Page 1

Agenþi Compania internaþionalã Roossa angajeazã personal: agenþi vânzãri, distribuitori, curieri, asistent manager. Salariu lunar + comision zilnic, Tel: 0213151690 Drumul Taberei, Favorit Particular vand garsoniera, 7/9, f+g+p, termopan, Str. Drumul Taberei nr. 28, bl. T2, 34.700 EUR, sflorin_001@yahoo.com, Tel: 0721483060

ç DIZOLVARE

SOCIETATE. SOCIETATEA NOASTRA VA OFERA CELE MAI BUNE SOLUTII IN MATERIE DE DIZOLVARE, LICHIDARE SI RADIERE A SOCIETATII PE CARE O ADMINISTRATI: REPREZENTARE LA O.N.R.C, BILANT DE LICHIDARE, CONSULTANTA FISCALA, OFFICE@BMBTRADING.RO, HTTP://WWW.DIZOLVARESOCIETATE.RO, TEL: 0766246395, 0766299279, FAX: 0213275734

Montator tamplarie PVC, cu experienta, angajam preferabil din sectorul 6, Tel: 0784570556 Montator tamplarie pvc, de preferat sa posede si permis de conducere. Angajez Urgent! Tel: 0751256522

é MÃGURELE 15 MIN. DE CASA POPORULUI, CONSTRUCTIE 2011, 280MP CONSTRUITI, 500MP TEREN, LIVING 49 MP, MATERIALE LUX, UTILATA (TEKA), ZONA DE VILE NOI, SE POATE VINDE SI MOBILATA DISCUTABIL LA PRET, DETALII SI PE SITE, PERSOANA FIZICA, 229.000 €, PETCUGN@GMAIL.COM, HTTP://WWW.PETCUGN.SUN PHOTO.RO, TEL: 0723687648 n Personal curatenie in centre comerciale pentru firma specializata in servicii de curatenie. Salariu net 650-800ron. 0212241302, Tel: 0729005137, 0212241312

é Videochat Absolvente pentru activitate legalã, venit 1.000- 3.000E, CM, cazare, www.enjoystudio.ro, Tel: 0763156150, 0735674012 Videochat, Absolvente pentru activitate legalã, av ans 500E, v enit 1.000-3.000E, CM, cazare; http://www.selenstudio.ro, Tel: 0734959924, 0760179243

é Personal.

Companie internationala angajeaza personal tanar si dinamic: Distribuitor, Agent Vanzari, Curier, Asistent Manager. Posibilitatea de avansare rapida. Salariu de la 1200lei, Tel: 0728650079

é Vopsitor si

polishor cu experienta in prelucrarea mdf Producator mobilier angajeaza in incinta IMGB sct 4, Tel: 0752055963, 0752055964 ... continuare in pagina 16


pagina 2 / oferte de muncã România

10 Septembrie 2012 Ospãtar pentru n Ajutor restaurant angajam. 0213108694, Tel: 0744388659, 0728832744

é Agenti Intervenþie é Agent Vanzari

cu/ fara experienta ROOSSA Books SRL angajeaza, salariu de la 1200 lei, posibilitate avansare, Tel: 0728650079 é Agent Vanzari

é Agent Pazã.

Societate securitate angajeaza agenti paza din Bucuresti, calificati; salariul 800-1000Ron, Tel: 0213152184

pentru spray antibacterian, apa de gura antibacteriana si foite antibacteriene, office @viatanaturala.ro Agent Vanzari, Experienta nu este obligatorie. Minim s tudii medii, atitudine proactiva, cu autoturism propriu (combustibilul se dec onteaz a). Salariu 600-2000 RON, alexxneamtu@yahoo.com, Tel: 0784485417

n Agenti curãþenie, angajam in conditii legale, program de la 07:00 la 11:00 (4 ore). Conditii salariale motivante. Conditie obligatorie: cazier curat. CV la fax sau e-mail. Relatii la tel. intre orele 09.00 – 17.00, office@rsi-romprest.ro, Tel: 0740317495, Fax: 0212014856 Intervenþie din n Agenti Bucuresti angajam pentru societate securitate, calificati, permis categoria B (minim 2 ani), constitutie atletica, Tel: 0213129035 n Agenti Vanzari cu experienþã în tipografie. Maºinist offset 1 culoare. Tipografie angajeazã, Tel: 0214050458

é Agenti curãþenie,

angajam in conditii legale, program de la 07:00 la 11:00 (4 ore). Conditii salariale motivante. Conditie obligatorie: cazier curat. CV la fax sau e-mail. Relatii la tel. intre orele 09.00 – 17.00, office @rsi-romprest.ro, Tel: 0740317495, Fax: 0212014856 n Ajutor Bucãtar (doar cu experienta) - Restaurant cu specific libanez (zona parc Cismigiu) angajeaza, pentru detalii sunati intre orele 11:30-19.30, restauranttulin@yahoo.com, http://www.restauranttulin.ro, Tel: 0762212674

cu permis categoria B angajam pentru Aba Security, Tel: 0213358420

é Ajutor Pizzar cu

/fãrã experienþã ºi bucãtar pentru restaurant sectorul 6, Tel: 0761966435 medicala cu n Asistenta norma intreaga- medic familie angajeaza, Tel: 0723008797

Barmaniþã si ospãtarite cu/fãrã experienþã. Pub Central angajeaza, Tel: 0730222555 é Agenti Pazã.

barbati, femei si agenti interventie, pentru firma de paza. Carte de munca + salariu atractiv. 0755162034, Tel: 0721296652, 0767056551

n Bonã pt. 2 copii: fetita 3 ani si 4 luni (va merge la gradinita) si baietel 7 luni; caut o femeie curata, calma, nefumatoare, agera, fara prea multe obligatii, 0761624728 Bonã externa vorbitoare de limba rusa. Urgent cautam pentru zona Pipera, contact@bonapentrucopil.ro, Tel: 0748656552, 0726399202


oferte de muncã România / info / pagina 3

10 Septembrie 2012

AnunþAZ vã informeazã Românii cetãþeni europeni Sindicatul Românilor din Strãinãtate

în dialog cu românii de pretutindeni Politica Uniunii Europene privind industria. Mai mulþi cititori ai ziarului nostru, printre care ºi doamna Monalisa D. din Braºov ºi George R. din Oradea, vor sã afle mai multe detalii despre legislaþia Uniunii Europene în domeniul industriei, modul în care transparenþa politicilor europene se îmbinã cu concurenþa din domeniul producþiei industrial. Le rãspunde domnul prof. ec. Ion Voinea - Preºedintele Sindicatului Românilor din Strãinãtate. Într-adevãr, în condiþiile existenþei unei economii de piaþã, a unei pieþe deschise ºi concurenþiale la nivelul Uniunii Europene, statele membre trebuie sã abordeze o politicã adecvatã realizãrii obiectivului comun. Obiectivul politicii industriale a UE este sporirea competitivitãþii industriei europene ºi menþinerea rolului sãu de forþã motrice a creºterii durabile ºi a ocupãrii forþei de muncã în Europa. Pentru a asigura condiþii-cadru mai bune pentru industria UE, au fost adoptate mai multe strategii, cea mai recentã fiind iniþiativa emblematicã „O politicã industrialã adaptatã erei globalizãrii”, inclusã în Strategia Europa 2020. Politica industrialã este bine integratã în celelalte politici ale UE, contribuind împreunã la atingerea obiectivelor generale ale UE, cum ar fi: - o mai mare deschidere a sistemului comercial mondial; - politicile care vizeazã piaþa unicã; - politica în materie de cercetare- dezvoltare; - politica în domeniul concurenþei; - politica socialã ºi de ocupare a forþei de muncã (inclusiv formarea profesionalã0; - protecþia consumatorilor ºi sãnãtatea public; - protecþia mediului. Tratatul privind funcþionarea Uniunii Europene - Versiunea Consolidatã - document publicat la data de 30.03. 2010 în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene - abordeazã în Titlul XVII, Art. 173, aspectele de ordin legislativ privind politica industrial a Uniunii Europene. Art. 173. (1) Uniunea ºi statele membre asigurã condiþiile necesare competitivitãþii industriei Uniunii. În acest scop, în conformitate cu un sistem de pieþe deschise ºi concurenþiale, acþiunea acestora urmãreºte: - sã accelereze adaptarea industriei la schimbãrile structurale; - sã încurajeze un mediu favorabil iniþiativei ºi dezvoltãrii întreprinderilor din întreaga Uniune ºi, în special, a întreprinderilor mici ºi mijlocii; - sã încurajeze un mediu propice cooperãrii dintre întreprinderi; - sã favorizeze o exploatare mai bunã a potenþialului industrial al politicilor de inovare, cercetare ºi dezvoltare tehnologicã. (2) Statele membre se consultã reciproc, în cooperare cu Comisia ºi, în mãsura în care este necesar, îºi coordoneazã acþiunile. Comisia poate adopta orice iniþiativã utilã promovãrii acestei coordonãri, în special iniþiative menite sã stabileascã orientãrile ºi indicatorii, sã organizeze schimbul celor mai bune practici ºi sã pregãteascã elementele necesare pentru supravegherea ºi evaluarea periodice. Parlamentul European este pe deplin informat. (3) Uniunea contribuie la realizarea obiectivelor menþionate la alineatul (1) prin politicile ºi acþiunile pe care le desfãºoarã în temeiul altor dispoziþii din tratate. Parlamentul European ºi Consiliul hotãrând în conformitate cu procedura legislativã ordinarã ºi dupã consultarea Comitetului Economic ºi Social, pot decide cu privire la unele mãsuri specifice menite sã sprijine acþiunile întreprinse în statele membre pentru realizarea obiectivelor menþionate la alineatul (1) excluzând orice armonizare a actelor cu putere de lege ºi a normelor administrative ale statelor membre. Prezentul titlu nu constituie un temei pentru introducerea, de cãtre Uniune, a vreunei mãsuri susceptibile sã provoace denaturãri ale concurenþei sau sã conþinã dispoziþii fiscale sau dispoziþii referitoare la drepturile ºi interesele lucrãtorilor salariaþi. (Va urma). Vã invitãm sã urmãriþi serialul nostru consacrat acestui subiect ºi aºteptãm mesajele dumneavoastrã la e-mail office@az.ro sau postal la ANUNTaz OP53 / CP82 Bucureºti.

é Bonã pentru fetita de 1 an si 5 luni, zona Cora Pantelimon. Program: L-V, 8-18. Cerinte: experienta, referinte, nefumatoare, fara probleme de sanatate, Tel: 0742029519

Bonã. Familie cu copii, angajam bona cu experienta si recomandari, office @goss.ro, Tel: 0213110055, Fax: 0213114400 n Bone îngrijire vârstnici, menajere, angajeazã urgent, Agenþia BONA-MIA, program normal sau intern, 021.323.39.66, Tel: 0314097807, 0743393576 n Brutar si operator de productie in sectia de brutarieFabrica de paine TITAN angajeaza, domiciliul in sect. 2, 3, 4 Bucuresti sau in Loc. Pantelimon. Salariu atractiv, bonuri de masa, transport asigurat, c.vata@titan.ro, Tel: 0785295454, 0212043826, Fax: 0212043829

é Bucãtar, é Bonã, pentru scolar 8 ani, in Militari. program 6 ore, 600 negociabil; capacitate supraveghere teme, maggy_poe@yahoo.com, Tel: 0722209446

bucatareasa, restaurant zona Bd Timisoara, sector 6, cu sau mai putina experienta, Tel: 0761966435


pagina 4 / oferte de muncã România

10 Septembrie 2012 Bucãtar, si ajutor de bucatar cu experienta. SC Casa Doina SRL angajeaza, Sos. Kiseleff, nr. 4, sector 1, Bucuresti, Cv la email, restaurant@casadoina.ro, Tel: 0745988527 n Bucãtar, angajeaza firma de catering, salariu net 2000Lei, 6 zile/ saptamana, Tel: 0769054051, 0212247381 n Bucãtar. Restaurant Casa Myt Drumul Taberei nr. 4, angajez bucatar cu experienta+ gestiune, Tel: 0722555564

é Distribuitor cu

n Confecþionere cu experienþã pentru maºinã de cusut, condiþii deosebite, pentru firmã confecþii damã, Tel: 0722589303, 0749589303 n Confecþioneri ºi montatori tâmplãrie PVC ºi aluminiu, pereþi cortinã ºi BOND, de preferinþã cu carnet conducere, Tel: 0721276554 tipare ºi n Constructor confecþionare maºinã simplã ºi triplock, angajeazã Fabrica confecþii damã, 0727708796 vestimentar atelier n Consultant é Cãlcãtorese, angajam, traning gratuit, confecþii angajeazã mciobanca@yahoo.com, Tel: cãlcãtorese cu experienþã. 0761965356 Super salariu zona Drumul Taberei, Tel: 0722368075 n Circularisti, operator masina ABS, personal cu/ fara experienta in domeniul pal si accesorii mobilier, Tel: 0720228877, 0786625155 Coafezã ºi Cosmeticianã, Urgent, pentru Salon zona Panduri, Sector 5. Exclus înc epãtoare, Tel: 0765207252

n Coafor/Coafezã cosmeticianã ºi frizer cu experienþã, angajeazã salon cu vad, situat în M Bravu, Tel: 0765405959, 0216427432 n Cofetar, vânzãtor, patiser cu experienþã, Tel: 0733673707 n Companie intimã, caut colega, clientela formata in tara si afara. Rog seriozitate, Tel: 0767245756 n Confecþioner/a salariu atractiv bonuri de masa transport platit zona Gara de Nord, Tel: 0213171675

é Confecþionere

experienþã minim 2 ani, modeliere experienþã minim 3 ani. Domiciliul (de preferat) cartierele Drumul Taberei, Militari; program Luni-Vineri 7-16; contract de munca; tichete de masã; decontare transport 50 Ron, angajeazã Confecþii textile pentru femei, zona Metro-Militari, Tel: 0374027941

é Cosmeticiene si stilist unghii false, cu experiente pentru salon Cloudy, zona Piata Muncii, Tel: 0721284518 n Croitor/easã cu experienta, produs cap coada, Bucuresti, 1.200 RON/luna, gabilx@yahoo.com, http://tapuf.flu.ro, Tel: 0723211655, 0762198049

sau fara experienta pentru ROOSSA Books SRL salariu de la 1200lei, bonusuri in functie de realizari, Tel: 0318004555 Compania é Croitor/easã. Cristallini Boutique, zona Unirii -Timpuri Noi, lidera pe piata rochiilor de seara, angajeaza croitoreasa pentru confectionare rochie cap-coada. Experienta necesara. Salariu atractiv, alina@cristallini.ro, http://www.cristallini.ro, Tel: 0734812852

Croitoreasa cu experienta in retusuri. Atelierul este in zona Rahova. Ofer procent din comenzi, 0761565013 0735747944 n Director de securitate, salariu atractiv experienta minim 5 ani, studii superioare, carnet de conducere, cunostinte pc, Tel: 0729053588

n Educator/toare cu minim 2 ani experienþã în zona Domenii, sau educatoare part-time pe program 8-12, angajeazã grãdiniþã particularã, Tel: 0769636066, 0769634754 n Electrician de intretinere si reparatii angajeaza Sc Pc Splai SA cu sediul in Bucuresti, sector 4, Splaiul Unirii 162, Tel: 0213195440, 0723214131 n Electrician. SC Alumatic SRL angajeaza electrician automatizari; Obligatoriu permis de conducere categoria B, bucuresti@alumatic.ro, http://www.alumatic.ro, Tel: 0723371731 n Femei pentru curatenie. Firmã de curãþenie angajeazã femei pentru curãþenie, punct de lucru Bucuresti. Se oferã salariu avantajos, bonuri de masã ºi contract de muncã. Informaþii la telefon între orele 9:00-15:00, Tel: 0729785801 n Figuraþie: artisti, motociclisti, dansatoare, tocilari, majorete, altii pentru Reclame, EmisiuniI, Tel: 0213072028, 0761322310


10 Septembrie 2012

oferte de muncã România / pagina 5 n Frizer barbieri, coafeze, manichiuriste cu multa experienta. Coafor- Barber Shop situat in Pipera in Galeria Jolie Ville cauta urgent. Carte de munca, salariu atractiv, Tel: 0766255993, 0765171869 Angajam n Gestionar. gestionar centru colectare fier vechi, cu experienta. Zona Giulesti, Tel: 0721399221 n Inginer constructii civile. Societate de constructii angajeaza inginer constructii civile, cu experienta, cu auto proprie, spheraconstruct@gmail.com, Tel: 0721423333 n Inginer energetician grad autorizare ANR 3A, 3B pentru funcþia director tehnic, Tel: 0722161407 energeticieni n Ingineri contractare -ofertare cu experienþã, Tel: 0766324953 curatenien Îngrijitoare pensionara angajam pentru asociatie proprietari, Bvl. Unirii, Tel: 0725561071 Profesor n Îngrijitoare. pensionar, varstnic, angajez in Voluntari femeie interna, fara obligatii, pentru ingrijire, cmunteanu20025@yahoo.com, Tel: 0765449484, 0213513427

n Manipulant marfa in cadrul depozitului Bucuresti (sector 3 zona str. Drumul Intre Tarlale) pentru societate comerciala. Informatii la telefon, Tel: 0731777736 n Mecanic angajez pentru service auto, Tel: 0745184374 n Mecanic auto tinichigiu auto, electrician (diagnoza auto), inspector ITP angajeaza AUTO FIRST CLASS, service auto, Bdul. Energeticienilor 13-15. danielgrigore@autofirstclass.ro, Tel: 0760693462, 0785280160

é Menajerã cu program zilnic, salarizare buna angajam pentru firma, Tel: 0748199451

n Menajerã Caut menajera in Dr. Taberei sau vecinatati, iubitoare de animale, cu varsta intre 40 si 60 de ani, pt menaj complet de 2 ori pe Saptamana, Luni si Joi intre orele 8-15. Ofer 450R, 450 EUR, adrilaserenaaa@hotmail.com, Tel: 0748555467 é Lãcãtuº pt. SC n Menajerã. SC Mairon SA Cautis JB’93 Bucuresti, angajeaza Menajera. Cerinte: persoana Prodcom Impex serioasa, SRL. Relaþii la nr. de responsabila, corecta, dorinta de munca, CV tel, Tel: 0723802418 la fax, e-mail recrutare@mairon.ro, Fax: n Lucrãtori Comerciali pentru 0212561122 raion mezelãrie, la un supermarket din Piaþa Iancului, sector 2, Bucureºti, Tel: 0758108240 n Mãcelar. Macelaria Karina Drumul Taberei, angajeaza macelar cu experienta. Contract munca. Salariu avantajos, Tel: 0762696485

é Model pentru

é Manichiuristã

Pedichiuristã cu experienþã (unghii false), Tel: 0723977137, 0723270851 Manichiuristã si coafezã Coafor angajeaza manichiurista si coafeza, Tel: 0729811610, 0728303302

reclame. Orice tipologie (copii, adulti, varstnici) pentru Reclame Foto-TV, Tel: 0213156581, 0722397039

n Patiser. Unitate fast food stradal, Bucuresti zona de nord, angajeaza patiser si ajutor patiser seriosi, responsabili, onesti, cu drag de munca pe care o fac si adepti ai igienei ireprosabile. se cer bune abilitati de interactionare cu clientul. cv la e-mail office@presage.ro bunã n Persoanã cunoscãtoare a limbii engleze, scris ºi vorbit, cu bune cunoºtinþe de marketing ºi calculator (e-mail, html, ASP). Constituie avantaj cunoºtinþe marketing magazin online. Rog CV, accesexports@gmail.com Muncitori în n Persoanã pentru primire construcþii. Asigur pacienti angajam. Telefon de cazare, Tel: luni pana vineri 09:00- 19:00, Tel: 0213208818 0760020691, Personal pentru camin de n 0785537070 batrani din zona Pipera-Tunari. n Muncitori, angajez urgent Angajam medic generalist, muncitori pentru finisaje medic psihiatru, asistente interioare, exterioare, Tel: medicale, infirmiere, ingrijitoare 0767008004 batrani, bucatareasa, cu norma intreaga. Se poate asigura cazare, masa, Tel: 0740852564 n Muncitori pentru montat pavaj angajez, Tel: 0732406042 n Muncitori calificati. Firma de constructii angajeaza muncitori calificati pentru structuri (dulgheri, zidari, fierari), buni cunoscatori ai planurilor si tehnologiilor de executie, Tel: 0721423333 Constructii. n Muncitori Societate Constructii angajeaza: zugravi, rigipsari, faiantari. Se ofera carnet de munca, salariu atractiv + bonificatii, Tel: 0729149449

é Ospãtar, barman, restaurant zona Bd Timisoara sector 6, cu experienta, Tel: 0761966435 n Ospãtari angajam pentru evenimente. Cei interesati pot primi informatii la telefon sau pot trimite CV pe e-mail 100 RON, contact@claroevents.ro, Tel: 0766206935

é Ospãtãriþe. Restaurant central angajeaza ospatari. Ex perienta in Spania c ons tituie un av antaj. Asteptam CV la e-mail sorindenia@gmail.com, Tel: 0722724808

n PATISER CU EXPERIENTA, PROGRAM LUNI - VINERI. STR. PRIMO circularist (pal NEBIOLO NR 1 SECTOR 1 si montator (in VIS- A VIS DE AGRONOMIE, experienta, Tel: GABRIELASINGURASU@YAH OO.COM, TEL: 0784570903

n Montator melaminat) atelier) cu 0760055733 n Muncitori necalificati pentru ingrijire cladiri, angajam urgent pentru firma de curatenie, Tel: 0212305622 n Muncitori calificati. Firma de constructii angajeaza muncitori calificati in constructii pentru lucrari de finisaje (montaj placi gips-carton, gresie, faianta, aplicare tencuieli uscate / umede, zugraveli etc.), Tel: 0721423333

Pizzar si ospatar/ita pentru Pizzerie zona Baba- Novac, Tel: 0766534066, 0722365645 n Receptioner si Curier. SC Ambasador SA angajeaza: Receptioner hotel, Conditii: domiciliul stabil in Bucuresti, absolvent liceu/facultate, calificare receptioner/tehnician hotel, cunoscator a minim 2 limbi straine, cunostinte PC, experienta in turism. Curier-bagajist. Conditii: domiciliul stabil in Bucuresti, absolvent liceu, cunoscator a minim 2 limbi straine, permis auto-categoria B. Electrician. Conditii: domiciliul stabil in Bucuresti, absolvent liceu/scoala profesionala de profil/curs calificare, experienta profesionala. Fochist- autorizat ISCIR. Conditii:domiciliul stabil in Bucuresti si calificare in meseria de instalator, electrician sau sudor. Relatii la telefon: 021.315.90.80/1116, Tel: 0213159080, 1116

Reprezentant vânzãri cu experienþã (minim 3 ani) în domeniul lacurilor ºi vopselelor. Salariu atractiv. Trimiteþi CV la office@alsico.ro, Tel: 0730502011


detalii la http://ec.europa.eu Eures Advisers, Austria n 1 DIPL. GES. - UND KRANKENSCHWESTER /

n 4. Außendienstmitarbeiter/in Arbeitsort: diverse Arbeitsorte; Description: Wir, die DT&SHOP, sind ein international führender Versandhandel für Dentallabor- und Goldschmiedebedarf und exportieren in circa 70 Länder. Unsere Produktpalette umfasst über 50.000 Artikel. Zur DT&SHOP-Gruppe gehören die Firmen LABOSHOP und GOLDART im In- und Ausland. Unser Erfolg basiert seit der Gründung des Unternehmens 1978 auf einer innovativen Unternehmensführung und dem Engagement unseres gesamten Teams. Heute sind wir 300 Mitarbeiter/-innen. Absolute Kundenzufriedenheit ist unser zentrales Qualitätsziel. Unsere Strategie ist auf starkes Wachstum ausgerichtet. Für die kompetente Betreuung unserer Kundinnen und Kunden suchen wir ab sofort in Österreich und der Schweiz weitere Außendienstmitarbeiter/-innen Ihre Aufgaben; Sie betreuen Dentallaborkunden in einem festgelegten Gebiet.; Sie verkaufen unser umfassendes Laborsortiment sowie CAD/CAM-Systeme.; Sie vertreten DT&SHOP darüber hinaus auf Messen und Kundenveranstaltungen. Ihr Profil:; Sie sind mit großer Begeisterung und nachweislichem Erfolg im Verkauf tätig.; Sie haben idealerweise Erfahrung im Außendienst.; Sie besitzen gute zahntechnische Kenntnisse.; Eine ausgeprägte Kundenorientierung zeichnet Sie aus.; Sie zeigen großes Engagement bei der Gewinnung von Neukunden und der Betreuung bestehender Kunden.; Sie sind belastbar und motiviert. Es erwartet Sie eine spannende und herausfordernde Aufgabe, eine innovative Unternehmenskultur und bester technischer Support. Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihres Gehaltswunsches und möglichen Eintrittstermins. DT&SHOP GmbH Herr Christian Hofmann Mangelsfeld 11; 15 97708 Bad Bocklet Tel. 09708 909-102 Fax 09708 909-298 jobs@dt-shop.com www.dt-shop.com ZAV1-Österreich ZAV1-Schweiz - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Zwingend erforderlich; jobs@dt-shop.com

PFLEGER Arbeitsort; Description: Vollzeitbeschäftigung (Bundesland Vorarlberg) Aufnahmevoraussetzungen: + abgeschlossene Ausbildung als DGKS/DGKP oder gleichwertig anerkannte ausländische Ausbildung + gute Deutschkenntnisse + Freude an der Arbeit mit vorwiegend älteren Menschen + Eigenverantwortung, Eigeninitiative, Einsatzbereitschaft + Kreativität und Teamgeist + Kooperations-, Lernbereitschaft und Flexibilität + Bereitschaft zur Leistung eines unregelmäßigen Turnusdienstes mit Wochenend-, Feiertags- und Nachtdiensten + Bereitschaft zur Weiterbildung + gute EDV-Kenntnisse, insbesondere Word, Excel, Access + Verständnis im Umgang mit älteren Menschen und deren Angehörigen + Aufgaben, gemäß Tätigkeitsprofil, welche im Rahmen der Ausbildung nach dem Krankenpflegegesetz vorgesehen sind Persönlich: + Fachkompetenz + Selbständigkeit und Flexibilität + Eigeninitiative + Konfliktfähigkeit + Organisationsgeschick und vernetztes Denken + Kundenorientierung (Umgang mit älteren Menschen und Angehörigen in schwierigen Lebenssituationen) + Kommunikationsfähigkeit und Vermittlungskompetenz auf verschiedenen Ebenen Angebot: + Arbeit in einem fröhlichen Team + Eigenverantwortlicher und selbständiger Aufgabenbereich + Möglichkeiten der beruflichen und persönlichen Weiterentwicklung + Leistungsgerechte Bezahlung - Eine Überzahlung ist gemäß Ihrer Ausbildung und Vordienstzeiten möglich Haben wir Ihr Interesse geweckt; Dann schicken Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an die unten angeführte Adresse. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! Personalbüro Kritzer GmbH Staudachstrasse 10 A-6858 Schwarzach T: 0043 5572 588 64 F: 0043 5572 588 64 - 4 E: office@kritzer-personal.at I : www.kritzer-personal.at Der Mindestgehalt orientiert sich am AGV-Kollektivvertrag Gehalt lt. AGV-KV ab € 2106,00 brutto (Basis Vollzeit) - Geforderte Anlagen: Wir freuen uns n 5. Maschinenbediener/in für die Holzproduktion Arbeitsort: Zell am über Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen! Moos; Description: Wir suchen für einen Kunden in Zell am Moos im n 2. Fachsozialbetreuer/-innen (Altenarbeit) Arbeitsort; Description: Bundesland Oberösterreich eine/n - Maschinenbediener/in für die Teilzeit oder Vollzeitbeschäftigung für Tagdienste und/oder ggf. Holzproduktion - Aufgaben: - Verantwortung für eine komplette Nachtdienste in den Bundesländern Vorarlberg, Tirol und Oberösterreich Produktionslinie - Stichprobenartige Prüfung der Produkte gesucht. Aufnahmevoraussetzungen: - abgeschlossene Ausbildung als Problemerkennung und;behebung Profil - Abgeschlossene Ausbildung Fachsozialbetreuer(-in)Altenarbeit oder gleichwertig anerkannte und gute Kenntnisse in einem technischen Beruf, vorzugsweise ausländische Ausbildung - sehr gute Deutschkenntnisse - Freude an der Tischler aber auch Schlosser, Mechaniker, Elektriker etc. - Abgänger Arbeit mit vorwiegend älteren Menschen - Eigenverantwortung, entsprechender Schulen (z.B. technische Schulen) werden gerne Eigeninitiative, Einsatzbereitschaft - Kreativität und Teamgeist - eingelernt - Bereitschaft im 3-Schichtbetrieb zu arbeiten - Hohe LernKooperations-, Lernbereitschaft und Flexibilität - Bereitschaft zur Leistung und Leistungsbereitschaft - Motivierte und zuverlässige Arbeitsweise eines unregelmäßigen Turnusdienstes mit Wochenend-, Feiertags- und sowie hohes Verantwortungsbewusstsein - Perfekte Deutschkenntnisse Nachtdiensten - Bereitschaft zur Weiterbildung - gute EDV-Kenntnisse, in Wort und Schrift - Geforderte Anlagen: Aussagekräftige Bewerbung; insbesondere Word, Excel, Access - Verständnis im Umgang mit älteren wolfgang.danninger@ergatis.at Menschen und deren Angehörigen - Aufgaben, gemäß Tätigkeitsprofil, n 6. Produktionstechniker/in Arbeitsort: Thalgau; Description: Wir welche im Rahmen der Ausbildung nach dem Krankenpflegegesetz suchen für einen unsere Kunden in Thalgau eine/n - Mechatroniker/in vorgesehen sind Aufgaben: - Fachübergreifende Pflege und Betreuung Aufgaben: - Verantwortung für die Instandhaltung einer kompletten der Bewohner gemäß Ihrer Ausbildung. - Umsetzung des Produktionslinie - Reperatur und Wartungsarbeiten - Kenntnisse in Pflegeprozesses. - Pflegeplanung und -dokumentation mittels EDV. - Automatisierungstechnik und Geräteelektronik erforderlich Profil Empathische und sachliche Kommunikation mit Bewohnern, Abgeschlossene Ausbildung und gute Kenntnisse in einem technischen Angehörigen, Kollegen, und weiteren Bezugspersonen. Angebot: - Arbeit Beruf, vorzugsweise Mechatroniker aber auch Schlosser, Mechaniker, in einem fröhlichen Team, das einen wertschätzenden Umgang pflegt, - Elektriker etc. - Abgänger entsprechender Schulen (z.B. technische anspruchsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeiten, - Schulen) werden gerne eingelernt - Bereitschaft im 4-Schichtbetrieb zu eigenverantwortlicher und selbständiger Aufgabenbereich. - Möglichkeiten arbeiten - Hohe Lern- und Leistungsbereitschaft - Motivierte und der beruflichen und persönlichen Weiterentwicklung, - eine attraktive zuverlässige Arbeitsweise sowie hohes Verantwortungsbewusstsein Vergütung auf Grundlage eines Kollektivvertrages in den jeweiligen Perfekte Deutschkenntnisse in Wort und Schrift - Geforderte Anlagen: Bundesländern - Eine Überzahlung ist gemäß Ihrer Ausbildung und Aussagekräftige Bewerbung; office@ergatis.at Vordienstzeiten möglich Haben wir Ihr Interesse geweckt; Dann schicken Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an die unten angeführte n 7. Holzübernehmer/in Arbeitsort: Hallein; Description: Für den Adresse. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! Personalbüro Kritzer Bereich Holzplatz suchen wir ambitionierte Verstärkung in der Funktion GmbH Staudachstrasse 10 A-6858 Schwarzach T: 0043 5572 588 64 F: - Holzübernehmer/in - im 2-Schicht-Betrieb. Nach einer angemessenen 0043 5572 588 64 - 4 E: office@kritzer-personal.at I : Einschulungsphase übernehmen Sie zusätzlich die Funktion des www.kritzer-personal.at Der Mindestgehalt orientiert sich nach dem "Radlader- und Staplerfahrers" Ihr Aufgabenschwerpunkt als Kollektivvertrag Gehalt ab € 1818,00 brutto ohne SEG-Zulage (Basis Übernehmer/in: - Übernahme und Bestimmung des Aufmaßes von Vollzeit) - Geforderte Anlagen: Wir freuen uns über Ihre Hackgut- u. Brennstoffmengen sowie die Erfassung der aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen! s.giesinger@kritzer-personal.at unterschiedlichen Faserholzanlieferungen (LKW u. Bahn) - Erstellen n 3. Außendienstmitarbeiter/in Arbeitsort: Oldenburg (Oldb); von Übernahmescheinen - Übernehmen von Aufmaßdaten in die Description: Die Floragard Vertriebs GmbH für Gartenbau mit Sitz in Hackgutdatei sowie deren Aktualisierung und Pflege - Entnehmen von Oldenburg gehört zu den weltweit führenden Unternehmen in den Hackgut-, Brennmaterial- und Faserholzproben für Laborprüfung Ihre Bereichen Substrate für den Profi- Gartenbau sowie Blumenerden. zusätzlichen Aufgaben als Radlader- und Staplerfahrer: - Entladen der Steigen Sie ein in unser engagiertes Team und gestalten Sie mit uns Bahncontainer - Sortengerechte Lagerung der unterschiedlichen gemeinsam eine erfolgreiche Zukunft. Zur Verstärkung unseres Hackgut- und Brennstoffsortimente - Innerbetriebliche Materialtransporte Außendienstes im Bereich Hobby / Profi suchen wir zum (Befüllung Hacksilos; sonstige Aufgabestellen) - Entladen mit nächstmöglichen Zeitpunkt einen Außendienstmitarbeiter (m/w) für Rundholzbagger von LKW und Bahn Ihre Qualifikationsmerkmale: Österreich Anforderungen an den Bewerber: Sie verfügen über eine wenn möglich mehrjährige Erfahrung als Radlader-, Radbagger- und Ausbildung im Gartenbau und überzeugen mit Vorkenntnissen aus Staplerfahrer (Stapler bis 32 to.) - Kenntnisse der Holzarten- und dem Grünen Markt. Wir bieten Ihnen:; Eine abwechslungsreiche Eigenschaften wünschenswert - Staplerschein und PKW Führerschein Tätigkeit in einem erfolgreichen Team; Eine gründliche Einarbeitung erforderlich LKW-Führerschein wünschenswert und gezielte Weiterbildung; Festanstellung mit leistungsgerechter Zuverlässigkeit, Vertrauenswürdigkeit, Vergütung; Firmenfahrzeug, auch zur privaten Nutzung Wenn wir Ihr EDV-Grundkenntnisse Interesse an dieser anspruchsvollen Position geweckt haben, dann Belastbarkeit, Gründlichkeit Wir bieten in beiden Positionen einen Arbeitsplatz mit weiteren freuen wir uns auf Ihre vollständige schriftliche Bewerbung mit Angabe abwechslungsreichen Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung Entwicklungsmöglichketien sowie attraktive Rahmenbedingungen einer unter folgender Anschift: Floragard Vertriebs GmbH für Gartenbau erfolgreichen Unternehmensgruppe in Familienbesitz. - Geforderte Personalabteilung Gerhard-Stalling-Straße 7 26135 Oldenburg Anlagen: Aussagekräftige Bewerbung; Führerscheine: Fahrerlaubnis B Ansprechpartner: Herr Dietmar Pundt - Geforderte Anlagen: PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Zwingend erforderlich; Gabelstaplerschein für Flurförderzeuge): Zwingend erforderlich; Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse; Führerscheine: Fahrerlaubnis B (Führerschein PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Zwingend erforderlich; pundt@floragard.de marlies.lochmann@mdf-hallein.at

n 8. Maschinen- und Anlagenführer/in Arbeitsort: Thalgau; Description:

Wir suchen für einen unserer Kunden im Bezirk Salzburg-Umgebung Maschinenbediener/innen - IHRE AUFGABEN: - Bedienung von Produktionsmaschinen für einen Elektronikhersteller - eine vierwöchige Einarbeitung in die Tätigkeit erfolgt im Betrieb - Arbeitszeiten im Dreischicht Betrieb: 6.00-14.00 Uhr, 14.00-22.00 Uhr, 22.00-6.00 Uhr IHR PROFIL: - Sie sind technisch begabt - Sie beherrschen Deutsch in Wort und Schrift um die Arbeitsanweisungen zu verstehen - Sie sind motiviert, flexibel und zuverlässig WIR BIETEN: - österreichischen Arbeitsvertrag, 14 Monatsgehälter, 1600,- EUR brutto plus Zulagen Nach erstmaliger Befristung von drei Monaten ist eine Übernahme in ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis möglich - Bei Bedarf kann eine Unterkunft gestellt werden - Geforderte Anlagen: Aussagekräftige Bewerbung; gundolf.ritt@riegler-personal.com

n 9. Koch/Köchin Arbeitsort: Siezenheim; Description: Der allseits

bekannte Gasthof und Hotel KAMML in Siezenheim bei Salzburg freut sich, unter neuer Führung und dem Motto "jung-dynamisch-veränderungsbereit", - Köche/ Jungköche (m/w) begrüßen zu dürfen. Profil: * Ausbildung und Praxis * Freude an der Arbeit * Interesse an der Mitwirkung in einem neuen Team * gesicherte Deutschkenntnisse * angenehmes Erscheinungsbild * Pünktlich- und Zuverlässigkeit Geboten wird: * Voll- oder Teilzeitbeschäftigung * 5/6-Tage und 40-Stunden Woche * Entlohnung dem Qualifikationsprofil entsprechend * bestes soziales Umfeld und ebensolche Arbeitsbedingungen * Leider kann KEINE Unterkunft gestellt werden - Geforderte Anlagen: Aussagekräftige Bewerbung; hotel@kamml.com

n 10. Sachbearbeiter (m/w) Verkauf Innendienst Sport Arbeitsort:

Wels; Description: Begeistern Sie uns! Begeisterung; einer unserer fünf Unternehmens-Werte, die uvex in den Bereichen Arbeitsschutz sowie Sport und Freizeit zum führenden Anbieter gemacht haben. Begeisterung für tolle Produkte, gute Arbeit und Erfolg vom ersten Arbeitstag an. Begeistern Sie uns mit Ihrer Bewerbung für die UVEX AUSTRIA Ges.m.b.H mit Sitz in Wels als: Sachbearbeiter (m/w) Verkauf Innendienst Sport Einige Ihrer Aufgaben:; Telefonische Betreuung und Beratung unserer Kunden im Inland; Schnittstelle zwischen Kunden, Außendienstmitarbeiter und Innenorganisation; Angebots-, Auftrags- und Aufgabenmanagement; Bearbeitung von Reklamationen, Retouren und Gutschriften; Überwachung der offenen Forderungen gegenüber Kunden; Erstellen von Statistiken zur Verkaufs- und Kostenkontrolle; SAP Stammdatenpflege; Berichtswesen an Vorgesetzte Einige Ihrer Qualifikationen:; Abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung; Mehrjährige Berufserfahrung; Sehr gute PC-Kenntnisse (MS-Office) sowie SAP-Kenntnisse erforderlich; Ausgeprägte Team- und Kommunikationsfähigkeit; Belastbarkeit und Eigeninitiative Das Mindestgehalt bei 5 jähriger Berufserfahrung beträgt 1.439,-- Euro brutto/Monat nach Kollektivvertrag. Eine Überzahlung je nach Qualifikation ist möglich. Neben einer herausfordernden Aufgabe bieten wir Ihnen einen sicheren, zukunftsorientierten Arbeitsplatz mit attraktiven Sozialleistungen und der Chance zur persönlichen Weiterentwicklung. Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und des frühestmöglichen Eintrittstermins an: UVEX AUSTRIA Ges.m.b.H Herrn Karl Murauer Kamerlweg 33 4601 Wels Tel.: 0043/7242-6232323 e-mail: K.Murauer@uvex.at

n 11. Mitarbeiter/in für unseren Frischfischbereich Arbeitsort: Wals bei

Salzburg; Description: Die METRO Group ist als drittgrößter Handelskonzern der Welt die treibende Kraft im internationalen Handel. Im Cash & Carry Geschäft sind wir in Österreich unbestritten die Nr. 1! Wer im Handel so erfolgreich ist, braucht hochqualifizierte und engagierte MitarbeiterInnen. Zur Verstärkung unseres Verkaufsteams suchen wir für METRO Salzburg eine(n) engagierte(n) und motivierte(n) ~ Mitarbeiter/in für unseren Frischfischbereich ~ (38,50 Stunden pro Woche; Wechselschicht im Rahmen unserer Öffnungszeiten: Mo-Fr 6 - 22 Uhr, Sa 8 - 18 Uhr) IHRE AUFGABEN: Aktiver Verkauf - Kompetente Kundenberatung - Warenpräsentation IHRE VORAUSSETZUNGEN: - Fundiertes Fachwissen Einsatzbereitschaft, Flexibilität und Belastbarkeit - Selbständige und gewissenhafte Arbeitsweise - Berufserfahrung in der Gastronomie von Vorteil WIR BIETEN IHNEN: - die Vorteile eines Großunternehmens einen sicheren Arbeitsplatz - leistungsgerechtes Einkommen - sowie geregelte Zeiteinteilung durch Schichtbetrieb Das Mindestentgelt für diese Stelle beträgt 1.384 EUR brutto pro Monat. Bereitschaft zur Überzahlung, abhängig von Qualifikation und Erfahrung, ist vorhanden. Ihre schriftliche Bewerbung (mit Lebenslauf und Foto); vorzugsweise per E-Mail; senden sie bitte mit dem Betreff;Frischfisch- Salzburg; an: METRO Cash & Carry Österreich GmbH z. H. Personalabteilung Metro Platz 1 2331 Vösendorf E-Mail: Personal_gm@metro.at - Geforderte Anlagen: Aussagekräftige Bewerbung

n 12. Servierer/in mit Inkasso Arbeitsort: Salzburg; Description: Für

unsere Restaurantbetriebe am Salzburg Airport suchen wir ab sofort eine/n Servierer/in mit Inkasso - Erwartet wird ein/e zuverlässige/r Bewerber/in mit Lehrabschluß, Praxis und Erfahrung im Gastgewerbe. Bei der Arbeitszeit handelt es sich um eine fixe Arbeitszeit nach Absprache mit einer 5-Tage und 40-Stunden Woche - kein Teildienst. Die Dienstkleidung wird zur Verfügung gestellt, ebenso wird Anwesenheitsverpflegung geboten. Arbeitsort: Airport Salzburg (bestens erreichbar mit den öffentlichen Verkehrsmitteln) Bewerbung bitte nach telefonischer Terminvereinbarung. Entgeltangaben des Unternehmens: Das Mindestentgelt für die Stelle als Servierer/in beträgt 1485,00 EUR bruttto pro Monat auf Basis einer Vollzeitbeschäftigung. - Geforderte Anlagen: Aussagekräftige Bewerbungsunterlagen; salzburg@airest.com


detalii la http://ec.europa.eu n 13. Augenoptiker/in gesucht! Arbeitsort: Wörgl; Description: Fielmann gibt es mehr als 600-mal in Europa. Für unsere neue Niederlassung in Wörgl suchen wir engagierte Augenoptikerinnen und Augenoptiker mit dem entsprechend Berufsabschluss für die Beratung, Verkauf, Anfertigung und Anpassung von Brillen. Fielmann zahlt Spitzengehälter und garantiert einen sicheren Arbeitsplatz. Ihre Chance als Augenoptiker/-in: Wenn Sie Spaß daran haben, im Verkauf zu arbeiten, kommen Sie zu Fielmann. Ausgezeichnete soziale Leistungen und erstklassige Aufstiegschancen sind bei Fielmann selbstverständlich. Auch weitere Karrierewege bis hin zum/zur Augenoptikermeister/-in stehen Ihnen offen. Dazu kann sich jede/-r Mitarbeiter/-in am Unternehmen beteiligen. Als Aktionär/-in bekommen Sie nicht nur ein hervorragendes Gehalt, sondern auch Ihren Anteil am Gewinn. Je nach individueller Qualifikation, Vorerfahrung und der zukünftigen Position liegt Ihr Gehalt zwischen € 24.398,- und € 40.400,- brutto jährlich. Wenn Sie bei Fielmann Karriere machen wollen, schicken Sie bitte Ihre schriftliche Bewerbung an die angegebene Kontaktadresse. - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; personal_austria@fielmann.com n 14. Maurer Arbeitsort: Salzburg; Description: Wir suchen für unsere Kunden in Salzburg - Maurer/innen - Anforderungen: - Lehrabschluss als Maurer von Vorteil (oder Praxis) - Teamfähigkeit - ausreichende Deutschkenntnisse - Überstundenbereitschaft Aufgaben: - Diverse Baustelleneinsätze im Raum Salzburg und Umgebung Arbeitszeiten: Tagesarbeitszeit zwischen 07.00; 18.00 Uhr Entlohnung (mit Lehrabschluss) ab € 11,15 brutto je Stunde + Diäten/Zulagen Entlohnung (ohne Lehrabschluss) ab € 8,83 brutto je Stunde + Diäten/Zulagen Überzahlung je nach Qualifikation und Praxis möglich. Eine Unterkunft kann bei Bedarf gestellt werden. - Geforderte Anlagen: Aussagekräftige Bewerbung; office@ergatis.at n 15. Milchtechnologe/-technologin Arbeitsort: Henndorf; Description: Wir suchen für einen unserer Kunden in Henndorf (Salzburg) eine/n Milchtechnologe/-technologin - Aufgaben: - Verantwortung für eine komplette Produktionslinie vom Käse schmelzen über das Abfüllen bis hin zur Endverpackung - Stichprobenartige Prüfung der Produkte Problemerkennung und;behebung Profil - Abgeschlossene Ausbildung und gute Kenntnisse in einem lebensmittelverarbeitenden Beruf, vorzugsweise Molkereifachkraft aber auch Bäcker, Fleischer, Koch, Konditor, Fachkraft in der Getränkeindustrie usw. - Abgänger entsprechender Schulen (z.B. land- und forstwirtschaftliche Schulen) werden gerne eingelernt - Bereitschaft im 3-Schichtbetrieb zu arbeiten - Hohe Lern- und Leistungsbereitschaft - Motivierte und zuverlässige Arbeitsweise sowie hohes Verantwortungsbewusstsein - Perfekte Deutschkenntnisse in Wort und Schrift - Geforderte Anlagen: Aussagekräftige Bewerbung; wolfgang.danninger@ergatis.at n 16. Elektroinstallateure/ Elektroinstallateurinnen Arbeitsort: Salzburg; Description: Wir suchen für verschiedene Baustelleneinsätze in Salzburg und Umgebung - Elektroinstallateure/ Elektroinstallateurinnen - Anforderungen: - Lehrabschluss als Elektriker/in von Vorteil (oder Praxis) - Teamfähigkeit - ausreichende Deutschkenntnisse Überstundenbereitschaft Aufgaben: - Elektroinstallation in auf Baustellen - berufsübliche Tätigkeiten Arbeitszeiten: Tagesarbeitszeit zwischen 07.00; 18.00 Uhr Entlohnung (mit Lehrabschluss) ab € 11,15 brutto je Stunde + Diäten/Zulagen Entlohnung (ohne Lehrabschluss) ab € 8,83 brutto je Stunde + Diäten/Zulagen Überzahlung je nach Qualifikation und Praxis möglich. - Geforderte Anlagen: Aussagekräftige Bewerbungsunterlagen; wolfgang.danninger@ergatis.at n 17. Reinigungskraft für Bregenz (v) Arbeitsort: Bregenz; Description: Walter-Fach-Kraft ist ein renommiertes, mittelständisches Unternehmen mit 1700 Mitarbeitern an über 30 Standorten in Deutschland und Österreich. Für unsere Kunden suchen wir genau Sie als: Ihre Aufgaben: - reinigen und pflegen von verschiedenen Bodenbelägen gewissenhafter und umweltbewusster Einsatz von Reinigungsmitteln Einsatz von modernen Reinigungsmaschinen Ihr Profil: - Gepflegtes Äußeres - Zuverlässig - Flexiebilität - selbsändige und sorgfälltige Arbeitsweise - Sauberkeitsempfinden - Deutsch-/Englischkenntnisse sind erwünscht - gültige Arbeits- und Aufenthaltsgenehmigung körperlich Belastbar - Teamgeist und einwandfreie Umgangsformen die Bereitschaft zur Wochenendarbeit Berufserfahrung wünschenswert, aber nicht zwingend Nach einer gründlichen Einarbeitung erwartet Sie ein zukunftsorientierter Arbeitsplatz mit allen Vorzügen eines erfolgreichen Unternehmens. Sie arbeiten in einem Team und erhalten eine leistungsgerechte Entlohnung nach Tarif. ravensburg@walterfachkraft.de n 18. Vorarbeiter Gebäudereinigung für Bregenz (v) Arbeitsort: Bregenz; Description: Walter-Fach-Kraft ist ein renommiertes, mittelständisches Unternehmen mit 1700 Mitarbeitern an über 30 Standorten in Deutschland und Österreich. Für unsere Kunden suchen wir genau Sie als: Ihre Aufgaben: - Führung und Anleitung eines Teams von Reinigungskräften - Beachtung der Einhaltung der Leistungsvorgaben Überwachung/Kontrolle der eingeteilten Arbeiten und Sicherstellung der richtigen Reinigungsabläufe und -ergebnisse - Disposition des erforderlichen Reinigungspersonals in Zusammenarbeit mit dem zuständigen Objektleiter Ihr Profil: - Gepflegtes Äußeres - Zuverlässig Flexiebilität - selbsändige und sorgfälltige Arbeitsweise Sauberkeitsempfinden - Deutschkenntnisse - gültige Arbeits- und Aufenthaltsgenehmigung - körperlich Belastbar - Teamgeist und einwandfreie Umgangsformen - die Bereitschaft zur Wochenendarbeit Berufserfahrung in der Gebäudereinigung wird erwartet Führungserfahrung - Erfahrung und Kenntnisse in den anerkannten Reinigungstechniken - Organisationstalent An Ihrem Arbeitsplatz verantworten Sie als freundliche und engagnierte Persönlichkeit zusammen mit Ihrem Team selbständig alle Aufgaben der Gebäudereinigung sowie die Kontrolle sämtlicher Reinigungsergebnisse. Sie agieren als kompetente Schnittlstelle zum Kunden für dessen Anfragen und Wünsche und organiserien die Material-, Maschinen- und Gerätebestellung gemäß der internen Richtlinien in Absprache mit Ihrem Vorgesetzen. Sie erledigen die Personalbedarfs- und Einsatzplanung und kümmern sich um die Unterweisung, Bearbeitung und Anwesenheitserfassung Ihrer Mitarbeiter. ravensburg@walterfachkraft.de

n 19. Gebietsverkaufsleiter(in) oder HV;s für Österreich Arbeitsort: Diverse PLZ-Gebiete in Österreich; n Description: Wir sind eine große Vertriebsorganisation, die den Handel betreut. Wir haben den Exklusiv-Vertrieb namhafter Hersteller aus dem In- und Ausland und bearbeiten die Länder Deutschland, Österreich, Schweiz, Fürstentum Liechtenstein, Südtirol und Luxemburg. Wir sind auch sehr leistungsstark im Objektgeschäft tätig. Für die Objektgestaltung übernimmt innova die Planung, Projektierung und Ausführung von Innenausbauten sowie die gesamte Möblierung. Im Zuge unserer Expansion suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt für Österreich engagierte und motivierte Gebietsverkaufsleiter/innen im Angestelltenverhältnis und/oder freie Handelsvertreter/innen 1. für den Möbelhandel 2. für den Fachhandel Haushaltswaren, Geschenkartikel und GPK. Wir bieten Ihnen hier einschlägige und langjährige Erfahrungen und selbstverständlich attraktive Provisionen. Unser Wunsch ist es ehrgeizige, kompetente und verhandlungssichere Mitarbeiter in unser Team mit aufzunehmen mit dem Willen zum Erfolg, die andere von unseren Produkten und Ideen begeistern und überzeugen können. Arbeitsort ist dann das PLZ-Gebiet in dem Sie wohnen. Wenn Sie Profi sind, sich in der Branche bestens auskennen und über gute Kontakte zu den entsprechenden Zielgruppen verfügen, so sollten wir uns unbedingt kennen lernen. Aber auch als Newcomer, mit viel Einsatzbereitschaft und der nötigen Motivation für eine neue Herausforderung, geben wir Ihnen gerne eine Chance. Sollten Sie an einer langjährigen Zusammenarbeit interessiert sein, dann senden Sie uns bitte Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen zu. Wenn Sie noch Fragen haben, zögern Sie bitte nicht und setzen Sie sich telefonisch oder per Email mit uns in Verbindung. Wir stehen Ihnen gerne für weitere Auskünfte zur Verfügung. - Geforderte Anlagen: Bewerbungsschreiben, Lebenslauf, Lichtbild; info@innova-vertrieb.de n 20. GWH- Installateur/in in Österreich Arbeitsort: Villach; Description: Gesucht werden GWH- Helfer/in für Einsätze in Österreich Wir bieten: - Ungefristeten Arbeitsplatz - Der Bruttolohn ist Tariflich geregelt und liegt in Abhängigkeit von der Qulalifikation - Hilfe bei allen Behördenwegen (priv. Krankenkassen, Arbeitsbewilligungen) Unterkunft wird gestellt und arbeitstägig vom Arbeitgeber bezahlt - Pro Arbeitstag Auslöse - 13.- 14.tes Gehalt (Weihnachtsgeld- Urlaubsgeld) - Startgeld Wir setzten voraus: - Abgeschlossene Berufslehre oder langjährige Erfahrung im Beruf - PKW und Führerschein vorhanden (wenn möglich) - gepflegtes Auftreten - Belastbar - Teamfähig Ihre Vorteile: Unbefristete Arbeitsverträge Langfristige Einsätze Organisation der Unterkunft Steuerservice Internationales Netzwerk Und vieles mehr........ Unser Team ist um eine optimale Betreuung in allen Bereichen bemüht Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse, Foto usw. fruehstueck@jobcom.at n 21. ELEKTRIKER (m/w) IN ÖSTERREICH Arbeitsort: Villach; Description: Unser Unternehmen in Österreich sucht noch Elektroinstallateure oder auch Elektrohelfer (m/w) zum schnellst möglichen Eintritt für langfristige Einsätze Wir bieten: - Ungefristeten Arbeitsplatz - Der Bruttolohn ist Tariflich geregelt und liegt in Abhängigkeit von der Qulalifikation - Hilfe bei allen Behördenwegen (priv. Krankenkassen, Arbeitsbewilligungen) - Unterkunft wird gestellt und arbeitstägig vom Arbeitgeber bezahlt - Pro Arbeitstag Auslöse 13.- 14.tes Gehalt (Weihnachtsgeld- Urlaubsgeld) - Startgeld Wir setzten voraus: - Abgeschlossene Berufslehre oder langjährige Erfahrung im Beruf - PKW und Führerschein vorhanden (wenn möglich) - gepflegtes Auftreten - Belastbar - Teamfähig Ihre Vorteile: Unbefristete Arbeitsverträge Langfristige Einsätze Organisation der Unterkunft Steuerservice Internationales Netzwerk Und vieles mehr........ Unser Team ist um eine optimale Betreuung in allen Bereichen bemüht Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse,Foto; fruehstueck@jobcom.at n 22. DACHDECKER/IN IN ÖSTERREICH Arbeitsort: Villach; Description: Wir suchen noch Dachdecker und Bauspengler (m/w) für Baustellen in ganz Österreich Wir bieten: - Ungefristeten Arbeitsplatz Der Bruttolohn ist Tariflich geregelt und liegt in Abhängigkeit von der Qulalifikation - Hilfe bei allen Behördenwegen (priv. Krankenkassen, Arbeitsbewilligungen) - Unterkunft wird gestellt und arbeitstägig vom Arbeitgeber bezahlt - Pro Arbeitstag Auslöse - 13.- 14.tes Gehalt (Weihnachtsgeld- Urlaubsgeld) - Startgeld Wir setzten voraus: Abgeschlossene Berufslehre oder langjährige Erfahrung im Beruf PKW und Führerschein vorhanden (wenn möglich) - gepflegtes Auftreten - Belastbar - Teamfähig Ihre Vorteile: Unbefristete Arbeitsverträge Langfristige Einsätze Organisation der Unterkunft Steuerservice Internationales Netzwerk Und vieles mehr........ Unser Team ist um eine optimale Betreuung in allen Bereichen bemüht Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse, Foto; fruehstueck@jobcom.at n 23. INSTALLATEUR (m/w) IN ÖSTERREICH Arbeitsort: Villach; Description: Gesucht werden GWH- Installateure und GWH- Helfer (m/w) für langfristige Einsätze in Österreich Wir bieten: - Ungefristeten Arbeitsplatz - Der Bruttolohn ist Tariflich geregelt und liegt in Abhängigkeit von der Qulalifikation - Hilfe bei allen Behördenwegen (priv. Krankenkassen, Arbeitsbewilligungen) - Unterkunft wird gestellt und arbeitstägig vom Arbeitgeber bezahlt - Pro Arbeitstag Auslöse 13.- 14.tes Gehalt (Weihnachtsgeld- Urlaubsgeld) - Startgeld Wir setzten voraus: - Abgeschlossene Berufslehre oder langjährige Erfahrung im Beruf - PKW und Führerschein vorhanden (wenn möglich) - gepflegtes Auftreten - Belastbar - Teamfähig Ihre Vorteile: Unbefristete Arbeitsverträge Langfristige Einsätze Organisation der Unterkunft Steuerservice Internationales Netzwerk Und vieles mehr........ Unser Team ist um eine optimale Betreuung in allen Bereichen bemüht Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse Foto usw; fruehstueck@jobcom.at

n 24. Metallbauer/in in Österreich Arbeitsort: Villach; Description: Wir

suchen für unsere Kunden in ganz Österreich noch Metallbauer/innen in allen Branchen Wir bieten: - Ungefristeten Arbeitsplatz - Der Bruttolohn ist Tariflich geregelt und liegt in Abhängigkeit von der Qulalifikation - Hilfe bei allen Behördenwegen (priv. Krankenkassen, Arbeitsbewilligungen) - Unterkunft wird gestellt und arbeitstägig vom Arbeitgeber bezahlt - Pro Arbeitstag Auslöse - 13.- 14.tes Gehalt (Weihnachtsgeld- Urlaubsgeld) - Startgeld Wir setzten voraus: Abgeschlossene Berufslehre oder langjährige Erfahrung im Beruf PKW und Führerschein vorhanden (wenn möglich) - gepflegtes Auftreten - Belastbar - Teamfähig Ihre Vorteile: Unbefristete Arbeitsverträge Langfristige Einsätze Organisation der Unterkunft Steuerservice Internationales Netzwerk Und vieles mehr........ Unser Team ist um eine optimale Betreuung in allen Bereichen bemüht Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse, Foto; fruehstueck@jobcom.at

n 25. Job in Österreich Arbeitsort: Villach; Description: Wir suchen

zum sofortigen Eintritt noch Mitarbeiter (m/w) aus allen Metallbranchen Wir bieten: - Ungefristeten Arbeitsplatz - Der Bruttolohn ist Tariflich geregelt und liegt in Abhängigkeit von der Qulalifikation - Hilfe bei allen Behördenwegen (priv. Krankenkassen, Arbeitsbewilligungen) Unterkunft wird gestellt und arbeitstägig vom Arbeitgeber bezahlt - Pro Arbeitstag Auslöse - 13.- 14.tes Gehalt (Weihnachtsgeld- Urlaubsgeld) - Startgeld Wir setzten voraus: - Abgeschlossene Berufslehre oder langjährige Erfahrung im Beruf - PKW und Führerschein vorhanden (wenn möglich) - gepflegtes Auftreten - Belastbar - Teamfähig Ihre Vorteile: Unbefristete Arbeitsverträge Langfristige Einsätze Organisation der Unterkunft Steuerservice Internationales Netzwerk Und vieles mehr........ Unser Team ist um eine optimale Betreuung in allen Bereichen bemüht Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse, Foto; fruehstueck@jobcom.at

n 26. ANLAGENMECHANIKER (m/w) IN ÖSTERREICH Arbeitsort:

Villach; Description: Gesucht werden Anlagenmechaniker und Installateure (m/w) für Baustellen in Österreich Wir bieten: Ungefristeten Arbeitsplatz - Der Bruttolohn ist Tariflich geregelt und liegt in Abhängigkeit von der Qulalifikation - Hilfe bei allen Behördenwegen (priv. Krankenkassen, Arbeitsbewilligungen) Unterkunft wird gestellt und arbeitstägig vom Arbeitgeber bezahlt - Pro Arbeitstag Auslöse - 13.- 14.tes Gehalt (Weihnachtsgeld- Urlaubsgeld) - Startgeld Wir setzten voraus: - Abgeschlossene Berufslehre oder langjährige Erfahrung im Beruf - PKW und Führerschein vorhanden (wenn möglich) - gepflegtes Auftreten - Belastbar - Teamfähig Ihre Vorteile: Unbefristete Arbeitsverträge Langfristige Einsätze Organisation der Unterkunft Steuerservice Internationales Netzwerk Und vieles mehr........ Unser Team ist um eine optimale Betreuung in allen Bereichen bemüht Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse,Foto; fruehstueck@jobcom.at

n 27. ZIMMERER (m/w) in Österreich Arbeitsort: Villach; Description:

Wir suchen für Baustellen in ganz Österreich Zimmerer und Schalungszimmerer (m/w) für langfristige Einsätze Wir bieten: Ungefristeten Arbeitsplatz - Der Bruttolohn ist Tariflich geregelt und liegt in Abhängigkeit von der Qulalifikation - Hilfe bei allen Behördenwegen (priv. Krankenkassen, Arbeitsbewilligungen) Unterkunft wird gestellt und arbeitstägig vom Arbeitgeber bezahlt - Pro Arbeitstag Auslöse - 13.- 14.tes Gehalt (Weihnachtsgeld- Urlaubsgeld) - Startgeld Wir setzten voraus: - Abgeschlossene Berufslehre oder langjährige Erfahrung im Beruf - PKW und Führerschein vorhanden (wenn möglich) - gepflegtes Auftreten - Belastbar - Teamfähig Ihre Vorteile: Unbefristete Arbeitsverträge Langfristige Einsätze Organisation der Unterkunft Steuerservice Internationales Netzwerk Und vieles mehr........ Unser Team ist um eine optimale Betreuung in allen Bereichen bemüht Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse, Foto; fruehstueck@jobcom.at

n 28. Tischler/in in Österreich Arbeitsort: Villach; Description: Wir

suchen für unsere Kunden in ganz Österreich noch Tischler und Tischlerhelfer (m/w) für langfristige Einsätze Wir bieten: - Ungefristeten Arbeitsplatz - Der Bruttolohn ist Tariflich geregelt und liegt in Abhängigkeit von der Qulalifikation - Hilfe bei allen Behördenwegen (priv. Krankenkassen, Arbeitsbewilligungen) - Unterkunft wird gestellt und arbeitstägig vom Arbeitgeber bezahlt - Pro Arbeitstag Auslöse 13.- 14.tes Gehalt (Weihnachtsgeld- Urlaubsgeld) - Startgeld Wir setzten voraus: - Abgeschlossene Berufslehre oder langjährige Erfahrung im Beruf - PKW und Führerschein vorhanden (wenn möglich) - gepflegtes Auftreten - Belastbar - Teamfähig Ihre Vorteile: Unbefristete Arbeitsverträge Langfristige Einsätze Organisation der Unterkunft Steuerservice Internationales Netzwerk Und vieles mehr........ Unser Team ist um eine optimale Betreuung in allen Bereichen bemüht Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse, Foto; fruehstueck@jobcom.at

n 29. GLASER/in IN ÖSTERREICH Arbeitsort: Villach; Description:

Wir suchen für unsere Kunden in ganz Österreich noch Glaser/in, Bauglaser/in und gute angelernte Bauglaserhelfer/in Wir bieten: Ungefristeten Arbeitsplatz - Der Bruttolohn ist Tariflich geregelt und liegt in Abhängigkeit von der Qulalifikation - Hilfe bei allen Behördenwegen (priv. Krankenkassen, Arbeitsbewilligungen) Unterkunft wird gestellt und arbeitstägig vom Arbeitgeber bezahlt - Pro Arbeitstag Auslöse - 13.- 14.tes Gehalt (Weihnachtsgeld- Urlaubsgeld) - Startgeld Wir setzten voraus: - Abgeschlossene Berufslehre oder langjährige Erfahrung im Beruf - PKW und Führerschein vorhanden (wenn möglich) - gepflegtes Auftreten - Belastbar - Teamfähig Ihre Vorteile: Unbefristete Arbeitsverträge Langfristige Einsätze Organisation der Unterkunft Steuerservice Internationales Netzwerk Und vieles mehr........ Unser Team ist um eine optimale Betreuung in allen Bereichen bemüht Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse, Foto usw. fruehstueck@jobcom.at


pagina 8 / oferte de muncã România

10 Septembrie 2012 n Tehnicieni service case de marcat pentru SC DANUBIUS EXIM SRL, cu sediul in Bucuresti-sector 1, Str. Vasile Gherghel nr. 12, Tel: 0212245525, 0212245524

é Reprezentanti

vanzari Avon inscriem, castiguri mari, produse cadou, cursuri gratuite, posibilitati avansare, Tel: 0768321060, 0722930207 n Rigipsar zugrav, faianþar, avantaj calificaþi, Tel: 0213353053 contabilitate n Secretarã primarã, condiþii foarte bune, http://www.eurowestlein.ro, n Secretarã. Societate de consultanþã juridicã angajeazã secretarã, persoanã familistã, în jurul vârstei de 35 de ani, comunicativã, ordonatã. Studiile juridice pot constitui un avantaj. Postul presupune muncã de birou, program fix de 8 ore ºi necesitã cunostinþe de utilizare a echipamentului de biroticã, a calculatorului, internetului ºi e-mail-ului. Aºteptãm cv la office_cv_2011@yahoo.com cel mai târziu pânã la data de 10.09.2012, ora 12.00. Persoanele selectate vor fi contactate telefonic în vederea interviului care va avea loc în perioada 11-12.09.2012, n Secretarã. Birou Executor Judecatoresc angajez secretara. Va rog trimiteti CV si scrisoarea de intentie la e-mail office_bejsahlian@yahoo.com, http://www.bejsahlian.com n Sofer C+E firma de tractari Sunt preferati cei cu domiciliul in zona GriviteiIon Mihalache, tractariauto2010@yahoo.ro, Tel: 0767923505 n Sofer protocol pentru copii Societate comerciala angajeaza sofer protocol pentru copii. Experienta minim 5 ani in domeniu. Cv la e-mail, commerce_up@yahoo.com n ªofer Tir pentru Turcia, viza + pasaport valabile. Rog experienta! Tel: 0723378630, 0723265856

é ªoferi taxi cu/fãrã experienþã, în Bucureºti (facilitãm obþinerea atestatului). Zilnic 9-18, str. Dealul Þugulea nr. 124 (Militari). 0735846662, Tel: 0214309498, 0766509498

é Spãlãtor auto,

spalatorie in zona Dorobanti angajeaza personal cu experienta in domeniu, salariu 900ron, Tel: 0763163617

Vânzãtoare 4 (echipa), minim de ex perienta, magazin alimentar mixt, sector 3, Piata Trapezului, rog seriozitate, Tel: 0767533430, 0723579219

Angajez n Vanzatoare. vanzatoare la magazin nonstop. Experienta in domeniu, de preferinta cu domiciliul in sector 6. Magazinul se afla in Militari, Tel: 0764011340 n Videochat Angajam fete cu/fara experientã pentru n Tâmplar. Angajãm tâmplari videochat. Program 5- 7h/zi. în lemn masiv, Tel: Salariu fix 1200$. Procent 0735063333 50-90%, Bonus 300$, Avans 500$ din prima zi.Studiouri în zonele: Unirii, Universitate, Crângaºi, Obor, Dristor, Iancului, Calea Moºilor. Anunþ real 100%, Tel: 0732656366, 0763380077

é Tehnician automate cafea cu experienþã minim 3 ani, pt. societate. Salariu între 15002500 Ron, Tel: 0729342004

n Videochat studio angajeaza cupluri/fete, zona Titan, comision 50%, cazare asigurata, mail videochat2013, Tel: 0762599187

Videochat Bucureºti angajeazã fete condiþii deosebite, avantajoase, cazare gratuitã, promovare artisticã ºi profesionalã, Tel: 0722793065

Videochat. Acum aceasta este rezolvarea ta.financiara, angajam fete, conversatii online, min 18 ani, engleza, pc mediu, comision 50-70%, bonusuri, premii, c.m cazare, training, bonus angajare 500$, experienta nu este necesara, 2.500 USD/luna, izabelarizstudio@ yahoo.com, http://www.wix.com/i zuka0710/rizstudio, Tel: 0764127778


10 Septembrie 2012

oferte de muncã / cereri de muncã / vânzãri terenuri / case-vile / garsoniere / pagina 9

n Otopeni 2 vile noi P+M, finisaje superioare, 232mp+ 521mp curte amenajata, Tel: 0722257867 PREDEAL, é BRAªOV, PARTICULAR VAND IN PREDEAL CENTRAL PROPRIETATE COMPUSA DIN 2 CASE CU TEREN DE 1207 MP PLAT, TOATE UTILITATILE, CENTRALA TERMICA, GARAJ, CASA DIN 2003, 133 MP, 130.000 EUR, PEETRE36@YAHOO.COM, TEL: 0727410168

é Vopsitor si

polishor cu experienta in prelucrarea mdf Producator mobilier angajeaza in incinta IMGB sct 4, Tel: 0752055963, 0752055964 n Fundulea Vând teren în comuna Fundulea ºi com. Gruiu Snagov, câte 1.000 mp, Tel: 0741367781 urgent soferite n Anglia, categoria B limba engleza mediu, baby sitter si mother help. job2000@ymail.com, Tel: 0213242444, 0786686985 n Germania Dansatoare Night Club angajãm legal fete ca dame de companie sau dansatoare (fãrã agenþie). Oferim ºi cerem seriozitate. 004915145349433 (Rãspund la bip), www.scenario.gch.de, Tel: 0040720551721 Germania. Monica cauta fete cu varsta intre18-40 ani pt munca (masaj erotic) in casa privata. Conditiile sunt foarte bune, iar cazarea gratuita. Rog si ofer seriozitata. Ma aflu in tara pt moment si ma puteti contacta la telefon, Tel: 0 7 6 3 1 2 7 5 6 2 , 004915789522710 n Germania. Fete tinere pentru colaborare club. Rog seriozitate. Madalina, Tel: 0767245756 n Italia. Angajez croitoreasa in Italia. Zona Roma, salariu si program avantajos. Va rog sa sunati la numarul de telefon din Romania sau la cel din Italia, lucian.iatan@me.com, Tel: 0731116611, 00393495253476

n Agent Vanzari. Ag.Cast Events cauta baieti cu varsta peste 27 de ani, cu experienta in vanzari si abilitati foarte bune de comunicare pentru un proiect permanent la produse de curatenie, salariu atractiv si bonusuri din vanzari, seriozitate! office@castevents.ro, http://www.castevents.ro, Tel: 0724870225 n ªofer profesionist cu auto personal, ofer servicii persoane si elevi sau alte activitati, Tel: 0769156693

n Bãneasa Comuna Baneasajudeþul Ilfovextravilanul, 4.770mp, 35 EUR/mp, Tel: 0733067162 n Berceni Comuna 800mp, gradina frumoasa, 17m deschidere, gaze si lumina, Tel: 0762571581, 0725527185 n Bucureºti-Mãgurele la15 min de Palatul Parlamentului, cartier nou pâna în centurã, proiect derulare, ofertã teren 300mp /8.900E str. Malinului, 540 mp/ 11.900E str. Narciselor, 580 mp/ 12.900E str. Iris, Tel: 0723733274, 0722895090

n Giuleºti vand/ inchiriez teren 3700mp, Drumul Sabareni, langa Gara 16 Februarie, Tel: 0727892162 n Giurgiu, Bolintin-Vale 1 hectar parcelabil, cadastrat, cu acces la râul Argeº ºi la gaze, zonã minunatã, 5 EUR/mp, Tel: 0726188516, 0744919171 n Grãdiºtea Sitaru, teren intravilan intre case, 1110mp, apa, canal, gaze, negociabil, 18 EUR/mp, Tel: 0756029989, 0766692906

n Chiajna vila duplex 120mp, curte 150mp, 3 camere+ 2 bai, curent, gaze, canalizare, 85.000 EUR, Tel: 0723776405 n Ciorogârla P+1, semifinisatã, construcþie 2011, negociabil urgent! 0728689461, 47.000 EUR, Tel: 0765870811, n Mãgurele sosea, langa Rocon, 3000mp, deschidere 0743481141 130m la drum asfaltat, gaze, curent, negociabil, 40 EUR/mp, Tel: 0788612371 n Dacia particular vand casa n Moara Vlãsiei vand teren la curte 2 camere baie, buc. 1300mp + casa demolabila pivnita, posibila mansardare, caramida, langa lac si padure, constructie deschidere drum 30mp, 55.000 EUR, Tel: 0784884515 15 EUR/mp, Tel: 0729165702 Dâmboviþa vilã la 10 minute de Târgoviºte sau schimb cu apartament în Bucureºti, plus n Prelungirea Ghencea, Valea diferenþa, Tel: 0727184905 Cricovului, Teren 630mp, toate utilitatile, 160 EUR, Tel: 0723671457

n Centura Proprietar vand teren 1500mp sos. Odai sect 1. pret 250eur/ mp, Tel: 0744847498 n Chitila-Ilfov (centura) vand teren intravilan 430mp, 21.50x 21, 50m, vis a vis de Mercedes, Tel: 0760055733 n Ciorogârla teren P+4, 1700mp, 30 EUR, Tel: 0722591833 n Ciorogârla teren intravilan, P+4, 630mp, toate utilitatiel, cartier nou, 0723.671.571, 280 EUR, Tel: 0722591833 n Ciorogârla intravilan, P+2, gaze, curent, parcele 362600mp, curent la fiecare n 1 Decembrie - Ilfov aproape de DN5 si Mega Image, vand parcela, Tel: 0767444804 teren intravilan 1.000 mp, Constanþa, Techirghiol, langa utilitati, cu cadastru si intabulare. Pret negociabil, zona Stadion, teren 35 EUR/mp, 2500mp intravilan, dannymihai2005@yahoo.com, deschidere 36m, lot Tel: 0722657492 A233/31/1, Tel: 0728724798, 0721201020

Dâmboviþa, Rãcari, teren 2000 mp, 55.000 EUR, Tel: 0721481411, 0724236252 n Dâmboviþa Tãrtãºeºti, particular, vand teren, zona vile, 1000mp, deschidere 24m, 38.000 EUR, Tel: 0766580384

NOI, é BUCUREªTII CASA+TEREN 500MP, DESCHIDERE 24M, TOATE FACILITATILE, GAZE, CANALIZARE, GARAJ, PARTICULAR, 220.000 EUR, MIHAELA.IACOB33@YAHOO. COM, TEL: 0216686775, 0769646288

Bucureºtii Noi casã p+1, 4 camere 2 bãi, bucãtãrie beci 2balcoane finisatã locuitã 125.000 euro neg. construcþie 2006, Tel: 0766484106

é Dâmboviþa km 49 A1 casa+anexe caramida 4100mp livada posibil dezmembrare teren mai multe loturi proprietar cadastru intabulare, 25.000 EUR, Tel: 0723233200, 0732531197 n Drumul Sãrii imobil P+1+M, 330mp construiti, teren 300mp, finisaje superioare (an 2002), Tel: 0722257867

n Gara de Nord vand casa nationalizata 3 camere 77 mp, Tel: 0766529659 n Giuleºti Vând casã la curte în Giuleºti, utilitãþi, Tel: 0741367781

Pantelimon case, zonã civilizatã, vis-a-vis de Selgros, P+1+mansardã, 295mp suprafaþã construitã, 470mp teren, electricã, gaze, canalizare, drum acces, se vinde ºi fãrã finisaje interioare, vecini pe toate laturile, preþ negociabil, la cheie, 165.000 EUR, Tel: 0744550007 n Popeºti-Leordeni vilã curte 450 mp: -parter- 114 mp, compus din living, bucãtãrie, dormitor, baie; -etaj3dormitoare, baie, terasã parter ºi etaj- 27 mp. Preþ 125.000E, Tel: 0760778431, 0769877491 Prahova Cioranii de Sus, gospodarie, DN1, 80km de Bucuresti, 1.100mp, deschidere 39m, casa batraneasca 4 camere+ casa noua 4 camere, beci, din caramida, invelita cu tigla, fantana, gaze, apa curenta la poarta, negociabil, 18.000 EUR, Tel: 0744273627 n Prelungirea Ghencea langa noul metrou, Mall Sosea Express, vand vila 2009 lux, 5 camere, singur curte, 200mp, centrala termica germana, hidroflor, aer conditionat, termopane mari, parchet, gresie, faianta, toate noi, usi antiefractie, 115.000 EUR, Tel: 0735330565

n ªtefan Cel Mare, casa 35 mp, teren - 50mp. Camerã, vestibul, baie, bucãtãrie ºi dormitor. Necesitã îmbunãtãþiri, 23.000 EUR, renata.panait@yahoo.com, Tel: 0766320674

n Unirii vand apartament 3 camere, doua bai, Unirii deal, 100 EUR, mmd632011@gmail.com, Tel: 021313180, 0213138180

Militari Roºu (proprietar), super ofertã, bloc nou, stradal, 42mp, et. 1. Preþ la cheie, 30.000 EUR, Tel: 0788395181 Roºu, Ocazie! n Militari proprietar, bloc nou, stradal, et. 1, S=42mp, la cheie, 33.000 EUR, Tel: 0727525188

é Militari Lujerului, Virtutii, str. Orsova, etaj 3/4, bloc 1990, confort 1 sporit, s.u. 42, fgpt, ac, mobilata, utilata, 44.500 €, str_laura@yahoo .com, Tel: 0745397555

n Republica cartierul 23 august, vand vila p+1+m, 100m construit pe nivel, 200m liber in curte, apa, gaze, canalizare, subsol, trifazic, situata pe strada cu scoala generala si gradinita, in zona parcului, 220.000 EUR, mihai_georgiana42@yahoo.com Tel: 0721958086

Pipera C os mopolis Gars oniera s ituata in Cosmopolis, toate facilitatile unui complex nou, centrala proprie, paza, parcare, gradinita, mini market, piscina, sala de fitness, transport Cosmopolis metrou Pipera. Anunt proprietar. Se accepta cash sau credit bancar. Accesibil cu masina dinspre Petricani sau Pipera-Tunari, la 5 min c u mas ina de Sc oala Americ ana, 20 min c u masina de Pta. Obor, 42.000 €, andreea.mitru@benevo.ro Tel: 0730109005

Sãlaj, in spatele parcului Humulesti, Vanzare Vila constructie P+E+M, 77mp amprenta la sol, finisari deosebite, toate utilitatile racordate, 5 camere, living, 2 bai, bucatarie open space. Teren 204 mp, 1 4 0 . 0 0 0 E UR, georgeta.nicolae.gn@gmail. com, Tel: 0763331139

Rahova vand garsoniera confort 1, gresie, faianta, parchet, termopan, parter, bloc cu 4 nivele, Tel: 0723572563, 0727325580


pagina 10 / vânzãri garsoniere / 2 camere / 3 camere / 4 camere

10 Septembrie 2012

n Berceni Emil Racovita, 2 camere, proprietar, conf. 2, 1/10. termopan, gresie, faianta, usa metalica, parchet, contorizat, liber, curat, 39.000 EUR, Tel: 0721323233

n Colentina vand apartament 2 camere, confort 1, decomandat, Teiul Doamnei, é Titan, Rasarit de Soare, etaj 10, 48.000 EUR, Tel: Vand urgent garsoniera parter, 0724559023 30 mp. Buc. utilata + mobilata, aer condit, dressing mobilat. Orice oferte rezonabile vor fi luate in considerare! n Ghermãneºti Convenabil 2 36.000 EUR, Tel: 0758618450 apartamente în bloc nou comuna Ghermãneºti- Snagov, Tel: 0741367781 particular n Unirii garsoniera, etaj 8. Euro negociabil, 0744396738

vand 63.000 Tel:

n Victoriei Piata Bloc cochet (1950), zona linistita, intre Piata Victoriei si Gara, etaj 3/4, garsoniera de moda veche (fara bucatarie), decomandata, parchet, termopane, 18.000 EUR, Tel: 0744758407, 0723011083

é Antiaerianã, Rahova, Crizantemelor, Vand apartament 2 camere28mp, et. 2, finisat, zugravit lavabil, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, central, ocupabil, aproape de mijloacele de transport. Pret neg, 24.000 EUR, stepjobs@yahoo.com, Tel: 0743406604, 0740852564

n Basarabiei Diham, 8/10, 54mp, bloc 87, reabilitat, stradal, termopan, parchet, liber, 53.200 EUR, Tel: 0765610717

2 camere é Pipera Cosmopolis, toate facilitatile unui complex nou, centrala proprie, parcare, paza, gradinita, mini market, piscina, sala de fitness, transport Cosmopolis-metrou Pipera. Anunt proprietar. Se accepta cash sau credit bancar. Accesibil cu masina dinspre Petricani sau Pipera-Tunari, la 5 min cu masina de Scoala Americana, 20 min cu masina de Pta. Obor, 52.500 EUR, andreea.mitru@benevo.ro, Tel: n Liberty Mall, Strada Nasaud 0730109005 Nr 4, apartament 2 camere parter decomandat 59mp. renovat gresie, faianta, termopane, parchet, usa metal intrare, etc. Grilaj geamuri posibilitate pentru balcon. Zona centrala in spate la Liberty Center Mall colt cu Viilor, 58.000 EUR, tudor_marian84@yahoo.com, Tel: 0761674837, Fax: 0214360166 é Sebastian, chiar langa parcul Sebastian, proprietar, vand apartament modern, spatios si n Militari Roºu Super Oferta! aerisit, intr-un imobil construit in proprietar, blco nou, stradal, 2001. Vederea apartamentului et. 2+M, S=100mp, la cheie, este catre parcul Sebastian. 50.000 EUR, Tel: 0727525188 Interiorul este renovat cu mult bun gust, avand finisaje de exceptie, ceea ce scuteste noul proprietar de investitii serioase si timp pierdut. Prin recompartimentare s-a obtinut un living spatios, cu bucataria open space, si un dormitor de 24mp, baie utilata complet cu bideu si cabina de dus cu hidromasaj, spa, telefon si radio. Boxa subsol 5 mp si loc parcare platit. Apartamentul se vinde mobilat/nemobilat si se é Pantelimon preda la data semnarii Delfinului, 2 camere, contractului de vanzare, fiind nelocuit. Pretul este usor aer conditionat, negociabil 64.500 €, olteanugeo termopan, parchet, usa @ymail.com, Tel: 0766269183 n Seicuilor Brâncoveanu, metalica, gresie si apartament 2 camere, liber, faianta, gresie, faianta, parchet, semidecomandat, termopane, zona impecabila, confort 2, etaj 10/10, 55.000 E, Tel: 0758888569

pret usor negociabil. Merita vazut! 38.000 EUR, danielastefania@ymail. com, Tel: 0785814787

n Vitan Real, particular vând ap 2 cam, dec, 1/4, cu înbunãtãþiri, centralã de ap, 55mp, 55.000 EUR, Tel: 0745084199, 0723618214

n Bragadiru central, vand apartament 3 din 2 modern f. F.utilat pret negociabil, Tel: 0766231007, 0214481053

n Ciºmigiu Silfidelor 4, vis a vis de Liceul Gh.Lazar. usor negociabil, 3 cam, p/7, acces stradal, decomandat, renovat 2012, g, f, p, centrala termica proprie, a/c in fiecare camera, geamuri termopan, usa metalica, stare excelenta, boxa proprie, risc seismic absent, 105.000 EUR, anda_solomon@yahoo.com, Tel: 0743738330 n Ciºmigiu, Regina Elisabeta, vand/ inchiriez 3 camere, etaj 1, 97mp, renovari, fara bulina, Tel: 0727892162

Drumul Taberei Margeanului, 1/8, decomandat, 2 gr. sanitare, 75mp, bloc 86, reabilitat, centrala proprie, termopan, parchet, 61.500 EUR, Tel: 076510717

é Gara de Nord, vis-a-vis de Gara, Bd. Dinicu Golescu, apartament 3 camere + dependinte; Arie construita: 67, 30 mp + balcon (3, 54 mp) = 70, 84; Arie utila = 60, 09 mp; Blocul construit in 1960 are 7 etaje si lift cu selectie automata comenzi, are structura in cadre si zidarie de caramida, plansee de beton armat, sistem de incalzire Radet, grup sanitar cu baie, instalatie electrica si bucatarie cu racordare la gaze (are apometre, nu are repartitoare in bloc). Spatiul este intretinut dar nu s-au realizat imbunatatiri/ renovari. Datorita unei bune administrari costurile de intretinere sunt minimale iar confortul termic este asigurat in conditii optime pe toata perioada rece (Octombrie Aprilie). Destinatia de baza: apartament locuinta, destinatia actuala: sediu firma, birouri proiectare. Se poate cumpara de catre persoana fizica sau persoana juridica, eventual si predare societate cu sediul in apartament (2005). Locatie deosebita pentru contacte firme cu parcare comuna intre blocuri. Pret negociabil, 6 5 . 0 0 0 E U R , arhintex_arhinvest@ yahoo.com, Tel: 0727320025, 0213161319

n Giurgiului vis a vis de p-ta Progresul, stradal,et.5/8, semidecomandat, 60 m2 utili, toate instalatiile schimbate recent, instalatie gaz cu 2 focuri, contorizat total, prospat zugravit, gresie, faianta, parcket, termopan, intrat in programul de reabilitare, acte la zi, eliberabil imediat, urgent oferta unica usor negociabil, n Naþiunile Unite ultracentral, 51.500 EUR, 0728783671, 100 mp, bloc vechi, etaj 1, Tel: 0721175520 remuspuiu@yahoo.com

Pantelimon particular, vând apartament 3 camere, stradal, decomandat, et. 9, bloc termoizolat, preþ 68.000E negociabil, Tel: 0722408749

Parc, Petre n Sebastian Ispirescu, 3 camere, 2 balcoane, 2 bai, debara, 84mp utili, etaj 4/8, loc parcare ADP, negociabil, 77.000 EUR, Tel: 0746057103 n Socului proprietar 3 camere, confort 1, 65.000 EUR, Tel: 0788218172

Timpuri Noi 3 camere, 70mp, bloc nou, 100.000 EUR, Tel: 0730106207 n Titan Auchan particular, g+f+p+t+ac+um, repartitoare, apometre, terasament nou, etaj 10/10, treaptã modernã, iluminatã, 75.000 EUR, Tel: 0761137482

n Victoriei Piata, Ultracentral, 3 camere decomandate, 1990, intretinere mica, 80mpu, 7/8, 2 bai, metrou, 138.800 EUR, Tel: 0720732620

n 1 Mai (Domenii, Ion Mihalache), 3camere, 2balcoane, g+f+p, 2/6, zonã rezidenþialã. Preþ 72.900E, Tel: 0722252112

n Aviaþiei Nicolae Caramfil, 4 camere, decomandat, îmbunãtãþiri, gresie, parchet, aere condiþionate, termopan, 1 loc parcare, Tel: 0722834954, 0727249256


10 Septembrie 2012

Apart 4 n Brancoveanu, camere, conf 1 semi, decomandat, 100 mp, 2 bai, 3dormitoare, living, balcon, Necesita imbunatatiri, 68.000 EUR, daniel1986laban@yahoo.com, Tel: 0727559390

n Unirii Mitropolie, apartament 4 camere in vila, Tel: 0729730244

n Gara de Nord Proprietar vand spatiu comercial parter bloc 200mp, 350.000 EUR, Tel: 074487498

vânzãri imobile / schimburi / cumpãrãri imobile / închirieri oferte imobile / pagina 11 Herãstrãu Nordului Bucuresti vand cladire birouri s+p+5+6 retras, suprafata totala-1078mp, teren-259mp, 4 locuri parcare. Pret 850.000E+TVA, Tel: 0756512300

n Particular schimb vila P+1 Ciorogarla, 5camere, toate utilitatile pentru Bucuresti sau Iasi, Tel: 0727489456

n Iancului, Avrig, M Bravu, Moºilor, particular cumpãr garsonierã, cf 1, decomandat, etaj inferior, ofer, 30.000 EUR, Tel: 0770216920, 0728939820

Particular cumpar teren intravilan, zona cu utilitati curent, gaze, ofer maxim 15.000 Euro, Tel: 0726150207, 0736446482

Cumpar cu plata chas garsoniera confort 1, 2, 3 indiferent zona, Tel: 0766638972

Cumpar cu plata imediat, apartament 2 camere, indiferent zona, confortul si modul de intretinere, Tel: 0766638972

n Drumul Taberei sau Berceni, particular cumpar cu credit apartament 3 camere, decomandat, exclus parter sau ultimul etaj, spatios, 2 grupuri sanitare, Tel: 0753121592

Cora, inchiriez n Militari camera in apartament unui baiat curat, nefumator, mobilata, termen lung, Tel: 0730510719, 0753339939 n Militari piaþa Gorjului, 2 camere din 3 decomandate ultramoderne, 5 minute de metrou, 700ron/persoanã sau 900ron/2 persoane/1 camerã, Tel: 0740161480 Autogara n Militari, Militari-Cocoºul Roºu, una camerã în apartament cu 3 camere, Tel: 0724855743 n Sãlaj de inchiriat pentru una sau dua fete foarte convenabil, mobilat, utilat, et. 2, Tel: 0729184736 Doamnei Maica n Teiul Domnului, Grigore Moisil, 4/10 decomandat, termopan, pensionara primeste fata cu 400ron+ 250ron garantia, Tel: 0216442571, 0723713816

n1 Mai (Mihalache) Popiºteanu, vilã s+p+2 160mp construcþie nouã centralã proprie AC pentru birouri 800Euro, Tel: 0722446899

é Iancu Nicolae Inchiriez vila, P+1+M, 300 mp construiti, 250 mp teren. P: living 40mp, bucatarie 17mp; E1: 3 dormitoare (19, 20, resp. 21mp); Mansarda open space. Total 4 bai, 1.200 EUR/luna, teoc65@gmail.com, Tel: 0722338899

PLEVNEI PARTICULAR, VILÃ 24 DE CAMERE, 700 MP, D+P+1+M IMOBIL ISTORIC RESTAURAT ÎN 2009, COMPLET UTILAT, FINISAJE LUX, PARCHET, MARMURÃ, TERMOPAN, VITRALII, AER C O N D I Þ I O N A T , CENTRALÃ TERMICÃ, C E N T A R A L Ã TELEFONICÃ 2011, LINIE FIBRÃ OPTICÃ, 3 LINII TELEFON, DEPOZIT, A R H I VÃ , SA LÃ AªTEPTARE, CIRCUIT TV-SATELIT, CAMERE SUPRAVEGHERE, A L A R MÃ CU MONITORIZARE, CENTRALÃ ALARMARE INCENDIU AUTOMATÃ, S A LÃ ªEDIN ÞE, 4 GRUPURI SANITARE, CURTE, PARCARE. PRETABIL AMBASADÃ /MULTINAÞIONALÃ, TEL: 0733106680

Pajura Inchiriere garsoniera zona Pajura, etajul 7/10, G+F+P, complet mobilata si utilata, termopan, izolatie, Tel: 0754029501 n Dristor particular, inchiriez garsoniera mobilata, exclus intermediari, 220 EUR/luna, Tel: 0722829838 n Drumul Taberei Favorit, 2/10, mobilat ºi utilat modern, negociabil 0728689461, 230 € Tel: 0765870811, 0743481141 n Magheru, garsoniera dubla, complet utilata, cu toate dotarile, Tel: 0744567970 n Militari Virtuþii Lujerului, 3/4, decomandat, 45mp, G+F+P+AC, mobilat+utilat modern 0728689461, 250 € Tel: 0765870811, 0743481141 n Militari Gorjului, 1/8, G+F+P, mobilat ºi utilat 0728689461, 200 EUR, Tel: 0765870811, 0743481141 n Militari Gorjului, mobilatã, relaþii dupã-amiazã, disponibilã, începând cu data de 15 Septembrie, 200 EUR, Tel: 0752261230

Nerva Traian, garsonierã 45mp, et. 1/8, decomandatã, parþial mobilatã, Tel: 0753814628 n Prelungirea Ghencea, inchiriez garsoniera, confort 1, bloc nou, usor negociabil, 230 EUR/luna, Tel: 0752107853

é Pipera Garsoniera situata in Cosmopolis, se poate inchiria nemobilata/ mobilata. Preturi incepand de la 230 euro. Toate facilitatile unui complex nou, gradinita, mini market, centrala proprie, incalzire prin pardoseala, bucatarie inchisa. Complexul este situat la 10 min. de Scoala Americana, metrou Pipera. Anunt proprietar, 230 EUR/luna, andreea.mitru@benevo.ro, Tel: 0730109005

é Prelungirea Ghencea Garsoniera sit. in complexul rezidential Primavara, mobilata si utilata, toate facilitatile unui complex nou, centrala proprie, paza, parcare, gradinita, loc de joaca pentru copii, piscina. Anunt proprietar. Complexul este sit. in cartierul Drumul Taberei, in Prelungirea Ghencea nr. 100, 300 €/luna, andreea.mitru@benevo.ro, Tel: 0730109005 n Rahova Teiuº particular, confort 1 decomandatã, parter/4, 38 mp, balcon, semimobilatã, bloc mobilat, familiilor, exclus intermediari, 800 EUR, Tel: 0727878249 n Sãlaj, garsoniera mobilata utilata g, f, p sector 5 avans 1 luna +garantie, particular, 200 EUR/luna, Tel: 0744472982

n Drumul Taberei 2 camere utilat complet, proprietar, negociabil, 200 EUR, Tel: 0760513488 n Dudeºti Incity Residence, Bloc A, 75M2 + 12, 23 Balcon. Pretul include camera depozitare (boxa) si este complet mobilat. Supaveghere 24 de ore/zi, Loc parcare, Centru fitness World Class, Piscina interioara, Salon infrumusetare Gett’s, Loc joaca copii. caliatate: izolare exterioara; mobila bucatarie Arrital Cucine, Franke; parchet si ceramica; usile de interior de inalta calitate, usa metalica intrare; geamuri termopan duble; aer conditionat; cablu si satelit, conexiune internet, linie telefon, video interfon, 680 EUR/luna, l.monroe@mac.com, Tel: 0741096542 n Mihalache Ion la curte, separat, renovat, mobilat, centralã 0728689461, 250 EUR, Tel: 0765870811, 0743481141 n Militari Veteranilor, 9/10, mobilat ºi utilat, renovat modern, negociabil 0728689461, 300 EUR, Tel: 0765870811, 0743481141 Militari Virtuþii, 1/4, decomandat, 70mp, mobilat ºi utilat modern, negociabil 0728689461, 320 EUR, Tel: 0765870811, 0743481141 n Militari, Gorjului, inchiriez apartament 2 camere, confort 2, nemobilat, Tel: 0722827289 n Pajura, particular, inchiriez apartament 2 camere semidecomandate, etaj 4/4, complet utilat, a.c, termopane, masina spalat, frigider, interfon, 300 EUR/luna, Tel: 0733866812 Panduri proprietar, inchiriez apartament 2 c amere s tradal, c onfort 1, decomandat, gresie, faianta, parc het, us a metalic a, mobilat, utilat, 1+1, 290 EUR/luna, Tel: 0728159479

Solicit in vederea inchirierii garsoniera mobilata sau nemobilata, Tel: 0732864809, 0769526936 n Titan Metrou BCR, 5/10, semidecomandat, g, f, p, t, noi moderne, u.m, mobilat, utilat nou, modern, la superlativ, 950ron pe luna +1, Tel: 0216442571, 0723713816

n Cantemir Apartament 2 camere, mobilat, utilat complet, Tel: 0726703619 n Drumul Taberei Valea Argesului, proprietar inchiriez urgent 2 camere, mobilat, utilat, negociabil, 200 EUR/luna, Tel: 0760513488

Pipera, Apartament situat in Cosmopolis, mobilat si utilat. Toate facilitatile unui complex nou, gradinita, mini market, centrala proprie, incalzire prin pardoseala. Complexul este situat la 10 min. de Scoala Americana, metrou Pipera. Anunt proprietar, 395 EUR/luna, andreea.mitru@benevo .ro, Tel: 0730109005 é


pagina 12 / închirieri oferte 2-3-4 camere / spaþii comerciale / cereri / auto-moto / electro

é Prelungirea Ghencea Ap. situat in complexul rezidential Primavara, nemobilat si neutilat, toate facilitatile unui complex nou, centrala proprie, paza, gradinita, loc de joaca pentru copii, piscina. Exista posibilitatea sa se mobileze, pretul este de 400 euro. Anunt proprietar. Complexul este sit. in cartierul Drumul Taberei, in Prelungirea Ghencea, nr. 100, 300 EUR/luna, andreea.mitru@benevo.ro, Tel: 0730109005 inchiriem la n Romanã studenti, apartament (larg) 2 camere decomandate, 2 balcoane, finisaje noi, utilat, negociabil, Tel: 0729969573 n Sebastian parc, inchiriez apartament 2 camere, Tel: 0214104558, 0721430112 n Tei Gr. Moisil, decomandat, hol mare, stradal, complet mobilat si utilat, curat, 280 EUR/luna, Tel: 0212304853, 0730117869 n Tineretului particular, zugravit, dotari, imbunatatiri, zona linistita, Tel: 0748105822, 0731755607 n Tineretului, Parcul Copiilor, str. Visana, nr. 5, bl. 43, ap. 52, sc.B, sector 4, 2/9, semidecomandat, renovat, mobilat modern, utilat complet, termopan, usa metalica, gresie, faianta, masina de spalat, aer conditionat, prefer cuplu, 400 EUR/luna, Tel: 0723568421

Titulescu, 2 camere, 57mp, decomandat, utilat si renovat, et. 5, 290 EUR/luna, Tel: 0788462344 n Unirii Budapesta, inchiriez apartament 2 camere in vila, etaj 1, semimobilat, recent renovat, negociabil, 300 EUR/luna, Tel: 0727555556, 0721932430 n Universitate 1 Decembrie 1918 închiriem apartamente în regim hotelier, ultracentral, lux, 40E/noapte, 30E/câteva ore, Tel: 0724928030, 0725414129 n Vitan inchiriez ap 2 camere mobilat utilat complet semidecomandat 1/10 particular, 280 €, 0725653628

n 1 Mai (Mihalache) Domenii, Închiriez apartament 3 camere, G+F+P, A/C, uºã metalicã, centralã, termopan, mobilat. 240E/ lunã, Tel: 0722252112

é 1 Decembrie Bd Trapezului, Inchiriez apartament 3 camere, decomandate, proaspat renovat, mobilat modern, parter/4, liber. solicit garantie, 350 EUR/luna, bucur50@yahoo.com, Tel: 0724630019

é Balta Albã (pe langa Auchan) Inchiriez apartament 3 camere et. 4/4, mobilat, gresie, faianta, termopan, aer conditionat, cablu, usa metalica. Pret: chirie + o luna garantie, 300 EUR/luna, razvantx@yahoo.com, Tel: 0722587456 n Berceni Uioara, apart mobilat, utilat complet (masina de spalat, AC, TV LCD, termopane, aragaz, combina frigorifica), camera copil, zona linistita, parcuri copii in apropiere, cedez loc gradinita Lamotesti, 10 min pana la metrou pta Sudului, 350 €/luna, sandeaanca @gmail.com, Tel: 0756322529 n Brâncoveanu Apartament decomandat, et 3/8, mobilat, usa metalica, utilat (masina de spalat, AC, termopane, aragaz, frigider), zona linistita, parcuri in apropiere, 10 min pana la metrou Piata Sudului sau Brancoveanu, 300 EUR/luna, mrodica@email.it, Tel: 0769994300

é Chibrit proprietar, apart 3 camere, semi decomandat, 60 mp, et. 4/7, reabilitat, renovat 2012, mobilat, acces facil la toate mijloacele de transport, 300 EUR/luna, oanag_2005@yahoo.com, Tel: 0725219418 n Ciºmigiu, Silfidelor nr. 4, vis a vis de Liceul Gh.Lazar, 3 cam, acces stradal, decomandat, renovat 2012, g, f, p, centrala termica proprie, a/c in fiecare camera, geamuri termopan, usa metalica, stare excelenta, boxa proprie, risc seismic absent. Pretabil firme/birouri, 500 EUR, anda_solomon@yahoo.com, Tel: 0743738330

n Crângaºi Pod Grant, 5/8, decomandat, mobilat ºi utilat complet, negociabil 0728689461, 400 EUR, Tel: 0765870811, 0743481141 Bulevard, n Decebal apartament în vilã- parter, 90 mp, complet utilat, Tel: 0769877491 n Gara de Nord hotel IBIS, particular, ofer spre inchiriere apartament 3 camere, et. 4/8, semidecomandat, mobilat sau nemobilat, renovat recent, utilat, cablu, internet, zona linistita, Tel: 0751230241 n Militari Lujerului stradal, 9/10, decomandat, mobilat modern, utilat complet, centralã, negociabil 0728689461, 400 EUR, Tel: 0765870811, 0743481141

é Pipera Ap. situat in complexul rezidential Cosmopolis, bucatarie mobilata, 2 x aer conditionat, paza, supermarket, gradinita, pony-club, ideal pentru familii cu copii, zona linistita, spatii verzi, piscina, centrala proprie, transport Cosmopolis - Metrou Pipera si retur. Complexul este situat la intersectia Pipera cu Soseaua Tunari. Anunt proprietar. Accesibil cu masina dinspre Petricani sau Pipera-Tunari, la 5 min cu masina de Scoala Americana, 20 min cu masina de Pta. Obor, 430 EUR/luna, andreea.mitru@benevo.ro, Tel: 0730109005 n Titulescu,direct proprietar apartament 3 camere decomandat, 5/14, acum renovat, compus din living si 2 dormitoare, mobilat, echipat, termen lung, anticipat, prefer familie, 450 EUR/luna, Tel: 0722293742 n Turda parc, 9/10, decomandat, mobilat ºi utilat, negociabil 0728689461, 380 EUR, Tel: 0765870811, 0743481141

n Bãneasa Penthouse Nord, 5/5, sc=250mp, constructie 2007, finisaje superlux (granit, marmura, parchet masiv), vedere superba lac, loc parcare, complet mobilat si utilat, 1.700 EUR/luna, Tel: 0744561746

10 Septembrie 2012

UNIRII -FÂNTÂNI, PARTICULAR,AP.4CAMERE,VEDERE EXCEPÞIONALÃ, 115MP, ET. 7/8, NEMOBILAT, BUCÃTÃRIE UTILATÃ, 2 GRUPURI SANITARE, 2 BALCOANE, GRESIE, FAIANÞÃ, PARCHET, TERMOPAN, UªÃ METALICÃ, AER CONDIÞIONAT, ALARMÃ, PAZÃ, TERMEN LUNG. PRETABIL OFFICE SAU LOCUIT, TEL: 0761665923, 0733106680 n Universitate apartament 4 camere, 110mp, et. 6/8, renovat, mobilat, 800 EUR/luna, Tel: 0722737710

n 1 Mai (Mihalache) Turda, spaþiu comercial, 300mp+ 200 mp subsol, Tel: 0722302320, 0729610604 n Berceni Cel mai tare vad comercial din Bucuresti, zona Big Berceni, complexul comercial Aleea Castanilor, inchiriaza spatii comerciale (tarabe) la preturi exceptionale, Tel: 0722633919 n Ultracentral Urgent ultracentral, 64 mp ºi 84 mp, convenabil, Tel: 0741367781

n Billa - Dr.Taberei. Teren de inchiriat, 2.500 mp, bulevard principal, fara constructii, tripla deschidere, situat in Sector 6, zona Billa - Dr.Taberei, 4 EUR/mp, Tel: 0212080430

é Dacia Papuc 1,9

diesel, 2 locuri carosat, 2004, 1.800 EUR, Tel: 0726203005 n Daewoo Cielo, 2001, 120.000km, benzinã, stare bunã, full option, proprietar, albastru metalizat, negociabil, 2.200 EUR, Tel: 0729699564 n Ford Transit, 149.000KM, an fabricatie 2003, full-option, rulat numai in Italia, unic proprietar, inmatriculat in Romania, 6.000 EUR, Tel: 0756818574

Central, Inchiriez apartamente 2, 3, 4 camere, noi mobilate, preturi avantajoase, Tel: 0766332363 n Inchiriez garaj 18mp la é Renault Clio Symbol, an parter bloc, intersectia Ion fabricatie 2006, primul Mihalache cu Lainici, Tel: proprietar, 100.000km reali, 0751048587 culoare gri, Tel: 0723197076

n Dorim sa inchiriem pe termen lung teren (agricol) 3-4ha in zona de nord a capitalei-Otopeni, Balotesti, Saftica, cu acces usor, curent si apa, Tel: 0744561746 Dorobanþilor 4 camere in n Societate solicit inchiriere vila + curte, 1.500 EUR, apartament 2 camere nemobilat, utilat bucatarie, 0724722308, 0722327020 contorizat, curat, in zona n Tineretului vând sau centrala, Tel: 0761131774 închiriez pe termen lung Solicit in vederea apartament 4 camere, etajul 2/4, decomandat, complet inchrierii garsoniere, mobilat ºi utilat, preþ convenabil. Tel, Tel: apartamente sau case 0730795808, 0722721502 la curte, 0766638972

é Renault Kangoo Frigorific Motor 1540 cmc, 2009, diesel, alb, 53000 km, stare impecabila, negociabil, 9.500 €, florentina_ionz@ yahoo.com, Tel: 0722310332 n Skoda Felicia 1.6Lx, stare buna, ITP 2013, rosu, usor negociabil, 6.000 RON, Tel: 0721876462

é Subaru Forester, sg/sg5; an fabricatie 2007; km: 95.000; caroserie a/c break; nr. locuri 5; capacitate cilindrica (cm3) 1994; putere kw 116; benzina; tractiunea 4 x 4; culoare gri metalizat (originala). Dotari: proiectoare de ceata; geamuri electrice fata/ spate; inchidere centralizata; sistem antifurt electronic; aer conditionat (clima); trapa plafon; jante de aliaj usor; radio cd (cd changer si 7 boxe); anvelope 5 buc; nr. chei: 2; unic proprietar (persoana juridica); pret (in lei) negociabil, se adauga TVA, 7.000 EUR, arhintex_arhinvest@ yahoo.com, Tel: 0727320025, 0213161319

Cumpãr auto Logan, Supernova, Dacia, Cielo, Matiz/Tico, Citroen, Chevrolet, Renault, Opel, Skoda, Solenza, Peugeot. Si mici defecte, Tel: 0212551102, 0721309765


10 Septembrie 2012

é Dacia Renault cumpar autoturism anul 2000-2012, plata si actele pe loc, 0762642694, 0724798097

auto-moto / electro / matrimoniale femei - bãrbaþi / pagina 13

Mercedes-Benz 190 E piese: alternator, electromotor, radiator, oglinda stanga, grila fata, relee, Tel: 0768763684

é Pasarici Umede O sa te cucerim intr-atat incat sa nu faci altceva decat sa ne doresti, sa ne visezi, sa simti parfumul, 80 RON/ora, masaje87@yahoo.ro, www.masaj-erotic-elegant.ro, Tel: 0764343709

Ador sexul total daca te respecti cu adevarat, nu ezita sa cunosti o fata naturala, cu forme de invidiat, pozele spun totul, discretie totala si servicii ireprosabile. Se poate si la tine, 150 RON/ora, Tel: 0746631454 é

n Calculatoare, laptopuri, monitoare, imprimante, noi, second-hand, garantie, service. Vând. 0722213283, angeloangeloo@yahoo.com, http://www.e-strong.ro, Tel: 0765476882, 0212600843 n Frigidere, congelatoare, aragaz Samus nou, funcþionare bunã, transport gratuit (Metrou Tineretului), Tel: 0721662755, 0765524440

n Cumpar frigider, congelator, combina frigorifica, aragaz, masina spalat. functionale 100150. frigider defect 50, Tel: 0213328599, 0722417915 n Cumpãrãm Garantat: Tv-LCD; Laptop; GPS; Aparat foto digital; Iphone; Camerã video; GSM; Jocuri; Tabletã; Diverse, Tel: 0785699822

é Masini spalat au-

tomate, deplasare gratuita, repar, garantie. Urgenta, seriozitate, Tel: 0212307206, 0722599271, Fax: 0214209371

é Reconditionez aparate cafea, rapid si ieftin, in principal stradale, atat modele noi cat si modele vechi, 10 RON, reconditionareaparatecafea@y mail.com, Tel: 0763608188

erotic! punem é Show pasiune in tot ceea ce facem. Vino alaturi de noi intr-o ambianta discreta si intima. Garantam 2 finalizari explozive. Raspunde la provocarile noastre. Oral si normal in orice pozitie, 150 RON/ora, Tel: 0766785688

é Tipe sexy! Suna-ne, iti garantam clipe relaxante si placute, alaturi de 2 fete cu chef de sex. ORAL + + ANAL, é Bunã rãu! Bruneta stilata, NORMAL ofer d-lor care stiu sa 150 RON/ora, Tel: 0720344241 aprecieze o ora de vis cu doua finalizari, oral dep. normal si anal in diferite pozitii, 150 RON/ora, Tel: 0723934502 n Ady ofer gratis cunilingus pasional unei d-ne suple peste 30 de ani. Satisfactie si seriozitate maxime. Numai sms. Exclus barbatii, Tel: 0761241755

é Finalizare orala! Imi place sa te scap de stres si sa transform timpul petrecut cu mine in momente de placere si extaz. Sex Total, 150 RON/ora, Tel: 0756587946

Dan, sagetator, 39/1, 75/80, doresc cunostinta doamna pentru casatorie. Sunati sau dati SMS, Tel: 0769009377, 0744256062

totala, tinere salbatice lipsite de inhibitii si prejudecati, Tel: 0763455435, 0722999939

é Ador sexul total poze reale, atragatoare si pasionala, te astept sa ne rasfatam intr-o ambianta placuta, discretie maxima, sex total, te astept, sigur vei mai reveni, promit, pup se poate si la tine, 150 RON/ora, Tel: 0720702877

é Sex total 50 fin, ador sa fac dragoste, imi place la nebunie sexul oral neprotejat, normal, anal, 50 RON, Tel: 0764927274

é Bunã rãu! Bruneta stilata, ofer d-lor care stiu sa aprecieze o ora de vis cu doua finalizari, oral, dep. normal si anal in diferite pozitii; dechisa la noi fantezii; Sigur vei reveni, 150 RON/ora, Tel: 0723934502

é Destrabalare

n Calculatoare laptopuri monitoare LCD depanez, (re) instalez, vând, cumpãr, inclusiv weekend. 021.220.12.16; 0723.984.654, Tel: 0746283201, 0768790654

é Reparatii

é Frigotehnist, reparatii frigidere, combine, lazi frigorifice, dozatoare, Tel: 0764562524

frigidere, congelatoare, vitrine frigorifice, aer conditionat la domiciliul clientului, oferim garantie, Tel: 0767552647, 0213806880

é Non-stop Alina, noua pe site, bruneta sexy, ofer sex oral si normal! zona Costin Georgian (metrou) suna-ma la orice ora! 100 RON, Tel: 07318829042

é La mine, la tine sau la hotel Sexy si plina de viata doresc sa petrec langa tine clipe fierbinti greu de uitat. Servicii totale, nu ezita, 150 RON/ora, Tel: 0731438879

n Discret, casatorit, serios, 31 ani, Bucuresti, caut o doamna discreta (casatorita) pt prietenie. Nu caut aventura. id i.mihai17 rog seriozitate. sms, Tel: 0765024550 n German Man looking for A Lady who visit me 4-5 Days in Germany. I Pay for Tickets and send it extra. Make me a good offer for the Time. Luxus! If you are intrested in this Adventure send me an e-mail and write what would you do for it, gentlerger@gmail.com, n Italian in Romania cu afaceri doresc sa cunosc cu fata pentru prietenie si ajutor reciproc, Tel: 0764478574 n Italian 48 ani domiciliul în Germania, doresc cãsãtorie cu doamnã româncã 30-55 ani. OP 17, CP15, n Tanar simpatic stabilit in Italia de 8 ani, caut tanara simpatica pentru o relatie serioasa. Rog seriozitate, Tel: 0761778632


pagina 14 / pierderi / magie / citaþii-licitaþii / autorizaþii mediu / finanþãri / afaceri firme

n Declar pierdut si nul certificatul de grad definitivin invatamant ca invatatoare emis cu nr 517-47 din 18.11.1996 pe numele de Plopeanu M Alina Mihaela, n Declar pierdute si nule ACL0411569, RCA002038513, CH2039751/55/84/88, CH2078023, CH2107158/62/74, CH2107869, CH2107880, CH2174477/500, CH2351335, CH2380949, CH2393903, CH2393917, CH2478920-50, CH2539852-54, CH2712935, CH2712947/50, n Numita Cascade Projects Consult Srl, avand CUI 17749100, J40/11751/2005, cu sediul in Bucuresti, str Emanoil Porumbaru nr 33, bl A, ap 3, cam 1, Sector 1, se citeaza pentru data de 17.09.2012 ora 12.00 la Tribunalul Bucuresti, Sectia a VI a Civila, camera 152, C33-fond, in calitate de parat in cauza cu numarul 23742/3/2012 avand ca obiect radiere, in proces cu Central Eastern European Real Estate Shareholdings B.V. in calitate de reclamant si Oficiul Registrului Comertului de pe Langa Tribunalul Bucuresti in calitate de parat, n Pierdut acte proprietate imobil (contract vanzare-cumparare, proces verbal, schita) pe numele Staicu Gherghina, Tel: 0745756413 n Pierdut adresa cu nr. fiscal ptr. casa de marcat Euro 500 TX Handy, seria AGHK 000467, apartinand Sc Alicom Orient Srl, RO 460939. O declar nula, n Pierdut certificat de inregistrare si Certificat constatator pentru sediul al SC David Real Estate Activ SRL cu sediul in Bucuresti, strada Mihai Eminescu 105-107, etaj 6, ap 24, sector 2, J40/4717/2006, CUI 18506109. Le declar nule,

n Pierdut certificat înregistrare, al SC Mondexim Co SRL, sediul în Bucureºti, sector 3, str ªelari 28, J40/14256/1991, CUI 4282206. Îl declar nul, proces verbal n Pierdut predare primire a apartamentului din str Piata Dorobanti, nr. 1, ap. 3, sect 1, Bucuresti. Il declar nul, n Pierdut Registru Unic de Control seria A nr. 1727373 al S.C. Speed Transfer Amanet S.R.L, Registru Unic n Pierdut Control seria A nr. 1727378 al S.C. Speed Transfer S.R.L.,

Judecatoreasca. n Hotarare Admite in parte cererea formulata de creditoarea Sc Ventilatorul Real Estate SA, cu sediul in Bucuresti, sector 5, str. Sergent Nutu Ion, nr. 44 impotriva debitoarei SC Carpet&More si Asociatii SRL, cu sediul in com. Cornetu, str. Zavoiului, nr. 70, judet Ilfov, citata si prin publicitate. Ordona debitoarei sa achite creditoarei in termen de 30 zile de la comunicarea prezentei hotarari suma de 14058.66lei reprezentand contravaloarea chiriei si a cheltuielilor locative datorate conform contractului de locatiune nr. 109/01.05.2009. Obliga debitoarea la plata catre creditoare a sumei de 39.3lei cu titlu de cheltuieli de judecata. Respinge capatul de cerere privind acordarea onorarului de avocat ca neintemeiat. Cu cerere in anulare de 10 zile de la comunicare. Pronuntata in sedinta publica azi, 03.11.2010, n Timofte Gheorghe domiciliat in Bucuresti, str. Sold. Zambila Ionita nr. 3, bl. 33C, sc. 1, et. 2, op. 16, sector 2, reclamant in dosar civil nr. 17052/301/2011 al Judecatoriei Sector 3, citeaza pe paratul Coman Gheorghe cu domiciliul cunoscut in Bucuresti, str. Patului, nr. 2A, bl. 27, sc. 2, et. 9, ap. 70, sector 3, pentru data de 02.10.2012, ora 11:00 la Judecatoria Sector 3, complet 3,

é Clarvazatoarea Olimpia va asteapta sa va rezolvati toate necazurile de farmece, blesteme, facaturi, Tel: n SC Six Top Residence SRL 0726556977, 0761853955 prin Tariuc Ion anunþã publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: construire douã imobile de locuinþe S+P+5E+M, propus a fi amplasat în str. Pucheni n. n Numita Cascade 139-149, sector 5. Informaþiile Development Consult Srl, privind proiectul propus pot fi avand CUI 1811086, consultate la sediul A.R.P.M. J40/20884/2005, cu sediul in Bucureºti din Aleea Lacul Bucuresti, str Emanoil Morii nr. 1, sector 6 ºi la Porumbaru nr. 33, bl A, ap. 3, sediul SC Six Top Residence cam 3, sector 1, se citeaza SRL, str. Alexandriei nr. 10, în pentru data de 18.09.2012 ora zilele de luni pânã vineri, între 12.00 la Tribunalul Bucuresti, orele 9.00-12.00. Observaþiile sectia a VI a Civila, camera publicului se primesc zilnic la 128, C31- fond, in calitate de sediul A.R.P.M. Bucureºti, parat in cauza cu numarul 23741/3/2012 avand ca obiect radiere, in proces cu Central Eastern European Real Estate Shareholdings B.V. in calitate de reclamant si Oficiul Registrului de pe Langa Tribunalul Bucuresti in calitate de parat,

10 Septembrie 2012

é Vand vioara Nicolas Amati anul 1639, 10.000 RON, Tel: 0760995605

é Anticariat

é Echipament Restaurant / FastFood - Vand echipamente inox pentru restaurant / fast-food. Chiuvete, mese, malaxor, friteuza, raft, frigider, 120 EUR, gaby_toma2003@yahoo.com, Tel: 0768480513

cumparam carti orice domeniu, deplasare gratuita, plata pe loc. 0213159704, www.targulcarti.ro, Tel: 0731407474, 0740088443 Anticariat cumparam carti din toate domeniile. Deplasare la domiciliul dumneavoastra. Plata pe loc ., 0728599965, 0213140473

Bellu Ortodox, vand 2 locuri veci cu cate 3 locuri in pamant fiecare, libere, lucrare, pozitie buna, 9.000 EUR, Tel: 0723687697 Cumpãrãm Garantat: Tv -LCD; Laptop; GPS; Aparat foto digital; Iphone; Camerã video; GSM; Jocuri; Tabletã; Div ers e, Tel: 0785699822

é Fast food si patiserie. De vanzare utilaje second hand pentru fast food la preturi de lichidare, friteuze, frigidere profes, plite, cuptoare de pizza sau patiserie, expresor, preparator legume, bufet salate, mese fast food etc, 300 EUR, foodserv@live.com, Tel: 0768533208 n Singer Colectionar german cumpar msini de cusut germane din perioada interbelica Zzinger, Singer, Kayser, Naumann, Pfaff, Anker, Gritzner, Afrana, etc. Ofer 25.000-35.000 euro inf la telefon, www.az.ro/articol/escrocheria -cu-masini-de-cusut-singer, Tel: 0740799707 Vand orga korg sp 250 clape tari s tare foarte buna, 700 EUR, Tel: 0730944002 n Vând dale de tramvai 6x2 negociabil, Tel: 0761250588

é Vitrina prajituri orizontala. Oferta incredibila!!! 2 metri lungime, perfecta stare de functionare, achizitionata de la Billancia, inca in garantie. Marca italiana!!! Vitrina se vinde cu tot cu garantie!!! 1.600 €, 0733793627, comenzi.lapetite@yahoo.com

é Ecran publicitar LED TV Screen vand panou publicitar led tv screen, 12 mp, ruleaza cele mai complexe clipuri publicitare, pitch 8, led-uri cree america, amplasat romaero baneasa 2010, toate autorizatiile. accept variante auto! 16.000 €, 0722277727, office@boulevardmedia.ro

n Credite pentru nevoi personale cu sau fãrã garanþie, pe termen scurt sau mediu. 0727556103

Spaþiu Comercial Drumul Taberei “ D rumeþul” , c olaborare, v ânz are, închiriere, Tel: 0722305953


meditaþii-cursuri / construcþii-amenajãri / pagina 15

10 Septembrie 2012 n ªcoala de Artã Bucureºti organizeazã înscrieri la 3septembrie- 2octombrie la disciplinele: picturã adulþi, picturã copii, graficã, decoraþiuni interioare, design vestimentar, canto muzicã uºoarã, popularã, clasicã, pian, orgã electronicã, acordeon, chitarã, percuþie, foto, coregrafie, actorie, improvizaþie jazz, iconografie. Cuza Vodã 100, Sector 4, www.sarta.ro, Tel: 0213306700, 0213306916

Cursuri acreditate naþional, recunoscute Uniunea Europeanã, pentru bone sau îngrijire bãtrâni, începeþi carierã nouã, Tel: 0213233966 meditaþii la n Englezã, domiciliul dumneavoastrã. Începãtori, avansaþi, ºcoalã, afaceri, gramaticã, traduceri, conversaþie, preþ discutabil, Tel: 0742207546

Meditatii engleza, spaniola. Absolventa L.L.S. ofer meditatii lb. engleza orice nivel si spaniola incepatori, 25 RON/ora, lara_for_us@ yahoo.com, https://sites.google.c om/site/essenceofrag rance/untitledpost, Tel: 0727569876

n Amenajari interioare-exterioare: zugraveli, tencuieli, faianta, gresie, polistiren etc. ofer calitate si seriozitate. preturi negociabile, Tel: 0762785677 Arta in tamplarie PVC, aplicatii exceptionale in zugraveli, rigips, faiantagresie, instalatii electrice, sanitare. Calitateserioz itate, Tel: 0729219332 n Branºament apã, canalizare, asistenþã contract recepþie Apa Nova, separãri, înlocuiri branºamente, Tel: 0761077013, 0721390290 n Execut burlan acoperis tabla cutata Lindab, reparatii, vopsesc acoperis, Tel: 0758272306

éA m e n a j a r i apartamente la cheie: gleturi, faianta/gresie, rigips, tapet, glafuri, vinarom, parchet, instalatii, etc, Tel: 0767417284, 0744316918

Executãm acoperiºuri din tablã, lindab, zincatã, accesorii, dulgherii, mansarde, reparaþii la acoperiºuri, garanþie 30 ani, reducere 20%, Tel: 0732883260 n Executam fatade polistiren, decorativa, tencuieli, zidarii, sapa, zugraveli, glet, faianta; preturi mici, negociabil, Tel: 0724759331

é Executãm orice

Execut lucrãri de gravare ºi decupare cu laser, maxim 900mm x 600mm, Tel: 0740999062, 0723584296

tip de acoperiº mansardãri, jgheaburi, burlane ºi orice mici reparaþii, Tel: 0754311325

n Executãm învelitori tablã zincatã/ lindab, izolaþii, reparaþii acoperiºuri+ materiale, Tel: 0744111939, 0732563623

n Instalator particular montez instalatii sanitare, termice, canalizari, masini spalat, aragaze, factura, garantie, Tel: 0722883229

Jaluzele exterioare (rulouri) Aluminiu =260 Roni/mp, PVC = 160 Roni/mp, Tel: 0722766562, 0756485992 Pompa de glet electrica cu piston si pentru var lavabil, amorsa, grund, lac, vopsea pe baza de ulei, termospumante pt. structuri metalice, tixotrope, etc. Completa cu: tablou de comanda electronic/protectie electronic de presiune electronic, filtru de linie, sistem aspiratie /recirculare, manometru, furtun, pistol, baza suport duza, duza, 4.500 EUR, p.ovidiu77@gmail.com, Tel: 0741116622


ANUNTURI PREMIUM

10 Septembrie 2012

é Contabil expert,

servicii contabile complete ºi audit. Prima luna gratuit. 0214118164, 100 RON, Tel: 0766369750, 0720891226

é Închiriem Logan

full options, 70Ron/zi, 0735846662, 70 RON, Tel: 0214309498, 0766509498

é Camin pentru batrani primeste bolnavi de Alzheimer, Parkinson, alte demente si handicapuri, incepand cu 1.400 lei lunar, zona Pipera-Tunari, cu asistenta permanenta, spatii verzi, piscina, ferma, personal c a l i f i c a t , www.youtube.com/watch?v =LQx 6rmay G Ls , Tel: 0740852564, 0743406604

Reparatii PC, Creare site WEB Instalare Windows, Office, Antivirus la domiciliul clientului. Instalare componente hardware, inclusiv drivere. Devirusari. Recuperare date. Instalare codecuri, 65 RON, office@nfc.ro, http://www.nfc.ro, Tel: 0726475435

é MANICHIURISTÃ - UNGHII FALSE. SECRET BEAUTY SALON ANGAJEAZA MANICHIURISTA / PEDICHIURISTA, TEHNICIAN UNGHII, APLICATIE UNGHII FALSE GEL, ACRYL, PICTURA UNGHII. EXPERIENTA MINIM 2 ANI. CONDITII AVANTAJOASE, BUTUC.VASILII@HOTMAIL.COM, HTTP://WWW.SECRET-BEAUTYSALON.RO, TEL: 0765242450

é VIDEOCHATAMERICAN.PENTRUPRIMA OARAINROMANIA,STANDARDSTUDIO-STUDIO AMERICANACREDITATINTERNATIONAL,CU EXPERIENTADEPESTE10ANIINDOMENIUADUCEMETODADEVIDEOCHAT PROFESIONALA,FOLOSITADECELEMAIBUNE MODELEDINLUME.SITUPOTIINVATASA CASTIGIMIIDEDOLARISAPTAMANAL! LOCALIZATINCENTRULDEAFACERISITUATIN BUCURESTI,STR.RADUVODA17,SECTOR4 (PIATAUNIRII),STUDIOULPUNELADISPOZITIA MODELELORSINGURULSPATIUCUDESTINATIE EXCLUSIV“BUSINESS”,INCARE,PELANGA DOTARILEDEULTIMAGENERATIE,MODELELE BENEFICIAZASIDETRAININGINDIVIDUALDUPA METODAAMERICANSTANDARDSIACCESLA PROGRAMUL“STANDARDREWARDS”PRIN CAREPELANGABANIPOTCASTIGASI PRODUSEVARIANDDELAGENTISIPANTOFI PRODUSEDECELEBRECASEDEMODA,PANA LAOMASINASAUUNAPARTAMENT.PLATI SAPTAMANALEDIRECTSITE-MODEL,FARA INTERMEDIERESAUCOMISIONSTUDIO! 5.000 USD/LUNA,HR@STANDARDSTUDIO.RO, HTTP://WWW.STANDARDSTUDIO.RO, TEL: 0213122097, 0785284574

AnuntAZ 10 septembrie 2012  
AnuntAZ 10 septembrie 2012  

anunt de la a la z, anuntaz, anunturi, anunturi foto, anunturi online, anunturi telefon, imobiliare, inchiriere, inchirieri, locuri munca, o...

Advertisement