Page 1

Agent Vanzari, o munca ideala si usoara, nu necesita mult timp si nici o mare investitie financiara, profitul este garantat, se vorbeste despre vanzarea de parfumuri de marci renumite si este perfect legal; mai multe informati prin tel, lucalex25@ yahoo.com, Tel: 0033778022624

é CROITOREASA (MAESTRA), PRICEPUTA ROCHII FEMEI, ATELIER MARIA MARINESCU, PROGRAM LUNI/VINERI 6/8 ORE/ZI, SERIOZITATE SALARIU 1200 RON, 1.200 RON/LUNA, MARIA.COLIN@LIVE.COM TEL: 0728300800

n Targul de animale de companie si pasari exotice al crescatorilor de elita (A Ch Romania), va invita in Sam Expo (langa Europa), in fiecare duminica 7-14,

é Personal.

Companie internationala angajeaza personal tanar si dinamic: Distribuitor, Agent Vanzari, Curier, Asistent Manager. Posibilitatea de avansare rapida. Salariu de la 1200lei, Tel: 0728650079

é Videochat - Absolvente pentru activitate legalã, venit 1.000- 3.000E, CM, cazare, http://www.enjoystudio.ro, 0763156150, 0735674012 Videoc hat, Abs olv ente pentru activitate legalã, avans 500E, venit 1.000-3.000E, CM, c az are; http://www.selenstudio.ro, 0734959924, 0760179243

é Solicitare ajutor umanitar /

éVIDEOCHAT AMERICAN. PENTRU PRIMA

socio-profesional (Anunþ de Micã Publicitate, în exclusivitate): NAARGHITA ‘’The Indian Kingsong...’’ (înregistratã OSIM), 73 ani, singurã, retrasã, îndureratã în pioºenie (21ani), fãrã sãrbãtori, fãrã avere/bunuri, locuinþã (vândute); fãrã venituri (dupã 33 ani de muncã zilnicã); supravieþuind (surghiunitã), nerãsplatitã/neasiguratã de statul beneficiar (100%) al carierei artistice, unice (integral, pe cont propriu). Sfioasã ºi smeritã solicit ajutor existential ºi sponsorizarea ‘’Visului Muzical Romano/Indo-European (relansarea - 5 ani, sperând - onorarea împrumuturilor de supravieþuire; “visând” pensionarea). l “Dacã ai fost învins, luptã din nou! Va veni un timp când vei câºtiga! ” (Epictet); l “Arta e sã clãdesti un palat pe un vârf de ac! ” (Balzac); l “Orice aþi face, lucraþi ca pentru Dumnezeu...! ” (Iisus Hristos, Coloseni). Cu speranta, Amarghioalei Maria (Naarghita). Cont RIB SA (Romanian International Bank): l RO11ROIN110000110137RO01 - Ron; l RO65ROIN110000110137EU01 - Euro. Gratitudine binefãcãtorilor! Inchinãciune ‘’Sãrbãtorilor Pascale! “,

OARA IN ROMANIA STANDARD STUDIO, STUDIO AMERICAN ACREDITAT INTERNATIONAL, CU EXPERIENTA DE PESTE 10 ANI IN DOMENIU, ADUCE METODA DE VIDEOCHAT PROFESIONALA, FOLOSITA DE CELE MAI BUNE MODELE DIN LUME. SI TU POTI INVATA SA CASTIGI MII DE DOLARI SAPTAMANAL! LOCALIZAT IN CENTRUL DE AFACERI SITUAT IN BUCURESTI, STR. RADU VODA 17, SECTOR 4 (PIATA UNIRII), STUDIOUL PUNE LA DISPOZITIA MODELELOR SINGURUL SPATIU CU DESTINATIE EXCLUSIV “BUSINESS”, IN CARE, PE LANGA DOTARILE DE ULTIMA GENERATIE, MODELELE BENEFICIAZA SI DE TRAINING INDIVIDUAL DUPA METODA AMERICAN STANDARD SI ACCES LA PROGRAMUL “STANDARD REWARDS” PRIN CARE PE LANGA BANI POT CASTIGA SI PRODUSE VARIAND DE LA GENTI SI PANTOFI PRODUSE DE CELEBRE CASE DE MODA, PANA LA O MASINA SAU UN APARTAMENT. PLATI SAPTAMANALE DIRECT SITE-MODEL, FARA INTERMEDIERE SAU COMISION STUDIO! 5.000 USD/LUNA, HR@STANDARDSTUDIO.RO, HTTP://WWW.STANDARDSTUDIO.RO, TEL: 0213122097, 0785284574


pagina 2 / oferte de muncã România

n Agent vanzari Experienta nu este obligatorie. Minim studii medii, atitudine proactiva, cu autoturism propriu (combustibilul se deconteaza). Salariu 600-1500 RON, n Agent paza angajam pentru alexxneamtu@yahoo.com, Tel: sedii de firma si cartiere 0784485417 rezidentiale. Va rugam sa ne trimiteti CV cu poza la e-mail Agent Vanzari pentru office@mbm-datasecurity.ro

11 Aprilie 2012

é Agenþi c u permis conducere ºi curs calificare, domiciliaþi în Bucureºti, angajeaz ã pentru Departamentul intervenþie Sec urit Forc e. R elaþii luni-vineri între 08.30-15.00, Tel: 0752238262

é Agent Vanzari cu/

fara experienta ROOSSA Books SRL angajeaza, salariu de la 1200lei, posibilitate avansare, Tel: 0318004555

n Agenti curãþenie birouri Echipa interventie. Disponibilitate program prelungit/flexibil. Oferim carte munca, castig in mana 1.200-1.500lei (bonuri de masa incluse) + decontare transport, Tel: 0212523180

barbati, femei si agenti interventie, pentru firma de paza. Carte de munca + salariu atractiv. 0755162034, Tel: 0721296652, 0767056551 n Agenþi Securitate angajam urgent pentru sectoarele 1, 3, 5 si 6; 0745344734, Tel: 0749077922, 0720999011

distributie horeca. CV l a e-mail marketing @servetele.ro

Agent Vanzari/ Distribuitori pentru Bucuresti cu/fara experienta; castiguri de la 1.200ron, Tel: 0730566776

é Agenti Pazã.

é Agenþi de paza, urgent, salariul în funcþie de obiectiv între 800- 1000 ron, Tel: 0213108660, 0212010567 n Agenþi Pazã cu atestat, Tel: 0765853628 n Agenþi Pazã, societate paza angajeaza in conditii avantajoase 50 agenti paza conform prevederilor legii 333/2003, Tel: 0213271418

é Agenþi securitate pentru obiective în zona Otopeni angajeazã firmã pazã. Relaþii luni - vineri, 9,00-16,00, Tel: 0748209614, 0741051650

s ec uritate é Agenþi domiciliaþi în Bucureºti, pentru interior Hipermarket în zona Bãneasa, angajeazã firmã pazã Relaþii luni - vineri, 9,00-16,00, Tel: 0755128956 Agenþi. Companie de Sec uritate Naþionala angajeazã urgent agenþi s ec ur it at e din C om. Pantelimon ºi localitãþile învecinate, pentru Obiectiv Brãneºti, jud. Ilfov. Oferim: Contract de munca; Program de luc r u flex ibil: 8-17, luni-vineri; Salariu atractiv, acordat în mod regulat; Echipament profesional de luc r u gratuit; Analiz e medicale obligatorii gratuite; Cursuri de calificare /atestare obligatorii gratuite; Posibilitãþi de promovare, mediu de lucru profesional ºi stabil, Tel: 0757060780

Animatoare. Om de afaceri Bucureºti angajez balerinã, animatoare, dansatoare exoticã, suplã, foarte frumoasã. Part-time: 2.000lei, full-time: 4.000lei plus bonusuri +vacante. Accept ºi provincia, ofer cazare. Rog seriozitate. CV+minim 3 poze mari la e-mail anunt2009@ gmail.com

n Asistent(a) Manager cu studii superioare pentru domeniul vanzari en gros produse alimentare zona Afumati Ilfov Doraly, salariul net 1300ron cu bonuri de masa incluse, casadegros@gmail.com, n Asistent/a, bucãtãreasã ºi educatoare (englezã obligatoriu). Grãdiniþã particularã angajeazã, str. Agricultori 35, Sector 2, n Ajutor Bucãtar, fete pentru lângã ProTV, fast-food in Auchan Militari. r adiologie Salariu 1100 ron si mancare, As is tenta program o zi (9-22) cu una angajam, Tel: 0213265596 libera, Tel: 0785641425


oferte de muncã România / info / pagina 3

11 Aprilie 2012

AnunþAZ vã informeazã Ghidul lucrãtorului român în Ungaria pe înþelesul tuturor. Mobilitatea forþei de muncã în statele europene (238) Sindicatul Românilor din Strãinãtate

în dialog cu românii de pretutindeni Sistemul de învãþãmânt în Ungaria. Doamna Venera F. din Slatina, Judeþul Olt, ºi-a gãsit un loc de muncã în Ungaria, de care este foarte mulþumitã. Foarte curând va fi angajat ºi soþul domniei sale, la aceeaºi firmã aflatã în Budapesta. Problema care îi preocupã este cea a copilului, un bãieþel în vârstã de 5 ani, pe care ar dori sã-l ia cu ei, o fundaþie din Ungaria oferindu-se sã-I sprijine în acest sens. Pentru a se edifice asupra modului în care este organizat sistemul de învãþãmânt ne întreabã dacã este posibil aºa ceva. Îi rãspunde domnul prof. ec. Ion Voinea Preºedintele Sindicatului Românilor din Strãinãtate. Instituþiile de educaþie ºi învãþãmânt care opereazã în Ungaria includ grãdiniþe, ºcoli, instituþii de învãþãmânt de nivel elementar ºi colegii. Aceste instituþii de educaþie pot fi înfiinþate ºi susþinute de cãtre stat, autoritãþile locale, biserici ºi alte entitãþi juridice înregistrate în Republica Ungaria, precum ºi organizaþii economice cu personalitate juridicã, fundaþii, asociaþii fondate pe teritoriul Ungariei ºi care au sediul social înregistrat în Ungaria. Toate sunt recunoscute de stat. În Ungaria ºcoala primarã este gratuitã ºi obligatorie. Prin lege, grãdiniþele, ºcolile secundare, ºcolile secundare profesionale, ºcolile de formare de specialitate, ºi ºcolile tehnice sunt gratuite. Copiii pot merge la creºã în Ungaria, pânã la vârsta de trei. - Grãdiniþa începe atunci când copilul are trei ani ºi dureazã pânã la data de 31 august a anului în care copilul ajunge la vârsta de ºapte ani. - Dupã grãdiniþã copii trebuie sã urmeze învãþãmântul obligatoriu, care dureazã pânã la sfârºitul anului ºcolar, în care elevii ajung la vârsta de 18 ani. - Nivelul de educaþie elementar are o duratã de opt ani, ºi poate avea loc la o ºcoalã primarã timp de opt ani, sau dupã finalizarea celui de-al patrulea sau al ºaselea an ºcolar, la o ºcoalã specialã pentru încã ºase sau opt ani. - Învãþãmântul secundar începe dupã 8 ani de ºcoalã, ºi, în funcþie de tipul de ºcoalã, este finalizat la sfârºitul celui de-al 10-lea, al 12-lea sau al 13-lea an. Principalele tipuri de instituþii de învãþãmânt secundar sunt: ºcolile profesionale pentru muncitori calificaþi, ºcolile pentru formare profesionalã de specialitate ºi liceu, ºcoali speciale. - Instituþiile de învãþãmânt superior în Ungaria sunt de instituþii de stat sau recunoscute de cãtre stat. Universitãtile furnizeaza cursuri de formare pentru patru, cinci sau ºase ani, în timp ce colegiile de formare dureazã trei sau patru ani. - Formarea profesionalã a adulþilor este, de asemenea în creºtere de popularitate. Existã învãþãmântul seral, învãþãmântul prin corespondenþã ºi programele de învãþãmânt la distanþã, care, de asemenea sunt foarte populare ºi apreciate de cei care muncesc, dar continuã sã înveþe într-o formã organizatã. Au apãrut de asemena un numãr din ce în ce mai mare de centre private de formare profesionalã continuã pentru adulþi. (Va urma). Vã invitãm sã urmãriþi serialul nostru consacrat acestui subiect ºi aºteptãm mesajele dumneavoastrã la e-mail office@az.ro sau postal la ANUNTaz OP53 / CP82 Bucureºti.

Asistentã. Om de afaceri Bucuresti angajez asistenta personala, supla, frumoasa, nefumatoare. Ofer 1.000Euro, cazare, bonusuri, accept si provincia. Rog seriozitate. CV+3 poze mari la e-mail anunt2009@ gmail.com, PENTRU n BARMANIÞÃ MANGALIA. ANGAJAM URGENT BARMANITE, OSPATARITE SI FEMEI PENTRU PAHARE. SALARIU AVANTAJOS URGENT SUNATI PENTRU STATIUNEA OLIMP-MANGALIA. ANUNT VALABIL PENTRU CEI DIN MANGALIA. URGENT, BARMIMOZA@YAHOO.COM, TEL: 0722251531 1.200-1.400lei, n Bonã experienta, 8-10 ore, Dorobanti, Pipera, Ghencea, Otopeni, Bucurestii Noi, Bucuresti. Urgent, Tel: 0213107403 B o nã regim intern, 1.500lei, experienta, Bucuresti. Urgent, Tel: 0213107403 n Bonã 1.000-1.200lei, 8-10 ore, Ciolpani, Mogosoaia, Peris, Buftea, Corbeanca, Tel: 0213107403

in n Bonã-Menajera Corbeanca din Corbeanca, Snagov, Otopeni. 30-50ani, cu experienta. Program 8 ore/zi, office@bonebucuresti.ro http://www.bonebucuresti.ro, Tel: 0753914660 calificat pentru n Brutar brutarie noua, Berceni-Luica. 0722.235.195; 0722.246.890, Tel: 0214511939, 0214510304 n Bucãtar pentru Restaurant Realia, sos. Berceni 96, sector 4, Tel: 0726868959 n Bucãtar si femeie de serviciu. Restaurant Stradivaris din str. Gheorghe Sincai nr. 3 Cerem si oferim seriozitate, Tel: 0213307005 n Bucãtar cu experienta in bucataria mediteraneana. Bistro Dines angajeaza. Salariu atractiv, 0724540839 Bucãtari cu experienta + calificare, si Lucrator in bucatarie. Restaurant central a n g a j e a z a , restaurantzet@yahoo.com, Tel: 0213370115

éC O A F E Z Ã MANICHIURISTA / PEDICHIURISTA, MASEUZA SI COSMETICIANA! SALON ZONA MOSILOR ANGAJEAZA. SALARIU ATRACTIV! 0721991827


pagina 4 / oferte de muncã România

11 Aprilie 2012

é Distribuitor cu sau

fara experienta pentru ROOSSA Books SRL salariu de la 1200 lei, bonusuri in functie de realizari, Tel: 0318004555

n Coafezã cu experienþã ºi în frizerie, salariu 1000 Ron+ CM pt. salon zona Berceni, Tel: 0724701898 (frizeriþã) cu n Coafezã experienþã pt. salon în Bd. Brâncoveanu. Salariu motivant+ CM. Tel: Tel: 0720519429 n Colaboratori pentru reforma sanatatii. Colaborare pe proiect. Un proiect initiat de statul roman, reforma.sanatate@ymail.com, Tel: 0766282076, 0751472958 n Confecþioner/a la masina de cusut simpla si triploc cu experienta. Fabrica de confectii angajeaza, Tel: 0724515514 n Confecþioner/a Fabrica de confectii angajam confectioner in masina de cusut simpla si triploc cu experienta, Tel: 0724515514 n Confecþioner/a, Starconfex angajeaza - adresa: str Fizicienilor nr 50, linii autobuz: 102, 135, 123, 202, office@starconfex.ro n Consultanta financiara in asigurari si pensii private. 2 posturi in Bucuresti, consultanta.financiara2@gmail. com, Tel: 0751203400 Contabil C ompanie intermedieri financ iare angajeaza contabil full time remuneratie salariu net 1500 ron, Tel: 0728728616 n Contabil/ã pentru evidenta contabilitate primara, cunoscatoare a programului Saga - depozit en gros de flori si plante situat pe Dn1 la iesire din Saftica angajeaza urgent, salariu atractiv, mateicm@metropolaflowers.ro, Tel: 0721014029 n Contabil/ã studii superioare sau medii, serioasa, cunostinte contabilitate primara, implicare, termen lung, varsta pana in 50 ani. Interviul are loc fara programare miercuri 11.04.2012 la adresa din Bucuresti, Aleea Barajul Iezeru nr. 6A, bloc birouri Cedru, et. 1, birou 127, sector 3 in intervalul 10.00-17.00. Sunt rugate sa participe numai persoanele care vor sa munceasca,

Croitor Fabica de confectii angajam om la masa de croit cu experienta in incadrare si bazic. Salariu atractiv, Tel: 0724515514

é Croitor manual feþe încãlþãminte, fete pentru pregãtit ºi maºiniste cu experienþã - angajeazã SC Coryllus Prodimpex SRL (Str. Iliada nr. 55), 0744661957, 0744661956, 0214204326 Croitor/easã pentru perdele, draperii, lenjerii, retuºuri haine, urgent! Tel: 0734720275

n Distribuitor flyere. Cautam doamne pensionare pentru distribuire flyere farmacii, Tel: 0731341841 n Dulgher cu experienta si muncitori necalificati, Expert Class Construct angajeaza urgent, salariul 1000 - 1800 RON / Luna, 8 RON/ora, Tel: 0730646595

é Educator/toare, particular, angajez educatoare/ bona interna pentru 3 copii: de 3 ani, 5 ani si sugar de 5 luni, sau persoana cu studii pedagogice, iubitoare de animale. R es edinta s e situeaza in zona limitrofa Bucurestiului. Se ofera contract de munca, conditii de munca foarte bune, salariu atractiv. Pentru informatii si programari la interviu, Tel: 0733054285

zugravi si é Faiantari, rigipsari. Firma din Bucuresti angajeaza, pentru detalii sunati, Tel: 0735333352 n Femeie de Serviciu Clinica veterinara angajeaza femeie de serviciu, serioasa, muncitoare, dispusa sa lucreze in ture si week-end, Tel: 0213483469, 0213485020 n Femeie de Serviciu angajez pentru local din centrul istoric, Tel: 0737549117 Cerinþe: n Floricultor. obligatoriu studii medii de horticulturã, cunoaºterea bolilor ºi dãunãtorilor plantelor de interior, rezistenþã la efort susþinut, Tel: 0754030601 n Frizer si cosmetician cu experienta. Ivatalex Beauty salon angajeaza, Tel: 0723080800

é Frizer/iþã accept si din prov inc ie, ofer c az are. 0761612298, 0727299322, Tel: 0761612298, 0727299322 n Gestionar pentru depozitul regional Constanta si muncitori calificati in urmatoarele domenii: electrician, rigipsar, faiantar. Societate comerciala angajeaza, relatii la telefon, dispecerat@isisteme.ro, Tel: 0728858639


11 Aprilie 2012

oferte de muncã România / pagina 5

é In g i n e r i e x e c u þ i e lucrãri de drumuri, lucrãri de apã ºi canalizare, eventual cunoºtinþe topometrie, pentru lucru în þarã ºi strãinãtate. SC Terra-Nova Construct S R L a n g a j e a z ã, CV la e-mail office@trnc.ro

Îngrijitoare pentru cãmin bãtrâni, zona Bãneasa -Pipera, eventual intern, Tel: 0723786244, 0767906264

n Îngrijitoare. Familie italieni cauta doamna buna vorbitoare italiana, fara obligatii, dispusa la program prelungit si de noapte pentru ingrijire, acompaniamento doamna italiana in varsta; pentru Bucuresti, Tel: 0764632194 n Instalator frigotehnist pentru instalatii climatizare- angajeaza Almira Proconsult. Relatii la: Tel: 0213351437, 0745651762 cu masina n Livrator personala. Angajam soferi cu masina personala pentru livrari fast food, Tel: 0731341841 Comerciali n Lucrãtori part-time MiniPrix angajeazã. Beneficii: salariu motivant; 20 ore/ sãptãmânã; reduceri de preþ la achiziþionarea produselor MiniPrix. Contact: miniprixresurseumane@yahoo. com, Tel: 0213502063 constructor, n Maistru societate de construcþii cu sediul în Bucureºti angajeazã, Tel: 0214106882, 0731024716

cu é Manic hiur is t ã experienþã inclusiv gel, pentru salon zona Tineretului, Tel: 0744554290

Manichiuristã cu experienþã minim 3 ani, zona Bd.Iuliu Maniu, Tel: 0733304316 n Manichiurista cu experienta pentru: manichiura / pedichiura clasica si unghii false, constructie din gel. Salon Piata Amzei, Tel: 0723347265 n MANICHIURISTE TEHNICIAN NAIL ART PENTRU SALON ZONA UNIRII, TEL: 0768473661

colaboratori é Marketing, dinamici si comunicativi pentru activitate de marketing. Instruire gratuita, vanzari@catalog-forever.ro, http://www.catalog-forever.ro, Tel: 0765030686 n Masaj Erotic. Qlady Erotic Masaj angajeaza tinere dragute si serioase pentru masaj erotic, excles sexul. conditii de lucru si salarizare lux, 2.000 EUR/luna, http://www.qlady.ro, Tel: 0722999939 n Maseuzã. ACS Beauty Expert angajeaza pentru salon situat in bulevardul Lacul Tei, http://www.zoomacs.com, Tel: 0212420406, 0763100030


Ungaria n Gépjármuszerelo (villamossági ismeretekkel rendelkezo) Description: A(z) ECOFRIGO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Gépjármuszerelo munkatársat keres szigetszentmiklósi munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.02.01 - . További információ:Villamossági ismeretekben jártasság elonyt jelent. Salary: Hungarian Forint 108000 (Monthly) Employer Name: ECOFRIGO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft; Information: Filó Brigitta; Address: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15; Phone: (24) 515-215; How to apply: Foglalkoztatónál: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15; Telefon: 06-24-515-215; E-mail:info@safkar.hu n Szerkezetlakatos; Description: A(z) ECOFRIGO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Szerkezetlakatos munkatársat keres szigetszentmiklósi munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.01.19 - . További információ:Aluminium hegesztésben, CO,AWI hegesztésben jártasság. Salary: Hungarian Forint 108000 (Monthly) Employer Name: ECOFRIGO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft; Information: Filó Brigitta; Address: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15; Phone: (24) 515-215; How to apply: Foglalkoztatónál: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15; Telefon: 0624-515-215; Email:info@safkar.hu n Üzleti tanácsadó (üzleti munkatárs) Description: A(z) Groupama Garancia Biztosító Zrt. Üzleti tanácsadó munkatársat keres edelényi munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: állandó délelotti muszak, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.01.20 - . Juttatások:egészség pénztár, önkéntes pénztár, szabadság, üdülési lehetoség, Speciális követelmények:érettségi, erkölcsi bizonyítvány, alapfokú számítógépes ismeret; Salary: Hungarian Forint 108000 (Monthly) Employer Name: Groupama Garancia Biztosító Zrt. Information: Szalontai László; Address: 3530 Miskolc, Arany J. út 1. Phone: (30) 4088-675 n Egyéb, máshova nem sorolható egyszeru szolgáltatási és szállítási foglalkozású (segédmunkás, takarító - legalább 40%-ban megváltozott munkaképességu ) Description: A(z) NIMRÁ-METAL Korlátolt Felelosségu Társaság Egyéb, máshova nem sorolható egyszeru szolgáltatási és szállítási foglalkozású munkatársat keres kapuvári munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.01.20 - . További információ:Megváltozott munkaképességu munkavállalókat keresnek takarító, segédmunkás munkakörökbe. Salary: Hungarian Forint jogszabály/megegyezés szerint (Monthly) Employer Name: NIMRÁ-METAL Korlátolt Felelosségu Társaság; Information: Buczku Csaba; Address: 6900 Makó, Béke utca 5. Phone: (30) 467-7603 n Tehergépkocsi-vezeto, kamionsofor; Description: A(z) Inter-Vm Trans Kft Tehergépkocsi-vezeto, kamionsofor munkatársat keres újlengyeli munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: vezénylés szerint, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.01.20 - . Speciális követelmények:c+e.kat.jog.nemzetközi árufuvarozói eng.+páv,digitális soforkártya,angol nyelvismeret elony Salary: Hungarian Forint 200000 - 350000 (Monthly) Employer Name: Inter-Vm Trans Kft; Information: Bihari Gábor; Address: 2724 Újlengyel,. helyrajzi szám (HRSZ.) 05/27; Phone: (30) 588-9888 n Fuvarbonyolító (fuvarszervezo / német nyelvismerettel) Description: A(z) Kiss Lajos és Társai Kft. Fuvarbonyolító munkatársat keres soproni munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.01.20 - . Juttatások:bér megegyezés szerint, Speciális követelmények:fuvarszervezoi gyakorlat ,NÉMET nyelvismeret szükséges, További információ:Soproni Kft keres fuvarszervezoi gyakorlattal,német nyelvtudással rendelkezo munkatársat. Jelentkezni 06-30-97-95-374 telefonszámon lehet. Salary: Hungarian Forint jogszabály/megegyezés szerint (Monthly) Employer Name: Kiss Lajos és Társai Kft. Information: Markotányos Gyula; Address: 9400 Sopron, Somfalvi út; Phone: (30) 97-95-374

n Egyéb muszaki foglalkozású (szakmunkás / muszaki szakképzettséggel / ) Description: A(z) SOPRONKOHIDAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN Egyéb muszaki foglalkozású munkatársat keres sopron (sopronkohida)i munkavégzésre fegyveres és rendvédelmi szervek (hivatásos és szerzodéses állományú tagjának) szolgálati jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: vezénylés szerint, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.01.20 - . Juttatások:HSZT alapján, , Speciális munkakörülmények:kifogástalan, józan életvitel!!!, Speciális követelmények:szakmunkás bizonyítvány, betöltetlen 37. életév, magyar állampolgárság, EÜ alkalmasság, buntetlen eloélet, További információ:Sopronkohidai Fegyház muszaki szakképzettségu szakmunkást keres. Hivatásos jogviszony. Telefon: 99-511-537, 511-538, munkanapokon 07-14 óráig. Salary: Hungarian Forint 148000 (Monthly) Employer Name: SOPRONKOHIDAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN; Information: Varga Miklós; Address: 9407 Sopron (Sopronkohida), Pesti B. út 25. Phone: (99) 511-537 n Elektronikai muszerész (elektronikus orvosi muszerek karbantartása) Description: A(z) MOBIL-TECH 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Elektronikai muszerész munkatársat keres érdi munkavégzésre egyszerusített foglalkoztatás jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.01.20 - . Speciális követelmények:Betanítás után önálló munkavégzés, gépek és eszközök mozgatása, rakodása., További információ:Munkakör leírása: fogászati eszközök és gépek telepítése, javítása és karbantartása, szállítása, levegokompresszorok telepítése, javítása és karbantartása, szállítása. Salary: Hungarian Forint 108000 (Monthly) Employer Name: MOBIL-TECH 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság; Information: Németh Ferenc; Address: 2030 Érd, Keselyu utca 12. How to apply: Foglalkoztatónál: 2030 Érd, Keselyu utca 12., cavinton69@gmail.com n Szakács; Description: A(z) FULLINVEST ZRT. Szakács munkatársat keres tokaji munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: állandó délelotti muszak, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.04.01 - . Salary: Hungarian Forint 108000 (Monthly) Employer Name: FULLINVEST ZRT. Information: Bodnár András Address: 3910 Tokaj, Hajdú köz 2.sz. Phone: (47) 353-403; How to apply: Kirendeltségen: 3910 Tokaj, Bajcsy-Zs. u. 16., TELEFONON: 30/974-1501 n Szakács (kínai szakács) Description: A(z) LIDA PLUS KFT Szakács munkatársat keres fóti munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozott idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: két muszak: de.-du., foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.02.19 - 2014.02.19. Salary: Hungarian Forint 110000 - 160000 (Monthly) Employer Name: LIDA PLUS KFT; Information: CHEN XUAN CE; Address: 1193 Budapest 19. ker., KÖNYVKÖTO utca 60; Phone: (30) 552-8698; n Egyéb ügyfélkapcsolati foglalkozású (TELEFONOS ÜGYINTÉZO) Description: A(z) Photel Kommunikációs Zrt. Egyéb ügyfélkapcsolati foglalkozású munkatársat keres budapest 09. ker.i munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: állandó délelotti muszak, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.01.23 - . Juttatások:Órabér-alapú elszámolás: alapbér + mozgóbér teljesítmény függvényében + BKV bérlet, Speciális munkakörülmények:H-P: 8-20 óráig változó muszak, Szo.-V.: nem rendszeres beosztás; számítógép elotti munkavégzés, fejhallgató használat, nagycsoportos termekben., Speciális követelmények:Pénzügyi közvetíto vagy biztosítási közvetítoi PSZÁF tanusítvány. BOI tanusítvány (OKJ-s képesítés: banki) biztisítási szakügyintézo; valutapénztáros (Felsofokú közgazdász, gazdasági végzettség); felhasználói szintu számítógép ismeret; jó kommunikációs ké; Salary: Hungarian Forint 117000 - 130000 (Monthly) Employer Name: Photel Kommunikációs Zrt. Information: Fekete Nikolett; Address: 1094 Budapest 09. ker., Berzenczey utca 9. How to apply: Foglalkoztatónál: Email-ben, önéletrajz küldésével: allas@photel.hu n Egyéb magasan képzett ügyintézo (customer/system service administrator); Description: A(z) HEWLETT-PACKARD MAGYARORSZÁG KFT. Egyéb magasan képzett ügyintézo munkatársat keres vasvári munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: állandó délelotti muszak, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.02.01 . Juttatások:cafetéria, További információ:Elvárások: min. érettségi, számítástechnikai képzettség, adminisztrációban szerzett tapasztalat, angol nyelv kiváló, napra kész ismerete. Jelentkezés: www8.hp.com/hu/hu/jobsathp/index.html Salary: Hungarian Forint jogszabály/megegyezés szerint (Monthly) Employer Name: HEWLETT-PACKARD MAGYARORSZÁG KFT. Information: Tölgyesiova Klaudia; Address: 1117 Budapest 11. ker., Alíz utca 1. Phone: (70) 3310315 How to apply: www8.hp.com/hu/hu/jobsathp/index.html

n Ruházati bolti eladó (ruházati bolti eladó) Description: A(z) K & SZ DUÓ BT. Ruházati bolti eladó munkatársat keres soproni munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.01.23 - . Juttatások:bér megegyezés szerint, Speciális munkakörülmények:munkarend:hétvégén is, Speciális követelmények:ruházati végzettség,gyakorlat szükséges,elony a német nyelvismeret, További információ:Sziszi Fehérnemu üzletbe keresnek eladót. Elvárás:ruházati végzettség,gyakorlat. Elony a német nyelvismeret. Jelentkezni 9400 Sopron, Selmeci utca 15-17. Sziszi Fehérnemu üzletbe leadott önéletrajzzal lehet. Salary: Hungarian Forint 108000 (Monthly) Employer Name: K & SZ DUÓ BT. Information: Kámán Krisztián; Address: 9400 Sopron, Selmeci utca 15-17. How to apply: Foglalkoztatónál: 9400 Sopron, Selmeci utca 15-17., Jelentkezni 9400 Sopron, Selmeci utca 15-17. Sziszi Fehérnemu üzletbe leadott önéletrajzzal lehet. kamionsofor (nemzetközi n Tehergépkocsi-vezeto, tehergépkocsi-vezeto) Description: A(z) Waberer's International Zrt. Tehergépkocsi-vezeto, kamionsofor munkatársat keres budapest 23. ker.i munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozott idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: vezénylés szerint, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.01.20 2014.01.20. További információ:Feltételek: "E" kat. jogosítvány, PÁV I, vagy PÁV II, vagy PÁV II, belföldi és TIR vizsga. ADR (darabos) vizsga megléte elonyt jelent, de nem alkalmazási feltétel. Bérezés: havibér + teljesítménybér. Salary: Hungarian Forint 78000 - 225000 (Monthly) Employer Name: Waberer's International Zrt. Information: Simon Péter; Address: 1239 Budapest 23. ker., Nagykorösi út 351. Phone: (1) 421-6666; How to apply: Foglalkoztatónál: 1239 Budapest 23. ker., Nagykorösi út 351., Simon Péter - 421-6666 n Egyéb kereskedelmi, vendéglátó és hasonló szolgáltatási tevékenységet folytató egység vezetoje (szakács, pultos) Description: A(z) LÁNGÁSZ KFT. Egyéb kereskedelmi, vendéglátó és hasonló szolgáltatási tevékenységet folytató egység vezetoje munkatársat keres adonyi munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: állandó délelotti muszak, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.02.15 - . További információ:Fényképes önéletrajzzal várják a jelentkezéseket az gyorgy.ebl@gmail.com e-mail címre. Elonyt jelent a rácalmási, kulcsi, adonyi, belloianiszi, besnyoi, perkátai és pusztaszabolcsi lakhely. Környezo településken élok jelentkezését várják! Salary: Hungarian Forint 108000 (Monthly) Employer Name: LÁNGÁSZ KFT. Information: Ébl György; Address: 2457 Adony, Petofi utca 4. How to apply: Fényképes önéletrajzzal az gyorgy.ebl@gmail.com.hu e-mail címre. n Általános asztalos (asztalos) Description: A(z) Rábaablak 93' Kereskedelmi és Szolgáltató Közkereseti Társaság Általános asztalos munkatársat keres rábapatyi munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: két muszak: de.-du., foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.01.23 . Salary: Hungarian Forint jogszabály/megegyezés szerint (Monthly) Employer Name: Rábaablak 93' Kereskedelmi és Szolgáltató Közkereseti Társaság; Information: Molnár József; Address: 9641 Rábapaty, Felsopatyi utca 89; Phone: (20) 972-8193 n Értékesítési munkatárs (kereskedelmi) Description: A(z) BIBOR PHARMA KFT Értékesítési munkatárs (kereskedelmi) munkatársat keres monori munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.02.01 - . Salary: Hungarian Forint 130000 - 160000 (Monthly) Employer Name: BIBOR PHARMA KFT; Information: Borsai József; Address: 2200 Monor, Petofi utca 31; Phone: (70) 3160084; How to apply: Telefonon: Borsai József: 06-70/316-0084 n Szobalány; Description: A(z) WWW.HAUSFREI.COM KFT. Szobalány munkatársat keres balatonfenyvesi munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: két muszak: de.-du., foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.04.01 - . Salary: Hungarian Forint 90000 (Monthly) Employer Name: WWW.HAUSFREI.COM KFT. Information: Móricz Krisztián; Address: 8646 Balatonfenyves, Aranyosi utca 8; Phone: (70) 200-7574


n Lakatos; Description: A(z) SZEM-MA KFT Lakatos munkatársat keres törökszentmiklósi munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.01.25 - . Salary: Hungarian Forint 108000 (Monthly) n Általános karbantartó (karbantartó) Description: A(z) RYDE Hungary Kft. Általános karbantartó munkatársat keres tószegi munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozott idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.02.01 - 2013.01.31. További információ:A munkakör betöltéséhez angol vagy német nyelvtudás, valamint szakképesítés szükséges (megfelel villanyszerelo, vagy géplakatos, vagy elektronikai muszerész). Ellátandó feladat: termelogépek javítása, beállítása; alkatrész készítése; éves karbantartási terv elkészítése, elvégzése; gépsorok akadálytalan muködésének biztosítása. Salary: Hungarian Forint 100000 - 170000 (Monthly) n Épületasztalos; Description: A(z) P.H.B.98 KERESKEDELMI KFT. Épületasztalos munkatársat keres nyíregyházai munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.02.01 - . Salary: Hungarian Forint 108000 110000 (Monthly) n Üzletköto ügynök; Description: A(z) ZSORÓ KFT Üzletköto ügynök munkatársat keres debreceni munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: állandó délelotti muszak, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.02.01 - . Juttatások:megbeszélés alapján; Salary: Hungarian Forint jogszabály/megegyezés szerint (Monthly) n Szakács (kínai) Description: A(z) XING JIA LE Korlátolt Felelosségu Társaság Szakács munkatársat keres gyöngyösi munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: állandó délelotti muszak, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.03.01 - . Speciális követelmények:Kínai fuszerek, receptek, technológiák alapos ismerete; Salary: Hungarian Forint 108000 - 120000 (Monthly) n Lakatos; Description: A(z) ZSORÓ KFT Lakatos munkatársat keres debreceni munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: állandó délelotti muszak, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.02.01 . Speciális követelmények:Rajzismeret szükséges, valamint hegeszteni tudni kell; Salary: Hungarian Forint jogszabály/megegyezés szerint (Monthly) n Erdészeti munkás, láncfurészkezelo; Description: A(z) NÖVÉNYORVOS 2005 KERTÉSZETI ÉS NÖVÉNYVÉDELMI SZOLG. KFT Erdészeti munkás, láncfurészkezelo munkatársat keres mátraszentimrei munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozott idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.02.06 - 2012.12.31. Salary: Hungarian Forint 93000 - 125000 (Monthly) n 83. Építmény- és épületszigetelo (német nyelvismerettel) Description: A(z) Hód-Ház Kft Építmény- és épületszigetelo munkatársat keres mázai munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.01.25 - . Juttatások:szállás, és utazás biztosított; Salary: Hungarian Forint 94000 (Monthly) n Szakács (KIÍNAI SZAKÁCS) Description: A(z) Napfény Tavasz Korlátolt Felelosségu Társaság Szakács munkatársat keres szegedi munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozott idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: munkaidokeret, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.02.26 - 2014.02.25. Juttatások:ebéd, vacsora, munkaruha., Speciális követelmények:Kínai fuszerek ismerete,kínai konyhában való jártasság, További információ:KÍNAI SZAKÁCS munkakörbe várnak szakács végzettséggel rendelkezo munkavállalót. A kínai konyhában való jártasság és a kínai konyha ismerete elvárás. Jelentkezés: telefonon Tóth Ferencnénél a 06-30/3361-801-es telefonszámon. Salary: Hungarian Forint 130000 (Monthly) n Pék (betanított pék) Description: A(z) PANING SÜTOIPARI ÉS KER. KFT Pék munkatársat keres monori munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozott idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.02.01 - 2012.06.30. Salary: Hungarian Forint 93000 (Monthly)

Description: A(z) LAYER KER.-I n Gépészmérnök; SZOLGÁLTATÓ ÉS IPARI KFT. Gépészmérnök munkatársat keres szeghalomi munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.01.25 - . Speciális követelmények:Vezetoi készség, tervezoi szoftverek alkalmazása,ált. gépészeti ismeretek, szerkezetgyártás,, épületgépészet., További információ:Elony: - számítógép vezérelt lemezmegmunkáló gépek programozási gyakorlata: CNC, NC - láng- víz-* lézersugaras vágógépek ismerete. Salary: Hungarian Forint jogszabály/megegyezés szerint (Monthly) n Traktorvezeto; Description: A(z) PÁSZTOR BERTALAN Traktorvezeto munkatársat keres sárospataki munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: munkaidokeret, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.02.01 - . Speciális követelmények:gépkezeloi jogosítvány a 83/2003. (VII.16.) FVM rendelet alapján; Salary: Hungarian Forint 108000 (Monthly) n Bolti eladó (Eladó) Description: A(z) S.I.S. SONITUS INDUSTRIAL KFT Bolti eladó munkatársat keres körmendi munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: állandó délelotti muszak, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.01.26 - . További információ:Muszaki beállítottságú, Körmend környéki (10-20 km) álláskeresok jelentkezését várja a munkáltató. Jelentkezni önéletrajzzal lehet az akos.rudolf@sonitus.hu e-mail címen. Salary: Hungarian Forint 100000 (Monthly) n Ügynök, kiskereskedelem; Description: A(z) Determin-R Mega Kiadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelosségu Társaság Ügynök, kiskereskedelem munkatársat keres miskolci munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: rugalmas, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.01.26 . További információ:A munkáltató munkatársakat keres Miskolc és környéki munkavégzéshez. Fényképes önéletrajz küldheto a ugyvezeto@determin-r.hu címre küldjék. Salary: Hungarian Forint 80000 - 150000 (Monthly) n Virágbolti eladó (virágköto) Description: A(z) DANKOVICS ERNO Virágbolti eladó munkatársat keres sárvári munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: vezénylés szerint, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.01.26 . Salary: Hungarian Forint jogszabály/megegyezés szerint (Monthly) n Területi képviselo (UPC-üzletköto) Description: A(z) Cívis-Telekom Kft. Területi képviselo munkatársat keres debreceni munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.01.26 - . Salary: Hungarian Forint jogszabály/megegyezés szerint (Monthly) n Gépésztechnikus (gépésztechnikus) Description: A(z) HODI AQUA Korlátolt Felelosségu Társaság Gépésztechnikus munkatársat keres tótszentmártoni munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.03.01 - . Salary: Hungarian Forint 152000 - 200000 (Monthly) n Faipari technikus (dekorajtó gyártó) Description: A(z) BOROVI FAIPARI ZRT. Faipari technikus munkatársat keres szolnoki munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: állandó délelotti muszak, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.02.15 - . További információ:muszaki szakközépiskolai vagy faipari szakközépiskolai vgégzettség, számtehn. ism. Salary: Hungarian Forint 108000 (Monthly) n Elemzo közgazdász; Description: A(z) V PLUS K KFT. Elemzo közgazdász munkatársat keres nyírpazonyi munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozott idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.03.01 - 2014.03.01. Salary: Hungarian Forint 160000 (Monthly) n Pék, édesiparitermék-gyártó; Description: A(z) GAJDÁR ZOLTÁN Pék, édesiparitermék-gyártó munkatársat keres bárnai munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: két muszak: du.-éj., foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.02.01 - . Salary: Hungarian Forint 108000 (Monthly) Employer Name: GAJDÁR ZOLTÁN; Information: GAJDÁR ZOLTÁN; Address: 3126 Bárna, Nagyko út 4. Phone: (32) 405-050; How to apply: Foglalkoztatónál: 3126 Bárna, Nagyko út 4.

n Kereskedelmi képviselo; Description: A(z) PERINT DISZKONT KFT. Kereskedelmi képviselo munkatársat keres körmendi munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.02.10 - . További információ:Kereskedelmi végzettség és/vagy többéves tapasztalat, jogosítvány (B kat.) szükséges. Megfelelo jelöltek a vince.horvath@perint.hu e-mail címen jelentkezzenek. Salary: Hungarian Forint 140000 (Monthly) n Pincér; Description: A(z) DIREKTINFO KFT. Ciklámen Hotel Pincér munkatársat keres bázakerettyei munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.02.10 - . Salary: Hungarian Forint 108000 (Monthly) n Gépjármu- és motorkarbantartó, -javító (Autószerelo) Description: A(z) MOTOR-XXL KERESKEDELMI ÉS SZOLG. KFT Gépjármu- és motorkarbantartó, -javító munkatársat keres nyúli munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.01.26 - . További információ:Motor XXL Kft. autószerelo munkakörbe, szakirányú végzettséggel és néhány év tapasztalattal rendelkezo munkatársat keres. További információ és jelentkezés: 70/381-4460; Salary: Hungarian Forint jogszabály/megegyezés szerint (Monthly) n NC, CNC gépkezelo; Description: A(z) NÉMETH SZERELVÉNYGYÁRTÓ ÉS KER. KFT. NC, CNC gépkezelo munkatársat keres csornai munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: három vagy négy muszak, a hét öt munkanapján, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.01.26 - . Salary: Hungarian Forint 93000 - 120000 (Monthly) n Pék, édesiparitermék-gyártó (kisegíto) Description: A(z) Beki-Pékség Kft. Pék, édesiparitermék-gyártó munkatársat keres berettyóújfalui munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: két muszak: de.-du., foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.02.15 - . Speciális követelmények:török jellegu pékárúk készítésének ismerete, pék tanfolyami végzettség; Salary: Hungarian Forint 108000 (Monthly) n Pénzügyi ügyintézo (pénzügyi tanácsadó) Description: A(z) ABM-FINAS Kft Pénzügyi ügyintézo munkatársat keres debreceni munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.01.27 - . Speciális követelmények:B kategóriás jogosítvány; Salary: Hungarian Forint jogszabály/megegyezés szerint (Monthly) n Szobalány; Description: A(z) WWW.HAUSFREI.COM KFT. Szobalány munkatársat keres balatonfenyvesi munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: két muszak: de.-du., foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.04.01 - . Salary: Hungarian Forint 90000 (Monthly) Employer Name: WWW.HAUSFREI.COM KFT. Information: Móricz Krisztián; Address: 8646 Balatonfenyves, Aranyosi utca 8; Phone: (70) 200-7574 n Biztosításértékesíto; Description: A(z) ALLIANZ HUNGÁRIA ZRT. Biztosításértékesíto munkatársat keres dombóvári munkavégzésre vállalkozási (polgári) jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: rugalmas, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.01.23 - . Speciális követelmények:Kíváló kommunikációs készség, proaktív hozzáállás. eredményorientált gondolkodás; Salary: Hungarian Forint jogszabály/megegyezés szerint (Monthly) Employer Name: ALLIANZ HUNGÁRIA ZRT. Information: Horváth Zoltán; Address: 7200 Dombóvár, Dombó P. utca 3. Phone: (30) 647-67-94; How to apply: Foglalkoztatónál: 7200 Dombóvár, Dombó P. u. 3., Fényképes szakmai önéletrajz és motívációs levél megküldése után, egyeztetett idopontban n Muszakicikk eladó (munka jellegébol adódóan noknek) Description: A(z) Épület-Dinamika Villamosipari és Automatizálási Korlátolt Felelosségu Társaság Muszakicikk eladó munkatársat keres jászberényi munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.01.23 - . Salary: Hungarian Forint 50000 (Monthly) Employer Name: Épület-Dinamika Villamosipari és Automatizálási Korlátolt Felelosségu Társaság; Information: IGNÉCZI FERENC; Address: 5100 Jászberény, Szent Imre herceg út 34. Phone: (20) 923-3443


pagina 8 / oferte de muncã România

11 Aprilie 2012 n ªoferi taxi la 12 ore Taxi AS. Pentru relatii sunati, bubu0382@yahoo.com, Tel: 0784197882

Q LADY é MASEUZE. EROTIC MASSAGE ANGAJEAZA TI N E R E DRAGUTE SI SOCIABILE PENTRU MASAJ EROTIC (EXCLUS SEXUL). SE OFERA CAZARE GRATUITA, SALARIU, COMISION SI BONUSURI SUBSTANTIALE, 2.000 EUR/LUNA, QLADY_MASSAGE@YAHOO. COM, WWW.QLADY.RO, TEL: 0722999939

é MECANIC AUTO CU EXPERIENTA IN COMUNA PANTELIMON, ILFOV, 1.400 RON/LUNA, OFFICE@ALYO-SERVICE.RO, WWW.ALYO-SERVICE.RO, TEL: 0737310177, 0762006574 n Mecanic auto cu cel putin 5 ani experienta. Lucia Automotive SRL angajeaza, Service-ul se afla langa cartierul Militari sector 6, 500 EUR/luna, george.mihalcea@de-auto.ro, http://www.de-auto.ro, Tel: 0720083701 n Medic veterinar cu experienta, Angajez in orasul Magurele, judetul Ilfov, mandea_tazz@yahoo.com, Tel: 0727887376

é Modele, Reclame pentru Toate Vârstele (copii, adulþi, vârstnici). Activitãþi modelling tineret. Bucuresti +Provincie. 0722397039, model@sequoiamodels.ro, Tel: 0213156581, 0761322310 n Operator maºina de injectat poliuretan, pentru secþia de fabricaþie, angajeazã ITU Refrigeration SRL, ºos.Odãii nr. 73-77, sector 1 Bucureºti (linia de centurã Otopeni), Tel: 0213198802, 0213198807

é Operator plotter pentru materiale Outdoor - Indoor, cunostinte Corel si Photoshop si materiale din domeniul productiei publicitare, ionut.cojocaru@goprint.ro, Tel: 0747070735 n Operatori carti de vizita, brosuri, pliante, Xerox DC260, obligatoriu experienta, minim 1.300lei, Tel: 0725926728

Ospãtãriþe, ospatari cu calificare si experienta, bucatari, bucatarese, femeie la vase si manager, Tel: 0766521632

é Secretarã- refer-

ent pentru Agentie publicitate, urgent, cu sau fara experienta, Tel: 0213116025 echipã interventie n ªef curatenie. Necesar experienta similara minim 3 ani, permis conducere, disponibilitate program prelungit/flexibil. Oferim castig net in perioada de proba 1.900lei (bonuri de masa incluse) + telefon + masina serviciu, 0212523180 n Shaormar, femeie pentru curatenie, in Patiserie, Piata 16 Februarie, sector 1, Tel: 0766764386 n ªofer categoria B, cu experienta, rbtauto@yahoo.com Tel: 0768132180 n ªofer categoriile B, C, D, angajeazã Romatermit. Rugãm trimiteþi cv la human.resources@romatermit.ro sau la sediul firmei din Jilava, ªos. Giurgiului, nr. 33A, (incinta Pielorex), inter. 24, Tel: 0214510131 n ªofer profesionist posesor certificat profesional cu experienta in domeniu pentru transport intern. Societate angajeaza, Tel: 0765849329 n ªofer taxi cu atestat pe Logan gpl, plan 100ron/zi, la Speed Taxi, varsta minim 35 ani, Tel: 0765785672 n ªoferi cat. C+E, angajeaza societate comerciala din Bucuresti (punct lucru Potlogi, Dambovita), soferi cu atestat, Tel: 0730017258, 0736937326

n Personal Restaurant, SC angajeaza ospatari, barmani, bucatari, zona Piata Unirii, Tel: Menajerã si bona cu 0722179408 n Personal. SC Romcim experienta, Agregate SRL, Balastiera cu recomandare si punctul de lucru in sat Carpenisu, intrarea de pe nefumatoare. autostrada Bucuresti-Pitesti km Angajam pentru 30, angajeaza: soferi familie care locuieste basculanta, excavatorist, volist, dragor, mecanic intretinere; se in zona Catelu ofera transport de la Bucuresti (autogara Militari), Tel: (Policolor), Tel: 0729006405 0760129925, n Picoli si femeie de serviciu 0212404131 varsta maxim 40ani - angajam pentru restaurant central, Tel: n Menajerã. Firmã angajeaza 0734318278 menajera, 4 zile pe saptamana, pentru curatenie. Pentru interviu Pizzar cu experienta. sunati la tel, Tel: 0214090000, Pizzeria se afla in 0214090001

é ªoferi interventie, MBM Data Systems Solutions este o firma privata de paza si protectie. Are sediul in Targoviste si a deschis puncte de lucru in Bucuresti, Ias i, C luj-Napoc a, Tel: 0216670038

n MUNCITORI NECALIFICATI PENTRU PRODDUCTIE GARD BETON PREFABRICAT IN BRAGADIRU - ILFOV. RLATII LA TELEFON, OFFICE@KONKRETLINE.RO, WWW.KONKRETLINE.RO, TEL: 074111025, 0754235000, FAX: 0214480178

é ªoferi taxi cu/fara ex perienta ( fac ilitam obtinerea atestatului). Zilnic 9-18/str. Dealul Tugulea, nr. 124 (Militari) 0735846662, Tel: 0214309498, 0766509498

zona Baba Novac; rog seriozitate, Tel: 0722218487

n Preparatori ºi ambalatori cu experienþã în domeniu - Malita Prodcom angajeazã pentru secþia de producþie alimentarã, Tel: 0213325215, 0752004627

n Vânzãtor/oare cu experienta pentru magazin de paine, program L-V 5:45-21:00, S 5:45-20:00 si D 5:45-19:00, o zi cu o zi. Zona Piata Progresul, Tel: 0728811451

é Vânzãtoare

pentru magazin non-stop Militari sector 6, Tel: 0730508282 magazin n Vânzãtoare alimentar, zona Baba Novac, de preferat nefumatoare, Tel: 0765213566

é VIDEOCHAT TINERE PENTRU AG E N T I E , VIDEOCONFERINTA, CONDITII DEOSEBITE, CENTRAL, 500-4000E/ LUNA, WWW. ANGAJAREVIDEOCHAT.RO TEL: 0720818129, 0314250001

Vânzãtoare pentru magazin si patiserie. Rog seriozitate, Tel: 0720068403 n Vânzãtoare angajam, Tel: 0722266061, 0723820815 Vânz ãtoare B uftea, angajez 2 vanz atoare pentru magazin de carne si mez eluri pasare, cu experienta in domeniu, in Buftea. Se ofera salariu atractiv si bonusuri din vanzari, Tel: 0766341735

é Videochat Tinere dragute minim 18 ani. Salarizare deosebita, contract munca, studio ,

www.Studio-Bucuresti.ro, Tel: 0720818129

Videochat Conversatii pe calculator. Stii limba engleza s i f olos es t i medii de socializare? Te anuntam ca poti face aceste lucruri primind bani! Daca te-am fac ut c urioas a, contacteaza-ne, 2.000 RON/luna, conversatii.calculator@ y a h o o . c o m , www.conversatiipenet.ro, Tel: 0785509547 Videoc hat LTV Studio angajeaza! Va asteaptam in cea mai moderna si de lux loc at ie din B uc ur es t i. Castiguri maxime garantate! 3.000 USD/luna, studioluxury@yahoo.com, http://www.ltvstudio.ro, Tel: 0785035606

Videochat. Bãieþi ºi fete pentru Videochat, condiþii excelente, pregãtire gratis, cazare, machiaj profesional, minim 200 USD/zi. ID mess: profesional_vision. 0760529868, Tel: 0735889573, 0755790552


11 Aprilie 2012 VIDEOCHAT. ANGAJAM DOAMNE, DOMNISOARE SI CUPLURI PENTRU CONVERSATII PC INTR-UN STUDIOU, CU SAU FARA EXPERIENTA, SE ACORDA TRAINING, MEDIU PROFESIONAL, CONTRACT DE MUNCA, PROGRAM FLEXIBIL, BONUSURI SI AVANS LA ANGAJARE, TEL: 0732772874, 0765946504

é Videochat. Probleme financiare! angajam fete, femei, conversatii online, minim18 ani engleza-pc mediu, comision 50-70%, bonusuri, premii, comision de angajare, 100$ central! experienta nu este necesara, c is tig 500-3000$! 2.500 USD/luna, iszaalsys@yahoo.com, Tel: 0764127778 n Vopsitor pregatitor auto sevice auto (zona colentina) angajeaza urgent, Tel: 0726113866

Anglia. Studio videochat cauta fete, oferim 50%, cazare + transport. Detalii pe mess dany26112006 sau la telefon, 1.500 EUR/luna, dany26112006@yahoo.com, Tel: 447932722030

oferte de muncã / cereri de muncã / vânzãri terenuri / case-vile / pagina 9 n Dubai.

Reprezentant Marketing (femeie obligatoriu), Engleza, inginer sub 30 de ani, pentru job. CV la e-mail, marketing@ divine-dubai.com, www.divine-dubai.com

centura, n Popeºti-Leordeni teren 25.000mp, d-50m, intravilan, canalizare si curent in apropiere, toate actele, 30 EUR/mp, Tel: 0761614440 n Prahova, Câmpina, vand teren intravilan suprafata 809mp, deschidere 28m la doua strazi, priveliste superba, zona linistita, cu cabanuta de vacanta, foisor, toate utilitatile (gaze 3 focuri, energie electrica, apa, fosa septica), 80 EUR/mp, mad_mady2002@yahoo.com, Tel: 0726216546

n Franta. Societate comerciala franco-romana angajeaza personal calificat in domeniul montajului de usi de garaj rezidentiale si industriale pentru realizare de lucrari in Franta. Se ofera salariu francez! Daca sunteti interesat si corespundeti cerintelor noastre, ne puteti trimite CV pe e-mail sau fax, power.roxana@gmail.com, Tel: 0725899766, 0268471251, Fax: 0268410373 Italia. Angajam Cameriste, salariu 600 euro, se asigura cazare, masa, transport decontat la al 2 lea salariu. Plec are imediat, recrutare@humangest.ro, http://www.humangest.ro, Tel: 0731808024, 0215280287

n Bonã, doamna serioasa, 39ani, doresc angajare. Am experienta, recomandare si atestat, Tel: 0728560074

particular, la n Buftea ºosea, DN Bucureºti-Târgoviºte, între Mogoºoaia ºi Buftea, 510mp, Tel: 0766412462

n Afumaþi iesire, visavis de Andronic, 10.000mp, deschidere 26m, utilitati; pret negociabil, 50 EUR/mp, Tel: 0761682921 n Alexandriei, Haliu, vand teren construibil, 700mp, 20mx35m, Tel: 0731599939

Arad municipiu, Wintech Pvc vinde teren 44000 mp situat la DN, Tel: 0751079901

Cãlãraºi, Budeºti, comuna Crivat, proprietar, vand teren intrav ilan 10 000mp, 2 deschideri 18/60m, 35km distanta de Bucuresti, zona asfaltata, 1 EUR/mp, Tel: 0736423376

n Corbeanca vând urgent 600 mp teren intravilan, acces utiilitãþi, Tel: 0722671939, n Argeº Gruiu Lipia, 3700mp, 0765433379 5 EUR/mp, Tel: 0724245335

n Posed vizã America, caut de lucru în orice domeniu. n Berceni Comuna proprietar, 0235459348, Tel: 0722598265, loturi de 500-550mp, d-15m, 0751661916 intravilan, PUZ, construibil, curent, cale acces, ªofer, 37ani, detin 30 EUR/mp, Tel: 0761614440

toate categoriile, cunosc limba engleza, italiana, sunt casatorit, responsabil si muncitor, Tel: 0724367637

Fundeni n Cãlãraºi Frunzanesti, vand 3000mp sau dezmembrari in loturi de 1000mp, teren intravilan, acces drum pietruit, curent, intre case, urbanism, 18 EUR/mp, Tel: 0723699991

Bragadiru, vand teren 750mp intravilan, zona parc Bragadiru cu toate utilitatile si actele necesare, Tel: 0723380985

Giurgiului str. Constantin Voda nr. 9, in apropierea Piata Progresului, teren 200 mp si casa veche, zona de case, urbanism, pret usor negociabil, 58.000 EUR, Tel: 0723686182

n Carol I Parc Dosoftei. Imobil, P+1, 5 camere decomandate, 3 grupuri sanitare, utilitati, schimb /vand, 1.315 EUR/mp, sandamihai1@yahoo.com, Tel: 0724058958, 0763300387 Chiajna urgent p+1+m 4dormitoare utilit ãþ i locuinþã Sc110 St 1000m p r eþ avantajos, Tel: 0762293824, 0721909555

n Clinceni particular vând vilã P+1+P, stradal, toate facilitaþile, zonã rezidenþialã, 122 mp as+450 mp teren, 60.000 EUR, Tel: 0762326768 n Cluj judet, vand casa la curte, Tel: 0757772161 n Rahova str. Teius 96 colt cu n Crângaºi ocazie, P+1, 36mp str. Tecuci, sector 5, vand teren curte liberã, amprenta=50mp, de casa. Detalii la telefon, Tel: etaj=50mp, living=27mp, 0744659873, 0721171763 bucãtãrie, 2 dormitoare, 2 bãi, 2 balcoane, 75.000 EUR, Tel: 0736493813 n Valtoarei sector 5, vand teren 340mp, apa, canal, dubla deschidere, 43.000 EUR, Tel: 0760663342 Dâmboviþa, Cojasca, 32 km n Victoriei vând teren 266 mp, de B uc ur es t i, c as a, Tel: 0736396825 constructie noua, teren 605 mp, amprenta 100 mp, living + bucatarie open-space, 2 dormitoare, baie, gresie, faianta, parchet, termopane, izolatie, centrala elctrica, apa curenta, apometru, internet, tel. fix, cablu TV, finisata complet interior / exterior, 3 3 . 0 0 0 EU R , n Alexandriei, Str. Safirului, andreiremus54@yahoo.com, constructie 2011, 90mp Tel: 0767494291 construiti pe duplex. Duplex 2 case P+1+M. Duplex - parter: bucatarie, dormitor, living, Dâmboviþa, Moreni, sufragerie+bai, etaj 2-dormitoare, balcon, baie. casa locuibila, 3 Mansarda: 90mp camere, locuinta 61 necompartimentata, utilitati, mp, bucatarie, baie, apa, curent, instalatie electrica, instalatie sanitara, sape gaze, lumina si apa, turnate, casa este la gri, Tel: teren 630 mp, 0722520460

n Bucureºtii Noi Proprietar casa curte constructie 2002 garaj pod mansardabil baie, bucatarie, centrala termica, gaze pret discutabil, 0762322599

n Cãlãraºi, Gurbãneºti, casa 5 camere, teren 1500mp, n ªofer. Tanar serios dorersc vand/schimb cu garsoniera cf. angajare ca sofer. Posed permis categoriile BE, CE, DE n Braºov municipiu, Stupini, n Nuci Ilfov, 6000mp sau 2 Bucuresti. Negociabil, 15.900 2 EUR/mp, Tel: €, sandamihai1@yahoo.com, si atestat profesional, Tel: vand teren 600mp, Tel: 1750mp, Tel: 0724058958, 0763300387 0723120425, 0729975872 0724245335 0730601662

necesita imbunatatiri, 16.000 EUR, Tel: 0721368475

n Giurgiu Vand casa in Bolintin Vale patru camere, baie, bucatarie cu imbunatatiri, centrala gaze, parchet, gresie, faianta, termopan sau la schimb 3 camere sau patru camere in Bucuresti pret negociabil, 65.000 EUR, Tel: 0760583567, 0726422583


pagina 10 / vânzãri case-vile / garsoniere / 2 camere / 3 camere

éG i u r g i u , Adunaþii-Copãceni, casa 4 camere, 2 bai, bucatarie, camera tehnica, teren 1000 mp, c ons truc tie noua, materiale de calitate. Pret negociabil, 60.000 EUR, Tel: 0730019673

vand casa, n Iancului, semidecomanda, stradal, imbunatatit, 2 balcoane, 210000E discutabil, Tel: 0768942675

n Mihai Bravu Piata Muncii, persoana fizica vand casa, o camera + dependinte 24mp, parchet, marmura, centrala, curte interioara 9mp; in spatele Bisericii Constantin si Elena, 67.000 EUR, twaste@gmail.com, Tel: 0740135109 n Militari Lacul Morii, necompartimentatã, 1100mp construiþi, pretabil birouri, grãdiniþã, etc, Tel: 0768318400

é Otopeni, Odaii, vila face parte din ansamblul rezidential HOPE. Cladirea este compusa din trei nivele si fiecare apartament (120mp) are curte individuala. Pret pornind de la 70000 euro. Pretul este negociabil, oferta de neegalat! 70.000 EUR, laura@aldopro.ro, Tel: 0744302302

n Prahova Buºteni vilã duplex, 104mp, curte 253mp, finisatã, mobilatã, 90.000 EUR, Tel: 0724537493

é Prahova, Cornu, Vila lux, p+1+pod, 2010, 5 camere, 3 bai, st:744, sc:232, su: 195. Sistem Green House, durata de viata min. 200 ani, rezist. cutremur: 8,5g/R; Gresie, g+f, parchet, obiecte sanitare calitate. Curte si gradina amenajate. Toate utilitatile. Peisaj superb, 205.000 EUR, Tel: 0722152152

Sibiu, Marpod, vand casa 2 camere dependinte 80mp cu teren 600mp, 2 2 . 0 0 0 E U R , a_potoceanu@yahoo.com, Tel: 0751053220

n Colentina, Doamna Ghica, 2 camere confort 2 sporit decomandat etaj 2/10 cu hol locuibil sup. totala 46 mp fara imbunatatiri, 38.000 EUR, stillhouseimobiliar@yahoo.com, Tel: 0764716412, 0721907221 n Cotroceni -AFI, particular, 2 camere, caramida, 2/4, confort 1, G+F+P+T, mobilat modern, parcare, 61.000 EUR, Tel: 0735430045 n Crângaºi, particular, str. Zboina-Neagra, stare buna, 8/8, 65.000 EUR, Tel: 0723678765

Lidl, inchiriez n Berceni, garsoniera, 35 mp, etaj 6-9, n Galaþi municipiu, Mazepa 1, mobilata, 160 EUR, Tel: apartament 2 camere, mobilat 0723084225 ultilat ultramodern, 60.000 EUR, laviii_guess@yahoo.com, Tel: 0754746785 sat Dudu, n Chiajna Orhideelor 24, bloc construit n Giurgiului apartament 2 decomandat sau 2008, folosit 2009, baie, camere bucãtãrie, parchet, gresie, scimb cu garsoniera+ diferenta la 47000E, faianþã, etaj 1, la 2 km de pana Metro Militari, Tel: 47.000 EUR/ora, daniel_pancu77@yahoo.com, 0786963900, 0745417090 Tel: 0763842686 n Giurgiului, garsonierã cf. 1/d, P/4, ºi 1/4, g+p+ ct+t, 21.000 EUR, Tel: 0733538292, 0768935619

n Militari Apusului- 1864, aprilie 2012, la cheie, loc de parcare, preturi de 28.400EUR; 38.000EUR, etaje é Mihai Bravu, intersectie intermediare, Tel: 0213183660 cu Vatra Luminoasa, particular 2 camere stradal, constructie 1963, semidecomandat, confort1, n Rahova, strada Amurgului, pe colt de bloc, utila 47mp, vis-a-vis de ºcoala 141, lângã etaj 6/8, vedere strada, staþia 139, confort 3, utilitãþi, balcon 10 mp pe ambele parchet, termopane, gresie, camere, camara debara, faianþã, mobilat, etaj 3, neamenajat, intabulare, discutabil, 13.000 EUR, Tel: necesita amenajari, structura 0736873113 beton si caramida. Exclus agentii, 49.000 EUR, Tel: 0749112656 n Sala Palatului, Gradina Cismigiu, confort 1 Militari Valea Lunga, decomandat 30 mp, cu confort 2, imbunatatiri, etaj 3/4, bloc mixt fara risc seismic; fara legea 32.000 EUR, Tel: 112, 28.000 EUR, Tel: 0723336308 0764716412, 0721907221 n Militari, in spate la Metroul Pacii, zona linistita (aer curat), curtile oamenilor in fata blocului, apartament decomandat cu 2 camere, balcone mari la fiecare camera, o camera pe fata, una pe spate, imbunatatiri partiale, 63.000 EUR, Tel: 0722227410 n Bacãu municipiu, vand urgent apt 2 camere 50m, parter, balcon cu beci propriu, dublu izolat, baie renovata recent, centrala, semi-mobilat, 38.000 EUR, lina_gheorghies@yahoo.it, Tel: 0737204440 n Berceni Secuilor, particular apartament 2 camere, 2/4, liber, zonã liniºtitã, termopane, gresie, parchet, balcon 7m, 55.000 EUR, Tel: 0758888569

n Olteniþei Popeºti, penthouuse, 110 mp, 2011, lift, parcare, finisat deosebit, modern la cheie, 58.000E, Tel: 0732533780, 0723206698 n Olteniþei Popeºti, centru, 2 camere, zonã rezidenþialã, 62 mp, 2011, la cheie, lift, parcare, proprietar, 39.000E, Tel: 0732533780, 0723206698

11 Aprilie 2012 Taberei Valea n Drumul Ialomitei, apartament 3 camere, decomandat, etaj 2/10, multiple imbunatatiri, scoala, gradinita, metrou in curand, 75.800 €, 0725632507 n Drumul Taberei îmbunatatiri, reabilitat, contorizat gaze, 62.000 EUR, Tel: 0762274010, 0765412239

Mãrgeanului, n Rahova stradal, 2/8, cf1, decomandat, 54mp, construcþie 1985, toate îmbunãtãþirile, loc parcare, cadastr ºi intabulare, Tel: 0721624980

n Titan intersectia Restaurant Alba si Aushan. Apartament 2 camere conf. 1, 52 metri semidecomandat cca 1970 imbunatatiri deosebite cu parchet, Tel: 0216435541 n Titan - Ozana Apartament 2 camere, decomandat, aleea Buhusi, 50.000 EUR, Tel: é Brâncoveanu, Mega Image, Ap. 3 Dec, C1s, 2/8, 78mpu, 2 0763300387, 0724058958 bai, holuri, H/UM/G/F/3AC, utilitati, boxa, parcare, termoizolare, acte, 82.000 EUR, mihustoian@yahoo.com, Tel: 0720295554, 0760899997

é Titan, Piata Minis, cf 1, decomandat, fara imbunatatiri, debara, camara, balcon logie, 10/10, interfon, metrou 600m, negociabil, 55.000 EUR, fixthefix@gmail.com, Tel: 0722655191

Unirii mansardã, douã camere ºi dependinþe, zona Unirii, suprafaþã utilã 38mp + 12mp spaþii adiacente, imobil civilizat din perioada interbelicã, accesul pe scara de serviciu, 24.000 EUR, Tel: 0726266264

1 Decembrie Bd apartament 2 camere mobilat, pret discutabil. 1, 37.000 EUR, Tel: 0730071712

é1 Decembrie Bd, Ttrapezului, vis-a-vis de piata, 2 min. metrou, vand 2 camere, cf. 1, semi-decomandat, usa metalica, termopan, gresie, faianta, balcon inchis termopan, usi interioare, termopan, contorizat, Particular, pret discutabil, 53.000 EUR/mp, iulian.gheorghe68@yahoo.com, Tel: 0760622262, 0767467408

n Colentina, Rau, cf. 1 sporit, 8/8+ et. tehnic, balcon, 2 gr. sanitare, g+f+p+t, um, 1985, toate actele, 52.500 EUR, Tel: 0762811467 Eforie Sud n Constanþa decomandat, etaj 4/4, zonã liniºtitã, mobilat cu gust, aproape de plajã, negociabil, 58.000 EUR, Tel: 0241748054, 0726304681 n Cora Lujerului Particular, 3 camere, str. cupolei, intre cora lujerului-mall plaza, semidecomandat, 1980, g+f+p+t+um+2ac, parcare, izolata 1 camera, 67.000 euro, 0725622321, Tel: 0725622321

n Doamna Ghica vand urgent apartament spatios renovat, utilat, zona linistita, exclus agentie, 65.700 €, 0721375816 n Drumul Taberei Apartament 3 camere, particular, suprafata 80 mp, decomandat, semi-mobilat (mobila facuta pe comanda), termopane, parchet, gresie, faianta, obiecte sanitare noi, instalatii noi, usa metalica, aer conditionat, 2 grupuri sanitare, balcon, 2 lifturi, 8/8 (terasa impecabila, refacuta), constructie 1982, loc de parcare propriu. Accept credit, 63.500 EUR, Tel: 0788282293

é Gara de Nord ocazie 3 camere, 3/8, 60 MP, sdec, balcon, termopan, parchet, necesita renovare, imobil reabilitat termic, disponibil imediat, 54.700 EUR, moncapro@yahoo.com, Tel: 0756012222 n Giurgiului apartament 3 camere confort 1 decomandat, renovat recent, usi interioare noi, aer conditionat, termopan integral inclusiv balcon, usa metalica, nu necesita investitii, aproape de scoala/gradinita, vecini linistiti, pret negociabil, 57.000 EUR, Tel: 0758117868

n Mihalache Ion apropiere metrou Victoriei, Parc Kiseleff si Pta 1 Mai, apartament 3 cam, 8/10, imobil ‘76, reabilitat termic, 65mpu, 72.000 EUR, Tel: 0753087787

Pantelimon Cora vand apartament 3 camere, confort 1 decomandat, complet mobilat, cu imbunatatiri, gresie + fainta + parchet, termopane, 10/10, 65.000 EUR, stefanninel@gmail.com Tel: 0731362215


11 Aprilie 2012

é Polona apartament 3 camere in vila, suprafata 84mp utili + 2 balcoane (10 mp), constructie cu doua etaje + mansarda, etaj 2, an constructie 1932, fara bulina sau probleme consolidare. Centrala proprie, termopane, parchet lemn masiv, gresie si faianta, usa metalica intrare, renovat 2010. Impartire actuala: living1 25 mp; living2 22 mp, dormitor 14, 50 mp, hol 9 mp, baie bucatarie, debara 13, 50mp. Pret negociabil, 109.000 EUR, crystinapena@gmail.com, Tel: 0729522411, Fax: 0372872433

é Rahova proprietar vand ap. confort 1, decomandat, etaj 8/10, suprafata utila 64 mp, utilat si mobilat, 2 balcoane, 2 bai, termopane, parchet, gresie, faianta, usa metalica, cadastru, intabulare, se accepta credit, 68.000 EUR, paul_bica2000@yahoo.com, Tel: 0724026912

vânzãri 4 camere / spaþii / cumpãrãri imobile / închirieri oferte imobile / pagina 11

n Militari Autogarã duplex, etaj 4-5, numeroase îmbunãtãþiri, G+F+T+AC, alarmã, la cheie, bucãtãrie stil american, scarã interioarã, Tel: 0768318400

n Ultracentral particular vand apartament 4 camere, 115mp, 2 bai, bucatarie spatioasa, et. 1, pret discutabil, 128.000 €, Tel: 0722526357

Unirii Fantani, particular, apartament 4 camere, 3 balcoane, etaj 6, vedere mixta, neamenajat, ac, loc parcare; negociabil, 178.000 EUR, Tel: 0737318698

n Balcescu vand sediu firma medicala amenajat 120mp, Tel: 0721234873, 0744679000 n Ultracentral, particular, vand Piaþã, predare apartament 3 camere in vila, n Reºiþa etaj 1/1 cu posibilitate de contract magazin 6 mp, vad mansardare, Tel: 0723669678 foarte bun, Tel: 0721839833 n Unirii, vand magazine in Statia metrou Piata Unirii, 2.500 EUR, Tel: 0741146876 n Vitan Barzesti, Rin Grand Hotel, Proprietar 3 camere, Voluntari, Wintech 7/11, bloc 2009, supraf 103 mp, g, f, p, t, AC, centrala Pvc vinde spatiu proprie, bucatarie mobilata, 2 comercial in incinta bai, 1 dressing spatios, terasa, contorizat, supravegheat, loc China Town, cu toate parcare inclus, negociabil, 115.000 EUR, mihairadu@me.com, Tel: utilitatile, 0751079901 0723342464

n Berceni cumpãrãm teren intravilan în zonele Metalurgiei, Berceni, 5000-10.000 mp. Oferta pe e-mail accesexports@gmail.com

Cumpar cu plata cash garsoniera sau apartament confort 1 2 sau 3 indiferent zona, stillhouseimobiliar@ yahoo.com, Tel: 0732864809, 0769526936

n Cumpar cu plata imediat garsoniera sau apartament indiferent de zona confort. rog seriozitate, stillhouseimobiliar@yahoo.com, Tel: 0764716412, 0721907221

1 Mai (Mihalache) metrou, 7/7, semidec, balcon, pensionara primeste o persoana nefumatoare, 300-400ron/chiria+ 250ron/garantia, Tel: 0723713816, 0216442571

n Berceni particular inchiriez garsoniera conf. 2, mobilata, stradal, et. 9, 2 luni garantie, 1 avans, 175E/ luna, Tel: 0722526357 Taberei 34, n Drumul garsonierã conf. 1, dec. p/10, G+F+P, partial mobilatã, termen lung. Avans 2 luni + 1 garantie, 200 EUR/luna, Tel: 0726395121, 0217251172

Giurgiului, Iacob Andrei, urgent, conf. 3, toate utilitãþile, mobilat, utilat, 600 RON, Tel: 0784592977

n Crângaºi o camera la curte, Nerva Traian intrare separata, Tel: Inchiriez garsoniera 0761616266 ofer inchiriere confort 1 et 1/8 40m2 n Militari camera in apartament, decomandata 125 EUR, Tel: 0726394108 nemobilata, Tel: n Militari persoana singura inchiriez camera la o salariata 0753814628 serioasa, nefumatoare, conditii bune, Tel: 0217724267 n Pajura Inchiriez garsoniera, corp 1, 4/4, semimobilata, curata, 600lei/ luna, Tel: 0770260002 n Pantelimon inchiriez garsoniera mobilata, utilata, in apropierea cimitirului Armenesc, 200 EUR, n Central, inchiriere spatiu madalina_milena2@yahoo.com comercial in vila situata in Tel: 0724222223 sector 1. Este alcatuita din n Pantelimon particular mobilat S+P+1E. Are 11 camere plus modern, utilata complet, totul dependinte si este renovata nou, G+F+P+UM, 190 EUR, recent. O data cu cladirea se Tel: 0746144500 pun la dispozitie teren n Rahova garsoniera confort suprafata 150 mp si hala 3, mobilata; pe termen lung, suprafata 170 mp. Pretul Tel: 0764901746 negociabil, 3.300 EUR/luna, laura@aldopro.ro, Tel: n Solicit in vederea inchirierii garsoniera mobilata sau 0744302302 nemobilata, rog seriozitate, Tel: 0764716412, 0721907221 n Solicit sa inchiriez garsoniera orice confort mobilata/nemobilata, stillhouseimobiliar@yahoo.com, Tel: 0732864809, 0769526936 n ªtefan Cel Mare spital Colentina, garsoniera, et. 3, é Snagov Lac, langa mobilata modern utilata curata, Manastirea Snagov, vila de Tel: 0731296665 vacanta stil american, P+1, particular, 1000mp livada si piscina, n Universitate ponton agrement nautic, foisor garsonierã 42mp, mobilatã – utilatã complet (aragaz, BBQ, teddy.ionescu@gmail.com, Tel: maºinã, frigider, tvc, aer condiþionat), liberã, Tel: 0726444470 0722388563

n 13 Septembrie Prosper, conf. 1, decomandat, 42mp, utilatã, mobilatã, 7/8, negociabil, exclus agenþii, 220 EUR/luna, Tel: 0723117556, 0765970548 n Berceni sos. Giurgiului sect 4. Inchiriez garsoniera conf. 1 dec.semimobilata (pat aragaz frigider), 150 €, 0763842096

Berceni Inchiriez ap. 2 cam. conf. 1, 7/10, utilat, mobilat, exclus agentii, Tel: 072119804, 075168364

Argeº Piteºti municipiu, vis-a-vis de Spitalul Militar, inchiriez (sau contract de comodat pe termen lung) apartament cu 2 camere. Etaj 3 din 4, Tel: 0744221177, 0726722677 Bragadiru Inchiriez apartament 2 cam, tip penthouse, centrala, a/c, mobilat, utilat, parcare, lift. RATB 302, 407 pana in Unirii, 400 EUR/luna, andreeapiciorus@yahoo. com, Tel: 0740530762 n Cantemir stradal, proprietar, 2 camere, mobilat, utilat complet, nou, 380 EUR, Tel: 0721887509

é Drumul Taberei, inchiriez apartament 2 camere mobilat, fara imbunatatiri, perioada minima 1 an, avans 2 luni, 750 RON/luna, 0746150376 n Fizicienilor, Inchiriez ap. 2 camere conf 1 Decomandat, complet mobilat si utilat, internet, inchiriere pe termen lung, contact Andrei, 300 EUR, Tel: 0726605195 n Giurgiului Piaþa Progresul, proprietar ofer pentru închiriere ap. 2 camere, decomandat, mobilat, renovat modern ºi dotat cu totul, situat la parter, acces din stradã, preþ negociabil, 330 €, 0784141417 n Militari Proprietar inchiriez apartament 2 camere, utilat mobilat, parchet, gresie, faianta, aer conditionat, usa metalica, pret negociabil, 320 EUR, Tel: 0766968361 n Moºilor intre Eminescu Obor. oferim apartament 2 camere semidecomandat, luminos, linistit, curat, Tel: 0216654714 n Unirii Magazin Unirea, primul bloc, decomandat, et. 2, stradal, 3 balcoane (unul inchis termopan). Mobilat lux, toate utilitatile, 650 €/luna, Tel: 0744166712 n Unirii apartament 2 camere decomandate et. 2, Tel: 0722724672

n Rahova apartament 3 camere (Margeanului, Barca), decomandat confort 1, etj 3/10, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, mobilat, 2 bai, 350 €/luna, nicoletaianculescu@yahoo. com, Tel: 0726820714

n Kogãlniceanu (Rond) Bulevard, stradal, vad. Vand/inchiriez 3 camere, demisol. In prezent birouri, 450 EUR, alexamoria@yahoo.com, http://www.altibi.ro, Tel: 0724058958, 0763300387

n Frumuºani, sud Bucuresti, inchiriez apartament 4 camere semi mobilat, toate conditiile la curte, 150 EUR, Tel: 0760166116

é MOªILOR, INTERSECTIA CU EMINESCU, 4 CAMERE, 500 EUR, TEL: 0723009452 n Victoriei Piata, inchiriez apartament 4 camere, bloc DHL, 4/6, 135mp, 1100E, Tel: 0722375323

n Dristor, inchiriez spatiu comercial langa Mc Donald’s Dristor, suprafata 10mp, Tel: 0722352411 n Eroii Revoluþiei, ofer pentru inchiriere spatiu birouri, oficiu, Wc, depozit, Tel: 0721302289


pagina 12 / închirieri oferte spaþii comerciale / cereri / auto-moto / electro Grozãveºti proprietar, Metrou Grozavesti, Spatii birouri 150 3000mp, 8-12E/mp, G, F, T, internet, telefon, parcare, paza 24h, 8 EUR/mp, Tel: 0213125535, 0734825197 Spatiu n Kogãlniceanu comercial 210mp demisol, pretabil bar, club, restaurant, 3500E discutabil, 0726604644 cedez spatiu n Militari minimarket, stradal, incadrat intre scoala si parc, 20mp+ depozit, toate utilitatile, 7.000 EUR, Tel: 0724504147 n Militari Piaþa Gorjului, ofer spaþiu comercial pretabil amanet, schimb valutar, stradal. Preþ avantajos, negociabil, Tel: 0767756647, 0723150078 n Rahova, Str. Teius, spatiu comercial stradal toate utilitatile, trafic, Tel: 0767634447

Accept: Acura, Dacia Cielo, Citroen, Chevrolet, Logan, Matiz/Tico, Renault, Opel, Skoda, Solenza, Supernova. Si mici defecte, Tel: 0212551102, 0721309765

n Dacia Logan 2005 unic proprietar 1600c3, aierbeguri sofer+ pasager, geamuri electrice fata spate, 2.580 EUR, Tel: 0744632301

industrial - stocaj. Particular inchiriez cladire noua. Parter si etaj 800 mp. Curte imprejmuita 600 mp. Acces TIR. Langa metrou, autostrada, centura, sectie politie, 4.000 €/luna, www.plexirom.ro, Tel: 0752088052 Timpuri Noi complex Timpuri Noi la intersectia Calea Vacaresti cu V.Stanciu adiacent grupului universitar Titu Maiorescu. Inchiriem 2 spatii comerciale 7mp. Pretabil reparatii incaltaminte, prestari servicii, birouri, 249 €, Tel: 0213317670

Solicit pentru inchiriere apartament 2 camere mobilat/nemobilat, stillhouseimobiliar@yahoo .com, Tel: 0732864809, 0769526936

é Mercedes-Benz 190 din 1988, automat, benzina, cu piese de rezerva, Tel: 0722272086

n Cumpar tichete rabla 2012. Ofer 1700, Tel: 0744632301 n Cumpar tichete rabla 2012. Ofer 1700, Tel: 0766687339 n Cumparari masini de la proprietari asigur radiere si transport. Ofer 1100, Tel: 0766687339 n Rable pentru Remat 2012, avariate, epave etc. Ne ocupãm de transport + radieri, rog seriozitate, 0766511316 Remat Andrada n SC Servexim, primeºte maºini în cadrul programului Rabla 2012, transport gratuit, 0763239955

n Achiziþionez monitoare lcd computere laptopuri componente nefurate asigur transportul inclusiv weekend. 0723984654, Tel: 0746283201, 0768790654

é Calculatoare,

é Dacia Papuc 1,9 é Republica. Birou -

11 Aprilie 2012

diesel, 2 locuri carosat, 2005 - va rog sunati dupa ora 11, 2.000 EUR, Tel: 0728203007 n Dacia Super Nova 2001, geamuri fumurii, jenþi magneziu, cauciucur+jenþi iarnã, 87.000km, alarmã, deschidere portbagaj, 1.500 EUR, Tel: 0722810272

Ducato 2007, 3, 5tone, frigorificã, primul proprietar, stare impecabilã, negociabil, 13.000 EUR, Tel: 0722340560, 0769274258

é Pegas Modern Bicicleta ºa lungã, exceptionala, aproape noua, 750 RON, Tel: 0749112656 n Peugeot Boxer HDI 3, 5 tone, fabricaþie 2006, 235.000 km, diesel, 2800 cmc, 120 CP, airbag ºofer, servodirecþie, computer bord, 5.500Euro, Tel: 0723119121

n Fiat

Ford Fusion 2006, 70.000km, full, stare impecabila, negociabil, 5.800 EUR, Tel: 0722340560, 0769274258

é VOLKSWAGEN GOLF 1, 9TDI AUTOMATIC, HATCHBACK, 2005, 126.111 KM, 105 CP (77 KW), DSG 6 VITEZE TIPTRONIC, CLIMATRONIC, RCD CU MP3, BLUETOOTH, USB, AUX, ADUSA 07/2009, CAUCIUCURI IARNA+VARA, INSTALATIE AUDIO “COOL AND SOUND”, PILOT AUTOMAT, 10 AIRBAG-URI, COTIERA SI TORPEDOU REFRIGERATE, BARE TRANSVERSALE, SERVICE LA PBV1, 7.800 € BRUT, TEL: 0744313226, 0732313226

n Ford Transit an: 2007, transport marfa, rulaj: 70.000km, combustibil: Diesel, cilindrii: 2402cmc, culoare: galben metalizat, 8.750 EUR, Tel: 0733541574 n Kia Cee’d 1.4 109CP 2007 68.000km, ABS, 8 airb-bag-uri, servo, geamuri electrice, oglinzi electrice si incalzite, AC, CD MP3 USB, comenzi volan, proiectoare, inchidere centralizata, stare foarte buna, unic proprietar, ITP 2013, 6.200 EUR, Tel: 0764477466, 0722619213

n Autoturisme de la proprietari asigur radiere si transport gratuit. Ofer 1100, 0744632301 n Autoturisme, de la proprietari, transport + radieri + acte gratuit. Oferim ºi cerem seriozitate, 1.100 RON, Tel: 0751395749, 0723599888

n SC Andreada Servexim SRL colecteaza autoturisme si elibereaza vouchere in valoare de 3800lei, in cadrul programului rabla 2012. Va asteptam in Bld. Metalurgiei nr. 164, sect. 4, Bucuresti (intrare prin str. Dumitru Brumarescu). Detalii la tel. 0754016100, Tel: 0754016102, 0758111081

laptopuri, monitoare, imprimante, noi second - hand, garanþie, service. Vând. 0722213283, Tel: 0765476882, 0212600843

Reparaþii maºini spãlat automate la domiciliul clientului, regim urgent, Tel: 0768911412, 0720433791


11 Aprilie 2012

matrimoniale femei - bãrbaþi / pagina 13

é Doamna superba, foarte elevata, stilata, plina de eleganta, ofer companie intima domnilor generosi si educati, conditii de lux, é Te invit la mine, ma implic discretie maxima, locatie poze reale, é Suna-ma! Te invit la mine total in ceea ce fac. Ofer cu centrala, pt a petrece o ora sau mai placere sex total, 150 90 RON/ora, 0723948591 multe in compania mea, arat RON/luna, Tel: 0733848224 exact cum ma vezi in poze! Locuiesc singurica. Ma pot deplasa si la hotel, 150 RON/ora, 0746963466

é Bruneta reala 100%, daca vrei sa ma cunosti nu ezita sa ma suni, Sex total, locatie curata si discreta, 150 RON/ora, Tel: 0748777087

é Amalia Drumul Taberei, domnisoara frumoasa si naturala, deosebita prin stil si atitudine, ofer discretie, intimitate si relaxare domnilor generosi, 150 RON/ora, Tel: 0786963549

é Blonda pasionala, vino sa descoperi adevarate placeri si fantezii erotice ascunse ofer companie intima domn generos si stilat, anal, oral deep, normal, 200 RON/ora, Tel: 0760500200

é QLADY EROTIC MASAJ. CEL MAI FIERBINTE MASAJ EROTIC. VINO SA TRAIESTI O EXPERIENTA UNICA DE RASFAT TOTAL IN COMPANIA UNOR DOMNISOARE DORNICE SA TE INVALUIE INTR-O ATMOSFERA EXPLOSIVA CU O FINALIZARE DE VIS, 120 RON/ORA, QLADY_MASSAGE@YAHOO.COM, WWW.QLADY.RO, 0722999939, 0763455435

é Acces direct la 3 brunete focoase, senzuale, unice! Nu vei regreta daca vei veni la noi, intr-o locatie luxoasa si retrasa unde te vei simti perfect! Bar, sauna, jacuzzi, absolut totul pentru tine! 0314304569, 100 RON/ora, office_vipgentlemensclub@ yahoo.com, www.vipgentlemensclub.ro, Tel: 0728143134, 0728132388

Anal, anal, anal, Reala si foarte naturala. Convinge-te. Senzualitatea, rafinamentul si pasiunea pe care o pun, pentru a te face Matura 45 ani sex oral, sa te simti incredibil de bine normal uro scato ma fac deosebita de dominare 60ron, Tel: celelalte fete, 150 RON/ora, Tel: 0728353622 0724457330

é Sex t otal Claudia, studenta dulce, bruneta frumoasa cu picioare lungi si forme sexy, 23ani, 170, 55kg, ofer pasarica calda domnilor manierati! oral fierbinte, normal pasional, cunnil, 69, masturbari, fantezii! poze reale 100%! 2 0 0 R O N / o r a , pustoaica2012@yahoo. com, Tel: 0788724461

é Sex total! Claudia si Andreea oferim companie intima domnilor generosi, sex oral si normal, (oral, normal, deep, 69, uro) locatie ultracentrala de lux Mall Vitan, 150 RON/ora, highclassmassage@yahoo. ro, www.masaj-tantric.ro Tel: 0720294444, 0769983333

é Anal, anal, anal, cine iti poate oferi servicii de calitate, eu, la mine poti gasi ceea ce nu ai gasit pana acum: oral, normal, anal si diferite fantezii, 69, cunilingus etc. si é Bruneta cu sani mari inca ceva, nu-mi place graba, tanara cu forme vin la tine, 150 RON/luna, 0732953637 sexy, astept sa ma suni, sa vin la tine, sa petrecem clipe de neuitat, suna-ma si nu vei regreta, pupic, suna-ma cu incredere, sa petrecem o ora de fantezii si extra, 150 RON/ora, Tel: 0721541610

é

é Finalizare orala! blonda pasionala, ofer companie intima sex oral, normal si masaj erotic cu finalizare unde doresti, ador cunnilingus, annilingus, 69 si mici alte fantezii, poze reale, vino, te astept, 150 RON, Tel: 0733827156

é Rafinament, stil si eleganta, fantezii si jucarii erotice, domnisoare fierbinti doar pt domni generosi si pretentiosi, 200 RON/ora, http://www.lux-escort.eu, Tel: 0723744898, 0732902226

Baiat italian 39 ani, 178x75, dragut, curat, fara obligatie, stabilitate financiara, doresc relatie de lunga durata cu fata serioasa, prezentabila, slaba, maximum 30 ani! Ofer si cer multa seriozitate! Pupici, 1 . 0 0 0 EU R , sempre.solo.io@micso.net, Tel: 0751793610

é Adrian pentru femei min 18 ani ador sa-ti fac cunnilingus. Ti-ar placea sa te simti bine, trimite sms. Am 30 ani, 1,84m, Tel: 0729264910

é Bãrbat prez entabil, s erios , c adru-ISU, 41/1.80/88, doresc cãsãtorie cu tânãrã drãguþã, serioasã, B uc ur eº t i- I lf ov . R og seriozitate maximã, Tel: 0735123908 Casatorit doresc cunostinta cu doamna casatorita pentru relatie intima, Tel: 0730113640 n Pensionar, 74 ani, doresc doamnã convieþuire, Tel: 0214207370, 0771227214


pagina 14 / animale / pierderi / magie / citaþii-licitaþii / medicale / afaceri / vânzãri / afaceri firme

Certificate n Pierdut Constatatoare sediu social din str. Ovãzului 2, Bucureºti ºi la terþi, ale Teo Procomserv SRL, CUI 29485044, Nr. ORC J40/15275/2011, le declar nule, Vand catei rasa ciobanesc carpatin varsta 2 luni si jumatate, vaccinati, Tel: 0720727387

é Yorkshire Terrier Toy super pret 250 de euro; l-am cumparat acum 2 sapt dar il dau ca plec din tara si nu pot sa il iau cu mine; e foarte jucaus si foarte intelgent, se ataseaza foarte repede si foarte usor, ideal; ptr copii mici, distractia maxima; este exact cel din poza; are 2 luni si 3 saptamani; are carnet vaccin; are si cosulet din blana artificiala, jucarii, boluri de mancare si apa. hranit numai cu Royal, 250 EUR, securizatid@yahoo.com, Tel: 0760499499, 0761599599

n Pierdut Card de Identitate pentru Avocat 2012 pe numele Brutaru Gabriel Marian. Se declara nul, Tel: 0732900106 n Pierdut Certificat membru OAMMR pe numele Taloi Andreea. Îl declar nul, n Pierdut polita asigurare viata 0100451 Alianz Tiriac. O declar nula, Tel: 0723950409 n Pierdut C.I. cu seria RD nr. 154105 pe numele Jugãnaru Simona. Îl declar nul,

Lucretia, é Clarvazatoarea romanca, specialista in Magie si Tarot, in Ritualuri arabe si dezlegari, te asteapta pentru a-ti rezolva problemele legate de suflet, sanatate sau afaceri. Vrei sa se intoarca iar la tine si sa fie totul cum a fost? Vrei sa te mariti? Numai Celebra Lucretia face si desface orice fel de blestem sau vraja. Suna, rezolvari sigure si discretie 100%, lucretia_clarvazatoare@yahoo. com, Tel: 0784690312, 0748491506

n Dobrin Aurel cu ultimul domiciliu in Municipiul Constanta, str Vasile Sasu nr. 17 judetul Constanta, este chemat la Judecatoria Sector 3 Bucuresti, str. Ilfov nr. 6 sector 5, camera 39 completul nr. 3 civil, in ziua de 24 aprilie 2012 ora 8.30 in calitate de parat in procesul cu Directia Generala de Politie Locala Sector 3, n Florea Nicolae cu ultimul domiciliu in localitatea Sirna jud. Prahova, este chemat la Judecatoria sector 3 Bucuresti, str. Ilfov, nr. 6 sector 5, Bucuresti, camera 37, completul nr. 1 civil, in ziua de 13 iunie 2012 ora 8.30 in calitate de parat in procesul cu Directia Generala de Politie Locala sector 3,

n SC ALFA LAND SRL cu sediul social în mun. Botoºani, str. Calea Naþionalã, nr. 48BIS, jud. Botoºani, înmatriculatã la Registrul Comerþului sub nr. J07/177/2005, CUI RO17331823,] n calitate de beneficiar, organizeazã selecþie de oferte (procedurã proprie) în vederea atribuirii contractului de antreprizã generalã în cadrul proiectului „Crearea unei unitãþi de producþie energie electricã prin conversia energiei fotovoltaice de 3, 5 MW, în Judeþul Botoºani/Centralã Fotovoltaicã de Producere a Energiei Electrice din Conversia Energiei Solare”.Toti operatorii economici interesati sunt invitati sa depunã ofertele de participare in conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire cel mai târziu pânã la data de 23.04.2012, ora 10.00, la sediul social al societãþii.Documentaþia de atribuire, respectiv fiºa de date a proiectului, caietul de sarcini, formularele de participare, centralizatorul listelor de cantitãþi ºi contractul de antreprizã generalã pot fi obþinute exclusiv în format electronic, pe baza de solicitare transmisa prin e-mail la adresa office@alfaland.ro, cu indicarea obligatorie a adresei de e-mail la care documentatia urmeaza a fi comunicata.Orice persoanã interesatã poate solicita informatii suplimentare sau clarificãri cu privire la conþinutul documentaþiei, prin fax, la numãrul 0231 53 55 10, cel mai târziu pânã în data de 13.04.2012, ora 14.00. Informaþii suplimentare: Contractul de antreprizã generalã va avea ca obiect organizarea ºi executarea de cãtre Antreprenor, cu materialele sale ºi pe riscul sãu, a lucrãrilor necesare creãrii unei unitãþi de producþie energie electricã prin conversia energiei fotovoltaice de 3, 5 MW, în Judeþul Botoºani. În acest sens, vor fi executate lucrãri de amenajare teren, amenajãri pentru protecþia mediului, lucrãri de construcþii instalaþii fotovoltaice, montaj utilaje ºi echipamente tehnologice, lucrãri de construcþii gospodãria electricã, lucrãri de construcþii organizare de ºantier, precum ºi activitãþi de procurare echipamente si dotãri, conform proiectului tehnic, caietului de sarcini ºi contractului de antreprizã generalã. Locul principal de executare a contractului: Judeþul Botoºani; Garantie de participare la procedura: scrisoare de garantie bancara in valoare de 2.000.000 (douamilioane) Lei. Criterii de calificare: Ofertele inaintate vor contine in mod obligatoriu urmatoarele elemente, ce vor avea forma si continutul stabilite prin instrucþiunile din fiºa de date a procedurii: -documentele suport; -documentele ce atestã capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, situatia economico – financiara, ºi capacitatea tehnica si profesionala a ofertantulul; -documente ce atesta incadrarea in standardele de calitate solicitate; -propunerea tehnicã, propunerea financiara; -precum ºi orice alte documente ºi informaþii solicitate prin fiºa de date a procedurii. Criteriul de atribuire: oferta cu cel mai mare punctaj obtinut, conform fisei de date a procedurii, prin raportare la pretul oferit, propunerea tehnica inaintata, durata de executie a contractului ºi garantia oferita, n Ilie Dorel cu ultimul domiciliu in Bucuresti, str. Birsescu Agatha nr. 21, bl. V26A, sc. 1, ap. 32, sector 3, este chemat la Judecatoria sector 3, Bucuresti, str. Ilfov, nr. 6 sector 5, camera 40, completul nr. 2 civil, in ziua de 15 mai 2012 ora 8.30 in calitate de parat in procesul cu Directia Generala de Politie Locala Sector 3, n Lichidatorul judiciar numit in dosarul 340/121/2012 – al Tribunalului Galati – sectia a ii-a civila, debitoare SC SANDY é Tratament DIZAIN INTERN EDIL SRL, cu sediul in Nr. 973, loc. Barcea, Colesterol jud. Galati, inmatriculata la Reg. Krilloil-Omega 369. Com. sub numarul J17/1447/2007, Cod unic de Scade colesterolul inregistrare: 22336517, notifica Rau (LDL) cu 32%, debitoarei, asociatilor, creditorilor, creste colesterolul ONRC, propunerea formulata, in sentinta civila din 03.04.2012, de bun (HDL) cu +44%, intrare in faliment prin procedura contact@krilloil.ro, simplificata, pronuntata de http://www.Krilloil.ro, judecator sindic, desemnandu-se ca lichidator judiciar Best Tel: 0764477646 Insolvency IPURL,

11 Aprilie 2012

n Consiliere credite uita de grija bancilor. Consiliere in obtinerea de credite cu garantie, altibiimob@yahoo.com, http://www.altibi.ro, Tel: 0763300387, 0724058958

é Anticariat cumparam carti noi, vechi, deplasare gratuita, plata pe loc, Tel: 0731407474, 0213159704

Preiau firme cu datorii active si pasive toata tara, Tel: 0785899000

n Vand oua pentru incubatie, n Propunere afaceri: rasa de gaini Brahma, Tel: societatea comerciala 0730496087 Golden Gate International este interesata sa Vand curcani crescuti la colaboreze cu baruri in curte, Tel: 0730496087 vederea amplasarii de aparate pentru jocuri de n Vând set complet de utilaje noroc. Oferim conditii ºi mobilier necesare pentru avantajoase de colaborare, patiserie, Tel: 0735869555 contact, office@goldengateint.ro, Tel: 0725221752

é Vand 2 costume populare, 35 de ani vechime, zona Oltenia. Pret 1.000 eur costumul, negociabil, 1.000 EUR, Tel: 0723343000

Vand afacere mini market, din motive de calatorie. Vand urgent (cedez) afacere de mini market in lucru, dotat cu frigidere, rafturi, camere de supraveghere, alarma, aer conditionat si alte dotari proprii, in zona Pantelimon-Bucuresti, vad foarte bun si clientela formata de peste 4 ani. Pret discutabil, 12.000 EUR, florinsrl12@ yahoo.com, Tel: 0767193846


11 Aprilie 2012

meditaþii / construcþii / pagina 15

é Acoperisuri,

n Organizam in toata tara cursuri terapeut Reiki. Diploma si posibilitatea ratelor, Tel: 0732639979

Profesor matematica, orice zona, individual, eficient, rezultate rapide, succesul garantat, Tel: 0726588025

mansarde, tigla metalica, jgheaburi, burlane, la preturi mici, reparatii, Tel: 0723775902 é Matematicã,

(soþul 45 ani) Românã (soþia 42 ani) V-XII, experienþã psihologicã, 12 ani mediþaþii, nu luãm banii degeaba, fãrã rezultate, 20 RON/ora, Tel: 0722286920

é Acoperiºuri,

accesorii, dulgherie, reparaþii, jgheaburi ºi burlane, tablã zincatã, 0749775995


11 Aprilie 2012 Amenajari interioare, zugraveli, gresie, faianta, gleturi, sape, parchet, glafuri, izolatii, rigips, etc; preturi negociabile, Tel: 0767417284, 0744316918

apã, é Branº ament canalizare, asistenþã contract Apa N ov a r ac orduri interioare, înloc uiri branºamente, reparaþii, 0721390290, Tel: 0761077013, 0214330604

Echipã din Bolintin executãm case la roºu, faþade. decorativã, tencuieli, gleturi, garduri, ºape, Tel: 0728338860

é Experienta in

Germania si Anglia, ofer servicii de amenajari: gresie, faianta, parchet, rigips, zidarie, tencuieli, finisaje interioare si exterioare, izolatii. Pret negociabil, ignatcristian1966@ yahoo.com, Tel: 0721898973, 0755884457

é Mesteri seriosi zidari, rigipsari, faiantari, zugravi, parchetari, instalatori, electricieni, Tel: 0729344476

Schele mobile profesionale de vanzare la cele mai mici preturi. Schelele sunt noi, zincate, echipate complet. Inaltime de lucru de la 4, 5m pana 14, 5 m, 660 EUR, scaftek@gmail.com, Tel: 0726425624 é

é Firma de constructii cu experienta, executam: proiectare+ executie+ avize pt constructii civile industriale si agricole. (De ce noi? Rasp: Pretul si Calitatea!), popa_nicolae_florin@yahoo.com 0740237292, 0767885010

Ex pert, é Contabil Evidenta contabila completa, salarizare, resurse umane, REVISAL, depunere declaratii online, refacere contabilitate, expertize, pentru SC, SRL, SA, PFA, II, Cabinete (AvocatiI, Medici), Broker, Asociatii Bloc, ONG, etc, leeafincont@yahoo.com, www.expertcontabil-contabili tate.ro, Tel: 0722384543

Închiriez autorizaþii taxi Bucureºti, auto nu mai vechi de 5 ani, Tel: 0744690399

Transport marfã, mobilã, diverse, în spaþiu închis, (dubiþã) 1 Ron/ km, 1 RON, Tel: 0723264647

n Agentie recrutare bone, Agentia Human Resources Project va ofera toata experienta, calificarea si seriozitatea, pentru a va gasi cea mai potrivita bona, alinaconu@hrproject.ro, Tel: 0724127059 Societate ofera servicii de resurse umane, salarizare, declaratii. Experienta peste 10 ani, ok.expert@yahoo. com, Tel: 0726099102

Tehnician dentar execut luc r ari portelan pentru c abinete priv ate, Tel: 0213515972

é Anti-rozatoare, vindem aparate c u ultras unete impotriva tuturor daunatorilor soareci, sobolani, gandaci, c aini ins ec te, c artite. Deoarece suntem importatori pretul este cel mai mic! www.anti-rozatoare.ro, http://www.stopdaunatori.ro, 0735666678, 0725600400

AnuntAZ 11 aprile 2012  

anunt de la a la z, anuntaz, anunturi, anunturi foto, anunturi online, anunturi telefon, imobiliare, inchiriere, inchirieri, locuri munca, o...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you