Page 1

Personal curatenie - Firma privata angajeaza pentru curatenie spitale, salariu +bonuri, Tel: 0726693792

é Germana,

é Cabinet Av oc at operatiuni Regis trul Comertului Bucuresti / Ilfov: gazduire, prelungire sediu social; prelungire mandat administrator, majorare / miscorare capital social, cesiune parti sociale, punct de lucru, infiintari societati comerciale, pfa. etc, 1 EUR, av.oprea.alina@gmail.com, Tel: 0745078898

Personal Firma specializata in servicii de curatenie angajeaza personal curatenie in centre comerciale, salariu net 650-800ron. 0722763974, Tel: 021/ 2244658, 0729005137

é Coafor/Coafezã - Diamond Essences Salon de infrumusetare (zona Piata UNIRII) inchiriem posturi de luc r u 100-150euro s au angajam pers onal c u experienta si baza de clienti pentru urmatoarele domenii: c oafor, manic hiurapedichiura si masaj, office@ diamond-essences.ro, www.diamond-essences.ro, 0723074014, 0762088226 Curieri pedestri Total Post Serv ic es angajeaz a in Popesti Leordeni, Pantelimon si Branesti, Tel: 0212321575, 0732222672

meditatii prescolari, scolari, liceu, bacalaureat si nivel avansat. Cunoscator limba germana din familie si studii, Zertifikat Deutsch si experienta in pregatire germana de 4, 5 ani cu copii diferite varste si adulti orice varsta, 50 RON/ sedinta 2 ore, 25 RON/ora, valentin_revelante@ yahoo.com, Tel: 0728058068

Videochat - Absolvente pentru activitate legalã, venit 1.000- 3.000E, CM, cazare, http://www.enjoystudio.ro, Tel: 0763156150, 0735674012 Videochat Legal, 600Euro bonus angajare, posibilitate cazare, castig garantat 10003 0 0 0Eur o, www.bestofvideochat.ro, Tel: 0786238785 Videoc hat, Abs olv ente pentru activitate legalã, avans 500E, venit 1.000-3.000E, CM, c az are; http://www.selenstudio.ro, Tel: 0734959924, 0760179243

éVIDEOCHAT AMERICAN. PENTRU PRIMA

OARA IN ROMANIA STANDARD STUDIO, STUDIO AMERICAN ACREDITAT INTERNATIONAL, CU EXPERIENTA DE PESTE 10 ANI IN DOMENIU, ADUCE METODA DE VIDEOCHAT PROFESIONALA, FOLOSITA DE CELE MAI BUNE MODELE DIN LUME. SI TU POTI INVATA SA CASTIGI MII DE DOLARI SAPTAMANAL! LOCALIZAT IN CENTRUL DE AFACERI SITUAT IN BUCURESTI, STR. RADU VODA 17, SECTOR 4 (PIATA UNIRII) , STUDIOUL PUNE LA DISPOZITIA MODELELOR SINGURUL SPATIU CU DESTINATIE EXCLUSIV “BUSINESS”, IN CARE, PE LANGA DOTARILE DE ULTIMA GENERATIE, MODELELE BENEFICIAZA SI DE TRAINING INDIVIDUAL DUPA METODA AMERICAN STANDARD SI ACCES LA PROGRAMUL “STANDARD REWARDS” PRIN CARE PE LANGA BANI POT CASTIGA SI PRODUSE VARIAND DE LA GENTI SI PANTOFI PRODUSE DE CELEBRE CASE DE MODA, PANA LA O MASINA SAU UN APARTAMENT. PLATI SAPTAMANALE DIRECT SITE-MODEL, FARA INTERMEDIERE SAU COMISION STUDIO! 5.000 USD/LUNA ,

HR@STANDARDSTUDIO.RO, WWW.STANDARDSTUDIO.RO, TEL: 0213122097, 0785284574


pagina 2 / oferte de muncã România

Agent comercial Firma danez a c auta agenti comerciali, informatii la tel, Tel: 0757965211

Agent curãþenie Firma specializata in servicii de curatenie angajeaza personal curatenie in centre comerciale, salariu net 650- 800ron. 0722763974, Tel: 0212244658, 0729005137

Agent Vanzari cu/ fara experienta ROOSSA Books SRL angajeaza, salariu de la 1200lei, posibilitate avansare, Tel: 0318004555

14 Februarie 2012 n Agent Vanzari distributie HoReCa. Angajam cu carte de munca, CV la e-mail marketing@servetele.ro

Agenþi Pazã cu domiciliul în Bucureºti, pentru interior Hipermarket, angajeazã Firmã pazã. Relaþii luni - vineri, 9:00-16:00. Telefon 0752238255, Tel: 0741052419, 0755128964

é Agenti Pazã barbati si femei si agenti interventie, pentru firma de paza. Carte de munca si salariu atractiv. 0755162034, Tel: 0721296652, 0767056551

Asistenta personalã. Om afaceri fãrã obligaþii, sportiv, angajez asistentã personalã, open minded, suplã, maxim 30 ani, frumoasã, nefumãtoare, fãrã obligaþii, doar din provincie. Ofer cazare, masã, salã fitness, cãlãtorii, salariu 600Euro. CV+ minim 2 poze mari la e-mail: fitroyal09@gmail.com Rog seriozitate, ofertã serioasã, Tel: 0733637319

Agent Vanzari cu/ fara experienta, salariu de la 1200 lei+ bonusuri, Tel: 0730566776 Vanzari cu n Agent experienta. Conditii avantajoase! Astept cv la email good_protect@yahoo.com n Agent Vanzari cu permis cat. B obligatoriu, part-time job, 3 ore pe zi, 3 zile pe saptamana, salariu 400 Ron, Tel: 0766686389

é Agenþi Paz ã pentru obiec tiv e în z ona Bãneasa-Otopeni angajeazã firmã securitate. Relaþii luni vineri, 9, 00-16, 00, Tel: 0741051650, 0755128974


oferte de muncã România / info / pagina 3

14 Februarie 2012

AnunþAZ vã informeazã Ghidul lucrãtorului român în Republica Irlanda pe înþelesul tuturor. Mobilitatea forþei de muncã în statele europene (197) Sindicatul Românilor din Strãinãtate

în dialog cu românii de pretutindeni Modalitãþi de desfãºurare a activitãþii salariaþilor. Domnul Corneliu R. din Brãila, ne solicit sã prezentãm modalitãþile contractual, pentru care pot opta salariaþii în Irlanda. Îi rãspunde domnul prof. ec. Ion Voinea - Preºedintele Sindicatului Românilor din Strãinãtate. În general, contractile de muncã se încheie pe duratã nedeterminatã. Existã însã ºi alte modalitãþi de lucru, adaptate la specificul sezonier al unor activitãþi, ori la volumul de muncã, unde nu se justificã posture cu normã întreagã, etc. A. Angajaþi cu contract de muncã cu timp parþial. Numãrul persoanelor care lucreazã cu timp parþial de muncã a crescut foarte mult în Irlanda în ultimii ani. Unul dintre motive este atitudinea mai flexibilã a angajatorilor faþã de viaþa de familie a angajaþilor. Conform legislaþiei privind protecþia angajaþilor la locul de muncã, angajaþii în regim part-time beneficiazã de drepturi identice cu cele ale angajaþilor cu program de muncã normal, deºi în unele cazuri angajaþii cu program de muncã parþial vor trebui sã lucreze un numãr minim de ore pentru o perioadã determinatã de timp, pentru a dobândi anumite drepturi prevãzute de legislaþia muncii. Vezi drepturile pentru pensie. B. Angajaþi pe duratã determinatã. Numãrul persoanelor care au ales sã lucreze în baza unor contracte de muncã duratã determinatã (sau prin contracte cu obiect determinat) a crescut în ultima perioadã de timp. Angajaþii care lucreazã în mod succesiv în baza unor contracte de muncã cu duratã determinatã beneficiazã de protecþie în cazul concedierilor. Cu toate acestea, pentru a înainta o plângere în faþa unei instanþe în baza prevederilor Actului privind concedierile, este necesara angajaþii sã fi derulat raporturile de muncã sã fi lucrat cel puþin un an. Conform Legii privind protecþia angajaþilor care lucreazã în baza unor contracte de muncã cu duratã determinatã, angajatorii nu pot prelungi continuu contractele de muncã cu duratã determinatã. Angajaþii pot lucra pentru o perioadã de maxim patru ani în baza unor contracte pe perioadã determinatã. Ulterior acestui termen se considerã cã angajaþii au contracte de muncã pe duratã nedeterminatã (de exemplu, un contract permanent). C. Lucrãtorii ocazionali. Legislaþia muncii din Irlanda nu defineºte în mod clar aceastã categorie de lucrãtori. În realitate, lucrãtorilor ocazionali li se poate oferi o sarcinã de îndeplinit, fãrã a exista o garanþie cu privire la numãrul orelor de muncã sau frecvenþa acestora. Cu toate acestea, potrivit legislaþiei muncii, acesti lucrãtori deþin statutul de angajat, putând beneficia de anumite drepturi, precum dreptul de a primi un extras privind plata salariului.

n Ajutor - Angajam femeie interna, fara obligatii, pentru ajutor ingrijire varstnic si menaj usor, cmunteanu20025@yahoo.com, Tel: 0213513427 manager cu n Asistent experienta de minim 3 ani, cunostinte de limbi straine engleza si franceza, Microsoft Office - SC UMUC SA angajeaza, Tel: 021834137 n Barman- ospatar, angajam personal pentru bar de zi, situat in zona City-Mall, Tel: 0722172419, 0722355604 n Barmaniþã - Salon Mya Caffe angajam barman (fete), cu experienta. Pentru detalii sunati, Tel: 0767179130 n Biolog cu experienta in productia de cosmetice sampoane de minim 3 ani cu abilitati de lucru pe calculator si domiciliul in Bucuresti, Tel: 0730613682 n Bona 36 de ani, doresc sa am grija de un copil la domiciliul meu (posibil si intern luni-vineri). Locuiesc in zona Ozana sectorul 3. Ofer seriozitate. Contact: dna. Alina, miky_puffoassa@yahoo.com, Tel: 0767225533 n Bonã 1.100lei, experienta, 9 ore, Crangasi, Herastrau, Pipera, Otopeni. Urgent, Tel: 0213107403 n Bonã experienta, 1.400lei, 8-10 ore, Cotroceni, Aviatiei, Obor, Pantelimon, Crangasi. Urgent, Tel: 0213107403 n Bonã 1.000-1.200 lei, Peris, Straulesti, Buftea, 8-10 ore, Tel: 0213107403 n Bona Otopeni pentru copil 6 luni in Otopeni; persoana cu experienta, fara obligatii, din Otopeni, Tel: 0726399202

Bucãtar grill si pizzer, zona 23 August, Bucuresti, Tel: 0722234991

În cazurile în care dobândirea unui anumit drept este condiþionatã de derularea raporturilor de muncã pentru o perioadã determinatã la angajatorul în cauzã, este puþin probabil ca lucrãtorii ocazionali sã îndeplineascã aceastã condiþie. În aceastã categorie se poate încadra dreptul la compensaþii în cazul concedierilor colective de care beneficiazã angajaþii care au o vechime în muncã de cel puþin doi ani. D. Angajaþii agenþiilor de muncã temporarã. Un angajat al unei agenþii de muncã temporarã este o persoanã care, în baza unui contract încheiat cu o agenþie de muncã temporarã, acceptã sã presteze o activitate sau un serviciu în beneficiul unei terþe pãrþi (indiferent dacã terþa parte este sau nu parte la contract). Desi angajaþii agenþiilor de muncã temporarã nu au aceleaºi drepturi ca ºi lucrãtorii obiºnuiþi, aceºtia beneficiazã însã de un set de drepturi în temeiul legislaþiei muncii din Irlanda. Este important ca angajaþii agenþiilor de muncã temporarã sã cunoascã înainte care este partea responsabilã cu asigurarea conformitãþii cu prevederile legislaþiei muncii – agenþia de muncã temporarã sau compania pentru care lucreazã efectiv. Acest lucru depinde de tipul drepturilor pe care lucrãtorul urmãreste sã le punã în aplicare. Spre exemplu, în conformitate cu legislaþia concedierilor injuste, angajatorul este persoana pentru care angajatul lucreazã în realitate ºi nu agenþia de muncã temporarã. Respectarea normelor de sãnãtate ºi siguranþã este, de asemenea, în responsabilitatea persoanei sau organizaþiei pentru care angajatul lucreazã în fapt. Potrivit prevederilor altor reglementãri din domeniul muncii, precum reglementãrile privind plãþile compensatorii în cazul concedierilor colective, partea responsabilã cu plata salariilor angajaþilor, va fi, în mod obiºnuit, angajatorul.

é Bucãtari, pizzeri, dispeceri, curieri. Pizzerie (zona Ion Mihalache) angajeazã. Relaþii L-V 12.00-16.00, Tel: 0731027322 n Calcatoreasa, confectioner -asamblor, lucrator croitorie pentru atelierul de creatie, Tel: 0740768303 Coafezã - Salon situat in zona Mosilor, cauta coafeza pentru colaborare, Tel: 0720169299 n Coafezã, manichiurista, pedichiurista - Salon de infrumusetare situat in zona Obor, angajeaza, Tel: 0723347628

activitate n Colaboratori stabilã, modernã, salariaþi, pensionari. Progresiv 1000 USD. Pensionare timpurie 500 USD, Tel: 0745234173, 0733084923 n Confecþionere in masina liniara si maistru croitorie. Atelier croitorie dama Parcul Tineretului angajeaza, Tel: 0744605895, 0724364366 n Confecþioneri, controlor de calitate, confecþioner tricotaje în maºinã simplã (zingher), de surfilat (triplock) ºi maºini speciale. Societatea are sediul în Bucureºti, sectorul 5. Informaþii la telefon, Tel: 0214115237 n Consilier pe probleme de sãnãtate, studii medii ºi superioare, Cãutãm 2 consilieri, progresiv 600 Euro, instruire gratuitã, Tel: 0730735115

é Contabil cu experienta minim 4 ani, carnet de sofer Societate de contabilitate angajeaz a, c ontac t@ u n i o n c o n t . r o , www.unioncont.ro, Tel: 0213185574, 0742190980, Fax: 0213185574 n Contabil pentru contabilitate primarã angajãm, cunoºtinþe Winmentor, Bucureºti, Tel: 0731313154 n Contabil/ã cu experienta de minim un an pentru evidenta contabilitate fiscala - SC Standard Accounting angajeaza, Tel: 0724518396, 0216834137, Fax: 0214602329 Contabilitate primara magazin Mall Baneasa numai absolventa a unei facultati de profil, office@top-tea-house.ro, Tel: 0788166861 n Coordonator, dispecer parc auto experienþã minim 2 ani, mecanic utilaj (cilindru compactor asfalt trasament), încãrcãtor frontal cu permis, legãtor de sarcinã, angajeazã Euroconstruct 98, Tel: 0214506280 n Curieri pedestri in Bucuresti si Ilfov. - Total Post Services angajeaza, Tel: 0212321575, 0732222672 n Curieri pedestri Total Post Services angajeaza in Popesti Leordeni, Pantelimon si Branesti, Tel: 0212321575, 0732222672

Distribuitor cu sau fara experienta pentru ROOSSA Books SRL salariu de la 1200lei, bonusuri in functie de realizari, Tel: 0318004555


pagina 4 / oferte de muncã România

14 Februarie 2012 Distribuitori cu/ fara experienta, salariu de la 1200ron, posibilitate reala de avansare, bonusuri saptamanal, Tel: 0730566776

angajeazã é Economist Lartek Grup. Vã rugãm trimiteþi CV prin fax 0214366187 sau pe e-mail cv@lartekgrup.net

cu é Educator/toare experienþã angajeazã grãdiniþã particularã (zona Domenii), Tel: 0769636066, 0769634754

é Electrician si montator usi, carnet auto cat. B - SC Alumatic SRL angajeaza, Tel: 0723371731, 0212554065

Femeie de Serviciu pentru club de fitness deschis în Decembrie 2009 într-o nouã zonã rezidenþialã din Herãstrãu, vis-a-vis de Satul Francez, mygymandspa@ yahoo.com, www.mygymandspa.ro, Tel: 0212323266 n Florar/easã, decorator, vanzatoare - Florarie sector 3 angajeaza, Tel: 0213200211 Galvanizatori si muncitori necalificati - Sal Company Import Export SRL angajeaza, relatii la telefon, Tel: 0213453503 n Gestionar achizitor materii prime cosmetice cu experienta in pastrarea evidentelor de gestiune achizitie pe calculator, domiciliu in Bucuresti si posesor permis conducere cat. B, Tel: 0730613682 n Inginer constructii (drumuri civile, instalatii). Experienta minim 3 ani. SC CAM SERV SRL angajeaza. CV se va trimite e-mail sau fax, office@conserv.ro, Tel: 0213612426

n Ingineri cercetatori - ITS Romania scoate la concurs 1 post CS3 si 1 post CS in Telecomenzi si Electronica in Transporturi. Termen: 09.03.2012, secretariat@its-romania.ro, http://www.its-romania.ro Cercetatori n Ingineri Electronic Solutions SRL scoate la concurs 1 post CS3 in Informatica si 2 posturi CS in Telecomenzi si Electronica in Transporturi. Termen: 09.03.2012, secretariat@elsol.ro, http://www.jobs.ancs.ro

n Manichiuristã - angajez in n Menajerã vila, zona str. Uioara (Luica), Tel: Colentina, varsta 35-45 ani, de 0723087193, 0214500547 trei ori pe saptamana, office@top-tea-house.ro, Tel: 0788166861

coafeze, é Manichiuriste, salariu fix + comision. Salon înfrumuseþare angajeaza, Tel: 0729342004 Legator de n Manipulant sarcina - Firma distribuitoare de produse metalurgice angajeaza pentru incarcarea si descarcarea marfurilor din depozit, office@kloeckner.ro, http://www.kloeckner.ro, Tel: 0216830935, Fax: 0216830905 termic-sanitar é Instalator toata gama ex si sudura electrica experienta minim 5 ani, salariul este de 1300 ron, vara 1500 program 8 ore, de la firma la punctul de lucru se asigura transport, posibil si abonamente ratb, dina_instal@yahoo.com, http://www.dinainstal.ro, Tel: é Maseuze pentru salon de 0766188123 masaj erotic lux. Carte de n Instalator gaze naturale munca, cazare gratuita si autorizat gradul 3-d, Tel: castiguri exceptionale. Trimiteti 0722373693 CV-ul si eventual poza dvs. n Manichiuristã unghii false cu sau sunati pentru a stabili un experienta. Angajez urgent in interviu, salon situat in zona Mosilor. maseuze@wildpussy.ro, Oferim salariu/ comision+ carte http://www.wildpussy.ro, Tel: de munca, Tel: 0720169299 0766711068

Menajerã - Companie cu sediul in B ucuresti angajeaza menajera cu varsta intre 20 - 30 ani, pentru curatenie birouri si protocol, responsabila, serioasa, aspect fiz ic placut, program full time, contract de munca, salariu atractiv. Va rugam sa transmiteti CV la e-mail office@ccirt.ro, Tel: 0788771772 n Menajerã, ajutor menaj 6 zile pe saptamana, zona p-ta Domenii, Tel: 0722502230

é Modele R ECLAME pentru TOATE VÂRSTELE (copii, adulþi, vârstnici). Activitãþi modelling tineret. BUCUREªTI +PROVINCIE. 0 2 1 3 1 5 6 5 8 1 , model@sequoiamodels.ro, Tel: 0722397039, 0761322310


14 Februarie 2012

oferte de muncã România / pagina 5 n Muncitor - angajez baiat pentru pescarie (incarcat, transat) cu experienta, piata Veteranilor; salariu 1000ron, 1.000 RON, c_cobai@yahoo.com, Tel: 0729757633 n Muncitor pentru bãtut capse blugi ºi femeie de servici, Tel: 0724500461 necalificat, n Muncitor program de noapte, angajam. Salariu atractiv, Tel: 0212305622 Societate n Muncitori nationala angajeaza personal curatenie 8 ore zi, sunati intre 10-17, Tel: 0758107293 n Ospãtãriþe ºi ajutor bucãtar pt. Phoenicia Apartments Splai, detalii la Tel: 0747221370

é Paznic cu atestat, telefon contact între orele 10-16, Tel: 0786745138 n Personal pentru deservire bauturi acoolice - nealcoolice si supraveghetor jocuri. Sala de jocuri din incinta Mall Vitan angajeaza. Relatii la telelefon dupa ora 12.00, Tel: 0731170849 n Personal cu bacalaureat, pentru domeniu feminin, Tel: 0771757372 n Personal feminin cu/fãrã experienþã pentru videochat. Avans 500$ din prima zi, salariu 1.200$ sau procent 50-70%. Studiouri în toate zonele uºor accesibile ale Bucureºtiului, Tel: 0731214102, 0760357692 n Personal pentru curatenie, femei+barbati si menajereVLAMIR Management selecteaza, Tel: 0762999867

é Personal calificat

pentru pozitiile de: bucatar, ajutor bucatar, cofetar-patiser, brutar, lucrator bucatarie, hostess. Restaurant de lux angajeaza urgent. Telefon de luni-vineri 9-17, Tel: 0212088681

n Reprezentant vânzãri - Hai la AVON! Iti doresti un venit suplimentar, dar cu program de lucru flexibil? Ai 15%-40% discount + alte beneficii. Acceseaza linkul de mai jos, teodora.mateoc@yahoo.com, avontesustine.blogspot.com, Tel: 0758998234 é Personal curatenie Firma privata angajeaza pentru spitale, salariu+ bonuri, Tel: 0726693792

Reprezentant vânzãri directe angajeaza ROOSSA Books SRL cu sau fara experienta, salariu in functie de realizari, Tel: 0728650079

é Reprezentant vânzãri - Sc angajeaza reprezentanti vanzari directe, bonusuri in functie de realizari, posibilitate avansare, Tel: 0730566776

é ªoferi taxi cu/fãrã

experienþã (facilitãm, obþinerea atestatului). Zilnic 9-18/str. Dealul Þugulea, nr. 124 (Militari). 0735846662, Tel: 0214309498, 0766509498

é Secretarã. Sc angajeaza secretara cu/ fara experienta, salariu motivant, 0730566776 n Secretara. Domn italian angajeaza fata pt mic secretariat si menaj usor, Tel: 0749605804

ªoferi cu auto personal Trenta Pizza angajeaza, Tel: 0751309898

é ªef Turã domiciliat în Bucureºti, pentru interior Hipermarket zona Bãneasa, angajeaz ã firmã paz ã. Preferabil curs sau atestat agent securitate. Relaþii luni vineri, 9,00-16,00, Tel: 0741052419, 0755128956

é ªoferi taxi cu atestat angajeaz ã tax i Bageti, (fac ilitãm obþinerea atestatului), închiriem licenþe tax i, Tel: 0214560298, 0762008061


n Hair Dresser; Description: Our business is expanding and we are looking for someone to join our team. We require a Qualified Hair Stylist, coming from a hairdressing background. A minimum of 3 years experience is required. Starting Date: Immediate; Hours per week: 45; Contract type: PF - Full-Time; Experience required: Required; Employer Name: New Image Hair & Beauty Salon; Phone: 085 1484896; Email: humerayasir26@hotmail.com How to apply: Submit CV to: New Image Hair & Beauty Salon, 65/66 Lower Clanbrassil Street, Dublin 8. Tel No: 085 1484896 Last date for application: 02/03/2012 Date published: 01/02/2012; ISCO code: 5141 n Software Developer (MAC); Description: Successful applicants will be required to design, develop and test the next generation of NewBay s Desktop applications. They will work in a senior role in an international development team to produce performant, resilient and extensible products. Responsibilities: Develop and maintain applications for NewBay's Macintosh OS X product suite. Develop architecture and low-end designs based on external customer requirements and industry quality guidelines. Communication of designs and other development issues to developers and managers. Design, develop and manage automated unit and acceptance tests. Peer review of design code and tests. Participate in Agile development program. Bug Fixing. Requirements: Detailed knowledge of Objective C, the Cocoa APIs and the XCode 3+. Proven track record in delivering rich-client applications for OS X. In-depth experience of developing against RESTful web services. Proven ability to design and deliver mission-critical. Starting Date: Immediate; Hours per week: 39; Contract type: PF Full-Time; Education skills required: Degree in Computer Science or Maths; Experience required: Required; Employer Name: NewBay Software Ltd; Phone: 01 6350700; Email: jobs@newbay.com How to apply: Please send your updated CV to: jobs@newbay.com Last date for application: 02/03/2012; Date published: 02/02/2012; ISCO code: 2132 n Software Developer (.NET) Description: Successful applicants will be required to design, develop and test the next generation of NewBay s Desktop applications. They will work in a senior role in an international development team to produce performant, resilient and extensible products. Responsibilities: Develop and maintain applications for NewBay's .NET product suite. Develop architecture and low-end designs based on external customer requirements and industry quality guidelines. Communication of designs and other development issues to developers and managers. Design, develop and manage automated unit and acceptance tests. Peer review of design code and tests. Participate in Agile development program. Bug Fixing. Requirements: Detailed knowledge of Microsoft C#; Thorough understanding of .NET Remoting, Reflection, Web Services, threading, WCF and WPF; Proven track record in delivering rich-client applications for Windows operating systems; In-depth experience of developing against RESTf; Starting Date: Immediate; Hours per week: 39; Contract type: PF - Full-Time; Education skills required: Degree in Computer Science or Maths; Employer Name: NewBay Software Ltd; Phone: 01 6350700; Email: jobs@newbay.com How to ply: Please send updated CV to: jobs@newbay.com Last date for application: 02/03/2012; Date published: 02/02/2012; ISCO code: 2132 n Pizza Chef; Description: Pizza Chef required to work in a takeaway/fast-food premises in a small village. Own transport may be required due to location of post. Experience is essential. Starting Date: Immediate; Minimum salary: 8.65ph ; Hours per week: 39; Contract type: To Be Advised - Full-Time Employer Name: Cumali Aydin; Address: Chapel Street, Ballon, Co Carlow, IE; Phone: 059 9159846 or 086 4041326; Email: cumaliaydin2001@hotmail.com How to apply: Please telephone Jimmy at 086 4041326 OR EMAIL me at cumaliay2001@yahoo.com Last date for application: 14/02/2012; Date published: 01/02/2012; ISCO code: 5122 n Fast food / Counter Person - Part Time; Description: Duties will include taking food orders, dealing with customers, preparing and cooking of fast food. We are looking for someone who has previous fast food experience. Starting Date: Immediate; Minimum salary: 8.65ph; Hours per week: 25; Contract type: PP - Part-Time; Employer Name: Cumali Aydin; Address: Chapel Street, Ballon, Co Carlow, IE; Phone: 059 9159846 or 086 4041326; Email: cumaliaydin2001@hotmail.com How to apply: Please phone Jimmy - 086 4041326; Last date for application: 16/02/2012; Date published: 01/02/2012; ISCO code: 5122

Republica Irlanda

n Stablehand / Rider Description: Groom / Rider required for national hunt and racing stables. Must be a very capable rider and be under 10 stone weight. Applicants must have fluent English and a good psychology of horses. Must have clean HGV licence and permit to transport horses. Salary: 30,000pa; Employer Name: John Monroe Information: robgmonroe@yahoo.com Phone: 087 2839702; Email: robgmonroe@yahoo.com How to apply: To apply please email robgmonroe@yahoo.com or call Rob on 087-2839702; n Sales Advisor (with management responsibilities) Description: As part of the store management team, the Team Leader is responsible for assisting in the delivery of a first class service to ensure that profit and sales are maximised and agreed business targets are achieved. The Sales Team Leader is a key holder and has responsibility for opening/closing the store. The Team Leader must be people focused with the ability to manage, lead, coach, develop and motivate the store team. The successful candidate must be able to demonstrate: Customer focus; Excellent people management skills with the ability to coach others; enthusiasm and drive; knowledge and use of Key Performance Indicators; Leadership, teamwork and staff development; Honesty and integrity; Drive for results; A hands-on approach and be prepared to lead by example. Salary: 22,000pa Employer Name: Maplin Electronics - Dublin 15; Information: dublin.blanchards@maplin.co.uk Phone: 01 8215810 Email: dublin.blanchards@maplin.co.uk How to apply: Please apply through Maplin career website: www. maplinjobs.co.uk/ Click on SEARCH JOB then enter "Blanchardstown" in keyword field, then select vacancy and follow instructions. OR enter the following URL in your browser to go directly to job application: www. apointplus.com/maplin3/applicant/AppS1.aspx?ID=1335 Please do not send CV to shop email address. n Project Manager - Translation Services (German Speaking) Description: You will be responsible for the delivery of the companys translation projects, ensuring client expectations are consistently met or exceeded. Providing exceptional service, quality and cost efficiency on every project, you will develop and maintain relationships within a client-driven production environment. In this key position, you will enjoy a varied role in which you will liaise with both German and English speaking clients, determining complete project specifications. You will also consult clients on workflow processes and take ownership of the clients experiences. Whilst predominantly office based, on occasion you will be required to travel to client sites worldwide. Your duties will include: Ensuring the time and costs of each project are managed effectively. Leading project specific kick-off meetings. Managing project margins, ensuring profitability throughout the production process. Salary: 50,000 pa; Employer Name: Webrecruit Ireland; Information: response@webrecruit.ie Address: 409 Holywood Rd, Belfast, BT4 2GU, IE; Phone: 1890 67 80 80; Email: response@webrecruit.ie How to apply: Apply Here: http://www.webrecruitjobs.ie/site/ applynow.cfm?Apply=New&Vacid=306508&mid=51 n Technical Engineer (German Speaking) Description: The Client: CPL Managed Services provides outsourcing for a number of Multinational IT companies based around Ireland. In 2003 we started our partnership with Hewlett Packard, now based in Leixlip, Co. Kildare. Here we are responsible for the recruitment and overall operations of various international helpdesks. As a CPL employee working onsite in HP you will gain excellent experience in the field of technical support with access to a broad range of career opportunities over the period of your employment with us. Job Responsibilities German 2nd Level Support Agents are required to provide a high level technical service to business clients in a lab based environment. - Resolves customer issues using the tools and systems available Completes follow-on actions as appropriate, e.g. dispatch materials, send communications, escalate problems Retains ownership of each case until problem is resolved or resolution is identified - Protects confidential, sensitive information; Salary: 26,000pa; Employer Name: Cpl Integrated Services; Information: louise.lenehan@cpl.ie ; Address: Hewlett-Packard Ireland Limited, Barnhall Road, Liffey Park Technology Campus, Leixlip, IE; Phone: 016146078; Fax: 016147283; Email: louise.lenehan@cpl.ie How to apply: All applications will be treated with the strictest of confidence Please quote the following number in your application: JO-1201-241440 To apply or for further information please contact Louise Lenehan on +35316146078 or e-mail with you updated CV to Louise.Lenehan@cpl.ie Last date for application: 25/02/2012;

n Payroll Manager Description: Supervise all weekly/bi weekly and monthly payroll operations in the company ensuring all deadlines are met. Support and the ongoing selection and evaluation of 3rd Party suppliers that impact payroll e.g. pension providers, health insurers etc. Control and administer Flexible Benefits Schemes where applicable. Develop a detailed understanding of tax the requirements around international transfer or secondment of employees for all overseas assignments. Ensure compliance with current government regulations across all relevant international assignments. Develop and maintain documentation and controls for all payroll related activities and procedures. Responsible for day to day running of the payroll operation. Produce month end journals and reconciliations. Provide payroll information for all compliance and regulatory purposes. Ensure adherence to deadlines for statutory audits and tax returns. Provide employees with timely information with regards to all payroll queries. Salary: Minimum 30,000pa mployer; Name: Shanahan Engineering; Information: SE-recruitment@shanahaneng.ie Address: Beauparc House, 65 Monkstown Road, Blackrock, IE; Phone: 01 2809888; Fax: 01 2800952; Email: SE-recruitment@shanahaneng.ie How to apply: Apply via email to: mwalsh@shanahaneng.ie Last date for application: 25/03/2012 n Technical Support Agents - Italian & Spanish Speaking; Description: Candidates required with a combination of fluent oral and written Italian and Spanish for technical support role in a busy Limerick city based call centre. Excellent spoken and written English is essential. The over-riding objective of the position is to resolve technical support issues in a European inbound customer service environment and to enhance our customers experience by always exceeding their expectations. Main Responsibilities: Provide post-sales telephone and email support to the clients, customers and partners. Responsible for answering incoming telephone calls and emails and prioritising customers support needs. Provide 1st and 2nd level support on the clients software and hardware. Resolve technical support issues and provide customers with a solution, via troubleshooting techniques. Escalate technical issues as required. Complete documentation and follow up on all commitments and customer details. Adhere to the technical support policy. Salary: 19,000pa; Employer Name: Keltec; Information: tom@orlogix.com Address: Corcan Ree Business Park, Dock Road, Limerick, IE; Phone: 061 226582; Fax: 061 226710; Email: tom@orlogix.com How to apply: Send CV to: hr@orlogix.com Last date for application: 26/02/2012 n Lifeguard; Description: Lifeguard required for Bundoran Waterworld. Immediate start. Salary: Minimum wage; Employer Name: Bundoran Waterworld Limited; Information: info@waterworldbundoran.com Address: Seafront, Bundoran, Co Donegal, IE; Phone: 071 9841172; Fax: 071 9842168; Email: info@waterworldbundoran.com How to apply: Please do not send C.V. s ~ Application Form must be completed. Download from www.waterworldbundoran.com/jobs or call Waterworld Office on 071 9841172; Last date for application: 22/02/2012 n Complex Assistant; Description: Full job description available from Waterworld Office. Salary: Minimum wage; Employer Name: Bundoran Waterworld Limited; Address: Seafront, Bundoran, Co Donegal, IE; Phone: 071 9841172; Fax: 071 9842168; How to apply: Please do not send C.V. s ~ Application Form must be completed. Download from www.waterworldbundoran.com/jobs or call Waterworld Office on 07198 41172; Last date for application: 22/02/2012 n Complex Supervisor Description: Supervisor required for immediate start. Candidates must have previous experience in supervision, lifesaving etc. Employer Name: Bundoran Waterworld Limited; Address: Seafront, Bundoran, Co Donegal, IE; Phone: 071 9841172; Fax: 071 9842168; How to apply: Please do not send C.V. s ~ Application Form must be completed. Download from www.waterworldbundoran.com/jobs or call Waterworld Office on 07198 41172; Last date for application: 22/02/2012 n Treatment Therapist/Facility Operator; Description: Treatment Therapist/Facility Operator required for immediate start. Salary: Minimum wage Employer Name: Bundoran Waterworld Limited; Address: Seafront, Bundoran, Co Donegal, IE; Phone: 071 9841172; Fax: 071 9842168; How to apply: Please do not send C.V. s ~ Application Form must be completed. Download from www.waterworldbundoran.com/jobs or call Waterworld Office on 07198 41172; Last date for application: 22/02/2012


n Junior Systems Administrator; Description: This role is for a dynamic and enthusiastic consultant/systems administrator who enjoys working with customers and internal staff alike. She or he will be a solid team player and superb communicator who knows how to deliver excellence in both project and support work. Based within our Service Desk team this role is responsible for providing systems administration as well as working with customers to enhance current systems. The ideal candidate must be a self-starter looking to join a fast paced, multidisciplinary team that provides project, customer and internal support at Version 1. Key Requirements 1+ years Microsoft Server (2003, 2008) administration experience. Linux skills and experience. Excellent interpersonal and communication (verbal and written) skills. Documentation processes and procedures. Software experience with MS Exchange 2007, 2010, Office 365, backup products, IIS, SharePoint, Hyper-V, VMWare etc. Salary: To be discussed; Employer Name: Version 1 Software; Information: careers@version1.com Address: Millennium House, Millennium Walkway, Dublin 1, IE; Phone: 01 8657800; Fax: 01 8657801; Email: careers@version1.com How to apply: please email your CV quoting FAS PGSA0112 to: careers@version1.com Last date for application: 25/02/2012 n Tooling Engineer; Description: C & F Automotive is part of an Irish diversified manufacturing group. We design, develop and manufacture exterior trim components for the global automotive industry. We supply products throughout Europe, the Americas and Australia. Due to rapid expansion and new business acquisition, an opportunity has now arisen for a Tooling Engineer to join our dynamic team. This role presents an exciting opportunity to further your career in one of the most challenging industries with direct involvement in the development of new model programmes with customers including Bentley, Bugatti, Porsche, BMW, Volkswagen and Ford. Employer Name: C & F Automotive; Information: careers@cfautomotive.com Phone: 044 96 66600; Email: careers@cfautomotive.com; How to apply: Submit CVs to : careers@cfautomotive.com Last date for application: 26/02/2012 n Process Engineer Description: C & F Automotive is part of an Irish diversified manufacturing group. We design, develop and manufacture exterior trim components for the global automotive industry. We supply products throughout Europe, the Americas and Australia. We are currently inviting applications from Project Engineers interested in a position with us. Employer Name: C & F Automotive; Information: careers@cfautomotive.com Phone: 044 96 66600; Email: careers@cfautomotive.com; How to apply: Submit CVs to : careers@cfautomotive.com Last date for application: 26/02/2012 n Community Fundraiser (Dublin) Description: Threshold, the national housing charity, is recruiting an experienced full time community fundraiser, based in Dublin. Proven experience of raising funds and exceeding financial targets in a charity is a must. You will develop and implement a community fundraising strategy, which leads to new relationships being formed in the local community and results in increased volunteerism and revenue for the charity. We are looking for a good communicator & volunteer manager; confident, creative, energetic, with excellent project management and organisational skills, to join a small established fundraising team. Initially a 1 year contract, leading to a permanent position, upon successful completion of the probationary period and 1 year contract. Salary dependent on previous fundraising experience +OTE. Full clean driving license essential. A genuine interest in helping people in danger of homelessness is advantageous. Salary: 30,000pa; Source: FAS, Public Employment Services, Ireland n Technical Support (German Speaking); Description: The role will provide resolution to Help Desk service requests within a timely manner and to demonstrate technical expertise and exceptional customer service skills. The roles will require individuals who are highly motivated with a demonstrated ability to work under pressure by handling multiple assignments simultaneously as well as learning new skills and procedures. Experience Profile: Previous Helpdesk experience and/or IT background. Fluency oral and written in English and Danish or German. Key Accountabilities: Interact with customers via telephone, e-mail and the web, providing technical support and problems solving abilities. Identify, evaluate and prioritize customer problems and complaints. Analyze customer problems and formulate plans of resolution. Utilize all technical resources to solve customer problems. Serve as a point of escalation for other Help Desk. Salary: 23,000 pa; EmployerName: Manpower Ireland Ltd; Information: cork@manpower.ie Address: 67-69 Carbery House, South Mall, Co. Cork, IE; Phone: 021 4279733; Fax: 021 4279735; Email: cork@manpower.ie How to apply: Manpower Ireland Ltd, 67-69 Carbery House,, South Mall, Co.Cork, Fax No: 0214279735 E-Mail: cork@manpower.ie

n PLC Controls Engineer - VB.NET (9 Month Contract); Description: If you have a good working knowledge of PLC software and programming machine controls using Visual Basic, this is a great opportunity to further your skills and gain experience with an established company. Based at a clients site, a medical devices manufacturer in Galway City, as a PLC Controls Engineer, you will develop PLC software for new and existing equipment. Your remit will include Visual Basic (VB.NET) programming for machine controls, including integrating VB with motion control, digital and analogue IO/PLCs and vision applications. In addition, you will assist validation engineers in writing and executing test protocols. Your key duties will include: Designing, developing and administering SQL databases to support manufacturing systems. Developing 21CFR part II compliant systems. Providing software support to equipment design, maintenance and manufacturing groups. Creating software design specifications and associated documentation for equipment and system. Salary: 40,000 pa; Employer Name: Webrecruit Ireland; Information: response@webrecruit.ie Address: 409 Holywood Rd, Belfast, BT4 2GU, IE; Phone: 1890 67 80 80; Email: response@webrecruit.ie How to apply: Apply Here: http://www.webrecruitjobs.ie/site/applynow.cfm?Apply=New&Vaci d=306890&mid=51 n Support Engineer for breakthrough technologies with Spanish / Portuguese; Description: Analyze the complex constellation of SAP solutions. Support the implementation and rapid deployment of the latest technologies. Embrace the functionality and technical capabilities of SAP product releases. Deliver onsite and remote assessment and optimization services. Demonstrate flexibility and adaptability for customer travel. Understand the needs and requirements of Solution Optimization, Dataflow security, Process automation and Solution High availability. Adopt the methodologies of Rapid Prototyping and execute the objectives. Develop core competencies to measure system performance and optimize business processes. Provide clear recommendations and guidance to promote the added value from a service. Training will be provided to facilitate specific product, basis and development expertise. On the job training will be provided to enhance core competencies and to extend responsibilities and ownership for critical customer engagements. Employer Name: SAP SCC (Ireland) Ltd; Information: careers.ireland@sap.com Address: Parkmore Business Park East, Galway, and, Citywest Business Campus, Dublin 24, IE; Phone: 1 800 818 505; Email: careers.ireland@sap.com How to apply: Please apply via www. careersatsap.com n Support Engineer for breakthrough technologies with German; Description: Analyze the complex constellation of SAP solutions. Support the implementation and rapid deployment of the latest technologies. Embrace the functionality and technical capabilities of SAP product releases. Deliver onsite and remote assessment and optimization services. Demonstrate flexibility and adaptability for customer travel. Understand the needs and requirements of Solution Optimization, Dataflow security, Process automation and Solution High availability. Adopt the methodologies of Rapid Prototyping and execute the objectives. Develop core competencies to measure system performance and optimize business processes. Provide clear recommendations and guidance to promote the added value from a service. Training will be provided to facilitate specific product, basis and development expertise. On the job training will be provided to enhance core competencies and to extend responsibilities and ownership for critical customer engagements. Employer Name: SAP SCC (Ireland) Ltd; Information: careers.ireland@sap.com Address: Parkmore Business Park East, Galway, and, Citywest Business Campus, Dublin 24, IE; Phone: 1 800 818 505; Email: careers.ireland@sap.com How to apply: Please apply via www.careersatsap.com n Hotel Head Chef Dublin; Description: Hotel Head chef required for 4* Dublin hotel, north city. 60 rooms. Bar, restaurant, functions and carvery. Good loyal team in place. This is an easily manageable kitchen for someone who is experienced in running a mid sized hotel or multi kitchen unit. Please only apply if you have a good employment history and the relevant experience. Temporary accommodation on offer if moving to area for first time. Salary: 45000; Employer Name: Hospitality Recruitment; Information: jobs@hospitality.ie Address: Mespil House, Sussex Road, Dublin 4, IE; Phone: 01 4117011; Email: jobs@hospitality.ie How to apply: Please email up to date CV to jobs@hospitality.ie or post to Hospitality Recruitment, Mespil House, Sussex Road, Dublin 4

n Manufacturing / Engineering Team Leader - Shift Work; Description: A superb opportunity has arisen for a Manufacturing / Engineering Team Leader to join our client, a maintenance outsourcing and asset management company. In this key role, you will be responsible for managing a team of technicians, including training and developing their technical skills. You will also manage technical issues, ensuring manufacturing plans are in place. As a Manufacturing / Engineering Team Leader, your duties will include: - Identifying and leading cost and technical improvements. - Providing key leadership into transformational process developments. - Project management, including providing timely and accurate reporting on project activities. New product introductions and product transfers. - Supporting the implementation of all engineering and plant strategic initiatives. Salary: 45,000 pa DOE; Employer Name: Hospitality Recruitment; Information: jobs@hospitality.ie Address: Mespil House, Sussex Road, Dublin 4, IE; Phone: 01 4117011; Email: jobs@hospitality.ie How to apply: Please email up to date CV to jobs@hospitality.ie or post to Hospitality Recruitment, Mespil House, Sussex Road, Dublin 4; n Software Engineer (Java, Linux, Big Data); Description: We are looking for somebody to join our team implementing high availability Internet service and mobile device software. Small team in expanding company using latest tools and varied, interesting work. Server side, we use a Linux cluster with a mixture of SQL and NoSQL to deliver scalable low latency service. Mobile devices (Windows Mobile and Android phones/tablets) gather large volumes of data: GPS, photos and wireless meter transponder data. Salary: 30,000 pa ; Employer Name: Temetra; Information: jobs2009@temetra.com Address: Gortnafleur, Clonmel, Co Tipperary, IE; Phone: (052) 612 2722; Email: jobs2009@temetra.com How to apply: Please email CV to: jobs2012@temetra.com n Field Service Engineer; Description: Field Services Engineer. Location: This role is predominantly based in Dublin however you may be required to work in other locations throughout Ireland. What is the role: As a Pitney Bowes Field Service Engineer You will provide a total field based service to our customers including Field Repairs, equipment installations and decommissioning as well as Preventative Maintenance and Customer Training. You will also have the opportunity to contribute to revenue generation through, chargeable labour and parts, customer training and consumable products. You will manage your own workload via PDA ensuring real time management of data. It will be your responsibility to build and maintain working relationships with your customers as well as work collaboratively with colleagues and team members. You must deliver a first class service; effectively and professionally communicate with internal and external customers and be proactive in your approach. Salary: 23,000 pa; Employer Name: Pitney Bowes; Information: sarah.hicks@pb.com Address: Unit E5 Calmount Park, Calmount Avenue, Ballymount, IE; Phone: 014608700; Email: sarah.hicks@pb.com How to apply: Please apply on line at www.pitneybowescareers.co.uk n Animation Production Manager (Temporary); Description: We are currently seeking a candidate to fill the position of Production Manager on a stereoscopic animation feature film co-production based in Galway city. The position will be for a 6 month period initially with a possibility to extend. The job will include the taking over the managing of the animation team and the production pipe-line including post production through to delivery. In addition there will be ancillary tasks within the company to assist the producer and will involve administrative duties. Salary: 24,000 pa; Employer Name: Magma Productions; Information: info@magmaworld.com Address: 1st Floor, Mayoralty House, Flood Street, Galway City, IE; Phone: 091569142; Fax: 091569148; Email: info@magmaworld.com How to apply: Please send your application for the above position to: niko2@gmail.com by February 2nd. n Deputy Hotel Manager; Description: We are recruiting for a hotel deputy manager position. 70 room hotel. You must have all around hotel departmental knowledge, and be especially strong in food and beverage, weddings and events. We are looking for a strong manager, motivator, and leader with an eye for detail, who will deputise for the GM and lead the hotel in his absence. Staff management experience is essential. Candidates must be legally entitled to work within Ireland and the EEA. Salary: 35,000 pa; Employer Name: Hospitality Recruitment; Information: jobs@hospitality.ie Address: Mespil House, Sussex Road, Dublin 4, IE; Phone: 01 4117011; Email: jobs@hospitality.ie How to apply: Please email up to date CV to jobs@hospitality.ie or post to Hospitality Recruitment, Mespil House, Sussex Road, Dublin 4


pagina 8 / oferte de muncã România - strãinãtate / cereri de muncã

é Sudor in argon, vopsitor in camp electrostatic, operator masina debitare, muncitor necalificat asamblare si impachetare si tinichigiu confectii metalice cu experienta. Fabrica de grile metalice din Otopeni angajeaz a, CV la 0213503810, 0213503812 n Tehnician în confecþii din tricotaje ºi þesãturi (societatea are sediul în Bucureºti, sectorul 5). Informaþii la telefon, Tel: 0214115237

n Vânzãtoare bar-salã de jocuri, zona Piaþa Presei Libere, program 2 cu 2 zile. 0212244791, Tel: 0723436343, 0765486755 n Vânzãtoare cu experienta pentru artizanat si accesorii, program 3 zile lucratoare cu 3 zile libere. Angajam in magazinele din Bucuresti, Tel: 0786861930, 0212552076 n Vânzãtoare pentru magazin Mall Baneasa numai cu studii superioare si cunoscatoare limba engleza, office@top-tea-house.ro, Tel: 0788166861

Vânzãtoare bar-salã de jocuri, Piaþa Gorjului, program 2 zile cu 2, Tel: 0723436343, 0765486755

Vânzãtoare, cu studii la nivel de scoala/liceu, cunoastere calculator. Program de lucru L-V: 8-17, S: 8-14. (Doraly) com. Afumati. Caut persoana din zona Colentina, Afumati, Voluntari sau Stefanesti. Trimiteti CV cu Poza va rog, pavel.chiperi@gmail.com, Tel: 0731218223

é Vânzãtori ambulanti pentru editura din Bucuresti, 8 persoane, Tel: 0730566776

TINERE n VIDEOCHAT PENTRU AGENTIE, VIDEOCONFERINTA, CONDITII DEOSEBITE, CENTRAL, 500-4000E/ LUNA, WWW.ANGAJAREVIDEOCHAT .RO, TEL: 0720818129, 0314250001 n Videochat Tinere dragute minim 18 ani. Salariz are deosebita, contract munca, studio, www.Studio-Bucuresti.ro, Tel: 0720818129 n Videochat 4000RON lunar? Conditii de lux? Program flexibil? Contract de munca? Programeaza un interviu! 4.000 RON/luna, teen.studio@yahoo.com, http://www.teenstudio.ro, Tel: 0764767724, 0737336640 n Videochat Iti garantam un salariu minim de 2.500 Lei! 6 ore pe zi, Legal, locatie ultracentrala. Suna acum! 2.500 RON/luna, teen.studio@yahoo.com, http://www.teenstudio.ro, Tel: 0764767724, 0737336640 n Videochat 12 Studiouri legal strict feminin. Avans 700$ din prima zi, bonus 800$, salariu fix, program 5h/zi la alegere. Câºtiguri 2.300–7.800$/lunã. Plata instant. Sunaþi-ne cu încredere. 0731080888, Tel: 0768839893, 0755980550 n Videochat fete cu/fãrã experienþã pentru videochat. Avans 300$. Bonus garantat 500$. Salariu fix, program flexibil, studiouri în zone centrale. Venituri sigure 1.000-4.200$/lunã, Tel: 0767611865, 0727067729 n Videochat fete cu/fãrã experienþã pentru videochat. Program 5-7h/ zi. Salariu fix 1.200$, procente 50–90%, bonus 300$, avans 500$ din prima zi. Studiouri în zonele: Unirii, Universitate, Crângaºi, Obor, Victoriei. Anunþ real 100%, Tel: 0732656366, 0763380077 Videochat fete cu/fãrã experienþã pentru videochat. Câºtiguri 100% garantate. Salariu 1000$/lunã. Oferim avans 600$ din prima zi, Tel: 0760950085, 0755.645.869. n Videochat activitate pentru fete. Câºtiguri 1.000–4.000$/lunã. Avans 600$, salariu fix, posibilitate promovare, Tel: 0785726082

14 Februarie 2012

n Videochat

angajam modele doamne, domnisoare, cu sau fara experienta, se acorda avans la angajare, carte de munca, Tel: 0732772874

Italia. Professione Infermieri. Daca sunteti interesati sa lucrati ca asistent medical in institutiile de sanatate din Italia contactati-ne la telefon sau email, professioneinfermieri @ymail.com, Tel: 0212607635, 0772407219

Germania. Laura din Romania cauta colege de munca (masaj erotic) in apartamentul ei de lux, 18-40 ani. Rog si ofer seriozitate. Conditiile sunt foarte bune, iar cazarea este asigurata si gratuita. Ma puteti contacta la telefon, cu bip sau sms, Tel: 0040760453459, 004915784670179

Intocmim dosare pentru detasare forta de munca in strainatate, Tel: 0745114577 n Italia. Contracte pentru: infirmiere, menajere, cameriste. Relatii 0268415709, 0747661527, http://www.epp-jobs.com, Tel: 0769875604, 0729772702 n Ungaria. Caut familie serioasa, harnica, dornica sa se mute in Ungaria, aproape de vama Bors, la o ferma pt. ingrijire animale (oi), cazare asigurata, plata la intelegere, Tel: 0731295404

Meºterul casei pentru vile é Dubai. Daca va intereseaza blocuri: instalatii sanitare sa munciti in Dubai, exista un zugraveli, amenajari ghid electronic destinat sa va doresc angajare full time & ajute cu detalii despre vize, part time sau paza, Tel: cazare, agentii de recrutare, 0726058866 exemple de cv-uri, etc. Vizitati site-ul pentru mai multe detalii. n ªOFER DORESC Noroc! ANGAJARE, DISPUN DE enterdubai8@gmail.com, AUTO PROPRIU, DISPONIBIL http://www.dubai-8.com SI PENTRU ALTE LOCALITATI, Germania. Castig intre SLEDZEDWARD@YAHOO.COM 4000-8000 Euro club de TEL: 0729469624 noapte Hot Ambiente Rose n Subinginer constructii, din Munchen cauta doamne vasta experienta in executie si domnisoare cu aspect caut angajament, Tel: f i z i c p l a c u t . C a z a r e 0740107784 as igurata, harti legale. n SUPRAVEGHETOR/OARE Cerem si oferim seriozitate, OFER SERVICIILE MELE toto.doman@ymail.com, Tel: UNOR PERSOANE FOARTE 0757919152 SERIOASE DUPA AMIAZA SAU IN WEEKEND PENTRU n Germania. Urgent angajez SUPRAVEGHERE LA LECTII PRESCOLAR, dame companie (animatoare) COPIL pt. Nacht Club, SCOLAR, FLORINA_SKY@YAHOO.COM Vladescu_aurel@yahoo.com, Tel: 0723367637, 0723367637 TEL: 0740198500


14 Februarie 2012

vânzãri terenuri / case-vile / garsoniere / 2 camere / pagina 9

n Carol I Parc vilã, arhitecturã modernã, curte proprie, garaj, P+1+M, particular, 350.000 EUR, Tel: 0742219129 n Chiajna particular vând vilã construcþie 2011, 170mp construiþi, 350mp teren, 90.000 EUR, Tel: 0722365592 n Chitilei Vila P+M toate utilitatile complet mobilata, utilata, 95.000 EUR, Tel: 0741146876

Giurgiu, Sãbãreni, proprietar vand parcele teren intravilan, suprafata parcela 577mp, deschidere 22, 92m, zona rezidentiala, intre drumul judetean s i p a d u r e . Conditii de plata avantajoase, 14.800 EUR, ciprian.faraon@yahoo.com, Tel: 0723512172

Ciorogârla intrare, vilã P+1, suprafaþa construitã 224mp, apã, gaze, curent, la cheie, 85.000 EUR, Tel: 0769300590

é Corbeanca particular vila 4 camere 120mp constructie+ n Prahova, Mãgurele, vand 250mp teren la cheie, utilitati teren intravilan 2000mp, zona incluse, 72.000 EUR, construibila, pret negociabil, sfetcu_narcise@yahoo.com, Tel: 0726697843 Tel: 0724289066, 0721882541 é Berceni Comuna proprietar, teren intravilan 500 mp (420 mp utili) intrare Berceni-Ilfov, 1.5 km Bucuresti, str. Macului, vile noi, d. 16 m, acte: C+I, PUZ aprobat (p+1+m), urbanism, curent la lot. Pret Negociabil. Nicu Catalin, 9.900 EUR, nycko99@yahoo.com, http://www.teren-berceni.ro, Tel: 0723569599, 0761467049 Braºov Codlea Vand ferma cu animale (40 porci, 2 vaci, rate, gaste, gaini) +grajdiuri aferente, utilitati pe teren. Suprafata teren 2700 mp cu grajdiuri aferente si utilitati pe teren, 80.000 EUR/mp, danutaftin@gmail.com, Tel: 0744501830, 0756100066

n Chiajna stadion Concordia, strada Drumul Garii, intravilan, parcela 685mp, 25.000 EUR, Tel: 0742219129 Chitila-Ilfov vand teren intravilan 430 mp intre case, intabulare, cadastru, apa, gaze, curent, canalizare. Teren situat intr-o zona linistita la 5 min de centura Otopeni, 5min de centru comercial si 15-20 min de centru capitalei, 1 7 0 E U R / m p , marius.perta@gmail.com

n Giurgiu Mihãileºti Teren intravilan 800mp, deschidere lac si sosea, cadastru, 65000E negociabil, Tel: 0727560729, 0742034208

n Prelungirea Ghencea casa 120mp curte drum asfaltat toate utilitatile constructie 2007 mobilata. Pret negociabil, Tel: 0724220946 zona intre n Progresul Progresul si Pod Jilava - Vand casa curte suprafata 300mp, 3 camere latime 10mx30m lungime intabulare cadastru gaze+ canalizare in fata curtii garaj auto put in curte 36.000 euro, tel fix 0314102207, Tel: 0726104680, 0723950329

n Tei zona Maica Domnului, teren 300 mp, casa si anexe: 100 mp, deschidere 15m, constructie finalizata in anul 1965 (caramida, fier-beton), utilitati: apa, canal, gaze, curent, etc, cadastru, intabulare. Comision suportat de cumparator, 320.000 EUR, shoria2003@yahoo.com, Tel: 0722244054

13 Septembrie, Mariott, casã 4 camere, 90 mp, toate utilitãþile, curte comunã, 35.000 EUR, Tel: 0722966669

n Giurgiu Buturugeni, amprentã 81mp, 2 dormitoare, baie, bucãtãrie, living, fosã proprie, la cheie, 44.000 EUR, Tel: 0724361086, 0722660436

é Batiºtei vila D+P+M + curte. La parterul vilei functioneaza un restaurant. Restaurantul este complet mobilat si utilat, cu o capacitate de 100 pers. In curte exista o terasa acoperita si bar, pe structura de lemn, pe 2 nivele, cu o capacitate de 120 pers. Toate utilitatile, curent 380V. Zona Batistei, str Aaron Florian, langa sediul UTI, clientela selecta. La etajul imobilului exista 2 apartamante in suprafata totala de 250mp, cu toate utilitatile, centrale termice de apartament, AC. Intrarea la etaj este separata de intrarea restaurantului - posibil inchiriere, birouri, apartamente de locuit, afacere tip hostel. Date tehnice: Regim imobil: D+P+M; Suprafata construita total: 570mp; Suprafata uitla: 451mp; Suprafata construita la sol: 260mp; Suprafata totala teren: 510mp; Deschidere stradala: 21m; Se poate obtine un venit lunar din inchirierea imobilului intre 4000- 5000eur. Vanzare restaurant incl parter + demisol+ terasa: 650.000 eur, 750.000 EUR, danmoisecu72@yahoo.com, www.christies-restaurant.ro, Tel: 0722556574

Gurbanesti casa 5 camere, teren 1500mp, vand/ schimb c u ga r s o n i e r a c f . 2 Bucuresti, 16.900 EUR, sandamihai1@yahoo.com, 0724058958, 0763300387

n Berceni Turnu Magurele, particular, cf 1, semidecomandat, imbunatatiri, mobilata, P/9, discutabil, 31.000 EUR, Tel: 0734708951

n Militari apart.în vilã lux, 170mp, et. 1-2/2, constr. 2011, cãrãmidã, finalizatã, finisaje deosebite, ansamblu exclusivist, TVA inclus, loc parcare bonus, 85.000 EUR, Tel: 0744368835

Cantemir- Domo stradal, 36mp, parter, gresie, faianta, termopan, bucatarie complet mobilata si utilata, AC, poze: http://www.fullimobiliare.ro, 0213300348, 0728875667

n Periº casa p+1+pod mansardabil 55 mp, 5 camere, baie, bucatarie si pivnita. Proprietatea dispune de garaj in suprafata de 23 mp. Suprafata utila 135 mp, teren 206 mp cu deschidere 5 m, pret negociabil, 130.000 EUR, é Crângaºi garsoniera 1986, Tel: 0762828427 24 mp, bloc mixt, et 10/10, stradal, decomandata, nemobilata, proaspat renovata, nelocuita dupa renovare, gresie (inclusiv balcon), faianta, obiecte sanitare noi, parchet, termopan, aer conditionat mobil, usa metalica noua; situata in apropiere de Piata Crangasi, metrou, é Prahova Provita de Jos, mijloace RATB, numeroase vila P+M, Suprafata construita magazine si banci; bloc foarte 110mp, 72 amprenta, An curat si ingrijit. Pret 35000 2008. Gaze, electrica, put, euro negociabil, 35.000 EUR, fosa septica, 48.000 EUR, Tel: ofelia.cosman@gmail.com, Tel: 0723936669 0784227633, 0722243345

Giurgiului Sector 4, garsonierã cf. 1/D, et. 1/4, g+f+p+ct, 20.000 EUR, Tel: 0733538292, 0768935619

Militari A pusului, G+F+T+AC+UM+Parchet+ Bucatarie mobilata, 10/10, cadastru, intabulare, zona linistita, acces rapid metrou, ratb, complex comercial, 42.000 EUR, hd_sza@yahoo.com, Tel: 0755030001

n Amzei Piaþã Stradal, et. 2/10, conf. 1, 63mp, decomandat, an constructie 1980, Imb: T+G+F+AC, Tel: 0735342395, 0722657480

stradal, 1/7, n Cantemiramenajari de lux, parchet bambus, usi masive lemn glisante, termopan, poze: http://www.fullimobiliare.ro, Tel: 0213300348, 0722217638

n Drumul Taberei Ghencea, 1/3, decomandat, 85mp, cãrãmidã, constr. 2011, finisaje lux, tva inclus, accept credit, 58.500 EUR, Tel: 0767600804, 0722134720 n Drumul Taberei Ghencea Ansamblul Rezidenþial Avangarde, P/3, 85mp+ grãdinã 100mp, loc parcare gratuit, Tel: 0767600804, 0722134720 n Drumul Taberei Ghencea, Ansamblu rezidenþial “Avangarde”, p/3, 60mp+50mp grãdinã, constr. 2011. Deosebit! 49.900 EUR, Tel: é Sebastian Garsoniera 0767600804, 0722134720 Proprietar, bloc mixt, balcon inchis, G, F, UM, 25mp, cf 1, Et 5/8, 35.000 EUR, Tel: 0765713391

n Unirii –Tribunal, 1/9, 46mp, gresie, faianta, parchet, termopar, terasa 9mp, balcon, poze: http://www.fullimobiliare.ro, Tel: 0213300348, 0722217638

é Universitate Ion

Ghica, lângã Cinema Pro, cu vedere Spital Colþea, mobilatã, utilatã lux, cu loc de parcare. preþ negociabil, 42.000 EUR, Tel: 0744202010

é Drumul Taberei Militari, apartamente noi - 2 camere. www.blocklujerului.ro Apartamente noi – 2 camere si garsoniere. Apartamente noi - 3 camere noi la demisol cu curte. Super pret! www.blockcastrano va.ro, Tel: 0732855161

n Ferentari Tunsu Petre, apartament 2 camere, sector 5, cf. 2, 4/4, 40mp, liber, îmbunatatiri, particular, 29.000 E, www.apartament-ieftin.com, n Vitan Mall P/8, stradal, la Tel: 0734376332 cheie, aprobare balcon, ideal cabinet, birou, firma, poze: 49.000 EUR, http://www.fullimobiliare.ro, Tel: n Giurgiului 2 cam. dec, in 0722217638, 0213300347 vila tip bloc, an2009, 40mp, n Vitan-Mall 1/8, 42mp, balcon, g.f.p, termopan, usa amenajata lux, gresie, faianta, metalica, mobilat modern, parchet, termopan, poze: utilat, centrala termica (nu www.fullimobiliare.ro, platesti intretinere), contorizat, 43.000 EUR, Tel: 0213300348, pret negociabil, 39.400 EUR, 0728875670 Tel: 0744276424


pagina 10 / vânzãri 2-3-4-5 camere / spaþii comerciale / imobile diverse / cumpãrãri imobile Giurgiu municipiu, Zona Casa Cartii-bloc Sigma. apart 2 camere (2/4), decomandat, izolat, 60mp, renovat, gresie, faianta, parchet=noi, termopan, balcon termopan, semimobilat, scara linistita, interfon, loc parcare. Din pret imi achit impozitul 2%, 26.000 €, cosmin.penescu@ activsystems.ro, 0728112339

n Kogãlniceanu etaj 1, 2 camere, pretabil firma, gresie, parchet, termopane, cu vizibilitate la strada circulata, 55mp, 50.000 EUR, Tel: 0723140318

n Lacul Tei vand apartament 2 camere comfort 2, decomandat, fara imbunatatiri, etaj 8 din 10. Pret negociabil, 40.000 EUR, Tel: 0740897655

é Giurgiului 2 cam. dec, in vila tip bloc, an2009, 40mp, balcon, g.f.p, termopan, usa metalica, mobilat modern, utilat, centrala termica (nu platesti intretinere), contorizat, pret negociabil, 39.400 EUR, é Mihai Bravu nr 67-73 cu Tel: 0744276424 vedere pe spate la etajul 6; vand apartament 2 camere complet renovat, bloc linistit, 51 mp, balcon loja, termopane, usa metalica, parchet lemn, gresie, faianta, apometre, alarma, interfon, etc. Apartamentul se poate vinde si mobilat sau nemobilat pretul é Griviþei Podul Grant - usor discutabil, 55.000 EUR, Proprietar, apartament 2 cam. Tel: 0722350144 semidecomandat, 5/11, intabulat, cadastru. Parchet, termopan, aer conditionat, usa metalica. Pret negociabil. Exclus intermediari, 51.500 €, nastasedann@gmail.com, Tel: 0751832353

Militari, autogara, apartament 2 camere confort 1, imbunatatit, et. 3/7, particular, 60.000 EUR, Tel: 0745011679

n Militari, Roºu, 85mp, et. 1, decomandat, 2 balcoane, constr. 2011, finisãri lux, zonã deosebitã, ultrarezidenþial, 57.900 EUR, Tel: 0722134720, 0767600804 Ansamblu n Militari-Rosu rezidenþial nou, 85mp, et. 1, 2balcoane, constr. 2012, finisãri lux, zonã deosebitã, ultrarezidenþial, platã cash/credit, 57.900 EUR, n Chitila-Ilfov Vand apt. 3 http://www.avangardehome.ro, camere etj 1/4 centrala Tel: 0722134720, 0722356122 termica proprie termopane usa metalica gresie faianta.Accept variante schimb cu 2 camere etaj inferior plus diferenta sau casa la curte in imprejurimi pret 70.000 euro, Tel: 0722464875

Gardens é Orhideea apartament 2 camere, 78 mp utili, etaj 1, lux, video interfon, aer conditionat, paza, 127.000 EUR, gazo74@gmail.com, Tel: 0765446844

Pantelimon Delfinului, 2 cam, dec, 38mp, 9/10, gresie, faianta, reabilitat termic, termopane, storuri, parchet, inst.sanitare noi, bucatarie mobilata, zugravit, curat, la cheie. Proprietar, exclus intermediari, 41.500 €, bmarianm6@ yahoo.com, Tel: 0724004758 n Pantelimon OMV, vand urgent ap 2 camere semidecomandat 10/11 stradal, Tel: 0733531888, 0760077355 n POPEªTI-LEORDENI DIRECT DEZVOLTATOR, APARTAMENTE 2 CAMERE, MOBILATE SI UTILATE, APA, GAZ, CANALIZARE, 57 MP, PRET FARA COMISION, 43.000 EUR, TEL: 0755135033, 0745696225

Rahova zona Salaj vand ap. 2 camere semidecomandate, Tel: 0728780192

n Unirii, mansardã doua camere, în imobil interbelic, cu suprafaþa utilã de 38 mp ºi spaþii adiacente de incã cca 12 mp situat în zona pieþei Unirii, acces pe scara de serviciu, dobândit prin retrocedare, 20.000 EUR, Tel: 0726266264

n Vitan Mall 2/4, 56mp, decomandat, curat, intretinut, 1990, 65.000 EUR, Tel: 0722217638, 0213300347

n Drumul Taberei - Ghencea Ansamblul" Avangarde Rezidenþial", ofertã promoþionalã, stoc limitat, 2011, finalizatã, 1/3, 85mp, cãrãmidã, lux, disponibil imediat, 61.900 EUR, www.avangarderezidential.ro, Tel: 0744368835, 0722356122

é Braºov Poiana Mãrului, vand constructie la rosu destinatie Hotel cu 32 de camere, suprafata construita 1800 mp, plus teren aferent c ons truc tiei 4000 mp. Constructia se compune din D+P+E1+E2. Pretul negociabil, 70.000 EUR/mp, danutaftin@gmail.com, Tel: 0744501830, 0756100066

n Militari apart.lux tip duplex, 170mp, et. 1-2/2, constr. 2011, cãrãmidã, finalizatã, finisaje deosebite, ansamblu exclusivist, TVA-inclus, loc parcare-bonus, 85.000 EUR, www.avangardegrandevillage.ro Tel: 0744368835 n Mureº Târgu Mureº, vand ap. 3 cam. decomandat cf. 1, p/4, centrala proprie zona Cornisa urgent, particular, Tel: 0751168666

Unirii, zona Horoscop, trei camere, semidecomandat, 6/10, mobilat; usor negociabil, 75.000 EUR, Tel: 0721169388

n Iaºi municipiu, vând ap 4 cam decomandate, centru, et 3/7, fara agentii, vedissi@yahoo.com, Tel: 0740212744

Militari apart.lux tip duplex, 170mp, et. 1-2/2, constr. 2011, cãrãmidã, finalizatã, finisaje deosebite, ansamblu-exclusivist, TVA-inclus, loc parcare-bonus, 85.000 EUR, www.avangardegran devillage.ro, Tel: 0744368835

Unirii - Vand magazine in metrou Piata Unirii, 2.500 EUR, Tel: 0741146876 é

n Giurgiu cumpar teren AGRICOL in judetul Giurgiu. 10-20 de hectare.ofer maxim 2000 euro/hectar, ionmarinflorian@yahoo.com, Tel: 0724343218

n Cumpãr cu plata imediat garsoniera confort 1 2 sau 3 indiferent zona, Tel: 0732864809, 0769526936 n Cumpar cu plata cash garsoniera confort 1, 2 sau 3, rog seriozitate, Tel: 0732864809, 0769526936

14 Februarie 2012

é FRUMUªANI HALA SI SHOWROOM: HALA 1600MP (600MP PREGATITI PT SERVICE, RAMPA ITP, 4 ELEVATOARE SI INCA 5 POSTURI DE LUCRU), BIROURI 150MP SI SHOWROOM 300MP, SUPRAFATA TEREN 8500MP, CONSTRUCTIE NOUA, PERETI PU, PERETE CORTINA, CANALIZARE, CURENT, DESCHIDERE DN4, INAINTE DE FRUMUSANI PE PARTEA STANGA LA KM 19, 1.090.000 EUR, OFFICE@ATVROM.RO, TEL: 0731007777, 0746225225

Vand 2 locuri veci in cimitirul Metalurgiei, unul dintre ele avand lucrarea facuta (3 locuri scripca) si este pe aleea principala langa capela, iar celalat este un pic mai in spate neavand nici o lucrare facuta, madalina_personal@ yahoo.com Tel: 0723285506

Cumpar cu plata pe loc 2 camere confort 1 2 sau 3 eventual schimb cu garsoniera si diferenta, Tel: 0732864809, 0769526936

n Obor - PF cumpar apartament 3-4 cam in zona Obor, ElectroAparataj, Mihai Bravu, Victor Manu, Iancului, Tel: 0729208101


14 Februarie 2012

Brancoveanu n Berceni Lamotesti, gfpt, mobilat modern, color, pt. o persoana; 350 chiria+ 250 garantia, 350 EUR/luna, Tel: 0216442571, 0723713816 n Cazare studenti Hostel reamenajat, baie comuna, apa calda, incalzire, fara bucatarie, camere cu 4-12 paturi suprapuse. Pta Unirii. Dormitor: 50-70e/luna, Camera privata:300 e/luna.Oferta limitata, 50 EUR/luna, hostelbucharest@ymail.com, Tel: 0785211515, 0213127613 camera in n Central apartament centru inchiriez la fata serioasa, 100 EUR/luna, Tel: 0744649447 n Iancului Inchiriem o camera din doua la bloc, unei singure persoane, Tel: 0784415031, 0769642679 n Militari, Veteranilor, caut doua fete sau cuplu pentru o camera in apartament nemobilata 125e, 0722433343 n Rahova - Bârcã Camerã în apartament decomandat 3 camere cu proprietarul pentru 1-2 fete. 1 luna + 1 garantie, 450 RON/luna, Tel: 0766364358, 0723546218

închirieri oferte camere / case / garsoniere / 2-3 camere / spaþii comerciale / pagina 11

n Berceni, Lidl, confort 1, 1/10, mobilatã/ utilatã lux, 250 EUR, Tel: 0722758150 n Camil Ressu, Ilioara 14B, Garsoniera de inchiriat in bloc nou finalizare mai 2012- direct de la dezvoltator- semimobilata, 250 €/luna, www. ilioara.heights.ro, 0720049766 proprietar n Colentina garsoniera cf1, decomandata, mobilata, gft, p/10, 1+1 garantie, 220 €, 0745079874 n Decebal mobilata modern gresie faianta termopan usa metalica aer conditionat masina spalat 280eur, 0722550475 Decebal, Str. Voronet, garsoniera 42mp, mobilatã, utilatã, parter din 4 etaje, apometre, particular, preþ discutabil, 220 EUR, Tel: 0740470148

n Dristor, Pta Ramnicu Sarat, Liviu Rebreanu, 3/10, semidecomandat, g+f+p+t, mobilata modern, color, automata, 850lei, 1+1, Tel: 0216442571, 0723713816 Traian inchiriez n Nerva garsoniera, stradal, mobilata modern, utilata, 46mp, g+f+t +um, 6/8, 350e/luna avans+ 1 garantie, termen lung, 0722396396 n Pantelimon (Biserica Capra), particular, decomandatã, mobilatã, II/10, 42mp, 220EX4/ 210x7/175E x12 luni, Tel: 0723221608, 0214234922 n Rosetti garsonierã micã, intrare, contorizare separate, utilatã, pentru locuit, Tel: 0724589048, 0722152813 n Sala Palatului, Luterana, Garsoniera mobilata elegant et 7, 250E, Tel: 0722888000 Peco închiriez n Bucuresti, urgent una sau n Sãlaj garsonierã mobilatã, preþ doua camere curte, intrare separata, mobilata, cablu tv, avantajos, Tel: 0727844318 aragaz, frigider, internet la cerere si calculator, Titulescu apropiere microunde, etc. Cer si ofer metrou, garsoniera, seriozitate, persoane cu imobil 2011, serviciu; termen f lung, Tel: 0769726591, 0726221023 bucatarie mobilata/ n Gorjului apartament 2 utilata complet, camere mobilat partial fara 40mp, 210 euro, imbunatatiri, doresc 1 luna + garantie, 850 RON, Tel: plata lunar, Tel: 0722824200 0747490223 n Militari Inchiriez/ vand casa 3 camere cu 300mp teren Militari, Apusului 400euro luna sau 125.000euro, Tel: 0747289833 n Vitan Mall inchiriez vila 300mp, p+1, curte 300mp, Tel: 0722308164

n Berceni, Oltenitei, particular inchiriez garsoniera, curata, mobilata, confort 1, zona linistita - in apropiere de BRD, mochetata, televizor, cablu, masina de spalat, aragaz, gresie, faianta, 180 EUR/luna, Tel: 0721260604

é Unirii Regim Hotelier, 2 garsoniere situate vizavi de Casa Poporului si Parcul Izvor, la numai 3-4 minute de gura de metrou Izvor. zona linistita cu loc de parcare, Garsonierele sunt utilate mobilate complet, Pret: 100-130 L/zi, cateva ore 80L, discretie si seriozitate. Nonstop 0724828310, 100 RON, regim_hotelier_bucuresti @yahoo.com, Tel: 0766225577, 0724828310

13 Septembrie- Sebastian, particular, 7/8, renovat, utilat, mobilat, îmbunãtãþiri, 300 EUR, Tel: 0744889953 n Academiei apartament 2 camere lux mobilat, cu bucatarie mobilata spatiu firme, Tel: 0753067190, 0744855631 n BABA NOVAC ZONA BLOC BELVEDERE, INCHIRIEZ APARTAMENT 2 CAMERE, ETAJ 9 DIN 13, COMPLET MOBILAT SI UTILAT ULTRA MODERN, 600 EUR/LUNA, OFERTARE.TERRA@GMAIL. COM, TEL: 0747019271, FAX: 0213246611

inchiriez é Brâncoveanu apartament 2 cam, renovat recent, g, f, t, semi mobilat, etj 2/4, la doar 5/8 min de metrou, tramvai, autobuz si de oraselul copiilor. Ideal ptr o familie. Rog seriozitate, 1.000 RON/luna, georgegoerge2000@ yahoo.com, Tel: 0736481431, 0769912325 Câmpia Libertãþii proprietar, ofer s pre inc hiriere apartament doua camere, mobilat nou, c urat, termopane, apometre, repartitoare, utilat complet, discutabil, Tel: 0752820901 n Cantemir Budapesta, 2/9, mobilat/ utilat complet, modern, G+F+T+P, poze: 400 EUR, http://www.fullimobiliare.ro, Tel: 0722217638, 0213300347 n Ciºmigiu apart 2 camere mobilat si utilat curat centrale proprie pret discutabil, 300 EUR, Tel: 0744649447 n Dorobanþilor,

str. Amman, inchiriez apartament 2 camere, semi-mobilat, 40mp, decomandat, Tel: 0722251195

Taberei, n Drumul Romancierilor, ofer inchiriere apartament 2 camere, stradal, confort 1, P/4, mobilat, utilat, renovat, 280E plata: 1+1 garantie, Tel: 0721256489 n Floreasca proprietar ap. zona linistita demisol inalt, parchet, toate dotarile, aproape Kaufland, Billa, 280 EUR, Tel: 0741184892 n Lacul Tei nemobilat sau semimobilat, et. 6/8, decomandat, nou renovat, 250 EUR, Tel: 0723561549 n Militari Tanar (26 ani) caut coleg pentru a imparti apartament inchiriat in zona Militari. Apartamentul este decomandat, utilat, mobilat, situat la parter.Vecinatate metrou Lujerului (aprox. 10 min mers pe jos).Pret 550 lei/persoana, 550 RON/luna, georgya_cream@yahoo.com, Tel: 0741676784

Prelungirea Ghencea Cartierul Latin, Nemobilat, centrala, termopan, gresie, faianta, 250 EUR/luna, i_dragnea@ hotmail.com Tel: 0751354906

Dorobanþilor inchiriez apartament 3 camere, nemobilat, decomandat, renovat, 70mp, numai firma, Tel: 0722251195 n Mureº Târgu Mureº, zona Cornisa (Clinici), inchiriez apartament 3 camere decomandate P/4 - Eva, Tel: 0751168666 apartament 3 n Olteniþei camere, etaj 1/ 11, bloc 2010, 84 mp finisaje noi, apometre, centarla termica, repartitoare, izolatie termica exterioara, parcare, metrou piata sudului, 350 €/luna, ludrescu@eurosimas.ro Tel: 0726254842

Titulescu apropiere metrou, apartament 3 camere, imobil 2011, bucatarie mobilata/ utilata complet, 87mp, plata lunar, 410 EUR, Tel: 0747490223

é Baba Novac Vis-a-vis bloc Bellvedere langa parc Ior, mansarda in vila intrare separata, 70mp, superb stradal loc parcare, alarma, merita vazut particular, 400 EUR/luna, Tel: 0744829712 n Constanþa, Neptun, terasa restaurant Neptun, amplasat pe plaja, sup.tot. 680mp (200 locuri) + parcare 450mp (15 loc), pret per sezon (an), 20.000 €, misa_dimci@yahoo.com, Tel: 0724736311

Grozãveºti proprietar, Metrou Grozavesti, Spatii birouri 150 - 3000mp, 8-12E/mp, G, F, T, internet, telefon, parcare, paza 24h, 8 EUR/mp, Tel: 0213125535, 0734825197

n Militari Rosia Montana, 1 camera 17 mp in apartament 2 camere, parter, intrare n Traian, hala Traian, separata, alarma, acces la Labirintului. Apartament 2 camere inchiriere confort 1, n Vitan complet mobilat si dependinte, 1.000 RON/luna, renovat, curte, parcari, utilat, et. 2/7, parcare cu office@alistour.ro, 0723724424 bariera, 500 EUR, 0765679512 n Militari in complex comercial 300 EUR, Tel: 0723332288 Piata Gorjului - Spatii comerciale n Vitan Piata Bobocica-Real, la preturi convenabile. De la 20 apartament 2 camere mp/spatiu, Tel: 0767756647, decomandat, nemobilat, cu 0723150078 termopane, 2/8, perioada nelimitata, 200 €, 0722234991 Obor, spatii pentru n Vitan in cartierul rezidential - Confort City, inchiriez n Baba Novac Vis-a-vis bloc farmacie, bijuterii, Bellvedere langa parc Ior, apartament 2 camere, mansarda in vila intrare amanet, case de decomandat, et 1/11, an separata, 70mp, superb stradal constructie 2009, 90mp, loc parcare, alarma, merita schimb valutar, Tel: mobilat, utilat, dresing, balcon vazut particular, 400 EUR/luna, 0736654816 17mp, centrala proprie, Tel: 0744229712 contorizare individuala apa, gaze, lumina, cartela cu loc de parcare inclus, 320 EUR, benauto28@yahoo.es, Tel: 0724492815 n Vitan Mall 1/4, decomandat, mobilat/utilat, AC, G+F+P+T, poze: 350 EUR, http://www.fullimobiliare.ro, Tel: 0722217638, 02133030348

Drumul Taberei langa linia 41, renovat nou, mobilat, et. 4/10, decomandat, 250 EUR/luna, Tel: 0723561549 n Drumul Taberei zona Drumul Valea Cricovului, inchiriez apartament 2 camere, proprietar, mobiliat, etj 3, centrala proprie, constructie 2010, Tel: 0768578887, 0764423444

n Dorobanþilor langa posta Dorobanti, inchiriez 3 camere decomandate, et. 1, bloc izolat termic, mobilat, pe termen lung, pret 450E, 0724262855

é Bãlcescu, Vasile Conta, 3 cam in vila et2, 90mp, centrala contorizare separata bucataria mobilata si utilata, particular, 590 EUR, Tel: 0722172785


pagina 12 / închirieri oferte spaþii / imobile / cereri / auto-moto / electro

n Titulescu bulevard, nr. 18, sector 1, închiriez spaþiu comercial 90 mp, Tel: 0722600800 Inchiriere spatiu n Unirii comercial stradal, zona Corneliu Coposu, 80mp, vitrina 5m, 1.400 EUR, Tel: 0728728616 n Vitan Mall Spatiu comercial, 86 mp. utili, vitrina, toate utilitatile disponibile, zona intens circulata, posibilitati parcare, finisaje moderne, atlantic.residence2011@gmail. com, Tel: 0723565312, 0722597814 n Vitan Mall, inchiriez spatiu comercial sau birou 50mp, parter vila, Tel: 0722308164 n Zeþarilor Inchiriez/ predau spatiu comercial macelarie 61mp, gata utilat si modernizat +camera frig 7mp, vad creeat zona Zetari. Relatii la, Tel: 0722537326 n Zeþarilor Inchiriez spatiu comercial 60mp, amenajat modern, zona Zetari, Tel: 0722537326

n Mãrgeanului strada Iliada, închiriez camerã curte, condiþii bloc, Tel: 0762394279

é BMW X3 motor 3000cmc, benzina, an fabricatie 2004, inmatriculat 6.01.2010, 180000km reali; pret negociabil, 11.500 EUR, Tel: 0722606629

n Ford Transit 17+1 full sau variante cu teren, auto 8+1, auto 4x4, etc, Tel: 0729345841

é Piese auto import noi, dezmembrãri absolut orice marcã, Tel: 0744495564, 0722640080

Renault Megane ABS, servo, geamuri electrice, xenon, culoare gri, aer conditionat etc , 4.500 EUR, Tel: 0758310841

n Vand radiator electromotor, alternator Dacia, Tel: 0723454197

piese noi, Tel: 0744221177, 0726722677

Persoana fizica inchiriez in Militari la curte 1-2 camere sau garaj, Tel: 0763766703

n Chevrolet Epica si Ford Transit 17+1 impecabile ofer n Accept: Acura, Dacia Cielo, /schimb cu teren in sudul Citroen, Chevrolet, Logan, Bucurestiului sau variante, Tel: Matiz/Tico, Renault, Opel, 0729345841 Skoda, Solenza, Supernova. Si n Fiat Stilo Break, an mici defecte, Tel: 0212551102, fabricaþie 2003, 80.000km, 0721309765 benzinã. 0734200748; Tel: 0748965205, 0745185774 n Ford Mondeo break, an fab. 1997, motor1800 turbo diesel, culoare gri met, abs, a/c manual, volan reglabil, oglinzi electrice, scaun sofer reglabil electric, cirlig remorcare, itp val.ian 2013, inscrisa RO, 1.700 EUR, marian_mario74@yahoo.com, Tel: 0726241526, 0765088795

é Laptop Service si Reparatii, reparatii si piese de schimb pentru orice model de laptop sau netbook indiferent de producatorul acestuia. Solutiile oferite de divizia de service sunt servicii de tip post-garantie si se adreseaza atat firmelor cat si persoanelor fizice. Se asigura service la nivel de placa de baza si integrat: reballing video, reparatii placa video laptop, inlocuire mufe de alimentare, mufe USB, audio, refacere t rasee intrerupte. 0372746151, office@servicelaptopuri.ro, www.servicelaptopuri.ro/, Tel: 0756283206, 0761928614, Fax: 0372872588

é Rover 213 S cu

n Chevrolet Epica 20000km full vand sau variante cu teren, auto 4x4diesel, sau 8+1, etc, Tel: 0729345841

Militari, persoana fizica inchiriez garsoniera sau ap 2 camere numai la parter, Tel: 0763766703

14 Februarie 2012

Orice masina pentru dezmembrari si fier vechi, Tel: 0723454197

n Rable pentru programul Rabla, plata pe loc. Oferim ºi cerem seriozitate, 900 RON, Tel: 0751395749, 0766511316

n Calculatoare, laptopuri, monitoare, imprimante, noi, second - hand, garanþie, service. Vînd. 0722213283, angeloangeloo@yahoo.com, http://www.e-strong.ro, Tel: 0765476882, 0212600843

é Vand Laptop Gaming Acer Aspire adus din USA: core i3 2x2.65Ghz, DDR3 4Gb, HDD Sata 640Gb, Video nVidia 540GT-1Gb dedicat. PRET: 1800 RON (putin negociabil). Rog sa nu ma contactati pt schimburi cu diferenta gen: “dau desktop +1000 RON! ” Laptopul se vinde cu tot cu accesorii: Cooling pad, Laptop sleeve si mouse wireless optic, 1.800 RON, lord4belial@yahoo.com, www.az.ro, Tel: 0727450637

n Cumpar frigidere, congelatoare, combine frigorifice, aragaz, masina spalat, functionale, 100-150. Frigider defect 50, Tel: 0213328599, 0722417915

é Calculator / Laptop si monitoare LCD repar orice model, instalare Windows, drivere, BIOS, devirusare, recuperare date, configurare routere, RDS, etc, 50 RON/luna, pyanystul@uv.ro, www.reparatii-calculatoare.trei.ro Tel: 0726054690, 0745666745, Fax: 0314244393

n Masini de spalat automate, reparatii la domiciliu, deplasare gratuita, ultrarapid, garantie, piese, Tel: 0731532310, 0768398545

é Service Pc & Laptop & GSM - Service PC: Instalari Software, Recuperari Date, Upgrade-uri. Retele Date; Service GSM: Decodari, Resoftari, Reparatii. ID Messenger: optimus30prime, Tel: 0764720736


14 Februarie 2012

matrimoniale femei - bãrbaþi / pagina 13

é Poze reale! Finuta si sexy, ma poti suna oricand pentru o ora sau chiar mai multe de rasfat. Sex total! Disponibila la tine sau la hotel, 150 RON/ora, Tel: 0725373871

é Amanta perfecta, ofer clipe de vis domnilor cu pretentii si manierati, sex oral neprotejat cu finalizare, normal in orice pozitie vrei tu, 69, orice fantezie este permisa, 150 RON/ora, Tel: 0732953635

é Cauti aventura? Ai nevoie de o femeie sexy si pasionala care sa te ghideze catre adevaratele placeri? Carismatica, hipnotica, intuitiva, creativa, exigenta, sexy, feminina. Sunt ceea ce cauti. Sunt aici pentru acei barbati care isi doresc ceva special si poate un pic iesit din tipare. Sunt versatila si am o latura dominanta a personalitatii pe care o arat acelora ce au nevoie sa fie disciplinati, ghidati sau controlati. Daca esti in cautarea unei femei dominante careia sa-i faca placere sa se joace cu mintea si corpul tau, daca vrei sa devii jucaria masajului erotic, animalul de companie sau poate chiar sclavul ei, daca simti nevoia de a fi disciplinat sau vrei pur si simplu sa servesti o adevarata Stapana, opreste-te aici, sunt ceea ce cauti. Suna-ma. Am suficienta imaginatie, destule jucarii si tinute speciale pe care le pot folosi in cadrul intalnirilor prv! Imaginatia si personalitatea mea veti avea sansa si placerea de a le descoperi doar atunci cand ne vom intalni. Ne putem vedea numai la salonul de masaj erotic PriveluxFantasy situat in centrul orasului! Siguranta si confortul ne sunt responsabile! Poze reale! (Nu uitati sa ne trimiteti mesaje pe site. Va multumim), www.priveluxfantasy.ro Tel: 0737357370

é Discretie maxima, discreta, senzuala, pasionala si plina de erotism sunt doar cateva cuvinte care ma pot caracteriza Sex total, 150 RON/ora, Tel: 0761435375 n Doamna 52 ani doresc un prieten pana in 60 ani. Dupa ora 16.00. Seriozitate maxima, Tel: 0730946422

é La domiciliul tau! Sunt fata pe care o cauti, ofer servicii de calitate fara sa te grabesc, atenta la dorintele tale, pozele imi apartin, suna-ma daca esti interesat. Sex total. Accept si doi barbati odata, 150 RON/ora, Tel: 0748777106

Tipa sexy! frumoasa, pasionala si manierata, te astept la mine pentru a petrece momente fierbinti impreuna, suna-ma, iar restul il voi face eu, 150 RON/ora, Tel: 0737259726 é

é Locuiesc singurica, pe mine nu mai avut? Incearca-ma, am mai multe de facut decat de spus, ma adresez domnilor carora le plac sanii naturali, Vei aprecia prestatia, igiena si discretia, la mine acasa loc de parcare, Decebal, 150 RON/ora, satisfactie.garantata@ yahoo.com, Tel: 0720655844, 0754301532

Sex total sunt o fata draguta si rafinata alaturi de care poti petrece clipe de neuitat. Cauti ceva diferit, stilata, discreta, plina de erotism, 150 RON/ora, Tel: 0736463727 é

é Non-stop Karla bruneta pasionala, 25 ani, ofer servicii de calitate la locatia mea sau a ta, sex oral neprotejat, sex normal in orice pozitie iti doresti, masaj profesional. Suna si nu vei regreta! Decebal lux, 150 RON/ora, Tel: 0720664205

é Non stop - Bianca, impecabila fizic si psihic, ascultatoare si rabdatoare, o ora alaturi de mine iti va reda pofta de viata si zambetul in coltul gurii, poze garantat reale, 150 RON, é Wildpussy va invita, cel 0734164995 mai mare salon de masaj erotic din Romania, 14 camere superb amenajate, 4 camere duble, 2 camere sadomaso, jacuzzi si sauna. Va oferim é Sex virtual pe Messenger discretie si confidentialitate 150 RON/ora, La WebCam detalii pe absoluta, alyna6000 sau pe site, 3 EUR, http://www.wildpussy.ro, Tel: 0730778811, 0753221133 alyna6000@yahoo.com, http://www.webxweb.go.ro, Tel: 0732085600

é La tine sau la hotel Daca iti doresti sa petreci clipe pasionale si fierbinti alaturi de o fata sexy si finuta, atunci suna-ma si sigur nu vei regreta. Sex total! 150 RON/ora, Tel: 0730398643

é Non-stop Ana! Bruneta frumoasa te invita la ea acasa pentru a-ti oferi: masa, sex oral si normal, 150 RON/ora, satisfactie.garantata@ yahoo.com, Tel: 0764023266, 0734140695

Tanara provocatoare daca iti place ceea ce vezi si vrei sa cunosti o tipa draguta, pasionala si fara prejudecati, atunci contacteaza-ma, sex total si oral cu finalizare, 150 RON/ora, Tel: 0760898894 é

é Matrimoniale si Sex in oras sau pe webcam, Filme xxx gratis. Jocuri online, shopping si alte multe surprize.vino acum la noi pe superfemei.net, 5 €, kisspusy2003@yahoo.com, http://www.superfemei.net, Tel: 0761205073

é Adevaratele pãceri, doua doamne 28 si 31 ani oferim companie intimima domnilor gnerosi; igiena si discretie maxima zona centrala, 200 RON, 0748704712, 0764865737

Alegerea ta perfecta doua domnisoare tandre si romtanice te asteapa sa descoperi cele mai ascunse fantezii ale tale poze reale zona piata Alba-Iulia lux, 200 RON, Tel: 0764865737

é

é Blondã 35 de ani, draguta, sanii nr 5, inalta forme pline, ofer companie intima, nu ma grabesc si imi doresc sa te simti bine in compania mea. Zona Dimitrov-Obor, 100 RON, Tel: 0730843223

é Draguta incalzeste-te cu mine, ofer sex oral neprotejat cu finalizare, sex normal, 69, Tel: 0720658879

n Caut fata Constanta Tanar civilizat, 30 ani caut fata draguta doar din Constanta pana in 30 ani pentru o noapte (11-06) de sex total fara prejudecati. Ofer 100 Euro! Discretie si seriozitate garantate. Rog SMS! 100 EUR, drillyourass81@yahoo.ro, Tel: 0732727596

Domn italian situatie financiara foarte buna 47 ani doresc sa cunosc doamna 30-35 ani serioasa, prezenta pentru casatorie, Tel: 0734802324 n Italian in Romania cu afaceri doresc sa cunosc o fata pentru prietenie si ajutor reciproc, Tel: 0764478574


pagina 14 / pierderi / magie / licitaþii / autorizaþii mediu / medicale / afaceri

n Declar nula fiind pierduta cererea cu nr. 168504, n Pierdut card identitate tip RATB pe numele Mihai Stelian. Il declar nul, n PIERDUT CARNET DE STUDENT SI LEGITIMATIE EMISE DE SNSPA PE NUMELE POPA ALEXANDRA DAIANA. LE DECLAR NULE, ALEXANDRACDZ@YAHOO. COM, TEL: 0746054856 n Pierdut carte de identitate seria RD nr. 285414 pe numele Nandrea Gabriel. O declar nula, n Pierdut carnet de conducere emis pe numele Nandrea Gabriel. Il declar nul, n Pierdut carnet student, legitimatie de transport pe numele Urziceanu Silviu Aurelian. Le declar nule,

é Horoscop

personalizat, dragoste, sanatate, compatibilitate, previziuni, generalitati si lectii de viata, 70 lei sedinta, Tel: 071258658

n Administratorul judiciar numit in dosarul 1478/96/2011- al Tribunalului Harghita- sectia civila, debitoare Sc New Car SRL, cu sediul in str. Szek nr. 3, mun. Miercurea Ciuc, jud. Harghita, inmatriculata la Reg. Com. sub numarul J19/323/1999, Cod Unic de Inregistrare: 12397231, notifica debitoarei, asociatiilor, creditorilor, ONRC, propunerea formulata, in sentinta civila din 12.12.2011, de intrare in procedura generala a insolventei, pronuntata de judecator sindic, desemnandu-se ca administrator judiciar Best Insolvency Ipurl,

n Lichidatorul judiciar numit in dosarul 7657/86/2011 - al Tribunalului Suceava- Sectia civila, debitoare SC Modern Construct SRL, cu sediul in sat Bilca, comuna Bilca, nr. 1287, jud. Suceava, inmatriculata la O.R.C.B sub nr. J33/1029/2006, Cod unic de inregistrare 18937390, notifica debitoarei, asociatilor, creditorilor, ONRC, propunerea formulata in sentinta civila din 10.01.2012, de intrare in faliment prin procedura generala, pronuntata de judecator sindic, desemnandu-se ca lichidator judiciar Best Insolvency IPURL, Lichidatorul judiciar numai in dosarul 46493/3/2010- al Tribunalului Bucuresti, Sectia a VII-a civila debitoare Sc Turcoaz Construct Srl, cu sediul in Popesti Leordeni, jud. Ilfov, str. Drumul Taberei, nr. 94, bl.C1, sc. 1, et. 1, ap. 15, inmatriculata la O.R.C.B sub numarul J23/3037/2007, Cod Unic de inregistrare 22750771, notifica debitoarei, asociatilor, creditorilor, ONRC, propunerea formulata, in sentinta civila din 11.01.2012, de intrare in faliment prin procedura generala, pronuntata de judec ator s indic , desemnandu-se ca lichidator judiciar Best Insolvency Ipurl, n Lichidatorul judiciar numit in dosarul 16155/3/2011al Tribunalului Bucuresti- Sectia a VII-a civila debitoare Sc General Stein Construct Srl, cu sediul in Chitila, str. Drum centura Chitila- Mogosoaia, nr. 23, constructia C3, parter, cam. 3, jud Ilfov, inmatriculata la O.R.C.B sub numarul J23/2513/2009, Cod unic de inregistrare 26218867, notifica debitoarei, asociatilor, creditorilor, ORCB, propunerea formulata, in sentinta civila din 17.01.2012, de intrare in faliment prin procedura simplificata, pronuntata de judecator sindic, desemnandu-se ca lichidator judiciar Best Insolvency Ipurl, n Lichidatorul judiciar numit in dosarul 6928/110/2011- al Tribunalului Bacau- sectia civila, debitoare SC Midanne Construct SRL, cu sediul in str. Avantului nr. 4, loc. Onesti, jud. Bacau, inmatriculata la Reg. Com. sub numarul J04/1620/2005, cod unic de inregistrare 17924642, notifica debitoarei, asociatiilor creditorilor, ONRC, propunerea formulata, in sentinta civila din 12.01.2012, de intrare in faliment prin procedura simplificata, pronuntata de judecator sindic, desemnandu-se ca lichidator judiciar Best Insolvency Ipurl,

n Lichidatorul judiciar numit in dosarul 3501/97/2011al Tribunalului Hunedoara- sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal, debitoare Sc Cristian Business Srl, cu sediul in str. Muresului, bl. 1, sc.A, et. 3, ap. 15, mun. Orastie, jud. Hunedoara, inregistrata la Reg.Com sub numarul J20/442/2008, Cod Unic de Inregistrare: 23473261, notifica debitoarei, asociatiilor creditorilor, ONRC, propunerea formulata, in sentinta civila din 17.01.2012, de intrare in procedura falimentului, pronuntata de judecator sindic, desemnandu-se ca lichidator judiciar Best Insolvency Ipurl, n Mihalache Stefana este citata la Judecatoria Bolintin Vale din str. Republicii, jud. Giurgiu la data de 16.03.2012, C.J. 7, in dosar nr. 2110/192/2011, ca parata, in contradictoriu cu Mihalache Florin, pentru divort fara copii, n Subscrisa Best Insolvency I.P.U.R.l, lichidator judiciar in dosarul nr. 39911/3/2007 al Tribunalului Bucuresti, Sectia a VII-a Comerciala, ce are ca obiect procedura insolventei debitoarei Globpan SRL, scoate la vanzare prin licitatie publica cu strigare bunurile imobile aflate in proprietatea falitei- teren in suprafata de 5.901, 32mp si teren in suprafata de 7.137, 57mp, ambele situate in Orasul Buftea, str. Mihai Eminescu nr. 6, Judetul Ilfov. Licitatie publica cu strigare va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, str. Radu Voda nr. 1, bl. B8, ap. 13, sector 4 in data de 27.02.2012 la ora 12:00, Tel: 0213308399

n Autorizatie mediu: SC AUTODEP INTERNATIONAL SRLcu sediul in Bucuresti, sector 4, Str. Macesului nr. 69, CUI 24175026 informeaza pe cei interesati ca s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizatiei de mediu pentru activitatea de spalatorie auto desfasurata in str. Drumul Gazarului nr. 35A, sector 4. Informatii se pot solicita la sediul ARPMB din sectorul 6, Aleea Lacul Morii nr. 1, intre orele 9-12, de luni pana vineri. Propuneri sau contestatii se pot depune la sediul A.R.P.M. Bucuresti in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt, hd09tig@yahoo.com

é Vand convenabil chitara bas BC Rich Warlock Bronce, culoare neagra si amplificator Harley Benton HB-20b, 20w, nefolosite, achizitionate in mai 2011 din Germania, Tel: 0728824827

é Anticariat Cumparam carti noi, vechi, deplasare gratuita, plata pe loc, Tel: 0731407474, 0213159704 n Anticariat Aurora cumparam carti vechi si noi din toate domeniile, pictura si grafica romaneasca, diferite obiecte vechi, deplasare la domiciliu, plata pe loc. 0726527097, Tel: 0213155158, 0755155787

é Cumparam c arti. Anticariat cumparam carti din toate domeniile. Ne deplasam la domiciliul dumneavoastra. Plata pe loc . D eplina s erioz itate, 1 R ON, anticariat.online10@gmail.com 0728599965, 0213140473 n Frigider congelator, masina spalat, vitrina frigorifica Arctic verticala, functionare buna (Metrou Tineretului). 0721662755, Tel: 0765524440, 0754292078 n Vand canapea stofa extensibila 2 locuri 300 lei sector 3 Mall Vitan, Tel: 0723621028, 0768422152

é Vand generator Kineto terapeut/ maseor cu experienta efectuez sedinte la domiciliu client la preturi mici, rog s eriozitate, Tel: 0751936592, 0728776004

14 Februarie 2012

de curent cu motorinã 3, 5w, 3.000 RON, Tel: 0767095788, 0724939353

é Mergi la sigur utilizand pe gheata si zapada sistemul anti-derapant incaltaminte, veti regasi o excelenta aderenta, ca atunci cand mergeti pe suprafata uscata. Va propunem acest sistem american anti-derapant, care se poate utiliza pe soluri inzapezite/inghetate in oras, la tara, sau la munte. Il gasiti rapid pe site - pret 55 ron, e promotie, sunt extensibile, marime universala (nr 36-45), ptr marimea 45-48 exista un alt produs asemanator; produs foarte eficace, de inalta calitate, rezistent fabricat din elastomer, lejer 85g, la moda, fara crampoane sau lanturi. Se pun pe ABSOLUT orice incaltaminte in 10 secunde, si ii scoti la fel de rapid; dupa fiecare utilizare, pot fi puse in buzunar, poseta. Utilizari multiple, ptr toata familia. Acest sistem anti-alunecare are mii de utilizatori in strainatate. (stoc limitat, distribuitorul in Ro) Ptr info si comenzi sunati va rog la Liliana, 55 RON, info@iarnafaragriji.ro, http://www.iarnafaragriji.ro, Tel: 0734932984

n Vand pat rabatabil, saltea ortopedica, dressing, birou, biblioteca, sifonier pal visiniu, perne cu fulgi, saltea si plapuma lana, boxe, Tel: 0724786257 n Vând grup curent electric trifazic 37 kw, 0723087193 Vand loc de veci Sf Vineri vechi 6mp, 2 cripte intrare laterala sub placa, 3500E, anca_61maria@yahoo. com.au, 0733854148

Cadastru intabulare, firma autorizata, apartamente 350 L, terenuri 650 L, urgenta 7 zile, normal 21 z ile. 0765782464, Tel: 0730725621, 0753854102 n Gradinita After- school, activitate, toate autorizatiile, bucãtãrie proprie, sector 4, 20.000E+ chirie lunarã 1800E. 0749.388.275, Tel: 0761566508


14 Februarie 2012

é Calificãri instalatori, electricieni, constructori, fochiºti, Unirii, 0740306550, 072209409, Tel: 0213262606, 0213301288

meditaþii-cursuri / construcþii-amenajãri / pagina 15 ç Ingrijitor Batrani Develope Yourself te pregateste pentru meseria de ingrijitor batrani. Noi te invatam si tot noi te ajutam sa obtii un contract de munca in Austria/Germania prin intermediul partenerilor nostri! Ai posibilitatea sa practici aceasta meserie mai intai intr-unul din Centrele de Ingrijire Persoane Varstnice cu care Develope Yourself a incheiat o conventie de practica. Asadar, cele 240 de ore de practica si cele 120 de ore de si Literatura teorie te vor ajuta sa dobandesti abilitatile de care ai nevoie n Limba Romana, Lb. Engleza la in procesul de ingrijire al varstnicilor. Suplimentar, fara a domiciliul elevului; pregatire modifica costurile, am introdus in pachetul acestui curs si 60 de ore de limba germanam - utile, mai cu seama, celor teme, Tel: 0724363069 necunoscatori. Vrei sa te inscrii si tu? Te asteptam sa ne vizitezi pe blog sau sa ne vizitezi la sediul din Timisoara, Scoala de Croupieri Cursuri Str.Tapia Nr. 9B Et. 2 (in spatele sediului OMNIASIG de pe de calificare profesionala in Take Ionescu, in cladirea cu Mobila) sau sediul din Resita, meseria de croupier Cazino, Aleea Lunca Pomostului Nr. 3-5 Cam. 11 parter (la Cursuri de pregatire pentru Incubatorul de Afaceri de langa Politie), 1.000 RON, imbarc are pe v as e de stefanracliu@yahoo.com, croaziera, Cerinte: Varsta http://www.developeyourself.wordpress.com, Tel: 0748662722, 18-30 de ani, studii liceale 0745042221 absolvite, aspect fizic placut, cazier judiciar, limba engleza nivel mediu, Asiguram interviu cu companiile de cruise, consiliere in vederea angajarii pe uscat, procesare acte imbarcare in cazul recrutarii, crupier@livecasinoparty.ro, www.livecasinoparty.ro, Tel: 0729774507, 0726221206

Amenajari interioare de calitate si contracte, rigips, gresie, faianta, glet, zugraveli decorative, glafuri usi, ferestre, izolatii, sape etc, Tel: 0786888774, 0761984385

Amenajari rigips, compartimentari rigips, dressing-uri, glet, lavabil, gresie, octavio1908@ yahoo.es, Tel: 0768893731 é

é Beton amprentant sunt in stare foarte buna, aduse din Spania, au 97cm in diametru, 900 €, minelbitu@yahoo.com, Tel: 0765297825

apã, é Branº ament canalizare, separãri, recepþie + contract Apa Nova, înlocuiri branºamente vechi, reparaþii. 0761077013, Tel: 0721390290, 0214330604 n Efectuam reparatii de orice fel de tamplarie, PVC si aluminiu, executam tamplarie de cea mai buna calitate, plase insecte la cele mai mici preturi (50 roni/buc), onoram comenzi in cel mai scurt timp posibil, 0763124456, 0724632831


14 Februarie 2012

termopane é Reparatii montam plase tantari rulouri si pe balamale; montam pervazuri pvc si aluminiu, inlocuim sticla sparta sau defecta, 10 RON, termopane_reparatii@yahoo.com www.reparatiitermopane-pvc.ro, Tel: 0722408934, 0726002545 n Sobar specialist execut sobe, cãmine, ºeminee, reparaþii, curãþiri, Tel: 0212216699, 0745991298

é Branºament apã, racord canal, acte recepþie Apa Nova, reparaþii, înlocuiri branºamente, canalizãri. 0214343276, Tel: 072050819, 076072723

Cadastru/Intabulare. Oferta promotionala, cadastru ap. 1+2camere la 250lei, 3+4camere la 300lei, Firma de topografie realizam lucrari de cadastru (teren si apartamente), trasari, scoat e r i d i n c i r c u i t u l agricol si planuri de s i t u a t i e s . a , 2 5 0 R ON, ioana.dinu@customsurvey.ro Tel: 0724943293, 0757424550

n Efectuam reparatii de orice fel de tamplarie, PVC si aluminiu, executam tamplarie de cea mai buna calitate, plase insecte la cele mai mici preturi (50 roni/buc), onoram comenzi in cel mai scurt timp posibil, Tel: 0763124456, 0724632831 n Montator usi garaj, rigips, gresie, izolatie, parchet, sape, zugraveala, saune umede super preturi, Tel: 0763624818 n Parchetar, recondiþionãm, montãm toate tipurile de parchet masiv, ecologic, Tel: 0214511051, 0721359404

é CABINET INDIVIDUAL ACTE FIRMA: OFERIM CONSULTANTA JURIDICA, INFIINTARI FIRME, SUSPENDARI, RADIERI, P U N C T E D E LU C R U , CESIUNI, PFA, MODIFICARE OBIECT ACTIVITATE, GAZDUIRE SEDIU SOCIAL. RAPID SI AVANTAJOS! 1 EUR, TEL: 0745078898, FAX: 0213117739

é Ev identa c ontabila. Firma de c ontabilitate, atestata CECCAR si CAFR, oferim servicii complete de contabilitate: contabilitate primara, balanta, bilant, declaratii, salarizare, refaceri acte contabile, asistenta si consultanta pentru inceperea unei afaceri, adforma.audit@yahoo.com, http://www.adforma.ro, Tel: 0721010203, 0213212123

Bucurestean fac deplasari dese la Istambul cu auto propriu. Caut persoane ce vor sa se deplaseze cu mine, Tel: 0745343339

é Inspector resurse umane. Caut firme in vederea colaborarii pentru salarizare si administrarea dosarelor de personal (certificat inspector resurse umane autorizat Experienta in domeniu: 10ani, resurse_umane2@ yahoo.com, Tel: 0722625302, 0722988686

é Echipa DTP ofera servicii de tehnoredac tare, iccdtp@yahoo.com, Tel: 0723641861 n Iau in spatiu pentru buletin de Bucuresti persoanele interesate, Tel: 0722825898, 0766594171 n Reparatii frigidere casnice si comerciale, congelatoare. Convenabil, garantie, Tel: 0722565401, 0728247631

AnuntAZ 14 februarie 2012  

anunt de la a la z, anuntaz, anunturi, anunturi foto, anunturi online, anunturi telefon, imobiliare, inchiriere, inchirieri, locuri munca, o...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you