Page 1

é Dris tor, v and ap 3 camere, etaj 1/8, confort 1, dec omandat, 75 mp, construit in 1984, 2 grupuri sanitare, izolat de proprietar, 2 usi la intrare, termopane, centrala propie, loc de parcare, renovat recent, 73.000 €, albert607@yahoo.com, Tel: 0727791194 n Personal curatenie. Firma specializata in servicii de curatenie angajeaza personal curatenie in centre comerciale, salariu net 700- 800ron. 0212241302, Tel: 0212241312, 0729005137 Tainele Hipnozei si nu numai! Invata sa hipnotizezi r apid pe oricine, descopera secretele puternice ale psihologiei, citirea mintii, levitatie, manipulare si multe altele. Invata sa le folosesti. Detalii pe website, izbranmoia@yahoo.com, http://www.aflasecrete.ro

Vand teren intravilan, in Frumuºani (jud. Cãlãraºi) 9000mp, in parcele de câte 450 600mp, fiecare având cadastru, întabulare, PUD, PUZ, deschidere la DN4 (sos Bucuresti-Oltenita); pret de criza, discutabil în funcþie de numãrul de parcele sau întreaga suprafaþã, 20 €/mp, sanduvoinea50@ yahoo.com, Tel: 0722605860 Videochat legal, contract+ asigurare medicala. Salariu 800$/luna + comision 50%+ bonusuri. Avans 500$. Cazare, enjoy4studio@yahoo.com, http://www.enjoystudio.ro, 0763156150, 0735674012 Videochat Studio, salariu fix 800$+ comision 50% + bonusuri bilunare. Bonus angajare 100$, models4studio@yahoo.com, http://www.selenstudio.ro, Tel: 0734959924, 0760179243


pagina 2 / oferte de muncã România

Actriþã film erotic. Selectam fete talentate, frumoase si dezinvolte dornice sa lucreze in industria XXX. Remuneratie pe masura, emeraldbabes@ ymail.com, Tel: 0765464363, 0732098892 n Agent Vanzari. Experienta constitue avantaj. Posibilitati de avansare. Bonusuri + salariu de la 1200ron, Tel: 0728650079

Agent Vanzari si distribuitori, pers oane dornic e de dezvoltare si afirmare pentru Companie interntionala. Salar iu de la 1200ron+bonusuri, Tel: 0318004555 n Agent

Vanzari. Angajam doamne/domnisoare pentru comercializare produse cosmetice in Mall Afi Palace, program 6 ore/zi. Obligatoriu diploma bacalaureat, CM. Trimiteti cv la e-mail office@ mareamoarta-spa.ro, Tel: 0761.787.128

18 Aprilie 2013

é Agenþi Pazã pentru obiective în Bucuresti, sectoarele 4 si 6. Relatii: 0217454608, Tel: 0754013366, 0724778818 Agent Pazã. Allistar Security angajeaza agenti de paza si transport valori cu certificat sau atestat profesional doar din Bucuresti, 0737544009, 0764666663 Ajutor Bucãtar. Societate comerciala angajeaza ajutor bucatarie (tanara) zona cartier 23 August, cu permis conducere, Tel: 0744308832

Asistent Manager, part time, limba italiana obligatoriu, secretariat, contabilitate primara, doru@kpk-trading.ro, Tel: 0741038406

é Bone îngrijire vârstnici, menajere, experienþã, angajeazã urgent, Agenþia Bona-Mia, program normal sau intern, Tel: 0213233966, 0743393576

é Bucãtar cu experienta si livrator scuter pentru restaurant Il Cantuccio, Tel: 0724744153 cu experienta n Bucãtar minima, cu sau fara atestat, Tel: 0762674139 Bucãtar, angajeaza Hotel Royal Bucuresti. Persoana de contact Aurel Dumitrescu, Tel: 0768530368


oferte de muncã România / info / pagina 3

18 Aprilie 2013

n Companie intimã. Caut colega pentru companie intima, 50% comision, rog seriozitate, accept si provincia, Tel: 0768093098 n Confecþioner haine dama, serie mica, cu experienta, angajam. Locatie Jilava. Program 8 ore. Transport asigurat de la metrou Eroii Revolutiei sau Gara Progresul la sediu, Tel: 0720004108

AnunþAZ vã informeazã Românii cetãþeni europeni Sindicatul Românilor din Strãinãtate

în dialog cu românii de pretutindeni Solidaritatea între generaþii (16). Continuãm rãspunsul pentru doamna Emilia R., nãscutã în România, dar care s-a stabilit de peste 30 de ani în Italia, în prezent pensionarã, care ne-a rugat sã abordãm ºi teme care privesc persoanele de vârsta a treia, mai cu seamã cã anul 2012 a fost Anul european al îmbãtrânirii active ºi al solidaritãþii între generaþii. Astãzi despre planul strategic de implementare a Parteneriatului european de inovare pentru îmbãtrânirea activã ºi sãnãtoasã. Îi rãspunde domnul prof. ec. Ion Voinea - Preºedintele Sindicatului Românilor din Strãinãtate. Aºa cum arãtam în ediþia de ieri a ziarului nostru, Parteneriatul european de inovare pentru îmbãtrânirea activã ºi sãnãtoasã ºi-a stabilit obiectivul de a prelungi cu doi ani durata medie de viaþã sãnãtoasã pânã în 2020. Acest lucru ar aduce un triplu beneficiu: ameliorarea stãrii de sãnãtate ºi a calitãþii vieþii vârstnicilor, sporirea caracterului durabil al sistemelor sociale ºi de asistenþã medicalã, precum ºi crearea de noi oportunitãþi de afaceri ºi locuri de muncã în jurul produselor inovatoare. Grupul de coordonare al pãrþilor interesate în aceastã iniþiativã a convenit, la sfârºitul anului 2011, asupra unui plan strategic de implementare a Parteneriatului european de inovare pentru îmbãtrânirea activã ºi sãnãtoasã. Acest plan prevede primul set de acþiuni specifice ale Parteneriatului care trebuie întreprinse de cãtre autoritãþile publice, de cãtre companii ºi de cãtre societatea civilã, pânã în anul 2020. Acestea includ: 1. Identificarea unor modalitãþi inovatoare de a asigura respectarea de cãtre pacienþi a prescripþiilor; 2. Gãsirea unor soluþii inovatoare de a preveni cãderile ºi a susþine diagnosticarea timpurie a vârstnicilor; 3. Promovarea colaborãrii pentru a contribui la prevenirea declinului funcþiilor ºi a slãbirii fi zice, cu accent pe malnutriþie; 4. Promovarea unor modele reuºite de asistenþã medical integratã pentru bolile cronice în rândul pacienþilor vârstnici, cum ar fi prin monitorizarea de la distanþã; 5. Ameliorarea absorbþiei soluþiilor interoperabile de viaþã independentã bazate pe TIC prin intermediul unor standard globale; 6. Promovarea inovãrii pentru clãdirile, oraºele ºi mediile cu facilitãþi de acces ºi destinate vârstnicilor. Comunicarea Comisiei Europene privind viitorul demografic al Europei - de la provocare la oportunitate a definit reacþiile politicii faþã de schimbarea demografi cã, care includ o mai bunã reconciliere a vieþii profesionale cu cea de familie, prelungirea ºi sporirea calitãþii vieþii active, creºterea productivitãþii, integrarea mai bunã a imigranþilor, precum ºi fi nanþe publice durabile, care sã garanteze sisteme de protecþie socialã adecvate pe temen lung. Promovarea îmbãtrânirii active ºi atingerea obiectivelor din agenda Europa 2020 au la bazã o înþelegere temeinicã a schimbãrilor demografice fãrã precedent cu care se confruntã societatea modernã. Uniunea Europeanã ºi-a asumat un rol activ în încurajarea statelor membre, a regiunilor ºi a pãrþilor interesate sã îºi dezvolte înþelegerea privind provocãrile ºi posibilele soluþii, pentru a valorifica întregul potenþial al unei populaþii în curs de îmbãtrânire. Forumul european pentru demografie reuneºte o datã la doi ani, începând din 2006, principalii factori politici europeni, principalele pãrþi interesate ºi principalii experþi pentru a discuta modul de abordare a schimbãrii demografice. Comisia Europeanã publicã un raport european privind demografia, în care sunt prezentate principalele fapte ºi cifre referitoare la schimbarea demograficã ºi sunt discutate reacþiile politice adecvate. În 2007, Comisia Europeanã a înfiinþat un grup de experþi pe probleme demografice, constituit din reprezentanþi din toate statele membre. (Va urma). Vã invitãm sã urmãriþi serialul nostru consacrat acestui subiect ºi aºteptãm mesajele dumneavoastrã la e-mail office@az.ro sau postal la Dealul Mitropoliei nr. 5, sector 4 Bucureºti.

(Cocinero). é Bucãtar Restaurante Espanol en Bucarest busca cocinero para trabajar. Se requiere experiencia en Espana. Le rogamos envíe su solicitud junto con su CV por correo electrónico a e-mail restaurantebucarest@ gmail.com n Bucatar. Pensiune 25 locuri, zona Moeciu, angajam bucatar cu experienta pe bucatarie traditionala romaneasca; se ofera salariu fix, taxe la zi, cazare, mese, Tel: 0723345644 Restaurant & n Bucãtar. Pizzerie, angajeaza bucatar, ajutor bucatar, barman, ospatar, personal menaj, numai cu experienta in domeniu, din sector 2 sau zone apropiate Bucur Obor, sunati dupa orele 11:00, Tel: 0742233777

é CONFECÞIONER/A C U E X P E R I E N T A IN MASINA SIMPLA, TRIPLOC SI O M LA CALCAT. ANGAJEAZA FABRICA CONFECTII CU ACTIVITATE DE PESTE 10 ANI, SOS VIILOR NR. 56, TEL: 0724515514

é Confecþioner/a é Cãlcãtor. Curãþãtorie c himic ã ec ologic ã angajeazã cãlcãtorese textile ºi calandru, muncitoare nec alific ate pentru specializare cãlcãtorese în Bucureºti, Tel: 0755200012

cu experienta, angajeaza casa de moda lux, zona Floreasca, Tel: 0723174871

n Confecþioner/a cu experienþã pentru masinã liniarã ºi triplock - confecþii damã, Tel: 0745490660, 0756098098 n Casier/ã. Minimarket n Confecþioner/a. Atelier angajeaza casieri in zona confecþii texile, zona Militari Gorjului (statia metrou), Tel: Pãcii, angajeazã confecþioner 0749755893 maºina simplã, Tel: 0729425153 Coafez ã, frizer, masiniste manichiuristã/tehnician n Confecþionere unghii false cu experienþã. masina liniara alimentatoare banda ajutor masa croit sectie Oferim salariu fix, program ºi confectii echipamente lucru c ondiþii de munc ã contract munca salariul tichete avantajoase, sector 6, Tel: masa, Tel: 0731022108 0722151893, 0766950801 n Coafezã. Salon de infrumusetare zona Obor angajeaza coafeza cu experienta minim 2 ani, Tel: 0723347628, 0765497593 COCÃTOR COVRIGI PE VATRA, TEL: 0744794660, 0314328565 n Colaboratori, activitate stabilã, modernã, pe timp de crizã, câºtiguri progresive, 1000$, salariaþi, pensionari, pensie privatã.Trandafir. 0213162381, Tel: 0745234173, 0733084923 n Companie intimã, caut colega. 50%, discretie si seriozitate, locatie selecta. Accept si provincia, Tel: 0761157288

é Confecþionere cu

experienta; firma textile angajeaza, salariu 850/1200, abonament, zona Rahova, Tel: 0724913413, 0757030086 n Confecþioner/a. Atelier confectii textile, zona Parcul Carol angajeaza confectioner, Tel: 0728596003


pagina 4 / oferte de muncã România

18 Aprilie 2013 CTC, n Confecþionere normator, calcat interfazic si final, com. 1 Decembrie -Ilfov, transport gratuit Giurgiu -Bucuresti. 021.468.71.22, Tel: 0760366027, 0727224775

é Confecþionere.

Atelier confectii din Sos. Metalurgiei, nr. 23, cartierul Berceni, angajeaza masiniste / confectionere textile cu experienta, Tel: 0216833000, 0723074427 n Cosmeticianã si tehniciana unghii false cu experienta in domeniu, angajeaza salon de infrumusetare, Tel: 0724764239

cu é Croitor/eas ã experienta in ajustarea rochiilor de mireasã si de searã, pentru magazinul Pronovias. Salariu atractiv. Relatii la telefon, Tel: 0736397801

n Curieri pedestri, angajeaza Total Post Mail Services pentru Bucuresti si Ilfov, Tel: 0212321575, 0732222672 flyere. n Distribuitoare Angajam doamne pensionare distribuire flyere -farmacie, Tel: 0372735017 cu/fara n Distribuitor experienta pentru companie internationala. Salariu de la 1200ron, Tel: 0768632530 n Distribuitor pliante. Firma de publicitate cautã colaboratori distribuþie pliante la cutii poºtale sau stradal, Tel: 0213228784 n Dragor. Angajez dragor cu experienta. Jud. Giurgiu, Comuna Gaiseni, Sat Carpenisu. Kilometrul 30 A1 Bucuresti-Pitesti. Salariu 3.000 RON/luna, help.plant@yahoo.com, Tel: 0722207070 n Electrician cu experienþã angajeazã Tãbãcarie, Tel: 0722222602 n Electrician autorizat pentru execuþie instalaþii electrice, cu domiciliu în Bucureºti, disponibilitate pentru delegaþii în þara, Tel: 0213353053 n Electrician auto si tinichigiu auto, SC Anadolu Automobil Rom Srl cu sediul in Ciolpani, Ilfov angajeaza. Cerinte: studii medii (calificare), experienta min. 3 ani, permis auto categ. B si/sau D constituie avantaj. Se ofera: transport gratuit, tichete de masa, salariu atractiv. CV-urile se primesc la aderesa de mail sau la fax, secretariat@isuzu.com.ro, Fax: 0212668329

é Electrician, tinichigiu, vopsitor, angajam pentru service auto, Tel: 0744799030

éCroitor/easã. Angajam Croitorese cu Experienta in realizarea Rochiilor de seara (cap-coada) si modificarea lor. Oferim salariu atractiv + transport decontat, iuliafic@yahoo .com, Tel: 0763099909 n Croitor/easã. Angajez croitoreasa cu experienta, salariu atractiv, mihaela.galaxy@gmail.com, Tel: 0765446922 n Croitorese, maistru croitor si vanzatoare cu experienta angajam pentru atelier rochii mireasa si rochii de ocazie, Tel: 0723241970

n Expert Principal. Oficiul Român pentru Drepturile de Autor organizeazã în perioada 07- 09 mai 2013 concurs pentru ocuparea funcþiei publice de execuþie temporar vacantã, de expert principal. Dosarele de înscriere se vor depune pânã la data de 25.04.2013, ora 16.30, la sediul O.R.D.A. din Bucureºti, Calea Victoriei nr. 118, etaj 5, sector 1. Informaþii complete sunt afiºate la sediul O.R.D.A. din Bucureºti, Calea Victoriei nr. 118, etaj 5, sector 1, precum ºi pe site-ul instituþiei (www.orda.ro) sau pot fi obþinute la telefon 021.317.50.70 interior 38 ºi 15, Serviciul Economic ºi Organizarecompartiment resurseumane, Tel: 0213175070 n Familie serioasa, zona rezidentiala Baneasa, angajam doamna pentru menaj, nefumatoare, ingrijita, Tel: 0212300808

n Femeie de Serviciu pentru birouri, in zona Victoriei, Tel: 0372735017 n Femeie de Serviciu. Clinica medicala angajeaza femeie serviciu, program 4 ore (dimineata), salariu 600 ron net, office@brotac.ro, http://www.brotac.ro, Tel: 0733406406 n Inginer constructor. Maistru. Angajam inginer constructor si maistru constructor pentru santier situat in Popesti Leordeni, jud.Ilfov, Tel: 0752841448

é Inginer legumicultura. Soc ietate C omerc iala angajeaz a inginer, tehnician, sau persoana cu experienta in legumicultura, Tel: 0722520303 topometristi n Ingineri (geodezi) angajeazã firmã construcþii pentru lucrãri de apã, canal, drum, Tel: 0214341503

SPATII n ÎNGRIJITOR COMUNE CU CALIFICAREA DE CAMERISTA, ANGAJEAZA EURO HOTELS INTERNATIONAL BUCURESTI. EXPERIENTA MINIMA NECESARA IN HOTEL 2 ANI, APT/A DIN PUNCT DE VEDERE MEDICAL PENTRU MUNCA FIZICA. ATRIBUTII: CURATENIE IN HOLUL HOTELULUI, GEAMURILE, TOALETELE COMUNE, SCARILE ETAJELOR, PARCAREA. PERSOANA DE CONTACT PETRE RAMONA, TEL: 0720771801 n Îngrijitori. Firmã, angajãm familie pentru întreþinere casã în localitatea Izvorani (sat Snagov). Se oferã salariu lunar, casã cu toate facilitãþile fãrã plata chiriei ºi/sau a utilitãþilor (apã, gaz, curent electric, radio-tv). Se doreºte o familie de gospodari serioºi ºi cinstiþi. Relaþii la telefon, Tel: 0720880347 n Lucrãtor comercial. Societate comerciala angajam lucrator comercial cu experienta pentru magazin alimentar. Relatii la telefon sau e-mail angajari@succesmagazin.ro, Tel: 0756139945


18 Aprilie 2013

oferte de muncã România / pagina 5 CU n MANICHURISTA EXPERIENTA (SI UNGHII FALSE). SALON STEPHANIE ANGAJEAZÃ URGENT, ZONA PIAÞA SUDULUI, SOS OLTENITEI 238, VZV BRD, STEFY_SEB@YAHOO.COM, WWW.SALONSTEPHANIE.RO, 0723460908, 0213324652 n Manipulant marfa pentru depozit alimentar Doraly Afumati, program de lucru 8:30 pana la terminarea activitatii inclusiv sambata, salariu net 1000Ron cu bonuri de masa incluse. Relatii la pavilionul E, Doraly Afumati, Tel: 0000 AUTO PTR n MECANIC SERVICE MULTIMARCA, EXPERIENTA OBLIGATORIE IN DOMENIU. EXCLUS AMATORI. CONTRACT DE MUNCA, SALARIU FIX CU BONUSURI. SOS.CENTURA BUCURESTI RATB 414, SERVICE@EXOTICAUTO.RO, WWW.EXOTICAUTO.RO, TEL: 0748800600 n Mecanic auto. Service auto multimarca zona Aparatorii Patriei angajeaza mecanici cu experienta, carra2000@gmail.com, Tel: 0213343636, 0723351090 auto si n Mecanici vulcanizatori cu experienta pentru service auto autorizat RAR, Tel: 0762370586 n Menajerã angajez pentru Snagov, prezentabil Otopeni Baneasa, Tel: 0736830310

é Muncitoare. Spãlãtorie lenjerie angajeazã muncitoare necalificate, cãlcãtorese textile, delegate, fochiºti în Bucuresti zona Iuliu Maniu, 0755200033

é Operator Pc Societa italiana di telecomunicazioni ricerca operatori PC per la sede di Bucarest. Si richiede una buona conoscenza della lingua italiana. Inviare CV all’indirizzo e-mail i.dadalau@comdata. it, Tel: 0213160524

calculator n Operator angajam, Tel: 0213235596 n Ospãtar cu calificare, angajam in zona Unirii, Tel: 0720099151 Ospãtãriþã, urgent angajez ospatarita cu experienta, zona Baba Novac. Rog seriozitate, Tel: 0722218487 n Ospãtãriþã. Bufet Restaurant angajaza in Sos.Pipera nr. 46, in curtea complexului Serico, vis a vis de Serviciul de inmatriculari auto. Program L-V 8:30-19. S-D liber, Tel: 0727966800 n Ospãtãriþe, barman, ospãtar, paznic de noapte. Terasã Parcul Tineretului, Tel: 0735154001, 0723019747 n Persoanã îngrijire bãtrânã, rog seriozitate, Tel: 0727828653 Angajam n Persoanã. cunoscator limba rusa cu studii superioare. Va rugam trimiteti CV la adresa de e-mail office@ionmos.eu n Personal SC angajeazã personal activ pentru Bucureºti ºi zonele limitrofe: agenþi distribuitori, reprezentanþi zonali ºi curieri, 1200 Ron+ bonusuri, Tel: 0755352689 n Personal pentru angajare fara limita varsta, foarte urgent, pentru figuratie emisiuni, reclame, roluri filme, Tel: 0723413288, 0769268751 n Personal cu experienþã, pentru spãlãtorie auto din Bucureºti, Tel: 0744636380 n Personal coafor, calificat, pentru salon infrumusetare, in Drumul Taberei, Tel: 0723236784 n Personal curãþenie birouri. Salariu bun, bonuri de masa, decontare transport. Posturi fixe, carte munca, program luni-vineri, Tel: 0212523180

Personal curatenie. Firma curatenie angajam personal pentru curatenie in birouri (ingrijitoare cladiri), Tel: 0744487695

é Personal confecþii. Fabrica confectii cu activitate de peste 10 ani angajam constructor tipare cunoscator Gemini si om la masa de croitbanzicar, cu experienta, salariu foarte atractiv, Sos. Viilor nr. 56, Tel: 0724515514

é Personal. NISSA angajeazã confecþioneri ºi tehnicieni control de calitate teren. Se cere: experienþã în industria textilã; îndemânare, precizie ºi rigurozitate în efectuarea operaþiilor specifice ºi a controlului calitãþii. Se ofera: condiþii salariale avantajoase în funcþie de performanþe; un mediu de lucru plãcut. Zona Gara Obor. Program de lucru: 07.00-15.30. Ne puteþi contacta la nr. de telefon 0737437222 de luni pânã vineri între orele 09.00-17.30 sau la adresa de mail office@nissa.ro, http://www.nissa.ro

n PERSONAL RESTAURANT LA BUCATARIA LIBANEZA, ZONA UNIRII - CENTRUL VECHI, TEL: 0735810766

é Personal. NISSA angajeazã pentru atelierul de creaþie constructori de tipare ºi modelieri. Se cere: cunoaºterea tehnologiei, ordinea operaþiilor, modul de lucru în care se îmbinã piesele; experienþã în realizarea produsului cap-coadã; precizie ºi rigurozitate în efectuarea operaþiilor specifice, atenþie ºi concentrare. Se oferã:condiþii salariale avantajoase, în funcþie de performanþe; un mediu de lucru plãcut; Zona Gara Obor. Program de lucru: 07.00-15.30. Ne puteþi contacta la nr. de telefon 0737437222 de luni pânã vineri între orele 09.00-17.30 sau la adresa de mail office@nissa.ro, http://www.nissa.ro n Pizzar cu experienta, cuptor cu lemne, Filos Pub Grozavesti, Tel: 0742181263, 0755013339


Austria n 1. SAP-Anwendungsberater/in; Description: Wir sind Weltmarktführer für Spritzgießmaschinen. Unsere Welt ist der Kunststoff. Unsere Maschinen fertigen Kunststoffteile, die Sie vom Auto kennen, täglich als Verpackung verwenden und die Ihnen als Spielzeug, Telefon, Einwegspritzen, Computer und vielem mehr begegnen. Kunststoff ist der Werkstoff der Zukunft - wir bauen die Maschinen dafür. Um die Position als Weltmarktführer zu stärken, brauchen wir die besten Mitarbeiter. Neben den fachlichen Fähigkeiten erwarten wir Freundlichkeit, Flexibilität und die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen und zu tragen. Wir stellen 1 SAP Modulbetreuer FI/CO m/w Dienstort Schwertberg ein. Inhouse Consultant m/w Ihre Aufgaben: Als SAP Modulbetreuer für FI und CO m/w sind Sie mit der Leitung von internationalen Teilprojekten betraut und für Anforderungsanalysen, Design und Realisierung der Projekte verantwortlich. die Implementierung von SAP-Systemen in unseren weltweiten Niederlassungen; dafür erstellen Sie Userund Schulungsunterlagen, führen Workshops durch und bieten den Endanwendern fachliche und technische Unterstützung in Prozessen und Abläufen. Sie konzipieren und überprüfen Änderungswünsche aus den Fachbereichen auf Machbarkeit, deren Auswirkungen auf bestehende Systeme und auf deren Wirtschaftlichkeit in der Umsetzung. Zudem beraten Sie bei möglichen Systemanpassungen,dokumentieren alle Einstellungen und nehmen qualitätssichernden Maßnahmen wie Funktions- oder Integrationstests vor. Aufgaben im Support, v.a. bei Fragen zu FI/CO, FI-AA und EC-CS, runden Ihr Tätigkeitsprofil ab. Unsere Anforderungen: Wir wenden uns an Bewerber m/w mit abgeschlossener betriebswirtschaftlicher und/oder technischer Ausbildung (Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftswissenschaften usw.) und Berufserfahrung im Umfeld von SAP FI/CO (SAP FI-AA, SAP EC-CS). Darüberhinaus erwarten wir sehr gute betriebswirtschaftliche Kenntnisse in der Bilanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung und Konsolidierung (IFRS, HGB); Kenntnisse im Controlling sind von Vorteil. Auch Basiswissen über andere SAP-Module und Berechtigungswesen ist für diese Position von Vorteil. Idealerweise bringen Sie auch Erfahrung in der Umsetzung oder Leitung von IT-Projekten mit. Source: AMS, Public Employment Services, Austria n 2. Servicetechniker/in für Maschinen und Anlagen; Description: Wir sind Weltmarktführer für Spritzgießmaschinen. Unsere Welt ist der Kunststoff. Unsere Maschinen fertigen Kunststoffteile, die Sie vom Auto kennen, täglich als Verpackung verwenden und die Ihnen als Spielzeug, Telefon, Einwegspritzen, Computer und vielem mehr begegnen. Kunststoff ist der Werkstoff der Zukunft wir bauen die Maschinen dafür. Um die Position als Weltmarktführer zu stärken, brauchen wir die besten Mitarbeiter. Neben den fachlichen Fähigkeiten erwarten wir Freundlichkeit, Flexibilität und die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen und zu tragen. Wir stellen 1 Servicetechniker/in , Dienstort: Vorarlberg, Tirol, ein. Ihre Aufgaben: Nach einer umfangreichen Ausbildung in unseren Produktionswerken werden Sie bei uns als Servicetechniker/in für unsere Kund/innen in Vorarlberg und Tirol tätig. Als Servicetechniker /in zeigen Sie Mut zur Herausforderung und sind zuständig für Montage, Inbetriebnahme, Instandsetzung sowie für die Wartung der ENGEL- Produkte bei unseren Kund/innen. Sie bauen bestehende Anlagen um und rüsten diese bei Bedarf nach. Darüber hinaus optimieren Sie unsere Anlagen und trainieren unsere Kund/innen vor Ort. Unsere Anforderungen: Wir suchen erfahrene Servicetechniker/innen, die über eine fundierte technische Ausbildung (Lehre, FS, HTL) mit Schwerpunkt Mechatronik oder Elektrotechnik und idealerweise Erfahrung im Spritzgussbereich verfügen. Ihr Wohnort sollte in Tirol oder Vorarlberg liegen, um rasch bei unseren Kund/innen vor Ort sein zu können. Erfahrung im Außendienst ist von Vorteil. Der Kundenkontakt bereitet Ihnen als Servicetechniker /in Freude und Sie bewahren auch in heiklen Situationen einen kühlen Kopf. Für diese Position gilt ein kollektivvertragliches Mindestgehalt von € 1.869,45 brutto/Monat (KV Metallindustrie). Geboten wird eine marktkonforme Überzahlung abhängig von Qualifikation und Erfahrung. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann bewerben Sie sich noch heute online unter www.engelglobal.com. Das Mindestentgelt für die Stelle als Servicetechniker/in beträgt 1.869,45 EUR brutto pro Monat auf Basis Vollzeitbeschäftigung. Bereitschaft zur Überzahlung. Source: AMS, Public Employment Services, Austria

Gebäudetechniker/in (Heizung/Lüftung/Sanitär); n 3. Description: Installationstechnik Hasenauer in Maishofen möchte sein junges, motiviertes Teams verstärken und sucht zum sofortigen Eintritt eine/n selbständig arbeitende/n 1 Techniker/in Prokektleitung * Voraussetzungen: - abgeschlossene technische Ausbildung (Meisterprüfung, HTL, FH) Fachrichtung HKLS (Heizung Klima Lüftung Sanitär) - CAD-Kenntnisse - technisches und wirtschaftliches Verständnis (Hausverstand) Einsatzbereitschaft - Belastbarkeit - Teamfähigkeit Aufgabenbereich: - Projektleitung für Haustechnik Planung, Kalkulation, Teamführung, technische und kaufmännische Projektabwicklung - Kundenbetreuung Wir bieten interessante Aufgabenstellungen, selbständiges Arbeiten und ein angenehmes Betriebsklima. Wir zahlen über dem Kollektivlohn (ab 1400,-- Euro netto) - der angeführte Betrag ist ein Richtwert. Bei entsprechender Ausbildung und Erfahrung sind wir zu einer Überzahlung gerne bereit. Bei auswärtigen BewerberInnen sind wir gerne bei der Wohnraumbeschaffung behilflich. Ihre schriftlichen Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte an: Installationstechnik Johannes Hasenauer Technisches Büro GmbH Kirchhammerstr. 10 5751 Maishofen Tel.Nr: 06542/80282 oder 0664/5301339 e-mail: tb-hasenauer@sbg.at Das Mindestentgelt für die Stelle als Techniker/in - Prokektleitung beträgt 1.980,00 EUR brutto pro Monat auf Basis Vollzeitbeschäftigung. Bereitschaft zur Überzahlung; Source: AMS, Public Employment Services, Austria n 4. Verkaufstechniker/in (Ing); Description: Wir sind Weltmarktführer für Spritzgießmaschinen. Unsere Welt ist der Kunststoff. Unsere Maschinen fertigen Kunststoffteile, die Sie vom Auto kennen, täglich als Verpackung verwenden und die Ihnen als Spielzeug, Telefon, Einwegspritzen, Computer und vielem mehr begegnen. Kunststoff ist der Werkstoff der Zukunft - wir bauen die Maschinen dafür. Um die Position als Weltmarktführer zu stärken, brauchen wir die besten Mitarbeiter. Neben den fachlichen Fähigkeiten erwarten wir Freundlichkeit, Flexibilität und die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen und zu tragen. Wir stellen 1 Verkaufstechniker m/w für Automotive & Technical Moulding ein. Dienstort: Schwertberg Ihre Aufgaben: Eingebunden in unser Team Automotive & Technical Moulding sind Sie als Verkaufstechniker m/w in Zusammenarbeit mit Niederlassungen und Vertretungen bestimmter Regionen für die Bearbeitung von Anfragen und Angeboten sowie für die Angebotspezifikation zuständig. In der Ihnen zugeteilten Regionen arbeiten Sie an der Umsetzung der globalen ENGEL-Strategie mit. In der Angebotsphase unterstützen Sie als Verkaufstechniker m/w unsere Niederlassungen und Vertretungen bei der Bearbeitung von Anfragen sowie der Erstellung und Spezifikation von Angeboten. Sie führen in Abstimmung mit internen Bereichen technische und kaufmännische Machbarkeitsprüfungen durch und steuern den Arbeitsdurchlauf in kommerzieller und technischer Hinsicht (Prüfung von Zahlungseingängen, Überwachung von vereinbarten Terminen usw.). Gemeinsam mit Kollegen m/w der Vertretungen und Niederlassungen, der Anwendungstechnik und dem Technologiemanagement betreuen Sie Kunden, wenn diese im Stammwerk Schwertberg sind, führen Verkaufsgespräche und begleiten die Vorabnahmen der Maschinen im Haus, bevor diese an den Kunden ausgeliefert werden. Weiters erstellen Sie Marktanalysen und Projektlisten und betreuen unsere Kunden bei Messeveranstaltungen. Unsere Anforderungen; Sie verfügen über eine fundierte technische Ausbildung (Maschinenbau, Elektrotechnik etc.) mit mehrjähriger Berufserfahrung und sehr guten Englischkenntnissen. Weitere Fremdsprachenkenntnisse sind von Vorteil. Idealerweise konnten Sie bereits Erfahrung im Vertrieb von technischen Produkten sammeln und kennen den Umgang mit SAP. Sie bringen Reisebereitschaft im Ausmaß von ca. 10% mit (die meisten Kundenbesuche finden im Stammwerk statt). Eigenschaften wie Flexibilität, Kommunikationsfähigkeit sowie Sorgfalt und gutes Verhandlungsgeschick runden Ihr Profil ab. Für diese Position gilt ein kollektivvertragliches Mindestgehalt von € 2.415,21 brutto/Monat (KV Metallindustrie). Geboten wird eine marktkonforme Überzahlung abhängig von Qualifikation und Erfahrung. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann bewerben Sie sich noch heute online unter www.engelglobal.com Das Mindestentgelt für die Stelle als Verkaufstechniker m/w für Automotive & Technical Moulding beträgt 2.415,21 EUR brutto pro Monat auf Basis Vollzeitbeschäftigung. Bereitschaft zur Überzahlung. Source: AMS, Public Employment Services, Austria

n 5. Karosseriebautechniker/in; Description: Hödlmayr Logistics Austria, ein Tochterunternehmen der international tätigen Hödlmayr International AG mit 1200 Mitarbeitern, sucht für den Standort Österreich zum ehest möglichen Eintritt eine/n 1 Karosseriebautechniker/in für Lackiererei Ihre Aufgaben: - Aufund Abrüsten von Fahrzeugteilen - Vorbereitung der Fahrzeuge für die Lackierung Ihr Profil: - abgeschlossene Berufsausbildung - mind. 2 Jahre Berufserfahrung abgeleisteter Präsenzdienst - Führerschein der Gruppe B Mindestlohn: 10,69 € / Std. (Überzahlung möglich) Wir bieten Ihnen die Innovationskraft eines sehr erfolgreichen Unternehmens und freuen uns auf Ihre aussagekräftige, schriftliche deutschsprachige Bewerbung. Hödlmayr Logistics GmbH A-4311 Schwertberg, Aisting 33 www.hoedlmayr.com Brigitte Patak email: brigitte.patak@hoedlmayr.com 07262 / 660 - 2720 Das Mindestentgelt für die Stelle als Karosseriebautechniker/in beträgt 11,13 EUR brutto pro Stunde. Bereitschaft zur Überzahlung. Source: AMS, Public Employment Services, Austria n 6. Projekt-Manager/in; Description: Wir sind Weltmarktführer für Spritzgießmaschinen. Unsere Welt ist der Kunststoff. Unsere Maschinen fertigen Kunststoffteile, die Sie vom Auto kennen, täglich als Verpackung verwenden und die Ihnen als Spielzeug, Telefon, Einwegspritzen, Computer und vielem mehr begegnen. Kunststoff ist der Werkstoff der Zukunft - wir bauen die Maschinen dafür. Um die Position als Weltmarktführer zu stärken, brauchen wir die besten Mitarbeiter. Neben den fachlichen Fähigkeiten erwarten wir Freundlichkeit, Flexibilität und die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen und zu tragen. Wir stellen 1 Projektmanager m/w Automotive & Technical Moulding ein. Dienstort: Schwertberg Ihre Aufgaben: Als Projektmanager m/w übernehmen Sie die Leitung von komplexen Projekten und agieren als Schnittstelle zwischen Kunden, Vertretungen bzw. Niederlassungen und verschiedenen Abteilungen im Haus (Technik, Entwicklung, Finanz, Montage, Logistik). In der Angebotsphase unterstützen Sie unsere Niederlassungen und Vertretungen bei der Bearbeitung von Anfragen sowie der Erstellung und Spezifikation von Angeboten. Sie führen in Abstimmung mit internen Bereichen technische und kaufmännische Machbarkeitsprüfungen durch und steuern den Arbeitsdurchlauf in kommerzieller und technischer Hinsicht (Prüfung von Zahlungseingängen, Überwachung von vereinbarten Terminen usw.). Zur Steuerung des Durchlaufs gehören auch die Koordination verschiedener Produktions- und Zulieferwerke sowie von Werkzeuglieferanten und Lieferanten von Peripheriegeräten. Nicht zuletzt koordinieren Sie als Projektmanager m/w auch die Kundenabnahme und die Übergabe der Gesamtanlage und sorgen für die ordnungsgemäße Dokumentation, wozu auch die Führung des Projekthandbuchs gehört. Unsere Anforderungen: Sie verfügen über eine fundierte technische Ausbildung, vorzugsweise Kunststofftechnik oder Maschinenbau bzw. Elektrotechnik und bringen mehrjährige Berufserfahrung und gute Englischkenntnisse mit. Weitere Fremdsprachenkenntnisse sind von Vorteil. Idealerweise konnten Sie bereits Erfahrung im Vertrieb von technischen Produkten sammeln und kennen den Umgang mit SAP. Eigenschaften wie Flexibilität, Kommunikationsfähigkeit und Sorgfalt sowie gutes Verhandlungsgeschick zeichnen Sie aus. Für diese Position gilt ein kollektivvertragliches Mindestgehalt von € 2.154,79 brutto/Monat (KV Metallindustrie). Geboten wird eine marktkonforme Überzahlung abhängig von Qualifikation und Erfahrung. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann bewerben Sie sich noch heute online unter www.engelglobal.com Das Mindestentgelt für die Stelle als Projektmanager m/w Automotive & Technical Moulding beträgt 2.154,79 EUR brutto pro Monat auf Basis Vollzeitbeschäftigung. Bereitschaft zur Überzahlung. Source: AMS, Public Employment Services, Austria


18 Aprilie 2013 vânzãri, n Reprezentantã Prestell îngheþatã, pe divizia Ho-re-ca, în condiþii avantajoase (maºinã serv, telefon, salariu+ comision), angajãm, Tel: 0751074498 vanzari, n Reprezentanti Avon inscrie, castiguri mari, produse cadou, cursuri gratuite, posibilitati avansare, Tel: 0768321060, 0722930207 n Secretar. Agenþia Naþionalã a Funcþionarilor Publici organizeazã concurs de promovare pentru ocuparea funcþiei publice de conducere vacante de Secretar al comunei Berezeni, judeþul Vaslui. Concursul se organizeazã la sediul Agenþiei Naþionalã a Funcþionarilor Publici, în data de 20 mai 2013, ora 10.00 proba scrisã. Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicãrii în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Agenþiei Naþionale a Funcþionarilor Publici. Dosarul de înscriere la concurs trebuie sã conþinã în mod obligatoriu documentele prevãzute la art. 143 din H.G. nr. 611/2008, modificatã ºi completatã de H.G. 1173/2008. Condiþiile de participare la concurs ºi bibliografia se afiºeazã la sediul ºi pe site-ul Agenþiei Naþionale a Funcþionarilor Publici www.anfp.gov.ro. Relaþii suplimentare se pot obþine la sediul Agenþiei Naþionale a Funcþionarilor Publici ºi la nr. de telefon: Tel: 0374112726 ªofer angajeaza Societate Comerciala, cu experienta, inclusiv categoria B, Tel: 0726105574, 0372933287 n ªoferi taxi cu/fãrã experienþã (facilitãm obþinerea atestatului). Zilnic 9-17, str. Dealul Þugulea, nr. 124 (Militari) 0735846662, Tel: 0214309498, 0766509498 n Soferi taxi doar cu atestat. Dispecerat Pelicanul. Exclusiv 24 de ore. Plan 90 ron. Sunati intre 14-20, Tel: 0762690913, 0743160002 n ªoferi taxi, Companie taxi, angajeaza soferi cu atestat si experienta. Ofera conditii avantajoase, masini dotate full, Tel: 0762008075 n Spalator auto. Angajam spalator auto zona Colentina experienta min 3 luni in domeniu, adycozma90@gmail.com, Tel: 0741178451, 0725987516

é Specialist legumicultura. Societate Comerciala cauta un specialist pentru a acorda asistenta tehnica in cultura de legume de circa 2 - 3 ori pe saptamana, Tel: 0722520303

oferte de muncã / cereri de muncã / vânzãri terenuri / pagina 7 Transator/Ambalator Peºte. Alfredo Foods angajeaza ambalator si transator peste proaspat/carne, experienta in productie industria alimentara. Sediul Bucuresti, Cartier Berceni, cariere@alfredo.ro, Tel: 0314056105

é Videochat 19 Studiouri Inovatoare videochat angajeazã fete cu/fãrã experienþã. Caºtiguri garantate 2000$-5000$ lunar. Oferim 600$ bonus + 500 lei cadou la interviu, Tel: 0768839893

n Vãcar. Angajez vacar la o microferma in jud Vilcea. Ofer cazare, mancare, imbracaminte, incaltaminte si 400 lei pe luna. De preferat nefumator, 400 RON, cosmintriandafil@yahoo.com, Tel: 0744668445 n Vânzãtoare cu experienta minim 3 ani pentru punct de lucru in hipermarket. Sunati intre orele 11-16 la telefon, Tel: 0212552076 cu minima n Vânzãtoare experienta magazin alimentar, zona Sebastian, rugam seriozitate, Tel: 0727361637 magazin n Vânzãtoare alimentar, zona ªos. Giurgiului- Luica sau ªos. Giurgiului CFR ProgresuJilava, oferim C.M. Contact: é Videochat angajam 0764.415.446, Tel: fete cu/fãrã experienþã 0762085021, 0764806336 pentru VideoChat. ProFAST n VÂNZÃTOARE FOOD, CAUT URGENT, gram 5-7h/zi. Salariu fix ZONA REPUBLICA, TEL: 1200$, Bonus 300$, Avans 500$ din prima z i. 0720942690 n Vânzãtoare cu experienta Studiouri în zonele: Unirii, Universitate, Crângaºi, cofetarie, Tel: 0733021502 n Vânzãtoare patiserie, Obor, Calea Moºilor, angajez full time, zona Romanã, Tel: 0732656366, 0763380077 Crangasi, flspalatelu@yahoo.com n Vânzãtoare, angajez pentru n Videochat. Modele pentru de videochat, minimarket, zona Gara de sesiuni angajeazã Glamour Ssstudio, Nord, Tel: 0730376118 avans, 100 USD, www.glamorouschat.com, Tel: 0761533932, 0724694232 n Vopsitor, vânzãtor, inspector. Auto First Class service auto, Bl. Energeticienilor 13-15, angajeaza pregatitor–vopsitorie, é Vânzãtoare. Brutaria reprezentant vanzari, inspector ITP. Trimiteti cv la e-mail, din Sat angajeaz a danielgrigore@autofirstclass.ro, vanz atoare, prez enta Tel: 0760693462, 0785280160 placuta, fire dinamica, n Vulcanizator cu experienþã vesela, z ona Piata angajeazã SC, în zona Pipera, Domenii, Bucuresti, Tel: 0728140440 domenii@brutariadinsat.ro n Vânzãtoare. SC Cibicolor Impex SRL, angajeaza vanzatoare magazin amenajari interioare, zona Militari, Tel: 0725513117, 0213172785 n Vânzãtor/oare angajam cu CM, zona metrou Gara de Nord. 0732060027, Tel: 0213123807, 0720624450 n Vânzãtor/oare cu experienta in domeniul alimentar (macelarie, mezeluri, branzeturi etc), 1.000 RON/luna, macelariearena@gmail.com, Tel: 0747988886, 0727382066 n Videochat, fete care vorbesc limba englezã, cu/fãrã experienþã în domeniul videochatului, oferim stabilitate, logisticã, performanþã, salariu fix + comsion 80%, posibilitate cazare, pentru messenger simplu.studio, Tel: 0761506920, 0721931751

n Germania. Sc Ama Modiane Srl cu sediul in Timisoara angajeaza, pentru munca in Germania, personal cu experienta in transare vita si porc, se ofera salariu motivant, Tel: 0726100715 n Italia contracte: infirmiere, menajere, cameriste. Relatii 0769424035, 0747661527, http://www.epp-jobs.com, Tel: 0769875604, 0729772702

é Uniunea Europeana. ªofer tir pentru comunitate, experienta minim 1 an, liviu.badea @karavan.eu, Tel: 0722155565 n Bãneasa, str, Garlei, Casa demolabila, 82.600 EUR, mariana@apulum94.ro, Tel: 0733683447

n Bonã, menajera. Doamna cu experienta si fara obligatii solicit angajare ca bona sau menajera. Valabil doar pentru judetul Braila, gurau.cornelia@yahoo.com, Tel: 0724831336 n Cosmeticianã, 43 ani, doresc angajare in Bucuresti, seriozitate, Tel: 0733600362

é Fotograf profesionist, caut colaborare sau angajare in domeniu. Editare foto, grafica, design, cimatstudio@ yahoo.com, Tel: 0724071861 Stivuitorist, cu atestat vizat 2013, permis B, caut loc de munca, Tel: 0761403570

é Germania. Cas tig 3.000-8.000Euro pe luna. Cel mai elegant club de noapte din Munchen cauta dansatoare (incepatoare) aspect fizic placut varsta 18-36 ani. Se ofera cazare asigurata si acte legale. Facebook: clubredrose@yahoo.com, toto.doman@ymail.com, Tel: 0757919152

é Berceni Comuna, proprietar, teren intravilan 410 mp (323 mp utili), curent la lot, drumuri amenajate, cadastru, intabulare, PUZ aprobat (P+1+M). Pret pt lot, 5.900 €, loturiberceni@yahoo.ro, http://www.comunaberceni.ro, Tel: 0737988993 n Berceni Comuna, 6km de Bucuresti, loturi casa 300 450 mp utili, proprietar, loturi intravilane, zona in dezvoltare langa lac, cadastru, intabulare, puz, studiu geo, p+2+m, utilitati: gaze, curent, internet, posibilitati rate direct proprietar, 10.500 EUR, cristian.catea@yahoo.com, Tel: 0729039273 n Brancoveanu, metrou, 250 mp, casa demolabila, cadastru, intabulare, 109.000 EUR, mariana@apulum94.ro, Tel: 0733683447 Buftea, v and teren in suprafata de 2.761, 83 mpzona Padurea Raioasa, 15 EUR/mp, Tel: 0720990727

Cãlãraºi, Frumuºani, vand teren intravilan, 9000mp, in parcele de câte 450 - 600mp, fiecare având cadastru, întabulare, PUD, PUZ, deschidere la DN4 (sos Bucuresti-Oltenita); pret de criza, discutabil în funcþie de numãrul de parcele sau întreaga suprafaþã, 20 €/mp, sanduvoinea50@ yahoo.com, Tel: 0722605860 n Cãlãraºilor, Str. Budila, 553mp, deschidere 31m, Autorizatie C onstructie 2S+P+M+6E, proprietar, Tel: 0744501287

é Constanþa, statiunea Jupiter, vand 250mp teren aproape de plaja, in zona posta/farmacie. Cadastru, intabulare, inscris in cartea funciara, 38.000 EUR, camelutza@gmail.com, http://terenjupiter.wordpress.com Tel: 0722523479


pagina 8 / vânzãri terenuri / case-vile

18 Aprilie 2013

n Dâmboviþa Gulia proprietar, vand teren intravilan 1600mp, cu toate utilitatile la poarta, imprejmuit, pret bun, Tel: 0722336514 Clinceni, n Domneºti, particular, Superoferta, teren in rate, Curtea Domnesca, UM, Teghes, Ciutaci, utilitati, variante auto, 12 EUR/mp, Tel: 0723530331 Drumul Gãzarului, Sector 4, 300 mp, cu proiect, fundatie construita pentru Ds+P+Sp + E1+E2+M (Exclus agenþii). Pret 300.000Euro, Tel: 0722793065

Urleta teren n Prahova intravilan, 10.000mp cu utilitati, Tel: 0751048749 n Prahova, Mãneciu, particular vând teren 1.600mp, intravilan, utilitãþi apã, canal, curent, asfalt, zonã de munte, 15 EUR/mp, Tel: 0722559706 Ghencea, n Prelungirea proprietar, vând teren 1.000mp (2 parcele x500mp), utilitãþi, Tel: 0726815183

n Sãftica, Balotesti, vand teren 1400mp, gaze, apa, curent, 40 EUR/mp, Tel: 0768687094 n Sãftica, Balotesti, vand teren 8500mp, 20 EUR/mp, Tel: 0768687094

n Drumul Taberei, strada perpendiculara pe Valea Oltului, Teren 510 mp, face Tânganu, vand urgent teren parte dintr-un lot de 4 parcele, 1000 mp/parcela intravilan accesul dintr-un drum de servitute de 3m. Toate construibil, carte funciara, utilitatile: canalizare, apa, cadastru. Teren total: 10.000 curent, gaze. Zona foarte mp. Electricitate, gaze, linistita, curata cu constructii canalizare, 15 EUR/mp, Tel: noi. Drumul de servitute 94 0744427274 mp, 240 EUR/mp, laura@apulum94.ro, Tel: n Tãrtãºeºti, exact la intrare, 0733683446 1000 mp, utilitati, zona selecta numai de vile, urgent, 18.000 EUR, Tel: 0766580384, 0756055534

Giurgiu, Valea Plopilor, 30km de Bucuresti proprietar hat. 6 discutabil acte regula 1160mp, 6.500 EUR, Tel: 0740712768 Giurgiului, Dealul Cucului din Postalionului, 550m, 465m construibil, deschidere 31m, curent, 3 transe, particular, 29.900 EUR, Tel: 0729757633 n Militari str. Drumul Ciorogârla, 10.000mp în spate la Metro ºi 920mp str. Viscolului, Tel: 0728980656, 0721251509 n Militari, Piata Veteranilor, 700mp, intravilan, toate utilitatile, liber, deschidere 22m, 160.000 EUR, Tel: 0722217144 n Mogoºoaia, Strada Doina, vand teren in suprafata de 515 mp, zona Vanatori, 80 EUR/mp, Tel: 0720990727

n Popeºti-Leordeni, ocazie vanzare teren 20800 mp, extravilan-industrial, langa fabrica Tnuva DN4 Bucuresti-Oltenita. Deschidere 140m la drum de exploatare, accesibil usor. Apa, gaze, electricitate, canalizare, cadastru, intabulare, 5 EUR/mp, anarevan@xs4all.nl, Tel: 0744332353

Tunari Ilfov, 1.000 mp, d 20, 200m de linia de Centura, Tel: 0722295212, 0212311666

é Carol I Parc vand casa la curte 6 camere cu toate utilitatile in supr tot de 250mp deschidere 12m situata langa Parc Carol pe strada Cutitul de Argint sau Schimb cu apt 2 camere confort 1 plus dif in aceeasi z ona, 165.000 EUR, anunturibwb@gmail.com, Tel: 0756099911 vand casã n Clinceni, Parter+Etaj+Mansarda, la gri, teren 1000 mp (27x35 m) din care suprafata construita 650 mp (inclus garaj 77 mp); strada Izvorului/Clinceni, intrare din Soseaua Alexandriei, 5 min. mers pe jos, 200.000 EUR, http://www.immobile.ro, Tel: 0720070707 n Colentina, Kaufland, Vand Casa 4 camere decomandate baie, bucatarie. Toate utilitatile (gresie, faianta, parchet, geamuri+ usi termopan), 86.000 EUR, sosetzelu@yahoo.com, Tel: 0769348157

n Alba Iulia Piata, Popa Nan, singur curte, 15mp, deschidere strada, cadastru, intabulare, nu sunt pe legea 112, 0755755558

Oraº, n Pantelimon Rascoalei, vila duplex, 2 etaje, amprenta 70 mp, teren 250 mp, fosa septica, discutabil, 95.000 EUR, Tel: 0722275064 n Prahova, 15 km de Sinaia, proprietar, vand casa vacanta (pensiune), negociabil, 41.000 EUR, Tel: 0723558605 n Prahova, Cornu, vila P+2, 500mp curte, teren intravilan 10.000mp Urleta, 70.000 EUR, Tel: 0751048749

n Sabareni 11 Km de Centura, Vila P+1, constr 2012, curte 500mp, asfalt, curent, gaze, 70.000 EUR, nicu@apulum94.ro, Tel: 0733683445

Tunari Soseaua - Dimieni, teren agricol 7500 mp, Tel: 0721287174

n 1 Mai (Mihalache) str. Hagi Ghita, 2x300mp, deschidere 2x10m, p+2+mansarda, rezidential, parc Regina Maria, negociabil, 750 EUR, i_c0stin@yahoo.com, Tel: 0728003709

n Militari Ansamblu de lux exclusivist! P+2, 200mp, teren=350mp, finalizat pentru persoane pretenþioase, 129.900 EUR, www.avangardegrandevillage.ro Tel: 0722134720, 0767600804 n Militari Apusului, P+1+M, 160mp utili, 240 mp supf. teren, 2007, cadastru, intabulare, 143.000 EUR, dragos@apulum94.ro, Tel: 0749233924 n Militari Metro P+1+POD, 200mp construiþi, teren=250mp, constr. 2012, cãrãmidã, execuþie deosebitã, toate facilitãþile, astfalt, zonã vile, pentru clienþi pretenþioºi, (Tva inclus), 89.900 EUR, www.avangardegrandevillage.ro Tel: 0767600804, 0722134720

é COLENTINA, SPITAL FUNDENI, P+1 TOATE FACILITATILE, 30MP IN FATA CASEI, 15MP IN SPATE, 120MP TOTAL TEREN, CASA 130MP, LA 50M DE SPITAL, CAP TROLEIBUZ 66, MAS 253, 5 MIN CARREFOUR; TREBUIE ZUGRAVITA, URGENT, NEGOCIABIL, 95.000 EUR, FLORINLEPADATU54@YAHOO .COM, TEL: 0722416186 n Cotroceni, str. Staicovici, vând casã, 102mp, 3 camere, 1 bucãtãrie, 2 holuri, 2 bãi, curte proprietate 8mp, curte comunã, boxã 7mp, renovabilã, acte, proprietar, negociabil, 110.000 EUR, Tel: 0730367375

n Bragadiru, sos. Alexandriei, n Dãmãroaia, proprietar, vand vand vila la rosu, Tel: casa la curte, negociabil, Tel: 0766268898 0766303233 n Dâmboviþa, Conþeºti, particular vand casa bartaneasca din caramida, pret Cãlãraºi, Lupºanu, casa negociabil, 12.000 EUR, Tel: batraneasca 80 mp, teren 0734151072 1100 mp, curent electric, n Domneºti vila 3 camere, cablu tv, 100m de sos. 118mp, teren= 250mp, 1, 5km Bucuresti- Calarasi, 10 km de de Linia Centura, 60.000euro Lehliu gara, usor negociabil, la cheie, la rosu, 31.000 EUR, 6.000 EUR, Tel: 0762603535 http://www.vileduplex.ro, Tel: 0723530331

é Titan, Cartierul 23 August, vand vila P+1+M, casa este la cheie, 80.000 EUR/mp, Tel: 0744363138

é Vrancea, Doaga, 20km de Focsani, particular vand / schimb vila p+1, zona agrement (pescuit, plaja), toate facilitatile, constr 200mp, 660mp teren, 3 7 . 0 0 0 EU R , radu_mircea59@yahoo .com, http:// www.youtube.com/watch?v =J hOPv CuufG4, Tel: 0761653937, 0758574760


18 Aprilie 2013

vânzãri case-vile / garsoniere / 2 camere / pagina 9

n Prelungirea Ghencea Bloc nou, lift, canalizare. Garsoniere finisate: parchet, gresie, faianta, usa metalica, termopan, centrala. Bucataria mobilata, utilata, 33.500 EUR, nicu@apulum94.ro, Tel: 0733683445 Ghencea é 1 Decembrie Bd, Cartierul n Prelungirea 318-320 sector 6, ansamblul 23 August, vila noua p+1+m, la cheie, 130.000 EUR, Avangarde Rezidenþial, 1/4, decomandatã, 43mp, balcon, moise.alexandra@ymail.com, constr. 2012, cãrãmidã, acces Tel: 0744363138 piscinã, loc de joacã, teren fotbal, pazã 24/24, TVA inclus, Stoc limitat, 29.900 EUR, www.avangarderezidential.ro, Tel: 0767600804, 0722134720

amenajari din n Unirii, constructie, bloc stradal, n Dristor, vand garsoniera vedere spate, 67.000 EUR, Tel: renovata complet, p/8, 37mp, mariana@apulum94.ro, 0733683447 Tel: 0766653610 Drumul Taberei, Ghencea, 1/4, decomandatã, 43mp, balc on, c ons tr. 2012, c ãr ãmidã, ans amblul Avangarde Rezidenþial, acces piscinã, loc de joacã, teren fotbal, pazã 24/24, TVA inc lus , Stoc limitat, 29.900 EUR, www. avangarderezidential.ro, Tel: 0767600804, 0722134720

n Ghencea, garsoniera semi decomandata, fara amenajari, apropiere stadion, 32mp etaj 9/10, negociabil, 28.000 EUR, i.costin@me.com, Tel: 0728003709

n Militari, Veteranilor, proprietar, intabulare, cadastru. Claudia, 31.500 EUR, Tel: 0767515749

proprietar vând n Vitan garsonierã cf 1 semidecomandatã, 8/10, 33mp, bloc monolit 1986 de garsoniere Calea Vitan 211, gresie, faianþã, termopan, parchet, uºã metalicã, aer condiþionat, zugrãvitã august 2012, liberã, cadastru intabulare, 0741195997, 39.900 € Tel: 0766240974, 0735354919

é Braºov, Poiana Braºov, proprietar, vand urgent apartament 2\3 camere in Complexul Silver Mountain, 1.285 EUR/mp, Tel: 0722958538

Noi, Parc n Bucurestii Bazilescu, Bloc nou, finisat complet, parter/3, 45 mp, curte proprie 40 mp, pavata cu piatra cubica, bucatarie open space, parchet, gresie, faianta, usa metalica, geamuri termopan, bloc izolat termic, centrala de apartament, la 3 n 1 Decembrie Bd, complexul minute de metrou, 44.000 €, Tel: Rasarit de Soare, particular emanuel@apulum94.ro, vand garsoniera bloc nou 0788364188 2009, totul nou, etaj 1 din 11, accept si credit, 40.000 EUR, piciuflory@yahoo.com, Tel: 0763871863 Cãlãraºilor, Matei Basarab, n 13 Septembrie, Drumul Sarii Apartament finis at, Bloc mixt 1987, reabilitat termic contorizat, mobilat complet, 2012. Garsoniera renovata, bucatarie utilata, 81.000 €, contorizata, intabulata, libera, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 38.500 EUR, Tel: 0733683445, 0733683448 nicu@apulum94.ro,

n Campia Libertatii Bloc curat, decomandat, finisat complet, et8/10, 54 mp, se poate vinde si mobilat complet, apropiere ratb, magzine, scoala, parc, 58.000 EUR, Tel: 0788364188, emanuel@apulum94.ro, n Campia Libertatii, Stradal, 2 Camere, bloc foarte curat, renovat, parchet masiv, semi decomandat, bucatarie inchisa, mobilata si utilata complet, geamuri termopan, apropiere parc, lac, magazine, piata, scoala, 54.000 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188 n Constanþa municipiu Tomis I, 2 camere conf. I, mobilat elegant, bloc izolat termic, 42.000 EUR, Tel: 0788612371 vanzare 2 n Cotroceni camere, 67mp din care 15mp terasa, etaj 1/2, complet renovat si utilat, gresie, faianta, parchet, centrala proprie, 75.000 EUR, dragos@apulum94.ro, http://www.apulum94.ro, Tel: 0749233924 parc n Cotroceni, Romniceanu, 3/5, decomandat, zona linistita, amenajat, vedere mixta, mijloace de transport, 63.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446 n Crângaºi, Giuleºti, urgent, conf. 1, 3/4, stradã necirculatã, aproape piaþã-metrou Crângaºi, îmbunãtãþiri, proprietar, acte, discutabil, 47.000 EUR, Tel: 0761609081

n Drumul Sãrii, Razoare, 1/4, decomandat, bloc 1987, fara amenajari, zona linistita, mijloace de transport, 61.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446 n Drumul Sãrii, Apartament finisat, 1/8, decomandat, 60mp, contorizat. pret 67.000euro, 67.000 EUR, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448 n Drumul Taberei Ghencea 1/4, semidecomandat, 50mp, balcon, constructie 2013, caramida, acces piscina, loc de joaca, teren fotbal agrement, paza 24/24, promotie, oferta limitata! 33.900 EUR, www.avangarderezidential.ro, Tel: 0767600804, 0722134720 n Drumul Taberei Decomandat, etaj 9/10, 53mp utili, complet mobilat si utilat, renovat, cadastru, intabulare, 50.000 EUR, Tel: 0749233924, dragos@apulum94.ro, n Drumul Taberei, Ghencea, 1/4, decomandat, 85mp, 2 balcoane, constr. 2012, cãrãmidã, ansamblul “Avangarde Rezidenþial”, acces piscinã, loc de joacã, teren fotbal, agrement, paza 24/24, (TVA inclus), Stoc limitat, 49.900 EUR, www.avangarderezidential.ro, Tel: 0767600804, 0722134720

n Floreasca Bloc de 4 etaje, semidecomandat, renovat, stradal, et 1/3, apropiere ratb, magazine, parc, bloc in curs de reabilitare termica, 64.500 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188 Barbu n Floreasca, Vacarescu, stradal, bloc reabilitat termic, finisat ultra modern, mobilat complet, usi interior lemn, balcon, dressing, bucatarie mobilata complet si utilata, 89.000 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188

Giurgiu municipiu, vand apartament 2 camere decomandat, bloc p+1 caramida, renovat, langa Billa, negociabil, 28.000 EUR, Tel: 0765999567 Grigorescu, intr. Badeni, 48 mp utili, utilat complet si renovat in 2012, bloc reabilitat termic, negociabil, 60.000 EUR, Tel: 0765402717

n Herastrau Bloc nou, renovat complet, semidecomandat, parter/5, 75 mp, zona linistita, apropiere ratb, parc, lac. Pret negociabil, 155.000 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188 n Herastrau, Nordului, bloc nou, zona deosebita, finisat ultra, modern, mobilat complet, mobiliere de foarte buna calitate, bucatarie deschisa, mobilata si utilata, baie foarte eleganta, bloc civilizat, loc parcare, foarte aproape de parc, pret negociabil, n Eroii Revolutiei, 2 camere, 185.000 EUR, parter/7, dec, 39.000 EUR, Tel: emanuel@apulum94.ro, Tel: 0723619619, 0722744599 0788364188

Herastrau, Nordului, bloc nou, zona deosebita, finisat ultra, modern, mobilat complet, mobilier de foarte buna calitate, bucatarie deschisa, mobilata si utilata, baie foarte eleganta, bloc civilizat, p a r c a r e , 1 8 5 . 0 00 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188

n Magheru,

bloc Eva, particular vand apartament 2 cam confort 1, balcon mare, decomandat, et9/9, renovat complet lux, instalatii noi faianta parchet lemn masiv termopan, aer conditionat usi noi, usa metalica contorizare utilitati, 77.000 EUR, Tel: 0723169175 n Margeanului, particular vand convenabil apartament 2 camere, confort I sporit, sector 5, zona linistita langa Mega Image, toate utilitatile contorizate, partial mobilat, acte la zi, an constructie 1986, balcon, parcare, vedere la gradina, p/10. Oana, 49.900 EUR, Tel: 0721929523 Militari ansamblu rezidenþial “Avangarde Rezidenþial”, etaj 1/3, decomandat, 85mp, c ons tr. 2012, ex ec uþie ireproºabilã, cãrãmidã, finalizat, disponibil imediat, acceptãm Prima Casã, zonã deosebit de selectã, Ultimele Unitati! 49.900 EUR, www.avangarderezidential. ro, Tel: 0767600804, 0722134720 n Militari Lujerului, 60mp, particular, decomandat, cf.I sporit, 8/10, 1980, imbunatatiri, mobilat, utilat complet, 3 minute metrou, toate actele, 58.000 EUR, mmaarryy70@yahoo.com, Tel: 0747078809


pagina 10 / vânzãri 2 camere / 3 camere

é Moºilor 217A, New City. Promotie de Paste! Garsoniera 55100E; 2 camere 62300E; 3 camere 99500E. Preturile sunt pe mp util si includ TVA, Tel: 0766795708, 0766612105

Traian 7/9, n Nerva decomandat, bloc 1990, zona linistita, renovat, bucatarie mobilata si utilata, 78.000 €, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446

Obregia, vand apartament 2 camere, decomandat, et. 5/10, imbunatatiri, pret negociabil, Tel: 0744305540 n Pantelimon, proprietar, 2 cam cf. 2 semidec vand 2 apartamente et 1/10 si 8/10 40000 euro, 42.000 EUR, dogytrans@yahoo.com, Tel: 0722555399 n Prelungirea Ghencea Stradal, aproape de Linia tramvaiului 41, de str Brasov. Ap renovat recent, finisat, mobilat, utilat, 47.000 EUR, Tel: 0733683445, nicu@apulum94.ro,

Ghencea n Prelungirea 318-320 sector 6, ansamblul “Avangarde Rezidenþial”, etaj 1, 2, 3/4, decomandat, 85mp, 2 balcoane, constr. 2012, cãrãmidã, acces piscinã, loc de joacã, teren fotbal, agrement, pazã 24/24, (TVA inclus), Stoc limitat, 49.900 EUR, www.avangarderezidential.ro, Tel: 0767600804, 0722134720 Ghencea n Prelungirea 318-320 sector 6, ansamblul Avangarde Rezidential, 1/4, semidecomandat, 50mp, balcon, constructie 2013, caramida, acces piscina, loc de joaca, teren fotbal agrement, paza 24/24, promotie, oferta limitata! 33.900 EUR, www.avangarderezidential.ro, Tel: 0767600804, 0722134720

Bolintineanu, n Rahova particular, apartament 2 camere, confort 1 sporit, recent reabilitat, bucatarie americana 20mp, cadastru, intabulare etc, negociabil, 50.000 EUR, Tel: 0767350237

n Salaj, Dacia-Service, cf. 1, dec, et. 4/5, G+F+P+CT, 35.000 EUR, Tel: 0733538292, 0763051387

n Tineretului Langa parc, 1/4, decomandat, bloc 1987, renovat, zona foarte, mijloace de transport, 73.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446 n Tineretului, Piata Norilor, langa metrou, 3/10, semidecomandat, semiamenajat, zona linistita, 64.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446

n 13 Septembrie, Marriott 57 mp, semi decomandat, bloc 1991, gresie, faianata, parchet, termopan, usa metalica, 2 balcoane, 76.000 EUR, mariana@apulum94.ro, Tel: 0733683447

18 Aprilie 2013

n Chiºinãu Bd.- Cernauti Particular vand 3 camere decomandat, renovat nou, nelocuit, Imbunatatiri: usa metalica, gresie-faianta, parchet, tamplarie tripan, instalatie sanitara cupru, instalatie electrica cupru, bloc linistit, cadastru si intabulat. Punct reper scoala Generala Nr. 58. Pret negociabil, 77.000 EUR, Tel: 0722205065 CONSTANÞA, EFORIE NORD, ZONA HOTEL BELONA, VAND APARTAMENT 3 CAMERE NOU, VEDERE LA MARE, MOBILAT. DETINE SI PARCARE LA SUBSOL, 125.000 EUR, 0729360813

n Alba Iulia Piata, in spate, Apartament finisat, 3/8, decomandat, 1986, suprafata 68mp. pret 82.000euro, 82.000 EUR, elisabeta@apulum94.ro, Tel: n Cotroceni, Arenele BNR, 0733683448 2/6, semidecomandat, 2012, lux, 4 aere Alexandriei bloc reabilitat finisaje termic, 5/10, semideco- conditionate, zona linistita, mandat, fara amenajari, doar posibilitate garaj, 188.000 termopan, vedere mixta, EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446 zona linistita, 55.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: n Cotroceni, Arenele BNR, 5/6, semidecomandat, 2012, 0733683446 finisaje deosebite, terasa 34mp, vedere deosebita, zona linistita, 245.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: n Berceni Covasna, particu- 0733683446 lar vând 3 camere confort 1, 67 n Cotroceni, decomandat, P/2, mp, s emidec omandat, 90mp utili, curte proprie 80mp intabulat, P/4, liber, parcare, + spatiu depozitare, complet renovat si utilat, 135.000 EUR, box ã, us ã metalic ã, aer Tel: 0749233924 c ondiþionat, c entralã, îmbunãtãþiri parþial, zonã liniºtitã, verdeaþã, 52.500E negociabil. Accept credit, Tel: Doamna Ghica vand apartament 3 camere, com0763392333, 0722288247 n Berceni, particular, plex rezidential, Tel: semidecomandat, 66 mp, 0720927093 construcþie 1981, 2gr.sanitare, izolat ºi îmbunãtãþit total, n Domenii, Parcul Ciresari, boxa, parcare, accept credit, vand apartament in vila, 3 camere negociabil, 65.000 EUR, Tel: parter, semidecomandate, 2 grupuri 0744312382, 0747870307 sanitare, centrala proprie, incalzire in pardoseala, parchet din lemn masiv, negociabil, 120.000 EUR, Tel: 0745058369 n Drumul Sãrii, parter inalt, cu balcon, vedere dubla. Finisat, 90mp, pentru locuit sau firma, 95.000 EUR, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448 n Drumul Taberei “Avangarde Rezidenþial”, etaj 1-2-3/3, decomandat, 90mp, constr. 2012, cãrãmidã, finisaje lux, complet echipat, mobilat, utilat cu aparaturã lux, tva inclus, stoc limitat, exclus agenþii, 59.900 EUR, www.avangarderezidential.ro, Tel: 0767600804, 0722134720 n Drumul Taberei dec, 85mp, 2balc, constr. 2012, caramida, ansamblu rezidential, acces piscina, loc de joaca, teren fotbal, agrement, paza 24/24, (tva inclus), stoc limitat, 49.900 EUR, www.avangarderezidential.ro, Tel: 0767600804, 0722134720 n Drumul Taberei-Sector 6 P/5, 86mp, bloc finalizat 2012, la cheie, zonã verde, posibilitate prima casã, 54.000 EUR, Tel: 0729806650

n Drumul Taberei, Cetatea Histria, vanzare 3 camere, decomandat, 65mp, etaj 4/4, gresie, faianta, parchet, repartitoare, aer conditionat, bloc reabilitat. Zona linistita, 57.000 EUR, dragos@apulum94.ro, Tel: 0749233924 n Drumul Taberei, Favorit, stradal, 9/10, circular, vedere mixta, gresie, faianta, parchet, termopan, zona linistita, 56.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446 n Drumul Taberei, Urgent Apartament 3 cam Zona Targu Neamt, lângã parc, aproape de Plaza, aproape de metrou Raul Doamnei, 47.000 EUR, sunset4vid@yahoo.com, Tel: 0723254077

n Eminescu, Toamnei, Bloc construit in 2011, amenajat complet, bucatarie mobilata, paza permanenta, garaj subteran, 250.000 EUR, mariana@apulum94.ro, Tel: 0733683447

é Fundeni Delea

Noua 24, New City, promotie de Paste! Garsoniera 40500E; 2 camere 69300E; 3 camere 97200E. Preturile includ TVA, Tel: 0766795708, 0766612105

é Fundeni, New City, promotie de Paste! Garsoniera 27200E; 2 camere 48600E; 3 camere 56800E, Tel: 0766612105, 0766255483

n Ghencea dec, 85mp, 2balc, constr. 2012, caramida, ansamblu rezidential, acces piscina, loc de joaca, teren fotbal, agrement, paza 24/24, (tva inclus), stoc limitat, 49.900 EUR, www.avangarderezidential.ro, Tel: 0767600804, 0722134720 n Gorjului Militari, vand apartmanet 3 camere, etaj 3/4, decomandat, confort 1, 1980, imbunatatiri, 60.000 EUR, Tel: 0740138251

Giuleºti zona Podul Grant, direct proprietar, etaj 3/4, 80mp, ascensor, bloc nou finalizat 2011, pretabil finanþare Prima Casã, preþ negociabil, orele 10-16, Tel: 0723536720

n Kogãlniceanu apartament in vila, 3 camere parter+ 2 demisol, 100mp, baie, bucatarie, 48.000 EUR, Tel: 0730873718

n Militari proprietar, parter/4, semidecomandat, complet mobilat, mobilã nouã, gresie, faianþã, parchet, termopan, zonã deosebitã, Tel: 0722211833 Iuliu Maniu, n Militari, apartament 3 camere in bloc, confort 1 decomandat, etaj 3/4, suprafata utila 80 mp, an, 1 balcon mare, imbunatatiri, renovat partial, parchet, gresie faianta, termopane, usa metalica, 1 gr sanitar, pret vanzare negociabil, 60.000 EUR, imobiliare@reian.ro, http://www.reian-imobiliare.ro, Tel: 0731301700

n Nerva Traian stradal, 6/8, decomandat, bloc 1995, vedere fata-spate, bloc curat, semiamenajat, liber, predare imediat, 102.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446

n Obor, Spectrum Center, vand apartament 3 camere 80mp, 9/10, bloc reabilitat, linistit, vedere Mihai Bravu, 85.000 EUR, Tel: 0722940836

n Pache Protopopescu, Plantelor, 90 mp, circular, amenajat, pretabil firma/locuit, nemobilat, 150.000 EUR, mariana@apulum94.ro, Tel: 0733683447 n Panduri, Marriott, 7/9, bloc 1984, decomandat, amenajat, zona linistita, aproape de mijloacele de transport, 89.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446 n Prelungirea Ghencea dec, 85mp, 2balc, constr. 2012, caramida, ansamblu rezidential, acces piscina, loc de joaca, teren fotbal, agrement, paza 24/24, (tva inclus), stoc limitat, 49.900 EUR, www.avangarderezidential.ro, Tel: 0767600804, 0722134720 n Prelungirea Ghencea 61 mp, etaj 5/10, parþial îmbunãtãþit, negociabil, 55.000 EUR, Tel: 0745045882

n Regie, 110mp în vilã, et. 1/2, 2 bãi, 2 balcoane, construcþie 2007, toate îmbunãtãþirile, negociabil, proprietar, Tel: 0766461838


18 Aprilie 2013

parc, vand n Sebastian apartament 3 camere decomandat, etaj 5/7, confort I, an constructie 2001; discutabil, 85.000 EUR, Tel: 0728211179, 0722239087 n Sfântul Gheorghe, km. 0, ap. 3 camere, 96mp, et. 4/6, 2 bai, 3 balcoane, vedere Intercontinental, linistit, spatios, an constr. 1939, 54.000 EUR, Tel: 0723890430

vânzãri 3-4 camere / spaþii / cumpãrãri garsoniere / închirieri oferte imobile / pagina 11

n Vitan Mall, decomandat, amenajat, 80mp, etaj7/8, vedere dubla, hol in H, 2 grupuri sanitare, 91.000 EUR, mariana@apulum94.ro, Tel: 0733683447 n Vitan-Mall, amenajat: gresie, faianta, parchet, usa metlica, balcon inchis, 85.000 EUR, mariana@apulum94.ro, Tel: 0733683447

n 13 Septembrie Prosper, 1/8, decomandat, bloc reabilitat, Tineretului s tradal, 3 constructie 1988, renovat, loc c amere, c onfort 1, parcare ADP, mijloace de 76.500 EUR, decomandat, 74 mp, 1984, transport, Tel: complet renovat, bucãtãria laura@apulum94.ro, Americanã (open-space), 0733683446 2grupuri s anitare, n 13 Septembrie, este finisat, decomandat, 78mp, termopane, 2 aer condiþionat, 7/8, calorifere noi, 10/11. Preþ vedere dubla. In zona licee, scoli, 92.500E. Elena, Tel: magazine, gradinita, mijloace de 0728111415, 0728853601 transport, 74.000 EUR, n Tineretului, Serban Voda, In elisabeta@apulum94.ro, Tel: vila, amenajat, 135.000 EUR, 0733683448 mariana@apulum94.ro, Tel: 13 Septembrie, are parchet 0733683447 din lemn, finis at, 4/8, decomandat, 2000, vedere dubla, 71mp, 81.000 EUR, n Unirii, Fantani, 3 camere, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 4/8, dec, vedere fata, 2 0733683448 balcoane, A/C, Tel: 0723619619, 0722744599 n 13 Septembrie, Prosper, n Unirii, Goga, Camera de 3/8, bloc 1987, decomandat, Comert, 4/8, bloc 2000, amenajari deosebite, zona loc parcare, decomandat, renovat, 80mp, linistita, vedere mixta, 110.000 EUR, 79.000 EUR, Tel: laura@apulum94.ro, Tel: laura@apulum94.ro, 0733683446 0733683446

Stradal, n Calarasilor Agricultori-Muncii. Bloc monolit 1995, vedere spate si lateral. Ap renovat, intabulat, liber, 119.000 €, Tel: 0733683445, nicu@apulum94.ro,

n Vãcãreºti, finisat, 2/7 decomandat, 90mp, 1990, vedere dubla, centrala proprie, langa parc, 95.000 €, 0733683448, elisabeta@apulum94.ro, n 13 Septembrie Novaci, 92mp utili, et 4/8, decomandat, imbunatatit, centrala proprie, 89.000 EUR, Tel: 0749233924, dragos@apulum94.ro,

Sinaia Hotel/ n Prahova Pensiune, 18 km de Sinaia, P+1+M, 11 camere cu baie proprie, bucatarie, loc de servit masa, teren 6550mp, é Colentina, Doamna Ghica, 1.300.000 €, Tel: 0733683448, proprietar, vând apartament 4 elisabeta@apulum94.ro, camere, decomandat, con. 2 sporit, 64mp, 9/10, bloc inclus în programul de reabilitare termica 2013, fãrã îmbunãtãþiri. Poate fi transformat într-un apartament cu 3 cam. Preþ uºor negociabil, 55.000 EUR, cristina_zabalovici@yahoo.com, Tel: 0766737120 é Prahova, Cheia, Pensiune 3 n Decebal Dristorului, vand Margarete, Functionala, complet apartament 4 camere, vedere dotata, intregul inventar inclus mixta, etaj 1/4, stradal, Tel: in pret. Include Minicamping cu 0762111993 3 casute + Grup sanitar, 1900 n Decebal, Dristorului, vand mp teren, 770 mp construiti + apartament 4 (patru) camere Anexe, 27 locuri Cazare + etaj 1/4, vedere mixta, stradal, garsoniera personal. Pret 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, negociabil, partial posibil rate, Tel: 0762111993 228.000 €, Tel: 0747108990, n Drumul Sãrii decomandat, proprietar@cheia.ro, 1/8, bloc 1987, gresie, faianta, http://www.cheia.ro/info, parchet, termopan, zona n Unirii Budapesta predau linistita, 95.000 EUR, laura spatoi comercial 33 mp contract de la stat, f. urgent, @apulum94.ro, 0733683446 n Ferentari 4 camere, cof 2, 5000E discutabil, 0764820541 gaze, recent renovat, proprietar, 35.000 EUR, Tel: 0765516825 n Herastrau Bloc nou, finisat ultra moder, 3 bai, 180 mp, bucatarie deschisa, curte in proprietate 130 mp, 2 locuri Germania, locuinte ieftine. parcare in subteran, 449.000 EUR, emanuel@apulum94.ro, Echipa cu sediul in Germania, cunoscatori limba germana, Tel: 0788364188 engleza, franceza, oferim n Tineretului Parc, bloc 1981, 5/8, decomandat, 89mp, servicii de traducere, finisaje deosebite, loc parcare, consiliere, prezentare, in zona foarte curata, 110.000 vederea cumpararii la preturi EUR, laura@apulum94.ro, Tel: foarte mici de locuinte si 0733683446 terenuri in Germania. Spre n Titan, Steriadi Renovat recent: exemplu, case de la 7000 termopan, parchet, gresie, euro, apartament 5000 euro faianta, usa metalica, centrala, etc. Persoanele interesate pot cabina hidromasaj, mobilat solicita informatii amanuntite, modern, utilat, loc parcare, eventual exemple de imobile 79.000 EUR, Tel: 0733683445, cu fotografii, la urmatoarele nicu@apulum94.ro, adrese de E- mail: n Unirii, fantani, 100mp, 3 iulia.nasab@ymail.com si balcoane, amenajat, 2 grupuri f.caciula@yahoo.com sau la sanitare, vedere dubla, telefon: 00491743592251, 180.000 €, Tel: 0733683447, 004915226723801 mariana@apulum94.ro,

Cumparam garsoniera, apartament sau inchiriez in Bucuresti, conf. I, II, III, rog si ofer seriozitate, Tel: 0765119407

n Iancului, Maior Coravu, închiriez camerã mobilatã unei fete din provincie, etaj 4, Tel: 0733086116 n Militari metrou Pãcii, staþia de maºinã Apusului, camerã pentru 2 fete nefumãtoare, 350 ron/persoanã/lunã, Tel: 0733174755 n Rahova, Bîrcã, camerã în apartament decomandat de 3 camere cu 2 bai pt o fata, 400 RON/luna, Tel: 0766364358, 0723546218

Septembrie, Posta n 13 Puisor, D+P+2+M, 12 camere, 400mp teren, 520mp construiti, 4 grupuri sanitare, 2.800 EUR, mariana@apulum94.ro, Tel: 0733683447 n Colentina Andronache, vila, p+2, subsol, garaj, 3.000 EUR/luna, Tel: 0723390827

é Ferentari casa 3 camere inchiriere pe termen lung, zona linistita, nemobilata, utilitati, disponibila imediat, pret negociabil in functie de perioada si avans, 3 2 0 EU R , george.neagoe@gmail. com, Tel: 0744440687

n Kiseleff inchiriez 4 camere parter+ 2 demisol, 2 grupuri sanitare, pretabil firma, birouri, Tel: 0769974711 n Kiseleff particular 145mp, demisol inalt, imbunatatiri, curte exclusiv spate, parcare proprie, Tel: 0753884884

MILITARI, PROPRIETAR INNCHIRIEZ CASA LA CURTE, 90 MP, 3 CAMERE, PARCHET, BAIE, BUCATARIE, CENTRALA PE GAZ, RENOVATA, DE PREFERINTA PENTRU FIRMA, 380 EUR/LUNA, MIHAIL.COSTROV@ YAHOO.COM, TEL: 0722680690

é Romanã, Strada Polona, parter inalt vila, 5 camere, 125mp, stradal, pretabil cabinet medical, sediu firma, 1.500 EUR/luna, i.costin@me.com, Tel: 0728003709

ªtirbei Vodã, Berzei nr. 70, închiriez casã P+M, 100mp, www.immobile.ro, Tel: 0721616161

n Berceni Giurgiului, particular, conf. 1, dec, 32mp, 2/4, mobilat modern, utilat, zugravit, 800Ron + 1 garantie, Tel: 0762970001 n Ciºmigiu, Bd Schitu Magureanu, ofer spre inchiriere garsoniera dubla, 40 mp, et 1, stradal, vedere Cismigiu, mobilata, utilata, curata, termen lung, 300 EUR, lil_4273@yahoo.com, Tel: 0722290449 n Ferdinand particular, inchiriez garsoniera mobilata si utilata complet, 0769661849 n Militari, Apusului, inchiriez garsoniera in vila, mobilata, intretinerea inclusa in pret, 180 EUR/luna, 0761613700

é Oltenitei, Sun Plaza, proprietar, confort 1, etajul 2. Mobilata si utilata. La doar 5 min. de metrou. Zona linistita. Este libera, 220 EUR, Tel: 074218424 n Pãcii, Militari, vis-a-vis de Turbomecanica, particular, inchiriez garsoniera, confort 1, spatioasa, mobilata si complet utilata, balcon mare, gresie, faianta, parchet, termopan, 250 EUR/luna, 0727841365, gstavarache@yahoo.com, n Pantelimon vis-a-vis de Sp. Sf Pantelimon, particular inchiriez garsoniera conf I, in vila, etaj 2/2, curata, utilata frigider, TV, masina automata, AC, gresie, faianta, PVC, usa metalica, intrare separata, contorizata individual, centrala termica pe gaze, 170 EUR/luna, Tel: 0212551314, 0764537926


pagina 12 / închirieri oferte 2-3-4-5 camere / spaþii comerciale / cereri Alexandriei, n Rahova, proprietar, inchiriez garsoniera mobilata, utilata, cu toate utilitatile incluse in pret, avantajos, Tel: 0734719415 n ªtirbei Vodã, Casa Radio, 1 camera, 1/8, dec, 42mp, mobilata si renovata lux, Tel: 0723619619, 0722744599 proprietar n Universitate, inchiriez garsoniera, complet utilata si mobilata, renovata recent, vis-a-vis de Intercontinental, 300 EUR, Tel: 0767615232

n Baicului, pod nou Delfinului, ANL, ap 2 cam, bl nou, 1/4 mobilat, contorizat, utilat, curat, parcare asigurata, 300 EUR, vali_andriciuc@yahoo.com, Tel: 0722489039, 0766133270 n Baneasa apartament 2 camere nou, finalizat 2012, 60 mp util, complet mobilat si utilat: gresie, faianta, parchet + tv, masina de spalat, aragaz, frigider (toate noi) Etaj 2/3, lift, 400 EUR/luna, 0727372467, drgsmht@yahoo.com, Berceni Giurgiului, persoana particulara, mobilate / utilate, decomandat, renovat recent, curat, gresie+faianta, termopan, U.M, liber, 1 luna si garantie, Tel: 0727107269 n Berceni, City Mall, Giurgiului, conf. 1, decomandat, mobilat, igenizat, termopan, parchet, um, liber, plata 1 luna si garantie, 250 EUR, Tel: 0727107269

Taberei, zona n Drumul Romancierilor, apartament 2 camere, recent renovat, foarte curat, complet utilat si mobilat, zona foarte linistita, curata, cu mult spatiu verde, 280 €/luna, brvasiluta@yahoo.com, Tel: 0763665042 Mega Image, n Iancului confort I, 1/10, decomandat, 60mp, mochetat, termopan, contor gaze, semi/nemobilat, um, 850x2, Tel: 0723713816, 0216442571 n Militari Apusului, apartament 2 camere decomandat, confort 1, 4/8, mobilat, utilat, negociabil, Tel: 0736706279 n Militari zona Rosu, la 4 km Cora Lujerului, particular, apartament nou, mobilat si utilat lux, nu a mai locuit nimeni în el, 300 EUR, Tel: 0730709479 n Obregia, apartament 2 camere, parter, mobilat, Tel: 0723910782, 0761672675 Nottara, 6/8, n Romanã, mobilat complet, a/c, usa metalica, 300 EUR, Tel: 0723619619, 0722744599

é Sudului Piata, Secuilor, metrou, renovat, mobilat, direct proprietar, termen lung, 270 EUR/luna, elianda4@yahoo.com, Tel: 0721909966 n Titan metrou, Liviu Rebreanu, particular inchiriez fara comision apartament 2 camere, renovat, mobilat, utilat, etaj 1/4, urgent, 345 EUR/luna, Tel: 0744441406 n Titan, Campia Libertatii, avantajos, confort 1, 2/10, curat, nou, mobilat utilat functional, proprietar, Tel: 0720079516

é Berceni, Emil Racovita, particular, renovat complet 2013, aer conditionat in fiecare camera, centrala termica, mobilat Ikea, electrocasnice A+, bloc Reabilitat Termic si Renovat. parchet fag, gresie, faianta, granit, usi lemn cires, Curat, costuri minime de intretinere, 410 EUR/luna, mladin.dan@gmail.com, http://dan-mladin.ro/casa, Tel: 0722646375, 0722270225

é Ultracentral: 13 Septembrie, 1 Mai, Alba Iulia, Universitate, Romana, Unirii, Decebal, Apartamente si garsoniere stradale, discrete, curate, mobilate si utilate complet, internet, computer la cerere, Crângaºi complet mobilat ºi inchiriem si pentru 2-3 ore, utilat, Tel: 0723258082, Tel: 0727401622 0736144950 n UNIRII FÂNTÂNI, POZIÞIE EXCEPTIONALÃ, n Crângaºi Constructorilor, DECOMANDATE, CONFORT semidecomandat, mobilat, et. 1, 62, 25 MP, 3 BALCOANE, 3, Tel: 0742076693 ÎMBUNÃTÃÞIRI, NEMOBILAT, TEL: 0217261424 Drumul Taberei inchiriez apartament 2 c amere semimobilat, utilat, foarte curat, proprietar, et. 6/10, 220 EUR/luna, Tel: 0723860633, 0744976221

n Drumul Taberei, etaj 1/8, decomandat, mobila noua, aragaz, frigider, 230 EUR, Tel: 0748959515, 0728005657

n 13 Septembrie Prosper, apartament exceptional, decomandat, semimobilat, 2 bai, 270 EUR, 0757880986

Frumuºani, n Cãlãraºi, inchiriez apartament 3 camere la curte, toate conditiile, 150 EUR/luna, 0760166116 n Decebal, Alba Iulia, stradal, etajul 3 din 8, decomandat, nemobilat, 2 grupuri sanitare, 85mp, imbunatatiri, aer conditionat, vedere fata, 3 balcoane inchise, pretabil birouri, 420 EUR/luna, balescu.ionut@gmail.com, http://www.ionutbalescu.ro, Tel: 0724254024, 0756295650 n Drumul Taberei, 3 camere, 6/10, semimobilat, gresie, faianta, parchet, curat, loc parcare, usa metalica, Tel: 0727442222, 0744224007 n Herãstrãu Bloc nou, finisat ultra modern, mobilat complet, bucatarie open space, mobilata si utilata, parcare in subteran, 125 mp, parter, 1.250 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188 Bravu, inchiriez n Mihai apartament 3 camere, Tel: 0723836969 n Ozana, 3 camere, 63mp, zona foarte linistita, curat, termopane, total contorizat, 4 din 4, conf 1, 300 EUR, brandus_mari@yahoo.com, Tel: 0726191398 3 camere, n Tineretului, mobilat modern, termopan, A/C, Tel: 0723619619, 0722744599 n Turda, 1 Mai, 4/8, semidec, GFPTAC, utilat, partial/total mobilat, 400 EUR, Tel: 0723700775

é Unirii, Tribunalul Nou, particular, renovat 2013, curat, elegant, termopane, aer conditionat, totul nou, mobilat birou, locuinta sau nemobilat, parchet, travertin, faianta si sanitare toate noi, glasswand, portari non-stop, ideal pentru birou, stradal, locuri parcare, 700 EUR/luna, mladin.dan@gmail.com, http://dan-mladin.ro/casa, Tel: 0722646375, 0722270225

n Kiseleff particular 145mp, demisol inalt, imbunatatiri, curte exclusiv spate, parcare proprie, Tel: 0753884884 n Romanã Piata, 4 camere, parter, nemobilat, ideal firma, Tel: 0723619619, 0722744599

Unirii, închiriez apartament 5 camere, termopan, nemobilat, aer condiþionat, uºi stejar, renovatã recent, www.immobile.ro, Tel: 0721616161

proprietar n Magheru inchiriez spatiu comercial 35 mp, Tel: 0722399360, 0722674647

é Mãgurele, Ilfov, hala de inchiriat de 520 mp cu 3 birouri + hala de inchiriat de 320 mp cu 1 birou, grup sanitar, gaze, 220v- 380v, parcare, paza, alarma, camere supraveghere, aproape de linia de centura (600m). Chiria 2, 5 euro/mp+tva, 2.100 EUR/luna, trans_at_spedition@yahoo.com Tel: 0744670480

Pache Protopopescu, Plantelor Mântuleasa, demisol toate utilitãþile + 380 V, pretabil atelier, laborator, depozit, etc, Tel: 0723287531, 0213115243

n 13 Septembrie (Marriott) spatiu comercial de inchiriat, 100 mp, vitrina de 7m, imbunatatit, 1.200 EUR/luna, crstnioan@yahoo.com, Tel: n Rahova, inchiriez spatiu 0728045888, 0730021421 comercial 40mp, toate utilitatile, incalzire centrala, stradal, vitrina 4m, trafic, Tel: 0767634447

é Baba Novac, spatiu 35mp, vis-a-vis Parc IOR, proprietar, parter de vila, vitrina 6m, loc parcare, se preteaza pt cabinet medical, stomatologic, birouri, etc, 400 EUR/luna, Tel: 0744829712 n Bragadiru inchiriez hale industriale noi de 750mp. 550mp. 450mp. 400mp. 300mp. toate utilitatile acces tir curte pazita 2E/mp sau 1, 8E/mp, Tel: 0722243546 Brâncoveanu, inchiriez spatiu comercial 30mp, vad. 0764823441, Tel: 0761549112, 0766204919 n Centrul Is toric , Str. Covaci, 500 mp, finisat, Tel: 0744501287, 0744355614

Berceni, Carrefour, Huedin, 4/10 Centrala gaz, aer cond, 2 bai moderne, bucatarie 10m2, mobila doar in bucatarie, curat, disponibil 1mai 2013, 350 EUR/luna, cristianel_rosu@ yahoo.co.uk, Tel: 0760699113

18 Aprilie 2013

n Filaret, societate comerciala ofera spre inchiriere spatii birouri, depozitare, ateliere. 0213359160, Tel: 0722630193, 0722529957 n Giuleºti 70mp plus curte 30mp, toate utilitãþile, stradal, vad bun, pretabil orice, 490 EUR, Tel: 0731156077 n Giuleºti Cale, stradal, 70mp, toate utilitãþile, 430 EUR, Tel: 0731156077 n Giuleºti, sector 1, productie alimentara 150mp activ si 120mp anexe (grup sanitar, vestiar, office) intrari separate, camera de frig, cuptor gaze, la curte, 850 EUR/luna, Tel: 0766558339

Vitan Stadion Olimpia, inchiriez spatiu pretabil atelier c roitorie, 135mp, 5 EUR/mp, Tel: 0722398750

n Giurgiului

ªosea – CFR Progresu str.Lalelei nr. 5, ofer o camerã la curte spre închiriere, Tel: 0214571040, 0721957402

Caut vila nemobilatã, decomandata, (semi) central, acces RATB, prefer metrou, living spatios. Su 200mp. Singur curte si vila, Tel: 0725388130, 0722605980


18 Aprilie 2013

auto-moto / electro / matrimoniale femei / bãrbaþi / prietenie-mariaj / pagina 13

CD-uri audio n Colectie originale (diverse genuri), XBOX, camera video Sony, amplituner Sony (2012), DVD LG (HDMI), GSM nou, laptop, vand ieftin, Tel: 0722797759 Autocar Isuzu. Patriarhia Romana vinde prin licitatie publica cu plic inchis autocar Isuzu, an: 2004, 300.087km, pretul de pornire: 25.000Euro. Depunerea ofertei la sediul din str. Doamnei nr. 20, sector 3 Bucuresti pana la data de 15.05.2013, ora 12.00. Des c hiderea plic urilor: 15.05.2013, ora 13.00. Anuntarea castigatorului: 15.05.2013, ora 16.00, office @basilicatravel.ro, Tel: 0213163503, Fax : 0213163503 n Dacia 1310, breack Vand Dacia 1310 breack, 2002, pentru programul rabla. Negociabil, Tel: 0740067463 n Dacia Logan ambition, 1.6 benzina, leasing octombrie 2004, inmatriculat 2008, 100.000km, aer, airbag, 3.000 EUR, Tel: 0745980360 n Dacia Logan an 2007, deja pe taxi cu licenta inchiriata, benzina+GPL, full option, pret negociabil, Tel: 0760899615

Dacia Papuc diesel 1,9, leasing noiembrie 2003, inmatriculat 2008, 4x4, 60.000km, 2.500 EUR, Tel: 0745980360 n Mercedes C180 1996, 277.000km, benzina, ABS, dual A/C, airbag, trapa, full electric, stare tehnica perfecta, roti iarna, taxa 700E, 1.500 EUR, Tel: 0745020285 n Volkswagen Polo 1.4 motorina, 2008, 23000 km, tinuta in garaj, cauciucuri iarna- vara, Tel: 0760166116

Cumparam orice auto, orice stare, inmatriculate sau neinmatriculate si volan dreapta, plata, actele pe loc, Tel: 0765119407

é Cumpar ataº Stoye 1 sau 2 (atas cu varful ascutit) sau atas Steib. Platesc in functie de stare intre 500 - 1500 euro. Cumpar si impreuna cu motocicleta pentru suma aditionala, 1.500 EUR, tudor.ghigheanu @gmail.com, Tel: 0722409930

é Calculatoare laptopuri, monitoare, imprimante noi, second - hand, garantie, service. Vand, angeloangeloo @yahoo.com, www.e-strong.ro, Tel: 0722213283, 0765476882

Nokia N8 16gb In stare foarte buna, garantie 6 luni, cutie, factura, vine insotit cu cablu de date, incarcator si 2 huse, 500 RON/luna, Tel: 0726789032

n Masini automate de spalat, reparatii la domiciliu, deplasare gratuitã, ultrarapid, garanþie piese, Tel: 0731532310, 0768398545

é Buna rau! Ma consider o fire sociabila, fara inhibitii, fara fitze, si dornica tot timpul de sex total, 150 RON/ora, Tel: 0723934502 n Fete senzuale te aºteaptã pentru a-þi satisface plãcerile! 0767.607.901, Tel: 0732021509, 0748904835

é Bruneta sexi, iti place ceea ce vezi si vrei sa cunosti o tipa draguta, pasionala si fara prejudecati, atunci contacteaza-ma, cu siguranta vei reveni, anal, normal si oral cu finalizare. Ma si deplasez, 150 RON/ora, Tel: 0749372177

é La mine sau la tine, sunt o fata draguta si rafinata alaturi de care poti petrece clipe de neuitat. Cauti ceva diferit, stilata, discreta, plina de erotism, poze reale, anal, normal, oral cu finalizare, 150 RON/ora, Tel: 0769345417

é Noua pe site. Te-ai saturat de escorte grabite si fitoase, vino la mine, eu sunt alegerea perfecta pentru tine, te astept intr-un ambient special sa petrecem o ora de sex incendiar, 150 RON/ora, Tel: 0760388816

é Logan, Super-

nova, Dacia, Cielo, Matiz Tico, Citroen, Chevrolet, Renault, Opel, Skoda, Solenza, Peugeot, autoturisme 4x4, 1994-2011. Si cu mici defecte, Tel: 0212551102, 0721309765

é Satisfactie Totala. Te-ai saturat de poze false, de graba? Atunci eu sunt ceea ce cauti, sunt o fire pasionala ador sa fac dragoste, dar imi place sa fac si sex. Te astept. Sigur vei reveni, Sex Total, 150 RON/ora, Tel: 0760388343

Piese auto import noi, dezmembrãri absolut orice marcã, Tel: 0744495564, 0722640080

é Ador analul ! Iti place sa fii rasfatat, iti doresti un amor cu pasiune si calitate? suna-ma. Anal, normal, oral, 0762812597

é Ador sexul total, la mine ai parte de mult respect, rasfat, igiena. Si nu sunt doar vorbe. Sex total, 150 RON/ora, Tel: 0736857814

é Sex Total. Plina de eleganta si rafinament, sunt o domnisoara fina, educata, manierata si cu mult bun simt, sunt adepta seriozitatii, discretiei si igienei totale, sex total, 150 RON/ora, Tel: 0762812714

é Bãrbat prezentabil, 40/1.80/88, serios, doresc cãsãtorie cu tânãrã drãguþã, serioasã. Rog seriozitate, marius1_1969@yahoo .com, Tel: 0735123908

é Pensionar, serios, manierat, 1.68m, 75ani, doresc sa cunosc o doamna serioasa, frumoasa, 1.60m, 70ani, care doreste sa alunge singuratatea pentru totdeauna, Tel: 0730723780


pagina 14 / animale / pierderi / magie / citaþii-licitaþii / mediu / medicale / afaceri

18 Aprilie 2013

n Pârâta Panescu Coca este citata in ziua de 13.05.2013 la Judecatoria sector 4 strada Ghe. Danielopol nr 2-4 in doasar 11586/4/2011 C. 10 in proces cu Asociata proprietari Bl. 8 sc. 1,

é Ofer spre adoptie

catel Labrador de 3 ani, negru, bine-crescut si educat, unui iubitor de animale, radu_futsal@ yahoo.com, Tel: 0728203005 n Urgent, doresc sa cumpar cuve pentru hrana de animale, speciale pentru pet shop, alina.nae@9695.ro, Tel: 0736395150

Vând pui ciobãnesc german cu pedigree, la preþ rezonabil, Tel: 0766323402

n SC Marco Auto ‘94 SRL anunta depunerea actelor in vederea obtinerii autorizatiei de mediu pentru punctul de lucru situat in str.Ion Francisca, Sahighian, nr. 2, sector 3, é Vrajitoarea singura in Romania care activitate -service auto- cod lucreaza cu magie neagra, CAEN 4520, nimeni cu nici o putere nu n Acte PFA distruse: Mihai poate desface ce fac eu, Andreea-Valeria Persoana rezolv orice problema, Tel: Fizica Autorizata cu sediul 0769340236, 0741685643 profesional in Bucuresti, Sector 1, Bulevardul Ion Mihalache, Nr. 339, Bloc 15, Sara E, Etaj 6, Ap. 156, CUI 31342224, F40/1000/11.03.2013, declar distruse si nule: Certificatul de inregistrare si Certificatul n Best Insolvency SPRL, constatator pentru sediu social, lichidator judiciar Dosarul Tel: 0729850778 39911/3/2007 Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a Civila Pierdut certificat - debitoare GLOBPAN SRL, scoate la vanzare prin licitatie inregistrare si publica cu strigare teren in stampila ale SC suprafata de 5.901, 32 mp si Amer Investment Stil teren in suprafata de 7.137, é Bioenergie, tratamente si 57mp, ambele situate in SRL, Bucuresti, str. Orasul Buftea, Str. Mihai masaje bioenergetice, 6 EUR, Cupolei nr. 1. bl. 106, Eminescu nr. 6, Judetul Ilfov. cabinetbioenergie@yahoo.com, vanzarii - 125.000 EUR, www.centruldebioenergie.ro, sc.F, et. 10, ap. 238, Pretul fara TVA. Licitatia va avea loc Tel: 0744893608 la sediul lichidatorului judiciar n Capsule pentru slabit. sector 6, nr. din Bucuresti, Str. Radu Voda Genericshop vinde capsule, inregistrare nr. 1, Bl. B8, ap. 13, sector 4 pastile pentru slabit reduce J40/9906/2008, CUI in 30.04.2013 la ora 12.00, sibutramine (reductil), adipex Tel: 0213308399 retard, regenon, si pastile 24007111. potenta kamagra, n Lichidatorul judiciar numit in pentru Le declar nule, dosarul 587/1285/2012– al viagra, sustinex, procalis, cialis, sigilate (originale) la n Pierdut carte de identitate, Tribunalului Specializat Cluj, cele mai bune preturi din debitoare Sc Rova Tur Srl, cu carnet student ºi legitimaþie Romania. Livrare in toata tara student, pe numele sediul in Comuna Floresti, prin Posta Romana cu plata in satul Luna de Sus, nr. 447, Algasovschi Sabina. Le declar jud. Cluj, inmatriculata la Reg. sistem ramburs. Pentru detalii nule, Com. sub numarul si comenzi nu ezitati sa vizitati 1 EUR, n Pierdut legitimaþie student J12/3039/2007, cod unic de website, pe numele Lazãr George, inregistrare: 22066596, notifica generic_shop@ymail.com, eliberatã de UPU, Facultatea debitoarei, asociatilor, http://genericshop.webnode.com de Antreprenoriat Ingineria ºi creditorilor, ONRC, ORC Cluj, n Masaj profesional, maseuza Managementul Afacerilor. O propunerea formulata, in cu diploma si atestat de 8 ani declar nulã, sentinta civila din 15.04.2013, ofer servicii de masaj de relaxare n Pierdut Contract Vanzare de intrare in procedura profesional a falimentului, intretinere sportiv ingina Cumparare locuinta si Proces generala 100 RON/ora, Verbal, pe numele Buicã pronuntata de judecator sindic, prostatic, Alexandrina ºi Buicã Vasile. desemnandu-se ca lichidator ecaterinaecaterina773@yahoo. judiciar Best Insolvency Sprl, com, Tel: 0721902665 Le declar nule,

é Cumpar decizii

é Anticariat cumparam carti orice domeniu, deplasare gratuita, plata pe loc. 0731407474, www.targulcartii.ro, Tel: 0740088443, 0213159704 n Anticariat Aurora cumparam carti vechi si noi din toate domeniile, pictura si grafica romaneasca, statuete, portelan, ilustrate vechi. Plata pe loc, Tel: 0213135158, 0726527097 n Coltare living absolut noi 1100Ron, tablouri reproduceri Pallady, Grigorescu, Tonitza 100E, victor_serafim@yahoo.com, Tel: 0724545894, 0722439761 n Linie covrigarie-patiserie: cuptor Moretti Forni75, putin folosit; cuptor 4tavi + dospitor 8 tavi; malaxor 40kg Bilancia; masa propilacetilen 2.2m; 3 mese inox + dulapuri; 2 friteuse; 3 chiuvete inox (2 senzor + profes brat); rastel tavi; uniforme, 11.000 EUR, suica_anamaria@yahoo.es, Tel: 0720724055

ANRP (Fondul Proprietatea), Hotarari Prefectura, Legea 290 (Basarabia) Legea 9 (Bulgaria), Tel: 0743589934, 0728358786 n Utilaje Fast food si patiserie second hand la preturi fabuloase! Friteuze, frigidere profesionale, plite, cuptoare de pizza sau patiserie, expresor, preparator legume, bufet salate, mese fast food etc, 100 EUR, foodserv@live.com, Tel: 0768533208 n Vand boboci de raþã si gâscã rasa pura, Tel: 0766653610

é Vand salupa Glastron (6 pers) + motor Johnson 70cp, utilata complet; vand si separat, Tel: 0723287531, 0213115243


finanþãri-credite / afaceri firme / meditaþii-cursuri / pagina 15

18 Aprilie 2013

é Preluam firme cu

datorii in conditii legale prin Registrul Comertului. Asiguram schimbarea sediului, Tel: 0756578334

Credite - Refinanþãri IFN acreditat BNR cu garanþie imobiliarã avizare 2 zile acte notariat, Tel: 0758111139

firma, n Vand/cesionez infiintata in 2000, Jawa Group SRL, cu sediu in Bucuresti, platitoare de TVA, multiple activitati din codul CAEN, declaratiile depuse la zi, toate actele in regula, 0746269396

é Caut distribuitori si puncte de vanzare in Bucuresti si in tara pt suplimentul alimentar “bere fara alcool pentru caini” LuckyDog import Belgia inbuteliata in sticla de 0, 25L. Pentru informatii despre produs vizitati site, 8 RON, s i m i o n . aurel@yahoo. com, www.mancare-catei.ro

Vand SRL fara datorii, profil productie reactivi, dotare ins talatii (purific are, rectificare) numai din sticla Q uic k f it s i P y r ex , T el: 0213367389, 0722626588

Calificãri rapide: instalatori, electricieni, rate, Tineretului. 0722.209.409. 0740.306.550, Tel: n Vand afacere la cheie: 0213262606, 0314263470 Vulcanizare, Spalatorie auto, Cafenea-terasa. Spatiu inchiriat, situat in centru comercial sector 4, Bucuresti. Afacere cu potential. Accept variante - schimburi. Pret discutabil, 29.000 €, 0725187782, mimtug@gmail.com

Profesor matematica, orice zona, simplu, comod, sigur, individual, eficient, rezultate rapide garantat, succesul sigur, asimilare usoara, Tel: 0761929678

é Cursuri acreditate naþional, recunoscute in Uniunea Europeanã, pentru bone sau îngrijire bãtrâni, începeþi cariera nouã, 0213233966


18 Aprilie 2013

n Ofer consultanta juridica, acte registru si prezentare instanta, Tel: 0742491913

é Branºament apã, é Matematica, Profesor, oric e z ona, pregatire supereficienta, rezultate rapide garantat, asimilare usoara, individual, comod, eficient, profesor, Tel: 0754916860

Ac operis uri lindab, efectuam reparatii tabla zincata, jgheaburi, burlane, lucrari de invelitori cu orice tip tabla lindab, zincata, cupru, invelitor biserici, monumente is toric e, v ops itorie, mansardari, izolatii polistiren, finisaje rigips, carton, preturi negociabile, oferta tabla lindab discount 35%, calitate superioara, garantie 50 ani, trans port gratuit, Tel: 0731225797 n Acoperisuri, jgheaburi, lindab, tabla zincata, dulgherie, mici reparatii, reducere 25%, Tel: 0724716882, 0753709391 n Amenajãri interioare, exterioare, firmã construcþii executãm vile la roºu sau la gata, porþi metalice, garduri, Tel: 0722312488, 0726783994

canalizare, asistenþã contract recepþie Apa Nova, separãri, înlocuiri branºamente, Tel: 0721390290, 0761077013 n Branºament apã, canalizare, acte recepþie Apa Nova, separãri, înlocuiri branºamente 0760727231, Tel: 0720506819, 0214343276 n Echipa serioasa executa la preturi de criza: gresie, faianta, rigips, polistiren, parchet laminat, zidarii, tencuieli, sape, instalatii electrice si sanitare, Tel: 0740950458, 0733624797

Echipa profesionala, execut lucrari de la centura pana la acoperis, amenajari interioare exterioare, apartamente, case, hale, canale, cavouri, la preturi de criza. Costi, Tel: 0768311717 é

é Executãm case, vile, blocuri, roºu/ cheie, cu/fãrã materiale, restaurãri, r enovãri, calitate, garanþie, seriozitate, 0767911240 n Garduri fier forjat, execut lucrari constructii metalice porti, garduri din fier forjat, hale metalice etc. Oferim garantie, transport, Tel: 0729867311 n Parchetar raºchetez paluxez, montez, maºinã cu aspirator, calitate, preþ minim. Lucrãri ºi în provincie, Tel: 0736629210 n Parchetar, montez, lacuiesc, toate tipurile parchet, scari, masini cu aspirator, Tel: 0722773366

é Instructor personal pentru persoane ocupate si stresate. Instructor sport, ofer lectii particulare sport (gimnastica), masaj, sfaturi nutritionale. Program l-v 18 22; s-d 8-14. Solicit si ofer seriozitate. Pret Fix 70 RON/ sedinta 2 ore. Pot oferi contract si factura. Sunati numai intre orele indicate sau SMS in afara orelor, 70 RON, Tel: 0732941318

n Închiriem Logan full options 50 ron/zi 0735846662, Tel: 0214309498, 0766509498 n Transport marfa, mobila, 3-5-10t, asiguram personal incarcare-descarcare, montare-demontare. Tarife Parchetar, execut avantajoase. 0725629536, Tel: n Livrãm pâine de Covasna în 0726471321, 0745671782 Bucureºti, la domiciliul lucrari de parchet, clientului. Pâine fãrã zugraveli, masini cu amelioratori. Accesaþi website aspirator. Preturi de pentru detalii, http://www.painedecovasna.ro, criza, 0743457184 Tel: 0762438978, 0724409755 Primim comenzi de n n Sobar specialist execut cozonaci naturali fara zahar si sobe, cãmine, ºeminee, pentru Pasca, Tel: reparaþii, curãþiri, Tel: 0731053617 0212216699, 0745991298 n Tapiter cu experienta, lucrez tapiterie clasica, moderna, la preferintele clientului, Tel: 0728986403 é Aplicatii IT windows, router, reparatii soft&hard calculatoare, timp de interventie de la solicitare min 30’ max é Rochii de mireasa, 120’. Deplasare gratuita nunta, nunti - Nunta Online in Bucuresti, fotograf, coafuri mirese. consultanta particulara, Nunta Online in Moldova. test si expertiza. Fotografi si fotografii, totul é Vand tigla ceramica Seriozitate, 50 RON, pentru nunta, tip Pitesti, Tel: wizard_calculatoare@yahoo nuntaonline.md@gmail.com 0723287531, 0213115243 .com, Tel: 0768216000 http://www.nuntaonline.md

AnuntAZ 18 aprilie 2013  
AnuntAZ 18 aprilie 2013  

anunt de la a la z, anuntaz, anunturi, anunturi foto, anunturi telefon, anunturia online, imobiliare, inchiriere, inchirieri, locuri munca,...

Advertisement