Page 1

Berceni, Iriceanu Ion, ap. 2 cam. cf. 1 dec. et. 5/8 g, f, t, p, usa metalica, contorizat apa, caldura, gaze, loc de parcare, boxa la subsol, mobila bucatarie, constr. 1983, sector 4, supr. 47mp utili, 57.000 EUR, nicoletastirbacu@ yahoo.com, Tel: 0729038719

é Domneºti, Amvic Rezidential, vand 34 locuinte de joasa energie, de 114 mp, P+E1, teren individual de 117-208 mp, utilitati, zona linistita nepoluata, 64.500 EUR, contact@amvic.ro, http://www.amvic.ro, Tel: 0722574880, 0734364477 Videochat, Absolvente pentru activitate legalã, avans 500E, venit 1.000-3.000E, CM, cazare; http://www.selenstudio.ro, 0734959924, 0760179243

é Personal. Companie internationala angajeaza personal tanar si dinamic: Distribuitor, Agent Vanzari, Curier, Asistent Manager. Posibilitatea de avansare rapida. Salariu de la 1200lei, Tel: 0728650079 Sansa unica, Intreprindere din Austria, Unica producatoare de produse cosmetice si suplimente nutritive naturale, Proaspete, ofera 5 pozitii de conducere, pentru promovarea unui concept unic de marketing, emil.onisor@yahoo.com, Tel: 0758911127

é Videochat - Absolvente pentru activitate legalã, venit 1.000- 3.000E, CM, cazare, http://www.enjoystudio.ro, 0763156150, 0735674012

é Filantropia ''Marelui-Public'' -

anunt exclusiv. Naarghita (nerasplatita/neasigurata de statul beneficiar, va solicit urgent sprijin financiar/sponsorizare, ajutându-mi achizitionarea licentei celor 60 cantece indiene - fabuloase (voce-Naarghita) relansându-mi cariera muzicala performanta (5ani). l ''Arta, e sa cladesti un palat pe un vârf de ac! " (Balzac). Multumiri binecuvantate! Amarghioalei Maria (Naarghita) Romanian International Bank: l Cont RIB SA RO11 ROIN 1100 0011 0137 RO01 (RON) l Cont RIB SA RO65 ROIN 1100 0011 0137 EU01 (EUR),

l


pagina 2 / oferte de muncã România

18 Mai 2012 Agenti Intervenþie. Societate securitate angajeaza agenti interventie din Bucuresti, calificati, cu experienta, permis cat.B, 0213129035 é Agent Vanzari cu/

n Agent ticketing. DTS Travel Agecy angajeaza agent ticketing, pentru emitere bilete avion si incasare contravaloare bilete. Persoana responsabila, serioasa, amabila, punctuala, orientata catre client, experienta minim 3 ani. Numai candidatii care indeplinesc conditiile de mai sus vor fi luati in considerare. Salariu 1800 lei/net. Cv + poza la e-mail office@dts.com.ro, http://www.dts.com.ro, Tel: 0724511838, Fax: 0314378271

é Agent Pazã.

Pentru obiective in zona Pipera-Tunari. Tichete de masa, contract de munca, bonusuri in functie de performante, www. blackhawksecurity.ro Tel: 0762309361

fara experienta ROOSSA Books SRL angajeaza, salariu de la 1200lei, posibilitate avansare, Tel: 0318004555

domeniul auto, relatii asigurari, parcuri auto, flota masini, comision, Tel: 0724591498

n Agent Vanzari, Roossa Books angajeaza agent vanzari experienta vanzari carti Rusi, lb. rusa avansat, diploma vanzari, cv / programari interviu la telefon, Tel: 0728650079

Agenþi Pazã, Societate angajeaza pentru paza magazine salariu 5lei/ ora. Program z i, Tel: 0765913706, 0755744540

é Agenþi Pazã. Societate securitate angajeaza agenti paza din Bucuresti, program de lucru o zi da, una nu, Tel: 0213152184

n Agenþi Pazã SC Integra Security Internaþional angazeazã agenþi de pazã, bãrbaþi ºi femei, cu atestat, pentru magazine Mega Image ce se aflã în zona str. n Agenþi Vânzãri în Bucureºti Doamna Ghica, B-dul Lacul pentru UPC România. Dacã eºti Tei, Bucureºti, 0758111018 o persoanã optimistã, dinamicã ºi îþi place munca de teren, te aºteptãm în echipa noastrã! Câºtigurile sunt nelimitate, în funcþie de performanþele tale! Aº teptãm C V la e- mail cariere_vanzari@upc.ro Ajutor Patiser numai cu experienta 5 ore zi o zi da una nu, Tel: 0721740898

é Agenti Vanzari in

Agent Vanzari Distribuitori, editura Roossa Cismigiu, 1200ron +comision atractiv. Posibilitate cariera, Tel: 0213151690

Manager n Asistent cunoscator limba engleza, cunoscator calculator (office), carnet de conducere B. Societate angajeaza, trimiteti cv la Fax: 0213203391

é Agenti Pazã. barbati, femei si agenti interventie, pentru firma de paza. Carte de munca + salariu atractiv. 0755162034, Tel: 0721296652, 0767056551

ospatar, ajutor n Ajutor bucatar, ajutor pizzar, livratori, cu liceul absolvit. Lantul de restaurante Pizza Dominium angajeaza. Cv cu poza trebuie trimis la e-mail sau depuse la punctul de lucru de pe bd IC Bratianu (vis-a-vis Magazin Cocor). Important: specificati functia pentru care aplicati cv-ul andra@pizzadominium.ro

é Asistenta farmacie pentru drogherie Piata Alba Iulia, Tel: 0727699696 n Asistenta Medicala, SC Adra Textil angajeaza pt strand Berceni, 0763698358, Tel: 0761068523, 0758111081 n Barmani ospãtari, bucãtari pentru restaurant zona Tineretului, Tel: 0746013623, 0744181060 Barmaniþã ospatarita cu experienta, cafenea zona 13 Septembrie, Prosper, Tel: 0730557383 1.200-1.400lei, n Bonã experienta, 8-10 ore, Dorobanti, Panduri, Militari, Herastrau, Tineretului, Primaverii, Straulesti, Bucurestii Noi, Bucuresti. Urgent, Tel: 0213107403


oferte de muncã România / info / pagina 3

18 Mai 2012

AnunþAZ vã informeazã Românii cetãþeni europeni Sindicatul Românilor din Strãinãtate

în dialog cu românii de pretutindeni Instituþii ºi organisme ale Uniunii Europene. Autoritatea Europeanã pentru Protecþia Datelor. Domnul Stelian R. din Giurgiu, ne solicitã informaþii despre Autoritatea Europeanã pentru Protecþia Datelor, respectiv ce face aceastã autoritate pentru a proteja datele cu caracter personal referitoare la originea rasialã sau etnicã, religie, apartenenþã politicã, caliatea de membru al unui sindicat, etc.. Îi rãspunde domnul prof. ec. Ion Voinea Preºedintele Sindicatului Românilor din Strãinãtate. Autoritatea Europeanã pentru Protecþia Datelor a fost creatã în anul 2001. Responsabilitãþile Autoritãþii sunt sã se asigure cã instituþiile ºi organismele UE respectã dreptul la intimitate al cetãþenilor atunci când prelucreazã datele cu caracter personal. Ce face de fapt Autoritatea Europeanã pentru Protecþia Datelor? Atunci când prelucreazã date cu caracter personal despre o persoanã care poate fi identificatã, instituþiile ºi organismele Uniunii Europene au obligaþia de a respecta dreptul la intimitate al persoanei în cauzã. Autoritatea se asigurã cã acest lucru se întâmplã. „Prelucrarea” implicã activitãþi cum sunt colectarea datelor, înregistrarea ºi arhivarea lor, identificarea lor în vederea consultãrii, transmiterea ºi furnizarea lor cãtre alte persoane, precum ºi blocarea, ºtergerea sau distrugerea lor. Existã reguli stricte cu privire la intimitate care se aplicã acestor activitãþi. De exemplu, în general, instituþiile ºi organismele Uniunii Europene nu au permisiunea de a prelucra datele cu caracter personal care comunicã informaþii despre originea rasialã sau etnicã, opiniile politice, convingerile religioase sau filozofice sau calitatea de membru al unui sindicat. Autoritatea lucreazã cu funcþionarii cu atribuþii de protejare a datelor în fiecare instituþie sau organism al Uniunii Europene, pentru a se asigura cã se aplicã regulile cu privire la intimitate. În 2009, domnul Peter Hustinx a fost redesemnat Controlor european pentru protecþia datelor, iar domnul Giovanni Buttarelli a fost numit Controlor adjunct. Ambele mandate vor expira în ianuarie 2014. Cum vã poate ajuta Autoritatea Europeanã pentru Protecþia Datelor? Dacã aveþi motive sã consideraþi cã dreptul dumneavoastrã la intimitate a fost încãlcat de o instituþie sau un organism al Uniunii Europene, vã recomandãm sã vã adresaþi, mai întâi de toate, persoanelor responsabile cu prelucrarea datelor. Dacã nu sunteþi mulþumit de rezultat, vã recomandãm sã contactaþi funcþionarul pentru protecþia datelor (numele figureazã pe site-ul internet al Autoritãþii). Aveþi ºi posibilitatea de a trimite o plângere Controlorului European pentru Protecþia Datelor, care va investiga plângerea dumneavoastrã ºi vã va informa despre rezultat cât mai curând posibil. Spre exemplu, Autoritatea poate dispune ca instituþia sau organismul în cauzã sã corecteze, sã blocheze, sã ºteargã sau sã distrugã datele cu caracter personal care au fost prelucrate într-un mod care contravine legii. Dacã nu sunteþi de acord cu decizia Controlorului, puteþi apela la Curtea de Justiþie a Uniunii Europene. (Va urma). Vã invitãm sã urmãriþi serialul nostru consacrat acestui subiect ºi aºteptãm mesajele dumneavoastrã la e-mail office@az.ro sau postal la ANUNTaz OP53 / CP82 Bucureºti.

n Bonã /guvernanta, regim intern, 1.500lei, experienta, Bucuresti. Urgent, Tel: 0213107403

Bucãtar si ajutor bucatar angajam pentru restaurant zona Iancului, Tel: 0212532321 n Coafezã care face frizerie Salon Brâncoveanu Berceni, salariu 1000- 1200 Ron+ CM. Tel: Tel: 0720519429

é Confecþioner/a maºinã liniarã, personal calificat masã croit, muncitor necalificat, Tel: 0727387435 n Consilier. Firma EUROIMM angajeazã consilieri fonduri europene pentru muncã de teren. Se oferã: comision foarte mare. Se cere: seriozitate, aptitudini comunicative ºi prezenþã. Permisul auto prezintã un avantaj, Tel: 0728085650

é Coafezã. Urgent Stilist! Salon Elegant Piata Romana Angajaza Urgent in Conditii FF Avantajoase Coafeza Cu Clienti Si Experienta In Centru! Sunati Acum! proframari@s11.ro, http://www.s11.ro, Tel: 0722905892

é Coafor/Coafezã, pers onal pentru mas aj, manichiura/pedichiura, c os metic a. Gul Studio angajeaza, Calea Mosilor 268. Salariu motiv ant +comision! Tel: 0721991827

é Cons ultant tehnic magaz in. Soc ietate comercialã angajeazã Consultant tehnic magazin preferabil cu experienþã de minim 1 an în domeniul coafurii, CV se trimite la e-mail cariere@profihairshop.ro, Tel: 0730501360 n Cosmetician/a. Salon de infrumusetare situat Calea Vitan angajeaza cosmeticiana, coafeza si tehnician unghi false, Tel: 0767101415

é Colaboratori,

colaborare avantajoasa: medici, 2 asistente, firma naturista, 2h/ zi, merita, Tel: 0723165658, 0766532080 n Colaboratori. Companie multinationala in domeniul financiar bancar recruteaza colaboratori pfa sau srl in vanzari directe. Acceptam persoane cu studiile superioare finalizate, cu abilitatea de a crea si dezvolta un portofoliu de clienti. Avem disponibile 3 pozitii de consilier financiar si 2 pozitii de coordonator vanzari daca ai deja echipa, nety.zotea@bcrlocuintesales. ro, Tel: 0721815811

é Croitor manual feþe încãlþãminte ºi maºiniste cu experienþã, angajãmSC Coryllus Prodimpex SRL (Str. Iliada nr. 55), 0744661957, Tel: 0744661956, 0214204326

é Croitor/easã (Modelier). Atelier de creatie croitorie dama angajeaza, 0726236115


pagina 4 / oferte de muncã România

18 Mai 2012 n CROITOR/EASÃ CUSÃTOARE CONFECÞII CU EXPERIENÞÃ. URGENT ANGAJÃM PENTRU UN PROIECT DE LUNGÃ DURATÃ, TEL: 0743331628

n Gestionarã PC, en-gross, vânzãtoare cu experienþã în raion mezeluri, sector 6, Tel: 0722291968 n Grefier. Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie organizeaza in zilele de 3 iulie 2012, ora 12.00 (proba practica eliminatoroe) si 4 iulie 2012, ora 12.00 (proba scrisa), concurs pentru ocuparea a doua posturi vacante de grefier fara studii superioare juridice, din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. Relatii suplimentare pe pagina de internet a Ministeruli Public www.mpublic.ro, pe site-ul Scolii Nationale de Grefieri www.grefieri.ro, la sediul institutiei (bd. Libertatii nr. 14, sector 5), precum si la telefon, Tel: 0213193906

é Cuptorist. Brutaria “LA TATI” angajeaza cuptorist cu experienta in panificatie. Calea Rahovei (zona Petre Ispirescu), class.food@yahoo.com, Tel: 0752054444 n Curieri pedestri, Total Post Services angajeaza in Bucuresti si Ilfov, Tel: 0212321575, 0732222672 n Cusãtoare, croitor. Fabrica încãlþãminte angajeazã în condiþii avantajoase muncitori calificaþi: cusãtoare, croitor manual; zona ªos. Giurgiului, Tel: 0721213384, 0214510046 n Dansatoare pentru Night é Hairstylist, Salon zona Club. Ofer cazare, Tel: Petre Ispirescu angajeaza, 0760951930, 0721859386 salon.joliedame@yahoo.com, http://www.salon-joliedame.ro, Tel: 0744639922 n Inginer Horticol cu experienþã în irigaþii, angajeazã SC.Garden Grup SRL, Tel: 0721929247 n Îngrijitoare cunoscatoare italiana. Familie italieni cauta é Distribuitor cu sau doamna serioasa cunoscatoare italiana pentru ingrijirea unei fara experienta doamne italiene in varsta, deplasabila, numai ptr. interna, pentru ROOSSA provincie, Tel: Books SRL salariu eventual 0764632194 de la 1200lei, n Îngrijitoare, doamna, pentru bonusuri in functie de ingrijire persoana in varsta cu regim de internat, Tel: realizari, Tel: 0720067502 0318004555 n Îngrijitoare. Familie italieni doamna serioasa n Dragor cu experienta. cauta Angajez pt intretinere si cunoscatoare italiana pentru exploatare draga in jud ingrijirea unei doamne italiene Dambovita, ofer cazare si in varsta, deplasabila, numai mancare, salariu 1500-1700 ptr. interna, eventual provincie, Tel: 0764632194 ron, Tel: 0740349191 n Dulgheri, fierari, betonisti, n Îngrijitoare. Angajam urgent muncitori necalificati, tinichigii ingrijitoare la bloc zona Unirii cu experienta - societate (cap liniii autobuz 116, 117, constructii Bucuresti 313), salariu foarte atractiv, angajeaza. Sunati intre orele contract de munca, program 08:00-16:00, Tel: 0213461102, flexibil (8 ore), nefumatoare, 0785280241 seriozitate. Cerer, cv, xerox CI n Femeie de Serviciu pentru (BI), adeverinta medicala, magazin de mobila Sos. cazier, interviu, proba. Intre Pipera. Salariu atractiv, orele 10.00-13.00, Tel: program part-time, Tel: 0213239591, 0745058927 0732916754 n Instalator. Angajam n Femeie de Serviciu pentru instalator cu experienta. Carte 8 ore/zi de luni pana vineri, de munca, Tel: 0760260457, pentru Firma in zona Bd 0728914516 Basarabia nr 256, sect 3, in incinta FAUR, Bucuresti, Lucrãtor fast-food, peroffice@vii-rom-service.ro, sonal bucãtãrie, casier, Tel: 0742450233 livrator scuter (posesor permis sau atestat) pentru Frigotehnist, nu casnice, Tel: Rotiseriile Dineº, Tel: 0726556314, 0765424442 0213374185, 0730380381 n Gestionarã cunoºtinþe de gestiune pe calculator, pentru halã producþie tâmplãrie PVC, angajeazã Societate Comercialã Bragadiru-Jud. Ilfov, office@tele-electron.ro, Tel: 0214303390, 0217727952

n Lucrãtor execuþie tâmplãrie PVC, cu experienþã în folosirea utilajelor ºi sculelor specifice, office@tele-electron.ro, Tel: 0214303390, 0217727952

n Lucrãtori Comerciali pentru terasa Parc IOR, Titan, Tel: 0731038119 depozit, n Lucrãtori angajeazã Farmexpert, firmã de distribuþie produse farmaceutice. Cu experienþã de minim 1 an pe un post similar. Pachet salarial oferit: 1200 lei net, tichete de masã si decont transport, nursu@dci.farmexpert.ro, Tel: 0214077712, Fax: 0214077701 n Magazioner. Unix Auto, companie multinationala, distribuitoare de piese auto, angajeaza magazioner pentru depozitul din Bucuresti. Reprezinta avantaj experienta intr-un post similar. Trimiteti CV la email, palfi.szilard@unixauto.ro, Tel: 0749083319

é Manipulant marfa. Retailerul de electronice si electrocasnice Flanco angajeza manipulant marfa pentru magazinele sale, c v @ f l a n c o.r o, www.flanc o.ro, Tel: 0212038185, Fax : 0212038104

cu/ fara n Maseuze experienþã, Salon autorizat angajãm, calificare la locul de muncã, Tel: 0766223255, 0213120102 n Menajerã angajam, Tel: 0213265596 Menajerã zona Cernica pentru familie serioasã, Tel: 0213374185

é Manager, sef service cu relatii asigurari si parcuri auto pentru service auto, Tel: 0724591498

é Manager. Restaurant CHOPSTIX angajeaza Manager si Asistent Manager cu studii superioare, experienta restaurante minim 2 ani. Relatii de luni –v ineri, 10.00-20.00, 0737997856

é Manichiuristã! Salon Elegant Piata Romana Angajaza Urgent in Conditii FF Avantajoase Personal Cu Clienti Si Experienta In Centru! Sunati Acum! Tel: 0722905892

n Montatori gips carton ºi termosistem cu experienþã pentru SC Rom-Gheves SRL, Tel: 0733931972, 0733931974 necalificati, n Muncitori zilieri, 80ron/ zi, program 9-21, Tel: 0723515260 n Muncitori în construcþii termosistem blocuri, Tel: 0745806112 n Muncitori necalificati pentru ambalare carbuni in zona Straulesti, sect. 1, Tel: 0742102875 n Muncitori necalificati compania Henkel angajeaza pentru perioada determinata pentru Fabrica de Adezivi din Pantelimon. Solicitam disponibilitate de lucru in 3 schimburi. Trimiteti CV la e-mail, human.resources@ro.henkel.co m, Tel: 0212086855 n Muncitori necalificati. Firma de constructii angajeaza. Cerinte: experienta in domeniu, rezistenta sporita la efort fizic. Informatii la telefon: Tel: 0212521810 n Operatoare PC. Domn italian angajeaza fata cunoscatoare PC si limba italiana. Ofer salariu + event cazare, Tel: 0749605804 n Operator pc Operator PC/xerox/agent de vanzari, fete maxim 25ani, pregatire la locul de munca, salariu intre 1200-2000 lei/luna. Cv la e-mail, 18 RON, comandaprint@copyanc.ro Patis er c u ex perienta angajam, Tel: 0721740898

é Manichiuristã. Coafor angajeaz a pers onal c u experienta pe postul de manichiura- pedichiura in Drumul Taberei, Tel: 0729811610, 0728303303

n Patiser/a pentru gogosi, cu experienta prog 6-15 de luni-vineri 1000L cerem harnicie si serviabilitate, Tel: 0721740898 n Personal curatenie; lucrator bar sportiv si receptie clienti Centru fitness, angajeaza, Tel: 0212532043 n Personal cu experienta angajez pentru vulcanizare si mecanica auto, Tel: 0736469102


18 Mai 2012

oferte de muncã România / pagina 5 SC angajam n Personal personal muncitor femei pentru productie ambalaje din hartie si carton, femeie pentru curatenie si manipulanta marfa cu autorizatie ISCIRmotostivuitor. Informatii suplimentare luni- vineri, 816.00, Tel: 0318600048

Restaurant n Rigipsari si zugravi. Firma n Personal Restaurant zona Casin de constructii angajeaza, angajeaza bucatar, ospatar, Tel: 0727757960 femeie de servici, barman, preferabil domiciliu in zona, programari 12.00- 15.00, Tel: 0732041060 Restaurant. n Personal Restaurant “Casa Olteneasca” situat in Buc. Bd Timisoara nr. 54 sect. 6, angajeaza livratori, catering, ospatari/ ospatarite, 0754024530, Tel: 0785522639, 0758111081

é Personal Coafor,

cosmetica, cu experienta, angajam in Drumul Taberei, Tel: 0728303303, 0729811610 Personal Hotel Hotel 2 stele pe litoral, Costinesti, cauta persoana tinara-tura de noapte - perioada 1 iunie - 1 septembrie. Atributii: receptie - dat si primit chei turistilor pe tura respectiva, curatenie, servire la masa la turisti daca este nevoie, alte activitati de curatenie, mop, spalat vase, etc. Salariu 2000 ron +cazare si masa. Exclus persoane neserioase care se gandesc sa vina la mare pentru distractie! Trimiteti CV+poza la e-mail muncalitoral@ yahoo.com

é PERSONAL PENTRU SALON INFRUMUSETARE ZONA AVIATIEI, ANGAJAM IN CONDITII AVANTAJOASE DE SALARIZARE ECHIPA COMPLECTA COAFEZE, STILISTI, COSMETICIENE, MANICHIURISTEPEDICHIURISTE, TEL: 0722121402 n Personal Restaurant Angajam bucatar, ajutor de bucatar si pizzarrestaurant Parc Ior, Tel: 0731038119

é Personal Restaurant: ospatarite bucatari ajutor bucatari cu experienta. Restaurant Il Cantucio angajeaza, Tel: 0724744153 n Personal shaormerie salariu atractiv, Tel: 0768131308

é Personal: casier, barman, asistentã medicalã, ajutor bucãtar, grãdinar, personal curãþenie, personal debarasare, ºofer. ªtrandul Strãuleºti angajeazã. Program interviuri: Luni-Vineri, 10.00-14.00, în ªos.Bucureºtii Noi, nr. 247. Capãt linie troleibuz nr. 97 ºi autobuz nr. 205, n Personal: angajam gestionar domeniu pal cu experienta minim 3 ani; fete cu experienta in domeniu accesorii mobilier; contabil primar cu experienta in domeniu pal si accesorii mobilier; operator masina ABS cu experienta, Tel: 0720228877, 0755228877

zugravi si é Rigipsari, tencuitori (pentru aplicare mecanizata). Numai cu experienta! 1 RON/luna, baducosrl@yahoo.fr, Tel: 0726647714, 0747691761, Fax: 0722740935 italian in n Secretarã, Romania cu afaceri angajeaza tânãrã draguta part time, eventual studentã, ofer 500 euro luna, sms, Tel: 0756060185 n ªofer profesionist (B, C, D, E) -atestat transport marfã angajeazã societate comercialã din sectorul 5-6, Tel: 0730444402 n ªoferi taxi barbati sau femei, cu atestat, Tel: 0720845965, 0765798150 n Spãlãtor auto cu experienþã SC angajeazã, Tel: 0726149872 n Stivuitorist atestat ISCIR angajeazã Farmexpert, firmã de distribuþie produse farmaceutice. Cu experienþã de minim 1 an. Pachet salarial oferit: 1500 lei net, tichete de masã ºi decont transport, cmincu@dci.farmexpert.ro, Tel: 0214077712, Fax: 0214077701 n Strungari ºi frezori universali, lãcãtuºi mecanici, operatori CNC-iºti, angajeazã Societate Comercialã, Tel: 0213500140, 0213500141 Sudor. Firma constructii angajeaza sudor electric si sudor electric si autogen, curs calificare. Informatii la, Tel: 0212521810 n Tâmplar Binale cu experienta, in zona Garii Progresu. TEL: 021.450.04.18, Tel: 0721329152 n Tâmplar si muncitor necalificat, Tel: 0744683004

é Tehnicieni interfoane, sisteme alarmare, reprezentant tehnic comercial si agenti interventie rapida cu permis angajeaza ABA Security, Tel: 0213358420 cu multã n Vânzãtoare experienþã în magazin alimentar non-stop, zona Ghencea Compozitorilor, program 2 zile/2 zile. Salariu 11 milioane, Tel: 0766324843 n Vânzãtoare cu experienta pentru macelarie, zona Vitan, rog seriozitate si nefumatoare, Tel: 0767304635 n Vânzãtoare bar cu jocuri, program douã zile cu douã, salariu 800Ron plus tips. 0212244791, Tel: 0765486755, 0723436343 n Vânzãtoare pentru patiserie-covrigarie zona Obor/Ferdinand, Tel: 0722205727 n Vânzãtoare cu experienþã în domeniul alimentar, cu atestat de vânzãtor, pentru magazin alimentar în sectorul 4, zona Tineretului, Tel: 0735061481

é Vânzãtoare cu /fara experienta, pentru Restaurant CHOPSTIX. Relatii de luni vineri, 10.00-20.00, Tel: 0737997856 n Vânzãtor/oare pentru magazin alimentar, iuliantufaru@yahoo.ro, Tel: 0765515582

é Piz z ar, angajeaz ã Pizzerie zona Ion Mihalache. Relaþii L-V, 12-17, Tel: 0731027322 n Reprezentant vânzãri cu experienta, din Bucuresti si din toata tara- societate franceza angajeaza. Trimiteti cv pe é Tâmplar calificat cu email, consfranta@yahoo.com, experienta in prelucrarea lemnului, furnirului si PAL, Tel: 0746153608 n Reprezentant vânzãri. angajeaza Societate Tel: Avon, înscriem reprezentanþi Comerciala, vânzãri, câºtiguri mari, 0735673872 produse cadou, cursuri gratuite, posibilitati n Tâmplar. Societate avansare, Tel: 0722930207, angajeazã tâmplari uriversali în lemn, Tel: 0722368599 0768321060

é Vânzãtor/oare presã cu domiciliul stabil in Bucuresti, pentru firma de difuzare presã în zona Mãrãºeºti. Sunaþi Luni-Vineri numai intre 9-17, Tel: 0785207874


detalii la http://ec.europa.eu Franþa n 1. CHAUFFEUR ROUTIER / CHAUFFEUSE

n 11. ASSISTANT / ASSISTANTE ADMINISTRATION DES VENTES - Description: LE GROUPE SALM CONCOIT ET FABRIQUE DES AMENAGEMENTS SUR MESURE POUR L'HABITAT VENDU PAR LES RESEAUX SCHMIDT, CUISINELLA ET EMK. POUR LA FILIALE EMK, VOUS ETES EN CHARGE DE LA TRANSMISSION D'INFORMATIONS DE NATURE STATISTIQUES OU CHIFFREES AUPRES DES CLIENTS EXTERNES ET INTERNES. Salary: Euro 23000.00 - 25000.00 (Annually); Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; drh@salm.fr

ROUTIERE - Description: CONDUITE GRANDE DISTANCE FRANCE ET EUROPE. PERMIS EC COEFF 150M + FCOS + CARTE CONDUCTEUR. EXPERIENCE DEMANDEE EN TRANSPORT FRIGORIFIQUE. DEPARTS ET RETOURS DANS LE HAUT-RHIN. PRIORITE DONNEE AUX CANDIDATS HABITANTS LE DEPARTEMENT. Salary: Euro 2200.00 - 2600.00 (Monthly) Source: Pôle n 12. MECANICIEN / MECANICIENNE DE MAINTENANCE Emploi, Public Employment Services, France; info@kessler.fr INDUSTRIELLE - Description: VOUS FEREZ DE LA MAINTENANCE n 2. ASSISTANT COMMERCIAL / ASSISTANTE COMMERCIALE PREVENT IVE ET CURATIVE D'INSTALLATIONS CHIM IQUES, - Description: RATTACHE(E) A LA DIRECTION DES VENTES, VOUS ACCEPTEZ DE FAIRE DES ASTREINTES ET MAITRISEZ VOUS ETES CHARGE(E) DE FIXER LES PRIX POUR TOUTES L'ALLEMAND ET L'ANGLAIS- Salary: Euro 9.22 - 13.00 (Hourly); LES PIECES DE RECHANGE, LES EQUIPEMENTS DES Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; OPTIONS ET DE METTRE A JOUR TOUS LES TARIFS. VOUS stlouis@sofitex.fr REPONDEZ AUX DEMANDES DES CLIENTS DES n 13. SERVEUR / SERVEUSE DE RESTAURANT - Description: CONCESSIONNAIRES, ET DES COMMERCIAUX. Salary: Euro RESTAURANT DU GOLF RECHERCHE PERSONNE AYANT DES 26000.00 (Annually) Source: Pôle Emploi, Public Employment NOTIONS DANS LE METIER DE SERVEUR/SERVEUSE. VEHICULE Services, France; mulhouse@expectra.fr OBLIGATOIRE. COMPRENDRE ET PARLER L'ALLEMAND EST n 3. AIDE MENAGER / MENAGERE A DOMICILE - Description: SOUHAITE CAR LA CLIENTELE EST SUISSE ET ALLEMANDE. VOUS INTERVENEZ AU DOMICILE DE PARTICULIERS EXIGEANTS, SERVICE A LA CARTE ET BANQUETS. HORAIRES EN CONTINU. CONNAISSANCE DES PRODUITS ET RAPIDITE EXIGEES, POSSIBILITE DE CDI. Salary: Euro 1400.00 - 1600.00 (Monthly) CAPACITE D'ADAPTATION ET MOTIVATION INDISPENSABLE. Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; FAIRE PREUVE DE RIGUEUR ET D'AUTONOMIE. PLANNING FAIT f.ruffenach@aliceadsl.fr EN FONCTION DE VOS DISPONIBILITES. CDI ET PRIMES. Salary: Euro 9.72 (Hourly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; contact.osmose@yahoo.fr

n 4. CHAUFFEUR-LIVREUR / CHAUFFEUSE-LIVREUSE Description: VOUS SEREZ CHARGE D'ASSURER LA LIVRAISON DE COLIS DANS LE SECTEUR DE STRASBOURG. PREPARATION, CHARGEMENT, LIVRAISON ET COLLECTE. VOUS EXERCEZ DU LUNDI AU SAMEDI. (2 POSTES A POUR VOIR). Salary: Euro 9.22 10.00 (Hourly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; contact@setrex.fr n 5. MAGASINIER VENDEUR / MAGASINIERE VENDEUSE Description: VOUS SEREZ CHARGE DE LA RECEPTION ET STOCKAGE DES PIECES AUTO, VENTE AU COMPTOIR, FACTURATION. EXPERIENCE SI GNIFICATIVE DANS CE METIER, RIGOUREUX, AISANCE ORALE ET MAITRISE OUTILS INFORMATIQUES, Salary: Euro 9.22 - 9.50 (Hourly), Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; Employer Name: PERFORMANCES INTERIM Mle PLUMERE AMELIE; Address: 6 BVD DE L EUROPE 67500 HAGUENAU n 6. PEINTRE EN BATIMENT - Description: NOUS RECHERCHONS UN PEINTRE CHEF D'E QUIPE, EXPERIMENTE ET MAITRISANT AUSSI BIEN LES TRAVAUX INTERIEURS QU'EXTERIEURS, POUR UNE ENTREPRISE DE RENOVATION ET REHABILITATION ET RENOVATION. Salary: Euro 1800.00 - 2200.00 (Monthly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; p.alexandre@hays.fr n 7. CARRELEUR / CARRELEUSE - Description: NOUS RECHERCHONS POUR NOTRE CLIENT, UNE ENTREPRISE DE RENOVATION ET REHABILITATION INTERIEURE, UN CARRELEUR CHEF D'EQUIPE. POUR CELA, LE CANDIDAT DOIT JUSTIFIER DE TRES BONNE CONNAISSANCES TECHNIQUES DANS CE CORPS D'ETAT ET D'UNE PREMIERE EXPERIENCE D'AU MOINS 3 ANS. Salary: Euro 1700.00 - 2200.00 (Monthly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; p.alexandre@hays.fr n 8. CARRELEUR / CARRELEUSE - Description: NOUS RECHERCHONS POUR NOTRE CLIENT, UNE ENTREPRISE DE REHABILITATION ET RENOVATION INTERIEUR, UN CARRELEUR / CHEF D'EQUIPE. LA PERSONNE DOIT AVOIR DE TRES BONNES CONNAISSANCES TECHNIQUES DANS CE CORPS D'ETAT ET JUSTI FIER D'UNE EXPERIENCE D'AU MOINS TROIS ANS EN TANT QUE CARRELEUR OU CHEF; Salary: Euro 1700.00 - 2200.00 (Monthly); Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; p.alexandre@hays.fr

n 21. KINESITHERAPEUTE - Description: LE CENTRE HOSPITALIER DE MUNSTER-HAS LACH (60 LITS DE SSR - 67 LITS D'EHP AD) RECHERCHE UN KINESITHERAPEUTE A TEMPS COMPLET. DIPLOME D'ETAT EXPERIENCE DANS LE SECTEUR DE L'ENCADREMENT SOUHAITEE; Salary: Euro 1500.00 (Monthly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; s.monteiro@hopital-munster-haslach.fr

n 22.

CHARGE / CHARGEE DE RECOUVREMENT DE CREANCES - Description: POUR UN DE NOS CLIENTS NOUS RECHERCH ONS UN(E) CHARGE(E) DE RECOUVREMENT POUR FAIRE DE LA MISE EN PLACE DE PROMESSES DE REGLEMENTS, DU SUIVI DE PROMESSES, DE LA GESTION DE COURRIER , DE LA MISE A JOUR DE COORDONNEES CLIENTS AINSI QUE DIVERSES TACHES ADMINISTRATIVES. Salary: Euro 1700.00 - 1730.00 (Monthly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; c.supper@proman-interim.com

n 23.

SECRETAIRE ADMINISTRATIF / ADMINISTRATIVE Description: AU SEIN DU SERVICE SECRETARIAT, VOUS SEREZ CHARGE DU SUIVI ADMINISTRATIF, DE LA GESTION DU PERSONNEL INTERIMAIRE, DE L'ACCUEIL TELEPHONIQUE ET PHYSIQUE. Salary: Euro 10.39 - 10.40 (Hourly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France;

n 24. CHAUFFAGISTE - Description: METHODIQUE ET SOIGNEUX

DANS VOTRE TR AVAIL, VOUS ETES AUSSI CAPABLE D'EFFECTUER DES TRAVAUX DE SOUDURE GAZ. VOUS n 14. COUVREUR ZINGUEUR / COUVREUSE ZINGUEUSE - POSSEDEZ LE PERMIS NACELLE. Salary: Euro 9.22 (Hourly) Description: TRAVAIL SUR CHANTIERS DIVERS, SECTEUR DE Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; STE MARIE AUX MINES ET ENVIRON. COUVERTURE ET mulhousepros@sofitex.fr ZINGUERIE. UN CACES 3B SERAIT UN PLUS, UNE EXPERIENCE n 25. RIPEUR / RIPEUSE - Description: EMPLOI POLYVALENT DE 5 ANS MINIMUM EST IMPERATIVE POUR CE POSTE AINSI DE RIPEUR CHARGE DE LA COLLECTE DES DECHETS QU'UN PERMIS B ET UN VEHICULE PERSONNEL; Salary: Euro MENAGERS, EXERCANT EGALEMENT LES MISSIONS DE 10.00 - 12.00 (Hourly); Source: Pôle Emploi, Public Employment GARDIEN DE DECHETERIE ET DE CONDUITE DE PL. Services, France; Employer Name: GENY PROS Mle CAROLE OU HORAIRES : DE 4H30 A 11H30 POUR LA COLLECTE DES YILDIZ; Address: 3 RTE DE COLMAR 67600 SELESTAT; DECHETS ET EN JOURNEE POUR LE GARDIENNAGE DES n 15. ASSISTANT / ASSISTANTE DE VIE - Description: VOUS DECHETERIES (+ SAMEDI). FIMO EXIGEE; Salary: Euro ACCOMPAGNEZ DES PERSONNES AGEES DANS LEURS 1550.00 - 1650.00 (Monthly) Source: Pôle Emploi, Public ACTIVITES QUOTIDIENNES: MENAGE, REPAS, COURSES, Employment Services, France; Employer Name: SICTOMME DE SORTIES, TOILETTE. MISSIONS ET HORAIRES A DEFINIR AVEC MOLSHEIM ET ENVIRONS Mle WALTER SANDRA; Address: 52 VOUS. FORMATIONS REGULIERES, PARTICIPATION AUX FRAIS RTE INDUSTRIELLE DE LA HARDT 67120 MOLSHEIM; How to DE TRANSPORT, AVANTAGES SOCIAUX, SECURITE D'UN EMPLOI apply: Envoi CV par courrier; Last date for application: 16/05/2012 SALARIE. Salary: Euro 9.42 - 10.22 (Hourly); Source: Pôle Emploi, n 26. MECANICIEN(NE) D'ENGINS DE CHANTIER ET DE TRAVAUX Public Employment Services, France; linda.zrari@o2.fr PUBLICS Description: NOUS RECHERCHONS n 16. ASSISTANT / ASSISTANTE DE VIE - Description: AIDER LA MECANICIEN/MECANICIENNE ENGINS DE CHANTIERS ET PERSONNE DANS LES GESTES DE LA VIE QUOTIDIENNE, TRAVAUX PUBLICS (H/F). VOUS AUREZ POUR MISSIONS DIVERS REALISER POUR LA PERSONNE DES COURSES, LA TRAVAUX DE MECANIQUE GENERALE. Salary: Euro 10.00 (Hourly) PREPARATION DES REPAS, DES FORMALITES ADMINTRATIVES, Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; AIDER AUX SOINS D'HYGIENE CORPORELLE ET DE CONFORT strasbourg@supplay.fr DE LA PERSONNE (LAVAGE DES MAINS ET DU VISAGE, n 27. CHAUFFEUR / CHAUFFEUSE DE POIDS LOURD COIFFURE) Salary: Euro 9.42 - 10.22 (Hourly); Source: Pôle Description: VOUS VOUS OCCUPEZ DE LA LIVRAISON DES Emploi, Public Employment Services, France; linda.zrari@o2.fr BOUTEILLES DE GAZ SUR LE SECTEUR REGIONAL. LE PERMIS n 17. ASSISTANT / ASSISTANTE DE VIE - Description: AIDER LA C, LA FIMO, L'ADR, LA CARTE CHRONOGRAPHYQUE SONT PERSONNE DANS LES GESTES DE LA VIE QUOTIDIENNE, EXIGES AINSI QU'UNE BONNE MAITRISE EN CONDUITE. REALISER POUR LA PERSONNE DES COURSES, LA TRAVAUX DE MANUTENTION ET PORT DE CHARGES DES PREPARATION DES REPAS, DES FORMALITES ADMINTRATIVES, BOUTEILLES DE GAZ. EXPERIENCE EN VEHICULE ISOLEE; Salary: AIDER AUX SOINS D'HYGIENE CORPORELLE ET DE CONFORT Euro 9.22 - 11.00 (Hourly) Source: Pôle Emploi, Public Employment DE LA PERSONNE (LAVAGE DES MAINS ET DU VISAGE, Services, France; haguenau@supplay.fr COIFFURE) Salary: Euro 9.42 - 10.22 (Hourly) Source: Pôle Emploi, n 28. MACON / MACONNE EN RENOVATION - Description: POUR Public Employment Services, France; linda.zrari@o2.fr CHANTIERS ESSENTIELLEMENT EN RENOVATION, VOUS SEREZ n 18. TUYAUTEUR-SOUDEUR / TUYAUTEUSE-SOUDEUSE - EN CHARGE DE LA CONSTRUCTION DES MURS, DES FACADES, Description: VOUS SEREZ CHARGE DE SOUDER DES PIECES EN DES CLOISONS SELON LES REGLES DE SECURITE. Salary: Euro INOX ET EN ACIER NOIR ET DE FAIRE DE LA TUYAUTERIE. 2000.00 - 2200.00 (Monthly) Source: Pôle Emploi, Public Employment TRAVAUX AU VIREUR CONTROLE XRAY TYPE PETROCHI- Services, France; Employer Name: EUROPACT Mme DENISE A. MIE/PETROLE, INSTALLATION OU EQUIPEMENT SOUS PRESSION. Phone: 00 33 684171184 VOUS ETES TITULAIRE D'UNE LICENCE TIG OU MIG-MAG. MISSION n 29. MONTEUR / MONTEUSE EN ECHAFAUDAGE - Description: LONGUE DUREE; Salary: Euro 9.22 - 12.00 (Hourly); Source: Pôle VOUS SEREZ EN CHARGE DE MONTER UNE STRUCTURE. Emploi, Public Employment Services, France; stlouis@sofitex.fr TRAVAIL EN HAUTEUR. Salary: Euro 1900.00 - 2100.00 (Monthly) n 19. TECHNICIEN / TECHNICIENNE INFORMATIQUE - Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; Description: VOTRE MISSION PRINCIPALE SERA D'INSTALLER DU Employer Name: EUROPACT Mme DENISE A. Phone: 00 33 MATERIEL EN MAGASINS (DEPLACEMENTS DANS TOUTE LA 684171184

FRANCE) ET DE TESTER SON BON FONCTIONNEMENT AVEC LE n 30. CHAUFFAGISTE - Description: VOUS SEREZ EN CHARGE DE n 9. GESTIONNAIRE ADMINISTRATIF(VE) RESSOURCES SERVICE INFORMATIQUE EN SUPPORT TELEPHONIQUE. Salary: PREPARER ET POSER TOUS LES ELEMENTS NECESSAIRES A

HUMAINES - Salary: Euro 2000.00 (Monthly); Source: Pôle Euro 1800.00 (Monthly); Source: Pôle Emploi, Public Employment Emploi, Public Employment Services, France; Services, France; sophiechevrolet@merapp.com c.fuhry@cecofi.fr n 20. ASSISTANT / ASSISTANTE DE GESTION EN n 10. TECHNICIEN / TECHNICIENNE DE FABRICATION ET DE RESSOURCES HUMAINES - Description: POUR UN DE NOS METHODES - Description: NOUS RECHERCHONS UN TECHNICIEN CLIENTS NOUS RECHERCHONS UN(E) ASSISTANT(E) METHODES (H/F) POUR EFFECTUER LA REDACTION, RESSOURCES HUMAINES, VOUS SEREZ EN CONTACT AVEC L'AMELIORATION DE GAMMES DE MONTAGE AINSI QUE LA LE PERSONNEL, VOUS FEREZ DE L'ORGANISATION DE CREATION D'ARTICLES ET DE NOMENCLATURES. VOUS DEVREZ DEPLACEMENTS DE REUNIONS ET DE SEMINAIRES. VOUS SUIVRE LES DOSSIERS DE PRODUCTION ET CONTRIBUER A GEREZ LE PERSONNEL INTERIMAIRE, VOUS FAITES L'ACCUEIL L'AMELIORATION DU PROCESS DE PRODUCTION. Salary: Euro PHYSIQUE ET TELEPHONIQUE. Salary: Euro 1700.00 - 1730.00 13.00 (Hourly); Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, (Monthly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; strasbourg@supplay.fr France; strasbourg423@groupe-crit.com

L'INSTALLATION COMPLETE D'UN EQUIPEMENT SANITAIRE ET DE CHAUFFAGE. Salary: Euro 1900.00 - 2400.00 (Monthly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; europact.haguenau@wanadoo.fr

n 31. CARISTE - Description: NOUS RECHERCHONS UN CARISTE 3+5 H/F. VOUS EFFECTUEREZ LE CHARGEMENT ET LE DECHARGEMENT DES MARCHANDISES SEL ON LES IMPERATIFS D'ENLEVEMENT, DE LIVRAISON. EXPERIENCE EXIGEE DANS LE TRANSPORT. Salary: Euro 9.22 - 9.50 (Hourly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; Employer Name: GENY PROS Mle YILDIZ OU CAROLE; Address: 3 RTE DE COLMAR 67600 SELESTAT


detalii la http://ec.europa.eu n 35. COMPTABLE - Description: NOUS RECHERCHONS POUR L'UN DE NOS CLIENTS UN(E) COMPTABLE AVEC EXPERIENCE, DEBUTANT(E) ACCEPTE(E) SI BTS. SALAIRE EVOLUTIF SELON PROFIL. Salary: Euro 9.22 - 11.00 (Hourly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; camo.selestat@camo-interim.fr

n 46. ATTACHE(E) COMMERCIAL(E) SERVICES AUPRES DES ENTREPRISES - Description: SOCIETE INFORMATIQUE RECHERCHE SON A TTACHE COMMERCIAL, IL SERA EN CHARGE DE LA PROSPECTION DE NOUVEAUX CLIENT S SUR LE DEPARTEMENT DU BAS RHIN, ASSURER LA VENTE DU MATERIEL ET DES PRESTATIONS DE MAINTENANCE, FIDELISER SES CLIENTS ET CEUX DE L'ENTREPRISE. Salary: Euro 1400.00 - 1500.00 (Monthly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; commerce.alsace.infoserv@gmail.com

n 57. ATTACHE(E) COMMERCIAL(E) SERVICES AUPRES DES

SEREZ AMENE A TRANSPORTER DES PERSONNES DANS LE SECTEUR BISCHWILLER /HAGUENAU VEHICULE A DISPOSITION; Salary: Euro 9.22 (Hourly) Source: Pôle Emploi, Public Employment n 37. INGENIEUR MECANICIEN / INGENIEURE MECANICIENNE EN Services, France; AGENCE ALSACIENNE DE TAXIS Mme ARMELLE; INDUSTRIE - Description: VOUS JUSTIFIEZ D'UNE EXPERIENCE thierrycharlier@neuf.fr VOUS AYANT PERMIS DE DEVELOPPER UNE EXPERTISE EN n 48. TECHNICIEN / TECHNICIENNE DE SURFACE - Description: MECANIQUE DES FLUIDES, TUYAUTERIE ET ECHANGE NETTOYAGE DE 2 BATIMENTS : SANISTAIR ES, VESTIAIRES, THERMIQUE. TECHNICIEN CONFIRME OU INGENIEUR DEBUTANT, BUREAUX. HORAIRES : 5H-08H ET 17H-20H Salary: Euro 9.22 VOUS MAITRISEZ L'ANGLAIS. LA CONNAISSANCE DES LOGICIELS (Hourly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; DAO SOLID-E / AUTOCAD EST UN PLUS; Salary: Euro 10.00 - 15.00 drh@mecasem.com (Hourly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; n 49. TECHNICIEN/TECHNICIENNE D'ANALYSE ET D'ESSAIS camo.selestat@camo-interim.fr METALLURGIQUE - Description: TRAVAUX METALLURGIQUES SUR

EQUIPE D'AGENTS POUR ASSURER LA PARFAITE GESTION DU PARC MOBILIER. VOUS CONTROLEZ LA QUALITE ET LE FONCTIONNEMENT DES MOBILIERS ET L'ENVIRONNEMENT PROCHE DES MOBILIERS. VOUS COORDONNEZ LES OPERATIONS MONTAGE/MAINTENANCE EN RELATION AVEC L'ADJOINT TECHNIQUE; Salary: Euro 26000.00 - 28000.00 (Annually) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; joelle.herzog@adia.fr

n 36. GOUVERNANT / GOUVERNANTE EN HOTELLERIE Description: POSTE DE GOUVERNANT(E) A MI-TEMPS SUR LE SECTEUR DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG. INTERVENTION 2 A 3 JOURS PAR SEMAINE SELON ACTIVITE (SOIT 20 A 30 HEURES D'INTERVENTION PAR SEMAINE) Salary: Euro 840.00 - 900.00 (Monthly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; Employer Name: LIMA SERVICES M. PERROT ERIC; Phone: 00 33 388927641

n 38. SECRETAIRE TECHNIQUE - Description: POUR UN DE NOS CLIENTS NOUS RECHERCHONS UN(E) ASSISTANT(E) TECHNIQUE. VOUS REGLEREZ LES PROBLEMES TECHNIQUES DE NOS MAGASINS, VOUS PRENDREZ CONTACT AVEC LES PRESTAIRES ET VOUS FEREZ LE SUIVI DE LA FACTURATION. EXPERIENCE DU DOMAINE TECHNIQUE EXIGEE. Salary: Euro 1485.00 - 1500.00 (Monthly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; strasbourg423@groupe-crit.com

n 39. RECEPTIONNISTE EN HOTELLERIE - Description: HOTEL**** LES VIOLETTES RECRUTE POUR ENTREE IMMEDIATE UN RECEPTIONNISTE (H/F) POUR UN POSTE DE JOURNEE (7H-1 5H/15H-23H). VOUS SEREZ CHARGE(E) DE L'ACCUEIL DES CLIENTS, DE LA SAISIE DES RESERVATIONS, DU TRAITEMENT DES MAILS ET DES CONTACTS TELEPHONIQUES. Salary: Euro 9.22 - 9.98 (Hourly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; frontdesk@les-violettes.com n 40. SECRETAIRE ADMINISTRATIF / ADMINISTRATIVE Description: RECRUTE ASSISTANTE POUR POSTE SUR PL ATEFORME DE GESTION ADMINISTRATIVE. A L'AISE EN INFORMATIQUE ET AVEC LES CHIFFRES, VOUS RECEPTIONNEREZ LES COMMANDES EFFECTUEES SUR LES DIVERS SITES AUTOMOBILES. UNE PREMIERE EXPERIENCE EN GARAGE AU TOMOBILE SERAIT UN PLUS. Salary: Euro 1565.00 1566.00 (Monthly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; celine.schmitz@pns-interim.fr n 41. ASSISTANT / ASSISTANTE EXPORT - Description: POUR UN DE NOS CLIENTS NOUS RECHERCHONS UN(E) ASSITANT(E) ADMINISTRATIF(VE) POUR LE SERVICE EXPORT. ETABLISSEMENT DE DOCS LIEE AU TRANSPORT ET TRANSMISSION DES INSTRUCTIONS AUX TRANSPORTEURS, SAISIE DE COMMANDES, TRAVAUX ADMINISTRATIFS, CONNAISSANCE DES INCOTERMS SOUHAITEE; Salary: Euro 1570.00 - 1650.00 (Monthly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; strasbourg423@groupe-crit.com n 42. COUVREUR ZINGUEUR / COUVREUSE ZINGUEUSE Description: POSE ET RENOVATION DE TOITURES, ISOLATION. Salary: Euro 1500.00 - 1700.00 (Monthly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; n 43. ELECTROMECANICIEN(NE) DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE - Description: TRAVAUX DE MAINTENANCE PREVENTIVE ET CORRECTIVE; Salary: Euro 1600.00 - 1800.00 (Monthly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; Employer Name: RPI TRAVAIL TEMPORAIRE, Mme RECOLIN SABINE; Phone: 00 33 388054565 n 44. DEVELOPPEUR / DEVELOPPEUSE WEB - Description: DEVELOPPEUR PHP/MYSQL/ZEND FRAMEWORK VERITABLE RESEAU SOCIAL POUR TOUS LES ACTEURS OUVRANT AU DEVELOPPEMENT DE TOUT TYPE D'IDEES ET DE PROJET, VOZIDEES.COM EST UNE JEUNE START UP EN FORT DEVELOPPEMENT. Salary: Euro 25000.00 - 35000.00 (Annually) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; philippe.kuhn3@wanadoo.fr n 45. CHAUFFEUR / CHAUFFEUSE DE POIDS LOURD Description: LIVRAISON DE MATIERES POUR LES CHANTIERS DE RESEAUX SECS DE LA REGION ALSACE CENTRE. CONDUITE D'UN CAMION BENNE A 50% ET MANUTENTION A 50%. FIMO OU FCO OBLIGATOIRE, PERMIS C ET CARTE CONDUCTEUR. Salary: Euro 9.50 (Hourly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; Employer Name: GENY PROS Mle YILDIZ OU CAROLE; Address: 3 RTE DE COLMAR 67600 SELESTAT

ENTREPRISES - Description: POUR UNE AGENCE INTERIM. VOUS ETES PRESENT SUR LE TERRAIN AU QUOTIDIEN, VOUS ETES RESPONSABLE DU DEVELOPPEMENT COMMERCIAL DE LA ZONE GEOGRAPHIQUE DU BAS RHIN. VOUS JUSTIFIEZ D'UNE EXPERIENCE REUSSIE DANS LE TRAVAIL TEMPORAIRE. PRIMES MENSUELLES + FIN D'ANNEE Salary: Euro 1800.00 - 2000.00 (Monthly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; strasbourg@inter-conseil.fr

n 58. AGENT(E) D'EXPLOITATION EN MOBILIER URBAIN ET n 47. CHAUFFEUR / CHAUFFEUSE DE TAXI - Description: VOUS PUBLICITAIRE - Description: VOUS DIRIGEZ, FORMEZ, ANIMEZ UNE

n 59. MECANICIEN(NE) ENTRETIEN MAINTENANCE ENGINS CHANTIER ET TP - Description: VOUS AVEZ EN CHARGE L'ENTRETIEN ET LES REPARATIONS DES MATERIELS, CONFORMEMENT AUX INDICATIONS DU CONSTRUCT EUR. VOUS ASSUREZ LA BONNE EXECUTION DES CONTROLES REGLEMENTAIRES DES MACHINES. VOUS APPORTEZ VOTRE CONCOURS AUX AUTRES POSTES DE L'AGENCE : CHAUFFEUR, RESPONSABLE D'ATELIER. Salary: Euro 20000.00 - 22000.00 (Annually) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; joelle.herzog@adia.fr

ACIERS ET MATERIAUX NON FERREUX. PREPARATION DES ECHANTILLONS, REALISATION D'EXAMENS MACROGRAPHIQUES POUR LA QUALIFICATION DE MODES OPERATOIRES DE SOUDAGE (SELON NORMES NF EN ISO, ASME, RCC-M), D'EXAMENS MICROGRAPHIQUES, ESSAIS DE DURETE ET DE CORROSION. Salary: Euro 2000.00 (Monthly) Source: Pôle Emploi, n 60. SPECIALISTE SUPPORT TECHNIQUE - Description: VOUS Public Employment Services, France; drh@mecasem.com INTERVENEZ AUPRES D'UNE CLIENTE LE DE PROFESSIONNELS, n 50. DIRECTEUR ADJOINT / DIRECTRICE ADJOINTE DE PME/PMI AFIN D'IDENTIFIER LEURS BESOINS. VOUS PROPOSEZ DES - Description: ENSEIGNE FABRIQUANT ET DISTRIBUANT D ES SOLUTIONS ADAPTEES AFIN DE REPONDRE A LA PRODUITS NATURELS ET BIOS AUPRES DE PROFESSIONNELS. PROBLEMATIQUE CLIENT ENTERMES D'EQUIPEMENTS. VOUS VOUS AVEZ DES CON NAISSANCES MANAGERIALES ET EN ASSUREZ LA GESTION & LA VEILLE TECHNOLOGIQUE DE VOTRE MARKETING. Salary: Euro 2500.00 - 3500.00 (Monthly) Source: Pôle SECTEUR GEOGRAPHIQUE (67,68). Salary: Euro 1800.00 - 2300.00 Emploi, Public Employment Services, France; (Monthly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; joelle.herzog@adia.fr soraya@mondial-uberti.com n 61. RESPONSABLE D'AGENCE DE TRAVAIL TEMPORAIRE n 51. COMMIS / COMMISE DE CUISINE - Description: REJOIGNEZ L'EQUIPE DU RESTAURANT LA BOUCHERIE HAGUENAU ET Description: RESPONSABLE D'AGENCE INTERIM, VOUS E TE ASSUREZ VOTRE AVENIR . POSTE EVOLUTIF ET FORMATION PRESENT(E) SUR LE TERRAIN AU QUOTIDIEN,VOUS ETES ASSUREE. VOUS ETES DYNAMIQUE ET MOTIVE . CONSULTEZ RESPONSABLE DU DEVELOPPEMENT COMMERCIAL DE LA ZONE 67 ET ETES GARANT DU BON AUSSI POUR PLUS D 'INFOS LE SITE DES RESTAURANTS LA GEOGRAPHIQUE BOUCHERIE www.la-boucherie.fr VOUS ETES AMATEUR DE FONCTIONNEMENT DE L'AGENCE. VOUS JUFIEZ D'UNE VIANDE? NOUS AUSSI. Salary: Euro 1600.00 - 1650.00 (Monthly) EXPERIENCE REUSSIE ACQUISE DANS LE TRAVAIL TEMPORAIRE. Salary: Euro 2000.00 - 3000.00 (Monthly) Source: Pôle Emploi, Public Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France Employment Services, France; strasbourg@inter-conseil.fr n 52. RESPONSABLE QUALITE EN INDUSTRIE - Description: VOUS VEILLEZ A LA SATISFACTION DES CLIENTS INTERNES ET n 62. ASSISTANT(E) ADMINISTRATIF(VE) ET COMMERCIAL(E) EXTERNES (GESTION DES RECLAMATIONS, SUIVI D'INDICATEUR) Description: AGENCE DE COMMUNICATION RECHERCHE ADMINISTRATIVE ET COMMERCIALE EN ET ETES RESPONSABLE DU SYSTEME QUALITE. POSTE A ASSISTANTE POURVOIR DANS LE CADRE D'UN REMPLACEMENT D'UN REMPLACEMENT CONGE MATERNITE. MISSIONS : ACCUEIL SALARIE EN CONGE PARENTAL. Salary: Euro 9.22 - 10.00 (Hourly) CLIENTS, CREATION DOSSIERS CLIENTS DU DEVIS A LA Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; FACTURE, BL, COURRIERS, LIVRAISONS, ACOMPTES ET PAIEMENTS DES CLIENTS. Salary: Euro 1600.00 - 1800.00 agence@re-flex.fr n 53. CONTROLEUR / CONTROLEUSE QUALITE DES TISSUS AU (Monthly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; oteos-887829@cvmail.com METRE Description: PARFAITEMENT BILINGUE FRANCAIS-ALLEMAND, VOUS ETES RATTACHE(E) AU SERVICE n 63. REDACTEUR / REDACTRICE TECHNIQUE - Description: PRODUIT ET QUALITE MANAGEMENT SITUE DANS LA REGION VOUS ASSISTEREZ LE SERVICE TECHNIQUE ET COMMERCIAL DE KARLSRUHE (DEPLACEMENTS A PREVOIR). CE POSTE (EN DANS LA REDACTION DES DOCUMENTS, AU SEIN D'UNE FILIALE CREATION), NECESSITE DE BONNES CONNAISSANCES DANS LE D'UN GROUPE FAMILIAL SPECIALISEE DANS LA FABRICATION ET DOMAINE DU TEXTILE (VETEMENTS TECHNIQUES) Salary: Euro LA COMMERCIALISATI ON DE MACHINES DES SECTEURS DU TP, 9.22 - 12.00 (Hourly) Source: Pôle Emploi, Public Employment DE L'AGRICULTURE ET DES ESPACES VERTS. SALAIRE A DEFINIR SELON PROFIL. Salary: Euro 1800.00 - 2000.00 (Monthly) Services, France; agence@re-flex.fr n 54. POSEUR / POSEUSE EN FERMETURES DE BATIMENT - Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; catherine@d-gutzwiller.com Description: CHERCHONS H/F AVEC EXPERIENCE POUR POSE DES PORTES TECHNIQUES SUR 67. CDI DE 35 HEURES, n 64. ERGOTHERAPEUTE - Description: NOUS RECHERCHONS UN HEURES SUPP PAYEES OU RECUP, 13 MOIS, TR, MUTUELLE. ERGOTHERAPEUTE A TEMPS COMPLET. Salary: Euro 1500.00 SALAIRE EN FONCTION DE L'E XPERIENCE. www.portes-mazac.fr (Monthly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; Salary: Euro 12.00 - 13.00 (Hourly) Source: Pôle Emploi, Public s.monteiro@hopital-munster-haslach.fr Employment Services, France; n 65. EMPLOYE / EMPLOYEE DE MENAGE - Description: VOUS

n 55. ASSISTANT / ASSISTANTE DE CABINET COMPTABLE Description: SAISIS DES ACHATS, VENTES ET TRESORERIE, ETABLISSEMENT DES DECLARATIONS DE TVA. TRAVAIL EVOLUTIF SELON COMPETENCE. Salary: Euro 18200.00 - 20000.00 (Annually) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; serge.giorgiutti@lca-eguisheim.fr

ASSUREZ L'ENTRETIEN DE LA MAISO N DE PARTICULIERS EN TOUTE AUTONOMIE MENAGE, ENTRETIEN DU LINGE, REPASSAGE. MISSIONS ET HORAIRES A DEFINIR AVEC VOUS. FORMATIONS REGULIERES, PA RTICIPATIONS AUX FRAIS DE TRANSPORT, AVANTAGES SOCIAUX ET SECURITE D'UN EMPLOI SALARIE (www.o2recrute.fr) Salary: Euro 9.22 - 10.72 (Hourly) Source: n 56. ASSISTANT COMMERCIAL / ASSISTANTE COMMERCIALE - Pôle Emploi, Public Employment Services, France Description: RBS SOFTWARE - ASSISTER LES COMMERCIAUX. n 66. EMPLOYE / EMPLOYEE DE MENAGE - Description: VOUS PREPARER ET SUIVRE LES DOSSIERS COMMERCIAUX. ETRE LE ASSUREZ L'ENTRETIEN DE LA MAISON DE PARTICULIERS EN LIEN ENTRE LE COMMERCE ET LES EQUIPES INTERNES. TOUTE AUTONOMIE MENAGE, ENTRETIEN DU LINGE, PARTICIPER A DES ACTIONS DE PROSPECTION TELEPHONIQUE. REPASSAGE. MISSIONS ET HORAIRES A DEFINIR AVEC VOUS. DYNAMISME, SENS DE L'ORGANISATION, RIGUEUR. MAITRISE FORMATIONS REGULIERES, PA RTICIPATIONS AUX FRAIS DE DES OUTILS BUREAUTIQUES. Salary: Euro 24000.00 - 26000.00 TRANSPORT, AVANTAGES SOCIAUX ET SECURITE D'UN EMPLOI (Annually) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; SALARIE (www.o2recrute.fr) Salary: Euro 9.22 - 10.72 (Hourly) Source: agnes.kleffert@rbs.fr Pôle Emploi, Public Employment Services, France


pagina 8 / oferte de muncã / cereri de muncã / vânzãri terenuri full n Vanzatoare/vanzator time/part time pentru magazin produse tip fresh food si presa, elena19_20@yahoo.com, Tel: 0724296765 Vânzãtor/oare, vorbitori de limba engleza cu experienta in domeniul vanzarilor varsta minima 26 ani, cu experienta, Tel: 0758635632

Tinere é Videoc hat dragute minim 18 ani. Salarizare deosebita, contrac t munc a, s tudio, www.Studio-Bucuresti.ro, Tel: 0720818129

é VIDEOCHAT TINERE PENTRU AGENTIE, VIDEOCONFERINTA, CONDITII DEOSEBITE, CENTRAL, 500-4000E/ LUNA, WWW.ANGAJAREVIDEO CHAT.RO, TE L : 0720818129, 0314250001

Videochat, ai peste 18 ani si vrei sa uiti de grijile financiare? Te asteptam intr-un studio modern unde poti castiga cu usurinta bani. Contacteaza-ne! ID: boomxangajari, Tel: 0761705741

é Videochat Plata la ziI. Enjoy2Chat Studio angajeaza modele (fete) cu/fara experienta, minim 18 ani, engleza mediu. Oferim comision 50-70%, vila centrala Tineretului, program flexibil, conditii de lux, asistenta training, 2.500 USD, enjoy2chat_angajari@yahoo.com n Vulcanizator cu experienþã http://www.enjoy2chat.ro, Tel: SC angajeazã, Tel: 0763702746 0726149872 auto cu n Vulcanizator experienta la vulcanizare in zona Lujerului, Tel: 0737047147

é VIDEOCHAT FIX 1000$ + PRIMA SALARIU FIX 1000$ PE LUNA + PRIMA, 50-80%, PLATA ZILNIC, 100% LEGAL, SONY EVI, ULTRACENTRAL, ACCEPTAM DEBUTANTE. ENGLEZA MEDIUM SAU FRANCEZA, RUGAM SERIOZITATE SI MOTIVATIE, 2.000 USD/LUNA, WEBCAMPROD@GMAIL.COM TEL: 0744280365

é Vulcanizator. Angajam personal pentru vulcaniz are, Tel: 0726761939, 0786063340 Zidari, dulgheri si lacatusi, cu ex perienta. SC Stil Proconstruct SRL, Aciu Adrian, Tel: 0769328300

18 Mai 2012

Elvetia, Club noapte cauta doamne 25-40 ani, pentru companie. Asiguram transport, cazare, telefon si sms, Tel: 0722823554, 0041793659135 Dansatoare, n Germania. dame de companie angajãm legal Night Club. Oferim salariu+ procente+cazare câºtig minim posibil 3000-4000E/lunã Rãspundem la bip (fãrã agenþie), Tel: 004915145349433

é Germania. Cel mai renumit club de noapte din München, Hot Ambiente Rose", cautã doamne ºi domniºoare cu aspect fizic plãcut. Cunoºterea limbii germane sau englezã este un avantaj. Acte legale, câstig între 3000-7000 Euro pe lunã. Cerem ºi oferim seriozitate, toto.doman@ymail.com, www.ambienterose-ug.de, Tel: 0757919152 n Italia, Germania, Grecia si Cipru, plecari urgente pentru hotaleraie + industrie calificati + necalificati, 0213242444, Tel: 0786686985, 0213242444

é Des igner, c aut post/colaborare pe partea de grafica ca DTP, Graphic Des igner, Web Des igner, U r b a n i s t , madalina_8430@yahoo .com, Tel: 0752167687 Economist, absolventa ASE, profesor economie, doresc angajare la ºcoalã privatã, Tel: 0740594798 n Menajerã. Am 43 ani, sunt serioasa, caut sa lucrez interna, ca menajera la o familie, sau bona la un copil, Tel: 0720233417

n Adunati Copaceni 1500 mp, cadastru, intabulare, electricitate, apa, extravilan, 12 euro/mp, 0767617958, 0751049645, 0723008588, Tel: 0767617958, 0723008588, Fax: 0751049645

é Baloteºti, sos Unirii, teren intravilan intabulat, suprafata 760mp, deschidere 21m. Utilitati: curent electric, gaze; cartier rezidential. In planul cartierului, parcela de vanzare este numarul 22. Atentie: nu sunt interesata de orice tip de promovare contra cost; voi achita comisionul agentiei la vanzarea terenului. Multumesc anticipat. Contact: Ispas Andra, 45.000 EUR, ispasandra@yahoo.com, Tel: 0754340873

é Berceni Comuna 6.700€/500 mp, proprietar vand teren intravilan, 6 km de Bucuresti la iesire din Com. Berceni, zona vile, curent, drumuri pietruite, PUZ, d= 20 m, cad+intab, 13 euro/mp, 6.700 EUR, proprietar@comunaberceni.com http://www.comunaberceni.com, Tel: 0765569396, 0721708243 Braºov Vand teren 600mp cartier vile, Tel: 0729975872 n Braºov municipiu, Schei, vand urgent teren 1700mp, construibil, 45E mp negociabil, Tel: 0744338678

teren é Branesti-Pasãrea intravilan, 600mp, desch. 23, 5m, toate utilitatile la 25 m, zona vile, acte in regula, 20.000 EUR, puranstana@yahoo.com, Tel: 0723260965

é Buftea Crevedia - Darza v anz are teren intrav ilan Crevedia (Petrom) catre Darza (asfaltat) 5000mp gaz si curent langa constructii noi. Urbanism, cadastru, intarusat. Fara comision, 5 EUR/mp, office@imobiliare-bucuresti.ro www.imobiliare-bucuresti.ro, Tel: 0730600619

n Cãlãraºi Fundulea intravilan, central, zona politie, utilitati, ideal casa, 20/30; 30 EUR/mp, caty.musat@yahoo.com, Tel: 0762438489 n Cernica, Manastire, 300mp, gaze, gard, curent electric, PUZ+ PUD, 60E/mp, Tel: 0720410961 n Chitila-Ilfov particular vand teren intravilan 430 mp/16Dx27L intre case, intabulare, cadastru, toate utilitatile. Zona linistita la 5 min de centru comercial, centura Otopeni si 20min de autostrada A1, 160 EUR/mp, marius.perta@gmail.com, Tel: 0721253840 n Ciorogârla parcele teren, gaze, curent, preþ între 8 ºi 28 euro/mp, 8 EUR/mp, Tel: 0784600460 n CORNETU VAND LOTURI IN SUPRAFATA DE 500MP3000MP IN ZONA PADURE CORNETU, GAZE SI CURENT, PRET 15E- 20E MP, TEL: 0736477538


18 Mai 2012

vânzãri terenuri / case-vile / pagina 9 n Cãlãraºi Frumuºani Vand casa 4 dormitoare, bucatarie, baie, pivnita, curte 4000mp, livada situata pe malul n Giurgiu Cãlugãreni Vand casa veche, 2000mp, intravilan lacului, Tel: 0766454007 cu apa, lumina, la sosea pret negociabil, Tel: 0728161687 Camil Ressu Particular vand casa suprafata locuibila n Giurgiu Cosoba casã la 130mp, teren 100mp, pret cheie P+M, 128mp+camerã negociabil, 110.000 EUR, tehnicã, teren=411mp, 17km de Tel: 0760230119, la Carrefour Militari, 45.000 €, 0785235056 Tel: 0724341829, 0722325373

Postârnacu, n Dâmboviþa, Cornesti, DN1A, particular, vand teren intravilan 1100mp, 1100mp, deschidere 15m, la 10min de Ploiesti si 30min de Bucuresti. Toate utilitatile: apa, gaze, curent, canalizare. Prin spatele proprietatii trece un parau, la 100m padure. Terenul este ideal pentru constructie casa si/sau helesteu cu posibilitate de alimentare da la rau. Pret negociabil, 18.900 EUR, tudorache_andrei@yahoo.com, Tel: 0757045844

Bolintin-Deal, n Giurgiu, 7100mp deschidere 70, drum betonat, extravilan, accept Tãrtãºeºti, variante Bucuresti 20E/mp, é Dâmboviþa, Terenuri la Padure intre case, Tel: 0740166592 510-580 mp, gaze, stalpi curent montati pe coltul fiecarui lot, urbanism P+2, 20 min de Giurgiu, Crevedia Mare, Victoriei pe DN7, autostrada 4 vand teren extravilan, loturi benzi fara blocaje in trafic, poze/ 1000 mp, 30 km Bucuresti 10 detalii pe site, 14.500 EUR, euro, Tel: 0766346774 www.terenuriconstruibile.ro, 0722677873, 40722677873 n Giurgiu, Valter Maracineanu, la 20km Bucuresti, teren Domneºti 560 mp, 5000mp, intravilan, cadastru, intabulare, curent, deschidere cartierul la doua strazi 41/ 143, 4 E mp, discutabil, Tel: Brâncovenesc, 0722591758 discutabil, 45 €/mp,

é Prahova, Strejnicu vand 800mp teren deschidere 20m. Utilitati: apa si lumina la poarta. Planuri cadastrale, intabulare, unic proprietar, 22.000 EUR, n Central, Sect 3, casa singur faurar@gmail.com, Tel: curte, legea 112, primul 0746947121 proprietar, libera cu acte in regula, 27.000 EUR, Tel: 0755597896 n Ciºmigiu Imobil S+P+5et, de Voluntari teren 432 vanzare, finalizat 85%, Tel: 07601682204 mp cu casã din Ilfov, langa n Cornetu cãrãmidã, locuibilã, Bucuresti, casa 5 camere, 2 posibilitate ºi sediu bai, 2 bucatarii, anexe, 1600mp, pomi, vie, T-32mp, firmã, Tel: 120.000 EUR, Tel: n Pasãrea, drumul Padurea 0735849934, 0727113730 0741279479, Pustnicul lângã Impact 0754031671 Galenfield, teren 500mp intravilan puz aprobat sect 1 n Dâmboviþa Jugureni Vand Bucuresti 150 eur/mp, Tel: Voluntari aleea casa nefinisata parter 0745250025 125mp+ mansarda + curte Popasului, vând 700 mp, 27000 euro Periº 3140mp, situat lângã teren 720 mp, negociabil. Jugureni, sala de sport. Toate deschidere 14m, cu Dambovita, Tel: 0727628364, utilitãþile zonei, 11 EUR/mp, Tel: casã veche, gaze, 0734198034 0765661984, 0726339323 curent electric, ca-

nal la poartã, apã curentã în zonã, preþul zonei, negociabil, orele 18-22, Tel: 0770498468

Tel: 0721494203

n Giurgiu Bolintin Deal, proprietar, 1130mp, d=21m, cu toate utilitãþile, cadastru, gaz+luminã în faþa terenului, uºor negociabil, 35 EUR/mp, Tel: 0724592450

Giurgiu, Adunatii-Copaceni, particular vand 425 mp deschidere 17m. cadastru intabulare. pret discutabil, 7.500 EUR, Tel: 0722198369 Giurgiu Mihãileºti Vand teren 2000mp in Mihailesti sat Tufa, Tel: 0758034536

Jilava, loturi teren intravilan, 540mp, 1.000mp, toate utilitatile, Tel: 0743016497

n Militari vis-a-vis OTV, 400mp cu ieºire în bd. Preciziei, Tel: 0766699471

é Moara Vlãsiei, Ilfov, vand teren supr. 1475 mp, cadastru, cu vedere lac langa autostrada, 50 EUR/mp, Tel: 0720350931

é Prahova, Blejoi, Teren industrial / comercial 50.000 mp; situat la limita cu intravilanul orasului Ploiesti, pe teritoriul administrativ al Com Blejoi, la intersectia DN1B cu Soseaua de centura a Mun. Ploiesti, in imediata vecinatate a Show-Room auto: Ford, Mercedes, Seat, Opel si comercial: Romstal, Petrom, Lukoil. Teren, cu o deschidere de aprox. 500m. la drumul ce face legatura intre DN1B si centura Mun. Ploiesti. Utilitati: Apa curenta, gaz, energie electrica 220V – 380V– 6.000V, canalizare la limita terenului. Ideal pentru activitate comerciala, de servicii sau industriala. Se poate vinde intreg sau minim 2 Ha, 35 EUR/mp, faurar@gmail.com, Tel: 0746947121

n Bragadiru km 8 p+m 2d, 2 bãi locuibilã 2009 ST-700mp urgent 94.000€, 0723536243 n Buzãu Movila Banului casã cãrãmidã, 5 camere, baie, apã curentã, încãlzire centralã, 815 mp, preþ avantajos, 0724016272

n Cãlãraºi Casa 2 camere fantana proprie, c. electric, livada, 2500mp, intravilan. pret discutabil, 15.000 EUR, Tel: 0765191915

é Domnesti-Ilfov, particular, vand casa la cheie P+1, an constructie 2011-2012 din caramida, utilitati, living, 3 dormitoare, 2 bai, wc, bucatarie, 80.000 EUR, stanciuu_auco@yahoo.com, Tel: 0764124747, 0722626475

Dragomireºti Bâcu, la cheie toate utilitãþile 128mp, P+M+camerã tehnicã, teren=500mp, 7km de Carrefour Militari, 55.000 EUR, Tel: 0724341829 n Dragomireºti-Deal zonã vile p+1 2010 utilitãþi locuibilã 1000mp urgent, Tel: 0762293824, 0721909555

é Giurgiu, Adunaþii-Copãceni, casa 4 camere, 2 bai, bucatarie, camera tehnica, teren 1000 mp, constructie noua, materiale de calitate. Pret negociabil, 60.000 EUR, Tel: 0730019673

n Lacul Tei, Str. Serban Gheorghe nr. 71b. Casa locuibila/demolabila. Exclus Agentii Imobiliare.Toate actele la zi, 89.000 €, 0733156155

n Militari, Moineºti, 1km de la Plaza Timiºoara, vilã S+P+1+M, suprafaþã 400mp, 12 camere, curte 370mp, 380.000 EUR, izolo_business@hotmail.com, Tel: 0756827462

n Olteniþei, str Stoian Militaru, urgent vilã, 330 mp, 5 camere, 2 living room, 4 bãi, garaj, teren 336 mp, nenegociabil, 300.000 EUR, Tel: 0740212173, 0722212173

n Ultracentral, vand vila perioada interbelica D+P+E+M, art nouveau, construit 434mp, intabulata, 800.000 EUR, Tel: 0744381266 n Unirii Mitropolie, vila 14 camere, su-380mp+180mp curte. Se poate compartimenta in doua locuinte, 275.000 EUR, Tel: 0722397351

n Vrancea Tercheºti 4 camere, bucãtãrie, 1000 mp teren, 18 km distanþã Focºani. Preþ 37.000 Lei, Tel: 0724295369, 0768681923


pagina 10 / vânzãri case-vile / garsoniere / 2-3-4 camere

n 1 Decembrie - Ilfov Ocazie! casa P+1, 380mp utili, toate utilitãþile, la cheie, 80.000 EUR, Tel: 0752090990

n Bãneasa Particular vand Garsoniera Greenfield si loc parcare, letitia.preduc@gmail.com, Tel: 0722141185 Moldovita, n Berceni, Aparatorii Patriei, particular et. 1/3 renovata si utilata modern, 23.500 EUR, Tel: 0723382396

Berceni, intersecþia Luicã-Giurgiului, cf. 1/decomandat, 35mp, neamenajat, zonã civilizatã, acces rapid zonã comercialã, negociabil! 32.000 EUR, Tel: 0724134657

Billa, langa n Titan, Postavarului, zona Codrii Neamtului sector 3, vand garsoniera complet renovata si utilata, usa metalica, gresie, parchet, faianta, lavabila, termopane, cabina de dus, aer conditionat, masina de spalat, cuptor cu microunde, frigider, canapea, dresing, televizor, cablu RCS/RDS, 26.500 EUR, carlaczm@yahoo.com, Tel: 0766237959

n Vitan Olimpia, particular, 1/10, semidecomandat, stradal, vedere spate, fãrã îmbunãtãþiri, cadastru, liberã, 1980. 34.800E, Tel: 0720446060

Argeº Câmpulung Muscel, etaj 1, gaze, parchet, decomandat, bloc cãrãmidã, Tel: 0744368229

n Cãlãraºilor Garsoniera 4/4, sector 3, balcon inchis, cadastru, intabulare, Tel: 0723307672

n Giurgiului, piaþa Progresu, particular, confort 1, 24 mp, 9/9, îmbunãtãþiri, 30.000 EUR, Tel: 0727778028

Nerv a Traian, v and garsoniera, confort 1 sporit, dec omandata, 45mp, renovata recent, pret 55000E negociabil, Tel: 0729267989

Ozana Vand garsoniera 15mp, baie, bucatarie, parchet, zona Ozana, libera, 16.500 EUR, Tel: 0726289323

é Baba Novac cu Campia Libertatii, proprietar vand 2 si 3 camere, apartamente vecine 54mp /69mp, 10/10, vedere parc A.I.Cuza, 1.050 EUR/mp, cannelu@hotmail.com, Tel: 0212402530 Berceni Secuilor c u Branc ov eanu, frumos impartit, 51mp, v ec ini c iv iliz ati, 3/4, fara imbunatatiri, solid, spatii depozitare, acces rapid RATB, 47.700 EUR, alexe_lizica@yahoo.com, Tel: 0721200376

Taberei Aleea n Drumul Arinis, Valea Ialomiþei, et. 2/4, fãrã balcon ºi îmbunãtãþiri, Tel: 0760677477 n Drumul Taberei metrou, decomandat, confort II, liber, p/10, 42.500 EUR, Tel: 0722217144

18 Mai 2012

Vãcãreºti, str. Pridvorului, 2010, etaj 1, 96mp, g+f+p, usa metalica, termopan, bucatarie mobilata si utilata, 82.000 EUR, Tel: 0740166592

n Ferentari St. Vâltoarei, n Vitan particular vând lângã ºcoalã, confort 2, etaj apartament 2 camere, 3/4, Tel: 0745012893, decomandat, cu îmbunãtãþiri ºi 0745012899 centralã de apartament, discutabil, 61.000 EUR, Tel: 0723618214, 0745084199 n Giurgiului, Liceul Energetic, Bloc, conf. 2, Parter, 35mp utili, semidec, îmbunãtãþiri, grilaj anti efracþie, G+F+T+AC, semi mobilat, internet, apometre, loc de parcare. Foarte aproape de centre comerciale, staþii RATB. An construcþie 1973. Preþ 34600 EURO, Tel: 0722379608

é Vitan Mall particu-

lar, stradal, lux, et. 3, 45.000 EUR, Tel: 0764026721

2 camere n Iancului decomandate, 56 mp utili, renovat, contorizat, de vanzare urgent, 70.000 EUR, Tel: 0767098447 n 1 Decembrie Bd, metrou, proprietar, 2 camere confort 1, Semidecomandat, etajul 8/10, Bloc 1976, 52 mp, 45.000 €, OTOPENI, PROPRIETAR macsimus4u@yahoo.com, Tel: A P A R T A M E N T 0752113431 DECOMANDAT, COMPLET MOBILAT SI U TILAT, CONSTRUCTIE NOUA, BAI CU CADA, PARCHET 12MM, USA METALICA, 60MP UTILI, OCUPABIL PESTE 3 LUNI, 6 0 . 0 0 0 E U R , BIANCA.IERCU@YAHOO n Bãneasa 3 camere bloc .COM, TEL: 0745750171 reabilitat termic, ap 3 camere decomandate, 2 grupuri sanitare, 2 aer conditionat, gresie, faianta, parchet stejar n Sãlãjan, Prevederii, 2 masiv, usi interior schimbate, camere, etaj 4/8, 55mp, hol amenajat stil dressing, termopan, parchet stejar, 110.000 EUR, gresie, faianta, aer conditionat, somanolescu@gmail.com, Tel: usa metalica, loc parcare, parc 0742223806 pentru copii, zona linistita. Daca se doreste se vinde Brâncoveanu particular 3 utilat/mobilat, 55.000 EUR, Tel: camere, cf 1, decomandat, 0721287307 5/10, toate imbunatatirile moderne, parcare, vedere la bulevard pret 65000 euro, Tel: 0724205508 Tineretului, Pridvorului, super amenajat, et 1, langa n Brâncoveanu particular, parc, termopan, gresie, vand 3 camere decomandate, faianta, bucatarie mobilata, 80.000 EUR, 3 camari, dressing. Sunati silvia_tampu@yahoo.com, Tel: numai dupa ora 12:00, 0721255558 80.000 EUR, Tel: 0722627744 Bucureºtii Noi

n Berceni Emil Racovita str. Aliorului, confort 1, decomandat, etaj 6/10, balcon, n Pajura garsoniera, 15 mp, geam baie, intabulare, accept 44.000 EUR, Tel: n Titan Codrii Neamtului, 2 gresie, faianta, termopan, credit, parchet, usa metalica, aer 0722568283 camere, decomandat, 55mp, conditionat. Propietar, exclus 6/10, imbunatatiri, centrala intermediari. Pret negociabil, termica, apometru, dressing, Tel: 0725141949 cadastru, intabulare, exclus n Ciºmigiu Brezoianu, etaj agentii, 64.000 EUR, Tel: 2/7, baie, bucatarie, urgent, 0758509488 17.000 EUR, Tel: 0728005657, n Stefan cel Mare garsoniera 0745005657 Titulescu etaj 1/8, 64mp, 9/10, 1982, 42mp, bloc mixt, particular, 2 camere 1/8, decomandata, imbunatatiri decomandat, balcon foarte g+f+p+t, ac, mobilata, utilata, vedere laterala, negociabil n Dorobanþilor mansardã, 40 mare, vedere stradala, bloc Urgent, 49.000 EUR, mp, preþ 60.000 Euro renovat 2010, 74.000 EUR, vladimirsoare@yahoo.com, Tel: negociabil. Exclus intermediari, Tel: 0765665565 0762686613, 0731491035 Tel: 0726232648

Teatrul Masca: bloc 2011, demisol, suprafaþã construitã 70mp, suprafaþã utilã 64mp +10mp terasã, finisare la cererea clientului, apropiere metrou, gaze, utilitãþi, cadastru, intabulare. Preþ: 45.900, Tel: 0722379611

metrou, é Crângaºi, apartament 3 camere in imediata apropiere a lacului si a parcului; la etajul 1 al unui bloc cu 8 etaje, construit in anul 1985 cu o structura de beton, urmeaza sa fie reabilitat termic, amenajat si renovat, scara foarte curata si civilizata fara restantieri. Apartament confort 1 decomandat. Detin loc parcare in fata blocului, vizibil din sufragerie si bucatarie, 80.000 EUR/mp, costel_cojocaru_1980@yahoo. com, Tel: 0722617977

Floreasca, particular vand apartament 3 camere, semidecomandat, et 2/3, recent renovat. imbunatatiri: geamuri termopan, aparate de aer conditionat, alarma. Mobilierul specific: dulapurile incastrate, mobila de bucatarie, de baie, mobila de hol raman in apartament, 89.000 EUR, elisabeta_visan@yahoo .com, Tel: 0722245004

3 camere n Panduri, decomandat Etaj 3 din 8, 73 mp. Apartament complet reamenajat. Geamuri termopan, gresie, faianta, aer conditionat si multe alte imbunatatiri. Zona linistita, acces usor la mijloacele de transport. Rog seriozitate pret usor negociabil, 97.000 EUR, Tel: 0722226303 Drumul n Popeºti-Leordeni Fermei la Oratoriu cu bucatarie open space mobilata etaj 1/4. Supratafa este 84mp constructie martie 2010. Finisaze cu gust, cadastru, liber, nelocuit si garaj la parter de 20 mp. Scoala si gradinita gard in gard.Mijloace de transport la 5min, supermarket Carrfour si Piata Sudului. Pretul este 71000 euro negociabil, 71.000 EUR, radu75dum@yahoo.com, Tel: 0729697797, 0216291421

n Socului str Cernãuþi, 67mp, 3 camere, cf 1, 40.000 EUR, Tel: 0788218172

n Titan vand apartament 3 camere, semidecomandat, centrala, termosistem, multiple imbunatatiri, 77.000 EUR, Tel: 0722495401

Giuleºti in apropierea podului Grand - vand apartament 3 camere, parter, balcon, supraetajat, exclus intermediari. 0216427772, 58.000 EUR, 0746104966, 0754494649

é Universitate, str Ion Campineanu nr 9, in zona 0, apartament apt deosebit, foarte spatios 131 mp, 3 dormitoare si 2 sufragerii, etaj 2 din 6, centrala proprie de apartament, 2 intrari, blocul este in consolidare timp de 18 n Moºilor Urgent vand luni, negociabil, 200.000 EUR, apartament 3 cam, p/9, 65mp, madalinescu@ymail.com, Tel: utilit. GFTP, boxa, uscatorie, 0730917897 posibilitate balcon, renovat, constructie, 1983, negociabil, 73.000 EUR, Tel: 0728228650 n 1 Decembrie - Ilfov Ap 3 camere et 3 cu utilitati si imbunatatiri pret discutabil, loc 1 Decembrie jud Ilfov, 45.000 EUR, Tel: 0723627232

é Pache Protopopescu Foisorul De Foc, Zona Plantelor, Austrului 18, vanzare apartament 3 camere, in vila P+1, suprafata 104 mp, semidecomandat, toate utilitatile, telefon, cablu TV, cablu intenet, centrala, beci, curte interioara, loc parcare. Semicentral, acces rapid in centrul orasului. Acces rapid in zona la marketuri, restaurante, universitati, licee, scoli, gradinte, etc., 114.900 EUR, 0723321103

13 Septembrie, proprietar, vand apt. 3 cam, mobilat, decomandat, imbunatatit, et. 2/8, 76.000 EUR, Tel: 0757076278

DRISTOR, RAMNICU VALCEA, 4 CAMERE, 7\8, TERMOIZOLAT, 2 BALCOANE, 2 BAI, 87.000 EUR, 0744359666


18 Mai 2012

vânzãri imobile / cumpãrãri 4 camere / închirieri oferte imobile / pagina 11 n Cantemir închiriez unei singure persoane serioase, apartament douã camere, decomandat, 3/7, renovat, utilat, 350E, Tel: 0722434630

4 camere n Fizicienilor semidecomandat, parter, stradal, faianta, gresie, parchet, usi/ferestre termopan, 95.000 EUR, Tel: 0735849934, 0727113730

Victoriei, in apropriere de Spitalul de copii Grigore Alexandrescu - cumpar apartament 4 camere, exclus intermediari. 0216427772, Tel: 0746104966, 0754494649

Piaþa Gorjului, n Militari cadastru, intabulare, 2 bãi, 2 balcoane, gresie, faianþã, parchet, aer condiþionat, termopan, etaj 8/8, terasã impecabilã, 85.000 EUR, popa.vasilica@gmail.com, Tel: 0720050416

Rahova, intersectia Rahova, proprietar, vand ap. 4 camere, et. 1, extra imbunatatirir, 102mp, 2 aer conditionat, 2 balcoane, 72.000. Euro discutabil, 0727410434, Tel: 0786888916, 0761292385 Parc bloc n Sebastian reabilitat, hol H, 2 bãi, 2 balcoane, gresie, faianþã, parchet laminat, centralã, AC, Tel: 0721607092, 0761408085

n 1 Mai (Mihalache) metrou, 7/7, semidec, u.m, termopan, balcon, pensionara primeste o persoana nefumatoare, 300 ron/chiria + 250ron/garantia, Tel: 0723713816, 0216442571 Noi camera n Bucureºtii separata, toate utilitatile, familie tanara, cuplu 520ron, Tel: 0213105665 n City Mall închiriez 1 camerã în apartament de 3 camere, preþ 400Ron + 200Ron garanþie, Tel: 0729411154

Militari Piaþa Gorjului, 5 minute de metrou, caut coleg de apartament 140Euro+1luna garanþie, 140 EUR, Tel: 0745480279

Bd n Crângaºi, Constructorilor, Garsoniera 34 mp, decomandata, renovata, termopan, parchet, mobilata, utilata, cf1, gresie + faianta, 240 EUR/luna, office@medipro.ro, Tel: 0728888069, 0040728888069 n Drumul Taberei, Valea Viilor, nr. 4, particular ofer garsoniera 3/4 decomandata, utilata, moderna, eventual parcare, 34 mp, 210 EUR/luna, 0723541453 n Foiºorul de Foc, ofer spre inchiriere garsoniera cocheta zona linistita, persoana particulara serioasa, Tel: 0722359835, 0766747344 n Republica închiriez garsonierã, la curte, preþ avantajos, zona metrou Republica, Tel: 0760967852 Titan Sãlãjan, închiriez gars onier ã c onfort 2 proprietar. Fãrã intermediari, Tel: 0769411172

é Vand magazine in statii metrou 3800- 5000E, Tel: 0741146876

Sc himb apartament 2 camere in Craiova, situat in cartierul Brazda lui Novac, aproape de gara, c u gars oniera Buc ures ti, 38.000 EUR, 0762521878

Gara de Nord, vila cu 2 apartamente a cate 3 cam dependente. Intrari s i c ontoriz ari s eparate, c onfortabile, Tel: 0740611035 n Vitan Mall Vila P+E, 4 dormitoare, salon primire 80mp, bucatarie stil american+ 2 bai, urgent, Tel: 0720649052

n Alba Iulia Piata, Burebista, Inchiriez ap. 2 camere decomandat mobilat, utilat modern, Tel: 0723415405, 0740914980 n Brâncoveanu, Paduroiu, inchiriez ap. 2 cam, 60 mp, et. 1/4, mobilat, apometre, usa metalica, bloc curat, linistit, 200 EUR/luna, 0766630636

Centrul Istoric, Strada Lipscani nr. 12 (între Calea Victoriei si BNR). Ofer spre închiriere ap. cu 2 camere decomandat, mobilat, bucataria utilata, centrala proprie, termopan, parchet, gresie, faianta, suprafata 100mp, 450 EUR/luna, Tel: 0724965852 Inchiriez 2 n Colentina camere curte 800 ron, Tel: 0768372103 n Drumul Taberei etaj 3/9, mobilat, utilat, urgent, 200 € Tel: 0748959515, 0728005657 liber, n Floreasca decomandat, 57mp utili, etaj intermediar/3, centrala, zugravit, mobilat, utilat standard, boxa, Billa, Kaufland, 1050Ron/luna, 0722872931 n Grigorescu Particular inchiriez apartament cu 2 camere decomandat modern, renovat, luminos, cu toate dotarile (aragaz, frigider, masina de spalat, televizor, aspirator), 6/10, situat in zona linistita, apropiere de metrou N. Grigorescu. Apartamentul are gresie, faianta, parchet, termopane, instalatii sanitare, cabina de dus cu jacuzzi si radio, usa metalica noi, 300 EUR/luna, Tel: 0720339576 Grigorescu, str. Patriotilor, inc hiriez apartament 2 camere, proaspat renovat si modernizat, cu posibilitatea mobilarii la c ererea chiriasului, decomandat 49 mp, 300 EUR, cameliaelenamatache@ gmail.com, Tel: 0728528528 n Militari Lujerului, etaj 5/9, cf. 1/dec, urgent, Tel: 0745055657, 0728005657 n Pantelimon, Socului, confort 1, stradal, etaj 4/10, mobilat modern, negociabil, 350 EUR/luna, Tel: 0727720167 Tineretului Pridvorului, super amenajat, et 1, langa parc, termopan, gresie, faianta, bucatarie mobilata, 3 camari, dressing. Zona linistita. Sunati numai dupa ora 12:00, 400 EUR/luna, Tel: 0722627744 n Titan metrou, Romtelecom, 9/10, decomandat, g+f+p+t, balcon, utilat, mobilat modern, tv, um, pentru o fata/femeie, 1.000ron/chiria+ 1 luna garantie, Tel: 0216442571, 0723713816

PETRE n RAHOVA, ISPIRESCU, INCHIRIEZ APARTAMENT 3 CAMERE, 60MP, MOBILAT, ETAJ 1/8, 2 MIN PANA LASTATIATRAMVAI32,O STATIE PANA LA PIATA RAHOVA, LIBER, NEGOCIABIL, 300 EUR/LUNA, NONIDORIA@YAHOO.COM, TEL: 0723060868

n Victoriei Titulescu, inchiriez 4 camere 60mp, 1500 ron, Tel: 0761671425, 0724216397

n Mihai Bravu Inchiriez spatiu comercial, vitrina 8m, stradal, aer conditionat, curent 380v, zona Mihai Bravu Real, pretabil farmacie, cabinet veterinar, Tel: 0725629189, 0761759499 n Militari in zona Uverturii, Inchiriez spatiu comercial la etaj si mansarda aproximativ 440mp, pretabil, spatiu birouri, sala fitness, studiou foto, Tel: 0721677070, 0761759499 n Nerva Traian nr. 12, spatiu comercial, 180mp utili, deschidere vitrina dubla Nerva Traian si Alexandru Vlahuta. 5000E/ luna tva inclus, Tel: 0766399762 n Prelungirea Ghencea Str. Valea Furcii nr. 57, sect. 6, spatiu comercial nou, construit 57mp+ curte (terasa) 186mp, Bucuresti, -1300e/ luna, Tel: 0766686140, 0766686135 n Rahova Spatiu comercial, toate utilitatile, stradal, trafic, vad, pretabil orice activitate, Tel: 0767634447

Hala 500mp, n Afumaþi 1000mp, constructie noua, 7, 5mm, deschidere DN2, toate facilitatile, 3E/mp, 0724286586

ANTIAERIANÃ 79C, CLÃDIRE BIROURI P+3, FINISAJE LUX, SISTEM ALARMÃ, REÞEA VOCE DATE, AER CONDIÞIONAT. PREÞ: 7E/MP NEGOCIABIL, 0724505845, 0213119983

é Berceni Super Vad, inchiriez spatiu 1500 mp service auto si spalatorie auto, vulcanizare auto, magazin piese auto, birouri. Pretabil si pentru alte activitati comerciale contract pe termen lung, toate facilitatile, 380 V, locatie intersectie Emil Racovita cu T. Magurele, ftitica@yahoo.com, Tel: 0724414141 n Ciºmigiu, Bd. Regina Elisabeta nr. 63, Spatiu comercial, 154mp utili, vitrina 20m, vad comercial f. bun, pretabil banca. 7000E/ luna +TVA, Tel: 0766399762 n Drumul Taberei Piaþa Chilia Veche 20mp; Piaþa Valea Ialomiþei 13mp, Tel: 0723258082, 0736144950 n Galaþi municipiu, str. Stadionului, BL. M3, inchiriez spatiu pentru manichiura si pedichiura, Tel: 0743668904 n Kogãlniceanu demisol pretabil bar, disco, restaurant, 200mp, Bd. Kogalniceanu statuie, intrare bulevard, discutabil, 3.000 EUR, Tel: 0732128799

é Republica. Birou industrial - stocaj. Particular inchiriez cladire noua. Parter si etaj 800 mp. Curte imprejmuita 600 mp. Acces TIR. Langa metrou, autostrada, centura, sectie politie, 4.000 €/luna, www.plexirom.ro, Tel: 0752088052 n Sector 5. Inchiriem spatii pentru birouri, sedii de firma, magazine, depozite cu suprafete de la 7 la 300mp, Pret pt. 7mp este de 90E/ luna, Tel: 0766985478 n Titulescu Nicolae, parter bloc, 73mp, vitrina 7ml, modern, multiple destinatii, proprietar, Tel: 0723232535, 0764117343 n Unirii Mitropolie, stradal, vila 14 camere, su-380mp+180mp curte. Se poate compartimenta la cerere. Particular, 1.400 EUR, Tel: 0722397351 n Vitan Piata Bobocica platoul cu parculet, 50 mp, vad com, grup sanitar, acces fata-spate, contract termen lung, 1000 e+tva, 1.000 €, 0762830530

n Sos. Buc.Magurele (Rocon). Inchiriez teren deschidere 14m, suprafata de la 500- 3000mp, 2lei/ mp, Tel: 0736477538

n Cautam camera la curte nemobilata, Tel: 0729226701


pagina 12 / auto-moto / electro

18 Mai 2012 n Macara turn Alfa A27 super, import Italia, vand datorita incetarii activitatii; pret negociabil, 20.500 EUR, Tel: 0728605320

é SKODA OCTAVIA SPORT 2008 PROPRIETAR, CARTE SERVICE, JENTI SPORT DE ALIAJ 16", ELERON, OGLINZI SI GEAMURI ELECTRICE, COMPUTER DE BORD, PILOT AUTOMAT, ASR, ABS, SCAUNE INCALZITE, CLIMATRONIC, CONTROLUL TRACTIUNII, INCHIDERE CENTRALIZATA, RADIO/CD/MP3, GEAMURI COLORATE, STARE EXCEPTIONALA, 7.150 EUR, 45@CONCERTINA.RO, TEL: 0735157861

é Fiat Fl8, buldozer cupa 2 n Volkswagen Golf HB an metri, stare de functionare fabricatie 2004 full op 4200e, perfecta, adus recent din Italia, Tel: 0744310785 6700 e neg, Tel: 0724129381

Colt cutie n Mitsubishi manuala 5V, 1, 4 motor, stare impecabila, an fabricatie 2006, 67700 km, benzina, 4.500 EUR, Tel: 0722587155

é Dacia Papuc 1,9

diesel, 2 locuri carosat, 2005 - va rog sunati dupa ora 11, 2.000 EUR, Tel: 0728203007

Opel Astra Classic 2- 1, 6 twin port, benzina, fabricatie 2007, Bucuresti, neagra, 20000km, 7.500 EUR, Tel: 0745085029

n Dacia Logan Laureat, an fabricatie 2006, benzina, geamuri electrice, motor 1, 4, n Renault Laguna 2002, stare 2.900 EUR, Tel: 0766937114 exceptionala. Inmatriculata, grimetalizat, motorina, rar, clima, 3.888 EUR, Tel: 0722588359, 0722859517 Renault Laguna 2001, full, diesel 1.9 inscrisa, pret 3800 dis, Tel: 0725331853

Dacia Super Nova Clima An fabricatie 2002, km 56000, motor 1.4l, aer conditionat, motor Renault, alarma, inchidere centralizata, culoare alb, primul si unicul proprietar, set cauciucuri de iarna, 1.400 EUR, gabidolaru@ yahoo.com, Tel: 0724575709, 0722510655 é

Daewoo Cielo an fabricaþie 2001, ITP valabil 12.2012, aer c ondiþionat, dis c utabil, 1.600 EUR, Tel: 0728729686

é Volkswagen Golf

1, 9tdi automatic, hatchback, 2005, 126.111 km, 105 cp (77 kw), dsg 6 viteze tiptronic, climatronic, rcd cu mp3, bluetooth, usb, aux, adusa 07/2009, cauciucuri iarna+vara, instalatie audio “cool and sound”, pilot automat, 10 airbag-uri, cotiera si torpedou refrigerate, bare transversale, service la PBV1, 7.800 EUR, Tel: 0744313226, 0732313226

n Volkswagen Golf 3 1, 9tdi, aer condiþionat, servodirecþie, electrice, senzori é Renault Megane 2 din oglinzi 2005, 78 000 km, 72kW parcare, ITP 2014, Tel: (98CP), 1400 cm3, benzina, 0768817107, 0720597397 alb-metalizat, ABS, geamuri electrice, aer conditionat, inchidere centralizata, airbag, radio/CD, computer bord, interior velur, scaune incalzite, comenzi volan, 3.800 EUR, alexandra_mav@yahoo.com, Tel: 0725197161

Renault Scenic 2, 2004, 1, 5 DCI, 90CP, 98.000km, 4.000 EUR, Tel: 0768061231

é Camion 11 t, cu podea 7 m, cu macara 6.5 t, ofer posibilitatea de a prelua si contractele de inchiriere existente, 23.500e, 0724129381

Rabã autodubã aluminiu, 0726130462, Tel: 0764474240, 0745986772

Accept: Acura, Dacia Cielo, Citroen, Chevrolet, Logan, Matiz/Tico, Renault, Opel, Skoda, Solenza, Supernova. Si mici defecte, Tel: 0212551102, 0721309765 Cumpãr autoturisme nefuncþionale + accidentate pentru Rabla sau dezmembrãri. Asigur radiere + transport. Valabil Bucureºti + Ilfov, Tel: 0767903318

n Achiziþionez monitoare lcd calculatoare laptopuri componente nefurate asigur transportul inclusiv weekend. 0212201216, 0723984654, Tel: 0746283201, 0768790654 n Cumpar frigider, congelator, combina, lada, vitrina frigorifica, aragaz, masina spalat. Functionale 100- 150, é Aer Conditionat, Tip aparat: Tel: 0213328599, 0722417915 Orion AC. 9000SPL; Clasa energetica: A; Split Racire (BTU/h):2.78kw 9000BTU; Incalzire (BTU/h): 2.78kw 9000BTU; Telecomanda cu ecran LCD; Afisaj unitate LCD; Timer 12h; Dezumidificare independenta; Filtru antibacterial; Livrare n Masini de spalat automate, 24h-Montaj inclus in pret, reparatii la domiciliu, deplasare gratuita, ultrarapid, garantie, 1.100 RON, piese, Tel: 0731532310, mihaitza_petre@yahoo.com, 0768398545 Tel: 0768555401


18 Mai 2012

matrimoniale femei - bãrbaþi - diverse / pagina 13

é Casatorie in Germania. Doriti sa faceti cunostinta cu partenerul visat? Sa va petreceti viata alaturi de un gentlemen German care sa va respecta, sa va iubeasca si sa va asigure un viitor fara griji. As teptam s a ne contactati. Agentia Verginia, viataindoi@ymail.com, Tel: 0752825716

é Ador sa fac oral si anal ne cu fin. la aprecierea ta, normal pozitii, cunnilingus, annilingus poz. 69 sex, dus impreuna si multe alte fantezii (atentie, dovedesc pt poze 100% reale si discretie maxima), 50 RON, Tel: 0723949577

é Anal, anal, anal, cine iti poate oferi servicii de calitate, eu, la mine poti gasi ceea ce nu ai gasit pana acum: oral, normal, anal si diferite fantezii, 69, cunilingus etc. si inca ceva, nu-mi place graba, 150 RON/luna, 0732953637

é Dulceata de fata, pasionala si atenta la dorintele partenerului, ofer o ora de relaxare totala, fara graba, nu sunt genul care se uita la ceas, oral-normal-anal, finalizare orala, 150 RON/ora, Tel: 0730398643

Vaduva intelectuala, 65, Bucuresti, serioasa, credincioasa, Doamna 61 ani suflet bun, doresc intelectuala, pedanta, cunostinta domn cauta domn pentru aceleasi calitati pentru casatorie, din Bucuresti casatorie, Tel: sau Valea Prahovei, 0723362277 Tel: 0742415024

n Ady ofer gratis cunilingus pasional unei d-ne suple peste 30 de ani Satisfactie si seriozitate maxime Exclus barbatii Numai sms, Tel: é Te atrag! Nu sunt genul de 0761241755 escorta care sta cu ochii pe ceas, nu am insotitori, sunt draguta si manierata, sex total, Cãsãtorit, doresc sã o doamnã 150 RON/ora, Tel: 0756351379 cunosc cãsãtoritã pentru o relatie intimã de lungã duratã! Tel: 0730113640 n Tanar 34, licentiat, auto, apart. Buc. doresc prietenie/cas. cu tanara licentiata, sufletista, draguta, 26-30ani, Tel: 0731204105

é Te invit la mine. Nu te grabesc, sunt atenta cu dorintele tale, ma implic total in ceea ce fac. Ofer cu placere Sex Total, 150 RON/ora, Tel: 0744119405

Tanar, prezentabil, stilat ofer companie intima doamnelor deceptionate, sufletiste, generoase, indiferent, Tel: 0735565392


pagina 14 / animale / pierderi / magie / citaþii-licitaþii / autorizaþii mediu / medicale

n Achiziþie servicii consultanta SC FLEXROM IMPEX SRL cu sediul în Sat Ostratu, comuna Corbeanca, str. Apusului nr. 5 B, jud. Ilfov, cod postal 700334, face achiziþie de servicii de consultanta in vederea obtinerii de fonduri Vasile pierdut structurale, necesare achizitiei n Cristea legitimatie de revolutionar de utilaje. Termenul de legea 341/2004 seria LRM-C solicitare a caietului de sarcini si de depunere a ofertelor este nr. 02048 declar nul, de 5 zile lucratoare de la data Pierdut certificat de anunþului, flexromimpex@gmail.com, Tel: membru- seria B nr 19327 0332819537 n “Haus das freude kewnel” data 23.03.2010. Il declar vinde pui dog german negru nul, Tel: 0726600971 Administratorul judiciar arlechin marmorat deosebiti cu numit in dos arul Certificat 9280/3/2012– al Tribunalului pedigree, vaccinati, microcipati, n Pierdut nr. apollosiandromeda@yahoo.com Constatator 56678/12.02.2007 al S.C. Bucuresti– sectia a VII-a www.doggermanarlechin Crescent Consult SRL, civila, debitoare Sc Lpdi DeJ40/5700/2003, CUI 15393196, velopment Srl, cu sediul in cu sediul în Bucureºti, Spl. b-dul Ion Mihalache nr. 117, Unirii nr. 35, bl. M7, sc. 2, et. bl. 10 a 1, sc. A, et. 6, ap. 21, 2, ap. 43, sector 3, îl declar cam. 2, sector 1, Bucuresti, nul, inmatriculata la Reg. Com. numarul n Pierdut Bilant 31.12.2010, s ub pentru SC LIBRA J40/11747/2009, cod unic de n SC MANIF 2000 SRL cu Sediul social in: ORAS CONSULTING SRL. Il declar inregistrare: 26325103, notifica debitoarei, asociatilor, VOLUNTARI, STR. ROZA nul, larisa@ae-accounting.ro creditorilor, ONRC, LUXEMBURG, NR 12, JUDET ILFOV, CUI: RO 11685066, propunerea formulata, in J23/1108/14.06.2002 anunta sentinta civila din 03.05.2012, pierderea urmatoarelor de intrare in procedura documente: Certificat generala a ins olv entei, constatator emis in data de pronuntata de judecator 18.02.2009 pentru sediul sindic, desemnandu-se ca secundar situat in: Sat administrator judiciar Best InFundeni, Comuna Dobroesti, solvency Sprl, Str. Dragonul Rosu, Nr. 1-10, Complex Comercial Dragonul Rosu, standul nr. 288, Jud. n Lichidatorul judiciar numit in Ilfov; Certificat constatator dosarul 1046/122/2011– al emis in data de 22.12.2010 Tribunalului Giurgiu, debitoare pentru sediul secundar situat Sc Aryconstruct Srl, cu sediul in: Sat Fundeni, Comuna in str. 1 Decembrie 1918, bl. Dobroesti, Str. Dragonul Rosu, C2, sc.C, et. 3, ap. 56, cam. Nr. 1-10, Spatiul Comercial nr. 2, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu, 57, Complex Comercial inmatriculata la Reg. Com. sub Dragonul Rosu Corp 8, Jud. numarul J52/708/2008, cod Ilfov; Certificat constatator unic de inregistrare: 24357095, emis in data de 22.12.2010 notifica debitoarei, asociatilor, pentru sediul secundar situat creditorilor, ONRC, propunerea in: Sat Fundeni, Comuna formulata, in sentinta civila din Dobroesti, Str. Dragonul Rosu, 02.05.2012, de intrare in Nr. 1-10, Spatiile Comerciale é Claudia, cea mai puternica faliment prin procedura 351 si 352, Complex pot sa rezolv orice problema generala, pronuntata de Comercial Dragonul Rosu pe care alta persoana nu a judecator sindic, Corp 8, Jud. Ilfov, Tel: putut, Tel: 0762773001, desemnandu-se ca lichidator 0732320316 0727197079 judiciar Best Insolvency Sprl,

n Lichidatorul judiciar numit in dosarul 15678/3/2012 – al Tribunalului Bucuresti – sectia a vii-a civila, debitoare SC S.B.S.& CO SRL, cu sediul in Str. Stelutei nr. 6, et. 1, sector 1, Bucuresti, inmatriculata la Reg. Com. sub numarul J40/13439/2004, Cod unic de inregistrare: 6741810, notifica debitoarei, asociatilor, creditorilor, ONRC, propunerea formulata, in sentinta civila din 08.05.2012, de intrare in faliment prin procedura simplificata, pronuntata de judecator sindic, desemnandu-se ca lichidator judiciar CII BREZA JUSTIN-THOMAS,

APM Ialomita si SC Liatsos&Son SRL cu sediul in Bucuresti sector 3, str. Voronet nr. 11, sc.D6, et. 3, ap. 24 titular al planului: intocmire PUZ pentru construire de locuinte, pe un teren in suprafata totala de 20.563mp situat in extravilanul com. Sinesti, sat Lilieci, Tarla 247/1 parcela 18 si 17 partial, jud Ialomita, categoria de folosinta arabil, anunta publicul interest asupra deciziei etapei de incadrare: nu este necesara evaluarea de mediu planul urmand a fi supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu; Informatiile privind potentialul impact asupra mediului al planului propus, pot fi consultate la sediul APM Ialomita, loc. Slobozia, str. M. Viteazu nr. 1, in zilele de luni-vineri 8.00-16.00. Observatiile publicului interesat se primesc zilnic, la sediul APM Ialomita in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului,

Jiului Investment n SC (Avrig 35) /SC Koilada SRL /SC Pajura SA, având sediul în Str.Grigore Mora, nr. 39, et.P, ap. 28, sector 1, localitatea Bucureºti, titular al planului Plan Urbanistic Zonal-Ansamblu Rezidenþial ºi Funcþiuni Complementare, localitatea Bucureºti, Str.Jiului 6-8/10-138, sector 1 anunþã publicul interesat asupra parcurgerii etapei de încadrare ºi luãrii deciziei privind necesitatea efectuãrii evaluãrii de mediu pentru planul propus în cadrul sedinþei Comitetului Special Constituit din data de 17.05.2012. Comentariile privind decizia etapei de încadrare se primesc în scris la sediul A.R.P.M. Bucureºti, în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anunþului, SC D&D House SRL titular al proiectului Amenajare Hale Depozitare La Exploatatie Pomicola SC D&D House SRL, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Ilfov in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata, pentru proiectul “ Amenajare hale depozitare la exploatatia pomicola SC D&D House SRL propus a fi amplasat in Comuna 1 Decembrie Ferma 13+18 Ilfov. Nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si evaluarii adecvate. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov din Bucuresti, str. Alee Lacul Morii nr. 1, sector 6, in zilele de luni pana joi, intre orele 9 – 13, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apm-ilfov.ro in termen de 5 zile de la data publicarii acestui anunt, pana la data de 24.05.2012,

18 Mai 2012

Subsemnata Alecu Simona Silvia avand domiciliul in str. Padurii nr. 7, jud. Ilfov, Pantelimon, titular al planului /programului PUZ Mansardare imobil Locuinte P+2 Ilfov, Pantelimon, str. Intrarea Campului, T59, P616/10/1, Cad. 1283, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitatii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/ programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului /programului poate fi consultata la sediul Agentiei Regionale pentru Protectia Mediului Bucuresti din Aleea Lacul Morii nr. 1 (in spatele benzinariei Lukoil), sector 6, de luni pana joi intre orele 9.00- 11.00. Observatii/ comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul ARPMB, in termen de 18 zile de la data publicarii anuntului,

é Tratament

Colesterol Krilloil-Omega 369. Scade colesterolul Rau (LDL) cu 32%, creste colesterolul bun (HDL) cu +44%, contact@krilloil.ro, http://www.Krilloil.ro, Tel: 0764477646


18 Mai 2012

afaceri vânzãri / afaceri firme / meditaþii-cursuri / construcþii-amenajãri / pagina 15 ÞIGLÃ n ACOPERIªURI, METALICÃ, TABLÃ ZINCATÃ, DULGHERII, SISTEME PLUVIALE, ACCESORII, ORICE REPARAÞII, GARANÞIE 100%, REDUCERE 15%, TEL: 0724839271

é Doamna, cumpar pictura romaneasca si straina, portelanuri, argintarie, obiecte din bronz si antimoniu, mic mobilier, etc, Tel: 0214113048, 0721491271

é Anticariat cumparam carti noi, vechi, deplasare gratuita, plata pe loc, Tel: 0731407474, 0213159704 n Cedez afacere cafenea-pizzerie 130 mp, complet utilata zona Titan, stradal, cu terasa mare de 200mp, plus 20 mp shaormerie take away, chirie 2500 e/luna, 35.000 EUR, Tel: 0726084392

Cumpar filme radiografice-alb/negr u (noi sau uzate) ofer 4-10 ron/kg. Cumpar solutii de fixator uzat 4ron/l (developare filme), 4 RON, filipratiu@gmail.com, Tel: 0723210936 n Cumpar decizii ANRP (Fondul Proprietatea), Tel: 0733633217 n Cumpãr picturi. Cumpãr picturi vechi cu plata pe loc, valydobro@yahoo.com, Tel: 0726590950

Cumpãrãm acum obiecte unice – preþioase, Tel: 0785699822 é CNC Felder Profit 2 Format 4 (centru de prelucrare cu comanda numerica) pentru prelucrare lemn, pal si mdf, marca felder format4, achizitionat in aprilie 2007, foarte putin folosit, aflat in perfecta stare de functionare, conservat din februarie 2008, 65.000 EUR, faurar@gmail.com, http://www.oanashop.ro, Tel: 0746947121, 0733756830

é Stanta plana cutii carton, Micro-ondul, C03-C07, latime utila 1.6m, productie Romania; motor Motovario, regulator Altivar 58, regim de functionare manual sau automat, protectie accidente. In stare buna de functionare + 30 de matrite, 4.500 EUR, http://cutiecarton.ro/, Tel: 0726395592 n Vand loc de veci in cimitirul Buna Vestire Giulesti, cu trei cripte lapifanie, 0737690892, Tel: 0761931535, 0755674197 n VAND FABRICA DE MOBILIER IN POPESTI LEORDENI 6000MP TEREN 3000 MP CONSTRUCTII COMPLET ECHIPATA, TEL: 0725410675

ORICE n ENGLEZA VARSTA/NIVEL, DIFICULTATI INVATARE/ COMUNICARE. INTERVIEW JURIDIC, ECONOMIC, PSIHOPEDAGOGIE. PARC CRANGASI. 20/ORA, TEL: 0740407046

é Matematica (profesor sotul 45 ani), romana (profesoara sotia 42 ani) V-XII, experienta psihologica 12 ani, meditatii, nu luam banii degeaba, fara rezultate, 20lei/ ora, Tel: 0722286920 n Matematicã, fizicã, chimie, în grup, 20 RON/ora, Tel: 0762129116

é Vand masina semiautomata de imbuteliat apa minerala si plata cu masina de dopuit, masina de etichetat circulara cuptor de baxat, é Bijuterii la kg en-gros! Mix si de bijuterii nemtesti de marca 30.000 EUR, la pachete de 1 kg! 92 RON, georgecartali@yahoo.com, Tel: 0721247634 office@bijuterii-az.ro, http://www.bijuterii-az.ro, Tel: 0757418233

n Caut asociat pentru restaurant 450mp, capacitate 150 persoane si spaþiu comercial de 85mp lângã restaurant, zona Autogara Militari, Tel: 0731490490

Vand afacere fabrica de mezeluri, Tel: 0765598075 n VAND SOCIETATE COMERCIALA ACTIVITATE PRINCIPALA CATERING, AUTORIZATA, FARA DATORII, TEL: 0722351564

é Acoperisuri, jgheaburi si burlane, tigla metalica tip lindab, mansarde la cerere, seriozitate, reducere 15%, Tel: 0743511943, 0785674381 A C O P E R IªURI, TIP LINDAB, ZINCATÃ, ACCESORII, DULGHERII, M A N S A R D Ã R I , VOPSITORII, ORICE FEL R E P A R AÞII, OFERIM GARANÞIE, REDUCERE 20%, TEL: 0726031678

é Acoperisuri, mansarde, tigla metalica, dulgherie, jgheaburi, burlane, tabla z inc ata, reparatii, Tel: 0720765366 é Acoperisuri, mansarde, tigla metalic a, lindab, jgheaburi si burlane zincate, mici reparatii, deplasare gratuita, Tel: 0734022623

é Acoperisuri, þiglã

metalicã, tablã zincatã jgheaburi, burlane, reparaþii dulgherie, 0737121738

é Amenajari interioare, zugraveli, gresie, faianta, gleturi, sape, parchet, glafuri, izolatii, rigips, etc; preturi negociabile, Tel: 0767417284, 0744316918 n Amenajari interioare exterioare la pret rezonabil rog seriozitate tencuieli, sape, faianta, polistiren, gresie, zugraveli, parchet gleturi si zidari, Tel: 0767075328


18 Mai 2012

é Branºament apã, canalizare, asistenþã contract, Apa Nova, înlocuiri branºamente, racorduri interioare, reparaþii. 0721390290, Tel: 0761077013, 0214330604 Cadastru si intabulare orice apartament 350ron, teren 650ron, trasari, GPS, Tel: 0730725621, 0753854102

é Cadastru/Intabulare. Onorariu c adas tru apartament in Bucuresti este 300lei. Firma de servicii topo-geodezice, realizam lucrari de cadastru/intabulare, trasari, planuri de situatie, scoateri din circuitul agricol la cele mai avantajoase preturi, 300 RON, office @customsurvey.ro, http://www.customsurvey.ro, Tel: 0724943293

n Case la cheie, amenajari. SC Ronali 2003 SRL executa case la rosu sau la cheie, amenajari interioare, tapet, termosisteme cu vata bazaltica, vopsele decorative, cel mai bun raport calitate-pret, 25 EUR, mitroi_adita@yahoo.com, Tel: 0765436935

é Finisaje Interioare. Executam profesional: zugraveli, glet, faianta, gresie, parchet, gips-carton, slefuit, demolari, decopertari, tencuieli, vopsitorii, fatade, izolatii termicehidro- fonice, tavane casetate, instalatii electrice si sanitare. Garantam calitate, seriozitate si rapiditate! Executiile se fac mecanizat sau manual. Costuri promotionale! 1 EUR/mp, baducosrl@yahoo.fr, Tel: 0726647714, 0747691761, Fax: 0722740935

n Execut zugraveli, glet, faianta, gresie, instalatii sanitare, rigips, montat parchet, Tel: 0724855925

n Executãm placãri, zidãrii, gleturi, tencuieli, case la roºu, preþ ieftin, Tel: 0724858160, 0760954094

é Tamplarie Pvc Rehau, Aluminiu, feronerie Roto, sticla Lowe, plase insecte, reparatii, modificari deschideri, marcel_viziteu@yahoo.com, Tel: 0764424325 n Tapiter, lucrez la domiciliul clientului, tapiterie saltele, usi capitonate, convenabil, Tel: 0729226701 glet, faianta, n Zugraveli gresie, instalatii electrice, sanitare, tencuieli fatade. Pret negociabil. 0764.360.969, Tel: 0740760502

é Contabil expert.

Servicii contabile complete ºi audit. Prima lunã gratuit. 0214118164, 100 RON, Tel: 0720891226, 0766369750

n Colaborare, detin doua autoturisme, colaborez in orice domeniu, Bucuresti, Ilfov, dar si national, rog seriozitate, Tel: 0723894184 PROFESIONIST n SOFER POSESOR, EXPERIENTA 24 ANI, VW TRANSPORTER, SERIOS, PUNCTUAL, SOLICIT ANGAJARE/COLABORARE. CUNOSC BUCURESTIUL SI TARA FOARTE BINE, BIA_GLINSCHI@YAHOO.COM TEL: 0743457184, 0722773366

Cel mai mare mall online, haine s i i n c a l t a r i , bijuterii, turism, produse naturiste e t c , v a a s t e ptam pe site, 3 EUR/mp, b e t 1 0 n e t @ y a h o o . com, http://www.publiest.info, Tel: 40761205073

é Designer, colaborez pe partea de grafica ca DTP, Graphic Designer, Web Designer, Urbanist, madalina_8430@ yahoo.com, Tel: 0752167687

é Menajera / Bonã,

doamna 55 ani, f serioasa si cu experienta gatit, calcat, curatenie, bona, pot de la 8 dim pana la 12, 13, Tel: 0766839056

é Reparatii imprimante, reincarcari cartuse, urgente. Industrial Birotica Srl va ofera copiatoare analogice si digitale, imprimante cu jet de cerneala si laser, scannere, faxuri si multifunctionale, precum si urmatoarele servicii: intretinere si depanare aparate de birou; reincarcare-reconditionare cartuse consumabile pentru imprimante, copiatoare analogice si digitale, multifunctionale, etc; vanzari echipamente periferice; livrari consumabile originale ori compatibile; consultanta de profil, training specializat. La reutilizarea cartuselor, prin reincarcare sau reconditionare acordam garantii similare modulelor originale. Anuntul se adreseaz a companiilor, institutiilor, PFA-urilor, etc, industrial_birotica@yahoo.com, http://www.i-birotica.ro, Tel: 0722202055, Fax: 0214508399

AnuntAZ 18 mai 2012  

anunt de la a la z, anuntaz, anunturi, anunturi foto, anunturi online, anunturi telefon, imobiliare, inchiriere, inchirieri, locuri munca, o...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you