Page 1

AnunþAZ vã informeazã Ghidul lucrãtorului român în Belgia pe înþelesul tuturor. Mobilitatea forþei de muncã în statele europene (147) Sindicatul Românilor din Strãinãtate

în dialog cu românii de pretutindeni

é Agent curãþenie - Angajam personal curatenie pentru spitale, salariu + bonuri, Tel: 0726693792

é DOBROEªTI - VAND URGENT CASA LA CURTE, 2 CAMERE, BAIE, BUCATARIE, DEBARA, COMPLET UTILATA MOBILATA, CURTE BETONATA, APA, CANAL, CURENT ELECTRIC, 130MP CURTE POSIBILITATE DE EXTINDERE IN PLAN VERTICAL SI ORIZONTAL, 70.000 EUR, TEL: 0763345044

é Prahova, Sinaia, vand imobil situat in centrul orasului Sinaia la intersectia strazilor Kogalniceanu cu Cuza Voda, la aproximaiv 300m de hotelul Montana si la 200m de hotelul International, 58.000 EUR, gabonu75@yahoo.com, Tel: 0729126091 Vand (schimb) vila P+1, 210 mp, la rosu + teren 1280 mp, cu gaze si curent, in Ciorogarla, Ilfov, la doua minute de Bucuresti Militari, vis-a-vis de Carrefour Sau schimb cu ap. 4 camere, dupa 1981 - Bucuresti Sau schimb cu vila la munte cu curte si toate utilitatile, 70.000 EUR, mircea_radu@yahoo.com, Tel: 0722670550

n Vand brazi en gros import Austria, de toate categoriile, pret negiciabil, 50 RON, dragos_ganea@yahoo.com, Tel: 0740131903 V id e o c h a t - A b s o lv e n te pentru activitate legalã, venit 1.000- 3.000E, CM, cazare, enjoy4studio@yahoo.com, Tel: 0763156150, 0735674012

é Plevnei, Orhideea Gardens, vand apartament 2 camere 78mp utili, etaj 1, aer conditionat, lux, 140.000 EUR, gazo74@gmail.com, Tel: 0765446922, 0765446844

Videochat, Absolvente pentru activitate legalã, avans 500E, venit 1.000-3.000E, CM, cazare; http://www.selenstudio.ro, Tel: 0734959924, 0760179243

é VIDEOCHAT AMERICAN. PENTRU PRIMA OARA IN ROMANIA STANDARD STUDIO, STUDIO AMERICAN ACREDITAT INTERNATIONAL, CU EXPERIENTA DE PESTE 10 ANI IN DOMENIU, ADUCE METODA DE VIDEOCHAT PROFESIONALA, FOLOSITA DE CELE MAI BUNE MODELE DIN LUME. SI TU POTI INVATA SA CASTIGI MII DE DOLARI SAPTAMANAL! LOCALIZAT IN CENTRUL DE AFACERI SITUAT IN BUCURESTI, STR. RADU VODA 17, SECTOR 4 (PIATA UNIRII), STUDIOUL PUNE LA DISPOZITIA MODELELOR SINGURUL SPATIU CU DESTINATIE EXCLUSIV “BUSINESS”, IN CARE, PE LANGA DOTARILE DE ULTIMA GENERATIE, MODELELE BENEFICIAZA SI DE TRAINING INDIVIDUAL DUPA METODA AMERICAN STANDARD SI ACCES LA PROGRAMUL “STANDARD REWARDS” PRIN CARE PE LANGA BANI POT CASTIGA SI PRODUSE VARIAND DE LA GENTI SI PANTOFI PRODUSE DE CELEBRE CASE DE MODA, PANA LA O MASINA SAU UN APARTAMENT. PLATI SAPTAMANALE DIRECT SITE-MODEL, FARA INTERMEDIERE SAU COMISION STUDIO! 5.000 USD/LUNA, HR@STANDARDSTUDIO.RO, HTTP://WWW.STANDARDSTUDIO.RO, TEL: 0213122097, 0785284574

Categorii speciale de lucrãtori. Doamna Gabriela C. din Bucureºti, ne-a rugat sã prezentãm categoriile de salariaþi care au regim special. Domnia sa este interesatã mai mult de categoria „au pair”, despre care a auzit cã are niºte beneficii mai deosebite, mai ales pentru cei care nu-ºi pot permite sã închirieze o locuinþã în Belgia. Domnul prof. ec. Ion Voinea - Preºedintele Sindicatului Românilor din Strãinãtate- ne-a trimis o prezentare sinteticã a celor mai semnificative categorii de lucrãtori, considerate a avea un regim special. În Belgia se disting 5 mari categorii de lucrãtori, cãrora li se aplicã o legislaþie special. 1. Femeile gravide. Legea prevede protecþia femeilor în perioada de maternitate, ºi anume prin: - interzicerea concedierii unei femei care ºi-a informat angajatorul cu privire la sarcina sa, din acel moment ºi pânã la o lunã dupã expirarea concediului de maternitate; - interzicerea desfãºurãrii unor activitãþi periculoase (legea stabileºte o listã concretã a acestor activitãþi). Femeile gravide nu pot fi obligate sã lucreze în timpul nopþii (activitate care se desfãºoarã de regulã între orele 20:00 ºi 06:00) în urmãtoarele douã cazuri: a. în perioada de opt sãptãmâni înainte de data presupusã a naºterii ºi la prezentarea unui certificat medical în care se precizeazã necesitatea protejãrii sãnãtãþii ºi siguranþei lucrãtoarei sau a copilului acesteia de-a lungul altor perioade din timpul sarcinii; b. o perioadã de maxim patru sãptãmani de la sfarºitul concediului maternal. 2. Persoanele „au pair” “Au pair” este o persoanã tânãrã aflatã temporar într-o familie belgianã, unde primeºte cazare ºi masã, în schimbul efectuãrii unor mici sarcini curente de ordin familial, în vederea perfecþionãrii cunoºtinþelor sale lingvistice ºi a imbogãþirii culturii generale printr-o mai bunã cunoaºtere a þãrii, participând la viaþa familiei gazdã. Condiþiile pentru a fi tânãr au pair: - Vârsta minimã de 18 ani ºi maxim 26 de ani la data acordãrii autorizaþiei de angajare ºi a permisului de muncã; - Sã-ºi ia angajamentul sã nu ocupe în Belgia nici un loc de muncã pe durata plasamentului au pair. - Sã deþinã un titlu care îi garanteazã accesul, în Romania, la invãþãmântul superior sau sã dovedeascã faptul cã a studiat cel puþin pânã la vârsta de 17 ani. .... continuare in pagina 2


pagina 2 / oferte de muncã România

é Agenti Vanzari angajam pentru Casa de Moda, Tel: 0752199488

é Agenþi Pazã - angajãm urgent 30 agenþi pentru ºcoli ºi gradiniþe, Tel: 0213108660, 0212010567

n Agenþi Pazã angajeazã în Popeºti Leordeni firmã pazã. Relaþii luni - vineri, 9,00-16,00, Tel: 0741333918, 0212242969 n Agenþi Pazã domiciliaþi în Bucureºti, pentru interior Hipermarket în zona Bãneasa angajeazã firmã pazã. Obligatoriu curs sau atestat agent securitate. Relaþii luni - vineri, 9,00-16,00 telefon, Tel: 0752077803, 0741052419 n Agenþi Pazã domiciliaþi în Bucureºti, pentru interior Hipermarket în zona Berceni angajeazã firmã pazã. Obligatoriu curs sau atestat agent securitate. Relaþii luni - vineri, 9,00-16,00 telefon, Tel: 0752238255, 0741052419 n Agenþi Pazã calificaþi, pentru obiective din Bucureºti, relaþii L-V 9.00-15.00, Tel: 0374080520

é Agenti Vanzari cu sau fara experienta Roossa Books Srl angajeaza, salariu de la 1200lei, posibilitate avansare; tel 9.00-17.00, Tel: 0318004555

é Ajutor Cofetar cu experienta pentru laborator in C o rb e a n c a , I l f o v , T e l : 0720179933

16 Noiembrie 2011 n Asistent Medicina - Cabinet particular caut 2 cadre medicale (asistenti sau medici) pentru colaborare sau part time, Tel: 0766532080, 0722570969 pentru cabinet n Asistent/a stomatologic, zona Iancului, full-time, de preferat experienþã în domeniu, între orele 19.00-21.00, rog SV la, lilianabogdan_72@yahoo.com, Tel: 0723540185 n Asistentã personalã, frumoasã, fãrã experienþã, fãrã obligaþii. Rog seriozitate. Cazare lux, beneficii+salariu 700Euro/lunã. Poze+CV la: fitroyal09@gmail.com n Asistenta radiologie angajam, Tel: 0213265596 n Barmaniþã cu minim de experienþã - Club Rock “The Legend” angajeazã, Tel: 0765150265 n Bonã 1.100lei, experienta, 9 ore, Dr.Taberei, Lac Tei, Aviaþiei, Fundeni, Voluntari, Pipera- Bucuresti. Urgent, Tel: 0213107403 n Bonã experienta, 1.400lei, 8-10 ore, Crangasi, Titan, Baneasa, Pipera, Obor, Pantelimon, Militari, Lacul Tei. Urgent, Tel: 0213107403 Bucuresti, n Bonã 1.000-1.200lei, 8-10 ore, Tel: 0213107403 n Bucãtar ºi femeie de serviciu, salariul negociabil, pentru terasa Ulmului, Tel: 0765765599 n Bucãtar cu experienta pentru restaurant Piccadilly. Tel orele 10-17, Tel: 0729881672 Bucãtar Pizzari, ospatarite angajam pentru pizza Dominium, Tel: 0214481847

n Bucãtãreasã fãrã obligaþii, angajeazã pensiunea Dinastia Piteºti. Se asigure cazare, masã. Salariu atractiv, Tel: 0765241874 n Bucãtari, ospãtari, femei de serviciu - Restaurant Central angajeazã, locaþie nouã, Tel: 0758101040 n Coafezã cu experienta, aspect fizic placut - Salon Eva angajeaza in incinta hipermarket Auchan, Titan, Tel: 0721328302

n Coafezã,

Cosmeticianã, Maseuzã, Manichiuristã (aplicare unghii false) - salon Piaþa Amzei, Tel: 0724519898 n Coafeze cu experienþã minim 2 ani - Salon frumuseþe angajeazã, Tel: 0729342004 n Colaborator activitate stabila bine platita, persoane deschise, motivate, min. studii medii, Tel: 0766532080, 0722570969 n Confecþionere la masina cusut industriala in atelier confectii textile contract munca zona Bucurestii Noi, Tel: 0731022108 Juridic Biroul n Consilier Executorului Judecatoresc Georgiana Jalba, situat in Calea Victoriei, Nr. 142, Sc.D, Apt. 1, Sector 1, angajeaza Consilier Juridic / Referent. Cei interesati sunt rugati sa trimita CV la e-mail georgiana.jalba@gmail.com sau la fax 0213139093, Tel: 0213109027 PRIMARÃ n CONTABILITATE (FETE), OBLIGATORIU CUNOSTINTE PROGRAM SAGA, BUCURESTI, IONUT.UV@GMAIL.COM, TEL: 0763099139 Cosmetician cu studii medii si atestat - Coafor Exclusive 4you angajeaza in zona Salajan, bd Nicolae Grigorescu nr 48, Tel: 0728402001 Croitor feþe încãlþãminte, fatã pentru pregãtit - cusut ºi maºinistã cu experienþã angajeazã SC Coryllus Prodimpex SRL, Tel: 0744661957, 0744661956, Fax: 0214204326

n Croitoreasa

- Angajez la domiciliu, din Bucuresti, cu experienta, kriss.popa@gmail.com, Tel: 0723239630

....

Croitor/easã cu experienta: scoatere tipar din reviste pana la realizarea prosusului final (costume dama pana la rochii de seara). Mic atelier croitorie, zona Banu Manta, angajeaza cu carte de munca, sunati intre 8-13 sau 16-20, Tel: 0771101657 Croitoreasã, retusiera pentru atelier retus. Salariu si program avantajos, Tel: 0723254463

n Curieri pedestri in Bucuresti

angajeaza Total Post Services, Tel: 0212321575, 0732222672 n Dispecer urmarire contracte transport - Societate transport international angajeaza, oferim salariu motivant + bonuri de masa. Cerinte: limba engleza obligatoriu cunostinte calculator, persoana organizata punctuala eficienta. CV pe email sau fax, office@smartspedition.ro, Fax: 0214442496

é Electricieni si mecanici intretinere, angajeaza SC Cream Line Romania SA (Finetti), societate multinationala in domeniul industriei alimentare. Compania ofera salarii atractive, bonuri de masa si transport gratuit, Tel: 0213514544, 0727739714 n Farmacist - Asociatia Caritas

Bucuresti angajeaza farmacist / asistent farmacie cu certificat de libera practica emis de Colegiul farmacistilor din Romania, part-time. Asteptam CV la e-mail office@caritasbucuresti.org sau pentru detalii la telefon, Tel: 0212332134, 0757104345

Lãcãtuº mecanic cu experienta in reparatii si intretinere utilaje industriale. Fabrica producatoare de angajeazã n Educator/toare servetele angajeaza. grãdiniþã particularã cu minim 2ani experienþã (zona domenii), Tel: Relatii de luni pana 0769636066, 0769634754 vineri intre orele Electrician auto cu 9.00-16.00, Tel: experienta, salarizare 0728879426 deosebita - Service n Manichiuristã pedichiura, cu experienta - coafor angajeaza cu auto angajeaza 1000RON; coafor 1500RON, zona Prelungirea Ghencea, Drumul Taberei, Tel: 0728303303 n Manichiuristã angajez, Tel: 0761330212, Bulevardul Iuliu Maniu, Tel: 0721262047 0766856969 Distribuitori cu sau fara experienta Roossa Books Srl angajeaza, salariu de la 1200lei bonusuri in functie de realizari; tel 9.00-17.00, Tel: 0318004555

continuare din pagina 1 Mobilitatea forþei de muncã în statele europene (147)

- Deþine cunostinþe de bazã ale limbii uzuale din familia gazdã sau îºi ia angajametul de a urma un curs intensiv de limbã imediat dupã sosirea în Belgia. - Sã urmeze pe durata plasamentului au pair cursuri într-o instituþie recunoscutã, autorizatã sau subvenþionatã de una din Comunitãþi sau cursuri stabilite de Ministrul regional responsabil cu ocuparea locurilor de muncã, cu predarea limbii sau limbilor regiunii. Va furniza trimestrial o atestare de prezenþã efectivã la cursuri. - Sã nu fi beneficiat deja de un permis de muncã în Belgia. 3. Artiºtii. Artistii, ca orice altã persoanã care lucreazã în Belgia, se încadreazã în unul dintre cele trei regimuri curente de securitate socialã (prin care se determinã mãsura în care aceºtia pot fi acoperiþi de protecþia socialã de care ar putea beneficia) ºi trebuie sã plãteascã contribuþii în conformitate cu regulile stabilite în cadrul regimului corespunzãtor: - Sistemul de securitate socialã pentru lucrãtorii salariaþi din sectorul privat, pentru lucrãtorii independenþi, pentru lucrãtorii salariaþi din sectorul public. 4. Stagiarii strãini. Stagiarii strãini sunt persoane care efectueazã o perioadã de stagiu la un angajator, ca urmare a unei formãri prealabile, ce poate fi doveditã prin intermediul unei diplome sau a unui certificat. Stagiarii sunt scutiþi de la obligaþia de a obþine un permis de muncã, dacã sunt studenþi care-ºi efectueazã perioadele de training obligatorii solicitate în scopul efectuãrii studiilor în Belgia, stagiari angajaþi de o autoritate publicã belgianã, precum ºi stagiari angajaþi de o organizaþie internaþionalã stabilitã în Belgia, în conformitate cu legislaþia în vigoare, al cãrui statut este reglementat de un tratat în vigoare, sau care au fost angajaþi în cadrul unui program aprobat de aceastã organizaþie. 5. Elevii. Elevii pot încheia un contract de muncã cu condiþia sã aibã cel puþin vârsta de 15 ani ºi sã nu mai fie supuºi obligaþiei de a urma cursuri full-time în sistemul de învãþãmânt, dar cu condiþia sã dovedeascã cã urmeazã totuºi cursuri part-time: - sã nu ocupe un loc de muncã cu norma parþialã sau sã nu aibã încheiat un contract de stagiu; - sã nu urmeze un curs de ucenicie în baza încheierii unui contract de ucenicie; - sã nu beneficieze de o îndemnizaþie tranzitorie (ajutor de somaj); - sã nu lucreze în calitate de „lucrãtori elevi” numai pe perioada vacanþelor. Studenþii strãini dintr-o þarã din Spaþiul Economic European sau din Elveþia, beneficiazã de aceleaºi drepturi ºi obligaþii ca ºi studenþii belgieni, chiar dacã urmeazã sau nu cursurile unei instituþii de învãþãmânt din Belgia sau, dacã sunt sau nu rezidenþi in Belgia. (Va urma). Vã invitãm sã urmãriþi serialul nostru consacrat acestui subiect ºi aºteptãm mesajele dumneavoastrã la e-mail office@az.ro sau postal la ANUNTaz OP53 / CP82 Bucureºti.


oferte de muncã România / info / pagina 3

16 Noiembrie 2011 Pedichiurista, n Manichiuristã, Technician unghii false - Vrei sa lucrezi intr-un salon cochet, alaturi de o echipa tanara si dinamica? Green Day Spa angajeaza, ofera conditii de munca foarte avantajoase, Tel: 0743189442, 0213165525 n Mecanic auto din zona Colentina- Andronache, experienþã minim 3 ani, Tel: 0730333745 n Mecanic intretinere. Asociatie proprietari str Masina de Paine nr 69 bl od23 angajeaza mecanic intretinere din vecinatatea blocului. Adresa contact: cutia postala de pe scara B a blocului, Tel: 0765256054 n Mecanici auto cu experienta. Avia Motors, dealer Skoda, angajeaza, Tel: 0212094000, 0746209911 n Menajerã interna serioasa pentru menaj; astept si provincia, Tel: 0720199790 n Modele, reclame pentru toate vârstele (copii, adulþi, vârstnici). Activitãþi modelling tineret. Bucureºti + provincie. 0213156581, 0767080619, model@sequoiamodels.ro, Tel: 0722397039

Montatori tâmplãrie Firma NEW ACT angajaza cu contract de munca muncitori calificati montatori santier pentru pereti cortina, tamplarie aluminiu. Schuco, Metra, Reyners, Veka; newactsrl@yahoo.com, Tel: 0729881767, 0213308049 é

n Mozaicari, pietrari pentru lucrari funerare, zona Berceni, Tel: 0762303925 n Muncitori necalificati pentru constructii, sunt asigurate transportul si cazarea, program de lucru de 11 ore, salariu incepand cu 1200 lei, Tel: 0724124656 n Operator (fete) pentru sala de jocuri, angajez in zona Iancului (Iulia Hasdeu), Tel: 0725445192 Ospãtari cu experienta, Italia perioada 10decembrie-28 februarie; italiana obligatoriu; 900E+cazare+masa, gree_tmb@yahoo.com, Tel: 0765432311

n Personal curãþenie (spitalbirouri) aspect fizic plãcut, dornic de muncã ºi afirmare profesionalã, punctual, dinamic, pozitiv, zona metrou Aurel Vlaicu. Program ture-zi ºi noapte, Luni-Duminicã, salariu 800 lei, office@nocclean.ro, Tel: 0752319814 n Personal feminin pentru videochat. Procent minim 50% pânã la 80% sau salariu fix 1.200$. Bonus 300$, avans 500$, program part-time. Garantãm realitatea anunþului, Tel: 0731214102, 0760357692 n Personal.

Zona Policolor angajam fata pentru fabrica de ambalaje, 09:00- 16:00, Tel: 0737543275

Personal Restaurant - SC Ansamble Catering&Services angajeaza: bucatar, ajutor bucatar, picol, spalator vase, gestionar, casier pentru punct de lucru in zona Pallady, sector 3, Bucuresti. Cerinte: experienta in domeniu. CV-uri la e-mail contact@ansamble.ro, http://www.ansamble.ro, Tel: 0725543451, Fax: 0372769557

n Personal. Tipografie angajeaza: masinist tipar (KBA 70/100, Heidelberg 50/70), legatori manual, masinisti legatori, sortatori dupa tipar, Tel: 0214050458 n Personal: Sudor, Excavatorist, Draghist - Balastiera SC ROMCIM AGREGATE SRL, angajeaza pentru punctul de lucru in Com Gaiseni Sat Carpenisu, Jud Giurgiu, intrarea din Autostrada Buc-Pit km 30, Tel: 0729006405 n Pizzar cuptor electric livrator scuter ºi auto, dispecer experienta conteazã email: excedent@yahoo.com, Tel: 0734140400 vopsitor cu n Pregatitor experienta pentru service auto Cora Pantelimon, Tel: 0730123277

é Reprezentant vânzãri directe angajeaza Roossa Books SRL, cu sau fara experienta, salariu in functie de realizari, Tel: 0728650079 n Sculptor in piatra pentru lucrari funerare la cimitir, zona Berceni, Tel: 0762303925 n Secretarã cu experienþã în secretariat ºcolar (organizare Teste Naþionale ºi Bacalaureat) întocmire documente, studii de perferat cunoºtinþe foarte bune limba englezã ºi studii superioare, geta.dobre@marktwainschool.ro n ªef Coloanã Auto, cu atestat, persoanã desemnatã în transport persoane, experienþã în conducerea echipei de ºoferi, permis conducere categoria D, preferabil inginer vehicule rutiere, geta.dobre@marktwainschool.ro n ªofer permis categoria D, cu normã 4 ore/zi, asigurã transportul elevilor spre ºcoalã, dimineaþa 6.00-8.00 ºi spre casã 14.30-16.30 sau 16.00-18.00, geta.dobre@marktwainschool.ro n ªofer vidanja - SC Jamandbet com SRL angajeaza, garaj in comuna Domnesti, Tel: 0724276821, 0766487972 n Spãlãtor auto cu experienta Angajez in zona Militari, Tel: 0723529054

é Sudor in argon, vopsitor in camp electrostatic, operator masina debitare si muncitor n e c a l i f i c a t a s a m b l a re s i impachetare - Fabrica de grile metalice din Otopeni, angajeaza, CV la fax 0213503810/12,

n Sudor autorizat ISCIR pentru societate comerciala, 0722299102

Tel:

Traducãtor se cauta doamna vorbitoare de limba Turca, care sa stie si contabilitate primara; pentru detalii sunati la Dl Tuncay, Tel: 0728345068

n Vânzãtoare

serioasa pentru magazin imbracaminte, zona sos. Pantelimon, Tel: 0720699612 n Vânzãtoare cu experienta pentru magazin alimentar, Militaripiata Veteranilor, Tel: 0745075102, 0214302123 n Vânzãtoare magazin alimentar cu domiciliul in sectorul 6, Tel: 0757033023 n Vânzãtoare magazin alimentar (Big Berceni) CM, angajeazã urgent SC, rugãm seriozitate, Tel: 0722404553 n Vânzãtoare produse patiserie, SC angajeaza, salariu 900ron + contract de munca. Voluntari, Dragonul Rosu. Relatii de luni pana vineri intre orele 9.00-18.00 la telefon, Tel: 0720555129, 0724373775 n Vânzãtoare la florarie in Berceni, program lejer, salariu 1000lei, Tel: 0762303925 n Vânzãtoare minimarket, 13 Septembrie- Prosper, program 8 ore, 2 ture, Tel: 0763371333 n Vânzãtoare pentru magazin Bio, salariu motivant, program flexibil, Tel: 0727336696, 0767709535 n Vânzãtoare. cu domiciliul in sectoarele 6 si 3 din Bucuresti SC Titan SA angajeaza urgent, pentru magazinele de paine Belforno Fresh situate in sectoarele 6 si 3 din Bucuresti. Salariu motivant, bonuri de masa, bonus din vanzari, cursuri de calificare, c.vata@titan.ro, Tel: 0212043826, Fax: 0212043727

Vânzãtor pentru Fornetti zona 13 Septembrie. Relaþii: 0728.972.114, Tel: 0728972114

VIDEOCHAT MODELE ANGAJEAZA DIVINO STUDIO. SALARIU 1000- 3000$/ LUNA. EXCLUSIV FETE, WWW.DIVINOSTUDIO. RO, TEL: 0737361279 n VIDEOCHAT TINERE PENTRU

AGENTIE, VIDEOCONFERINTA, CONDITII DEOSEBITE, CENTRAL, 1000-3000E/ LUNA, WWW.STUDENT-JOBS.RO, TEL: 0720818129, 0314250001 n Videochat Tinere dragute minim 18 ani. Salarizare deosebita, incepand cu 1200E, http://www.camchat.ro, Tel: 0720818129 n Videochat activitate in confortul casei tale lb.engleza mediu, Tel: 0761610461 n Videochat 11 Studiouri legale, strict feminin. Avans 700$ din prima zi, bonus 300$, salariu fix, program 5h/zi la alegere. Câºtiguri 2.300–7.800$/lunã. Plata instant. Sunaþi-ne cu încredere: 0731080888, Tel: 0768839893, 0755980550 fete cu/fãrã n Videochat experienþã pentru videochat. Avans 300$. Bonus garantat 500$. Salariu fix, program flexibil, studiouri în zone centrale. Venituri sigure 1.000-4.200$/lunã, Tel: 0767611865, 0727067729 fete cu/fãrã n Videochat experienþã. Câºtiguri 100% garantate. Salariu 1.000$/lunã. Oferim avans 600$ din prima zi, Tel: 0760950085, 0755645869 n Videochat activitate videochat pentru fete. Câºtiguri 1.000–4.000$ lunar. Avans 600$, salariu fix, posibilitate promovare, Tel: 0785726082

n Videochat

cãutãm fete ºi doamne, câºtiguri foarte bune 300$ la angajare, Oferim salariu fix+ comision, Tel: 0767589321, 0736428121

n Vânzãtor baiat pentru pescarie

(numai daca a mai lucrat in domeniu), Piata Veteranilor, c_cobai@yahoo.com, Tel: 0729757633 Vânzãtor/oare pensionar) pentru angajam cu Televiziune, Tel: 0722507660

(poate fi si Magazin mic, CM. Zona 0722253711,

é Vânzãtori presa angajez, preferabil din zona Drumul Taberei, Tel: 0766360521, 0734584411

é Videochat ChatWithLove Studio angajeaza fete si cupluri, din studio sau domiciliul propriu, 10% bonus prima luna, plata bilunar sau zilnica la cerere, camere separate, bonusuri diverse, training, program flexibil, 3.000 USD, angajarevideochat@yahoo.com, angajarestudiovideochat.ro/, Tel: 0723755457


pagina 4 / oferte de muncã / cereri de muncã / vânzãri terenuri / case

n Videochat fete, Adult sau Non-Adult. Salariu 2500 RON + Bonusuri. Piata Romana, 2.500 RON, teen.studio@yahoo.com, http://www.teenstudio.ro, Tel: 0764767724, 0737336640 n Videochat Studio angajeazã fete cu/fãrã experienþã. Venituri cuprinse între 1.000-4.800$ garantat lunar. Oferim avans 500$ ºi salariu fix, Tel: 0737536818, 0760160137 fete cu/fãrã n Videochat experienþã. Engleza conversaþional. Program la alegere. Venituri sigure 1.000-5.000$ lunar. Avans 500$ plus bonus la angajare, Tel: 0721865777, 0766290521

é Ciºmigiu Cazzavilan, D+P, teren-200mp, 4 camere, 1906, curte libera 80mp, 2 corpuri, comision0%, necesita renovare, CBV02994, 88.000 EUR, http://www.cbimobiliare.ro, Tel: 0215280220 n Corbeanca

000 FRANCI ELVETIENI / ZI. ASTEPTAM POZELE CELOR INTERESATE SAU SUNATI, 30 EUR, DELEGATOR@GMX.CH, WWW.CLUB-SAPHIR.CH, TEL: 0041767967595

n Italia. Contracte munca (shop-ist, menaj, infirmiere, cameriste); Salarizare 900euro. Informatii la telefon: 0268474435; 0741100143; 0729-772702, www.epp-jobs.com Tel: 0747661527, 0769875604

n Ialomiþa vand teren arabil 1,

é UNIUNEA

EUROPEANA. GLOBAL-ARTIST, DE 14 ANI IN TOPUL FIRMELOR DIN ROMANIA, Videochat pentru fete SELECTIONEAZA cu/fãrã experienþã. DANSATOARE, Avans 500$. Salariu fix ANIMATOARE 1.000$ sau procente PENTRU CELE MAI 50–84%, traning SELECTE asigurat, plata bilunar, CABARETE, NIGHT bonusuri, posibilitate CLUBURI. CONDITII avansare, Tel: SI DETALII LA 0754931717, 0726496406 SEDIUL FIRMEI ZILNIC INTRE L-S 10-18. OFERIM SI CEREM SERIOZITATE. n Bologna, Italia. Cautam doua PENTRU O PRIMA persoane pentru a lucra in IMPRESIE VIZITATI Bologna, Italia‘lapdance’, sc_bosque_srl_vl@hotmail.com, SITE-UL NOSTRU, Tel: 0764104263, 0747390394 OFFICE@ n Cipru. Caut fete pentru berãrie, 18- 30 ani, ofer salariu + GLOBAL-ARTcomision, cazare transport gratuit, IST.RO, WWW. Tel: 0035797761930 GLOBAL-ARTn ELVETIA CAUTAM TINERE, ASPECT FIZIC PLACUT, VARSTA IST.RO, TEL: INTRE 18-30 ANI, PENTRU MUNCA 0724222499, DE ESCORTE IN CLUB SERIOS, 0213115851 SELECT. CASTIGURI INTRE 200-1

Germania, muncitori agricoli angajeaza Sc Prime Time Recruitnent, Tel: 0751663645, 0760523458

16 Noiembrie 2011

6ha Adamclisi si 7ha Ialomita, Tel: 0720459668

Alexandriei sos. vand/inchiriez teren-1650mp, ideal garaj, depozit, investitii; pretul zonei, negociabil, Tel: 0763677671

n Berceni Comuna - Primãrie,

Olt Vãleni 96, 25ha, padure, 2 loturi, fond forestier, comision 0%, 1500E/ha, 1.500 EUR, http://www.cbimobiliare.ro, Tel: 0215280220

n Otopeni 515mp, strada Marin

Sorescu, toate utilitatile, pret avantajos, Tel: 0767333215, 0726339323

vila, particular, teren-1400mp, piscina, gradina amenajata, sistem video, mobilata, etc, 300.000 EUR, Tel: 0728994662 Clinceni, n Domneºti superoferta, vila P+1, langa Curtea Domneasca, utilitati, Sc-114mp, St-250mp, 3camere, cheie 64.000Euro, la rosu, 36.000 EUR, Tel: 0723530331 Televiziune n Dorobanþilor Teheran, apartament in vila, 4 camere, baie, bucatarie, garaj, plus o camera la demisol, doua intrari, toate utilitatile, pozitie deosebita, 250.000 EUR, mariomallorca@yahoo.com, Tel: 0785664780

500mp cu drum acces zonã vile, cadastru, 12.000 EUR, Tel: 0761604654, 0728189620

é Buftea - Licitatie Teren intravilan cu PUZ aprobat, 390634mp, data licitatiei - 17 noiembrie 2011, CBL01952, 1.550.000 EUR, opera@ coldwell-banker.ro, http://www.cbimobiliare.ro, Tel: 0215280220 n Chitila-Ilfov

particular vand teren Chitila langa fabrica de paine Spicul. Deschidere 40m. Pret negociabil, 20 EUR/mp, office@romcimagregate.ro, Tel: 0729006403 Clinceni Olteni, strada Cire; ica, toate utilitãþile, Tel: 0727679983, 0784887556

é Petrãchioaia - Licitatie Teren extravilan cu puz aprobat, 108 Ha, data licitatiei - 17 noiembrie 2011, CBL01955, 1.570.000 EUR, opera@ coldwell-banker.ro, http://www.cbimobiliare.ro, Tel: 0215280220

é Dragomireºti-Vale Zurbaua, 4 camere, P+1, 170mp, 2010, teren-500mp, electricitate, deschidere 15ml, comision0%, la rosu, CBV03919, 59.000 EUR, http://www.cbimobiliare.ro, Tel: 0215280220

n Pipera langa cartierul Oxford,

particular vand teren la 200m distanta de padure, deschidere 35m, pret negociabil, 150 EUR/mp, office@romcimagregate.ro, Tel: 0729006403 n Prahova Ploieºti zona Gara De Vest - Centura Ploiestului, vand teren 5000 mp extravilan, pret negociabil, 120.000 EUR, molo_mrc@yahoo.com, Tel: 0741124505

é Giurgiului

vila P+1+M, semifinisata 50%, an 2008, 185mp utili total, utilitatii pret negociabil, 80.000 EUR, dramarimob@yahoo.com, Tel: 0766661622

n Corbeanca

Baby Sitter blândã, calmã, serioasa, experienta, caut copil pentru ingrijire 8 ore L-V, sandokan_px@ yahoo.com, Tel: 0734939402

particular, teren 1000mp, intravilan, la soseaua principala, patrat, deschidere la 2 strazi, 200 EUR/mp, Tel: 0728994662 n Domnesti teren intravilan 3600 mp, 22m deschidere, tarla 2, gaze, curent, cadastru, posibilitate parcelare discutabil, 17 EUR/mp, adytza_calatoru@yahoo.com, Tel: 0726219013 n Domneºti particular, loturi Teghes, Ciutaci, Curtea Domneasca, utilitati, stradal, variante auto posibilitate rate, 6.800 EUR, Tel: 0723530331 n Domneºti particular, superofertã, teren în rate, Curtea Domneascã, Ciutaci, UM, Þegheº. variante auto, 15 EUR, Tel: 0723530331 n Frumuºani Pitigaia, extravilan 17/270=4800mp, 4E, cadastru, intabulare si introdus in CF. 17km Bucuresti, negociabil, Tel: 0318084018, 0771342981 n Fundulea Extravilan 19200mp, toate actele 2, 5E, Tel: 0318084018, 0771342981

n Autostrada Bucuresti - Pitesti,

25 km. de Bucuresti, casa 4 camere, 35.000 EUR, Tel: é Militari Apusului, 5 camere, 0762273584 n Chiajna vila P+1, constructie P+1, an constructie 2009, 280 mp 2011, din caramida, tabla tip utili, 400 mp teren, mobilat-utilat lindab, 135 mp sc, finisata la l u x , s u p e r b a , n e g o c i a b i l , cheie, strada asfaltata, toate C B V 0 3 6 7 2 , 2 8 5 . 0 0 0 E U R , utilitatile (curent, gaze, http://www.cbimobiliare.ro, Tel: canalizare). Acceptam ap in 0730177276 Buc la schimb/va ajutam sa vindeti, 83.000 EUR, vile_la_cheie@yahoo.com, Tel: n Otopeni particular, str. Oituz, vila 300mp construiti, 6 camere, 5 0766679980 bai, 2 terase, teren-500mp; negociabil, 250.000 EUR, Tel: Chitilei vila p+m Carefour 0740120079 C o l o s s e u m s c t 1 to a t e n Pantelimon Oraº 300mp teren, utilitatile renovata 2011 ultra 100mp amprenta, 12m deschidere, lux, 95.000 EUR, 074146876 3 camere, baie, bucatarie, living, hol, mobilata, apa (hidrofor), n Ciolpani vand casa canalizare, certificat de concesiune. batraneasca 4 camere, teren Exclus intermediari, 45.000 EUR, Tel: 840m stradal, Tel: 0727446464, virgilgenina@yahoo.com, 0766566383 0769654447


16 Noiembrie 2011

vânzãri case-vile / garsoniere / 2-3-4-5 camere / spaþii / imobile diverse / pagina 5

n Prahova Buºteni, particular, vilã P+E, 103mp, curte=253mp, mobilatã, accept variante, Tel: 0724537493

Prahova, Predeal, vand casa, suprafata teren 650mp, toate utilitatile, 8 camere, pret negociabil, 150.000 EUR, ruxandra_cernat@ yahoo.com, Tel: 0740400700

n Prelungirea Ghencea 2 camere 95mp confort lux parcare proprietate cu acte, Tel: 0742090910

Argeº, Piteºti central, Vand apartament 2 camere, Etaj 3 din 4, Tel: 0744221177, 0726722677 n Aviaþiei Borsa, proprietar vand

n Baicului, Aleea Lunca Florilor, proprietar, gasonierã confort 3, 11.500 EUR, Tel: 0788218172 n Chiajna particular garsoniera dec, ut, g, f, p, ct, t, usa metalica, parcare, in bloc nou, caramida, izolat termic, zona linistita. Rate la dezvoltator cu avans min 15000E, 29.500 EUR, Tel: 0766679980 n Pajura confort 2, mobilatã, utilatã, negociabil, 30.000 EUR, Tel: 0723519825 Prelungirea Ferentari intersecie Toporaºi, bloc nou garsoniere, stradal, ultramodern, acceptãm prima casã, rate cu avans 35 mp, 38 mp 50 mp, 21.500 E -30.000 E discutabil, Tel: 0769780963

é Rahova Misca Petre, decomandata, P/8, fara imbunatatiri, pret negociabil, CBR68223, 34.000 EUR, http://www.cbimobiliare.ro, Tel: 0215280220, 0724298140

n 1 Mai (Mihalache) Vand garsoniera in vila 40 mp locuibil, 52 mp curte, 20 mp pivnita, zona 1 Mai, Emanoil Ionescu 19, 60.000 EUR, Tel: 0722450120

é 13 Septembrie Casa Poporului, decomandata, 1/8, 40mp, mobilata modern, ideala pentru investitie, negociabil, CBR09721, 55.000 EUR, http://www.cbimobiliare.ro, Tel: 0215280220, 0724298140

apartament 2 camere 56mp, decomandat, termopane balcon inchis, P+F+G+AG+UM, orientat sud, 79.000 EUR, Tel: 0212324994, 0745351793 n Berceni Piaþã, conf. 1, et. 3/10, stradal, st=57mp, construcþie 1985, Tel: 0732864809, 0769526936 and apartament. n Berceni Imbunatatiri: gresie, faianta, parchet, termopan. Balconul are 9m si este inchis cu termopan, 55.000 EUR, mihaitza_1986@yahoo.com, Tel: 0761568931 stradal, 1/7, n Cantemir decomandat, G+F+P+AC, mobilat, utilat, 85.000Euro, Tel: 0721927149 n Colentina Raul Plumbuita, 1/4, 1986, 56mp, multiple imbunatatiri, exclus agentii, negociabil, 58.500 EUR, Tel: 0723272077

n Decebal vand apartament 3 camere decomandat, 4/8, imbunatatiri, Tel: 0769249495, 0744685261 n Drumul Taberei 3 camere in vila 110 mp confort lux, parcare in curte, Tel: 0742090910 Pþa. Progresul, n Giurgiului apartament 3 camere confort 2 sporit, decomandat, cu îmbunataþiri, et. 6/10, preþ 51.000 euro. (sunati dupa ora 17), Tel: 0726750945

é Sebastian Parc, P/8, d e c o m a n d a t , re n o v a t , n u necesita investitii, 60mp, pret negociabil, CBR60264, 65.000 EUR, http:// www.cbimobiliare.ro, Tel: 0215280220, 0724298140

luminos, mansarda inalta, 2 bai, CBR26468, 120.000 EUR, http://www.cbimobiliare.ro, Tel: 0215280220

é Kogãlniceanu Drept, 5/5, decomandate, 134mp, 1939, priveliste exclusivista, spatios, c o m i s i o n 0 %, lu m i n o s , CBR18874, 96.000 EUR, http://www.cbimobiliare.ro, Tel: 0215280220 n Pantelimon

n Turda 2camere proprietar, 4/10, é Griviþei Metrou 1 Mai, Piata decomandat, renovat, mobilat modern, AC/alarmã, reabilitat Chibrit, semidecomandat, 6/7, termic 78.000euro, 0744843015 fara imbunatatiri, pret negociabil, n 1 Mai (Mihalache) Ciupercã, C B R 6 6 8 5 5 , 5 5 . 0 0 0 E U R , 2camere conf.II în vilã etaj. 1, http://www.cbimobiliare.ro, Tel: 40mp centralã termicã sau schimb 0215280220, 0724298140 cu garsonierã sector 1, 6, Tel: 0721585378 Piata, n Iancului semidecomandat, G+F+P+T+AC, 2 GRS, 65 mp, et. 2/10, negociabil, 67.000 EUR, Tel: 0723686321 n Kogãlniceanu ultracentral, 3 camere, 110mp, 8/9, an n Bãneasa -Zoo, apartament 3 construcþie 1970, 150.000 EUR, camere, etaj 1. Particular, vpop@rna.ro, Tel: 0722703880 n Magheru -Romana, 3 camere, 120.000 EUR, Tel: 0733258614 n Berceni Vand apartament 3 110mp utili, bloc fara bulina. renovat, pret: camere decomandate confort 1 Proaspat negociabil. 8/10 cu imbunatatiri, curat zona 110.000Euro linistita, boxa, loc parcare, Proprietar. Nu colaborez cu agentii bucatarie mobilata, 62.000 EUR, imobiliare, Tel: 0724000700 n Militari Apusului confort I, Tel: 0747106436 n Braºov Centru Civic nou, decomandat, p/4, 100mp, 2 vand apartament 3 camere, Tel: balcoane, ideal spatiu comercial, farmacie, etc, 82.000 EUR, Tel: 0722291115 0736112722 n Obor, Bucur, semidecomandat, termopan, fara imbunatatiri, 65 mp, constructie 1975, et. 9/10, negociabil, 63.000 EUR, Tel: é Cotroceni Palat, P/3, 0723686321 semidecomandate, 50mp, 1941, n Otopeni 3 camere 98mp utili, intim, renovat, resedinta/birou, toate utilitatile, curte 60mp, finisaje boxa, CBR47415, 52.000 EUR, executate, zona linistita, http://www.cbimobiliare.ro, Tel: 70.000 EUR, Tel: 0768307232 0215280220 é Cotroceni Gradina Botanica, 2/4, circular, 109mp, n Emil Racovita, Aleea Ciceu, 1922, fara imbunatatiri, centrala semidecomandat, imbunatatiri, proprie, CBR28333, 85.000 €, gfpt, um, 53.000 EUR, Tel: w w w . c b i m o b i l i a r e . r o T e l : 0724220658, 0766525904 0215280220 n Ferentari Toporaºi apartament 2 camere, p/4, balcon, îmbunãtãþiri, la cheie, preþ 27.000Euro discutabil, Tel: é Rahova Teius, 8/11, 0764163067 decomandate, 79mp, 1978, n Gara de Nord, 2 camere, imbunatatiri 2005, semimobilat, 2 restaurat, aer conditionat, balcoane, pozitionare E, termopan, baie, bucatarie, etaj 3/8, 65.000 EUR, Tel: 0721318366 CBR31588, 65.000 EUR, http://www.cbimobiliare.ro, Tel: n Giurgiului - Bacovia Vand 0215280220 apartament 2 camere, é Cotroceni Gradina semidecomandat, 8/8 cu etaj Botanica, 2/2, decomandat, tehnic, fara probleme la terasa, parchet lemn, gresie, faianta, in 93mp, 1945, renovat, luminos, apropiere City Mall, metrou, C B R 1 5 9 4 8 , 1 2 0 . 0 0 0 E U R , langa scoala, gradinita, piata http://www.cbimobiliare.ro, Tel: Progresul, 43.000 EUR, 0215280220 i_lucam@yahoo.com, Tel: 0723200946 n Ialomiþa Slobozia vand apartament 2 camere cu imbunatatiri si centrala termica, é Splai Independenþei 1/9, 60.000 RON, Tel: 0735344912 decomandat, 194mp construiti, an constructie 2008, loc de P a n t e lim o n , D e lf in u lu i, parcare subteran+boxa, confort 1, etaj 10/10, balcon, negociabil, CBR50750, t e ra s a n o u a , i n t a b u l a re , 1 6 8 . 0 0 0 E U R , http:// é Cotroceni Medicina, discutabil, 26.000 EUR, Tel: www.cbimobiliare.ro, Tel: M/P+2+M, 95mp, 0762811467 0730177276 semidecomandat, 1940, renovat, n Pantelimon, Morarilor, confort 2, 1/10, suprafata 43 mp, balcon mare, termopan, parchet, discutabil, 35.500 EUR, Tel: 0762811467

é 13 Septembrie Marriot Casa Poporului, decomandat, 86mp, pret negociabil, CBR60450, 129.000 EUR, http://www.cbimobiliare.ro, Tel: 0215280220, 0724298140

n 13 Septembrie (Agip), vand apartament 3 camere, etaj 1/8, centrala, imbunatatiri. Pretul zonei. 80.000 €, Relatii la: 0736638475

n Berceni

Dr.Gãzarului, 3/4, decomandat, liber, contorizat, cadastru, vedere mixtã, 2 gr.sanitare, balcon, 62.000 EUR, Tel: 0761604654, 0728189620

Magazinul Fiat, particular, etaj 6, decomandat, îmbunãtãþiri, 72.000 euro, Tel: 0726382923 n Sebastian Parc etaj 8/8, terasã nou fãcutã cu 10 ani garanþie, hol H, 2 bãi, 2 balcoane, centralã termicã, termopane, aer condiþionat, 85.000 EUR, Tel: 0722486242 n Ultracentral str. Eforiei, Urgent, et. 2/8, detalii pe www.immobile.ro, 185.000 EUR, Tel: 0721616161

é Berceni Univesitatea Spiru Haret, 3/4, decomandat, 81mp, 1976, vedere mixta, zona linistita, comision 0%, curat, CBR67477, 75.000 EUR, http:// www.cbimobiliare.ro, Tel: 0215280220

Argeº, Mãlureni, sat Bohari, vand casa la rosu, suprafata construita 160mp, 6 camere, mansarda locuibila + teren 2800mp +400mp padure. Deschiderea la strada 28m. Utilitati: apa sursa proprie (put) posibilitate curent, telefonie fixa calbu, internet, 40.000 EUR, andrei016@yahoo.com, Tel: 0725215248 é

é Cotroceni Arenele BNR, P/1, semidecomandate, 106mp, 1929, curte, centrala proprie, camere demisol, comision 0%, CBR63942, 195.000 EUR, http://www.cbimobiliare.ro, Tel: 0215280220

é Cotroceni Palat, 1/1, comandate, 118mp, 1930, liniste, comision0%, compartimentare deosebita, necesita renovare, CBR35501, 125.000 EUR, http://www.cbimobiliare.ro, Tel: 0215280220

é Cotroceni Palat, P/1, semidecomandat, 100mp, 1927, imbunatatiri, centrala proprie, curte comuna, CBR39133, 130.000 EUR, http:// www.cbimobiliare.ro, Tel: 0215280220

Prelungirea Ferentari staþia Vadul Nou, sector 5, spaþii comerciale, stradal, pretabil supermarket, accesorii telefon, etc, 750 EUR/mp, Tel: 0769780963

n Militari autogara duplex etaj 4-5 bucatarie stil americana, imbunatatiri multiple, 0768318400

a.c, Tel:


pagina 6 / cumpãrãri garsoniere / 2 camere / închirieri oferte imobile / cereri Titan garsonierã mobilatã ºi utilatã complet, (aproape de staþie autobuz+metrou). Et 7/10. Frigider, aragaz, maºinã de spãlat noi, termopan, parcht, repartitor. Urgent! Particular, fãrã agenþii. Contact: Georgeta, 200 EUR, sorinconcal@yahoo.co.uk, Tel: 0314281899, 0749641699

16 Noiembrie 2011

n 1 Decembrie - Ilfov spatiu nou,

100mp, pretabil birouri, magazin, farmacie, depozit, negociabil, Tel: 0722692297 n Antiaerianã Halã dotatã service auto, toate aprobãrile, gaze n Zabrautului, sector 5, inchiriez încãlzire, halã pretabil producþie, n Cumpãr cu plata pe loc n Cumpãr cu plata pe loc ap. 2 garsoniera confort 2, pret tipografii depozit, urgent, Tel: garsonierã conf.I, II sau III, Tel: camere conf.I, II - III, Tel: acceptabil, Tel: 0722531695 0746230693 0732864809, 0769526936 0732864809, 0769526936 n Apãrãtorii Patriei Inchiriez spatiu comercial 20mp stradal aproape de metrou, 0730889762

n Floreasca Cazare Spring Time n Bucureºtii Noi proprietar casa 3 Ceaikovski - Str. Aghires,

n Apãrãtorii Patriei Inchiriez camera la curte conditii bloc, aproape de metrou, Tel: 07308889762 Auchan, Titan, camera la curte, conditii bloc, cupluri, tineri casatoriti, studenti, studente, toate utilitatile, Tel: 0761612298, 0727299322 închiriez camerã n Berceni mobilatã pentru 1, 2 fete serioase, bloc, Tel: 0727448255

Dobroeºti comuna inchiriez camera in vila, utilata, mobilata complet, intrare separat [, 140 euro negociabil, Tel: 0749057608

camere, mobilate complet, incalzire centrala pe lemne, superdotata, urgent 1+1, 200 EUR/luna, Tel: 0751296640 n Giuleºti str. Cosmesti nr. 9, casã curte, 3 camere, baie, bucãtãrie, preþ negociabil, Tel: 0765765599 n Militari Vila de Lux Noua, complex rezidential, control acces, P+1+M, 5 camere, 3 bai, curte cu gazon, barbeque, terasa. Ultramodern, complet utilat si dotat AC, LCD, usi sticla, Jacuzzi, 1.300 EUR/luna, dorina.rizea@yahoo.com, Tel: 0745344644, 0722667325 n Plevnei Particular, închiriez vilã 24 camere, 700 mp, D+P+1+M, imobil istoric, restaurat în 2009, complet utilat, finisaje lux, parchet, marmurã, termopan, vitralii, aer condiþionat, centralã termicã, centralã telefonicã 2011, linie fibrã opticã, 3 linii tel, depozit, arhivã, salã aºteptare, circuit TV-satelit, camere supraveghere, alarmã cu monitorizare, centralã alarmare incendiu automatã, sala ºedinþe, 4 grupuri sanitare, curte, parcare, Tel: 0733106680

n Grigorescu Inchiriez 2 camere din 3, pret discutabil, Tel: 0767343288

Kogãlniceanu ultracentral, închiriez una camerã în apartament, mobilã clasicã, 8/9, 150 EUR, Tel: 0722703880 Rahova, particular închiriez c a m e rã l a c u rte , T e l : 0767672109

é Unirii Udriste, 12camere, D+P+2+M, 500mpu, renovat recent, lu x , pretabil birouri/gradinita, parcare subteran, negociabil, CBV06798, 3.700 EUR/luna, http:// www.cbimobiliare.ro, Tel: 0730177276

1 Mai (Mihalache) etaj 2/8 conf1, decomandatã mobilatã 230Euro, Tel: 0721585378 é 13 Septembrie Marriott Casa Poporului, 11camere, S+P+1+M, 900mpc, 10locuri parcare subteran, renovat recent, negociabil, CBV06958, 4.500 EUR/luna, www.cbimobiliare.ro, Tel: 0730177276

n Berceni închiriez garsonierã în

vilã mobilatã, utilatã, izolatã termic, 700 RON, Tel: 0765142626, 0765142626 n Drumul Taberei, 5 minute de Plazza, p/10, mobilata, 40mp, balcon mare, aragaz, frigider, urgent, 180 EUR/luna, Tel: 0728005657, 0745055657

Berceni zona Metro, spaþiu depozit 1200 mp, cu pod rulant, birouri 160mp, grup sanitar, p a rc ã ri , v a d c o m e rc i a l , 0213344457, Tel: 0722222654, 0723723723

Apartament 2 Camere REGIM HOTELIER Bucatarie Complet Echipata Zona Linistita AC Internet Frigider Aragaz Masina Bragadiru, ªoseaua De Spalat ID REI006 - 130 Alexandriei, 109, judeþul Ilfov, SC Ron/Zi 0740.301.600 Vegras SA închiriazã spaþii de Apartamente si Garsoniere In Bucuresti Pentru Oferte Vizitati depozitare ºi producþie, depozit Site-ul www.reian-regimhotelier.ro, frigorific 160 mp, asigurã utilitãþi, 130 RON, regimhotelier@reian.ro, Tel: 0722600800, 0728995581 http://www.reian-regimhotelier.ro, Tel: 0740301600 n Colentina Spatiu mic comercial parter, bloc, 25 mp, str. Maior Bacila, 2.000 lei/luna, Tel: 0721266551, 0722664293 n Drumul Taberei bd Timisoara, str. Valea Lunga (s 6) depozit de inchiriat (vanzare) p+2, 380v, gaze, apa, 620 mp, 5m inalt/nivel, n Basarabiei stadion semidecoman- 1860mp total, lift industrial, fiecare dat 2 gr sanitare mobilat utilat nivel cu intrare separata, birou, balcon mare imbunatatiri ac acces facil tir, proprietar, termopan zona parc, 350 EUR, 5 EUR/mp, Tel: 0722491086 popescu_holtzhauser@yahoo.com, n Giuleºti str. Cosmesti nr. 9, Tel: 0721032316 spaþiu pentru grãdiniþã sau firmã, n Doamna Ghica particular Tel: 0765765599 inchiriez apartament cu trei n Prelungirea Ghencea stradal, camere complet mobilat si utilat, cladire noua, spatiu 40mp, 4 locuri loc parcare, boxa, wifi, 350 EUR, parcare, particular, 0785.995.208, lucianschiopuster@gmail.com, Tel: 400 EUR, Tel: 0756056984 0767874681 n Unirii Cantemir, colegã birou, n Mihalache Ion, renovat, spaþiu 15mp, stradal, lângã imbunatatiri deosebite, mobilat, Nufãrul, utilat, 100Euro, Tel: aer conditionat, p+t+g+f, usi noi, 0761604654, 0728189620 negociabil, 400 EUR, 0213183099 n Vitan Mall închiriez restaurant n Obor, Bucur, metrou, amenajat complet ºi parþial utilat, decomandat, 75mp, utilat, mobilat, negociabil, 1.800 EUR, Tel: imbunatatiri, a/c, parchet, 400 €, 0734807819 popescu_holtzhauser@yahoo.com, Tel: 0721032316 n Petre Ispirescu, apartament 3 camere decomandat, 2/4, mobilat, zona linistita, 200 €, 0744863415 n Victoriei Buzesti ne camere 3 supr 135 inchiriere ultra central, apartament 3 camere 3/6 lift, paza permanenta, loc parcare, birouri Aparatorii Patriei, pret 1200 eur, 0722375323

metrou, 1-2 studente, toate facilitãþile, curte, 0721.482.791, Tel: 0721482791

Ghencea Inchiriez apartament 4 camere decomandate complet mobilate si utilate, recent renovat, 400 EUR, 0722510676

n Peugeot 206, an 2004 alb, 1, 4

motorina, aer conditionat, geamuri electrice fata, inchidere centralizata, consum mic; negociabil, 3.500 €, Tel: 0763712546, 0728320627

Dacia Logan 2006 121000km, benzina, albastru, primul proprietar, carte service, d i s t rib u t i e schimbata, 3.600 EUR, Tel: 0723563827

n Tichete rabla, 1800 ron, Tel:

0760295065 2006, executive, 4x geamuri n Vand tichete rabla 1400Ron, electrice, aer conditionat, servo, Tel: 0744632301 vopsea originala, fara accidente, 2750E discutabil, Tel: 0769831207 n Daewoo Espero 1997 instalatie GPL 120.00km, 1350 euro, Tel: 0744632301 n Daewoo Espero 1997 GPL, 950 euro, Tel: 0760295065 n Accept: Acura, Dacia Cielo, Citroen, Chevrolet, Logan, Matiz/Tico, Renault, Opel, Skoda, Solenza, Supernova. Si mici defecte, 0212551102, 0721309765 n Autoturisme de la proprietar pentru programul rabla, ofer 1150ron, Tel: 0766687339 n Cumpar autoturisme de la proprietari pentru programul rabla, ofer 1150ron, Tel: 0744632301 n Cumpar tichete rabla, ofer é Ford 4000j masina de epoca, 1250ron, Tel: 0744632301 pret 5000 euro negociabil, detalii n Rable pentru Remat 2011, la telefon, Tel: 0745037712 transport + radieri gratuit, oferim ºi n Ford Mondeo, 2005, albastru, cerem seriozitate, 1.000 RON, Tel: 1, 8 benzina, geamuri electrice, 0766511316 aer conditionat, inchidere centralizata; n Tichete rabla 2011, ofer negociabil, 4.300 €, 0730123277 1250ron, Tel: 0766687339 n Tikete Rabla 2011, ne deplasãm la domiciliul clientului, seriozitate, 1.300 RON, Tel: Mercedes-Benz Sprinter, Stare 0723599888 buna de functionare. A fost folosit n Vouchere Rabla, plata pe loc, pentru transport de persoane. oferim ºi cerem seriozitate, ABS, carlig remorcare, trapa, 1.250 RON, Tel: 0766511316 airbag, radio/CD, servo directie, computer bord, interior velur, EDS, cadru de protectie, diferential blocabil, fara accident, 6.900 EUR, covrig_stelian@ yahoo.com, Tel: 0726919532

n Daewoo Cielo an fabricatie

Giurgiului Luica, camere la curte, mobilate, condiþii bloc. Urgent. 0784967414, Tel: 0761916715, 0761999863

é Mitsubishi Cotroceni Opera Center, 1/2, decomandat, 150mp utili, renovat recent, nemobilat, pretabil birouri, locuinta, negociabil, CBR67848, 1.400 EUR/luna, http:// www.cbimobiliare.ro, Tel: 0730177276

Rover 213 S cu piese noi, Tel: 0744221177, 0726722677

n Caut o camerã de închiriat

într-un imobil din sectorul 2. Telefon între orele 7-16, Tel: 0764501469 n Doresc casa in zona Piata Domenii, Banu Manta, 1 Mai, Gara de Nord, ofer maxim 600 euro, Tel: 0765581035

Lancer Model Intense Sport 2.0 2006, 28000 km, stare excelenta, motorizare 2.0, benzina, 4 usi, dotari sport de fabrica-eleron, volan, pedalier, schimbator viteze MOMO, jante aliaj, cauciucuri iarna. Piesa colectie, 8.000 EUR, alexiorgulescu@gmail.com, Tel: 0722408608

é Dezmembrez Opel toata gama Astra F, G, H; Opel Vectra A, B, C; Opel Zafira, Opel Agila, Opel Combo. Zona Bucuresti / Ilfov, contact@auto-opel.ro, Tel: 0748240252, 0245260393 n Vând

anvelope iarna pt autoutilitare, dimensiuni 225/70 R/15C, putin rulate, 4 buc, 800 RON popadanielionel@yahoo.com, Tel: 0766498985


16 Noiembrie 2011

electro / matrimoniale femei - bãrbaþi / pagina 7

é Sex total! Lucrez

n Achiziþionez monitoare lcd, calculatoare laptopuri, componente nefurate, asigur transportul inclusiv weekend. 0212201216, 0723984654, Tel: 0746283201, 0768790654 congelatoare, n Frgidere, combine frigorifice, aragaz, masina spalat, functionale, Tel: 0213328599, 0722417915 é Calculatoare laptopuri, monitoare, imprimante, noi, second-hand, garanþie, service. Vând. 0 7 2 2 2 1 3 2 8 3 , angeloangeloo@yahoo.com, http://www.e-strong.ro, Tel: 0765476882, 0212600843

n Masini de spalat automate, reparatii la domiciliu, deplasare gratuita, ultrarapid, garantie, piese, Tel: 0731532310, 0768398545

é BRUNETA SENZUALA. ALATURI DE MINE VEI PETRECE CELE MAI INTENSE CLIPE DE PLACERE.INVITA-MA LA TINE SAU LA HOTEL SA PETRECEM IMPREUNA MOMENTE UNICE. SEX TOTAL, ACCEPT SI CUPLU, PUPICI, 150 RON/ORA, TEL: 0737387990

é Bruneta sexy, Sunt o escorta bruneta, frumoasa, sexy, provocatoare, dornica de a oferi placere. Te astept sa ma cauti pentru a stabili o intalnire. Fotografiile sunt reale (Sex total), 150 RON/ora, Tel: 0720344241

absolut singura pe cont propiu, pozele sunt ale mele. Doriti discretie, placere, relaxare, fara batai de cap, fara probleme? Atunci contactati-ma. Oral+normal+anal, 150 RON/ora, Tel: 0731152484

DE LUX. é ESCORTA INVITA-MA LA TINE PENTRU O ORA PLINA DE PASIUNE. SEX ORAL NEPROTEJAT CU FINALIZARE ORALA, NORMAL IN CELE MAI SEXY POZITII, ANAL, FRENCH KISS, CUNNILINGUS SI 69. ACCEPT SI CUPLU, 250 RON/ORA, TEL: 0757473717

é Finalizare orala! daca esti un domn pretentios, manierat si vrei ceva de calitate, nu ezita sa ma suni, iti promit ca te vei intoarce, sex anal, normal, oral de calitate cu finalizare orala, 150 RON/ora, Tel: 0736857814

é La tine sau la hotel sunt o

bruneta sexy si provocatoare dornica de a oferi placere. Invita-ma la tine sau la hotel pentru o ora de vis. Sex total, oral neprotejat cu finalizare orala, 150 RON/ora, Tel: 0737115058

é Bunã rãu!

é Ador analul!

Dulce sexy, cu forme apetisante, te invit alaturi de mine pentru a-ti arata cat de igienica si de serioasa pot fi"La mine ora este ora", 150 RON/ora, Tel: 0768496526

é Anal, anal, anal, Bruneta senzuala rafinata va astepta intr-un cadru intim si placut pentru a petrece clipe de neuitat impreuna. Ador barbatii rafinati si foarte curati, deoarece si eu ofer acelasi lucru! Rog seriozitate si discretie maxima! Oral, normal, anal, 150 RON/ora, Tel: 0728353622

Pasionala si rafinata, ofer momente placute domnilor manierati si generosi intr-o locatie selecta, de lux, rog seriozitate si ofer discretie, poze reale si recente, sex total, 150 RON/ora, Tel: 0723934502

é Te atrag! Pot fi femeia din f a n te z i i l e t a l e ! D i s c r e t a , senzuala si provocatoare te pot purta intr-o lume a fanteziei si a placerilor nebanuite, dand viata celor mai ascunse dorinte ale tale. Sex total, pupici, 150 RON/ora, Tel: 0756351379

Reala 100%! seriozitatea, igiena, discretia si implicarea pe care o pun, pentru a te face sa te simti special si relaxat, ma fac deosebita de celelalte fete, sex total, 150 RON/ora, Tel: 0756587946

n Barbat 39 ani caut o doamna

é Oral normal anal, sexy si frumosa o adevarata dama de lux de calitate superioara, ma a d re s e z d o a r d o m n i l o r g e n e ro s i s i m a n i e ra t i . Locuiesc intr-o locatie de lux. Pozele sunt reale si recente. Suna-ma, sex total, 150 RON/ora, Tel: 0768677248

serioasa intre 30-40 ani pentru relatie de lunga durata, casatorie, Tel: 0762648760 n Domn prezentabil, caut persoanã sex feminin pentru petrecerea timpului liber, Tel: 0730472236 n Domn prezentabil, caut tânãrã, doamnã, pentru petrecerea timpului liber, Tel: 0734420027 n Tanar 23 de ani, ofer servicii doamnelor si domnisoarelor cu discretie. Telefon: 0765067038


16 Noiembrie 2011

n Vand compresor 3, 8W, tun de caldura cu rezistenta rezerva, Tel: 0727754598

n Pierdut

legitimatie reducere transport emisa de UPB, pe numele Dumitru Marina. O declar nula, n Pierdut certificat de inregistrare fiscala Fast Construct Electro SRL, CUI 23325451 J40/2925/2008 b-dul Iuliu Maniu 55, bl 17, sc e, et 1, ap 175, sector 6 Bucuresti. Il declar nul, n Pierdut card identitate seria RR nr 278542 pe numele Danalache Ioana. Il declar nul,

Dau in carti si in cafea, Mariana, pret 50lei, Tel: 0728816952

n Anticariat

é Prezicatoare Ema deschide cartile de tarot, vede viitorul vindeca boli, dezleaga cununiile legate, apropie iubit de iubita, impreuneaza familiile dezbinate, face de dragoste, noroc si spor. Daca vrei sa iti afli destinul, suna si vei avea reusita si succes. Sedinta de tarot este gratis, apelati cu incredere, Tel: 0751858962

n Lichidatorul judiciar AA TOTAL

INSOLVENCY IPURL al SC SAVCO SRL vinde prin licitaþie publicã teren intravilan în suprafaþã de 10.000, 37 mp, cu deschidere la Autostrada A2 (Km. n Olimpia va ajuta in orice 19). Preþ 12 euro/mp la care se problema garantat. Apelati cu adaugã TVA. Licitaþiile vor avea incredere, Tel: 0726556977, loc la datele de 26.10.2011, 0761853955 09.11.2011, 23.11.2011, 07.12.2011, si 21.12.2011 la Vrajitoarea Melania aparuta la Biroul lichidatorului judiciar, situat Bucureºti, str.Grigore Acces Direct apropie persoana în iubita 100% garantat; rezolva Alexandrescu, nr. 83, sector 1, la o ric e p ro b le m e , T e l: ora 13.00. Informaþii suplimentare la telefoanele: Tel: 0212121734, 0768952523 0212121736

Aurora cumparam carti vechi si noi, pictura si grafica romaneasca, gramofoane, ilustrate vechi, deplasare domiciliu, Tel: 0213135158, 0726527097 n Cozonaci de casã. Cu o experienta in domeniu de peste 30 ani, venim cu traditionala reteta de cozonaci umpluti pana la refuz si nu numai, totodata venim cu reteta de succes a valorificarii timpului dumneavoastra liber. Noi va punem la dispozitie reteta cea mai cautata pentru sarbatori: Cozonaci traditionali cu nuca, ciocolata, rahat si stafide si va oferim timp pretios pe care sa- l petreceti cu familia! Primim comenzi in orice moment al zilei! 28 RON, cerneaadriana@yahoo.com, Tel: 0721211527 cumpar pictura n Doamna romaneasca si straina, portelanuri, argintarie, obiecte din bronz si antimoni, mic mobilier, Tel: 0214113048, 0721491271 n Importator imbracaminte second hand, vand colectia originala Anglia, Tel: 0722457952 n Vand cu reducere 50% carucior cu landou, sterilizator Avent, cantar electronic Joycare, scoica auto, Tel: 0722246847 Vand pianina Hoof $-CO fabricata Berlin, placa bronz, corzi incrucisate, acordata, 2.000 RON, Tel: 0213691928

n Vand loc de veci categoria lux, cu lucrare in piatra si cruce in marmura alba, la Cimitirul Mihail si Gavril in Militari, Tel: 0721530916, 0724268607

Vand generator de curent cu motorinã 3, 5w, 3.000 RON, Tel: 0767095788, 0724939353

é Vand ceas foarte vechi de perete, stare perfecta, pret negociabil, detalii la telefon, 2.500 EUR, aadda6@yahoo. com, Tel: 0745037712, 0742690323 n Vand pentru adulti: cizme dama

piele, cauciuc, manusi piele, tricotaje. Pentru copii: sosete, manusi, caciuli + fular, geci, chiloti, pijamale, tricouri. Manechin dama, umerase, Tel: 0761555684

n Caut

colaborare investitie service auto si magazin alimentar teren 1500mp zona vile IMGB, Tel: 0766399879 n Vând afacere, cantinã cu bucãtãrie proprie, linie autoservire ºi 70 locuri în incintã Business Park, Tel: 0744887809

n Evaluãri

n Cursuri: bucatar, imbuteliator fluide sub presiune, operator GPL, lacatus, operator MCN, operator calculator, expert achizitii publice, inspector resurse umane, Tel: 0213117621, 0761118564 n Evaluãri de competenþe profesionale: electrician, instalator, zidar, dulgher, zugrav, fierar, asfaltator, pavator, Tel: 0213117621, 0761118564

de competenþe profesionale: lucrator comercial, ospatar, bucatar, cofetar- patiser, transator, vinificator, receptioner, manager turism, Tel: 0213117621, 0761118564 n Matematica domiciliul elevului, profesor rezultate excepþionale. Succesul garantat, 0754916860 n Matematica- sotul 45 ani, romana- sotia 42 ani, V-XII experienta psihologica, 12 ani, meditatii, predare numai pe intelesul elevului. Nu luam banii degeaba ca altii pe care unii dintre dv, ii stiti deja! 20lei/ ora, Tel: 0766594255, 0722286920

n Amenajam apartamente, case:

finisaje, zugraveala, gresie, faianta, tencuiala, instalatii sanitare si electrice, izolatii, hidroizolatii, Tel: 0762274531 n Amenajari interioare, glet, faianþã, gresie, regips, instalatii sanitare, tapet, parchet, Tel: 0723457296, 0216365711 n Branºament apã, canalizare, separãri, recepþie+contract Apa Nova, inlocuiri branºamente vechi, reparaþii. 0721390290, Tel: 0761077013, 0214330604 n Echipa executam lucrari rigips, compartimentari, faianta, piatra, glet, scafe, izolatii, oferim si cerem seriozitate, Tel: 0763199210 instalatii sanitare, n Execut zugraveli: faianta, gresie, gleturi, rigips, parchet laminat, Tel: 0765536294, 0724855925 n Executam tinighigerie, lindab, tabla zincata, dulgherie, reparatii, vopsim acoperisuri, si in afara Bucurestiului, promotie 40%, Tel: 0724716882, 0753709391 n Firma autorizata ANRE executa lucrari instalatii electrice, bransamente, instalatii sanitare, amenajari interioare, confectii metalice, Tel: 0722692297, 0213356476 Jaluzele exterioare (rulouri) aluminiu - 250 L/mp; PVC - 160 L/mp, usi de garaj 400lei/ mp, Tel: 0744102003, 0722534353

n Tinighigerie

tabla zincata, lindab, parazapezi, jgheaburi, burlane, acoperisuri, vopsit tabla, mici reparatii, Tel: 0728376624, 0740019171

é Vidanjari-desfundari executam lucrari de vidanjare, desfundare, curatire a canalizarii cu autovehicule performante. Executam lucrari si in afara Bucurestiului si in toata tara. Putem incheia si contracte. Preturi minime, 10 RON/mp, flory_flory1986@yahoo.com, Tel: 0727217306, 0724905907, Fax: 0212220225

n Contabilitate incepand de la

120 lei. Bilant gratuit! Expert contabil. Central, Tel: 0213209090

é Expert contabil membru CECCAR activ intocmesc contabilitate, salarii, declaratii electronice, bilant, gestiune-stocuri, fonduri europene, evaluare, expert judiciar, Tel: 0762599829, 0212333095 n Expert contabil - expertize,

contabilitate completa societati comerciale, pfa si asociatii proprietari - preturi minime, serviciicontaudit@gmail.com, Tel: 0728306686

Transport pensionari in week-end cu masina personala pentrui vizitarea diferitelor mãnãstiri din Vâlcea ºi alte judeþe, desertcaravan2008@ yahoo.com, Tel: 0756955108

AnuntAZ 16 noiembrie 2011  

anunt de la a la z, anuntaz, anunturi, anunturi foto, anunturi online, anunturi telefon, imobiliare, inchiriere, inchirieri, locuri munca, o...