30-11.00, salariu avantajos, Tel: 0731132685 Agent Turism si agenti v anz ari c u s au fara experienta, pentru agentie de turis m. U rgent, Tel: 0729315678

n Asistent Medicina. Clinica stomatologica angajeaza asistenta medicala cu experienta minim 1an. CV cu pozã la e-mail sau fax, office@citydent.ro, Tel: 0740621090, Fax: 0212302196 n Bona pentru o fetita de 1 an si 2 luni, Tel: 0744629814 n Brodezã - angajez personal pentru masini industriale de brodat, zona Timpuri Noi, conditii avantajoase, Tel: 0737368386 CU n BUCÃTAR EXPERIENTA PE LINIE CALDA PENTRU RESTAURANT TIP FAST FOOD IN BANEASA MALL, ELYSA2896@GMAI.COM, TEL: 0767148338

é Agenþi Pazã

Pazã. Angajam n Agenþi agenti paza cu atestat sunati intre orele 08-21, grecrombussinesgroup@yahoo. com, Tel: 0722507907

Agenþi securitate, conform legii 333/2003, s alariu avantajos, angajeazã RPG Security Center. Relaþii la telefon, Tel: 0212410540

Agenþi Pazã. Personal peste 1, 76m, pentru z onele Berceni si com. Jilava, firma de paza angajeaza, Tel: 0314223494

é Bucãtar tanar si

ajutor de bucatar (fete) cu experienta. Hotel Restaurant angajeaza. Relatii la telefon, CV la e-mail restaurant@irisa.ro, Tel: 0212231326

cu é Bucãtãreasã referinte si multa experienta, pentru hotel 5 stele, Tel: 0723603647

n Bucãtar, ospatar, ajutor bucatar, picolo, pentru restaurant zona Casin, cu domiciliu in apropiere, Tel: 0732041960

angajãm urgent, salariul 1000 net, Tel: 0760107633, 0213108660

n Agent Vanzari cu si fara experienta, salariu de la 1200+bonusuri, posibilitate avansare, Tel: 0371413629

n Bucãtar cu experienta, pentru restaurant specific mediteranean, zona Dorobanti, elysa2896@gmail.com, Tel: 0767148338

é Asistent/a

Medicina. Clinica stomatologica angajeaza asistent medical (f/m). Relatii la telefon sau e-mail sdamedical@yahoo .com, 0213124690

é Bucãtar si brutar.

Restaurant in Dr. Taberei, angajeaza bucatar si brutar cu experienta si calificare, 0737543412

Bucãtar, ajutor bucãtar, pizzar, curier. Angajeazã P i z z er i e ( z o n a I o n Mihalache) Relaþii L - V 12.00 - 17.00, 0731027322 n Bucatareasa. Restaurant “La Ioana” angajeaza bucatareasa, experienta este un avantaj; detalii la telefon, ionut.ciochina@gmail.com, Tel: 0748195253

é Cãlcãtor si croitor. Curatatorie angajeaza personal pentru postul de calcator (cu experienta din croitorie) si croitor (retusuri) pentru zona Pipera (metrou). Relatii de luni pana vineri, telefon intre orele 9-15, Tel: 0765079019


oferte de muncã România / info / pagina 3

18 Iunie 2013

AnunþAZ vã informeazã Românii - cetãþeni europeni Sindicatul Românilor din Strãinãtate

în dialog cu românii de pretutindeni Libera circulaþie a mãrfurilor în Uniunea Europeanã (13). Prezintã domnul prof. ec. Ion Voinea - Preºedintele Sindicatului Românilor din Strãinãtate. Continuãm prezentarea documentarului nostru, privind libera circulaþie a mãrfurilor în Uniunea Europeanã, cu referiri la marjele minime ºi maxime de profit în domeniul circulaþiei mãrfurilor, precum ºi la unele mãsuri restrictive impuse de unele state membre prin legislaþia la nivel naþional. Marje minime ºi maxime ale profitului stabilite la o anumitã sumã, iar nu la un procent din preþul de cost, nu constituie mãsuri cu efect echivalent în sensul articolului 34 din TFUE. Acelaºi lucru este valabil ºi în cazul unei marje de profit fixe în comerþul cu amãnuntul, care reprezintã un procent din preþul de vânzare cu amãnuntul stabilit în mod liber de producãtor, cel puþin în cazul în care acesta este suficient de profitabil pentru vânzãtorul cu amãnuntul. Dimpotrivã, o marjã maximã a profitului care este fixatã la o sumã unicã, aplicabilã atât produselor interne, cât ºi importurilor, ºi care nu ia în considerare costul importului, se încadreazã în domeniul de aplicare al articolului 34 din TFUE. Dupã hotãrârea Curþii Europene de Justiþie în cauza prin care se interzicea revânzarea în pierdere, se pare cã reglementãrile naþionale privind controlul preþurilor se încadreazã în conceptul „modalitãþilor de vânzare”. În aceastã privinþã, ele nu se încadreazã în domeniul de aplicare al articolului 34 din TFUE dacã se aplicã tuturor comercianþilor care opereazã pe teritoriul naþional ºi dacã afecteazã în aceeaºi manierã, de drept ºi de fapt, comercializarea produselor interne ºi a celor din alte state membre. Faptul cã „mecanismele de control al preþurilor” constituie „modalitãþi de vânzare” este confirmat prin hotãrârea Curþii în cauzã, prin care legislaþia belgianã care interzicea vânzarea în pierdere ºi vânzãrile care produceau doar o marjã foarte scãzutã a profitului a fost consideratã a nu se încadra în domeniul de aplicare al articolului 34 din TFUE. În ceea ce priveºte domeniul medicamentelor ºi aparaturii medicale, ca regulã generalã, dreptul UE nu împiedicã statele membre sã îºi organizeze propriile sisteme de protecþie socialã ºi, în absenþa armonizãrii la nivelul UE, circumstanþele în care se acordã prestaþiile de asigurare socialã sunt stabilite prin legislaþia fiecãrui stat membru. Totuºi, aceastã legislaþie poate afecta posibilitãþile de comercializare ºi, la rândul sãu, poate modifica sfera importurilor. Prin urmare, o decizie naþionalã privind rambursarea în legãturã cu produsele farmaceutice poate avea un impact negativ asupra importului acestora ºi poate constitui un obstacol în calea liberei circulaþii a mãrfurilor. Rrezultã cã prevederile legislaþiei naþionale privind rambursarea în legãturã cu echipamentele medicale în cadrul schemei naþionale de asistenþã medicalã sunt compatibile cu articolul 34 TFUE, dacã stabilirea produselor care fac obiectul rambursãrii ºi a celor care sunt excluse nu implicã o discriminare privind originea produselor ºi are loc pe baza unor criterii obiective ºi verificabile. În plus, trebuie sã existe posibilitatea modificãrii listei produselor al cãror cost este rambursat oricând acest lucru este necesar, în conformitate cu criteriile specificate. „Criteriile obiective ºi verificabile” la care Curtea Europeanã de Justiþie face referire, pot include existenþa pe piaþã a unor produse cu un preþ mai mic, cu acelaºi efect terapeutic, faptul cã produsele în cauzã sunt comercializate fãrã reþetã sau faptul cã produsele sunt excluse de la rambursare din motive farmacoterapeutice justificate de protecþia sãnãtãþii publice. Normele procedurale de stabilire a deciziilor naþionale de rambursare au fost specificate prin Directiva 89/105/CE privind transparenþa mãsurilor care reglementeazã stabilirea preþurilor medicamentelor de uz uman ºi includerea acestora în domeniul de aplicare al sistemelor naþionale de asigurãri de sãnãtate. Curtea a mai constatat cã normele naþionale care prevedeau autorizarea prealabilã a rambursãrii în legãturã cu produsele medicale de cãtre instituþia competentã dintr-un stat membru, în cazurile în care produsele sunt achiziþionate dintr-un alt stat membru, constituie o limitare a liberei circulaþii a mãrfurilor în sensul articolului 34 din TFUE, deoarece încurajeazã persoanele asigurate sã achiziþioneze acele produse în propriile state membre ºi nu în alt stat membru, putând contribui astfel la reducerea importurilor în alte state membre. O interdicþie împotriva comercializãrii unui anumit produs sau a unei anumite substanþe constituie cea mai restrictivã mãsurã care poate fi adoptatã de un stat membru în ceea ce priveºte libera circulaþie a mãrfurilor. Majoritatea mãrfurilor supuse interdicþiilor la nivel naþional sunt produse alimentare, inclusiv vitamine, suplimente alimentare ºi substanþe chimice. (Va urma). Vã invitãm sã urmãriþi serialul nostru consacrat acestui subiect ºi aºteptãm mesajele dumneavoastrã la e-mail office@az.ro sau postal la Dealul Mitropoliei nr. 5, sector 4 Bucureºti.

n Calcatorese, confectionere, extindere sectie confectii echipamente lucru, salariul avantajos, Laromet - Bucurestii Noi, mateiconf.resurseumane@yahoo .com, Tel: 0731022108 n Cameriste cu ºi fãrã experienþã pentru pensiune turisticã Bucureºti, Tel: 0722793065 n Cameriste pentru hoteluri din Bucureºti. Oferim condiþii deosebite, Tel: 0756200044 n Coafezã cu experienta minim 2 ani, la procent, cosmeticiana, pedichiurista, zona Baicului -Lidl, Tel: 0767440204 n Coafezã cu experienta, Bulevardul Stefan cel Mare, Tel: 0726462739 n Coafezã-frizeriþã ºi maseuzã cu experienþã minimã, angajeazã Beauty Studio Elly&Mona, Tel: 0722258777, 0723329376 Coafezã. Angajez in salon de infrumusetare, cartierul Militari, Tel: 0761866670, 0724851555

primara. n Contabilitate Angajam fata pentru contabilitate primara in domeniul constructiilor, Bucuresti sau Ilfov, salariu atractiv, zona Dragomiresti Deal Ilfov, posesoare de permis, Tel: 0723160391

n Femeie de Serviciu, firma curatenie angajeaza la Metro Baneasa, Tel: 0725442644 n Femeie la vase si curatenie pentru restaurant Nargila (Piata Unirii), Tel: 0723699551 n Figuraþie. Cãutãm urgent personal dinamic pentru Cos metic ianã s i figuraþie ºi roluri TV, plata se face zilnic. Câºtiguri mari, Tel: manichiurista cu experienta 0723413288, 0769268751 angajez, Tel: 0724308003 n Frigotehnist cu experienþã n Cosmeticianã cu experienta sudurã argint, automatizare, angajam-salon infrumusetare, Tel: 0726556314 Tel: 0213179950, 0733604192 n Infirmierã pentru cãmin de bãtrâni (de preferat internã). Pipera, Tel: 0726451626

é Croitor dama si

barbati, cu experienta, angajam, Tel: 0736665570, 0744666782

é Inginer chimist cu sau fara experienta, cunostinte lb. engleza. Trimiteti CV la email office @aquatech.ro

n Cusãtorese cu experienta, varsta max. 50 ani pentru fabrica de steaguri, Bd n Inginer. Am&T Constructii n Cofetar/a. Cofetaria Scala Timiºoara 84, Sector 6, Metalice Srl angajeaza inginer angajeaza urgent cofetara Bucureºti, Tel: 0728373055 constructor, cunoscator lb. specialist, zona Magheru, engleza pentru ofertare si salariu atractiv, varsta maxima Dactilografie -Secretariat, devize, experienta in 45. Relatii la telefon, statiilor Peco angajez urgent persoana constructia www.facebook.com/cofetaria. peste 50 ani, sector 5, Tel: constituie un avantaj, varsta scala.5, Tel: 0735111222 35-45, amt@am-t.ro, Tel: 0788234602 n Colaboratori cu experienta 0722251058 in MLM, produs revolutionar, n Distribuitori cu si fara n Instalatori. Firma de nou in Romania si fara experienta pentru companie instalatii angajeaza instalatori concurenta, oportunitate internationala. Salariu de la pentru activitate pe santier. deosebita, instruire si sustinere 1200+ bonusuri dupa realizari, Relatii la telefon, Tel: pt. toata tara, Tel: 0768632530 0213130071, 0314109608 eltorrox@gmail.com, Tel: 0744587206 n Colaboratori, activitate stabilã, modernã, pe timp de crizã, câºtiguri progresive, 1000$, salariaþi, pensionari, pensie privatã.Trandafir. 0213162381, Tel: 0745234173, 0733084923 n Confecþioner/a haine dama, serie mica, cu experienta. Locatie Jilava. Program 8-ore. Transport asigurat de la metrou Eroii Revolutiei sau Gara Progresul la sediu, Tel: 0720004108

Confecþioner/a (masinist) brodeuza (broderie manuala) pentru Casa de Moda Lux. Salariu atractiv, Floreasca, Tel: 0212300224, 0723174871

é Confectionere cu experienta confectii de dama. Angajam in zona Ilioara, Tel: 0724033909


pagina 4 / oferte de muncã România

18 Iunie 2013 Lucrãtori comerciali. Supermarket. Sarcini: Organizarea, pastrarea si depozitarea marfurilor conform regulilor de functionare si organizare ale supermarket-ului. Vanzarea produselor comercializate de firma in mod corect, politicos si rapid. Cerinte: Persoana agreabila, comunicativa, orientata catre client, serioasa si punctuala. Beneficii: Salariu atractiv; Loc de munca stabil; Posibilitati reale de promovare in functie de performante, alege@rochance.eu, Tel: 0735207395 n Manichiuristã pedichiurista, inclusiv gel si oja semipermanenta, cu experienta, pentru salon infrumusetare, Tel: 0213179950, 0733604192 n Manichiuristã +unghii false cu experienþã, cosmeticianã cu experienþã, salon Piaþa Amzei, Tel: 0722246272, 0724519898 n Manichiuristã, pedichiurista cu experienta pentru salon cu vad zona Bucurestii Noi. Urgent, Tel: 0722967740 n Manichiuristã, pedichiurista. Salon Veteranilor, angajeaza, Tel: 0723833246

é Maseuz ã cu/ f ara experienta angajeaza salon masaj erotic Bucuresti, Unirii, lux, salariu 1.500E, contact @vip-obsession.ro, Tel: 0758063750 n Mecanic auto pentru masini de epoca in zona RahovaMagurele; Tel: 0213690024 n MECANIC AUTO CU EXPERIENTA. SERVICE AUTO ANGAJEAZA IN ZONA MILITARI, LEO.ROTARU@GMAIL.COM, TEL: 0722609369, FAX: 0214341758

é Mecanic auto,

electrician. Companie taxi angajeaza mecanic/electrician cu experienta reparatii-intretinere parc, autoturisme diesel, permis cat.B, Tel: 0762505972 n Mecanic auto. Service auto sector 4, Aparatorii Patriei, angajeaza mecanici cu experienta in mecanica, electricitate, dignoze si post de geometria directiei. Numai cu carte de munca. Beneficii dupa volumul de munca. Program L-V 9.00-18.00, carra2000@gmail.com, Tel: 0213343636, Fax: 0213343804 n Menajerã, femeie menaj usor/relatie. Prezentabil, 37 ani, caut femeie prezentabila, cu obligatii, (vaduva, divortata) max 45 ani pentru menaj usor si relatie discreta. Ofer angajare + 1500 ron/luna. Rog mesaj cu poze, 1.500 RON/luna, xmihaix@gmail.com

é Muncã la domiciliu. Castigati 2000-5000lei lunar, munca la domiciliu, procesare corespondenta. angajam colaboratori din toate tara! Informatii gratuit! Trimiteti plic timbrat autoadresat la: Constantinescu, OP69-CP25, Bucuresti, n Muncitor (cizmar) calificat pentru imbracat tocuri incaltaminte, Tel: 0734340648 n Operator DTP in regim part/full time, SC Tipografica Filaret SA angajeaza. Relatii la telefon, Tel: 0213357534 n Operator salã jocuri. Vegas Club angajeaza fete pentru operator sala jocuri mecanice. Preferabil zona Berceni, Tel: 0761640603 n Ospãtari cu experienta, pentru restaurant specific mediteranean, Dorobanti, elysa2896@gmail.com, Tel: 0767148338 n Ospatarite, obligatoriu limba engleza si/sau italiana avansat, Tel: 0749550295

n Ospãtãriþe, picolite, picoli, angajam pentru bistro apropiere Casin, domiciliati in zona. Programari interviu 10-16, Tel: 0732041960 n Patiser cu experienta pentru tura de zi, zonele Sincai si Piaþa Progresul, Tel: 0728138544, 0722597374 n Personal tanar si dinamic pentru companie internationala: agent de vanzari, distribuitori, curieri. Posibilitate de avansare. Salariu de la 1200+ bonusuri, Tel: 0728650079 n Personal pentru spalatorie industriala de haine cu punctul de productie in orasul Buftea jud Ilfov, Tel: 0766536179 ANGAJAM n PERSONAL PENTRU SEZONUL ESTIVAL: BARMAN, AJUTOR BARMAN, OSPATAR, BUCATAR. ANUNTUL ESTE VALABIL PENTRU DOMNIªOARE SI DOAMNE. VA RUGAM ATAªAÞI CURRICULUM VITAE CU POZA DUMNEAVOASTRA LA E-MAIL, 300 EUR, REMUS_CIOBANU27@YAHOO .COM, TEL: 0762265951

é Personal cu

experienta in masina de calcat, masina de nasturi, butoniere, simpla, triploc si constructor tipare cunoscator Gemini, fabrica de confectii angajeaza. Salariu foarte atractiv. Soseaua Viilor nr. 56, Tel: 0757518235 n Personal fãrã limitã de vârstã pentru figuraþie emisiuni reclame ºi filme. urgent, plata la zi între 50-600 RON, Tel: 0769268751, 0723413288


18 Iunie 2013

oferte de muncã România / pagina 5 n Personal cu experienþã pentru firmã de curãþenie, Tel: 0725510687 n Personal angajãm pentru Restaurant Calea Victoriei, Tel: 0755842542, 0311000071

Personal calificat (afumist) si muncitor necalificat pentru productie pe profil alimentar, Tel: 0372777779 n Personal intern, Camin de batrani, angajeaza personal in regim intern, Bucuresti, Tel: 0758074441 n Personal, baieti si fete, cu exterienta bucatarie sectia cald/rece, pentru restaurant, Tel: 0724214554 Fabrica de n Personal. productie ambalaje din hartie si carton angajeaza personal muncitor pentru linia de productie, informatii de lunivineri intre orele 08- 16, Tel: 0318600048

é Personal. Curãþãtorie chimicã angajeazã personal primirerec epþie (vânzãtoare) cãlcãtorese tex tile º i c alandru în Bucureºti, Tel: 0755200012 Personal. SC Ambasador SA angajeaza: bucatar, bucatar specialist si ospatarconditii: domiciliul stabil in Buc ures ti, c alific are, experienta in unitatile de alimentatie public a, cunoscator a unei limbi straine. Camerista hotelconditii: domiciliul stabil in Buc ures ti, abs olv enta liceu/scoalã profesionala si c urs c alific are la Thr Bucuresti, experienta in unitatile din turism. Relatii la: Tel: 0213159080, 0213151116 n Pizzar ºi ajutor vase pentru restaurant Regie, Tel: 0724992762

é Reprezentant. Avon recruteaza reprezentanti comision, cadouri, curs cosmetica. 0730007927, Tel: 0758133797, 0762627222 n ªofer categoria B+C, relatii la telefon, Tel: 0788423636 protocol. SC n Sofer angajeaza sofer protocol cu experinta de 5 ani pe un post similar, resurseumane@instantgroup.ro Tel: 0728884855 n ªofer tir, competenta pentru prelata, seriozitate, angajam, Tel: 0762845215 n ªofer transport international. SC Romkayatur SRL cu sediul in Bragadiru jud. Ilfov angajeaza soferi de transport international, de mare tonaj, pe relatia Turcia-Europa-Turcia. Aplicantii trebuie sa aiba experienta in transport international de da marfa generala de minim 5 ani. 0214480250, cantacuz@romkayatur.com, Tel: 0736655294, 0736655295

é ªoferi taxi, Logan GPL, 24 ore plan 80 lei 0735846662, Tel: 0214309498, 0766509498

é ªoferi taxi cu atestat la plan 24 h/zi, oferim conditii bune, avantajoase, masini dotate full, Tel: 0762505972 n Soferi taxi cu atestat si chef de munca. Dispecerat Pelicanul. Exclusiv 24 de ore. Plan 90 ron, Tel: 0743160002, 0762690913

é Recepþionere

Hotel bune cunoscatoare limba engleza. Relatii la telefon, CV la e-mail restaurant@irisa.ro, Tel: 0212231326

n ªofert

taxi. Angajez pt Logan la As plan 90 ron/zi 6/7, rog seriozitate, 90 RON, Tel: 0722591833

n Spalator auto cu experienta in domeniu, angajez urgent pentru Spalatorie in zona Mall Vitan, Tel: 0766362787

n Spãlãtor auto. Avia Motors dealer autorizat Skoda, angajeaza spalator auto cu permis categoria B. Relatii la tel. 0212094000 (int. 160/190); 0746209911 sau la punctul de lucru al societatii din Pantelimon, Bd.Biruintei nr. 11, jud.Ilfov,

é Tehnician. Aba

Security angajeaza tehnicieni sisteme de alarmare, interfonie, si CCTC cu permis categoria B, Tel: 0213358420 n TEHNOLOG CONFECTII. ANGAJAM TEHNOLOG, SEF DE SECTIE, CU EXPERIENTA, LOCUL DE MUNCA BUZAU. SALARIU ATRACTIV, PRIMA DE INSTALARE, BONURI DE MASA, BONUSURI LA DEPASIREA CIFREI DE AFACERI LUNARE. CERINTE: PERSOANA COMUNICATIVA, CONSECVENTA, SERIOASA, ORGANIZATA, CALITATI DE LIDER, TEL: 0722270492

é Tinichigiu auto si

vopsitor pentru service auto, Tel: 0744606092

angajeaza n Vânzãtoare, societate comerciala, Tel: 0746654432 Angajam n Vânzãtoare. vanzatoare cu experienta (paine si produse de panificatie). Program o zi cu o zi. Lu-Vi 06:00-20:00, Samb 06:00-18:00, dum: 06:00-14:00. Zona Piata Progresul, Tel: 0728811451, 0747010334 VANZATOR DE INGHETATA, VARSTA MINIMA 18 ANI PUNCT DE LUCRU ZUMBALA (PARC MOGOSOAIA) SALARIU PLUS COMISION LA VANZARE. PROGRAM DE LUCRU MARTI PANA DUMINICA 11-21. CERINTE: DOAR BAIETI, A P W . R O M A N I A @GMAIL.COM, TEL: 0735193742 pentru n Vânzãtor/oare minimarket zona Gara de Nord, Tel: 0730376118 Vânz ãtor/oare pentru minimarket zona Gara de Nord, Tel: 0730376118 n Vânzãtor/oare angajez, parc Herastrau, Tel: 0723477931 pentru n Vânzãtor/oare magazin alimentar, Tel: 0727818536

Videochat fete în condiþii legale, plata la zi, bonus angajare, central, salã fitness, condiþii de lux. Aspect fizic plãcut, minim 18 ani, englezã minim, www.topcatstudios. ro, Tel: 0763966666 n Videochat conversatii online zona Piata Romana, 1 min de metrou, se ofera comision intre 50-70%, bonus, training, contract de munca, posibilitate cazare. Asteptam doamne, domnisoare si cupluri, cu sau fara experienta, 1.000 USD, romanastudio8@gmail.com, Tel: 0784072894

n Transatori carne pasare, numai cu experienta, angajam in zona Militari. Salariul net 1500 lei plus ratie saptamanala. Detalii la tel. 0722247167, 0722247166, 5 RON, dva7705@yahoo.com, Tel: 0744378138 n Vânzãtoare la bar salã de jocuri, Piaþa Presei, 2 zile cu 2, 800Ron+alte beneficii, Tel: 0723436343, 0765486755 n Vânzãtoare magazin alimentar, oferim CM, zona é Videochat, angajam ªos. Giurgiului intersecþia Luica sau CFR Progresu fete si cupluri, oferim conditii ex c elente de munc a, Jilava, Tel: 0764415446 camere atent decorate intr-o n Vânzãtoare ºi cofetar v ila s patioas a. Bonus experimentat, angajeazã angajare 300 $, comision Fabrica de prajituri, Tel: 50% - 70%, plata la zi sau 0723139415 bilunar, sistem de bonusare n Vanzatoare pentru magazin motivant, site-uri de top, cm, panificatie si patiserie franceza 3.000 USD/luna, office artizanala. Seriozitate, @virtualstarsstudio.ro, amabilitate, pozitivitate, Tel: www.virtualstarsstudio.ro, 0748049574 Tel: 0721516830, n Vânzãtoare angajez pentru 0763296676 magazin alimentar, zona Pieþei Progresu. Rog seriozitate, Tel: n Vulcanizator cu experienta 0765591014 angajez, Tel: 0722501711


Suedia n 1. Gruppchef till beroendegruppen; Description: Värmdö kommuns socialkontor befinner sig i en spännande utvecklingsfas där vi arbetar aktivt med organisationen och arbetsprocesserna för att möta morgondagens behov. Vi arbetar enligt Lean vilket innebär att vi vill skapa en kultur som möjliggör ständiga förbättringar. Vi sitter i nyrenoverade, moderna och ljusa lokaler med närhet till Gustavsbergs centrum och Gustavsbergs hamn och med goda förbindelser till Slussen i Stockholm. Du kommer som gruppchef för beroendegruppen att arbeta i enheten funktionshinder och beroende som är en myndighetsenhet inom socialkontoret. Enheten bestar av beroendegruppen samt av tva grupper som handhar insatser för personer med psykiska och fysiska funktionsnedsättningar. Enheten leds av en enhetschef. Vi har pa enheten ett öppet arbetsklimat där vi använder oss av varandras kompetens över funktionsgränserna. Vi har ett positivt arbetsklimat som kännetecknas av engagemang och utveckling. Rollen som gruppchef för beroendegruppen innebär arbetsmiljöansvar, personal- och budgetansvar för de sju socialsekreterare, varav en även är gruppledare, som arbetar med beroendefragorna. Arbetet innebär utredningar, förändringsarbete och behandlingsarbete i familjer/individer med missbruksproblematik. Socialsekreterarna är utbildade i Motiverande samtal, ASI samt har pabörjat utbildning i Aterfallsprevention. Inom gruppen finns en inriktning att alla skall ha en specialinriktning, exempelvis komplexa vardbehov, vald i nära relationer och unga vuxna. Vi strävar efter ett nära samarbete med olika samverkanspartners, bade inom och utanför kommunen. Var ambition är att arbeta utifran ett systemteoretiskt förhallningssätt. Arbetet som gruppchef ställer stora krav pa god förmaga att leda och att samarbeta. Ett väl fungerande samarbete med olika myndigheter, utförare och klienter är en viktig grund i arbetet. Värmdö kommun star för ett tydligt ledarskap som gör det möjligt för dina medarbetare att utföra sitt arbete och själva ta ansvar för sin personliga utveckling och kompetens. Det innebär att ledarskap är din viktigaste arbetsuppgift. Som stöd i ditt arbete erbjuder vi bland annat Värmdö kommuns Ledarakademi som är ett utvecklingsprogram speciellt framtaget för dig som chef och ledare i Värmdö kommun. Vi söker dig som har socionomexamen eller annan jämförbar akademisk utbildning samt erfarenhet av myndighetsarbete och arbete med vuxna missbrukare. Du ska ha god kunskap om aktuell sociallagstiftning. Vi värdesätter om du har vidareutbildning i systemteori samt ASI och Motiverande samtal. B-körkort erfordras. Det är viktigt att du har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift samt att du har god datorvana. Du bör ha erfarenhet av att vara arbetsledare. Ett krav är att du är en positiv person som kommer att bidra till verksamhetens utveckling och vi värdesätter att du är strukturerad och självständig i ditt arbete och att du har ett stort engagemang för verksamhetsomradet. Vi värdesätter de kvaliteter som mangfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund och livserfarenhet till tjänsten. I Värmdö kommun arbetar vi aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö. Vi erbjuder olika former av friskvard och tillämpar rökfri arbetstid. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ingrid Ersholt titel : Gruppchef telefon 1: 08-570 482 66() Last date for application: 25/06/2013Source: Arbetsförmedlingen, Public Employment Services, Sweden

n 2. Söker er som vill bli moras vassaste säljare!; Description: Monetar Pensionsförvaltning är en del av Monyx Financial Group AB Monetar Pensionsförvaltning erbjuder aktiv och oberoende kapitalförvaltning at hundratusentals svenskar. Monetar Pensionsförvaltning startade 2003 och har vuxit kraftigt de senaste aren. Monyx Financial Group förvaltar idag närmare 20 Mdr SEK. Vi söker nu 3 säljare, till vart kontor i Mora. Är du redan en stjärnsäljare eller vill du bli en? Vi söker nu drivna och malinriktade Säljare till vart kontor i Mora! Vi söker dig som ser försäljning som nagot roligt och utmanande. Du bör ha rätt driv och engagemang, vara envis, modig och prestationsorienterad. Du är positiv och har förmagan att skapa förtroende och hantera människor pa ett bra sätt. Du ska ocksa ha en bra telefonröst, och kunna uttrycka dig via telefon. Du ska ocksa kunna hantera motgangar pa ett bra sätt, och ha en positiv inställning. Säljerfarenhet är inte nagot krav, men en merit, stor vikt läggs pa personlig profil. Tjänsten är en tillsvidareanställning och arbetstiden är 30 timmar/vecka. Vi erbjuder dig: - En heltäckande säljutbildning teoretisk och praktisk, med kontinuerlig coachning - Fast lön och provision Bra arbetsmiljö i trevliga lokaler och medarbetare - Ett roligt, intressant och lönsamt arbete - Bra arbetstider mandag-torsdag 12.00 - 21.00 - Friskvardsbidrag Välkommen med din ansökan! Tommy Wahlund mobil: 0702031666 e-post: tommy.wahlund@monetar.se Last date for application: 04/07/2013; Source: Arbetsförmedlingen, Public Employment Services, Sweden n 3. Säljare karlstad; Description: Flash filosofi är att skapa plagg av hög kvalitet till ett bra pris. Vi har75 butiker i Sverige och Finland som vi fyller med nya plagg i sma serier varje vecka. Vi söker dig som är utatriktad och glad och har en stark känsla för kläder och mode. Har du tävlingsinstinkt och älskar utmaningar är du troligtvis en person som passar hos oss. VIKARIERANDE SÄLJARE DELTID Säljare till var butik i centrala Karlstad. Som säljare kommer du att arbeta nära kunden, med personlig försäljning och service. Vi söker dig som vill växa och utvecklas och tycker om att ta ansvar. Du kommer även att fa skylta och hänga om i butiken. Tjänsten är pa 10 timmar/vecka. Vikariatets varaktighet ca 1 ar. Intresserad? Skicka da senast den16 juni 2013 dina ansökningshandlingar till rekrytering.mellan@flashab.se Märk ansökan: Säljare Karlstad Observera att alla intervjuer kommer att hallas under vecka 30. Source: Arbetsförmedlingen, Public Employment Services, Sweden n 4. Kock/kokerska till brunnsparkens förskola; Description: Nu bygger vi Tranas, var med och skapa framtidens samhälle. Tranas är en expansiv kommun som satsar för framtiden. Vi har ett övergripande mal att utöka befolkningen till 20 000 invanare till ar 2025. Barn- och utbildningsförvaltningen söker en kock/kokerska till Brunnsparkens förskola. Brunnsparkens förskola ligger centralt i ett vackert äldre hus med tre vaningsplan. Förskolan har tre avdelningar fördelade pa var sitt vaningsplan och eget tillagningskök. Kvalifikationer: Vi söker dig som har relevant utbildning för arbete som kock/kokerska. Erfarenhet av tidigare arbete som kock/kokerska är meriterande, da arbetet kräver stort egenansvar. Du ska trivas med att arbeta nära förskolebarn och ser det naturliga i att vara en del av verksamhetens hela personalstyrka. Välkommen med din ansökan! Maria Mowitz titel : Förskolechef telefon 1: 0140-685 94() telefon 2: () mobil: e-post: maria.mowitz@tranas.se Source: Arbetsförmedlingen, Public Employment Services, Sweden n 5. Fordonslackerare och blästrare till östervala; Description: Vi söker fordonslackerare och blästrare till var verksamhet i Östervala. Till tjänsten som fordonslackerare söker vi dig som har utbildning och/eller erfarenhet inom grundmalning och lackering med högtryckspump. Till tjänsten som blästrare är det en fördel om du har erfarenhet av blästring. För bada tjänsterna gäller att du har gymnasiekompetens eller motsvarande. Som person är du kvalitetsmedveten, flexibel och har lätt för att samarbeta. Du är intresserad av förbättringsarbete och har du dessutom truck-och traversutbildning är det meriterande. Vi önskar bemanna de lediga tjänsterna snarast och därför kommer tillsättningen av tjänsterna att ske löpande. Sa tveka inte att kontakta oss snarast! Zetterbergs Industri AB; Information: Leif Lennartsson titel : Arbetsledare telefon 1: 0292-70543(Direkt) Address: Box 5 74046 ÖSTERVALA; Phone: 0292-70500; Fax: 0292-70530; Email: info@zetterbergs.seSource: Arbetsförmedlingen, Public Employment Services, Sweden n 6. Svetsare; Description: Vi söker ett antal svetsare för arbete i Stockholm . Du som söker ska ha gilltig heta arbete cert och MMA licens.(111). Tidigare erfarenheter är önskvärt. Skicka er ansöka tillsammans med cv till: info@abbyggteknik.se - Source: Arbetsförmedlingen, Public Employment Services, Sweden

n 7. Bamsia! barnvakt, lidingö 1-2 em/vecka; Description: Om oss! Bamsia har verksamhet inom barnpassning och finns inom Stockholmsomradet. Vi ger vara familjer en extra hjälpande hand, under trygga och ordnade förhallanden. Vara barnvakter är viktiga för oss. Vi tar hand om dig pa bästa möjliga sätt och har alltid tid för dig, när det behövs. Vi försöker sammanföra dig med en familj som bor nära dig. Eller med flera familjer, om du önskar jobba lite mera. När du väl har börjat jobba hos oss, har vi en en nära, personlig och löpande kontakt med varandra. Vi erbjuder dig ett väldigt roligt jobb. Men för att det skall bli bra för familjen, oss och inte minst för dig själv, är det JÄTTEVIKTIGT att du verkligen ÄLSKAR BARN! Om uppdraget! Den här familjen bor pa Lidingö och har tre barn i dagisaldern. Familjen söker hjälp under 1-2 eftermiddagar per vecka, 2-3 timmar per gang, med start i mitten av augusti. Din uppgift är att hämta barnen fran dagis, laga enklare mat, leka / ta hand om barnen tills föräldrarna kommer hem. KRAV 1: Du är rätt person om du bor eller studerar nagorlunda nära (helst pa Lidingö), har ambitionen att vara en varaktig kontakt och kan komma regelbundet under överenskomna dagar och tider. KRAV 2: God svenska i tal och skrift. Vi söker dig som: 1 Har erfarenhet av att ta hand om barn i dagisaldern. 2 Är ordningsam, kan ta ansvar och kan passa tider 3 Kan och vill jobba hos samma familj under en längre tid 4 Har fyllt 18 ar Det här uppdraget ger 130 kr i timmen (inkl. semestersättning). Du kan vara studerande eller önskar ett extra jobb vid sidan om, och kan arbeta eftermiddagar fran kl.15:30-16:00. Vi begär ett utdrag ur brottsregistret, innan anställning. Bamsia erbjuder dig bra villkor, kurser, referenser och arbetsbetyg. Vi intervjuar löpande och för största chans, skall du snabbt maila in din ansökan till career@bamsia.com. Vill du veta mera om oss och fa tips till din CV, följ länken http://bamsia.se/jobba-hos-oss/ Välkommen med din ansökan, önskar personalen och barnvakterna pa Bamsia! Source: Arbetsförmedlingen, Public Employment Services, Sweden n 8. Bamsia! barnvakt, (finska), lidingö 1-2 em/vecka; Description: Om oss! Bamsia har verksamhet inom barnpassning och finns inom Stockholmsomradet. Vi ger vara familjer en extra hjälpande hand, under trygga och ordnade förhallanden. Vara barnvakter är viktiga för oss. Vi tar hand om dig pa bästa möjliga sätt och har alltid tid för dig, när det behövs. Vi försöker sammanföra dig med en familj som bor nära dig. Eller med flera familjer, om du önskar jobba lite mera. När du väl har börjat jobba hos oss, har vi en en nära, personlig och löpande kontakt med varandra. Vi erbjuder dig ett väldigt roligt jobb. Men för att det skall bli bra för familjen, oss och inte minst för dig själv, är det JÄTTEVIKTIGT att du verkligen ÄLSKAR BARN! Om uppdraget! Den här familjen bor pa Lidingö och har tre barn i dagisaldern. Föräldrarna är tvasprakiga, men barnen talar bara finska. Familjen söker hjälp under 1-2 eftermiddagar per vecka, 2-3 timmar per gang, med start i slutet av augusti. Under perioder, behöver familjen hjälp även pa morgonen. Din uppgift är att hämta barnen fran dagis, laga enklare mat, leka / ta hand om barnen tills föräldrarna kommer hem. KRAV 1: Du är rätt person om du bor eller studerar nagorlunda nära (helst pa Lidingö), har ambitionen att vara en varaktig kontakt och kan komma regelbundet under överenskomna dagar och tider. KRAV 2: Talar obehindrat finska. Vi söker dig som: 1 Har erfarenhet av att ta hand om barn i dagisaldern. 2 Är ordningsam, kan ta ansvar och kan passa tider 3 Kan och vill jobba hos samma familj under en längre tid 4 Har fyllt 18 ar Det här uppdraget ger 130 kr i timmen (inkl. semestersättning). Du kan vara studerande eller önskar ett extra jobb vid sidan om, och kan arbeta eftermiddagar fran kl.15:30-16:00. Vi begär ett utdrag ur brottsregistret, innan anställning. Bamsia erbjuder dig bra villkor, kurser, referenser och arbetsbetyg. Vi intervjuar löpande och för största chans, skall du snabbt maila in din ansökan till career@bamsia.com. Vill du veta mera om oss och fa tips till din CV, följ länken http://bamsia.se/jobba-hos-oss/ Välkommen med din ansökan, önskar personalen och barnvakterna pa Bamsia! Source: Arbetsförmedlingen, Public Employment Services, Sweden n 9. Svetsare; Description: Vi söker ett antal rörsvetsare för arbete i Göteborg. Du som söker ska ha gilltig heta arbete cert o svart/vit tig licens eller pinne. Tidigare erfarenheter är önskvärt. Skicka er ansöka tillsammans med cv till: info@abbyggteknik.se - Source: betsförmedlingen, Public Employment Services, Sweden n 10. Massör sökes; Description: Massör med kunskap om manikye/pedikyr sökes till Thaimassage salong i Hammarbysjöstad. Mon`s Beauty & Thaimassage; Address: BARYTONVÄGEN 1 14240 SKOGAS; Phone: 08-42027545Source: Arbetsförmedlingen, Public Employment Services, Sweden


Suedia n 11. Bamsia! barnvakt, kungsholmen, start i augusti; Description: Om oss! Bamsia har verksamhet inom barnpassning och finns inom Stockholmsomradet. Vi ger vara familjer en extra hjälpande hand, under trygga och ordnade förhallanden. Vara barnvakter är viktiga för oss. Vi tar hand om dig pa bästa möjliga sätt och har alltid tid för dig, när det behövs. Vi försöker sammanföra dig med en familj som bor nära dig. Eller med flera familjer, om du önskar jobba lite mera. När du väl har börjat jobba hos oss, har vi en en nära, personlig och löpande kontakt med varandra. Vi erbjuder dig ett väldigt roligt jobb. Men för att det skall bli bra för familjen, oss och inte minst för dig själv, är det JÄTTEVIKTIGT att du verkligen ÄLSKAR BARN! Om uppdraget! Den här familjen bor pa Kungsholmen och har ett barn i 1,5-ars aldern. Familjen söker först hjälp lite oregelbundet under sommaren och fr o m hösten mera regelbundet med dagishämtningar ca 1-2 ggr per vecka. Din uppgift är att leka / ta hand om barnen tills föräldrarna kommer hem. Du är rätt person om du bor eller studerar nagorlunda nära, har ambitionen att vara en varaktig kontakt och kan fortsätta pa hösten mera regelbundet under överenskomna dagar och tider. Vi söker dig som: 1 Har erfarenhet av att ta hand om barn i dagisaldern. 2 Är ordningsam, kan ta ansvar och kan passa tider 3 Kan och vill jobba hos samma familj under en längre tid 4 Har fyllt 18 ar 5 Ett plus om du talar obehindrat engelska Du kan vara studerande eller önskar ett extra jobb vid sidan om, och kan arbeta eftermiddagar fran kl.15:30-16:00. Vi begär ett utdrag ur brottsregistret, innan anställning. Bamsia erbjuder dig bra villkor, kurser, referenser och arbetsbetyg. Maila in din ansökan snarast till career@bamsia.com. Vill du veta mera om oss och fa tips till din CV, följ länken http://bamsia.se/jobba-hos-oss/ Välkommen med din ansökan, önskar personalen och barnvakterna pa Bamsia! Source: Arbetsförmedlingen, Public Employment Services, Sweden n 12. Säljare med/utan erfarenhet sökes i sundbyberg.; Description: 19 935 kr i lön + Ob-tillägg pa 4 815 kr. Totalt 24 750 kr. Säljare för uppsökande verksamhet i Sundbybergs kommun sökes. Du behöver ingen tidigare erfarenhet inom försäljning, AIR SOLUTIONS NORDEN AB internutbildar alla fran grunden. Du har lön för alla demonstrationer du gör även om du inte säljer nagot. Utbildningen kommer att hallas pa ett av AIR SOLUTIONS NORDEN ABs kontor (Sundsvall) eller filialkontor (Uppsala). Vi kommer inom kort att öppna kontor i trakten av Lulea. Grundutbildningen börjar med 2 dagar pa kontoret, 4 dagar pa fältet med mentor och avslutas med 1 dag pa kontoret. Om du behöver övernattning star vi för boendekostnaden. Vi bjuder även pa maten under utbildningsdagarna. Du far ersättning för kursdagarna. Om du under utbildningens/anställningens gang känner att detta inte är ett jobb för dig kan du välja att avsluta med omedelbar verkan och ända fa ersättning för det du gjort. Vi haller en klimatanpassad intervju via telefon onsdagen den 19 juni. Detta innebär att du inte behöver ta dig till en speciell ort/plats, vilket sparar miljön och din tid. Det är ett hantverk och likt andra färdigheter gar det att lära sig. Givetvis kan olika individer ha olika förutsättningar, alla vill kanske inte lära sig, men det betyder inte att de saknar förmagan. AIR SOLUTIONS NORDEN AB ingar i en företagsgrupp som finns i 49 länder med drygt 10 000 medarbetare och en arsomsättning pa ca 7,5 miljarder kr. 45 besök per manad ger 19 935 kr i lön. 443 kr per besök och motsvarar 10,5 besök per vecka. + Ob-tillägg pa 4 815 kr. Totalt 24 750 kr En demonstration tar ca 2 timmar + körtid. Körkort är ett krav. Gör du mindre än 45 demonstrationer per manad far du en lägre ersättning. Ex. 40 demonstrationer per manad ger 11 520 kr i lön. 288 kr per besök + Ob-tillägg pa 2 880 kr. Totalt 14 400 kr. Du är själv med och paverkar din arbetstid. När det gäller provisionsdelen har du inget tak pa hur mycket du kan tjäna under en manad. OBS! Du har lön även om du inte säljer nagot. Enligt gällande semesterlag har du ovanpa din lön/provision 12 % i semesterersättning. Mer information om lön och provision far du pa din personliga intervju. Vi far demonstrationer via kundreferenser som sedan bokas in av var bokningsavdelning. Det innebär att du som representant aker ut pa förbokade kundbesök där kunden tackat ja till ett besök. Produkten vi marknadsför tillverkas i Tyskland. Maskinen har en mängd olika funktioner och användningsomraden. Maskinen är 100 % atervinningsbar och vi har en unik renoveringsplan som garanterar att produkten skall fungera sa länge kunden är ägare till maskinen. Hemsida: www.nordicairsolutions.com Source: Arbetsförmedlingen, Public Employment Services, Sweden

n 13. Byggnadskalkylator; Description: 5tar Recruitment är ledande specialister inom search och headhunting. Vi hjälper företag att hitta nyckelpersoner, oavsett om det är young professionals, erfarna specialister eller chefer. Vi söker nu efter en senior byggnadskalkylator med lang erfarenhet av kalkylering av hus och industri för kunds räkning Företaget är ett av de större konsultföretagen i Sverige och ser gärna att du nagon gang har arbetat pa "entreprenadsidan". Kvalifikationer Vi söker dig som har minst 10 ars erfarenhet av kalkylering av hus och industri och är helt självgaende, gillar att vara med i projektens tidiga skeden och kalkylera med kvm-priser likväl som kalkylera pa system- och bygghandlingar. Vi skulle tro att du vid nagon tidpunkt har arbetat pa "entreprenadsidan". Placeringsort: Stockholm Ansökan Skicka in dina ansökningshandlingar till oss snarast möjligt pa info@5tar.se Source: Arbetsförmedlingen, Public Employment Services, Sweden n 14. Säljare med/utan erfarenhet sökes i södertälje.; Description: 19 935 kr i lön + Ob-tillägg pa 4 815 kr. Totalt 24 750 kr. Säljare för uppsökande verksamhet i Södertälje kommun sökes. Du behöver ingen tidigare erfarenhet inom försäljning, AIR SOLUTIONS NORDEN AB internutbildar alla fran grunden. Du har lön för alla demonstrationer du gör även om du inte säljer nagot. Utbildningen kommer att hallas pa ett av AIR SOLUTIONS NORDEN ABs kontor (Sundsvall) eller filialkontor (Uppsala). Vi kommer inom kort att öppna kontor i trakten av Lulea. Grundutbildningen börjar med 2 dagar pa kontoret, 4 dagar pa fältet med mentor och avslutas med 1 dag pa kontoret. Om du behöver övernattning star vi för boendekostnaden. Vi bjuder även pa maten under utbildningsdagarna. Du far ersättning för kursdagarna. Om du under utbildningens/anställningens gang känner att detta inte är ett jobb för dig kan du välja att avsluta med omedelbar verkan och ända fa ersättning för det du gjort. Vi haller en klimatanpassad intervju via telefon onsdagen den 19 juni. Detta innebär att du inte behöver ta dig till en speciell ort/plats, vilket sparar miljön och din tid. Intervjun börjar med att du via var hemsida fyller i en ansökningsblankett och efter det far du se en informationsfilm om företaget, löner, utbildning, produkten m.m. Efter informationsfilmen ringer vi upp dig för den personliga delen av intervjun. Nästan alla kan arbeta med försäljning. Det är ett hantverk och likt andra färdigheter gar det att lära sig. Givetvis kan olika individer ha olika förutsättningar, alla vill kanske inte lära sig, men det betyder inte att de saknar förmagan. AIR SOLUTIONS NORDEN AB ingar i en företagsgrupp som finns i 49 länder med drygt 10 000 medarbetare och en arsomsättning pa ca 7,5 miljarder kr. 45 besök per manad ger 19 935 kr i lön. 443 kr per besök och motsvarar 10,5 besök per vecka. + Ob-tillägg pa 4 815 kr. Totalt 24 750 kr En demonstration tar ca 2 timmar + körtid. Körkort är ett krav. Gör du mindre än 45 demonstrationer per manad far du en lägre ersättning. Ex. 40 demonstrationer per manad ger 11 520 kr i lön. 288 kr per besök + Ob-tillägg pa 2 880 kr. Totalt 14 400 kr. Du är själv med och paverkar din arbetstid. När det gäller provisionsdelen har du inget tak pa hur mycket du kan tjäna under en manad. OBS! Du har lön även om du inte säljer nagot. Enligt gällande semesterlag har du ovanpa din lön/provision 12 % i semesterersättning. Mer information om lön och provision far du pa din personliga intervju. Vi far demonstrationer via kundreferenser som sedan bokas in av var bokningsavdelning. Det innebär att du som representant aker ut pa förbokade kundbesök där kunden tackat ja till ett besök. Produkten vi marknadsför tillverkas i Tyskland. Maskinen har en mängd olika funktioner och användningsomraden. Maskinen är 100 % atervinningsbar och vi har en unik renoveringsplan som garanterar att produkten skall fungera sa länge kunden är ägare till maskinen. Hemsida: www.nordicairsolutions.com Source: Arbetsförmedlingen, Public Employment Services, Sweden

n 15. Säljare med/utan erfarenhet sökes i tyresö.; Description: 19 935 kr i lön + Ob-tillägg pa 4 815 kr. Totalt 24 750 kr. Säljare för uppsökande verksamhet i Tyresö kommun sökes. Du behöver ingen tidigare erfarenhet inom försäljning, AIR SOLUTIONS NORDEN AB internutbildar alla fran grunden. Du har lön för alla demonstrationer du gör även om du inte säljer nagot. Utbildningen kommer att hallas pa ett av AIR SOLUTIONS NORDEN ABs kontor (Sundsvall) eller filialkontor (Uppsala). Vi bjuder även pa maten under utbildningsdagarna. Du far ersättning för kursdagarna. Om du under utbildningens/anställningens gang känner att detta inte är ett jobb för dig kan du välja att avsluta med omedelbar verkan och ända fa ersättning för det du gjort. Vi haller en klimatanpassad intervju via telefon onsdagen den 19 juni. Detta innebär att du inte behöver ta dig till en speciell ort/plats, vilket sparar miljön och din tid. Intervjun börjar med att du via var hemsida fyller i en ansökningsblankett och efter det far du se en informationsfilm om företaget, löner, utbildning, produkten m.m. AIR SOLUTIONS NORDEN AB ingar i en företagsgrupp som finns i 49 länder med drygt 10 000 medarbetare och en arsomsättning pa ca 7,5 miljarder kr. 45 besök per manad ger 19 935 kr i lön. 443 kr per besök och motsvarar 10,5 besök per vecka. + Ob-tillägg pa 4 815 kr. Totalt 24 750 kr En demonstration tar ca 2 timmar + körtid. Körkort är ett krav. Gör du mindre än 45 demonstrationer per manad far du en lägre ersättning. Ex. 40 demonstrationer per manad ger 11 520 kr i lön. 288 kr per besök + Ob-tillägg pa 2 880 kr. Totalt 14 400 kr. Du är själv med och paverkar din arbetstid. När det gäller provisionsdelen har du inget tak pa hur mycket du kan tjäna under en manad. OBS! Du har lön även om du inte säljer nagot. Enligt gällande semesterlag har du ovanpa din lön/provision 12 % i semesterersättning. Det innebär att du som representant aker ut pa förbokade kundbesök där kunden tackat ja till ett besök. Produkten vi marknadsför tillverkas i Tyskland. Maskinen har en mängd olika funktioner och användningsomraden. Maskinen är 100 % atervinningsbar och vi har en unik renoveringsplan som garanterar att produkten skall fungera sa länge kunden är ägare till maskinen. Hemsida: www.nordicairsolutions.com Source: Arbetsförmedlingen, Public Employment Services, Sweden n 16. Säljare med/utan erfarenhet sökes i täby.; Description: 19 935 kr i lön + Ob-tillägg pa 4 815 kr. Totalt 24 750 kr. Säljare för uppsökande verksamhet i Täby kommun sökes. Du behöver ingen tidigare erfarenhet inom försäljning, AIR SOLUTIONS NORDEN AB internutbildar alla fran grunden. Du har lön för alla demonstrationer du gör även om du inte säljer nagot. Utbildningen kommer att hallas pa ett av AIR SOLUTIONS NORDEN ABs kontor (Sundsvall) eller filialkontor (Uppsala). Vi kommer inom kort att öppna kontor i trakten av Lulea. Grundutbildningen börjar med 2 dagar pa kontoret, 4 dagar pa fältet med mentor och avslutas med 1 dag pa kontoret. Om du behöver övernattning star vi för boendekostnaden. Vi bjuder även pa maten under utbildningsdagarna. Intervjun börjar med att du via var hemsida fyller i en ansökningsblankett och efter det far du se en informationsfilm om företaget, löner, utbildning, produkten m.m. Efter informationsfilmen ringer vi upp dig för den personliga delen av intervjun. Nästan alla kan arbeta med försäljning. Det är ett hantverk och likt andra färdigheter gar det att lära sig. Givetvis kan olika individer ha olika förutsättningar, alla vill kanske inte lära sig, men det betyder inte att de saknar förmagan. AIR SOLUTIONS NORDEN AB ingar i en företagsgrupp som finns i 49 länder med drygt 10 000 medarbetare och en arsomsättning pa ca 7,5 miljarder kr. 45 besök per manad ger 19 935 kr i lön. 443 kr per besök och motsvarar 10,5 besök per vecka. + Ob-tillägg pa 4 815 kr. Totalt 24 750 kr En demonstration tar ca 2 timmar + körtid. Körkort är ett krav. Gör du mindre än 45 demonstrationer per manad far du en lägre ersättning. Ex. 40 demonstrationer per manad ger 11 520 kr i lön. 288 kr per besök + Ob-tillägg pa 2 880 kr. Totalt 14 400 kr. Du är själv med och paverkar din arbetstid. När det gäller provisionsdelen har du inget tak pa hur mycket du kan tjäna under en manad. OBS! Du har lön även om du inte säljer nagot. Enligt gällande semesterlag har du ovanpa din lön/provision 12 % i semesterersättning. Mer information om lön och provision far du pa din personliga intervju. Vi far demonstrationer via kundreferenser som sedan bokas in av var bokningsavdelning. Det innebär att du som representant aker ut pa förbokade kundbesök där kunden tackat ja till ett besök. Produkten vi marknadsför tillverkas i Tyskland. Maskinen har en mängd olika funktioner och användningsomraden. Maskinen är 100 % atervinningsbar och vi har en unik renoveringsplan som garanterar att produkten skall fungera sa länge kunden är ägare till maskinen. Hemsida: www.nordicairsolutions.com Source: Arbetsförmedlingen, Public Employment Services, Sweden


pagina 8 / oferte de muncã / cereri de muncã / vânzãri terenuri

é Videochat din studio / de acasa, comision 50-80%, bonus angajare 200$ + bonusuri de performanta la perioada, castiguri intre 1000-5000$ demonstrabile, plata bilunar/zilnica, camere separate, lux, training, consursuri, colaboram cu numeroase siteuri. Viziteaza siteul nostru. 0723755457, 0764331989, angajarevideochat@yahoo .com, www.lovechatstudio.ro

Germania, 3.000-8.000Euro pe luna Club de Noapte Ambiente Rose cauta doamne, domnisoare si dansatoare cu aspect fizic placut. Cazare asigurata acte legale, toto.doman@ ymail. com, Tel: 0757919152

é Germania. Club Rubin Germania cauta doamne si domnisoare cu aspect fizic placut, varsta minim 18 ani, preferabil cunostinte in limba engleza/ germana/ franceza. Cas tig intre 6.000- 10.000E/luna. Cerem si oferim seriozitate, fkkrubin@yahoo.ro, Tel: 0 7 6 7 6 0 9 7 8 2 , 0049078124540

18 Iunie 2013

é Norv egia. Angajez frizeri sau hairstilst (ã), fete sau bãieþi, 8-9 ore/zi, 6 zile / sãptãmânã. Experienþã în domeniu, limba englezã vorbit fluent. Ofer cazare si transport, salariu 1.300 € + tips, contract pe 6 luni cu posibilitate de prelungire. Rog CV in engleza la email alex.norvegia@yahoo.com

é Uniunea Europeana. ªofer tir pentru comunitate, experienta minim 1 an, resurse.umane @karavan.eu, Tel: 0722155565

n Bonã, pensionarã, studii superioare, cunoscãtoare limba francezã, experienþã cu copiii, doresc sã îngrijesc un copil, Tel: 0212503981 n Buldoexcavatorist, sofer profesionist, 45 ani, din Bucuresti sec 4; experienta pe bascula 8x4, trailer, buldoexcavator, excavator; atestat marfa, cartela tahograf, atestat buldoexcavator; cat b c e; solicit angajare, costicretu55@yahoo.com, Tel: 0722544611 n Menajera, fac curatenie la domiciliu, birouri, etc. Am lucrat multi ani in domeniu. Sunt o persoana sociabila si de incredere. Daca aveti nevoie de curatenie ma puteti suna oricand. Rog Seriozitate, ella_ruzzy@yahoo.com, Tel: 0721541364

Bãneasa, Sisesti, vand teren 5000mp, Tel: 0742731892

é Bucureºtii Noi, vand urgent teren intrvilan, 327mp, dubla deschidere, 400 EUR/mp, camy_ilie@yahoo.com, Tel: 0724244150, 0744566566

n Berceni Metro, Piata de Gros 800/10000mp, n Cãlãraºilor, Str. Budila, deschidere 18m; 25E/mp+TVA, 553mp, deschidere 31m, Tel: 0213358801, 0745121577 Autorizatie C onstructie 2S+P+M+6E, proprietar, Tel: Berceni, Obregia 0744501287

(fosta Calabria), vând teren 160 mp spatiu comercial toate utilitatile, discutabil, accept si variante, 65.000 EUR, Tel: 0761379944 Berceni, Bd Obregia, sector 4, fosta Calabria, vand teren 160mp spatiu comercial, toate utilitatile, 60.000 EUR, Tel: 0761379944

n Corbeanca Tamas, proprietar, teren 1360 mp, str. Molidului, vizavi padure, utilitati, 25 EUR/mp, Tel: 0744507228

n Domneºti particular, loturi teren, Ciutaci, Teghes, UM, Curtea Domneasca, utilitati, posibilitate rate, variante auto, 6.800 EUR, Tel: 0723530331 n Domneºti, proprietar vand teren 625 mp, 25euro/mp, negociabil, 25 EUR/mp, Tel: 0722850488

n Bragadiru Topazului, Domneºti, Clinceni, intravilan 620 mp, drum acces, intravilan construibil, 25E/ mp, Tel: 0723028206 loturi de 500 mp, n Brãneºti Ilfov, teren 519mp, deschidere 30m, gard apã, canal, gaze, caramida, porti fier forjat curent, 9.000 EUR, automatizate, utilate, discutabil, 25.000 EUR, Tel: 0724511067 Tel: 0723986735, n Brebu, Prahova, 700mp, 0761661448 toare utilitatile, toate actele, ideal casa vacanta, zona n Dorobanþilor, autorizatie de superba, acces asfalt, construire, suprafata 170mp, 11.000 EUR, Tel: 0763150134 deschidere pe colt, 205.000 EUR, matei@apulum94.ro, Tel: 0726882482

n Giuleºti, de vanzare teren intravilan stradal cu proiect residential autorizat, pretabil supermarket sau investitie locuinte, 5000 mp, dubla deschidere, drum asfaltat, utilitati, 115 E/mp. P+4+M Negociabil, office@eliteimob.ro, http://www.eliteimob.ro, Tel: 0726539338


18 Iunie 2013

vânzãri terenuri / case-vile / pagina 9 n Giurgiu Naipu, particular, vând teren 1.000mp intravilan, 35km de Bucureºti, discutabil, 5.000 EUR, Tel: 0723692421 n Giurgiu Sãbãreni 11 Km de Centura, aproape de Padurea Raioasa, la 60m de DJ, 500mp Intravilan Construibil, curent, gaze, 8.500 EUR, nicu@apulum94.ro, Tel: 0733683445

é Giurgiu, Bolintin-Deal, v and 900mp, z ona rezidentiala de vile, utilitati: electricitate si gaze. Accesul se face din drum betonat. Terenul este imprejmuit, se poate vinde si cate un lot de 450 mp. Pret lot 16.000 euro. Ac ept s i unele variante, 30.000 EUR, Tel: 0735325392

é Giurgiu, Bolintin-Deal, vand 900mp, zona rezidentiala de vile, utilitati: electricitate si gaze. Accesul se face din drum betonat. Terenul este imprejmuit, se poate vinde si cate un lot de 450 mp. Pret lot 16.000 euro. Acept si unele variante, 30.000 EUR, Tel: 0735325392

Mãgurele - Sector 5, pânã în Centurã, cartier nou Florilor-Drãgan, 3 loturi x 300mp, 6.000Euro/lot, 6.000 EUR, Tel: 0723733274 Militari Piata Veteranilor, 700mp, liber, deschidere dubla 19m, neafectat de retele publice, intabulat, 250 EUR/mp, Tel: 0722217144 n Militari Roºu, ApaNova, 680mp, D=25m, lângã vile, gaze, curent, comision 0; 70 EUR/mp, Tel: 0729158583 n Militari Roºu, Crinului, 340mp, D=19m, lângã vile, utilitãþi, comision 0; 23.500 EUR, Tel: 0729158583

n Militari Roºu, Viitorului, 600mp, D=16m, utilitãþi, gaze, canalizare, între vile, comision 0; 80 EUR/mp, Tel: 0729158583 n Militari Residence, 500mp, D=27m, lângã vile, gaze, curent, 85 EUR/mp, Tel: 0729158583 n Militari Rezervelor, vav pãdure, 600mp, D=20m, între vile, utilitãþi, 90 EUR/mp, Tel: 0729158583

n Cãlãraºi, Dragalina, cartier Ciulnita Gara, la 100 km de Bucuresti. Vand casa 3 camere 1000 mp si vita de vie, 15.000 EUR, Tel: 0728245358, 0722974332 n Cãlãraºi, Fundulea, casa de vacanta, living si 3 dormitoare, mansarda open space, piscina, teren de tenis, etc, 95.000 EUR, matei@apulum94.ro, Tel: 0726882482 n Constanþa, Mangalia, vand casa la rosu 108mp p+1, teren 200mp (posibilitate 500mp) Lindab, apa, curent, in Cercetatorilor, cartierul de vile de langa n Olteniþei 1000mp, utilitati, puz p+11, Santierul Naval Mangalia, 250 EUR/mp, Tel: 26.000 EUR, Tel: 0744255116 0213358801, 0745121478 n Otopeni Balan Corbeanca 1000mp-7000mp, p+2; pret 17E/mp+TVA, Tel: n Dâmboviþa, Gãeºti, 1500mp langa padure cabana lemn, 1 0745121477, 0213358801 camera, apa curte, gaze poarta, gard nou, km 70, 7.000 EUR, Tel: 0762322599 n PRELUNGIREA GHENCEA, n Domenii casa 3 camere, STRADA ALUNULUI, ASFALT, teren 168 mp, amprenta 84mp, UTLITATI, IDEAL INVESTITIE, P+pod, 1940, pret 168.000 CONSTRUCTIE CASA 2 euro.Trebuie finisata interior, FAMILII, DESCHIDERE 168.000 EUR, DUBLA, 22/35M, 55.000 EUR, elisabeta@apulum94.ro, Tel: TEL: 0723173783, 0733683448 0723510200 n Domenii, Sanatescu, vila noua, 300mp, living si 4 dormitoare, teren 150mp, n Rahova, Tiparnitei, ND 298.000 EUR, Tel: Cocea 920-4500mp deschidere matei@apulum94.ro, 23m, curent, gaze, 0726882482 25 EUR/mp, Tel: 0213358801, 0745121477 n Roºu-Militari, proprietar, vand teren, 650mp, toate utilitãþile. 130 euro/mp, negociabil, 130 EUR/mp, Tel: 0722850488, 0761225336

n Sebastian Novaci, 715mp, planul 2, toate utilitatile, puz s+p+4, 100 EUR/mp, Tel: 0213358801, 0745121478

n Teleorman, Draganesti-Vlasca stradal intravilan de 70-200mp, d 29m, 8 EUR/mp, Tel: 0766423751 n Tulcea, Murighiol, 1860mp, intravilan, central, dubla deschidere, curent la teren, ideal casa de vacanta/pensiune, 12.000 EUR, Tel: 0763150134 n Tunari Ilfov, teren intravilan 1300mp-650mp, 17 EUR/mp, Tel: 0766412249

Cãlãraºi, Coconi, com. Manastirea, 7 camere, apa curenta, baie, boiler, fosa, vita vie, pomi fructiferi, Tel: 0744439216, 0734384898

n Giurgiu Adunatii Copaceni, Darasti, casa 18 km Bucuresti, 500 mp teren, autobuz la poarta, 19.000 EUR, Tel: 0724978461

é Giurgiu, Adunatii-Copaceni, vand casa demontabila structura metalica firma Dialust, 2 dormitoare, dresing, balcon, 114mp locuibili, relatii la tel, 13.000 EUR, Tel: 0769215710

é Giurgiu, Cãlugãreni, 20km Buc, casa noua, mobilata complet, 3cam, termop, izolat 100mm, living, baie, buc, CT-lemne, A/C, 380v, curte 4000mp, pomi, gradina leg, solar 400mp, grajduri cu porci si vaci, locuinta anexa+ baie+ buc+ dus de vara, 3 puturi cu hidrofoare, toata curtea irigata, foisor, iaz cu pesti, piscina, investitie peste 180000euro, poz.deosebita, toate cele necesare casei si gradinii, urgent variante, 79.000 EUR, annadia77@yahoo.com, Tel: 0734655990, 0767087037 n Giurgiu, Sãbãreni, 11 Km Centura, Vila P+1, 2012, la cheie, curte 500mp, curent, gaze, 75.000 EUR, nicu@apulum94.ro, Tel: é Domneºti Ciutaci, particular 0733683445 vand/schimb vila p+1+m caramida g f p t centrala termica mobilata utilata la cheie gaze curent apa gradina n Militari Apusului, P+1+M, amenajata amprenta 108mp 160mp utili, 240 mp supf. 2007, cadastru, pe nivel, suprafata totala teren, 143.000 EUR, 712mp, sau schimb cu intabulare, Tel: apartament 2 cam plus dragos@apulum94.ro, diferenta, 180.000 EUR, 0749233924 monic_cindy@yahoo.com, Tel: Militari zona Rosu, stradal, 0728946599 particular, vand vile la cheie, parter+etaj, pret de la:80000 Domneºti, E, 100.000 EUR, Tel: Prelungirea 0725360950

Ghencea, Clinceni, duplex si single, la cheie, Tel: 0723986735, 0761661448

n Dorobanti capitale Vila noua, situata in zona capitalelor din Dorobanti, finisaje de calitate, spatii generoase, curte libera, terase, garaj etc, 1.800.000 EUR, matei@apulum94.ro, Tel: 0726882482 n Drumul Taberei Vila 5 camere, P+1+M, 170mp, 270mp teren, utilitati, 143.000 EUR, dragos@apulum94.ro, Tel: 0749233924

Militari casã P+1 la Bâcu-Dragomireºti -ieºire cartier Militari, 140 mp, 45.000-75.000 Euro, utilitãþi, beci, terasã, etc, Tel: 0723248579, 0721059692 n Militari Chiajna, 4 camere, P+1 la cheie, 130mp utili, 250mp teren, minicartier vile, canalizare, comision 0; 62.500 EUR, Tel: 0729158583


pagina 10 / vânzãri case-vile / garsoniere / 2 camere n Militari Dudu, 4 camere P+1, teren 300mp, 160mp utili, toate utilitãþile, 2 gr.sanitare, pivniþã, comision 0; 76.000 EUR, Tel: 0729158583 n Militari vav Pãdure, 4 camere P+1+Pod, 180mp utili, teren 350mp, toate utilitãþile, comision 0; 95.000 EUR, Tel: 0729158583

Militari, Joiþa, la 9 km de Carrefour Militari, vilã 160 mp locuibili, 3 dormitoare, 2 bãi, camerã tehnicã, living, 500 mp teren, toate utilitãþile, negociabil, Tel: 0765511779

n Prahova Poiana Campina, casa batraneasca, teren 800 mp, D-22m, apa, gaze, electricitate in functiune. Relatii n Prelungirea Ferentari, Iacob Andrei, particular vând la telefon, Tel: 0728286845 garsonierã conf. 3, gaze, apa calda, balcon, bloc reabilitat, discutabil, 12.000 EUR, Tel: n Sector 4, particular vand 0723692421 vila 2013, garaj subteran, n Prelungirea Ghencea suprafata 580mp; negociabil, Bloc2013, amenajat complet, Tel: 0757527498, 0745344354 bucatarie mobilata si utlata, lift, parcare, 33.500 EUR, mariana@apulum94.ro, http://www.red-house.ro, Tel: n Vidra Creþeºti, Ilfov, casã 4 0733683447 camere, curte 140mp, asfalt, 20km de Bucureºti, negociabil, n Prelungirea Ghencea, Bloc 13.500 EUR, Tel: 0742740818 2012. Etaj 2 si 3, finisate: parchet, gresie, faianta, usa metalica, termopan, centrala. Bucatarie mobilata, utilata, 33.300 EUR, nicu@apulum94.ro, Tel: 0733683445

n Mogoºoaia vand casa cu toate conditiile de locuit, garaj, casa este formata din 4 camere, baie, bucatarie; apa, curent, canalizare, gaz natural, incalzire centrala, calorifere, pret negociabil, 80.000 EUR, Tel: 0760062939

é Muncii (Hurmuzachi), casã S+P+ET+M+ magazin 42mp, d- 12, 5m. Bravu, sc 175mp, teren 157mp, renovat interior, proprietar, 149.000 EUR, Tel: 0721266778

n Popeºti-Leordeni curte 500 mp, la cheie, 5 dormitoare, 3 bãi, living, bucatarie, garaj, Tel: 0767440204, 0760778431

é Prahova, Cheia,

vand casa vacanta P+1, (parter: terasa, sufragerie 50m, bucatarie, dormitor, baie; etaj: 3 dormitoare, baie, balcon), foisor, calitate deosebita, negociabil, 55.000 EUR, Tel: 0722689722, 0212214493

n Reºiþa Piata garsoniera etaj 2, imbunatatiri parchet, termopan, gaze; accept credit, 17.000 EUR, malecsia@yahoo.com, Tel: 0761674245

é Baicului, Gars. Cf. 3 Dec, 17 mp, G+F, Term, P. Lam, Indiv. Apa, Gaze, Centrala, A/C, 14.000 €, noodle_est@yahoo .com, Tel: 0723204041 n Berceni, Bld. Obregia, vand garsoniera conf. 2, 18mp, bloc 3/10, este curata, ca noua, renovata, toate imbunatatirile UM+P+G+F+T, contorizare, 5 min. de metrou, 22.000 EUR, lazar.ionut@gmail.com, Tel: 0740270311

n Dristor Ramnicu Sarat, usa metalica, termopane, gresie, faianta, aer conditionat, parchet, suprafata 37mp, confort 1 sporit, balcon inchis, 4/4, 37.000 EUR, Tel: 0728580750 n Drumul Taberei, Compozitorilor, garsoniera, cf. I, 2/10, G+F+T+UM+P, particular, 33.000 EUR, Tel: 0731493265

Grigorescu, Dumbrava Noua, vand garsoniera langa gura de metrou Grigorescu, stradal cu balcon, etaj 6/10, suprafata 36mp, imbunatatiri: gresie, faianta, termopan, repartitoare, balcon inchis, bloc reabilitat termic, 35.000 EUR, Tel: 0722241300

n Militari Residence, bloc nou, 34-49 mp, 800E/mp, la cheie, accept credit, 27.200 EUR, Tel: 0723685471 n Militari Rezervelor, P/3, loc parcare, 40mp, comision 0, accept credit, 29.000 EUR, Tel: 0729158583

18 Iunie 2013 Policlinicã, 6/10, n Titan semidecomandatã, toate actele, discutabil, 33.000 EUR, Tel: 0729158582

Crângaºi, Constructorilor, 50m Auchan, toate imbunatatirile, p/4, anvelopat, gratii, zona linistita, pret negociabil, Tel: 0744434145, 0740103058

amenajari din n Unirii, constructie, bloc stradal, vedere spate, 67.000 EUR, mariana@apulum94.ro, Tel: 0733683447 n Unirii, garsoniera amenajata, bloc1996, stradal, vedere spate, etaj 5, paza, 59.500 EUR, mariana@apulum94.ro, Tel: 0733683447 54mp, n Dezrobirii semidecomandat, mobilat nou, etaj 7, cf I, finisaje lux, 49.900 EUR, Tel: 0729158583 n Vatra Luminoasã particular, Dorobanþilor, Jean Monnet n vand garsoniera et. 9 (terasa), intrare liceu, posibilitati extindere, vis-a-vis 26.900 EUR, Tel: 0723097938 apartament 2 camere demisol, p+t+g+f+ centrala+ac, bloc anvelopat, 78.000 EUR, Tel: 0733315372, 0722605980 n Drumul Taberei Aleea Istru, 52mp, etaj 4/4, renovat, bloc reabilitat, 50.000 EUR, dragos@apulum94.ro, Tel: 0749233924 n Drumul Taberei Favorit, vanzare apartament 2 camere, decomandat, 50mp, etaj 4/4, n Berceni. Vand apartament 2 gresie, faianta, parchet, camere la Big Berceni (retea repartitoare, apartamentul se metrou), Tel: 0728157211 vinde cu mobila de bucatarie. Zona linistita cu multa verdeata, mijloace de transport, etc, 45.500 EUR, n Chitilei Bloc nou 2013, Tel: finisat complet, lift, balcon, dragos@apulum94.ro, stradal. apropiere metrpu, ratb, 0749233924 parc, 64 mp, et 1/5. decomandat, 55.000 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188

é Sala Palatului, Str Stirbei Voda, garsoniera Parter/8, stradal, Renovata, tamplaria exterioara termopan, centrala de bloc, aer conditionat. Ideala pentru regim hotelier, firma/birou, dar si pentru locuit. Foarte aproape de Cismigiu, Calea Victoriei si mijloace de transport in comun. Bloc foarte solid. Este in curs de reabilitare termica. Suprafata 22 mp, Fundeni, negociabil.merita vizionata, é Colentina, 35.000 EUR, Tel: 0763013047 proprietar vand apartament 2 cam. 70mp de la 50.000 e, apartament 3cam. 97m de la 73.000 e, constructie 2012 s+p+4et. finalizat, semifinisat sau cu g+f+p, finalizat, semifinisat sau cu g+f+p, centrala proprie, toate utilitatile, lift, parcare, tva inclus, prima casa. Mai multe é Sãlaj, v anz are detalii pe site-ul nostru, garsoniera, bloc nou izolat 52.000 EUR, niculaedanut2012@gmail.com, termic, parter, cu multiple http://www.residencefundeni.ro, imbunatatiri. urgent, pret Tel: 0769401695 negociabil, 20.500 EUR, n Colentina, Urgent, Rascoala mariusado11@yahoo.com, 1907, apt 2 cam, an 86, Tel: 0727020276, parter, centrala, termopane aer 0752839724 cond. parcare 24/24, boxa subsol. acte la zi, 51.000 EUR, n Sãlãjan 1/10, cf I, Tel: 0723369693 semidecomandatã, vedere est, curatã, toate actele, n Constructorilor, sector 6, 31.000 EUR, Tel: 0729158582 vand apartament 2 camere, cf.I, bloc 2/4, mobilat clasic, fara intermediar, Tel: 0745074482 n Tei, Lacul Tei, proprietar, n Cotroceni vanzare 2 vand garsoniera dec, cf. 1, camere, 67mp din care 15mp 30mp, parter din P+4, 1984. terasa, etaj 1/2, complet Renovata 2008, instal. renovat si utilat, gresie, parchet, centrala sanitare, tamplaria ext, usa faianta, 75.000 EUR, intrare, a/c, ob. sanitare baie, proprie, gresie, faianta in baie, hol, dragos@apulum94.ro, buc, 37.000 €, 0729830047, http://www.apulum94.ro, Tel: 0749233924 vladut.andreea@gmail.com,

n DRUMUL TABEREI, COMPLEXUL PRIMAVARA, PROPRIETAR, OCAZIE, AP 2 CAM SUPRAF 80 M BLOC 2009 PARCHET LEMN MASIV, TAPET DE EXCEPTIE, DRESINGURI, MOBILA DE BUCATARIE SI PARCARE SUBTERANA INCLUSE IN PRET! COMPLEXUL DISPUNE DE CENTRU SPA, PISCINA, SALA FITNES, SUPERMARKET, LOC DE JOACA PT COPII, GRADINITA, 70.000 EUR, POP.CARMEN77@YAHOO. COM, TEL: 0733545433 n Drumul Taberei, Prelungirea Ghencea, bloc 2013, amenajat complet, centrala termica, lift, 41.400 EUR, mariana@apulum94.ro, http://www.red-house.ro, Tel: 0733683447

Taberei n Drumul Compozitorilor, Bl Z10, decomandat, circular, etaj 4, fara imbunatatiri, 46.000 EUR, Tel: 0724280826 n Drumul Taberei, Prelungirea Ghencea, bloc2013, amenajat, centrala termica, lift, 45.200 €, mariana@apulum94.ro, Tel: 0733683447 n Drumul Taberei, Valea Oltului, vand apartament 2 camere decomandat, etaj 4/4, suprafata 55mp, bloc 2010, imbunatatiri: centrala termica de scara, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, contoar gaze, contoar electric, usa metalica, balcon inchis, jaluzele exterioare, loc de parcare platit la Primarie, 59.000 EUR, Tel: 0722241300

n Eroii Revoluþiei parter/7, dec, 39.000 EUR, Tel: 0723619619, 0722744599

confort 1, n Luica, decomandat, gresie, faianata, parchet, termopan, usi interior schimbate, mobila totul nou, Tel: 0766690494

n Militari Residence, cf. 1, dec. între 52-65 mp, 800 E/mp, bloc nou, la cheie, 41.600 EUR, Tel: 0749864799

n Militari 1/10, semidecomandat, 55mp, 1984, între Apusului ºi Pãcii, vedere spate, toate îmbunãtãþirile, parcare ADP, negociabil, 52.500 EUR, Tel: 0731300030 n Militari

Veteranilor, 2/10, semidecomandat, 54mp, îmbunãtãþiri, 1976, AC, cadastru, negociabil, 50.000 €, Tel: 0731300030 n Militari Roºu, 57mp, limitã sector 6, cf I, finalizare 2013, comision 0, 45.000 EUR, Tel: 0729158583 n Moºilor, stradal, amenajat, modificat, vedere fata, 66.500 EUR, mariana@apulum94.ro, Tel: 0733683447


18 Iunie 2013

vânzãri 2-3-4 camere / spaþii comerciale / pagina 11 Tineretului, ap 2 camere bBloc 2012 ultramodern, etaj 5/12, lift panoramic, la gri avansat, 58mp, decomandat c u balc on, c ontoriz are proprie, vedere directa parc si Sun Plaza, 75.000 €/mp, patric.popovici@mail.com, Tel: 0722309881

proprietar é Otopeni, apartament decomandat, constructie noua, baie cu cada, parchet 12mm, usa metalica, 60mp utili, centrala pe gaz, ocupabil imediat, 52.000 EUR, Bianca.iercu@yahoo.com, Tel: 0745750171, 0766482708

n Pantelimon, Cora, urgent, 2 camere liber, pret foarte bun, cf 1, 73mp, etaj 5, portar, 3 lifturi, scara super civilizata, langa parc, Ratb, ocazie, se accepta Prima Casa, credit, fara comision, 49.900 EUR, Tel: 0751292777

é Plevnei 15, Kogalniceanu, 2 camere 1959 Dec, 4/6 Curte interioara 1500mp/20mp prin contract, Mobilat, Utilat, Liber, 49.11mp, G-F-T-P, 2 locuri parcare, 59.000 EUR, adrian.manea84@gmail.com, Tel: 0754016116 n Prelungirea Ghencea Bloc 2012, etaj 2/5, cu lift, stradal, vedere spate, finisat, bucatarie Italia, electrocasnice Wirpool, 49.000 EUR, nicu@apulum94.ro, Tel: 0733683445 n Prelungirea Ghencea, Direct Dezvolator, Red House 3, finisat complet, centrala, lift, parcare, stradal, utilitati, canalizare, comision 0, 41.400 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188 n Prelungirea Ghencea, Proiect Nou Red House 3, stradal, finisat complet, centrala de apartament, lift, locuri parcare, bucatrie mobilata si utilata complet, 49.500 EUR, Tel: 0788364188, emanuel@apulum94.ro,

n Titan Theodor Pallady, 6/10, decomandat, îmbunãtãþiri, urgent, 43.000 EUR, Tel: 0729158582 Aleea Rotunda, n Titan particular vand 2 camere, semidecomandat, et. 4/10, t, ac, neamenajat, 51.000 EUR, Tel: 0751070885 n Titan, 2 min ratb 3min metrou, particular vand apartament modern semidecomandat cf1 etaj1/10 cu toate imbunatatirile gresie faianta aer conditionat usa metalica usi interior pvc bucatarie mobilata utilata accept doar cash, 55.000 €, monic_cindy@yahoo.com, Tel: 0728946599 n Titan, Nicolae Grigorescu Intersectia cu Basarabia, confort I, semidecomandat, etaj 10, renovat, intabulat, 42.500 EUR, Tel: 0733683445, nicu@apulum94.ro, n Titan, Auchan, bd. 1Decembrie1918, partic, vand apart 2 cam semidec, et 3/10, stradal, complet renovat, mobilat nou ultramodern, g+f+p, termopane, usi interior termopan aluminiu, A/C, contoare apa, caldura, gaze, cablaj alarma, usa metalica, cosmina.savin@yahoo.com, Tel: 0722698956

n Unirii aproape de Traian, bloc 1997, 7/8, decomandat, vedere mixta, amenajat, terasa de 8 mp si balcon, 110.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446 n Unirii bulevard, apartament 2 camere, bloc nou, urgent. Plec din tara, 73.000 EUR, Tel: 0721722808 n Unirii, 2 camere, decomandat, 1/8, fantana mare, 65mp, neamenajat, 98.000 euro, 98.000 EUR, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448

n Sãlãjan piata, 2/10, cf I, decomandat, 54mp, curat, discutabil, 51.000 EUR, Tel: 0729158582 n Stefan Cel Mare Aleea Circului, mobilat complet, finisat ultra moder, et 3/4, bloc caramida, langa parc, vedere superba, zona deosebita, 87.900 EUR, Tel: 0788364188, emanuel@apulum94.ro,

n Alexandriei bloc reabilitat termic, 5/10, semidecomandat, fara amenajari, doar termopan, vedere mixta, zona linistita, 55.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446

n Tineretului, Piata Norilor, langa metrou, 3/10, semidecomandat, semiamenajat, zona linistita, 64.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446

n Berceni, 3 camere decomandat; reabilitat termic; imbunatatiri; zona linistita, 65.000 EUR, chigaipaul@yahoo.com, Tel: 0723158000

n Chitila-Ilfov vand 3 camere, 2 balcoane, 2 bai, modernizat recent, 85mp, 54.000 EUR, Tel: 0765426626 n Colentina, Teiul Doamnei, vand apartament 3 cam confort I, an 1982, etaj 5/8, reabilitat termic martie 2013, aer conditionat, gresie, parchet, tamplarie PVC cu geam termopan, balcon inchis, baie +wc servici, 3 debarale, loc de parcare, pe raza de 800m sunt 3 parcuri, 2 scoli generale si o facultate, 68.500 EUR, Tel: 0722304732 n Cotroceni, decomandat, P/2, 90mp utili, curte proprie 80mp + spatiu depozitare, complet renovat si utilat, 135.000 EUR, Tel: 0749233924

Drumul Taberei, Râul Doamnei, bloc tip C, etj 4, îmbunãtãþiri lux, mobilat, loc parcare ADP, 65.000 EUR, Tel: 0729691300

3 camere n Ferdinand, semidecomandate, stradal, construit 1982, 74mp utili, etaj 4/10, 2 grupuri sanitare, renovat interior si termic, AC, dressing, rulouri exterioare, 2 parcari auto, cadastru si intabulare, discutabil, 84.000 EUR, Tel: 0754078969

n Herãstrãu bloc nou 2013, finisat complet ultra modern, lift, parcare subterana, spatios luminos, zona linistita, centrala proprie, pret negociabil, 112.000 EUR, Tel: n Decebal, adiacent, bloc emanuel@apulum94.ro, 1990, 3/4, decomandat, 0788364188 renovat, zona linistita, aproape de mijloacele de transport, 115.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: Militari Lujerului, 0733683446 particular, et. Bloc 2010, n Dorobanti Duplex, super lux, mobilat si 9+tehnic, multiple utilat complet, et 6si7, terasa, îmbunãtãþiri, vedere vedere panoramica, 127 mp, 3 bai, 2 dormitoare, 175.000 mixtã, reabilitat 2012, EUR, emanuel@apulum94.ro, loc parcare ADP, Tel: 0788364188 negociabil, n Drumul Sãrii parter/4, bloc 1990, decomandat, amenajat, 57.000 EUR, Tel: balcon inchis, zona foarte 0763288716 linistita, bloc curat, 75.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: n Militari Apusului Residence, 0733683446 70mp, parter/3, balcon, finisat, n Drumul Taberei Bd se vinde utilat nou, parcare, Timisoara, Liceul Moisil, bloc 62.000 EUR, Tel: 0729158583 reabilitat, etaj 4/8, semidecomandat, 68mp, 2 Moºilor, 3 camere, stradal, balcoane, renovat, 59.000 7/8, finisat, mobilat complet. EUR, nicu@apulum94.ro, Tel: Liber, 83.000 EUR, 0733683445 elisabeta@apulum94.ro, Tel: n Drumul Taberei, Cetatea 0733683448 Histria, vanzare 3 camere, decomandat, 65mp, etaj 4/4, gresie, faianta, parchet, repartitoare, aer conditionat, bloc reabilitat. Zona linistita, n Nerva Traian 3 camere, 57.000 EUR, Tel: 0749233924, decomandat, 2/8, parchet lemn, 7/8, termopan, 97.000 dragos@apulum94.ro, euro/ negociabil, n Drumul Taberei, proprietar elisabeta@apulum94.ro, Tel: apartament 3 camere G+F+T 0733683448 curat, 70.000 EUR, Tel: 0725521346, 0721666626 n Drumul Taberei, Parc Celibidache (fost Moghioros), n Panduri Marriott, 7/9, bloc decomandat, vand apartament 3 camere, 1984, semimobilat, utilat (g, f, p, t), semiamenajat, vedere mixta, apropiere Plaza Mall, 100 m zona linistita, nu este stradal, de viitoarea statie de metrou, 89.000 EUR, Tel: 41, zona linistita, verde, detalii laura@apulum94.ro, la tel, 73.000 EUR, 0733683446 al3x_boss10@yahoo.com, Tel: 0724714421 Pantelimon, Aleea n Drumul Taberei, Bd Vergului, vand Timisoara, la o statie de apartament 3 Plaza, vand ap3 camere, Bl.OD8, parter, stradal, partial camere 3/10, amenajat, pret negociabil, semidecomandat, 72.000 EUR, 43.900 EUR, Tel: alinacobirlie@yahoo.com, Tel: 0723333983 0740120107 n Drumul Taberei, Prelungirea Ghencea, 70mp utili, P/5, n Pantelimon, Cora, particular, renovat la cheie, toate vand 3 camere dc, 6/10, 2 utilitãþile, vedere pãdure balcoane, 1 baie, liber, 49.800 salcâmi, 54.000 EUR, Tel: €, claudiu.penciu@gmail.com, 0724685518 Tel: 0756028101

n Progresul Piaþã, et. 1/10, centralã proprie, negociabil, 55.000 EUR, Tel: 0727770010

3 camere, n Sebastian decomandat, 1/8, finisat, boxa, 2 locuri parcare ADP, 85.000 EUR, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448 n Sebastian 3 camere, 5/7, decomandat, 80mp, bloc reabilitat, boxa, eventual mobilat, pret 78.000 euro, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448

Titan, ap. 3 cam semi-decomandat, parter/4, bloc din 1971. Locatie 3 min de parcul Titan, 5 min metrou. Imbunatatiri: gresie, faianta, parchet masiv, termopan, rulouri exterioare. Pret negociabil, depinde de cat de hotarat este cumparatorul, 73.000 €, pfeiffer.tamina @gmail.com, Tel: 0723649490

n Calarasilor Stradal, etaj 5, Agricultori-Muncii. Bloc monolit 1995, vedere spate si lateral, renovat, intabulat, 118.000 EUR, nicu@apulum94.ro, Tel: 0733683445

n Decebal Dristorului, vând apartament 4 camere, stradal, vedere mixtã, 1/4, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, discutabil, 112.000 EUR, Tel: 0762111993 renovat n Dorobanþilor complet, parchet bambus, centrala proprie, 92 mp utili, parcare, 145.000 EUR, matei@apulum94.ro, Tel: 0726882482 n Dristor, Ramnicu Valcea Bloc 1984, etaj 5/8, confort I, 88mp, 2 bai, 2 balcoane, fara imbunatatiri, intabulat, 76.000 EUR, nicu@apulum94.ro, Tel: 0733683445 n Drumul Taberei, bloc 2013, apartamentul este amenajat complet, centrala termica proprie, lift, 79.000 EUR, mariana@apulum94.ro, http://www.red-house.ro, Tel: 0733683447

Piaþã, vand n Unirii Fantani, 4/8, dec, n Gemeni vedere fata, 2 balcoane, a/c, apartament 4 camere 115 mp, Tel: 0723619619, 0722744599 semi-decomandat, etaj 1, bloc din 1938, cu lift. Apartamentul este renovat: termopane, usa metalica, aer conditionat, n Vitan Mall, decomandat, gresie, faianta. Pret euro 900.000 EUR, amenajat, 80mp, etaj7/8, Nichita, vedere dubla, hol in H, 2 ro_stemi2007@yahoo.com, grupuri sanitare, 85.000 EUR, Tel: 0748895690 mariana@apulum94.ro, Tel: 0733683447

n1 Decembrie Ilfov decomandat, 80mp, cu utilitãþi, îmbunãtãþiri, fãrã administraþie, discutabil, 37.000 EUR, Tel: 0753327619, 0723627232 n 1 Decembrie Bd Piata Trapezului, et. 10/10, decomandate, 2 balcoane, 1 grup sanitar, aproape metrou, scoala, gradinita, fara imbunatatiri, proprietar, Tel: 0767556478 n 13 Septembrie Liceul Odobleja, bloc 1989, reabilitat, 1/8, decomandat, renovat, loc de parcare, zona linistita, 80.000 EUR, Tel: 0733683446, laura@apulum94.ro, n 13 Septembrie 3 camere, langa Casa Poporului, decomandat, 6/8, neamenajat, 1984, vedere mixta, 105.000 EUR, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448 n 13 Septembrie, intre Marriott si Panduri, 3 camere, decomandat, 6/8, finisat, vedere mixta, 1994, loc parcare, 105.000 EUR, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448

n Herãstrãu, bloc nou, finisat complet, parter/5, parcare subterana 2 locuri, terasa 60 mp, boxa, langa parc, 320.000 €, Tel: 0788364188, emanuel@apulum94.ro,

n Militari Uverturii, 3/9, semidecomandat, bloc 1982, uºã metalicã, balcon, 2 gr.sanitare, cadastru, neg; 67.500 EUR, Tel: 0731300030

n Nerva Traian, adiacent, bloc 1987, 7/8, transformat in 3 camere, amenajat, aer conditionat, loc parcare, 107.000 €, Tel: 0733683446, laura@apulum94.ro, n Nerva Traian, Octavian Goga, conf. 1 et. 1/8 monolit 1989 renovat mobilat liber negociabil urgent, 0761259008 n Nordului Bloc nou, finisat ultra modern, mobilat si utilat complet, 3 bai, 2 balcoane, 2 locuri in subteran, bucatarie mobilata si utilata. 190 mp, et 3/5, 390.000 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188


pagina 12 / vânzãri 4 camere / spaþii / cumpãrãri terenuri / 2 camere / închirieri oferte imobile

n Sãlãjan, Steriadi Apartament decomandat, etaj 1/4, renovat recent, superfinisat, centrala proprie, mobilat, utilat, intabulat, 76.000 EUR, nicu@apulum94.ro, Tel: 0733683445

n Tineretului Parc, bloc 1981, 5/8, decomandat, 89mp, finisaje deosebite, loc parcare, zona foarte curata, 97.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446 Trapezului, n Titan, proprietar, vand urgent 4 camere, decomandat, 2 bai, intretinut, vedere mixta, negociabil, 49.900 EUR, Tel: 0737174905

n Unirii-Fantani 4 Camere, decomandat, 104mp utili, 5/8, vedere dubla, 1996, mobilat, utilat, zona superba, 170.000 EUR, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448

n Cumpar teren agricol minim 50 ha comasat sudul Romaniei, Tel: 0723619619 Otopeni - Balotesti, particular, cumpar teren 2.000-10.000mp, acces DN1, langa padure. Exclus agentii. 0762083125 n Societate, Cumpar / Inchiriez spatiu (hala) sau Service Auto, 0741134983, expressautorun@yahoo.com

n 13 Septembrie Novaci, 92mp utili, et 4/8, decomandat, imbunatatit, centrala proprie, 89.000 EUR, dragos@apulum94.ro, Tel: 0749233924

Ilfov, depozit n Brãneºti visavis de Makita, teren 2500mp, deschidere la 2 drumuri, depozit+ spatiu birouri, p+e, suprafata utila 581mp + 3 anexe din beton, toate utilitatile, discutabil, 300.000 EUR, Tel: 0724511067 ªtefan cel Mare vand salon infrumusetare 32mp, dotat complet cu aparatura, mobilier nou, clientela formata, stradal, parter, chirie mica, Tel: 0766412249

Cumpar Apartament 2 camere in Bucuresti in zonele: Muncii, Baba Novac, Lia Manoliu, Iancului, Mihai Bravu, Stefan Cel Mare, Tineretului, Timpuri Noi. Apartament renovat. Credit prima casa. Exclus agentie imobiliara, claudiudoncea@yahoo .com, Tel: 0723673893

n Militari metrou Pãcii, statia Apusului, camera la bloc cu balcon, internet, masina spalat pentru 2 fete nefumatoare, 400 ron/persoana, Tel: 0733174755 n Bucureºtii Noi, parc Bazilescu, 4/8, semidecomandat, 52mp, balcon 8m, pensionara primeste o fata/ femeie nefumatoare. 350 Ron/chiria + 300 Ron/garantia, Tel: 0723713816, 0216442571 n Central inchiriem camera pentru tineri in apartament la curte, Tel: 0721138173 n Militari, Lujerului, doamna serioasa ofer spre inchiriere o camera+bucatarie+baie+zona servit masa, in apartament 2 camere. Tin sa precizez ca raman foarte rar in cealalta camera a apartamentului! 150 EUR, Tel: 0723314126, Iulia20iuli@yahoo.com,

n 13 Septembrie, Posta Puisor, D+P+2+M, 12 camere, 400mp teren, 520mp construiti, 4 grupuri sanitare, 2.800 EUR, mariana@apulum94.ro, Tel: 0733683447 n Obor, Kauffland, 2 camere, hol, bucatarie, baie, pivnita, curte comuna, nemobilat, neutilat, gfp, incalzire centrala, 930 RON/luna, manolemagda@ymail.com, Tel: 0745989342

n Otopeni inchiriez vila P+2, teren 480mp, s.u=310mp, str. Oituz nr. 47i, nemobilata, la 300m de Primarie, pret 1.200E+TVA, Tel: 0784702816, 0740087459 n Rahova Teius, super oferta, 3 camere, gaze, aer conditionat, nemobilat, termen lung, parcare, renovat, pretabil firma, facilitati, 1.400 RON, Tel: 0727369478

n 1 Mai (Mihalache) Victoriei, Unirii, regim hotelier, termen lung, moderne, cf. 1, aer conditionat, calculator, internet, 2 h/60 L, 80 L/noapte, 100 L/zi, 0764826324, 0723518074 n Alba Iulia Piata, garsoniera confort II, curata, mobilata modern, utilata, 750 RON/luna, Tel: 0788612371 n Banu Manta, aproape de bd. Ion Mihalache ºi spitalul Sf.Maria, 34mp, 7/9, 1982, reabilitatã termic, termopane, gresie, faianþã, complet utilatã, mobilatã, UPC+internet 120 Mbps, 260 Euro/lunã+1 garanþie. Fãrã intermediari, Tel: 0767879595 n Central Unirii, regim hotelier termen lung, moderne, cf. 1, aer condiþionat, calculator, internet, 2 h/60 L, 80 L/noapte, 100 L/zi, 60 RON, Tel: 0764826324, 0723518074 n Dristor, particular inchiriez garsoniera exclus intermediar, Tel: 0722829838 n Giuleºti 30mp, str. Migdalului, curte 10mp, încãlzire pardosealã, izolat, utilitãþi ºi contor propriu, 190 EUR, Tel: 0726116881 n Giuleºti, camera mobilata, tv+cablu, renovata, tramvai in fata blocului metrou la 5 min carrefoure la 500m mega image la parter, 500 RON, d0r0_78@yahoo.com, Tel: 0726215607 n Militari, Apusului, garsonierã în imobil de garsoniere P+2, dotãri lux, zonã liniºtitã, Tel: 0766918860 n Militari, Pãcii, 40mp, baie, bucãtãrie, mobilatã, aragaz, frigider, 170 EUR, Tel: 0745055657, 0728005657 n Prelungirea Ghencea, complex Primavara, inchiriez garsoniera c 1, complet utilata si mobilata, moderna, gresie, faianta, termopane, bloc nou 2010, 200 EUR, sanasudani@yahoo.com, Tel: 0723345198 n Rahova, Salaj, inchiriez camera locuibila la demisol bloc, 8mp, mobilata, chiria anticipat 2 luni+1 luna garantie, 200 RON/luna, Tel: 0766544489, 0768506329 n Sãlãjan, Rm. Sarat, inchiriez garsoniera cf.I, 230 EUR, Tel: 0723248640 n Unirii, metrou Piata Unirii (Horoscop), garsoniera, mobilata, centrala proprie, aragaz, frigider, masina de spalat, aspirator, gresie, parchet, cablu+ internet, 1.000 RON/luna, Tel: 0727703565

n Universitate, Spital Coltea, garsoniera libera, recent renovata, mobilata si utilata, gresie, faianta, termopan, et. 4/6, f aproape de metrou si RATB Universitate, 1.050 RON/luna, adriana_dinca78@yahoo.com Tel: 0765455424

n Berceni Straja, închiriez ap. 2 camere decomandat, cu toate utilitãþile, internet, aer condiþionat, Tel: 0720406912 n Berceni, Nitu Vasile 56, apartament 2 camere utilat, termen lung, cu contract de inchiriere, Tel: 0314175525, 0723303727 zona linistita, n Berceni, inchiriez apartament 2 camere, zugravit, 250 EUR/luna, Tel: 0762279949 Inchiriez n Berceni. apartament 2 camere la Big Berceni (retea metrou), 900 RON/luna, Tel: 0728157211 Bucureºtii Noi, particular! 2 camere, modern mobilate, bloc 2012, parter inaltat, balcon, termopan, centrala, gresie, faianta, parchet. 7min metrou Bazilescu, zona linis tita, 4 EUR, dragos.voicu@me.com, Tel: 0753832145, 0723217061 n Chibrit, inchiriez apartament 2 camere, curat, frumos mobilat, pret negociabil, particular, 225 EUR/luna, Tel: 0742150271 n Cotroceni Academia Militarã, 3/4, îmbunãtãþiri, AC+UM, mobilat, utilat, parcare, (1+1), 300 EUR, Tel: 0731300030 Decebal str. Dristorului, proprietar inchiriez 2 camere, 65mp, mobilat clasic si utilat, 0723329317, 0761921342

Militari, Lujerului, etaj 8/10 semi-decomandat imbunatatiri mobilat si utilat. Metrou, Cora, zona linistita. Liber de la 1 iulie. Poate fi vazut pe 30 iunie. Sunati intre orele 17-21, 280 EUR/luna, dr.tudor.marian @gmail.com, Tel: 0740908366 Nottara, 6/8, n Romanã mobilat complet, a/c, usa metalica, 300 EUR, Tel: 0723619619, 0722744599

n Baba Novac, Dristor, 3min metrou, 70mp, zugravit, 1 gr sanitar, et 10/10, gresie, faianta, parchet, mobilat, masina de spalat, aragaz, frigider, microwave, termopan, usa metalica, aer conditionat, 330 EUR, Tel: 0744266019 n Crângaºi nemobilat, bucãtãrie mobilatã ºi utilatã, 300 EUR, Tel: 0726612441 n Crângaºi, str Padureni nr. 1 Inchiriez ap. 3 cam, dec, P/8, balcon, nemob, curat, ideal firme, vis a vis Piata, 350 EUR, cristescu@live.it, Tel: 0722392346 n Dorobanþilor mansarda etaj 4, 3 camere decomandate, 85mp+2 terase 37mp, garaj, lift, superlux, nemobilat, pozitie excelenta, 1.250 EUR/luna, Tel: 0722383020

18 Iunie 2013 Pantelimon, vis-a-vis de fostul Electroaparataj, închiriez apartament 3 camere, recent renovat, mobilat, Tel: 0723293205 n Pantelimon, Cora, particular inchiriez 3 cam decomandat, 2 balcoane, et 6/10, liber, 230 EUR, claudiu.penciu@gmail.com, Tel: 0756028101 n Tineretului mobilat modern, termopan, A/C, Tel: 0723619619, 0722744599

Titulescu, vedere Piata Victoriei, 3 camere=1700ron sau 2 camere din 3 (trei) =1400ron, constructie 1980, 90mp, toate utilitatile, paza, reabilitat termic, Tel: 0723213603, 0768995940 n Ultracentral zona Cismigiu, inchiriez ap. 3 camere in vila cu acces stradal direct, pretabil birou firma, perete exterior reclama, 650 EUR/luna, Tel: 0722635752 Vatra Luminoasã ap. 3 camere semidecomandat, termoizolat, etaj 1/3, centrala proprie, parchet, gresie, faianta, termopane, usa metalica, utilat, nemobilat, termenlung, anticipat, 350 EUR/luna, Tel: 0722293742

Romanã parter, nemobilat, ideal firma, Tel: 0723619619, 0722744599 é Dorobanþilor etaj 2 din 3, nou, 3 camere decomandate, 120mp, 2 bai, 2 terase, garaj, lift, superlux, nemobilat, pozitie é Drumul Taberei, excelenta, 1.350 EUR, Tel: duplex lux 2 camere, 0722383020 90mp, et. 2&3, bloc n Dorobanþilor parter din 3, nou, 3 camere decomandate, nou, complet mobilat 90mp+ terasa 40mp, 2 bai, si utilat: plita, cuptor, garaj, superlux, nemobilat, excelenta, 1.250 EUR, hota, frigider, masina pozitie Tel: 0722383020 de spalat, g+f+p+t+CT n Drumul Taberei, inchiriez ap proprie, terasa, 2 bai, 3 camere stradal, semimobilat, gresie, faianta, termopan, usa loc de parcare, metalica, parcare, et 6, Tel: 590 EUR/luna, Tel: 0727442222 0724890212 n Moºilor, Fainari, apartament 3 camere in vila + mansarda Gara de Nord 2 camere, nelocuibila, dependinte, loc decomandat, etaj 1, mobilat, parcare, nemobilat sau partial utilat, Tel: 0744436219 mobilat un dormitor, aragaz, incalzire cu sobe pe gaz, aer n Mihai Bravu, Nucului, conditionat, proaspat zugravit, EUR/luna, Tel: inchiriez apartament 2 camere 250 mobilat, 320 EUR, 0723248640 0744266019

é Foiºorul de Foc, proprietar, inchiriez cladire reprezentativa cu 17 camere, arhitectura deosebita pretabil pentru ambasada, birouri sau resedinta, renovata si restaurata integral in 2008. Suprafata utila 1090mp D+P+1, curte cu parcare, 22.000 EUR, office@goss.ro, Tel: 0722210000


18 Iunie 2013

închirieri oferte spaþii comerciale / auto-moto / electro / matrimoniale / pagina 13 n Lipscani, 427mp, subsol 77+ parter 139 + etaj 211, 12.000 EUR/luna, Tel: 0744355614, 0744501287

1 Decembrie Bd nr. 7P, sector 3, inchiriez spatii comerciale, Tel: 0722314255 n Alba Iulia Rond, 700 mp, s ubs ol 40 +parter 103+ mezanin 557, 8.500 EUR/luna, Tel: 0744355614, 0744501287

Ciºmigiu, Popa Tatu, 47mp, parter, 2 intrari, ac, centrala proprie, 900 EUR/luna, Tel: 0745121477 n Drumul Taberei, Str. Aleea Baiut nr. 4, Inchiriez spatiu comercial cu suprafata de 175mp cu posibilitatea de a se imparti in 2 sau 3 parti. Pret 18 euro/mp dis c utabil, 1 8 E U R / m p , grecrombussinesgroup@yaho .com, Tel: 0741200094 n Giuleºti, dupã piaþã, St=127mp din care 80mp interior ºi 5mp demisol, 2 intrãri, toate utilitãþile, 3.900 EUR, Tel: 0726116881

Militari, Piaþa Veteranilor, 14mp ºi 20mp, stradal cu vad, Tel: 0732985096, 0734540940 n Militari, Autogara, inchiriez spatiu comercial, fost restaurant, pentru orice tip de activitate, 500mp, posibilitate extindere, Tel: 0731490490 Bd. Uverturii, n Militari, proprietar, închiriez:spaþiu comercial stradal, parter+ etaj1+ etaj2. Suprafaþa/nivel = 400mp. Se poate închiria ºi separat nivel. Preþ negociabil, Tel: 0722850488, 0761225336 n Progresul Piata, in zona, spatiu de inchiriat 500mp (partial sau total), Tel: 0728138544 n Sãlãjan Piata, in zona, spatiu de inchiriat 150 mp, Tel: 0728138544 n ªtefan Cel Mare inchiriez salon infrumusetare 32mp, dotat complet cu aparatura noua, clientela formata, stradal, parter, chirie mica, Tel: 0766412249 n Tineretului in zona, spatiu de inchiriat 170 mp (partial sau total), Tel: 0728138544

é Logan, Super-

é Chrysler Voyager 7 locuri, motor 2.5 L, 65000 km, diesel, geamuri electrice fata+spate, inchidere centralizata, aer conditionat, bare portbagaj, pilot automat, 3.500 EUR, 0764137326 n Skoda Octavia scut 4x4, 93.000 km, carte service de la Porsche Romania, fulloption, 1, 9 motorina, 10.500 EUR, Tel: 0766880083

é Orice auto: Logan, Solenza, 1310, Renault, Daewoo, etc. si dube, acte, plata pe loc, Tel: 0765119407

nova, Dacia, Cielo, Matiz Tico, Citroen, Chevrolet, Renault, Opel, Skoda, Solenza, Peugeot, autoturisme 4x4, 1994-2011. Si cu mici defecte, Tel: 0212551102, 0721309765

é Ma si deplasez. Sunt o Escorta cu tot ceea ce trebuie sa aibe o femeie pentru a fi placuta privirii si atingerii; nu é Amanta perfecta. Daca te sunt genul de escorta care sta respecti cu adevarat, nu ezita cu ochii pe Ceas. Sex Total, sa cunosti o fata naturala cu 150 RON/ora, Tel: 0735123018 forme de invidiat, pozele spun totul, discretie totala si servicii ireprosabile, garantez revenirea, sex oral, normal si anal, 150 RON/ora, Tel: 0761174614 n Mulatra Exotica; esti un domn pretentios in cautare de delicii interzise, atunci te astept, eu mulatra sexy din Republica Dominicana iti pot é Piese auto import oferi sex normal, oral, anal, 69, intre sani, disc, curatenie, noi, dezmembrãri igiena, locatie lux, 100 RON, absolut orice marcã, 100%poze.reale@yahoo.com, http://www.sex-total.com, Tel: Tel: 0744495564, 0760930136 é Nu te dezamagesc. La 0722640080 mine ai parte de mult respect, rasfat si nu te grabesc, sunt n Vand urgent pneuri iarna 100 % reala. Si nu sunt doar Pirelli W190SS94T, stare vorbe. Anal, normal, oral foarte buna, 450 RON/buc, neprotejat, vin si la tine, victor261070@hotmail.com, 150 RON/ora, Tel: 0736857814 Tel: 0735326583

Kit lumini studio foto-video Tube Tape QL1000, 3 reflectoare de 1000W fiecare cu variator de lumina! Functioneaza perfect! Pret negociabil! 1.100 RON, tudor.video @yahoo.ro, 0758627611

é Show Incendiar. bruneta si satena, bisexuale, senzuale si pasionale, oferim show-uri reale, relaxare totala, fantezii, extaz si multa pasiune, locatie intima. Vino si nu vei regreta. Satisfactie garantata poze %, 150 RON/ora, Tel: 0763068349

n Am 38 de ani, Zona Militari Saten, ochi albastri, 1.74, 75kg. Caut doamnä serioasä, färä obligatii, pentru cäsätorie, Tel: 0762085156

é Bãrbat cadru é Calculatoare

laptopuri, monitoare, imprimante noi, second-hand, garantie, service. Vand, angeloangeloo@ yahoo.com, www.e-strong.ro, Tel: 0722213283, 0765476882

é Sony nex vg20 si Nikon D3100, sunt in stare impecabila, folosite doar in interior foarte putin. Pret n e g o c i a b i l , 1.800 EUR, tudor.video@yahoo.ro, Tel: 0758627611

é Sexy si jucausa! Sunt o domnisoara fina, educata, manierata si cu mult bun simt, sunt adepta seriozitatii, discretiei si igienei totale, sex total. Ma si deplasez, 150 RON/ora, Tel: 0762812714

militar ISU 40/1.80/88, doresc cãsãtorie cu doamnã prezentabilã. Rog seriozitate, Tel: 0735123908 n Profesoara universitara (59/1.67/70) caut domn de conditie similara pentru prietenie eventual casatorie, Tel: 0732146706


pagina 14 / pierderi / citaþii-licitaþii / afaceri / meditaþii-cursuri / construcþii-amenajãri

Certificat De n Pierdut Inregistrare pe numele Dumitrescu Gabriel, PFA, seria B nr. 2007587, CUI 24162654 din 09.07.2008. Il declar nul, certificat de n Pierdut inregistrare/ inmatriculare firma Concierge Imobiliar&Investment SRL, J23/1032/2012, CUI 30081970, sediul social oras Otopeni str. Traian Vuia nr. 5A, parter, camera 1, Ilfov. Il declar nul, n Pierdut certificat constatator al SC Cold Technic Group SRL pentru punctul de lucru din Bucuresti, sector 5, str. Matei Constantin nr. 13, J40/19254/2005, CUI R18134650. Il declar nul, n Pierdut legitimatie de student pe numele Andreea Priftis. O declar nula, n Pierdut cereri asigurare de viata Allianz-Tiriac nr 0101217, 0278722 si 0169348. Le declar nule, Tel: 0725897537 n Pierdut registru incasari-plati apartinand PFA Ionita Victoria, CIF 22886146. Se declara nul, contafinfiscal@gmail.com n Pierdut stampila membru CECCAR apartinand PFA Ionita Victoria, CIF 22886146. Se declara nula, contafinfiscal@gmail.com n Pierdut carnet student Politehnica, pe numele Oprea Ovidiu. Il declar nul, o_ovy91@yahoo.com, Tel: 0727149661 n Pierdut legitimatie student in anul 2 la ASE, Relatii Economice Internationale, Invatamant la distanta, Vasilescu Anda Mihaela. O declar nula, Tel: 0765351275 n Subscrisa SC Rocraf SRL declar pierdut certificatul de inregistrare eliberat in 2008 avand J23/3696/2008, CUI 24805504 si sediul in oras Pantelimon, str. Sf. Gheorghe nr. 73V, jud. Ilfov. Il declar nul,

n Acord credite pensionari, dobândã minimã, acordare 2 zile cu talon pensii. IFN acreditat BNR, Tel: 0736101200

Madalina, CNP n Zamfir 2721014416017, in calitate de asociat Unican Production Srl, J40/31129/1992, CUI RO9435165, declar ca am pierdut certificatul constatator privind sediul secundar din Sos. Virtutii 148, Complex Comercial Grand Shopping Center, etaj 1, sector 6. Il declar nul,

Hotarare Judecatoreasca. Admite cererea formulata de reclamanta Paun Florentina, domiciliata in Bucuresti, bd. Hristo Botev nr. 44, et. 1, sector 3, cu domiciliu ales la Cab. Av. Botezatu Laurentiu situat in Bucuresti, str. Otesani nr. 67, bl.T62, sc.A, et. 7, ap. 31, sector 2, in contradictoriu cu paratul Stanculescu Marcel, domiciliat in Bucuresti, bd. Hristo Botev nr. 44, corp A, et. 1, ap. 16, sector 3. Dispune punerea sub interdictie a numitului Stanculescu Marcel, n Profi Prodeck Trade SRL, cu sediul in Bucuresti, str. Plumbuita, nr. 21, Sector 2, inregistrata la ONRC sub nr.J40/9229/2008, CUI 23954052, debitor in Dosarul nr. 50358/300/2012, avand ca obiect –ordonanta de plata (OUG 119/2007), este citata la Judecatoria Sector 2, in data de 28.06.2013, camera 108, 17U2 (C5 vineri), ora 8.30, in proces cu Pamimai Distribution SRL,

18 Iunie 2013

é Anticariat, cumparam carti orice domeniu, deplasare gratuita, plata pe loc. 0731407474, www.targulcartii.ro, Tel: 0740088443, 0213159704 Echipamente fast food. Vand utilaje si echipamente SH profesionale diferite pentru res taurante s i patiserie la preturi fabuloase, cuptoare, friteuze, plite, expresor, preparator legume, vitrine, bufet salata, mese etc ., 100 EUR, foodserv@live.com, Tel: 0768533208 n Vand 2 locuri de veci, cimitirul Bellu, langa Monumentul Bulgar, discutabil, 10.000 EUR, Tel: 0745121478 n Vand 2 locuri de veci, Popesti, 2.500 €, 0745121478 n Vand loc de veci la Cimitirul Ghencea langa Cimitirul Militar in spatele capelei, particular, Tel: 0768934443 n Vand biblioteca moderna 2 ani vechime. 0768400000, Tel: 0722665765, 0741308432

n Acord credite refinanþãri, IFN acreditat BNR cu garanþie imobiliarã, avizare 24h, acte notariat, Tel: 0758111139

n Calificãri rapide: instalatori, electricieni, rate, Tineretului. é Amenajari interioare. 0722.209.409. 0740.306.550, Zugravi rigipsari, Executam Tel: 0213262606, 0314263470 Zugraveli, Gresie, Faianta, Parchet, Rgips, Tavane casetate, Tencuieli, Sapa de egalizare, Instalatii electrice, Instalatii sanitare. etc, 10 RON/mp, ionutdaniliuc84@yahoo.com, Tel: 0733142642 spatiu afacere é Cedez profitabila (FastFood) zona foarte buna, renovat recent, toate utilitatile, chirie 1000E, negociabil, 14.000 EUR, d3vi8lmt@yahoo.com, Tel: 0720704722

é Revival, de vanzare dotari ultra- moderne si complete pentru: coafor (scaune, paturi, bazine, mobiler), manichiura/ pedichiura (scaune, aparatura, mobilier), cosmetica (paturi, echipamente), intretinere corporala (LPG, Ultratone, pat masaj). Toate echipamentele sunt achizitionate de la Top Line. Pretul este negociabil. Companie cu audit financiar la zi, 25.000 EUR, stoiciumari@yahoo.com, http://www.revival.ro, Tel: 0755117721 Vand afacere Popas bar&grill Restaurant, complet utilat, DN Bucuresti-Urziceni (nu avem timp sa il administram). 22.000 Euro, Tel: 0757203000 n Vand coafor 50 mp, in functiune, bine dotat, Baicului -Lidl, 5500E. Accept si variante auto, Tel: 0767440204

é Profesor cu deosebita experienta meditez matematica fizica orice nivel, inclusiv Evaluare Nationala clasa a 8-a, Bac, admitere facultate si studenti! Lucrez in toata vacanta de vara + week-end! ll632743@gmail.com, Tel: 0722456047

n Acasa executam oricand si oriunde tinichigerie si jgheaburi, parazapezi, dulgherie orice mici reparatii sold de baze pentru protejarea scandurii, vopsitorie acoperisuri. Lucram si in provincie, specialisti tinichigii, promotie-30%, Tel: 0724716882 n Amenajam fatade polistiren, decorativa, tencuieli, zidarii, sapa, glet, zugraveli, parchet, gresie, faianta; preturi mici, Tel: 0724759331 Amenajari apartamente la cheie: gleturi, faianta/gresie, rigips, tapet, glafuri, vinarom, parchet, instalatii, etc, Tel: 0767417284, 0744316918 n Amenajari apartamentecase, tencuieli, zidarii: gresie, faianta, rigips, parchet, instalatii sanitare, electrice. Rog seriozitate, Tel: 0720489458

é Amenajari interioare. Echipa profesionista executa zugraveli, g, f, gleturi, rigips, sape, tencuieli, parchet etc. instalatii sanitare si electrice la cele mai inalte standarde, antialcool, curatenie, cu sau fara materiale, ieftin, 1 EUR, floscarlat@yahoo.com, Tel: 0723492033, 0762975856

é Branºament apã,

canalizare, asistenþã contract recepþie Apa Nova, separãri, înlocuiri branºamente, Tel: 0721390290, 0761077013


construcþii-amenajãri / pagina 15

18 Iunie 2013

é Branºament apã,

canalizare, acte recepþie Apa Nova, separãri, înlocuiri branºamente 0760727231, Tel: 0720506819, 0214343276

é Cadastru, Intabulare, Topografie. R educ ere cadastru Bucuresti si Ilfov: 25% pentru terenuri si 50% pentru apartamente. Oferta valabila pana la 30 iunie, 150 RON, office@customsurvey.ro, www.customsurvey.ro, Tel: 0724943293

de meseriasi n Echipa renovam apartamente, spatii comerciale, birouri, scari de bloc, gresie, faianta, parchet, placari rigips, glet, izolatii polistiren, la cele mai bune Elegance, preturi, é Capona 1 EUR, magazinul de usi, va ofera o niku_respekt@yahoo.com, Tel: gama variata de usi interior si 0727436981 metalice, la preturi incepand cu 300 lei, sute de modele. Showroom: Sibiu, str. Calea Dumbravii nr. 90, jud. Sibiu, telefon 0765262778; Ploiesti vizavi de shopping city Ploiesti, telefon 0766232105, 300 RON, capona.elegance@gmail.com, http://www.usi-elegance.ro, Tel: 0765262778

é Curatenie, facem curat in urma constructorilor. Case, scari bloc, vile curti etc. Seriozitate, Tel: 0720692661 n Executam (gresie, faianta, zugravit, parchet): garsoniera 3.000, 2 camere 4.000, 3 camere 5.000. Seriozitate, profesionalism, Tel: 0213454129, 0726215249

é Instalatii electrice complete, 220v-380, montam alarme, camere video, interfoane, senzori miscare, schimbam tablou sigurante; reduceri pentru asociatii, niku_respekt@yahoo.com, Tel: 0727436981 tabla zincata, n Lindab, dulgherie, lucram si cu bugetarii. Reduceri de pana la 20%. In toata tara, Tel: 0753709391

Instalatii Instalator, interventii non stop, reparatii tevi sparte, robineti, calorifere, baterii etc. Remedieri instalatii termice si sanitare, reparatii centrale termice orice model, Tel: 0720692661 é

n REPARATIE TIGLA, TABLA ZINCATA, VOPSITORII, JGHEABURI, BURLANE. PLATA SI IN RATE, TEL: 0722722743 n Sobar specialist execut sobe, cãmine, ºeminee, reparaþii, curãþiri, Tel: 0212216699, 0745991298 n Vand otel beton PC52 Mechel Targoviste, ramas de la constructie, diametru 25-100 bare intre 2, 50-3, 70m si diametru 20-50 bare intre 2-4, 70m; discutabil, Tel: 0722676652


18 Iunie 2013

é Cadastru, reducere 50%. Firma autorizata realizam cadastru: apartamente 250ron, terenuri 600ron. seriozitate, profesionalism, rapiditate, coman.cadastru@ yahoo.com, Tel: 0721370029 Infiintam s ocietate c omerc iala (100ron) consultanta in afaceri gratuit (1 luna), Tel: 0729315678

é Asiguram servicii de transport marfa si mobila oriunde in tara si in Bucuresti efectuam transport de marfa si mobila cu un parc auto care asigura orice tonaj si volum, 1 EUR, office @transportmarfa rutier.ro, http://www.transport marfarutier.ro, Tel: 07247244420, 0767419106 n Execut transport in toata tara, cu Mercedes Sprinter (refrigerare 0-20°C) < 3,5 tone, 0726521471

é Închiriem Dacia Logan full options, 50 ron/zi, 0735846662, Tel: 0214309498, 0766509498

n Ai nevoie de un credit? Acceptam salariati si pensionari pana la 69ani consultanta gratuita, Tel: 0768668008 Caut cazare la mare spre Mangalia in iulie si august si ofer cazare la munte in Predeal la pensiune de 3 stele, 0729345841

reparatii é Frigotehnist, frigidere, combine, lazi, congelatoare, vitrine, dozatoare, anyshor1972@ yahoo.com, Tel: 0764562524

é Servicii reprezentare m e d i a F o t o-video & grafica vectoriala-DTP, 0 7 2 0 0 2 9 6 3 0 , ju.ka@mail.com

AnuntAZ 18 06 2013  

anunt de la a la z, anuntaz, anunturi, anunturi foto, anunturi telefon, anunturia online, imobiliare, inchiriere, inchirieri, locuri munca,...

Advertisement