Page 1

Agenþi vânzãri distribuitori, curieri cu/fãrã experienþã pentru Bucureºti, angajeazã Compania editorialã Roossa. Salariu fix +comision zilnic, Tel: 0730566776, 0213151690 n Domneºti

teren intravilan 500mp, utilitati: curent, faze 100m, zona u.m, negociabil, 8.000 EUR, Tel: 0744635468

é Personal. Companie

internationala angajeaza personal tanar si dinamic: Distribuitor, Agent Vanzari, Curier, Asistent Manager. Posibilitatea de avansare rapida. Salariu de la 1200 lei, Tel: 0728650079

CÃLÃRAªI, VÂLCELELE, CURTEA ESTE INCONJURATA DE PESTE 100 SALCAMI, 15.000 EUR, MITZA4RUSIK@ YAHOO.COM, TEL: 0722400809

é Plevnei 15 Ultracentral, vanzare 2 camere, An 1959 Dec, Et 4, Mobilat, Utilat, Liber, 49.11mp, Curte interioara 1500mp din care proprietarul detine 20mp prin contract, Termopan, Gresie, Faianta, Parchet, 2 locuri parcare, Liber, 69.999 EUR, adrian.manea84@gmail.com, Tel: 0754016116

é Reparatii PC, Creare site WEB Instalare Windows, Office, Antivirus la domiciliul clientului. Instalare componente hardware, inclusiv drivere. Devirusari. Recuperare date. Instalare codecuri filme, office@nfc.ro, http://www.nfc.ro, Tel: 0726475435

é MANICHIURISTÃ - UNGHII FALSE. SECRET BEAUTY SALON ANGAJEAZA MANICHIURISTA / PEDICHIURISTA, TEHNICIAN UNGHII, APLICATIE UNGHII FALSE GEL, ACRYL, PICTURA UNGHII. EXPERIENTA MINIM 2 ANI. CONDITII AVANTAJOASE, BUTUC.VASILII@HOTMAIL.COM, HTTP://WWW.SECRET-BEAUTYSALON.RO, TEL: 0765242450

Videochat, Absolvente pentru a c t i v i t a t e l e g a l ã , avans 500E, venit 1.000-3.000E, CM, cazare; http://www.selenstudio.ro, Tel: 0734959924, 0760179243

é UNIRII, VANZARE CASA/VILA, CONSTRUCTIE NOUA (2009), D+P+1, 200MP UTILI, 110MP CURTE, 7 CAMERE, 2 BAI + 2 GRUPURI SANITARE, DOTARI SI FINISAJE DE LUX, 395.000 EUR, TEL: 0723187900

é Videochat - Absolvente pentru activitate legalã, venit 1.000- 3.000E, CM, cazare, http://www.enjoystudio.ro, Tel: 0763156150, 0735674012

é Videochat Bonus

600$ VchatStudios angajeaza hostess, minim 18 ani, cunostinte operare pc. oferim salariu garantat 1.200 €/ luna, bonus de angajare 600$. conditii excelente, zona ultracentrala, training, program flexibil, 1.200 EUR, vchatstudios@ yahoo.com, Tel: 0785378953, 0732229103 ... continuare in pagina 16


pagina 2 / oferte de muncã România

14 Septembrie 2012 Agent curãþenie. Firma New Cleaning Concept SRL angajeaza agenti de curatenie b a rb a t i s i fe m e i p e n t ru Bucuresti. Oferim salariu si bonuri de masa. Suna acum, Tel: 0723999946

Agent Imobiliar Agentie Imobiliara angajeaza agenti imobiliari. Cv-urile se depun la adresa alina@cooper-re.com, alina@cooper-re.com, Tel: 0741784547

é Agent Vanzari pentru spray antibacterian, apa de gura antibacteriana si foite antibacteriene, office@viatanaturala.ro

Agent intretinere spatii verzi Building Support Services, firma specializata in intretinerea si administrarea cladirilor de birouri angajeaza. Responsabilitati: intretinerea spatiilor verzi aferente cladirilor administrate in cadrul organizatiei. Beneficii: contract de munca, tichete de masa. Program de lucru de 8 ore pe zi. Candidatul ideal: persoana deschisa, intreprinzatoare, dinamica, dispusa sa lucreze in echipa si sa acumuleze noi cunostinte; poseda experienta in servicii de intretineri spatii verzi/ gardening/ landscaping; poseda experienta in folosirea utilajelor si tehnologiilor specifice; poate a d u c e re f e r i n t e d e s p r e performantele si seriozitatea de care a dat dovada la locurile anterioare de munca. CV la fax sau e-mail: d a niel.constantinescu@bss.ro, simona.rouamare@bss.ro. Informatii suplimentare si programari la interviuri la tel.: 0212084150, Tel: 0212084151, 0212084152, Fax: 0212084153

é Agent Vanzari cu/ fara experienta ROOSSA Books SRL angajeaza, salariu de la 1200lei, posibilitate avansare, Tel: 0728650079

é Agenti

Intervenþie cu permis categoria B angajam pentru Aba Security, Tel: 0213358420

é Agenti Pazã. barbati, femei si agenti interventie, pentru firma de paza. Carte de munca + salariu atractiv. 0755162034, Tel: 0721296652, 0767056551 n Ajutor

Bucãtar, Restaurant Chinezesc angajeaza, zona P-ta Muncii, Tel: 0754030014

Ajutor Ospãtar pentru restaurant angajam. 0213108694, Tel: 0744388659, 0728832744


oferte de muncã România / info / pagina 3

14 Septembrie 2012

AnunþAZ vã informeazã Românii cetãþeni europeni Sindicatul Românilor din Strãinãtate

în dialog cu românii de pretutindeni Politica Uniunii Europene în domeniul mediului. Prezintã domnul prof. ec. Ion Voinea - Preºedintele Sindicatului Românilor din Strãinãtate. Tratatul privind funcþionarea Uniunii Europene - Versiunea Consolidatã - document publicat la data de 30.03.2010 în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene - abordeazã în Titlul XX, Art. 191-193, aspectele de ordin legislativ privind politica Uniunii Europene privind mediul. Art. 191. (1) Politica Uniunii în domeniul mediului contribuie la urmãtoarele obiective: - conservarea, protecþia ºi îmbunãtãþirea calitãþii mediului; - ocrotirea sãnãtãþii persoanelor; - utilizarea prudentã ºi raþionalã a resurselor naturale; - promovarea pe plan internaþional a unor mãsuri destinate sã contracareze problemele de mediu la scarã regionalã sau mondialã ºi în special lupta împotriva schimbãrilor climatice. (2) Politica Uniunii în domeniul mediului urmãreºte un nivel ridicat de protecþie, þinând seama de diversitatea situaþiilor din diferitele regiuni ale Uniunii. Aceasta se bazeazã pe principiile precauþiei ºi acþiunii preventive, pe principiul remedierii, cu prioritate la sursã, a daunelor provocate mediului ºi pe principiul „poluatorul plãteºte”. În acest context, mãsurile de armonizare care rãspund cerinþelor în domeniul protecþiei mediului presupun, în cazurile adecvate, o clauzã de salvgardare care autorizeazã statele membre sã ia, din motive de protecþie a mediului fãrã caracter economic, mãsuri provizorii supuse unei proceduri de control din partea Uniunii. (3) În elaborarea politicii sale în domeniul mediului, Uniunea þine seama de: datele ºtiinþifice ºi tehnice disponibile; condiþiile de mediu din diferitele regiuni ale Uniunii; vantajele ºi costurile care pot rezulta din acþiune sau din inacþiune; dezvoltarea economicã ºi socialã a Uniunii în ansamblul sãu ºi de dezvoltarea echilibratã a regiunilor sale. (4) În cadrul competenþelor lor, Uniunea ºi statele membre coopereazã cu þãrile terþe ºi cu organizaþiile internaþionale competente. Condiþiile cooperãrii Uniunii pot face obiectul unor acorduri între aceasta ºi terþele pãrþi în cauzã. Paragraful precedent nu aduce atingere competenþei statelor membre de a negocia în cadrul organismelor internaþionale ºi de a încheia acorduri internaþionale. Art. 192. (1) Parlamentul European ºi Consiliul, hotãrând în conformitate cu procedura legislativã ordinarã ºi dupã consultarea Comitetului Economic ºi Social ºi a Comitetului Regiunilor, decid cu privire la acþiunile pe care Uniunea urmeazã sã le întreprindã în vederea realizãrii obiectivelor menþionate la articolul 191. (2) Prin derogare de la procedura de decizie prevãzutã la alineatul (1) ºi fãrã a aduce atingere articolului 114, Consiliul, hotãrând în unanimitate în conformitate cu o procedurã legislativã specialã, dupã consultarea Parlamentului European, a Comitetului Economic ºi Social ºi a Comitetului Regiunilor, adoptã: (a) dispoziþii în special de naturã fiscalã; (b) mãsuri privind: amenajarea teritoriului; administrarea cantitativã a resurselor de apã sau care au legãturã directã sau indirectã cu disponibilitatea resurselor menþionate; exploatarea solurilor, cu excepþia managementului deºeurilor; (c) mãsurile care aduc atingere în mod semnificativ opþiunii unui stat membru între diferite surse de energie ºi structura generalã a alimentãrii sale cu energie. Consiliul, hotãrând în unanimitate la propunerea Comisiei, dupã consultarea Parlamentului European, a Comitetului Economic ºi Social ºi a Comitetului Regiunilor, poate face ca procedura legislativã ordinarã sã fie aplicabilã domeniilor menþionate la primul paragraf. (3) Parlamentul European ºi Consiliul, hotãrând în conformitate cu procedura legislativã ordinarã ºi dupã consultarea Comitetului Economic ºi Social ºi a Comitetului Regiunilor, adoptã programe de acþiune cu caracter general prin care se stabilesc obiectivele prioritare ce trebuie realizate. Mãsurile necesare pentru punerea în aplicare a acestor programe se adoptã în conformitate cu condiþiile prevãzute la alineatul (1) sau (2), dupã caz. (4) Fãrã a aduce atingere anumitor mãsuri adoptate de Uniune, statele membre asigurã finanþarea ºi aplicarea politicii în domeniul mediului. (5) Fãrã a aduce atingere principiului „poluatorul plãteºte”, în cazul în care o mãsurã întemeiatã pe alineatul (1) presupune costuri considerate disproporþionate pentru autoritãþile publice dintr-un stat membru, aceastã mãsurã prevede dispoziþiile corespunzãtoare sub forma: unor derogãri temporare ºi unei asistenþe financiare din partea Fondului de Coeziune constituit în conformitate cu articolul 177. Art. 193. Mãsurile de protecþie adoptate în temeiul articolului 192 nu pot împiedica nici un stat membru sã menþinã sau sã stabileascã mãsuri de protecþie mai stricte. Aceste mãsuri trebuie sã fie compatibile cu tratatele. Acestea sunt notificate Comisiei. (Va urma). Vã invitãm sã urmãriþi serialul nostru consacrat acestui subiect ºi aºteptãm mesajele dumneavoastrã la e-mail office@az.ro sau postal la ANUNTaz OP53 / CP82 Bucureºti.

é Ajutor Pizzar cu /fãrã experienþã ºi bucãtar pentru restaurant sectorul 6, Tel: 0761966435 n Ambalator. Angajam barbati si

femei pentru depozit fructe si legume, zona Vidra - Sintesti. Asiguram cazare, fcgabi@yahoo.com, Tel: 0751232131 n Asistent Medicina. Gradinita Pipera-Tunari angajeaza part-time asistenta medicala, Tel: 0728007068 n Asistenta medicala cu norma intreaga- medic familie angajeaza, Tel: 0723008797 n Barman cu calificare pt. Pub/ Restaurant în Centrul Istoric. Tel, Tel: 0735861681 n Barmaniþã si ospãtarite cu/fãrã experienþã. Pub Central angajeaza, Tel: 0730222555

é Bonã pentru fetita de 1 an si 5 luni, zona Cora Pantelimon. Program: L-V, 8-18. Cerinte: experienta, referinte, nefumatoare, fara probleme de sanatate, Tel: 0742029519

é Bucãtari, pizzeri, dispeceri angajeazã pizzerie zona Ion Mihalache L-V 12-17, Tel: 0731027322

é Buldoexcavatoris

t cu experienþã minim 3 ani. Relaþii între orele 10-16, Tel: 0786745138

é Cãlcãtorese, atelier confecþii

angajeazã cãlcãtorese cu experienþã. Super salariu zona Drumul Taberei, Tel: 0722368075 n Coafezã, cosmetician, manichiuriste Pedi ºi unghii gel ºi începãtori pentru formare ºi angajare, Tel: 0721795100

Confecþioner/a salariu atractiv bonuri de masa transport platit zona n Bonã. Angajez bona Gara de Nord, Tel: interna in Balotesti, 0213171675 Jud. Ilfov, persoana in putere, varsta max. 55 ani, aspect placut si ingrijit, activa, energica si discreta, 1.300 RON/luna, Tel: é Confecþionere 0755101216 experienþã minim 2 ani, modeliere experienþã minim 3 ani. Domiciliul (de preferat) cartierele Drumul Taberei, Militari; program Luni-Vineri 7-16; contract de munca; é Bucãtar, tichete de masã; bucatareasa, resdecontare transport taurant zona Bd 50 Ron, angajeazã Timisoara, sector Confecþii textile 6, cu sau mai pentru femei, zona putina experienta, Metro-Militari, Tel: Tel: 0761966435 0374027941


pagina 4 / oferte de muncã România

14 Septembrie 2012 n Confecþionere cu experienþã pentru maºinã de cusut, condiþii deosebite, pentru firmã confecþii damã, Tel: 0722589303, 0749589303 n Confecþionere cu experienþã, angajeazã fabricã de confecþii, zona Baicului, Tel: 0788572699

é CONFECÞIONERE. COMPANIE CU PESTE 10 ANI EXPERIENTA IN DOMENIUL TEXTILELOR CAUTA MASINISTE/CONFECTIONERE SI CALCATOAREASA.SALARIUL SI CONDITII AVANTAJOASE. LOCATIE CENTRALA, ESCAPE@ESCAPE.RO, TEL: 0723239358

n Electrician. SC Alumatic SRL n Lucrãtori

fast-food (casier) angajeaza electrician pentru angajeaza Rotiserie, zona P-ta automatizari; Obligatoriu permis de Muncii, Tel: 0754030014 conducere categoria B, bucuresti@alumatic.ro, www.alumatic.ro, Tel: 0723371731 strungar, n Electromecanic, tamplar angajam pentru Institutul Biblic Ateliere. Relatii zilnic intre 07-15 la telefon sau la sediul din Bucuresti, Soseaua Oltenitei 255, sector 4, Tel: 0213614756, 0723242900 é Manichiuristã n Femei pentru curatenie. Firmã de curãþenie angajeazã femei Pedichiuristã cu pentru curãþenie, punct de lucru Bucuresti. Se oferã salariu experienþã (unghii avantajos, bonuri de masã ºi false), Tel: contract de muncã. Informaþii la telefon între orele 9:00-15:00, Tel: 0723977137, 0729785801

0723270851

Femeie de Serviciu pentru firma, salariu atractiv, program cu norma intreaga, Tel: 0755162034 n Figuraþie: artisti, motociclisti,

é Cosmeticiene si

stilist unghii false, cu experiente pentru salon Cloudy, zona Piata Muncii, Tel: 0721284518 n Croitor/easã. Atelier cauta croitoreasa croit pana la proba finala, Tel: 0748885725 n Croitoreasã, fete la masã pentru pregãtit -cusut ºi maºiniste cu experienþã, angajeazã SC Coryllus Prodimpex SRL (Str. Iliada, nr. 55). 0744661957, Tel: 0744661956, 0214204326 n Croitoreasa/Masinista cu experienta. Angajez in Zona Centrul vechi Bucuresti, sharbek_razan@yahoo.com, Tel: 0723680611, 0721116635 Director de securitate, salariu atractiv experienta minim 5 ani, studii superioare, carnet de conducere, cunostinte pc, Tel: 0729053588

n DISPECERE ANGAJAM PENTRU SOCIETATE PAZA, PROGRAM LUCRU TURE. TELEFON INTRE ORELE 10-16. CV+ FOTO LA EMAIL, OFFICE@TBGUARD.RO, TEL: 0744100859

é Distribuitor cu sau fara experienta pentru ROOSSA Books SRL salariu de la 1200lei, bonusuri in functie de realizari, Tel: 0318004555

dansatoare, tocilari, majorete, altii pentru Reclame, EmisiuniI, Tel: 0213072028, 0761322310 n Frizer barbieri, coafeze, manichiuriste cu multa experienta. Coafor- Barber Shop situat in Pipera in Galeria Jolie Ville cauta urgent. Carte de munca, salariu atractiv, Tel: 0766255993, 0765171869

n Frizer/iþã ACS Beauty Expert angajeaza pentru salon situat in sectorul 2, se asigura contract de munca, http://www.zoomacs.com, Tel: 0212420426, 0763100030

Cautis JB’93 Prodcom Impex SRL. Relaþii la nr. de tel, Tel: 0723802418

gram zilnic, salarizare buna angajam pentru firma, Tel: 0748199451

n Manichiurista pedichiurista cu

experienta unghii false, salon cu vad sector 4, neludima74@gmail.com, Tel: 0761828486, 0721534374

n Manichiuristã

tehnician unghii false, cu experienta, pentru salon zona Unirii, Tel: 0729945460 Manichiuristã si coafezã Coafor angajeaza manichiurista si coafeza, Tel: 0729811610, 0728303302

é Merchandiseri cu

experienta pentru Bucuresti angajam pentru Sc Azad Enterprises, Tel: 0213362858, Fax: 0213362854

n Manipulant

marfa depozit alimentar Doraly Afumati Casa de Gros, pavilionul E, salariul net 1.000Ron cu bonuri de masa incluse. Contact la adresa de mai sus, n Menajerã. SC Mairon SA Bucuresti, angajeaza Menajera. Cerinte: persoana responsabila, serioasa, corecta, dorinta de munca, CV la fax, e-mail, é Frizer/iþã cu recrutare@mairon.ro, Fax: experienþã, vad bun, 0212561122 n Menajerã. Familie cauta Tel: 0761915491 menajera cu experienta, zona n Gradinar pentru solarii Caut Pipera, program de luni pana o persoana sau familie in vineri, nefumatoare, recomandari, vederea asocierii producerii de salariul atractiv, Tel: 0752066965 legume in solarii (circa 400 mp). Locatia se afla langa Bucuresti la 20 de minute de Cora Pantelimon. Investitia este asigurata integral de mine, Tel: 0740195222 n Inginer energetician grad autorizare ANR 3A, 3B pentru funcþia director tehnic, Tel: 0722161407 n Îngrijitoare curatenie si ingrijire copii. Gradinita Pipera-Tunari angajeaza persoana pentru curatenie si ingrijire copii, Tel: 0728007068 n Laborator de cofetãrie zona Rahova, angajeazã ajutor de cofetar, Tel: 0785137937

é Lãcãtuº pt. SC

é Menajerã cu pro-

é Model pentru

reclame. Orice tipologie (copii, adulti, varstnici) pentru Reclame Foto-TV, Tel: 0213156581, 0722397039


14 Septembrie 2012

oferte de muncã România / pagina 5 n Montatori ptr atelier PVC cu experienta minim 2 ani in productie pvc zona Republica, se da proba, sal de la 1300 lei, office@gedaplast.ro, Tel: 0724834947 n Muncitor depozit. Oferim doua locuri de munca pentru depozit, cu salariu net de 800lei, Tel: 0723252300 n Muncitor in constructii. Angajez muncitor cu experienta in constructii, Permis auto cat. B, habitatconstruct@ymail.com, http://www.pavaje-beton-amprentat. ro, Tel: 0748045408 n Muncitori cu experienþã în remaiat tricotaje (pulovere) angajeazã societate producþie tricotaje cu sediul în Militari, Tel: 0213100188 n Muncitori termosistem, lacatusi. Firma constructii, angajeaza muncitori pentru termosistem si lacatusi pentru glafuri tabla. Salariul 1500 ron, 1.500 RON/luna, magic.trans@yahoo.com, Tel: 0762732532 n Operator Pc angajam. Tel de luni pana vineri intre 9-19, Tel: 0213208818 n Ospatar pentru Restaurant Pescarul, ghimisalexandru@yahoo.ro, Tel: 0722196448

é Ospãtar, barman, restaurant zona Bd Timisoara sector 6, cu experienta, Tel: 0761966435 n Ospãtari

pentru restaurant clasic, situat în Piaþa Iancului, sector 2, Bucureºti, Tel: 0758108240, 0212522010 Persoanã bunã cunoscãtoare a limbii engleze, scris ºi vorbit, cu bune cunoºtinþe de marketing ºi calculator (e-mail, html, ASP). Constituie avantaj cunoºtinþe marketing magazin online. Rog CV accesexports@gmail.com

n Persoanã pentru primire pacienti angajam. Telefon de luni pana vineri 09:00- 19:00, Tel: 0213208818 n Persoanã pentru distributie pe scooter angajam. Telefon de luni pana vineri 09:00- 19:00, Tel: 0213208818 n Personal pentru camin de batrani din zona Pipera-Tunari. Angajam medic generalist, medic psihiatru, asistente medicale, infirmiere, ingrijitoare batrani, bucatareasa, cu norma intreaga. Se poate asigura cazare, masa, Tel: 0740852564 n Personal calificat si necalificat in domeniul constructii angajam. Relatii la telefon intre orele 12:3017:00, Tel: 0752243328 n Personal pentru cãlcat final, angajeazã fabricã de confecþii, zona Baicului, Tel: 0788572699 n Personal Restaurant mobil (disponibil deplasari in tara), experienta obligatorie, salariu motivant, Tel: 0728143318, 0741588724

é Personal

curãþãtorie chimicã, Soft Clean. Cerinþã obligatorie: minim 2 ani experienþã în domeniu, Tel: 0722226851, 0722190482 n Personal

Restaurant. SC Ansamble Catering&Services angajeaza: casier si spalator vase - zona Theodor Pallady, ajutor bucatar si picol zona Barbu Vacarescu - Pipera. Detalii la tel 0726194279 sau 0727781674 de luni-vineri. CV la e-mail contact@ansamble.ro, http://www.ansamble.ro

n Personal.

Club sportiv angajeazã organizator manager, coregrafi ºi agenþi publicitari în Bucureºti ºi provincie, Tel: 0728536273 Pizzar si ospatar/ita pentru Pizzerie zona BabaNovac, Tel: 0766534066, 0722365645 n Receptioner si Curier. SC Ambasador SA angajeaza: Receptioner hotel, Conditii: domiciliul stabil in Bucuresti, absolvent liceu/facultate, calificare receptioner/tehnician hotel, cunoscator a minim 2 limbi straine, cunostinte PC, experienta in turism. Curier-bagajist. Conditii: domiciliul stabil in Bucuresti, absolvent liceu, cunoscator a minim 2 limbi straine, permis auto-categoria B. Electrician. Conditii: domiciliul stabil in Bucuresti, absolvent liceu/scoala profesionala de profil/curs calificare, experienta profesionala. Fochistautorizat ISCIR. Conditii:domiciliul stabil in Bucuresti si calificare in meseria de instalator, electrician sau sudor. Relatii la telefon: 021.315.90.80/1116, Tel: 0213159080, 1116

é Reprezentanti

vanzari Avon inscriem, castiguri mari, produse cadou, cursuri gratuite, posibilitati avansare, Tel: 0768321060, 0722930207

Reprezentant vânzãri cu experienþã (minim 3 ani) în domeniul lacurilor ºi vopselelor. Salariu atractiv. Trimiteþi CV la office@alsico.ro, Tel: 0730502011 RIGIPSAR FAIANTOR ELECTRICIAN. CAUT ECHIPA SAU MUNCITORI IN CONSTRUCTII DOAR DACA STIU MESERIE CONDITII AVANTAJOASE, PLATA LA LUCRARE, RIGIPSARI FINISOARI, E L E C T R I C I E N I , BIANCA.IERCU@YAHOO .COM, TEL: 0745750171

n Secretar general de redactie,

cu studii superioare, engleza-franceza excelent, corel, indesign, photoshop. Editura angajeaza, jobeditura@yahoo.com, Tel: 0747299224 n Secretara. Italian in Romania cu afacere angajeaza fata pt mic secretariat si menaj usor, Tel: 0749605804 n ªef santier canalizare si alimentari cu apa, canalagii si instalatori- Sc Revitarom SA angajeaza, Tel: 0213113681 cu experienþã, n Shaormar modelator covrigi, modelator gogoºi, vânzãtoare, 0728138544

é ªoferi taxi cu/fãrã

experienþã, în Bucureºti (facilitãm obþinerea atestatului). Zilnic 9-18, str. Dealul Þugulea nr. 124 (Militari). 0735846662, Tel: 0214309498, 0766509498

n ªofer categoria C, E pentru

transport intern, vârsta maxim 45 ani, rog seriozitate, Tel: 0728971638 n Sofer protocol pentru copii Societate comerciala angajeaza sofer protocol pentru copii. Experienta minim 5 ani in domeniu. Cv la e-mail, commerce_up@yahoo.com n Tâmplar. Angajãm tâmplari în lemn masiv, Tel: 0735063333

é Tehnician auto-

mate cafea cu experienþã minim 3 ani, pt. societate. Salariu între 15002500 Ron, Tel: 0729342004 n Tehnician dentar sau asigur loc

de munca pentru tehnician dentar in regim de contract, plata negociabil, zona Alba Iulia, sector 3, Bucuresti, Tel: 0722324437 n Tehnicieni service case de marcat pentru SC DANUBIUS EXIM SRL, cu sediul in Bucuresti-sector 1, Str. Vasile Gherghel nr. 12, Tel: 0212245525, 0212245524 n Vânzãtoare cu experienþã, vârsta cuprinsã între 45-50 ani, serioasã, pentru magazin alimentar Militari. Program muncã ºi salariu avantajos, carte muncã, Tel: 0314180830 n Vânzãtoare cu experienta si disponibilitate deplasare la expozitii, Tel: 0743193747, 0728143318

Vânzãtoare magazin alimentar, Crângaºi, Tel: 0731554477 n Vânzãtoare

angajãm pentru magazin alimentar, oferim C.M, zona ªos. Giurgiului Luicã. Contact: Tel: 0764415446


detalii la http://ec.europa.eu Eures Advisers, Sweden n 1. Export Sales Account Representative Czech Republic;

Description: APSIS believes in the power, potential and possibilities of permission based e-mail. That is why we develop services that allow companies and organisations to communicate with their target groups. We are also happy to provide inspiration and know-how to trigger new thoughts, further efficiency and amount to results on the bottom line. Our business is simply creating e-mail success. APSIS currently has offices in eight countries and employs 150 people to help 6000 customers around the world. In 2011, we were awarded the title ”Arets Superföretag” (Company of the Year) by Swedish business magazine Veckans Affärer. We are now once again expanding our international sales team and are looking for 2 new colleagues. You will be based at our headquarters in Malmö, Sweden to join our export sales team of today consisting of five colleagues. Focus will be the sales on the Czech market with an ambition to build a successful overall operation. Your work task will be to find and establish new business through telephone sales, visits and other sales activities. Travelling days will be approximately five to seven per month. There is an absolute necessity to comprehend and see the phone as the main working tool; targeting Marketing- and Sales Managers in companies of all sizes in most industries. The work will require an extreme persistence in cold calls in the early stages why being self-going and self-motivated is a necessary. Candidates should have a track record within international operations as well as experience of building business abroad, and also doing business on the Czech market with proven sales results. Good IT understanding and knowledge within basic HTML is also valuable and will be considered a plus. Apsis always strives to be a creative and inspiring place where skilled and motivated people get the opportunities to be successful in their profession. With our product Apsis Newsletter Pro our personnel has the possibility to work with a World Class product. You are fluent in English and preferably in the Czech language as well. Our personnel are the most important key for success and we are always focusing on personal growth and individual challenges. Apsis is continuously looking for candidates with high ambitions that seek a working environment with high demands on results. We offer a good profit and career opportunities for the right candidates. Welcome with your application by sending your CV and cover letter IN ENGLISH to eures-malmo@arbetsformedlingen.se For more information, please visit www.apsis.com

n 2. DEVELOPPEUR / DEVELOPPEUSE INFORMATIQUE; Description: ROR (RUBY ON RAILS) FRAMEWORK DEVELO PER. FULL TIME PERMANENT POSITION FOR GOTHENBURG/ SWEDEN. FULL DESCRIP TION OF THE JOB IS ON OUR WEBSITE: WWW.POLE-EMPLOI-INTERNATIONAL.FR TO APPLY: CV@ESFAB.NET WITH COPY TO ERKI.MANNIK@POLE-EMPLOI.FR - Salaire: SALARY TO BE DISCUSSED n 3. DEVELOPPEUR / DEVELOPPEUSE WEB; Description: PROGRAMMATION DES PROJETS DE REFEREN CEMENT NATUREL(SEO):MISSIONS:DEVELOP PEMENT DES STRATEGIES SEO; PROGRAMMAT ION WEB:PREPARATION DES PAGES TEST, MODIFICATION DES FICHIERS SOURCE DES SITES DE NOS CLIENTS. - Salaire: 1 7000 A 21000 SEK/MOIS n 4. CHARGE / CHARGEE D'ETUDES EN MARKETING; Description: AFIN D'ACCOMPAGNER NOTE EQUIPE DE SU IVI CLIENT,NS RECHERCHONS UN CHARGE DE PROJET REFERENCEMENT QUI SERA RES PONSABLE DU SUIVI DES PROJETS WEBMAR KETING DE NOS CLIENTS FRANCAIS.MISSI ONS:SUIVI DES PROJETS DE REFERENCE- MENT DES CLIENTS ET OPTIMISATION DE LEURS SITES WEB. n 5. CHARGE / CHARGEE DE CLIENTELE E-COMMERCE; Description: VOUS SEREZ CHARGE(E) DE REPONDRE AUX CLIENTS SUEDOIS, LES ACCOMPAGNER AVANT VENTE/APRES-VENTE, SUIVRE LES OPERATIONS COMMERCIALES,TRADUIRE DES INFORMATIONS DU FRANCAIS AU SUEDOIS. MAITRISE INTERNET ET LANGUE. POUR LE N.1 EUROPE VENTE PAR INTERNE T EN CHAUSSURES. Salary: Euro 1600 - 1800 (Monthly); JOBCLIENT@SPARTOO.COM n 6. Horn tutti including 3rd; Description: The Göteborg Opera’s vision – One of the leading opera houses in Northern Europe. A modern and innovative opera house that distinguishes itself with professionalism and commitment to the arts. We have a broad repertoire of operas, dances and musicals and are an important player in the development of the region. GöteborgsOperan AB is a wholly community-owned company employing around 500 people each year. In total around 300 shows are staged per year for around 250,000 visitors on the Main Stage, the Small Stage and throughout the region. We have a turnover of around 380 million SEK of which around 30% is from our own resources. The Göteborg Opera is a diverse workplace with roughly the same number of male and female employees. The Göteborg Opera Orchestra has 86 members. The orchestra has been awarded Svenska Dagbladet’s distinguished Opera Prize and the first guest Conductor is Giancarlo Andretta AUDITION for the following vacancy The following vacancy is available from July 1st 2013. Horn tutti including 3rd Audition: Tuesday November 20 2012 Compulsory pieces: • Mozart:Concert no 2 1st movment • H-Neuling Etude no 19 from 30 Spezial-etüden für tiefes horn. • Orchestra excerpts/ ensemble audition Deadline for application November 10, 2012 For more information please contact: Orchestra adm Jan Söderberg tel: +46-(0)31-108099 For application: www.opera.se/vacancies

n 7. Account manager; Description: BKS Grosist is seeking an international sales manager who will work with the sales of food and packaging for restaurants, etc. You will work with the senior manager and will have great insight into how the industry works. We are looking for someone who is driven, ambitious and quick to adapt to new environments. Language requirements: English Arabic Kurdish Turkish The salary is 21 000 SEK per month. The position is full time and consists of 40 hours of work per week. Your office will be in Malmö and you will be working very much out of office. APPLICATIONS WILL BE ONLY ACCEPTED THROUGH EMAIL: bks.grosist@gmail.com BKS Grosist söker en mangtalig försäljare som kommer att arbeta med försäljning av livsmedel och emballage till restauranger m.m. Du kommer att arbeta med chefen och kommer att fa bra inblick i hur branschen fungerar. Vi söker dig som är driven, ambitiös och har lätt att anpassa sig till nya miljöer. Krav pa sprakkunskaper: Engelska Arabiska Kurdiska Turkisa. När anställningen tillträds är lönen 21 000 kronor per manad. Anställningen avser heltid och utgör 40 timmar per vecka. Ditt kommer är i Malmö och ni kommer att jobba mycket ute pa fältet. ANSÖKNINGAR TAS ENDAST EMOT VIA MEJL: bks.grosist@gmail.com n 8. Chef wanted for Restaurant Laguna; Description: Chef wanted for Restaurant Laguna Restaurant Laguna are looking for a chef where the requirement is experience of cooking from the Mediterranean Sea, Swedish dishes as well as American pizzas. Information: Noas Kilkhal; Address: Björnavägen 28 891 41 ÖRNSKÖLDSVIK, Örnsköldsvik, Sweden; Phone: 0046-76-5825081 n 9. Asian chefs; Description: Asian Town is an expanding restaurant in Sweden near the Swedish-Norwegian border in Strömstad. It is currently situated in Nordby Shopping Center, one of the biggest shopping centers in Scandinavia by volume of sales. We are now expanding and a new restaurant was opened near the Swedish-Norweigan border Charlottenberg this June. Another new one will be opened at the newly built shopping center at Oslovägen in Strömstad. Asian Town serves both sushi, Thai and –Chinese food, along with some other typical fast food dishes. We are known to be very service minded and always make sure our guest’s enjoy their visit at our restaurant. It is of utter importance that the food we serve is of the highest quality. We are now hiring chefs for the new restaurant and we are looking for someone with high professional qualification and knowledge of the Chinese and/or –Thai cuisine. You need to have at least two years of experience in the business. And, on the Basis of the large volume of visitors during peak season, you also need to be able to maintain high quality while keeping a high tempo. We cannot stress enough the importance of our food quality. Therefore you have to be able to work in a stressful situation. If you’re interested or have more questions please don’t hesitate to contact us. Tel: 0046 526 40188 / 0047 768 260 957 e-mail: yong@asiantown.se n 10. System Engineer - Layer 1 Study Group (L1SG) member; Description: Ericsson is the world's leading provider of technology and services to telecom operators. The company's portfolio comprises mobile and fixed network infrastructure, telecom services, software, broadband and multimedia solutions for operators, enterprises and the media industry. System Engineer - Layer 1 Study Group (L1SG) member WCDMA system management specifies and ensures system evolution of WCDMA Standard, features, and performance. We work in all phases of development: technology outlook, through standardization, product development and performance in field. WCDMA System Management is a part of product development unit WCDMA. Job description We strategically drive and specify the evolution of WCDMA/HSPA technology in products and standards with a clear business focus, enabling the Mobile Broadband revolution. Now we need a competent system engineer with good knowledge of layer 1, digital signal processing and mathematics. Your mission will be to take part in the L1 Study Group (L1SG) work. There you will be contributing in concept studies, pre-pre studies and pre-studies in the area of base-band algorithms. We normally perform our work by pen-and-paper analysis or by means of link-level simulations. In your work you normally cooperate with skilled people in other departments of WCDMA System Management, Base-band Performance Group at RBS SW design, Ericsson Research and Product Management. You will be at the center of WCDMA development and you will have the opportunity to build an excellent contact network in the area. The job contains the following activities and responsibilities: • Development of base-band algorithms, primarily for uplink • Contribute to concept studies, pre-pre studies and pre-studies at WCDMA System Management • Pen-and-paper analysis • Link-level simulations and simulator development MSc, PhD or equivalent competence Requested competence: • Excellent competence and interest in layer 1 and base-band algorithms • Excellent mathematical and digital signal processing knowledge • Experience of C/C++ and Matlab programming • Knowledge of WCDMA product desired • Knowledge of the 3GPP layer 1 standard • Self-motivated, flexible and well organized • Excellent communication skills • Excellent written and spoken English • Knowledge of system level simulations is a plus • An interest in and the ability to lead teams is a plus Contact: Visit ericsson.com and apply for the job. Please observe that we do not receive applications via e-mail. Looking forward to your application. Ericsson is cooperating with Experis in this recruitment. If you have any questions, please contact Karolina Wielbass at Experis, Karolina.wielbass@se.experis.com.

n 11.

CAR TRANSPORT TRAILER DRIVER; Description: Eurotransport is looking for a car transport trailer driver. We are looking for a responsible and serious driver for foreign shipments. You don't have problems with being away from home. You will partially be driving in Europe, which means that you have the ability to work alone. To apply, you must have at least the BECE driving competence, be a holder of the EU professional certificat, and have a good knowledge of English and/or German. Salary: According to agreement. Start: ASAP. Application: By e-mail to employer Information/Company www.eurotransport.se n 12. Process IT seeks Automation Engineer, Ref No 12615; Description: Boliden’s technology staffs supports the production within Boliden Mines by project management in realization, research and development projects and is also responsible for setting up certain strategies and plans for Boliden Mines. The work is characterized by teamwork with multidisciplinary projects and a strong contribution of personal engagement. Electrical and automation systems are part of the work and are an important support process for Boliden’s mines and concentrators. In order for Boliden to continuously increase competitiveness, productivity and safety the best technology has to be used and secured. TASKS: In your team you will work mainly with project management and setting up strategies and plans for Boliden Mines. Your tasks is mainly coordination and act as project manager for operational and development projects with association to electrical and automation issues. The position is situated in Boliden and is on an indefinite period and full time. As the company has operations in various places, travels are part of the work. Start date is 2012-12-01 or according to agreement. EDUCATION AND EXPERIENCE: The position requires that you are at least high school engineer with emphasis on automation or similar qualifications. You should also have many years’ experience of project management, construction and planning of power distribution. Experience of projects within mining or other process industry is qualifying. The work requires good cooperation abilities and a well developed ability to make contacts and that you can express yourself in both oral and written Swedish and English. It is also important that you can work independently as the work means a large own responsibility. Driving license B is required. We count on that you share ore core values; enthusiasm, responsibility and engagement. INFORMATION: For further information, please call Michael Walter, Manager Process IT tel +46 910-77 42 58, e-mail: mikael.walter@boliden.com UNION INFORMATION: For union information please call Alexandra Lundmark, Sveriges Ingenjörer tel +46 910-77 42 97, Ulf Hartman, Unionen tel +46 910-77 45 52, Peter Markström, Ledarna tel +46 910-77 40 09. APPLICATION: We strive for diversity among our co-workers regarding, sex, age, ethnicity etc. Please send in your application with a CV via our website www.boliden.com – Career - Vacancies. Please mark your application with ref nr 12615. Questions regarding your application will be answered by Carina Hedlund tel +46 910-77 43 13. Latest day of application is on September 17, 2012. n 13. Development Engineer – Process Control, Ref No 12614; Description: Boliden’s technology staffs supports the production within Boliden Mines by project management in realization, research and development projects and is also responsible for setting up certain strategies and plans for Boliden Mines. The work is characterized by teamwork with multidisciplinary projects and a strong contribution of personal engagement. Process control is part of the work and is an important support process for Boliden’s mines and concentrators. In order for Boliden to continuously increase competitiveness, productivity and safety the best technology has to be used and secured. TASKS: In your team you will work mainly with project management and setting up strategies and plans for Boliden Mines. Your tasks is mainly coordination and act as project manager for operational and development projects with association to electrical and energy issues. The position is situated in Boliden and is on an indefinite period and full time. As the company has operations in various places, travels are part of the work. Start date is 2012-12-01 or according to agreement. EDUCATION AND EXPERIENCES: The position requires that you hold a Master of Engineering with emphasis on control technology or that you have corresponding qualifications. Experience of tools as Matlab and Dymola and projects within mine and process industry is qualifying. The work requires good cooperation abilities and a well developed ability to make contacts and that you can express yourself in both oral and written Swedish and English. It is also important that you can work independently as the work means a large own responsibility. Driving license B is required. We count on that you share ore core values; enthusiasm, responsibility and engagement. INFORMATION: For further information, please call Michael Walter, Manager Process IT tel +46 910-77 42 58, e-mail: mikael.walter@boliden.com UNION INFORMATION: For union information please call Alexandra Lundmark, Sveriges Ingenjörer tel +46 910-77 42 97, Ulf Hartman, Unionen tel +46 910-77 45 52, Peter Markström, Ledarna tel +46 910-77 40 09. APPLICATION: We strive for diversity among our co-workers regarding, sex, age, ethnicity etc. Please send in your application with a CV via our website www.boliden.com – Career - Vacancies. Please mark your application with ref nr 12614. Questions regarding your application will be answered by Carina Hedlund tel +46 910-77 43 13. Latest day of application is on September 17, 2012 n 14. Kitchen chef; Description: Rio Restaurant in Husum, Sweden is looking for a kitchen chef who specializes in arabic food especially from Syria in the following dishes: Shaverna and Koba Halabi. Required languages: Swedish-basic; Starting Date: 01/10/2012; Employer name: Restaurang Rio; Information: Kawa Fandi; Address: Bruksvägen 118 896 31 HUSUM, Örnsköldsvik, SWEDEN; Phone: +4666310737


detalii la http://ec.europa.eu n 15. Creperie Bon Coin; Description: Bon Coin est une creperie française ayant récemment ouvert ses portes. Notre menu offre actuellement un choix varié de crepes et de galettes ainsi que des gaufres belges, des salades et des sandwichs. Nous sommes en train d'actualiser notre menu afin de pouvoir offrir a notre clientele une expérience culinaire du matin au soir, pour se faire nous avons notamment entamés les démarches pour obtenir un permis pour servir de l'alcool. Nous sommes des lors actuellement a la recherche de deux employés pour compléter notre équipe en soirée ainsi que pendant les week-ends ce qui représente plus ou moins 30 heures de travail par semaine. Nous recherchons des personnes dynamiques et positives, responsables, de confiance, qui attachent une réelle importance au service a la clientele et qui sont intéressées par la gastronomie française. Ces dernieres auront volontiers plusieurs années d'expérience dans le secteur de la restauration et plus de 20 ans afin qu'elles puissent servir de l'alcool. Cependant bien qu'une expérience professionnelle soit un plus elle n'est pas obligatoire, nous assurons en effet la formation de nos employés pour les tâches qui leur seront demandées. Si vous etes intéressé(e)s, n'hésitez pas a contacter Cecilia au numéro de téléphone suivant: Merci Bon Coin Badstrandsvagen 25 112 65 Stockholm Tel Cecilia: 0704654461 Email Cecilia: cecilia_krusman@yahoo.se n 16. Forestry workers; Description: We are looking, for the season 2013 (March-October), people for forestry work in our Company: Approximately 100 planters and approximately 100 cutters. Our company has been in operation for over 20 years in this field and we are doing work in whole Sweden. Huljen Forest Ltd is at the forefront in many areas and for staff care. What we offer is a work in a wonderful environment with happy employees. Qualifications but not required is previous experience in forestry work or equivalent training. Good Physics and interest of working in team is a plus. Language skills in Swedish and Khmer are a preference when our superiors speak these languages. Accommodation can be arranged by the Company. Payment according to union agreement. Only application via email with attached CV not later then 2012-09-17. The people of us considered interesting will then be contacted within 2 weeks for further interviews.Region: Västernorrland; Employer Name: Huljen Forest AB; Address: Bäckebovägen 12 A, 85653 Sundsvall, Sweden; Email: pelle@huljen.se

n 19. Account manager; Description: BKS Grosist is seeking an international sales manager who will work with the sales of food and packaging for restaurants, etc. You will work with the senior manager and will have great insight into how the industry works. We are looking for someone who is driven, ambitious and quick to adapt to new environments. Language requirements: English Arabic Kurdish Turkish The salary is 21 000 SEK per month. The position is full time and consists of 40 hours of work per week. Your office will be in Malmö and you will be working very much out of office. APPLICATIONS WILL BE ONLY ACCEPTED THROUGH EMAIL: bks.grosist@gmail.com BKS Grosist söker en mangtalig försäljare som kommer att arbeta med försäljning av livsmedel och emballage till restauranger m.m. Du kommer att arbeta med chefen och kommer att fa bra inblick i hur branschen fungerar. Vi söker dig som är driven, ambitiös och har lätt att anpassa sig till nya miljöer. Krav pa sprakkunskaper: Engelska Arabiska Kurdiska Turkisa. När anställningen tillträds är lönen 21 000 kronor per manad. Anställningen avser heltid och utgör 40 timmar per vecka. Ditt kommer är i Malmö och ni kommer att jobba mycket ute pa fältet. ANSÖKNINGAR TAS ENDAST EMOT VIA MEJL: bks.grosist@gmail.com n 20. Gärtner/in - Garten- und Landschaftsbau Arbeitsort: diverse Arbeitsorte; Description: In Zusammenarbeit mit skandinavischen Unternehmen suchen wir ausgebildete Gärtner oder Garten-/Landschaftsbauer/innen möglichst mit Berufserfahrung. Gute Kenntnisse in der jeweiligen Landessprache sind Voraussetzung und können im Rahmen unserer 12-wöchigen berufsbezogenen Sprachintensivausbildung erworben werden. Wir bieten vom 24.09. bis zum 14.12.2012 neue Vorbereitungskurse an. Bitte schicken Sie uns hierzu Ihre Bewerbungsunterlagen per Post oder E-Mail. Wir informieren Sie im Anschluss gerne über weitere Details und finanzielle Fördermöglichkeiten. Sollten Sie bereits gute Sprachkenntnisse besitzen, schicken Sie uns bitte ebenfalls Ihre Bewerbungsunterlagen. Das Baltic-Training-Center: Wir sind ein in Rostock ansässiges Bildungsunternehmen, das seit mehr als 10 Jahren erfolgreich Arbeitsuchende auf einen beruflichen Aufenthalt in Skandinavien oder in den Niederlanden vorbereitet. Bei dem Wunsch einer Arbeitsaufnahme in Skandinavien oder den Niederlanden bieten unsere Sprachkonzepte und unsere Erfahrung in der Jobvermittlung einen verlässlichen Anlaufpunkt. In den vielen Jahren unserer Tätigkeit haben wir uns ein wertvolles Netzwerk bestehend aus Arbeitgebern, Behörden / Institutionen und nicht zuletzt aus unseren ehemaligen Kursteilnehmern und -teilnehmerinnen aufgebaut. Davon könnten auch Sie profitieren! Wir bilden Sie nicht nur sprach; und fachlich weiter sondern bereiten Sie auch durch Landeskunde und interkulturelle Kompetenz auf den Alltag im Ausland vor. Nutzen Sie uns als verlässlichen Ansprechpartner! Weitere Infos erhalten Sie auf unserer Homepage, per Telefon oder E-Mail. Gerne sichten wir auch Ihre Bewerbungsunterlagen und erstellen eine kostenlose Chancenprognose für Ihre Qualifikation. Bis bald Ihr Team vom BTC Baltic-Training-Center GmbH Albrecht-Tischbein-Straße 47 18109 Rostock Tel: +49 (0)381 120 73 93 Fax: +49 (0)381 120 73 95 Handelsregister: Amtsgericht Rostock HRB 85 76 Steuer-Nr.: 079 / 106 / 02106 Ust.-Id.Nr.: DE 22 47 47 231 - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Wünschenswert; info@btc-rostock.de

n 17. CLEANER/CARETAKER; Description: We are now looking for a person to be our cleaner/caretaker. The job assignment includes cleaning offices and public areas in our building, minor repairing of inventories and some machines. It is essential that the employee is able to take own responsibility and to be flexible. Important skills are also to be able to prioritize, keeping a high pace of work and to make sure that the work will be done in a correct way. English spoken and written is a requirement as well as a driving license. Temporary employment with a possibility to be full-time employed. Salary is monthly and based on agreement with the Metal Workers Union. Application is to be sent by mail only. Interview takes place over the phone or via email. Assistance with securing a start up accommodation can be arranged; Required languages: English-very good; Starting Date: 01/11/2012; Region: Uppsala; Salary currency: Swedish Krona; Hours per week: 30; Contract type: TEMPORARY + PART-TIME; Experience Required; Driving license required: Car with up to 8 passengers; lorry up to 3.5 tons; Employer Name: MODINS BIL UPPSALA AB; Information: Mikael Jacobsson, Service Manager; Address: Box 3017 www.modinsbil.se, 75003 UPPSALA, SWEDEN; n 21. Gerüstbauer/in Arbeitsort: diverse Arbeitsorte; Description: mail: jobb@modinsbil.se Für Unternehmen in Norwegen, Schweden und Dänemark im n 18. Fliesen-, Platten- und Mosaikleger/in Arbeitsort: diverse Bereich Gerüstbau suchen wir Gerüstbauer für den Bau- bzw. Arbeitsorte; Description: In Zusammenarbeit mit Unternehmen in Industriebereich (m/w). Sie sollten eine abgeschlossene Norwegen, Schweden und Dänemark suchen wir ab Frühjahr wieder Berufsausbildung besitzen und wenn möglich Berufserfahrung ausgebildete Fliesen-, Platten-, Mosaikleger (m/w)möglichst mit vorweisen können. Gute Kenntnisse in der jeweiligen Sprache sind Berufserfahrung. Gute Kenntnisse in der jeweiligen Sprache sind Voraussetzung und können im Rahmen unserer 12-wöchigen Voraussetzung und können im Rahmen unserer 12-wöchigen berufsbezogenen Sprachintensivausbildung erworben werden. Wir berufsbezogenen Sprachintensivausbildung erworben werden. Wir bieten vom 24.09. bis zum 14.12.2012 neue Vorbereitungskurse an. bieten vom 24.09. bis zum 14.12.2012 neue Vorbereitungskurse an. Bitte schicken Sie uns hierzu Ihre Bewerbungsunterlagen per Post Bitte schicken Sie uns hierzu Ihre Bewerbungsunterlagen per Post oder E-Mail. Wir informieren Sie im Anschluss gerne über weitere oder E-Mail. Wir informieren Sie im Anschluss gerne über weitere Details und finanzielle Fördermöglichkeiten. Sollten Sie bereits gute Details und finanzielle Fördermöglichkeiten. Sollten Sie bereits gute Schwedischkenntnisse besitzen, schicken Sie uns bitte ebenfalls Dänischkenntnisse besitzen, schicken Sie uns bitte ebenfalls Ihre Ihre Bewerbungsunterlagen. Das Baltic-Training-Center: Wir sind ein Bewerbungsunterlagen. Das Baltic-Training-Center: Wir sind ein in in Rostock ansässiges Bildungsunternehmen, das seit mehr als 10 Rostock ansässiges Bildungsunternehmen, das seit mehr als 10 Jahren erfolgreich Arbeitsuchende auf einen beruflichen Aufenthalt Jahren erfolgreich Arbeitsuchende auf einen beruflichen Aufenthalt in in Skandinavien oder in den Niederlanden vorbereitet. Bei dem Skandinavien oder in den Niederlanden vorbereitet. Bei dem Wunsch Wunsch einer Arbeitsaufnahme in Skandinavien oder den einer Arbeitsaufnahme in Skandinavien oder den Niederlanden bieten Niederlanden bieten unsere Sprachkonzepte und unsere Erfahrung unsere Sprachkonzepte und unsere Erfahrung in der Jobvermittlung in der Jobvermittlung einen verlässlichen Anlaufpunkt. In den vielen einen verlässlichen Anlaufpunkt. In den vielen Jahren unserer Tätigkeit Jahren unserer Tätigkeit haben wir uns ein wertvolles Netzwerk haben wir uns ein wertvolles Netzwerk bestehend aus Arbeitgebern, bestehend aus Arbeitgebern, Behörden / Institutionen und nicht aus unseren ehemaligen Kursteilnehmern und Behörden / Institutionen und nicht zuletzt aus unseren ehemaligen zuletzt Kursteilnehmern und -teilnehmerinnen aufgebaut. Davon könnten auch -teilnehmerinnen aufgebaut. Davon könnten auch Sie profitieren! Sie profitieren! Wir bilden Sie nicht nur sprach; und fachlich weiter Wir bilden Sie nicht nur sprach; und fachlich weiter sondern sondern bereiten Sie auch durch Landeskunde und interkulturelle bereiten Sie auch durch Landeskunde und interkulturelle Kompetenz Kompetenz auf den Alltag im Ausland vor. Nutzen Sie uns als auf den Alltag im Ausland vor. Nutzen Sie uns als verlässlichen verlässlichen Ansprechpartner! Weitere Infos erhalten Sie auf unserer Ansprechpartner! Weitere Infos erhalten Sie auf unserer Homepage, Homepage, per Telefon oder E-Mail. Gerne sichten wir auch Ihre per Telefon oder E-Mail. Gerne sichten wir auch Ihre und erstellen eine kostenlose Bewerbungsunterlagen und erstellen eine kostenlose Chancenprognose Bewerbungsunterlagen für Ihre Qualifikation. Bis bald Ihr Team vom BTC Chancenprognose für Ihre Qualifikation. Bis bald Ihr Team vom Baltic-Training-Center GmbH Albrecht-Tischbein-Straße 47 18109 BTC Baltic-Training-Center GmbH Albrecht-Tischbein-Straße 47 Rostock Tel: +49 (0)381 120 73 93 Fax: +49 (0)381 120 73 95 18109 Rostock Tel: +49 (0)381 120 73 93 Fax: +49 (0)381 120 73 Handelsregister: Amtsgericht Rostock HRB 85 76 Steuer-Nr.: 079 / 106 95 Handelsregister: Amtsgericht Rostock HRB 85 76 Steuer-Nr.: / 02106 Ust.-Id.Nr.: DE 22 47 47 231 - Geforderte Anlagen: 079 / 106 / 02106 Ust.-Id.Nr.: DE 22 47 47 231 - Geforderte Lebenslauf, Zeugnisse; Führerscheine: Fahrerlaubnis B Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Wünschenswert; info@btc-rostock.de PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Wünschenswert; info@btc-rostock.de

n 22. Ingenieur/in - Elektrotechnik Arbeitsort: diverse Arbeitsorte;

Description: Wir suchen im Auftrag skandinavischer Arbeitgeber Ingenieure für den Bereich Elektrotechnik mit Abschluss und möglichst mit Berufserfahrung. Gute Kenntnisse in der jeweiligen Landessprache sind Voraussetzung und können im Rahmen unserer 12-wöchigen berufsbezogenen Sprachintensivausbildung erworben werden. Wir bieten vom 24.09. bis zum 14.12.2012 neue Vorbereitungskurse an. Bitte schicken Sie uns hierzu Ihre Bewerbungsunterlagen per Post oder E-Mail. Wir informieren Sie im Anschluss gerne über weitere Details und finanzielle Fördermöglichkeiten. Sollten Sie bereits gute Sprachkenntnisse besitzen, schicken Sie uns bitte ebenfalls Ihre Bewerbungsunterlagen. Das Baltic-Training-Center: Wir sind ein in Rostock ansässiges Bildungsunternehmen, das seit mehr als 10 Jahren erfolgreich Arbeitsuchende auf einen beruflichen Aufenthalt in Skandinavien oder in den Niederlanden vorbereitet. Bei dem Wunsch einer Arbeitsaufnahme in Skandinavien oder den Niederlanden bieten unsere Sprachkonzepte und unsere Erfahrung in der Jobvermittlung einen verlässlichen Anlaufpunkt. In den vielen Jahren unserer Tätigkeit haben wir uns ein wertvolles Netzwerk bestehend aus Arbeitgebern, Behörden / Institutionen und nicht zuletzt aus unseren ehemaligen Kursteilnehmern und -teilnehmerinnen aufgebaut. Davon könnten auch Sie profitieren! Wir bilden Sie nicht nur sprach; und fachlich weiter sondern bereiten Sie auch durch Landeskunde und interkulturelle Kompetenz auf den Alltag im Ausland vor. Nutzen Sie uns als verlässlichen Ansprechpartner! Weitere Infos erhalten Sie auf unserer Homepage, per Telefon oder E-Mail. Gerne sichten wir auch Ihre Bewerbungsunterlagen und erstellen eine kostenlose Chancenprognose für Ihre Qualifikation. Bis bald Ihr Team vom BTC Baltic-Training-Center GmbH Albrecht-Tischbein-Straße 47 18109 Rostock Tel: +49 (0)381 120 73 93 Fax: +49 (0)381 120 73 95 Handelsregister: Amtsgericht Rostock HRB 85 76 Steuer-Nr.: 079 / 106 / 02106 Ust.-Id.Nr.: DE 22 47 47 231 - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Wünschenswert; info@btc-rostock.de

n 23. Ingenieur/in - Maschinenbau Arbeitsort: diverse Arbeitsorte;

Description: In Zusammenarbeit mit skandinavischen Unternehmen suchen wir ab Frühjahr 2012 ausgebildete Maschinenbauingenieure/innen möglichst mit Berufserfahrung. Gute Kenntnisse in der jeweiligen Landessprache sind Voraussetzung und können im Rahmen unserer 12-wöchigen berufsbezogenen Sprachintensivausbildung erworben werden. Wir bieten vom 24.09. bis zum 14.12.2012 neue Vorbereitungskurse an. Bitte schicken Sie uns hierzu Ihre Bewerbungsunterlagen per Post oder E-Mail. Wir informieren Sie im Anschluss gerne über weitere Details und finanzielle Fördermöglichkeiten. Sollten Sie bereits gute Sprachkenntnisse besitzen, schicken Sie uns bitte ebenfalls Ihre Bewerbungsunterlagen. Das Baltic-Training-Center: Wir sind ein in Rostock ansässiges Bildungsunternehmen, das seit mehr als 10 Jahren erfolgreich Arbeitsuchende auf einen beruflichen Aufenthalt in Skandinavien oder in den Niederlanden vorbereitet. Bei dem Wunsch einer Arbeitsaufnahme in Skandinavien oder den Niederlanden bieten unsere Sprachkonzepte und unsere Erfahrung in der Jobvermittlung einen verlässlichen Anlaufpunkt. In den vielen Jahren unserer Tätigkeit haben wir uns ein wertvolles Netzwerk bestehend aus Arbeitgebern, Behörden / Institutionen und nicht zuletzt aus unseren ehemaligen Kursteilnehmern und -teilnehmerinnen aufgebaut. Davon könnten auch Sie profitieren! Wir bilden Sie nicht nur sprach; und fachlich weiter sondern bereiten Sie auch durch Landeskunde und interkulturelle Kompetenz auf den Alltag im Ausland vor. Nutzen Sie uns als verlässlichen Ansprechpartner! Weitere Infos erhalten Sie auf unserer Homepage, per Telefon oder E-Mail. Gerne sichten wir auch Ihre Bewerbungsunterlagen und erstellen eine kostenlose Chancenprognose für Ihre Qualifikation. Bis bald Ihr Team vom BTC Baltic-Training-Center GmbH Albrecht-Tischbein-Straße 47 18109 Rostock Tel: +49 (0)381 120 73 93 Fax: +49 (0)381 120 73 95 Handelsregister: Amtsgericht Rostock HRB 85 76 Steuer-Nr.: 079 / 106 / 02106 Ust.-Id.Nr.: DE 22 47 47 231 - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Wünschenswert; info@btc-rostock.de n 24. Senior Ruby on Rails Developer Arbeitsort; Description: Location; Gothenburg, Sweden Number of position: 1 We are looking for Ruby on Rails black belts. People who live for building software and technology. Who uses coding as a way to express their creativity. Sounds like we are talking about you? Our flexible, agile environment give you as a developer a high influence of our development process. You will join a team of highly skilled people who are ready to inspire and to be inspired by you. We offer you: be a part of a small team of developers and designers do front end and/or back end development. You are probably the perfect developer for us if you? have a true passion for building great software and amazing user experiences have awesome coding skills have expert Ruby on Rails skills have a strive to learn and grow as a software craftsman (or woman!) have long experience of back end web development and architecture and optimizing web sites for heavy traffic. We give special consideration to candidates with solid experience in one or more of the following areas: TDD, BDD, Ruby, Ruby on Rails, HTML5, CSS3, Javascript, JQuery, AJAX, Backbone.js, SSL, SOA, Test Engineering, API design, Mobile Web Development, Linux system administration, Chef, Cloud based infrastructure, Agile software development, MongoDB, Open source project contribution, Cache optimization, SEO Send your CV in English to: cv@esfab.net Book your interview by following the following steps: www.esfab.com - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse CV in english to: cv@esfab.net


pagina 8 / oferte de muncã România - strãinãtate / cereri de muncã n Vânzãtoare pentru magazin tamplarie pvc cu experienta in vanzari, zona Colentina sal 800 plus 1% din vanzari, office@gedaplast.ro, 0730268314 n Vânzãtoare cu experienta in domeniu, pentru magazin alimentar, Tel: 0761630297 n Vânzãtor/oare cu experienþã magazin alimentar non-stop zona Ghencea, Compozitorilor, program 2 zile cu 2 zile, salariu 11 milioane, Tel: 0766324843 n Vânzãtori raion mezelãrie, cu experienþã ºi începãtori care doresc sã înveþe, pentru magazin din Piaþa Iancului, sector 2, Bucureºti, Tel: 0758108240 n Videochat Angajam fete cu/fara experientã pentru videochat. Program 5- 7h/zi. Salariu fix 1200$. Procent 50-90%, Bonus 300$, Avans 500$ din prima zi.Studiouri în zonele: Unirii, Universitate, Crângaºi, Obor, Dristor, Iancului, Calea Moºilor. Anunþ real 100%, Tel: 0732656366, 0763380077

é Videochat acum aceasta este rezolvarea ta financiara, angj.fete, conversatii online, min18 ani, engleza, PC mediu, comision 50-70%, bonusuri, premii, CM cazare, training, bonus angajare 500 $, experienta nu este necesara! 2 . 5 0 0 U S D / l u n a , izabelarizstudio@yahoo.com, http://www.wix.com/izuka0710/ri zstudio, Tel: 0764127778

n Videochat Sun Studio angajeaza cu/ fara experienta, oferim training, cazare, comisioane, program 6/8h, venituri intre 1.300-3000$ lunar, Tel: 0760808584

Videochat Bucureºti angajeazã fete condiþii deosebite, avantajoase, cazare gratuitã, promovare artisticã ºi profesionalã, Tel: 0722793065

é Vopsitor si polishor

cu experienta in prelucrarea mdf Producator mobilier angajeaza in incinta IMGB sct 4, Tel: 0752055963, 0752055964

n VOPSITOR

AUTO, PREGATITOR VOPSITOR AUTO, TINICHIGIU AUTO CU EXPERIENTA, MONTATOR / DEMONTATOR AUTO - SERVICE AUTO ANGAJEAZA URGENT, PIA_CLAUDIU@YAHOO.COM, TEL: 0726723411, 0727448561

14 Septembrie 2012 n Irlanda selectam specialisti IT: n ªofer Java, Net, Oracle, office@zrconsulting.ro, 0731548460

Ro-Tr-Ro Transport 3500E, international cat C+E ruta Tel: Romania-Turcia-Romania. Necesar experienta + viza Turcia. Nu sunati daca nu va incadrati, lucian@cerengroup.com, Tel: 0730030595

é Irlanda, Dublin,

Anglia, urgent soferite categoria B limba engleza mediu, baby sitter si mother help. job2000@ymail.com, Tel: 0213242444, 0786686985 Grecia. Dansatoare/hostess intre 20-30 de ani, zilnic 50E plus consumatie. transport si cazare gratuit. rog seriozitate, 1.500 EUR, alina_mahu83@ yahoo.com, Tel: 0724957398, 00306984345952

receptionera urgent, telefonista vorbitoare a limbii engleze (mediu-avansat) disponibila imediat, transport, masa si cazare asigurate, pentru detalii id: cristina_susan1984 Raspund la bip, 1.000 EUR, cristina_susan1984 @yahoo.com, Tel: 00353873515549 n Italia.

Sexy disco cauta dansatoare, animatoare, hostess cu sau fara experienta, agentii sau intermediari. Cazare gratuita, castiguri avantajoase, by_maxro@yahoo.com, Tel: 0742371156, 3478450304

é Germania

Spania, Cehia. Agricultura, cules mere, mandarine, portocale, depozite sortat si ambalat fructe si legume, contracte 6-12 luni.se asigura cazarea si salariul 700-1000 euro, plecari imediate, 0763128751, 0732036211, office@falconfconsulting.ro, http://www.falconfconsulting.ro

Gestionar, am experienta 6 ani in serviciul comercial / gestionar, aprovizionare, magazioner. Solicit loc de munca, Bogdan, Tel: 0722137443

n Îngrijitoare. Doamna serioasa,

doresc sa ingrijesc persoana in varsta (care nu are rude), femeie, din Bucuresti (de preferinta in cartierul Militari), pentru a ramane in locuinta, mihaielena1964@yahoo.com, Tel: 0729978271


14 Septembrie 2012

vânzãri terenuri / case-vile / garsoniere / pagina 9 n Vitan Real, vand casa- vila, cu zona centrala, n Mãgurele suprafata 500mp, terenuldispune de utilitati, gaye, ener. electrica, apa, canalizare, pret neg, 30.000 EUR, Tel: 0766484942 n Moara Vlãsiei vand teren 1300 mp + casa demolabila langa lac si padure, deschidere drum 30mp, 15 EUR/mp, 0729165702

n Obregia teren 160mp, stradal, posibilitati birouri, spatii comerciale, vad comercial, accept variante, Tel: 0767641354, 0760468428

n Drumul Taberei, nr 134A, teren de vanzare, suprafata de 2541 mp, liber de constructii, pret 520 euro/mp discutabil, teren construibil, Tel: 004915153344381

Olt, Berindei, comuna Daneasa, vand teren intravilan 2ha (posibilitate de lotizare), situat in centrul satului si in apropierea raului Olt, electricitate si apa pe teren, Tel: 0728961109

n Buzãu, Beceni, vand teren, livada, 2.5ha, Tel: 0741741427

Cãlãraºi, Fundeni, Frunzanesti, vand Teren Extravilan suprafata 17700 mp, deschidere 45m. Toate actele in regula, 1 EUR, mihaitza_bria@yahoo.com, Tel: 0762798886

n Centura Proprietar vand teren 1500mp sos. Odai sect 1. pret 250eur/ mp, Tel: 0744847498

PREDEAL, CENTRAL, PARTICULAR VAND PROPRIETATE COMPUSA DIN 2 CASE CU TEREN DE 1207 MP PLAT, TOATE UTILITATILE, CENTRALA TERMICA, GARAJ, CASA DIN 2003, 133 MP, 130.000 EUR, PEETRE36@ YAHOO.COM, TEL: 0727410168

Constanþa municipiu, zona centrala, vand casa P+1+M, Tel: 0741741427

é DÂMBOVIÞA TÃRTêEªTI PARTICULAR, LOTURI INTRAVILANE, INTRE VILE, 530-700 MP, GAZE, STALPI CURENT, LANGA PADURE, DRUM MODERN AMENAJAT, SE POATE CONSTRUI IMEDIAT IN REGIM P+1 (2), 14 KM DE BUCURESTI, 20 DE MIN DE PTA VICTORIEI PE DN7, AUTOSTRADA 4 BENZI FARA BLOCAJE IN TRAFIC, TOATE LOTURILE SUNT DELIMITATE, AU CADASTRU SI INTABULARE, 9.500 EUR, POZE/ DETALII PE SITE: HTTP://WWW.TERENURILAPADURE.RO, TEL: 0722677873, 07655555614

BERCENI COMUNA, VAND VILA CONSTRUCTIE 2011, AMPRENTA 110MP P+M, SUPRAFATA UTILA 160 MP, SUPRAFATA TEREN 430 MP, ACCES ASFALT SI DRUM PIETRUIT, STADIU VILEI ESTE APROAPE DE ROSU, CONSTRUCTIE DIN CARAMIDA BRIKSTON, CAMIN, FOSA, 50.000 EUR, TEL: 0740373742

é Vitan Vila superba 6 camere

P+1+M 2003, 100 mp amprenta, teren 300 mp, deschidere 12 m, 2 locuri parcare. 295000 Euro, plus o diferenta negociabila eventual in maxim 1 an, Tel: 0744359529

n Pipera, particular vand casa

240mp, teren 600mp, an constructie 1992, strada asfaltata, utilitati, 135.000 EUR, Tel: 500mp, acces facil, vedere n Buºteni particular, vilã duplex 0721204965 n Floreasca vand teren 278mp superbã. Teren în pantã linã, ideal 104mp, curte 253mp, mobilatã, in acte, 350mp in realitate, pentru casã de vacanþã. Pret vedere superbã, Tel: 0766618941 15eur/mp, Tel: 0722272270 1.700 EUR/mp, Tel: 0724722308 Ghencea n Prelungirea Margelelor 4, vand teren rezidential, 500mp, utilitati, gard beton, 31.000 EUR, 0722508529 n Giuleºti, Drumul Sabareni, vand Cãlãraºi teren 4100mp, 5 EUR/mp, Tel: Belciugatele, vilã 0747084695 direct la lac, ponton, Sitaru, teren n Grãdiºtea intravilan intre case, 1110mp, apa, barcã, pescuit ºi canal, gaze, negociabil, 18 EUR/mp, Tel: 0756029989, înotat din curte, 7 é Roºu casa la rosu situat in 0766692906 cartierul Rosu zona vile.P+E+M. camere, 2 bãi, 2 P:Living, bucatarie si baie. E:3 balcoane, 2 terase dormitoare, 2 bai si 2 balcoane. Grãdiºtea-Ilfov este turnat beton, mari, pivniþã, garaj M:mansarda Victoriei 24, vand 70.000 EUR, shivaatoufian@yahoo.com, Tel: separat, 1.400mp, teren 1000mp langa 0722630132, Fax: 0722630132 é Tunari teren construibil, 36m. Deschidere lac padure (pentru lotizabil (2 sau 3 loturi), 1400mp, cartier de vile, tarla ºi stradã, peste 100 casa), Tel: 33, 5 minute pan la Scoala pomi, 99.000 EUR, n Snagov p+2, constructie 2002, 0744247037 Americana, 30 de minute st-1150mp, su-687mp, deschidere Tel: 0744514488 pana in centru, 58 Euro/mp, lac 12m, g+f+p ct, ac, termopan, negociabil, 58 EUR/mp, negociabil, n Chiajna vila duplex 120mp, proprietar, cc_primex@yahoo.com, Tel: curte 150mp, 3 camere+ 2 bai, 1.100.000 EUR, Tel: 0722637990 0722242826, 0723358180 curent, gaze, canalizare, 85.000 EUR, Tel: 0723776405

n Prahova Comarnic teren aprox.

n Arad, Vladimirescu, vand teren de casa intravilan, cu suprafata construibila de 1200 mp, plus 200 mp (5l x 40L cale de acces), Tel: 0745523020

é BRAªOV,

Pantelimon case, zonã civilizatã, vis-a-vis de Selgros, P+1+mansardã, 295mp suprafaþã construitã, 470mp teren, electricã, gaze, canalizare, drum acces, se vinde ºi fãrã finisaje interioare, vecini pe toate laturile, preþ negociabil, la cheie, 165.000 EUR, Tel: 0744550007

demisol locuibil, parter, etaj, pod, 8 camere, 2 bai, amprenta 90mp, desfasurat 250mp, 150mp terasa, balcon, pivnita, structura rezistenta beton armat, toate utilitarile. 0727534040, 400.000 EUR, Tel: 0314192414, 0744151095

Ciºmigiu, particular vând garsoniera, parter înalt/6, 28 m, renovata, bucãtãrie utilata, se preteaza pentru birou/cabinet, 43.000 EUR, Tel: 0722560857, 0745151349 n Militari

Roºu, Ocazie! proprietar, bloc nou, stradal, et. 1, S=42mp, la cheie, 33.000 EUR, Tel: 0727525188

n Reºiþa piaþã strada Costila, etaj

2/4, confort 3, semidecomandat, apã, gaze, negociabil, Tel: 0763558766

Sebastian parc confort 1 decomandat 44 mp constructie 1990 termpan curata, 32.500 EUR, Tel: 0732864809, 0769526936

n Giurgiu Bâcu 10 minute de Carrefour-Militari, casa caramida, la cheie, teren=500mp, tocarie PVC polistiren 10, lindab, 3 dormitoare + 2 bai + 1 bucatarie + camera de zi + camera tehnica, é Titulescu Cuza proprietar, fantana, pivnita, 60.000 EUR, Tel: Casa curte constructie 2007 P+M, n Tineretului vând garsonierã 0722325373, 0724341829 92m, terasa 12m, 3 camere, 2 confort 1, Tel: 0769948929 bai, toate imbunatartirile si utilitatile, pivnita, loc parcare, 148.000 EUR, liviugrindes @hotmail.com, Tel: 0766522996

n Unirii, Popa Nan, Tepes Voda,

vand urgent casa si curte, zona centrala; pret negociabil, Tel: 0723886473

é Ialomiþa, Gârbovi, Casa la curte cu utilitatii + teren de 1 ha. Suprafata curte 3000mp. Merita vazut! 60.000 EUR, yo_axel@yahoo.com, Tel: 0766275092

Vâlcea Baile Olanesti, vila la rosu, teren 100mp, la strada, 7 camere, 330mp utili, negociabil, 75.000 EUR, Tel: 0747924919

é Titan, Trapezului, Garsoniera

de vanzare imobil nou, D+P+2+M cu predare in luna decembrie 2012, metrou, asfalt, liniste, 41 mp, la cheie, centrala proprie, geam tripan, polistiren de 10cm, se pot alege g, f, p, accept credit, 32.900 EUR, vasile.building @gmail.com, Tel: 0758090101


pagina 10 / vânzãri garsoniere / 2 camere / 3 camere

n Domenii -1 Mai, apartament 3 n Giuleºti vand apartament 3

Titan Auchan dezvoltator, garsoniera duplex cu balcon, 36mp, la cheie, 29.000 EUR, Tel: 0741555181

n Obregia Mega Image, 2 camere, 2/9, 53 mp, renovat, termopan, liber, Tel: 0723619619, 0722744599 n Obregia vand apartament 2 camere, 53.000 EUR, Tel: 0768732409

n Unirii

particular vand garsoniera, etaj 8. 63.000 Euro negociabil, Tel: 0744396738

n Vitan Real cf. 1, p/4, bloc mixt,

imbunatatiri, parchet, faianta, gresie, ac, beci, 0727.762.579, 35.000 EUR, Tel: 0727862512, 0744775675

Cartier n Alexandriei, Independentei, direct dezvoltator, vand apartament 2 camere, confort 1, 65mp, 2 balcoane, constructie 2012, loc parcare gratis, 39.900 EUR, Tel: 0723628485, 0763391616

é FIZICIENILOR, 2 CAMERE MOBILAT. FACILITATI: USA METALICA, USI INTERIOARE LEMN, GRESIE, FAIANTA, PARCHET MASIV, CENTRALA PROPRIE, AER CONDITIONAT; 3 MIN DE STATIA DE METROU N GRIGORESCU. CONTACT: CHIAMIL CRISTINA, 66.900 EUR, é Ozana, acces statie metrou 1 Dec. 1918, vand apartament 2 TEL: 0741284357 camere, un balcon, etaj 9/10, 58 mp, 47.000 EUR, Tel: 0723638308

Fundeni Doinei, living si dormitor baie bucatarie, st 67 mp, imbunatatiri constructie 2009, 47.000 EUR, Tel: 0732864809, 0769526936

n Militari Roºu Super Oferta!

proprietar, blco nou, stradal, et. 2+M, S=100mp, la cheie, 50.000 EUR, Tel: 0727525188

n Militari Vistiernicul, particular, vand apartament 2 camere semidecomandat, bloc caramida, p/4, super imbunatatit, exclus Rahova, agentii, negociabil, langa scoala si é Antiaerianã, Crizantemelor, Vand apartament 2 gradinita, 40.500 €, 0733824893 camere 28mp, et. 2, finisat, n Militari Apusului, vand zugravit lavabil, gresie, faianta, apartament 2 camere, fara gaze, parchet, termopane, usa metalica, imbunatatiri, 30.000 EUR, Tel: central, ocupabil, aproape de 0761942278 mijloacele de transport. Pret neg, n Militari confort 1 24.000 EUR, stepjobs@yahoo.com, Tel: semidecomandat, parter/4, 52 mp, 1980, gresie, faianþã, parchet, 0743406604, 0740852564 termopan, uºã metalicã, finisat, semimobilat sau mobilat, preþ negociabil, Tel: 0786581414 n Berceni Emil Racovita, 2 camere, proprietar, conf. 2, 1/10. termopan, gresie, faianta, usa metalica, parchet, contorizat, liber, curat, 39.000 EUR, Tel: 0721323233

Domenii -1 Mai, apartament 2 camere/garsoniera, constructie noua, finisaje lux. Proprietar, Tel: 0721805460, 0762343750

14 Septembrie 2012

Militari, Lujerului, 2 camere decomandate, gresie, faianta, termopan, parchet, apometre, repartitoare, aer conditionat, negociabil, 49.000 €, Tel: 0744918046

n Militari, Margelelor, Particular, apartament 2 camere decomandate, etaj 3/3, gresie n Eroii Revolutiei, 2 camere, faianta - aer conditionat-usa parter/7, dec, 41.000 EUR, Tel: metalica. Pret negociabil, 0723619619, 0722744599 56.000 EUR, Tel: 0742125005

Unirii, Principatele Unite, vand apartament 2 camere, Legea 112, exclus credit, vaduval@gmail.com, Tel: 0736542651

n Vitan, Bobocica, vand ap. 2

camere Etaj 1/4, geamuri si balcon termopan, gresie, faianta, parchet, usa metalica, 45.000 €, aftodiedaniel@yahoo.com, Tel: 0724845813

camere, constructie noua, finisaje lux. Proprietar, Tel: 0721805460, 0762343750 n Drumul Taberei Margeanului, 1/8, decomandat, 2 gr. sanitare, 75mp, bloc 86, reabilitat, centrala proprie, termopan, parchet, 61.500 EUR, Tel: 076510717

Fundeni Doinei, duplex 3 camere, living, bucatarie, 2 bai, complet imbunatatit, constructie 2009, st 120 mp, 66.000 €, Tel: 0732864809, 0769526936

semi n Pajura-Faurei, decomandat, 48 mp, 4/4, vedere stradala, bloc in curs de reabilitare, g+f+p+t, negociabil, 47.000 EUR, Tel: 0723533782, 0724425894

Pantelimon Cora confort 3 cu gaze si imbunatatiri etaj 1/4 stradal, 23.500 EUR, Tel: 0732864809, 0769526936

é Plevnei

15 Ultracentral, vanzare 2 camere, An 1959 Dec, Et 4, Mobilat, Utilat, Liber, 49.11mp, Curte interioara 1500mp din care proprietarul detine 20mp prin contract, Termopan, Gresie, Faianta, Parchet, 2 locuri parcare, Liber, 69.999 EUR, adrian.manea84@gmail.com, Tel: 0754016116

Titan Auchan dezvoltator, apartamente duplex cu balcon, 5/5, su=54mp, la cheie, termen predare septembrie 2012, 40.000 EUR, Tel: 0741555181 Titan Auchan dezvoltator, apartamente duplex cu balcon, 5/5, su=46mp, la cheie, termen predare septembrie 2012, 36.000 EUR, Tel: 0741555181

n Alexandriei, Cartier Independentei direct dezvoltator, vand apartament 3 camere, 105mp, 2 balcoane, 2 bai, constructie 2012, loc parcare gratis, 51.500 €, 0723628485, 0763391616

Brâncoveanu Budimex confort 2 sporit decomandat spatios etaj 2/4 zona de vile constructie 1981, 40.500 EUR, Tel: 0732864809, 0769526936 n Colentina particular, conf. 1, balcon, cadastru, intabulare, discutabil, 68.000 EUR, Tel: 07281719198, 0723471440

Dristor, Ramnicul Sarat, confort 1 decomandar etaj 1/10 cu 2 balcoane constructie 1981 centrala parchet 78 mp, 71.000 EUR, Tel: 0732864809, 0769526936

é Gara de Nord, vis-a-vis de Gara, Bd. Dinicu Golescu, apartament 3 camere + dependinte; Arie construita: 67, 30 mp + balcon (3, 54 mp) = 70, 84; Arie utila = 60, 09 mp; Blocul construit in 1960 are 7 etaje si lift cu selectie automata comenzi, are structura in cadre si zidarie de caramida, plansee de beton armat, sistem de incalzire Radet, grup sanitar cu baie, instalatie electrica si bucatarie cu racordare la gaze (are apometre, nu are repartitoare in bloc). Spatiul este intretinut dar nu s-au realizat imbunatatiri/ renovari. Datorita unei bune administrari costurile de intretinere sunt minimale iar confortul termic este asigurat in conditii optime pe toata perioada rece (Octombrie - Aprilie). Destinatia de baza: apartament locuinta, destinatia actuala: sediu firma, birouri proiectare. Se poate cumpara de catre persoana fizica sau persoana juridica, eventual si predare societate cu sediul in apartament (2005). Locatie deosebita pentru contacte firme cu parcare comuna intre blocuri. Pret negociabil, 65.000 EUR, arhintex_arhinvest@yahoo .com, Tel: 0727320025, 0213161319

camere, semidecomandat, mobila stil, masina Singer, Tel: 0722931248

n Mihai Bravu metrou -8/15, 86mp, constructie imbunatatiri, mobilat, 0723619619, 0722744599

noua, Tel:

n OBREGIA, ZONA CULTURAL,

VANZARE APART SEMI DECOMANDAT, RENOVAT IN 2010, GRESIE, FAIANTA, TERMOPANE, PARCHET, AER CONDITIONAT, MOBILAT, 70.000 EUR, TEL: 0721517550

Pantelimon particular, vând apartament 3 camere, stradal, decomandat, et. 9, bloc termoizolat, preþ 68.000E negociabil, Tel: 0722408749

n Sebastian

Parc, Petre Ispirescu, 3 camere, 2 balcoane, 2 bai, debara, 84mp utili, etaj 4/8, loc parcare ADP, negociabil, 77.000 EUR, Tel: 0746057103

Timpuri Noi 3 camere, 70mp, bloc nou, 100.000 EUR, Tel: 0730106207 n Titan, Trapezului, Apartament

Imobil nou, D+P+2+M cu predare in luna decembrie 2012, metrou, asfalt, liniste, 92 mp, la cheie, centrala proprie, geam tripan, polistiren de 10cm, se pot alege g, f, p, accept credit, 69.900 EUR, vasile.building@gmail.com, Tel: 0758090101

Turda-1Mai, particular, vand apartament 3 camere, semidec, etaj 1, 74 mp, 2 balcoane, 2 bai, fara imbunatatiri, vedere spate, pret negociabil, 84.000 €, Tel: 0729256426 n Unirii, Fantani, 3 camere, 4/8, dec, vedere fata, 2 balcoane, A/C, Tel: 0723619619, 0722744599


14 Septembrie 2012

vânzãri imobile / schimburi / cumpãrãri imobile / închirieri oferte imobile / pagina 11

n Herãstrãu Nordului Bucuresti vand cladire birouri s+p+5+6 retras, suprafata totala-1078mp, n Victoriei Piata, Ultracentral, 3 teren-259mp, 4 locuri parcare. 850.000E+TVA, Tel: camere decomandate, 1990, Pret intretinere mica, 80mpu, 7/8, 2 0756512300 bai, metrou, 138.800 EUR, Tel: 0720732620

Cumpar cu plata chas garsoniera confort 1, 2, 3 indiferent zona, Tel: 0766638972

Vitan Real sau Auchan Titan, dezvoltator, de la 66mp, pret de la 40.000 E, la gri, Tel: 0741555181

Barbu Vãcãrescu intersecþia cu Gheorghe Þiþeica, în Bucureºti, proprietar, vând garsoniere, apartamente cu 2 ºi 3 camere, 1.000 EUR/mp, Tel: 0730711519 é Colentina zona Raul Colentina, vand urgent apartament 4 camere, decomandat, etaj 1/10, 2 bai, 2 balcoane, vedere fata/spate, 85mp, stradal, 87.000 EUR, alexe_bobo@yahoo.com, Tel: 0726839097, 0721274436

n Gara de Nord Proprietar vand

spatiu comercial parter 200mp, 350.000 EUR, 074487498

bloc Tel:

Schimb apartament modest, ultracentral, cu 2 camere mari, bucatarie si anexa sanitara fara baie, utilitati: gaze, energie electrica, apa, cablu TV, str. Dragos Voda 68 cu garsoniera conf.II de preferabil zona Militari sau Drumul Taberei, Tel: 0726305248, 0763199827

Particular cumpar teren intravilan, zona cu utilitati curent, gaze, ofer maxim 15.000 Euro, Tel: 0726150207, 0736446482

Cumpar cu plata pe loc garsoniera confort 1, 2 sau 3, Tel: 0727833139, 0765025527 Cumpar cu plata imediat apartament 2 camere confort 1, 2 sau 3, Tel: 0727833139, 0765025527

n Iancului, Avrig, M Bravu, Moºilor, particular cumpãr garsonierã, cf 1, decomandat, etaj inferior, ofer, 30.000 EUR, Tel: 0770216920, 0728939820

Cumpar cu plata imediat, apartament 2 camere, indiferent zona, confortul si modul de intretinere, Tel: 0766638972

Drumul Taberei sau Berceni, particular cumpar cu credit a p a rt a m e n t 3 c a m e re , decomandat, exclus parter sau ultimul etaj, spatios, 2 g ru p u ri s a n ita re , T e l: 0753121592

PLEVNEI PARTICULAR, VILÃ 24 DE CAMERE, 700 MP, D+P+1+M IMOBIL ISTORIC R E S T A U R A T ÎN 2 0 0 9 , COMPLET UTILAT, FINISAJE LUX, PARCHET, MARMURÃ, TERMOPAN, VITRALII, AER CONDIÞIONAT, CENTRALÃ T E R M IC Ã , C E N T A R A L Ã TELEFONICÃ 2011, LINIE F IB R Ã O P T I C Ã , 3 L IN II TELEFON, DEPOZIT, ARHIVÃ, SALÃ AªTEPTARE, CIRCUIT TV-SATELIT, CAMERE SUPRAVEGHERE, ALARMÃ CU MONITORIZARE, CENTRALÃ ALARMARE INCENDIU AUTOMATÃ, SALÃ ª EDIN Þ E , 4 G R U P U R I SANITARE, CURTE, PARCARE. PRETABIL AMBASADÃ / M U L T IN A Þ I O N A L Ã , T E L : 0733106680

é Rahova De inchiriat, ap. in

vila, 200 mp, pretabil activitatiilor societatilor comerciale. Utilitati, parcare, supraveghere video, alarma. Negociabil, 800 EUR/luna, office@agro-consult.ro, Tel: 0744337776 Lascar Catargiu n Romanã inchiriez vila d+p+e+m, suprafata utila 434mp, 2.500 EUR, Tel: 0744381266

é Baneasa,

Greenfield in complex rezidential, garsoniere complet mobilate si utilate, variante pret 300-335 € comision 0, 300 EUR/luna, Tel: 0722819746 office@dutchiemanagement.com,

é Costin

Georgian Inchiriez garsoniera cf1, semidec, 2/10, bloc gaz, complet utilat si mobilat modern, stradal, zona linistita, metrou, parc. 2+1 luni, 1.100 RON/luna, Tel: 0761104440 n Decebal mobilata modern, gresie, faianta, termopan, usa metalica, aer conditionat, masina spalat, mocheta, 270 EUR/luna, Tel: 0748330572 n Dristor particular, inchiriez garsoniera mobilata, exclus intermediari, 220 EUR/luna, Tel: 0722829838 n Magheru, garsoniera dubla, complet utilata, cu toate dotarile, Tel: 0744567970 n Panduri, cf.I, 40mp, mobilatã, Tel: 0741179208 n Prelungirea Ghencea, inchiriez garsoniera, confort 1, bloc nou, usor negociabil, 230 EUR/luna, Tel: 0752107853

Solicit in vederea inchirierii garsoniera mobilata sau nemobilata, Tel: 0732864809, 0769526936 n Universitate é Sãlãjan Str. Stelian Mihale nr Universitate,

vis-a-vis vedere 6C, Inchiriez Spatiu birouri format Intercontinental, Garsoniera 2/7, din imobil Birouri C1 - P+E+M, toate facilitatile, Tel: 0722100112 suprafata utila totala de 265, 27 n Victoriei, ofer spre inchiriere mp si C2 - garaj si anexe tip camera in apartament unei fete, parter, suprafata utila de 120 mp; Tel: 0727414266 cu teren aferent in suprafata de 554 mp, 9.000 EUR/luna, darkw0w@yahoo.com, Tel: 0762208377, 0720007054

n 1 Mai (Mihalache) inchiriez camera dependinte la vila, curte, aproape de Facultatea Agronomiei Romano- Americana, ptr 1-2 studente, Tel: 0761014580 n Apãrãtorii Patriei camerã, 1-2 studente, metrou, toate facilitãþile, Tel: 0721482791, 0214603452 n Brâncoveanu pensionara singura ofer camera mobilata la una doua fete, Tel: 0216845094 n Drumul Taberei inchiriem camera in apartament unei tinere nefumatoare, convenabil, facilitati. Telefon duppa ora 18:00, Tel: 0217256631 n Giurgiului Toporaº, închiriez camerã în vilã, mobilatã, cu toate facilitãþile, Tel: 0771108302 n Griviþei inchiriez 1 camera la curte, mobilat, utilat, dependinte comune, 100 EUR, 0762430363 n Pajura caut colega de camera in apartament modest, confortabil, utilat, 300 RON/luna, 0727997702 n Titan, Inchiriez o camera (ap 2 cam) la bloc, fete. Rog seriozitate, Tel: 0723235450, 0769667783 n Unirii inchirie camera mobilata vila, intrare separata, 600 RON/luna, Tel: 0721648162

n Cãlãraºilor, Delea Veche, parter vila 100mp nemobilat, curte 150mp, 3 camere, 2 bai, ac, termopan, ct, proprietar, negociabil, 1.000 EUR/luna, Tel: 0722637990 n Grivitei, inchiriez etaj casa, utilat, mobilat, suprafata 150mp, 3 camere, baie, bucatarie, 500 EUR, Tel: 0762430363

é Iancu Nicolae Inchiriez vila, P+1+M, 300 mp construiti, 250 mp teren. P: living 40mp, bucatarie 17mp; E1: 3 dormitoare (19, 20, resp. 21mp); Mansarda open space. Total 4 bai, 1.200 EUR/luna, teoc65@gmail.com, Tel: 0722338899

VITAN MALL PARTICULAR OFER SPRE INCHIRIERE / VANZARE VILA, TEL: 0722758289, 0722758297

Nerva Traian, garsonierã 45mp, et. 1/8, decomandatã, parþial mobilatã, Tel: 0753814628 n 1 Decembrie Bd garsoniera, cf 2 utilata, mobilata, 170 EUR/luna, Tel: 0727865082 n Apãrãtorii Patriei inchiriez garsoniera confort 2, Tel: 0213344124, 0767388338

é Vitan Mall garsoniera, confort

1, decomandat, 41 mp, mobilata, utilata, termopan, parchet, AC, masina de spalat, frigider, internet, cablu TV, bloc 1991, et 2/9. Zona Mall Vitan - Foisorului, 250 EUR, Tel: 0721692736

é 13 Septembrie - Sebastian

Apartament superb, 61 mp, decomandat, renovat, P/8, interfon, mobilat complet, bucat utilata, termopan, parchet, contoare apa/caldura, la 5 min de transport comun si Mega Image, pret negociabil, 330 EUR/luna, Tel: 0726818231


pagina 12 / închirieri oferte 2-3-4 camere / spaþii comerciale / cereri / auto-moto n 13 Septembrie, zona Prosper, inchiriez 2 camere, bloc reabilitat, etaj 4, 220 EUR, Tel: 0726142187 n Arcul de Triumf, Bd. Marasesti, apartament 2 camere pentru 1-2 persoane, posibil studente, Tel: 0730086713

é Bãneasa, complexul rezidential

Greenfield, Firma administrator oferim apartamente 2 camere complet mobilate si utilate, videointerfon, centrala termica, la numai 10 min. distanta de Carrefour Baneasa, Ikea. Nu percepem comision, 350 EUR, office@dutchiemanagement.com, Tel: 0722819746 apartament n Berceni decomandat, toate utilitatile, stare exceptionala, discutabil, 350 EUR/luna, Tel: 0728934046 n Cantemir Apartament 2 camere, mobilat, utilat complet, Tel: 0726703619 Taberei Valea n Drumul Argesului, proprietar inchiriez urgent 2 camere, mobilat, utilat, negociabil, 200 EUR/luna, Tel: 0760513488 n Drumul Taberei 2 camere utilat complet, proprietar, negociabil, 200 EUR, Tel: 0760513488

é DRUMUL TABEREI 39, PROPRIETAR, 2 CAM, ET 2/10, RENOVAT (TOTUL NOU), MOBILAT, UTILAT COMPLET, FRIGIDER, TV, ARAGAZ, CUPTOR MICROUNDE, MASINA SPALAT, PARCHET, GRESIE, FAIANTA, VEDERE STRADALA, USA METALICA, LOC PARCARE, 300 EUR/LUNA, TEL: 0744216691 n Drumul Taberei, zona Valea Ialomitei, ideal pentru studenti Inchiriez ap 2 cam, dec, etaj 10/ 10. Renovat anul trecut: parchet, gresie, faianta, usa metalica, termopan, apometre. Complet mobilat si utilat: masina de spalat, aragaz, frigider, microunde, AC. In prima luna se plateste chiria pe luna in curs + contravaloarea unei chirii in avans, 300 EUR/luna, manager@franctextile.ro, Tel: 0747062296 n Gara de Nord Inchiriez ap 2 camere, izolat termic, semidecomandat, semimobilat etaj 5/6, aragaz, frigider, termopan, 250 EUR, Tel: 0722539420, 0723862665 n Gara de Nord Dinicu Golescu Proprietar inchiriez ap 2 cam, semidec. Parter, nemobilat g/f/p u.m. sistem alarma Disponibil imediat, de preferat firme, relatii intre orele 13-19, Tel: 0747299204 n Kogãlniceanu Piaþã, nr. 8, apartament 2camere, etaj 1, vedere bulevard, nemobilat, parchet, faianþã, gresie, curat, Tel: 0314105254, 0725332211 n Militari Iuliu Maniu, statia Apusului, posibilitate Metrou Pacii sau Gorjului, 4/8, decomandat, mobilat, utilat complet, Pret negociabil, Tel: 0756553473

n Militari Lujerului Cora metrou, particular, 56 mp, semidecomandat, conf 1, 3/9, civilizat, parcare, complet recent imbunatatit, amenajat, dotat, mobilat, decorat lux pt 1-2 doamne/ studente care accepta proprietara din Germania in living 1 saptamana/ an, 300 EUR, Tel: 0217722578 municipiu, aleea n Oradea Rogerius, dau spre inchiriere apartament 2 camere, dormitorul nu se inchiriaza, se tine incuiat, 100 euro, Tel: 0728295209

Titulescu, 2 camere, 57mp, decomandat, utilat si renovat, et. 5, 290 EUR/luna, Tel: 0788462344 fantani, proprietar, n Unirii, inchiriez apartament 2 camere pe termen lung la o familie sau persoana serioasa, 0722525481

n Barbu Vãcãrescu, Office Space, Birou de inchiriat stradal, 130-200 mp. Et 1/130 mp, open space + 3 toalete (singur pe etaj) Et 2/130 mp, open space + 3 toalete (singur pe etaj) Et 3/67 mp, compartimentat, 3 birouri + 1 baie, terasa 70 mp (singur pe etaj) Chirie lunara: 11.50 eur/mp, 1.150 EUR/mp, romcrystal@yahoo.com, Tel: 0744651566

n Colentina, inchiriez spatiu birouri in vila, 250mp, utilat complet, Tel: 0726227307

auto vechi dar functionale! Ofer pe loc intre 100 si 500 € in functie de auto! (suna dupa ora 12), 0214119543, Tel: 0765476970, 0724952199

n Ford Transit, 149.000KM, an

fabricatie 2003, full-option, rulat numai in Italia, unic proprietar, inmatriculat in Romania, 6.000 EUR, Tel: 0756818574 n Opel Zafira 2002, 195.000km, diesel, putin rulata in oras, 7 locuri, jenti schimb cu anvelope iarna, optionale, 3.800 EUR, dan.rusu71@gmail.com, Tel: 0721250066 n Peugeot Boxer autoutilitara, Tel: 0766661585, 0761010808

Gara de Nord, in vecinatatea Pietei Matache, spatiu comercial stradal 80mp, 10 EUR/mp, Tel: 0728961109 Gruiu - Snagov, Închiriem s p a þi i d e p o z i t a re 1 . 4 0 0 mp/halã, 1, 5 Euro/mp, Tel: 0726101522, 0721299205

Cartier Militari Residence - Metro. Particular, n Alexandriei sector 5 80 mp, Închiriez spaþiu comercial 60 mp, confort 1, ultra modernizat, 500 EUR/luna, Tel: 0768597829 combinã frigorificã, mobilier nou, TV, etc, privat, negociabil, 330 EUR, Tel: 0723848313 n Berceni, închiriez apartament 3 camere, mobilat utilat lux, Tel: 0721761318, 0769191823 n Central inchiriez apartament 3 camere, curte, acceptam studenti, n Drumul Taberei, 134A, teren de Tel: 0722635700, 0721325038 inchiriat, suprafata 2541 mp, fara n Gara de Nord hotel IBIS, constructii, situat in teren 5euro/mp, direct particular, ofer spre inchiriere construibil, apartament 3 camere, et. 4/8, proprietar, Tel: 004915153344381 semidecomandat, mobilat sau n Traian, inchiriez garaj, nemobilat, renovat recent, utilat, convenabil, Tel: 0722594207 cablu, internet, zona linistita, Tel: 0751230241 n Militari Uverturii, proprietar, etaj 3, decomandat, mobilat parþial, centralã, apometre. Liber cu 1 Octombrie, Tel: 0723575824 n Tineretului 3 camere -mobilat modern, renovat, termopan, Tel: n Dorim sa inchiriem pe termen 0723619619, 0722744599 lung teren (agricol) 3-4ha in zona de nord a capitalei-Otopeni, Balotesti, Saftica, cu acces usor, curent si apa, Tel: 0744561746 n Particular doresc sa inchiriez apartament 3 camere, zona n Bãneasa Penthouse Nord, Crângaºi, Tel: 0731554477

é Vitan apartament 4 camere, decomandat, utilat, semimobilat, f. curat, gresie, faianta, parchet, ac, et. 1, ideal firma, 500 EUR, ancastefania2005@yahoo.com, Tel: 0730500608

n Cumpar numai de la proprietar

Ferdinand excelent spatiu stradal 100mp pentru birou sau magazin, pret negociabil, Tel: 0722519684

n Militari

5/5, sc=250mp, constructie 2007, finisaje superlux (granit, marmura, parchet masiv), vedere superba lac, loc parcare, complet mobilat si utilat, 1.700 EUR/luna, 0744561746

14 Septembrie 2012

é Dacia Logan Preferance 1.5 dci Diesel, Euro 3, luna06.2006, computer de bord, airbag sofer -pasager, inchidere centralizata, geamuri electricefata, servodirectie, proiectoare, radio-casetofon original cu modulator fm-mp3 pe card si 4 boxe, scaune fata reglabile, huse din imitatie piele in culaorea masinii, deschidere portbagaj, pe telecomanda, Baterie noua, Ambreiaj nou, marca LUK, (disc, placa, rulment), Cutie viteza noua, cea veche a avut probleme de noua la diferential, Interior curat, vehicul de nefumator fara evenimente rutiere, acte la zi, Km Reali, masina merge si arata impecabil, accept verificare service, 3.150 EUR, ficiumugur@yahoo.com, Tel: 0728402348, 0761343841

Solicit in vederea inchrierii garsoniere, apartamente sau case la curte, Tel: 0766638972 Solicit in vederea inchirierii garsoniera sau apartament, Tel: 0727833139, 0765025527

é Dacia Papuc 1,9

diesel, 2 locuri carosat, 2004, 1.800 EUR, Tel: 0726203005

é Subaru Forester, sg/sg5; an fabricatie 2007; km: 95.000; caroserie a/c break; nr. locuri 5; capacitate cilindrica (cm3) 1994; putere kw 116; benzina; tractiunea 4 x 4; culoare gri metalizat (originala). Dotari: proiectoare de ceata; geamuri electrice fata/ spate; inchidere centralizata; sistem antifurt electronic; aer conditionat (clima); trapa plafon; jante de aliaj usor; radio cd (cd changer si 7 boxe); anvelope 5 buc; nr. chei: 2; unic proprietar (persoana juridica); pret (in lei) negociabil, se adauga TVA, 7.000 EUR, arhintex_arhinvest@ yahoo.com, Tel: 0727320025, 0213161319

Cumpãr auto Logan, Supernova, Dacia, Cielo, Matiz/Tico, Citroen, Chevrolet, Renault, Opel, Skoda, Solenza, Peugeot. Si mici defecte, Tel: 0212551102, 0721309765

é Dacia Renault cumpar autoturism anul 2000-2012, plata si actele pe loc, Tel: 0762642694, 0724798097

n Mercedes-Benz 190 E piese:

alternator, electromotor, radiator, oglinda stanga, grila fata, relee, Tel: 0768763684

é Piese auto import noi, dezmembrãri absolut orice marcã, Tel: 0744495564, 0722640080 n Vand

pompe electrice alimentare benzina si diesel, in rezervor sau exterior, capuri distribuitoare, injectoare, pentru orice tip auto. Garantie, Tel: 0744852658


14 Septembrie 2012

electro / matrimoniale femei - bãrbaþi / pagina 13

é Finalizare Orala! Vino sa vezi

realitatea, sigur acum ai facut alegerea perfecta, vino in locatia mea, sunt sigura ca aici vei gasi tot ceea ce ai cautat pana acum, vino, te astept, sigur vei mai reveni, sex total, 150 RON/ora, n Sex total 50 fin, ador sa fac Tel: 0725073448 é Atractia verii! te astept la mine dragoste, imi place la nebunie sa ne topim de placere. Servicii sexul oral neprotejat, normal, anal, totale, locatie curata, discreta, AC, 50 RON, Tel: 0764927274

n Cumpar doar avantajos laptop, iphone si diverse alte electronice! Ofer plata pe loc daca ne intelegem la pret! (sunati dupa ora 12), 0214119543, Tel: 0765476970, 0724952199

laptopuri n Calculatoare monitoare LCD depanez, (re) instalez, vând, cumpãr, inclusiv weekend. 021.220.12.16; 0723.984.654, Tel: 0746283201, 0768790654

é Masini spalat au-

tomate, deplasare gratuita, repar, garantie. Urgenta, seriozitate, Tel: 0212307206, 0722599271, Fax: 0214209371

é Frigotehnist, reparatii frigidere, combine, lazi frigorifice, dozatoare, Tel: 0764562524

perfecta, sexy, é Amanta senzuala, ofer clipe de vis domnilor cu pretentii si manierati, sex oral neprotejat cu finalizare, normal in orice pozitie vrei tu, 69, orice fantezie este permisa, 150 RON/ora, Tel: 0732953635

é Show erotic! punem pasiune in tot ceea ce facem. Vino alaturi de noi intr-o ambianta discreta si intima. Garantam 2 finalizari explozive. Raspunde la provocarile noastre. Oral si normal in orice pozitie, 150 RON/ora, 0766785688

150 RON/ora, Tel: 0725373871

é Finalizare orala! Imi place sa

te scap de stres si sa transform timpul petrecut cu mine in é Non-stop Alina, noua pe site, momente de placere si extaz. Sex 150 RON/ora, Tel: bruneta sexy, ofer sex oral si Total, normal! zona Costin Georgian 0756587946 (metrou) suna-ma la orice ora! 100 RON, Tel: 07318829042

é Reparatii

frigidere, congelatoare, vitrine frigorifice, aer conditionat la domiciliul clientului, oferim garantie, Tel: 0767552647, 0213806880

é Sex é Finalizare Orala! Vino sa vezi realitatea, sigur acum ai facut alegerea perfecta, vino in locatia mea, sunt sigura ca aici vei gasi tot ceea ce ai cautat pana acum, vino, te astept, sigur vei mai reveni, sex total, 150 RON/ora, é Ciocolate calde, dorim sa te Tel: 0725073448 rasfatam sa te alintam cum iti doresti tu, te asteptam si te dorim langa noi, pupici, 80 RON/ora, rubin.masaj@yahoo.ro, Tel: 0765505383

total, Lucrez absolut singura, pozele sunt ale mele. Doriti discretie, placere, relaxare, fara batai de cap, fara probleme? Atunci contactati-ma, 150 RON/ora, Tel: 0731152484

é Non-stop Alina, noua pe site, bruneta sexy, ofer sex oral si normal! zona Costin Georgian (metrou) suna-ma la orice ora! 100 RON, Tel: 0731882904

é Doua fete superbe! oferim servicii totale, poti alege, sau ne poti avea pe amandoua, 150 RON/ora, Tel: 0737115058

Italian 48 ani domiciliul în Germania, doresc cãsãtorie cu doamnã româncã 30-55 ani. OP 17, CP15,

n Licentiat,

Discret, casatorit, 32/1.75/73, Bucuresti, caut doamna (casatorita) pt relatie de lunga durata. Nu materialista, sms id i.mihai17, rog seriozitate, Tel: 0765024550

é Pasarici Umede. O sa te

cucerim intr-atat incat sa nu faci altceva decat sa ne doresti, sa ne visezi, sa simti parfumul, 80 RON/ora, masaje87@yahoo.ro, www.masaj-erotic-elegant.ro, Tel: 0764343709

Patron, situatie materiala foarte buna, doresc relatie serioasa, rog sms, Tel: 0727326176

é Profesionista. La mine ai parte n Tanar simpatic stabilit in Italia de mult respect, rasfat, igiena, de 8 ani, caut tanara simpatica discretie si nu te grabesc. Sex pentru o relatie serioasa. Rog Total, 150 RON/ora, 0736857814 seriozitate, Tel: 0761778632


pagina 14 / animale / pierderi / magie / citaþii-licitaþii / autorizaþii mediu / afaceri

14 Septembrie 2012

n Vand 2 locuri Cimitirul Bellu, Tel: 0756030574

n Vand anvelope second-hand

n Pierdut actele firmei Sc Plus Prest Consult Srl. Le declar nule, n Pierdut certificat constatator punct lucru str Maica Domnului 7, S2, Bucuresti al Sc Bertha Real Service Srl, CUI 22949473, J40/23807/2007 cu sediul in Bucuresti, str Moroieni, nr 56, sect 2. Il declar nul, Pierdut certificat constatator pentru suspendarea activitatii firmei Sc Yaya Mod Import Srl cu sediu social in sos Giurgiului nr 123, bl 4b, sc 5, et 7, ap 186, inregistrata la Registrul Comertului din Buc, sub nr J40/4845/14.03.2008 avand CUI RO23508190. Il declar nul,

n Pierdut certificatele constatatoare de sediul al SC Mondexim Co SRL, situate în Bucureºti, sector 2, str Turnãtorilor, nr 10, ap 2, Bucureºti, sector 3, str ªelari, nr 28, J40/14256/1991, CUI 4282206, sediul social în Bucureºti, str ªelari 28, sector 3. Le declar nule,

é Bichon, vand 5 pui de 5 saptamani, 2 baieti si 3 fetite, deparazitati, Sunt foarte jucausi, sociabili si iubitori, ideali pentru orice familie.Merita vazuti. Oferta... numai iubitorilor de animale, 550 RON, dana3mary@yahoo.com, Tel: 0766196048 n Dau catel de casa gratis unei persoane iubitor de animale, parasesc tara definitiv, Tel: 0214238731, 0766754744

n Pierderi acte Pierdut cartela de metrou cod 4771150255074, pe numele Feraru Andreea. O declar nula,

é Clarvazatoarea Olimpia va asteapta sa va rezolvati toate necazurile de farmece, blesteme, facaturi, Tel: 0726556977, 0761853955

dosarul 28005/4/2011 n In Instanta Judecatoriei 4, in numele legii hotaraste: admite cererea, precizata formulata de creditoarea Contexpert Consulting Srl, cu sediul in Bucuresti, sector 1, str. Buzesti 75, etaj 4, in contradictoriu cu debitoarea International Piese de Schimb Srl, cu ultimul sediu cunoscut in Bucuresti, sector 4, sos. Giurgiului nr. 260, citata si prin afisare la usa instantei si prin publicitate. Ordona debitoarei sa achite creditoarei suma de 35766.28lei reprezentand serviciile prestate in cuantum de 11888.71lei si penalitati de intarziere in cuantum de 23877.57lei. Stabileste termen de plata in 15 zile de la comunicarea prezentei. Ia act ca nu se solicita cheltuieli de judecata. Cu drept de cerere in anulare pentru debitor in termen de 10 zile de la comunicare. Pronuntata in sedinta publica azi 22.05.2012. Presedinte: Cornelia Popa, Grefier: Melania-Maria Pana, n Lichidatorul judiciar numit in dosarul 4/87/2012– al Tribunalului é Anticariat Teleorman– sectia civila 1, debitoare Sc Matezim Srl, cu cumparam carti sediul in str. Mihai Viteazu, bl. 4 orice domeniu, e, sc. C, et. 3, ap. 8, loc. Zimnicea, jud. Teleorman, deplasare gratuita, inmatriculata la Reg. Com. sub plata pe loc. numarul J34/205/2005, cod unic de inregistrare: 17390706, notifica 0213159704, debitoarei, asociatilor, creditorilor, ONRC, ORC Teleorman www.targulcarti.ro, propunerea formulata, in sentinta Tel: 0731407474, civila nr. 518/05.09.2012, de intrare in procedura falimentului, 0740088443 pronuntata de judecator sindic, desemnandu-se ca lichidator n Anticariat cumparam judiciar Best Insolvency Sprl,

n Sc Hydro Geo Consulting Srl anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Laborator de testari si analize tehnice pentru constructii” propus a fi amplasat in sat Tantava, com. Gradinari, jud. Giurgiu. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu din Giurgiu, sos. Bucuresti, nr. 111, sc. A+B, si la sediul SC Hydro Geo Consulting Srl din sat Tantava, com. Gradinari, str. Tufan, jud. Giurgiu. Observatiile publicului se primesc la sediul APM Giurgiu, in zilele de lunivineri intre orele 9:00-14:00,

carti din toate domeniile. Deplasare la domiciliul dumneavoastra. Plata pe loc. 0728599965, 0213140473

Germania, en-gross, orice dimensiune, lichidare stoc, Tel: 0763798503

n Credite pentru nevoi personale

cu sau fãrã garanþie, pe termen scurt sau mediu, 0727556103

n Cedez firma (fara datorii) firma momentan suspendata, 1 EUR, mihaitop@gmail.com, Tel: 0724876657, 0724113131 n Colentina cedez afacere magazin alimentar+ sala jocuri electronice, Tel: 0786988166

é Fast food si patiserie. De

vanzare utilaje second hand pentru fast food la preturi de lichidare, friteuze, frigidere profes, plite, cuptoare de pizza sau patiserie, expresor, preparator legume, bufet salate, mese fast food etc, 300 EUR, foodserv@live.com, Tel: 0768533208 n Singer Colectionar german cumpar msini de cusut germane din perioada interbelica Zzinger, Singer, Kayser, Naumann, Pfaff, Anker, Gritzner, Afrana, etc. Ofer 25.000-35.000euro inf la telefon, http://www.az.ro/articol/escroche ria-cu-masini-de-cusut-singer, Tel: 0740799707 n Utilaje fast food/pizzerie. Vand vitrina rece+calda de banc, 2 dulapuri suport vitrine (din pal “calvados rose”), hota profesionala inox, baterie profesionala cu actionare antebrat, frigider Arctic, gratar profesional carbuni, 3 mese lemn inalte, Tel: 0721623955

Preluam firme cu datorii conform OUG 54/2010. Se cesioneaza (preda) atat activele cat si pasivele respectivei societati, cat si descarcarea de gestiune. Recuperam creante de la rau platnici rapid si sigur! Comisionul cel mai mic. Toate costurile sunt suportate de noi, plata urmand a se face din comisionul pe care il percepem, 1 EUR, faradatorii2012@gmail. com, Tel: 0756898478


meditaþii-cursuri / construcþii-amenajãri / pagina 15

14 Septembrie 2012

profesor, la n Matematica, domiciliul elevului, pregatire supereficienta, rezultate rapide garantat, succesul sigur, pret orar negociabil informativ 19 lei, 19 RON/ora, dgrsj@yahoo.com, Tel: 0761929678

é Profesoarã cu

experienþã ofer meditaþii românãfrancezã orice nivel, Tel: 0726847832

Acoperiºuri executãm, dulgherie, reparaþii, jgheaburi, burlane, învelitoare, hidroizolaþie, Tel: 0722749192

é Acoperiºuri executãm, dulgherie, reparaþii, jgheaburi, burlane, învelitoare, hidroizolaþie, Tel: 0740464600 n Acoperisuri, tinichigerie, tabla zincata, jgeaburi, burlane, mici reparatii, vopsit acoperisuri. Sediul Sld. Zaharia nr. 8. 0728376624, Tel: 0740019171, 0374073595 n Acoperisuri, tinichigerie, dulgherie, vopsit acoperisuri, si in afara Bucurestiului, 40% reducere, Tel: 0724716882, 0753709391

n Acoperisuri, tamplarie, reparatii tabla zincata, Lindab, jgeaburi, burlane, promotie! Tel: 0740410857, 0722722743

é Amenajari apartamente la cheie: gleturi, faianta / gresie, rigips, tapet, glafuri, vinarom, parchet, instalatii, etc, 0767417284, 0744316918 n Branºament apã, canalizare,

asistenþã contract recepþie Apa Nova, separãri, înlocuiri branºamente, 0761077013, 0721390290

é Executam instalatii electrice, impamantari, paratrasnete, masuratori, consultanta, disponibilitate 24/7, Tel: 0766358244


14 Septembrie 2012 n Execut burlan acoperis tabla

cutata Lindab, reparatii, vopsesc acoperis, Tel: 0758272306 n Executãm acoperiºuri din tablã, lindab, zincatã, accesorii, dulgherii, mansarde, reparaþii la acoperiºuri, garanþie 30 ani, reducere 20%, Tel: 0732883260 n Executam fatade polistiren, decorativa, tencuieli, zidarii, sapa, zugraveli, glet, faianta; preturi mici, negociabil, Tel: 0724759331

é Transport

é Contabil expert, é Executãm orice

tip de acoperiº mansardãri, jgheaburi, burlane ºi orice mici reparaþii, Tel: 0754311325

é Executare si testare instalatii electrice cu impamantari curenti slabi/ date, Tel: 0723075788 n Instalator particular montez instalatii sanitare, termice, canalizari, masini spalat, aragaze, factura, garantie, Tel: 0722883229 n Jaluzele exterioare (rulouri) Aluminiu =260 Ron/mp, PVC = 160 Ron/mp, Tel: 0722766562, 0756485992

servicii contabile complete ºi audit. Prima luna gratuit. 0214118164, 100 RON, Tel: 0766369750, 0720891226

oriunde la preturi minime cu autoutilitara 3.5 t mobila mat, constructii, bagaje, debarasari moloz, tocarie, diverse, avem personal incarcaredescarcare la cerere, 1.00Ron/ km, Tel: 0726054641

full options, 70Ron/zi, 0735846662, 70 RON, Tel: 0214309498, 0766509498

é Camin pentru batrani primeste bolnavi de Alzheimer, Parkinson, alte demente si handicapuri, incepand cu 1.400 lei lunar, zona Pipera-Tunari, cu asistenta permanenta, spatii verzi, piscina, ferma, personal calificat, http://www.youtube.com/watch?v=L Qx6rmayGLs, Tel: 0740852564, 0743406604 n Cazare

În cãmin propriu de nefamiliºti, Societate comercialã oferã numai pentru persoane juridice. Localizare zona ªos. Progresului-Liberty Center Mall, multiple mijloace RATB. Clãdire P+3 complet renovatã, camere de 3 paturi, cazarmament, dependinþe comune (baie, duºuri, bucãtãrie pe palier). Servicii de curãþenie pazã.Tarif avantajos, Tel: 0214256770 n Doamna responsabila 45 ani,

é Închiriem Logan é Cabinet astrologie, Astrologul Gheorghe Ianos va ofera consultatii de astrologie (la cabinet sau prin telefon), cu o programare in prealabil, 150 RON, gheorgheianos@yahoo.com, http://www.ianos.ro, Tel: 0761927052, 0741752053

ANUNTURI PREMIUM

caut sa supraveghez copil de gradinita sau scoala (Scoala 10 Floreasca sau zona apropiata), eventual bona, fara agentie, Tel: 0721232792 n Reparatii maºini automate de spãlat, reparaþii la domiciliu, deplasare gratuitã, ultrarapi, garanþie piese, Tel: 0731532310, 0768398545

é VIDEOCHAT AMERICAN. PENTRU PRIMA OARA IN ROMANIA, STANDARD STUDIO - STUDIO AMERICAN ACREDITAT INTERNATIONAL, CU EXPERIENTA DE PESTE 10 ANI IN DOMENIU - ADUCE METODA DE VIDEOCHAT PROFESIONALA, FOLOSITA DE CELE MAI BUNE MODELE DIN LUME. SI TU POTI INVATA SA CASTIGI MII DE DOLARI SAPTAMANAL! LOCALIZAT IN CENTRUL DE AFACERI SITUAT IN BUCURESTI, STR. RADU VODA 17, SECTOR 4 (PIATA UNIRII), STUDIOUL PUNE LA DISPOZITIA MODELELOR SINGURUL SPATIU CU DESTINATIE EXCLUSIV “BUSINESS”, IN CARE, PE LANGA DOTARILE DE ULTIMA GENERATIE, MODELELE BENEFICIAZA SI DE TRAINING INDIVIDUAL DUPA METODA AMERICAN STANDARD SI ACCES LA PROGRAMUL “STANDARD REWARDS” PRIN CARE PE LANGA BANI POT CASTIGA SI PRODUSE VARIAND DE LA GENTI SI PANTOFI PRODUSE DE CELEBRE CASE DE MODA, PANA LA O MASINA SAU UN APARTAMENT. PLATI SAPTAMANALE DIRECT SITE-MODEL, FARA INTERMEDIERE SAU COMISION STUDIO! 5.000 USD/LUNA, HR@STANDARDSTUDIO.RO, HTTP://WWW.STANDARDSTUDIO.RO, TEL: 0213122097, 0785284574

AnuntAZ 14 septembrie 2012  

anunt de la a la z, anuntaz, anunturi, anunturi foto, anunturi online, anunturi telefon, imobiliare, inchiriere, inchirieri, locuri munca, o...

Advertisement