Page 1

é Cãciulaþi, comuna

Moara Vlasiei - sat Caciulati, langa autostrada Bucuresti-Ploiesti, vila de vanzare gresie, faianta, aer, conditionat, 4 balcoane, 4 dormitoare camere video, alarma, centrala termica, curte 500mp, poarta cu telecomanda, grad de beton iluminat, tamplarie pvc, gaze, canalizare, casa se afla la 10 minute de aeroportul Otopeni, 139.000 EUR, dobrica_daniel@yahoo .com, 0728805256, 0212663398

CONSILIER JURIDIC, INSARCINAT DE AFACERI. STUDIU ITALIAN DE CONSULTATII, CAUTÃ URGENT PENTRU ROMÂNIA: BARBAT / FEMEIE DE 30 DE ANI MAXIM, ORIGINAR DIN ROMÂNIA, CARE LOCUIESTE NU DEPARTE DIN ORAS SIBIU, CU CUNOªTINÞE EXCELENTE DE LIMBA ITALIANÃ SI SCRIS ªI VORBIT. MISIUNEA SA ESTE SÃ REPREZINTE FIRMA NOASTRA DE CONSULTATII ÎN ROMÂNIA PENTRU ÎNCHEIA ACORDURI CU INSTITUÞII PRIVATE. CÃUTÃM OAMENI SERIOSI. CV CU FOTOGRAFIE ESTE NECESAR, PRIN E-MAIL, 750 EUR/LUNA, COLOMBOTOMMA SO14@GMAIL.COM

nunta Organizari n Dj Evenimente Bucurestiprimirea perfecta cu mesele plimbarete, hostess si animatoarele si un videoproiector pentru poze si totul cu SIENSII; dj petrecere, dj botez, dj cununie, sonorizare nunta, dj evenimente, dj nunti. efectele speciale constand in lumini, lasere, stoboscop, masina de fum sau masina de balonase dau culoare oricarui gen de petrecere indiferent de tema acesteia. In orasul dj Bucuresti, dj Brasov, dj Ploiesti, dj Pitesti, dj Craiova, dj Alexandria, dj Buzau. Si nu uita: pentru o nunta de success ai nevoie de DJ SIENSII! djsiensii.weebly.com, Tel: 0726129782

é GIURGIULUI,

VAND URGENT, SEMIDECOMANDAT G, F, P, AER COND, USA MET, 2 LOCURI PARCARE, ETAJ 4/10, ZONA LINISTITA, METROU, TRAMVAI, MASINA, SC, GRADI, LICEU, HIPERMARCHET LA 2 PASI, URGENT, 38.500 EUR, STEFAN_BMB@ YAHOO.COM, TEL: 0760442655, 0768527578 Personal cu/fãrã experienþã angajeaz ã C ompania Roossa: agent vânzãri, distribuitori (2 locuri), curier, promoteri ( 3 loc uri). Asigurãm training. Salariu de la 1200 Ron+ bonusuri, Tel: 0213151690, 0730566776 Personal curatenie. Firma specializata in servicii de curatenie angajeaza personal curatenie in centre comerciale, salariu net 650-800ron. 0212241302, Tel: 0212241312, 0729005137

é PRAHOVA, PLOIEªTI, CLADIRE PENTRU BIROURI, D+P+3ET, 300MP UTILI+ 80MP, TERASA CIRCULABILA. IMOBILUL DISPUNE DE 400MP PARCARE SI SE AFLA LA INTRAREA IN PLOIESTI DINSPRE BUZAU IN FATA MALL-ULUI AFI PALACE, 850.000 EUR, MARY0_ID@YAHOO .COM, 0745776877

é Videochat - Absolvente pentru activitate legalã, venit 1.000- 3.000E, CM, cazare, http://www.enjoystudio.ro, 0763156150, 0735674012 Videochat, Absolvente pentru activitate legalã, av ans 500E, v enit 1.000-3.000E, CM, cazare; http://www.selenstudio.ro, 0734959924, 0760179243


pagina 2 / oferte de muncã România

15 Noiembrie 2012 n Ajutor pizzar, angajam in zona Margeanului, Tel: 0760441899 Ajutor. SC Comod Prod SRL societate producatoare de incaltaminte angajeaza persoana pentru pregatire masa, Tel: 0765779442 é Agenþi Paz ã ºi dispeceri Roel, Paradox, Seka, angajeaz ã companie de securitate. 0769283938, Tel: 0754010154, 0214340052

de securitate, n Agent angajam cu certificat si cu atestat, de preferat cu experienta in paza, obiective industriale, permisul de conducere constituie un avantaj, plata salariului se efectueaza pe card. Date de contact: office@mbm-datasecurity.ro, Tel: 0749089869, 0216670095 Vanzari cu/fara n Agent experienta pentru Roossa Books SRL salariu de la 1.200 lei + bonusuri. Posibilitate de avansare, Tel: 0728650079 Agenþi imobiliari angajeazã agenþia Iness Intermed pentru s ec torul 6. 021.430.03.08, Tel: 0763350806, 0741771342

é Agenti Pazã. barbati, femei si agenti interventie, pentru firma de paza. Carte de munca + salariu atractiv. 0755162034, Tel: 0721296652, 0767056551

é Agenþi Pazã

urgent, salariul 1000 net, Tel: 0760107633, 0213108660 Agenþi Pazã. Angajam agenti paza cu atestat sunati intre orele 08-21, grecrombussinesgroup @yahoo.com, Tel: 0734355029, 0722507907

n Avocat.

Cabinet avocatura Pavel Steliana colaborare cu cabinet avocati ofer servicii consultanta, reprezentanta civile, Tel: 0769468945, 0314345356

é Cãlcãtorese, femeie de servici, gradare/încadrare sistem gemini CAD, CTC, tehnolog, capse, nasturi, riveti, Tel: 0720329364

n Coafezã cu experienþã pentru “Lucia Beauty Salon” cu vechime de 10 ani. n Bone îngrijire vârstnici, Asigurãm carte muncã, zona Tel: menajere, angajeazã urgent, Militari-Gorjului, Agenþia BONA-MIA, program 0766595160 normal sau intern, 021.323.39.66, Tel: 0314097807, 0743393576 Bucãtar cu experienta angajez, Tel: 0730565686

é Agenþi Pazã, dispecer operator Pc - angajam pentru Aba Security, Tel: 0213358420 n Agent Pazã. angajam agenti paza baieti/ fete cu sau fara atestat pt obiective din Bucuresti. 0314252135

é Agenþi securitate.

Societate paza angajeaza agenti securitate din Bucuresti, program o zi da, una nu, Tel: 0213152184

Bucãtar ajutor. Restaurant cu specific internaþional, angajeazã ajutor de bucãtar (pe bucãtãrie rece), Tel: 0729997406, 0754203480

é Coafezã. Salon

zona Dorobanti inchiriem post coafor urgent conditii avantajoase, Tel: 0730657888, 0729005544


oferte de muncã România / info / pagina 3

15 Noiembrie 2012

AnunþAZ vã informeazã Românii cetãþeni europeni Sindicatul Românilor din Strãinãtate

în dialog cu românii de pretutindeni Funcþionarea Bãncii Centrale Europene. Mai mulþi cititori, printre care se numãrã ºi domnii Marius R. ºi Theodor S. din Olteniþa, Judeþul Cãlãraºi, sunt interesaþi sã afle cum funcþioneazã Banca Centralã Europeanã. Dacã are personalitate juridicã ºi cine o conduce efectiv? Le rãspunde domnul prof. ec. Ion Voinea - Preºedintele Sindicatului Românilor din Strãinãtate. În Tratatul privind funcþionarea Uniunii Europene Versiunea Consolidatã - document publicat la data de 30.03. 2010 în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene - existã un capitol consacrat acestei instituþii europene. Astfel, în Art. 282 - 284 se prevãd urmãtoarele: Art. 282. (1) Banca Centralã Europeanã ºi bãncile centrale naþionale constituie Sistemul European al Bãncilor Centrale („SEBC”). Banca Centralã Europeanã ºi bãncile centrale naþionale ale statelor membre a cãror monedã este euro, care constituie Eurosistemul, conduc politica monetarã a Uniunii. (2) SEBC este condus de organele de decizie ale Bãncii Centrale Europene. Obiectivul principal al SEBC îl reprezintã menþinerea stabilitãþii preþurilor. Fãrã a aduce atingere acestui obiectiv, SEBC sprijinã politicile economice generale în cadrul Uniunii pentru a contribui la realizarea obiectivelor acesteia. (3) Banca Centralã Europeanã are personalitate juridicã. Aceasta este singura abilitatã sã autorizeze emisiunea de monedã euro. Aceasta este independentã în exercitarea competenþelor ºi în administrarea finanþelor sale. Instituþiile, organele, oficiile ºi agenþiile Uniunii, precum ºi guvernele statelor membre, respectã aceastã independenþã. (4) Banca Centralã Europeanã adoptã mãsurile necesare îndeplinirii misiunilor sale în conformitate cu articolele 127-133 ºi cu articolul 138 ºi în condiþiile prevãzute în Statutul SEBC ºi al BCE. Statele membre a cãror monedã nu este euro, precum ºi bãncile lor centrale, îºi pãstreazã competenþele în domeniul monetar, în conformitate cu articolele menþionate. (5) În domeniile în care are atribuþii, Banca Centralã Europeanã este consultatã asupra oricãrui proiect de act al Uniunii, precum ºi asupra oricãrui proiect de reglementare la nivel naþional ºi poate emite avize. Art. 283. (1) Consiliul guvernatorilor Bãncii Centrale Europene este constituit din membrii Comitetului executiv al Bãncii Centrale Europene ºi din guvernatorii bãncilor centrale naþionale ale statelor membre a cãror monedã este euro. (2) Comitetul executiv este constituit din preºedinte, un vicepreºedinte ºi alþi patru membri. Preºedintele, vicepreºedintele ºi ceilalþi membri ai Comitetului executiv sunt numiþi de Consiliul European, hotãrând cu majoritate calificatã, la recomandarea Consiliului ºi dupã consultarea Parlamentului European ºi a Consiliului guvernatorilor Bãncii Centrale Europene, dintre persoane a cãror autoritate ºi experienþã profesionalã în domeniul monetar sau bancar sunt recunoscute. Mandatul acestora este pe termen de opt ani ºi nu poate fi reînnoit. Doar resortisanþii statelor membre pot fi membri ai Comitetului executiv. Art. 284. (1) Preºedintele Consiliului ºi un membru al Comisiei pot sã participe fãrã drept de vot la reuniunile Consiliului guvernatorilor Bãncii Centrale Europene. Preºedintele Consiliului poate propune o moþiune spre deliberare Consiliului guvernatorilor Bãncii Centrale Europene. (2) Preºedintele Bãncii Centrale Europene este invitat sã participe la reuniunile Consiliului în cazul în care acesta delibereazã asupra problemelor referitoare la obiectivele ºi misiunile SEBC. (3) Banca Centralã Europeanã prezintã Parlamentului European, Consiliului ºi Comisiei, precum ºi Consiliului European un raport anual privind activitatea SEBC ºi politica monetarã din anul precedent ºi din anul în curs. Preºedintele Bãncii Centrale Europene prezintã acest raport Consiliului ºi Parlamentului European, care poate organiza o dezbatere generalã pe acest temei. Preºedintele Bãncii Centrale Europene ºi ceilalþi membri ai Comitetului executiv pot, la cererea Parlamentului European sau din proprie iniþiativã, sã fie audiaþi de comisiile competente ale Parlamentului European. (Va urma). Vã invitãm sã urmãriþi serialul nostru consacrat acestui subiect ºi aºteptãm mesajele dumneavoastrã la e-mail office@az.ro sau postal la ANUNTaz OP53 / CP82 Bucureºti.

n Coafeze ºi manichiuriste n Director Vânzãri pentru pentru salon înfrumuseþare, contracte prestari servicii Tel: 0744553938 angajam, Tel: 0737337341 n Dispeceri centru alarma din Bucuresti angajam pentru Caldo Privat Security, Tel: 0769666402 cu/fara n Distribuitor experienta pentru Rossa Books SRL, bonusuri in functie de realizari + salariu de la 1.200ron, Tel: 0768632530 é Coafor/Coafezã. materiale n Distribuitori Salon angajeazã în publicitare la cãsuþele poºtale din Bucureºti, angajãm. Firmã funcþia de coafor, Plata garantatã pe frizerie, cosmeticã, serioasã. bazã de contract de muncã. Sunã acum, luni- vineri între manichiurã, zona 10.00 ºi 15.00 la Tel: Drumul Taberei, 0732545581 Crângaºi, Tel: n Electricieni, SC angajeaza, 0734257903 Tel: 0766324952 Femeie la vase si la n Laborator n Cofetar. angajam, Tel: cofetarie-patiserie, angajeaza zarzavat 0760356591, 0735810766 cofetar cu experienta, Tel: n Frizer cu experienþã. Salon 0727868167 activitate Stephanie (Oltenitei nr 238) n Colaborator, stabilã, modernã, pe timp de angajeazã Frizer (frizerita) max crizã, câºtiguri progresive, 40 de ani, cu experienta, Tel: 1000$, salariaþi, pensionari, Stefy_seb@yahoo.com, pensie privatã.Trandafir. 0723460908, 0213324652 0213162381, Tel: 0745234173, n Frizeri. Angajez Urgent frizerita / frizer, aspect fizic 0733084923 placut, persoana serioasa cu Confecþioner/a. Fabrica experienta in domeniu in confectii dama angajeaza sectorul 5 zona Sebastian, confectionari/calcatori cu Tel: 0724764239 Societate experienta salariu 800/1200 n Gestionar. abonament zona Rahova, comerciala angajam lucrator (vanzator) cu Tel: 0757030086, gestionar experienta, pentru magazin 0724913413 alimentar in zona parcul Carol. Relatii la telefon sau la adresa n Confecþioner/retuºier. Urgent de mail angajez confectioner / retusier marketing@succesniccom.ro, textile, Tel: 0724081170 Tel: 0213201925 n Confecþionere pe masini de Hostess. Angajam Urgent cusut 1 ac, 2 ace si triplock. Angajam urgent in Sector 3, personal pentru postul de zona liceului IOR, Tel: hostess plata saptamanal 1600ron c u s au fara 0213240333, 0735224455 n Confectioneri. Angajez experienta, 1.600 RON, Tel: croitori cu experienta produs 0784472399 cap -coada. salariu 1200-1400 ron, 1.200 RON, Tel: n Hostess. Angajam personal pentru postul de hostess, cu 0762606860, 0213674963 sau fara experienta, plata n Croitor/easã pentru retusuri saptamanal, 1.600 RON, Tel: diverse si comanda, full time 0784472399 si part time, Tel: 0784409178

é Croitor/easã. Societate franceza angajeaza pentru sucursala din Bucuresti un croitor confectii cu experienta pe masuri, doua croitorese cu experienta montat produs cap-coada, un marochiner. Oferim salariu atractiv si avantaje. Relatii la, Tel: 0758029770

é Ingrijire varstnic. Profesor pensionar, varstnic, angajez femeie interna pentru ingrijire, in Voluntari, cmunteanu20025@yahoo.com, Tel: 0765449484, 0213513427

é Inspector ITP,

angajam pentru service auto, Tel: 0723154564


pagina 4 / oferte de muncã România

15 Noiembrie 2012 n Instalator. SC Instalatii si Automatizari ELLA SRL angajeaza instalator cu experienta minim 10 ani. Cerinte: experienta in instalatii sanitare, termice, gaze si ventilatie, PPR, Cupru, PEX-AL, centrale termice (pana la 150 kW). Detinator carnet de sofer cat. B. Trimiteti CV la e-mail flaviusheresanu@yahoo.com, Tel: 0728777831 Instalatori termice si sanitare si electricieni, pentru firma instalatii, Tel: 0742290392

é Mãcelar cu

experienta angajez, Tel: 0768597969 n Mãcelar, angajam in zona Bragadiru, Tel: 0721048003

vanzari, n Reprezentanti inscrie Avon, castiguri mari, produse cadou, cursuri gratuite, posibilitati avansare, Tel: 0768321060, 0722930207

pal é Montator melaminat cu experienta, zona Buftea, Tel: 0749043810 n Muncitori Necalificati si Sudori Autogen, angajam in Bucuresti Militari, informatii la telefon: 0728904437

é Operatori Pc. Societa italiana di telecomunicazioni ricerca operatori PC per la sede di Bucarest. Si richiede una buona conoscenza della lingua italiana. Inviare CV all’indirizzo e-mail, i.dadalau@comdata. it, Tel: 0213160524

éManichiuristã pedichiurista, tehnician unghii false. Angajam urgent, Tel: 0765935898 n Manichiuristã cu experienþã unghii gel ºi pedichiurã. Frizeriþã cu experienþã, salon zona Tineretului, Tel: 0744787615

é Manichiuristã,

cosmetician, coafor/coafeza. Salon angajeaza, Tel: 0734257903

é Ospãtar /ospãtãriþe cu experienþã în domeniu, ºi brutari pt. restaurant (zona Timpuri Noi 5 minute metrou), Tel: 0725794195 n Ospãtari, Club în zona Universitate angajeazã ospãtari cu experienþã (de club). CV cu pozã la e-mail mihailuca@barmania.ro Persoanã pentru îngrijire doamnã imobilizatã la pat. Ofer cazare ºi salariu, doresc internã, Tel: 0765013924, 0765897019

n Manipulant pentru depozit mezeluri în Bucureºti. Relaþii la, Tel: 0747987146 n Mecanic auto cu experienþã, angajeazã full time service auto autorizat, Tel: n Personal pentru spitale angajeazã firmã de curãþenie, 0784599880 550lei+ bonuri, Tel: M e c a n i c - v u l c a n i z a t o r 0726693792 la bucataria angajez, salariu + comision. n Personal Experienta minim 3 ani, Tel: libaneza cu experienta (fara vase), Tel: 0760356591, 0723688484, 722600550 0735810766 n Mecanici întreþinere maºini n Personal cu experienþã, cusut industriale, tineri, femei ºi bãrbaþi, pentru specializare la locul de curãþenie în clãdiri de birouri ºi muncã, Ghencea -Complex intervenþii, pentru firmã de Tamilia, Tel: 0722586983, curãþenie, Tel: 0767112244, 0725510687 0214134478

é Personal calificat

din Bucuresti, cu experienta pentru dispeceratmonitorizare angajeaza societate securitate, Tel: 0213129035 n Personal. Firma situata langa padurea Baneasa angajeaza colatori, montatori mobilier, lacatusi mecanici. Relatii la telefon, CV la e-mail secretariat@logospromo.ro, Tel: 0212508193, 0372709722 n Personal. Firmã confecþii Militari angajeazã personal calificat, confecþionere cãlcat interfazic ºi final, salarii atractive, tichete, bonusuri, Tel: 0722392887 n Pizzar pentru restaurant Regie, Tel: 0724992762

Pizzeri pentru restaurant Regie, Tel: 0769808866 n Promoter. Tineri dinamici, comunicativi, pentru promovare articole editoriale în Bucureºti. 1200 Ron+ bonusuri. Posibilitate carierã, Tel: 0730566776

Secretarã pentru Bucuresti, angajeaza SC NM Antepriza SRL. Cerinte: experienta in domeniu, aspect fizic placut, domiciliul in Bucuresti, cunoasterea limbii engleza, CV cu fotografie. CV-urile se vor transmite pe e-mail sau fax. Informatii suplimentare la telefon, alic e.perde @nmc ons truc t.ro, Tel: 0733310116, Fax : 0317110235

é ªoferi taxi cu/fãrã experienþã facilitãm obþinere atestat, acordãm ºi la rãmânere, condiþii avantajoase. Zilnic 9-18, Str. Dealul Þugulea nr. 124 (Militari). 0735846662, Tel: 0214309498, 0766509498


15 Noiembrie 2012

oferte de muncã România / oferte de muncã strãinãtate / cereri de muncã / pagina 5 categ. B+C+E. n ªofer Societate pe actiuni privata angajeaza soferi cu categoriile B+C+E, buyconcrete@gmail.com, http://www.betoanepavele.ro, Tel: 0213213840 n ªofer. Angajez ocazional pensionar, zona Rahova, Tel: 0721148203 n Spãlãtor auto. Spalatorie auto angajeaza personal cu experienta, Colentina, Tel: 0722299062 vopsitori ºi n Tinichigii, mecanici, cu experienþã, pentru service auto, Tel: 0769274259, 0769678186 n Tinichigiu, service auto angajeaza urgent tinichigiu cu experienta salariu atractiv, pia_claudiu@yahoo.com, Tel: 0726723411 angajam cu n Tractorist contract pe perioada determinata, Tel: 0214562486

é Vânzãtori hotdog. New York Hot Dog angajeaza vanzatori stand hotdog full time in aer liber. Sunati sau e-mail office@qfs.ro, Tel: 0722549233 Videochat activitate videochat pentru fete cu/fãrã experienþã. Venituri 500-3000e salariu garantat 500$! Comision 50-70% + bonus angajare 400$, Tel: 0730872297, 0763089972 n Videochat cazare gratis, fete sau cuplu zona Mall Vitan, apartament lux, engleza obligatoriu, chat online, Tel: 0785899000

é Vânzãtoare

magazin alimentar Piata Alba Iulia, 1200 LEI, Tel: 0727699696

Videochat angajãm fete care au cunoºtinþe de limba englezã sau rusã, cu procent 50%, oferim cazare gratuitã, Tel: 0767162319

n Vânzãtoare cu experienþã în sector 4, Straja, rog seriozitate, Tel: 0763683685 n Vânzãtoare la dozator de Vopsitor pregatitor, lapte, angajez in zona Berceni, vopsitorie auto cu Tel: 0720426737 n Vânzãtoare la bar, zona experienta, angajeaza Gorjului, program 2 zile cu 2, TMD Lasting Service, salariu 800Ron+tips. Tel: 0752976762 021.224.47.91, Tel: 0723436343, 0765486755 n Vopsitor pregatitor, Mecanic auto. Auto First Class service Vânzãtoare auto angajeaza, Bd. gestionar cu permis Energeticienilor, nr. 13-15, CV la e-mail auto. 0213123807, Trimiteti danielgrigore@autofirstclass.ro, Tel: 0768953688, Tel: 0760693462, 0785280160

0720624450 n Vânzãtoare la bar, Piaþa Presei, 2 zile cu 2 zile, 800Ron / lunã + bacºiº. 0212244791, Tel: 0765486755, 0723436343 Vânzãtoare, Shaormar. Angajam urgent vanzatoare Fornetti cu experienta si shaormar cu experienta zona Rahova, Tel: 0768130133 n Vânzãtori pentru Fast-food nou înfiinþat, concept nou, specific italian, personal calificat pentru vânzãri directe, persoane ambitioase si serioase. Rog CV cu poza Curcamihaela@gmail.com, Tel: 0721370037 n Vânzãtori si responsabili magazin ceai Mall Baneasa, numai cu studii superioare si cunoscatori lb.engleza. Telefon intre orele 12-14, marketing@top-tea-company.ro Tel: 0788166861

n Doresc

é Germania. Dulgheri cu experienta pentru plecare urgenta in Germania; salariu incepind cu 1000 euro cazare si transport gratuit; e-mail sau telefon, 1.000 EUR/luna, monica.hellena@yahoo.fr, Tel: 004915226815002

Italia. Centrul Benesere angajeaza fete 18/35ani cu/fara experienta pentru masaje senzuale, relaxante, body to body, hot stone, tantra, striptease, exclus sex. Se ofera contract de munca, cazare, salarizare motivanta. Telefon (limba romana) sau CV si trei fotografii la email spa.benessere@ yahoo.it, Tel: 00393408540442

angajare ca sofer protocol persoane fizice/ juridice. Pregatire militara, prezentabil, Bucuresti, Tel: 0726919902, 0753875752

n Menajerã 42 ani din Bucureºti, cu experienþã case, vile, cãlcat, aranjat masa, pregãtirea bagajelor, eventual deplasare cu familia. Fãrã cazier, cu recomandare, Tel: 0724489362 profesionist, n ªofer pensionar, serios, amabil, doresc angajare la particular sau firma, part-time/full-time; nu am masina in dotare, disponibil imediat, byytza@yahoo.com, Tel: 0743087943

ªoferiþã prezentabilã, 41 ani, maºinã personalã, marca Nissan Qashqai, dotãri performante, pentru firmã, protocol, evenimente. Rog seriozitate (nu sunaþi pentru inconvenienþã), Tel: 0737312072


detalii la http://ec.europa.eu Eures Advisers, Germany n 1. ÜBERSETZER (m/w) Financial Reporting Arbeitsort: Münster, Westfalen; Description: Lennon.de Language Services wurde 1999 in Düsseldorf gegründet und hat heute seinen Hauptsitz mitten im westfälischen Münster. Die Agentur versteht sich als Schnittstelle zwischen Unternehmen und internationalen Stakeholdern; als kreativer Gestalter von Kundenbotschaften. Da die Ansprüche in diesem Segment stetig wachsen, ist es uns wichtig, die Botschaften der Kunden klar, modern und stilistisch treffsicher zu kommunizieren. Wir vertreten einen journalistischen Anspruch und sind überzeugt davon: Übersetzungen dürfen nicht klingen wie Übersetzungen, sondern wie frisch in London oder New York getextet. Lennon.de Language Services ist spezialisiert auf Übersetzungen in den Bereichen Financial Reporting, Corporate Publishing und Corporate Communications. Für unseren Bereich Financial Reporting suchen wir für die Übersetzung von Geschäftsberichten, Quartalsberichten und Prüfungsberichten zum nächstmöglichen Termin einen Übersetzer (m/w) Deutsch-Englisch (Native US/UK). Arbeitsort ist Münster, bei besonderer Eignung ist auch Home-Office möglich. ÜBERSETZER (m/w) Financial Reporting Deutsch-Englisch (Teilzeit/Vollzeit) Münster/bundesweit Ihre Muttersprache ist Englisch und Sie verfügen über ausgezeichnete Deutschkenntnisse. Sie arbeiten jetzt als Freelancer oder In-House Übersetzer im Bereich Financial Reporting und möchten sich verändern. Lennon.de kann Ihnen als wachsendes Unternehmen eine spannende Perspektive bieten. Die Position Sie sind mit dem Financial Reporting Team eigenverantwortlich für die Übersetzung von Geschäftsberichten, Quartalsberichten und Prüfungsberichten betraut. Sie kennen die branchenspezifischen Terminologie, verstehen die zugrundeliegenden Prinzipien und können die Texte entsprechend der Erwartungen der Zielgruppe formulieren. TRADOS ist bei Ihnen im täglichen Gebrauch. Sie haben ein gutes Verständnis von IFRS und US-GAAP. Durch Ihre Erfahrung können Sie die terminologische Konsistenz mit vorherigen Berichten sicherstellen. Sie sind auch in die Qualitätssicherung auf fachlicher Ebene eingebunden. Ihr fachliches Profil; Englisch als Muttersprache mit ausgezeichneten Deutschkenntnissen; Mindestens 3 Jahre Berufserfahrung im Bereich Financial Reporting; Stilsicherheit und Formulierungsvermögen; Kenntnisse im Umgang mit TRADOS Ihr persönliches Profil Sie sind; Belastbar; Eigeninitiativ; Motiviert; Teamfähig; Zuverlässig; Flexibel Das Angebot Als wachsendes Unternehmen suchen wir heute die Mitarbeiter, die in Zukunft die Agentur gestalten werden. Es erwartet Sie eine interessante und vielseitige Aufgabe in einem sympathischen und internationalen Team. Wenn Sie heute eine Entscheidung über Ihre Zukunft treffen möchten, dann schicken Sie uns Ihre Bewerbung an jobspool@lennon.de. Bitte keine Bewerbungen per Post. Lennon.de Language Services Dipl.-Betriebswirt (FH) Chris Lennon Lütke Gasse 19-21 48143 Münster jobspool@lennon.de - Geforderte Anlagen: Bewerbung nur per E-Mail an jobspool@lennon.de -bitte keine Bewerbungen per Post- Source: BA, Public Employment Services, Germany;

n 2. Ingenieur/in - Architektur Arbeitsort: Bad Reichenhall; Description: Der Landkreis Berchtesgadener Land sucht zum 01.06.2013 eine/n DIPL. INGENIEUR/IN (FH) DER FACHRICHTUNG ARCHITEKTUR/HOCHBAU/STÄDTEBAU für den Bereich Bauen und Planungsrecht - Technik -. Das Aufgabengebiet umfasst schwerpunktmäßig das Bearbeiten von Voranfragen und Bauanträgen sowie die Beratung von Bürgerinnen und Bürgern, Planern und Gemeinden in baurechtlicher, bautechnischer und gestalterischer Hinsicht. Wir erwarten; fundiertes fachliches und bauordnungsrechtliches Wissen sowie gute Kenntnisse des Bauplanungsrechts mit sicherer Beurteilungsfähigkeit; gute Kenntnisse branchenüblicher EDV-Programme; mehrjährige Berufserfahrung (evtl. mit Verwaltungserfahrung); ein hohes Maß an Engagement, Belastbarkeit und Durchsetzungsfähigkeit; eine ausgeprägte Kommunikations- und Teamfähigkeit; Führerschein Klasse B; eigenverantwortliches Arbeiten; die Bereitschaft zur ständigen Fort- und Weiterbildung. Wir bieten; eine interessante, vielseitige und verantwortungsvolle berufliche Tätigkeit; eine leistungsgerechte Bezahlung; flexible Arbeitszeiten; ein engagiertes Team Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bis zum 23.11.2012 an das Landratsamt Berchtesgadener Land, Fachbereich Z 1, Salzburger Str. 64 in 83435 Bad Reichenhall. Nähere Auskünfte zur Tätigkeit erteilt Ihnen gerne Herr Ehrichs (08651/773-547) oder Herr Schifflechner (08651/773-546). - Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Zwingend erforderlich; Source: BA, Public Employment Services, Germany; n 3. Handwerklicher Mitarbeiter (m/w) Arbeitsort: Piding; Description: Zur Verstärkung unseres Betriebes suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n - HANDWERKLICH VERSIERTEN MITARBEITER/IN Ihre Aufgaben: - Malerarbeiten - Fliesenlegen - Pflastern handwerkliche Tätigkeiten Ihr Profil: - Berufserfahrung in den o. g. Tätigkeiten erforderlich - handwerkliches Geschick notwendig Führerschein Klasse C1 notwendig - gutes Deutsch in Wort und Schrift - selbstständige Arbeitsweise Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung per Email. - Führerscheine: Fahrerlaubnis C1 Leichte LKW (alt: FS 3): Zwingend erforderlich; Salary: Euro 2000.- € Brutto (Monthly); Source: BA, Public Employment Services, Germany; ake-dreis@t-online.de

n 4. Autogenschweißer / Lüftungsbauer Arbeitsort: Hannover; Description: Wir suchen zu sofort einen Autogenschweißer / Lüftungsbauer für den Raum Hannover Zuverlässigkeit und Berufserfahrung zeichnen Sie aus. - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Kenntnisse und Fertigkeiten: Gasschweißen; Montagetätigkeit; Source: BA, Public Employment Services, Germany; hannover@ampel-personalservice.de n 5. Mitarbeiter/in für mobilen Pflegedienst gesucht! Arbeitsort: Dormagen; Description: Wir suchen für unseren ambulanten Pflegedienst in Dormagen ab sofort Pflegefachkräfte (m/w) und/oder Pflegehilfskräfte (m/w) in Vollzeit und unbefristet. Aufgaben: - Betreuung mehrerer älterer Menschen am Tag (Altenpflege) - Grundpflege - Behandlungspflege (nur exam. Mitarbeiter/innen bzw. mit entsprechender Qualifizierung) Ihr Profil: - abgeschlossene Berufsausbildung im Pflegebereich oder Pflegehelferschein wünschenswert - Führerschein Klasse B zwingend erforderlich (PKW wird gestellt) - Flexibilität - Belastbarkeit Selbständiges Arbeiten - Zuverlässigkeit Arbeitszeit: Vollzeit, 2 Schichten ( 06:00 bis 14:00 Uhr und 15.00 bis 21:00 Uhr), Montag bis Sonntag, 5/7-Tage-Woche (alle 14 Tage ist ein Wochenende frei), es werden Dienstpläne durch den Arbeitgeber erstellt Wenn Sie Interesse und Spaß an der Arbeit mit älteren Menschen haben und sich für dieses Stellenangebot interessieren, dann bewerben Sie sich bitte schriftlich oder telefonisch unter: 02133/217453. Ihre Ansprechpartnerin ist Frau Tebbe. - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Zwingend erforderlich; Source: BA, Public Employment Services, Germany; Employer Name: Felizitas Tebbe Kranken- und Seniorenpflege; Information: Tebbe; Address: Virchowstr. 1 - 3, D-41539 Dormagen, Deutschland; Phone: +49 2133 217453

n 6. Systemanalytiker m/w Arbeitsort: Andernach; Description: Mit anspruchsvollen, hochspezialisierten Kaltwalz-Stahlprodukten erfüllen wir in unseren Märkten den ThyssenKrupp Premiumanspruch. Unsere Kunden in der Auto- und Verpackungsindustrie sehen uns führend in Qualität, Technologie und Service. Rund 2.800 hoch qualifizierte und engagierte Mitarbeiter leben konsequente Kundenorientierung innerhalb einer Teamorganisation mit flacher Hierarchie und hoher Eigenverantwortlichkeit. Es ist uns wichtig, dass Mitarbeiter ihre überdurchschnittliche Leistungsbereitschaft und die Verwirklichung persönlicher Lebensvorstellungen immer besser in Einklang bringen können. Mit Ihnen zusammen wollen wir unser Unternehmen zukunftsorientiert weiter entwickeln. ThyssenKrupp Rasselstein - Your Quality Partner Für den Bereich IT/Verbesserungsprozesse suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Systemanalytiker m/w SAP-Anwendungen / Personalwesen Ihre Aufgaben: - Enge Zusammenarbeit mit der Personalabteilung - Analyse, Beschreibung und Abbildung komplexer Geschäftsprozesse im Bereich Personalwesen - Ganzheitliche Betreuung und die fortschrittliche Weiterentwicklung der SAP HCM Landschaft inklusive Customizing - Erstellung von Konzepten und Blueprints im Bereich SAP HCM sowie deren Umsetzung, Implementierung und Integration von Lösungen - Kompetenter Ansprechpartner für Endanwender rund um das Thema SAP HCM Ihr Profil: - Erfolgreich abgeschlossenes Studium im Bereich der Wirtschaftsinformatik, der Wirtschaftswissenschaften oder eine Ausbildung mit zusätzlichen, vergleichbaren Qualifikationen - Einschlägige Erfahrung (3 Jahre Berufserfahrung) im SAP HCM Umfeld insbesondere in den Modulen der Entgeltabrechnung und der Zeitwirtschaft inklusive Customizing ABAP-Kenntnisse sind wünschenswert - Kenntnisse weiterer HCM-Bereiche, wie Veranstaltungsmanagement, Personalentwicklung, Talentmanagement, Personalkostenplanung oder EH&S Arbeitsmedizin sind von Vorteil Fühlen Sie sich angesprochen? Dann freuen wir uns auf Ihre Online-Bewerbung! Bei uns finden Sie ein Umfeld mit sympathischen Teams, integriert in eine moderne Organisation, die von kurzen Informations- und Entscheidungswegen profitiert. Wir verstehen Work-Life-Balance nicht als Modeerscheinung sondern bieten Ihnen neben einer vielseitigen Gesundheitsförderung auch die nötige Flexibilität zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Sie erhalten eine leistungsgerechte Vergütung und profitieren von fortschrittlichen Leistungen auf dem Gebiet der Alters-vorsorge. Gestalten Sie mit uns die Zukunft! https://professionals.career.thyssenkrupp.info/FE/tpl_ThyssenKrupp03.asp?n ewms=ap&id=23699 - Internetadresse: http://www.rasselstein.com; Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Kenntnisse und Fertigkeiten: SAP-Modul HR (Human Resources); Source: BA, Public Employment Services, Germany;

n 7. Restaurantfachmann/-frau Arbeitsort: Schluchsee; Description: Das Hotel Sternen mit 60 Betten liegt im Ferienort Schluchsee, einem der Zentren der Ferienregion Hochschwarzwald. Unser Haus ist geprägt von einer familiären Atmosphäre sowie durch einen ausgesucht freundlichen Umgang mit unseren Gästen. Wir suchen ab 01.05.2013 eine/n motivierte/n und engagierte/n >>> Restaurantfachmann/-frau <<< in Vollzeit. Ihre Aufgaben liegen im Service und der Betreuung unserer Restaurantgäste. Unser Restaurant ist eine Einrichtung der gehobenen Gastronomie, weshalb Erfahrung in diesem Bereich wünschenswert ist. Ihr Profil: - Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung im Restaurantoder Hotelfach. - Sie haben Berufserfahrung im Service, gerne auch in der gehobenen Gastronomie. - Sie verfügen wünschenswerterweise über Englischkenntnisse, weitere Fremdsprachenkenntnisse sind von Vorteil. * Aufgrund unserer Lage ist ein eigener PKW von Vorteil.* ** Bei auswärtigen BewerberInnen helfen wir gerne bei der Wohnungssuche. ** Informieren Sie sich über unser Haus unter "www.sternen-schluchsee.de" - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Source: BA, Public Employment Services, Germany; Employer Name: Hotel Sternen Ingrid Wochner; Information: Ingrid Wochner; Address: Dresselbacher Str. 1, D-79859 Schluchsee, Deutschland

n 8. Bäcker/in oder Bäckermeister/in Fachbereich Ladenbacken Arbeitsort: Dietzenbach; Description: Die Bäckerei Bauder ist eine erfolgreiche, familiengeführte Handwerksbäckerei mit aktuell 16 Fachgeschäften und Cafes im Großraum Frankfurt. Wir legen Wert auf einen freundlichen Service in unseren Fachgeschäften und ofenfrische Backspezialitäten aus natürlichen Rohstoffen. Wir suchen Sie als Bäckermeister (m/w) Fachbereich Ladenbacken Ihre Aufgaben - Anleiten und Unterstützen unserer Mitarbeiter beim Ladenbacken in den Filialen Qualitätssicherung, der im Laden gebackenen Backspezialitäten Optimierung der Backprogramme in den Filialen - Entwicklung neuer Gebäckrezepturen für das Ladenbacken - betriebswirtschaftliche Steuerung des Abverkaufs, der im Laden gebackenen Backspezialitäten, über Kennzahlensysteme Ihre Qualifikation - Technisches Verständnis und Interesse für moderne Backtechniken und Backöfen - Teamfähigkeit und ausgeprägte Kundenorientierung - Kommunikationsfähigkeit und eine gültige Fahrerlaubnis Klasse B - Erfahrung in der Langzeitführung, Gärverzögerung von Teiglingen mit modernen Kältetechniken Unser Angebot Wir bieten Ihnen einen sicheren Arbeitsplatz in einem innovativen Unternehmen. Sie haben die Möglichkeit aktiv die Entwicklung des Unternehmens mitzugestalten und eigene Ideen einzubringen. Sind Sie an dieser verantwortungsvollen und vielseitigen Aufgabe interessiert? Dann schicken Sie uns bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen zu. Bäckerei Bauder, Frau Dana Jäger Elisabeth-Selbert-Str. 12, 63128 Dietzenbach Telefon 06074 - 487 35 14 E-Mail: bewerbung@baeckerei-bauder.de Der Arbeitgeber ist bei einer eventuellen Wohnraumsuche behilflich. - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Zwingend erforderlich; Source: BA, Public Employment Services, Germany;

n 9. PHP Engineer Arbeitsort: Münster, Westfalen; Description: We are looking for great PHP programmers. There's many ways to put this, so we'll keep it simple: If you love developing in PHP, you're aware of the latest trends and you have enough experience under your belt, you may well be what we're looking for. You'll get to work on scalability problems, work with new technology, such as Silex, Composer, LessCSS and Backbone.js. You won't be working on browser compatibility all day, but there is a front-end component. You must be willing to relocate and legally allowed to work in Münster, Germany;. We can help with work visas, if required. Responsibilities Working on any part of the stack, including: - Create web or mobile applications using primarily PHP. - Work on the DAV / REST service layer. - Implement web interfaces using HTML5, LessCSS, and Backbone.js / jQuery. Requirements - Plenty of LAMP experience. - A solid grasp of web security. - Great to have: An active GitHub account. - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse, Arbeitsproben; Source: BA, Public Employment Services, Germany; career@fruux.com

n 10. Mitarbeiter/in für die technische Dokumentation Arbeitsort: Ainring; Description: ABplan ist weltweiter Anbieter im Bereich Steuerungs- und Automatisierungstechnik. Als kompetenter Partner bieten wir mit unserem erfahrenen Team kundengerechte Lösungen für hochtechnisierte Produktionsanlagen. Seit über 25 Jahren setzen wir Maßstäbe auf dem Gebiet der Automatisierung von Fertigungsanlagen. Für unser kontinuierliches Wachstum suchen wir eine/n: MITARBEITER/IN FÜR DIE TECHNISCHE DOKUMENTATION Ihr Aufgabengebiet; Sie betreuen Projekte; Sie fungieren als Schnittstelle zwischen den Fachbereichen; Sie arbeiten eng mit den Fachbereichen zusammen; Sie sammeln und dokumentieren Informationen Ihr Profil; Sie verfügen über gute EDV-Kenntnisse (Word, Excel); Sie haben gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift; Sie bringen Organisationstalent, Lernbereitschaft, Sorgfalt und Genauigkeit mit; Sie haben Interesse an einen neuen Herausforderung und arbeiten gerne im Team Wir bieten; Ausführliche Anlernung durch Fachpersonal im Betrieb vor Ort; Abwechslungsreiche, selbständige Tätigkeit; Spannende internationale Projekte; Kurze Entscheidungswege; Kollegiales Arbeitsklima Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen per Email. Source: BA, Public Employment Services, Germany; personal@abplan.de


detalii la http://ec.europa.eu Eures Advisers, Germany n 11.

Rohrleitungsberechner/in statisch/dynamisch Arbeitsort: Seefeld, Oberbayern; Description: Als aufstrebendes Unternehmen arbeitet die intellligentplant Engineering GmbH deutschlandweit an innovativen Engineering-Projekten im Anlagenund Rohrleitungsbau. Unser schlagkräftiges Team aus Planer/innen und Berechner/innen entwickelt für unsere anspruchsvollen Kunden Rohrleitungssysteme mit optimaler Funktionalität. Dabei ist die direkte Verbindung zwischen Planung und Berechnung der Schlüssel zu außerordentlicher Qualität. Das gebündelte Rohrleitungs-Know-how unserer Mitarbeiter/innen gepaart mit kurzen Entscheidungswegen und hohem Lernwillen ermöglichen uns kurze Reaktionszeiten und passgenaue, praxisgerechte Kundenlösungen. Auf ein offenes, sehr kollegiales Miteinander legen wir in unserem Team besonderen Wert. Für uns sind unsere Mitarbeiter/innen unser höchstes Gut. Dafür setzen wir uns ein. Ihre Aufgaben: - Durchführung statischer Berechnungen von Rohrleitungssystemen idealerweise mit Rohr2 alternativ Caesar II - Erstellung von Halterungs- und Kompensatorkonzepten - Optimierung von Rohrleitungskonzepten in Zusammenarbeit mit der Rohrleitungsplanung Festigkeitsberechnung von Rohrleitungsbauteilen nach europäischen und amerikanischen Regelwerken - Erstellung von Rohrklassen Ihre Fachkenntnisse: einschlägige Erfahrung in der statischen Berechnung von Rohrleitungssystemen (Kraftwerksbau/chemische Industrie), vorzugsweise Erfahrung in der dynamischen Berechnung - sehr gute Kenntnisse in Rohr2 alternativ Caesar2 - Erfahrung in der Festigkeitsberechnung von Rohrleitungsbauteilen mit Fero oder Dimy oder Probad - idealerweise Erfahrung in der Rohrleitungsplanung Kenntnisse einschlägiger Richtlinien und Regelwerke - gutes räumliches Vorstellungsvermögen - sicherer Umgang mit MS-Office gute Englischkenntnisse Der Einsatzort kann projektbedingt variieren. Piping stress engineer (static/dynamic/strength): mechanical engineering, plant engineering, energy engineering, mechatronics Jobdescription: - static an dynamic pipe stress analysis (ideally with Rohr2 and/or Caesar II) - design support and compensator concepts optimise piping concepts in collaboration with plant design - strength analysis of pipe fittings according to European and American standards - set up/design pipe material classes. Experiences: - experienced in pipe stress analysis (power plant engineering and/or chemical industry), preferably experienced in dynamic stress analysis - skills in Rohr2 or Caesar2 - ideally know-how in strength calculation of pipe fittings - know-how in regular rules and standards - secure competencies in using MS-Office - good English skills, ideally German skills Incoming Kennung ZAV131 - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse Telefonische Rücksprache - vormittags zwischen 9.00 und 12.00 Uhr. Source: BA, Public Employment Services, Germany; pia.rie-vonkorff@intelligentplant.de

n 12. Stellv. Leitung Ergotherapie (m/w) Arbeitsort: Bischofswiesen; Description: Die MEDICAL PARK LOIPL Klinik, eine renommierte Klinik im Herzen des Berchtesgadener Lands, direkt vor den Toren Salzburgs, bietet modernste medizinisch- therapeutische Verfahren der neurologischen Akut- und Rehabilitationsbehandlung in einer Gegend, die auf Grund ihres hohen Freizeitwertes und der wunderbaren landschaftlichen Lage eines der beliebtesten Urlaubsziele Deutschlands ist. Leben und arbeiten Sie in einer angenehmen Arbeitsatmosphäre dort, wo andere ihren Urlaub verbringen. Für unsere Klinik in Loipl suchen wir zum nächstmöglichen Eintritt zur Verstärkung unseres Teams eine Stellv. Leitung Ergotherapie (m/w) IHRE AUFGABEN; Therapiedurchführung entsprechend des Berufsbildes und der Therapiekonzepte unseres Hauses; Mitwirkung bei der Qualitätssicherung; Konzeptionelle und inhaltliche Weiterentwicklung des Bereiches in enger Zusam-menarbeit mit der Leitung; Konstruktive und kooperative Zusammenarbeit mit allen internen und externen Schnittstellen bzw. Abteilungen; Tätigkeiten und Aufgaben analog eines Ergotherapeuten (m/w) IHR PROFIL; Abgeschlossene Ausbildung zum Ergotherapeuten (m/w); Idealerweise Berufserfahrung mit neurologischen Patienten; Selbstständigkeit, konzeptionelles Arbeiten, Flexibilität, Zuverlässigkeit, Teamfähigkeit; EDV-Kenntnisse WIR BIETEN; eine vielseitige und verantwortungsvolle Aufgabe in einem interessanten Arbeitsumfeld; die Freude an der Arbeit durch sichtbare Therapiefortschritte beim Patienten in einem Haus mit guter Arbeitsatmosphäre, geprägt durch die gute Zusammenarbeit aller Berufsgruppen; eine optimale Einarbeitung; Förderung entsprechend Ihrer Neigungen durch Weiterbildungen; einen zukunftssicheren Arbeitsplatz; Shuttledienst vom Bahnhof Bischofswiesen zum Arbeitsplatz und zurück; Leben und Arbeiten direkt im Berchtesgadener Land (eine der schönsten Urlaubsregionen Bayerns mit einem hohen Freizeitwert), in direkter Nähe zu Salzburg Sind Sie interessiert? Dann senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen an: MEDICAL PARK LOIPL z. Hd. Herrn Thomas Gallinger; Personalkoordinator Thanngasse 15; 83483 Bischofswiesen/ Loipl Telefon: (08652) 89; 502; t.gallinger@medicalpark.de Source: BA, Public Employment Services, Germany;

n 13. KFZ- Mechaniker Arbeitsort: Schwäbisch Hall; Description: Wir suchen für unseren Großkunden aus der Automobile- Branche einen Kfz- Mechaniker oder Mechatroniker. Ihre Aufgabe ist eine gößtenteils EDV Tätigkeit. Erstellen von Stücklisten und Datenpflege. Das lesen von Konstruktionszeichnungen. Der Stundenlohn liegt bei ca. 16,00 Euro. - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Zwingend erforderlich; Source: BA, Public Employment Services, Germany; info@job-regional-dienstleistungen.de n 14. examinierte Pflegekraft / Krankenschwester Arbeitsort: Merzig; Description: Spezialisten vom Fach, hoch qualifizierte Mitarbeiter in anspruchsvolle Unternehmen -das bietet WIS. Als Agentur für Fachund Führungskräfte steht die WIS für gebündeltes Know How und Erfahrung für Experten aus den Bereichen WIS Health-Care, WIS Engineering, WIS Informatik und WIS Handwerk / Industrie. Für eine renommierte Klinik mit angegliederten Pflegeeinrichtungen mit Sitz im Herzen des Saarlandes suchen wir zum sofortigen Eintritt EXAMIN. PFLEGEFACHKRAFT (m/w) (alternativ Gesundheitsund Krankenpfleger/in, Krankenschwester/pfleger, Altenpfleger/in, Pflegehelfer/in), gerne auch mit Zusatzausbildung Pflegedienstleitung Wir bieten; flexible Arbeitszeiten; Vergütung nach Vereinbarung und Qualifikation; Zulagen; Hilfe beim Umzug und Wohnungssuche; Möglichkeit zur Finanzierung des Führerscheinerwerbs; fachliche Anleitung und Unterstützung; qualifizierte Weiterbildungen; Sprachschulungen durch unser internes Qualitätsmanagement; eine werteorientierte Unternehmenskultur; sympathische und professionelle Kollegen; individuelle Aufstiegschancen in dynamischen Unternehmen Ihr Profil: Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung als examinierte Pflegefachkraft (m/w), Altenpfleger (m/w), Gesundheits- und Krankenpfleger (m/w) oder Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger (m/w) in einem EU-Mitgliedsland absolviert.; Deutschkenntnisse in Wort und Schrift (Niveau /B2), Nachweis bitte beifügen; Nach EU-Recht anerkannter Abschluss, Nachweis bitte beifügen; Sie haben Freude im Umgang mit Patienten, deren Betreuung und Versorgung.; Ein eigenverantwortliches, selbstständiges und patientenorientiertes Arbeiten zeichnet Sie aus.; Kenntnisse der gängigen Pflegemodelle; Sicherer Umgang mit medizinischen Geräten; therapeutische & medizinisch-pflegerische Aufgaben; selbstständige Durchführung von Pflegemaßnahmen; subcutane und intramuskuläre Injektionen; med.-Versorgung (Stellen + Verabreichen von ..Medikamenten nach ärztl. Verordnung); Kenntnisse der Hygienevorschriften; Dokumentation und Erstellung von Pflegeberichten; Führerschein; Sie sind flexibel und körperlich belastbar.; Schichtarbeit stellt für Sie kein Hindernis dar; Einfühlungsvermögen und Organisationstalent runden Ihr Profil ab. Spricht Sie diese Aufgabe an? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung, gerne auch per Mail. Wenn Sie ein anspruchsvolles, innovatives sowie herausforderndes Arbeitsumfeld suchen, haben Sie mit der WIS PD GmbH die besten Möglichkeiten. Berufliche und persönliche Entwicklung, Schulung und Weiterbildung werden in unserem Unternehmen groß geschrieben. Ein partnerschaftlicher Umgang mit unseren Kunden, das hohe Engagement unserer Mitarbeiter sowie das ständige Streben um eine nachhaltige Kundenzufriedenheit bilden die Eckpfeiler unserer Unternehmensphilosophie. Es erwartet Sie ein sehr attraktives Umfeld in einem innovativen, starken und zukunftsweisenden Unternehmen bei leistungsgerechter Vergütung! Selbstverständlich sichern wir Ihnen vorab zu, Ihre Bewerbung absolut vertraulich zu behandeln. Haben Sie Ihre Chance erkannt? Dann schicken Sie uns bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung (Anschreiben, Lebenslauf, Lichtbild, Zeugnisse, Gehaltsvorstellung, Verfügbarkeit, Angaben über Mobiliät ) idealerweise per E-Mail, wenn möglich alle Dokumente in einer PDF-Datei. Wir möchten darauf hinweisen, dass wir Unterlagen, die uns auf dem Postweg zugehen, nicht zurückschicken können. Haben Sie bitte Verständnis dafür, dass wir nur vollständige und den Anforderungen entsprechende Unterlagen bearbeiten können. Nach Prüfung Ihrer Bewerbungsunterlagen setzen wir uns mit Ihnen in Verbindung. Frau Steffeck HR-Europa: Frau Steffeck, 08:00-15:00 Uhr Telefon +49 6861-91215-13 email: asteffeck@wisb.info - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse, Nachweis Sprachniveau B2, Nachweis Ausbildung mit A; Source: BA, Public Employment Services, Germany;

n 15. Monteure für Kunststoff - und Blech-Lüftungsanlagen Arbeitsort: Röthenbach (Allgäu); Description: Willkommen bei Zuber Ihr Partner für innovative Produkte aus Kunststoff Mitten im schönen Allgäu, in Röthenbach, haben wir uns als Ausbildungsbetrieb auf die Fertigung von Abluftanlagen und Behältern in Kunststoff spezialisiert und stellen Komponenten für Anlagen und Maschinenteile her. Mit unserem über 100-köpfigen Team fertigen wir Teile aus Platten, Rohren und Kunststoffvollmaterial für die chemische und pharmazeutische Industrie, Galvanik, Lebensmittelbranche und für Maschinenhersteller. Die Montage von Zu- und Abluftanlagen und Flüssigkeitsverrohrung zählen ebenfalls zu unseren Schwerpunkten. Zur Verstärkung unserer Montageteams im Außendienst für Montagen im In- und Ausland auf Baustellen, suchen wir für unsere Werke in Röthenbach ab sofort engagierte, teamfähige und verantwortungsvolle Monteure (m/w) im Außendienst für Kunststoffund Blech-Lüftungsanlagen PKW-Führerschein ist Voraussetzung. Auch Fachkräfte aus anderen Berufen sind erwünscht und werden umfangreich ausgebildet sowie auf ihre Aufgaben vorbereitet. Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung an Herrn Zuber am Stammsitz Röthenbach oder Herrn Braun in der Niederlassung Rudolstadt/Thüringen Wichtig für Bewerbungsinteressierte aus dem Bundesgebiet: Arbeitgeber ist bei Wohnraumsuche behilflich. Arbeitgeber ist an einer längerfristigen AN - AG Bindung interessiert. Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Zwingend erforderlich; Fahrerlaubnis C1 Leichte LKW (alt: FS 3): Wünschenswert; Fahrerlaubnis C1E Leichte LKW mit Anhänger (alt: FS 3): Wünschenswert; Salary: Euro nach Tarif (Monthly); Source: BA, Public Employment Services, Germany; info@zuber-gmbh.com

n 17. Allrounder gesucht! Küche, Service, Zimmer! Arbeitsort: Brannenburg; Description: Für das Gasthaus Kraxenberger in Brannenburg suchen wir Verstärkung ab dem 15.12.12 oder nach Absprache auch gerne zu einem späteren Zeitpunkt eine/-n *Allroundmitarbeiter/-in für die Etage/ Küche / einfach Servicetätigkeiten bei Bedarf* auf Vollzeit oder Teilzeit. Sie arbeiten im klassischen Teildienst von ca. 08:00-14:00 Uhr und ca. 18:00-21:00 Uhr. Teilzeit sind Sie unter der Woche ab ca. 17:00 Uhr tageweise und am Wochenende überwiegend vormittags tätig. Ihre Aufgaben > Houskeeping > Zimmerreinigung > Beilagenzubereitung > Grundreinigung Sanitärräume und Küche > Salate zubereiten > Gemüse putzen und zerkleinern > bei Bedarf Frühstücksservice Erste Berufserfahrung ist von Vorteil. Eine Ausbildung ist nicht nötig. Wichtig sind uns ihre Zuverlässigkeit und ihre Motivation. Zum Erreichen des Arbeitsplatzes empfehlen wir einen eigenen PKW. Interesse? Rufen Sie uns einfach an. - Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Wünschenswert; Salary: Euro nach Vereinbarung (Monthly); Source: BA, Public Employment Services, Germany; BerggasthausKraxenberger@tele2.de

n 18. Tischlermeister/in Arbeitsort: Neuötting; Description: Wir entwerfen und fertigen für unsere anspruchsvollen und preisbewussten Kunden im In- und Ausland kreative und völlig individuelle Küchen- & Wohnkonzepte. Der Kunde und seine Wünsche sind der Maßstab für unsere siebenköpfige Mannschaft. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite: www.aventura-gmbh.de Wir wachsen und stellen zur Verstärkung des Teams eine/n Tischlermeister/in ein. Aufgaben: Produktion (Produktion leiten und in der Führung tätig werden; Montagen einteilen, Materialbestellungen, mit Personaldisposition; usw.) - Arbeitsvorbereitung (technische Arbeitsvorbereitung und Einkauf) Anforderungen: - Abgeschlossene Ausbildung als Tischlermeister/in PKW und Führerschein Klasse B - zeitliche Flexibilität - Interesse an der EDV - Englischkenntnisse wären von Vorteil. Wir sind interessiert an deutschlandweiten Zuschriften. Auch über Bewerber/innen aus Österreich freuen wir uns! Wir helfen Ihnen gerne bei der Wohnungssuche, wenn Sie zur Arbeitsaufnahme zu uns umziehen möchten. - Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Zwingend erforderlich; Salary: Euro nach Tarif (bei entsprechender Leistung auch übertariflich) (Monthly); Source: BA, Public Employment Services, Germany;

n 19. Küchenchef/in Arbeitsort: Berchtesgaden; Description: *Alpenhotel n 16. Bäcker/in Arbeitsort: Grimma; Description: Für unsere Bäckerei Fischer Berchtesgaden - zur Leitung unseres Küchenteams suchen wir ab

in Nerchau bei Grimma wird zum sofortigen Beginn ein/e Bäcker/in gesucht. Sie sollten eine abgeschlossene Ausbildung im Bäckerhandwerk haben und alle bäckertypischen Arbeiten kennen, besonders die Ofenarbeit. Außerdem ist Teamfähigkeit und Flexibilität notwendig. Sie werden bei uns zu den üblichen Zeiten einer Handwerksbäckerei ohne Schichtsystem und ohne Sonntagsarbeit arbeiten. Auch ausländische Interessenten können sich gern bewerben. Sie sollten sich sprachlich mit den deutschen Mitarbeitern verständigen können. Bei der Unterkunftssuche und Behördengängen sind wir behilflich. Interne Kennung ZAV: Incoming - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Wünschenswert; Source: BA, Public Employment Services, Germany; karinhennig116@hotmail.de

sofort eine/n ~ Küchenchef/in Wir suchen eine/n erfahre/n Mitarbeiter/in, der unseren Gästen die bayerische Küche mit vielen Inovationen präsentieren kann. Weiters müssen Sie entsprechende Führungsqualitäten, organisatorische Fähigkeiten und Teamgeist besitzen. Speisenkalkulationen, Gestaltung der Menükarten und die Erstellung des Dienstplanes sind ebenfalls Ihr Aufgabengebiet. Arbeitszeiten / Entlohnung: * unbefristete Vollzeit-Beschäftigung, Arbeitszeiten erfolgen lt. Dienstplan bzw. Absprache mit dem Arbeitgeber *5-Tage-Woche* leistungsgerechte Bezahlung Bitte nehmen Sie bei Interesse schriftlichen Kontakt mit Frau Wenig auf, gerne per email: wenig@alpenhotel-fischer.de. Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen! - Geforderte Anlagen: aussagekräftige Bewerbungsunterlagen; Source: BA, Public Employment Services, Germany;


pagina 8 / vânzãri terenuri / case-vile

15 Noiembrie 2012

Militari Piata Veteranilor, 700mp, toate utilitatile, construibil, 160.000 EUR, Tel: 0722217144 n Braºov Predeal particular, vand casa si teren zona Malul Ursului, pret atractiv, negociabil, Tel: 0722278542 n Bucureºtii Noi, piata 16 Februarie, vila p+1+m, st-412mp, curte-300mp, g, f, p, t, marmura, scara interioara, centrala, 230.000 EUR, Tel: 0723713816, 0216442571

é Otopeni, particular vand n Corbeanca Tamaº, urgent Casa + teren situate in zona vând teren intravilan 600 mp, Pod Otopeni dupa areoport (aprox. 1 Km); Suprafata teren Tel: 0724698686 760 mp, deschidere pe strazile Fermei F si Fermei A, Casa Cornetu, Drumul batraneasca 3 camere, Taberei Intravilan bucatarie, baie, hol; amprenta 110 mp; Utilitati: Gaz, apa, construibil 1470, 63 sol canalizare, curent electric in mp, deschidere 22m, folosinta, 85.000 EUR, Tel: com Magurele, acces trcmrs@yahoo.com, Turnu é Caraº-Severin, 0760686507 n Adunatii Copaceni, sat utilitati, 15 EUR/mp, Ruieni, 10 km Caransebes, Darasti Vlasca, vand teren Casa/Vila 4cam, P+1, 200mp, 2000mp, Tel: 0766205616 lupy_7@yahoo.com, P+1, 200mp, 2008, 3000mp Tel: 0722614914 n Popa Nan sector 2, 225mp, gradina. Living+3cam, 4 bai, planul 2, drum servitute 35x3, buc, hol, debara, dependinte. 5, toate facilitãþile, H max = Centrala lemne, apa, canal, P+2E+M, 650 EUR/mp, Tel: imbunatatiri, 55.000 EUR, 0730348754 ab.andreeabuta@yahoo.com, n Prahova, Predeal, Valea Tel: 0740067476 Rasnoavei, 1.000-1.800mp, n Cernica, langa centura, deschidere DN73A, Paraul vand vila la rosu P+1, utilitati, 45.000 EUR, Tel: 0732125710 Rasnoavei, toate utilitatile. n Clinceni stradal, casã 400 Proprietar, Tel: 0744501287 mp construiti, gaze, curent, é Bãneasa, Str Stegarului (langa Jandarmeriei) Sectorul n Prelungirea Ghencea, apã, canal, teren 1100 mp, 1, teren intravilan, doua loturi proprietar, 1.000mp 150.000 EUR, Tel: 804, 29mp (25, 51m (2x500mp), str. Mãrgelelor, 0723986735, 0761661448 deschidere), respectiv 1241, teren intravilan, utilitãþi, zonã 52mp (31, 53m deschidere), construitã, Tel: 0726815183 120 EUR/mp, bucur_andrei2k@yahoo.com, http://www.az.ro, Tel: 0766280491

Berceni Comuna proprietar, 430mp, puz aprobat, zonã vile, stâlpi curent, drum pietruit, urbanism, 5.900 €, Tel: 0721090150

é Berceni-Vidra, proprietar loturi suprafete de 320 mp, extras de cartea funciara, cadastru, intabulare, utilitati. Pret: 5.900 Euro/Lot, 5.900 EUR, teren_berceni@yahoo.com, Tel: 0785855418, 0757199471

n Cãlãraºilor, Str. Budila, 553mp, deschidere 31m, Autorizatie C onstructie 2S+P+M+6E, proprietar, Tel: 0744501287

é Domneºti Þegheº, 550 mp, deschidere 30m, lângã strada Castanilor, pãdure, aer curat, 20 km de Bucureºti, discutabil, 11.700 EUR, Tel: 0737312072 n Domneºti Clinceni, particular, superofertã, teren în rate, Curtea Domnescã, Unitatea Militarã, Þegheº, Ciutaci, utilitati, variante auto, 12 EUR/mp, Tel: 0723530331 n Domneºti Clinceni, loturi de 500 mp, utilitati: gaze, curent, canal, apã. 6000 € / lot, 0723986735, 0761661448

Giurgiu Naipu, vand teren 5.000mp deschidere 20m la E70 vis-a-vis de brutarie, Tel: 0721148203

é Siliºtea Snagovului, vand teren intravilan 600mp, cadastru, intabulare, utilitati in poarta, acces lacul Snagov (drum public), 30 EUR/mp, Tel: 0723158986

é Corbeanca, ansamblul rezidential Aria aflat in vecinatatea Paradisului Verde. Vila V1, complet finisata. Detalii gasiti pe site-ul nostru, 106.000 EUR, mimi_radoi@yahoo.com, http://www.ariaresidences.ro, Tel: 0726781015

n Dâmboviþa, comuna Brezoaiele casa la curte din 3 camere, baie, bucatarie, 1 hol n Teleorman, Alexan10m + anexe, total construit + dria, vand 10000 mp gradina 800mp, Tel: teren intravilan, iesire la 0721663067 Dolj, Craiova municipiu, E70. Pret negociabil, n calea Unirii lângã biserica Tel: 0766215530 Mântuleasa, casã boiereascã n Teleorman, Scurtu Mare, monument istoric, 1200 mp Tel: 0734397606, vand 125 ha teren arabil, Tel: teren, 0727663448 0766215530 n Domneºti Clinceniansamblu vile lângã Cartierul Curtea Domneascã, P+1, 118mp, teren= 250mp, gaze, Voluntari teren 576 curent, bãile utilate, centralã, acceptãm credit “Prima Casa”, mp, intravilan, 67.000Euro la cheie, la roºu, 33.000 EUR, Tel: 31.000 EUR, http://www.vileduplex.ro, Tel: 0722110711 0723530331


15 Noiembrie 2012 Bâcu n Dragomireºti-Deal Militari, casã P+1, 4 dormitoare, living, 2 bãi, bucãtãrie, 160 mp, beci, piscinã, foiºor, gard beon, 51.000 EUR, Tel: 0721059692

n Giurgiu Adunaþii Copãceni, 8 camere, 2009, 180mp, parter, mansardã, deschidere 14m, 1.000mp teren, urgent, negociabil, Tel: 0768263666, 0737175850 n Gurbãneºti, Calarasi un lot casa 5 camere, teren 1500mp, vand/schimb cu garsoniera cf. 2 Bucuresti. Negociabil, 14.500 EUR, sandamihai1@yahoo.com, Tel: 0724058958, 0763300387

n Militari Ansamblu de lux exclusivist! P+2, 200mp, teren=350mp, finalizat pentru persoane pretenþioase, 129.900 EUR, www.avangardegrandevillage.ro Tel: 0722134720, 0767600804

Militari Bâcu, casã 170mp P+M, teren 500mp, la cheie, camerã tehnicã, utilitãþi, 7km de Carrefour Militari, 62.000 EUR, Tel: 0722325373, 0724341829 n Militari Metro P+1+POD, 200mp construiþi, teren=250mp, constr. 2012, cãrãmidã, execuþie deosebitã, toate facilitãþile, astfalt, zonã vile, pentru clienþi pretenþioºi, (Tva inclus), 89.900 EUR, www.avangardegrandevillage.ro Tel: 0767600804, 0722134720 Moineºti, Drumul Taberei teren 300mp, singur curte, casa 2 camere, deschidere 13m la strada. Negociabil, 1 1 4 . 5 0 0 E U R , altibiimob@yahoo.com, http://www.altibi.ro, Tel: 0724058958, 0763300387

Pantelimon casa la rosu, suprafata construita 180mp, doua doprmitoare cu baie si dresing, living, bucatarie, baie, terenul are suprafata totala de 1250mp, 50.000 €, Tel: 0726562922 Pantelimon Oraº, Strada Tractorului, vând vilã 4 camere, 2 bãi, la cheie, 68.500 EUR, Tel: 0765617032

vânzãri case-vile / garsoniere / 2 camere / pagina 9 Pipera Drumul Bisericii 46A/IV, vila de vanzare P+1+M, suprafata construita la sol 88mp, suprafata construita totala 264mp, teren libercurte 160mp, calea acces unde se poate parca auto, parter: living, baie, bucatarie, hol; etaj: dormitor matrimonial cu baie, doua dormitoare, baie; mansarda: open space pentru a fi amenajata cum se doreste. Se acepta plata in rate 4999Euro/luna timp de 4 ani fara avans sau orice alt tip de comision, Tel: 0727333050, 0728899122

casa nedemolabila formata din 2 loturi 110/115mp, sc-95mp, st-225mp, particular astept variante, Tel: 0723678418

str. Elev n Iancului, Stefanescu Stefan 15, bl. 463, aproape de Avrig, garsoniera 9/10, Bloc 1982. Goala, proaspat renovata, curata. Gresie Faianta. Zona linistita. Cadastru si Intabulare ok, 32.000 EUR/mp, dan_vasilescu1972@yahoo. com, Tel: 0722614896, 0744649415

é Ciºmigiu vis-a-vis

de parc, particular vand garsoniera, bloc stradal, parter inalt/5, supr 28mp, renovata, bucatarie mobilata, cadastru, intabulare, 36.000 EUR, Tel: 0745151349, 0722560857

n Rahova,

n Roºu, vand doua case in aceeasi curte constructii separate: Prima casa din 2002 P+1 amprenta 100mp; A doua din 2009 G+1+P amprenta 60mp Garajul are 45mp. Au Toate Utilitatile: gaze, canalizare, lumina 380 V, Incalziri centrale+ Izolatii Termice. Teren Suprafata Totala 500mp, 180.000 EUR, bobocpetremihai@yahoo.com, Tel: 0741010855

n Sãlaj sector 5, casã nouã 2011, teren 200 mp, 4 dormitoare, baie, bucãtãrie, toate utilitãþile, liberã, Tel: 0761330897

Unirii, Mitropolie, Ienachita Vacarescu, vila, demisol locuibil, parter, etaj, pod, terasa, balcon, pivnite, 8 camere, 2 bai, amprenta 90mp, desfasurat 250mp, teren 150mp, rezistenta beton armat, toate utilitatile. 0314192414, 400.000 EUR, Tel: 0744151095, 0727534040

é Colentina -

Andronache garsoniera mobilata 36 mp, bloc 2004/4 etaje, demisol, repartitoare, apometre, aer conditionat, sistem alarma, zona linistita Padurea Andronache, 3 min Carrefour Colentina, acces transport comun, pret nenegociabil, 30.100 EUR, lupy_7@yahoo.com, Tel: 0722614914

n Drumul Taberei, Ghencea, 1/4, decomandatã, 43mp, balcon, constr. 2012, cãrãmidã, ansamblul “Avangarde Rezidenþial”, acces piscinã, loc de joacã, teren fotbal, pazã 24/24, (TVA inclus), Stoc limitat, 29.900 EUR, www.avangarderezidential.ro, Tel: 0767600804, 0722134720

Giurgiului Benzinarie Mol cf. 1 dec. et. 4 G+F+P+CT 32mp, 19.800 EUR, Tel: 0733538292, 0768935619

n Militari Piata Veteranilor, particular, vand garsoniera decomandata, 40mp, parter, Tel: 0723746413 n Militari

vedere Iuliu Maniu, vand garsoniera 22mp, negociabil, 22.000 EUR, Tel: 0764975843

Ghencea n Prelungirea 318-320 sector 6, ansamblul “Avangarde Rezidenþial”, 1/4, decomandatã, 43mp, balcon, constr. 2012, cãrãmidã, acces piscinã, loc de joacã, teren fotbal, pazã 24/24, (TVA inclus), Stoc limitat, 29.900 EUR, www.avangarderezidential.ro, Tel: 0744368835, 0722356122

Rahova Margeanului, garsoniera confort I sporit, renovata recent, gresie, faianta, termopane, 38mp, obloane, aer conditionat, p/8, usa metalica, persoana fizica, pret negociabil, cu/fara mobila, 31.000 €, barbye_2015@ yahoo.ca, Tel: 0765925565 Rahov a piata v and garsoniera cf.I, 36mp, p/8, bloc mixt, decomandata, termopan, parchet, g, f, repartitoare caldura, direct proprietar, negoc iabil, 37.000 EUR, 0788912551

Unirii Regina Maria, particular, garsonierã dublã, decomandatã, îmbunãtãþiri multiple, renovatã recent, ocazie, 45.000 EUR, Tel: 0723447448

Universitate -Tudor Arghezi, 48 mp, 49.000 EUR, Tel: 0722409518

Alexandru Obregia nr. 4, 53.000 EUR, Tel: 0768732409

Strada é Berc eni, Gradistea Nr 5 Bl B5 Sc2 Et. 1 Ap 23 Vand 2 camere Pret 46.000 Euro, Totalitate Imbunatatiri Alarma, Aer Conditionat, Izolat Fonic si Termic, Certificat Energetic Clasa B Et 1 Din 4, 52 MP Locuibil, Hol mare, Balcon Inchis Termopane, 2 locuri de Parcare, Acte la zi, 4 6 . 0 0 0 E U R, fibrominstal@yahoo.com, Tel: 0744225820


pagina 10 / vânzãri 2 camere / 3 camere / 4 camere n Brâncoveanu Secuilor, 2 camere, 2/4, 50 mp, cadastru, intabulare, liber, gresie, faianþã, termopan, parchet, 55.000 EUR, Tel: 0758888569

Izvorul é Brâncoveanu, Crisului nr 11, 2 camere decomandat, cf 1, et 3 din 4, imbunatatiri, 50mp, 51.000 EUR, Tel: 0721207826

n Cãlãraºilor, Agricultori, 2 apartamente în vilã, et. 1/3, centralã proprie, termoizolaþie 20cm, compartimentãri cãrãmidã, superfinisate. Un apartament are 66 mp construiþi 55 util, celãlalt 59/49. Preþ 87.000E/ 77.000E, Tel: 0722569509

é Crângaºi, vand apartament 2 camere, decomandat, et 6/8, 60 mp, termopan, usa metalica, parchet laminat, gresie, faianta, zona linistita, 10 min pana la metrou, toate actele, apartament gol, 56.000 EUR, bogdan.lucaciu@yahoo.com, Tel: 0765535004

Liviu Rebreanu apartament 2 camere semidecomandat, 10/10, Titan, renovat, gol, pret avantajos, accept credit, Tel: 0745991970, 0761102313

Urgent n Margeanului apartament 2 camere, decomandat, parter, toate imbunatatirile 60mp, 52.000 EUR, Tel: 0766236612 n Mihai Bravu, Maior Coravu, ap 2 cam, etaj 8/9, semidecomandat, 54 mp, fara imbunatatiri, accept credit; schimb cu 3 sau 4 camere in zona si ofer diferenta, 52.000 €, pcoutnow@yahoo.com, Tel: 0721667783 n Militari Roºu, proprietar, suprafaþã 71mp, etaj 1, stradal, bloc nou, preþ la cheie, 47.000 EUR, Tel: 0788395181, 0727525188

Militari Roºu, proprietar, duplex în bloc, 100mp, stradal, bloc nou, preþ la cheie, 60.000 EUR, Tel: 0788395181, 0727525188

n Dãmãroaia apartamente 2, 3 camere garsoniere finisaje la cerere, la cheie, Tel: 0767319424 Drumul Taberei confort II, parter/10, decomandat, liber, metrou, 38.000 EUR, Tel: 0722217144 n Drumul Taberei Prelungirea Ghencea, Antiseismic Residence West, calitate ireprosabila, bloculete P+3etaje, 74mp, finisaje superioare, posibilitate rate la dezvoltator, 53.000 EUR, Tel: 0729882590 n Drumul Taberei, Ghencea, 1/4, decomandat, 85mp, 2 balcoane, constr. 2012, cãrãmidã, ansamblul “Avangarde Rezidenþial”, acces piscinã, loc de joacã, teren fotbal, agrement, paza 24/24, (TVA inclus), Stoc limitat, 49.900 EUR, www.avangarderezidential.ro, Tel: 0767600804, 0722134720

n Giurgiului particular apartament 2 camere, decomandat confort 1, 47mp, îmbunãtãþiri, accept prima casã, discutabil, 41.000 EUR, Tel: 0720550249

n Militari ansamblu rezidenþial “Avangarde Rezidenþial”, etaj 1/3, decomandat, 85mp, constr. 2012, execuþie ireproºabilã, cãrãmidã, finalizat, disponibil imediat, acceptãm Prima Casã, zonã deosebit de selectã, Ultimele Unitati, 49.900 EUR, www.avangarderezidential.ro, Tel: 0744368835, 0722356122

n Titan Fizicienilor, particular, bloc reabilitat termic, decomandat, confort I, 4/8, negociabil, 52.000 EUR, Tel: 0743156655 municipiu, n Tulcea ultracentral, et2, dec, imbunatatiri, 48mp+ balcon 20mp, vedere superba, 38.000 EUR, Tel: 0724693383

Eminescu, n Ultracentral proprietar, vand apartament 2 camere, 70mp, vila 2012, etj. 1/3, balcon 7mp, boxa subsol, bucatarie echipata complet comanda, 120.000 EUR, Tel: 0744688806

n Viilor lângã spitalul TBC, decomandat, et. 5/7, îmbunãtãþiri, U.M, balcon, baie, bucãtãrie cu aerisire, Tel: 0721349577, 0765864985

é Otopeni, proprietar vand fara comision ap 2 camere, decomandat, 60 mp, totul nou la cheie, centrala gaz, etaj 3, ap detine si un pod ce poate fi utilizat, parchet 12 mm, baie cu cada, 42.000 EUR, Bianca.iercu@yahoo.com, Tel: 0745750171

n Prelungirea Ghencea 318-320 sector 6, ansamblul “Avangarde Rezidenþial”, etaj 1, 2, 3/4, decomandat, 85mp, 2 balcoane, constr. 2012, cãrãmidã, acces piscinã, loc de joacã, teren fotbal, agrement, pazã 24/24, (TVA inclus), Stoc limitat, 49.900 €, www.avangarderezidential.ro, Tel: 0744368835, 0722356122

Timpuri Noi 2 camere 65mp + terasa 50mp, bloc nou, 115.000 EUR, Tel: 0730106207

é Militari, Apusului,

vanzare apartamente 2 camere imobil nou 2012, f aproape metrou Pacii, statii RATB, scoli, market-uri. Suprafete intre 55 si 67mpc, preturi intre 39.500 euro si 56.500euro, 51.500 EUR, office @blocapusului.ro, www.blocapusului.ro Tel: 0723094109

15 Noiembrie 2012

é Tineretului Parc, Piscului, Apartament 2 camere, 57 mp util. Etaj 3/10, Sistem bloc monolit; lamele, grinzi si plansee din beton armat, terminat in 1981, in folosinta din ‘86. Amenajat la interior; marmura (Hol, bucatarie, living, baie), parchet din lemn de stejar masiv (dormitor), mobilat bucatarie complet, si dormitor partial. Instalate electrica/sanitara noua, A/C Daikin, rulouri exterioare electrice cu telecomanda, repartitoare cu citire radio, apometre. In apropiere 2 lini de Metrou, 2 piete, 2 scoli, n Militari Apusului-Cocoºul Parc Tineretului. Loc de Roºu, îmbunãtãþiri multiple parcare, 95.000 EUR, moderne, etaj 4/4, construit raul22l@gmail.com, Tel: 1984, 55.000 €, 0734187948 0721154353

n Drumul Taberei dec, 85mp, 2balc, constr. 2012, caramida, ansamblu rezidential, acces piscina, loc de joaca, teren fotbal, agrement, paza 24/24, (tva inclus), stoc limitat, 49.900 EUR, Www.avangarderezidential.ro, Tel: 0767600804, 0722134720 Drumul Taberei, 7/10, semidecomandat, balcon inc his termopan, bloc reabilitat, liber, 58.000 EUR, Tel: 0722217144

GARA DE NORD, BD. DINICU GOLESCU, PARTICULAR VAND URGENT APARTAMENT 3 CAMERE, ETAJ 3, COMPLET RENOVAT, 53.000 EUR, TEL: 0722330409 n Ghencea dec, 85mp, 2balc, constr. 2012, caramida, ansamblu rezidential, acces piscina, loc de joaca, teren fotbal, agrement, paza 24/24, (tva inclus), stoc limitat, 49.900 EUR, www.avangarderezidential.ro, Tel: 0767600804, 0722134720

é 13 Septembrie, Parc Sebastian, 2 camere confort 1, decomandat, constructie 1990, 62mp, multiple imbunatatiri: gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, modern, liber, parcare, vedere mixta, Oferta Reala, 49.999 €, el_camino_imob@yahoo.com, http://www.elcamino.ro, Tel: é Iancului Piata, particular 0733049779 vand 3 camere, et 3/8, semidecomandat, gresie, parchet, faianta, aer conditionat, usa metalica, termopan. Bloc reabilitat recent, aflat aproape de mijloacele de transport, 63.000 EUR, sonialubi@yahoo.com, Tel: 0720722785 n Berceni, Zona Grand Arena, ap 3 cam, cadastru si intabulare, pret negociabil, n Militari confort 1, etaj 4, 62.000 EUR, Tel: 0745468904 53.000 EUR, Tel: 0762539201 n Bragadiru, 3cam, loc n Militari Lujerului lângã hotel parcare, bloc nou, Sir, particular, confort 1, decomandat, complet finisat, semidecomandat, apartamentul oferta, 36.900 EUR, Tel: are 2 balcoane, gresie, 0768986232, 0748301300 parchet, termopane, aer condiþionat în toate camerele. Bloc reabilitat în 2012, negociabil, 62.000 EUR, Tel: Câmpia Libertãþii 0786737664 Basarabiei, p/4, balcon, liber, intabulat, prima casa, poze s ite, 56.000 EUR, n Prelungirea Ghencea dec, www.continentalhouse.ro, 85mp, 2balc, constr. 2012, 0728676350, 0767026609 caramida, ansamblu rezidential, acces piscina, loc de joaca, teren fotbal, agrement, paza 24/24, (tva stoc limitat, n Drumul Taberei “Avangarde inclus), Rezidenþial”, etaj 1-2-3/3, 49.900 EUR, decomandat, 90mp, constr. www.avangarderezidential.ro, 2012, cãrãmidã, finisaje lux, Tel: 0767600804, 0722134720 complet echipat, mobilat, utilat cu aparaturã de lux, Euro (tva inclus), stoc limitat, exclus agenþii. 0767600804, Timpuri Noi 3 camere, 0722134720, 59.900 EUR, 80mp + 10mp t erasa, www.avangarderezidential.ro, 110.000 EUR, 0730106207 Tel: 0744368835, 0722356122

Timpuri Noi 3 camere, 71mp, bloc nou, 100.000 EUR, Tel: 0730106207

n Vitan Mall apartament 3 camere 5/8, g+f+p+t, 2 bai, usa metalica, liber, 75.000 EUR, Tel: 0734729841

Taberei Parc n Drumul Moghioros, particular, et. 7/10, semidecomandat, 64mp, bloc reabilitat, zona linistita, Tel: 0741500580, 0724855091

baie, n Kogãlniceanu bucatarie, dormitor, sufragerie, 2 camere, 80mp utili, demisol cu scara interioara, inox, imbunatatiri, parchet, gresie, faianta, usi si ferestre termopan, usa fier la intrare, centrala proprie negociabil, 60.000 EUR, Tel: 0730873718

n Obor, particular vând apartament 4 camere, etaj 2, bloc nou lângã maternitatea Bucur, 220.000 EUR, Tel: 0733495342

é Otopeni, vand Apartament 4 Cam 115 mp, etaj 3/3, decomandat, 3 balcoane, 2 bai, clima, alarma, centrala gaz, 92.000 EUR, andreea_z_popovici@yahoo.com Tel: 0722988918, 0722315304

n Rahova Particular 4cam. dec. imbunatatiri P/8 langa parc Sebastian liber, 82.000 EUR, Tel: 0723821639


15 Noiembrie 2012

vânzãri imobile / închirieri oferte camere / case-vile / garsoniere / 2-3 camere / pagina 11 n Unirii -Coposu -Sf. Vineri, apartament 2 camere, Tel: 0744339749

Sebastian Parc, particular, 4 camere, 2 bai, imbunatatiri, p/8, 96mp, 86.500 EUR, Tel: 0723821639 (apropriere) n Sebastian particular vand ap. 4camere, cf. 1 sau schimb cu garsoniera cf. 1 si diferenta. Ap. 4camere, 100mp camera de serviciu si camera la subsolul blocului, mobilat, imbunatatiri, loc parcare, zona linistita, bloc caramida reabilitat; aproape de scoala, gradinita, piata, 50.000 EUR, Tel: 0722605068

Eminescu, n Ultracentral proprietar, vand apartament 4 camere, 136mp, etj. 2/3, vila 2012, terasa+ balcoane 27mp, parcare boxa subsol, bucatarie echipata complet comanda, 250.000 EUR, 0744688806

Rahova, camera in apartament mare, zugravit, camera mobilata frumos, acces la dependinte, balcon, cablu, internet, salariate/studente, 215 RON, Tel: 0311065447

n Chitila-Ilfov inchiriez casa curte pentru firma sau locuinta, Tel: 0767143043 n Crângaºi

é Argeº Purcareni (Miceºti) depozit, teren suprafata totala 1429 mp (intravilan) ingradit, electricitate si etc, depozitul are 388 mp, se afla in Com Mincesti, Sat Purcareni, pct. ‘’Florarie’’. Noi dorim 99 000 euro pe teren si caldire, 99.000 EUR, bursametal10@gmail.com, http://bursametal.ro, Tel: 0728904437, Fax: 0246237222 n Drumul Sãrii, str Baltagului, vand demisol in suprafata de 300 mp, acces masina si 2 cai pietonale, bloc nou construit, pret negociabil, Tel: 0722507798, prospermall@yahoo.com, n Mihai Bravu, vand sau inchiriez spatiu comercial 150mp. Exclus intermediari, cristianpaslari@yahoo.com, Tel: 0761562944

metrou, urgent, casã 4 camere, 110mp, pretabil grãdiniþã, birouri, cabinet medicat, etc, centralã, termopane, Tel: 0736345576, 0722672281 Drumul Sãrii, Margeanului, particular, p+2, 12 camere, 3 bai, 3 bucatarii, constructie 2011, pretabil firma, azil, gradinita, salon masaj, 1.650 €/luna, Tel: 0723821639 n Margeanului Particular P+1 12cam. 309mp. 3bai 3bucatarii, petabil firma, gradinita, azil batrani, videochat, locuit, 1.200 EUR, Tel: 0723821639

n 13 Septembrie garsoniera, p/2, imbunatatiri, utilata, centrala proprie, terasa proprie, proprietar, 800.00Ron/ chirie+ 1200Ron/ garantie, Tel: 0728669840 garsoniera n Alexandriei, mare, mobilata, terasa, toate cheltuielile incluse in pret, Tel: 0785358552

é Baba Novac garsoniera, recent renovata, 47mp, complet utilata si mobilata, gresie, faianta, termopan, usa metalica. contorizare caldura si apa, 250 €/luna, cdradulescu@ gmail.com, Tel: 0732410457, 0723305021 n Cãlãraºilor, Hyperion, inchiriez garsoniera confort sporit 42mp, 4/8 stradal, utilat si mobilat complect modern, liber, 375 EUR, Tel: 0756500050

é Colentina, Dna Ghica, Inchiriere garsoniera, 7/10, mobilata, utilata complet, termopan, balcon inchis cu cornier, 250 EUR/luna, adriannoaje@yahoo.com, Tel: 0744621316

é Pantelimon, Intersectie cu é Drumul Taberei, Iancului, Inchiriez garsoniera Valea Ialomitei, confort 1, decomandat, 42mp, stradal, parter, balcon, Aleea Baiut, termopan, gresie, faianta, proprietar, inchiriez parchet, AC. Ideala atat pentru apartament 2 locuit cat si pentru firme (birouri, spatii comerciale), camere, 3/10, 250 EUR/luna, decomandat, mobila dragos_parvulescu2003@ yahoo.com, Tel: 0753043585, noua, usa metalica, 0766441314 zugravit, gresie, n Sala Palatului garsoniera faianta, masina 35mp, renovata, mobilata spalat, TV, cablu, modern, fara intermediar, 350 EUR/luna, Tel: frigider, aragaz, 0744679000, 0721234873 aspirator, apometre, n Sãlaj, particular, inchiriez interfon, garsoniera 200E/ luna+ 200E garantie. mobilata, utilata, g, f, 200 EUR/luna, um, t, centrala termica, Tel: dananet2005@ 0728817313 yahoo.com, Tel: metrou inchiriez n Titan 0723198868 garsoniera 40mp, confort sporit, decomandata, 5/10, Particular, renovata, mobilata, Tel: n Ferdinand inchiriez apartament 2 camere, 0726463265 mobilat si utilat complet, stradal, etaj 1, Ferdinand, 0769661849, Tel: 0769661849 n Giurgiului, confort 1, decomandat, gresie, termopan, parchet, mobilat, utilat modern, 250 EUR, Tel: 0722888942 n Herãstrãu Parc, particular, inchiriez 2 apartamente de 2 camere, bloc nou, mobilat si utilat pe termen lung, Tel: 0762230834

é Vitan, Real, apartament de inchiriat, 2 camere, semidecomandat, complet echipat si mobilat. et3 din 4. Vii doar cu haine si ai tot. Este ideal pentru cuplu. Nu este loc de doua paturi. Are apometre dar caldura este la comun, 300 EUR/luna, texmanro@yahoo.com, https://maps.google.ro/maps/ms ?msid=2148131717487295230 48.0004cca39697b8ee55036& msa=0&ll=44.410158%2C26.14 2751&spn=0.001121%2C0.002 411, Tel: 0721609995

Brâncoveanu Budimex, inc hiriez apartament 3 camere, utilat, nemobilat, et. 4/4, Tel: 0724708798, 0213353160

n DRUMUL TABEREI IN APROPIERE DE MALL PLAZA, PIATA CELIBIDACHE (FOSTA MOGHIOROS), PARC, CONTORIZAT, TERMOIZOLAT, MOBILAT, CURAT, UTILAT CU TOATE ECHIPAMENTELE Militari 2 camere, mobilat NECESARE, LINISTE. TEL. modern, utilat, 300 EUR, Tel: DISPONIBIL DUPA ORA 0735537008 18.00, 280 EUR, NIRAGRE@YAHOO.COM, é Brancoveanu, n Militari etaj 4/10, mobilat TEL: 0728819965 2 camere vis-a-vis clasic, utilat, bloc reabilitat, 1.000 RON, Tel: 0728005657, n Floreasca -Puccini, 3 Budimex 4/8, camere, 1/3, 80 mp, garaj, 0745055657 G+F+T+P, masina n Nerva Traian, particular, mobilat, finisat, proprietar, Tel: spalat, bar, semineu, semidecomandat, renovat, 0744501287 imbunatatiri. mini bar, aprox 60mp, mobilat, Militari Uverturii, proprietar, 290 EUR/luna, zona foarte linistita 0722505737, Tel: 0751203003, 0761697956 conf. 1/dec, 3/8, centralã. vedere spate parc, n Titan 2/10, mobilat, finisat G+F+P+AC, bucãtãrie utilatã apartament modificat, nou, imbunatatiri, amplasament complet, nemobilat, loc stradal, vedere spate, parcare, 300 EUR, Tel: 300 EUR/luna, avantajos, proprietar, Tel: 0723575824 cornel.lucino@gmail.com 0735957933 ªoseaua Tel: 0723586835 n Titulescu particular, n Pantelimon, n Drumul Taberei etaj 1/10, decomandate, 5/9, mobilate Panteliumon 110, 3 camere, renovat, mobilat decomandat, mobilã nouã, modern, îmbunãtãþiri, recent 70mp, 380 EUR, Tel: modern, complet utilat, foarte utilat, 1.000 RON, Tel: zugrãvit, curat, 340 EUR, 0766489645 0733308395 0748959515, 0728005657


pagina 12 / închirieri oferte 3-4 camere / spaþii comerciale / cereri / auto-moto

é Pache Protopopescu Ofer spre închiriere apartament 3 camere in bloc vila, 100 mp, etaj 3, lift, decomandat, gresie, faianta, parchet stejar masiv, termopane, centralã proprie, proaspãt renovat, nemobilat, posibilitate parcare, 600 EUR, Tel: 0724686760 n Titan inchiriez apartament 3 camere, mobilat, izolat termic, curat, etaj intermediar, proprietar, Tel: 0722712328 n Ultracentral, Stirbei Voda, apartament 3 camere pe hol, 4/6 sau 2 camere, mobilat clasic, utilat, 375 EUR/luna, Tel: 0722597409, 0720975214

n Drumul Taberei apartament de închiriat, 4 camere, gresie, faianþã, termopane, mobilã, renovat recent, etaj 5/10, 300E, Tel: 0724122766

Dacia Logan orice tip dupa 1999 indiferent stare+ papuc accept firme, 0724449629

Militari Gorjului, predau contract de închiriere magazin alimentar 112 mp, vitrinã 15m+ agregate (vitrine frigorifice vericale ºi orizontale), Tel: 0722462657 n Prelungirea Ghencea, spatii de inchiriat: 1. Prelungirea Ghencea 49 - stradal - 30 mp (garaj) toate utilitatile - 350 Euro negociabil; 2. Prelungirea Ghencea 49 - stradal - 20 mp toate utilitatile - 350 Euro negociabil, 350 EUR/luna, diamed_47@yahoo.com, Tel: 0723651125 n Titan, Minis Piata, 55 mp, vitrina 5m, grup sanitar, superamenajat, vad n Dacia 1304 Drop Side 19D exceptional - piata, 1.400 EUR, din 2004, 70.000km motor Tel: 0723511663, 0723511662 1870cmc, superstructura de fibra, inmatriculata in Romania, Unirii, Zepter, 240 negociabil, 7.000 RON, Tel: mp, parter-mezanin, 0722722916 n Dacia Logan 1400 Laureat, parcare, 0744631240 2006, 100000 km, cu anvelope de iarnã, Tel: 0722451308 n Dacia Logan Van an 2007, 96.000km, motor 1461cmc, motorina, alarma, stare buna de functionare, culoare alba, inmatriculata Romania, negociabil, 15.000 RON, Tel: 0722722916 é Vaslui municipiu, inchiriem parcare amenajata cca 1000mp si spatii parter Motel Ambis, Str. Decebal nr18, 1 €, motelambis@gmail.com Tel: 0743170024

1 Decembrie Bd nr. 7F, sector 3, inchiriez spatii comerciale, Tel: 0722314255

é CAMERE HOSTEL/HOTEL. X HOSTEL, SITUAT ULTRACENTRAL, ZONA UNIRII, INCHIRIAZA CAMERE DE LA 5 EURO/ NOAPTE SI PE PERIOADE DE O LUNA INCEPAND DE LA 100 DE EURO/NOAPTE, TOATE FACILITATILE SUNT INCLUSE, WIRLESS GRATUIT IN TOATA ZONA HOSTELULUI, BUCATARIE ECHIPATA COMPLET. HOSTELUL ESTE DOTAT CU BAR, JACUZZI SI SAUNA, SI TV. FACEBOOK: WWW.FACEBOOK.COM/XHOS TELBUCHAREST? REF=HL, TEL: 0213127613, é Bucureºtii Noi proprietar 5 €, persoana fizica, inchiriez BUCHAREST@XHOSTEL.EU spatiu comercial 120mp, HTTP://WWW.XHOSTEL.EU, deschidere 16m, depozit 100mp, fost Mic.ro, toate amenajarile, cladire noua P+2, vizavi BCR Bucurestii Noi, cacoveanu_bogdan@yahoo.com Tel: 0723351427 n Berceni, Tineretului, Timpuri n Mihai Bravu 302-304, Noi, Nerva Traian, închiriez intersectie Dristor- Baba numai de la proprietar Novac, proprietar spatiu apartament, garsonierã, Tel: 0744600976, 0767123314 85mp, Tel: 0721389302 é Baba Novac, parc I.C.R, visavis bloc Belvedere, 35mp, vitrina 6mp, langa strada 20m, se preteaza pt. orice birouri, asigurari, vinarie etc, loc parcare, alarma, monitorizare, merita vazut, 450 EUR/luna, Tel: 0744829712

15 Noiembrie 2012

é Daewoo Matiz fabricat 2003, 78.000 km reali, 800 cmc benzina, consum 5%, aer conditionat functional, mp3 Sony, cauciucuri iarna noi fulda, faruri si scaune reglabile, 2 chei telecomanda, servo frana. Toate consum. schimbate antigel -40, baterie noua factura, ulei Castrol, filtru gm, buji Bosch, pregatita de iarna, super intretinuta, fiscal auto. proprietar. itp+ asigurare valabile. negociabil, 1.580 EUR, Tel: 0765864504

n Mercedes-Benz 817 camion 7,5 tone, 1993, strae buna functionare, ITP+ verificare tahograf valabile, discutabil, 4.800 EUR, Tel: 0723726829

é Seat Toledo 1,6 benzina, 93.000 km, 2005, cumparata n Dacia Logan, Cumpar 2 direct din Berlin, al doilea scaune spate Logan MCV, proprietar. Interior velur. Arata Tel: 0721148203 impecabil, 5.600 EUR, Tel: 0729550692

n Skoda Octavia II argintie, 2008, berlina, an 2007, 120km, Tel: 0769482528

é Piese auto import

é Nissan Qashqai

roºu metalizat, benzinã cu consum acceptabil, 6/8, 32000 km (toate reviziile), primul proprietar, fãrã accidente, dotãri performante conform modelului Qashqai, securitate 5 stele, cauciucuri de iarnã (super), fabricat 2009, preþ negociabil, 12.500 EUR, Tel: 0737312072

é Opel Astra H 1.9 CDTI, 6+1 viteze, an fabricatie 2005 (inmatriculata Ro 2008), climatronic, buton sport, xenon, spalator faruri, pilot automat, ABS, ESP, ASR, 10 air- bag, navigatie mare color, computer bord, comenzi volan, geamuri - oglinzi electriceincalzite, 3 chei, inchidere, etc. Accept variante, 5.200 EUR, vi2012s@yahoo.com, Tel: 0765382126

Renault Megane Scenic an 2002, 60000km, 1598cmc, benzina, inmatriculta Romania, negociabil, 9.000 RON, Tel: 0722722916

n Audi A3 orice tip auto strãine dupã 1999 înmatriculate accept firme+dube, 0724449629 pentru n Autoturisme dezmembrare+ casare. Asigur documente radiere+ transport. Valabil Bucureºti+ Ilfov, Tel: 0767903318

Cumpãr auto Logan, Supernova, Dacia, Cielo, Matiz/Tico, Citroen, Chevrolet, Renault, Opel, Skoda, Solenza, Peugeot. Si mici defecte, 0212551102 0721309765

noi, dezmembrãri absolut orice marcã, Tel: 0744495564, 0722640080

é Servicii vopsitorie auto: 250 lei/element; 700 lei/3elemente; 2200 lei vopsit integral, vopsitorieauto.ro@ gmail.com, vopsitor-auto.blogspot.ro Tel: 0721471494


15 Noiembrie 2012

electro / matrimoniale femei - bãrbaþi / pagina 13

é Sex total 50 fin, oral neprotejat cu finalizare, normal, anal. Accept cunnilingus, 69. Ador sexul anal adanc, 50 RON, Tel: 0764927274

n Cumpar frigider, congelator, combinã frigorificã, aragaz, maºinã spãlat. Funcþionale 100- 150. frigider defect 50, Tel: 0213328599, 0722417915

n Avocat dragut, 40/180/80, bun simt, doresc cunostinta femeie draguta, scop relatie durabila, sinceritate, Tel: 0721161396

é Bãrbat drãguþ,

é Calculatoare,

laptopuri, monitoare, imprimante, noi, second-hand, garantie, service. Vând, angeloangeloo@ yahoo.com, www.e-strong.ro, Tel: 0722213283, 0765476882

é SAMSUNG GALAXY S III TELEFONUL ESTE NOU-NOUT, IN CUTIA ORIGINALA, CU A C C E S O R I I L E ORIGINALE INCLUSE IN PACHET. NU A FOST FOLOSIT NICIDATA. PREDAREA SE FACE PERSONAL IN BUCURESTI. ACCEPT ORICE FEL DE TEST, 1 . 8 0 0 R O N , ALEXANDRU.HUMAILA@ GMAIL.COM, TEL: 0723252716 n Vand electronice: vand ieftin magnetofon, camera video, aparat foto, home cinema, sistem boxe 5.1, PS2, diverse, Tel: 0722797759

n Cumpãr monitoare LCD, calculatoare, laptopuri, componente nefurate, asigur transport, inclusiv weekend. 021.220.12.16; 0723.984.654, Tel: 0746283201, 0768790654

laptopuri n Calculatoare, depanez, (re)instalez, vând, cumpãr, inclusiv wekeend, asigur transport. 0212201216, 0723984654 n Masini automate de spalat, reparatii la domiciliu, deplasare gratuitã, ultrarapid, garan?ie piese. 0731532310, 0768398545 Electrocasnice. n Service Reparam la cele mai mici preturi orice tip de Centrala Termica, Masina de Spalat Automata, Frigider, etc. Oferim Garantie si Seriozitate, 0745266528, 0733113370

Bruneta, 170/50/21/ iti pot oferi clipe de neuitat sex tolal + masaj = 100 ron ora, zona Mall Vitan. Te astept, 0763866436

é

é Discretie maxima! Frumoasa, amuzanta si sexy. Imi place sa te scap de stres si sa transform timpul petrecut cu mine in momente de placere si extaz. Imi place sa iti ascult fanteziile si pe cat posibil sa le transform in realitate. Sex t otal, 150 RON/ora, Tel: 0756587946

é Show lesby prietene intime, doua doamne mature, 35-45 ani, complet dezinhibate oferim clipe memorabile de placere dlor discreti, pretentiosi si stilati. Locuim in zona Baba Novac, amandoua acceptam fin orala, fantezii, 300 RON/ora, Tel: 0735675762

é Tipe sexy! Show 100% real, te plictisesti si tot cauti pe net ca sa scapi de plictiseala, suna-ne, iti garantam clipe relaxante si placute, alaturi de 2 fete cu chef de sex, oral, normal, anal, (show lesby, real), 150 RON/ora, Tel: 0720344241

finuþ, serios, 39/1.80/88, doresc cãsãtorie cu tânãrã drãguþã, serioasã. Rog seriozitate, Tel: 0785886234

é Barbat prezentabil, stilat, ofer companie intima doamnelor deceptionate sufleteste, generoase, indiferent, Tel: 0722156886 n Caut colega pentru escorta, ofer cazare si masa (centru) minim bani, castiguri avantajoase, Tel: 0761825496

é Senzational de sexy! Ma consider o fire sociabila, fara inhibitii, fara fitze, si dornica tot timpul de ceva nou; oral dep, normal si Anal in diferite pozitii. Sigur vei reveni, 150 RON/ora, Tel: 0723934502

é Provoc dependenta. Ma consider o fire sociabila, fara inhibitii, fara fitze, si dornica tot timpul de ceva nou. Odata ce ma cunosti vei vrea sa ma vezi cat mai des, sex total, 150 EUR, Tel: 0732953635

Leu 1,75/65 prezentabil, antialcoolic, cu locuinta si auto proprietate, doresc cunostinta doamna draguta sincera in vederea prieteniei casatoriei; rog seriozitate, Dani, Tel: 0765011227 n Ofer cunilingus pasional gratis unei d-ne supla peste 30 de ani Satisfactie si seriozitate maxime garantate Exclus barbatii Astept sms, Tel: 0761241755 n Tânãr 30/1.85/86, fãrã obligatii, cu locuintã la tarã, doresc sã cunosc o tanârã drãgutã, linistitã, sãracã material, pt o relatie foarte serioasã, Tel: 0786830811


pagina 14 / pierderi / magie / citaþii-licitaþii / adunãri generale / afaceri firme

n Pierdut abonament metrou nr. 4771170584936 pe numele Stincaru Arcadie. O declar nula, n Pierdut legitimatie transport student Facultatea de Geografie, Universitatea Bucuresti, pe numele Postoaca Marian Alexandru. O declar nula, n Pierdut carnet student pe numele Roºianu Cornelius Mihai, îl declar nul, n Pierdut carnet student pe numele Pascu Ioan-Alin, îl declar nul, n Pierdut certificat inmatriculare pentru Firma 3M Trading Impex SRL sediul Calea Vacaresti 322 bl. 8E, il declar nul, nightfear22000@yahoo.com n Pierdut certificat inregistrare al SC Compania Galbena de Servicii SRL cu sediul in Bucuresti, sector 1, bd. Ion Mihalache nr. 19A, Pod circulabil, J40/4363/1998, CUI RO10547138. Il declar nul, n Pierdut certificat constatator pentru urmatoarele puncte de lucru: Centrul Comercial Prisma, Prisma, Romania, com. Balotesti, Calea Bucuresti nr 2A, jud. Ilfov, Romania -Bucuresti sct. 1 Piata Victoriei bl A6, Romania Bucuresti sct. 1, bdul Duca 3-11, Romania Bucuresti sct 1 bdul Magheru nr. 27 Romania Bucuresti sct. 3 bdul IC Bratianu nr. 37, pentru firma SC CSV Edmond cu sediul in str. General Constantin Cristescu nr. 12, parter, ap. 1, sct. 1 Bucuresti J40/10960/1991, CUI1560189. Le declar nule,

de minuni n Facatoarea Melania rezolva in 24 de ore orice problema legata de farmece, 100% garantat, Tel: 0768952523

Vrajitoarea Cristina apropie iubit de iubita, vindeca betia si boli in 24 ore, 100% garantat, Tel: 0785591004

In dosarul nr. 24556/301/2012 in data de 27.09.2012 s-a pronuntat sentinta civila nr. 14629, prin care s-a dispus urmatoarele: Admite cererea formulata de petentul Stanciu Odorica, cu domiciliul ales la Cabinet de Avocat Blejusca Ionut Doru, sector 6 Bucuresti bd. Drumul Taberei nr. 53, bl.R6, sc.B, ap. 74 in contradictoriu cu intimatul Cristea Ionut Marius cu domiciliul in sector 3 Bucuresti, str. Valea Buzaului nr. 1, bl.G7, sc.E, et. 1, ap. 66. Dispune punerea sub interdictie a intimatului. Cu apel in 15 zile de la comunicare. Pronuntat in sedinta publica, azi, 27.09.2012,

n Asociatia Club 22, inscrisa la Judecatoria Sector 1, in conformitate cu prevederile statuare si ale OG nr. 26/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, privind asociatiile si fundatiile, aduce la cunostiinta membrilor sai convocarea Adunarii Generale pentru data de 16 noiembrie 2012, ora 13:00 in sala situata in Bucuresti, str. Ritoride nr. 27, sector 5, avand urmatoarea ordine de zi: 1) Analiza situatiei asociatiei cauzata de condamnarea la inchisoare pe o perioada de 5ani a domnului Emilian Vasile Cuteanpresedinte; 2) Revocarea conducerii actuale a asociatiei; 3) Prezentarea si supunerea la vot aprobarea actului constitutiv si statutului asociatiei ambele actualizate; é Anticariat 4) Prezenatrea, supunerea la cumparam carti orice vot si aprobarea domeniu, deplasare regulamentului de organizare si functionare, actualizat; 5) gratuita, plata pe loc. Alegerea membrilor consiliului 0731407474, director; 6) Aprobarea imputernicirii persoanelor care www.targulcartii.ro, sa indeplineasca procedura de Tel: 0740088443, inscriere a modificarii actelor 0213159704 constitutive si statutului ambele actualizate in instanta competenta; 7) Diverse. In caz ca nu vor fi intrunite conditiile pentru Adunarea Generala din data de 16 noiembrie 2012, Adunarea Generala va avea loc in data de 17 noiembrie, ora 13:00 in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi. Nume de contact: Vaida Liviu 0723340880; Iulian Ivan é Doamna, cumpar 0736518566; Niculae Dragomir, Tel: 0742565989 pictura romaneasca n SC Ascensorul Superservice si straina, SRL cu sediul în Bucureºti, portelanuri, str. Seceriºului nr. 19, S4, argintarie obiecte convoacã Adunarea Generalã a Acþionarilor Extraordinarã în din bronz si vederea vânzãrii de pãrþi antimoniu, mic sociale. Adunarea va avea loc mobilier, etc, Tel: la sediul societãþii în data de 25.11.2012, ora 9.30. În cazul 0214113048, în care nu se întruneºte 0721401271 cvorumul, adunarea se va relua în data de n Vand puicuþe roºii, 21 26.11.2012, în acelaºi loc sãptãmâni, Italia, procent 45-55% de ouã, 0727206363 ºi la aceeaºi orã,

15 Noiembrie 2012

é Vând stepper lateral cu corzi, nou, cu ambalaj ºi instrucþiuni, negociabil, 100 RON, 0737312072

é Magazin numismaticã achiziþioneazã monede, decoraþii, medalii, efecte. Plata pe loc, Calea Victoriei 16-20 pasaj Villacrosse-Valea Regilor, Tel: 0213174046, 0784374364

é Vând role RCO, mãrimea 38, folosite numai de probã, cu toate accesoriile, negociabil, 120 RON, 0737312072 Vand boiler electric Ariston 100L, stare foarte buna, pret convenabil, Tel: 0727792525

statie topo. é Vand Particular vand statie topografica tip TOPCON GPT-3005N cu prisme cu tot pret 5000 euro negociabil, cezzarpopescu@yahoo.com, Tel: 0725286779

n Asociere (colaborare). Persoana serioasa, inginer, 59 ani, posed spatiu in Oradea (birouri, magazii, curte si intrare auto) la drum principal cu acces facil, caut asociere (colaborare) intr-o afacere pozitiva. Cer si ofer seriozitate si corectitudine, 1 EUR, victorpernea@gmail.com, Tel: 0744575273

Organizator jocuri noroc caut baruri, spatii colaborare, ofer aparate de joc perfomante, Tel: 0760308070

n Vând la jumãtate de preþ, negociabile, lucruºoare bebeluº, noi, cãrucior, leagãn baterii, marsupiu, încãlþãminte, Tel: 0720931345

é Vând Fermã Zootehnicã complet echipatã ºi utilatã, Tel: 0722234464, 0723525327


meditaþii-cursuri / construcþii-amenajãri / pagina 15

15 Noiembrie 2012

é Calificari Ministerul Muncii: frizer-coafor, manichiurist-pedichiurist, frizer, unghii f alse, machiaj, bucatar, cofetar, barman, electrician, instalator, inspector resurse umane, inspector SSM, etc. Contact: Calea Victoriei 12A, /www.cepecom.ro, Tel: 0729771707, 0213151446 masaj pret n Curs promotional! Cursuri acreditate masaj somatic 300 ron, tehnician maseur 1000 ron. Str Costache Marinescu, sect 1. www.cursurimasaj-cosmetica.ro 300 RON/luna, www.cursurimasaj-cosmetica.ro Tel: 0736472111 n Cursuri acreditate naþional, recunoscute Uniunea Europeanã, pentru bone sau îngrijire bãtrâni, începeþi carierã nouã, Tel: 0213233966

é Calificãri cursuri

n Engleza meditatii ofer pentru copii, incepator/mediu, 15 EUR/ora, Tel: 0762307724

rapide: instalatori, electricieni, constructori, Unirii. Rate reduse. 0213262606, Tel: 0740306550, 0722209409

Invatatoare, profesoara limbi straine, pregatesc elevi after school, fac referate si lucrari licenta, 0724249085

é Profesor matematica orice zona rezultate garantate, simplu, comod, sigur, tarif orar informativ 20 lei, Tel: 0761929678

Amenajari apartamente la cheie: gleturi, faianta/gresie, rigips, tapet, glafuri, vinarom, parchet, instalatii, etc, Tel: 0767417284, 0744316918


15 Noiembrie 2012

é Acoperise din tabla, tigla metalica, reparatii mici, dulgherie, jgheab, Tel: 0720765366

é Acoperisuri reparam, confectionam jgheaburi, burlane, aticuri, restaurari istorice, orice tip tabla, preturi mici, seriozitate, Tel: 0727049443

é Acoperisuri,

executam tigla, tabla tiglata, izolatii si hidroizolatii, sindrila bituminoasa, revizii acoperisuri vechi, jghiaburi si burlane, confecti metalice. etc, 1 EUR, ms_dyzzy@ yahoo.com, Tel: 0762176938

firme é Elec tric a luminoase. Electrician, execut/repar orice fel de problema de natura elec tric a, montam, schimbam tablouri electrice, intrerupatoare, prize, preturi avantajoase. Executam firme luminoase, copertine, servicii colantare, 1 EUR, contact@electrician-media.ro, www.electrician-media.ro, Tel: 0726479035

Apeleaza cu incredere: renovari, amenajari gresie, faianta, rigips, instalatii sanitare, electrice, experienta, seriozitate, Tel: 0726589564, 0734781764

é Dj nunta

Ex pert é Cabinet Contabil, ec onomis t, absolvent ASE-2001, membru CECCAR, inspector resurse umane, ofer s erv ic ii c omplete de contabilitate+ salarizare. Sect. 4, 50 RON/luna, expertcont.andrei@yahoo .com, Tel: 0727742411, 0744666532

é Acoperiºuri din tabla Lindab, tabla zincata, jgheaburi, burlane, dulgherie, orice reparatii. Bogdan, Tel: 0725863650

é Branºament apã,

canalizare, acte recepþie Apa Nova, separãri, înlocuiri branºamente 0760727231, Tel: 0720506819, 0214343276

n Sobar specialist execut sobe, cãmine, ºeminee, reparaþii, curãþiri, Tel: 0212216699, 0745991298

full options, 50 ron/zi. 0735846662, Tel: 0214309498, 0766509498 efectuez n Particular, transferuri Aeroport, turul orasului, vizite in tara pentru turisti, delegati, auto 8 locuri, Tel: 0722278542 Transport non-stop cu 3.5t mobila, electrocasnice, moloz, mutari apart. in Buc si in tara. Asigur personal incarcare- desccarcare, montat- demontat la cerere. Adrian, Tel: 0726054641

é Instalator execut

lucrari gaze, centrala termice, apa, canalizari, montez aragaze, obiecte sanitare, etc, 0734136661, 0786874095

é Închiriem Logan

é Contabil expert.

Servicii contabile complete, salarizare, declaraþii lunare, bilanþ, prima lunã gratuit. 0214118164, 100 RON, Tel: 0720891226, 0766369750

n Baby sitter de week-end. Locuiesc in comuna Berceni, toate conditiile, imi ofer serviciile de baby sitter pentru week-end la mine acasa, pentru copii mai mari de 1 an. 60 Ron, 0786863331, jarcau_ioana@yahoo.com

Organizari Evenimente Bucuresti- primirea perfecta cu mesele plimbarete, hostess si animatoarele si un videoproiector pentru poze si totul cu SIENSII; dj petrecere, dj botez, dj cununie, sonorizare nunta, dj evenimente, dj nunti. efectele speciale constand in lumini, lasere, stoboscop, masina de fum sau masina de balonase dau culoare oricarui gen de petrecere indiferent de tema acesteia. In orasul dj Bucuresti, dj Brasov, dj Ploiesti, dj Pitesti, dj Craiova, dj Alexandria, dj Buzau. Si nu uita: pentru o nunta de success ai nevoie de DJ SIENSII! djsiensii.weebly.com, Tel: 0726129782

AnuntAZ 15 noiembrie 2012  

anunt de la a la z, anuntaz, anunturi, anunturi foto, anunturi online, anunturi telefon, imobiliare, inchiriere, inchirieri, locuri munca, o...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you