Page 1

ADMINISTRATOR. FIRMA SC DUMADI SERV ANGAJEAZA URGENT ADMI N I S T R A T O R SI INTRETINATOR WEBSITE-URI. PENTRU I N T E R V I U S U N A T I LA T E L E F O N , DUMADISERV.MILITARI@ YAHOO.COM, TEL: 0728016285

é Contabil expert.

Servicii contabile complete ºi audit, prima luna gratuit. 0214118164, 100 RON, Tel: 0720891226, 0766369750

Pers onal. C ompanie internaþionalã R oos s a angajeazã personal: agenþi vânzãri, distribuitori, curieri, promoteri pentru filiala Buc ureº ti. 1200 Ron+ c ⺠tiguri z ilnic e, Tel: 0730566766, 0213151690

é VIDEOCHAT AMERICAN. PENTRU PRIMA

Persoane toate vârstele pentru public spectator, reality, seriale TV, 100- 300 Ron/zi. Plata pe loc. Urgent, Tel: 0784704928, 0720608154

é Videochat - Absolvente pentru activitate legalã, venit 1.000- 3.000E, CM, cazare, http://www.enjoystudio.ro, 0763156150, 0735674012 é Cumpãr auto Logan, Supernova, Dacia, Cielo, Matiz/Tico, Citroen, Chevrolet, Renault, Opel, Skoda, Solenza, Peugeot. Si mici defecte, Tel: 0212551102, 0721309765

Videochat, Absolvente pentru activitate legalã, av ans 500E, v enit 1.000-3.000E, CM, cazare; http://www.selenstudio.ro, Tel: 0734959924, 0760179243

OARA IN ROMANIA, STANDARD STUDIO STUDIO AMERICAN ACREDITAT INTERNATIONAL, CU EXPERIENTA DE PESTE 10 ANI IN DOMENIU - ADUCE METODA DE VIDEOCHAT PROFESIONALA, FOLOSITA DE CELE MAI BUNE MODELE DIN LUME. SI TU POTI INVATA SA CASTIGI MII DE DOLARI SAPTAMANAL! LOCALIZAT IN CENTRUL DE AFACERI SITUAT IN BUCURESTI, STR. RADU VODA 17, SECTOR 4 (PIATA UNIRII), STUDIOUL PUNE LA DISPOZITIA MODELELOR SINGURUL SPATIU CU DESTINATIE EXCLUSIV “BUSINESS”, IN CARE, PE LANGA DOTARILE DE ULTIMA GENERATIE, MODELELE BENEFICIAZA SI DE TRAINING INDIVIDUAL DUPA METODA AMERICAN STANDARD SI ACCES LA PROGRAMUL “STANDARD REWARDS” PRIN CARE PE LANGA BANI POT CASTIGA SI PRODUSE VARIAND DE LA GENTI SI PANTOFI PRODUSE DE CELEBRE CASE DE MODA, PANA LA O MASINA SAU UN APARTAMENT. PLATI SAPTAMANALE DIRECT SITE-MODEL, FARA INTERMEDIERE SAU COMISION STUDIO! 5.000 USD/LUNA, HR@STANDARDSTUDIO.RO, HTTP://WWW.STANDARDSTUDIO.RO, TEL: 0213122097, 0785284574


pagina 2 / oferte de muncã România

10 Decembrie 2012 manichiurista, n Coafezã, tehnician gel, masaj, cosmeticiana - salon Marilena Iatan, zona Favorit angajeaza/ inchiriaza posturi de lucru in cadrul salonului. Rog experienta si portofoliu de client, Tel: 0727388321

Pazã bãrbaþi, n Agenti Bucureºti, obiective în Bucureºti. Seriozitate. Salarizare bunã, Tel: 0743656931, 0769495988 n Agenþi Pazã, colaboratori, pentru paza imobil zona Aviatorilor, Tel: 0726570323 é Ajutor Bucãtar, livrator scuter posesor permis cat.B si mesterul casei, pentru restaurant Il Cantuccio, Tel: 0724744153

é Agenti Pazã.

Agent Vanzari cu/fara experienta pentru Roossa Books SRL salariu de la 1.200lei + bonusuri. Posibilitate de avansare, Tel: 0728650079 n Agent Vanzari angajez, posesor carnet auto, Tel: 0728597602 Agent Vanzari/Achizitii cu experienta, angajeaza firma producatoare si distribuitoare de ambalaje din lemn, Tel: 0769057401

Intervenþie cu é Agenti permis categoria B angajam pentru Aba Security, Tel: 0213358420

é Agenþi Pazã urgent, salariul 1000 net, Tel: 0760107633, 0213108660

barbati, femei si agenti interventie, pentru firma de paza. Carte de munca + salariu atractiv. 0755162034, Tel: 0721296652, 0767056551 n Agenti Securitate 50, angajeaza societate paza in conditii avantajoase, conform Legii 333/2003, 0213271418 n Ajutor Bucãtar cu experienta energica priceputa angajeaza Trattoria Corona (Centura Tunari). 0212675507, Tel: 0723625703, 0725094285

n Ajutor Gospodaresc - in Voluntari, oferim locuinta la curte contra ajutor gospodaresc sau ingrijire varstnic. Preferam pensionari. Asteptam provincia. Sunati dupa ora 20, cmunteanu20025@yahoo.com, Tel: 0213513427, 0765449484

é Asistent

Manager. Firma paza angajeaza asistent manager persoana serioasa dornica de munca, salariu atractiv, Tel: 0748197365

Vanzari é Asistent angajez, fete serioase, nefumatoare, dragute, dinamice, in magazin imbracaminte z ona Universitate, salariu 1000 Ron+ 0.5% comision vanzari, Tel: 0741790546 n Bona interna pentru 2 saptamani pe luna pentru ajutor crestere tripleti in varsta de 1 an. Caut persoana cu experientain lucrul cu copii, curata, serioasa, nefumatoare, calma, fire pozitiva. Ofer cazare masa si salariu fix de 800 lei, 800 RON/luna, suzanamanolescu@yahoo.com, Tel: 0723159520

Bone îngrijire vârstnici, menajere, angajeazã urgent, Agenþia BONA-MIA, program normal sau intern, 021.323.39.66, Tel: 0314097807, 0743393576 n Bucãtari, ajutor bucatari si dispeceri cu experienta minim 1an angajeaza firma de catering cu livrare la domiciliu, Tel: 0729986271, 0722718831

é Coafeza. SC Cosmoplus Beauty angajeaza coafeza cu experienta de minim 2 ani pt salonul situat in Complexul Cosmopolis, in Stefanesti de Jos, Tel: 0751694522 n COAFOR/COAFEZÃ, FRIZER, FRIZERITA, COAFEZA, MASEOZ, COSMETICIANA - ANGAJAM PENTRU SALON DE INFRUMUSETARE J’ADORE, TEL: 0730497151, 0763195388 Confectioner haine dama. Cautam confectioner haine dama cu experienta. Serii mici, Tel: 0722554591, 0720004108 n Consilier financiar activitate bancara, experienta in vanzari, dorinascarlat@gmail.com, Tel: 0745048136


oferte de muncã România / info / pagina 3

10 Decembrie 2012

AnunþAZ vã informeazã Românii cetãþeni europeni

n Contabil Sef. Societate Comerciala angajeaza contabil sef cu experienta, buyconcrete@gmail.com, http://www.betoanepavele.ro, Tel: 0213213840

n Gestionar cu experienta, cunoscator si utilizator al windows office 2007 si al lb engleze, pentru tipografie cu sediul in bd Metalurgiei (lanaga Metro Berceni). Relatii la tel/ fax, secretariat@printpack.ro, Tel: 0214608399, 0214610859

Sindicatul Românilor din Strãinãtate

în dialog cu românii de pretutindeni Forme de cooperare consolidatã în Uniunea Europeanã (3). Prezintã domnul prof. ec. Ion Voinea - Preºedintele Sindicatului Românilor din Strãinãtate. Continuãm prezentarea formelor de cooperarea consolidatã, cu dispoziþiile prevãzute în art. 329 din Tratatul privind funcþionarea Uniunii Europene - Versiunea Consolidatã - document publicat la data de 30.03. 2010 în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Este vorba de autorizarea unei forme de cooperare consolidatã în domeniul legislaþiei aplicabile divorþului ºi separãrii de drept. În acest scop a fost adoptatã Decizia Consiliului Uniunii Europene din 12 iulie 2010 de autorizare a unei forme de cooperare consolidatã în domeniul legislaþiei aplicabile divorþului ºi separãrii de drept. Consiliul Uniunii Europene, având în vedere Tratatul privind funcþionarea Uniunii Europene, în special articolul 329 alineatul (1), având în vedere solicitãrile formulate de 14 state (Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Republica Federalã Germania, Spania, Republica Francezã, Republica Italianã, Republica Letonia, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungarã, Malta, Republica Austria, Republica Portughezã, România ºi Republica Slovenia), având în vedere propunerea Comisiei Europene, având în vedere aprobarea Parlamentului European, decide urmãtoarele: (1) Uniunea ºi-a stabilit obiectivul de a menþine ºi a dezvolta un spaþiu de libertate, securitate ºi justiþie, în cadrul cãruia se asigurã libera circulaþie a persoanelor. Pentru stabilirea treptatã a unui astfel de spaþiu, Uniunea urmeazã sã adopte mãsuri cu implicaþii transfrontaliere privind cooperarea judiciarã în materie civilã, în special când acestea sunt necesare pentru asigurarea unei bune funcþionãri a pieþei interne. (2) În temeiul articolului 81 din Tratatul privind funcþionarea Uniunii Europene, respectivele mãsuri trebuie sã le cuprindã ºi pe cele care promoveazã compatibilitatea normelor aplicabile în statele membre în materie de conflict de legi, inclusiv mãsuri care au implicaþii transfrontaliere privind dreptul familiei. (3) La 17 iulie 2006, Comisia a adoptat un proiect de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2201/2003 în ceea ce priveºte competenþa ºi introducerea unor norme privind legislaþia aplicabilã în materie matrimonialã (denumit în continuare „proiect de regulament”). (4) La reuniunea din 5-6 iunie 2008, Consiliul a adoptat orientãri de naturã politicã care au constatat cã nu a fost atinsã unanimitatea necesarã pentru a continua proiectul de regulament ºi cã existã dificultãþi insurmontabile care, la momentul respectiv ºi în viitorul apropiat, fac imposibilã întrunirea unanimitãþii. Consiliul a stabilit cã obiectivele proiectului de regulament nu pot fi atinse într-un termen rezonabil prin aplicarea dispoziþiilor relevante din tratate. (5) În aceste condiþii, prin scrisorile din data de 28 iulie 2008, Grecia, Spania, Italia, Luxemburg, Ungaria, Austria, România ºi Slovenia au adresat Comisiei o solicitare prin care îºi exprimau intenþia de a stabili între ele o formã de cooperare consolidatã în domeniul legislaþiei aplicabile în materie matrimonialã ºi au invitat Comisia sã prezinte Consiliului o propunere în acest sens. Bulgaria a adresat o solicitare similarã Comisiei prin scrisoarea din 12 august 2008, Franþa s-a alãturat acestei solicitãri prin scrisoarea din 12 ianuarie 2009, Germania printr-o scrisoare din 15 aprilie 2010, Belgia printr-o scrisoare din 22 aprilie 2010, Letonia printr-o scrisoare din 17 mai 2010, Malta printr-o scrisoare din 31 mai 2010, iar Portugalia în cadrul reuniunii Consiliului din 4 iunie 2010. La 3 martie 2010, Grecia ºi-a retras solicitarea. În total, paisprezece state membre au solicitat o formã de cooperare consolidatã. (6) Cooperarea consolidatã ar trebui sã instituie un cadru juridic clar ºi complet în domeniul legislaþiei aplicabile divorþului ºi separãrii de drept în statele membre participante, sã garanteze cetãþenilor soluþii corespunzãtoare în materie de securitate juridicã, previzibilitate ºi flexibilitate ºi sã împiedice „recurgerea precipitatã la instanþã”. (7) Condiþiile prevãzute la articolul 20 din Tratatul privind Uniunea Europeanã ºi la articolele 326 ºi 329 din Tratatul privind funcþionarea Uniunii Europene sunt îndeplinite. (Va urma). Vã invitãm sã urmãriþi serialul nostru consacrat acestui subiect ºi aºteptãm mesajele dumneavoastrã la e-mail office@az.ro sau postal la ANUNTaz OP53 / CP82 Bucureºti.

Frizeri ºi hairstiliºti cu experienþã, angajeazã pentru zona Militari Residence, Salon cosmeticã Janette Cosmetics, Tel: 0721757575

é Contabilitate primara. Rotiseriile Dines angajeaza operator PC av and cunostinte contabilitate primara si program SAGA, Tel: 0213353733, 0730380381 Angajez n Croitor/easã. croitoreasa cu experienta in rochii de ocazie.sector 3 zona centru vechi. program luni-vineri, Sharbek_razan@yahoo.com, Tel: 0723680611, 0721116635

é Ingrijire varstnic. Profesor pensionar, varstnic, angajez femeie interna pentru ingrijire, in Voluntari. Tel 0213100757 dupa ora 20, cmunteanu20025@yahoo.com, Tel: 0213513427, 0765449484

Croitoreasã si brodareasa angajez, Tel: 0723685866 n Croitorese angajam, Bd. Timisoara, Bucuresti, sector 6, program 8.00-16.00, Tel: 0724021256

Distribuitor cu/fara experienta pentru Rossa Books SRL, bonusuri in functie de realizari + salariu de la 1.200ron, Tel: 0768632530

é Inspector ITP,

Pregatitori si Vopsitori auto, Mecanici si Sef service relatii asigurari + parcuri, pentru service auto, Tel: 0722210956

n Femei de servici angajeazã Firmã de curãþenie, salariu atractiv. Rugãm seriozitate, Tel: 0727573040, 0737565514

é Instalatori gaze

pentru societate autorizata ANRE, Tel: 0745069814

é Femeie de Serviciu angajeaza firma paza pentru Bucuresti, program 8 ore, salariu atractiv. 0761282238, Tel: 0721296652, 0741589277 n Frizer/iþã, Manechiurista (clasic+unghii false), cu experienta in domeniu, zona P-ta Rahova-Sebastian, Tel: 0724764239

é Maseuzã ºi manichiuristã, angajeazã salon Beauty Studio, vis-a-vis de Plazza Romania, bd. Timiºoara, Tel: 0722258777, 0723329376


pagina 4 / oferte de muncã România

10 Decembrie 2012 n Manichiuristã cu experienta, zona Stefan cel Mare, Lizeanu, conditii avantajoase, Tel: 0728265661 Manichiuristã angajez in salon de infrumusetare, cartier Militari, Tel: 0724851555, 0761866670 n Mecanic auto cu experienþã în domeniu de min. 5 ani, cunoscãtor tester pentru SC Albas Distribution SRL, Tel: 0760664238

é Personal masculin pentru functia de agent de securitate, calificat, din Bucuresti angajeaza societate de paza, Tel: 0213152184

n Personal curãþenie, femei intre 20+50 ani - Firma de curatenie angajeaza Urgent cu pentru birouri. Sunati numai 9:00-18:00, Tel: sau intre 0722332059

Auto é Mecanic experienta, turisme autoutilitare, service@pancho.ro, http://www.pancho-service.ro, Tel: 0730748670 n Menajerã pentru curatenie si bucatarie. Cerinte: prezentabila, serioasa, 30-45ani, cu domiciliul in Bucuresti, program 8ore/zi, 1200Ron. Relatii dupa 12, Tel: 0726789388

é MENAJERÃ. CAUT DOAMNA SERIOASA, MUNCITOARE, PENTRU MENAJ SI CALCAT LA O VILA SITUATA IN POPESTI LEORDENI, 3 ORI/SAPT, 8 ORE/ZI, ESTE DE PREFERAT SA AIBE REFERINTE, 700 RON, TEL: 0723740485 n Muncitori conditie fizica buna, cunostinte gestiune, angajeaza firma producatoare si distribuitoare de ambalaje din lemn pentru puncte de lucru Militari, Otopeni, Bragadiru, Tel: 0769057401 n Ospãtãriþã cu sau fãrã experienþã, urgent, pentru restaurant. Detalii la, Tel: 0729006006, 0788845854 n Patiser. Patiserie - simigerie angajeaza permanent modelator si vanzator cu minima experienta, Tel: 0722784408 n Persoanã serioasa caut pentru a o ajuta in obtinerea de venit suplimentar, part-time la inceput, dan.money4u@yahoo.com, Tel: 0767596971 n Persoanã feminina pentru salon de bronzat/ part time, Tel: 0733304316 n Persoane toate vârstele pentru public spectator, reality, seriale TV, 100- 300 Ron/zi. Plata pe loc. Urgent, Tel: 0784704928, 0720608154 n Personal angajeaza firma paza pentru zonele Pipera, Berceni, inaltimea obligatorie minin 1.74, Tel: 0770950796

Reprezentanti vânzãri, distribuitori, merceologi pentru companie internationala. Salariu de la 1500lei+bonusuri. Posibilitate de avansare rapida, Tel: 0318004555

é Scuterist angajam pentru livrari comenzi restaurant, Tel: 0212232225, 0722205020

é ªef de salã cu experienþã minim 5 ani, femei la bucãtãrie pentru restaurant 5 minute metrou Timpuri Noi, Tel: 0725794195

é Sender. Romkayatur SRL angajeaza pentru activitatea de transport international ‘’sender’’ pentru marfa tir, experienta in probleme de marketing, cantacuz @romkayatur.com, Tel: 0214480250, 0736655295

ªoferi taxi pe Clio 3, colantat Speed, sect 2 si 3, zona Pantelimon, Tel: 0762845508, 0722458195 ªofer cu atestat pentru transport persoane. Urgent! Tel. 0731232049

é ªoferi tir. Romkayatur SRL angajeaza soferi de tir cu 5 ani experienta pe ruta Europa-Turcia, cantacuz @romkayatur.com, Tel: 0214480250, 0736655295

é Specialist cu experienta angajam pentru atelier fabricatie lumanari diverse, Tel: 0723942512 n Sudor lacatus, angajez temporar, urgent, http://www.prosergrup.ro, Tel: 0726254800, 0722314600 n Vânzãtoare si macelar pentru macelarie angajam, Tel: 0722646852, 0722408390 Vânzãtoare cofetãrie ªos. Giurgiului, Tel: 0735353011 n Vânzãtoare cu experienta angajam pentru magazin alimentar Bucuresti. Oferim cazare cu toate utilitatile, varsta peste 40ani, salariu 900lei, Tel: 0765747910, 0737246709 n Vânzãtoare, decorator floral cu experienta angajam pentru florarie, Tel: 076739354, 0745765453


detalii la http://ec.europa.eu Eures Advisers, Germany n 1. Landschaftsplaner/Stadtplaner/Raumplaner als Bereichsleitung Arbeitsort: Halle (Saale); Description: Die Grontmij GmbH ist eine Planungs- und Ingenieurgesellschaft, die ihre Kunden in den Geschäftsfeldern Planung & Gestaltung, Transport & Mobilität, Wasser & Energie erfolgreich unterstützt und berät. In Deutschland sind wir seit über 50 Jahren fest in den Regionen verankert. Rund 700 Mitarbeiter an über 30 Betriebsstätten verfügen über hohe Kompetenz in ihren Aufgabenfeldern und arbeiten in interdisziplinären Projekten zusammen. Durch die Einbindung in die europäische Grontmij Gruppe sind wir auch international vernetzt. Zur Verstärkung unseres Bereiches Raumplanung & Umweltplanung Ost suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt für den Standort Halle eine/n engagierte/n: - Landschaftsplaner / Stadtplaner oder Raumplaner als Bereichsleiter (m/w) Ihre Aufgaben: - Als Bereichsleiter/in (Landschaftsplaner/in / Stadtplaner/in / Raumplaner/in) steht die strategische Entwicklung des Bereiches und die Sicherung der erfolgreichen Akquisition und Bearbeitung von Projekten im Mittelpunkt Ihrer Aktivitäten - Sie erarbeiten eine Akquisitionsstrategie unter Beachtung der mit dem Vorgesetzten gesetzten Ziele - Sie unterstützen die Führungskräfte und Projektleiter bei der Gewinnung von neuen Projekten und beraten bei Kalkulationen, Angeboten und Verhandlungen mit den Auftraggebern - Als Bereichsleiter/in haben Sie die Verantwortung für die fachliche und disziplinarische Führung des Bereiches mit 60 Mitarbeitern, davon 6 Führungskräfte an 6 Betriebsstätten in den ostdeutschen Bundesländern - Das Verantwortungsgebiet umfasst Projekte aus dem gesamten Spektrum der Raumplanung und Umweltplanung - Zu Ihren Aufgaben gehört die Aufstellung der Jahresplanung und Prognosen über Kosten und Budgets und Überprüfung der Angaben der unterstellten Ressorts Ihre Qualifikation: - Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium als Landschaftsplaner oder Stadtplaner / Raumplaner - Wir setzen mehrjährige Berufserfahrung in der eigenverantwortlichen Projektleitung voraus - Sie haben erfolgreiche Erfahrung als Führungskraft, vorzugsweise auch in der dezentralen Führung von Teams Als guter Bereichsleiter (m/w) besitzen Sie strategisches Geschick, übernehmen gern Verantwortung, bringen Ideen ein und fördern Ihre Mitarbeiter - Sie verfügen über ein souveränes Auftreten in Verbindung mit sehr guten kommunikativen

Fähigkeiten und überzeugen durch Verhandlungsgeschick - Der Umgang mit den MS-Office-Programmen ist für Sie selbstverständlich, wünschenswert sind Kenntnisse in der Anwendung von ArcGis, Autocad oder ähnlichen Programmen Eine überzeugende analytische Kompetenz gepaart mit Integrationsund Durchsetzungsvermögen sowie verhandlungssichere Deutschkenntnisse runden Ihr Profil ab. Wir bieten: - Spannende Verantwortungsbereiche - Interessante und abwechslungsreiche Projekte - Motivierte Teams und engagierte Führungskräfte - Ein leistungsorientiertes Gehalt inkl. eines Firmenwagens - Ein gutes Betriebsklima in einem modernen, familienfreundlichen Unternehmen Besuchen Sie uns im Web unter www.grontmij.de Für Rückfragen steht Ihnen Herr Egon Barthel unter 0421 / 2032 756 gerne zur Verfügung. Als Einsatzort kommen wahlweise unsere Betriebsstätten Halle, Dresden oder ggf. Potsdam in Betracht. Wenn Sie an einer langfristigen Mitarbeit mit großen Zukunftsperspektiven und spannenden Projekten in einem erfahrenen, interdisziplinären Team aus Experten interessiert sind, dann richten Sie bitte Ihre aussagefähige Bewerbung mit Gehaltsvorstellung und frühestmöglichem Eintrittstermin unter dem Stichwort ? BL Raumplanung und Umweltplanung Ost? an: Grontmij GmbH Frau Ursula Topp Friedrich-Mißler-Straße 42 28211 Bremen E-Mail: personal.management@grontmij.de - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Source: BA, Public Employment Services, Germany

n 2. Koch/Köchin Arbeitsort: Bad Reichenhall; Description: Willkommen im HÜNN's - RESTAURANT - CAFE - BAR - in Bad Reichenhall! Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort eine/n versierte/n, motivierte/n und zuverlässige/n ~ Koch/Köchin. Eine entsprechende Berufsausbildung wird vorausgesetzt, idealerweise haben Sie bereits Berufserfahrung erworben. Zu Ihren Aufgaben gehört das Zubereiten und Anrichten der frischen Speisen und Beilagen in unserer Küche mit regionalen und internationalen Gerichten und Schmankerln, sowie die fachgerechte Lagerhaltung und die Lebensmittelhygiene. Wir bieten Ihnen eine unbefristete Vollzeitstelle, die Arbeitszeiten erfolgen nach Absprache und Dienstplan im Rahmen der Öffnungszeiten von ca. 10.00 Uhr ca. 21.30 Uhr. Eine Personalunterkunft ist vorhanden. Sind Sie interessiert, dann melden Sie sich bitte telefonisch bei Herrn HAJRAJ, Tel. 08651-9059861. Wir freuen uns auf Ihren Anruf! Source: BA, Public Employment Services, Germany n 3. Küchenchef/in Arbeitsort: Piding; Description: Als erstes und einziges 4 Smiley- Kinderhotel Deutschlands bieten wir Familienferien in unberührter Natur. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort eine/n Küchenchef/in oder Sous-Chef/in. Idealerweise verfügen Sie über eine berufsspezifische Ausbildung und/oder Berufserfahrung. Das Wohl des Gastes steht für Sie im Vordergrund. Wir bieten Ihnen einen unbefristeten Arbeitsplatz in familiärer Atmosphäre, ein leistungsgerechtes faires Gehalt und eine 5-Tage-Woche. Zum Erreichen der Arbeitsstätte wäre ein eigener Pkw von Vorteil, eine Unterkunft kann gestellt werden. Wenn Sie sich in diesem Angebot wiederfinden, bewerben Sie sich bitte umgehend. Source: BA, Public Employment Services, Germany; info@neubichler-alm.de n 4. Gesundheits- und Krankenpfleger/in f.d. Intensivpflege 1:1 Arbeitsort: Saarbrücken; Description: BipG ist die bundesweite Intensivpflegegesellschaft. Die Bundesweite Intensivpflegegesellschaft (bipG) steht deutschlandweit für die kundenorientierte 1:1-Bezugspflege. Wir suchen examinierte Pflegefachkräfte, die unsere Klienten bis zu 24 Stunden in einem Wechselschichtsystem zu Hause pflegen und überwachen. Wir besetzen aktuell Stellen für die häusliche intensivmedizinische 1:1 Betreuung in Saarbrücken und Umgebung Für unsere Kunden unterschiedlichen Alters benötigen wir Fachkräfte aus der Kinderkranken-, der Krankenund der Altenpflege. Erfahrung und Zusatzqualifikationen sind von Vorteil, aber nicht Bedingung. Wir sichern Ihnen eine sorgfältige Einarbeitung zu. Die bipG bietet Ihnen die Chance, sich durch diverse Fort- und Weiterbildungen "on the job" weiterzuentwickeln und weiter zu qualifizieren. WIR SUCHEN : Wir stehen bundesweit für die kundenorientierte 1:1 Betreuung und suchen in und um Saarbrücken ***examinierte Krankenund Altenpflegekräfte (m/w) *** die unsere Kundin rund um die Uhr im Wechselschichtdienst versorgen. IHRE AUFGABEN : Beatmungsüberwachung - Überwachung der Vitalparameter Monitoring - TK-Wechsel und Pflege - endotracheales Absaugen - PEG-Versorgung und Medikamentengabe intermittierende O2-Gabe - Mobilisation Erforderlich: abgeschlossene Berufsausbildung Berufseinsteiger und Unerfahrene werden sorgfältigst eingearbeitet. Außerdem besteht die Möglichkeit, sich in diversen Fortbildungsmaßnahmen weiterzuentwickeln. Einsatzort : Saarbrücken und Umgebung Weitere Infos unter: www.bipg.de - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Source: BA, Public Employment Services, Germany n 5. Mitarbeiter/-in Customer Service / Grafik-Design Arbeitsort: Ainring; Description: Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum 07.01.2013 eine/n Mitarbeiter/in Customer Service / Grafik-Design in Vollzeit oder Teilzeit. Aufgaben: Auftragsbearbeitung - Kundenbetreuung - Grafische Prozesse bearbeiten / Druckvorstufe - Mitarbeit strategisches Marketing Anforderungen: - Ausbildung in der Medienbranche von Vorteil - Berufserfahrung Grafische Prozesse erforderlich - Kenntnisse in der Druckvorstufe/Druckdisposition - Flexibilität - Sorgfalt MS-Office-Kenntnisse (Word, Excel, Outlook) - gute Deutschkenntnisse - Englisch in Wort und Schrift von Vorteil Kenntnisse Adobe InDesign, Photoshop und Illustrator erforderlich Falls wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung! Source: BA, Public Employment Services, Germany; info@jump-service.de n 6. Infirmiere pour enseignement spécialisé T1-T8, (h/f).; Description: L'étoile du Berger, Rue de la Croix, 39 a 1050 Ixelles, enseignement spécialisé, recherche une infirmiere enseignement spécialisé T1-T8, (h/f).Pour 24 périodes (3/4 temps) - lundi - mardi - jeudi - vendredi, jusqu'au 30 juin 2013. Intéressé? Contactez l'école par téléphone au 02/512.63.29. Attention ! Il n'est pas nécessaire de contacter Actiris pour cette offre d'emploi. Source: Actiris, Public Employment Services, Belgium

n 7. Bauzeichner/in Arbeitsort: Schönau a. Königssee; Description: Wir suchen eine/n Bauzeichner/in. Aufgaben: Aufmessen und Zeichnen von Plänen mit CAD Abrechnungen erstellen Anforderungen: abgeschlossene Ausbildung als Bauzeichner/in Führerschein Klasse 3 für die Fahrten zu den einzelnen Baustellen zwingend erforderlich Berufsanfänger/innen sind uns willkommen. Eine Anlernung erfolgt. - Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Zwingend erforderlich; Source: BA, Public Employment Services, Germany; Employer Name: LKS Tiefbau OHGl; Information: Meißner; Address: Brandweg 8, D-83471 Schönau a. Königssee, Deutschland n 8. Intensivkrankenpflege Arbeitsort: Nassau, Lahn; Description: Wir suchen für unseren Intensivpflegedienst, ab sofort, mehrere examinierte Pflegefachkräfte, für den Arbeitsort Nassau/Lahn.. Ihr Aufgabengebiet umfasst die Heimbeatmung bzw. 1 . 1 - Versorgung eines tracheotomierten Patienten, Bedienung eines Beatmungsgerätes, Grundpflege und Wundversorgung, Einarbeitung wird gewährleistet. Es handelt sich um eine Tätigkeit im Schichtdienst (Tag- und Nachtdienst, Wochenenddienst). Die Vorschaltung eines Probetages ist jederzeit möglich! - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Zwingend erforderlich; Kenntnisse und Fertigkeiten: Grundpflege; Source: BA, Public Employment Services, Germany; zl600@gmx.de Physiotherapeut/in Arbeitsort: Bischofswiesen; n 9. Description: Für unsere Massagepraxis suchen wir eine/n Physiotherapeut/in. Aufgaben: Durchführung von Krankengymnastik aktive Therapie Behandlung von überwiegend Senioren Anforderungen: abgeschlossene Ausbildung als Physiotherapeut/in notwendig gerne auch Berufsanfänger/innen Arbeitszeit: Teilzeit, 30 Stunden pro Woche Montag bis Freitag 8.30 bis 12.30Uhr und zusätzlich an 3 Tagen jeweils 3 Stunden im Rahmen von 13.30 bis 17.00Uhr; Source: BA, Public Employment Services, Germany; Employer Name: Eduard Kraft; Information: Eduard Kraft; Address: Insulaweg 1, D-83483 Bischofswiesen, Deutschland n 10. CAD-Fachkraft (ohne Schwerpunkt) Arbeitsort: Altötting; Description: Wir stellen ab sofort ein: Technischer Zeichner/ CAD Fachkraft (m/w) in Vollzeit. Beschreibung: Sie erstellen Zeichnungen und Pläne im Bereich der Sicherheitstechnik. Dazu gehören u.a. Feuerwehrlaufkarten, Fluchtwegepläne, Werk- und Montagepläne sowie Ausführungspläne für unsere Baustellenobjekte. Sie sind mitverantwortlich für die Erstellung der Baustellendokumentation sowie die Archivierung sämtlicher erstellter Pläne. Sie nehmen Kontakt mit den notwendigen Stellen (Planer, Feuerwehr, Endkunden,..) auf und klären Fragen hinsichtlich der zu erstellenden Pläne eigenverantwortlich ab. Sie haben erfolgreich eine Ausbildung zum Technischen Zeichner (m/w) oder vergleichbar abgeschlossen oder eine mehrjährige Berufserfahrung als Quereinsteiger. Kenntnisse in der Sicherheitstechnik sind keine Voraussetzung. Als Zeichensoftware in unserem Unternehmen wird Auto-CAD unter Windows eingesetzt Wir bieten eine verantwortungsvolle und herausfordernde Position in einem erfolgreichen Unternehmen sowie gute Entwicklungsmöglichkeiten. Bitten senden Sie uns Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen mit Ihrem frühestmöglichen Eintrittstermin an folgende Adresse: SBS Sicherheitssysteme GmbH Personalabteilung Martin-Moser-Str. 13 84503 Altötting Gerne auch per Mail an: karriere@sbs-sicherheitssysteme.de - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Source: BA, Public Employment Services, Germany n 11. Erste/r Bewegungstherapeut/-in Arbeitsort: Bayerisch Gmain; Description: Wir suchen einen ersten Bewegungstherapeuten (m/w). Aufgaben: Überwachen des Arbeitsablaufs im Team und von therapeutischen Maßnahmen, entwickeln und vorschlagen methodischer Änderungen, wahrnehmen von überwiegend schwierigen Aufgaben in der Bewegungstherapie, mitwirken beim Durchführen des Gesundheitstrainings (z.B. Teilnahme an Gesprächs- und Übungsgruppen, Halten von Vorträgen Anforderungen: abgeschl. Studium als - Diplom-Sportlehrer/-in - oder Physiotherapeut/-in, Berufserfahrung, indikationsbezogene Fachkenntnisse sind von Vorteil Schwerbehinderte Bewerber/-innen werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. Source: BA, Public Employment Services, Germany; Employer Name: Deutsche Rentenversicherung Reha-Zentrum Bayerisch Gmain Klinik Hochstaufen; Information: Sabine Rieß; Address: Herkommerstr. 2, D-83457 Bayerisch Gmain, Deutschland;


detalii la http://ec.europa.eu n 12. Helfer/in - Hotel Arbeitsort: Ühlingen-Birkendorf; Description: Wir sind ein Familienbetrieb in 2. Generation, 200 Sitzplätze, das Restaurant ist unterteilt in 3 unterschiedlichen Ebenen, 48 Zimmer, Terrasse, Biergarten. Wir verwöhnen unsere Gäste mit regionaler und saisonaler Spitzenküche, immer bedacht auf frische und hochqualitative Produkte plus Kreativität und Zubereitung. Unsere Küche konnte sich aus gutem Grund in der gehobenen Gastronomie etablieren. Ausgesuchte Weine, aufmerksamer Service und ein unvergleichliches Ambiente vollenden den Genuss und lassen den Besuch zu einem besonderen Erlebnis werden. Für unsere 48 Hotelzimmer suchen wir eine Reinigungsfachkraft w/m Aufgaben: Ordnung und Sauberkeit in den Hotelzimmern, Gasträumen sowie im Wellness - Bereich. Optimaler Einsatz von Reinigungswerkzeugen Wir erwarten: Effizientes und gründliches Arbeiten bei der Zimmerreinigung. Sie sind flexibel, belastbar und teamfähig. Wir erwarten ein zügiges Arbeitstempo und einen sorgfältigen Arbeitsstil, idealerweise waren Sie bereits vorher als Reinigungskraft tätig. Sie können eigenverantwortlich handeln. Wenn freundliches, kollegiales und serviceorientiertes Auftreten zu Ihren Eigenschaften zählen und Sie Spaß am Umgang mit Menschen haben, sind Sie bei uns richtig! Wir bieten: persönliche Wertschätzung, gutes Gehalt, vernünftige Arbeitsmittel, kompetente Chefs (Coachs) auf deren Wort man sich verlassen kann, gutes Betriebsklima. Bei überregionalen / ausländischen Bewerbern ist der Arbeitgeber bei der Wohnungssuche gerne behilflich. Gute Deutschkenntnisse sind erforderlich. Incoming - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Source: BA, Public Employment Services, Germany; info@sonnenhof-sonnhalde.de n 13. Konstrukteur (m/w) für KS-Spritzgießwerkzeuge(Thermoplaste) Arbeitsort: Oberbettingen; Description: Rauschert ist ein konzernunabhängiges Unternehmen seit 1898. Ca. 1500 Mitarbeiter werden an 17 Standorten weltweit beschäftigt. Für unser Werk in Oberbettingen (Kreis Vulkaneifel) suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n Konstrukteur (m/w) für Kunststoff-Spritzgießwerkzeuge (Thermoplaste) Ihre Aufgabe besteht in der Konstruktion von Produktionswerkzeugen. Idealerweise verfügen Sie über eine Ausbildung als Techniker, Konstrukteur oder Werkzeugmechaniker mit entsprechender Weiterbildung. Fundierte Kenntnisse in CAD (idealerweise im Programm VisiCAD) sind Voraussetzung. Incoming Kennung ZAV131 - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Wünschenswert; Source: BA, Public Employment Services, Germany; r.mehling@obb.rauschert.de n 14. Physiotherapeut/in Arbeitsort: Brechen; Description: Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt für unsere Praxis eine/n Physiotherapeuten/-in in Vollzeit. Voraussetzungen: Ausbildung als Physiotherapeut/in - abgeschlossene Zusatzweiterbildung in manueller Lymphdrainage - gerne Berufserfahrung als Physiotherapeut/in, jedoch auch motivierte/r Berufsanfänger/in möglich. Ihr Aufgabengebiet umfasst manuelle Lymphdrainage, Krankengymnastik, Massage, Wärme- und Kältebehandlung. - Geforderte Anlagen: aussagefähige Bewerbungsunterlagen; Kenntnisse und Fertigkeiten: Patientenbetreuung; Physiotherapie (Krankengymnastik); Source: BA, Public Employment Services, Germany; Employer Name: Global Physio Life Damian Rassi; Information: Reinhardt; Address: FrankfurterStr.(alter Bahnhof), D-65611 Brechen, Deutschland n 15. Wäschereihelfer(in) Arbeitsort: Bad Reichenhall; Description: Sie arbeiten im Reinbereich unserer Wäscherei und erledigen folgende Aufgaben im Team: Wäschevorbereitung vor dem Mangeln: Sortieren - Ausschlagen - weiterführen zu weiteren Bearbeitungsschritten. Mangeln von Großund Kleinteilen: Mangeln an einer Hochleistungsindustriemangel. Finishen: Bügeln und Bearbeitung auf dem Gardarobenformer von Formteilen/ Oberbekleidung Pressen von Vorhängen, Gardinen, usw. auf der Jumbopresse Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Arbeitszeugnisse; Source: BA, Public Employment Services, Germany; info-pilztextilservice@t-online.de n 16. Allroundkraft (m/w) Arbeitsort: Berchtesgaden; Description: *** Für regionale Bewerber/innen, Schüler/innen oder Studenten/innen*** Der Gasthof "Priesterstein" in Oberau bei Berchtesgaden, direkt gelegen an der Roßfeldhöhenringstrasse sucht ab 25. Dezember bis ca. 8. Januar 2013 eine zuverlässige, sorgfältige ~ Allroundkraft (m/w), Helfer/in im Gastgewerbe zur Unterstützung und Mithilfe in der Küche, Zuarbeit, Reinigungs- und Spültätigkeiten, sowie gelegentliche Tätigkeit im Service. Sie verfügen idealer weise über einschlägige Berufserfahrung in der Gastronomie, ansonsten erfolgt die Anlernung im Betrieb. Wir bieten Ihnen eine befristete Anstellung in Vollzeit, 6-Tage-Woche, Teildienst von 9 Uhr - 14 Uhr und von 18 - 21 Uhr. Die Bezahlung erfolgt nach Tarif. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, gerne telefonisch unter der Nummer 08652-3210, Fam. Stangassinger oder per Mail Info@priesterstein.de. Source: BA, Public Employment Services, Germany n 17. Auslieferungsfahrer/in Teilzeit Arbeitsort: Bad Reichenhall; Description: Wir suchen für unsere Wäscherei zur Erweiterung unseres Fuhrparkteams eine/n Auslieferungsfahrer/in: Aufgaben: - Sie holen Wäsche bei unseren Kunden ab und liefern diese wieder aus. Es handelt sich um regelmäßig wiederkehrende Touren. - Lieferradius: BGL - Chiemgau - Salzburger Land Anforderungen: - Führerschein Klasse B (Sie fahren einen Mercedes Sprinter) - Es handelt sich um eine körperlich beanspruchende Tätigkeit, da die Wäsche (in Körben und/ oder Containern verpackt, Gesamtgewicht ca. 150-200KG! Keine Wäschepäckchen!!) von Ihnen ins Fahrzeug mittels Auffahrtschienen ein- und ausgeladen wird. - Ein freundliches, sicheres und ordentliches Auftreten ist erforderlich, da Sie ab und zu auch Ansprechpartner für unsere Kunden sind. Wir bieten Fahrsicherheitstrainings über die BG an. - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Arbeitszeugnisse; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Zwingend erforderlich; Source: BA, Public Employment Services, Germany; info-pilztextilservice@t-online.de

n 18. Screendesigner / Junior-AD (m/w) Arbeitsort: Düsseldorf; Description: Screendesigner / Junior-AD (m/w) Als netzwerkunabhängige Kommunikations-Agentur berät add2 seine Kunden rund um die digitalen Medien. Ob Marken oder Vertriebskommunikation: die medienspezifischen Herausforderungen stellen uns vor ganz neue Aufgaben. Diese meistern wir, indem Spezialisten aus den Bereichen Media, Kreation und Technologie Hand in Hand arbeiten. Diesen Vorteil des engen Zusammenspiels unterschiedlicher Disziplinen wissen auch unsere nationalen und internationalen Kunden zu schätzen. So setzen u.a. eBay, Danone, Germanwings, Swarovski oder C&A auf diesen zukunftsweisenden Teamgedanken. Da wir weiter wachsen, suchen wir ab sofort Verstärkung. Wir suchen Screendesigner / Junior-AD (m/w) Deine Aufgaben: - Konzeption, Gestaltung und Umsetzung von Online-Werbemaßnahmen - Gestaltung von Landingpages, Microsites, Newsletter oder Facebook-Apps Das bietest Du uns: - Ausbildung im Bereich Mediendesign/Mediengestaltung oder eine vergleichbare Qualifikation - Typografisches Gespür und einen hohen Anspruch an die Gestaltung - Gute Kenntnisse in Adobe Photoshop, Flash und lllustrator - Kenntnisse in den Bereichen HTML, CSS sowie Javascript - Selbstständiges und motiviertes Arbeiten - Gewissenhaftigkeit und Engagement - Soziale Kompetenz und Teamfähigkeit - Englischkenntnisse Das kannst Du von uns erwarten: - Attraktive, internationale Kunden - Weiterbildung unserer Mitarbeiter/-innen im Rahmen des add2 Fortbildungsprogramms Selbstständiges Arbeiten mit flachen Hierarchien - Ein dynamisches und forderndes Agentur-Umfeld, in dem Kollegialität und Spaß an der Arbeit GROSS geschrieben werden Ausgewogene Work-Life-Balance Du fühlst Dich für diese Aufgabe berufen? Dann sende uns einfach Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen inkl. Gehaltsvorstellungen und möglichen Eintrittstermin an jobs@add2.de Für weitere Fragen stehen wir Dir gerne unter der Telefonnummer +49 (211) 540 380 (Ansprechpartnerin: Tanja Schinz, Office Managerin) zur Verfügung. Wir freuen uns auf Dich! add2 GmbH Graf-Adolf-Platz 1-2 40213 Düsseldorf Telefon: +49 211 54038 - 0 Fax: +49 211 54038 - 150 Mail: jobs@add2.de - Geforderte Anlagen: Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse. Source: BA, Public Employment Services, Germany n 19. Landschaftsplaner/Stadtplaner/Raumplaner als Bereichsleitung Arbeitsort: Halle (Saale); Description: Die Grontmij GmbH ist eine Planungs- und Ingenieurgesellschaft, die ihre Kunden in den Geschäftsfeldern Planung & Gestaltung, Transport & Mobilität, Wasser & Energie erfolgreich unterstützt und berät. In Deutschland sind wir seit über 50 Jahren fest in den Regionen verankert. Rund 700 Mitarbeiter an über 30 Betriebsstätten verfügen über hohe Kompetenz in ihren Aufgabenfeldern und arbeiten in interdisziplinären Projekten zusammen. Durch die Einbindung in die europäische Grontmij Gruppe sind wir auch international vernetzt. Zur Verstärkung unseres Bereiches Raumplanung & Umweltplanung Ost suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt für den Standort Halle eine/n engagierte/n: - Landschaftsplaner / Stadtplaner oder Raumplaner als Bereichsleiter (m/w) Ihre Aufgaben: - Als Bereichsleiter/in (Landschaftsplaner/in / Stadtplaner/in / Raumplaner/in) steht die strategische Entwicklung des Bereiches und die Sicherung der erfolgreichen Akquisition und Bearbeitung von Projekten im Mittelpunkt Ihrer Aktivitäten - Sie erarbeiten eine Akquisitionsstrategie unter Beachtung der mit dem Vorgesetzten gesetzten Ziele - Sie unterstützen die Führungskräfte und Projektleiter bei der Gewinnung von neuen Projekten und beraten bei Kalkulationen, Angeboten und Verhandlungen mit den Auftraggebern - Als Bereichsleiter/in haben Sie die Verantwortung für die fachliche und disziplinarische Führung des Bereiches mit 60 Mitarbeitern, davon 6 Führungskräfte an 6 Betriebsstätten in den ostdeutschen Bundesländern - Das Verantwortungsgebiet umfasst Projekte aus dem gesamten Spektrum der Raumplanung und Umweltplanung - Zu Ihren Aufgaben gehört die Aufstellung der Jahresplanung und Prognosen über Kosten und Budgets und Überprüfung der Angaben der unterstellten Ressorts Ihre Qualifikation: - Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium als Landschaftsplaner oder Stadtplaner / Raumplaner - Wir setzen mehrjährige Berufserfahrung in der eigenverantwortlichen Projektleitung voraus - Sie haben erfolgreiche Erfahrung als Führungskraft, vorzugsweise auch in der dezentralen Führung von Teams - Als guter Bereichsleiter (m/w) besitzen Sie strategisches Geschick, übernehmen gern Verantwortung, bringen Ideen ein und fördern Ihre Mitarbeiter - Sie verfügen über ein souveränes Auftreten in Verbindung mit sehr guten kommunikativen Fähigkeiten und überzeugen durch Verhandlungsgeschick - Der Umgang mit den MS-Office-Programmen ist für Sie selbstverständlich, wünschenswert sind Kenntnisse in der Anwendung von ArcGis, Autocad oder ähnlichen Programmen - Eine überzeugende analytische Kompetenz gepaart mit Integrations- und Durchsetzungsvermögen sowie verhandlungssichere Deutschkenntnisse runden Ihr Profil ab. Wir bieten: - Spannende Verantwortungsbereiche Interessante und abwechslungsreiche Projekte - Motivierte Teams und engagierte Führungskräfte - Ein leistungsorientiertes Gehalt inkl. eines Firmenwagens - Ein gutes Betriebsklima in einem modernen, familienfreundlichen Unternehmen Besuchen Sie uns im Web unter www.grontmij.de Für Rückfragen steht Ihnen Herr Egon Barthel unter 0421 / 2032 756 gerne zur Verfügung. Als Einsatzort kommen wahlweise unsere Betriebsstätten Halle, Dresden oder ggf. Potsdam in Betracht. Wenn Sie an einer langfristigen Mitarbeit mit großen Zukunftsperspektiven und spannenden Projekten in einem erfahrenen, interdisziplinären Team aus Experten interessiert sind, dann richten Sie bitte Ihre aussagefähige Bewerbung mit Gehaltsvorstellung und frühestmöglichem Eintrittstermin unter dem Stichwort BL Raumplanung und Umweltplanung Ost? an: Grontmij GmbH Frau Ursula Topp Friedrich-Mißler-Straße 42 28211 Bremen E-Mail: personal.management@grontmij.de Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Source: BA, Public Employment Services, Germany n 20. Koch/Köchin Arbeitsort: Bad Reichenhall; Description: Willkommen im HÜNN's RESTAURANT - CAFE - BAR - in Bad Reichenhall! Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort eine/n versierte/n, motivierte/n und zuverlässige/n ~ Koch/Köchin. Eine entsprechende Berufsausbildung wird vorausgesetzt, idealerweise haben Sie bereits Berufserfahrung erworben. Zu Ihren Aufgaben gehört das Zubereiten und Anrichten der frischen Speisen und Beilagen in unserer Küche mit regionalen und internationalen Gerichten und Schmankerln, sowie die fachgerechte Lagerhaltung und die Lebensmittelhygiene. Wir bieten Ihnen eine unbefristete Vollzeitstelle, die Arbeitszeiten erfolgen nach Absprache und Dienstplan im Rahmen der Öffnungszeiten von ca. 10.00 Uhr - ca. 21.30 Uhr. Eine Personalunterkunft ist vorhanden. Sind Sie interessiert, dann melden Sie sich bitte telefonisch bei Herrn HAJRAJ, Tel. 08651-9059861. Wir freuen uns auf Ihren Anruf! Source: BA, Public Employment Services, Germany


detalii la http://ec.europa.eu n 21. Erfahrener Kundenberater (m/w) Arbeitsort: Utting am Ammersee; Description: Wir stellen ab sofort oder spätestens zum Frühjahr 2013 eine/n erfahrene/n Kundenberater/in aus dem Garten-und Landschaftsbau ein. Aufgabenbereich: Kundenbesuche Kundenberatung zu Garten.Um-und Neugestaltung - Beratung zu Sichtschutz und Wasserspiele - Verkaufsgespräche im Haus, vor Ort und auf Messen - Betreuung und Gestaltung des Ausstellungsgeländes Voraussetzungen: langjährige Berufserfahrung - bevorzugt Ausbildung als Meister oder Techniker - fundierte PC Kenntnisse (KS21) - Grundkenntnisse Englisch - Führerschein Kl. B Arbeitszeit: Vollzeit, 40 Stunden Woche Bezahlung nach Vereinbarung und Qualifikation - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Zwingend erforderlich; Source: BA, Public Employment Services, Germany; gartenbronder@t-online.de n 22. FAHRZEUGLACKIERER (W/M) Arbeitsort: Wetzlar; Description: Unsere Mitarbeiter - unser Kapital Wenn ein Unternehmen seit mehr als 30 Jahren erfolgreich am Markt tätig ist, muss es dafür gute Gründe geben. Wesentlich daran beteiligt sind unsere Mitarbeiter. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht unseren Kunden und Partnern ein Optimum an Service und Leistung zu bieten. Dafür suchen wir zur Verstärkung unseres Teams zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Fahrzeuglackierer (w/m) Neben vorarbeitenden Tätigkeiten umfasst Ihr Aufgabenbereich die Beschichtung und Gestaltung von Fahrzeugen, Aufbauten und Spezialeinrichtungen mit Lacken, Beschriftungen, Signets, Design- oder Effektlackierungen. Sie schützen Oberflächen durch geeignete Konservierungsmaßnahmen oder setzen sie instand. Wir erwarten eine abgeschlossene Ausbildung als Fahrzeuglackierer/in. Idealerweise verfügen Sie bereits über eine entsprechende Berufserfahrung. Haben Sie Interesse für uns tätig zu sein, so rufen Sie an! - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Source: BA, Public Employment Services, Germany; info@auto-schach.de n 23. Verfahrensmech.-Kunststofftechnik Arbeitsort: Weira; Description: Cabka ist führender Hersteller von Produkten aus recyceltem Kunststoff, vor allem Paletten und Boxen für die Transport- und Lagerlogistik. Fast 400 Kollegen arbeiten dafür rund um die Uhr in Deutschland, USA und weiteren Ländern. Damit wir weiter wachsen können, brauchen wir bestens ausgebildete und motivierte Verstärkung an unserem Produktionsstandort in Weira in Thüringen. Wir suchen ein/e Verfahrensmech.-Kunststofftechnik/in Sie planen die Fertigung von Formteilen anhand von Auftragsdaten bzw. Kundenanforderungen. Hierzu wählen Verfahrensmechaniker/innen für Kunststoff- und Kautschuktechnik der Fachrichtung Formteile geeignete Verarbeitungsverfahren wie Spritzgießen, Blasformen, Schäumen und Thermoformen sowie Werk-, Zuschlags- und Hilfsstoffe aus. Sie bestimmen Verarbeitungsparameter wie Temperatur, Zeit und Druck und richten dementsprechend die Produktionsmaschinen und -anlagen ein. Die Verfahrensmechaniker/innen überwachen den gesamten Produktionsablauf und greifen bei Fehlern und Störungen ein. Zudem überprüfen sie die Qualität der hergestellten Erzeugnisse. In der Be- oder Nachbearbeitung wenden Verfahrensmechaniker/innen für Kunststoff- und Kautschuktechnik der Fachrichtung Formteile spanlose oder spanende Verfahren an, tempern und konditionieren Formteile und behandeln deren Oberflächen nach. Auch verpacken, transportieren und lagern sie Formteile fachgerecht. Des Weiteren stellen Verfahrensmechaniker/innen für Kunststoff- und Kautschuktechnik der Fachrichtung Formteile die Betriebsbereitschaft der für die Produktion und Bearbeitung erforderlichen Werkzeuge, Maschinen und Anlagen sicher. Sie stellen Materialien bereit und dokumentieren Arbeitsabläufe. Sie haben > mindestens 3-5 Jahre Berufserfahrung in einem der genannten Berufsfelder und bringen Branchenkenntnisse mit > Lust, sich weiterzuentwickeln und auch mal Verantwortung zu übernehmen > bereits im Schichtdienst gearbeitet > gute Deutschkenntnisse Wir bieten zuverlässigen Mitarbeitern einen sicheren Arbeitsplatz in Thüringen in einem wachstumsorientierten Unternehmen. Damit das Einleben leichter fällt, ist eine Unterkunft bereits vorhanden - zusätzlich zu einem attraktiven Lohn. Ein Fahrdienst holt Sie montags früh ab und fährt Sie und Ihre Kollegen freitags abends nach Hause. Bei Interesse senden Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an folgende E-Mail-Adresse: human.resource@cabka.com - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Source: BA, Public Employment Services, Germany; Employer Name: Cabka GmbH; Information: Novella; Address: Anne-Frank-Str. 1, D-07806 Weira, Deutschland; Phone: +49 36484 6450

n 24. Fachkraft für Arbeitssicherheit (m/w) Arbeitsort: Hameln; Description: Wir betreuen als überbetrieblicher sicherheitstechnischer Dienst mit unseren Kompetenzen aus knapp 20 Jahren Erfahrung bundesweit kleine und mittlere Unternehmen mit innovativen Ideen rund um Sicherheit und Gesundheitsschutz. Zur Verstärkung unseres Teams in unserer Zentrale in Hameln suchen wir eine Fachkraft für Arbeitssicherheit (m/w) - Ingenieur/in mit Fachkunde nach ASiG Techniker/in mit Fachkunde nach ASiG - Meister/in mit Fachkunde nach ASiG Ihre Aufgabe ist vor allem die Betreuung unserer Kunden im hiesigen Raum. Zur Durchführung Ihrer Tätigkeit sind auch Reisen erforderlich. Ihre Bewerbung senden Sie bitte an Herrn Michael Kloth michael.kloth@ssundp.de Safety Service + Performance KG Bahnhofstr. 21 31785 Hameln www.ssundp.de - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Zwingend erforderlich; Source: BA, Public Employment Services, Germany; michael.kloth@ssundp.de n 25. Bauingenieur/in (Dipl.-Ing. / M.Eng. / B.Eng.) Arbeitsort: Rotenburg (Wümme); Description: Wir sind ein überregional tätiges Architektur- und Ingenieurbüro mit einem großen Leistungs- und Auftragsspektrum an interessanten Bauvorhaben im gesamten norddeutschen Raum. Wir suchen ab sofort für den Bereich Straßenbau / Tiefbau / Siedlungswasserwirtschaft eine/n Bauingenieur/in (Dipl.-Ing. / M.Eng. / B.Eng.). Ihre Aufgaben: - Planung von Maßnahmen im Bereich Straßenbau, Tiefbau, Siedlungswasserwirtschaft - Ausschreibung und Vergabe dieser Leistungen - Bauleitung - Erstellung und Bearbeitung von Kanalkatastern und Generalentwässerungsplänen Unsere Anforderungen: - Kenntnisse und Erfahrungen in den Bereichen Straßenbau, Tiefbau, Siedlungswasserwirtschaft - Kenntnisse im Bereich Bauvertrag & Vergabe - Fundierte EDV-Kenntnisse (CAD, AVA) Unser Angebot: - Eine vielseitige und verantwortliche Tätigkeit in einem etablierten Planungsbüro - Die Vergütung erfolgt branchenüblich - Beginn: ab sofort Für Fragen steht Ihnen Hr. Dipl.-Ing. H.-H. Gerken unter 04261 9293-0 zur Verfügung. Wir haben Ihr Interesse geweckt? Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung an: Planungsgemeinschaft Nord GmbH Dipl.-Ing. H.-H. Gerken Große Straße 49 27356 Rotenburg (Wümme) Incoming Kennung ZAV131 - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Source: BA, Public Employment Services, Germany; hhg@pgn-architekten.de n 26. Mechatroniker/in Arbeitsort: Weira; Description: Cabka ist führender Hersteller von Produkten aus recyceltem Kunststoff, vor allem Paletten und Boxen für die Transport- und Lagerlogistik. Fast 400 Kollegen arbeiten dafür rund um die Uhr in Deutschland, USA und weiteren Ländern. Damit wir weiter wachsen können, brauchen wir bestens ausgebildete und motivierte Verstärkung an unserem Produktionsstandort in Weira in Thüringen. Wir suchen ein/e Industrieelektriker/in Betriebstechnik Industrieelektriker/innen der Fachrichtung Betriebstechnik montieren elektrische Betriebsmittel und schließen sie an. Sie messen und analysieren elektrische Systeme und beurteilen deren Sicherheit. Zudem halten sie die Anlagen und Systeme instand. Anlagen einrichten und prüfen Sie verlegen Kabel und Anschlüsse, bringen Schalter an und installieren Antriebe. Sie richten Steuerungen für automatisierte Systeme ein, konfigurieren, programmieren und testen sie. Schließlich installieren Industrieelektriker/innen der Fachrichtung Betriebstechnik Sicherheitseinrichtungen und alle Systeme, die für die Überwachung der Anlage erforderlich sind, und überprüfen sie sorgfältig. Um sich selbst zu schützen, tragen sie z.T. Sicherheitskleidung. Falls Leistungen von anderen Unternehmen erbracht werden, überprüfen Industrieelektriker/innen der Fachrichtung Betriebstechnik deren Tätigkeit aus elektrotechnischer Sicht und wirken bei der Abnahme der Systeme mit. Sie nehmen Anlagen in Betrieb und weisen die künftigen Nutzer in die Bedienung ein. Sie haben > mindestens 3-5 Jahre Berufserfahrung in einem der genannten Berufsfelder und bringen Branchenkenntnisse mit > Lust, sich weiterzuentwickeln und auch mal Verantwortung zu übernehmen > bereits im Schichtdienst gearbeitet > gute Deutschkenntnisse Wir bieten zuverlässigen Mitarbeitern einen sicheren Arbeitsplatz in Thüringen in einem wachstumsorientierten Unternehmen. Damit das Einleben leichter fällt, ist eine Unterkunft bereits vorhanden - zusätzlich zu einem attraktiven Lohn. Ein Fahrdienst holt Sie montags früh ab und fährt Sie und Ihre Kollegen freitags abends nach Hause. Bei Interesse senden Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an folgende E-Mail-Adresse: human.resource@cabka.com - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Source: BA, Public Employment Services, Germany.

n 27. Berechnungsingenieur/in Arbeitsort: Laupheim; Description: Für ein international tätiges Unternehmen suchen wir eine/n Berechnungsingenieur/in Statik & Gewicht. Ihre Aufgaben: Berechnung und Nachweisführung Statik: - Auslegen von Innenausstattungskomponenten im Flugzeugbau und erstellen der zugehörigen Nachweisführung - Berechnen und auslegen von Innenausstattungskomponenten im Flugzeugbau. - Erstellen der notwendigen Zulassungsunterlagen für den Kunden. Koordinieren, anfordern und auswerten von Versuchsreihen. Ermitteln und überprüfen der Gewichtssituation. - Erarbeiten optimierter Lösungsvorschläge in Zusammenarbeit mit dem Konstrukteur und Fachspezialisten Ihr Profil: - Fachhochschuloder Hochschulstudium in Ingenieurswesen - Maschinenbau, Luft- & Raumfahrttechnik oder vergleichbares - Kenntnisse in den Berechnungstools Patran/ Nastran/Hyperworks - MS Office Team- und Kommunikationsfähigkeit, Durchsetzungsvermögen und Konfliktmanagement - gute Deutsch- und gute Englisch-Kenntnisse in Wort und Schriftt Wir bieten Ihnen Freiraum für selbstständige Entscheidungen und attraktive Konditionen innerhalb eines expandierenden und innovativen Unternehmens. Wenn Sie das beschriebene Arbeitsfeld interessiert und Sie sich in dem Profil wieder erkennen, dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung. Für Fragen steht Ihnen gerne Frau Buchholz zur Verfügung. - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Source: BA, Public Employment Services, Germany; buchholz@scengineering.de

n 28. Trainee Programm - IT- / SAP-Consultant (w/m) Arbeitsort: diverse Arbeitsorte; Description: Trainee-Program Your start in the Consulting Business CSC has been a leader in the IT industry for more than 50 years, and our clients successes have been the benchmark of our business from the very beginning. Today we've grown to become one of the largest and most respected IT service providers in the world with revenues of nearly $16 billion and 96,000 professionals serving clients from every industry, all over the globe. Are you ready to start your career with CSC? We are searching for individuals for our teams in Wiesbaden, Munich, Münster, Halle, Dresden, Ratingen and Cologne (m/f). Apply now and take part in our 6-month-Trainee-Program in one of the following business areas: - Financial Services - Manufacturing Technology & Energy - Public Sector - Business Intelligence In order to maximize your personal development, you will be supported by a mentor throughout this program. The first three month training phase will take place at our headquarters in Wiesbaden. What you can expect After an intensive period of trainings, you will start as a Consultant in one of our project teams. You will learn about the daily business of a consultant and have insights into the latest IT-technologies. You will be integrated into our challenging projects at our clients's sites in Germany. There you will experience several project phases, for example process analysis and optimization, concept design and implementation of solutions and final hand-over to our client. Your personal development will benefit from the combination of working in a highly motivated project team in projects with well-renowned clients and from the exchange with your experienced colleagues. In addition to a permanent contract and a competitive salary we support you in your personal development through yearly performance and career discussion to agree about your next career steps within CSC. What we expect? Diploma, Bachelor, Master, or equivalent degree in IT, Economics and Business Administration, Engineer - Open minded, communicative, motivated and enthusiastic - Ability to work in a team - Good German and English language skills are mandatory - Willingness to travel and to relocate to Germany We appreciate to learn more about you! Please apply online including application letter, CV, project history and certifications in a Word or Pdf-format, not exceeding 1.5 MB per document. Please indicate your earliest possible start date. For further questions please do not hesitate to contact us on +49.611.142.21250. Contact CSC Recruitment Centre Michael Helling Tel: +49.611.142.21250 Incoming Kennung ZAV131 Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Source: BA, Public Employment Services, Germany


pagina 8 / oferte de muncã România / vânzãri terenuri / case-vile Vânzãtoare societate comerciala angajeaza vanzatoare cu experienta pentru magazin haine de lux cerinte: vorbitoare de limba italiana, pentru relati va rugam sa ne contactati la e-mail: Gestore @princeresidence.it sau tel.: Tel: 0745029914 n Vânzãtori angajez pentru raionul dulciuri, bauturi. 0746349696, Tel: 0745151042, 0752156560

é Vânzãtori hotdog. New York Hot Dog angajeaza vanzatori stand hotdog full time in aer liber. Sunati sau e-mail office@qfs.ro, Tel: 0722549233

é Vânzãtori. Angajam vanzatori ziare pentru chioscuri din Bucuresti. Pentru informatii sunati, Tel: 0785207877 n Videochat Solutie rapida! Vrei bani acum Nu conteaza aspectul fizic important e sa fii sociabila si serioasa Oferim 1000$ reali plus comision pana la 70% Suna acum Prioritatea noastra esti tu! 1.500 EUR/luna, studio.hotmodels@yahoo.com, Tel: 0769723741, 0736067399

é Videochat angajam fete si cupluri, oferim conditii ex c elente de munc a, camere atent decorate intr-o v ila s patioas a. Bonus angajare 300 $, comision 50% - 70%, plata la zi sau bilunar, sistem de bonusare motivant, site-uri de top, cm, 3.000 U SD/luna, office @virtualstarsstudio.ro www.virtualstarsstudio.ro, 0721516830, 0763296676

10 Decembrie 2012

é Videochat.

Angajãm fete cu/fãrã experienþã pentru videochat. Program 5-7h/zi. Salariu fix 1200$, Procente 50-90%, Bonus 300$, Avans 500$ din prima zi. Studiouri în zonele: Unirii, Universitate, Crangasi, Obor, Dristor, Iancului, Calea Mosilor, Romana, Anunt real 100%, Tel: 0732656366, 0763380077

n Giurgiu Mihãileºti, 5000 mp, stradal, utilitati. Pretul este negociabil. Accept si variante, vali_siriteanu@yahoo.com, Tel: 0742020981

n Prahova, Cornu de Sus, teren intravilan, 700mp. Utilitati: gaze, apa curent, asfalt, cadastru, pret discutabil, 30 EUR/mp, israelhar@yahoo.es, Tel: 0034678234674, 0244367555 n Prelungirea Ghencea (zona serelor), teren intravilan utilitati in zona cu o deschidere mare si ideal pentru o constrctie. Suprafata de 440 mp cu 24 m front stradal. Accept in schimb o garsoniera. Ocazie, 35.000 EUR, rusesorel@yahoo.com, Tel: 0723309096

n Tulcea,

é Videochat 1500-3000 Euro lunar Studio videochat legal situat central, angajam cu carte de munca personal cu cunostinte limba engleza. Oferim procent si bonusuri mari 1500-3000E plata s aptamanal, mak e-up, garderoba, traning personalizat, 0723444577, mediafun2000@yahoo .com, www.mediachat.ro

é Videochat Studio

nou in Brasov cautam fete / cupluri. Aspect fizic placut, cunostinte operare PC/ engleza, comunicativi, castiguri minime 500 - 1000$, program flexibil, 0768456580, 0763161538, ChatStudio12@ gmail.com Vulcanizator cu experienta in sector 5, zona Pieptanari, Tel: 0723486785

é Ialomiþa Urziceni, particular, proprietar, vand 5.250 mp teren (10.000 mp in realitate), pretabil depozit, hala de productie, ampasare instalatii eoliene sau panouri fotovoltaice energie regenerabila, Fonduri Europene. Terenul este situat in orasul Urziceni pe partea stanga la intrarea dinspre Bucuresti, la 30 km de Voluntari, pe DN 2, / drum european E 85 / E 60, sosea tip autostrada, pe 4 benzi, in planul 2. Exista drum pietruit si asfaltat din Drumul National DN 2 / Drumul European E 85 / E 60 pana langa teren. Utilitati in zona: curent electric 220V si 380V, apa si gaze naturale la 50 m, deschidere 500 m la drum pietruit. Langa teren sunt construite case (fostele birouri viticole). Toate actele la zi (contract vanzare, titlu de proprietare, cadastru si intabulare). Proprietate dobandita prin contract de vanzare cumparare. Suprafata terenului poate fi extinsa pana la aproximativ 10.000 mp, fata de 5250 mp din acte. Pret: 28.000 lei sau 6.200 euro. Proprietar: Tudor, 1 EUR/mp, terendevanzare@ymail.com, Tel: 0760273742, 0731545586

n Petrãchioaia, 20 km de Bucuresti, teren cartier nou, langa Lacul Mostistea, 20 EUR/mp, imady26@yahoo.com, Tel: 0730871944

Sfantu Gheorghe, Vand teren intravilan suprafata de 2000 mp situat la 5 minute de centru (punct de reper uzina de apa) Pret negociabil, 63 EUR/mp, costi_dmx@ yahoo.com, Tel: 0769645393 n Voluntari 576 mp, intravilan, 33.000 EUR, Tel: 0722110711

é Braºov, Predeal, Zona Cioplea. Proprietar Vinde Pensiunea Albina Predeal + 1.000 mp teren. Pensiunea P+2 cuprinde 7 camere duble cu baie proprie fiecare, bucatarie, living room, 320.000 EUR, silvia.popescu40@yahoo.com, http://www.PensiuneaAlbina.ro, Tel: 0723267355


10 Decembrie 2012

vânzãri case-vile / garsoniere / 2 camere / pagina 9

é Corbeanca

Ansamblu Rezidenþial, vilã P+M, 3-4 camere, la cheie, preþ de la 73000 Euro, www. omnisresidence.ro, Tel: 0731080000

é Cãlãraºi Cucuieþi, com. Plataresti, cedez contract “Prima Casa”. Constructie 2010 din BCA, izolata la exterior, acoperis Lindab, Casa 2 camere, baie neutilata, bucatarie, incalzire soba teracota, apa curenta, curent electric, teren 700mp. La 20km de centura Bucuresti, n Giurgiu Trestieni vand casa 35.000 EUR, Tel: 0722571176, la curte, 25km de Bucuresti, 1000mp teren, 20.000 EUR, sozel0@yahoo.com, Tel: 0767923339 n Giurgiului Luica, vand vila P+1, 5 camere, 2 bai, buc, 2 balcoane, gaze, apa, canal, 73.000 EUR, Tel: 0767923339

Pantelimon Oraº, vila P+1, é Chiajna constructie 2011, din Strada Tractorului, caramida, tabla tip lindab, 125 vând vilã 4 camere, mp sc, finisata la cheie, strada 2 bãi, la cheie, asfaltata, toate utilitatile (curent, gaze, canalizare). 68.500 EUR, Tel: Acceptam garsoniera in Buc la 0765617032 schimb, 81.000 EUR, vile_la_cheie@yahoo.com, Tel: n Pantelimon Oraº, vand vila 0766679980 p+1, 2 bai, balcon, portar, Constanþa, Almãlãu, trebuie finisat, 56.000 EUR, Tel: 0767923339 casa cu 8 camere, n Pipera, ansamblul Junior, anexe, vita-de-vie, vand vila p+1+m, proprietar, EUR, Tel: curte 2000mp, apa 155.000 0731262546 curenta, 25.000

Patriei vând n Apãrãtorii garsonierã confort 2, cu îmbunãtãþiri, suprafaþã 22 mp. Preþ 15.500E, Tel: 0723139132

n Brâncoveanu

metrou, proprietar, garsoniera + curte privata 14mp, bloc nou livrare feb. 2013, parter inalt/ 3, su. 30 mp+curte propie 14 metri patrati, livrat la cheie, aer conditionat, toate finisajele incluse: gresie, faianta, parchet, t, usa metalica centrala termica, contorizare, parc Tineretului, 49.500 EUR, contact@ apartamente-vila.ro, http://www.apartament e-vila.ro, Tel: 0730448944

RON, 0766374432

é Corbeanca, evadarea din haos! Proprietar, vila in triplex, curte individuala 100mp, parcare, pret la cheie, dotari incluse, 70.000 EUR, sfetcu.narcise@yahoo.com, http://caseieftinecorbeanca.ro, Tel: 0721882541

n Floreasca, vis-a-vis de Spitalul de Urgenta, conf. 3, demisol, 28mp, pret negociabil, 18.000 EUR, Tel: 0723076309

n Rahova Barajului, casa curte 5 camere, baie, bucatarie, aneze, 600mp teren, 75.000 EUR, Tel: 0726009394

comuna Dor n Cãlãraºi Marunt, vand casa locuibila, Tel: 0730083450

é Prahova Ploieºti, zona Lupeni. vand casa particular, proprietar vand casa in 65 pm utili si teren 150mp. Casa este dotata cu tot confortul necesar. zona foarte linistita intre 2 gradini, 65.000 EUR, dan.lung@gmail.com, Tel: 0737269944

n Chiajna particular garsoniera dec, 37 mp ut, g, f, p, ct, t, usa metalica, parcare, in bloc nou, caramida, izolat termic, zona linistita. Rate la dezvoltator + spatiu de depozitare, 30.500 EUR, Tel: 0766679980

n Drumul Taberei Parc, particular, garsonierã conf. 1, p/4, renovatã lux, semimobilatã, 39.000 EUR, Tel: 0762696485

é Dorobanþilor, str. Roma nr. 16, garantez recuperarea investitiei in maxim 8 ani. Particular, Proprietar, langa Guvern, Piata Victoriei, sector 1, Bucuresti, garsoniera amenajata modern, suprafata 11 mp, cota parte teren in indiviziune din total curte, situata la demisol in vila P+2, utilata modern, cu baie si chiuveta, wc si cabina dus, fara bucatarie, camera inalta, cu fereastra termopan 70 cm x 50 cm vedere curte fata. Se vinde mobilata si utilata modern pentru locuit, pat saltea relaxa 1 persoana, televizor, frigider, congelator, cuptor cu microunde. Cladirea este refacuta la exterior, este izolata termic prin placare cu polistiren expandat, tencuita si finisata modern. Acoperisul este nou, izolat cu vata minerala bazaltica si polistiren, tabla, jgheaburi si burlane noi, Lindab. Garsoniera a fost renovata complet in anul 2012, au fost montate instalatii sanitare noi, instalatii electrice pe cupru, tevi de apa si canalizare noi, obiecte sanitare noi, centrala electrica noua, geam termopan oscilobatant cu plasa pentru tantari, usi metalice, faianta, gresie moderna, etc. Are toate actele: cadastru, intabulare, contract de vanzare cumparare. vis a vis de Administratia Financiara sector 1. Strada este linistita cu vile frumoase si vecini civilizati. Posibilitate parcare auto. Acces rapid la: Metrou Piata Victoriei, Metrou Piata Romana, Gara de Nord, Autobuze, Troleibuze si Tramvai. Parcuri in apropiere: Herastrau, Televiziune, Dorobanti, Tonitza, Kiseleff, Beller, Bordei, Floreasca. Supermarket-uri in zona: Carrefour, Mega Image, Rainbow, Kaufland, Nic (non stop). Piete in zona: Piata Amzei, Piata Dorobanti, Piata Matache, Piata 1 Mai. Scoli, Gradinite, Licee, Facultati (ASE si Facultatea de Stiinte Politice) foarte aproape de casa. Particular: Tudor, 15.900 EUR, DorobantiCapitale@yahoo.com, Tel: 0760273742, 0731545586

proprietar, n Giurgiului garsoniera 35mp, cf.I, decomandat, p/4, neamenajat, fara intermediari, 27.500 EUR, Tel: 0763367532 Particular, n Grigorescu. vand garsoniera situata la statia de tramvai Dumbrava Noua, metrou Nicolae Grigorescu, stradal, etj. 6/10, suprafata 36mp, imbunatatiri, gresie, faianta, termopan, apometre, repartitoare, balcon inchis, bloc reabilitat termic, nemobilat, 35.000 EUR, Tel: 0722241300

é Titan, 1 Decembrie 1918, Postavarul, confort 2, 22 metri patrati, parter/10, renovat recent, garsoniera se vinde partial mobilata si utilata, aer conditionat, termopan, gresie, faianta, acte, cadastru, intabulare, negociabil, 23.900 € dariahouse2006@yahoo.com, http://www.dariahouse.ro, Tel: 0720121714, 0757471880

n Lujerului Militari, 35mp, 1981, etaj 6/10, gresie, faianta, decomandata, exclus agentii, Tel: 0755088072

Militari, paricular vand garsoniera confort 1, et 2/4, 40mp, bloc izolat, mobilata + utilata, gresie, faianta, apometre, termopane, balcon mare inchis, metrou Gorjului. Sabina, 40.000 EUR, mmfindia@ yahoo.com, Tel: 0721866235

Rahov a piata v and garsoniera cf.I, 36mp, p/8, bloc mixt, decomandata, termopan, parchet, g,f, repartitoare caldura, direct proprietar, negociabil, 37.000 €, 0788912551

n Sebastian Parc, particular, conf. 1, et. 7/8, 42mp, renovatã lux, semimobilatã, vedere stradalã, 48.000 EUR, Tel: 0762696485

é Vitan Mall, urgent, langa Mall Vitan, garsoniera confort 1 decomandat etaj 8/8, persoana fizica negociabil usa metalica, parchet, termopan, gresie faianta baie, panorama, posibilitate de mansardare, an constructie 1988, accept si prima casa, 40.000 €, cristian.neda@gmail.com, Tel: 0762268151

é Brâncoveanu metrou, proprietar, ap. 2 camere + curte privata 24 mp in proprietate, bloc nou livrare feb 2013, parter inalt/3, sup. utila 34 mp + 24mp curte, livrat la cheie, AC, toate finisajele incluse: g, f, p, t, um, ct, contorizare totala, parc Tineretului, 57.500 EUR, contact@apartamente-vila.ro, http://www.apartamente-vila.ro, Tel: 0730448944


pagina 10 / vânzãri 2 camere / 3 camere

10 Decembrie 2012

n Ferentari, Vadul Nou, vand apartament 3 camere, etaj 7/10, conf. 1, dec, 37.000 EUR, Tel: 0767923339

n Giurgiului vand apartament 2 camere, semidecomandat, proprietar, 5/10, neamenajat, negociabil, 46.000 EUR, Tel: 0746265894 metrou é Brâncoveanu metrou, proprietar, parc Tineretului, ap. 2 camere + curte privata 27 mp in proprietate, bloc nou livrare feb 2013, parter inalt/3, sup. totala utila 50 mp + 27mp curte, livrat la cheie, AC, toate finisajele incluse: g, f, p, t, um, ct, contorizare totala, 72.500 EUR, http://www.apartamente-vila.ro, Tel: 0730448944

rond, proprietar n Obor apartament 2 camere, decomandat, imbunatatiri, 2 balcoane, negociabil, 69.900 EUR, Tel: 0748436743

Obregia vand 3 camere, 51.000 EUR, Tel: 0726922800

é Titan Bloc Nou 2006 Ap cu usa metalica, usi lemn interioare, 2 ap aer conditionat, parchet lemn masiv, centr proprie, gresie/faianta Italia, mobilat bucatarie/baie. 5 min metrou. Direct proprietar, 64.000 EUR, crystynyka2001@yahoo.com, Tel: 0731200697

n Unirii D.Cantemir 8, langa Rest. Horoscop, 2 camere, et. 1/8, 55mp, renovat sept. 2012, modern, intrare si vedere stradala, particular, negociabil, 64.000 EUR, Tel: 0736557456 é Brâncoveanu, metrou, proprietar, parc Tineretului, ap. 2 camere, bloc nou livrare feb 2013, etaj 1/3, sup. totala utila 53 mp, livrat la cheie, AC, toate finisajele incluse: g, f, p, t, um, ct, contorizare totala, 66.500 EUR, contact@apartamente-vila.ro, http://www.apartamente-vila.ro, Tel: 0730448944

é Pantelimon Delfinului, 2 Cam dec, et 12, renovat, 57 mp, frumos impartit, stradal, vedere spate, loc parcare, accept credit, acte ok, negociabil, 43.500 EUR, Tel: 0722456304

n Colentina Doamna Ghica, stradal, conf. 1, decomandat, 7/8, bloc reabilitat, 2 balcoane, 58mp, loc parcare, 48.500 EUR, Tel: 0722568283 é Pipera rate direct la proprietar, apartamente noi, loc de parcare inclus, incepand de la 430 euro/ n Drumul Taberei particular, lunar. Beneficiaza de toate vand apartament 2 camere facilitatile unui complex nou, decomandat, cartier ANL contorizare individuala, paza, metrou Pipera, Brancusi, etj. 4/4, suprafata transport parcare, gradinita, pizzerie, 55mp, an constructie 2010, coafor, sala de fitness, teren apartamentul dispune de sport (basket, tenis) etc, centrala termica de scara, 430 EUR/luna, gresie, faianta, parchet, andreea.mitru@benevo.ro, Tel: termopan, aer conditionat, 0730109005 apometre, usa metalica, n Prelungirea balcon inchis, zona cu multa verdeata, parc, statie de Ghencea, particular autobuz. 62.000E nemobilat, vand apartament 2 79.000E complet mobilat camere 67mp locuibili, Mobexpert, loc parcare, Tel: etaj 3, bloc nou cu 0722241300 n Drumul Taberei, zona imbunatatiri, 56.000 Favorit, apartament 2 camere €, Tel: 0722621436, circular, suprafata 49mp, 0727746897 termopane, bucatarie 9mp, strada pravat, etaj 3/10, 2 lifturi, Pret Negociabil, 52.000 EUR, Tel: 0724905692, 0765522256

n Ferentari Tunsu Petre, vand apartament 2 camere, conf.II, et. 3/4, canal, 22.000 EUR, Tel: 0767923339

Timpuri Noi 65mp, bloc 2008, la cheie, terasa 50mp, 115.000 EUR, Tel: 0730106207

n Vitan Mall, urgent 2 camere, etaj 3, 43mp, superfinisat lux, meritã vãzut, liber, 37.000 EUR, Tel: 0744758709

Vitan Real, proprietar vand apartament 2 camere, 52mp, balcon lung, parter, parchet, fara imbunatatiri majore, gol/nemobilat, situat la cca 300 m de SuperMarket Real Vitan, Pret usor negociabil. Accept Prima Casa, 55.000 EUR, Tel: 0722450833

n 1 Mai (Mihalache), 2 camere etaj 4/4 stradal, 40mp, imbunatatiri, termopan, vedere spate, cadastru, intabulare, 66.000 EUR, Tel: 0764028496

é Gara de Nord, vis-a-vis de Gara, Bd. Dinicu Golescu, apartament 3 camere + dependinte; Arie construita: 67, 30 mp + balcon (3, 54 mp) = 70, 84; Arie utila = 60, 09 mp; Blocul construit in 1960 are 7 etaje si lift cu selectie automata comenzi, are structura in cadre si z idarie de caramida, plansee de beton armat, sistem de incalzire Radet, grup sanitar cu baie, instalatie electrica si bucatarie cu racordare la gaze (are apometre, nu are repartitoare in bloc). Spatiul este intretinut dar nu s-au realiz at imbunatatiri/ renovari. Datorita unei bune administrari costurile de intretinere sunt minimale iar confortul termic este asigurat in conditii optime pe toata perioada rece (Octombrie - Aprilie). Destinatia de baz a: apartament locuinta, destinatia actuala: sediu firma, birouri proiectare. Se poate cumpara de catre persoana fizica sau persoana juridica, eventual si predare societate cu sediul in apartament (2005). Locatie deosebita pentru contacte firme cu parcare comuna intre blocuri. Pret negociabil, 6 5 . 0 0 0 E U R , arhintex_arhinvest@ yahoo.com, Tel: 0727320025, 0213161319

Mãrãºeºti Octavian Goga, vand apartament 3 camere, p/3, 51.000 €, 0720857704

Berceni visavis de Spitalul Sf. Luca, apartament 3 camere decomandat, confort I, etaj 1, fara intermediari, 68.000 EUR, Tel: 0722968423

Olteniþei, vand apartament 3 camere, decomandat, usa metalica, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, pereti dublati, centrala proprie, 70mp, et 8/8, an 1982, 77.000 EUR, razvi252001@yahoo.com, Tel: 0723201172


10 Decembrie 2012

vânzãri imobile / schimburi / cumpãrãri terenuri / închirieri oferte imobile / pagina 11

n Ozana particular, vand ap 3 camere, semidecomandat, langa Liceul Chimie, etj 1/4, suprafata 68mp, imbunatatiri, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, loc parcare, boxa 5mp, zona linistita, langa statia metrou 1 Decembrie 1918, mobilat partial, 60.000 EUR, Tel: 0722241300 n Buftea apartament 4 camere vila, 1/1, 50mp+ pivnita 10mp, langa lac, 26.000 EUR, Tel: 0724594301 n Panduri vand apartament 3 camere decomandat, et. 2/8, bloc monolit, stradal, an constructie 1993, 87.000 EUR, n Drumul Taberei, Tel: 0721320374 Parc Moghioroº n Plevnei, vand urgent in ansamblul rezidential Orhideea Particular, 90mp, conf. Gardens, apartament 3 1, decomandat, et. camere, nemobilat, etaj 10 3/4, renovat ºi suprafata-135mp, direct proprietar, 950 euro/mp semimobilat lux+ construit, + tva, garaj+ boxã, logistica@richproducts.ro, Tel: 0728990709 115.000 EUR, Tel:

0762696485 Humulesti, vand n Sãlaj aprtament 3 camere, conf. 1, 32.000 EUR, Tel: 0767923339 n Sebastian Parc, vand urgent apartament 3 camere, confort 1, decomandat, mobilat, etaj 5/7, discutabil, 86.000 EUR, Tel: 0728211179, 0722239087 n Sebastian Parc, vand apartament 3 camere decomandat, confort 1, mobilat, constructie 2001, discutabil, 86.000 EUR, Tel: 0722239087

é Giurgiului vand ap. 4 cam conf. 1, decomandat, etj. 3/4, 2 grupuri sanitare, fara imbunatatiri, 70.000 EUR, 0722474531

n Teleorman Rosiori de Vede, 3 camere ultracentral, etaj 1, centrala, decomandat sau schimb cu garsoniera cf.I Bucuresti, Tel: 0740841264

n Pipera Azur, 5 camere, p+2, 150mp curte, 2x parcare, mobilata, 600 EUR/luna, Tel: 0755483992

Prahova, Sinaia, vilã 6 dormitoare+ living, pentru perioada sãrbãtorilor, Tel: 0722110711

é Decebal (Voronet) P+1+2 vila Ocazie unica de a avea propriul businessul si locuinta in acelasi loc, P+1+2 bloc la parter sp comercial 70 mp iar la et. 1 si 2 cate un ap. de 3 cam. 55 mp utili pe nivel, se poate vinde si mobilat, finisaje lux Italia, granit, mocheta, faianta, utilitati separate pe etaje, zona VIP in spatele restaurantul Gallo Nero, direct proprietar, pret negociabil, 249.000 EUR, mircearaducu@yahoo.com, Tel: 0728811631, 0761085069 n Fundeni, vand urgent spatiu comercial, cu suprafata552mp, din care suprafata construita120mp, pret 155.000euro + TVA, logistica@richproducts.ro, Tel: 0728990709

n Vând clãdire birouri Bucureºti, zona HerãstrauNordului, S+P+5+6 retras, suprafaþa totalã- 1078 mp, teren- 259 mp, 4 locuri parcare, discutabil, 850.000 EUR, Tel: 0756512300

Timpuri Noi 71mp, bloc 2008, la cheie, 100.000 EUR, Tel: 0730106207 n Titan Complexul Rezidenþial Rãsãrit de Soare Auchan, decomandat, 4/11, 70mp 2009 mobilat, utilat, G + F + P + T noi, liber imediat, particular, negociabil, 75.000 EUR, Tel: 0764024575

Bucureºtii Noi, Laromet, Laminorului, camera intrare separata, acces dependinte, mobilata, microcentrala, 400ron/c hiria+ 250ron/garantia, Tel: 0723713816, 0216442571 n Colentina, Andronache, str. Oituz, inchiriez camera+ bucatarie curte mobilat, soba cu lemne, Tel: 0726240906, 0762687823 n Drumul Taberei Timisoara Frigocom, p/10, decomandat, gfpt, color, pensionara primeste 1-2fete, cuplu; 400 ron/chiria+ 250 ron/garantia, Tel: 0723713816, 0216442571 n Giurgiului Drumul Gazarului, 6/10, decomandat, pensionara primeste 1 persoana, cuplu; 300-400ron/chiria+ 250ron /garantia, Tel: 0723713816, 0216442571 Vitan Mall c amera c u balc on, ap. c onf. 1, termopan, gresie, faianta, pentru o salariata, 600Ron cu cheltuieli, Tel: 0314217961, 0721647643

Timpuri Noi 80mp, bloc 2008, la cheie, 110.000 EUR, Tel: 0730106207 é Olteniþei Str Panselelor nr. 1 sc. 2 bl. 153 ap. 53 sect. 4, Ap de vanzare pret exceptional 4 camere parter 91 mp, parter/10, an 1987, decomandat, 2 bai (recent renovate), 1 bucatarie, termopane aluminiu, parchet laminat, zona verde in fata apartamentului; Intrare separata intr-una din camere excelent pentru sediu de firma, birou etc, 68.000 EUR, horatium21@gmail.com, Tel: 0729308032

n Berceni, Aparatorii Patriei, camera+ antreu, sdec, hol, buc-baie separate, g, f, p, t, renovat, mobilat, 2-3pers, discutabil, 230 EUR/luna, Tel: 0216442571, 0723713816 n Bucureºtii Noi Jiului, Piata 16 Februarie, intrare, baie separata, 1/1, mobilata, color, acces buc, pentru 1 fata/femeie, 400Ron chiria+ 250Ron garantia, Tel: 0216442571, 0723713816

n Schimb apartament 3 camere conf. II sporit, finisat, zona Giurgiului pentru apartament 4 camere conf. I, ofer diferenþã sau variante, Tel: 0734818131 n Schimb apartament ultracentral la casa curte, tip vagon 2 camere mari, bucatarie, anexa sanitara fara baie, utilitati, proprietar unic cu garsoniera cf.II preferabil Militari sau Drumul Taberei, Tel: 0726305248

Bucureºtii Noi cumpar teren (casa demolabila) in z ona Bucurestii Noi, Damaroaia, situatie juridica foarte clara. Plata cash! Exclus intermediari, casateren00@yahoo.com, Tel: 0723841594

n Berceni ansamblu rezidenþial str. Aurel Persu 132-158 (spate Sellgros), vilã de închiriat, pretabil birou, living +bucãtãrie, camerã termicã, 3 bãi, 3 dormitoare complet utilate ºi mobilate, 2 locuri de parcare, pazã non-stop, circuit închis, Tel: 0722694847

Drumul Taberei nr 1, zona Razoare Inchiriez Casa la curte 100 mp + dependinte, teren 250 mp, stradal, pretabil firme, fost sediu catering, 500 EUR/luna, Tel: 0722705904

é Giurgiului, zona Bacovia, Inchiriez parter in vila, 50mp utili+ 52mp curte, renovat, liber, nemobilat, contorizat, 330 EUR, Tel: 0721786444, monica_ordace@yahoo.com,

Olteniþei, ªura Mare, vilã P+1, 175 mp, finisaje de lux, complet mobilat cu mobilier de lux, terasã 40 mp, CCTV. Preþ 1390E/ lunã, Tel: 0722846436

é Pipera vila sit. in complexul rezidential Cosmopolis, mobilata si utilata, paza, supermarket, gradinita, pony-club, ideal pentru familii cu copii, zona linistita, spatii verzi, piscina, transport metrou Pipera. Anunt proprietar. Accesibil cu masina dinspre Petricani sau Pipera-Tunari, la 5 min cu masina de Scoala Americana, 20 min cu masina de Pta. Obor, 590 EUR/luna, andreea.mitru@benevo.ro, Tel: 0730109005

Plevnei particular, vilã 24 de camere, 700 mp, D+P+1+M imobil istoric restaurat în 2009, complet utilat, finisaje lux, parchet, marmurã, termopan, vitralii, aer condiþionat, centralã termicã, centaralã telefonicã 2011, linie fibrã opticã, 3 linii telefon, depozit, arhivã, salã aºteptare, circuit TV-satelit, camere supraveghere, alarmã cu monitorizare, centralã alarmare incendiu automatã, salã ºedinþe, 4 grupuri sanitare, curte, parcare. Pretabil ambasadã/ multinaþionalã, Tel: 0733106680

é Unirii apartament in vila 130 mp, etj 1 din 2, ultracental, gresie, faianta, parchet, termopane, centrala termica, aer conditionat, mobilat si utilat (masina de spalat, aragaz, hota, frigider etc.), renovat int./ext, 1.100 €/luna, matica23@yahoo.com, Tel: 0728507345, 0753705168

n 1 Decembrie Bd, Aleea Baraj Bicaz nr. 11B, inchiriez garsoniera, Tel: 0769062712, 0762286462 n 1 Decembrie Bd, Aleea Bicaz, inchiriez garsoniera, Tel: 0762286462, 0769062712 n 1 Mai (Mihalache) inchiriez garsoniera aranjata, masina de spalat, mobilat, etaj 2, 800 RON/luna, Tel: 0761020213 n Berceni Turnu Magurele particular inchiriez garsoniera etaj 1 renovata mobilata 250 euro/luna, 250 EUR/luna, Tel: 0770725320, 0720003638 n Berceni, Turnu Magurele, inchiriez garsoniera cf 1, mobilata si utilata nou, 2/10, 200E+1, Tel: 0724495427 n Drumul Taberei garsoniera confort I, 42mp, gresie, faianta, mobilier toate noi, internet, Tel: 0727892009 Drumul Taberei inchiriez gars oniera, p/10, 200 EUR/luna, Tel: 0721626191 n Iancului, Strada Elev Stefanescu, inchiriez garsoniera etaj 5/10 renovata total recent mobilata utilata aer conditionat pret negociabil, 230 EUR, Tel: 0726756168

é Lizeanu, in zona Lacul Tei, str. Otesani (intersectie cu Maica Domnului) Particular Garsoniera cf. 1, 48m2 plus 3 m2 balconul, parter/8, gresie, termopan, aer conditionat, mobila noua, utilata, libera, 1 avans +1 garantie 250 E, 250 EUR, Tel: 0724780030


pagina 12 / închirieri oferte garsoniere / 2-3-4 camere / spaþii comerciale / auto-moto

é Pipera garsoniera situata in Cosmopolis, nemobilata si neutilata. Toate facilitatile unui complex nou, gradinita, mini market, centrala proprie, incalzire prin pardoseala, bucatarie inchisa. Complexul este situat la 10 min. de Scoala Americana, metrou Pipera. Anunt proprietar, 192 €/luna, Tel: 0730109005, andreea.mitru@benevo.ro, n Popeºti-Leordeni, zona O, inchiriez doua garsoniere cu vedere la DN4, intrare separata, una etaj 1, una etaj 2, mobilat modern, izolate termic, centrale termice prin condensare, foarte economice, antena prin satelit, cablu internet, contorizat tot, pret negociabil, Tel: 0723213735, 0731325884 n Rahova strada Focsani, garsoniera mobilata, parchet, frigider, aragaz, usa metalica, zugravit, etajul 1, liniste (nu la bulevard, dar aproape). Posibil si firma, Particular. Fara agentii. O chirie garantie, 200 EUR/luna, dara76@gmail.com, Tel: 0728550044 n Sebastian, Motoc, ofer spre inchiriere garsoniera, 42mp, exclus agentii imobiliare, Tel: 0720011861, 0757086051 n Titan Auchan, particular închiriez garsonierã utilatã, monbilatã nou, în vilã, intrãri separate, 850 RON, Tel: 0741956382

n Antiaerianã Petre Ispirescu, apartament 2 camere decomandat, confort 1, utilat, mobilat, t+g+f+um, curat, Tel: 0736049621, 0785459394

n Berceni ofer apartament semidecomandat, zugravit, mobilat si utilat, liber, 300 EUR/luna, Tel: 0724552733 n Berceni Spital Baltazar, conf. 1, decomandat, et. 7/8, mobilat clasic, curat, 220E, garanþie 300E. Tel, Tel: 0770427001, 0766536702 Sun Plaza, n Berceni, apartament 2 camere, nemobilat, decomandat, faianta, gresie, parchet, aer conditionat. 0726209520, Tel: 0724034109, 0213107778 -Budapesta, n Cantemir renovat, mobilat, semidecomandat, et. 3/8, fãrã agenþii imobiliare, Tel: 0722613504 Taberei cf.I, n Drumul decomandat, 2/4, mobilat, utilat, zona linistita, 230 EUR/luna, Tel: 0744994267, 0768171907 n Drumul Taberei etaj 1/10, decomandat, mobilã nouã, utilat, urgent, 1.000 RON, Tel: 0748959515, 0728005657

é Drumul Taberei, zona Ramnicul Sarat Piata, particular 2 cam parter semi decomandat, avans 2 luni si o luna garatie, renovat 100% mobilat, masina de spalat, frigider, aragaz, televizor, termopane, cablu si internet, 250 EUR/luna, georgiana@transconstructgeo.ro Tel: 0722218937 n Drumul Taberei, confort 1, renovat proaspãt, bucãtãrie mobilatã, utilatã, gresie, faianþã, AC, termopan, etaj 2/4, garanþie, 260 EUR, mihaiblaiu@gmail.com, Tel: 0756914897

é Floreasca Rossini, ap lux, mobilat modern. Dotari: masina de spalat, aer conditionat, termopan, internet, balcon închis, interfon, 450 EUR, é Apãrãtorii Patriei Inchiriez 2 oanabalanica@yahoo.com, Tel: camere, 50 mp, decomandat, 0723182719 partial mobilat, masina de Gara de Nord inchiriez spalat, frigider, zona de vile cu liniste si verdeata, centrala apartament 2 camere, Tel: proprie, 220 EUR/luna, 0722370559 ovidiu_4_vox@yahoo.com, Tel: 0766710421 n Lacul Tei 2 camere, mobilat, n Apãrãtorii Patriei, proprietar utilat, et. 2/7, exclus agentii, inchiriez ap 2 cam mobilat, disponibil 15 decembrie, 300 utilat, centrala, cost intretinere EUR/luna, Tel: 0767506725 redusa, negociabil, n Militari Gorjului, etaj 4/10, 220 EUR/luna, Tel: mobilat, utilat, urgent, 0727302239, 0724290945 240 EUR/luna, Tel: n Berceni Alexandru 0728005657, 0748959515 Obregia, cultural, mobilat, n Olteniþei Vitan Branzesti, utilat, zugravit, ac, decomandat, 2/8, g, f, a.c, 280 EUR/luna, Tel: mobilat, 200Ex2, Tel: 0722488008 0216442571, 0723713816

n Panduri Academia Militara, 2 camere, 3/4, mobilat, utilat, proaspat zugravit, g+f, 280 EUR/luna, Tel: 0734805774, 0732437860 Billa, particular, n Titan inchiriez apartament 2 camere, mobilat, utilat, renovat, 250E negociabil+ 1 luna garantie, Tel: 0761685296 Unirii Fântani, particular, 2 camere, vedere excepþionalã, 65 mp, et. 3/7, complet utilat ºi mobilat nou, lux, lãmpi cristal boemia, bucãtãrie franke, aer condiþionat, monitorizare alarmã, loc parcare, Tel: 0733106680

Vergului, intersectia Pantelimon, 10 minute de statia Costin Georgian, inchiriez apartament de 2 camere decomandate, etajul I, mobilat, 200 EUR/luna, nicpop@gmail.com, Tel: 0740199680 n Vitan, Real, Nicolae Pascu, 2/4, semidecomandata, conf. 2, g, f, p, u.m, mobilata, pentru 2-3 persoane, 200Ex2, Tel: 0723713816, 0216442571

Brâncoveanu particular inchiriez apartament 3 camere etaj 4, mobilat, utilat, imbunatatiri, Tel: 0727282192 n Brâncoveanu, Izvorul Criºului. sector 4, particular, închiriez apartament 3 camere, et. 3/4, mobilat ºi utilat, 300 EUR, Tel: 0767602016 Cãlãraºilor, zona Hyperion, ofer s pre inc hiriere apartament 3 c amere, decomandat, 85 mp, parter, nou zugravit, liber, pretabil locuinta, firme, avocatura, cabinet dentar, psihologic, clinic, salon coafura etc. negociabil, merita incercat, 4 0 0 E U R / l u n a , carazamihai@yahoo.com, Tel: 0740786657, Fax : 0213234384

10 Decembrie 2012

n Cotroceni apartament 4 camere, demisol, renovat, pretabil firma contabilitate. Nicolae, Tel: 0722592200 Londra, n Dorobanþilor inchiriez apartament 4 camere, intrare separata, ideal firma, negociabil, 1.200 EUR/luna, Tel: 0729061538

n 1 Decembrie Bd nr. 7F, sector 3 inchiriez spatiu comercial, Tel: 0722314255 n Banu Manta, inchiriez la curte spatiu birou sau cabinet 73 mp format din parter si mansarda, Tel: 0722219996 inchiriez n Cotroceni, aproximativ 100mp pentru firma. Contact dupa ora 16, Tel: 0214109532 n Fundeni, inchiriez urgent spatiu comercial, cu suprafata de 552mp din care suprafata construita 120mp, pret: 850euro + TVA, 0728990709, logistica@richproducts.ro, n Militari inchiriez spatiu pentru manichiura cu masa si oja opi, in salon de bronzare, Tel: 0733304316

Dacia Papuc 1,9 diesel, 2 locuri carosat, 2004, 500 EUR, Tel: 0726203005

é Dacia Solenza 1.4 mpi clima, unic proprietar, 94.000 km reali, aer conditionat, servo directie, geamuri electrice, jenti de iarna+ vara noi, 1.650 EUR, Tel: 0744829712 n Timpuri Noi in piata, n Daewoo Matiz an fabricatie 2001, toate optiunile in stare de inchiriat spatiu de functionare, 6.000 RON, 15mp dedicat Tel: 0724973491 pescariei, cu camera n Daewoo Matiz 2002, frigorifica 10mp, Tel: 70.000km, benzinã, stare funcþionare, ITP 2014, alarmã, 0213317670 radio C-D, anvalope iarnã, fãrã n Titan piata Minis artera îmbunãtãþiri, 5.000 RON, Tel: pietonala aglomerata, 48mp, 0741144982 vitrina generoasa, amenajat 1250E, TItan Minis, 6mp, comision 0%, Tel: 0723511663, 0723511662

é FORD FIESTA 1.3 BENZINA, AN FABRICATIE 2004, ABS, RC, INCHIDERE CENTRALIZATA, ALARMA, AIRBAG SOFER + PASAGER, NR KILOMETRI 102.550, 2 . 6 5 0 E U R , EDUARD.CARAULEANU @CONSECOINT.RO, TEL: 0723176722

é Titan piata Minis, artera pietonala aglomerata, 48mp, vitrina generoasa, amenajat 1250euro; TItan Minis, 6mp, comision 0%, 350 euro, Tel: 0723511663, 0723511662 n Universitate, inchiriem spatii birou 25-250mp, complet n Ford Transit an 2003, echipate, cladire noua, 4 2.000 EUR, Tel: 0744638592 minute de metrou Universitate, receptie 24/7, 8 EUR/mp, Tel: Hyundai Terracan an 2003, stare perfecta de functionare, n Plevnei, inchiriez urgent in 0214200030 Tel: 0742211515 ansamblul rezidential Orhideea Gardens, apartament 3 n Hyundai Tucson CRDI, camere, nemobilat, etaj 10, 2007, hidramat full, super direct proprietar, 1.500 euro + intretinut, 8.500 EUR, Tel: TVA, logistica@richproducts.ro, 0743918240 Tel: 0728990709 n Timpuri Noi apartament nou, n Particular, inchiriez patiserie n Opel Astra 2001 - diesel 400E nemobilat, 500E mobilat, covrigarie complet utilata sect super pret, multe dotari, Tel: 0763752160 5, Tel: 0762008071 Tel: 0730106207

é Opel Calibra vand urgent 1994 benzina 20, 1.400 EUR, Alexutzu_1983@yahoo.com, Tel: 0747160004

é Subaru Forester, sg/sg5; an fabricatie 2007; km: 95.000; caroserie a/c break; nr. locuri 5; capacitate cilindrica (cm3) 1994; putere kw 116; benzina; tractiunea 4 x 4; culoare gri metalizat (originala). Dotari: proiectoare de ceata; geamuri electrice fata/ spate; inchidere centralizata; sistem antifurt electronic; aer conditionat (clima); trapa plafon; jante de aliaj usor; radio cd (cd changer si 7 boxe); anvelope 5 buc; nr. chei: 2; unic proprietar (persoana juridica); pret (in lei) negociabil, se adauga TVA, 7.000 EUR, arhintex_arhinvest@ yahoo.com, Tel: 0727320025, 0213161319 Toyota Corolla 2006, primul proprietar, distributie pe lant, full options, 5.650 EUR, Tel: 0733327546, 0766187282 n Volkswagen Sharan 5 usi, 7 locuri, verde metalizat, motor 1891RDI, inmatriculata in Romania, geamuri electrice, stare foarte buna, 3.300 EUR, Tel: 0757350952


10 Decembrie 2012

auto-moto / electro / matrimoniale femei - bãrbaþi / pagina 13 Autoturis me pentru dezmembrare+ casare. Asigur documente radiere+ transport. Valabil Bucureºti+ Ilfov, Tel: 0767903318

é Cumpãr auto

Logan, Supernova, Dacia, Cielo, Matiz/Tico, Citroen, Chevrolet, Renault, Opel, Skoda, Solenza, Peugeot. Si mici defecte, Tel: 0212551102, 0721309765

é Sex total. Plina de eleganta si rafinament, sunt o domnisoara fina, educata, manierata si cu mult bun simt, sunt adepta seriozitatii, discretiei si igienei totale, 150 RON/ora, Tel: 0762812714

n Daewoo Cielo 2005 1, 5DCI, diesel vand piese - si piese pentru Logan, 0766623128

Vand pompe electrice alimentare benzina si diesel, in rezervor sau exterior, capuri distribuitoare, injectoare, pentru orice tip auto. Garantie, Tel: 0744852658 é Anal, anal, anal, ofer clipe de vis domnilor cu pretentii si manierati, sex oral neprotejat cu finalizare, normal in orice pozitie vrei tu, 69, orice fantezie este permisa, vitrine frigorifice 150 RON/ora, Tel: 0766785688 n Trei verticale pentru sucuri, bauturi, frigider Arctic functionare buna, Tel: 0734376332

é Tinere si fierbinti! Pasiune Elocventa, Suntem Multe Pasarici dar Multe, adica 7 atentie Sapte si suntem toate superbe, vino sa te convingi daca nu ma crezi! Si daca o sa vii cu siguranta o sa ai parte de o Surpriza Placuta! Non Stop Acasa la noi sau la tine! 80 RON, anabellf@yahoo.com, Tel: 0722555166, 0722361449

é Vin la tine! Bruneta

é Calculatoare,

laptopuri, monitoare, imprimante, noi, second -hand, garantie, service. Vând, angeloangeloo @yahoo.com, www.e-strong.ro, Tel: 0722213283, 0765476882 n Frigidere, congelator, aragaz, masina spalat, vitrina frigorifica verticala, 4 anvelope noi Chevrolet Spark iarna, Tel: 0721662755, 0765524440

é Masini spalat, combine frigirifice, aduse din Anglia, 400-500-600 lei, 400 RON, Tel: 0767952453, 0737149924 n Televizor Samsung 84cm, 100H3, tub flat, atrgintiu, stereo, convenabil, Tel: 0766718864, 0212521243

n Achiziþii, cumpãrãm garantat: Tv-LCD (eventual defect); Laptop; Camerã video; GPS; Jocuri; Iphon; Tabletã; GSM; Magnetofon; Diverse, Tel: 0785699822 n Cumpar frigider, congelator, combinã frigorificã, aragaz, maºinã spãlat. funcþionale 100150. frigider defect 50, Tel: 0213328599, 0722417915

n Calculatoare laptopuri, monitoare, depanez, (re) instalez, vând, cumpãr, asigur transport, inclusiv week-end. 021.220.12.16; 0723.984.654; Tel: 0768790654, 0746283201 n Masini automate de spalat, reparatii la domiciliu, deplasare gratuitã, ultrarapid, garanþie piese, Tel: 0731532310, 0768398545

é Reparatii frigidere, congelatoare, vitrine frigorifice, aer conditionat la domiciliul clientului, oferim garantie, Tel: 0767552647, 0213806880

é Noua superba -

Frumoasa, Super Pasionala, Squirt Girl, Ochii albastrii naturali, corpul dupa cum vezi in pozele facute acum 10 minute, efectiv perfect! (Giulia - Non Stop) 200 RON/ora, Tel: 0733203993

é Ofer clipe de vis domnilor cu pretentii si manierati. Anal, anal, anal, sex oral neprotejat cu finalizare, normal in orice pozitie vrei tu, 69, orice fantezie este permisa, 150 RON/ora, Tel: 0720702877

frumusica, par lung, sani fermi si fundulet bombat, 24 ani. Ofer cu placere oral cu final orala, pe corp, masaj, normal in ce poz doresti, cunnil, 69, saruturi! Pozele sunt reale si spun totul! 150 RON/ora, Tel: 0736407882, 0736407882

é Ador anal! Te invit alaturi de mine si iti ofer oral deepthroat, normal si anal in orice pozitie, fara fite si fara graba Anal, Normal, Oral, 150 RON/ora, Tel: 0762812597 Nimfomana! Asteapta sa ma vezi, sunt sexy si atragatoare imi place foarte mult sa fac persoanele sa se simta fff bine cu mine Anal, Normal, Oral cu Finaliz are, 150 RON/ora, Tel: 0721998508

é Provoc dependenta. Ma consider o fire sociabila, fara inhibitii, fara fitze, si dornica tot timpul de ceva nou. Odata ce ma cunosti vei vrea sa ma vezi cat mai des, sex total, 150 €, 0732953635

n Am 30 de ani tanar serios doresc sa cunosc o fata serioasa pentru relatie casatorie, astept sms, Tel: 0733220823

é Barbat prezentabil, stilat, ofer companie intima doamnelor deceptionate sufleteste, generoase, indiferent, 0722156886

é CLIPE FIERBINTI

TITRAT, PREZENTABIL, DISCRET, 20 ANI /54KG /176, CAUT DOMNISOARA SAU DOAMNA DRAGUTA, PENTRU O RELATIE BAZATA PE RESPECT, PLACERE SI DORINTA, RECIPROC AVANTAJOASA, TEL: 0723042707


pagina 14 / animale / pierderi / citaþii-licitaþii

n Vand 5 pui bishon frise dragalasi si jucausi, 500 RON, Tel: 0764367618

n Absolut Asig Broker de Asigurare pierdut urmatoarele polite de la Allianz Tiriac: 1657510, 1657511, chitantele 370239925, 370239915, 370084694, 370239907, 370357364, 370481032, vignetele 112878495, 112878482, 112839120, 112745404, 112892007, 112648726, 113032900, 113078366, BAAR 70661718, 70661719. Le declar nule, PFA Puzderica Ion cu sediul social in str. Mizil nr. 9, bl.G24, sc. 4, et. 4, ap. 58, sector 3, Bucuresti, CUI 20926236, declara pierdute si nule cartea de interventii a casei de marcat, certificatul de atribuire a numarului de ordine si declaratia de instalare ale casei de marcat fiscale electronice marca Datecs model DP50 seria aparatului 13007325 iar seria fiscala a aparatului MB 0367107866, achizionata la data de 22.06.2012, n Sc Sah Mat Srl declar pierdut original DGFPMB pentru casa model DP 50d marca date cs seria 14000307 si declaratie instalare. Le declar nule,

n Sc Rent Invest Srl, pierdut certificat de inregistrare, seria B nr. 1349395 cu sediul in Bucuresti, Calea Serban Voda 30-32, corp A2, birou nr. 1, J40/20022/7.12.2006, RO19380156. Il declar nul,

n Administratorul judiciar numit in dosarul 2660/96/2012– al Tribunalului Harghita– sectia civila, debitoare Sc Fecso Company Srl, cu sediul in Sat Alunis, comuna Mugeni, nr. 69, jud. Harghita inmatriculata la Reg. Com. sub numarul J19/67/1997, cod unic de inregistrare: 9160994, notifica debitoarei, asociatilor, creditorilor, ONRC, ORC Harghita propunerea formulata, in sentinta civila nr. 4555/29.11.2012, de intrare in procedura generala a insolventei, pronuntata de judecator sindic, desemnandu-se ca administrator judiciar Best Insolvency Sprl,

Parohia Jilava, adresa Sos Giurgiului, nr. 282, com.Jilava, jud.Ilfov, organizeaza licitatie pentru atribuirea lucrarilor funerare si adiacente in cimitirele Parohiei. Dosarul de participare se poate depune la Oficiul Parohial pana la data de 14.12.2012. Pentru detalii (caietul sercini) va adresati la Oficiul Parohial,

Cabinet Indiv idual de insolventã - Agatie Eugen scoate la licitatie urmãtoarele bunuri mobile, apartinând SC Carolis Impex SRL, cu sediul în Sat Grãdistea, Com. Comana, Jud. Giurgiu: 1. Autoturism Fiat Doblo Cargo B-68-VTM 1 buc. 5.750lei; 2. Autoturism Fiat Doblo Cargo B-68-VSJ 1 buc 5.010lei; 3. Autoturis m Fiat Punto B-68-VSR 1 buc. 5.260lei; 4. Autoturis m BMW 525d B-62-BTO 1 buc. 19.200lei; 5. AutoturismFiat Punto B-68-VTD 1 buc. 3.800 lei; Total: 39.020lei. Licitatia va av ea loc la s ediul lichidatorului judiciar din ªos. Bucureºti, Bl. 66/1D, Sc. D, Ap. 51, Mun. Giurgiu, Jud. Giurgiu, în data de 21.12.2012, ora 11:00. În caz de neadjudecare se va organiza o altã licitatie în ziua de: 11.01.2013, ora 11:00. Preturile de pornire la licitatie, exclusiv TVA, au fost stabilite de expertul evaluator conform Standardelor Internationale de Evaluare adoptate de ANEVAR. Garantia de participare la licitatie este 10% din pretul de evaluare si va fi depusã la caseria societãtii, pânã la deschiderea licitatiei, sau în c o n t ul R014RZBR0000060013369 651 deschis la Raiffeisen Bank SA-Sucursala Stirbei Vodã. În c az de neadjudecare, garantia se restituie. Pasul de licitatie este de 200lei. Documentele pe care ofertantii vor trebui sã le prez inte pentru participarea la licitatie: a) Persoane juridice: -Codul Unic de Inregistrare (CUI); -dovada depunerii garantiei; -împuternic irea pentru persoana desemnatã sã participe la licitatie. b) Persoane fizice: -actul de identitate; -dovada depunerii garantiei. Lichidator judiciar: Agatie Eugen, Tel: 0722552726

10 Decembrie 2012 Eventualii mostenitori ai defunc tului Ion Doina dec edat la data de 05.08.2011, c u ultimul domiciliu in Bucuresti, strada bd. Chisinau nr. 7, bl.A1, sc.B, et. 5, ap. 63, sector 2, sunt chemati la Biroul Notari Asociati Bucur si Asociatii, cu s ediul in Buc ures ti, bulevardul Chisinau nr. 15, bl. A4, sc. 2, parter, ap 46, s ec tor2 in data de 19.12.2012 ora 14, pentru a participa la dezbaterea procedurii succesorale. Daca succesibilii citati nu isi exercita dreptul de a accepta in termenul prevazut de art 1103 din codul civil, vor fi prezumati ca renunta la mostenire, n Publicare extras sentinta civila nr. 9878/2012 pronuntata de Judecatoria Sector 2 Bucuresti in dos. 4081/300/2011 in sedinta publica din data de 22.06.2012 (dispozitiv): admite cererea formulata de creditor Sc Nch Romania Produse De Intretinere Srl, cu sediul in Bucuresti str Oltetului nr. 15, et. 3, sector 2 si sediul ales la Cabinet Avocat Victor Habasescu in Sector 3, Bucuresti, bd Unirii 80, Bl. J1, sc. A, et. 3, ap. 16 in contradictoriu cu debitorul Concrete Prest Srl cu sediul in sat Lumina, com Lumina, str Pescarus 11, judet Constanta. Obliga debitoarea la plata in favoarea creditoarei in termen de 10 zile de la comunicarea prezentei hotarari, a sumei de 4706, 69lei reprezentand contravaloare factura neachitata precum si la plata sumei de 4706, 69lei reprezentand penalitati de intarziere calculate prin aplicarea procentului de 0, 5% ptr. fiecare zi de intirziere de la data scadentei pana la achitarea debitului. Obliga debitoarea sa plateasca creditoarei suma de 42lei cu titlu de cheltuieli de judecata. Cu cerere in anulare pentru debitor in 10 zile de la comunicare. Pronuntata in sedinta publica, azi 22.06.2012,

n Publicare extras sentinta civila nr. 15777/2011 pronuntata de Judecatoria Sector 2 Bucuresti in dosarul nr. 4092/300/2011 in sedinta publica in data de 16.12.2011 (dispozitiv): Admite cererea de emitere a ordonantei de plata privind pe creditoarea Sc Nch Romania Produse De Intretinere Srl, cu sediul ales la ca Habasescu Victor din sector3, Bucuresti, bd Unirii 80 bl J1, sc A et 3 ap16 in contradictoriu cu debitoarea Sc Vecar Om Est Srl, cu sediul in Timisoara, str Calea Sagului 185 jud.Timis, citata prin mica publicitate, respectiv la usa instantei. Ordona debitoarei plata sumei de 637, 37lei reprezentand contravaloare marfa si sumei de 637, 37lei in termen de 10 zile de la comunicare. Obliga debitoareala plata cheltuielilor de judecata in cuantum de 42lei. Cu drept la formularea cererii in anulare in termen de 10 zile de la comunicare ptr. debitoare.pronuntata in sedinta publica, azi 16.12.2011,

Se citeaza domnul Cana Petrisor, cu ultimul domiciliu cunoscut in Bucuresti, Cal.Victoriei, nr. 122, ap. 15, sector 1, in calitate de parat, in contradictoriu cu Lucescu Razvan, in calitate de reclamant, in dosarul nr. 3527/299/2012 avand ca obiect actiunea in constatare a caracterului ilicit al faptei si daune morale, aflat pe rolul Judecatoriei Sector 1 Bucuresti, cu sediul in Bucuresti, str. Danielopol Gheorghe, nr. 2-4, sector 4, pentru termenul din data de 11.01.2013, ora 08:30, la completul 15, camera 315,

Sc Floor Design 2 Impex Co. SRL societate în faliment, cu sediul social în Mun. Bucureºti, str. Barierei, nr. 18, Sector 1, fiind înregistratã la ONRC cu nr. J40/13195/2005, având CUI 17820269, prin lichidator judiciar Cabinet Individual De Insolvenþã ‘‘Murariu Rãzvan Constantin’’, conform Sentinþei Comerciale din data de 25.01.2012 în cadrul Dosarului nr. 1878/3/2012, aflat pe rolul Tribunalului Bucureºti, Secþia a VII-a C o m e r c i a l ã , organizeazã la data de 05.12.2012, orele 12:00-18:00, la sediul din str. Energiei, nr. 2, Com. Dobroiesti, jud. Ilfov, licitatie publica cu strigare, conform Legii nr. 85/2006, în vederea vânzãrii bunurilor mobile din patrimoniul societãþii falite. Printre bunurile mobile scoase la licitaþie se regãsesc: covoare, mochetã, uºi de interior, uºi de exterior, parchet, etc. Caietul de sarcini privind descrierea bunurilor ºi documentaþia necesarã se pot obþine de la sediul lichidatorului judiciar pânã cel târziu în ziua licitaþiei, la preþul de 25RON+TVA. În cazul în care bunurile scoase la licitaþie nu vor fi adjudecate, se vor organiza licitaþiii la urmãtoarele date: 06.12.2012, 07.12.2012, 12.12.2012, 13.12.2012, 14.12.2012, 19.12.2012, 20.12.2012 si 2 1 . 1 2 . 2 0 1 2 , office@ avocatmurariurazvan .ro Tel: 0213231160, 0725923800


afaceri vânzãri-cumpãrãri / afaceri firme / pagina 15

10 Decembrie 2012

aur, argint, n Cumpar antichitati, monede. Cel mai bun pret garantat! dinache_constantin@yahoo .com, Tel: 0764847202, 0733423599

pretioase si é Pietre semipretioase pentru bijuterii: safire, rubine, smaralde, ametist, citrin, granat, etc, www.MunteleComorilor.ro, Tel: 0726603075

Achiziþii, cumpãrãm garantat: Tv-LCD (eventual defect); Laptop; Camerã video; GPS; Jocuri; Iphon; Tabletã; GSM; Magnetofon; Diverse, Tel: 0785699822

é Anticariat

cumparam carti orice domeniu, deplasare gratuita, plata pe loc. 0731407474, www.targulcartii.ro, Tel: 0740088443, 0213159704

n Vand marfa (imbracaminte) second-hand si oglinda pe rotile pentru magazin, pret negociabil, Tel: 0721415920, 0217774985

n Vand palton nou barbatesc 52- 600Ron, Mouton Dorre 48800Ron, geaca stofa lana300Ron, Tel: 0217264166, 0721193865

n Cesionez firma cu datorii la stat, declaratii ne depuse la termen, doi asociati, bcp1bcp@yahoo.co.uk, Tel: 0744262475 n Super deal vând salon lux beauty deosebit zona Calea Cãlãraºi in vila, chirie micã, funcþional si complet dotat, dermocell, cavitatie, electro, stocuri marfa, afacere la cheie, preþ mic urgent, 1 EUR, Tel: 0745401612 Vand Studio de bronzare (3 solare) Ergoline 600 Turbo Power, Total Bronze 60 tuburi, Soltron, N55, lampi noi, totul nou + 1 masa manichiura, Tel: 0733304316 n Vand salon de remodelare corporala, sau individual bunurile si aparatura. Pentru mai multe detalii apelati la nr. de telefon, 28.000 EUR, perfectbodyconcept1@gmail.co m, http://www.bodyconcept.ro, Tel: 0730324179


10 Decembrie 2012

n Fizica-chimie pentru cei pe punctul de a reintra in sistem, dispus sa ajut (inclusiv profesori-liceu), Tel: 0729213052 n Invatatoare, profesoara limbi n Absolventa litere, romana, straine, pregatesc elevi after engleza ofer meditatii la limba school, fac referate si lucrari si literatura romana si la limba licenta, Tel: 0724249085 engleza, orice nivel, Tel: 0723582883

n Acoperiºuri cu tablã lindab, zincatã, izolaþie cu carton ºi orice reparaþie la acoperiºuri vechi, oferim reducere 23%, Tel: 0765895113, 0731475464

é Matematica, Profesor, orice zona, pregatire supereficienta, rezultate rapide garantat, succesul sigur, pret orar negociabil informativ 20 lei, dgrsj@yahoo .com, 0761929678

é Acoperisuri,

mansarde, tabla zincata, izolatii interioare, mici reparatii, seriozitate, preturi avantajoase, Tel: 0725199860

é Promptitudine, calitate: zugraveli rigips gresie faianta izolatii parchet scafe mobila, preturi avantajoase, Tel: 0765011227

AVOCAT INFIINTEZ, RADIEZ SOCIETATI C O M E R C I A L E , REPREZINT PERSOANE FIZICE SAU JURIDICE IN INSTANTA, TEL: 0752024025, 0766762259 n Infiintare societate Gratis! Infiintari / modificari societati/fundatii/asociatii.pfa, majorare de capital social, deschidere/inchidere punct de lucru, numire/revocare administratori, adaugare coduri caen, schimbare sediu social, gazduire sediu social; traduceri; consultanta juridica/financiar-bancara, contabilitate gratis; recuperari creante, promovare google, office@cabinet-firme.ro, http://www.cabinet-firme.ro, Tel: 0733617920

n Firma taxi, 1 licenta vinde Logan 1, 5dci, an 2007, 71000km, diesel, negociabil, 6.000 EUR, Tel: 0766737052

é Contabil expert.

Servicii contabile complete ºi audit, prima luna gratuit. 0214118164, 100 RON, Tel: 0720891226, 0766369750 contabila. n Evidenta Economist efectuez evidenta contabila computerizata. Ofer servicii complete de contabilitate, balanta, bilant, declaratii fiscale lunare si trimestriale, salarizare, decont TVA, ITM, obligatii de plata, registru de casa, refaceri acte contabile, resurse umane, la preturi avantajoase, 200 RON, renatta_mincu@yahoo.com, Tel: 0724130193 n Expert Contabil membru CECCAR, semnatura electronica, efectuez contabilitate completa, bilant, inclusiv salarizare si transmitere revisal, pt. firmele nou infiintate prima luna gratuita, 100 RON/luna, office@financialbic.ro, http://www.financialbic.ro, Tel: 0720250727

marfa si é Transport persoane ofer servicii de transport marfa si persoane intern si international. 50 ron local 1, 3 ron/km extern, 50 RON, Tel: 0762106331, mely_pely01@yahoo.com,

nefumatoare, n Menajerã doresc sa fac curatenie/calcat la o familie; experienta maxima la vile mari, Tel: 0727959398 n Siteuri web la comanda, aplicatii, orice fel de site numai la comanda, Tel: 0749184984 n Vand brazi naturali en-gross pentru Craciun, specia Abies Alba, cu acte de provenienta! Pentru cantitati mai mari pretul se negociaza! Ofer transport gratuit pentru Bucuresti si imprejurimi! Dimensiuni 1,5-3m, 45 Ron, 0748400260, dudauflorentin@yahoo.com

é Dj nunta

Organizari Evenimente Bucuresti- primirea perfecta cu mesele plimbarete, hostess si animatoarele si un videoproiector pentru poze si totul cu SIENSII; dj petrecere, dj botez, dj cununie, sonorizare nunta, dj evenimente, dj nunti. efectele speciale constand in lumini, lasere, stoboscop, masina de fum sau masina de balonase dau culoare oricarui gen de petrecere indiferent de tema acesteia. In orasul dj Bucuresti, dj Brasov, dj Ploiesti, dj Pitesti, dj Craiova, dj Alexandria, dj Buzau. Si nu uita: pentru o nunta de success ai nevoie de DJ SIENSII! djsiensii.weebly.com, Tel: 0726129782

AnuntAZ 10 decembrie 2012  

anunt de la a la z, anuntaz, anunturi, anunturi foto, anunturi online, anunturi telefon, imobiliare, inchiriere, inchirieri, locuri munca, o...