Page 1

é Secretara. Meitav Europa SRL angajeaza secretara cu experienta in domeniu, studii superioare, vorbitoare de limba engleza, madalina3011 @ y a h o o .com, Tel: 0757777742

é Bucãtar. Pensiune turistica din zona Bran-Moieciu, angajeaza bucatar cu experienta, pe perioada nedeterminata. Pachet salarial atractiv. Exclus colaborare sezoniera, Tel: 0723345644, 0723535904

é Rahova, Petre

é Prelungirea

Ispirescu, vand apartamet 2 camere decomandat 52 mp, et. 4/4, renovat g+f+p+t, AC, bucatarie mobilata, izolat (pe interior), loc parcare ADP, liber. Proprietar, 49.000 EUR, Tel: 0767566245

Ghencea, casa 5 camere complet finisata, sprafata construita 240mp, teren 500mp, 2 locuri parcare in curte, 149.000 EUR, popescuionel2006@ yahoo.com, Tel: 0722378181

é Sebastian zona Parc, vand apartament 3 camere decomandat, an constructie 1987, 74.56 mp, etaj 7/8, cadastru + intabulare, proprietar, 69.000 €, mitoiuclaudiua@ yahoo .com, Tel: 0723390087

Vand teren intravilan, in Frumuºani (jud. Cãlãraºi) 9000mp, in parcele de câte 450 - 600mp, fiecare având cadastru, întabulare, PUD, PUZ, deschidere la DN4 (sos Bucuresti-Oltenita); pret de criza, discutabil în funcþie de numãrul de parcele sau întreaga suprafaþã, 20 €/mp, s anduv oinea50@y ahoo .com, Tel: 0722605860 Videochat legal, contract+ asigurare medicala. Salariu 800$/luna + comision 50%+ bonusuri. Avans 500$. Cazare, enjoy4studio@yahoo.com, http://www.enjoystudio.ro, 0763156150, 0735674012

é Snagov, Izvorani, zona COR, vand vila 9 camere, suprafata 570mp, S+P+E, garaj, foisor, anexe, mobilat, utilat, teren 1856mp. Pret negociabil, 475.000 EUR, avmandat@yahoo.com, Tel: 0722404126

Videochat Studio, salariu fix 800$+ c omis ion 50% +bonusuri bilunare. Bonus angajare 100$, models4studio@yahoo.com, http://www.selenstudio.ro, 0734959924, 0760179243


pagina 2 / oferte de muncã România

13 Mai 2013 Agent Vanzari si distribuitori, pers oane dornic e de dezvoltare si afirmare pentru Companie interntionala. Salariu de la 1200ron+ bonusuri, Tel: 0318004555

Agent paz a. Firma angajeaza agenti paza cu atestat, limita de varsta 55 ani, Tel: 0785212231, 0736997945

Actriþã film erotic. Selectam fete talentate, frumoase si dezinvolte dornice sa lucreze in industria XXX. Remuneratie pe masura, emeraldbabes @ymail.com, Tel: 0765464363, 0732098892 n Administrator. Familie serioasa, zona rezidentiala Baneasa, angajam administrator-sofer, ptr. curte si gradina, muncitor, serios, Tel: 0212300808

Agent Vanzari si distribuitori, pers oane dornic e de dezvoltare si afirmare pentru Companie interntionala. Salariu de la 1200ron+ bonusuri, Tel: 0318004555

Agent Vanzari pentru produse alimentare, locatie Popesti-Leordeni. Relatii la telefon sau e-mail andreea.negrulescu @succesniccom.ro, Tel: 0756139945

Agent Vanzari, fata Ofertare. Angajez agent de vanzari cu experienta in tamplarie pvc; salariu motivant. Angajez fata ofertare tamplarie pvc; salariu motivant, bivemar_design @yahoo.com n Agenþi vânzãri cu experienþã pentru gestionare ºi mãrire portofoliu de clienþi. Editura Roossa angajeazã 1200ron bonusuri, posibilitate avansare, Tel: 0755352689

é Agenþi de securitate din Bucuresti pentru societate de paza, Tel: 0213152184

n Agent Vanzari. Experienta constitue avantaj. Posibilitati de avansare. Bonusuri+salariu de la 1200ron, Tel: 0728650079 Agenþi de securitate pentru hotel 4 stele, calificati, atletici, vorbitori de limba engleza, salariu net 1200lei, Tel: 0213129035 Agenþi Pazã de paza cu atestat si experienta pentru Bucuresti si jud. Ilfov, Tel: 0726274237

n Ajutor bucatar. Angajam pentru firma de catering in zona Dristor. Cautam persoana serioasa, responsabila si punctuala. Cunostinte minime de bucatarie. Program: Luni Sambata (07.00-16.00), Tel: 0724285766 Ajutor c ontabil, c u ex perienta, angajam, manea.gina@tekso.ro, Tel: 0213353706

menaj, gatit. n Ajutor Varstnica, valida, doresc ajutor menaj, gatit. Ofer cazare in pe malul lacului, n Agenþi Pazã. Societate casa pazã/ protecþie angajeazã intretinere si salariu, Tel: agenþi pazã cu atestat, Tel: 0744342308 0756204760 Agenti Vanzari, angajeazã societate producþie tâmplãrie PVC, Tel: 0720531306, 0766431138

é Ajutor Bucãtar, Restaurant Tulin (zona Parc Cismigiu) angajeaza ajutor bucatar cu experienta specific libanez, pentru detalii sunati intre 11:00-19:00, restauranttulin@yahoo.com, Tel: 0762212674

é Asistent Manager, angajeazã Lartek Grup. Trimiteþi CV pe e-mail. Pentru detalii sau mesaje telefon, angajari@ lartekgrup.net, Tel: 0722434982

é Asistent/a medicala angajam, Tel: 0213265596 si Ospatar. n Barman Restaurant din zona Unirii angajeaza Barmanita si Ospatar. Va rugam sa trimiteti CV la e-mail sau sunati, bistro@zattara.com, Tel: 0769077788 Bona cu experienta la o familie min 1an (referinte verificabile). Bona se va ocupa de copil, programul aferent lui, menajul lui: spalat calcat haine, curatenie in dormitor si locul de joaca, gatit pentru copil. Zona Piata Floreasca. Programul 10 ore/zi: 9:00 - 19:00 si o seara saptamanal (se va plati taxiul la intoarcere). Salariul il stabilim in timpul interviului, Tel: 0721469698 n Bonã/menajera Caut menajera pentru curatenie si babysitting. Full time. in Pipera, lironler@gmail.com, Tel: 0722125360


oferte de muncã România / info / pagina 3

13 Mai 2013

AnunþAZ vã informeazã Românii cetãþeni europeni Sindicatul Românilor din Strãinãtate

în dialog cu românii de pretutindeni Strategia europeanã privind ocuparea forþei de muncã (2). Domniºoara Florina R. din Lugoj, Judeþul Timiº, ne-a solicitat sã oferim mai multe detalii despre iniþiativele Comisiei Europene menite sã reducã ºomajul în rândul tineretului. Îi rãspunde domnul prof. ec. Ion Voinea Preºedintele Sindicatului Românilor din Strãinãtate. Serialul inaugurat ieri, referitor la strategia europeanã privind ocuparea forþei de muncã, se referã în special la iniþiativele, programele ºi mãsurile pentru tineri. Nu întâmplãtor am inaugurat serialul de iniþiative majore ale Comisiei Europene cu cea intitulatã „Tineretul în miºcare”. Detaliem acestã iniþiativã majorã, prezentând o componentã a acesteia, intitulatã „Oportunitãþi pentru tineret”. Acesta reprezintã un set de mãsuri, luate în anii 2012 ºi 2013, pentru a reduce ºomajul în rândul tinerilor. Iniþiativa îºi propune sã le ofere sprijin ºomerilor tineri, orientându-se, în special, cãtre urmãtoarele grupuri þintã: A. Persoanele care au abandonat cursurile înainte de a-ºi finaliza studiile liceale, pentru a le ajuta sã se întoarcã la ºcoalã sau sã urmeze un program de formare profesionalã care sã le permitã sã-ºi dezvolte competenþe cãutate pe piaþa muncii. B. Absolvenþilor diferitelor tipuri de ºcoli pentru a-i ajuta sã dobândeascã prima experienþã profesionalã. Iniþiativa promoveazã ocuparea forþei de muncã tinere, prin urmãtoarele metode: - folosirea tuturor resurselor oferite de Fondul social european; - abordãri inovatoare; - facilitarea accesului tinerilor la locuri de muncã din alte þãri ale UE; - parteneriate mai puternice între autoritãþile politice, întreprinderi ºi sindicate, la nivel european, naþional, regional ºi local; - orientãri politice ºi asistenþã din partea Comisiei Europene. Comisia Europeanã a oferit þãrilor cu rate ale ºomajului care depãºesc media Uniunii Europene, asistenþã în implementarea iniþiativei „Oportunitãþi pentru tineret”, organizând întâlniri bilaterale la Bruxelles sau trimiþând echipe la faþa locului. Printre acþiuni se numãrã cele care vizeazã o mai bunã accesare a Fondulului social european (FSE) de cãtre guvernele naþionale, întrucât 30 de miliarde de euro sunt încã disponibile pentru proiecte în perioada 2007-2013. De asemenea alocarea a 1,3 milioane de euro din FSE, sub formã de asistenþã tehnicã, pentru a organiza programe de ucenicie – þãrile UE au fost invitate sã contribuie pentru a spori finanþarea cu 10%. Obiectivul este crearea a 370 000 de locuri, pânã la sfârºitul anului 2013. Totodatã s-a acordat asistenþã tehnicã în valoare de 3 milioane de euro pentru tinerii care încep o afacere. Reamintim faptul cã “Europa 2020” este o strategie pe 10 ani a Uniunii Europene, al cãrei scop trece dincolo de depãºirea crizei care continuã sã afecteze multe dintre economiile europene. Strategia îºi propune sã elimine deficienþele modelului nostru de dezvoltare ºi sã creeze condiþii favorabile pentru o creºtere economicã mai inteligentã, mai durabilã ºi mai favorabilã incluziunii. (Va urma). Vã invitãm sã urmãriþi serialul nostru consacrat acestui subiect ºi aºteptãm mesajele dumneavoastrã la e-mail office@az.ro sau postal la Dealul Mitropoliei nr. 5, sector 4 Bucureºti.

n Bone ingrijire varstnici, menajere, experienta, angajeaza urgent, Agentia BONA-MIA, program normal sau intern, Tel: 0213233966, 0743393576 n Bucãtar si ajutor bucatar. Restaurant cu specific international, zona Domenii-Casin, angajeaza oameni cu experienta, de incredere, cunoscatori HACCP, buni organizatori si talentati. Sunati dupa ora 11, Tel: 0213674910 n Bucãtari zona Centrul Vechi. Seriozitate maxima, Tel: 0722179408

é Cãlcãtor(ese) textile, calandru ºi muncitoare necalificate, angajeazã spãlãtorie haine, Tel: 0755200012 n CÃLCÃTOR. CURÃÞÃTORIE HAINE, ANGAJEAZÃ CÃLCÃTOR CU EXPERIENÞÃ, TEL: 0722190482, 0722226851 n Casier/ã, angajez pentru spalatorie, varsta 25- 27 ani, Tel: 0760950470 n Casier/ã, angajam pentru mini market zona Gorjului, Tel: 0749755893

n Casting (figuratie), figuratie simpla/speciala (orice varsta); public spectator (orice varsta); actori profosionisti/amatori (orice varsta); modele / hostess / fotomodele fete/baieti; promoteri / sampling fete/baieti; pt distribuite in: productii TV, reclame, videoclip, filme, evenimente, etc. Aplica: Vino Miercuri ora 19 sau Sambata ora 13 la intrarea Pangrati – Televiziunea Romana (Reper Piata Aviatorilor). Sau Trimite foto + date contact e-mail. Nu se percep taxe de inscriere, 0744434466, 1 EUR/ora, casting@iq-media.ro, http://iq-media.ro, Tel: 0721982513, 0768.172.172 n Caut job asistenta veterinar. Studenta anul 2, caut loc de munca ca asistenta veterinara pet-shop/frizerie. Pot lucra in ture si sambata si duminica, Tel: 0764499048 n Clatitar cu experienta pe crepiera, zona Lujerului, complex SIR, 1000 ron, Tel: 0736692390 n Coafezã in salon de infrumusetare Militari- Gorjului, Tel: 0761866670, 0724851555 Coafezã cu experienta, bd. Stefan c el Mare, Tel: 0726462739 n Coafor/Coafezã. Inchiriez post de lucru coafura, zona Stefan cel Mare, Tel: 0766412249


pagina 4 / oferte de muncã România

13 Mai 2013 Societate n Contabil. comerciala angajeaza contabil, buyconcrete@gmail.com, http://www.betoanepavele.ro, Tel: 0722391242

é Confecþionere cu

cu/fara n Distribuitor experienta pentru companie internationala. Salariu de la 1200ron, Tel: 0768632530

n Cusãtorese cu experienþã pt. Fabrica de Steaguri, Bucureºti, Bd. Timiºoara 84, Tel: 0728373055

é Coafezã, cosmetician, manichiurista. Salon coafor angajeaza in zona Crangasi, Drumul Taberei, Tel: 0734257903

é Cofetari, brutar, pizzar, bucatar. Sc Grand Moulin Srl angajeaza cofetari, brutari cu experienta, in conditii avantajoase pentru fabrica din Ilfov si pizzari, bucatari, vanzatoare, shop manager cu experienta, in conditii avantajoase pentru magazinele din Bucuresti-Victoriei, Unirii, office@grandmoulin.net, Tel: 0743173982 n Conducãtor auto. SC Azad Enterprises SRL Bucuresti angajeaza conducator auto. Cerinte post: permis categoria B+C, atestat transport marfa si card tahograf. Relatii la telefon, Tel: 0754013444, 0212525354

Croitor/easa pt. retus. Salariu fix (1000-1500 lei) sau procent. Sector 3. Relatii la Tel, 1.500 RON/luna, Tel: 0785077061

é CROITOR, MAISTRU CROITOR, CONSTRUCTOR TIPARE, MODELIER IMBRACAMINTE. ALTA MODA ANGAJEAZA, SHARBEK@ YAHOO.COM, TEL: 0314327846, 0728871465

é Croitor/easã cu

experienta cusut finisaje asistenta proba- modele dama angajam. Solicitam experienta in realizarea produselor integral si pe faze de productie. Salariu atractiv si conditii de munca avantajoase, zona Tineretului, Tel: 0372716925

experienta; firma textile angajeaza, salariu 850/1200, abonament, zona Rahova, Tel: 0724913413, 0757030086

n Croitoreasa. Atelier de creeatie vestimentara angajeazã croitoreasa cu experienþã, pentru produse cap- coada, si/ sau retusier. Zona Unirii, Tel: 0748889072, 0731338808

n Confecþionere masina liniara sectie confectii textile pachet salarial avantajos Bucurestii Noi capat tramvai 20, Tel: 0731022108 n Consilier Juridic. Companie posesoare de Marci Inregistrate, angajeaza persoane cu experienta pentru proprietate intelectuala, limba engleza avansat, salar avantajos, program 18:30-22:30, luni-sambata, kaiserhoff.kaiser@yahoo.com, Tel: 0768420915, 0754040894 n Constructor tipare cunoscator Gemini cu experienta, pentru fabrica confectii cu activitate de peste 10 ani, zona Sos. Viilor 56, Tel: 0724515514

é Croitorese. Atelie de creatie si design vestimentar situat in zona Dorobanti, angajeaza croitoreasa cu experienta in croit/cusut, conditii de munca, program 9h/zi, 5 zile pe saptamana, carte de munca, rog seriozitate, 1.500 RON/luna, Tel: 0314327846, 0728871465

é Cusãtori si croitori. SC DND Italia International angajeaza cusatori si croitori pentru incaltaminte, Tel: 0730554847, 0766515409

é Distribuitor cu/fara experienta pentru companie internationala. Salariu de la 1200 ron, 0768632530

n Educatoare cu experienta angajam pentru gradinita particulara cu sediul in Pipera, gradinita_tinkerbell@yahoo.co m, Tel: 0212674027 automatist n Electrician angajeaza societate. Detalii la, Tel: 0723566747 n Electrician in constructii cu/fara experienta, nefumator, n Dispecera angajam pentru tichete de masa, transport pizza, zona Piata Domenii, RATB, pregatire profesionala, Tel: comenzi@kungfu-pizza.ro, Tel: imontaj04@gmail.com, 0724001223 0734140400


13 Mai 2013

oferte de muncã România / pagina 5

é Electrician, tinichigiu, vopsitor, angajam pentru service auto, Tel: 0744799030 de Serviciu. n Femeie Gradinita particulara, zona Pipera, angajeaza femeie pentru curatenie pentru program 8.00-17.00. Se ofera salariu de 1.000RON. Cerinte: experienta in domeniu; persoana calma si responsabila; Pentru programari interviu sunati, Tel: 0729057845 n Fierar betonist angajam pentru santier in Bucuresti, Tel: 0749056448 n Figuraþie. Castiguri mari. Public spectator, reality, figuraþie, pânã la 500 Ron/ zi. Nu conteazã vârsta, nici aspectul. Urgent. Plata la zi, Tel: 0784704925, 0720608154 Floricultor. Cautam ziliera pentru munca in gradina. Lucrari: plivit, sapat, repicat, udat. Program 8 - 17, punct de lucru Otopeni/ Ilfov, 50 RON, Tel: 0721245550 n Frizer/iþã,

coafeza, cosmeticiana, manichiurista cu clienti, angajez / inchiriez loc pentru salon Drumul Taberei, Tel: 0727388321 n Horticultor peisagist. Societatea Euro Garden SRL cu activitate in amenajari si intretinere spatii verzi, angajeaza Peisagist absolvent al facultatii de Horticultura (recunoasterea plantelor ornamentale). Experienta in utilizarea programelor de grafica (AutoCAD, Corel) si in domeniul vanzarilor, constituie un avantaj, office@eurogardencenter.ro, www.eurogardencenter.ro, Tel: 0728908588 Inginer instalaþii maºini termic e- frigotehnic e, angajeazã Societate, Tel: 0723566747

n Instructor. Fitness Zone mareste echipa, angajam instructori de aerobic, zumba, kangoo, pilates si body building. Trimiteti CV pe adresa e-mail, contact@fitnesszone.ro, http://www.fitnesszone.ro, Tel: 0721535636, 0311070039 n Legãtor manual, taietor, muncitor necalificat pentru productie ambalaje zona sos. Giurgiului, CFR Progresu, office@artlux.ro, http://www.artlux.ro, Tel: 0214571242, 0732118021 Comercial cu n Lucrãtor experienta pentru magazin alimentar, societate comerciala angajeaza. Relatii la telefon sau e-mail andreea.negrulescu@succesni ccom.ro, Tel: 0756139945

é Maistru croitor cu experienta, angajez, Tel: 0757155356 Manichiurist/pedichiurist gel, acril, unghii false; coafor/hairstylist; cosmeticiana. Coafor cu vad zona unirii angajeaza personal calificat cu experienta minim 5 ani, lulea_loredana@yahoo .com, www.unicat-vip-look.ro Tel: 0723598733

é Manichiuristã, coafeza, tehnician unghii, cosmeticiana, samponeza, salariu fix negociabil. Gul Studio angajeaza urgent personal cu experienta minim 5 ani, nehir_andreea@yahoo .com, www.gulstudio.ro, Tel: 0722338890

n Manichiurista. Angajam personal pentru postul de manichiurista (manichiura, pedichiura clasica, semipermanenta, gel pe unghii naturale si unghii false). Cautam persoane dragute, é Inginer legumicultura. serioase, ordonate, amabile, educate, sociabile cu aspect Soc ietate C omerc iala fizic ingrijit si placut. angajeaz a inginer, Experienta relevanta in tehnician, sau persoana cu domeniu de minim 1 an; experienta in legumicultura, diploma/studii in domeniu. Tel: 0722520303 Oferta (bonusuri, beneficii): salariu negociabil in cadrul n Îngrijitor clãdire. Firmã de interviului; bonus in functie de curãþenie, angajãm îngrijitori performanta. Zona Militari, Tel: 0769217222 clãdiri, Tel: 0756200044

n Manichiuristã, pedichiuristã n Muncitori necalificati pentru cu experienþã angajeazã curatenie in santiere. Rog si Beauty Salon C&G, Tel: ofer seriozitate, Tel: 0723977137 0733931974 n Muncitori angajez, pentru Manipulant marfa acoperiºuri, chiar ºi necalificaþi, Tel: 0727966680 pentru depozit horticoli. n Muncitori alimentar situat in Societatea Euro Garden SRL Popesti-Leordeni. cu activitate in amenajari si spatii verzi, Relatii la telefon sau intretinere angajeaza muncitori horticoli. e-mail Experienta in domeniu andreea.negrulescu constituie un avantaj. Relatii la telefon si e-mail, @succesniccom.ro, office@eurogardencenter.ro, www.eurogardencenter.ro, Tel: Tel: 0756139945 0728908588 n Manipulant marfa. SC Azad Muncitori necalificati, Enterprises SRL angajeaza manipulant marfa cu/fara stivuitorist, lacatus experienta. Informatii la mecanic intretinere. telefon, Tel: 0212525354, Firma de constructii 0754013444

é Mecanic pentru service auto, Tel: 0744799030 n Mecanic auto. Service auto angajeaza mecanic auto, zona Colentina – Andronache, experienta minim 3 ani, Tel: 0722110711 n Mecanici auto si vulcanizatori cu experienta angajeaza service auto autorizat RAR, zona secor 4 Bucuresti, Tel: 0762370586 n Medici Colaboratori specialiºti ortodonþie, chirurgie OMF, parodontologie, pentru clinicã zona Titan, Tel: 0758042156 n Menajerã. Familie serioasa, zona rezidentiala Baneasa, angajam doamna interna ptr. menaj si gatit, nefumatoare, ingrijita, Tel: 0212300808 n Montatori gips-carton cu experienta. Rog si ofer seriozitate, Tel: 0733931974 n Muncitor. Societate in domeniul pardoselilor din lemn, angajam tanar pentru calificare, Tel: 0736380152, 0727768203

é Muncitori calificati. Angajam urgent muncitori calificati in constructii: rigipsar, zugrav, gresie, faianta, elec tric ian, ins talator, c ons truc tii metalice. Slariul pentru o luna de proba este de 800 de lei, dupa c are s e v a renegoc ia s alariul, 800 RON/luna, alyneamtu@gmail.com, http://www.isisteme.ro, Tel: 0731196814

angajeaza; relatii se pot obtine in Str Lacului nr 12-14, Oras Magurele Ilfov sau la telefon, ciprian_iordachescu@ yahoo.com, Tel: 0727870110 calcatorese n Operatoare, pentru curatatorie ecologica textile, Tel: 0731764566 calculator n Operator angajam, Tel: 0213265596 n Operator calculator cu experienta. Cerinte: viteza si acuratete in introducerea datelor, office@kondesing.ro, printarecanvas@gmail.com

é Operator Pc Societa italiana di telecomunicazioni ricerca operatori PC per la sede di Bucarest. Si richiede una buona conoscenza della lingua italiana. Inviare CV all’indirizzo e-mail i.dadalau@comdata. it, Tel: 0213160524 n Operator Pc. Societate Comerciala angajeaza operatori PC cu experienta in Photoshop, Outlook, Office, limba engleza avansat citit si scris, salar avantajos, program part time 18:30-22:30, luni-sambata, kaiserhoff.kaiser@yahoo.com, Tel: 0768420915, 0754040894 n Operator Pc. Notariat angajeaza operator calculator, obligatoriu experienta prealabila in notariat si cunostinte juridice, Office5425@yahoo.com, Tel: 0722257030, 0722609893 n Ospãtar barman angajam fete pentru bar- teresa Braserie Parcul Carol, str. 11 Iunie 67-69, program o zi cu o zi, seriozitate, 0763118790


Austria Source: AMS, Public Employment Services, Austria n 1. Hotel- und Gastgewerbeassistent/in; Description: Das Hotel Winzer "Wellness & Kuscheln" in St.Georgen sucht 1 Hotel- und Gastgewerbeassistent/in Lehrverhältnis Ausbildungsdauer: 3 Jahre - auch Weit(.....) Name: Hotel Winzer Wellness & Kuscheln; Information: Herr Thomas Winzer; Address: Kogl 66, 4880 St. Georgen i. A. Phone: +43 7667 6387, Fax: +43 7667 6387-111; Email: info@hotel-winzer.at - How to apply: Telephone Employer n 2. Möbeltischler/in; Description: Wir suchen 1 Möbeltischler/in ANFORDERUNGSPROFIL: Abgeschlossene Berufsausbildung oder langjährige Praxis; Bei männlichen Bewerbern abge(.....) Hotel Concept-Werkstatt; Information: Herr Denk; Address: Basling 11, 4770 Andorf; Phone: +43 7766 4035 Email: offfice@hc-w.at - How to apply: Telephone EMPLOYER Gartenund Grünflächengestalter/in n 3. Landschaftsgärtnerei; Description: Fürst Garten-Natursteine GmbH Wir suchen für die Bereiche Planung, Verkauf, Kundenbetreuung und Baustellenabwicklung oder zur Mitarbeit bei der Garten(.....) sfu.schaerding@ams.at n 4. Dipl. Gesundheits- und Krankenpfleger/-schwester; Description: Das Klinikum Wels - Grieskirchen, eine Einrichtung der Kreuzschwestern und Franziskanerinnen, ist ein Schwerpunktkrankenhaus im OÖ Zentralraum mit ein(.....) Das KV-Mindestgehalt für diese Position beträgt ohne Anrechnung von Vordienstzeiten auf Vollzeit-Basis € 1.991,96 Wenn Sie gerne in einem engagierten multiprofessionellen Team arbeiten, an laufender Weiterentwicklung interessiert und flexibel sind, bieten wir Ihnen ein vielseitiges Aufgabengebiet auf höchstem pflegerischen und medizinischen Niveau sowie Aufstiegsmöglichkeiten und umfangreiche Ausund Fortbildungsmöglichkeiten. Wir freuen uns über Ihre Online-Bewerbung auf unserer Jobbörse: www.klinikum-wegr.at Nähere Informationen zu den aktuell offenen Stellen erhalten Sie bei Frau Mag. Andrea Voraberger, Pflegedirektorin Tel.: +43 (0)7242/415-2500 Das Mindestentgelt für die Stelle als Diplomierte Pflegekräfte beträgt 1.991,96 EUR brutto pro Monat auf Basis Vollzeitbeschäftigung. Bereitschaft zur Überzahlung. n 5. Augenoptiker/innen; Description: Fielmann gibt es mehr als 600-mal in Europa. Für unsere Niederlassungen suchen wir Mitarbeiter/-innen, die Freude daran haben, mit Menschen umzugehe(.....) personal_austria@fielmann.com n 6. Tischler/in; Description: Die Fa. Möbelwerkstätten GmbH Gaisbauer im Zentrum von Aschach an der Donau hat einen Exportanteil von 90%, Möbel die nach Asien und Russland gehen(.....) personal_austria@fielmann.com n 7. Restaurantfachmann/-frau; Description: Von **** Vital Alpin Hotel in Wald/Königlsleiten (ZILLERTAL ARENA) sucht * 1 Restaurantfachmann/-frau * für LEHRVERHÄLTNIS, ab sofort oder nach Ve(.....) Hotel - Restaurant Königsleiten; Information: Frau Maria Obermoser; Address: Königsleiten 61, 5742 Wald/Pzg. Phone: +43 6564 8216; Email: info@koenigsleiten.at - How to apply: Telephone Employer n 8. Koch/Köchin; Description: Von **** Vital Alpin Hotel in Wald/Königlsleiten (ZILLERTAL ARENA) sucht * 1 Koch/Köchin * für LEHRVERHÄLTNIS, ab sofort oder nach Vereinbarung(.....) Hotel - Restaurant Königsleiten; Information: Frau Maria Obermoser; Address: Königsleiten 61, 5742 Wald/Pzg. Phone: +43 6564 8216; Email: info@koenigsleiten.at - How to apply: Telephone Employer n 9. Rezeptionist/in; Description: Für unser Hotel in Mittelberg suchen wir eine tüchtige Kraft zur Ergänzung unseres Rezeptionsteams 1 Rezeptionist/in ANFORDERUNGSPROFIL: Qualifikation(.....) Aparthotel; Information: Herr Robert Haller; Address: Wildentalstr. 3, 6993 Mittelberg; Phone: +43 5517 65110; Email: robert.haller@aparthotel-kleinwalsertal.at - How to apply: Telephone Employer n 10. Koch/Köchin (Hotel- und Gastgewerbe); Description: Für unser Hotel in Mittelberg suchen wir zur Verstärkung unseres Küchenteams eine/n versierte/n 1 Koch/Köchin (Hotel- und Gastgewerbe) ANFORDERUNGSPRO(.....) Aparthotel; Information: Herr Robert Haller; Address: Wildentalstr. 3, 6993 Mittelberg; Phone: +43 5517 65110; Email: robert.haller@aparthotel-kleinwalsertal.at - How to apply: Telephone Employer n 11. Fliesenleger/in; Description: Wir sind tätig im Ofenbau, Keramik, Fliesen & Stein, Wandheizung. Persönliche Beratung, individuelle Planung, hochqualitative Ausführung sind unser (.....) office@uweseidl.at

n 12. Servicetechniker/in für Haustechnik/Gebäudetechnik; Description: Wir verstärken unser Team und suchen für Inbetriebnahmen und Wartung von Heizungsanlagen, Reparaturarbeiten, etc. 1 Servicetechniker/in ANFORDER(.....) Aichinger Haustechnik; Information: Herr Aichinger; Address: Entholz 28, 4794 KOPFING; Phone: +43 7763 20867; Fax: +43 7763 20867; Email: aichinger.thomas@aon.at - How to apply: Telephone Employer n 13. GWH-Installateur(e)innen; Description: Wir verstärken unser Team und suchen 3 Monteur(e)innen ANFORDERUNGSPROFIL: * Lehrabschluss oder eventuell mehrjährige einschlägige Erfahrung * (.....) Aichinger Haustechnik; Information: Herr Aichinger; Address: Entholz 28, 4794 KOPFING; Phone: +43 7763 20867; Fax: +43 7763 20867; Email: aichinger.thomas@aon.at - How to apply: Telephone Employer Installationsund Gebäudetechniker/innen n 14. Heizungstechnik; Description: Wir verstärken unser Team und suchen für LEHRSTELLEN 2 Installationsund Gebäudetechniker/innen - Heizungstechnik und Installationsund Gebäudetec(.....) Aichinger Haustechnik; Information: Herr Aichinger; Address: Entholz 28, 4794 KOPFING; Phone: +43 7763 20867; Fax: +43 7763 20867; Email: aichinger.thomas@aon.at - How to apply: Telephone Employer

n 15. Fliesenleger/in; Description: Wir suchen für Baustellen im Raum Oberösterreich 1 Fliesenleger/in oder Ofensetzer/in, Hafner/in ANFORDERUNGSPROFIL: Entsprechende Ausbildung (.....) Reitinger Reinhold Information: Herr Reinhold Reitinger; Address: Wimm 14, 4085 Waldkirchen; Phone: +43 7276 29179; Email: office@reitinger-ofenbau.at - How to apply: Telephone Employer n 16. Maler/in und Beschichtungstechn. - Dekormaltechnik; Description: Wir suchen für unseren Malereibetrieb in Neufelden 1 Maler/in und Beschichtungstechniker/in für ein Lehrverhältnis Wir erwarten: - Leistungsbereit(.....) haas-malerei@aon.at n 17. Restaurantfachmann/-frau; Description: OBERFORSTHOF in 5600 St. Johann im Pongau/ Alpendorf sucht ab sofort oder nach Vereinbarung einen Lehrling zum/zur 1 Restaurantfachmann/-frau für eine(.....) office@oberforsthof.at n 18. Hotel- und Gastgewerbeassistent/in; Description: OBERFORSTHOF in 5600 St. Johann im Pongau/ Alpendorf sucht ab sofort oder nach Vereinbarung 1 Hotel- und Gastgewerbeassistent/in für Lehrverhältnis,(.....) office@oberforsthof.at n 19. Einzelhandelskaufleute - Textilhandel (m./w.); Description: SPAR ist ein rein österreichisches Unternehmen mit rund 1500 Standorten in ganz Österreich. Zudem ist SPAR Österreichs größter privater Lehrlingsausbi(.....) job-dornbirn@spar.at n 20. Maschinenbautechniker/in (Ing); Description: Wir sind ein mittelständisches Unternehmen und produzieren Ventilatoren, Lüftungsund Klimageräte mit patentierter Wärmerückgewinnung. Wir bauen un(.....) kinne@frivent.com n 21. Restaurantfachmann/-frau; Description: In unserem Lokal (ca. 1 km ausserhalb von St. Martin/Mühkreis mit ca. 75 Sitzplätzen) verabreichen wir bodenständige Küche und Pizzas. Zur Verstärk(.....) scheiblhofer.heinrich@a1.net n 22. Rezeptionist/in; Description: Für unser ****-Stadthotel wird zum ehest möglichen Eintritt 1 Rezeptionist/in für eine Saison oder Ganzjahresstelle gesucht. Voraussetzungen: Beru(.....) info@andreas-hofer.com n 23. Anlagenelektriker/in; Description: Wir sind ein modernes, mittelständisches Unternehmen und produzieren Ventilatoren, Lüftungsund Klimageräte mit patentierter Wärmerückgewinnung. Für(.....) kinne@frivent.com

n 24. Dipl. Kinderkrankenpfleger/-schwestern; Description: Wir sind mit 278 Betten ein Krankenhaus der erweiterten Standardversorgung in der Region Kitzbüheler Alpen, eingebettet zwischen Wilden Kaiser und Kit(.....) qm@khsj.at n 25. Hotel- und Gastgewerbeassistent(en)innen; Description: Wir suchen für unser 4* S Hotel in Zell/ Ziller ab sofort: 2 Hotelund Gastgewerbeassistent(en)innen oder Gastronomiefachleute (m./w.) ANFORDE(.....) Hotel Theresa Hotel. Information: Frau Theresa Egger; Address: Bahnhofstrasse 15, 6280 Zell am Ziller; Phone: +43 5282 2286; Email: info@theresa.at - How to apply: Telephone Employer Maurer/in; Description: Wir suchen für n 26. Baunebentätigkeiten in der Gartengestaltung im Raum Oberösterreich 1 Maurer/in oder Pflaster(er)in ANFORDERUNGEN: - Lehre oder (.....) siehe Beschreibung; Information: Herr Albert Fürst; Address: Enzenkirchen; Phone: +43 664 1037204; How to apply: Telephone Employer n 27. Spengler/in; Description: Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort 1 Spengler/in ANFORDERUNGEN: abgeschlossene Ausbildung und Berufserfahrung als Spengler/in -(.....) Spenglerei Müller; Information: Frau Müller; Address: Gries 8, 6631 Lermoos; Phone: +43 5673 3777; Fax: +43 5673 3777-40; Email: info@spenglerei-mueller.at - How to apply: Telephone Employer n 28. Arzt/Ärztin; Description: Das Klinikum Wels Grieskirchen, eine Einrichtung der Kreuzschwestern und Franziskanerinnen, ist ein Schwerpunktkrankenhaus im OÖ Zentralraum mit ein(.....) Dienstwohnungen in unmittelbarer Nähe zum Klinikum Für diese Position ist ein KV-Mindestgehalt von 2.672,10 zuzüglich Dienstabgeltungen, Ambulanz- und Sonderklassegebühren in variabler Höhe vorgesehen. Detaillierte Informationen über unsere Ausbildungsmöglichkeiten erfahren Sie unter www.turnusmitzukunft.at Bei Interesse freuen wir uns über Ihre online-Bewerbung auf unserer Jobbörse: www.klinikum-wegr.at Nähere Informationen erhalten Sie bei: Mag. Sandra Scheidl, Personalreferentin Tel.: +43 (0) 7242 415 93871 Das Mindestentgelt für die Stelle als bzw. mehrere TURNUSÄRZTE/TURNUSÄRZTINNEN beträgt 2.672,10 EUR brutto pro Monat auf Basis Vollzeitbeschäftigung. Bereitschaft zur Überzahlung. n 29. Art-Director/in; Description: ecx.io ist eine der besten Digital Agenturen im Land, ein führender Web-Dienstleiter mit Rich-Internet und Content-Management-Experten. Mit über 15 Ja(.....) join-at@ecx.io n 30. Rezeptionist/in; Description: 4-Stern-Hotel im Pillerseetal (Ferienregion Kitzbühel-Tirol) sucht ab sofort für lange Sommersaison bzw. langfristig 1 Chefrezeptionist/in für die R(.....) direktion@pillerseehof.com n 31. Barkellner/in; Description: 4 Sterne Hotel an der Linzer Kunst- und Kulturmeile sucht ab sofort 1 Barkellner/in ANFORDERUNGSPROFIL: **Qualifikation/Praxis** - Lehrabschluss und n 32. Datenbankentwickler/in und -programmierer/in; Description: Zur Verstärkung im Geschäftsbereich Business Solutions suchen wir dynamische und engagierte Persönlichkeiten. Schwerpunkte im Geschäftsbereich sind di(.....); Englischkenntnisse KONTAKT: Bei Eignung und Interesse bewerben Sie sich bitte beim Arbeitsmarktservice Linz, Service für Unternehmen, Hr. Thomas Zauner, Tel.: 0732/6903-28633 Das Mindestentgelt für die Stelle als Barkellner/in beträgt 1.300,00 EUR brutto pro Monat auf Basis Vollzeitbeschäftigung. Bereitschaft zur Überzahlung. n 33. Softwaretechniker/in (Softwareentwickler/in) (Ing); Description: XATRONIC SOFTWARE AG Wir suchen 1 AUTOMATION ENGINEER/ BUILD- & DEPLOYMENT-MANAGER (m/w) in WELS AUFGABEN * Installation, Pflege und Betreuung der(.....); bewerbung@x-tention.at n 34. Zimmer(er)in; Description: Seit 1986 ist die Firma Josef Möschl erfolgreich in Zimmerei und Treppenbau tätig. Das Gewerbe "Treppenbau" wurde zunehmend zur Spezialität des Untern(.....); office@treppenbau-moeschl.at n 35. Elektrotechniker/in (Ing); Description: TMS setzt weltweit Maßstäbe in den Märkten Karosseriebauanlagen, Montage- und Transportsysteme, ist Kompetenzträger für individuelle und komplette Pro(.....) Eintrittsdatum: - ehest möglich Dienstort: Linz / europaweit - hohe Reisebereitschaft Arbeitszeit: - Vollzeit Wie bewerbe ich mich? - Wenn Sie Interesse an dieser herausfordernden und abwechslungsreichen Position in einem internationalen Umfeld haben, dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Online-Bewerbung! http://jobboerse.tms-at.com/engage/jobexchange/showJobOfferLi st.do?j= Das Mindestentgelt für die Stelle als Inbetriebnahmekoordinator Elektrik beträgt 2.497,33 EUR brutto pro Monat auf Basis Vollzeitbeschäftigung. Bereitschaft zur Überzahlung.


Austria n 36. Verkäufer/in für Sanitärartikel; Description: Wir sind ein österreichisches Fachgroßhandelsunternehmen der Sanitär- und Heizungsbranche und suchen: 1 Mitarbeiter/in in der Projektabteilung I(.....); ARBEITSORT: * STEYR, mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar Wenn Sie Interesse an dieser Karrierechance haben, senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Lebenslauf und Foto, vorzugsweise per mail an: Arbeitsmarktservice Steyr, Service für Unternehmen, Werndlstraße 8, 4400 Steyr, z.H. Frau Sonja Huber, sonja.huber@ams.at (Telefon: 07252 53391 35335) Das Mindestentgelt für die Stelle als Mitarbeiter/in in der Projektabteilung beträgt 1.400,00 EUR brutto pro Monat auf Basis Vollzeitbeschäftigung. Bereitschaft zur Überzahlung. n 37. Tischler/in; Description: Für unser familiär geführtes Unternehmen suchen wir Verstärkung als 1 Tischler/in für ein Lehrverhältnis Wir erwarten: - Leistungsbereitschaft und Einsatzwillen - gepflegtes Auftreten - Team- und Kooperationsfähigkeit - Zuverlässigkeit, Fleiß, Pünktlichkeit Freude und Interesse am gewählten Beruf - positiven Pflichtschulabschluss Wir bieten: - Lehrverhältnis - Eine breit gefächerte Ausbildung mit interessanten Aufgabenstellungen Ein angenehmes Betriebsklima - Branchenübliche Arbeitszeit Familiäres Team - KV-Entlohnung Bitte kläre vor Deiner Bewerbung die Verbindung zum Ausbildungsort ab Gerne BewerberInnen aus dem oberen Bezirk Schnuppertage können gerne durch telefonische Anfrage im Betrieb vereinbart werden. Bewerbung: Bei Interesse bewirb Dich schriftlich mit Halb-/Jahreszeugnis 4 Klasse, LL, etc. bei Tischlerei Krieg Schwarzenberg 147 4164 Schwarzenberg Ansprechpartner Herr Gerald Krieg TelNr: 07280 319 Die Lehrlingsentschädigung für die Lehrstelle als Tischler/in beträgt 514,00 EUR brutto pro Monat. n 38. Konstrukteur/in - Maschinenbautechnik; Description: Hofmann Personal ist seit 15 Jahren in Österreich am Markt und gehört mit 14 Standorten zu den größten Zeitarbeitsunternehmen. 1 Konstrukteur/in für(.....) Englisch in Wort und Schrift Unser Angebot: Verdienst: € 1.800,-Brutto/Monat, Überzahlung möglich Arbeitszeiten: Tagesarbeitszeiten Arbeitsort: Ramingdorf bei Steyr KONTAKT: I.K. Hofmann GmbH , Pachergasse 8, 4400 Steyr, Frau Petra Hochedlinger Tel.: +43 (0) 72 52 52 555 4418 Fax: +43 (0) 72 52 52 555 74418 E-Mail: P.Hochedlinger@hofmann-personal.at www.hofmann.info Das Mindestentgelt für die Stelle als Konstrukteur/in für Maschinenbau beträgt 1.800,00 EUR brutto pro Monat auf Basis Vollzeitbeschäftigung. Bereitschaft zur Überzahlung. n 39. Maschinenschlosser/in; Description: Hofmann Personal ist seit 15 Jahren in Österreich am Markt und gehört mit 14 Standorten zu den größten Zeitarbeitsunternehmen. 1 Maschinenschlosser/in oder Maschinenbautechniker/in Aufgaben: Montage und Inbetriebnahme von Mess- und Prüfanlagen, sowie Vorrichtungen und unterschiedlichste Förderanlagen - Wartung und Instandhaltung dieser Anlagen - Selbstständiges Arbeiten nach technischen Zeichnungen, Montage- und Fluidplänen Anforderungen: Abgeschlossene Berufsausbildung Maschinenschlosser, Maschinenbautechniker, Anlagenmonteur - Erfahrung in Montage und Inbetriebnahme von automatisierten Anlagen im Bereich Handlings- bzw. Fördertechnik - Grundwissen in Bereich Pneumatik, Hydraulik - Interesse an einer flexiblen und abwechslungsreichen Tätigkeit - Verantwortungsbereitschaft, Teamfähigkeit und selbstständiges Arbeiten - Montagearbeiten bei Kunden mit dementsprechender Reisebereitschaft - Gutes Auftreten, Freundlichkeit Unser Angebot: Verdienst: € 1.860,-Brutto/Monat, Überzahlung möglich Arbeitszeiten: Tagesarbeitszeiten Arbeitsort: Ramingdorf bei Steyr KONTAKT: Die Bewerbungsgespräche finden im Rahmen einer Jobbörse statt. Sie werden eingeladen am Dienstag, 26.03.2013 zwischen 9 und 11 Uhr im AMS STEYR, Werndlstraße 8, 4400 Steyr, Zimmer 0003 (Erdgeschoß) anwesend zu sein. Bitte bringen Sie Ihren aktuellen Lebenslauf mit Foto und eventuell Zeugnisse mit! Das Mindestentgelt für die Stelle als Maschinenschlosser/in beträgt 1.860,00 EUR brutto pro Monat auf Basis Vollzeitbeschäftigung. Bereitschaft zur Überzahlung. n 40. Sozialbetreuer/in; Description: Menschen brauchen Menschen - wenn das auch Ihr Motto ist, dann sind Sie bei uns genau richtig. Wir stehen für professionelle und wertschätzende Begle(.....) arnold.ammann@ams.at

n 41. Elektrotechniker/in (DI); Description: TMS setzt weltweit Maßstäbe in den Märkten Karosseriebauanlagen, Montage- und Transportsysteme, ist Kompetenzträger für individuelle und komplette Produktionslösungen im Karosserie- und Anlagenbau. TMS steht für modernste Technik und Infrastruktur in einem privat geführten Unternehmen mit 1200 Mitarbeitern an 20 Standorten in 8 Ländern und wächst dynamisch weiter. Zur Teamerweiterung suchen wir ab sofort 1 Teilprojektleiter Karosseriebau w/m . Aufgaben: - Unterstützung und Stellvertretung eines Projektleiters - "Mitwirkung Projekteröffnung, Erstellung des Projekthandbuches, Aufstellung und Führung des Projektteams" - Koordination der Feinplanung und Erstellung eines Projektlastenheftes durch das Projektteam - "Mitwirkung bei wesentlichen Vergabeverhandlungen inkl. Aufbereitung und Verhandlung von Mehr-/Minderkosten (Claimmanagement)" Kontrolle des Projektfortschrittes (Termine, Kosten, usw.) und Risikomanagement - Koordination der Endabnahme, sowie bei der Erstellung/Übergabe von Dokumentationen - Abhaltung regelmäßiger Kernteam- und Projektbesprechungen - Mitwirkung Projektabschlussgesprächen und Erstellung eines Abschlussberichtes Voraussetzungen: - FH Maschinenbau, Elektrotechnik, Mechatronik oder gleichwertige Berufserfahrung Kenntnisse in MS-Office und MS-Project; SAP Kenntnisse von Vorteil - Kenntnisse der Termin-, Kostenplanung und Kontrolle Teamfähigkeit, selbständige Arbeitsweise, ausgeprägtes Kostenbewusstsein, Genauigkeit Kenntnisse in Verhandlungstechnik, kaufmännisches Verständnis, Kalkulationskenntnisse erwünscht Kenntnisse in Präsentationstechnik; Erfahrung in Abhaltung von Präsentationen - hohes Komplexitäts-Denken - Kenntnisse über Rohbauanlagen sowie Montageprozesse inkl. Messtechniken - Reisebereitschaft auch mit längeren Aufenthalten im Ausland - sehr gute Englischkenntnisse - weitere Fremdsprachen von Vorteil Gesetzliche Gehaltsangabe: - Für diese Position bieten wir laut Kollektivvertrag für Angestellte der Industrie (Gehaltstabelle "Fachverband Bergwerke und Stahl") ein monatliches Bruttomindestgehalt von EUR 2.497,33 (Einstufung F/00), basierend auf dem oben angeführten Anforderungsprofil, an. Entsprechende Berufserfahrung und Qualifikationen werden zusätzlich berücksichtigt Eintrittsdatum: - ehest möglich Dienstort: - Linz / europaweit - hohe Reisebereitschaft Arbeitszeit: - Vollzeit Wie bewerbe ich mich? - Wenn Sie Interesse an dieser herausfordernden und abwechslungsreichen Position in einem internationalen Umfeld haben, dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Online-Bewerbung! http://jobboerse.tms-at.com/engage/jobexchange/showJobOfferList. do?j= Das Mindestentgelt für die Stelle als Teilprojektleiter Karosseriebau w/m beträgt 2.497,33 EUR brutto pro Monat auf Basis Vollzeitbeschäftigung.

n 42. Automatisierungstechniker/in (DI); Description: TMS setzt weltweit Maßstäbe in den Märkten Karosseriebauanlagen, Montage- und Transportsysteme, ist Kompetenzträger für individuelle und komplette Pro(.....) Eintrittsdatum: - ehest möglich Dienstort: - Linz/europaweit Arbeitszeit: - Vollzeit Wie bewerbe ich mich? - Wenn Sie Interesse an dieser herausfordernden und abwechslungsreichen Position in einem internationalen Umfeld haben, dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Online-Bewerbung! http://jobboerse.tms-at.com/engage/jobexchange/showJobOfferLi st.do?j= Das Mindestentgelt für die Stelle als Projektleiter Automatisierungstechnik beträgt 3.216,81 EUR brutto pro Monat auf Basis Vollzeitbeschäftigung. n 43. Technisch(er)e Kalkulant/in (Ing); Description: TMS setzt weltweit Maßstäbe in den Märkten Karosseriebauanlagen, Montage- und Transportsysteme, ist Kompetenzträger für individuelle und komplette Pro(.....) Entsprechende Berufserfahrung und Qualifikationen werden zusätzlich berücksichtigt. Eintrittsdatum: - ehest möglich Dienstort: - Linz Arbeitszeit: - Vollzeit Wie bewerbe ich mich? - Wenn Sie Interesse an dieser herausfordernden und abwechslungsreichen Position in einem internationalen Umfeld haben, dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Online-Bewerbung! http://jobboerse.tms-at.com/engage/jobexchange/showJobOfferLi st.do?j= Das Mindestentgelt für die Stelle als Kalkulant für Angebotswesen (w/m) beträgt 2.497,33 EUR brutto pro Monat auf Basis Vollzeitbeschäftigung.

Softwaretechniker/in (Softwareentwickler/in) (Ing); n 44. Description: TMS setzt weltweit Maßstäbe in den Märkten Karosseriebauanlagen, Montage- und Transportsysteme, ist Kompetenzträger für individuelle und komplette Produktionslösungen im Karosserie- und Anlagenbau. TMS steht für modernste Technik und Infrastruktur in einem privat geführten Unternehmen mit 1200 Mitarbeitern an 20 Standorten in 8 Ländern und wächst dynamisch weiter. Zur Teamerweiterung suchen wir ab sofort 1 Software Entwickler (w/m) . Aufgaben: Abstimmung der Anforderung mit den Fachbereichen Systemanalyse und Erstellung von Pflichtenheften Softwareentwicklung und Optimierung - Dokumentation der Eigenentwicklungen Projektierung, Entwicklung, Qualitätsmanagement und Verwaltung von Anwendungen der internen Tools - Anwendungsbetreuung - Software Rollouts innerhalb des Konzerns Voraussetzungen: - HTL oder FH Informatik oder gleichwertige Berufserfahrung - Ausgezeichnete Kenntnisse in Objektorientierte Hochsprachen C++, C# .Net 4, Visual Basic - Ausgezeichnete Kenntnisse in Makro und VB Programmierung in MS Word, Excel, Access - Ausgezeichnete Kenntnisse in Datenbankentwicklung MS SQL, Oracle, MySQL Ausgezeichnete Kenntnisse in OS Schwerpunkt Windows Client/Server - Gute Kenntnisse in Skriptsprachen MS PowerShell, JScript, VBScript - Gute Kenntnisse in SharePoint Administrierung und Entwicklung - Gute Kenntnisse in Administration von Windows Client (XP, Windows 7 , ?) - Wünschenswerte Erfahrungen in Active Directory - Wünschenswerte Erfahrungen in Administrierung und WEB-Programmierung Internet Information Server (IIS) - Hohe Belastbarkeit, Flexibilität, Teamfähigkeit, Lernbereitschaft, Kommunikativ - Gute Englischkenntnisse - Reisebereitschaft Gesetzliche Gehaltsangabe: - Für diese Position bieten wir laut Kollektivvertrag für Angestellte der Industrie (Gehaltstabelle "Fachverband Bergwerke und Stahl") ein monatliches Bruttomindestgehalt von EUR 2.415,21 (Einstufung F/00), basierend auf dem oben angeführten Anforderungsprofil, an. Entsprechende Berufserfahrung und Qualifikationen werden zusätzlich berücksichtigt. Einsatzbeginn: - ehest möglich Dienstort: - Linz Arbeitszeit: - Vollzeit Wie bewerbe ich mich? - Wenn Sie Interesse an dieser herausfordernden und abwechslungsreichen Position in einem internationalen Umfeld haben, dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Online-Bewerbung! http://jobboerse.tms-at.com/engage/jobexchange/showJobOfferList.d o?j= Das Mindestentgelt für die Stelle als Software Entwickler (w/m) beträgt 2.415,21 EUR brutto pro Monat auf Basis Vollzeitbeschäftigung. n 45. Mechatroniker/in (Ing); Description: TMS setzt weltweit Maßstäbe in den Märkten Karosseriebauanlagen, Montage- und Transportsysteme, ist Kompetenzträger für individuelle und komplette Pro(.....) Entsprechende Berufserfahrung und Qualifikationen werden zusätzlich berücksichtigt. Eintrittsdatum: - ehest möglich Dienstort: Linz / Europaweit - hohe Reisebereitschaft Arbeitszeit: Vollzeitbeschäftigung Wie bewerbe ich mich? - Wenn Sie Interesse an dieser herausfordernden und abwechslungsreichen Position in einem internationalen Umfeld haben, dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Online-Bewerbung! http://jobboerse.tms-at.com/engage/jobexchange/showJobOfferList.d o?j= Das Mindestentgelt für die Stelle als Inbetriebnahmetechniker (w/m) beträgt 2.497,33 EUR brutto pro Monat auf Basis Vollzeitbeschäftigung. Bereitschaft zur Überzahlung. n 46. Mechatroniker/in (DI); Description: TMS setzt weltweit Maßstäbe in den Märkten Karosseriebauanlagen, Montage- und Transportsysteme, ist Kompetenzträger für individuelle und komplette Pro(.....) Entsprechende Berufserfahrung und Qualifikationen werden zusätzlich berücksichtigt Eintrittsdatum: ehest möglich Dienstort: - Linz/europaweit Arbeitszeit: - Vollzeit Wie bewerbe ich mich? - Wenn Sie Interesse an dieser herausfordernden und abwechslungsreichen Position in einem internationalen Umfeld haben, dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Online-Bewerbung! http://jobboerse.tms-at.com/engage/jobexchange/showJobOfferLi st.do?j= Das Mindestentgelt für die Stelle als Projektleiter Karosseriebau w/m beträgt 2.932,46 EUR brutto pro Monat auf Basis Vollzeitbeschäftigung. Bereitschaft zur Überzahlung. n 47. SPS-Programmierer/in (Ing); Description: TMS setzt weltweit Maßstäbe in den Märkten Karosseriebauanlagen, Montage- und Transportsysteme, ist Kompetenzträger für individuelle und komplette Pro(.....) Eintrittsdatum: - ehest möglich Dienstort: - Linz, europaweit - hohe Reisebereitschaft Arbeitszeit: - Vollzeit Wie bewerbe ich mich? - Wenn Sie Interesse an dieser herausfordernden und abwechslungsreichen Position in einem internationalen Umfeld haben, dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Online-Bewerbung! http://jobboerse.tms-at.com/engage/jobexchange/showJobOfferLi st.do?j= Das Mindestentgelt für die Stelle als SPS Programmierer (w/m) beträgt 2.288,05 EUR brutto pro Monat auf Basis Vollzeitbeschäftigung. Bereitschaft zur Überzahlung.


pagina 8 / oferte de muncã România

13 Mai 2013 n Ospãtar cu experienta, zona Drumul Taberei, Tel: 0769106699, 0762642773 n Ospãtari terasã angajãm pentru zona Drumul Taberei, salariu 1000 roni, Tel: 0724833090 zona Centrul n Ospãtari Istoric. Seriozitate maxima, Tel: 0722179408 n Ospãtari, picoliþe, ºoferi aprovizionare, angajeazã restaurant sector 6, Tel: 0730094662 n Ospãtãriþã angajam pentru restaurant- club Centrul Istoric, Tel: 0758660500 angajeaza n Ospãtãriþã, restaurant zona Tuculescu cu Baba Novac. Rog seriozitate, Tel: 0757225610, Fax: 0213242387 Ospãtãriþe. Restaurant Space Cafe cu terasa zona Politehnica - bulevard Iuliu Maniu, angajeaza urgent ospatarite, bucatar, ajutor de bucatar; ptr detalii sunati (luni-vineri dupa ora 16.00), mihaela_ene71@y ahoo .com, Tel: 0760281633 n Patiser, cofetar preparaþie, vânzãtoare, angajeazã Cofetãriile Fabrica de Prãjituri, Tel: 0735353011 n Persoanã serioasa, matura caut sa ajut pentru obtinerea unui venit suplimentar, part-time la inceput, dan.money4u@yahoo.com, Tel: 0785055359 n Persoane toate vârstele pentru public, figuraþie, roluri reclame ºi filme, foarte urgent, plata la zi pânã la 300 RON, Tel: 0723413288, 0769268751 n Persoane dornice pentru figuraþie emisiuni, reality show ºi filme. Câºtiguri mari la zi, Tel: 0723413288, 0769268751 n Personal cu experienta la bucatarie arabeasca angajam, Tel: 0762165539, 0735810766 n Personal calificat, angajeazã firmã montaj sticlã securizatã, Tel: 0721772912

é Personal calificat

în producþia publicitarã (electricieni, colatori, etc), angajeazã Lartek Grup. Detalii sau mesaje la telefon, trimiteþi CV la e-mail angajari@ lartekgrup.net, Tel: 0722434982 n Personal confecþii. Fabrica confectii cu activitate de peste 10 ani angajeaza personal pentru masina de cusut simpla, triploc, butoniera si masina de nasturi si om la masa de croit, Sos. Viilor nr. 56, Tel: 0724515514 n Personal curatenie. Firma curatenie angajeaza barbati pentru echipa mobila, cu experienta in curatenie mecanizata, program flexibil. Permis cat B obligatoriu. Asigurãm: salariu fix motivant, tichete de masã, resurseumane@medline.com.ro Tel: 0733104222, 0726373687 n Personal curatenie. Firma de curatenie angajeaza femei serioase si prezentabile pentru curatenie cu program de 6 ore/zi in zona Dacia. Asiguram: salar fix si tichete de masa, resurseumane@medline.com.ro Tel: 0733104222, 0726373687 n Pizzar zona Centrul Vechi. Seriozitate maxima, Tel: 0722179408

Personal cu experienta buc atarie- fas t food in Dragonul Ros u, Tel: 0767423481

é Pizzar cu experienþã, locul de muncã se aflã în oraºul Otopeni, Tel: 0762693062 n Portar. Asociatia de proprietari bl. 4A, sc. 2 din Bd Unirii nr. 17 angajeaza portari é Personal cu pensionari la termen, experienta: coafeze, remuneratie in valoare de 500Ron net, program 12h, Tel: manichiuriste +unghii false, frizeri, 0722588110 n Primitori-Distribuitori si maseuze, Muncitori Necalificati, cu cosmeticiene pentru domiciliul in sect. 2 si 3 salon infrumusetare, Bucuresti sau in Loc. Pantelimon. Fabrica de paine Tel: 0722549206 Titan angajeaza urgent. Salariu atractiv, bonuri de n Personal necalificat masa, transport asigurat, angajeazã firmã de curãþenie. c.vata@titan.ro, Tel: Salariu atractiv ºi program 0785295453, 0212043826, Fax: 0212043829 redus, Tel: 072757304

pacienti. n Specialist. Societate n Recepþioner/a Persoanã pentru primire Comerciala angajeaza pacienti angajam, Tel: specialist cu experienta pt. 0213265596 organizarea si conducerea unei agentii de turism si a ªef de magazin si unei agentii imobiliare precum si personal specializat, lucrator comercial cu buyconcrete@gmail.com, Tel: 0722560760 experienta pentru Stivuitorist si muncitori n magazin alimentar, necalificati angajeaza societate comerciala compania Henkel, pe perioada angajeaza. Relatii la determinata pentru Fabrica de din Pantelimon. telefon sau e-mail, Adezivi Solicitam permis ISCIR si andreea.negrulescu disponibilitate de lucru in 3 Trimiteti CV la @succesniccom.ro, schimburi. email sau fax, Tel: 0756139945 human.resources@ro.henkel. com, Fax: 0212032655 n TAMPOGRAFIST. TEMPERA ADVERTISING ANGAJEAZA IN CONDITII AVANTAJOASE TAMPOGRAFIST CU EXPERIENTA. CUNOSTINTELE DE SERIGRAFIE CONSTITUIE UN AVANTAJ, OFFICE@TEMPERA.RO, é Shaormar pentru HTTP://WWW.TEMPERA.RO, TEL: 0722402080 litoral pe perioada pentru n Vânzãtoare estivala, salariu minimarket zona Gara de Nord, Tel: 0730376118 atractiv si cazare

asigurata, Tel: 0760129925 n Sofer taxi (atestat) 12h/zi, 2 statii, android 70ron pentru SC Speed Taxi, Tel: 0732901468 n ªofer Taxi Speed 12ore/70ron, statie, android sau taxi la ramanere, benzina, gaz, 2007 full, Tel: 0763061230 n ªofer taxi cu atestat valabil, Tel: 0760735112 n ªofer taxi, cu atestat, va rugam seriozitate, Tel: 0785509053, 0732576555 n ªofer. Firma transport intern angajeaza sofer C+E, domiciliu in Bucuresti, Varsta minima 38 ani. Rog CV pe e-mail, automultitrans@yahoo.com n ªoferi profesionisti pentru transport international de marfa generala pe tir de mare capacitate angajeaza Sc Romkayatur Srl cu sediul in Bragadiru, jud. Ilfov. Relatiile de transport acopera destinatia TurciaEuropaTurcia. Solicitantii trebuie sa aibe experienta in transport international minim 5 ani. 0736655294, cantacuz@romkayatur.com, Tel: 0736655295, 0214480250 n ªoferi taxi Logan GPL/24 ore, 90 lei, Militari 0735846662, Tel: 0214309498, 0766509498

n Vânzãtoare

pentru magazin alimentar, zona Crangasi, Tel: 0731554466, 0731554477

n VÂNZÃTOARE. COFETARIE ZONA DRUMUL TABEREI ANGAJEAZA VANZATOARE CU EXPERIENTA. PENTRU MAI MULTE DETALII TELEFONATI, EXIMALDORIN@YAHOO.COM TEL: 0722613281

é Videochat, angajam fete si cupluri, oferim conditii ex c elente de munc a, camere atent decorate intr-o v ila s patioas a. Bonus angajare 300 $, comision 50% - 70%, plata la zi sau bilunar, sistem de bonusare motivant, site-uri de top, cm, 3.000 USD/luna, office @virtualstarsstudio.ro, www.virtualstarsstudio.ro, Tel: 0721516830, 0763296676 n Vopsitor

mobila si un muncitor necalificat, Tel: 0744683004

éS p e c i a l i s t legumicultura. Societate Comerciala cauta un specialist pentru a acorda asistenta tehnica in cultura de legume de circa 2 - 3 ori pe s aptamana, Tel: 0722520303

n Zugrav, Angajam urgent pentru Bucuresti cu contract finisori/zugravi pentru lucrari rezidentiale cu inceperea lucrului imediata. Seriozitate maxima, plata la 2 saptamani la MP. Exclus falsii meseriasi, neseriosii sau nesimtitii, 2.500 RON/luna, office@fcc.com.ro, http://www.fcc.com.ro, Tel: 0769076236


13 Mai 2013

n Elvetia, Club Contakt, cautã urgent fete, cazare gratuitã, contract de muncã, Tel: 0734299575 Germania, Table Dance angajeaz ã urgent, dansatoare, contract de muncã, salariu 1500 euro/ Lunã, Tel: 0734299575

é Germania. Agentia

“Mäedchen WG” selectioneaza modele (+18), cu fizic deosebit ce doresc sa lucreze intr-un mediu ambiant select, fara stres, dar si castiguri substantiale: 6.000-20.000euro/luna. Plata la zi. Conditii de cazare super confortabile. Raspundem si la beep ori mesaje. Ne gasesti si pe mess, 20.000 EUR/luna, escort.hannover@ yahoo.com, Tel: 004915225947768

é Germania. Berlin Escort Class selectioneaza modele (+18), cu fizic deosebit ce doresc sa lucreze intr-un mediu de lux, beneficiind totodata de castiguri substantiale: 20.000 euro lunar. Plata la z i. R as pundem s i la beep/SMS ori pe messenger. Iti s tam c u toate conditiile la dispozitie, 20.000 EUR/luna, brandenburg.deluxe@ y ahoo.c om, Tel: 004915207163056 n Germania. SC Ama Modiane SRL cu sediul in Timisoara angajeaza pentru munca in Germania, personal calificat cu experienta in transare vita si porc si personal necalificat cu experienta in fabrici pentru procesarea carnii, abatoare si macelarii. Se ofera salariu motivant. Cunostinte de limba germana constituie un avantaj, Tel: 0726100715

oferte de muncã / cereri de muncã / vânzãri terenuri / pagina 9 n Giurgiu, Ulmi, sat Trestieni, 15 min Bucuresti, Teren 1600 mp, dubla deschidere 40x40, intabulare, cadastru. Zona de vile. Toate Utilitatile, 65 EUR/mp, renata.panait@yahoo.com, Tel: 0744608167, 0766320674 n Giurgiului, str Odei, sector 4, teren 1.700mp, stradal, deschidere 20m, 200Euro fara tva, Tel: 0722317585 n Glina jud. Ilfov, vand teren in suprafata de 4803, 14 mp. Relatii suplimentare se pot obtine la telefon, Tel: 0213201484, 0722472733

é Germania. Club Rubin Germania cauta doamne si domnisoare cu aspect fizic placut, varsta minim 18 ani, preferabil cunostinte in limba engleza/ germana/ franceza. Castig intre 6.00010.000E/luna. Cerem si oferim s erioz itate, fkkrubin@yahoo.ro, Tel: 0 7 6 7 6 0 9 7 8 2 , 0049078124540 n Italia. Contracte pentru: infirmiere, menajere, cameriste. Relatii 0769424035, 0268470183, 0725263831, 0747661527, 0769875604, http://www.epp-jobs.com, Tel: 0368461642, 0729772702

é Uniunea Europeana. ªofer tir pentru comunitate, experienta minim 1 an, resurse.umane @karavan.eu, Tel: 0722155565

n Caut job asistenta veterinar. Studenta anul 2, caut loc de munca ca asistenta veterinara pet-shop/frizerie. Pot lucra in ture si sambata si duminica, Tel: 0764499048 n Cosmeticiana cu 14ani experienta vasta, caut post adecvat, rog seriozitate, amaliapopescu38@yahoo.com, Tel: 0723187597 n Pensionar,

fara vicii si obligatii, caut post portar la asociatii proprietari sau sofer (30ani experienta taxi), Tel: 0736252008 n ªofer categoria B, cu experienta, pensionar, 55 ani, permis conducere categoria B cu masina proprie solicit loc de munca. Experienta in tara cat si in strainatate, efectuat comisioane, am dus copil la scoala, serios, ingrijit, disponibil oricand, fara obligatii familiare. Am lucrat in zona Pipera- Tunari- Baneasa carte de munca nu este obligatoriu, 1.200 RON, iulian_titel@yahoo.com, Tel: 0769442652, 0737245740

n Argeº Barsestii de Jos, Comuna Tigveni, Valea Magurii, proprietar persoana fizica, vand teren Suprafata de 2.500 mp cu deschidere la drumul comunal 28m, posibilitati apa curenta, energie electrica. Pret negociabil, 2.500 EUR, Tel: 0742023154, 0751033395

Argeº Oarja, vand teren intravilan 5000mp (6E/mp), Tutulesti Suseni 2000, 4200mp (8E/mp) extravilan 6ha (2E/mp), Tel: 0216845224, 0722317623

n Bãneasa, Garlei, casa demolabila, toate utilitatile, 2 deschideri, 187.000 EUR, mariana@apulum94.ro, Tel: 0733683447

Berceni Comuna proprietar, loturi 520mp, d 15m, intravilan construibil, PUZ, toate actele, curent, drum acces, Tel: 0761614440 n Brãneºti, 1) Vand loturi case com. Branesti (Vadu Anei); deschidere lac; fara intermediari. Pret 20 euro/mp. Utilitati: gaze, curent. 2) Vanzare teren Branesti, intravilan, 730 mp. Pret: 25.000 euro, 20 EUR/mp, Tel: 0724562564

n Cãlãraºi, Fundulea, ideal pentru casa, central, 20/30mp, langa Politia Fundulea, zona linistita, curent electric, 7.600 EUR, Tel: 0762438489, caty.musat@yahoo.com,

Cãlãraºi, Frumuºani, vand teren intravilan, 9000mp, in parcele de câte 450 - 600mp, fiecare având cadastru, întabulare, PUD, PUZ, deschidere la DN4 (sos Bucuresti-Oltenita); pret de criza, discutabil în funcþie de numãrul de parcele sau întreaga suprafaþã, 20 EUR/mp, sanduvoinea50@ yahoo.com, Tel: 0722605860

n Dâmboviþa Titu Plop, vand plan ptr. casa 800mp, stradal, posibilitati racordare gazeenergie, cadastru, 8 EUR/mp, Tel: 0744316003 n Dobroeºti, vand urgent Teren Intravilan, Zona Vile, Suprafata 1670mp. Avem: Intabulare, Cadastru, Certificat de Urbanism, Plan de Constructie. Toate utilitatile, 49 EUR/mp, renata.panait@yahoo.com, Tel: 0744608167, 0766320674

n Giurgiu, Bolintin Deal, casã cu teren, ST=1000 mp ºi teren separat de 1000 mp, Tel: 0722176540 n Giurgiu, Crevedia Mare, vand teren 1000mp din care 170mp casa prin executor judecatoresc Violeta Parvan, 26.250 EUR, Tel: 0213208089 n Giurgiu, Dragomiresti, Bâcu 1200 mp, 7 km de la Carrefour Militari. Terenul se afla in localitate, nu in câmp. Gaze si apa la poarta, malex@digi.ro, Tel: 0722269092 n Giurgiului str. Tiparnitei, particular, intravilan nr. 141-143, 1600mp, d-50m, toate actele, utilitati apropiere, Tel: 0761614440

Mãgurele, vand urgent 4500mp (sau parcelat), toate utilitatile, persoana fizica, Tel: 0721332133

n Roºu Chiajna vand teren intravilan, str principala, b-dul 1Decembrie 1918, suprafata 1000mp cu deschidere la strada 17, 44 m, 63m, toate utilitatile zonei la strada; apa, gaze, canalizare electricitate380v, iluminat public, drum asfaltat. Terenul are studiul geo, autorizatie gaze si lumina, mijloace de transport in comun ratb, maxi taxi, scoli, etc. Negociabil, Tel: 0724043691, 0724043691

n Tãrtãºeºti, exact la intrare, 1000 mp, utilitati, zona selecta numai de vile, urgent, 18.000 EUR, Tel: 0766580384, 0756055534

n Militari, Piata Veteranilor, 700mp, intravilan, toate utilitatile, ideal spatii Albeºti, comerciale ori bloc locuinte, n Argeº 165.000 EUR, Tel: Transfagarasan, la 27km de Lacul Vidraru, Casa Suprafata 0722217144 240mp constructie BCA 2007 Teren 1148mp, amprenta casei120mp, 140.000 EUR, n Otopeni terenuri intravilane: oanaoana31@yahoo.com, Tel: de 500mp cu 35E strada N 0728939666 Grigorescu; 1800mp/60E/mp n Argeº Piteºti municipiu, strada Cireºului; casa (fara etaj) cu 3 9640mp/80E/mp strada Ion dormitoare + living, util 130 Creangã cu utilitãþi, Tel: mp, teren 350 mp, central, 0726225765 constructie 1965, riviera_trans@yahoo.com, Tel: 0744483309, 0248218833

é Pantelimon Oraº,

(in spate Selgros), teren 500mp, deschidere 20m, zona vile cu infrastructura noua, facilitati: canalizare, energie electrica, gaze naturale, PUZ, PUD, cadastru si autorizatie construire pentru S+P+1+M, Tel: 0722604017 n Popeºti-Leordeni centura, particular, teren 25000mp, d-50m, intravilan, utilitati apropiere, toate actele, Tel: 0761614440

n Bãneasa Siseºti, vând casã P + 1, patru camere, Tel: 0722951150, 0744131834 n Banu Manta, Titulescu, casa 2 camere + baie si bucatarie, curte comuna. Apa, canalizare, gaz, cablu, incalzire prin soba pe gaz, 40.000 EUR, georgescumatei@yahoo.com, Tel: 0767787914 Berceni casã 3 camere, renovatã în 2006, cu teren 236 mp, preþ 55.000 Euro negociabil, Tel: 0747010020 n Berceni Oraselul Copiilor, casa 7 camere, an constructie 2004, suprafata 162 mp, 7 camere, parter + mansarda, 45.000 EUR, Tel: 0768605115

é Berceni Comuna, vila P+M, la sosea, 250mp construiti, teren 350mp, la cheie pe exterior, 59.000 EUR, adycrystrans@yahoo.com, Tel: 0721609050 n Buftea apartament vila 1/1, n Prahova, Breaza, str. langa lac sau casa de vacanta Carierei nr. 13, teren 1700 50mp, pivnita 10mp, gradina, mp, Tel: 0721478654, negociabil, 30.000 EUR, Tel: 0727663448 0724594301


pagina 10 / vânzãri terenuri / case-vile / garsoniere / 2 camere

n Cãlãraºi, Fundulea, casa de vacanta, living si 3 dormitoare, mansarda open space, piscina, teren de tenis, etc, 110.000 EUR, matei@apulum94.ro, Tel: 0726882482

é Chitilei, 3 camere plus mansarda, constructie 1960, complet renovata in 2012 si 2013, suprafata parter 70mp, 85mp curte, centrala pe gaze noua, instalatii complet noi, structura de rezistenta din caramida. Pret usor negociabil, 75.000 EUR, robertciubotaru@gmail.com, Tel: 0721272819

é Dâmboviþa, Hulubesti, vand casa, zona deal cu padure, poluare zero, p+m, constructie 2003, suprafata teren 1000mp, deschidere 27m la strada asfaltata. Parter 142mp: living, dinning room, bucatarie, 2 dormitoare, debara, hol, scara interioara, terasa. Mansarda 82mp nefinisata, balcon, gresie, faianta, parchet natural fag, geam termopan, usi metalice, 65.000 EUR, oana_sivache@yahoo.com, Tel: 0723306841, 0745940014 n Dâmboviþa, Moroeni, P+1, 2006, centrala, acces facil, bucatarie, living, 4 dormitoare, baie, plus garsoniera mansardata intrare separata (dormitor, baie, bucatarie, hol). Racord la gaze, curent, apa, TV, mobilata si utilata (aragaz, combina frigorifica, masina spalat, centrala pe gaze), G+F, parchet, termopan. Suprafata utila 210 mp, suprafata curte 330 mp, beci 24 mp, garaj 35 mp, 90.000 EUR, bogdan1205@yahoo.com, Tel: 0722430972

n Drumul Gãzarului stradal, casa curte si spatiu comercial suprafata totala 270mp sau schimb apartament 3-4 camere in zona, 16.500 EUR, Tel: 0760907281, 0745802408 n Drumul Sãrii P+M, renovata 1997, gresie, faianta, parchet, termopan, centrala termica, deschidere la 2 strazi, curte amenajata, 320.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446 n Drumul Taberei Vila 5 camere, P+1+M, 170mp, 270mp teren, utilitati, 143.000 EUR, dragos@apulum94.ro, Tel: 0749233924

n Ghimpati, Sos. Bucuresti Alexandriei, casa 4 camere (400mp) + magazin + bar + biliard + atelier tamplarie pvc, teren 1100mp, toate conditiile, apa, curent (380V), internet, cablu, negociabil, 70.000 EUR, Tel: 0764368965, 0733210447

é Giurgiu, Cãlugãreni, la 20km Buc, casa noua 3 cam, living, baie, buc, CT-lemne, 380v, curte 4000mp, pomi, gradina leg, solar, grajduri animale, locuinta anexa+ baie+ buc+ dus de vara, 3 puturi, iaz, piscina, poz.deosebita, urgent variante, 100.000 EUR, annadia77@yahoo.com, Tel: 0734655990, 0767087037 n Giurgiu, Oinacu, 45km de Bucuresti, casa etaj, 5 camere, mobilata, utilata, gresie, faianta, ferestre termopan, usi metalice, 1000mp, 35.000 EUR, Tel: 0720340002

Mihai Bravu, vanzare vila p+etaj, amenajat si inchiriat 900E/luna, cu teren liber 110mp, Tel: 0764371099 n Militari Apusului, P+1+M, 160mp utili, 240 mp supf. teren, 2007, cadastru, intabulare, 143.000 EUR, dragos@apulum94.ro, Tel: 0749233924

Otopeni, particular casã P+M 180 mp, central, construcþie 2012, Tel: 0757144182

Bloc nou, n Bãneasa Dobrogeanu Gherea, 35 mp, finisata la cheie, centrala de apartament, balcon, 39.000 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188

n Drumul Taberei proprietar, conf. 1, p/4. pret usor discutabil, 27.000 EUR, Tel: é Prahova, Bãicoi, casa, 0722459599 teren 4000m plus livada cu 500 de pruni, anexe bucatarie vara, garaj 5 masini, suprafata construita 220mp (4 camere) n Militari Preciziei, etaj 2/4, euro negociabil, 170.000 EUR, G+F+P+T, cadastru, cf. 3, Tel: 0728508467 urgent, 12.500 EUR, Tel: n Prelungirea Ghencea, casã, 0745055657, 0728005657 vilã P+et.+mansardã+curte n Militari, etaj 2/4, baie, 300mp, vând urgent sau bucatarie, parchet, termopan, schimb +diferenþa, in Bucureºti urgent, 12.500 EUR, Tel: sau alte localitãþi, 0768766909 0728005657, 0745055657

n Sãftica Vila P+1+M, 5 camere, construit 2010, teren-1033 mp, amprenta=135 mp, utila=280mp, zona case-vile, finisata, 198.000 EUR, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448 n Sector 5, apartament 3 camere 220mp, baie, bucatarie, gaze, centrala termica, gresie, faianta, constructie noua, 56.000 EUR, Tel: 0764419986

n ªtefan Cel Mare, vand Urgent casa la curte, suprafata 50mp, 2 camere, bucatarie, baie, magazie. Curtea comuna cu 2 apartamente. Necesita renovare, 19.500 EUR, renata.panait@yahoo.com, Tel: 0766320674, 0744608167

n 1 Mai (Mihalache) ocazie, vila 12 camere, zona Ciuperca, suprafata 650mp, P+2+m, si curte libera 150mp, pretabil firma, policlinica, azil pentru batrani, gradinita, acces rapid la metrou, 420.000Euro negociabil sau 3.200Euro la inchiriere, Tel: 0737369283

é Mosilor, Carol I, Mantuleasa, particular, garsoniera in vila, intrare separata, nimic comun, contorizata, camera 10mp, holuri 3mp + 2mp bucatarie 10, 5mp, cabina dus, pod propriu mansardabil, parchet, termopan, libera, liniste, 32.900 EUR, Tel: 0722617119

n Pajura, garsoniera amenjata ca apartament 2camere. Aproape metrou RATB scoala liceu supermarket parc gradinita, 39.500 EUR, chrlflorin@yahoo.com, Tel: 0735667113 n Prelungirea Ghencea Proiect Nou Red House 3, stradal, finisat complet, centrala de apartament, lift, locuri parcare, bucatrie mobilata si utilata complet, 41mp, 33.300 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188

13 Mai 2013 n Prelungirea Ghencea direct dezvoltator, bloc nou, finalizat, 3/6, 36mp, finisata, centrala termica, toate utilitatile, mijloace de transport, 35.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446 Ghencea n Prelungirea Bloc2013, amenajat complet, bucatarie mobilata si utlata, lift, parcare, 33.500 EUR, mariana@apulum94.ro, Aviaþiei 2 camere, confort 1, http://www.red-house.ro, Tel: decomandat, etaj 4, balcon, 0733683447 aer conditionat, str. Borsan Prelungirea Ghencea direct Nicolae Caramfil, 74.000 dezvolator, bloc 2012, 1/6, 40 EUR, Tel: 0766749845 mp, finisata, centrala termica, bucataria mobilata, mijloace de transport, 37.500 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: n Bucuresti Noi Bloc nou din 0733683446 caramida langa parc Bazilescu, finisat complet, et 1/3, 50mp, semidecomandat, de apartament, n Rahova garsonierã mare, centrala 50.000 EUR, 41mp, conf. 1 sporit, balcon,s Tel: decomandatã, balcon închis, emanuel@apulum94.ro, 0788364188 proprietar, Tel: 0766466454 n Bucureºtii Noi Bloc nou, caramida, izolat termic, canalizare, finisat complet, et n Sãlãjan piata, proprietar, 1, 50 mp, balcon, metrou la 5 garsoniera cf 1 dec, bloc mixt. minute, vav de parc Bazilescu, Accept credit. Pret neg, 45.000 EUR, 32.500 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: akivichi@yahoo.com, Tel: 0788364188 0723600309 Prosper, n Sebastian, garsoniera, 5/8, decomandat, 1989, finisata, mobilata, utilata, n Cãlãraºi municipiu, zona aer conditionat, loc parcare, Orizont, vand apartament 2 camere et. 4 sc. 3 bloc 45.000 EUR, elisabeta@apulum94.ro, Tel: construit 1974 din BCA, confort 2, semi decomandat 0733683448 blacon inchis cu termoparn interior placat cu celuloza centrala cu gaze suprafata 48 20.000 EUR, n Titan Auchan vand mp, Tel: garsoniera, la et. 1, bloc hellskynet@gmail.com, reabilitat termic, are 25 mp, 0724379490 UM, G, T, 25.000 EUR, Tel: Campia Libertatii, Stradal, 0740374812 2 Camere, bloc foarte n Titan, Lucretiu Patrascanu, bloc nou 1990, et. 3 dec, curat, renovat, parchet ST-40, la cheie, aproape masiv, semi decomandat, metrou, 42.000 EUR, bucatarie inchisa, mobilata si utilata complet, geamuri http://www.amdf-imobiliare.ro, termopan, apropiere parc, Tel: 0723602926, 0741107824 lac, magazine, piata, scoala, 54.000 EUR, emanuel@apulum94.ro, n Ultracentral, foarte urgent, Tel: 0788364188 camera de serviciu cu dus, ideala pentru studenti n Campia Libertatii, Stradal, 8000Euro; vand 10000 bloc foarte curat, renovat, volume (carti), Tel: parchet masiv, 0724702249 semidecomandat, bucatarie n Unirii, Burebista, garsoniera, inchisa, mobilata si utilata decomandata, 40mp, vedere complet, geamuri termopan, spate, 5/8, finisata, apropiere parc, lac, magazine, 55.000 EUR, piata, scoala, 54.000 EUR, elisabeta@apulum94.ro, Tel: emanuel@apulum94.ro, Tel: 0733683448 0788364188


13 Mai 2013 n Câmpia Libertãþii, vand apartament 2 camere, confort1, intrare parc IOR, 55mp, complet renovat, utilat, apomentre, repartitoare caldura, aer conditionat, loc de parcare, bloc reabilitat termic.Se poate vinde complet mobilat, 60.000 EUR, bea_florena@yahoo.com, Tel: 0763698018 n Cantemir 2 camere, parter, decomandat, vedere spate, exclus credit, 50.000 EUR, Tel: 0723938854 n Constanþa, Eforie Sud, apartament 2 camere, 2 minute de plaja. Zona rezidentialã. Gol. Pret de criza, 44.000 EUR, Tel: 0312210713

n Cotroceni vanzare 2 camere, 67mp din care 15mp terasa, etaj 1/2, complet renovat si utilat, gresie, faianta, parchet, centrala proprie, 75.000 EUR, dragos@apulum94.ro, http://www.apulum94.ro, Tel: 0749233924 n Crângaºi, Giuleºti, urgent, conf. 1, 3/4, stradã necirculatã, lângã piaþa Crîngaºi, îmbunãtãþiri, proprietar, acte la zi, negociabil, Tel: 0761609081, 0763670020

n DOMENII, VANZARE APARTAMENT 33MP, IMOBIL 2013, LA MANSARDA DIN P+1+M, FINISAJE DEOSEBITE, CLADIRE BAZATA PE ENERGIE VERDE, SUPER IZOLATA, GEAMURI TRIPANE, PARCHET STEJAR, GRESIE FAIANTA, PANOURI RADIANTE, 42.500 EUR, CELESTEDISTRIBUTIE@YAHOO.COM, TEL: 0744308641 n Domenii, 2 camere special proprietar, 5 min. Herastrau, stradal, vedere senzationala, renovat modern imbunatatiri, Acte Prima Casa, 10/10+et, 50 mp, bloc reabilitat 2012, 2 lifturi, pret negociabil, 65.000 EUR, rolungu@gmail.com, Tel: 0721250668 n Drumul Sãrii, Razoare, 1/4, decomandat, bloc 1987, fara amenajari, zona linistita, mijloace de transport, 61.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446

vânzãri 2 camere / 3 camere / pagina 11 n Drumul Sãrii, Razoare, 6/8, decomandat, bloc 1989, amenajat, bucatarie mobilata si utilata, zona linistita, 71.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446 Taberei n Drumul Decomandat, etaj 9/10, 53mp utili, complet mobilat si utilat, renovat, cadastru, intabulare, 50.000 EUR, dragos@apulum94.ro, Tel: 0749233924 n Drumul Taberei Aleea Istru, 52mp, etaj 4/4, renovat, bloc reabilitat, 50.000 EUR, dragos@apulum94.ro, Tel: 0749233924

n Drumul Taberei Plazza, etaj intermediar, semidecomandat, 50mp, tâmplãrie pvc, A/C, contorizat, um, liber, 43.300 EUR, office@esaimob.ro, http://www.esaimob.ro, Tel: 0760240796 n Drumul Taberei, Prelungirea Ghencea, bloc 2013, amenajat complet, centrala termica, lift, 41.400 €, Tel: 0733683447, mariana@apulum94.ro, http://www.red-house.ro, n Drumul Taberei, Prelungirea Ghencea, bloc2013, amenajat, centrala termica, lift, 45.200 EUR, mariana@apulum94.ro, Tel: 0733683447 n Drumul Taberei, Prelungirea Ghencea, bloc 2012, cu lift, stradal, vedere spate (sud-est), apartament superfinisat cu bucataria mobilata (Italia) si utilata (Wirpool), 49.000 EUR, nicu@apulum94.ro, Tel: 0733683445 n DRUMUL TABEREI, BUCLA, MEGA IMAGE, 4/4, DECOMANDAT, BUCATARIE 9M, REABILITAT, IMBUNATATIRI COMPLETE, AER COND, 42.800 EUR, 0723173783, 0723510200 n Drumul Taberei, Billa, Valea Calugareasca, 6/10, confort 1, decomandat, 1 min de linia 41, bloc reabilitat, 2 lifturi, 48.000 EUR, Tel: 0723173783, 0749185188 n DRUMUL TABEREI, PARC, 7/10, DECOMANDAT, 2 LIFTURI, GRESIE, FAIANTA, TERMOPAN, PARCHET, 47.000 EUR, TEL: 0723173783, 0723510200

n Eroii Revolutiei, 2 camere, parter/7, dec, 41.000 EUR, Tel: 0723619619, 0722744599

n Floreasca Bloc de 4 etaje, semidecomandat, renovat, stradal, et 1/3, apropiere ratb, magazine, parc, bloc in curs de reabilitare termica, 64.500 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188

Gara de Nord, Bulevardul Garii, direct proprietar, apartament cu 2 camere, v is - a- v is de Minis t er ul Transporturilor, 6/9, intrare stradala, semidecomandat, balcon mare, renovat partial recent; pe sufragerie, baie si buc atarie inc his c u termopan; centrala proprie, contoar individual pe gaze, usa metalica, aer conditionat, gresie, faianta si parchet (blocul urmeaza a fi reabilitat termic in cursul anului 2013). Blocul se afla la 3 minute de gura de metrou, statia RATB este la coborarea din scara iar piata este chiar in spatele blocului. Este la 3-5 minute (mers cu masina) de Piata Victoria, Parcul Kisseleff, Carefour Orhideea si Piata Romana. Mobila de bucatarie si hol, facuta pe comanda adaptat spatiului, poate ramane, 48.000 EUR, Tel: 0741154639

n Herastrau Bloc nou, renovat complet, semidecomandat, parter/5, 75 mp, zona linistita, apropiere ratb, parc, lac. Pret negociabil, 155.000 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188 n Herãstrãu vand apartament 2 camere, urgent, 59.000 EUR, Tel: 0760878010

n Magheru, Rosetti, amenajat, vedere spate, bloc fara bulina, 62.000 EUR, mariana@apulum94.ro, Tel: 0733683447 n Moºilor, stradal, amenajat, modificat, vedere fata, 66.500 EUR, mariana@apulum94.ro, Tel: 0733683447 n Moºilor-adiacent, 2 camere, 2/8, decomandat, 57mp, finisat, vedere spate, 1984, pret 65.000 euro, 65.000 EUR, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448

n Nerva Traian stradal, 6/9, bloc 1995, decomandat, vedere mixta, finisaje deosebite, mobilat, bloc curat, 95.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446

é Otopeni Bridge, complex rezidential, vand apartament 2 camere, 90mp utili, centrala proprie, AC, finisaje deosebite (in baie piatra naturala), etaj 2/3, 2 locuri de parcare, an constructie 2008, 81.500 EUR, Tel: 0743269999

Pantelimon la 3 minute de stadionul Naþional, Mc.Donald"S, OMV, v ând apartament 2 camere, 52mp, 2 balcoane, bloc reabilitat, 8/12, fãr ã îmbunãtãþiri (balc oane termopan), 49.000 EUR, Tel: 0766477624 n Prelungirea Ghencea et. 3, Stradal, aproape de Linia tramvaiului 41, de str Brasov, renovat, finisat, mobilat, utilat, 47.000 €, Tel: 0733683445, nicu@apulum94.ro, n Prelungirea Ghencea, Red House 3, bloc nou, Direct Dezvoltator, finisat la cheie, centrala de apartament, lift, stradal, bucatarie mobilata si utilata complet, 53.000 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188

n Rahova, Aleea Radaseni, ap 2 camere cf. 1 etaj 1, 50mp, bucatarie noua, partial mobilat, 50.000 €, 0762602020 n Rahova, Petre Ispirescu, proprietar cf. 1 1981 52mp. imbunatatiri izolat bucatarie mobilata AC et. 4 liber accept credit, 49.000 €, 0767566245 n Rahova, Buzoieni, proprietar vand apartament 2 camere, 6/9, imbunatatiri, acte la zi, parcare ADP, 48.500 EUR, Tel: 0744381345 n Regina Maria, Casa Poporului, particular, renovat recent, posibilitati mansardare, 37.000 EUR, Tel: 0725175816

Reºiþa Piaþa, 2 camere conf. 2, 36mp, îmbunãtãþit lux, et. 2/4, Tel: 0764032001 n Romanã Piata -Mc Donald’s, 2 camere, 5/8, decomandat, 67mp, 2 balcoane, vedere mixta, imbunatatiri, Tel: 0723619619, 0722744599

n Timpuri Noi Piata, 1/4, bloc 1984, decomandat, 55mp, renovat lux, mobilat si utilat, zona foarte linistita, 95.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446

n TIMPURI NOI, AP 2 CAMERE, FINISAT, LA CHEIE, ET 5 + 6, EXCLUS AGENÞII, SE ACCEPTÃ PRIMA CASÃ, 32.000 EUR, TEL: 0724588681 n Tineretului Langa parc, 1/4, decomandat, bloc 1987, renovat, zona foarte, mijloace de transport, 73.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446 2 camere, n Tineretului, decomandat, 3/10, finisat, 1981, zona superba, langa parc, 59mp, metrou, 73.000 EUR, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448 2 camere, n Turda decomandat, 1/10, finisat lux, 1982, bloc reabilitat, 56mp, loc de parcare, boxa, vedere spate, liniste. Se poate vinde si mobilat, 84.000 EUR, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448

é Berceni, Luica, 3 camere, 60 mp, decomandat, parter, imbunatatiri termopan, gresie, parchet, curat, linistit, balcon, proprietar, cadastru, 44.000 EUR, nicoletamarinescu@theoutpo st.ro, Tel: 0730506600, 07277211389 n Brâncoveanu 3 Camere, decomandat, 4/8, termopan, usa Motura, centrala, 1989, zona superba-parc, 76mp, 83.000 EUR, n Vãcãreºti-Timpuri Noi 2 elisabeta@apulum94.ro, Tel: Camere, decomandat, 55mp, 0733683448 7/8, finisat, 1992, aproape parc, piata, metrou, BRÂNCOVEANU, 77.000 EUR, LAMOTEªTI, 3 CAMERE, elisabeta@apulum94.ro, Tel: FINISAT, LA CHEIE, 85MP, 0733683448 ET 5 + 6 EXCLUS AGENÞII, Mall, Zizin, S E A C C E P Tà PRIMA n Vitan decomandat, 65mp, usa CASÃ, 45.000 EUR, TEL: metalica, termopan, gresie, 0724588680 faianta, parchet, aer conditionat, centrala termica, 4/4, vedere stradala, 65.000 EUR, Tel: 0720139120 n Cãlãraºilor, Agricultori, et. 5, bloc monolit, stradal, ap spatios 78mp, renovat, n 1 Decembrie bd. etaj 3 intabulat, 1994, 93.000 EUR, Tel: din10, urgent, nicu@apulum94.ro, semidecomandat, fara 0733683445 imbunatatiri, proprietar, Tel: n Cotroceni, decomandat, P/2, 0724056069 90mp utili, curte proprie 80mp n 13 Septembrie, Marriott 57 + spatiu depozitare, complet mp, semi decomandat, bloc renovat si utilat, 135.000 EUR, 1991, gresie, faianata, parchet, Tel: 0749233924 termopan, usa metalica, 2 balcoane, 76.000 EUR, mariana@apulum94.ro, Tel: 0733683447 n Dorobanþilor, Bloc nou 2002, finisat complet, zona deosebita, 3/3, 125 mp, 2 terase, 2 bai, bucatarie mobilata si utilata complet, 230.000 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188 n Drumul Taberei, Cetatea Histria, vanzare 3 camere, n Aviaþiei vand apartament 3 decomandat, 65mp, etaj 4/4, faianta, parchet, camere, confort 1, p/4, toate gresie, dependintele, g+f+p+ac, bloc repartitoare, aer conditionat, reabilitat decembrie 2012, bloc reabilitat. Zona linistita, negociabil, 98.000 EUR, Tel: 57.000 EUR, dragos@apulum94.ro, Tel: 0722922990 0749233924 n Drumul Taberei, Favorit, stradal, 9/10, circular, vedere n Berceni Covasna, particu- mixta, gresie, faianta, parchet, lar, 3 camere confort 1, termopan, zona linistita, s emidec omandat, P/4, 56.000 EUR, parcare, liber, uºã metalicã, laura@apulum94.ro, Tel: centralã, aer condiþionat, zonã 0733683446 liniºtitã, verdeaþã. 51.000E n DRUMUL TABEREI, HANUL negociabil. Accept credit, Tel: DRUMETULUI, SUPRAFATA 67MP, 3 CAMERE SEMIDEC, 0763392333, 0722288247 4/4, AN CONSTRUCTIE 1978, n Berceni, Margeanului, PARTIAL RENOVAT, decomandat, 2 gr s, reabilitat, TERMOPAN, fara imbunatatiri, intabulat, SUPERMARKET, SCOALA, exclus firme imobiliare, 2 lifturi, CRESA SI STATIE RATB LA nelocuit, negociabil, 2 MIN, NEGOCIABIL, 51.000 EUR, Tel: 0724594174 57.000 EUR, TEL: 0723278370


pagina 12 / vânzãri 3 camere / 4 camere n DRUMUL TABEREI, BUCLA, 1/10, CONFORT 1, DECOMANDAT, 70MP, IMBUNATATIRI COMPLETE, BUCATARIE n Nerva Traian stradal, 6/8, MOBILATA, 56.000 EUR, TEL: decomandat, bloc 1995, 0723173783, 0723510200 vedere fata-spate, bloc curat, semiamenajat, liber, predare imediat, 95.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: n Ghencea, particular vand apartament 3 cam, CF 1, 2 0733683446 bai, gresie, faianta, parchet, termopane, aer conditionat, renovat recent, balcon închis n Olteniþei parc, ap 3 camere, termopan, et 5/8 in bloc din 1/8, decomandat, 78mp, loc 1983, stradal, 63.000 EUR, neaguralu@yahoo.com, Tel: parcare, partial finisat, 1990, zona superba, parc, metrou, 0724460971 88.000 EUR, n Giurgiului Piaþa Progresul, conf. 1, semidecomandat, elisabeta@apulum94.ro, Tel: termopan, gresie, faianta, 0733683448 65.000Euro mobilat, Otopeni, la 200m de noul 60.000Euro nemobilat, uºor Mega Image, 3 cam discutabil, Tel: 0723956300 120mp utili, curte proprie, toate utilitatile, 85.000 EUR/mp, Tel: piaþa Gorjului, 0761970500 n Militari particular, etaj 2/10, decomandat, 65.000 EUR, Tel: 0722257825 n Militari, Lujerului, confort 1, construcþie 1986, 75 mp, decomandat, 4/8, G+F+P+ Termopan, 2 AC, 2 grupuri sanitare, loc parcare, boxa subsol, 79.000 €, 0726443082

PARCUL n PANTELIMON, FLORILOR, STR HÃÞIªULUI 78MP ET 5 + 6, EXCLUS AGENÞII, SE ACCEPTÃ PRIMA CASÃ, 42.500 EUR, TEL: 0724588681

13 Mai 2013

Sinaia, vand n Prahova, apartament 3 camere semi decomandat, str. Stanjeneilor, zona hotel Mara, et. 2/4, n Regie 110mp, et. 1/2 (vilã), 60mp, negociabil, 40.000 EUR, finisaje superioare, proprietar, ma.plimb@yahoo.com, Tel: Tel: 0766461838 0736245794, 0768930089

AUCHAN, 3 n TITAN, CAMERE SEMI DECOMANDATE CU IMBUNATATIRI, ETAJ 4, VEDERE MIXTA, 52.000 EUR, TEL: 0723534838

Prosper, 3 n Sebastian, camere, 84mp, 4/8, decomandat, 3 balcoane, 1989, vedere dubla, 2 grupuri sanitare, 77.000 EUR, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448 n Sector 5, apartament 3 camere, baie, bucatarie, bloc caramida + balcon, foarte frumos amenajat, toate 55.000 EUR, Ghencea, imbunatatirile, é Prelungirea particular, 3 camere, langa Tel: 0762579231 statie autobuze, decomandat, cf. 1, toate utilitatile, semimobilat, 8/10, 69mp, platile la zi. cadastru+ n TIMPURI NOI, AP 3 intabulare. accept credit. CAMERE FINISAT 72MP LA negociabil, 55.900 EUR/mp, CHEIE, ET 5 + 6 EXCLUS SE ACCEPTÃ Tel: 0748114569, 0723780437 AGENÞII, Ghencea, PRIMA CASÃ, 42.000 EUR, n Prelungirea Ghidigeni, vand apartament in TEL: 0724588681 complex 2008, 3 camere, 83 n Titan, Auchan, decomandat, mp + loc parcare subsol, cf.I, 65mp, 2/4, izolat termic, bucatarie complet utilata, AC, termopane, balcon, parchet centrala proprie, 95.000 EUR, stejar, loc parcare, contorizat octavian.anghel@xnet.ro, Tel: total, ceas gaze, 60.000 EUR, Tel: 0722539678 0744758618

n Unirii, Fantani, 3 camere, 4/8, dec, vedere fata, 2 balcoane, A/C, Tel: 0723619619, 0722744599 n Unirii, Udriste, Etaj Vila An constructie 1942, etaj 1/3, suprafata 120mp, semidecomandat, nemobilat, 2 bai, 2 balcoane, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, centrala proprie, gazometru, apometru, 2 boxe, spatiu pod, curte, 159.000 EUR, Tel: 0733717765

Luminoasã, n Vatra apartament 75mp, balcon 11mp, logie 3mp, confort I, caramida, cadastru, boxa, liber, 63.000 €, 0765275287 n Vitan Mall, decomandat, amenajat, 80mp, etaj7/8, vedere dubla, hol in H, 2 grupuri sanitare, 91.000 EUR, mariana@apulum94.ro, Tel: 0733683447

1 DECEMBRIE 1918 BD, THEODOR PALADY, METROU, LA CHEIE, 85MP, E X C L U S AG E N ÞII, SE ACCEPTÃ PRIMA CASÃ, 45.000 EUR, 0724588680

Baba Novac particular, vand ap 4 camere, parter, 2 bai, gresie, faianta, termopan, usa metalica, parchet, 82 mp, an constr 1986, 100.000 EUR, Tel: 0740316839 n Berceni, Aleea Moldovita, parter din 4, 90mp, 2 grupuri sanitare, balcon 9mp, imbunatatiri, 78.000 EUR, Tel: 0214600979


13 Mai 2013 n Calarasilor et. 5, Stradal, Agricultori-Muncii. Bloc monolit 1995, vedere spate si lateral, renovat, intabulat, 119.000 EUR, nicu@apulum94.ro, Tel: 0733683445 Decebal Dristorului, 1/4, vedere mixtã, stradal, an c ons truc þie 1989, dec omandat, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, Tel: 0762111993

vânzãri imobile / schimburi / cumpãrãri imobile / închirieri oferte imobile / pagina 13 n Ramnicu Valcea et. 5/8, 1983, Metrou Dristor, zona linistita. Apartament luminos, vedere sud-vest, fara imbunatatiri, intabulat, 78.000 EUR, nicu@apulum94.ro, Tel: 0733683445 n Titan, Steriadi, et. 1/4, suprafata 82mp, renovat, termopan, parchet, gresie, faianta, usa metalica, centrala, cabina hidromasaj, mobilat modern, utilat, 76.000 EUR, nicu@apulum94.ro, Tel: 0733683445 n Vitan Mall ap 4 camere, 2/4, semi decomandat, 110mp, 2 balcoane, 2 grupuri sanitare, superfinisat, 2 locuri parcare, 128.000 EUR, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448 n 13 Septembrie Novaci, 92mp utili, et 4/8, decomandat, imbunatatit, centrala proprie, 89.000 €, Tel: 0749233924, dragos@apulum94.ro,

renovat n Dorobanþilor complet, parchet bambus, centrala proprie, 92 mp utili, parcare, 145.000 EUR, matei@apulum94.ro, Tel: 0726882482 n Dorobantilor, bloc nou, finisat ultra lux, mobilat complet, mobilier ultra modern, loc parcare in dubteran, boxa, bucatarie mobilata si utilata complet.et 4/5, 150 mp, 2 terasa, 2 bai, 260.000 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188 n Drumul Taberei, bloc 2013, apartamentul este amenajat complet, centrala termica proprie, lift, 79.000 EUR, mariana@apulum94.ro, http://www.red-house.ro, Tel: n Banu Manta, proprietar, vand ap 5 cam, 2 bai, 0733683447 imbunatatiri, etaj 6 din 8. intermediar, Tel: DRUMUL T A B E R E I , Exclus IALOMITEI, 3/ 4, 0722251372 DECOMANDAT, GRESIE, n Traian, apartamentul are 4 FAIANTA, PARCHET, camere + living, suprafata TERMOPAN, RULOURI, totala de 126 mp, 2 grupuri REABILITAT TERMIC, sanitare, centrala proprie, CONTORIZAT A P A , pivnita la subsol, merita vazut! CALDURA, GAZE, BOXA, 98.000 EUR, balescu.ionut@gmail.com, Tel: 74.000 EUR, TEL: 0724254024 0723173783, 0723510200

n Herãstrãu, bloc nou, finisat complet, parter/5, parcare subterana 2 locuri, terasa 60 mp, boxa, langa parc, 320.000 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: n Militari apartament 4 camere 0788364188 decomandat, schimb cu 2 Militari Gorjului-Moineºti, camere + diferenþã în zonã, p/4, faianþã, termopan, uºã Tel: 0724383290 metalicã, contorizat, centralã n Schimb ap. 4 camere cu 2 camere, proprie, 3 grupuri sanitare, Militari c ãmar ã, parc het, Tel: decomandat in zona sau Drumul Taberei+ diferenta, 0720462300 Tel: 0724383290

n 1 Mai (Mihalache) metrou, Piata Chibrit 7/10, semi dec, pensionara primeste persoana nefumatoare 350 Ron/chiria+ 250 Ron/garantia, Tel: 0723713816, 0216442571 n Berceni inchiriez camera la curte la o fata sau un baiat, exclus familie, Tel: 0729851393, 0785314510 Taberei, bd n Drumul Timisoara, Frigocom, p/10, decomandat, gfpt, color, pensionara primeste 1-2 fete, familie cu 1 copil, nefumatori, 400 ron/chiria+ 250 ron/garantia, Tel: 0723713816, 0216442571 n Giurgiului str. Toporaºi, de închiriat camerã în vilã mobilatã, toate condiþiile, Tel: 0771108302 n Pantelimon, biserica Capra, 6/10, decomandat, mobilat modern, gresie peste tot, termopane, doamna primeste baiat, 400 Ronx2/chiria+ 250 Ron garantia, Tel: 0723713816, 0216442571 n Titan metrou, Grigorescu, 3/10, decomandat, pensionara primeste o fata, femeie cu 350Ron chiria+ 250Ron garantia, Tel: 0216442571, 0723713816

n 13 Septembrie, Posta Puisor, D+P+2+M, 12 camere, 400mp teren, 520mp construiti, 4 grupuri sanitare, 2.800 EUR, mariana@apulum94.ro, Tel: 0733683447 n Bãneasa, Sos Sisesti, vila nou, singur curte, spatioasa, luminoasa, P+1, 250 mp, finisat lux, partial mobilata, 5 camere, 3 bai, bucatarie open space, curte libera 150 mp, 1.700 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188

n Berceni Secuilor, garsoniera moderna, curata, preturi mici 45 lei / 3 ore, 85 lei/zi, 160 lei/2 zile, Tel: 0766847040 n Berceni, Aparatorii Patriei, 2 min. Metrou, constructie noua, mobilat si utilat complet nou si modern, toate imbunatatiriile, piscina in spatele vilei, totul nou.Vecinatati: Berceni, Piata sudului, oltenitei, Emil n Panduri, particular cumpãr 4 Racovita, Metalurgiei, camere confort 1, etaj inferior. 200 EUR/luna, Exclus intermediari, Tel: anamaria.zalaru@oscarimobilia re.ro, Tel: 0721956194 0724204173

n Particular cumpar casa in n Bucuresti, particular cumpar Bucuresti, minim 3 camere cu apartament doua camere, Tel: utilitati, singur in curte. Telefon 0728899352, 0722223780 dupa ora 16:00, Tel: 0762709524

n Chiajna, Dudu, particular închiriez garsonierã nouã, mobilatã si utilatã lux, Tel: 0751350718 Asociatie n Dorobanþilor Proprietari, parter, garsoniera 22mp, igienizata, nemobilata, preferabil firma, Tel: 0766132057, 0744336902 Taberei, Piata n Drumul Celibidache (fosta Moghioros) garsoniera gresie, faianta, termopan, usa metalica, A/C, curata, libera, mobilata, complet utilata, 200 EUR, dorustoica2000@gmail.com, Tel: 0730587345 n Giurgiului, Piaþa Progresul, garsonierã, conf. 1, mobilatã, utilatã, îmbunãtãþiri, 1+1, Tel: 0744647292, 0751194204 Tei, particular, n Lacul inchiriez garsoniera mobilata, utilata, termen lung, Tel: 0722307875 n Lujerului, Militari, inchiriez garsoniera 40mp, tot confortul, mobilata, Tel: 0755370900 n Obor, inchiriez garsoniera semi mobilata, 800 RON/luna, Tel: 0722808836 n Pantelimon, Cora, garsonierã conf. 3, mobilatã, gresie, faianþã, termopan, curatã, Tel: 0766479884 n ªtirbei Vodã, Casa Radio, 1 camera, 1/8, dec, 42mp, renovata lux, bucatarie utilata, mobilata, Tel: 0723619619, 0722744599 n Titan, Auchan, intr un minicomplex, particular inchiriez garsoniera mobilata utilata modern si nou 1+1, 850 RON/luna, 0741956382 pompiliul@yahoo.com, n Titan, Piata Minis, str. Uzului, gradinita, Billa, 8/10, semi decomandat, g, f, p, um, mobilata modern, utilata; 850 x2, 0723713816, 0216442571

é TITAN, 23 AUGUST R E P U B L I C A , GARSONIERA TOTAL UTILATA SI MOBILATA IN BLOC NOU, CURAT MULTA LINISTE LA 3 STATII DE AUTOBUZ FATA DE METROU REPUBLICA, GRESIE, PARCHET, FAIANTA, TERMOPANE, CURTE PRIVATA CU PARCARE, SPATIU VERDE P R O P R I E T A R , 160 EUR/LUNA, SABINTEAM@YAHOO .COM, TEL: 0729008203 n Universitate, Ion Ghica, semidecomandata, 8/8, g+f+p+t, bucatarie, baie, mobilata, 17mp, gaze, 1-2 persoane, 160 Ex2, Tel: 0216442571, 0723713816

Rin Grand é Vitan, Residence camere de hotel, 36 €/noapte, Day-use 30 €/3h single, double, twin (acelasi pret), conditii de 4 stele, servicii hoteliere complete, curatenie zilnica, Spa, seif, telefon, minibar, a/c, wi-fi, uscator, receptie, card acces, 36 EUR, reservations@toprooms.ro, http://www.toprooms.ro, Tel: 0720777858, 0730777858

n Berceni Budimex, 2 camere, cf. 2, semi decomandat, 230 EUR, Tel: 0762611357 n Câmpia Libertãþii 2 camere, 2/10, confort 1, zugravit nou, mobilat modern, utilat, avantajos, Tel: 0720079510 n Fizicienilor, Lidl, 2/8, dec, 60mp, g+f+p+t, mobilate, utilate modern, foarte curat, renovat, 300Ex2, Tel: 0216442571, 0723713816 n Ghencea capat tranvai 41 semi-mobilat zona linistita, Tel: 0722266143 n Ghencea, aparatament 2 camere, decomandat, mobilat, utilat, 4/8, direct proprietar, 270 EUR/luna, Tel: 0757184794 n Giurgiului, inchiriez apartament 2 camere mobilate si complect utilat, vis a vis de piata, 270 EUR, mobilaariba@yahoo.ro, Tel: 0724284465 n Iancului, Mega Image, confort I, 3/10, decomandat, 60mp, mochetat, termopan, contor gaze, nemobilat, um, 850x2, Tel: 0723713816, 0216442571 n Lacul Tei, particular inchiriez apartament 2 camere frumos, modern, spatios, complet utilat, vedere parc, zona frumoasa, 350 EUR/luna, Tel: 0729320357 n Militari lângã Pãdurea Roºu, proprietar închiriez apartament 2 camere mobilat/ nemobilat, Tel: 0724833030 n Militari, Iuliu Maniu, etaj 2/8, confort 1, mobilat, utilat complet, urgent, 250 EUR, Tel: 0728005657, 0748959515 n Moºilor nr 235, bl 43, Inchiriez ap 2c mobilat utilat modern, et 3/8, 2 aere cond, 2 balcoane Negociabil, 450 EUR, Tel: 0766567481 n Rahova sect. 5, conf. 2, decomandat, mobilat, 1/4, termen lung, anticipat 3-4 luni, 250 EUR/luna, Tel: 0760922980, 0761025420 n Romanã, Nottara, 6/8, mobilat complet, a/c, usa metalica, 300 EUR, Tel: 0723619619, 0722744599

n Tineretului vis-a-vis de Palatul Copiilor, apartament 2 camere de inchiriat, etaj 2, decomandat, modern amenajat si utilat, 450 EUR, 0732017915 Liviu Rebreanu, n Titan proprietar, inchiriez apartament 2 camere, langa metrou, renovat, mobilat, utilat complet, fara comision, 340 EUR/luna, cdlupu@yahoo.com, Tel: 0744441406 n Titan, proprietar, et. 3/4, mobilat complet, utilat, AC, termopan, masina spalat, parcare, negociabil, 280 EUR/luna, Tel: 0730852014 n Unirii la intersectie cu str. Traian, vedere bulevard, termen lung, cu contract inregistrat, apartament 2 camere mobilat, utilat lux, 74mp, 3 balcoane, semidecomandat, 2/8, bloc select, cu paza, 550 EUR/luna, Tel: 0720107601

n Dorobanþilor bloc absolut nou, 5 apartamente premium de 120mp, 3 camere fiecare, dotari lux, terase, lift, garaj, pozitie excelenta, 1.500 EUR, Tel: 0722383020 n Magheru apartament 2 camere, mobilat birou, suprafata utila 50mp. 550Euro negociabil, Tel: 0723252532

Socului, proprietar inchiriez apartament 3 camere, etaj 3/10, 250 EUR, Tel: 0760116166, 0722371357 n Tineretului, 3 camere, mobilat modern, renovat, termopan, Tel: 0723619619, 0722744599 n Ultracentral Bloc Dunãrea 1, apartament 3 camere, et. 2/9, dotat, utilat, preþ negociabil. 0049.202.504.271, Tel: 0724136905, 0735027377 n Vitan, Octavian Goga, inchiriez 3 camere, nemobilat, bucatarie mobilata, termopan, parchet, aer conditionat, 500 EUR/luna, 0748122669 mariazamfir@ymail.com,

é Unirii, Fantani, 4 camere (transformate in 3), 95mp, et. 5/8, imbunatatit (g, f, p, t, um), bucatarie utilata s i mobilata, baie, 3 balc oane, mobilat / nemobilat, pretabil firma, pret usor negociabil, 650 EUR/luna, Tel: 0727484653


pagina 14 / închirieri oferte imobile / cereri / auto-moto / electro / matrimoniale

13 Mai 2013

închiriez n Crângaºi apartament 4 camere, mobilat, utilat ultra lux, 500 EUR, Tel: 0721265675

n Barbu Vãcãrescu, cladire Office, sticla, spatii generoase, open space si compartimentate, ultra modern, paza, mentenanta, pret mic. Nu se percepe tva, 10 €/mp, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188 Ocazie, 2004, n Honda, 130.000km, benzina, primul proprietar. Stare perfecta! Tel: 0744553575 n Baba Novac 35mp langa strada 10m, vitrina 6m, toate conditiile, parcare, preferabil birouri, cabinet, 450 EUR/luna, Tel: 0744829712 n Baba Novac particular, 35mp, vitrina 6m, parter de vila, pretabil cabinet medical, avocat, loc parcare, merita vazut, 450 EUR/luna, Tel: 0744829712 n Bãlcescu Nicolae, spatiu comercial 33mp, stradal, nr. 33, vitrina 4, 5m. Spatiul are grup sanitar propriu si utilitati (apa/energie electrica), 2.200 EUR/luna, Tel: 0742200391 n Giuleºti nr 299B, stradal, 70mp, la curte, 2 intrãri, toate utilitãþile, 400 EUR, Tel: 0731156077 n Giurgiului, Dedeman, proprietar, inchiriez 5 hale caramida, toate utilitatile, 100-200mp, acces tir, betonata, ideal depozit, service auto, productie, 2-2, 5 euro /mp, 2 EUR/mp, annadia77@yahoo.com, Tel: 0734655990, 0767087037 n Magheru nr. 8-10, spatiu comercial 18mp, stradal, vitrina 1.5m. Pret 1.500 euro/luna, 1.500 EUR/luna, Tel: 0742200391

n Masini automate de spalat, reparatii la domiciliu, deplasare gratuitã, ultrarapid, garanþie piese. 0731532310, 0768398545

é Logan, Super-

é Volkswagen Passat 1.9 diesel, sept. 2007, 45.000km, ABS, ASR, ESP, aer conditionat dublu climatronic, incalzire scaune, comenzi volan imbracat in piele, jante aliaj, tempomat, proiectoare ceata, anvelope vara/iarna, carte service, 9.800 EUR, Tel: 0723638308

nova, Dacia, Cielo, Matiz Tico, Citroen, Chevrolet, Renault, Opel, Skoda, Solenza, Peugeot, autoturisme 4x4, 1994-2011. Si cu mici defecte, Tel: 0212551102, 0721309765 n Programul Rabla colector autorizat, 0761847751

2013, Tel:

é Calculatoare laptopuri, monitoare, imprimante noi, second-hand, garantie, service. vand, angeloangeloo @yahoo.com, www.e-strong.ro, Tel: 0722213283, 0765476882

Reparatii televizoare, orice model la domiciliu in Bucuresti si Ilfov. Asiguram garantie 12 luni si deplasare gratuita. Program lucru Luni-Sambata 9-21, 1 EUR, contact@ reparatii-tv.com, www.reparatii-tv.com Tel: 0721174904

é Tanara superba! Te astept alaturi de mine intr-o ambianta intima, alaturi de o bruneta superba. Garantez 2 finalizari explozive, 150 RON/ora, Tel: 0734848355

é Locuiesc singurica! Te-ai saturat de escorte grabite si fitoase, vino la mine sa petrecem o ora de sex incendiar fara a fi grabit, pupici, 150 RON/ora, Tel: 0734811449

Militari piaþa Gorjului spaþiu 35 mp cu utilitãþi, 1.300 EUR, Tel: 0763646000, 0768661452 n Otopeni oraº închiriez fabricã de pâine în funcþiune, Tel: 0726225765 n Zeþarilor in statia de tramvai, inchiriez spatiu comercial 45mp, ideal farmacie, cabinet stomatologie, 10 EUR/mp, Tel: 0729345841

n Caut camera cu chirie in sectorul 6, direct proprietar, dpaula1982@yahoo.com, Tel: 0740589387 n Opticã Medicalã caut spaþiu pentru închiriat 25 - 30mp, apã curentã, toaletã, vad comercial, trafic pietonal, Tel: 0726283877

é Poze realizate in seara asta Suntem - Sapte, Atentie 7 Fete Acum in acest moment si toate superbe absolut toate sapte, peste 170 cm inaltime suple sani evidenti Frumosi si Tari, Fundulet Bombat, Asa dupa cum singur poti Vedea, 150 RON/ora, Tel: 0733127275, 0744202363

é Abia venita, Delia,

é Anal, oral, normal, sunt o fata draguta si rafinata, alaturi de care poti petrece clipe de neuitat. Cauti ceva diferit, stilata, discreta, plina de erotism, poze reale, anal, normal, oral cu finalizare, suna acum, 150 RON/ora, 0769345417

Rabdatoare si Supusa Buna de Performata Erotica dusa la Extrem, te invita sa-ti Testezi Limitele Masculine intr-un cadruu Feeric Plin de Aroma Senzuala! Non Stop (Fotografii Realizate Acum 10 Minute), 150 RON, Tel: 0734350224, 0744202363

n Gratis, domn 180 78Kg 40 ofer cuni-anilingus unei d-ne supla peste 30 de ani din Buc. Satisfactie si seriozitate maxime. Numai sms, Tel: 0761241755

Domn 61 ani, 1.70 m, 75 kg, dores c c unos tinta c u doamna de varsta apropiata, Tel: 0735983667


13 Mai 2013

é Ofer spre adoptie catel Labrador de 3 ani, negru, bine-crescut si educat, unui iubitor de animale, radu_futsal@yahoo.com, Tel: 0728203005

n Pierdut certificat inregistrare societate comerciala CSR Bol Construct SRL inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/14618/24.08.2005, CUI: 17895326, cu sediul in Mun. Bucuresti, str. Padurarilor nr. 57 A, sector 6, il declar nul, av.eugenghetau@yahoo.ro n Pierdut Legitimaþie de serviciu pe numele Oprea Constantin, o declar nulã, n Pierdut legitimatie veteran razboi cu nr. 609278, pe numele Petrescu Gh Sofia. O declar nula,

animale / pierderi / citaþii-licitaþii / afaceri vânzãri-cumpãrãri / finanþãri / firme / pagina 15

SC Ilios n Societatea Millenium Srl, cu sediul in Bucuresti, sector 3, str. Logofatul Tautu nr. 68A, J40/7434/2000, CUI 13270979 a pierdut certificatul de inregistrare. Il declara nul, n Societatea Sc Club Betta Srl, cu sediul in Bucuresti, Calea Calarasilor nr. 300 J40/5409/2012, CUI 30184126 a pierdut certificatele constatatoare privind activitatile autorizate. Le declara nule, n Societatea SC Toxodis Srl cu sediul in Bucuresti, str. Oitelor nr. 7, J40/6520/2000, CUI 13191077, declara ca a pierdut certificatele constatatoare privind activitatile autorizate. Le declara nule,

n Anunt Public: CII Constantin Juncu organizeaza licitatie publica cu strigare conform Legii 85/2006 pentru vanzarea autovehicolelor Fiat Ducato si Fiat Linea cu un pret de pornire licitatie de 12.608 lei +tva, respectiv 10.028 +tva, proprietatea debitoarei GP Marbone Internationale SRL. Licitatia va avea loc in ziua de 17.05.2013 la sediul din str.Heliade intre Vii nr. 3-5, Sector 2. Garantia de participare este de 10% din pretul de pornire al licitatiei. Relatii suplimentare la telefon 0731185058, 0723530275, julietamitu@gmail.com, Tel: 00

n Best Insolvency SPRL, lichidator judiciar in Dosarul 1669/104/2012 – Tribunalul Olt, ce are ca obiect procedura falimentului debitorului SC Andial Com SRL organizeaza licitatie publica cu strigare privind valorificarea urmatoarelor active: teren liber extravilan in suprafata de 4570 mp situat in Com. Slatioara, Jud. Olt, DN65-km. 46, tarla 17/3, parcela 35, nr. cadastral 486 inscris in CF nr. 277 a Com. Slatioara. Pret de pornire 65170 Euro+TVA. Licitatia va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, str.Radu Voda, nr. 1, bl.B8, sc. 1, et. 3, ap. 13, Sector 4, in data de 17.05.2013 si se va relua in data de 27.05.2013. Caietul de sarcini privind descrierea bunurilor care fac obiectul vanzarii si documentatia necesara se pot obtine pana cel tarziu cu o zi inainte de data licitatiei de la sediul lichidatorului judiciar BEST INSOLVENCY SPRL din Bucuresti, str.Radu Voda, nr. 1, bl.B8, sc. 1, et. 3, ap. 13, sector 4. Pretul caietului de sarcini este de 100 lei+TVA. Garantia de participare este de 10% din pretul de pornire. avocatvladoianu@yahoo.com, office@bestinsolvency.ro, Tel: 0213308399, 0723310054, Fax: 0213303372

Lichidatorul judiciar numit in dosarul 10772/3/2008 – al Tribunalului Bucuresti – sectia a VII-a civila, debitoare SC MB Consecom SRL, cu sediul in b-dul Ion Mihalache nr. 67, sector 1, Bucuresti, inmatriculata la reg. com. sub numarul J40/814/2005, cod unic de inregistrare 17131922, notifica debitoarei, asociatilor, creditorilor, onrc, propunerea formulata, in sentinta civila nr. 3247/28.03.2013, de intrare in procedura falimentului, pronuntata de judecator sindic, desemnandu-se ca lichidator judiciar Best Insolvency SPRL,

é Preluam firme cu

datorii in conditii legale prin Registrul Comertului. Asiguram schimbarea sediului, Tel: 0756578334

n Vand role Roces masura 40, Tel: 0728899850 n Vitamina B12, 1000mg, injectabil, 1ml, 40 buc, n Vând afacere cramã de Germany, Tel: 0736890073, vinuri, complet utilatã, zona 0752877161 Militari, Tel: 0721772912

é Anticariat,

cumparam carti orice domeniu, deplasare gratuita, plata pe loc. 0731407474, www.targulcartii.ro, Tel: 0740088443, 0213159704

é Cumpar decizii ANRP (Fondul Proprietatea), Hotarari Prefectura, Legea 290 (Basarabia) Legea 9 (Bulgaria), Tel: 0743589934, 0728358786 n Vand pui Airedale Terrier Canisa “Gerula” vând 3 fetite de Airedale Terrier cu pedigree de tip A, microcip, pasaport, carnet de performanta. Puii deparazitati si vaccinati conform varstei provin din parinti campioni. Tata: Bono, ROJCH, CAC; Mama: Eryna von Konigs Terry, 2CACJ, 4CAC, 4CACIB, loc IV Club Interra Bucuresti 2012, ROCH. Pretul se negociaza la telefon, 1.300 RON, daninyco@yahoo.com, http://www.achmb.com/airedale. html, Tel: 0744883602 n Vand 3 locuri de veci Cimitirul Giulesti Sirbi, Tel: 0729125365

n Acord împrumuturi, refinanþãri cu garanþie imobiliarã, chiar ºi pentru cei întârziaþi IFN acreditat BNR acordare maxim 2 zile, 0758111139 n Credite nevoi personale, refinantari chiar si pentru cei cu intarzieri, 0765502524, é Vand/finantez fast-food paste. Inchiriere /vanzare 0729945460, spatiu comercial si concept http://www.alphacreditinc.ro business complet (spatiu, campanie marketing, materiale realizate). Concept Urban, vanzare de paste si sosuri proaspete. Spatiul este un container de 13mp, amenajat ca “bar de paste”. Concept inovator: poate fi mutat oriunde n Alternativa la activitatea ta in Bucuresti si in tara, in de acum! Daca vrei ajutor, f u n c t i e d e e v e n i m e n t e : contacteaza sistemul suport c o n c e r t e , m e c i u r i e t c . pentru afaceri! Facebook: Urban Pasta Box, office.urbanpasta@gmail.com dan.money4u@yahoo.com, Tel: 0742026933 Tel: 0755822822


13 Mai 2013 raºchetez n Parchetar, paluxez, montez, maºinã cu aspirator, calitate, preþ minim. Lucrãri ºi în provincie, Tel: 0736629210 n Zugraveli gresie, faianta, zidarii, tencuieli, parchet rigips, apartamente la cheie, Tel: 0758515741, 0769976305

n Cursuri acreditate national, recunoscute Uniunea Europeana, pentru bone sau ingrijire batrani, incepeti cariera noua, Tel: 0213233966 Profesor matematica, orice zona, simplu, comod, sigur, individual, super eficient, rezultate rapide garantat, succesul sigur, asimilare usoara, Tel: 0761929678

Amenajari apartamente, zugraveli, instalatii sanitare, parchet la cele mai mici preturi, Tel: 0722754083 n Executam fatade polistiren, decorativa, tencuieli, zidarii, glet, zugraveli, sapa, gresie, faianta, preturi mici, Tel: 0724759331

Colaborare echipa de montaj. Societate comerciala, cauta pentru colaborare echipa din Bucuresti, formata din 2-4 persoane, pentru instalare de mobilier la diverse proiecte in Bucuresti. Se cauta experienta in domeniul instalarii de mobilier, echipa care dispune de echipamentul propriu necesar si care poate emite facturi fiscale pentru lucrarile efectuate, hmzsee@yahoo.com

n Cadastru si intabulare, reduceri substantiale, terenuri 600ron, apartamente 250ron. Inginer autorizat, siguranta, profesionalism, 0721370029, coman_cadastru@yahoo.com, n Jurist infiintãm modificãm, cesionãm, suspendãm, recodificãm, gãzduim sedii sociale, deschidem, inchidem puncte de lucru pentru societãti comerciale PFA, IF, ONG-uri din Bucuresti si Ilfov, reprezentãri in relatia cu Registrul Comertului, Tel: 0768310191

é Contabil expert,

servicii contabile complete, salarizare, declaraþii lunare, Bilanþ, înfiinþãri firme, prima lunã gratuit. 0214118164, 100 RON/luna, Tel: 0720891226, 0766369750

é Contabilitate

é Executam foraje puturi apa de mica-mare adancime structura PVC, de Valplast, Valrom, filtru pe tubulatura PVC, tip screen, sablaj de margaritar, izolarea primului strat printr-un inel de ciment, denisipare, limpezire put. Se asigura debit apa, dosar parametri foraj, garantie. SC Apa Eco Trans Construct SRL, foraj_puturicristi@yahoo.com, Tel: 0724401595

é Contabilitate completa dec laratii, s alariz are, resurse umane, consultanta fiscala, bilanturi, refacere evidente contabile. Preturi av antajoas e, Tel: 0723744010, 0314166250

completa pentru firme mici si mijlocii din Bucuresti si Ilfov, in relatii cu registrul comertului, administratii si ITM, bilanturi, declaratii salariale si fiscale, semnatura electronica, seriozitate, catalinacontabilitate @yahoo.com, Tel: 0765722250, 0754817157

Contabilitate. Ex pert contabil, autorizat CECCAR, atestat inspector resurse umane, ofer servicii complete de contabilitate si personal-salarizare. Refacere situatii contabile, expertize contabile asociatii locatari, cenzorat, tatiana.stancu@hotmail.com Tel: 0724445939

n Transport marfa cu duba 3,5t,m non-stop si mutari ap. 2, 3, 4 cam. la cel mai ieftin pret: orice marfa, mobila, electronice, evacuare deseuri/ moloz la sac, bagaje diverse, textile, plante, la cerere pers. incarcare/desc, demontat/monta, 10 RON, adriansandulea@yahoo.com, Tel: 0726054641

Închiriem Logan full options 50 ron/zi. 0735846662, Tel: 0214309498, 0766509498

n Doamna, ingrijesc persoana imobilizata, max 65 kg, neviolenta, regim intern si 1300 ron, Tel: 0743805669 n Executam comisioane luni-sambata, comenzi intre orele 07.30-10.30, Tel: 0314268056 n Firma “Old Care” asigura ingrijire la domiciliu pentru persoane varstnice si persoane cu dizabilitati, contact@oldcare.ro, www.oldcare.ro, 0733419377 n Ingrijesc persoana imobilizata, max 65 kg, regim intern, camera separat si 1200 ron, urgent, Tel: 0743805669

AnuntAZ 13 mai 2013  
AnuntAZ 13 mai 2013  

anunt de la a la z, anuntaz, anunturi, anunturi foto, anunturi telefon, anunturia online, imobiliare, inchiriere, inchirieri, locuri munca,...

Advertisement