Page 1

Doresc colaborare cu firma sau persoana fizica pe termen lung. Sunt posesor permis cat. B din 1984, posesor de duba Iveco long cap. incarcare 19m3, va stau la dispozitie non-stop pentru colaborare sau transporturi diverse. Sunt antialcoolic, punctual si deosebit de serios, 10 RON, Laurentiu1965@ yahoo.com, Tel: 0740519197 é

é Persoane. Companie privata selecteaza persoane indiferent de varsta sau pregatire profesionala in vederea ocuparii rapide a unui loc de munca. CV prin e-mail adminis trativ @ businessjob.ro, http://www.businessjob.ro, 0756077788, 0728147778 Pers onal ac tiv pentru distribuþie ºi vânzare articole editoriale angajeaz ã societate comercialã. Minim studii medii, Tel: 0213151690

é Rahova, vand

é Frigotehnist, reparatii frigidere, combine, lazi, congelatoare, vitrine, dozatoare, anyshor1972@ yahoo.com, Tel: 0764562524

casa la curte 140 mp, caramida, recent renovata, 2 cam, holuri, bucatarie, debara, izolata partial, tabla, termopane, gaz, put, 50.000 €, madalina3011@ yahoo.com, Tel: 0723919138

n Revival, de vanzare dotari ultra- moderne si complete pentru: coafor (scaune, paturi, bazine, mobiler), manichiura/ pedichiura (scaune, aparatura, mobilier), cosmetica (paturi, echipamente), intretinere corporala (LPG, Ultratone, pat masaj). Toate echipamentele sunt achizitionate de la Top Line. Pretul este negociabil. Companie cu audit financiar la zi, 25.000 EUR, stoiciumari@yahoo.com, www.revival.ro, 0755117721 Videochat legal, contract+ asigurare medicala. Salariu 800$/luna + comision 50%+ bonusuri. Avans 500$. Cazare, enjoy4studio@yahoo.com, www.enjoystudio.ro, Tel: 0763156150, 0735674012 Videochat Studio, salariu fix 800$+ c omis ion 50% +bonusuri bilunare. Bonus angajare 100$, models4studio@yahoo.com, http://www.selenstudio.ro, 0734959924, 0760179243

é Videochat, plata

zilnic, posibilitate cazare si carte de munca, apropiere Metrou si RATB. conditii exceptionale, 2.500 RON/luna, modelslive@ yahoo.com, www.xmodels.ro, Tel: 0764822425 n Vand otel beton PC52 Mechel Targoviste, ramas de la constructie, diametru 25-100 bare intre 2, 50-3, 70m si diametru 20-50 bare intre 2-4, 70m; discutabil, Tel: 0722676652


pagina 2 / oferte de muncã România

12 Iunie 2013 Ajutor Buc ãtar pentru bucãtãrie (tranºat carne, preparat s alate, c u ex perienþã), femei de serviciu (vârstã 20-35 ani), angajeaz ã Fas t-Food Chic k en G rill, Tel: 0734225024

é Agenþi Pazã

angajãm urgent, salariul 1000 net, Tel: 0760107633, 0213108660

Adminis trator Familie serioasa, zona rezidentiala Baneasa, angajam administrator-sofer, pentru curte si gradina, muncitor, serios, Tel: 0212300808 n Agent curãþenie angajam program part time 07.30-11.00, salariu avantajos, Tel: 0731132685

é Agent vanz ari (pe teren). C ompania RCS&RDS / DIGI angajeaza tineri (baieti si fete cu sau fara experienta) pentru postul agent vanzari pe teren. Zona Bucuresti si Ilfov, 800 RON, ciprian.harbuz@rcs-rds.ro Tel: 0772100200

n Agent Vanzari cu si fara experienta, salariu de la 1200 + bonusuri, posibilitate avansare, Tel: 0371413629

n Ajutor Bucãtar. Societate Comerciala de catering angajeaza ajutor de bucatar, Tel: 0769061700

é Agenþi Pazã urgent

angajãm, cu experienþã. Salariu 800-1000, Tel: 0760660168, 0212221268

Agent Turism si agenti v anz ari c u s au fara experienta, pentru agentie de turis m. U rgent, Tel: 0729315678 é Agenþi de securitate din

Bucuresti, calificati, obiective deosebite, pentru societate de paza, Tel: 0213152184

Ajutor Bucãtar. Restaurantul italian Cantina Verde cauta bucatar/ajutor de bucatar cu experienta in bucataria italiana, oferte@italpel.ro, Tel: 0766269264

n Agenti paza pentru obiectivul Praktiker Militari. Salariu net 1000 RON si in functie de orele lucrate, Tel: 0758104986

é Ajutor tinichigiu auto ºi ajutor vopsitor auto, pentru service auto situat în zona Tunari, Ilfov, Tel: 0726141378

é Asistent manager, formez pentru companie multinationala domeniul Wellness. Formare si instruire incluse. Recunoastere europeana. Venit imediat, Tel: 0752.900.304 Ospatari, n Barmani, Bucatari. Hotel 5 stele, Bucuresti, cautam barmani, ospatari, bucatari, ospatari pentru evenimente, office@caut-ospatar.ro, http://www.caut-ospatar.ro, Tel: 0746267779 n Brutar. Mutlu Impex SRL Piata Gorjului, angajeaza brutar cu experienta. Carte de munca, salariu negociabil, Tel: 0752191780 n Bucãtar, ospatar, ajutor bucatar, picolo, pentru restaurant zona Casin, cu domiciliu in apropiere, Tel: 0732041960

cu é Bucãtãreasã referinte si multa experienta, pentru hotel 5 stele, Tel: 0723603647

é Cãlcãtor si croitor. Curatatorie angajeaza personal pentru postul de calcator (cu experienta din croitorie) si croitor (retusuri) pentru zona Pipera (metrou). Relatii de luni pana vineri, telefon intre orele 9-15, Tel: 0765079019


oferte de muncã România / info / pagina 3

12 Iunie 2013

AnunþAZ vã informeazã Românii cetãþeni europeni Sindicatul Românilor din Strãinãtate

în dialog cu românii de pretutindeni Libera circulaþie a mãrfurilor în Uniunea Europeanã (9). Prezintã domnul prof. ec. Ion Voinea - Preºedintele Sindicatului Românilor din Strãinãtate. Continuãm prezentarea documentarului nostru, privind libera circulaþie a mãrfurilor în Uniunea Europeanã, cu referiri la mãsurile cu efect echivalent în domeniul circulaþiei mãrfurilor. Termenul „mãsuri cu efect echivalent” are un domeniu de aplicare mult mai larg decât o restricþie cantitativã. Deºi diferenþa dintre domeniul privind restricþiile cantitative ºi mãsurile cu efect echivalent este neclarã, importanþa practicã a acesteia este limitatã în condiþiile în care reglementãrile se aplicã în manierã similarã atât în cazul restricþiilor cantitative, cât ºi în cel al mãsurilor cu efect echivalent. Conceptul de mãsurã similarã unei restricþii cantitative este destul de vag. De aceea Curtea Europeanã de Justiþie a interpretat definiþia ºi domeniul de aplicare al mãsurilor cu efect echivalent ºi a formulat Hotãrârea Dassonville dupã cum urmeazã: „Toate reglementãrile comerciale ale statelor membre care pot constitui, în mod direct sau indirect, efectiv sau potenþial, un obstacol în calea schimburilor comerciale intracomunitare, trebuie considerate mãsuri cu efect echivalent restricþiilor cantitative.” Aceastã definiþie a fost confirmatã în jurisprudenþa Curþii, cu modificãri minore. Termenul „reglementãri comerciale” nu mai este utilizat în prezent, formula Dassonville nefiind limitatã la reglementãri comerciale, aceasta incluzând, între altele, reglementãri tehnice. Directiva 70/50/CEE32, aplicatã oficial în perioada de tranziþie a Comunitãþii Europene, prevedea intenþia Comisiei de a detecta nu doar mãsurile care acordau în mod evident un tratament diferit mãrfurilor interne în raport cu cele importate, dar ºi pe cele care se aplicau mãrfurilor respective în mod egal. Ulterior, în cauza Dassonville, Curtea a subliniat cã cel mai important element care stabileºte dacã o mãsurã naþionalã este inclusã sau nu în domeniul de aplicare al articolului 34 TFUE este efectul sãu, ceea ce înseamnã cã aspectul discriminatoriu al unei mãsuri nu mai reprezintã factorul decisiv pentru aplicarea articolului 34 TFUE. Curtea a considerat evident faptul cã mãsurile discriminatorii clare nu sunt singurele care pot crea obstacole în calea schimburilor comerciale de mãrfuri între statele membre. Un alt exemplu îl constituie Hotãrârea Curþii în cauza Cassis de Dijon, care confirma afirmaþiile anterioare din Directiva 70/50/CEE ºi Dassonville. Recunoscând cã pot exista diferenþe între reglementãrile naþionale ale statelor membre ºi faptul cã acestea pot limita schimburile comerciale de mãrfuri, Curtea a confirmat cã articolul 34 TFUE poate include ºi mãsurile naþionale care se aplicã, în egalã mãsurã, mãrfurilor interne ºi celor importate. În acest caz, statele membre pot obþine derogãri recurgând atât la prevederile articolului 36 TFUE, cât ºi la cerinþele obligatorii, un concept consacrat pentru prima datã prin aceastã hotãrâre. Prin urmare, se poate concluziona cã articolul 34 TFUE se aplicã nu doar mãsurilor naþionale care discrimineazã mãrfurile importate, ci ºi celor care, prin lege, par sã se aplice în mod egal mãrfurilor interne ºi celor importate dar, în practicã, ridicã mai multe obstacole în calea importurilor (aceste obstacole îºi au originea în cerinþa îndeplinirii de cãtre mãrfurile importate a douã seturi de reglementãri – unul valabil pentru statul membru de fabricaþie, iar celãlalt pentru statul membru de import). Aceste reglementãri sunt uneori numite „aplicabile fãrã distincþie”. Curtea Europeanã de Justiþie a stabilit principiul potrivit cãruia orice produs fabricat ºi comercializat legal într-un stat membru conform normelor echitabile ºi tradiþionale ºi proceselor de fabricare existente în þara respectivã trebuie permis pe piaþa oricãrui alt stat membru. Acesta este principiul recunoaºterii reciproce de cãtre statele membre a normelor respective în absenþa armonizãrii. (Va urma). Vã invitãm sã urmãriþi serialul nostru consacrat acestui subiect ºi aºteptãm mesajele dumneavoastrã la e-mail office@az.ro sau postal la Dealul Mitropoliei nr. 5, sector 4 Bucureºti.

n Calcatorese, confectionere, n Croitoreasa cu experienta in extindere sectie confectii Prosper Plazza 13 Septembrie, echipamente lucru, salariul Tel: 0734752446 avantajos, Laromet - Bucurestii Noi, mateiconf.resurseumane@yahoo .com, Tel: 0731022108 n Cameriste cu ºi fãrã experienþã pentru pensiune turisticã Bucureºti, Tel: 0722793065 é Croitor dama si n Coafezã cu experienta minim 2 ani, la procent, barbati, cu cosmeticiana, pedichiurista, experienta, zona Baicului -Lidl, Tel: angajam, Tel: 0767440204

0736665570, 0744666782

é Coafezã, cosmetician, manichiurista. Salon coafor angajeaza in zona Crangasi, Drumul Taberei, Tel: 0734257903

n Croitoreasa cu experienta, pentru atelier zona Nerva Traian. Salariu atractiv + bonificatii, Tel: 0720501344 n Cusãtorese cu experienta, varsta max. 50 ani pentru fabrica de steaguri, Bd Timiºoara 84, Sector 6, Bucureºti, Tel: 0728373055 Dactilografie -Secretariat, angajez urgent persoana peste 50 ani, sector 5, Tel: 0788234602

frizerita, n Coafezã, cosmeticiana, manichiurista pentru salon nou zona Drumul Taberei, Tel: 0727388321 n Confecþioner montator fatade si tamplarie aluminiu PVC, Bucuresti-Ploiesti, majexim@gmail.com, Tel: é Dispecer 0740829969, 0318046854 operator PC pentru n Confecþioner/a haine dama, serie mica, cu experienta. ABA Security, Tel: Locatie Jilava. Program 8-ore. 0213358420 Transport asigurat de la metrou Eroii Revolutiei sau Gara Progresul la sediu, Tel: n Distribuitori cu si fara experienta pentru companie 0720004108 internationala. Salariu de la Confecþioner/a 1200+ bonusuri dupa realizari, (masinist) brodeuza Tel: 0768632530

(broderie manuala) pentru Casa de Moda Lux. Salariu atractiv, Floreasca, Tel: 0212300224, 0723174871 n Confecþioner/a. Atelier confectii textile dama, angajam confectionera. Zona Piata Alba Iulia Bucuresti, Tel: 0743554746 n Confecþionere masina simpla confectii textile, pachet salarial avantajos, Bucurestii Noi Laromet, Tel: 0731022108 n Confectioneri / montatori PVC cu experienta, hala Popes ti Leordeni, Tel: 0767396305 n Contabil primar, supermarket angajeaza contabil primar cu experienta, relatii la telefon, Tel: 0753209503, 0786091872 Cos metic ianã si manichiurista cu experienta angajez, Tel: 0724308003 n Croitor. Atelier de retus, angajeaza croitor specializat in confectii pentru barbati, Tel: 0720660669

é Economist, angajeaza Lartek Grup Va rugam trimiteti CV-urile dvs. pe e-mail angajari@ lartekgrup.net n Femeie la vase si curatenie pentru restaurant Nargila (Piata Unirii), Tel: 0723699551 n FRIZER/IÞÃ. JOLIEFEMME SALON ANGAJEAZA PERSONAL CALIFICAT CU EXPERIENTA MINIM 3 ANI PE POSTUL DE FRIZER. SALONUL SE AFLA IN BUCURESTI, CARTIERUL COLENTINA INTERSECTIA FUNDENI. ROG SERIOZITATE, JOLIEFEMME.SALON@ YAHOO.COM, HTTPS://WWW.FACEBOOK. COM/PAGES/JOLIEFEMMESA LON/422966814457450, TEL: 0722233086, 0724138167


pagina 4 / oferte de muncã România

12 Iunie 2013 n Hairstylist cu experienta de 3 ani, aspect placut sa fie amabila, cu zâmbet, problemele sa le lase acasa. Daca consideri ca esti tu, nu ezita sa ne contactezi, luxrentcars@live.it, Tel: 0753121314 n Infirmier/ã. Camin batrani angajeaza infirmiera cu experienta, Tel: 0733979061 n Ingrijitoare batrani, angajez intern, persoana cu suflet pentru a ma ajuta in ingrijirea parintiilor mei batrani. Bucuresti, Tel: 0740156904 n Instalatori tehnico-sanitari cu experienta angajeaza firma instalatii, Tel: 0766304099 Firma de n Instalatori. instalatii angajeaza instalatori pentru activitate pe santier. Relatii la telefon, Tel: 0213130071, 0314109608 n Manichiuristã, pedichiurista cu experienta pentru salon cu vad zona Bucurestii Noi. Urgent, Tel: 0722967740

necalificati, n Muncitori angajeaza Societate de constructii. Relatii la telefon, Tel: 0733965427, 0214106882 constructii. n Muncitori Angajez muncitori necalificati si calificati in constructii. Cer seriozitate. Ofer salariu atractiv si carte de munca, medat_expertconstruct@yahoo. com, Tel: 0766257742 Operator s alã joc uri electronice, angajeazã SC Admiral Trading în sectorul 2, program de z i, Tel: 0724272480 n Operator Pc pentru notariat, experienta minim 3 ani, Tel: 0722257030, 0722351686 Pc. Angajam n Operator personal, operator calculator, call-center. Asteptam CV, european.proiect@yahoo.com, Tel: 0726586934 OSPATAR. RESTAURANT CU SPECIFIC INTERNATIONAL ANGAJEAZA OSPATARI, FETE SI BAIETI, CU SAU FARA EXPERIENTA, TEL: 0754203480, 0729997410

é Maseuzã. ACS Beauty Expert angajeaza pentru salon de infrumusetare situat in s ec torul 2, http://www.zoomacs.com, Tel: 0212420426, 0763100030

é Ospãtãriþe cu n Medic veterinar pentru experienta, angajam farmacie veterinarã. Experienþa constituie avantaj, Tel: pentru Restaurant Il Cantuccio, Tel: 0726480512 n Menajerã interna cu permis 0724744153 auto, categoria B, Tel: n Patiser cu experienta pentru 0722967272 tura de zi, zonele Sincai si Piaþa Progresul, Tel: 0728138544, 0722597374 n Persoane tinere pentru voluntariat, colectare fonduri si necalificati pentru ONG din Bucuresti, Tel: 0736671166

é Muncã la domiciliu. Castigati 2000-5000lei lunar, munca la domiciliu, procesare corespondenta. angajam colaboratori din toate tara! Informatii gratuit! Trimiteti plic timbrat autoadresat la: Constantinescu, OP69, Bucuresti, n Muncitor

(cizmar) calificat pentru imbracat tocuri incaltaminte, Tel: 0734340648

n Muncitor in legumicultura. Ferma legumicola, la 15 km de Bucuresti, cauta muncitori cu experienta in domeniul cultivarii legumelor. Ofer cazare gratuita. 0760517646, Tel: 724543869, 0757247501

n Personal pentru spalatorie industriala de haine cu punctul de productie in orasul Buftea jud Ilfov, Tel: 0766536179 urgent, cu n Personal experienþã, pentru sezon la Hotel în Deltã ½Sulina½ (studenþi): bucãtar, ospãtari, cameriste, recepþioneri. Interviul în data de 12.06.2013 în Bucureºti, ora 10.00, Tel: 0744519201

é Personal pentru

maºinã strobel, finisat ºi control, pentru fabricã încãlþãminte din Bucureºti, sector 4, cu experienþã de minim 3 ani în domeniu. Informaþii la numãrul de telefon numai între orele 8.00- 15.00, Tel: 0371040151 n Personal tanar si dinamic pentru companie internationala: agent de vanzari, distribuitori, curieri. Posibilitate de avansare. Salariu de la 1200+bonusuri, Tel: 0728650079

é Personal cu

experienta in masina de calcat, masina de nasturi, butoniere, simpla, triploc si constructor tipare cunoscator Gemini, fabrica de confectii angajeaza. Salariu foarte atractiv. Soseaua Viilor nr. 56, Tel: 0757518235 n Personal dinamic fara limita de varsta pentru figuratie reclame, emisiuni si filme, foarte urgent angajeaza SC Gania, Tel: 0723413288, 0769268751

ANGAJAM n PERSONAL PENTRU SEZONUL ESTIVAL: BARMAN, AJUTOR BARMAN, OSPATAR, BUCATAR. ANUNTUL ESTE VALABIL PENTRU DOMNIªOARE SI DOAMNE. VA RUGAM ATAªAÞI CURRICULUM VITAE CU POZA DUMNEAVOASTRA LA E-MAIL 300 EUR, REMUS_CIOBANU27@YAHOO .COM, TEL: 0762265951 Pers onal s alon infrumus etare. Cautam coafeza / manichiurista cu experienta minim 1 an. Zona Berceni, Tel: 0723832427, office@soraly-beauty.ro, Fabrica de n Personal. productie ambalaje din hartie si carton angajeaza personal muncitor pentru linia de productie, informatii de lunivineri intre orele 08- 16, Tel: 0318600048

é Personal. Curãþãtorie chimicã angajeazã personal primirerec epþie (vânzãtoare) cãlcãtorese tex tile º i c alandru în Bucureºti, Tel: 0755200012


12 Iunie 2013

oferte de muncã România / pagina 5 n Personal (femei) pentru rotiserie sector 2, Tel: 0216193814 Pizzar ºi ajutor vase pentru res taurant Regie, Tel: 0724992762 n Portar pentru asociatie de proprietari, zona Pantelimon, Tel: 0753117747, 0722508746

é Reprezentant.

Avon recruteaza reprezentanti comision, cadouri, curs cosmetica. 0730007927, Tel: 0758133797, 0762627222

é ªOFER CU EXPERIENTA. ANGAJAM PENTRU CAMION MAN ABROLL KIPPER (CU CÂRLIG) SI REMORCA, 1.000 EUR/LUNA, METALSCRAPINVEST@GMAIL .COM, WWW.METALSCRAPINVEST. RO, TEL: 0729084679

é Supervizor. Formez pentru companie multinationala domeniul Wellness. Formare si instruire incluse. Recunoastere europeana. Venit imediat, Tel: 0752900304

é Tehnician. Aba

Security angajeaza tehnicieni sisteme de alarmare, interfonie, si CCTC cu permis categoria B, Tel: 0213358420

taxi cu atestat si chef de munca. Dispecerat Pelicanul. Exclusiv 24 de ore. Plan 90 ron, Tel: 0743160002, 0762690913

Sudor MIG - MAG si WIG (Argon), pentru sudare table subtiri (1.5-2.5mm din otel carbon, otel inox si aluminiu) si oxigaz. SC Automatica, zona Voluntari, Tel: 0372058108 n ªofer transport international. SC Romkayatur SRL cu sediul in Bragadiru jud. Ilfov angajeaza soferi de transport international, de mare tonaj, pe relatia Turcia-Europa-Turcia. Aplicantii trebuie sa aiba experienta in transport international de da marfa generala de minim 5 ani. 0214480250, cantacuz@romkayatur.com, Tel: 0736655294, 0736655295

n Vânzãtoare ºi personal covrigãrie, Piata Progresul, Tel: 0724150631

n Vânzãtoare pentru magazin alimentar, zona Crângaºi, Tel: 0731554477, 0731554466 n Vânzãtoare pentru magazin alimentar zona Pieþei Progresu. Rog seriozitate, Tel: 0765591014 n Vânzãtoare pentru magazin n Tâmplari universali în lemn carne, sector 5, relatii la ºi tâmplari mecanici pentru telefon, Olico Import-Export, Tel: bestfoodrahovacity@gmail.com, Tel: 0722200800 0722220660 n Vânzãtoare. Angajam pentru magazin de ceai si cafea in zona Gara de Nord. Cautam o persoana dinamica, serioasa, prezenta placuta, cunostinte minime despre cafea si derivate din cafea, domiciliul in zona Garii de Nord, Tel: 0766441950 pentru n Vânzãtor/oare minimarket zona Gara de Nord, Tel: 0730376118

n Soferi

n Soferi taxi cu atestat si chef de munca. Dispecerat Pelicanul. Exclusiv 24 de ore. Plan 90 ron, Tel: 0743160002, 0762690913 n Spãlãtori auto. Spalatorie auto sector 6 angajeaza personal fete, Tel: 0760544988

n Transatori carne pasare, numai cu experienta, angajam in zona Militari. Salariul net 1500 lei plus ratie saptamanala. Detalii la tel. 0722247167, 0722247166, 5 RON, dva7705@yahoo.com, Tel: 0744378138

é Tehnician. Automatizari porti - Proteco, angajam tehnician montare sisteme automatiz are porti batante/glisante. Experienta pe produse Proteco ceruta (Level 4, Mover). Conditii: minim 2 ani experienta + c arnet auto, Tel: 0752068670, 0723317411

é Tinichigiu auto si vopsitor pentru service auto, Tel: 0744606092

Videochat fete în condiþii legale, plata la zi, bonus angajare, central, salã fitness, condiþii de lux. Aspect fizic plãcut, minim 18 ani, englezã minim, www.topcatstudios.ro, Tel: 0763966666

n Videochat conversatii online zona Piata Romana, 1 min de metrou, se ofera comision intre 50-70%, bonus, training, contract de munca, posibilitate cazare. Asteptam doamne, domnisoare si cupluri, cu sau fara experienta, 1.000 USD, romanastudio8@gmail.com, Tel: 0784072894

é Videoc hat Studio Profesional – Asigura-ti cat mai repede un loc in echipa noastra pentru a beneficia de cel mai bun training in domeniu, de cele mai mari castiguri si comisioane 100S LA ANGAJARE. Daca ai varsta minima de 18 ani si cunostinte medii de limba engleza poti ajunge la castiguri de 2000$ inca din prima luna! Oferim seriozitate, profesionalism si discretie, studio central, salariul platit la zi sau bilunar numai la glamstudios.ro Nu ez ita, dec iz ia e a ta! 0733408633, 0763938934, Fax: 0751356471 n Videochat tu cauti un job? Noi cautam fete minim 18ani serioase, cu sau fara exp. Vino sa castigi banii tai online, oferim bonus angajare 300$, cm, traning premii posibilitate, salariu fix 1200L+ comision 50-70%, suna-ne 0767908487, 0724943274


Austria Source: AMS, Public Employment Services, Austria n 1. Tischler/innen; Description: Wir sind ein renommiertes Unternehmen in der Herstellung von Objektmöbeln und sind österreichweit tätig. Unser Spektrum reicht von Büroeinrichtungen über Wohn-, Kranken- und Pflegebereiche in Seniorenheimen und Krankenhäusern sowie Studentenheimen. Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir 2 Tischler/innen. ANFORDERUNGSPROFIL Qualifikation/Praxis: # Facharbeiterausbildung # handwerkliches Geschick # Berufserfahrung in der Holzbearbeitung von Vorteil # bei männlichen Bewerbern abgeleisteter Wehr- oder Wehrersatzdienst Aufgabengebiet: # verschiedene fachgerechte Tätigkeiten in der Serienfertigung von Objektmöbeln Arbeitsort/Erreichbarkeit: # 4121 Altenfelden Arbeitsbeginn: nach Vereinbarung WAS SIE AUSZEICHNET: # eigenständige und genaue Arbeitsweise, Teamfähigkeit, Einsatzfreude WIR BIETEN: Arbeitszeit/Ausmaß/Dauer # Dauerbeschäftigung auf Vollbasis # Arbeitszeit nach Absprache Entlohnung: nach Vereinbarung Schulung/Weiterbildung/Aufstieg # Eine umfassende Einschulung wird selbstverständlich angeboten. KONTAKT: Bitte bewerben Sie sich nach telefonischer Terminvereinbarung bei: Herrn Dieter Schweidler Tel.: 07282/5595-17 Möbel Kitzberger GmbH & CoKG. Böhmerwaldstr. 23 4121 Altenfelden Das Mindestentgelt für die Stellen als Tischler/innen beträgt 10,50 EUR brutto pro Monat auf Basis Vollzeitbeschäftigung. Bereitschaft zur Überzahlung. n 2. Tischler/in; Description: Wir sind ein renommiertes Unternehmen in der Herstellung von Objektmöbeln und sind österreichweit tätig. Unser Spektrum reicht von Büroeinrichtungen über Wohn-, Kranken- und Pflegebereiche in Seniorenheimen und Krankenhäusern sowie Studentenheimen. Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir 1 Tischler/in für ein Lehrverhältnis. Wir erwarten: positiven Pflichtschulabschluss - handwerkliches Geschick - Interesse Arbeitszeit: - Vollzeitbeschäftigung - branchenübliche Arbeitszeit Wir bieten ein gutes Betriebsklima und eine gute Ausbildung. Die Entlohnung erfolgt nach dem Kollektivvertrag. Unser Betrieb liegt direkt neben der Bundesstaße 127, mit öffentlichen Verkehrsmittel leicht erreichbar. Bei Interesse bewerben Sie sich bitte mit deinen schriftlichen Bewerbungsunterlagen bei: Möbel Kitzberger GmbH & CoKG Böhmerwaldstraße 23 4121 Altenfelden Tel.Nr.: 07282/5595 Ansprechpartner: Herr Stoiber oder Herr Kitzberger www.kitzberger.com Die Lehrlingsentschädigung für die Lehrstelle als Tischler/in beträgt 511,00 EUR brutto pro Monat. n 3. Kellner/in; Description: Kirchenwirt BERNDL Gemütliches Landgasthaus in St. Johann/Engstetten sucht 1 Kellner/in für zirka 16 bis 20 Wochenstunden. Teilzeitbeschäftigung (tageweise) abends von Donnerstag bis Samstag. Arbeitszeit: zirka 19 bis 23 bzw. jeden zweiten Sonntag von 9 bis 13 Uhr. Aufnahmevoraussetzungen sind: * Bevorzugt aus der direkteren Umgebung * Ausreichende/gute Deutschkenntnisse * Genaues und selbständiges Arbeiten * Schnelle Auffassungsgabe * Serviceerfahrung * KFZ von Vorteil * Kontaktfreudig Dienstgeber: Kirchenwirt BERNDL 3352 St. Peter/Au, St. Johann/Engstetten 101 Tel. 07477/42134, Fax 55 DW E-Mail: kirchenwirt.berndl@lichtgestalten.at Bewerbung: nach Terminvereinbarung mit Herrn Helmut Berndl. Das Mindestentgelt für die Stelle als Kellner/in beträgt 1.375,00 EUR brutto pro Monat auf Basis Vollzeitbeschäftigung.

n 4. Maler/in und Beschichtungstechn. - Dekormaltechnik; Description: Wir suchen für unseren Malereibetrieb in Neufelden 1 Maler/in und Beschichtungstechniker/in für ein Lehrverhältnis Wir erwarten: - Leistungsbereitschaft und Einsatzwillen - gepflegtes Auftreten - Team- und Kooperationsfähigkeit - Zuverlässigkeit, Fleiß - Freude und Interesse am gewählten Beruf - positiver Pflichtschulabschluss Wir bieten: - Lehrverhältnis ab Schulende 2013 - Eine breit gefächerte Ausbildung mit interessanten Aufgabenstellungen Ein angenehmes Betriebsklima - Branchenübliche Arbeitszeit Familiäres Team - KV-Entlohnung Du klärst vor Deiner Bewerbung die Verbindung nach Neufelden ab Bei Interesse bewirb dich bitte schriftlich (mit Lebenslauf und Halb-/Jahreszeugnis 4. Klasse) bei Firma Haas Malerei GmbH Veldner Straße 3 4120 Neufelden Tel.Nr: 07282/6387 Ansprechpartner Herr Arnold Haas E-Mail: haas-malerei@aon.at web: www.haas-malerei.at Die Lehrlingsentschädigung für die Lehrstelle als Maler/in und Beschichtungstechniker/in beträgt 518,00 EUR brutto pro Monat. n 5. Einzelhandelskaufmann/-frau - Kraftfahrzeuge/Ersatzteile; Description: Das Autohaus Madlmayr ist seit 1975 im KFZ Bereich tätig und somit ein Familienbetrieb mit Tradition. Als Markenhändler der beiden rennomierten Hersteller Mitsubishi Motors und Suzuki, können wir eine große Auswahl an PKW und Allradfahrzeugen anbieten. Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir 1 Einzelhandelskaufmann/-frau Kraftfahrzeuge/Ersatzteile für ein Lehrverhältnis Wir erwarten: Leistungsbereitschaft und Einsatzwillen - gepflegtes Auftreten Team- und Kooperationsfähigkeit - Zuverlässigkeit, Fleiß, Pünktlichkeit - Freude und Interesse am gewählten Beruf positiven Pflichtschulabschluss - kaufmännische Kenntnisse eventuell Schulabbrecher aus kaufmännischen Schulen eventuell Führerschein Klasse "B" Wir bieten: - Lehrverhältnis ab September Oktober 2013 - Eine breit gefächerte Ausbildung mit interessanten Aufgabenstellungen - Ein angenehmes Betriebsklima - Branchenübliche Arbeitszeit - Familiäres Team KV-Entlohnung Bitte kläre vor Deiner Bewerbung die Verbindung zum Ausbildungsort ab Arbeitsort/Erreichbarkeit 4170 Schwackerreith KONTAKT: Bitte sende Deine schriftlichen Bewerbungsunterlagen (LL, Foto, Halb-/Jahreszeugnis 4. Klasse) zu Handen Herrn Manfred Madlmayr Autohaus KFZ-Werkstätte Manfred Madlmayr GmbH. & Co.KG. Schwackerreith 13 4170 Haslach E-Mail: manfred@auto-madlmayr.at web: www.auto-madlmayr.at Die Lehrlingsentschädigung für die Lehrstelle als Einzelhandelskaufmann/-frau - Kraftfahrzeuge/Ersatzteile beträgt 475,00 EUR brutto pro Monat. n 6. Spengler/in; Description: Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab Frühjahr 2013 1 Spengler/in. ANFORDERUNGSPROFIL Qualifikation/Praxis: - optimal Lehrabschluss als Spengler/in oder Dachdecker/in selbständiges Arbeiten - Praxis erforderlich - Führerschein B von Vorteil Aufgabengebiet: - übliche Tätigkeiten im angeführten Beruf mit Montage Arbeitsort/Erreichbarkeit Einsatzgebiet Bez. Rohrbach WAS SIE AUSZEICHNET: Teamorientiertheit - Einsatzfreude - körperliche Fitness WIR BIETEN: - Dienstverhältnis auf Vollzeitbasis - Arbeitszeit: nach Absprache - Entlohnung nach Vereinbarung KONTAKT: Bei Interesse bewerben Sie sich bitte schriftlich oder telefonisch bei: Lagerhausgenossenschaft Rohrbach reg.Gen.mbH. z.H. Herrn Martin Obernberger Scheibelberg 44 4150 Rohrbach Ansprechpartner: Martin Obernberger, Tel.Nr.: 0664/4457470 Email: mobernberger@rohrbach.rlh.at Das Mindestentgelt für die Stelle als Spengler/in beträgt 11,51 EUR brutto pro Stunde. Bereitschaft zur Überzahlung. n 7. Tischler/in; Description: Wir sind ein renommiertes Unternehmen in der Herstellung von Objektmöbeln und sind österreichweit tätig. Unser Spektrum reicht von Büroeinrichtungen über Wohn-, Kranken- und Pflegebereiche in Seniorenheimen und Krankenhäusern sowie Studentenheimen. Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir 1 Tischler/in für ein Lehrverhältnis. Wir erwarten: positiven Pflichtschulabschluss - handwerkliches Geschick - Interesse Arbeitszeit: - Vollzeitbeschäftigung - branchenübliche Arbeitszeit Wir bieten ein gutes Betriebsklima und eine gute Ausbildung. Die Entlohnung erfolgt nach dem Kollektivvertrag. Unser Betrieb liegt direkt neben der Bundesstaße 127, mit öffentlichen Verkehrsmittel leicht erreichbar. Bei Interesse bewerben Sie sich bitte mit deinen schriftlichen Bewerbungsunterlagen bei: Möbel Kitzberger GmbH & CoKG Böhmerwaldstraße 23 4121 Altenfelden Tel.Nr.: 07282/5595 Ansprechpartner: Herr Stoiber oder Herr Kitzberger www.kitzberger.com Die Lehrlingsentschädigung für die Lehrstelle als Tischler/in beträgt 511,00 EUR brutto pro Monat.

n 8. Spenglerhelfer/in; Description: Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams ab Frühjahr 2013 1 Spenglerhelfer/in. ANFORDERUNGSPROFIL Qualifikation/Praxis: - optimal mit Erfahrung im Gewerbe, gerne auch interessierte und lernwillige Anlernkraft schwindelfrei und körperlich fit - Führerschein B von Vorteil ausreichende Deutschkenntnisse Aufgabengebiet: Mitarbeit auf verschiedenen regionalen Baustellen Arbeitsort/Erreichbarkeit - Einsatzgebiet Bez. Rohrbach WAS SIE AUSZEICHNET: - Teamorientiertheit - Einsatzfreude körperliche Fitness WIR BIETEN: - Dienstverhältnis auf Vollzeitbasis - Arbeitszeit: nach Absprache - Entlohnung nach Vereinbarung KONTAKT: Bei Interesse bewerben Sie sich bitte schriftlich oder telefonisch bei: Lagerhausgenossenschaft Rohrbach reg.Gen.mbH. z.H. Herrn Martin Obernberger Scheibelberg 44 4150 Rohrbach Ansprechpartner: Martin Obernberger, Tel.Nr.: 0664/4457470 Email: mobernberger@rohrbach.rlh.at Das Mindestentgelt für die Stelle als Spenglerhelfer/in beträgt 9,83 EUR brutto pro Stunde. Bereitschaft zur Überzahlung. Programmierer/in; Description: Rebhandl n 9. BeratungsgmbH. mit Sitz im Bezirk Rohrbach sucht für namhafte Unternehmen im Grossraum Linz/Wels: 1 Programmierer/in. Aufgaben: * Anwendungsprogrammierung und Wartung * Konzeptionierung und Realisierung von Projekten Voraussetzungen: * abgeschlossene Ausbildung im IT-Bereich erwünscht (HTL, Fachschule, Lehre...) * Kenntnisse in folgenden Programmiersprachen:.NET, C+, C++, Java * Programmiererfahrung * Strukturiertes Vorgehen Angebot: * abwechslungsreicher Tätigkeitsbereich * Eigenverantwortung * Rahmenbedingungen eines erfolgreichen Unternehmens * sehr gutes Arbeitsklima * attraktive Entlohnung nach Vereinbarung * Entwicklungsund Aufstiegsmöglichkeiten werden geboten Bitte richten Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung schriftlich an: Herrn Karl Heinz Rebhandl Tel.: 0699/17201210 Rebhandl Beratungsges.m.b.H. Büro TDZ Donau-Böhmerwald Veldner Straße 29 4120 Neufelden E-Mail: office@tempman.at Das Mindestentgelt für die Stelle als Programmierer/in beträgt 31.000,00 EUR brutto pro Jahr auf Basis Vollzeitbeschäftigung. Bereitschaft zur Überzahlung. n 10. Restaurantfachmann/-frau; Description: In unserem Lokal (ca. 1 km ausserhalb von St. Martin/Mühkreis mit ca. 75 Sitzplätzen) verabreichen wir bodenständige Küche und Pizzas. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir 1 Restaurantfachmann/-frau und/oder Koch/Köchin für ein Lehrverhältnis (entweder Einzellehre oder Doppellehre möglich) WAS DICH AUSZEICHNET: Leistungsbereitschaft und Einsatzwillen - gepflegtes Auftreten - Team- und Kooperationsfähigkeit Zuverlässigkeit, Fleiß - Freude und Interesse am gewählten Beruf WIR BIETEN: Arbeitszeit/Ausmaß/Dauer Lehrverhältnis ab Schulende 2013 branchenüblicher Arbeitszeit nach Absprache familiäres Team Entlohnung lt. KV Arbeitsort/Erreichbarkeit nahe Zentrum von St. Martin/Mühlkreis (1 km ausserhalb) bitte kläre vor Deiner Bewerbung die Verbindung zum Arbeitsplatz ab KONTAKT: persönlich nach telefonischer Vereinbarung oder schriftlich (mit LL, Halb-/Jahreszeugnis 4. Klasse) bei: Herrn Heinrich Scheiblhofer Tel.: 0676 5700007 Gasthof Tenne Scheiblhofer Heinrich Kobling 7 4113 St. Martin mail: scheiblhofer.heinrich@a1.net web: www.dietenne.com Die Lehrlingsentschädigung für die Lehrstelle als Restaurantfachmann/-frau und/oder Koch/Köchin beträgt 574,00 EUR brutto pro Monat. n 11. Elektroinstallationstechniker/in; Description: Sie suchen eine lehrstelle? Wir bilden ab sofort aus: 1 Elektroinstallationstechniker/in **** LEHRVERHÄLTNIS **** Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre Lehrbeginn: ab sofort möglich Anforderungen: * positiv abgeschlossene Pflichtschule * Leistungsgruppe nicht ausschlaggebend * als besonders wichtig gilt wirkliches Ausbildungsinteresse * Lerneifer und Durchhaltevermögen * ordentliches, höfliches Auftreten und gute Umgangsformen Arbeitszeit: Montag bis Freitag von ca. 7 bis 16 Uhr Lohn Lehrlingsentschädigung nach KV Dienstgeber: Schuster Norbert, Elektrotechnik, Hörndl 54, 5121 Tarsdorf Tel.Nr: 06278/874711 oder 0664/2611370 Bewerbung nach telefonischer Terminvereinbarung mit Herrn Norbert Schuster Die Lehrlingsentschädigung für die Lehrstelle als Elektroinstallationstechniker/in beträgt 541,00 EUR brutto pro Monat.


Austria n 12. Verkäufer/in (Einzelhandel); Description: Wir suchen für unsere Dorfsennerei Sibratsgfäll (Bregenzerwald) 1 Mitarbeiter/in für die Bereiche Verkauf und Verpackung Sie haben Praxis im Verkauf und schätzen den Kontakt zu unseren Kunden. Ihr Einsatzgebiet ist im Verkauf und der Verpackung unserer Waren. Arbeitszeiten Im Rahmen unserer Öffnungszeiten bieten wir ein Beschäftigungsausmaß von 70 bzw 80 Prozent Unsere Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag von 8.30 bis 11 Uhr und 18.30 bis 19.30 Uhr Bei Interesse an unserem Stellenangebot wenden Sie sich bitte direkt an Herrn Bereuter Tel: 0664 9147570 Unsere Entlohnung richtet sich nach Ihren Vordienstzeiten und Qualifikationen und orientiert sich am Vorarlberger Arbeitsmarkt. Im Sinne des GBG richtet sich diese Stellenausschreibung sowohl an weibliche als auch an männliche Interessenten. Das Mindestentgelt für die Stelle als Mitarbeiter/in für die Bereiche Verkauf und Verpackung beträgt 1.350,00 EUR brutto pro Monat auf Basis Vollzeitbeschäftigung. Bereitschaft zur Überzahlung. n 13. Koch/Köchin; Description: Happy im Schnee - auf nach Rohrmoos ins Hotel Schwaigerhof! Willkommen im kinderfreundlichen **** Hotel Schwaigerhof auf dem Rohrmooser Hochplateau mitten in der 4-Berge-Skischaukel Teil von Ski amadé! Wir verstärken unser Team und suchen: 1 Koch/Köchin für ein Lehrverhältnis. Anforderungen: * positiver Pflichtschulabschluss * kundenfreundliches Auftreten und Freude am Beruf werden vorausgesetzt * Nichtraucherhotel Unser Angebot: * Lehrverhältnis mit einer Ausbildungsdauer von 3 Jahren * Entlohnung lt. Lehrlingsentschädigung * kostenlose Verpflegung und Unterkunft * Schnuppertage sind nach Vereinbarung möglich Dienstgeber: **** Hotel Schwaigerhof, Schwaigerweg 19, 8971 Rohrmoos, Telefonnummer 03687/61422. Bewerbung: nach telefonischer Terminvereinbarung mit Herrn Gottlieb Stocker gerne auch per mail: info@schwaigerhof.at Nähere Informationen finden Sie auch auf unserer Homepage: www.schwaigerhof.at Die Lehrlingsentschädigung für die Lehrstelle als Koch/Köchin beträgt 574,00 EUR brutto pro Monat. n 14. Restaurantfachmann/-frau; Description: Happy im Schnee - auf nach Rohrmoos ins Hotel Schwaigerhof! Willkommen im kinderfreundlichen **** Hotel Schwaigerhof auf dem Rohrmooser Hochplateau mitten in der 4-Berge-Skischaukel Teil von Ski amadé! Wir verstärken unser Team und suchen: 1 Restaurantfachmann/-frau für ein Lehrverhältnis. Anforderungen: * positiver Pflichtschulabschluss * kundenfreundliches Auftreten und Freude am Beruf werden vorausgesetzt * Nichtraucherhotel Unser Angebot: * Lehrverhältnis mit einer Ausbildungsdauer von 3 Jahren * Entlohnung lt. Lehrlingsentschädigung * kostenlose Verpflegung und Unterkunft * Schnuppertage sind nach Vereinbarung möglich Dienstgeber: **** Hotel Schwaigerhof, Schwaigerweg 19, 8971 Rohrmoos, Telefonnummer 03687/61422. Bewerbung: nach telefonischer Terminvereinbarung mit Herrn Gottlieb Stocker gerne auch per mail: info@schwaigerhof.at Nähere Informationen finden Sie auch auf unserer Homepage: www.schwaigerhof.at Die Lehrlingsentschädigung für die Lehrstelle als Restaurantfachmann/-frau beträgt 574,00 EUR brutto pro Monat. n 15. Montagetischler/in; Description: Wir haben uns mit hochwertigen Holz/Alu-Wintergärten einen ausgezeichneten Ruf geschaffen. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir 1 Montage-Vorarbeiter/in Aufgabenstellung: Österreichweite Montage als Vorarbeiter/in eines Teams Voraussetzung: Idealerweise abgeschlossene Ausbildung zum Tischler oder Zimmerer oder praktische Erfahrung im Wintergartenbau, Talent in der Vorarbeiterrolle Bezahlung: Lt. KV mind. 10,34 €/Stunde - Überzahlung je nach Qualifikation und Erfahrung möglich Interessiert? Schicken sie ihre Bewerbung an: Endl Wintergarten GmbH, Hötzlarn 17 4770 Andorf oder office@endl.at oder 07766 / 411 17 www.endl.at Das Mindestentgelt für die Stelle als Montage-Vorarbeiter/in beträgt 10,34 EUR brutto pro Stunde. Bereitschaft zur Überzahlung.

n 16. Arzt/Ärztin; Description: Das Klinikum Wels Grieskirchen, eine Einrichtung der Kreuzschwestern und Franziskanerinnen, ist ein Schwerpunktkrankenhaus im OÖ Zentralraum mit einem breiten Versorgungsangebot und modernen Behandlungsstrukturen. Es leistet als größtes Ordensspital Österreichs mit seinen 28 Abteilungen bzw. Instituten, 2 Departments und einem Fachschwerpunkt sowie 1227 Betten an mehreren Standorten einen wertvollen Beitrag zur Gesundheitsversorgung der OÖ. Bevölkerung. Rund 3.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tragen durch ihre fachliche und menschliche Kompetenz wesentlich zum Erfolg des Klinikums bei. Wir suchen laufend für unsere Standorte in WELS und GRIESKIRCHEN 1 bzw. mehrere TURNUSÄRZTE/TURNUSÄRZTINNEN in Ausbildung zur/m Ärztin/Arzt für Allgemeinmedizin Ärztinnen und Ärzten wird eine rundum fundierte Ausbildung mit hohem Praxisbezug und Patientenkontakt mit auf den Weg gegeben. Da wir sehr großen Wert auf die Qualität der Ausbildung legen, haben wir in der letzten Zeit bereits einige wertvolle Verbesserungen erzielen können: zB Reduktion der Stehzeiten, Verlagerung von administrativen Tätigkeiten und Routineaufgaben an andere Berufsgruppen. Dienstschluss nach einem Nachtdienst um 10.00, attraktive Fortbildungszuschüsse pro Ausbildungsjahr und Übernahme der Kosten für den Notarztkurs. Wir bieten außerdem: * Internationale, medizinische Fortbildungen * ausreichend Fortbildungsurlaube und Bildungskarenz * Betriebskrabbelstube und -kindergarten * Haushalts- und Kinderzulage * Sonderfreizeiten für bestimmte familiäre Anlässe * Möglichkeit der Dienstfreiheit an Weihnachten oder Silvester bzw. Ostern oder Pfingsten * Dienstwohnungen in unmittelbarer Nähe zum Klinikum Für diese Position ist ein KV-Mindestgehalt von 2.672,10 zuzüglich Dienstabgeltungen, Ambulanz- und Sonderklassegebühren in variabler Höhe vorgesehen. Detaillierte Informationen über unsere Ausbildungsmöglichkeiten erfahren Sie unter www.turnusmitzukunft.at Bei Interesse freuen wir uns über Ihre online-Bewerbung auf unserer Jobbörse: www.klinikum-wegr.at Nähere Informationen erhalten Sie bei: Mag. Sandra Scheidl, Personalreferentin Tel.: +43 (0) 7242 415 93871 Das Mindestentgelt für die Stelle als bzw. mehrere TURNUSÄRZTE/TURNUSÄRZTINNEN beträgt 2.672,10 EUR brutto pro Monat auf Basis Vollzeitbeschäftigung. Bereitschaft zur Überzahlung. n 17. Hotel- und Gastgewerbeassistent/in; Description: Eingebettet in einen lichten Lärchenwald, vor der großartigen Kulisse des Dachstein-Tauern-Massivs liegt das 4-Sterne-Hotel Lärchenhof in Ramsau am Dachstein. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir: 1 Hotel- und Gastgewerbeassistent/in für ein Lehrverhältnis. Anforderungen: * positiv abgeschlossene Pflichtschule * Einsatzfreude und Motivation * Freude am Umgang mit Menschen Wir bieten: * Lehrverhältnis mit einer Ausbildungsdauer von 3 Jahren * Entlohnung: laut Lehrlingsentschädigung * kostenlose Unterkunft und Verpflegung * familiäres Betriebsklima Dienstgeber: ****Hotel Lärchenhof, Ramsau 174, 8972 Ramsau/Dachstein, Tel.Nr: 03687/81962. Bewerbung: nach telefonischer Terminvereinbarung mit Herrn Matthias Walcher oder per e-mail: info@hotel-laerchenhof.at Nähere Informationen über unser Hotel finden Sie auf unserer Homepage unter: www.hotel-laerchenhof.at Die Lehrlingsentschädigung für die Lehrstelle als Hotel- und Gastgewerbeassistent/in beträgt 574,00 EUR brutto pro Monat. n 18. Restaurantfachmann/-frau; Description: Eingebettet in einen lichten Lärchenwald, vor der großartigen Kulisse des Dachstein-Tauern-Massivs liegt das 4-Sterne-Hotel Lärchenhof in Ramsau am Dachstein. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir: 1 Restaurantfachmann/-frau. Anforderungen: * positiver Pflichtschulabschluss * Motivation und Freude an der Arbeit Wir bieten: * Lehrstelle mit einer Ausbildungsdauer von 3 Jahren * Arbeitszeit nach Absprache * Entlohnung nach Lehrlingsschema * Zusätzlich wird geboten: Zimmer und Verpflegung kostenlos Dienstgeber: ****Hotel Lärchenhof, Ramsau 174, 8972 Ramsau/Dachstein, Tel.Nr: 03687/81962. Bewerbung: nach telefonischer Terminvereinbarung mit Herrn Matthias Walcher oder per e-mail: info@hotel-laerchenhof.at Nähere Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter: www.hotel-laerchenhof.at Die Lehrlingsentschädigung für die Lehrstelle als Restaurantfachmann/-frau beträgt 574,00 EUR brutto pro Monat.

n 19. Hotel- und Gastgewerbeassistent(en)innen; Description: Wir suchen für unser 4* S Hotel in Zell/ Ziller ab sofort: 2 Hotelund Gastgewerbeassistent(en)innen oder Gastronomiefachleute (m./w.) ANFORDERUNGSPROFIL: Pflichtschulabschluss erforderlich Arbeitsort: Zell/Ziller WIR BIETEN: Zimmer und Verpflegung kostenlos Arbeitszeit/Ausmaß/Dauer: Lehrverhältnis, Ausbildungsdauer: 3 Jahre KONTAKT: Bitte bewerben Sie sich bei: Familie Egger Tel.: +43 5282 2286 Hotel Theresa Hotel GmbH. Bahnhofstrasse 15 6280 Zell am Ziller Die Lehrlingsentschädigung für die Lehrstellen als Hotel- und Gastgewerbeassistent(en)innen beträgt 591,00 EUR brutto pro Monat. n 20. Koch/Köchin; Description: Eingebettet in einen lichten Lärchenwald, vor der großartigen Kulisse des Dachstein-Tauern-Massivs liegt das 4-Sterne-Hotel Lärchenhof in Ramsau am Dachstein. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir: 1 Koch/Köchin. Anforderungen: * positiver Pflichtschulabschluss * Motivation und Freude an der Arbeit Wir bieten: * Lehrstelle mit einer Ausbildungsdauer von 3 Jahren * Arbeitszeit nach Absprache * Entlohnung nach Lehrlingsschema * Zusätzlich wird geboten: Zimmer und Verpflegung kostenlos Dienstgeber: ****Hotel Lärchenhof, Ramsau 174, 8972 Ramsau/Dachstein, Tel.Nr: 03687/81962. Bewerbung: nach telefonischer Terminvereinbarung mit Herrn Matthias Walcher oder per e-mail: info@hotel-laerchenhof.at Nähere Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter: www.hotel-laerchenhof.at Die Lehrlingsentschädigung für die Lehrstelle als Koch/Köchin beträgt 574,00 EUR brutto pro Monat. n 21. Gastronomiefachmann/-frau; Description: Eingebettet in einen lichten Lärchenwald, vor der großartigen Kulisse des Dachstein-Tauern-Massivs liegt das 4-Sterne-Hotel Lärchenhof in Ramsau am Dachstein. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir: 1 Gastronomiefachmann/-frau für ein Lehrverhältnis. Anforderungen: * positiver Pflichtschulabschluss * Motivation und Freude zum Beruf Wir bieten: * Lehrverhältnis mit einer Ausbildungsdauer von 4 Jahren * Arbeitszeit: nach Absprache * gutes Betriebsklima Zusätzlich wird geboten: Zimmer und Verpflegung kostenlos. Dienstgeber: ****Hotel Lärchenhof, Ramsau 174, 8972 Ramsau/Dachstein, Tel.Nr: 03687/81962. Bewerbung: nach telefonischer Terminvereinbarung mit Herrn Matthias Walcher oder per e-mail: info@hotel-laerchenhof.at Nähere Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter: www.hotel-laerchenhof.at Die Lehrlingsentschädigung für die Lehrstelle als Gastronomiefachmann/-frau beträgt 574,00 EUR brutto pro Monat. n 22. Druckvorstufentechniker/in; Description: Für unseren Kunden in Mauerkirchen suchen wir 1 Druckvorstufentechniker/in AUFGABEN: * alle Arbeiten der Druckvorstufe zur Vorbereitung des Druckes * erstellen von Arbeitsanweisungen für den Druck * Text-, Grafik und Bilderfassung und deren Bearbeitung ANFORDERUNGEN: * gute Kenntnisse Adobe Illustrator * zum Erstellen und Korrigieren von Texten und die Kommunikation mit Kunden ausreichende Deutschkenntnisse * selbständiges Arbeiten, Teamfähigkeit, Verlässlichkeit ARBEITSORT: * 5270 Mauerkirchen ARBEITSZEIT: * Teilzeit, ca. 20 Stunden pro Woche in Absprache mit Dienstgeber KONTAKT: SERICOMP GmbH, Kinogasse 6, 5270 Mauerkirchen Frau Hubauer Telefon: 07724/70920 Email: doris.hubauer@sericomp.com Das Mindestentgelt für die Stelle als Druckvorstufentechniker/in beträgt 1.596,96 EUR brutto pro Monat auf Basis Vollzeitbeschäftigung. n 23. Gastronomiefachmann/-frau; Description:Unser Familienbetrieb mit bodenständiger Küche ist Mitglied der "Tiroler Wirtshäuser" und liegt auf 890 m Seehöhe in zentraler, ruhiger Lage. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort 1 Gastronomiefachmann/-frau, Lehrverhältnis AUSBILDUNGSDAUER: 4 Jahre ANFORDERUNG: abgeschlossene Pflichtschule ARBEITSZEIT: Vollzeitbeschäftigung nach Absprache - Mittwoch Ruhetag ZUSÄTZLICH WIRD GEBOTEN: - freie Unterkunft - freie Verpflegung - Mitfahrgelegenheit eventuell vorhanden ARBEITSORT: Weissenbach am Lech / Tirol KONTAKT: Bitte sende deine Bewerbungsunterlagen per Post oder E-mail an Herrn Rene Schweißgut. Hotel Gasthof Goldenes Lamm*** Oberbach 14 6671 Weißenbach Tel: 05678/5216 E-mail: info@goldenes-lamm.at www.goldenes-lamm.at Unser Highlight für Lehrlinge! Du hängst dich voll rein in deine Ausbildung und willst auch in der Schule glänzen? Wir unterstützen dich dabei und als Zuckerl obendrauf bezahlen wir dir die Internatskosten bei guten Leistungen! Die Lehrlingsentschädigung für die Lehrstelle als Gastronomiefachmann/-frau beträgt 574,00 EUR brutto pro Monat.


pagina 8 / oferte de muncã strãinãtate / cereri de muncã / vânzãri terenuri

Anglia, Scotia, Irlanda Cautam persoane tinere, inteligente, cunascatoare de limba engleza, cu simtul umorului, sociabile, care isi doresc un job modern (masaj erotic), 100% legal, cu castiguri substantiale. salariul minim garantat este de 3000 lire pe luna, cazare in apartament de lux, 4.000 EUR/luna, ruby_sexygirl@yahoo .com, Tel: 00447721533891

Germania, 3.000-8.000Euro pe luna Club de Noapte Ambiente R os e c auta doamne, domnisoare si dansatoare cu aspect fizic placut. Cazare a s i g u r a t a a c t e l e g a le, toto.doman@ymail.com, Tel: 0757919152

é Germania. Escort Class selectioneaza modele (+18), cu fizic deosebit, ce doresc sa lucreze intr-un mediu ambiant select, fara stres, dar si castiguri substantiale zilnice: de la 400 euro in sus. Cazare inclusa, asig. transport, acte legale. Rasp. si la beep/ SMS ori pe messenger, 20.000 EUR/luna, Angajam zidar brandenburg.deluxe@yahoo. n Belgia. tencuitor fatade; zidar tencuitor com, Tel: 004915207163056 plafonare manuala 40mp/zi n Italia. Contracte pereti plafoane colturi; cioplitor slefuitor piatra marmura granit pentru: infirmiere, cu experienta in prelucrare, montare, zidarie si inscriptii menajere, cameriste. monumente funerare, 0769424035, persoana cu experienta in 0268470183, servicii si ingrijiri funerare 0747661527, (inmormantari, toaletari, aranjari si purtari de sicrie); 0769875604, tamplar montator cu experienta www.epp-jobs.com, in reconditionarea de scari de lemn, marmura, beton, Tel: 0368461642, metalice cu material de noua 0729772702 generatie. Se solicita minim 5 ani experienta in domeniul pentru care se aplica, cunostinte medii si avansate de lb franceza, permis B, office@job-dinamic.ro, Tel: 0372781626

Berceni, Obregia (fosta Calabria), vând teren 160 mp s patiu c omerc ial toate utilitatile, discutabil, accept si variante, 65.000 EUR, Tel: 0761379944 n Brãila, Ianca, central, la ºoseaua naþionalã, loturi de casã, 300mp fiecare cu acces direct la toate utilitãþile oraºului, negociabil, 15 EUR/mp, Tel: 0766782167, 0767716768 n Brebu, Prahova, 700mp, toare utilitatile, toate actele, ideal casa vacanta, zona superba, acces asfalt, 11.000 EUR, Tel: 0763150134

Chiajna - Acvilei, proprietar, vand teren intravilan 400mp, gaze, luminã, asfalt, negociabil, 30.000 EUR, Tel: 0733015060 Constanþa, Neptun, ocazie: persoana fizica vand teren intravilan construibil la intrarea in statiune; pret negociabil, 12.000 EUR, chmgrg@yahoo.com, Tel: 0727760233, 0762222842

n Dobroeºti, vand urgent teren intravilan, zona vile, 3 loturi a cate 500 mp fiecare. Toate utilitatile, 55 EUR/mp, renata.panait@yahoo.com, Tel: 0744608167, 0766320674 n Dorobanþilor, autorizatie de construire, suprafata 170mp, deschidere pe colt, 205.000 Plãtãreºti, sat EUR, matei@apulum94.ro, Tel: vand teren 0726882482 860mp, Tel:

n Cãlãraºi, Dorobantu, intravilan Europeana. ªofer tir 0725941897 pentru comunitate, n Cernica Lac -Pãdure, zonã experienta minim 1 vile, 900mp, curent electric, curentã, bretea Autostrada an, resurse.umane apã Soarelui, parcelabil, cadastru, @karavan.eu, Tel: certificat urbanism, negociabil, 39.000 EUR, Tel: 0722123473 0722155565 n Cernica, Sat Tânganu, Ilfov, vand teren 1380mp, proprietar, intravilan, 18e/mp, negociabil, Tel: 0723244877 n Colentina, depou, 310mp, deschidere 12.5m, liber, gaze, canalizare, 70000Eur, n Menajerã. Fac menaj: 250 EUR/mp, curatenie, spalat, calcat, Tel: karmenvisan@gmail.com, Tel: 0747036907, 0766801621 0723287567

é Uniunea

é Germania. Club Rubin Germania cauta doamne si domnisoare cu aspect fizic placut, varsta minim 18 ani, preferabil cunostinte in limba engleza/ germana/ franceza. Castig intre 6.00010.000E/luna. Cerem si oferim s erioz itate, fkkrubin@yahoo.ro, Tel: 0 7 6 7 6 0 9 7 8 2 , 0049078124540

12 Iunie 2013

Dragomireºti-Deal, vand teren intravilan, 1000mp, T40/P70, gaze, curent electric, 25 EUR/mp, Tel: 0728100592

n Eminescu, 260mp, deschidere 18m, POT 60%, CUT max 6, P+9, toate utilitatile, 220.000 EUR, matei@apulum94.ro, Tel: 0726882482

n Ghencea 509 mp, dublã deschidere 10- 36 mp, strada Ghidiceni, toate utilitãþile, ideal duplex sau bloc. 200E/ mp, Tel: 0722848678 n Giurgiu Naipu, particular, vând teren 1.000mp intravilan, 35km de Bucureºti, discutabil, 5.000 EUR, Tel: 0723692421 n Giurgiu, Bâcu, Dragomiresti, 1200 mp, 7km de la Carrefour Militari. Terenul se afla in localitate, nu in câmp. Gaze si apa la poarta, malex@digi.ro, Tel: 0722269092


12 Iunie 2013 n Grãdiºtea Comunã, jud. Ilfov, 10.000 mp teren, lângã intravilan, utilitãþi curent, gaze, asfalt, Tel: 0728084059 n Grãdiºtea Comunã, jud. Ilfov, lot pentru casã 750 mp, asfalt, curent, gaze, 6000E, Tel: 0728084059

n Mãgurele sosea 2000m, deschidere dubla la drum asfaltat 90/23, 24.000 EUR, Tel: 0788612371 n Militari 10.000mp, zona Metro Militari ºi 920mp Militari, str. Viscolului, Tel: 0721251509

Otopeni, DN1, km 15, proprietar, locatie expunere vizuala si trafic auto maxime, 1400mp, 35m deschidere. Eventual inchiriere, Tel: 0743221063

vânzãri terenuri / case-vile / pagina 9 Ozana, Trapezului, teren intravilan suprafata 579 mp + 60mp din drum de servitute, Zona vile, linistita, Drum betonat, Partial imprejmuit, Curent elec tric , gaz e, 5 7 . 9 0 0 E U R , radu_bog1973@yahoo.com, Tel: 0757964115

n Rahova, Tiparnitei, ND Cocea 920-4500mp deschidere 23m, curent, gaze, 25 EUR/mp, Tel: 0213358801, 0745121477

n Tulcea, Murighiol, 1860mp, intravilan, central, dubla deschidere, curent la teren, ideal casa de n Popeºti-Leordeni particular, vacanta/pensiune, 12.000 EUR, Intrarea Bateriei, intre case, Tel: 0763150134 350-1050mp, utilitati in zona, 125 EUR/mp, Tel: 0767417517

Prahova, Ploieºti, zona B, 1200mp, deschidere 15m, 2 corpuri casa degradate, utilitati, curent, 60.000 EUR, Tel: 0733028994 n Progresul, Gara Dedeman, loturi 1500mp, 4765mp, 11000mp, utilitati, trifazic, ingradit. 155E/mp+TVA, Tel: 0213358801, 0745121478

Comuna, é Berceni Str.Oituz. proprietar vand casa la cheie costructie 2013, proiect si amenajare interioara deosebita, teren 450 mp, casa 130 mp, Utilitati: drum asfaltat de 11m, gaze, curent, cablu tv, internet, 95.000 EUR, rodicapo@yahoo.com, Tel: 0726395113

é BUZÃU, CERNÃTEªTI, COMUNA SAPOCA, LA 10 KM DE BUZAU, CASA 120MP, 4 CAM, 3 HOLURI, BAIE SI BECI. BUCATARIE DE VARA CU TERASA, BALCON SI FOISOR, PISCINA DE 12MP, CLADIRE AUXILIARA CU O SUPRAFATA DE 70MP. TEREN CURTE 2.500 MP SI TEREN LANGA CURTE DE 3.000MP, TEL: 0762218053

n Dâmboviþa, Gãeºti, 1500mp langa padure cabana lemn, 1 camera, apa curte, gaze poarta, gard nou, km 70, 7.000 EUR, Tel: 0762322599 n Domenii, Sanatescu, vila noua, 300mp, living si 4 dormitoare, teren 150mp, 298.000 €, Tel: 0726882482, matei@apulum94.ro, n Dorobanti capitale Vila noua, situata in zona capitalelor din Dorobanti, finisaje de calitate, spatii generoase, curte libera, terase, garaj etc, 1.800.000 EUR, matei@apulum94.ro, Tel: 0726882482 n Drumul Sãrii P+M, renovata 1997, gresie, faianta, parchet, termopan, centrala termica, deschidere la 2 strazi, curte amenajata, 320.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446 n Drumul Taberei Vila 5 camere, P+1+M, 170mp, 270mp teren, utilitati, 143.000 EUR, dragos@apulum94.ro, Tel: 0749233924

n Giurgiu, Bãneasa, vand casa din caramida, cu veranda, 4 camere, 2 bucatarii, baie, gresie, faianta, usi interior schimbate, pivnita, trotuare uzuale din beton, vie, gradina de legume, gradina de flori, 25.800 EUR, Tel: 0766499200 n Giurgiu, Joiþa, casã la gata, toate utilitãþile, amprentã 100 mp, 47.000 EUR, Tel: 0765511779, 0761182116

Giurgiu, Joiþa, la 9 km de Carrefour Militari, casã la cheie, 100 mp amprentã cu 500 mp teren, 48.000 EUR, Tel: 0765511779, 0761182116

Giurgiu, Sãbãreni, 15 km de Cora Lujerului, vilã stradal, 500 mp teren, toate utilitãþile, direct proprietar, Tel: 0765313353

é Giurgiului, Luicã, proprietar vând casã ºi teren 400mp, negociabil, 120.000 EUR, Tel: 0742048508

é Chiajna 3 dormitoare, 2 living, 2 bai, bucatarie, terasa etaj, terasa parter, pivnita, absout toate utilitatile la gata, finisaje lux, polistiren 10, curte amenajata, gazon, put 42m tot la gata, 95.000 EUR, shobidan@yahoo.com, Tel: 0765488519

n Giurgiu, Mironeºti, vand casa cu curte in suprafata de 1600 mp, la 40 km de Bucuresti, Tel: 0730297711

n Popeºti-Leordeni curte 500 mp, la cheie, 5 dormitoare, 3 bãi, living, bucatarie, garaj, Tel: 0767440204, 0760778431

n Militari Apusului, P+1+M, 160mp utili, 240 mp supf. teren, 2007, cadastru, intabulare, 143.000 EUR, dragos@apulum94.ro, Tel: 0749233924

Militari zona Rosu, stradal, particular, vand vile la cheie, parter+etaj, pret de la: 80000 E, 100.000 EUR, Tel: 0725360950 Militari casã P+1 la Bâcu-Dragomireºtiieºire cartier Militari, 140 mp, 45.000-75.000 Euro, utilitãþi, beci, terasã, etc, 0723248579, 0721059692 Militari, lux, full, garaj (subsol) +P+E+Pod, 2004. Variante, proprietate micã sau ap+diferenþã. Accept credit ipotecar, discutabil, 215.000 EUR, Tel: 0744497623

n Cãlãraºi, Fundulea, casa de vacanta, living si 3 dormitoare, mansarda open space, piscina, teren de tenis, etc, 95.000 EUR, matei@apulum94.ro, Tel: 0726882482

é Giurgiu, Joiþa, (Dragomireºti-Ilfov), vilã la cheie, 3 camere, amprentã 100 mp cu 500 mp teren, 48.000 EUR, Tel: 0765511779, 0761182116

Militari, Joiþa, la 9 km de Carrefour Militari, vilã 160 mp locuibili, 3 dormitoare, 2 bãi, camerã tehnicã, living, 500 mp teren, toate utilitãþile, negociabil, Tel: 0765511779

é Muncii (Hurmuzachi), casã S+P+ET+M+ magazin 42mp, d- 12, 5m. Bravu, sc 175mp, teren 157mp, renovat interior, proprietar, 149.000 EUR, Tel: 0721266778

é Prahova, Cheia, vand casa vacanta P+1, (parter: terasa, sufragerie 50m, bucatarie, dormitor, baie; etaj: 3 dormitoare, baie, balcon), foisor, calitate deosebita, negociabil, 55.000 €, Tel: 0722689722, 0212214493

Republica, vand teren 2975mp si vila p+1, 200mp, ideal birouri. In curte exista cantar pt masini mari. Cladirea este din anul 2000, 2 0 0 . 0 0 0 E U R , vd.2009@yahoo.com, Tel: 0764630515 n Suceava, Berchiºeºti, propietar intabulat, vand urgent casa cu anexe, cu posibilitate extindere mansarda, la 20km de Suceava, sosea asfaltata, central, fantana, apa curenta, canalizare, 20.000 €, 0721469396, nicurotaru26@yahoo.com

n ªtefan

Cel Mare vilã 8-10 camere, teren 500mp, garaj dublu, toate îmbunãtãþirile, Tel: 0766461838

n Vidra Creþeºti, Ilfov, casã 4 camere, curte 140mp, asfalt, 20km de Bucureºti, negociabil, 13.500 EUR, Tel: 0742740818


pagina 10 / vânzãri garsoniere / 2 camere

n Berceni, Blv. Obregia, sect. 4. Particular, Vand garsoniera conf. 2, 18 mp, bloc 3/10, este curata, ca noua, renovata, imbunatatiri UM+P+G+F+T, contorizare, 5 min. de metrou, 22.000 EUR, Tel: 0740270311, lazar.ionut@gmail.com,

Taberei Bdul n Drumul Timiºoara nr. 89 2/4 54mp bloc 2010 Particular, Tel: 0729820003, 0754040286

n Iancului, Avrig, garsoniera, cf. 1, et. 8/10, an 1980, UM+G+F+P+T, A/C, mobilata, utilata, aproape metrou, 36.000 EUR, gaby_budu@yahoo.com, www.tehno-galax-imobiliare.ro, Tel: 0727280816

Veteranilor, n Militari, parter/10, conf. 1/dec, 38 mp, g+f+t, constructie 1980, urgent, 28.500 EUR, Tel: 0728005657, 0745055657

Ghencea n Prelungirea Proiect Nou Red House 3, stradal, finisat complet, centrala de apartament, lift, locuri parcare, bucatrie mobilata si utilata complet, 41mp, 33.300 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188

n Prelungirea Ferentari, Iacob Andrei, particular vând garsonierã conf. 3, gaze, apa calda, balcon, bloc reabilitat, discutabil, 12.000 EUR, Tel: 0723692421 n Prelungirea Ghencea Bloc2013, amenajat complet, bucatarie mobilata si utlata, lift, parcare, 33.500 EUR, mariana@apulum94.ro, http://www.red-house.ro, Tel: 0733683447

n Drumul Taberei, Prelungirea Ghencea, bloc2013, amenajat, centrala termica, lift, 45.200 EUR, mariana@apulum94.ro, Tel: 0733683447 n Drumul Taberei, proprietar, semi-decomandat, renovat in totalitate, curat, spatios, 60mp, liber, bloc reabilitat recent, 46.000 EUR, Tel: 0724245143, vpopescu04@yahoo.com,

n Unirii, garsoniera amenajata, bloc1996, stradal, vedere spate, etaj 5, paza, 59.500 EUR, mariana@apulum94.ro, Tel: 0733683447

n Vatra Luminoasã particular, vand garsoniera et. 9 (terasa), posibilitati extindere, 26.900 EUR, Tel: 0723097938

n Nerva Traian stradal, 6/9, bloc 1995, decomandat, vedere mixta, finisaje deosebite, mobilat, bloc curat, 95.000 EUR, Tel: 0733683446, laura@apulum94.ro, n Nerva Traian, Mircea Voda, stradal, bloc 2000, etaj 6/8, decomandat, 64 mp, renovat, aproape de metrou, 80.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446

n Ferentari blocurile rosii, apartament 2 camere decomandat, et. 2, boxa, proprietar, 28.000 EUR, Tel: 0723648131 v anz are é Sãlaj, garsoniera, bloc nou izolat termic, parter, cu multiple imbunatatiri. urgent, pret negociabil, 20.500 EUR, mariusado11@yahoo.com, Tel: 0727020276, 0752839724 Prosper, n Sebastian, garsoniera, 5/8, decomandat, 1989, finisata, mobilata, utilata, aer conditionat, loc parcare, 45.000 EUR, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448

é ªTEFAN CEL MARE, OBOR, GARSONIERA, BLOC MOBEXPERT, SUPRAFATA 33 MP, DECOMANDATA, 10/10, BLOC MIXT, AN CONSTRUCTIE 1988 GRESIE, FAIANTA, PARCHET, TERMOPANE, BALCON, USA METALICA, BUCATARIE MOBILATA, APOMETRE, 40.000 EUR, TEL: 0722672898 é Pantelimon, intersectia Iancului (Electroaparataj langa Stadionul National Arena); Partic ular, Garsoniera (1976 - bloc armata) complet mobilata, c u s patiu mare de depozitare; utilata (g, f, t, p, usa met.), renovata in martie; cf 1; decomandata concept apartament; 3/10, Bloc mixt, stradal, reabilitat termic - magazin la s c ara, 41.000 EUR, brz_sorin@yahoo.com, Tel: 0731985403

12 Iunie 2013

n Unirii, amenajari din constructie, bloc stradal, vedere spate, 67.000 EUR, mariana@apulum94.ro, Tel: 0733683447

n Cãlãraºilor, Agricultori, vând apartament 2 camere în vilã, et. 1/3, 77.000E, Tel: 0722569509 n Camil Ressu piata Salajan, metrou Nicolae Grigorescu, semidecomandat, etaj 2/10, liber, cadastru, intabulare, proprietar, eventual inchiriez, Tel: 0735950648 n Cantemir, Unirii, ultracentral, etaj 5/8, 55mp, pret negociabil, 70.000 EUR, Tel: 0736239694 COLENTINA VA N D APARTAMENT 2 CAMERE DRISTOR KEBAB, SEMI-DECOMANDAT ETAJ 9/10 REABILITAT, TERMOPAN, APOMETRE, REPARTITOARE, INTABULARE, 51MP. NU SE ACCEPTA CREDIT PRIMA CASA. APROAPE SI DE PIATA OBOR, KAUFLAND, RATB 21, 101, 66. TOATE ACTELE SI TAXELE LA ZI, 4 1 . 0 0 0 E U R , ALINTORBA@YAHOO.DE, 0720438222, 0722822575 n Constructorilor, sector 6, vand apartament 2 camere, cf.I, bloc 2/4, mobilat clasic, fara intermediar, 0745074482 n Cotroceni vanzare 2 camere, 67mp din care 15mp terasa, etaj 1/2, complet renovat si utilat, gresie, faianta, parchet, centrala proprie, 75.000 EUR, dragos@apulum94.ro, http://www.apulum94.ro, Tel: 0749233924

é Crangasi, vand apartament cu 2 camere, comfort 1 semi-decomandat, din 1970, 49, 5mp, fara balcon, curat, cu imbunatatiri, loc de parcare, zona linistita aproape de supermarket, scoala, parc Auchan si mijloace de transport - metrou, tramvai si autobuz. Apartamentul se poate vinde si mobilat si nemobilat.Urgent plecam din tara. Rugam seriozitate, 49.000 EUR, raluca_ana2001@yahoo.co.uk, Tel: 0721508408 n Crângaºi, Giuleºti, urgent, str. Finta, necirculatã, 2/4, conf. 1, toate îmbunãtãþirile, mobilat, balcon, geam baie, proprietar, toate actele, negociabil, 52.000 EUR, Tel: 0766782167, 0767716768

Drumul Gãzarului, vand apartament 2 camere, confortf II, Tel: 0752783804 n Drumul Sãrii, Razoare, 1/4, decomandat, bloc 1987, fara amenajari, zona linistita, mijloace de transport, 61.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446 n Drumul Sãrii, Razoare, 6/8, decomandat, bloc 1989, amenajat, bucatarie mobilata si utilata, zona linistita, 71.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446 n Drumul Taberei Aleea Istru, 52mp, etaj 4/4, renovat, bloc reabilitat, 50.000 EUR, dragos@apulum94.ro, Tel: 0749233924 n Drumul Taberei Favorit, vanzare apartament 2 camere, decomandat, 50mp, etaj 4/4, gresie, faianta, parchet, repartitoare, apartamentul se vinde cu mobila de bucatarie. Zona linistita cu multa verdeata, mijloace de transport, etc, 45.500 EUR, dragos@apulum94.ro, Tel: 0749233924 n Drumul Taberei, Prelungirea Ghencea, bloc 2013, amenajat complet, centrala termica, lift, 41.400 EUR, mariana@apulum94.ro, www.red-house.ro, 0733683447

n Iancului, Ritmului, 2 camere, etaj 2 din 10, semidecomandat, 54mp, an 1980, bloc stradal, fara imbunatitri, acces la toate mijloacele de transport in comun, metrou, piata, scoala, gradinita, supermarket, policlinica, 54.000 EUR, gaby_budu@yahoo.com, www.tehno-galax-imobiliare.ro, Tel: 0727280816

proprietar é Otopeni, apartament decomandat, constructie noua, baie cu cada, parchet 12mm, usa metalica, 60mp utili, centrala pe gaz, ocupabil imediat, 52.000 EUR, Bianca.iercu@yahoo.com, Tel: 0745750171, 0766482708

n Militari Apusului, centralã termicã, calorifere noi, contorizat, termopane, uºã metalicã, Tel: 0723131749 n Militari, Lujerului, etaj 5/10, confort 2, fãrã îmbunãtãþiri, urgent, 33.000 EUR, Tel: 0745055657, 0728005657 é Plevnei 15, Kogalniceanu, 2 camere 1959 Dec, 4/6 Curte interioara 1500mp/20mp prin contract, Mobilat, Utilat, Liber, 49.11mp, G-F-T-P, 2 locuri parcare, 60.000 EUR, adrian.manea84@gmail.com, Tel: 0754016116 é Militari, Lujerului, str Cetatuia, liber apartament 2 camere, confort 2, decomandat, 43mp, fara imbunatatiri, etaj 10/10, liber, particular, exclus intermediari, pret negociabil, 34.000 EUR, panache_eva2000@yahoo.com Tel: 0763879831 n Moºilor, stradal, amenajat, modificat, vedere fata, 66.500 €, mariana@apulum94.ro, Tel: 0733683447 n Moºilor-adiacent, 2 camere, 2/8, decomandat, 57mp, finisat, vedere spate, 1984, pret 65.000 euro, 65.000 EUR, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448

n Nerva Traian, Intre Bd Unirii si Metrou Timpuri Noi, Bloc 2013, finalizare August, S+P+6 Etj. Ultimile 7 apartamente, Lift, contorizare individuala, 4ap/etj. a cate 2 camere, suprafete construite intre 63 68mp, preturi intre 70.000 75.500 Euro tva inclus, Centrala Termica proprie, Calorifere, Usa Metalica, Zugravit, Termopan, Videointerfon, instalatii electrice, sanitare si termice, 2000 Euro rezervarea, comision 0%, 70.000 EUR, aurelburlan@gmail.com, Tel: 0722729252

é Popeºti-Leordeni, Confort City, Splai Unirii, Vitan Barzesti, apartament 2 camere, nou, mobilat, utilat (cuptor, plita, masina spalat), et. 2, an 2008. Poate fi amenajat ca 3 camere, 58.000 €, razvandragoi@yahoo.com, Tel: 0727776298 n Prelungirea Ghencea, Direct Dezvolator, Red House 3, finisat complet, centrala, lift, parcare, stradal, utilitati, canalizare, comision 0, 41.400 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188 n Prelungirea Ghencea, Proiect Nou Red House 3, stradal, finisat complet, centrala de apartament, lift, locuri parcare, bucatrie mobilata si utilata complet, 49.500 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188 n Prelungirea Ghencea, Red House 3, bloc nou, Direct Dezvoltator, finisat la cheie, centrala de apartament, lift, stradal, bucatarie mobilata si utilata complet, 53.000 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188


12 Iunie 2013 Cartier n Popeºti-Leordeni, Confort City - Domus Stil, la 2 km de Autovit. Apartament Rezidential predare credit facut direct la dezvoltator: mai sunt 45 rate a 707 euro (se preda cu buletinul la notar, fara acte doveditoare salariu sau cifra afaceri-societate), complet dotat si utilat. etaj 4/11 suprafata utila 64m, suprafata construita 85m, usa metalica, parchet 12mm, termopan, centrala termica proprie, mobilier comanda, bucatarie complet utilata si mobilata, lcd-uri in fiecare camera - full hd, tapet comanda Germania, lustre-comanda, jacuzzi, dressing/pantofar oglinda comanda, balcon, loc de parcare proprietate. Se vinde complet dotat si utilat. pret cash 65.000 euro; vanzare cash 65000 euro sau 35000 euro avans si preluare contract facut la dezvoltator se preia cu buletinul, garantia o constituie apartamentul in sine, 35.000 EUR, info@cesiune.ro, Tel: 0756209818, 0758361361 n Prelungirea Ghencea, Red House 3, bloc nou, Direct Dezvoltator, finisat la cheie, decomandat centrala de apartament, lift, stradal, bucatarie mobilata si utilata complet, 58 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188 n Progresul Piaþa, ap. 2 camere, semidecomandat, et. 6/10, îmbunãtãþiri, Tel: 0760735112

vânzãri 2-3-4 camere / spaþii comerciale / închirieri oferte camere / case-vile / pagina 11 n Tineretului 2 camere, 7/8, finisat recent, 54mp, bucatarie mobilata, vedere superba, parc, 69.000 EUR, n Herãstrãu bloc nou 2013, elisabeta@apulum94.ro, Tel: finisat complet ultra modern, lift, parcare subterana, spatios 0733683448 luminos, zona linistita, centrala pret negociabil, Tineretului, ap 2 camere proprie, bBloc 2012 ultramodern, etaj 112.000 €, Tel: 0788364188, 5/12, lift panoramic, la gri emanuel@apulum94.ro, avansat, 58mp, decomandat c u balc on, c ontoriz are proprie, vedere directa parc n Militari Gorjului, si Sun Plaza, 75.000 €/mp, semidecomandat, parter/4, patric.popovici@mail.com, stare foarte bunã, mobilã nouã, G, F, P, Termopan, Tel: 0722309881 aproape metrou, 57.500 EUR, n Turda - Mihalache (Str. Tel: 0722211833 Cluj) vand apartament 2 n Moºilor, 3 camere, stradal, camere semidecomandat, bloc 7/8, finisat, mobilat complet. reabilitat termic, parter/P+8, Liber, 83.000 EUR, supr. utila 50mp, an constr elisabeta@apulum94.ro, Tel: 1986. Alte detalii: termopane, 0733683448 A/C, P+G+F (2001) pret negociabil, 69.500 EUR, buzuru2000@yahoo.com, Tel: 0733582794 n Nerva Traian stradal, 6/8, decomandat, bloc 1995, vedere fata-spate, bloc curat, semiamenajat, liber, predare n Unirii bulevard, apartament imediat, 95.000 EUR, 2 camere, bloc nou, urgent. laura@apulum94.ro, Tel: Plec din tara, 73.000 EUR, 0733683446 Tel: 0721722808 2 camere, n Unirii, decomandat, 1/8, fantana mare, 65mp, neamenajat, 98.000 euro, 98.000 EUR, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448

n Rahova, Buzoieni, vand apartament 2 camere, cf.I, semidecomandat, imbunatatiri, acte la zi, loc parcare, n Carol I, Hristo Botev negociabil, 47.500 EUR, Tel: (Sfintilor), 120mp, 3/4; sau chirie 400E/luna, 100.000 0744381345 EUR, Tel: 0745121477 n Chitila-Ilfov vand 3 camere, 2 balcoane, 2 bai, modernizat n Stefan Cel Mare Aleea recent, 85mp, 54.000 EUR, Circului, mobilat complet, Tel: 0765426626 finisat ultra moder, et 3/4, bloc caramida, langa parc, vedere n Cotroceni, Arenele BNR, superba, zona deosebita, 2/6, semidecomandat, 2012, finisaje lux, 4 aere 87.900 EUR, conditionate, zona linistita, emanuel@apulum94.ro, Tel: posibilitate garaj, 188.000 0788364188 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446 n Cotroceni, decomandat, P/2, 90mp utili, curte proprie 80mp + spatiu depozitare, complet renovat si utilat, 135.000 EUR, Tel: 0749233924

é Timpuri Noi

apartament nou, bloc 2008, 65mp+50mp terasa, finisaj la cerere, 107.000 EUR, Tel: 0730106207 n Tineretului 2 camere, stradal, vedere parc, 52mp, 1/10, semidecomandat, metrou, finisat, zona superba, 75.000 EUR, Tel: 0733683448, elisabeta@apulum94.ro,

n Dorobanti Bloc 2010, Duplex, super lux, mobilat si utilat complet, et 6si7, terasa, vedere panoramica, 127 mp, 3 bai, 2 dormitoare, 175.000 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188 n DRUMUL TABEREI, IALOMITEI, 2/4, DECOMANDAT, REABILITAT, DEOSEBIT, TOATE AMENAJARILE, INSTALATII USI INTERIOR NOI, 56.000 EUR, TEL: 0723173783, 0723510200 n Drumul Taberei, proprietar apartament 3 camere G+F+T curat, 70.000 EUR, Tel: 0725521346, 0721666626

é Otopeni, 3 camere, sup. utila 120mp, 2 bai, curte proprie, loc parcare, drum asfaltat, la 300m de Mega Image, zona deosebita, 80.000 EUR, Tel: 0761970500

n Regie 110mp, 1/2 toate îmbunãtãþirile, 0766461838

vilã, n Drumul Taberei, bloc 2013, Tel: apartamentul este amenajat complet, centrala termica proprie, lift, 79.000 EUR, mariana@apulum94.ro, http://www.red-house.ro, Tel: Prosper, 3 0733683447 n Sebastian, camere, 84mp, 4/8, decomandat, 3 balcoane, 1989, vedere dubla, 2 grupuri sanitare, 77.000 EUR, n Herãstrãu, bloc nou, finisat elisabeta@apulum94.ro, Tel: complet, parter/5, parcare 0733683448 subterana 2 locuri, terasa 60 mp, boxa, langa parc, 320.000 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: n Tei, Bd. Lacul Tei, langa 0788364188 biserica Trei Ierarhi, cf. 1, semidecomandat, 2/10, reabilitat termic, usa metalica, 78 mp, balcon mare comun pe n Nordului Bloc nou, finisat 2 camere, constructie 1975, ultra modern, mobilat si utilat fara imb, interfon, zona complet, 3 bai, 2 balcoane, 2 linistita, merita vazut, locuri in subteran, bucatarie 61.500 EUR, Tel: 0769923895 mobilata si utilata. 190 mp, et 3/5, 390.000 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188 str. Londra, n Victoriei, proprietar vand apartament 3 camere, baie 1, bucatarie, vestibul, logie (loc parcare n Rahovei, vand apartament 4 inchiraiat ADP 1), etaj 2 din 4. camere, stradal, imbunatatiri, Renovat, gresie, parchet, proprietar, 65.000 EUR, termopane, jaluzele exterioare, carmelavatui@yahoo.com, Tel: complet mobilat, pretabil 0723452560 inchiriere (fara nici o alta imbunatatire). Suprafata construita 74mp, Tel: 0724206839 n Titan, Trapezului, proprietar n Vitan Mall, decomandat, vand urgent 4 camere amenajat, 80mp, etaj7/8, decomandat, 2 bai, intretinut, mixta, negociabil, vedere dubla, hol in H, 2 vedere grupuri sanitare, 85.000 EUR, 49.900 EUR, Tel: 0737174905 mariana@apulum94.ro, Tel: n Titan, Trapezului, 0733683447 proprietar, vand urgent 4 camere, decomandat, 2 bai, intretinut, vedere mixta, negociabil, 49.900 EUR, Tel: n 13 Septembrie 3 camere, decomandat, 3/8, gresie, 0737174905

faianta, parchet, termopan, usa metalica, 78mp, 75.000euro, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448 n 13 Septembrie, Prosper, stradal, vedere mixta, gresie, n Pantelimon, Cora, particular, faianta, parchet, termopan, loc vand 3 camere dc, 6/10, 2 parcare, 80.000 EUR, balcoane, 1 baie, liber, laura@apulum94.ro, Tel: 49.800 EUR, 0733683446 claudiu.penciu@gmail.com, Tel: 0756028101

Pantelimon, Aleea Vergului, vand apartament 3 camere 3/10, semidecomandat, 43.900 EUR, Tel: 0740120107

n Rahova strada Dumbrava -Noua 3camere cf. 1 1982 63mp etaj2/8 2grupuri sanitare termopan renovat 2010, 60.000 EUR, Tel: 0768080468 n Rahovei, Lic Bolintineanu, sect 5, proprietar, apt 3 cam, modernizat, et 7/8, suprafata utila 80mp, g/f, centrala termica, bloc reabilitat termic, 30m statia trmvai 32, 10-15 min Pta Unirii. Vizite: martea intre 18-20; contact telefon sau preferabil e-mail, 70.000 EUR, Tel: 0722297186, donici795@yahoo.com,

n Aviatorilor, Aleea Modrogan, parter, 130mp utili, curte, zona deosebita, 225.000 EUR, matei@apulum94.ro, Tel: 0726882482

n Decebal Dristorului, vând apartament 4 camere, stradal, vedere mixtã, 1/4, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, Tel: 0762111993 n Decebal, Dristorului, vand apartament 4 (patru) camere stradal, vedere mixta, etaj 1/4, 2 gr.sanitare, 2 balcoane, Tel: 0762111993 n Dorobanþilor renovat complet, parchet bambus, centrala proprie, 92 mp utili, parcare, 145.000 EUR, matei@apulum94.ro, Tel: 0726882482

n Central inchiriem camera pentru tineri in apartament la curte, Tel: 0721138173 n Giurgiului, Toporaºi, camerã în apartament de 2 camere decomandat, 300Ron + cotã parte la întreþinere, Tel: 0742740818, 0745031755 n Sãlãjan, inchiriez o camera dintr-un apartament cu 2 camere, 120 EUR/luna, Tel: 0764704328 n Vitan Real, primesc in gazda o persoana de sex feminin, nefumatoare, Tel: 0213460668, 0760290370

n 13 Septembrie, Posta Puisor, D+P+2+M, 12 camere, 400mp teren, 520mp construiti, 4 grupuri sanitare, 2.800 EUR, mariana@apulum94.ro, Tel: 0733683447

n UNIRII, TIMPURI NOI, VAND APARTAMENT 4 CAMERE CONSTRUCTIE 2012 FINISAT SI AMENAJAT, ZONA REZIDENTIALA. APARTAMENT DUPLEX (ETAJELE 5+6). ET5: LIVING + BUCATARIE OPEN-SPACE, DORMITOR, BAIE. ET6: 2 DORMITOARE, BAIE, 82.000 €, SILVIULUKA@YAHOO.COM TEL: 0735676333

n Vitan Mall ap 4 camere, 2/4, semi decomandat, 110mp, 2 balcoane, 2 grupuri sanitare, superfinisat, 2 locuri parcare, 128.000 €, Tel: 0733683448, elisabeta@apulum94.ro,

n 13 Septembrie Novaci, 92mp utili, et 4/8, decomandat, imbunatatit, centrala proprie, 89.000 EUR, Tel: 0749233924, dragos@apulum94.ro,

n Berceni Luica nr. 120, vand cladire s+p+1+mansarda, 80mp utili pe nivel, Tel: 0722235195, 0722246890 n Prelungirea Ghencea, parter, 54 mp utili, stradal, pret discutabil. Direct dezvoltator, 57.000 EUR, matei@apulum94.ro, Tel: 0726882482

Cotroceni metrou Eroilor, Costache Negri 18A, toate utilitatile, casa 50mp, gresie, faianta, nemobilata, curte 200mp, negociabil. Bosonea, Tel: 0744221625 n Herãstrãu,

Cartierul Francez, duplex p+1, mobilat lux, 1.499 € / luna, 0744267781, 0213358801 Prahova, Sinaia, str. Mihail Kogãlniceanu, la 3 minute de hotel Internaþional, particular, vilã 4 camere, 120mp, complet utilat ºi mobilat, parchet, termopan, gresie, faianþã, centralã termicã, toate noi, recent renovat, curte 150 mp, vedere excepþionalã spre munte, ideal pentru locuit sau casã de vacanþã, Tel: 0733106680


pagina 12 / închirieri oferte garsoniere / 2-3 camere / spaþii comerciale

n Alba Iulia confort II, mobilata modern, utilata, curata, 180 EUR/luna, Tel: 0788612371 n Banu Manta, aproape de bd. Ion Mihalache ºi spitalul Sf.Maria, 34mp, 7/9, 1982, reabilitatã termic, termopane, gresie, faianþã, complet utilatã, mobilatã, UPC+internet 120 Mbps, 260 Euro/lunã+1 garanþie. Fãrã intermediari, Tel: 0767879595 Asociatie n Dorobanþilor, Proprietari inchiriaza garsoniera 22mp, parter, renovata, preferabil firma, Tel: 0766132057, 0744336902 n Drumul Taberei, Plaza, etajul 7 din 10, confort 1, semidecomandata, nemobilata, neutilata, contorizata, curata, libera, pret neg, 180 EUR/luna, balescu.ionut@gmail.com, http://www.ionutbalescu.ro, Tel: 0724254024 n Ferentari, Vâltoarei, strada linistita, inchiriez avantajos garsoniera, recent renovata, baie, bucatarie, utilate, internet, sulcamonica@yahoo.com, Tel: 0749481752, 0723301004 n Fizicienilor, proprietar ofer pentru inchiriere garsoniera decomandata, mobilata, utilata, chiria lunar + garantie, Tel: 0736267295 n Lacul Tei, Inginerilor, garsoniera decomandata, 42mp, etaj 1 din 8, mobilata modern, utilata, UM+G+F+P+T, 250 EUR/luna, gaby_budu@yahoo.com, www.tehno-galax-imobiliare.ro, Tel: 0727280816 n Lucreþiu Pãtrãºcanu Inchiriez garsoniera, 2/10, complet utilat si mobilat, modern, renovat 2012, langa metrou, parc IOR, zona linistita si curata, 2+1 luni, 1100 lei, 1.100 RON, cochirlea@yahoo.com, Tel: 0761104440 n Nerva Traian, ofer spre inchiriere garsoniera mobilata, aragaz, frigider, cuptor microunde, masina spalat, tv, internet, 300 EUR/luna, Tel: 0745769228 n Oltenitei, vis-a-vis Scoala de Politie, la jumatatea distantei intre statiile de metrou C-tin.Brancoveanu si P-ta.Sudului. Inchiriez garsoniera, Tel: 0720261949 n Rahova, Salaj, inchiriez camera locuibila la demisol bloc, 8mp, mobilata, chiria anticipat 2 luni+1 luna garantie, 200 RON/luna, Tel: 0766544489, 0768506329 n Sãlãjan, Rm. Sarat, inchiriez garsoniera cf.I, 230 EUR, Tel: 0723248640 n Titan, Auchan, particular inchiriez garsoniera intr un mini complex mobilata utilata nou, contorizare individuala 1+1, 850 RON/luna, pompiliul@yahoo.com, Tel: 0741956382

é Turda nr. 127, etaj 5/10, sect 1, proprietar, Inchiriez garsoniera decomandata, proaspat renovata, zugravita, mobilata, gresie, faianta, parchet, aer conditionat, frigider, aragaz, masina de spalat automata, balcon inchis, Alice, 275 EUR, andrei.gala@clicknet.ro, Tel: 0742218619 n Universitate, Spital Coltea, garsoniera libera, recent renovata, mobilata si utilata, gresie, faianta, termopan, et. 4/6, f aproape de metrou si RATB Universitate, 1.050 RON/luna, adriana_dinca78@yahoo.com Tel: 0765455424

é Dorobanþilor, Str. Londra nr 16A, inchiriez apartament etaj 4/4, 2 camere, utilat, mobilat, centrala proprie, aer conditionat, parchet raschetat si proaspat zugravit. Pret usor negociabil, 400 EUR/luna, dan.carstea@gmail.com, Tel: 0744333744 n Gara de Nord 2 camere, decomandat, etaj 1, mobilat, utilat, Tel: 0744436219 n Giurgiului, vis avis de Piata Progresului, inchiriez apartament 2 camere, mobilat, utilat, stradal, contorizat, 250 EUR, mobilaariba@yahoo.ro, Tel: 0724284465 Bravu, Nucului, n Mihai inchiriez apartament 2 camere mobilat, 320 EUR, Tel: 0723248640 n Mihalache Ion, profesoara ofer apartament 2 camere mobilat modern pentru cuplu sau studente; tramvai, 2 camere, autobuz, Tel: 0761014580 n Averescu, decomandat, 2/10, mobilat, n Militari Gorjului, etaj 3/4, utilat, ac, um, 250 EUR/luna, confort1, decomandat, mobilat Tel: 0723648131 sau nemobilat, urgent, 200 EUR, Tel: 0728005657, 0745055657 n Militari, Veteranilor, inchiriez ap 2 camere, renovat recent, gresie, faianta, parchet, usa metalica, repartitoare, apometre, termopan, etaj 5 din 10, complet mobilat (mobila noua) si utilat (aragaz, frigider, é Balta Albã, particular, masina de spalat), zona inchiriez ap. 2 camere, linistita, vis-a-vis de scoala si mobila noua moderna (f. gradinita, 5 minute de mers pe buna calitate), zugraveala jos la toate mijloacele de noua, etj. 2/4, in zona f. transport si centre comerciale, linistita. In apropiere sunt 12.000 RON/luna, magazine, piata Minis, pascaandreea22@yahoo.com, parcul IOR. Transport: Tel: 0730913664 troleul 79 si metroul Militari, Lujerului, Muncii. Exclus Agentii etaj 8/10 Imobiliare, 280 EUR/luna, ctsorin@yahoo.com, Tel: semi-decomandat 0721225215 imbunatatiri mobilat n Berceni Big inchiriez apartament 2+1 camere, decomandat, stare exceptionala, nemobilat, 300 EUR/luna, Tel: 0722333207 Berc eni, Metalurgiei, renovat 2 camere, semi decomandat, recent renovat, totul nou, mobilat, aer conditionat, masina de spalat, frigider, etaj 7/ 9, lift; la capatul Metalurgiei in statia de masina 313, 105 Si a troleibuzelor 73, 74. Acces rapid la Real, Carrefour, Hornbac h, Metro, 300 EUR/luna, Tel: 0725228888 n Decebal str. Dristorului, proprietar inchiriez 2 camere, 65mp, mobilat clasic si utilat, Tel: 0723329317, 0761921342 n Drumul Taberei Frigocom, proprietar, etaj 1, mobilat, utilat, aer conditionat. Negociabil, 330 EUR, Tel: 0762623625

si utilat. Metrou, Cora, zona linistita. Liber de la 1 iulie. Poate fi vazut pe 30 iunie. Sunati intre orele 17-21, 280 EUR/luna, dr.tudor.marian @gmail.com, Tel: 0740908366 n Rahova, Margeanului, inchiriez apartament 2 camere, mobilat, gresie, faianta, termopan, etaj 1, 250 EUR, dumitru.dorobantu@starlubrica nts.ro, Tel: 0722274493 n Titan - Liviu Rebreanu, confort 1, deocmandat, 1/7, bloc 2009, particular, Tel: 0732217458 n Turda apartament 2 camere semimobilat, parter, Tel: 0767810282, 0766773589

é Ultracentral: 13 Septembrie, 1 Mai, Alba Iulia, Universitate, Romana, Unirii, Decebal, Apartamente si garsoniere stradale, discrete, curate, mobilate si utilate complet, internet, computer la cerere, inchiriem si pentru 2-3 ore, Tel: 0727401622 n Universitate, Academiei, apt. 2 cam. de inchiriat, f. curat, parchet, termopan, A/C. usor neg, 500 EUR/luna, photobyalex@yahoo.com, Tel: 0724711200, 0214480374, Fax: 0729536230

é Baba Novac, particular, inchiriere 3 camere, mobilat/utilat lux, centrala proprie, izolat termic, parchet, termopan, usa metalica Macon, aer conditionat, renovat recent, 425 EUR, ema7577@yahoo.com, Tel: 0735617269 Berc eni înc hiriez apartament 3 c amere, mobilat utilat lux , Tel: 0721761318, 0769191823 n Crângaºi Piata, Str. Padureni, apartament 3 camere, preferabil firme, parter, decomandat, termopan, faianta, nemobilat, Tel: 0722392346 n Dorobanþilor mansarda etaj 4, 3 camere decomandate, 85mp+2 terase 37mp, garaj, lift, superlux, nemobilat, pozitie excelenta, 1.250 EUR/luna, Tel: 0722383020

é Dorobanþilor etaj 2 din 3, nou, 3 camere decomandate, 120mp, 2 bai, 2 terase, garaj, lift, superlux, nemobilat, pozitie excelenta, 1.350 EUR, Tel: 0722383020 n Dorobanþilor parter din 3, nou, 3 camere decomandate, 90mp+ terasa 40mp, 2 bai, garaj, superlux, nemobilat, pozitie excelenta, 1.250 EUR, Tel: 0722383020

12 Iunie 2013 n Moºilor, Fainari, apartament 3 camere in vila + mansarda nelocuibila, dependinte, loc parcare, nemobilat sau partial mobilat un dormitor, aragaz, incalzire cu sobe pe gaz, aer conditionat, proaspat zugravit, 250 EUR/luna, Tel: 0744266019 n Octavian Goga, inchiriez apartament 3 camere decomandat, 2 gr. sanitare, nemobilat, aer conditionat, parchet, usa metalica, 400 EUR/luna, mariazamfir@ymail.com, Tel: 0748122669

Pantelimon, vis-a-vis de fostul Electroaparataj, închiriez apartament 3 camere, recent renovat, mobilat, Tel: 0723293205

é Prelungirea Ghencea, bloc Profi, particular, inchiriez ap 3 cam, decomandat, et 9/10, cf. 1, 80mp, complet utilat si mobilat modern. 2 x AC, termopane, GFP, loc de parcare ADP, 350 EUR/luna, sebi_dragomir@yahoo.com, Tel: 0733109098 n Socului, ofer spre inchiriere apartament 3 camere, etaj 3/10, Tel: 0760166116, 0722371357 n Timpuri Noi inchiriez apartament 3 camere, etaj 1, proaspat zugravit, mobilat, Tel: 0756267006 n Tineretului mobilat modern, termopan, A/C, Tel: 0723619619, 0722744599 n Ultracentral Bloc Dunãrea 1, apartament 3 camere, et. 2/9, dotat, utilat, preþ negociabil. 0049.202.504.271, Tel: 0724136905, 0735027377

Unirii zona inchiriez apartament 3 camere utilat si mobilat lux, Tel: 0723333543

n Camil Ressu nr. 64, sector 3, inchiriez spatiu comercial 37mp, florentinacirstocea@yahoo.com Tel: 0723574505 n Dacia, Popa Tatu, 47mp, parter, 2 intrari, ac, centrala proprie, 900 EUR/luna, Tel: 0745121477 Slobozia, n Ialomiþa, inchiriez spatiu cu business - covrigarie din anul 2000. 60 mp, central, deschidere 6m, 1.200 EUR/luna, edward_cilinghir@yahoo.com Tel: 0729762022

Lizeanu, inchiriez spatiu comercial 40mp, stradal, 2 vitrine, gresie, faianta, corp sanitar, 2.500 RON/luna, Tel: 0724233934

é Magheru stradal,

spatiu comercial st=110mp, parter 80mp, deschidere 6m. 4.500Euro+TVA discutabil. Se poate prelungi pana la 115mp din st=145mp deschidere 12m. 7.000Euro+TVA discutabil, Tel: 0722399360, 0722674647 n Progresul Piata, in zona, spatiu de inchiriat 500mp (partial sau total), Tel: 0728138544

Rahovei, spatiu

n Vatra Luminoasã ap. 3 comercial stradal camere semidecomandat, 40mp, trafic auto si termoizolat, etaj 1/3, centrala pietonal intens proprie, parchet, gresie, faianta, termopane, usa circulat, Tel: metalica, utilat, nemobilat, 0748515802 termenlung, anticipat, 350 EUR/luna, Tel: n Sãlãjan Piata, in zona, 0722293742 spatiu de inchiriat 150 mp, Tel: 0728138544 Vitan, inchiriea apartament n Tineretului in zona, spatiu 3 camere, bloc 2008, loc de inchiriat 170 mp (partial parcare, utilat si mobilat sau total), Tel: 0728138544 modern, 500 EUR/luna, Tel: n Unirii, Mitropolie, central, 0765679512 inchiriez spatiu 100mp, demisol in vila, Tel: n Vitan, Emil Botta, 0721245061 particular, 3 camere decomandate, nemobilate, n Vitan, Stadion Olimpia, bucatarie mobilata, 300 inchiriez spatiu comercial la Euro/ luna, Tel: 0740163790, curte 136mp, 5 EUR/mp, Tel: 0744340012 0722398750


12 Iunie 2013

auto-moto / electro / matrimoniale femei / pagina 13

é Logan, Supernova, Dacia, Cielo, Matiz Tico, Citroen, Chevrolet, Renault, Opel, Skoda, Solenza, Peugeot, autoturisme 4x4, 1994-2011. Si cu mici defecte, Tel: 0212551102, 0721309765 n Dacia Logan model 1.6 an fabicatie 2007, km66.000, combustibil benzina, rosu, distr schimbata, full services la timp, stare f buna, discutabil, proprietar, 3.900 EUR, Tel: 0761393330 n Mercedes-Benz, Autosanitara. Bio Medica scoate la vanzare 1 autosanitara (ambulanta), in buna stare tehnica, avand urmatoarele date: Mercedes Benz 711D, an fabricatie 1993, 155.000km, motor Diesel 4.000cm3. Ambulanta este omologata si acreditata conform actualelor cerinte si avand in vedere dotarile tehnice cu care este echipata se poate obtine autorizare ca ambulanta tip C. Pretul de vanzare pleaca de la suma de 2.500Euro. Pentru detalii sau vizionari puteti sa ne contactati la urmatoarele numere de telefon: Tel: 0722338383, 0731018624 n Microcar moped MC1 in stare foarte buna, an 2005, 24.000 km, afisaj electronic, motor diesel de 505 cmc, motorul functioneaza foarte bine. In acelasi pret intra si Anvelope de vara/iarna. Se poate conduce de la 16 ani, necesita doar categoria de permis AM, care se poate obtine acum de la orice scoala de soferi, 2.000 €, 0742082091

é Opel Astra 2008 122000 km, benzina, 1600cm3 115 cp, climatronic, volan piele, comenzi pe volan, computer de bord, radio cd mp3 player, 6 boxe, geamuri electrice pe fata, 6 airbaguri, pachet de drumuri grele, primul proprietar, fara accident, stare impecabila, carte service completa, ofer si set cauciucuri de iarna, 5.800 EUR, Salavastru_dan@yahoo.com, Tel: 0723301223 n Volkswagen Jetta, 2006, benzina, primul proprietar, achizitionata noua de la Porsche, capacitate motor 1.6 fsi, rca si itp la zi, fara intermediar, Tel: 0723125610

é Orice auto: Logan, Solenza, 1310, Renault, Daewoo, etc. si dube, acte, plata pe loc, 0765119407

Pompe electrice alimentare benzina si diesel, pentru oric e tip auto, c apuri distribuitoare, injectoare, s onde litrometric e. Negoc iabil. Garantie, 0744852658

n Instalare Windows in Bucuresti reparatii complete calculatoare, constatare gratuita, devirusare, instalare antivirus, componente, deplasari rapide la domiciliu, indiferent de problema computerului, 20 RON, é Vand vitrina frigorifica, office@laptopul.com, stare foarte buna, an 2011, http://Laptopul.com, Tel: folositã 5 luni. Pt mai multe 0767093713 detalii sunati, 1.000 EUR, Stefancostea13@gmail.com, Tel: 0727400733

é VAND VITRINE FRIGORIFICE VERTICALE PENTRU BAUTURI SI ALIMENTE, APROAPE NOI, FOLOSITE DOAR O LUNA! VAND DOZATOR BERE FOARTE BINE INTRETINUT, 2 CUPLE. MAI MULTE DETALII LA TELEFON! PRETUL ESTE NEGOCIABIL, BIDIRICICOMPANY@YAHOO. COM, TEL: 0737052701, 0720749455, FAX: 0246270066

é Reparatii frigidere, congelatoare, camere, vitrine, frigorifice, aer conditionat, montaj, service, intretinere. Frigotehnist autorizat ofer piese de calitate garantia lucrarii, promptitudine, 0760815780, 0 7 6 5 2 4 6 6 2 2 , servicefrigorifice@gmail.com www.reparatiifrigidere.co

é Satisfactie Totala. Te-ai saturat de poze false, de graba? Atunci eu sunt ceea ce cauti, sunt o fire pasionala ador sa fac dragoste, dar imi place sa fac si sex. Vin si la tine, 150 RON/ora, Tel: 0760388343 é Discretie maxima! te invit la mine pt. a petrece clipe de neuitat si pt. a-ti satisface orice fantezie pana veti ajunge la extaz maxim. Se poate si la tine, 150 RON/ora, Tel: 0721761499 é Sex Total. discreta si apetisanta, ofer servicii de cea mai buna calitate domnilor generosi si educati. Vin si la é Ada 30 ani bruneta sani tine, 150 RON/ora, Tel: mari, ofer companie intima de 0741341898 calitate domnilor generosi si manierati, sex oral cu fin, normal in orice pozitii masaj erotic. Sex la tel. 5€. Zona Tineretului. Foto reale, 100 RON, Tel: 0784493140

é Buna rau! ofer servicii totale de cea mai buna calitate anal, normal, oral cu finalizare, masaj erotic de relaxare pana vei ajunge la extaz. Ma si deplasez, 150 RON/ora, Tel: 0768328695

é Ma si deplasez. Sunt o Escorta cu tot ceea ce trebuie sa aibe o femeie pentru a fi placuta privirii si atingerii; nu sunt genul de escorta care sta cu ochii pe Ceas. Sex Total, 150 RON/ora, Tel: 0735123018

é Sexy si jucausa! Sunt o domnisoara fina, educata, manierata si cu mult bun simt, sunt adepta seriozitatii, discretiei si igienei totale, sex total. Ma si deplasez, 150 RON/ora, Tel: 0762812714

é Nu te dezamagesc. La mine ai parte de mult respect, rasfat si nu te grabesc, sunt 100 % reala. Si nu sunt doar vorbe. Anal, normal, oral neprotejat, vin si la tine, 150 RON/ora, Tel: 0736857814

é Buna rau! Sunt o escorta frumoasa, dornica de a oferi placere, Ma si deplasez. Sex Total, 150 RON/ora, Tel: 0768496526

é Te invitam alaturi de cele mai sexy si frumoase fete, 80 ron/h, 80 RON/ora, rubin.masaj@yahoo.ro, Tel: 0765505383

é Sex total. Ofer clipe de placere domnilor interesati de o escapada in bratele unei brunete, deschisa la noi provocari, anal, normal si oral cu finalizare, se poate si la tine, 150 RON/ora, Tel: 0734142704


pagina 14 / pierderi / medicale / citaþii-licitaþii / afaceri vânzãri-cumpãrãri / afaceri firme

polite life n Pierdut Allianz-Tiriac nr 0167446 si 0280994 pe numele Claudia Dobre. Le declar nule, Tel: 0732367680 n Pierdut polita de asigurare Allianz-Tiriac numarul 0170238 pe gestiunea Alina Popescu Madeleine. O declar nula, Tel: 0732367680 certificat n Pierdut deinregistrare seria B nr. 1303733 firma Texon International SRL, sediul Bucuresti sector 6, str. Bogdan Serban Stan nr. 6, J40/2254/14.02.2003, CUI 15212176. Il declar nul, n Pierdut Carnet si Legitimatie de student, pe numele Todiricã Nicoleta Iuliana. Le declar nule, n Pierdut anexa la certificatul de inregistrare seria A140107 emisa pe numele SC Palmyra Grup SRL cu sediul social in Bucuresti, Liviu Rebreanu 3, bl. 53, sc. 2, et. 7, ap. 76, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/10980/1999, CUI 12483812. O declar nula,

n Masaj profesional, maseuza cu atestat masaj de relaxare, intretinere, sportiv, osteo-articular, 100 RON, Tel: 0721902665

n Administratorul judiciar numit in dosarul 2621/62/2013 – al Tribunalului Brasov – sectia a II a civila, de contencios administrativ si fiscal, debitoare SC Carbo Mix SRL, cu sediul in Strada de Mijloc nr. 179, Brasov, jud. Brasov, inmatriculata la reg. com. sub numarul J08/1307/1998, cod unic de inregistrare 11164319, notifica debitoarei, asociatilor, creditorilor, onrc, orc brasov propunerea formulata, in sentinta civila nr. 1354/29.05.2013, de intrare in procedura generala de insolventa, pronuntata de judecator sindic, desemnandu-se ca administrator judiciar Best Insolvency SPRL, n Best Insolvency SPRL, lichidator judiciar in Dosarul 65377/3/2011 - Tribunalul Bucuresti, ce are ca obiect procedura falimentului debitorului SC SA Bravo Grup SRL scoate la licitatie publica mobilier Fast Food. Licitatia va avea loc in data de 12.06.2013 si se va relua in data de 19.06.2013, 26.06.2013, 03.07.2013. Pretul de valorificare este de 80.774 Lei fara TVA, Tel: 0213308399, Fax: 0213303372 n Hypocrate Farmamed SRL cu sediul în Mun. Petrosani, Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 121, jud. Hunedoara, CUI 9004480, este citata la Judecatoria Petrosani din str. 1 Decembrie 1918, nr. 77, în dosarul nr. 2398/278/2013, pentru ziua de 26.06.2013, ora 08.30, camera SALA 24, C III civil, în calitate de debitor, în proces cu LABORMED PHARMA TRADING SRL, CUI 12826074 - creditor, pentru Fond – Somatie de plata (OG5/2000), n Notificare: Barba Octavian Vasile anunta publicul interesat, SC Ary Building srl si D-na Oprita, in legatura cu elaborarea documentatiei PUD Str Nades nr 52-56 sector 1 Bucuresti. Publcul este invitat sa transmita observatii si propuneri in perioada 13-28 iunie 2013 la sediul Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti Sos Bucuresti-Ploiesti nr 9-13 Sector 1 Bucuresti. Documentatia poate fi consultata la sediul Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti, Serviciul Urbanism, ovb2@yahoo.com n Numitul Barbu Gheorghe, domiciliu necunoscut, este citat la Notariat Vasiliev Megidia, pentru Succesiune Barbu Gheorghe - Barbu Maria,

Anunt de Participare: SC Crisland 4 Co SRL, cu sediul social: strada Ernest Djuvara nr. 10 bis, sector 6, Bucuresti si punct de lucru Calea Bucuresti nr. 300, oras Mihailesti, judet Giurgiu, telefon 0246278255, fax 0246278650, e-mail: crisland4co@yahoo.com, anunta organizarea procedurii de achizitie aferenta atribuirii contractului de prestari servicii consultanta pentru proiectul cu titlul “Diversificarea activitatii si cresterea competitivitatii economice a firmei prin crearea unei unitati de productie in domeniul prelucrarii lemnului”. 1. Obiectul contractului: Servicii de consultanta pentru elaborarea documentatie necesare, in vederea obtinerii de finantare nerambursabila, pentru o investitie noua: constructie de spatii de productie si achizitie echipamente tehnologice, in conformitate cu Ghidul Solicitantului pentru programul POS CCE Axa 1, DMI 1.1, Operatiunea a) Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile si servicii de consultanta in managementul implementarii proiectului. 2. CPV: 71241000-9 – Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev. 2) si 79400000-8Consultanta în afaceri si în management si servicii conexe. 3. Locul de implementare a contractului si a proiectului: oras Mihailesti, judet Giurgiu. 4. Tipul si durata contractului: Contract de servicii, cu durata de executie de la semnarea lui si pana la finalizarea implementarii proiectului. 5. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului: Cerere de oferte, in conformitate cu Ordinul nr. 1050 / 29.10.2012, emis de Ministerul Afacerilor Europene. 6. Oferta depusa va contine obligatoriu urmatoarele documente: Documente de calificare, Oferta tehnica si Oferta financiara, elaborate conform cerintelor descrise în Documentatia de atribuire. 7. Limba de redactare a ofertei: romana. 8. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data limita de depunere a ofertelor. 9. Valoarea maxima estimata: 100.000, 00 euro, fara TVA. 10. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut. 11. Nu se accepta oferte alternative la oferta de baza. 12. Data si ora limita pentru depunerea ofertei: 21.06.2013, ora 12.00. 13. Data si ora deschiderii ofertelor: 21.06.2013, ora 13.00. 14. Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 14.06.2013, ora 14.00. Se va raspunde la clarificari pana la data de 17.06.2013, ora 16.00. 15. Adresa la care se transmite si se deschide oferta: SC CRISLAND 4 CO SRL, punct de lucru: strada Calea Bucuresti nr. 300, oras Mihailesti, judet Giurgiu, cod postal 085200. Ofertele pot fi transmise prin posta, curier rapid sau depuse direct de catre ofertant la adresa solicitantului. 16. Documentatia de atribuire poate fi obtinuta, in mod gratuit, de la sediul SC Crisland 4 Co SRL, punct de lucru Calea Bucuresti nr. 300, oras Mihailesti, judet Giurgiu, cod postal 085200, telefon: 0246278255, fax: 0246278650, e-mail: crisland4co@yahoo.com, in urma unei solicitari scrise transmisa prin posta, curier rapid, fax sau e-mail, solicitare care trebuie sa cuprinda datele de identificare si de contact ale ofertantului solicitant, precum si semnatura reprezentantului legal al ofertantului. In cazul in care solicitarea este formulata de un imputernicit, se va atasa si procura (imputernicirea) emisa de ofertantul solicitant pentru acest imputernicit. Dupa primirea documentatiei de atribuire, indiferent de mijlocul de transmitere a acesteia, ofertantul solicitant va confirma in scris primirea documentatiei respective printr-o adresa pe care o poate depune la sediul firmei, sau o poate transmite la numar de fax sau la adresa de e-mail. Pentru informatii suplimentare, ne puteti contacta la telefon, fax sau e-mail, persoana de contact: Laie Constantin Cristian - Administrator, crisland4co@yahoo.com, Tel: 0246278255, Fax: 0246278650

12 Iunie 2013

n Achiziþii, cumpãrãm garantat aproape orice. Seriozitate, Tel: 0785699822

é Anticariat, cumparam carti orice domeniu, deplasare gratuita, plata pe loc. 0731407474, www.targulcartii.ro, Tel: 0740088443, 0213159704 n Calculatoare laptopuri, depanez, (re) instalez, vând, cumpãr, inclusiv în week-end, Tel: 0723984654, 0768790654 n Vand doua locuri de veci la Cimitirul Progresul si un loc de veci la Cimitirul Berceni II, Tel: 024623414, 0760898268 n Vand 2 locuri de veci, cimitirul Bellu, langa Monumentul Bulgar, discutabil, 10.000 EUR, Tel: 0745121478 n Vand locuri de veci, 6mp, Cimitirul Tudor Vladimirescu, sect 5, fara lucrare, 2.000 EUR, Tel: 0763798942 Vand ceas de colectie aur masiv, cronograf model Edissount - Geneva, 1952 in functiune, pret negociabil, Tel: 0731356956 n Vand loc de veci la Cimitirul Ghencea langa Cimitirul Militar in spatele capelei, particular, Tel: 0768934443 n Vand biblioteca moderna 2 ani vechime. 0768400000, Tel: 0722665765, 0741308432 n Vand Lift Schindler panoramic, capacitate 280kg, pt 3 persoane (nou), montaj gratuit; posibilitati plata in rate, 25.000 EUR, Tel: 0213358801, 0745121478 n VAND LOC DE VECI IN CIMITIRUL GHENCEA CIVIL, 5.500 RON, MONORITAQ@YAHOO.COM, TEL: 0763688996 n Vând prepeliþe vii (masculi) tinere, 8-10 sãptãmâni, pentru consum - 3 lei bucata. Bucuresti, 3 RON, Tel: 0752291276

spatiu afacere é Cedez profitabila (FastFood) zona foarte buna, renovat recent, toate utilitatile, chirie 1000E, negociabil, 14.000 EUR, d3vi8lmt@yahoo.com, Tel: 0720722704 n Depozite, gara Progresul, Dedeman, 140mp, 560mp, 1000 mp; 3, 5E/mp, Tel: 0745121478

é Revival, de vanzare dotari ultra- moderne si complete pentru: coafor (scaune, paturi, bazine, mobiler), manichiura/ pedichiura (scaune, aparatura, mobilier), cosmetica (paturi, echipamente), intretinere corporala (LPG, Ultratone, pat masaj). Toate echipamentele sunt achizitionate de la Top Line. Pretul este negociabil. Companie cu audit financiar la zi, 25.000 EUR, stoiciumari@yahoo.com, http://www.revival.ro, Tel: 0755117721 Vand coafor 50 mp, in functiune, bine dotat, Baicului -Lidl, 5500E. Accept si variante auto, 0767440204

é VAND LINIE FABRICATIE UNELTE AGRICOLE (LOPETI, CAZMALE, SAPE, GREBLE, CHIRCI SI ALTE PRODUSE). ROG SERIOZITATE MAXIMA. PENTRU MAI MULTE INFORMATII CONTACTATI NUMARUL DE TELEFON, TEL: 0749142547


meditaþii-cursuri / construcþii-amenajãri / pagina 15

12 Iunie 2013

n Acasa executam oricand si oriunde tinichigerie si jgheaburi, parazapezi, dulgherie orice mici reparatii sold de baze pentru protejarea scandurii, vopsitorie acoperisuri. Lucram si in provincie, specialisti tinichigii, promotie-30%, Tel: 0724716882

é Profesor é Profesor cu deosebita experienta meditez matematica fizica orice nivel, inclusiv Evaluare Nationala clasa a 8-a, Bac, admitere facultate si studenti! Lucrez in toata vacanta de vara + week-end! ll632743@gmail.com, Tel: 0722456047

matematica, asigur pregatire matematica, domiciliul elevului, individual, eficient, rezultate rapide garantat, sigur, comod, 0761929678

é Amenajari. faianta, gresie, fatade, glet, tencuieli, decorative, Calitate la pret rezonabil, Tel: 0740760502

Bioactivator Diavolina, solutia pentru fose septice sau haznale. Eliminaþi v i d a nja, http://www.diavolina.ro, Tel: 0723346776, 0729985188

é Cadastru, Intabulare, Topografie. R educ ere cadastru Bucuresti si Ilfov: 25% pentru terenuri si 50% pentru apartamente. Oferta valabila pana la 30 iunie, 150 RON, office@customsurvey.ro, www.customsurvey.ro, Tel: 0724943293 Executam invelitori tabla zincata / lindab, izolatii acoperisuri / reparatii+ materiale, Tel: 0744111939, 0732563623 n Executam curatenie de la a-z apartamente, vile, birouri, scari de bloc, igienizare animale, curatare si intretinere acvarii, preturi corecte, negociabile, Tel: 0767366052


12 Iunie 2013

Infiintam s ocietate c omerc iala (100ron) consultanta in afaceri gratuit (1 luna), Tel: 0729315678

Contabil autorizat ofer servicii pentru SRL-uri si Asociatii de Proprietari, Tel: 0736938734

n Glet 5L, lavabil-5L, tinci-5L, tencuiala-8L, faianta-19L, gresie-20L, polistiren-16L, sapa-9L, parchet-9L, ap.la gata-4.000 ron, echipa 5 oameni, Tel: 0764291754

Hidroizolatie terasa, Conduraru Grup, distributie si montaj de specialitate in lucrari de termo si hidroizolatii, hidroizolatii@ conduraru-grup.ro www. condurarugrup.ro, Tel: 0756724104, 0721724104 n Lindab, tabla zincata, dulgherie, lucram si cu bugetarii. Reduceri de pana la 20%. In toata tara, Tel: 0753709391

é Asiguram servicii de transport marfa si mobila oriunde in tara si in Bucuresti efectuam transport de marfa si mobila cu un parc auto care asigura orice tonaj si volum, 1 EUR, office @transport marfarutier.ro, http://www.transport marfarutier.ro, Tel: 07247244420, 0767419106 n Ambalaje PET, flacoane pentru detergenþi, ºampoane, borº, oþet, diluanþi. Executãm flacoane cu matriþa clientului, Tel: 0723775911

é Montaj galerii in Bucuresti. Din lemn, inox, plastic, verticale, diferite modele. oferim rapiditate, calitate, seriozitate maxima, Tel: 0720692661

REPARATIE TIGLA, TABLA ZINCATA, VOPSITORII, JGHEABURI, BURLANE. PLATA SI IN RATE, TEL: 0722722743 n Vand otel beton PC52 Mechel Targoviste, ramas de la constructie, diametru 25-100 bare intre 2, 50-3, 70m si diametru 20-50 bare intre 2-4, 70m; discutabil, Tel: 0722676652

é Transport marfa cu duba 3,5t,m non-stop si mutari ap. 2, 3, 4 cam. la cel mai ieftin pret: orice marfa, mobila, elec tronic e, evacuare deseuri/ moloz la sac, bagaje diverse, textile, plante, la cerere pers. incarcare/descarcare, demontat/montat, 0726054641,

é Doresc colaborare cu firma sau persoana fizica pe termen lung. Sunt posesor permis cat.B din 1984, posesor de duba Iveco long cap. incarcare 19m3, va stau la dispozitie non-stop pentru colaborare sau transporturi diverse. Sunt antialcoolic, punctual si deosebit de serios, 10 RON, Laurentiu1965@y ahoo .com, Tel: 0740519197

Caut cazare la mare spre Mangalia in iulie si august si ofer cazare la munte in Predeal la pensiune de 3 stele, lilianatiplic @yahoo.ro, Tel: 0729345841 n Caut sa ingrijesc persoana ce se deplaseaza cu cadrul, max 60 kg, sau cu dementa, regim intern si 1000 ron urgent, 0743805669

é Frigotehnist, reparatii frigidere, combine, lazi, congelatoare, vitrine, dozatoare, anyshor1972@ yahoo.com, Tel: 0764562524 Reparatii frigidere casnice si comerciale, congelatoare, c onv enabil. Garantie, 031.803.63.48. 0722565401, 0728247630

AnuntAZ 12 06 2013  
AnuntAZ 12 06 2013  

anunt de la a la z, anuntaz, anunturi, anunturi foto, anunturi telefon, anunturia online, imobiliare, inchiriere, inchirieri, locuri munca,...

Advertisement