Page 1

Agent curãþenie - Firma specializata in servicii de curatenie angajeaza personal curatenie in centre comerciale, salariu net 650-800ron, Tel: 0722763974, 0729005137, Fax: 0212244658

Personal curãþenie spitale, Angajare Urgenta! salariu 550Ron+ bonuri, 0726693792

é VIDEOCHAT AMERICAN. PENTRU PRIMA é Tratament la

V id e o c h a t - A b s o lv e n t e pentru activitate legalã, venit 1.000- 3.000E, CM, cazare, enjoy4studio@yahoo.com, Tel: 0763156150, 0735674012

Covasna - Pensiunea Mofeta Banu*** te asteapta in fiecare zi la o cura de sanatate, cu aer curat, apa minerala, bai carbogazoase, mofete si masaje. Pe langa astea oferim cazare si masa. Nu uitati: “Sanatatea e mai importanta decat toate! ” Informatii la telefon, 50 RON, norby102007@ yahoo.com, Tel: 0767031110

Videochat Legal, 600Euro bonus angajare, posibilitate cazare, castig garantat 10003000Euro, www.secretchat.ro, Tel: 0786238785

Videochat, Absolvente pentru activitate legalã, avans 500E, venit 1.000-3.000E, CM, cazare; www.selenstudio.ro Tel: 0734959924, 0760179243

é PARTICULAR VAND BAR PE LIPSCANI CU TOATE DOTARILE, IN C L U S I V BUCATARIE 49.000 EURO. IN PREZENT FUNCTIONEAZA CA SPORTSBAR INSA E PRETABIL SI PENTRU CLUB DE NOAPTE, SALON MASAJ. CHIRIE MICA 1600 EURO/LUNA, 49.000 EUR, RADUVLDSV@YAHOO.COM, WWW.HATTRICK-BAR.RO, TEL: 0734990099

OARA IN ROMANIA STANDARD STUDIO, STUDIO AMERICAN ACREDITAT INTERNATIONAL, CU EXPERIENTA DE PESTE 10 ANI IN DOMENIU, ADUCE METODA DE VIDEOCHAT PROFESIONALA, FOLOSITA DE CELE MAI BUNE MODELE DIN LUME. SI TU POTI INVATA SA CASTIGI MII DE DOLARI SAPTAMANAL! LOCALIZAT IN CENTRUL DE AFACERI SITUAT IN BUCURESTI, STR. RADU VODA 17, SECTOR 4 (PIATA UNIRII), STUDIOUL PUNE LA DISPOZITIA MODELELOR SINGURUL SPATIU CU DESTINATIE EXCLUSIV “BUSINESS”, IN CARE, PE LANGA DOTARILE DE ULTIMA GENERATIE, MODELELE BENEFICIAZA SI DE TRAINING INDIVIDUAL DUPA METODA AMERICAN STANDARD SI ACCES LA PROGRAMUL “STANDARD REWARDS” PRIN CARE PE LANGA BANI POT CASTIGA SI PRODUSE VARIAND DE LA GENTI SI PANTOFI PRODUSE DE CELEBRE CASE DE MODA, PANA LA O MASINA SAU UN APARTAMENT. PLATI SAPTAMANALE DIRECT SITE-MODEL, FARA INTERMEDIERE SAU COMISION STUDIO! 5.000 USD/LUNA, HR@STANDARDSTUDIO.RO, HTTP://WWW.STANDARDSTUDIO.RO, TEL: 0213122097, 0785284574


oferte de muncã România / info / pagina 3

15 Decembrie 2011

n Croitor feþe încãlþãminte ºi maºinistã cu experienþã, angajeazã S.C. Coryllus Prodimpex S.R.L, 0744.661.957, 0744.661.956, Tel: 0214204326

é Coafezã

é Agenti Pazã barbati si femei si agenti interventie, pentru firma de paza. Carte de munca si salariu atractiv. 0755162034, Tel: 0721296652, 0767056551

cu experienta (hairstylist). Salon Jolie Dame angajeaza in zona Petre Ispirescu (13 septembrie). Rog seriozitate, salon.joliedame@yahoo.com, http://www.salon-joliedame.ro/, Tel: 0744639922 n Coafezã cu experienta, Salon Aviatiei angajeaza cu salariu + comision, Tel: 0212333220, 0723209894 n Colaborare part-time pentru douã asistente medicale, nutriþioniºti, terapeuþi. 0766448126, Tel: 0722570969, 0768166359 n Colaboratori activitate stabilã, modernã, salariaþi, pensionari. é Agenti Vanzari cu sau fara Progresiv 1000 USD. Pensionare 500 USD, Tel: experienta Roossa Books Srl timpurie angajeaza, salariu de la 1200lei, 0745234173, 0733084923 p o s i b i l i t a t e a v a n s a r e ; t e l n Confecþioneri cu experienþã, Firmã confecþii damã angajeazã, 9.00-17.00, Tel: 0318004555 salariu 800/1200 + tichete abonament, zona Sebastian, Tel: n Ambalator fete pentru ambalat 0744217731, 0724913413 si etichetat, detalii la telefon, Tel: n Consilieri vestimentari angajam 0744700047, 0727524725 pentru Casa de Moda, Bucuresti, Automacaragiu - Societate Tel: 0752199488 comerciala angajeaza, Tel: 0756375842

n Bona/ Menaj Familie tanara angajez full time bona cu experienta pentru fetita de 1 an. Solicit recomandari de la ultimul loc de munca si rog seriozitate. Preferabil din Zona Baba Novac (sector 3), Tel: 0724273919 n Casier/ã. cu experienta Restaurant central angajeaza, Tel: 0762051451 é Agenþi Pazã - angajãm urgent 30 agenþi pentru ºcoli ºi gradiniþe, Tel: 0213108660, 0212010567

Casieri si dispeceri comenzi Trenta pizza angajeaza pentru punct lucru, Tel: 0751309898

n Agenþi Pazã cu atestat, din n Coafezã cu experienta - salon Bucuresti. Angajam urgent, Tel: Aviatiei salariu + comision, Tel: 0212333220, 0723209894 0743104249

éCosmeticianã, manichiuristã, coafor stilist Angajam pentru Salon Elegant Piata Romana, experienta minum 4 ani si portofoliu clienti. Posturi disponibile URGENT. Conditii salarizare foarte bune, programari@s11.ro, http://www.s11.ro, Tel: 0722905892

D is trib u i to ri c u s a u fa ra experienta Roossa Books Srl angajeaza, salariu de la 1200lei bonusuri in functie de realizari; tel 9.00-17.00, Tel: 0318004555

n Femeie la vase Zona Pipera Cautam o persoana cu experienta in domeniu. Mai multe detalii la un interviu, info@frenchbakery.ro, Tel: 0212205321 Zona Giulesti. n Gestionar Cautam o persoana pentru receptie materie prima si livrare produse finite. Asteptam CV pe e-mail, info@frenchbakery.ro, Tel: 0212205321, 0726222889 n Guvernantã - SC Ambasador SA angajeaza: „Guvernanta hotel”. Conditii: domiciliul stabil in Bucuresti, absolvente liceu si curs calificare la THR Bucuresti, experienta in unitatile din turism. Relatii la telefon 0213159080/1116,

Îngrijitoare Angajam femeie pentru ingrijire persoana in varsta aflata la pat, Tel: 0746121433 n Lãcãtuº, matriþer, confecþioner

confecþii metalice cunoscãtor desen tehnic, bun profesionist pentru angajare în fabricã execuþie piese metalice. Aºtept CV la office@cristalimage.ro, Tel: 0000 n Lucrãtor comercial de sex feminin cu varsta maxima de 30ani, Tel: 0753570387, 0753852788

n Maseuzã doamne / domniºoare cu/fãrã experienþã pentru salon masaj erotic. Cazare gratuitã, ultracentral. Câºtig 300-400 RON zilnic, Tel: 0784707649 n Maseuze condiþii lux, comision

45%, venituri 1500-2000E, exclus sex, angajeazã Artemis masaj Cotroceni, artemis_masaj@yahoo.com, http://www.artemis-masaj.ro, Tel: 0732855488


pagina 4 / oferte de muncã România

15 Decembrie 2011

AnunþAZ vã informeazã Ghidul lucrãtorului român în Grecia pe înþelesul tuturor. Mobilitatea forþei de muncã în statele europene (168) Sindicatul Românilor din Strãinãtate

în dialog cu românii de pretutindeni Timpul de lucru ºi timpul de odihnã în Grecia. Doamna Elisa R. G. din Vaslui, are o ofertã de muncã în Grecia, pentru un post care necesitã efectuarea zilnicã a cel puþin 2 ore suplimentare. Dupã ce s-a documentat mai bine, din diferite broºuri, a constatat cã legislaþia din Grecia este foarte restrictivã atunci când este vorba de orele suplimentare. Doreºte sã lucreze legal, sã nu se expunã la sancþiuni pentru cã lucreazã peste programul normal de lucru. Ne solicit sã prezentãm detalii despre timpul de muncã ºi timpul de odihnã pentru salariaþii care lucreazã în condiþii normale de muncã (postul pe care-l va ocupa nu are caracter sezonier). Rãspunde acestor întrebãri, domnul prof. ec. Ion Voinea - Preºedintele Sindicatului Românilor din Strãinãtate. În Grecia, durata legalã a sãptãmânii de lucru este de 40 de ore. În conformitate cu Legea 3385/2005, noua lege a muncii, timpul maxim de lucru zilnic este stabilit la 10 de ore, sistemul de ore suplimentare este fix, iar remunerarea orelor suplimentare este restricþionatã. La întreprinderile în care se aplicã sãptãmâna de lucru de 40 de ore, angajatul poate lucra cinci ore suplimentare, în decurs de o sãptãmânã, conform solicitãrii angajatorului. Aceste ore (cele 5), sunt tratate ca ore suplimentare de muncã, ºi sunt plãtite cu o ratã de platã cu 25% mai mare decât rata normalã pe orã, însã nu sunt considerate ca parte a orelor suplimentare admise de lege. Doar orele de muncã efectuate în afara celor 45 de ore pe saptãmânã sunt considerate ore suplimentare. Plata pentru orele suplimentare legale, de pânã la 120 de ore pe an, sunt plãtite cu 50% peste cota standard ºi poate fi realizatã dupã obþinerea unei autorizaþii speciale. Orele suplimentare legale de panã la 120 de ore sunt remunerate cu 75% peste cota standard. În plus, angajaþii pot lucra, suplimentar, douã ore pe zi, in perioadele de activitate intensã. De asemenea angajaþii pot lucra cu douã ore mai puþin, pe zi, în alte perioade de timp, sau pot beneficia cumulativ, de zile de odihnã. Durata maximã a sãptãmânii de lucru pentru persoane angajate nu poate depãºi, în general, mai mult de 48 ore, în medie, pe o perioadã de patru luni, inclusiv orele suplimentare. Perioadele de concediu anual plãtit ºi perioadele de concediu de boalã nu sunt luate în calcul, sau sunt tratate ca neutre în calculul mediei amintite anterior. Timpul minim de odihnã în orice interval de 24 de ore nu poate fi mai mic de 12 ore continue. Dacã timpul de lucru zilnic depãºeºte ºase ore, trebuie sã fie acordatã o pauzã de cel puþin 15 minute, perioadã în care angajatului trebuie i se permitã sã pãrãseascã postul sãu de lucru. Angajaþii au dreptul la o perioadã minimã neîntreruptã de odihnã de cel puþin 24 de ore pe sãptãmânã, duminica de regulã, în funcþie de dispoziþiile legislaþiei muncii în vigoare, pentru fiecare categorie de angajaþi. Rezultã cã, durata timpul de muncã va putea fi socotitã fie zilnic, sãptãmânal, lunar sau anual, la fel realizându-se ºi evidenþa orelor suplimentare. Depinde ºi de specificul muncii desfãºurate. (Va urma). Vã invitãm sã urmãriþi serialul nostru consacrat acestui subiect ºi aºteptãm mesajele dumneavoastrã la e-mail office@az.ro sau postal la ANUNTaz OP53 / CP82 Bucureºti.

é MASAJ EROTIC. VREI BANI RAPID? ANGAJAM FETE CU SAU FARA EXPERIENTA, PENTRU SALON DE MASAJ EROTIC, CLIENTELA FORMATA, MINIM 20 MASAJE PE ZI, PLATA ZILNICA LA FIECARE MASAJ, CASTIGURI MINIM 3000 EURO LUNAR, FORME LEGALE! OFERIM CAZARE, 4.000 €/LUNA SECURIZATID@YAHOO.COM, TEL: 0784959471, 0754764602 n Maºinisti KBA: masinisti masina lipit, capsat, brosat, faltuit; magazioner; sef sectie legatorie. Tipografie angajeaza, Tel: 0214050458 n Mecanic auto cu experienþã angajeazã - Societate comercialã, Tel: 0762208302 n Mecanic intretinere. Asociatie proprietari str Masina de Paine nr 69 bl od23 angajeaza mecanic intretinere din vecinatatea blocului. Adresa contact: cutia postala de pe scara B a blocului, 0765256054 n Modele RECLAME pentru TOATE VÂRSTELE (copii, adulþi, vârstnici). Activitãþi modelling tineret. BUCUREªTI +PROVINCIE. 0761.322310, 0722.39.70.39 model@sequoiamodels.ro, Tel: 0213156581 n Mozaicari, pietrari pentru lucrari funerare, zona Berceni, 0762303925

é Muncitori calificaþi ºi necalificaþi - SC Construcþii angajeazã urgent;! permanent, cu CM. Salarii avantajoase, Tel: 0734847568 Operatoare telefonie mobilã. Experienþa nu este necesarã. Se cere dicþie perfectã. Salariu 1.000 RON/lunã plãtit sãptãmânal, Tel: 0734959521

n OPERATOR

PC PENTRU MAGAZIN ONLINE. CERINTE: ABILITATI DE COMUNICARE, ATENTIE LA DETALII, CREATIVITATE, CUNOSTINTE PC, EVENTUAL CUNOSTINTE IN DOMENIUL CONFECTIONARII BIJUTERIILOR HANDMADE. CV SI SCRISOARE DE INTENTIE LA E-MAIL, 1.000 RON/LUNA, GEORGEAPREUTESEI@YAHOO. COM, TEL: 0720241480

n Personal calificat manichiurã

é Operator xerox si carti de vizita obligatoriu experienta minim 2 ani, zona Romana. Minim 1100lei, Tel: 0725926728

/pedichiurã, masaj. Experienþa solicitatã de minim 1 an, Tel: 0723348278, 0722526677 n Personal Restaurant - Sef unitate, bucatar sef, bucatar, ajutor bucatar, casier, gestionar, spalator vase si picol. Cerinte: experienta in domeniu alimentatie publica. SC Ansamble Catering&Services angajeaza pentru punctul de lucru din zona Parc Industrial Ploiesti. CV la e-mail contact@ansamble.ro, http://www.ansamble.ro, Tel: 0725543451, 0372769557

n Operator casa de amanet cu experienta, Tel: 0744430165

é Patiser

Cofetaria Istanbul angajeaza pentru laboratorul din Sos. Pipera-Tunari, nr. 49a, vis-a vis de Biserica Pipera. Se cauta persoane cu experienta in domeniu, tastanlar@clicknet.ro, http://www.cofetaria-istanbul.ro/, Tel: 0725370978, 0212316024 n Persoane - Dept. Comercial/ Marketing cauta persoane cu abilitati comerciale, cunostinte calculatoare, abilitati de comunicare si negociere, rezistenta la stres, experienta de minim 1 an intr-un dept. comercial. Se ofera conditii f. bune de muna, salariu motivant (fix+ procentual), training si posibilitati de promovare. CV la e-mail bucuresti@pcmadd.com, http://www.pcmadd.com, n Personal curãþenie spital, se cere aspect fizic plãcut, dornic de muncã ºi afirmare profesionalã, punctual, dinamic, pozitiv, zona Metrou Aurel Vlaicu. Program 07.00-22.00, luniduminicã, salariu, 800 RON, Tel: 0752319814 n Personal calificat (fete) - Salon de infrumusetare si intretinere corporala, situat in zona Dorobanti, angajeaza personal cu minim 2 ani experienta, pentru urmatoarele departamente: coafor, manichiura clasica si tehnica (gel si acril), pedichiura, cosmetica, masaj, receptie. Oferim salariu fix+procent din incasari, Tel: 0730151400, 0212300018

é Reprezentant vânzãri directe angajeaza Roossa Books SRL, cu sau fara experienta, salariu in functie de realizari; tel 9.00-17.00, Tel: 0728650079 n Reprezentanti Avon comision

15-40 %, cadouri livrare la domiciliu, posibilitate avansare, Tel: 0766340939 n SC Ambasador SA angajeazã: “Bucatar si Bucatar- gestionar”Condiþii: domiciliul stabil in Bucuresti, calificare, experienta in unitatile de alimentatie publica. Relatii la telefon: 021.315.90.80/1116, n Scuteristi cu scuter personal Restaurantul Wu xing angajeaza, Tel: 0316900247 Secretarã angajeazã Lartek Grup. Vã rugãm trimiteþi CV prin fax sau pe e-mail. Pentru detalii sau mesaje SMS, cv@lartekgrup.net, Tel: 0760679777, Fax: 0214366187 S e c re t a ra . D o m n ita lia n angajeaza fata pt mic secretari a t s i m e n a j u s o r, T e l : 0749605804

n ªofer Wolla L34 cu experienþã, Tel: 0761855751

n ªoferi taxi sectoarele 2, 3, 4, la 12 ore, cu 0767000573

atestat,

Tel:


15 Decembrie 2011

oferte muncã / cereri muncã / vânzãri terenuri / case-vile / garsoniere / 2 camere / pagina 5 n Ferentari Bachus, 5 camere,

n Videochat Tinere dragute minim 18 ani. Salarizare deosebita, incepand cu 1200E, www.camchat.ro, Tel: 0720818129

cãrãmidã, lindab, toate utilitãþile, 2 intrãri, acte la zi, 70.000 EUR, Tel: 0763540275 n Fundulea Ocazie imobil mixt (locuinta si productie), utilitati, Tel: 0722302602 n Rahova Vand casa curte zona Margeanului, Tel: 0763054764, 0766747806

é ªoferi taxi cu/farã experienþã (facilitãm obþinerea atestatului). Zilnic 9-18, str. Dealul Þugulea nr. 124 (Militari). 0735846662, Tel: 0214309498, 0766509498

n Dr.Taberei-Ghencea Ansamblul

n Central vand garsoniera fara

é ªoferi cu atestat - Companie t a x i a n g a j e a z ã (f a c i l i t ã m obþinerea atestatului). Închiriem licenþe taxi, oferim dispecerat. Gratuit pentru independenþi, maºini la rãmânere, Tel: 0212200054, 0760698603

é Sudor in argon, vopsitor in camp electrostatic, operator masina debitare si muncitor n e c a l i f i c a t a s a m b l a re s i impachetare - Fabrica de grile metalice din Otopeni, angajeaza CV la fax 0213503810/12, Sudor cu experienta, de preferat pensionar - Societate Timpuri Noi angajeaza Pentru detalii clinicamedimir@yahoo.com, Tel: 0213301076, 0213317670

n Tehnician Maseur Maseuza 30-45 ani pentru salon de remodelare central, zona Unirii. Comision atractiv, office@5thave.ro, Tel: 0723957786 n Vânzãtoare la dozator de lapte zona Berceni, Tel: 0760261260 n Vânzãtoare magazin alimentar, ºos.Giurgiului, Luica- Jilava, oferim c.m, contract. 0762085021; 0764979296, Tel: 0764415446, 0763388206

imbunatatiri parter zona centrala, 27mp, 27.000 EUR, Tel: 0766261317, 0723307335 n Central arter P+4, 30mp, n Militari Bucuresti sector 6, vedere strada, toate imbunatatirile, teren 300 mp, str. Boja nr. 1, Tel: 0722969471 Tel: 0217250048 n Prahova, Buºteni, Peºtera Padina Obârºia, vand 50ha (cadastru, intabulare), Tel: 0723391398

é Germania ºi Israel. Angajez muncitori în construcþii: dulgheri, fierari, finisori ºi necalificaþi, Tel: 0723983908

é Italia. Cautam 25 sudori cu experienta asamblare otel beton, pentru deplasare in Italia. Asiguram transport si cazare. Prezentare CV mondoest@ ymail.com

Bãneasa Sisesti Teren langa vile construibil imediat, 1936 mp (44x44), cu proiect si autorizatie constructie imobil S-P-2-3R cu spatii comerciale parter 616 mp, 10 apartamente la etaje sau open, parcare 30 locuri. Variante schimb cu apartamente. Exclus agentii, 1 1 0 E U R / m p , lucianpascu1@gmail.com, Tel: 0752106666

n Bihor Bãile Felix Teren intravilan construibil, langa Baile Felix, pe DN76, vecin USA Oil, 3920mp deschidere 75m, cadastru, CF, acces electricitate, canalizare apa termala, pret 23Euro/ mp, negociabil, n Italia. Fabrica angajeaza mariusps@yahoo.com 0721820074 confectionere cu experienta, varsta peste 35 ani, se ofera 750E lunar, cazare gratuita + Dâmboviþa comuna asigurare sanatate, Tel: Doicesti, Aleea 0724373551, 0393774879952 Sinaia DN 71, teren n Italia. Agentie Italiana ofera contracte legale munca pentru intravilan, 2800mp, hostess si dansatoare in cabarete si night-club-uri zona litoralului 25E/mp, Tel: Marii Adriatice. Castig 1500- 2500 0721913492 E. Oferim si cerem seriozitate maxima. Plecari imediate, 2.000 EUR/luna, n Domneºti particular, mircea_canur@yahoo.it, Tel: superofertã, teren în rate, Curtea 0744273102 Domneascã, Ciutaci, UM, Þegheº. variante auto, 15 EUR, Tel: 0723530331

n Vânzãtoare minimarket, 13 Septembrie- Prosper, program 8 ore, 2 ture, Tel: 0763371333 n Vânzãtoare bar/salã de locuri,

2 zile cu 2 libere, zona Militari, Tel: 0723436343

Cotroceni Academia Militara, apartament 2 camere, dependinte, 3/4, balcon, termopan, um, p, g, f, loc parcare, 70.000 euro, negociabil, Tel: 0742914592

A g e n t P a z ã p e rs o a n a serioasa solicit urgent un loc de munca, Tel: 0728322874

n Vânzãtoare de produse patiserie, SC Pavila SRL angajeaza in zona Dragonul Rosu, n Menajerã Doamna, 37 ani, fac Relatii de luni-vineri, 9.00- 18.00 menaj la domiciliu de 2 - 3 ori pe saptamana, rog seriozitate. la telefon, Tel: 0724373775 0726532807, Tel: 0726532807 n VIDEOCHAT TINERE PENTRU AGENTIE, VIDEOCONFERINTA, n ªofer Lucrator servicii funerare, CONDITII DEOSEBITE, bun conducator auto cu vechime, CENTRAL, 1000-3000E/ LUNA, familist, fara antecedente rutiere, WWW.STUDENT-JOBS.RO, TEL: recomandare, contract munca, 4 ore, Tel: 0722381053 0720818129, 0314250001

é Dragomireºti-Vale Particular vand loturi casa 584 mp intravilanCC zona rezidentiala privata acces asfalt utilitati la teren PUZ Urbanism Cadastru 17.500 euro, 30 EUR/mp, stefanangler@yahoo.com, Tel: 0745604567, 0741243400

n Chiajna particular vând vilã

construcþie 2011, 170mp construiþi, 350mp teren, 90.000 EUR, Tel: 0722365592 vand casa n Ciolpani batraneasca 4 camere, teren 840mp stradal, Tel: 0727446464, 0769654447 n Constanþa, 2 Mai, vand vila vis-a-vis de tabara circa 300mp locuibili, 30m pana la plaja, mobilata, dotata cu toate accesoriile. 00491771588230, 550.000 EUR, Tel: 004981587937, 0728568341 n Corbeanca Ocazie sãrbãtori, vilã duplex, finisatã ºi racordatã la utilitãþi, construcþie octombrie 2011, 72.000 EUR, Tel: 0751023373

é Dristor metrou Str. Rm. Valcea nr. 7, Bl S35A, foarte aproape metrou, etaj 1/8, bloc mixt, suprafata 38 metri patrati (34 mp utili + balcon inchis 4, 17mp) gresie, faianta, parchet, balcon inchis, usa metalica, toate utilitatile. Disponibilitate imediata! 41.500 EUR, Tel: 0724091802 n Drumul

Taberei P-ta Moghioroº particular, vînd garsonierã confort 1, semidecomandatã, Tel: 0722250557 n Militari Virtutii, cf. 1, dec, 41mp, bloc 1990, gfpt, um, liber, intabulat, etaj 2, 45.000 EUR, Tel: 0720509614 n Titan Ilioara, Garsoniera 43, 55 mp utili, 55.000 euro+ TVA finisat la cheie, loc parcare inclus, bloc in constructie, http://www.ilioara.heights.ro, Tel: 0720049766 Viilor -Chirigiu zona linistita, etaj 2/8, bloc 1989, decomandata, 40mp, mobilata, utilata, 36.000 EUR, Tel: 0744325588, 0212327489

é Corbeanca V2 vila este compusã din 2 unitãþi identice semidetaºate. Finalizarea lucrãrilor de construcþie ºi livrarea se vor face în decembrie 2011, 105.000 EUR, mimi_radoi@yahoo.com, http://www.ariaresidences.ro, Tel: 0726781015 n Dâmboviþa Conþeºti Vand casa n Cotroceni Academia Militara, 4 camere+ 5000m teren pret apartament 2 camere, dependinte, 30000E negociabil, Tel: 3/4 balcon, termopan, um, p, g, f, 0724149271 loc parcare, 70.000 euro, n Domneºti Clinceni, superoferta, negociabil, Tel: 0742914592 vila P+1, langa Curtea n Cotroceni Academia Militara, Domneasca, utilitati, Sc-114mp, apartament 2 camere, dependinte, St-250mp, 3camere, cheie 3/4 balcon, termopan, um, p, g, f, parcare, 70.000 euro, 64.000Euro, la rosu, 36.000 EUR, loc negociabil, Tel: 0742914592 Tel: 0723530331

Rezidenþial - Avangarde, P/3, 85mp+ grãdinã 100mp, loc parcare gratuit, Tel: 0767600804, 0722134720 1/3, n Dr.Taberei-Ghencea decomandat, 85mp, cãrãmidã, constr. 2011, finisaje lux, tva inclus, accept credit, 58.500 EUR, Tel: 0767600804, 0722134720 n Drumul Taberei - Ghencea ansamblu rezidenþial “Avangarde”, p/3, 60mp+50mp grãdinã, constr. 2011. Deosebit;! 49.900 EUR, Tel: 0767600804, 0722134720 n Drumul Taberei etaj 4/10, decomandat, 42mp, G+F+T, 39.000 EUR, Tel: 0745055657, 0728005657 n Eroii Revoluþiei, Viilor, P/7, sd, gresie+ faianta, usa metalica, 43.000 EUR, Tel: 0723619619, 0722744599

é Liviu Rebreanu, 65mp, decomandat, stradal, vedere lac, 2/10, g+f+t, usi import Italia, renovat recent, superb, 65.000 €, mandan7237@yahoo.it, Tel: 0767715477 n Militari cf. 1, decomandat, etaj

1, gfpt, um, bloc 1981, accept credit, negociabil, 59.000 EUR, Tel: 0720509614 n Militari-Roºu, 85mp, et. 1, decomandat, 2 balcoane, constr. 2011, finisãri lux, zonã deosebitã, ultrarezidenþial, 57.900 EUR, http://www.avangardehome.ro, Tel: 0722134720, 0767600804 n Obregia -Mega Image, 2/9, 53 mp, renovat, termopan, liber, Tel: 0723619619, 0722744599 n Pantelimon, Baicului, 2 camere, confort 1, decomandat, etaj 3/4, complet imbunatatit, constructie 1989, suprafata 63 mp, 49.500 EUR, Tel: 0732864809, 0769526936 Rahova Margeanului mobilat complet utilat, 64 m2 + 2 balcone, termopane aluminiu, gresie, faianta, 2 aer conditionat, bucatarie moderna, etj 1/8, stradal, scoala si gradinita v i s -a -v is , lo c p a rc a re , 70.000 EUR, Tel: 0755023824

n1

Mai (Mihalache) Turda, constructie 1982, bloc reabilitat, etaj 4, decomandat, GFTP, mobilat, accept credit, 68.000 EUR, Tel: 0724332271


pagina 6 / vânzãri imobile / schimburi / cumpãrãri imobile / închirieri oferte imobile n Stadionul National, garsoniera

n Braºov Centru Civic nou, vand apartament 3 camere, Tel: 0722291115

Drumul Taberei n Cumpar teren agricol 10-20 de Ghencea hectare, in judetul Arges. Ansamblul"Avangarde Intabulare si toate actele in Rezidenþial", ofertã regula, Tel: 0724343218 promoþionalã, stoc limitat, constr. 2011 finalizatã, et. 1/3, 85mp, cãrãmidã, finisaje lux, disponibil imediat, 61.900 EUR, www. Zona limitrofa avangarderezidential.ro Bucuresti, Casa Tel: 0744368835, modesta 2-3 camere, 0722356122 maxim 20km, maxim n Militari Teatrul Masca cf. 1, etaj 10000- 12000E, Tel: 4/8, curat, liber, 2 gr. sanitare, 0722540856 negociabil, 67.000 EUR, Tel: 0720509614 n Militari proprietar, decomandat, etaj 7/10, fãrã îmbunãtãþiri, 2 balcoane. Accept ºi schimb teren+diferenþã, negociabil, 67.000 EUR, Tel: 0720623585 n Unirii Fantani, 4/8, dec, vedere fata, 2 balcoane, AC, Tel: 0723619619, 0722744599

Berceni - vand Urgent apartament 4 cam conf 1 termopan centrala g+f+p foarte curat nu necesita imbunatatiri. Rugam seriozitate, Berceni langa facultate, moll, 95.000 EUR, Tel: 0720588771

n Casa la tara la 30min de Bucuresti pe DN4 Bucuresti-Oltenita, 8 camere, 200mp, 25.000mp, teren + anexe gospodaresti, in sat Valea Rosie, jud. Calarasi; schimb cu garsoniera sau apartament 2 camere plus diferenta 10.000E in Bucuresti, Tel: 0729296389, 0736026627 Schimb apartament 3 camere ultracentral Pitesti, bloc nou cu similar in Bucuresti. Ofer diferenta, Tel: 0722216801

Cumpar cu plata cash g a rs o n i e ra c o n f 1 , 2 , 3 , indiferent de zona sau starea care se afla, Tel: 0732864809, 0769526936

n Cumpar urgent cu plata cash apartament 2 si 3 camere confort 1, 2, 3, urgent, rog seriozitate maxima! stillhouseimobiliar@yahoo.com, Tel: 0732864809, 0769536936

n Prahova Sinaia vilã 6 dormitoare +living, pentru perioada sãrbãtorilor, Tel: 0722110711 n Prelungirea Ghencea Str. Poiana Verde, camera mobilata, particular, Tel: 0729236840 n Antiaerianã zona Margeanului. Camera in apartament de 4 camere mobilata cu baie proprie, Tel: 0721058083 n Drumul Taberei Inchiriem convenabil camera in apartament unei tinere dupa ora 18, Tel: 0217256631 n Militari Apusului camerã la la bloc pentru 2 fete nefumãtoare, 350L/luna/fiecare, Tel: 0733174755 n Moºilor Adiacent o camera, parter, vila 2010, locuit/ firma, elegant, confort, Tel: 0740059667, 0746060266 Sãlaj - doamna, ofer camera la bloc spre inchiriere, conditii foarte bune, unei salariate nefumatoare. Pret 490/luna ( i n t re t i n e re inclusa), 490 RON/luna, Tel: 0720243358, 0764649806

Ciºmigiu Inchiriez vila noua (2011), s+p+2e+m, nemobilata, confortabila, disponibila imediat, Tel: 0740611035

n Berceni (str. Bãltiþa), mobilatã, utilatã, totul nou ºi foarte curatã, 250 EUR, Tel: 0724386363 n Decebal Mobilata modern, gresie, faianta, mocheta, termopan, usa metalica, aer conditionat, 290 EUR, 0722550475 n Giuleºti, garsoniera lux in vila, 56mp, utilata, mobilata partial, balcon, loc parcare, paznic, cartier rezidential, 1.000 RON/luna, Tel: 0723290887 n Militari Veteranilor cf. 1, 2/8, decomandat, 42mp, mobilat, utilat metrou, Tel: 0744994267, 0764025749 n Militari Virtutii, garsoniera cf.I, 37mp, decomandata, p/4, gfpt, renovata, nemobilata; 165Ex2, Tel: 0723713816, 0216442571 n Pantelimon Ritmului 4/10, renovata recent, nemobilata, sau mobilata la cerere, 160E/ 200E, Tel: 0724382116 n Roºu Militari, garsonierã la mansardã compusã din hol, baie, bucãtãrie, camerã zi, dormitor, compet utilatã, încãlzire centralã, pentru maxim 2 persoane. Preþ 180euro+garanþie 1000Ron, Tel: 0741010855

15 Decembrie 2011

dotata, utilata confort 1, suprafata 35mp, Tel: 0749516862 particular, n Universitate garsonierã semidecomandatã, 28mp, recent renovatã, utilatã complet, mobilã nouã modernã, curatã, liberã, Tel: 0722388563 n Baba Novac Inchiriez apartament 3 camere - parter, decor lux, bucatarie open space, bar nevada, AC, usa metalica, gresie, marmura, complet utilat si mobilat, contorizat apa-caldura, 400 EUR/luna, cdradulescu@gmail.com, Tel: 0723305021, 0732410457 n 1 Decembrie - Ilfov cf. 1/decomandat, mobilat, utilat, Drumul Taberei Inchiriez ap. 3 G+F, curat, urgent, 230 EUR, Tel: camere +garaj mobilat complet, 0745055657, 0728005657 foarte curat, particular, Tel: 0745184475 13 Septembrie, Sebastian, particular, liber din 01.01.2012, 7/8, n Militari Iuliu Maniu metrou recent renovat, mobilat, utilat, Gorjului, particular, mobilat+utilat GFPT, uºã metalicã, 350 EUR, ultramodern, cuplu sau familie, Tel: 0744889953 exclus studenþii. Rog seriozitate, Tel: 0723167285 n ALBA IULIA PIATA 2 CAMERE ET. n Militari, Iuliu Maniu, Str 4/8, 3 BALCOANE, MOBILAT, UTILAT, Apusului, intre statiile de metrou GRESIE + FAIANTA + PARCHET, Gorjului si Pacii. Ofer spre TERMOPANE, USA METALICA, AC, inchiriere ap 3 camere TELEFON + TV + INTERNET, decomandat, et8/11, nemobilat, INTERFON, PAZA, 600€/LUNA, loc de parcare ADP, 2 balcoane, SILVIA_CHICU@YAHOO.COM, termopane, Apometre, Contoar TEL: 0722215165 Gaz, Aer Conditionat. Proprietar n Alexandriei particular inchiriez 2 acceptam si agentii dar fara cam mobilat complet renovat comision, 290 EUR, 0726666493 1000ron 1+1, Tel: 0721085076 n Unirii Fantani -7/8, dec, mobilat termopan, Tel: n Baba Novac IOR, 6/10, 50mp, complet, renovat, um, utilat, semimobilat, 0723619619, 0722744599 particular, 2 cam, 260E, 0724401724 n Universitate 2/10, vedere fata, n Berceni Spital 9, confort 1, nemobilat, renovat, termopan, Tel: decomandat, et. 7/8, curat, 0723619619, 0722744599 mobilat, utilat, chiria 270E, 1+1 n Universitate, Coltea 3 camere garanþie 0766536702, 0770427001 mobilate/ nemobilate, renovat, ac, n Ciºmigiu apart 2 camere et. 4, utilat, exclus intermediari, mobilat si utilat, curat, centrala 450 EUR/luna, Tel: 0721870581 proprie, inchiriez pret discutabil, 300 EUR/luna, Tel: 0744649447 n Colentina Dna Ghica, decomandat, mobilat, utilat, et 2, G+T, bloc izolat, cf 2, negociabil, 230 EUR/luna, Tel: 0723686321 n Crângaºi Inchiriez apartament 2 n Bãneasa, Ionescu de la Brad, camere, decomandat, imbunatatiri, apartament 4 camere, bloc 2008, semimobilat/ mobilat, etaj 1/8, Tel: penthouse, et. 5, 200mp locuibil 3 0722931248 terase, una-45mp, living 98mp, n Crângaºi Inchiriez apartament 2 complet utilat si partial mobilat; camere, Crangasi parc, parcare subsol cu acces lift, Tel: decomandat, etaj 1/8, semimobilat, 0720975214 Tel: 0722931248 n Drumul Taberei Raul Doamnei, Beller Apartament 4 camere, et. cf. I, decomandat, 3/4, mobilat, 4/4, confort 1 decomandat, 2 bai, 2 balcoane. Frigider, aragaz, utilat, Tel: 0741696063 n Gara de Nord, Dinicu Golescu, masina de spalat, mobilat. Plata semidecomandat, mobilat, utilat, 1+1, info@abcdellapubblicita.it, termopan, bloc izolat, et 10/11, Tel: 0736158905 negociabil 300 €/luna, 0723686321 n Militari Inchiriez apartament 2 n Romana, Caderea Bastiliei, nemobilat, Tel: camere, 200E pe luna, 0727672371 parter, 0723619619, 0722744599 n Militari metrou Gorjului, mobilat, utilat, 50mp, G+F+T, apometre, n Unirii parter, casa 4 camere, 80 curat, 250 EUR, Tel: 0721866235 mp, pentru catering, birou, depozitare; pret negociabil, Tel: 0760297977 n Moºilor Calea închiriez apartament 2 camere, Tel: 0727211470, 0720276836 n Obor metrou, inchiriez ap. 2 cam. mobilat modern, utilat, termopan, maºinã spãlat, 320 EUR, Tel: 0730320103 n Titan Auchan, particular, urgent, ap. 2 camere curat/ utilat. Rog 1 Mai (Mihalache) Turda, 220mp seriozitate, 285 EUR, Tel: desfasurati, subsol, parter, etaj 1 0723226309, 0721309765 multiple intrebuintari, 1500E n Unirii apartament 2 camere, negociabil, Tel: 0721285847 Tel: 0722365966

n 1 MAI (MIHALACHE) PIAÞA 1 MAI - SECTOR 1, ÎNCHIRIEZ SPAÞIU COMERCIAL, 400 EUR, TEL: 0788234602, 0723473497

Alexandriei sector 5, stradal, spaþiu nou, urgent, 0726948747, Tel: 0744319843, 0786435103 n Apãrãtorii

Patriei Inchiriez spatiu comercial 20mp stradal aproape de metrou, 0730889762 n Bratianu IC - Strada Baratiei, in spatele Magazinului Cocor, magazine 45mp, respectiv 38mp, Tel: 0212128838, 0371306567 n Cotroceni Carol Davila, ofer inchiriere casa pentru activitate depozitare, 150-200 mp x 3 eur, 450 EUR, Tel: 0723345153 Taberei, Valea n Drumul Cascadelor, spatiu comercial 75mp, stradal, showroom 100mp+ teren 1.500mp, betonat, Tel: 0212128838, 0371306567 n Ghencea- Parohia Sf. Treime oferã spre închiriere un spaþiu de 10mp pentru activitãþi de panificaþie sau covrigãrie. Termen pentru depunerea ofertelor: 19 Decembrie, Tel: 0744889953 n Griviþei, Av. Popisteanu, Bvd. Expozitiei, parcare, paza Inchiriem spatii de depozitare, productie sau birouri, acces metrou, Tel: 0722222654 n Pantelimon Inchiriem spatiu comercial, parter, bloc, Pantelimon 311, 20mp, la 2000lei chirie 1 luna, Tel: 0721266551, 0722664293 n Sectorul 4 închiriem spaþii de depozitare cu parcare, hala pentru service auto, etc, Tel: 0763911511, 0722243779 Timpuri Noi Spatiu de inchiriet in complex agroalimentar Timpuri Noi suprafata 9mp, vad extraordinar, chirie 305E+ TVA, Tel: 0213317670 TIMPURI NOI- INTERSECTIE; SPATIU COMERCIAL 300MP, TOATE UTILITATILE, CU VAD, POSIBIL COMPARTIMENTARE TEL: 0744501185

n Inchiriez apartament 2 camere mobilat toate 0743332231

utilitatile,

Tel:

n Caut camera cu chirie, urgent,

la 300ron; sunt o persoana in varsta si am fost evacuat, rog seriozitate, Tel: 0743533860, 0784642016


15 Decembrie 2011

auto-moto / electro / matrimoniale femei - diverse / pagina 7

é NON STOP, SAPTE FETE

é Dacia Solenza galbenã din fabricã, 2005, benzinã, între 50000-90000 km, negociabil, 1.200 EUR, Tel: 0788009498

PASIONALE SI EXOTICE, TRUPUL NOSTRU FREAMATA CHEMAND PASIUNEA DEVORANTA, IZVORATA DIN DORINTA TRUPULUI TAU INCORDAT, SUNTEM DULCI, FRUMOASE SI DORNICE (FOTOGRAFII RECENTE) ZONA MOSILOR, 150 RON/ORA, TEL: 0734164995, 0744202363

n Ford Mondeo, 2005, albastru, 1, 8 benzina, geamuri electrice, aer conditionat, inchidere centralizata; negociabil, 4.300 EUR, Tel: 0730123277

n Audi 100 Quattro an 1990, stare funcþionalã, 2500 lei, Tel: 0744519951

n Dacia Logan Papuc an 2011 zero km benzina, convenabil, Tel: 0724044624 Dacia Logan 2006 121000km, benzina, albastru, primul proprietar, carte service, d i s t rib u t i e schimbata, 3.600 EUR, Tel: 0723563827

n Dacia Logan Logan Ambition 1,

5 dCi, 2006, full option, geamuri electrice fata+spate, airbag, alarma, inchidere centralizata, AC. Pret 3500 usor negociabil, dragossora@yahoo.com, Tel: 0723283493

é Escorta de lux, daca esti un

é Rover 213 S cu

é Dacia Papuc 1, 9

diesel, 2 locuri carosat, 2005 - va rog sunati dupa ora 11, 2.000 EUR, Tel: 0728203007

piese noi, Tel: 0744221177, 0726722677

barbat care se respecta si stie sa aprecieze o escorta de lux, nu ramane decat sa imi dai un telefon..iti garantez ca nu vei regreta timpul petrecut in é Senzatii nebanuite. atragatoare compania mea. Sex total! si pasionala, te astept sa ne 250 RON/ora, Tel: 0757473717 rasfatam intr-o ambianta placuta, discretie maxima. Sex total, te astept, 150 RON, Tel: 0720272935

n Volkswagen Golf Sincro (4x4) an 1993 1.8 benzina 2600000km discutabil 19000 €, 0763118846

Alexa, 32, 1, 75/65, ofer rasfat ºi satisfactie domnilor manierati la locatia mea, Tel: 0736859982 é

n Accept: Acura, Dacia Cielo, Citroen, Chevrolet, Logan, Matiz/Tico, Renault, Opel, Skoda, Solenza, Supernova. Si mici defecte, Tel: 0212551102, 0721309765 n Autoturisme nefuncþionale+ accidentate (dezmembrat +casare). Radiere +transport. (Numai Bucureºti +Ilfov), Tel: 0767903318 n Rable pentru Remat, plata pe loc, oferim ºi cerem seriozitate, 800 RON, Tel: 0766511316, 0723599888

é ESCORTE

BUCURESTI FANTEZII SI JUCARII EROTICE, DOMNISOARE NIMFOMANE SI EXTREM DE PERVERSE IN DORMITOR TE INVITA IN CUIBUSORUL LOR DE NEBUNII PT PLACERI SUBLIME! HTTP://WWW.LUX-ESCORT.EU, TEL: 0743436635, 0732902226

é Suna-ma! Pot fi o companie

deosebita daca iti doresti sa petreci o ora, doua sau chiar mai multe alaturi de o tipa pasionala si sexy. Ador sexul total si pun pasiune in ceea ce fac. Disponibila la tine sau la hotel, 150 RON/ora, Tel: 0746963466

é Brunetã senzuala. Iti doresti alaturi de tine o bruneta care iubeste sexul oral, normal si anal, sarut frantuzesc, sex oral neprotejat cu finalizare orala, toate aceste servicii te asteapta, disponibila la tine sau la hotel, é La domiciliul tau! Daca vrei sa 150 RON/ora, Tel: 0730387990 ai parte de momente de tandrete si pasiune alaturi de mine, astept sa ma suni.Ofer sex total, oral neprotejat cu finalizare orala, cunnilingus, french kiss, 69 accept si cupluri, 150 RON/ora, Tel: 0730398643

n Calculatoare, laptopuri, monitoare, imprimante, noi, second - hand, garanþie, service. Vând. 0722213283, angeloangeloo@yahoo.com, http://www.e-strong.ro, Tel: 0765476882, 0212600843 n Vand vitrina frigorifica verticala. Stare exceptionala, Tel: 0732420832

é Non stop, acum rasfatate 100 % Fantezii interzise si placeri nebanuite, dominare, cunnilingus, anilingus, uro, fetish, fisting, ball kicking busting, wax/ candle play, gagging, pony play.show-uri lesby reale si multe surprize! Momente unice 0760880292, 0721656563, 0754785596, 200 RON/ora,

é Doamnã finuþã, corp superb, foarte draguta, plina de still ofer clipe de extaz domnilor generosi, locatie centrala de lux. Discretie maxima. Poze reale. Doar pentru pretentiosi, 90 RON, Tel: 0762428594

n Masaj erotic, body, relaxare,

senzualitate, rafinament, eleganta, Tel: 0785639350 n Masaj erotic, body, relaxare, tandrete, senzualitate, rafinament, Tel: 0730468168 n Masaj erotic, body si relaxare, desavarsire, eleganta, oferim servicii de cea mai buna calitate, Tel: 0730468168


15 Decembrie 2011 n Frigidere, aragaz, masina de spalat, combina frigorifica, functionale, Metrou Tineretului. 0721662755, Tel: 0754292078, 0765524440 n Urgent, vand utilaje bucatarie restaurant, mese, scaune, etc, Tel: 0734816541, 0763148883

é Vand generator

n Vând pui ciobãnesc german din pãrinþi selecþionaþi, pentru pazã ºi companie. Caniºã cu vastã experienþã, Tel: 0766323402

n Am pierdut dispozitiv certificat digital Transsped, îl declar nul, Tel: 0723082678 legitimatie servici n Pierdut Primaria Sector 2 Bucuresti pe numele Olariu Daniela. O declar nula, n Pierdut registru unic de control Compania High Life Medion, n Pierdut legitimatie DGASPC-C1 pe numele Radu Alina, o declar nula, n Pierdut legitimatie si carnet de student, Facultatea de Geografie, pe numele Zorila Samuel. Le declar nule,

de curent cu motorinã 3, 5w, 3.000 RON, Tel: 0767095788, 0724939353

n S.C. ARMOPAV S.R.L cu sediul în BUCUREªTI, B-dul BUCUREªTII NOI, Nr. 93-97, Bl.B3, Ap. 12, Sectorul 1. Punct de lucru: oraº OTOPENI, str. LIBERTÃÞII, GRAJD C2, Judeþul ILFOV, înregistratã la ONRC – ORCTB Nr. Reg. Com.: J40/299//15.01.2008; C.U.I. 23045036, informeazã pe cei interesaþi cã s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizaþiei de mediu pentru activitatea de: Fabricarea produselor din beton pentru construcþii cod- CAEN 2361, desfºsuratã în oraº OTOPENI, str. LIBERTÃÞII, é Vand tuica prune GRAJD C2, Judeþul ILFOV 15lei/litru, Tel: Informaþiile la sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediului Ilfov din 0720994967 sector 6, Aleea Lacul Morii nr. 1 (Barajul Lacul Morii – în spatele n Vând grãsuni de 70-80 kg, benzinãriei LUKOIL), între orele 9 Ialomiþa, Tel: 0721381669 – 12, de luni pana joi. Propuneri sau contestaþii se pot depune la sediul ARPM Bucureºti în termen Vand loc de veci in de 10 zile de la data publicãrii Dobroiesti, cimitirul prezentului anunþ,

vechi, aleea principala 2, 5m cu 1, 5m urgent, 2.500 EUR, Tel: 0726691210

Co s m e tic T e s t In t. c a u ta barbati cu varsta cuprinsa intre 18-70 ani pentru testarea unui produs cosmetic, cei interesati sunt rugati sa sune la nr. de tel afisate, Rugam seriozitate! http://cosmetictest.com, Tel: 0724234422, 0213147482

n Cedez

afacere productie cofetarie patiserie vad comercial trafic intens (metrou liceu firme), Tel: 0727439156, 0722558456

é Securitatea pc-ului - Ai o firma, nu esti asa increzator in angajati dvs!? Vrei ca pc-ul tau sau al firmei, sa fie securizat si sa nu se scurga nici o informatie fara voia dvs!? Noi te ajutam sa ai protectie maxima pe calculatoarele tau! s_pc50@yahoo.com, Tel: 0760329820 n Urgent, vand afacere restaurant – zona Sf. Gheorghe / Universitate, 240mp, Tel: 0734816541, 0763148883

Vand Radio Online de sport. Aparatura, site, pagina de facebook, cedare spatiu chirie si utilitati (internet, tv), 3.000 EUR, sport@sportpro.ro, http://www.sportpro.ro, Tel: 0723558628 é

n Vând urgent maºinã de cusut

acte recepþie Apa Nova, reparaþii, înlocuiri branºamente, canalizãri 0214343276, Tel: 072050819, 0760727231

Cursuri calificare rapide: electricieni, instalatori, fochiºti, constructori, Unirii. 0722209409, 0740306550, 0742565442, 0727332114, 0760192606, Tel: 0213262606, 0213301288

é Foraje

puturi apa de mica-mare adancime structura pvc. ecologica de valplast, filtru pe tubulatura pvc, tip screen, izolarea primului strat printr-un inel de ciment, sablaj de margaritar, denisipare, limpezire put. Se asigura debit apa, dosar parametri foraj, garantie foraj - Apa Eco Trans Construct SRL, foraje_puturicristi@yahoo.com, Tel: 0724401595 n Sobar specialist execut sobe, cãmine, ºeminee, reparaþii, curãþiri, Tel: 0212216699, 0745991298 n Sobar: curãþ, repar sobele, eventual montate, Tel: 0762732328, 0730195570

n Vand sau inchiriez service auto

nou 2010, 4 puncte de lucru, 3 elevatoare, geometrie, etc, cu statie itp, omologat in functiune, in zona Mihai Bravu - Piata Ramnicu-Sarat Bucuresti, 475.000 EUR, constantin.hagivreta@yahoo.com, n Vand damigene sticla 50L si Tel: 0723600633, Fax: altele; set motor fiat ambele la 0212320436 jumatate pret, Tel: 0745764222

Vand porci de carne ecologici, Tel: 0720262255

n Bransament apã, racord canal,

é Matematica domiciliul elevului, rezultate sigure, progrese rapide; profesor, Tel: 0754916860 Meditez engleza si franceza pentru copii in sectorul 2 la domiciliul acestora, 20ron, Tel: 0741946063

n Meditez engleza si germana,

curs psiho-pedagogie atestate, diplome, Tel: 0767647618

Ileana 100 RON, televizor Filipss 200 RON, Tel: 0769642679 n Vand afacere in centrul istoric, pub amenajat, bucataria si barul sunt utilate, cu toate avizele luate, 20.000 EUR, oana_petrache@yahoo.com, Tel: 0749035222

Contabil Expert, servicii contabile complete ºi audit, prima lunã gratuit. 0720891226, 0766369750, 100 RON, Tel: 0214118164

n Dubã 1.5T transport orice tip de marfã, oriunde în þarã, Tel: 0735870898

n Credite nevoi personale, ipotecare, refinantari.. chiar si pentru cei cu intarzieri, http://www.alphacreditinc.ro, Tel: 0765502524, 0729454460

n CUMPÃR DECIZII ªI TITLURI DE PLATÃ, DOSARE ANRP, ACÞIUNI FONDUL PROPRIETATEA, TEL: 0761058986 n Frigider, aragaz, masina spalat, functionare buna. Transport gratuit (Metrou Tineretului). 0721662755; Tel: 0754292078, 0765524440

é Anticariat cumpararm carti noi, vechi, deplasare gratuita, plata pe loc, Tel: 0731407474, 0213159704

é Acoperisuri, executam dulgherie mansarde, tigla metalica, jgheaburi, burlane, mici reparatii, Tel: 0727279470 n Amenajãri

n Caut colaborare investitie service auto si magazin alimentar teren 1500mp zona vile IMGB, Tel: 0766399879

curte, echipã pavatori executãm montaj: pavele, borduri, dale, Tel: 0735870898 n Amenajãri, echipã cu experienþã executãm: placãri faianþã, gresie, gleturi, zugrãveli, rigips, parchet, Tel: 0735870898

é Închiriem Logan full options 50L/zi. 0735846662, Tel: 0214309498, 0766509498 n Transport marfa. Orice, oriunde,

oricand. Asigur personal incarcatdescarcat. Pret negociabil, Tel: 0762141193

n Transport

marfã, mobilã, diverse în spaþiu închis, dubiþã, preþ 1 Ron/ km, Tel: 0723264647

AnuntAZ 15 decembrie 2011  

anunt de la a la z, anuntaz, anunturi, anunturi foto, anunturi online, anunturi telefon, imobiliare, inchiriere, inchirieri, locuri munca, o...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you