Page 1

CONTABIL CU EXPERIENTA, ANGAJAM PENTRU FIRMA DE CONTABILITATE, TEL: 0722649578

é ACS Beauty

é CABINET

Expert organizeaza cursuri acreditate Ministerul muncii pentru frizer, coafor, manichiurist, cosmetician. Reduceri in aceasta luna! www.zoomacs.com, Tel: 0212420426

AVOCAT OPERATIUNI REGISTRUL COMERTULUI BUCURESTI / ILFOV: GAZDUIRE, PRELUNGIRE SEDIU SOCIAL; PRELUNGIRE MANDAT ADMINISTRATOR, MAJORARE - MICSORARE CAPITAL SOCIAL, CESIUNE PARTI SOCIALE, PUNCT DE LUCRU, INFIINTARI SOCIETATI COMERCIALE, PFA. ETC, 1 EUR, AV.OPREA.ALINA @GMAIL.COM, TEL: 0745078898

é Absolut 100% acces cu dube 3.5T si Dacii papuc in Bucuresti 50-70lei si provincie 0.9lei/ km. Transportam mobila, bagaje, e l e c t r o c a s n i c e , d iverse. Efectuam transporturi rapide in UE la cele mai bune preturi, Tel: 0724726178, 0763710153

é Frizer, angajeaza ACS Beauty Expert, pentru salon situat in sectorul 2, www.zoomacs.com, Tel: 0212420426

é Reprezentant vanzari, distribuitori, angajam pentru companie internationala, salariu de la 1500 + bonusuri, posibilitate avansare rapida, 0318004555

Personal curatenie. Firma specializata in servicii de curatenie angajeaza personal curatenie in centre comerciale, salariu net 650-800ron. 0212241302, Tel: 0212241312, 0729005137 Reprezentanþi zonali ºi distribuitori, angajeazã societate comercialã. Program flexibil, 1200- 1500 ron, Tel: 0730566766

é Sebas tian, z ona intersectiei cu Rahova, vand urgent ap 4 camere, pret mic, la strada, 2 bai, 2 balcoane, decomandat, mobila gratuit, termopan/parchet/gresie/fai anta, magazin la scara, centrala proprie, clinica la parterul blocului, Pret Negociabil, 67.000 EUR, gabrielle26z@yahoo.com, Tel: 0723159772 n Traducatoare franceza domeniu general, juridic efectuez traduceri acte si lucrari, ximenia2ximenia@gmail.com, Tel: 0729311207


pagina 2 / oferte de muncã România

15 Februarie 2013 n Agent Imobiliar angajeaza agentie imobiliara, cu sau fara experienta, absolventi de liceu bacalaureat, facultate, masterat sesiune august 2012, persoane varstnice, persoane cu handicap in regim de comision 50/50, program flexibil, Tel: 0213133408, 0737339867

comercial é Agent beautyjobsagency.ro recruteaza pentru clientii nostri vanzatori produse cosmetice si infrumusetare in Mall-uri in Bucuresti. Salariu atractiv: fix+comision vanzari. Accesati site pentru detalii si dati “Like” pe Facebook pt contact sau YM, 1.200 RON/luna, nycolebeauty@ymail.com, www.beautyjobsagency.ro,

Agent comercial, in vederea identificarii de clienti in domeniul structurilor din fier si in sectorul fotovoltaic pentru A N Metal SRL cu sediul in Bucuresti. Cerinte: cunoscatori de limba italiana si engleza, experienta in vanzari. Se ofera salariu fix si comision din vanzari. Doritorii sunt rugati sa ne contacteze si sa transmita CV la e-mail an.metalprofiling@ email.it

Agent Vanzari cu/fara experienta pentru companie internationala, posibilitate avansare, salariu de la 1200lei + bonusuri, Tel: 0728650079

Agenþi mark eting º i promoteri pentru Bucureºti ºi þarã. Salariu 1200+ bonusuri, Tel: 0213151690

é Agenti Intervenþie

cu permis categoria B si atestat angajam pentru Aba Security, Tel: 0213358420

é Agenþi marketing.

Inedit TV angajeazã ºi cautã colaboratori Bucureºti ºi toatã þara pentru Departamentul de Marketing. Câºtiguri substanþiale! Tel: 0760286661

é Agenþi Pazã. Societate paza angajeaza urgent 20 agenti de paza din Bucuresti, calificati, posturi la interior, Tel: 0213152184

é Agenti Pazã. barbati, femei si agenti interventie, pentru firma de paza. Carte de munca + salariu atractiv. 0755162034, Tel: 0721296652, 0767056551 n Agenþi Pazã. Se cauta agenti de paza pentru obiectiv in zona Ciorogarla Chiajna. Cerinte: Seriozitate, disciplina, abilitatea de a lucra in echipa, office@ blackhawksecurity.ro, Tel: 0727627417

é Bonã interna varsta 25-45 ani, posibilitate de calatorie in Europa salariu 1000 lei/luna, Tel: 0728111363

é Casier/ã. Restaurant tip fas t-food angajeaz a casier/a cu/fara experienta. Relatii de luni- vineri 10:0020:00, Tel: 0737997856

n Coafeza si manichiurista. Asociatia Sfantul Stelian angajeaza coafeza si manchiurista cu experienta pentru centrul situat pe Calea Grivitei nr. 192, Tel: 0740191456, 0724334854 n Coafor, frizerie, manichiura, masaj si cosmetica, n Alpinist Utilitar. Caut alpinist angajeaza/ inchiriaza posturi utilitar pentru taiere arbori, Tel: utilate salon Marilena Iatan 0740067463 Hairstyles, Tel: 0727388321


oferte de muncã România / info / pagina 3

15 Februarie 2013

AnunþAZ vã informeazã Românii - cetãþeni europeni Sindicatul Românilor din Strãinãtate

n Croitor incaltaminte manual angajam urgent, carte de munca si salariu atractiv, Tel: 0734340648 n Croitor/easã cu experienta, capabila sa execute produs cap-coada (tipar, croit, cusut) dupa modele de designer; pentru detalii sunati, Tel: 0744199345

cu experienþã n Cofetar angajez, pentru Cofetãrie sector 4, Tel: 0758223002, 0758223003 n Cofetarese cu experienta, ajutor cofetar si vanzatoare, Tel: 0722287339

în dialog cu românii de pretutindeni Strategia Uniunii Europene privind siguranþa alimentarã. Donul Eugen R. din Cãlãraºi, ne roagã sã prezentãm strategia Uniunii Europene în domeniul siguranþei alimentare, în contextul în care, pe plan european, dar ºi în alte zone ale lumii, apar frecvent cazuri de nereguli, ca sã nu le spunem altfel, prin care se pun la îndoialã corectitudinea celor care se aflã pe traseul de la fermã la consumator. Îi rãspunde domnul prof. ec. Ion Voinea - Preºedintele Sindicatului Românilor din Strãinãtate. ªtiinþa constituie fundamentul deciziilor Uniunii Europene referitoare la alimente. Autoritatea Europeanã pentru Siguranþa Alimentarã (EFSA) oferã consiliere în etapa de elaborare a proiectelor legislative sau în cazul în care factorii de decizie se confruntã cu o ameninþare la adresa siguranþei alimentare. Strategia UE privind alimentele are la bazã 3 elemente esenþiale: 1. Legislaþia amplã privind igiena alimentarã ºi siguranþa alimentelor ºi a furajelor. 2. Date ºtiinþifice fundamentate în baza cãrora se iau deciziile. 3. Mãsurile de punere în aplicare ºi control. Strategia UE privind siguranþa alimentarã: - acoperã siguranþa alimentelor, sãnãtatea ºi bunãstarea animalelor ºi sãnãtatea plantelor; - permite asigurarea trasabilitãþii produselor alimentare, de la fermã la consumator, fãrã a þine cont de frontierele naþionale. Astfel, comerþul se poate desfãºura liber, iar consumatorii au la dispoziþie o ofertã variatã. - prevede standarde înalte de siguranþã, care se aplicã atât produselor alimentare fabricate în UE, cât ºi celor importate. Fie cã sunt importate sau produse pe plan intern, alimentele trebuie sã respecte standardele UE. Se prevãd mãsuri speciale în domeniile în care se justificã în mod deosebit protecþia consumatorilor: utilizarea pesticidelor, a suplimentelor alimentare, a coloranþilor, antibioticelor ºi hormonilor; adãugarea, în alimente, a unor vitamine, minerale ºi substanþe similar; produsele care intrã în contact cu alimentele, cum ar fi ambalajele de plastic etichetarea corespunzãtoare, în special în ceea ce priveºte ingredientele care pot cauza alergii ºi specificaþiile nutriþionale, cum ar fi „conþinut scãzut de grãsimi” sau „conþinut bogat în fibre”. UE face eforturi semnificative pentru ca alimentele tradiþionale sã nu fie scoase de pe piaþã ca urmare a aplicãrii standardelor alimentare, pentru ca inovarea sã nu fie descurajatã, iar calitatea sã nu aibã de suferit. Pe mãsurã ce noi state aderã la UE (ºi respectiv la piaþa unicã), sunt uneori necesare mãsuri de tranziþie, care sã le permitã statelor respective sã se adapteze la standardele ridicate ale UE în materie de siguranþã alimentarã. Între timp, ele nu pot exporta produsele alimentare care nu respectã aceste standarde. În ceea ce priveºte aºa-numitele alimente noi, produse cu ajutorul organismelor modificate genetic, clonãrii ºi nanotehnologiei, Comisia promoveazã inovarea responsabilã, menitã sã le ofere cetãþenilor garanþia siguranþei ºi sã dea un impuls mai puternic creºterii economice. Animalele pot fi transportate liber pe teritoriul UE. Totuºi, standardele privind sãnãtatea ºi bunãstarea, aplicabile fermelor, trebuie respectate ºi pe durata transportului. În situaþia în care apar focare de boli animale, UE intervine rapid ºi, dacã este necesar, întrerupe comercializarea acestor animale. „Paºapoartele pentru animale de companie”, introduse de UE, le permit cetãþenilor europeni sã cãlãtoreascã împreunã cu animalele de casã. Totuºi, pentru a preveni rãspândirea anumitor boli, se aplicã o serie de mãsuri de precauþie, ca ºi în cazul celorlalte animale. Plantele ºi materialele vegetale pot fi transportate pe teritoriul UE, cu condiþia sã nu aibã paraziþi. Verificarea materialelor vegetale importate ºi monitorizarea teritoriului european ajutã la depistarea din timp a noilor dãunãtori. Derularea acestor acþiuni preventive contribuie la evitarea unor mãsuri curative, cum ar fi folosirea pesticidelor. Un paºaport ataºat unei plante semnificã faptul cã aceasta a crescut în condiþii sãnãtoase. UE utilizeazã un sistem de alertare rapidã, cu ajutorul cãruia se evitã expunerea consumatorilor la riscul unor intoxicaþii alimentare. De asemenea, sistemul stabileºte dacã anumite produse alimentare conþin substanþe interzise sau cantitãþi excesive de substanþe cu risc ridicat, cum ar fi reziduuri de medicamente veterinare în carne sau coloranþi cancerigeni. De îndatã ce se identificã un astfel de risc, este trimisã o alertã în toatã Uniunea. Uneori este suficient sã fie oprit un singur lot, dar, în caz de necesitate, pot fi blocate toate încãrcãturile cu un anumit produs provenind de la o fermã, fabricã sau port de intrare. Produsele care se aflã deja în depozite sau magazine pot fi retrase. Comisia Europeanã îºi bazeazã deciziile pe principiul precauþiei: acþioneazã fãrã întârziere dacã oamenii de ºtiinþã afirmã cã existã un pericol potenþial. Pentru a garanta aplicarea normelor UE privind alimentele ºi furajele, Comisia verificã transpunerea corectã a legislaþiei europene în legislaþia naþionalã ºi aplicarea acesteia de cãtre toate statele membre. De asemenea, efectueazã inspecþii pe teren, în interiorul ºi în afara UE. Oficiul Alimentar ºi Veterinar inspecteazã unitãþile de producþie alimentarã, însã principala sa sarcinã este de a se asigura cã guvernele þãrilor din interiorul ºi din afara Uniunii dispun de infrastructura necesarã pentru a verifica dacã producãtorii de alimente respectã standardele ridicate de siguranþã alimentarã ale UE. (Va urma). Vã invitãm sã urmãriþi serialul nostru consacrat acestui subiect ºi aºteptãm mesajele dumneavoastrã la e-mail office@az.ro sau postal la Dealul Mitropoliei nr. 5, sector 4 Bucureºti.

é Cofetari, vanzatoare cu experienta, ospatarite cu experienta, femei la curatenie vase pentru restaurant cofetarie, Tel: 0314381633 n Confecþioner/a cap coadã, angajeazã atelier confecþii textile (producþie film) perioadã limitatã, plata pe orã, Tel: 0727772146

é Consultant Oriflame. Vrei un venit suplimentar de 100-300 lei la fiecare 3 saptamani? Sau doresti sa cumperi produsele tale preferate si sa primesti o reducere de pana la 40%? 300 RON, joboriflame@ y ahoo.c om, Tel: 0765010149

é Contabilã cu experienta minim 3 ani in contabilitate primara, Tel: 0767080226

é Croitorese retuºuri, cãlcãtorese textile, personal primire recepþie angajeazã curãþãtorie chimicã, Tel: 0755200012 n Curieri pedestri, Total Post Mail Services angajeaza in Bucuresti, Tel: 0212321575, 0732222672

é Confecþionere.

Angajam confectionere cu experienta confectii dama zona Salajan, Tel: 0724003909, 0766318221 Confecþionere. Atelier croitorie din cartierul Berceni angajeaza confectionere imbracaminte. 0723074427, Tel: 0216833000, 0763147918

é Confectionere. Angajam confectionere pentru confectii dama, uniforme de lucru. Precizie la ex ec utie, produs cap-coada, experienta in domeniu, liniara, triplok, punctuala, muncitoare. Salariu atractiv, transport asigurat, conditii deosebite, constantin.simona@yahoo .com, Tel: 0766332598, 0766541543

é Cosmetician.

Salon coafor angajeaza cosmetician, coafeza, frizer, zona Crangasi, Drumul Taberei, Tel: 0734257903

é Dispecer, operator PC si agenti paza cu atestat pentru Aba Security, Tel: 0213358420

n Cosmeticianã prezentabila, serioasa, angajam in zona Piata Rahova, Tel: 0724764239 n Croitor/easã. Atelier de design vestimentar caut croitoreasa cu experienta capabila sa execute produs cap-coada dupa modele de designer, Tel: 0744199345

Distribuitor cu/fara experienta, bonusuri dupa realizari, salariu de la 1200lei, Tel: 0768632530 Dis tribuitori pliante. Rotiseriile Dines, cautam distribuitori pliante, part-time, officedines@gmail.com, Tel: 0730380381 n DTP-isti cu experienta primara, fete, cunostinte elementare Corel. CV pe email, job@copyanc.ro

é CROITOREASÃ. CASA DE MODA, ZONA UNIVERSITATE, ANGAJAM CROITOREASA COMANDA DAMA, PROGRAM L-V 7.30-16.00, SALARIU + TICHETE MASA, OFFICE@LAURAOLTEANU.RO WWW.LAURAOLTEANU.RO, TEL: 0722742049

Hair Stylist. Salon, situat in zona Stefan cel Mare, angajeaza hair stylist cu experienta, Tel: 0744148911 n Hostess, animatoare, dj, mc - fata, angajam pentru club in Centrul Vechi, Tel: 0758660500


pagina 4 / oferte de muncã România

15 Februarie 2013 Îngrijitoare animale. Ofer cazare la þarã (40km de Buc), unei persoane (femeie) mai in varsta, in schimbul ingrijirii de animale, Tel: 0726796224 dans, balet, n Instructori gimnastica, coordonatori sportivi angajam, Tel: 0765344032

AUTO n MECANIC (NECESAR DIAGNOZA) SI PREGATITORI VOPSITORIE (NECESAR EXPERIENTA), ANGAJAM PENTRU SERVICE AUTO SITUAT IN DRUMUL SABARENI NR. 88, SECTOR 6, TEL: 0748678186, 0769678186 n Mecanic Auto. Service auto multimarca angajeaza mecanici, service@pancho.ro, Tel: 0748800600

é Persoanã serioasa si matura caut pentru a o ajuta in obtinerea unui venit suplimentar, part-time pentru inceput, dan.money4u@ yahoo.com, Tel: 0785055359

é Lucratori pentru

FastFood si Shaormari. Se cere experienta, spirit dinamic. Angajam in zona Bucur Obor, CM. Program 12-24. Trimiteti CV cu foto la e-mail (cei selectati vor fi contactati), radu_futsal@ yahoo.com n Manager organizator, promoteri, colaboratori, studenti practicanti, organizare, productie, cursuri si evenimente, Tel: 0765344032 n Manager Vanzari. Companie elvetiana, lider de piata, cauta manager de vanzari in vederea lansarii unor produse medicale unice de piata romaneasca. Cerinte: studii medii. Training gratuit, lucru la birou, program flexibil, 300 EUR, danulet.daniela@yahoo.com

é Manager. Restaurant tip fast-food angajeaza Manager si Asistent manager cu experienta. Relatii de lunivineri 10:00- 20:00, Tel: 0737997856 n Manipulant. Compania HENKEL angajeaza un Manipulant Marfa pentru Fabrica de Adezivi din Pantelimon. Solicitam disponibilitate de lucru in 3 schimburi si experienta in domeniu. Trimiteti CV la e-mail human.resources@ro.henkel.com Manipulant. SC Azad Enterpris es SRL angajeaz a manipulant marfa cu/fara experienta. Informatii la telefon, Tel: 0213362858

é Mecanici auto. Service auto angajeaza in conditii deosebite, mecanic si electrician auto, varsta max. 45 ani, lauriongrup@yahoo.ro, Tel: 0744500456 n Menajerã, angajeaza SC Mairon SA Bucuresti. Cerinte: persoana responsabila, serioasa, corecta, cu dorinta de munca. CV la fax sau e-mail resurse.umane@mairon-tubes.ro raluca.plugaru@mairon, ro, recrutare@mairon.ro, Fax: 0212561122 n Muncitor. Atelier înrãmãri tablouri angajam muncitor, ofeliadamsa@yahoo.com, Tel: 0722676790 n Operator calculator angajam. Sunati de luni pana vineri intre 9.00-19.00, Tel: 0213208818 n Operator Pc fete tinere, dinamice, spontane pentru pregatire call-center. CV pe email, job@copyanc.ro n Patiseri cu experienta si vanzatoare, rog seriozitate, Tel: 0763515630

é Paznic cu atestat, relaþii între orele 10-16, Tel: 0767080226

Personal. Firma incaltaminte angajeaza colectiv masa - masina, fata la pregatit ºi tãlpuitor numai cu experienta, Tel: 0767697848, 0724272704, Fax: 0214139861 n Persoane toate varstele pentru public spectator, reality, castiguri mari pana la 300 Ron/zi. Urgent! Tel: 0720608154, 0784704928

é Personal cu experienþã pentru urmãtoarele operaþii: subþiat, operaþii masã, cãptuºit, îndoit, curãþat, maºini de cusut 1 ac, 2 ace ºi strobel pentru formarea unei benzi de cusut în fabricã de încãlþãminte. Informaþii între orele 08,00-15,00 la telefon, Tel: 0371040151

é PERSONAL FORAJE. ANGAJAM URGENT S O N D O R I , IN G I N E R I FORAJ, SEFI SONDORI, SEFI DE INSTALATII DE FO R A J . CAZARE A S I G U R A T A , RELOCARE. SUNATI LUNI-VINERI 09:00-17:00, OFFICE@IMSI.RO, HTTP://WWW.IMSI.RO, TEL: 0724441613

bucãtar, ajutor bucãtar, angajeazã Pizzerie (zona Ion Mihalache) relaþii L-V 12.00 17.00, Tel: 0731027322

hotel. SC n Personal Ambasador SA angajeazã: 1). Receptioner hotel - condiþii: domiciliul stabil în Bucureºti, absolvent de liceu/ facultate, calificare receptioner/ tehnician hotel, cunoscator a minim 2 limbi straine, cunostinte PC, experienta in turism, posesor permis auto, categoria B. 2). Camerista hotel - condiþii: domiciliul stabil in Bucuresti, absolvent liceu/ scoala profesionala, curs de calificare camerista hotel, experienta profesionala in turism. 3). Fochist autorizat ISCIR condiþii: domiciliul stabil in Bucuresti si calificare in meseria de instalator, electrician sau sudor. Relatii la telefon: 0213159080/1116, comerciali n Reprezentanti pentru vanzare en gros de apa minerala din Bulgaria pentru SC STN Romania. Va rugam trimiteti CV pe e-mail si precizati datele dvs. de contact, i.dankov@yahoo.com, Tel: 0722542245

é Reprezentanti

Avon cadouri, comision 40%. curs machiaj, 0762627222, Tel: 0730007927, 0758133797 Sec r etariat - Italiana, Bucuresti sector 6: Societate comerciala cu capital strain caut persoana vorbitoare de limba Italiana pentru part time/full time. Descrierea postului: facturare, ofertare, raportare a activitatii. Avantaj cunostinte contabilitate primara. Pastreaza legatura directa cu Administratorul Societatii. CV la e-mail doru@kpk-trading.ro, Tel: 0741038406 n ªlefuitor cu experienþã în domeniu, angajeazã firmã de mobilier, Tel: 0213504170 n Sofer taxi, plan 100 lei/ 24h, doar cu atestat, angajez doar cu carte de munca; duminica libera; Dacia Logan pe benzina + gpl; dispecerat la Pelicanul, xxsilviu@yahoo.com, http://www.taxipelicanul.ro, Tel: 0761619949, 0s763045605

n Pizzar,

é ªofer. Curãþãtorie chimicã angajeazã ºofer c ategoria B, Tel: 0755200012


15 Februarie 2013

oferte de muncã România / oferte de muncã strãinãtate / pagina 5 ªofer taxi varsta peste 50ani experienta minima 5ani, Tel: 0764638111 n ªoferi taxi cu atestat, angajam in sector 5, Tel: 0762334781 n Stilist si protezist de unghii angajeaza L.C. Esthetique Srl, Tel: 0744996431 n Stilist si protezist de unghii angajeaza LC Esthetique Srl, experienta minin 3 ani, cunoscator franceza, Tel: 0744996431 n Strungar prelucrator prin aschiere pentru SC Ascensorul Sa cu sediul in Bucuresti str. G. Georgescu nr. 10 sect. 4. Tel. 0213367635/114, n Tâmplar universal în lemn masiv, Tel: 0728169896

Videochat Studio, salariu fix 800$+ comision 50% +bonusuri bilunare. Bonus angajare 100$, models4studio@ yahoo.com, www.selenstudio.ro, Tel: 0734959924, 0760179243

é Videochat, angajãm personal feminin cu/fãrã experienþã pentru videochat. Engleza mediu. Oferim training gratuit, avans 500$, salariu fix. Câºtiguri garantate. 1000$-5000$, Tel: 0765339754

n Videochat 1500-4000 Euro garantat. Studio VideoChat legal, ultracentral angajeaza personal feminin cunoscator limba engleza-mediu. Oferim salariu si bonusuri 1500-4000 Euro lunar plata saptamanal. Garderoba, make-up profesional, hair styling, traning 0723444577, mediafun2000@yahoo.com, http://www.mediachat.ro n Vulcanizator cu experienta angajam salariu, 800 RON, Tel: 0766613225

é Videochat,

é Uniunea

Europeana. ªofer tir pentru comunitate, experienta minim 1 an, liviu.badea @karavan.eu, Tel: 0722155565

Studio angajeaza personal feminin. Engleza sau franceza mediu, program 5-8h/z. Bonus la angajare 500$, 0767029413, 0736261274

n Vânzãtoare cu experienta, aspect fizic placut, angajam pentru magazin non-stop, zona Drumul Taberei, Tel: 0724650295 n Vânzãtoare cofetãrie zona Moºilor, experienþã- avantaj, Tel: 0735353011

é Videochat. 19 é Videochat,

é Vânzãtori pentru FastFood. Se cere experienta, spirit dinamic. Angajam in zona Bucur Obor, CM. Program 12-24. Trimiteti CV cu foto la e-mail (cei selectati vor fi contactati), radu_futsal@ yahoo.com n Videochat A&N angajeazã personal feminin cu/fãrã experienþã. Oferim 600$ bonus, avans 300$ imediat, salariu fix 1200$ ºi procente 50%-84%. Garantãm realitatea anunþului, Tel: 0731080888 n Videochat legal, contract+ asigurare medicala. Salariu 800$/luna+comision 50%+ bonusuri. Avans 500$. Cazare, enjoy4studio@yahoo.com, http://www.enjoystudio.ro, Tel: 0763156150, 0735674012

é Videochat, angajãm fete cu/fãrã experienþã. Program 5-7h/zi. Salariu fix 1200$, Bonus 300$, Avans 500$ din prima zi. Studiouri în zonele: Unirii, Universitate, Crângaºi, Obor, Calea Moºilor, Romanã, Tel: 0732656366, 0763380077

n Emiratele Arabe. Angajãm pentru E.A.U. ingineri tehnologi/process (inclusiv utilitãþi) experienþã oil&gas, rafinãrie/ petrochimie (exp. min 10 ani), funcþie de coordonare/ supervisor/ superintendent pentru punere în funcþiune (commissioning) ºi pornire; engleza obligatoriu, interconstruct@upcmail.ro, Tel: 0212113597, 0727391647

Studiou ofera bonus 300$ la angajare, salariu fix sau comision 50-70%. Minim 18 ani, engleza sau franceza conversational, Tel: 0769552192, 0737412811

é Videochat, activitate, angajam fete minim 18 ani, engleza mediu, bonus 400$ la angajare, salariu fix, avansuri, sistem motivant de bonusare, plata bilunar, Tel: 0765422974

Studiouri Inovatoare videochat angajeazã fete cu/fãrã experienþã. Caºtiguri garantate 2000$5000$ lunar. Oferim 600$ bonus + 500 lei cadou la interviu, Tel: 0768839893

é Videochat. Cautam modele pentru videochat, cea mai buna rata de castig din domeniu. Oferim inclusiv cazare. Posturi limitate, 10.000 EUR/luna, Tel: 0760967212, 0730484451, Fax: 0749969052 n Videochat de Acasa. Te-ai saturat ca toate studiourile sa ofere acelasi lucru? Acum poti face videochat si de la domiciliul tau. Primesti 70%. Una din cele mai avantajoase job-uri pentru fete si cupluri. Fax: 0723125778, vstudiochatacasa@yahoo.com

é European Union. Beautyjobsagency.ro recruits sales representatives for our corporate clients in EU, who operates cosmetics kiosks, stores and points of sales for beauty products. English is a must. You need proactive sales attitude. Commission sales wage. Bonuses granted according to performance. Visit our website & Like-us on Facebook for Contact, www.beautyjobsagency.ro, GERMANIA. C ASTIG 3.000-8.000EURO PE LUNA. CLUB DE ZI SI NOAPTE DIN GERMANIA C A U T A D O A M N E SI DOMNISOARE CU VARSTA 21-40 ANI SI ASPECT FIZIC PLACUT. C AZARE ASIGURATA SI ACTE LEGALE. LIMBA GERMANA SAU ENGLEZA D E PREFERINTA. FACEBOOK: D OR I N A MIHAELA (FOTOGRAFII CLUB), TOTO.DOMAN@YMAIL.COM TEL: 0757919152 n ªoferi. Firma de transport international angajeaza soferi cat C+E cu experienta pe ruta Romania-Turcia-Romania. Necesar pasaport + viza, sinceritate, seriozitate si dorinta de munca, Tel: 0730030595


Eures Advisers, Austria Source: AMS, Public Employment Services, Austria n 1. Restaurantfachmann/-frau; Description: Wir suchen 1 Restaurantfachmann/-frau oder Gastronomiefachmann/-frau für ein Lehrverhältnis mit einer Ausbildungsdauer von 3 Jahren zum sofortigen Ein office@lohninger-schober.at Hotelund Gastgewerbeassistent/in; n 2. Description: Großes Hotel mit schönem Bergpanorama sucht 1 Hotelund Gastgewerbeassistent/in Lehrverhältnis, Ausbildungsdauer: 3 Jahre. Anforderungen: Pflichtschu info@aparthotel-kleinwalsertal.at n 3. Restaurantfachleute (m./w.); Description: Großes Hotel mit schöner Bergsicht sucht 2 Restaurantfachleute (m./w.) Lehrverhältnis, Ausbildungsdauer: 3 Jahre. Anforderungen: Pflichtschulabschluss info@aparthotel-kleinwalsertal.at n 4. Köche/Köchinnen; Description: Großes Hotel mit schöner Bergsicht sucht 2 Köche/Köchinnen Lehrverhältnis, Ausbildungsdauer: 3 Jahre. Anforderungen: Pflichtschulabschluss, keine Prax info@aparthotel-kleinwalsertal.at n 5. Restaurantfachleute (m./w.); Description: Schönes Familienhotel mit herrlichem Bergrundblick sucht 2 Restaurantfachleute (m./w.) Lehrverhältnis, Ausbildungsdauer: 3 Jahre. Beschäftigung ab sof info@alphotel.at n 6. Restaurantfachmann/-frau; Description: Restaurant, sehr ruhig gelegen sucht 1 Restaurantfachmann/-frau ANFORDERUNGSPROFIL: Qualifikation/Praxis Pflichtschulabschluss, keine Praxis erforde Employer Name: Hilbrand Thorsten GH Alpenwald; Information: Herr Hilbrand Thorsten; Address: Alpenwald 1, 6993 Mittelberg; Phone: +43 5517 6353 n 7. Koch/Köchin; Description: Ruhig gelegener Ausflugsgasthof sucht 1 Koch/Köchin Lehrverhältnis, Ausbildungsdauer: 3 Jahre, ab 1.9.2011, Anforderungen: Pflichtschulabschluss, kein Employer Name: Hilbrand Thorsten GH Alpenwald; Information: Herr Hilbrand Thorsten; Address: Alpenwald 1, 6993 Mittelberg; Phone: +43 5517 6353 n 8. Koch/Köchin; Description: Das Sporthotel in Hirschegg sucht zum sofortigen oder späteren Eintritt 1 Koch/Köchin ANFORDERUNGSPROFIL: Qualifikation/Praxis Pflichtschulabschluss, info@sporthotel-walliser.de n 9. Restaurantfachleute (m./w.); Description: Familienhotel mit traumhafter Aussicht sucht : 2 Restaurantfachleute (m./w.) ANFORDERUNGSPROFIL: Qualifikation/Praxis Pflichtschulabschluss, keine Pr info@birkenhoehe.com n 10. Köche/Köchinnen; Description: Familienhotel mit toller Aussicht sucht 2 Köche/Köchinnen oder Gastronomiefachleute (m./w.) Lehrverhältnis, Ausbildungsdauer: 3 Jahre. Beschäftigung a info@birkenhoehe.com n 11. Chefs de rang (m./w.); Description: Für ein 4*Hotel im Kleinwalsertal suchen wir 2 Chefs de rang (m./w.) ANFORDERUNGSPROFIL: Qualifikation/Praxis, Lehrabschluss und Praxis erforderlich info@hallers.at n 12. Restaurantfachleute (m./w.); Description: Das 5*-Hotel im Kleinwalsertal sucht 3 Restaurantfachleute (m./w.) ANFORDERUNGSPROFIL: Qualifikation/Praxis, Pflichtschulabschluss, Abitur erwünscht A ifen-personal@travelcharme.com n 13. Köche/Köchinnen; Description: Das 5*-Hotel im Kleinwalsertal sucht : 3 Köche/Köchinnen ANFORDERUNGSPROFIL: Qualifikation/Praxis, Pflichtschulabschluss erforderlich, Abitur erwünsch ifen-personal@travelcharme.com n 14. Koch/Köchin; Description: Restaurant neben der Talstation der Kanzelwand gelegen sucht 1 Koch/Köchin ANFORDERUNGSPROFIL: Qualifikation/Praxis, Pflichtschulabschluss, keine Prax Name: Restaurant-Cafe Kanzelwand; Information: Herr Fam. Zivota Jovanovic; Address: Walserstr.68, 6991 Riezlern; Phone: +43 5517 5386 n 15. Restaurantfachmann/-frau; Description: Restaurant in der Nähe der Talstation der Kanzelwand gelegen sucht : 1 Restaurantfachmann/-frau ANFORDERUNGSPROFIL: Qualifikation/Praxis, Pflichtschul Name: Restaurant-Cafe Kanzelwand; Information: Herr Fam. Zivota Jovanovic; Address: Walserstr.68, 6991 Riezlern; Phone: +43 5517 5386

n 16. Koch/Köchin; Description: Hotel am Sonnenberg Hirscheggs gelegen sucht : 1 Koch/Köchin ANFORDERUNGSPROFIL: Qualifikation/Praxis, Pflichtschulabschluss erforderlich Aufgabengebi info@kleinwalsertal-sonnenberg.de n 17. Restaurantfachmann/-frau; Description: Hotel auf dem Sonnenberg Hirscheggs gelegen sucht : 1 Restaurantfachmann/-frau ANFORDERUNGSPROFIL: Qualifikation/Praxis, Pflichtschulabschluss erforde info@kleinwalsertal-sonnenberg.de n 18. Hotel- und Gastgewerbeassistent/in; Description: Familienhotel in Hirschegg sucht 1 Hotel- und Gastgewerbeassistent/in ANFORDERUNGSPROFIL: Qualifikation/Praxis, Pflichtschulabschluss erforderlich, Ha. ... info@alphotel.at Restaurantfachmann/-frau; Description: Gutes n 19. Speiserestaurant mit toller Terasse sucht : 1 Restaurantfachmann/-frau ANFORDERUNGSPROFIL: Qualifikation/Praxis, Pflichtschulabschluss, keine P cafe@hoheneck.at n 20. Pflegehelfer/innen; Description: Das Seniorenpflegeheim des Gemeindeverbandes Mühlbach/Hkg. - Bischofshofen sucht ab sofort 2 Pflegehelfer/innen oder Fach-Sozialbetreuer/innen für Al pdl.sphm@muehlbach-hochkoenig.at n 21. Dipl. Gesundheits- und Krankenpfleger/-schwestern; Description: Das Seniorenpflegeheim des Gemeindeverbandes Mühlbach/Hkg. sucht 2 Dipl. Gesundheitsund Krankenpfleger/-schwester. Ihr Profil: abgeschlossene pdl.sphm@muehlbach-hochkoenig.at Elektroinstallateur(e)innen; Description: n 22. Elektroinstallationsunternehmen in Flachau sucht ab sofort 4 Elektroinstallateur(e)innen. Gerne wird auch Elektro-Partie eingestellt; Abgeschl markus.nunzer@ams.at n 23. Karosseriebautechniker/in; Description: Hödlmayr Logistics Austria, ein Tochterunternehmen der international tätigen Hödlmayr International AG mit 1200 Mitarbeitern, sucht für den Standort brigitte.patak@hoedlmayr.com n 24. Hotel- und Gastgewerbeassistent/in; Description: Hotel in Mittelberg sucht 1 Hotel- und Gastgewerbeassistent/in ANFORDERUNGSPROFIL: Qualifikation/Praxis Pflichtschulabschluss, keine Praxis erforder info@naturhotel-laerchenhof.at n 25. Koch/Köchin; Description: Hotel in Mittelberg mit grüner Haubenküche sucht 1 Koch/Köchin ANFORDERUNGSPROFIL: Qualifikation/Praxis Pflichtschulabschluss, keine Praxis erforderl info@naturhotel-laerchenhof.at n 26. Restaurantfachleute (m./w.); Description: Bekanntes und beliebtes Familienhotel der Ifagruppe in Mittelberg sucht ab der Wintersaison 2 Restaurantfachleute (m./w.) ANFORDERUNGSPROFIL: Qualifi psteffens@ifahotels.com n 27. Tischlermeister/in (Möbeltischlerei); Description: LEHNER Raumwerkstatt sucht 1 tischlermeister/in . arbeitsvorbereitung, planung und kalkulation: - gemeinsame erarbeitung der entwürfe - erstellen von office@lehner-raum.at n 28. Außendienstmitarbeiter/in; Description: Küchen- & Wohnstudio Schwaiger KG - Willkommen in einer Welt voller Ideen! Willkommen in einem der schönsten Einrichtungsstudios Österreichs mit Euro voithofer.karin@wohnstudioschwaiger.at n 29. Restaurantfachmann/-frau; Description: Schöner Gasthof in ruhiger Lage sucht 1 Restaurantfachmann/-frau ANFORDERUNGSPROFIL: Qualifikation/Praxis Pflichtschulabschluss, keine Praxis erford info@gasthaus-alpenblick.at n 30. Taschner/in; Description: Salzburger Federkielstickerei in Eben im Pongau sucht 1 Taschner/in, Lederarbeiter/in (Lederwarenerzeugung/Tasch nerei) oder Schumacher/inoder Feintäsc info@federkiel.at n 31. Koch/Köchin; Description: Schönes Restaurant in Mittelberg sucht 1 Koch/Köchin ANFORDERUNGSPROFIL: Qualifikation/Praxis Pflichtschulabschluss, keine Praxis erforderlich Aufga cafe@hoheneck.at

n 32. Koch/Köchin; Description: Für unseren Ausflugsgasthof suchen wir ab dem Sommer einen tüchtigen Lehrling 1 Koch/Köchin ANFORDERUNGSPROFIL: Qualifikation/Praxis Pflichtschulabsc info@gasthaus-alpenblick.at n 33. Gebäudetechniker/in (Heizung/Lüftung/Sanitär) (Ing); Description: Unser Auftraggeber ist eine Unternehmensgruppe im Bereich Baumanagement mit Hauptsitz im OÖ Zentralraum. Zur Verstärkung des erfolgreichen Teams suche office-pm@wrs.at n 34. Gebäudetechniker/in (Heizung/Lüftung/Sanitär) (Ing); Description: Unser Kunde, ein verlässlicher und kompetenter Partner im Bereich Energie- und Baumanagement, sucht zur Verstärkung seines erfolgreichen Teams für den office-pm@wrs.at n 35. Gebäudetechniker/in (Heizung/Lüftung/Sanitär) (Ing); Description: Unser Kunde, ein verlässlicher und kompetenter Partner im Bereich Energie- und Baumanagement, sucht zur Verstärkung seines erfolgreichen Teams für den office-pm@wrs.at n 36. Restaurantfachmann/-frau; Description: Das ****Hotel Bergrose - inmitten der herrlichen Bergwelt des Salzkammerguts, im wunderschönen Strobl am Wolfgangsee sucht ab sofort 1 Restaurantfachm office@bergrose.at n 37. Koch/Köchin; Description: Das ****Hotel Bergrose inmitten der herrlichen Bergwelt des Salzkammerguts, im wunderschönen Strobl am Wolfgangsee sucht ab sofort 1 Koch/Köchin fü office@bergrose.at n 38. Elektromonteur(e)innen; Description: Als weltweit tätige Unternehmensgruppe setzt FMT Maßstäbe bei Montage und Service von Industrieanlagen. Qualität, Seriosität und eine einzigartige Lei jobs.at@fmt.biz n 39. Restaurantfachmann/-frau; Description: Wir sind ein ****Familienhotel im Kleinwalsertal, unser Team braucht Verstärkung 1 Restaurantfachmann/-frau ANFORDERUNGSPROFIL: Qualifikation/Praxis bewerbung@rosenhof.com n 40. Koch/Köchin; Description: Wir sind ein ****Familienhotel im Kleinwalsertal, unser Team braucht Verstärkung 1 Koch/Köchin ANFORDERUNGSPROFIL: Qualifikation/Praxis : Pflichtschu bewerbung@rosenhof.com n 41. Hotel- und Gastgewerbeassistent/in; Description: Für unser familiär geführtes 4*-Hotel in Mittelberg suchen wir 1 Hotel- und Gastgewerbeassistent/in ANFORDERUNGSPROFIL: Qualifikation/Praxis Pflichts info@leitner-hotel.at n 42. Hotel- und Gastgewerbeassistent/in; Description: Für unser 4*-Familienhotel in Mittelberg suchen wir ab sofort 1 Hotel- und Gastgewerbeassistent/in ANFORDERUNGSPROFIL: Qualifikation/Praxis Pflichtsc wildental@ifahotels.com n 43. Restaurantfachmann/-frau; Description: Für unser 4*-Familienhotel in Mittelberg suchen wir ab sofort 1 Restaurantfachmann/-frau ANFORDERUNGSPROFIL: Qualifikation/Praxis Pflichtschulabschlu wildental@ifahotels.com n 44. Koch/Köchin; Description: Für unser 4* Hotel in Riezlern suchen wir ab sofort 1 Koch/Köchin ANFORDERUNGSPROFIL: Qualifikation/Praxis Pflichtschulabschluss, keine Praxis erfor direktion@hotel-jagdhof.de n 45. Restaurantfachmann/-frau; Description: Für unser 4* Hotel in Riezlern suche wir ab sofort oder nach Vereinbarung 1 Restaurantfachmann/-frau ANFORDERUNGSPROFIL: Qualifikation/Praxis Pflicht direktion@hotel-jagdhof.de


Eures Advisers, Austria n 46. Hotel- und Gastgewerbeassistent(en)innen; Description: Für unser 4*Hotel im Kleinwalsertal suchen wir eine/n tüchtige/n BewerberInn 2 Hotel- und Gastgewerbeassistent(en)innen ANFORDERUNGSPROFIL: Qualifikat info@hallers.at n 47. Köche/Köchinnen; Description: Für unser 4*Hotel im Kleinwalsertal suchen wir 2 Köche/Köchinnen ANFORDERUNGSPROFIL: Qualifikation/Praxis, großes Interesse an regionalen Speisen u. info@hallers.at n 48. Restaurantfachleute (m./w.); Description: Für unser 4*Hotel im Kleinwalsertal suchen wir 2 Restaurantfachleute (m./w.) ANFORDERUNGSPROFIL: Qualifikation/Praxis, Umgang mit Gästen Pflichtschul info@hallers.at n 49. Restaurantfachmann/-frau; Description: Für unser Hotel mit Haubenküche suchen wir eine geeignete Kraft um den Beruf Koch/Kellner zu erlernen 1 Restaurantfachmann/-frau und Koch/Köchin Dopp info@almhof-rupp.de n 50. Tischler/innen; Description: Unser Name "Der Einrichter" ist Programm. Wir suchen ab Herbst motivierte und lernwillige Lehrlinge im Bereich : 2 Tischler/innen ANFORDERUNGSPROFIL: info@tuertscher.at n 51. Restaurantfachmann/-frau; Description: 4*Hotel, Nähe Ortszentrum von Mittelberg sucht 1 Restaurantfachmann/-frau oder Kellner/in ANFORDERUNGSPROFIL: Qualifikation/Praxis Lehrabschluss un info@leitner-hotel.at n 52. Koch/Köchin (Hotel- und Gastgewerbe); Description: Stiftskeller Schlierbach - "Köstliche Schmankerl aus der Region" - stellt ein: 1 Koch/Köchin (Hotel- und Gastgewerbe) ANFORDERUNGSPROFIL: Qualif stiftskeller@schlierbach.at n 53. Gebäudetechniker/in (Heizung/Lüftung/Sanitär) (DI); Description: Unser Kunde ist ein verlässlicher und kompetenter Partner im Bereich energie-effizientes Bauen und Sanieren. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der office-pm@wrs.at n 54. Chefs de rang (m./w.); Description: Die Travel Charme Hotels & Resorts schreiben seit Jahren Erfolgsgeschichten: 40 TUI Hollys für besonderen Service und Qualität, Top-Platzierungen in f Bewerber/innen aus der näheren Umgebung erwünscht. * Das Arbeitsmarktservice Bischofshofen führt für dieses Stellenangebot eine Personalvorauswahl durch.* Auskünfte erhalten Sie vom AMS-Bischofshofen, Hr. Rudolf Stöckl, Tel.-Nr.: 06462/2848-1342 Interessierte Personen senden Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf mit Foto und Zeugnissen) "per Post" oder persönlich unter Angabe der Auftragsnummer *5147948* an das Arbeitsmarktservice Bischofshofen, z.Hd. Hr. Rudolf Stöckl, Kinostraße 7, 5500 Bischofshofen Das Mindestentgelt für die Stellen als Chefs de rang (m./w.) beträgt 1.460,00 EUR brutto pro Monat auf Basis Vollzeitbeschäftigung. Bereitschaft zur Überzahlung. n 55. Restaurantfachmann/-frau; Description: Für unser Speiserestaurant suchen wir ab sofort 1 Restaurantfachmann/-frau ANFORDERUNGSPROFIL. ... alpenhof@scharnags.de n 56. Arzt/Ärztin; Description: Das Klinikum Wels-Grieskirchen, eine Einrichtung der Kreuzschwestern und Franziskanerinnen, ist ein Schwerpunktkrankenhaus im oö. Zentralraum mit eine verwaltung@khwels.at

n 57. Tischler/in; Description: Wir suchen zur Ergänzung unseres Teams 1 Tischler/in Qualifikation/Praxis: o Lehrabschluss und einschlägige Berufserfahrung erfor harald.paier@aon.at Verkaufssachbearbeiter/in; Description: Ein n 58. Wildspezialitätenbetrieb in Freistadt sucht 1 Verkaufssachbearbeiter/in - Einkaufs/VerkaufsassistenIn für Tschechien. TÄTIGKEIT: Unterstützung de ARBEITSZEIT: Vollzeitbeschäftigung ARBEITSORT: 4240 Freistadt und Tschechien. ENTLOHNUNG: je nach Qualifikation und Kenntnisse brutto EUR 1500,-- bis 1600,-- + Nebenleistungen Dienstgeber/Kontakt: Gourmetland GmbH Werndlstraße 10 4240 Freistadt Tel.: 07942/73471 Bewerbung: nach telefonischer Terminvereinbarung mit Hrn. Dr. Gahler oder schriftliche Bewerbung mit den üblichen Unterlagen. Das Mindestentgelt für die Stelle als Verkaufssachbearbeiter/in Einkaufs/VerkaufsassistenIn beträgt 1.500,00 EUR brutto pro Monat auf Basis Vollzeitbeschäftigung. Bereitschaft zur Überzahlung. n 59. Tischler/in; Description: Für unseren Betrieb suchen wir einen tüchtigen Lehrling 1 Tischler/in ANFORDERUNGSPROFIL: Qualifikation/Praxis, positiver Pflichtschulabschluss, kein info@schreiner-ebert.com n 60. Dipl. Gesundheits- und Krankenpfleger/-schwestern; Description: Das Diakoniewerk ist ein modernes Sozialunternehmen mit mehr als 3.200 MitarbeiterInnen in Österreich, das zeitgemäße Angebote für Menschen mit Beeint personal@diakoniewerk.at

Eures Advisers, Germany n 1. Responsable technico-commercial / technico-commerciale; Description: La Goupille Cannelée recherche pour sa filiale allemande un responsable commercial. Interface technique et commercial, il sera en charge de gérer et développer le portefeuille de clients existants (Bosch, Siemens, G etrag) et de prospecter. Autonome, expériences en marché technique; Salary: EUR 30000 - 40000 (Annually); Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; emmanuelle.feger@lgc.fr n 2. Téléconseiller / Téléconseillere; Description: Lieu de Travail: Zweibrücken. hotli ner informatique: issu d'une formation informatique (uit bts) vou s avez déja travaillé en centre d'appel. la langue allemand est un p lus mais pas obligatoire; Salary: EUR 20000 - 24000 (Annually); Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; sylvain.lebedel@1und1.de n 3. Superviseur / Superviseuse de centre d'appels; Description: Lieu de Travail: Zweibrücken. manag er dans l'âme, vous parlez couramment l'allemand et encadrez u ne équipe de hotliner informatique français. formation technique (iut ou bts informatique) expérience significative en centre d'appel; Salary: EUR 30000 (Annually); Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; sylvain.lebedel@1und1.de n 4. Agent / Agente de vente voyages; Description: Cherche un agent de voyage bilingue français-allemand. Fera de la vente, du conseil et organisera des voyages. Renseignement a l'accueil et par téléphone. Utilisation des outils informatiques et bureautiques courants. - Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; Employer Name: Reisebuero Lorentz M. Rainer Lorenz; Address: Lorenz Reisebüro Saarbrückerstrasse / EKC D- 66359 BOUS; How to apply: Envoi CV par courrier Envoyer CV, lettre en allemand et copies certif. trav. Last date for application: 20/02/2013 n 5. Attaché commercial / Attachée commerciale export; Description: Grossiste en jouets et d'accessoires pour la maison intervient sur les marchés France et Export,recherche u ne personne afin de renforcer notre équipe a l'export dansles pays germ anophones, Allemagne/Pays. Suivi et du développement; Salary: EUR 2000 3000 (Monthly); Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; ancatherine@hotmail.fr n 6. Coiffeur / Coiffeuse; Description: Poste a convenir, pour un temps part iel ou temps plein. Savoir travailler seul(e). Poste situé a 15 km de Sarreguemines en allemagne. Clientele allemande. Etre parfaiteme nt bilingue. Salary: EUR 9.43 (Hourly); Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; Employer Name: Haarszenario Mme Christine Rohr; Phone: 00496803391181; How to apply: Par téléphone; Last date for application: 11/02/2013

n 7. Garçon / Serveuse de restaurant; Description: Vous effectuez le service a la carte et la preparation des boissons. Vous avez soit une formation ou une experience dans ce domaine et vous maitrisez la langue allemande. Horaires de travail 11-14h et 17-23h. Possibilite de travailler a temps partiel - Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; Employer Name: Ristorante Da Lillo Schutzenhaus M. Calogero Alu; Phone: 004976217704899; How to apply: Par téléphone; Last date for application: 20/02/2013 n 8. Aide-boulanger / Aide-boulangere; Description: vous serez charge(e) de la préparation des commandes, des contacts avec les filiales, vous aidez les boulangers et effectuez le nettoyage des installations. Travail a partir de 2h du matin sur 5 jours. Vous maitrisez l'allemand dans votre secteur d'activité. Port de charges. Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; Employer Name: Holzofenbäckerei Patan GbR Mme Yvonne Patane; Address: Hauptstrasse 38a D 79618 Rheinfelden; How to apply: Envoi CV par courrier ou postuler sur site www.patane.de; Last date for application: 20/02/2013 n 9. Chef de quai réception/expédition; Description: Vous effectuez le chargement et le dechargement des camions, preparez les commandes, planifiez l'activite et encadrez une equipe. vous maitrisez imperativement l'allemand et vous avez un caces a jour. Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; Employer Name: Reissner Supply Logistic M. Reissner; Address: Gewerbestrasse 8 D 79539 LORRACH; How to apply: Envoi CV par courrier; Last date for application: 20/02/2013 n 10. Maler/in und Lackierer/in - Maler/in Arbeitsort: Berlin; Description: Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir eine/n Maler/in und Lackierer/in in Vollzeit. Zu Ihren Aufgaben gehören alle berufstypischen Tätigkeiten, Sie führen sämtliche Maler- und Lackiertätigkeiten aus. Zwingend erforderlich sind eine Ausbildung im genannten Bereich, Berufserfahrung, sehr gute Fähigkeiten im Tapezieren, im Anstrich, in der Ausführung von Lackierarbeiten und im Spachteln. Wünschenswert sind Erfahrungen in der Fußbodenverlegung, im Bearbeiten von Mustertapeten und dem Verlegen von Teppichen und PVC. Wenn Sie Interesse an einer abwechslungsreichen Tätigkeit haben, einsatzbereit und flexibel sind, ein gepflegtes Äußeres sowie gute Umgangsformen vorweisen können, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Source: BA, Public Employment Services, Germany; Berlin-Sued.125-Arbeitgeber-Service@arbeitsagentur.de n 11. Oberkellner / -in Arbeitsort: Spiekeroog; Description: Inmitten der grünen Nordseeinsel Spiekeroog liegt unser Hotel Spiekerooger Leidenschaft. Das Hotel mit familiärem Flair bietet Ihnen mit den angeschlossenen Ferienhäusern einen abwechslungsreichen und interessanten Arbeitsplatz. Ein junges, dynamisches Team bietet Ihnen beste Vorrausetzungen für eine abwechslungsreiche und vielseitige Aufgabe. Das Hotel Spiekerooger Leidenschaft mit seinem Restaurant, das italienische Restaurant in der Künstlerherberge, sowie die Buchhandlung und Modeboutique vervollständigen unser Angebot. Durch die Vielzahl an Übernachtungsmöglichkeiten und einem sehr engen Gästekontakt können Sie sich voll und ganz als Gastgeber fühlen. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort Oberkellner (m/w) Sie sind der erste Ansprechpartner für unsere Restaurantgäste sowie einen reibungslosen Serviceablauf. Sie besitzen eine abgeschlossene Berufsausbildung im Hotel- bzw. Restaurantfach, mehrere Jahre Berufserfahrung und überzeugen durch ein geübtes und gastorientiertes Verhalten sowie ein sympathisches Auftreten. Sie sind es gewohnt, selbständig zu arbeiten; flexibel, motiviert und voller Ideen unterstützen Sie die Restaurantleitung effektiv im Tagesgeschäft. Sie teilen unsere Leidenschaft? Gern begrüßen wir Sie dann in Kürze als unser neues Teammitglied in unserem Haus auf der grünen Insel Spiekeroog, die neben Nordsee und Strand noch vieles mehr zu bieten hat. Neben einer guten Bezahlung kann Ihnen auf Wunsch Wohnraum auf der Insel gestellt werden. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Source: BA, Public Employment Services, Germany; meike.schmitt@spiekerooger-leidenschaft.de n 12. Helfer/in - Reinigung Arbeitsort: Dettenheim, Baden; Description: Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir ab Mitte Februar bis ca. Oktober/November eine/n Reinigungskraft (m/w) in Teilzeit, Vollzeit oder auf geringfügiger Basis. Die Tätigkeit umfasst u.a. die Reinigung der Eisküche, der Sanitärräume und des Verkaufsraums. Bei Interesse bewerben Sie sich bitte per E-Mail oder stellen sich gleich persönlich bei uns vor. Eiscafé ROMA Dettenheimer Str. 1 76707 Dettenheim 07247/948081 raffaele70@gmx.de Source: BA, Public Employment Services, Germany


pagina 8 / oferte de muncã / cereri de muncã / vânzãri terenuri / case-vile

15 Februarie 2013

n Tãrtãºeºti, Ilfov vand teren extravilan 20.000mp, Tel: 0722510732

é SUA. ANGAJAM FAMILIE SAU PERSOANE (POSESOARE DE VIZA), PENTRU CURATENIE REZIDENTIALA IN NEW JERSEY. OFERIM CAZARE, MASINA SI TELEFON. SALARIZARE EXCELENTA. RUGAM SERIOZITATE, JANITORIALSERV@COMCAST .NET, TEL: 0318107569

é UK (Anglia). Firma londoneza angajeaza mecanici si instalatori de ascensoare, cu experienta, pentru lucrari in strainatate. Pachet salarial atractiv, asigurare medicala si conditii foarte bune de lucru. Sunati zilnic intre 12.00-18.00. Trimiteti CV la e-mail a.jaeger@asg-london. co.uk, Tel: 004982714258669

n Doamnã 40 ani, experienþã 15 ani, fac menaj complet (gãtit, curãþenie, cãlcat), program 8h/ zi, Tel: 0766530792 n Doresc angajare sofer personal, am 45 ani, 20 ani experienta, Tel: 0732959471 n Muncitor necalificat, caut loc de munca, ma pricep in mai multe domenii, urgent, Tel: 0726242219 Senora 41 anos s eria educada ofrezco mi servicio part time limpieza canguro nino, Tel: 0724415700 n Stivuitorist cu 7 ani vechime, doresc angajare pentru Bucureºti, Tel: 0763199195

Vâlcea, Cãlimãneºti, vand teren 2752mp sau parcelat situat in zona Seaca, pe drumul national Valcea-Sibiu. Pret negociabil, Tel: 0740323249

n A2-Glina-Catelu imprejmuit deschidere 25m. Strada asfaltata, apa, canalizare, electricitate 380V/30kW, posibilitate gaze. Pozitionat stradal, 30.000 EUR, stefbor@yahoo.com, Tel: 0740538434

é Clinceni, Putul Olteni, particular vand teren cu deschidere la drum principal 25m si deschidere la drum servitute 53m, teren util 1325m, toate utilitatile, 60.000 EUR, 0762699012

n Brâncoveanu casa cu teren 281mp, din caramida, toate utilitatile, pret discutabil, Tel: 0767754976 n Buzãu, Nenciuleºti, Com. Merei, casa curte, langa Sarata Monteoru. Calin, Tel: 0761551889

n Dâmboviþa, Tãrtãºeºti, vand loturi de pamant, 15km de la Piata Victoriei, Tel: n Chitila-Ilfov p+1, teren 0727375805 1020mp, deschidere 18m la sosea principala, toate Dumitrana, utilitatile, depozit, livada+vita, n Afumaþi Str. Macului, Magurele, teren 185.000 EUR, Tel: intravilan, 930 mp, utilitãþi la 0757053437 poartã, 2 ieºiri la stradã, Tel: intravilan 2400mp, 0722737243 zona vile, gaze, Clinceni, cartier privat, Ordoreanu, particular vand accept schimb cu teren cu casa construita la n Braºov, Cristian, cladire + diverse, 15 EUR/mp, rosu (schita deosebita), teren 14800mp, front 120m, Tel: 0768612102, parter 150mp, etaj 110mp, toate utilitatile, Tel: living, dining, 3 0760587365 0723606705, 0744606705 dormitoare, 2 bai, teren 520mp cu drum servitute Braºov, Predeal, teren de 8, 5m (bariera intrare), 1000mp la cca 550m de Hotel Mihãileºti, distanta de padure 20m, Orizont spre Trei Brazi, Tel: n Giurgiu, proprietar, vând loc de casã toate utilitatile, 0723606705, 0723588308 526mp, D 15mp. Plata în rate, 105.000 EUR, Tel: 5.000 EUR, Tel: 0723547475 0762699012 n Braºov, Stupini, vand teren 600mp intravilan, Tel: n Glina, Cartier Berna, DN4, teren 700mp (400mp-300mp) 0214115002 frontal, deschidere dubla, toate utilitatile, 65 EUR/mp, Tel: n Dâmboviþa Moreni vand 0726699622 casa 100mp + teren 200mp, negociabil, 30.000 EUR, Tel: n Cãlãraºi, Mataraua, 0730728651 2350mp teren intravilan, imprejmuit, deschidere la n Prahova, Buºteni, zona balta, casa nefinalizata, Zamora, cladire (fosta fabrica cadastru si intabulare, de lapte) + teren 2670mp, Tel: n Ferentari str. Mozurestilor 24.000 EUR, Tel: 0729018624 0723606705, 0723588308 nr. 23, sector 5, vand casa la curte, proprietar, 3 camere, baie, bucatarie si un hol, suprafata 263mp, absolut toate utilitatile, centrala proprie pe gaz, 65.000 EUR, 0764514004 Ferentari casa curte 3 camere+ baie+ bucatarie, centrala termica, canalizare, 59.000 EUR, Tel: 0764419986, 0214249166 n Fundeni spital, proprietar, vila P+1, toate facilitatile, 110.000 EUR, Tel: 0722416186


15 Februarie 2013

vânzãri case-vile / garsoniere / 2 camere / pagina 9

é Ialomiþa, Ion Roatã, in apropierea Garii (500m), Str. Popovici cu Teodorescu nr. 4, casa 600mp + Dependinte (2 camere, hol, bucatarie, beci, magazie) apa curenta, fantana tubata mare, cablu, internet, gaze in curs de instalare, Proprietar, 12.000 EUR, Tel: 0762932013, 0766276141

Jilava 4cam. baie, dependinte, pivnita, teren 2250mp, sup. const. 200mp, an const. 1994, termopane, parchet, pomi, etc, 130.000 EUR, andronemihaelaiuliana@ yahoo.com, Tel: 0747276826, 0766420927

é Prahova, Cheia, particular - vand casa de

vacanta, parter (terasa, sufragerie, baie, bucatarie, dormitor) + etaj (baie, 3 dormitoare, balcon inchis), foisor, amprenta casa 90 mp. Bonus: atv 4x4 (cu garaj), 59.900 EUR, Tel: 0722689722

n Gorjului, metrou, apt. 2 camere decomandat, 54mp cladire noua, gresie, faianta, n Drumul Taberei Ghencea, termopan, izolatie ft. buna, confort 1, semidecomandat, et. 50.000 EUR, 2/10, 35.000 €, 0722355134 danyganea@yahoo.com, Tel: 0744523512

Cartier n Popeºti-Leordeni, Berna, casa noua P+1, 310mp, parter: baie, living, bucatarie, cam. tehnica, birou; etaj: 3 dormitoare, 2 bai, teren 600mp, etaj finisat 90%, parter 50%, incalzire calorifere+ pardoseala, 300.000 EUR, Tel: n Bucureºtii Noi, apartament 0726699622 decomandat, construcþie 2012, la cheie, parcare, Metrou, Parc, RATB, 52.000 EUR, Tel: 0768050019, 0763866560

é Prahova, Câmpina, Casa de vanzare urgent, Aleea Scarisoara nr. 6. Casa parter + etaj din caramida si BCA. suprafata utila 385mp; decomandat 10 camere, 2 bucatarii, 4 grupuri sanitare, toate utilitatile, centrala proprie, aer conditionat, fosa septica. Gradina cu foisor suprafata 100mp. Deschidere 15m la strada asfaltata. Gresie faianta parchet natural cablu tv mobilat complet. Garaj pivnita dependinte. Proprietate personala cadastru efectuat, 1 6 0 . 0 0 0 E U R , cristicucu_cdc@yahoo.com, Tel: 0733528809, 0721321365

n Sãlaj, vand casa la curte, 120mp, 3 camere, baie, bucatarie, apa, canalizare, posibilitate gaze, acoperis tabla, garaj. Casa in stare buna. Pret nediscutabil sau schimb cu apartament zona Rahova, 30.000 EUR, c.cristi001@yahoo.ro, Tel: 0723259324

n Cotroceni in zona AFI, Vand Apartament 2 camere, semidecomandat, 54 mp total (50 mp utili), etaj 4/ 10, bloc cu o singura scara, 2 lifturi. Partial amenajat (geamuri termopan, gresie, faianta, dublat pereti dormitor, baie si hol intermediar, usa metalica), 54.000 €, deadimi@yahoo.com, Tel: 0724275369, 0723264875 n Crângaºi, apartament 2 camere decomandat 54mp et 2/8 imobil 1982 stradal 2 min metrou imbunatatiri: g f p t buc mobilata detector gaze intabulare contorizat parcare, 58.500 EUR, Tel: 0724616851

Doamna Ghica vand apartament 2 camere suprafata 64mp, negociabil, 55.000 €, Tel: 0723776405

Ferentari, Aleea Livezilor, vand apartament 2 camere, confort II, imbunatatiri, parter, gaze separat, termopan, Tel: 0726791983

é Militari, complex Apusului, apartament 2 camere semidecomandat, proaspat renovat, gresie, faianta, parchet laminat, ferestre termopan, usa metalica, etaj 1/8, 59.000 EUR, monadumitrascu@yahoo.com, Tel: 0731334579

Ghencea, n Prelungirea proprietar, vand 2 camere; zona verde, apropape de parcuri si de viitoarea statie de metrou “Raul Doamnei”. Bloc anvelopat termic, termopan inclusiv balcon inchis; linistit si civilizat. Etaj 3/10, decomandat. Sutila=43mp, 38.000 EUR, Tel: 0722699824

n SÃLÃJAN, PREVEDERII, PARTICULAR, 3/8, CONFORT n Militari, Mãrgelelor-Apusului, 1 DECOMANDAT, LIBER, decomandat, etaj 1/4, 2 BLOC 1984, 53.000 EUR, 0762637850, balcoane, zonã liniºtitã, Tel: TEL: 0722694252 0761894444, 0744658261


pagina 10 / vânzãri 2-3-4 camere / spaþii comerciale / închirieri oferte camere SÃ LAJ, STR. SOLD TUNSU PETRE, NR. 20, SECTOR 5. VA N D APARTAMENT 2 CAMERE, SEMIDECOMANDAT, MOBILAT, GRESIE, FAIANTA, USA METALICA, CENTRALA TERMICA, ETAJ 3/4, 28.000 EUR, TEL: 0747302430

é Titan, Bloc 2006, 2 camere, Logie 1.3 mp, Bucatarie deschisa, 1 Ap aer cond, gresie/faianta Italia, parchet lemn masiv, bucatarie mobilata, usi interioare lemn, termopan. 3 min statie de metrou, 60.000 EUR, crystynyka2001@yahoo.com, Tel: 0731200697

Tineretului apartament 2 camere, sector 3 zona metrou Tineratului, 32.500 EUR, Tel: 0724588669

Brâncoveanu, ocazie! Apartament 3 camere, 85mp, 2 bãi, mobilat, 45.000 EUR, Tel: 0724588669

é 1 Decembrie Bd, Piata Trapezului (vis-a-vis de statia de metrou), vand apartament de 2 camere, confort 1 semi decomandat, suprafata totala 54mp, utila 48mp, baie, balcon (pe sufragerie - inchis cu termopan); etajul 9, bloc 10 etaje, construit in 1974, (urmeaza a fi reabilitat termic in primavara 2013), 4 apartamente pe palier. Dotari/Imbunatatiri: usi de interior noi, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat. Apartamentul se afla intr-o stare buna. Scara este curata, proaspat renovata cu vecini cumsecade, 49.000 EUR, Tel: 0726327306

Cantemir, Bulevard Sincai, ap. 3 camere, et. 3, decomandat, termopane, mobilat si utilat complet modern, 98.000E, Tel: 0729342004

n Drumul Taberei, str. Callatis nr. 8, decomandat, parter, cu balcon, bloc 4 nivele, multiple imbunatatiri, pretul zonei, Tel: 0722540233, 0724117489

é Braºov, Fãgãraº, str 13 Decembrie, ap. 3 camere, 96 mp, parter /4, posibilitate deschidere firma, multiple imbunatatiri, finisaj complet, renovat recent: usa intrare metalica, usi stejar; CT, convector; geamuri termopan; gresie, faianta Barcelona (pilitura fier); tavane false; parchet; 2 holuri mari, 43.000 EUR, gherasimcostinel@yahoo .com, Tel: 0733372243

15 Februarie 2013

é Nerva Traian, Timpuri Noi, Ion Minulescu, 4 camere, cf. 1, decomandat, 95 mp, et. 8/8, bloc 1991, 2 gr. sanitare, balcon, 2 camari, bucatarie spatioasa, hol spatios, imbunatatiri, vedere panoramica, zona excelenta, 105.000 EUR, ionel@sudinvest.ro, Tel: 0769430036

n Ferentari apartament 3 camere bloc caramida, p/3, cu toate imbunatatirile, 55.000 EUR, Tel: 0764419986, 0214249166

n Mihai Bravu Baba Novac, vand apartament 3 camere cf.I, decomandat, superfinisat, lux, an constructie 1982, 95.000 EUR, Tel: 0720518074

é Militari, Gorjului,

semidecomandat; et. 4/4; 70mp; lux; AC, centrala Viessman calorifere noi, alarma, parchet masiv, termopan lemn; instalatie electrica noua, 75.000 EUR, ciprianzeca@ yahoo.com, Tel: 0754070766

é Drumul Taberei, vand ap. 4 cam particular, bloc reabilitat, dec, conf 1, 90 mp, et 4/4, G+F+T+AC+UM, mobilat, 2 loc parcare, 77.000 EUR, bogdandfulga@yahoo.com, Tel: 0722564050

é Nordului, duplex et 2+3/3, scara interioara, 2007, garaj, centrala proprie, finisaje nefinalizate, 175.000 EUR, citihabitat.ro@gmail.com, Tel: 0728693423

Piata Resita, n Berceni, vand/inchiriez spatiu comercial, 75mp, pret vanzare 45.000E; inchiriere 2.000E, 45.000 EUR, Tel: 0760100798 n Ialomiþa, Lilieci, vand 2486 mp teren cu constructie pe 2 nivele (329mp amprenta), o sala 200mp, destinatie spatii comerciale. Se afla la 20km de Bucuresti, 60.000 EUR, Tel: 0756045219 n Popeºti-Leordeni, S totala teren = 8500mp, D = 25m la DN4. Total S utila = 2025mp; Cadastru, intabulare. Hala 1 = 600mp (15x40), pregatire service auto, 4 elevatoare, rampa ITP, 10 posturi lucru, instalatie electrica completa. Panouri sandwich PU 5cm. Hala 2 = 975mp (15x65). Panouri sandwich PU 5cm. Hala compusa din doua corpuri. Primul 225mp (15x15), al doilea 750mp (15x50). Showroom: Parter = 300mp (15x20); Etaj = 150mp (15x10). Compartimentare: 4 birouri, receptie, bucatarie, baie. Suprafete betonate. Fosa septica, canalizare proprie, rezervoare apa suplimentare, 0731007777, 0730123265

n Sãlaj, str. Humulesti, nr. 2, sector 5, proprietar, vand apartament 3 camere, etaj 8/10, negociabil, 40.000 EUR, Tel: 0743535010 n Giuleºti, inchiriez camera curte, incalzire centrala, intrare separat, baie, acces bucatarie, pret negociabil, Tel: 0721351542

Sector 2, apartament 3 camere, 78mp, ataj 5 + 6, mobilat, 42.000 EUR, Tel: 0724588669

Tineretului, apartament 3 camere, etaj 5 + 6, finisat parþial, mobilat, 42.000 EUR, Tel: 0724588669 n Titan Auchan, particular, 2/4, semidecomandat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, AC, bucataria pe comanda, 60.000 EUR, Tel: 0764531849

n 1 Mai (Mihalache) metrou, 7/7, semidec, mobilat, termopan, pensionara primeste 1fata nefumatoare 350Ron/ chiria+ 250Ron/ garantia, Tel: 0723713816, 0216442571 n Bucureºtii Noi, Laromet, Laminorului, camera intrare separata, acces dependinte, mobilata, microcentrala, 400 ron/chiria + 250 ron/garantia, Tel: 0723713816, 0216442571

Militari, caut colegã de camerã, 300 RON, Tel: 0786147273 n Titan, Mega, 5/10, decomandat, g, f, p, t, mobilat modern, utilat, pensionara primeste baiat nefumator. 400 chiria+ 250 garantia, Tel: 0723713816, 0216442571 n Unirii inchiriez camera curte cu toate conditiile, 1 statie tramvai Unirii, Tel: 0762016592, 0724517584


15 Februarie 2013

Antiaerianã particular, p+2, 12 camere, toate iombunatatirile, constructie 2012, 1.200 EUR, Tel: 0723821639

închirieri oferte case-vile / garsoniere / 2 camere / 3 camere / pagina 11 Crângaºi, Str. Lucacesti nr. 31, sector 6, inchiriez garsoniera la parter, complet utilata, de curand amenajata, cu centrala proprie, Tel: 0722911724, 0768990206 n Drumul Taberei, Frigocom, proprietar ofer pentru inchiriere garsoniera, confort 1 mobilata, Tel: 0744202027 n Giuleºti piaþã, garsonierã curte proprie, 175 EUR, Tel: 0731156077

n 1 Decembrie Bd, inchiriez garsoniera mobilata, reabilitata, toate utilitatile, 200 EUR/luna, Tel: 0746153636 n 1 Mai (Mihalache), Victoriei, Unirii, regim hotelier, garsoniere moderne, cf. 1, calculator, internet, 2 h/60 L, 80 L/noapte, 100 L/zi, 60 RON, http://www.romsuites.ro, Tel: 0764826324, 0723518074

é Giulesti cartier rezidential Dolce Vita, garsoniera de lux in vila, mobilata, utilata, balcon, loc parcare, centrala termica, termopan, usa metalica, 950 RON/luna, Tel: 0723290887 n Militari lângã Pãdurea Roºu, particular, garsonierã mobilatã, n Bãneasa, Antena 1, în bloc nou, Tel: 0724833030 garsoniera n Militari Gorjului, decomandat G+F+T, mobilatã, utilatã, decomandata, etaj 2/4, internet+cablu, apometre, 2/3, bloc 1983. 250 EUR, Tel: 0721866235 Reabilitat, mobilata n Nerva Traian, particular inchiriez garsoniera 6/8, modern, Tel: confort I, 42mp, gresie, 0744325567 faianta, mobilat, utilat, Tel: n Barbu Vãcãrescu, zona 0760989101 centrala, inchiriez garsoniera eleganta, 50mp, Tel: 0744499094

é Cãþelu, cartierul 23 august, Republica, proprietar, inchiriez garsoniera, 28 mp 3 statii distanta de M. Republica, total utilata, mobilata, G+F+P+ termopane, contorizata individual, bloc nou, privat, curat, civilizat, parcare+curte privata, 160 EUR/luna, beatrans_capital@yahoo.com, Tel: 0729008203

é Pipera Garsoniera situata in Cosmopolis, nemobilata si neutilata. Toate facilitatile unui complex nou, gradinita, mini market, centrala proprie, incalzire prin pardoseala, bucatarie inchisa. Complexul este situat la 10 min. de Scoala Americana. Transport metrou Pipera. Se poate inchiria mobilata si utilata. Anunt proprietar, 192 €/luna, andreea.mitru@benevo.ro, Tel: 0730109005

n Pajura inchiriez garsoniera n Bãneasa lac, 900E, parter complet mobilata, bloc inalt p+3+4R, bloc nou, decomandat, mobilat, utilat lux, reabilitat, Tel: 0722766905 s-90mp, p, g, f, ac, cablu, internet, rulouri electrice, ct proprie, consumuri proprii contorizate; anexe piscina, sali, fitness, copii. Corespunzator parlamentar, vip, rezidenta, termen lung; proprietar, 900 EUR, Tel: 0755072910, 0216686352 n Basarabiei semidecomandat, p/4, mobilat, utilat, zona civilizata, linistita, RATB, metrou, chirie anticipate+ garantie, 250 EUR, Tel: 0744375901 Ghencea n Brâncoveanu apartament 2 é Prelungirea Garsoniera sit. in complexul camere decomandate, conf. 2 rezidential Primavara, mobilata sporit, îmbunãtãþiri, utilitãþi, si utilata, toate facilitatile unui mobilat clasic, 1+1, 900 RON, complex nou, centrala proprie, Tel: 0786894907 paza, parcare, gradinita, loc n City Mall inchiriez de joaca pentru copii, piscina. apartament 2 camere, mobilat, Anunt proprietar. Complexul 250 EUR/luna, Tel: este sit. in cartierul Drumul 0748825101 Taberei, in Prelungirea Ghencea nr. 100, n Cotroceni, Dr. Staicovici Proprietar, p/p+2, complet 245 EUR/luna, andreea.mitru@benevo.ro, Tel: renovat, decomandat, g.f.t, centrala termica, bucatarie 0730109005 mobilata, aragaz, masina de n Traian inchiriez garsoniera spalat, loc parcare, 17mp, contract inchiriere, 150 350 EUR/luna, EUR/luna, Tel: 0749064999 madi_radulescu@yahoo.com, Tel: 0771475449

n 13 Septembrie zona Marriott, etaj 8, decomandat, gresie, faianta, pretul zonei, negociabil, Tel: 0723383177 n 13

Septembrie, Marriot limitrof, 500E, 4/8, apartament semidecomandat, reconditionat trim. IV 2011, s-56mp, complet mobilat, p, g, f, ac, cablu, internet, pretabil rezidenta, termen lung; proprietar, Tel: 0755072910, 0216686352 n Apãrãtorii Patriei, inchiriez 2 camere in vila, apt 50 mp, decomandat, mobilat, masina de spalat, frigider, aragaz, zona de vile cu verdeata, centrala proprie, contorizare individuala, 220 EUR/luna, ovidiu_4_vox@yahoo.com, Tel: 0766710421

proprietar n Ferdinand, inchiriez ap. 2 cam, conf. 1 sporit, decomandat, 280 EUR/luna, Tel: 0740134841 particular, n Floreasca inchiriez 2 camere mobilate, Tel: 0723711155, 0755465066 n Giurgiului vis avis de piata, inchiriez apartament 2 camere, mobilat, utilat, 300 EUR, mobilaariba@yahoo.ro, Tel: 0724284465

n Panduri, particular inchiriez apartament 2 camere stradal, decomandat, confort 1, mobilat si utilat, liber, 1+1, 280 EUR/luna, Tel: 0766329941

Magheru nr. 32-36, apartament 2 camere, total mobilat si utilat, 500 EUR, ayla_cr9@yahoo.com, Tel: 0740078280

Ap. situat in é Titan complexul rezidential Citadella, mobilat si utilat, beneficiaza de toate facilitatile unui complex nou, paza, parcare, gradinita. Este situat la 10 min. de metrou 1 Decembrie 1918 si Titan, in spatele magazinului Auchan. Anunt proprietar, 360 EUR/luna, andreea.mitru@benevo.ro, Tel: 0730109005

é Drumul Sãrii, et 4/4, proaspat renovat si complet utilat, 350 EUR/luna, monadumitrascu@yahoo .com, Tel: 0731334579

é Militari, Piata Veteranilor. Particular inchiriez, pe termen lung, apartament 2 camere dec, complet utilat, gresie, faianta, parchet, ac, Rog seriozitate, exclus intermediari, 300 EUR/luna, adriana_cristescu2001@yahoo. com, Tel: 0722643140

é Emil Racovita particular, renovat complet 2013, aer conditionat in fiecare camera, centrala termica, mobilat Ikea, electrocasnice A+, imobil Reabilitat Termic si Renovat. parchet fag, gresie, faianta, granit, 420 EUR, mladin.dan@gmail.com, http://danmladin.dyndns.org/cas a/berceni.htm, Tel: 0722646375

é Pipera Apartament situat in Cosmopolis, nemobilat si neutilat.Toate facilitatile unui complex nou, gradinita, mini market, centrala proprie, incalzire prin pardoseala. Complexul este situat la 10 min. de Scoala Americana, metrou Pipera. Anunt proprietar. Se poate inchiria si mobiliat, 274 EUR/luna, andreea.mitru@benevo.ro, Tel: 0730109005

Ap. situat in é Titan complexul rezidential Citadella, mobilat si utilat, beneficiaza de toate facilitatile unui complex nou, paza, parcare, gradinita. Este situat la 10 min. de metrou 1 Decembrie 1918 si Titan, in spatele magazinului Auchan. Anunt proprietar, 360 EUR/luna, andreea.mitru@benevo.ro, Tel: 0730109005 Unirii -Fântâni, particular, 2 camere, vedere excepþionalã, 65 mp, et. 3/7, complet utilat ºi mobilat nou, lux, lãmpi cristal Boemia, bucãtãrie franke, aer condiþ ionat, monitorizare alarmã, loc parcare, Tel: 0733106680

n Cãlãraºilor, intersecþie Popa Nan, închiriez apartament 3 camere semimobilat, CT, AC, alarmã, 95 mp. Poate fi mobilat la cerere cu mobilã de hotel. Preþ 499E, Tel: 0723613166


pagina 12 / închirieri oferte 3-4-5 camere / spaþii comerciale / cereri / auto-moto Dacia bd./ C. Grivitei 700E, 1/6, apartament decomandat, reconditionat trim. IV 2012 su-100mp, nemobilat, bucatarie noua complet utilata, ct proprie, p, g, f, ac, consumuri proprii contorizate, pretabil cabinet avocatura, consultanta, contabilitate; termen lung, proprietar, 700 EUR/luna, Tel: 0755072910, 0216686352 n Iancului Cristescu Dima, 3 camere, 68mp, 2 bãi, semimobilat, 10 minute staþia metrou Iancului, 0314273276, 350 EUR, Tel: 0745116106, 0731139390

é Pipera Ap. situat in complexul rezidential Cosmopolis, bucatarie mobilata, 2 x aer conditionat, paza, supermarket, gradinita, pony-club, ideal pentru familii cu copii, zona linistita, spatii verzi, piscina, centrala proprie, transport Cosmopolis - Metrou Pipera si retur. Complexul este situat la intersectia Pipera cu Soseaua Tunari. Anunt proprietar, 370 EUR/luna, andreea.mitru@benevo.ro, Tel: 0730109005

é Pipera - Cosmopolis Ap. 3 camere sit. in complexul rezidential Cosmopolis, mobilat si utilat, 2 x aer conditionat, paza, supermarket, gradinita, pony-club, ideal pentru familii cu copii, zona linistita, spatii verzi, piscina. Transport metrou Pipera. Accesibil cu masina dinspre Petricani sau Pipera-Tunari, la 5 min cu masina de Scoala Americana, 20 min cu masina de Pta. Obor. Anunt proprietar, 430 EUR/luna, andreea.mitru@benevo.ro, Tel: 0730109005

n Unirii, casa cu 2 apartamente: unul la demisol, celalalt la hoch-parter cu cate 3 camere fiecare, 150mp, intrari separate, terasa si curte proprie, 700 EUR/luna, Tel: 0766830898, 0764642464 n Victoriei piata, 3 camere, decomandat, 80mp, 2/8, 2 bai, zugravit, mobilat elegant, utilat. Termen lung, paza. Persoane linistite, 540 EUR, Tel: 0723829985

Taberei, n Drumul Margeanului si Crangasi, ofer spre inchiriere spatii comerciale, Tel: 0723258082, 0736144950 n Iancului, stradal, parter+etaj, 120mp, pret negociabil, Tel: 0720432247

Lizeanu, inchiriez spatiu comercial 40mp, stradal, vitrina, corp sanitar, 2.500 RON/luna, Tel: 0724233934, 0765863401

15 Februarie 2013

subinchiriez n Universitate birou ideal conatabilitate, notariat, avocatura, medicale, 125 EUR/luna, Tel: 0213133408, 0737339867

n Hala service auto, cuptor vopsit, hala pretabil productie, tipografii, depozit incalzire, trifazic, accept agentii imobiliare, Tel: 0746230693

Doresc sa inchiriez (caut) apartament cu 3 camere in zona Piata Progresul. Rog seriozitate, Tel: 0768932773, 0723236510

n Militari Complex Veteranilor, închiriez spaþii comerciale, exclus intermediari, Tel: 0722355875

é Bãneasa Penthouse Nord, 5/5, 250mp, constructie 2007, finisaje superlux (granit, marmura, parchet masiv), vedere superba lac, loc parcare, complet mobilat si utilat, doar agentii, exclus site promovare, 1.500 €/luna, 0744561746

é Unirii Tribunal particular, renovat 2013, termopane, aer conditionat, totul nou, mobilat birou sau nemobilat, parchet, travertin, faianta, glasswand, portar, 750 EUR, mladin.dan@gmail.com, http://danmladin.dyndns.org/cas n Drumul Taberei, Garleni, a/unirii.htm, Tel: 0722646375, ofer inchiriere apartament 4 camere, 100mp, etaj 3/8, 0722270225 250 EUR, Tel: 0722547977

n Beller, Piata Dorobanti, particular inchiriez apartament 5 camere 100 mp, bucatarie mobilata, ideal firma, 850 EUR, Tel: 0722595857

Afumaþi, DN2, 12000mp, inchiriem spatii comerciale, depozite, birouri, proprietar, pret atractiv-sub zona, parcare, show-room, Tel: 0734902647, 0213194933 Giurgiului, vis-a-vis Piaþa Progresul, clãdire birouri 700mp clasa A -Ds+P+3 etaje, perete cortinã, climã, încãlzire centralã, 380W, telefon, internet, parcare 20 locuri, preþ discutabil, 8 EUR/mp, Tel: 0722100011

Militari Iuliu Maniu, 95mp, stradal, compartimentabil, vad foarte bun, cedare contract, închiriere, colaborare, pretabil bancã, farmacie, etc, Tel: 0729036338 Piata Gorjului, n Militari, Stradal, Complex, etaj 1, 10 20 mp, proprietar, Tel: 0723150078, 0767756647

é Pantelimon, situata in zona Diham, Piata Cernauti se afla in mijlocul blocurilor, iar datorita amplasamentului vine in intampinarea nevoilor cetatenilor, acestia putandu-se aproviziona “chiar din fata blocului”. In cadrul acestui proiect, care reprezinta un nou concept de origine austro-germana, ne dorim sa colaboram cu comercianti din fiecare domeniu de interes pentru potentialii clienti ai pietei. Piata Cernauti va functiona la standarde europene, astfel ca oferim spatii de inchiriat pentru desfacerea produselor dumneavoastra, pornind de la clasicele produse agroalimentare si non alimentare pana la zone de servicii si de petrecere a timpului liber, nisstoica@gmail.com, Tel: 0726029515

n Rahova inchiriere spatiu comercial 40mp, stradal, vad comercial, trafic auto si pietonal, toate utilitatile, Tel: 0767634447

Tei, Maica Domnului, inchiriez spatiu comercial 42mp, stradal, vitrina, corp sanitar, 3.000 RON/luna, Tel: 0724233934, 0765863401

n Dacia Logan Van 1.6 benzina, an fabricatie 2008, inmatriculata 2009, km 78500, aer conditionat, servo directie, air-bag, radio cD, inchidere, alarma, anvelope iarna, distributie schimbata, ITP 2014, fara incidente rutiere, etc. Accept variante, 3.000 EUR, vi2012s@yahoo.com, Tel: 0760545466

é Logan, Supernova, Dacia, Cielo, Matiz Tico, Citroen, Chevrolet, Renault, Opel, Skoda, Solenza, Peugeot, autoturisme 4x4, 1994-2011. Si cu mici defecte, Tel: 0212551102, 0721309765

Maºini avariate, înmatriculate, neâmatriculate, fier vechi, 500 - 10.000 RON, 100 - 5.000 EUR, Tel: 0767130006

é Schimbari volan dr/st. Executam in mod profesional schimbarea volanului de pe partea dreapta pe partea stanga la modelul Land Rover Freelander. Cu o experienta de peste 100 de masini schimbate la activ si un service auto propriu numai pentru acest model, putem zice ca oferim cel mai echilibrat raport calitate-pret atat la schimbarea volanului, dar si la celelalte servicii cum ar fi reparatia sistemului de transmisie (cutie transfer, grup, cardan). Se asigura garantia lucrarii. Datorita experientei acumulate atat in timp, dar si a numarului mare de masini putem garanta faptul ca nu exista probleme la RAR sau defecte ascunse care apar la un timp dupa schimbarea volanului. Va asteptam, 340 EUR, landroverfreelandfer@yahoo .com, www. freelanderassistant.blogspot. ro, Tel: 0764876615

é Set protectii maini-aluminiu. Model universal. Material n Rable ptr fier vechi, ne plastic cu insertie de aluminiu. ocupãm de transport + radiere, Setul cuprinde si sistemul de oferim ºi cerem seriozitate, prindere pe ghidon D=22mm, 120 RON, Tel: 0720100705 500 RON, Tel: 0766511316


15 Februarie 2013

electro / matrimoniale femei / prietenie-mariaj / pagina 13

La mine /tine /hotel, simpatica, atenta si pasionala, daca doresti sa te bucuri de compania mea, suna-ma, ofer sex total, 150 RON/ora, Tel: 0721886912 é

Calculatoare laptopuri, monitoare, imprimante noi, second-hand, garanþie, service. Vand, angeloangeloo@ yahoo.com, www.e-strong.ro, Tel: 0722213283, 0765476882

n Camera video Sony, joc xbox, tv color citizen (de buzunar), GSM (nou), trenulet electric, diverse vand/schimb, Tel: 0722797759

laptopuri n Calculatoare, monitoare depanez (re) instalez vând cumpãr inclusiv weekend. 0212201216, 0723984654, Tel: 0746283201, 0768790654 n Masini

automate de spalat, reparatii la domiciliu, deplasare gratuitã, ultrarapid, garanþie piese, Tel: 0731532310, 0768398545

Reparatii frigidere casnice si comerciale, congelatoare, c onv enabil, garantie, 0212328660, 0728247631, 0722565401

n Doua brunete seducatore ofera companie domnilor doritori plus masaj erotic. Suntem dornice de orice, Tel: 0784344860 Militari 60 finalizarea. Ofer clipe intime domnilor generoºi, Tel: 0737672769, 0761827557

Infierbantata. é Roscata Pustoaica buna rau, roscata cu forme apetisante ofer servicii de companie intima, oral deep, normal si anal, 80 RON/mp, poze%100reale@yahoo.com, Tel: 0751390075

é Militari, Denisa. Ofer plãceri intime. 60 Ron finalizarea! Discreþie, seriozitate, Tel: 0728724977, 0764751166

é Bunã rãu! Ma consider o fire sociabila, fara inhibitii, fara fitze, si dornica tot timpul de ceva nou, oral deep, normal si Anal in diferite pozitii. Sigur vei reveni! 150 RON/ora, Tel: 0723934502

é Nimfomana! Asteapta sa ma vezi... sunt sexy si atragatoare imi place foarte mult sa fac persoanele sa se simta fff bine cu mine, 150 RON/ora, Tel: 0721998508 é Blonda sexy! La mine ai parte de mult respect, rasfat, igiena, discretie si nu te grabesc sunt 100 % reala “si nu sunt doar vorbe” convinge-te: anal, normal si oral neprotejat! 150 RON/ora, Tel: 0736857814

é Doi colegi, sefi

promotie, 75 respectiv 78ani, electonist / problemist sah-mate, dorim cunostinta doamne de varste apropiate, profa mate, inclusiv convietuire, independenta, Tel: 0771227214, 0318006320

é Pens ionar, s ingur, 1.70m, 75ani, s erios , manierat, doresc sa cunosc o doamna 1.60m, 70ani, serioasa, care doreste sa alunge singuratatea pentru res tul v ietii, Tel: 0730723780

é Prietenie cu doamna matura. Domn dragut, finut, serios 44/1.80/90, necasatorit doresc prietenie/relatie cu doamna matura, draguta, serioasa maxim 57 ani, rog seriozitate si astept sa ne cunoastem mai bine, marius1_1969@yahoo.com, Tel: 0785886234

é Finalizari de vis, fara graba, cum ti-ai dorit mereu, sex total, igiena si discretie, 150 RON/ora, Tel: 0784063634

é Tânãr 38 ani, é Buna rau! Te astept intr-un ambient intim si discret pentru a fi ghidul tau pe culmile placerilor. Sex oral si normal in diferite pozitii, 150 RON/ora, Tel: 0762567888

é Te invitam alaturi de cele mai sexy si frumoase fete, 80 RON/ora, rubin.masaj@yahoo.ro, Tel: 0765505383

caut o relaþie serioasã, de lungã duratã, cu o fatã serioasã, Tel: 0768601530


pagina 14 / pierderi / magie / citaþii-licitaþii / autorizaþii mediu / afaceri firme

acte proprietar n Pierdut locuinta str. Ciochina 2, bl. 12, ap. 42, sector 4, Bucuresti; acte taxa succesiune, pe C.I. de Bucuresti cu CNP 1510122400609, com. Frincesti - Dezrobiti, Valcea, pe numele de Gunie C. Alexandru. Le declar nule, n Pierdut adeverinþã contract casã, pe numele Burlacu Ion, o declar nulã,

Pierdut carte de identitate cu seria RD nr. 637125 pe numele Cimpeanu Diana Cristiana, o declar nula, dancimpeanu@gmail.c om n SC Neurer Business Solution SRL, CUI RO16755243, J40/9861/2012, Bucuresti, str. Dinu Vintila nr. 6B, bl.B1, tronson 2, sc.B, et 2, sector 2, a pierdut registru unic de control de la adresa Pitesti, str 1 Decembrie bl.B4, sc.A ap. 8, jud. Arges. Il declaram nul,

é Vrajitoarea Francisca, singura in Romania care lucreaza cu magie neagra, nimeni cu nici o putere nu poate desface ce fac eu, rezolv orice problema, Tel: 0769340236, 0741685643

n Subscrisa Best Insolvency SPRL, lichidator judiciar in Dosarul nr. 33106/3/2010 al Tribunalului Bucuresti, Sectia a VII a Comerciala, ce are ca obiect procedura insolventei debitoarei SC GV OFFICE CORPORATION SRL, scoate la vanzare prin licitatie publica cu strigare bunurile imobile aflate in proprietatea falitei – proprietate imobiliara rezidentiala compusa cu apartament cu 3 camere + dependinte in suprafata utila de 65, 55mp si totala de 68, 98mp identificata cu nr. Cadastral 1498/23, situata in Bucuresti, Str. Brebu 4, bl. T11, Sc. 1, et 4, ap 23, sector 2. Licitatia publica cu strigare va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, str. Radu Voda 1, n Administratorul judiciar numit BL.B8, ap. 13, sector 4 in in dosarul 3823/96/2012 – al data 22.02.2013 ora 12.00. Tribunalului Harghita – sectia Relatii telefon: 0213308399 civila, debitoare SC Vixol SRL, cu sediul in str. Progresului, nr. 18/bis, Miercurea Ciuc, jud. Harghita, inmatriculata la reg. com. sub numarul J19/781/1993, cod unic de inregistrare 4366560, notifica debitoarei, asociatilor, n SC Mari Vila Com SRL cu creditorilor, onrc, orc Harghita sediu in localitatea Bucuresti, propunerea formulata, in str. Drumul Gura Calitei nr. sentinta civila nr. 34-38, sector 3 inregistrata la 224/25.01.2013, de intrare in ORC J40/13933/94, CUI nr informeaza procedura generala a RO5969799 publicul interesat ca s-a depus insolventei, pronuntata de judecator sindic, solicitarea pentru emiterea desemnandu-se ca autorizatiei de mediu pentru de confectii administrator judiciar Best activitatea metalice, tamplarie Al, PVC, Insolvency SPRL, lemn, vopsitorie, prelucrari n Citatie: PFA TROFIN M. metalice si confectii piese VALENTINA cu sediul in mun. cale, intretineri parc auto, cod Focsani, jud. Vrancea, str. CAEN REV 2811 5020 Birsei nr. 4, bl. H, ap. 30, desfasurata in Bucuresti, str. avand CUI 26984031 si Drumul Gura Calitei nr. 34-38, F39/289/2010 este chemata la sector 3. Informatii se pot Judecatoria Sectorului 3 cu solicita la sediul ANPMB, sediul in Str. Ilfov nr. 6, sector propuneri sau contestatii se 5, Bucuresti pe data de pot depune zilnic la ANP, 18.3.2013, in calitate de debitoare in dosarul nr. n Societatea SC Oxxygene 36092/301/2012 in proces cu Med Plus Srl titular al activitatii SC BHARAT DISTRIBUTION Spital la adresa Str. Petre IMPEX SRL avand ca obiect Ispirescu nr. 6, Otopeni, Ilfov, publicul interesat ordonanta de plata, anunta asupra depunerii solicitarii de av.pavelabraham@gmail.com obtinere a autorizatiei de n Reclamantul Duta Marin mediu pentru activitate. domiciliat in Petre Ispirescu nr. Informatiile privind potentialul 10, bl. 814, sc.C, ap. 87, sect. asupra mediului al activitatii 5 in contradictoriu cu parata pot fi consultate la sediul APM Duta Georgiana cu acelasi Ilfov str. Lacul Morii nr. 1, domiciliu; casatoria s-a sector 6, Bucuresti. Tel/fax desfacut la 08.11.2012, trecuta 0214301577, 0214301523, in registrul de stare civila al 0214301402 in zilele de luni-joi Primariei sect. 5 cu nr. intre orele 9-13, vineri 9-12. 1240/08.09.2009. Parata Duta Observatiile publicului se Georgiana revine la numele de primesc zilnic, la sediul APM Ilfov, Tel: 0746248440 Stefan,

15 Februarie 2013

Afacere la cheie. Vand cafenea pe bd. Decebal, profit convenabil, Tel: 0723376354, 0729724239

é Anticariat cumparam carti orice domeniu, deplasare gratuita, plata pe loc. 0731407474, www.targulcartii.ro, Tel: 0740088443, 0213159704 n Cort metalic (450mp), inaltime la 5.5m, partial 14.000 euro + 0721222177

é Doamna cumpãr picturã româneascã ºi strãinã, argintãrie, sticlã semnatã, porþelan, mic mobilier, obiecte din bronz ºi antimoniu, etc, 0721491271, 0214113048

n Fabrica de lapte, Provita de Jos, jud. Prahova, utilaje moderne, se vand actiuni, Tel: 0723606705, 0744606705 n Vand dormitor lemn nuc, Tel: 0721008488 n Vand lant aur 14k dama, 15mX30m 27.5 grame, 120Ron/ gram, 3.5m pana Tel: 0766450490 inchis pret tva, Tel:

Cumpar decizii ANRP (Fondul Proprietatea), Hotarari Prefectura, Legea 290 (Basarabia) Legea 9 (Bulgaria), Tel: 0743589934, 0728358786 n Tarabe piata din rasini poliesterice armate cu fibra de sticla, sarcina 150kg pe blatul superior si 150kg in compartimentul interior, dimensiune 1030x800x910, culoare verde, 40buc, 400 ron/buc +tva, Tel: 0721222177

Vand Loc de Veci la Cimitirul Metalurgiei din Bucuresti. Rog Seriozitate, 2.000 €, no_hope23@ yahoo.com, Tel: 0729650006

n Vand cuptor tunel pe gaz pentru covrigi, model T 97 G Moretti Forni Italia in garantie, pret 4000 euro, 4.000 EUR, scbirsansrl@yahoo.com, Tel: 0722193087 n Vitrina frigorifica Denver UCE 1875 Carele L 2, 2 m din 2011 - 4.500ron+tva si vitrina frigorifica Joy Os Cartielle L 1.35m din 2011 – 3.500ron +tva, 0721222177

n Afacere la cheie, salon infrumusetare - remodelare, complet mobilat si utilat, aparatura noua, zona Centru Istoric, 12.900 EUR, Tel: 0729945460 n Preluam firme cu datorii in conditii legale prin Registrul Comertului, notariat, asiguram schimbarea sediului social, preluarifirme2012@yahoo.com, Tel: 0756578334

é RECUPERARI BANI ANRP LEGEA 290/2003 SI LEGEA 09/1998, TEL: 0761148910 n Restaurant, Bucuresti central, complet dotat, functional, caut asociat in participatiune sau vanzare, Tel: 0723438774 Vand SC croitorie utilata, urgent, zona Timpuri Noi, Tel: 0769471311

é Realiz are Webs ite Profesional. StarWebs web design Bucuresti , servicii de web design , realizare site-uri de prezentare, magazine online, optimizare SEO, promov are google, promovare online. Telefon: 100 EUR, 0722406872, office@starwebs.ro


meditaþii-cursuri / construcþii-amenajãri / avocaþi-acte firmã / pagina 15

15 Februarie 2013

n Arhitect proiectez case 1.500Ron-DTAC, rezolv avize, PUD-uri, PUZ-uri, carmenelena_andrei@yahoo.com Tel: 0731439656 Arhitect, O rdinul Arhitectilor, autorizatii construire, locuinte, vile, magazine, hale, consolidari, extinderi, supraetajari; 0213152081, Tel: 0724642436, 0213141996

é Profesor matematica, orice zona, simplu, comod, sigur, individual, eficient, rezultate garantate, succesul sigur, Tel: n Branºament apã, canalizare, 0761929678 acte recepþie Apa Nova, separãri, înlocuiri branºamente 0760727231, Tel: 0720506819, 0214343276

é Matematica,

LA é MATEMATICA, DOMICILIUL DUMNEAVOASTRA. METODA MODERNA. GARANTAZ INSUSIREA MATERIEI, TEL: 0213137034

profesor, orice zona, rezultate rapide, succesul garantat, sedinte individuale, eficienta maxima, asimilare usoara, experienta, Tel: 0754916860

tabla é Acoperisuri Lindab, zincata, accesorii, reparatii burlane, mansarde, Tel: 0751097373

é Cadastru/Intabulare. Firma de topografie realizam cadastru / intabulare, apartamentari, alipiri, dezlipiri, studii topografice, trasari. Rezolvam orice problema cadastala in cel mai scurt timp, office@customsurvey.ro, www.customsurvey.ro, Tel: 0724943293

Execut orice lucrari de amenajari interioare, particular, preturi accesibile, Tel: 0726215249 n Execut mici lucrari de reparatii in gospodarie, Tel: 0729098563

é Termopane. Dealer

Aplast, va oferim tamplarie pvc cu garantie 10 ani de la producator (Rehau, Salamander, Aluplast), usi de interior (Classen, Porta Doors) la cele mai mici preturi de pe piata. Ne gasiti pe Valea Cascadelor nr 21 complex Amaireh, stand 8, 30 EUR/mp, office@ termopane-bucuresti.com http://www.termopane-b ucuresti.com, Tel: 0725086752, 0768763354

Cadastru, avocatura. Expertize cadastru, Intabulare. consultanta, reprezentare juridica civil, penal, partaje, dreptul muncii. 0788478166, altibiimob@ yahoo.com, http://www.altibi.ro, Tel: 0213125602, 0724058958, Fax: 0342814071


15 Februarie 2013

é Cabinet Expert Contabil, autorizat CECCAR, absolvent ASE-2001, insp. resurse umane, ofer servicii complete de contabilitate + salarizare (bilant certificat, declaratii, revisal), tarife accesibile, prima luna gratuit, vezi foto, 100 RON/luna, expertcont.andrei@yahoo.com, Tel: 0727742411, 0744666532

é Absolut 100% acces cu dube 3.5T si Dacii papuc in Bucuresti 50-70lei si provincie 0.9lei/ km. Transportam mobila, bagaje, electrocasnice, diverse. Efectuam transporturi rapide in UE la cele mai bune preturi, Tel: 0724726178, 0763710153

é Asiguram servicii de transport marfa si mobila oriunde in tara si in Bucuresti efectuam transport de marfa si mobila cu un parc auto care asigura orice tonaj si volum. Avem experienta necesara ca marfa dv. sa ajunga la destinatie in siguranta, office@ transportmarfa rutier.ro, http://www.transportm arfarutier.ro, Tel: 07247244420, 0767419106

é Contabil expert,

servicii contabile complete, salarizare, bilanþ, semnãturã electronicã, prima luna gratuit. 0766369750, 100 RON, Tel: 0720891226, 0214118164

é Ady Curier&Logistics ofera: servicii de transport rutier de marfuri,mobila si colete de la 1kg-22t cu auto noi cu GPS instalat in regim express si de grupaj intern si international la cele mai mici preturi. Detinem: personal calificat 24/24 de l-d, asigurare marfa pentru fiecare autovehicul de 50000 euro, 0754709173, 0737100603, Fax: 0314183556, adycry1@yahoo.com

n Colectez fier vechi de la domiciliu (cupru, aluminiu, alama etc), Tel: 0769248205 n Tanara, atragatoare, 33 ofer masaj de relaxare profesional numai la domiciliul tau sau la hotel, 80lei/ora, 0736417429 n Traducatoare franceza domeniu general, juridic efectuez traduceri acte si lucrari, Tel: 0729311207, ximenia2ximenia@gmail.com,

é Dj nunta, Servicii -

Organizari Evenimente Bucuresti- primirea perfecta cu mesele plimbarete, hostess si animatoarele si un videoproiector pentru poze si totul cu SIENSII. dj petrecere, dj botez, dj cununie, sonorizare nunta, dj evenimente, dj nunti. efectele speciale constand in lumini, lasere, stroboscop, masina de fum sau masina de balonase; dau culoare oricarui gen de petrecere indiferent de tema acesteia. In orasul dj Bucuresti, dj Brasov, dj Ploiesti, dj Pitesti, dj Craiova, dj Alexandria, dj Buzau. Si nu uita: pentru o nunta de success ai nevoie de DJ SIENSII! www.djsiensii.ro, Tel: 0726129782

AnuntAZ 15 februarie 2013  
AnuntAZ 15 februarie 2013  

anunt de la a la z, anuntaz, anunturi, anunturi foto, anunturi telefon, anunturia online, imobiliare, inchiriere, inchirieri, locuri munca,...

Advertisement