Page 1

AnunþAZ vã informeazã Ghidul lucrãtorului român în Belgia pe înþelesul tuturor. Mobilitatea forþei de muncã în statele europene (144) Sindicatul Românilor din Strãinãtate

în dialog cu românii de pretutindeni

é Fotomodel! Artist Fotograf caut model feminin pentru fotografie nud artistica. Pt modele deosebite ofer intre 200 si 300 RON/sedinta + DVD cu 10-30 imagini prelucrate. Garantez confidentialitate! Trimite e-mail cu CV + poze, fotoartmania@gmail.com, fotoartnude.blogspot.com/, Tel: 0733753116 n Ingrijitor curatenie - Asociatia de Proprietari Bloc 50 Calea Crangasi 50 angajeaza ingrijitor/femeie de serviciu cu respectarea Codului Muncii, 700 RON/luna, laur1959@yahoo.com, Tel: 0723665482, 0785244222

é Plevnei, Orhideea Gardens, vand apartament 2 camere 78mp utili, etaj 1, aer conditionat, lux, 140.000 EUR, gazo74@gmail.com, Tel: 0765446922, 0765446844 V id e o c h a t - A b s o lv e n te pentru activitate legalã, venit 1.000- 3.000E, CM, cazare, enjoy4studio@yahoo.com, Tel: 0763156150, 0735674012 Videochat, Absolvente pentru activitate legalã, avans 500E, venit 1.000-3.000E, CM, cazare; http://www.selenstudio.ro, Tel: 0734959924, 0760179243

Detaºarea muncitorilor români în Belgia. Concediul de odihnã ºi alte tipuri de concediu în Belgia (partea - I - a). Prezintã domnul prof. ec. Ion Voinea - Preºedintele Sindicatului Românilor din Strãinãtate. În Belgia concediul de odihnã din sectorul privat se acordã diferit faþã de sectorul public. 1. În sectorul privat. În sectorul privat, durata concediului este proporþionalã cu numãrul de zile efectiv lucrate (inclusiv zilele de inactivitate care sunt totuºi considerate zile lucrate, ca de exemplu zilele din concediul medical) de-a lungul anului precedent. Pentru un an lucrat complet legea prevede un concediu de 20 de zile pentru regimul de 5 zile lucrate pe sãptãmanã sau un concediu de 24 de zile pentru regimul de 6 zile/sãptãmanã. Acest concediu dã dreptul la un bonus de vacanþã: - Pentru muncitorii sau artiºtii angajaþi, bonusul este plãtit de casa de concedii sau de oficiul naþional de concedii anuale (ONVA). Valoarea depinde de cuantumul remuneraþiilor caºtigate în cursul anului precedent ºi corespunde cu 15,38% din acest venit. - Pentru lucrãtori bonusul este plãtit de cãtre angajator. Acest bonus cuprinde remuneraþia care este în mod normal datoratã pentru durata concediului, precum ºi un supliment egal, pe lunã prestatã sau asimilatã din anul precedent, cu 1/12 din 92% din venitul brut. Bonusul este plãtit atunci cand angajatul îºi ia concediul principal. 2. În sectorul public. În sectorul public, durata concediului este acordatã în funcþie de varstã ºi de prestaþiile din anul respectiv. Acest concediu îi dã dreptul beneficiarului la un bonus pe care îl primeºte în luna mai, bonus format dintr-o parte fixã si una variabilã. 3. Zile libere: fiecare persoanã are dreptul sã lipseascã de la serviciu de la muncã, plãtindu-i-se în continuare un salariu normal, pentru a putea participa la evenimente iîn familie, pentru îndeplinirea unor obligaþii civice, precum ºi a unor misiuni civile, sau dacã trebuie sã se prezinte la un proces. .... continuare in pagina 3


oferte de muncã România / info / pagina 3

11 Noiembrie 2011

n Agent Pazã (bodyguarzi) Firma angajeaza, rafael_ro28@yahoo.com, Tel: 0784749575

é A ju t o r C o f e t a r c u experienta pentru laborator in C o rb e a n c a , I l f o v , T e l : 0720179933 Asistent/a stomatologie Cabinet stomatologic modern in B u c u re s t i , zona Brancoveanu, angajeaza, ramteo@yahoo.com, Tel: 0721054814

é Agenþi Pazã - angajãm urgent 30 agenþi pentru ºcoli ºi gradiniþe, Tel: 0213108660, 0212010567

n Agenþi Pazã angajeazã în Popeºti Leordeni firmã pazã. Relaþii luni - vineri, 9, 00-16, 00, Tel: 0741333918, 0212242969 n Agenþi Pazã domiciliaþi în Bucureºti, pentru interior Hipermarket în zona Bãneasa angajeazã firmã pazã. Obligatoriu curs sau atestat agent securitate. Relaþii luni - vineri, 9, 00-16, 00 telefon, Tel: 0752077803, 0741052419 n Agenþi Pazã domiciliaþi în Bucureºti, pentru interior Hipermarket în zona Berceni angajeazã firmã pazã. Obligatoriu curs sau atestat agent securitate. Relaþii luni - vineri, 9, 00-16, 00 telefon, Tel: 0752238255, 0741052419

é A g e n ti V a n z a r i p e n tr u Roossa Books SRL cu sau fara experienta, salariu de la 1200lei, posibilitate avansare, Tel: 0318004555

é Agenti Vanzari angajam pentru Casa de Moda, Tel: 0752199488

Ajutor Bucãtar legume pentru restaurant Regie, Tel: 0769808866

é Coafezã si Frizer/ita cu experienta. Salon Sarah din bd. Bucurestii Noi 70, cu vechime si vad format, angajeaza, salon_sarah@yahoo.com, http://www.sarah-salon.ro, Tel: 0722663416, 0768069753 cu experienta, n Coafezã aspect fizic placut - Salon Eva angajeaza in incinta hipermarket Auchan, Titan, Tel: 0721328302 n Coafeze cu experienþã minim 2 ani - Salon frumuseþe angajeazã, Tel: 0729342004 n Confecþionere hainã damã cu experienþã. Locaþie Jilava. Program 8 ore. Transport asigurat de la metrou Eroii Revoluþiei sau Gara Progresul la sediu, Tel: 0720004108 Confecþionere la masina cusut industriala in atelier confectii textile contract munca zona Bucurestii Noi, Tel: 0731022108

n Consilier n Asistentã personalã, frumoasã, Executorului

fãrã experienþã, fãrã obligaþii. Rog seriozitate. Cazare lux, beneficii + salariu 700Euro/lunã. Poze+CV la: fitroyal09@gmail.com n Asistenta medicala Clinica stomatologica situata in sectorul 1 angajeaza asistenta medicala, cu scoala de asistente absolvita. Experienta este un plus, clinicastomatologicadds@gmail.com Tel: 0726229039 n Bonã 1.100lei, experienta, 8-9 ore, Dr. Taberei, Colentina, Aviaþiei, Fundeni, Voluntari, Pipera- Bucuresti. Urgent,, Tel: 0213107403 n Bonã experienta, 1.400lei, 8-10 ore, Crangasi, Titan, Baneasa, Pipera, Bucur Obor, Pantelimon, Militari, Lacul Tei. Urgent,, Tel: 0213107403 n Bonã Bucuresti, 1.000-1.200lei, 8-10 ore, Tel: 0213107403 n Bucãtãreasã fãrã obligaþii, angajeazã pensiunea Dinastia Piteºti. Se asigure cazare, masã. Salariu atractiv, Tel: 0765241874 n Bucãtari cu experienta Boutique Du Pain Bucharest SRL angajeaza full time, salariu atractiv, angajarebdp@gmail.com, Tel: 0733656990

....

Juridic Biroul Judecatoresc Georgiana Jalba, situat in Calea Victoriei, Nr. 142, Sc.D, Apt. 1, Sector 1, angajeaza Consilier Juridic / Referent. Cei interesati sunt rugati sa trimita CV la e-mail georgiana.jalba@gmail.com sau la fax 0213139093, Tel: 0213109027 n Contabil cu experienta minim 3 ani, carnet de sofer, Job cu 4 ore pe zi; si contabil junior pentru contabilitate primara, contact@unioncont.ro, http://www.unioncont.ro, Tel: 0213185574, 0742190980, Fax: 0213185574 n Contabila experienta minim 3 ani contabilitate primara. CV la fax, clas.interprod@gmail.com, Tel: 0786745138, Fax: 0214442805

Covrigar, Modelator cu experienta minim 3 ani. Locatia este in Rahova, str. Pucheni, 400 EUR, lucian.ruse@ yahoo.com, Tel: 0724001101 Croitor feþe încãlþãminte, fatã p e n t r u p r e g ã tit - c u s u t º i m a º inis tã c u e x p e r i e n þã angajeazã SC Coryllus Prodimpex SRL, Tel: 0744661957, 0744661956, Fax: 0214204326

n Croitor/easã cu experienta Angajam pentru atelier de creatie. Realizare produse de lux unicat, Tel: 0724741104, 0749136979

é Croitoreasã cu experienta, confectioneri retus, pentru magazin de modificari i m b r a c a m i n t e , bmihaela2@hotmail.com, Tel: 0755824940 Croitoreasã, retusiera pentru atelier retus. Salariu si program avantajos, Tel: 0723254463 Cuptorist, mecanic întreþinere, utilaje industrie alimentarã. Cerinþe: experienþã, domiciliul în zona Bragadiru Ilfov, Tel: 0214689161, 0770313796

Curieri pedestri in Bucuresti angajeaza Total Post Services, Tel: 0212321575, 0732222672

continuare din pagina 1

Mobilitatea forþei de muncã în statele europene (144) Pentru a primi salariul întreg, angajatul trebuie sã-ºi informeze angajatorul din timp cu privire la zilele libere de care are nevoie, sau în cel mai scurt timp posibil. 4. Concediu din motive imperative: absenþa de la serviciu din motive imperative este posibilã în cazul producerii unui eveniment neprevãzut care presupune, pentru soluþionare, intervenþia urgentã ºi indispensabilã a angajatului ºi doar dacã exercitarea atribuþiilor de serviciu, conform contractului de muncã, ar impiedica aceastã intervenþie (ex. un accident suferit de o persoana cu care angajatul locuieºte, sau producerea unui incendiu acasã, etc.). Aceste absenþe, nu pot depãºi mai mult de 10 zile lucrãtoare dintr-un an calendaristic ºi nu sunt plãtite, decât dacã angajatul a încheiat o inþelegere cu angajatorul în acest sens. Întreruperea activitãþii sub forma unui concediu pentru acordarea de îngrijire sau asistenþã medicalã: majoritatea lucrãtorilor pot solicita o intrerupere temporarã a activitãþii pentru acordarea de ingrijire sau asistenþã medicalã unui membru de familie care suferã de o boalã gravã. 5. Concediul de maternitate, concediul de paternitate, concediul paternal si concediul de adopþie: O femeie însãrcinatã care lucreazã are dreptul la un concediu de maternitate. Pãrinþii pot de asemenea sã beneficieze de diferite formule/modalitãþi pentru a putea avea grijã de noii nãscuþi. (Va urma). Vã invitãm sã urmãriþi serialul nostru consacrat acestui subiect ºi aºteptãm mesajele dumneavoastrã la e-mail office@az.ro sau postal la ANUNTaz OP53 / CP82 Bucureºti.


pagina 4 / oferte de muncã România - strãinãtate

11 Noiembrie 2011 n Sudor in argon, vopsitor in

Personal Restaurant - SC Ansamble Catering&Services angajeaza: bucatar, ajutor bucatar, picol, spalator vase, gestionar, casier pentru punct de lucru in zona Pallady, sector 3, Bucuresti. Cerinte: experienta in domeniu. CV-uri la e-mail contact@ansamble.ro, http://www.ansamble.ro, Tel: 0725543451, Fax: 0372769557

n Distribuitori pentru Roossa Books SRL cu sau fara experienta, salariu de la 1200lei, bonusuri in functie de realizari, Tel: 0318004555 n Electrician auto cu experienta, salarizare deosebita - Service auto angajeaza Prelungirea Ghencea,, Tel: 0761330212, 0721262047

angajez, n Manichiuristã Bulevardul Iuliu Maniu, Tel: 0766856969 Salon de n Maseuzã infrumusetare si intretinere corporala angajeaza maseuza cu experienta, Tel: 0728626137 n Mecanic auto din zona Colentina- Andronache, experienþã minim 3 ani, Tel: 0730333745 Electricieni in constructii - Sc n Mecanic ºi electrician auto E l e c t r o i n s t a l S o l u t i o n S r l pentru service auto Brâncoveanu, angajeaza, Tel: 0726809256 Tel: 0770314420, 0723848395 n Mecanic auto - angajez urgent in Bucuresti, Tel: 0765448250 n Mecanici auto cu experienta. Avia Motors, dealer Skoda, angajeaza, Tel: 0212094000, 0746209911 n Menajerã interna serioasa pentru menaj; astept si provincia, Tel: 0720199790 n Merchandiseri cu experienta é Electricieni si mecanici pentru zona Militari si Colentina; intretinere, angajeaza SC Cream programare interviu sunati la, Tel: Line Romania SA (Finetti), 0213362858 covrigi, zona societate multinationala in n Modelator domeniul industriei alimentare. Colentina, sector 2, 0726333513 Compania ofera salarii atractive, n Modele, reclame pentru toate bonuri de masa si transport vârstele (copii, adulþi, vârstnici). modelling tineret. g r a t u i t , T e l : 0 2 1 3 5 1 4 5 4 4 , Activitãþi Bucureºti + provincie. 0727739714 0213156581, 0767080619, model@sequoiamodels.ro, Tel: n Farmacist - Asociatia Caritas 0722397039 Bucuresti angajeaza farmacist / asistent farmacie cu certificat de MUNCITORI NECALIFICATI SI libera practica emis de Colegiul farmacistilor din Romania, C A L I F I C A T I - A N G A J A M PRODUCTIE part-time. Asteptam CV la e-mail P E N T R U office@caritasbucuresti.org sau TAMPLARIE PVC SI STICLA pentru detalii la telefon, Tel: (ZONA AUTOGARA RAHOVA). 0212332134, 0757104345 ADRESA INTERVIU: n Femeie de Serviciu cu STR.BARLEA, NR. 2B, TEL: experienþã în industria alimentarã, 0214250925, 0214250926, FAX: sunaþi între oele 10-16, Tel: 0213117188 0786745138 Frizeri ºi manichiuristã pe unghii fa ls e c u e x p e rie n þã , T e l: 0723977137

n Hostess, ospãtar, picoli, barman, bucãtari, ajutori bucãtari, spãlãtor vase angajeazã Restaurantul Hanu Berarilor. Bucureºti, sector 4, str. Poenaru Bordea nr. 2, remus.iacob@citygrill.ro, Tel: 0728113311 Ingrijitor curatenie - Asociatia de Proprietari Bloc 50 Calea Crangasi 50 angajeaza ingrijitor/femeie de serviciu cu respectarea Codului Muncii, 700 RON/luna, laur1959@ yahoo.com, Tel: 0723665482, 0785244222

n Instalatori angajãm, Tel: 0728871027, 0732638140 n Instalatori cu experienþã. Societate de construcþii angajeazã. Salariu motivant, Tel: 0766304099 n Instructor Fitness si aerobic; Femeie pentru curatenie, rafael_ro28@yahoo.com, Tel: 0784749575 n Manichiuristã pedichiura, cu experienta - coafor angajeaza cu 1000RON; coafor 1500RON, zona Drumul Taberei, Tel: 0728303303

Muncitori industria alimentarã, c o f e t a r , o p e r a t o r m a º in ã ambalat. Cerinþe: experienþã, domiciliul în zona Bragadiru Ilfov,, Tel: 0214689161, 0770313796

n Operator calculator, angajam, Tel: 0213265596 n Operatori Slot Attendant Mamibet angajeazã slot attendant) operatori salã jocuri) fete, rafael_ro28@yahoo.com, Tel: 0784749575 n Ospãtãriþe ºi picoliþe, aspect fizic plãcut, pentru Pub & Restaurant, Piaþa Alba Iulia, full-time, part-time, 0747101016 n Paznic cu atestat. Telefon contact între orele 10-16, Tel: 0786745138 PERSONAL PENTRU POSTUL DE CALCATOR, CURATATOR CHIMIC (CU EXPERIENTA LA CALCAT DIN CROITORIE), EXCLUS BARBATI - CURATATORIE FRANCEZA ANGAJEAZA, RELATII DE L-V INTRE ORELE 8, 00-16, 00, TEL: 0213107674

n Personal muncitor (femei) pentru fabricarea ambalajelor din hartie si carton. Informatii intre orele 8-16 de luni pana vineri, Tel: 031860048

é Personale. Societa italiana di telecomunicazioni ricerca impiegati per lavoro di back office. Si chiede: un buon livello della lingua italiana (medio / avanzato), conoscenze PC e seriozita. Per informazioni 0213160524 dalle 10.00 alle 19.00. Inviare CV all’indirizzo mail bucharest.comdata@gmail.com, n Pizzar cuptor electric livrator scuter ºi auto, dispecer experienta conteazã email: excedent@yahoo.com, Tel: 0734140400 n Reglor mase plastice cu experienþã de lucru pe maºini cu injecþie mase plastice ºi montarea matriþelor pe maºinile de injecþie mase plastice. SC Electromagnetica SA angajeazã, recrutare@electromagnetica.ro, Tel: 0214042120

é Reprezentant vanzari directe, Roossa Books SRL a n g a j e a z a c u s a u f a ra experienta, salariu in functie de realizari, Tel: 0728650079 n Restaurant Central, locaþie nouã, angajeazã bucãtari, ospãtari, femei de serviciu. Informaþii la telefon 0758.10.10.40, Tel: 0758101040 n ªofer BC, atestat transport marfã ºi card tahograf, experienþã transport frigorific, telefon contact orele 10-16, Tel: 0786745138 n ªofer TIR, transport frig, carne pe cârlige, cu atestat, card tahograf, experienþã minim 10 ani, disponibil curse lungi si repetate. Telefon contact între orele 10-16, Tel: 0786745138 n Spãlãtor auto cu experienta Angajez in zona Militari, Tel: 0723529054

Strungar CNC in zona Militari, Tel: 0745989709

camp electrostatic si operator masina debitare - Fabrica de grile cu sediul in Otopeni angajeaza, Tel: 02135038102 n Sudor autorizat ISCIR pentru societate comerciala, 0722299102 cu experienta n Tâmplar (prelaminat circular) si montatori pt.atelier cu experienta, zona Ghencea 134, Tel: 0720659065 n Vânzãtoare cu experienta magazin mobila zona Ghencea 134, Tel: 0720659065 n Vânzãtoare serioasa pentru magazin imbracaminte, zona sos. Pantelimon, Tel: 0720699612 n Vânzãtoare cu experienta pentru magazin alimentar, Militaripiata Veteranilor, Tel: 0745075102, 0214302123 n Vânzãtoare magazin alimentar cu domiciliul in sectorul 6, Tel: 0757033023 n Vânzãtoare bar/salã jocuri. Program douã zile cu douã, zona Militari, 0723436343, 0765486755 n Vânzãtoare magazin alimentar (Big Berceni) CM, angajeazã urgent SC, rugãm seriozitate, Tel: 0722404553 n Vânzãtor pentru Fornetti zona 13 Septembrie. Relaþii: 0728.972.114, Tel: 0728972114

n Anglia (UK). Studio Videochat

aflat in Anglia cautam fete pentru videochat cu virsta cuprinsa intre (18-35) ani, cunascatoare de limba engleza la nivel medium. Va rugam nu ne mai contactati pentru escorta cititi anuntul bine aici se face doar VideoChat. Nu mai dati bipuri pentru detalii daca doriti mai multe informatii si nu ne puteti suna contactati-ne pe id de yahoo (xxxdenysse), xxxdenysse@yahoo.com, Tel: 447735564420 n Bologna, Italia. Cautam doua persoane pentru a lucra in Bologna, Italia‘lapdance’, sc_bosque_srl_vl@hotmail.com, Tel: 0764104263, 0747390394 n Cipru. Caut fete pentru berãrie, 18- 30 ani, ofer salariu + comision, cazare transport gratuit, Tel: 0035797761930

n ELVETIA CAUTAM TINERE, ASPECT FIZIC PLACUT, VARSTA INTRE 18-30 ANI, PENTRU MUNCA DE ESCORTE IN CLUB SERIOS, Vânzãtor/oare (poate fi si SELECT. CASTIGURI INTRE 200-1 pensionar) pentru Magazin mic, 000 FRANCI ELVETIENI / ZI. a n g a j a m c u C M . Z o n a ASTEPTAM POZELE CELOR Televiziune, Tel: 0722253711, I N T E R E S A T E S A U S U N A T I , 0722507660 30 EUR, DELEGATOR@GMX.CH, HTTP://WWW.CLUB-SAPHIR.CH, n Vânzãtor/oare cu experienta, TEL: 0041767967595 angajez pentru magazin alimentar sector 6, Tel: 0722296575, n FRANTA. URGENT CAUT MENAJERA CUNOSTINTE 0769607953 MINIME LIMBA FRANCEZA, n VIDEOCHAT TINERE PENTRU CAZARE, MASA ASIGURATA, AGENTIE, VIDEOCONFERINTA, TERMEN DE ANGAJARE 6 CONDITII DEOSEBITE, LUNI/1 AN, VARSTA 25- 30 ANI, CENTRAL, 1000-3000E/ LUNA, ROG SERIZITATE, 500 EUR, WWW.STUDENT-JOBS.RO, TEL: GETA_GETUTZA@YAHOO.COM, 0720818129, 0314250001 TEL: 0033.628.125.297 n Videochat Tinere dragute minim n Italia. Contracte munca 18 ani. Salarizare deosebita, incepand cu 1200E, (shop-ist, menaj, infirmiere, www.camchat.ro, Tel: 0720818129 cameriste); Salarizare 900euro. la telefon: n Videochat - angajam fete si Informatii 0741100143; baieti cu varsta minima 18 ani si 0268474435; cunostinte de limba engleza 0729-772702, Tel: pentru activitatea de videochat. http://www.epp-jobs.com, Bonusuri atractive! ID: 0747661527, 0769875604 studioboomx, http://www.boomx.ro, Tel: 0761705741, 0735659756 UNIUNEA n Videochat Angajam fete pentru EUROPEANA. Videochat Adult sau Non-Adult. Salariu 2500 RON + Bonusuri. GLOBAL-ARTIST, DE Piata Romana, 2.500 RON, 14 ANI IN TOPUL teen.studio@yahoo.com, http://www.teenstudio.ro, Tel: FIRMELOR DIN RO0764767724, 0737336640 MANIA, n Videochat activitate in confortul casei tale lb.engleza mediu, Tel: SELECTIONEAZA 0761610461 DANSATOARE, n Videochat domnisoare doamne pentru activitate de conversatii pc ANIMATOARE intr-un studiou se ofera carte de munca program flexibil avans la PENTRU CELE MAI angajare bonusuri, natasa.chat@yahoo.com, Tel: SELECTE CABARETE, 0765946504, 0732772874 Videochat lux - Castiguri de 100-200 dolari pe zi, Plata la sfarsitul turei, posibilitate cazare, vila lux, echipament modern, site-uri exclusive in Romania, program flexibil, Tel: 0728905818

NIGHT CLUBURI. CONDITII SI DETALII LA SEDIUL FIRMEI ZILNIC INTRE L-S 10-18. OFERIM SI CEREM SERIOZITATE. PENTRU O PRIMA IMPRESIE VIZITATI SITE, 2.100 USD/LUNA, OFFICE@ GLOBAL-ARTIST.RO, WWW.GLOBAL-ARTIST.RO, TEL: 0724222499, 0213115851


11 Noiembrie 2011

vânzãri terenuri / case-vile / garsoniere / 2 camere / 3 camere / pagina 5 n Rosetti Piata vand garsoniera

25mp, imbunatatiri, negociabil, 24.700 EUR, Tel: 0729225622

é Snagov Ciofliceni, 1166mp, D=60m, acces usor, utilitati, padure doua laturi, zona rezidentiala, CBL01913, 45 EUR/mp, http:// www.cbimobiliare.ro, Tel: 0213280220, 0730177266

Particular n Dragomireºti-Vale vand loturi casa/vila 584 mp intravilanCC zona rezidentiala privata acces asfalt utilitati la teren PUZ Urbanism Cadastru 17.500 euro, 30 EUR/mp, stefanangler@yahoo.com, Tel: 0745604567, 0741243400

é Buftea - Licitatie Teren intravilan cu PUZ aprobat, 390634mp, data licitatiei - 17 noiembrie 2011, CBL01952, 1.550.000 EUR, opera@ coldwell-banker.ro, http://www.cbimobiliare.ro, Tel: 0215280220

é L IC IT A T IE

TEREN extravilan cu puz aprobat, 108 Ha, data licitatiei - 17 noiembrie 2011, CBL01955, 1.570.000 EUR, opera@ coldwell-banker.ro, http://www.cbimobiliare.ro, Tel: 0215280220

n Chitila-Ilfov particular vand teren Chitila langa fabrica de paine Spicul. Deschidere 40m. Pret negociabil, 20 EUR/mp, office@romcimagregate.ro, Tel: 0729006403 Clinceni Domnesti, Prel. GHencea, loturi 650 mp, 5000 E, gaze, curent, apã, canal, Tel: 0723986735, 0761661448

n Corbeanca particular, teren 1000mp, intravilan, la soseaua principala, patrat, deschidere la 2 strazi, 200 EUR/mp, Tel: 0728994662

é Corbeanca lac, 586mp, D=24m, zona in dezvoltare, utilitati, cadastru, intabulare, CBL01914, 45 EUR/mp, http://www.cbimobiliare.ro, Tel: 0213280220, 0730177266

é Corbeanca lac, 1070mp, D=22m, acces usor DN1, 600m pana la DN1, utilitati, CBL01911, 45 EUR/mp, http:// www.cbimobiliare.ro, Tel: 0213280220, 0730177266

é Tâncãbeºti DN1, 11490mp, D=50m direct la DN1, cadastru, intabulare, utilitati, CBL01918, 50 EUR/mp, http:// www.cbimobiliare.ro, Tel: 0213280220, 0730177266

é Mãgurele

vand 600 mp ocazie! zona linistita de case-vile, 2 deschideri 25/24m, cadastru, intabulare, aprobat P+2, curent si gaze in vecinatate, 27 EUR/mp, biker88biker@yahoo.com, Tel: 0785826083 n Pipera langa cartierul Oxford, particular vand teren la 200m distanta de padure, deschidere 35m, pret negociabil, 150 €/mp, office@romcimagregate.ro, Tel: 0729006403 n Prahova Ploieºti zona Gara De Vest - Centura Ploiestului, vand teren 5000 mp extravilan, pret negociabil, 120.000 EUR, molo_mrc@yahoo.com, Tel: 0741124505

n Brâncoveanu P+M, caramida, 3 camere, P+M, 250mp, baie, bucatarie, etc,, 155.000 EUR, Tel: 0721975839 n Chitilei vila p+m Carefour Colosseum sct 1 toate utilitatile renovata 2011 ultra lux, 95.000 EUR, Tel: 074146876 n Ciorogârla vand casa amprenta la sol 220mp, 4 focuri gaze, lumina, apa, parter + etaj + pod, beci, Tel: 0722347925 n Clinceni casã P+M, 170 mp, apã, gaze, curent, canal, Tel: 0761661448, 0723986735 n Corbeanca vila, particular, teren-1400mp, piscina, gradina amenajata, sistem video, mobilata, etc, 300.000 EUR, Tel: 0728994662

é DAMBOVITA PIETROSITA, PENSIUNE “LA ROSU”, 650 MP DESFASURATI, TEREN LIVADA 10800 MP, LA LIZIERA PADURII, ZONA CU POTENTIAL DE DEZVOLTARE, URGENT, 130.000 EUR, CATALIN_STOENESCU@ Y A H O O . C O M , WWW.ECOADVENTURE.RO/ PENSIUNE.HTML, TEL: 0744375742, 0724370820

é Sãftica DN1, 5000mp, D=33m direct la DN, intravilan, construibil, intabulare, CBL01917, 55 EUR/mp, http://www.cbimobiliare.ro, Tel: 0213280220, 0730177266 n Snagov Terenuri intravilan +extravilan loturii 1300 -16400 mp Silstea Snagov, negociabile cu gaze, curent, nr postal etc prez3 65 e Mp, Tel: 0769116611

vila P+1+M, é Giurgiului semifinisata 50%, an 2008, 185mp utili total, utilitatii pret negociabil, 80.000 EUR, dramarimob@yahoo.com, Tel: 0766661622

é Militari Apusului, 5 camere, P+1, an constructie 2009, 280 mp utili, 400 mp teren, mobilat-utilat lux, superba, negociabil, CBV03672, 285.000 EUR, http://www.cbimobiliare.ro, Tel: 0730177276 n Prahova Buºteni, particular, vilã P+E, 103mp, curte=253mp, mobilatã, accept variante, Tel: 0724537493 n Victoriei Piaþã, casã 70 mp, renovatã ºi utilatã complet, 120.000 EUR, Tel: 0753499093, 0723356115

é 13 Septembrie Casa Poporului, decomandata, 1/8, 40mp, mobilata modern, ideala pentru investitie, negociabil, CBR09721, 55.000 EUR, http://www.cbimobiliare.ro, Tel: 0215280220, 0724298140

é Sebastian Parc, P/8, d e c o m a n d a t , re n o v a t , n u necesita investitii, 60mp, pret negociabil, CBR60264, 65.000 EUR, http:// www.cbimobiliare.ro, Tel: 0215280220, 0724298140 n Victoriei Piata, bloc reabilitat

termic 2011, decomandat 64mp, imbunatatiri, 2 balcoane, centrala proprie, partial mobilat, boxa subsol. Direct proprietar, 110.000Euro negociabil, Tel: 0745016474, 0756016474 n 1 Decembrie Bd Vand apartament 2 camere, confort 1, semidecom, imbunatatiri, g.f.p.t, ac in ambele camere, um, 10/10, fara probleme terasa, acte regula. n Crângaºi particular, cf. I, 43800e, Tel: 0216307407 semidecomandat, P/4, balcon, imbunatatiri, Pret negociabil, Tel: 0744434145

n Emil Racovita, Aleea Ciceu,

semidecomandat, imbunatatiri, gfpt, um, 53.000 EUR, Tel: 0724220658, 0766525904

n Eroii Revolutiei Viilor, 3 min.de n Bãneasa -Zoo, apartament 3 metrou, 1 min de tramvai/autobuz,

camere, etaj 1. Particular, 120.000 EUR, Tel: 0733258614 n Berceni Vand apartament 3 camere decomandate confort 1 8/10 cu imbunatatiri, curat zona linistita, boxa, loc parcare, bucatarie mobilata, 62.000 EUR, Tel: 0747106436 n Decebal vand apartament 3 camere decomandat, 4/8, n Alexandriei Confort 1, parter/4, n Gara de Nord, 2 camere, imbunatatiri, Tel: 0769249495, stradal 2 iesiri toate facilitatile,, restaurat, aer conditionat, 0744685261 33.000 EUR, Tel: 0744891587, termopan, baie, bucatarie, etaj 0741553788 3/8, 65.000 EUR, Tel: 0721318366 Drumul Taberei 3 camere in vila 110 mp confort lux, parcare in n Giurgiului Piaþa Progresul vând Baicului, Aleea Lunca Florilor, curte, Tel: 0742090910 proprietar, gasonierã confort 3, urgent 2 camere conf. 1, 60mp, mobilat sau nemobilat, Tel: 11.500 EUR, Tel: 0788218172 0733586845 5/10 min. Parcul Carol/Tineretului, 2 camere decomandat, etaj 6/7, renovat recent/modern, termopane, 2xAer conditionat, gresie, faianta, parchet masiv, balcon deschis, centrala, usa metalica. Schimb si cu garsoniera+diferenta. Exclus agentii, 55.000 EUR, lorivankenobi@gmail.com, Tel: 0723389315

n Olteniþei nr 40-44 vis a vis de n Giurgiului

- Bacovia Vand apartament 2 camere, semidecomandat, 8/8 cu etaj tehnic, fara probleme la terasa, parchet lemn, gresie, faianta, in apropiere City Mall, metrou, langa scoala, gradinita, piata Progresul, 43.000 EUR, i_lucam@yahoo.com, Tel: 0723200946

Parcul Tineretului. Vand garsoniera An 1980, semi decomandata confort 1. Sup. 32mp, Apometre, Termoficare, amplasata la parterul unui bloc de 10 etaje, foarte, foarte civilizat. La 3 minute Metroul Brancoveanu, 41.000 EUR, militarupetresorin@gmail.com, Tel: n Pantelimon, Delfinului, confort 0722733527 2, 10/10, balcon, terasa fara probleme, 40 mp, toate actele, Prelungire Ferentari intersecie 30.000 EUR, Tel: 0762811467, Toporaºi, bloc nou garsoniere, 0723845418 stradal, ultramodern, acceptãm n Pantelimon, parcul Morarilor, prima casã, rate cu avans 35 mp, confort 2 sporit, 1/10, balcon 38 mp 50 mp, 21.500 E -30.000 E mare, g+f+p+t, 43 mp, toate actele, 36.000 EUR, Tel: discutabil, Tel: 0769780963 0762811467

n Prelungirea Ghencea 43mp utili, apartamente noi finalizate, direct dezvoltator, finisaje incluse la alegerea clientului. TVA inclus, 40.000 EUR, Tel: 0751676802

n Particular,

Drumul Taberei Mega Image (bucla), vand ap 3 camere, 3/4, semidec. 60mp, confort 1, contorizat, finisaje moderne, A/C, toate imbunatatirile, bucatarie+ baie noi, utilate, inst. sanitare noi. acte zi, bloc reabilitat termic. Negociabil, 69.000 EUR, Tel: 0769680734

Piata Delfinului, apartament 2 camere, toate imbunatatirile, mobilat nou, cada n D r u m u l T a b e r e i , H a n u hidromasaj, pret avantajos,, Tel: Drumetului, vand 3 camere cf 1, 7/9 curat zona linistita pret 69.900e, Tel: 0734344543 0769116611

Prelungirea Ghencea 2 camere 95mp confort lux parcare proprietate cu acte, Tel: 0742090910

n Rahova é Giurgiu Joiþa P+1, 180mp, tencuitã interior, exterior, 500mp curte, living, 3 dormitoare, 2 bai, dresing, acoperit Lindab, garaj, Tel: 0765511779

é Rahova Misca Petre, decomandata, P/8, fara imbunatatiri, pret negociabil, CBR68223, 34.000 EUR, http://www.cbimobiliare.ro, Tel: 0215280220, 0724298140

Buzoieni, vand urgent ap 2 camere zona verde si linistita, renovat recent G+F+P+T, usi interioare schimbate, usa metalica, aer conditionat, loc parcare platit la ADP. Merita vizionat, 53.000 EUR, w_bogdan_w@yahoo.com, Tel: 0766403642

é Griviþei Metrou 1 Mai, Piata Chibrit, semidecomandat, 6/7, fara imbunatatiri, pret negociabil, CBR66855, 55.000 EUR, http://www.cbimobiliare.ro, Tel: 0215280220, 0724298140


pagina 6 / vânzãri imobile / cumpãrãri imobile / închirieri oferte imobile

n Iancului 70mp, 3 camere, semidecomandat, intabulat, cadastru, 2/10, 75.000 EUR, Tel: 0723274329 Lacul Tei, Grigore Moisil nr 4, vand urgent 3 camere decomandat, suprafata 67mp, etaj 4 din 10, grup sanitar, balcon, fara imbunatatiri, cadastru si intabulare, 65.000 EUR, irinatrandafylon@yahoo.com, Tel: 0727055369

Unirii Parter, excelent cabinet medical, birou sau alte activitati, 68000E discutabil, Tel: 0764440399

n Magheru -Romana, 3 camere,

110mp utili, bloc fara bulina. Proaspat renovat, pret: 110.000Euro negociabil. Proprietar. Nu colaborez cu agentii imobiliare, Tel: 0724000700 n Militari (Gorjului - Uverturii) perpendicular pe Dezrobirii, particular, etaj 1 din 4, semidecomandat, pozitionat sud, 65 mp utili, constructie 1983, balcon 15m/1m, 2 bai, camara, usa metal, gresie, parchet, termopane, aer conditionat - geam baie, 68.500 EUR, manolevilcescu@yahoo.com, Tel: 0730323525 n Militari vand apartament 3 camere conf 1 circular dec mobilat utilat centrala 2/10 stradal metrou agentie, 65.900 EUR, Tel: 0753552551 n Militari Vand apt 3 camere et. 4 din 8, suprafata 85mp, termopane, gresie, faianta Blv Virtutii, Tel: 0723300141 n Militari Apusului confort I, decomandat, p/4, 100mp, 2 balcoane, ideal spatiu comercial, farmacie, etc, 82.000 EUR, Tel: 0736112722 n Otopeni 3 camere 98mp utili, toate utilitatile, curte 60mp, finisaje executate, zona linistita, 70.000 EUR, Tel: 0768307232 n Prelungirea Ghencea 80mp, apartamente noi finisate, direct dezvoltator, finisaje incluse la alegerea clientului. TVA inclus, 64.000 EUR, Tel: 0761436804

é Splai Independenþei 1/9, decomandat, 194mp construiti, an constructie 2008, loc de parcare subteran+boxa, negociabil, CBR50750, 168.000 EUR, http:// www.cbimobiliare.ro, Tel: 0730177276

11 Noiembrie 2011

é 13 Septembrie Marriot Casa Poporului, decomandat, 86mp, pret negociabil, CBR60450, 129.000 EUR, http://www.cbimobiliare.ro, Tel: 0215280220, 0724298140

n Brezoianu

Taberei cumpar n Cumpar teren in zona: Busteni, n Drumul Moeciu, Bran, Tel: 0786172133 apartament 2 camere. Rog seriozitate, Tel: 0214448586 Sector 2, 3, sau comuna n Pantelimon, Cora, cumpar 2 confort 3, cu/fara Pantelimon, particular cumpar camere teren intravilan, suprafata imbunatatiri, preiau si cu restante minim 100 mp sau cu casa mari, eventual schimb + diferenta, demolabila, cu utilitati, exclus exclus agentii, Tel: 0723845418, agentii, plata pe loc, Tel: 0762811467 n Tei cumpar apartament 2 0723845418, 0762811467 camere, decomandat, et. 1-5; dupa 1977; sector 1, 2; exclus agentii; prima casa; discutabil, 50.000 EUR, rebreancristina@yahoo.com, Tel: 0729350612

é Unirii Udriste, 12camere, D+P+2+M, 500mpu, renovat recent, lux, pretabil birouri / gradinita, parcare subteran, negociabil, CBV06798, 3.700 €/luna http://www.cbimobiliare.ro Tel: 0730177276 n Vila noua (2011) s+p+2e+m

ultra confortabila nemobilata, libera, curte, zona linistita pentru firma pret 7e mp, Tel: 0740611035

apart.lux tip duplex, 170mp, et. 1-2/2, constr. 2011, cãrãmidã, finalizatã, finisaje deosebite, ansamblu-exclusivist, TVA inclus, loc parcare-bonus, 85.000 €, www.avangardegrandevillage.ro Tel: 0744368835

n Particular cumpar Casa sau

Teren zona Brancoveanu suprafata 200 - 400 mp teren, casa 100 - 190 mp utili. Nu lucrez cu agentii imobiliare. Rog seriozitate, 300 EUR/mp, constantin.silviu@yahoo.com, Tel: 0752305313

Pantelimon Magazinul Fiat, particular, etaj 6, decomandat, îmbunãtãþiri, 72.000 euro, Tel: 0726382923

Sebastian Parc etaj 8/8, terasã nou fãcutã cu 10 ani garanþie, hol H, 2 bãi, 2 balcoane, centralã termicã, termopane, aer Auchan, Titan, camera condiþionat, la curte, conditii bloc, 85.000 EUR, Tel: cupluri, tineri casatoriti, 0722486242 studenti, studente, toate utilitatile, Tel: 0761612298, 0727299322 Prelungirea Ferentari staþia Vadul Nou, sector 5, spaþii comerciale, stradal, pretabil supermarket, accesorii telefon, etc, 750 EUR/mp, Tel: 0769780963

n Dobroeºti comuna inchiriez camera in vila, utilata, mobilata complet, intrare separat [, 140 euro negociabil, Tel: 0749057608 Rahova, particular închiriez c a m e rã l a c u r t e , T e l : 0767672109

Mãrãºeºti zona Camera de Comerþ, particular, închiriez ap. 2 camere, 250 EUR, Tel: 0730709479 n Militari mobilat, complet utilat

n Drumul Taberei str. Sibiu 41,

n Militari

55, ofer spre închiriere garsonierã mobilatã, Tel: 0730709479 stradal, 70mp, n Decebal amenajat modern, et. 4, mobilat lux, utilat complet, plasma TV, canapele piele, AC, open space, Tel: 0726940444

confort 1, 32mp, 8/10, utilata si mobilata modern: masina spalat, frigider, aragaz, TV, internet, termopane, usa metalica. pret: 180 euro + 250 euro garantie; dts@eradu.ro, http://www.eradu.ro, n Drumul Taberei cumpar Tel: 0761056139 apartament 3 camere. Rog n Iancului închiriez garsonierã, seriozitate, Tel: 0214448586 mobilatã ºi utilatã, 230 EUR, Tel: 0723321404 n Militari Garsoniera mobilata etaj 4, zona Piata Veteranilor, 200 EUR, Tel: 0744587998 n Tei garsoniera curata mobilata 250euro, Tel: 0765486968

(combina frigorifica, masina de spalat, aragaz), curat, liber; cuplu sau studente, 250 EUR/luna, Tel: 0742214482 n Sãlãjan Nicolae Grigorescu (Billa), 2 camere decomandat 9/10 mobilat, utilat, 2 toalete, 2 balcoane, gresie, termopane, metrou, negociabil, 270 EUR/luna, gratianec@yahoo.com, Tel: 0729914703 n Tei, Grigore Ionescu apartament 2 camere, decomandat, 2/8, recent renovat, termopan, parchet, usa metalica, gresie, faianta, centrala termica, masina de spalat, aragaz, frigider, 300 EUR/luna, catalincorneliu@yahoo.com, Tel: 0724423942, 0720077786

n Petre Ispirescu, apartament 3

é 13 Septembrie Marriott Casa Poporului, 11camere, S+P+1+M, 900mpc, 10locuri parcare subteran, renovat recent, negociabil, CBV06958, 4.500 EUR/luna, http:// www.cbimobiliare.ro, Tel: 0730177276

camere decomandat, 2/4, mobilat, zona linistita, 200 EUR, Tel: é Tei, Lacul Tei. Gata sa te 0744863415 muþi! Ap. 1 camera decomandat, n Titulescu, Mega Image, 3 42mp Gresie Faianta Parchet camere, 4/10, decomandate, bambus renovat curat. Mobilat semimobilat- nemobilat, proprietar, masina rufe. TV. Usa metalica. termen lung, 350 EUR/luna, Tel: AC nou. Telefon. Internet. Loc 0744214030 parcare Primarie. Interfon, Scara n Victoriei Buzesti ne camere 3 curata sigura. Zona retrasa supr 135 inchiriere ultra central, liniste. Acces RATB, Parcul Lacul apartament 3 camere 3/6 lift, paza Tei, 2 8 0 E U R / l u n a , permanenta, loc parcare, birouri aptei2011@gmail.com, Tel: -1200e pret 1200 eur, Tel: 0722375323 0729945007 n Victoriei Muzeu Enescu 3 n Vitan Olimpia, str. Muresana, camere inalte luminoase renoval, nr. 10. Inchiriez garsoniera conf. etaj 2, 75mp, boxa subsol 15mp, 1, mobilata, parter, loc de parcare. parcare curte, Tel: 0216886285, 0727704648 38mp, Tel: 0724132374


11 Noiembrie 2011

închirieri oferte imobile / auto-moto / electro / matrimoniale femei - bãrbaþi / pagina 7 piata, spatiu n Gorjului comercial din termopan 60mp; 1.500E negociabil, Tel: 0734142323

n Berceni apartament utilat, curat, Berceni, 400

particular, inchiriez 4 camere, mobilat, zona buna, situat in e, Tel: 0768136298

Ghencea Inchiriez apartament 4 camere decomandate complet mobilate si utilate, recent renovat, 400 EUR, Tel: 0722510676

Mãrãºeºti Bulevard, spaþiu comercial 90 mp, utilitãþi centralã termicã, AC, deschidere la stradã 5m, Tel: 0745071080 n Republica. societate comerciala inchiriaza spatiu 350mp: birouri, depozit cu toate utilitatile, Tel: 0744753785 Renault Megane, 2008, 1.5 diesel, 6 viteze, full-option, unic proprietar, urgent, discutabil, 5.900 EUR, Tel: 0721163156

n Cotroceni - Facultatea de Medicina, apartament de lux 5 camere in vila, 190 mp, vedere stradala, pod 68 mp, mobilat, utilat complet, finisaje si dotari superioare, garaj.Str Eroii Sanitari nr 73, 1.600 EUR/luna, diana.simion@virom.ro, Tel: 0735011042

n Aparatorii Patriei, metrou, 1-2 studente, toate facilitãþile, curte, n Citroen Jumper an 2000, stare 0721.482.791, Tel: 0721482791 perfecta de functionare, n Vand tichete rabla 1400Ron, inmatriculata in Bulgaria, 2800E, Tel: 0744632301 Giurgiului Luica, camere la 2.800 EUR, Tel: 0730028041 curte, mobilate, condiþii bloc. Urgent. 0784967414, Tel: 0761916715, 0761999863 n Daewoo Espero 1997 instalatie GPL 120.00km, 1350 euro, Tel: 0744632301

n Ford Focus 2005, diesel 1, 8

é Cotroceni Opera Center, 1/2, decomandat, 150mp utili, renovat recent, nemobilat, pretabil birouri, locuinta, negociabil, CBR67848, 1.400 EUR/luna, http:// www.cbimobiliare.ro, Tel: 0730177276

n Baba Novac Parc IOR lângã stradã, 20 m, spaþiul are 40 mp, toate condiþiile. Se preteazã pentru orice activitate, 400 euro/lunã, Tel: 0744829712 Berceni zona Metro, spaþiu depozit 1200 mp, cu pod rulant, birouri 160mp, grup sanitar, p a rc ã ri , v a d c o m e rc i a l , 0213344457, Tel: 0722222654, 0723723723

Caut o camerã de închiriat într-un imobil din sectorul 2. Telefon între orele 7-16, Tel: 0764501469

full option, consumabile, acumulator, distributie, schimbate anvelope iarna-vara, 5.000 EUR, Tel: 0748115511

Accept: Acura, Dacia Cielo, Citroen, Chevrolet, Logan, Matiz/Tico, Renault, Opel, Skoda, Solenza, Supernova. Si mici defecte, Tel: 0212551102, 0721309765

n Opel Astra argintie, 2005, perfecta, motor 1400, toate optiunile, telefon incorporat, ITP n Autoturisme de la proprietar 2013, discutabil, 6.000 EUR, Tel: pentru programul rabla, ofer 1150ron, Tel: 0766687339 0746167978 n Cumpar autoturisme de la proprietari pentru programul rabla, ofer 1150ron, Tel: 0744632301 n Cumpar tichete rabla, ofer 1250ron, Tel: 0744632301

n Achiziþionez

monitoare lcd, calculatoare laptopuri componente nefurate asigur transportul inclusiv weekend. 0212201216, 0723984654, Tel: 0746283201, 0768790654 congelatoare, n Frigidere, combine frigorifice, aragaz, masina spalat, functionale, Tel: 0213328599, 0722417915

é Calculatoare laptopuri, monitoare, imprimante, noi, second-hand, garanþie, service. Vând. 0722213283, angeloangeloo@yahoo.com, http://www.e-strong.ro, Tel: 0765476882, 0212600843

Plasma LG 99 cm x 60 cm full HD noua, Bucuresti, 350 EUR, Tel: 0731523112

é

Rable pentru Remat 2011, transport + radieri gratuit, oferim ºi cerem seriozitate, 1.000 RON, Tel: 0766511316 n Tichete rabla 2011, ofer 1250ron, Tel: 0766687339 n Tikete Rabla 2011, ne deplasãm la domiciliul clientului, seriozitate, 1.300 RON, Tel: 0723599888 n Vouchere Rabla, plata pe loc, oferim ºi cerem seriozitate, 1.250 RON, Tel: 0766511316

n Angela simpaticã, serioasã, te aºtept la mine pentru câteva clipe intime. Pupici, Tel: 0763801906

Bragadiru, ªoseaua Alexandriei, 109, judeþul Ilfov, SC Vegras SA închiriazã spaþii de depozitare ºi producþie, depozit frigorific 160 mp, asigurã utilitãþi, Tel: 0722600800, 0728995581

n Barbat 39 ani caut o doamna

n Colentina Spatiu mic comercial parter, bloc, 25 mp, str. Maior Bacila, 2.000 lei/luna, Tel: 0721266551, 0722664293 D u d e º ti Inc h iriere Spatiu comercial. Zona: Calea Dudesti (vis-a-vis de Policlinica Vitan). 16mp, 35euro/mp, Tel: 0727376432

n Ghencea Bulevard nr. 24, bl. C88B, spaþiu 18mp, Tel: 0768146907

é Service Pc & Laptop & GSM - Service PC: Instalari Software, Recuperari Date, Upgrade-uri. Retele Date; Service GSM: Decodari, Resoftari, Reparatii. ID Messenger: o p t i m u s 3 0 p rim e , Tel: 0764720736

é Dezmembrez Opel toata gama Astra F, G, H; Opel Vectra A, B, C; Opel Zafira, Opel Agila, Opel Combo. Zona Bucuresti / Ilfov, contact@auto-opel.ro, Tel: 0748240252, 0245260393

é Vin si la tine, Seriozitatea,

igiena, discretia si implicarea pe care o pun, pentru a te face sa te simti special si relaxat, ma fac deosebita de celelalte fete. Sex total, 150 RON/ora, 0756587946

serioasa intre 30-40 ani pentru relatie de lunga durata, casatorie, Tel: 0762648760 n Domn 53/1, 66, încadrat, fãrã pretenþii materiale, fnanciare, caut Doamnã aceleaºi condiþii, pentru prietenie, seara, Tel: 0765919977 n Domn prezentabil, caut persoanã sex feminin pentru petrecerea timpului liber, Tel: 0730472236 n Domn prezentabil, caut tânãrã, doamnã, pentru petrecerea timpului liber, Tel: 0734420027 n Tanar 23 de ani, ofer servicii doamnelor si domnisoarelor cu discretie. Telefon: 0765067038


11 Noiembrie 2011

n RTFC Constanta comunica paratului Jarca Vasile ca in dosarul nr 1537/330/2011 instanta pronunta sentinta civila nr 1034/2011 prin care obliga paratul la plata sumei de 560.75 lei, n Se citeaza numita Ureche Golden Retriver de Mandita cu ultimul domiciliu cunoscut in Bucuresti, str. Cernesti, nr. 29, vanzare, varsta 5 sector 1, parata in proces cu Hulub Stefan si Hulub Gabriel in saptamani, mascul, pret Dumitru calitate de reclamanti si altii pentru hotarare care sa tine loc de act 350 L neg, Tel: autentic de vanzare cumparare la 0766686389 data de 05 decembrie 2011, ora n Vand pisoi persani, albi si 14.00 la Judecatoria Sectorului 1 negri, educati 2 luni, discutabil, Bucuresti, str. Danielopol Gheorghe 100 EUR, Tel: 0741242431, nr. 2-4, sector 4, Completul 3 civil, dosar nr. 15201/299/2010. In caz de 0214570246 neprezentare judecata se va face in lipsa,

n SC Soondinger SRL in numele SC Allegro Invest SRL, titular al planului/programului PUZ Complex rezidential comuna Snagov, judetul Ilfov dupa cum urmeaza:1. Tarla T69, parcela 288, 290 nr. cad 4672, 4604 in suprafata de 40292mp; 2. Tarla T161, parcela 544/70, 72 nr. cad 5350, 5390, 4448, 4643 in suprafata de 54823mp; 3. Tarla T160, parcela 542/12, 1, 2 nr. cad 4626, 5020, 4622 in suprafata de 33012mp. Anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul Agentiei Regionale pentru Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6 de luni pana joi intre orele 9.00-16.00. Obsevatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul ARPMI in termen de 18 zile de la data publicarii anuntului,

n Matematicã, SC Soondinger SRL in numele SC Hristofi Invest SRL si SC H.Gregoriu Invest SRL titular al planului/programului PUZ Complex rezidential comuna Gruiu, satul Gruiu, judetul Ilfov dupa cum urmeaza:1. Tarla T83, parcela 380/1 lot 1 si lot 2 nr. cad 30952/2, 30952/1 in suprafata de 15000mp. Anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul Agentiei Regionale pentru Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6 de luni pana joi intre orele 9.00-16.00. Obsevatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul ARPMI in termen de 18 zile de la data publicarii anuntului,

orice zonã, profesor, rezultate excepþionale, succesul garantat, Tel: 0761929678 n Matematica- sotul 45 ani, romana- sotia 42 ani, V-XII experienta psihologica, 12 ani, meditatii, predare numai pe intelesul elevului. Nu luam banii degeaba ca altii pe care unii dintre dv, ii stiti deja! 20lei/ ora, Tel: 0766594255, 0722286920 n Meditez limba englezã orice nivel, deþin Certificat Cambridge. Preþ promoþional, Tel: 0748919493

Acoperisuri reparatii sau constructii noi, tabla lindab, t i g l a , d u l g h e rie . O f e ri m garantie si seriozitate, 3 €/mp, aurelian.zamfira@yahoo.com, Tel: 0744317056

n Amenajari interioare zugraveli,

é Vand pui bichon maltez, 2 luni, a lbi, foarte frumosi, prietenosi si foarte jucausi, 700 RON, sorin_mihai84@ yahoo.com, Tel: 0766645070

n Declar pierdute facturile seria CHAS nr. 11744- 11750, 1183911850, 12136- 12150, 119511200 si chitantele seria CHAS nr. 11951- 12000, 10594- 10600, 11706- 11750, 12590- 12600. Le declar nule, n Pierdut cartela metrou seria 4792130654022 numele Albu Gheorghe, o declar nula, n Pierdut card acces in sediul Enel pe numele Mardale Mihai Traian nr.angajat R300041 il declar nul, mihaimardale22@yahoo.com

n Sc Auto Wash Impex Srl cu sediul in str. Bdul Uverturii, nr. 15, sector 6, Bucuresti, inregistrata la O.N.R.C.- O.R.C.T.B. cu CUI nr. RO17717698 informeaza pe cei interesati ca s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizatiei de mediu pentru activitatea “Spalatorie Auto” desfasurata in str. Bdul Constructorilor nr. 16A, sector 6, Bucuresti. Informatii se pot solicita la sediul Agentiei Regionale pentru protectia Mediului Bucuresti din sectorul 6, Aleea Lacul Morii nr. 1 (Barajul Lacul Morii- in spatele benzinariei Lukoil) intre orele 09:00-12:00, de luni pana vineri. Propunerile sau contestatiile se pot depune la sediul A.R.P.M. Bucuresti in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt,

n SC Soondinger SRL in numele SC Omonia Invest SRL, titular al planului/programului PUZ Complex rezidential comuna Gruiu, satul Gruiu, judetul Ilfov dupa cum urmeaza: 1. Tarla T9, parcela 68/1/22 nr. cad 2758, 3191 in suprafata de 12233mp. Anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul Agentiei n Olimpia va ajuta in orice Regionale pentru Protectia Mediului problema garantat. Apelati cu Ilfov din Aleea Lacul Morii nr. 1, incredere, Tel: 0726556977, sector 6 de luni pana joi intre orele 9.00-16.00. Obsevatii/comentarii si 0761853955 sugestii se primesc in scris la sediul ARPMI in termen de 18 zile de la data publicarii anuntului,

n Lichidatorul

judiciar al SC GADEA GROUP INVESTITII SRL, ce face obiectul dos.nr. 10342/3/2010, aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti Sectia a VII-a Comerciala, anunta intentia de vanzare a: generator curent – 2 buc, masina slefuit pereti, laptop – 3 buc, ale caror preturi de incepere a licitatiei se comunica la cerere. Bunurile se vand in mod individual direct sau prin licitatie inchisa intre ofertantii care isi mantifesta intentia de cumparare in cel mult 15 zile de la data apariteiei prezentului anunt, manta.gabriel@clicknet.ro, Tel: 0724525657

n SC Soondinger SRL in numele Longridou Nicoleta, titular al planului/programului PUZ Complex rezidential comuna Gruiu, satul Gruiu judetul Ilfov dupa cum urmeaza:1. Tarla T9, parcela 68/1, 2, 1/62 nr. cad 3242, 3328, 3264, 3554 in suprafata de 14707mp.Anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul Agentiei Regionale pentru Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6 de luni pana joi intre orele 9.00-16.00. Obsevatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul ARPMI in termen de 18 zile de la data publicarii anuntului,

n Vand loc de veci la Belu, langa Aleea Artistilor, Tel: 0761147148

n Vand pentru adulti: cizme dama

n Anticariat Cumpar carti noi,

piele, cauciuc, manusi piele, tricotaje. Pentru copii: sosete, manusi, caciuli + fular, geci, chiloti, pijamale, tricouri. Manechin dama, umerase, Tel: 0761555684

vechi. Plata pe loc. Deplasare gratuita, Tel: 0731407474, 0213159704

n Colectionar german, cumpar masini de cusut din perioada interbelica Singer, Zzinger, Kaiser, Naumann, Afrana, Durkoop, Anker, Adria, Haid-Neu, etc, doar anumite serii de catalog. Ofer 20.000-40.000 euro Oferim si cerem seriozitate, 20.000 EUR, Tel: 0758969460 n Vand loc de veci Cimitirul Ghencea Civil in apropiere de capela 1300 euro, Tel: 0770218999 n Vand magnetofon Rostov 105 fabricat 1987, stare foarte buna, Tel: 0731512686, 0765041555 n Vand mobilier salon de infrumusetare: 2 posturi de coafor, scaun pedichiura, masa manichiura, pat cosmetica, vapofor, combina, decantor ceara traditionala/unica folosinta, stocuri Wella. Mobilierul este in stare foarte buna. Pretul este negociabil, Tel: 0737173481

gleturi, rigips, gresie, faianta, instalatii sanitare, bransari apa, canalizare, izolatii, hidroizolatii, Tel: 0786509805 n Branºament apã, canalizare, separãri, recepþie+contract Apa Nova, inlocuiri branºamente vechi, reparaþii. 0721390290, Tel: 0761077013, 0214330604 Cautam dealeri! Sibel Plast Impex va ofera tamplarie PVC Rehau la preturi foarte mici! Cautam colaboratori in toata tara! sibel_veteranilor@yahoo.com, Tel: 0752308101, Fax: 0214230559

fluide sub presiune, operator GPL, lacatus, operator MCN, operator calculator, expert achizitii publice, inspector resurse umane, Tel: 0213117621, 0761118564 n Evaluãri de competenþe profesionale: electrician, instalator, zidar, dulgher, zugrav, fierar, asfaltator, pavator, Tel: 0213117621, 0761118564

expert, servicii contabile complete ºi audit, prima luna gratuit. 021.411.81.64, 0720.891.226, 100 RON, Tel: 0766369750 n Economist contabila- servicii de evidenta contabila completa pentru pfa-uri, firme mici si mijlocii. Rog seriozitate, Tel: 0760022496

n E momentul sa slabesti cu

ajutorul unui program special, slabesti corect, iti menti greutatea, te simti grozav, Tel: 0734412494, 0722353260 n Faceþi bani in Germania, agenþie de consultanþã româno-germanã întocmim acte ºi oferim ajutor pentru stabilirea în Germania, 1.500 EUR/luna, sandu-mail@gmx.de, Tel: 004920269824878, Fax: 00492022831741 n Poti fi suplu, sa te simti tanar intr-un mod simplu si interesant, 0734412494, Tel: 0785390955, 0722353260 sufletului, Tel: n Terapia 0769771817

n Echipa executam lucrari rigips, C e s i o n e z g ra d i n i t a / cresa/afterschool, amenajata, complet utilata, vad format, website, reclama facuta. Contract inchiriere 1900 euro lunar, spatiu constructie pe 3 nivele aprox 500 mp, curte mare 200 mp. Este o afacere la cheie, doar angajati personal si aveti g ra d i n i t a m u l t v i s a t a , 10.000 EUR, sarah_kindergart e n @ y a h o o . c o m , http://www.gradinita-sarah.ro, Tel: 0730414298

n Infiintari societati, cesiuni, sedii sociale, puncte lucru, suspendari activitate, modificari acte, obiecte activitate, Tel: 0723569172, 0767385192

compartimentari, faianta, piatra, glet, scafe, izolatii, oferim si cerem seriozitate, Tel: 0763199210 n Executam tinighigerie, lindab, tabla zincata, dulgherie, reparatii, vopsim acoperisuri, si in afara Bucurestiului, promotie 40%, Tel: 0724716882, 0753709391 n Reparatii termopane: tamplarie PVC sau aluminiu; intretinere, revizii periodice tamplarie PVC sau aluminiu; reparatii si service elemente de feronerie (deschideri oscilobatante); reparatii si service accesorii termopane (glafuri de interior sau exterior); reparatii si service plase de tantari; inlocuire geam termopan, garnituri, 10 RON, termopane_reparatii@yhoo.com, Tel: 0722408934 n Tinighigerie tabla zincata, lindab, parazapezi, jgheaburi, burlane, acoperisuri, vopsit tabla, mici reparatii, Tel: 0728376624, 0740019171

n Evaluãri de competenþe profesionale: lucrator comercial, ospatar, bucatar, cofetar- patiser, transator, vinificator, receptioner, manager turism, Tel: 0213117621, 0761118564 n Cursuri: bucatar, imbuteliator

n Contabil

Matematica d o m iciliu l elevului, profesor rezultate excepþionale. Succesul garantat, Tel: 0754916860

n MATEMATICA,

LA DOMICILIUL DUMNEAVOASTRA. METODA MODERNA. GARANTAZ INSUSIREA MATERIEI, TEL: 0213137034, 0765620571

é Vidanjari-desfundari executam lucrari de vidanjare, desfundare, curatire a canalizarii cu autovehicule performante. Executam lucrari si in afara Bucurestiului si in toata tara. Putem incheia si contracte. Preturi minime, 10 RON/mp, flory_flory1986@yahoo.com, Tel: 0727217306, 0724905907, Fax: 0212220225

é Vand Memorii PC - Orice memorie de desktop sau laptop. Memorii SDRAM DDR DDR2 DDR3 Desktop Laptop de la 15 lei, 15 RON, tipulcumemorii@ yahoo.com, Tel: 0721702030

AnuntAZ 11 noiembrie 2011  
AnuntAZ 11 noiembrie 2011  

anunt de la a la z, anuntaz, anunturi, anunturi foto, anunturi online, anunturi telefon, imobiliare, inchiriere, inchirieri, locuri munca, o...

Advertisement