Page 1

Lichidare mobilier de birou complet: birou, fiset, scaun, pereti despartitori, negociabil in functie de cantitate, folosit, Tel: 0740120994, 0740120998 Muncitori. SC GEOROM INTERNATIONAL SA Bd. Ferdinand, nr. 90, sector 2, Bucureºti, angajeazã prin selecþie, în urma unui interviu, urmãtoarele categorii de personal: 1 Operator la utilaje pentru subtraversãri pentru instalaþii de foraj orizontal dirijat marca Vermeer ºi 4 muncitori necalificaþi pentru instalaþie de foraj orizontal dirijat. Depunerea CV-urilor ºi informaþii suplimentare prin e-mail sau la sediul societãþii, office@georom.ro, http://www.georom.ro, Tel: 0212525727, 0212525728, Fax: 0212525729

Personal curatenie in centre comerciale pentru firma specializata in servicii de c uratenie. Salariu net 650-800ron. 0212241302, 0212241312, Tel: 0729005137, 0722763974

n Snagov teren 1000 mp, apropiere hotel Astoria. Pretul pietei, Tel: 0758105336

é VIDEOCHAT AMERICAN. PENTRU PRIMA

é CUMPAR

é Personal.

Companie internationala angajeaza personal tanar si dinamic: Distribuitor, Agent Vanzari, Curier, Asistent Manager. Posibilitatea de avansare rapida. Salariu de la 1200lei, Tel: 0728650079

é Videochat - Absolvente pentru activitate legalã, venit 1.000- 3.000E, CM, cazare, http://www.enjoystudio.ro, Tel: 0763156150, 0735674012 Videoc hat, Abs olv ente pentru activitate legalã, avans 500E, venit 1.000-3.000E, CM, c az are; http://www.selenstudio.ro, Tel: 0734959924, 0760179243

APARTAMENT 2 SAU 3 CAMERE ZONELE MILITARI, DRUMUL TABEREI, CRANGASI, PRETUL MAXIM 53.000 EURO. EXCLUS AGENTIE IMOBILIARA, INTERMEDIARI. EXCLUS PARTER SI ULTIMUL ETAJ, TEL: 0736446482, 0726150207

OARA IN ROMANIA, STANDARD STUDIO STUDIO AMERICAN ACREDITAT INTERNATIONAL, CU EXPERIENTA DE PESTE 10 ANI IN DOMENIU - ADUCE METODA DE VIDEOCHAT PROFESIONALA, FOLOSITA DE CELE MAI BUNE MODELE DIN LUME. SI TU POTI INVATA SA CASTIGI MII DE DOLARI SAPTAMANAL! LOCALIZAT IN CENTRUL DE AFACERI SITUAT IN BUCURESTI, STR. RADU VODA 17, SECTOR 4 (PIATA UNIRII), STUDIOUL PUNE LA DISPOZITIA MODELELOR SINGURUL SPATIU CU DESTINATIE EXCLUSIV “BUSINESS”, IN CARE, PE LANGA DOTARILE DE ULTIMA GENERATIE, MODELELE BENEFICIAZA SI DE TRAINING INDIVIDUAL DUPA METODA AMERICAN STANDARD SI ACCES LA PROGRAMUL “STANDARD REWARDS” PRIN CARE PE LANGA BANI POT CASTIGA SI PRODUSE VARIAND DE LA GENTI SI PANTOFI PRODUSE DE CELEBRE CASE DE MODA, PANA LA O MASINA SAU UN APARTAMENT. PLATI SAPTAMANALE DIRECT SITE-MODEL, FARA INTERMEDIERE SAU COMISION STUDIO! 5.000 USD/LUNA, HR@STANDARDSTUDIO.RO, HTTP://WWW.STANDARDSTUDIO.RO, TEL: 0213122097, 0785284574


pagina 2 / oferte de muncã România

curãþenie, cu n Agent experinta, societate comerciala angajeaza, program 3 ore/zi, salariu atractiv, ne puteti contacta de L-V intre orele 10-18, 1 RON/luna, andreea_alexandra87@yahoo. com, Tel: 0736630981

é Agent de paza AKA Group Security angajeaza pentru Bucuresti si Otopeni agenþi pazã calificati sau necalificati. Salariu atractiv, www. akagroupsecurity.ro, Tel: 0213524567

é Agent Vanzari

cu/ fara experienta ROOSSA Books SRL angajeaza, salariu de la 1200lei, posibilitate avansare, Tel. 0728650079

16 Iulie 2012 n Agent Intervenþie. Societate securitate angajeaza agenti interventie si inspectori operativi din Bucuresti, calificati, permis cat.B, cu experienta, constitutie atletica, Tel: 0213129035 n Agent intretinere spatii verziBuilding Support Services, firma specializata in intretinerea si administrarea cladirilor de birouri angajeaza. Responsabilitati: Intretinerea spatiilor verzi aferente cladirilor administrate in cadrul organizatiei; Beneficii: contract de munca, tichete de masa. Program de lucru de 8 ore/zi. Candidatul ideal: persoana deschisa, intreprinzatoare, dinamica, dispusa sa lucreze in echipa si sa acumuleze noi cunostinte; poseda experienta in servicii de intretineri spatii verzi/ gardening/ landscaping; poseda experienta in folosirea utilajelor si tehnologiilor specifice; poate aduce referinte despre performantele si seriozitatea de care a dat dovada la locurile anterioare de munca. C.V. la fax 021.208.41.53 sau e-mail: daniel.constantinescu@bss.ro, simona.rouamare@bss.ro. Informatii suplimentare si programari la interviuri la tel.: 0212084150, Tel: 0212084151, 0212084152 n Agenþi de vânzãri zona Bucureºti: abilitãþi comunicare ºi negociere, spirit de competiþie, carnet cat. B. CV: vanzari@vladexim.ro, Tel: 0213347877, 0744305128

n Agenti Imobiliari (patru posturi) cu sau fara experienta, angajam pentru vanzari/ inchirieri sectoarele 2, 3, 4, pentru sediile din Bd. Unirii si Piata Muncii, Tel: 0723682204

é Agenti Pazã. é Agenþi Pazã ºcoli,

grãdiniþe, salariul 1000 Ron. Urgent! Tel: 0213108660, 0212010567 n Agenti Pazã cu calificare (cadre militare in rezerva) din Bucuresti, Tel: 0756161659, 0374080520 n Agenþi Pazã zonele Militari ºi Republica, Tel: 0769283938, 0749533502

Agenþi Pazã Alistar Security SRL angajam agenti de paza, fete si baieti cu sau fara atestat din Bucuresti, salariu net incepand de la 1000 Ron, 0764666663

barbati, femei si agenti interventie, pentru firma de paza. Carte de munca + salariu atractiv. 0755162034, Tel: 0721296652, 0767056551

vânzãri Editura n Agenþi Roossa- Ciºmigiu angajeazã agenþi de vânzãri ºi distribuitori cu/fãrã experienþã pentru promovare cãrþi în Bucureºti. Program flexibil comision zilnic+ salariu lunar, Tel: 0213151690 n Agenti Vanzari. Companie multinationala in expansiune cauta personal pentru departamentul comercial. O noua campanie de produse si servicii pentru o companie de telefonie internationala destinata persoanelor juridice. Se cauta 15agenti de vanzari cu buna prezenta, chef de munca, sociabili, preferabil cu experienta si cunostinte ale limbii spaniole (nu este obligatoriu). Oferim: timp de lucru complet, training in cadrul firmei, posibilitatea de avansare, contract mercantil cu comisioane ridicate. Cei interesanti trimiteti CV actualizat cu poza la e-mail, elena.fertu@bfgrupo.com, Tel: 0724134605

Ajutor Bucãtar angajez, informatii zilnic, intre 09.00-15.00, Tel: 0727282644 é Agenti Vanzari (fete) casa de moda, formare gratuita, Tel: 0752199488

n Ajutor Bucãtar fara experienta, curat si serios zona parcului Carol, jazzgeorgeflorea@yahoo.com, Tel: 0767733771, 0726160602


16 Iulie 2012

oferte de muncã România / info / pagina 3

AnunþAZ vã informeazã Românii cetãþeni europeni Sindicatul Românilor din Strãinãtate

în dialog cu românii de pretutindeni Libera circulaþie a persoanelor în cadrul Uniunii Europene. Prezintã domnul prof. ec. Ion Voinea - Preºedintele Sindicatului Românilor din Strãinãtate. Tratatului privind funcþionarea Uniunii Europene - Versiunea Consolidatã - document publicat la data de 30.03. 2010 în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, precizeazã în Art. 45-48 drepturile cetãþenilor europeni de a circula în mod liber în spaþiul european, fãrã discriminãri, inclusiv dreptul de a desfãºura o activitate salarizatã pe teritoriul altui stat membru. Pornind de la aceste drepturi potenþiale, trebuie subliniat faptul cã, pentru a putea beneficia de ele este necesar sã fie respectate anumite proceduri, precum ºi de acceptare a unor restricþii obiective impuse de statele care primesc pe teritoriul lor persoane aparþinând altor state. Art. 45. (1) Libera circulaþie a lucrãtorilor este garantatã în cadrul Uniunii. (2) Libera circulaþie implicã eliminarea oricãrei discriminãri pe motiv de cetãþenie între lucrãtorii statelor membre, în ceea ce priveºte încadrarea în muncã, remunerarea ºi celelalte condiþii de muncã. (3) Sub rezerva restricþiilor justificate de motive de ordine publicã, siguranþã publicã ºi sãnãtate publicã, libera circulaþie a lucrãtorilor implicã dreptul: (a) de a accepta ofertele reale de încadrare în muncã; (b) de a circula liber în acest scop pe teritoriul statelor membre; (c) de ºedere într-un stat membru pentru a desfãºura o activitate salarizatã în conformitate cu actele cu putere de lege ºi actele administrative care reglementeazã încadrarea în muncã a lucrãtorilor statului respectiv; (d) de a rãmâne pe teritoriul unui stat membru dupã ce a fost încadrat în muncã în acest stat, în condiþiile care vor face obiectul unor regulamente adoptate de Comisia Europeanã. (4) Dispoziþiile prezentului articol nu se aplicã încadrãrii în administraþia publicã. Art. 46. Parlamentul European ºi Consiliul Uniunii Europene, hotãrând în conformitate cu procedura legislativã ordinarã ºi dupã consultarea Comitetului Economic ºi Social, adoptã, prin directive sau regulamente, mãsurile necesare în vederea realizãrii liberei circulaþii a lucrãtorilor, astfel cum este aceasta definitã la articolul 45, în special: (a) asigurarea cooperãrii strânse între serviciile naþionale pentru ocuparea forþei de muncã; (b) eliminarea acelor proceduri ºi practici administrative, precum ºi a acelor perioade de acces la locurile de muncã disponibile care decurg din dreptul intern sau din acordurile încheiate anterior între statele membre ºi a cãror menþinere ar constitui un obstacol în calea liberalizãrii circulaþiei lucrãtorilor; (c) eliminarea tuturor perioadelor ºi restricþiilor prevãzute de dreptul intern sau de acordurile încheiate anterior între statele membre, care impun lucrãtorilor din celelalte state membre condiþii diferite în ceea ce priveºte libera alegere a unui loc de muncã în raport cu lucrãtorii statului respectiv; (d) stabilirea unor mecanisme proprii în vederea corelãrii cererii ºi ofertei de locuri de muncã ºi facilitarea realizãrii echilibrului între cererea ºi oferta de locuri de muncã în condiþii care sã evite ameninþarea gravã a nivelului de trai ºi de ocupare a forþei de muncã în diferitele regiuni ºi ramuri industriale. Art. 47. Statele membre încurajeazã schimburile de lucrãtori tineri în cadrul unui program comun. Art. 48. Parlamentul European ºi Consiliul Uniunii Europene, hotãrând în conformitate cu procedura legislativã ordinarã, adoptã, în domeniul securitãþii sociale, mãsurile necesare pentru instituirea liberei circulaþii a lucrãtorilor, în special prin instituirea unui sistem care sã asigure lucrãtorilor migranþi salariaþi sau care desfãºoarã o activitate independentã ºi persoanelor aflate în întreþinerea acestora: (a) cumulul tuturor perioadelor luate în considerare de cãtre diferitele legislaþii interne, în vederea dobândirii ºi pãstrãrii dreptului la prestaþii, precum ºi pentru calcularea acestora; (b) plata prestaþiilor pentru persoanele rezidente pe teritoriile statelor membre. În cazul în care un membru al Consiliului declarã cã un proiect de act legislativ menþionat la primul paragraf ar aduce atingere unor aspecte importante ale sistemului sãu de securitate socialã, inclusiv în ceea ce priveºte domeniul sãu de aplicare, costul sau structura financiarã, ori ar aduce atingere echilibrului financiar al respectivului sistem, poate solicita sesizarea Consiliului European. În acest caz, procedura legislativã ordinarã se suspendã. Dupã dezbateri ºi în termen de patru luni de la aceastã suspendare, Consiliul European: (a) retrimite proiectul Consiliului, caz în care înceteazã suspendarea procedurii legislative ordinare, sau (b) nu acþioneazã în niciun fel sau solicitã Comisiei sã prezinte o nouã propunere. În acest caz se considerã cã actul propus iniþial nu a fost adoptat. (Va urma). Vã invitãm sã urmãriþi serialul nostru consacrat acestui subiect ºi aºteptãm mesajele dumneavoastrã la e-mail office@az.ro sau postal la ANUNTaz OP53 / CP82 Bucureºti.

é Ajutor Bucatar muncitor, energic, dispus la program prelungit, perioada de proba. Restaurant, situat in str. Gabroveni, angajeaza, cristina.chiripuci@snackattack.ro Tel: 0766655986

n Bucãtar cu experienta, ajutor de bucatari, ospatari, ajutori ospatari, barman, ajutor barman, personal curatenie pentru restaurant nou zona Piata Presei Libere. CV-ul poate fi trimis la fax sau e-mail hotpoint@travel-shop.ro, Fax: 0212240080

Restaurant tip fast-food angajeaza Asistent Manager cu experienta 2 ani. Relatii de luni –vineri, 10.00-20.00, Tel: 0737997856

é Bucãtar. Restaurant de lux angajeaza urgent personal calificat, cu experienta in domeniu pentru pozitia de bucatar, stefan.ciobanu@aer oservices.ro

n Bone îngrijire vârstnici, menajere, angajeazã urgent, Agenþia BONA-MIA, program normal sau intern, 021.323.39.66, Tel: 0314097807, 0743393576

HOTEL n CAMERISTÃ, SITUAT IN ZONA GARII DE NORD ANGAJEAZA, REZERVARI@HOTEL-CAMELI EI.RO, TEL: 0769502526, FAX: 0213183730 n Casier/ã operator sala de jocuri electronice angajeazã SC Admiral Trading sectorul 2, program de zi, 0724272480

é Asistent Manager.


pagina 4 / oferte de muncã România

16 Iulie 2012 Casier/ã pentru supermarket în Piaþa Iancului, sector 2 din Bucureºti, Tel: 0758108240 CU n COAFEZÃ EXPERIENTA (MINIM 5ANI VECHIME). SALON STEPHANYE DIN OLTENITEI238 ANGAJEAZÃ URGENT, TEL: 0723460908, 0213324652

é Coafeze cu experienþã minim 2 ani pt. salon înfrumuseþare. Salariu fix+ procent, Tel: 0729342004

é Distribuitor cu sau

fara experienta pentru ROOSSA Books SRL salariu de la 1200lei, bonusuri in functie de realizari, Tel: 0318004555 n Electrician retele electrice. SC Andrei Euroelectric SRL angajeaza, salariu avantajos, Tel: 0724234679 n Femei pentru curatenie. Firmã de curãþenie angajeazã femei pentru curãþenie. Se oferã salariu avantajos, bonuri de masã ºi contract de muncã. Informaþii la telefon între orele 9:00-15:00, Tel: 0729785801 cu experienþã n Frizer angajeazã Janette Hair Salon din incinta Militari Rezidence. Salariu atractiv, Tel: 0721757575

é Hairstylist

é Coafor/Coafezã, Frizer, Manichiurista, Maseuza. Purple Salon angajeaza salonul este situat langa Parcul IOR, 100 EUR, purple_salon@yahoo.com, www.facebook.com/pages/Pur ple-Salon/183321695062314, Tel: 0765572266 n Conducãtor auto auto cat. B ºi C, Tel: 0213347877, 0744305128 n Confecþioner/a (masina simpla), angajez in Bucuresti, sector 6, Tel: 0762287016 n Confecþioner/a, firma angajeaza retusiera/confectionera haine de dama, Tel: 0727770355 n Confecþioneri montatori PVC cu experienta, hala Popes ti Leordeni, Tel: 0767396305 n Director tehnic pentru productia de matrite cauciucuri, Saehwa Imc SRL Romania angajeaza. Candidatul trebuie sa posede cunostinte solide in acest domeniu, abilitati manageriale si o vechime de minim 5 ani in utilizarea masinilor de productie pentru matritele de cauciucuri, Tel: 0213246781

(experienþã minim 1 an) ºi vânzãtoare, angajeazã societate comercialã. CV-ul se trimite la cariere@ profihairshop.ro, Tel: 0730501360 Hidroizolatori, Societate de construcþii angajeazã, Tel: 0722223398

é Inginer chimist cu

experienta in vopsele, lacuri, diluanturi, grunduri industriale si auto pentru societate comercial din Pitesti in vederea deschiderii unei noi fabrici, resurseumane_iunie @yahoo.com, Tel: 0730433044

n Inginer maistru - instalatii electrice de inalta tensiune si manevrant buldoexcavator cu experienta, Tel: 0214605166 Voluntari. n Îngrijitoare Profesor pensionar, varstnic, angajez femeie interna fara obligatii, pentru ingrijire, cmunteanu20025@yahoo.com, Tel: 0765449484, 0213513427 n Îngrijitori. Angajam familie serioasa, intern, pentru ingrijire casa, curte, si gradina in zona Plaiul Foii, Zarnesti, Tel: 0212300808 n Lacatus/Sudor Bucuresti SC Chemoil Impex SRL angajaza muncitori calificati (lacatus/sudor) pentru exectuare lucrari de constructie si intretinere statie de distributie carburanti (benzinarii). CV-urile se transmit la e-mail sau fax. Persoana de contact Nistor Virgil, office@chemoil.ro, http://www.chemoil.ro, Tel: 0745097711, Fax: 0212410793

EROTIC. é MASAJ ANGAJAM CU SAU FARA EXPERIENTA FETE PENTRU SALON DE MASAJ EROTIC CONSACRAT, PENTRU MASAJ SAU COMPANIE INTIMA, MINIM 20 DE MASAJE PE ZII, VENITURI SUBSTANTIALE, MINIM 4000 DE EURO LUNAR, POSIBILITATE CAZARE.OFERIM CARTE DE MUNCA.SERIOZITATE MAXIMA! 4.000 EUR/LUNA, SECURIZATID@YAHOO .COM, TEL: 0761771771

n Maseur terapeutic, angajez pentru Salon zona Dorobanti, Tel: 0756753156 n Mecanic auto cu experienta multimarca, Tel: 0736469102 auto pentru n Mecanic camioane cu domiciliul Rahova -Mãgurele, Tel: 0213690024 n Menajerã cu experienta. Angajam pentru firma in sectorul 5. Contract de munca, Lu-Vi- 7-16. Rugam seriozitate, n Lucrãtori necalificati si Tel: 0214233646 stivuitoristi in fabrica, cu experienta. Companie prestari servicii angajeaza. Rugam seriozitate! Tel: 0212319774 n Macaragiu pentru macara turn Liebherr, angajeazã Societate de Constructii Unicon SA, str Remus nr. 6, sector 3, office@unicon.ro, interna in Tel: 0728305516, 0213212016 é Menajerã Corbeanca, max. 40ani, fara n Maistrã bandã cusut feþe obligatii familiale, pentru menaj încãlþãminte, croitoare, usor, cazare si intretinere pregãtitoare, cusãtoare, gratuita, carte munca, salariu curãþenie, Militari- Uverturii, deosebit, uticafj@yahoo.com, staþia Dezrobirii, Tel: Tel: 0763201512 0725283975 n Montatori tamplarie pvc cu n Manichiuristã cu experienþã, experienta ptr zona Rahova, Tel: 0723977137 office@gedaplast.ro, Tel: 0724834947

Manichiuristã de preferinþã ºi unghii false, Tel: 0723087193, 0767984756

n Manichiuristã, cu experienta. Salon angajeaza, situat in zona Bucurestii Noi, sect. 1, Tel: 0722967740 n Manichiuriste. Salon Special Guest, angajeaza manechiuriste: 1 post manechiurista; 1 post experienta in unghii false/gel. Salonul este deschis de 6 ani, zona Timpuri Noi, langa facultati si camin studentesc, specialguest_anca@yahoo.com www.special.partyevents.ro, Tel: 0766707068 n Manipulant marfa pentru Fabrica de Adezivi din Pantelimon, Compania Henkel angajeaza. Solicitam disponibilitate de lucru in 3 schimburi si experienta in domeniu. Trimiteti CV la e-mail human.resources@ro.henkel.com Tel: 0212086855

MUNCITOARE DEPOZIT! ANGAJEZ MUNCITOARE HARNICE SI FOARTE SERIOASE PENTRU DEPOZIT IMBRACAMINTE SI INCALTAMINTE IN SECTOR 2. PROGRAM SCURT, 6 ORE/ZI. EXPERIENTA IN DOMENIU REPREZINTA UN AVANTAJ! TEL: 0751023040 n Muncitor pentru polish auto sau curatat tapiterie auto Drumul Taberei, Salariu atractiv, Tel: 0760566054 n Muncitori calificati: zidari, rigipsari termosistem angajez, Tel: 0723064222, 0723057653 n Muncitori calificati zugravi, rigipsari, muncitori pentru placat fatade bloc polistiren, santier Bucuresti pentru firma constructii, Tel: 0761400447 n Muncitori in constructii. Firma ce activeaza in domeniul constructiilor angajeaza cu carte de munca zugravi, fainatari, rigipsari, Tel: 0720008983


16 Iulie 2012

oferte de muncã România / pagina 5 n Personal curatenie pentru birouri, cu experienta. Companie prestari servicii angajeaza. Rugam seriozitate! Tel: 0212319774 n Personal tamplarie: operatori masina abs; muncitori necalificati si calificati in domeniul pal; contabili primari é MUNCITORI CALIFICATI: cu minim 3 ani experienta, FIERARI BETONISTI, ZIDARI, Tel: 0729228877, 0786625154 FINISORI, FINISAJE FATADE CLADIRI SI NECALIFICATI. ANGAJAM PENTRU PERIOADA LUNGA DE TIMP. EXCLUS PUTUROSII SAU FALSII MESERIASI. PLATA SAPTAMANALA, 1.600 RON/LUNA, OFFICE@FCC.COM.RO, HTTP://WWW.FCC.COM.RO, TEL: 0769076236 n Muncitori necalificati si sudori. Angajam pentru productie garduri beton prefabricat, in localitatea é Personal Restaurant Bragadiru -Ilfov. Relatii la foarte calificat, angajam telefon sau la sediul societati pentru deschiderea a 2 in soseaua Clinceni nr. 70, restaurante: Bucatar sef de Bragadiru Ilfov, la 6.000Ron-8.000Ron/ luna; office@konkretline.ro, Ospatari foarte buni www.konkretline.ro, 0754235000 2.000Ron-3.000 Ron/luna; necalificati. Casiere 1.500 Ron-2.500 n Muncitori Compania Henkel angajeaza Ron/luna; Sef sala 4.500 muncitori necalificati pentru Ron/luna; Bucatari 2.500 perioada determinata pentru Ron-4.000 Ron/luna; Fabrica de Adezivi din muncitori necalificati 1.000 Pantelimon. Solicitam Ron2.000Ron/luna. disponibilitate de lucru in 3 0728101354, 0728101357, schimburi. Trimiteti CV la Tel: 0728101358, 0724545653 e-mail sau sunati, human.resources@ro.henkel.com Proiectant fiºiere Tel: 0212086855 vectoriale (grafician) n Operatoare/Operator telefonic. SC Venere Botticelli angajeazã Lartek SRL, societa rumena con sede Grup. Trimiteþi CV Bucarest, leader indiscussa nel settore delle pe e-mail office telecomunicazioni, cerca @lartekgrup.net, Tel: operatrici per servizi di 0760679805 cartomanzia e astrologia telefonica in lingua italiana. Le operatrici lavoreranno dal n Reprezentant vânzãri, proprio domicilio. Offriamo mecanic auto, tinichigiu auto, possibilita di guadagni electrician -diagnoza auto, nettamente superiori alia pregatitor vopsitor. Auto media, inquadramento di legge Firstclass angajaza in Bd dopo un breve periodo di Energeticienilor, prova, puntualita nei DanielGrigore@autoFirstClass. pagamenti, il tutto garantito da Ro, Tel: 0760693462 solide referenze. Offriamo e n Reprezentanti vanzari, pretendiamo massima serieta, Avon inscrie, castiguri mari, Tel: 0212273844, 0752325583 produse cadouri, posibilitati n Operator calculator de avansare, cursuri gratuite, angajam, Tel: 0213265596 Tel: 0722930207, 0768321060 n Patiser si patisera angajam, n Rigipsari si zugravi cu Tel: 0723526253 experienta pentru firma de n Personal pentru curatenie: constructii, Tel: 0727757960 oameni punctuali, dornici de munca. Salariu de inceput, 800 RON, Tel: 0755066277 n Personal bucatarie. SC Katering angajeaza la bucatarie persoanal calificat si necalificat. Vanzatori cofetarie, cofetari, Tel: 0722274817, 0731596629

é Personal service auto: director servici, pregatitori auto, vopsitori, mecanici, Tel: 0722210956

é ªofer cat B, pensionar, stare buna sãnãtate, certificat medical, preferabil maºinã proprietate, domiciliul Bucureºtii Noi, Chitila, Mogosoaia, alexiorgulescu@ gmail.com, Tel: 0722408608 TAXI CU n ªOFER ATESTAT, LA SCHIMB SAU SINGUR PE MASINA PENTRU LOGAN FULL, GAZ/DIESEL, 0762008075

n Spãlãtor auto cu permis categoria B. Avia Motors, Dealer autorizat Skoda, angajeaza Relatii la tel. sau la punctul de lucru al societatii din Pantelimon, Bd. Biruintei nr. 11, jud. Ilfov, Tel: 0212094000, 0746209911 circularist pal n Tâmplar melaminat si montator atelier (cu experienta in domeniu), Tel: 0760055733

é Tehnician. Aba Security angajeaza tehnicieni sisteme alarmare si interfonie, reprezentant tehnic comercial si agenti interventie cu permis, Tel: 0213358420

é ªofer Livrator.

Restaurant tip fast-food angajeaza sofer livrari cu /fara experienta. Relatii de luni –vineri, 10.00 20.00, 0737997856 n Soferi Distributie Acredo Romania recruteaza Soferi Distributie pentru retea de hypermarket-uri in zona Bucuresti, www.acredoromania.ro Tel: 0371303309 n Sudor. Soc ietate Multinaþionalã cu 52 de ani de istorie, având un sediu deschis ºi în România, este în cãutare de tineri serioºi, dispuºi ºi motivaþi pentru a fi iniþiaþi în sudurã, procese productive de noua generaþie în domeniul lãcãtuºeriei ºi sudurii, ºi ulterior, pentru parcurgerea unei creºteri profesionale pe baza noilor tehnologii în industria preluc rãrii metalului din s ec t or ul O il&G as . T oþ i c andidaþii ac c eptaþi v or beneficia de un curs de formare ºi specializare precum ºi de un salariu motivant. Lipsa unei experienþe profesionale constituie avantaj. Societatea este de acord sã angajeze cel mai bun de la sfârºitul cursului de 6 luni. Pentru înscriere se trimite un curricul u m v i t a e l a a d r e s a: www.waltertosto.it/noftp/form_ rumeno.php,

é SALON MASAJ EROTIC ANGAJAM FETE, PENTRU SALON DE MASAJ EROTIC, FATA CU ASPECT FIZIC PLACUT, SOCIABILA, PREZENTABILA, RESPECTUOASA, OFERIM CAZARE GRATUITA, ZONA CALEA MOSILOR, PREFERABIL DIN PROVINCIE, CASTIG FOARTE ATRACTIV, 4.000 €/LUNA, CLEOPATRAMASAJ @YAHOO.COM, n Spãlãtori auto, pentru WWW.CLEOPATRAMASSAGE interioare angajeaza spalatorie .RO, TEL: 0765500180 auto tip tunel, 0735551060

é Tehnicieni cu

experienþã, pt. societate automate cafea. Salariu 1800- 2500 lei, Tel: 0729342004

é Tehnolog panificaþie covrigi, cu experienþa strãinãtate; vânzãtoare. Covrigãrie Bãneasa angajeazã, sirbucrina@ gmail.com. n Vânzãtoare cu experienþã magazin non-stop, sector 6. Rog seriozitate, 0764011340 n Vânzãtoare sau vanzator cu experienta la florarie, salariu avantajos, Piata Veteranilor Militari, Tel: 0761589551, 0727273347 n Vânzãtoare cu experienta. Angajez vanzatoare pentru covrigarie. Salariu atractiv, Tel: 0723569140 n Vânzãtoare angajam pentru minimarket, zona Gara de Nord, Tel: 0730376118


detalii la http://ec.europa.eu Eures Advisers, pentru Germania n 1. International Business Development Consultant (m/f)

Arbeitsort: Paderborn; Description: WALLMEDIEN AG develops award winning solutions for B2B commerce and is a global provider of e-procurement software solutions, with over 100 customers in 47 countries using its modular suite of products, which are available in 26 languages, complemented by a global network of over 50,000 e-commerce ready suppliers. WALLMEDIEN offers complete supplier enablement services and 24/7/365 worldwide support. WALLMEDIEN specializes in delivering solutions that complement and extend the capabilities of SAP-based ERP and purchasing systems. Without our employees, our success would not have been possible! As a growing concern we are constantly looking for individuals who enjoy change and have new ideas. We provide development and training opportunities for motivated beginners and also space for experienced professionals. Currently we are looking for a consultant to work directly with our CEO, specifically we are seeking a: International Business Development Consultant (m/f) Job Description: You have successfully completed your studies and can provide an appropriate experience in management consulting, consulting or project management You see your future in the management of a young, innovative, internationally expanding IT company Then please apply to our CEO as a consultant. You can expect a very large and varied area of responsibility: You will support and advise our CEO in all matters of international expansion and analyze the market by conducting studies of competitive environments. You will set up business relations and identify new business partners. Simultaneously you will assist in identifying and developing sales and service partners. Within the company you will provide an important interface between our national and international professionals and executives. Monitoring project progress and creating reports will also be among your tasks. In addition, you will support the CEO in communicating with the management board, the supervisory board as well as investors. Requirements: University degree (for example major in economics or law) Relevant experience in Management Consulting is beneficial Knowledge of project management methods, marketing analysis and strategies (e.g. SWOT analysis) Experienced in communication skills, networking skills and assertiveness Good presentation and organizational skills Very good English and Portuguese spoken and written Willingness to travel Become part of our professional team with flat hierarchies and open communication. You can expect a challenging and varied work in a market-leading company. In addition to a dynamic and friendly working environment with a lot of responsibility, we offer an attractive salary package with above-average prospects and development opportunities that meet your performance and potential. Have we aroused your interest We look forward to receiving your application. Please send your complete application, including the starting date and salary requirements, by e-mail only to: jobs@wallmedien.de. - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Kenntnisse und Fertigkeiten: Moderation; Präsentation. n 2. Jungkoch/Jungköchin Arbeitsort: Berchtesgaden; Description: Unter neuer Leitung - junges Team! Die Rossfeld Skihütte, direkt im Familienskigebiet Rossfeld/Berchtesgadener Land gelegen, sucht ab sofort eine/n motivierte/n ~ Koch/Köchin, Jungkoch/Jungköchin zur Verstärkung im Küchenbereich für die bayerisch-österreichische a - la carte Küche. Unsere Anforderungen: Zuverlässigkeit; Flexibilität; selbstständiges Arbeiten Arbeitszeiten / Entlohnung: Vollzeit-Beschäftigung im Wechseldienst lt. Dienstplan bzw. Absprache mit dem Arbeitgeber, Rahmenarbeitszeit von 09:00 -18:00 Uhr; 6-Tage-Woche; Vergütung lt HoGa-Tarif Für regionale Bewerber ist ein Fahrzeug zum Erreichen des Arbeitsortes ist von Vorteil. Eine Personalunterkunft steht bei Bedarf zur Verfügung. Bitte nehmen Sie bei Interesse telefonischen Kontakt mit Frau Waldherr auf, Tel. Nr. 08652-948720. Wir freuen uns auf Ihren Anruf! n 3. Rezeptionist/in Arbeitsort: Berchtesgaden; Description: Für unser Berghotel Buchenhöhe in Berchtesgaden suchen wir ab sofort eine/n kunden-und serviceorientierte/n, zuverlässige/n ~ Empfangsmitarbeiter/in, Rezeptionist/in mit Berufsabschluss in der Gastronomie. Sie sind flexibel, engagiert, motiviert, teamfähig, verantwortungsbewusst und stressfähig Haben Organisationstalent, eine gute Ausdrucksweise in Wort und Schrift, ein gepflegtes Erscheinungsbild aufgrund von Kundenkontakt, PC-Kenntnisse und sind freundlich-herzlich im Gästekontakt Ihre Arbeit erfolgt nach Absprache und Vereinbarung mit dem Arbeitgeber im Teilbzw. Schichtdienst gemäß Dienstplan zwischen 07.00 Uhr und 22:00 Uhr, 5-Tage-Woche. Personalunterkunft steht zum Sachbezugswert zur Verfügung. Haben wir Ihr Interesse geweckt, ein Teil unseres Teams zu werden Dann bewerben Sie sich schriftlich, gerne per Mail, mit Ihrer vollständigen Bewerbung. Wir freuen uns auf motivierte Bewerber/innen! Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; h.manns@berghotel-buchenhoehe.de n 4. Servierer/in Arbeitsort: Oberstaufen; Description: Für den Berggasthof Hochbühl in Oberstaufen-Steibis suchen wir eine/n Servierer/in. Ihre Hauptaufgaben sind: - Servieren von Speisen und Getränken - Kassieren Sie bringen für diese Tätigkeit folgende Kenntnisse/Fähigkeiten mit: - Sie haben eine Ausbildung im Hotel-/Restaurantfach oder bereits Berufserfahrung im Service - Sie sind zuverlässig und gästeorientiert Sonstige Information: - Unterkunft kann gestellt werden - näheres unter: www.berggasthof-hochbuehl.de die Stelle kann als Saison- oder Jahressstelle besetzt werden Incoming - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse;

n 5. Sales-Manager (m/w) Arbeitsort: Feldafing; Description: Wir sind eine Privatresidenz vor den südlichen Toren Münchens und eine der modernsten und elegantesten Anlagen im süddeutschen Raum. Unser elegantes 4****+ Haus verfügt über 96 Zimmer und Suiten, sowie 14 modernst klimatisierte Konferenzräume. 90% unseres Umsatzes erzielen wir aus dem Segment Incentives/ Seminare/ Tagungen der gehobenen nationalen/internationalen Wirtschaft, sowie durch Wochenend-, Kurzurlauber-, Wellness-, und Feriengäste. Wir haben ab sofort die Position als Salesmanager m/w zu vergeben. Die Position Salesmanager liegt in der engen Zusammenarbeit mit der Direktion/ Geschäftsführung betreffend Umsatzmaximierung anhand klarer Zielvorgaben wie Budget und Marketingplan. Dazu kommt die Repräsentation des Hauses nach außen und innen durch Telefonmarketing und persönliche Besuche unserer Neu- und Stammkunden. Den stetigen persönliche Kontakt zu vielen unserer Stammkunden gilt es zu pflegen und stets weiter auszubauen. Unser Hauptumsatzmarkt ist der gehobene Münchener Wirtschaftsmarkt. Sie arbeiten mit der Hotelsoftware Micros-Fidelio Sales&Catering, sowie Micros-Fidelio Front Office. Wir suchen eine ziel-und erfolgsorientierte Persönlichkeit, die sich mit unserer sehr schönen Anlage identifiziert und den gemeinsam erarbeiteten Marketingstrategien und Zielen stellt und weiter ausbaut. Sie sind alleinverantwortlich für die Organisation und dem Ablauf unseres Verkaufsbüros und unterstützen die Bankettabteilung bei Anfragen und das Haus bei Großveranstaltungen. Sie repräsentieren uns bei nationalen und internationalen Messen und Veranstaltungen und machen Vertragsabschlüsse mit Firmen, Agenturen, Veranstaltern und Reisebüros. Das Umsatzbudget, sowie der Marktetingplan wird durch Sie miterstellt. Wir sind ein fleissiges und innovatives Team, das sich durch erstklassige Dienstleistung am Gast, beste Betreuung und Hilfsbereitschaft am Markt etabliert hat. Sie sind es gewohnt ,selbständig und verantwortungsbewusst zu arbeiten und sehen eine Herausforderung darin, diese Position loyal zu begleiten, dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Zwingend erforderlich; direction@residence-starnberg.de n 6. Verkäufer/in Sanitär/Fliesen Arbeitsort: Freilassing; Description: Wir sind ein regional führendes Unternehmen der Baumarktbranche. Zur Verstärkung unseres Teams in Freilassing suchen wir: ~ EINEN VERKÄUFER FÜR DEN BEREICH SANITÄR u. FLIESEN (m/w) ~ Ihr Aufgabengebiet: - Kundenberatung - Verkauf Ihr Profil: - Abgeschlossene Ausbildung im Verkauf/Einzelhandel - oder Berufserfahrung im Verkauf/Einzelhandel - Berufserfahrung in einem Baumarkt ist wünschenswert Wir bieten Ihnen ein anspruchsvolles und vielseitiges Aufgabengebiet. Wenn Sie eine neue Herausforderung suchen, Flexibilität und Engagement zu Ihren Stärken zählen und Sie Spaß daran haben, in einem dynamischen Team verantwortungsbewusst und selbstständig zu arbeiten, dann sind Sie bei uns richtig. Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns über Ihre Bewerbungsunterlagen per Post oder Email. freilassing@schneider.hagebau.de n 7. Fachinformatiker/in - Systemintegration Arbeitsort: Fulda; Description: Die Mehler-Aktiengesellschaft mit ihren Tochtergesellschaften ist ein Unternehmen der börsen- notierten KAP Beteiligungs-AG. Die Mehler-Gruppe ist mit mehr als 2.200 Mitarbeitern eines der weltweit führenden Unternehmen für technische Textilien und Folien. Wir suchen für unsere Tochtergesellschaft Synteen & Lückenhaus eine/n FACHINFORMATIKER (M/W) Ihre Aufgabe: Betreuung, Wartung und Optimierung der IT-Infrastruktur und der Systemlandschaft - Anwenderbetreuung im Hard- und Softwarebereich - Installation, Konfiguration und Troubleshooting von Windows (Clients und Server) - Patch-Management (Clients und Server) Ansprechpartner für die SAP User und SAP Key User - Planung und Durchführung von SAP Anwenderschulungen - Analyse und Definition von Arbeitsprozessen in SAP - Aufbau von Testszenarien und Umsetzung von SAP Intercompany Prozessen - Pflegen und Überwachen der SAP Stammdaten (MM, PP, SD) - Mitarbeit bei Projekten zur Weiterentwicklung und Verbesserung der Prozesse im Unternehmen Ihr Profil: - Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum Fachinformatiker oder gleichwertige Ausbildung/Qualifikation - Gute Erfahrung im Bereich Windows Installation/Konfiguration und Active Directory - Sicherer Umgang mit MS-Office sowie gute Hard- und Softwarekenntnisse - Erfahrungen in mindestens einem SAP Modul (MM, PP, SD, WM) - Freude am Arbeiten, selbstständiges Handeln und gute Kommunikationsfähigkeit - Gute Teamfähigkeit, Flexibilität und Belastbarkeit - kommunikationssicher in Deutsch und Englisch Wir bieten Ihnen eine verantwortungsvolle und herausfordernde Aufgabe in einem wachstumsorientierten erfolgreichen Unternehmen. Synteen & Lückenhaus ist ein traditionsreicher Hersteller und Ausrüster textiler Flächen und entwickelt und fertigt innovative Produkte. Umfassende Erfahrung in der Produktion und bei der Anwendung von technischen Textilien begründet unsere Kompetenz. www.synteen.de Ihre Bewerbung: Haben wir Ihr Interesse geweckt Dann senden Sie Ihre Bewerbung an die Personalabteilung unserer Muttergesellschaft, gerne per E-Mail: karriere@mehler-ag.de Unser Personalleiter, Thomas Winkels, steht Ihnen für telefonische Auskunft vorab unter 0661/103-731 zur Verfügung. Mehler AG | Personalabteilung | Edelzeller Str. 44 | 36043 - Geforderte Anlagen: vollständige Bewerbungsunterlagen; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Zwingend erforderlich; karriere@mehler-ag.de

n 8.

Maler/in und Lackierer/in - Maler/in Arbeitsort: Attenweiler; Description: Malerbetrieb Schwab in Attenweiler sucht ab sofort eine/n Maler/in und Lackierer/in in Vollzeit. Aufgaben: Tapezieren, Streichen, Spachteln * zeitweise Montage (im Umkreis von ca. 200 km) Profil: abgeschlossene Ausbildung als Maler / Lackierer * PKW + Führerschein erforderlich Sie sind interessiert Dann zögern Sie nicht länger und senden uns noch heute Ihre Bewerbung auf dem Postweg oder per E-Mail zu! (Neue Arbeitsverträge werde zunächst befristet, jedoch im Anschluss bei entsprechender Eignung und Motivation entfristet.) - Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Wünschenswert; info@malerbetrieb-schwab.de

n 9.

Fliesen-, Platten- und Mosaikleger/in Arbeitsort: Attenweiler; Description: Malerbetrieb Schwab in Attenweiler sucht ab sofort eine/n Fliesen-, Platten- und Mosaikleger/in in Vollzeit. Aufgaben: Fliesen verlegen; Fugen und Silikonfugen; zeitweise Montage (im Umkreis von ca. 200 km) Profil: abgeschlossene Ausbildung zum/r Fliesen-, Plattenund Mosaikleger/in oder vergleichbare Ausbildung; PKW + Führerschein erforderlich Sie sind interessiert Dann zögern Sie nicht länger und senden uns noch heute Ihre Bewerbung auf dem Postweg oder per E-Mail zu! (Neue Arbeitsverträge werde zunächst befristet, jedoch im Anschluss bei entsprechender Eignung und Motivation entfristet.) - Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Wünschenswert; info@malerbetrieb-schwab.de

n 10.

Prozessingenieur/in Qualität/Serienfertigung Arbeitsort: Freising, Oberbayern; Description: Innovation für Energieeffizienz Gestalten Sie die Zukunft mit! Energieeinsparung und ressourcenschonende Verbrauchssteuerung erfordern exakte und zuverlässige Verbrauchsmessung und effektives Energiedatenmanagement. Als weltweit führender Lösungsanbieter setzen wir dafür mit einer breiten Palette innovativer Mess- und Erfassungsgeräte regelmäßig technologische Akzente. Unsere umfassenden Dienstleistungen leisten einen wichtigen Beitrag für den verantwortungsvollen Umgang mit Wasser, Wärme, Gas und Strom. Zum weiteren Ausbau unseres Technologiestandortes im Landkreis Freising (Großraum München) suchen wir Sie als: Prozessingenieur (m/w) Qualität/Serienfertigung Ihre Aufgaben: - Betreuung der Serienfertigung mit Blick auf laufende Qualitätssicherung und -verbesserung - Betreuung unserer Vorlieferanten in Asien produktions- und produktrelevante Fehlersuche und -analyse im Test sowie am Endprodukt - Überwachen der Einhaltung von Qualitätsvorgaben administrative Aufgaben wie z.B. Produktionsdatenanalyse oder Begleiten von Rezertifizierungen Reisetätigkeit in überschaubarem Umfang Ihr Profil: - idealerweise abgeschlossenes Ingenieurstudium (z.B. Elektrotechnik, Mechatronik, Automatisierungstechnik) oder vergleichbarer Ausbildungshintergrund - gutes Verständnis der Fertigungsprozesse und - methoden in der Elektrotechnik - vertraut mit gängigen Prüf- und Messmethoden sowie üblichen Messgeräten - Kenntnisse von QS-Systemen sind ein Plus gute Deutschund Englischkenntnisse gute Kommunikationsfähigkeit und interkulturelles Gespür runden Ihr Profil ab Diese Aufgabe bietet neben einem abwechslungsreichen Einsatzgebiet in Festanstellung vielfältige Entwicklungsperspektiven und das innovative Umfeld einer Zukunftsbranche. Auch Berufseinsteigern geben wir gerne die Chance in diese Funktion hineinzuwachsen. Von unserem angenehmen Betriebsklima überzeugen Sie sich am besten selbst. Interessiert Dann schicken Sie bitte Ihre vollständige Bewerbung an unseren Recruitingpartner, die unternehmensberatung monika gräter. Für Fragen steht Ihnen Frau Gräter gerne telefonisch zur Verfügung. - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; mail@monika-graeter.com

n 11.

Ingenieur/in / Techniker/in Messtechnik/Automatisierung Arbeitsort: Freising, Oberbayern; Description: Mit ressourcenschonenden Verbrauchssteuerungen und umfassenden Dienstleistungen zu effizientem Energiedatenmanagement leisten wir als weltweit führender Lösungsanbieter einen großen Beitrag zu mehr Energieeffizienz und -einsparung. Unsere innovativen und hochwertigen Produkte setzen dabei regelmäßig technologische Akzente. Zum weiteren Ausbau unseres Technologiestandortes im Landkreis Freising (Großraum München) suchen wir Sie als Ingenieur / Techniker (m/w) Messtechnik / Automatisierung Ihre Aufgaben: - Erfassen der Requirements und Spezifikationen für neuund weiterentwickelte elektronische Geräte - Planen des entsprechenden Fertigungs- und Prüfequipments - Aufbau der Teststationen einschließlich technischer Abnahme - Integration der Prüfmittelsoftware auf Basis von LabView - Durchführen der definierten Funktions- und Datentests Ihr Profil: - idealerweise abgeschlossenes Ingenieurstudium oder vergleichbarer Ausbildungshintergrund - erste Praxis in vergleichbarem Umfeld vorteilhaft, aber keine Bedingung vertraut mit gängigen Prüf- und Messmethoden sowie üblichen Messgeräten - gute Deutschkenntnisse - Kenntnisse aus der Prüfplanung und dem Erstellen von Fertigungskonzepten sind ein Plus - Programmier- und Anwenderkenntnisse in LabView und/oder einer Programmiersprache (z.B. C/C++) - Englischkenntnisse wünschenswert Diese Aufgabe bietet Ihnen neben einem abwechslungsreichen Einsatzgebiet in Festanstellung vielfältige Entwicklungsperspektiven und das innovative Umfeld einer Zukunftsbranche. Von unserem angenehmen Betriebsklima überzeugen Sie sich am besten selbst. Interesse Dann schicken Sie bitte Ihre vollständige Bewerbung an unseren Recruitingpartner, die unternehmensberatung monika gräter. Für Fragen steht Ihnen Frau Gräter gerne telefonisch zur Verfügung Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; mail@monika-graeter.com


detalii la http://ec.europa.eu n 12. Bau- und Projektkaufmann/-frau Arbeitsort: Schemmerhofen; Description: Wir sind ein national und international erfolgreiches, mittelständisches Projektent-wicklungs- und Bauträgerunternehmen. Bei unseren vielseitigen Objekten handelt es sich vorwiegend um Fachmarkt- und Einkaufszentren, innerstädtischen City-Kaufhäusern, Seniorenwohn- und Pflegeheime sowie Gewerbebauten. Wir suchen ab sofort eine Bau- und Projektkaufmann/-frau oder Bauabrechner/in oder Controller/in oder vergleichbare Ausbildung mit kaufmännischer Zusatzqualifizierung. Wir stellen auch gern branchenfremde Mitarbeiter ein, die ein grundsätzliches Interesse an den Abläufen im Baugewerbe haben. Ihre Aufgaben umfassen im Einzelnen: - Rechnungsprüfung Controlling - Nachtragsmanagement Ihr Profil: Sie verfügen über: eine kaufmännische Ausbildung oder bautechnisches Studium oder Bautechniker/in mit kaufmännischem Hintergrund Durchsetzungsvermögen und Organisationstalent. - eine selbständige, zuverlässige und verantwortungsbewusste Arbeitsweise. Sie sind motiviert und möchten in einem engagierten Team arbeiten Dann freuen wir uns auf Ihre schriftliche Bewerbung (bitte per E-Mail) mit Angaben Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins, welche selbstverständlich streng vertraulich behandelt wird, an Herr Fäßlin Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Zwingend erforderlich; faesslin@activ-group.eu Pflasterer/Pflasterin Arbeitsort: Ansbach, Mittelfranken; n 13. Description: Für meinen Betrieb suche ich zum nächstmöglichen Eintrittstermin mehrere Pflasterer / Pflasterinnen Ihre Tätigkeiten: Natursteinbearbeitung - Kleinsteinpflaster Ihr Profil: - Berufserfahrung als Pflasterer/in - PKW-Führerschein ist erforderlich, PKW ist von Vorteil - Deutsch- Grundkenntnisse Sie möchten mich in meinem kleinen Betrieb unterstützen, dann bewerben Sie sich telefonisch oder per e-mail. Ich freue mich Sie kennen zu lernen. Incoming - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse - Bewerbung ist auch in Englisch möglich; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Zwingend erforderlich; rolandlethanh@web.de

n 14. Co-Therapeut Psychosomatik (m/w) Arbeitsort: Schönau a. Königssee; Description: Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams einen Co Therapeut Psychosomatik (m/w) in Vollzeit. Wir haben eine Frage: Was macht für Sie gute Pflege aus Sie sollte besser sein spürbar besser. Denn Qualität bleibt für Patienten so lange abstrakt, wie sie nicht erfahrbar ist. Deshalb fragen wir nicht nur Pflegekräfte und Ärzte, sondern vor allem die Patienten selbst, ob es ihnen bei der Entlassung besser geht. Was hat das mit Ihnen zu tun Wir möchten gemeinsam mit Ihnen einen Klinikalltag gestalten, in dem es um qualitativ gute Pflege geht. Damit das Ergebnis auch beim Patienten ankommt. Wenn Ihnen das ebenso wichtig ist wie uns, dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Schön Klinik Berchtesgadener Land. Anspruchsvolle Medizin zwischen Watzmann und Salzburg. Die Schön Klinik Berchtesgadener Land ist eine überregional anerkannte Fachklinik für Innere Medizin/Pneumologie, Psychosomatik und Orthopädie. Sie ist Europas größtes Zentrum für die Betreuung vor und nach Lungentransplantationen. Im Qualitätsverbund der Schön Klinik genießt die Psychosomatik einen hervorragenden Ruf und das orthopädische Fachzentrum ist der größte Anbieter ambulanter Rehabilitationsmaßnahmen in der Region. In der modern ausgestatteten 320-Betten-Klinik behandeln wir jährlich über 4.000 Patienten. Unser Angebot: Abwechslungsreiches, vielseitiges und anspruchsvolles Aufgabengebiet in einem motivierten und kollegialen Arbeitsumfeld Leistungsgerechte Vergütung Möglichkeit einer betrieblichen Altersversorgung durch Entgeltumwandlung Zuschuss bei den VWL Leistungen Ferienbetreuung für Mitarbeiterkinder während der Sommerferien Intensivierte Einarbeitungszeit und fachspezifischen Kurzfortbildungen Hausinterne Trainingsmöglichkeiten zur Gesundheitsförderung Arbeitsumfeld mit hohem Niveau hinsichtlich der Mitarbeiterorientierung (Wettbewerb "Great Place To Work") Für Mitarbeiter und nahe Angehörige Privatpatientenstatus bei eigenem Klinikaufenthalt in der Klinikgruppe Attraktives Kultur- und Freizeitangebot in einer traumhaften Region Unterstützung bei der Wohnungssuche Kindertagesstätten, Grundund weiterführende Schulen vor Ort bzw. im 5 km-Umkreis Wir bieten Ihnen Unterstützung bei sämtlichen administrativen Fragen im Zusammenhang mit einem Wechsel nach Deutschland Ihre Aufgaben: Führen von stützenden und strukturierenden Gesprächen Leitung von Gruppenangeboten/ Co-Leitung (GSK/Anti-Diät/ PME) Durchführung der pflegetherapeutischen Sprechstunde Planung, Organisation, Koordination von Arbeitsabläufen Teamorientierte Arbeitsweise Ihr Profil: Exam. Kranken- und Gesundheitspfleger (m/w) mit mehrjähriger Berufserfahrung Ausbildung zum Co-Therapeuten Fachliche und soziale Kompetenz im Umgang mit psychosomatischen Patienten Lernbereitschaft und Offenheit für selbstreflektorische und supervisionäre Prozesse Fähigkeit zur selbständigen und zugleich integrativen Zusammenarbeit in einem interdisziplinären Team Einsatzbereitschaft und Flexibilität Wir geben Ihnen Einblicke! Wenn Sie Fragen haben oder uns näher kennen lernen wollen, sind wir für Sie da und bieten Ihnen z. B. gerne die Möglichkeit einer Hospitation an. Wir freuen uns auf Sie! Bitte bewerben Sie sich online über unsere Homepage oder senden Sie Ihre Unterlagen an: Schön Klinik Berchtesgadener Land Personalabteilung Herr Jan Schweinefuß Malterhöh 1 83471 Schönau am Königssee Oder online unter www.schoen-kliniken.de/karriere Für Rückfragen steht Ihnen Herr Christian Hahn, Pflegedienstleitung, gerne zur Verfügung. Telefon: 08652-931608

n 15. Rezeptionist/in - Vollzeit Arbeitsort: Schönau a. Königssee; Description: Für unser Hotel in Schönau am Königssee suchen wir ab sofort eine/n kunden-und serviceorientierte/n, zuverlässige/n ~ Empfangsmitarbeiter/in, Rezeptionist/in Sie sind flexibel, engagiert, motiviert, teamfähig, verantwortungsbewusst und stressfähig. Idealer weise verfügen sie über Erfahrung als Rezeptionist/in in einem Hotel. Ein- und Auschecken. Gästeabrechnungen an der Rezeption. Selbständige Bearbeitung von direkten Zimmeranfragen (Gruppen- und Individualreisenden) sowie Reservierungen über Online-Buchungssysteme wie booking.com, HRS, hotel.de. Einträge im hoteleigenem PC-Reservierungssystem, Korrespondenz. Ihre Arbeit erfolgt nach Absprache mit dem Arbeitgeber im Teildienst gemäß Dienstplan zwischen 07.30 Uhr und 11.00 Uhr und 16.00 Uhr - 22.00 Uhr, 5-oder 6-Tage-Woche. Bereitschaft zum Wochenenddienst muss vorhanden sein. Die Bezahlung erfolgt nach Stunden und Leistung. *** Personalunterkunft steht zum Sachbezugswert zur Verfügung.*** Haben wir Ihr Interesse geweckt, ein Teil unseres Teams zu werden Dann bewerben Sie sich schriftlich, gerne per Mail, mit Ihrer vollständigen Bewerbung. Wir freuen uns auf motivierte Bewerber/innen! - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; info@stolls-sporthotel-schoenau.de n 16. Assistenzarzt/-ärztin Arbeitsort: Bad Reichenhall; Description: Die Kliniken Südostbayern AG versorgt an den sechs Standorten Bad Reichenhall, Berchtesgaden, Freilassing, Ruhpolding, Traunstein und Trostberg jährlich über 50.000 stationäre Patienten. Mit 3.400 Mitarbeitern sind wir eines der größten Unternehmen in der Region. Wir suchen Sie! Werden Sie unser Assistenzarzt (m/w) im Bereich Unfallchirurgie/Orthopädie in Voll- oder Teilzeit für die Abteilung Unfallchirurgie und Sporttraumatologie in der Kreisklinik Bad Reichenhall zum November 2012. Wir können Ihnen bieten: + Ein hoch motiviertes, dynamisches und erfahrenes Team + Eine anspruchsvolle Tätigkeit mit Weiterbildungsmöglichkeiten + Einen sicheren Arbeitsplatz in einem zukunftsorientierten Klinikverbund in einer landschaftlich reizvollen Gegend mit hohem Familien- und Freizeitwert + Vergütung nach TV-Ärzte/VKA + Personalwohnheim Für persönliche Rückfragen steht Ihnen gerne jederzeit unser Chefarzt PD Dr. med. Reiner Hente (Telefon: 08651 772-701 oder EMail: reiner.hente@klinikensob.de) zur Ver fügung. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! n 17. Krankenschwester 50% Stelle Arbeitsort: Köln; Description: Der Sozialdienst katholischer Frauen e.V. Köln ist ein Fachverband im Deutschen Caritasverband. 280 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützen Frauen, Familien, Kinder und Jugendliche in Krisen und Notlagen Arbeitsbereich In unserer Abteilung Gefährdetenhilfe suchen wir zum 01.09.2012 eine Krankenschwester für eine 50% Stelle Ihre Aufgaben Tagdienstarbeit in der Notschlafstelle für Frauen Comeback Versorgung von und Gespräche mit obdachlosen und z.T. drogengebrauchenden Frauen Krisenmanagement Ansprechspartnerin für die Nachtwachen (studentische Hilfskräfte) Hilfeverläufe dokumentieren, mit weiterführenden Hilfeeinrichtungen zusammenarbeiten, Kontakt zu Behörden Hauswirtschaftliche Tätigkeiten Organisation des Notschlafstellenbetriebes Ihr fachliches Profil Sie haben Erfahrung in der Arbeit mit wohnungslosen/obdachlosen Menschen Sie haben Erfahrung mit psychisch auffälligen und kranken Menschen Sie sind belastbar Ihr persönliches Profil Sie arbeiten gerne im Team Sie sind offen für Neues Identifikation mit den sozialen und gesellschaftlichen Zielen des SkF e.V. Zugehörigkeit zur Katholischen Kirche ist verpflichtend Unser Angebot Bezahlung nach AVR mit entsprechenden Sozialleistungen wie der kirchlichen Zusatzversorgung, Weihnachtsgeld und Jobticket Möglichkeit zur beruflichen Fortbildung und Qualifikation Besonderheiten Diese Stelle ist zunächst bis 31.03.2013 befristet Kontaktdaten und Bewerbungsanschrift Sozialdienst katholischer Frauen e.V. Köln Claudia Hüppe Mauritiussteinweg 77-79, 50676 Köln bewerbung@skf-koeln.de www.skf-koeln.de Bewerbungen per E-Mail sind erwünscht Eingereichte Bewerbungsmappen können nicht zurückgeschickt werden. - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse, vorzugsweise per E-Mail; Kenntnisse und Fertigkeiten: Katholische Konfession; sekretariatgf@skf-koeln.de n 18. SAP ABAP OO Developer (w/m) Arbeitsort: Östringen; Description: We are currently looking for experienced ABAP OO Developers and are also interested in Junior ABAP Developers with ABAP basic experience and/or certification. Responsibilities: Specification and design of ABAP development Estimation of ABAP development contracts Implementation elaborated concepts within the technologies of SAP (ABAP/OO, WebDynpro) Participation in the technical quality insurance of existing ABAP programs Avoid errors and error handling within the developments Cooperation and conceptual support of the process owner Support of the latest topics within the SAP ABAP world and the object-oriented programming Required Skills: An university degree with IT as special focus, or alternatively with the first development experience in the SAP environment First knowledge in ABAP / ABAP OO, as well as enthusiasm for the activity as SAP ABAP/OO development Certification in ABAP/OO is an advantage Very good analytical skills Interest in the modern development methods and good understanding of the concepts in objectoriented programming Convincing and secure in communication Independent and result-oriented work Fun in the customer- and team-oriented work Willingness to travel for national and international use English fluently written and spoken German would be an advantage If you are interested, please contact me ASAP with an updated CV and your availability. We look forward to hearing from you! Incoming Kennung ZAV131 - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse, ggf. Projektliste; Kenntnisse und Fertigkeiten: Objektorientierte Programmierung (OO-Programmierung); Programmiersprache ABAP (SAP); claudia.hoffmann@bancon-it.com

n 19.

Elektroniker/in - Energie- und Gebäudetechnik Arbeitsort: Schemmerhofen; Description: Manfred Braun Elektro Installation in Schemmerhofen sucht ab sofort eine/n Elektroniker/in - Energieund Gebäudetechnik oder Helfer/in -Elektro. Bei Interesse melden Sie sich bitte telefonisch und vereinbaren gleich einen Termin zum persönlichen Vorstellungsgespräch. - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Zwingend erforderlich; Employer Name: Manfred Braun Elektro Installation; Information: Manfred Braun; Address: Riedweg 22, D-88433 Schemmerhofen, Deutschland; Phone: +49 7356 1654

n 20. Bauingenieur/in Arbeitsort: Unterwössen; Description: Wir

bieten einen modernen Arbeitsplatz in einer der attraktivsten Regionen Bayerns, mit vielfältigsten Möglichkeiten der aktiven Lebens- und Freizeitgestaltung. In unserem Ingenieurbüro bieten wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine unbefristete Anstellung in Vollzeit als Bauingenieur m/w. Unser Betrieb befasst sich mit Bauplanung, Bauphysik, Statik, Hochwasserschutz, Baustellenkoordination und Thermographie. Zu Ihrem Aufgabengebiet zählen wir den konstruktiven Ingenieurbau mit Schwerpunkt Statik. Regionale Bewerber und FH Absolventen bevorzugt. Weiterbildung zum Energieberater wäre wünschenswert PKW und Führerschein zur Anfahrt bei Baustellenbesuchen zwingend erforderlich. Informationen "Incoming" Erweiterte Kenntnisse der deutschen Sprache sind erforderlich. Englisch allein ist nicht ausreichend. Bewerbungsunterlagen und Kenntnisse und Fähigkeiten sollen dem deutschem Standard entsprechen. Unterstützung bei der Suche einer Unterkunft ist gegeben. Ansprechpartner im Betrieb ist Herr Anton Aberger. Wenn Sorgfalt zu Ihren Stärken zählt, freuen wir uns über Ihre schriftliche Bewerbung bzw. ein Telefongespräch. - Geforderte Anlagen: vollständige Bewerbungsunterlagen; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Zwingend erforderlich; Employer Name: Anton Aberger Ingenieurbüro für Bauwesen; Information: Aberger; Address: Kruchenhausen 25, D-83246 Unterwössen, Deutschland; Phone: +49 8641 69900; Fax: +49 8641 699020

n 21.

Smart Repair Monteur (m/w) Arbeitsort: Freilassing; Description: ATU sucht: Smart Repair Monteur Wir suchen für unseren stark wachsenden Dienstleistungsbereich "Smart Repair" zum nächstmöglichen Einstellungstermin eine/n engagierte/n Lackierer/in. Sie arbeiten selbstständig, nach intensiver Einarbeitungszeit, in einem Gebiet mit mehreren Filialen, die Sie mit einem Dienstfahrzeug, welches mit hochwertigen Equipment ausgestattet ist, anfahren und bedienen. Neben einem guten Betriebsklima und einer überdurchschnittlichen Bezahlung bietet Ihnen A.T.U umfassende Weiterbildungsmöglichkeiten, Sozialleistungen und Aufstiegschancen in einem stark wachsenden Unternehmen. Falls wir Ihr Interesse geweckt haben und Sie Ihren Berufsweg bei A.T.U fortsetzen möchten, dann senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit der entsprechenden Kennziffer an: Auto-Teile-Unger Handels GmbH & Co. KG Personalabteilung Simone Stöberl, Tel: +49 961 306 5503, Email: simone.stoeberl@de.atu.eu Dr.-Kilian-Strasse 11 92637 Weiden i.d.Opf. - Geforderte Anlagen: Bitte senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen: ++ Anschreiben, Tabellarischer Lebenslauf, Letzte Arbeitszeugnisse ++; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Zwingend erforderlich

n 22. Fachkaufmann/-frau - Büro- und Projektorganisation Arbeitsort: Münsingen, Württemberg; Description: Wir suchen ... Sie Wir übersetzen in fast alle Sprachen der Welt aus allen Sprachen zwischen den Sprachen und quer durch viele Branchen. Dabei stehen wir in ständigem Austausch mit unserem über die Jahre bewährten, internationalen Netzwerk an Muttersprachlern. Wir kommunizieren auch intensiv mit unseren Kunden, die uns meist über viele Jahre treu sind. Denn auf die Qualität unserer Arbeit und die sorgsame Betreuung unserer Kunden lassen wir nichts kommen. Deshalb suchen wir als engagierte Verstärkung unseres Teams möglichst zeitnah eine(n) Projektmanager(in) Übersetzungsprojekte in Festanstellung Diese Aufgaben möchten wir gerne in Ihre kompetenten Hände legen: - Projektmanagement von mehrsprachigen Übersetzungsprojekten von der ersten Anfrage über die Organisation bis zur Lieferung - Auswahl und Beauftragung von Freiberuflern Kundenbetreuung Qualitätskontrolle Übersetzungen Terminologie-Management sowie Datenbankpflege - diverse administrative Tätigkeiten Für diese vielseitige Tätigkeit sollten Sie eine kaufmännische Ausbildung absolviert haben und über erste Berufserfahrung in einer ähnlichen Position verfügen. Zudem wünschen wir uns eine(n) teamfähige(n), belastbare(n) und kommunikative(n) Kollegen/in mit unternehmerischem Denken, sehr guten EDV- und Englischkenntnissen. Weitere Fremdsprachen sowie Erfahrung mit Terminologie-Management sowie Datenbanksystemen und pflege sind von Vorteil. Wenn Sie zudem noch einsatzfreudig und flexibel sind, bieten wir Ihnen ein abwechslungsreiches und spannendes Aufgabenfeld in unserem seit über 30 Jahren bestehenden Unternehmen. Kommen Sie in unser Team! Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung per Post oder per E-Mail an: Eloquia Fachübersetzungen und Marketing GmbH Frau Barbara Schuster Rudolf-Diesel-Str. 6 72525 Münsingen barbara.schuster@eloquia.de Incoming Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; barbara.schuster@eloquia.de


pagina 8 / oferte de muncã România - strãinãtate / cereri de muncã n Vânzãtoare. Angajez fata pentru shaorma cu experienta. Conditii avantajoase, Tel: 0732768321 cu n Vânzãtor/oare experienta. Angajam pentru magazin de confectii in piata romana, varsta 30 - 45 ani. Asteptam CV la e-mail mondoest@ymail.com Vânzãtor/oare Restaurant tip fas t-food angajeaz a Vanz atoare c u /fara experienta. Relatii de luni –vineri, 10.00-20.00, Tel: 0737997856 Videochat fete si cupluri pt. VirtualStars Studio oferim conditii excelente de munca, camere atent decorate, training s pec ializ at, bonus angajare 200$, comision 50% - 70%, plata la zi sau bilunar, bonusuri zilnice, site-uri de top, cm, 2.500 USD/luna, office@virtualstarsstudio.ro, www.virtualstarsstudio.ro, 0721516830, 0763296676

é Videochat angajam cupluri, fete, cazare gratuita, camere individuale lux, aparatura ultraprofesionala, bonus angajare 400$, comision 50-70%. Convinge-te! www.abcvideochat.ro Tel: 0727587999, 0784666766 n Videochat de Acasa 80% Angajam Fete, Cupluri, in orice localitate in vederea colaborarii de acasa, 80% procent, site-uri neaccesibile din Romania, asistenta online pentru orice probleme, cursuri de initiere, Bonus o camera Logitech HD. Id Mes – viddeochat, 2.800 EUR/luna, viddeochat@yahoo.com, http://www.VideoChat8.ro, Tel: 0769466600 n Vulcanizatori mecanici, electricieni auto cu experienþã angajeazã SC, 0726149871 n Zidari si zugravi angajez, Tel: 0727757927

n Germania. Cafe Kreisel angajeaza ospatarite cu experienta salariu atractiv, Tel: 004915145339559, 0723333999

Instalatori n Senegal. specialisti în instalaþii sanitare, montaj faianþã+ gresie, montaj gips- carton pentru lucrãri în Dakar - SC ROMCONSULT SA angajeazã urgent! Doritorii se pot prezenta în intervalul 16.0718.07.2012, ora 10.00- 14.00, în strada Poteraºi, nr. 29, Sector 4, Bucureºti. Persoana de contact: Micloº Dan, Tel: 0723247987

é Germania,

Berlin. Oferta Locuri de Munca Sigure. Selectam tinere modele (18-35 ani), cu prezenta fizica deosebita, interesate de Escorte High-Class. Castiguri: garantat 500 euro/zi. Asteptam pozele tale prin e-mail sau pe mess, 10.000 €/luna, high.escort @yahoo.com, 004915213057309

16 Iulie 2012

é Germania. Caut

sortator in varsta de 28 ani, noi oferim locuinta, 1.100 EUR/luna, thaer_fadhil_hasan @yahoo.de, Tel: 004917621226724 n Italia contracte infirmiere, menajere, cameriste. Relatii 0368404046, 0747661527, http://www.epp-jobs.com, Tel: 0769875604, 0729772702 Italia. Plec ari urgente c ameris te, os patarite, barmanite, menajere, ingrijire batrani, necalificati, industrie, job2000@ymail.com, Tel: 0213242444, 0786686985 n Vopsitor. SC Den Breejen SRL angajeaza in conditii avantajoase, salariu atractiv, bonusuri si prime, bonuri de masa si bonuri pentru alimentatie speciala, cazare asigurata, transport decontat, vopsitori industriali si sablatori, 1.500 EUR/luna, Tel: 0754432418

Europeana. é Uniunea Acredo Romania selecteaza muncitori calificati si necalificati pentru locuri de munca in: constructii, hotelier, agricultura, industria carnii si auto, soferi, http://www.acredoromania.ro, Tel: 0371303309

Maseuzã, cu experienta pe vase croaziera, doresc angajare, Tel: 0724548559 n Sofer cu masina personala doresc angajare, de preferat dus si adus copiii de la scoala s au alte ac tiv itati. Sau persoane care au nevoie de transport personal pt dus adus de la munca sau alte activitati. Sunt o persoana serioasa, responsabila, punctuala, rog seriozitate, Tel: 0733533361


16 Iulie 2012

vânzãri terenuri / case-vile / pagina 9 n Ciolpani DN1, 4500mp, intravilan, iscutabil, proprietar, 25 EUR/mp, Tel: 0730302771

Clinceni proprietar vand trei loturi: 0, 62 ha; 1 ha; 1, 46 ha pretul zonei, Tel: 0733800030

Dâmboviþa Fieni teren intravilan 1400mp, casa +livada, cu utilitati, pret 15E/mp, Tel: 0724450415

n Baloteºti proprietar vand urgent 1000mp de teren intravilan, Tel: 0723626103 n Berceni ªosea, teren 316 mp cu extindere 650 mp, casã demolabilã, Tel: 0721273962 n Berceni Comuna intravilan, utilitati, 445mp=11.500E, 550mp=12.500E, intre case, Tel: 0731838654, 0731838653 n Berceni comuna, proprietar vand loturi 500-510mp, d-15m, intravilan, PUZ, drum acces, curent, toate actele, Tel: 0761614440

é Berceni Comuna, la intrare, Loturi suprafete de 353 mp, dezmembrate cadastral din 15.000 mp, extras de cartea funciara, cadastru, intabulare, curent si gaze, drum asfaltat si pietruit ideal investitie sau constructie. Pret: 7.200 Euro/Lot, 7.200 EUR, teren_berceni@yahoo.com, Tel: 0785855418, 0746225595

Bragadiru proprietar, terenuri parcelate (300 - 600 mp) puz aprobat, vindem teren sau construim pe baza de contract 2 tipuri de case (la vanzare se respecta modelul de case prevazut in proiectul ansamblului), Tel: 0733800030 Bragadiru teren 750mp, intravilan, construibil, toate utilitatile, drum asfaltat, zona retrasa, toate actele la zi, pret foarte bun, negociabil, Tel: 0745057800

n Brãneºti, Vadul Anei, vand teren construibil 350 mp, deschidere 16m, adancime 22m, cu cadastru utilitati la 50 mp curent si gaze, 16500 negociabil, Tel: 0767591420 n Braºov, Stupini, vand teren 1200mp, Tel: 0723120425, 0729975872

Buzãu, E85 vand teren 10900mp, d-70m la E85, PUZ, 30 EUR/mp, Tel: 0740087459

Cãlãraºi com Frumuºani, 20km de Bucureºti, vând teren intravilan, între 5 10ha, cu deschidere la lac 800 - 1.000m, Tel: 0722600350, 0723600363 CHITILA-ILFOV VAND TEREN IN T R A V I L A N SITUAT PE SOS. BUCURESTI- TARGOVISTE 240MP DESCHIDERE 8 M, CANALIZARE APA, CURENT, GAZE, LA STRADA. MERITA VAZUT, 8.500 EUR, SASU_NICUSOR2000@ YAHOO.COM, TEL: 0766578567

é Chitilei, sector 1, zona Parc Romanescu, teren de vanzare 400mp pe colt, zona linistita, curata, modernizata, cu toate utilitatile, 220.000 EUR, Tel: 0724387745, 0727333657 n Ciolpani vand teren intravilan 1200 mp construibil la 50m de autostrada Bucuresti-Ploiesti, dubla deschidere la sosea asfaltata, in planul intai intre case, gaze si curent pe teren, cadastru, intabulare, certificat de urbanism finalizate, pret negociabil, 28 EUR/mp, mihaela.vasilescu@piraeusban k.ro, Tel: 0727810532

Titu Targ, n Dâmboviþa intavilan, 2000mp, d=9, 06m la DN7, 2.50 euro/mp, Tel: 0726394841 vand n Dragomireºti-Vale teren intravilan 500 mp, constructie 80mp, 30.000e neg, Tel: 0765935540

Dragomireºti-Vale vand teren loc casa parcele 500mp curent intravilan negociabil, 15.000 EUR, Tel: 0737113152 n Dristor vand teren 220mp, casa demolabila, PUD P+2, 110.000 EUR, Tel: 0732120726 n Drumul Taberei Ocazie, 945 mp, str. Valea Furcii, P+2, preþ 145.000E, Tel: 0745173797

n Giurgiului str. Tiparnitei, 950mp, deschidere 23m, PUZZ p+2, gaze, lumina, 2.5E/mp, Tel: 0722503226, 0745121477 n Giurgiului Tiparnitei, proprietar, teren 1600mp, d-50m, nr. 141-143, certificat urbanism, cadastru, utilitati in apropiere, Tel: 0761614440

n Ialomiþa Axintele casa si teren 2.000mp, Tel: 0721824723

é Ialomiþa, Axintele, proprietar, La 15 km de DN2 (Cosereni), pe DJ201, 2300 mp, curent, ingradit, drum asfaltat, 2 deschideri, casa demolabila, toate actele, 10.000 EUR, Tel: 0720040752

n MIHAI BRAVU PARTICULAR VAND URGENT TEREN 590 MP, DESCHIDERE 20 MP, TOATE UTILITATILE, STR TARCAU (MIHAI BRAVU-POD) PRETUL ZONEI DISCUTABIL, TEL: 0724539338

str. Mihai n Otopeni Viteazul, cartier Odai, teren intravilan 1000 mp cu deschidere 37 m, direct de la proprietar, posibilitate de parcelare, cadastru, intabulare, utilitati. Urgent, 60.000 EUR, elena.dobre@yahoo.ro, Tel: 0760373407 n Otopeni, str. 23 August, Teren 600 mp, stradal, deschidere 23m, gaze si electricitate, zona construita, rezidentiala, 95 EUR/mp, office@nadiman.ro, Tel: 0744660666

Pantelimon Oraº, (in spate Selgros), teren 500mp, deschidere 20m, zona vile cu infrastructura noua, facilitati: canalizare, energie electrica, gaze natural, PUZ, PUD, cadastru si autorizatie construire pentru S+P+1+M, Tel: 0722604017 Petrãchioaia (hotar Gradistea, Padurea Balamuceanca), proprietar, 100 ha, 1.9 eur/mp sau asociere, Tel: 0733800030 Pipera proprietar, lot 1 -1000 mp la sosea colt de strada + lot 2 - 800 mp in prelungirea primului lot (posibilitate dezvoltare retail tip Mega-Image, Lidl 1000+800) 390 eur/mp, teren 800+ 200 pe aceasi strada 220 eur/mp, teren 600 mp, planul doi (strada asfaltata) 150 eur/mp, teren 7000 mp (posibilitate parcelare- complex case) strada asfaltata (100 m de sosea dinspre rond), Tel: 0733800030 n Popeºti-Leordeni, Centura, proprietar vand teren 25000mp, d-50m, intravilan, toate actele, utilitati in apropiere, canalizare in fata la deschidere, Tel: 0761614440

n Prahova Poiana Campina, vand teren 2200mp livada cu pruni, la sosea, 15 eur/mp, Tel: 0743681350 n Prelungire Ferentari vand parcele de la 250m la 2000m. Gaze canal apa Proprietar, 100 EUR, Tel: 0765030510, 0723742165

n Vidra Teren 482.71 mp, deschidere 21.59m, fundatie de 98.55mp. Langa Dealul verde. Foarte Negociabil! 22.000 EUR, Tel: 0721035681

Voluntari, str. Galata, Lot 610 mp (578 mp teren + 21 mp cotã indivizã drum acces), 35.000 EUR, Tel: 0730333755 Voluntari, str. Galata, Lot 595 mp, (565 mp teren + 30 mp cotã indivizã drum acces), 37.000 EUR, Tel: 0730333755

n Argeº Topoloveni casã la ºosea naþionalã, 2 camere, bucãtãrie, baie, teren 230 mp, 18.000 EUR, Tel: 0766851813

n Basarabiei, Patinuar 23 August, casa compusa din 3 dormitoare, 2 bai, living 24mp, bucatarie 16mp, teren 400mp, 195.000 EUR, Tel: 0728076275 B er c eni º os ea, c as ã demolabilã cu teren 316 mp ºi extindere la ªoseaua Berceni de înc ã 350 mp, Tel: 0721273962

é BRAªOV, PREDEAL, PARTICULAR VAND CASA CU TEREN 1207 MP PLAT, SUPRAFATA CONSTRUITA LA SOL 133MP, 3 DORMITOARE, 2 BAI, 2 BUCATARII, TERASA, GARAJ, CENTRALA TERMICA, TOATE UTILITATILE, 130.000 EUR, PEETRE36@ YAHOO.COM, TEL: 0727410168

n Bucuresti/Ilfov. Vand casa curte 4 camere parter 2 camere, parchet lemn, termopane, centrala, aer condictionat, etaj 2 camere, parchet bambus, termopane, curte magazie, pivnita mobilata complet, discutabil, 130.000 EUR, Tel: 0765551927 n Buzãu Mãnãstirea sat Coconi, 7 camere, baie, apã curentã, fosã septicã, pomi fructiferi, viþã vie, 1.500mp, negociabil, Tel: 0744439216

n Cãlãraºi, Budeºti, dupa pod, Ocazie, zona linistita, 4 camere baie bucatarie 1000 mp teren, 120 mp construiti, Urgent, 15.000 EUR, euroinvestgrup@yahoo.com, Tel: 0767299965, 0728429159

Carol I, str. Plantelor, vand vila demisol+p+pod mansardabil, cadastru, intabulare, titlu proprietate teren amprenta 220mp, Tel: 0733400055 n Clinceni vila P+ET, 165 mp constuiti, 400 mp teren, pret la cheie, 69.000 EUR, Tel: 0741114520

é Bragadiru Rostar Celofibrei P+1+M constructie 2012, caramida porotherm, living+4 camere, 3 bai, 2 balcoane, terasa, utilitati, teren 310m, 57.000 EUR, dream_on93@yahoo.com, Tel: 0722573123 n Brâncoveanu

vand casa, teren 300mp, acceptabil, Tel: 0724361248

Constanþa, Eforie, vila malul marii, toate imbunatatirile, 400 mp, primesc eventual apartament Constanta plus diferenta, Tel: 0751010091 n Crângaºi vilã cu etaj 100mp, zonã civilizatã, construcþie nouã, toate utilitãþile, accept variante, Tel: 0765124225, 0761964264


pagina 10 / vânzãri case-vile / garsoniere / 2 camere / 3 camere

n Dâmboviþa vand casa doua camere pe hol locuibil cu veranda, baie, bucatarie (g+f) incalzire centrala pe lemne, apa curenta, pamant 3700 mp, Tel: 0766428595 n Dumitrana, 4 cam, 100 mp curte 550 mp, imbunatatita, baie bucatarie, placa beton, 46.500 EUR, euroinvestgrup@yahoo.com, Tel: 0767299965, 0728429159

n Giurgiu Vadu Lat vand casa la tara, Tel: 0744299944 n Glina vila 130mp nivel, p+e+m, parter: living, 2 dormitoare, baie, bucatarie locuibile, etaj 1+ mansarda (la rosu): 3 dormitoare, baie, teren 400mp, acoperis Lindab, centrala, negociabil, 95.000 EUR, Tel: 0722818801 n Glina 3 camere, baie, bucatarie, curte 260 mp, Tel: 0768457847

Herãstrãu Ambasada China, proprietar vand imobil lux S+P+3, pentru detalii sunati, 1.400.000 EUR, Tel: 0733800030

Pipera, Drumul Bisericii 46A/IV, P+1+M, suprafata construita la sol 88mp, suprafata construita totala 264mp, teren liber-curte 160mp, calea acces unde se poate parca auto, parter: living, baie, bucatarie, hol, etaj: dormitor matrimonial cu baie, 2 dormitoare, baie, mansarda open space pentru a fi amenajata cum se doreste. Se acepta plata in rate 9800 E/luna timp de 2ani fara avans sau orice alt tip de comision, Tel: 0727333050, 0728899122 Popeºti-Leordeni, langa metrou, 4 camere, 3 bai, curte amenajata, 114 mp utili, finisat nou, toate utilitatile, parter + etaj + pod, TVA 5% inc lus , 75.000 EUR, www.metropolitanresidence.ro Tel: 0734317672

n Ialomiþa, Brazii de Ialomita-10 km de Snagov (maxi-taxi din ora-n ora) Casa la curte, suprafata totala 2100 mp; deschidere 40m. Casa din caramida, acoperita tigla, 4 camere, 2 intrari, 77mp; electricitate, apa curenta, cablu Tv. Curte+ anexe, put apa potabila, vie, pomi fructiferi. Actele la zi cadastru+ intabulare. Un singur proprietar. Negociabil, 19.000 EUR, raffaellus@yahoo.com, Tel: 0726483763

n Prahova Buºteni Zamora, vilã duplex P+1, curte vedere cruce, preþ atractiv, 0724537493 n Prelungirea Ghencea casã preþul zonei, exclus agenþii, Tel: 0729852317

n Moineºti, Drumul Taberei teren 300mp, singur curte, casa 2 camere, deschidere 13m la strada. Negociabil, 115.000 EUR, Tel: 0724058958, 0722872407

ªtefan Cel Mare Floreasca, str. Paul Greceanu, proprietar, vila deosebita P+1 suprafata utila 120 mp, curte 90mp, pentru inchiriere 1.800 eur /luna, 260.000 EUR, Tel: 0733800030

n Otopeni str Mãrãºeºti vilã 5camere + 900mp teren acoperitã lindab, termopan aluminiu toate utilitãþilre finisatã 90%, 250.000Euro, Tel: 0721295346

Otopeni, casa de vanzare 310mp utili, 390mp construiti, teren 500mp, pret negociabil, 270.000 €, Tel: 0784702816, 0740087459

n Rahova Petre Ispirescu, vând casã demolabilã cu utilitãþi, teren 165 mp, eventual schimb cu apartament, Tel: 0727004672

é Viilor, Fabrica de Ciocolatã Bucureºti, vând casã, S+P+1, într-un cartier monarhic, construcþii interbelice, deosebite, suprafaþã construitã 270mp, 100mp curte individualã, compusã din 3 dormitoare, 2 livinguri, 3 bãi, balcon+ terasa, 2 dresinguri, bucãtãrie ºi cãmarã+ uscãtor, renovate în 2010. Contactaþi-ne pentru aceastã ofertã la telefon, 350.000 €, Tel: 0744604437

Vitan Mall vand casa la curte, casa 100mp, teren 300mp, Tel: 0762838016

Drumul Taberei nr 42 vand garsoniera, sup 27.5mp, pret 3500eur, Tel: 0740734211

16 Iulie 2012

n Drumul Taberei etaj 3/8, confort 1, gresie, faianþã, termopan, ocazie! 46.500 EUR, n Pantelimon Cora garsoniera Tel: 0728005657, 0745055657 n SEBASTIAN VAND AP. 2 CAM. CF 1 SPORIT, DEC, confort 3 cu gaze si centrala G/F/P/T/UM, BALCON. AN libera etaj 4 fara imbunatatiri BLOC 1986, VEDERE SI bloc curat urmeaza reabilitarea, 11.500 EUR, Tel: n Ferdinand stradal, 2/4, ACCES STRADAL, LIPIT DE SEBASTIAN, 0732864809, 0769526936 parter (veder spate), parchet, PARCUL usa metalica, gratii, jaluzele 65.000 EUR, lemn, liber, intabulare, ELLENNA1978@YAHOO.COM 0723427958, proprietar, Tel: 0731628990, TEL: 0729876332 0731628991 n Ferentari Aleea Imasului, confort 2 sporit, imbunatatiri, gresie, paianta, parchet, geamuri termopan, usa metalica, 21.500 EUR, Tel: Oraº 0721640823, 0763899506 é Pantelimon garsoniera compusa din living+ dormitor+ balcon, gresie, faianta, zugravita recent, semimobilata, 2 intrari+ boxa n Gara de Nord vand urgent subsol 8, 5mp, 37.000 EUR, apartament 2 camere str Garii cotayla@yahoo.com, Tel: de Nord, 8/9, liber, 0749117988 imbunatatiri, acte, proprietar, é Timpuri Noi, proprietar, negociabil 42000E, Tel: vanzare apartament 2 camere construit 2000, 52 mp, mobilat, 0722240712, 0730005460 gresie, faianta, parchet laminat, tamplarie PVC, aer n Reºiþa garsoniera confort 3 Griviþei, Metrou 1 conditionat, loc parcare, paza cu gaze, complet mobilata, 300m metrou, 21.500 EUR, Tel: 0722523499 Mai, vand apartament bloc, 68.000 EUR, 2 camere, particular, cosmin_albastrel@yahoo.com, Tel: 0766424445, 0766204441 apartament

n Alexandriei apartament 2 camere, bucatarie, 2 grupuri sanitare, 65mp, curte 60mp, magazie 9mp, 54.000 EUR, Tel: 0745051973

Berceni, particular, langa metrou, decomandat, 67 mp utili, finisat nou, toate utilitatile, tva 5% i n c l u s , 4 9 . 0 0 0 EU R , http://www.metropolitanresid ence.ro, Tel: 0734317672

decomandat, cf. 1, mezanin/8, 47mp, bloc nou an 1996, cu g+f+p+t, usa metalica, zona linistita, parcare, disponibil, 48.000 €, stoicamary@gmail.com Tel: 0732575535

Titan Billa, apartament 2 camere, confort 2, centrala proprie, 3/10, 40.000 EUR, Tel: 0730365970 n Turda 1 Mai, apartament 2 camere, vilã, etaj 1, str Cluj, nr 51, direct proprietar, Tel: 0744565759, 0748041444

n Vitan Real, particular vând ap 2 camere, decomandat, 1/4 cu îmbunãtãþiri, centralã de apartament (gresie + faianþã + parchet + trmopane). Preþ nagociabil, Tel: 0723618214, 0745084199

n 1 Decembrie Bd, Trapezului, metrou 1 Decembrie, proprietar, 2 camere confort 1, semidecomandat, fara imbunatatiri, 8/10, stradal, 52 mp, an 1976, liber, 45.500 EUR, macsimus4u@yahoo.com, Tel: 0752113431

n Brâncoveanu Secuilor apartament 2 camere 2/4, liber, imbunatatiri gresie, faianta, termopane, parchet, impecabil. 55.000 E, Tel: 0758888569 n Bucuresti/Ilfov. Vand ap. 2 camere decomandat 1979 n Ghencea Cara Anghel, conf. renovat parter fara balcon 1, semidecomandatã, zona linistita, 62.000 EUR, Tel: é Militari Gorjului, 10/10, îmbunãtãþiri, etaj 4/10, 27, 72 0722245724 recent renovat (g, f, p, aer, mp, 34.000 EUR, 0762605717 balcon inchis, termopan, instalatii electrica+ sanitara, izolat termic interior), partial mobilat (mobila pe comanda), tereasa bloc refacuta. Merita Lucreþiu Pãtrãºcanu cam 1 vazut, 48.500 EUR, Tel: supr 32 decomandata 6/10 0724047207 termopan, usa metalica, n Antiaerianã 3 camere, 3/4, decomandat, cadastru, 69mp, parchet, gresie, faianta pret contorizat, termoizolat, zona 27000 euro, Tel: 0722320303 linistita, 65.000 EUR, Tel: Nicolae Grigorescu metrou 0760899145 é Drumul Taberei Valea partic ular, c onfort 1, Argesului, particular vand ap. s emidec omandat, 6/10, n Militari Uverturii, particular, 2 camere, confort 2, 5/10, et. 1/8, cf. 1, 42mp, liber, recent renovat, curat, vedere fata, curat, 49.900 Berceni, particular, langa îmbunãtãþiri, parþial mobilat, complet mobilat si utilat: EUR, Tel: 0722491499 metrou, decomandat, 83 mp bloc 1990, negociabil, frigider, masina de spalat, 46.000 EUR, Tel: 0726283282 cuptor microunde, termopan, utili, finis at nou, toate utilitatile, TVA 5% inclus, n Militari Iuliu Maniu, cf. 2, balcon inchis, cabina http:// s.dec, 4/10, libera, bloc mixt, hidromasaj, G+F+P, 45.000 €, n Rahovei, vizavi de Liceul 63.000 EUR, apa calda, caldura, bloc valeaargesului@gmail.com, Bolintineanu, stradal, vand www.metropolitanresidence.ro civilizat, interfon, 22.000 EUR, http://valeaargesului.com, Tel: apartament 2 camere, et 3, Tel: 0734317672 0745415731 Tel: 0720592299 Tel: 0723899320


16 Iulie 2012 n Berceni

-Obregia. vand apartament 3 camere, semidecomandat, confort 1, 4/4, multiple imbunatatiri, 57.000 €, Tel: 0723327399 Berceni particular, vand apartament 3 camere, decomandat, comfort 1, renovat complet (gresie, faianta, parchet, izolare rigips, termopan, centrala, aer conditionat) ertaj 4/4. Legea 112 Pret Negociabil, 55.000 EUR, spiridusa_4u@ yahoo.com, Tel: 0761496821

vânzãri 3-4-5 camere / spaþii comerciale / schimburi / cumpãrãri imobile / pagina 11 Floreasca, Rossini, proprietar, apartament 3 camere amenajat (gresie, faianta, A/C, parchet lemn, alarma, termopan) 60 mp, partial mobilat (bucatarie Franke, mobilier baie Italia, dormitor), 83.500 €, Tel: 0733800030, 0722245004

confort 1, n Militari decomandat, 2 grupuri sanitare, aproape metrou, piaþã, Tel: 0771334731 n Militari Apusului 3 cam, cf. 2, s.dec, 2/10, gresie, 48mp, faianta, bloc civilizat, interfon, disc. 031.401.777.4 /, 39.000 EUR, Tel: 0720592299

particular, n Brâncoveanu 130-132, decomandat, 5/10, m1974, multiple imbunatatiri moderne, vedere la bulevard, n Olteniþei (3 min Sun Plaza) 63.000 EUR, Tel: 0724205508 particular, vand apartament 3 camere, etaj 3/9 confort 1, decomandat, 70 mp, g+f+p+t, 2 grupuri sanitare, n DOAMNA GHICA AL. 75.000 EUR, Tel: 0721373469 SINAIA, 3 CAMERE, DECOMANDATE, CONFORT 1, P/10, RENOVAT, IMBUNATATIRI, LIBER, n Pantelimon 3 cam. cf 2 su 62000E NEGOCIABIL, PARTICULAR, 62.000 EUR, 50mp, usa lemn masiv, toate imbunatatirile gaze individual, TEL: 0745285969 curat, 53.000 EUR, n Drumul Taberei ap. zdircavasile@yahoo.com, Tel: 0744499230 3 camere +baie+

bucatarie+ hol de acces+ 2 debarale cu balcon inchis cu tamplarie termopan, ST= 61, 56mp, totul este renovat (parchet Germania) gresie, faianta, usi interioare+ tamplarie exterioara, termopan+ obiecte sanitare noi in baie. Se afla situat la et. 10, 75.000 EUR, Tel: 0744567876 Drumul Taberei, Valea Ialomitei, particular vand apartament 3 camere, bl 1978, et1/4 decomandat g+f+f usa metalica, centrala aer conditionat, alarma, loc parcare, partial mobilat z ona linistita scoala, gradinita, 65.000 EUR, Tel: 0726779503, 0744818106

Favorit 2 balcoane, zona foarte buna, etaj 6, vand sau inchiriez, Tel: 0722504102

Teiul Doamnei, 1/8, semidecomandat, confort 1, bloc 1983, imbunatatiri multiple, st= 74 mp, 80.000 E, Tel: 0744333721

é Ultracentral Unirii

proprietar Apartament cochet 3 camere amenajat (g+f+p+t+AC+ct) mobilat 60 mp dependinte (pod, boxe, curte) negociabil, 76.000 €, ramboniq@ yahoo.com, www.barbieru.ro, Tel: 0752069251

Decembrie Bd, é1 Trapezului, sector 3, vand apartament 3 camere, 2 bai, etaj 4/10 construit in anul 1979 din beton, structura de rezistenta deosebita, lift, geamuri termopan, balcon spatios 6, 88 mp inchis, 65.000 €, carlaczm@yahoo.com, Tel: 0766237959

Militari Roºu, Super Preþ! proprietar, bloc nou, stradal, penthouse, 198mp, et 2+m, preþ 500Euro/mp la cheie, Tel: 0788395181

n Colentina Teiul Doamnei, 4 camere, etaj 6/8, urgent, 72.000 EUR, Tel: 0760588831

Schitului, n Fizicienilor, particular, 4 camere, et.p/8, gresie, faianta, termopan, ac, bloc izolat termic, 90mp, discutabil, 80.000 EUR, Tel: 0766462128

n Prahova Câmpina apartament 4 camere, decomandat, situat in zona ultracentrala, etaj 4/4, 2 bai, 3 balcoane, suprafata totala 100 mp. Imobilul dispune de toate dotarile necesare: gresie, faianta, parchet, centrala termica, 75.000 EUR, george.ursuleanu@yahoo.com, Tel: 0784833895

é Rahova 4 camere Particular, vand apt 4 camere, cf1, etaj1/8, 89m, constructie 84, 2bai, 2 balcoane, centrala, A/C, toate imbunatatirile, recent renovat, loc parcare platit, boxa, 79.000 EUR, zeu1997@yahoo.com, Tel: 0769244222, 0721080888

Rahova, Mãrgeanului, decomandat, 85 mp, 2 balcoane, 2 bãi, termopane, gresie, faianþã, centralã, construcþie 1984, 8/8, negociabil, 75.000 €, Tel: 0722259904

é Alba Iulia Piata nr 1

bl H1, 3 camere, et 9/10, decomandat, 3 balcoane, 2 grupuri sanitare, vedere rond, paza+ monitorizare video, bloc dat in folosinta 2001, ideal pt investitori. 8 ani neintrerupti locatie a salonului Karma Massage. Posibilitate cumparare brand separat sau impreuna: 16.000 Euro. Pt poze brute va rugam accesati site, 139.500 EUR, angajarikarma@ yahoo.com, www.facebook.com/ karmamassage, Tel: 0765421068

Schimb apartament 3 camere, etaj 1-4, zona Dristor, Râmnicu Sãrat, cu apartament 2 camere zona Militari, Tel: 0720218221

n Berceni, zone linistite 3 cam cumparator cu CASH conf 1 sau 2, Berceni sau alte zone linistite, eventual ofer casa 15-25 km de Buc. plus diferenta. Ofer avans imediat, 10 €, 0767299965, 0728429159 euroinvestgrup@yahoo.com, casa curte, n Bucuresti, caramida sau BCA, cu teren minim 200mp, deschidere minim 10m, orice sector, zona buna, cu acte in regula, fara Legea 112. Ofer maxim 45.000E, Tel: 0758910684 casa/vila in n Cumpar Prelungirea Ghencea cu rate direct la dezvoltator, anamaria_gheorghe81@yahoo. com

Urgent cumpar casa/vila in Prelungirea Ghencea rate la dezvoltator, avans 10.000 euro, mondoest@ymail.com Tel: 1234567890

Cumpar cu plata imediat garsoniera confort 1, 2 sau 3, orice zona, Tel: 0732864809, 0768526936

Cumpar cu cash garsoniera confort 1, 2 sau 3, eventual ofer garsoniera confort 3 cu gaze si centrala zona pantelimon si diferenta pentru garsoniera confort 1 sau 2, Tel: 0732864809, 0769526936

Cumpar cu cash 2 camere confort 1, 2 sau 3, orice zona, Tel: 0732864809, 0769526936

n Berceni, zone linistite 3 cam cump CASH conf 1 sau 2, eventual ofer casa 15-25 km de Buc. + diferenta. Ofer avans imediat, 10 EUR, euroinvestgrup@yahoo .com, 0767299965, 0728429159


pagina 12 / închirieri oferte case-vile / garsoniere / 2-3-4 camere / spaþii comerciale / cereri

n Alba Iulia Piata inchiriez casa curte, 4 camere, 3 bai, mobilata, constructie 2011, é Unirii Inchiriez garsoniera Tel: 0744545847 intr-un loc plin de verdeata si ascuns de agitatie si galagie. Garsnoniera este proaspat Dãmãroaia mobilier nou, proprietar închiriez renovata, 150 EUR/luna, Tel: vilã constructie nouã 0722554974

D+P+1+2, 520mp, Curte 200mp modernã ºi curatã, pretabil firmã, birouri, laborator medical, 2.000 EUR, Tel: 0723993310 n Dorobanþilor nr.173 etai 1, apartament in vila, 160mp, 5 camere, bucatarie echipata, 2 bai, pentru birou/ locuinta, Tel: 0216441890 n Prahova Sinaia o vacanta de vis, evenimente speciale si sarbatori, cazare regim hotelier, 60E/noapte, Tel: 0745121477

n Baba Novac, închiriez garsoniera utilata, mobilata, Tel: 0722295808 n Berceni metrou, garsoniera mobilata, utilata, 180 EUR/luna, Tel: 0769126658, 0722472530 Drumul Taberei Zona Valea Ialomitei, ofer spre inchiriere garsoniera decomandata, parter, confort 1 sporit, mobilata clasic, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, frigider, masina de spalat, aragaz, contorizare cu apometre si repartitoare de caldura, 200E/ luna, Tel: 0728020904

Unirii langa magazin, proprietar, cf.I sporit, 7/8, mobilata, utilata, curata, g/f/p/termopane, um, balcon, 2 min metrou Unirii, plata avans 2+1/luni, nediscutabil, exclus intermediari, libera, relatii orele 8-17, 300 EUR/luna, Tel: 0723348754 n Vitan Mall, Str. Aghata Barsescu, proprietar, inchiriez garsoniera confort 1, mobilata, spatioasa, parter, fara balcon, 200 EUR, daniiher@yahoo.com, Tel: 0728554720

n Baba Novac inchiriez apartament decomandat, 4/40, confort 1, renovat, mobilat modern, utilat, negociabil, 320 EUR, Tel: 0740919407 n Berceni metrou, apartament doua camere mobilate, utilate, 210 EUR/luna, Tel: 0769126658, 0722472530 n Colentina, 2 camere la curte, 800 RON/luna, Tel: 0762372103 Crângaº i c onfort 1/decomandat, etaj 2/10, mobilat, utilat, urgent, 250 EUR, Tel: 0748959515, 0728005657

n Dorobanþilor inchiriez 2 n Iancului inchiriez garsoniera camere, decomandate complet mobilata, 240 Dorobanti, parchet, termopan, EUR/luna, Tel: 0721265675 ac 370 euro /luna, Tel: 07438266477 Militari piaþa Gorjului, n Dorobanþilor 2 camere mobilatã modern, Tel: decomandate, 1/9, p, g, f aer 0720046399 conditionat, usa metalica, 370 EUR, Tel: 0733308395 n Titan Nicolae Grigorescu, garsonierã de lux, 32mp, pentru nefumãtori, utilatã cu Floreasca, langa Kauffland, aparate electrocasnice, inc hiriez apartament 2 camere, 50 mp, g+f+p+t, 290 EUR, Tel: 0751252210 n Unirii (lângã magazin) cablu, internet, utilat, mobilat, garsoniera spatioasa (45mp + et 3/3, renovat/zugravit, boxa) renovata si utilata ultra balcon inchis, apometre, modern, bloc mixt, constructie boxa, 1+1, 350 EUR/luna, fond nou, et 2, pretabila locuit info@abcdellapubblicita.it, sau birou, paza intrare. 300 eu Tel: 0760844294 neg, Tel: 0763358653

Gara de Nord, Dinicu Golescu, 2 camere, proprietar, stradal, cf. sporit, parter, um, interfon, nemobilat, semidecomandat, curat, g, f, p, la 3 min metrou, acces rapid gara Basarab-Gara de Nord, plata avans 2+1 luni, nediscutabil, ideal firme, liber, relatii orele 8-17, 300 EUR/luna, Tel: 0723348754 n Mihalache Ion, Ciupercã, curat, utilat, reabilitat, 4/7, 250 EUR, Tel: 0726474085, 0760902699 n Militari mobilat, utilat clasic, termopan, centrala, decomandat, et. 2/8, aproape de metrou, Tel: 0722152813, 0724589048 n Militari Residence, confort 1, constructie 2009, 72mp, proprietar, mobilat, balcon mare, parter, aproape metrou, Auchan, 300 EUR, Tel: 0763853105 etaj 5/10, n Militari decomandat, mobilat si utilat modern, urgent, Tel: 0745055657, 0728005657 n Militari, Iuliu Maniu, confort 1, semidecomandat, utilat, mobilat clasic, parter, Tel: 0724384990 n Moºilor Eminescu, 58mp, proprietar, ap mobilat, utilat complet, gresie, faianþã, termopan, aer condiþionat, zugrãvit ºi vopsit acum, liber, 2 lifturi, parcare plãtitã, Tel: 0723500049 n Piata Sudului metrou, doua camere mobilate, utilate, 230 EUR/luna, Tel: 0769126658, 0722472530

é Romanã Lascar

Catargiu 24-26 (parter foarte inalt) Complet renovat vara 2010; 2 camere semidecomandate, partial mobilata, aprox 50mp; chicineta mobilata (mobila Ikea lac rosu), hota cu tub de evacuare, plita electrica, microunde, frigider; usa metalica SETUM; termopan + jaluzele exterioare; cabina dus - jet masaj, lumina int; calorifere noi; usi int furnir stejar; gresie, faianta; instalatia electrica si instalatia sanitara complet schimbata; parchet lemn, paluxat; scara intrarii in bloc marmura; 430 EUR/luna, carolinedobre@ yahoo.com, Tel: 0744343444

Alba Iulia - Zvon str. Theodor Speranþia, apartament 3 camere, et. 1/8. Apartamentul dispune de îmbunãtãþiri pretabile pentru birouri firme, 450 EUR, Tel: 0730333755

é Baneasa, Sect 1 proprietar inchiriez ap 3 cam, parter, Bl. p+3, decomandat, renovat, semi mobilat, 550 EUR/luna, marius.perta@gmail.com, Tel: 0721253840 Berceni Lamotesti, inchiriez apartament 3 camere complet mobilat s i utilat, Tel: 0761837669 n Ciºmigiu, stradal, 2 balcoane, aer conditionat, mobilat, utilat et. 4/8, 410 € / luna, 0765532951, 0765532952 n Decebal inchiriez apartament 3 camere conf. 1 pe str Voronet super amenajat, Tel: 0761338725

n ªtefan Cel Mare inchiriez apartament 2 camere, Tel: 0723498942 Unirii apartament 2 camere, mobilat, direct la proprietar, Tel: 0744331962 é Rahova cu Sebastian / Ferentari Inchiriez apartament cu 2 camere mobilat modern, internet/tv, termopane, A/C, 300 EUR/luna, chimistul@ymail.com, Tel: 0724322240

n Vitan Mall Foiºorului, 7/10, proprietar, decomandat, partial mobilat, termen nelimitat, 1+1 garantie, negociabil, 250 EUR, seremet.aristia@yahoo.com, Tel: 0721026044

é Ultracentral Unirii proprietar Inchiriez apartament cochet 3 camere mobilat si utilat complet, 400 EUR, ramboniq@yahoo.com, www.barbieru.ro, 0752069251

16 Iulie 2012

n Brâncoveanu 4 camere mobilate etaj 4 metrou Brancoveanu, Tel: 0723518182, 0720022402 DOROBANÞILOR ZONA TVR, NEMOBILAT, UTILAT, CENTRALA PROPRIE, 2/2, 3 B A L C OA N E , NUMAI LOCUIT, TERMEN LUNG, 1.400 EUR, TEL: 0721753148 n Floreasca, str. J.Monet, duplex nemobilat, curte, garaj lux 170mp, pret 1600euro, Tel: 0722253001

zona cap n Alexandriei tramvai 32, cedez contract spatiu in activitate (bar cu terasa) stradal, 38.000 EUR, Tel: 0784660274 n Bragadiru Inchiriez (eventual colaborare) Alexandriei 86-km9 spatiu 250mp sala mese, bucatarie, 2 camere frigorifice, spatii depozitare, complet utilate si finisate pt cantina-restaurant, catering etc, 1 EUR, europaddy10@gmail.com, Tel: 0735846800

Carol I, Plantelor, demisol pretabil atelier, laborator, productie, depozit, birouri, cabinet, etc, toate utilitatile, Tel: 0733400055 n Giurgiului -Dedeman, 60mp, ideal pentru magazin, situat la parterul blocului, Tel: 0761438456 n Mãrãºeºti intersectie inchiriez urgent spatiu comercial 54mp, sector 4, chirie rezonabila, Tel: 0734720275 n Unirii 26mp intrare strada, lumina, apa, aer conditionat pentru: birou, catering, depozit materiale, atelier, mica productie pet shop, 200 EUR, Tel: 0723487933

Solicit in vederea inchirierii garsoniera sau apartament mobilat sau nemobilat indiferent zona, 0721907221, 0764716412


16 Iulie 2012

auto-moto / electro / matrimoniale femei - bãrbaþi / pagina 13 Cumpãr auto Logan, Supernova, Dacia, Cielo, Matiz/Tico, Citroen, Chevrolet, Renault, Opel, Skoda, Solenza, Peugeot. Si mici defecte, Tel: 0212551102, 0721309765 n VW Golf, 1996, motor 1900 TDI, AC, 4 uºi, neînmatriculat, acte Germania, negociabil, 1.000 EUR, Tel: 0766851813

Logan 1.4 n Dacia benzinã-GPL, an 2007, stare perfectã, Tel: 0720046399 n Dacia Papuc an fabricatie 2001, km 120000, combustibil benzina injectie 1600 cm tractiune fata, cauciucuri noi spate, usi noi pret 3500, Tel: 0741888456

Salupa Glastron utilata complet cu motor Johnson 75cp, sau fara motor, asigur transport, Tel: 0733400055

n Fiat Ducato lungã, 2500 motor diesel, 1997, acte Germania, negociabil, 2.300 EUR, Tel: 0766851813 n Fiat Palio 1999, motor 1700 turbo diesel, neînmatriculat, acte Germania, 1.000 EUR, n Maºini, rable, avariate, nu Tel: 0766851813 conteazã starea, plata pe loc, oferim ºi cerem seriozitate, 1.000 RON, Tel: 0766511316, n Mercedes-Benz Vario 0723599888 autoutilitara, prelata, cabina dormit, servodirectie, stare buna, persoana fizica, acte la zi, negociabil, Tel: 0723908878

é Programul Rabla

072062559, 0728904437. Colector autorizat cumpãr maºini mai vechi de 10 ani, 0720625590, 0728904437. Cumpãr Voucher, Tel: 0720625590, 0728904437

é Adina & Ana! Show lesby! Nonconformiste si fara prejudecati, imbinam utilul cu placutul, oral neprotejat, normal, anal, show lesby, 150 RON/ora, Tel: 0735816276

Rable pentru Remat 2012, transport + radieri + acte gratuit, oferim ºi cerem seriozitate, Tel: 0767130006 é Show lesby real, Iti garantam clipe relaxante si placute, alaturi de 2 fete cu chef de sex. Oral Normal Anal, 150 RON/ora, Tel: 0720344241

n Opel Astra an 2000, motor 2000 DTI, neînmatriculat, 1.700 EUR, Tel: 0766851813

n Peugeot 307 benzinã, fabricaþie 2007, 70000km, ESP, senzori ploaie, oglinzi, parbriz încãlzite, în stare foarte bunã, accept orice verificare, 6.500 €, 0763853105

é Toyota Land Cruiser Masina ideala pentru familie in toate anotimpurile, stare impecabila, culoare negru, euro 5, 98000km, full, revizii la zi la service Toyota, bull bar+praguri, jante aliaj, proiectoare ceata, oglinzi electrice si incalzite, geamuri electrice si fumurii, cutie viteze automata, abs, esp, servodirectie, inchidere centralizata, computer bord, tapiterie velur, aer conditionat automat, cruise control, radio- cd + magazie cd, manere lemn+cromate, 24.500 € alexandra_dumitrescu_1997@yahoo .com, 0723268623, 0751151272

Lada frigorifica, urgent, aer conditionat 12.000BTU, congelator, frigider, AlbaLux, aragaz, 2 imprimante Epson scanner, laser, sigilate, Tel: 0734376332

ORALA! é FINALIZARE TIMPUL PETRECUT CU MINE INSEAMNA PLACERE SI EXTAZ, ORAL, NORMAL, ANAL, 150 RON/ORA, TEL: 0756587946 n Sex total 100 ron Doamna 38 de ani, ofer sex oral cu finalizare normal, anal, 100 RON, Tel: 0760110634 n Sex total 50 fin, ador sa fac dragoste, imi place la nebunie sexul oral neprotejat, normal, anal, 50 RON, Tel: 0764927274

é Clipe magice! Te astept intr-un ambient intim si discret pentru a fi ghidul tau pe culmile placerilor. Sex oral si normal! 150 RON/ora, Tel: 0734811449

é SUPERBA GIULIA BRUNETA PUR SANGE CU OCHII ALBASTRI PATRUNZATORI. VREI SA TE CONVINGI? VINO SA MA VEZI! ORICUM POZELE FACUTE ACUM 15 MINUTE VORBESC DE LA SINE! 200 RON/ORA, TEL: 0734164995

é Senzatii nebanuite... Sunt o domnisoara fina, educata, manierata si cu mult bun simt, sunt adepta seriozitatii, calitatii si bunului gust. Sex total, 150 RON/ora, Tel: 0768496526

é Te atrag! Nu sunt genul de escorta care sta cu ochii pe Ceas, Nu am Insotitori, sunt draguta si manierata, Sex total, 150 RON/ora, Tel: 0756351379

Achizitionez monitoare t elev iz oar e LC D , c alc ulatoare, laptopuri, componente nefurate, asigur transport inclusiv weekend. 0723984654, Tel: 0746283201, 0768790654 n Cumpar aparat foto Leica D-LUX 4sau 5, ceasuri demana, pictiura romaneasca, Tel: 0748404769

é Viola Yamaha SVV 200BR, impecabila, ca noua, 600 euro, sau schimb cu vioara Yamaha in aceeasi stare. 0765467149, cornelbara@yahoo.com

Cumpãrãm acumelectronice dupã 2005: Laptop; Tv-LCD; Aparat foto digital; GPS; Calculator P4; Diverse, 0785699822

ACUM é TRAIESTE MOMENTE UNICE DIN VIATA TA IN COMPANIA CELOR MAI INCITANTE SI EXCITANTE DEVORATOARE DE PLACERI INTERZISE SI FANTEZII NEBANUITE, SOAPTE FIRBINTI, ATINGERI CUTREMURATOARE. NU EZITA, FREE BAR, NEW-NOW, NON-STOP, 80 RON/ORA, PRIVATE_PALACE@YAHOO.COM, HTTP://WWW.MASAJ-EROTI C-EXCELENT.RO, TEL: 0763455435, 0722999939

n Ady ofer gratis cunilingus pasional unei d-ne suple peste 30 de ani. Satisfactie si seriozitate maxime. Numai sms. Exclus barbatii, 0761241755 n Bogdan, 32 de ani, de la tara, imi caut jumatatea pentru casatorie, Tel: 0731752076 n Oral la Uniforme. Fac oral (iau) Doar la barbati in uniforma (politisti, jandarmi, pompieri, militari) din Bucuresti. Eu, 26 ani, pasiv, discret. mess: sexparty50. Doar daca ai Uniforma. Rog seriozitate! sexparty50@yahoo.com, Tel: 0734654434

é TANAR PATRON

INALT, LICENTIAT, POSESOR AUTO SI LOCUINTA BUCURESTI, INTRETIN FINANCIAR STUDENTA FRUMOASA, INALTA, SLABA, SANI FRUMOSI, VARSTA MAXIMA 20 ANI, PENTRU PRIETENIE INTIMA DE DURATA, 500 €/LUNA, MOTANELRASFATAT@ YAHOO.COM, TEL: 0767903163

n Tanar serios caut o Doamna (fata) fara partener dar cu nevoi sexuale, pt o relatie bazata pe placere si discretie; garantez maturitate in gandire; initial sms de prezentare, Tel: 0784055873


pagina 14 / pierderi / citaþii-licitaþii / autorizaþii mediu / medicale / afaceri vânzãri-cumpãrãri

n Pierdut carnet de student, emis pe numele de Salapa Andreea de UMF ‘’Carol Davila ‘’ Bucuresti Facultatea de Medicina Denatara anul universitar 2011-2012. Il declar nul n Pierdut Atestat Marfa seria CPCA 347615 pe numele Dumitru George Nicusor. Il declar nul, n Pierdut atestat marfa seria/cpca 0383283 pe numele BADEA MARIAN, il declar nul, n Pierdut cartele de metrou pe numele Dinu Ioana, Asistent Personal si Dinu Stefanel persoana handicap. Le declar nule, n Pierdut acte originale SC Biamat Solutions SRL sediu social Al. Tincani nr. 4A, bl. 824, sc. 3, etaj 9, ap126, sector 6, Bucuresti J40/12047/2010 CUI RO27794787 certificat inregistrare, constatator sediu social. Le declar nule, n Pierdut certificat constatator nr 402786 din 29.06.2010 a societatii Bik&Drag SRL cu sediul social in Bucuresti str. Moldoveni nr. 5 bl. b21 sc. 1 ap. 28 s. 4 avand J40/8506/1999 si CUI 12203700, il declaram nul, n SC TCR Projects and International Trade SRL cu J40/4354/2000 si CUI 12987640 declar pierderea certificatului constatator al punctului de lucru situat in comuna Balotesti str. IC Bratianu nr. 27, jud. Ilfov. Il declar nul,

n Biserica Sf. Dumitru (Poºtã), str. Francezã nr. 1, sector 3, organizeazã licitaþie pentru consolidare, restaurare ºi modernizare a bisericii Sf. Dumitru (Poºtã). Informaþii la Pr. Mihai Gojgar, Tel: 0727394631 ILIE ANGELO SILVIU, PROPRIETAR AL TERENULUI SITUAT IN ORAS PANTELIMON, TARLA 54, PARCELA 501, NUMAR CADASTRU 285/12, IN SUPRAFATA DE 522 MP, ANUNTA PU B L I C U L I N T E R E S A T A S U PR A DEPUNERII SOLICITARII DE OBTINERE A AVIZULUI (DE OPORTUNITATE /TEHNIC/CONSULTATIV/FA VORABIL) PT. DOCUMENTATIA PUD-FUNCTIUNEA. DOCUMENTATIA A FOST DEPUSA PENTRU CONSULTARE LA CONSILIUL JUDETEAN ILFOV, LA DATA DE 02.07.2012, NR. 5185. OBSERVATII /COMENTARII SE PRIMESC IN SCRIS LA DIRECTIA DE URBANISM DIN CADRUL CONSILIULUI JUDETEAN ILFOV, STR. GHE. MANU NR. 18, SECTOR 1, TEL. 021212563, IN TERMEN DE 15 ZILE DE LA P U B L I C A R E A PREZENTULUI ANUNT, TEL: 0722613531

Subscrisa, Lex Company IPURL in calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC Marinco Prodiv SRL organizeaza licitatie publica cu strigare in data de 27.07.2012, ora 14.00, la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, str. Zizin nr. 3, bl.V75C, ap. 24, privind activul depozit si teren in suprafata totala de 465.22mp situat in zona Valea Cascadelor, evaluat la pretul de 225.293E (fara TVA). Caietul de sarcini poate fi cumparat de la sediul lichidatorului judiciar. Informatiile suplimentare se pot obtine la, Tel: 0728171159 Subscrisa, Lex Company IPURL in calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC S.A.I.C. Bragadiru SA organizeaza licitatie publica cu strigare in data de 27.07.2012, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, str. Zizin nr. 3, bl.V75C, ap. 24, privind activele suprafete de teren situate in orasul Bragadiru, judetul Ilfov proprietatea societatii debitore. Caietul de sarcini poate fi cumparat de la sediul lichidatorului judiciar. Informatiile suplimentare se pot obtile la, Tel: 0728171159

RAJA SA n SC CONSTANTA titular al proiectului „Constructie statie de epurare noua, inclusiv treapta tertiara” anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Ialomita, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Constructie statie de epurare noua, inclusiv treapta tertiara” propus a fi amplasat in loc.Tandarei nu se supune evaluarii impactului asupra mediului. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita, loc.Slobozia, str.M.Viteazu, nr. 1, in zilele de luni-vineri, intre orele 8-16 precum si la urmatoarea adresa de internet: www.apmil.anpm.ro Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de18.07.2012,

Achiziþionãm monede aur ºi argint, medalii, decoraþii, brevete cu plata pe loc. LD Mondial Antiq, pas ajul Villacrosse, vis-a-vis de Poliþia Capitalei, Tel: 0784374364, 0213174046

Camin de batrani ofera cazare si ingrijire pentru persoane in varsta, http://www. casabuniciimaria.ro, Tel: 0762204916

é ACHIZIÞIONÃM

n Executam proteze dentare si reparatii la jumatate de pret fata de cabinetele stomatologice; proteza completa = 400 ron; reparatie proteza = 30 ron, 0767273245

CARTI DIN TOATE DOMENIILE. ASIGURAMDEPLASARELADOMICILIUL DUMNEAVOASTRA. PLATAPELOC,TEL: 0728599965,0213140473

16 Iulie 2012

é Anticariat cumparam carti noi, vechi, deplasare gratuita, plata pe loc, Tel: 0731407474, 0213159704

é Dotari restaurante Vindem linii, dotari profesionale noi si second-hand pentru restaurante, restaurante de tip impinge tava, pizzerii, gelaterii, fast-food-uri, sub pretul pietei din Romania, toate fiind marca Italiana (cele mai cautate si bune din lume), de asemenea oferim consultanta in crearea si alegerea meniurilor (bucatar profesionist cu o vasta experienta 20 de ani -15 ani de experienta in bucataria italiana s i oc c identala) consultanta in recrutarea si s elec tar ea de personal (bucatari, ajutor bucatar, ospatari). Expresoare pt cafea 2, 3 capete + capuccino noi la pret de s ec ond hand 850-1000, 1.000 EUR, ovidiu.mate@ymail.com, Tel: 0767873778


afaceri vânzãri-cumpãrãri / finanþãri-credite / pagina 15

16 Iulie 2012

é CENTRALA TERMICA PE LEMNE ATMOS DC 50S ECHIPATA C OMPLET, FOLOSITA 2 IERNI, GARANTIE, CAZAN, STARE FOARTE BUNA, 6.000 RON, TEL: 0246267600 n Specialist- cumpar colectii ceasuri, monede, mic mobilier, tablouri, scrisori, 0765235950

é Vand aparat

cafea Italia, NetCaffe 200P, cu cititor de fise 0,5 lei, pret 350 euro, 0762837515

é Vand tigla

é Service auto +

magazin piese auto + spaþiu vulcanizare. Service 3 posturi lucru, 2 elevatoare, utilat complet, echipã mecanici. Firmã nouã toate autorizaþiile la zi, deschidere la Bl. ªos.Giurgiului nr. 256, curte interioarã, Tel: 0721120278 Vand 2 locuri veci, alaturate, la Jilava, in curtea bisericii, 1.200 EUR, Tel: 0734514117

é Vand aparate

tratamente corporale Vacuum, Benexer, Profesional Combo; Aparat bronzat UW P90; Aparate cosmetice Reviderm, Combina Face Studio, Hydradermie, Guinot, 0744552207, 0744552207 n Vand Atelier de Croitorie. Vand afacerea, atelierul este dotat cu masini industriale de cusut, 2 uberderk, 2 triplok, 2 liniare, 1 butonier, 1 masina nasturi, 1 ket, banzic cu lama profesional, 1 curis mic profesional, pret discutabil, 0760302074

Craiova 1 ron / bucata, geamuri termopan pentru sera, burlane si jgheaburi pentru o casa la 1/2 pret, dormitor complet, Tel: 0733400055

n Credite

avantajoase cu rate fixe, perioada 12-60 luni, suma 1000-20000ron. Oana Paunescu, Tel: 0725600279


16 Iulie 2012 n Jaluzele exterioare (rulouri) PVC 160 Ron / mp; jajuzele exterioare aluminiu (rulouri) 260 Ron / mp, Tel: 0722766562

n Cursuri acreditate naþional, recunoscute Uniunea Europeanã, pentru bone sau îngrijire bãtrâni, începeþi carierã nouã, Tel: 0213233966 de coafura, n Cursuri cosmetica Scoala Internationala Estetika va ofera cea mai ampla oferta educationla. Sediile nostre din Oradea, Arad, Timisoara, sunt destinate doar Cursurilor si sunt dotate cu aparatura de ultima generatie pentru a putea deservi si cele mai exigente cerinte. Diplomele sunt eliberate de Ministerul roman cu acreditare in Romania SI UE. Organizam cursuri de: coafor; manichiura; stilist protezist de unghii; maseur; cosmetica; make up; barman; ospatar. 0743758036, 0736434921 n Meditez matematica II- IVVII cu reusita, taxa dupa rezultate si la voia partilor, Tel: 0761537895 n Profesor matematica orice zona rezultate rapide garantat, simplu, comod, sigur, tarif orar informativ 15 lei, 0761929678

é Cadastru / Intabulare. Onorariu cadastru apartament in Bucuresti este 300 lei. Firma de servicii topo-geodezice, realizam lucrari de cadastru/intabulare, trasari, planuri de situatie, scoateri din circuitul agricol la cele mai avantajoase preturi, 300 RON, ioanadinu@ customsurvey.ro, www.customsurvey.ro Tel: 0724943293 é Acoperisuri,

restaurari istorice tabla zincata cupru, inox, tigla Lindab, aticuri, dulgherie la cererea clientului, constatare gratuita, seriozitate, preturi mici, Tel: 0724437118 Amenajari, finisaje echipa profesionista executa la cele mai mici preturi: glafuri, gleturi, rigips, lavabile, tapet, gresie, faianta, parchet, etc, Tel: 0767417284, 0744316918

Execut lucrari de zugravit, zidarie, gresie si faianta la preturi modes te, Tel: 0729060874, 0726685893

é Frigotehnist,

reparatii frigidere, combine, lazi frigorifice, dozatoare, Tel: 0764562524

Transport marfa 3, 5T, orice, oriunde, oricand. Asigur pers onal s erios inc arc atdescarcat, pret negociabil, Tel: 0763717455 n Avocat acte aditionale, infiintari societati, PFA, asociatii, OSIM, puncte lucru, radieri, eficient, disponibilitate deplasare, Tel: 0724302555

é Tinichigerie, reparatii, tabla zincata, vopsiri, burlane, jgheaburi, acoperisuri, Tel: 0724716882, 0753709391 VAND CLADIRE D E M O N T A B I L A STRUCTURA BETON P+1, 75MP U TILI PE NIVEL (6/12.5), N U A FOST MONTATA NICIODATA, SE P O A T E TR A N S P O R T A ORIUNDE IN TARA, SE MONTEAZA FOARTE REPEDE, ARE O STRUCTURA DE REZISTENTA FOARTE RIDICATA, ARE FUNDATIA INCLUSA SI PERETII DE BCA 25 CM NOI, PRETABIL CASA, MAGAZIN, SPATII, SE POATE COMPARTIMENTA LA ALEGERE, POATE SUPORTA SI MANSARDA, LA NEVOIE MERITA VAZUTA PRET NEGOCIABIL, 22.000 EUR, L U C I A B U N G H E Z @ Y AHOO. COM, TEL: 0722133337

é Cumpãr hotãrâri legea 290 ºi legea 9, Tel: 0721720260, 0761148910 é Fac deplasari oriunde, detin doua masini Chevrolet Cruze nou si Logan Break nou, Tel: 0722504102

é Transport marfa 3, 5T, orice, oriunde, oricand. Asigur personal serios incarcatdescarcat, pret negociabil, Tel: 0763717455

n Instalare aer conditionat, urgent, in Bucuresti, 100 EUR, republicbacau@yahoo.com, Tel: 0745400985 n Masaj terapeutic relaxare, anticelulitic, reflexoterapie, presopunctura, Tel: 0721451490 Menajerã, 35 ani, nefumãtoare, fac menaj (curat, spãlat, cãlcat) la o familie, L-V 8H/zi, experienþã vile, Tel: 0727959398 n Reparatii masini de spalat, deplasare constatare gratuita, garantie, urgente, Tel: 0731532310, 0768398545 n Tapiter cu experienta lucrez tapiterie clasica, moderna, la preferintele clientului, Tel: 0728986403

AnuntAZ 16 iulie 2012  

anunt de la a la z, anuntaz, anunturi, anunturi foto, anunturi online, anunturi telefon, imobiliare, inchiriere, inchirieri, locuri munca, o...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you